WorldWideScience

Sample records for prodleniya resursa sudovykh

 1. ULOGA MENADZMENTA LJUDSKIH RESURSA U POSLOVANJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Kastratović

  2009-11-01

  Full Text Available In the past twenty years, human resource management is positioning as a one of key science disciplines and skills which are applied in all aspects in the social and social-economical field. Succes of sports organizations is in depence about human po- tential and abbilities to realize high profesional and high quality sports and business results. Therefore, the most succesfull sports organizations and clubs have sector, direc- tion, department is in charge in human resource management issues. For example, Real Madrid, beside the image and tradition, permanently increase human resource, all in aim to achieving high level sports and business results. Only with high motivate athle- tes, management, administration and volunteers, organisation can achieving high level results, it confirms that human resource management in sport is process required basic activities and procedures implementation. Unlike other economical subject, in sports organization is much difficult to imple- ment human resource management because high priority in functionig of sports organi- zations have sport result, beside profit who ensure staff and organization development.

 2. Analiza rizika i sustav osiguranja sigurnosti hrane u proizvodnji polutrajnih kobasica

  OpenAIRE

  Uršulin-Trstenjak, Natalija; Vahčić, Nada; Medić, Helga; Vidaček, Sanja; Šabić, Srđan

  2010-01-01

  Mesnoj industriji cilj je proizvodnja sigurnih i kvalitetnih proizvoda uz optimalno korištenje svojih sveukupnih resursa. Stoga su po- duzete sve mjere u osiguranju sigurnosti proizvoda, te se započelo s primjenom analize rizika i nadzora nad kritičnim kontrolnim točkama kako bi se sustavno analizirali svi koraci proizvodnog procesa i uvele prevencijske mjere, u cilju kontrole cjelokupnog proiz- vodnog procesa i stvorila zaštita potrošača s obzirom na prisutnost patogena i potencijal...

 3. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  OpenAIRE

  Živojinović, Dragana Z.

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 4. Put ka hrvatskom industrijskom identitetu utemeljenom na vlastitim resursima i potencijalima

  OpenAIRE

  Filetin, Tomislav

  2011-01-01

  Hrvatska raspolaže s nizom prirodnih resursa i kombinacijom potencijala koji se nedovoljno inovativno koriste u strukturiranju, poticanju i provedbi novih proizvodnji. To su posebno: vrlo povoljan prostorni položaj i prometna infrastruktura; kvalitetna izvorska voda, vodotokovi i more; čisto i kvalitetno te raznovrsno tlo; velike šumske površine i kvalitetno drvo; povoljna klima, čist zrak i vjetar; osebujna kultura, tradicijske vrijednosti i vještine; ljubazni, dobro obrazovani, kreativni i ...

 5. Utjecaj načina uzgoja i gnojidbe dušikom na morfološka svojstva dvodomne koprive

  OpenAIRE

  Stubljar, Sanja; Žutić, Ivanka; Fabek, Sanja; Benko, Božidar; Toth, Nina

  2013-01-01

  Dvodomna kopriva (Urtica dioica L.) cijenjena je biljna vrsta velike iskoristivosti, a primjenjuje se u medicini, prehrambenoj, kozmetičkoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji te u ekološkoj poljoprivredi kao insekticid ili gnojivo. Zbog sve veće potražnje te ograničavanja biljnih resursa, javlja se potreba njenog uvođenja u poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, tehnologija uzgoja koprive, kao i optimalna doza gnojidbe dušikom, još uvijek nisu dovoljno istražene. U vegetacijskom pokusu, pos...

 6. Strategija marketing-miksa u obezbeđivanju kadrova saobraćajne službe vojske / The marketing mix strategy within army transportation service personnel providing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srđan Ljubojević

  2006-07-01

  Full Text Available Aktuelni reformski procesi u Vojsci Srbije prilika su za postavljanje novih principa, kada je u pitanju spoj marketinga i vojne organizacije. U ovom radu prikazan je mogući izgled instrumenata marketing-miksa u funkciji obezbeđivanja kadrovskih resursa saobraćajne službe Vojske Srbije, sa namerom da se definiše opšti izgled instrumenata u marketing-aktivnostima. / The presently relevant reform processes in the Military of Serbia are an opportunity for setting new principles when we are talking about marketing - military organization joint. In this work a possible look of marketing mix instruments is presented which purpose is to provide meaning resources of transportation service in the Military of Serbia, with intention to define a general look of the instruments in marketing activities.

 7. Franšizno poslovanje - stanje u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Erceg, Aleksandar; Čičić, Ivana

  2013-01-01

  Franšiza se javlja kada tvrtka (davatelj franšize) svoje trgovačko ime (brend) i svoj način (sistem poslovanja, know-how) daje na korištenje određenoj osobi ili grupi (primatelju franšize) koja se slaže da će poslovati u skladu s uvjetima ugovora o franšizi. Brojne su podjele i vrste franšize s kojima se susrećemo u istraživanjima i praksi. Razlozi korištenja franšiznog poslovanja najčešće se opisuju korištenjem dviju teorija: agencijskom teorijom i teorijom nedostatka potencijala (resursa). ...

 8. Knjižnična podrška studentskom učenju i istraživanju: ocjena kvalitete hrvatskih visokoškolskih knjižnica u postupku reakreditacije visokih učilišta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Pikić

  2016-12-01

  Full Text Available Potpisivanjem Bolonjske deklaracije Republika Hrvatska obavezala se na kontinuirano praćenje kvalitete sustava za visoko obrazovanje, koje se u praksi između ostaloga odvija postupkom reakreditacije. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razinu uspješnosti hrvatskih visokoškolskih knjižnica pomoću analize ocjena knjižničnih resursa koje su dali članovi stručnih povjerenstava prvog ciklusa reakreditacije hrvatskih visokih učilišta. Istraživanje obuhvaća sva hrvatska visoka učilišta koja su prošla postupak reakreditacije od samog početka njezina provođenja (ak. god. 2010./11. pa do kraja 2015. U tom periodu kroz postupak je prošlo ukupno 129 visokih učilišta ili dijelova visokih učilišta. Rezultati su pokazali da su, ukupno gledajući, hrvatske visokoškolske knjižnice u prosjeku dobile ocjenu 3. Također se pokazalo da nema razlike u ocjeni knjižničnih resursa između sveučilišnih sastavnica te veleučilišta i visokih škola, zatim između javnih i privatnih visokih učilišta te na kraju između glavnih sveučilišnih središta: Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka.

 9. POLITICA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ACADEMIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ. 1944-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana ROTARU

  2017-08-01

  Full Text Available Resursa umană este capitalul strategic al oricărei instituții de învățământ superior și o politică judicioasă de personal, în general, dar mai ales de recrutare și selecție a cadrelor didactico-științifice. Ea face posibilă realizarea misiunii învăță­mân­tului superior, implicit, prin cei care îl promovează. Cercetarea politicii de personal în școlile superioare din RSS Moldovenească în perioada de refacere a învățământului superior de după cel de-al Doilea Război Mondial a scos în evidență că aceasta era subordonată politicii naționale a statului sovietic, care presupunea formarea „omului nou” și integrarea acestuia în identitatea supraetnică numită „popor sovietic” – deznaționalizat, îndoctrinat cu ideologie marxist-leninistă, rusificat și rusianizat, care să aibă o patrie socialistă comună – Uniunea Sovietică și un scop comun – const­ruirea comunismului. Toate instrumentele și metodele de recrutare și selectare a personalului academic pentru insti­tuțiile de învățământ din RSS Moldovenească erau subordonate necesității creării unui corp didactico-științific în mare parte vorbitor și purtător de limbă și cultură rusă, puternic ideologizat și loial statului sovietic și partidului comunist, și mai apoi de o anumită competență profesională, toate acestea camuflate sub pregnanta idee de promovare a „elemen­tului autohton moldovenesc”.THE POLICY OF RECRUITMENT AND SELECTION OF ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION OF MSSR. 1944-1950The human resource is the strategic capital of any higher education institutions and, in general, a judicious staff policy, but especially – a good policy of recruitment and selection of didactic and scientific staff makes possible to realize the higher education mission and, by default – the goals of those who are promoting it. The research of staff policy in high schools of MSSR during the higher education

 10. Expert system for managing logistic processes / Экспертная система менаджмента в логистическом процессе / Ekspertski sistem za menadžiranje logističkih procesa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drage T. Petreski

  2016-07-01

  еребойной логистической поддержки военных подразделений большое значение играет автоматизированная информационная система, повышающая эффективность работы и экономящая время менеджерам и командующим на принятия решений и мониторинг в Министерстве обороны Республики Македония. Своевременное получение точной информации о наличии материальных ресурсов является главным условием эффективного управления логистическим процессом и успешного выполнения поручений, выданных воинскими подразделениями. / Menadžment resursa predstavlja jednu od tri najvažnije oblasti za menadžment u odbrani, između informatičkog menadžmenta i menadžmenta ljudskim resursima. Preko definisanja pojmova informatički sistem, sistem za podršku odlučivanju, sistem za eksperimentisanje, kao i komponente koje ih sačinjavaju, mogućnosti koje nude i način njihovog funkcionisanja, učinjen je pokušaj da se prevede logistički informatički sistem u ekspertski sistem. Veliki značaj za brzu, pravovremenu i kontinuiranu logističku podršku vojnih jedinica nameće potrebu za uvođenjem informatički automatizovanog sistema koji će da poveća efikasnost u radu i uštedi vreme menadžerima i donosiocima odluka komandovanja i kontrole u Ministarstvu odbrane Republike Makedonije. Pravovremeno raspolaganje tačnim informacijama koje se odnose na raspoloživost materijalnih resursa predstavlja preduslov za efikasno upravljanje logističkim procesima i uspešno izvršavanje zadataka vojnih jedinica.

 11. Modeling international nuclear chemical biological defence forces in case of chemical weapons application for terrorist purposes / Моделирование международных войск радиационной, химической и биологической защиты при применении химического оружия в террористических целях / Modelovanje međunarodnih snaga atomsko-biološko-hemijske odbrane prilikom primene hemijskog oružja u terorističke svrhe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dejan R. Inđić

  2016-10-01

  огической защите. / Ubrzani tehničko-tehnološki razvoj ljudske civilizacije, tokom dvadesetog i početkom dvadeset prvog veka, suštinski je doprineo neravnomernoj podeli ukupnih svetskih resursa. Takva raspodela resursa dovela je do čestih oružanih sukoba koji su imali za posledicu upotrebu konvencionalnog oružja, ali i oružja za masovno uništavanje. Za razliku od konvencionalnog oružja, ovo oružje poseduje jedinstvene karakteristike koje ga čine veoma atraktivnim za upotrebu u terorističke svrhe. Najbolji primer predstavlja teroristički napad u martu 1995. godine, kada je sekta ,,Aum Sinrikjo” u tokijskom metrou primenila sarin (toksičnu hemikaliju iz grupe smrtonosnog hemijskog oružja, zbog čega je umrlo 12, a intoksikovano preko 5.000 lica. Cilj ovog rada je prikaz modela upotrebe međunarodnih snaga atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO u slučaju primene hemijskog oružja u terorističke svrhe. Prilikom određivanja kriterijuma za izbor modela snaga ABHO korišćeno je mišljenje eksperata, a za dobijanje optimalnih rezultata primenjena je metoda analitičkih hijerarhijskih procesa. Dobijeni rezultati mogu se koristiti, kao polazna osnova, za modelovanje snaga ABHO na međunarodnim vežbama sa sličnim sadržajem.

 12. Real improvement processes in the army based on the Lean Six Sigma concept / Реальные процессы совершенствования в вооруженных силах на основании Lean Six Sigma концепта / Realni procesi unapređenja u vojsci na osnovama koncepta Lean Six Sigma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor J. Epler

  2016-10-01

  роцессами, такие как повышение качества и снижение расходов в разных областях деятельности. В заключениистатьи выносятся предложения по внедрению подобной модели управленческих процессов в вооруженных силах Республики Сербия. / Spremnost na izazove i promene, stvaranje više dobara ili usluga sa manje resursa, usmerenje na kvalitet i na korisnika predstavljaju jedne od najvažnijih oblastii delovanja industrijskih proizvođača, a koje su vojni rukovodioci u vojskama širom sveta, po uzoru na njih, razvili sa svojim pripadnicima i snabdevačima, u težnji da celokupan, veoma složen i značajan rad učine efikasnijim i efektivnijim. U članku se daje pregled dostignutih transformacija u vojsci Sjedinjenih Američkih Država (USA, kod njenih pripadnika, snabdevača i saradnika, gde se implementacijom savremenih koncepcija upravljanja procesima došlo do značajnih unapređenja i ušteda u raznim oblastima. Na kraju rada predložena su unapređenja u srodnim oblastima u Vojsci Srbije, primenom navedenih uspešnih modela upravljanja procesima.

 13. Kaizen koncept i njegova primena u logistici / Kaizen concept and its application in logistics / Применение практики Кайдзен при решении логистических задач

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Predrag J. Pešić

  2015-04-01

  Full Text Available Kaizen je japanska filozofija koja se fokusira na kontinualno poboljšanje, pojednostavljenje i ubrzanje procesa, smanjenjem ili eliminisanjem rasipanja, trošeći minimum potrebnih resursa, a pri tome isporučuje najbolji mogući kvalitet proizvoda ili usluga. To je proces koji, kada se uradi pravilno, humanizuje radno mesto, eliminiše preterano težak rad i uči ljude kako da vrše ispitivanja sopstvenog rada (koristeći naučne metode, eliminišući škart u procesu poslovanja. Mnoge vojne organizacije prepoznale se prednosti Kaizena i implementirale ga u svoju praksu. Kaizen je jedna od najprihvatljivijih metoda kontinualnog unapređenja procesa u logistici. Omogućava inkrementalno poboljšanje procesa, jeftin je i fleksibilan. Istovremeno, pruža mogućnost organima logistike da brzo, efektno i efikasno reaguju na sve promene u njenom turbulentnom i složenom okruženju. / Kaizen is a Japanese philosophy that focuses on continuous improvement, simplification and acceleration of processes, by reducing or eliminating waste and by spending a minimum of resources needed, while delivering the best possible quality products and services. It is a process that, when done correctly, humanizes the workplace, eliminates overly hard work and teaches people how to perform tests of their own work (using scientific methods and eliminating scrap in the business process. Many military organizations have recognized the benefits of Kaizen and implemented it into their practice. Kaizen is one of the most acceptable methods of continuous process improvement in logistics. It is cost effective and flexible and allows incremental process improvement. At the same time, it provides logistics with quick, effective and efficient responses to any changes in its turbulent and complex environment. / Кайдзен, кайдзэн (яп. 改善 – японская философия или практика, которая фокусируется на не

 14. Open loop control of the five-axis missile and target flight motion simulator implementation / Внедрение системы управления пятиосевых имитаторов полета ракеты и воздушной цели в разомкнутом цикле / Implementacija upravljanja petoosnim simulatorom leta rakete i cilja u otvorenoj petlji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nataša D. Kljajić

  2016-07-01

  вижения ракеты и воздушной цели, разработанного в лаборатории программно-аппаратного моделирования. Описанное в работе приложение имитатора обеспечивает эффективный контроль и безопасную среду, так как используя данную систему инженер-испытатель может сосредоточиться на функциональности устройства и быть уверенными в реальных параметрах движения ракеты. Решение разработано на платформе LabVIEW программного комплекса, с робастной архитектурой программного обеспечения, под названием «классический конечный автомат». / Razvoj raketnih sistema podrazumeva važne faze testiranja i simulacije leta rakete u uslovima okruženja koje diktira operacija za koju je sistem izrađen. Kako terenska ispitivanja ovako složenih sistema zahtevaju veliki utrošak finansijskih resursa, a i mnogo vremena, simulacije koje podrazumevaju hardver u petlji (Hardware in the loop - HIL predstavljaju vrlo efikasno rešenje za smanjenje troškova razvoja i testiranja. U ovom radu predstavljena je implementacija upravljanja, odnosno sinhronizovanog generisanja i akvizicije podataka na petoosnom simulatoru leta rakete i cilja laboratorije za hardver u petlji (HIL laboratorije. Opisana aplikacija za simulaciju javila se kao rezultat potrebe inženjera razvoja raketa za jednostavnim načinom akviziranja informacja o odzivu realne rakete na željena i zadata upravljanja. Rešenje je realizovano u LabVIEW softverskom paketu primenom robusne arhitekture softvera, takozvane klasične mašine stanja.