WorldWideScience

Sample records for protonotaria citrea died

 1. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die

  African Journals Online (AJOL)

  agv regeringsoptrede nie.39. Siotsom. In die geskiedenis van die Unieverdedigings- mag word die gebeure random die 1914-staking oorskadu deur die Rebellie en Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wereldoorlog. Tog was dit 'n belangrike mylpaal in die geskiedenis van die organisasie, omdat dit sy eerste optrede ...

 2. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-05-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 3. Die Region braucht die Kultur - die Kultur braucht die Region

  OpenAIRE

  Klemm, Ulrich

  1995-01-01

  Die Region braucht die Kultur - die Kultur braucht die Region. - In: Region in Aktion - oder: Region im Abseits? - Boxberg-Wölchingen : Eigenständige Regionalentwicklung Baden-Württemberg, 1995. - S. 25 f.

 4. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 5. Die topkwark

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Tegen

  1998-07-01

  Full Text Available ’n Oorsig van die belangrikheid van die onlangs ontdekte topkwark by Fermilab in Chicago word gegee. Daar word aangetnon dat die topkwark belangrik is in fisika van die Oerknal, oftewel "Big Bang", en in die Standaard Model van Elementêredeeltjie-fisika. Toepaslike literatuur vir verdere studie kan van die lys van verwysings in hierdie kort, nietegniese artikel, nagegaan word.

 6. Die funksie van die belydenis in die struktuur van die kerk en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ter wille van die argument wat in hierdie voordrag na vore gebring word, word vier sodanige konstituerende elemente van die kerklike struktuur onderskei, te wete die belydenis, die teologie, die verkondi- ging (meer bepaald die prediking) en die kerkorde (kerkwet volgens ons terminologie). Ons gaan nou elkeen hiervan ...

 7. Die posisie van die Helper in die sending

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. J. van der Walt

  1972-05-01

  Full Text Available Gedurende die aanvangsjare van die sending het die helper ’n onmisbare funksie vervul. Hulle het die onherbergsame binnelande geken, waardevolle kontakpunte vir die sendelinge geopen en hulle mense geestelik help voorlig en voorberei.

 8. DIE GESKIEDENIS VAN DIE PERSONEELFUNKSIE IN DIE SA ...

  African Journals Online (AJOL)

  stel (kortdiensstelsel). Met die uitbreek van die oorlog in 1939 het die. Unieverdedigingsmag uit 40% Staandemag en. 60% aktiewe Burgermag bestaan. Op 22 Sept. 1939 is magtiging aan die Aktiewe Burgermag- eenhede verleen om vrywilligers vir die duur van die oorlog te aanvaar. Agv beswaar dat die Verdedigingswet.

 9. Die Formatestadt

  OpenAIRE

  Günter Trojan

  2013-01-01

  Zu Zeiten von DV oder VHS (wer kennt das eigentlich noch?) war die Welt noch in Ordnung: Da hatte man eine Kassette in der Hand und wenn das passende Gerät gefunden wurde konnte man das Video auch abspielen. Günter Trojan diskutiert die Geschichte und Gegenwart unterschiedlicher Videoformate ...

 10. Die Formatestadt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Günter Trojan

  2013-06-01

  Full Text Available Zu Zeiten von DV oder VHS (wer kennt das eigentlich noch? war die Welt noch in Ordnung: Da hatte man eine Kassette in der Hand und wenn das passende Gerät gefunden wurde konnte man das Video auch abspielen. Günter Trojan diskutiert die Geschichte und Gegenwart unterschiedlicher Videoformate ...

 11. Die funksie van die skeppingstradisie in die boek Jeremia

  African Journals Online (AJOL)

  gedeeites voor wat sterk ooreenkomste toon met die beskrywings van die skep pingsgebeure in die boek Jeremia. • Volgpns Von Rad (1957:144-146) het daar wel 'n groep bestaan wat belange ge- had liet by die oorlewering van die skeppingstradisies. Dit was waarskynlik die. Sadokitiese priesters wat om twee redes aan ...

 12. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 13. Die rol van die blanke werker in die motivering van die swart werker

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. Oosthuizen

  1980-11-01

  Opsomming Die motivering van die Swart werker kan nie in die huidige situasie in isolasie bestudeer word nie, omdat die Blanke werker steeds in die bestuursposisie is en daarom die motivering van die Swart werker kan beïnvloed. Hierdie ondersoek was daarop gerig om die rol van die Blanke werker in die motivering van die Swart werker nader te ondersoek. Die houding en die leierskapsbenadering van die Blanke werker teenoor die Swart werker is gemeet, asook die behoeftes wat volgens die Blanke werker by die Swart werker bestaan, bevredig is, of nie bestaan nie. Die behoeftes van Swart werkers, soos deur hulleself gesien, is ook ondersoek. Ten opsigte van sekere aspekte is beduidende verskille gevind.

 14. Die hervertolking van die paradigma in verband met die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kerkorde van De Mist en die Algemene Reglement van 1816, wat onderskeidelik vir die Kaapse Kerk en die .... Een van die eerstes was Sam Freiherr von Pufendorf (1632-1694) wat in sy werk De habitu religionis ..... Koning was weer aan bewind (vgl Diepenhorst sj:74w; De Visser 1926/1927 lll:202w). 43.1 JD Janssen ...

 15. die heidelbergse kategismus en die kategesemateriaal van die ned

  African Journals Online (AJOL)

  subjek, objek, leerstof en die metodiek van die senior kategese. Bloemfontein: Algemene Jeugkommissie Sondagskoolboekhandel. de rAAd oer ned ger kerken in Zuid AfrikA. 1921. De zevende vergadering: handelinge. 1925. De negende vergadering: handelinge. de villierS, d. W. 1957. Die Kategese in die Ned. Geref.

 16. die sinodale verband van die nederduitse gereformeerde kerk in die

  African Journals Online (AJOL)

  Liezel

  Strauss. Die sinodale verband van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 122 die Vrystaatse Sinode anti-veranderingsgesind of eerder gesond-behoudend of gereformeerd-gematig? Veral as dit .... howe) in moeilike omstandighede gebring is (NG Kerk in die OVS 1865-1912:5). In 'n brief op 8 Augustus 1864 ontken Ds.

 17. Die kerkregtelike posisie van die ouderling en diaken in die ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... drie dekades die Kerkreg gevestig as 'n selfstandige vak in die teologiese curriculum, maar ook 'n baie groot rol gespeel daarin dat die beginsels van die kerk like reg beter begryp word. Naas sy wetenskaplike bydrae word met eweveel genoegdoening gedink aan sy bcsondere persoonlikheid, sy werkvermoe, sy humor-.

 18. Riglyne vir die onderwys.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. du Plooy

  1960-03-01

  Full Text Available In die afgelope vyftig jaar sedert die Unie tot stand gekom het, is veel op die gebied van onderwys tot stand gebring. Dit is heel natuurlik dat ’n mens sou vra: Wat van die toekoms?

 19. Die partypolitiek en die toekoms van die Afrikaanse volkskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.P. Treurnicht

  1970-03-01

  Full Text Available Reeds in 1853 het die Zuid Afrikaan hom soos volg uitgelaat: „Dis ’n dwaling wat ons reeds meermale bestry het dat ons as Britse onderdane verplig sou wees, om die Britse nasionaliteit ons s’n te maak. Die Kolonis van Hollandse oorsprong kan geen Engelsman word nie, en moet ook geen Nederlander wil wees nie. Wanneer hy weet om sy standpunt te waardeer, dan sal hy as verligte kolonis die grondtrekke van die Engelse volkskarakter met dié van die Nederlandse harmonies leer verenig en daardeur word wat hy as Kapenaar moet word.”

 20. Die Voortrekker-Monument

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Moerdyk

  1938-03-01

  Full Text Available Die Eeufeesjaar is vir die Afrikaner ’n tydperk van besieling. Nog nooit sedert die ontstaan van ons volk het een enkele gebeurtenis soveel nasietrots gewek as die honderdjarige herdenking van die Groot Trek. Vir die eerste keer in ons geskiedenis voel ons ons nie meer Kapenaars, Vrystaters, Natalers, en Transvalers nie, maar Afrikaners, saamgesnoer deur die tradisies van ’n selfstandige kultuurvolk. Wanneer die klimaks van die Ossewatrek met die hocksteenlegging van die Voortrekker-Monument bereik word, sal die besieling nie uitsterf nie, die krag wat geskep is sal bly voortgroei tot ’n onweerstaanbare mag. Die Afrikaner sal homself vind, en as die Monument na sowat vyf jaar onthul word, sal die saad wat in hierdie jaar gesaai is, tot voile rypheid gekom het. Dan sal die Monument self tot die volk spreek; intussen egter, is dit wenslik, nee noodsaaklik selfs, om die Monument aan die Afrikaners te verklaar, om ‘n uiteensetting te gee van die noodsaaklikheid van so ’n Monument, sowel as om die motief te verduidelik wat as inspirasie gedien het vir die ontwerpdaar van.

 1. Die Britse owerheid en die onderwys op Heidelberg gedurende die ...

  African Journals Online (AJOL)

  The establishment of Christian National Education (CNE) Schools stimulated the concept of mother tongue education. Oor die klaskamerpraktyk en die werklike gehalte van onderrig tydens die kampskooltydperk is daar min bekend. Heidelberg wat na 1902 in 'n belangrike onderwyssentrum in Transvaal ontwikkel het, het ...

 2. Die belangrikste kenmerk van die diereproduksie- bedrywe oor die ...

  African Journals Online (AJOL)

  digdhede teen 1980 uit 'n kudde van 30 rnilj.skape ge- produseer moet word. Tweedens sal die faktore ... die Republiek van Suid-Mrika teen 1980 in totaal 28 milj. sal wees. Indien die produsente dit as 'n ..... Appendix Table 4 in Digestive Physiology and nutrition of ruminants Vol. 3 Ed. and Publ. D.C. Church, Oregon State ...

 3. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 4. Wêreldmededingendheid en die tegnologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. W. I. Pistorius

  1996-07-01

  Full Text Available Afgesien van die interne uitdagings wat die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (HOP aan Suid-Afrika bied, moet die land ook tred hou met die veranderende globale omgewing, spesifiek die toenemende belangrikheid van ekonomiese sekuriteit as komponent van nasionale sekuriteit. Die konsep van mededingendheid vergestalt die doelwit wat nagestreef moet word ten einde die ontluikende globale ekonomiese stryd aan te durf. As ’n belangrike drywer van ekonomiese welvaart is tegnologie een van die belangrikste sleutels tot internasionale mededingendheid. Tegnologiese innovasie is die proses wat as hefboom hiervoor gebruik moet word. Dit is egter nodig dat tegnologie, en spesifiek die proses van tegnologiese innovasie, formeel en gestruktureerd bestuur moet word, sowel op nasionale as firmavlak. Op nasionale vlak is die voorsiene Nasionale Innovasiestelsel beslis ’n stap in die regte rigting.

 5. die ontstaan en die ontwikkeling van die skoolkadette-stelsel in die rsa

  African Journals Online (AJOL)

  toe algemene diensplig ingestel is. Die diens- plig het intussen sy volle beslag gekry en in. Weermagkringe het die gedagte posgevat dat skoolkadette. 'n deeglike ondersoek vereis ten einde die skoolgaande seun vir sy komende nasionale diensplig te orienteer. Tydens kadetopleldlng leer die seuns al die fynere kunsles ...

 6. Van die Gasredakteur

  African Journals Online (AJOL)

  cherish and teach.'1. Die Fakulteit Geneeskunde van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat het pragtig gegroei ge- durende die eerste 21 jaar van sy bestaan. Die entoesiasme, doelgerigtheid, harde werk en inisia- tiewe van 'n groot aantal persone was hiervoor verantwoordelik. 'If we see a bit more clearly than they, it is ...

 7. Halfkrone vir die Nagmaal

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  die omgewing van Velddrif en Laaiplek, ook noordwaarts verby Lambertsbaai tot by. Doringbaai en Strandfontein. “Haar seeverhale is Sussie (Kotze) se belangrikste bydrae tot die Afrikaanse letterkunde”, sê Kotzé-Myburgh in die voorwoord van die versamelbundel. Die leser word herinner aan Kotze se debuutroman, ...

 8. Die teologie in gesprek met die ekonomie

  African Journals Online (AJOL)

  (1723-1790) sy vertrekpunt neem, ontwikkel, as oorwinnaars uit die Franse Revolu .... Die onmiddellike sukses van Adam Smith se 'Wealth of Nations' was .... alle vorme van sosialisme niks anders as 'kommunisme' (Wassenaar 1977:12) nie.

 9. Die dogmatiese binding van die prediking

  African Journals Online (AJOL)

  genoemde probleemstelling wat ons homileties na riglyne wil soek, sonder die pretensie dat finale oplossings gevind sal word. Om hierdie probleem te ontleed is dit nodig om eers kortliks 'n begripsbepaling van die begrippe dogma, binding en prediking te maak. Vanuit die begripsbepaling kan ons dan probeer vasstel wat ...

 10. DIE PERSOON VAN VREDE IN DIE SENDING

  African Journals Online (AJOL)

  aan dat 'n lewe onder die gesag van God tot volle vrede lei: “In coming under the rule of Yahweh, moreover, life was made whole and safe.” Dit is spesifiek in die tempel waar die volheid van God se vrede ondervind word (1997:662):. The temple is indeed the place where Israel entered into Yahweh's full zone of shalom.

 11. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... Die eerste maal wat dit as deel van die teks van 1 Johannes aangehaal word, is in die. 4de eeu in 'n Latynse teks, Liber Apologeticus (hf 4). Eers aan die einde van die 16de eeu is dit in 'n amptelike Katolieke uitgawe van die Vulgaat ingesluit. Die doel van die Johannesbriewe. Waarom is die Briewe ...

 12. Die Ware Buch und die Philologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernhard Hurch

  2017-10-01

  Full Text Available Die im 19. Jahrhundert sich verändernden Produktionsbedingungen für Druckwerke (Buchdruck, Satz, Papier, Bindung wirkten katalysierend auf die Fachkonstitution und Institutionalisierung der Philologien. Hier steht der tatsächliche Buchmarkt im Vordergrund der Darstellung, das Käuferpublikum und die Voraussetzungen des Vertriebs. Dazu gehören auch die Rezension als entstehende Textsorte und die rasch arbeitenden Rezensionsorgane. F.-R. Hausmann wurde in den letzten Jahren unentbehrlicher Mitarbeiter dieses im Rahmen des Grazer Schuchardt-Projekts "Netzwerk des Wissens" angesiedelten Ansatzes.

 13. Die vrede van Münster / Westfale en die betekenis daarvan vir die ...

  African Journals Online (AJOL)

  In die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis egter is die Vrede van Münster as epogmakende gebeure tot dusver nie net in die algemeen verwaarloos nie, maar boonop is die direkte verband tussen hierdie sentrale historiese baken aan die een kant en aan die ander kant die vestiging van die VOC se verversingspos aan die ...

 14. Tegnologie en die mens

  African Journals Online (AJOL)

  omgewingsbesoedeling, volgend op industrialisasie en verstedeliking, gee uit- ing tot krete van wanhoop en frustrasie. Die maatskaplike ontwrigting agv outomatisasie het die begrippe van vervreemding en naam- loosheid op die voorgrond van sosiale be- wustheid geplaas. • Die Neutrale Siening. Tegnologie was nag. 34.

 15. GODSBEELDE IN DIE LITURGIE

  African Journals Online (AJOL)

  15 Mei 2010 ... Biezeveld, de Boer, Brümmer, Muis. 2001; Brown 2006; Durand 2007). ... Wanneer sal hy weer in God se teenwoordigheid verskyn (vers 3)? Dié vraag is vol onsekerheid. (Schuman 2004:8). Sy onsekerheid ... God se volk en die enkeling in die geskiedenis het al die trou van God ervaar waarop die digter ...

 16. Die ontwikkeling van die bestuursmotiveringsvraelys (BMV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. S. Engelbrecht

  1991-06-01

  Full Text Available The development of the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ: Several criticisms of the psychometric suitability of existing measures of managerial motivation are reported in the literature. This study aimed at developing a new psychometrically sound instrument, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ. This was done on the basis of a comprehensive study of the literature on managerial motivation and the role-motivation theory. The preliminary MMQ was systematically shortened and refined until the final MMQ of 98 items was composed. This was based on social desirability and semantic appraisal, item analysis and factor analysis of the questionnaire. The results indicate that it was possible to develop a final MMQ that was relatively free of social desirability. It further demonstrated satsifactory internal consistencies on two samples (a = 0/90, N = 360; a = 0/91, N = 535, where all subscale items were found to be relatively pure measures of the isolated factors. Although some evidence was found providing support for the reliability of the MMQ, a need for further research on the construct validity of managerial motivation still exists. Opsomming In die literatuur word verskeie punte van kritiek teen die psigometriese geskiktheid van bestaande meetinstrumente van bestuursmotivering gerapporteer. Die doelstelling van hierdie studie was dus om aan die hand van die konseptuele omiyning van bestuursmotivering, en die rolmotiveringsteorie as algemene verwysingsraamwerk, 'n nuwe psigometries aanvaarbare meetinstrument, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV, te ontwikkel. Op grond van sosiale wenslikheids- en semantiese beoordeling, itemontleding en faktorontleding van die voorlopige BMV is die vraelys stelselmatig verkort en verfyn totdat die finale BMV van 98 items saamgestel is. Die resultate dui daarop dat hierdie studie wel daarin geslaag het om 'n finale BMV te ontwikkel wat relatief vry van sosiale wenslikheid is, bevredigende interne

 17. Varswateralge en die ekonomie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. E. Scott

  1988-03-01

  Full Text Available Die artikel bespreek die ekonomiese belong wat varswateralge alreeds het en hul moontlike verdere ontginning in die toekoms. Sowel gewenste as ongewenste aspekte word oorweeg en hoofsaaklik met voorbeelde uit Suid-Afrika geïllustreer. Die oormatige ontwikkeling van ongewenste alge in varswater verlaag die watergehalte dear verskeie chemiese veranderinge, wat kan wissel van smake en geure tot die produksie van verbindings wat gesondheidsgevare vir mens of dier inhou. Verwydering van ongewenste alge dra aansienlik by tot die koste van waterbehandeling. Oormatige alggroei belemmer ontspanningsgebruike en kan eiendomswaardes langs rivier- en damoewers beïnvloed.

 18. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 19. e .Kuraioriufn. DIE W ETENSKAPLIKE BETEKENIS VAN DIE W ERK

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ENGELBRECHT ver antwoordelik vir die Ou-Testamentiese vakke en Hebreeus. Die aan stelling van 'n derde professor het noodsaaklik geword, want dit sou. 85 .... De .Spreuken ran 5a/o?no omvat die nuwe vertaling en die ekse gese van die eerste 24 hoofstukke van die Spreukeboek. Die geskoold- heid in die Semitiese ...

 20. Die dialogiese prinsipe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. de Klerk

  1981-08-01

  Full Text Available Met die dialogiese prinsipe word daardie beginsel bedoel, waarin die tweerigtingverkeer of kommunikasie onder, of met, of deur die mense op 'n heel besondere gesprekmatige wyse gere�l word. Tot die wese van die dialogiese prinsipe behoort "als Grundvoraussetzung das Ernstnehmen des Gesprachspartners und das darin enthaltene zuhoren-konnen. Dialog ist also etwas anderes als Disput oder Diskussion. Er setzt gegenseitiges Vertrauen und Hochachtung voraus."

 1. Die sestienpersoonlikheidsfaktorvraelys as hulpmiddel by die takseersentrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. D. Augustyn

  1988-05-01

  Full Text Available The 16PF Personality Test as an aid to the assessment centre Assessment centres still remains costly and thime consuming. This study investigates the reduction of time and costs by the use of the 16 PF Personality Test as a method for measuring management dimensions. Promising results were obtained with a relatively small sample for the prediction of initiative and perseverance. Significant multiple correlations were also found for three criteria of management success. Further research may establish the use of the 16 PF as an aid to management assessment and thereby reduce the costs and time involved in assessment centres. Opsomming Takseersentrums se grootste probleem is gelee in die koste en tyd wat dit behels. Hierdie studie ondersoek die moontlikheid om beide te verminder deur die aanwending van die 16 PF Persoonlikheidsvraelys vir die meting van bestuursdimensies. Belowende resultate is met 'n relatiewe klein steekproef bevind ten opsigte van die voorspelling van inisiatiefen deursettingsvermoe. Beduidende meervoudige korrelasies is ook ten opsigte van drie kriteria van bestuursukses bevind. Verdere navorsing kan die gebruik van die 16 PF as hulpmiddel by bestuursevaluering vestig en sodoende die tydsduur en koste van takseersentrums verminder.

 2. DIE GESKIEDENIS VAN AFDELING LOGISTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  1 Aug 1978 ... dan ook aangebied, Agv die probleem wat ont- staan het met die gebrek aan goedgekeurde poste vir die Afdeling en as gevolg van die ver- wagte vertraging met die ondersoek van die. DOS-span, het die Afdeling Logistiek en Afde- ling Personeel oorleg gepleeg en laasgenoemde het ingestem dat die ...

 3. Die relevansie van die boek Prediker

  African Journals Online (AJOL)

  ook in die dogmatiek te bespeur is nie. 'n Vinnige oorsig oor die teksverwysings van. 'n paar wydgelese dogmatiekhandboeke kan dit bevestig. In Karl Barth se omvang- ryke Kirchliche Dogmatik word Prediker slegs vyf en dertig maal aangehaal en slegs sewe maal word teksgedeeltes bespreek. Emil Brunner haal Prediker ...

 4. P. J. N. Smal, Die Universalisme in die Psalms. Academisch ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  dat die historiese element in Israel se Godsopenbaring en daarmee die insig in sy betekenis te kort gedoen word. Die betekenis van die studie vir die historia revelationis is daardeur gering; as duidelike „tydlose” sistematisering van Outestamentiese gegewens oor die betrokke onder- werpe, soos die laaste hoofstuk, bl.

 5. DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE HUIDIGE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE. HUIDIGE SITUASIE. Sending is 'n deel van die vervulling van die apostoliese opdrag van die kerk. Dit geskied op grond van en in gehoorsaamheid aan Gods. \\C'oord. Teologiese besinning is daarom die eerste en grondliggende vereiste by die ontwerp van 'n ...

 6. DIE PLEK VAN SANG EN MUSIEK IN DIE PROTESTANTSE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sy moet hierdie opdrag uitvoer deur mid del van die Prediking d.w.s. deur middel van die Woord-vorm, maar ook deur die bediening van die sakramente, dws. deur middel van die vorm van die Daad. Maar nou wil God nie hê dat die Kerk slegs één maal die Evangelie sal predik en die mense sal doop om hulle daarna.

 7. Packaged die heater

  Science.gov (United States)

  Spielberger, Richard; Ohme, Bruce Walker; Jensen, Ronald J.

  2011-06-21

  A heater for heating packaged die for burn-in and heat testing is described. The heater may be a ceramic-type heater with a metal filament. The heater may be incorporated into the integrated circuit package as an additional ceramic layer of the package, or may be an external heater placed in contact with the package to heat the die. Many different types of integrated circuit packages may be accommodated. The method provides increased energy efficiency for heating the die while reducing temperature stresses on testing equipment. The method allows the use of multiple heaters to heat die to different temperatures. Faulty die may be heated to weaken die attach material to facilitate removal of the die. The heater filament or a separate temperature thermistor located in the package may be used to accurately measure die temperature.

 8. Die radio in Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. de Villiers

  1966-03-01

  Full Text Available Omvang van radio-uitsendings in en na Afrika. — Redes vir die versnelde tempo van uitbreiding. — Radio as die geskikste massa-kommunikasiemiddel vir Afrika. — Faktore wat die verspreiding bemoeilik. — Skouspelagtige toename in luistertalle.Toe Plinius, wat in die jaar 79 oorlede is, in sy „Historia Naturalis” verklaar het dat daar altyd iets nuuts uit Afrika afkomstig is, kon hy nouliks voorsien het dat die „iets" negentien eeue later in die lug sou setel wat hierdie reuse-vasteland oorspan — ’n Babelse spraakverwarring en ’n ongekende, verbete woorde-oorlog in die etergolwe, onder meer daarop bereken om die harte en hoofde van derduisendes te verower.

 9. Die Erfindung des Manuskripts

  DEFF Research Database (Denmark)

  Benne, Christian

  Die Entstehung der literarischen Moderne ging seit dem 18. Jahrhundert damit einher, dass die Anzahl literarischer Manuskripte ebenso wuchs wie deren Bedeutung. Der Buchdruck hatte die Handschrift keineswegs überflüssig gemacht, sondern provozierte im Gegenteil einen neuen, am Autographen...

 10. Die begrafnisdíens

  African Journals Online (AJOL)

  Num 20: 1; Jos 24: 30; Hand 5: 5 - 11). Selfs van die ... Gebruike rondom die begrafnis het van geslag tot geslag gewissel. De Vaux ... der geskied deur die hoorders 'te onderrig, te vermaan, te vertroos en te bestraf, soos dit in elke geval ..... gehandhaaf hoef te word, veral in die lig van die feit dat die predikant die kerklike.

 11. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 12. Die invloed van die neo-marxistiese kultuuranalise op die Wêreldraad van Kerke en die Gereformeerde Kerke van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Vorster

  1979-05-01

  Full Text Available Toe die studente dwarsoor die VSA en Europa in die laat sestigerjare ’n plotselinge en radikale verset openbaar het teen die bestaande orde, het hulle die deur geopen vir ’n nuwe mededinger om die hart van die Westerse kultuur. Dit is die nou reeds bekende neo-Marxisme. Sedertdien het hierdie jongeling sy voetspore op vele vlakke van die Westerse kultuur gelaat.

 13. die pers as bron oor die geskiedenis van die eerste vrydeidsoorlog

  African Journals Online (AJOL)

  dood agv wonde wat hy tydens die slag opgedoen het. Dit was vir die Britse volk onaanvaarbaar dat slegs twee Boere gedood is nadat daar tussen. 20 000 en 30 000 rondtes op die Boere afgevuur is. Die pers kon net nie die ware syfers publiseer nie, want dit sou na 'n onwaarheid Iyk. Het die. Britse volk egter die Boere ...

 14. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament

  African Journals Online (AJOL)

  voorbeeld eers een maal deur die bril van die vorm- en redaksiekritiek na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes lei tot nuwe perspektiewe! Dit is dan ook waar die fokus van hierdie artikel val: die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe ...

 15. Verskuiwing in die moraal?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.P. van der Walt

  1974-03-01

  Full Text Available Modewoorde het ons deesdae oorgenoeg in die Christelike sedeleer en hulle kan nogal verwarring stig. U moet my vergun om met u te spreek oor een so ’n modewoord nl „verskuiwing’’ in die moraal. Dis nogal ’n mooi woord, wat so dikwels gebruik word op baie terreine en tog meer wil aandui as maar net ’n veranderde sienswyse, ’n wysiging in opvattinge of nuwe riglyne wat al gangbaar geword het in die praktyk. Die begrip wil eintlik die ewolusionêre gang beklemtoon, want dit is dan eintlik net die ou norme wat effens anders bekyk word of nie meer so nou geneem of dik onderstreep word nie. Die verskuiwing beteken dan dat alles nog dieselfde bly, net die posisie of plek het verander. Verskuiwing beteken tog plekverandering of plekwisseling en dan sekerlik nie in die sin dat die plekke ver uitmekaar lê nie. Verskuiwing beteken net maar vlak langs die vorige te staan kom. As dit dan ’n beter plek is, is dit ewolusie, ontwikkeling, verbetering.

 16. oor die inhoud en boodskap van die heidelbergse kategismus

  African Journals Online (AJOL)

  Smit. Oor die Inhoud en Boodskap van die Heidelbergse Kategismus. 52. Uiteraard sal dié tema saamhang met die bedoelinge agter die opstel van die Kategismus. Ook die vraag na moontlike bedoelinge of motiewe is egter 'n ingewikkelder vraag as wat miskien gedink mag word. Uiteraard was daar agter elke kategismus ...

 17. Thomas Erastus oor die struktuur van die gemeenskap'^

  African Journals Online (AJOL)

  óók aansprake en regte het, is die opvatting dat sowel die burgerlike gemeenskap as die kerk 'n perfecta societas sibi sufficiens is, nié werklik aanvaar nie. Die Middeleeuse gemeenskap was die corpus christianum,. 'n gemeenskap wat nie deur fisiese of politieke grense beperk was nie. Sy grense het gelê waar die grense ...

 18. die doel en wese van opvoedende onderwys en die implikasies

  African Journals Online (AJOL)

  Oaar moet onderskei word tussen die doelstellings van opvoedende onderwys en die einddoel wat bereik word deur die nastrewing van hierdie doelstellings. Gunter praat van die naderliggende doelstellings (1981, b1.105). \\/at die enddoel van opvoedende onderwys bet ref, gaan die meeste opvoedkundi ges akkoord dat ...

 19. Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Visser

  1986-06-01

  Full Text Available In art 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word bely: “Die merktekens om die ware Kerk te ken is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die evangelie uitoefen, as dit die suiwer bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf.” Dit spreek vanself dat wanneer ampsdraers, aan wie Christus sy kudde toevertrou het (Hand 20 : 28, met leer en /of lewenswandel in sonde volhard en nie daarin met tug gestuit word nie, word die ware kerk nie gebou nie maar afgebreek. 0ns sal later in hierdie artikel aantoon hoedanig die suiwer tug oor ampsdraers, veral leertug, tydens die Doleansie tot skade van die kerk van Christus agterweë gebly het.

 20. Die metafoor by Breyten Breytenbach

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 Jun 2009 ... metafories, of spesifiek verwysend, te werk gegaan is. Tyd sou mens die hoofmotief van die bundel noem, tyd en geheue wat verbygaan: 1 en 2; en die einde van die storie wat gekom het: “fluit-fluit my storie is uit”. (Die tema van verbygaan word weer opgeneem in 8 en 9: die stories wat nooit meer gehoor ...

 1. IRAN IN DIE INTERNASIONALE MAGSTRYD

  African Journals Online (AJOL)

  In die verband kan genoem word dat die Russe nog grotendeels gebruik maak van 'n metode waarvolgens water in die oliestratum gepomp word om 'n opwaartse druk van ru-olie te verseker; een nadeel hiervan is dat die water mettertyd deur die oliehoudende laag ontsnap en agv die drukverlies isvoortgesette ontginning.

 2. Die singulation method

  Science.gov (United States)

  Swiler, Thomas P.; Garcia, Ernest J.; Francis, Kathryn M.

  2013-06-11

  A method is disclosed for singulating die from a semiconductor substrate (e.g. a semiconductor-on-insulator substrate or a bulk silicon substrate) containing an oxide layer (e.g. silicon dioxide or a silicate glass) and one or more semiconductor layers (e.g. monocrystalline or polycrystalline silicon) located above the oxide layer. The method etches trenches through the substrate and through each semiconductor layer about the die being singulated, with the trenches being offset from each other around at least a part of the die so that the oxide layer between the trenches holds the substrate and die together. The trenches can be anisotropically etched using a Deep Reactive Ion Etching (DRIE) process. After the trenches are etched, the oxide layer between the trenches can be etched away with an HF etchant to singulate the die. A release fixture can be located near one side of the substrate to receive the singulated die.

 3. Ontsporing van die regstaatsbegrip en sy konsekwensies vir die afrikanervolk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. G.S. Van der Walt

  1966-03-01

  Full Text Available Die opvatting van die suiwere regstaat bring sy vraagstukke mee wanneer dit in verband gebring word met die leer van die soewereiniteit in eie kring. Laasgenoemde leer wortel in die geloof dat God die mens roep tot diens aan Hom, en dat die mens vry moet wees om ten opsigte van alle lewensaspekte God na die hoogste mate te kan dien. Hierdie verskeidenheid van aspekte is deur dr. A. Kuyper en sy volgelinge gesistemati- seer tot menslike verbande en lewenskringe, elk met ’n be- paalde sfeer waarin ander kringe nie mag inmeng nie. Elkeen is dan soewerein binne sy eie kring. Met verwysing na die staat is dan gespreek van die staatstaak as synde die hand- hawing van die reg, en omdat die staat in toenemende mate hom veral in die latere tyd ook besig gehou het met bedrywig- hede wat nouliks as van juridiese aard beskou kan word, is daar die onderskeid gemaak tussen die primêre en sekundêre taak van die staat. Die sistematiek van die wetsidee, deur prof. Dooyeweerd ontwikkel, waar die staat sy bestemmingsfunksie in die regsaspek vind, het vanselfsprekend geen plek vir so 'n dualistiese staatstaak nie, en die oplossing is deur sommige daarin gesoek om sulke staatsoptrede te vertolk as hebbende wel betrekking op die regsgemeenskap of die regsverkeer. Staatsondernemings soos paaie, spoorweë, spellingreëling, ens. word dan beskou as noodsaaklik vir die instandhouding van die regsgemeenskap en regsverkeer. Tereg wys A. M. Donner1 daarop dat so ’n vertolking eintlik neerkom op ’n oorspanning van die regsbegrip. Hy self sien dan die staatstaak in vrede- of orde-handhawing, wat in die eerste plaas wel regshandha- wing veronderstel. Onder orde word dan alles verstaan wat noodsaaklik is vir die gladde verkeer in die ontwikkelingsgang van die regsgemeenskap. Die wese van die staat het dan vol- gens hom te doen met reg, maar sy taak is meer as suiwere regshandhawing. Wat onrus verwek en die orde versteur, moet uit die openbare lewe verwyder word, en die

 4. Die sterwende kindjie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.T. De Jongh van Arkel

  1983-09-01

  Full Text Available The thought of a child dying appears as an antithesis and thus the feelings evoked by the dying child are stronger than when older persons are dying. Around the child’s death bed there is no place for detached spectators and all become involved in caring for and supporting him. Caregivers also have a supporting responsibility towards the members of the child’s family.

 5. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 6. The Angry Dying Patient.

  Science.gov (United States)

  Houston, Robert E.

  1999-02-01

  Over 25 years ago, Kubler-Ross identified anger as a predictable part of the dying process. When the dying patient becomes angry in the clinical setting, all types of communication become strained. Physicians can help the angry dying patient through this difficult time by using 10 rules of engagement. When physicians engage and empathize with these patients, they improve the patient's response to pain and they reduce patient suffering. When physicians educate patients on their normal responses to dying and enlist them in the process of family reconciliation, they can impact the end-of-life experience in a positive way.

 7. Die brein soos beskou deur die Grieke en Romeine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2015-02-01

  Full Text Available In Ou Egipte is mummifikasie met uitgebreide reseksie of uitsnyding van organe geassosieer, maar geen kennis is geneem van die morfologie van die brein nie. Griekse skrywers van die sesde en vyfde eeue v.C. het die brein aanvanklik gesien as die setel van intelligensie, die orgaan van sensoriese waarneming en gedeeltelik die oorsprong van sperma. Pneuma het ’n belangrike rol in breinfunksie gespeel. Hippokrates was die eerste om die brein te beskryf as ’n dubbele orgaan, wat met harsingvlies (meninges bedek, funksioneel van pneuma afhanklik en vertolker van begrip is. Tydgenote soos Plato, Aristoteles en Diokles het tot die beskrywing bygedra, maar laasgenoemde twee het beweer dat die hart die middelpunt van intelligensie is en nie die brein nie. Gedurende die laaste helfte van die vierde eeu v.C. is disseksie van die menslike liggaam tydelik aan die mediese skool van Alexandrië toegelaat en het dit tot merkwaardige vooruitgang in die begrip van die menslike anatomie en fisiologie gelei. Herofilus en Erasistratus het uitstekende beskrywings van die struktuur en funksie van die brein gegee wat eers in die tweede eeu n.C. deur Galenus geëwenaar is.

 8. DIE SUID-AFRIKAANSE JEUG IN VOORTREKKERTYDPERK

  African Journals Online (AJOL)

  dien. Die planke en velie moes keer dat die assegaaie die mense tref. Voor die geveg het die vrouens en groter dogters koeels gegiet. Tydens die geveg het die seuns gehelp skiet terwyl die vrouens en dogters die gewere vir die mans gelaai het. Van die dogters soos Nellie. Botha (11 jaar oud) en haar sussie Fya (15 jaar.

 9. Die uitbouing van die Bybelse kanon in antieke Judaïsme en die ...

  African Journals Online (AJOL)

  31 Jul 2015 ... die oer-Christelike boodskap tot by sy Ou Testamentiese wortels, die geskrifte van Israel wat cum grano salis die 'Bybel' van die oer-Christendom geword het en die blywende verwysingspunt van die Christelike boodskap is. Erkenning. Hierdie artikel is vertaal na Afrikaans deur Prof. Jan G. van der Watt.

 10. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 11. Oor die Bybel in die Afrikaanse digkuns

  African Journals Online (AJOL)

  another. As a matter of fact, the development of Afri kaans, the instrument of the poet, has been significantly influenced the Afrikaans translation of the Bible. Belie ... ook gesê het: Saam met ons literatuur, so oud as hy is. Die eerste Afrikaanse digter by wie ons omvattende Bybelse invloed kry, is. Totius, een van ons vroegste ...

 12. calvyn oor die leiding van die heilige gees in die verklaring van die

  African Journals Online (AJOL)

  Mittel alters, bis er zur Ruhe kommt bei den kanonischen Schriften der. Urzeit der christlichen Ära (Barth ... (ego tamen dimoveri non possum ab amore compendii, CO 10, 403). Deur die boodskap van die .... Idem ergo spiritus qui per os prophetarum loquutus est, in corda nostra penetret necesse est, ut persuadeat fideliter ...

 13. KERKWEES IN DIE

  African Journals Online (AJOL)

  Acta Theologica is an accredited South. African journal publishing ... SciELO South Africa. REDAKSIE/ ... 'n persoon belydenis van geloof af wat instemming met die betrokke kerk se ...... Ek was na my ongeluk buite aksie en op Clarens. 'n Mede-lid ...... Die “formation of new confessions, change to current confessions, and.

 14. Dying with dignity

  OpenAIRE

  S P Kalantri

  2003-01-01

  The concept of dignity has beeen one of the ambiguous concepts in biomedical ethics. Thus the ambiguous nature of this concept has been extended to what it means to die with dignity. This research work is an investigation into the complexity in the understanding of "dying with dignity" in Applied Ethics.

 15. The day Madiba died

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... shibien en ma is nie happy nie. Susan Gaigher se allegoriese fanta- sie- oftewel wetenskapsfiksieverhale. “Martine se teepot” (46–55) en “Maslow”. (56–67) is verfrissend. Gaigher is een van die min skrywers in die bundel wat 'n kenmerkende en oorspronklike stem laat klink. 'n Mens sal 'n Gaigher-verhaal.

 16. Die entwicklung, die metamorphose, die entstehung: Die konzepte des organismus von Aristoteles bis Darwin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamerer Eva

  2009-01-01

  Full Text Available (nemački In diesem Aufsatz versuche ich, die Elemente verschiedener Konzepte des Organismus in der Philosophie und in der Wissenschaft zu analysieren. Die Deutungen des Organismus und der Einheit der Natur bei Aristoteles, Kant und Goethe werden als ein Beispiel der Bewegung von einem finalistischen zum antifinalistischen Bild der Natur verstanden.

 17. Paradigmas en progressie in die teologie: *n Perspektief op die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die metodologie as besinningsterrein word egter al belangriker. Gedurende die tweede week van April 1988 het teoloë van dwarsoor Suid-. Afrika by die nuwe gebou van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing in. Pretoria byeen gekom vir 'n kongres van amper drie dae met die tema Paradigma.'> 476. ISSN 0259 ...

 18. die korrelasie tussen die gemiddelde daaglikse toename van ...

  African Journals Online (AJOL)

  'n Regressielyn is uit die gegewens bereken deur 'n beswaarde regressieanaliese en die 80 persent-voorspellings- bande is bepaal. Die punte wat ver buite die normale ver- spreidingsband geval hetkon almal met goeie rede as abnor- maal beskou word (sien tabel 1) en is nie ingesluit by die statistiese berekenings nie.

 19. amp' van die ouderling in die Nuwe Testament

  African Journals Online (AJOL)

  Jesus self het geen kerk gestig nie en daarom, veral omdat die Jesus-beweging inter mums ten opsigte van die Joodse godsdiens van sy tyd tot stand gekom het, het ...... Die klem val dus nie op die npoTCTT0fievo<; se rang of outoriteit nie, maar op sy pastorale funksie in die huishouding of huisgemeente (kyk Reicke.

 20. Die toekoms en ons roeping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. du Toit

  1954-03-01

  Full Text Available Om te weet wat ons roeping in die toekoms sal wees, moet ons eers besef wat in ons eie tyd aan die gang is en langs watter lyne die dinge beweeg. Dit is ons plig om te let op die tekens van die tye in die lig van die profetiese Woord. En dan wil ons dadelik beklemtoon dat ons in Suid-Afrika nie in die waan moet lewe dat ons hier onbekommerd en onaangetas deur die wêreldgebeure ons roeping en bestemming kan uitwerk nie.

 1. Die Hervormde Teologiese Studies na vyftig jaar

  African Journals Online (AJOL)

  INLEIDEND. In die tweede helfte van die jaar 1943 het die Hervormde Teologiese Studies die eerste maal verskyn. Dit was die produk van lang besinning en beplanning. Die dryfkrag agter die totstandkoming was prof dr S P Engeibrecht, 'n man wie se idealisme en toewyding aan die kerk groot dinge vir die kerk en ook die ...

 2. Die owerheidsinmenging met betrekking tot kerklike tughandelinge.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Roeleveld

  1982-06-01

  Full Text Available Volgens art 29 NGB is die merktekens van die ware kerk die suiwere prediking van die Evangelie, die suiwere bediening van die Sakramente en die gebruik van die kerklike tug. Art. 32 NGB spreek uit dat die Kerkorde nie mag afwyk van wat Christus ingestel het nie. Menslike vindinge en wette om die gewetens te bind en te dwing, moet daarom verwerp word. Die ekskommunikasie of die ban moet toegepas word volgens die Woord van God.

 3. Pentateugtradisies in die boek Hosea

  African Journals Online (AJOL)

  om te bepaal of die verwysing na 'n gebeure te doen het met die verre verlede of met die .... Hosea 2:1-2 JHWH se trou aan sy beloftes. ... dat huile na Egipte sal terugkeer. Die presiese bedoeiing van die woorde 'huile sal terugkeer na Egipte' is omstre- de. Kommentatore soos Rudolph meen dat dit verstaan moet word as ...

 4. Die begrafnisdíens

  African Journals Online (AJOL)

  (De Vaux 1961:108). Was die begrafnis 'n familie of 'n kerklike aangeleentheid? Hierdie vraag word nie in die Bybel beantwoord nie. Abraham het sy vrou begrawe (Gen 23: 19-. 20). Isak en Ismael ..... ver gekom om die begrafnis 'n kerklike aangeleentheid te maak nie. Hierdie stap .... trou aan die sorg van God. * Die kerk ...

 5. Metodes in die Christelike etiek

  African Journals Online (AJOL)

  The basic question in Christian ethics is not primarily. 'What should I do?' The basic question is rather ' ... should therefore be accepted as being part of the method used in Christian ethics. 1. INLEIDEND ..... aan die kant van die onderdrukte' verkondig word, word die Christen opgeroep om horn te skaar aan die kant van die ...

 6. Die teologiese skool in die P.U.K vir C.H.O.: met die betekenis van die teologiese skool vir die Christelike wetenskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  1944-03-01

  Full Text Available Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk gedink op 29 November 1944 sy vyf-en-sewentigjarige bestaan.Die Raad en Senaat van die P.U.K. vir C.H.O. wil ook langs hierdie weg die Teologiese Skool van harte gelukwens en die versekering gee dat daar by die outoriteite van die P.U.K. ’n diepgevoelde dankbaarheid heers dat hierdie inrigting sovele jare deur onse God en Vader gedra en gespaar is.

 7. Die Frage nach Gerechtigkeit.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Jäggle

  2014-07-01

  Full Text Available ENGLISH: In the first part six stages in the author’s path of life are described, which have influenced his engagement with justice. The second part gives an insight into his religious educational work, in which the issue of justice was especially significant on the example of ‘religion in the context of migration’ and of the ecumenic initiative ‘lebens.werte.schule’ (school worth living. The vision of the Kingdom of God and the necessity of participation become apparent. DEUTSCH: Im ersten Teil werden sechs Stationen am Lebensweg des Autors beschrieben, die seine Auseinandersetzung mit Gerechtigkeit geprägt haben. Der zweite Teil gibt Einblick in seine religionspädagogische Arbeit, in der die Frage nach Gerechtigkeit besonders bedeutsam war am Beispiel ‚Religion im Kontext Migration‘ und der ökumenischen Initiative ‚lebens.werte.schule‘. Die Vision vom Reich Gottes und die Notwendigkeit von Partizipation werden dabei deutlich.

 8. Die EG-Kabotageverordnung

  OpenAIRE

  Basedow, Jürgen

  1990-01-01

  Die EG-Kabotageverordnung : e. Schritt zur Verwirklichung d. Dienstleistungsfreiheit im Straßengüterverkehr / Jürgen Basedow ; Ansgar Held. - In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht. 1. 1990. S. 305-308

 9. Die Bibliothek des Bezirksmuseums Josefstadt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Ettl

  2015-01-01

  Josefstadt in Wien werden die Herkunft der Bibliotheksbestände und die beengte Raumsituation beschrieben. Abschließend wird auf die Erfassung der Medien mittels der Bibliothekssoftware „Biblioweb“ eingegangen.

 10. Die verband tussen die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. J. Stanz

  1999-06-01

  Full Text Available The relationship between the psychological contract and organisational commitment. The aim of this study is to design a measuring instrument with acceptable metric characteristics for the strength of the psychological contract within the South African context, and to determine empirically the relation between the strength of the psychological contract and organisational commitment. The Dhammanungune Model served as foundation for the design of the Strength of the Psychological Contract Questionnaire which consists of two scales namely, a needs expectation scale and a needs fulfilment expectation scale. The items of each scale have been formulated in the manner that ensures that the respondent reacts consecutively to two instructions namely, (a the level of the expectation and (b the importance of the expectation. This questionnaire was administered together with the Organisational Commitment Questionnaire to two population groups within the military environment. The Pearson Product Moment Correlation was calculated between the strength of the psychological contract and organisational commitment and the significance of the correlations was evaluated. Opsomming Die doel van die studie is om 'n meetinstrument met aanvaarbare metriese eienskappe vir die sterkte van die sielkundige kontrak vir Suid-Afrikaanse omstandighede te ontwerp en om empirics die verband tussen die sterkte van die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid te bepaal. Die sterkte van die sielkundige kontrak vraelys is op grond van die Dhammanungune-model ontwerp en het uit twee skale naamlik, die behoefteverwagting- en vervullingsverwagtingskale bestaan. Items vir eike skaal is sodanig geformuleer dat die respondent agteropeenvolgens op twee instruksies naamlik (a die vlak van die verwagting en (b die belangrikheid van die verwagting moet reageer. Die vraelys is saam met die organisasieverbondenheidsvraelys op twee populasies uit 'n militere omgewing toegepas. Die Pearson

 11. Die postpolitische Stadt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Swyngedouw

  2013-12-01

  Full Text Available Die Polis ist tot, es lebe die kreative Stadt! Während die Stadt, zumindest in Teilen des städtischen Raums, blüht und gedeiht, scheint die Polis im idealisierten griechischen Sinn dem Untergang geweiht; in diesem Verständnis ist sie der Ort der öffentlichen politischen Auseinandersetzung und demokratischen Unterhandlung und somit eine Stätte (oft radikaler Abweichung und Unstimmigkeit, an der die politische Subjektivierung buchstäblich ihren Platz hat. Diese Figur einer entpolitisierten (oder postpolitischen und postdemokratischen Stadt im Spätkapitalismus bildet das Leitmotiv des vorliegenden Beitrags. Ich lehne mich dabei an Jacques Rancière, Slavoj Žižek, Chantal Mouffe, Mustafa Dikeç, Alain Badiou und andere Kritiker jenes zynischen Radikalismus an, der dafür gesorgt hat, dass eine kritische Theorie und eine radikale politische Praxis ohnmächtig und unfruchtbar vor jenen entpolitisierenden Gesten stehen, die in der polizeilichen Ordnung des zeitgenössischen neoliberalen Spätkapitalismus als Stadtentwicklungspolitik [urban policy] und städtische Politik [urban politics] gelten. Ziel meiner Intervention ist es, das Politische wieder in den Mittelpunkt der zeitgenössischen Debatten über das Urbane zu stellen. [...

 12. Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Nel

  1990-07-01

  Full Text Available Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus word beskryf. ’n Dun bindweefselkapsel omring die lewer. Die hepatosietrangskikking vertoon as lobules, met die koorde van hepatosiete wat vanaf ’n sentrale vene uitradieer en met mekaar anastomaseer. Indiwiduele lewerlohules vertoon nie duidelike grense nie, maar enkele duidelike triades word wel in die lewer van O. mossambicus aangetref. Die hepatosiete bevat ’n enkele ronde kern met ’n duidelike nukleolus en die growwe endoplasmiese retikula kom in twee of meer rye om die kerne en teen die selgrense van die hepatosiete voor. Die ander sitoplasmiese organelle kom verspreid in die hepatosietsitoplasma voor. Die eksokriene pankreasselle is om die portale venes gesetel. Die kerne van hierdie selle is rond en is hasaal in die kubies- tot silindervormige selle gelee. ’n Goedontwikkelde growwe endoplasmiese retikulum — vesikulêr, tubulêr en sirkulêr in vorm — en sektretoriese granules wat apikaal in die sel gelee is, kom voor.

 13. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 14. Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  UPuser

  effektiewe stresbeheer as een van die temas te hanteer. Op grond van die navorsing deur onder andere Lawson (1985) en Taylor (1999) sou ek graag die proses van differensiasie2 ook by genoemde lys voeg as tema vir bespreking tydens huweliksvoorbereiding. 2 Differensiasie kan beskryf word as die losmaakproses ...

 15. die aard van wetgewende diskresies by die suid-afrikaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  In enige moderne demokrasie is daar een of ander vorm van skeiding van magte tussen die wetgewende, uitvoerende en regsprekende gesag. Hierdie skeiding van magte, die sogenaamde trias politica, kan sover teruggevoer word as 1215, met die ondertekening van die Magna Carta deur Koning John van Engeland.

 16. die doeltreffendheid van die afrikaanse woordelys en spelreels

  African Journals Online (AJOL)

  sluiting by die reel vir die verdubbeling van medeklinkers na 'n kort, be- klemtoonde klinker, woorde soos ballet, ballon, terras, terrein, dissipel en dissipline slegs met een konsonant na die eerste vokaal gespel moes word, omdat daardie voorafgaande vokaal onbeklemtoon is. Ook hierdie uit- sondering op die reel word ...

 17. Die aanspraak op Goddelike steun in 'n konfliksituasie volgens die ...

  African Journals Online (AJOL)

  laws, and ethical or political principles. A synchronic investigation of relevant Old ... die toneel gebring met die vraag: 'aan wie se kant is God' (vgl bv The road to. Damascus 1979:6)? Volgens .... betrekking tot die Ou Testament: Hoe moet ons vasstel wie se kant God nou regtig kies, of wie veg aan die kant van God en wie ...

 18. Die huwelik as identiteitsmerker in die Ou Testament

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Gen 2:18). Uit die woorde van Genesis 2:24 dat man en vrou een sal wees, lei die derde formulier af dat dit “getuig dat die huwelik 'n allesinsluitende gemeenskap is ..... die formule gebruik word: “Hier volg die vertelling oor X se nageslag.” (Gen ..... verwys daarna as “intertwining the principal value concepts of tradition”.

 19. Narratiwiteit en die Ou Testament

  African Journals Online (AJOL)

  INLEIDING. Die literêre benadering tot die Ou-Testamentiese narratiewe word algemeen as 'n alternatiewe paradigma in die Bybelwetenskappe aanvaar. Oor die filosofiese uit- gangspunte wat hierdie nuwe paradigma ten grondslag lê, bestaan daar egter nog weinig eenstemmigheid. Heelwat probleme van filosofiese en ...

 20. Eksistensialisme in die Franse letterkunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. Teurlinckx

  1966-03-01

  Full Text Available Nooit sou die Franse jeug — en die van Europa en verder — in dié mate deur die eksistensialisme be'invloed gewees het nie, indien hierdie filosofie in wysgerige traktate sou begrawe gelê het. Die eksistensialiste het die koning van die filosofiese verhaal, Voltaire, met sukses op sy Candide- en Zadig-pad gevolg en hulle teorieë in letterkundige werke, ver- hale, romans en ook toneelstukke kwytgeraak, wat baie gelees is en waaruit ook ander literatore kragte en inspirasie geput het. Omrede daarvan is daar inderdaad baie eksistensialisme in die Franse letterkunde, maar ’n eintlike eksistensialistiese letterkunde was daar nie, en ’n Eksistensialistiese Letterkun­ dige skool het nooit bestaan nie. Ook sit hierdie eksistensialiste nie langs dieselfde vuur nie. Die Christelike eksistensialis Gabriel Marcel het op 21 April van hierdie jaar uitgevaar teen die „Sartriane” na aanleiding van die opvoering van Les Paravents, Die W indskerms van Jean Genêt in ’n Paryse staatsondersteunde teater. „Mens mag seker wees”, skryf Marcel in Les Nouvelles Littéraires, „dat die hele sartriaanse parogie sal skreeu: groot meesterwerk”. Voortgaande op sy distansiëring kan die literêre eksistensialiste in drie groepe ingedeel word: 1. Die Sartriane; 2. Die Christelike Eksistensialiste; 3. Die Onafhanklikes.

 1. Assisted Dying in Canada.

  Science.gov (United States)

  Schuklenk, Udo

  This paper makes an affirmative ethical case in favour of the decriminalization of assisted dying in Canada. It then proceeds to defending the affirmative case against various slippery-slope arguments that are typically deployed by opponents of assisted dying. Finally, a recent case of questionable professional conduct by anti-euthanasia campaigners cum academics is flagged as a warning to all of us not to permit the quality of the professional debate to deteriorate unacceptably, despite the personal emotional investments involved on all sides of the debate.

 2. Die afrikaner en sy pers*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. D. Scholtz

  1963-03-01

  Full Text Available Die versoek w at van u inrigting tot my gekom het om buitengewone professor in die Persw etenskap te word, was vir my deels vererend, m aar deels het dit my in 'n moeilike posisie gestel. Dit was vir my vererend, om dat dit gekom het van 'n universiteit m et wie se Christelik- Nasionale koers ek my ten voile kan vereenselwig. Dit was dan ook vir my vererend, om dat ek daardeur in staat gestel kan w ord om die volk w aartoe ek behoort, op 'n vir my nuwe terrein te dien. As sodanig is dit vir my im m ers m oontlik om ook ’n beskeie bydrae te lewer tot die geestelike vorm ing van die jeug van ons volk. Dit het my m oeilik geval om, w aar ek reeds die m iddeljarige leeftyd bereik het, nou vir die eerste maal as dosent op te tree, aangesien ek daarvan in die verlede nie die m inste kennis en ervaring opgedoen het nie. As joernalis rig ek my im m ers tot die breë publiek deur middel van die pen. As dosent m oet ek my deur middel van die mond tot die studente rig. Dit lê voor die hand dat die eise w at so aan my gestel word, totaal anders is as dié waar- aan ek oor 'n tydperk van m eer as 'n kw arteeu as joer­ nalis gewoond geraak het.

 3. Die vestiging van die Kerk in Natal, die Vrystaat en Transvaal na ...

  African Journals Online (AJOL)

  as eerste predikant van die Voortrekkers laat orden en bevestig. Daama het verskeie kerksake van tyd tot tyd aandag geniet. Met betrekking tot die bevestiging van huwelike stel Retief 'n meer ordelike reëling daar, naamlik dat die gebooie van voomemende egpa- re van nou af drie maal in die kerk afgekondig moes wrord ...

 4. Die skool en die onderwyser as faktore in die geestesgesondheid van die kind*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. C. Schutte

  1961-03-01

  Full Text Available Ons hou geestesgesondheidsweke, stig beroepsentrums, samel geld in om mense wat geestelik siek is te genees, klae oor die tekort aan psigiaters, kliniese sielkundiges, bedryfsielkundiges, voorligters, skoolpsigoloë,ens. ’n Karige kwarteeu gelede het ons aan al hierdie dinge slegs akademiese aandag gewy. In hierdie kursus wordverskeie tipes kinders bespreek en geleer hoe om hulle probleme te benader.

 5. When Somebody Dies

  Science.gov (United States)

  ... bottle became useless. The container is gone, but what's inside — the water — remains. The part of a person that's left after the body dies is often called the "soul" or "spirit." Some people believe the soul is the part ...

 6. Die Kunst des Scheiterns

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juul, Jesper

  2014-01-01

  Menschen haben von Kindesbeinen an das Verlangen, Erfolge zu erzielen und Kompetenz zu erreichen. Computerspieler entscheiden sich jedoch fortlaufend für eine Aktivität, die oft und wiederholt zum Verlieren führen muss und ein taubes Gefühl der Unfähigkeit erzeugt. Im Kino, im Theatersaal und bei...

 7. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 8. DIE SAGD - SY ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

  African Journals Online (AJOL)

  31 Okt 1977 ... stelling van 'n higiene afdeling het in 'n belang- rike behoefte voorsien. Die pligte van die SAGO het dus op hierdie stadium die ondersoek van soldate, die sanita- sie van kampe, die verpleging van pasiente in militere hospitale en die opleiding van lede be- hels. 'n Hoogtepunt was die opening van die.

 9. Dimensional control of die castings

  Science.gov (United States)

  Karve, Aniruddha Ajit

  The demand for net shape die castings, which require little or no machining, is steadily increasing. Stringent customer requirements are forcing die casters to deliver high quality castings in increasingly short lead times. Dimensional conformance to customer specifications is an inherent part of die casting quality. The dimensional attributes of a die casting are essentially dependent upon many factors--the quality of the die and the degree of control over the process variables being the two major sources of dimensional error in die castings. This study focused on investigating the nature and the causes of dimensional error in die castings. The two major components of dimensional error i.e., dimensional variability and die allowance were studied. The major effort of this study was to qualitatively and quantitatively study the effects of casting geometry and process variables on die casting dimensional variability and die allowance. This was accomplished by detailed dimensional data collection at production die casting sites. Robust feature characterization schemes were developed to describe complex casting geometry in quantitative terms. Empirical modeling was utilized to quantify the effects of the casting variables on dimensional variability and die allowance for die casting features. A number of casting geometry and process variables were found to affect dimensional variability in die castings. The dimensional variability was evaluated by comparisons with current published dimensional tolerance standards. The casting geometry was found to play a significant role in influencing the die allowance of the features measured. The predictive models developed for dimensional variability and die allowance were evaluated to test their effectiveness. Finally, the relative impact of all the components of dimensional error in die castings was put into perspective, and general guidelines for effective dimensional control in the die casting plant were laid out. The results of

 10. Die transvaalse ontwerp-ordonnansie oor die onderwys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1952-03-01

  Full Text Available In ’n Buitengewone Provinsiale Koerant van die Provinsie Transvaal is onder datum 25 Junie 1952 gepubliseer ’n „Ontwerp-Ordonnansie tot samevatting en wysiging van die Wette betreffende die Sentrale Beheer van die Onderwys, die Plaaslike Beheer van Skole, Godsdiensonderrig in Openbare Skole, Taal en die Onderwys, Onderwyspersoneel, Verpligte Onderwys, Toelating van Leerlinge tot Skole, Klasse of Inrigtings, Openbare Onderwys, Private Skole, Onderwys vir Kleurlinge en Asiate en Onderwys vir Naturelle, en om vir sake in verband daarmee voorsiening te maak” .

 11. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  v a k t a a l k w a l i £ i k a s i e s ) neem d i e I n s t i t u t t a l l e take waar ter u i t b r e i d i n g van kennis van die Duitse taal in die buiteland. Sedert 1964 publiseer die. Institut die tydskrif Deutsch als Fremdsprache met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits.

 12. Navigating "Assisted Dying".

  Science.gov (United States)

  Schipper, Harvey

  2016-02-01

  Carter is a bellwether decision, an adjudication on a narrow point of law whose implications are vast across society, and whose impact may not be realized for years. Coupled with Quebec's Act Respecting End-of-life Care it has sharply changed the legal landscape with respect to actively ending a person's life. "Medically assisted dying" will be permitted under circumstances, and through processes, which have yet to be operationally defined. This decision carries with it moral assumptions, which mean that it will be difficult to reach a unifying consensus. For some, the decision and Act reflect a modern acknowledgement of individual autonomy. For others, allowing such acts is morally unspeakable. Having opened the Pandora's Box, the question becomes one of navigating a tolerable societal path. I believe it is possible to achieve a workable solution based on the core principle that "medically assisted dying" should be a very rarely employed last option, subject to transparent ongoing review, specifically as to why it was deemed necessary. My analysis is based on 1. The societal conditions in which have fostered demand for "assisted dying", 2. Actions in other jurisdictions, 3. Carter and Quebec Bill 52, 4. Political considerations, 5. Current medical practice. Leading to a series of recommendations regarding. 1. Legislation and regulation, 2. The role of professional regulatory agencies, 3. Medical professions education and practice, 4. Public education, 5. Health care delivery and palliative care. Given the burden of public opinion, and the legal steps already taken, a process for assisted-dying is required. However, those legal and regulatory steps should only be considered a necessary and defensive first step in a two stage process. The larger goal, the second step, is to drive the improvement of care, and thus minimize assisted-dying.

 13. Die historiese betroubaarheid van die aartsvadervertellinge. 'n Beknopte bespreking van die huidige debat na aanleiding van die jongste publikasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Vosloo

  1982-08-01

  Full Text Available Die afgelope twintig jaar was daar �n toenemende belangstelling in die aartsvadervertellinge in Genesis. Benewens die talle tydskrifartikels het skrywers soos die volgende ook boeke oor die onderwerp die lig laat sien: A. Parrot (1962, W. M. Clark (1964, R. Kilian (1966, R. E. Clements (1967, N. Lohfink (1967, H. Weidemann (1968, R. Martin-Achard (1969, T. L. Thompson (1974, J. van Seters (1975, J. P. Fokkelman (1975, C. Westermann (1976, R. Rendtorff (1977, J. Bright (1977, W. McKane (1979 en A. R. Millard en D. J. Wiseman (1980.

 14. 'n Kwalitatiewe ondersoek na die invloed van aspekte van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  S Blignaut

  ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 26: No1, 1998. 15 ...... van byvoorbeeld die televisie en gedrukte media 'n invloed op die .... fashion promotion and advertising. New York. ... Consumer behaviour to-.

 15. Modeling the Mechanical Performance of Die Casting Dies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  R. Allen Miller

  2004-02-27

  The following report covers work performed at Ohio State on modeling the mechanical performance of dies. The focus of the project was development and particularly verification of finite element techniques used to model and predict displacements and stresses in die casting dies. The work entails a major case study performed with and industrial partner on a production die and laboratory experiments performed at Ohio State.

 16. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  vergewe. Dit sou in orde gewees het as daar gestaan het, ReMomë- j^onta^is hepta?ds. wat die grieks is vir sewentig maal sewe. Die uitdrukking. heMom&ontabis heptd sien hoogswaarskynlik op Gen. 4 : 24 (LXX) waar. Lameg meedeel dat hy sewe-en-sewentig-maal gewreek sal word. Daar sit die Afr. Vert, die uitdrukking ...

 17. Film Presentation: Die Urknallmaschine

  CERN Multimedia

  Carolyn Lee

  2010-01-01

  Die Urknallmaschine, an Austrian film by Gerd Baldauf, narrated by Norbert Frischauf (Alpha Österreich - ORF, 2009).  In CERN’s gigantic complex particles are accelerated to almost the speed of light, brought to collision and made to divide into even smaller particles. Public opinion of CERN’s research is also divided. Sceptics fear that black holes may be created. Might the goal to study the origin of the world lead to its destruction? The Austrian researcher Norbert Frischauf worked at CERN for many years. With his guidance it is possible to explore the world’s largest research centre, get a glimpse of the fascinating work the scientists do there and take a crash course in particle physics. Die Urknallmaschine will be presented on Friday, 25 June from 13:00 to 14:00 in the Main Auditorium. Language: German

 18. Dying for security

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Buchan, Bruce

  2011-01-01

  Full Text Available If political statements and media coverage are any guide, it seems Australians today are dying for security. At no other moment in our history has the spectre of war and terrorism so haunted popular, political and scholarly perceptions of Australia’s colonial past and of its geopolitical future. And yet, debates over colonial war or genocide and contemporary terrorism have been conducted in more or less complete isolation. In this article I argue that our contemporary obsession with ‘security’ is premised on the perennial threat of ‘insecurity’. This is the problem of in/security, and it has played a central role in the development of Western political thought. More importantly, its formulation in Western political thought provided a powerful justification for the violence of the early decades of Australia’s colonisation during which Indigenous Australians could also be said to have been dying for security.

 19. Dying for Security

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruce Buchan

  2011-03-01

  Full Text Available If political statements and media coverage are any guide, it seems Australians today are dying for security. At no other moment in our history has the spectre of war and terrorism so haunted popular, political and scholarly perceptions of Australia’s colonial past and of its geopolitical future. And yet, debates over colonial war or genocide and contemporary terrorism have been conducted in more or less complete isolation. In this article I argue that our contemporary obsession with ‘security’ is premised on the perennial threat of ‘insecurity’. This is the problem of in/security, and it has played a central role in the development of Western political thought. More importantly, its formulation in Western political thought provided a powerful justification for the violence of the early decades of Australia’s colonisation during which Indigenous Australians could also be said to have been dying for security.

 20. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  aangetoon het, 'n huis in Kapernaum gehad en hierdie geskiedenis speel in Kapernaum of daar digby af. Jesus en sy dissipele het namelik, volgens 6:35 geland by Gennesaret, net suid van Kapernaum Die gevolgtrekking word ondersteun deur Joh. 6:17 waarvolgens die dissi pele na die spysiging op Kapernaum gevaar ...

 1. 'n Verkenning van die soorte vennootskappe in die Amerikaanse reg ...

  African Journals Online (AJOL)

  In die Amerikaanse literatuur word talle verwysings gevind na die vennootskap in mynbou ("mining partnership"), familievennootskap ("family partnership", vennootskap in vaste eiendom ("partnership in real estate") en vennootskap vir boerdery ("farming partnership"). Hierdie onderskeiding is primer gebaseer op die tipe ...

 2. Geslagsverskille in die ouditiewe ontlokte potensiaal van die brein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita D Stuart

  2006-10-01

  Full Text Available Gender differences in the auditory evoked potential of the brain. Based on literature indications of an association between temperament characteristics and the evoked potential of the brain, and indications of gender differences in certain temperament traits, the purpose of this study was to ascertain whether evoked responses also differentiated between the genders. A sample of 81 male and 210 female students was randomly selected. Two auditory evoked potential procedures were applied. The results indicated statistically significant differences in evoked potential responses between the genders. The results are interpreted against the background of sensory and neurological sources of the evoked potential responses and linked to the neurophysiological foundations of temperament. Opsomming: Gegrond op aanduidings in die literatuur van ’n assosiasie tussen temperamentskenmerke en die ontlokte potensiaal van die brein, sowel as aanduidings van geslagsverskille in sekere temperamentstrekke, was die doel van die huidige studie om te bepaal of ontloktepotensiaal-response ook tussen die geslagte onderskei. ’n Steekproef van 81 manlike en 210 vroulike studente is ewekansig geselekteer. Twee ouditiewe ontloktepotensiaal- prosedures is toegepas. Die resultate het op statisties beduidende verskille tussen die geslagte gedui. Die bevindinge word teen die agtergrond van die sensoriese en neurologiese oorsprong van ontloktepotensiaal–response geïnterpreteer en verbind aan die neurofisiologiese verankering van temperament.

 3. Die 'postmoderne' stempel in die Nuwe-Testamentiese hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  georiënteerde teorie en kritiek wat volgens Moore opbou tot 'n herhaling binne. Bybelnavorsing. Dit het reeds by Immanuel Kant begin. Sedert Kant is dit proble- maties cm die objek van kennis te beskou as iets wat kennis objektief in sigself bevat. Objektiwisme is prys gegee. Dialektiek het in die plek daarvan gekom. Die.

 4. duele verse sowel as die somtotaal die leser

  African Journals Online (AJOL)

  27 Jan 2006 ... selfs 'n landkaart afgedruk) terwyl dit ter- selfdertyd ver bo die lokale uitstyg. Die digter is sterk bewus van sy omgewing, geskiedenis en tradisies, maar veral van die algemene menslike kondisie wat binne hierdie referensiekader vergestalt word. Hy gebruik 'n bekende historiese slagveld as bundeltitel (en ...

 5. Die Leben Einsteins eine Reise durch die Geschichte der Physik

  CERN Document Server

  Fiami

  2005-01-01

  Jeder kennt die Namen Einstein, Newton oder Galilei. aber was weiss man über sie? Hier ein Porträt Einsteins anhand von sechs Meilensteinen aus der Geschichte der Physik. Einstein tritt auf als Protagonist in verschiedenen Epochen und bei verschiedenen Entdeckungen, die die Welt verändert haben.

 6. DIE KONINGSBEDE AS ELEMENT IN DIE KRONINGSRITUEEL. By ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Die offerfees te Gibeon was 'n plegtigheid, waaraan geheel Israel deelgeneem het. Die duisend. "brandoffers" wat sowel Kon. as Kron. vermeld, sal wel opgevat moet word as „brandoffers en dankoffers", sodat daar vir die aanwesiges. *n groot feesmaaltyd aangerig is, vgl. I Kon. 3:15. n Sodanige maal- tyd verbind vors en ...

 7. Ruimtelike beplanning: die rol van die stads - en streeksbeplanner ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ruimtelike beplanning: die rol van die stads - en streeksbeplanner in die saw. R Erasmus. Abstract. Since 1978 regional and town planners are employed in the SADF on a permanent basis as well as in the capacity of national service men. These men are all academically qualified and as such satisfy a need that developed ...

 8. n opinie oor die behaviouristiese siening versus die fenomenologie ...

  African Journals Online (AJOL)

  verband die eksperimente van Pavlov, Thorndike,. Skinner, Tolmann en Hull.) Fenomenologie. Die fenomenologie is 'n essensie-openbarende denkrigting. Dit impliseer'n denkende soektog na dit wat 'n besondere verskynsel of werklikheid maak juis dit wat dit is en nie iets anders nie. In die fenomenologiese antropologie ...

 9. Die Vier Typen von Projektmanagern

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund Pedersen, Carsten; Ritter, Thomas

  2018-01-01

  Bevor Sie einem Mitarbeiter die Leitung eines Projekts anvertrauen, sollten Sie sich über dessen Managementstil klar werden. Passt dieser nicht zur Art des Vorhabens, wird er scheitern. So treffen Sie die richtige Wahl....

 10. Die historiese Jesus as wondenverker

  African Journals Online (AJOL)

  Biblical Association, te wete 'The social sciences and second Testament exegesis'. John Pilch is die leier van die Society of Biblical Literature se 'Social sciences and ..... Hollenbach, P 1982. ... Stauffer, E 1982. Jesus ... London: Collins.

 11. Precision die design by the die expansion method

  CERN Document Server

  Ibhadode, A O Akii

  2009-01-01

  This book presents a new method for the design of the precision dies used in cold-forging, extrusion and drawing processes. The method is based upon die expansion, and attempts to provide a clear-cut theoretical basis for the selection of critical die dimensions for this group of precision dies when the tolerance on product diameter (or thickness) is specified. It also presents a procedure for selecting the minimum-production-cost die from among a set of design alternatives. The mathematical content of the book is relatively simple and will present no difficulty to those who have taken basic c

 12. Die Dokter-Pasient Rolverwantskap

  African Journals Online (AJOL)

  17 Aug 1974 ... en as sodanig 'n ral sped in die persoon se siektegedrag en uiteindelike patroon van hulpsoeke. SIEKEROL EN SOSIALISERING IN DIE. PASIENTROL ..... more cumulative, resulting in a more gradual social and professional maturation.' Vit die voorafgaande word dit duidelik dat Dewy se pragmatiese ...

 13. prosesseringsmetodes op die voedingswaarde van

  African Journals Online (AJOL)

  gebring is, kon geen betekenisvolle verskille tussen die drie monsters gevind word nie. Volgens Opstvedt (1976) kan ME waardes ook dien as 'n kriteria van proteien- kwaliteit, hoofsaaklik a.g.v. die verhoogde stikstofuit- skeiding in die urine wat sal plaasvind a.g.v. beskadiging van aminosure. De Groote (1968) het gevind ...

 14. DIE SAW SE ROL IN SWA

  African Journals Online (AJOL)

  wei die verdediging van die landsgrense teen 'n vyand wat die orde, gesag, vrede, stabiliteit en welvaart in Suidwes-Afrika en die Republiek van. Suid-Afrika wil vernietig. Hierdie oorlog moet nie ge'lsoleerd gesien word nie, maar in perspektief geplaas word teen die agtergrond van 'n nag groter konflik, naamlik die van die ...

 15. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Die artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 16. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 17. Dying with dignity.

  Science.gov (United States)

  Madan, T N

  1992-08-01

  Death is a theme of central importance in all cultures, but the manner in which it is interpreted varies from society to society. Even so, traditional cultures, including Christian, Hindu and Jain religious traditions, exhibited a positive attitude to death and did not look upon it in a dualistic framework of good vs bad, or desirable vs undesirable. Nor was pessimism the dominant mood in their thinking about death itself. A fundamental paradigm shift occurred in the West in the eighteenth century when death was desacralized and transformed into a secular event amenable to human manipulation. From those early beginnings, dying and death have been thoroughly medicalized and brought under the purview of high technology in the twentieth century. Once death is seen as a problem for professional management, the hospital displaces the home, and specialists with different kinds and degrees of expertise take over from the family. Everyday speech and the religious idiom yield place to medical jargon. The subject (an ageing, sick or dying person) becomes the object of this make-believe yet real world. As the object of others' professional control, he or she loses the freedom of self-assessment, expression and choice. Or, he or she may be expected to choose when no longer able to do so. Thus, not only freedom but dignity also is lost, and lawyers join doctors in crisis manipulation and perpetuation. Although the modern medical culture has originated in the West, it has gradually spread to all parts of the world, subjugating other kinds of medical knowledge and other attitudes to dying and death.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 18. Sal die ‘ewolusie’ vanaf biologie na lewenswetenskappe ‘uitsterwing’ van die vakgebied voorkom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johanna G. Ferreira

  2012-03-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die wysiging van die skoolvak van ‘biologie’ na ‘lewenswetenskappe’ bespreek, asook die gepaardgaande en verwagte implikasies van die verandering. Die vraag word gestel of die beoogde wysiging wel noemenswaardig is en of dit enigsins ‘n verskil aan die dalende belangstelling in die lewenswetenskappe op tersiêre vlak sal maak. Die wysigings in die nuwe kurrikula verhoog die relevansie van die vakinhoud vir leerders en vir die gemeenskap, maar sekere kwessies kry nie aandag nie. Voorstelle word gemaak om die kurrikulum te wysig en onderrigmetodes aan te pas om die nodige vaardighede by leerders te vestig.

 19. enkele fasette van die problematiek van die akademikus by die skryf

  African Journals Online (AJOL)

  Om verskeie redes het dit van die allergrootste belong geword dot 'n his- tories korrekte, wetenskaplike weerga- we van bogenoemde gebeure opge- teken moet word. Die sluier, in sommige gevalle am logiese redes toegepas, moes eenvoudig gelig word am gebeure wat die gewone man op stroot in Suid-Afrika dikwels ...

 20. Die Defects and Die Corrections in Metal Extrusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sayyad Zahid Qamar

  2018-05-01

  Full Text Available Extrusion is a very popular and multi-faceted manufacturing process. A large number of products for the automotive, aerospace, and construction sectors are produced through aluminum extrusion. Many defects in the extruded products occur because of the conditions of the dies and tooling. The problems in dies can be due to material issues, design and manufacturing, or severe usage. They can be avoided by maintaining the billet quality, by controlling the extrusion process parameters, and through routine maintenance. Die problems that occur on a day-to-day basis are mostly repairable and are rectified through various types of die correction operations. These defects and repair operations have not been reported in detail in the published literature. The current paper presents an in-depth description of repairable die defects and related die correction operations in metal extrusion. All major die defects are defined and classified, and their causes, preventive measures, and die correction operations are described. A brief frequency-based statistical study of die defects is also carried out to identify the most frequent die corrections. This work can be of direct benefit to plant engineers and operators and to researchers and academics in the field of metal extrusion.

 1. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 2. Die verband tussen lokus van beheer en die werks prestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. L. Coetzer

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. The aim of the study was to establish the relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. These constructs were selected by virtue of the lack of empirical research regarding the assumed relationship between them. The Locus of Control Scale of Schepers (1995 was used for measuring locus of control. Work performance was measured by the commission earned per month by the marketer, the number of policies generated by the marketer, as well as the percentage of lapsed policies. The relevant measurements were obtained in respect of a sample of 149 black marketing personnel. The results indicated a modest but statistically significant relationship between external locus of control and the work performance of black marketers. Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1995 is in die meting van lokus van beheer gebruik. Werksprestasie is aan die hand van kommissie per maand verdien, aantal polisse gegenereer deur 'n bemarker en die persentasie vervalde polisse, gemeet. Die tersaaklike metinge is verkry ten opsigte van 'n steekproef van 149 swart bemarkers. Die resultate toon 'n klein, dog statisties beduidende verband tussen eksterne lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf.

 3. Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Buitendag

  2012-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n  belemmering  was  vir  die  gesprek  tussen  teologie  en  natuurwetenskap.  Die  rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het. Is the Orthodoxy’s notion of the Fall inhibitory for the dialogue between theology and science? In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility.

 4. Sedimentêre omgewings van die Inhaca-eilandstelsel met spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marieke Peché

  2011-09-01

  Full Text Available Die Inhaca-eilandstelsel is geleë langs die suidooskus van Mosambiek. Die oostekant van die stelsel grens aan die Indiese Oseaan en die westekant aan die Baai van Maputo. Hierdie eilandstelsel bestaan uit Inhaca- en Portugese eiland, asook ’n groep sandbanke wat van die noordlike punt van Inhaca na Portugese eiland strek. Die doel van hierdie studie is om die verskillende moderne en oer-sedimentêre omgewings op die eilandstelsel te identifiseer en te beskryf, die invloed van getye en golfaksie op die moderne sedimentêre omgewing vas te stel en die geochemiese en petrografiese samestelling van die geologiese eenhede te bepaal.

 5. Die vangnet van die woord: forensies-linguistiese getuienis in 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Een van die redes daarvoor is waarskynlik die gepaardgaande sleurwerk verbonde aan die verwerking van die betrokke taaldata — iets wat egter deur die onlangse meteoriese vooruitgang in tegnologiese tegnieke op die agtergrond geskuif is en nuwe moontlikhede na vore laat kom het. In die lig van die kompleksiteit van ...

 6. het om die Woord van God aan die gemeente te bedien. A. D. P ont ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Sizoo vertel met die vlotheid van die ervare skrywer en die ver antwoordelikheid van die wetenskaplike ... Maar in stiptelike trou aan die feitelikheid, verlaat die skrywer hom uitsluitlik op die outentieke bronne om ... de leser; in sy rykdom van gegewens en wetenskaplike betroubaarheid kan dit met vrug gelees word deur die ...

 7. Die invloed van herbivorie en vuur op die oorlewing van sekere meerjarige kruide langs die Sabierivier, Kruger Nasionale Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Myburgh

  2012-03-01

  Full Text Available Die groot vloede wat in die jaar 2000 in die Kruger Nasionale Park plaasgevind het, het dierivieroewerplantegroei versteur. Dit het die geleentheid gebied om heinings op te rig langsdie Sabierivier om herbivore uit sekere gebiede uit te sluit en sodoende die herstel van die rivieroewerekosisteme te monitor.

 8. Die heelal en sy onstaan (II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Van Rooy

  1952-03-01

  Full Text Available Ons kennis en wetenskap van die hemelliggame word volkome bepaal deur die lig wat ons van hulle ontvang, d.w.s. as ons die feite wat die Bybel daaromtrent meedeel, buite rekening laat.

 9. Versoening tussen leerders: Is parallelmediumskole die antwoord op die rassismeprobleem?

  OpenAIRE

  Du Plessis, Elize; Marais, Petro

  2017-01-01

  Die Suid-Afrikaanse Grondwet stel dit duidelik dat enige vorm van diskriminasie nie toegelaat mag word nie. In ons skole beteken dit dat elke leerder ʼn reg het op goeie opvoeding en ʼn veilige skoolomgewing. Die fokus van hierdie navorsing is gerig op bestaande parallelmediumskole. Die uiteindelike vraagstuk is dus hoe multikulturele onderwys bevorder word en hoe rassisme aangespreek kan word? As teoretiese raamwerk is Kohlsberg se kognitiewe ontwikkelingsbenadering en Whitehouse se univerele ...

 10. Die ontmaskering van die bose: Eksegetiese perspektiewe op ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  2 Yarbro Collins (1983) bied tans nog die beste agtergrond vir 'n besinning oor geweld in ..... John's grammatical howlers are intentionally designed to alert listerners ..... 26 In die Nuwe Testament word Paul se snydende opmerking teenoor die Korintiërs as ..... rnt g0r`m nh8 ldfhrs`}m du sg}u fg}u + n2sh d/m sg>}} e`ql`jdh.

 11. Accurate defect die placement and nuisance defect reduction for reticle die-to-die inspections

  Science.gov (United States)

  Wen, Vincent; Huang, L. R.; Lin, C. J.; Tseng, Y. N.; Huang, W. H.; Tuo, Laurent C.; Wylie, Mark; Chen, Ellison; Wang, Elvik; Glasser, Joshua; Kelkar, Amrish; Wu, David

  2015-10-01

  Die-to-die reticle inspections are among the simplest and most sensitive reticle inspections because of the use of an identical-design neighboring-die for the reference image. However, this inspection mode can have two key disadvantages: (1) The location of the defect is indeterminate because it is unclear to the inspector whether the test or reference image is defective; and (2) nuisance and false defects from mask manufacturing noise and tool optical variation can limit the usable sensitivity. The use of a new sequencing approach for a die-to-die inspection can resolve these issues without any additional scan time, without sacrifice in sensitivity requirement, and with a manageable increase in computation load. In this paper we explore another approach for die-to-die inspections using a new method of defect processing and sequencing. Utilizing die-to-die double arbitration during defect detection has been proven through extensive testing to generate accurate placement of the defect in the correct die to ensure efficient defect disposition at the AIMS step. The use of this method maintained the required inspection sensitivity for mask quality as verified with programmed-defectmask qualification and then further validated with production masks comparing the current inspection approach to the new method. Furthermore, this approach can significantly reduce the total number of defects that need to be reviewed by essentially eliminating the nuisance and false defects that can result from a die-to-die inspection. This "double-win" will significantly reduce the effort in classifying a die-to-die inspection result and will lead to improved cycle times.

 12. Die pastorale sielkundige as diakonale pastor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Smuts

  1985-08-01

  Full Text Available In die bedieningspatroon van die Ned. Geref. Kerk het die pastorale sielkundige die afgelope aantal jare steeds meer op die voorgrond begin tree. Hy is egter 'n problematiese figuur, wie se identiteit van meer as een kant onder bespreking is. In ander lande, selfs in die VSA waar die kerk veel gebruik maak van die sielkunde, is dit moeilik om 'n presiese parallel vir hom te vind. Sowel binne as buite die kerk word hy deur sommige bevraagteken. Daarom is dit noodsaaklik om vanuit die teologie te kyk na die werk wat hy doen.

 13. Digilanid C by die behandeling van hartlyers

  NARCIS (Netherlands)

  Snyman, Hendrik Willem

  1942-01-01

  In die voorafgaande word 'n literatuur studie oor die ontwikkeling en huidige stand van die chemie en farmakologie van die Digitalis purpurea en Digitalis lanata gegee, waarin spesiaal gelet word op die chemiese samestelling en farmakologiese aktiwiteit van die Digitalis lanata glikoside. Daarna

 14. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  In 1933 belas Rykskanselier. Hitler vir. Goering, Minister van Lugvaart, in die geheim met die skepping van die Luftwaffe. Die basis in Rusland is gesluit en toekomstige vlieeniers is nou in die geheim na Italie waar hulle elke aspek van moderne oorlog- voering oefen en die Blitzkrieg-gedagte, deur op ondersteuning van 'n.

 15. EUNUG IN DIE ANTIEKE NABYE OOSTE

  African Journals Online (AJOL)

  rang. In Assiries beteken die woord “hoof-eunug”. Soos reeds vermeld (by 2), vorm die eunug 'n belangrike deel van die Assiriese burokrasie. Dokumente dui aan ... rang in die Babiloniese weermag, en so 'n amptenaar het saam met die rabsag ..... baie laat, in die inter-testamentêre periode, gebruik is vir 'n gekastreerde.

 16. Die Transition zur pflegenden Tochter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmar Dräger

  2004-11-01

  Full Text Available Das Buch aus der Reihe „Studien zur Gesundheits- und Pflegewissenschaft“ beschreibt den theoretischen Hintergrund, das methodische Vorgehen und die Ergebnisse einer biografischen Untersuchung, die sich dem Übergang von der Tochter zur pflegenden Tochter widmete. Grundlage der Publikation ist die Dissertation (2002 der Autorin. Mit der Berücksichtigung biographischer und familiärer Hintergründe wird eine neue Perspektive in der Forschung zu pflegenden Angehörigen eingenommen.

 17. Maintaining Low Voiding Solder Die Attach for Power Die While Minimizing Die Tilt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamm, Randy; Peterson, Kenneth A.

  2015-10-01

  This paper addresses work to minimize voiding and die tilt in solder attachment of a large power die, measuring 9.0 mm X 6.5 mm X 0.1 mm (0.354” x 0.256” x 0.004”), to a heat spreader. As demands for larger high power die continue, minimizing voiding and die tilt is of interest for improved die functionality, yield, manufacturability, and reliability. High-power die generate considerable heat, which is important to dissipate effectively through control of voiding under high thermal load areas of the die while maintaining a consistent bondline (minimizing die tilt). Voiding was measured using acoustic imaging and die tilt was measured using two different optical measurement systems. 80Au-20Sn solder reflow was achieved using a batch vacuum solder system with optimized fixturing. Minimizing die tilt proved to be the more difficult of the two product requirements to meet. Process development variables included tooling, weight and solder preform thickness.

 18. Neurokognitiewe integrasie en die leerproses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Du Preez, Johan J.

  1991-12-01

  Full Text Available The purpose of this article, "Neuro-cognitive integration and the learning process'; is to find principles and strategies for the development of brain potential and the optimal integration of subject matter. Eight neuro-cognitive systems are identified and their importance to the integration of subject matter is emphasized. These systems are cortical energy, coding, planning and controlling, as well as the verbal sequential, non-verbal holistic, physical-motor, social effective and the subconscious. The relevant principles and strategies can serve as basis for mainstream and special education, guidance as well as psychotherapy. Die doe! met hierdie artikel is om beginsels en strategiee te vind om breinpotensiaal te ontsluit en leerstof optimaal te integreer. Aan die hand van 'n neurokognitiewe model word 'n aantal beginsels en strategiee bespreek en die verband met die leerproses word aangetoon. Agt neurokognitiewe sisteme is gei'dentifiseer en die belangrike rot wat dit speel ten opsigte van die integrasie van leerstof word beklemtoon. Genoemde sisteme sluit die volgende in: kortikale energie, kodering, beplanning en kontrolering, asook die verbaal-sekwensiele, nieverbaal-holistiese, fisiek-motoriese, sosio-affektiewe en die subbewuste. Genoemde beginsels en strategiee kan oak dien as grondslag vir hoofstroomonderwys, spesialiseringsonderwys, voorligting sowel as psigoterapie.

 19. Numerical optimization of die geometry in open die forging

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Peter; Hattel, Jesper Henri; Bay, Niels

  2013-01-01

  This paper deals with numerical optimization of open die forging of large metallic ingots made by casting implying risk of defects, e.g. central pores. Different material hardening properties and die geometries are combined in order to investigate, which geometry gives rise to maximum closure...

 20. die geskiedenis van die saw gedenkteken te fort klapperkop militere ...

  African Journals Online (AJOL)

  As gevolg van enige optrede, op enige plek, te enige tyd, deur enige vyand van die RSA of deur enige terroris(te), insurgent(e) of ander persoon of persone wat die RSA en sy volkere kwaadgesind is. h. Binne twee jaar (vyfhondred-en-dertig dae) nadat hy/sy met 'n ongeskiktheids- pensioen uit diens getree het agv siekte,.

 1. Die adversatiewe stelsel van bewyslewering en die beste belang ...

  African Journals Online (AJOL)

  MJM Venter

  weeg. Hierdie vraag word teen die agtergrond daarvan beoordeel dat veral dispute ..... restructuring family into the highly polarized positions of court-based dispute resolution.16. Talle alternatiewe om tekortkominge in die adversatiewe proses te ..... De Jong M "Mediation and Other Appropriate Forms of Alternative Dispute.

 2. Die teologiese debat: Die waarde of betekenis daarvan

  African Journals Online (AJOL)

  Ego vero hoc libro non contuli sed asservi et assero, ac penes nullum vo- lo esse iudicium, sed omnibus suadeo, ut praestent obsequium. (M Luther, De servo arbitrio, 1525). 1. INLEIDING. In ons dae is dit hoe mode om oor alles debat te voer. Een van die towerwoorde van ons tyd, veral op die politiek-staatkundige terrein, ...

 3. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  70. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde beroepsvroue *. Martha Kok en Priscilla Botha. ABSTRACT. The purpose of this research is to understand and describe the context in which career women choose, purchase and use convenience food (CF). A person is rarely isolated from or unaffected by.

 4. Die vlugtige taal van vergeet: Die metafoor by Breyten Breytenbach ...

  African Journals Online (AJOL)

  From his first book of poetry, die ysterkoei moet sweet (“the iron cow must sweat”, 1964), till his most recent one, die windvanger (“the windcatcher”, 2007), metaphor has been a central means towards the creation of meaning for Breytenbach. This article will investigate the use of metaphor particularly in this recent book.

 5. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 6. Statues Also Die

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pierre-Philippe Fraiture

  2016-10-01

  Full Text Available “African thinking,” “African thought,” and “African philosophy.” These phrases are often used indiscriminately to refer to intellectual activities in and/or about Africa. This large field, which sits at the crossroads between analytic philosophy, continental thought, political philosophy and even linguistics is apparently limitless in its ability to submit the object “Africa” to a multiplicity of disciplinary approaches. This absence of limits has far-reaching historical origins. Indeed it needs to be understood as a legacy of the period leading to African independence and to the context in which African philosophy emerged not so much as a discipline as a point of departure to think colonial strictures and the constraints of colonial modes of thinking. That the first (self-appointed exponents of African philosophy were Westerners speaks volumes. Placide Tempels but also some of his predecessors such as Paul Radin (Primitive Man as Philosopher, 1927 and Vernon Brelsford (Primitive Philosophy, 1935 were the first scholars to envisage this extension of philosophy into the realm of the African “primitive.” The material explored in this article – Statues Also Die (Marker, Resnais, and Cloquet, Bantu Philosophy (Tempels, The Cultural Unity of Negro Africa (Cheikh Anta Diop, and It For Others (Duncan Campbell - resonates with this initial gesture but also with the ambition on part of African philosophers such as VY Mudimbe to challenge the limits of a discipline shaped by late colonialism and then subsequently recaptured by ethnophilosophers. Statues Also Die is thus used here as a text to appraise the limitations of African philosophy at an early stage.  The term “stage,” however, is purely arbitrary and the work of African philosophers has since the 1950s often been absorbed by an effort to retrieve African philosophizing practices before, or away from, the colonial matrix. This activity has gained momentum and has been

 7. Die faktore gemeenskaplik aan die selfondersoekvraelys van Holland en die nuwe Suid-Afrikaanse beroepsbelangstellingsvraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Swanevelder

  1992-06-01

  Full Text Available The factors common to the Self Directed Search of Holland (SDS and the new South African Vocational Interest Inventory (SAVII. The new South African Vocational Interest Inventory was locally developed with the purpose to create a single vocational interest inventory for all population groups in the RSA. In this study the common factors underlying the SDS and the SAVII were determined with the aid of interbattery factor analysis. The results indicate that there are six common factors underlying the two instruments for both the standard nine boys and girls, and that these factors agree with the six factors built into the SDS by Holland. Opsomming Die nuwe Suid-Afrikaanse Beroepsbelangstellingsvraelys (SABBV is plaaslik ontwikkel met die doel om 'n enkele beroepsbelangstellingsvraelys vir alle bevolkingsgroepe binne die RSA, daar te stel. In hierdie studie is daar ondersoek ingestel na die gemeenskaplike faktore onderliggend aan die SABBV en die Selfondersoekvraelys (SOV van Holland met behulp van 'n interbatteryfaktorontleding. Daar is bevind dat daar ses gemeenskaplike faktore onderliggend aan die twee instrumente is vir sowel standerd nege seuns as dogters, en dat hierdie faktore ooreenstem met die ses faktore wat deur Holland in die SOV ingebou is.

 8. Awareness of Dying Preface

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barney G. Glaser, PhD, Hon. PhD

  2015-12-01

  Full Text Available Recently The New York Times reported: “VERY ILL CHILDREN TOLD OF DISEASE; Leukemia Patients at N.I.H. Not Shielded From Truth. . . . A child should always be told the truth, even when he has an incurable disease such as leukemia, according to two researchers who interviewed 51 children hospitalized at the National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, for treat¬ment of leukemia.” This kind of news item reflects the growing concern among researchers and public about matters which touch on morality as much as on the technical aspects of medi¬cine. The rapidly increasing proportion of elderly people in the American population presents a range of personal and social questions; not the least is how they view their newly won longevity (often including anticipated years of chronic disease as well as their attitudes toward death. In consequence, many geriatric specialists are beginning to study American attitudes toward death, while others, spurred on by what seems a sense-less prolonging of life within hospital walls by medical tech¬nology run wild, are raising questions about death and dying in American life.

 9. Die Parlamentswahlen 2008 in Malaysia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reher, Stefanie; Knirsch, Thomas

  2008-01-01

  aus diversen Parteien bestehende Oppositionsbündnis erfuhr überraschend eine klare Stärkung. Während die aus der UMNO und 13 weiteren Koalitionären bestehende BN unter dem Motto „Sicherheit, Frieden, Wohlstand” für Premier Badawi warb, führten die Oppositionsparteien DAP, PAS und PRK – letztere unter...

 10. In diens van die Kompanjie

  African Journals Online (AJOL)

  was ook siektes WQl Jit onvoldoende of ondoel- treffende voeding, eentonige kos en ontoerei- kende geneesmiddels voortgespruit het, terwyl behoorlike versorging dikwels ontbreek he!. Doodsoorsake tydens die seereis het voartge- vloei uit ongelukke aan boord, beperkte ruimte vir die bemanning en geringe vars lug, ...

 11. Die Mythen von der Globalisierung

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nell, Phillip; Schmitt, Jan; Decreton, Benoit

  2017-01-01

  Der Wissensstand über den Grad und die Art der Globalisierung ist viel niedriger als angenommen. Daraus entstehen Fehleinschätzungen.......Der Wissensstand über den Grad und die Art der Globalisierung ist viel niedriger als angenommen. Daraus entstehen Fehleinschätzungen....

 12. n hoofstuk in die (outo)biografie van die predikant (pastor?) 1 ...

  African Journals Online (AJOL)

  biografie van die dominee (pastor?), spreek om verskeie redes boekdele. Die gebruik van die onbepaalde lidwoord is eerstens 'n bevestiging dat die artikel slegs 'n verdere bydrae (hoofstuk) tot die bestaande en steeds voortgaande gesprek (boek) oor die biografie van die dominee is (Heitink 2001). Tweedens plaas ek ...

 13. die krag van simbole en rites in die liturgie 1. probleemstelling

  African Journals Online (AJOL)

  uitroepe vervang met die drie keer Kyrie eleison, die drie maal Christe eleison en die drie keer Kyrie eleison-uitroepe (Albrecht 1989:43). Op die lang duur het die uitroep dus heeltemal losgeraak van die gebede en het dit 'n selfstandige liturgiese element geword (Van Rongen. 1990:35). Die Reformasie met sy nadruk op ...

 14. Vanaf die Fermat-punte na die De Villiers-punte van ’n driehoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael de Villiers

  2010-01-01

  Full Text Available Hierdie artikel beskryf die ontdekking van die sogenaamde De Villiers-punte van ’n driehoek die bewyse wat betrokke is, en trek die historiese oorsprong terug na die Fermat-punte van ’n driehoek, die swaartepunt van ’n driehoek, en ’n nuttige veralgemening van die Fermat-punte van ’n driehoek.

 15. Montessori-skole: die ander kant

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Viljoen

  1995-03-01

  Full Text Available Na aanleiding van die artikel “Die invloed van die New Age-beweging op die onderwysagenda van die toekoms” deur Lien van Niekerk en Corinne Meier van die Departement Historiese Opvoedkunde van Unisa (vgl. Koers, 59 (1 1994:69-84 wil ek graag ’n ander sy van Montessori-skole onder die aandag van Koers lesers bring.

 16. Mediamonitering in die bestuur van korporatiewe beeld

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.Comm. Die waarde van hierdie ondersoek hou verband met die bemarking van 'n onderneming en die handhawing van 'n mededingende voordeel deur die projektering van 'n positiewe beeld (Anon., 1995a:92; Bateman & Zeithaml, 1993:75; Caminiti, 1992:50; Kotler & Armstrong, 1991:240). Hierdie aspek neem toe in belangrikheid soos wat die besigheidsmilieu in Suid-Afrika verander, veral wat betref die toetrede van buitelandse maatskappye tot die Suid-Afrikaanse mark.

 17. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 18. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 19. Die toepassing van die K3-model op die televisieteks Colour TV

  African Journals Online (AJOL)

  “OIL's approach to investigating the coloured market took place in the form of ethnographic research which ... communication strategies” (Botha 2010: 14). ... Op grond van die waarnemings, onderhoude en vraelyste het OIL tot die volgende ..... hold onto your nearest and dearest because this is going to be a kwaai mix bag.

 20. Die kliniese kindersielkundige as diagnostikus1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. W. Strümpfer

  1961-03-01

  Full Text Available Die benaming „Kliniese Kindersielkunde” is nog onbekend en gevolglik betreklik onbemind. Dit is in 1951 die eerste keer gebruik. Die werk van die Kliniese Kindersielkunde is egter so oud as die werk van die algemene Kliniese Sielkunde, waarvan die geskiedenis gewoonlik teruggevoer word tot die begin van sielkundige toetsing vroeg in die tagtigerjare. Tot ’n aansienlike mate is hierdie vroeë werk op kinders uitgevoer, bv. dié van Galton en later die van Binet en Simon. Witmer het in 1896 die eerste sielkundige kliniek geopen en het ook die term „Kliniese Sielkunde” ingevoer; die meerderheid van sy pasiënte was egter ook kinders. Tot voor die Tweede Wêreldoorlog was klinies-sielkundige werk hoofsaaklik op kinders toegespits. Sedertdien het die kliniese sielkundige tot ’n belangrike mate toegetree tot die gebied van die diagnose en terapie van psigiese afwykings by volwassenes, tot so ’n mate dat in die gedagtes en geskrifte van baie werkers die terrein van die Kliniese Sielkunde byna tot werk met volwassenes beperk word.

 1. James Henry Greathead en die Londense Moltrein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurence Wright

  2017-07-01

  Full Text Available Die artikel ondersoek die oorsprong en vroeë geskiedenis van die toestel genaamd die ‘Greathead Skild’, ‘n belangrike nuwigheid in Viktoriaanse ingenieurwetenskap, wat van deurslaggewende belang was in die konstruksie van die Londense Moltrein. Die doel is om die basis te ontleed waarop, baie jare later, ‘n Suid-Afrikaanse ingenieur wye openbare erkenning in die vorm van ‘n standbeeld vir die ‘ontwerp’ van die Skild geniet het. Uit die perspektief van kulturele studies beskou, hoe moet ons uitvinding verstaan, gegewe dat ander briljante ingenieurs ook betrokke was? Hierdie vraag word ontleed met die gebruik van die konsep ‘extelligence’ (Stewart and Cohen 1997, in samehang met ander kontemporêre en geskiedkundige weergawes, insluitend Greathead se eie rekord van sy prestasies in die verrigtinge van die Instituut van Siviele Ingenieurs en voorgelê in The City and South London Railway (1896, onder redaksie van James Forrest. Hierdie artikel is die eerste keer as referaat aangebied by die konferensie oor ‘Nuuthede en Innovasie in die Negentiende Eeu’ aan die Noordwes-Universiteit, Mei 2016.

 2. DIE NAAM “NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK”

  African Journals Online (AJOL)

  P.J. Strauss. DIE NAAM “NEDERDUITSE. GEREFORMEERDE KERK”. ABSTRACT. An investigation into the name of the Dutch Reformed Church (DRC) reveals that it is a reformed church in the ... P.J. Strauss, Fakulteit Teologie, Universiteit van die Vrystaat, Suid‑Afrika. ..... Dit is so omdat die staat en sy howe die reg in die ...

 3. Abstraksie en veralgemening in die Wiskunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.C. Strydom

  1967-03-01

  Full Text Available Wanneer ek tot u spreek oor abstraksie en veralgemening in die Wiskunde, wil ek u aandag vestig op die belangrikheid daarvaan vir die Wiskunde, maar u terselfdertyd daarop wys dat die wiskundige hom nie langs hierdie weg heeltemal van die werklikheid kan losmaak nie.

 4. Die Dankesrede bei der Preisverleihung

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elenmari Pletikos Olof

  2012-12-01

  Full Text Available Festliche Preisverleihungen sind Gelegenheiten, bei denen von den Preisträgerneine kurze Rede erwartet wird. Obwohl die Dankesrede eine kleinere Randgattung innerhalb des epideiktischen Genres ist, steht sie im Mittelpunkt des Ereignisses. Rhetorikhandbücher geben zahlreiche Ratschläge, wie eine gute Festrede vorbereitet werden soll, um zu unterhalten, zu bewegen und zu belehren. Ziel dieser Untersuchung ist es festzustellen, welche Eigenschaften der Dankesrede die Zuhörer als erwünscht oder unerwünscht wahrnehmen und welche Charakteristika am meisten zur Qualität festlicher Dankesreden beitragen. Das Korpus der gesprochenen Texte bilden 30 Dankesreden anlässlich kroatischer Preisverleihungen in den Bereichen Schauspiel, Sport, Musik, Fernsehen, Literatur und Wirtschaft. Die Audio-Aufnahmen der Dankesreden wurden einer Gruppe von Hörern zur Bewertung in folgenden Kategorien vorgelegt: interessant, geistreich, hoher Sprachstil, feierlich, emotiv, persönlich, originell, bescheiden, vorbereitet und spontan. Zusätzlich wurde zu jeder Rede die offene Frage gestellt, was dem Zuhörer an der Rede gefallen oder nicht gefallen habe. Die Resultate der Perzeptionsanalye lassen erkennen, dass die Interessantheit einer Rede mit der Eigenschaft des Geistreichen, des Originellen, des Emotionalen und des Persönlichen in Verbindung gebracht wird und die Eigenschaft des Festlichen im Wesentlichen nur mit dem hohen Sprachstil und der Vorbereitetheit des Textes korreliert. Einige Eigenschaften können sowohl erwünscht als auch unerwünscht sein, z. B. Dialekt, Persönliches und Kürze. Die besten Dankesreden haben Eigenschaften, die im Grunde schwer miteinander zu verbinden sind: Einerseits soll der Text vorbereitet sein (hoher Stil, Wortwahl, Figuren, Originalität der Geschichte, Humor, andererseits wird bei der Ausführung Spontaneität (Aufrichtigkeit, Emotionalität, Persönlichkeit erwartet.

 5. Author: T Bekker DIE MOONTLIKE REGSHERVORMING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  RV

  So ver terug as die vroeë twintigste eeu het die Appèlhof in Cassiem v Standard. Bank of SA Ltd,1 .... 838; Capital Building Society v De Jager 1963 3 SA 381 (T); Smit v Walles 1985 2 SA 189 (T). 196-198. 18 ...... moeilik kon regverdig.97. Ons howe het tot op hede gehuiwer om 'n algemene plig van goeie trou ten aansien.

 6. Quantenfische die Stringtheorie und die Suche nach Weltformel

  CERN Document Server

  Lüst, Dieter

  2011-01-01

  Lässt sich das Verhalten aller Dinge, von den kleinsten Teilchen bis zum Universum, einheitlich beschreiben? Der heißeste Kandidat für die Entwicklung einer Weltformel, die alle physikalischen Phänomene erklären kann, ist die Stringtheorie. Sollte sie sich als richtig erweisen, so würde das unser Verständnis über den Ursprung der Naturgesetze dramatisch verändern. Denn das von uns beobachtete Universum wäre dann vermutlich eine winzige Blase in einem viel größeren Gebilde, dem Multiversum. Um die Stringtheorie und die Idee des Multiversums plausibel zu machen, greift der international bekannte theoretische Physiker Dieter Lüst auf ein Modell zurück: das Leben von Fischen in einem Teich. Eines Tages gelingt es den Fischen, die kleinsten Teilchen zu identifizieren, aus denen alles im Fischteich besteht - eingeschlossen sie selbst. Sie nennen diese Urbausteine Quantenfische, da ihr Verhalten nahelegt, dass sie auch eine Art von Lebewesen sind. Doch der ersten folgt eine weitere Entdeckung der Fisch...

 7. Die rol van persoonlikheidstrekke in die weerstand teen stres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonja V. R. van Oudtshoorn

  1988-05-01

  Full Text Available The role of personality characteristics in resistance to stress: A study was conducted to establish whether certain personality characteristics contribute to resistance to stress. Rescue brigadesmen, performing dangerous rescue operations in the goldmining industry, served as basis for the study. The sample consisted of 63 current, 56 ex- and 50 non-brigadesmen. Results indicate that brigadesmen, on the basis of their personality structure, are better equipped to cope with stress. Scores on the 16PF show that they have a lower level of interpersonal anxiety (Factor Q4 and that they are more practical (Factor I, emotionally stable (Factor C, and conscientious (Factor G. These findings support existing knowledge of the 16PF. Opsomming Ten einde vas te stel ofdaar sekere persoonlikheidstrekke bestaan wat bydra tot weerstand teen stres, is 'n studie uitgevoer met reddingspanlede, wat lewensgevaarlike reddingsdiens in die goudmynbedryf verrig, as ondersoekgroep. Die streekproefhet uit 63 huidige, 56 oud-reddingspanlede en 50 amptenare, wat nog nooit aan die span behoort het nie, bestaan. Dit blyk dat reddingspanlede, op grond van hulle persoonlikheidstruktuur, beter toegerus is om stres te hanteer. Tellings op die 16PF toon dat hulle oor 'n laervlakvan interpersoonlike angs beskik, (Faktor Q4, dat hulle meer prakties (Faktor I, emosioneel stabiel (Faktor C en konsensieus is (Faktor G. Hierdie bevindinge sluit aan by die reeds bestaande kennis oor die 16PF.

 8. Nuwe patogene in die voedselbedryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Ehlers

  1996-07-01

  Full Text Available ’n “Nuwe generasie” voedselpatogene het die afgelope jare hul verskyning gemaak en kan 'n ernstige gevaar vir die voedselbedryf inhou. Hierdie organismes is uiters aanpasbaar en bestaande voedselprosesseringstegnieke, veral die verkoeling van voedsel, is nie altyd volkome effektief om hul groei te voorkom nie. Clostridium botulinum tipe E, enterotoksigeniese Eschsrichia coli. Listeria monocytogenes en Aeromonas hydrophila is in staat om in voedsel by 5 °C te groei. Campylobacter jejuni en Brucella kan weer by 5 °C oorleef en 'n derde groep organismes, naamlik Salmonella, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus en Vibrio vulnificus kan by temperature tussen 5 °C en 12 °C groei en hul teenwoordigheid is ’n aanduiding dat die koueketting verbreek is.

 9. Die Last mit der Lust

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lutz Sauerteig

  2004-03-01

  Full Text Available Robert Jütte legt mit Lust ohne Last eine umfassende, allgemeinverständliche und spannend zu lesende Geschichte der Empfängnisverhütung von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart vor.

 10. pastorale begeleiding aan die persoon met dissosiatiewe ...

  African Journals Online (AJOL)

  psychological or pastoral by nature. Effective assistance to the person ... INLEIDING. Volgens die kriteria in die DSM-IV2 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition) van die APA (American Psychiatric. Association 1995) ...

 11. The efficient ones; Die Leistungsfaehigen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  2000-06-01

  The increase of output of a solar system where vacuum tube collectors replace flatbed collectors is difficult to calculate exactly. The formula for the calculation of efficiency is the basis of such calculations. Due to evacuation and better insulation the heat loss of vacuum tube collectors is smaller than that of flatbed collectors. This is also evident in the fact that the efficiency curve decreases less steeply as the temperature difference increases. Efficiency remains relatively high. Up to now vacuum tube collectors have been a niche product but more and more companies now sell these efficient collectors.(orig.). [German] Wie stark sich die Leistung der Solaranlage verbessert, wenn man Vakuumroehrenkollektoren (VRK) statt Flachkollektoren einsetzt, laesst sich nur schwer berechnen. Grundlage ist stets die Wirkungsgradformel. Aufgrund der Evakuierung und dadurch besseren Isolierung weisen die VRK deutlich geringere Waermeverluste auf als Flachkollektoren. Dies drueckt sich auch dadurch aus, dass die Wirkungsgradkurve mit wachsender Temperaturdifferenz {delta}{theta} deutlich flacher abfaellt. Der Wirkungsgrad bleibt relativ hoch. Als Hightech-Produkt hatte der Vakuumroehrenkollektor bisher eine typische Marktnische besetzt. Doch immer mehr Anbieter entscheiden sich fuer die Vermarktung dieser leistungsfaehigen Kollektoren. (orig.)

 12. Reparation of damaged forging dies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vukić Lazić

  2015-03-01

  Full Text Available The forging dies are in exploitation exposed to elevated temperatures and variable impact loads, both compressive and shear. Steels for manufacturing of these tools must endure those loads while maintaining mechanical properties and being resistant to wear and thermal fatigue. For those reasons, the alloyed steels are used for making the forging dies, though they have less weldability, because alloying increases proneness to hardening. Any reparatory hard facing (HF of the damaged dies would require the specially adjusted technology to the particular piece. In this paper reparatory hard facing of dies used for forging pieces in the automobile industry is considered. Prior to reparatory hard facing of the real tools, numerous experimental hard facings on models were performed. All the model hard facings were done on the same steels which were used for production of the real forging dies. To define the optimal hard facing technology one needs to derive the optimal combination of the adequate heat treatment(s, to select the proper filler metals and the welding procedure. The established optimal HF technology was applied to real forging dies whose service life was further monitored in conditions of exploitation

 13. Uitdagings in die onderrig van evolusie in die lewenswetenskappeklaskamer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef J. de Beer

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel skryf die outeurs oor navorsing wat hulle gedoen het oor onderwysers se siening van die onderrig van evolusie, wat in 2008 as ’n tema in lewenswetenskappe in Suid-Afrikaanse skole ingesluit is. Hierdie vernuwing in die kurrikulum is met gemengde reaksies begroet. Terwyl sommige onderwysers dit met entoesiasme onderrig, is baie gekant teen die onderrig van evolusie. Die artikel is gebaseer op ’n navorsingsprojek waarby 255 onderwysers betrek is. Vraelyste is gebruik om kwalitatiewe data, wat vir diskoers ontleed is, in te samel. Die diskoers van die onderwysers het getoon dat ’n groot getal van hulle nie hul onderrigopdrag kan versoen met hul geloof nie en konsepte oor evolusie as ‘feite’ verduidelik, maar seker maak dat evolusie as ’n teorie gediskrediteer word. Dit het verreikende implikasies vir sowel onderwyseropleiding as kurrikulumontwikkeling. Konseptuele veranderingsteorie word as ’n lens gebruik om na hierdie problematiek te kyk. Challenges in the teaching of evolution in the life sciences classroom. In this article the authors report on research that was conducted about teachers’ views on evolution, which was introduced as a theme in the school life sciences curriculum in 2008. This innovation in the curriculum has been met with mixed reactions. Whereas some teachers embrace this new theme, many teachers are opposed to the teaching of evolution. The article reports on an inquiry that was conducted amongst 255 teachers and in which survey questionnaires were used to collect qualitative data, which was analysed for its discourse. The discourse of the teachers shows that many of them cannot reconcile their religious faith with their teaching and that they may teach the ‘facts’ of evolution, but make sure that they discredit evolution as a theory. This raises serious concerns about teacher education and curriculum development. The authors examine these issues through the lens of conceptual change

 14. die kasteel••de goede hoop" (1921.1923): die verhaal van in ...

  African Journals Online (AJOL)

  3. TWEE. KOMITEE-VERGADERINGS. BESLUITE a. Doel en samestelling van die komitee. Op 12 Desember 1921 stuur die Sekretans yap Verdediging uitnodigings aan sekere amptelike instansies en ander behingstd1endes waarin hy die redes vir die wenslikheid van 'n komitee en die werksaamhede uitecnsit en die ge-.

 15. Chrístologie: Die historiese Jesus en die kerugmatiese Christus by ...

  African Journals Online (AJOL)

  dige Here van sy kerk. Die Christelike teologie en die kerk het dus nie 'n ander oprsprong as wat die Christologiese belydenis van die oer-Christendom het nie, naamlik die paasgebeure. Schmithals (1972b:77) wil kerk en teologie aanmoedig om hierdie oorsprong in gedagte te hou en om goed te besef dat die Christus-.

 16. PROF DR FELIX V. lATEGAN: Die Boer se Roer. Die Groot ...

  African Journals Online (AJOL)

  PROF DR FELIX V. lATEGAN: Die Boer se. Roer. Die Groot Geweerboek van Suid-. Afrika. Tafelberg. Uitgewers. Kaapstad, pp. 209, bibliografie, register. Sonder die Boer en sy roer is die geskiede:lis van ons land feitlik ondenkbc:wr en dit is clan ook vo/kome juis gesien dat die skrywer van hierdie baanbrekerswerk die ...

 17. Die Energiesicherheit Europas in Bezug auf Erdgas und die Auswirkungen einer Kartellbildung im Gassektor

  OpenAIRE

  Krämer, Luis-Martín

  2011-01-01

  Die Dissertation untersucht die aktuelle Sicherheit der europaeischen Erdgasversorgung. Sie beruecksichtigt zudem die moeglichen Auswirkungen einer Kartellbildung auf die europaeische Gasversorgungssicherheit. Die Arbeit besteht aus einer detaillierten empirischen Studie und darauf aufbauender Szenarioanalyse. Hierzu wird auf den Interdependenzansatz von Robert O. Keohane und Joseph Nye zurueckgegriffen. Zur Darstellung des komplexen Themenbereichs wird auf die Darstellungspraxis der Dichten ...

 18. Paulus as vredemaker. Oor die resepsie van die Brief aan Filemon ...

  African Journals Online (AJOL)

  7 Jul 2015 ... Inleiding. Die woord 'vrede' kom net een maal in die Filemonbrief voor, en wel in die aanhef van die brief. Kommentatore merk egter gereeld op dat 'n mens nie daaruit moet aflei dat dié begrip onbelangrik vir die verstaan van die brief is nie. Om een voorbeeld te noem: Barth en Blanke. (2002) skryf as volg:.

 19. Die berekening van vloeiing in ’n roterende annulus deur die metode van kunsmatige saamdrukbaarheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Grobler

  1987-03-01

  Full Text Available Die vloeiing van ’n onsaamdrukbare, viskeuse vloeier word ondersoek aan die hand van die numeriese oplossing van die gediskretiseerde Navier-Stokes- en kontinuiteitsbeheervergelykings. In die besonder word vloeiing in ’n annulus bestaande uit twee koaksiale silinders wat elk ten opsigte van die ander kan roteer, en met ’n voorgeskrewe drukval oor die lengte van die silinder, beskou. Die oplossings word bereken deur die toepassing van Chorin se metode van kunsmatige saamdrukbaarheid, waarin die tydonafhanklike beheervergelykings getransformeer word na tydafhanklike hulpvergelykings deur die invoering van ’n kunsmatige toestandsvergelyking. Die oplossing van die hulpvergelykings konvergeer na ’n stasionêre oplossing, wat ooreenstem met die oplossing van die oorspronklike tydonafhanklike beheervergelykings. Die gedrag van die vloeier, wanneer ten voile ontwikkelde laminêre vloeiing bereik word, is met sukses bereken. ’n Eenvoudige model vir die bepaling van ontwikkeling van vloeiing langs die annulus vir enige gegewe invloeisnelheidsprofiel word voorgestel. Die berekende resultate stem ooreen met die resultate wat uit die fisika van die probleem verwag word.

 20. Die kritiek van tradisie en die tradisie van kritiek in die Geesteswetenskappe. 'n Rekonstruksie van die debat tussen Habermas en Gadamer

  OpenAIRE

  Duvenage, Pieter

  2013-01-01

  In hierdie bydrae word die bekende debat (1967-1971) tussen Jürgen Habermas en Hans-Georg Gadamer gerekonstrueer. Die debat word hier in noue samehang met die kwessie van die geesteswetenskappe gelees. Die bydrae val in vier dele uiteen. In die eerste afdeling word Habermas se opening tot die debat in vyf onderafdelings uiteengesit. Dit gaan hier oor Gadamer se verdediging van tradisie en Habermas se kritiek op die begrip (1.1). In antwoord op Gadamer se begrip van tradisie ontwerp Habermas s...

 1. Enkele opmerkings oor die intrinsieke waarde van die Latynse teks van Kodeks Bezae as herstelbron vir die Griekse teks van die Nuwe Testament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J.C. Jordaan

  1985-05-01

  Full Text Available Een van die belangrikste oud-Latynse vertalings word gevind in Kodeks Bezae, ’n vyfde-eeuse manuskrip van die vier Evangelies. Kodeks Bezae bevat ’n Griekse teks (D en ’n Latynse teks (d van die Evangelies langs mekaar, die Latynse teks in ’n lettertipe wat baie aan die Griekse majuskelskrif herinner. Wat hierdie dokument so merkwaardig maak, is die feit dat dit die enigste manuskrip is wat ’n Griekse Evangelie-teks uit die Westerse teksfamilie bevat.

 2. Die gebruik van die mite in Die werfbobbejaan van Alexander Strachan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. M.M. Klopper

  1996-05-01

  Full Text Available The use of myths in Die werfbobbejaan by Alexander Strachan This article focuses on the rote of Zulu myths in Alexander Strachan’s novel Die werfbobbejaan. It lakes as point of departure sources on mythology like Cuddon (1991, Baldick (1990, Grimal (1969, Levi-Strauss (1979 and Jung (1969. Die werfbobbejaan essentially recounts the story of a man (the adventurer, the academic, the writer, the hunter who also is the central character in Strachan's two preceding novels. Die werfbobbejaan focuses on the completion of an individuation process in the life of the central character, a process already begun in the preceding two novels and which in this novel finally culminates in the confrontation between hunter and baboon. The completion of this process is facilitated by the African milieu of Zululand where people give meaning to their existence by means of myths, and where no distinction is made between the mythic and rational modes of experiencing reality.

 3. Die rol van die onderwys in die handhawing en uitbouing van ons volkskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.J. Jordaan

  1970-03-01

  Full Text Available Op die oog af lyk dit ’n baie maklike onderwerp, maar hoe meer 'n mens daaroor nadink hoe ingewikkelder en omvangryker word die implikasies wat verband hou. Dit is veral so omdat dit hier voor alles gaan om eerste fundamentele uitgangspunte, dit wil sê, om lewens- en wêreldbeskouing. Dit geld van albei komponente — van onderwys sowel as van kultuur.

 4. Die vraag na ’n nuwe belydenisskrif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1974-05-01

  Full Text Available Die mees bekende reformatoriese belydenisskrifte dateer uit die sestiende en sewentiende eeue (E 16—17 en is dus almal 300 tot 400 jaar oud: Die Galliese Konfessie 1559, die Nederlandse Geloofsbelydenis 1561, die Heidelbergse Kategismus 1563, die 39 Articles 1563, die Tweede Helvietiese Konfessie 1566, die Dordtse Leerreëls 1619, die Westminsterse Konfessie 1646.

 5. as by die huisbesoek. HP WOLMARANS. PROF. DR. SP ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  van 'n evangeüedienaar wat alles fei! gehad het vir die werk en werk kring waartoe God hom geroep het. Hy is dan ook werklik die eerste grondlegger van die gemeente in Zoutpansberg en die man wat dit opgewerk het. Die geskiedenis van Hofmeyer is die geskiedenis van die kerk- vereniging en die redes waarom die ...

 6. Die krisis van ongeloof in Numeri 13-14

  African Journals Online (AJOL)

  Die ver- haal gebruik die aanloklikheid van die land as 'n submotief om 'n groter drama uit te beeld: die konflik tussen Israel en sy God. ISSN 0259 9422 ... In aansluiting by Eksodus 34 laat die liefde en trou van die Here aan Horn die ...... langs die weg van die tema van veertig jaar dat 'de hoofdstukken 13-14 een sleutel-.

 7. Der Nahostkonflikt und die Medien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carola Richter

  2014-06-01

  Full Text Available Diese Einführung in eine Themenausgabe zu den vielfältigen Rollen der Medien im Nahostkonflikt skizziert die Probleme, die sich für Medien und Journalisten als Akteure im Konflikt, Adressaten der Konfliktparteien und Anlass für Konflikt durch ihre Berichterstattung ergeben. Das Konfliktgebiet Israel und Palästina ist sowohl für Forschung über Auslandsbericht-erstattung, über transnationale Agenda Building- und Public Diplomacy-Prozesse als auch über mediensystemische Entwicklungen in Besatzer- und Besatzungsgebieten interessant. Der Artikel gibt einen Überblick über das Feld und führt dabei in die in der Themenausgabe präsentierten empirischen Studien zum Nahostkonflikt und den Medien ein.

 8. DIE VRYWILLIGERSMAGTE VAN GRIEKWALAND-WES

  African Journals Online (AJOL)

  teen gekant was, is dit op 15 Oktober 1880 by die Kaapkolonie ingelyf.9. Gedurende sy kortstondige bestaan van minder as 'n dekade lank het die kroonkolonie Griekwa- land-Wes met talle finansiele, ekonomiese, so- siale en ander probleme te doen gehad. Een van die ernstige probleme was die bedreiging wat.

 9. Die Gereformeerde Ekumeniese Sinode en Sending 1984

  African Journals Online (AJOL)

  opvatting. Indien 'n mens al die kerke wat aan die Gereformeerde. Ekumeniese Sinode (GES) behoort een vir een sendingmatig sal be- studeer, sal daar waarskynlik 'n sterk differensiasie tussen sommige kerke aan die lig kom. Die GES kan dus nie verantwoordelik gehou word vir individuele kerke se sendingopvatting nie.

 10. voorgeskiedenis tot die stigting van 'n unieverdedigingsmag

  African Journals Online (AJOL)

  gesien nie en toe die wetsontwerp op 23 Februa- rie 1912 deur Smuts in sy hoedanigheid as Mi- nister van Verdediging ingedien is, het Beyers heelwat kritiek daarop gehad. Beyers het be- weer dat dit op vergaderings geblyk het dat die volk wou he Engeland moet steeds die verdedi- ging waarneem aangesien die Unie ...

 11. Moderne diskoerse in die teologie vandag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.H. van Wyk

  2013-05-01

  Full Text Available In hierdie artikel word aandag gevra vir enkele moderne diskoerse in die teologie vandag. Volgens die outeur staan die vrae oor God, Jesus, die mens en die aarde in die sentrum van belangstelling en oorheers dit in ’n groot mate die teologiese debat. Die opkoms van die moderne aggressiewe ateïsme, die wetenskaplike navorsing oor die historiese Jesus, die groeiende vrae oor die mens en die menslike samelewing, asook die dreigende ekologiese krisis op aarde, sorg vir nuwe debatte van ongekende omvang. Die outeur bespreek hierdie debatte oorsigtelik, met kritiek waar nodig, en sluit af met enkele rigtingwysers van wat hy as ‘goeie teologie’ verstaan. In this article attention is paid to some modern discourses in theology today. According to the author the questions about God, Jesus, man and the earth are in the centre of interest and to a large extent dominate the theological debate. The rise of modern aggressive atheism, the scientific research on the historic Jesus, the growing questions about man and human society as well as the threatening ecological crisis on earth, provide new discourses of unparalleled magnitude. The author provides a broad summary of these discourses, with criticism where necessary, and concludes with some indicators of his view what can be called ‘good theology’.

 12. DIE BEPERKING VAN MULTIOVULASIES IN KARAKOELOOIE NA ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die geboorte van meer as 2 lammers per ooi is egter ongewens in die Karakoelbedryf aangesien dit aanleiding gee tot kleiner pelse veral wanneer voedingstoestande nie opti- maal is nie. In stoetteling is selfs tweelinge nie gewens nie, aangesien die ware fenotipiese waarde van die lammers nie in tweelinge te voorskyn ...

 13. Calvyn en die kerklike orde: Enkele opmerkings

  African Journals Online (AJOL)

  Om dié saak verder te belig word ook van die latere uitsprake van Calvyn in hierdie verband in berekening gebring. Met hierdie beperkte studie word dus in die eerste plek die feit in herinnering geroep dat dit vanjaar 450 jaar gelede is dat Calvyn se. Institusie die eerste maal in Basel verskyn het. Terselfdertyd word hier-.

 14. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 15. Method of treating tool steel die materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cook, C.S.; Damon, S.

  1981-01-01

  In a method of hardening pilger dies to provide a hard case containing residual compressive stresses and tough body, the tool steel die is heated to the austenitizing temperature range, followed by selectively removing heat from the die at a predetermined faster rate in the direction of the desired case than the rate of heat removal from the balance of the die, and thereafter tempering the die. The invention provides a fully hardened and tempered case on the working surface of the die and a tough body in the balance of the die, usually of lower hardness. (author)

 16. Die «ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft»

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juego, Bonn

  2014-01-01

  Seit dem Ende der 1990er-Jahre verfolgt die ASEAN die Vision einer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gemeinschaft. Doch wie realistisch ist die Umsetzung eines solch ambitionierten Vorhabens vor dem Hintergrund der enormen Heterogenität der Region? ASEAN vereint Staaten auf...... Entwicklungsstufen, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Der Autor, Bonn Juego, nimmt die ASEAN Vision 2020 sowie die Debatten, die diesbezüglich in den einzelnen Ländern geführt werden, unter die Lupe. Er geht dem Potenzial des ASEANAnsatzes zu sozialer Teilhabe und wirtschaftlicher Verteilungsgerechtigkeit...

 17. Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse ...

  African Journals Online (AJOL)

  21 Jan 2013 ... Stone, M.F., 1999, Coaching, counselling & mentoring: How to choose & use the right technique to boost employee performance, AMACOM, New York. Strydom, W.A., 2011, 'Pastoraat aan getraumatiseerde kinders in die intensiewesorgeenheid: 'n Gestalt benadering', DD tesis, Universiteit van Suid-. Afrika ...

 18. 'n Begronde bedieningsmodel vir die diakonia van die gemeente

  African Journals Online (AJOL)

  15 Feb 2012 ... At first, various angles of approach to the research on ministry in ... Lingenfelter 2005; Armour & Browning 2000) en daarmee saam die ...... Grobler, A.B. & Van der Walt, A.L., 2008, 'An assessment of the management skills.

 19. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 20. UIT DIE VOORGESKIEDENIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT ...

  African Journals Online (AJOL)

  20 van 1898 van die Kaapkolonie, getiteld The Navy Contribution. Act, i898 is a.m. ... as a contribution towards the annual expenditure by the ...... The above are inclusive of all allowances for lodging and provisions. Petty Officer Ins ...... that system we can retain full constitutional control not only in theory but also complete ...

 1. Die Korallenfauna des Perm von Timor und die permische Vereisung

  NARCIS (Netherlands)

  Gerth, H.

  1926-01-01

  Bei den zahlreichen Rekonstruktionen der klimatologischen Verhältnisse, die man für das Ende des Palaeozoikums gemacht hat, ist man fast immer von der Kohlenbildung, der Florenverbreitung und den Vereisungserscheinungen ausgegangen. Der marinen Tierwelt hat man bei der Behandlung dieser Fragen meist

 2. [Dying with cancer: Hollywood lessons].

  Science.gov (United States)

  Niemeyer, Fernanda; Kruse, Maria Henriqueta Luce

  2013-12-01

  The study attempts to understand how dying from cancer is portrayed by five movies produced in Hollywood between 1993 and 2006. Based on the cultural studies and their post-structuralism version and supported by the notions of discourse and subjectivity, as proposed by philosopher Michel Foucault, we suggest one of the possible readings of the movie picture corpus. We assess how the movie picture discourse acts as a cultural pedagogy that produces ways of seeing dying with cancer: immortalizing the healthy body image, silencing death, taking care of the dead body and, finally, accepting death. Our proposal is intended to stimulate reflections that may contribute to care and education in nursing.

 3. Existential Needs among the Dying

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Lene

  meaning making. Methods: The key research question is: 1. What kind of existential needs are central to dying cancer patients and their relatives during the terminal phase in Danish hospices? Exploring this highly sensitive and complex research area entails substantial ethical responsibility during data...... based and practice relevant knowledge about the complexity of existential considerations and needs among dying cancer patients and their relatives in a secularized society as Denmark. Existential needs are seen as a multidimensional concept that encompasses religious, spiritual and secular existential...

 4. ’n Etiek van liefde: Die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koos Vorster

  2013-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel behandel die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus – een van die prominente belydenisskrifte in die gereformeerde tradisie. Die etiese relevansie is ingebed in die konfessie se verklaring van die tien gebooie. Die artikel verduidelik dat die etiek van die Heidelbergse Kategismus ten diepste ’n karakteretiek is en dat dit gelowiges oproep tot ’n etiek van liefde. Hierdie liefde sluit in liefde vir die verbondsgemeenskap, die bediening van die Woord, die heiligheid van God en die waardigheid van mense, die gemeenskap van die gelowiges, gesag, die lewe, die huwelik, privaatbesit en arbeid asook waarheid en geregtigheid. As gevolg van die sinekdogeekarakter van die wet is hierdie etiek van liefde vandag baie relevant. This article deals with the ethical relevance of one of the prominent confessions in the reformed tradition, namely the Heidelberg Cathechism. The ethical relevance lies in the confession’s elucidation of the ten commandments and its application to moral conduct. The article explains that the ethics of the Heidelberg Catechism is essentially a virtue ethics calling for an ethics of love. This love should include love for the covenantal communion, ministry of the Word, the holiness of God and the dignity of people, the communion of the saints, authority, life, marriage, private property and labour, and truth and justice. Due to the synecdochical character of the ten commandments this ethics of love is highy relevant in the present times.

 5. Die Freunde im und die Freude am Fernsehen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amina Ovcina Cajacob

  2012-09-01

  Full Text Available Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die Wirkungen von Popstars und Popbands auf Jugendliche (13- bis 17-Jährige zu erforschen. Im Mittelpunkt der Interessen steht die Frage, welche Wirkungen aus der Rezeption von Musiksendungen (bzw. Videoclips von Musiksendern entstehen und welche Charakteristika innerhalb der aufgebauten Beziehungen zu den Stars bemerkbar sind. Andererseits wurden die Unterschiede und Parallelen zwischen parasozialen Beziehungen zu den Stars und orthosozialen Beziehungen aufgezeigt. Im Zusammenhang mit der empirischen Untersuchung bezieht sich die Autorin auf den Uses-and-Gratifications-Approach, wobei die bedürfnissbefriedigenden Wirkungen von Musikkanälen und den dazu gehörigen Popstars im Mittelpunkt stehen. Mit Hilfe des Uses-and-Gratifications-Approach wird angenommen, dass das Konsumieren der Musiksendungen und der Musikstars von den Jugendlichen gezielt zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse eingesetzt wird.The objective of this study is to explore the effects of pop stars on adolescents (aged between 13 and 17. The focus of interest is the question what effect music channels (i.e. video clips from music channels produce and what characteristics are noticeable from the formed relationship between adolescents and pop stars. On the other side, parallels and differences have been drawn between the para-social relationships to pop stars and ortho-social relationships. In connection with empirical study, the author also refers to Uses-and Gratification-Approach where the need satisfying effects of music channels and pop stars are in focus. With the help of Uses-and Gratification-Approach it will be assumed, that aim of watching music channels and therefore pop stars will be pointed toward the gratification of specific needs.

 6. Die WTO in Hongkong: Zwischenergebnisse einer "Entwicklungsrunde"

  OpenAIRE

  Küblböck, Karin; Six, Clemens

  2006-01-01

  Die sechste Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO), die von 13. bis 18. Dezember 2005 in Hongkong stattfand, war mit dem Anspruch angetreten, die Agenda der Doha-Entwicklungsrunde, also die B erücksichtigung der Interessen und ökonomischen Bedürfnisse der Entwicklungsländer und insbesondere der am wenigsten entwickelten Staaten, um wesentliche Schritte im Hinblick auf einen erfolgreichen Abschluss voranzubringen. Die Ergebnisse sind vor dem Hintergrund des Anspruches dieser Verha...

 7. Chirurgie in die Grieks-Romeinse era

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  François P. Retief

  2006-09-01

  Full Text Available In die Grieks-Romeinse era het mediese behandeling kenmerkend uit drie elemente bestaan, naamlik regimen (dieet en gesonde leefwyse, geneesmiddels en chirurgie – laasgenoemde alleen toegepas indien regimen en geneesmiddels onsuksesvol was. Bewyse van primitiewe chirurgie dateer terug na die Bronstydperk, en in Homerus se eposse is heelwat vermelding van die chirurgiese hantering van oorlogswonde, met tussenkoms van die gode. Met die koms van empiriese geneeskunde in die 5de eeu v.C. het chirurgie in die Hippokratiese Corpus prominent gefigureer met beduidende bydraes in veral die ortopediese veld en hoofbeserings. Uitbouing van anatomiese en fisiologiese kennis, gebaseer op disseksie van menslike kadawers in Alexandrië vanaf die laat 4de eeu v.C., het chirurgie ’n hupstoot gegee. Teen die Romeinse era vanaf die 2de eeu v.C. het snykundetegnieke (en -instrumente beduidend verbeter, maar is steeds oorwegend deur Griekse geneeshere beoefen. Van geneeshere is steeds verwag om al drie bovermelde terapeutiese modaliteite te bemeester, maar chirurgie het meer aansien verwerf en daar is al meer in onderafdelings van chirurgie soos oogheelkunde, vrouesiektes en verloskunde, blaaskwale en mond- en keelsnykunde gespesialiseer. Militêre geneeskunde was in die Romeinse Ryk ’n belangrike aktiwiteit, en het veral traumachirurgie uitgebou. Betreding van die buik- en toraksholtes was nie meer noodwendig fataal nie, en veeartsenykunde het tot stand gekom. Die eerste beduidende chirurgiehandboek ná die Hippokratiese Corpus is in die 1ste eeu n.C. deur Celsus opgestel. Vanaf die 3de eeu het die chirurgieberoep min vordering gemaak, die beroepstaal het mettertyd van Grieks na Latyn verander en kundigheid is later veral deur Islam-geneeshere na die Middeleeue en later oorgedra.

 8. Bevordering van transformerende leer: Die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erna R. du Toit

  2012-03-01

  Full Text Available Die doel van die artikel is om aan te toon hoe die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe die perspektiewe en denke van onderwysstudente kan transformeer en/of leer kan bevorder. Die studie maak voorspraak vir die gebruik van ’n reflektiewe joernaal as ’n instrument vir studente om betekenis te gee aan die leeromgewing vanuit verskillende perspektiewe deur te leer in praktyk. ’n Kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om die inskrywings in ’n joernaal te analiseer aan die hand van bepaalde indikatore. Die bevindinge toon dat die meeste studente na die praktykervaring positief was en sommiges het tot ander perspektiewe vanweë hul ervaring gekom.

 9. Die invloed van drie kruisbestuiwers op die saadinhoud van Minneola tangelo (Citrus parodist x C reticulata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. J. Esterhuizen

  1991-07-01

  Full Text Available Die invloed van verskillende kruisbestuiwers (Clementine, Empress en Valencia op die gemiddelde saadinhoud van Minneo­la tangelo is ondersoek. Clementine en Empress as kruisbestuiwers het die grootste invloed op die gemiddelde saadinhoud van die vrugte gehad, terwyl dié van Valencia nie noemenswaardig was nie. Die gemiddelde saadinhoud van die vrugte het afgeneem met toename in afstand vanaf die kruisbestuiwer. Indien ’n beperking op die afstand tussen kultivar en kruisbestuiwer geplaas word, sal ’n groter persentasie vrugte aan uitvoerstandaarde ten opsigte van saadinhoud voldoen.

 10. DIE ROL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG IN NATUUR- EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  sedert die vroeg 1900's deur die Weermag be- heer. In 1967 was dit die eerste militere terrein wat tot privaatnatuurreservaat verklaar is. Vhembe bestaan uit 4 hoofplantgemeenskappe nl. rivieraewerbos, vloedvlaktes, ranteveld en die sandveldplato. Wildsoorte op die terrein sl!Jit rooibokke, bosbokke, waterbokke, koedoes,.

 11. Die era van Suid-Afrika se militere hoogbloei met die ...

  African Journals Online (AJOL)

  4 Jun 1976 ... Die Toyota 1200 bakkie is geadverteer met die woorde 'Hier kom die pantserbakkie', teen die agtergrond van 'n olifant tenk.32. Daar is ook 'n betrekking deur Thorold en van Wyk geadverteer waar militere opleiding 'n voorvereiste was.33. Daar was ook films wat weermag en polisie gebasseer is wat in die ...

 12. Riglyne vir ‘n omvattende verrykingsprogram vir die bevordering van die geestesgesondheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antoinette Gmeiner

  1997-12-01

  Full Text Available In Suid-Afrika, met die snelle veranderinge in die politiek, ekonomie, lewenstyl en tegnologiese vooruitgang, gepaard met die geweld tans in die land, is die lewenskwaliteit van mense so bemvloed dat produktiwiteit en gedrag benadeel is. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 13. Etíese perspektiewe vir die bantering van konflik in die mediese ...

  African Journals Online (AJOL)

  mits versagtende omstandighede nie aangevoer kan word nie. Die howe oefen dan ook alleen sy regterlike funksie uit oor 'n konkrete geskil wat van daadwerklike belang vir die werklike partye is (Strauss 1982:14). Die hof laat hom lei deur die maatstaf van goeie sedes, die boni mores. Regter Mostert se verduideliking in ...

 14. ontwikkeling van die gemenereg in die lig van artikels 39(2)

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  'n Mens kan met reg vra of die ius connubiorum van Brouwer en die Law of. Husband and Wife van ... AD 560 (Geheime Raad) 563. 5 Sien vir besonderhede Hahlo en Kahn SA Legal System and its Background 304. ..... Die Franse chemikus, Antoine Lavoisier, is in 1794 tydens die Franse revolusie tereggestel. Terwyl die ...

 15. Die wonders in Johannes 6 verklaar aan die hand van 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Maar die Evangelie van Johannes gee self 'n aanduiding van wat die intensie van die geskrif is, te wete Johannes 20: 30-31: Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wonder tekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die.

 16. How Tycho Brahe really died

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Aase Roland; Petersen, Lars

  2001-01-01

  In 2001 we commemorate the 4th centenary of the death of Tycho Brahe, perhaps the first great scientists in a modern sense.This famous Danish astronomer died in Prague on the 24th of October 1601, eleven days after he had attended a banquet at the Bohemian count of Rosenberg. Tycho was too courte...

 17. Die Suche nach den Gottesteilchen

  CERN Multimedia

  2007-01-01

  2008 wird der größte jemals gebaute Teilchenbeschleuniger in Betrieb genommen Anlässlich des Mathematik-Jahres 2008 hat der Experimentalphysiker der Universität Hamburg und der designierte Generaldirektor des europäischen Zentrums für Teilchenphysik CERN in Genf, Rolf-Dieter Heuer, die Bedeutung des Dialogs zwischen Naturwissenschaftlern und Philosophen hervorgehoben.

 18. When a major star dies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Joubert, G.

  1988-01-01

  Astrologers are slowly learning what happens when a star dies. On the night of 23-24 February 1987, the light of an exploding star - a supernova with the name SN 1987A - reached the earth. In this article this astrological event of the century are discussed, and its importance for astrologers

 19. polisemie in die woordeboek - 'n

  African Journals Online (AJOL)

  mous items, the problem of monosemic prototype categories vs. polysemous prototype categories, ...... bv. te make met kulturele norme vir die drink van warm vloeistowwe. ..... (en nie bv. teen ander soorte water of ander soorte chemiese middele nie) gede- ...... INLIGTING VERSKAF TE WORD (EN VERW AG DIT AS SODA-.

 20. Die verhouding tussen kerk en staat: Enkele modelle met verwysing ...

  African Journals Online (AJOL)

  ook ingaan op die vraag na die reg tot opstand teen die gesag van die staat soos dit in hierdie modelle beantwoord word. Ons wil eindig by die vraag na 'n teologiese model wat geskik is vir ons dag. 1. DIE TEOLOGIESE MODEL VAN DIE ROOMS-KATOLIEKE. KERK. Die Rooms-Katolieke Kerk se opvatting word bepaal ...

 1. die rol van kleurlinge in suid afrika se militere verlede

  African Journals Online (AJOL)

  die geval, want hierdie volks- groep het 'n lang en kleurryke historiese verbin- tenis met die miltere verlede van Suid-Afrika. Die feit dat die Kleurlinge nou op die drumpel staan van 'n nuwe tydvak in die staatkundige ontwikke- ling van die Republiek van Suid-Afrika, beteken ook nie dat hulle vir die eerste maal ten nouste.

 2. Die stand van wiskundeonderwys in Afrikaanse skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerrit Stols

  2012-03-01

  Full Text Available Hoërordedenkvaardighede is noodsaaklike basiese vaardighede vir die een-en-twintigste eeu aangesien rekenaars berekeninge en algoritmes baie vinniger en akkurater kan doen as mense. Dit beteken dat skole leerders moet toerus om logies te dink, patrone te ontdek, bewyse te lewer, asook om nieroetineprobleme op te los. Hierdie fasette wat as hoërordedenke geklassifiseer word, is die kern van wiskundige denke en ontwikkeling. Suid-Afrika neem aan verskeie internasionaal vergelykende studies deel. Met behulp van hierdie vergelykende studies kan bepaal word hoe die Afrikaanse wiskundeleerders in Suid-Afrika se prestasie met dié van leerders in ander lande vergelyk en ook wat die tekortkominge in die wiskundeonderwys is. Volgens die 2003-TIMSS-uitslae is die probleem in Afrikaanse skole juis dié vrae wat hoërordedenke vereis. Dit beteken dat die Afrikaanse skole ’n doelbewuste poging sal moet aanwend om hoërordedenke te ontwikkel. Die 1999-TIMSS-videostudie toon dat die lande wat die beste presteer, soos Japan, tydens onderrig meer tyd wy aan die ontwikkeling van begripsvorming en aan die oplos van moeiliker probleme. Die fokus in die presterende lande is op die ontwikkeling van hoërordedenke deur probleemoplossing. Daar word dus minder tyd afgestaan aan herhaling van roetine- of soortgelyke oefeninge wat ’n rekenaar ook kan doen. Die omgekeerde hiervan is ’n tipiese verskynsel in Afrikaanse skole, waar ’n onderwyser byvoorbeeld een of meer voorbeelde op die bord doen waarna die leerders ’n hele aantal soortgelyke roetine-oefeninge doen.

 3. Die naslaanpotensiaal van lemmakandidate vir ʼn ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Afrikaans-woordeboek in die gedrukte medium plaas welbekende tradisionele beperkinge op die leksikograaf, waarvan die vernaamste dié op ruimte is. Gegee die konteks, teikengebruiker, gebruikersituasie en funksie van die woordeboek moet ...

 4. a studyof faecal of faecal coliform die coliform die coliform die-off

  African Journals Online (AJOL)

  eobe

  COLIFORM DIE-OFF IN SEWAGE SLUDGE DRYING BED. OFF IN SEWAGE SLUDGE ..... This method was used to measure evaporation from the bed because of .... thermometer with external sensor probe, model No. ST-9283A/B/C and a ...

 5. Die spel van assosiasies in en om 'Die verlossing van die beeld' van Breyten Breytenbach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. du Toit

  2005-07-01

  Full Text Available The play of association in and around 'The liberation of the image' by Breyten Breytenbach This analysis focuses on the conjunction of memory and imagination, which is an important impulse in, and key to, Breytenbach’s work. The play with language and with associations, the foregrounding, in the short story, “Die verlossing van die beeld” (Breytenbach, 1983 with its metafictional title and apparently divergent motifs (rain/water, watch, onion, the death and burial of a grandfather acts, as it were, as an invitation to the reader to become a co-player. The reader ventures on a search for traces, intertextual links within the Breytenbach oeuvre and for already acknowledged influences such as Surrealism (which in turn casts some light on the strange title of the story and the Eastern philosophies such as Zen and the even older Taoism. The analysis also takes into account the context in which “Mouroir” was written, namely Breytenbach’s term in prison (1975-1982. Seeing that the writer had to hand in his manuscripts to the jail authorities regularly, he might have decided, consciously or by intuition, to hide some thoughts and feelings behind a screen or a mask, in, for example in “Die verlossing van die beeld”, a lighter tone and irony.

 6. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 7. Professionalisme met verwysing na die posisie van bedryfsielkunde en die bedryfsielkundige in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. van der Merwe

  1981-11-01

  Bedryfsielkunde, as relatief jong maar snelgroeiende wetenskap, word aan die hand van ses kriteria vir 'n professie evalueer. Resultate in hierdie verband dui in die algemeen daarop dat die vakgebied alreeds vir 'n aantal jare in 'n oorgangsfase tot ‘n volwaardige professie is en dat daar in hierdie proses reeds ver op die professionele kontinuum gevorder is. Verdere onder-soeke ten opsigte van professionele opleiding, die statutêre organisering van Bedryfsielkunde asook 'n professionele kode en vereniging vir die Bedryfsielkunde word bepleit ten einde die professionele posisie van die vakgebied volledig te konsolideer.

 8. Killing, letting die and euthanasia.

  Science.gov (United States)

  Husak, D N

  1979-12-01

  Medical ethicists debate whether or not the moral assessment of cases of euthanasia should depend on whether the patient is 'killed' or 'allowed to die'. The usual presupposition is that a clear distinction between killing and letting die can be drawn so that this substantive question is not begged. I contend that the categorisation of cases of instances of killing rather than as instances of letting die depends in part on a prior moral assessment of the case. Hence is it trivially rather than substantively true that the distinction has moral significance. But even if a morally neutral (ie non-question begging) distinction could be drawn, its application to the euthanasia controversy is problematic. I illustrate the difficulties of employing this distinction to reach moral conclusions by critically discussing Philippa Foot's recent treatment of euthanasia. I conclude that even if an act of euthanasia is an instance of killing, and there exists a prima facie moral duty not to kill, and no more stringent duty overrides this duty, one still cannot determine such an act to be morally impermissible.

 9. Killing, letting die and euthanasia.

  Science.gov (United States)

  Husak, D N

  1979-01-01

  Medical ethicists debate whether or not the moral assessment of cases of euthanasia should depend on whether the patient is 'killed' or 'allowed to die'. The usual presupposition is that a clear distinction between killing and letting die can be drawn so that this substantive question is not begged. I contend that the categorisation of cases of instances of killing rather than as instances of letting die depends in part on a prior moral assessment of the case. Hence is it trivially rather than substantively true that the distinction has moral significance. But even if a morally neutral (ie non-question begging) distinction could be drawn, its application to the euthanasia controversy is problematic. I illustrate the difficulties of employing this distinction to reach moral conclusions by critically discussing Philippa Foot's recent treatment of euthanasia. I conclude that even if an act of euthanasia is an instance of killing, and there exists a prima facie moral duty not to kill, and no more stringent duty overrides this duty, one still cannot determine such an act to be morally impermissible. PMID:541821

 10. Die ausbildung von wertbedeutungen im schuljugendalter*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siegfried Heusinger

  1978-12-01

  Full Text Available Die folgenden Darlegungen stützen sich auf Untersuchungsergebnisse des Verlassers zur Sprachentwicklung in der Ontogenese. Angeregt wurde die UnterSuchung durch die besonders in den letzten Jahren in mehreren Ländern verstärkt erhobenen Forderungen, nicht nur die Sprache des Klein­ kindes, sondern vornehmlich den Entwicklungsstand der Schülersprache auf den einzelnen Klassenstufen zu erforschen und den Prozeß der Sprachentwicklung des Schülers genauer zu bestimmen. Die Forderungen sind (so z. B. in der DDR durch das Bestreben motiviert, weitere wissenschaftliche Voraussetzungen für die Verbesserung der muttersprachlichen Bildung und Erzliehung zu schaffen. Es geht also vor allem um Bedürfnisse des Muttersprachunterrichts, die aus der gesellschaftlichen Bedeutung der Sprache überhaupt und den steigenden Anforderungen an die gesellschaftliche Kommunikation insbesondere erwachsen.

 11. NORMERING IN DIE AFRIKAANSE RADIO- EN TELEVISIEDIENS ...

  African Journals Online (AJOL)

  soortnaam plus soortnaam" kan albei komponente in Engels. 'n hoofletter kry, in Afrikaans slegs die eerste lid. Vergelyk Cash. Sale,. Kontantultverkoping. Uit 'n reklame-oogpunt Is die Engelse model bulgsamer, funksioneler en doelmatiger as ...

 12. [Die Gründung...] / Anders Henriksson

  Index Scriptorium Estoniae

  Henriksson, Anders

  2004-01-01

  Rets.: Karsten Brüggemann. Die Gründung der Republik Estland und das Ende des "Einen und unteilbaren Russland" : die Petrograder Front des Russischen Bürgerkrieges, 1918-1920. Wiesbaden : Harrassowitz, 2002

 13. Die uitbeelding van die vrou in Huisgenoot (1963 en 2013: ’n Multimodale diskoersanalise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susann H. Marais

  2017-05-01

  Full Text Available Die standpunt dat die mens en die media in ’n verhouding van wedersydse beïnvloeding staan, sowel as die studie wat die kulturele konseptualisering van vroulikheid in twee Huisgenoot-uitgawes (1953 en 2003 ondersoek, geld as uitgangspunt vir dié studie. Hierdie studie het ten doel om te bepaal of daar ’n verskil is in die uitbeelding van die vrou in die Huisgenoot uitgawes van onderskeidelik 1963 en 2013. Volgens navorsing werk die visuele beeld en geskrewe teks saam om ’n boodskap oor te dra. Multimodale diskoersanalise (MDA word juis gebruik om beide visuele beeld en geskrewe teks te bestudeer. Sodoende word die metode van intersemiotiese komplementariteit binne MDA in hierdie studie gebruik. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die uitbeelding van die ideale vrou se verantwoordelikhede uitgebrei is, maar dat die vrou se rol tóg tot sekere ruimtes beperk word, soos die sigbaarheid van die moeder-stereotipe weerspieël.

 14. Die waarde van voorafopleiding deur die ouer vir pedo-oudiometrie by drie- en vierjarige kleuters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merisa Lodewyckx

  1981-11-01

  Full Text Available Die verkryging van akkurate, betroubare inligting aangaande die gehoorvermoë van jong kinders is van besondere belang vir die oudioloog, maar word dikwels bemoeilik aangesien die kleuter nie goeie samewerking bied in die vreemde pedo-oudiometriese situasie nie. Die oplossing hiervoor is grootliks geleë in die opleiding van die kind voor formele  gehoortoetsing en meer spesifiek  opleiding tuis deur die ouer. Die doel van hierdie studie was om 'n voorbereidende program op te stel wat die ouer tuis met die kind kan uitvoer, voordat formele  toetsing plaasvind. Die waarde en effek van hierdie program in die pedo-oudiometriese situasie is geevalueer by 'n groep drie- en vierjarige kleuters. Resultate dui daarop dat laer en meer akkurate drempels, 'n korter toetstydperk, verminderde angs en beter samewerking verkry is by die kleuters wat vooraf  opleiding ontvang het. Die opleidingsprogram kan dus in die kliniese praktyk benut word as voorafopleiding  vir pedo-oudiometrie.

 15. Die woordeboek vir meganiese ingenieurs: Vorderingsverslag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  1990-07-01

  Full Text Available Die komitee van die Nasionale Vakterminologiediens (NVD wat ’n woordeboek vir meganiese ingenieurswese saamstel en in Januarie 1986 met sy werksaamhede begin het, maak goeie vordering. Die dag-tot-dag-werk word deur 'n redaksiekomitee behartig wat twee keer maandeliks vergader en uit verteenwoordigers van universiteite, SAVD, YSKOR, SABS en ander instansies bestaan.

 16. Die Reformdiskussion in der senegalesischen Sprachplanungs- politik

  African Journals Online (AJOL)

  Die Reformdiskussion in der senegalesischen Sprachplanungspolitik 13 hatten afrikanische Bildungspolitiker und Kulturtheoretiker (Senghor, Nkrumah, Kenyatta, etc.) sehr früh die Rolle der Sprache und Bildung in einem zukünftigen souveränen afrikanischen Staat anerkannt. Die damals geführten staatsrechtlichen ...

 17. Taalgesindhede en die onderrig van Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Bosch

  2013-02-01

  Full Text Available In die onderrig aan en aanleer van Afrikaans deur nie-moedertaalsprekers behoort daar in 'n multi-kulturele omgewing met taalgesindhede rekening gehou te word: die taalaanleerder se gesindheid teenoor en stereotipiese sienswyses van die sprekers van die teikentaal en die teikentaal self beinvloed die sukses van die verskil/ende stadia van die aanleerproses. Hierdie beinvloeding vind plaas omdat gesindhede motivering beinvloed en as sosio-affektiewe filter in die taalaanleerproses kan optree. Die implikasies van heersende gesindhede teenoor Afrikaans vir die onderrig en aanleer van die taal in 'n multitalige situasie word indringend bespreek. In the teaching of Afrikaans to and the acquisition of the language by non-mother tongue speakers in a multi-lingual environment, cognizance should be taken of prevailing attitudes: the attitudes of the learner towards the target language and his/her stereotypical perceptions of the target language and its speakers which influence the success of the language learning process in various stages. This influence takes place because attitudes affect motivation and can also act as a socio-ajjective filter in the language acquisition process. The implications of existing attitudes towards Afrikaans for the teaching and acquisition of the language in a multi-lingual situation are discussed in depth.

 18. Die ontwerp van ʼn Afrikaanse taakgebaseerde rekenaaronderrig ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  gelewer word, is om die moontlike ontwerp van ʼn taakgebaseerde rekenaarprogram vir die kursus. Beginner Afrikaans Vlak 1 te ... to transfer the required amount of credits back to their home universities. The Language Centre ..... 3.1.1 Die tweeledige kanaal-aanname (“dual channel assumption”). Hierdie aanname ...

 19. Leibniz und die Psychophysik des Gehirns

  NARCIS (Netherlands)

  S. Tuinen (Sjoerd)

  2011-01-01

  textabstract1. Das Gehirn als Medium allen Denkens Die Probleme der Philosophie sind laut Deleuze niemals von sich aus philosophisch. Bereits eine Antwort auf die Frage Was ist Philosophie? setzt ein nicht-philosophisches 'Bild des Denkens' voraus, eine Art absoluten Hintergrund, in den die

 20. uniform van die staatspresidentswag - herkoms en tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  A blue uniform was inter alia proposed in 1980 but finally rejected by the Prime Minister in 1984. Instructions were issued to put forth new ideas. All the arguments in ..... In 1896 Is die rang van kommandant van die Staatsartlllerie verhoog tot die van lultenant-kolonel. Henning Pretorlus, father and first commandant of the.

 1. Straatsburg en artikel 2 van die dordtse kerkorde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. F. Schulze

  1966-03-01

  Full Text Available In art. 2 K.O. word daar vier soorte kerklike dienste on dcrskei, nl. „dié van die bedienaars van die Woord, dié van die professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge, en dié van die diakens”.

 2. Die skrywer. Esta Steyn. Kaapstad: Tafelberg, 2012. 214 pp. ISBN ...

  African Journals Online (AJOL)

  ningsromans in Duits, is die Christelike ele- mente en die humor. Die straatslim Anabella wat twee plaaswerkers aansê om nie die Here se naam te misbruik nie, toon kenmerke van die heldin in 'n Afrikaanse liefdesverhaal. Hierdie roman sal byval vind by lesers wat. Esta Steyn se vorige romans geniet het. Die humor in die ...

 3. Studie: Die Generation Y und deren organisatorische Implikationen

  OpenAIRE

  Klein, Helmut

  2016-01-01

  Die vorliegende Studie betrifft die Gen. Y und ihre spezifischen Anforderungen an die Unternehmensorganisation. Im Ergebnis einer durchgeführten Befragung ist festzuhalten, dass die Gen. Y die Kernkompetenzen eines Managers verstärkt einfordert und eine hohe Betreuungsintensität verlangt. Dies hat Auswirkungen auf die Führungsspanne, Planung und Kontrolle von Aufgaben, die Gestaltung der vertikalen und horizontalen Prozesse sowie die Zusammensetzung von Teamarbeitsformen. Projektarbeit sowie ...

 4. Die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise / deur Johan Smit

  OpenAIRE

  Smit, Johan

  2009-01-01

  Die Suid-Afrikaanse rooivleisindustrie is lomp en wyd. Een van die redes vir hierdie toedrag van sake is die verskeie rolspelers in die industrie. 'n Moontlike oplossing vir hierdie probleem is die vertikale integrasie-sisteem gerugsteun deur 'n lewensvatbare franchise in die kleinhandelsektor. Die studie fokus op die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise. Daar moet egter ook bepaal word of 'n slaghuis wei gefranchise kan word, voordat die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise be...

 5. Paleontologie en die Suid-Afrikaanse samelewing vandag

  OpenAIRE

  Durand, JF

  2013-01-01

  Die huidige oënskynlike ondersteuning van paleontologie deur die regering en die insluiting en beklemtoning van evolusie in die skoolleerplan word bespreek in die lig van sekere politieke ontwikkelings wat oor die laaste twee dekades in Suid-Afrika plaasgevind het. Dit sluit die regering se ondersteuning van paleontologiese ontdekkings in die media, die ontwikkeling van fossielterreine en paleotoerisme in. Ondanks hierdie positiewe inisiatiewe gedy paleontologie nie in Suid-Afrika nie en is d...

 6. DIE PLEK VAN ISRAEL IN ONS TEOLOGIES-KERKLIKE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  as 'n volk in daardie sin aangemerk kon word, en in die O.T. Israel dan ook 'n paar maal, teen die reël wat ons as beginnende studente geleer het,. 1) Die leser vind hier die lesing, deur die skrywer op 29 Februarie 1956 vir die Predikante- vergadering te Pretoria gehou. Die formulering van die titel was van die skriba van.

 7. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-09-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos. Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 8. Die wet is evangelie: Die Heidelbergse Kategismus steeds aktueel na 450 jaar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet Strauss

  2013-09-01

  Full Text Available In die denke van Martin Luther bestaan daar spanning tussen die wet van God en die evangelie. Vir Luther is liefde die eie werk en die wet die vreemde werk van God. Daarteenoor integreer of versoen Johannes Calvyn God se wet met die evangelie. Hy vertolk die openingswoorde van die wet byvoorbeeld as liefdevol en bevrydend en daarom evangelies. Calvyn beskou die wet as die manier waarop ’n Christen sy liefde vir God uitleef en sy dankaarheid teenoor God vir sy verlossing betoon. Calvyn se siening oor die verhouding tussen die wet en die evangelie het ’n betekenisvolle invloed op die Heidelbergse Kategismus se formulering ten opsigte van hierdie saak. Volgens die Kategismus is die wet evangelie, of die vorm wat die evangelie in die lewe van die mens aanneem. In the thought of Martin Luther tension exists between the law of God and the gospel. Luther regards love as the own work of God and the law as something strange to the Lord. John Calvin, however, integrates Gods law and the gospel to the extent that the opening words of the ten commandments are regarded as words of love and redemption and therefore evangelical. To Calvin the law becomes the way in which a converted Christian lives and shows his gratitude to God for his salvation. Calvin’s view on the relationship between law and gospel had a significant influence on the way in which the Heidelberg Cathecism formulates these two concepts. For the Cathecism the law is gospel or the form in which the gospel takes shape in human life.

 9. Thermal Fatigue of Die-Casting Dies: An Overview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdulhadi Hassan A.

  2016-01-01

  Full Text Available Coupled studies by experimental and numerical simulations are necessary for an increased understanding of the material behaviour as related to the interaction between the thermal and mechanical conditions. This paper focus on the mechanisms of thermal fatigue in the failure of dies and cores used in the die casting of aluminum alloys. The thermal fatigue resistance is expressed by two crack parameters which are the average maximum crack and the average cracked area. Samples of various types of H13 steel were compared with a standard H13 steel by testing under identical thermal fatigue cycles. To determine the thermal constraint developed in the sample during the test, a finite difference technique was used to obtain the temperature distribution, based on temperature measurements at the boundaries. The resulting stresses and strains were computed, and the strain calculated at the edge or weakest point of the sample was used to correlate the number of cycles to crack initiation. As the strain at the edge increased, the number of cycles to failure decreased. The influence of various factors on thermal fatigue behavior was studied including austenitizing temperature, surface condition, stress relieving, casting, vacuum melting, and resulfurization. The thermal fatigue resistance improved as the austenitizing temperature increased from 1750 to 2050ºF.

 10. Die impak van die verbond op 'n paradigma vir pastoraat: research ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die verbond het 'n meer omvattende impak op pastorale sorg as ander paradigmas. Genoemde stelling word in hierdie artikel beredeneer. Daar word aangetoon dat die inhoud wat aan die gelowige gekommunikeer word, asook die tegnieke wat gebruik word, deur 'n verbondmatige paradigma vir pastorale sorg be?nvloed ...

 11. Die rol van kapitaal in die ekonomiese groei en ontwikkeling van onderontwikkelde gebiede*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. J. du Plessis

  1961-03-01

  Full Text Available In die teorie oor ekonomiese groei speel kapitaal ’n besonder prominente rol. Kapitaal met die daarby behorende tegnologiese ontwikkeling, word beskou as die belangrikste enkele faktor verantwoordelik vir die bereiking en instandhouding van ’n „ten voile ontwikkelde” volkshuishouding.

 12. Die taak van akademiese geletterdheid/hede binne die konteks van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Opsomming. Die vestiging van Akademiese Geletterdheid by tersiêre instansies in Suid-Afrika het gegroei uit die besef dat 'n goedontwikkelde akademiese taalvermoë essensieel is vir akademiese prestasie. Gepubliseerde literatuur getuig van die belangrike verskuiwings wat oor die afgelope aantal dekades plaasgevind ...

 13. Ek wil hier graag van die geleentheid gebruik maak am die ...

  African Journals Online (AJOL)

  die wildlewe am van die jagters nie eers mel- ding te maak nie en in Lucas se werk kan hulle ure van genot deurbring. Wat ons veral in Lucas se publikasie interes- seer is sy deelname aan die agste grensoor~' log (1850-1853), sy aantekeninge in verband met die slag by Berea (20 Oesember 1852) en sy indrukke van ...

 14. Die dinamika van die beperkte drie-deeltjie-probleem in sterrekunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keegan D. Anderson

  2011-09-01

  Full Text Available Die beperkte drie-deeltjie-probleem is een van die oudste probleme in klassieke fisika en is alvir ongeveer die afgelope honderd jaar bestudeer. Die probleem is nie oplosbaar op ‘n geslote analitiese wyse nie, alhoewel ’n oneindige reeks oplossing bestaan.

 15. Die reg van die homoseksuele ouer om beheer en toesig oor 'n kind ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  regtens seëvier sodat die grondwetlike verbod op onbillike diskriminasie teen mense op grond van hul seksuele georiënteerdheid so .... gerig teen die homoseksueel self en die homoseksuele daad wat hy/sy beoefen, maar dat daar ook gediskrimineer ..... Die Uniform Marriage and Divorce Act,. 60 aangeneem in verskeie ...

 16. Die huwelik in die eerste-eeuse Mediterreense wêreld (III): Jesus en ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  30 Jan 2007 ... description of what marriage, betrothal, adultery, divorce and ..... egbreuk teen wie? Wanneer daar in ag geneem word dat 'n man in die eerste- eeuse Mediterreense wêreld nie egbreuk teenoor sy vrou kon pleeg nie (kyk ... volg egbreuk teen die vrou in die huwelik beteken – al het die vrou owerspel.

 17. Die Ontstaan en Ontwikkeling van die Pan-Afrikanisme en due implikasies daarvan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J.H. van der Walt

  1961-03-01

  Full Text Available Dit was nie voor 1880 dat tropiese Afrika, dil is die grootste gedeelte van Wes-, Oos- en Midde-Afrika, deur ontdekkingsreisigers,handelaars en sendelinge tot so ’11 mate ontsluit is, dat dit in die vaarwater van die wêreldpolitiek geraak het nie. Lank voor hierdie tyd is natuurlik steunpunte aan die Wes-, Suid- en Ooskusdeur die Portugese en later die Nederlanders en Engelse eset ter wille van óf dieslawehandel en/óf as steunpunte op dielarig handelsweg na die ryke Ooste.

 18. Ouditiewe aandag by die voorskoolse kind

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elmarie Niemand

  1980-11-01

  Full Text Available Daar is met hierdie navorsingsprojek gepoog om 'n duidelike beeld te vorm van ouditiewe aandagsprosessering by die voorskoolse kind. Aangesien ouditiewe aandagsprosessering van groot belang is vir die kind wat skool toe gaan is daar op die groep wat in die daaropvolgende jaar skool toe gaan besluit. 'n Groep van 64 kinders is geselekteer. Daar is gebruik gemaak van 'n gegradeerde ouditiefgerigte  ondersoekprogram wat so saamgestel is dat dit wetenskaplik verantwoordbaar is. In sy geheel gesien dui die navorsingsresultate daarop dat die basiese ontwikkelingsproses van ouditiewe aandagsprosessering op hierdie ouderdom (5;2 tot 5;8 voltooi is. 'n Verdere evaluering van die resultate in terme van die uiteengesette doelstellings van die navorsingsprojek dui daarop dat kinders in hierdie ouderdomsgroep nog soms moeite ondervind om aan 'n ouditiewe sei binne omgewingslawaai aandag te skenk. Bekende seine verhoog die vermoë om aandag te skenk. Daar kon egter nie vir alle aannames wat in die literatuur gemaak word, bewys gevind word nie.

 19. Die invloed van ‘n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tammy Claassen

  2012-03-01

  Full Text Available Mense ondervind baie stressors in hul alledaagse lewe, wat ‘n groot uitwerking het op daagliksefunksionering. Kardio Stres-indeks (KSI is ‘n nie-indringende mate van die stres wat die hartervaar. KSI (uitgedruk as ‘n persentasie berekeninge word gebaseer op die duur van die QRSkompleks, hart tempo, ritme en standaardafwyking van die RR-interval (RRSD spesifieke parameters.

 20. Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. G. de Kock

  1995-06-01

  Full Text Available The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC General Scholastic Aptitude Test (ASAT was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled. Opsomming Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek

 1. Die kriminelle Frau“ – ein „Anwendungsfall“ für die Anomietheorie?

  OpenAIRE

  Gabriele Schmölzer

  2008-01-01

  Die von der Verfasserin vorgenommene Bearbeitung der Anomietheorie des Soziologen Robert K. Merton zielt darauf ab, „relevante Unterschiede zwischen Frauen und Männern zu finden, die den unterschiedlichen Anteil der Geschlechter bei der registrierten Kriminalität erklären können“ (S. 223). Dies gelingt insofern, als sie strukturelle Variablen herausarbeiten kann, die per se die Wahrscheinlichkeit von strafbarem Verhalten erhöhen. Das Geschlecht spielt dabei (nur) insofern eine Rolle, als der ...

 2. Die nut van kriging in gravitasie-opnames

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. van Tonder

  1985-03-01

  Full Text Available Ondersoek is ingestel na die gebruik van kriging as hulpmiddel by die gravitasiemetode vir die opsporing van verweerde sones in die dolomitiese gebiede van Suid-Afrika. Na ’n kort bespreking van die basiese beginsels van kriging, word die metode toegepas op die Bouguer-anomaliewaardes, soos waargeneem op ’n deel van die Zuurbekomkompartement. Daar word getoon dat die aantal waarnemingspunte met tot soveel as 90 persent verminder kan word, sonder ’n noemenswaardige verlies van akkuraatheid in die bepaling van die geskatte volumes verweerde dolomiet.

 3. Die poësie van Elisabeth Eybers

  African Journals Online (AJOL)

  Tienie01

  26 Feb 2005 ... Eybers. “Musiek” en “Kind voor die klavier” het 'n religieuse perspektief waar die musiek verband hou met die betree van 'n ander dimensie. Die speel van Mozart se musiek op die klavier is vir die tienerkind 'n transendente ervaring: “Sy tas tot oor die rand van die gebied / waar drome klank word, klaar en ...

 4. Die eerste siklus. Etienne Leroux. Kaapstad: Human & Rous- seau ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ulysses) om die prys wat hy in 'n lotery gewen het op te eis. In die proses kom hy in aanraking met 'n mikrokosmiese snit van die Suid-. Afrikaanse samelewing en word hy ook gaandeweg verlos van sy illusies. Alhoewel 'n mens vandag die roman sou kon waardeer vir die wyse waarop dit Kaapstad in die vyftigerjare en ...

 5. die geometriese en riviergrense van suidwes-afrika, met spesiale ...

  African Journals Online (AJOL)

  tuig die" Star" oak gestuur am die Britse vlag by al die aandoenplekke langs die weskus tot so ver as Angola te ... Anderson wat oak tussen 1859 en 1867 verkenningstogte in die land onderneem het, het veral die ylbe- .... upon maps where no White man's foot has ever trod; we have been giving away mountains and rivers ...

 6. HOE WORD ONS WEER 'N BIDDENDE GEMEENTE?* 1. Die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  moet bid. Sedert die laaste oorlog is dit duidelik dat die mensheid begin het om teen sy grense aan te stoot. Dis nie meer so dat die gebeure van die wêreldgeskiedenis elke keer net 'n deel van die aarde of sekere kultuurkringe in beroering bring nie. Agter die wat in beroering gebring is, was daar nie meer ander bekende ...

 7. Hoe geregverdig is die kritiek teen 'n toeganklike vertaalteks ...

  African Journals Online (AJOL)

  Met die huidige demografiese verspreiding en die taalopset in ons land behoort die dienste van vertalers en tolke meer sigbaar te word en behoort hulle 'n groter rol in die samelewing te speel. Deur die ondersteuning van gekwalifiseerde vertalers, tolke en vertaalprojekte sal ons meehelp om die talige werklikheid te ...

 8. DIE SLUIPOORLOG IN SUID-AFRIKA EN CHINA

  African Journals Online (AJOL)

  onder Chiang. Kaishek teen die Kommuniste onder. Mao Tse-tung. Die stryd kan verdeel word in vier fases: (1) Die stryd in Suidoos-China in dele van die provinsies Hunan, Kiangsi en. Fukien, 1928- 1934. (2) Die Lang Mars van die Kommunis- tiese stryders onder leiding van Mao van Suidoos-China na Noordwes-China.

 9. Die TAT-Z as voorspeller vir prestasiemotivering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. V. N. Cilliers

  1979-11-01

  Die gebruik van die TAT-Z, 'n projeksietoets vir Swartmans, word ondersoek om prestasiemotivering veral tydens die indiensnemingsituasie te voorspel. Positiewe resultate is op 3 van die 10 kaarte (nrs. 4, 6 en 9 van die TAT-Z verkry. Aanbevelings word gemaak aangaande die aanpassing van hierdie projeksietoets ten einde meer inligting oor prestasiemotivering, bloot te lê.

 10. INVLOED VAN MARXlSME EN KOMMUNISME OP DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  grond daarvan dat Marx en Lenin niks geweet het van 'n pre-kapitalistiese gemeenskap nie en dat hulle vertroue in die klassestryd nie verband hou met die situasie in Afrika nie asook dat hulle nie die groei van kapitalisme en die mee- gaande stryd tussen die industriele proletariaat en die kapitalistiese klas meegemaak.

 11. Geskiedsfilosofie in 'n krisis: Die noodwendigheid en aktualiteit van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die filosofie is deel van die mens se lewenspraxis wat horn altyd voltrek binne die raamw^erk van wat een- maal genoem is die 'polis', en wat ons vandag breedweg kan bestempel as die politieke proses waardeur mense in staatlike en interstaatlike verband poog om iets van die goeie lewe (the good life) te verwerklik.

 12. Vacuum die attach for integrated circuits

  Science.gov (United States)

  Schmitt, E.H.; Tuckerman, D.B.

  1991-09-10

  A thin film eutectic bond for attaching an integrated circuit die to a circuit substrate is formed by coating at least one bonding surface on the die and substrate with an alloying metal, assembling the die and substrate under compression loading, and heating the assembly to an alloying temperature in a vacuum. A very thin bond, 10 microns or less, which is substantially void free, is produced. These bonds have high reliability, good heat and electrical conduction, and high temperature tolerance. The bonds are formed in a vacuum chamber, using a positioning and loading fixture to compression load the die, and an IR lamp or other heat source. For bonding a silicon die to a silicon substrate, a gold silicon alloy bond is used. Multiple dies can be bonded simultaneously. No scrubbing is required. 1 figure.

 13. Die singulation method and package formed thereby

  Science.gov (United States)

  Anderson, Robert C [Tucson, AZ; Shul, Randy J [Albuquerque, NM; Clews, Peggy J [Tijeras, NM; Baker, Michael S [Albuquerque, NM; De Boer, Maarten P [Albuquerque, NM

  2012-08-07

  A method is disclosed for singulating die from a substrate having a sacrificial layer and one or more device layers, with a retainer being formed in the device layer(s) and anchored to the substrate. Deep Reactive Ion Etching (DRIE) etching of a trench through the substrate from the bottom side defines a shape for each die. A handle wafer is then attached to the bottom side of the substrate, and the sacrificial layer is etched to singulate the die and to form a frame from the retainer and the substrate. The frame and handle wafer, which retain the singulated die in place, can be attached together with a clamp or a clip and to form a package for the singulated die. One or more stops can be formed from the device layer(s) to limit a sliding motion of the singulated die.

 14. Modeling of high temperature- and diffusion-controlled die soldering in aluminum high pressure die casting

  DEFF Research Database (Denmark)

  Domkin, Konstantin; Hattel, Jesper Henri; Thorborg, Jesper

  2009-01-01

  of the die lifetime based on a quantitative analysis of die soldering in the framework of the numerical simulations of the die-casting process. Full 3D simulations of the process, including the filling. solidification, and the die cooling, are carried out using the casting simulation software MAGMAsoft....... The resulting transient temperature fields on the die surface and in the casting are then post-processed to estimate the die soldering. The present work deals only with the metallurgical/chemical kind of soldering which occurs at high temperatures and involves formation and growth of intermetallic layers...

 15. Polen, Deutschland, die EU und Russland

  OpenAIRE

  Wilkiewicz, Zbigniew

  2009-01-01

  Besonders seit dem EU-Beitritt Polens ist es um die deutsch-polnischen Beziehungen nicht besonders gut bestellt. In den vergangenen Jahren hat man sich in erster Linie an bilateralen Konflikten abgearbeitet und keine gemeinsame Europapolitik betrieben. Im Beitrag wird diese Entwicklung rekonstruiert und danach gefragt, ob es angesichts einer solchen Entwicklung Aussichten auf die Wiederherstellung der deutsch-polnischen Interessengemeinschaft gibt oder die Interessen beider Staaten so stark d...

 16. Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois P. Retief

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie studie bespreek die uitwerking van die sogenaamde Victoriaanse hemofilie op Europese koningshuise gedurende die negentiende en twintigste eeu. Hemofilie as molekulêre defek word verduidelik en die kliniese beeld van die siekte word aangedui. ’n Bespreking van toepaslike terapeutiese ingrepe volg. Dan word ’n historiese oorsig verskaf van die verspreiding van Victoriaanse hemofilie vanaf koningin Victoria (Britse monarg, 1837–1901 via sommige van haar dogters na ander lede van die Britse koningshuis en ook na die Duitse, Russiese en Spaanse koningshuise. Elf bevestigde gevalle van hemofilie onder lede van koningin Victoria se nageslag word vermeld, asook drie ander moontlike gevalle van die siekte. Die effek van hemofilie op die verloop van die geskiedenis word ook ondersoek.Haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria. This study discusses the impact of ‘Victorian haemophilia’ on the royal houses of Europe during the 19th and 20th centuries. Haemophilia as a molecular defect is explained and the clinical picture of the condition is indicated. Applicable therapeutic interventions also receive attention. Next, an historical review is provided of how ‘Victorian haemophilia’ spread from Queen Victoria (British monarch, 1837–1901 via some of her daughters to other members of the British royal family and also to the royal houses of Germany, Russia and Spain. Eleven confirmed cases of haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria are mentioned, as well as three other possible cases. The effect of haemophilia on the course of history is also investigated.

 17. Die Kardiomyopathie in der Friedreich-Ataxie

  OpenAIRE

  Reichert [geb. Florescu], Christiane Katharina

  2018-01-01

  Die Friedreich-Ataxie ist eine autosomal-rezessiv vererbte neurodegenerative Erkrankung, die sich meistens vor dem 20. Lebensjahr manifestiert. Der Erkrankung liegt eine GAA-Trinukleotid-Expansion im FXN-Gen (Chromosom 9q13) zu Grunde. Diese Mutation führt zu einer verminderten Bildung von Frataxin, wodurch es zur Eisenanreicherung in den Mitochondrien kommt. Diese Eisenakkumulation führt zu oxidativem Stress und mitochondrialer Dysfunktion, die sich vor allem in Gewebe mit einem hohen An...

 18. Anfangen, sich die Welt anders vorzustellen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine Fuchs

  2006-11-01

  Full Text Available Der Sammelband Butler Matters bezeugt Judith Butlers außerordentliche Bedeutung für feministische und queere Studien und Forschung. In elf Beiträgen wird Butlers (frühes Werk von Gender Trouble und Bodies That Matter über Excitable Speech bis zu The Psychic Life of Power betrachtet und sein weit reichender Einfluss quer durch die wissenschaftlichen Disziplinen nachgewiesen. Dargestellt werden auch die kontroverse Rezeption von Butlers Werk sowie die politischen Wirkungen von Butlers Denken. Besonders anregend ist ein zweiteiliges Interview mit Judith Butler, in dem sie auf ein breites Spektrum von Fragen eingeht, die auch wichtige Themen ihrer aktuelleren Werke betreffen.

 19. Die Biopsie von Knochen- und Weichteiltumoren

  OpenAIRE

  Fuchs, B

  2008-01-01

  Technisch stellt die Biopsie von Knochen- und Weichteiltumoren einen simplen Akt dar, intellektuell aber ist die Planung einer Biopsie höchst anspruchsvoll. Zu häufig werden heutzutage immer noch Biopsien unsachgemäss durchgeführt, so dass die Behandlung - im besten Fall - erschwert wird. Eine unsachgemäss durchgeführte Biopsie führt häufig zu negativen funktionellen Konsequenzen für den Patienten, im schlimmsten Fall kann es die Prognose direkt beeinträchtigen. Aus diesem Grund soll...

 20. Die Altäre von Selinunt

  OpenAIRE

  Voigts, Clemens

  2014-01-01

  In der Dissertation wurden die Altäre von Selinunt, einer griechischen Kolonie auf Sizilien, mit den Methoden der Bauforschung untersucht. Die neun behandelten Brandopferaltäre sind monumentale Quaderbauten, die bis zu 20 m Länge erreichen. Sie stammen aus der Blütezeit Selinunts, dem 6. und 5. Jh. v. Chr. Die Bauten waren bereits im 19. und 20. Jh. freigelegt worden und wurden nun in Bauaufnahmen dokumentiert, zeichnerisch rekonstruiert und zeitlich eingeordnet. Dabei ließ sich an ihnen eine...

 1. Die samestelling en evaluering van 'n groepfasiliteringskursus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. Rothmann

  1997-06-01

  Full Text Available The development and evaluation of a group facilitation course. The personality profile of a group facilitator is conceptualised as consisting of group knowledge and skills, interpersonal effectiveness, and personality traits. A group facilitation course directed at the stimulation of this profile was developed. The course improved the skills of praticipants to respond to process issues in a group, as well as their knowledge of group facilitation. Their empathy, respect, genuineness and concreteness improved significantly. Although changes in spontaneity, time competence and existentiality were found after completing the course, these changes cannot be ascribed to the course. Organisational factors may impede the development of the personality traits of the group facilitator. Opsomming Die persoonlikheidsprofiel van die groepfasiliteerder word gekonseptualiseer as groepkennis en -vaardighede, interpersoonike effektiwiteit, en persoonlikheidskenmerke. 'n Groepfasiliteringskursus gerig op die stimulering van hierdie profiel is ontwikkel. Die kursus het daartoe bygedra om deelnemers se vaardigheid om op prosesaangeleenthede in 'n groep te reageer, asook om hul kennis van groepfasilitering te verbeter. Deelnemers se empatie, respek, egtheid en konkreetheid het beduidend toegeneem. Alhoewel veranderinge ten opsigte van spontaneïteit, tydsbewustheid en eksistensialiteit gevind is, kan hierdie veranderinge nie aan die kursus toegeskryf word nie. Organisasiefaktore kan struikelblokke wees in die weg van die ontwikkeling van die persoonliheidskenmerke van die groepfasiliteerder.

 2. Declarations on euthanasia and assisted dying.

  Science.gov (United States)

  Inbadas, Hamilton; Zaman, Shahaduz; Whitelaw, Sandy; Clark, David

  2017-10-01

  Declarations on end-of-life issues are advocacy interventions that seek to influence policy, raise awareness and call others to action. Despite increasing prominence, they have attracted little attention from researchers. This study tracks the emergence, content, and purpose of declarations concerned with assisted dying and euthanasia, in the global context. The authors identified 62 assisted dying/euthanasia declarations covering 1974-2016 and analyzed them for originating organization, geographic scope, format, and stated viewpoint on assisted dying/euthanasia. The declarations emerged from diverse organizational settings and became more frequent over time. Most opposed assisted dying/euthanasia.

 3. Declarations on euthanasia and assisted dying

  Science.gov (United States)

  Inbadas, Hamilton; Zaman, Shahaduz; Whitelaw, Sandy; Clark, David

  2017-01-01

  ABSTRACT Declarations on end-of-life issues are advocacy interventions that seek to influence policy, raise awareness and call others to action. Despite increasing prominence, they have attracted little attention from researchers. This study tracks the emergence, content, and purpose of declarations concerned with assisted dying and euthanasia, in the global context. The authors identified 62 assisted dying/euthanasia declarations covering 1974–2016 and analyzed them for originating organization, geographic scope, format, and stated viewpoint on assisted dying/euthanasia. The declarations emerged from diverse organizational settings and became more frequent over time. Most opposed assisted dying/euthanasia. PMID:28398131

 4. Kontekstuele bepalers by die beplanning van skoolwoordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Herman L. Beyer

  2011-10-01

  Full Text Available

  OPSOMMING: Die doel van hierdie artikel is om tot die metaleksikografiese gesprek oor skoolwoordeboeke as 'n tipe pedagogiese woordeboek by te dra. Die fokus is op kontekstuele bepalers wat by die beplanning van skoolwoordeboeke verreken behoort te word: Binne die konteks van 'n veeltalige Namibië word enkele onderwyskundige sisteme verken wat 'n impak op die ontwerp van gedrukte skoolwoordeboeke vir die sekondêre skoolfase kan hê, naamlik skoolkurrikula, die nasionale taalbeleid vir skole en die beleid van leerdergerigte onderwys. Hierdie artikel voer ook aan dat die voor die hand liggende teikengebruiker van 'n skoolwoordeboek, naamlik die leerder, nie die enigste teikengebruiker is nie: Die onderwyser word as medeteikengebruiker gestel wanneer dit by die gebruik van woordeboeke in die onderrigleersituasie kom. Verskillende tipes gevalle van woordeboekgebruik in die mikrokonteks van die onderrigleersituasie word onderskei, naamlik woordeboekonderrig, woordeboekgeïntegreerde taalonderrig en woordeboekgeondersteunde taalonderrig. Hierdie tipes gebruik behoort komponente van 'n woordeboekpedagogie te wees, wat uiteindelik behoort te lei tot outonome woordeboekgebruik en die gepaardgaande vestiging van 'n individuele woordeboekkultuur by die leerder. Die leksikograaf moet al hierdie aspekte inreken wanneer 'n skoolwoordeboek beplan word ten einde die nodige leksikografiese vernuwing in te voer. Enkele voorstelle vir sodanige vernuwings en vir verdere navorsing word ten slotte aangebied.

  Sleutelwoorde: GEBRUIKERSGERIGTE LEKSIKOGRAFIE, KONTEKS, LEERDER, LEERDERGERIGTE ONDERWYS, LEERWOORDEBOEK, LEKSIKOGRAAF, METALEKSIKOGRAFIE, NASLAANWOORDEBOEK, ONDERWYSER, PEDAGOGIESE WOORDEBOEK, SISTEEM, SKOOLWOORDEBOEK, TAALBELEID, TEIKENGEBRUIKER, WOORDEBOEKGEBRUIK, WOORDEBOEKGEÏNTEGREERDE TAALONDERRIG, WOORDEBOEKONDERSTEUNDE TAALONDERRIG, WOORDEBOEKONDERRIG, WOORDEBOEKPEDAGOGIE

  ABSTRACT: Contextual Determiners in the Planning of School

 5. 'n Verkennende studie met die oog op die identifísering en ...

  African Journals Online (AJOL)

  De Klerk 1977:74-75). ... de leermodel bepaalde gevolgtrekkings gemaak. ..... Maslow word die basiese vraag tot die leerproses - hoekom leer mense, ... Gagne se piramide van leervorme bied inderdaad 'n werkbare en sinvolle integrasie.

 6. Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27 ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr. E.S. Mulder, Die Teologie van die Jesaja-apokalipse (Jes. 24-27). Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen, J. B. Wolters, 1954, 125 bis.

 7. Faktoren, die das Eiablageverhalten und die Ovulation Wüsten bewohnender Tenebrioniden (Coleoptera: Insecta) beeinflussen

  OpenAIRE

  Rössl, Rüdiger

  2008-01-01

  Über das Eiablage Verhalten und die Faktoren, welche die Eiablage begünstigen, ist bei den meisten der fast 20000 Tenebrioniden nichts bekannt. Lediglich bei einigen wirtschaftlich wichtigen Arten gibt es dazu Untersuchungen (JAKOBS & RENNER 1988). Als eine der wasserärmsten Wüsten der Welt ist die Namib reich an endemischen Coleopteren – insbesondere 320 Tenebrionidaearten (HOLM & DE MEILLON 1996). Langzeituntersuchungen an Tenebrioniden (HENSCHEL 1994, HENSCHEL et al. 1998) legen die Vermut...

 8. [Right to die with dignity?].

  Science.gov (United States)

  Ruiz, Alvaro

  2008-06-01

  The right to die with dignity is an ill-defined concept, with multiple, often inappropriate, interpretations. The current proposition is that the physician take full responsibility for protecting the patients rights, for ensuring a rational use of resources and for overseeing the decision-making process such that the information is adequate and the steps proportioned. This responsibility extends not only to the health status of the patient situation, to the patients prognosis, and to his/her expectations and wishes, but also to the benefits foreseen and to the cost-benefit ratio. Emphasis is placed on two aspects of this relationship. First, dignity can be interpreted in many ways and sometimes, in the name of dignity, the patient is exposed (or exposes him/herself) to suffering, pain and complications that can be avoided. Second, when no reasonable probability of survival is present and a better quality of life is impossible, efforts are better redirected to offering a better quality of death.

 9. Goethe almost died of urosepsis.

  Science.gov (United States)

  Gross, A J; Hummel, G

  1999-12-01

  In the year of 1805, Goethe almost died of urosepsis. His urological problems were not diseases arising from full health but a new variation in a life accompanied by illnesses. Some sources date the first colics he experienced to the year 1795 and others say 1805. The most dramatic period in the course of his illness was in February, when he suffered from fever of such an extent that one could speak of urosepsis. Recovery took place slowly and was accompanied by minor relapses. Nothing about this is written down in his work. On the advice of his doctors, Goethe undertook a cure in Lauchstädt in July and August. The report of his consultant, Professor Johann Christian Reil, on his problems in the field of urology remained undiscovered until 1937. Professor Reil recommended treatment with thermae carolinae, aqua calcis, soap soda crystallisata, herbae subastringentes, and uva ursi, among other measures. With increasing age, Goethe's colics disappeared. The passing of a stone has never been described. Whereas Goethe hinted about medical problem other than those reported herein, the urological problems discussed in this article were left unmentioned. Nonetheless, literature that deals with Goethe's diseases is interesting from the aspect of both the history of medicine and the history of culture.

 10. die kerk, maatskappy en vrye verenigings: 'n studie van die kerkorde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Engelhard en Hofman 2001; PKN 2003). Die begrip “moderne gedifferensieerde samelewing”, saamgelees met 'n selfstandigheid in eie bevoegdheid, kom net so van Dooyeweerd af (1957:379; 1963:81). NGK-KO 1962 neem vorm aan in 'n tyd waarin. Dooyeweerd akademies op die kruin van die golf is – gemeet aan sy.

 11. 'Wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  19 Jul 2010 ... lig.' Sy 'juk' verskil van die sware laste wat die skrifgeleerdes op mense gelaai het deur hulle te hiet en te gebied, te bind en te verbied. Sy juk is lig en sag, want Hy maak mense los; Hy vergewe en verwelkom mense, al verdien hulle dit nie. Hy bevestig hierdie 'losmaak' as Hy in die volgende hoofstuk ...

 12. oordrag van eiendomsreg in die vulgêre reg in die wes-romeinse ryk

  African Journals Online (AJOL)

  Mnr F Schutte

  klassieke. Romeinse reg (250vC-27vC), klassieke Romeins reg (27vC-250nC), na-klassieke Romeinse reg. (250nC-1100nC). Sien verder ook Van Zyl Romeinse Privaatreg. 3 Die vulgêre reg het die klassieke reg in die tydperk tussen 350 en ...

 13. Markus 16:1-8 in die konteks van 'n konstniksie van die Markaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Gager notes that a sociological approach to early Christianity takes what redaction ...... die Markaanse ervaring die ander kant van die saak nie so 'getrou' weerspieel nie. Markaansc .... insider's knowledge of the apocalyptic code is bound to conclude that Mark and his ..... The ethics of Mark's gospel: In the middle of time.

 14. die ontstaan van vrouelugverenigings in suid-afrika voor die tweede

  African Journals Online (AJOL)

  aangestel. Ander eenhede het later gevolg. Drle van die Vrouehulplugmag se lelersflgure staan voor die VHLM se kleure wat gewy Is In Durban op 18 Mei 1940. Die vroue Is vlnr mal (meil E. Percival-Hart, It-kol (mev) D. Dunning en mal (mel) M. Egerton-Bird. 24. Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies, ...

 15. Die huwelik in die eerste-eeuse Mediterreense wêreld (II): Huwelik ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  ingebed was, die vrou altyd in die eer van die man ingebed was, en .... contracted between families (segments of the same family) for a male and a female. ... marriage is on offspring ... this being the sole valid motivating factor in sexual encounters. ...... role in some measure only when she became the mother of a son.38.

 16. Vlam in die sneeu. Die liefdesbriewe van André P. Brink en Ingrid ...

  African Journals Online (AJOL)

  In Vlam in die sneeu kry lesers dan vir die eerste maal indringende toegang tot. Brink en Jonker se verhouding in hulle eie woorde, vergesel van 'n aantal foto's en faksimilees van 'n paar briewe en tele- gramme. Soos Willie Burger in sy knap voorwoord tot die versameling aandui, kan hierdie stel briewe gelees word as 'n.

 17. Abraham Kuyper en volksideologie onder die Afrikaners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Smit

  1989-05-01

  Full Text Available Om die waarheid te sê, Kuyper is lank nie meer gewild in Gereformeerde geledere in Suid-Afrika nie. Deels moet dit gewyt word aan die assosiasie van apartheidsideologie met Kuyper se idee van skeppingsordeninge (’n idee wat ook verbind kan word met Hitler se regverdiging van sy uitwissingsoperasies.

 18. Medizintechnik in der Tumororthopädie

  Science.gov (United States)

  Burgkart, Rainer; Gollwitzer, Hans; Holzapfel, Boris; Rudert, Maximilian; Rechl, Hans; Gradinger, Reiner

  Die Behandlung der Knochentumoren unterlag in den letzten 20 Jahren einem raschen und stetigen Wandel, was zum einen auf die verbesserten Therapieerfolge durch den Einsatz von neoadjuvanten Therapieformen zurückzuführen ist, und andererseits von medizintechnischen Entwicklungen bezüglich moderner Schnittbilddiagnostik, neuer 3D Operationsplanungsverfahren wie das Rapid Prototyping und adaptiv modularer Tumorendoprothesensystemen u. a. begleitet wurde. Gerade die technischen Entwicklungen haben dazu geführt, daß im Bereich der Extremitäten und der Wirbelsäule radikalere Eingriffe durchgeführt werden können, was die lokale Tumorkontrolle wesentlich verbessert hat. In zunehmenden Maße werden deshalb nicht nur Kurzzeiterfolge sondern auch mittel- und langfristige Fortschritte bei der Behandlung der malignen Knochentumoren einschließlich der Metastasenbehandlung erreicht. Grundlage der Therapie ist dabei immer primär die Sicherung der Diagnose mittels Biopsie und die bildgebende sowie histologische Stadieneinteilung des malignen Tumors. Nach der Tumorresektion kann die Rekonstruktion biologisch oder mit Endoprothesensystemen erfolgen. Gerade die weiterentwickelten modularen Systeme führen zu guten funktionellen Ergebnissen mit langen Standzeiten und einer reduzierten Komplikationsrate. Individuell angefertigte Implantate sind vor allem im Bereich der Rekonstruktion komplexer Beckentumoren von großer klinischer Bedeutung.

 19. The Right To Die. Public Talk Series.

  Science.gov (United States)

  Pasquerella, Lynn

  This program guide on the right to die provides policy issue information where ethical concerns have a prominent place. Three positions about the right to die are presented: (1) mercy killing and assisted suicide should be legally permitted in certain cases; (2) legal status should be given to living wills and other advance directives that would…

 20. DIE MAPOCH.OORLOG,1882-1883

  African Journals Online (AJOL)

  Toe genl Joubert Nyabela teen November 1882 opdrag gegee' het om Mampuru te help op- spoor, het hy geweier, Hy het Mampuru trouens beskerming verleen, Gevolglik het Joubert en sy. 16 kommando direk tee'n die Ndzundza opgetrek, waarop 'n oorlog gevolg het wat net langer as agt maande geduur het en die ZAR ...

 1. Student Nurses' Perception of Death and Dying

  Science.gov (United States)

  Niederriter, Joan E.

  2009-01-01

  Student nurses are involved in caring for patients who are actively dying or who have been told they have a terminal illness and are faced with the process of dying. Students encounter these patients in hospitals, nursing homes, at home or in hospice care settings. According to Robinson (2004), "nurses are the healthcare providers that are most…

 2. Die Gestalten und das Gestalten der Welt

  NARCIS (Netherlands)

  Ierna, Carlo; Höfer, Ulf; Valent, Juta

  2017-01-01

  In seiner Kosmogonie bespricht Ehrenfels den Ursprung, die Entwicklung, und das endgültige Schicksal des Universums: die Gestalt der Welt. Einerseits ist sie ein Kosmos, ein Geschöpf des Ordnungsprinzips, andererseits ein Chaos, als Resultat des Prinzips des Zufalls und der Entropie. Diese beiden

 3. Twee Fischers, twee dramas: Die geheime Bloemfontein ...

  African Journals Online (AJOL)

  Two Fischers, two plays: Die geheime Bloemfontein-konferensie [The secret Bloemfontein conference] (1938) and Die Bram Fischer waltz (2011). There is no better example within Afrikaner history where different generations of the same family played such extraordinary roles in the course of important historical events for ...

 4. Evolusie: Die misverstand tussen teologie en biologie

  African Journals Online (AJOL)

  Reeds in 1830 publiseer Charles Leyll sy siening oor uniformitarianisme waarin hy, op grond van geologiese data, beweer dat die aarde miljoene jare oud is en deur geieidelike prosesse oor eeue been ontwikkel het. Hierdie siening het die weg gebaan vir Darwin se teorie oor biologiese evolusie. (Hickman, Roberts ...

 5. Etiese perspektiewe op haatspraak in die lig van die derde gebod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakobus M. (Koos Vorster

  2014-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die implikasies van die derde gebod met betrekking tot haatspraak in Suid-Afrika (SA vandag. Die artikel gaan uit van die standpunt dat die name van God op sy wese dui. Die name van God soos dit in die bybelse openbaringsgeskiedenis ontwikkel word, druk die gemeenskapskarakter van God se verhouding met mense en die skepping uit. Die betekenis van die name kulmineer in die Nuwe-Testamentiese uitdrukkings Vader en God is liefde. Alle verbale gedrag wat hierdie gemeenskaps- en liefdesverhouding inhibeer, oortree die derde gebod. Die misbruik van die Naam van God vind onder andere plaas wanneer mense, wat na die beeld van God geskep is, gedegradeer word deur haatspraak, omdat sodanige degradering die gemeenskap en liefde tussen God en die mens skend. Ten slotte word sekere gevalle van haatspraak soos dit vandag in Suid-Afrika voorkom, teologies-eties belig teen die agtergrond van die betekenis van die derde gebod. Hierdie vorms sluit religieuse, rassistiese, xenofobiese, seksistiese en homofobiese haatspraak in. This article focuses on the implications of the third commandment for hate speech in modern-day South Africa. The article contends that the names of God are expressions of his Being. The names of God as they are developed in the biblical history of revelation express his creation of covenantal community and restored relations with humankind and creation. The meaning of the names of God culminates in the New Testament expressions Father and God is love. Verbal actions that inhibit the new community created by God or violate love transgress the third commandment. Misuse of the name of God occurs among others when people, created in the image of God, are verbally degraded by hate speech because such degradation violates the community of love between God and humankind. In conclusion, the article indicates forms of hate speech in South Africa that should be dealt with in the light of the third commandment. These are acts

 6. Die koste van vrywillige, beheerbare arbeidomset

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Roodt

  1997-06-01

  Full Text Available The cost of voluntary, controllable labour turnover. Labour turnover for individuals can be classified as voluntary or non-voluntary, whereas labour turnover in organisations can be categorised as controllable or non-controllable. Data on total labour turnover in a particular service organisation indicated the existence of a possible problem. Voluntary, controllable labour turnover between 1 January 1988 and 31 March 1991 for technicians only within this particular organisation was closely scrutinised by calculating the direct recruitment, training, and separation costs for this period. The replacement costs of the technical population alone (N = 1594 for the last-mentioned period were approximately R94 million and could possibly increase to as high as R470 million if the hidden costs are also considered. If these costs are projected to the period 1980-1991 in which there were 60284 voluntary leavers, the total labour turnover costs for this organisation could be astronomical. It is clear from the above that preventative strategies by management could reduce the negative consequences of labour turnover and improve the prospects of a positive outcome. Opsomming Arbeidomset kan vir individue as vrywillig of nie-vrywillig geklassifiseer word; daarenteen kan arbeidomset vir organisasies as beheerbaar of nie-beheerbaar gekategoriseer word. Gegewens oor totale arbeidomset in "n bepaalde diensorganisasie het op die bestaan van 'n moontlike probleem gewys. Die koste van vrywillige, beheerbare arbeidomset van slegs tegnici is vir die periode 1 Januarie 1988 tot 31 Maart 1991 in die betrokke organisasie nader ondersoek, deur die direkte verkrygings-, opieidings- en skeidingskoste van tegniciverlaters vir hierdie tydperk te bereken. Die vervangingskoste van slegs die tegnicipopulasie (N = 1594 vir die laasgenoemde tydperk het sowat R94 miljoen beloop en kon selfs so hoog soos R470 miljoen wees as die verskuilde kostes ook verreken is. Indien hierdie kostes

 7. Die invloed van sekere possleutelfaktore op werksprestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Van Der M. Sieberhagen

  1976-11-01

  Full Text Available The relationship between 6 job "core dimensions" (variety, autonomy, task-identity, feedback, dealing with others and friendship opportunities and the total work performance of 93 employees was investigated. No significant correlations were obtained except for the core dimension "autonomy" (r = ,24, p is smaller than 0,05. No statistically significant improvement in predictory work performance could be accomplished by adding the remainder of the core dimensions. Opsomming Die verband tussen 6 possleutelfaktore (verskeidenheid, outonomie, taak-identiteit, terugvoering, skakeling met ander persone en die geleentheid tot vriendskapsverhoudinge en die totale werksprestasie van 93 werknemers, is ondersoek. Behalwe vir die sleutelfaktor outonomie (r=,24, p is kleiner as 0,05 is geen beduidende korrelasie gevind nie. Die oorblywende possleutelfaktore kon nie beduidend hierop verbeter nie.

 8. Die Krakauer Kirche von Karmeliten und Karmelitaninnen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Szymon Wronski

  2004-12-01

  Full Text Available 1. Die Klosterkirche der unbeschuhten Karmelitinnen Zum Heiligen Josef. Ein glücklicher Auftakt und somit die charakteristische Einführung in das 20. Jh. für den Kirchenbau von Krakau war die Errichtung der Karmeliterinnen St. Josephs-Kirche an der Lobzowska-Straße 40, in der die Architekten (Tadeusz Stryjeński (1849-1943 - Projektant der Kirche und Franciszek Mączyński (1874-1947 - Ausführer des Bauprojektes mit eigenen Verbesserungen die historisch- eklektizistischen Formen d.h. die mittelalterlichen Formen vor allem des sog. Übergangsstils vereinfachten. Die Kirche, die in den Jahren 1903-1905 errichtet wurde, steht inmitten vom Baukomplex des Klosters, dessen Grundriss das Quadrat ist49. Der Kirchenbau ist ein dem Gesamtbau des Klosters eingefügter Längsraum. Hinter dem Chor liegt das Oratorium des Konvents. Das Material Backstein (mit Verwendung von Stein erinnert an die Baukunst eines der besten Architekten jener Zeit, nämlich Teodor Talowskis (1857-1910, der viele Kirchen in Südpolen, aber auch viele Bürgerhäuser nicht nur in Krakau im ausgehenden 19. Jh. baute. Die Architektur der Karmeliterinnen St. Josephs-Kirche ist immer noch im Malerischen begriffen. Aber die Vereinfachung der historischen Formen führt zu ihrer „Beruhigung” und dadurch zur Wuchtigkeit des Ausdrucks. Bemerkenswert ist die in dieser Zeit (in der Anlage noch seltene ausgewogene Proportionierung des Baukörpers. Das methodische Prinzip jener Zeit ist der Kontrast. Im Kontrast zu den gedrungenen und wuchtigen Formen des Baukörpers stehen z.B. die sich verjüngenden obeliskenförmigen und pylonenartigen Türmchen, die nicht nur die Eingangsfassade der Kirche flankieren, sondern auch an den Ecken des Querhauses der Kirche stehen. Die ingravierten weißen Steine an der Fassade in der Zahl von Zehn erinnern an das Gebot des Karmelterinnenordens: Bete täglich den Rosenkranz und sind zugleich ein Vanitativmotiv. 2. Die Klosterkirche der unbeschuhten

 9. Medien als Lernform und die Trimediale Redaktion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolf Hilzensauer

  2015-01-01

  Full Text Available Der vorliegende Artikel beschreibt ein Konzept für eine handlungsorientierte Medienpädagogik im Bildungsbereich. Im Mittelpunkt steht dabei die SO!-Campusredaktion, die als Methode für expansives Lernen die Möglichkeit bietet, unabhängig von Thema oder Medium die Verantwortung für den Lernprozess in die Hände der Lernenden zu legen. Der Dokumentation von Reflexion über den Lernprozess wird dabei eine besondere Bedeutung zugesprochen. Gleichzeitig werden unterschiedliche mediale Gestaltungsmöglichkeiten (Audio/Radio, Video/Fernsehen und Zeitung – sowohl als Print- als auch als Onlinemedium vorgestellt, die durch das Konzept BYOD – bring your own device – auch einfach und niederschwellig im Bildungskontext umsetzbar sind. Dadurch ergeben sich innovative Möglichkeiten, einen Lernprozess sichtbar zu machen und gleichzeitig eine Grundlage für eine alternative Leistungsbeurteilung anzubieten. Die SO!-Campusredaktion wird derzeit an der Pädagogischen Hochschule Salzburg in Kooperation mit dem Communitysender FS1 und der Radiofabrik entwickelt und erprobt. Community Medien nehmen als MedienpartnerInnen eine bedeutende Stellung ein: Durch ihren offenen Zugang zu Know How und Equipment sowie durch die Möglichkeit, Medienproduktionen über die verfügbaren Distibutionskanäle (Radiofrequenz oder Sendeplatz einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen, gewinnt die Medienpädagogik einen wichtigen Mehrwert in ihrer schulischen und außerschulischen Arbeit. (Dieser Artikel knüpft an den Artikel "BYOD, Smartphonefilme und webbasierte Videoschnittprogramme" der Medienimpulse, Ausgabe 2/2014, an.

 10. Die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liezl Potgieter

  2011-10-01

  Full Text Available Opsomming: Woordeboeke is belangrike en noodsaaklike hulpmiddels vir vertalers, maar tog het baie vertalers gemengde gevoelens oor veral tweetalige woordeboeke. Terwyl hulle aan die een kant nie werklik sonder hulle kan werk nie, bied tweetalige woordeboeke aan die ander kant dikwels vir die vertaler min of geen leiding. Dit blyk ook dat tweetalige woordeboeke nie voldoende hulpmiddels vir professionele vertalers is by die vertaling van idiome nie. Teorie? betreffende en benaderings tot vertaling word in die bespreking betrek. Die vertaling van idiome behels meer as net die vertaling van enkelwoorde. In hierdie artikel word aandag gegee aan die huidige bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke sowel as die probleme waarmee vertalers gekonfronteer word by die vertaling van idiome. Sleutelwoorde: IDIOOM, TWEETALIGE WOORDEBOEK, VERTAALEKWIVALWENT, ABSOLUTE EKWIVALENSIE, GEDEELTELIKE EKWIVALENSIE, DIVERGENSIE, ZERO-EKWIVALENSIE, SURROGAATEKWIVALENSIE, REGISTERVERSKILLE, ONVASTHEDE, TAALBOUSELS Abstract: The Treatment of Idioms in Bilingual Dictionaries. Dictionaries are important and necessary aids for translators, but still many translators have mixed feelings especially regarding bilingual dictionaries. While on the one hand they cannot really work without them, on the other hand bilingual dictionaries often give the translator little or no guidance. It also appears that bilingual dictionaries are not sufficient aids for professional translators in the translation of idioms. Theories regarding and approaches to translation are broached in the discussion. The translation of idioms entails more than just the translation of single words. In this article, attention is given to the present treatment of idioms in bilingual dictionaries, as well as problems with which translators are confronted in the translation of idioms. Keywords: IDIOM, BILINGUAL DICTIONARY, TRANSLATION EQUIVALENT, ABSOLUTE EQUIVALENCE, PARTIAL EQUIVALENCE, DIVERGENCE, ZERO

 11. ’n Voorgestelde matriks vir die pastorale berading van die verwonde geloofsvervreemde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wentzel C. Coetzer

  2013-04-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die rol van pastorale berading aan die emosioneel-verwonde en geloofsvervreemde persoon deur middel van die redding in Christus. Die rol van God Drie-enig en die sentrale posisie van die Skrif word ondersoek. Verder word aspekte wat ’n Skrifgefundeerde mensbeeld onderlê, gekonstrueer. Die verband tussen emosionele trauma en geloofsvervreemding, asook die aspek van reg en geregtigheid, word hierna ondersoek. Die belangrikheid van die heil in Christus in die geestelike genesingsproses word ook bespreek. Ter afsluiting word ’n pastoraal-terapeutiese matriks voorgestel vir ingrype in die huidige lewenskrisis en die bestaande geloofsvervreemding met inagneming van die traumageskiedenis. Praktiese riglyne word verder verskaf as hulpmiddel vir begeleiding in die ondersteuningsproses. A proposed matrix regarding the pastoral counselling of the wounded faith-estranged. This article focuses on the role of the pastoral counselling of the emotionally wounded and faith-estranged person through the mediation of the salvation in Christ. The role of the Triune God and the central position of Scripture in mediating the salvation in Christ are also examined and the Scriptural view of man is constructed. The role of emotional trauma in the estrangement from God as well as the importance of justice and retribution are examined as it relates to the spiritual and emotional healing of the wounded faith-estranged. The article also discusses the prominence of the salvation in Christ in the spiritual healing process. In conclusion, a pastoral-therapeutic matrix of intervention is proposed to help in addressing the present life crisis and current faith-estrangement within the context of the trauma history, with a view to find healing from the woundedness and the faith-estrangement through salvation in Christ. Practical guidelines are offered to guide this supporting process.

 12. Sal die Era van Aquarius met ’n “skrikkelsprong” in die millennium tot sy reg kom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Smits

  2001-09-01

  Full Text Available Waar ons nou die einde van die 2de millennium AD nader, het dit duidelik geword dat daar heelwat verwarring heers oor hoe en waarom ons kalender opgestel is soos dit is. Die lengte van ’n jaar en van die astronomiese eeu word beide gedefinieer aan die hand van die posisie van ’n bepaalde punt aan die hemel, wat bekend staan as die Eerste punt van Aries. Deurdat hierdie punt met betrekking tot die sterre-agtergrond beweeg, skep dit probleme om sterrekundige gebeurtenisse, wat die seisoene bepaal, aan ’n vaste datum in ons kalender te koppel. Die Katolieke Kerk se wens om Paasfees op ’n datum te vier wat deur spesifieke astronomiese gebeurtenis se bepaal word, het in die 16de eeu gelei tot die implementering van die kalender wat nou internasionaal in gebruik is.

 13. Die kriminelle Frau“ – ein „Anwendungsfall“ für die Anomietheorie?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriele Schmölzer

  2008-07-01

  Full Text Available Die von der Verfasserin vorgenommene Bearbeitung der Anomietheorie des Soziologen Robert K. Merton zielt darauf ab, „relevante Unterschiede zwischen Frauen und Männern zu finden, die den unterschiedlichen Anteil der Geschlechter bei der registrierten Kriminalität erklären können“ (S. 223. Dies gelingt insofern, als sie strukturelle Variablen herausarbeiten kann, die per se die Wahrscheinlichkeit von strafbarem Verhalten erhöhen. Das Geschlecht spielt dabei (nur insofern eine Rolle, als der Frauenanteil in der besonders kriminalitätsgefährdeten Personengruppe geringer ist.

 14. ‘Op de wijze van Kavafis’: Die voorbeeld van die digter uit Alexandrië

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Phil van Schalkwyk

  2014-12-01

  Full Text Available Die Griekse digter K.P. Kavafis (1863–1933 word wêreldwyd deur lesers sowel as skrywers besonder hoog geag. Hy het nie net van die grootste twintigste-eeuse skrywers beïnvloed nie,maar is vanweë die buitengewone vertaalbaarheid van sy werk ook betreklik sterk teenwoordig in die letterkunde van meer tale as slegs Grieks en Engels. Vir baie – veral gay lesers, skrywers en kunstenaars – besit Kavafis ’n voorbeeldstatus, ten opsigte van die letterkunde sowel asdie lewe. W.H. Auden het beweer dat dit wat Kavafis onderskei, sy stemtoon is, een wat ’n persoon met ’n unieke perspektief op die wêreld openbaar. Hierdie bydrae, wat deel is van ’nnavorsingsprojek oor idiolektiese skrywersidentiteit, is daarop gerig om die onderskeidende kenmerke van Kavafis se werk, sowel in terme van vorm as inhoud, opnuut te ondersoek. Dit word gedoen binne die raamwerk van die breë kritiese diskoers oor Kavafis en met verwysing na enkele manifestasies/voorbeelde van Nederlandse en Afrikaanse kritiese en kreatieweperspektiewe op sy poësie, met die doel om spesifiek lig te werp op die besondere soortwysheid wat in Kavafis se werk oorgedra word.

 15. Die meting van die invloed van organisasiegrootte op bruin werkers se houdings en gedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van der Bank

  1985-11-01

  'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat bevindinge onkonsekwent is wat betref die invloed van die grootte van organisasies op veranderlikes soos die doeltreffendheid van personeel-keuringstelsels, opleiding, arbeidsomset, werkafwesigheid, werkdoeltreffendheid en so meer. In Wes-Kaapland is tien "groot" fabrieke geselekteer (aantal bruin werkers 300 of meer en vergelyk met 17 "klein" fabrieke (aantal bruin werkers minder as 50. Met behulp van t-toetse is statisties beduidende verskille gevind ten opsigte van die volgende veranderlikes waarvolgens groot organisasies meer gunstig vertoon: 1 meer keuringstegnieke word gebruik; 2 die doeltreffendheid van die keurings-programme is hoër; 3 meer opleidingstegnieke word gebruik; 4 opleidingsprogramme is meer doeltreffend; 5 werkers is meer tevrede; 6 werkers se gemiddelde beroepsaanpassing is beter, en 7 werkers is meer tevrede met hul salarisse of lone. Geen betekenisvolle verskille is egter gevind ten opsigte van arbeidsomset, werkafwesigheid en werkbehoeftes nie.

 16. Unbesiegbare Herkulesse: die Italienische Peplum kinematographie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blaž Božič

  2015-12-01

  Full Text Available Unbesiegbare  Herkulesse: die Italienische peplum kinematographie Der Gegenstand dieses Beitrags sind die sogenannten italienischen Peplum Filme. Es handelt sich hierbei um ein spezifisches Genre und eine spezifische Ära der italienischen Filmgeschichte. Der Peplum ist ein Kulturprodukt des 20. Jahrhunderts, das auf dem Nachlass der klassischen Antike und vor allem auf ihren Stereotypen beruht. Der Peplum bietet einer Interpretation im Rahmen der Filmgeschichte auch eine Vielzahl von Ausgangspunkten für zahlreiche Forschungsfelder, z. B. der Soziologie, der Ästhetik und der Rezeptionsstudien. Herkules und Maciste, die Hauptprotagonisten dieser Filme, sind Helden, die außerhalb eines Zeit- oder Kontextrahmens bestehen: In den mehr als dreihundert Peplumfilmen die zwischen 1957 und 1964 gedreht wurden, erscheinen sie so neben Odysseus, Samson oder zusammen mit Inkas, Mongolen und Vampiren. Die gegenseitige Kontamination  diverser mythologischer und historischer Kontexte und das unbeschwerte Kombinieren verschiedener Filmgattungen erzeugt ein paradischen, spektakuläres Genre, das sich keineswegs um ‘Authentizität’ oder um Treue gegenüber der Tradition, aus der sie ihren Stoff schöpft, bemüht. Mit der physischen Kraft als Schlüsselattribut gewährt der herkulesartige Hauptprotagonist ein starkes imago für verschiedene Ideologien, die auf dem Kult der körperlichen Kraft und traditionellen Geschlechterrollen beruhen.

 17. Die verband tussen werkbetrokkenheid en werkprestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. E. Bleeker

  2002-09-01

  Full Text Available The relationship between work involvement and work performance. The primary goal of the study was to determine whether a relationship exists between the work involvement scores and work performance ratings of employees. A secondary goal was to determine whether work involvement could predict future work performance. The ‘‘Alienation-Involvement Scale’’ together with the ‘‘Comprehensive Structured Interviewing for Potential’’, were applied to a sample of convenience of 200 employees in job levels of workers, teamleaders and managers in a large manufacturing organisation. Opsomming Die primere doel van die studie was om vas te stel of daar ’n verband bestaan tussen die werkbetrokkenheidtellings en die werkprestasie-beoordelings van werkers.’n Sekondere oogmerk was om te bepaal of werkbetrokkenheid toekomstige werkprestasie kan voorspel. Die ‘‘Alienation-Involvement Scale’’ saam met die ‘‘Comprehensive Structured Interviewing for Potential’’ is op ’n gerieflikheidsteekproef van 200 werknemers op die posvlakke vanwerkers, spanleiers en bestuurders in ’n goot vervaardigingsonderneming toegepas.

 18. religieuse pluraliteit en waarheid: die hoofstroom christelike respons ...

  African Journals Online (AJOL)

  Barth het hierdie konklusie teen die einde van die dertigerjare ge- formuleer, dit is met die tragedies .... eerder teen die veronderstelling dat enige godsdiens, ook die Christelike godsdiens, as 'n norm vir waarheid sou ..... riologiese kapasiteit of “saving value” van nie-Christelike godsdienste. Vandaar sy tweede belangrike ...

 19. n narratiewe benadering tot die pastoraat: kritiese opmerkings na ...

  African Journals Online (AJOL)

  deur Carl Rogers bekend gemaak is en wat verder in die pastoraat ontgin is deur pastorale teoloë soos Wayne Oates, Paul Johnson en Carrol Wise. (De Jongh van Arkel 1988:2). Hierdie assimilering het egter beteken dat die aanspraak van die Woord nou ondergeskik aan die behoeftes van die persoon in beraad geword ...

 20. Die terapeutiese imperatief, stories en letterkunde: 'n Repliek aan ...

  African Journals Online (AJOL)

  27 Jan 2006 ... mense soos Abraham Maslow en Carl Rogers wat “self-verwerkliking” tot doelwit verhef het. Die soort individu wat sentraal staan in die ego-sielkunde verskil hemelsbreed van die individu kenmerkend van die Freudiaanse en Lacaniaanse psigoanalise. Die individu wat in hul benadering verskyn, is altyd ...

 1. Uit genade alleen? Herbesinning oor die Romeinebrief deur Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die kritiek (verwyt!) dat hierdie benadering agter- haald is, word ondervang deurdat sy analise, sintese en toepassing verder ook nog vanuit die perspektief van die retoriese situasie van Romeine (bl 17v) benader is. Met behulp van 'n literêr-kritiese paradigma van verstaan van die Romeinebrief vra hy die belangrike vraag ...

 2. n Perspektief op resente gebeure in die Nederduitsch Hervormde ...

  African Journals Online (AJOL)

  28 Mei 2014 ... Soortgelyke poging is 'n artikel wat in 2011 in Historia verskyn het, wat die resente geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde (NG) Kerk ten opsigte van die kerk se ...... en tydskrifte was vir lidmate deur die internet beskikbaar. Deur 'n knoppie op die rekenaar te druk, kon enigeen 'n standpunt stel ...

 3. die nasionalisering van waterregte in suid- afrika: ontneming of ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  ondersoek word of die staat, deur die bepalings van die Nasionale. Waterwet ... word nie.14. In die uitspraak van Watermeyer CJ in Commissioner for Inland. Revenue v Estate Crewe15 blyk dit duidelik dat die begrip eiendom reeds van vroeg af ..... Van der Walt "Moving towards recognition of constructive expropriation?

 4. ~nKort kroniek van die Suid-Afrikaanse Weennag

  African Journals Online (AJOL)

  Cheetahs" in. November. 1950 by K-24-lugbasis naby die. Noord-Koreaanse hoofstad van Pyongyang ont- plooi as deel van die Amerikaanse. Lugmag se. 6 002de Taktiese Ondersteuningsvleuel. Die Suid-Afrikaanse vlieeniers is onmiddellik aangewend ter ondersteuning van die aanrukkende. VN-magte, maar met die ...

 5. DIE NORMERING VAN AFRIKAANSE BYBELTAAL C.J. Conradie ...

  African Journals Online (AJOL)

  die Afrikaanse spreektaal weergee maat terselfdertyd verhewe Bybeltaal wees-. Die Bybel moet sy "Oosterse koLoriet" behou maar terselfdertyd ver- staanbaar wees. Die volgende skema sal die samehang van die normeringsfaktore wat hieronder behandel word, oorsigtelik maak. C.R.A., Kerke, vertalings- kommissies.

 6. Iterated-map approach to die tossing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldberg, Rasmus; Szymkat, Maciej; Knudsen, Carsten

  1990-01-01

  Nonlinear dissipative mapping is applied to determine the trajectory of a two-dimensional die thrown onto an elastic table. The basins of attraction for different outcomes are obtained and their distribution in the space of initial conditions discussed. The system has certain properties in common...... with chaotic systems. However, a die falls to rest after a finite number of impacts, and therefore the system has a finite sensitivity to the initial conditions. Quantitative measures of this sensitivity are proposed and their variations with the initial momentum and orientation of the die investigated....

 7. Die invloed van die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902 op die Teologiese Skool Burgersdorp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Krüger

  2000-08-01

  Full Text Available The influence of the Second War of Independence (1899-1902 on the Theological Seminary of Burgersdorp In this article the reasons for the War are pinpointed as England’s imperialism and the underlying motif of getting hold of the riches and gold of the ZAR. At the outbreak of the War the students and lecturers of the Burgersdorp Theological Seminary, as most Boers in the Cape Colony, had to make a decisive choice: loyalty to the Government of the Cape Colony or to their fellow kinsmen in the North (and thus siding with the latter. Varying facets of the war-torn situation are touched upon in this article: the lecturers were for example accused of treason but acquitted. The outcome of the 30 students’ situation, however, differed. Those students origally from the northern Republics returned home to join their commandos. Some of these students were taken prisoners of war. Most of the Cape students showed their solidarity with their northern compatriots by joining the Ambulance Corps. Three students and two former students eventually died (one was the son of Prof. Lion Cachet. In honour of these students a monument was erected in 1906. Only one student and three former students were rebels, as far as is presently known. At a later stage three students were able to continue their studies in the Netherlands. Two of these, J.D. du Toit and F. Postma, later returned to South Africa and committed their lives to the Theological Seminary at Potchefstroom and the Potchefstroom University for CHE.

 8. Die design and process optimization of die cast V6 engine blocks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henry Hu

  2005-02-01

  Full Text Available The use of aluminum, particularly for engine blocks, has grown considerably in the past ten years, and continues to rise in the automotive industry. In order to enhance the quality and engineering functionality of die cast engine blocks, die design and processes have to be optimized. In this study, a computer simulation software, MAGMAsoft, as an advanced tool for optimizing die design and casting process, was emplooyed to virtually visualize cavity filling and patterns of a V6 engine block. The original die design and process was simulated first to establish a baseline. A reality check was used to verify the predicted results. Then, the die modification with a different unner system was made by using a CAD software, Unigraphics (UG. The simulation on combinations of the modified die design and revised process was performed to examine the effect of die modification and process change on flow filling of V6 engine blocks. The simulated prediction indicateds that the enhancement of cavity filling due to the die and process modification minimizeds the occurrence of defects during casting, and consequently improves the quality of blocks. The results of mechanical testing show a significant increase in fatigue strengths, and a moderately improvement on tensile properties for the blocks die cast with the new die design and prpocess in comparison with those produced by the original ones.

 9. Die omvang en aard van afwesigheid in die werkplek: ‘n Suid-Afrikaanse gevalstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anel Du Plessis

  2003-10-01

  Full Text Available The scope and nature of absenteeism in the workplace: A South African case study. The objective of the study was to develop quantitative measures for monitoring trends of absenteeism in a company within the meat industry and to assess qualitatively the possible existence of a collective culture of absenteeism within the organisation. The scope and frequency of absenteeism, costs incurred due to absenteeism, and individual absenteeism patterns of 145 employees, were studied over a period of one year. It was found that 2900 planned and 912 unplanned leave workdays that were lost, resulted in direct costs of R895,054.55. Five employees who were absent most often accounted for 18.60% of the unplanned leave taken. The extraordinary levels of absenteeism found in this case study were ascribed to specific employees. Opsomming Die doel van die studie was om kwantitatiewe metings vir die monitering van afwesigheidstendense vir ‘n maatskappy in die vleisbedryf te ontwikkel en om die moontlike bestaan van ‘n kollektiewe afwesigheidskultuur kwalitatief te ondersoek. Die omvang, frekwensie en koste van afwesigheid, asook individuele afwesigheidspatrone, is bestudeer vir 145 werknemers oor ‘n tydperk van een jaar. Daar is bevind dat 2900 beplande en 912 onbeplande verlofwerkdae wat verloor is, die maatskappy R895,054.55 gekos het. Vyf werknemers wat die meeste afwesig was, was verantwoordelik vir 18,60% van die onbeplande verlof geneem. Die uitsonderlike vlakke van afwesigheid in hierdie gevalstudie is toegeskryf aan spesifieke werknemers.

 10. Die Dependenzgrammatik von Tesnière uno die neue slowenische Syntax

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Breda Pogorelec

  1994-12-01

  Full Text Available In der Enzyklopädie der slowenischen Sprache (Toporišič 1992: 159 wird die Dependenzgrammatik unter besonderem Stichwort erklärt, in dem diese Grammatik zuerst als "eine Grammatik, die vor allem die Dependenzrelationen im Satz untersucht", definiert wird. Dann werden laut Lucien Tesnière im Satz Reza poje drei Elemente dargestellt: Reza, poje + die Verbindung dazwischen und dann werden drei Stufen des Graphs mit dem Verb als "dem Element, das die Ganzheit zusammenhält" erklärt; außerdem wird gesagt, daß die Koordination gemäß dieser Theorie durch die entsprechende Konjunktion ausgedrückt wird (aus dem graphischen Schema ist ersichtlich, daß dabei die Satzteilkoordination gemeint ist: pojeta -Tine -in -Tone. Im Kommentar wird hinzugefügt, daß auch "unsere" (= moderne slowenische Satzanalyse so aussieht, d. i. sie fängt mit dem Prädikat an, dann fragt man nach folgenden drei Hauptsatzteilen (Subjekt, Objekt, adverbiellen Prädikatbestimmungen, dann nach Attributen und deren Bestimmungen. Es wird die Methode des Unterstreichens von Satzteilen dargestellt, außerdem wird auf mehrere Arten der Dependenzgrammatik und auf verschiedene graphische Bezeichnungen der sprachlichen Erscheinungen aufgrund dieser Methode hingewiesen. -Im demselben Werk werden unter dem Stichwort translativ (Toporišič 1992: 331 zwei Bedeutungen gezeigt, von denen die erste auf einen entfernten Zusammenhang mit der Theorie von Tesnière hinweist, obwohl diese nicht erwähnt ist, lediglich bei der Definition selbst, nicht aber bei den Beispielen; translativ ist nach dieser Enzyklopädie "was aus einem Zustand in den anderen übertragen wird". Aber aus den Beispielen kann man sehen, das geht es um die Translation und nicht um Translativ als Instrument dieser Translation.

 11. Die evaluering van 'n bestuursopleidingskursus met behulp van die posmandjie-tegniek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. de Jager

  1997-06-01

  Full Text Available The evaluation of a management training course by using the in-basket technique. A management training course was evaluated for effectiveness by using two specially compiled in-basket exercises equivalent in complexity. Outcome evaluation was performed so as to determine whether learning transfer took place, ie., whether management skills in the application of planning, organising and control manifest in the work context afterwards. Significant differences were found between the experimental and the control group and were investigated by means of the "Univariate procedure". This management training course could effectively be measured with the behaviour assessment approach using two groups, where only the one group was exposed to a management training course to assess whether management behaviour changed as a result of learning transfer. This study utilises the in-basket technique as an instrument for training course evaluation. Opsomming Die effektiwiteit van 'n bestuursopleidingskursus is geevalueer aan die hand van gedragverandering soos gemeet deur twee posmandjies van dieselfde moeilikheidsgraad. Uitkomsevaluering is gedoen om te bepaal of leeroordrag plaasgevind het, met ander woorde/ of the nuut aangeleerde bestuursvaardighede in die toepassing van die bestuursdimensies beplanning, organisering en beheer wel na die tyd in die konteks van werkgedrag manifesteer. Beduidende verskille tussen die eksperimentele en die kontrole groep is gevind. Dit is ondersoek met behulp van enkelveranderiike-variansie-ontleding. Die bestuursopleidingskursus kon effektief vanuit die gedragbeoordelingsbcnadering gemeet word by twee groepe, waar slegs die een groep aan 'n bestuursopleidingskursus blootgestel word om te kon bepaal of bestuursgedrag verander het. Die studie benut die posmandjie-tegniek as kursusevalueringsinstmment.

 12. Working with dying people: Crises and compensations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.C. McKay

  1991-09-01

  Full Text Available In dying and death situations health providers need to be aware of their approach toward death and their work so that they can sustain both themselves and their patterns in offering competent service. Those who work constantly with dying people need to explore (i their motives in exposing such work, (ii the vocational goals they set themselves, (iii how they regard their own and their patients’ deaths, (iv what defences they use to protect themselves from the emotional impact of dying and death, and (v what means they employ in managing stress and burnout. This article discusses these core issues and makes practical suggestions for health providers in caring for themselves and dying people.

 13. DIE SELF-SNY FENOMEEN ONDER JONGMENSE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Self-injury has been described as the anorexia and bulimia of the new millennium. The church must ... Teen voormelde agtergrond sal hierdie artikel die volgende probleemstelling ondersoek: In ..... Hope and healing for kids who cut, p.103.

 14. pastorale begeleiding van die emosioneel verwonde tiener

  African Journals Online (AJOL)

  1 Met emosionele verwonding word verwys na die gevolge van aspekte soos verwerping ..... gevind dat getraumatiseerde kinders geneig is om hul onverwerkte trauma ..... The changing face of the South African family: single moms now the.

 15. Eksistensialisme: ’n Vals sleutel vir die prediking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. E. d’Asssonville

  1967-05-01

  Full Text Available Die spanning tussen Jesus aan die een kant en die skrifgeleerdes en fariseërs aan die ander kant, het op 'n sekere dag op so 'n botsing uitgeloop dat Hy binne ’n paar minute ses keer Sy verdoemende ‘wee julle’ oor hulle uitgeroep het. Dit was nogal op ’n keer toe Jesus saam met hulle aan 'n eettafel was en ons lees dit in Luk. 11. Maar die toppunt na die ‘wee julle’ oor die geveinsdheid, die skynheiligheid, die ondraaglik laste wat op arme mense gelê word, die liefdeloosheid, ens., is die uitroep van wee oor die valse prediking.

 16. Moderator veranderlikes en differensiele geldigheid van die aansoekvorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. de Bod

  1977-11-01

  Empiriese studies toon dat die Geweegde Aansoekvorm (G.A.V. 'n doeltreffende voorspellingsinstrument in personeelseleksie is. Daar is egter studies wat voorspel dat die voorspellingsgeldigheid van die G.A.V. in die literatuur aansienlik oorbeklemtoon word. Teenstrydig met die beginsels van klassieke psigometriese teorie word voorgestel dat moderator veranderlikes vir hierdie paradoks verantwoordelik is. Hierdie studie toon hoe die biografiese korrelate van dienstyd as moderators fungeer en empiriese bewys van die modererende effek op die voorspellingsgeldigheid van die G.A.V. word gelewer. Daar word voorgestel dat ‘n nuwe benadering tot die ontwikkeling van die G.A.V. noodsaaklik is ten einde die effek van moderators te benut.

 17. Kritische Psychologie und die Rhetorik der Kritik

  OpenAIRE

  Billig, Michael

  2006-01-01

  'Der Beitrag beschäftigt sich mit dem gegenwärtigen Stellenwert der kritischen Psychologie. Aufmerksamkeit wird vor allem der Situation in Großbritannien gewidmet, wo sich kritische Psychologie in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt hat. Die rhetorische Verwendung des Begriffs 'kritisch' wird untersucht und die These vertreten, dass drei Elemente impliziert sind: (a) eine Kritik gegenwärtiger Sozialstrukturen, (b) eine Kritik anderer akademischer Herangehensweisen, vor allem solcher,...

 18. Die Erfindung des „traditionellen Vaters“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julia Nentwich

  2006-07-01

  Full Text Available In den meisten Diskussionen zum Thema ‚Vater‘ wird vom „traditionellen“ Vater gesprochen. Die Kritik, dass dabei nicht hinreichend geklärt wird, was damit jeweils gemeint ist und was sich hinter diesen Vorstellungen verbirgt, ist für Barbara Drinck Ausgangspunkt, verschiedene Vaterdiskurse zu analysieren. Sie untersucht in beeindruckender Detailgenauigkeit die wichtigsten Vatertheorien und Vaterbilder auf der Grundlage von pädagogischen, psychologischen und soziologischen Beiträgen der letzten 250 Jahre.

 19. Die Erwartungen der Industrie für 2014

  OpenAIRE

  Knipper, Michael; Wissmann, Matthias; Tillmann, Utz; Mittelbach, Klaus; Wiechers, Ralph

  2014-01-01

  Die deutsche Gesamtwirtschaft hatte sich 2013 weniger dynamisch entwickelt als erwartet. Vor allem die Ausfuhren wuchsen nach hohen Wachstumsraten in den Vorjahren parallel zum gesamten Welthandel nur langsam. Davon waren auch die Industriebranchen Maschinenbau, Chemie und Elektrotechnik betroffen, während die Automobilindustrie weltweit kräftig wuchs. Die Bauindustrie ist dagegen weniger exportabhängig. Für 2014 rechnen die Industriebranchen mit einer nachhaltigen Besserung der Konjunktur, u...

 20. Die stelsel van ope krediet in ons handel.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. A. Jooste

  1936-03-01

  Full Text Available In ’n vorige artikel het ons net in die verbygaan gerefereer na die groot gevaar wat vir die handel van Suid-Afrika en langs daardieweg vir die volk van Suid-Afrika, skuil in die stelsel van ope kredietwat hom algaandeweg in ons handelswese ingeiburger het sodat ditnou in ons land die stelsel is wat algemeen erken en gehandhaafword.

 1. Reliability of the wire drawing dies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sheikh, A.K.; Khany, S.E.

  1993-01-01

  A wear based model is proposed for the dies used in wire drawing process. Using this wear model, it is possible to predict life of the die corresponding to a wear limit criterion. Since various quantities in the model are random in nature the resulting die life will also be random quantity characterized by an appropriate distribution. Using a probabilistic characterization of the parameters of the predictive model, Monte Carlo simulations were conducted to establish the die life distribution. To asses the sensitivity of life distribution with respect to various contributing variables (parameters), the simulation runs were conducted at different levels of these variables (parameters). It is shown that wire drawing die life is Weibull distributed. To compare the simulated results with actual time to failure, data of dies was obtained from a large wire drawing company and was compared with corresponding scenario generated by Monte Carlo simulation. Results obtained by Monte Carlo simulations were very close to the actual time to failure data. (author)

 2. Die linke und die rechte todesauffassung: Zur kritik einer antitotalitären thanatologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuljić Todor

  2011-01-01

  Full Text Available Hier sind die tiefere Schichten in der Todesauffassung bei der Ideologien der Linke und der Rechte untersucht und die Frage nach ihren antitotalitären Glei­chsetzung in punkto Betrachtung gestellt. Zu diesem Zweck werden verschiedene Opfersauffassungen und verschiedene Heilshoffnungen, aber auch verschiedene Ideolosierungen des Todes im Faschismus und Sozialismus gelegt, verglichen und in einen breiteren Kontext gestellt. Daraus folgt der starke Kluft zwischen linken und rechten Auffassung von normalen Lebensumständen. Die Herrschaft (nicht der Gott formiert und auf ideologische Weise nützt Angst vom Tod. Für die kritische Theorie ist die Gegenüberstellung von Leben und Tod ein Teil von emanzipatorische Praxis und Kapitalismuskritik. Die dargelegte Kritik der neoliberalen Thanathologie ist ein Teil von dieser Absicht.

 3. Paradigmaverskuiwings en die Afrikaanse mediese vaktaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.P. Wassermann

  2012-09-01

  Full Text Available Die Paramediese Woordeboek, die eerste Afrikaanse mediese woordeboek om in 'n era van internasionale paradigmaverskuiwings in geneeskunde te verskyn, word teen daardie agtergrond beskou. 'n Historiese perspektief op die invloed van sulke verskuiwings en hul oogmerke word gegee, met klem op interkollegiale, kommunale en transaksionele kommunikasie. Die enigma van die titel gaan oor die bedoelde teikengroep, en 'n vermoedelik afsonderlike tegniese terminologie. Die voorwoord, met sy aanspraak op eenvoudige definisies, en beweerde probleme met die internasionaal erkende Afrikaanse mediese taal word bespreek. Konstruksionele gebruikersonvriendelike aspekte en foutiewe definisies word aangetoon, met 'n opmerking oor die Afrikaanse spelwyse. Ten spyte van sy titel is dit hoofsaaklik 'n skoolwoordeboek.

  'n Perspektief op die toekoms van mediese woordeboeke word gegee; paradigmaverskuiwings het waarskynlik minder terminologiese as strategiese implikasies. Laasgenoemde betrek die bereiking van, en voorsiening in die behoeftes van agtergeblewe teikengroepe ten einde toegang te verkry tot 'n hoogs gespesialiseerde interkollegiale tegniese taal.

  Die behoefte aan bywerking van die bestaande standaard Afrikaanse verklarende woordeboek word beklemtoon; uit so 'n hersiene uitgawe kan gebruiker-gedefinieerde verklarende woordelyste ekstraheer word deur 'n paneel vakmanne uit die bedoelde teikengroep. 'n Uitdagende taak wag op Afrikaanse mediese woordeboeke.

  Sleutelwoorde: mediese woordeboek; paramedies; paradigmaverskuiwings; historiese perspektief; toekomsperspektief; enigmatiese titel; teikengroepe; konstruksie; voorwoord; voorskriftelike definisies; spelwyse; kollegiale kommunikasie; kommunale kommunikasie; transaksionele kommunikasie; veeltalige woordeboek

   

  Paradigm Shifts and the Afrikaans Medical Terminology

  The Paramediese Woordeboek, the first Afrikaans medical dictionary to appear in an age of international

 4. Verslaggewing oor volhoubaarheid in die mynbousektor: die identifisering van kritieke aan geleenthede

  OpenAIRE

  Viviers, S; Boudler, J-M

  2010-01-01

  Hierdie studie ondersoek tendense in die volhoubaarheidsverslaggewing deur vyf prominente mynmaatskappye wat op die JSE genoteer is. Die 2005-, 2006-, 2007- en 2008- jaar- en volhoubaarheidsverslae van hierdie maatskappye is ontleed deur middel van inhoudsanalise. Sleutelwoorde wat verband hou met ekonomiese bemagtiging, MIV/VIGS, ander gesondheid- en veiligheidsaangeleenthede en omgewingsimpak sowel as opleiding en onderwys, is getel. Hierdie aangeleenthede is ook gekategoriseer in terme van...

 5. Die voorsienigheidsleer van Calvyn: Uit sy debatte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Morné Diedericks

  2014-09-01

  Full Text Available Calvyn se leer van God se voorsienigheid is ongetwyfeld een van die mees kontroversiële onderwerpe van sy teologie. Dit word duidelik in al die debatte waarin Calvyn sy leer oor die voorsienigheid moes verdedig, byvoorbeeld teen Pighius, Bolsec, Bullinger en Castellio. Vyfhonderd jaar later word Calvyn weer in die openbaar oor sy voorsienigheidsleer aangeval deur ’n Suid-Afrikaanse teoloog, Adrio König. Calvyn se antwoord op Castellio in Die verborge voorsienigheid van God is duidelik nie deur König in ag geneem nie. In Calvyn se verdediging van sy voorsienigheidsleer verwerp hy nooit die soewereiniteit van God nie, maar gee ook nie vir God die skuld vir die kwaad nie – ’n beskuldiging wat Castellio en König teen Calvyn inbring. Die troos van God se voorsienigheid lê vir Calvyn juis daarin dat God alle dinge, ook teenspoed en verdrukking, deur sy verborge voorsienigheid beskik met die doel om sy kinders nader na Hom te lei. Calvin’s teaching on providence: From his debates. Calvin’s teaching on God’s providence is without doubt one of the most controversial subjects in his theology. This is clear in all the debates in which Calvin had to defend his teaching on providence, against, for example, Pighius, Bolsec, Bullinger and Castellio. Five hundred years later Calvin has again been publicly attacked on his teaching on providence by a South African theologian, Adrio König. König, however, did not consider Calvin’s response to Castellio in The secret providence of God. In Calvin’s defence of his teaching on providence he in no circumstances denies the sovereignty of God, but also does not give God the blame for any ills that might result – an accusation that Castellio and König levied against him. For Calvin, the consolation of God’s providence rests in the fact that God ordains all things, including adversity and affliction, through his secret providence for the purpose of leading his children closer to him.

 6. DIE SPRACHE VON "BAŠĆANSKA PLOČA" (DIE STEINTAFEL VON BAŠKA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stjepan Damjanović

  1990-01-01

  Full Text Available In einer Mehrzahl von Abhandlungen über Bašćanska ploča berücksichtigen die Verfasser auch die Sprache, in der Regel kurz, nur in einem oder zwei Sätzen. Die größten Bemühungen sind auf die Rekonstruirung der unlesbaren Teilen gerichtet, dagegen nicht weinger interessanter lesbarer Teil regte eine Sprachanalyse selten an. Gewöhnlich wird festgestellt, daß die Tafel in der kroatischen Sprache geschrieben ist, während die philologisch gut unterrichtete Forscher vermeiden diesartige Nenunngen, indem sie das Vorhandensein der altslawischen und altkroatischen Sprachelemente entdeckten. Man versuchte noch nicht in einer Analyse sprachliche Grundschichte und darauf geschichtete Sprachelemente zu bestimmen. Nach dem ersten Eindruck wurde bestimmt, ob es sich um "die kroatische Srpache mit den Elementen der alten slawischen liturgischen Sprache" handelt oder um "die altslawische in der manche kroatische Spracheigenschaften hereingekommen sind". Die Analyse mancher Spracheinzelheiten (Halblaute und "Jat" weist auf altslawische Grundschicht hin. Der Verfasser hat sich trotzdem nicht entschieden den Fachausdruck "kroatische Redaktion des altslawischen" zu verwenden, weil er neue Analyse und neue Begriffsbestimmungen als nötig hält, wie z.B. "Redaktion", "Rezension" usw, um mit Sicherkeit sagen zu können, ob es um kroatische Redaktion des altslawischen oder um andere Formen der altslawischen - alt kroatischen Interferenz geht.

 7. Die verband tussen waargenome leierskap en die vlak van outonomie binne spanverband

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Van der Heyde

  2003-10-01

  Full Text Available The relationship between perceived leadership and the level of outonomy in a team context remains a contemporary theme in the work environment and seemingly has a substantial influence on organisational success. This study attempted to ascertain the relationship between leadership and the level of outonomy in a team context. Two hundred and thirty (N=230 individuals, grouped into 56 teams from four South African companies participated in the study. The superordinate’s leadership style as well as the level of outonomy in the specific group was measured. Apart from the useful information obtained in comparison with international research, especially in terms of leadership data, the study did conclusively point out a significant correlation between leadership style and autonomy in team context. Opsomming Leierskap en selfgerigte spanfunksionering bly kontemporêre temas in die bedryfsmilieu, wat oënskynlik organisasiesukses wesenlik kan beïnvloed. Die doel van hierdie studie was om die waargenome verband tussen leierskap en die vlak van outonomie binne spanverband te bepaal. Tweehondered-en-dertig (N=230 individue, gegroepeer in 56 spanne vanuit vier Suid-Afrikaanse maatksappye het aan die studie deelgeneem. ‘n Meting van sowel die bogeskikte se leierskapstyl en die vlak van outonomie binne spanverband is verkry. Afgesien van bruikbare inligting rondom veral die leierskapdata in vergelyking met internasionale navorsing, het die studie ‘n beduidende verband tussen leierskapstyl en outonomie binne spanverband uitgewys.

 8. 'n Ondersoek na die potensiaal-bepaling van werknemers in die landbousektor.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. D. Augustyn

  1989-05-01

  Full Text Available An investigation into determining the potential of workers in the agricultural sector. Industrial Psychological principles and concepts are not being applied extensively in the agricultural sector. Against this background an attempt was made to scientifically identify potential and predict job performance amongst farm labourers. Using the PAQ method of job analysis, critical attributes were identified and a satisfactorily valid battery of tests was developed. The results of this study underlines the importance of the identification of the potential of farm labourers as a first step in the personnel management process. It also serves as a source of information that could be used by farmers for counselling purposes. Opsomming Wat die toepassing van Bedryfsielkundige beginsels en konsepte betref bestaan daar in die landboubedryf nog groot leemtes. Teen hierdie agtergrond is 'n poging aangewend om op 'n wetenskaplike wyse die potensiaal van plaasarbeiders te bepaal. Deur middel van die WOV-metode van posontleding is kritieke attribute by workers geidentifiseer en kon 'n toetsbattery met aanvaarbare geldigheid saamgestel word. Die resultate van die studie bevestig dat die identifisering van die potensiaal van plaaswerkers 'n noodsaaklike eerste stap in die personeelbestuursproses is. Dit kan ook met groot vrug as voorligtingshulpmiddel deur boere gebruik word.

 9. Die Ukraine-Krise und kritische Fragen an die EU-Erweiterungspolitik

  OpenAIRE

  Lippert, Barbara

  2014-01-01

  Die Ukraine-Krise konfrontiert die EU mit kritischen Fragen zu ihrer Erweiterungs-politik. Muss sie nach der Osterweiterung 2004/07 und dem gerade erst begonnenen Einzug der Westbalkan-Staaten nun mit Osteuropa für die übernächste Erweiterungs-runde rechnen? Sollte sie sich gar alsbald politisch verpflichten, interessierte und beitrittsfähige osteuropäische Länder eines Tages aufzunehmen? Wie jetzt auch viel-fach von EU-Akteuren geäußert, wäre dies voreilig: Denn in der konfliktgeladenen und ...

 10. Kennisbasisse, gebruikspatrone en gebruikshindernisse ten opsigte van die riglyne vir die ontwikkeling en validering van personeelkeuringsprosedures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Boolsen

  1996-06-01

  Full Text Available The guidelines for the validation and use of personnel selection procedures: knowledge, usage and obstacles. Selection is a key human resources function in any organization. Expected changes in South African Labour Law combined with the importance of advancing organizational efficiency lead in 1992 to the publication of the Guidelines on the Development and Validation of Personnel Selection Procedures. The study in question is aimed at a description of the current knowledge base, usage patterns and usage obstacles vis-a-vis the Guidelines of a specific group of human resource specialists in South Africa. Recommendation based on the research findings are made. Opsomming Keuring is 'n sleutel menslike hulpbronbestuursfunksie in enige onderneming. Verwagte veranderinge in Suid-Afrikaanse Arbeidswetgewing en die noodsaaklikheid van die bevordering van organisatoriese doeltreffendheid lei in 1992 tot die publikasie van die Riglyne vir die Ontwikkeling en Validering van Personeelkeuringsprosedures. Die onderhawige studie is gerig op 'n beskrywing van die heersende kennisbasisse, gebruikspatrone en gebruiks- hindernisse vis-a-vis die Riglyne by 'n spesifieke groep menslike hulpbronkundiges in Suid-Afrika. Aanbevelings word op grond van die bevindinge gemaak.

 11. "Rund um die Monti Berici" - Von Villa zu Villa : ein Fahrradtourismuskonzept für die Region Veneto

  OpenAIRE

  Müller, Evelyn

  2002-01-01

  Das Konzeptgebiet, die venezianische Ebene in der Region Veneto, bietet ideale Bedingungen für die Entwicklung von Fahrrad- und Bildungstourismus. Es ist flach und landschaftlich reizvoll. Zudem besitzt die Region ein reiches kulturelles Erbe mit vielfältiger Tradition, vornehmlich die venezianische Villa. Die Villen liegen verstreut in der Landschaft auf der ehemaligen "Terraferma". Sie haben das Gesicht der Kulturlandschaft geprägt. Sie waren die Zentralen, von wo aus enorme Meliorationsarb...

 12. Habitat constraints on the distribution of passerine residents and neotropical migrants in Latin America

  Science.gov (United States)

  Robbins, C.S.; Dowell, B.A.; Dawson, D.K.

  1994-01-01

  With continuing tropical deforestation, there is increased concern for birds that depend on forest habitats in Latin America. During the past 10 northern winters, we have conducted quantitative studies of habitat use by wintering migrant songbirds and by residents in the Greater Antilles, Mexico, Central America, and northern South America. Many migrants, but few residents, winter in forest fragments and in certain arboreal agricultural habitats (citrus, cacao, shade coffee). Many other agricultural habitats (sun coffee, mango, commercial banana plantations, and heavily grazed pasture) are avoided by most birds. Some species, such as thrushes and ground-feeding warblers, depend on closed-canopy forest. Some, such as Northern Waterthrush (Seiurus noveboracensis) and Prothonotary Warbler (Protonotaria citrea), winter primarily in mangroves or other swamp forests. The majority of neotropical migrant passerines winter in forest fragments and certain agricultural habitats, as well as mature forest; but many resident species, especially suboscines (Furnariidae, Dendrocolaptidae, Formicariidae, Papridae), are heavily impacted by loss and fragmentation of the forest.

 13. Die faktorstruktuur van Bass se veelfaktor- leierskapsvraelys in die Suid-Afrikaanse konteks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C .P. Ackermann

  2000-06-01

  Full Text Available The factor structure of Bass's Multifactor Leadership Questionnaire in the South African context. The aim of the study was to determine whether the factor structure of Bass's Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ, as a measure of transformational leadership, could be replicated within the South African context. The MLQ was chosen not only because it promised to be a valid and reliable measuring instrument of the construct in question, but also due to the fact that there was an urgent need for such an instrument in the management of human resources within organisations undergoing transformation. The MLQ was administered to 406 subjects within the military context and was subjected to factor analysis and item analysis. The factor analysis yielded three factors, namely transformational leadership, transactional leadership and avoidance of leadership ("laissez faire" leadership. The reliabilities of the scales were determined by means of Cronbach's coefficient alpha, and yielded coefficients of 0,944, 0,736 and 0,803 respectively. The factor structure as conceptualised by Bass (1985 was largely confirmed in the present study. Opsomming Die doel van die studie was om vas te stel of die faktorstruktuur van die Veelfaktorleierskapsvraelys (MLQ van Bass, as maatstafvan transformasionele leierskap, in die Suid-Afrikaanse konteks gerepliseer kon word. Die MLQ is gekies omdat dit belofte inhou as n geldige en betroubare meetinstrument van die onderhawige konstruk, en ook weens die feit dat daar 'n dringende behoefte bestaan aan so n instrument vir gebruik in die bestuur van menslike hulpbronne in organisasies tydens verandering. Die MLQ is op 406 proefpersone binne militêre konteks toegepas, en aan n faktorontleding en n itemontleding onderwerp. Die faktorontleding het drie faktore opgelewer, te wete transformasionele leierskap, transaksionele leierskap en vermyding van leierskap ("laissez faire"-leierskap. Die betroubaarheid van die skale is bepaal

 14. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 15. Die invloed van gesondheidsopvoeding op die prevalensie van skistosoombesmettings by leerders in ’n skistosoom - endemiese gebied in die Limpopoprovinsie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corrie Wolmarans

  2008-09-01

  Full Text Available In hierdie studie is geselekteerde direkte en indirekte onderrigmetodes geëvalueer ten opsigte vanhulle potensiaal om die prevalensie van skistosoombesmettings by skoolgaande kinders, woonagtigin ’n landelike omgewing in ’n skistosoom-endemiese gebied, te verlaag. Twee direkte (poppekas enblaaibord en drie indirekte (plakkaat, kennisgewingbord en onderrig via ouers of voogdeonderrigmetodes is geëvalueer.Skistosoombesmette leerders is met behulp van parasitologiese metodes geïdentifiseer en aan ’nvraelys in hul moerdertaal onderwerp om onder andere op hoogte van hulle kennis ten opsigte vanskistosomose te kom en te bepaal hoe die infrastruktuur tot hulle beskikking wat water en sanitasiebetref, daar uitsien. Leerders is met behulp van plaaslike gesondheidspersoneel vir die siekte behandelen daarna op verskeie geleenthede in samewerking met plaaslike onderwysers aan die verskillendeonderrigmetodes blootgestel.’n Aansienlike toename in die leerders se kennis aangaande skistosomose is reeds na die tweedeonderrigsessie waargeneem. Ten spyte van die feit dat die leerders in ’n skistosoom-endemiesegebied woonagtig was, het slegs 2% die siekte met ’n natuurlike waterhabitat soos ’n rivier geassosieer.Daar is verder gevind dat relevante amptelike strukture soos klinieke, geneeshere en skole byna geenrol speel in die verskaffing van inligting van wat die siekte behels en hoe dit oorgedra word nie.Betekenisvolle afnames in die kumulatiewe prevalensie van besmetting het by al die groepe, wat aandie onderskeie onderrigmetodes blootgestel was gedurende die ondersoek, voorgekom, wanneer ditmet die kontrolewaarde waar die leerders geen onderrig ontvang het nie, vergelyk is. Statistiesevergelykings tussen die verskillende onderrigmetodes het getoon dat die poppekas, blaaibord enplakkaat die effektiefste was om die prevalensie te verlaag, terwyl die gebruik van ouers of voogdedie minste effektief was. Alhoewel die kumulatiewe prevalensie van

 16. Markus 16:1-8 in die konteks van 'n konstniksie van die Markaanse ...

  African Journals Online (AJOL)

  Aangesien ons in die geval van Markus nie oor 'n voorhande bron ter ... geringgeskat word wanneer ons ons die Markaanse gemeentekonteks probeer voorstel nie. Linnemann suggests ... that there must be some control exercised over ..... ëaxai náuxa)v ëaxaxoq Kai návxioi' 8i0kovo(; (Mark 9: 35), dit wil sê as mens.

 17. Die stryd teen die voorpposte: 1-2 Februarié 1941 | Du Plessis ...

  African Journals Online (AJOL)

  Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies. Journal Home · ABOUT THIS JOURNAL · Advanced Search · Current Issue · Archives · Journal Home > Vol 4, No 4 (1974) >. Log in or Register to get access to full text downloads. Username, Password, Remember me, or Register. Die stryd teen die voorpposte: 1-2 ...

 18. Die beeld van die opvoeder — 'n groep Opvoedkunde-studente se ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  noemde tipe opvoeder die "folterkameronderwyser". Uit voorafgaande blyk dit eerstens dat opvoeders 'n belangrike invloed op leerders se akademiese suksesse en/of mislukkings, asook hulle persoonlike geluk kan hê, tweedens tree opvoeders om altruïs- tiese, maar ook om egosentriese redes tot die onderwysberoep toe ...

 19. Die huwelik in die eerste-eeuse Mediterreense wêreld (I): Vroue in ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  huwelikstrategie gekoppel aan sekere tydperke in die geskiedenis van Israel en die Jodedom. .... eeuse Mediterreense wêreld soos volg: “Unlike our Western guilt-focused society, the pivotal value of the ... soos volg: “[Honor] is recognized as the 'pivotal value' of the ancient Mediterranean world, and 'love of honor' ...

 20. Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts die Theorie des inflationären Universums

  CERN Document Server

  Guth, Alan

  2002-01-01

  Selten wird die Wissenschaft über Nacht so stark revolutioniert wie die Kosmologie durch Alan Guths Entdeckung der inflationären Theorie des Universums. Noch seltener gelingt es dem Urheber einer solchen Revolution, eine derart verständliche und einprägsame Darstellung von einer der aufregendsten Epochen in der modernen Kosmologie zu geben. Sogar Kenner werden Neues lernen.

 1. Enter the imperceptible: Reading Die Antwoord

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonja Smit

  2015-12-01

  Full Text Available Die Antwoord (The Answer, a Zef-rap outfit from South Africa, have been criticised for their appropriation of cultural signifiers in their lyrics and the images which come to fore in their music videos. This paper investigates how the band uses culture as a “found object” and albeit problematically, subverts static conceptions regarding South African life. I read Die Antwoord’s performance as an embrace of simulation (via Jean Baudrillard which destabilises myths regarding authenticity. Die Antwoord’s lack of authenticity is investigated in relation to hip hop as well as the creation of a Zef counter-culture. Drawing specifically from “Fatty Boom Boom”, the analysis centres on how the band satirises exoticised myths surrounding South African life.

 2. Die invloed van doelwitstelling op prestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. A. Louw

  1985-11-01

  Ofskoon die meeste navorsing Locke se doelwitstellingsteorie ondersteun, is bepaalde afwykings teengekom wat nie op 'n bevredigende wyse verklaar kan word nie. Die resultate van hierdie studie dui daarop dat 'n toename in doelwitmoeilikheidsgraad nie altyd tot ‘n ooreenstemmende toename in prestasie lei nie. Hierdie resultaat kon ook nie op grond van 'n gebrek aan doelwitaanvaarding verklaar word nie. Daar is voorts gevind dat die wyse waarop 'n nie-spesifieke doelwit gestel word, 'n beduidende invloed op prestasie kan hê. Finansiële aansporings blyk ook 'n onafhanklike invloed op prestasie te hê. Bepaalde aspekte van Locke se teorie word dus deur bogenoemde resultate bevraagteken. Aanbevelings vir verdere navorsing word ten slotte gedoen.

 3. Die Sprache der Körper

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Bock

  2000-07-01

  Full Text Available Was ist Geschlecht? Diese Frage beantwortet Gitta Mühlen Achs vor dem theoretischen Hintergrund des ‚doing gender‘, nach dem Geschlecht nicht etwas ist, was wir haben oder sind, sondern etwas, was wir tun. Natürlich gibt es Geschlecht, aber keine natürlichen Geschlechterkategorien, ist die grundlegende Aussage des Buches. Das Anliegen der Autorin ist es zu zeigen, wie wir mit unseren Körpern Geschlecht zum Ausdruck bringen und wie mit einer geschlechtsspezifischen Körpersprache Hierarchien (nicht nur zwischen den Geschlechtern symbolisiert und gefestigt werden. Ihre Aussagen werden durch ein umfangreiches Bildmaterial im zweiten Teil des Buches erhärtet. Am Ende steht die Erkenntnis, daß Schweigen in der Körpersprache praktisch unmöglich ist, daß aber durch eine Sensibilisierung für die Sprache der Körper den traditionellen Verhaltensmustern entgegengewirkt werden kann.

 4. OOR DIE METODE VAN ONS KERKGESKIEDSKRYWING EN OOR ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ... oor dieselfde saak bestaan albei se uitsprake in ag te neem'). Die skrywer verwyt prof. Engelbrecht dat hy hom nie hieraan gehou het nie omdat hy alleen vermeld dat die Hervormde Kerk met die koms van Jan van Riebeeck aan die. Kaap geplant is en verswyg dat „Gereformeerd" ook sy intrede hiermee. *) a.ic., bts. 6v.

 5. GEBED IN DIE LITURGIE: 'N PRAKTIES-TEOLOGIESE VERKENNING

  African Journals Online (AJOL)

  die erediens voorkom nie en anders is as vrye gebede wat gelowiges bid, byvoorbeeld tydens persoonlike stiltetyd of 'n sogenaamde “skietgebed” op enige gegewe moment. Oor die laasgenoemde soort liturgiese gebed bestaan baie bronne, byvoorbeeld die bekende werk van Taft (1993)1 in die Rooms-Katolieke tradisie ...

 6. Verstedeliking, Suid-Afrikaanse letterkundes en die kultuurteks

  African Journals Online (AJOL)

  “cultural text” is further employed as a theoretical instrument. The identification of repeating sets of representation is central to the demarcation of a “cultural text about ...... 2. die groot figure, baarde dae-oud,. 3. met krae opgeslaan, die wind is koud,. 4. en mompel oor die weer in Afrikaans;. 5. die koppe stug asof haas suf ...

 7. Die spore van Raka: oor herskrywing en kanonisering

  African Journals Online (AJOL)

  Raka is die beliggaming van die donker dierlikheid, van onbeheerste drif en sinnelikheid en. […] Koki, simbool van die onvertroebelde gewete van sy volk.” Lindenberg e.a. (1973: 50) se interpretasie impliseer dat Raka oor die ...

 8. P. S. D DIE TEOLOGIESE HOOFGEDAGTES IN KIERKEGAARD SE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  D.Phil. DIE TEOLOGIESE HOOFGEDAGTES IN KIERKEGAARD SE. STRYD TEEN DIE HEGELSE SISTEEM. A. INLEIDENDE OPMERKING. Ons is van oordeel dat dit ongetwyfeld paslik is om in ons waardering van die persoon en werk van prof. H. P. Wolmarans, oor die Deense denker en digter, Kierkegaard, te skrywe.

 9. 1/32 BEHOORT DIE SAAKLIKE OOREENKOMS AAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dr Tanya du Plessis

  vervreem word, kan ook as redes aangemerk word. In Suid-Afrika is daar geen vormvereistes betreffende die saaklike ooreenkoms in die geval van onroerende goed van toepassing nie. In hierdie artikel word die vraag ondersoek of daar in Suid-Afrika enige behoefte aan soortgelyke vormvereistes is. In die beantwoording ...

 10. "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  belangrike kenmerk van die postmodernisme is, wil ek dit nie tot abso- lute kenmerk verhef nie. Een van die .... oorgang vanaf 'n epistemologiese ingesteldheid tot 'n ontologiese ingesteldheid demonstreer en ..... the neglected and a whole range of phenomena which have been denied a history. Die formulering van die ...

 11. Die sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  tot die sosiaal-wetenskaplike kritiek van die Nuwe Testament te dien. Hierdie kritiese benadering tot eksegese wil die wyse van kommunikasie van Nuwe-. Testamentiese tekste ondersoek deur die ...... theory or set of hypotheses which attempts to explain the connections and interrelationships between social phenomena.

 12. Die vennootskap: goeie huweliksmaat met huwelik of konkubinaat ...

  African Journals Online (AJOL)

  In hierdie artikel word die regsposisie van persone betrokke in 'n samewoningsverhouding na die beeindiging of ontbinding van die verhouding in die Amerikaanse, ... The South African courts have solved these problems by application of the partnership principles on these relationships through recognition of the universal ...

 13. aarde beteken die einde van tradisionele metafisiese taal oor God?

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... (2009:4) aan dat die eietydse 'populist meander culture' die onvanpastheid van 'n skeidslyn tussen hoofstroom- en charismatiese kerklike groeperinge blootlê. Albei verteenwoordig geïnstitusionaliseerde religie. Die lyn moet eerder tussen geïnstitusionaliseerde religie en spiritualiteit op die markplein ...

 14. Die Verbesserung von Tiergesundheit und Wohlergehen der Tiere in Maststierbetrieben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirchner, Marlene

  2015-01-01

  europäisches Forschungsprojekt, das die Integration des Tierwohlergehens in die Nahrungsqualitätskette zum Thema hatte. Das Projekt trug den Bedenken der Gesellschaft und Wünschen des Marktes Rechnung und entwickelte zuverlässige Systeme für die Kontrolle landwirtschaftlicher Betriebe und die...

 15. DIE PREDIKANT: DIENAAR VAN GOD OF NET 'N GEWONE ...

  African Journals Online (AJOL)

  admin

  Ons Howe het tot dusver gemeentes van verskillende denominasies konsekwent as ... VGKSA11 het die Hoogste Hof van Appèl bevind dat die howe al meermale ...... STRAUSS, P.J.. 1999. Die goedkeuring van kerkrade vir 'n nuwe verband in die NG Kerkfamilie. Acta Theologica 19(2):32-54. VAN JAARSVELD, S.R.. 2006.

 16. Dogmatiek en Christelike Etiek binne die Fakulteit Teologie (Afd A ...

  African Journals Online (AJOL)

  their influence on the study of Dogmatics and Ethics in the Department. The article concludes with a vision for ... heid door systematische ordening' (Berkhof 1982:14) aan die een kant en om diens aan die kerklike verkondiging aan die ander kant gaan, sal bogenoemde twee sake beslis nie uit die cog verloor kan word nie.

 17. Der Einfluss der Digitalisierung auf die Organisation eines Unternehmens

  Science.gov (United States)

  Walter, Wolfram M.

  Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran. Dies wirkt sich nicht nur auf die Gesellschaft im Grundsatz, sondern auch auf das Verhalten der Kunden aus. Neue Kommunikationswege beschleunigen die Interaktion zwischen Unternehmen und Verbraucher. Im Vergleich mit großen Internetfirmen werden etablierte Dienstleistungsunternehmen - vom Energieversorger bis zu Versicherungen - stark unter Druck gesetzt, sich noch intensiver mit dem Kundenservice auseinanderzusetzen. Dies wird nur möglich sein, wenn sich die Organisationen entsprechend positionieren und sich frühzeitig auf die Veränderungen einstellen. Hieraus ergeben sich mehr Chancen als Risiken, zumal es nicht nur neue Prozesse, sondern auch neue Berufsbilder geben wird.

 18. Ontwikkelingsekonomie — Bestek en metode vir die studie daarvan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.J. Weber

  1974-03-01

  Full Text Available Kennis van die probleme van onderontwikkelde gebiede is baie oud. Sodra verskille in ontwikkeldheid, hetsy op militêre, ekonomiese of ander gebiede duidelik word, en as sodanig erken word, wys die probleme van die minderontwikkelde gebiede hulself uit. Die ekonomiese geskiedenis is vol sodanige erkende verskille o.a. Hellenistiese kultuursentra, Imperiale Rome, Byzantium en sy florerende stadstaat; Noord- en Wes- Europa na die ontdekking van die nuwe wêreld en die vasstelling van effektiewe marinekommunikasie tussen Wes- Europa, Amerika en Oos-Asië.

 19. 'n Brief van strooi?: Die Evangelie in Jakobus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. P. A. Kotz�

  1985-08-01

  Full Text Available Jakobus is 'n juweel. Dit is so jammer dat Luther die brief 'n slegte naam gegee het deur dit "eyn rechte stroern Epistel..." te noem, omdat dit, volgens hom, geen evangeliese inslag het nie ("den sie doch keyn Euangelisch art an yhr hat. So is dit as't ware 'ge�tiketteer' en die naam het bly kleef. Die meeste ondersoeke van die brief begin met die vermelding van Luther se uitspraak en probeer vanaf hierdie punt om die vaandel vir die brief te swaai, hetsy op Protestantse hetsy op Rooms - Katolieke wyse.

 20. Die Zukunft der Energieversorgung in Indien

  OpenAIRE

  Bräuninger, Michael; Pries, Julia

  2011-01-01

  Der Energiebedarf eines Landes wird wesentlich durch die Bevölkerungsgröße und das Einkommen bestimmt. In Indien leben mehr als 1,22 Milliarden Menschen. Damit ist es der Staat mit der - nach der Volksrepublik China - zweitgrößten Bevölkerung (vgl. UN 2011). Dafür hat die Bevölkerung in den letzten 10 Jahren um 16,2 % zugenommen und bis zum Jahr 2030 (2050) wird mit einer weiteren Zunahme um 24,4 % (38,2 %) auf 1,52 (1,69) Milliarden Menschen gerechnet. Schon deshalb hat Indien eine zentrale ...

 1. Gespiegelte Planeten – Die Anordnung der Pyramiden von Gizeh

  OpenAIRE

  Jelitto, Hans

  2000-01-01

  Antike Bauwerke wurden wiederholt auf astronomische Zusammenhänge hin untersucht, so z. B. ihre Ausrichtung in Bezug auf die Bewegung von Sonne oder Sternen. Vor diesem Hintergrund wurden für die Pyramiden von Gizeh drei ungewöhnliche Gleichungen entdeckt, die die Pyramidengrößen mit einer Genauigkeit von ca. 0,1 % festlegen. Gleichzeitig legen diese drei Gleichungen nahe, die drei Pyramiden in der Reihenfolge Mykerinos-, Chefren- und Cheopspyramide den inneren drei Planeten unseres Sonnensys...

 2. Science fiction (SF - wat is eintlik aan die gang?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. W. Venter

  2000-04-01

  Full Text Available ’n Paar jaar gelede was daar ’n uitstalling in die Everard Read Galery in Johannesburg. Dit was ’n versameling kunswerke in die vorm van hologramme en apparaat wat ’n mens die geleentheid gegee het om rekenaargeskepte “skynwerklikhede” of “virtual realities” te ervaar. Die uitstaller was Don Searll en hy het die uitstalling “Haptics” genoem.

 3. Zukunftssicherung für die Zeit nach der Krise

  OpenAIRE

  Ackermann, Karl-Friedrich; Wehner, Martina

  2009-01-01

  Die Studie berichtet zusammenfassend über die Ergebnisse der 9. HR-Expertenbefragung mit der Zeitschrift „Personalwirtschaft“ zum Thema „Employer Branding“. Berichtet wird über die Verbreitung des Employer Branding, die dabei verfolgten Ziele und die Instrumente, mit denen ein erfolgreiches Employer Branding realisiert werden kann. Eng damit verbunden sind ergänzende Fragen nach den Einflussfaktoren und den Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitgebermarke sowie nach den eingesetzten Methoden zur...

 4. Die persepsies en houdings van gelowige jonggetroude egpare oor seksuele intimiteit in die huwelik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rinee Pretorius

  2013-05-01

  Full Text Available Hierdie artikel is gebaseer op empiriese navorsing om die persepsies en houdings van gelowige, jonggetroude egpare oor seksuele intimiteit in die huwelik na te vors. Daar is gefokus op hoe die egpare die verhouding sien waarbinne seksuele intimiteit geniet en beleef mag word; wat na hulle mening die man en vrou se plig is rakende die seksuele; wat hulle persepsies is oor die vryheid wat seksuele intimiteit binne die huwelik bied, en wat eksklusiwiteit ten opsigte van seksuele intimiteit binne die huwelik vir elkeen van hulle beteken. ’n Kwalitatiewe navorsingsontwerp is gebruik en sewe gelowige egpare wat minder as twee jaar getroud was (N = 11, het aan die navorsing deelgeneem. Die navorsingsdata is uit ’n kort vraelys verkry en deur semigestruktureerde onderhoude wat met sommige van die deelnemers gevoer is. ’n Ryke oes van data is verkry en ’n hele aantal temas is identifiseer. Hierdie temas sluit goed aan by die basisteoretiese en metateoretiese perspektiewe wat as onderbou vir hierdie navorsing gedien het. The perceptions and attitudes of religious newlywedded couples regarding sexual intimacy in the marriage. This article is based on empirical research done to explore the perceptions and attitudes of religious newlywedded couples regarding sexual intimacy in the marriage. The research focused on how the couples regard a relationship in which sexual intimacy can be enjoyed and experienced; what, in their opinion, the husband and the wife’s responsibilities are towards each other regarding sex; what their perceptions are about the freedom that sexual intimacy offers in marriage, and what marital exclusivity regarding sexual intimacy means to each of the participants. A qualitative research design was used and seven religious couples that were married less than two years (N = 11 participated in this research. The research data was obtained by using a short questionnaire and semi-structured interviews which were conducted with some

 5. Die bantering van daar-interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertaliges

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emerencia C. Steyn

  2013-02-01

  Full Text Available A comparison of sentence constructions in the soundtracks (simulcast of some television programmes indicates a general lack of a German equivalent for the multiple use of the A.frikaans daar. This naturally results in interference in the usage of German by A.frikaans speaking students, as they are inclined to construct their German sentences in accordance with the A.frikaans equivalents. This problem is mainly illustrated in either the erroneous use of a da or an inappropriate es gibt. Various exercises are submitted, aimed at obviating such errors of interference which are mainly noticeable in the spoken ·language. Soos blyk uit 'n vergelyking van segslryses in die parallelle klankbane van enkele televisieprogramme, het die veelvuldige gebruik van die Afrikaanse woord daar gewoonlik geen ekwivalensie in Duits nie. Dit lei maklik tot interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertalige studente, omdat hulle daartoe neig om hul Duitse sinne soos die in A.frikaans te konstrueer. Hierdie probleem word hoofsaaklik in die foutiewe gebruik van da geopenbaar; soms egter ook in 'n misplaaste es gibt. Verskeie oefeninge word aan die hand gedoen om sulke interferensiefoute, wat vera! in m(mdelinge werk opduik, te bekamp.

 6. Die beroepsoriëntasie van professioneel-rekeningkundiges tydens die vroeë beroepsjare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. Van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available The career orientation of professional accountants during the early career stage. The purpose with this study was to conduct research into the career orientations of aspiring and qualified persons in the accounting profession. Schein's Career Orientation Inventory was administered to 221 respondents in the early career stage and in different phases of Involvement in the profession. Managerial skill featured as the most prominent career orientation. It was also evident that respondents who had had occupational experience measured highest on the same orientation, i.e. managerial skill, irrespective of their phase within the early career stage. Furthermore, there were indications that career orientation differentiation increased in accordance with occupational experience. Opsomming Die doel met hierdie studie was om die beroepsoriëntasies van aspirant en gekwalifiseerde persone in die rekenmeesterprofessie na te vors. Schein se Beroepsorientasievraelys is afgeneem op 221 proefpersone in hul vroee beroepsjare en in verskillende fases van betrokkenheid in die professie. Bestuursbedrewenheid is as die mees kenmerkende beroepsorientasie geidentifiseer. Dit het ook aan die lig gekom dat proefpersone wat oor beroepsondervinding beskik, ongeag hul fase van betrokkenheid in die vroee beroepsjare, dieselfde orientasie naamlik bestuursbedrewenheid, realiseer. Aanduidings is verder verkry dat beroepsorientasie-differensiasie na gelang van beroepsblootstelling toeneem.

 7. The gas industry and the race for the future; Die Gaswirtschaft im Wettlauf um die Zukunft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergmann, B. [Ruhrgas AG, Essen (Germany)

  1996-06-01

  To quote Machiavelli `Only change is constant`. For the gas industry, too, change is not a new phenomenon. Present-day changers, however, tend to be of a different quality, and uncertainties are greater. These facts constitute both challenges and opportunities to all participants. The following article firstly describes the challenges faced by the German gas industry. The tasks and concepts involved in shaping the future of the German gas industry, and the gas transmission industry in particular, are then examined; the position of Ruhrgas AG against this background is then discussed. (orig.) [Deutsch] `Bestaendig ist nur der Wandel`, sagte schon Macchiavelli. Auch fuer die Gaswirtschaft ist Wandel keine neue Erfahrung. Dennoch, die Veraenderungen sind heute von anderer Qualitaet und die Unsicherheiten groesser. Das ist fuer jeden Mitspieler gleichermassen Herausforderung und Chance. Im folgenden werden zunaechst die Herausforderungen beschrieben, denen sich die deutsche Gaswirtschaft gegenuebersieht. Dann werden Aufgaben und Konzepte fuer die Zukunftsgestaltung der deutschen Gaswirtschaft, im speziellen der Ferngaswirtschaft, angesprochen, und schliesslich wird die Positionierung der Ruhrgas AG in diesem Umfeld aufgezeigt. (orig.)

 8. Factoren die de insuline gevoeligheid beinvloeden

  NARCIS (Netherlands)

  Numan, Witte

  1980-01-01

  Volgens de gegevens uit de literatuur die in hoofdstuk 1 worden besproken, is glucose de belangrijkste prikkel voor de insuline afgifte. Na orale toediening van glucose worden hogere insuline spiegels gevonden dan na het toedienen van glucose intraverneus. Het gastric inhibitory polypeptide is van

 9. Die Baukastensystematik in der Fördertechnik

  Science.gov (United States)

  Sebulke, Johannes

  In der Fördertechnik wird kaum ein größerer Einsatzfall so dem anderen gleichen, dass man zwei Anlagen nach denselben Zeichnungen fertigen kann. Konstruktionszeiten, Rüst- und Umstellungszeiten der Fertigung sind hoch; der Kunde muss bei Einzelanfertigung lange Lieferzeiten in Kauf nehmen. In der Fördertechnik haben sich daher Baukastenprinzip, Standardisierung und die Konstruktion von Erzeugnisreihen weitgehend durchgesetzt.

 10. Reproduce and die! Why aging? Part II

  NARCIS (Netherlands)

  Schuiling, GA

  Whilst in part I of this diptych on aging the question why aging exists at all is discussed; this part deals with the question which mechanisms underly aging and, ultimately, dying. It appears that aging is not just an active process as such - although all kinds of internal (e.g., oxigen-free

 11. Die benutting van ureumaangevulde en verskillende tipes ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die benutting van ureumaangevulde en verskillende tipes geammoniseerde garsstrooi by skape. AA Brand, SWP Cloete. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL.

 12. Die verband tussen werknemertevredenheid en organisasieverbondenheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. S. Pretorius

  2004-10-01

  Full Text Available The relationship between employee satisfaction and organisational commitment. The primary goal of the study is to determine whether a relationship exists between employee satisfaction and organisational commitment. A secondary goal is to determine whether any biographical variables mediate this relationship. Standardised instruments were used for operationalising these two contructs. A sample of convenience yielded 167 respondents out of a sampling frame of 300 employees from a financial organisation. Only 145 respondents returned fully completed questionnaires that were used for final analysis. Responses from both questionnaires were subjected to a factor and item analysis. A statistically significant relation between employee satisfaction and organisational commitment was found. The implications of the findings are discussed further. Opsomming Die primêre doel van die studie is om vas te stel of daar ’n verband bestaan tussen werknemertevredenheid en organisasieverbondenheid. ’n Sekondêre oogmerk is om te bepaal of enige biografiese veranderlikes hierdie verband medieer. Gestandaardiseerde instrumente is gebruik om hierdie twee konstrukte te operasionaliseer. ’n Gerieflikheidsteekproef het 167 respondente uit ’n steekproefraamwerk van 300 werknemers van ’n finansiële instelling opgelewer. Slegs 145 respondente het volledig voltooide vraelyste terugbesorg, wat vir finale ontleding gebruik is. Response op albei vraelyste is aan ’n faktor- en itemontleding onderwerp. ’n Statisties-beduidende verband tussen werknemertevredenheid en organisasieverbondenheid is gevind. Die implikasies van die bevindinge word verder bespreek.

 13. Photovoltaic noise barriers; Stille um die Laermschutzwand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roepcke, I.

  2007-11-30

  Photovoltaic noise barriers are uncommon. There were some demonstration project, but interest died down - in spite of the fact that the EEG specifies the same level of reimbursement for PV noise barriers as for PlV roofs. Recently, efforts have been made to revive the market. (orig.)

 14. Aluminum extrusion with a deformable die

  NARCIS (Netherlands)

  Assaad, W.

  2010-01-01

  Aluminum extrusion process is one of metal forming processes. In aluminum extrusion, a work-piece (billet) is pressed through a die with an opening that closely resembles a desired shape of a profile. By this process, long profiles with an enormous variety of cross-sections can be produced to

 15. Where is God in My Dying?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moestrup, Lene; Hvidt, Niels Christian

  2016-01-01

  Despite increased focus on the role of spiritual care in palliative care, there is limited knowledge about spirituality / religiosity among dying patients in secularized cultures such as Denmark. This study aims through semi-structured interviews with Danish hospice patients and participant obser......, important faith although it was not something they knew much about, let alone discussed or practiced much....

 16. Book Review: Die Oxford Kortspelgids | Ponelis | Lexikos

  African Journals Online (AJOL)

  Book Title: Die Oxford Kortspelgids. Book Author: A.S. Coetser. 1ste uitgawe 1993, ix + 379 pp. ISBN 0-19-570802-4. Kaapstad: Oxford University Press. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL.

 17. Die teenstellingsdefinisie in Afrikaanse verklarende woordeboeke

  African Journals Online (AJOL)

  tive treatment of (female members of) morphologically marked gender opposition pairs. Keywords: CONTRASTIVE DEFINITION, CROSS ..... d' inhoud van die leks on te es , en rue om pres Iptie op te tree rue. Vlel ens Spender (1980: 29-30) is daar ..... (20) waiter (fern. wait.ress [ ... ]) n person employed to take customers' ...

 18. Probleme in Bezug auf die slowenische lexikographische ...

  African Journals Online (AJOL)

  user

  slowenische lexikographische Terminologie in Anlehnung an die deutsche lexikographische ... through different types of word-formation processes. ...... GETS → Geodetski tezaver in slovar [Thesaurus und Wörterbuch der Geodäsie], SMeS ..... tueller Graph [konceptualni graf], artificial intelligence → künstliche Intelligenz.

 19. Die verwysing van hupër eléous in Romeine 15: 9

  African Journals Online (AJOL)

  So bevat die Romeinebrief vir Wilckens. (1978: 15) die sentrale inhoud van die evangelie wat Paulus aan die. Romeinse Christene voorlê. Die tema van hierdie sentrale voorlegging is dan 'die geregtigheid van God vir elkeen wat glo'. Paulus stel hom deur die brief aan die gemeente voor en vrae op aktuele probleme van.

 20. Die Wirkung von Desacetylcefotaxin, einem Metaboliten von Cefotaxim, in vitro und auf die experimentelle Infektion mit Escherichia coli

  OpenAIRE

  Wirbelauer, J.; Hof, H.; Hacker, Jörg

  2009-01-01

  Die MHK-Werte von Desacetylcefotaxim gegen verschiedene, z. T. ampicillinresistente Stämme von Escherichia coH, die mit Hilfe einer Agardilutionsmethode erhoben wurden, waren höher als die von Cefotaxim und Ceftriaxon, jedoch niedriger als die von Cefoxitin. In einem Modell der systemischen Infektion der Maus mit einem plasmidtragenden, betalactamaseproduzierenden Stamm von E. coli führte die Therapie mit Desacetylcefotaxim zu einer starken Reduktion der Keime pro Leber. Im Vergleich zur Ther...

 1. Die Kunst des Intavolierens: Gebundenheit und Freiheit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ring, Johannes

  2003-12-01

  Full Text Available A big part of 16th century keyboard repertory was intabulated vocal music; arrangements of motets, sets of masses and chansons. Marcant and sometimes little known examples show the different functions of intabulations: repertoire for the organists (liturgical function, music of delight and pedagogical functions. As a part of Ars Organistum intabulations were the basis of professional musical studies, learning to improvise organ music and to compose music. Masters like H. Scheidemann, the both Gabrielis, J. de Lublin, P. Philips, the both Cabezóns, some English and French anonym composers demonstrate that intabulations are much more than keyboard reductions - artful arrangements with their own life and character on the way to artful paraphrases. The intentions of the composers / arrangers in connection with the possibilities of the keyboard instruments definite the character and the step of transforming a vocal set in a (new piece of keyboard music.

  [de] Ein großer Teil des Musikrepertoires für Tasteninstrumente im 16. Jahrhundert bestand aus intavolierter Vokalmusik - Bearbeitungen von Motetten, Messsätzen und Chansons. Markante und teilweise wenig bekannte Beispiele zeigen verschiedene Funktionen der Intavolierungen. Zu nennen sind das Organistenrepertoire (liturgisches Umfeld, die Musik zur Erbauung und Unterhaltung und die pädagogische Funktion. Als Bestandteil der Ars Organistum waren Intavolierungen wichtig um professionell das Improvisieren von Musik und das Komponieren zu erlernen. Exemplarisch dokumentieren besonders H. Scheidemann, die beiden Gabrielis, J. de Lublin, P. Philips, die beiden Cabezóns und einige anonyme Komponisten aus England und Frankreich, dass ihre Kunst des Intavolierens weit über den Übertragungsmodus hinausgeht, bis hin zum virtuosen Arrangement und zur kunstvollen Paraphrase. Die Intentionen der Komponisten in Verbindung mit den Möglichkeiten der Tasteninstrumente pr

 2. Der Einfluss von personeller Einkommensverteilung auf die „Great Depression“ und die „Great Recession“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Trappl

  2015-12-01

  Full Text Available Der Einfluss gestiegener Einkommensungleichheit auf die „Great Depression“ und die „Great Recession“ wurde mehrfach postuliert (Galbraith 1954/2009; Eccles 1951; Rajan 2010; Stiglitz 2012; Piketty 2014. Konkrete empirische Arbeiten zum Zusammenhang zwischen Einkommensverteilung und dem Entstehen von Wirtschaftskrisen gibt es aber bislang wenige. Kumhof/Ranciere (2010 überprüften die von Rajan (2010 aufgestellte Hypothese, die einen entsprechenden Zusammenhang postuliert, mittels Modellrechnung. Bordo/Meissner (2012 und darauf aufbauend Gu/Huang (2014 verwendeten unterschiedliche Regressionsmodelle in Bezug auf einen entsprechenden Zusammenhang, ohne jedoch eindeutige Ergebnisse zu liefern. Die vorliegende Arbeit schließt an diese Arbeiten an, beschränkt die Untersuchung allerdings auf Staaten, für die Daten für die letzten hundert Jahre verfügbar sind, und untersucht zudem explizit die Zeiträume um die beiden größten Krisen der letzten hundert Jahre, die „Great Depression“ und die „Great Recession“. Die Auswertungen zeigen, dass die personelle Einkommensverteilung ein guter Prädiktor für die Kriseneintrittswahrscheinlichkeit ist.

 3. Die beskerming van biologiese diversiteit deur gebruik te maak van die gevoeligheidsvariasie van spesies vir toksiese stowwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  2003-09-01

  Full Text Available Pogings om algemeen geldende standaarde of maatstawwe vir omgewingskwaliteit op te stel vir die beskerming van Suid-Afrika se ryk biodiversiteit word bemoeilik deur die feit dat spesies baie kan verskil  ten opsigte van hulle gevoeligheid vir toksiese stowwe. Daar kan dus nie sonder meer vanaf een spesie na ’n ander geëkstrapoleer word nie. Deur egter juis gebruik te maak van hierdie variasie in gevoeligheid van spesies, kan die assessering van die risiko wat besoedelingstowwe vir organismes inhou wel op ’n meer wetenskaplike grondslag bedryf word. Hierdie konsep gaan uit van die standpunt dat indien kwaliteitskriteriums opgestel word wat die sensitiefste spesies beskerm, alle ander spesies outomaties beskerm word. Hierdie bydrae fokus op die gebruik van sensitiwiteitsverspreidings van spesies as metode en kyk oorsigtelik en krities na die aard en toepassings van die ekstrapolasiemodelle wat op hierdie verspreidings gebaseer is. Die moontlike aanwending daarvan en die argumente ten gunste daarvan en daarteen word bespreek. Die gevolgtrekking word gemaak dat spesie-sensitiwiteitsverspreidings wel nuttige aanwending kan vind, maar dat  gegewens oor die gevoeligheid van plaaslike spesies  baie skaars is. Hoewel dit reeds bruikbaar is, kan die algemene aanwending daarvan  in Suid-Afrika aansienlik uitgebrei word indien meer navorsing gedoen word om betroubare toksisiteitsgegewens vir verskillende spesies in te win, sodat die model meer verfyn kan word. Daarvoor moet gestandaardiseerde toksisiteitstoetse vir plaaslike spesies eers ontwikkel word.

 4. Die invloed van grootgroeponderrig op die selfgereguleerde leer van tersiêre wiskundeleerders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annalie

  2013-04-01

  Full Text Available elfregulering is belangrik in die ontwikkeling van lewenslange leerders, veral by voordiensonderwysers wat op hul beurt modelleerders van selfregulering in hul eie klaskamers gaan wees. Onderrig op tersiêre vlak word grootliks gekenmerk deur tradisionele onderrigmetodes vanweë die groot groepe leerders betrokke. In hierdie studie is vasgestel of ’n bepaalde grootgroeponderrigstrategie ’n invloed het op lede van groot klasgroepe se selfregulering, al dan nie. ’n Kwantitatiewe voortoets-natoets-ontwerp is gebruik waarin die studiegewoontesveld van die Studie-Oriëntasievraelys in Wiskunde aan die begin en einde van die semester ingesluit is. In ’n tweede vraelys het leerders hul belewenis van die grootgroeponderrigstrategie volgens ’n vyfpunt-Likertskaal beoordeel en ’n oopeindevraag voltooi wat ingesluit is om moontlike addisionele verklarings te bied vir die resultate wat verkry is uit die geslote vrae van die vraelys oor grootgroeponderrig. Beskrywende statistiek is gebruik om die data te interpreteer. Uit die resultate blyk dit dat daar nie ’n verbetering in leerders se selfregulering was nie. By ontleding van die oopeindevraag het dit aan die lig gekom dat verskeie aspekte van selfregulering by leerders ontbreek, soos tydsbestuur en goeie studiegewoontes, asook die bereidwilligheid om meer as net die voorgeskrewe probleme te doen.The influence of a large group teaching strategy on the self-regulated learning of tertiary mathematics learners. Self-regulation is important in developing lifelong learners, especially in the case of pre-service teachers who will soon be models of self-regulation in their own classrooms. In many instances, teaching at tertiary level is characterised by traditional teaching methods in large classes. In this study a particular large group instructional strategy was examined to determine whether it had an influence on learners’ self-regulation. A quantitative pre-test post-test design was used which

 5. Die benutting van bestuurstalent met verwysing na die invloed van leierskapstyl en tydspan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. D. Augustyn

  1975-11-01

  Full Text Available A field and Laboratory study were conducted to determine the relationship between Leadership style, time-span of discretion and group performance. The results of this research support the prediction that situational variables such as time-span of discretion tend to moderate the relationship between Leadership style and group performance. Implications for future theory development, research and applications are discussed. Opsomming In 'n gekontroleerde laboratorium- en kontrolestudie is die verband tussen leierskapstyl en bestuursdoeltreffendheid onder verskillende tydspantoestande bepaal. Resultate toon aan dat beide leierskapstyl en tydspan 'n invloed uitoefen op bestuursdoeltreffendheid. Doeltreffendheid kan beskou word as 'n funksie van die aanpassing van basiese leierskapstyl by die betrokke situasie. Die gevolge wat hierdie bevindings vir verdere navorsing en bestuursontwikkeling mag inhou, word bespreek.

 6. Misdaad in die Suid-Afrikaanse onderwys soos weerspieël in die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  gebruikers via die Internet beskikbaar (http://www.samedia.uovs.ac.za). ...... From newspaper reports one can deduce that a culture of crime and violence prevails in South African ..... Vandals trash Mitchell's Plain primary school. Cape Argus, 3.

 7. Die Welt als Puppenhaus. Die verzauberten Filme des Wes Anderson als Retrospektive im Kino Xenix

  OpenAIRE

  Binotto, Johannes

  2012-01-01

  Nur gerade sieben Filme hat der Regisseur und Autor Wes Anderson bisher gemacht, damit aber ein einzigartiges Œuvre geschaffen. Das Xenix zeigt diese melancholischen und verspielten Kunstwerke, zusammen mit Filmen, die als Inspiration dienten.

 8. Über die normativen Implikationen des Ordoliberalismus für die moderne Wirtschaftsethik

  OpenAIRE

  Klump, Rainer; Wörsdörfer, Manuel

  2009-01-01

  "Bei der Rezeption der ordoliberalen Freiburger Schule wurde bislang die wirtschaftsethische Perspektive weitgehend vernachlässigt. Der Aufsatz gibt vertiefte Einblicke in das ethisch-normative Denken des Ordoliberalismus am Beispiel des Werkes von Walter Eucken. Dabei wird es neben der Bestimmung der Sozialen Marktwirtschaft als funktionsfähige und menschenwürdige Ordnung um Euckens an Kant angelehntes Freiheitsverständnis gehen sowie um eine Einordnung Euckens in die moderne Wirtschafts- un...

 9. Computer aided system for parametric design of combination die

  Science.gov (United States)

  Naranje, Vishal G.; Hussein, H. M. A.; Kumar, S.

  2017-09-01

  In this paper, a computer aided system for parametric design of combination dies is presented. The system is developed using knowledge based system technique of artificial intelligence. The system is capable to design combination dies for production of sheet metal parts having punching and cupping operations. The system is coded in Visual Basic and interfaced with AutoCAD software. The low cost of the proposed system will help die designers of small and medium scale sheet metal industries for design of combination dies for similar type of products. The proposed system is capable to reduce design time and efforts of die designers for design of combination dies.

 10. Die betekenis wat geld vir blankes en kleurlinge inhou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. L. Visagie

  1978-11-01

  ‘n Oorsig van relevante literatuur dui daarop dat die betekenis van geld (wat 'n belangrike plek in sekere motiveringsteorieë inneem van persoon tot persoon kan verskil. Hierdie verskil kan hoofsaaklik aan persoonlike- en agtergrondsfaktore toegeskryf word. Wanneer die genoemde faktore binne groepsverband ooreenstem, ontwikkel en vorm daar unieke “groepsbetekenisse" wat aan sekere begrippe geheg word. Betekenismeting wat in hierdie ondersoek deur middel van die semantiese differensiaal op 128 Blanke- en 109 Kleurlingstudente uitgevoer is, toon egter oor die algemeen geen beduidende verskil ten opsigte van die begrip geld nie. Slegs ten opsigte van twee van 15 semantiese skale is beduidende verskille tussen die twee groepe gevind.

 11. Brittle Fracture Behaviors of Large Die Holders Used in Hot Die Forging

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weifang Zhang

  2017-05-01

  Full Text Available Brittle fracture of large forging equipment usually leads to catastrophic consequences. To avoid this kind of accident, the brittle fracture behaviors of a large die holder were studied by simulating the practical application. The die holder is used on the large die forging press, and it is made of 55NiCrMoV7 hot-work tool steel. Detailed investigations including mechanical properties analysis, metallographic observation, fractography, transmission electron microscope (TEM analysis and selected area electron diffraction (SAED were conducted. The results reveal that the material generated a large quantity of large size polyhedral M23C6 (M: Fe and Cr mainly and elongated M3C (M: Fe mainly carbides along the martensitic lath boundaries when the die holder was recurrently tempered and water-cooled at 250 °C during the service. The large size carbides lead to the material embrittlement and impact toughness degradation, and further resulted in the brittle fracture of the die holder. Therefore, the operation specification must be emphasized to avoid the die holder being cooled by using water, which is aimed at accelerating the cooling.

 12. Economical surface treatment of die casting dies to prevent soldering in high pressure casting

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fraser, D.T.; Jahedi, M.Z.

  2001-01-01

  This paper describes the use of a gas oxidation treatment of H13 tool steel to develop a compact iron oxide layer at the surface of core pins to prevent soldering in high pressure die casting. The performance of oxide layers in the protection of die steel against soldering during high pressure die casting was tested in a specially designed die using removable core pins and Al-11 Si-3 Cu casting alloy. The gas oxidation treatment can be applied at low temperatures and to large areas of the die surface. In addition this process is very cost effective compared to other coating processes such as physical vapour deposition (PVD), or thermo-reactive diffusion (TRD) coatings. This work demonstrated that surface treatment producing pure magnetite (Fe 3 O 4 ) layers are more protective than oxide layers containing a combination of Fe 3 O 4 (magnetite) and Fe 3 O 3 (haematite). The magnetite layer acts as a barrier between the die steel/casting alloy interface and prevents the formation of inter-metallic phases. Optical microscopy and scanning electron microscope were used to determine the thickness of the oxide layer, while X-ray diffraction was performed to determine the oxide phase structure

 13. Die hoogs-onversadigde vetsure: fisiologiese rol en kliniese moontlikhede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Haag

  2006-09-01

  Full Text Available Vetsure speel ’n uiters belangrike rol in die fisiologie van die mens. Afgesien daarvan dat vetsure in gestoorde trigliseriede gebruik word vir energieverskaffing, word vetsure vanaf dieetlipiede in plasma vervoer en ingebou in verskeie sellulêre strukture. Die vetsuurprofiel van selmembraanfosfolipiede is bepalend by die funksie van die selmembraan daarin dat dit vloeibaarheid, reseptorfunksie en ook die tipe eikosanoïede wat daaruit gesintetiseer kan word, beïnvloed. Vetsure lewer verder ook hoogs gedifferensieerde insette in sellulêre seintransduksieprosesse en regulering van geentranskripsie. Die steriese konformasie van vetsure speel ’n groot rol hierin: die reguitketting versadigde en trans-vetsure, in vergelyking met die onversadigde vetsure met progressief meer geboë kettings, lei tot ’n verskeidenheid meganismes wat minder positiewe effekte vir ons gesondheid inhou. Die twee belangrikste families van die poli-onversadigde vetsure, naamlik die omega-3 en omega-6 vetsuurgroepe, lei ook tot verskillende effekte in dié verband. Veranderings in die patroon van dieetvetsuurinname deur die eeue het gelei tot ’n verhoogde inname van versadigde, trans- en omega-6 vetsure, relatief tot omega-3 vetsure. Kliniese proewe het in die afgelope twintig jaar bewys dat dieetaanvulling met omega-3 vetsure tot verbetering in die simptome van ’n hele aantal toestande wat as leefstylgebonde beskou word, kan lei. Aterosklerose, vetsug, diabetes mellitus tipe 2, depressie, skisofrenie, Alzheimer-siekte, aandagtekorthiperaktiwiteitsversteuring in jong kinders, sekere tipes kanker, osteoporose in bejaardes en sekere dermatologiese siektes tel onder die versteurings wat op dié manier aangespreek kan word.

 14. Die ärztliche Ausbildung in Ulm [

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Debatin, Klaus-Michael

  2006-02-01

  Full Text Available [english] High numbers of students, a drop in funding, and the lack of quality in higher education teaching, when compared internationally, have led to a change in the university landscape over recent years. But medicine itself has changed, too. Under the influence of science and research, new developments in specific fields of medicine are continually arising. This change demands the development of new learning concepts for the improvement of quality in higher education. During medical training, it should be taken into account that a large part of medical activity is affected by experiences gained in clinical practice. With the inclusion of these aspects in the development of new learning concepts, the students will profit from continuous medical training. This teaching is promoted by the Federal State of Baden-Württemberg with the establishment of Centres for Competence. The location Ulm has recognised the development and curricular inclusion of e-learning as a central task. Considerable infrastructure and technology development has taken place. The methods of e-learning are now already integrated into medical training in a variety of ways. A few years ago, the Faculty of Medicine at the University of Ulm began to pursue the concept initially of analysing teaching at various points, then giving it a new base, and continually evaluating and improving quality. [german] Hohe Studentenzahlen, ein Rückgang der finanziellen Mittel und die, im internationalen Vergleich, mangelnde Qualität der Hochschullehre haben die Hochschullandschaft in den vergangenen Jahren entscheidend verändert. Aber auch die Medizin selbst verändert sich. Unter dem Einfluss von Naturwissenschaft und Forschung entstehen kontinuierlich neue Entwicklungen in den medizinischen Fachgebieten. Dieser Wandel erfordert die Entwicklung neuer Lehrkonzepte zur Verbesserung der Qualität in der Hochschulausbildung. Es sollte während der ärztlichen Ausbildung auch ber

 15. Neutron die-away well logging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jacobson, L.A.

  1976-01-01

  Neutron die-away well logging is extensively used for the location and monitoring of hydrocarbon zones in cased wells. Casing prohibits the use of conventional open-hole electrical resistivity methods. Through an appropriate interpretation of the measured capture cross-section, it is possible to determine the fractional hydrocarbon content of the rock pore volume, provided that the interstitial water is moderately saline (Σ/sub w/ greater than or equal to .035 cm -1 ). Special sealed D-T accelerator tubes and high voltage supplies have been developed for this purpose. They must fit into a 25 mm design circle and operate at 175 0 C, producing approximately 10 8 neutron/sec average in repetitive bursts. In the Schlumberger method an electronic servo-system adjusts burst and measure-gate timing to minimize statistical uncertainty regardless of die-away time

 16. Die Eerste Verhoudinge Tussen Boer en Brit.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. H. Cilliers

  1951-03-01

  Full Text Available Mens hoor deesdae, veral van Engelse kant, weer heelwat omtrent die „gevoel,” „rassehaat” e.s.m. wat daar dan tussen Afrikaans- en Engelssprekendes sou bestaan. Nou wil ek sommer dadelik sê dat dit een van dié oordrewe en gevaarlike algemeenhede is wat maklik is om te beweer maar wat gewoonlik op onkunde en/of kwaadwilligheid berusen meestal ook nie bewys kan word nie, iets wat dikwels sommer uit die lug gegryp is en hoofsaaklik op papier bestaan—in Engels sou ek met’n woordspeling wou sê: „On paper, more specifically, in the Englishpapers.”

 17. Architecture for on-die interconnect

  Science.gov (United States)

  Khare, Surhud; More, Ankit; Somasekhar, Dinesh; Dunning, David S.

  2016-03-15

  In an embodiment, an apparatus includes: a plurality of islands configured on a semiconductor die, each of the plurality of islands having a plurality of cores; and a plurality of network switches configured on the semiconductor die and each associated with one of the plurality of islands, where each network switch includes a plurality of output ports, a first set of the output ports are each to couple to the associated network switch of an island via a point-to-point interconnect and a second set of the output ports are each to couple to the associated network switches of a plurality of islands via a point-to-multipoint interconnect. Other embodiments are described and claimed.

 18. Die doeltreffendheid van talentbestuursprogramme in uitgesoekte Suid-Afrikaanse organisasies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jo-Ann P. Gainsford

  2012-02-01

  Full Text Available Oriëntasie: Die identifisering, behoud en ontwikkeling van talent moet doeltreffend bestuur word. Navorsingsdoelwit: Die studie het ten doel om die doeltreffendheid van bestaande talentbestuursprogramme in uitgesoekte Suid-Afrikaanse organisasies in die finansiële, vervoer- en mynbousektore te evalueer.Motivering vir die studie: Streng wetgewing (soos regstellende aksie en die swak ekonomiese situasie in Suid-Afrika veroorsaak dat goeie presteerders as baie waardevol beskou word en behou moet word. Indien organisasies nie oor ’n doeltreffende talentbestuursprogram beskik nie, sal hulle waarskynlik talentvolle werknemers verloor.Navorsingsontwerp, -benadering en -metode: Hierdie studie maak van ’n kwantitatiewe navorsingsontwerp gebruik. Deur middel van toevallige steekproefneming is 117 werknemers in die onderskeie sektore ingesluit. Die ANOVA-toets en Tukey se paarsgewyse vergelykingstegniek is aangewend om die verskille tussen die drie sektore te bepaal.Resultate: Die resultate van die studie dui daarop dat die organisasies wat aan die studie deelgeneem het grootliks al die noodsaaklike komponente in die talentbestuursprogramme insluit. Die uitsondering is egter talentbestuursagteware, wat oor die algemeen nie in die talentbestuursprogramme ingesluit is nie. Verdere resultate dui daarop dat die oorgrote meerderheid van die respondente nie baie tevrede is met die komponente van die talentbestuursprogramme in hul organisasies nie. Die respondente van die mynbousektor het die laagste tevredenheidsvlakke ten opsigte van die talentbestuursprogram getoon. Die resultate dui verder daarop dat die finansiële sektor se talentbestuursprogram meer doeltreffend as dié van die mynbousektor is.Praktiese/bestuursimplikasies: ’n Omvattende lys van komponente van ’n talentbestuursprogram is ontwikkel om organisasies te ondersteun in die ontwerp en implementering van ’n doeltreffende talentbestuursprogram.Bydrae/waardetoevoeging: Die resultate van

 19. Die Psychologie des Lügens

  OpenAIRE

  Jordan, Jochen

  2017-01-01

  Die Lüge gehört zur Psychologie des Alltagsverhaltens. Sie ist in jedem sozialen Kontext einsetzbar und mit jeder denkbaren Motivstruktur zu verbinden. Definitorisch ist davon auszugehen, dass nur dann von einer Lüge gesprochen werden kann, wenn eine bewusste Entscheidung des Akteurs vorliegt (nicht vollständig aufrichtig zu sein) und das Opfer keine Zustimmung zu dieser Verhaltensvariante gegeben hat. So wie man nicht nicht kommunizieren kann (Watzlawick), so kann man demnach nicht leben ohn...

 20. Das IHS und die Rolle der Forschungsinstitute

  OpenAIRE

  Keuschnigg, Christian

  2014-01-01

  Das Institut für Höhere Studien und wissenschaftliche Forschung (IHS) ist ein unabhängiges Forschungsinstitut und leistet Forschung und Ausbildung auf Spitzenniveau für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Im Wettbewerb zwischen Universitäten und angewandten Forschungsinstituten ist das IHS einzigartig, weil es unter einem Dach Grundlagenforschung und forschungsnahe Lehre mit angewandter Forschung für die wissenschaftliche Politikberatung verbindet. Mit den drei Disziplinen Ökonomie, Soziolo...

 1. Die sprachnorm und die künstlerische sprache I. Tavčars in seinem werdegang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Orožen

  1975-11-01

  Full Text Available In dem ganzen Zeitraum vom 16. his zum 18. Jahrhundert hemühten sich die slovenischen Schriftsteller urn die sprachliche Richtigkeit und stilistische Voll­ kommenheit des Textes. Die praktischen Resultate dieser Bemühungen waren aller­ dings nicht einheitlich, weil auch·die theoretischen Ansichten in Bezug auf die Umständlichkeiten, in denen sich die Schriftsprache entwickelte, nicht einheitlich und so geklärt waren, wie es heutzutage ist. Die wechselseiten Beziehungen dieser Bestrehungen sind in gegenwärtigen Ahhandlungen dargestellt am sprachlichen Material eines einzigen, aher vornehmen Schriftstellers Ivan Tavčar. Die angefiihrte Durchsicht des sprachlichen Materials lässt schliessen, class sich der Schriftsteller Tavčar in seinen Werken nach den Normen der Schriftsprache richtete. Wenn er selhst diese Normen nicht immer heohachtete, so taten es die Redakteure und die Korrektoren der literarischen Zeitschriften. Die Normen hetrachtete er als etwas Verhindliches, doch unterordnete er sich nicht ahsolut allen Vorschriften, welche die Archaisierung der Sprache hezielten. Die slavischen Leihwörter verwendete er, wenn sie dem Sinne funktionell entsprachen. So verstand es, auch die nicht mehr lehendigen Glieder des sprachlichen Systems zu helehen und hildend zu entwickeln. Geschickt verwendete er alle Moglichkeiten des Duhlettierens sowohl in lexikalischer als auch in syntaktischer Hinsicht. Bei der Auswahl des sprachlichen Ausdruckes war für ihn die Funktion massgehend, weshalh in seinen Satzen sowohl die archaischen als auch die zeitgemässen sprachlichen Mittel stilistisch wertvoll erscheinen. Tavčars Werke zeigen von den Anfangen in den Siehzigerjahren his zum Ende des 19. Jahrhunderts eine heneidenswerte sprachliche Entwicklung. Trotz der heengenden Normen der Neunzigerjahre fühlte er sich ungehunden und leistete viel für die Entwicklung der Schriftsprache. In der Zeit, wo die Sprache in ihren Regeln eine höhere Stufe der

 2. Wechsel des Bibliothekssystems in die Cloud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vanessa Kauke

  2015-12-01

  Full Text Available Cloudbasierte Bibliothekssysteme stellen die neue Generation der Bibliothekssysteme dar. Sie ermöglichen ein gemeinsames Management von Print- und elektronischen Medien. Da in der Hochschulbibliothek der Fachhochschule Münster die elektronischen Ressourcen entscheidend zur Literaturversorgung von Lehrenden und Studierenden beitragen, beschäftigt sich ein Projektteam seit Ende 2014 mit der Evaluation des Systems WorldShare Management Services (WMS der Firma OCLC. Die ersten Ergebnisse und einige weitere Überlegungen zur Migration des Systems werden in diesem Beitrag vorgestellt. Cloud-based library systems are the next generation of library systems. They offer a joint management of print and electronic media. At the library of the University of Applied Sciences Münster, electronic resources are an important part of the literature provision for staff and students. Therefore, a project team has been evaluating OCLC’s system WorldShare Management Services (WMS since the autumn of 2014. The paper presents first results and discusses a possible migration.

 3. AKSIE: BEESVLEISPRODUKSIE TOT DIE JAAR 2OO3

  African Journals Online (AJOL)

  comminuted meats"' . Komponente van die lyfde kwart sal verbruikers- waarde kry. o verpakking en aanbieding sal meer gesofistikeerd moet wees om doeltreffende rakleeftyd en higiene te verseker en die verbruiker meer geleentheid tot ondersoek ...

 4. die ondersteuning van okkulte-gerehabiliteerdes: 'n pastoraal ...

  African Journals Online (AJOL)

  admin

  . Due to the complex nature of ... Die fasiliteerder, of informele helper, word as ondersteunende hulp vir die okkulte-gerehabiliteerde ...... In: A.S. de Vos (ed.), Research at grass roots. For the Social Sciences and Human Service Professions.

 5. Numerical simulation and experiment on multilayer stagger-split die.

  Science.gov (United States)

  Liu, Zhiwei; Li, Mingzhe; Han, Qigang; Yang, Yunfei; Wang, Bolong; Sui, Zhou

  2013-05-01

  A novel ultra-high pressure device, multilayer stagger-split die, has been constructed based on the principle of "dividing dies before cracking." Multilayer stagger-split die includes an encircling ring and multilayer assemblages, and the mating surfaces of the multilayer assemblages are mutually staggered between adjacent layers. In this paper, we investigated the stressing features of this structure through finite element techniques, and the results were compared with those of the belt type die and single split die. The contrast experiments were also carried out to test the bearing pressure performance of multilayer stagger-split die. It is concluded that the stress distributions are reasonable and the materials are utilized effectively for multilayer stagger-split die. And experiments indicate that the multilayer stagger-split die can bear the greatest pressure.

 6. Social Media Reifegradmodell für die deutsche Versicherungswirtschaft

  OpenAIRE

  Füllgraf, Nicola; Völler, Michaele

  2012-01-01

  Social Media werden mittlerweile auch von vielen deutschen Versicherern für die Kommunikation mit ihren Kunden und Interessenten eingesetzt. Die Intensität und der Erfolg unterscheiden sich jedoch signifikant voneinander. Inhalt dieses Artikel ist ein Reifegradmodell für die deutsche Versicherungswirtschaft, das auf Basis belastbarer Key Performance Indikatoren die Social Media-Reife eines Versicherungsunternehmens in Form eines Ratings bemisst. Weiterhin wird eine erste Einschätzung des Reif...

 7. 96 Über die Morphosyntaktische Struktur von Nominalkomposita im ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die Yorùbá-Sprache, die von mehr als 25 Millionen Menschen allein in Nigeria gesprochen wird (vgl. Weisser 2008:1), ist die. Sprache der Yorùbá. Sie wird neben anderen Sprachen hauptsächlich in Südwest-Nigeria und z.T. in Benin, Togo,. Brasilien und Kuba gesprochen. Sie ist eine isolierende. Tonsprache, die zum ...

 8. die keuring van kandidate vir teologiese opleiding noodsaak en ...

  African Journals Online (AJOL)

  25 Aug 2010 ... s. /T h e o lo g ic a l S tu d ie s http://www.hts.org.za. Original Research. A rtic le #. 8. 2. 8. (page number not for citation purposes). Cooke & Nel. 2. Vol. 66 No. 2 Page 2 of 6. Keuring. Keuring kan beskryf word as die siftingsproses met die oog op goedkeuring van kandidate vir toelating tot die bediening. Die.

 9. Teologiese opleíding tydens die Reformasie

  African Journals Online (AJOL)

  Teoloe sees Anselmus van Canterbury en Thomas van Aquino het die antieice wys- heid, veral die metodologie van Aristoteles, ten voile in die Christelike wêreld- beskouing geintegreer en sodoende 'n indrukwekkende en alles omvattende gods- dienstige wêreldbeskouing geskep. Tog het dié hoogstaande wetenskap en ...

 10. Die hermeneutiek van kerkgeskiedenis en “teologiegeskiedenis”: 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  Foucault se oortuiging dat waarheid die effek van mag (en magsrelasies) is, bring hom tot wat hy beskou as 'n “anti-foundationalist challenge” (McClintock Fulkerson & Dunlap 2000:122). Anti-foundationalism dui op Foucault en die Postmodernisme se verwerping van foundationalism. Die koms van Postmodernisme het.

 11. 'n voorgestelde raamwerk vir die skryf van 'n akademiese publikasie

  African Journals Online (AJOL)

  Die skryf van 'n akademiese publikasie. 145. Paradigma. Inhoud. Slagkreet. Probleem. Behaviourisme Mense word gekon- disioneer hoe om op te tree. Ek kan myself nie help nie. Alles word tot oor- saak en gevolg gere- duseer. Utilitarianisme Moraliteit is nuttig as dit die gewenste resultaat kan bring. Die grootste geluk.

 12. Ontstaan, rol en betekenis van die Afrikaanse koerante

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. P. Pienaar

  1975-05-01

  Full Text Available Die koerant soos ons dit vandag ken, het pas 2 000 jaar oud geword, nou wel nie altyd gedruk en met kleurfoto’s versier nie, maar nietemin herkenbaar nuusblad. Ons dank vandag die Romein Cicero vir ons kennis van die heel oudste koerante.

 13. Noodlottige kindermishandeling: 'n literatuuroorsig en die profiel in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Literatuuroorsig en bespreking. Literatuuroorsig. 'n Studie wat in The Children's Hospital in Camperdown, Australië, onderneem is,3 toon dat die meerderheid slagoffers van noodlottige kindermishandeling (9 van 17 gevalle) jonger as een jaar oud was, terwyl die res van die slagoffers almal jonger as drie jaar oud was.

 14. 'n Redaksionele voonvoord tot die Hervorrade Teologiese Studies ...

  African Journals Online (AJOL)

  Hy is nie net 'n geëerde oud-redaksielid nie, maar was self vanaf 1957 tot 1971 verantwoordelik vir die versorging van die tydskrif en het ook vanaf 1982 tot 1985 as redaksiesekretaris opgetree. Hierbenewens is prof Pont dié medewerker wat verreweg die meeste artikels in HTS laat publiseer het, te wete ses en sestig tot ...

 15. Die Wirtschaftskrise und Arbeitsplatzqualität in Europa

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leschke, Janine; Watt, Andrew

  2013-01-01

  Die Wirtschaftskrise hat dramatische und langfristige Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte auf der ganzen Welt. Der jüngste Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu globalen Beschäftigungstrends (vgl. ILO 2012) machte deutlich, welchen Schaden die Krise in Hinblick auf den Beschäfti...

 16. Op pad na 'n omvattende woordeboekkultuur in die digitale era

  African Journals Online (AJOL)

  user

  Dit is 'n omvattende oorgang in eie reg; nie net in die leksiko- grafie nie. In die leksikografie het .... daar gewaak word teen data-oorlading, vergelyk Gouws en Tarp (2016). In die ..... Prentewoordeboek vir kinders/Children's picture dictionary (Jones et al. 2014) is nie .... They don't mind paying through the nose for the latest ...

 17. Die „Neue Ökonomie“ des industriellen Kapitalismus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Reckendrees, Alfred

  2015-01-01

  Als die Industrialisierung um 1840 in den meisten deutschen Regionen begann, arbeiteten in Aachen bereits mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in großen Fabriken. Dampfmaschinen und rauchende Schornsteine prägten das Bild der Stadt. Wie kam es dazu? Welche Veränderungen brachte die Industriewi...

 18. Darwin als Sehhilfe für die Psychologie - Evolutionspsychologie

  Science.gov (United States)

  Schwab, Frank

  Im Folgenden geht es um Einäugige, stereoskopisches Sehen, weite und enge Horizonte, Monokel und Sonnenbrillen. Der Beitrag versucht die Metapher des Sehens und der Sehhilfen anzuwenden, um so zu verdeutlichen, welchen Gewinn die herkömmliche Psychologie durch die Verwendung einer Darwin'schen Brille erlangen kann.

 19. Vrede in die boek van Esegiël

  African Journals Online (AJOL)

  14 Aug 2015 ... Die eerste en derde gedeeltes van die boek kan soos volg in verdere onderafdelings ingedeel word: • 1–24: Profesieë (van oordeel) teen Israel voor die val van Jerusalem. • 1–3: Roepingsvisioen. • 4–11: Tekens en gesigte wat oordeel oor Israel aankondig en veral teen Juda en Jerusalem gerig is.

 20. Die Lehre qualitativer Marktforschung – eine multiperspektivische Evaluierung didaktischer Erfahrungen

  OpenAIRE

  König, Bettina; Kummer, Claudia

  2011-01-01

  Ziel der Lehre von qualitativer Marktforschung an einem betriebswirtschaftlichen Fachhochschulstudiengang ist die Vermittlung von Methodenwissen, das praxistauglich ist und gleichzeitig den Standards der wissenschaftlichen Forschung entspricht. Die konzeptionelle und inhaltliche Gestaltung einer Lehrveranstaltung, die sowohl das ExpertInneninterview wie auch das Verfahren einer Fokusgruppendiskussion erfahrbar macht, birgt Herausforderungen für Lehrende wie auch für Vollzeit- und berufsbeglei...

 1. Die Lehre qualitativer Marktforschung - eine multiperspektivische Evaluierung didaktischer Erfahrungen

  OpenAIRE

  König, Bettina; Kummer, Claudia

  2011-01-01

  Ziel der Lehre von qualitativer Marktforschung an einem betriebswirtschaftlichen Fachhochschulstudiengang ist die Vermittlung von Methodenwissen, das praxistauglich ist und gleichzeitig den Standards der wissenschaftlichen Forschung entspricht. Die konzeptionelle und inhaltliche Gestaltung einer Lehrveranstaltung, die sowohl das ExpertInneninterview wie auch das Verfahren einer Fokusgruppendiskussion erfahrbar macht, birgt Herausforderungen für Lehrende wie auch für Vollzeit- und berufsbeglei...

 2. Die funksies en toepassings van retoriese vrae | van der Merwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit kan byvoorbeeld in ekspressiewe funksie aangewend word ter be- klemtoning, ter oorreding en ter uiting van emosies. Hierdie soort vrae kom voor in mondelinge kommunikasie (bv. toesprake, didaktiese redevoering en gemoedelike gesprekvoering) en geskrewe taal (bv. in die media en die letterkunde). Die retoriese ...

 3. IN KRITIESE BESKOUING VAN INLEIDING TOT DIE SEMANTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  Dit laat twee interpretasie- moontlikhede oop: "later" kan of beteken "later in Syntactic Structures. (Chomsky 1957)", of "tussen Syntactic Structures en Katz en Fodor (1963) se The Structure of a Semantic Theory". Laasgenoemde werk is naamlik die eerste wat deur De Klerk as deel van die tweede periode, "die aanloop tot.

 4. Zur Einführung: Die Chamisso-Literatur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nazli Hodaie

  2017-04-01

  Die vorliegende ZIF-Ausgabe widmet sich solchen literarischen Schaffensprozessen, die im Folgenden unter „interkultureller Literatur“ zusammengefasst werden. Am Beispiel der so genannten „Chamisso-Autorinnen und -Autoren“ setzen sich die Beiträgerinnen und Beiträger mit interkultureller Literatur im Kontext der Literaturwissenschaft sowie Literaturdidaktik auseinander und diskutieren ihren gesellschaftlichen Stellenwert.

 5. Ueber die arten und den Skelettbau von Culcita

  NARCIS (Netherlands)

  Hartlaub, Clemens

  1892-01-01

  Das Genus Culcita Agass. zählt durch die merkwürdige Form und die ansehnliche Grösse seiner Arten zu den interessantesten Asteriden, und gut conservirte Exemplare davon gehören zu den Zierden unsrer Museen. Um so bedauerlicher erschien es mir, als ich vor einiger Zeit den Versuch machte die von

 6. Die Sozialinvestitionsperspektive der Europäischen Union

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leibetseder, Bettina

  2016-01-01

  Als Ausweg aus der neoliberalen Sozialpolitik der letzten Jahre wird die Sozialinvestitionsperspektive von internationalen und europäischen, politischen und akademischen Akteuren/innen forciert. Widersprüchlich sind aber die Konzeption des Ansatzes sowie die politischen Reformvorschläge. Der Beit...

 7. Burnham in Rhodesia kritiese beskouing oor die betroubaarheid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Op Nuwejaarsdag 1893 het Frederick Russell. Burnham, na omswerwings in die Ameri- kaanse weste en Mexico, van San Francisco na Durban gereis en kort voor ... king by Pietersburg te verkry, 'n verkenning na Brakpan en die gevangeneming te Sannas- pos. Hier ontsnap Burnham wat hom nou toela op die vernieling ...

 8. Letting die: A moral defence | Adenugba | Sophia: An African ...

  African Journals Online (AJOL)

  This paper draws a distinction between letting die and active euthanasia. It argues that there is a moral difference between letting die and active euthanasia which strictly intends to cause death. The difference between letting die and active euthanasia lies in intention though intention in both cases can be said to be ...

 9. Die waarde van Akteur-Netwerk-Teorie en 'n etnografiese ...

  African Journals Online (AJOL)

  Kate H

  Die navorser het hierna getel hoeveel maal die onderskeie akteurs voorgekom het. Dit het ook duidelik geword dat sekere akteurs telkens sáám in die netwerk figureer. In hierdie verband meen Buzelin (2007:163) dat dit belangrik is vir navorsers om in gevallestudies ondersoek in te stel na hoe dikwels sekere praktyke (of ...

 10. Die hormoonfabriek. Saskia Goldschmidt. Vertaal deur Daniel Hugo ...

  African Journals Online (AJOL)

  wat dan voortgaan met kommentaar op. “die skrywer” se boek. Die onderhawige teks, Die Hormoonfabriek, is Daniel Hugo se Afrikaanse vertaling uit Nederlands van Saskia Goldschmidt se gelyknamige debuutroman.Dit is dus, soos alle vertaalde romans, minstens twee maal geskryf: eers in Nederlands deur Goldschmidt, ...

 11. Vergelyking van verrykte gars, koring, triticale en mielies vir die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Teen die agtergrond van wêreldwye en plaaslike graansurplusse, sowel as die gunstige VOV op verrykte gars en triticale, word voorsien dat hierdie kleingrane met ekonomiese voordele vir die afronding van voerkraallammers aangewend kan word. Keywords: Barley, growth, lambs, maize, triticale, voluntary intake, wheat.

 12. Rapid die manufacturing using direct laser metal deposition

  CSIR Research Space (South Africa)

  Pereira, MFVT

  2009-01-01

  Full Text Available This paper highlights the work undertaken at the CSIR on the issue of rapid die manufacturing through the application and evaluation of a rapid prototyping technique and coating technologies applied to die components of a high pressure casting die...

 13. Die Rolle von RANK-Ligand und Osteoprotegerin bei Osteoporose

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hofbauer LC

  2004-01-01

  Full Text Available Receptor activator of nuclear factor (NF- κB ligand (RANKL, sein zellulärer Rezeptor RANK und der Decoy-Rezeptor Osteoprotegerin (OPG stellen ein essentielles Zytokinsystem für die Zellbiologie von Osteoklasten dar. Verschiedene Untersuchungen belegen die Bedeutung von Störungen des OPG/RANKL/RANK-Systems bei der Pathogenese metabolischer Knochenerkrankungen. In dieser Arbeit werden die wichtigsten Störungen des OPG/RANKL/RANK-Systems bei verschiedenen Osteoporoseformen dargestellt. Östrogenrezeptor- (ER- Agonisten wie 17 β-Östradiol, Raloxifen und Genistein stimulieren die osteoblastäre Produktion von OPG durch Aktivierung von ER- α in vitro, während Lymphozyten von Patientinnen mit Östrogenmangel RANKL überexprimieren. Die parenterale Gabe von OPG vermag den mit Östrogenmangel assoziierten Knochenverlust im Tiermodell und in einer kleineren klinischen Studie zu verhindern. Glukokortikoide und Immunsuppressiva steigern gleichzeitig die RANKL-Expression und hemmen die OPG-Produktion in osteoblastären Zellen in vitro. Glukokortikoide sind auch in vivo imstande, die OPG-Serumspiegel deutlich zu reduzieren. Dagegen hemmen biomechanische Reize in vitro die RANKL-Produktion und steigern die OPG-Produktion. Ein Fehlen dieser biomechanischen Reize bei längerer Immobilisierung kann daher den RANKL/OPG-Quotienten steigern, während die tierexperimentelle Immobilisierungs-Osteoporose durch die parenterale Gabe von OPG gemildert werden kann.

 14. D r . A. S iz oo , Christenen in die Antieke Wereld, JH Kok, Kampen ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Aan die hand van 'n aantal sketse wat deeglik gefundeer is in die oud-christelike bronnemateriaal, bied hierdie bekende skrywer 'n blik in die alledaagse lewe van die vroeë Christendom. Hoewel populêr geskrywe en maklik verstaanbaar vir die nie-teoloog, is die werk in die gebruik van sy bronne en sy gevolgtrekkinge ...

 15. Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in menige van die stories voorkom. Hier is dit die onvermydelike aftakelingsproses van die liggaam (en verstand) wat 'n beduidende invloed op die skrywer het. In verhale soos “Wat 'n lieflike geraas”, “Die ou met die overall”, “Lofredes en ...

 16. NDOGM EN H IST OR IES OOG PU NT BESIEN . Die Apostoliese

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ou kerkleraars oer die hiernamaals heidense bestanddele bevat het, waardeur die beskouing van die Roomse Kerk oor die nederdaiing be- invloed is. Rome leer dat die hiernamaals vyf verskillende plekke bevat. Christus het na een van daardie vyf plekke afgedaal. en wel na die verblyfplek van die gelowiges wat voor sy ...

 17. D r . C. J. G oslinga , De boeken Samuel opnieuw uit die grondtekst ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  nie tot 'n redelike vertaling kom nie as ons nie van die oorgelewerde. Hebreeuse teksvorm afwyk nie. Deur die vonds van stukke uit Samuel in een van die Dooie See grotte sal die tekskritiek van hierdie boek in die komende jare vermoedelik dikwels ter sprake kom; dit is wel duidelik dat die lesings van die Griekse vertaling ...

 18. woord beter aan hierdie doel nie, as die huidige uitgawe. A. S. G ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  ... twee van die vemaamste ondersoekers van die vonds, op spannende en onderhoudende wyse vertel. Een belangrike resultaat is dat die gnostiese Evangelium Veritatis wat nou vir die eerste maal onder die oë van die wetenskap kom, afhanklik is van die kanonieke vierde Evangelie en daarmee is vanselfsprekend alle.

 19. V.I. Romeiko Gurko: Van militere attache tot generaal aan die Oosfront

  African Journals Online (AJOL)

  Hy voer die ruitery aan tydens die langdurige beleg van die stad Plevna in Bulga- rye. Hy trek met 70000 soldate in Desember. 1877 oor die Balkanberge. Dit was winter en die tog was baie moeilik, vergelykbaar met Napo- leon se tog oor die Alpe. Hy het daarna die Tur- ke 'n paar maal verslaan en Adrianopel beset.

 20. Die maak van ’n kies-jou-eie-avontuur-boek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Preller

  2000-04-01

  Full Text Available ’n Kies-jou-eie-avontuur-boek het nie ’n hoofkarakter nie. Jy die leser, is die hoofkarakter in die boek. Die boek is dus in die tweede persoon geskryf. Alles wat gebeur, gebeur met jou. Jy, die leser, word op spesifieke plekke in die boek voor ’n keuse gestel.

 1. Kierkegaard se, drei grossen ideen” en die ini- siasie van henry van eeden (sewe dae b y die silbersteins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. S. Venter

  1977-03-01

  Full Text Available Die doel van Henry se verblyf by die Silbersteins word vroeg in Sewe dae verwoord as Jock tydens die eerste aandbyeenkoms sê dat Henry „van sekere gevestigde idees” (p. 16 ontslae moet raak. Ook mrs. Silberstein beskou dit as noodsaaklik dat sy on­ skuld vemietig moet word (p. 22. Op die oggendwandeling van die tweede dag herhaal Jock sy stelling van die vorige aand en voeg daaraan toe dat daar baie dinge is wat Henry ,,sal moet leer en verleer” (p. 28. Vir die modeme mens, wat „van die vrug van kennis geëet” het, is daar „geen illussies meer nie” (p. 32.

 2. Die individualisme van organisasies: Edward E. Lawler III se bydrae tot die bedryfs-organisasie sielkunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. D. Coetsee

  1976-11-01

  Full Text Available Lawler's research publications over a large number of topics. His primary scientific interest, however, is job motivation and how it influences human behaviour in the world of work. Lawler emphasizes that the causes of motivational and job dissatisfaction problems are rooted in the fact that organizations are designed for the hypothetical "average person" and that any given labour force possess few, if any, average persons. The various methods which Lawler proposes to individualize organizations are described in this article. It includes new views and recommendations regarding topics such as rewards and fringe benefits, selection, job design and job enlargement, leadership, hours of work and training. Opsomming In Lawler se navorsingspublikasies word 'n wye verskeidenheid onderwerpe aangeroer. Sy basiese wetenskaplike belangstelling is egter werksmotivering en hoe dit menslike gedrag in die beroepswêreld beïnvloed. Hy lê klem daarop dat motiverings- en werksontevredenheids-probleme veroorsaak word deur die feit dat organisasies ontwerp word vir die hipotetiese “gemiddelde persoon” en dat enige gegewe arbeidsmag oor min, indien enige, “gemiddelde” persone beskik. Die verskillende metodes wat voorgestel word om die organisasie te individualiseer word in hierdie artikel beskryf. Dit sluit nuwe benaderings en aanbevelings aangaande onderwerpe soos vergoeding en byvoordele, keuring, posontwerp en posverruiming, leierskap, werksure en opleiding in.

 3. Skrifkritiese opstandingsperspektiewe – beoordeel vanuit die gereformeerde teologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carel Coetzee

  2015-12-01

  Full Text Available Hierdie artikel ondersoek die aard en omvang van skrifkritiese opstandingsperspektiewe binne die Suid-Afrikaanse teologie. Spesifieke klem word op die konsekwensies gelê wat skrifkritiese opstandingsperspektiewe vir die kernleerstukke van die Christelike geloof inhou. Verdere konsekwensies raak die hart van die individu se daaglikse geloofslewe en die praktyk van die kerk. Ten einde hierdie doel te bereik, word enkele skrifkritiese opstandingsperspektiewe kortliks gestel. Standpuntstelling word deur ’n beoordeling van elke standpunt vanuit ’n skrifverantwoorde teologie gevolg. Die standpunt word gestel dat skrifkritiese teoloë dikwels die ryke betekenis van Christus se opstanding ontken of onderbeklemtoon. Die navorsing vir hierdie artikel het verder getoon dat skrifkritiese opstandingsperspektiewe verreikende negatiewe konsekwensies vir ’n skrifverantwoorde teologie inhou. Die gevolgtrekking is dat skrifkritiese opstandingsperspektiewe onversoenbaar met die tradisioneel-reformatoriese leer van die Christologie is. This article investigates the nature and extent of scripture-critical views of the resurrectioni n the context of South African theology. Special attention is given to the consequences that a scripture-critical view of the resurrection has on the core doctrines of reformed theology. Further consequences also affect the day-to-day faith of believers and the mission and effectiveness of the church. In order to conclude this investigation a number of scripturecritical views of the resurrection are critically investigated and evaluated from the perspective of the paradigm of reformed Dogmatics. Research has proven that scripture-critical scholars of theology displace or undervalue the impactful meaning of Christ’s resurrection. Scripturecritical views of the resurrection have numerous negative consequences for the traditional doctrines of reformed theology. This article has determined that a scripture-critical view of the

 4. Neustart des LHC CERN und die Beschleuniger : die Weltmaschine anschaulich erklärt

  CERN Document Server

  Hauschild, Michael

  2016-01-01

  Michael Hauschild führt den Leser dieses essentials zurück zu den Anfängen des CERN, des Europäischen Forschungszentrums für Teilchenphysik bei Genf; einem der faszinierendsten Forschungszentren überhaupt, zu seiner Geschichte, zu seinen Menschen und seinen Beschleunigern. Der Autor erläutert die Funktionsweise von Teilchenbeschleunigern und wie ausgehend von den ersten Ideen schließlich der Large Hadron Collider LHC gebaut wurde, der größte Teilchenbeschleuniger der Welt und die heutige Weltmaschine. Nach einer Pause von mehr als zwei Jahren wurde der LHC im Frühjahr 2015 wieder in Betrieb genommen, um mit höherer Energie als je zuvor die Geheimnisse der Natur zu enträtseln.

 5. Die oorsake van en bydraende faktore tot eensaamheid: 'n literatuuroorsig

  OpenAIRE

  Doman, LCH; le Roux, A

  2010-01-01

  'n Groot deel van die bevolking ervaar gereeld eensaamheid en dit word as 'n algemene verskynsel in die menslike bestaan beskou. Verskeie studies dui daarop dat jong mense veral vatbaar is vir eensaamheid. Eensaamheid word ook beskou as 'n risiko-faktor vir 'n wye verskeidenheid probleme wat 'n potensiële gevaar vir die mens se gesondheid inhou. Verskeie faktore wat 'n invloed op die mate van eensaamheid het, is ook kenmerkend van die Suid-Afrikaanse konteks. Rokach se model van eensaamheidsv...

 6. Mediale Zukunft : die Erreichbarkeit des (Anti-)Utopischen

  OpenAIRE

  Orth, Dominik

  2009-01-01

  Während die Erforschung der politischen und literarischen Utopien und Anti-Utopien im wissenschaftlichen Diskurs nach wie vor eine große Rolle spielt, wurde die Analyse von utopischen und anti-utopischen Aspekten im Medium Film bislang vernachlässigt. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass die Existenz von genuinen filmischen (Anti-)Utopien bezweifelt werden kann. Seit der Verlagerung der literarischen (Anti-)Utopien vom Raum in die Zeit ist die Darstellung von Gesellschaftsmodellen zumeist ...

 7. Die Rolle des Gerichtsdolmetschers - Experte oder notwendiges Übel?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Tina Paulsen

  2012-01-01

  Die Zahl der gedolmetschten Gerichtsverhandlungen steigt weiterhin in vielen Rechtssystemen, weshalb es immer wichtiger wird, dass Rechtssysteme über qualifizierte Dolmetscher verfügen. In Dänemark begegnen Richter, die Rezipienten von Gerichtsdolmetschleistungen sind, sowohl professionellen als...... auch nicht- oder semi-professionellen Gerichtsdolmetschern. Dies lässt vermuten, dass die Richter in der Praxis Dolmetschleistungen von sehr unterschiedlicher Qualität erleben und vermutlich kein einheitliches Bild von der Rolle des Gerichtsdolmetschers haben. Ziel der Studie, die ich in diesem Beitrag...

 8. Neue Methoden für die Optimierung verfahrenstechnischer Prozesse

  OpenAIRE

  Hokenmaier, Stephania

  2013-01-01

  Die Verfahrenstechnik beschäftigt sich mit der Trennung, Umwandlung oder Verflüssigung chemischer Stoffe, wie zum Beispiel die Zerlegung von Luft in ihre Hauptbestandteile Sauerstoff, Stickstoff und Argon oder die Reinigung und Verflüssigung von Erdgas. Mit Hilfe von Prozesssimulatoren können verfahrenstechnische Anlagen, oder Teile davon, modelliert, simuliert und anschließend optimiert werden. Die Engineering Division der Linde AG, eines der weltweit führenden Unternehmen für die Planung...

 9. Die Behandlung des Akustikusneurinoms mit dem Gamma-Knife

  OpenAIRE

  Hempel, Elizabeta

  2005-01-01

  Das Akustikusneurinom ist mit ca. 6% der häufigste intrakranielle Tumor und hat eine jährliche Inzidenz von 1:100000. Die durchschnittliche Wachstumsrate beträgt 2 mm pro Jahr, wobei es auch Akustikusneurinome gibt, die sehr viel schneller wachsen können. Bei der Behandlung des Schwannoms stehen uns zwei Modalitäten zur Verfügung. Die konventionelle Chirurgie und die stereotaktische Radiochirurgie, zu der die Gamma-Knife Therapie und der Linearbeschleuniger zählen. Sorgfältig ausgesuchte P...

 10. Die Bundesstatistik als Anbieter und Nutzer von raumbezogenen Daten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Humbel

  Einige konkrete und potentielle Anwendungen der vorhandenen Daten sollen das Potential und die Breite der Fragestellungen, die damit angegangen werden können, illustrieren. Eine besondere Stellung dürfte in Zukunft aber auch die Satellitenfernerkundung erhalten, deren Daten und Auswertungen eine willkommene Ergänzung für die eher traditionellen GIS-Datensätze bilden werden. Ein erster Pilotversuch wurde vor wenigen Monaten im BFS gestartet, der zum Ziel hat, die Machbarkeit einer gesamtschweizerischen Unterscheidung von Laub-, Nadel- und Mischwald als Ergänzung der auf der Grundlage von konventionellen Luftbildern erhobenen Arealstatistik nachzuweisen.

 11. Dying with dignity: a concept analysis.

  Science.gov (United States)

  Hemati, Zeinab; Ashouri, Elaheh; AllahBakhshian, Maryam; Pourfarzad, Zahra; Shirani, Farimah; Safazadeh, Shima; Ziyaei, Marziyeh; Varzeshnejad, Maryam; Hashemi, Maryam; Taleghani, Fariba

  2016-05-01

  This article is a report of an analysis of the concept of dying with dignity. Dignity is an important component of providing care for dying patients and their families. Nevertheless, given that this concept is poorly defined, concept analysis is one of the best ways to define and clarify the concept of death with dignity with the aim to enhance its application in clinical practice, research and education. A search of multiple nursing and social sciences databases was undertaken, including Academic Search Complete, Science Direct, ProQuest, Scopus, Medline, PubMed, EBSCO, Ovid, Noormage, Cinahl, Magiran, PsycINFO and SID. After an extensive review of the literature from 1998-2014, about 14 related articles were included in the study. Based on these articles, the applications, attributes and experimental results of and references to death with dignity were recorded. Based on this analysis, the most important attributes of this concept included respect for privacy, respect, spiritual peace and hope. The antecedents of this concept included consideration of moral values during caregiving, preservation of human dignity as a patient right and professional ethics, and belief in the dignity of self and others, consideration of culture in providing end-of-life care. The consequences of this concept included a sense of peace in the patient and their family, peaceful death and provision of patient privacy and comfort. The concept of patient dignity has been referred to in many contexts. However, considering the dignity of dying patients commensurate with their culture is the most important component of care provided by nurses to facilitate a peaceful death. Respecting the dignity of the patient results in the reduction of her/his suffering and prepares her/him for a comfortable death. © 2016 John Wiley & Sons Ltd.

 12. Euthanasia, assisted dying and the right to die in Ghana: a socio-legal analysis.

  Science.gov (United States)

  Owusu-Dapaa, Ernest

  2013-12-01

  There is unanimity among states to protect the continuation of life of the individual as a safeguard against their collective extinction. The right to life is accordingly guaranteed but its antithesis, the right to die is the subject of an unending debate. The controversy over the right to die is deepened by rapid advances in medicine, creating the capability for prolongation of life beyond the span which one's natural strength can endure. Ghana's supreme law explicitly guarantees the right to life but remains ambiguous on right to die, particularly euthanasia and assisted dying. Thus, some of the other rights, such as the right to dignity and not to be tortured, can creatively be exploited to justify some instances of euthanasia. Ghana's criminal code largely proscribes euthanasia. Notwithstanding, proscription of euthanasia and assisted dying by the law, in Ghana's empirical work undertaken in some of the communities in Ghana, suggests that euthanasia is quietly practisedin health facilities and private homes, especially in the rural areas. Contrary to the popular reasons assigned in the literature of the Western world, with respect to the practice or quest for legalization of euthanasia as being a necessity for providing relief from pain or hopeless quality of life, empirical data from social and anthropological studies conducted in Ghana reveal that poverty is the motivation for informal euthanasia practice in Ghana rather than genuine desire on part of patients to die or their relatives to see to their accelerated death. Apart from poverty, traditional cultural values of African societies consider non-natural death as a taboo and ignominy to the victim and his family. Thus, any move by the government to legalize euthanasia will need to be informed by widely held consultations and a possible referendum; otherwise the law may be just a mere transplant of Western models of legislation on euthanasia without reflecting the ethos of the African people.

 13. Marlena Jabłońska, Die neuen Herausforderungen für die Archive. Soziale Kommunikation und Publicrelations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesława Kwiatkowska

  2017-11-01

  Full Text Available Die 2016 veröffentlichte Monografie Marlena Jabłońskas unter dem Titel „Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations“ [„Die neuen Herausforderungen für die Archive. Die soziale Kommunikation und Publicrelations“] kann nicht nur für die Archivarinnen und Archivare, die ihre Hauptempfänger sind, sondern auch für die Bibliothekarinnen und Bibliothekare aufschlussreich sein. Sie ist ein vorbildlicher Vorschlag, um die soziale Kommunikation und Publicrelations im Zusammenhang mit allen Aufgaben der Archive zu schildern. Es ist eine Verwaltungsphilosophie, die es erlauben sollte, ihre Funktionsweise zu verbessern und die soziale Rezeption positiv zu beeinflussen. Die vorgeschlagenen Lösungen können in der Praxis genutzt werden, selbstverständlich flexibel betrachtet und entsprechend gut angepasst an ein bestimmtes Archiv, an seinen Bestand und seine Bedürfnisse. Dieser neue Blick auf die Archive entspricht sehr gut dem Wandel der Archive und ihrem Milieu in den letzten Jahren. Die technologische Revolution, insbesondere aber die immer größere Offenheit der Archive, erzwingen die Änderungen in ihrer Tätigkeit und die Verwendung immer besserer Verwaltungswerkzeuge, die bereits von verwandten Institutionen, darunter den Bibliotheken erfolgreich verwendet werden. Die Arbeit wurde in einer schönen, lebendigen Sprache verfasst, manchmal sogar sehr emotional. Das zeugt vom Engagement der Autorin und ihrer Überzeugung vom großen Wert der angesprochenen Fragen und formulierten Vorschläge. Die für die Archivare schwierigen Verwaltungsfragen schildert sie klar und verständlich. Den Inhalt bereichern zahlreiche Abbildungen und Tabellen, die von der Autorin bearbeitet wurden. Sie sind eine gute Bestätigung der erläuterten Fragen und erleichtern das Verständnis von Schlussfolgerungen und Zusammenfassungen. Das Buch wurde sorgfältig vorbereitet und veröffentlicht vom Wissenschaftlichen Verlag der Nikolaus

 14. Dying Behind the Scenes of Society

  DEFF Research Database (Denmark)

  Freund, Aya Mortag

  2013-01-01

  We have probably all had the experience of coming across a homeless man lying in the street, wondering perhaps whether he was asleep or in fact dead. Or read stories in the newspaper about elderly and lonely men and women found dead in their apartments several weeks after death occurred. Stories...... and experiences like these affect me deeply and have made me wonder what happens to the most socially vulnerable and isolated people when they become ill and dying. Who looks after them, e.g. if their substance abuse has alienated them from their family and friends, and they are in need of care and treatment? Can...

 15. Einführung in die Konstruktionsmethodik

  Science.gov (United States)

  Linke, Petra; Weidermann, Frank

  Für die Entwicklung eines konkurrenzfähigen Produktes ist eine sehr gute Idee von entscheidender Bedeutung. Eine mittelmäßige Idee, konstruktiv gut umgesetzt reicht beim heutigen Verdrängungswettbewerb nicht mehr, um am Markt bestehen zu können. Rund 80% der Kosten eines Produktes werden in der Konstruktion festgelegt. Deshalb steht am Anfang einer Produktentwicklung immer eine intensive Ideenfindung. Der konstruktive Entwicklungsprozess ist dann weiter gegliedert in Planen und Klären der Aufgabe, Konzipieren, Entwerfen und Ausarbeiten.

 16. Welche Zukunft für die Demokratie? Welche Demokratie für die Zukunft?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Pinzani

  2010-01-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1677-2954.2010v9n1p149 Otfried Höffes neuestes Buch zum Thema, Demokratie in der heutigen Welt“ – ein Thema, dem der Tübinger Sozialphilosoph schon die vorausgegangenen Bände Demokratie im Zeitalter der Globalisierung (1999 und Wirstschaftsbürger, Staatsbürger, Weltbürger (2004 gewidmet hatte – stellt einen wichtigen Versuch dar, die Frage der Zukunftsfähigkeit der Demokratie zu beantworten.

 17. ["Good dying"--definition and current state of research].

  Science.gov (United States)

  Hutter, Nico; Stößel, Ulrich; Meffert, Cornelia; Körner, Mirjam; Bozzaro, Claudia; Becker, Gerhild; Baumeister, Harald

  2015-08-01

  The advances of modern medicine did not only result in prolongation of life expectancy, but also led to a shift from dying at home to dying in public institutions. In western countries most people die at advanced age in medical facilities. Hence, the question regarding the conditions, which should be provided by society and especially medicine, to allow terminally ill people to experience "good dying" is substantial. For this purpose, an examination of patients', family members' and health care providers' understanding of the term " good dying" is required. The present paper aims at shedding light on the term "good dying" and to summarize the current state of research. Therefore, the attributes of "good dying" will be described from the perspectives of patients, family members and health care providers, which are discussed and examined in current medical-sociological research. These attributes can be illustrated on three dimensions: Quality of life at the end of life (e. g. pain relief, mental well-being), quality of dying (e. g. avoiding prolonged dying, autonomy, presence of relatives) and quality of health care at the end of life (e. g. patient-oriented health care, positive communication between health care providers and patients, availability of guidelines). Although the attributes of "good dying" are described in detail in the existing literature, further studies have to clarify the relevance and impact of these attributes as predictors of "good dying". © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York.

 18. Simulation of Stamping Process of Automotive Panel Considering Die Deformation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Keum, Y.T.; Ahn, I.H.; Lee, I.K.; Song, M.H.; Kwon, S.O.; Park, J.S.

  2005-01-01

  In order to see the effect of die deformation on the forming of sheet metals, the draw-ins, strains, and spring-backs of an automotive fender panels are numerically simulated considering the die deformation, which is found by the simultaneous structural analysis of press and dies. By coupling the forming analysis and the structural analysis, the die deformation is simultaneously taken into account in the forming process. Furthermore, for the consideration of load difference transferred among the upper die, punch, and blank holder due to the changes in sheet thickness, the gap elements are employed instead of the blank sheet in the structural analysis. The numerical simulation results of an automotive fender draw panel are compared with the measurements. The comparison of the forming and spring-back analysis results between the rigid die and the deformed die shows that the deformed tool provides more accurate forming and spring-back prediction

 19. Amerikanisierung durch Internationalisierung: Die Expansion der International Communication Association (ICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas Wiedemann

  2016-12-01

  Full Text Available Basierend auf der Soziologie Bourdieus problematisiert dieser Beitrag die Bemühungen der International Communication Association (ICA, sich über die Öffnung ihrer Führungsetage für Wissenschaftler außerhalb der USA in eine wahrhaft internationale Fachgesellschaft zu verwandeln und der Herausforderung einer global vernetzten Disziplin zu begegnen. Geleistet werden soll so ein kritischer Beitrag zur Selbstreflexion der Kommunikationswissenschaft, zu verstehen als Deutungsangebot und Ausgangspunkt für die wissenschaftliche Diskussion. Die Untersuchung von Habitus und Kapital der 29 ICA-Präsidenten und ICA Fellows aus der internationalen Scientific Community zeigt, dass die weltweit größte kommunikationswissenschaftliche Fachgesellschaft trotz der Ausweitung ihrer Führungsriege immer noch deutlichen US-Einflüssen unterliegt. Die neuen ICAWürdenträger, die für nationale und fachliche Vielfalt stehen sollen, stammen aus Weltregionen, die eine besondere Nähe zu den Vereinigten Staaten auszeichnet, und wurden an US-Universitäten sozialisiert oder stark von der US-amerikanischen Forschungstradition geprägt. Ausnahmen („Einkäufe“ von führenden Vertretern anderer Fachgesellschaften oder alternativer Paradigmen bestätigen die Regel. Die Internationalisierung der ICA-Führungsetage veränderte demzufolge weniger den Machtpol im Fach als vielmehr die Kommunikationswissenschaft weltweit. Zwar gelangten neue Perspektiven ins Zentrum der Disziplin. Im Gegenzug fand jedoch eine Amerikanisierung nationaler Felder statt, allen voran durch ICA Fellows als Vorbilder im Kampf um wissenschaftliches Kapital. Die Bemühungen der ICA, sich durch die Expansion ihrer Führungsriege zu internationalisieren, dürften somit die Machtstrukturen im Fach weiter verfestigt haben.

 20. Die skrifbeskouing van feministiese teoloë, in die besonder dié van Fiorenza, Brenner en Van Dijk-Hemmes – beoordeel in die lig van die gereformeerde teologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alta E. Swart

  2013-10-01

  Full Text Available Dit wil voorkom asof die feministiese Skrifbeskouing op die beginsel van selektiewe Skrifgesag berus. Dit beteken dat slegs dié dele in die Bybel wat met die feministiese ideologie ooreenstem, as gesaghebbend aanvaar word. Dit is veral die sogenaamde androsentriese taalgebruik wat dit vir aanhangers van hierdie benadering moeilik maak om die hele Skrif as gesaghebbend te erken. Hermeneuties vertoon hierdie benadering groot ooreenkomste met die Postmodernisme, waarin geen vaste reëls bestaan om die betekenis van tekste te bepaal nie. Gesien in die lig van die gereformeerde teologie, soos veranker in die Woord en belydenisskrifte, vertoon die feministiese teologie ernstige leemtes. Die bydraes (Skrifbeskouing van drie prominente feministiese teoloë – Fiorenza, Brenner en Van Dijk-Hemmes – word onder die loep geneem en teologies-krities geëvalueer ten einde hierdie leemtes uit te wys. It appears that the feminist view of Scripture is based on the principle of selective authority of the Scriptures, which means that only the parts of the Bible corresponding with the feminist ideology are accepted as authoritative. The use of androcentric language, in particular, makes it difficult for followers of feminism to accept the whole Bible as authoritative. Hermeneutically, their approach resembles Postmodernism, interpreting without any rules. Viewed from the paradigm of the reformed theology, which is anchored in Scripture and the articles of faith, feminist theology shows serious shortfalls. The contributions of three prominent feminist theologians – Fiorenza, Brenner and Van Dijk-Hemmes – are studied closely and evaluated critically in the light of the reformed theology, to underline these shortfalls.