WorldWideScience

Sample records for properties vliv dlouhodobe

 1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v ČR

  OpenAIRE

  Bezděková, Irena

  2007-01-01

  Cílem diplomové práce je přesně vymezit dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, uvést jak jej lze pořídit a ocenit, proniknout do problematiky odpisování, zmínit se o technickém zhodnocení a poznamenat způsoby vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Je zmíněno i mezinárodní pojetí dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (IAS 16, IAS 17, IAS 38).

 2. Vliv různé technologie mletí na vlastnosti Portlandského cementu

  OpenAIRE

  Švéda, Matěj

  2017-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá vlivem různých technologií vysokoenergetického mletí na krystalografické vlastnosti hlavních minerálů portlandského cementu a jeho granulometrické vlastnosti. Dále sleduje vliv konvenční a vysokorychlostní technologie mletí na výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti portlandského cementu v závislosti na jeho době odležení. This diploma thesis compares impact of various high-energy grinding technologies on crystallographic and granulometric properties of port...

 3. Vliv psa na zdraví dítěte

  OpenAIRE

  Opatrná, Lucie

  2016-01-01

  Vliv psa na zdraví dítěte Lucie Opatrná Abstrakt v AJ This work describes influence of pet dog on child's overall health. Further there is discussed choice of a proper family dog, prevention against injuries caused by the dog and prevention of diseases the pet can transmit. The goal of this work is to determine from a questionnaire, whether a dog has positive impact on child health and what is the awareness of children in the area of communication with a dog. Next, there is proposal of a hobb...

 4. Vliv typu vazby historického zdiva na jeho teplotní namáhání

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Beran, Pavel

  2013-01-01

  Roč. 22, č. 10 (2013), s. 248-253 ISSN 1805-2576 R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP105/12/G059 Institutional support: RVO:68378297 Keywords : thermal expansion * masonry * thermal stress * compatibility Subject RIV: JN - Civil Engineering http://www.stavebniobzor.cz/clanek/vliv-typu-vazby-historickeho-zdiva-na-jeho-teplotni-namahani/

 5. Vliv všímavosti na afektivitu: fenomenologický výklad buddhistické meditace vipassanā

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Puc, Jan

  2016-01-01

  Roč. 12, č. 4 (2016), s. 1-11 ISSN 1336-6556 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-10832S Institutional support: RVO:67985955 Keywords : passive synthesis * affection * attention * mindfulness * Husserl * vipassanā * meditation * Buddhism Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology http://www.ostium.sk/sk/vliv-vsimavosti-na-afektivitu-fenomenologicky-vyklad-buddhisticke-meditace-vipassana1/

 6. Confidence Gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích

  OpenAIRE

  Kudrnáčová, Michaela

  2016-01-01

  Confidence gap a její vliv na participaci žen ve vedoucích pozicích Michaela Kudrnáčová Abstract This thesis is aimed on the gap between male and female confidence and its influence on women in leadership. The paper serves as a summary of the most important current information concerning this topic. The aim is to find the extend of the deficit of women's confidence on participation on women in leadership, and to identify this problem in the Czech context. Depending on the literature and other...

 7. Vliv polarizační disperze na chybovost optického kanálu

  OpenAIRE

  Dorociak, Petr

  2008-01-01

  Diplomová práce se zabývá vlivem polarizační vidové disperze na optický komunikační systém. Polarizační vidovou disperzi matematicky popisuje pomocí Stokesova a Jonesova prostoru a zajišťuje její teoretické příčiny vzniku, které jsou rozděleny na vnější a vnitřní vlivy. Na základě těchto vlivů vzniká diferenční skupinové zpoždění DGD (Differential Group Delay), které způsobuje, že jednotlivé polarizační vidy mají mezi sebou časové zpoždění a dochází k omezení přenosové rychlosti. Diplomová pr...

 8. Vliv odpisování dlouhodobého majetku na výsledek hospodaření

  OpenAIRE

  VALDMANOVÁ, Dagmar

  2008-01-01

  This bachelor thesis is focused on the problems of book depreciation and tax depreciation and their influence on the trading income. The aim is to carry out the analysis of tax depreciation and book depreciation, find out the possibilities of tax savings and evaluate the influence of tax depreciation and book depreciation on the trading income. The theoretical part defines long-term assets, their acquisition, evaluation, book depreciation and tax depreciation, as well as income tax assessment...

 9. Vliv dávkování ocelových vláken na úbytek konzistence čerstvého betonu a pevnost v tlaku ztvrdlého betonu.

  OpenAIRE

  Kuře, Václav

  2013-01-01

  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku konzistence čerstvého drátkobetonu. Konzistence byla charakterizována zkouškou sednutím a zkouškou rozlitím, jak je popsána v ČSN EN 12350. Získané výsledky jsou porovnány s referenčním vzorkem čerstvého betonu a mezi sebou. Dále je tato práce zaměřena na objemové změny během zrání, které jsou nedílnou součástí fyzikálních vlastností betonu. Vliv rozptýlené výztuže je sledován i na krychelnou pevnost v prostém tlaku jednotlivých namíchaných vzorků....

 10. Charakteristické rysy gotického románu a jejich vliv na tragický vývoj ženských hrdinek v díle Emily Brontëové Na Větrné Hůrce a Henryho Jamese Utažení šroubu

  OpenAIRE

  POSPÍCHALOVÁ, Kateřina

  2012-01-01

  The thesis ?Charakteristické rysy gotického románu a jejich vliv na tragický vývoj ženských hrdinek v díle Emily Brontëové Na Větrné hůrce a Henryho Jamese Utažení šroubu? is focused on heroines of these books and their fates and it analyzes elements of these books. The aim of the thesis is to specifficaly find and to analyze characteristic elements of gothic fiction in the books. The thesis is also focused on tragic development of the heroines, probable causes of their tragic fates and the c...

 11. Vliv dominance na partnerskou spokojenost dlouhodobých homosexuálních a heterosexuálních párů

  OpenAIRE

  Breslerová, Kateřina

  2016-01-01

  Recent studies propose two theories explaining the particular mechanisms of mate choice. Theory of homogamy suggests that individuals prefer partners with personality traits similar to their own. In contrast, theory of complementarity states that people choose mates with opposite personality traits. The main aims of this study were i) to test homogamy and complementarity of dominance in long-term heterosexual and homosexual male couples and ii) to examine whether this similarity predicts high...

 12. Dlouhodobá skupinová izolace a její vliv na zrakové vnímání: Výsledky projektu Mars-500

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimeček, Michal; Šikl, Radovan

  2013-01-01

  Roč. 57, č. 4 (2013), s. 342-357 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GA406/09/2003 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : visual perception * depth perception * isolation * confinement Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2013

 13. The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic/ Dlouhodobý vývoj vodních ploch v povodí Kyjovky a Trkmanky v kontextu využití krajiny (Česká republika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Havlíček Marek

  2014-12-01

  Full Text Available Tato studie zkoumá dlouhodobý vývoj vodních ploch na příkladu dvou povodí s podobnými přírodními podmínkami (Povodí Kyjovky a povodí Trkmanky v České republice. S využitím starých topografických map byl vyhodnocen vývoj využití krajiny a proveden rozbor hybných sil změn využití krajiny. Zásadní změny využití krajiny jsou v tomto území spojeny s procesy zemědělské intenzifikace a urbanizace. Nejvyšší výměra vodních ploch byla zaznamenána v obou povodích v roce 1763. V druhé polovině 19. století se významně projevily zásadní hybné síly vedoucí k zániku většiny vodních ploch v obou povodích. Po druhé světové válce došlo k obnově některých vodních ploch v povodí Kyjovky, zároveň byly zakládány i nové rybníky. Naopak v povodí Trkmanky nebyly obnoveny žádné významné vodní plochy.

 14. Dlouhodobý vliv mulčování na horskou louku v Krkonošském národním parku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pourová, K.; Svobodová, A.; Krahulec, František

  2010-01-01

  Roč. 47, Suppl.1 (2010), s. 139-152 ISSN 0139-925X Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : management, habitat conditions * species-rich mountain meadows * Krkonoše National Park Subject RIV: EF - Botanics

 15. Vykazování dlouhodobého hmotného majetku podle IFRS

  OpenAIRE

  Hromádková, Zuzana

  2007-01-01

  This work is focused od Tangible Current Assests according to the IFRS with the emphasis on IAS 16 - Property, Plant and Equipment. It involves recognition, measurement, depreciation and also disclosure of this Assests. All the parts are described at great lenght and explained by practical examples. IAS 40 - Investment Property and IFRS 5 - Non-Current Assests Held for Sale and Discontinued Operations are also mentioned. The end of the work is devoted to research of 15 companies with the aim ...

 16. Pořizování nemovitosti jako dlouhodobého majetku

  OpenAIRE

  Borovková, Jana

  2008-01-01

  The writing focuses on acquisition of property, plant and equipment as tangible fixed assets. It mentions influence of taxes. It compares Czech legislature and International accounting Standards/ International financial reporting standards. It specializes in accounts of borrowing costs and dotations. The goal of writing is compare different methods and demonstrate process of harmonization.

 17. Analýza reportingového informačního systému ve skupině GE Money ČR

  OpenAIRE

  Greif, Tomáš

  2006-01-01

  Popis prvků informačních systémů ve společnosti. Vliv IS na manažerskou práci. Obecné projektové řízení a nástin metod řešení a vizualizace. Východiska a postup aplikace metodiky BPMS. Aplikace metodiky BPMS v organizaci. Implementace reportingové technologie.

 18. Dlouhodobý program ČSSD

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Linek, Lukáš

  2003-01-01

  Roč. 9, 7-8 (2003), s. 30-32 ISSN 1211-037X R&D Projects: GA ČR GA407/02/0679 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : social democracy * political parties * ideology Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences

 19. VLIV PROGRESIVNÍCH VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA TĚLESNÉ ZATÍŽENÍ A CELKOVÉ HODNOCENÍ ADOLESCENTŮ S NIŽŠÍM A VYŠŠÍM SEBEHODNOCENÍM SPORTOVNÍ VÝKONNOSTI [THE INFLUENCE OF PROGRESSIVE PHYSICAL EDUCATION LESSONS ON PHYSICAL LOAD AND THEIR TOTAL EVALUATION BY ADOLESCENTS WITH LOWER AND HIGHER SELF-ASSESSMENT OF THEIR SPORT PERFORMANCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2009-12-01

  Full Text Available Dlouhodobě pravidelná realizace pohybové aktivity (PA ve školní tělesné výchově (TV umožňuje formovat pozitivní postoje všech, i méně predisponovaných dětí, k pohybově aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Celkem u 389 děvčat a 111 chlapců ve věku 13–17 let s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti byl zjišťován vliv progresivních vyučovacích jednotek TV na jejich PA a celkové hodnocení v párovém srovnání s tradičními jednotkami TV. V tradičních vyučovacích jednotkách TV převažoval direktivní vyučovací styl a výkonové zaměření, zatímco pro progresivní vyučovací jednotky TV bylo typické řešení pohybových úkolů a diferenciace tělesného zatížení. Párově srovnávané progresivní i tradiční vyučovací jednotky TV byly nekoedukované a vedl je stejný vyučující. PA byla posuzována pomocí aktivního energetického výdeje z akcelerometru Caltrac (kcal/45min, kroků z pedometru Omron (počet/45min a průměrné srdeční frekvence (tepů/min ze sporttesteru Polar. Úroveň sportovní výkonnosti a celkového hodnocení účastníků vyučovacích jednotek TV byla zjišťována prostřednictvím standardizovaného Dotazníku k diagnostice vyučovací jednotky TV. Progresivní vyučovací jednotky TV snižují rozdíly v PA mezi studenty s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti bez poklesu celkového hodnocení těchto jednotek. Děvčata s nižším sebehodnocením sportovní výkonnosti vykázala v progresivních vyučovacích jednotkách TV významně vyšší průměrné hodnoty aktivního energetického výdeje (o 17 kcal/45min; p=0,05; d=0,28 a množství kroků (o 398 počet/45min; p=0,007; d=0,36 při vyšším celkovém hodnocení (p=0,04 než v tradičních vyučovacích jednotkách TV. Progresivní vyučovací jednotky přispívají k vyšší PA v TV především u děvčat s nižším sebehodnocením sportovní v

 20. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

  OpenAIRE

  Chaloupská, Inka

  2011-01-01

  The work deals with the analysis of § 33, low on income tax. It also deals with this category from an accounting perspective. It explains concepts like modernization, reconstruction, extension. One part also contains explanation of differences between repairs and technical evaluation.

 1. Volnočasový areál v blízkosti Vodního díla Král´ová

  OpenAIRE

  Varjú, Marián

  2017-01-01

  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby objektu s campingem v obci Šoporňa. Objekt je situován v těsné blízkosti řeky Váh na rovinatém terénu. Důraz byl kladen především na celkový vizuální dojem stavby na její vyniknutí z okolní krajiny. Objekt bude plnit funkci rekreačního objektu s moznosti krátkodobého a dlouhodobého bydlení. Součástí objektu je restaurace s venkovním posezením a ubytovací kapacitou 90 osob, obchod se sportovním vybavením, servis motorových vozidel, garážové stání p...

 2. Zobrazení dlouhodobého hmotného majetku v účetnictví podle české legislativy a IAS/IFRS

  OpenAIRE

  Lachoutová, Marie

  2008-01-01

  This diploma thesis is focused on the problematics of non-current tangible assets in accordance with Czech accounting standards, Law of income tax and International financial accounting standards (IAS/IFRS). Work concretely describes determination, valuation, depreciation, impairment accounting and recognizing of non-current tangible assets in accordance with this three mentioned view. In area of IAS/IFRS is emphasized IAS 16 - Property, plant and equipment, IAS 40 - Investment property and I...

 3. Oceňování dlouhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Pernica

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of the article is to discuss the valuation of assets at real value. The authors characterize the benefits of valuing assets at real value and explain the procedure for deriving the coefficient of the real price of tangible movable assets. Scientific aim: Main aim of this article is to define the specifics of the valuation of assets in the Czech financial accounting and to specify the positive and negative of the valuation of assets on a historical cost principle. Methods: Contribution use general scientific methods, especially analysis, synthesis, comparison, induction and deduction. Essential sources of information were professional publications and selected educational texts at the end of this contribution. Findings: Real value nesting take no risks burden „fast changes” depending on concrete situation in the marketplace; is sturdy against influence legislative state provisions and isn't loaded by localities changes in which happens evaluation of property. The same property will be through the real value represent the potential economic benefits for a company in a specific sector regardless in which state will the company conduct business or to set up a business and establish new branches. Valuation of fixed assets in accounting is a very complex thing. Need accurate information about the real value of asset, which as one of all of these options reflects its economic benefits for businesses; it is radical for all companies regardless of their size. Conclusions: Valuation of assets at real value creates a presumption for correct decisions about costly investments, helping companies adequately manage their costs and creates conditions for substantial savings. Firms using the valuation of tangible assets at real value have become an essential precondition for success.

 4. Vliv JMV3002, JMV4208 a JMV2959, dlouhodobě působících nepeptidových antagonistů ghrelinu, na myší model obezity indukované vysokotukovou dietou

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Holubová, Martina; Nagelová, Veronika; Maletínská, Lenka; Železná, Blanka; Haluzík, M.; Lacinová, Z.; Kaválková, P.; Fehrentz, J. A.; Martinez, J.

  2013-01-01

  Roč. 107, č. 5 (2013), s. 414-414 ISSN 0009-2770. [Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků /13./. 14.5.2013-17.5.2013, Žďár nad Sázavou] Institutional support: RVO:61388963 Keywords : obesity * ghrelin * ghrelin antagonist * food intake * C57BL/6 male mice * diet-induced obesity Subject RIV: FR - Pharmacology ; Medidal Chemistry

 5. Vliv Internetu na konkurenci

  OpenAIRE

  Netolická, Daniela

  2009-01-01

  Internet has significant influence on competition. My diploma thesis analyze this influence by Michael E. Porter's model of five competitive forces and value chain Porter's theory is illustrated by many examples mostly from Czech market. This paper focus on reatil market and desrcibes his history on Hype Cycle created by analytic agency Garner, Inc. Large part of my work is concerned with marketing and adverticing on Internet. It describes advanateges of Internet advertising and compares it w...

 6. Vliv alkoholismu na rozvodovost

  OpenAIRE

  RŮŽIČKOVÁ, Veronika

  2015-01-01

  Alcohol is nowadays a tolerated drug which has a destructive effect not only on the consumer, but even on the whole society. The Czech Republic occupies the first place in alcohol consumption rate per an adult person per year; it means 16.6 litres of pure alcohol, the most in the European Union. Annually, up to 2.5 million people die worldwide as a result of the harmful alcohol use. The bachelor thesis concerning the topic of the influence of alcoholism on the divorce rate is divided into a t...

 7. Vliv reklamy na retail

  OpenAIRE

  Kučerová, Lenka

  2008-01-01

  The purpose of this thesis is the connection of two aspects: retail and advertising and to provide general overviews. To foreshadow expected changes in the consumer's behaviour and establish how important the role advertisement constitutes. Research is also focused on direct influence of advertisement on customers. This thesis is composed of both a theoretical and a practical part. The first two chapters of the theoretical part represent a description of basic information about advertising an...

 8. Multimédia a interaktivní studijní materiály na MU

  OpenAIRE

  Brandejs Michal; Brandejsová Jitka; Lunter Ľuboš

  2010-01-01

  Již v roce 2005 implementoval vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) vlastní nástroje pro elektronickou podporu výuky (e-learningové nástroje) pro tvorbu a spravování kurzů. V té době se začali první učitelé, nadšeni těmito nástroji v IS MU, věnovat zavádění elektronických aktivit do svých předmětů. Postupné zkušenosti ukázaly, že pokud chce univerzita nabídnout svým studenům kvalitní a moderní elektronické studijní materiály, je nutné dlouhodobé vzdělávání a metodick...

 9. Podnikatelský plán

  OpenAIRE

  Štefančík, Jozef

  2007-01-01

  Práce se zabývá podstatnými skutečnostmi, které mají vliv na založení internetového obchodu se skate doplňky v ČR. Zmiňuje legislativní, technologické, marktetingové, finanční a jiné aspekty. Praktická část používá zjištěné poznatky k navržení podoby hypotetického internetového obchodu se skate doplňky Skate stuff, s.r.o. a je tak podnikatelským plánem pro potřeby případného začínajícího podnikatele.

 10. Dlouhodobý majetek v mezinárodně uznávaných účetních systémech

  OpenAIRE

  Oplt, Lukáš

  2008-01-01

  This work deals with accounting treatment of tangible and intangible assets in International financial reporting standards (IFRS). It illustrates main problems and various methods when accounting for assets. Where deemed appropriate it indicates the accounting treatment of US GAAP. First chapter is concerned with general description of accounting harmonization and the Framework of IFRS. Second chapter deals with IAS 16 -- Property, plant and equipment. Third chapter identifies main difference...

 11. Vliv alkoholu na zdraví

  OpenAIRE

  Kohoutová, Iva

  2012-01-01

  Impact of alcohol on health Abstract According to World Health Organisation about 3 % of all deaths in the world are alcohol- -related. The Czech Republic has continuously high per capita alcohol consumption which is conected not only to health risks possibly leading to disability, permanent disability or to premature death. But also has social and economic impacts. Problematic drinking can decrease work performance which can lead to unemployment, it also increases risk of criminality and cau...

 12. Dlouhodobý monitoring změn tenzoru napjatosti v masivu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kaláb, Zdeněk; Knejzlík, Jaromír; Rambouský, Zdeněk

  2011-01-01

  Roč. 18, č. 1 (2011), s. 73-82 ISSN 1803-1447 R&D Projects: GA ČR GA105/09/0089 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : Jeroným Mine in Čistá * CCBM probe * long term monitoring * stress tensor changes Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure www.caag.cz

 13. Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostích ocelí

  OpenAIRE

  Křemen, Jan

  2010-01-01

  Diplomová práce se zabývá vlivem žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Žárové zinkování nepříznivě ovlivňuje mechanické vlastnosti vysokopevnostních ocelí. Tato práce se také zabývá vlivem žárového zinkování na tvrdost vysokopevnostních ocelí. Úkolem je posoudit do jaké meze kluzu lze oceli zinkovat. This thesis deals with the influence of hod dip galvanizing on properties of high-strenght steel. Galvanizing adversely affects the mechanical properties of high-strenght s...

 14. Umělá inteligence

  OpenAIRE

  Ragas, Luděk

  2017-01-01

  Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě, expertní systémy a genetické algoritmy. Na závěr téze popisuje vliv umělé inteligence na společnost a její pozici v ní. The aim of this bachelor thesis is to provide insight into the extensive field of artificial intelligence. At first, th...

 15. Motorická výkonnost závodníků Muay-Thai

  OpenAIRE

  Bělský, Dalibor

  2006-01-01

  Název práce: Motorická yýkonnost závodníků Muay-Thai Title: Motor performance ofMuay-Thai competitors Cíl práce: Cílem diplomové práce je na základě standardizované baterie obecných motorických testů porovnat obecnou motorickou výkonnost závodníků Muay - Thai (Thajského boxu) a posoudit vliv této motorické výkonnosti na výkonnost specifickou. Metoda: Všichni závodníci byli měřeni stejnou baterií testů. Použitá baterie testů obsahuje: člunkový běh 4x10m, počet shybů, leh/sed za lmin., skok dal...

 16. Zhodnocení účelnosti procesu EIA|

  OpenAIRE

  Vávrová, Adéla

  2007-01-01

  Cílem této bakalářské práce je analýza účelnosti procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První část této práce se zabývá procesem EIA v souvislosti s ekonomickou teorií. Následující část je zaměřena na historii EIA a legislativu, která se vztahuje k procesu EIA v rámci České republiky i Evropské unie. Analytická část obsahuje celonárodní statistiky EIA od jejího zavedení v naší zemi a dále zahrnuje dvě případové studie.

 17. Vliv geologického substrátu na diverisitu měkkýších společenstev

  OpenAIRE

  Krajinčáková, Lucie Linda

  2011-01-01

  Molluscan populations are influenced by various factors of environment where they occur. In my work I am taking particular atention of soil properties, which are directly influenced by the geological substrate, and of course other factors which are with soil properties either directly or indirectly related. The important benchmarks are especially moisture, pH, calcium content and vegetation cover. This bachelor thesis also deals with utilization of calcium salts. Geological substrate is close...

 18. Vliv železničního hluku na cenu bydlení v Praze: studie hedonické ceny

  OpenAIRE

  Šebková, Veronika

  2010-01-01

  The aim of this diploma thesis is to determine what is the effect of the train noise on prices of properties in Prague. This influence is investigated by using the method of hedonic price. The theoretical part is devoted not only to the problematic of the train noise and its physical properties but also to its impact on humans and the prices of apartments. Then the train noise is specified as well as its issuers and the ways in which it is possible to defend from the negative effects of the i...

 19. Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti

  OpenAIRE

  Šimeček, Oto

  2013-01-01

  Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České republice a v Osmaneli/Bilecik, Turecku. Výzkum je založen na metodě VSM08 dle Geerta Hofsteda. Výstupem by mělo být shrnutí rozdílů firemní kultury a doporučení ohledně možností offshore outsourcingu do Turecka pro české firmy s ohledem na rozdílnost managementu. The aim of ...

 20. Vliv existencialismu na výchovu

  OpenAIRE

  Sál, Petr

  2015-01-01

  The theme of this thesis is to describe the development of the philosophical basis for the emergence of existentialism by Jean-Paul Sartre and subsequently explore this philosophical model. Then the work proceeds to the thought experiment and creates an outline of the teacher's competence, which would include the philosophy of Jean-Paul Sartre. The basic question, which this thesis should answer, is whether it is possible to apply a philosophical approach of existentialism, especially early p...

 1. Vliv reklamy na děti

  OpenAIRE

  Francová, Jana

  2010-01-01

  First chapter is engaged in advertisement as an instrument of marketing mix, second chapter is focused on preschool children as a target group of consumers. The object of third chapter is advertisement which is focused on these children. The analytic part studies how much advertisement influences these children as well as compares acquired results with the theory.

 2. VLIV NANOČÁSTIC NA ROSTLINY

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cyrusová, Tereza; Podlipná, Radka; Vaněk, Tomáš

  2015-01-01

  Roč. 109, č. 4 (2015), s. 276-280 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH11047; GA MŠk(CZ) LD14100 Institutional support: RVO:61389030 Keywords : nanoparticles * nanomaterials * phytotoxicity Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality Impact factor: 0.279, year: 2015 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2015_04_276-280.pdf

 3. Smáčivost povrchových úprav DPS

  OpenAIRE

  Minář, Jan

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá měřením smáčecích charakteristik pomocí metody smáčecích vah u vzorků různých povrchových úprav od firmy Gatema. Věnuje se vlivu izotermálního stárnutí a přetavovacích procesů na smáčecí charakteristiky povrchových úprav ENIG, bezolovnatý HAL a imerzní cín. U povrchové úpravy imerzním cínem je sledován vliv intermetalické vrstvy na celkovou smáčivost. Dále se zabývá smáčivostí vrstvy niklu, po odstripování zlata, u povrchové úpravy ENIG. This bachelor’s thes...

 4. Studium vlastností cementových betonů při působení vysokých teplot

  OpenAIRE

  Žák, Michal

  2016-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na chování cementových betonů při působení vysokých teplot. V teoretické části byly popsány procesy, které probíhají v betonu při teplotním zatížení a vliv tohoto zatížení na mechanické a fyzikální vlastnosti betonu. Popsány byly doporučení pro zkoušení fyzikálních a mechanických vlastností podle RILEM TC. V experimentální části byly vyrobeny receptury s kamenivem moravská droba, s amfibolitickým kamenivem a s přídavkem polypropylenových vláken nebo celulózových vl...

 5. Environmentální aspekty provozu vozů na CNG

  OpenAIRE

  Raiskup, Martin

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce je zaměřená na téma environmentální aspekty provozu vozů na CNG. Nejprve je představen zemní plyn jako palivo pro spalovací motory. Jsou zhodnoceny jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány jednotlivé spalovací systémy a komponenty motoru na stlačený zemní plyn. Hlavní část práce je zaměřená na ekologii. Je popsán vliv na životní prostředí u spalování stlačeného zemního plynu v porovnání s konvenčními palivy. Toto porovnání je provedeno také podle objektivnější Well to W...

 6. Na fundamentech založená obchodní strategie pro forex

  OpenAIRE

  Šebek, Jiří

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie pro mezinárodní devizový trh. Cílem práce je dosáhnout uspokojivých obchodních výsledků za pomoci kombinace technické a fundamentální analýzy. Práce zahrnuje uvedení do teoretických základ mezinárodního devizového trhu, podstatu technické a fundamentální analýzy a vliv jednotlivých makroekonomických ukazatel na hodnotu měny. Primárním obsahem práce je návrh obchodní strategie. V závěru práce je obsaženo ověření vhodnosti navržené metod...

 7. Komparace metod odpisování a jejich vliv na základ daně vybrané účetní jednotky

  OpenAIRE

  Rýdlová, Radka

  2015-01-01

  This bachelor thesis deals with the issues of account and tax depreciation long-term material property according to regulations valid in the Czech Republic. In literary research of this thesis, there is long-term material property specified, ways of its obtaining and valuation, methods of depreciation according to tax and account point of view. Own work is oriented on calculation depreciation specified property of the company TS Ledeč nad Sázavou Inc. and review impact of depreciation on tax ...

 8. Fyziologie glutamátu, dlouhodobá potenciace, schizofrenie a paměť

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stuchlík, Aleš; Svojanovská, Markéta

  2014-01-01

  Roč. 63, č. 2 (2014), s. 84-91 ISSN 1210-6313 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-03627S; GA MZd(CZ) NT13386; GA MŠk(CZ) LH14053 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M200111204 Institutional support: RVO:67985823 Keywords : glutamate * memory * NMDA receptors Subject RIV: FH - Neurology

 9. Vliv Cloud Computingu na Supply Chain Management

  OpenAIRE

  Karkošková, Soňa

  2013-01-01

  Master thesis "Impact of Cloud Computing on Supply Chain Management" analyses the provisioning of IT resources in the form of cloud computing services and their impact on supply chain management environment. Attention is focused particularly on providing SaaS model of public applications delivery. The Cloud SCM implementation offers many advantages especially for small and medium sized companies. In this thesis I analysed the specifics of the deployment of Cloud SCM in highly unstable market ...

 10. VLIV REKLAMY NA STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

  OpenAIRE

  ČERSTVÁ, Michaela

  2007-01-01

  Abstract Influence of commercials advertisement on eating habits of children The bachelor work summarizes basic information on healthy nourishment and the influence of the advertisement on teenage children's feeding. Theoretical part is concentrated on basic information on rational nutrition, advertising and its impact on school children. Rational nutrition is characterized with proportional food intake, which is composed ideally from the point of view of quantity and quality. Regular and var...

 11. Oprava klínovitosti vzorků pro měření v laserové spektroskopii

  OpenAIRE

  Schiffer, Štěpán

  2016-01-01

  Jednou z oblastí využití metody LIBS je tvorba chemických map zkoumaných vzorků. Významný vliv na přesnost měření touto metodou má vzdálenost mezi čočkou a povrchem vzorku. U klínovitých vzorků se tato vzdálenost v průběhu experimentu mění a výrazně tak snižuje kvalitu vytvořených chemických map. V této bakalářské práci je navržena a experimentálně ověřena metoda, kterou je možné klínovitost vzorku kompenzovat. Součástí práce je popis teoretických základů laserové spektroskopie a přehled někt...

 12. Dlouhodobý hmotný majetek - srovnání ČR a IFRS

  OpenAIRE

  Eckertová, Zuzana

  2010-01-01

  The thesis deals with recognition and valuation of long-term tangible assets in terms of International Financial Reporting Standards and the Czech legislation. The main objective of this study is to find the most characteristic differences between the mentioned adaptations and consequently their assessment.

 13. Dlouhodobý hmotný majetek dle IAS/IFRS a českých předpisů/Fixed Assets according to IAS/IFRS and Czech Legislation

  OpenAIRE

  Sladká, Ludmila

  2009-01-01

  Diploma paper deals with questions of the tangible assets. The first chapter contains determination of the tangible assets and its measurement in term of generally accepted acccounting principles and analyses the depreciation policies. The second chapter focus on the tangible assets in term of International financial reporting standards (IAS/IFRS) especially according to IAS 16 Property, plants and equipment and IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations. The third ch...

 14. Vliv aplikace biouhlu na výskyt AOSB

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krištůfek, Václav; Diviš, J.; Marečková, M.; Kopecký, J.; Pilsová, A.; Klimešová, B.

  2015-01-01

  Roč. 63, č. 3 (2015), s. 74-76 ISSN 0139-6013 R&D Projects: GA MZe QJ1210359 Grant - others:GA MŠk(CZ) LD13003; GA MŠk(CZ) EE2.3.45.0002 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : potato * susceptible cultivars * biochar * Streptomyces scabiei Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection

 15. Olfaktorický marketing a jeho vliv na prodej

  OpenAIRE

  Šimáčková, Pavla

  2018-01-01

  The Bachelor's Thesis entitled "Olfactory marketing and its sales impact" addresses the marketing possibilities of our olfactory sense utilisation in marketing. This Thesis is divided into three parts. The first part is supposed to put the readers in the context of the field. It tries to provide the readers with sensory marketing overview since the olfactory marketing is its subcategory. This theoretical part of Thesis includes concepts relating to human sensory perception, a definition of se...

 16. Evidence a účetní oceňování zásob v obchodním podniku

  OpenAIRE

  Křepelková, Lucie

  2008-01-01

  Cílem diplomové práce je proniknout do problematiky evidence a účetního oceňování zásob. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce se věnuje významu a charakteristice zásob podle právní úpravy v ČR, Mezinárodních účetních standardů a amerických US GAAP. Dále popisuje různé způsoby evidence zásob a modely účetního zobrazení zásob vlastní výroby a jejich vliv na účetní výkazy. Kapitola oceňování zásob je stěžejní částí diplomové práce, kde jsou přesně vymezeny zásady oceňování a předev...

 17. Thermal Property Engineering: Exploiting the Properties of Ceramic Nanocomposites

  Science.gov (United States)

  2018-03-01

  ARL-TR-8308 ● MAR 2018 US Army Research Laboratory Thermal Property Engineering : Exploiting the Properties of Ceramic...return it to the originator. ARL-TR-8308 ● MAR 2018 US Army Research Laboratory Thermal Property Engineering : Exploiting the...2015 – Dec 31 2017 4. TITLE AND SUBTITLE Thermal Property Engineering : Exploiting the Properties of Ceramic Nanocomposites 5a. CONTRACT NUMBER 5b

 18. Intellectual Property.

  Science.gov (United States)

  Swinson, John V.

  2000-01-01

  Intellectual property is a term that covers a number of different rights. Considers issues such as what are the basic forms of intellectual property; who owns the intellectual property created by a teacher; who owns intellectual property created by students; and use of downloaded materials from the internet. (Author/LM)

 19. Korejská vlna a její vliv v Japonsku

  OpenAIRE

  Lorenzová, Adéla

  2017-01-01

  The purpose of this thesis is to examine a new phenomenon of South Korean popular culture known as the Korean Wave (Hallyu) and its spread across East Asia, particularly Japan. First chapter analyses South Korea's historical and political background which lead to the emergence of this pheonemonen, and also examines Japan-Korea relations in the past century. It explains the meaning of Hallyu and how this term was first used. Lastly it focuses on the spread and reception of Hallyu in East Asia....

 20. Vliv serotoninu na oxidativní vzplanutí neutrofilů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Číž, Milan; Čížová, Hana; Okénková, K.; Jančinová, V.; Drábiková, K.; Nosál, R.; Lojek, Antonín

  2006-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2006), s. 29-30 ISSN 1212-3536. [Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů /23./, Kongres českých a slovenských imunologů /11./. 25.10.2006-28.10.2006, Hradec Králové] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA524/04/0897 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507 Keywords : serotonin * chemiluminescence * neutrophils Subject RIV: BO - Biophysics

 1. Vliv rodiny na trestnou činnost mladistvých

  OpenAIRE

  BŘEZOVSKÁ, Martina

  2007-01-01

  This work is focused on problems of function ability of family and its influence on successful education of children and youth. The aim of this work is to map main factors that influence youth's criminality, such as types of families, to confirm and compare current knowledge with actual status of investigated groups of convicted youth, to learn which type of families influence the most behaviour and act of youths negatively, which criminal activity is caused by children and youths from these ...

 2. Vliv kineziotapingu na svalovou aktivitu ramenního pletence

  OpenAIRE

  Dvořáková, Petra

  2011-01-01

  Kinesiotaping is a new method used for an extremely wide range of clinical conditions. Kinesiotaping is established in sport for treatment and prevention of injury and offers therapists a new treatment possibility of muskuloskeletal injuries and disorders. There are used elastic permeable and water-resistant adhesive tapes of different colours. Elasticity of the tape maintains the patient's full mobility. This is the decisive advantage compared with the previous treatment taping methods. The ...

 3. Elastic properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ledbetter, H.M.

  1983-01-01

  This chapter investigates the following five aspects of engineering-material solid-state elastic constants: general properties, interrelationships, relationships to other physical properties, changes during cooling from ambient to near-zero temperature, and near-zero-temperature behavior. Topics considered include compressibility, bulk modulus, Young's modulus, shear modulus, Poisson's ratio, Hooke's law, elastic-constant measuring methods, thermodynamic potentials, higher-order energy terms, specific heat, thermal expansivity, magnetic materials, structural phase transitions, polymers, composites, textured aggregates, and other-phenomena correlations. Some of the conclusions concerning polycrystalline elastic properties and their temperature dependence are: elastic constants are physical, not mechanical, properties which relate thermodynamically to other physical properties such as specific heat and thermal expansivity; elastic constants at low temperatures are nearly temperature independent, as required by the third law of thermodynamics; and elastic constants can be used to study directional properties of materials, such as textured aggregates and composites

 4. Vliv UV záření na změnu mechanických parametrů lidské kůže

  OpenAIRE

  Mazouchová, Denisa

  2014-01-01

  Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Denisa Mazouchová Supervizor: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of ultraviolet radiation on the change the mechanical parameters of human skin This diploma thesis deals in theoretical part with the properties of human skin, the characteristics of the UV radiation and its effects on human skin. The practical part of the thesis focuses on the i...

 5. Valuation of Property.

  Science.gov (United States)

  Bodley, Joanne H.; Goodenough, Linda

  This report describes property tax revenues and assessment rates for all 50 States during 1966. The following information is summarized by State and by class of property: (1) The total valuation and the taxable valuation of property subject to local general property taxation and the percent distribution of total valuation by class of property; (2)…

 6. Contested Property Claims

  DEFF Research Database (Denmark)

  Property relations are such a common feature of social life that we can sometimes forget the immense complexity of the web of laws, practices, and ideas that allow a property regime to function smoothly. But we are quickly reminded of this complexity when social conflict over property erupts. When...... social actors confront a property regime – for example by squatting – they enact what can be called ‘contested property claims’. These confrontations raise crucial issues of social justice and show the ways in which property conflicts often reflect wider social conflicts. Through a series of case studies...... from across the globe, this multidisciplinary anthology exploring contested property claims brings together works from anthropologists, legal scholars, and geographers, who show how disagreements give us a privileged window onto how property regimes function and illustrates the many ways...

 7. Contested Property Claims

  DEFF Research Database (Denmark)

  Property relations are such a common feature of social life that the complexity of the web of laws, practices, and ideas that allow a property regime to function smoothly are often forgotten. But we are quickly reminded of this complexity when conflict over property erupts. When social actors...... confront a property regime – for example by squatting – they enact what can be called ‘contested property claims’. As this book demonstrates, these confrontations raise crucial issues of social justice and show the ways in which property conflicts often reflect wider social conflicts. Through a series...... of case studies from across the globe, this multidisciplinary anthology brings together works from anthropologists, legal scholars, and geographers, who show how exploring contested property claims offers a privileged window onto how property regimes function, as well as an illustration of the many ways...

 8. Komunikace závěrů auditu IT procesu prostřednictvím nástrojů systémového myšlení

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Dalihod

  2014-12-01

  Full Text Available Cílem článku je analyzovat výhody použití nástrojů systémového myšlení při sdělování výsledků interního auditu komunikované auditorem směrem k managementu. Audit je chápán jako nezávislá, objektivní a poradenská činnost, určená pro vytvoření přidané hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. V tomto rámci je navržen systémový archetyp jako obecný model kauzálních smyček a na jeho základě následně vytvořen systémově dynamický model stavů a toků, jenž je aplikovatelný pro účely auditu všech procesů "osvědčených postupů" COBIT. Systémovým přístupem v rámci COBIT autor ilustruje možnost ukázat jiný pohled než je tomu u tradičních lineárních přístupů, kterými nelze zcela vyřešit dlouhodobé problémy v oblasti interního auditu.

 9. Optimization of mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of wrought Ti-3Cu alloy by heat treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mianmian Bao

  2018-03-01

  Full Text Available Previous study has shown that Ti-3Cu alloy shows good antibacterial properties (>90% antibacterial rate, but the mechanical properties still need to be improved. In this paper, a series of heat-treatment processes were selected to adjust the microstructure in order to optimize the properties of Ti-3Cu alloy. Microstructure, mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of wrought Ti-3Cu alloy at different conditions was systematically investigated by X-ray diffraction, optical microscope, scanning electron microscope, transmission electron microscopy, electrochemical measurements, tensile test, fatigue test and antibacterial test. Heat treatment could significantly improve the mechanical properties, corrosion resistance and antibacterial rate due to the redistribution of copper elements and precipitation of Ti2Cu phase. Solid solution treatment increased the yield strength from 400 to 740 MPa and improved the antibacterial rate from 33% to 65.2% while aging treatment enhanced the yield strength to 800–850 MPa and antibacterial rate (>91.32%. It was demonstrated that homogeneous distribution and fine Ti2Cu phase plays a very important role in mechanical properties, corrosion resistance and antibacterial properties.

 10. Optimization of mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of wrought Ti-3Cu alloy by heat treatment.

  Science.gov (United States)

  Bao, Mianmian; Liu, Ying; Wang, Xiaoyan; Yang, Lei; Li, Shengyi; Ren, Jing; Qin, Gaowu; Zhang, Erlin

  2018-03-01

  Previous study has shown that Ti-3Cu alloy shows good antibacterial properties (>90% antibacterial rate), but the mechanical properties still need to be improved. In this paper, a series of heat-treatment processes were selected to adjust the microstructure in order to optimize the properties of Ti-3Cu alloy. Microstructure, mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of wrought Ti-3Cu alloy at different conditions was systematically investigated by X-ray diffraction, optical microscope, scanning electron microscope, transmission electron microscopy, electrochemical measurements, tensile test, fatigue test and antibacterial test. Heat treatment could significantly improve the mechanical properties, corrosion resistance and antibacterial rate due to the redistribution of copper elements and precipitation of Ti 2 Cu phase. Solid solution treatment increased the yield strength from 400 to 740 MPa and improved the antibacterial rate from 33% to 65.2% while aging treatment enhanced the yield strength to 800-850 MPa and antibacterial rate (>91.32%). It was demonstrated that homogeneous distribution and fine Ti 2 Cu phase plays a very important role in mechanical properties, corrosion resistance and antibacterial properties.

 11. Microstructure, mechanical properties, bio-corrosion properties and antibacterial properties of Ti–Ag sintered alloys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chen, Mian [Key Lab. for Anisotropy and Texture of Materials, Education Ministry of China, Northeastern University, Shenyang 110819 (China); Zhang, Erlin, E-mail: zhangel@atm.neu.edu.cn [Key Lab. for Anisotropy and Texture of Materials, Education Ministry of China, Northeastern University, Shenyang 110819 (China); Zhang, Lan [State Key Laboratory for Mechanical Behavior of Materials, Xi' an Jiaotong University, Xi' an 710049 (China)

  2016-05-01

  In this research, Ag element was selected as an antibacterial agent to develop an antibacterial Ti–Ag alloy by a powder metallurgy. The microstructure, phase constitution, mechanical properties, corrosion resistance and antibacterial properties of the Ti–Ag sintered alloys have been systematically studied by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), compressive test, electrochemical measurements and antibacterial test. The effects of the Ag powder size and the Ag content on the antibacterial property and mechanical property as well as the anticorrosion property have been investigated. The microstructure results have shown that Ti–Ag phase, residual pure Ag and Ti were the mainly phases in Ti–Ag(S75) sintered alloy while Ti{sub 2}Ag was synthesized in Ti–Ag(S10) sintered alloy. The mechanical test indicated that Ti–Ag sintered alloy showed a much higher hardness and the compressive yield strength than cp-Ti but the mechanical properties were slightly reduced with the increase of Ag content. Electrochemical results showed that Ag powder size had a significant effect on the corrosion resistance of Ti–Ag sintered alloy. Ag content increased the corrosion resistance in a dose dependent way under a homogeneous microstructure. Antibacterial tests have demonstrated that antibacterial Ti–Ag alloy was successfully prepared. It was also shown that the Ag powder particle size and the Ag content influenced the antibacterial activity seriously. The reduction in the Ag powder size was benefit to the improvement in the antibacterial property and the Ag content has to be at least 3 wt.% in order to obtain a strong and stable antibacterial activity against Staphylococcus aureus bacteria. The bacterial mechanism was thought to be related to the Ti{sub 2}Ag and its distribution. - Highlights: • Ti–Ag alloy with up to 99% antibacterial rate was developed by powder metallurgy. • The effects of the Ag powder size and the Ag content on the

 12. Physical properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1976-01-01

  Research activities into the physical properties of metals and ceramics at Lawrence Berkeley Laboratory during 1976 are reported. Topics covered include: high field superconductivity; microstructure and mechanical behavior of ceramics, glass-metal, and ceramic-metal systems; high temperature reactions; relation of microstructure to properties in ceramics; and structure and properties of carbon materials and composite materials

 13. 31 CFR 515.311 - Property; property interests.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 31 Money and Finance: Treasury 3 2010-07-01 2010-07-01 false Property; property interests. 515.311 Section 515.311 Money and Finance: Treasury Regulations Relating to Money and Finance (Continued) OFFICE... way of limitation, money, checks, drafts, bullion, bank deposits, savings accounts, debts...

 14. Property rights, productivity and common property resources

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markussen, Thomas

  2008-01-01

  This paper uses data from the 2003/04 Cambodia Household Socioeconomic Survey to investigate the effects of property rights to land. Plots held with a paper documenting ownership in rural Cambodia are found to have higher productivity and land values than other plots, while property rights have...

 15. Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Pernica

  2013-10-01

  Full Text Available The property evaluation in Czech compulsorily done accountancy is based on the principle of historical cost which does not allow to convey the current property value. The article describes the research carried out in order to bring the methodology of future updating of property valuation by real value up to date. The aim of research was to gain information from the corporations regarding their long-term corporeal depreciable goods and chattels – corporation car fleet and assesment of the criteria importance which influence upon their decisionmaking about purchasing these goods and chattels. The questionnaire was divided into two parts. The first part contained information on respondents. The other part was oriented towards the criteria – fuel consumption, performance, torque, attainable speed, acceleration, ecological loading, active and passive security, operational reliability, length of guarantee and brand. The respondents evaluated the criteria within the evaluation scale. The results of two criteria, active security and operational reliability, were increasing, i.e. frequencies of answers created increasing function. These two criteria sets were beside and thus excluded. The authors took into account the other nine criteria sets. The calculated value of statistics is less than a critical value of a test on the level of significance of 1 per cent, and thus it is possible to allege that all distributional functions equal or if you like the sets can be considered as the choice of the same basic set. If the same test is applied on particular sets, it is obvious that there is not a substantial difference between respondents’ answers, i.e. the size of private corporation and the fact if it is a private or public organization do not play any role. The research showed that the problems of customers’ purchasing behaviour and perception of utility value and subsequently property valuation by real value is up-to-date and both

 16. Equivalence properties for the Radon-Nikodym property types and ...

  African Journals Online (AJOL)

  We show that the types I- and II-Λ-Radon-Nikodym Property of Banach spaces on the one hand, and the I- and II-Λ-Complete Continuity Property on the other, are equivalent properties whenever Λ is an ordering subset of a discrete abelian group. Mathematics Subject Classification (2000): Primary 46E40, 46G10; ...

 17. Can listed property shares be a surrogate for direct property investment behaviour?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douw Boshoff

  2012-03-01

  Full Text Available The listed property sector in South Africa has grown to a size which could be considered to be a good representation of the income producing property market in general. Stock market listed property investment funds offer the opportunity to compare indirect property investment to direct property investment, which could bridge the gap between irrational investment behaviour and intrinsic asset values. This study investigates the relationship between listed property share prices and the property values in listed property funds. The share prices are correlated with various factors, such as the accounting ratios of the companies, the financial statements of the companies and general economic variables. The outcome of the study is an explanation of the behaviour of listed property shares, and its relationship to the direct property market and the general economy. This would assist in the explanation of market behaviour and provides the opportunity to more accurately predict portfolio asset values, which might be used in the valuation of individual real estate assets.

 18. Microstructure, mechanical properties, bio-corrosion properties and antibacterial properties of Ti-Ag sintered alloys.

  Science.gov (United States)

  Chen, Mian; Zhang, Erlin; Zhang, Lan

  2016-05-01

  In this research, Ag element was selected as an antibacterial agent to develop an antibacterial Ti-Ag alloy by a powder metallurgy. The microstructure, phase constitution, mechanical properties, corrosion resistance and antibacterial properties of the Ti-Ag sintered alloys have been systematically studied by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), compressive test, electrochemical measurements and antibacterial test. The effects of the Ag powder size and the Ag content on the antibacterial property and mechanical property as well as the anticorrosion property have been investigated. The microstructure results have shown that Ti-Ag phase, residual pure Ag and Ti were the mainly phases in Ti-Ag(S75) sintered alloy while Ti2Ag was synthesized in Ti-Ag(S10) sintered alloy. The mechanical test indicated that Ti-Ag sintered alloy showed a much higher hardness and the compressive yield strength than cp-Ti but the mechanical properties were slightly reduced with the increase of Ag content. Electrochemical results showed that Ag powder size had a significant effect on the corrosion resistance of Ti-Ag sintered alloy. Ag content increased the corrosion resistance in a dose dependent way under a homogeneous microstructure. Antibacterial tests have demonstrated that antibacterial Ti-Ag alloy was successfully prepared. It was also shown that the Ag powder particle size and the Ag content influenced the antibacterial activity seriously. The reduction in the Ag powder size was benefit to the improvement in the antibacterial property and the Ag content has to be at least 3wt.% in order to obtain a strong and stable antibacterial activity against Staphylococcus aureus bacteria. The bacterial mechanism was thought to be related to the Ti2Ag and its distribution. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 19. Vliv časné nutriční podpory a rehabilitace během akutního onemocnění na následnou soběstačnost a tělesnou kondici u geriatrických pacientů - prospektivní dlouhodobá studie

  OpenAIRE

  Dědková, Zuzana

  2018-01-01

  - Effect of clinical nutrition and physiotherapy in acutely ill geriatric patients on self-sufficiency and physical condition - prospective longitudinal study Background & aims: Acute internal disease of the elderly often leads to loss of muscle mass and self-sufficiency. Reversal of muscle tissue, especially in geriatric patients, is very difficult and thus can an acute illness leads to necessity a second person helping a form of subsequent social care at home or in institutions aftercare. T...

 20. The impact of competition in physical activity and sport on the self-perception of individuals with physical disabilities [Vliv soutěžení při pohybové aktivitě a sportu na sebehodnocení jedinců s tělesným postižením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2011-03-01

  self-perception as a whole. Quality of life was also seen, in some studies, to be an additional reference for comparison. The inclusion of competition had no significant effect on these relationships of selfperception. However, individuals competing at an elite or world class level showed significantly higher self-perception than all other groups. When able-bodied studies were compared, similar trends were found in both overall difference in self-perception and differences seen between competition levels. CONCLUSIONS: Findings show that competition should be included in physical activity and sport programs, for individuals with physical disabilities, only if it results in an increase in positive experiences for the participants. Participation in physical activity and sport programs contribute to an improvement in the quality of life of individuals with physical disabilities.[VÝCHODISKA: Zapojení do pohybové aktivity je jednou z tradičních strategií ke zlepšení kvality lidského života. Aplikování této strategie je již hodně publikačně doloženo. Proto bude příspěvek pohybové aktivity ke kvalitě života, sebevnímaní a sebehodnocení obsahem předložené práce. CÍLE: Cílem studie bylo analyzovat současné publikace hodnotící vliv účasti ve sportu a organizované pohybové aktivitě na sebehodnocení a kvalitu života jedinců s tělesným postižením. METODIKA: Literární zdroje byly vyhledávány prostřednictvím informačních databází Pubmed, Sport Discus, Medline, APAQ archives a European Journal of Adapted Physical Activity archives z let 1990–2009 a vybírány podle zaměření na analýzu vztahů mezi sebehodnocením, kvalitou života a pohybovou aktivitou a sportem u jedinců s tělesným postižením. Vyhledávání podle stanovených klíčových slov odhalilo 274 článků. Celkem 40 z nich obsahovalo úplné a validní informace k požadované analýze. Pro komparační analýzu výsledků bylo použito 9 z nich.

 1. Endogenous property rights

  NARCIS (Netherlands)

  Dari-Mattiacci, G.; Guerriero, C.

  2014-01-01

  Albeit the relevance of property rights is well known, their determinants are still poorly understood. When property is fully protected, some buyers with valuation higher than that of original owners are inefficiently excluded from trade due to transaction costs. When protection of property is weak,

 2. Vliv cestovního ruchu na ekonomiku Rakouské republiky

  OpenAIRE

  Míšková, Hana

  2010-01-01

  The thesis analyses the effects of tourism on Austrian national economy. It focuses on two aspects, the influence of tourism on the gross domestic product and the employment. The thesis summarizes the use of European Union structural funds for the development of tourism and compares the position of single provinces (Bundesländer) in both Austria's national economy and tourism. It explores the possibilities of tourism building up the less developed regions and translates Austrian experience wi...

 3. Vliv běhu naboso na kinetiku běhu

  OpenAIRE

  Bezemek, Denis

  2017-01-01

  Title: The influence of barefoot running on running kinetics. Objectives: The aim of this work is to assess the influence of different footwear (regular running shoes, barefoot footwear and barefoot running) on footstrike (rear-foot strike, mid-foot strike and fore-foot strike) during running and evaluate the action of reaction forces in different types of footstrike. Methods: In this study participated 11 runners (only men), who were divided in three groups based on their preferred footwear....

 4. Vliv cestovního ruchu na ekonomiku Číny

  OpenAIRE

  Osetrova, Maria

  2008-01-01

  Nowadays tourism is a very important economic sphere. It brings a lot of finance to the tourist destinations and employes a many people. The growth of tourism is very high now. The biggest growth is in China. Tourism has not only a direct influence of economy. Tourism also influences the work in other braches and inderectly influence the employment there. The main goal of this work is to find out advantages and disadvantages of the tourism and sum up the influence of tourism on economy.

 5. Vliv reklamy na životní způsob osob

  OpenAIRE

  SUCHNOVÁ, Silvie

  2009-01-01

  This thesis, named Effect of Advertising on People's Lives, is a small probe into the big world of media. Primarily, it deals with advertising and people's ways of living. Both the theme of advertising and the theme of life way are vast subjects. For this reason, I had delimitated some individual sections and I focused on them. In the field of advertising I pursued effects of TV advertisements. In the field of life way I pursued eating, free time passing, and some pathological phenomena occur...

 6. Vliv organizační struktury na ekonomickou strukturu podniku

  OpenAIRE

  Vaníková, Lucie

  2017-01-01

  The goal of the diploma thesis is to analyse the influence of an organizational structure on an economic structure of an organization. The theoretical part summarises basic features of responsibility accounting and tries to find out whether the economic structure is determined only by the organizational structure or by more features. The case of a change of the particular company´s organizational structure proves the influence of the organizational structure on the economic structure in pract...

 7. Výzkum dlouhodobých změn hodnot vegetačních indexů

  OpenAIRE

  Beránková, Petra

  2010-01-01

  The work deals with the issue of research of long-term changes of vegetation indices concretely indices NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). The first part is devoted to detailed analysis of domestic and foreign literature, which deals with the calculation and interpretation of vegetation indices values. The main theme of this work is to explore relation between temperature and NDVI changes and precipitation and NDVI changes over the period 1982-2006. These connections are examined ...

 8. 7 CFR 767.52 - Disposition of personal property from real estate inventory property.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 7 2010-01-01 2010-01-01 false Disposition of personal property from real estate..., personal property has been left on the real estate inventory property, the Agency will notify the former real estate owner and any known lienholders that the Agency will dispose of the personal property...

 9. 41 CFR 302-3.419 - For what property will my agency pay property management services?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 41 Public Contracts and Property Management 4 2010-07-01 2010-07-01 false For what property will my agency pay property management services? 302-3.419 Section 302-3.419 Public Contracts and Property....419 For what property will my agency pay property management services? Your agency will only pay for...

 10. Shape Manifestation of Respiration in the Axial System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eliška Slawiková

  2014-07-01

  . After processing of the measurement results, we found a significant superiority of the realized movement in the abdomen compared to the chest region, although this is more a 3D movement, which is given by the kinematic motion of the ribs to the sides. Movement is therefore spatially complex. Spirometric evaluation of the identified volumes is consistent with the measured changes in the shape of the trunk. Overall, it is not necessary to evaluate the results statistically, but case reviews – compare always “formula” realization of the respiratory maneuver that person. Tvarové projevy respirace v rámci axiálního systému Cílem práce bylo zhodnotit vliv respirace na tvarové změny axiálního systému. Náš přístup se zaměřuje podrobněji na analýzu dechových funkcí a jejich realizaci v rámci komplexu axiální systém – trup. Výsledky této pilotní studie využijeme jako poznatky pro další studium vztahu respirace a fyzioterapie. Nyní hledáme odpověď na otázku, na jaké úrovni lidského těla se odrazí vliv respirace a její využití ve fyzioterapii. Této pilotní studie se zúčastnili dvě ženy a jeden muž ve věku 25–40 let, kteří nebyli vybráni do studie podle předem daných podmínek. Shodnými charakteristickými rysy všech 3 probandů bylo sedavé zaměstnání spojené s nadměrnou psychickou zátěží, občasnou bolestí bederní páteře (nejčastěji po dlouhodobém sezení a absence akutního či chronického onemocnění dýchacích cest. Dalším společným prvkem účastníků byla absence strukturálních změn v oblasti páteře. V experimentu byl sledován maximální nádech a maximální výdech a také respirační manévr Kapalabhati, často používaný jako jeden ze základních jógových dechových cvičení. Pro detekci pohybu trupu během respiračního manévru jsme zvolily popis 3D topografie trupu metodou Qualisys. Zároveň byla spirometrem snímána změna objemů v čase, a to jak vydechovan

 11. Theory of the property valuation + valuation of specific property in Prague 6

  OpenAIRE

  Wurst, David

  2011-01-01

  The objective of Bachelor thesis is the definition of basic terms and methods used in the property valuation and the subsequent valuation of specific property. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to (description) describing the basic terms and bases needed for the valuation and characteristics of the most widely used methods of property valuation. In the practical part is going to be made the valuation of the specific property by the comp...

 12. Ochrana lignocelulózových materiálů aplikací par esenciálních olejů – posouzení vlivů těchto látek na jejich vlastnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Gojný, J.; Češek, B.; Mikala, O.; Milichovský, M.; Křůmal, Kamil; Večeřa, Zbyněk

  2014-01-01

  Roč. 69, 3-4 (2014), s. 93-97 ISSN 0031-1421 R&D Projects: GA MK DF11P01OVV028 Keywords : mechanical properties * optical properties * essential oils Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 13. Properties of mathematical objects (Goedel on classes, properties and concepts)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Materna, Pavel

  2007-01-01

  In terms of a sufficiently fine-grained theory we should distinguish between classes, properties and concepts. Since properties are best modeled as a kind of non-trivial intensions while mathematical objects are never non-trivial intensions we should not speak about properties of mathematical objects. When we do use the term property in mathematics (as Goedel did) we either mean classes, or the more fine-grained entities to be called concepts. In the latter case concepts have to be defined so that various distinct concepts could identify one and the same object. The notion of construction in transparent intensional logic makes it possible to construe concepts as abstract procedures. At the same time we have to distinguish between this notion and the notion of construction in constructivist systems: the former - unlike the latter - are objective and, therefore, acceptable for a realist

 14. Is [Rural] Property Tax Relevant?

  OpenAIRE

  Villaveces-Niño, Marta-Juanita

  2015-01-01

  The present document presents the general notions and the definition of property taxation and, as part of it, the working definition of rural property taxation emphasizing that property taxation is a matter of “property” and rural property taxation is linked with rural property, specifically with land ownership. In addition, the document presents some facts about the performance of property taxation based on a secondary source of cross-country analysis. In order to giv...

 15. Effect of extrusion processing on the microstructure, mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of Ti-Cu sintered alloys

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Erlin; Li, Shengyi; Ren, Jing; Zhang, Lan; Han, Yong

  2016-01-01

  Ti-Cu sintered alloys, Ti-Cu(S) alloy, have exhibited good anticorrosion resistance and strong antibacterial properties, but low ductility in previous study. In this paper, Ti-Cu(S) alloys were subjected to extrusion processing in order to improve the comprehensive property. The phase constitute, microstructure, mechanical property, biocorrosion property and antibacterial activity of the extruded alloys, Ti-Cu(E), were investigated in comparison with Ti-Cu(S) by X-ray diffraction (XRD), optical microscopy (OM), scanning electronic microscopy (SEM) with energy disperse spectroscopy (EDS), mechanical testing, electrochemical testing and plate-count method in order to reveal the effect of the extrusion process. XRD, OM and SEM results showed that the extrusion process did not change the phase constitute but refined the grain size and Ti 2 Cu particle significantly. Ti-Cu(E) alloys exhibited higher hardness and compressive yield strength than Ti-Cu(S) alloys due to the fine grain and Ti 2 Cu particles. With the consideration of the total compressive strain, it was suggested that the extrusion process could improve the ductility of Ti-Cu alloy(S) alloys. Electrochemical results have indicated that the extrusion process improved the corrosion resistance of Ti-Cu(S) alloys. Plate-count method displayed that both Ti-Cu(S) and Ti-Cu(E) exhibited strong antibacterial activity (> 99%) against S. aureus. All these results demonstrated that hot forming processing, such as the extrusion in this study, refined the microstructure and densified the alloy, in turn improved the ductility and strength as well as anticorrosion properties without reduction in antibacterial properties. - Highlights: • Hot extrusion refined the grain size and Ti 2 Cu phase significantly. • Hot extrusion increased the mechanical properties and the corrosion resistance. • The antibacterial properties was not affected by the hot process.

 16. Physical properties of nanorods

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krahne, Roman; George, Chandramohan [Istituto Italiano di Tecnologia, Genoa (Italy). Nanostructures; Manna, Liberato [Istituto Italiano di Tecnologia, Genoa (Italy). Nanochemistry; Morello, Giovanni [CNR, Lecce (Italy). Nanoscience Institute; Figuerola, Albert [Barcelona Univ. (Spain). Inst. de Nanociencia i Nanotecnologia; Deka, Sasanka [Delhi Univ. (India). Dept. of Chemistry

  2013-06-01

  Inorganic nanoparticles are among the most investigated objects nowadays, both in fundamental science and in various technical applications. In this book the physical properties of nanowires formed by nanoparticles with elongated shape, i.e. rod-like or wire-like, are described. The transition in the physical properties is analyzed for nanorods and nanowires consisting of spherical and rod-like nanoparticles. The physical properties of nanowires and elongated inorganic nanoparticles are reviewed too. The optical, electrical, magnetic, mechanical and catalytic properties of nanowires consisting of semiconductors, noble and various other metals, metal oxides properties and metal alloys are presented. The applications of nanorods and nanowires are discussed in the book.

 17. NIST/ASME Steam Properties Database

  Science.gov (United States)

  SRD 10 NIST/ASME Steam Properties Database (PC database for purchase)   Based upon the International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS) 1995 formulation for the thermodynamic properties of water and the most recent IAPWS formulations for transport and other properties, this updated version provides water properties over a wide range of conditions according to the accepted international standards.

 18. Nuclear materials thermo-physical property database and property analysis using the database

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jeong, Yeong Seok

  2002-02-01

  It is necessary that thermo-physical properties and understand of nuclear materials for evaluation and analysis to steady and accident states of commercial and research reactor. In this study, development of nuclear materials thermo-properties database and home page. In application of this database, it is analyzed of thermal conductivity, heat capacity, enthalpy, and linear thermal expansion of fuel and cladding material and compared thermo-properties model in nuclear fuel performance evaluation codes with experimental data in database. Results of compare thermo-property model of UO 2 fuel and cladding major performance evaluation code, both are similar

 19. Thermophysical Properties Program

  Science.gov (United States)

  1997-01-01

  This is a computer generated model of a ground based casting. The objective of the therophysical properties program is to measure thermal physical properties of commercial casting alloys for use in computer programs that predict soldification behavior. This could reduce trial and error in casting design and promote less scrap, sounder castings, and less weight. In order for the computer models to reliably simulate the details of industrial alloy solidification, the input thermophysical property data must be absolutely reliable. Recently Auburn University and TPRL Inc. formed a teaming relationship to establish reliable measurement techniques for the most critical properties of commercially important alloys: transformation temperatures, thermal conductivity, electrical conductivity, specific heat, latent heat, density, solid fraction evolution, surface tension, and viscosity. A new initiative with the American Foundrymens Society has been started to measure the thermophysical properties of commercial ferrous and non-ferrous casting alloys and make the thermophysical property data widely available. Development of casting processes for the new gamma titanium aluminide alloys as well as existing titanium alloys will remain a trial-and-error procedure until accurate thermophysical properties can be obtained. These molten alloys react with their containers on earth and change their composition - invalidating the measurements even while the data are being acquired in terrestrial laboratories. However, measurements on the molten alloys can be accomplished in space using freely floating droplets which are completely untouched by any container. These data are expected to be exceptionally precise because of the absence of impurity contamination and buoyancy convection effects. Although long duration orbital experiments will be required for the large scale industrial alloy measurement program that results from this research, short duration experiments on NASA's KC-135 low

 20. PHYSICOCHEMICAL PROPERTY CALCULATIONS

  Science.gov (United States)

  Computer models have been developed to estimate a wide range of physical-chemical properties from molecular structure. The SPARC modeling system approaches calculations as site specific reactions (pKa, hydrolysis, hydration) and `whole molecule' properties (vapor pressure, boilin...

 1. Using nonlinearity and spatiotemporal property modulation to control effective structural properties: dynamic rods

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Jon Juel; Blekhman, Iliya I.

  2007-01-01

  What are the effective properties of a generally nonlinear material or structure, whose local properties are modulated in both space and time? It has been suggested to use spatiotemporal modulation of structural properties to create materials and structures with adjustable effective properties......, and to call these dynamic materials or spatiotemporal composites. Also, according to theoretical predictions, structural nonlinearity enhances the possibilities of achieving specific effective properties. For example, with an elastic rod having cubical elastic nonlinearities, it seems possible to control......, and exemplified. Then simple approximate analytical expressions are derived for the effective wave speed and natural frequencies for one-dimensional wave propagation in a nonlinear elastic rod, where the spatiotemporal modulation is imposed as a high-frequency standing wave, supposed to be given. Finally the more...

 2. Optimization of mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of as-cast Ti-Cu alloys.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Erlin; Ren, Jing; Li, Shengyi; Yang, Lei; Qin, Gaowu

  2016-10-21

  Ti-Cu sintered alloys have shown good antibacterial abilities. However, the sintered method (powder metallurgy) is not convenient to produce devices with a complex structure. In this paper, Ti-Cu alloys with 2.0, 3.0 and 4.0 wt.% Cu were prepared in an arc melting furnace and subjected to different heat treatments: solid solution and ageing, to explore the possibility of preparing an antibacterial Ti-Cu alloy by a casting method and to examine the effect of Cu content. Phase identification was conducted on an XRD diffraction meter, and the microstructure was observed by a metallographic microscope, a scanning electron microscope (SEM) with energy disperse spectroscopy (EDS) and transmission electron microscopy (TEM). Microhardness and the compressive property of Ti-Cu alloys were tested, and the corrosion resistance and antibacterial activity were assessed in order to investigate the effect of the Cu content. Results showed that the as-cast Ti-Cu alloys exhibited a very low antibacterial rate against Staphylococcus aureus (S. aureus). Heat treatment improved the antibacterial rate significantly, especially after a solid and ageing treatment (T6). Antibacterial rates as high as 90.33% and 92.57% were observed on Ti-3Cu alloy and Ti-4Cu alloy, respectively. The hardness, the compressive yield strength, the anticorrosion resistance and the antibacterial rate of Ti-Cu alloys increased with an increase of Cu content in all conditions. It was demonstrated that homogeneous distribution and a fine Ti 2 Cu phase played a very important role in the mechanical property, anticorrosion and antibacterial properties. Furthermore, it should be pointed out that the Cu content should be at least 3 wt.% to obtain good antibacterial properties (>90% antibacterial rate) as well as satisfactory mechanical properties.

 3. The trespasses of property law.

  Science.gov (United States)

  Wall, Jesse

  2014-01-01

  The purpose of this article is to identify a limit to the appropriate application of property law to the use and storage of bodily material. I argue here that property law ought to be limited to protecting 'contingent rights' and that recent cases where property rights have been recognised in semen represent the application of property law beyond this limit. I also suggest how the law ought to develop in order to avoid the overextensive use of property law.

 4. 25 CFR 900.52 - What type of property is the property management system required to track?

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 25 Indians 2 2010-04-01 2010-04-01 false What type of property is the property management system...-DETERMINATION AND EDUCATION ASSISTANCE ACT Standards for Tribal or Tribal Organization Management Systems Property Management System Standards § 900.52 What type of property is the property management system...

 5. Thermochemical properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brewer, L.; Lamoreaux, R.H.; California Univ., Berkeley

  1980-01-01

  A critical review of thermodynamic properties of Mo-compounds is presented. Binary Mo-compounds, elemental Mo and binary Mo-alloys are considered. The thermodynamic properties include heat capacity enthalpy, gibbs free energy, entropy, vapor pressure, partial free energy of solution. Many values are given in the table form and some values are given in the text. The data used and the procedures applied to test the data are indicated in the text

 6. Handbook of nanomaterials properties

  CERN Document Server

  Luo, Dan; Schricker, Scott R; Sigmund, Wolfgang; Zauscher, Stefan

  2014-01-01

  Nanomaterials attract tremendous attention in recent researches. Although extensive research has been done in this field it still lacks a comprehensive reference work that presents data on properties of different Nanomaterials. This Handbook of Nanomaterials Properties will be the first single reference work that brings together the various properties with wide breadth and scope.

 7. Property in Nonhuman Primates

  Science.gov (United States)

  Brosnan, Sarah F.

  2011-01-01

  Property is rare in most nonhuman primates, most likely because their lifestyles are not conducive to it. Nonetheless, just because these species do not frequently maintain property does not mean that they lack the propensity to do so. Primates show respect for possession, as well as behaviors related to property, such as irrational decision…

 8. Swiss Property kontor = Offices of Swiss Property / kommenteerinud Tõnis Sõõrumaa

  Index Scriptorium Estoniae

  2015-01-01

  Swiss Property kontoriruumid Tallinnas Rotermanni 8. Sisekujunduse autorid Kätlin Ölluk, Tiina Kesküla, Katy Seppel, Aet Kiivet, Liina Rohtlaan, Marita Mätas, Lilian Esing, Kristin Boginski (Swiss Property); arhitektid Yoko Azukawa, Hanno Grossschmidt, Tomomi Hayashi

 9. Vliv motorických schopností a antropometrických měr na úspěšnost v závodech u 11 a 12letých hráček tenisu The influence of tennis motor abilities and anthropometric measures on the competition successfulness of 11 and 12 year-old female tennis players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tjaša Filipčič

  2005-02-01

  Full Text Available Soubor 75 mladých hráček tenisu ve věku 11 a 12 let byl zahrnut do výzkumného projektu s cílem zjistit vliv vybraných antropometrických údajů a tenisových motorických dovedností na úspěšnost v soutěžích mladých tenisových hráčů. Vybrané tenisové motorické proměnné zahrnují: sílu svalů paží a ramen, sílu nohou, opakovanou sílu trupu, rychlost pohybu, rychlost střídavého pohybu rukou, ohebnost zad, hbitost a koordinaci ruka – oko. Výsledky regresní analýzy antropometrických měr odhalují statisticky významné spojení s kritérii proměnných (0,36. Skupina predikčních proměnných může vysvětlit 13% rozdílnost kritérií proměnných. To stejné se aplikuje na tenisové motorické proměnné, u kterých je důležitá hodnota poněkud bližší, dosahuje 0,64, zatímco systém prediktorů vysvětluje 41% rozdílnost kritérií proměnných. Tři proměnné z antropometrických měr (obvod lýtka, tělesná váha, břišní kožní řasa vysvětlují kritérium proměnné se statistickou významností. Mezi již výše zmíněné tenisové motorické proměnné patří běh na 2 400 metrů, který se používá pro měření vytrvalosti v běhu, a běh na 5 metrů, který se používá pro meření rychlosti pohybu. A sample of 75 young female tennis players, aged 11 and 12, was included in a research project aimed at establishing the influence of selected anthropometric measures and tennis motor abilities on the competition successfulness of young tennis players. The selected tennis motor variables include: the muscular power of arms and shoulders, elastic power of the legs, repetitive strength of the trunk, speed of movement, speed of alternative movements with the arm, flexibility of the back, agility, and hand-eye coordination. The results of regression analysis of anthropometric measures reveal a statistically significant connection with the criterion variable (0.36. The system of

 10. Vliv asymetrie cyklu na cyklickou plasticitu feritické nerezové oceli

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Polák, Jaroslav; Petrenec, M.

  2000-01-01

  Roč. 63, - (2000), s. 245-250 ISSN 1429-6055. [Mezinárodní sympozium "Struktura a vlastnosti konstrukčních materiálů" /15./. Brno, 06.07.2000-08.07.2000] Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics

 11. Vliv výživy matky na vývoj plodu

  OpenAIRE

  Vašková, Petra

  2015-01-01

  This thesis deals with the importance of the diet of pregnant women during pregnancy on the developing fetus. Sufficient and proper nutrition before and during pregnancy is important to allow fetal growth, to mental and intellectual development of the full potential. Nutrition affects fetal health during childhood and adulthood, with possible impact on the next generation. It is emphasized the importance of essential nutrients, macroelements and microelements, which are important in pregnancy...

 12. Vliv cestovního ruchu na španělskou ekonomiku

  OpenAIRE

  Lichter, Michal

  2012-01-01

  Diploma thesis tries to analyze with complexity the influence of tourism on Spanish economy. The importance of the industry for the current economic growth is shown by different tourism performance indicators. Apart from the recent and current state of the tourism industry in Spain, performance of other sectors of the national economy are examined. An important part of the thesis is the correlation analysis, whose objective is to quantify the importance of tourism in Spanish economy and ident...

 13. Vliv stimulace silových schopností na rovnováhu

  OpenAIRE

  Škoda, Jan

  2013-01-01

  3 ABSTRACT Title of thesis: Impact of stimulation of power abilities on balance Aim of thesis: Verification of effectiveness of power workouts for stable and unstable supporting surfaces and the impact thereof on balance. Methods: An experimental method was used, with two groups of probands completing a three-month power training programme. The programme included power workouts with balance equipment for the first group and similar power workouts on a stable mat for the second group. The whol...

 14. Vliv geomagnetismu na chování divokých kachen

  OpenAIRE

  CHODIL, Josef

  2013-01-01

  This work consists in an influence of the earth?s magnetic field to the orientation of the landing of wild ducks on a water surface. Some of the animal species perceive the magnetic field and they can use it for their orientation (migratory birds, bats, underground rodents, turtles and newts) Another variant of perceiving the magnetic field are the natural reactions (move tendency of cattle and deer at the pasturage, the orientation of carp in vats). Landing of wild ducks to a water surface i...

 15. Vliv steroidních látek na nikotinové receptory

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krůšek, Jan

  2008-01-01

  Roč. 12, Suppl.3 (2008), s. 26-30 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) IAA100110501 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : steroids * neurosteroids * nicotinic acetylcholine receptors Subject RIV: FH - Neurology

 16. Vliv vybraných faktorů na reprodukci ryby Betta splendens

  OpenAIRE

  HOMOLKA, Václav

  2013-01-01

  The Siamese fighting fish (Betta splendens; order Perciformes, family Osphronemidae) is a fish occurring in the area of south east Asia. Above branchial organ (so-called labyrinth) allowes it to breath an air oxygen. It is a territorial sort of fish, males are brawling to each other. In a breeding fish take alive or frozen food and also artificial feed. The fish is bubblenest, spawns are put into a foam nest, built by a male, that takes care about the posterity for some time. The task of the ...

 17. Vliv moderních ICT/IT na komunikaci ve firmě

  OpenAIRE

  Ondrová, Lucie

  2013-01-01

  Nowadays communication is a key factor of success. There are more and more demands placed on it, especially for its speed, accuracy and quality. These three factors influence the direction of individuals as well as companies. Choosing the right communication channel is necessary for the best efficiency of communication. This choice is closely related to the type of message; different kinds of messages should use different communication channels. This thesis focuses on the overview of modern c...

 18. Vliv macerace na velikost megaspor Laevigatisporites glabratus (Zerndt) Pot. et Kr

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dašková, Jiřina

  2009-01-01

  Roč. 2008, - (2009), s. 91-92 ISSN 0514-8057 R&D Projects: GA AV ČR IAA304070701 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : palynology * spores * palaeobotany * methods Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-24.pdf

 19. Vliv nově vzniklé vodní plochy na vlhkost vzduchu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bartůňková, Kristýna; Pop, Lukáš; Sokol, Zbyněk

  2017-01-01

  Roč. 70, č. 4 (2017), s. 114-119 ISSN 0026-1173 R&D Projects: GA TA ČR TA01020592 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : water reservoir * humidity * high resolution numerical weather prediction model * ALAKE-H model Subject RIV: DG - Athmosphere Sciences, Meteorology

 20. Vliv mikroflóry na senzorické vlastnosti vína

  OpenAIRE

  Petrášová, Ludmila

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikroflóry na senzorické vlastnosti vína. Teoretická část informuje o botanickém popisu hroznů vína Veltlínské zelené, dále o jeho složení, o technologii zpracování bílého vína a o vlivu kvasinek na aromatický profil vína. V další části popisuje metodu stanovení aromaticky aktivních látek pomocí plynové chromatografie v kombinaci s mikroextrakcí tuhou fází (SPME-GC). Cílem experimentální části bylo proměřit vzorky 4 různých moštů odrůdy Veltlínské zelené...

 1. Thermophysical properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kayser, R.F.

  1993-01-01

  Numerous fluids have been identified as promising alternative refrigerants, but much of the information needed to predict their behavior as pure fluids and as components in mixtures does not exist. In particular, reliable thermophysical properties data and models are needed to predict the performance of the new refrigerants in heating and cooling equipment and to design and optimize equipment to be reliable and energy efficient. The objective of this project is to provide highly accurate, selected thermophysical properties data for Refrigerants 32, 123, 124, and 125, and to use these data to fit simple and complex equations of state and detailed transport property models. The new data will fill gaps in the existing data sets and resolve the problems and uncertainties that exist in and between the data sets. This report describes the progress made during the fourth quarter of this fifteen-month project, which was initiated in late January, 1992.

 2. Hodnocení vrcholového sportovního výsledku z pohledu různých typů publika Evaluation of the elite sports result from the viewpoint of different types of public

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Kovač

  2008-05-01

  Full Text Available Sportovní výsledek splňuje svůj pravý účel tehdy, je-li zaznamenán veřejností a podle příslušné odezvy nabývá případně dalších významných dimenzí. Význam sportovního výsledku je nejčastěji hodnocen intuitivně a na základě emocionálních reakcí a názorů na jeho důležitost v národním, nikoliv celosvětovém měřítku. Analýza hodnocení vrcholového sportovního výsledku dosaženého na nejvýznamnějších soutěžích odhaluje, že různé typy obecenstva hodnotí sportovní výsledky různě. Sportovní výsledek z podstatné části více uznává široká a odborná veřejnost, zatímco novináři jej oceňují nejméně. Posledně jmenovaní se snaží zůstat objektivní, když referují např. o jednorázové velké sportovní akci; nicméně novináři nedostatečně chápou to, že významný sportovní úspěch je výsledkem dlouhodobého tréninkového procesu. Odborná veřejnost si sportovních výsledků cení více než novináři; toto je zřejmě dáno tím, že odborníci chápou, jaký má předchozí trénink význam pro dosažený výsledek. Široká veřejnost sportovní výsledek oceňuje nejvíce, což ukazuje na dvě věci – za prvé, média sice mohou tvořit veřejné mínění, ale na širokou veřejnost mají malý vliv; za druhé, výsledky jsou hodnoceny zejména na emocionální bázi, zahrnující cestu k úspěchu, ne pouze okamžik dosažení výsledku. Lidé očividně touží po "velkých příbězích" a jejich "hrdinech", avšak média nejsou schopna tyto příběhy lidem prezentovat. A sports result fulfils its true goal only after monitoring the public and its response, and thus the result acquires additional important dimensions. The significance of a sports result is most often evaluated intuitively and on the basis of emotional reactions and beliefs about its importance on a national and not the worldwide level. An analysis of the evaluation of an elite

 3. Electronic transport properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Young, W.H.

  1985-01-01

  The theory of the electron transport properties of liquid alkali metals is described. Conductivity coefficients, Boltzmann theory, Ziman theory, alkali form factors, Ziman theory and alkalis, Faber-Ziman alloy theory, Faber-Ziman theory and alkali-alkali methods, status of Ziman theory, and other transport properties, are all discussed. (UK)

 4. 44 CFR 13.31 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... original purchase to the fair market value of the property. However, in those situations where a grantee or... purchase of the real property to the current fair market value of the property. ... LOCAL GOVERNMENTS Post-Award Requirements Changes, Property, and Subawards § 13.31 Real property. (a...

 5. Liquid hydrogen properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Jung Woon; Kim, Y. J.; Lee, K. H.; Kim, H. I.; Han, K. Y.; Park, J.H.

  2004-03-01

  The purpose of this report is to provide the input data, whose characteristic is thermodynamic and transport, in the form of equation for the thermo-hydraulic calculations using hydrogen as a working substance. The considered data in this report are particularly focused on the properties of para-hydrogen and of equilibrium-hydrogen around the working temperature range of the HANARO-CNS. The discussed properties of hydrogen are, in turn, the pressure of saturated vapors, the density, the heat of vaporization, thermal conductivity, viscosity, and heat capacity. Several equations to fit the above-mentioned experimental data allow calculating the various properties of liquid hydrogen with high accuracy at all considered temperatures

 6. Properties and CAPE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gani, Rafiqul; O'Connell, J.P.

  2001-01-01

  The role of properties in the solution of Computer Aided Process Engineering (CAPE) problems is described in terms of current trend, future challenges and important issues. Three distinct roles of properties in CAFE have been identified - a service role, a service plus advice role and a service......, advice plus solve role. The CAFE problems solved under each of these roles are described together with simple illustrative examples. Finally, the paper describes how some of the future problems related to integration of synthesis, design and control might be dealt with efficiently and reliably through co......-operative CAFE and properties methodologies. (C) 2001 Elsevier Science Ltd. All rights reserved....

 7. Characterization of concrete properties from dielectric properties using ground penetrating radar

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lai, W.L.; Kou, S.C.; Tsang, W.F.; Poon, C.S.

  2009-01-01

  This paper presents the experimental results of a study of the relationships between light-weight (LWAC) and normal aggregate concrete (NAC) properties, as well as radar wave properties that are derived by using ground penetrating radar (GPR). The former (LWAC) refers to compressive strength, apparent porosity and saturated density, while the latter (NAC) refers to real part of dielectric permittivity (ε' or real permittivity) and wave energy level (E). Throughout the test period of the newly cast concrete cured for 90 days, the above mentioned material properties gradually changed which can be attributed to the effects of cement hydration, different types of aggregates and initial water to binder ratios. A number of plots describing various properties of concrete such as dielectric, strength and porosity perspectives were established. From these plots, we compare the characteristics of how much and how fast free water was turned to absorbed water in LWAC and NAC. The underlying mechanisms and a mechanistic model are then developed.

 8. 7 CFR 654.16 - Property management.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Property management. 654.16 Section 654.16 Agriculture... Property management. Sponsor(s) are to: (a) Use real property acquired in whole or in part with Federal... property (34 CFR part 256). (c) Establish, adopt, and comply with a property management system which meets...

 9. Property Rights and Finance

  OpenAIRE

  Simon Johnson; John McMillan; Christopher Woodruff

  2002-01-01

  Which is the tighter constraint on private sector investment: weak property rights or limited access to external finance? From a survey of new firms in post-communist countries, we find that weak property rights discourage firms from reinvesting their profits, even when bank loans are available. Where property rights are relatively strong, firms reinvest their profits; where they are relatively weak, entrepreneurs do not want to invest from retained earnings.

 10. Effect of extrusion processing on the microstructure, mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of Ti-Cu sintered alloys.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Erlin; Li, Shengyi; Ren, Jing; Zhang, Lan; Han, Yong

  2016-12-01

  Ti-Cu sintered alloys, Ti-Cu(S) alloy, have exhibited good anticorrosion resistance and strong antibacterial properties, but low ductility in previous study. In this paper, Ti-Cu(S) alloys were subjected to extrusion processing in order to improve the comprehensive property. The phase constitute, microstructure, mechanical property, biocorrosion property and antibacterial activity of the extruded alloys, Ti-Cu(E), were investigated in comparison with Ti-Cu(S) by X-ray diffraction (XRD), optical microscopy (OM), scanning electronic microscopy (SEM) with energy disperse spectroscopy (EDS), mechanical testing, electrochemical testing and plate-count method in order to reveal the effect of the extrusion process. XRD, OM and SEM results showed that the extrusion process did not change the phase constitute but refined the grain size and Ti2Cu particle significantly. Ti-Cu(E) alloys exhibited higher hardness and compressive yield strength than Ti-Cu(S) alloys due to the fine grain and Ti2Cu particles. With the consideration of the total compressive strain, it was suggested that the extrusion process could improve the ductility of Ti-Cu alloy(S) alloys. Electrochemical results have indicated that the extrusion process improved the corrosion resistance of Ti-Cu(S) alloys. Plate-count method displayed that both Ti-Cu(S) and Ti-Cu(E) exhibited strong antibacterial activity (>99%) against S. aureus. All these results demonstrated that hot forming processing, such as the extrusion in this study, refined the microstructure and densified the alloy, in turn improved the ductility and strength as well as anticorrosion properties without reduction in antibacterial properties. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghezzehej, T.

  2004-01-01

  The purpose of this model report is to document the calibrated properties model that provides calibrated property sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models (UZ models). The calibration of the property sets is performed through inverse modeling. This work followed, and was planned in, ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Sections 1.2.6 and 2.1.1.6). Direct inputs to this model report were derived from the following upstream analysis and model reports: ''Analysis of Hydrologic Properties Data'' (BSC 2004 [DIRS 170038]); ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (BSC 2004 [DIRS 169855]); ''Simulation of Net Infiltration for Present-Day and Potential Future Climates'' (BSC 2004 [DIRS 170007]); ''Geologic Framework Model'' (GFM2000) (BSC 2004 [DIRS 170029]). Additionally, this model report incorporates errata of the previous version and closure of the Key Technical Issue agreement TSPAI 3.26 (Section 6.2.2 and Appendix B), and it is revised for improved transparency

 12. Atomic transport properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Freyss, M.

  2015-01-01

  As presented in the first chapter of this book, atomic transport properties govern a large panel of nuclear fuel properties, from its microstructure after fabrication to its behaviour under irradiation: grain growth, oxidation, fission product release, gas bubble nucleation. The modelling of the atomic transport properties is therefore the key to understanding and predicting the material behaviour under irradiation or in storage conditions. In particular, it is noteworthy that many modelling techniques within the so-called multi-scale modelling scheme of materials make use of atomic transport data as input parameters: activation energies of diffusion, diffusion coefficients, diffusion mechanisms, all of which are then required to be known accurately. Modelling approaches that are readily used or which could be used to determine atomic transport properties of nuclear materials are reviewed here. They comprise, on the one hand, static atomistic calculations, in which the migration mechanism is fixed and the corresponding migration energy barrier is calculated, and, on the other hand, molecular dynamics calculations and kinetic Monte-Carlo simulations, for which the time evolution of the system is explicitly calculated. (author)

 13. History of an Issue – Property

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niadi-Corina CERNICA,

  2012-12-01

  Full Text Available Property becomes a issue of philosophy and political reflections owing to Platon`s “Republic”. In this dialogue, the military class of his political Utopia is obliged not to possess goods. So that the Republic is more important than their interests. For this reason the military class is obliged not to have family. The interest of Republic is more important than the individual interests. David Hume thinks the right comes from the property (the two concepts have developed correspondingly. Property is a result of human natural needs. The needs are complied with the property. Human nature implies the property. John Locke affirms property comes from work, so it is a moral right. J.J. Rousseau thinks the property is the origin of social and political inequality, in contrast with natural equality of human beings. Karl Marx affirms property is the origin of alienation. Property is the origin of estrangement of human beings from themselves. “Marxist humanism” implies to regain the dignity of work and the social dignity. Other philosophers think the property is a warrant of freedom. Property was tied to social interests (Platon, to morality (Thomas Morus, John Locke, to human nature (J. J. Rousseau, David Hume, Karl Marx and freedom.

 14. Quantum property testing

  NARCIS (Netherlands)

  Buhrman, H.; Fortnow, L.; Newman, I.; Röhrig, H.

  2008-01-01

  A language L has a property tester if there exists a probabilistic algorithm that given an input x queries only a small number of bits of x and distinguishes the cases as to whether x is in L and x has large Hamming distance from all y in L. We define a similar notion of quantum property testing and

 15. Atomistic Properties of Solids

  CERN Document Server

  Sirdeshmukh, Dinker B; Subhadra, K G

  2011-01-01

  The book deals with atomistic properties of solids which are determined by the crystal structure, interatomic forces and atomic displacements influenced by the effects of temperature, stress and electric fields. The book gives equal importance to experimental details and theory. There are full chapters dedicated to the tensor nature of physical properties, mechanical properties, lattice vibrations, crystal structure determination and ferroelectricity. The other crystalline states like nano-, poly-, liquid- and quasi crystals are discussed. Several new topics like nonlinear optics and the Rietveld method are presented in the book. The book lays emphasis on the role of symmetry in crystal properties. Comprehensiveness is the strength of the book; this allows users at different levels a choice of chapters according to their requirements.

 16. Property law in Jersey

  OpenAIRE

  MacLeod, Rebecca Frances

  2012-01-01

  Jersey law, and within it Jersey property law, has received little academic attention. This thesis seeks to examine, and provide a systematic account of, the Jersey law of property. Specific aspects of substantive law are explored. From these, general observations about the nature and structure of property law are made. Unsurprisingly, given the small size of the island, Jersey has a relatively limited amount of indigenous legal material to offer, much of it in French. Inevitab...

 17. Soil/Rock Properties Laboratory

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Soil/Rock Properties LaboratoryLocation: Spokane SiteThe Soil/Rock Properties Laboratory is contained in the soils bay, a 4,700 sq. ft. facility that provides space...

 18. How Are Property Investment Returns Determined? : Estimating the Micro-Structure of Asset Prices, Property Income, and Discount Rates

  OpenAIRE

  Shimizu, Chihiro

  2014-01-01

  How exactly should one estimate property investment returns? Investors in property aim to maximize capital gains from price increases and income generated by the property. How are the returns on investment in property determined based on its characteristics, and what kind of market characteristics does it have? Focusing on the Tokyo commercial property market and residential property market, the purpose of this paper was to break down and measure the micro-structure of property investment ret...

 19. RaptorX-Property: a web server for protein structure property prediction.

  Science.gov (United States)

  Wang, Sheng; Li, Wei; Liu, Shiwang; Xu, Jinbo

  2016-07-08

  RaptorX Property (http://raptorx2.uchicago.edu/StructurePropertyPred/predict/) is a web server predicting structure property of a protein sequence without using any templates. It outperforms other servers, especially for proteins without close homologs in PDB or with very sparse sequence profile (i.e. carries little evolutionary information). This server employs a powerful in-house deep learning model DeepCNF (Deep Convolutional Neural Fields) to predict secondary structure (SS), solvent accessibility (ACC) and disorder regions (DISO). DeepCNF not only models complex sequence-structure relationship by a deep hierarchical architecture, but also interdependency between adjacent property labels. Our experimental results show that, tested on CASP10, CASP11 and the other benchmarks, this server can obtain ∼84% Q3 accuracy for 3-state SS, ∼72% Q8 accuracy for 8-state SS, ∼66% Q3 accuracy for 3-state solvent accessibility, and ∼0.89 area under the ROC curve (AUC) for disorder prediction. © The Author(s) 2016. Published by Oxford University Press on behalf of Nucleic Acids Research.

 20. Volba řešitelských strategií v závislosti na věku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Eisenmann

  2017-12-01

  Full Text Available Příspěvek popisuje experiment, který byl součástí dlouhodobého výzkumu Rozvíjení kultury řešení matematických problémů ve školské praxi. Experiment byl proveden na vzorku celkem 584 respondentů ve věku 11–17 let a mapuje vývoj ve volbě řešitelských strategií matematických úloh u různých věkových skupin žáků. Žákům 6. a 8. ročníku základní školy, I. a III. ročníku střední školy byly předloženy tři úlohy, které se dají efektivně řešit pomocí heuristických strategií. Kromě úspěšnosti řešení úloh byla věnována pozornost také způsobu jejich řešení. Výsledkem experimentu je zjištění, že existují heuristické strategie, které žáci použili při řešení úloh i přesto, že s nimi ve výuce nebyli seznámeni. U některých z nich se jejich výskyt nemění v závislosti na věku.

 1. Real Property Tax - 2017

  Data.gov (United States)

  Montgomery County of Maryland — This data represents all of the County’s residential real estate properties and all of the associated tax charges and credits with that property processed at the...

 2. Real Property Tax - 2016

  Data.gov (United States)

  Montgomery County of Maryland — This data represents all of the County’s residential real estate properties and all of the associated tax charges and credits with that property processed at the...

 3. Thermophysical properties of stainless steels

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, C.S.

  1975-09-01

  Recommended values of the thermodynamic and transport properties of stainless steels Type 304L and Type 316L are given for temperatures from 300 to 3000 0 K. The properties in the solid region were obtained by extrapolating available experimental data to the melting range, while appropriate correlations were used to estimate the properties in the liquid region. The properties evaluated include the enthalpy, entropy, specific heat, vapor pressure, density, thermal expansion coefficient, thermal conductivity, thermal diffusivity, and viscosity. (9 fig, 11 tables)

 4. Making and Breaking Property Rights

  DEFF Research Database (Denmark)

  Justesen, Mogens Kamp

  2015-01-01

  This paper analyzes why some governments protect property rights while others do not. Although institutional constraints may affect government incentives to protect property rights, the paper emphasizes that different political institutions have dissimilar effects. Coalition institutions that make...... governments accountable to large groups in society are particularly important, whereas division of powers between veto players is hypothesized to have more ambiguous effects on property rights. Empirical analyses of panel data support the proposition that coalition institutions matter for property-rights...

 5. Analysis of Hydrologic Properties Data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  H. H. Liu

  2003-04-03

  This Model Report describes the methods used to determine hydrologic properties based on the available field data from the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain, Nevada, and documents validation of the active fracture model (AFM). This work was planned in ''Technical Work Plan (TWP) for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819], Sections 1.10.2, 1.10.3, and 1.10.8). Fracture and matrix properties are developed by analyzing available survey data from the Exploratory Studies Facility (ESF), Cross Drift for Enhanced Characterization of Repository Block (ECRB), and/or boreholes; air injection testing data from surface boreholes and from boreholes in the ESF; and data from laboratory testing of core samples. The AFM is validated on the basis of experimental observations and theoretical developments. This report is a revision of an Analysis Model Report, under the same title, as a scientific analysis with Document Identifier number ANL-NBS-HS-000002 (BSC 2001 [159725]) that did not document activities to validate the AFM. The principal purpose of this work is to provide representative uncalibrated estimates of fracture and matrix properties for use in the model report ''Calibrated Properties Model'' (BSC 2003 [160240]). The present work also provides fracture geometry properties for generating dual permeability grids as documented in the Scientific Analysis Report, ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (BSC 2003 [160109]). The resulting calibrated property sets and numerical grids from these reports will be used in the Unsaturated Zone Flow and Transport Process Model (UZ Model), and Total System Performance Assessment (TSPA) models. The fracture and matrix properties developed in this Model Report include: (1) Fracture properties (frequency, permeability, van Genuchten a and m parameters, aperture, porosity, and interface area) for each UZ Model layer; (2

 6. 76 FR 2001 - Government Property

  Science.gov (United States)

  2011-01-12

  ... change ``approval of the NASA Industrial Property Officer to ``approval of the Plant Clearance Officer... equipment), demolition, or management of real property. 0 3. Subpart 1845.3 is added to read as follows...-Government) use of any NASA equipment. 1845.302 Use of Government property on contracts with foreign...

 7. Girdler-sulfide process physical properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Neuburg, H.J.; Atherley, J.F.; Walker, L.G.

  1977-05-01

  Physical properties of pure hydrogen sulfide and of gaseous and liquid solutions of the H 2 S-H 2 O system have been formulated. Tables for forty-nine different properties in the pressure and temperature range of interest to the Girdler-Sulfide (GS) process for heavy water production are given. All properties are presented in SI units. A computer program capable of calculating properties of the pure components as well as gaseous mixtures and liquid solutions at saturated and non-saturated conditions is included. (author)

 8. 36 CFR 1207.31 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Section 1207.31 Parks, Forests, and Public Property NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION GENERAL... original purchase to the fair market value of the property. However, in those situations where a grantee or... purchase of the real property to the current fair market value of the property. ...

 9. Land degradation and property regimes

  Science.gov (United States)

  Paul M. Beaumont; Robert T. Walker

  1996-01-01

  This paper addresses the relationship between property regimes and land degradation outcomes, in the context of peasant agriculture. We consider explicitly whether private property provides for superior soil resource conservation, as compared to common property and open access. To assess this we implement optimization algorithms on a supercomputer to address resource...

 10. Evaluation and Future Direction of Intellectual Property Strategy - Setting out a new intellectual property policy - (Japanese)

  OpenAIRE

  KUGAI Takashi

  2010-01-01

  1. An intellectual property strategy is a policy aimed at improving the international competitiveness of industry and reinvigorating the economy through the creation, protection, and greater use of intellectual property. 2. The realization of IP policies conventionally considered difficult to implement and greater awareness of intellectual property at all levels of society, as demonstrated the establishment of Intellectual Property High Courts that exclusively and solely handle intellectual p...

 11. 18 CFR 367.58 - Property record system required for service company property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... to show the nature of each addition to or retirement of service company property, the related total... required for service company property. 367.58 Section 367.58 Conservation of Power and Water Resources... COMPANY ACT OF 2005, FEDERAL POWER ACT AND NATURAL GAS ACT UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR CENTRALIZED...

 12. Profiling property criminals in Turkey.

  Science.gov (United States)

  Içli, Tülin Günsen; Seydioğullari, Ibrahim; Tatlidil, Hüseyin; Coban, Sevgi; Sever, Hanifi; Süeroğlu, Unal

  2010-08-01

  The main aim of this research is to develop a profile of a thief. Through a comprehensive survey of property crime suspects arrested in the city of Ankara between 2004 and 2005, the authors have attempted to determine the socioeconomic qualities of those involved in these forms of property crimes. Results of the study show that property crimes are a consequence of low education, lack of occupational skills, and alcohol and drug addiction on the part of the offenders. Because of these factors, theft becomes a way of life for offenders after their first act of property crime.

 13. Thermophysical properties of uranium dioxide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fink, J.K.

  2000-01-01

  Experimental data on thermodynamic and transport properties of solid and liquid UO 2 have been reviewed and analyzed to obtain consistent equations for the thermophysical properties. Thermodynamic properties that have been assessed include enthalpy, heat capacity, enthalpy of fusion, thermal expansion, density, surface tension and vapor pressure. Transport properties that have been assessed are thermal diffusivity, thermal conductivity, viscosity, emissivity and optical constants. The assessments include a review of the experiments and data, review of previous recommendations, analysis of data to obtain new recommendations, determination of uncertainties in the recommended values, and comparisons of new recommendations with data and previous recommendations

 14. Regressional Estimation of Cotton Sirospun Yarn Properties from Fibre Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bedez Üte Tuba

  2014-09-01

  Full Text Available In this paper, it is aimed at determining the equations and models for estimating the sirospun yarn quality characteristics from the yarn production parameters and cotton fibre properties, which are focused on fibre bundle measurements represented by HVI (high volume instrument. For this purpose, a total of 270 sirospun yarn samples were produced on the same ring spinning machine under the same conditions at Ege University, by using 11 different cotton blends and three different strand spacing settings, in four different yarn counts and in three different twist coefficients. The sirospun yarn and cotton fibre property interactions were investigated by correlation analysis. For the prediction of yarn quality characteristics, multivariate linear regression methods were performed. As a result of the study, equations were generated for the prediction of yarn tenacity, breaking elongation, unevenness and hairiness by using fibre and yarn properties. After the goodness of fit statistics, very large determination coefficients (R2 and adjusted R2 were observed.

 15. Anisotropic local physical properties of human dental enamel in comparison to properties of some common dental filling materials.

  Science.gov (United States)

  Raue, Lars; Hartmann, Christiane D; Rödiger, Matthias; Bürgers, Ralf; Gersdorff, Nikolaus

  2014-11-01

  A major aspect in evaluating the quality of dental materials is their physical properties. Their properties should be a best fit of the ones of dental hard tissues. Manufacturers give data sheets for each material. The properties listed are characterized by a specific value. This assumes (but does not prove) that there is no direction dependence of the properties. However, dental enamel has direction-dependent properties which additionally vary with location in the tooth. The aim of this paper is to show the local direction dependence of physical properties like the elastic modulus or the thermal expansion in dental hard tissues. With this knowledge the 'perfect filling/dental material' could be characterized. Enamel sections of ∼400-500 μm thickness have been cut with a diamond saw from labial/buccal to palatal/lingual (canine, premolar and molar) and parallel to labial (incisor). Crystallite arrangements have been measured in over 400 data points on all types of teeth with x-ray scattering techniques, known from materials science. X-ray scattering measurements show impressively that dental enamel has a strong direction dependence of its physical properties which also varies with location within the tooth. Dental materials possess only little or no property direction dependence. Therefore, a mismatch was found between enamel and dental materials properties. Since dental materials should possess equal (direction depending) properties, worthwhile properties could be characterized by transferring the directional properties of enamel into a property 'wish list' which future dental materials should fulfil. Hereby the 'perfect dental material' can be characterized.

 16. Intellectual Property Rights Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alkærsig, Lars; Beukel, Karin; Reichstein, Toke

  Intellectual Property Rights Management explores how the entire toolbox of intellectual property (IP) protection and management are successfully combined and how firms generate value from IP. In particular, this book provides a framework of archetypes which firms will be able to self...

 17. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlers, C.; Liu, H.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Calibrated Properties Model that provides calibrated parameter sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This work was performed in accordance with the ''AMR Development Plan for U0035 Calibrated Properties Model REV00. These calibrated property sets include matrix and fracture parameters for the UZ Flow and Transport Model (UZ Model), drift seepage models, drift-scale and mountain-scale coupled-processes models, and Total System Performance Assessment (TSPA) models as well as Performance Assessment (PA) and other participating national laboratories and government agencies. These process models provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions

 18. Dlouhodobá hmotná aktiva dle IFRS a srovnání s ČÚS

  OpenAIRE

  Mervartová, Andrea

  2010-01-01

  The thesis deals with problems of tangible fixed assets in terms of two accounting modifications - International Financial Reporting Standards and Czech accounting standards. The main objective of this study then is comparison of both the accounting rules in this area and in particular to find their essential differences.

 19. Účetní a daňová specifika dlouhodobého hmotného majetku

  OpenAIRE

  Kačírková, Adéla

  2013-01-01

  The diploma thesis focuses on tangible fixed assets, not only from the perspective of Czech accounting and tax standards but also International financial reporting standards. Definition of tangible fixed assets is the first chapter of the thesis followed by definition of valuation and depreciation. The difference between accounting depreciation and tax depreciation creates deffered tax which makes it next notion specified in the thesis. The last part of the thesis is model case with calculati...

 20. Physical properties of solids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1977-01-01

  Research at ORNL into the physical properties of solids is described. Topics covered include: optical, electrical, and magnetic properties of magnesium oxide; ionic conductivity and superconductivity; surface physics and catalysis; defects and impurities in insulating crystals; photovoltaic conversion of solar energy; and fracture studies

 1. The Idea of Property

  Science.gov (United States)

  Starr, Isidore

  1987-01-01

  Reviews case law, constitutional principles, and early American writings which deal with the idea of private property. Concludes that, in the future, the issues of laissez-fare capitalism, government regulation, and the welfare state will require further clarification of our conception of private property. (JDH)

 2. Physical properties of solids

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilkinson, M. K.; Young, Jr, F. W.

  1977-10-01

  Research at ORNL into the physical properties of solids is described. Topics covered include: optical, electrical, and magnetic properties of magnesium oxide; ionic conductivity and superconductivity; surface physics and catalysis; defects and impurities in insulating crystals; photovoltaic conversion of solar energy; and fracture studies. (GHT)

 3. Material properties characterization - concrete

  International Nuclear Information System (INIS)

  England, G.L.; MacLeod, J.S.

  1978-01-01

  A review is presented of the six contributions in the SMiRT 4 conference to Session H5 on structural analysis of prestressed concrete reactor pressure vessels. These relate to short term stress-strain aspects of concrete loaded beyond the linear range in uniaxial and biaxial stress fields, to some time and temperature dependent properties of concrete at working stress levels, and to a programme of strain-gauge testing for the assessment of concrete properties. From the information discussed, it is clear that there are difficulties in determining material properties for concrete, and these are summarised. (UK)

 4. FUZZY RINGS AND ITS PROPERTIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karyati Karyati

  2017-01-01

    One of algebraic structure that involves a binary operation is a group that is defined  an un empty set (classical with an associative binary operation, it has identity elements and each element has an inverse. In the structure of the group known as the term subgroup, normal subgroup, subgroup and factor group homomorphism and its properties. Classical algebraic structure is developed to algebraic structure fuzzy by the researchers as an example semi group fuzzy and fuzzy group after fuzzy sets is introduced by L. A. Zadeh at 1965. It is inspired of writing about semi group fuzzy and group of fuzzy, a research on the algebraic structure of the ring is held with reviewing ring fuzzy, ideal ring fuzzy, homomorphism ring fuzzy and quotient ring fuzzy with its properties. The results of this study are obtained fuzzy properties of the ring, ring ideal properties fuzzy, properties of fuzzy ring homomorphism and properties of fuzzy quotient ring by utilizing a subset of a subset level  and strong level  as well as image and pre-image homomorphism fuzzy ring.   Keywords: fuzzy ring, subset level, homomorphism fuzzy ring, fuzzy quotient ring

 5. Thermodynamic properties of cryogenic fluids

  CERN Document Server

  Leachman, Jacob; Lemmon, Eric; Penoncello, Steven

  2017-01-01

  This update to a classic reference text provides practising engineers and scientists with accurate thermophysical property data for cryogenic fluids. The equations for fifteen important cryogenic fluids are presented in a basic format, accompanied by pressure-enthalpy and temperature-entropy charts and tables of thermodynamic properties. It begins with a chapter introducing the thermodynamic relations and functional forms for equations of state, and goes on to describe the requirements for thermodynamic property formulations, needed for the complete definition of the thermodynamic properties of a fluid. The core of the book comprises extensive data tables and charts for the most commonly-encountered cryogenic fluids. This new edition sees significant updates to the data presented for air, argon, carbon monoxide, deuterium, ethane, helium, hydrogen, krypton, nitrogen and xenon. The book supports and complements NIST’s REFPROP - an interactive database and tool for the calculation of thermodynamic propertie...

 6. Calculation of thermophysical properties of sodium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fink, J.K.; Leibowitz, L.

  1981-01-01

  The thermodynamic properties of sodium previously recommended by Padilla have been updated. As much as possible, the approach described by Padilla has been used. For sodium in the states of saturated liquid and vapor, subcooled liquid and superheated vapor, the following thermodynamic properties were determined: enthalpy, heat capacity (constant pressure and constant volume), pressure, density, thermal-expansion coefficient, and compressibility (adiabatic and isothermal). In addition to the above properties, thermodynamic properties including heat of fusion, heat of vaporization, surface tension, speed of sound and transport properties of themal conductivity, thermal diffusivity, emissivity, and viscosity were determined for saturated sodium

 7. Intellectual property

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MSc. Shpresa Ibrahimi

  2012-06-01

  Full Text Available Montenue, a distinct French scholar of intellectual property, has suggested that IP is a “tool which surprisingly helps a lot”, and this definition on science, arts, culture, since the 16th century. Now, what would be the definition of intellectual property for the 21st century? Apparently not a “strange” tool, but a necessary tool, primary for enriching human knowledge, and for the new world order, especially in the global market sphere. Intellectual property is an integral part of international trade, and its importance keeps increasing, since effective use of knowledge is increasingly influencing the economic prosperity of peoples. One may say that there is little originality in the creative sphere. Naturally, this originality can only be reflected by individuality and human identity in intellectual creativity The author rights in the Kosovo legislation is a novelty, a necessity of developing a creative environment in the fields of science, arts and industrial property. First and foremost, the individual benefit, which is secured by the author as the creator of the work, is a moral and material right. Secondly, there is a need for harmonization, not only of values for the creator, but also for the development of science, culture, increased competitive advantage, and the public sphere, as a benefit for the public health and security, and the fiscal policy. The deficiency one must record is with the Office for Copy Rights, which is to play a strong role in implementing and protecting copy rights and other related rights by licensing collective management agencies, imposing administrative fines, awareness raising, provision of information, and other capacity building and educative measures. Naturally, the enactment of good legislation is a system without any meaning or sense if not associated with the court practice. Any establishment of a legal system not pursued with enforcement mechanisms remains only in legal frameworks.

 8. Blockchain: properties and misconceptions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Conte de Leon

  2017-12-01

  Full Text Available Purpose - The purpose of this article is to clarify current and widespread misconceptions about the properties of blockchain technologies and to describe challenges and avenues for correct and trustworthy design and implementation of distributed ledger system (DLS or Technology (DLT. Design/methodology/approach - The authors contrast the properties of a blockchain with desired, however emergent, properties of a DLS, which is a complex and distributed system. They point out and justify, with facts and analysis, current misconceptions about the blockchain and DLSs. They describe challenges that these systems will need to address and possible solution avenues for achieving trustworthiness. Findings - Many of the statements that have appeared on the internet, news and academic articles, such as immutable ledger and exact copies, may be misleading. These are desired emergent properties of a complex system, not assured properties. It is well-known within the distributed systems and critical software community that it is extremely hard to prove that a complex system correctly and completely implements emergent properties. Further research and development for trustworthy DLS design and implementation is needed, both practical and theoretical. Research limitations/implications - This is the first known published attempt at describing current misconceptions about blockchain technologies. Further collaborative work, discussions, potential solutions, evaluations, resulting publications and verified reference implementations are needed to ensure DLTs are safe, secure, and trustworthy. Practical implications - Interdisciplinary teams with members from academia, business and industry, and from disciplines such as business, entrepreneurship, theoretical and practical computer science, cybersecurity, finance, mathematics and statistics, must be formed. Such teams must collaborate with the objective of developing strategies and techniques for ensuring the

 9. Intangible Property : Defining Intangible Property for Transfer Pricing Purposes and Exploring the Concept of Economic Ownership

  OpenAIRE

  Eriksson, Emma

  2010-01-01

  In this thesis the definition of intangible property contained in the Transfer Pricing Guidelines is analysed with the aim of exploring whether it is satisfactory or not. Furthermore, the need to have a definition of intangible property for transfer pricing purposes at all is explored. To properly allocate income and expenditure relating to intangible property one needs to first establish who is the owner of the property. In the light of this the economic ownership is explored as well. Two co...

 10. Properties of leptons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Perl, M.L.

  1989-12-01

  The properties of the electron, muon, tau, and their neutrinos are reviewed. Three discrepancies in our understanding of those properties are discussed: the lifetime of orthopositronium, the mass spectra of e + e - pairs produced in heavy ion collisions, and the 1-charged particle modes problem in tau decays. The review concludes with a discussion of what we need to learn about the tau and the consequent need for a tau-charm factory. 68 refs., 7 figs., 8 tabs

 11. 41 CFR 102-75.1260 - Does GSA conduct Federal screening on every property reported as excess real property?

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... of hazardous substances at the Government-owned facility; (e) The property is an easement; (f) The... 41 Public Contracts and Property Management 3 2010-07-01 2010-07-01 false Does GSA conduct Federal... Contracts and Property Management Federal Property Management Regulations System (Continued) FEDERAL...

 12. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlers, C.F.; Liu, H.H.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Calibrated Properties Model that provides calibrated parameter sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This work was performed in accordance with the AMR Development Plan for U0035 Calibrated Properties Model REV00 (CRWMS M and O 1999c). These calibrated property sets include matrix and fracture parameters for the UZ Flow and Transport Model (UZ Model), drift seepage models, drift-scale and mountain-scale coupled-processes models, and Total System Performance Assessment (TSPA) models as well as Performance Assessment (PA) and other participating national laboratories and government agencies. These process models provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions

 13. Debates on Intellectual Property Rights

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula – Angela VIDRAŞCU

  2014-09-01

  Full Text Available This paper supports the understanding of the definition of intellectual property rights and strong connection with intangible assets and, on the other hand, provides a brief presentation of the organizations supporting the protection of such rights. The essential aim of this article is represented by the detailed information obtained as a result of research carried out in order to define, identify and study the application of IPR in general and especially in our country. At the end of the paper I mentioned what involves protecting intellectual property rights and brought little concerned how our country is perceived to protect such rights. Most often, intellectual property is defined as a formal document of title, like a lease, which means that the property is a legal concept distinct from real property that are actually good without concrete material form. Constitute a special category of assets being perceived as an original creation, derived from creative ideas; has or may have a commercial value due to its contribution to earnings for its owner. The need for protection of intellectual property rights has emerged because of the changes in the contemporary society. The aim and purpose of which is to protect human intelligence product and, at the same time, ensuring that consumers benefit from the use of the attributes of this product. Always remember that the violation of intellectual property rights, causes injury to major economic, signifying a strong threat to the consumers health and safety.

 14. Surface orientation effects on bending properties of surgical mesh are independent of tensile properties.

  Science.gov (United States)

  Simon, David D; Andrews, Sharon M; Robinson-Zeigler, Rebecca; Valdes, Thelma; Woods, Terry O

  2018-02-01

  Current mechanical testing of surgical mesh focuses primarily on tensile properties even though implanted devices are not subjected to pure tensile loads. Our objective was to determine the flexural (bending) properties of surgical mesh and determine if they correlate with mesh tensile properties. The flexural rigidity values of 11 different surgical mesh designs were determined along three textile directions (machine, cross-machine, and 45° to machine; n = 5 for each) using ASTM D1388-14 while tracking surface orientation. Tensile testing was also performed on the same specimens using ASTM D882-12. Linear regressions were performed to compare mesh flexural rigidity to mesh thickness, areal mass density, filament diameter, ultimate tensile strength, and maximum extension. Of 33 mesh specimen groups, 30 had significant differences in flexural rigidity values when comparing surface orientations (top and bottom). Flexural rigidity and mesh tensile properties also varied with textile direction (machine and cross-machine). There was no strong correlation between the flexural and tensile properties, with mesh thickness having the best overall correlation with flexural rigidity. Currently, surface orientation is not indicated on marketed surgical mesh, and a single mesh may behave differently depending on the direction of loading. The lack of correlation between flexural stiffness and tensile properties indicates the need to examine mesh bending stiffness to provide a more comprehensive understanding of surgical mesh mechanical behaviors. Further investigation is needed to determine if these flexural properties result in the surgical mesh behaving mechanically different depending on implantation direction. © 2017 Wiley Periodicals, Inc. J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater, 106B: 854-862, 2018. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 15. Rents in property rights creation and implementation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žarković Jelena

  2006-01-01

  Full Text Available The institution of property rights is increasingly being recognized as an essential building block of an economically prosperous society. The question that remains unanswered however, is how do we develop effective property rights institutions? The literature dealing with the development of property rights tends to be, in general, overly optimistic since there is a tendency to view the design of property rights institutions as optimizing decisions to economize on transaction costs and to facilitate new economic activities. On the other hand, since property rights define the distribution of wealth and political power in a society changes in property rights structures are likely to be influenced by more than pure efficiency considerations. Therefore, in order to achieve a balanced analysis of the evolution of property rights institutions our article introduces the state in the whole process. Following the propositions of the interest group theory of government we show an important relationship between rent seeking and state involvement in property rights creation. The state with a coercive power to establish and enforce property rights can also use that power, through the process of economic regulation, to redistribute property rights to politically influential interest groups. Herein lies the state failure in property rights creation.

 16. Diameter 2 properties and convexity

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Abrahamsen, T. A.; Hájek, Petr Pavel; Nygaard, O.; Talponen, J.; Troyanski, S.

  2016-01-01

  Roč. 232, č. 3 (2016), s. 227-242 ISSN 0039-3223 R&D Projects: GA ČR GA16-07378S Institutional support: RVO:67985840 Keywords : diameter 2 property * midpoint locally uniformly rotund * Daugavet property Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.535, year: 2016 https://www.impan.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma-i-serie-wydawnicze/studia- mathematica /all/232/3/91534/diameter-2-properties-and-convexity

 17. Property.

  Science.gov (United States)

  Piele, Philip K.

  Numerous cases in this year's chapter dealt with the same topics of previous years--contracts and bids for building construction, and detachment and annexation of a portion of a school district. The courts continued to attribute board discretionary authority to school boards in school property matters. Intergovernmental disputes over ownership or…

 18. The study of thermodynamic properties and transport properties of multicomponent systems with chemical reactions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samujlov E.

  2013-04-01

  Full Text Available In case of system with chemical reaction the most important properties are heat conductivity and heat capacity. In this work we have considered the equation for estimate the component of these properties caused by chemical reaction and ionization processes. We have evaluated the contribution of this part in heat conductivity and heat capacity too. At the high temperatures contribution in heat conductivity from ionization begins to play an important role. We have created a model, which describe partial and full ionization of gases and gas mixtures. In addition, in this work we present the comparison of our result with experimental data and data from numerical simulation. We was used the data about transport properties of middle composition of Russian coals and the data of thermophysical properties of natural gas for comparison.

 19. Nuclear property insurance: status and outlook

  International Nuclear Information System (INIS)

  1982-05-01

  The report addresses the problem of the unavailability of adequate levels of property insurance for commercial power reactors to pay for decontamination and cleanup costs arising from accidents. The report is designed to answer six questions, as follows: (1) What has been the development of each principal source of nuclear property insurance used as of early 1982 by nuclear utilities in the United States; (2) What are some of the distinguishing features of nuclear property insurance as offered by the principal sources; (3) How much nuclear property insurance was offered by each of these sources as of January 1, 1982; (4) Assuming that present plans came to fruition, how much nuclear property insurance is likely to be offered by each of these sources as of January 1, 1983; (5) What, if any, principal sources of nuclear property insurance are likely to emerge in the private sector by January 1, 1983; (6) What problems serious enough to warrant action of the NRC exist with respect to nuclear property insurance and what action should NRC take in response to each problem

 20. Fat properties during homogenization, spray-drying, and storage affect the physical properties of dairy powders.

  Science.gov (United States)

  Vignolles, M L; Lopez, C; Madec, M N; Ehrhardt, J J; Méjean, S; Schuck, P; Jeantet, R

  2009-01-01

  Changes in fat properties were studied before, during, and after the drying process (including during storage) to determine the consequences on powder physical properties. Several methods were combined to characterize changes in fat structure and thermal properties as well as the physical properties of powders. Emulsion droplet size and droplet aggregation depended on the homogenizing pressures and were also affected by spray atomization. Aggregation was usually greater after spray atomization, resulting in greater viscosities. These processes did not have the same consequences on the stability of fat in the powders. The quantification of free fat is a pertinent indicator of fat instability in the powders. Confocal laser scanning microscopy permitted the characterization of the structure of fat in situ in the powders. Powders from unhomogenized emulsions showed greater free fat content. Surface fat was always overrepresented, regardless of the composition and process parameters. Differential scanning calorimetry melting experiments showed that fat was partially crystallized in situ in the powders stored at 20 degrees C, and that it was unstable on a molecular scale. Thermal profiles were also related to the supramolecular structure of fat in the powder particle matrix. Powder physical properties depended on both composition and process conditions. The free fat content seemed to have a greater influence than surface fat on powder physical properties, except for wettability. This study clearly showed that an understanding of fat behavior is essential for controlling and improving the physical properties of fat-filled dairy powders and their overall quality.

 1. How Are Property Investment Returns Determined? — Estimating the Micro-Structure of Asset Prices, Property Income, and Discount Rates —

  OpenAIRE

  清水, 千弘; Chihiro, Shimizu

  2014-01-01

  How exactly should one estimate property investment returns? Investors in property aim to maximize capital gains from price increases and income generated by the property. How are the returns on investment in property determined based on its characteristics, and what kind of market characteristics does it have? Focusing on the Tokyo commer-cial property market and residential property market, the purpose of this paper was to break down and measure the micro-structure of property investment re...

 2. Synthesis, field emission properties and optical properties of ZnSe nanoflowers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xue, S.L., E-mail: slxue@dhu.edu.cn [Department of Applied Physics, College of Science, Donghua University, Shanghai 201620 (China); Wu, S.X.; Zeng, Q.Z.; Xie, P.; Gan, K.X.; Wei, J.; Bu, S.Y.; Ye, X.N.; Xie, L. [Department of Applied Physics, College of Science, Donghua University, Shanghai 201620 (China); Zou, R.J. [State Key Laboratory for Modification and Chemical Fibers and Polymer Materials, Donghua University, Shanghai 201620 (China); Zhang, C.M.; Zhu, P.F. [Department of Physics, School of Fundamental Studies, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620 (China)

  2016-03-01

  Graphical abstract: Unique ZnSe nanoflowers have been successfully synthesized by reaction of Se powder with Zn substrates. They are characterized by XRD, SEM, TEM, XPS, EDS and Raman spectroscopy and were single crystals with cubic zinc blende (ZB) structure. They also have excellent field emission properties and optical properties. - Highlights: • Novel ZnSe nanoflowers are grown on Zn foils. • ZnSe nanoflowers are characterized by XRD, SEM, TEM, XPS and Raman spectra. • ZnSe nanoflowers on Zn foils as cathodes possess good FE properties. - Abstract: ZnSe nanoflowers have been synthesized by reaction of Se powder with Zn substrates at low temperature. The as-prepared ZnSe nanoflowers were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscopy (TEM), high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray energy dispersive spectroscope (EDS) and Raman spectroscopy measurements. It was found that the morphologies of the as-prepared samples highly depended on reaction time. ZnSe nanoclusters and nanoflowers formed at 573 K when the reaction time was 20 and 60 min, respectively. The as-prepared ZnSe nanoflowers were composed of radically aligned ZnSe nanorods with smooth surfaces. The results of XRD, XPS, EDS, TEM and Raman showed that the as-prepared ZnSe nanocrystals were single crystals with cubic zinc blende (ZB) structure. The formation mechanism of the as-prepared ZnSe nanoflowers was also discussed. In addition, the as-prepared ZnSe nanoflowers had excellent electron emission properties. The turn-on field of the as-prepared ZnSe nanoflowers was 3.5 V/μm and the enhancement factor was 3499. The optical properties of the as-prepared ZnSe nanoflowers were also investigated. The results demonstrated that the as-prepared ZnSe nanoflowers were potential candidates for optoelectronic devices.

 3. GROUNDS FOR LIMITING PROPERTY RIGHTS IN THE APPLICATION OF TEMPORARY SEIZURE OF PROPERTY IN CRIMINAL PROCEEDINGS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tetiana Suprun

  2018-01-01

  Full Text Available The purpose of the paper is to investigate reasons for the restriction of property rights in the application of temporary seizure of property in criminal proceedings and to determine promising directions for further research on the issues. The issue of measures to ensure criminal proceedings and observance of human and civil rights and freedoms was investigated by a number of domestic scientists, but the degree of investigation of grounds for restricting property rights in the application of temporary seizure of property in criminal proceedings in the context of amendments made to the CPC of Ukraine in recent years remains insufficient. That is why the study of the grounds for limiting property rights in the application of temporary seizure of property in criminal proceedings is now of particular urgency. Methodology. Methodological basis of the research is a set of philosophical, general scientific, special scientific methods. The method of logical-semantic analysis is used to clarify the meaning of multi-valued concepts, the application of the method of system analysis allowed investigating the place of the institute of property rights in legal literature and legislation of Ukraine. The method of grouping and the system and structural approach are used for classifying the distribution, ascertaining the internal structure, and analysing the interconnections between elements of the concept of ownership and the category of property rights restriction. Results. The paper examines the factual and formal legal grounds for limiting the ownership of a suspect, accused, and other persons in the application of temporary seizure of property in a criminal proceeding. The conclusion is drawn on the need to clarify the factual grounds for the temporary seizure of property for cases where such a seizure is carried out by a person who has carried out legal detention in the manner prescribed by Articles 207, 208 of the CPC of Ukraine and is not an investigator

 4. Research on working property and early age mechanical property of self-compacting concrete used in steel-concrete structure

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhao Yongguang

  2013-01-01

  Background: Self-compacting concrete that has good working property is the prerequisite of steel-concrete structure. The early age mechanical property of self-compacting concrete is the important parameter when design steel-concrete structure. Purpose: This paper attempts to research the working property and early age mechanical property of self-compacting concrete. Methods: Test is used to research the working property and early age mechanical property of self-compacting concrete. Results: Self-compacting concrete that could meet the requirement of steel-concrete structure has been mixed and parameters of early age mechanical property of self-compacting concrete which is necessary for design of steel-concrete structure have been presented. Conclusions: Base on the results, this paper can guide the construction of self-compacting concrete in steel-concrete structure and the design and construction of steel-concrete structure. (author)

 5. Directed networks, allocation properties and hierarchy formation

  NARCIS (Netherlands)

  Slikker, M.; Gilles, R.P.; Norde, H.W.; Tijs, S.H.

  2005-01-01

  We investigate properties for allocation rules on directed communication networks and the formation of such networks under these payoff properties. We study allocation rules satisfying two appealing properties, Component Efficiency (CE) and the Hierarchical Payoff Property (HPP). We show that such

 6. Coasian and Modern Property Rights Economics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foss, Kirsten; Foss, Nicolai

  2015-01-01

  Laying the foundations of property rights economics stands out among Ronald Coase's many seminal contributions. This approach had an impact on a number of fields in economics in, particularly, the 1960s and 1970s. The modern body of property rights economics mainly originates in the work Oliver...... Hart and is quite different in style, scope, and implications from the original property rights economics of Coase, Demsetz, Alchian, Cheung, Umbeck, Barzel, etc. Based on our earlier work on the subject (Foss and Foss, 2001), we argue that the change from Mark I to Mark II property rights economics...... led to a substantial narrowing of the scope of property rights economics, somewhat akin to a Kuhnian loss of content. In particular, Mark II property rights economics make strong assumptions concerning the definition and enforcement of ownership rights made which lead to many real life institutions...

 7. Rheological properties of sodium smectite clay

  International Nuclear Information System (INIS)

  Boergesson, L.; Hoekmark, H.; Karnland, O.

  1988-12-01

  The rheological properties of Na-smectite Mx-80 have been investigated by various laboratory tests. The investigations include determination of the hydraulic conductivity, the undrained stress-strain-strength properties, the creep properties, the compression and swelling properties in drained and undrained conditions and the undrained thermomechanical properties. Measurements have been made at different densities, clay/sand mixtures and pore water compositions. The influence of temperature, rate of strain and testing technique has also been considered. The investigation has led to a supply of basic data for the material models which will be used at performance calculations. The results have also increased the general understanding of the function of smectitic clay as buffer material. The microstructural behaviour has been considered at the validation of the different test results and the validity of the effective stress theory has been discussed. Comparisons with the properties of Ca-smectite have also been made. (orig.)

 8. Microstructure, mechanical properties, bio-corrosion properties and cytotoxicity of as-extruded Mg-Sr alloys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhao, Chaoyong [College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044 (China); Pan, Fusheng, E-mail: fspan@cqu.edu.cn [College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044 (China); National Engineering Research Center for Magnesium Alloys, Chongqing University, Chongqing 400044 (China); Chongqing Academy of Science and Technology, Chongqing 401123 (China); Zhang, Lei; Pan, Hucheng; Song, Kai; Tang, Aitao [College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044 (China)

  2017-01-01

  In this study, as-extruded Mg-Sr alloys were studied for orthopedic application, and the microstructure, mechanical properties, bio-corrosion properties and cytotoxicity of as-extruded Mg-Sr alloys were investigated by optical microscopy, scanning electron microscopy with an energy dispersive X-ray spectroscopy, X-ray diffraction, tensile and compressive tests, immersion test, electrochemical test and cytotoxicity test. The results showed that as-extruded Mg-Sr alloys were composed of α-Mg and Mg{sub 17}Sr{sub 2} phases, and the content of Mg{sub 17}Sr{sub 2} phases increased with increasing Sr content. As-extruded Mg-Sr alloy with 0.5 wt.% Sr was equiaxed grains, while the one with a higher Sr content was long elongated grains and the grain size of the long elongated grains decreased with increasing Sr content. Tensile and compressive tests showed an increase of both tensile and compressive strength and a decrease of elongation with increasing Sr content. Immersion and electrochemical tests showed that as-extruded Mg-0.5Sr alloy exhibited the best anti-corrosion property, and the anti-corrosion property of as-extruded Mg-Sr alloys deteriorated with increasing Sr content, which was greatly associated with galvanic couple effect. The cytotoxicity test revealed that as-extruded Mg-0.5Sr alloy did not induce toxicity to cells. These results indicated that as-extruded Mg-0.5Sr alloy with suitable mechanical properties, corrosion resistance and good cytocompatibility was potential as a biodegradable implant for orthopedic application. - Highlights: • Biodegradable as-extruded Mg-Sr alloys were fabricated. • Microstructure of alloys changed with increasing Sr content. • Mechanical properties of alloys could be controlled by adjusting the Sr content. • Corrosion properties of alloys decreased with increasing Sr content. • As-extruded Mg-0.5Sr alloy was potential for orthopedic application.

 9. Vliv Optinské poustevny na Fjodora Michajloviče Dostojevského

  OpenAIRE

  Vrzalová, Šárka

  2010-01-01

  This work deals with influence of important place - the Optina Pustyn Monastery on Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Introductory chapters about starchcestvo and the Optina Pustyn Monastery sets the core of this work in deeper context. Specific aim of the work is to evaluate influence of this monastery on Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, especially on his literary works. There are explained the writer's contacts with the monastery at first and analysed single novels influenced by this place latt...

 10. Vliv hraní MMORPG na náladu hráčů

  OpenAIRE

  Kůra, Michal

  2014-01-01

  This bachelor thesis examines how doe's playing MMORPG game influences mood of the player. The main goal of research is to experimentaly verify if there is some mood boost caused by playing MMORPG game. This possible effect is examined via the BMIS questionnaire, which measures actual emotional state of player. BMIS questionnaires were administrated right before and after activity, to find out the difference caused by the activity. According to findings of this experiment playing MMORPG game ...

 11. Vliv pivovarského procesu na profil proteinů ječmene

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Benkovská, Dagmar; Flodrová, Dana; Psota, V.; Bobálová, Janette

  2011-01-01

  Roč. 57, 7-8 (2011), 260-265 ISSN 0023-5830 R&D Projects: GA MŠk 1M0570 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : barley * proteins * brewing process Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 12. Motivace, stimulace a její vliv na řízení podniku

  OpenAIRE

  HUMŇALOVÁ, Kristýna

  2014-01-01

  The aim of the thesis was to analyze the level of motivation and stimulation in a choosen company, it's effect on the current management, and proposals for measures leading to the desired condition. The research was conducted at the company CVP Gavanika s. r. o., whose major activity involves electroplating. The company has operated on the Czech market since 1992. The assessment of this condition was primarily based on the information resulting from a questionnaire survey. Uncontrolled interv...

 13. Vliv značek na módní a lifestyle blogy

  OpenAIRE

  Cirhanová, Jiřina

  2015-01-01

  This master thesis' main topic is fashion and lifestyle blogs and the impact of the brands and the ideal of beauty that is widely promoted in the media on them. The aim of this thesis is to find out which type of the brands can be mostly found in the blog posts with personal style of the successful bloggers and if there is a type of physical appearance that prevails among them. I am using the quantitative image analysis of Gillian Rose to test these hypotheses on photographs of bloggers. I wa...

 14. Street art a jeho vliv na současnou českou malbu

  OpenAIRE

  Grabmüllerová, Eva

  2009-01-01

  Street Art and Its Influence on Contemporary Czech Painting Street art as a concept refers to an artistic expression, which is, however, not defined by one homogenous technique or subject. The only attribute that conjoins the diverse forms and subjects of street art is a very specific urban area utilization. Although street art encompasses many diverse forms and techniques, the most prevalent ones are sticker art, street posters art, stencil graffiti, murals, traditional graffiti artwork, art...

 15. Vliv počítačových her na agresivitu

  OpenAIRE

  STANĚK, Jakub

  2016-01-01

  This Bachelor Thesis deals with study of influence of computer games on aggression. The aim of this thesis is to find out whether computer games cause inclination to aggressive behaviour. The theoretical part is focused on scanning electrical brain activity. It contains description of electroencephalography, evoked potentials and brain waves. It also elaborates various psychological theories of aggression and connects them to relation with physiologist creation of aggressive behaviour. The em...

 16. Vliv dopaminových D1 receptorů na kognitivní funkce

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valeš, Karel; Bubeníková-Valešová, V.; Stuchlík, Aleš

  2007-01-01

  Roč. 11, S1 (2007), s. 41-41 ISSN 1211-7579. [Česko-slovenská psychofarmakologická konference /49./. 10.01.2007-14.01.2007, Lázně Jeseník] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA309/06/1231; GA MŠk 1M0517; GA MŠk LC554 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : memory * dopamine Subject RIV: FH - Neurology

 17. Vliv noční práce na kvalitu života

  OpenAIRE

  BLAHOVÁ, Monika

  2013-01-01

  The contents of bachelor thesis are named ?How Night Shifts Influence Quality of Life?. Shift work provides people with new jobs and wages. Work, during night shifts in particular, is usually evaluated with higher financial extras. Shift work, and particularly, work performed during night can have a negative impact on health of employees and their social and family life. Health problems are connected with irregular cycle of living. Humans naturally work during a day and relax at night. Biorhy...

 18. Hip hop jako kulturní styl, jeho spicifika a vliv na teenagery

  OpenAIRE

  POSPÍŠIL, Jan

  2008-01-01

  This thesis involves history of hip hop, its specifics and elements, it talks about influence of hip hip subculture on teenagers and points to positive and negative aspects connected to this culture style. In this way is work sectionalized into chapters. First part talks about history of hip hop, connection between religion and hip hop and also about Czech hip hop. Second part specifies on main elements of hip hop culture as DJing, MCing, breakdance, beatbox and graffiti. Last part focuses on...

 19. Evaluation of stigmatized properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hajnal István

  2017-12-01

  Full Text Available Stigmatized property is real estate burdened with an external negative effect. Individual cases are spread along a broad spectrum, along many dimensions that include the rational and the irrational, the acute and the chronic. Examples for the stigmatizing effect are a nearby airport, ground water contaminated by chemicals, presence of a high-voltage power line, and so on. Eval­uation of these properties needs special methodology. Stigma can reduce the property’s market value through a particular, multi-layered filter. The author systematically examines the professional literature’s cases of evaluation of stigmatized properties. The research aims to organize and compare the cases in order to calculate the market value of stigmatized properties. Based on the analysis, six significant dimensions are identified. A focus group of 19 experts examined and individually evaluated the stigma­tizing effects along these different dimensions. The author suggests that it is possible to estimate the stigma’s effect and compare different cases to one another effectively. The results allow the international methodology of valu­ation to be processed.

 20. 32 CFR 174.13 - Personal property.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... the operation of a unit, function, component, weapon, or weapons system at another installation; (2... classified items; nuclear, biological, and chemical items; weapons and munitions; museum property or items of... personal property). This property includes materials or parts used in a manufacturing or repair function...

 1. 24 CFR 200.73 - Property development.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 24 Housing and Urban Development 2 2010-04-01 2010-04-01 false Property development. 200.73 Section 200.73 Housing and Urban Development Regulations Relating to Housing and Urban Development... Continuing Eligibility Requirements for Existing Projects Property Requirements § 200.73 Property development...

 2. Optical adhesive property study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundvold, P.D.

  1996-01-01

  Tests were performed to characterize the mechanical and thermal properties of selected optical adhesives to identify the most likely candidate which could survive the operating environment of the Direct Optical Initiation (DOI) program. The DOI system consists of a high power laser and an optical module used to split the beam into a number of channels to initiate the system. The DOI requirements are for a high shock environment which current military optical systems do not operate. Five candidate adhesives were selected and evaluated using standardized test methods to determine the adhesives` physical properties. EC2216, manufactured by 3M, was selected as the baseline candidate adhesive based on the test results of the physical properties.

 3. Evaluation of properties of low activation Mn-Cr steel (2). Physical properties and aging properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saito, Shigeru; Fukaya, Kiyoshi [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment; Ishiyama, Shintaro [Japan Atomic Energy Research Inst., Oarai, Ibaraki (Japan). Oarai Research Establishment; Sato, Ikuo; Kusuhashi, Mikio; Hatakeyama, Takeshi [Japan Steel Works Ltd., Muroran, Hokkaido (Japan). Muroran Plant; Takahashi, Heishichiro [Hokkaido Univ., Sapporo (Japan); Kikuchi, Mitsuru [Japan Atomic Energy Research Inst., Naka, Ibaraki (Japan). Naka Fusion Research Establishment

  2000-08-01

  The JT-60SU (Super Upgrade) program is under discussion at JAERI. Its design optimization activity requires the vacuum vessel material to be non-magnetic, very strong and with low induced activation. However, there is no suitable material available to fulfill all the requirements. JAERI started to develop a new material for the vacuum vessel together with the Japan Steel Works LTD. (JSW). Chemical composition and metallurgical processes were optimized and a new steel named VC9, which has the composition of Cr :16wt%, Mn :15.5wt%, C :0.2wt%, N :0.2wt% with nonmagnetic single {gamma} phase, was selected as a candidate material. Here, physical properties and aging properties of VC9 were studied and the results were compared with those of 316L stainless steel. (author)

 4. Assisted Housing - Multifamily Properties - Assisted

  Data.gov (United States)

  Department of Housing and Urban Development — HUD's Multifamily Housing property portfolio consist primarily of rental housing properties with five or more dwelling units such as apartments or town houses, but...

 5. Are Effective Properties Effective?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Han, Ru; Ingber, Marc S.; Hsiao, S.-C.

  2008-01-01

  The effective moduli (effective Young's modulus, effective Poisson's ratio, effective shear modulus, and effective bulk modulus) of dispersed-phase-reinforced composite materials are determined at the mesoscopic level using three-dimensional parallel boundary element simulations. By comparing the mesoscopic BEM results and the macroscopic results based on effective properties, limitations in the effective property approach have been examined

 6. 10 CFR 1022.21 - Property management.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 10 Energy 4 2010-01-01 2010-01-01 false Property management. 1022.21 Section 1022.21 Energy DEPARTMENT OF ENERGY (GENERAL PROVISIONS) COMPLIANCE WITH FLOODPLAIN AND WETLAND ENVIRONMENTAL REVIEW REQUIREMENTS Other Requirements § 1022.21 Property management. (a) If property in a floodplain or wetland is...

 7. 28 CFR 66.31 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... percentage of participation in the cost of the original purchase to the fair market value of the property... AND COOPERATIVE AGREEMENTS TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS Post-Award Requirements Changes, Property... subgrantee's percentage of participation in the purchase of the real property to the current fair market...

 8. Predicting soil properties in the tropics

  NARCIS (Netherlands)

  Minasny, B.; Hartemink, A.E.

  2011-01-01

  It is practically impossible to measure soil properties continuously at each location across the globe. Therefore, it is necessary to have robust systems that can predict soil properties at a given location. That is needed in many tropical countries where the dearth of soil property measurements is

 9. Improved dielectric properties, mechanical properties, and thermal conductivity properties of polymer composites via controlling interfacial compatibility with bio-inspired method

  Science.gov (United States)

  Ruan, Mengnan; Yang, Dan; Guo, Wenli; Zhang, Liqun; Li, Shuxin; Shang, Yuwei; Wu, Yibo; Zhang, Min; Wang, Hao

  2018-05-01

  Surface functionalization of Al2O3 nano-particles by mussel-inspired poly(dopamine) (PDA) was developed to improve the dielectric properties, mechanical properties, and thermal conductivity properties of nitrile rubber (NBR) matrix. As strong adhesion of PDA to Al2O3 nano-particles and hydrogen bonds formed by the catechol groups of PDA and the polar acrylonitrile groups of NBR, the dispersion of Al2O3-PDA/NBR composites was improved and the interfacial force between Al2O3-PDA and NBR matrix was enhanced. Thus, the Al2O3-PDA/NBR composites exhibited higher dielectric constant, better mechanical properties, and larger thermal conductivity comparing with Al2O3/NBR composites at the same filler content. The largest thermal conductivity of Al2O3-PDA/NBR composite filled with 30 phr Al2O3-PDA was 0.21 W/m K, which was 122% times of pure NBR. In addition, the Al2O3-PDA/NBR composite filled with 30 phr Al2O3-PDA displayed a high tensile strength about 2.61 MPa, which was about 255% of pure NBR. This procedure is eco-friendly and easy handling, which provides a promising route to polymer composites in application of thermal conductivity field.

 10. Mechanisms for development of property rights institutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žarković Jelena

  2006-01-01

  Full Text Available The institution of property rights is increasingly recognized as an essential building block of an economically prosperous society. The question that remains unsolved, however, is how do we develop effective property rights institutions? The literature dealing with the development of property rights tends to be, in general, an optimistic one since there is a tendency to view the design of property rights institutions as maximizing decisions to economize on transaction costs and to facilitate new economic activities. On the other hand, since property rights define the distribution of wealth and political power in a society, changes in property rights structures are likely to be influenced by more than pure efficiency considerations. Therefore, in order to achieve a balanced analysis of the evolution of property rights institutions, the model of endogenous property rights creation should be modified. We did that by introducing the neoinstitutional theory of the state in the model.

 11. 10 CFR 600.323 - Property management system.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 10 Energy 4 2010-01-01 2010-01-01 false Property management system. 600.323 Section 600.323 Energy....323 Property management system. The recipient's property management system must include the following... existence, current utilization, and continued need for the property. (d) A control system must be in effect...

 12. 22 CFR 226.32 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Real property. 226.32 Section 226.32 Foreign Relations AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION OF ASSISTANCE AWARDS TO U.S. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Post-award Requirements Property Standards § 226.32 Real property. (a) Unless the agreement...

 13. 21 CFR 1403.31 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... the cost of the original purchase to the fair market value of the property. However, in those... percentage of participation in the purchase of the real property to the current fair market value of the... COOPERATIVE AGREEMENTS TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS Post-Award Requirements Changes, Property, and Subawards...

 14. 45 CFR 1174.31 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... the cost of the original purchase to the fair market value of the property. However, in those... percentage of participation in the purchase of the real property to the current fair market value of the... COOPERATIVE AGREEMENTS TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS Post-Award Requirements Changes, Property, and Subawards...

 15. 45 CFR 1183.31 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... the cost of the original purchase to the fair market value of the property. However, in those... percentage of participation in the purchase of the real property to the current fair market value of the... COOPERATIVE AGREEMENTS TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS Post-Award Requirements Changes, Property, and Subawards...

 16. Characterization and bulk properties of oxides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sonder, E.; Connolly, T.F.

  1979-06-01

  The bulk properties of oxides are divided into two classes, intrinsic properties which depend solely on the identity of the material, and extrinsic ones, which differ for different samples of the same compound. Sources of tabulated numerical values of intrinsic properties are given and modern developments in information storage and retrieval are discussed. Extrinsic properties are shown to depend on defects and trace impurities in the samples. Techniques of trace impurity analysis are discussed and realistic limits of detection and accuracies are given for routine analyses

 17. On topological properties of sierpinski networks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Imran, Muhammad; Sabeel-e-Hafi; Gao, Wei; Reza Farahani, Mohammad

  2017-01-01

  Sierpinski graphs constitute an extensively studied class of graphs of fractal nature applicable in topology, mathematics of Tower of Hanoi, computer science, and elsewhere. A large number of properties like physico-chemical properties, thermodynamic properties, chemical activity, biological activity, etc. are determined by the chemical applications of graph theory. These properties can be characterized by certain graph invariants referred to as topological indices. In QRAR/QSPR study these graph invariants has played a vital role. In this paper, we study the molecular topological properties of Sierpinski networks and derive the analytical closed formulas for the atom-bond connectivity (ABC) index, geometric-arithmetic (GA) index, and fourth and fifth version of these topological indices for Sierpinski networks denoted by S(n, k).

 18. Tribological properties of nanostripe surface structures-a design concept for improving tribological properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miyake, K; Nakano, M; Korenaga, A; Mano, H; Ando, Y

  2010-01-01

  The tribological properties of nanostripe surface structures were investigated using a pin-on-plate tribometer in order to propose a design concept for improving the tribological properties. The authors used four kinds of nanostripe structures consisting of different combinations of materials (Fe-Au, C-SiC, Al-Al 2 O 3 and Al-Pt) fabricated by a process they had previously proposed. The frictional properties of the nanostripe structures depended on the materials that constituted the nanostripes. When the sliding direction in friction tests was parallel to the microgrooves, nanostripe structures remained on all surfaces even after friction tests. Based on the friction test results, the authors considered a design concept for nanostripe structures in tribological applications.

 19. 32 CFR 34.23 - Property management system.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 32 National Defense 1 2010-07-01 2010-07-01 false Property management system. 34.23 Section 34.23... Requirements Property Standards § 34.23 Property management system. The recipient's property management system... control system shall be in effect to insure adequate safeguards to prevent loss, damage, or theft of the...

 20. 23 CFR 710.505 - Real property donations.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 23 Highways 1 2010-04-01 2010-04-01 false Real property donations. 710.505 Section 710.505...-WAY AND REAL ESTATE Property Acquisition Alternatives § 710.505 Real property donations. (a) Donations..., whichever is greater. All donations of property received prior to the approval of the NEPA document must...

 1. 28 CFR 0.47 - Alien property matters.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 28 Judicial Administration 1 2010-07-01 2010-07-01 false Alien property matters. 0.47 Section 0.47....47 Alien property matters. The Office of Alien Property shall be a part of the Civil Division: (a... Alien Property: (1) Exercising or performing all the authority, rights, privileges, powers, duties, and...

 2. 36 CFR 1211.120 - Transfers of property.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 36 Parks, Forests, and Public Property 3 2010-07-01 2010-07-01 false Transfers of property. 1211.120 Section 1211.120 Parks, Forests, and Public Property NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION... operates any education program or activity, and the Federal share of the fair market value of the property...

 3. 45 CFR 1157.31 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... the cost of the original purchase to the fair market value of the property. However, in those... percentage of participation in the purchase of the real property to the current fair market value of the... AGREEMENTS TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS Post-Award Requirements Changes, Property, and Subawards § 1157.31...

 4. Dynamic mechanical properties of buffer material

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takaji, Kazuhiko; Taniguchi, Wataru

  1999-11-01

  The buffer material is expected to maintain its low water permeability, self-sealing properties, radionuclides adsorption and retardation properties, thermal conductivity, chemical buffering properties, overpack supporting properties, stress buffering properties, etc. over a long period of time. Natural clay is mentioned as a material that can relatively satisfy above. Among the kinds of natural clay, bentonite when compacted is superior because (i) it has exceptionally low water permeability and properties to control the movement of water in buffer, (ii) it fills void spaces in the buffer and fractures in the host rock as it swells upon water uptake, (iii) it has the ability to exchange cations and to adsorb cationic radioelements. In order to confirm these functions for the purpose of safety assessment, it is necessary to evaluate buffer properties through laboratory tests and engineering-scale tests, and to make assessments based on the ranges in the data obtained. This report describes the procedures, test conditions, results and examinations on the buffer material of dynamic triaxial tests, measurement of elastic wave velocity and liquefaction tests that aim at getting hold of dynamic mechanical properties. We can get hold of dependency on the shearing strain of the shearing modulus and hysteresis damping constant, the application for the mechanical model etc. by dynamic triaxial tests, the acceptability of maximum shearing modulus obtained from dynamic triaxial tests etc. by measurement of elastic wave velocity and dynamic strength caused by cyclic stress etc. by liquefaction tests. (author)

 5. Review of particle properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Trippe, T.G.; Barbaro-Galtieri, A.; Kelly, R.L.; Rittenberg, A.; Rosenfeld, A.H.; Yost, G.P.; Barash-Schmidt, N.; Bricman, C.; Hemingway, R.J.; Losty, M.J.; Roos, M.; Chaloupka, V.; Armstrong, B.

  1976-01-01

  This review of the properties of leptons, mesons, and baryons is an updating of Review of Particle Properties, Particle Data Group [Phys. Letters 50B, No.1 (1974), and Supplement, Rev. Mod. Phys. 47 (1975) 535]. Data are evaluated, listed, averaged, and summarized in tables. Numerous tables, figures, and formulae of interest to particle physicists are also included. A data booklet is available

 6. Properties of conventional contrast media

  International Nuclear Information System (INIS)

  Muetzel, W.

  1981-01-01

  A comprehensive overview is given of the properties of contrast media currently used in computed tomography (CT). The chemical structure of the compounds and the physicochemical properties derived therefrom are described. Emphasis is placed on the importance of the physicochemical properties of contrast media for tolerance and the pharmacokinetic behavior of compounds in the body. An outline is given of the basic ideas governing rational use of contrast media in CT, which result from complex, time-dependent distribution of contrast media in different tissue spaces. (Auth.)

 7. Allegheny County Property Assessment Appeals

  Data.gov (United States)

  Allegheny County / City of Pittsburgh / Western PA Regional Data Center — Lists property assessment appeals filed and heard with the Board of Property Assessment Appeals and Review (BPAAR) and the hearing results, for tax years 2015 to...

 8. 31 CFR 551.406 - Entities owned by a person whose property and interests in property are blocked.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 31 Money and Finance: Treasury 3 2010-07-01 2010-07-01 false Entities owned by a person whose property and interests in property are blocked. 551.406 Section 551.406 Money and Finance: Treasury... TREASURY SOMALIA SANCTIONS REGULATIONS Interpretations § 551.406 Entities owned by a person whose property...

 9. Property Taxation. National Education Association Search.

  Science.gov (United States)

  National Education Association, Washington, DC. Research Div.

  The first of a series on school finance and the role of the state/local community, this document examines recent trends and developments in property taxation. The setting for property taxation and the state and local share of tax revenues for financing education are discussed. Two charts illustrate: (1) school district property tax collections…

 10. Scale dependence of effective media properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tidwell, V.C.; VonDoemming, J.D.; Martinez, K.

  1992-01-01

  For problems where media properties are measured at one scale and applied at another, scaling laws or models must be used in order to define effective properties at the scale of interest. The accuracy of such models will play a critical role in predicting flow and transport through the Yucca Mountain Test Site given the sensitivity of these calculations to the input property fields. Therefore, a research programhas been established to gain a fundamental understanding of how properties scale with the aim of developing and testing models that describe scaling behavior in a quantitative-manner. Scaling of constitutive rock properties is investigated through physical experimentation involving the collection of suites of gas permeability data measured over a range of discrete scales. Also, various physical characteristics of property heterogeneity and the means by which the heterogeneity is measured and described are systematically investigated to evaluate their influence on scaling behavior. This paper summarizes the approach that isbeing taken toward this goal and presents the results of a scoping study that was conducted to evaluate the feasibility of the proposed research

 11. Hardmetals - microstructural design, testing and property maps

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roebuck, B; Gee, M G; Morrell, R [NPL Materials Centre, National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex (United Kingdom)

  2001-07-01

  The production of WC/Co hardmetals and their analogues is considered a mature technology, however lately there has been new research results where the concept of microstructural design was used to produce alternatives to the conventional two-phase structure. This Industry is currently well served by a range of baseline established standards, which, if properly followed with good attention to correct quality procedures, will ensure consistent products. However, there are certain key properties such as corrosion, fatigue, impact wear or high temperature strength and toughness that are often measured but not always by standard tests methods. Microstructural design potential is reviewed, particularly the possibilities of performance improvement via changes in size, shape and distribution of the phases as well as recent developments in testing, specifically S-N fatigue and abrasive wear. Finally, the concept of property mapping is introduced as a tool for providing a framework for optimizing properties. Its utility in correlating performance properties and their relationships with microstructural parameters is evaluated. Two property maps are discussed: one where the property is plotted against a microstructural feature (microstructure property maps) such as WC grain size or Co binder phase content against coercivity or hardness and one where different properties, such as hardness and toughness are mapped against each other (comparative property maps). (nevyjel)

 12. Hardmetals - microstructural design, testing and property maps

  International Nuclear Information System (INIS)

  Roebuck, B.; Gee, M.G.; Morrell, R.

  2001-01-01

  The production of WC/Co hardmetals and their analogues is considered a mature technology, however lately there has been new research results where the concept of microstructural design was used to produce alternatives to the conventional two-phase structure. This Industry is currently well served by a range of baseline established standards, which, if properly followed with good attention to correct quality procedures, will ensure consistent products. However, there are certain key properties such as corrosion, fatigue, impact wear or high temperature strength and toughness that are often measured but not always by standard tests methods. Microstructural design potential is reviewed, particularly the possibilities of performance improvement via changes in size, shape and distribution of the phases as well as recent developments in testing, specifically S-N fatigue and abrasive wear. Finally, the concept of property mapping is introduced as a tool for providing a framework for optimizing properties. Its utility in correlating performance properties and their relationships with microstructural parameters is evaluated. Two property maps are discussed: one where the property is plotted against a microstructural feature (microstructure property maps) such as WC grain size or Co binder phase content against coercivity or hardness and one where different properties, such as hardness and toughness are mapped against each other (comparative property maps). (nevyjel)

 13. Allegheny County Property Sale Transactions

  Data.gov (United States)

  Allegheny County / City of Pittsburgh / Western PA Regional Data Center — This dataset contains data on all Real Property parcels that have sold since 2013 in Allegheny County, PA. Before doing any market analysis on property sales, check...

 14. 14 CFR 1274.923 - Equipment and other property.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... share ratio. Jointly owned property shall be disposed of as agreed to by the parties. (d) Title to... maintain property management standards for Government property and otherwise manage such property as set... Officer, Finance, with three copies sent concurrently to the center Industrial Property Officer. The...

 15. Thermophysical properties of ionic liquids.

  Science.gov (United States)

  Rooney, David; Jacquemin, Johan; Gardas, Ramesh

  2010-01-01

  Low melting point salts which are often classified as ionic liquids have received significant attention from research groups and industry for a range of novel applications. Many of these require a thorough knowledge of the thermophysical properties of the pure fluids and their mixtures. Despite this need, the necessary experimental data for many properties is scarce and often inconsistent between the various sources. By using accurate data, predictive physical models can be developed which are highly useful and some would consider essential if ionic liquids are to realize their full potential. This is particularly true if one can use them to design new ionic liquids which maximize key desired attributes. Therefore there is a growing interest in the ability to predict the physical properties and behavior of ionic liquids from simple structural information either by using group contribution methods or directly from computer simulations where recent advances in computational techniques are providing insight into physical processes within these fluids. Given the importance of these properties this review will discuss the recent advances in our understanding, prediction and correlation of selected ionic liquid physical properties.

 16. Stereotypical Reasoning: Logical Properties

  OpenAIRE

  Lehmann, Daniel

  2002-01-01

  Stereotypical reasoning assumes that the situation at hand is one of a kind and that it enjoys the properties generally associated with that kind of situation. It is one of the most basic forms of nonmonotonic reasoning. A formal model for stereotypical reasoning is proposed and the logical properties of this form of reasoning are studied. Stereotypical reasoning is shown to be cumulative under weak assumptions.

 17. Review of particle properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bricman, C.; Dionisi, C.; Hemingway, R.J.; Mazzucato, M.; Montanet, L.; Barash-Schmidt, N.; Crawford, R.C.; Roos, M.; Barbaro-Galtieri, A.; Horne, C.P.; Kelly, R.L.; Losty, M.J.; Rittenberg, A.; Trippe, T.G.; Yost, G.P.; Armstrong, B.

  1978-01-01

  This review of the properties of leptons, mesons, and baryons is an updating of Review of Particle Properties, Particle Data Group [Rev. Mod. Phys. 48 (1976) No. 2, Part II; and Supplement, Phys. Lett. 68B (1977) 1]. Data are evaluated, listed, averaged, and summarized in tables. Numerous tables, figures, and formulae of interest to particle physicists are also included. A data booklet is available. (Auth.)

 18. Cellular signalling properties in microcircuits

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toledo-Rodriguez, Maria; El Manira, Abdeljabbar; Wallén, Peter

  2005-01-01

  Molecules and cells are the signalling elements in microcircuits. Recent studies have uncovered bewildering diversity in postsynaptic signalling properties in all areas of the vertebrate nervous system. Major effort is now being invested in establishing the specialized signalling properties...

 19. Magnetic properties and microwave absorption properties of short ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  als in the high-frequency range owing to their fascinating properties.2,3 However, .... Ni deposition.24 Owing to the low solubility of carbon in iron and nickel, Ni–Fe ... real (μ ) and imaginary (μ ) of complex permeability of the. Fe0.21Ni0.69/CF ...

 20. Elastic properties of spherically anisotropic piezoelectric composites

  International Nuclear Information System (INIS)

  En-Bo, Wei; Guo-Qing, Gu; Ying-Ming, Poon

  2010-01-01

  Effective elastic properties of spherically anisotropic piezoelectric composites, whose spherically anisotropic piezoelectric inclusions are embedded in an infinite non-piezoelectric matrix, are theoretically investigated. Analytical solutions for the elastic displacements and the electric potentials under a uniform external strain are derived exactly. Taking into account of the coupling effects of elasticity, permittivity and piezoelectricity, the formula is derived for estimating the effective elastic properties based on the average field theory in the dilute limit. An elastic response mechanism is revealed, in which the effective elastic properties increase as inclusion piezoelectric properties increase and inclusion dielectric properties decrease. Moreover, a piezoelectric response mechanism, of which the effective piezoelectric response vanishes due to the symmetry of spherically anisotropic composite, is also disclosed. (condensed matter: structure, thermal and mechanical properties)

 1. Distinct Reward Properties are Encoded via Corticostriatal Interactions.

  Science.gov (United States)

  Smith, David V; Rigney, Anastasia E; Delgado, Mauricio R

  2016-02-02

  The striatum serves as a critical brain region for reward processing. Yet, understanding the link between striatum and reward presents a challenge because rewards are composed of multiple properties. Notably, affective properties modulate emotion while informative properties help obtain future rewards. We approached this problem by emphasizing affective and informative reward properties within two independent guessing games. We found that both reward properties evoked activation within the nucleus accumbens, a subregion of the striatum. Striatal responses to informative, but not affective, reward properties predicted subsequent utilization of information for obtaining monetary reward. We hypothesized that activation of the striatum may be necessary but not sufficient to encode distinct reward properties. To investigate this possibility, we examined whether affective and informative reward properties were differentially encoded in corticostriatal interactions. Strikingly, we found that the striatum exhibited dissociable connectivity patterns with the ventrolateral prefrontal cortex, with increasing connectivity for affective reward properties and decreasing connectivity for informative reward properties. Our results demonstrate that affective and informative reward properties are encoded via corticostriatal interactions. These findings highlight how corticostriatal systems contribute to reward processing, potentially advancing models linking striatal activation to behavior.

 2. Silver Matrix Composites - Structure and Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wieczorek J.

  2016-03-01

  Full Text Available Phase compositions of composite materials determine their performance as well as physical and mechanical properties. Depending on the type of applied matrix and the kind, amount and morphology of the matrix reinforcement, it is possible to shape the material properties so that they meet specific operational requirements. In the paper, results of investigations on silver alloy matrix composites reinforced with ceramic particles are presented. The investigations enabled evaluation of hardness, tribological and mechanical properties as well as the structure of produced materials. The matrix of composite material was an alloy of silver and aluminium, magnesium and silicon. As the reinforcing phase, 20-60 μm ceramic particles (SiC, SiO2, Al2O3 and Cs were applied. The volume fraction of the reinforcing phase in the composites was 10%. The composites were produced using the liquid phase (casting technology, followed by plastic work (the KOBO method. The mechanical and tribological properties were analysed for plastic work-subjected composites. The mechanical properties were assessed based on a static tensile and hardness tests. The tribological properties were investigated under dry sliding conditions. The analysis of results led to determination of effects of the composite production technology on their performance. Moreover, a relationship between the type of reinforcing phase and the mechanical and tribological properties was established.

 3. Mechanical Properties and Acoustic Emission Properties of Rocks with Different Transverse Scales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xi Yan

  2017-01-01

  Full Text Available Since the stability of engineering rock masses has important practical significance to projects like mining, tunneling, and petroleum engineering, it is necessary to study mechanical properties and stability prediction methods for rocks, cementing materials that are composed of minerals in all shapes and sizes. Rocks will generate acoustic emission during damage failure processes, which is deemed as an effective means of monitoring the stability of coal rocks. In the meantime, actual mining and roadway surrounding rocks tend to have transverse effects; namely, the transverse scale is larger than the length scale. Therefore, it is important to explore mechanical properties and acoustic emission properties of rocks under transverse size effects. Considering the transverse scale effects of rocks, this paper employs the microparticle flow software PFC2D to explore the influence of different aspect ratios on damage mechanics and acoustic emission properties of rocks. The results show that (1 the transverse scale affects uniaxial compression strength of rocks. As the aspect ratio increases, uniaxial compression strength of rocks decreases initially and later increases, showing a V-shape structure and (2 although it affects the maximum hit rate and the strain range of acoustic emission, it has little influence on the period of occurrence. As the transverse scale increases, both damage degree and damage rate of rocks decrease initially and later increase.

 4. Can we predict the property cycle? A study of securitized property market

  Science.gov (United States)

  Hui, Eddie Chi-Man; Wang, Ziyou

  2015-05-01

  Academia takes interest in cyclicality of real estate market. Compared to various findings on housing cycles, no literature takes insight into the cycles of securitized property markets. To address the issue, a nonlinear model is developed to probe into the characteristics of cycles in global markets (US, UK, Australia, Japan, Singapore and Hong Kong) over the last 23 years. The findings suggest that (a) cointegrating relationships influence the six markets in the long term and become stronger during bullish markets. (b) The short-term dynamics of each market is more likely to have a regime-switching structure. (c) The cyclical pattern shows differences between securitized property and housing markets, as well as between securitized property and general stock markets. Meanwhile, the cyclical pattern in developed markets is also different from that in developing markets. (d) The duration dependence shows a weak effect of the boom on predicting the occurrence of the upcoming bust. Instead, the magnitude of boom growth plays a significant role in predicting the duration of following bust. (e) The asymmetric analysis brings forward the "paralleling effect" which indicates that the asymmetry in returns is parallel with the movements of r. The methodology shall serve in providing detailed implications on the characters of cycle and duration forecast in securitized property markets for investors and governments.

 5. Forcing absoluteness and regularity properties

  NARCIS (Netherlands)

  Ikegami, D.

  2010-01-01

  For a large natural class of forcing notions, we prove general equivalence theorems between forcing absoluteness statements, regularity properties, and transcendence properties over L and the core model K. We use our results to answer open questions from set theory of the reals.

 6. Review of particle properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yost, G P; Barnett, R M; Hinchliffe, I; Lynch, G R; Rittenberg, A; Ross, R R; Suzuki, M; Trippe, T G; Wohl, C G; Armstrong, B

  1988-04-14

  This review of the properties of gauge bosons, leptons, mesons, and baryons is an updating of the Review of Particle Properties, Particle Data Group (Phys. Lett. 170B (1986)). Data are evaluated, listed, averaged, and summarized in tables. We continue the more orderly set of particle names implemented in the 1986 edition. Numerous tables, figures, and formulae of interest to particle physicists are also included. A data booklet is available.

 7. 32 CFR 1903.15 - Preservation of property.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ...) Property Damage. Destroying or damaging private property. (b) Theft. The theft of private property, except..., the throwing of articles of any kind from or at buildings, vehicles, or persons while on an Agency...

 8. Liability for on-site nuclear property damage

  International Nuclear Information System (INIS)

  Neems, H.J.

  2000-01-01

  Typically, liability for on-site property addressed in contracts between operator and its suppliers. Nuclear power plant operators ordinarily protect themselves against risk of nuclear damage to on-site property by insurance. Nuclear liability laws do not specifically address liability for nuclear damage to on-site property. Nuclear plant owners should address risk of damage to on-site property when developing risk management program

 9. Accuracy of the Government-Owned Contractor-Occupied Real Property in the Military Departments' Real Property Databases

  National Research Council Canada - National Science Library

  2000-01-01

  .... Accurate reporting of real property on the Military Departments' real property databases is essential to DoD and the Federal Government receiving favorable audit opinions on their financial statements...

 10. Static mechanical properties of buffer material

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takaji, Kazuhiko; Suzuki, Hideaki

  1999-11-01

  The buffer material is expected to maintain its low water permeability, self-sealing properties, radionuclides adsorption and retardation properties, thermal conductivity, chemical buffering properties, overpack supporting properties, stress buffering properties, etc. over a long period of time. Natural clay is mentioned as a material that can relatively satisfy above. Among the kinds of natural clay, bentonite when compacted is superior because (i) it has exceptionally low water permeability and properties to control the movement of water in buffer, (ii) it fills void spaces in the buffer and fractures in the host rock as it swells upon water uptake, (iii) it has the ability to exchange cations and to adsorb cationic radioelements. In order to confirm these functions for the purpose of safety assessment, it is necessary to evaluate buffer properties through laboratory tests and engineering-scale tests, and to make assessments based on the ranges in the data obtained. This report describes the procedures, test conditions, results and examinations on the buffer material of unconfined compression tests, one-dimensional consolidation tests, consolidated-undrained triaxial compression tests and consolidated-undrained triaxial creep tests that aim at getting hold of static mechanical properties. We can get hold of the relationship between the dry density and tensile stress etc. by Brazilian tests, between the dry density and unconfined compressive strength etc. by unconfined compression tests, between the consolidation stress and void ratio etc. by one-dimensional consolidation tests, the stress pass of each effective confining pressure etc. by consolidated-undrained triaxial compression tests and the axial strain rate with time of each axial stress etc. by consolidated-undrained triaxial creep tests. (author)

 11. Congruence properties of induced representations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mayer, Dieter; Momeni, Arash; Venkov, Alexei

  In this paper we study representations of the projective modular group induced from the Hecke congruence group of level 4 with Selberg's character. We show that the well known congruence properties of Selberg's character are equivalent to the congruence properties of the induced representations...

 12. Testing properties of generic functions

  NARCIS (Netherlands)

  Jansson, P.; Jeuring, J.T.; Cabenda, L.; Engels, G.; Kleerekoper, J.; Mak, S.; Overeem, M.; Visser, Kees

  2006-01-01

  Software testing is an important part of the software devel- opment process. Testing comes in many flavours: unit testing, property testing, regression testing, contract checking, etc. QuickCheck is proba- bly one of the most advanced tools for testing properties of functional programs. It

 13. Porous Materials - Structure and Properties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anders

  1997-01-01

  The paper presents some viewpoints on the description of the pore structure and the modelling of the properties of the porous building materials. Two examples are given , where it has been possible to connect the pore structure to the properties: Shrinkage of autoclaved aerated concrete...

 14. Quantum logics with existence property

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schindler, C.

  1991-01-01

  A quantum logic (σ-orthocomplete orthomodular poset L with a convex, unital, and separating set Δ of states) is said to have the existence property if the expectation functionals on lin(Δ) associated with the bounded observables of L form a vector space. Classical quantum logics as well as the Hilbert space logics of traditional quantum mechanics have this property. The author shows that, if a quantum logic satisfies certain conditions in addition to having property E, then the number of its blocks (maximal classical subsystems) must either be one (classical logics) or uncountable (as in Hilbert space logics)

 15. Properties and selection criteria for adsorbents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wirth, H.

  1976-01-01

  The paper gives a survey of the most important industrial adsorbents and of their suitability for different purposes. With special consideration of activated carbon, the properties and characteristic data are discussed which are used for assessing adsorbents. These, among other things, are as follows: specific surface area, pore size distribution, adsorption isotherms, hydrophobic properties, catalytic properties, chemical resistance, heat resistance, particle size and hardness. (orig.) [de

 16. Communication of Semantic Properties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lenau, Torben Anker; Boelskifte, Per

  2004-01-01

  The selection of materials and planning for production play a key role for the design of physical products. Product function, appearance and expression are influenced by the chosen materials and how they are shaped. However these properties are not carried by the material itself, but by the speci......The selection of materials and planning for production play a key role for the design of physical products. Product function, appearance and expression are influenced by the chosen materials and how they are shaped. However these properties are not carried by the material itself...... processes. This working paper argues for the need for a commonly accepted terminology used to communicate semantic product properties. Designers and others involved in design processes are dependent of a sharp and clear verbal communication. Search facilities in computer programs for product and material...

 17. Stem Properties of Autobacteria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boris A. Berdichevskyy

  2014-03-01

  Full Text Available This paper discusses the stem properties of the autobacteria as part of the activation syndrome and persistence of the endogenous microflora in the adaptation process of the macroorganism to stress, as well as the ability of the bacteria to stimulate the cells of the macroorganism to manifest stem properties. The essence of this syndrome involves testing the tissue with the autobacteria of their "host" body to identify the foci of cellular insolvency with the subsequent inclusion of the autostrains in the implementation phase of the catabolic and anabolic inflammations. Considering the genetic tropism of the microbes to the organ-specific tissue of the area affected, the existence of the stem properties of the autobacteria is assumed to be realized in the process of reparative regeneration. The great clinical significance of further study of this phenomenon is not excluded.

 18. Development of international regulation of intellectual property

  OpenAIRE

  Schmitz Vaccaro, Christian

  2013-01-01

  In recent years we have seen a true internationalization of intellectual property laws. So today one can easily familiarize with foreign laws on intellectual property, due to their increasing uniformity and homogeneity. This is the result of numerous international treaties and two international organizations. At the multilateral level, the World Intellectual Property Organization (WIPO) administers 24 treaties on intellectual property, and for its part, the World Trade Organization (WTO) is i...

 19. Property Outlaws in Cyberspace and Meatspace? Examining the Relationship between Online Peer Production and Support for Private Property Violations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Timothy Gibson

  2014-11-01

  Full Text Available Marxian theory has long viewed the institution of private property as central to labour exploitation. After all, private property laws allow those who control the means of production to expropriate surplus value from the dispossessed. An analogous relationship arguably defines life on the Internet, where users are forced to venture onto privately owned digital enclosures to access key services. Yet these online property relationships are anything but settled and uncontested. Outside the digital enclosures of Apple and Google, the Internet has fostered the development of “commons-based peer production”, where key resources (e.g. software are produced without anyone claiming exclusive property rights. In fact, some scholars have argued that the rise of peer production on the web has begun to re-shape popular attitudes concerning the legitimacy of property exclusions more broadly. In short, as we become “property outlaws” on the web, we come to question the inevitability and legitimacy of private property elsewhere in life. This paper explores this hypothesis by reporting data from a survey of Internet users at an East Coast university. Are users who engage in more peer production activities on the web also more likely to approve of “property outlaw” behaviours not just in the online context, but in the offline world as well (e.g. squatting? The data provide only partial support for the hypothesis: active online peer producers were indeed more likely to support violations of intangible (intellectual properties, but not violations of tangible or “real-world” properties.

 20. Thermoluminescence dosimetry materials: properties and uses

  International Nuclear Information System (INIS)

  McKeever, S.W.S.; Moscovitch, M.; Townsend, P.D.

  1995-01-01

  This book selects a range of the most popular thermoluminescence dosemeter (TLD) materials in use today and provides a critical account of their thermoluminescence (TL) and dosimetric properties. The information provided includes in-depth discussions of TL mechanisms, including an account of luminescence properties, and relevant information regarding dosimetric characteristics. The book is intended for those involved in TLD materials research, and for technicians and workers involved in the practical application of these materials in TL dosimetry. The advent of modern spectroscopic methods for measuring TL emission spectra (the so-called ''3-D'' presentation) seemed to the authors to be an invitation to compile such spectra for all the major TLD materials. Further consideration led to an expansion of the initial idea to include a compilation of dosimetric properties. One intention is to provide a synopsis of the TL and dosimetric properties of the most widely used TLD materials currently available and to form a link between the solid state defect properties of these materials and their actual dosimetric properties. A second intention is to provide a solid framework from which future studies of TLD materials could be launched. Too often in the past research into TLD materials has been haphazard, to say the least. By illustrating the links between solid state physics and the radiation dosimetry properties of these materials the book points to the future and to the pressing need for enhanced research on TLD materials. (Author)

 1. Properties of Bipolar Fuzzy Hypergraphs

  OpenAIRE

  Akram, M.; Dudek, W. A.; Sarwar, S.

  2013-01-01

  In this article, we apply the concept of bipolar fuzzy sets to hypergraphs and investigate some properties of bipolar fuzzy hypergraphs. We introduce the notion of $A-$ tempered bipolar fuzzy hypergraphs and present some of their properties. We also present application examples of bipolar fuzzy hypergraphs.

 2. Introduction to Virtual Property: Lex Virtualis Ipsa Loquitur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wian Erlank

  2015-12-01

  Full Text Available This article serves as an introduction to the concept of virtual property and also to very briefly note the relevance of virtual property in modern society. A universally accepted definition of virtual property is hard to come by, but the paper will aim to provide some clarity on the issue. Virtual property is still property, and it still exists even though it is intangible. It includes (amongst other things website addresses and email addresses as well as certain other accepted immaterial property objects such as bank accounts, stocks, options and derivatives. Indeed, one can go so far as to include digital goods, such as digital versions of books (e-books, computer or smartphone programmes or apps, television series and movies as well as digital music (albums and tracks as objects of virtual property. However, the focus in this paper is on the type of virtual property found inside virtual worlds. The discussion of virtual property will be facilitated by reference to some of the ancillary and more complicated areas of the field to serve as a point of reference leading to an understanding of the concept of virtual property in general.

 3. Environmental audits of oil and gas properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moody, T.D.; Forbes, S.

  1991-01-01

  The growing concern over one, the cost of correcting environmental damage and two, the potential financial liabilities associated with the acquisition, sale or lease of oil and gas properties, has led many prospective buyers to investigate the environmental liabilities associated with the property transfer. The environmental audit provides a tool or mechanism to assist the prudent investor in identifying environmental problems that could adversely effect an otherwise normal business activity. Accordingly, an environmental audit can identify potential environmental liabilities associated with the property, thus allowing the investor an opportunity to better assess financial risks. In addition, should the negative findings of the environmental audit be limited, the findings could be used by the buyer in negotiating the final price of the subject property to account for potential or known liabilities. As this suggests, environmental damage to an oil and gas property does not necessarily render the property worthless. This paper provides a brief guide on environmental audits of oil and gas properties as well as general information on the most common exploration and production wastes

 4. Resemblance of the properties of superimposed volume holograms to the properties of human memory

  Science.gov (United States)

  Orlov, V. V.

  2006-09-01

  According to current concepts in psychology, a collection of patterns stored in human memory has the property of integrity and contains new information not contained in the individual patterns. It is shown that superimposed volume holograms possess similar properties if the information in them is written by a method that excludes the appearance of crosstalk of the holograms.

 5. Thermophysical property characterization of tris(hydroxymethyl)aminomethane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Soriano, Allan N.; Cabahug, Denise Irene V.; Li Menghui

  2011-01-01

  In this present work, a thermophysical property characterization of aqueous solution of tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS), a biological buffer, was done. The investigated properties were refractive index (n), density (ρ), and electrolytic conductivity (κ). These properties were measured for temperatures up to 353.15 K (at normal atmospheric condition) and for the entire composition range where TRIS is still soluble in water. The measured properties were reported as functions of temperature and composition. A modified form of the Vogel-Tamman-Fulcher equation which leads to an Arrhenius-type asymptotic exponential function was used to generally correlate the temperature and compositional dependence of the considered properties and satisfactory results were obtained.

 6. Metodika a výsledky dlouhodobého seismického Monitoringu na PZP Háje – Innogy.cz

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Brož, Milan; Štrunc, J.

  2017-01-01

  Roč. 24, č. 1 (2017), s. 1-11 ISSN 1803-1447 Institutional support: RVO:67985530 Keywords : granit * earthquake * induced seismicity * seismograph * frequency spectra Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure OBOR OECD: Volcanology

 7. FINANCING INTELLECTUAL PROPERTY ASSESTS: AN EMPIRICAL ANALYSIS

  OpenAIRE

  USHA SWAMINATHAN

  2016-01-01

  Amplifying any property needs assessment to be marketable. This paper reads on the prospects of intangible property especially the Intellectual Property (IP) being evaluated in terms of financing by institutions to progressively grow more by widening their business and to make available advances based on IP. Arrangements engaging in the safety measures of intangible property encompassed and facilitated title-holders of IP privileges to comprise a loan of money as more undemanding and protecte...

 8. Physical properties of organic fullerene cocrystals

  Science.gov (United States)

  Macovez, Roberto

  2017-12-01

  The basic facts and fundamental properties of binary fullerene cocrystals are reviewed, focusing especially on solvates and salts of Buckminsterfullerene (C60), and hydrates of hydrophilic C60 derivatives. The examined properties include the lattice structure and the presence of orientational disorder and/or rotational dynamics (of both fullerenes and cocrystallizing moieties), thermodynamic properties such as decomposition enthalpies, and charge transport properties. Both thermodynamic properties and molecular orientational disorder shed light on the extent of intermolecular interactions in these binary solid-state systems. Comparison is carried out also with pristine fullerite and with the solid phases of functionalized C60. Interesting experimental findings on binary fullerene cocrystals include the simultaneous occurrence of rotations of both constituent molecular species, crystal morphologies reminiscent of quasi-crystalline behaviour, the observation of proton conduction in hydrate solids of hydrophilic fullerene derivatives, and the production of super-hard carbon materials by application of high pressures on solvated fullerene crystals.

 9. Shear and extensional properties of kefiran.

  Science.gov (United States)

  Piermaría, Judith; Bengoechea, Carlos; Abraham, Analía Graciela; Guerrero, Antonio

  2016-11-05

  Kefiran is a neutral polysaccharide constituted by glucose and galactose produced by Lactobacillus kefiranofaciens. It is included into kefir grains and has several health promoting properties. In the present work, shear and extensional properties of different kefiran aqueous dispersions (0.5, 1 and 2% wt.) were assessed and compared to other neutral gums commonly used in food, cosmetic and pharmaceutics industries (methylcellulose, locust bean gum and guar gum). Kefiran showed shear flow characteristics similar to that displayed by other representative neutral gums, although it always yielded lower viscosities at a given concentration. For each gum system it was possible to find a correlation between dynamic and steady shear properties by a master curve including both the apparent and complex viscosities. When studying extensional properties of selected gums at 2% wt. by means of a capillary break-up rheometer, kefiran solutions did not show important extensional properties, displaying a behaviour close the Newtonian. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. Measuring solvent barrier properties of paper

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bollström, Roger; Saarinen, Jarkko J; Toivakka, Martti; Räty, Jukka

  2012-01-01

  New methods for measuring barrier properties against solvents, acids and bases on dispersion coated paper were developed and investigated. Usability, reliability and repeatability were compared both between the new methods and with the standardized method for measuring barrier properties against water vapor. Barrier properties could be measured with all methods and the results obtained by the different methods were in correlation with each other. A qualitative method based on a trace color provided an indicative result, whereas further developed methods also took into account the durability. The effective barrier lifetime could be measured by measuring the conductivity through the substrate as a function of time, or by utilizing a glass prism where the change in refractive index caused by penetrated liquid was monitored, also as a function of time. Barrier properties against water and humidity were also measured and were found not to be predictors for barrier properties against either solvents, or acids or bases, which supports the need to develop new methods

 11. Determining Complementary Properties with Quantum Clones

  Science.gov (United States)

  Thekkadath, G. S.; Saaltink, R. Y.; Giner, L.; Lundeen, J. S.

  2017-08-01

  In a classical world, simultaneous measurements of complementary properties (e.g., position and momentum) give a system's state. In quantum mechanics, measurement-induced disturbance is largest for complementary properties and, hence, limits the precision with which such properties can be determined simultaneously. It is tempting to try to sidestep this disturbance by copying the system and measuring each complementary property on a separate copy. However, perfect copying is physically impossible in quantum mechanics. Here, we investigate using the closest quantum analog to this copying strategy, optimal cloning. The coherent portion of the generated clones' state corresponds to "twins" of the input system. Like perfect copies, both twins faithfully reproduce the properties of the input system. Unlike perfect copies, the twins are entangled. As such, a measurement on both twins is equivalent to a simultaneous measurement on the input system. For complementary observables, this joint measurement gives the system's state, just as in the classical case. We demonstrate this experimentally using polarized single photons.

 12. Magnetic properties of metals and alloys

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lyuborskij, F.E.; Livingston, D.D.; Chin, Zh.I.

  1987-01-01

  The nature of magnetic properties of materials and their dependence on the composition and the material structure are described. Properties and application of such materials as the alloys of the Fe-Ni-Co, Fe-Cr-Co, Co-rare earth, Fe-Si, Ni-Se system are considered. Application outlook for amorphous alloys of the (Fe, Ni, Co) 80 (metalloid) 20 type is shown. Methods for magnetic property measurement are pointed out

 13. Computing Mass Properties From AutoCAD

  Science.gov (United States)

  Jones, A.

  1990-01-01

  Mass properties of structures computed from data in drawings. AutoCAD to Mass Properties (ACTOMP) computer program developed to facilitate quick calculations of mass properties of structures containing many simple elements in such complex configurations as trusses or sheet-metal containers. Mathematically modeled in AutoCAD or compatible computer-aided design (CAD) system in minutes by use of three-dimensional elements. Written in Microsoft Quick-Basic (Version 2.0).

 14. BASIC PROPERTIES IN RELATION TO DRYING PROPERTIES OF THREE WOOD SPECIES FROM INDONESIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Efrida Basri

  2005-03-01

  Full Text Available The objectives of this study were to investigate basic and drying properties of three wood species from Indonesia, i.e. kuda (Lannea coromandelica Merr., waru (Hibiscus tiliaceus L. and mindi besar (Melia dubia Cav.. The basic properties include density, shrinkages, modulus of rupture (MOR, compression parallel to grain (C//, wood strength and anatomical structures. Meanwhile, the drying properties included drying time and drying defects. The initial-final temperature and humidity for each species was based on defects that resulted from high temperature drying trial. The results showed that the drying properties were significantly affected by wood anatomical structure. The initial-final drybulb temperature and wetbulb depression   for kuda wood are 50 -70ºC and 3-30ºC respectively, while the corresponding figures for waru wood are 65-80ºC and 6-30ºC, and for mindi besar wood are 55-80ºC and 4-30ºC. These drying schedules, however, still need further trial prior to their implementation in the factory-scale operation. All wood species studied have density and considerable strength recommended in their use for light medium construction purposes. Mindi besar wood has decorative appearance so it is suitable for furniture.

 15. Radiation modification of the properties of polypropylene

  Indian Academy of Sciences (India)

  ... were used to investigate some selected properties such as thermal properties, ... The properties of original and irradiated PP/15wt% CMC blend were investigated. ... 5, 10 and 20 kGy were subjected to biodegradation in soil burial tests for 6 ...

 16. 40 CFR 35.6335 - Property management standards.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... ASSISTANCE STATE AND LOCAL ASSISTANCE Cooperative Agreements and Superfund State Contracts for Superfund Response Actions Personal Property Requirements Under A Cooperative Agreement § 35.6335 Property management... the property; (5) Provisions for financial control and accounting in the financial management system...

 17. Testing properties of generic functions

  NARCIS (Netherlands)

  Jansson, P.; Jeuring, J.T.; Cabenda, L.; Engels, G.; Kleerekoper, J.; Mak, S.; Overeem, M.; Visser, Kees

  2007-01-01

  A datatype-generic function is a family of functions indexed by (the structure of) a type. Examples include equality tests, maps and pretty printers. Property based testing tools like QuickCheck and Gast support the de¯nition of properties and test-data generators, and they check if a

 18. Property and Human Genetic Information

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Ebbe Juul; Kongsholm, Nana Cecilie Halmsted; Schovsbo, Jens Hemmingsen

  2018-01-01

  Do donors (of samples from which genetic information is derived) have some sort of pre-legal (moral) or legal property right tothat information? In this paper, we address this question from both a moral philosophical and a legal point of view. We argue thatphilosophical theories about property do...

 19. Properties of auxiliary filtering materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rudenko, L.I.; Sklyar, V.T.

  1981-01-01

  The authors have studied the physicochemical and filtering properties of the perlites FP-1 and FP-2, kieselguhr, diatomite, asbestos, wood pulp, and the diatomite powders Spidplace and Saperaid. They propose a classification for filtering materials according to their properties when mechanical impurities are being removed from the additives.

 20. Ultracold gas shows 'lopsided' properties

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  "Duke University researchers have created an ultracold gas that has the startling property of bursting outward in a preferred direction when released. According to the researchers, studying the properties of the "lopsided" gas will yield fundamental insights into how matter holds itself together at the subatomic level" (1 page).

 1. Functional properties of α-lactalbumin and β-lactoglobulin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Herceg

  2004-06-01

  Full Text Available Whey proteins are commonly used in the food industry due to their nutritive value and functional properties. The most important functional properties of whey proteins are solubility, viscosity, water holding capacity, emulsification and foaming. The aim of this study was to determine functional properties of main whey protein fractions (α-lactalbumin and β-lactoglobulin which have the biggest influence on the functional properties of whey proteins. Particle size analysis and specific area of α-lactalbumin and β-lactoglobulin were performed by «Mie – theory» of «light scatering» using «Malvern Mastersizer X». The results of this analysis have shown that β-lactoglobulin had higher particle size and specific area than α-lactalbumin.By examining functional properties (solubility, dispersibility, emulsifiying properties – emulsion activity index (EAI and emulsion stability index (ESI and foaming properties of α-lactalbumin and β-lactoglobulin, it has been established that β-lactoglobulin has higher solubility, dispersibility, emulsifiying properties as well as foaming properties than α-lactalbumin. Rheological properties of protein suspensions were determined by rotational viscosimeter, Brookfiel DV-III at temperature 25°C. Rheological parameters, flow behavior indeks (n and consistency coefficient (k were determined by the power-law model. The results of investigation have shown that 10% suspenzion of α-lactalbumin and β-lactoglobulin are non-Newtonian fluids and they exhibited pseudoplastic properties.

 2. Elastic and transport properties in polycrystals of crackedgrains: Cross-property relations and microstructure

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berryman, J.G.

  2007-10-02

  Some arguments of Bristow (1960) concerning the effects of cracks on elastic and transport (i.e., electrical or thermal conduction) properties of cold-worked metals are reexamined. The discussion is posed in terms of a modern understanding of bounds and estimates for physical properties of polycrystals--in contrast to Bristow's approach using simple mixture theory. One type of specialized result emphasized here is the cross-property estimates and bounds that can be obtained using the methods presented. Our results ultimately agree with those of Bristow, i.e., confirming that microcracking is not likely to be the main cause of the observed elastic behavior of cold-worked metals. However, it also becomes clear that the mixture theory approach to the analysis is too simple and that crack-crack interactions are necessary for proper quantitative study of Bristow's problem.

 3. SiC/SiC Cladding Materials Properties Handbook

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snead, Mary A. [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States); Katoh, Yutai [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Koyanagi, Takaaki [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Singh, Gyanender P. [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States)

  2017-08-01

  When a new class of material is considered for a nuclear core structure, the in-pile performance is usually assessed based on multi-physics modeling in coordination with experiments. This report aims to provide data for the mechanical and physical properties and environmental resistance of silicon carbide (SiC) fiber–reinforced SiC matrix (SiC/SiC) composites for use in modeling for their application as accidenttolerant fuel cladding for light water reactors (LWRs). The properties are specific for tube geometry, although many properties can be predicted from planar specimen data. This report presents various properties, including mechanical properties, thermal properties, chemical stability under normal and offnormal operation conditions, hermeticity, and irradiation resistance. Table S.1 summarizes those properties mainly for nuclear-grade SiC/SiC composites fabricated via chemical vapor infiltration (CVI). While most of the important properties are available, this work found that data for the in-pile hydrothermal corrosion resistance of SiC materials and for thermal properties of tube materials are lacking for evaluation of SiC-based cladding for LWR applications.

 4. luminescence properties

  Indian Academy of Sciences (India)

  1Faculty of Science and Arts, Department of Chemistry, Bozok University, Yozgat 66900, Turkey. 2Faculty of Science, Department of Chemistry, Erciyes ... synthesized by the conventional solid-state reaction method, their crystal structures and luminescence properties were investigated. X-ray diffraction patterns (XRD) ...

 5. Distinct Reward Properties are Encoded via Corticostriatal Interactions

  OpenAIRE

  David V. Smith; Anastasia E. Rigney; Mauricio R. Delgado

  2016-01-01

  The striatum serves as a critical brain region for reward processing. Yet, understanding the link between striatum and reward presents a challenge because rewards are composed of multiple properties. Notably, affective properties modulate emotion while informative properties help obtain future rewards. We approached this problem by emphasizing affective and informative reward properties within two independent guessing games. We found that both reward properties evoked activation within the nu...

 6. Chronic alcohol abuse in men alters bone mechanical properties by affecting both tissue mechanical properties and microarchitectural parameters.

  Science.gov (United States)

  Cruel, M; Granke, M; Bosser, C; Audran, M; Hoc, T

  2017-06-01

  Alcohol-induced secondary osteoporosis in men has been characterized by higher fracture prevalence and a modification of bone microarchitecture. Chronic alcohol consumption impairs bone cell activity and results in an increased fragility. A few studies highlighted effects of heavy alcohol consumption on some microarchitectural parameters of trabecular bone. But to date and to our knowledge, micro- and macro-mechanical properties of bone of alcoholic subjects have not been investigated. In the present study, mechanical properties and microarchitecture of trabecular bone samples from the iliac crest of alcoholic male patients (n=15) were analyzed and compared to a control group (n=8). Nanoindentation tests were performed to determine the tissue's micromechanical properties, micro-computed tomography was used to measure microarchitectural parameters, and numerical simulations provided the apparent mechanical properties of the samples. Compared to controls, bone tissue from alcoholic patients exhibited an increase of micromechanical properties at tissue scale, a significant decrease of apparent mechanical properties at sample scale, and significant changes in several microarchitectural parameters. In particular, a crucial role of structure model index (SMI) on mechanical properties was identified. 3D microarchitectural parameters are at least as important as bone volume fraction to predict bone fracture risk in the case of alcoholic patients. Copyright © 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 7. THz Properties of Adhesives

  Science.gov (United States)

  Stübling, E.; Gomell, L.; Sommer, S.; Winkel, A.; Kahlmeyer, M.; Böhm, S.; Koch, M.

  2018-06-01

  We determined the THz properties of 12 different adhesives which are mainly used for industrial purposes. The adhesives applied can be classified according to their chemical structure: epoxy resins, acrylic resins, and polyurethane based materials. This work represents a basis for future studies, which will concentrate on aging effects, including the absorption of water of adhesive joints. Thus, the dielectric properties of the unaged adhesives are investigated and the results of these measurements are described herein.

 8. Properties of Ambiguity Functions

  OpenAIRE

  Mulcahy-Stanislawczyk, John

  2014-01-01

  The use of ambiguity functions in radar signal design and analysis is very common. Understanding the various properties and meanings of ambiguity functions allow a signal designer to understand the time delay and doppler shift properties of a given signal. Through the years, several different versions of the ambiguity function have been used. Each of these functions essentially have the same physical meaning; however, the use of different functions makes it difficult to be sure that certai...

 9. Property, care, and environment

  OpenAIRE

  John O'Neill

  2001-01-01

  One influential approach to environmental problems holds that their solution requires the definition of full liberal property rights over goods that will enable their value to be registered in actual or hypothetical markets. How adequate is that solution? In this paper I offer reasons to be sceptical, by placing recent liberal arguments in the context of older debates about property, in particular those concerned with the distribution of care. Although proposals for the extension of liberal p...

 10. Macroscopic properties of model disordered materials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Knackstedt, M.A.; Roberts, A.P.

  1996-01-01

  Disordered materials are ubiquitous in nature and in industry. Soils, sedimentary rocks, wood, bone, polymer composites, foams, catalysts, gels, concretes and ceramics have properties that depend on material structure. Present techniques for predicting properties are limited by the theoretical and computational difficulty of incorporating a realistic description of material structure. A general model for microstructure was recently proposed by Berk [Berk, Phys.Rev.A, 44 5069 (1991)]. The model is based on level cuts of a Gaussian random field with arbitrary spectral density. The freedom in specifying the parameters of the model allows the modeling of physical materials with diverse morphological characteristics. We have shown that the model qualitatively accounts for the principal features of a wider variety of disordered materials including geologic media, membranes, polymer blends, ceramics and foams. Correlation functions are derived for the model microstructure. From this characterisation we derive mechanical and conductive properties of the materials. Excellent agreement with experimentally measured properties of disordered solids is obtained. The agreement provides a strong hint that it is now possible to correlate effective physical properties of porous solids to microstructure. Simple extensions to modelling properties of non-porous multicomponent blends; metal alloys, ceramics, metal/matrix and polymer composites are also discussed

 11. Cylinder Symmetric Measures with the Tail Property

  NARCIS (Netherlands)

  Balkema, A.A.

  2006-01-01

  Abstract: A Pareto distribution has the property that any tail of the distribution has the same shape as the original distribution. The exponential distribution and the uniform distribution have the tail property too. The tail property characterizes the univariate generalized Pareto distributions.

 12. Handbook of organic solvent properties

  CERN Document Server

  Smallwood, Ian

  2012-01-01

  The properties of 72 of the most commonly used solvents are given, tabulated in the most convenient way, making this book a joy for industrial chemists to use as a desk reference. The properties covered are those which answer the basic questions of: Will it do the job? Will it harm the user? Will it pollute the air? Is it easy to handle? Will it pollute the water? Can it be recovered or incinerated? These are all factors that need to be considered at the early stages of choosing a solvent for a new product or process.A collection of the physical properties of most commonly used solvents, their

 13. Thermal Properties Measurement Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carmack, Jon [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Braase, Lori [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Papesch, Cynthia [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Hurley, David [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Tonks, Michael [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Zhang, Yongfeng [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Gofryk, Krzysztof [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Harp, Jason [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Fielding, Randy [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Knight, Collin [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Meyer, Mitch [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States)

  2015-08-01

  The Thermal Properties Measurement Report summarizes the research, development, installation, and initial use of significant experimental thermal property characterization capabilities at the INL in FY 2015. These new capabilities were used to characterize a U3Si2 (candidate Accident Tolerant) fuel sample fabricated at the INL. The ability to perform measurements at various length scales is important and provides additional data that is not currently in the literature. However, the real value of the data will be in accomplishing a phenomenological understanding of the thermal conductivity in fuels and the ties to predictive modeling. Thus, the MARMOT advanced modeling and simulation capability was utilized to illustrate how the microstructural data can be modeled and compared with bulk characterization data. A scientific method was established for thermal property measurement capability on irradiated nuclear fuel samples, which will be installed in the Irradiated Material Characterization Laboratory (IMCL).

 14. WOOD PROPERTIES AND EFFECT OF WOOD PROPERTIES ON THE WOOD FINISHING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdulkadir Malkoçoğlu

  2006-04-01

  Full Text Available Wood is basic raw material for furniture and joinery industries with wood structures. Wood is a biological material that has widely different properties depending on species, geographic area where the tree grew, the growth condition, size of the tree at harvest, sawing, and other manufacturing processes. Wood properties have been characterized within two groups as natural and manufacturing factors that effects finishing performance. Grow rate, density, knots, moisture content, extractives and juvenile wood are natural characteristics. Grain orientation, texture, drying and performance expectations are manufacturing characteristics. In this review, the effects of natural and manufacturing characteristics are discussed on the surface finishing performance of wood.

 15. Luminescence properties of a nanoporous freshwater diatom.

  Science.gov (United States)

  Goswami, Bondita; Choudhury, Amarjyoti; Buragohain, Alak K

  2012-01-01

  Freshwater diatom frustules show special optical properties. In this paper we observed luminescence properties of the freshwater diatom Cyclotella meneghiniana. To confirm the morphological properties we present scanning electron microscopy (SEM) images. X-ray diffraction (XRD) studies were carried out to visualize the structural properties of the frustules, confirming that silica present in diatom frustules crystallizes in an α-quartz structure. Study of the optical properties of the silica frustules of diatoms using ultra-violet-visible (UV-vis) spectroscopy and photoluminescence spectroscopy confirmed that the diatom C. meneghiniana shows luminescence in the blue region of the electromagnetic spectrum when irradiated with UV light. This property of diatoms can be exploited to obtain many applications in day-to-day life. Also, using time-resolved photoluminescence spectroscopy (TRPL) it was confirmed that this species of diatom shows bi-exponential decay. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 16. Group-Contribution based Property Estimation and Uncertainty analysis for Flammability-related Properties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frutiger, Jerome; Marcarie, Camille; Abildskov, Jens

  2016-01-01

  regression and outlier treatment have been applied to achieve high accuracy. Furthermore, linear error propagation based on covariance matrix of estimated parameters was performed. Therefore, every estimated property value of the flammability-related properties is reported together with its corresponding 95......%-confidence interval of the prediction. Compared to existing models the developed ones have a higher accuracy, are simple to apply and provide uncertainty information on the calculated prediction. The average relative error and correlation coefficient are 11.5% and 0.99 for LFL, 15.9% and 0.91 for UFL, 2...

 17. The integration of elastic wave properties and machine learning for the distribution of petrophysical properties in reservoir modeling

  Science.gov (United States)

  Ratnam, T. C.; Ghosh, D. P.; Negash, B. M.

  2018-05-01

  Conventional reservoir modeling employs variograms to predict the spatial distribution of petrophysical properties. This study aims to improve property distribution by incorporating elastic wave properties. In this study, elastic wave properties obtained from seismic inversion are used as input for an artificial neural network to predict neutron porosity in between well locations. The method employed in this study is supervised learning based on available well logs. This method converts every seismic trace into a pseudo-well log, hence reducing the uncertainty between well locations. By incorporating the seismic response, the reliance on geostatistical methods such as variograms for the distribution of petrophysical properties is reduced drastically. The results of the artificial neural network show good correlation with the neutron porosity log which gives confidence for spatial prediction in areas where well logs are not available.

 18. Mangold Property Management, Inc. Information Sheet

  Science.gov (United States)

  Mangold Property Management, Inc. (the Company) is located in Monterey, California. The settlement involves the lease of properties constructed prior to 1978, located in Salinas and Monterey, California.

 19. 26 CFR 1.817-3 - Gain on property held on December 31, 1958, and certain substituted property acquired after 1958.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 26 Internal Revenue 8 2010-04-01 2010-04-01 false Gain on property held on December 31, 1958, and... Provisions § 1.817-3 Gain on property held on December 31, 1958, and certain substituted property acquired after 1958. (a) Limitation on gain recognized on property held on December 31, 1958. (1) Section 817(b...

 20. Sediment Properties: E-Area Completion Project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Millings, M.; Bagwell, L.; Amidon, M.; Dixon, K.

  2011-04-29

  To accommodate a future need for additional waste disposal facilities at the Savannah River Site, the Solid Waste Management Division (SWMD) designated nine additional plots for development (Kasraii 2007; SRS 2010); these plots are collectively known as the E Area Completion Project (ECP). Subsurface samples were collected from ECP plots 6, 7, 8 and 9 (Figure 1) for chemical and physical property analyses to support Performance Assessment (PA) and Special Analyses (SA) modeling. This document summarizes the sampling and analysis scheme and the resultant data, and provides interpretations of the data particularly in reference to existing soil property data. Analytical data in this document include: gamma log, cone penetrometer log, grain size (sieve and hydrometer), water retention, saturated hydraulic conductivity (falling head permeameter), porosity, dry bulk density, total organic carbon, x-ray diffraction, and x-ray fluorescence data. SRNL provided technical and safety oversight for the fieldwork, which included completion of eight soil borings, four geophysical logs, and the collection of 522 feet of core and 33 Shelby tubes from ECP plots 6, 7, 8, and 9. Boart Longyear provided sonic drilling and logging services. Two soil borings were completed at each location. The first set of boreholes extended into (but did not fully penetrate) the Warley Hill Formation. These boreholes were continuously cored, then geophysically (gamma ray) logged. The recovered core was split, photographed, and described; one half of the core was archived at SRS's Core Lab facilities, and the remaining half was consumed as necessary for testing at SRS and off-site labs. Core descriptions and geophysical data were used to calculate target elevations for Shelby tube samples, which were obtained from the second set of boreholes. Shelby tubes were shipped to MACTEC Engineering and Consulting Inc. (MACTEC) in Atlanta for physical property testing. SRNL deployed their Site

 1. Mechanical properties of rock at high temperatures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kinoshita, Naoto; Abe, Tohru; Wakabayashi, Naruki; Ishida, Tsuyoshi.

  1997-01-01

  The laboratory tests have been performed in order to investigate the effects of temperature up to 300degC and pressure up to 30 MPa on the mechanical properties of three types of rocks, Inada granite, Sanjoume andesite and Oya tuff. The experimental results indicated that the significant differences in temperature dependence of mechanical properties exist between the three rocks, because of the difference of the factors which determine the mechanical properties of the rocks. The effect of temperature on the mechanical properties for the rocks is lower than that of pressure and water content. Temperature dependence of the mechanical properties is reduced by increase in pressure in the range of pressure and temperature investigated in this paper. (author)

 2. 22 CFR 226.37 - Property trust relationship.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 22 Foreign Relations 1 2010-04-01 2010-04-01 false Property trust relationship. 226.37 Section 226.37 Foreign Relations AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION OF ASSISTANCE AWARDS TO U.S. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Post-award Requirements Property Standards § 226.37 Property trust...

 3. 41 CFR 101-4.120 - Transfers of property.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... EDUCATION PROGRAMS OR ACTIVITIES RECEIVING FEDERAL FINANCIAL ASSISTANCE Introduction § 101-4.120 Transfers... 41 Public Contracts and Property Management 2 2010-07-01 2010-07-01 true Transfers of property. 101-4.120 Section 101-4.120 Public Contracts and Property Management Federal Property Management...

 4. Thermal-Insulation Properties of Multilayer Textile Packages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matusiak Małgorzata

  2014-12-01

  Full Text Available Thermal-insulation properties of textile materials play a significant role in material engineering of protective clothing. Thermal-insulation properties are very important from the point of view of thermal comfort of the clothing user as well as the protective efficiency against low or high temperature. Thermal protective clothing usually is a multilayer construction. Its thermal insulation is a resultant of a number of layers and their order, as well as the thermalinsulation properties of a single textile material creating particular layers. The aim of the presented work was to investigate the relationships between the thermal-insulation properties of single materials and multilayer textile packages composed of these materials. Measurement of the thermal-insulation properties of single and multilayer textile materials has been performed with the Alambeta. The following properties have been investigated: thermal conductivity, resistance and absorptivity. Investigated textile packages were composed of two, three and four layers made of woven and knitted fabrics, as well as nonwovens. On the basis of the obtained results an analysis has been carried out in order to assess the dependency of the resultant values of the thermal-insulation properties of multilayer packages on the appropriate values of particular components.

 5. Dielectric properties of agricultural materials and their applications

  CERN Document Server

  Nelson, Stuart

  2015-01-01

  Dielectric Properties of Agricultural Materials and Their Applications provides an understanding of the fundamental principles governing dielectric properties of materials, describes methods for measuring such properties, and discusses many applications explored for solving industry problems. The information in this reference stimulates new research for solving problems associated with production, handling, and processing of agricultural and food products. Anyone seeking a better understanding of dielectric properties of materials and application of radio-frequency and microwave electromagnetic energy for solution of problems in agriculture and related fields will find this an essential resource. Presents applications of dielectric properties for sensing moisture in grain and seed and the use of such properties in radio-frequency and microwave dielectric heating of agricultural materials Offers information for finding correlations between dielectric properties and quality attributes such as sweetness in melon...

 6. 26 CFR 301.7321-1 - Seizure of property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 26 Internal Revenue 18 2010-04-01 2010-04-01 false Seizure of property. 301.7321-1 Section 301... ADMINISTRATION PROCEDURE AND ADMINISTRATION Other Offenses § 301.7321-1 Seizure of property. Any property subject... director or assistant regional commissioner (alcohol, tobacco, and firearms). Upon seizure of property by...

 7. 7 CFR 501.3 - Preservation of property.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Preservation of property. 501.3 Section 501.3 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE, DEPARTMENT... Preservation of property. It is unlawful to willfully destroy, damage, or remove property or any part thereof...

 8. 7 CFR 502.3 - Preservation of property.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 7 Agriculture 6 2010-01-01 2010-01-01 false Preservation of property. 502.3 Section 502.3 Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE, DEPARTMENT....3 Preservation of property. It is unlawful to willfully destroy, damage, or remove property or any...

 9. 14 CFR 1274.402 - Contractor acquired property.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 5 2010-01-01 2010-01-01 false Contractor acquired property. 1274.402 Section 1274.402 Aeronautics and Space NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION COOPERATIVE AGREEMENTS WITH COMMERCIAL FIRMS Property § 1274.402 Contractor acquired property. As provided in § 1274.923...

 10. Cellulose nanomaterials review: structure, properties and nanocomposites

  Science.gov (United States)

  Robert J. Moon; Ashlie Martini; John Nairn; John Simonsen; Jeff Youngblood

  2011-01-01

  This critical review provides a processing-structure-property perspective on recent advances in cellulose nanoparticles and composites produced from them. It summarizes cellulose nanoparticles in terms of particle morphology, crystal structure, and properties. Also described are the self-assembly and rheological properties of cellulose nanoparticle suspensions. The...

 11. Physical Properties of Hanford Transuranic Waste

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berg, John C.

  2010-03-25

  The research described herein was undertaken to provide needed physical property descriptions of the Hanford transuranic tank sludges under conditions that might exist during retrieval, treatment, packaging and transportation for disposal. The work addressed the development of a fundamental understanding of the types of systems represented by these sludge suspensions through correlation of the macroscopic rheological properties with particle interactions occurring at the colloidal scale in the various liquid media. The results of the work have advanced existing understanding of the sedimentation and aggregation properties of complex colloidal suspensions. Bench scale models were investigated with respect to their structural, colloidal and rheological properties that should be useful for the development and optimization of techniques to process the wastes at various DOE sites.

 12. The Electrochemical Properties of Biochars and How They Affect Soil Redox Properties and Processes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen Joseph

  2015-07-01

  Full Text Available Biochars are complex heterogeneous materials that consist of mineral phases, amorphous C, graphitic C, and labile organic molecules, many of which can be either electron donors or acceptors when placed in soil. Biochar is a reductant, but its electrical and electrochemical properties are a function of both the temperature of production and the concentration and composition of the various redox active mineral and organic phases present. When biochars are added to soils, they interact with plant roots and root hairs, micro-organisms, soil organic matter, proteins and the nutrient-rich water to form complex organo-mineral-biochar complexes Redox reactions can play an important role in the development of these complexes, and can also result in significant changes in the original C matrix. This paper reviews the redox processes that take place in soil and how they may be affected by the addition of biochar. It reviews the available literature on the redox properties of different biochars. It also reviews how biochar redox properties have been measured and presents new methods and data for determining redox properties of fresh biochars and for biochar/soil systems.

 13. Geotechnical properties of rock

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jackson, R.; Gorski, B.; Gyenge, M.

  1995-12-31

  The manual is a compilation of the geotechnical properties of many types of rock that are typical of Canadian mining environments. Included are values for density, porosity, compressive and shear wave velocity, uniaxial compressive strength, Young`s modulus, and Poisson`s ratio. The data base contains material constants that were determined using the Hoek and Brown failure criteria for both before and after failure conditions. 76 data sheets of rock properties in Canadian mines are included. 7 refs., 85 figs., 3 tabs.

 14. Properties of gluon jets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sugano, K.

  1987-01-01

  The properties of gluon jets are reviewed, and the measured characteristics are compared to the theoretical expectations. Although neither data nor models for the gluon jets are in the mature stage, in general the agreement between experiment and theory is remarkable. There are some intriguing differences. Since the properties of gluon jets are deeply rooted in the basic structure of non-Abelian gauge theory, the study of gluon jets casts further light on our understanding of QCD. Finally, the future prospects are discussed

 15. Elastic and viscoplastic properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lebensohn, R.A.

  2015-01-01

  In this chapter, we review crystal elasticity and plasticity-based self-consistent theories and apply them to the determination of the effective response of polycrystalline aggregates. These mean-field formulations, which enable the prediction of the mechanical behaviour of polycrystalline aggregates based on the heterogeneous and/or directional properties of their constituent single crystal grains and phases, are ideal tools to establish relationships between microstructure and properties of these materials, ubiquitous among fuels and structural materials for nuclear systems. (author)

 16. Pure and Pseudo-pure Fluid Thermophysical Property Evaluation and the Open-Source Thermophysical Property Library CoolProp

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bell, Ian H.; Wronski, Jorrit; Quoilin, Sylvain

  2014-01-01

  property correlations described here have been implemented into CoolProp, an open-source thermophysical property library. This library is written in C++, with wrappers available for the majority of programming languages and platforms of technical interest. As of publication, 110 pure and pseudo-pure fluids...... are included in the library, as well as properties of 40 incompressible fluids and humid air. The source code for the CoolProp library is included as an electronic annex....

 17. Property rights institutions and investment

  OpenAIRE

  Saleh, Jahangir

  2004-01-01

  This paper examines the channels through which alternative property rights institutions affect investment. These institutions are defined by a society's enforced laws, regulations, governance mechanisms and norms concerning the use of resources. A transaction cost framework is used to analyze the incentive impact of various types of property rights, liability rules, and rules regarding con...

 18. Property rating potentials and hurdles: what can be done to boost property rating in Ghana?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elias Danyi Kuusaana

  2015-06-01

  Full Text Available Population growth in many of Africa’s towns and cities has outpaced local authority capacity to provide efficient management, infrastructure and financing. There is already debate over the capability and capacity of urban local governments to provide basic services to a growing population, due to budget constraints and inability to raise the required local-level revenue. This paper looks at how the potential of property rating can be harnessed to generate the bulk of revenue needed for local-level development, despite the huge default rates across Ghana. Focusing on Wa Municipality as a case study, the study finds that the major hurdles to property rating are poor property data systems, political interference, non-enforcement of the law, low budget deficit in financing revaluation, insufficient staffing, and insufficient technical capacity of the few staff available at the municipal valuation and rating divisions. Despite these constraints, however, field data still indicates that property rating in Ghana, and especially in Wa Municipality, can generate up to 30% of local government revenue needed. This is conditional on streamlining current challenges and improving resources for the rating and valuation units. There is extensive non-payment of property rates in Wa Municipality due to lack of awareness of the purpose of this tax, of how to pay and of the penalties for defaulting payees.

 19. Microstructure, mechanical properties, bio-corrosion properties and cytotoxicity of as-extruded Mg-Sr alloys.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Chaoyong; Pan, Fusheng; Zhang, Lei; Pan, Hucheng; Song, Kai; Tang, Aitao

  2017-01-01

  In this study, as-extruded Mg-Sr alloys were studied for orthopedic application, and the microstructure, mechanical properties, bio-corrosion properties and cytotoxicity of as-extruded Mg-Sr alloys were investigated by optical microscopy, scanning electron microscopy with an energy dispersive X-ray spectroscopy, X-ray diffraction, tensile and compressive tests, immersion test, electrochemical test and cytotoxicity test. The results showed that as-extruded Mg-Sr alloys were composed of α-Mg and Mg 17 Sr 2 phases, and the content of Mg 17 Sr 2 phases increased with increasing Sr content. As-extruded Mg-Sr alloy with 0.5wt.% Sr was equiaxed grains, while the one with a higher Sr content was long elongated grains and the grain size of the long elongated grains decreased with increasing Sr content. Tensile and compressive tests showed an increase of both tensile and compressive strength and a decrease of elongation with increasing Sr content. Immersion and electrochemical tests showed that as-extruded Mg-0.5Sr alloy exhibited the best anti-corrosion property, and the anti-corrosion property of as-extruded Mg-Sr alloys deteriorated with increasing Sr content, which was greatly associated with galvanic couple effect. The cytotoxicity test revealed that as-extruded Mg-0.5Sr alloy did not induce toxicity to cells. These results indicated that as-extruded Mg-0.5Sr alloy with suitable mechanical properties, corrosion resistance and good cytocompatibility was potential as a biodegradable implant for orthopedic application. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Tensile properties of orthodontic elastomeric ligatures.

  Science.gov (United States)

  Ahrari, F; Jalaly, T; Zebarjad, M

  2010-01-01

  Tensile properties of elastomeric ligatures become important when efficiency of orthodontic appliances is considered. The aim of this study was to compare tensile strength, extension to tensile strength, toughness and modulus of elasticity of elastomeric ligatures in both the as--received condition and after 28 days of immersion in the simulated oral environment. Furthermore, the changes that occurred in tensile properties of each brand of ligatures after 28 days were evaluated. Experimental-laboratory based. Elastomeric ligatures were obtained from different companies and their tensile properties were measured using Zwick testing machine in both the as-received condition and after 28 days of immersion in the simulated oral environment. The data were analyzed using independent sample t-tests, analysis of variance and Tukey tests. After 28 days, all the ligatures experienced a significant decrease in tensile strength, extension to tensile strength and toughness ( P tensile properties of different brands of ligatures in both conditions ( P tensile properties of different brands of ligatures, which should be considered during selection of these products.

 1. Elevated temperature effects on concrete properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grant, P.R.; Gruber, R.S.; Van Katwijk, C.

  1993-08-01

  The design of facilities to process or store radioactive wastes presents many challenging engineering problems. Such facilities must not only provide for safe storage of radioactive wastes but they must also be able to maintain confinement of these materials during and after natural phenomena events. Heat generated by the radioactive decay of the wastes will cause the temperature of the concrete containment structure to increase to a magnitude higher than that found in conventional structures. These elevated temperatures will cause strength-related concrete properties to degrade over time. For concrete temperatures less than 150 degree F, no reduction in strength is taken and the provisions of ACI 349, which states that higher temperatures are allowed if tests are provided to evaluate the reduction in concrete strength properties, apply. Methods proposed in a Pacific Northwest Laboratory (PNL) report, Modeling of Time-Variant Concrete Properties at Elevated Temperatures, can be used to evaluate the effects of elevated temperatures on concrete properties. Using these modified concrete properties the capacity of a concrete structure, subjected to elevated temperatures, to resist natural phenomena hazards can be determined

 2. GEOPHYSICAL PROPERTIES OF SOILS

  KAUST Repository

  Santamarina, Carlos

  2016-12-01

  Low energy perturbations used in geophysical methods provide insightful information about constant-fabric soil properties and their spatial variability. There are causal links between soil type, index properties, elastic wave velocity, electromagnetic wave parameters and thermal properties. Soil type relates to the stress-dependent S-wave velocity, thermal and electrical conductivity and permittivity. The small strain stiffness reflects the state of stress, the extent of diagenetic cementation and/or freezing. Pore fluid chemistry, fluid phase and changes in either fluid chemistry or phase manifest through electromagnetic measurements. The volumetric water content measured with electromagnetic techniques is the best predictor of porosity if the water saturation is 100%. Changes in water saturation alter the P-wave velocity when Srà100%, the S-wave velocity at intermediate saturations, and the thermal conductivity when the saturation is low Srà0%. Finally, tabulated values suffice to estimate heat capacity and latent heat for engineering design, however thermal conductivity requires measurements under proper field conditions.

 3. Intellectual property rights in nanotechnology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bastani, Behfar; Fernandez, Dennis

  2002-01-01

  Intellectual property (IP) rights are essential in today's technology-driven age. Building a strategic IP portfolio is economically important from both an offensive and defensive standpoint. After an introduction to intellectual property rights and acquisitions, we provide an overview of current efforts in nanotechnology. Research into nano-scale materials and devices and requirements for their efficient mass production are outlined, with focus on the applicable IP rights and strategies. We present current and future applications of nanotechnology to such fields as electronics, sensors, aerospace, medicine, environment and sanitation, together with the IP rights that can be brought to bear in each. Finally, some challenging issues surrounding the acquisition of intellectual property rights in nanotechnology are presented

 4. Absorption properties of identical atoms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sancho, Pedro

  2013-01-01

  Emission rates and other optical properties of multi-particle systems in collective and entangled states differ from those in product ones. We show the existence of similar effects in the absorption probabilities for (anti)symmetrized states of two identical atoms. The effects strongly depend on the overlapping between the atoms and differ for bosons and fermions. We propose a viable experimental verification of these ideas. -- Highlights: •The absorption rates of a pair of identical atoms in product and (anti)symmetrized states are different. •The modifications of the optical properties are essentially determined by the overlapping between the atoms. •The absorption properties differ, in some cases, for bosons and fermions

 5. Analysis of Hydrologic Properties Data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, H.H.; Ahlers, C.F.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to describe the methods used to determine hydrologic properties based on the available field data from the unsaturated zone at Yucca Mountain, Nevada. This is in accordance with the AMR Development Plan (DP) for U0090 Analysis of Hydrologic Properties Data (CRWMS M and O 1999c). Fracture and matrix properties are developed by compiling and analyzing available survey data from the Exploratory Studies Facility (ESF), Cross Drift of Enhanced Characterization of Repository Block (ECRB), and/or boreholes; air injection testing data from surface boreholes and from boreholes in ESF; in-situ measurements of water potential; and data from laboratory testing of core samples

 6. PLA composites: From production to properties.

  Science.gov (United States)

  Murariu, Marius; Dubois, Philippe

  2016-12-15

  Poly(lactic acid) or polylactide (PLA), a biodegradable polyester produced from renewable resources, is used for various applications (biomedical, packaging, textile fibers and technical items). Due to its inherent properties, PLA has a key-position in the market of biopolymers, being one of the most promising candidates for further developments. Unfortunately, PLA suffers from some shortcomings, whereas for the different applications specific end-use properties are required. Therefore, the addition of reinforcing fibers, micro- and/or nanofillers, and selected additives within PLA matrix is considered as a powerful method for obtaining specific end-use characteristics and major improvements of properties. This review highlights recent developments, current results and trends in the field of composites based on PLA. It presents the main advances in PLA properties and reports selected results in relation to the preparation and characterization of the most representative PLA composites. To illustrate the possibility to design the properties of composites, a section is devoted to the production and characterization of innovative PLA-based products filled with thermally-treated calcium sulfate, a by-product from the lactic acid production process. Moreover, are emphasized the last tendencies strongly evidenced in the case of PLA, i.e., the high interest to diversify its uses by moving from biomedical and packaging (biodegradation properties, "disposables") to technical applications ("durables"). Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. 41 CFR 101-1.102 - Federal Property Management Regulations.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 41 Public Contracts and Property Management 2 2010-07-01 2010-07-01 true Federal Property Management Regulations. 101-1.102 Section 101-1.102 Public Contracts and Property Management Federal Property Management Regulations System FEDERAL PROPERTY MANAGEMENT REGULATIONS GENERAL 1-INTRODUCTION 1.1-Regulation...

 8. Extension properties of states on operator algebras

  Science.gov (United States)

  Hamhalter, Jan

  1995-08-01

  We summarize and deepen some recent results concerning the extension problem for states on operator algebras and general quantum logics. In particular, we establish equivalence between the Gleason extension property, the Hahn-Banach extension property, and the universal state extension property of projection logics. Extensions of Jauch-Piron states are investigated.

 9. Interdisciplinary approach to concept of the property

  International Nuclear Information System (INIS)

  Massunov, S.L.

  1996-01-01

  A new system of treatment of safety property is suggested. In general, property of ecological safety is determined as property of technical system (object) not to influence or allow no influence on length of life of living natural objects (people, flora, fauna) on account of health aggravation or increase of mortality

 10. 32 CFR 935.101 - Seizure of property.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 32 National Defense 6 2010-07-01 2010-07-01 false Seizure of property. 935.101 Section 935.101 National Defense Department of Defense (Continued) DEPARTMENT OF THE AIR FORCE TERRITORIAL AND INSULAR REGULATIONS WAKE ISLAND CODE Criminal Actions § 935.101 Seizure of property. Any property seized in connection...

 11. Estimation and Uncertainty Analysis of Flammability Properties of Chemicals using Group-Contribution Property Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frutiger, Jerome; Abildskov, Jens; Sin, Gürkan

  Process safety studies and assessments rely on accurate property data. Flammability data like the lower and upper flammability limit (LFL and UFL) play an important role in quantifying the risk of fire and explosion. If experimental values are not available for the safety analysis due to cost...... or time constraints, property prediction models like group contribution (GC) models can estimate flammability data. The estimation needs to be accurate, reliable and as less time consuming as possible. However, GC property prediction methods frequently lack rigorous uncertainty analysis. Hence....... In this study, the MG-GC-factors are estimated using a systematic data and model evaluation methodology in the following way: 1) Data. Experimental flammability data is used from AIChE DIPPR 801 Database. 2) Initialization and sequential parameter estimation. An approximation using linear algebra provides...

 12. Lunar surface engineering properties experiment definition

  Science.gov (United States)

  Mitchell, J. K.; Goodman, R. E.; Hurlbut, F. C.; Houston, W. N.; Willis, D. R.; Witherspoon, P. A.; Hovland, H. J.

  1971-01-01

  Research on the mechanics of lunar soils and on developing probes to determine the properties of lunar surface materials is summarized. The areas of investigation include the following: soil simulation, soil property determination using an impact penetrometer, soil stabilization using urethane foam or phenolic resin, effects of rolling boulders down lunar slopes, design of borehole jack and its use in determining failure mechanisms and properties of rocks, and development of a permeability probe for measuring fluid flow through porous lunar surface materials.

 13. Anisotropic nanomaterials preparation, properties, and applications

  CERN Document Server

  Li, Quan

  2015-01-01

  In this book anisotropic one-dimensional and two-dimensional nanoscale building blocks and their assembly into fascinating and qualitatively new functional structures embracing both hard and soft components are explained. Contributions from leading experts regarding important aspects like synthesis, assembly, properties and applications of the above materials are compiled into a reference book. The anisotropy, i.e. the direction-dependent physical properties, of materials is fascinating and elegant and has sparked the quest for anisotropic materials with useful properties. With such a curiosi

 14. Optical properties of solids

  CERN Document Server

  Wooten, Frederick

  1972-01-01

  Optical Properties of Solids covers the important concepts of intrinsic optical properties and photoelectric emission. The book starts by providing an introduction to the fundamental optical spectra of solids. The text then discusses Maxwell's equations and the dielectric function; absorption and dispersion; and the theory of free-electron metals. The quantum mechanical theory of direct and indirect transitions between bands; the applications of dispersion relations; and the derivation of an expression for the dielectric function in the self-consistent field approximation are also encompassed.

 15. Electrical Properties of Sunflower Achenes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Novák Ján

  2014-12-01

  Full Text Available This work contains the results of measuring the electrical properties of sunflower achenes. The interest in electrical properties of biological materials resulted in engineering research in this field. The results of measurements are used for determining the moisture content, the surface level of liquid and grainy materials, for controlling the presence of pests in grain storage, for the quantitative determination of mechanical damage, in the application of dielectric heating, and in many other areas. Electrical measurements of these materials are of fundamental importance in relation to the analysis of quantity of absorbed water and dielectric heating characteristics. It is a well-known fact that electrical properties of materials, namely dielectric constant and conductivity, are affected by the moisture content of material. This fact is important for the design of many commercial moisturetesting instruments for agricultural products. The knowledge of dielectric properties of materials is necessary for the application of dielectric heating. The aim of this work was to measure conductivity, dielectric constant and loss tangent on samples of sunflower achenes, the electrical properties of which had not been sufficiently measured. Measurements were performed under variable moisture content and the frequency of electric field ranging from 1 MHz to 16 MHz, using a Q meter with coaxial probe. It was concluded that conductivity, dielectric constant and loss tangent increased with increasing moisture content, and dielectric constant and loss tangent decreased as the frequency of electric field increased.

 16. Intellectual Property.

  Science.gov (United States)

  St. Clair, Gloriana

  1992-01-01

  Discusses issues of copyright and the transfer or use of intellectual property as they relate to librarians. Topics addressed include the purpose of copyright laws, financial losses to publishers from pirating, cultural views of pirating, the fair use doctrine, concerns of authors of scholarly materials, impact of increasing library automation and…

 17. School Property.

  Science.gov (United States)

  Piele, Philip K.; Forsberg, James R.

  The 1973 court cases relating to school property continued a trend toward litigating constitutional issues. For instance, a larger number of cases dealt with the relationship between the location and construction of school buildings and school desegregation plans. This chapter reviews the status and development of case law relating to school…

 18. Contemporary intellectual property law and policy

  CERN Document Server

  MacQueen, Hector; Laurie, Graeme; Brown, Abbe

  2011-01-01

  Contemporary Intellectual Property: Law and Policy offers a unique perspective on intellectual property law, unrivalled amongst IP textbooks available today. Beyond providing an up-to-date account of intellectual property law, the text examines the complex policies that inform and guide modern IP law at the domestic (including Scottish), European and international levels, giving the reader a true insight into the discipline and the shape of things to come. The focus is on contemporary challenges to intellectual property law and policy and the reader is encouraged to engage critically both with the text and the subject matter. Carefully developed to ensure that the complexities of the subject are addressed in a clear and approachable manner, the extensive use of practical examples, exercises and visual aids throughout the text enliven the subject and stimulate the reader.

 19. PROPERTY AND FREE INITIATIVE IN ECONOMY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorel CORNESCU

  2017-05-01

  Full Text Available The property is a subject that has been and it is studied by specialists from the economics, philosophy, law, history fields etc. It is natural to be a subject of attraction since the property is an essential precondition of the human economic activity, activity that provides the basis of his existence and creates the foundation for the other human activities. As between economics and law – how everybody knows – exists a close interdependence, it is necessary to explain this interdependence from the property perspective, as well as the relationship between property - economic liberty - free initiative. A clarification of ideas about these things and theoretical aspects, from economic and legal point of view, we believe that will have a benefic effect for the economical, legal and political practice etc.

 20. From System Complexity to Emergent Properties

  CERN Document Server

  Aziz-Alaoui, M. A

  2009-01-01

  Emergence and complexity refer to the appearance of higher-level properties and behaviours of a system that obviously comes from the collective dynamics of that system's components. These properties are not directly deductable from the lower-level motion of that system. Emergent properties are properties of the "whole'' that are not possessed by any of the individual parts making up that whole. Such phenomena exist in various domains and can be described, using complexity concepts and thematic knowledges. This book highlights complexity modelling through dynamical or behavioral systems. The pluridisciplinary purposes, developped along the chapters, are enable to design links between a wide-range of fundamental and applicative Sciences. Developing such links - instead of focusing on specific and narrow researches - is characteristic of the Science of Complexity that we try to promote by this contribution.

 1. Calculating hadronic properties in strong QCD

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pennington, M.R.

  1996-01-01

  This talk gives a brief review of the progress that has been made in calculating the properties of hadrons in strong QCD. In keeping with this meeting I will concentrate on those properties that can be studied with electromagnetic probes. Though perturbative QCD is highly successful, it only applies in a limited kinematic regime, where hard scattering occur, and the quarks move in the interaction region as if they are free, pointlike objects. However, the bulk of strong interactions are governed by the long distance regime, where the strong interaction is strong. It is this regime of length scales of the order of a Fermi, that determines the spectrum of light hadrons and their properties. The calculation of these properties requires an understanding of non-perturbative QCD, of confinement and chiral symmetry breaking. (author)

 2. Contemporary intellectual property law and policy

  CERN Document Server

  Waelde, Charlotte; Kheria, Smita; Cornwell, Jane

  2016-01-01

  Contemporary Intellectual Property: Law and Policy offers a unique perspective on intellectual property law. It goes beyond an up-to-date account of the law and examines the complex policies that inform and guide modern intellectual property law at the domestic (including Scottish), European and international levels, giving the reader a true insight into the discipline and the shape of things to come. The focus is on contemporary challenges to intellectual property law and policy and the reader is encouraged to engage critically both with the text and the subject matter. Carefully developed to ensure that the complexities of the subject are addressed in a clear and approachable manner, the extensive use of practical examples, exercises and visual aids throughout the text enliven the subject and stimulate the reader.

 3. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions [Vliv vodiče na pohyb koně v kroku v opakovaných lekcích hipoterapie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tereza Dvořáková

  2009-09-01

  professionalism, fitness, motivation and performance. [VÝCHODISKA: Pohyb koně v kroku je prostředkem k léčebnému působení hipoterapie. Pohybové impulzy hřbetu koně jsou ovlivněny mechanikou pohybu končetin, morfologií, rychlostí kroku atd. Vzhledem k tomu, že pohyb koně je do určité míry determinován činností vodiče, je nezbytné posuzovat situaci ze systémového hlediska, kde v rámci systému dochází k interakci mezi dvěma (třemi, v případě sledování změn na těle jezdce biologickými subsystémy. CÍLE: Cílem práce bylo určit vliv vodiče na pohyb koně v kroku při opakovaných jednotkách hipoterapie. METODIKA: Pro hodnocení pohybu koně v kroku (vybrané body na končetinách a na hřbetu a jezdce (reakce na pohyb koně byla použita 3D videografická metoda. Studie byla provedena jako opakovaná měření (n = 6 pohybu koní (n = 2 a jezdců (n = 12 v průběhu pěti týdnů probíhající intervence formou hipoterapie (celkem 9 lekcí při vedení koní s využitím různých vodičů (n = 6. Data získaná ve všech lekcích při vedení různými vodiči byla pro každého koně porovnána použitím analýzy rozptylu (program STATISTICA v 6.0. Pro určení rozdílů mezi jednotlivými vodiči jsme použili LSD post hoc test. VÝSLEDKY: V rozsahu pohybu vybraných bodů na končetinách a na hřbetu koně existují významné diference při využití různých vodičů (p < 0,05, p < 0,01. Při vedení koně H1 se změny v kinematice končetin koně přenáší do pohybu hřbetu pouze v omezeném rozsahu. Pro koně H2 je rozsah diferencí v pohybu bodů na končetinách a na hřbetu koně podobný. Reakce zdravých jezdců na rozdíly v pohybu koní v horních úsecích páteře se při vedení různými vodiči vyznačuje pouze minimálními diferencemi. V oblasti bederní páteře je změna ve vertikálním posunu bodu L5 významná (p < 0,05. ZÁVĚRY: Vzhledem k množství faktorů, které mohou negativně působit na pohyb kon

 4. ACRES - Brownfields Properties

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — Brownfields are real property, the expansion, redevelopment, or reuse of which may be complicated by the presence or potential presence of a hazardous substance,...

 5. THE LEGAL PROTECTION OF THE PROPERTY RIGHT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anda CRISU-CIOCÎNTĂ

  2015-04-01

  Full Text Available The property right has been acknowledged as one of the personal fundamental rights since a very long time. It enjoys complete legal protection provided on the top of the national legislation hierarchy by constitutional norms as well as by juridical norms specific to the various legal branches where the property is present. The property right is protected consistently and by means of the criminal law, mainly by those juridical norms that incriminate the illicit behaviours which bring prejudice, as well as by the norms that regulate other criminal right institutions such as those ones which are specific to the safety measures with a patrimonial character. After examining the juridical norms that protect the property, the conclusion is that the juridical protection is awarded only if the property right has a licit character.

 6. Processing hexavalent uranium gels and their properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Landspersky, H.; Benadik, A.; Spitzer, Z.

  1980-01-01

  The properties of xerogels of ammonium polyuranate prepared by various drying procedures were studied. The individual drying procedures affect differently both the chemical structure of the material (its composition) and the physicochemical properties of the final product (specific surface area, porosity). In addition, the physicochemical properties of xerogels depend on the properties of the starting material, i.e., on the type of the initial gel. The physicochemical properties of xerogels, in particular their porosity, are in turn relevant for their subsequent high-temperature processing. The porous structure is essential for thermal treatment. The structure of xerogels obtained by distillation procedures is affected both by the conditions of azeotropic distillation and by the medium employed. By judicious selection of these two variables it is possible to prepare materials with different pore size distributions. (author)

 7. APPROPRIATING CREATIVE WORKS PROTECTED BY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelia DUMITRU

  2015-07-01

  Full Text Available The ownership, either public or private, is an expression for appropriating goods. Consequently, the appropriation takes the form of private (i.e. private property and common forms (i.e. public property. The common law property defines appropriation as „a deliberate act of acquisition of something, often without the permission of the owner”, but the intellectual property rights do not protect goods. Particularly in this case „the object” of appropriation does not represent a „res nullius” simply because the intellectual property right arises from the act of creation, therefore the appropriation of somebody else’s creation becomes equivalent with stealing (plagiarism. Consequently, if we are to admit that the authors have a right of ownership over them, then ownership in intellectual property law has (it must have other manifestations than those known and accepted in the common law of property.

 8. Vector fields satisfying the barycenter property

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee Manseob

  2018-04-01

  Full Text Available We show that if a vector field X has the C1 robustly barycenter property then it does not have singularities and it is Axiom A without cycles. Moreover, if a generic C1-vector field has the barycenter property then it does not have singularities and it is Axiom A without cycles. Moreover, we apply the results to the divergence free vector fields. It is an extension of the results of the barycenter property for generic diffeomorphisms and volume preserving diffeomorphisms [1].

 9. Owners of public property in Romania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cătălin-Silviu SĂRARU

  2015-06-01

  Full Text Available This article analyzes the owners of public property: the state and the territorial administrative units. The article analyzes various theories about the quality in which the State exercising the right of public property (independently of the a legal person, based on the national sovereignty or as a public law legal person. Similar is analyzed the quality in which the administrative-territorial unit exercises the right of public property. In this article are analyzed also the meanings of the term "administrative territorial unit".

 10. Thermo-Physical Properties of Selected Inconel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krajewski P.K.

  2014-10-01

  Full Text Available The paper brings results of examinations of main thermo-physical properties of selected Inconel alloys, i.e. their heat diffusivity, thermal conductivity and heat capacity, measured in wide temperature range of 20 – 900 oC. Themathematical relationships of the above properties vs. temperature were obtained for the IN 100 and IN 713C alloys. These data can be used when modelling the IN alloys solidification processes aimed at obtaining required structure and properties as well as when designing optimal work temperature parameters.

 11. Model-Checking of Linear-Time Properties in Multi-Valued Systems

  OpenAIRE

  Li, Yongming; Droste, Manfred; Lei, Lihui

  2012-01-01

  In this paper, we study model-checking of linear-time properties in multi-valued systems. Safety property, invariant property, liveness property, persistence and dual-persistence properties in multi-valued logic systems are introduced. Some algorithms related to the above multi-valued linear-time properties are discussed. The verification of multi-valued regular safety properties and multi-valued $\\omega$-regular properties using lattice-valued automata are thoroughly studied. Since the law o...

 12. Tuning Properties in Silver Clusters

  KAUST Repository

  Joshi, Chakra Prasad

  2015-07-09

  The properties of Ag nanoclusters are not as well understood as those of their more precious Au cousins. However, a recent surge in the exploration of strategies to tune the physicochemical characteristics of Ag clusters addresses this imbalance, leading to new insights into their optical, luminescence, crystal habit, metal-core, ligand-shell and environmental properties. In this Perspective, we provide an overview of the latest strategies along with a brief introduction of the theoretical framework necessary to understand the properties of silver nanoclusters and the basis for their tuning. The advances in cluster research and the future prospects presented in this Perspective will eventually guide the next large systematic study of nanoclusters, resulting in a single collection of data similar to the periodic table of elements.

 13. Electrophysical properties of calcium vanadates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Krasnenko, T.I.; Fotiev, A.A.

  1983-01-01

  Electrophysical properties of calcium vanadates are studied for the case of alteration of external parameters of the medium (PO 2 , T). It is lshown that structural transformations bring about changes in the nature of electrophysical properties of Ca 2 V 2 O 7 , Ca 3 (VO 4 ) 2 , this being the reason for charge redistribution in anion groupings. It is obvious, that the general conductivity of calcium methavanadate is mainly caused by ion transport. Ca(VO 3 ) 2 possesses amphoteric character of semiconducting properties: the type of conductivity changes from ''p'' to ''n'' with temperature increase. Polytherms of conductivity and sums of ion numbers of Ca 2 V 2 O 7 transition are given. It is established that calcium pyrovanadate has a mixed electron-ion conductivity

 14. Tuning Properties in Silver Clusters

  KAUST Repository

  Joshi, Chakra Prasad; Bootharaju, Megalamane Siddaramappa; Bakr, Osman

  2015-01-01

  The properties of Ag nanoclusters are not as well understood as those of their more precious Au cousins. However, a recent surge in the exploration of strategies to tune the physicochemical characteristics of Ag clusters addresses this imbalance, leading to new insights into their optical, luminescence, crystal habit, metal-core, ligand-shell and environmental properties. In this Perspective, we provide an overview of the latest strategies along with a brief introduction of the theoretical framework necessary to understand the properties of silver nanoclusters and the basis for their tuning. The advances in cluster research and the future prospects presented in this Perspective will eventually guide the next large systematic study of nanoclusters, resulting in a single collection of data similar to the periodic table of elements.

 15. Antifouling properties of hydrogels

  International Nuclear Information System (INIS)

  Murosaki, Takayuki; Gong, Jian Ping; Ahmed, Nafees

  2011-01-01

  Marine sessile organisms easily adhere to submerged solids such as rocks, metals and plastics, but not to seaweeds and fishes, which are covered with soft and wet 'hydrogel'. Inspired by this fact, we have studied long-term antifouling properties of hydrogels against marine sessile organisms. Hydrogels, especially those containing hydroxy group and sulfonic group, show excellent antifouling activity against barnacles both in laboratory assays and in the marine environment. The extreme low settlement on hydrogels in vitro and in vivo is mainly caused by antifouling properties against the barnacle cypris. (topical review)

 16. Properties of gluon jets

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sugano, K.

  1988-01-01

  The properties of gluon jets are reviewed from an experimental point of view. The measured characteristics are compared to theoretical expectations. Although neither data nor models for the gluon jets are in the mature stage, there are remarkable agreements and also intriguing disagreements between experiment and theory. Since much interesting data have begun to emerge from various experiments and the properties of gluon jets are deeply rooted in the basic structure of non-Abelian gauge theory, the study of gluon jets casts further light on understanding of QCD. The future prospects are discussed

 17. Review of particle properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hikasa, K.; Hagiwara, K.; Kawabata, S.; Barnett, R.M.; Groom, D.E.; Trippe, T.G.; Wohl, C.G.; Yost, G.P.; Armstrong, B. Technical Associate; Wagman, G.S. Technical Associate; Stone, J.; Porter, F.C.; Morrison, R.J.; Cutkosky, R.E.; Montanet, L.; Gieselmann, K. Technical Associate; Aguilar-Benitez, M.; Caso, C.; Crawford, R.L.; Roos, M.; Toernqvist, N.A.; Hayes, K.G.; Hoehler, G.; Manley, D.M.

  1992-01-01

  In this Review, we list, evaluate, and average measured properties of gauge bosons, leptons, quarks, mesons, and baryons. We also summarize searches for hypothetical particles such as Higgs bosons, the top quark, heavy neutrinos, monopoles, and supersymmetric particles. All the particle properties and search limits are listed in Summary Tables. We also give numerous tables, figures, formulae, and reviews of topics such as the Standard Model, particle detectors, probability, and statistics. A booklet is available containing the Summary Tables and abbreviated versions of some other sections of this full Review

 18. Individual Property Risk Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael S. Finke

  2010-01-01

  Full Text Available This paper reviews household property risk management and estimates normatively optimal choice under theoretical assumptions. Although risk retention limits are common in the financial planning industry, estimates of optimal risk retention that include both financial and human wealth far exceed limits commonly recommended. Households appear to frame property losses differently from other wealth losses leading to wealth-reducing, excess risk transfer. Possible theoretical explanations for excess sensitivity to loss are reviewed. Differences between observed and optimal risk management imply a large potential gain from improved choice.

 19. Neutrino properties from cosmology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannestad, S.

  2013-01-01

  In recent years precision cosmology has become an increasingly powerful probe of particle physics. Perhaps the prime example of this is the very stringent cosmological upper bound on the neutrino mass. However, other aspects of neutrino physics, such as their decoupling history and possible non......-standard interactions, can also be probed using observations of cosmic structure. Here, I review the current status of cosmological bounds on neutrino properties and discuss the potential of future observations, for example by the recently approved EUCLID mission, to precisely measure neutrino properties....

 20. Antifouling properties of hydrogels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Takayuki Murosaki, Nafees Ahmed and Jian Ping Gong

  2011-01-01

  Full Text Available Marine sessile organisms easily adhere to submerged solids such as rocks, metals and plastics, but not to seaweeds and fishes, which are covered with soft and wet 'hydrogel'. Inspired by this fact, we have studied long-term antifouling properties of hydrogels against marine sessile organisms. Hydrogels, especially those containing hydroxy group and sulfonic group, show excellent antifouling activity against barnacles both in laboratory assays and in the marine environment. The extreme low settlement on hydrogels in vitro and in vivo is mainly caused by antifouling properties against the barnacle cypris.

 1. A philosophical approach to intellectual property rights

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Lars Axel

  2000-01-01

  This paper investigates the legitimacy of intellectual property by focusing on three topical issues, viz., the question of indigenous cultural rights, of computer software intellectual rights, and of intellectual property rights to essential drugs. A scheme of different arguments for the legitimacy...... of private property rights is applied to these issues, and each of the arguments assessed....

 2. Surfactant properties of human meibomian lipids.

  Science.gov (United States)

  Mudgil, Poonam; Millar, Thomas J

  2011-03-25

  Human meibomian lipids are the major part of the lipid layer of the tear film. Their surfactant properties enable their spread across the aqueous layer and help maintain a stable tear film. The purpose of this study was to investigate surfactant properties of human meibomian lipids in vitro and to determine effects of different physical conditions such as temperature and increased osmolarity, such as occur in dry eye, on these properties. Human meibomian lipids were spread on an artificial tear solution in a Langmuir trough. The lipid films were compressed and expanded to record the surface pressure-area (Π-A) isocycles. The isocycles were recorded under different physical conditions such as high pressure, increasing concentration and size of divalent cations, increasing osmolarity, and varying temperature. Π-A isocycles of meibomian lipids showed that they form liquid films that are compressible and multilayered. The isocycles were unaffected by increasing concentration or size of divalent cations and increasing osmolarity in the subphase. Temperature had a marked effect on the lipids. Increase in temperature caused lipid films to become fluid, an expected feature, but decrease in temperature unexpectedly caused expansion of lipids and an increase in pressure suggesting enhanced surfactant properties. Human meibomian lipids form highly compressible, non-collapsible, multilayered liquid films. These lipids have surfactants that allow them to spread across an aqueous subphase. Their surfactant properties are unaffected by increasing divalent cations or hyperosmolarity but are sensitive to temperature. Cooling of meibomian lipids enhances their surfactant properties.

 3. Structure-property effects on mechanical, friction and wear properties of electron modified PTFE filled EPDM composite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2009-01-01

  Full Text Available Tribological properties of Ethylene-Propylene-Diene-rubber (EPDM containing electron modified Polytetrafluoroethylene (PTFE have been investiagted with the help of pin on disk tribometer without lubrication for a testing time of 2 hrs in atmospheric conditions at a sliding speed and applied normal load of 0.05 m•s–1 and FN = 1 N, respectively. Radiation-induced chemical changes in electron modified PTFE powders were analyzed using Electron Spin Resonance (ESR and Fourier Transform Infrared (FTIR specroscopy to characterize the effects of compatibility and chemical coupling of modified PTFE powders with EPDM on mechanical, friction and wear properties. The composites showed different friction and wear behaviour due to unique morphology, dispersion behaviour and radiation functionalization of PTFE powders. In general, EPDM reinforced with electron modified PTFE powder demonstrated improvement both in mechanical and tribological properties. However, the enhanced compatibility of PTFE powder resulting from the specific chemical coupling of PTFE powder with EPDM has been found crucial for mechanical, friction and wear properties.

 4. Properties of textile grade ceramic fibers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pudnos, E.

  1992-01-01

  The availability of textile grade ceramic fibers has sparked great interest for applications in composite reinforcement and high temperature insulation. This paper summarizes the properties of various small diameter textile grade ceramic fibers currently available. Room temperature mechanical and electrical properties of the fibers are discussed for three cases: ambient conditions, after heat aging in argon, and after heat aging in wet air. Dow Corning (R) HPZ Ceramic Fiber, a silicon nitride type fiber, is shown to have improved retention of mechanical and electrical properties above 1200 C

 5. A System for Recommending Rental Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernard Shibwabo Kasamani

  2017-07-01

  Full Text Available This paper presents an implementation of recommender technology to online search of rental properties. In particular, the paper uses the preference-based search approach combined with a technique called example-critiquing. Rather than perform a query against the database, this approach prompts the user to express some preferences on rental properties, uses them to construct a preference model for the user, and finally generates a list of properties that best match that preferences. The system is developed as Web application using the Ruby on Rails framework

 6. Lectures on geometrical properties of nuclei

  International Nuclear Information System (INIS)

  Myers, W.D.

  1975-11-01

  Material concerning the geometrical properties of nuclei is drawn from a number of different sources. The leptodermous nature of nuclear density distributions and potential wells is used to draw together the various geometrical properties of these systems and to provide a unified means for their description. Extensive use is made of expansions of radial properties in terms of the surface diffuseness. A strong case is made for the use of convolution as a geometrical ansatz for generating diffuse surface distributions because of the number of simplifications that arise which are of practical importance. 7 figures

 7. Chalk: composition, diagenesis and physical properties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fabricius, Ida Lykke

  2007-01-01

  Chalk is a sedimentary rock of unusually high homogeneity on the scale where physical properties are measured, but the properties fall in wide ranges. Chalk may thus be seen as the ideal starting point for a physical understanding of rocks in general. Properties as porosity, permeability, capillary...... involving clay, silica, and calcite are interlinked, but progress differently in different localities. This partly depends on primary sediment composition, including organic content, which may induce the formation of concretions by microbial action. The diagenetic processes also depend on water depth, rate...

 8. Equationally Noetherian property of Ershov algebras

  OpenAIRE

  Dvorzhetskiy, Yuriy

  2014-01-01

  This article is about equationally Noetherian and weak equationally Noetherian property of Ershov algebras. Here we show two canonical forms of the system of equations over Ershov algebras and two criteria of equationally Noetherian and weak equationally Noetherian properties.

 9. Best Practices for Real Property Management

  Science.gov (United States)

  2016-04-21

  rehabilitations ; and other structures and facilities. Real property does not include personal property (weapons systems and other military equipment Repair To...sanitary landfills , sewage treatment, heat distribution lines, heat production plants Operations & Training Aviation runways and ramps, piers and

 10. Alloys and composites of polybenzoxazines properties and applications

  CERN Document Server

  Rimdusit, Sarawut; Tiptipakorn, Sunan

  2013-01-01

  This book provides an introduction to the unique and fascinating properties of alloys and composites from novel commercialized thermosetting resins based on polybenzoxazines. Their outstanding properties such as processability, thermal, mechanical, electrical properties as well as ballistic impact properties of polybenzoxazine alloys and composites make them attractive for various applications in electronic packaging encapsulation, light weight ballistic armour composites and bipolar plate in fuel cells.

 11. Pylové alergie - negativní vliv dřevin ve městech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šerá, Božena

  2014-01-01

  Roč. 48, č. 2 (2014), s. 104-109 ISSN 0044-4863 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LD11040 Institutional support: RVO:67179843 Keywords : city greenery * tree * pollen * allergy * flower * urban planning Subject RIV: GC - Agronomy

 12. RETARDANTY HOŘENÍ, JEJICH POUŽITÍ A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrová, Šárka; Soudek, Petr; Vaněk, Tomáš

  2015-01-01

  Roč. 109, č. 9 (2015), s. 679-686 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LD13028 Institutional support: RVO:61389030 Keywords : pollution * bioaccumulation Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality Impact factor: 0.279, year: 2015 http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2015_09_679-686.pdf

 13. Vliv nefinanční motivace na stabilitu externích lektorů

  OpenAIRE

  Beitlová, Michaela

  2013-01-01

  This bachelor thesis deals with sources and instruments of non-financial motivation on stability of concrete group of external trainer's. Firstly, term of non-financial motivation is defined, than sources of motivation are described in context of organizational behavior, needs are emphasised as a key source of motivation to work. In thesis are specified and described instruments of non-financial motivation, which serves to stimulation on workers. Influence of extrinsic and intrinsic motive is...

 14. Vliv médií na sociální práci

  OpenAIRE

  PODLEŠÁKOVÁ, Jana

  2016-01-01

  The thesis deals with the influence of media on social work. Emphasis is placed on the media and the ethical principles of mass communication. The aim is to explore the mechanisms that the media use to influence the recipients, which functions the media have in society, how we can classify recipients of media messages, what can influence the final form of communication, and whether the ethical principles of journalism and the ethical principles of social work have the same foundation so media...

 15. Monetizace internetového obsahu a její vliv na recepci blogů

  OpenAIRE

  Novotný, Marek

  2012-01-01

  "Monetization of the internet content and its effect to the blogs reception" diploma thesis deals with journalism on the verge of the second decade of 21st century. Thesis describes changes, which are happening right now. It focuses on problems faced by traditional media and possibilites which are being opened for more agile on-line media. With the help of public opinion surveys, it shows views of the media consumers as well as those of media producers representatives. It also maps possible w...

 16. CrossFit a jeho vliv na úroveň celkové fyzické zdatnosti

  OpenAIRE

  Mátl, Pavel

  2012-01-01

  This dissertation introduces CrossFit as one of the new directions in fitness and is based on information which is commonly available. The main, research segment of the dissertation focuses on the level of kinetic abilities and the effect on general physical fitness from regular exercise by following the CrossFit program. The research was conducted on students who were following a fitness program while the writer was studying at Gerlev sport academy in Denmark.

 17. Energetická politika Německa a její vliv na průmysl

  OpenAIRE

  Zatloukalová, Hana

  2014-01-01

  The Master's thesis deals with the question of Germany's energy policy and its impact on industry. The main objective is to assess the current situation of energy policy in Germany through verbal analysis and analysis of risks and challenges that Germany is facing today. Energy policy is assessed on the basis of a move away from nuclear energy and the transition to renewables. A partial objective is to assess the potential consequences of the energy transformation and their impact on Germany'...

 18. Vliv hnojení na napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Diviš, J.; Bárta, J.; Krištůfek, Václav; Marečková, M.; Kopecký, J.

  2016-01-01

  Roč. 64, č. 9 (2016), s. 59-60 ISSN 0139-6013 R&D Projects: GA MZe QJ1210359 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : antagonism * bacteria * common scab * potato * Streptomyces sp. Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection

 19. Vliv marketingové komunikace na spotřební chování

  OpenAIRE

  Palátová, Jana

  2011-01-01

  The main goal of the thesis is to sum up the communication mix tools on an example of a selected pharmacy and to evaluate the effect on a consumer's behavior. The OTC drugs group, precisely over-the-counter medications, particularly Coldrex product, was chosen as a target market segment for the examination of the communication tools. This thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part deals with the theory of communication and the communication mix, as...

 20. Výživové zvyklosti a jejich vliv na tělesnou stavbu.

  OpenAIRE

  Chmelařová, Veronika

  2012-01-01

  Nutrition is to ensure nutrients needed to sustain life activity, healthy growth and reproduction. Good healthy food can improve the quality and length of life. Positive effects intensify if the diet is combined with other elements of a healthy lifestyle: fresh air, physical activity, rest, avoiding toxic substances and a good mental state. In the Czech Republic there are changes in eating habits in the last 20th years. The food consumption was a major coup in the volume and in the structure....

 1. Structural, dielectric and electrical properties of ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Administrator

  Detailed studies of dielectric properties of the compound as a function of temperature at ... Microscope (Jeol, JSM-840), operated at 20 kV. The sin- tered pellet was .... grain boundaries, and provides the true picture of the electrical properties of ...

 2. Soil properties from seismic intrinsic dispersion

  NARCIS (Netherlands)

  Zhubayev, A.S.

  2014-01-01

  Theoretical and experimental studies in the past have shown the sensitivity of seismic waves to soil/rock properties, such as composition, porosity, pore fluid, and permeability. However, quantitative characterization of these properties has remained challenging. In case of unconsolidated soils, the

 3. Finite Element Method for Analysis of Material Properties

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rauhe, Jens Christian

  and the finite element method. The material microstructure of the heterogeneous material is non-destructively determined using X-ray microtomography. A software program has been generated which uses the X-ray tomographic data as an input for the mesh generation of the material microstructure. To obtain a proper...... which are used for the determination of the effective properties of the heterogeneous material. Generally, the properties determined using the finite element method coupled with X-ray microtomography are in good agreement with both experimentally determined properties and properties determined using......The use of cellular and composite materials have in recent years become more and more common in all kinds of structural components and accurate knowledge of the effective properties is therefore essential. In this wok the effective properties are determined using the real material microstructure...

 4. Electronic properties of semiconductor heterostructures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Einevoll, G.T.

  1991-02-01

  Ten papers on the electronic properties of semiconductors and semiconductor heterostructures constitute the backbone of this thesis. Four papers address the form and validity of the single-band effective mass approximation for semiconductor heterostructures. In four other papers properties of acceptor states in bulk semiconductors and semiconductor heterostructures are studied using the novel effective bond-orbital model. The last two papers deal with localized excitions. 122 refs

 5. Molecular structure based property modeling: Development/ improvement of property models through a systematic property-data-model analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hukkerikar, Amol Shivajirao; Sarup, Bent; Sin, Gürkan

  2013-01-01

  models. To make the property-data-model analysis fast and efficient, an approach based on the “molecular structure similarity criteria” to identify molecules (mono-functional, bi-functional, etc.) containing specified set of structural parameters (that is, groups) is employed. The method has been applied...

 6. Estimation of environment-related properties of chemicals for design of sustainable processes: development of group-contribution+ (GC+) property models and uncertainty analysis.

  Science.gov (United States)

  Hukkerikar, Amol Shivajirao; Kalakul, Sawitree; Sarup, Bent; Young, Douglas M; Sin, Gürkan; Gani, Rafiqul

  2012-11-26

  The aim of this work is to develop group-contribution(+) (GC(+)) method (combined group-contribution (GC) method and atom connectivity index (CI) method) based property models to provide reliable estimations of environment-related properties of organic chemicals together with uncertainties of estimated property values. For this purpose, a systematic methodology for property modeling and uncertainty analysis is used. The methodology includes a parameter estimation step to determine parameters of property models and an uncertainty analysis step to establish statistical information about the quality of parameter estimation, such as the parameter covariance, the standard errors in predicted properties, and the confidence intervals. For parameter estimation, large data sets of experimentally measured property values of a wide range of chemicals (hydrocarbons, oxygenated chemicals, nitrogenated chemicals, poly functional chemicals, etc.) taken from the database of the US Environmental Protection Agency (EPA) and from the database of USEtox is used. For property modeling and uncertainty analysis, the Marrero and Gani GC method and atom connectivity index method have been considered. In total, 22 environment-related properties, which include the fathead minnow 96-h LC(50), Daphnia magna 48-h LC(50), oral rat LD(50), aqueous solubility, bioconcentration factor, permissible exposure limit (OSHA-TWA), photochemical oxidation potential, global warming potential, ozone depletion potential, acidification potential, emission to urban air (carcinogenic and noncarcinogenic), emission to continental rural air (carcinogenic and noncarcinogenic), emission to continental fresh water (carcinogenic and noncarcinogenic), emission to continental seawater (carcinogenic and noncarcinogenic), emission to continental natural soil (carcinogenic and noncarcinogenic), and emission to continental agricultural soil (carcinogenic and noncarcinogenic) have been modeled and analyzed. The application

 7. The Analysis of Differences in Residential Property Price Indices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kokot Sebastian

  2014-10-01

  Full Text Available Residential property price indices can serve as a useful tool in the practice of real property market analysts, investment advisers, property developers, certified property appraisers, estate agents and managers. They can also be applied in property price valorization in specific legal positions. The Polish Act on Real Estate Management puts an obligation on the President of the Central Statistical Office to announce real property price indices, but the CSO fails to fulfill this obligation. The author’s rationale for this article is to contribute to works on rules of how to build property price indices. Presented within are the results of research on determining the price indices of such types of residential property as: a part of a building constituting a separate property and strata titles in housing cooperatives. The flats were divided into categories by floor area and by their location in 16 voivodeship capitals. The major purpose of the study is to prove that the prices of flats of different floor area change at different rates. Consequently, it seems worth considering whether a more detailed segmentation of the real estate market would be worthwhile for the sake of more accurate real property price indicators.

 8. Sorption properties of carbon nanostructures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eletskii, Aleksandr V

  2004-01-01

  The current status of research in sorption properties of carbon nanotubes (CNTs) is reviewed. The structural peculiarities of CNTs, determining their sorption characteristics, are considered. The mechanisms of sorption of gaseous and condensed substances by such structures are analyzed. Special attention is paid to the problem of using CNTs for storing hydrogen and other gaseous substances. Methods for filling CNTs with liquid materials, based on capillary phenomena and wetting the graphite surface of the CNT with liquids of various nature, are considered. Properties of 'peapods' formed as a result of filling single-walled CNTs with fullerene molecules are reviewed. Also considered are perspectives on the applied usage of the sorption properties of CNTs in electrochemical and fuel cells, and material storage devices, as well as for producing superminiature metallic conductors. (reviews of topical problems)

 9. 22 CFR 226.36 - Intangible property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... Foreign Relations AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT ADMINISTRATION OF ASSISTANCE AWARDS TO U.S. NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS Post-award Requirements Property Standards § 226.36 Intangible property. (a) The... Organizations and Small Business Firms Under Government Grants, Contracts and Cooperative Agreements.” (c) The...

 10. 28 CFR 70.36 - Intangible property.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ...-PROFIT ORGANIZATIONS Post-Award Requirements Property Standards § 70.36 Intangible property. (a) The... purchased, under an award. The Department reserves a royalty-free, nonexclusive and irrevocable right to..., peer reviews, or communications with colleagues. This “recorded” material excludes physical objects (e...

 11. Magnetic materials fundamentals, products, properties, applications

  CERN Document Server

  Hilzinger, Rainer

  2013-01-01

  At a practical level, this compendium reviews the basics of soft and hard magnetic materials, discusses the advantages of the different processing routes for the exploitation of the magnetic properties and hence assists in proper, fail-safe and economic application of magnetic materials. Essential guidelines and formulas for the calculation of the magnetic and electrical properties, temperature and long-term stability of permanent magnets, of inductive components and magnetic shielding are compiled. Selected fields of application and case studies illustrate the large diversity of technical applications. Application engineers will appreciate the comprehensive compilation of the properties and detailed characteristic curves of modern soft and hard magnetic materials. Materials scientists will enjoy the presentation of the different processing routes and their impact on the magnetic properties and students will profit from the survey from the basics of magnetism down to the applications in inductive components, ...

 12. The thermophysical properties of metallic liquids

  CERN Document Server

  Iida, Takamichi

  2015-01-01

  The main purpose of materials science and engineering is to make the best use of all the elements in the periodic table. This leads to the effective use and conservation of natural resources. For this purpose, in any liquid metallic processing operation, accurate data for the thermophysical properties of all metallic liquids (i.e. liquid metals, semimetals, and semiconductors) is needed. However, in addition, a clear understanding of the essence of their thermophysical properties, based on these data, is indispensable. The second volume continues from the first volume to provide explanations for the thermophysical properties of metallic liquids. The two volumes identify new dimensionless parameters, extracted from the velocity of sound. In spite of being simple parameters, they provide useful information on the nature and behaviour of metallic liquids. This volume covers several basic concepts needed to understand the thermophysical properties of metallic liquids and for developing reliable models to accurate...

 13. An Overview of Human Rights and Intellectual Property Protection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maysa Said Bydoon

  2016-12-01

  Full Text Available The purpose of this article is to discuss the legal framework of human rights and intellectual property in terms of state obligations to afford a protection for both human rights and intellectual property. The relationship between intellectual property and human rights, under bilateral, regional and multilateral treaties, is a matter of concern. In focusing on the relationship between intellectual property and human rights, this article argues that there are many challenges on the wide use of Intellectual property rights that given possible conflict between intellectual property and human rights.

 14. Prediction of cold flow properties of Biodiesel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Parag Saxena

  2016-08-01

  Full Text Available Biodiesel being environmentally friendly is fast gaining acceptance in the market as an alternate diesel fuel. But compared to petroleum diesel it has certain limitations and thus it requires further development on economic viability and improvement in its properties to use it as a commercial fuel. The cold flow properties play a major role in the usage of biodiesel commercially as it freezes at cold climatic conditions. In the present study, cold flow properties of various types of biodiesel were estimated by using correlations available in literature. The correlations were evaluated based on the deviation between the predicted value and experimental values of cold flow properties.

 15. CONSEQUENCES OF SYMMETRY GROUPS FOR ELECTROMAGNETIC PROPERTIES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  MacFarlane, A. J.; Sudarshan, E. C.G.

  1963-06-15

  The electromagnetic properties of SU/sub 3/ supermultiplets are obtained formally by a unitary transformation of a theory whose SU/sub 3/ invariant strong interactions are perturbed by merely charge-independent interactions. Several new results are presented, but the emphasis is on the simplicity and power of the method. Electromagnetic properties of the first and second kinds are distinguished, the former being independent of the precise manner in which the particular electromagnetic property depends on the electric charge current density. It is shown that all except two relations between the magnetic moments of the baryon octet hold equally well for other electromagnetic properties like self energies and Compton scattering amplitudes. (auth)

 16. Research of footwear lining materials thermoconductive properties

  Science.gov (United States)

  Maksudova, U.; Ilkhamova, M.; Mirzayev, N.; Pazilova, D.

  2017-11-01

  Protective properties of footwear are influenced by a number of factors and the most important of them are: design features of the top and the bottom of the footwear, it’s shape, physical and mechanical properties of the components of which they are made. In course of work there were researched thermoconductive properties of different lining membrane materials used for production of high temperature protective footwear. Research results allow to select the appropriate materials by reference to thermoconductive properties during design of protective footwear for extreme conditions to prolong the wearer’s time of comfortable stay in conditions of exposure of elevated temperatures to a stack.

 17. Estimation of thermophysical properties in the system Li-Pb

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jauch, U.; Schulz, B.

  1986-01-01

  Based on the phase diagram and the knowledge of thermophysical properties data of alloys and intermetallic compounds in the Li-Pb system, quantitative relationships between several properties and between the properties in solid and liquid state are used: to interpret the results on thermophysical properties in the quasibinary system LiPb-Pb and to estimate unknown properties in the concentration range 100 > Li (at.%) > 50. (orig.)

 18. Are both dimensions of property rights “efficient”?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pál Czeglédi

  2015-06-01

  Full Text Available The “efficient institutions view” on property rights claims that property rights emerged and are enforced when their enforcement maximizes net wealth. In a cross-country pattern this is usually understood as the prediction that economic development creates the incentives to provide higher quality property rights, but this claim is highly debated. This paper tries to take various property rights scholars’ arguments seriously and see property rights quality as a two dimensional concept, the two dimensions being the definition and the assignment of property rights. The paper derives a measure for these two dimensions of property rights and shows that it is the assignment dimension which is determined by development, while the definition dimensions is rather determined by cultural factors, especially those deeper factors that seem to reflect a long-run effect of Western European culture. According to the paper, the main reasons behind this may be the difference in the expropriability of income generated by an improvement of each dimension, and the way such improvements may or may not affect countries’ catching up process.

 19. Thermophysical properties of materials for water cooled reactors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-06-01

  The IAEA Co-ordinated Research Programme (CRP) to establish a thermophysical properties data base for light and heavy water reactor materials was organized within the framework of the IAEA`s International Working Group on Advanced Technologies for Water Cooled Reactors. The work within the CRP started in 1990. The objective of the CRP was to collect and systemaize a thermophysical properties data base for light and heavy water reactor materials under normal operating, transient and accident conditions. The important thermophysical properties include thermal conductivity, thermal diffusivity, specific heat capacity, enthalpy, thermal expansion and others. These properties as well as the oxidation of zirconium-based alloys, the thermophysical characteristics of high temperature concrete-core melt interaction and the mechanical properties of construction materials are presented in this report. It is hoped that this report will serve as a useful source of thermophysical properties data for water cooled reactor analyses. The properties data are maintained on the THERSYST system at the University of Stuttgart, Germany and are internationally available. Refs, figs, tabs.

 20. Thermophysical properties of materials for water cooled reactors

  International Nuclear Information System (INIS)

  1997-06-01

  The IAEA Co-ordinated Research Programme (CRP) to establish a thermophysical properties data base for light and heavy water reactor materials was organized within the framework of the IAEA's International Working Group on Advanced Technologies for Water Cooled Reactors. The work within the CRP started in 1990. The objective of the CRP was to collect and systemaize a thermophysical properties data base for light and heavy water reactor materials under normal operating, transient and accident conditions. The important thermophysical properties include thermal conductivity, thermal diffusivity, specific heat capacity, enthalpy, thermal expansion and others. These properties as well as the oxidation of zirconium-based alloys, the thermophysical characteristics of high temperature concrete-core melt interaction and the mechanical properties of construction materials are presented in this report. It is hoped that this report will serve as a useful source of thermophysical properties data for water cooled reactor analyses. The properties data are maintained on the THERSYST system at the University of Stuttgart, Germany and are internationally available. Refs, figs, tabs

 1. Properties of Boolean orthoposets

  Science.gov (United States)

  Tkadlec, Josef

  1993-10-01

  A Boolean orthoposet is the orthoposet P fulfilling the following condition: If a, b ∈ P and a ∧ b = 0, then a ⊥ b. This condition seems to be a sound generalization of distributivity in orthoposets. Also, the class of (orthomodular) Boolean orthoposets may play an interesting role in quantum logic theory. This class is wide enough and, on the other hand, enjoys some properties of Boolean algebras. In this paper we summarize results on Boolean orthoposets involving distributivity, set representation, properties of the state space, existence of Jauch-Piron states, and results concerning orthocompleteness and completion.

 2. Basic properties of semiconductors

  CERN Document Server

  Landsberg, PT

  2013-01-01

  Since Volume 1 was published in 1982, the centres of interest in the basic physics of semiconductors have shifted. Volume 1 was called Band Theory and Transport Properties in the first edition, but the subject has broadened to such an extent that Basic Properties is now a more suitable title. Seven chapters have been rewritten by the original authors. However, twelve chapters are essentially new, with the bulk of this work being devoted to important current topics which give this volume an almost encyclopaedic form. The first three chapters discuss various aspects of modern band theory and the

 3. Polyrational property: rules for the many uses of land

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Benjamin Davy

  2014-08-01

  Full Text Available Land uses are what land users do. When spatial planners and other policymakers promote or preclude certain land uses, they interfere with the rights of the users of land, most notably with property. The technical term for what connects land uses, planning, and property is land policy. My paper has a simple message: Good land policy provides a diversity of land uses with plural property relations. No single kind of property rules fits the purposes of all types of land uses. A detached single family house is not like a community garden, nor a highway like a retail chain. Each land use needs its own property “fingerprint.” In everyday practice, private and common property relations often accommodate a wide variety of demands made by the owners and users of land. Many theories of property and land policy, however, fail to recognize plural property relations. The simple message of my paper seeks to reconcile practice and theory. A polyrational theory of planning and property identifies eight types of land uses, each type needing its own kind of property rules. The eight types of land uses are: insular, opportunistic, kinship, collaborative, corporate, structural, container, and environmental uses of land. Polyrational land policy makes sure that desirable land uses are enveloped by appropriate property relations.

 4. Multiple Property Cross Direction Control of Paper Machines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Markku Ohenoja

  2011-07-01

  Full Text Available Cross direction (CD control in sheet-forming process forms a challenging problem with high dimensions. Accounting the interactions between different properties and actuators, the dimensionality increases further and also computational issues arise. We present a multiple property controller feasible to be used especially with imaging measurements that provide high sampling frequency and therefore enable short control interval. The simulation results state the benefits of multiple property CD control over single property control and single property control using full feedforward compensation. The controller presented may also be tuned in automated manner and the results demonstrate the effect of tuning on input saturation.

 5. Comparative analysis of direct and indirect property investment ...

  African Journals Online (AJOL)

  Comparative analysis of direct and indirect property investment returns in Abuja. ... in property shares is more risky than commercial property due to the risk ... of the stock market, it was discovered that there is a strong positive relationship ...

 6. Approximation properties of fine hyperbolic graphs

  Indian Academy of Sciences (India)

  2016-08-26

  Aug 26, 2016 ... In this paper, we propose a definition of approximation property which is called the metric invariant translation approximation property for a countable discrete metric space. Moreover, we use ... Department of Applied Mathematics, Shanghai Finance University, Shanghai 201209, People's Republic of China ...

 7. Unravelling property relations around forest carbon

  NARCIS (Netherlands)

  Mahanty, S.; Dressler, W.H.; Milne, S.; Filer, C.

  2013-01-01

  Market-based interventions to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) enable the carbon stored in land and forests to be traded as a new and intangible form of property. Using examples from Cambodia, the Philippines and Papua New Guinea, we examine the property

 8. 36 CFR 1210.32 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Section 1210.32 Parks, Forests, and Public Property NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION GENERAL... Government after it compensates the Federal Government for that percentage of the current fair market value... that percentage of the current fair market value of the property attributable to the Federal...

 9. 7 CFR 767.51 - Property abandonment.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... Agriculture Regulations of the Department of Agriculture (Continued) FARM SERVICE AGENCY, DEPARTMENT OF..., manage, and operate the abandoned security property, including marketing perishable security property on behalf of the borrower when such action is in the Agency's financial interest. If the security is in...

 10. SOME PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES AND APPLICATION OF ...

  African Journals Online (AJOL)

  The α-cellulose was also employed as disintegrant in some tablet formulations. Some of the physicochemical and flow properties evaluated were, moisture content, bulk density, packed density, Carrs compressibility, angle of repose and Hausner quotient. The tablet properties studied were, disintegration time, hardness, ...

 11. The value of foreclosed property

  OpenAIRE

  Anthony Pennington-Cross

  2004-01-01

  This paper examines the expected price appreciation of distressed property and compares it to the prevailing metropolitan area appreciation rate. The results show that the simple fact that the property is foreclosed indicates that it will be sold at a substantial discount (appreciate less than expected). The magnitude of the discount is sensitive to loan characteristics, legal restrictions, housing market conditions, and the bargaining position of the selling institution.

 12. Molecular Properties through Polarizable Embedding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Kongsted, Jacob

  2011-01-01

  We review the theory related to the calculation of electric and magnetic molecular properties through polarizable embedding. In particular, we derive the expressions for the response functions up to the level of cubic response within the density functional theory-based polarizable embedding (PE......-DFT) formalism. In addition, we discuss some illustrative applications related to the calculation of nuclear magnetic resonance parameters, nonlinear optical properties, and electronic excited states in solution....

 13. Measuring Property Management Risk and Loss: Step One Toward Managing Property on a Foundation of Risk, Cost, and Benefit

  International Nuclear Information System (INIS)

  Johnson, Curtis

  1999-01-01

  This is a period of ever-tightening defense budgets and continuing pressure on the public sector to be more commercial-like, Property policies, practices, and regulations are increasingly being challenged and changed. In these times, we must be leaders in understanding and defining the value of our profession from a commercial standpoint so that we can provide the right services to our customers and explain and defend the value of those services. To do so, we must step outside current property management practices, regulations, and oversight. We must learn to think and speak in the language of those who fund us--a financial language of risk, cost, and benefit. Regardless of regulation and oversight, our bosses are demanding that we demonstrate (financially) the benefits of current practice, or else. This article is intended to be the beginning of an effort to understand and define our profession in terms of risk, cost, and benefit so that we can meet these new challenges. The first step in this effort must be defining and measuring risk, cost, and benefit. Our costs, although sometimes difficult to capture, are easy to understand: they are almost exclusively the effort, both within and without the property management organization, involved in managing property. Unfortunately, property risks and benefits are not so simple or so well understood. Generally, risks and benefits are identified and measured through physical inventory results: potential and actual shortages. This paper will explore the weaknesses in the current understanding and use of shortage information as the yardstick for property management risks and performance. It will define a new framework for understanding the purpose and value of property management. And finally, it will set a course for a new method of measuring and valuing physical inventoty shortages. This new method will yield accurate and useful measures of property management risk and benefit. Once risk and benefit are accurately

 14. Size- and shape-dependent surface thermodynamic properties of nanocrystals

  Science.gov (United States)

  Fu, Qingshan; Xue, Yongqiang; Cui, Zixiang

  2018-05-01

  As the fundamental properties, the surface thermodynamic properties of nanocrystals play a key role in the physical and chemical changes. However, it remains ambiguous about the quantitative influence regularities of size and shape on the surface thermodynamic properties of nanocrystals. Thus by introducing interface variables into the Gibbs energy and combining Young-Laplace equation, relations between the surface thermodynamic properties (surface Gibbs energy, surface enthalpy, surface entropy, surface energy and surface heat capacity), respectively, and size of nanocrystals with different shapes were derived. Theoretical estimations of the orders of the surface thermodynamic properties of nanocrystals agree with available experimental values. Calculated results of the surface thermodynamic properties of Au, Bi and Al nanocrystals suggest that when r > 10 nm, the surface thermodynamic properties linearly vary with the reciprocal of particle size, and when r < 10 nm, the effect of particle size on the surface thermodynamic properties becomes greater and deviates from linear variation. For nanocrystals with identical equivalent diameter, the more the shape deviates from sphere, the larger the surface thermodynamic properties (absolute value) are.

 15. Structure, processing, and properties of potatoes

  Science.gov (United States)

  Lloyd, Isabel K.; Kolos, Kimberly R.; Menegaux, Edmond C.; Luo, Huy; McCuen, Richard H.; Regan, Thomas M.

  1992-06-01

  The objective of this experiment and lesson intended for high school students in an engineering or materials science course or college freshmen is to demonstrate the relation between processing, structure, and thermodynamic and physical properties. The specific objectives are to show the effect of structure and structural changes on thermodynamic properties (specific heat) and physical properties (compressive strength); to illustrate the first law of thermodynamics; to compare boiling a potato in water with cooking it in a microwave in terms of the rate of structural change and the energy consumed to 'process' the potato; and to demonstrate compression testing.

 16. Structure, processing, and properties of potatoes

  Science.gov (United States)

  Lloyd, Isabel K.; Kolos, Kimberly R.; Menegaux, Edmond C.; Luo, Huy; Mccuen, Richard H.; Regan, Thomas M.

  1992-01-01

  The objective of this experiment and lesson intended for high school students in an engineering or materials science course or college freshmen is to demonstrate the relation between processing, structure, and thermodynamic and physical properties. The specific objectives are to show the effect of structure and structural changes on thermodynamic properties (specific heat) and physical properties (compressive strength); to illustrate the first law of thermodynamics; to compare boiling a potato in water with cooking it in a microwave in terms of the rate of structural change and the energy consumed to 'process' the potato; and to demonstrate compression testing.

 17. The properties and applications of nanodiamonds.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mochalin, Vadym [Drexel University; Shenderova, Olga [International Technology Center, Raleigh, North Carolina; Ho, Dean [Northwestern University, Evanston; Gogotsi, Yury G. [Drexel University

  2011-01-01

  Nanodiamonds have excellent mechanical and optical properties, high surface areas and tunable surface structures. They are also non-toxic, which makes them well suited to biomedical applications. Here we review the synthesis, structure, properties, surface chemistry and phase transformations of individual nanodiamonds and clusters of nanodiamonds. In particular we discuss the rational control of the mechanical, chemical, electronic and optical properties of nanodiamonds through surface doping, interior doping and the introduction of functional groups. These little gems have a wide range of potential applications in tribology, drug delivery, bioimaging and tissue engineering, and also as protein mimics and a filler material for nanocomposites.

 18. The Properties and Applications of Nanodiamonds.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mochalin, V.; Shenderova, O.; Ho, D.; Gogotsi, Y.

  2011-12-18

  Nanodiamonds have excellent mechanical and optical properties, high surface areas and tunable surface structures. They are also non-toxic, which makes them well suited to biomedical applications. Here we review the synthesis, structure, properties, surface chemistry and phase transformations of individual nanodiamonds and clusters of nanodiamonds. In particular we discuss the rational control of the mechanical, chemical, electronic and optical properties of nanodiamonds through surface doping, interior doping and the introduction of functional groups. These little gems have a wide range of potential applications in tribology, drug delivery, bioimaging and tissue engineering, and also as protein mimics and a filler material for nanocomposites.

 19. The properties and applications of nanodiamonds.

  Science.gov (United States)

  Mochalin, Vadym N; Shenderova, Olga; Ho, Dean; Gogotsi, Yury

  2011-12-18

  Nanodiamonds have excellent mechanical and optical properties, high surface areas and tunable surface structures. They are also non-toxic, which makes them well suited to biomedical applications. Here we review the synthesis, structure, properties, surface chemistry and phase transformations of individual nanodiamonds and clusters of nanodiamonds. In particular we discuss the rational control of the mechanical, chemical, electronic and optical properties of nanodiamonds through surface doping, interior doping and the introduction of functional groups. These little gems have a wide range of potential applications in tribology, drug delivery, bioimaging and tissue engineering, and also as protein mimics and a filler material for nanocomposites.

 20. A classification of hidden-variable properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brandenburger, Adam; Yanofsky, Noson

  2008-01-01

  Hidden variables are extra components added to try to banish counterintuitive features of quantum mechanics. We start with a quantum-mechanical model and describe various properties that can be asked of a hidden-variable model. We present six such properties and a Venn diagram of how they are related. With two existence theorems and three no-go theorems (EPR, Bell and Kochen-Specker), we show which properties of empirically equivalent hidden-variable models are possible and which are not. Formally, our treatment relies only on classical probability models, and physical phenomena are used only to motivate which models to choose

 1. Thermodynamic properties of uranium--mercury system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, T.S.

  1979-01-01

  The EMF values in the fused salt cells of the type U(α)/KCl--LiCl--BaCl 2 eutectic, UCl 3 /U--Hg alloy, for the different two-phase alloys in the uranium--mercury system have been measured and the thermodynamic properties of this system have been calculated. These calculated values are in good agreement with values based on mercury vapor pressure measurements made by previous investigators. The inconsistency of the thermodynamic properties with the phase diagram determined by Frost are also confirmed. A tentative phase diagram based on the thermodynamic properties measured in this work was constructed

 2. Short Communications Strength Properties and Groups of Major ...

  African Journals Online (AJOL)

  Short Communications Strength Properties and Groups of Major Commercial Timbers Grown in Kenya. ... The strength groups developed revealed that most species in Kenya are suitable for heavy engineering works and building construction. ... strength properties, commercial timber, physical and mechanical properties

 3. Spectroscopic properties of transition elements and their related magnetic properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Porcher, P.; Malta, O.L.

  1988-01-01

  The optical and magnetic properties of transition elements (nd N and nf N ions) are analysed. The phenomenological parameters introduced in the crystal-ligand field theory, the free ion interactions and crystalline matrix as well as electrostatic repulsion are studied. (M.J.C.) [pt

 4. Remote sensing application for property tax evaluation

  Science.gov (United States)

  Jain, Sadhana

  2008-02-01

  This paper presents a study for linking remotely sensed data with property tax related issues. First, it discusses the key attributes required for property taxation and evaluates the capabilities of remote sensing technology to measure these attributes accurately at parcel level. Next, it presents a detailed case study of six representative wards of different characteristics in Dehradun, India, that illustrates how measurements of several of these attributes supported by field survey can be combined to address the issues related to property taxation. Information derived for various factors quantifies the property taxation contributed by an average dwelling unit of the different income groups. Results show that the property tax calculated in different wards varies between 55% for the high-income group, 32% for the middle-income group, 12% for the low-income group and 1% for squatter units. The study concludes that higher spatial resolution satellite data and integrates social survey helps to assess the socio-economic status of the population for tax contribution purposes.

 5. Biological properties of water-soluble phosphorhydrazone dendrimers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne-Marie Caminade

  2013-01-01

  Full Text Available Dendrimers are hyperbranched and perfectly defined macromolecules, constituted of branches emanating from a central core in an iterative fashion. Phosphorhydrazone dendrimers constitute a special family of dendrimers, possessing one phosphorus atom at each branching point. The internal structure of these dendrimers is hydrophobic, but hydrophilic terminal groups can induce the solubility of the whole structure in water. Indeed, the properties of these compounds are mainly driven by the type of terminal groups their bear; this is especially true for the biological properties. For instance, positively charged terminal groups are efficient for transfection experiments, as drug carriers, as anti-prion agents, and as inhibitor of the aggregation of Alzheimer's peptides, whereas negatively charged dendrimers have anti-HIV properties and can influence the human immune system, leading to anti-inflammatory properties usable against rheumatoid arthritis. This review will give the most representative examples of the biological properties of water-soluble phosphorhydrazone dendrimers, organized depending on the type of terminal groups they bear.

 6. Designing Optical Properties in DNA-Programmed Nanoparticle Superlattices

  Science.gov (United States)

  Ross, Michael Brendan

  A grand challenge of modern science has been the ability to predict and design the properties of new materials. This approach to the a priori design of materials presents a number of challenges including: predictable properties of the material building blocks, a programmable means for arranging such building blocks into well understood architectures, and robust models that can predict the properties of these new materials. In this dissertation, we present a series of studies that describe how optical properties in DNA-programmed nanoparticle superlattices can be predicted prior to their synthesis. The first chapter provides a history and introduction to the study of metal nanoparticle arrays. Chapter 2 surveys and compares several geometric models and electrodynamics simulations with the measured optical properties of DNA-nanoparticle superlattices. Chapter 3 describes silver nanoparticle superlattices (rather than gold) and identifies their promise as plasmonic metamaterials. In chapter 4, the concept of plasmonic metallurgy is introduced, whereby it is demonstrated that concepts from materials science and metallurgy can be applied to the optical properties of mixed metallic plasmonic materials, unveiling rich and tunable optical properties such as color and asymmetric reflectivity. Chapter 5 presents a comprehensive theoretical exploration of anisotropy (non-spherical) in nanoparticle superlattice architectures. The role of anisotropy is discussed both on the nanoscale, where several desirable metamaterial properties can be tuned from the ultraviolet to near-infrared, and on the mesoscale, where the size and shape of a superlattice is demonstrated to have a pronounced effect on the observed far-field optical properties. Chapter 6 builds upon those theoretical data presented in chapter 5, including the experimental realization of size and shape dependent properties in DNA-programmed superlattices. Specifically, nanoparticle spacing is explored as a parameter that

 7. Predictive-property-ranked variable reduction in partial least squares modelling with final complexity adapted models: comparison of properties for ranking.

  Science.gov (United States)

  Andries, Jan P M; Vander Heyden, Yvan; Buydens, Lutgarde M C

  2013-01-14

  The calibration performance of partial least squares regression for one response (PLS1) can be improved by eliminating uninformative variables. Many variable-reduction methods are based on so-called predictor-variable properties or predictive properties, which are functions of various PLS-model parameters, and which may change during the steps of the variable-reduction process. Recently, a new predictive-property-ranked variable reduction method with final complexity adapted models, denoted as PPRVR-FCAM or simply FCAM, was introduced. It is a backward variable elimination method applied on the predictive-property-ranked variables. The variable number is first reduced, with constant PLS1 model complexity A, until A variables remain, followed by a further decrease in PLS complexity, allowing the final selection of small numbers of variables. In this study for three data sets the utility and effectiveness of six individual and nine combined predictor-variable properties are investigated, when used in the FCAM method. The individual properties include the absolute value of the PLS1 regression coefficient (REG), the significance of the PLS1 regression coefficient (SIG), the norm of the loading weight (NLW) vector, the variable importance in the projection (VIP), the selectivity ratio (SR), and the squared correlation coefficient of a predictor variable with the response y (COR). The selective and predictive performances of the models resulting from the use of these properties are statistically compared using the one-tailed Wilcoxon signed rank test. The results indicate that the models, resulting from variable reduction with the FCAM method, using individual or combined properties, have similar or better predictive abilities than the full spectrum models. After mean-centring of the data, REG and SIG, provide low numbers of informative variables, with a meaning relevant to the response, and lower than the other individual properties, while the predictive abilities are

 8. Pelletizing properties of torrefied wheat straw

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stelte, Wolfgang; Nielsen, Niels Peter; Hansen, Hans Ove

  2013-01-01

  of wheat straw have been analyzed. Laboratory equipment has been used to investigate the pelletizing properties of wheat straw torrefied at temperatures between 150 and 300 °C. IR spectroscopy and chemical analyses have shown that high torrefaction temperatures change the chemical properties of the wheat...

 9. 14 CFR 1273.31 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... percentage of participation in the cost of the original purchase to the fair market value of the property... GRANTS AND COOPERATIVE AGREEMENTS TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS Post-Award Requirements Changes... subgrantee's percentage of participation in the purchase of the real property to the current fair market...

 10. Intellectual Property Policies at Canadian Universities

  OpenAIRE

  Hen, M.

  2010-01-01

  The present study examines the Intellectual Property policies at schools selected from Research Infosource’s Canada’s Top 50 research universities 2009 (http://www.researchinfosource.com/). This work is a continuation and extension of Dr. Bruce P. Clayman’s original idea and piece University intellectual property policies.

 11. Symmetry Properties of Potentiometric Titration Curves.

  Science.gov (United States)

  Macca, Carlo; Bombi, G. Giorgio

  1983-01-01

  Demonstrates how the symmetry properties of titration curves can be efficiently and rigorously treated by means of a simple method, assisted by the use of logarithmic diagrams. Discusses the symmetry properties of several typical titration curves, comparing the graphical approach and an explicit mathematical treatment. (Author/JM)

 12. An Investigation on Properties of Transparent Concretes

  OpenAIRE

  TOPÇU, İlker Bekir; UYGUNOĞLU, Tayfun

  2016-01-01

  Transparentconcrete is a cement-based building material which has optical properties dueto the embedded light transmitting elements within the composite. In thisstudy, the design of transparent concrete, its mechanical properties, lighttransmission properties of optical fibers and the use of optic fibers werediscussed. The study was performed as a literature review, and it was focusedon the light absorption of translucent concrete, transmission, the mechanismand losses in the transmission. In...

 13. Mechanical properties of chemically modified portuguese pinewood

  OpenAIRE

  Lopes, Duarte B; Mai, Carsten; Militz, Holger

  2014-01-01

  To turn wood into a construction material with enhanced properties, many methods of chemical modification have been developed in the last few decades. In this work, mechanical properties of pine wood were chemically modified, compared and evaluated. Maritime pine wood (Pinus pinaster) was modified with four chemical processes: 1,3-dimethylol-4,5- dihydroxyethyleneurea, N-methylol melamine formaldehyde, tetra-alkoxysilane and wax. The following mechanical properties were assessed experiment...

 14. Thixotropic Properties of Latvian Illite Containing Clays

  OpenAIRE

  Lakevičs, Vitālijs; Stepanova, Valentīna; Niedra, Santa; Dušenkova, Inga; Ruplis, Augusts

  2015-01-01

  Thixotropic properties of Latvian Devonian and Quaternary clays were studied. Dynamic viscosity of the water clay suspensions were measured with a rotating viscometer. Influence of concentration, pH and modifiers on the thixotropic clay properties was analyzed. It was found that Latvian clays have thixotropic properties. Stability of clay suspensions is described with the thixotropy hysteresis loop. Increasing the speed of the viscometer rotation, dynamic viscosity of the clay suspension decr...

 15. Mechanical properties of carbon nanotubes

  Science.gov (United States)

  Salvetat, J.-P.; Bonard, J.-M.; Thomson, N. H.; Kulik, A. J.; Forró, L.; Benoit, W.; Zuppiroli, L.

  A variety of outstanding experimental results on the elucidation of the elastic properties of carbon nanotubes are fast appearing. These are based mainly on the techniques of high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) and atomic force microscopy (AFM) to determine the Young's moduli of single-wall nanotube bundles and multi-walled nanotubes, prepared by a number of methods. These results are confirming the theoretical predictions that carbon nanotubes have high strength plus extraordinary flexibility and resilience. As well as summarising the most notable achievements of theory and experiment in the last few years, this paper explains the properties of nanotubes in the wider context of materials science and highlights the contribution of our research group in this rapidly expanding field. A deeper understanding of the relationship between the structural order of the nanotubes and their mechanical properties will be necessary for the development of carbon-nanotube-based composites. Our research to date illustrates a qualitative relationship between the Young's modulus of a nanotube and the amount of disorder in the atomic structure of the walls. Other exciting results indicate that composites will benefit from the exceptional mechanical properties of carbon nanotubes, but that the major outstanding problem of load transfer efficiency must be overcome before suitable engineering materials can be produced.

 16. Anisotropic properties of aligned SWNT modified poly (methyl ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  The electrical and mechanical properties of PMMA/SWNT composite were studied as a function of SWNT orientation and concentration. The aligned SWNT modified PMMA/SWNT composite presented highly anisotropic properties. The experimental results showed that the electrical conductivity and mechanical properties of ...

 17. Physicochemical Property Guidelines for Modern Agrochemicals.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Yu; Lorsbach, Beth; Castetter, Scott; Lambert, William T; Kister, Jeremy; Wang, Nick X; Klittich, Carla; Roth, Joshua; Sparks, Thomas C; Loso, Mike R

  2018-04-17

  The relentless need for the discovery and development of new agrochemicals continues due to driving forces such as loss of existing products through the development of resistance, the necessity for products with more favorable environmental and toxicological profiles, shifting pest spectra, and the changing agricultural needs and practices of the farming community. These new challenges underscore the demand for novel, high quality starting points to accelerate the discovery of new agrochemicals that address market challenges. This article discusses the efforts to identify the optimum ranges of physicochemical properties of agrochemicals through analysis of modern commercial products. Specifically, we reviewed literature studies examining physicochemical property effects and analyzed the properties typical of successful fungicides, herbicides, and insecticides (chewing and sap-feeding pests). From the analysis, a new set of physicochemical property guidelines for each discipline, as well as building block class, are proposed. These new guidelines should significantly aid in the discovery of next generation agrochemicals. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 18. Symmetry and physical properties of crystals

  CERN Document Server

  Malgrange, Cécile; Schlenker, Michel

  2014-01-01

  Crystals are everywhere, from natural crystals (minerals) through the semiconductors and magnetic materials in electronic devices and computers or piezoelectric resonators at the heart of our quartz watches to electro-optical devices. Understanding them in depth is essential both for pure research and for their applications. This book provides a clear, thorough presentation of their symmetry, both at the microscopic space-group level and the macroscopic point-group level. The implications of the symmetry of crystals for their physical properties are then presented, together with their mathematical description in terms of tensors. The conditions on the symmetry of a crystal for a given property to exist then become clear, as does the symmetry of the property. The geometrical representation of tensor quantities or properties is presented, and its use in determining important relationships emphasized. An original feature of this book is that most chapters include exercises with complete solutions. This all...

 19. The Relation between the Rheological Properties of Gels and the Mechanical Properties of Their Corresponding Aerogels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mingze Sun

  2018-04-01

  Full Text Available A series of low density, highly porous clay/poly(vinyl alcohol composite aerogels, incorporating ammonium alginate, were fabricated via a convenient and eco-friendly freeze drying method. It is significant to understand rheological properties of precursor gels because they directly affect the form of aerogels and their processing behaviors. The introduction of ammonium alginate impacted the rheological properties of colloidal gels and improved the mechanical performance of the subject aerogels. The specific compositions and processing conditions applied to those colloidal gel systems brought about different aerogel morphologies, which in turn translated into the observed mechanical properties. The bridge between gel rheologies and aerogel structures are established in the present work.

 20. Packing and Cohesive Properties of Some Locally Extracted Starches

  African Journals Online (AJOL)

  ... properties of the particles affect the packing and cohesive properties of the starches, and are important in predicting the behaviour of the starches during handling and use in pharmaceutical preparations. These properties need to be closely controlled in pre-formulation studies. Keywords: Packing and cohesive properties, ...

 1. 48 CFR 1245.511 - Audit of property control system.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 48 Federal Acquisition Regulations System 5 2010-10-01 2010-10-01 false Audit of property control... 1245.511 Audit of property control system. (a) The property administrator (or other Government official authorized by the contracting officer) shall audit the contractor's property control system whenever there...

 2. Electrical properties of molecular crystals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barraud, A.

  1968-01-01

  This literature survey summarizes the electrical properties of molecular crystals: molecular crystal structure, transport and excitation mechanisms of charge-carriers, and differences compared to inorganic semi-conductors. The main results concerning the electrical conductivity of the most-studied molecular crystals are presented, together with the optical and photo-electrical properties of these crystals. Finally the different types of electrical measurements used are reviewed, as well as the limits of each method. (author) [fr

 3. Approximation Properties for Groups and von Neumann Algebras

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudby, Søren

  The main topic of the thesis is approximation properties for locally compact groups with applications to operator algebras. In order to study the relationship between weak amenability and the Haagerup property, the weak Haagerup property and the weak Haagerup constant are introduced. The weak Haa...

 4. 13 CFR 143.31 - Real property.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... percentage of participation in the cost of the original purchase to the fair market value of the property... FOR GRANTS AND COOPERATIVE AGREEMENTS TO STATE AND LOCAL GOVERNMENTS Post-Award Requirements Changes... subgrantee's percentage of participation in the purchase of the real property to the current fair market...

 5. Mechanical properties of gamma-aluminium oxynitride

  NARCIS (Netherlands)

  Willems, H.X.; Hal, van P.F.; With, de G.; Metselaar, R.

  1993-01-01

  Mech. properties have been measured of three compositionally different types of g-aluminum oxynitride (Alon). The compns. corresponded to 67.5, 73 and 77.5 mol% Al2O3. To characterize the Alons, lattice parameters, densities, grain sizes and optical properties were measured. The measurements for the

 6. 41 CFR 128-1.101 - Justice Property Management Regulations.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 41 Public Contracts and Property Management 3 2010-07-01 2010-07-01 false Justice Property Management Regulations. 128-1.101 Section 128-1.101 Public Contracts and Property Management Federal Property Management Regulations System (Continued) DEPARTMENT OF JUSTICE 1-INTRODUCTION 1.1-Regulation System § 128-1...

 7. 26 CFR 403.25 - Personal property subject to seizure.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 26 Internal Revenue 18 2010-04-01 2010-04-01 false Personal property subject to seizure. 403.25... AND ADMINISTRATION DISPOSITION OF SEIZED PERSONAL PROPERTY Seizures and Forfeitures § 403.25 Personal property subject to seizure. Personal property may be seized by the Commissioner of Internal Revenue or his...

 8. Review of high-level waste form properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rusin, J.M.

  1980-12-01

  This report is a review of waste form options for the immobilization of high-level-liquid wastes from the nuclear fuel cycle. This review covers the status of international research and development on waste forms as of May 1979. Although the emphasis in this report is on waste form properties, process parameters are discussed where they may affect final waste form properties. A summary table is provided listing properties of various nuclear waste form options. It is concluded that proposed waste forms have properties falling within a relatively narrow range. In regard to crystalline versus glass waste forms, the conclusion is that either glass of crystalline materials can be shown to have some advantage when a single property is considered; however, at this date no single waste form offers optimum properties over the entire range of characteristics investigated. A long-term effort has been applied to the development of glass and calcine waste forms. Several additional waste forms have enough promise to warrant continued research and development to bring their state of development up to that of glass and calcine. Synthetic minerals, the multibarrier approach with coated particles in a metal matrix, and high pressure-high temperature ceramics offer potential advantages and need further study. Although this report discusses waste form properties, the total waste management system should be considered in the final selection of a waste form option. Canister design, canister materials, overpacks, engineered barriers, and repository characteristics, as well as the waste form, affect the overall performance of a waste management system. These parameters were not considered in this comparison

 9. Amino acid properties conserved in molecular evolution.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witold R Rudnicki

  Full Text Available That amino acid properties are responsible for the way protein molecules evolve is natural and is also reasonably well supported both by the structure of the genetic code and, to a large extent, by the experimental measures of the amino acid similarity. Nevertheless, there remains a significant gap between observed similarity matrices and their reconstructions from amino acid properties. Therefore, we introduce a simple theoretical model of amino acid similarity matrices, which allows splitting the matrix into two parts - one that depends only on mutabilities of amino acids and another that depends on pairwise similarities between them. Then the new synthetic amino acid properties are derived from the pairwise similarities and used to reconstruct similarity matrices covering a wide range of information entropies. Our model allows us to explain up to 94% of the variability in the BLOSUM family of the amino acids similarity matrices in terms of amino acid properties. The new properties derived from amino acid similarity matrices correlate highly with properties known to be important for molecular evolution such as hydrophobicity, size, shape and charge of amino acids. This result closes the gap in our understanding of the influence of amino acids on evolution at the molecular level. The methods were applied to the single family of similarity matrices used often in general sequence homology searches, but it is general and can be used also for more specific matrices. The new synthetic properties can be used in analyzes of protein sequences in various biological applications.

 10. 26 CFR 1.48-2 - New section 38 property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... Computing Credit for Investment in Certain Depreciable Property § 1.48-2 New section 38 property. (a) In... shall be taken into account as the basis of new section 38 property in determining qualified investment... taken into account by the taxpayer in computing qualified investment in new section 38 property. Example...

 11. Evaluating sensitivity of unsaturated soil properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abdel-Rahman, R.O.; El-Kamash, A.M.; Nagy, M.E.; Khalill, M.Y.

  2005-01-01

  The assessment of near surface disposal performance relay on numerical models of groundwater flow and contaminant transport. These models use the unsaturated soil properties as input parameters, which are subject to uncertainty due to measurements errors and the spatial variability in the subsurface environment. To ascertain how much the output of the model will depend on the unsaturated soil properties the parametric sensitivity analysis is used. In this paper, a parametric sensitivity analysis of the Van Genuchten moisture retention characteristic (VGMRC) model will be presented and conducted to evaluate the relative importance of the unsaturated soil properties under different pressure head values that represent various dry and wet conditions. (author)

 12. Modeling the thermodynamic properties of plutonium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stan, Marius

  2000-01-01

  The golden dream of any modeling enterprise is to predict the properties of the studied system in a new and often 'hostile' environment. The basis of this kind of work is the careful, accurate assessment of the system properties in normal conditions. What 'normal conditions' means for plutonium is an interesting question itself. This work is dedicated to modeling only a fraction of the remarkable characteristics of this 'mysterious' material, that is the thermodynamic properties of its six allotropic phases (seven under pressure), the liquid phase, and the vapor phase. The goal is to provide valuable information for the calculation of alloyed plutonium phase diagrams

 13. SIMMER-III analytic thermophysical property model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Morita, K; Tobita, Y.; Kondo, Sa.; Fischer, E.A.

  1999-05-01

  An analytic thermophysical property model using general function forms is developed for a reactor safety analysis code, SIMMER-III. The function forms are designed to represent correct behavior of properties of reactor-core materials over wide temperature ranges, especially for the thermal conductivity and the viscosity near the critical point. The most up-to-date and reliable sources for uranium dioxide, mixed-oxide fuel, stainless steel, and sodium available at present are used to determine parameters in the proposed functions. This model is also designed to be consistent with a SIMMER-III model on thermodynamic properties and equations of state for reactor-core materials. (author)

 14. 41 CFR 101-1.101 - Federal Property Management Regulations System.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 41 Public Contracts and Property Management 2 2010-07-01 2010-07-01 true Federal Property Management Regulations System. 101-1.101 Section 101-1.101 Public Contracts and Property Management Federal Property Management Regulations System FEDERAL PROPERTY MANAGEMENT REGULATIONS GENERAL 1-INTRODUCTION 1.1...

 15. Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP)

  Data.gov (United States)

  General Services Administration — The Inventory of Owned and Leased Properties (IOLP) allows users to search properties owned and leased by the General Services Administration (GSA) across the United...

 16. Influence of Macroeconomic Factors on Residential Property ...

  African Journals Online (AJOL)

  Sultan

  exerted by macroeconomic factors on residential property returns in Abuja. The backward .... explanatory power and positive influence of employment and ...... Project. Management In Property Development: the Nigeria experience. Ibadan:.

 17. 10 CFR 1042.120 - Transfers of property.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... ACTIVITIES RECEIVING FEDERAL FINANCIAL ASSISTANCE Introduction § 1042.120 Transfers of property. If a recipient sells or otherwise transfers property financed in whole or in part with Federal financial...

 18. Propertis of solidified radioactive wastes from commercial LWRs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Neilson, R.M. Jr.; Colombo, P.

  1978-01-01

  A study has been performed to characterize the properties of solidified radioactive wastes generated in the liquid radwaste treatment systems at LWRs. The properties which have been studied are those which are pertinent in defining the relative potential for the release of radionuclides to the environment as well as others relating to the evaluation of various solidification agents on an economic and feasibility basis. The use of standard testing procedures in measuring these properties allows an intercomparison of respective properties between various types of solidified waste forms. The leachability, mechanical properties, thermal stability, radiation stability, and thermal properties of hydraulic cement, ureaformaldehyde, bitumen, and addition type polymer waste forms have been measured. In addition, the chemical sensitivity, volumetric efficiency and radiation shielding characteristics of these waste forms have been studied. Emphasis in this paper is placed on the results of studies concerning chemical compatibility of solidification agents with specific waste streams, volumetric efficiency, free standing water, and leachability

 19. Application-related properties of giant magnetostrictive thin films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lim, S.H.; Kim, H.J.; Na, S.M.; Suh, S.J.

  2002-01-01

  In an effort to facilitate the utilization of giant magnetostrictive thin films in microdevices, application-related properties of these thin films, which include induced anisotropy, residual stress and corrosion properties, are investigated. A large induced anisotropy with an energy of 6x10 4 J/m 3 is formed in field-sputtered amorphous Sm-Fe-B thin films, resulting in a large magnetostriction anisotropy. Two components of residual stress, intrinsic compressive stress and tensile stress due to the difference of the thermal expansion coefficients between the substrate and thin film, are identified. The variation of residual stress with fabrication parameter and annealing temperature, and its influence on mechanical bending and magnetic properties are examined. Better corrosion properties are observed in Sm-Fe thin films than in Tb-Fe. Corrosion properties of Tb-Fe thin films, however, are much improved with the introduction of nitrogen to the thin films without deteriorating magnetostrictive properties

 20. Handbook for tensile properties of austenitic stainless steel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, D. W.; Ryu, W. S.; Jang, J. S.; Kim, S. H.; Kim, W. G.; Chung, M. K.; Han, C. H. [Korea Atomic Energy Research Institute, Taejeon (Korea)

  2000-03-01

  Database system of nuclear materials has not been developed and the physical and mechanical properties of materials used in nuclear power plant are not summarized systematically in Korea. Although Korea designs nuclear power plant, many materials used in nuclear power plant are imported because we do not have database system of nuclear material yet and it was hard to select a proper material for the structural materials of nuclear power plant. To develop database system of nuclear materials, data of mechanical, corrosion, irradiation properties are needed. Of theses properties, tensile properties are tested and summarized in this report. Tensile properties of stainless steel used in nuclear reactor internal were investigated. Data between Korea Atomic Energy Research Institute and foreign laboratory were compared to determine the precision of the result. To develope database system, materials, chemical composition, heat treatment, manufacturing process, and grain size were classified. Tensile properties were tested and summarized to use input data of database system. 9 figs., 9 tabs. (Author)

 1. properties of anthraquinone

  African Journals Online (AJOL)

  The electrochemical and energetic properties of a carbon paste electrode. (CPE) Containing ... 9,10-Anthraquinone is the most energy-rich anodic material known [1,2]). ... Ethiop. 1995, 9(2). G.S.T.P4 and a SEFRAM chart recorder was used.

 2. Review of particle properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Montanet, L.; Gieselmann, K. Technical Associate; Barnett, R.M.; Groom, D.E.; Trippe, T.G.; Wohl, C.G.; Armstrong, B. Technical Associate; Wagman, G.S. Technical Associate; Murayama, H.; Stone, J.; Hernandez, J.J.; Porter, F.C.; Morrison, R.J.; Manohar, A.; Aguilar-Benitez, M.; Caso, C.; Lantero, P. Technical Associate; Crawford, R.L.; Roos, M.; Toernqvist, N.A.; Hayes, K.G.; Hoehler, G.

  1994-01-01

  This biennial review summarizes much of Particle Physics. Using data from previous editions, plus 2300 new measurements from 700 papers, we list evaluate, and average measured properties of gauge bosons, leptons, quarks, mesons, and baryons. We also summarize searches for hypothetical particles such as Higgs bosons, heavy neutrinos, monopoles, and supersymmetric particles. All the particle properties and search limits are listed in Summary Tables. We also give numerous tables, figures, formulae, and reviews of topics such as the Standard Model, particle detectors, probability, and statistics. A booklet is available containing the Summary Tables and abbreviated versions of some of the other sections of this full Review

 3. 41 CFR 128-1.5006-2 - Property management officer (PMO).

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... leadership, guidance, and operating procedures for personal property management functions. (b) Ensuring... 41 Public Contracts and Property Management 3 2010-07-01 2010-07-01 false Property management officer (PMO). 128-1.5006-2 Section 128-1.5006-2 Public Contracts and Property Management Federal Property...

 4. Fatigue Properties of Aged Mod. 9Cr-1Mo

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Dae Whan; Kim, Sung Ho; Lee, Chan Bock

  2007-01-01

  Ferritic/Martensitic steel has a good mechanical properties and a lower thermal expansion coefficient than austenitic stainless steel. Mechanical property of Mod. 9Cr-1Mo steel is less than austenitic stainless steel at high temperature. High temperature mechanical properties are affected by precipitation for Mod. 9Cr-1Mo. FMS steel is used for long time at high temperature and the effect of aging on mechanical properties is very important. In this study, low cycle fatigue properties with aging were investigated

 5. ORGANIZATIONAL SUPPORT OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Kornilova

  2015-08-01

  Full Text Available The article deals with theoretical issues of organizational support of intellectual property management at the enterprise. It is defined the nature, goals, objectives organization of intellectual property. It is selected the features, factors of influence on the choice of organizational structure and organizational form of intellectual property management on an enterprise. It is proposed systematization forms of organizational maintenance of intellectual property management at different classification criteria. Attention is paid to consider outsourcing forms of operations with intellectual property.

 6. Testing and Modeling of Machine Properties in Resistance Welding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wu, Pei

  The objective of this work has been to test and model the machine properties including the mechanical properties and the electrical properties in resistance welding. The results are used to simulate the welding process more accurately. The state of the art in testing and modeling machine properties...... as real projection welding tests, is easy to realize in industry, since tests may be performed in situ. In part II, an approach of characterizing the electrical properties of AC resistance welding machines is presented, involving testing and mathematical modelling of the weld current, the firing angle...... in resistance welding has been described based on a comprehensive literature study. The present thesis has been subdivided into two parts: Part I: Mechanical properties of resistance welding machines. Part II: Electrical properties of resistance welding machines. In part I, the electrode force in the squeeze...

 7. Nanosilicon properties, synthesis, applications, methods of analysis and control

  CERN Document Server

  Ischenko, Anatoly A; Aslalnov, Leonid A

  2015-01-01

  Nanosilicon: Properties, Synthesis, Applications, Methods of Analysis and Control examines the latest developments on the physics and chemistry of nanosilicon. The book focuses on methods for producing nanosilicon, its electronic and optical properties, research methods to characterize its spectral and structural properties, and its possible applications. The first part of the book covers the basic properties of semiconductors, including causes of the size dependence of the properties, structural and electronic properties, and physical characteristics of the various forms of silicon. It presents theoretical and experimental research results as well as examples of porous silicon and quantum dots. The second part discusses the synthesis of nanosilicon, modification of the surface of nanoparticles, and properties of the resulting particles. The authors give special attention to the photoluminescence of silicon nanoparticles. The third part describes methods used for studying and controlling the structure and pro...

 8. Thermophysical Properties of Ammonium-Based Bis{(trifluoromethyl)sulfonyl}imide Ionic Liquids: Volumetric and Transport Properties

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Machanová, Karolina; Boisset, A.; Sedláková, Zuzana; Anouti, M.; Bendová, Magdalena; Jacquemin, J.

  2012-01-01

  Roč. 57, č. 8 (2012), s. 2227-2235 ISSN 0021-9568. [European Conference on Thermophysical Properties /19./. Thessaloniki, 28.08.2011-01.09.2011] R&D Projects: GA ČR GP203/09/P141; GA MŠk(CZ) MEB021009 Grant - others:Égide PHC(FR) 22000XB Institutional support: RVO:67985858 Keywords : ionic liquids * density * transport properties Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 2.004, year: 2012

 9. Corrosion Properties of Sintered and Wrought Stainless Seel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Troels; Maahn, Ernst Emanuel

  1997-01-01

  The corrosion properties of a range of stainless steels produced by powder metallurgy (PM) are compared with wrought AISI304 and AISI316 Steel. Characterisation of the passivation properties in 0.5M H2SO4 and pittingresistance in 0.3% chloride solution by polarisation show properties...

 10. 13 CFR 125.4 - Government property sales assistance.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... 13 Business Credit and Assistance 1 2010-01-01 2010-01-01 false Government property sales... CONTRACTING PROGRAMS § 125.4 Government property sales assistance. (a) The purpose of SBA's Government property sales assistance program is to: (1) Insure that small businesses obtain their fair share of all...

 11. Statistical study of 22 K steel machanical properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhevanov, O.Ya.; Kolpishon, Eh.Yu.; Egorov, M.F.

  1988-01-01

  Test results of 100 specimens of 22 K steel are analyzed for determination of relation between the technology of production, structure and properties of steels. Mechanical properties (ultimate strength and yield strength, relative elongation, relative narrowing, impact strength, hardness) and structural parameters are considered. Investigation into the regressive dependence between mechanical properties and the diameter of the indentor mark when determining Brinell hardness have shown that it is advisable to replace the testing mechanical properties at static extension by the control of hardness and microstructure

 12. Consistent Prediction of Properties of Systems with Lipids

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cunico, Larissa; Ceriani, Roberta; Sarup, Bent

  Equilibria between vapour, liquid and/or solid phases, pure component properties and also the mixture-phase properties are necessary for synthesis, design and analysis of different unit operations found in the production of edible oils, fats and biodiesel. A systematic numerical analysis....... Lipids are found in almost all mixtures involving edible oils, fats and biodiesel. They are also being extracted for use in the pharma-industry. A database for pure components (lipids) present in these processes and mixtures properties has been developed and made available for different applications...... (model development, property verification, property prediction, etc.). The database has verified data for fatty acids, acylglycerols, fatty esters, fatty alcohols, vegetable oils, biodiesel and minor compounds as phospholipids, tocopherols, sterols, carotene and squalene, together with a user friendly...

 13. Mechanical properties of molybdenum-sealing glass-ceramics

  International Nuclear Information System (INIS)

  Swearengen, J.C.; Eagan, R.J.

  1975-07-01

  Elastic constants, thermal expansion, strength, and fracture toughness were determined for a molybdenum-sealing glass-ceramic containing approximately 31 volume percent Zn 2 SiO 4 crystals in a glass matrix. The microstructure was studied for two different crystallization treatments and moderate changes in composition. Mechanical properties of the composite were compared with the properties of the constituent phases through application of mixture theory and by fractographic observations. The reinforcing effects of the crystal phase at room temperature are evident in comparison with the properties of the residual glass but not necessarily in comparison with the parent glass. Fracture toughness of the composite depends primarily upon additive properties of the separate phases instead of by interactive effects such as microcracks. (U.S.)

 14. The Strong Disjoint Blow-Up/Collapse Property

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Héctor N. Salas

  2013-01-01

  Full Text Available Let be a topological vector space, and let be the algebra of continuous linear operators on . The operators are disjoint hypercyclic if there is such that the orbit is dense in . Bès and Peris have shown that if satisfy the Disjoint Blow-up/Collapse property, then they are disjoint hypercyclic. In a recent paper Bès, Martin, and Sanders, among other things, have characterized disjoint hypercyclic -tuples of weighted shifts in terms of this property. We introduce the Strong Disjoint Blow-up/Collapse property and prove that if satisfy this new property, then they have a dense linear manifold of disjoint hypercyclic vectors. This allows us to give a partial affirmative answer to one of their questions.

 15. High-temperature of thermodynamic properties of sodium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Padilla, A. Jr.

  1977-01-01

  The set of high-temperature thermodynamic properties for sodium in the two-phase and subcooled-liquid regions which was previously recommended, has been modified to incorporate recent experimental data. In particular, replacement of the previously estimated critical constants with experimentally-determined values has resulted in substantial differences in the region of the critical point. The following thermodynamic properties were determined: pressure, density, enthalpy, entropy, internal energy, compressibility (adiabatic and isothermal), thermal expansion coefficient, thermal pressure coefficient, and specific heat (constant-pressure and constant-volume). These properties were determined for the saturated liquid, saturated vapor, subcooled liquid, and superheated vapor. The superheated vapor properties are limited to low pressures and more work is required to extend them to higher pressures. The supercritical region was not investigated.

 16. Five essays in property valuation

  OpenAIRE

  Yang, Zan

  2000-01-01

  This doctoral thesis consists of five self-contained essayspresented to the Faculty Board of the Royal Institute ofTechnology. Property valuation is a central issue that forms acommon thread in the analysis in these essays. In the thesisproperty is considered in a mixed asset context in an attemptto build a bridge between valuation, property investment andfinancial theory. The object of the thesis is to value propertyfor finance, sales and purchases and investment. Theinvestigation of the the...

 17. Properties of minor actinide nitrides

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takano, Masahide; Itoh, Akinori; Akabori, Mitsuo; Arai, Yasuo; Minato, Kazuo

  2004-01-01

  The present status of the research on properties of minor actinide nitrides for the development of an advanced nuclear fuel cycle based on nitride fuel and pyrochemical reprocessing is described. Some thermal stabilities of Am-based nitrides such as AmN and (Am, Zr)N were mainly investigated. Stabilization effect of ZrN was cleary confirmed for the vaporization and hydrolytic behaviors. New experimental equipments for measuring thermal properties of minor actinide nitrides were also introduced. (author)

 18. Property Rights, Finance, and Entrepreneurship

  OpenAIRE

  Simon Johnson; John McMillan; Christopher Woodruff

  1999-01-01

  Is investment constrained more by insecure property rights or by limited external finance? For five transition economies in Eastern Europe and the former Soviet Union we find that weak property rights limit the reinvestment of profits in startup ma nufacturing firms. Access to credit does not appear to explain differences in investment. At least in the early stages of post-communist reform, retained earnings appear to have been enough to finance the investments that managers wanted to make.

 19. Dvacet let sítě dlouhodobého ekologického výzkumu v České republice.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vrba, Jaroslav; Hruška, Jakub

  2016-01-01

  Roč. 50, č. 2 (2016), s. 67-71 ISSN 0044-4863 Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:67179843 Keywords : long-term ecological research * freshwaters * catchments * temperate forests * grasslands Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 20. Surface properties of beached plastics.

  Science.gov (United States)

  Fotopoulou, Kalliopi N; Karapanagioti, Hrissi K

  2015-07-01

  Studying plastic characteristics in the marine environment is important to better understand interaction between plastics and the environment. In the present study, high-density polyethylene (HDPE), polyethylene terephalate (PET), and polyvinyl chloride (PVC) samples were collected from the coastal environment in order to study their surface properties. Surface properties such as surface functional groups, surface topography, point of zero charge, and color change are important factors that change during degradation. Eroded HDPE demonstrated an altered surface topography and color and new functional groups. Eroded PET surface was uneven, yellow, and occasionally, colonized by microbes. A decrease in Fourier transform infrared (FTIR) peaks was observed for eroded PET suggesting that degradation had occurred. For eroded PVC, its surface became more lamellar and a new FTIR peak was observed. These surface properties were obtained due to degradation and could be used to explain the interaction between plastics, microbes, and pollutants.

 1. Property (RD) for Hecke Pairs

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shirbisheh, Vahid

  2012-01-01

  As the first step towards developing noncommutative geometry over Hecke C ∗ -algebras, we study property (RD) (Rapid Decay) for Hecke pairs. When the subgroup H in a Hecke pair (G, H) is finite, we show that the Hecke pair (G, H) has (RD) if and only if G has (RD). This provides us with a family of examples of Hecke pairs with property (RD). We also adapt Paul Jolissant’s works in Jolissaint (J K-Theory 2:723–735, 1989; Trans Amer Math Soc 317(1):167–196, 1990) to the setting of Hecke C ∗ -algebras and show that when a Hecke pair (G, H) has property (RD), the algebra of rapidly decreasing functions on the set of double cosets is closed under holomorphic functional calculus of the associated (reduced) Hecke C ∗ -algebra. Hence they have the same K 0 -groups.

 2. Fiduciary transfer of property rights

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đurđić Tamara

  2011-01-01

  Full Text Available Fiduciary transfer of property rights for the purpose of loan security represents the non-possessory form of collateral, which experiences renaissance in the comparative law. It is a complex legal institute, which is subject to numerous concerns and can be viewed from different perspectives, due to the large number of its specific features - non typical for the Continental European legal systems. The paper discusses disputed issues related to defining the causa, as well as the legal grounds, for fiduciary transfer of property rights, its legal nature and the justification thereof. Aiming at more adequate understanding of this complex Property Law institute and finding satisfactory answers to some of the disputed issues the legal theory has opened, the author analyses provisions of current legislation in Montenegro, which was the first country in the Region to regulate this non-possessory form of collateral.

 3. Effect of physical, chemical and electro-kinetic properties of pumice samples on radiation shielding properties of pumice material

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tapan, Mücip; Yalçın, Zeynel; İçelli, Orhan; Kara, Hüsnü; Orak, Salim; Özvan, Ali; Depci, Tolga

  2014-01-01

  Highlights: • Radiation shielding properties of pumice materials are studied. • The relationship between physical, chemical and electro-kinetic properties pumice samples is identified. • The photon atomic parameters are important for the absorber peculiarity of the pumices. - Abstract: Pumice has been used in cement, concrete, brick, and ceramic industries as an additive and aggregate material. In this study, some gamma-ray photon absorption parameters such as the total mass attenuation coefficients, effective atomic number and electronic density have been investigated for six different pumice samples. Numerous values of energy related parameters from low energy (1 keV) to high energy (100 MeV) were calculated using WinXCom programme. The relationship between radiation shielding properties of the pumice samples and their physical, chemical and electro-kinetic properties was evaluated using simple regression analysis. Simple regression analysis indicated a strong correlation between photon energy absorption parameters and density and SiO 2 , Fe 2 O 3 , CaO, MgO, TiO 2 content of pumice samples in this study. It is found that photon energy absorption parameters are not related to electro-kinetic properties of pumice samples

 4. Influence of ionizing radiation and use of plasticizers on the mechanical properties and barrier properties of biodegradable films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ponce, Patricia; Parra, Duclerc F.; Carr, Laura G.; Sato, Juliana S.; Lugao, Ademar B.

  2005-01-01

  This work reports the influence of radiation and plasticizers on the barrier properties [water vapour permeability (WVP)] and mechanical properties (tensile strength and elongation) of edible films made of starch. These films were prepared with 4 g of starch/100 mL of water; 2-10 g polyethylene glycol (PEG)/100 g starch; and at natural pH. Tensile strength and percentage elongation were measured using a Mechanical Universal Testing Machine Instron 4400R and the water vapour permeability was determined according to ASTM E96-80 (ASTM, 1989). The mechanical properties of starch films are influenced by the plasticizer concentration. An increase in PEG content showed a considerable increase in elongation percentage and a decrease in the tensile strength of the films, also increase the permeability of the films in water. After irradiation, the barrier properties [water vapour permeability (WVP)] and mechanical properties (tensile strength and elongation) of the films were improved due to chemical reactions among polymer molecules. The films were irradiated at room temperature with gamma radiation. Irradiated starch cassava films with polyethylene glycol (PEG) as plasticizer have good flexibility and low water permeability, which indicate potential application as edible films (author)

 5. Selected mechanical properties of modified beech wood

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Holan

  2008-01-01

  Full Text Available This thesis deals with an examination of mechanical properties of ammonia treated beach wood with a trademark Lignamon. For determination mechanical properties were used procedures especially based on ČSN. From the results is noticeable increased density of wood by 22% in comparison with untreated beach wood, which makes considerable increase of the most mechanical wood properties. Considering failure strength was raised by 32% and modulus of elasticity was raised at average about 46%.

 6. 26 CFR 1.48-3 - Used section 38 property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... Computing Credit for Investment in Certain Depreciable Property § 1.48-3 Used section 38 property. (a) In... computing qualified investment is $800 ($2,000 less $1,200). Example 4. In 1962, C acquires property 1, an... purposes of computing qualified investment the cost of property 2 is not reduced by any part of the...

 7. 26 CFR 20.2031-9 - Valuation of other property.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 26 Internal Revenue 14 2010-04-01 2010-04-01 false Valuation of other property. 20.2031-9 Section... Valuation of other property. The valuation of any property not specifically described in §§ 20.2031-2 to 20... future interest in property not subject to valuation in accordance with the actuarial principles set...

 8. Path innovation of rural property mortgage financing in China

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wu Yongchao

  2016-01-01

  Full Text Available Rural property mortgage financing, as an important breakthrough to deepen the reform of rural property right system and financial system, is an important approach to increase the farmers’ property income. Besides, rural property mortgage financing is of great significance in implementing the rural land usufructuary right and meeting the demand of medium-and-long-term and large-scale operation of the funds used in agricultural production. Under the existing institutional arrangement, the property mortgage financing in the rural areas of our country still is faced with many obstacles, and it is still at the stage of low level development. In this paper, closely based on the acceptability and the difficulty in the mortgaged property involving in legal disposal, the author puts forward important methods: clearly define the ownership, unify the urban and rural markets, increase the participation enthusiasm of financing bodies, and improve the supporting policies to promote property mortgage financing in rural area. Finally, the government should give farmers more property rights and revitalize the usufructuary right of agricultural land and its derivative right.

 9. Unravelling the materials genome: Symmetry relationships in alloy properties

  International Nuclear Information System (INIS)

  Toda-Caraballo, Isaac; Galindo-Nava, Enrique I.; Rivera-Díaz-del-Castillo, Pedro E.J.

  2013-01-01

  Highlights: ► Research strategy for Accelerated Metallurgy project is outlined. ► Surprising symmetry among atomic, nanoscale and mechanical properties. ► Generalisation of Ashby diagrams via principal component analysis. ► Atomic-related properties can be described with linear regression. ► Mechanical properties modelled via Kocks–Mecking-type physical method. -- Abstract: Metals and alloys have been indispensable for technological progress, but only a fraction of the possible ternary systems (combinations of three elements) is known. Statistical inference methods combined with physical models are presented to discover new systems of enhanced properties. It is demonstrated that properties originating from atomic-level interactions can be described employing a linear regression analysis, but properties incorporating microstructural and thermal history effects require a balance between physical and statistical modelling. In spite of this, there is a remarkable degree of symmetry among all properties, and by employing a principal components analysis it is shown that ten properties essential to engineering can be described well in a three dimensional space. This will aid in the discovery of novel alloying systems

 10. Unravelling the materials genome: Symmetry relationships in alloy properties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Toda-Caraballo, Isaac [Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge New Museums Site, Pembroke Street, Cambridge, CB2 3QZ (United Kingdom); Galindo-Nava, Enrique I. [Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge New Museums Site, Pembroke Street, Cambridge, CB2 3QZ (United Kingdom); Delft University of Technology, Mekelweg 2, Delft 2628 CD (Netherlands); Rivera-Díaz-del-Castillo, Pedro E.J., E-mail: pejr2@cam.ac.uk [Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge New Museums Site, Pembroke Street, Cambridge, CB2 3QZ (United Kingdom)

  2013-07-25

  Highlights: ► Research strategy for Accelerated Metallurgy project is outlined. ► Surprising symmetry among atomic, nanoscale and mechanical properties. ► Generalisation of Ashby diagrams via principal component analysis. ► Atomic-related properties can be described with linear regression. ► Mechanical properties modelled via Kocks–Mecking-type physical method. -- Abstract: Metals and alloys have been indispensable for technological progress, but only a fraction of the possible ternary systems (combinations of three elements) is known. Statistical inference methods combined with physical models are presented to discover new systems of enhanced properties. It is demonstrated that properties originating from atomic-level interactions can be described employing a linear regression analysis, but properties incorporating microstructural and thermal history effects require a balance between physical and statistical modelling. In spite of this, there is a remarkable degree of symmetry among all properties, and by employing a principal components analysis it is shown that ten properties essential to engineering can be described well in a three dimensional space. This will aid in the discovery of novel alloying systems.

 11. Mechanical Properties of Moringa ( Moringa oleifera ) Seeds in ...

  African Journals Online (AJOL)

  Mechanical properties are very important in the design of machines and the analysis of the behaviour of products during agricultural processing. In this research work, the mechanical properties of Moringa were determined as design parameters for the development of an oil expeller for the crop. The properties were the ...

 12. 24 CFR 201.20 - Property improvement loan eligibility.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... estimated cost. (2) The loan proceeds shall be used only to finance property improvements that substantially protect or improve the basic livability or utility of the property. The Secretary will establish a list of... the Secretary before making a loan. (3) The loan proceeds shall only be used to finance property...

 13. Chapter 5: The numerus clausus of property rights

  NARCIS (Netherlands)

  Akkermans, Bram; Graziadei, Michele; Smith, Lionel

  2017-01-01

  The numerus clausus of property rights is one of the fundamental principles of property law. It refers to the idea that both the number and content of property rights is limited and is traditionally placed in contrast to party autonomy, which reigns in contract law. Parties can only shape their

 14. Physical Properties of Gas Hydrates: A Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gabitto, Jorge [Prairie View A& M University; Tsouris, Costas [ORNL

  2010-01-01

  Methane gas hydrates in sediments have been studied by several investigators as a possible future energy resource. Recent hydrate reserves have been estimated at approximately 1016?m3 of methane gas worldwide at standard temperature and pressure conditions. In situ dissociation of natural gas hydrate is necessary in order to commercially exploit the resource from the natural-gas-hydrate-bearing sediment. The presence of gas hydrates in sediments dramatically alters some of the normal physical properties of the sediment. These changes can be detected by field measurements and by down-hole logs. An understanding of the physical properties of hydrate-bearing sediments is necessary for interpretation of geophysical data collected in field settings, borehole, and slope stability analyses; reservoir simulation; and production models. This work reviews information available in literature related to the physical properties of sediments containing gas hydrates. A brief review of the physical properties of bulk gas hydrates is included. Detection methods, morphology, and relevant physical properties of gas-hydrate-bearing sediments are also discussed.

 15. Electrical properties of dislocations in III-Nitrides

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cavalcoli, D.; Minj, A.; Pandey, S.; Cavallini, A. [Physics and Astronomy Dept. University of Bologna, Italy viale C Berti Pichat 6/II, Bologna (Italy)

  2014-02-21

  Research on GaN, AlN, InN (III-N) and their alloys is achieving new heights due their high potential applications in photonics and electronics. III-N semiconductors are mostly grown epitaxially on sapphire, and due to the large lattice mismatch and the differences in the thermal expansion coefficients, the structures usually contain many threading dislocations (TDs). While their structural properties have been widely investigated, their electrical characteristics and their role in the transport properties of the devices are still debated. In the present contribution we will show conductive AFM studies of TDs in GaN and Al/In GaN ternary alloys to evidence the role of strain, different surface polarity and composition on their electrical properties. Local I-V curves measured at TDs allowed us to clarify their role in the macroscopic electrical properties (leakage current, mobilities) of III-N based devices. Samples obtained by different growers (AIXTRON, III-V Lab) were studied. The comparison between the results obtained in the different alloys allowed us to understand the role of In and Al on the TDs electrical properties.

 16. Electrical properties of dislocations in III-Nitrides

  Science.gov (United States)

  Cavalcoli, D.; Minj, A.; Pandey, S.; Cavallini, A.

  2014-02-01

  Research on GaN, AlN, InN (III-N) and their alloys is achieving new heights due their high potential applications in photonics and electronics. III-N semiconductors are mostly grown epitaxially on sapphire, and due to the large lattice mismatch and the differences in the thermal expansion coefficients, the structures usually contain many threading dislocations (TDs). While their structural properties have been widely investigated, their electrical characteristics and their role in the transport properties of the devices are still debated. In the present contribution we will show conductive AFM studies of TDs in GaN and Al/In GaN ternary alloys to evidence the role of strain, different surface polarity and composition on their electrical properties. Local I-V curves measured at TDs allowed us to clarify their role in the macroscopic electrical properties (leakage current, mobilities) of III-N based devices. Samples obtained by different growers (AIXTRON, III-V Lab) were studied. The comparison between the results obtained in the different alloys allowed us to understand the role of In and Al on the TDs electrical properties.

 17. Data-Driven RDF Property Semantic-Equivalence Detection Using NLP Techniques

  OpenAIRE

  Rico, Mariano; Mihindukulasooriya, Nandana; Gómez-Pérez, A.

  2016-01-01

  DBpedia extracts most of its data from Wikipedia’s infoboxes. Manually-created “mappings” link infobox attributes to DBpedia ontology properties (dbo properties) producing most used DBpedia triples. However, infoxbox attributes without a mapping produce triples with properties in a different namespace (dbp properties). In this position paper we point out that (a) the number of triples containing dbp properties is significant compared to triples containing dbo properties for the DBpedia instan...

 18. 10 CFR 5.120 - Transfers of property.

  Science.gov (United States)

  2010-01-01

  ... FEDERAL FINANCIAL ASSISTANCE Introduction § 5.120 Transfers of property. If a recipient sells or otherwise transfers property financed in whole or in part with Federal financial assistance to a transferee that...

 19. Properties of plutonium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahn, Jin Su; Yoon, Hwan Ki; Min, Kyung Sik; Kim, Hyun Tae; Ahn, Jong Sung; Kwag, Eon Ho; Ryu, Keon Joong

  1996-03-01

  Plutonium has unique chemical and physical properties. Its uniqueness in use has led to rare publications, in Korea. This report covers physical aspects of phase change of metal plutonium, mechanical properties, thermal conductivity, etc, chemical aspects of corrosion, oxidation, how to produce plutonium from spent fuels by describing various chemical treatment methods, which are currently used and were used in the past. It also contains characteristics of the purex reprocessing process which is the most widely used nowadays. And show processes to purify and metalize from recovered plutonium solution. Detection and analysis methods are introduced with key pints for handling, critical safety, toxicity, and effects on peoples. This report gives not only a general idea on what plutonium is, rather than deep technical description, but also basic knowledge on plutonium production and safeguards diversion from the view point of nonproliferation. 18 refs. (Author) .new

 20. Properties of plutonium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahn, Jin Su; Yoon, Hwan Ki; Min, Kyung Sik; Kim, Hyun Tae; Ahn, Jong Sung; Kwag, Eon Ho; Ryu, Keon Joong [Korea Atomic Energy Research Institute, Daeduk (Korea, Republic of)

  1996-03-01

  Plutonium has unique chemical and physical properties. Its uniqueness in use has led to rare publications, in Korea. This report covers physical aspects of phase change of metal plutonium, mechanical properties, thermal conductivity, etc, chemical aspects of corrosion, oxidation, how to produce plutonium from spent fuels by describing various chemical treatment methods, which are currently used and were used in the past. It also contains characteristics of the purex reprocessing process which is the most widely used nowadays. And show processes to purify and metalize from recovered plutonium solution. Detection and analysis methods are introduced with key pints for handling, critical safety, toxicity, and effects on peoples. This report gives not only a general idea on what plutonium is, rather than deep technical description, but also basic knowledge on plutonium production and safeguards diversion from the view point of nonproliferation. 18 refs. (Author) .new.