WorldWideScience

Sample records for protection zastosowanie chemii

 1. Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie

  Mariola Kowalska

  2011-07-01

  Full Text Available Dzięki postępom medycyny oraz technologii medycznej możliwe dziś jest stosowanie wielu leków, w tym ketoprofenu, metodą jonoforezy, i to zarówno podczas leczenia sensu stricte, jak i w czasie rehabilitacji pacjenta. Ten sposób leczenia powinien być dostępny na każdym poziomie fizykoterapii według określonych standardów w zakresie rehabilitacji medycznej. Występowanie dolegliwości bólowych jest istotnym problemem zakłó- cającym stan chorego. Pojawienie się incydentów bólowych stanowi kluczowy problem, gdyż mogą one powodować zaburzenia zdrowia i samopoczucia. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie, zapobieganie i walkę z bólem. Dzięki zastosowaniu medycyny alternatywnej, leczenia farmakologicznego, jak również urzą- dzeń medycznych możemy wybrać odpowiednią metodę w konfrontacji z nim, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są terapią często wykorzystywaną do uśmierzania bólu ostrego, a także przewlekłego dotyczącego urazów powstałych w narządzie ruchu. Poprzez stosowanie leku metodą jonoforezy można uzyskać efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, z pominięciem doustnej drogi jego podania (per os. Zmienia to dotychczasowy schemat stosowania leków z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, głównie w przypadku chorób, w przebiegu których skuteczne jest miejscowe podawanie leku zawierającego jako substancję czynną ketoprofen. Zastosowanie jonoforezy umożliwia aplikację około 10-2000 razy więcej cząsteczek leczniczych niż zwykłe nałożenie substancji leczniczej na powierzchnię skóry, np. w postaci żelu.

 2. Geopolymers in Construction / Zastosowanie Geopolimerów W Budownictwie

  Błaszczyński, Tomasz Z.; Król, Maciej R.

  2015-03-01

  Within the framework of quests of supplementary and "healthier" binders to the production of concrete followed the development of geopolymers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The production of each ton of cement introduces one ton of CO2 into the atmosphere. According to various estimations, the synthesis of geopolymers absorbs 2-3 times less energy than the Portland cement and causes a generation of 4-8 times less of CO2. Geopolymeric concretes possess a high compressive strength, very small shrinkage and small creep, and they possess a high resistance to acid and sulphate corrosion. These concretes are also resistant to carbonate corrosion and possess a very high fire resistance and also a high resistance to UV radiation. W ramach poszukiwania zastępczych i "zdrowszych" spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Jednakże praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jeszcze nadal bardzo ograniczone. Produkcja każdej tony cementu wprowadza do atmosfery tonę CO2. Według różnych szacunków, synteza geopolimerów pochłania 2-3 razy mniej energii, niż cementu portlandzkiego oraz powoduje wydzielenie 4-8 razy mniejszej ilości CO2. Do tego betony geopolimerowe posiadają wysoką wytrzymałość na ściskanie, bardzo mały skurcz i małe pełzanie oraz dają wysoką odporność na korozję kwasową i siarczanową. Betony te są także odporne na korozję węglanową i posiadają bardzo wysoką odporność ogniową, a także wysoką odporność na promieniowanie UV.

 3. ZASTOSOWANIE FUNKCJONAŁU HU-WASHIZU W PLASTYCZNEJ ANALIZIE MES PŁYT GRUBYCH

  Jakub LEWANDOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W pracy sformułowano oryginalny, autorski funkcjonał dla zagadnień teorii plastyczności. Podstawą był funkcjonał Hu-Washizu z teorii sprężystości. Przyrostowa postać funkcjonału pozwala w prosty sposób budować algorytmy MES. Zastosowanie funkcjonału przedstawiono na przykładzie płyty grubej. Zastosowano model warstwowy aby uwzględnić częściowe uplastycznienie przekroju płyty. Algorytm MES dla płyty grubej zbudowano w oparciu o trójkątny trzy węzłowy element skończony z liniowymi funkcjami kształtu dla wszystkich przemieszczeń uogólnionych. Naprężenia i odkształcenia w tego typu elemencie przyjmuje się jako stałe. Przedstawiony algorytm nie wymaga żadnych dodatkowych równań teorii plastyczności i jest równoważny stowarzyszonemu prawu płynięcia plastycznego. Algorytm prowadzi do nieliniowego, przyrostowego układu równań algebraicznych, który rozwiązuje się metodą Newtona. Kilka prostych przykładów pozytywnie weryfikuje przyjęte założenia i stosowane algorytmy.

 4. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  . Konieczne wydaje się poszerzenie badań o zastosowanie ilościowego QEEG w pracy z dziećmi i adolescentami cierpiącymi na choroby psychiczne.

 5. Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci

  Bolesław Kalicki

  2012-11-01

  Full Text Available Odmienności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci predysponują do częstszego występowania zakażeń. Podstawą działania antybiotyków makrolidowych są ich właściwości bakteriostatyczne wynikające z blokowania podjednostki 50s i 23s rRNA. Makrolidy wykazują szereg dodatkowych działań pozarybosomalnych. Działanie to obejmuje wpływ na komórki układu odpornościowego, odpowiedź cytoki‑ nową, układ oddechowy i metabolizm glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę doty‑ czącą mechanizmów działania tej grupy antybiotyków. Makrolidy zmniejszają ilość neutrofilów w miejscu zapalenia poprzez hamowanie wydzielania czynników chemotaktycznych, blokowanie cząsteczek powierzch‑ niowych biorących udział w procesie migracji oraz kierowanie komórek zapalnych na drogę apoptozy. Wielo‑ kierunkowy wpływ antybiotyków makrolidowych na odpowiedź cytokinową sprowadza się głównie do obni‑ żania wydzielania cytokin prozapalnych i hamowania syntezy tlenku azotu. Ponadto zapobiegają one kolonizacji dróg oddechowych przez P. aeruginosa, co wynika z faktu blokowania przez makrolidy produkcji składników biofilmu, elementów układu quorum sensing (umożliwiającego komunikację się bakterii i hamo‑ wania produkcji czynników zjadliwości. Stosowanie makrolidów zmniejsza również produkcję śluzu w ukła‑ dzie oddechowym i poprawia klirens rzęskowy. Cytowane w opracowaniu badania dowodzą skuteczności makrolidów w zmniejszaniu nadprodukcji śluzu w drogach oddechowych i zapobieganiu kolonizacji przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą. Ponadto zmniejszają one częstość zaostrzeń i poprawiają jakość życia tych chorych. Nie zaobserwowano jednak istotnej poprawy parametrów spirometrycznych. W przebiegu zakażenia RSV zastosowanie makrolidów powoduje ograniczenie nasilonej reakcji przeciwzapalnej, nadreak‑ tywności oskrzeli i hipersekrecji śluzu, co skutkuje

 6. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 7. Zastosowanie programów komputerowych w rehabilitacji neuropsychologicznej dysfunkcji poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

  Ernest Tyburski

  2013-06-01

  Full Text Available W obrazie klinicznym stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM na funkcjonowanie chorych wpływają – poza objawami neurologicznymi – współwystępujące objawy neuropsychologiczne, do których zalicza się zaburzenia emocjonalne i dysfunkcje poznawcze oraz czynniki osobowościowe. Dysfunkcje w sferze procesów uwagi, funkcji wykonawczych czy pamięci mają wpływ na zmniejszenie zdolności adaptacyjnych, które są kluczowe dla jakości życia chorych. W badaniach dużych grup klinicznych udowodniono obecność dysfunkcji poznawczych u 40–65% pacjentów. Najczęściej na SM zapadają osoby młode, u których dysfunkcje ruchowe i zaburzenia poznawcze mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie, a często też stają się przeszkodą w podejmowaniu zadań życiowych. Dlatego też istnieje potrzeba opracowania nowych i skutecznych programów rehabilitacyjnych dla tej grupy chorych. Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjentów z SM obejmuje różnego rodzaju oddziaływania, których celem jest leczenie dysfunkcji poznawczych. W pracy neuropsychologa coraz częściej jako narzędzie terapeutyczne wykorzystuje się programy komputerowe służące do treningów poznawczych. Podstawą dla tego typu oddziaływań są dowody świadczące o zmianach neuroplastycznych u osób ze stwardnieniem rozsianym. Największe efekty terapeutyczne osiąga się jednak dzięki współpracy zespołu interdyscyplinarnego, w którego skład powinni wchodzić neurolog, psychiatra, neuropsycholog oraz rehabilitant. W Polsce uzyskanie takiej pomocy przez pacjentów z SM jest nadal bardzo trudne. Przykładem obrazującym skuteczne zastosowanie rehabilitacji neuropsychologicznej za pomocą programów komputerowych jest studium przypadku chorego ze stwardnieniem rozsianym.

 8. Protective

  Wessam M. Abdel-Wahab

  2013-10-01

  Full Text Available Many active ingredients extracted from herbal and medicinal plants are extensively studied for their beneficial effects. Antioxidant activity and free radical scavenging properties of thymoquinone (TQ have been reported. The present study evaluated the possible protective effects of TQ against the toxicity and oxidative stress of sodium fluoride (NaF in the liver of rats. Rats were divided into four groups, the first group served as the control group and was administered distilled water whereas the NaF group received NaF orally at a dose of 10 mg/kg for 4 weeks, TQ group was administered TQ orally at a dose of 10 mg/kg for 5 weeks, and the NaF-TQ group was first given TQ for 1 week and was secondly administered 10 mg/kg/day NaF in association with 10 mg/kg TQ for 4 weeks. Rats intoxicated with NaF showed a significant increase in lipid peroxidation whereas the level of reduced glutathione (GSH and the activity of superoxide dismutase (SOD, catalase (CAT, glutathione S-transferase (GST and glutathione peroxidase (GPx were reduced in hepatic tissues. The proper functioning of the liver was also disrupted as indicated by alterations in the measured liver function indices and biochemical parameters. TQ supplementation counteracted the NaF-induced hepatotoxicity probably due to its strong antioxidant activity. In conclusion, the results obtained clearly indicated the role of oxidative stress in the induction of NaF toxicity and suggested hepatoprotective effects of TQ against the toxicity of fluoride compounds.

 9. Ve stínu elektronů: Kvantové efekty jader v chemii

  Hollas, D.; Muchová, E.; Slavíček, Petr

  2016-01-01

  Roč. 110, č. 5 (2016), s. 394-403 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk LD12025 Institutional support: RVO:61388955 Keywords : water hexamer * quantum chemistry * nuclear quantum effects * zero point energy * quantum delocalization Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.387, year: 2016

 10. JADERNÁ REZONANČNÍ VIBRAČNÍ SPEKTROSKOPIE A JEJÍ POUŽITÍ V BIOANORGANICKÉ CHEMII

  Srnec, Martin

  2016-01-01

  Roč. 110, č. 7 (2016), s. 471-475 ISSN 0009-2770 Institutional support: RVO:61388955 Keywords : nucleaR resonance vibrational spectroscopy * bioinorganic chemistry * metalloenzymology Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.387, year: 2016

 11. Whistleblower Protection

  The Whistleblower Protection Enhancement Act of 2012 (WPA) and the Whistleblower Protection Act of 1989 Enhanced by the Act of 2012 provides protection rights for Federal employees against retaliation for whistleblowing activities.

 12. Radiation protection

  Koelzer, W.

  1975-01-01

  Physical and radiological terms, quantities, and units. Basic principles of radiation protection (ICRP, IAEA, EURATOM, FRG). Biological effects of ionizing radiation. Objectives of practical radiation protection. (HP) [de

 13. Physical protection

  Myers, D.A.

  1989-01-01

  Physical protection is defined and its function in relation to other functions of a State System of Accounting for and Control of Nuclear Materials is described. The need for a uniform minimum international standard for physical protection as well as the need for international cooperation in physical protection is emphasized. The IAEA's INFCIRC/225/Rev. 1 (Annex 1) is reviewed. The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (Annex 2) is discussed. Photographs show examples of typical physical protection technology (Annex 3)

 14. Diplomatic Protection

  Režná, Jana

  2006-01-01

  Final thesis Topic: Diplomatic protection Thesis supervisor: JUDr. Vladimír Balaš, CSc. Student: Marek Čermák Thesis on the topic of diplomatic protection deals with the granting of exercise of diplomatic protection by the states and is divided into seven chapters which follow each other. The first chapter describes the diplomatic protection and its historical foundations. The second chapter focuses on the possibility of exercise of diplomatic protection in respect of natural persons and the ...

 15. Environmental protection

  Klinda, J.; Lieskovska, Z.

  1998-01-01

  In this chapter environmental protection in the Slovak Republic in 1997 are reviewed. The economics of environmental protection, state budget, Slovak state environmental fund, economic instruments, environmental laws, environmental impact assessment, environmental management systems, and environmental education are presented

 16. Protective relay

  Lim, Mu Ji; Jung, Hae Sang

  1974-10-01

  This book is divided into two chapters, which deals with protective relay. The first chapter deals with the basic knowledge of relay on development of relay, classification of protective relay, rating of protective relay general structure of protective relay, detecting of ground protection, about point of contact, operating relay and trip relaying. The second chapter is about structure and explanation of relay on classification by structure such as motor type and moving-coil type, explanation of other relays over current relay, over voltage relay, short voltage relay, relay for power, relay for direction, test of over voltage relay, test of short voltage relay and test of directional circuit relay.

 17. Protecting knowledge

  Sofka, Wolfgang; de Faria, Pedro; Shehu, Edlira

  2018-01-01

  Most firms use secrecy to protect their knowledge from potential imitators. However, the theoretical foundations for secrecy have not been well explored. We extend knowledge protection literature and propose theoretical mechanisms explaining how information visibility influences the importance...... of secrecy as a knowledge protection instrument. Building on mechanisms from information economics and signaling theory, we postulate that secrecy is more important for protecting knowledge for firms that have legal requirements to reveal information to shareholders. Furthermore, we argue that this effect...... and a firm's investment in fixed assets. Our findings inform both academics and managers on how firms balance information disclosure requirements with the use of secrecy as a knowledge protection instrument....

 18. Zastosowanie technologii big data w e-biznesie

  Gamrot, Michał

  2015-01-01

  W obecnych warunkach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii funkcjonowanie przedsiębiorstw zyskało nowe cechy i możliwości. Technologie obliczeniowe i elektronicznej wymiany informacji wielorako wpływają na sposoby działania firm. Z jednej strony stanowią narzędzia pomocne do usprawniania pracy przedsiębiorstw, z drugiej zaś mogą być podstawą do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych. Wnioski zawarte w monografii ukazują konieczność pogłębiania wiedzy na temat zastosowania ...

 19. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

  Marcin Kopka

  2015-08-01

  Full Text Available Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG, mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.

 20. Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej

  Małgorzata Placzyńska

  2013-04-01

  Full Text Available Artefakt świetlika jest zjawiskiem stosowanym w diagnostyce ultrasonograficznej przy użyciu kolorowego Dopplera. Obraz artefaktu świetlika zależy w dużym stopniu od ustawienia aparatu. Zwykle uwydatnia się przy niskich częstotliwościach transmitowanej wiązki ultradźwiękowej i wysokich ustawieniach skali Dopplera. Mimo coraz szerszego zastosowania w diagnostyce ultrasonograficznej artefakt ten wciąż pozostaje zjawi‑ skiem mało znanym. Bywa pomocny w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, ade‑ nomiomatozy pęcherzyka żółciowego oraz wszelkich zwapnień w innych narządach. Przy jego użyciu można też stwierdzić obecność gazów w jelitach czy metalowych ciał obcych. Najczęściej jednak artefakt migotania wykorzystywany jest do identyfikacji złogów w drogach moczowych. W porównaniu z badaniem radiologicz‑ nym jamy brzusznej i urografią badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem artefaktu świetlika pozwala na wykrycie około 80% przypadków kamicy układu moczowego. Charakter struktury złogu, jego chropowa‑ tość i wielkość są najważniejszymi elementami uczestniczącymi w tworzeniu tego zjawiska. Artefakt migota‑ nia umożliwia wczesne wykrycie złogów, które nie dają cienia akustycznego, złogów małych rozmiarów oraz tych zlokalizowanych w moczowodzie. Przypuszcza się, że obecność lub brak migoczącego artefaktu koreluje również ze składem chemicznym kamienia. Badanie ultrasonograficzne z jednoczesnym zastosowaniem arte‑ faktu świetlika powinno być procedurą wstępną w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego, monitorowa‑ niu ewolucji złogów oraz ocenie wydalania złogów poddawanych zabiegom ESWL.

 1. Radiation Protection

  Loos, M.

  2002-01-01

  Major achievements of SCK-CEN's Radiation Protection Department in 2001 are described. The main areas for R and D of the department are enviromnental remediation, emergency planning, radiation protection research, low-level radioactvity measurements, safeguards and physics measurements, decision strategy research and policy support and social sciences in nuclear research. Main achievements for 2001 in these areas are reported

 2. Sun protection

  ... sun exposure. The start of summer is when UV rays can cause the most skin damage. Use sun protection, even on cloudy days. Clouds and haze don't protect you from the sun. Avoid surfaces that reflect light, such as water, sand, concrete, snow, and areas ...

 3. Radiation protection

  1989-01-01

  A NRPB leaflet in the 'At-a-Glance' series explains in a simple but scientifically accurate way what radiation is, the biological effects and the relative sensitivity of different parts of the human body. The leaflet then discusses radiation protection principles, radiation protection in the UK and finally the effectiveness of this radiation protection as judged by a breakdown of the total dose received by an average person in the UK, a heavy consumer of Cumbrian seafood, an average nuclear industry worker and an average person in Cornwall. (UK)

 4. Protected Areas

  Kansas Data Access and Support Center — This dataset shows the boundaries of properties in Kansas in public or institutional ownership that contain ecological resources that merit some level of protection....

 5. Protective clothing

  Malet, J.C.; Regnier, J.

  1979-01-01

  The present operational and intervention suits are described. Research work is currently in progress to improve the performance of the existing suits and to develop more resistant protective clothing. (author)

 6. Radiation protection

  Ures Pantazi, M.

  1994-01-01

  This work define procedures and controls about ionizing radiations. Between some definitions it found the following topics: radiation dose, risk, biological effects, international radioprotection bodies, workers exposure, accidental exposure, emergencies and radiation protection

 7. Employment protection

  Stefano Scarpetta

  2014-01-01

  Laws on hiring and firing are intended to protect workers from unfair behavior by employers, to counter imperfections in financial markets that limit workers’ ability to insure themselves against job loss, and to preserve firm-specific human capital. But by imposing costs on firms’ adaptation to changes in demand and technology, employment protection legislation may reduce not only job destruction but also job creation, hindering the efficient allocation of labor and productivity growth....

 8. Environmental protection

  Martinez, A.S.

  1987-01-01

  The question of environment protection related to the use of nuclear energy aiming to power generation, based on the harmonic concept of economic and industrial development, preserving the environment, is discussed. A brief study of environmental impacts for some energy sources, including nuclear energy, to present the systems of a nuclear power plant which aim at environmental protection, is done. (M.C.K.) [pt

 9. Radiation protection

  Koelzer, W.

  1976-01-01

  The lecture is divided into five sections. The introduction deals with the physical and radiological terms, quantities and units. Then the basic principles of radiological protection are discussed. In the third section attention is paid to the biological effects of ionizing radiation. The fourth section deals with the objectives of practical radiological protection. Finally the emergency measures are discussed to be taken in radiation accidents. (HP) [de

 10. Copyright protection

  Plchotová, Gabriela

  2011-01-01

  The aim of this thesis is to offer a straightforward manual to anyone who authors their own original work or who utilises the original work of other creators. As such, it is necessary to briefly and clearly explain the historical development and essential terms of authorship as a concept and the origin of the need for copyright protection. Furthermore, this thesis includes chapters on copyright protection development specifically in the Czech Republic and the current definition of related law...

 11. Radiological protection

  Azorin N, J.; Azorin V, J. C.

  2010-01-01

  This work is directed to all those people related with the exercise of the radiological protection and has the purpose of providing them a base of knowledge in this discipline so that they can make decisions documented on technical and scientist factors for the protection of the personnel occupationally exposed, the people in general and the environment during the work with ionizing radiations. Before de lack of a text on this matter, this work seeks to cover the specific necessities of our country, providing a solid presentation of the radiological protection, included the bases of the radiations physics, the detection and radiation dosimetry, the radiobiology, the normative and operational procedures associates, the radioactive wastes, the emergencies and the transport of the radioactive material through the medical and industrial applications of the radiations, making emphasis in the relative particular aspects to the radiological protection in Mexico. The book have 16 chapters and with the purpose of supplementing the given information, are included at the end four appendixes: 1) the radioactive waste management in Mexico, 2-3) the Mexican official standards related with the radiological protection, 4) a terms glossary used in radiological protection. We hope this book will be of utility for those people that work in the investigation and the applications of the ionizing radiations. (Author)

 12. Radiation protection

  Jain, Aman; Sharma, Shivam; Parasher, Abhishek

  2014-01-01

  Radiation dose measurement, field of radiobiology, is considered to be critical factor for optimizing radiation protection to the health care practitioners, patients and the public. This lead to equipment that has dose - area product meters permanently installed. In many countries and even institution, the range of equipment is vast and with the opportunity for radiation protection and dose recording varies considerably. Practitioners must move with the changed demands of radiation protection but in many cases without assistance of modern advancements in technology Keeping the three basic safety measures Time, Dose and Shielding we can say 'Optimum dose is safe dose' instead of 'No dose is safe dose'. The purpose enclosed within the title 'Radiation Protection'. The use of radiation is expanding widely everyday around the world and crossing boundaries of medical imaging, diagnostic and. The way to get the ''As low as reasonably achievable' is only achievable by using methodology of radiation protection and to bring the concern of general public and practitioners over the hazards of un-necessary radiation dose. Three basic principles of radiation protection are time, distance and shielding. By minimizing the exposure time increasing the distance and including the shielding we can reduce the optimum range of dose. The ability of shielding material to attenuate radiation is generally given as half value layer. This is the thickness of the material which will reduce the amount of radiation by 50%. Lab coat and gloves must be worn when handling radioactive material or when working in a labeled radiation work area. Safety glasses or other appropriate splash shields should be used when handling radioactive material. 1. Reached to low dose level to occupational workers, public as per prescribed dose limit. 2. By mean of ALARA principle we achieved the protection from radiation besides us using the radiation for our benefit

 13. Machine Protection

  Schmidt, R

  2014-01-01

  The protection of accelerator equipment is as old as accelerator technology and was for many years related to high-power equipment. Examples are the protection of powering equipment from overheating (magnets, power converters, high-current cables), of superconducting magnets from damage after a quench and of klystrons. The protection of equipment from beam accidents is more recent. It is related to the increasing beam power of high-power proton accelerators such as ISIS, SNS, ESS and the PSI cyclotron, to the emission of synchrotron light by electron–positron accelerators and FELs, and to the increase of energy stored in the beam (in particular for hadron colliders such as LHC). Designing a machine protection system requires an excellent understanding of accelerator physics and operation to anticipate possible failures that could lead to damage. Machine protection includes beam and equipment monitoring, a system to safely stop beam operation (e.g. dumping the beam or stopping the beam at low energy) and an interlock system providing the glue between these systems. The most recent accelerator, the LHC, will operate with about 3 × 10 14 protons per beam, corresponding to an energy stored in each beam of 360 MJ. This energy can cause massive damage to accelerator equipment in case of uncontrolled beam loss, and a single accident damaging vital parts of the accelerator could interrupt operation for years. This article provides an overview of the requirements for protection of accelerator equipment and introduces the various protection systems. Examples are mainly from LHC, SNS and ESS

 14. Machine Protection

  Schmidt, R

  2014-01-01

  The protection of accelerator equipment is as old as accelerator technology and was for many years related to high-power equipment. Examples are the protection of powering equipment from overheating (magnets, power converters, high-current cables), of superconducting magnets from damage after a quench and of klystrons. The protection of equipment from beam accidents is more recent. It is related to the increasing beam power of high-power proton accelerators such as ISIS, SNS, ESS and the PSI cyclotron, to the emission of synchrotron light by electron–positron accelerators and FELs, and to the increase of energy stored in the beam (in particular for hadron colliders such as LHC). Designing a machine protection system requires an excellent understanding of accelerator physics and operation to anticipate possible failures that could lead to damage. Machine protection includes beam and equipment monitoring, a system to safely stop beam operation (e.g. dumping the beam or stopping the beam at low energy) and an ...

 15. Machine Protection

  Zerlauth, Markus; Schmidt, Rüdiger; Wenninger, Jörg

  2012-01-01

  The present architecture of the machine protection system is being recalled and the performance of the associated systems during the 2011 run will be briefly summarized. An analysis of the causes of beam dumps as well as an assessment of the dependability of the machine protection systems (MPS) itself is being presented. Emphasis will be given to events that risked exposing parts of the machine to damage. Further improvements and mitigations of potential holes in the protection systems will be evaluated along with their impact on the 2012 run. The role of rMPP during the various operational phases (commissioning, intensity ramp up, MDs...) will be discussed along with a proposal for the intensity ramp up for the start of beam operation in 2012

 16. Machine Protection

  Zerlauth, Markus; Wenninger, Jörg

  2012-01-01

  The present architecture of the machine protection system is being recalled and the performance of the associated systems during the 2011 run will be briefly summarized. An analysis of the causes of beam dumps as well as an assessment of the dependability of the machine protection systems (MPS) itself is being presented. Emphasis will be given to events that risked exposing parts of the machine to damage. Further improvements and mitigations of potential holes in the protection systems will be evaluated along with their impact on the 2012 run. The role of rMPP during the various operational phases (commissioning, intensity ramp up, MDs...) will be discussed along with a proposal for the intensity ramp up for the start of beam operation in 2012.

 17. Machine Protection

  Zerlauth, Markus; Schmidt, Rüdiger; Wenninger, Jörg [European Organization for Nuclear Research, Geneva (Switzerland)

  2012-07-01

  The present architecture of the machine protection system is being recalled and the performance of the associated systems during the 2011 run will be briefly summarized. An analysis of the causes of beam dumps as well as an assessment of the dependability of the machine protection systems (MPS) itself is being presented. Emphasis will be given to events that risked exposing parts of the machine to damage. Further improvements and mitigations of potential holes in the protection systems will be evaluated along with their impact on the 2012 run. The role of rMPP during the various operational phases (commissioning, intensity ramp up, MDs...) will be discussed along with a proposal for the intensity ramp up for the start of beam operation in 2012.

 18. Physical protection

  Myre, W.C.; DeMontmollin, J.M.

  1989-01-01

  Serious concern about physical protection of nuclear facilities began around 1972. R and D was initiated at Sandia National Laboratories which had developed techniques to protect weapons for many years. Special vehicles, convoy procedures, and a communications system previously developed for weapons shipments were improved and extended for shipments of other sensitive materials. Barriers, perimeter alarms, portal and internal control systems were developed, tested, and published in handbooks and presented at symposia. Training programs were initiated for U.S. and foreign personnel. Containment and surveillance techniques were developed for the IAEA. Presently emphasis is on computer security, active barriers, and techniques to prevent theft or sabotage by ''insiders''

 19. Negotiating Protection

  Bille, Mikkel

  efficacy. Some informants, for example, adopt an orthodox scriptural Islamic approach to protection and denounce certain material registers as un-Islamic and materialistic leftovers from an ignorant past, and rather prescribe Qur'anic remembrance. For other informants the very physicality of such contested...

 20. Protection Myopia

  Laursen, Keld; Salter, Ammon; Li, Cher

  from having an orientation towards legal appropriability, we conjecture that protection myopia may lead some firms to allocate too much attention to legal appropriability, in particular when the behavioral and structural contingencies are unfavorable. Examining a panel of three successive waves...

 1. Protective articles

  Wardley, R.B.

  1983-01-01

  This patent specification describes an article affording protection against radiation, and especially against X-rays comprising at least one flexible layer of lead filled material in an envelope of, or sandwiched between two layers of a knitted, woven or non-woven fabric preferably of synthetic fibrous material, carrying on its outer surface a coating of flexible polyurethane. The outer fabric provides a resilient, extremely tough and cut resistant covering for the relatively soft lead filled material. (author)

 2. Eye Protection

  Pashby, Tom

  1986-01-01

  Eye injuries frequently occur in the home, at work and at play. Many result in legally blind eyes, and most are preventable. Awareness of potential hazards is essential to preventing eye injuries, particularly in children. In addition, protective devices must be used appropriately. We have developed eye protectors that have proved effective in reducing both the overall incidence and the severity of sports eye injuries.

 3. [Cerebral protection].

  Cattaneo, A D

  1993-09-01

  Cerebral protection means prevention of cerebral neuronal damage. Severe brain damage extinguishes the very "human" functions such as speech, consciousness, intellectual capacity, and emotional integrity. Many pathologic conditions may inflict injuries to the brain, therefore the protection and salvage of cerebral neuronal function must be the top priorities in the care of critically ill patients. Brain tissue has unusually high energy requirements, its stores of energy metabolites are small and, as a result, the brain is totally dependent on a continuous supply of substrates and oxygen, via the circulation. In complete global ischemia (cardiac arrest) reperfusion is characterized by an immediate reactive hyperemia followed within 20-30 min by a delayed hypoperfusion state. It has been postulated that the latter contributes to the ultimate neurologic outcome. In focal ischemia (stroke) the primary focus of necrosis is encircled by an area (ischemic penumbra) that is underperfused and contains neurotoxic substances such as free radicals, prostaglandins, calcium, and excitatory neurotransmitters. The variety of therapeutic effort that have addressed the question of protecting the brain reflects their limited success. 1) Barbiturates. After an initial enthusiastic endorsement by many clinicians and years of vigorous controversy, it can now be unequivocally stated that there is no place for barbiturate therapy following resuscitation from cardiac arrest. One presumed explanation for this negative statement is that cerebral metabolic suppression by barbiturates (and other anesthetics) is impossible in the absence of an active EEG. Conversely, in the event of incomplete ischemia EEG activity in usually present (albeit altered) and metabolic suppression and hence possibly protection can be induced with barbiturates. Indeed, most of the animal studies led to a number of recommendations for barbiturate therapy in man for incomplete ischemia. 2) Isoflurane. From a cerebral

 4. Concepts of radiation protection

  2013-01-01

  This seventh chapter presents the concepts and principles of safety and radiation protection, emergency situations; NORM and TENORM; radiation protection care; radiation protection plan; activities of the radiation protection service; practical rules of radiation protection and the radiation symbol

 5. Environmental protection

  Hull, A.P.

  1979-01-01

  Environmental Studies and Internal Dosimetry projects include: Environmental Protection; 1977 Environmental Monitoring Report; Sewage Sludge Disposal on the Sanitary Landfill; Radiological Analyses of Marshall Islands Environmental Samples, 1974 to 1976; External Radiation Survey and Dose Predictions for Rongelap, Utirik, Rongerik, Ailuk, and Wotje Atolls; Marshall Islands - Diet and Life Style Study; Dose Reassessment for Populations on Rongelap and Utirik Following Exposure to Fallout from BRAVO Incident (March 1, 1954); Whole Body Counting Results from 1974 to 1979 for Bikini Island Residents; Dietary Radioactivity Intake from Bioassay Data, a Model Applied to 137 Cs Intake by Bikini Island Residents; and External Exposure Measurements at Bikini Atoll

 6. Radiation protection

  Kamalaksh Shenoy, K.

  2013-01-01

  Three main pillars underpin the IAEA's mission: Safety and Security - The IAEA helps countries to upgrade their infrastructure for nuclear and radiation safety and security, and to prepare for and respond to emergencies. Work is keyed to international conventions, the development of international standards and the application of these standards. The aim is to protect people and the environment from the harmful effects of exposure to ionizing radiation. Science and Technology - The IAEA is the world's focal point for mobilizing peaceful applications of nuclear science and technology for critical needs in developing countries. The work contributes to alleviating poverty, combating disease and pollution of the environment and to other goals of sustainable development. Safeguards and Verification - The IAEA is the nuclear inspectorate, with more than four decades of verification experience. Inspectors work to verify that nuclear material and activities are not diverted towards military purposes. Quantities and Units: Dose equivalent is the product of absorbed dose of radiation and quality factor (Q). For absorbed dose in rads, dose equivalent is in rems. If absorbed dose is in gray, the dose equivalent is in sievert. Quality factor is defined without reference to any particular biological end point. Quality factors are recommended by committees such as the International Commission on Radiological Protection (ICRP) or the National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP), based on experimental RBE values but with some judgment exercised. Effective Dose Equivalent: It is the sum of the weighted dose equivalents for all irradiated tissues, in which the weighting factors represent the different risks of each tissue to mortality from cancer and hereditary effects. Committed dose equivalent: It is the integral over 50 years of dose equivalent following the intake of a radionuclide. Collective effective dose equivalent: It is a quantity for a population and is

 7. Protecting Antarctica

  Carlowicz, Michael

  House Science Committee Chairman Robert Walker (R-Pa.) has introduced a bill into Congress to give the United States the legislative authority to implement the 1991 Environmental Protocol to the Antarctic Treaty. That protocol established rules and principles to shield the Antarctic environment from human spoilage—placing limits on the discharge of pollutants, protecting plant and animal life, and requiring environmental impact assessments before new activities and programs are launched. The protocol also forbids prospecting or developing of mineral resources except for scientific research.

 8. Food protection

  Gummer, Selwyn; Campbell-Savours, D.N.; Maxwell-Hyslop, R.

  1987-01-01

  The motion is to consolidate the Food Protection (Emergency Prohibitions) (England) (No 2) Order 1987 and seven subsequent amendment orders, into one order. The orders are those under which restrictions on the movement of sheep as a result of the Chernobyl accident are carried out. A debate lasting more than two hours followed and this is reported verbatim. Much of the early part of the debate concerns a telex message allegedly from the chief scientist of the radiochemical institute saying that meat contaminated by radiation after Chernobyl was sold in Britain. Both the source and the content of the telex were found not to be as alleged. In particular, the allegation that 10kg lambs had gone to market. The minister pointed out that these lambs were not big enough to be sold. The debate broadened into a more general discussion as to levels of contamination in sheep and the government diligence or otherwise in protecting the public. The motion was agreed to. (U.K.)

 9. Radiation protection and environmental protection

  Xie Zi; Dong Liucan; Zhang Yongxing

  1994-01-01

  A collection of short papers is presented which review aspects of research in radiation and environmental protection carried out by the Chinese Institute of Atomic Energy in 1991. The topics covered are: the analysis of Po 210 in the gaseous effluent of coal-fired boilers; the determination of natural radionuclide levels in various industrial waste slags and management countermeasures; assessment of the collective radiation dose from natural sources for the Chinese population travelling by water; the preliminary environmental impact report for the multipurpose heavy water research reactor constructed by China for the Islamic Republic of Algeria. (UK)

 10. Protective clothing

  Winnett, G.F.

  1979-01-01

  A protective suit used for isolating its wearer from radioactively contaminated areas is described in three parts. The first part includes the covering for the wearer's head, arms and upper body and at the waist is releasably fitted around an opening into the contaminated area. The second part includes the legs of the suit and is releasably connectible to the first part of the suit to enclose the wearer who is then supplied with air through an umbilical pipe. A further part surrounds the second part and is releasably connectible to it, enclosing a space between the parts. This further part is also releasably connectible to the opening at the waist to prevent egress from the contaminated area. The releasable connections between the parts may be bayonet type fittings or may be rotating T-shaped projections which engage in T-shaped grooves. (author)

 11. Fire protection

  Janetzky, E.

  1980-01-01

  Safety and fire prevention measurements have to be treated like the activities developing, planning, construction and erection. Therefore it is necessary that these measurements have to be integrated into the activities mentioned above at an early stage in order to guarantee their effectiveness. With regard to fire accidents the statistics of the insurance companies concerned show that the damage caused increased in the last years mainly due to high concentration of material. Organization of fire prevention and fire fighting, reasons of fire break out, characteristics and behaviour of fire, smoke and fire detection, smoke and heat venting, fire extinguishers (portable and stationary), construction material in presence of fire, respiratory protection etc. will be discussed. (orig./RW)

 12. Protecting Democracy

  Galster, Kjeld

  2007-01-01

  of a democratic state as defence per se is to its government. Democratic governance rests on the mutual dependence and influence of leadership and led, and the practical function subsumes professional bureaucracies. Thus, defence debate is the exchange of views on matters important to national security amongst...... the democratically elected leadership, the public, and the defence bureaucracy’s professional experts. Defence debate is a decisive contributor to defence policy and it normally includes quantitative issues like the size of military forces and the proportion of the state’s resources devoted to the armed forces......ABSTRACT Galster, Kjeld Hald. Doctoral Student (History). Saxo Institute. May 2007. Protecting Democracy: Danish Defence Debate in Times of Change. Supervisor: Professor, Dr. Gunner Lind. Democratic debate on defence and democratic organisation of the forces are as central to the life...

 13. Protective Coatings

  1980-01-01

  General Magnaplate Corporation's pharmaceutical machine is used in the industry for high speed pressing of pills and capsules. Machine is automatic system for molding glycerine suppositories. These machines are typical of many types of drug production and packaging equipment whose metal parts are treated with space spinoff coatings that promote general machine efficiency and contribute to compliance with stringent federal sanitation codes for pharmaceutical manufacture. Collectively known as "synergistic" coatings, these dry lubricants are bonded to a variety of metals to form an extremely hard slippery surface with long lasting self lubrication. The coatings offer multiple advantages; they cannot chip, peel or be rubbed off. They protect machine parts from corrosion and wear longer, lowering maintenance cost and reduce undesired heat caused by power-robbing friction.

 14. Offspring Protection

  Eric T. Steiner

  2016-08-01

  Full Text Available Parental aggression, that is, offspring protection aggression, can be viewed as a type of parental investment. Most mammalian males do not exhibit parental investment and therefore exhibit little, if any, parental aggression. Men demonstrate parental investment, and are typically more physically aggressive than women, but parental physical aggression in humans has been largely unexplored. The current study examined potential sex differences in estimates of parental physical aggression involving hypothetical situations, while controlling for general physical aggression. A self-report measure was administered to 217 students from a western U.S. university (55 male nonparents, 50 female nonparents, 54 fathers, and 58 mothers. Male nonparents reported higher parental physical aggression than female nonparents, but there was no difference between mothers and fathers. The results are interpreted in light of ancestral effects of sexual selection and proximal effects of sex differences in testosterone, risk taking, and fear aversion.

 15. Radiation protection principles

  Ismail Bahari

  2007-01-01

  The presentation outlines the aspects of radiation protection principles. It discussed the following subjects; radiation hazards and risk, the objectives of radiation protection, three principles of the system - justification of practice, optimization of protection and safety, dose limit

 16. [Light protection: principles of UV protection].

  Stege, H; Mang, R

  2006-05-01

  UV radiation is responsible for the induction of epithelial and melanocytic skin cancer, photoaging, and photodermatoses. UV protection is necessary to prevent damage caused by non-physiologic exposure. UV protection includes not only reduction of sun exposure but also use of sun protective filters, UV protective clothes, DNA repair enzymes, and antioxidant supplementation. Consumers are uncertain about the possibilities and limitations of commercial sun protection measures. Dermatologists must explain protective measures to the general public which continues to believe that UV-tanned skin is healthy. The sunscreen market is a highly competitive but lucrative market. The range of products with different designations and promises makes difficult for both consumers and dermatologists to determine what is sensible UV protection.

 17. Laser Protection TIL

  Federal Laboratory Consortium — The Laser Protection TIL conducts research and analysis of laser protection materials along with integration schemes. The lab's objectives are to limit energy coming...

 18. Environmental protection economically viable

  Dartsch, B.; Hildebrandt, T.

  1994-01-01

  The Environmental Technology Forum for Industry and Research (Utech) was held for the fifth time this year at the International Congress Centre in Berlin. The main themes of this year's Utech were additive environmental protection, production-integrated environmental protection, management and economic aspects of environmental protection, research and development in environmental protection as well as environmental information legislation. (orig.) [de

 19. Nature and landscape protection

  Klinda, J.; Lieskovska, Z.

  1998-01-01

  In accordance with National Council of the Slovak Republic Act N. 287/1994 Coll. on Nature and Landscape Protection, the system of complex nature landscape protection has been designed based on five levels of protection. Categories of protected areas as well as cultural monuments in the Slovak Republic are reviewed.Slovak contribution to the world heritage is included

 20. Operational radiation protection and radiation protection training

  Kraus, W.

  1989-01-01

  The radiation protection system in the German Democratic Republic (GDR) is reviewed. The competent authority (the SAAS) and its systems of licensing and supervision are described. Discussion covers the role of the Radiation Protection Officer, the types of radiation monitoring, medical surveillance programs and the classification of workers and work areas. Unusual occurrences in the GDR, 1963-1976, are presented and the occupational radiation protection problems at some specific types of workplaces are discussed. The GDR's system of training in radiation protection and nuclear safety is described. 5 figs., 18 tabs

 1. Focus radiation protection

  Ebermann, Lutz

  2016-01-01

  The publication of the Bundesamt fuer Strahlenschutz on radiation protection covers the following issues: (i) exposure from natural sources: health hazard due to radon, radiation protection in residential homes, radon in Germany, natural raw materials in industrial processes; (ii) clearance of radioactive wastes: clearance in the frame of nuclear power plant dismantling, the situation in Germany and Europe; (iii) emergency management: principles of radiation protection, fictive sequence of accident events; (iiii) other actual radiation protection topics: more limits - more protection? radiation protection in medicine, occupational radiation protection.

 2. Radiation. Protection. Health. Proceedings

  Hajek, Michael; Maringer, Franz Josef; Steurer, Andreas; Schwaiger, Martina; Timal, Guenter

  2015-01-01

  The topics of the meeting are the diagnostic and therapeutic application of ionizing radiations, the application of radiation in research, industry and engineering and radiation protection. The volume includes the following chapters: Radiation protection and society, radiation protection infrastructure, population and environment, metrology and measuring techniques, 1. Workshop on population and environment, NORM and radon, 2. Update: dose - extent of damage - limiting value definition, radiation protection for personnel (except medicine), radiation protection in medicine.

 3. Loft fire protection

  White, E.R.; Jensen, J.D.

  1980-01-01

  Quantified criteria that was developed and applied to provide in-depth fire protection for the Loss of Fluid Test (LOFT) Facility are presented. The presentation describes the evolution process that elevated the facility's fire protection from minimal to that required for a highly protected risk or improved risk. Explored are some infrequently used fire protection measures that are poorly understood outside the fire protection profession

 4. Aircraft Fire Protection Laboratory

  Federal Laboratory Consortium — The Navy Aircraft Protection Laboratory provides complete test support for all Navy air vehicle fire protection systems.The facility allows for the simulation of a...

 5. Noise and Hearing Protection

  ... ENTCareers Marketplace Find an ENT Doctor Near You Noise and Hearing Protection Noise and Hearing Protection Patient ... it is. How can I tell if a noise is dangerous? People differ in their sensitivity to ...

 6. Radiation protection standards

  Koelzer, W.

  1980-01-01

  The present paper deals with: Objectives and basic concepts of radiation protection, basic radiobiological considerations, the ICRP system of dose limitation and with operational radiation protection (limits, reference levels, occupational exposure). (RW)

 7. Cathodic protection -- Rectifier 46

  Lane, W.M.

  1995-01-01

  This Acceptance Test Procedure (ATP) has been prepared to demonstrate that the cathodic protection system functions as required by project criteria. The cathodic protection system is for the tank farms on the Hanford Reservation. The tank farms store radioactive waste

 8. Healthy Watersheds Protection

  ... for restoring areas with degraded water quality, as well as protecting healthy waters from emerging problems before expensive damages occur. ... exclusively on restoring impaired waters, EPA created the Healthy ... more emphasis to proactively protecting high quality waters, following the ...

 9. Cathodic protection -- Rectifier 47

  Lane, W.M.

  1995-01-01

  This Acceptance Test Procedure (ATP) has been prepared to demonstrate that the cathodic protection system functions as required by project criteria. The cathodic protection system is for the tank farms at the Hanford Reservation. The tank farms store radioactive waste

 10. Endangered Species Protection Bulletins

  Endangered Species Protection Bulletins set forth geographically specific pesticide use limitations for the protection of threatened and endangered (listed) species and their designated critical habitat. Find out how to get and use Bulletins.

 11. Information protection playbook

  Kane, Greg

  2013-01-01

  The primary goal of the Information Protection Playbook is to serve as a comprehensive resource for information protection (IP) professionals who must provide adequate information security at a reasonable cost. It emphasizes a holistic view of IP: one that protects the applications, systems, and networks that deliver business information from failures of confidentiality, integrity, availability, trust and accountability, and privacy. Using the guidelines provided in the Information Protection Playbook, security and information technology (IT) managers will learn how to

 12. Machine protection systems

  Macpherson, A L

  2010-01-01

  A summary of the Machine Protection System of the LHC is given, with particular attention given to the outstanding issues to be addressed, rather than the successes of the machine protection system from the 2009 run. In particular, the issues of Safe Machine Parameter system, collimation and beam cleaning, the beam dump system and abort gap cleaning, injection and dump protection, and the overall machine protection program for the upcoming run are summarised.

 13. Environmental Protection Agency, Protecting Children's Environmental Health

  ... and Research Centers Contact Us Share Protecting Children's Environmental Health Children are often more vulnerable to pollutants ... during development. Learn more about children's health, the environment, and what you can do. Basic Information Children ...

 14. Protective Behavior in Games

  Fiestras-Janeiro, G.; Borm, P.E.M.; van Megen, F.J.C.

  1996-01-01

  This paper introduces the notion of protective equilibrium in the context of fin ite games in strategic form.It shows that for matrix games the set of protective equilibria equals the set of proper equilibria.Moreover, in the context of bima trix games, the notion of protective behaviour is used as a refinement tool.

 15. Protective Behavior in Games

  Fiestras-Janeiro, G.; Borm, P.E.M.; van Megen, F.J.C.

  1996-01-01

  This paper introduces the notion of protective equilibrium in the context of fin ite games in strategic form.It shows that for matrix games the set of protective equilibria equals the set of proper equilibria.Moreover, in the context of bima trix games, the notion of protective behaviour is used as

 16. Radiation protection seminar

  2012-01-01

  The Radiation Protection Seminar, was organized by the Argentina Association of Biology and Nuclear Medicine, and Bacon Laboratory, the 20 june 2012, in the Buenos Aires city of Argentina. In this event were presented some papers on the following topics: methods of decontamination, radiation protection of patients; concepts of radiation protection and dosimetry.

 17. Ozone Layer Protection

  ... and Research Centers Contact Us Share Ozone Layer Protection The stratospheric ozone layer is Earth’s “sunscreen” – protecting ... GreenChill Partnership Responsible Appliance Disposal (RAD) Program Ozone Protection vs. Ozone Pollution This website addresses stratospheric ozone ...

 18. Designing physical protection technology for insider protection

  Trujillo, A.A.; Waddoups, I.G.

  1986-01-01

  Since its inception, the nuclear industry has been engaged in providing protection against an insider threat. Although insider protection activities have been fairly successful in the past, present societal conditions require increased protection to further minimize the existence of an insider or the consequences of an insider-perpetrated incident. Integration of insider protection techniques into existing administrative and operational procedures has resulted in economic and operational impacts. Future increases in insider protection may result in even greater impacts, so we must proceed wisely as new approaches are developed. Increased emphasis on background investigations, security clearances, human reliability programs, security awareness activities, and the development of technology to address the insider threat are evidence of continuing concern in this area. Experience ranging from operational test and evaluation of developmental equipment to conceptual designs for new facilities has led to the development of general principles and conclusions for mitigating the insider threat while minimizing adverse impacts on site operations. Important principles include real-time monitoring of personnel and material and requiring that the physical protection and material control and accounting systems to be much more coordinated and integrated than in the past

 19. Numerical distance protection

  Ziegler, Gerhard

  2011-01-01

  Distance protection provides the basis for network protection in transmission systems and meshed distribution systems. This book covers the fundamentals of distance protection and the special features of numerical technology. The emphasis is placed on the application of numerical distance relays in distribution and transmission systems.This book is aimed at students and engineers who wish to familiarise themselves with the subject of power system protection, as well as the experienced user, entering the area of numerical distance protection. Furthermore it serves as a reference guide for s

 20. Radiation protection in Sudan

  Elamin, O.I.; Hajmusa, E.A.; Shaddad, I.A.

  2001-01-01

  The regulatory framework as established by the Sudan Atomic Energy Commission (SAEC) Act, promulgated in 1996, is described in the report. Three levels of responsibility in meeting radiation protection requirements are established: the Board, the Radiation Protection Technical Committee as the competent authority in the field of radiation protection, and the SAEC Department of Radiation Protection and Environmental Monitoring as the implementing technical body. The report also refers to environmental activities, patient doses in diagnostic radiology, the management of disused sources, emergency preparedness and orphan sources, and the national training activities in the radiation protection field. (author)

 1. Fire Protection Program Manual

  Sharry, J A

  2012-05-18

  This manual documents the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) Fire Protection Program. Department of Energy (DOE) Orders 420.1B, Facility Safety, requires LLNL to have a comprehensive and effective fire protection program that protects LLNL personnel and property, the public and the environment. The manual provides LLNL and its facilities with general information and guidance for meeting DOE 420.1B requirements. The recommended readers for this manual are: fire protection officers, fire protection engineers, fire fighters, facility managers, directorage assurance managers, facility coordinators, and ES and H team members.

 2. Numerical differential protection

  Ziegler, Gerhard

  2012-01-01

  Differential protection is a fast and selective method of protection against short-circuits. It is applied in many variants for electrical machines, trans?formers, busbars, and electric lines.Initially this book covers the theory and fundamentals of analog and numerical differential protection. Current transformers are treated in detail including transient behaviour, impact on protection performance, and practical dimensioning. An extended chapter is dedicated to signal transmission for line protection, in particular, modern digital communication and GPS timing.The emphasis is then pla

 3. Personal protective equipment

  2004-01-01

  This Practical Radiation Technical Manual is one of a series that has been designed to provide guidance on radiological protection for employers, radiation protection officers, managers and other technically competent persons who have responsibility for ensuring the safety of employees working with ionizing radiation. The Manual may be used with the appropriate IAEA Practical Radiation Safety Manuals to provide training, instruction and information for all employees engaged in work with ionizing radiation. Personal protective equipment (PPE) includes clothing or other special equipment that is issued to individual workers to provide protection against actual or potential exposure to ionizing radiations. It is used to protect each worker against the prevailing risk of external or internal exposure in circumstances in which it is not reasonably practicable to provide complete protection by means of engineering controls or administrative methods. Adequate personal protection depends on PPE being correctly selected, fitted and maintained. Appropriate training for the users and arrangements to monitor usage are also necessary to ensure that PPE provides the intended degree of protection effectively. This Manual explains the principal types of PPE, including protective clothing and respiratory protective equipment (RPE). Examples of working procedures are also described to indicate how PPE should be used within a safe system of work. The Manual will be of most benefit if it forms part of a more comprehensive training programme or is supplemented by the advice of a qualified expert in radiation protection. Some of the RPE described in this Manual should be used under the guidance of a qualified expert

 4. Adaptive protection scheme

  R. Sitharthan

  2016-09-01

  Full Text Available This paper aims at modelling an electronically coupled distributed energy resource with an adaptive protection scheme. The electronically coupled distributed energy resource is a microgrid framework formed by coupling the renewable energy source electronically. Further, the proposed adaptive protection scheme provides a suitable protection to the microgrid for various fault conditions irrespective of the operating mode of the microgrid: namely, grid connected mode and islanded mode. The outstanding aspect of the developed adaptive protection scheme is that it monitors the microgrid and instantly updates relay fault current according to the variations that occur in the system. The proposed adaptive protection scheme also employs auto reclosures, through which the proposed adaptive protection scheme recovers faster from the fault and thereby increases the consistency of the microgrid. The effectiveness of the proposed adaptive protection is studied through the time domain simulations carried out in the PSCAD⧹EMTDC software environment.

 5. Theory of vibration protection

  Karnovsky, Igor A

  2016-01-01

  This text is an advancement of the theory of vibration protection of mechanical systems with lumped and distributed parameters. The book offers various concepts and methods of solving vibration protection problems, discusses the advantages and disadvantages of different methods, and the fields of their effective applications. Fundamental approaches of vibration protection, which are considered in this book, are the passive, parametric and optimal active vibration protection. The passive vibration protection is based on vibration isolation, vibration damping and dynamic absorbers. Parametric vibration protection theory is based on the Shchipanov-Luzin invariance principle. Optimal active vibration protection theory is based on the Pontryagin principle and the Krein moment method. The book also contains special topics such as suppression of vibrations at the source of their occurrence and the harmful influence of vibrations on humans. Numerous examples, which illustrate the theoretical ideas of each chapter, ar...

 6. Resilience from coastal protection.

  Ewing, Lesley C

  2015-10-28

  Coastal areas are important residential, commercial and industrial areas; but coastal hazards can pose significant threats to these areas. Shoreline/coastal protection elements, both built structures such as breakwaters, seawalls and revetments, as well as natural features such as beaches, reefs and wetlands, are regular features of a coastal community and are important for community safety and development. These protection structures provide a range of resilience to coastal communities. During and after disasters, they help to minimize damages and support recovery; during non-disaster times, the values from shoreline elements shift from the narrow focus on protection. Most coastal communities have limited land and resources and few can dedicate scarce resources solely for protection. Values from shore protection can and should expand to include environmental, economic and social/cultural values. This paper discusses the key aspects of shoreline protection that influence effective community resilience and protection from disasters. This paper also presents ways that the economic, environmental and social/cultural values of shore protection can be evaluated and quantified. It presents the Coastal Community Hazard Protection Resilience (CCHPR) Index for evaluating the resilience capacity to coastal communities from various protection schemes and demonstrates the use of this Index for an urban beach in San Francisco, CA, USA. © 2015 The Author(s).

 7. Training in radiation protection

  Schreiber, F.

  1998-01-01

  Persons who are exposed to ionizing radiation at their workplace have to be trained in radiation protection. According to the Radiation Protection Ordinance the person with responsibility in radiation protection has to guarantee that the training is performed twice a year. Our training material was created especially for the persons defined in the Radiation Protection Ordinance and the X-ray Ordinance. It enables persons who teach (generally the radiation protection officer) to perform the training without tedious study and preparation of the documents. Our material is not just another textbook for radiation protection but rather a folder with colour transparencies and explanatory texts which make a difference in volume and price in comparison to other existing materials. (orig.) [de

 8. Protecting plutonium: physical safeguards

  Ney, J.F.

  1975-10-01

  In the development of physical protection systems, objectives for improving overall performance include the following: (1) Increase the time required for the malefactor to achieve his goal; (2) decrease the time required for detection of malevolent activities; (3) reduce the time for adequate response force arrival; (4) increase the capability to neutralize the malefactor; (5) reduce the total protection system costs, while increasing the level of protection; (6) improve acceptance levels (social, environmental, legal, and institutional); and (7) increase nuclear fuel cycle safety. Fortunately, there is sufficient lead time and technical base to explore and develop new protection system concepts so that a completely integrated and tested protection system capable of providing unprecedented levels of security can be available when needed. Although it will be impossible to completely eliminate all risks, it should be both possible and economically feasible to install protection systems which will deter or prevent a malefactor from using the nuclear fuel cycle to disrupt society

 9. Emergency Protection from Aerosols

  Cristy, G.A.

  2001-11-13

  Expedient methods were developed that could be used by an average person, using only materials readily available, to protect himself and his family from injury by toxic (e.g., radioactive) aerosols. The most effective means of protection was the use of a household vacuum cleaner to maintain a small positive pressure on a closed house during passage of the aerosol cloud. Protection factors of 800 and above were achieved.

 10. Emergency protection from aerosols

  Cristy, G.A.; Chester, C.V.

  1981-07-01

  Expedient methods were developed that could be used by an average person, using only materials readily available, to protect himself and his family from injury by toxic (e.g., radioactive) aerosols. The most effective means of protection was the use of a household vacuum cleaner to maintain a small positive pressure on a closed house during passage of the aerosol cloud. Protection factors of 800 and above were achieved

 11. Protecting genetic privacy.

  Roche, P A; Annas, G J

  2001-05-01

  This article outlines the arguments for and against new rules to protect genetic privacy. We explain why genetic information is different to other sensitive medical information, why researchers and biotechnology companies have opposed new rules to protect genetic privacy (and favour anti-discrimination laws instead), and discuss what can be done to protect privacy in relation to genetic-sequence information and to DNA samples themselves.

 12. Radiological protection act, 1991

  1991-01-01

  This Act provides for the establishment of the Radiological Protection Institute of Ireland and dissolves An Bord Fuinnimh Nuicleigh (the Board), transferring its assets and liabilities to the Institute. It sets out a range of radiation protection measures to be taken by various Ministers in the event of a radiological emergency and gives effect at national level to the Assistance Convention, the Early Notification Convention and the Physical Protection Convention. The Institute is the competent Irish authority for the three Conventions. (NEA) [fr

 13. Protection using telecommunications

  NONE

  2001-07-01

  Deregulation in both the telecommunication and electric power industry, together with new telecommunication network technologies and advances in numerical protection, has resulted in the need to reconsider traditional methods of delivering tele-protection schemes and their associated bearer services. Fibre-optic technology is commonly deployed in new telecommunication networks for inter-station communication and utility-owned and public telecommunication networks from third parties are available for protection purposes. (author)

 14. Cathodic Protection Model Facility

  Federal Laboratory Consortium — FUNCTION: Performs Navy design and engineering of ship and submarine impressed current cathodic protection (ICCP) systems for underwater hull corrosion control and...

 15. DOE groundwater protection strategy

  Lichtman, S.

  1988-01-01

  EH is developing a DOE-wide Groundwater Quality Protection Strategy to express DOE's commitment to the protection of groundwater quality at or near its facilities. This strategy responds to a September 1986 recommendation of the General Accounting Office. It builds on EPA's August 1984 Ground-Water Protection Strategy, which establishes a classification system designed to protect groundwater according to its value and vulnerability. The purposes of DOE's strategy are to highlight groundwater protection as part of current DOE programs and future Departmental planning, to guide DOE managers in developing site-specific groundwater protection practices where DOE has discretion, and to guide DOE's approach to negotiations with EPA/states where regulatory processes apply to groundwater protection at Departmental facilities. The strategy calls for the prevention of groundwater contamination and the cleanup of groundwater commensurate with its usefulness. It would require long-term groundwater protection with reliance on physical rather than institutional control methods. The strategy provides guidance on providing long-term protection of groundwater resources; standards for new remedial actions;guidance on establishing points of compliance; requirements for establishing classification review area; and general guidance on obtaining variances, where applicable, from regulatory requirements. It also outlines management tools to implement this strategy

 16. Radiation protection in Bolivia

  Miranda Cuadros, A.A.

  2001-01-01

  Radiation protection in Bolivia has gone through a number of stages. Initially, in the 1970s, the focus was mainly on the analysis of environmental sources resulting from the nuclear tests carried out by France in the Pacific Ocean. Subsequently, the focus switched somewhat to radiation protection in connection with the mining of uranium and in the area of public health. During the third stage, radiation protection in other areas became important as the use of radiation sources was introduced. Finally, during the present -- fourth -- stage, radiation protection regulations are being introduced and mechanisms for the control of radiation sources are being established. (author)

 17. Radiological Protection Act 1970

  1970-01-01

  This Act provides for the establishment of a Radiological Protection Board to undertake research and advise on protection from radiation hazards. Its functions include provision of advice to Government departments with responsibilities in relation to protection of sectors of the community or the community as a whole against the hazards of ionizing radiation. The Act, which lays down that the Board shall replace certain departments concerned with radiation protection, repeals several Sections of the Radioactive Substances Act 1948 and the Science and Technology Act 1965. (NEA) [fr

 18. Complete rerouting protection

  Stidsen, Thomas K.; Kjærulff, Peter

  2006-01-01

  Protection of communication against network failures is becoming increasingly important and in this paper we present the most capacity efficient protection method possible, the complete rerouting protection method, when requiring that all communication should be restored in case of a single link...... network failure. We present a linear programming model of the protection method and a column generation algorithm. For 6 real world networks, the minimal restoration overbuild network capacity is between 13% and 78%. We further study the importance of the density of the network, derive analytical bounds...

 19. Techniques in cerebral protection.

  Fanelli, Fabrizio; Bezzi, Mario; Boatta, Emanuele; Passariello, Roberto

  2006-10-01

  Carotid angioplasty and stenting is a valid alternative option to conventional carotid endarterectomy in the treatment of carotid artery stenosis. During the stenting process, however, distal embolization can occur with neurological consequences. To avoid this, cerebral protection devices have been introduced. Three principal types of protection system have been developed: distal balloon occlusion, distal filters and proximal protection with or without reversal of flow. As protection devices became the focus of interest by manufactures and physicians, several trials are going on worldwide to analyze the characteristics of each of them and to evaluate their efficacy to reduce the rate of distal embolization.

 20. Protection, interlocks and diagnostics

  Griffiths, S A; White, C; Theed, J E

  2006-01-01

  When designing any power converter it is essential to assess and incorporate adequate protection. The main objective is to offer a solution which is safe, reliable and repairable and that achieves its specification within budget. The level of protection found within each converter varies widely and will depend on the topology employed, its application and rating. This document is a guide to the types of protection engineers should consider mainly when designing power converters, as protection added during construction or after installation will always be expensive.

 1. Radiation protection law

  Hebert, J.

  1981-01-01

  This article first reviews the general radiation protection law at international and national level, with particular reference to the recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP) which, although not mandatory, are nevertheless taken into consideration by international organisations establishing basic radiation protection standards such as the UN, IAEA, NEA and Euratom, at Community level, and by national legislation. These standards are therefore remarkably harmonized. Radiation protection rule applied in France for the different activities and uses of radioactive substances are then described, and finally, a description is given of the regulations governing artificial radioisotopes and radioactive effluents. (NEA) [fr

 2. Investor Protections and Economic Growth

  Haidar, Jamal Ibrahim

  2009-01-01

  Using objective measures of investor protections in 170 countries, I establish that the level of investor protection matters for cross-country differences in GDP growth: countries with stronger protections tend to grow faster than those with poor investor protections.

 3. Protecting the Amazon with protected areas

  Walker, Robert; Moore, Nathan J.; Arima, Eugenio; Perz, Stephen; Simmons, Cynthia; Caldas, Marcellus; Vergara, Dante; Bohrer, Claudio

  2009-01-01

  This article addresses climate-tipping points in the Amazon Basin resulting from deforestation. It applies a regional climate model to assess whether the system of protected areas in Brazil is able to avoid such tipping points, with massive conversion to semiarid vegetation, particularly along the south and southeastern margins of the basin. The regional climate model produces spatially distributed annual rainfall under a variety of external forcing conditions, assuming that all land outside protected areas is deforested. It translates these results into dry season impacts on resident ecosystems and shows that Amazonian dry ecosystems in the southern and southeastern basin do not desiccate appreciably and that extensive areas experience an increase in precipitation. Nor do the moist forests dry out to an excessive amount. Evidently, Brazilian environmental policy has created a sustainable core of protected areas in the Amazon that buffers against potential climate-tipping points and protects the drier ecosystems of the basin. Thus, all efforts should be made to manage them effectively. PMID:19549819

 4. Buffer moisture protection system

  Ritola, J.; Peura, J.

  2013-11-01

  With the present knowledge, bentonite blocks have to be protected from the air relative humidity and from any moisture leakages in the environment that might cause swelling of the bentonite blocks during the 'open' installation phase before backfilling. The purpose of this work was to design the structural reference solution both for the bottom of the deposition hole and for the buffer moisture protection and dewatering system with their integrated equipment needed in the deposition hole. This report describes the Posiva's reference solution for the buffer moisture protection system and the bottom plate on basis of the demands and functional requirements set by long-term safety. The reference solution with structural details has been developed in research work made 2010-2011. The structural solution of the moisture protection system has not yet been tested in practice. On the bottom of the deposition hole a copper plate which protects the lowest bentonite block from the gathered water is installed straight to machined and even rock surface. The moisture protection sheet made of EPDM rubber is attached to the copper plate with an inflatable seal. The upper part of the moisture protection sheet is fixed to the collar structures of the lid which protects the deposition hole in the disposal tunnel. The main function of the moisture protection sheet is to protect bentonite blocks from the leaking water and from the influence of the air humidity at their installation stage. The leaking water is controlled by the dewatering and alarm system which has been integrated into the moisture protection liner. (orig.)

 5. Smart cathodic protection systems

  Polder, R.B.; Leggedoor, J.; Schuten, G.; Sajna, S.; Kranjc, A.

  2010-01-01

  Cathodic protection delivers corrosion protection in concrete structures exposed to aggressive environments, e.g. in de-icing salt and marine climates. Working lives of a large number of CP systems are at least more than 13 years and probably more than 25 years, provided a minimum level of

 6. Complete Rerouting Protection

  Stidsen, Thomas K.; Kjærulff, Peter

  2005-01-01

  In this paper we present a new protection method: Complete Rerouting. This is the most capacity e cient protection method for circuit switched networks and it is, to the best of our knowledge, the first time it has been described. We implement a column generation algorithm and test the performance...

 7. Protected urban planet

  Pereira Roders, A.R.; Veldpaus, L.; Verbruggen, R.C.

  2012-01-01

  PUP, abbreviation to Protected Urban Planet, is the first tool developed for visualizing, mapping and contributing to information exchange on the evolution of protected urban areas worldwide. Besides locating them, it also provides communities with means to disseminate and raise awareness for their

 8. Protective Health Education

  Aydin, Ganime

  2016-01-01

  Problem Statement: As a result of wars, starvation, traffic accidents, homicide, infectious diseases, insufficient adult protection, migration, and inadequate legal reforms the mortality rate of children has become a serious problem in the world. Protective health education contributes to a child's physical and social health. In this case, the…

 9. Regulations in radiation protection

  1986-01-01

  On the occasion of the twenty fifth anniversary of the Dutch Society for Radiation Protection, a symposium was held about Regulations in Radiation Protection. The program consisted of six contributions of which four are included in this publication. The posters presented are published in NVS-nieuws, 1985, vol. 11(5). (G.J.P.)

 10. Individual protections and ergonomics

  2000-01-01

  The object of this conference was the protective clothing against radioactive contamination. The regulatory frame, the physiological constraints and the human factor are the different aspects studied through the conference with a constant objective, the optimization of radiation protection. (N.C.)

 11. Environmental protection Implementation Plan

  Holland, R. C.

  1999-01-01

  This ''Environmental Protection Implementation Plan'' is intended to ensure that the environmental program objectives of Department of Energy Order 5400.1 are achieved at SNL/California. This document states SNL/California's commitment to conduct its operations in an environmentally safe and responsible manner. The ''Environmental Protection Implementation Plan'' helps management and staff comply with applicable environmental responsibilities

 12. The Radiation Protection Act

  Persson, L.

  1989-01-01

  The new Radiation Protection Act (1988:220) entered into force in Sweden on July 1st, 1988. This book presents the Act as well as certain regulations connected to it. As previously, the main responsibility for public radiation protection will rest with one central radiation protection authority. According to the 1988 Act, the general obligations with regard to radiation protection will place a greater responsibility than in the past on persons carrying out activities involving radiation. Under the act, it is possible to adjust the licensing and supervisory procedures to the level of danger of the radiation source and the need for adequate competence, etc. The Act recognises standardised approval procedures combined with technical regulations for areas where the risks are well known. The Act contains several rules providing for more effective supervision. The supervising authority may in particular decide on the necessary regulations and prohibitions for each individual case. The possibilities of using penal provisions have been extended and a rule on the mandatory execution of orders has been introduced. The Ordinance on Radiation Protection (1988:293) designates the National Institute of Radiation Protection (SSI) as the central authority referred to in the Radiation Protection Act. The book also gives a historic review of radiation protection laws in Sweden, lists regulations issued by SSI and presents explanations of radiation effects and international norms in the area. (author)

 13. Electroplating offers embrittlement protection

  Daniels, C. M., Jr.

  1970-01-01

  Thin copper electrodeposited layer protects metal parts in environments with which they may be incompatible. Originally developed for main engine of Space Shuttle where high strength nickle alloy bellows must operate in high-pressure hydrogen, technique protects nickel and is unaffected by forming process or subsequent heat treatment and preinstallation processing.

 14. Practical radiation protection

  Brouwer, G.; Van den Eijnde, J.H.G.M.

  1997-01-01

  This textbook aims at providing sufficient knowledge and insight to carry out correctly radiation protection activities and operations. The subjects are appropriate for the training of radiation protection experts for the levels 5A (encapsulated sources, X rays) and 5B (open sources, laboratory activities)

 15. Consumer rights and protections

  ... care consumer rights; Rights of the health care consumer ... RIGHTS AND PROTECTIONS Here are ways that the health care law protects consumers. You must be covered, even if you have a pre-existing condition. No insurance plan can reject you, ...

 16. Military radiation protection

  Harrison, J.

  1993-01-01

  The Ministry of Defence and the military in particular have a very strong commitment to radiation protection of personnel in war and peace. MOD endeavours to do better all the time because it is essential that the armed forces have the confidence to fulfil their role and this is best achieved by providing them with the best possible protection irrespective of the hazard. (author)

 17. Respirators and protective clothing

  1967-01-01

  The basic object in the use of protective clothing and equipment is to prevent contamination of the skin and to prevent inhalation and ingestion of radioactive isotopes or other toxic materials. This book is a guide to deciding the kind and quantity of protective equipment needed for a particular type of laboratory or operation.

 18. Optimisation of radiation protection

  1988-01-01

  Optimisation of radiation protection is one of the key elements in the current radiation protection philosophy. The present system of dose limitation was issued in 1977 by the International Commission on Radiological Protection (ICRP) and includes, in addition to the requirements of justification of practices and limitation of individual doses, the requirement that all exposures be kept as low as is reasonably achievable, taking social and economic factors into account. This last principle is usually referred to as optimisation of radiation protection, or the ALARA principle. The NEA Committee on Radiation Protection and Public Health (CRPPH) organised an ad hoc meeting, in liaison with the NEA committees on the safety of nuclear installations and radioactive waste management. Separate abstracts were prepared for individual papers presented at the meeting

 19. Introduction to Machine Protection

  Schmidt, R

  2016-01-01

  Protection of accelerator equipment is as old as accelerator technology and was for many years related to high-power equipment. Examples are the protection of powering equipment from overheating (magnets, power converters, high-current cables), of superconducting magnets from damage after a quench and of klystrons. The protection of equipment from beam accidents is more recent, although there was one paper that discussed beam-induced damage for the SLAC linac (Stanford Linear Accelerator Center) as early as in 1967. It is related to the increasing beam power of high-power proton accelerators, to the emission of synchrotron light by electron-positron accelerators and to the increase of energy stored in the beam. Designing a machine protection system requires an excellent understanding of accelerator physics and operation to anticipate possible failures that could lead to damage. Machine protection includes beam and equipment monitoring, a system to safely stop beam operation (e.g. dumping the beam or stopping ...

 20. Wake Shield Target Protection

  Valmianski, Emanuil I.; Petzoldt, Ronald W.; Alexander, Neil B.

  2003-01-01

  The heat flux from both gas convection and chamber radiation on a direct drive target must be limited to avoid target damage from excessive D-T temperature increase. One of the possibilities of protecting the target is a wake shield flying in front of the target. A shield will also reduce drag force on the target, thereby facilitating target tracking and position prediction. A Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) code was used to calculate convection heat loads as boundary conditions input into ANSYS thermal calculations. These were used for studying the quality of target protection depending on various shapes of shields, target-shield distance, and protective properties of the shield moving relative to the target. The results show that the shield can reduce the convective heat flux by a factor of 2 to 5 depending on pressure, temperature, and velocity. The protective effect of a shield moving relative to the target is greater than the protective properties of a fixed shield. However, the protective effect of a shield moving under the drag force is not sufficient for bringing the heat load on the target down to the necessary limit. Some other ways of diminishing heat flux using a protective shield are discussed

 1. Optimization in radiological protection

  Acosta Perez, Clarice de Freitas

  1996-01-01

  The optimization concept in radiation protection is, in its essence, practical. In each aspect that we deal with the man, it is necessary to take frequent decisions such as: what is the protection level to be pursued, since the protection levels under consideration provide doses lower than the appropriate annual limits. The optimization gives a basic framework of the minding that is appropriate to conduct to a balance kind of the resources available for the protection and protection level obtained against a multitude of factors and constrains in a manner to obtain the best result. In this work, was performed the optimization, from the radiation protection point of view, of a facility project who enclose two shielded hot cells where will be handled UO 2 small plate with 50% of U-235 burn-up, irradiated in the research swimming pool reactor, IEA-R1. To obtain this goal were specified the relevant factors and criteria, were applied the main techniques used in a decision-making in radiological protection, presently adopted and was performed a sensibility study of the factors and criteria used in this work. In order to obtain a greater agility in applying the techniques for decision-making was developed a micro computer program. (author)

 2. Innovative protection cookbook

  Lambert, D.L.

  2002-01-01

  Full text: A large portion of the international community relies on expert judgment and military expertise to form the protection strategy of weapons-grade nuclear materials. This approach can be less than effectual for two primary reasons. First, much of the nuclear material that needs the most protection is not in a static form and located in easily secured storage locations. Some of the most effective measures for protection of in-process material are administrative and procedural in nature. There are basic protection differences between countries just like there are differences in baking bread. However, the necessary steps to produce bread are basically the same around the world. Certain ingredients are required to give it flavor, make it rise, and have a certain texture. So it is in the development of protection systems. A measure of intrusion detection, some access controls and searches, a pinch of computerized accounting, a layer of delay barriers, and a smidgen of armed response--and the basis for a 'cookbook' is born. Any and all protection systems can begin with simple elements that can be just as effective as the most sophisticated modern components. This paper will describe some of those simple, but effective, innovative protection measures. (author)

 3. Ethics and radiation protection

  Hansson, Sven Ove

  2007-01-01

  Some of the major problems in radiation protection are closely connected to issues that have a long, independent tradition in moral philosophy. This contribution focuses on two of these issues. One is the relationship between the protection of individuals and optimisation on the collective level, and the other is the relative valuation of future versus immediate damage. Some of the intellectual tools that have been developed by philosophers can be useful in radiation protection. On the other hand, philosophers have much to learn from radiation protectors, not least when it comes to finding pragmatic solutions to problems that may be intractable in principle

 4. PROTECTION OF THREATENED WITNESSES

  Nadia Claudia CANTEMIR-STOICA

  2016-05-01

  Full Text Available First, I wish to make a presentation of historically institution and subsequently parallels between past and current regulators to expose whether the legislature has reached desire - namely ensuring effective protection of witnesses threatened and vulnerable. Also, I decided to analyze the topic from the perspective of the criminal procedural provisions of Law 682/2002 and witness protection, which are republished to expose the conditions and criteria by which to ensure this status. I also want to present besides theoretical and practical ways in which the National Office for Witness Protection gives effective legal provisions. Not least, I will bring criticism of current regulation and not by law ferenda proposals.

 5. Ethics and radiation protection

  Hansson, Sven Ove [Department of Philosophy and the History of Technology, Royal Institute of Technology (KTH), Teknikringen 78 B, 2tr, SE-100 44 Stockholm (Sweden)

  2007-06-01

  Some of the major problems in radiation protection are closely connected to issues that have a long, independent tradition in moral philosophy. This contribution focuses on two of these issues. One is the relationship between the protection of individuals and optimisation on the collective level, and the other is the relative valuation of future versus immediate damage. Some of the intellectual tools that have been developed by philosophers can be useful in radiation protection. On the other hand, philosophers have much to learn from radiation protectors, not least when it comes to finding pragmatic solutions to problems that may be intractable in principle.

 6. Selective protection. Selektivschutz

  1983-01-01

  TC 2, ''Transmission and distribution of electrical energy'', held its meeting on selective protection on 16/17 March 1983 at Nuremberg. The main reason for the development of computerized protective systems is their ability to solve a wide range of tasks using only a few, high-integrated systems, i.e. on the software side instead of the hardware side. At the meeting, experts from industrial companies and public utilities reviewed the status and trends of protective systems engineering. Scientific studies and operating experience were presented. Separate abstracts were prepared for 2 papers in this conference proceedings volume.

 7. Radiation protective clothing

  Fujinuma, Tadashi; Tamura, Shoji; Ijiri, Yasuo.

  1988-01-01

  Purpose: To obtain radiation protective clothings of excellent workability and durability. Constitution: Protective clothings of the present invention comprise shielding materials for the upper-half of the body having lead foils laminated on one surface and shielding materials for the lower-half of the body a resin sheet containing inorganic powders of high specific gravity. Such protective clothings have a frexibility capable of followings after the movement of the upper-half body and easily follow after the movement such as acute bending of the body near the waste in the lower-half body. (Kamimura, M.)

 8. Fall Protection Introduction, #33462

  Chochoms, Michael [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-06-23

  The proper use of fall prevention and fall protection controls can reduce the risk of deaths and injuries caused by falls. This course, Fall Protection Introduction (#33462), is designed as an introduction to various types of recognized fall prevention and fall protection systems at Los Alamos National Laboratory (LANL), including guardrail systems, safety net systems, fall restraint systems, and fall arrest systems. Special emphasis is given to the components, inspection, care, and storage of personal fall arrest systems (PFASs). This course also presents controls for falling object hazards and emergency planning considerations for persons who have fallen.

 9. Protective head of sensors

  Liska, K.; Anton, P.

  1987-01-01

  The discovery concerns the protective heads of diagnostic assemblies of nuclear power plants for conductors of the sensors from the fuel and control parts of the said assemblies. A detailed description is presented of the design of the protective head which, as compared with the previous design, allows quick and simple assembly with reduced risk of damaging the sensors. The protective head may be used for diagnostic assemblies both in power and in research reactors and it will be used for WWER reactor assemblies. (A.K.). 3 figs

 10. Zastosowanie akupunktury w leczeniu obniżonego libido u kobiet w okresie menopauzy

  Piotr Woźniak

  2011-04-01

  Full Text Available Menopause of Polish women occurs approximately between 48 and 52 years of life. It is a time of manydisorders in the woman’s organism, which not only affect the health but also deteriorate the quality of life. Oneof the symptoms of menopause, very frequently “bashfully unsaid”, is the occurrence of decreasing libido amongthe patients. Despite the fact of hormonal replacement therapy (HRT in treating symptoms of near menopausalstage, some of the women still suffer the decrease of libido. Acupuncture as an element of traditional Chinesemedicine (TCM has been in use for thousands of years in therapy of many different chronic illnesses. Sincea couple of years ago once more we have been using it in menopause therapy. This article describes the impactof use of acupuncture procedures on level of libido in a group of 24 women aged 54-56. We observed a beneficialimpact of acupuncture procedures both on the increasing level of libido and in the improvement of women’slife after the treatment because of the profitable influence of acupuncture on different symptoms of climactericsyndrome (hot flashes, night sweats, sleeping disorder, depression.

 11. Therapeutic application of lasers in ophthalmology; Terapeutyczne zastosowanie laserow w okulistyce

  Misiuk-Hojlo, M; Krzyzanowska-Berkowska, P; Hill-Bator, A [Department of Ophthalmology, Silesian Piasts University of Medicine in Wroclaw (Poland)

  2007-07-01

  Lasers have found application in diverse branches of medicine. In ophthalmology, laser technology has various therapeutic and diagnostic applications. The purpose of this article is to review the major therapeutic applications of lasers in different eye disorders. The effects of lasers on biological tissues and different laser techniques as well as the indications for laser therapy in various parts of the eye are discussed. Lasers are used to treat glaucoma and many vascular disorders of the retina. Laser treatment may be useful in preventing the development of neovascularization in diabetic retinopathy, BRVO, or CRVO. Laser techniques are also available for the treatment of the exudative form of age-related macular degeneration (AMD) and some malignant and benign intraocular tumors and in retina abnormalities which predispose to rhegmatogenous retinal detachment. Corneal laser surgery is the most frequently applied laser procedure in ophthalmology. PRK, LASIK, and LASEK are used to correct errors in vision such as myopia, hyperopia, and astigmatism. Laser photocoagulation is also helpful in cataract surgery. Nowadays, lasers have become so universal that it is difficult to imagine ophthalmology without them. We are still witnessing rapid advances in the development of laser techniques, especially in plastic surgery, cataract extraction, and ocular imaging. (authors)

 12. O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym: psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich

  Krzewińska, Aneta

  2006-01-01

  The questionnaire interview with which we deal in this book is a data collection technique characterized by a high degree of standardization. This characteristic is seen as an advantage by some and as a fault by others, often provoking cautious, if not condemnatory judgements, since the questionnaire interview is associated with an „unnatural”, artificial, or even hypocritical situation, where interviewers ask for opinions on matters often unfamiliar or not understood by respondents and they ...

 13. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 14. MRI evaluation of the aortic disease; Zastosowanie tomografii rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu chorob aorty

  Kapuscinski, O; Polkowski, J [Zaklad Radiologii, Inst. Kardiologii, Warsaw-Anin (Poland); Zaleska, T [Oddzial Kardiologii, CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland); Walecki, J; Biesiadko, M [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, CMKP and CSK, Warsaw-Miedzylesie (Poland)

  1994-12-31

  The goal of our study was to establish the value of MRI in diagnosing aortic disease. During 3 years period 46 patients were examined (12 women aged from 6 to 62 years and 34 men aged from 8 to 72 years). In 28 cases the thoracic aorta was examined, in 6 cases the abdominal aorta and in 12 - both the thoracic and the abdominal aorta. MR images were performed on MRT 50 A Toshiba unit 0.5 T. MR images demonstrated aortic aneurysm (caused by atherosclerosis or trauma), aortic dissections, aortic anomalies (i.e. in Turner syndrome) and non-specific aortitis and vasculitis. We regard MRI as preferable noninvasive imaging technique in diagnosing aortic disease. (author) 13 refs, 3 figs

 15. Industrial applications of ionizing radiation in France; Zastosowanie przemyslowe promieniowania jonizujacego we Francji promieniowania jonizujacego

  Icre, P [CORFAR S.A., (France)

  1997-10-01

  The review of industrial applications of ionizing radiations in France has been done. The special attention has been paid on irradiation of minerals, polymers and biological materials.The perspectives of radiosterilization have been also discussed.The review of radiation sources commonly used in irradiation plants has been performed as well.

 16. Radiation protection; Proteccion Radiologica

  Ures Pantazi, M [Universidad de la Republica, Facultad de Quimica (Uruguay)

  1994-12-31

  This work define procedures and controls about ionizing radiations. Between some definitions it found the following topics: radiation dose, risk, biological effects, international radioprotection bodies, workers exposure, accidental exposure, emergencies and radiation protection.

 17. Physics for radiation protection

  Martin, James E

  2013-01-01

  A much-needed working resource for health physicists and other radiation protection professionals, this volume presents clear, thorough, up-to-date explanations of the basic physics necessary to address real-world problems in radiation protection. Designed for readers with limited as well as basic science backgrounds, Physics for Radiation Protection emphasizes applied concepts and carefully illustrates all topics through examples as well as practice problems. Physics for Radiation Protection draws substantially on current resource data available for health physics use, providing decay schemes and emission energies for approximately 100 of the most common radionuclides encountered by practitioners. Excerpts of the Chart of the Nuclides, activation cross sections, fission yields, fission-product chains, photon attenuation coefficients, and nuclear masses are also provided.

 18. Ingredients of protection engineering

  Latorre, V.R.; Spogen, L.R. Jr.

  1974-01-01

  The protection of an electronic/electrical system from an electromagnetic environment requires a systematic approach and a clear and concise identification of the data requirements and tools (analytical and experimental) for the vulnerability assessment. In this paper, a basic protection engineering concept is developed. The concept is general and therefore applicable to many systems. It consists of five stages: (1) systems analysis, (2) subsystem degradation, (3) interaction and coupling, (4) protection trade-off analysis, and (5) fabrication and operation. A detailed discussion of all functions performed in each stage is described; the input data to these functions identified; and means (tools) by which the functional operations are satisfied are summarized. Simple examples are used throughout the paper to illustrate the definitions of various functions and to emphasize the iterative process required in arriving at a protection scheme. (U.S.)

 19. Protection without Protectionism.

  Saur, Ricardo A. C.

  1979-01-01

  Presents a Third World approach to transborder data flow. Suggests developing local capacities for computer power, confining data flow within borders, and providing protection for local development efforts. (PD)

 20. Radiation protection in brachytherapy

  Benitez, Manuel

  1996-02-01

  It covers technical procedures in medical applications for cancer treatment. Radiation protection principles in brachytherapy. Medical uses in therapy for Sr-90, Cs-137, Co-60, Ra-226, Ir-192, Au-198, Bi-214, Pb-214. (The author)

 1. Tritium protective clothing

  Fuller, T.P.; Easterly, C.E.

  1979-06-01

  Occupational exposures to radiation from tritium received at present nuclear facilities and potential exposures at future fusion reactor facilities demonstrate the need for improved protective clothing. Important areas relating to increased protection factors of tritium protective ventilation suits are discussed. These areas include permeation processes of tritium through materials, various tests of film permeability, selection and availability of suit materials, suit designs, and administrative procedures. The phenomenological nature of film permeability calls for more standardized and universal test methods, which would increase the amount of directly useful information on impermeable materials. Improvements in suit designs could be expedited and better communicated to the health physics community by centralizing devlopmental equipment, manpower, and expertise in the field of tritium protection to one or two authoritative institutions

 2. Radiation Protection: introduction

  Loos, M.

  2005-01-01

  The abstract gives an overview and introduction to the activities of SCK-CEN's Radiation Protection department. Main strategic developments and achievements in the field of life sciences, policy supports and medical applications are summarised

 3. Radiation protection in medicine

  Vano, E.; Holmberg, O.; Perez, M. R.; Ortiz, P.

  2016-01-01

  Diagnostic, interventional and therapeutic used of ionizing radiation are beneficial for hundreds of millions of people each year by improving health care and saving lives. In March 2001, the first International Conference on the Radiological Protection of Patients was held in Malaga, Spain, which led to an international action plan for the radiation protection of patients. Ten years after establishing the international action plan, the International Conference on Radiation Protection in Medicine: Setting the Scene for the Next Decade was held in Bonn, Germany, in December 2012. the main outcome of this conference was the so called Bonn Call for Action that identifies then priority actions to enhance radiation protection in medicine for the next decade. The IAEA and WHO are currently working in close cooperation to foster and support the implementation of these ten priority actions in Member States, but their implementation requires collaboration of national governments, international agencies, researchers, educators, institutions and professional associations. (Author)

 4. Water Quality Protection Charges

  Montgomery County of Maryland — The Water Quality Protection Charge (WQPC) is a line item on your property tax bill. WQPC funds many of the County's clean water initiatives including: • Restoration...

 5. Radiation protection in medicine

  Vano, E.; Holmberg, O.; Perez, M. R.; Ortiz, P.

  2016-08-01

  Diagnostic, interventional and therapeutic used of ionizing radiation are beneficial for hundreds of millions of people each year by improving health care and saving lives. In March 2001, the first International Conference on the Radiological Protection of Patients was held in Malaga, Spain, which led to an international action plan for the radiation protection of patients. Ten years after establishing the international action plan, the International Conference on Radiation Protection in Medicine: Setting the Scene for the Next Decade was held in Bonn, Germany, in December 2012. the main outcome of this conference was the so called Bonn Call for Action that identifies then priority actions to enhance radiation protection in medicine for the next decade. The IAEA and WHO are currently working in close cooperation to foster and support the implementation of these ten priority actions in Member States, but their implementation requires collaboration of national governments, international agencies, researchers, educators, institutions and professional associations. (Author)

 6. Radiation protection and monitoring

  Thomas, P.

  1982-01-01

  The present paper deals with the following topics: - Radiological quantities and units - Principles of radiological protection - Limits of doses and activity uptake - Activity discharges and monitoring - Radiation exposure and its calculation - Environmental monitoring - Personnel dosimetry. (orig./RW)

 7. Pollinator Protection Strategic Plan

  Developed by EPA, this ensures that pesticide risk assessments and risk management decisions use best available information and scientific methods, and full evaluation of pollinator protection when making registration decisions.

 8. Personal Protective Equipment

  1998-01-01

  ... of personal protective equipment A safety program for new employees is a necessary part of any orientation program An on-going safety program should be used to motivate employees to continue to use...

 9. Power system protection

  Venkata, S.S.; Damborg, M.J.; Jampala, A.K.

  1991-01-01

  Power systems of the 21st century will be more modern, and complex, utilizing the latest available technologies. At the same time, generating plants will have to operate with minimal spinning margins and energy transportation has to take place at critical levels due to environmental and economical constraints. These factors dictate that the power systems be protected with optimum sensitivity, selectivity and time of operation to assure maximum reliability, and security at minimal cost. With an increasing role played by digital computers in every aspect of protection, it is important to take a critical and fresh look at the art and science of relaying and protection. The main objective of this paper is to review the past, present and future of power system protection from a software point of view

 10. Radiation Protection Group

  2006-01-01

  The Radioactive Waste Section of the Radiation Protection Group wishes to inform you that the Radioactive Waste Treatment Centre will be closed on the afternoon of Tuesday 19 December 2006. Thank-you for your understanding.

 11. Asbestos: Protect Your Family

  ... Related Topics: Asbestos Contact Us Share Protect Your Family How to Identify Materials That May Contain Asbestos ... Improper removal may actually increase your and your family’s exposure to asbestos fibers. Top of Page Asbestos ...

 12. Software for radiation protection

  Graffunder, H.

  2002-01-01

  The software products presented are universally usable programs for radiation protection. The systems were designed in order to establish a comprehensive database specific to radiation protection and, on this basis, model in programs subjects of radiation protection. Development initially focused on the creation of the database. Each software product was to access the same nuclide-specific data; input errors and differences in spelling were to be excluded from the outset. This makes the products more compatible with each other and able to exchange data among each other. The software products are modular in design. Functions recurring in radiation protection are always treated the same way in different programs, and also represented the same way on the program surface. The recognition effect makes it easy for users to familiarize with the products quickly. All software products are written in German and are tailored to the administrative needs and codes and regulations in Germany and in Switzerland. (orig.) [de

 13. Radiation protection standards

  Fitch, J.

  1983-11-01

  Topics covered include biological radiation effects, radiation protection principles, recommendations of the ICRP and the National Health and Medical Research Council, and dose limits for individuals, particularly the limit applied to the inhalation of radon daughters

 14. Tritium protective clothing

  Fuller, T. P.; Easterly, C. E.

  1979-06-01

  Occupational exposures to radiation from tritium received at present nuclear facilities and potential exposures at future fusion reactor facilities demonstrate the need for improved protective clothing. Important areas relating to increased protection factors of tritium protective ventilation suits are discussed. These areas include permeation processes of tritium through materials, various tests of film permeability, selection and availability of suit materials, suit designs, and administrative procedures. The phenomenological nature of film permeability calls for more standardized and universal test methods, which would increase the amount of directly useful information on impermeable materials. Improvements in suit designs could be expedited and better communicated to the health physics community by centralizing devlopmental equipment, manpower, and expertise in the field of tritium protection to one or two authoritative institutions.

 15. Expeditionary Warfare- Force Protection

  Higgins, Eric

  2004-01-01

  In 2003, the Systems Engineering and Analysis students were tasked to develop a system of systems conceptual solution to provide force protection for the Sea Base conceptualized in the 2002 Expeditionary Warfare study...

 16. Protected Objects in Java

  Løvengreen, Hans Henrik; Schwarzer, Jens Christian

  1998-01-01

  We present an implementation of Ada 95's notion of protected objects in Java. The implementation comprises a class library supporting entry queues and a (pre-) compiler translating slightly decorated Java classes to pure Java classes utilizing the library.......We present an implementation of Ada 95's notion of protected objects in Java. The implementation comprises a class library supporting entry queues and a (pre-) compiler translating slightly decorated Java classes to pure Java classes utilizing the library....

 17. Radiation protection housing

  Maier, A

  1975-04-10

  The radiation protection housing consists of a foot rim with castor swivel wheels, a tubular frame tapering off at the top, and a crown. In the upper part of the tubular frame a lead glass window is permanently installed. The sides are covered with radiation attenuating curtains of leaded rubber. The housing has the shape of a truncated pyramid which can be dismantled into its constituent parts. It is used for protection from radiation encountered in X-ray facilities in dental radiology.

 18. Advanced worker protection system

  Caldwell, B.; Duncan, P.; Myers, J.

  1995-01-01

  The Department of Energy (DOE) is in the process of defining the magnitude and diversity of Decontamination and Decommissioning (D ampersand D) obligations at its numerous sites. The DOE believes that existing technologies are inadequate to solve many challenging problems such as how to decontaminate structures and equipment cost effectively, what to do with materials and wastes generated, and how to adequately protect workers and the environment. Preliminary estimates show a tremendous need for effective use of resources over a relatively long period (over 30 years). Several technologies are being investigated which can potentially reduce D ampersand D costs while providing appropriate protection to DOE workers. The DOE recognizes that traditional methods used by the EPA in hazardous waste site clean up activities are insufficient to provide the needed protection and worker productivity demanded by DOE D ampersand D programs. As a consequence, new clothing and equipment which can adequately protect workers while providing increases in worker productivity are being sought for implementation at DOE sites. This project will result in the development of an Advanced Worker Protection System (AWPS). The AWPS will be built around a life support backpack that uses liquid air to provide cooling as well as breathing gas to the worker. The backpack will be combined with advanced protective garments, advanced liquid cooling garment, respirator, communications, and support equipment to provide improved worker protection, simplified system maintenance, and dramatically improve worker productivity through longer duration work cycles. Phase I of the project has resulted in a full scale prototype Advanced Worker Protection Ensemble (AWPE, everything the worker will wear), with sub-scale support equipment, suitable for integrated testing and preliminary evaluation. Phase II will culminate in a full scale, certified, pre-production AWPS and a site demonstration

 19. Radiation protection forum

  Cabral, W.

  2010-01-01

  The National Director of the Nuclear Regulatory Authority and Radiation Protection of Uruguay in the first forum for radiation protection set out the following themes: activity of regulatory body, radiation safety, physical security, safeguards, legal framework, committed substantive program, use of radiation, risks and benefits, major sources of radiation, the national regulatory framework, national inventory of sources, inspections, licensing, import and export of sources control , radioactive transport, materials safety, agreements, information and teaching, radiological emergencies and prompt response.

 20. Manual of Radiation Protection

  Gambini, D.J.; Granier, R.; Boisserie, G.

  1992-01-01

  This manual explains the principles and practice of radiation protection for those whose work in research, in the field of medicine or in the industry requires the use of radiation sources. It provides the information radiation users need to protect themselves and others and to understand and comply with international recommendations, regulations and legislation regarding the use of radionuclides and radiation machines. It is designed to teach a wide audience of doctors, biologists, research scientists, technicians, engineers, students and others

 1. Radiation protection instrument 1993

  1993-04-01

  The Radiation Protection Instrument, 1993 (Legislative Instrument 1559) prescribes the powers and functions of the Radiation Protection Board established under the Ghana Atomic Energy Commission by the Atomic Energy Commission (Amendment) Law, 1993 (P.N.D.C. Law 308). Also included in the Legislative Instrument are schedules on control and use of ionising radiation and radiation sources as well as procedures for notification, licensing and inspection of ionising radiation facilities. (EAA)

 2. Laser radiation protection

  Pantelic, D.; Muric, B.; Vasiljevic, D.

  2011-01-01

  We have presented the effects of laser radiation on human organism, with special emphasize on eye as the most sensitive organ. It was pointed-out that there are many parameters that should be taken into account when determining the level of protection from laser light. In that respect it is important to be aware of international standards that regulate this area. In addition, we have described a new material which efficiently protects human eye, by formation of microlens and carbonization. [sr

 3. Radiation protection philosophy alters

  Firmin, G.

  1977-01-01

  Two significant events that have taken place this year in the field of radiation protection are reported. New SI units have been proposed (and effectively adopted), and the ICRP has revised its recommendations. Changes of emphasis in the latest recommendations (ICRP Publication 26) imply an altered radiation protection philosophy, in particular the relation of dose limits to estimates of average risk, an altered view of the critical organ approach and a new attitude to genetic dose to the population. (author)

 4. Advanced worker protection system

  Caldwell, B.; Duncan, P.; Myers, J.

  1995-12-01

  The Department of Energy (DOE) is in the process of defining the magnitude and diversity of Decontamination and Decommissioning (D&D) obligations at its numerous sites. The DOE believes that existing technologies are inadequate to solve many challenging problems such as how to decontaminate structures and equipment cost effectively, what to do with materials and wastes generated, and how to adequately protect workers and the environment. Preliminary estimates show a tremendous need for effective use of resources over a relatively long period (over 30 years). Several technologies are being investigated which can potentially reduce D&D costs while providing appropriate protection to DOE workers. The DOE recognizes that traditional methods used by the EPA in hazardous waste site clean up activities are insufficient to provide the needed protection and worker productivity demanded by DOE D&D programs. As a consequence, new clothing and equipment which can adequately protect workers while providing increases in worker productivity are being sought for implementation at DOE sites. This project will result in the development of an Advanced Worker Protection System (AWPS). The AWPS will be built around a life support backpack that uses liquid air to provide cooling as well as breathing gas to the worker. The backpack will be combined with advanced protective garments, advanced liquid cooling garment, respirator, communications, and support equipment to provide improved worker protection, simplified system maintenance, and dramatically improve worker productivity through longer duration work cycles. Phase I of the project has resulted in a full scale prototype Advanced Worker Protection Ensemble (AWPE, everything the worker will wear), with sub-scale support equipment, suitable for integrated testing and preliminary evaluation. Phase II will culminate in a full scale, certified, pre-production AWPS and a site demonstration.

 5. Protection Coordination in Electrical Substation Part-2 Unit Protections (Differential and Distance Protection)

  TÜR, Mehmet Rida; Shobole, Abdulfetah; Baysal, Mustafa; Wadi, Mohammed

  2018-01-01

  Power systemsmust be protected against faults to ensure quality and reliable generation,transmission and distribution of power systems. Power system protection is providedby the protection relays. This paper is the second part of the ProtectionCoordination study for the Siddik Kardesler Substation. The protection fortransmission lines, transformer, bus bars and customer feeders is provided byovercurrent protection, differential and distance protection schemes. In thispaper, issues related wit...

 6. Protection of Levees against Beavers

  Kozłowski, Wojciech; Balawejder, Adam

  2017-10-01

  Beavers are a protected species, so the levees must be properly protected so as not to harm the beavers and protect the levees from the destruction caused by these animals. This protection requires the use of bentonite mats as shaft seals, and wire mesh. Recently, such new protection structures began to be used successfully.

 7. Advanced worker protection system

  Caldwell, B.; Duncan, P.; Myers, J. [Oceaneering Space Systems, Houston, TX (United States)

  1995-10-01

  The Department of Energy (DOE) is in the process of defining the magnitude and diversity of Decontamination and Decommissioning (D&D) obligations at its numerous sites. The DOE believes that existing technologies are inadequate to solve many challenging problems such as how to decontaminate structures and equipment cost effectively, what to do with materials and wastes generated, and how to adequately protect workers and the environment. Preliminary estimates show a tremendous need for effective use of resources over a relatively long period (over 30 years). Several technologies are being investigated which can potentially reduce D&D costs while providing appropriate protection to DOE workers. The DOE recognizes that traditional methods used by the EPA in hazardous waste site clean up activities are insufficient to provide the needed protection and worker productivity demanded by DOE D&D programs. As a consequence, new clothing and equipment which can adequately protect workers while providing increases in worker productivity are being sought for implementation at DOE sites. This project describes the development of an Advanced Worker Protection System (AWPS) which will include a life-support backpack with liquid air for cooling and as a supply of breathing gas, protective clothing, respirators, communications, and support equipment.

 8. Advanced worker protection system

  Caldwell, B.; Duncan, P.; Myers, J.

  1995-01-01

  The Department of Energy (DOE) is in the process of defining the magnitude and diversity of Decontamination and Decommissioning (D ampersand D) obligations at its numerous sites. The DOE believes that existing technologies are inadequate to solve many challenging problems such as how to decontaminate structures and equipment cost effectively, what to do with materials and wastes generated, and how to adequately protect workers and the environment. Preliminary estimates show a tremendous need for effective use of resources over a relatively long period (over 30 years). Several technologies are being investigated which can potentially reduce D ampersand D costs while providing appropriate protection to DOE workers. The DOE recognizes that traditional methods used by the EPA in hazardous waste site clean up activities are insufficient to provide the needed protection and worker productivity demanded by DOE D ampersand D programs. As a consequence, new clothing and equipment which can adequately protect workers while providing increases in worker productivity are being sought for implementation at DOE sites. This project describes the development of an Advanced Worker Protection System (AWPS) which will include a life-support backpack with liquid air for cooling and as a supply of breathing gas, protective clothing, respirators, communications, and support equipment

 9. Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1940-1965. 1. část

  Jindra, Jiří

  2017-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2017), s. 21-23 ISSN 1336-7242 Institutional support: RVO:68378114 Keywords : Nobel prize * candidates * chemistry Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 10. 50. Výročí Nobelovy ceny za chemii - putovní výstava "Příběh kapky"

  Stejskalová, Květoslava

  2009-01-01

  Roč. 103, č. 11 (2009), s. 898-899 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk 2E08038 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503 Keywords : Nobel price * traveling exhibition * Heyrovský Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 0.717, year: 2009

 11. Možnosti a perspektivy st?íbrného amalgámu v elektroanalytické chemii

  Daňhel, Aleš; Josypčuk, Bohdan; Barek, J.; Fojta, Miroslav

  2016-01-01

  Roč. 110, č. 3 (2016), s. 215-221 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GBP206/12/G151 Institutional support: RVO:61388955 ; RVO:68081707 Keywords : electrochemistry * silver amalgam * senzors Subject RIV: CG - Electrochemistry Impact factor: 0.387, year: 2016

 12. O tautomerii. Příběh objevu absolutní tautomerie, ojedinělého jevu v chemii

  Štíbr, Bohumil

  2008-01-01

  Roč. 102, č. 10 (2008), s. 902-905 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GA203/05/2646 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502 Keywords : borane * tautomerism * structural dualism Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry Impact factor: 0.593, year: 2008

 13. Concepts in radiation protection

  Oncescu, M.

  1996-01-01

  This monograph provides basic notions and principles in dosimetry and radiation protection in compliance with two fundamental works: IAEA Safety Series No.115 - International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources - and Publication no. 60 of International Commission on Radiological Protection. After the review of quantities and units necessary in radiation protection, the book presents the new values of dose limits as well as the values of 'radiation weighting factor', 'tissue weighting factor' and 'conversion factor intake-dose' (committed effective dose per unit intake) by ingestion and inhalation for 30 most important radionuclides. The new values of dose limits, lower than the old values, are a challenge for the radiation protection, especially of the 'public' where the dose limit diminished by a factor of five relative to the earlier edition. The new value of dose limit for public, 1 mSv per year (obviously over the natural exposure of 2.4 mSv per year), imposes new action ways and levels in radiation protection, especially in some cases of exacerbated natural radioactivity. The book provides the calculus of external exposure with the Gamma constant expressed in adequate units, to make the calculation easier. In the calculus of protection shield for gamma sources one uses a method, which while approximate helps save time. The calculus of internal exposure is made using the conversion factor intake-dose. Finally, the 'dosimetric watch' of the natural and artificial radioactivity of the atmosphere, hydrosphere and biosphere is intended to comply with the International Basic Safety Standards. Each chapter ends with a set of illustrative problems which enhances the reader's understanding of underlying concepts and current methods used in the field

 14. ETHIOPIAN WITNESS PROTECTION SYSTEM: COMPARATIVE ...

  witness protection involves social cohesion of the protected person. Scholars ..... interests' need to balance an accused right to know and confront prosecution ..... was reduced to 2.5 years through the fast tracking of witness protection cases.

 15. Radiation protection optimization of workers

  Lochard, J.

  1994-11-01

  This report presents the contribution of CEPN (study center on protection evaluation in nuclear area) to the Days of the French Radiation Protection Society (SFRP) on optimization of workers radiation protection in electronuclear, industrial and medical areas

 16. Anticorrosion protection of uranium

  Goncharov, Ivan D.; Kazakovskaya, Tatiana; Tukmakov, Victor; Shapovalov, Vyacheslav [Russian Federal Nuclear Center-VNIIEF, 37, Mira Ave., RU-607190 Sarov (Nizhnii Gorod), 010450 (Russian Federation)

  2004-07-01

  Uranium in atmospheric conditions is non-stable. Sloughing products are being generated on its surface during storage or use. These corrosion products make many difficulties because of necessity to provide personnel safety. Besides, uranium corrosion may cause damage in parts. The first works devoted to uranium corrosion were performed in the framework of the USA Manhattan Project in the early forties of last century. Various methods of uranium protection were investigated, among them the galvanic one was the most studied. Later on the galvanic technology was patented. The works on this problem remains urgent up to the present time. In Russia, many methods of uranium corrosion protection, mainly against atmospheric corrosion, were tried on. In particular, such methods as diffusion zinc and paint coating were investigated. In the first case, a complex intermetallic U-Zn compound was formed but its protection was not reliable enough, this protection system was inconvenient and uncertain and that is why an additional paint coating was necessary. In the case of paint coatings another problem appeared. It was necessary to find such a coating where gas-permeability would prevail over water-permeability. Otherwise significant uranium corrosion occurs. This circumstance together with low mechanical resistance of paint coatings does not allow to use paint coating for long-term protection of uranium. Currently, there are following methods of uranium protection: ion-plasma, galvanic and thermo-vacuum annealing. These are described in this paper. In the end the issue of corrosion protection in reactor core zones is addressed. Here the greatest difficulties are caused when enriched uranium heated up to 500 deg. C needs anticorrosion protection. In this case various metal coatings are not reliable because of brittle inter-metallide formation. The reliable protection may be provided only up to the temperature plus 400 - 500 deg. C with the help of galvanic copper coating since

 17. Anticorrosion protection of uranium

  Goncharov, Ivan D.; Kazakovskaya, Tatiana; Tukmakov, Victor; Shapovalov, Vyacheslav

  2004-01-01

  Uranium in atmospheric conditions is non-stable. Sloughing products are being generated on its surface during storage or use. These corrosion products make many difficulties because of necessity to provide personnel safety. Besides, uranium corrosion may cause damage in parts. The first works devoted to uranium corrosion were performed in the framework of the USA Manhattan Project in the early forties of last century. Various methods of uranium protection were investigated, among them the galvanic one was the most studied. Later on the galvanic technology was patented. The works on this problem remains urgent up to the present time. In Russia, many methods of uranium corrosion protection, mainly against atmospheric corrosion, were tried on. In particular, such methods as diffusion zinc and paint coating were investigated. In the first case, a complex intermetallic U-Zn compound was formed but its protection was not reliable enough, this protection system was inconvenient and uncertain and that is why an additional paint coating was necessary. In the case of paint coatings another problem appeared. It was necessary to find such a coating where gas-permeability would prevail over water-permeability. Otherwise significant uranium corrosion occurs. This circumstance together with low mechanical resistance of paint coatings does not allow to use paint coating for long-term protection of uranium. Currently, there are following methods of uranium protection: ion-plasma, galvanic and thermo-vacuum annealing. These are described in this paper. In the end the issue of corrosion protection in reactor core zones is addressed. Here the greatest difficulties are caused when enriched uranium heated up to 500 deg. C needs anticorrosion protection. In this case various metal coatings are not reliable because of brittle inter-metallide formation. The reliable protection may be provided only up to the temperature plus 400 - 500 deg. C with the help of galvanic copper coating since

 18. Special protective concretes

  Bouniol, P.

  2001-01-01

  Concrete is the most convenient material when large-scale radiation protection is needed. Thus, special concretes for nuclear purposes are used in various facilities like reactors, reprocessing centers, storage sites, accelerators, hospitals with nuclear medicine equipment, food ionization centers etc.. The recent advances made in civil engineering for the improvement of concrete durability and compactness are for a large part transposable to protection concretes. This article presents the basic knowledge about protection concretes with the associated typological and technological aspects. A large part is devoted to the intrinsic properties of concretes and to their behaviour in irradiation and temperature conditions: 1 - definition and field of application of special protective concretes; 2 - evolution of concepts and technologies (durability of structures, techniques of formulation, new additives, market evolution); 3 - design of protective structures (preliminary study, radiation characteristics, thermal constraints, damping and dimensioning, mechanical criteria); 4 - formulation of special concretes (general principles, granulates, hydraulic binders, pulverulent additives, water/cement ratio, reference composition of some special concretes); 5 - properties of special concretes (damping and thermo-mechanical properties); 6 - induced-irradiation and temperature phenomena (activation, radiolysis, mineralogical transformations, drying, shrinking, creep, corrosion of reinforcement). (J.S.)

 19. Digital integrated protection system

  Savornin, M.; Furet, M.

  1978-01-01

  As a result of technological progress it is now possible to achieve more elaborate protection functions able to follow more closely the phenomena to be supervised. For this reason the CEA, Framatome and Merlin/Gerin/CERCI have undertaken in commonn to develop a Digital Integrated Protection System (D.I.P.S.). This system is designed with the following aims: to improve the safety of the station, . to improve its availability, . to facilitate installation, . to facilitate tests and maintenance. The main characteristics adopted are: . possibilities of obtaining more elaborate monitoring and protection algorithm treatments, . order 4 redundancy of transducers, associated instruments and signal processing, . possibility of inhibiting part of the protection system, . standardisation of equipment, physical and electrical separation of redundant units, . use of multiplexed connections, . automation of tests. Four flow charts are presented: - DIPS with four APUP (Acquisition and Processing Unit for Protection) - APUP - LSU (Logic Safeguard Unit), number LSU corresponding to number fluidic safeguard circuits, - structure of a function unit, - main functions of the APUP [fr

 20. System level ESD protection

  Vashchenko, Vladislav

  2014-01-01

  This book addresses key aspects of analog integrated circuits and systems design related to system level electrostatic discharge (ESD) protection.  It is an invaluable reference for anyone developing systems-on-chip (SoC) and systems-on-package (SoP), integrated with system-level ESD protection. The book focuses on both the design of semiconductor integrated circuit (IC) components with embedded, on-chip system level protection and IC-system co-design. The readers will be enabled to bring the system level ESD protection solutions to the level of integrated circuits, thereby reducing or completely eliminating the need for additional, discrete components on the printed circuit board (PCB) and meeting system-level ESD requirements. The authors take a systematic approach, based on IC-system ESD protection co-design. A detailed description of the available IC-level ESD testing methods is provided, together with a discussion of the correlation between IC-level and system-level ESD testing methods. The IC-level ESD...

 1. Sports eyewear protective standards.

  Dain, Stephen J

  2016-01-01

  Eye injuries sustained during sport comprise up to 20 per cent of all injuries to the eye serious enough for medical attention to be sought. The prevalence of eye injuries in sport is not easily assessed due to lack of authoritative participation rates, so most studies report total numbers in a time period. The evidence on the proportion of all ocular injuries that are from sport is reviewed. The relative frequencies in different sports are compared in a qualitative manner and the sports with greater numbers of ocular injuries are detailed. In common with occupational injuries to the eye, most sports eye injuries are considered preventable. The hierarchy of action for occupational risk is detailed and adapted to use in a sports scenario. All the available international, regional and national standards on sports eye protection are detailed and their provisions compared. The major function of the standards is to provide adequate protection against the hazard of the sport concerned. These are detailed and compared as a function of energy transfer. Eye protection must not introduce additional or secondary hazards (for instance, fracturing into sharp fragments on impact) and not introduce features that would deter the wearing of eye protection (for instance, restricting field of view to impede playing the sport). The provisions of the standards intended to limit secondary hazards are detailed and compared. The need for future work in standards writing and the activities of the International Standardization Organization in sports eye protection are detailed. © 2016 Optometry Australia.

 2. Instructed officers Radiation Protection

  2007-01-01

  This law contains instructions on the prevention of radiological and contains 4 articles Article I: describe the responsibilities of the institutions that operate within the scope of radiological protection in terms of the number of radiation protection officers and personal Supervisors who available in the practices radiation field. Article II: talking about the conditions of radiation protection officers that must be available in the main officers and working field in larg institutions and thecondition of specific requirements for large enterprises of work permits in the field of radiological work that issued by the Council. Article III: the functions and duties of officers in the prevention of radiological oversee the development of radiation protection programmes in the planning stages, construction and preparing the rules of local labour and what it lead of such tasks.Article IV: radiation protection officers powers: to modify and approve the programme of prevention and radiation safety at the company, stop any unsafe steps, amend the steps of the usage, operation of materials, devices and so on

 3. Characteristics of protective instrumentation

  Reichart, G.

  1982-01-01

  Protective Instrumentation (PI) for Nuclear Power Plants (NPP) is a general term for an highly reliable instrumentation, which provides information for keeping the system within safe limits, for initation of countermeasures in the case of an incident or for mitigation of consequences of an accident. In German NPPs one can find a hierarchical structure of protective instrumentation, wherein the Reactor Protection System (RPS) has the highest priority. To meet the reliability requirements different design principles are used, like - redundancy - diversity - fail safe - decoupling. The presentation gives an overview about the different design principles and characterizes their reliability aspects. As an example for the technical realization the RPS of a German NPP is discussed in some detail. Furthermore some information about other type of PI is given and reliability aspects of the interaction of operating personell with these systems are mentioned. (orig.)

 4. Radiation protecting clothing materials

  Mio, Kotaro; Ijiri, Yasuo.

  1986-01-01

  Purpose: To provide radiation protecting clothing materials excellent in mechanical strength, corrosion resistance, flexibility and flexing strength. Constitution: The radiation protecting clothing materials according to this invention has pure lead sheets comprising a thin pure lead foil of 50 to 150 μm and radiation resistant organic materials, for example, polyethylene with high neutron shielding effect disposed to one or both surfaces thereof. The material are excellent in the repeating bending fatigue and mechanical strength, corrosion resistance and flexibility and, accordingly, radiation protecting clothings prepared by using them along or laminating them also possess these excellent characteristics. Further, they are excellent in the handlability, particularly, durability to the repeated holding and extension, as well as are preferable in the physical movability and feeling upon putting. The clothing materials may be cut into an appropriate size, or stitched into clothings made by radiation-resistant materials. In this case, pure lead sheets are used in lamination. (Horiuchi, T.)

 5. Reactor protection system

  Fairbrother, D.B.; Lesniak, L.M.; Orgera, E.G.

  1977-10-01

  The report describes the reactor protection system (RPS-II) designed for use on Babcock and Wilcox 145-, later 177-, and 205-fuel assembly pressurized water reactors. In this system, relays in the trip logic have been replaced by solid state devices. A calculating module for the low DNBR, pump status, and offset trip functions has replaced the overpower trip (based on flow and imbalance), the power/RC pump trip, and the variable low-pressure trip. Included is a description of the changes from the present Oconee-type reactor protection system (RPS-I), a functional and hardware description of the calculating module, a description of the software programmed in the calculating module, and a discussion of the qualification program conducted to ensure that the degree of protection provided by RPS-II is not less than that provided by previously licensed systems supplied by B and W

 6. Protective and preventative measures

  Freedman, P. N

  2002-01-01

  Health care workers who come in contact with blood and other body fluids in their working environment risk being exposed to blood borne diseases such as human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis B and C. An anti-hepatitis B vaccine is available as well as hepatitis B immunoglobulin but no vaccine is available against hepatitis C and HIV. The best way to protect against exposure to blood and body fluids is to use 'Universal Precautions' which encourage safe working methods. If an exposure does take place it should be regarded as an urgent medical problem and every facility should have a management policy to deal with this problem. The source patient's rights must also be protected. The preventative and protective measures available to health care workers as well as practical suggestions to carry out in the event of an exposure are discussed (Au)

 7. Smart Machine Protection System

  Clark, S.; Nelson, D.; Grillo, A.; Spencer, N.; Hutchinson, D.; Olsen, J.; Millsom, D.; White, G.; Gromme, T.; Allison, S.; Underwood, K.; Zelazny, M.; Kang, H.

  1991-11-01

  A Machine Protection System implemented on the SLC automatically controls the beam repetition rates in the accelerator so that radiation or temperature faults slow the repetition rate to bring the fault within tolerance without shutting down the machine. This process allows the accelerator to aid in the fault diagnostic process, and the protection system automatically restores the beams back to normal rates when the fault is diagnosed and corrected. The user interface includes facilities to monitor the performance of the system, and track rate limits, faults, and recoveries. There is an edit facility to define the devices to be included in the protection system, along with their set points, limits, and trip points. This set point and limit data is downloaded into the CAMAC modules, and the configuration data is compiled into a logical decision tree for the 68030 processor. 3 figs

 8. Advanced Worker Protection System

  1996-04-01

  The Advanced Worker Protection System (AWPS) is a liquid-air-based, self-contained breathing and cooling system with a duration of 2 hrs. AWPS employs a patented system developed by Oceaneering Space Systems (OSS), and was demonstrated at their facility in Houston, TX as well as at Kansas State University, Manhattan. The heart of the system is the life-support backpack that uses liquid air to provide cooling as well as breathing gas to the worker. The backpack is combined with advanced protective garments, an advanced liquid cooling garment (LCG), a respirator, and communications and support equipment. The prototype unit development and testing under Phase 1 has demonstrated that AWPS has the ability to meet performance criteria. These criteria were developed with an understanding of both the AWPS capabilities and the DOE decontamination and decommissioning (D and D) activities protection needs

 9. The protection of possession

  Popov Danica

  2011-01-01

  Full Text Available Protection in disputes for the protection of possession can be attained through the following actions a for dispossession (interdictum recuperande possessionis and b with an action for the disturbance of possession (interdictum retinendae possessionis. The general feature of these disputes is that there is only discussion on the facts and not a legal matters. Subject matter jurisdiction for the resolution of such disputes belongs to the court of general jurisdiction, while the dispute itself is a litigation. The special rule of proceedings of action for disturbance are: provisionality of the protection of possession; urgency in proceedings; initiation of the proceedings; limiting of objection; prescribing temporary measures; rendering a ruling in the form of order; appeals which may be filed within a short deadline and which does not have suspensive effect (do not delay the execution of the order; revision is not allowed etc.

 10. Preventive Radiation Protection Act

  Roewer, H.

  1988-01-01

  The commentary is intended to contribute to protection of the population by a practice-oriented discussion and explanation of questions arising in connection with the Preventive Radiation Protection Act. Leaving aside discussions about abandonment of nuclear power, or criticism from any legal point of view, the commentary adopts the practical approach that accepts, and tries to help implementing, the act as it is. It is a guide for readers who are not experts in the law and gives a line of orientation by means of explanations and sometimes by citations from other acts (in footnotes). The commentary also presents the EURATOM Directive No. 3954/87 dated 22 December 1987, the EC Directive No. 3955/87 dated 22 December 1987, and the EC Directive No. 1983/88 dated 5 July 1988. A tabular survey shows the system of duties and competences defined by the Preventive Radiation Protection Act. (RST) [de

 11. Education in Radiation Protection

  Dodig, D.; Kasal, B.; Tezak, S.; Poropat, M.; Kubelka, D.

  2001-01-01

  Full text: This paper discussed the problem of the education in radiation protection. All aspects of education are included started with primary school and lasted with very specialised courses for the experts. In the last few years the lack of interest for education in radiation protection was recognised by many agencies included also IAEA and EU commission. In this paper the reasons for this situation will be presented and the way how to promote this subject again. It is not possible to prevent effects of radiation on environment and population if qualified and well educated experts do not exist. The situation in the field of education in radiation protection in Croatia will be presented, according to the new regulations in this field. (author)

 12. Smart machine protection system

  Clark, S.; Nelson, D.; Grillo, A.

  1992-01-01

  A Machine Protection System implemented on the SLC automatically controls the beam repetition rates in the accelerator so that radiation or temperature faults slow the repetition rate to bring the fault within tolerance without shutting down the machine. This process allows the accelerators to aid in the fault diagnostic process, and the protection system automatically restores the beams back to normal rates when the fault is diagnosed and corrected. The user interface includes facilities to monitor the performance of the system, and track rate limits, faults, and recoveries. There is an edit facility to define the devices to be included in the protection system, along with their set points, limits, and trip points. This set point and limit data is downloaded into the CAMAC modules, and the configuration data is complied into a logical decision tree for the 68030 processor. (author)

 13. New radiation protection law

  1985-01-01

  The structure of the existing legislation and its contents and aims are reconsidered. New rules which correspond to the present situation are to be established. Also the fundamental principles of the task and methods of radiation protection are to be changed. The main effort will be to create conditions so that all human beings will be protected against the harmful effects of radiation. The effects on plants, animals and on the environment should be considered as well. The legislation should include both ionizing and non-ionizing radiation. The main responsibility of protection should stay with the central authority. Licensing of apparatus, liability for medical applications and radioactive waste is discussed. Granting of permissions and control should be accomplished by the authority. Cooperation with other national and international authorities is dealt with. (G.B.)

 14. Radiation protection - Revision of French radiation protection regulations (1988)

  Mayoux, J.C.

  1989-01-01

  This article analyses the recent amendments to the 1966 and 1975 Decrees on general radiation protection principles and radiation protection of workers in large nuclear installations respectively and also describes national radiation protection law. In particular, the amendments incorporate the revised EURATOM basic radiation protection standards and the new international units (sievert and becquerel replace rem and curie) in the Decrees. (NEA) [fr

 15. Radiation protection in the field of environmental protection

  Zhao Yamin

  2003-01-01

  The relationship of radiation protection with environmental protection, the sources that may give rise to the environmental radiation contamination, and the system of radiation protection and the fundamental principles and requirements for radiation environmental management are introduced. Some special radiation protection problems faced with in the radiation environmental management are discussed. (author)

 16. Radiation protection in hospitals

  MOuld, R.F.

  1985-01-01

  A book on radiation protection in hospitals has been written to cater for readers with different backgrounds, training and needs by providing an elementary radiation physics text in Part I and an advanced, comprehensive Part II relating to specific medical applications of X-rays and of radioactivity. Part I includes information on basic radiation physics, radiation risk, radiation absorption and attenuation, radiation measurement, radiation shielding and classification of radiation workers. Part II includes information on radiation protection in external beam radiotherapy, interstitial source radiotherapy, intracavitary radiotherapy, radioactive iodine-131 radiotherapy, nuclear medicine diagnostics and diagnostic radiology. (U.K.)

 17. Radiation protection in space

  Blakely, E.A. [Lawrence Berkeley Lab., CA (United States); Fry, R.J.M. [Oak Ridge National Lab., TN (United States)

  1995-02-01

  The challenge for planning radiation protection in space is to estimate the risk of events of low probability after low levels of irradiation. This work has revealed many gaps in the present state of knowledge that require further study. Despite investigations of several irradiated populations, the atomic-bomb survivors remain the primary basis for estimating the risk of ionizing radiation. Compared to previous estimates, two new independent evaluations of available information indicate a significantly greater risk of stochastic effects of radiation (cancer and genetic effects) by about a factor of three for radiation workers. This paper presents a brief historical perspective of the international effort to assure radiation protection in space.

 18. Protection from space radiation

  Tripathi, R.K.; Wilson, J.W.; Shinn, J.L.

  2000-01-01

  The exposures anticipated for astronauts in the anticipated human exploration and development of space will be significantly higher (both annual and carrier) than for any other occupational group. In addition, the exposures in deep space result largely from galactic cosmic rays for which there is as yet little experience. Some evidence exists indicating that conventional linear energy transfer defined protection quantities (quality factors) may not be appropriate. The authors evaluate their current understanding of radiation protection with laboratory and flight experimental data and discuss recent improvements in interaction models and transport methods

 19. Commercial Aircraft Protection

  Ehst, David A. [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States)

  2016-10-26

  This report summarizes the results of theoretical research performed during 3 years of P371 Project implementation. In results of such research a new scientific conceptual technology of quasi-passive individual infrared protection of heat-generating objects – Spatial Displacement of Thermal Image (SDTI technology) was developed. Theoretical substantiation and description of working processes of civil aircraft individual IR-protection system were conducted. The mathematical models and methodology were presented, there were obtained the analytical dependencies which allow performing theoretical research of the affect of intentionally arranged dynamic field of the artificial thermal interferences with variable contrast onto main parameters of optic-electronic tracking and homing systems.

 20. Radiation Protection Dosimetry

  Kramer, H.M.; Schnuer, K.

  1992-01-01

  The contributions presented during the seminar provided clear evidence that radiation protection of the patient plays an increasingly important role for manufacturers of radiological equipment and for regulatory bodies, as well as for radiologists, doctors and assistants. The proceedings of this seminar reflect the activities and work in the field of radiation protection of the patient and initiate further action in order to harmonize dosimetric measurements and calculations, to ameliorate education and training, to improve the technical standards of the equipment and to give a push to a more effective use of ionising radiation in the medical sector

 1. Environmental protection implementation plan

  Holland, R.C.

  1998-03-01

  This Environmental Protection Implementation Plan is intended to ensure that the environmental program objectives of Department of Energy Order 5400.1 are achieved at SNL/California. This document states SNL/California's commitment to conduct its operations in an environmentally safe and responsible manner. The Environmental Protection Implementation Plan helps management and staff comply with applicable environmental responsibilities. SNL is committed to operating in full compliance with the letter and spirit of applicable environmental laws, regulations, and standards. Furthermore, SNL/California strives to go beyond compliance with legal requirements by making every effort practical to reduce impacts to the environment to levels as low as reasonably achievable

 2. Material for radioactive protection

  Taylor, R.S.; Boyer, N.W.

  A boron containing burn resistant, low-level radiation protection material useful, for example, as a liner for radioactive waste disposal and storage, a component for neutron absorber, and a shield for a neutron source is described. The material is basically composed of borax in the range of 25 to 50%, coal tar in the range of 25 to 37.5%, with the remainder being an epoxy resin mix. A preferred composition is 50% borax, 25% coal tar and 25% epoxy resin. The material is not susceptible to burning and is about 1/5 the cost of existing radiation protection material utilized in similar applications.

 3. Protecting patron privacy

  Beckstrom, Matthew

  2015-01-01

  In a world where almost anyone with computer savvy can hack, track, and record the online activities of others, your library can serve as a protected haven for your visitors who rely on the Internet to conduct research-if you take the necessary steps to safeguard their privacy. This book shows you how to protect patrons' privacy while using the technology that your library provides, including public computers, Internet access, wireless networks, and other devices. Logically organized into two major sections, the first part of the book discusses why the privacy of your users is of paramount

 4. Radiation protection in space

  Blakely, E.A.; Fry, R.J.M.

  1995-01-01

  The challenge for planning radiation protection in space is to estimate the risk of events of low probability after low levels of irradiation. This work has revealed many gaps in the present state of knowledge that require further study. Despite investigations of several irradiated populations, the atomic-bomb survivors remain the primary basis for estimating the risk of ionizing radiation. Compared to previous estimates, two new independent evaluations of available information indicate a significantly greater risk of stochastic effects of radiation (cancer and genetic effects) by about a factor of three for radiation workers. This paper presents a brief historical perspective of the international effort to assure radiation protection in space

 5. Radiation protection in education

  Viragh, Elemer

  1985-01-01

  The education of secondary school students in the fields of nuclear sciences was strictly limited according to the 9th recommendations of the ICRP issued in 1966 saying that people under age 18 are not allowed to deal with ionizing radiations. Due to the changes concerning the concept of radiation protection, new opportunities for teaching nuclear technology even in the secondary schools were opened. The 36th recommendations of the ICRP published in 1983 dealing with the maximum permissible doses and the measures taken for radiation protection should be kept in mind while organizing the education of the pupils between age 16 and 18. (V.N.)

 6. Radiation Protection Proclamation

  1993-01-01

  A proclamation of the Government of Ethiopia, cited as the radiation protection proclamation number 79/1993 was prepared with the objective to establish a national radiation protection authority that formulates policies, controls and supervises activities involving all sources of radiation and lay down laws governing such activities in order to ensure public safety against associated hazards while allowing radiation related activities to be carried out for the benefit of the public . The Authority is guided by an inter-ministerial board and is accountable to the Ethiopian Science and Technology Commission

 7. Radiation protection glossary

  1986-01-01

  The glossary is intended to be used as a terminology standard for IAEA documentation on radiation protection. An effort has been made to use definitions contained in internationally accepted publications such as recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP), standards of the International Organization for Standardization (ISO) and of the International Electrotechnical Commission (IEC), reports of the International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU), with only slight modifications in order to tailor them more closely to IAEA needs. The glossary is restricted to ionizing radiation

 8. Programme Biology - Health protection

  1975-01-01

  The scientific results for 1975, of the five-year Biology-Health Protection programme adopted in 1971, are presented in two volumes. In volume one, Research in Radiation Protection are developed exclusively, including the following topics: measurement and interpretation of radiation (dosimetry); transfer of radioactive nuclides in the constituents of the environment; hereditary effects of radiation; short-term effects (acute irradiation syndrome and its treatment); long-term effects and toxicology of radioactive elements. In volume, two Research on applications in Agriculture and Medicine are developed. It includes: mutagenesis; soil-plant relations; radiation analysis; food conservation; cell culture; radioentomology. Research on applications in Medicine include: Nuclear Medicine and Neutron Dosimetry

 9. Painting for protection

  Stepto, G.G.C.

  1981-01-01

  Despite the use of special alloys, paint is still the most economical and practical method of protecting steel. Chlorinated rubber resin based paint systems are shown to be satisfactory in areas requiring decontamination as well as for outside exposed areas of nuclear power plants. (author)

 10. Radiation protection glossary

  Othman, Ibrahim; Abdul-Rahim, Maha

  1989-12-01

  This glossary contains the arabic equivalent of all the terms included in the IAEA Safety Series No.76 (which is a selected basic terms used in IAEA publications), thus this glossary contains English, French, Spanish, Russian, and Arabic. It is intended to facilitate the work of arabic speaking scientists involved in the field of radiation protection

 11. Radiation protection to firemen

  Almeida, E.S. de.

  1985-01-01

  The basic Knowledge about ionizing radiation oriented for firemen, are presented. The mainly damage and effects caused by radiation exposure as well as the method of radiation protection are described in simple words. The action to be taken in case of fire involving radiation such as vehicles transporting radioactive materials are emphasized. (author)

 12. Marine Mammal Protection Act

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The Marine Mammal Protection Act (MMPA or Act) prohibits, with certain exceptions, the "take" of marine mammals in U.S. waters and by U.S. citizens on the high seas,...

 13. Depth protection system

  Arita, Setsuo; Izumi, Shigeru; Suzuki, Satoru; Noguchi, Atomi.

  1988-01-01

  Purpose: To previously set a nuclear reactor toward safety side by the reactor scram if an emergency core cooling system is failed to operate. Constitution If abnormality occurs in an emergency core cooling system or an aqueous boric acid injection system, a reactor protection system is operated and, if the reactor protection system shows an abnormal state, a control rod withdrawal inhibition system is operated as a fundamental way. For instance, when the driving power source voltage for the emergency core cooling system is detected and, if it is lower than a predetermined value, the reactor protection system is operated. Alternatively, if the voltage goes lower than the predetermined value, the control rod withdrawal is inhibited. In addition, stopping for the feedwater system is inhibited. Further, integrity of the driving means for the emergency core cooling system is positively checked and the protection function is operated depending on the result of check. Since the nuclear reactor can be set toward the safety side even if the voltage for the driving power source of the aqueous boric acid injection system is lower than a predetermined value, the reactor safety can further be improved. (Horiuchi, T.)

 14. Radiation Protection in Guatemala

  Carazo, N.

  1979-01-01

  The tasks connected with radiation protection are allocated to the National Institute for Nuclear Energy in Guatemala. Regulatory measures are further needed to identify the responsibilities of various authorities to ensure that all radiation workers are provided with personal dosemeters. (author)

 15. Protectiveness, Persecution, and Powerlessness

  Weeks, Kathleen G.

  1977-01-01

  This paper is an investigation of family pathology from a transactional viewpoint. The thesis proposed is that family pathology is a means of protecting the family and ensuring its survival. The father, mother, and child assume and exchange the roles of the Karpman drama triangle; namely, Persecutor, Victim, and Rescuer. (Author)

 16. Beyond Pain and Protection

  Lee, Jieun

  2007-01-01

  discourse on homosexual youth in Korea, protection discourse and pain discourse, the notion of identity itself will be critically examined and the girls' agency in destabilizing heteronormativity will be discussed. This study also deals with the appropriation of popular culture by the girls, suggesting...

 17. Applied Crop Protection 2017

  Jørgensen, Lise Nistrup; Nielsen, Bent Jørgen; Mathiassen, Solvejg Kopp

  Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til download. This publication contains results from crop protection trials which were carried out at the Department of Agroecology within the area of gricultural crops. Most of the results come from field trials, but results from greenhouse...

 18. Maternity Protection at Work.

  World of Work, 1998

  1998-01-01

  Discusses the need for maternity benefits for working women. Suggests that although most countries provide paid maternity leave by law, there is a gap between that law and practice. Includes a chart depicting maternity protection (length of leave, cash benefits, who pays) around the world. (JOW)

 19. Radiation protection in Switzerland

  Brunner, H.

  1990-01-01

  Switzerland's present radiation protection regulations are based on only two paragraphs of the atomic law but have been very successful in practice. A new radiation protection law, separated from nuclear legislation and valid for all application of ionizing radiation and radioctive materials, was proposed and drafted by the Federal Commission on Radiation Protection and has now been accepted by parliament with only minor modifications. The draft of the revised regulations which also will cover all applications, should be ready for consultations next year. Both the law (which contains principles but no figures such as limits) and the regulations incorporate the latest state of ICRP recommendations and are formulated in such a way as to allow application of or quick adaptation to the new basic ICRP recommendation expected for 1991. The legislation is flexible, with a relatively low regulation density and leaves sufficient room for professional judgement on a case by case basis both for authorities and for the specialists responsible for radiation protection in practice. (orig./HSCH)

 20. Inflation Protected Investment Strategies

  Mirco Mahlstedt

  2016-03-01

  Full Text Available In this paper, a dynamic inflation-protected investment strategy is presented, which is based on traditional asset classes and Markov-switching models. Different stock market, as well as inflation regimes are identified, and within those regimes, the inflation hedging potential of stocks, bonds, real estate, commodities and gold are investigated. Within each regime, we determine optimal investment portfolios driven by the investment idea of protection from losses due to changing inflation if inflation is rising or high, but decoupling the performance from inflation if inflation is low. The results clearly indicate that these asset classes behave differently in different stock market and inflation regimes. Whereas in the long-run, we agree with the general opinion in the literature that stocks and bonds are a suitable hedge against inflation, we observe for short time horizons that the hedging potential of each asset class, especially of real estate and commodities, depend strongly on the state of the current market environment. Thus, our approach provides a possible explanation for different statements in the literature regarding the inflation hedging properties of these asset classes. A dynamic inflation-protected investment strategy is developed, which combines inflation protection and upside potential. This strategy outperforms standard buy-and-hold strategies, as well as the well-known 1 N -portfolio.

 1. Applied Crop Protection 2017

  Jørgensen, Lise Nistrup; Nielsen, Bent Jørgen; Mathiassen, Solvejg Kopp

  Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til download. This publication contains results from crop protection trials which were carried out at the Department of Agroecology within the area of gricultural crops. Most of the results come from field trials, but results from greenhouse ...

 2. Applied crop protection 2016

  Jørgensen, Lise Nistrup; Nielsen, Bent Jørgen; Jensen, Peter Kryger

  This publication contains results from crop protection trials which were carried out at the Department of Agroecology within the area of agricultural crops. Most of the results come from field trials, but results from greenhouse and semi-field trials are also included. The report contains results...

 3. Consumer Protection for Educators.

  Wallace, James M.

  Educational changes are examined from the perspective of consumer protection--the direct consumers are the teachers being prepared; the indirect consumers are the students and the society that supports the schools. During the colonial and early national periods of American history, there was an absence of formal and separate teacher education.…

 4. Armored garment for protecting

  Purvis, James W [Albuquerque, NM; Jones, II, Jack F.; Whinery, Larry D [Albuquerque, NM; Brazfield, Richard [Albuquerque, NM; Lawrie, Catherine [Tijeras, NM; Lawrie, David [Tijeras, NM; Preece, Dale S [Watkins, CO

  2009-08-11

  A lightweight, armored protective garment for protecting an arm or leg from blast superheated gases, blast overpressure shock, shrapnel, and spall from a explosive device, such as a Rocket Propelled Grenade (RPG) or a roadside Improvised Explosive Device (IED). The garment has a ballistic sleeve made of a ballistic fabric, such as an aramid fiber (e.g., KEVLAR.RTM.) cloth, that prevents thermal burns from the blast superheated gases, while providing some protection from fragments. Additionally, the garment has two or more rigid armor inserts that cover the upper and lower arm and protect against high-velocity projectiles, shrapnel and spall. The rigid inserts can be made of multiple plies of a carbon/epoxy composite laminate. The combination of 6 layers of KEVLAR.RTM. fabric and 28 plies of carbon/epoxy laminate inserts (with the inserts being sandwiched in-between the KEVLAR.RTM. layers), can meet the level IIIA fragmentation minimum V.sub.50 requirements for the US Interceptor Outer Tactical Vest.

 5. Environmental radiation protection standards

  Richings, L.D.G.; Morley, F.; Kelley, G.N.

  1978-04-01

  The principles involved in the setting of radiological protection standards are reviewed, and the differences in procedures used by various countries in implementing them are outlined. Standards are taken here to mean the specific numerical limits relating to radiation doses to people or to amounts of radioactive material released into the environment. (author)

 6. Solar collector overheating protection

  Slaman, M.J.; Griessen, R.P.

  Prismatic structures in a thermal solar collector are used as overheating protection. Such structures reflect incoming light efficiently back whenever less thermal power is extracted from the solar collector. Maximum thermal power is generated when the prismatic structure is surrounded by a

 7. Radiation protection textbook

  Gambini, D.J.; Granier, R.

  2007-01-01

  This textbook of radiation protection presents the scientific bases, legal and statutory measures and technical means of implementation of the radioprotection in the medical and industrial sectors, research and nuclear installations. It collects the practical information (organization, analysis of post, prevention, evaluation and risks management, the controls, the training and the information) usually scattered and the theoretical knowledge allowing every person using ionizing radiation: To analyze jobs in controlled areas, to watch the respect for the current regulations, to participate in the training and in the information of the staffs exposed to intervene in accidental situation. This third edition is widely updated and enriched by the most recent scientific and legal data concerning, notably, the human exposure, the dosimetry, the optimization of the radiation protection and the epidemiological inquiries. The contents is as follows: physics of ionizing radiation, ionizing radiation: origin and interaction with matter, dosimetry and protection against ionizing radiation, detection and measurement of ionizing radiation, radiobiology, legal measures relative to radiation protection, human exposure of natural origin, human exposure of artificial origin, medical, dental and veterinarian radiology, radiotherapy, utilization of unsealed sources in medicine and research, electronuclear industry, non nuclear industrial and aeronautical activities exposing to ionizing radiation, accidental exposures. (N.C.)

 8. Towards data protection compliance

  Zannone, N.; Petkovic, M.; Etalle, S.

  2010-01-01

  Privacy and data protection are fundamental issues nowadays for every organization. This paper calls for the development of methods, techniques and infrastructure to allow the deployment of privacy-aware IT systems, in which humans are integral part of the organizational processes and accountable

 9. Towards Data Protection Compliance

  Zannone, Nicola; Petkovic, M.; Etalle, Sandro

  2010-01-01

  Privacy and data protection are fundamental issues nowadays for every organization. This paper calls for the development of methods, techniques and infrastructure to allow the deployment of privacy-aware IT systems, in which humans are integral part of the organizational processes and accountable

 10. ISO radiation protection standards

  Becker, K.; West, N.

  1981-01-01

  After a brief description of the International Organization for Standardization (ISO) and its Technical Committee (TC) 85 ''Nuclear Energy'', the work of its Sub-Committee (SC) 2 ''Radiation Protection'' is described in some detail. Several international standards on subjects closely related to radiation protection have already been published, for example ISO-361 (Basic radiation protection symbol), ISO-1757 (Photographic dosimeters), ISO-1758 and 1759 (Direct and indirect-reading pocket exposure meters), ISO-2889 (Sampling of airborne radioactive materials), ISO-4037 (X and gamma reference radiations for calibration) and ISO-4071 (Testing of exposure meters and dosimeters). TC 85/SC 2 has currently eight active Working Groups (WG) dealing with 14 standards projects, mostly in advanced stages, in such fields as neutron and beta reference radiations, and X and gamma radiations of high and low dose-rates and high energies for calibration purposes, reference radiations for surface contamination apparatus, ejection systems for gamma radiography apparatus, industrial and laboratory irradiators, lead shielding units, protective clothing, thermoluminescence dosemeters, radioelement gauges, and surface contamination and decontamination. (author)

 11. Radiation protection in Qatar

  Al Maadheed, Khalid; Al Khatibeh, Ahmad

  2008-01-01

  Full text: The State of Qatar has become a member State of IAEA since 1974. Later the Department of Industrial Development (DID) beam the focal point and the competent authority regarding all aspects of the peaceful application of Nuclear Technology. In July, 2000 the Supreme Council was established and charged with all matters related to environmental protection. The Supreme Council joined the IAEA Projects on upgrading protection infrastructure in West Asia region. A preliminary research was initiated to discover where radiation sources are being used, and the legal framework, if any, to regulate their use. The research indicated that radiation sources were being used in the industrial practices (well logging, industrial radiography and nuclear gauges) and in medical practices (mainly diagnostic radiology). The research also indicated that there was virtually no legal framework to regulate them. In less than five years, the State of Qatar was able to issue the radiation protection law, three sets of regulations, namely: Radiation Protection Regulations, Radioactive Waste Management Regulations and the Safe Transport of Radioactive Materials Regulations. In addition, several specific regulation work, dose limits and radiation protection officers were issued. A radiation Protection Department, comprising three sections was established. We are providing individual exposure monitoring for most of the radiation workers in the public sector and some in the private sector. We have set up a proper licensing and inspections procedures, where our inspectors are enforcing the law. More recently, we established an early warning network for nuclear of radiological emergencies, consisting of 6 transplantable stations, five mobile stations and two navigating stations. This year, the network was augmented with five fixed station and an advanced early warning centre, which provides early warning via multiple means (MMS, Fax, E-mail and audio alarms). Last year we signed a nuclear

 12. Foundations for radiation protection

  2006-01-01

  Full text; In 1996, the IAEA published the latest edition of the International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources (Basic Safety Standards or BSS) comprising basic requirements to be filled in all activities involving radiation exposure. The standards define internationally harmonized requirements and provide practical guidance for public authorities and services, employers and workers, specialized radiation protection bodies, enterprises and health and safety communities. In the same year, the IAEA, through the technical cooperation programme, launched the Model Project on Upgrading Radiation Protection Infrastructure, a global initiative designed to help Member States establish the infrastructure needed to adhere to the BSS. To address the complexity of this task, the radiation protection team identified key elements, known as Thematic Safety Areas. These are: 1. Legislative Framework and Regulatory Infrastructure, Draft and put into effect radiation protection laws and regulations and establish and empower a national regulatory authority. 2. Occupational Exposure Control Protect the health and safety of each individual who faces the risk of radiation exposure in the workplace through individual and workplace monitoring programmes, including dose assessment, record keeping of doses and quality management. 3. Medical Exposure Control: Develop procedures and activities to control the exposure of patients undergoing diagnosis and/or treatment via diagnostic and interventional radiology, nuclear medicine or radiotherapy through staff training, provision of basic quality control equipment, and the establishment of quality assurance programmes. 4. Public and Environmental Exposure Control: Develop means to protect both the public and the environment including: a) programmes to register, inventory and provide safe storage of unused radioactive sources and material; b) procedures to control and safely

 13. Principles of Radiation Protection Concepts

  Abd Aziz Mhd Ramli

  2004-01-01

  The contents of this chapter are follows - Radiation Protection Concepts: justification, dose limitation, optimisation, potential exposures, situation requiring intervention; Special Considerations. Protection from Radiation Hazards, Remove the Hazard, Prevent the Hazard, Guard the Worker, Implementation of Radiation Protection and Safety Measures, Distance, Shielding, Time, Monitoring Programme, Safety System. Radiation Protection in Radiological Service: Specific Requirement in Diagnostic Radiological Service

 14. BGS Radon Protective Measures GIS

  Appleton, D.; Adlam, K.

  2000-01-01

  The British Geological Survey Radon Protective Measures Geographical Information System is described. The following issues are highlighted: Identification of development sites where radon protection is required in new dwellings; Mapping radon potential on the basis of house radon and geology; Radon Protective Measures GIS; Radon site reports; and Follow-up radon protective measures sire reports

 15. Protection of HTS magnets

  Iwasa, Yukikazu

  2005-01-01

  The paper discusses protection issues for HTS magnet. For protection, the HTS magnet must rely on an active technique. Closed-form expressions of the matrix metal operating current density based on overheating and internal voltage criteria for protection, under very simplifying assumptions, are presented. Perhaps the most important conclusions of these criteria are that: (1) HTS (and LTS) magnets must be wound with composite conductor having a significant portion of its overall cross section occupied by normal metal generally of high electrical conductivity and (2) HTS windings must possess 'high' NZP velocities to make the resistive zone occupy as large a fraction of the winding volume as possible. The paper also derives an analytical expression, under another set of simplifying assumptions, to determine the minimum resistive voltage level, dictated by the maximum hot-spot temperature set at 150 K, required to initiate an active protection process. Remarkably, this minimum detection voltage is nearly independent of the matrix metal current density, I op /A m . For a set of operating parameters used in a numerical example, a computed minimum detection voltage, at I op /A m = 5 x 10 4 A/cm 2 , is ∼30 mV, which, considering it must be discerned in the presence of extraneous voltage signals likely to be present in real world operating conditions, would be non-trivial. To satisfy the overheating criterion at a level of I op /A m , which keeps the winding overall current density 'viable' and at the same time to raise the minimum detection resistive voltage, the winding volume occupied by the resistive state must be expanded. The paper concludes with discussion of challenging new areas of research for protection of HTS magnets

 16. Enhancing radiation protection

  2006-01-01

  When a new radiotherapy center in Gezira, Sudan, delivers its first therapeutic dose to a cancer patient, two things happen: A young man begins to regain his health and looks forward to being better able to support his family and contribute to his community; and a developing nation realizes an important step toward deriving the social and economic benefits of nuclear science. The strategic application of nuclear technology in particular fields- human health, industry, food and agriculture, energy, water resources and environmental protection - has enormous potential to help shape the future of developing countries. But past radiological incidents, several of which involved high levels of exposure or death (Bolivia, Brazil, Cost Rica, Georgia, Ghana, Morocco, Panama and Thailand), underscore the inherent and very serious risks. For this reason, the IAEA's Departments of Technical Cooperation and Nuclear Safety and Security partner closely, particularly in the area of radiation protection. They strive to consider every minute detail in the equation that brings together radiation sources, modern technologies, people and the environment. Launched in 1996, the Model Project on Upgrading Radiation Protection Infrastructure (the Model Project) aimed to help Member States: achieve capacities that underpin the safe and secure application of nuclear technologies; establish a legislative framework and regulatory infrastructure; develop exposure control mechanisms to protect workers, medical patients, the public and the environment; and achieve preparedness and planned response to radiological emergencies. In fact, the hospital scenario above typically marks several years of intense collaboration amongst scientists, legislators, regulators, politicians and administrators from both Member States and the IAEA, orchestrated and aided by regional managers and technical experts from the IAEA. As radiation protection team members can attest, every application of nuclear technology

 17. Focus radiation protection; Schwerpunkt Strahlenschutz

  Ebermann, Lutz (comp.)

  2016-07-01

  The publication of the Bundesamt fuer Strahlenschutz on radiation protection covers the following issues: (i) exposure from natural sources: health hazard due to radon, radiation protection in residential homes, radon in Germany, natural raw materials in industrial processes; (ii) clearance of radioactive wastes: clearance in the frame of nuclear power plant dismantling, the situation in Germany and Europe; (iii) emergency management: principles of radiation protection, fictive sequence of accident events; (iiii) other actual radiation protection topics: more limits - more protection? radiation protection in medicine, occupational radiation protection.

 18. Digital protection in power plants. Electrical unit and line protection. Digital protection systems for NPP

  Kaczmarek, A.

  2000-01-01

  In this presentation author deals with the digital protection systems for nuclear power plants. The evolution of protection devices, protection concept for power plants, concept of functional redundancy, references for digital protection, benefits for the customer well as concept fault recorder are presented. (author)

 19. Temporary physical protection systems

  Williams, J.D.; Gangel, D.J.; Madsen, R.W.

  1991-01-01

  Terrorism and other aspects of world political instability have created a high demand for temporary physical protection systems within the nuclear materials management community. They can be used when vehicles carrying important assets are away from their permanent fixed site location, around areas where experiments are being temporarily conducted, around construction areas and one portions of a fixed site physical security system which is temporarily inoperable. Physical security systems can be grouped into four categories: tactical, portable, semi-permanent, and fixed. The resources and experience gained at Sandia National Laboratories in over forty years of developing and implementing security systems for protecting nuclear weapons and fixed nuclear facilities is now being applied to temporary physical security systems. This paper emphasizes temporary physical security systems and their component parts that are presently available and identify additional system-subsystem objectives, requirements, and concepts

 20. Radiation protection manual

  Spang, A.

  1983-01-01

  According to the Radiation Protection Ordinance, radiation protection experts directing or supervising the handling of radioactive materials must have expert knowledge. The concept of expert knowledge has been clearly defined by the Fachverband e.V. in a catalogue of instruction goals. The manual follows the principles of this catalogue; it presents the expert knowledge required in a total of 15 subject groups. There is an index which helps the reader to find his specific subject group and the knowledge required of him in this subject group. However, the manual gives only an outline of the subject matter in many instances and should therefore not be regarded as a textbook in the proper sense. (orig./HP) [de

 1. Radiation Protection. Chapter 24

  Sutton, D. [Ninewells Hospital, Dundee (United Kingdom); Collins, L. T. [Westmead Hospital, Sydney (Australia); Le Heron, J. [International Atomic Energy Agency, Vienna (Austria)

  2014-09-15

  Chapter 21, in describing basic radiation biology and radiation effects, demonstrates the need to have a system of radiation protection that allows the many beneficial uses of radiation to be realized while ensuring detrimental radiation effects are either prevented or minimized. This can be achieved with the twin objectives of preventing the occurrence of deterministic effects and of limiting the probability of stochastic effects to a level that is considered acceptable. In a radiology facility, consideration needs to be given to the patient, the staff involved in performing the radiological procedures, members of the public and other staff that may be in the radiology facility, carers and comforters of patients undergoing procedures, and persons who may be undergoing a radiological procedure as part of a biomedical research project. This chapter discusses how the objectives given above are fulfilled through a system of radiation protection and how such a system should be applied practically in a radiology facility.

 2. EMP protection technology interchange

  Martin, L.C.

  1977-01-01

  Investigation and assessment of the potential degrading and destructive effects associated with the nuclear electromagnetic (EMP) phenomena has created a large technological base. This base is indeed quite broad owing to the unique and system-pervasive character of the EMP. One of the aims of an emerging discipline, such as that associated with EMP, is to provide for adequate transfer and integration of the developing technology into the overall engineering community. The needs of the community and how EMP hardening and protection information can be transferred or exchanged are reviewed. Many of the current and generally available sources of information are listed, examples of interchange methods are provided, and problems of developing specifications, standards, and suitable guidelines for design and incorporation of protection are also discussed

 3. Lectures on radiation protection

  Wachsmann, F.; Consentius, K.

  1981-01-01

  All important subjects of radiation protection are presented in concise form; the explanations may serve as lecture manuscripts. The lectures are divided into 16 to 19 teaching units. Each teaching unit is supplemented by a slide to be projected on a screen while the text is read. This method of visual teaching has already been tried with good results in medicine and medical engineering. Pictures of the slides are given in the text so that the book may also be used for self-studies. The main facts are summarized at the end of each lesson. The finished book will consist of 8 lessons; the first three of these discuss 1. Radiation effects and hazards 2. Dose definitions and units and their role in radiology and radiation protection 3. Dose limits and legal specifications. (orig.) [de

 4. Radiation protection zoning

  2015-01-01

  Radiation being not visible, the zoning of an area containing radioactive sources is important in terms of safety. Concerning radiation protection, 2 work zones are defined by regulations: the monitored zone and the controlled zone. The ministerial order of 15 may 2006 settles the frontier between the 2 zones in terms of radiation dose rates, the rules for access and the safety standards in both zones. Radioprotection rules and the name of the person responsible for radiation protection must be displayed. The frontier between the 2 zones must be materialized and marked with adequate equipment (specific danger signs and tapes). Both zones are submitted to selective entrance, the access for the controlled zone is limited because of the radiation risk and of the necessity of confining radioactive contamination while the limitation of the access to the monitored zone is due to radiation risk only. (A.C.)

 5. Superconducting coil protection

  Woods, E.L.

  1975-01-01

  The protection system is based on a two-phase construction program. Phase I is the development of a reliable hardwired relay control system with a digital loop utilizing firmware and a microprocessor controller. Phase II is an expansion of the digital loop to include many heretofore unmonitored coil variables. These new monitored variables will be utilized to establish early quench detection and to formulate confirmation techniques of the quench detection mechanism. Established quench detection methods are discussed and a new approach to quench detection is presented. The new circuit is insensitive to external pulsed magnetic fields and the associated induced voltages. Reliability aspects of the coil protection system are discussed with respect to shutdowns of superconducting coil systems. Redundance and digital system methods are presented as related topics

 6. Geoconservation and protected areas

  Brilha, J. B.

  2002-01-01

  Conservation will fail if nature conservation policies impose artificial boundaries on the natural world. The protected area manager’s main task is biodiversity preservation. Nevertheless, nature conservation requires a broad perspective. Incorporating geology into conservation policies at the same level as biology is urgent. The slow rate of many geological processes leads to the misconception that geological resources are inexhaustible and immutable. Geologists know that this is not true an...

 7. Fundamentals of radiological protection

  Wells, J.; Mill, A.J.; Charles, M.W.

  1978-05-01

  The basic processes of living cells which are relevant to an understanding of the interaction of ionizing radiation with man are described. Particular reference is made to cell death, cancer induction and genetic effects. This is the second of a series of reports which present the fundamentals necessary for an understanding of the bases of regulatory criteria such as those recommended by the International Commision on Radiological Protection (ICRP). Others consider basic radiation physics and the biological effects of ionizing radiation. (author)

 8. Protective garment ventilation system

  Lang, R. (Inventor)

  1970-01-01

  A method and apparatus for ventilating a protective garment, space suit system, and/or pressure suits to maintain a comfortable and nontoxic atmosphere within is described. The direction of flow of a ventilating and purging gas in portions of the garment may be reversed in order to compensate for changes in environment and activity of the wearer. The entire flow of the ventilating gas can also be directed first to the helmet associated with the garment.

 9. Extending Mondrian Memory Protection

  2010-11-01

  a kernel semaphore is locked or unlocked. In addition, we extended the system call interface to receive notifications about user-land locking...operations (such as calls to the mutex and semaphore code provided by the C library). By patching the dynamically loadable GLibC5, we are able to test... semaphores , and spinlocks. RTO-MP-IST-091 10- 9 Extending Mondrian Memory Protection to loading extension plugins. This prevents any untrusted code

 10. Radiation protection and society

  Skryabin, A.M.

  1997-01-01

  The radiological protection of population, living on the contaminated territories, is actual 10 years after the Chernobyl accident. Eventually, the whole system of countermeasures application is aimed to protect society as a complex community of individuals . The variety of levels of society, i.e. family, settlement on the whole, can be considered as certain harmonic systems differing in their public consciousness levels and lifestyles, this explain the difference in their 'behaviour' in terms of radiation protection and attitude to the information obtained. Each level of society possesses a certain degree of liberty of choice, that finally influence the magnitude and the character of dose distribution within certain population groups. In general, the dose distribution in the settlement can be explained only on the bases of 'family' analysis. This concerns the rural settlement as a society too. All rural settlement can be divided into two or three classes: with low, high and intermediate social features. Small settlements (< 100 persons), where the advanced in age persons with low material income and high degree of natural economy are applied to the first class. This results in higher doses (2-3 fold), than in the settlements with higher social level. The analysis shows that in socially 'waning' settlements the countermeasures are less efficient and the term of their action is shorter. (this class is the largest, About 50% among all the rural settlements). Due to the deterioration of the economic situation in the Republic of Belarus after 1991-1992 resulted in the increase of doses mainly in the habitants first of all of this class of settlements. It seems problematic to increase countermeasures efficiency in this class of settlements without the refuse of the accustomed lifestyle and radical improvement of social-demographic and economic conditions. The present material shows the necessity of the differential approach based on 'society-analysis' in the

 11. Radiation protection for nurses

  Mould, R F

  1978-01-01

  Various aspects of radiation protection relevant to nurses are presented. The different radioisotopes used in internal radiotherapy and scintiscanning techniques and any necessary precautions which should be observed when nursing these patients are described. General information is also given on nuclear and atomic terminology, the physical half-life of radioisotopes, radiation dose as a function of distance, shielding, film badges and the maximum permissible dose.

 12. Fundamentals of radiological protection

  Mill, A.J.; Charles, M.W.; Wells, J.

  1978-04-01

  A review is presented of basic radiation physics with particular relevance to radiological protection. The processes leading to the production and absorption of ionising radiation are outlined, and the important dosimetric quantities and their units of measurements. The review is the first of a series of reports presenting the fundamentals necessary for an understanding of the basis of regulatory criteria such as those recommended by the ICRP. (author)

 13. Critical infrastructure protection

  Bradley, F. [Canadian Electricity Association, Toronto, ON (Canada)

  2003-04-01

  The need to protect critical electrical infrastructure from terrorist attacks, or other physical damage, including weather related events, or the potential impact of computer viruses and other attacks on IT resources are discussed. Activities of the North American Electric Reliability Council (NERC) are highlighted which seek to safeguard the North American bulk electric power system principally through the Information Sharing and Analysis Sector (ES-ISAC). ES-ISAC serves the electricity sector by facilitating communication between electric sector participants, federal government and other critical infrastructure industries by disseminating threat indications, analyses and warnings, together with interpretations, to assist the industry in taking infrastructure protection actions. Attention is drawn to the numerous cyber incidents in recent years, which although resulted in no loss of service to electricity customers so far, in at least one instance (the January 25th SOL-Slammer worm incident) resulted in degradation of service in a number of sectors, including financial, transportation and telecommunication services. The increasing frequency of cyber-based attacks, coupled with the industry's growing dependence on e-commerce and electronic controls, are good reasons to believe that critical infrastructure protection (CIP) poses a serious challenge to the industry's risk management practices. The Canadian Electricity Association (CEA) is an active participant in ES-ISAC and works cooperatively with a range of partners, such as the Edison Electric Institute and the American Public Power Association to ensure coordination and effective protection program delivery for the electric power sector. The Early Warning System (EWS) developed by the CIP Working Group is one of the results of this cooperation. EWS uses the Internet, e-mail, web-enabled cell phones and Blackberry hand-held devices to deliver real-time threat information to members on a 24/7 basis. EWS

 14. Radiation Protection: Introduction

  Loos, M.

  2007-01-01

  As a federal research Centre, SCK-CEN has the statutory assignment to give priority to research related to safety, radioactive waste management, protection of man and environment, management of fissile and other strategic materials and social implications as part of the pursuit of sustainable development and to develop and gather the necessary knowledge and spread this knowledge through formation and communication. At the Division of Radiation Protection at SCK-CEN we are therefore active to maintain and enhance knowledge and expertise in each aspect of radiation protection: we study the risk of exposure - the way that radioactive materials spread in the environment and the potential for human contact - and the risk from exposure - how radiation affects human health; we perform health physics measurements; we are involved in emergency planning and preparedness and support to risk governance and decision taking. These activities are supported by radiation specific analysis and measurement techniques. These activities are not performed in isolation but in context of national and international collaborations or demands

 15. Precautionary radiation protection

  Heller, W.

  2006-01-01

  The German federal government annually reports about the development of radioactivity in the environment, providing the most important data and changes in environmental radioactivity and radiation exposure. These reports are based on the Act on Precautionary Protection of the Public against Radiation Exposure (Radiation Protection Provisions Act) of December 19, 1986 as a consequence of the Chernobyl reactor accident. The purpose of the Act is protection of the public from health hazards arising from a nuclear accident or any other event with comparable radiological consequences, and to create the foundations for correct evaluation of the risks resulting from specific radiation exposures. After 1986, the Act was soon given concrete shape by legal ordinances, which made it a workable tool. The following points, among others, can be summarized form the report for 2004: - The calculated natural and manmade overall exposure is 4.0 mSv/a, as in the previous year, and happens to be exactly the same figure as in the report for 1994. - The contribution to radiation exposure by nuclear power plants and other nuclear facilities is less than 0.01 mSv/a. Over a period of nearly twenty years, the Act and the annual reporting regime have proved to work. Standardized criteria prevent data abuse and misinterpretation, respectively. Definitions of limits have contributed to more transparency and more objectivity. (orig.)

 16. Fire protection measures

  Bittner

  1997-01-01

  The presentation could only show a very brief overview of the analysis results of a wide study of the existing fire protection situation at Mochovce. As far not already done the next steps will be the selection of the final suppliers of the different measures, the detailed design and the implementation of the measures. As part of the further assistance in fire protection EUCOM will perform compliance checks of the DD and implementation and assist EMO for raising problems. Especially during the implementation of the measures the belonging quality checks have a high priority. Assuming that the implementation of measures will be in accordance with with the study results and the relevant basic design requirements it can be stated that safety level concerning fire protection will be in accordance with international requirement like IAEA 50 SG D2. The next step of our work will be the delta analysis for 2 unit and the relevant basic design as far as there are differences to unit 1. (author)

 17. Radiation protection: A correction

  1972-01-01

  An error in translation inadvertently distorted the sense of a paragraph in the article entitled 'Ecological Aspects of Radiation Protection', by Dr. P. Recht, which appeared in the Bulletin, Volume 14, No. 2 earlier this year. In the English text the error appears on Page 28, second paragraph, which reads, as published: 'An instance familiar to radiation protection specialists, which has since come to be regarded as a classic illustration of this approach, is the accidental release at the Windscale nuclear centre in the north of England.' In the French original of this text no reference was made, or intended, to the accidental release which took place in 1957; the reference was to the study of the critical population group exposed to routine releases from the centre, as the footnote made clear. A more correct translation of the relevant sentence reads: 'A classic example of this approach, well-known to radiation protection specialists, is that of releases from the Windscale nuclear centre, in the north of England.' A second error appeared in the footnote already referred to. In all languages, the critical population group studied in respect of the Windscale releases is named as that of Cornwall; the reference should be, of course, to that part of the population of Wales who eat laver bread. (author)

 18. Ceramic protective coating

  Harbach, F.; Nicoll, A.

  1987-01-01

  The basic material of the above-mentioned layer consists of pure aluminium oxide or essentially aluminium oxide. To improve this protective layer metal oxides from the groups IIA, IIIA, IIIB, VB, VIB, VIIB or VIII of the periodic system are added to its basic material before the said protective coating is applied. In this way a corundum structure is formed in the case of aluminium oxide. Gallium oxide, vanadium oxide, chromium oxide or iron oxide are particularly suited for the correlation of such a corundum structure. The formation of the corundum structure increases the resistance of the protective coating to the corrosive effects of vanadium pentoxide and sodium sulfate. By the addition of a specific quantity of magnesium oxide it is possible not only to stimulate the formation of corundum but also to reduce the increase in grain size in the case of the aluminium oxide. The other metallic oxides are especially favorable to the formation of the corundum structure, so that preferably magnesium oxide is to be added to these metallic oxides in order to reduce the increase in grain size. (author)

 19. Radiation protection and monitoring

  Bruecher, L.; Langmueller, G.; Tuerschmann, G.

  1997-01-01

  The safety, the quality and efficiency of the radiological monitoring systems for block one and two of the NPP Mochovce, designed and delivered by the general designer, should be increased by EUCOM Siemens. Modern, accident resistant and/or more powerful monitoring systems have been designed by Siemens will be added to the existing systems. To achieve this radiation measuring units will be installed inside the hermetic zone, in the reactor hall, at the stack, at the release water system and in the environment in the vicinity of the NPP. The presentation, the storage distribution and the processing of all measuring results also will be optimised by installing a modern high-performance computer system, the so-called Central Radiological Computer System 'CRCS', featuring a high availability. The components will be installed in the relevant control rooms all over the plant. With this computer system it is easy to control the radiation level inside and outside the NPP during normal operation and during and after an accident. Special programs, developed by Siemens support the staff by interpreting the consequences of radioactive releases into the environment and by initiating protection procedures during and after an accident. All functions of the system are available for emergency protection drills and training the staff interruption of the normal control procedure. For the personal protection a digital personal dosimetry system completely considering with the requirements of ICRP 60 and several contamination monitors will be installed. (authors)

 20. Indium 111. Radiation protection

  Grafstroem, G.; Joensson, B.A.; Strand, S.E.

  1989-01-01

  The radiopharmaceutucal 111 In-oxine is used in labelling of different blood cells and proteins. Due to its liquid state, there is always a risk for contamination during handling procedures. The aim of the project was to evaluate the contamination risks, when using this radiopharmaceutical. The investigation includes calculations of the absorved dose to the skin after a contamination of 111 In-oxine, including the radionuclide impurity 114 In m / 114 In. Investigations of 288 protection gloves shows that there is always a risk for contamination, when working with 111 In-oxine. On the protection gloves, we found activities normally ranging from a 100 Bq up to a few kBq. Noticeable is the contamination on the vials, already before their use. Besides 111 In we found most of the radionuclides used in nuclear medicine, with activities up to tens of kBq. The radionuclide impurity was cleary detectable but below the recommended value. The penetration of 111 In-oxine protection gloves of latex was negligible. Measurements of penetration in skin was evaluated with two independent methods; in vivo using a surface barrier detector, and by autoradiography. The measured penetration was less than a few micrometers. Calculation from the experimental contamination values show that the absorbed dose to the basal cell layer could be in order of several Gy. (authors)

 1. Principles of radiation protection

  Karamourtzounis, J. N. [World Health Organization, Geneva (Switzerland)

  1969-05-15

  In the rapidly developing areas of occupational and public health devoted to the protection of people from both immediate and delayed harmful (and sometimes Irreversible) effects of radiation exposure, industrial hygienists, radiological physicists and radiologists must now assume the additional responsibility of protection against radiation. Everyone during his life will have had one or more X-rays taken for diagnostic purposes. The doses received, depending upon the site, are not harmful to the individual, from the genetic aspect, however, the increasing use of X-ray examinations does present a danger,since almost the whole population is involved. Rapid progress in the development of nuclear energy and the practical extension of its use in medicine, agriculture and industry are steadily increasing the potential danger of large groups of the population being exposed to radiation, and radiation hazards are becoming an important aspect of industrial and public hygiene. WHO is concerned with the overall evaluation of population exposure from peaceful uses of atomic energy and through medical practice, the evaluation of radiation risks,and the control of medical radiation exposure. WHO stimulates and provides technical assistance for the development of appropriate programs of radiation protection with respect to the agricultural, industrial and medical applications of radioisotopes. X-rays and radium. (author)

 2. German mires - Utilisation and protection

  Roderfeld, H.

  1996-01-01

  Mires in Germany are mainly used for agriculture. Peat mining is important regionally, but forest utilisation less so. Twenty years ago in the former West Germany, the first steps from peatland utilisation to peatland protection were taken. Bog protection programmes were developed first. Nowadays research directed to fen protection has begun, prompted by the decreasing importance of agriculture in Central Europe and an increasing environmental awareness. The situation regarding mire protection in Germany is presented for each Federal State individually. A rough estimate suggests 45 000 ha of protected bogs and 25 000 ha of protected fens. These areas include natural and semi-natural mires as well as rewetted mires. (30 refs.)

 3. Protection of industrial and business secrets in environmental protection law

  Breuer, R.

  1986-01-01

  The author investigates the relation between environmental protection and data protection, especially concerning the protection of industrial and business secrets. For this kind of conflict there are only general administrative and procedural provisions with little systematic order. Special provisions of data protection covering all aspects of industrial and business secrets, as for example in social or tax law, do not exist in German law until now. (WG) [de

 4. Philosophy of radiological protection and radiation hazard protection law

  Kai, Michiaki; Kawano, Takao

  2013-01-01

  The radiation protection and the human safety in radiation facilities are strictly controlled by law. There are rules on the radiation measurement, too. In the present review, philosophy of the radiological protection and the radiation hazard protection law is outlined with reference to ICRP recommendations. (J.P.N.)

 5. Jordan Lake Watershed Protection District

  Town of Chapel Hill, North Carolina — Polygon representing the area of the Jordan Lake Watershed Protection District. The Watershed Protection District (PDF) is a sensitive area of land that drains to...

 6. Ship impact against protection islands

  Pedersen, Preben Terndrup

  1997-01-01

  The five most exposed piers and the anchor blocks on the East Bridge shall be protected by aritificial islands. Extensive analytical and experimental investitations were carried out to verify the efficiency of how these protection works....

 7. Integrating protection into food aid

  Mariangela Bizzarri

  2007-01-01

  Full Text Available The World Food Programme (WFP does not have a specific protection mandate but its activities are increasingly shaped by awareness of the need to protect women and girls from sexual and gender-based violence (SGBV.

 8. Radiological protection Program of CDTN

  1983-01-01

  Radiological protection program of CDTN, its purposes and rules, responsabilities, physical control, monitoring, personnel radiation protection, radiation sources and radioactive wastes control, emergency and accidents and siting are described. (C.M.) [pt

 9. Radiological protection in dentistry

  Holliday, B

  1974-01-01

  Information that would allow an assessment of the standard of radiological protection in dentistry in the United Kingdom is sparse. The National Radiological Protection Board (previously the Radiological Protection Service) has provided a monitoring and advisory service to dentists for many years but very limited use has been made of this service. In a recent survey, 114 dentists were visited in representative practices in South East England and it was established that only 6.5% of dentists in general practice do not use radiography as an adjunct to their practice (Smith, 1969). In the 88 x-ray sets which were examined, 24% had less than the recommended thickness of aluminium filtration, while 25% had a fixed field size which was larger than necessary for dental radiography; in addition, 27% of the timers were found to have an error of greater than 20% in repetition of the pre-set exposure time. The exposure rate at the cone tip of a dental x-ray unit is generally in the range 1 to 4 R/s. A fault in the timer unit coupled with a failure on the part of the dentist to notice that x-rays are being generated (normally indicated by a red warning light) would rapidly lead to excessive exposure of the patient. Furthermore, a dentist continually holding films in the mouth of his patient would certainly incur a dose well in excess of the permissible hand dose, assuming anaverage work load for the x-ray equipment. Three case histories are given to illustrate the type of hazard that might arise from faulty equipment or bad operating technique.

 10. Training in radiological protection

  Medina G, E.

  2014-08-01

  In the Peru, according to the current regulations, people that work with ionizing radiations should have an authorization (individual license), which is granted by the Technical Office of the National Authority that is the technical body of the Instituto Peruano de Energia Nuclear (IPEN) manager of the control of ionizing radiations in the country. The individual license is obtained after the applicant fulfills the requested requirements, as having safety knowledge and radiological protection. Since its founding in 1972, the Centro Superior de Estudios Nucleares (CSEN) of the IPEN has carried out diverse training courses in order to that people can work in a safe way with ionizing radiations in medicine, industry and research, until the year 2013 have been organized 2231 courses that have allowed the training of 26213 people. The courses are organized according to the specific work that is carried out with radiations (medical radio-diagnostic, dental radiology, nuclear medicine, radiotherapy, industrial radiography, nuclear meters, logging while drilling, etc.). In their majority the courses are directed to people that will make use of radiations for first time, but refresher courses are also granted in the topic. The CSEN also carries out the Master degree programs highlighting the Second Professional Specialization in Radiological Protection carried out from the year 2004 with the support of the National University of Engineering. To the present has been carried out 2 programs and there is other being developed. In this work is shown the historical evolution of the radiological protection courses as well as the important thing that they are to work in a safe way in the country. (Author)

 11. Radiological Protection in Medicine

  Valetin, J.

  2011-01-01

  This report was prepared to underpin the Commission's 2007 Recommendations with regard to the medical exposure of patients, including their comforters and carers, and volunteers in biomedical research. It addresses the proper application of the fundamental principles (justification, optimisation of protection, and application of dose limits) of the Commission's 2007 Recommendations to these individuals. With regard to medical exposure of patients, it is not appropriate to apply dose limits or dose constraints, because such limits would often do more harm than good. Often, there are concurrent chronic, severe, or even life-threatening medical conditions that are more critical than the radiation exposure. The emphasis is then on justification of the medical procedures and on the optimisation of radiological protection. In diagnostic and interventional procedures, justification of procedures (for a defined purpose and for an individual patient), and management of the patient dose commensurate with the medical task, are the appropriate mechanisms to avoid unnecessary or unproductive radiation exposure. Equipment features that facilitate patient dose management, and diagnostic reference levels derived at the appropriate national, regional, or local level, are likely to be the most effective approaches. In radiation therapy, the avoidance of accidents is a predominant issue. With regard to comforters and carers, and volunteers in biomedical research, dose constraints are appropriate. Over the last decade, the Commission has published a number of documents that provided detailed advice related to radiological protection and safety in the medical applications of ionising radiation. Each of the publications addressed a specific topic defined by the type of radiation source and the medical discipline in which the source is applied, and was written with the intent of communicating directly with the relevant medical practitioners and supporting medical staff. This report

 12. Tornado protection by venting

  Cavanagh, C.A.

  1987-01-01

  The purpose of this paper is to demonstrate the ability to protect a modern nuclear power plant from the effects of a tornado by the use of a system of venting in all safety-related structures outside of the containment. The paper demonstrates this by presenting a method of analysis and of equipment selection that fully complies with the intent and the letter of applicable federal regulatory guides. A report of an actual tornado in the City of Kalamazoo, Michigan, suggests that the concept of sealing a plant during a tornado may not always be applicable

 13. Fundamentals of radiological protection

  Charles, M.W.; Wells, J.; Mill, A.J.

  1978-04-01

  A brief review is presented of the early and late effects of ionising radiation on man, with particular emphasis on those aspects of importance in radiological protection. The terminology and dose response curves, are explained. Early effects on cells, tissues and whole organs are discussed. Late somatic effects considered include cancer and life-span shortening. Genetic effects are examined. The review is the third of a series of reports which present the fundamentals necessary for an understanding of the basis of regulatory criteria, such as those of the ICRP. (u.K.)

 14. Nuclear accidents and protection

  Biocanin, R.; Amidzic, B.

  2005-01-01

  The numerous threats are our cruel reality. There is a great arsenal of nuclear weapons. Nuclear terrorism and nuclear accidents are always possible, especially during the transport and handling different nuclear material. Terrorist organisation also goes for coming into the possession of the nuclear means. Specific and important problem is human radioactive contamination in using nuclear energy for peaceful and military purpose. So, realisation of the universal and united system of NBCD gives us a possibility by using the modern communication equipment and very effective mobile units to react in a real time and successfully perform monitoring, alarming, protection and decontamination. (author) [sr

 15. Protective plasma envelope

  Bocharov, V.N.; Konstantinov, S.G.; Kudryavtsev, A.M.; Myskin, O.K.; Panasyuk, V.M.; Tsel'nik, F.A.

  1984-06-01

  A method of creating an annular plasma envelope used to protect the hot plasma from flows of impurities and gases from the walls of the vacuum chamber is described. The diameter of the envelope is 30 cm, the thickness of the wall is 1.5 cm, the length is 2.5 m, and its density is from 10 13 to 10 14 cm -3 . The envelope attenuates the incident (from outside) flow of helium 10-fold and the low of hydrogen 20-fold

 16. Radiation protection considerations

  Adorisio, C; Urscheler, C; Vincke, H

  2015-01-01

  This chapter summarizes the legal Radiation Protection (RP) framework to be considered in the design of HiLumi LHC. It details design limits and constraints, dose objectives and explains how the As Low As Reasonably Achievable (ALARA) approach is formalized at CERN. Furthermore, features of the FLUKA Monte Carlo code are summarized that are of relevance for RP studies. Results of FLUKA simulations for residual dose rates during Long Shutdown 1 (LS1) are compared to measurements demonstrating good agreement and providing proof for the accuracy of FLUKA predictions for future shutdowns. Finally, an outlook for the residual dose rate evolution until LS3 is given.

 17. Radiation Protection Considerations

  Adorisio, C.; Roesler, S.; Urscheler, C.; Vincke, H.

  This chapter summarizes the legal Radiation Protection (RP) framework to be considered in the design of HiLumi LHC. It details design limits and constraints, dose objectives and explains how the As Low As Reasonably Achievable (ALARA) approach is formalized at CERN. Furthermore, features of the FLUKA Monte Carlo code are summarized that are of relevance for RP studies. Results of FLUKA simulations for residual dose rates during Long Shutdown 1 (LS1) are compared to measurements demonstrating good agreement and providing proof for the accuracy of FLUKA predictions for future shutdowns. Finally, an outlook for the residual dose rate evolution until LS3 is given.

 18. Environmental protection at home

  Bramigk, D.; Bramigk, G.

  1989-12-01

  The primer for households clarifies in a popular scientific form, how environmental protection can be practised in the domestic family circle. It is pointed out to the fact in how for a first step to the reduction of water and energy consumption can be made through a critical self control. Important hinds are given for waste avoidance and waste reutilization. It can be achieved through information and deliberation that the environment conscious household keeps away from products and arises endangering the health and impacting the environment. (orig./BBR) [de

 19. Radiation protection - the employer

  Goldfinch, E.

  1983-01-01

  A brief report is given of a paper presented at the symposium on 'Radiation and the Worker - where do we go from here' in London 1983. The paper concerned the employers' viewpoint on the draft of the proposed Ionising Radiations Regulations in the Health and Safety Commission Consultative Document. It was concluded that there was already a very good standard of radiological protection in the UK and that any improvements could therefore only be fringe improvements, although the cost to the employer of introducing and implementing the new proposed Regulations was bound to be high. (U.K.)

 20. RHIC prefire protection masks

  Drees, A.; Biscardi, C.; Curcio, T.; Gassner, D.; DeSanto, L.; Fu, W.; Liaw, C. J.; Montag, C.; Thieberger, P.; Yip, K.

  2015-01-01

  The protection of the RHIC experimental detectors from damage due to beam hitting close upstream elements in cases of abort kicker prefires requires some dedicated precautionary measures with two general options: to bring the beam close to a limiting aperture (i.e. the beam pipe wall), as far upstream of the detector components as possible or, alternatively, to bring a limiting aperture close to the circulating beam. Spontaneous and random prefires of abort kicker modules (Pulse Forming Network, PFN) have a history as long as RHIC is being operated. The abort system consist of 5 kickers in per ring, each of them equipped with its own dedicated PFN.

 1. Epidemiology and Radiation Protection

  1987-01-01

  Epidemiology aims at providing direct evidence of the long term health effects in humans due to potentially dangerous exposures to various nuisance agents, including ionising radiation. Inappropriate interpretation and use of the results of epidemiological studies may result in inaccurate assessments of the risks associated with radiation exposure. This report presents the proceedings of a Workshop organised by the NEA to create an opportunity for epidemiologists and radiation protection specialists to exchange their experiences and views on the problems of methodology in epidemiological research and on the application of its results to the assessment of radiation risks

 2. Designing radiation protection signs

  Rodriguez, M.A.; Richey, C.L.

  1995-01-01

  Entry into hazardous areas without the proper protective equipment is extremely dangerous and must be prevented whenever possible. Current postings of radiological hazards at the Rocky Flats Environmental Technology Site (RFETS) do not incorporate recent findings concerning effective warning presentation. Warning information should be highly visible, quickly, and easily understood. While continuing to comply with industry standards (e.g., Department of Energy (DOE) guidelines), these findings can be incorporated into existing radiological sign design, making them more effective in terms of usability and compliance. Suggestions are provided for designing more effective postings within stated guidelines

 3. Australia's radiation protection standards

  1989-01-01

  In Australia, public exposure to ionizing radiation above background is considered to be negligible. Average occupational exposures are about 0.5 millisievert per year, although there are some specialized industries and professions where they are much higher. The National Health and Medical Research Council has therefore adopted a position similar to that of the International Commission on Radiological Protection. For the moment, no revision of exposure limits is recommended, but users are remined of their responsibility to ensure that exposures are kept low, particularly in those workplaces where significant exposures take place

 4. The principles of radiation protection

  2004-01-01

  The aim of radiation protection is to avoid or to reduce the risks linked to ionizing radiation. In order to reduce these risks, the radiation protection uses three great principles: justification, optimization and limitation of radiation doses. to apply these principles, the radiation protection has regulatory and technical means adapted to three different categories of people: public, patients and workers. The nuclear safety authority elaborates the regulation, and carries out monitoring of the reliable application of radiation protection system. (N.C.)

 5. GROUNDWATER PROTECTION MANAGEMENT PROGRAM DESCRIPTION.

  PAQUETTE,D.E.; BENNETT,D.B.; DORSCH,W.R.; GOODE,G.A.; LEE,R.J.; KLAUS,K.; HOWE,R.F.; GEIGER,K.

  2002-05-31

  THE DEPARTMENT OF ENERGY ORDER 5400.1, GENERAL ENVIRONMENTAL PROTECTION PROGRAM, REQUIRES THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A GROUNDWATER PROTECTION PROGRAM. THE BNL GROUNDWATER PROTECTION MANAGEMENT PROGRAM DESCRIPTION PROVIDES AN OVERVIEW OF HOW THE LABORATORY ENSURES THAT PLANS FOR GROUNDWATER PROTECTION, MONITORING, AND RESTORATION ARE FULLY DEFINED, INTEGRATED, AND MANAGED IN A COST EFFECTIVE MANNER THAT IS CONSISTENT WITH FEDERAL, STATE, AND LOCAL REGULATIONS.

 6. Information booklet on personal protective equipment: arm and hand protection

  1992-01-01

  Fire, heat, cold, electro-magnetic and ionising radiation, electricity, chemicals, impacts, cuts, abrasion, etc. are the common hazards for arms and hands at work. The gloves chosen for protection of the arm and hand should cover those parts adequately and the material of the gloves should be capable of offering protection against the specific hazard involved. Criteria for choosing arm and hand protection equipment will be based on their shape and part of the arm and hand protected. Guide lines for choosing such personal protection equipment for nuclear facilities are given. (M.K.V.). 3 annexures, 1 appendix

 7. Safety of persons protected by the Government Protection Bureau

  Wojciech Lis

  2015-12-01

  Full Text Available The state is the organizational structure, which unites the whole nation by providing optimal conditions for the functioning and development. One of the conditions for the basic functions of the state is efficient administration headed by a person with the role of management. They not only hold the highest position, but also represent the authority of the state. For this reason, they need special protection. Each attack undermines the authority of the administration and trust in the state institutions. For the protection of persons performing managerial functions in the state corresponds to the Government Protection Bureau that providing them protection at the same time protect the state.

 8. National congress of radiation protection

  2001-01-01

  The congress of radiation protection tackled different areas of radiation protection. The impact of ionizing radiations on environment coming from radioactive activities. The biological radiation effects, the dosimetry, the different ways of doing relative to radiation protection,the risks analysis and the communications with populations, information about accidents and the lessons learned from them are included in this congress. (N.C.)

 9. Systems approach to tamper protection

  Myre, W.C.; Eaton, M.J.

  1980-01-01

  Tamper-protection is a fundamental requirement of effective containment and surveillance systems. Cost effective designs require that the tamper protection requirements be considered early in the design phase and at the system level. A discussion of tamper protection alternatives as well as an illustrative example system is presented

 10. Welfare Effects of Employment Protection

  Belot, M.V.K.; Boone, J.; van Ours, J.C.

  2002-01-01

  Employment protection is often related to costs incurred by the firms when they hire a worker.The stability of the employment relationship, enhanced by employment protection, is also favorable to the productivity of the job.We analyze employment protection focusing on this trade-off between

 11. Faraday Cage Protects Against Lightning

  Jafferis, W.; Hasbrouck, R. T.; Johnson, J. P.

  1992-01-01

  Faraday cage protects electronic and electronically actuated equipment from lightning. Follows standard lightning-protection principles. Whether lightning strikes cage or cables running to equipment, current canceled or minimized in equipment and discharged into ground. Applicable to protection of scientific instruments, computers, radio transmitters and receivers, and power-switching equipment.

 12. Patent protection strategies

  Himanshu Gupta

  2010-01-01

  Full Text Available It is widely recognized that the pharmaceutical industry faces serious financial challenges. Large numbers of blockbuster drugs are losing patent protection and going generic. The pipeline of new drugs is too sparse to fill the gap and generate a platform for future growth. Moreover, many of the new products are biologics with much narrower target patient populations and comparatively higher prices relative to traditional pharmaceuticals. So now the time has come for pharmaceutical scientists to have a better understanding of patent fundamentals. This need is illustrated by analyses of key scientific and legal issues that arose during recent patent infringement cases involving Prozac, Prilosec, and Buspar. Facing this scenario, the pharmaceutical industry has moved to accelerate drug development process and to adopt at the same time different strategies to extend the life time of the patent monopoly to provide the economic incentives and utilizing it for drug discovery and development. This review covers the need of patent protection and various strategies to extend the patent.

 13. Protecting detectors in ALICE

  Lechman, M.; Augustinus, A.; Chochula, P.; Di Mauro, A.; Stig Jirden, L.; Rosinsky, P.; Schindler, H.; Cataldo, G. de; Pinazza, O.; Kurepin, A.; Moreno, A.

  2012-01-01

  ALICE (A Large Ion Collider Experiment) is one of the big LHC (Large Hadron Collider) experiments at CERN in Geneva. It is composed of many sophisticated and complex detectors mounted very compactly around the beam pipe. Each detector is a unique masterpiece of design, engineering and construction and any damage to it could stop the experiment for months or even for years. It is therefore essential that the detectors are protected from any danger and this is one very important role of the Detector Control System (DCS). One of the main dangers for the detectors is the particle beam itself. Since the detectors are designed to be extremely sensitive to particles they are also vulnerable to any excess of beam conditions provided by the LHC accelerator. The beam protection consists of a combination of hardware interlocks and control software and this paper will describe how this is implemented and handled in ALICE. Tools have also been developed to support operators and shift leaders in the decision making related to beam safety. The gained experiences and conclusions from the individual safety projects are also presented. (authors)

 14. Optimisation of staff protection

  Faulkner, K.; Marshall, N.W.; Rawlings, D.J.

  1997-01-01

  It is important to minimize the radiation dose received by staff, but it is particularly important in interventional radiology. Staff doses may be reduced by minimizing the fluoroscopic screening time and number of images, compatible with the clinical objective of the procedure. Staff may also move to different positions in the room in an attempt to reduce doses. Finally, staff should wear appropriate protective clothing to reduce their occupational doses. This paper will concentrate on the optimization of personal shielding in interventional radiology. The effect of changing the lead equivalence of various protective devices on effective dose to staff has been studied by modeling the exposure of staff to realistic scattered radiation. Both overcouch x-ray tube/undercouch image intensified and overcouch image intensifier/undercouch x-ray tube geometries were simulated. It was deduced from this simulation that increasing the lead apron thickness from 0.35 mm lead to 0.5 mm lead had only a small reducing effect. By contrast, wearing a lead rubber thyroid shield or face mask is a superior means of reducing the effective dose to staff. Standing back from the couch when the x-ray tube is emitting radiation is another good method of reducing doses, being better than exchanging a 0.35 mm lead apron for a 0.5 mm apron. In summary, it is always preferable to shield more organs than to increase the thickness of the lead apron. (author)

 15. Radiation protection primer

  Aigner, R.; Melzer, E.; Seissler, H.

  1986-01-01

  This 'radiation protection primer' does not pretend to give absolute, final answers to the many questions that have been arising after the Chernobyl accident. What it is intended to supply, as a schematic overview of problems resulting from nuclear accidents, and a likewise systematic outline of possible solutions and sensible reactions to such an event. The book takes up questions such as: What has happened to the soil. Will future harvests be 'clean' again. What does radioactivity to our drinking water and other waters. What are the effects of a radioactive fallout on food. What may we eat or drink. What happens to the human body after intake of radioactive air, or - even only slightly - contaminated food or water. What can we do to protect our health, and the health of our children. Is there anything else we can do in order to avoid such a disaster in future, except from shutting-off all reactors. The book itself presents some answers and advice, along with a list of terms and explanations, and addresses to apply to for further advice and information. (orig./HP) [de

 16. Radiation protective clothing

  Ijiri, Yasuo; Fujinuma, Tadashi; Aso, Tsutomu.

  1991-01-01

  The present invention concerns radiation protective clothings suitable for medical protective clothings, aprons, etc. A primary sheet comprises a lead-incorporated organic polymer layer having a less frictional layer on one side and a contamination-resistant layer on the other side. A secondary sheet comprises a lead-incorporated organic polymer layer having a less frictional layer on one side and a comfortable skin-feeling layer on the other side. The less frictional layers of the primary and the secondary layer are laminated so as to be in contact with each other. Then, they are formed so that the comfortable skin-feeling layer of the secondary sheet is on the inner side, in other words, on the side of a wearer, and the contamination-resistant layer of the primary sheet is on the outer side. With such a constitution, although it involves the lead-incorporated organic polymer sheets of a large weight, it is comfortable to wear because of excellent flexibility and causes less feeling of fatigue even during wearing for a long period of time. (I.N.)

 17. Protected areas in mountains

  Hamilton, L. S.

  2006-12-01

  Full Text Available

  The importance of a global Protected Areas Network in sustaining appropriate mountain development is presented in this paper. Present status of the world’s “official” Protected Areas in the UN List, and the proportion that are in mountain areas, and including international designations (World Heritage and Biosphere Reserves. Current and future challenges in the management of these special areas are also commented.  El autor destaca la importancia de una Red Mundial de Espacios Protegidos para el desarrollo sostenible de las montañas. Comenta luego el estatus actual de las Áreas Protegidas “oficiales” del Mundo en la Lista de las Naciones Unidas y qué proporción de ellas forma parte de las montañas, sin olvidar las figuras internacionales de protección como Patrimonio de la Humanidad y Reservas de Biosfera. Para terminar, se discuten los problemas de gestión actuales y futuros de estas áreas tan especiales

 18. ADVANCED WORKER PROTECTION SYSTEM

  Judson Hedgehock

  2001-03-16

  From 1993 to 2000, OSS worked under a cost share contract from the Department of Energy (DOE) to develop an Advanced Worker Protection System (AWPS). The AWPS is a protective ensemble that provides the user with both breathing air and cooling for a NIOSH-rated duration of two hours. The ensemble consists of a liquid air based backpack, a Liquid Cooling Garment (LCG), and an outer protective garment. The AWPS project was divided into two phases. During Phase 1, OSS developed and tested a full-scale prototype AWPS. The testing showed that workers using the AWPS could work twice as long as workers using a standard SCBA. The testing also provided performance data on the AWPS in different environments that was used during Phase 2 to optimize the design. During Phase 1, OSS also performed a life-cycle cost analysis on a representative clean up effort. The analysis indicated that the AWPS could save the DOE millions of dollars on D and D activities and improve the health and safety of their workers. During Phase 2, OSS worked to optimize the AWPS design to increase system reliability, to improve system performance and comfort, and to reduce the backpack weight and manufacturing costs. To support this design effort, OSS developed and tested several different generations of prototype units. Two separate successful evaluations of the ensemble were performed by the International Union of Operation Engineers (IUOE). The results of these evaluations were used to drive the design. During Phase 2, OSS also pursued certifying the AWPS with the applicable government agencies. The initial intent during Phase 2 was to finalize the design and then to certify the system. OSS and Scott Health and Safety Products teamed to optimize the AWPS design and then certify the system with the National Institute of Occupational Health and Safety (NIOSH). Unfortunately, technical and programmatic difficulties prevented us from obtaining NIOSH certification. Despite the inability of NIOSH to certify

 19. ADVANCED WORKER PROTECTION SYSTEM

  Judson Hedgehock

  2001-01-01

  From 1993 to 2000, OSS worked under a cost share contract from the Department of Energy (DOE) to develop an Advanced Worker Protection System (AWPS). The AWPS is a protective ensemble that provides the user with both breathing air and cooling for a NIOSH-rated duration of two hours. The ensemble consists of a liquid air based backpack, a Liquid Cooling Garment (LCG), and an outer protective garment. The AWPS project was divided into two phases. During Phase 1, OSS developed and tested a full-scale prototype AWPS. The testing showed that workers using the AWPS could work twice as long as workers using a standard SCBA. The testing also provided performance data on the AWPS in different environments that was used during Phase 2 to optimize the design. During Phase 1, OSS also performed a life-cycle cost analysis on a representative clean up effort. The analysis indicated that the AWPS could save the DOE millions of dollars on D and D activities and improve the health and safety of their workers. During Phase 2, OSS worked to optimize the AWPS design to increase system reliability, to improve system performance and comfort, and to reduce the backpack weight and manufacturing costs. To support this design effort, OSS developed and tested several different generations of prototype units. Two separate successful evaluations of the ensemble were performed by the International Union of Operation Engineers (IUOE). The results of these evaluations were used to drive the design. During Phase 2, OSS also pursued certifying the AWPS with the applicable government agencies. The initial intent during Phase 2 was to finalize the design and then to certify the system. OSS and Scott Health and Safety Products teamed to optimize the AWPS design and then certify the system with the National Institute of Occupational Health and Safety (NIOSH). Unfortunately, technical and programmatic difficulties prevented us from obtaining NIOSH certification. Despite the inability of NIOSH to certify

 20. Radiological protection report 2012

  2013-06-01

  Two years after the massive release of radiation from the nuclear power plants at Fukushima Dai-ichi, the repercussions continue to preoccupy the radiological and emergency protection community, both in Switzerland and internationally. In Switzerland the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) has initiated measures as part of the European Union Stress Tests and has its own Fukushima Action Plan. In this Annual Report, ENSI focuses on radiological protection in Swiss nuclear facilities. The average individual dose has changed little compared with previous years. At 0.7 mSv, it is significantly below the limit both for persons exposed to radiation during their work (20 mSv) and the annual average rate of exposure for the population in Switzerland as a whole (5.5 mSv). In terms of collective doses, the extensive maintenance work at the Leibstadt power plant (KKL) resulted in a doubling of rates compared with recent years. However, in the remaining nuclear facilities the rates have not changed significantly. The highest individual dose during the year under review was 13 mSv. Exposure rates in 2012 for all those exposed to radiation during work in facilities subject to ENSI surveillance were below the maximum limit. Greater attention is now being given to work in high and variable radiation fields and in difficult conditions. Swiss nuclear facilities continue to operate a consistent radiological protection approach. Measuring equipment plays an important role in radiological protection. Having conducted a range of inspections and comparative measurements of aerosol-iodine filters and waste water sampling together with measurements in the field of personal dosimetry, ENSI has concluded that the required measuring equipment for radiological protection exists, that this equipment is correctly used and provides reliable data. ENSI maintains a test laboratory that analyses samples from nuclear facilities and their immediate vicinity and also conducts field

 1. The International Employment Protection Practices

  Otenko Pavlo V.

  2017-09-01

  Full Text Available The article discusses the need for corporate protection of staff in accordance with both the European and the International labor law. The author defines the essence of the category of «protection of staff», its constituent elements and the importance of function of this mechanism in terms of corporate security. The main methods used in the international practice to achieve a high degree of protection of staff have been systematized and presented. The main stages of development and tendencies concerning the formation of instruments for protection of staff have been analyzed, and the principal indices to assess the degree of protection of staff have been determined.

 2. Radiation protection training in Switzerland

  Pfeiffer, H.J.

  1999-01-01

  An increasing number of radiation protection experts and of professionally exposed workers is temporarily or permanently working in a country other than the one where they received their radiation protection education or training. They all face the problem and the difficulties of recognition of radiation protection training programs by other countries. For this reason the German-Swiss Radiation Protection Association (Fachverband fuer Strahlenschutz; FS) made a proposal to IRPA for an action on the mutual recognition of radiation protection education in Europe. In a first step contacts were made with two other European Associations of France and UK in order to establish a joint working group. (orig.) [de

 3. FIRE PROTECTION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES

  Aristov Denis Ivanovich

  2016-03-01

  Full Text Available The All-Russian Congress “Fire Stop Moscow” was de-voted to the analysis of the four segments of the industry of fire protection systems and technologies: the design of fire protec-tion systems, the latest developments and technologies of active and passive fire protection of buildings, the state and the devel-opment of the legal framework, the practice of fire protection of buildings and structures. The forum brought together the repre-sentatives of the industry of fire protection systems, scientists, leading experts, specialists in fire protection and representatives of construction companies from different regions of Russia. In parallel with the Congress Industrial Exhibition of fire protection systems, materials and technology was held, where manufacturers presented their products. The urgency of the “Fire Stop Moscow” Congress in 2015 organized by the Congress Bureau ODF Events lies primarily in the fact that it considered the full range of issues related to the fire protection of building and construction projects; studied the state of the regulatory framework for fire safety and efficiency of public services, research centers, private companies and busi-nesses in the area of fire safety. The main practical significance of the event which was widely covered in the media space, was the opportunity to share the views and information between management, science, and practice of business on implementing fire protection systems in the conditions of modern economic relations and market realities. : congress, fire protection, systems, technologies, fire protection systems, exhibition

 4. VIP protection from CBRN hazards

  Kaszeta, D.

  2009-01-01

  Protection of heads of state/government from CBRN threats requires flexibility and advanced planning. The best approach to CBRN countermeasures in a close protection context combine traditional close protection techniques, sound security practices, and a good understanding of the technical nature of the threat. Poor general security practices make for poor CBRN protection. This paper addresses a methodology for assessing the viability of threats to protected persons/VIPs and provides an overview of close protection in the CBRN environment. It is important to define the scope of CBRN response in the close protection context. Some threat agents are more applicable to a military environment than to the type of attack consistent with assassination. By focussing the scope of CBRN close protection more specifically on the more technically viable threats, appropriate concepts of operation can be developed. Concepts of operation, developed with an understanding of the threat, determine the requirement for advanced preparation and the training and equipping of protective details. Most of the responses required in CBRN incidents are well served by tactically sound close protection procedures. The fundamental principles are: rapid identification of hazard, speed, use of protective technology, and medical interventions, including rapid decontamination and basic and advanced life support measures. This paper does not contain confidential or classified information and represents only the opinion of its author. It does not represent any official policy or opinion of the authors present or previous employers.(author)

 5. Ethical issues in radiation protection

  Persson, Lars

  2000-03-01

  Ethical theories are relevant to the current recommendations and standards for radiation protection. Radiation protection is not only a matter for science. It is also a problem of philosophy. In order for protection regulations to be respected, it must correspond to widely accepted ethical values among those who are affected by the regulations. The workshop covered the following issues: Problems in Present Protection Policy, ICRP Protection Policy - A Historical Perspective, Radiation Risk - What we know and what we believe, Present ICRP Recommendations, Ethical Values in the Context of ICRP Recommendations, Collective Responsibility for Invisible Harm, Environmental Protection - Ethical Issues, The Global Change of Values, and Procedural justice and Radiation Protection. Six workshop contributions and a workshop summary are presented in this report

 6. Ethical issues in radiation protection

  Persson, Lars (ed.)

  2000-03-15

  Ethical theories are relevant to the current recommendations and standards for radiation protection. Radiation protection is not only a matter for science. It is also a problem of philosophy. In order for protection regulations to be respected, it must correspond to widely accepted ethical values among those who are affected by the regulations. The workshop covered the following issues: Problems in Present Protection Policy, ICRP Protection Policy - A Historical Perspective, Radiation Risk - What we know and what we believe, Present ICRP Recommendations, Ethical Values in the Context of ICRP Recommendations, Collective Responsibility for Invisible Harm, Environmental Protection - Ethical Issues, The Global Change of Values, and Procedural justice and Radiation Protection. Six workshop contributions and a workshop summary are presented in this report.

 7. The national radiation protection infrastructure

  Mastauskas, A.

  1999-01-01

  The state system of radiation protection is still being created after Lithuania regained its independancy and in connection with recommendations laid in the ICRP-60 publication and requirements of legislation of European Community. A new regulation institutions was established and a number of laws and regulations related to radiation protection was prepared. The Radiation Protection Centre of Ministry of Health is the regulatory authority responsible for radiation protection of public and of workers using sources of ionizing radiation in Lithuania. A new Radiation Protection Law, Nuclear Energy Law, Radioactive Waste Management Law and different regulations was approved. Preparation of legislation, creation of state system of radiation protection and its upgrading allow to presume that the necessary level of radiation protection is to be achieved. (au)

 8. Protecting your practice.

  Kerr, Joseph

  2015-01-01

  Dentists have much invested in their practices. They need to protect their practices from fraud and noncompliance. The author provides practical suggestions for how to significantly reduce the risk of fraud and theft in the practice without disrupting day-to-day operations. By adhering to nonintrusive policy and procedure changes, dental practice owners can reduce inherent risks of fraud and theft, while increasing financial and human resource knowledge regarding their practice. Practice owners with the appropriate policies and procedures benefit from significantly lower risk of loss from fraud and theft. Furthermore, they have a better understanding of their practice's finances and human resources. Copyright © 2015 American Dental Association. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. Radiation protecting sheet

  Makiguchi, Hiroshi.

  1989-01-01

  As protection sheets used in radioactivity administration areas, a thermoplastic polyurethane composition sheet with a thickness of less 0.5 mm, solid content (ash) of less than 5% and a shore D hardness of less than 60 is used. A composite sheet with thickness of less than 0.5 mm laminated or coated with such a thermoplastic polyurethane composition as a surface layer and the thermoplastic polyurethane composition sheet applied with secondary fabrication are used. This can satisfy all of the required properties, such as draping property, abrasion resistance, high breaking strength, necking resistance, endurance strength, as well as chemical resistance and easy burnability in burning furnace. Further, by forming uneveness on the surface by means of embossing, etc. safety problems such as slippage during operation and walking can be overcome. (T.M.)

 10. Protective barrier development: Overview

  Wing, N.R.; Gee, G.W.

  1990-01-01

  Protective barrier and warning marker systems are being developed to isolate wastes disposed of near the earth's surface at the Hanford Site. The barrier is designed to function in an arid to semiarid climate, to limit infiltration and percolation of water through the waste zone to near-zero, to be maintenance free, and to last up to 10,000 yr. Natural materials (e.g., fine soil, sand, gravel, riprap, clay, asphalt) have been selected to optimize barrier performance and longevity and to create an integrated structure with redundant features. These materials isolate wastes by limiting water drainage; reducing the likelihood of plant, animal, and human intrusion; controlling emission of noxious gases; and minimizing erosion. Westinghouse Hanford Company and Pacific Northwest Laboratory efforts to assess the performance of various barrier and marker designs will be discussed

 11. Sodium fire protection

  Raju, C.; Kale, R.D.

  1979-01-01

  Results of experiments carried out with sodium fires to develop extinguishment techniques are presented. Characteristics, ignition temperature, heat evolution and other aspects of sodium fires are described. Out of the powders tested for extinguishment of 10 Kg sodium fires, sodium bi-carbonate based dry chemical powder has been found to be the best extinguisher followed by large sized vermiculite and then calcium carbonate powders distributed by spray nozzles. Powders, however, do not extinguish large fires effectively due to sodium-concrete reaction. To control large scale fires in a LMFBR, collection trays with protective cover have been found to cause oxygen starvation better than flooding with inert gas. This system has an added advantage in that there is no damage to the sodium facilities as has been in the case of powders which often contain chlorine compounds and cause stress corrosion cracking. (M.G.B.)

 12. Ablative thermal protection systems

  Vaniman, J.; Fisher, R.; Wojciechowski, C.; Dean, W.

  1983-01-01

  The procedures used to establish the TPS (thermal protection system) design of the SRB (solid rocket booster) element of the Space Shuttle vehicle are discussed. A final evaluation of the adequacy of this design will be made from data obtained from the first five Shuttle flights. Temperature sensors installed at selected locations on the SRB structure covered by the TPS give information as a function of time throughout the flight. Anomalies are to be investigated and computer design thermal models adjusted if required. In addition, the actual TPS ablator material loss is to be measured after each flight and compared with analytically determined losses. The analytical methods of predicting ablator performance are surveyed. 5 references

 13. Radiation protection research

  Vanmarcke, H

  2002-04-01

  The objectives of the research in the field of radiation protection research performed at the Belgian Nuclear Research Centre SCK-CEN are (1) to elaborate and to improve methods and guidelines for the evaluation of restoration options for radioactively contaminated sites; (2) to develop, test and improve biosphere models for the performance assessment of radioactive waste disposal in near-surface or geological repositories; (3) to asses the impact of releases from nuclear or industrial installations; (4) to increase capabilities in mapping and surveying sites possibly or likely contaminated with enhanced levels of natural radiation; (5) to identify non nuclear industries producing NORM waste, to make an inventory of occurring problems and to propose feasible solutions or actions when required; (6) to maintain the know-how of retrospective radon measurements in real conditions and to assess radon decay product exposure by combining these techniques. Main achievements in these areas for 2001 are summarised.

 14. Hardware protection through obfuscation

  Bhunia, Swarup; Tehranipoor, Mark

  2017-01-01

  This book introduces readers to various threats faced during design and fabrication by today’s integrated circuits (ICs) and systems. The authors discuss key issues, including illegal manufacturing of ICs or “IC Overproduction,” insertion of malicious circuits, referred as “Hardware Trojans”, which cause in-field chip/system malfunction, and reverse engineering and piracy of hardware intellectual property (IP). The authors provide a timely discussion of these threats, along with techniques for IC protection based on hardware obfuscation, which makes reverse-engineering an IC design infeasible for adversaries and untrusted parties with any reasonable amount of resources. This exhaustive study includes a review of the hardware obfuscation methods developed at each level of abstraction (RTL, gate, and layout) for conventional IC manufacturing, new forms of obfuscation for emerging integration strategies (split manufacturing, 2.5D ICs, and 3D ICs), and on-chip infrastructure needed for secure exchange o...

 15. Consumer Protection in Cyberspace

  Oscar H. Gandy, Jr.

  2011-06-01

  Full Text Available This critical essay introduces the problem of discrimination enabled through the use of transaction-generated-information derived from the analysis of user behaviors within the network environment. The essay begins by describing how segments of the population that are already vulnerable become further victimized through the strategic use of discriminatory algorithms in support of identification, classification, segmentation, and targeting. In response, it evaluates a set of policy options that might be used to limit the harm and compensate the victims of these inherently dangerous technologies. Traditional approaches that stress the protection of privacy through restrictions on the collection and use of personal information are compared with alternatives based on individual and class actions under tort law, as well as more traditional regulatory approaches developed in the area of consumer products safety and environmental regulation.

 16. Radiation protection research

  Vanmarcke, H.

  2002-01-01

  The objectives of the research in the field of radiation protection research performed at the Belgian Nuclear Research Centre SCK-CEN are (1) to elaborate and to improve methods and guidelines for the evaluation of restoration options for radioactively contaminated sites; (2) to develop, test and improve biosphere models for the performance assessment of radioactive waste disposal in near-surface or geological repositories; (3) to asses the impact of releases from nuclear or industrial installations; (4) to increase capabilities in mapping and surveying sites possibly or likely contaminated with enhanced levels of natural radiation; (5) to identify non nuclear industries producing NORM waste, to make an inventory of occurring problems and to propose feasible solutions or actions when required; (6) to maintain the know-how of retrospective radon measurements in real conditions and to assess radon decay product exposure by combining these techniques. Main achievements in these areas for 2001 are summarised

 17. Radiological protection report 2016

  2017-06-01

  In the radiological protection report 2016, the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) provides an overview of the radiological protection in its area of supervision. Part A of the report deals with protecting the staff of nuclear power plants from the dangers of ionising radiation. It also includes a list of the personal doses accumulated by the staff, broken down using various parameters. Applying the optimisation imperative, it has been proved possible to significantly reduce the annual collective doses in Switzerland's nuclear power plants since they came on stream thanks to major efforts by the operators. In 2016, a total of 6,153 people measured accumulated 2,877 person-mSv. The collective doses have reached a low level corresponding to the radiological condition of the plants and the scope of the work required to be performed in controlled zones (e.g. non-destructive materials testing). ENSI will continue to follow the trend for collective doses and assess the reasons for local variances as well as for measures initiated. The individual doses for people employed in ENSI's area of supervision in 2016 showed a maximum figure of 10 mSv and a mean value of 0.5 mSv which was significantly below the dose limit of 20 mSv for occupational radiation exposure. The discharge of radioactive substances with the exhaust air and waste water from nuclear power plants are dealt with in Part B of the report. In 2016, nuclear power plant operators again met the admissible release limits set by the authorities, in some cases by a considerable margin. The emissions of Swiss nuclear power plants led to a dose of less than 0.01 mSv per year in the direct neighbourhood. A comparison with the average annual radiation dose for the Swiss population of 5.5 mSv shows that the relevant contribution from nuclear power plants lies in the area of one percent of this figure. Effluents from Swiss nuclear power plants were also below the target of 1 GBq per year set by ENSI

 18. Predicting sun protection behaviors using protection motivation variables.

  Ch'ng, Joanne W M; Glendon, A Ian

  2014-04-01

  Protection motivation theory components were used to predict sun protection behaviors (SPBs) using four outcome measures: typical reported behaviors, previous reported behaviors, current sunscreen use as determined by interview, and current observed behaviors (clothing worn) to control for common method bias. Sampled from two SE Queensland public beaches during summer, 199 participants aged 18-29 years completed a questionnaire measuring perceived severity, perceived vulnerability, response efficacy, response costs, and protection motivation (PM). Personal perceived risk (similar to threat appraisal) and response likelihood (similar to coping appraisal) were derived from their respective PM components. Protection motivation predicted all four SPB criterion variables. Personal perceived risk and response likelihood predicted protection motivation. Protection motivation completely mediated the effect of response likelihood on all four criterion variables. Alternative models are considered. Strengths and limitations of the study are outlined and suggestions made for future research.

 19. Information booklet on personal protective equipment: eye and face protection

  1992-01-01

  In all work places where hazards of various kinds are present and the same cannot be totally controlled by engineering methods, suitable personal protective equipment (PPE) shall be used. There are several types of eye and face protection devices available in the market and it is important that employees use the proper type for the particular job. The main classes of eye and face protection devices required for the industrial operations are as follows: (a) eye protection devices which includes: (i) safety goggles (ii) safety spectacles (iii) safety clipons and eye and face protection devices which are (i) eye shield, (ii) face shield, (iii) wire mesh screen guard. Guide lines for selecting appropriate ear and face protection equipment for nuclear installations are given. (M.K.V.). 4 annexures, 1 appendix

 20. Evaluation of protection factor of respiratory protective equipment using indigenously developed protection factor test facility

  Patkulkar, D.S.; Ganesh, G.; Tripathi, R.M.

  2018-01-01

  Assigned protection factor (APF) is an indicator representing effectiveness of a respirator and it provides workplace level of respiratory protection for workers in providing protection against exposure to airborne contaminants Occupational Safety and Health Administration (OSHA) specifies 'Respirator APF' and 'Maximum Use Concentration' (MUC - a term derived using APF) shall be an integral part of Respirator Protection Standard. MUC establishes the maximum airborne concentration of a contaminant in which a respirator with a given APF may be used. The use of particulate respirators such as half face mask, full face mask and powered air purifying respirators is essential for radioactive jobs in nuclear facilities to prevent any intake of radionuclide. With this impetus, the Protection Factor Test Facility (PFTF) for testing and evaluation of respiratory protective equipment meeting relevant applicable standards was designed, fabricated and installed in Respiratory Protective Equipment Laboratory of Health Physics Division

 1. Environmental protection: Shifting the focus toward the protected object

  Cvetić Radenka

  2013-01-01

  Full Text Available This article is an attempt to provide a comprehensive overview of the rationale which led to developments in the law of environmental protection in a direction of an even more efficient protection of environment from human beings. There has been a transformation of the constitutionally protected right to a healthy environment to the Constitutional guarantee which involves both duty and responsibility for its protection. There has also been a shift from declaratory protection toward enforceable prohibitions and orders. These transformations have occurred when the society faced, under dramatic circumstances, the situation which shows that failure to protect the common good could lead to catastrophic consequences. The system of environmental protection, which enables sustainable development, is based on the primacy of the precautionary principle which deals with prevention and reduction of probability of harm, as well as on the no fault liability of the polluter for the environmental harm even in the absence of the claim for damages. The efficacy of the environmental protection could be improved by raising the awareness of the preservation of environment. The understanding that the protection of environment amounts to a survival of a mankind could lead to creating rights for the environment as such.

 2. Field selection of chemical protective clothing and respiratory protection

  Pinette, S.; Dodgen, C.; Morley, M.

  1991-01-01

  Safety professionals who must choose appropriate personal protective equipment for hazardous substance response or hazardous waste sites require useable information about the effectiveness of the various products available. Each hazardous waste operation involves a unique combination of chemical hazards requiring a unique combination of protective apparel. A chemical protective suit or respirator must be chosen for each site and each operation on the site. No single protective suit is effective against all chemical hazards. No single respirator is the best choice in every situation. Various sources of information on the effectiveness of protective clothing products will be discussed. Site-specific permeation testing of the proposed protective clothing options will also be discussed. It is both possible and practical to obtain specific information about the degree of protection afforded by a particular suit against a particular chemical mixture. It is also important to know how long the suit will last. Choosing adequate respiratory protection is a complex process. Respirator cartridge performance depends on various environmental factors as well as upon the combination and concentration of chemicals in the air. Once characterization of the air at a site has been accomplished, it may be appropriate to select an alternative to airline respirators and SCBAs. Respirator cartridges can be tested against specific chemical mixtures using worse case environmental factors. The results can be used to predict both the effectiveness and duration of protection afforded by respirator cartridges which can reduce costs and worker fatigue

 3. Individual protection of NPP personnel

  Koshcheev, V.S.; Gol'dshtejn, D.S.; Chetverikova, Z.S.

  1983-01-01

  Specific features of NPP personnel individual protection are considered, mainly with respect to maintenance and repair works on various type reactors. The major concern is given to the selection and application reglamentations of the individual protection system (IPS), employment of sanitary locks, the organization of individual protection under the conditions of a heating microclimate. The ways are specified to the development and introduction of the most effective IPS and improvement of the entire NPP personnel individual protection system with respect to providing the necessary protection effect for maintaining high working capability of the personnel and minimizing the IPS impact on human organism functional systems. The accumulated experience in the personnel individual protection can be applied during construction and operation of NPP's in CMEA member-countries [ru

 4. The physics of radiation protection

  Doerschel, B.; Schuricht, V.; Steuer, J.

  1996-01-01

  The book is aimed at both practising specialists and scientists wishing to learn about the fundamental science of radiation protection. The first part of the book, 'Physical Fundamentals of Radiation Protection', presents a concise description of radiation sources and radiation fields, interaction of radiation with matter, radiation effects and radiation damage, basic concept of radiation protection, radiation exposure of man, radiation protection measuring techniques and physical fundamentals for limiting radiation exposure. The second part, 'Calculational Exercises for Radiation Protection' is intended to supplement the first part by carrying out relevant calculations, amending and adding special aspects and to give guidance in solving practical problems. The book is written for scientists as well as for students and staff working in nuclear facilities, hospitals and institutions responsible for radiation and environmental protection. (UK)

 5. Protection of electricity distribution networks

  Gers, Juan M

  2004-01-01

  Written by two practicing electrical engineers, this second edition of the bestselling Protection of Electricity Distribution Networks offers both practical and theoretical coverage of the technologies, from the classical electromechanical relays to the new numerical types, which protect equipment on networks and in electrical plants. A properly coordinated protection system is vital to ensure that an electricity distribution network can operate within preset requirements for safety for individual items of equipment, staff and public, and the network overall. Suitable and reliable equipment sh

 6. National Sessions of Radiation Protection

  Sociedad Argentina de Radioproteccion

  2012-01-01

  The Radioprotection Argentine Society (SAR) was organized the National Sessions on Radiation Protection 2012 in order to continue the exchange in the radiation protection community in the country, on work areas that present a challenge to the profession. The new recommendations of the ICRP and the IAEA Safety Standards (2011), among others, includes several topics that are necessary to develop. The SAR wants to encourage different organizations from Argentina, to submit projects that are developing in order to strengthen radiation protection.

 7. Optical Fiber Protection

  1999-01-01

  F&S Inc. developed and commercialized fiber optic and microelectromechanical systems- (MEMS) based instrumentation for harsh environments encountered in the aerospace industry. The NASA SBIR programs have provided F&S the funds and the technology to develop ruggedized coatings and coating techniques that are applied during the optical fiber draw process. The F&S optical fiber fabrication facility and developed coating methods enable F&S to manufacture specialty optical fiber with custom designed refractive index profiles and protective or active coatings. F&S has demonstrated sputtered coatings using metals and ceramics and combinations of each, and has also developed techniques to apply thin coatings of specialized polyimides formulated at NASA Langley Research Center. With these capabilities, F&S has produced cost-effective, reliable instrumentation and sensors capable of withstanding temperatures up to 800? C and continues building commercial sales with corporate partners and private funding. More recently, F&S has adapted the same sensing platforms to provide the rapid detection and identification of chemical and biological agents

 8. Plowshare radiation protection guidance

  Parker, H.M.

  1969-01-01

  The recommendations of the ICRP and the NCRP were developed primarily for occupational radiation exposures. They were later modified and applied to non-occupational exposures of populations. These, with appropriate interpretations, can be used to provide Plowshare radiation protection guidance. Exposures from Plowshare operations will tend to be acute, arising from radionuclides of relatively short half-life, but will have some chronic aspects due to small amounts of long-lived radionuclides generated. In addition, the neutron activation process of Plowshare technology will produce radionuclides not commonly encountered in routine nuclear energy programs. How these radionuclides contribute to personnel exposure is known for only a few situations that may not be representative of Plowshare exposure. Further complications arise from differences in radionuclide deposition and physiological sensitivity among individuals of different ages and states of health in the exposed population. All parameters necessary to evaluate such exposures are not available, even for good quantitative approximations, resulting in the need for interpretive experience. (author)

 9. Plowshare radiation protection guidance

  Parker, H M [Environmental and Life Sciences Division, Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Laboratory, Richland, WA (United States)

  1969-07-01

  The recommendations of the ICRP and the NCRP were developed primarily for occupational radiation exposures. They were later modified and applied to non-occupational exposures of populations. These, with appropriate interpretations, can be used to provide Plowshare radiation protection guidance. Exposures from Plowshare operations will tend to be acute, arising from radionuclides of relatively short half-life, but will have some chronic aspects due to small amounts of long-lived radionuclides generated. In addition, the neutron activation process of Plowshare technology will produce radionuclides not commonly encountered in routine nuclear energy programs. How these radionuclides contribute to personnel exposure is known for only a few situations that may not be representative of Plowshare exposure. Further complications arise from differences in radionuclide deposition and physiological sensitivity among individuals of different ages and states of health in the exposed population. All parameters necessary to evaluate such exposures are not available, even for good quantitative approximations, resulting in the need for interpretive experience. (author)

 10. Ethics in radiation protection

  Corbett, R.H.

  2002-01-01

  Ethics is a branch of philosophy. Its object is the study of both moral and immoral behaviour in order to make well founded judgements and to arrive at adequate recommendations. The Collins English Dictionary provides the following definitions of the word ethic: Ethic: a moral principle or set of moral values held by an individual or group; Ethics(singular): the philosophical study of the moral value of human conduct and of the rules and principles that ought to govern it; Ethics(pleural): a social, religious or civil code of behaviour considered correct, especially that of a particular group, profession or individual; Ethics(pleural): the moral fitness of a decision, course of action, etc. Ethics has a two-fold objective: Firstly it evaluates human practices by calling upon moral standards; it may give prescriptive advice on how to act morally in a specific kind of situation. This implies analysis and evaluation. Sometimes this is known as Normative ethics. The second is to provide therapeutic advice, suggesting solutions and policies. It must be based on well-informed opinions and requires a clear understanding of the vital issues. In the medical world, we are governed by the Hippocratic Oath. Essentially this requires medical practitioners (doctors) to do good, not harm. There is great interest and even furore regarding ethics in radiation protection

 11. Critique of protective measurements

  Hari Dass, N.D.; Qureshi, T.

  1999-01-01

  The recently proposed idea of open-quotes protectiveclose quotes measurement of a quantum state is critically examined, and generalized. Earlier criticisms of the idea are discussed, and their relevance to the proposal assessed. Several constraints on measuring apparatus required by open-quotes protectiveclose quotes measurements are discussed, with emphasis on how they may restrict their experimental feasibility. Though open-quotes protectiveclose quotes measurements result in an unchanged system state and a shift of the pointer proportional to the expectation value of the measured observable in the system state, the actual reading of the pointer position gives rise to several subtleties. We propose several schemes for reading the pointer position, both when the apparatus is treated as a classical system as well as when its quantum aspects are taken into account, that address these issues. The tiny entanglement which is always present due to deviation from extreme adiabaticity in realistic situations is argued to be the weakest aspect of the proposal. Because of this, one can never perform a protective measurement on a single quantum system with absolute certainty. This clearly precludes an ontological status for the wave function. Several other conceptual issues are also discussed. copyright 1999 The American Physical Society

 12. Radiation protective clothing

  Watanabe, Choshin; Takaura, Katsutoshi

  1998-01-01

  An external clothing as a main portion of the radiation protective clothing of the present invention is adapted to cover substantially the entire body of a wearer, comprises a moisture permeable material partially or entirely, and has an air supply device equipped with a filter for feeding air to a head portion of the wearer in the external clothing. Cleaned air filtered by the filter is supplied to the head portion of a wearer in the external clothing. The air passes through remarkably perspiratory head, face, shoulder, chest and back portions to remove heat and sweat at sensitively important upper portions of a body, so that humidity is released to remove fatigues and improve workability. In addition, since some extent of internal pressure is exerted to the inside of the external clothing by the air supply, contaminated air does not intrude from the outside to the external clothing. Since the air supply device is attached and carried to the external clothing, there is no air line hose which disturbs operation. (I.S.)

 13. Obligatory Radiation Protection Course

  SC Unit

  2008-01-01

  Since February 2008, participation in the radiation protection course has been a prerequisite for obtaining a CERN personal dosimeter for all Staff Members and Users. All Staff and Users holding a personal dosimeter were informed by the Bulletin and by a personal e-mail sent in February 2008 that they were required to participate in the course before the annual exchange of their dosimeter. Many people had not done so by that time and the Dosimetry Service exceptionally classified them for 2 months as short-term visitors (VCT), a category of monitored personnel to whom the training requirement does not presently apply. As all personnel concerned have since had time to participate in an RP course, this "grace period" will no longer be granted as of 1 October 2008 and the RP course must be completed before the personal dosimeter is exchanged. For newcomers to CERN, and for those returning to CERN after an absence of more than 1 year, one registration as a VCT for two months ...

 14. Emerging radiation protection

  Allard, D.J.

  1993-01-01

  In recent years, a number of radiation protection issues have emerged into the public forum. The perceived high risks associated with radiation exposure, and disproportionate media attention to such issues, have contributed to heightened concerns by the public and the individual occupationally exposed worker. This paper examines the new and controversial radiation risk estimates of the National Research Council's BEIR V committee, which are based on the most current atomic-bomb survivor data and a revised dosimetry model. These risk estimates are somewhat higher than past values, and may eventually impact the legal framework in the United States through the regulations of the EPA, NRC, DOE, OSHA, and other agencies that set radiation exposure standards. Additionally, present regulations and standards are often based upon differing levels of acceptable risk, which have led to conflicting exposure and effluent release criteria. Further, due to inherent boundaries in legal authority, many potentially significant sources of radiation exposure to the public remain unregulated Radiation exposure scenarios such as medical x-ray, radon, and other technology enhanced sources have no legal limits. These issues and others are examined and analyzed with respect to regulatory policy

 15. Public health protection priorities

  Alexander, R.E.

  1990-01-01

  Although the inhalation and ingestion of small quantities of radioactive material are not known to be hazardous, tradition, popular demand and governmental directives are imposing costly standards of cleanliness normally associated with confirmed, highly dangerous biological and chemical agents. Examination of the radiation risk data base discloses that these standards are unnecessarily stringent, even if the risks (only hypothesized at low doses) were real. The justifications given are the persuasive axioms that no level of radiation is without risk and that more is known about radiation than any other carcinogen. Actually, the knowledge of this risk to humans does not extend to low doses or even to high doses if the exposure is protracted. Permitted levels are orders of magnitude below those known to be carcinogenic. With the costs of compliance now sufficiently large to cause national tax increases, federal program cuts, or both, an ethical question arises. Should taxes be increased and beneficial programs cut to pay for protection against risks that are trivial at worst and possibly imaginary, when additional resources are needed to combat dangers known to be real?

 16. Environment protection and energy politics

  Grawe, J.

  1993-01-01

  The lecture first deals with the aims and legal basis in German and European law of environment protection with regard to energy politics. It then goes to deal with European regulations for environment protection and their effects on the energy supply: Air pollution abatement, tax for the protection of the climate, internalisation of external costs. The following European energy-political measures impinge on environment protection: Sponsored projects, least-cost planning, third-party access to the public electricity supply. The discrepancy between European and national policies can be lessened or resolved by the following means: Harmonisation, subsidiarity principle, and scope for entrepreneurial solutions. (orig.) [de

 17. Radiological protection in dental practice

  1975-01-01

  Intended to be complementary to the more comprehensive document, ''Code of Practice for the protection of persons against ionizing radiations arising from medical and dental use'' (CIS 74-423), the purpose of this booklet is to give dentists some basic information on the safe use of X-rays. Contents: why protection from X-rays; responsibility for radiation protection; protection during a dental examination; ensuring a safe installation; sources of further information. Appendices: maximum permissible doses; useful addresses; summary of relevant recommendations from the Code of Practice; notes on film processing.

 18. Phosphorus-32: practical radiation protection

  Ballance, P.E.; Morgan, J.

  1987-01-01

  This monograph offers practical advice to Radiation Protection Advisors, Radiation Protection Supervisors and Research Supervisors, together with research workers, particularly those in the field of molecular biological research. The subject is dealt with under the following headings: physical properties, radiation and measurement methods, radiation units, phosphorus metabolism and health risks, protection standards and practical radiation protection, administrative arrangements, accidents, decontamination, emergency procedures, a basic written system for radiochemical work, with specialised recommendations for 32 P, and guidance notes of accident situations involving 32 P. (U.K.)

 19. Protection of industrial power systems

  DAVIES, T

  2006-01-01

  The protection which is installed on an industrial power system is likely to be subjected to more difficult conditions than the protection on any other kind of power system. Starting with the many simple devices which are employed and covering the whole area of industrial power system protection, this book aims to help achieve a thorough understanding of the protection necessary.Vital aspects such as the modern cartridge fuse, types of relays, and the role of the current transformer are covered and the widely used inverse definite-minimum time overcurrent relay, the theory of the M

 20. Mains protection. 4. ed.; Netzschutztechnik

  Schossig, Thomas [Omicron Electronics GmbH, Klaus (Austria); Schossig, Walter

  2013-06-01

  Besides the description of the function of the line equipment, transformer protection functions and protection equipments, selective earth fault detection, voltage regulation, the control of the detuning information for the selection, commissioning and business management will be given. Special emphasis is put on a general adjustment standards and audit recommendations. Also transducers, auxiliary power supply and switching fault detection as well as classifications for equipment and circuit documents are mentioned. Updates affect particularly error clarification times, stimulation reliability, protection of SF6 switchgear, power directional frequency load shedding, protection of decentralized power plants, selective earth fault detection and communication in switch boards.

 1. CEBAF - environmental protection program plan

  1995-01-01

  An important objective in the successful operation of the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) is to ensure protection of the public and the environment. To meet this objective, the Southeastern Universities Research Association, Inc., (SURA) is committed to working with the US Department of Energy (DOE) to develop, implement, and manage a sound and workable environmental protection program at CEBAF. This environmental protection plan includes information on environmental monitoring, long-range monitoring, groundwater protection, waste minimization, and pollution prevention awareness program plan

 2. Systematic approach in protection and ergonomics testing personal protective equipment

  Hartog. E.A. den

  2009-01-01

  In the area of personal protection against chemical and biological (CB) agents there is a strong focus on testing the materials against the relevant threats. The testing programs in this area are elaborate and are aimed to guarantee that the material protects according to specifications. This

 3. Combined group ECC protection and subgroup parity protection

  Gara, Alan G.; Chen, Dong; Heidelberger, Philip; Ohmacht, Martin

  2013-06-18

  A method and system are disclosed for providing combined error code protection and subgroup parity protection for a given group of n bits. The method comprises the steps of identifying a number, m, of redundant bits for said error protection; and constructing a matrix P, wherein multiplying said given group of n bits with P produces m redundant error correction code (ECC) protection bits, and two columns of P provide parity protection for subgroups of said given group of n bits. In the preferred embodiment of the invention, the matrix P is constructed by generating permutations of m bit wide vectors with three or more, but an odd number of, elements with value one and the other elements with value zero; and assigning said vectors to rows of the matrix P.

 4. Optimization and radiation protection culture

  Jeon, In Young; Shin, Hyeong Ki; Lee, Chan Mi

  2013-01-01

  Safety culture or radiation protection culture is based in common on the term, 'culture'. Culture is defined as the learned, shared set of symbols and patterns of basic assumptions, which is invented, discovered, or developed by a given group as it learns to cope with its problem of external adaptation and internal integration. Safety culture generally refers to the attitude and behaviors affecting safety performance. The concept of 'Safety Culture' was introduced after the Chernobyl accident in 1986. For the accident, nuclear society reached the conclusion that the cause was the wrong management attitude of the NPP, that is, deficient 'Safety Culture'. Recently, 'Radiation Protection Culture' was introduced as the core concept of nuclear safety culture. There have been many efforts to establish definition and develop assessment tool for radiation protection culture in international level such as ICRP and IRPA as well as NRC. In the same context with the safety culture, radiation protection culture is defined as 'the core values and behaviors resulting from a collective commitment by leaders and individual's to emphasize safety over competing goals to ensure protection of people and the environment.' It is worthwhile to recognize that regulatory enforcement in establishing healthy radiation protection culture of operators should be minimized because culture is not in the domain of regulatory enforcement. However, as 'ALARA', the most important concept in radiation protection, may be successfully achieved only in well established radiation protection culture, the least regulatory intervention would be needed in promoting and nurturing radiation protection culture in licensee. In addition, the concept of radiation protection culture should be addressed in plant operational policy to achieve the goals of ALARA. The pre-condition of the successful radiation protection culture is a healthy organizational

 5. Optimization and radiation protection culture

  Jeon, In Young; Shin, Hyeong Ki; Lee, Chan Mi [Korea Institute of Nuclear Safety, Daejeon (Korea, Republic of)

  2013-04-15

  Safety culture or radiation protection culture is based in common on the term, 'culture'. Culture is defined as the learned, shared set of symbols and patterns of basic assumptions, which is invented, discovered, or developed by a given group as it learns to cope with its problem of external adaptation and internal integration. Safety culture generally refers to the attitude and behaviors affecting safety performance. The concept of 'Safety Culture' was introduced after the Chernobyl accident in 1986. For the accident, nuclear society reached the conclusion that the cause was the wrong management attitude of the NPP, that is, deficient 'Safety Culture'. Recently, 'Radiation Protection Culture' was introduced as the core concept of nuclear safety culture. There have been many efforts to establish definition and develop assessment tool for radiation protection culture in international level such as ICRP and IRPA as well as NRC. In the same context with the safety culture, radiation protection culture is defined as 'the core values and behaviors resulting from a collective commitment by leaders and individual's to emphasize safety over competing goals to ensure protection of people and the environment.' It is worthwhile to recognize that regulatory enforcement in establishing healthy radiation protection culture of operators should be minimized because culture is not in the domain of regulatory enforcement. However, as 'ALARA', the most important concept in radiation protection, may be successfully achieved only in well established radiation protection culture, the least regulatory intervention would be needed in promoting and nurturing radiation protection culture in licensee. In addition, the concept of radiation protection culture should be addressed in plant operational policy to achieve the goals of ALARA. The pre-condition of the successful radiation protection culture is a healthy organizational

 6. Protecting the ozone layer.

  Munasinghe, M; King, K

  1992-06-01

  Stratospheric ozone layer depletion has been recognized as a problem by the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and the 1987 Montreal Protocol (MP). The ozone layer shields the earth from harmful ultraviolet radiation (UV-B), which is more pronounced at the poles and around the equator. Industrialized countries have contributed significantly to the problem by releasing chlorofluorocarbons (CFCs) and halons into the atmosphere. The effect of these chemicals, which were known for their inertness, nonflammability, and nontoxicity, was discovered in 1874. Action to deal with the effects of CFCs and halons was initiated in 1985 in a 49-nation UN meeting. 21 nations signed a protocol limiting ozone depleting substances (ODS): CFCs and halons. Schedules were set based on each country's use in 1986; the target phaseout was set for the year 2000. The MP restricts trade in ODSs and weights the impact of substances to reflect the extent of damage; i.e., halons are 10 times more damaging than CFCs. ODS requirements for developing countries were eased to accommodate scarce resources and the small fraction of ODS emissions. An Interim Multilateral Fund under the Montreal Protocol (IMFMP) was established to provide loans to finance the costs to developing countries in meeting global environmental requirements. The IMFMP is administered by the World Bank, the UN Environmental Program, and the UN Development Program. Financing is available to eligible countries who use .3 kg of ODS/person/year. Rapid phaseout in developed countries has occurred due to strong support from industry and a lower than expected cost. Although there are clear advantages to rapid phaseout, there were no incentives included in the MP for rapid phaseout. Some of the difficulties occur because the schedules set minimum targets at the lowest possible cost. Also, costs cannot be minimized by a country-specific and ODS-specific process. The ways to improve implementation in scheduling and

 7. Protecting Sudan’s children

  Julia Freedson

  2007-07-01

  Full Text Available The protection and well-being of children in Sudan are at a crucial juncture. While children in the South are enjoying improved security and access to services, those in Darfur continue to face appalling levels of violence and denial of basic services. Protection of children must be at the forefront of efforts to bring peace and stability to Sudan.

 8. Crop Protection in Medieval Agriculture

  Zadoks, J.C.

  2013-01-01

  Mediterranean and West European pre-modern agriculture (agriculture before 1600) was by necessity ‘organic agriculture’. Crop protection is part and parcel of this agriculture, with weed control in the forefront. Crop protection is embedded in the medieval agronomy text books but specialised

 9. Bioassay programs for radiation protection

  1979-01-01

  This report discusses the rationale for the establishment of bioassay programs as a means of protection for radiation workers in the nuclear industry. The bioassay program of the Radiation Protection Bureau is described for the years 1966-1978 and plans for future changes are outlined. (auth)

 10. Google and personal data protection

  van der Sloot, B.; Zuiderveen Borgesius, F.; Lopez-Tarruella, A.

  2012-01-01

  This chapter discusses the interplay between the European personal data protection regime and two specific Google services, Interest-Based Advertising and Google Street View. The chapter assesses first the applicability of the Data Protection Directive, then jurisdictional issues, the principles

 11. Adaptive protection algorithm and system

  Hedrick, Paul [Pittsburgh, PA; Toms, Helen L [Irwin, PA; Miller, Roger M [Mars, PA

  2009-04-28

  An adaptive protection algorithm and system for protecting electrical distribution systems traces the flow of power through a distribution system, assigns a value (or rank) to each circuit breaker in the system and then determines the appropriate trip set points based on the assigned rank.

 12. Micrometeorological principles of protected cultivation

  Protected cultivation is a broad term commonly used among producers of specialty crops. Techniques can range from complex fixed structures to field site selection, to straightforward cultural practices in the field. This introduction to the ASHS workshop "Protected cultivation for fruit crops" consi...

 13. Groundwater protection management program plan

  1992-06-01

  US Department of Energy (DOE) Order 5400.1 requires the establishment of a groundwater protection management program to ensure compliance with DOE requirements and applicable Federal, state, and local laws and regulations. The Uranium Mill Tailings Remedial Action (UMTRA) Project Office has prepared a ''Groundwater Protection Management Program Plan'' (groundwater protection plan) of sufficient scope and detail to reflect the program's significance and address the seven activities required in DOE Order 5400.1, Chapter 3, for special program planning. The groundwater protection plan highlights the methods designed to preserve, protect, and monitor groundwater resources at UMTRA Project processing and disposal sites. The plan includes an overview of the remedial action status at the 24 designated processing sites and identifies project technical guidance documents and site-specific documents for the UMTRA groundwater protection management program. In addition, the groundwater protection plan addresses the general information required to develop a water resources protection strategy at the permanent disposal sites. Finally, the plan describes ongoing activities that are in various stages of development at UMTRA sites (long-term care at disposal sites and groundwater restoration at processing sites). This plan will be reviewed annually and updated every 3 years in accordance with DOE Order 5400.1

 14. Freeze Protection in Gas Holders

  Hjorth, Poul G.; Duursma, Gail

  In cold weather, the water seals of gasholders need protection from freez- ing to avoid compromising the seal. These holders have a large reservoir of “tank water” at the base which is below ground. At present freeze- protection is achieved by external heating of the seal water which...

 15. Radiation protection - thirty years after

  Ninkovic, M.M.

  1989-01-01

  In this paper is discussed some questions in the field of Radiation Protection as like: historical prologue of radiations discovery and it's systematics; radiation and radiation protection; ALARA principle and 'de minimis' approach; radiation risks and dose limits and radiation and chemicals a risk comparison (author)

 16. Radiation protection - thirty years after

  Ninkovic, M M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1989-07-01

  In this paper is discussed some questions in the field of Radiation Protection as like: historical prologue of radiations discovery and it's systematics; radiation and radiation protection; ALARA principle and 'de minimis' approach; radiation risks and dose limits and radiation and chemicals a risk comparison (author)

 17. Radiation protection - quality and metrology

  Broutin, J.P.

  2002-01-01

  The radiation protection gathers three occupations: radiation protection agents; environment agents ( control and monitoring); metrology agents ( activities measurement and calibration). The quality and the metrology constitute a contribution in the technique competence and the guarantee of the service quality. This article, after a historical aspect of quality and metrology in France explains the advantages of such a policy. (N.C.)

 18. Eye Protection in Kansas Schools.

  Hay, Kenneth M.; And Others

  A law passed by a state legislature requires that students in industrial arts shops and science laboratories must wear eye protective devices. Explanatory material presents the text of the bill and guidelines for implementation, including--(1) types of eye hazards, (2) types of protective devices, (3) administrating eye safety equipment, (4)…

 19. GEOGRAPHY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

  The US Environmental Protection Agency helps state and local governments protect the environment by encouraging good environmental management and by regulating human activities to ensure clean air and water. At the Corvallis research laboratory for the EPA, we improve the ways t...

 20. Radiation protection, optimization and justification

  Cordoliani, Y.S.; Brisse, H.; Foucart, J.M.; Clement, J.P.; Ribeiro, A.; Gomes, H.; Marcus, C.; Rehel, J.L.; Talbot, A.; Aubert, B.; Scanff, P.; Roudier, C.; Donadieu, J.; Pirard, P.; Bar, O.; Maccia, C.; Benedittini, M.; Bouziane, T.; Brat, H.; Bricoult, M; Heuga, O.; Hauger, O.; Bonnefoy, O.; Diard, F.; Chateil, J.F.; Schramm, R.; Reisman, J.; Aubert, B.

  2005-01-01

  Nine articles in the field of radiation protection relative to the medical examinations concern the new legislation in radiation protection, the optimization of this one in order to reduce the radiation doses delivered to the patients, the side effects induced by irradiation and to give an evaluation of the medical exposure of french population to ionizing radiations. (N.C.)

 1. 187 DISPLACEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

  Fr. Ikenga

  The national and international communities are confronted with the monumental task of ... displacement and environmental protection present a vicious cycle which today has ... Thus, issues of environmental protection viz-a-viz investment and .... out the conditions for product or process standards, the use of best available ...

 2. Some perspectives on radiation protection

  Sinclair, W.K.

  1979-01-01

  A brief review of the history and organizational structure of the NCRP is given. Summaries are given of a number of NCRP radiation protection guides dealing with hazards from 85 Kr, radiation exposures from consumer products, basic radiation protection criteria, and doses from natural background radiation

 3. Environmental protection and petroleum business

  1986-03-01

  This report is a summary of panel discussion concerning environmental protection and petroleum business. Summarized here are country presentations from Iraq, Malaysia, Saudi Arabia, and Venezuela, comments by two Japanese panelists from petroleum companies, questions, answers, and discussions, and summary by the session moderator. The country presentation centered on pollution problems and environmental protection policies in each country, national policy regarding environmental problems, and comprehensive planning for environmental protection in specific industrial areas. The panelists' reports mainly concerned the legal framework for environmental protection in Japan and the importance of investment for environmental protection. Questions and answers clarified the problems. The moderator, when summarizing the panel discussion, stressed that environmental problems should be addressed on a global level and that early preventive measures should be taken, and also emphasized the polluter pays principle.

 4. Insider protection: A report card

  Al-Ayat, R.A.; Judd, B.R.

  1986-01-01

  Enhanced security measures against external threats (e.g., terrorists, criminals) have been implemented at most facilities that handle special nuclear material, classified information, or other assets critical to national security. Attention is now focusing on insider protection, and safeguards managers are attempting to provide balanced protection against insider and outsider threats. Potential insider threats include attempts by facility employees to steal special nuclear material (SNM), to cause a radiological hazard to the public, to sabotage critical facilities, or to steal property or classified information. This paper presents a report card on the status of insider protection at Department of Energy and Nuclear Regulatory Commission-licensed facilities, with emphasis on SNM theft. The authors discuss the general trends in insider protection and the limitations of protection measures currently in use. They also discuss the most critical needs for improved procedures, technology, analytical tools, and education for safeguards personnel

 5. Radiation protection in nuclear medicine

  Volodin, V; Hanson, G P

  1993-12-31

  The goal of this Chapter is to give a general outline of the essential principles and procedures for radiation protection in a nuclear medicine department where radionuclides are used for diagnosis and therapy. More detailed recommendations regarding radiation protection in nuclear medicine are given in the publications of the International Commission on Radiation Protection (ICRP, publications 25, 57, 60) and in ILO/IAEA/WHO Manual on Radiation Protection in Hospitals and General Practice (Volume 2: Unsealed Sources, WHO, Geneva, 1975), on which this Chapter is based. This chapter is not intended to replace the above-mentioned international recommendations on radiation protection, as well as existing national regulations on this subject, but intended only to provide guidance for implementing these recommendations in clinical practice

 6. Radiation protection in nuclear medicine

  Volodin, V.; Hanson, G.P.

  1992-01-01

  The goal of this Chapter is to give a general outline of the essential principles and procedures for radiation protection in a nuclear medicine department where radionuclides are used for diagnosis and therapy. More detailed recommendations regarding radiation protection in nuclear medicine are given in the publications of the International Commission on Radiation Protection (ICRP, publications 25, 57, 60) and in ILO/IAEA/WHO Manual on Radiation Protection in Hospitals and General Practice (Volume 2: Unsealed Sources, WHO, Geneva, 1975), on which this Chapter is based. This chapter is not intended to replace the above-mentioned international recommendations on radiation protection, as well as existing national regulations on this subject, but intended only to provide guidance for implementing these recommendations in clinical practice

 7. Insider protection: a report card

  Al-Ayat, R.A.; Judd, B.R.

  1986-01-01

  Enhanced security measures against external threats (e.g., terrorists, criminals) have been implemented at most facilities that handle special nuclear material, classified information, or other assets critical to national security. Attention is not focussing on insider protection, and safeguards managers are attempting to provide balanced protection against insider and outsider threats. Potential insider threats include attempts by facility employees to steal special nuclear material (SNM), to cause a radiological hazard to the public, to sabotage critical facilities, or to steal property or classified information. This paper presents a report card on the status of insider protection at Department of Energy and Nuclear Regulatory Commission-licensed facilities, with emphasis on SNM theft. We discuss the general trends in insider protection and the limitations of protection measures currently in use. We also discuss the most critical needs for improved procedures, technology, analytical tools, and education for safeguards personnel

 8. [Radiation protection in interventional radiology].

  Adamus, R; Loose, R; Wucherer, M; Uder, M; Galster, M

  2016-03-01

  The application of ionizing radiation in medicine seems to be a safe procedure for patients as well as for occupational exposition to personnel. The developments in interventional radiology with fluoroscopy and dose-intensive interventions require intensified radiation protection. It is recommended that all available tools should be used for this purpose. Besides the options for instruments, x‑ray protection at the intervention table must be intensively practiced with lead aprons and mounted lead glass. A special focus on eye protection to prevent cataracts is also recommended. The development of cataracts might no longer be deterministic, as confirmed by new data; therefore, the International Commission on Radiological Protection (ICRP) has lowered the threshold dose value for eyes from 150 mSv/year to 20 mSv/year. Measurements show that the new values can be achieved by applying all X‑ray protection measures plus lead-containing eyeglasses.

 9. Radiation protection in nuclear medicine

  Seeburrun, V.

  2013-04-01

  Radiation protection in nuclear medicine in this project is concerned with the reduction of doses to workers, patients and members of the public. Protection of workers is achieved by adopting good personal habits, good housekeeping, proper use of personal protective devices and equipment, attend training and have continuous education. Exposure to radiation of workers and the members of the public are minimised by proper management of radioactive waste and safe transport of radioactive material. The design and shielding of a nuclear medicine department shall further provide for the protection of the worker, the patient and the general public. Protection of patient is achieved by justifying the procedure, delivering the minimum radiation dose possible to the patient while obtaining the best image quality and applying guidance levels. Special considerations shall be given to pregnant and breast-feeding patients. Quality assurance programme through image quality, radiopharmaceutical quality and patient records on nuclear medicine procedures shall provide assurance to the patient. (au)

 10. Protected area certificates: gaining ground for better ecosystem protection?

  Segerstedt, Anna; Grote, Ulrike

  2015-06-01

  Protected areas are vital to sustain a number of ecosystem services. Yet, many protected areas are underfinanced and lack management effectiveness. Protected area certificates have been suggested as a way to resolve these problems. This instrument would allow land managers to certify an area if it meets certain conservation criteria. The certificates could then be sold on an international market, for example to companies and any consumers that are interested in environmental protection. Some pilot initiatives have been launched, yet little is known about future demand and features of protected area certificates. To fill this knowledge gap, we conduct a choice experiment with close to 400 long-distance tourists from Germany as a potential group of buyers. Our results indicate that the respondents have the highest willingness to pay for certificates that conserve sensitive ecosystems and in addition to this lead to poverty reduction and safeguard water resources. For other attributes such as a greenhouse gas reduction, the preferences are less significant. Overall, the results are rather homogenous irrespective of where the protected areas are located. These insights are important for the future design and marketing of protected area certificates.

 11. Pregnancy and Radiation Protection

  Gerogiannis, J.; Stefanoyiannis, A. P.

  2010-01-01

  Several modalities are currently utilized for diagnosis and therapy, by appropriate application of x-rays. In diagnostic radiology, interventional radiology, radiotherapy, interventional cardiology, nuclear medicine and other specialties radiation protection of a pregnant woman as a patient, as well as a member of the operating personnel, is of outmost importance. Based on radiation risk, the termination of pregnancy is not justified if foetal doses are below 100 mGy. For foetal doses between 100 and 500 mGy, a decision is reached on a case by case basis. In Diagnostic Radiology, when a pregnant patient takes an abdomen CT, then an estimation of the foetus' dose is necessary. However, it is extremely rare for the dose to be high enough to justify an abortion. Radiographs of the chest and extremities can be done at any period of pregnancy, provided that the equipment is functioning properly. Usually, the radiation risk is lower than the risk of not undergoing a radiological examination. Radiation exposure in uterus from diagnostic radiological examinations is unlikely to result in any deleterious effect on the child, but the possibility of a radiation-induced effect can not be entirely ruled out. The effects of exposure to radiation on the foetus depend on the time of exposure, the date of conception and the absorbed dose. Finally, a pregnant worker can continue working in an x-ray department, as long as there is reasonable assurance that the foetal dose can be kept below 1 mGy during the pregnancy. Nuclear Medicine diagnostic examinations using short-lived radionuclides can be used for pregnant patient. Irradiation of the foetus results from placental transfer and distribution of radiopharmaceuticals in the foetal tissues, as well as from external irradiation from radioactivity in the mother's organ and tissues. As a rule, a pregnant patient should not undergo therapy with radionuclide, unless it is crucial for her life. In Radiotherapy, the patient, treating

 12. Radiation Protection Training in Lithuania

  Jankauskiene, D.

  2003-01-01

  Radiation Protection Training is an important component of Radiation Protection and serves for human radiation safety. According to the Lithuanian Law on Radiation Protection the legal persons and enterprises without the status of legal persons to conduct practices with sources or which workers work under exposure must organize at their own expenses a compulsory training and assessment of knowledge of the workers engaging in activities with the sources and radiation protection officers. Such training has been started in 1999. In Lithuania there are few institutions executing Radiation Protection training. Under requirements of legal act On Frequency and Procedure of Compulsory Training and Assessment Knowledge of the Workers Engage in Activities with the Sources of Ionising Radiation and Radiation Protection Officers these institutions have to prepare and coordinate training programs with the Radiation Protection Center. There are adopted different educating programs for Radiation Protection Training to the Workers and Radiation Protection Officers depending on character of work and danger of sources. The duration of Training is from 30 to 270 hours. The Training shall be renewed every five years passing 30 hors course. To ensure the adequate quality of training a great deal of attention is paid to qualifying the lectures. For this purpose, it was established an Evaluation commission to estimate the adequacy of lecturer's knowledge to requirements of Training programs. After passing exams the lectures get the qualification confirming certificates. The main task of our days is to establish and arrange the National Training Centre on Radiation Protection Training that would satisfy requirements and recommendations of legal documents of IAEA and EU for such kind of institutions of institutions. (Author)

 13. Hand protection from ultraviolet exposure

  Khazova, M.; O'Hagan, J.B.

  2006-01-01

  Full text of publication follows: A number of industrial applications and public services involve exposure to ultraviolet radiation (U.V.R.) from a variety of lamps and lasers, for example, in forensic examination, biological trans-illuminators, dentistry, laser material processing, microelectronics, etc. The proposed European Union Directive on Optical Radiation would place specific requirements on employers to provide adequate safety measures to reduce exposure to U.V.R., including gloves for hand protection. The selection of gloves should be based on a risk assessment and on the performance characteristics of the gloves for the task. However, current International and national standards do not describe evaluation procedures of disposable gloves for hand protection against non-ionising radiation. A methodology for assessment of the UV protection level for disposable gloves and a simple measurement protocol are proposed, based on a common approach with UV protection by clothing and sunscreens. Glove Ultraviolet Protection Factor is defined as a time-scale increase in exposure permitted for the hand protected by a glove with respect to an unprotected hand. However, the wide variety of U.V.R. sources and the real-life conditions of glove use (stretching and wetting the surface by liquids) bring substantial challenges to the assessment method. Our study of ∼ 50 samples of widely used disposable gloves made of different materials (nitrile, vinyl, latex and chloroprene) showed that for all tested gloves a change in U.V.R. attenuation with stretching is characteristic for the type of glove material and can be included as a scaling factor in the definition of U.V.R. protection. Glove material has a bigger effect on U.V.R. protection level than variations in the glove thickness or its colour. The following approaches are suggested to overcome the problem of variable U.V.R. sources: - Worst case scenario minimal protection level, most restrictive case - Application

 14. Hand protection from ultraviolet exposure

  Khazova, M.; O' Hagan, J.B. [Health Protection Agency, Radiation Protection Division, Chilton, Did cot (United Kingdom)

  2006-07-01

  Full text of publication follows: A number of industrial applications and public services involve exposure to ultraviolet radiation (U.V.R.) from a variety of lamps and lasers, for example, in forensic examination, biological trans-illuminators, dentistry, laser material processing, microelectronics, etc. The proposed European Union Directive on Optical Radiation would place specific requirements on employers to provide adequate safety measures to reduce exposure to U.V.R., including gloves for hand protection. The selection of gloves should be based on a risk assessment and on the performance characteristics of the gloves for the task. However, current International and national standards do not describe evaluation procedures of disposable gloves for hand protection against non-ionising radiation. A methodology for assessment of the UV protection level for disposable gloves and a simple measurement protocol are proposed, based on a common approach with UV protection by clothing and sunscreens. Glove Ultraviolet Protection Factor is defined as a time-scale increase in exposure permitted for the hand protected by a glove with respect to an unprotected hand. However, the wide variety of U.V.R. sources and the real-life conditions of glove use (stretching and wetting the surface by liquids) bring substantial challenges to the assessment method. Our study of {approx} 50 samples of widely used disposable gloves made of different materials (nitrile, vinyl, latex and chloroprene) showed that for all tested gloves a change in U.V.R. attenuation with stretching is characteristic for the type of glove material and can be included as a scaling factor in the definition of U.V.R. protection. Glove material has a bigger effect on U.V.R. protection level than variations in the glove thickness or its colour. The following approaches are suggested to overcome the problem of variable U.V.R. sources: - Worst case scenario minimal protection level, most restrictive case - Application

 15. PROTECTION OF WORKS TITLES FROM THE PERSPECTIVE OF COPYRIGHT PROTECTION AND TRADEMARK PROTECTION

  George-Mihai IRIMESCU

  2017-05-01

  Full Text Available The main purpose of the paper is assessing the possibilities of protecting the titles of works. One possibility is the protection by means of registered or unregistered trademarks. This route presents difficulties because of the distinctiveness perspective. In this sense, the European case-law has recently developed a constant practice and outlined a series of criteria that should be taken into consideration when examining a trademark consisting of a title. Another possibility is protecting the title under the provisions of the copyright law. From this respect, the practice has not yet determined a constant practice. However, the dominant opinion is that the originality criterion should be taken into consideration when assessing the protection of a tile. Finally, brief conclusion are made, including short remarks on the cumulative protection of titles, both as trademarks and under the copyright law.

 16. Radiation protection in nuclear reactors

  El-Ashkar, Mohamed

  2008-01-01

  Full text: People are exposed to ionizing radiation in many different forms: cosmic rays that penetrate earth atmosphere or radiation from soil and mineral resources are natural forms of ionizing radiation. Other forms are produced artificially using radioactive materials for various beneficial applications in medicine, industry and other fields. The greatest concerns about ionizing radiation are tied to its potential health effects and a system of radiation protection has been developed to protect people from harmful radiation. The promotion of radiation protection is one of the International Atomic Energy Agency main activities. Radiation protection concerns the protection of workers, members of public, and patients undergoing diagnosis and therapy against the harmful effects of ionizing radiation. The report covers the responsibility of radiation protection officer in Egypt Second Research Reactor (ETRR-2) in Inshas - Egypt, also presents the protection against ionizing radiation from external sources, including types of radiation, sources of radiation (natural - artificial), and measuring units of dose equivalent rate. Also covers the biological effects of ionizing radiation, personal monitoring and radiation survey instruments and safe transport of radioactive materials. The report describes the Egypt Second Research Reactor (ETRR-2), the survey instruments used, also presents the results obtained and gave a relations between different categories of data. (author)

 17. Radiation Protection Infrastructure In Madagascar

  Andriambololona, R.; Ratovonjanahary, J.F.; Zafimanjato, J.L.R.; Randriantseheno, H.F.; Ramanandraibe, M.J.; Randriantsizafy, D.R.

  2008-01-01

  Radiation sources are widely used in medicine, industry, research and education in Madagascar. Safety and security of these sources are the main statutory functions of the Regulatory Authority as defined by the regulations in Radiation Protection in Madagascar. These functions are carried out through the system of notification, authorization and inspection, inventory of radiation source and emergency preparedness. The law no 97-041 on radiation protection and radioactive waste management in Madagascar was promulgated on 2nd January 1998. It governs all activities related to the peaceful use of nuclear energy in Madagascar in order to protect the public, the environment and for the safety of radiation sources. This law complies with the International Basic Safety Standards for protection against ionising Radiation and for the Safety of Radiation Sources (BSS, IAEA Safety Series no 115). Following the promulgation of the law, four decrees have been enacted by the Malagasy Government. With an effective implementation of these decrees, the ANPSR will be the Highest Administrative Authority in the Field of Radiation Protection and Waste Management in Madagascar. This Regulatory Authority is supported by an Executive Secretariat, assisted by the OTR for Radiation Protection and the OCGDR for Managing Radioactive Waste.The paper includes an overview of the regulatory infrastructure and the organizations of radiation protection in Madagascar

 18. Perspectives for environmental radiation protection in EU radiation protection legislation

  Janssens, A.

  2000-01-01

  The basis of EU radiation protection legislation is the EURATOM Trealy. It is discussed whether the Treaty offers a legal basis for the protection of the natural environment. The incorporation of provisions pertaining to the nuclear fuel cycle or to radioactive substances in general environmental legislation is explained, as well as the possible implications of international conventions subscribed by the European Union. The European Commission is in the process of developing an overall approach to risk analysis for the protection of health, consumer interests, and the environment. It is examined to what extent the consideration of the impact of radiation on the natural environment fits in the overall framework and whether the principles underlying classical radiation protection are applicable to biota. Specific attention is given to situations where high levels of environmental radioactivity would require intervention. (Author)

 19. Adaptive Distance Protection for Microgrids

  Lin, Hengwei; Guerrero, Josep M.; Quintero, Juan Carlos Vasquez

  2015-01-01

  is adopted to accelerate the tripping speed of the relays on the weak lines. The protection methodology is tested on a mid-voltage microgrid network in Aalborg, Denmark. The results show that the adaptive distance protection methodology has good selectivity and sensitivity. What is more, this system also has......Due to the increasing penetration of distributed generation resources, more and more microgrids can be found in distribution systems. This paper proposes a phasor measurement unit based distance protection strategy for microgrids in distribution system. At the same time, transfer tripping scheme...

 20. Radiation protection, measurements and methods

  1983-06-01

  The introductory lectures discuss subjects such as radiation protection principles and appropriate measuring techniques; methods, quantities and units in radiation protection measurement; technical equipment; national and international radiation protection standards. The papers presented at the various sessions deal with: Dosimetry of external radiation (27 papers); Working environment monitoring and emission monitoring (21 contributions); Environmental monitoring (19 papers); Incorporation monitoring (9 papers); Detection limits (4 papers); Non-ionizing radiation, measurement of body dose and biological dosimetry (10 papers). All 94 contributions (lectures, compacts and posters) are retrievable as separate records. (HP) [de

 1. Protecting privacy in data release

  Livraga, Giovanni

  2015-01-01

  This book presents a comprehensive approach to protecting sensitive information when large data collections are released by their owners. It addresses three key requirements of data privacy: the protection of data explicitly released, the protection of information not explicitly released but potentially vulnerable due to a release of other data, and the enforcement of owner-defined access restrictions to the released data. It is also the first book with a complete examination of how to enforce dynamic read and write access authorizations on released data, applicable to the emerging data outsou

 2. Ethical issues in radiation protection

  Shrader-Frechette, K.; Persson, L.

  1997-01-01

  In this note the authors survey existing international radiation-protection recommendations of the ICRP, the IAEA, and the ILO. After outlining previous work on the ethics of radiation protection and risk assessment/management, the authors review ethical thinking on five key issues related to radiation protection and ethics. They formulate each of these five issues in terms of alternative ethical stances: (1) Equity vs. Efficiency, (2) Health vs. Economics, (3) Individual Rights vs. Societal Benefits, (4) Due Process vs. Necessary Sacrifice, and (5) Stakeholder Consent vs. Management Decisions (authors)

 3. Ethical problems in radiation protection

  Shrader-Frechette, K.; Persson, Lars

  2001-05-01

  In this report the authors survey existing international radiation-protection recommendations and standards of the ICRP, the IAEA, and the ILO. After outlining previous work on the ethics of radiation protection, professional ethics, and the ethics of human radiation experiments, the authors review ethical thinking on seven key issues related to radiation protection and ethics. They formulate each of these seven issues in terms of alternative ethical stances: (1) equity versus efficiency, (2) health versus economics, (3) individual rights versus societal benefits, (4) due process versus necessary sacrifice, (5) uniform versus double standards, (6) stake holder consent versus management decisions, and (7) environmental stewardship versus anthropocentric standards.

 4. Occupational radiation protection. Safety guide

  2002-01-01

  Occupational exposure to ionizing radiation can occur in a range of industries, medical institutions, educational and research establishments and nuclear fuel cycle facilities. Adequate radiation protection of workers is essential for the safe and acceptable use of radiation, radioactive materials and nuclear energy. In 1996, the Agency published Safety Fundamentals on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources (IAEA Safety Series No. 120) and International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing, Radiation and for the Safety of Radiation Sources (IAEA Safety Series No. 115), both of which were jointly sponsored by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the IAEA, the International Labour Organisation, the OECD Nuclear Energy Agency, the Pan American Health Organization and the World Health Organization. These publications set out, respectively, the objectives and principles for radiation safety and the requirements to be met to apply the principles and to achieve the objectives. The establishment of safety requirements and guidance on occupational radiation protection is a major component of the support for radiation safety provided by the IAEA to its Member States. The objective of the IAEA's occupational protection programme is to promote an internationally harmonized approach to the optimization of occupational radiation protection, through the development and application of guidelines for restricting radiation exposures and applying current radiation protection techniques in the workplace. Guidance on meeting the requirements of the Basic Safety Standards for occupational protection is provided in three interrelated Safety Guides, one giving general guidance on the development of occupational radiation protection programmes and two giving more detailed guidance on the monitoring and assessment of workers' exposure due to external radiation sources and from intakes of radionuclides, respectively. These Safety

 5. Atoms, Radiation, and Radiation Protection

  Turner, James E

  2007-01-01

  Atoms, Radiation, and Radiation Protection offers professionals and advanced students a comprehensive coverage of the major concepts that underlie the origins and transport of ionizing radiation in matter. Understanding atomic structure and the physical mechanisms of radiation interactions is the foundation on which much of the current practice of radiological health protection is based. The work covers the detection and measurement of radiation and the statistical interpretation of the data. The procedures that are used to protect man and the environment from the potential harmful effects of

 6. Protection contre les radiations recommandations

  Claude, A; Kipfer, P; Bacq, Z

  Considérations générales ; mesures de sécurité vis-à-vis des sources de rayonnement externes ; mesures de sécurité vis-à-vis des radioisotopes ; étude spéciale de la protection dans quelques cas particuliers ; mesures de sécurité vis-à-vis des neutrons ; mesures de protection pour les appareils de supervoltage ; appareils physiques de mesure et de contrôle pour la protection.

 7. Physical protection of power reactors

  Darby, J.L.

  1979-01-01

  Sandia Laboratories has applied a systematic approach to designing physical protection systems for nuclear facilities to commercial light-water reactor power plants. A number of candidate physical protection systems were developed and evaluated. Focus is placed on the design of access control subsystems at each of three plant layers: the protected area perimeter, building surfaces, and vital areas. Access control refers to barriers, detectors, and entry control devices and procedures used to keep unauthorized personnel and contraband out of the plant, and to control authorized entry into vital areas within the plant

 8. Occupational radiation protection. Safety guide

  2006-01-01

  Occupational exposure to ionizing radiation can occur in a range of industries, medical institutions, educational and research establishments and nuclear fuel cycle facilities. Adequate radiation protection of workers is essential for the safe and acceptable use of radiation, radioactive materials and nuclear energy. In 1996, the Agency published Safety Fundamentals on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources (IAEA Safety Series No. 120) and International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing, Radiation and for the Safety of Radiation Sources (IAEA Safety Series No. 115), both of which were jointly sponsored by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the IAEA, the International Labour Organisation, the OECD Nuclear Energy Agency, the Pan American Health Organization and the World Health Organization. These publications set out, respectively, the objectives and principles for radiation safety and the requirements to be met to apply the principles and to achieve the objectives. The establishment of safety requirements and guidance on occupational radiation protection is a major component of the support for radiation safety provided by the IAEA to its Member States. The objective of the IAEA's occupational protection programme is to promote an internationally harmonized approach to the optimization of occupational radiation protection, through the development and application of guidelines for restricting radiation exposures and applying current radiation protection techniques in the workplace. Guidance on meeting the requirements of the Basic Safety Standards for occupational protection is provided in three interrelated Safety Guides, one giving general guidance on the development of occupational radiation protection programmes and two giving more detailed guidance on the monitoring and assessment of workers' exposure due to external radiation sources and from intakes of radionuclides, respectively. These Safety

 9. Occupational radiation protection. Safety guide

  1999-01-01

  Occupational exposure to ionizing radiation can occur in a range of industries, medical institutions, educational and research establishments and nuclear fuel cycle facilities. Adequate radiation protection of workers is essential for the safe and acceptable use of radiation, radioactive materials and nuclear energy. In 1996, the Agency published Safety Fundamentals on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources (IAEA Safety Series No. 120) and International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing, Radiation and for the Safety of Radiation Sources (IAEA Safety Series No. 115), both of which were jointly sponsored by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the IAEA, the International Labour Organisation, the OECD Nuclear Energy Agency, the Pan American Health Organization and the World Health Organization. These publications set out, respectively, the objectives and principles for radiation safety and the requirements to be met to apply the principles and to achieve the objectives. The establishment of safety requirements and guidance on occupational radiation protection is a major component of the support for radiation safety provided by the IAEA to its Member States. The objective of the IAEA's occupational protection programme is to promote an internationally harmonized approach to the optimization of occupational radiation protection, through the development and application of guidelines for restricting radiation exposures and applying current radiation protection techniques in the workplace. Guidance on meeting the requirements of the Basic Safety Standards for occupational protection is provided in three interrelated Safety Guides, one giving general guidance on the development of occupational radiation protection programmes and two giving more detailed guidance on the monitoring and assessment of workers' exposure due to external radiation sources and from intakes of radionuclides, respectively. These Safety

 10. Occupational radiation protection. Safety guide

  2004-01-01

  Occupational exposure to ionizing radiation can occur in a range of industries, medical institutions, educational and research establishments and nuclear fuel cycle facilities. Adequate radiation protection of workers is essential for the safe and acceptable use of radiation, radioactive materials and nuclear energy. In 1996, the Agency published Safety Fundamentals on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources (IAEA Safety Series No. 120) and International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing, Radiation and for the Safety of Radiation Sources (IAEA Safety Series No. 115), both of which were jointly sponsored by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the IAEA, the International Labour Organisation, the OECD Nuclear Energy Agency, the Pan American Health Organization and the World Health Organization. These publications set out, respectively, the objectives and principles for radiation safety and the requirements to be met to apply the principles and to achieve the objectives. The establishment of safety requirements and guidance on occupational radiation protection is a major component of the support for radiation safety provided by the IAEA to its Member States. The objective of the IAEA's occupational protection programme is to promote an internationally harmonized approach to the optimization of occupational radiation protection, through the development and application of guidelines for restricting radiation exposures and applying current radiation protection techniques in the workplace. Guidance on meeting the requirements of the Basic Safety Standards for occupational protection is provided in three interrelated Safety Guides, one giving general guidance on the development of occupational radiation protection programmes and two giving more detailed guidance on the monitoring and assessment of workers' exposure due to external radiation sources and from intakes of radionuclides, respectively. These Safety

 11. Protecting yourself online for dummies

  Muir, Nancy C

  2014-01-01

  Protect your privacy and use the internet safely! Don't let news about internet risks deter you from taking full advantage of its benefits! The web is such an amazing and useful resource for connecting with friends and family, shopping, banking, catching up on current events, and getting help in a myriad of ways. Let AARP's Protecting Yourself Online For Dummies arm you with the information you need to use the internet with confidence. You'll learn: How and why risks can occurSteps to protect yourself from identity theft, fraud, and e-mail scamsExpert tips for creating strong passwords and s

 12. Ethical problems in radiation protection

  Shrader-Frechette, K.; Persson, Lars

  2001-05-01

  In this report the authors survey existing international radiation-protection recommendations and standards of the ICRP, the IAEA, and the ILO. After outlining previous work on the ethics of radiation protection, professional ethics, and the ethics of human radiation experiments, the authors review ethical thinking on seven key issues related to radiation protection and ethics. They formulate each of these seven issues in terms of alternative ethical stances: (1) equity versus efficiency, (2) health versus economics, (3) individual rights versus societal benefits, (4) due process versus necessary sacrifice, (5) uniform versus double standards, (6) stake holder consent versus management decisions, and (7) environmental stewardship versus anthropocentric standards

 13. New Vaccines Help Protect You

  ... Bar Home Current Issue Past Issues New Vaccines Help Protect You Past Issues / Fall 2006 Table of ... with a few deaths. Therefore, this vaccine will help reduce one of our most common and potentially ...

 14. Radiation protection in civil defence

  Ahlborn, K.

  The brochure contains the information given to the participants of an advanced training course in civil defence, on the subject of radiation protection. The course was held by teachers of Bundesverband fuer den Selbstschutz (BVS). (orig.) [de

 15. Physical implementation of protected qubits

  Douçot, B; Ioffe, L B

  2012-01-01

  We review the general notion of topological protection of quantum states in spin models and its relation with the ideas of quantum error correction. We show that topological protection can be viewed as a Hamiltonian realization of error correction: for a quantum code for which the minimal number of errors that remain undetected is N, the corresponding Hamiltonian model of the effects of the environment noise appears only in the Nth order of the perturbation theory. We discuss the simplest model Hamiltonians that realize topological protection and their implementation in superconducting arrays. We focus on two dual realizations: in one the protected state is stored in the parity of the Cooper pair number, in the other, in the parity of the flux number. In both cases the superconducting arrays allow a number of fault-tolerant operations that should make the universal quantum computation possible. (key issues reviews)

 16. Physical implementation of protected qubits

  Douçot, B.; Ioffe, L. B.

  2012-07-01

  We review the general notion of topological protection of quantum states in spin models and its relation with the ideas of quantum error correction. We show that topological protection can be viewed as a Hamiltonian realization of error correction: for a quantum code for which the minimal number of errors that remain undetected is N, the corresponding Hamiltonian model of the effects of the environment noise appears only in the Nth order of the perturbation theory. We discuss the simplest model Hamiltonians that realize topological protection and their implementation in superconducting arrays. We focus on two dual realizations: in one the protected state is stored in the parity of the Cooper pair number, in the other, in the parity of the flux number. In both cases the superconducting arrays allow a number of fault-tolerant operations that should make the universal quantum computation possible.

 17. Occupational safety meets radiation protection

  Severitt, S.; Oehm, J.; Sobetzko, T.; Kloth, M.

  2012-01-01

  The cooperation circle ''Synergies in operational Security'' is a joint working group of the Association of German Safety Engineers (VDSI) and the German-Swiss Professional Association for Radiation Protection (FS). The tasks of the KKSyS are arising from the written agreement of the two associations. This includes work on technical issues. In this regard, the KKSyS currently is dealing with the description of the interface Occupational Safety / Radiation Protection. ''Ignorance is no defense'' - the KKSyS creates a brochure with the working title ''Occupational Safety meets radiation protection - practical guides for assessing the hazards of ionizing radiation.'' The target groups are entrepreneurs and by them instructed persons to carry out the hazard assessment. Our aim is to create practical guides, simple to understand. The practical guides should assist those, who have to decide, whether an existing hazard potential through ionizing radiation requires special radiation protection measures or whether the usual measures of occupational safety are sufficient. (orig.)

 18. Encryption protection for communication satellites

  Sood, D. R.; Hoernig, O. W., Jr.

  In connection with the growing importance of the commercial communication satellite systems and the introduction of new technological developments, users and operators of these systems become increasingly concerned with aspects of security. The user community is concerned with maintaining confidentiality and integrity of the information being transmitted over the satellite links, while the satellite operators are concerned about the safety of their assets in space. In response to these concerns, the commercial satellite operators are now taking steps to protect the communication information and the satellites. Thus, communication information is being protected by end-to-end encryption of the customer communication traffic. Attention is given to the selection of the NBS DES algorithm, the command protection systems, and the communication protection systems.

 19. Radiation protection. Terms and definitions

  1981-04-01

  An alphabetical list in German is given of all terms and definitions important to radiation protection under consideration of all Austrian laws concerning this subject scope as also pertinent standards of ISO, DIN and OENORM.

 20. Distributed Supervisory Protection Interlock System

  Walz, H.V.; Agostini, R.C.; Barker, L.; Cherkassky, R.; Constant, T.; Matheson, R.

  1989-03-01

  The Distributed Supervisory Protection Interlock System, DSPI, is under development at the Stanford Linear Accelerator Center for requirements in the areas of personnel protection, beam containment and equipment protection interlocks. The DSPI system, distributed over the application site, consists of segments with microprocessor-based controller and I/O modules, local area networks for communication, and a global supervisor computer. Segments are implemented with commercially available controller and I/O modules arranged in local interlock clusters, and associated software. Segments provide local interlock data acquisition, processing and control. Local area networks provide the communication backbone between segments and a global supervisor processor. The supervisor processor monitors the overall system, reports detail status and provides human interfaces. Details of an R and D test system, which will implement the requirements for personnel protection of 4 typical linear accelerator sectors, will be described. 4 refs., 2 figs

 1. Environmental Protection in Indian Country

  EPA's efforts to protect human health and the environment of federally recognized Indian tribes by supporting implementation of federal environmental laws consistent with the federal trust responsibility, and the government-to-government relationship.

 2. Regulations for ionizing radiation protection

  1999-01-01

  General regulations and principles of radiation protection and safety are presented. In addition, the regulations for licensing and occupational and medical exposure as well as for safe transport of radioactive materials and wastes are given

 3. Environmental research and environmental protection

  1975-01-01

  At the request of the Ministry for Research and Technology, the 'Arbeitsgemeinschaft der Grossforschungseinrichtungen' (AGF) presented in 1972 an information brochure called 'Activities in the field of environmental research and environmental protection', closely associated with the environmental programme of the Federal government (1971). The information brochure reports on those activities of the working group's members which are closely, or less closely, connected with questions concerning environmental research and protection, however, investments for the protection of the individual facilities in internal operation are excluded. The AGF programme 'Environmental research and environmental protection' comprises contributions, brought up to date, of member companies. From the 'AGF programme survey 1974' it contains 'Environmental research' as well as aspects of nuclear development with environmental relevance. Technologies not harmful to the environment developed by the research facilities are only mentioned very briefly. (orig.) [de

 4. Source Water Protection Contaminant Sources

  Iowa State University GIS Support and Research Facility — Simplified aggregation of potential contaminant sources used for Source Water Assessment and Protection. The data is derived from IDNR, IDALS, and US EPA program...

 5. SMART core protection system design

  Lee, J. K.; Park, H. Y.; Koo, I. S.; Park, H. S.; Kim, J. S.; Son, C. H.

  2003-01-01

  SMART COre Protection System(SCOPS) is designed with real-tims Digital Signal Processor(DSP) board and Network Interface Card(NIC) board. SCOPS has a Control Rod POSition (CRPOS) software module while Core Protection Calculator System(CPCS) consists of Core Protection Calculators(CPCs) and Control Element Assembly(CEA) Calculators(CEACs) in the commercial nuclear plant. It's not necessary to have a independent cabinets for SCOPS because SCOPS is physically very small. Then SCOPS is designed to share the cabinets with Plant Protection System(PPS) of SMART. Therefor it's very easy to maintain the system because CRPOS module is used instead of the computer with operating system

 6. Foundations of hardware IP protection

  Torres, Lionel

  2017-01-01

  This book provides a comprehensive and up-to-date guide to the design of security-hardened, hardware intellectual property (IP). Readers will learn how IP can be threatened, as well as protected, by using means such as hardware obfuscation/camouflaging, watermarking, fingerprinting (PUF), functional locking, remote activation, hidden transmission of data, hardware Trojan detection, protection against hardware Trojan, use of secure element, ultra-lightweight cryptography, and digital rights management. This book serves as a single-source reference to design space exploration of hardware security and IP protection. · Provides readers with a comprehensive overview of hardware intellectual property (IP) security, describing threat models and presenting means of protection, from integrated circuit layout to digital rights management of IP; · Enables readers to transpose techniques fundamental to digital rights management (DRM) to the realm of hardware IP security; · Introduce designers to the concept of salutar...

 7. Diabetes, Dyslipidemia, and Heart Protection

  Fact Sheet Diabetes, Dyslipidemia, and Heart Protection What is dyslipidemia? Cholesterol and triglycerides, known as lipids, are fatty substances that the body normally produces. Dyslipidemia means that lipid levels ...

 8. Catalysts, Protection Layers, and Semiconductors

  Chorkendorff, Ib

  2015-01-01

  Hydrogen is the simplest solar fuel to produce and in this presentation we shall give a short overview of the pros and cons of various tandem devices [1]. The large band gap semiconductor needs to be in front, but apart from that we can chose to have either the anode in front or back using either...... acid or alkaline conditions. Since most relevant semiconductors are very prone to corrosion the advantage of using buried junctions and using protection layers offering shall be discussed [2-4]. Next we shall discuss the availability of various catalysts for being coupled to these protections layers...... and how their stability may be evaluated [5, 6]. Examples of half-cell reaction using protection layers for both cathode and anode will be discussed though some of recent examples under both alkaline and acidic conditions. Si is a very good low band gap semiconductor and by using TiO2 as a protection...

 9. Physical protection of nuclear installations

  Toepfer, K.

  1989-01-01

  This contribution investigates the possible danger and the legal basis of physical protection and explains the current, integrated system provided for, as well as the underlying possible scenarios of an assault: (1) by a violent crowd of aggressors outside the installation, (2) by a small group of aggressors outside the installation, (3) by a person allowed to enter (internal assault). The physical protection system supplements the internal safety measures to enhance protection against hypothetical and possible acts of terrorism or other criminal assault. The system covers external and internal controlled areas, access monitoring, physical protection control room and service, security checks of the personnel, and activities to disclose sabotage. Some reflections on the problem field between security controls and the constitutional state conclude this contribution. (orig./HSCH) [de

 10. Fire protection for clean rooms

  Kirson, D.

  1990-01-01

  The fire protection engineer often must decide what size fire can be tolerated before automatic fire suppression systems actuate. Is it a wastepaper basket fire, a bushel basket fire...? In the case of state-of-the-art clean rooms, the answer clearly is not even an incipient fire. Minor fires in clean rooms can cause major losses. This paper discusses what a clean room is and gives a brief overview of the unique fire protection challenges encountered. The two major causes of fire related to clean rooms in the semiconductor industry are flammable/pyrophoric gas fires in plastic ducts and polypropylene wet bench fires. This paper concentrates on plastic ductwork in clean rooms, sprinkler protection in ductwork, and protection for wet benches

 11. Safety Culture on radiation protection

  Sollet, E.

  1996-01-01

  It can be defined radiation protection culture as the set of technical and social standards applied to the management of the operation of a nuclear facility concerning the reduction of the exposure to radiation of workers and members of the public, together with the behaviour and attitudes of the individuals from the organization towards that objective. Because the basic principles of radiation protection are self-evident and are totally justified, and the thesis drawn from the article is that no effective radiation protection culture yet exists within the organization, it must be concluded that what is wrong from the system are the attitudes and behavior of the individuals. In this article some factors and elements needed to motivate all persons within the organization towards the creation of a radiation protection culture are delineated and presented. (Author)

 12. New trends in radiation protection

  Lindell, B.

  1977-10-01

  The introduction of new concepts such as the effective dose equivalent, the collective dose and the dose commitment, and the application of the basic principles of justification, optimization and individual dose limitation has had a major impact on the planning and implementation of radiation protection during the last few years. The basic principles are summarized in ICRP Publication 26. It is a chalenge to research in radiobiology, genetics and health physics to explore the scientific foundation of the current principles of radiation protection. The most interesting trend to-day, however, is the observation that the principles applied in radiation protection have now been generally recognized and accepted to the extent that they become utilized in the protection of man against non-radioactive carcinogenic substances and environmental pollutants. (author)

 13. Protecting Yourself from Sun Exposure

  Fast Facts Protecting Yourself from Sun Exposure Anyone working outdoors is exposed to the sun’s ultraviolet (UV) rays, even on cloudy ... nausea, and fatigue. In addition to the skin, eyes can become sunburned. Sunburned eyes become red, dry, ...

 14. Coastal Morphology and Coastal Protection

  Van de Graaff, J.

  2009-01-01

  Lecture notes ct5309. Tides, currents and water; coastal problems; sediment transport processes; coastal transport modes; longshore transport; cross-shore transport; fundamentals of mud; channels and trenches; coastal protection; application of structures; application of nourishments.

 15. About Personal Protective Equipment (PPE)

  ... some types of elastomeric respirator masks and protective eyewear such as goggles may be reused if the ... State & Local Officials Consumers Health Professionals Science & Research Industry Scroll back to top Popular Content Home Latest ...

 16. Employee guide to respiratory protection

  Wright, E.M.

  1982-01-01

  This employee guide discusses use of respiratory protective equipment for particulates, gases, vapors, supplied air, and self-contained breathing apparatus. It also covers equipment selection medical factors, fitting criteria; care; and employee responsibilities

 17. Atoms, radiation, and radiation protection

  Turner, J.E.

  1986-01-01

  This book describes basic atomic and nuclear structure, the physical processes that result in the emission of ionizing radiations, and external and internal radiation protection criteria, standards, and practices from the standpoint of their underlying physical and biological basis. The sources and properties of ionizing radiation-charged particles, photons, and neutrons-and their interactions with matter are discussed in detail. The underlying physical principles of radiation detection and systems for radiation dosimetry are presented. Topics considered include atomic physics and radiation; atomic structure and radiation; the nucleus and nuclear radiation; interaction of heavy charged particles with matter; interaction of beta particles with matter; phenomena associated with charged-particle tracks; interaction of photons with matter; neutrons, fission and criticality; methods of radiation detection; radiation dosimetry; chemical and biological effects of radiation; radiation protection criteria and standards; external radiation protection; and internal dosimetry and radiation protection

 18. Coral Reef Protection Implementation Plan

  Lobel, Lisa

  2000-01-01

  This document identify policies and actions to implement the Department of Defense's responsibilities under Executive Order 13089 on Coral Reef Protection, and are a requirement of the interim Task...

 19. Consumer protection in electronic commerce

  Nicoleta Andreea NEACŞU

  2016-07-01

  Full Text Available Electronic commerce is one of the most important aspects of the Internet and allows people to buy instant. Fast and easy development of e-commerce has led to the necessity of consumer protection in cyberspace, where trade takes place, so as to ensure consumer safety and security matters. This article examines e-commerce in terms of consumer protection and data security, which concerns equally all stakeholders in the electronic market: buyers, sellers, banks, courier cargo and other participants.

 20. Social protection and climate change

  Johnson, Craig; Bansha Dulal, Hari; Prowse, Martin Philip

  2013-01-01

  This article lays the foundation for this special issue on social protection and climate change, introducing and evaluating the ways in which the individual articles contribute to our understanding of the subject.......This article lays the foundation for this special issue on social protection and climate change, introducing and evaluating the ways in which the individual articles contribute to our understanding of the subject....

 1. Defects in new protective aprons

  Glaze, S.; LeBlanc, A.D.; Bushong, S.C.

  1984-01-01

  Upon careful examination, several defects have been detected in new protective aprons. The nature of the defects is identified and described. Although the occurrence of such defects has not exceeded 5%, they are significant enough to warrant return of the lead apron to the supplier. It is recommended that the integrity of all new protective aprons be verified upon receipt as well as at yearly intervals

 2. Consumer protection in European Union

  Bartlová, Daniela

  2009-01-01

  The consumer protection is a very actual topic in the european policy. It is necessary for the right function of the internal market. The document mentions the development of the consumer protection policy - the past and the future strategy. The valid legislation is listed and also mentioned is the Proposal for a Directive on Consumer Rights. It gives an overview of european consumer organisations and their function . There are also mentioned some alternatives of the consumer's redress. Docum...

 3. Healing Arts Radiation Protection Act

  1984-07-01

  The Healing Arts Radiation Protection Act is concerned with regulating the registration, installation, operation, inspection and safety of X-ray machines. The Act provides for the establishment of the Healing Arts Radiation Protection Commission which is responsible for reporting on all the above matters to the Ontario Minister of Health. In addition the board is responsible for the continuing development of an X-ray safety code and for the submission of an annual report of their activities to the minister

 4. Globalization and protection of employment

  Fischer, Justina A.V.; Somogyi, Frank

  2012-01-01

  Unionists and politicians frequently claim that globalization lowers employment protection of workers. This paper tests this hypothesis in a panel of 28 OECD countries from 1985 to 2003, differentiating between three dimensions of globalization and two labor market segments. While overall globalization is shown to loosen protection of the regularly employed, it increases regulation in the segment of limited-term contracts. We find economic and political globalization to drive deregulation ...

 5. Quality management in radiation protection

  Baehrle, H.G.

  1997-01-01

  Quality Management in Radiation Protection Quality management (QM) in the field of Radiation Protection was discussed in a previous issue (2/97) using the example of QMS at the Paul Scherrer Institut (PSI). The present article describes the major features involved in the establishment of a functional QMS. Establishment of the QMS lead to a deeper understanding of administrative and operational aspects of the working methods involved. (orig.) [de

 6. Selecting the Protective Ear Plugs

  Manouchehr Omidvari

  1999-01-01

  Exposure to noise is a one of the common problems in any industrial places. Many solutions have been introduced to overcome the deleterious effects of noise pollution maintaining and repairing systems in the equipments, environmental control and hearing conservation systems are some of these solutions that could be mentioned. "nThere are various types of Hearing protection devices and each one is useful under special circumstances. Commonly, different Hearing protection devices have a particu...

 7. Radiation protection in radionuclide investigations

  Taylor, D.M.

  1985-01-01

  The subject is covered in sections: introduction; radiation and radioactivity; alpha particles; beta particles; neutrons; electromagnetic radiation; units of radioactivity and radiation; biological effects of radiation; the philosophy of radiation protection (ALARA principle); practical aspects of radiation protection; work with unsealed radiation sources; radionuclide studies in experimental animals; radiation safety during clinical investigations; legislative control of radiation work; radioactive waste disposal; emergency procedures; conclusion. (U.K.)

 8. Copyright protection in music industry

  Kammermayerová, Tereza

  2009-01-01

  In this work, the copyright protection in the music industry is discussed. I am focusing in particular on the description of copyright, rights related to copyright, collective management and protection of these rights. In the beginning, I mention the national, international and European sources of copyright and I am explaining the concepts of copyright, copyright work (including musical and processed work of art), and authoring. Furthermore, I explore the copyright law in terms of its origin,...

 9. Radiation protection for veterinary practices

  Wheelton, R.; McCaffery, A.

  1993-01-01

  This brief article discusses radiation protection for diagnostic radiography in veterinary practices. It includes aspects such as a radiation protection adviser, personal dosimetry but in particular a Veterinary Monitoring Service, developed by the NRPB, which offers veterinary practitioners the convenience of making simple but essential measurements for themselves using photographic films contained in a 'vet pack' to determine the operating condition of their X-ray machine. (U.K.)

 10. Knockdown manipulator protected against contamination

  Germond, J.C.; Marchal, Paul; Streif, Gerard; Vertut, Jean; Francois, Daniel.

  1982-01-01

  This device includes protective means comprising a rigid case housing the unit of control motors and not less than one protective sleeve in which is housed an articulated arm. The rigid case includes at least one removable panel on a side opposite that on which the articulated arm is fixed so that the latter and its control unit may be removed from the enclosure after the panel has been opened [fr

 11. Protecting the skin during thyroidectomy

  Renan Bezerra Lira

  Full Text Available In this note we describe the standard technical maneuver used in our department to protect the skin during thyroidectomy in order to get the best aesthetic result. We use surgical gloves to protect the skin during these operations to reduce the negative impact of thermal trauma and mechanical retractors and energy delivery devices at the edges of the skin incised. This practice is effective, inexpensive, rapid, reproducible and showed no complication in our experience of over 2,500 thyroidectomies.

 12. Skin Cancer and UV Protection

  Tarbuk Anita

  2016-03-01

  Full Text Available The incidence of skin cancer is increasing by epidemic proportions. Basal cell cancer remains the most common skin neoplasm, and simple excision is generally curative. On the other hand, aggressive local growth and metastasis are common features of malignant melanoma, which accounts for 75% of all deaths associated with skin cancer. The primary cause of skin cancer is long exposure to solar ultraviolet radiation (UV-R crossed with the amount of skin pigmentation and family genetics. It is believed that in childhood and adolescence, 80% of UV-R gets absorbed while in the remaining, 20 % gets absorbed later in the lifetime. This suggests that proper and early photoprotection may reduce the risk of subsequent occurrence of skin cancer. Reducing the exposure time to sunlight, using sunscreens and protective textiles are the three ways of UV protection. Most people think that all the clothing will protect them, but it does not provide full sun screening properties. Literature sources claim that only 1/3 of the spring and summer collections tested give off proper UV protection. This is very important during the summer months, when UV index is the highest. Fabric UV protection ability highly depends on large number of factors such as type of fiber, fabric surface, construction, porosity, density, moisture content, type and concentration of dyestuff, fluorescent whitening agents, UV-B protective agents (UV absorbers, as well as nanoparticles, if applied. For all of these reasons, in the present paper, the results of UV protecting ability according to AS/NZS 4399:1996 will be discussed to show that standard clothing materials are not always adequate to prevent effect of UV-R to the human skin; and to suggest the possibilities for its improvement for this purpose enhancing light conversion and scattering. Additionally, the discrepancy in UV protection was investigated in distilled water as well as Adriatic Sea water.

 13. 40 CFR 52.2179 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.2179 Section 52.2179 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) South Dakota § 52.2179 Visibility protection...

 14. 40 CFR 52.1606 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.1606 Section 52.1606 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) New Jersey § 52.1606 Visibility protection...

 15. 40 CFR 52.1236 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.1236 Section 52.1236 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Minnesota § 52.1236 Visibility protection. (a...

 16. 40 CFR 52.1488 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.1488 Section 52.1488 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Nevada § 52.1488 Visibility protection. (a...

 17. 40 CFR 52.2781 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.2781 Section 52.2781 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED... protection. (a) The requirements of section 169A of the Clean Air Act are not met, because the plan does not...

 18. 40 CFR 52.2383 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.2383 Section 52.2383 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Vermont § 52.2383 Visibility protection. (a...

 19. 29 CFR 1926.100 - Head protection.

  2010-07-01

  ... 29 Labor 8 2010-07-01 2010-07-01 false Head protection. 1926.100 Section 1926.100 Labor... § 1926.100 Head protection. (a) Employees working in areas where there is a possible danger of head... protected by protective helmets. (b) Helmets for the protection of employees against impact and penetration...

 20. 40 CFR 52.2498 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.2498 Section 52.2498 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Washington § 52.2498 Visibility protection...

 1. 40 CFR 52.2304 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.2304 Section 52.2304 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Texas § 52.2304 Visibility protection. (a...

 2. 40 CFR 52.1387 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.1387 Section 52.1387 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Montana § 52.1387 Visibility protection. (a...

 3. 10 CFR 850.28 - Respiratory protection.

  2010-01-01

  ... 10 Energy 4 2010-01-01 2010-01-01 false Respiratory protection. 850.28 Section 850.28 Energy... Respiratory protection. (a) The responsible employer must establish a respiratory protection program that complies with the respiratory protection program requirements of 29 CFR 1910.134, Respiratory Protection...

 4. 40 CFR 52.1831 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.1831 Section 52.1831 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) North Dakota § 52.1831 Visibility protection...

 5. 40 CFR 52.2533 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.2533 Section 52.2533 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) West Virginia § 52.2533 Visibility protection...

 6. 40 CFR 52.2132 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.2132 Section 52.2132 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED... protection. (a) The requirements of section 169A of the Clean Air Act are not met, because the plan does not...

 7. 40 CFR 52.1183 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.1183 Section 52.1183 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Michigan § 52.1183 Visibility protection. (a...

 8. 40 CFR 52.1531 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.1531 Section 52.1531 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) New Hampshire § 52.1531 Visibility protection...

 9. 40 CFR 52.2452 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.2452 Section 52.2452 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Virginia § 52.2452 Visibility protection. (a...

 10. 40 CFR 52.1033 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.1033 Section 52.1033 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Maine § 52.1033 Visibility protection. (a...

 11. 40 CFR 52.1339 - Visibility protection.

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 4 2010-07-01 2010-07-01 false Visibility protection. 52.1339 Section 52.1339 Protection of Environment ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (CONTINUED) AIR PROGRAMS (CONTINUED) APPROVAL AND PROMULGATION OF IMPLEMENTATION PLANS (CONTINUED) Missouri § 52.1339 Visibility protection. (a...

 12. What is good radiation protection?

  Lorenz, B.

  2016-01-01

  Radiation protection is based on the ICRP-System with its pillars justification, limitation and optimization. From this radiation protection should be the same irrespective of the application of radiation. But radiation protection in the nuclear industry is much different from the use of radiation sources or X-ray units. This is by far not due to the different technologies. It originates from the different interpretation of the system. For one person good radiation protection would mean to have no radiation exposures, to avoid radiation at all as best option and to use it only if there are no alternatives. For another person the best radiation protection would be the one which does not produce much efforts and costs. So what is reasonable? In reality the first interpretation prevails, at least in Germany. A change is needed. If we continue to exercise radiation protection as we do it today the beneficial application of radiation will be restricted unduly and might become impossible at all. A stronger orientation towards the naturally occurring radiation would help instead to regulate natural radiation in the same way as it is done for artificial radiation. The system of ICRP has to be changed fundamentally.

 13. International Physical Protection Advisory Service

  Soo Hoo, M.S.; Ek, D.; Hageman, A.; Jenkin, T.; Price, C.; Weiss, B.

  1998-01-01

  Since its inception in 1996, the purpose of the International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) has been to provide advice and assistance to International Atomic Energy Agency (IAEA) Member States on strengthening and enhancing the effectiveness of their state system of physical protection of nuclear materials and facilities. Since the protection of nuclear materials and facilities is a Member State's responsibility, participation within the IPPAS program is voluntary. At the request of a Member State, the IAEA forms a multinational IPPAS team consisting of physical protection specialists. These specialists have broad experience in physical protection system design, implementation, and regulatory oversight. The exact make-up of the team depends upon the needs of the requesting state. IPPAS missions to participating states strive to compare the domestic procedures and practices of the state against international physical protection guidelines (IAEA Information Circular 225) and internationally accepted practice. The missions utilize a top to bottom approach and begin by reviewing the legal and regulatory structure and conclude with reviews of the implementation of the state regulations and international guidelines at individual facilities. IPPAS findings are treated as IAEA Safeguards Confidential Information. To date, IPPAS missions have been concluded in Slovenia, Bulgaria, Romania, Hungary, and Poland

 14. Environmental protection for subsea wells

  Diehl, R.J.; Osborne, R.S.; Elwood, J.

  1991-01-01

  This patent describes an apparatus for receiving and containing surplus fluid from a subsea well installation on the ocean floor including a subsea wellhead assembly disposed in an enclosed protective chamber. It comprises a fluid-carrying conduit connected to the exterior of the protective chamber in fluid communication with the interior of the protective chamber; an inflatable dracon disposed upon and against the ocean floor in protective relation thereto when deflated and releasably connected in fluid communication to an outlet of the conduit; and pressure-balanced relief valve means disposed in the conduit between the outlet and the protective chamber for communicating surplus fluid from the interior of such chamber to the dracon when the fluid pressure within such chamber exceeds a predetermined value. This patent describes a method of completing an underwater well. It comprises installing a hollow cylindrical silo body with attached conductor guide casing into the sea floor; drilling and casing a well through the silo body and conductor guide casing; installing a wellhead assembly on top of the drilled and cased well inside of the silo body; installing a pressure-containing lid on top of the silo body, forming an enclosed protective chamber and isolating the interior of the chamber from the surrounding hydrostatic head of the sea water

 15. Protection of patients in dentistry

  Selato Selato, P.

  2013-04-01

  Current literature on dental radiology was reviewed in order to seek justification for radiological protection of patients in dental radiography, to explore the different factors affecting patient dose and to derive practical guidance on how to achieve radiological protection of patients in dentistry. Individual doses incurred in dental radiology are in general relatively low, however it is generally accepted that there is no safe level of radiation dose and that no matter how low the doses received are, there is a mathematical probability of an effect. Hence appropriate patient protection measures must be instituted to keep the exposures as low as reasonably achievable (ALARA). The literature review demonstrated that there is considerable scope for significant dose reductions in dental radiology using the techniques of optimisation of protection. The techniques of optimization of protection that can be used to ensure patient dose is as low as reasonably achievable whilst achieving clinically adequate image quality include the following: image receptor selection, image receptor holders, collimation, beam filtration, operating potential and exposure time, patient protective equipment, film exposure and processing, film storage, image viewing, quality assurance, diagnostic reference levels, technique charts and training and education.(au)

 16. Basic standards for radiation protection

  Webb, G.A.M.

  1982-01-01

  The basic standards for radiation protection have been based, for many years, on the recommendations of the International Commission of Radiological Protection. The three basic standards recommended by the Commission may be summarized as ''justification, optimization of protection and adherence to dose limitations. The applications of these basic principles to different aspects of protection are briefly summarized and the particular ways in which they have been applied to waste described in more detail. The application of dose limits, both in the control of occupational exposure and in regulating routine discharges of radioactive effluents is straight forward in principle although the measurement and calculational requirements may be substantial. Secondary standards such as derived limits may be extremely useful and the principles underlying their derivation will be described. Optimization of protection is inherently a more difficult concept to apply in protection and the various techniques used will be outlined by with particular emphasis on the use of cost benefit analysis are recommended by the ICRP. A review will be given of the problems involved in extending these basic concepts of the ICRP to probabilistic analyses such as those required for assessing the consequences of accidents or disruptive events in long term repositories. The particular difficulties posed by the very long timescales involved in the assessment of waste management practices will be discussed in some detail. (orig./RW)

 17. Novel therapy for renal protection.

  Zarbock, Alexander; Milles, Kindgen

  2015-08-01

  Acute kidney injury (AKI) is a common and serious complication that significantly increases morbidity, mortality, and cost of care after surgery. In this article, we review recent studies that deal with strategies for renal protection and the prevention of AKI after surgery. A prerequisite for any prophylactic intervention is the identification of patients at risk for AKI or those with acute kidney damage before kidney function deteriorates. In this context, new biomarkers can help to detect cellular injury early. This way, a window for interventions can be opened. Several studies demonstrated the tissue-protective effect of remote ischemic preconditioning in various organs. There is clear evidence that use of balanced crystalloid fluids and the avoidance of hyperchloremic solutions for infusion therapy can reduce the incidence of AKI. Preliminary data show a protective effect if dexmedetomidine is used as a sedative agent following cardiac surgery. The most important intervention with proven efficacy to protect from AKI is aggressive hemodynamic stabilization. Early identification of patients at risk for AKI is crucial to apply any protective intervention. An improved perioperative management is required to prevent AKI. Although pharmacological therapies aiming to protect AKI are under evaluation, hemodynamic optimization and avoidance of nephrotoxic drugs are critical for perioperative patient.

 18. Gonad protective effect of radiation protective apron in chest radiography

  Hashimoto, Masatoshi; Kato, Hideyuki; Fujibuchi, Toshiou; Ochi, Shigehiro; Morita, Fuminori

  2004-01-01

  Depending on the facility, a radiation protective apron (protector) is used to protect the gonad from radiation exposure in chest radiography. To determine the necessity of using a protector during chest radiography, we measured the effect of the protector on the gonad in this study. First, using a human body phantom, we measured the absorbed dose of the female gonad with and without the protector, using a thermoluminescence dosimeter (TLD), and confirmed its protective effect. Using the protector, the absorbed dose was reduced to 28±2% and 39±4% for field sizes of 14 x 17 inch and 14 x 14 inch, respectively. Next, we used Monte Carlo simulation and confirmed, not only the validity of the actual measurement values, but also the fact that the influence of radiation on the absorbed dose of the gonad was mostly from scattered radiation from inside the body for the 14 x 17 inch field size, and also from the X-ray tube for the 14 x 14 inch field size. Although a certain protective effect is achieved by using the protector, the radiation dose to the gonad is only a few μGy even without a protector. Thus, the risk of a genetic effect would be as small as 10 -8 . Given that acceptable risk is below 10 -6 , we conclude the use of a radiation protective apron is not necessary for diagnostic chest radiography. (author)

 19. [Gonad protective effect of radiation protective apron in chest radiography].

  Hashimoto, Masatoshi; Kato, Hideyuki; Fujibuchi, Toshiou; Ochi, Shigehiro; Morita, Fuminori

  2004-12-01

  Depending on the facility, a radiation protective apron (protector) is used to protect the gonad from radiation exposure in chest radiography. To determine the necessity of using a protector during chest radiography, we measured the effect of the protector on the gonad in this study. First, using a human body phantom, we measured the absorbed dose of the female gonad with and without the protector, using a thermoluminescence dosimeter (TLD), and confirmed its protective effect. Using the protector, the absorbed dose was reduced to 28+/-2% and 39+/-4% for field sizes of 14 x 17 inch and 14 x 14 inch, respectively. Next, we used Monte Carlo simulation and confirmed, not only the validity of the actual measurement values, but also the fact that the influence of radiation on the absorbed dose of the gonad was mostly from scattered radiation from inside the body for the 14 x 17 inch field size, and also from the X-ray tube for the 14 x 14 inch field size. Although a certain protective effect is achieved by using the protector, the radiation dose to the gonad is only a few microGy even without a protector. Thus, the risk of a genetic effect would be as small as 10(-8). Given that acceptable risk is below 10(-6), we conclude the use of a radiation protective apron is not necessary for diagnostic chest radiography.

 20. Protective interest rate as tax instrument of corporate capital protection

  Vukašinović Jovan

  2015-01-01

  Full Text Available This paper deals with researching negative consequences of allocation of economic (virtual gains made as a result of conventional accounting concept by facing current income with historical expenses and necessity to promote additional stimulating instruments that are at disposal by the state in order to eliminate these negative consequences. one of them is certainly protective interest as a relatively new active fiscal instrument of capital protection and recognition of price of invested owner's equity in business ventures, i.e. a specific form of compensation by the state for invested capital bearing in mind, that no source is free, including ones own sources. We also showed mechanisms of protective interest which, together with other measures of macroeconomic policy, should contribute to the protection of real purchasing power of company equity and increase of net gain, left on company's disposal for new investments, new work places, more money in the budget, protection of actual assets against taxing in the conditions of inflation, etc.

 1. Radiological Protection Science and Application

  Janssens, Augustin; ); Mossman, Ken; Morgan, Bill

  2016-01-01

  Since the discovery of radiation at the end of the 19. century, the health effects of exposure to radiation have been studied more than almost any other factor with potential effects on human health. The NEA has long been involved in discussions on the effects of radiation exposure, releasing two reports in 1994 and 2007 on radiological protection science. This report is the third in this state-of-the-art series, examining recent advances in the understanding of radiation risks and effects, particularly at low doses. It focuses on radiobiology and epidemiology, and also addresses the social science aspects of stakeholder involvement in radiological protection decision making. The report summarises the status of, and issues arising from, the application of the International System of Radiological Protection to different types of prevailing circumstances. Reports published by the NEA Committee on Radiation Protection and Public Health (CRPPH) in 1998 and 2007 provided an overview of the scientific knowledge available at that time, as well as the expected results from further research. They also discussed the policy implications that these results could have for the radiological protection system. The 2007 report highlighted challenges posed by developments in relation to medical exposure and by intentions to include the environment (i.e. non-human species), within the scope of the radiological protection system. It also addressed the need to be able to respond to a radiological terrorist attack. This report picks up on where the 1998 and 2007 reports left off, and addresses the state of the art in radiological prevention science and application today. It is divided into five chapters. Firstly, following broadly the structural topics from the 1998 and 2007 reports, the more purely scientific aspects of radiological protection are presented. These include cancer risk of low dose and dose rates, non-cancer effects and individual sensitivity. In view of the increasing

 2. International Responses to Human Protection Crises: Responsibility to Protect and the Emerging Protection Regime*

  Bellamy, Alex J.

  2015-01-01

  This essay examines contemporary debates about human protection by the UN Security Council and others in response to major humanitarian crises. It argues that there are clear signs of an emerging international human protection regime in the evolving practice of the Security Council and suggests that this regime is based on an accommodation between different moral accounts of humanitarian intervention. The first section examines some of the legal and moral debates that have arisen with respect...

 3. Regulatory requirements for radiation protection

  Mason, E.A.; Cunningham, R.E.; Hard, J.E.; Mattson, R.J.; Smith, R.D.; Peterson, H.T. Jr.

  1977-01-01

  Regulatory requirements for radiation protection have evolved and matured over several decades. Due to the wide adoption of recommendations of the International Commission on Radiation Protection (ICRP), there exists international agreement on the principles to be followed for radiation protection. This foundation will be increasingly important due to the growing need for international agreements and standards for radiation protection and radioactive materials management. During the infancy of the commercial nuclear industry, primary reliance was placed on the protection of the individual, both in the work force and as a member of the public. With the growth of nuclear power in the 1960's and 1970's, environmental impact assessments and expert reviews of bio-effects data have focused attention on statistical risks to large population groups and the use of the collective dose commitment concept to estimate potential effects. The potential release of long-lived radionuclides from the nuclear fuel cycle requires further consideration of radionuclide accumulation in the biosphere and calls for controls conceived and implemented at the international level. The initial development efforts for addressing these concerns already have been instituted by the ICRP and the IAEA. However, formal international agreements and a unified set of international standards may be required to implement the recommendations of these groups. Further international efforts in the field of radiation protection are also called for in developing waste management practices and radioactive effluent control technology, in site selection for fuel reprocessing plants and waste dispersal facilities, and for ensuring safe transport of high-level wastes in various forms. Since the regulation of very low dose rates and doses will be involved, it will be useful to reexamine dose-effect relationships and societal goals for health protection. Improved criteria and methodologies for ''as low as readily

 4. European Radiation Protection Course - Basics

  Massiot, Philippe; Ammerich, Marc; Viguier, Herve; Jimonet, Christine; Bruchet, Hugues; Vivier, Alain; Bodineau, Jean-Christophe; Etard, Cecile; Metivier, Henri; Moreau, Jean-Claude; Nourredine, Abdel-Mijd

  2014-01-01

  Radiation protection is a major challenge in the industrial applications of ionising radiation, both nuclear and non-nuclear, as well as in other areas such as the medical and research domains. The overall objective of this textbook is to participate to the development of European high-quality scheme and good practices for education and training in radiation protection (RP), coming from the new Council Directive 2013/59/Euratom laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation. These ERPTS (European Radiation Protection Training Scheme) reflects the needs of the Radiation Protection Expert (RPE) and the Radiation Protection Officer (RPO), specifically with respect to the Directive 2013/59/Euratom in all sectors where ionising radiation are applied. To reflect the RPE training scheme, six chapters have been developed in this textbook: Radioactivity and nuclear physics; Interaction of ionising radiation with matter; Dosimetry; Biological effects of ionising radiation; Detection and measurement of ionising radiation; Uses of sources of ionising radiation. The result is a homogeneous textbook, dealing with the ERPTS learning outcomes suggested by ENETRAPII project (European Network on Education and Training in Radiological Protection II) from the 7. Framework Programme. A cyber-book is also part of the whole training material to develop the concept of 'learning more' (http://www.rpe-training.eu). The production of this first module 'basics' training material, in the combined form of a textbook plus a cyber-book as learning tools, will contribute to facilitate mutual recognition and enhanced mobility of these professionals across the European Union. (authors)

 5. 30 CFR 75.1001 - Overcurrent protection.

  2010-07-01

  ... 30 Mineral Resources 1 2010-07-01 2010-07-01 false Overcurrent protection. 75.1001 Section 75.1001... Overcurrent protection. [Statutory Provisions] Trolley wires and trolley feeder wires shall be provided with overcurrent protection. ...

 6. Protection of electronic circuits from overvoltages

  Standler, Ronald B

  1989-01-01

  Practical rules and strategies designed to protect electronic systems from damage by transient overvoltages include symptoms and threats, remedies, protective devices and their applications, and validation of protective measures. 1989 edition.

 7. Anticorrosional protection in nuclear power station objects

  Czarnocki, A.; Kwiatkowski, A.

  1976-01-01

  The distribution and qualities of chemical protection and demands concerning preparation of the bottom for protecting coats in nuclear power station objects are discussed. The solutions of protections applied abroad and in the objects of ''MARIA'' reactor are presented. (author)

 8. Radiation protection, 1975. Annual EPA review of radiation protection activities

  1976-06-01

  The EPA, under its Federal Guidance authorities, is responsible for advising the President on all matters pertaining to radiation and, through this mechanism, to provide guidance to other Federal agencies on radiation protection matters. Highlights are presented of significant radiation protection activities of all Federal agencies which were completed in 1975, or in which noteworthy progress was made during that period, and those events affecting members of the public. State or local activities are also presented where the effects of those events may be more far-reaching. At the Federal level significant strides have been made in reducing unnecessary radiation exposure through the efforts of the responsible agencies. These efforts have resulted in the promulgation of certain standards, criteria and guides. Improved control technologies in many areas make it feasible to reduce emissions at a reasonable cost to levels below current standards and guides. This report provides information on the significant activities leading to the establishment of the necessary controls for protection of public health and the environment. Radiation protection activities have been undertaken in other areas such as medical, occupational and consumer product radiation. In the context of radiation protection, ancillary activities are included in this report in order to present a comprehensive overview of the events that took place in 1975 that could have an effect on public health, either directly or indirectly. Reports of routine or continuing radiation protection operations may be found in publications of the sponsoring Federal agencies, as can more detailed information about activities reported in this document. A list of some of these reports is included

 9. The Diamond machine protection system

  Heron, M.T.; Lay, S.; Chernousko, Y.; Hamadyk, P.; Rotolo, N.

  2012-01-01

  The Diamond Light Source Machine Protection System (MPS) manages the hazards from high power photon beams and other hazards to ensure equipment protection on the booster synchrotron and storage ring. The system has a shutdown requirement, on a beam mis-steer of under 1 msec and has to manage in excess of a thousand interlocks. This is realised using a combination of bespoke hardware and programmable logic controllers. The MPS monitors a large number of interlock signals from diagnostics instrumentation, vacuum instrumentation, photon front ends and plant monitoring subsystems. Based on logic it can then remove the source of the energy to ensure protection of equipment. Depending on requirements, interlocks are managed on a Local or a Global basis. The Global system is structured as two layers, and supports fast- and slow-response-time interlock requirements. A Global MPS module takes the interlock permits for a given interlock circuit from each of the cells of the accelerator, and, subject to all interlocks being good, produces a permit to operate the source of energy: the RF amplifier for vessel protection and the PSU for magnet protection. The Local MPS module takes fast Interlock inputs from one cell of the Storage Ring or one quadrant of the Booster. Fast interlocks are those that must drop the beam in under 400 μsec (the maximum speed of the interlock) in the event of failure. EPIC provides the user interface to the MPS system

 10. Enhancing protection for vulnerable waters

  Creed, Irena F.; Lane, Charles R.; Serran, Jacqueline N.; Alexander, Laurie C.; Basu, Nandita B.; Calhoun, Aram J. K.; Christensen, Jay R.; Cohen, Matthew J.; Craft, Christopher; D'Amico, Ellen; Dekeyser, Edward; Fowler, Laurie; Golden, Heather E.; Jawitz, James W.; Kalla, Peter; Kirkman, L. Katherine; Lang, Megan; Leibowitz, Scott G.; Lewis, David B.; Marton, John; McLaughlin, Daniel L.; Raanan-Kiperwas, Hadas; Rains, Mark C.; Rains, Kai C.; Smith, Lora

  2017-11-01

  Governments worldwide do not adequately protect their limited freshwater systems and therefore place freshwater functions and attendant ecosystem services at risk. The best available scientific evidence compels enhanced protections for freshwater systems, especially for impermanent streams and wetlands outside of floodplains that are particularly vulnerable to alteration or destruction. New approaches to freshwater sustainability -- implemented through scientifically informed adaptive management -- are required to protect freshwater systems through periods of changing societal needs. One such approach introduced in the US in 2015 is the Clean Water Rule, which clarified the jurisdictional scope for federally protected waters. However, within hours of its implementation litigants convinced the US Court of Appeals for the Sixth Circuit to stay the rule, and the subsequently elected administration has now placed it under review for potential revision or rescission. Regardless of its outcome at the federal level, policy and management discussions initiated by the propagation of this rare rulemaking event have potential far-reaching implications at all levels of government across the US and worldwide. At this timely juncture, we provide a scientific rationale and three policy options for all levels of government to meaningfully enhance protection of these vulnerable waters. A fourth option, a 'do-nothing' approach, is wholly inconsistent with the well-established scientific evidence of the importance of these vulnerable waters.

 11. Generic physical protection logic trees

  Paulus, W.K.

  1981-10-01

  Generic physical protection logic trees, designed for application to nuclear facilities and materials, are presented together with a method of qualitative evaluation of the trees for design and analysis of physical protection systems. One or more defense zones are defined where adversaries interact with the physical protection system. Logic trees that are needed to describe the possible scenarios within a defense zone are selected. Elements of a postulated or existing physical protection system are tagged to the primary events of the logic tree. The likelihood of adversary success in overcoming these elements is evaluated on a binary, yes/no basis. The effect of these evaluations is propagated through the logic of each tree to determine whether the adversary is likely to accomplish the end event of the tree. The physical protection system must be highly likely to overcome the adversary before he accomplishes his objective. The evaluation must be conducted for all significant states of the site. Deficiencies uncovered become inputs to redesign and further analysis, closing the loop on the design/analysis cycle

 12. Responsive Polymers for Crop Protection

  Serban F. Peteu

  2010-08-01

  Full Text Available This review outlines the responsive polymer methods currently in use with their potential application to plant protection and puts forward plant-specific mechanisms as stimuli in newly devised methods for smart release of crop protection agents (CPAs. CPAs include chemicals (fungicides, insecticides, herbicides, biochemicals (antibiotics, RNA-based vaccines for plant viruses, semiochemicals (pheromones, repellents, allomones, microbial pesticides, growth regulators (insect and plant or micronutrients, all with crop protection effects. This appraisal focuses on emerging uses of polymer nano-encapsulated CPAs. Firstly, the most interesting advances in controlled release methods are critically discussed with their advantages and drawbacks. Secondly, several plant-specific stimuli-based smart methods are anticipated for use alongside the polymer nano- or micro-capsules. These new CPA release methods are designed to (i protect plants against infection produced by fungi or bacteria, and (ii apply micro-nutrients when the plants need it the most. Thus, we foresee (i the responsive release of nano- encapsulated bio-insecticides regulated by plant stress enzymes, and (ii the delivery of micro-nutrients synchronized by the nature or intensity of plant root exudates. Such continued advances of nano-scale smart polymer-based CPAs for the protection of crops herald a “small revolution” for the benefit of sustainable agriculture.

 13. Protection of patient In radiotherapy

  Deiyi, P.

  2013-04-01

  The purpose of this project is to clarify some aspects about protection of patient in radiotherapy. Therefore, some basic information about how the use of ionizing radiation in medicine has brought tremendous health benefits to the population globally, the requirement of radiation protection (Justification of practices, Dose limitation and Optimization of protection), and the deterministic and stochastic effects of radiation are presented. The aim of radiotherapy is to use ionizing radiation to cure diseases or make the symptoms of a disease less severe. Also presented are layout of a radiotherapy facility (controlled areas, supervised areas, mazes, door and interlocks, patient observation and communication, and warning sign and lights), radionuclides commonly used for radiation therapy and their main emissions, equipment and devices used in radiotherapy, aspect of protection of patient in radiotherapy such as: leakage test, source on/off, emergency buttons, radiation oncology team, treatment planning, room monitoring, equipment or for protection and Cobalt-60 unit stuck source. The advantages of brachytherapy, leakage from the treatment head and radiation incidents resulting from incorrect dose calibration are discussed. The importance of minimization dose exposure, by considering the basic principles of: time, distance and shielding are also stated. These principles prevent deterministic effects and limit stochastic effects of radiation. (author)

 14. Physical protection of nuclear material

  1975-01-01

  Full text: An Advisory Group met to consider the up-dating and extension of the Recommendations for the Physical Protection of Nuclear Material, produced in 1972. Twenty-seven experts from 11 countries and EURATOM were present. Growing concern has been expressed in many countries that nuclear material may one day be used for acts of sabotage or terrorism. Serious attention is therefore being given to the need for States to develop national systems for the physical protection of nuclear materials during use, storage and transport throughout the nuclear fuel cycle which should minimize risks of sabotage or theft. The revised Recommendations formulated by the Advisory Group include new definitions of the objectives of national systems of physical protection and proposals for minimizing possibilities of unauthorized removal and sabotage to nuclear facilities. The Recommendations also describe administrative or organizational steps to be taken for this purpose and the essential technical requirements of physical protection for various types and locations of nuclear material, e.g., the setting up of protected areas, the use of physical barriers and alarms, the need for security survey, and the need of advance arrangements between the States concerned in case of international transportation, among others. (author)

 15. Generic physical protection logic trees

  Paulus, W.K.

  1981-10-01

  Generic physical protection logic trees, designed for application to nuclear facilities and materials, are presented together with a method of qualitative evaluation of the trees for design and analysis of physical protection systems. One or more defense zones are defined where adversaries interact with the physical protection system. Logic trees that are needed to describe the possible scenarios within a defense zone are selected. Elements of a postulated or existing physical protection system are tagged to the primary events of the logic tree. The likelihood of adversary success in overcoming these elements is evaluated on a binary, yes/no basis. The effect of these evaluations is propagated through the logic of each tree to determine whether the adversary is likely to accomplish the end event of the tree. The physical protection system must be highly likely to overcome the adversary before he accomplishes his objective. The evaluation must be conducted for all significant states of the site. Deficiencies uncovered become inputs to redesign and further analysis, closing the loop on the design/analysis cycle.

 16. Training courses on radiation protection

  1988-01-01

  Many Member States are developing or already have developed their own national training programmes. The IAEA is actively involved in promoting training in radiological protection, and this report has been prepared to provide the guidance that may be required in this development. The original version of the report on this subject was published in 1964 as Technical Reports Series No. 31 entitled ''Training in Radiological Protection: Curricula and Programming''. In 1975 a second version was published entitled ''Training in Radiological Protection for Nuclear Programmes'' as Technical Reports Series No. 166. This publication is intended mainly for use by persons who are responsible for organizing training programmes in radiation protection. It also reflects the policy of the Agency to have continuing standardized training in radiation protection. In addition to a small change in the title of the report, some concepts and ideas which are no longer applicable have been omitted and new information included. An important part of this report is the list of courses now offered in many Member States

 17. Protective Skins for Composite Airliners

  Johnson, Vicki S.; Boone, Richard L.; Jones, Shannon; Pendse, Vandana; Hayward, Greg

  2014-01-01

  Traditional composite aircraft structures are designed for load bearing and then overdesigned for impact damage and hot humid environments. Seeking revolutionary improvement in the performance and weight of composite structures, Cessna Aircraft Company, with sponsorship from the NASA Fundamental Aeronautics Program/Subsonic Fixed Wing Project, has developed and tested a protective skin concept which would allow the primary composite structure to carry only load and would meet the impact, hot and humid, and other requirements through protective skins. A key requirement for the protective skins is to make any impact damage requiring repair visible. Testing from the first generation of skins helped identify the most promising materials which were used in a second generation of test articles. This report summarizes lessons learned from the first generation of protective skins, the design and construction of the second-generation test articles, test results from the second generation for impact, electromagnetic effects, aesthetics and smoothing, thermal, and acoustic (for the first time), and an assessment of the feasibility of the protective skin concept.

 18. Employment protection legislation in Croatia

  Marina Kunovac

  2014-06-01

  Full Text Available According to business climate and competitiveness indicators published by international organisations, Croatia is a country with a rigid labour market and a high level of the legal protection of employees. Given that an Act on Amendments to the Labour Act (OG 73/13 entered into force in Croatia in June 2013, this paper examines changes in employment protection legislation in Croatia and Central and Eastern European (CEE countries, as well as in Croatia's main trading partners during the period between 2008 and 2013. A cross-country comparison shows a strong downward trend in legal employment protection in most CEE countries during the observed period, primarily as concerns individual dismissal in the cases of regular employment contracts, while in the case of temporary employment the protection strengthened slightly. On the other hand, despite the adoption of amendments to the Labour Act (LA, Croatian labour legislation governing employment protection for regular employment contracts remains relatively inflexible compared to that in other countries.

 19. ZASTOSOWANIE METOD GIS W ANALIZIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY SŁAWNO W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

  Przemysław LEŃ

  Full Text Available Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania narzędzi GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Badania przeprowadzono w 34 wsiach gminy Sławno położonej w powiecie opoczyńskim, województwo łódzkie. W pracy przeprowadzono analizy dotyczące struktury władania gruntami, analizy użytkowania gruntami, jak również analizę rozdrobnienia gruntów gospodarstw indywidualnych. Otrzymane wyniki pozwolą określić stan struktury przestrzennej obszarów wiejskich Polski centralnej.

 20. Zastosowanie hipoterapii w postępowaniu usprawniającym = The use of hippotherapy in the proceedings streamlining

  Katarzyna Strojek

  2017-02-01

  The aim of the paper is to present the impact of hippotherapy as an adjunct therapy to patients with various diseases. During hippotherapy comes to relaxation, eliminate pathological reflexes, paving the appropriate response, normalize muscle tone, correct posture, improve the work of internal organs. The effect of therapy with a horse is to increase concentration, improve memory and mood, coping with stress, higher self-esteem and confidence.

 1. Magnetic resonance imaging in monitoring of treatment of multiple sclerosis; Zastosowanie metody rezonansu magnetycznego w monitorowaniu leczenia stwardnienia rozsianego

  Bekiesinska-Figatowska, M.; Walecki, J.; Stelmasiak, Z. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, Centralny Szpital Kolejowy i Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Miedzylesie (Poland)]|[Centrum Naukowo-Kliniczne and Zespol Naukowo Badawczy Chorob Demielinizacyjnych, Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1996-12-31

  The purpose of the study was to establish the value of MR in monitoring of treatment of multiple sclerosis with new drug 2-CDA and placebo. 83 patients (51 women, 32 men) were examined - 81 of them twice, 66 - three times: before and after 6 and 12 courses of treatment. Toshiba MRT50A machine was used. After the first 6 courses of treatment the number of new plaques was twice as big in placebo group than in 2-CDA group. After 12 courses it turned out that a certain inhibitory influence of 2-CDA on new plaques` appearance was more evident after 15 than 3 months after the end of its administration. This may indicate the delayed action of 2-CDA but requires further investigation. (author) 8 refs, 2 figs, 7 tabs

 2. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 3. Application of streptokinase and PTA in lower limb chronic ischaemia; Zastosowanie streptokinazy i przezskornej angioplastyki w przewleklym niedokrwieniu konczyn dolnych

  Syberyjski, R.; Domanski, Z.; Cyrylowski, L. [Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin (Poland)

  1994-12-31

  In 14 patients with chronic ischaemia of lower limbs, local fibrynolysis with streptokinase followed by PTA was performed in occluded arteries. The procedure was successful in 10 patients. An adverse reaction was observed in 1 patient (gingivorrhea), and a complication was noticed in another one (acute ischaemia due a trombosis). These results suggest that the method may appear as a safe alternative to a surgery treatment, and encourage to evaluate an effectiveness of the procedure in a large group of patients. (author). 6 refs, 3 figs.

 4. Health protection of radiation workers

  Norwood, W.D.

  1975-01-01

  This textbook is addressed to all those concerned with the protection of radiation workers. It provides full coverage of the implications of radiation in exposed workers, and, after a chapter outlining, in simple terms, the basic facts about radiation, deals with measurement of ionising radiation; radiation dosimetry; effectiveness of absorbed dose; general biological effects of ionising radiation; somatic effects of radiation; the acute radiation syndrome; other somatic effects; hereditary effects; radiation protection standards and regulations; radiation protection; medical supervision of radiation workers; general methods of diagnosis and treatment; metabolism and health problems of some radioisotopes; plutonium and other transuranium elements; radiation accidents; emergency plans and medical care; atomic power plants; medico-legal problems

 5. Accessing and disclosing protected resources

  Olesen, Henning; Khajuria, Samant

  2015-01-01

  Today, data is money. Whether it is private users' personal data or confidential data and assets belonging to service providers, all parties have a strong need to protect their resources when interacting with each other, i.e. for access control and authorization measures to be deployed. Enabling...... advanced user controlled privacy is essential to realize the visions of 5G applications and services. For service providers and enterprises resources are usually well safeguarded, while private users are often missing the tools and the know-how to protect their own data and preserve their privacy. The user...... the framework of User Managed Access (UMA), can enable users to understand the value of their protected resources and possibly give them control of how their data will be used by service providers....

 6. Micro processors for plant protection

  McAffer, N.T.C.

  1976-01-01

  Micro computers can be used satisfactorily in general protection duties with economic advantages over hardwired systems. The reliability of such protection functions can be enhanced by keeping the task performed by each protection micro processor simple and by avoiding such a task being dependent on others in any substantial way. This implies that vital work done for any task is kept within it and that any communications from it to outside or to it from outside are restricted to those for controlling data transfer. Also that the amount of this data should be the minimum consistent with satisfactory task execution. Technology is changing rapidly and devices may become obsolete and be supplanted by new ones before their theoretical reliability can be confirmed or otherwise by field service. This emphasises the need for users to pool device performance data so that effective reliability judgements can be made within the lifetime of the devices. (orig.) [de

 7. Natural protection against harmful oxidation

  Jones Michelle

  2004-11-01

  Full Text Available Although still not conclusive, the studies described indicate that topically applied vitamin E can provide protection against ultraviolet radiation when applied alone or in combination with other antioxidants. The general consensus is that, although less stable than the tocopherol esters when used in cosmetic systems, the alcohol form of alpha-tocopherol is the most effective topically-applied skin protectant. Increased UV protection potentially reduces the risk of skin cancer. However, the debate continues regarding the skin’s ability to hydrolyse ester forms of alpha-tocopherol, which are used commercially because of their greater stability during processing and over time in these products. Further research is therefore needed in order to provide more definitive data on what potential benefits or possible disadvantages may be associated with use of the ester forms in these topical applications.

 8. The economics of fire protection

  Ramachandran, Ganapathy

  2003-01-01

  This important new book, the first of its kind in the fire safety field, discusses the economic problems faced by decision-makers in the areas of fire safety and fire precautions. The author considers the theoretical aspects of cost-benefit analysis and other relevant economic problems with practical applications to fire protection systems. Clear examples are included to illustrate these techniques in action. The work covers: * the performance and effectiveness of passive fire protection measures such as structural fire resistance and means of escape facilities, and active systems such as sprinklers and detectors * the importance of educating for better understanding and implementation of fire prevention through publicity campaigns and fire brigade operations * cost-benefit analysis of fire protection measures and their combinations, taking into account trade-offs between these measures. The book is essential reading for consultants and academics in construction management, economics and fire safety, as well ...

 9. Principles of arc flash protection

  Hirschmann, R. B.

  2003-04-01

  Recent developments in NFPA 70E, the electrical safety standards in the United States and Canada, designed to provide for a safe industrial work environment, are discussed. The emphasis in this instance is on arc explosions. Development of an arc flash protective program is discussed under various major components of an electrical safety program. These are: appropriate qualifications and training for workers, safe work practices, appropriate hazard assessment practices for any task exceeding 50V where there is the potential of an arc flash accident, flash protection equipment commensurate with the hazard associated with the task to be performed, layering in protective clothing over all body surfaces, and strict adherence to rules regarding use of safety garments and equipment.

 10. Reactor protection system. Revision 1

  Fairbrother, D.B.; Vincent, D.R.; Lesniak, L.M.

  1975-04-01

  The reactor protection system-II (RPS-II) designed for use on Babcock and Wilcox 145- and 205-fuel assembly pressurized water reactors is described. In this system, relays in the trip logic have been replaced by solid state devices. A calculating module for the low DNBR, pump status, and offset trip functions has replaced the overpower trip (based on flow and imbalance), the power/RC pump trip, and the variable low pressure trip. Included is a description of the changes from the present Oconee-type reactor protection system (RPS-I), a functional and hardware description of the calculating module, and a discussion of the qualification program conducted to ensure that the degree of protection provided by RPS-II is not less than that provided by previously licensed systems supplied by B and W. (U.S.)

 11. Radiological protection in veterinary practice

  Konishi, Emiko; Tabara, Takashi; Kusama, Tomoko.

  1990-01-01

  To propose measures for radiological protection of veterinary workers in Japan, X-ray exposure of workers in typical conditions in veterinary clinics was assessed. Dose rates of useful beam and scattered radiation, worker exposure doses at different stations, and effectiveness of protective clothing were determined using TLD and ion chambers. As precausions against radiation, the following practices are important: (1) use of suitable and properly maintained X-ray equipment, (2) proper selection of safe working stations, (3) use of protective clothing. Regulations are necessary to restrict the use of X-rays in the veterinary field. Because the use of X-rays in the veterinary field is not currently controlled by law, the above precautions are essential for minimizing exposure of veterinary staff. (author)

 12. Radiological protection survey results about radiodiagnosis protection practices in Cuba

  Jova S, L.; Morales M, J.A.; Quevedo, J.R.; Medina, J.R.; Naranjo, A.M.; Fornet, O.M.

  1996-01-01

  In order to identify radiation protection current situation in national X-ray diagnostic practice , the State (cuban) Supervision System for Radiation and Nuclear Safety carried out in 1992 a survey which was planned for projection of future regulatory activities in this field. Survey covers the most important aspects related to radiation protection of occupationally exposed workers, patients and general population. Surveyed sample included a total of 52 X-ray units, sited in 7 dental clinics, 2 polyclinics and 13 hospitals, from 7 provinces of the country. Results showed that the organization of radiation protection in terms of personnel specially designated to carry out surveillance and control activities and level of documentation is deficient. Survey evidenced the general lack of safety and quality culture among technologists and radiologists which is mainly reflected in non regular application of basic patient protection measures (shielding, collimation, use of proper filtration among others) and non regular execution of basic quality inspection of employed radiographic systems. (authors). 4 refs., 1 fig

 13. Modern thyratron crowbar protection systems

  Judd, D.A.; Kettle, L.J.; Menown, H.; Newton, B.P.; Nicholls, N.S.; Sheldrake, R.

  1992-01-01

  Two thyratron crowbar systems for high-power klystrons used in linear accelerators are described. The first, contained in an oil filled tank, is a complete system to protect a klystron powered from a 100-kV, 20-A d.c. supply. In the second system a CX1722 glass thyratron, operating in air, has been retrofitted to a test equipment, in place of a spark gap, to protect an Inductive Output Tube (IOT). An important parameter in the choice of the crowbar thyratron is the total coulombs to be switched. Measurements of these follow-on currents are presented. (R.P.) 4 refs.; 10 figs

 14. Health protection of radiation workers

  Norwood, W.D.

  1975-01-01

  Essential information on the health protection of radiation workers which has accumulated since the advent of nuclear fission thirty years ago is presented in simple terms. Basic facts on ionizing radiation, its measurement, and dosimetry are presented. Acute and chronic somatic and genetic effects are discussed with emphasis on prevention. Radiation protection standards and regulations are outlined, and methods for maintaining these standards are described. Diagnosis and treatment of radiation injury from external radiation and/or internally deposited radionuclides is considered generally as well as specifically for each radioisotope. The medical supervision of radiation workers, radiation accidents, atomic power plants, and medicolegal problems is also covered. (853 references) (U.S.)

 15. Radiation protection by medicinal plants

  Jagetia, Ganesh Chandra

  2002-01-01

  The development of effective non-toxic radioprotective agents is of considerable interest in the improvement of radiotherapy of cancer and protection against unplanned exposures. The synthetic drugs developed in post-world war II have had serious constrains in clinical applicable due to their toxicity at the optimal protective dose. Search for non-toxic protectors from natural sources have indicated that some of the commonly used medicinal plants and the poly herbal formulation could prove to be valuable sources of clinically useful radioprotectors as their ratio of effective dose to toxic dose is very high

 16. Sandia Laboratories plutonium protection system

  Bernard, E.A.; Miyoshi, D.S.; Gutierrez, F.D.

  1977-01-01

  Sandia Laboratories is developing an improved plutonium protection system (PPS) to demonstrate new concepts for enhancing special nuclear materials safeguards. PPS concepts include separation of functions, real-time item accountability and improved means for control of materials, activities and personnel access. Physical barriers and a secure communications network are designed into the system to offer greater protection against sabotage, diversion and theft attempts. Prototype systems are being constructed at Hanford, Washington and Albuquerque, New Mexico and will be subjected to a comprehensive testing and evaluation program

 17. Controls and Machine Protection Systems

  Carrone, E.

  2016-01-01

  Machine protection, as part of accelerator control systems, can be managed with a 'functional safety' approach, which takes into account product life cycle, processes, quality, industrial standards and cybersafety. This paper will discuss strategies to manage such complexity and the related risks, with particular attention to fail-safe design and safety integrity levels, software and hardware standards, testing, and verification philosophy. It will also discuss an implementation of a machine protection system at the SLAC National Accelerator Laboratory's Linac Coherent Light Source (LCLS).

 18. 1993 Radiation Protection Workshop: Proceedings

  1993-12-31

  The 1993 DOE Radiation Protection Workshop was conducted from April 13 through 15, 1993 in Las Vegas, Nevada. Over 400 Department of Energy Headquarters and Field personnel and contractors from the DOE radiological protection community attended the Workshop. Forty-nine papers were presented in eleven separate sessions: Radiological Control Manual Implementation, New Approaches to Instrumentation and Calibration, Radiological Training Programs and Initiatives, External Dosimetry, Internal Dosimetry, Radiation Exposure Reporting and Recordkeeping, Air Sampling and Monitoring Issues, Decontamination and Decommissioning of Sites, Contamination Monitoring and Control, ALARA/Radiological Engineering, and Current and Future Health Physics Research. Individual papers are indexed separately on the database.

 19. Protective relaying theory and applications

  Elmore, Walter A

  2003-01-01

  Targeting the latest microprocessor technologies for more sophisticated applications in the field of power system short circuit detection, this revised and updated source imparts fundamental concepts and breakthrough science for the isolation of faulty equipment and minimization of damage in power system apparatus. The Second Edition clearly describes key procedures, devices, and elements crucial to the protection and control of power system function and stability. It includes chapters and expertise from the most knowledgeable experts in the field of protective relaying, and describes micropro

 20. 1993 Radiation Protection Workshop: Proceedings

  1993-01-01

  The 1993 DOE Radiation Protection Workshop was conducted from April 13 through 15, 1993 in Las Vegas, Nevada. Over 400 Department of Energy Headquarters and Field personnel and contractors from the DOE radiological protection community attended the Workshop. Forty-nine papers were presented in eleven separate sessions: Radiological Control Manual Implementation, New Approaches to Instrumentation and Calibration, Radiological Training Programs and Initiatives, External Dosimetry, Internal Dosimetry, Radiation Exposure Reporting and Recordkeeping, Air Sampling and Monitoring Issues, Decontamination and Decommissioning of Sites, Contamination Monitoring and Control, ALARA/Radiological Engineering, and Current and Future Health Physics Research. Individual papers are indexed separately on the database