WorldWideScience

Sample records for procesy relaksacji spinowej

 1. Ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu relaksacji poizometrycznej na napięcia mięśniowe u chorych z zawrotami głowy typu szyjnego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie losowo wybranych 100 chorych, w tym 65 kobiet w wieku 20–76 lat i 35 mężczyzn w wieku 20–73 lat, leczonych w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na 2 grupy: I – badaną, liczącą 50 chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego, II – porównawczą, składającą się z 50 zdrowych osób, bez zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne, fizykalne oraz rutynowe badania laboratoryjne. Każdy chory był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy. U wszystkich pacjentów zastosowano indywidualnie dobrany cykl ćwiczeń, uwzględniający dotychczasowy przebieg choroby oraz ewentualne przeciwwskazania, obejmujący relaksację poizometryczną mięśni okołokręgosłupowych w odcinku szyjnym przez okres 2 miesięcy. Obiektywna ocena skuteczności zastosowanej terapii odbywa- ła się (przed rozpoczęciem terapii oraz po 2 tygodniach, po miesiącu i po 2 miesiącach za pomocą liniowych pomiarów czynnego zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej według testu Lovetta w skali punktowej i oceny zawrotów głowy według kryteriów Silvoniemiego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pod wpływem kompleksowych ćwiczeń w grupie badanej nastąpiła znaczna poprawa ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz siły mięśniowej. Wnioski: Zarówno w badaniach obiektywnych (pomiar ruchomości czynnej szyjnego odcinka kręgosłupa oraz siły mięśniowej, jak i subiektywnych (ocena wg

 2. Limiting Behavior of Travelling Waves for the Modified Degasperis-Procesi Equation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiuli Yin

  2014-01-01

  Full Text Available Using an improved qualitative method which combines characteristics of several methods, we classify all travelling wave solutions of the modified Degasperis-Procesi equation in specified regions of the parametric space. Besides some popular exotic solutions including peaked waves, and looped and cusped waves, this equation also admits some very particular waves, such as fractal-like waves, double stumpons, double kinked waves, and butterfly-like waves. The last three types of solutions have not been reported in the literature. Furthermore, we give the limiting behavior of all periodic solutions as the parameters trend to some special values.

 3. Periodic and solitary-wave solutions of the Degasperis-Procesi equation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vakhnenko, V.O.; Parkes, E.J.

  2004-01-01

  Travelling-wave solutions of the Degasperis-Procesi equation are investigated. The solutions are characterized by two parameters. For propagation in the positive x-direction, hump-like, inverted loop-like and coshoidal periodic-wave solutions are found; hump-like, inverted loop-like and peakon solitary-wave solutions are obtained as well. For propagation in the negative x-direction, there are solutions which are just the mirror image in the x-axis of the aforementioned solutions. A transformed version of the Degasperis-Procesi equation, which is a generalization of the Vakhnenko equation, is also considered. For propagation in the positive x-direction, hump-like, loop-like, inverted loop-like, bell-like and coshoidal periodic-wave solutions are found; loop-like, inverted loop-like and kink-like solitary-wave solutions are obtained as well. For propagation in the negative x-direction, well-like and inverted coshoidal periodic-wave solutions are found; well-like and inverted peakon solitary-wave solutions are obtained as well. In an appropriate limit, the previously known solutions of the Vakhnenko equation are recovered

 4. Global existence and blow-up phenomena for two-component Degasperis-Procesi system and two-component b-family system

  OpenAIRE

  Liu, Jingjing; Yin, Zhaoyang

  2014-01-01

  This paper is concerned with global existence and blow-up phenomena for two-component Degasperis-Procesi system and two-component b-family system. The strategy relies on our observation on new conservative quantities of these systems. Several new global existence results and a new blowup result of strong solutions to the two-component Degasperis- Procesi system and the two-component b-family system are presented by using these new conservative quantities.

 5. A numerical scheme using multi-shockpeakons to compute solutions of the Degasperis-Procesi equation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakon A. Hoel

  2007-07-01

  Full Text Available We consider a numerical scheme for entropy weak solutions of the DP (Degasperis-Procesi equation $u_t - u_{xxt} + 4uu_x = 3u_{x}u_{xx}+ uu_{xxx}$. Multi-shockpeakons, functions of the form $$ u(x,t =sum_{i=1}^n(m_i(t -hbox{sign}(x-x_i(ts_i(te^{-|x-x_i(t|}, $$ are solutions of the DP equation with a special property; their evolution in time is described by a dynamical system of ODEs. This property makes multi-shockpeakons relatively easy to simulate numerically. We prove that if we are given a non-negative initial function $u_0 in L^1(mathbb{R}cap BV(mathbb{R}$ such that $u_{0} - u_{0,x}$ is a positive Radon measure, then one can construct a sequence of multi-shockpeakons which converges to the unique entropy weak solution in $mathbb{R}imes[0,T$ for any $T>0$. From this convergence result, we construct a multi-shockpeakon based numerical scheme for solving the DP equation.

 6. Procesy dezindustrializacji w aglomeracji łódzkiej w latach dziewięćdziesiątych

  OpenAIRE

  Marczyńska-Witczak, Ewa; Starzyńska, Wacława

  2002-01-01

  W artykule poddano analizie procesy transformacji gospodarczej zachodzące w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ich cechy oraz tempo przemian oraz porównano je z analogicznymi procesami występującymi wcześniej w Europie Zachodniej. Badano paradygmat, który stworzył zespół czynników wpływających na rozwój gospodarki świata i Polski. The paper attempts to analyse the processes of economic transformation that took place in Poland in the 1990s. It explores its characteristi...

 7. Aspekt formalnoprawny stosowania systemów ustalania lokalizacji w czasie rzeczywistym do eliminacji marnotrawstwa w procesie budowlanym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Nowotarski

  2017-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono ideę systemów typu RTLS pod kątem wykorzystania ich w celu eliminacji marnotrawstwa w procesie budowlanym. Opisywane systemy z punktu widzenia strumienia wartości są pomocne w wykrywaniu czynności niedodających wartości. Autorzy przedstawili temat w aspekcie formalno-prawnym związanym z monitorowaniem i śledzeniem pracowników podczas pracy. Zwrócono uwagę na niezbędne dokumenty, pozwolenia, zgłoszenia i zgody pracowników, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem należy posiadać, aby móc wykorzystywać tego typu systemy do zbierania i przetwarzania danych o lokalizacji pracowników w trakcie wykonywania prac.

 8. Analytic Approximations for Soliton Solutions of Short-Wave Models for Camassa-Holm and Degasperis-Procesi Equations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang Pei; Li Zhibin; Chen Yong

  2010-01-01

  In this paper, the short-wave model equations are investigated, which are associated with the Camassa-Holm (CH) and Degasperis-Procesi (DP) shallow-water wave equations. Firstly, by means of the transformation of the independent variables and the travelling wave transformation, the partial differential equation is reduced to an ordinary differential equation. Secondly, the equation is solved by homotopy analysis method. Lastly, by the transformations back to the original independent variables, the solution of the original partial differential equation is obtained. The two types of solutions of the short-wave models are obtained in parametric form, one is one-cusp soliton for the CH equation while the other one is one-loop soliton for the DP equation. The approximate analytic solutions expressed by a series of exponential functions agree well with the exact solutions. It demonstrates the validity and great potential of homotopy analysis method for complicated nonlinear solitary wave problems. (general)

 9. Wpływ leptyny i adiponektyny na procesy chondrogenezy i osteoblastogenezy – znaczenie w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Skalska

  2011-04-01

  Full Text Available Leptyna i adiponektyna to klasyczne adipokiny produkowane przezbiałą tkankę tłuszczową. Mają one działanie plejotropowe; ich rolębada się w takich chorobach, jak reumatoidalne zapalenie stawówczy choroba zwyrodnieniowa stawów. Dotąd nie wiadomo, jakidokładnie wpływ wywierają one na procesy chondrogenezyi osteoblastogenezy. Te dwa procesy są bardzo istotne z punktuwidzenia reumatoidalnego zapalenia stawów, gdyż w chorobie tejdochodzi do destrukcji chrząstki i kości stawowej. Istotne jestokreślenie, jaką rolę odgrywają adipokiny w reumatoidalnymzapaleniu stawów oraz w jaki sposób wpływają na różnicowaniekomórek mezenchymalnych. W niniejszej pracy przedstawionoobecną wiedzę na temat roli adiponektyny i leptyny w procesachosteogenezy i chondrogenezy (tab. I i II.

 10. Thermodynamic Processes Involving Liquefied Natural Gas at the LNG Receiving Terminals / Procesy termodynamiczne z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego w terminalach odbiorczych LNG

  Science.gov (United States)

  Łaciak, Mariusz

  2013-06-01

  The increase in demand for natural gas in the world, cause that the production of liquefied natural gas (LNG) and in consequences its regasification becoming more common process related to its transportation. Liquefied gas is transported in the tanks at a temperature of about 111K at atmospheric pressure. The process required to convert LNG from a liquid to a gas phase for further pipeline transport, allows the use of exergy of LNG to various applications, including for electricity generation. Exergy analysis is a well known technique for analyzing irreversible losses in a separate process. It allows to specify the distribution, the source and size of the irreversible losses in energy systems, and thus provide guidelines for energy efficiency. Because both the LNG regasification and liquefaction of natural gas are energy intensive, exergy analysis process is essential for designing highly efficient cryogenic installations. Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na świecie powoduje, że produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG), a w konsekwencji jego regazyfikacja, staje się coraz bardziej powszechnym procesem związanym z jego transportem. Skroplony gaz transportowany jest w zbiornikach w temperaturze około 111K pod ciśnieniem atmosferycznym. Przebieg procesu regazyfikacji niezbędny do zamiany LNG z fazy ciekłej w gazową dla dalszego transportu w sieci, umożliwia wykorzystanie egzergii LNG do różnych zastosowań, między innymi do produkcji energii elektrycznej. Analiza egzergii jest znaną techniką analizowania nieodwracalnych strat w wydzielonym procesie. Pozwala na określenie dystrybucji, źródła i wielkości nieodwracalnych strat w systemach energetycznych, a więc ustalić wytyczne dotyczące efektywnego zużycia energii. Ponieważ zarówno regazyfikacja LNG jak i skraplanie gazu ziemnego są energochłonne, proces analizy egzergii jest niezbędny do projektowania wysoce wydajnych instalacji kriogenicznych.

 11. Procesy obnovy a jejich aplikace

  OpenAIRE

  Rychterová, Nela

  2016-01-01

  In this work we study the renewal theory. At first, we define the basic terms, express and prove the basic theorems. Remarks are added for better understan- ding. Secondly, we express the renewal theorem and its equivalent versions. Fi- nally, we provide examples of application of the theory. 1

 12. Underground Tourist Routes in the Context of Sustainable Development / Podziemne Trasy Turystyczne W Procesie Zrównoważonego Rozwoju

  Science.gov (United States)

  Wieja, Tomasz; Chmura, Janusz; Bartos, Maciej

  2015-09-01

  residence patterns that have emerged over centuries. Well - preserved and protected excavations are the relics of the past, are part of the cultural heritage and become a rich source of knowledge about history. Ostanie lata przyniosły rozwój skoncentrowany na maksymalizacji zysków ekonomicznych i politycznych. Doprowadził on do kryzysów środowiskowych, społecznych, a nawet gospodarczych. Przyczyniło się to do powstania koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jest to dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych. Bardziej świadome i aktywne społeczeństwo ma do odegrania kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju. Z jednej strony jest regulatorem wpływu gospodarki na środowisko, zaś z drugiej kapitał społeczny zapewnia ciągłość wizji rozwoju i planowania jej realizacji. Ochrona zabytkowych podziemi bardzo dobrze wpisuje sie w proces zrównoważonego rozwoju. Zachowane i udostępnione zabytkowe podziemia są częścią dziedzictwa kulturowego i mają za zadanie zachowania wartości historycznych, kulturowych, przyrodniczych, a także użytkowych. W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój działań zmierzających do wykorzystania zabytkowych podziemi do celów użytkowych. Problem rewitalizacji zabytkowych podziemi, a więc przywracanie "do życia" starych wyrobisk, jest bardzo skomplikowanym procesem przywracania pierwotnych funkcji nieczynnym lub zdegradowanym obiektom podziemnym. W procesie projektowania bardzo ważne są działania zgodnie z procesami naturalnymi obowiązującymi w przyrodzie. Zabezpieczane i adaptowane podziemia muszą w rezultacie działań człowieka być "przyjazne" i akceptowane przez użytkowników, będąc elementem ochrony dziedzictwa kulturowego człowieka, a więc częścią składową zrównoważonego rozwoju. Problemy techniczne występujące przy adaptacji zabytkowych podziemi są nie tylko praktycznym zastosowaniem nauki, ale tak

 13. Informacja i jej rola w procesie kulturotwórczym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ziarkowski Daniel

  2015-06-01

  Full Text Available Information has always shaped the world and the idea of it. Ever since the first communication codes of different animal species emerged, and ultimately a human being developed. Certain behaviours exerted some influence on the behavior of others and gave each individual a prompted impulse, the signal for action, a cue to act and to create. The process of creation lies at the base of our culture, by some called ‘civilization’. This process could be likened to a body, where the veins pump the most important information to the tissues of the organism; Bad and destructive information deforms the organism and distorts the body's natural image. Good, i.e. constructive and creative information can reshape the body's image and give it a new better character. Hence the question of the cultural role of information.

 14. Technological processes, environment and ecologic problems. Tehnoloski procesi, okruzenje i ekoloski problemi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cirjakovic, M.; Redzepagic, B. (Rudarski Institut, Tuzla (Yugoslavia))

  1990-01-01

  Describes environmental pollution caused by exploitation of mineral raw materials in Yugoslavia and worldwide. Water, air and land pollution caused by underground and surface mines, boiler houses, coal drying and briquetting plants, ventilation systems, mechanical and repairing workshops, mining machinery, waste disposal, thermal power plants, etc. is considered. A comparison of effects of air and water pollution shows that underground mines cause far less damage than metal handling enterprises, transport organizations and electricity generating plants. In contrast, surface mines are the largest land polluting and land devastating enterprises. Data are provided on land devastation in the USA, USSR, England and Yugoslavia (annual devastation ranges from l4,600 ha (Yugoslavia) to 2.0 million ha (USA). The first application of recultivation methods in Yugoslav surface coal mines started in 1955 at the Ugljevik coal mine, followed by the Kolubara (1957), Djurdjevik (1066), Kreka, and Gacko coal mines. The Mining Institute of Tuzla and The US Bureau of Mines have worked in close cooperation on a project for recultivation of devastated mine fields. 16 refs.

 15. terc-Butylmethylether a jeho degradace oxidačnímni procesy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hetflejš, Jiří; Šabata, Stanislav; Kuncová, Gabriela

  2007-01-01

  Roč. 101, č. 12 (2007), s. 1011-1019 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) GA104/05/2637 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : mtbe * oxidation * photocatalysis Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 0.683, year: 2007

 16. La procesión del Espíritu Santo en Gregorio de Nisa

  OpenAIRE

  Brugarolas, M. (Miguel)

  2012-01-01

  La teología de las procesiones divinas desarrollada por Gregorio de Nisa en las últimas décadas del s. IV fue esencial para la afirmación definitiva del dogma pneumatológico y para la superación del subordinacionismo trinitario. Siguiendo el camino emprendido por Atanasio, Basilio y Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Nisa se adentra en la consideración de las propiedades personales del Espíritu Santo, que describe –y esto es lo verdaderamente sugerente– en torno a su origen en el Padre «a trav...

 17. Dysfunkcje w zarządzaniu czasem w procesie pracy kierowników

  OpenAIRE

  Ulrych, Wojciech

  2013-01-01

  The paper presents the essence of time management in a managerial work taking into account both the unresolved issues for decades in this area, as well as new issues arising from the process of globalization. The previous problems concern too long working hours for managers and fragmented structure of operations while the short time spent for each of them. These problems have been still actual but the new ones have appeared. They are associated with the ability to delegate tasks, ...

 18. Imperatyw zaufania i współpracy w procesie budowania otwartego ekosystemu wiedzy w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Gryczka

  2013-03-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of the article is to analyze some of the innovation drivers in Poland in comparison to the selected developed and developing countries, to present the general determinants and features of the “open innovation” concept, and finally to determine the most important incentives of the open knowledge ecosystem creation process in Poland.Methodology: The research approach and methodology are based on the assumption that in the contemporary world economy innovativeness and competitiveness depend not only on traditional modes of technology transfer (e.g. foreign direct investment, license or arm’s length agreements, but also on knowledge absorption capabilities.Findings: The transnational corporations have already perceived the knowledge creation potential of Internetbased digital communities, therefore they are strongly interested in the implementation of the “open innovation” concept in their business models. Based on completed survey results and a selected data comparative analysis one can conclude that the innovativeness of the Polish economy has not increased since the last two decades, and future development prospects in this area are rather gloomy. It seems that the cornerstone of the open knowledge environment building process is a systemic change concerning citizen-state relations.Originality: The value of the article stems from emphasizing the importance of trust and cooperation as the fundamental factors influencing growth of networked innovation capabilities of society. Moreover, without promoting the development of such social attitudes it is impossible to create a modern digital society, and to profit from ideas and knowledge circulating on the Web.

 19. Miselni procesi pri tekačih na ultramaratonskih preizkušnjah

  OpenAIRE

  Ahac, Urška

  2017-01-01

  Cilj diplomskega dela je bil izluščiti glavne miselne vzorce in vodila rekreativnih tekačev na dolge proge. Pri razdaljah, ki segajo v dvakratni maraton in več, je potrebna izdatna mera samomotivacije, slednja pa lahko izvira iz pozitivnih prepričanj ali pa negativnih preteklih travm posameznika. Vsi, ki tečejo na daljše razdalje, imajo za seboj močan psihološki vzvod in naš namen je bil slednje poiskati ter podrobneje opisati. V tem projektu so povzeti rezultati nekaterih raziskav, ki so...

 20. Study of bark of chestnut tree Aesculus hippocastanum L. by two-dimensional decomposition of nuclear relax application; Badanie kory kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) metoda dwuwymiarowej dekompozycji funkcji relaksacji jadrowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weglarz, W.; Haranczyk, H. [Inst. Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  Water bound in the bark of Aesculus hippocastanum L. was studied by two-dimensional decomposition of nuclear relaxation function. The aim of the work was to increase accuracy of relaxation function measurement. The work shows three components of relaxation function. 6 refs, 4 figs, 4 tabs.

 1. The freezing of water bonded in the wheat (Triticum aestivum L.) grain studied by means protons magnetic relaxation method; Zamarzanie wody zwiazanej w ziarnach pszenicy (Triticum aestivum L.) badane metoda relaksacji magnetycznej dla protonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haranczyk, H.; Jasinski, G. [Inst. Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland); Strzalka, K. [Inst. Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  Some biological aspects of water freezing in the wheat grain have been studied using NMR methods. Measuring of the relaxation times for freezing and liquid water shown absence of T{sub 2}{approx}100 {mu}s and T{sub 2}{approx}1 ms separated components what pointed for some different way of water bonding. 7 refs, 12 figs, 2 tabs.

 2. Vliv emočního prožívání na rozhodovací procesy

  OpenAIRE

  Zenáhlíková, Monika

  2011-01-01

  This bachelor thesis deals with an exploration of emotional experience influence on individuals' decision-making proces in particular companies where managerial posts are occupied by these individuals. The main purpose of this thesis is to find out whether the emotional characteristic affects some individual's decisions in emotionally burdensome situations and what impact these decisions could be on a company situation as a whole. The bachelor thesis is divided into two parts. The first part ...

 3. Zmiany barwy kwiatów tulipana w procesie przekwitania [Changes of colour in tulip flowers during ageing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Lipińska

  2015-06-01

  Full Text Available Changes in the amount of total anthocyanin and flavonol pigments were estimated in three development stages of the flower: bud, full bloom, fading. The varieties taking on a bluish hue are characterized by a predominance of flavonols over anthocyanins. The varieties with a stable colour contain both pigments in almost the same amount. The colour change depends also on the amount and kind of anthocyanins.

 4. Rozstrzygnięcia administracyjne w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

  OpenAIRE

  Bryś, Wojciech

  2011-01-01

  Prawa i Administracji: Postępowania Administracyjnego W ostatnich latach daje się zauważyć intensywny wzrost liczby inwestycji drogowych realizowanych na terenie kraju. Bezprecedensowa skala tego zjawiska jest wynikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i pozyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel. Podejmowane w tym zakresie działania faktyczne ukazały jednak wiele słabych punktów prawa. Procedury lokalizacji inwestycji i przymusowego wykupu gruntów na cele publiczne, tak...

 5. Působení oxidu uhličitého na fyziologické procesy dřevin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Urban, Otmar; Kalina, J.; Pokorný, Radek; Špunda, V.; Marek, Michal V.

  2006-01-01

  Roč. 17, č. 6 (2006), s. 16-19 ISSN 1210-4728 R&D Projects: GA ČR GA522/06/0930; GA MŽP SM/640/18/03 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : elevated CO2 * global change * source and sink Subject RIV: ED - Physiology

 6. Globalizační procesy v Indii a jejich vliv na psychiku a chování lidí

  OpenAIRE

  Zhitina, Anna

  2013-01-01

  This thesis deals with globalization process in India and its impact on people's mind and behavior. Also, this work describes the attitudes and emotions of people who are affected by this phenomenon, explains how principles of globalization were applied in the country, both in society and in the Indian national economics, particularly in the food industry, analyzes the role of mass media in globalization process and finally, clarifies specific problems which multinational companies faced when...

 7. Rozhodovací procesy při zodpovídání výzkumných dotazů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vinopal, Jiří

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2008), s. 9-13 ISSN 1214-438X R&D Projects: GA AV ČR IAA700280702 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : survey methodology * survey interview * survey question Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://dlib.lib.cas.cz/4069/

 8. Modelling and Analysis of Phase Transformations and Stresses in Laser Welding Process / Modelowanie I Analiza Przemian Fazowych I Naprężeń W Procesie Spawania Laserowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piekarska W.

  2015-12-01

  Full Text Available The work concerns the numerical modelling of structural composition and stress state in steel elements welded by a laser beam. The temperature field in butt welded joint is obtained from the solution of heat transfer equation with convective term. The heat source model is developed. Latent heat of solid-liquid and liquid-gas transformations as well as latent heats of phase transformations in solid state are taken into account in the algorithm of thermal phenomena. The kinetics of phase transformations in the solid state and volume fractions of formed structures are determined using classical formulas as well as Continuous-Heating-Transformation (CHT diagram and Continuous-Cooling-Transformation (CCT diagram during welding. Models of phase transformations take into account the influence of thermal cycle parameters on the kinetics of phase transformations during welding. Temporary and residual stress is obtained on the basis of the solution of mechanical equilibrium equations in a rate form. Plastic strain is determined using non-isothermal plastic flow with isotropic reinforcement, obeying Huber-Misses plasticity condition. In addition to thermal and plastic strains, the model takes into account structural strain and transformation plasticity. Changing with temperature and structural composition thermophysical parameters are included into constitutive relations. Results of the prediction of structural composition and stress state in laser butt weld joint are presented.

 9. Konference Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sulitka, Andrej

  2015-01-01

  Roč. 102, č. 4 (2015), s. 496-497 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : migration * compatriots * the Czech lands in the 20th century * migration as a result of war * resettlement due to the economic and political reasons Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 10. Právní úprava auditu v České republice a mezinárodní harmonizační procesy

  OpenAIRE

  Ciprovská, Jana

  2009-01-01

  The thesis describes law relating to auditors and audit services in the Czech republic. It consists of five chapters. The first one defines the audit, goes through its history, development, and lists the main goals it should fulfill. The second chapter deals with ethics of the audit profession. The rules are mainly covered by the ethics code which sets the basic principles all auditors are obliged to respect and follow. Various circumstances threatening these principles and settings that audi...

 11. Demografická struktura a procesy v přírodní populaci křečka polního (Cricetus cricetus) na Olomoucku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Losík, J.; Lisická, L.; Hříbková, J.; Tkadlec, Emil

  2007-01-01

  Roč. 38, 1-2 (2007), s. 21-29 ISSN 0024-7774 R&D Projects: GA ČR GA206/04/2003 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : demographic structure * common hamster * Czech Republic Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 12. Springback Compensation in Cold Forming Process for High Strength Steel / Kompensacja sprężynowania w procesie formowania stali na zimno

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bałon P.

  2015-12-01

  Full Text Available Process of metal forming in automotive parts construction becomes more and more demanding due to tightened up tolerance and trials to realize very complex and in many cases unworkable design in mass production. Moreover it is required to cut and limit costs of die production and simultaneously keep high quality. Furthermore, construction elements are more often produced from materials which belong to High Strength Steel or Ultra High Strength Steel. Application of this kind of materials considerably reduces construction mass due to high durability. Nevertheless, it results in appearance of springback effect. Springback value depends mainly on used material as well as part geometry and in extreme cases deviation value from target part might reach in some areas high level. Reduction of implementation time, development of metal components and greater restrictions about designing and producing stamping tools generate extra costs. Designing of dies requires using of appropriate Finite Element Method software to make them more economic and less time-consuming. Therefore analysis of forming process alone is not enough to be taken into account. During the design process it is needed to include the die compensation to reach optimized blank sheet. Prediction of springback effect by tryout method and then correction of deviation is difficult arduous and painstaking. Virtual compensation methods make it possible to receive precise result in a short time. This way gives a huge economic advantage eliminating useless milling and allows to produce of die just in time. Optimization process can relate to individual operation as well as take into consideration intermediate stages in the final result, at the same time increasing the accuracy. Die compensation with software application was experimentally verified by prototype die. Quality requirements regarding products of sheet stamping process are very high due to the technologies of automatic assembly of formed components. Springback, as the main source of drawpieces inaccuracy, is the function of material data, shape of tools and process parameters. Therefore, springback deformation becomes critical problem especially for AHSS steel when the geometry is complex. Hence, it is necessary not only to find springback effect value but also include it during early stage of designing by tooling designers.

 13. Aktywna rehabilitacja formą wsparcia w procesie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo

  OpenAIRE

  Król, Katarzyna Maria

  2017-01-01

  The appearance of the dysfunction affects in a specific way the functioning of the human, his environment, the relationships with others. A physically disabled person needs skills that allow him/her to regain self-reliance, self-esteem. The activities of many institutions aim at providing equal opportunities, working against all of the many forms of discrimination, social and professional included, against physically disabled/handicapped. However, despite the multiple actions undertaken, the ...

 14. Pokročilé oxidační procesy v systému UV-C/H2O2

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr

  2012-01-01

  Roč. 20, Suppl. 1 (2012), s. 74-77 ISSN 1335-0285 R&D Projects: GA MPO(CZ) FR-TI1/065 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : aop processes * photodegradation * hydroxyle radical Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

 15. Konference Násilné migrační procesy v českých zemích ve 20. století

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sulitka, Andrej

  2016-01-01

  Roč. 103, č. 2 (2016), s. 286-288 ISSN 0009-0794 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : conference * Regional State Archives Prague * Museum Podblanicko * Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech Republic * the forced displacement of the population * migration * the 20th century Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 16. Trening sensomotoryczny w procesie szkolenia sportowego tenisistów = sensomotoric training in the process of sport training of tennis players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Waldzińska

  2015-08-01

  Abstract The purpose of the research was to portray the need of including sensomotoric trainings into the sport training process of tennis players. At present developmental tendencies and sport progress in tennis require from coaches comprehensive work with players in early phases of training. Apart from preparing technical-tactical abilities and mental training, there is a clear need to apply exercises improving stability of joints for young, adolescent competitors. Specialist trainings with the physiotherapist that improve kinesthesia and neuromuscular coordination will minimize surcharges of the layout of movement, microtraumas, or chronic injuries that may send the competitor off the game for a short time or even permanently.     In the examinations 60 tennis players of a Student Sport Club "Return" in Łomża took part. They constituted a group of children and teenagers aged 10-18, training tennis as professionals or in the form of recreation. Tennis players were divided randomly into two groups. In the examined group (A sensomotoric trainings were introduced according to the annual training program, and the control group (B wasn't embraced with the program.     In the examinations there were used three tests, that evaluate proprioception of joints of lower limbs, upper limbs and the spine. The physiotherapist conducted sensomotoric tests before starting the cycle of sensomotoric trainings with tennis players, next the same tests were repeated after the annual training cycle.     It was stated that exercises of proprioception improve functionality of joints amongst all examined players. What is more, in the group of tennis players embraced with the cycle of sensomotoric trainings neuromuscular coordination underwent some significant improvement. Conducted tests of proprioception allowed to control the effectivenesses of training introduced by a physiotherapist with tennis players. Another assumption is that sensomotoric training should been integral part of the sport training in tennis.

 17. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych przedsiębiorstwa w procesie upadłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Bauer

  2018-03-01

  Full Text Available Akta sądowe procesów upadłościowych zawierają sprawozdania finansowe, jednak dostęp do nich jest ograniczony przepisami Prawa upadłościowego. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, czy w ocenie specjalistów z dziedziny upadłości wskazane jest zapewnienie dostępu do sprawozdania finansowego oraz czy możliwe jest wykorzystanie informacji w nim zawartych przez interesariuszy zewnętrznych, którzy nie posiadają pełnego dostępu do informacji księgowej przedsiębiorstwa przechodzącego analizowany proces sądowy. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, iż w ocenie specjalistów z dziedziny upadłości zarówno dostęp do sprawozdania finansowego w aktach sądowych procesów upadłościowych, jak i w tworzonym rejestrze jest istotny. Równocześnie jednak tylko 18% respondentów wskazało, że często lub bardzo często spotyka się w swojej praktyce z wierzycielami posiadającymi wystarczającą wiedzę, aby wykorzystać informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego. Natomiast zdecydowana większość respondentów (72% stwierdziła, iż w swojej praktyce zawodowej miała co najmniej często kontakty z sędziami komisarzami i sędziami orzekającymi w sprawach upadłościowych, którzy posiadali wystarczającą wiedzę pozwalającą na wykorzystanie informacji pochodzących ze spra- wozdań finansowych w prowadzonych postępowaniach. Opinia środowiska specjalistów z dziedziny upadłości wskazująca na to, iż dostęp do sprawozdania finansowego w aktach spraw sądowych oraz internetowym rejestrze upadłości jest istotny wpisuje się w koncepcję roli instytucji upadłości w redukcji asymetrii informacyjnej pomiędzy zainteresowanymi i zaangażowanymi stronami procesu. Insolvency proceedings court records contain financial statements, but access to the records is limited by the Bankruptcy Law. The purpose of this article was to examine whether, in the opinion of insolvency specialists, it is advisable to provide access to the financial statements and whether it is possible to use the information contained therein by the creditors. As a result of the survey conducted, it was found that, in the opinion of insolvency professionals, access to the financial statements included in court files of bankruptcy proceedings and those in the court register, is significant. At the same time, however, only 18% of the respondents indicated that they often or very often meet in their professional life creditors with knowledge sufficient to utilize the information from financial statements. On the other hand, the vast majority of respondents (72% stated that in their professional practice they had at least frequent contact with judges-commissioners and judges ruling on cases who had sufficient knowledge that enabled them to use information derived from the financial statements of the ongoing proceedings. The insolvency experts’ opinion that access to financial statements in court files and through an online bankruptcy registry is important fits the concept that insolvency plays a role in reducing information asymmetry between stakeholders and other parties involved in a particular court case. null

 18. Rola świadomej zgody pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia = The role of patient informed consent in the process of diagnosis and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Podgórniak

  2016-05-01

    Keywords: informed consent, medical law, legal liability.   Abstract Patient’s consent is a document defining a range and terms of intervention of medical personnel in the patient's personal sphere, which is protected by the Constitution and other many laws. Obtaining consent to treatment from the patient plays a main role in the diagnosis and treatment. The doctor is obliged to obtain consent to provide health care services aimed at saving lives and preserving, restoring or improving the health with the exception of situations in which the patient requires immediate medical intervention. In the case of many basic health services verbal consent is sufficient. In the case of medical services with increased risk of complications it is necessary to get the written consent to treatment, the text should include a statement of the will of the patient, the term of medical activities and related possible complications, signature and the date of the patient's consent. For undertaking medical services in the group of people under 16 years it is necessary to get consent from patient's legal representative. In cases of a patients who are over 16 years it is needed to obtain the consent known as cumulative, that is the consent of the patient and his legal representative. Performing treatments and diagnostic activities without consent of the patient is permitted in certain exceptional situations. In daily practice of physicians, getting consent is sometimes difficult task due to the limited amount of time or difficulties in collaboration with the patient or assess his state of consciousness.

 19. Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Masztalski

  2018-04-01

  Full Text Available W artykule prezentowana jest problematyka przekształceń wielkopłytowych osiedli z drugiej połowy XX wieku, wobec współczesnych potrzeb ich kompleksowej odnowy. Autorzy prezentują na wybranych przykładach, analizę urbanistyczną funkcjonujących kilkadziesiąt lat osiedli. Ulegają one stopniowej degradacji, zużyciu technicznemu, a ich zagospodarowanie przestrzenne odbiega od oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w dobie zmiany modelu społecznego. Analityczne podejście do problemu pozwoli ukazać stan zjawiska oraz predyspozycje, lub ich brak, do przekształceń w ramach działań rewitalizacyjnych.

 20. Wybrane Aspekty Zużywania Się Połączeń Wpustowych I Wielowypustowych W Procesie Eksploatacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gębura Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane wady połączeń wielowypustowych: mimośrodowości, przekoszenia, zwiększonych luzów. Przedstawiono znaczenie tych wad dla poprawności funkcjonowania całego zespołu napędowego. Zaprezentowano swoisty katalog tych wad w formie: wizualnego zużycia, pomiarów mechanicznych płaszczyzn przyporu, opisu matematycznego przebiegów dynamiki ruchu takiego połączenia, zobrazowań dla metod FAM-C i FDM-A. Zaznaczono skutki długotrwałej eksploatacji połączeń wielowypustowych o nadmiernym zużyciu dla bezpieczeństwa latania

 1. Opium notně vyčichlé? Náboženské procesy pozdní moderny v západní a východní Evropě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nešpor, Zdeněk

  2007-01-01

  Roč. 14, 2-3 (2007), s. 269-304 ISSN 1210-7050 R&D Projects: GA ČR GA403/06/0574 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : Sociology of Religion * Czech Religion * European Religion Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 2. Filmoterapia i fototerapia – filmy i zdjęcia jako narzędzia w procesie terapeutycznym. Możliwości i limitacje terapeutycznych oddziaływań dzieła filmowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz Makowski

  2017-08-01

  Full Text Available The purpose of the article is to show therapeutic context of use such imaging tools as cinematherapy and phototherapy. Simultaneously, some efforts were made to locate these forms of therapeutic support on a wider map of therapeutic factors in psychotherapy. There was also made a comparison of cinematherapy and phototherapy. The similarities in perceiving photography and movies were described as well as the differences in the psychological impact of these tools were specified. There was also led critical analysis of cinematherapy in its broader sense – eg.: “prescribed” movies, self-therapy, experiencing catharsis state. There were showed limits in movies` usage in therapy as well as its potential links to other significant psychotherapeutic process factors such as contract, therapeutic alliance, motivation and therapeutic relation. Finally, there has also been raised issue of proliferation harmful illusion that watching movies, as an isolated experience, used as a form of self-healing is equivalent to the art of professional psychotherapy led by qualified person.

 3. Koncentrační či dekoncentrační procesy? Faktory ovlivňující vnitřní migraci imigrantů v Česku.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janská, E.; Bernard, Josef

  2015-01-01

  Roč. 120, č. 4 (2015), s. 585-602 ISSN 1212-0014 R&D Projects: GA ČR GAP404/12/1014 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : internal migration * concentration/deconcentration * Vietnamese Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.415, year: 2015

 4. Investigation of the Mechanical Properties and Microstructure of Nickel Superalloys Processed in Shear Forming / Identyfikacja Właściwości Mechanicznych Oraz Mikrostruktury Superstopów Niklu Przetwarzanych W Procesie Kształtowania Obrotowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Żaba K.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents the research results of the mechanical properties and microstructure of the material in initial state and parts made from nickel superalloy Inconel®718 in the rotary forming process with laser heating. In the first step was carried out basic research of chemical composition, mechanical properties, hardness and microstructure of sheet in initial state. Then from the metal sheet, in industrial conditions, was made axisymmetric parts in the flow and shear forming with laser heating. Parts were subjected to detailed studies focused on the analysis of changes in the mechanical properties and microstructure in the relation to the material in initial state. The analysis was based on the tests results of strength and plastic properties, hardness, microstructural observations and X-ray microanalysis in the areas where defects appear and beyond. The results are presented in the form of tables, charts, and photographs of the microstructure.

 5. Socializační procesy v průběhu adaptace dítěte v mateřské škole

  OpenAIRE

  Šafránková, Tereza

  2011-01-01

  The dissertation is concerned with socializing processes of pre-school children around three years of age. The first theoretical part is globally concerned with personality socialization and highlights the significance of socialization in the healthy psychical progression of human beings, as well as the importance of understanding the problems of socialization for the pedagogical profession. This knowledge is specific and generalized in a situational context when the child comes to the kinder...

 6. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 7. Vzdělávací procesy – výzkum potřeb a zkušeností zaměstnavatelů absolventů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lukáš Trčka

  2014-07-01

  Full Text Available Purpose of the article: The aim of this paper is to present the results of own research that demonstrates a part of the dissertation research project “Process management in higher education” (realized in the years 2010–2013. Presented 4th research phase is focused on a group of educational process external customers – employers of fresh graduates. This phase is called The research of the needs and experiences and summarizes suggestions for higher education optimization. Methodology/methods: The Research methodology is built on principles of Business Process Management. The prime data are collected by questionnaire survey – the basic set of the 4th research phase contains 847 respondents. Scientific aim: The scientific inference of presented research is a conversion of process management methodology into domestic university environment. Research identifies key external customers of educational processes and operates with their needs and expectations. Customers are segmented into five basic groups and each group is targeted to prior-year research. Each research phase is conditioned by cooperating partners, especially secondary schools, high schools, colleges, employers of graduates, etc. Findings: The phases carried out in the years 2010–2012 were focused on direct participants in educational processes, ie candidates for higher education, college students and fresh graduates. The result of these phases shows that candidates often have no clear idea of what specific study outcomes they will obtain. During the bachelor or masters course are students usually not able to perspective the study process as a complex and most often are focused only on the performance of particular tasks without direct relation to the needs of potential future employers. Fresh working graduates gain the first reflection of their studies and 40% of them stated that they studied a field in which they can not find relevant job. Therefore the todays 4th phase identifies the needs of domestic employers and formulates their recommendation. Conclusions: Domestic employers prefer to work with graduates, especially for their adaptability to the conditions of the corporate culture. The labor market do not discriminate any graduates of the monitored schools, entrepreneurs often selects a graduate due to his personal knowledge and skills (with an important role of foreign language and soft skills.

 8. The Influence of the Asymmetric Arb Process on the Properties of Al-Mg-Al Multi-Layer Sheets / Wpływ Asymetrii W Procesie Arb Na Właściwości Wielowarstwowych Blach Al-Mg-Al

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wierzba A.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents the results of the experimental study of the three-layer Al-Mg-Al sheets rolling process by the ARB method. The tests carried out were limited to single-pass symmetric and asymmetric rolling processes. An Al-Mg-Al package with an initial thickness of 4 mm (1-2-1 mm was subjected to the process of rolling with a relative reduction of 50%. To activate the shear band in the strip being deformed, an asymmetry factor of av=2 was applied. From the test results, an increase in the tensile strength of the multi-layer Al-Mg-Al sheets obtained from the asymmetric process was observed. Microhardness tests did not show any significant differences in aluminium layer between respective layers of sheets obtained from the symmetric and the asymmetric process. By contrast, for the magnesium layer, an increase in microhardness from 72 HV to 79 HV could be observed for the asymmetric rolling. The analysis of the produced Al-Mg-Al sheets shows that the good bond between individual layers and grain refinement in the magnesium layer contributed to the obtaining of higher mechanical properties in the multi-layer sheets produced in the asymmetric process compared to the sheets obtained from the symmetric process.

 9. WYŁĄCZENIE OSÓB NARODOWOŚCI NIEMIECKIEJ Z GRONA UPRAWNIONYCH OKREŚLONYCH W PROJEKCIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYZNAWANYCH NIEKTÓRYM OSOBOM, KTÓRYCH DOTYCZYŁY PROCESY NACJONALIZACJI

  OpenAIRE

  Sierakowski, Bartosz

  2009-01-01

  In this paper the author looks at the legal status of post-German property in Poland in the light of the bill on monetary benefit for certain persons affected by nationalisation processes, and analyses international law acts under which Poland acquired that property. Special attention has been given to the Treaty of Potsdam of 2 August 1945 and the Polish-Soviet agreement of 16 August 1945 which regulated the manner of reparations for war damages caused by Nazi occupation in Po...

 10. Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Kleszcz

  2018-04-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł stanowi omówienie zagadnienia trybu i sposobu prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prawnych oraz analizę skutków (pozytywnych i negatywnych wyboru poszczególnych form na sposób, w jaki prowadzone są prace projektowe oraz możliwości ekspozycji odsłoniętych reliktów. Zagadnienia te zostaną omówione głównie na przykładzie prac prowadzonych od 2015 roku na obszarze byłego szpitala im. Babińskiego przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu przez zespół badawczy pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Kmiecika oraz dr Roberta Szweda, przy współudziale dr Czesława Lasoty. Teren byłego Szpitala był zdecydowanie jednym z najciekawszych pod względem archeologiczno – architektonicznym we Wrocławiu, jednocześnie jednak również jednym z najbardziej skomplikowanych. Na stopień skomplikowania miało wpływ nie tyle nagromadzenie warstw kulturowych i spodziewanych odkryć, a samo położenie oraz nawarstwienie ciągłych przekształceń obszaru, skutkujące gęstą zabudową, a także nagromadzeniem czynnych magistrali sieciowych o znaczeniu tranzytowym, ukształtowaniem powiązań komunikacyjnych w obrębie rozległego obszaru i ukształtowaniem zieleni objętej ochroną prawną. Jednoczesne wystąpienie tylu czynników spowodowało niemożliwość oszacowania zakresu i wielkości prowadzonych prac przed ich rozpoczęciem, wymusiło elastyczność oraz konieczność zaaranżowania badań z uwzględnieniem udziału ekip budowlanych w ich trakcie. Poziom komplikacji wymuszał także pewne modyfikacje w trybie prowadzonych prac, co ukazuje konieczność weryfikacji podejścia do restrykcyjnego podziału, oraz ukazuje szereg możliwości, jakie daje ściślejsza współpraca na linii architekt-archeolog-urząd konserwatora zabytków-budowa.

 11. Learning for Nonstationary Dirichlet Processes

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Quinn, A.; Kárný, Miroslav

  2007-01-01

  Roč. 21, č. 10 (2007), s. 827-855 ISSN 0890-6327 R&D Projects: GA AV ČR 1ET100750401 Grant - others:MŠk ČR(CZ) 2C06001 Program:2C Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506 Keywords : Nestacionární procesy * učení * Dirichletovy procesy * zapomínání Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research Impact factor: 0.776, year: 2007 http://library.utia.cas.cz/separaty/2007/as/karny- learning for nonstationary dirichlet processes.pdf

 12. Udržitelný rozvoj a genderové nerovnosti. Zpráva z konference Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Marková Volejníčková, Romana; Pospíšilová, Marie

  2017-01-01

  Roč. 18, č. 1 (2017), s. 221-224 ISSN 2570-6578 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : sustainable development * gender * globalization Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/517

 13. Several Dynamical Properties for a Nonlinear Shallow Water Equation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ls Yong

  2014-01-01

  Full Text Available A nonlinear third order dispersive shallow water equation including the Degasperis-Procesi model is investigated. The existence of weak solutions for the equation is proved in the space L1(R∩BV (R under certain assumptions. The Oleinik type estimate and L2N(R  (N is a natural number estimate for the solution are obtained.

 14. La ciudad de los sueños

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hugo Ruiz Rojas

  1967-04-01

  Full Text Available En aquel tiempo había empezado ya esa larga procesión de días interminables, algunos plenos de sol, reconfortantes, en que el aire tenía un color más claro, y otros grises, lluviosos, con ese caer diminuto de la lluvia sobre la tela negra de los paraguas.

 15. The Neoliberal/ising University at the Intersection of Gender and Place

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nyklová, Blanka; Riegraf, B.; Aavik, K.

  2017-01-01

  Roč. 18, č. 1 (2017), s. 2-8 ISSN 2570-6578 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : neoliberal university * geopolitics * neoliberalism Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/519

 16. Real improvement processes in the army based on the Lean Six Sigma concept / Реальные процессы совершенствования в вооруженных силах на основании Lean Six Sigma концепта / Realni procesi unapređenja u vojsci na osnovama koncepta Lean Six Sigma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor J. Epler

  2016-10-01

  Full Text Available Readiness for challenge and change, doing more with less as well as focusing on quality and the customer - these are some of the most important areas of the activities of industrial producers, which military leaders in armies around the world have also developed to make their work more efficient and effective. This article provides an overview of the achievements in the United State of America (USA military and its suppliers and associates, where the implementation of modern process management concepts has led to significant improvements and savings in various areas. The article also suggests possible applications of the existing successful business models in related areas in the Serbian Army. / Готовность к вызовам и переменам, повышение качества продукции или обслуживания с использованием меньшего количества ресурсов, а также довольный потребитель это важнейшие постулаты в области промышленного производства. Данные правила, в целях развития и совершенствования своей сложной и ответственной деятельности и достижения большей эффективности, приняло и военное руководство во всем мире. В данной работе представлен обзор осуществленных трансформаций в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки (США, относящихся как к военнослужащим, так и поставщикам и другим сотрудникам. В статье также описаны положительные результаты внедрения современного концепта управления процессами, такие как повышение качества и снижение расходов в разных областях деятельности. В заключениистатьи выносятся предложения по внедрению подобной модели управленческих процессов в вооруженных силах Республики Сербия. / Spremnost na izazove i promene, stvaranje više dobara ili usluga sa manje resursa, usmerenje na kvalitet i na korisnika predstavljaju jedne od najvažnijih oblastii delovanja industrijskih proizvođača, a koje su vojni rukovodioci u vojskama širom sveta, po uzoru na njih, razvili sa svojim pripadnicima i snabdevačima, u težnji da celokupan, veoma složen i značajan rad učine efikasnijim i efektivnijim. U članku se daje pregled dostignutih transformacija u vojsci Sjedinjenih Američkih Država (USA, kod njenih pripadnika, snabdevača i saradnika, gde se implementacijom savremenih koncepcija upravljanja procesima došlo do značajnih unapređenja i ušteda u raznim oblastima. Na kraju rada predložena su unapređenja u srodnim oblastima u Vojsci Srbije, primenom navedenih uspešnih modela upravljanja procesima.

 17. Različitosti u demografskom razvoju Imotskog i okolnih ruralnih naselja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Rimanić

  2005-01-01

  Full Text Available Grad Imotski od 1991. čini zasebnu administrativnu jedinicu u čijem je sastavu pet ruralnih naselja (Vinjani Donji, Vinjani Gornji, Glavina Donja, Glavina Gornja i Medvidovića Draga i jedno urbano naselje (Imotski. Usporedbom demografskih obilježja Imotskog u odnosu na spomenuta ruralna naselja dolazi se do sljedećih zaključaka: procesi emigracije, deruralizacije te smanjenja broja stanovnika utjecali su na sva naselja, s time da su procesi u manjoj mjeri izraženi u Imotskom, a u puno većoj u ruralnim naseljima iako i među njima postoje određene razlike.

 18. Astma w badaniach spirometrycznych

  OpenAIRE

  Iwona Grzelewska-Rzymowska; Joanna Mikołajczyk; Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-01-01

  Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli". Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna". Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników s...

 19. Pompa, ceremonia y rito en Chiloé

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gonzalo Cerda Brintrup

  2012-07-01

  Full Text Available La cultura tradicional de Chiloé es una cultura extraordinariamente ritual. Este se encuentra presente en celebraciones religiosas, en fiestas populares, en la minga, particular trabajo colectivo que reúne y encuentra a la comunidad, la comida y la fiesta asociada a la minga, en la procesión ceremonial y en el entierro. A estos dos últimos temas se refiere el presente texto, destinado a destacar la importancia y proveniencia de la procesión religiosa así como el espacio central que ocupa en la cultura chilota la ceremonia fúnebre y el entierro. A ambos ritos les corresponde un lugar, una arquitectura y una imaginería con características propias que han aportado a la identidad cultural, urbana y arquitectónica de este territorio.

 20. Degeneration of Bethe subalgebras in the Yangian of gl_n

  Science.gov (United States)

  Ilin, Aleksei; Rybnikov, Leonid

  2018-04-01

  We study degenerations of Bethe subalgebras B( C) in the Yangian Y(gl_n), where C is a regular diagonal matrix. We show that closure of the parameter space of the family of Bethe subalgebras, which parameterizes all possible degenerations, is the Deligne-Mumford moduli space of stable rational curves \\overline{M_{0,n+2}}. All subalgebras corresponding to the points of \\overline{M_{0,n+2}} are free and maximal commutative. We describe explicitly the "simplest" degenerations and show that every degeneration is the composition of the simplest ones. The Deligne-Mumford space \\overline{M_{0,n+2}} generalizes to other root systems as some De Concini-Procesi resolution of some toric variety. We state a conjecture generalizing our results to Bethe subalgebras in the Yangian of arbitrary simple Lie algebra in terms of this De Concini-Procesi resolution.

 1. ANALIZA PODPORE KADROVSKIH PROCESOV S SISTEMOM SAP V PODJETJU AVTENTA.SI D.O.O.

  OpenAIRE

  Vehovec, David

  2011-01-01

  V okviru diplomskega dela so z metodo prenove poslovnih procesov predstavljeni procesi zaposlovanja in razporejanja, upravljanja kadrovskih podatkov in prenehanja delovnega razmerja v podjetju Avtenta.si d.o.o. Na podlagi popisanih procesov je narejena analiza njihove podprtosti s sistemom SAP in predlog prenove. Le-ta vključuje modele prenovljenih procesov in prilagoditev sistema SAP do nivoja delujočega prototipa. V teoretičnem delu so opisana področja prenove poslovnih procesov, upravl...

 2. Využití Balanced ScoreCard k měření výkonnosti procesů agentury CzechTrade

  OpenAIRE

  Achrerová, Gabriela Bc.

  2007-01-01

  Teoretická část: měření výkonnosti procesů v systémech managementu jakosti dle ISO 9001:2000 Aplikační část: charakteristika agentury, procesy agentury, stávající metodika Balanced ScoreCard, návrh nové metodiky Balanced ScoreCard v návaznosti na novou strategii

 3. Integrable systems with quadratic nonlinearity in Fourier space

  International Nuclear Information System (INIS)

  Marikhin, V.G.

  2003-01-01

  The Lax pair representation in Fourier space is used to obtain a list of integrable scalar evolutionary equations with quadratic nonlinearity. The known systems of this type such as KdV, intermediate long-wave equation (ILW), Camassa-Holm and Degasperis-Procesi systems are represented in this list. Some new systems are obtained as well. Two-dimensional and discrete generalizations are discussed

 4. Academic Excellence and Gender Bias in the Practices and Perceptions of Scientists in Leadership and Decision-making Positions

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Linková, Marcela

  2017-01-01

  Roč. 18, č. 1 (2017), s. 42-66 ISSN 2570-6578 R&D Projects: GA MŠk LE14016 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : gender bias * excellence * care ceiling Subject RIV: AO - Sociology, Demography OBOR OECD: Sociology http://www.genderonline.cz/cs/issue/42-rocnik-18-cislo-1-2017-gender-na-neoliberalni-univerzite-transnacionalni-procesy-a-jejich-lokalni-dopady/504

 5. Greater Efficiency Observed 12 Months Post-Implementation of an Automatic Tube Sorting and Registration System in a Core Laboratory/ Veća Efikasnost Uočena 12 Meseci Posle Implementacije Sistema za Automatsko Sortiranje i Registrovanje Uzoraka u Centralnoj Laboratoriji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ucar Fatma

  2016-01-01

  Full Text Available Uvod: Klasifikacija i registracija uzoraka u laboratorijama prepoznate su kao važni i dugotrajni procesi. Laboratorije su pod sve većim pritiskom da automatizuju postupke zbog velikog obima posla i smanje manuelne procedure i greške. Cilj ove studije bio je da se procene pozitivni efekti jednog sistema za automatsko registrovanje i sortiranje uzoraka na njihovu obradu.

 6. Intra-Eu Capital Movements: Ten Years Of Poland’S Experiences As An Eu Member In The Global Context / Wewnątrz-Unijne Przepływy Kapitałowe: Doświadczenia 10 Lat Członkostwa Polski W Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witkowska Janina

  2015-08-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena konsekwencji ustanowienia swobodnego przepływu kapitału między Polską i innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (EU z perspektywy dziesięciu lat jej członkostwa w UE. Szczególną uwagę zwrócono na rolę wewnątrz-unijnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ napływających do polskiej gospodarki. Rozszerzenie UE w 2004r. spowodowało poważne prawne i ekonomiczne procesy dostosowawcze w nowych krajach członkowskich. Ustanowienie swobodnego przepływu kapitału, jako jednej z czterech tzw. swobód w ramach jednolitego rynku europejskiego, było koniecznością między UE15 i nowymi krajami członkowskimi. Nowe kraje członkowskie UE musiały tego dokonać w stosunkowo krótkim okresie. Ustanowienie swobody przepływu kapitału między Polską a resztą UE nie tylko nie spowodowało zakłóceń w jej gospodarce, ale przyczyniło się do stabilizacji sfery ekonomicznej i społecznej. Wewnątrz-unijne BIZ ułatwiają procesy restrukturyzacji polskiej gospodarki. Rola inwestorów zagranicznych w sferze zatrudnienia i handlu zagranicznego jest znacząca dla stabilizacji sytuacji ekonomicznej Polski. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w procesy innowacyjne, chociaż rosnące, nie zmienia radykalnie pozycji Polski w tym obszarze. Według unijnych rankingów innowacyjności, Polska należy do grupy raczej słabych innowatorów.

 7. Numerical Analysis of a New Pressure Sensor for Measuring Normal and Tangential Stresses in the Roll Gap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Presz, Wojtek P.; Wanheim, Tarras

  2003-01-01

  The paper is in polish. Orig. title: "Analiza numeryczna nowego czujnika do pomiaru nacisków i naprê¿eñ stycznych w procesie walcowania" A new strain gauge sensor for measuring normal and tangential stresses in the contact arc of a rolling process has been designed and constructed. The complicated...... load history of the sensor results in complicated deformation patterns of it, and consequently the calibration procedure of the sensor should cover a wide range of loading cases, and would thus be very difficult and time-consuming to carry out. As an alternative to this, a FEM simulative experiment has...

 8. ZASNOVA IN OBLIKOVANJE PROGRAMA ZVESTOBE Z UPORABO MOBILNE APLIKACIJE

  OpenAIRE

  Gaube, Tomaž

  2016-01-01

  Klasični programi zvestobe so se razvili kot orodje za graditev dolgoročnih odnosov z uporabniki. Razcvet so doživeli konec 20. in v začetku tega stoletja, ko so podjetja spoznala, da so zvesti uporabniki, ki so pripravljeni tudi več kupovati, cenejši in bolj donosni od nagovarjanja, prepričevanja in pridobivanja novih. Programi zvestobe so postali kompleksni procesi, ki morajo biti strateško umeščeni v delovanje organizacij, predstavljajo pa tudi pomemben del njihovega premoženja. Danes se p...

 9. Influencia de Gregorio de Nisa sobre Juan Escoto Eriúgena: Aproximación a partir del Periphyseon

  OpenAIRE

  Pachas, José Antonio

  2004-01-01

  A partir de los cinco libros del Periphyseon el autor intenta un acercamiento entre el pensamiento de Juan Escoto Eriúgena y Gregorio de Nisa, buscando sobre todo las principales influencias del segundo sobre el primero. Encuentra una plataforma de amplia base común entre ambos pensadores, marcada principalmente por un tipo de pensamiento circular según el esquema: procesión y retorno. Sin embargo, es notoria la influencia del Niseno sobre el Carolingio, principalmente cuando se trata de plan...

 10. Razvoj forenzične psihologije v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo

  OpenAIRE

  Veber, Tanja

  2014-01-01

  V diplomskem delu so predstavljena osnovna spoznanja o forenzični psihologiji in njenem razvoju v Sloveniji. Forenzično psihologijo je težko opredeliti, zato obstaja več razlag in definicij. Po splošni definiciji pomeni uporabo psiholoških spoznanj v kazenskem in civilnem pravosodju, poleg tega pa se ukvarja s proučevanjem vedenja človeka, ki je povezano z različnimi sodnimi procesi. Je relativno mlada veja psihologije, ki se je bolj intenzivno začela razvijati šele v začetku 60. let prejšnje...

 11. Ekstrakcija in separacija aktivnih spojin z nadkritično ekstrakcijo in preparativno nadkritično kromatografijo

  OpenAIRE

  Bartolome Ortega, Alejandro

  2017-01-01

  V okviru doktorske disertacije smo predstavili koristi tehnologij s superkritičnimi fluidi v različnih industrijskih procesih. Čeprav je superkritični CO2 trenutno eden najpogosteje zastopanih superkritičnih fluidov v laboratorijskem merilu, pa je njegova prisotnost na področju industrije še vedno omejena, saj takšna vrsta tehnologije zahteva potrebe po zelo visokih investicijskih stroških. Kljub temu so procesi, kjer se uporablja superkritični CO2 preprosti, okolju prijazni, cena CO2 pa rela...

 12. UČINEK OSEMTEDENSKE AEROBNE VADBE PLAVALCEV V STAROSTI OD PETNAJSTEGA DO OSEMNAJSTEGA LETA

  OpenAIRE

  Majhen, Domen

  2011-01-01

  Plavanje je predvsem aerobni šport. Vadba vzdržljivosti ima v plavanju velik pomen, saj so tekmovalne discipline, (z izjemo 50 metrskih disciplin) in s tem napori, daljši od 30 sekund. Z daljšanjem tekmovalnih razdalj so vedno bolj prisotni aerobni energijski procesi. Proces treninga je sestavljen iz treh faz: planiranje, izvajanje in vodenje procesa treninga ter nadzor. Testirani plavalci so opravili 15-tedenski makrocikel, ki smo ga razdelili na 5 mezociklov. Merjenja in napredek smo spreml...

 13. Melancholia, tęsknota i saudade – czyli tożsamość narodowa Portugalczyków

  OpenAIRE

  Jurga, Marcin

  2017-01-01

  Artykuł unaocznia kluczowe znaczenie historii w procesie kształtowania tożsamości narodowej Portugalczyków. Artykuł analizuje m.in. portugalską tożsamość imperialną, mit sebastianizmu oraz fenomen saudade, a także podobieństwa i różnice w postrzeganiu historii w Portugalii i w Polsce. The article demonstrates the significance of history in the process of creating Portuguese national identity. It analyzes e.g. Portuguese imperial identity, the myth of King Sebastian (Sebastianism), the spec...

 14. Integrable semi-discretizations of the reduced Ostrovsky equation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Feng, Bao-Feng; Maruno, Ken-ichi; Ohta, Yasuhiro

  2015-01-01

  Based on our previous work on the reduced Ostrovsky equation (J. Phys. A: Math. Theor. 45 355203), we construct its integrable semi-discretizations. Since the reduced Ostrovsky equation admits two alternative representations, one being its original form, the other the differentiated form (the short wave limit of the Degasperis–Procesi equation) two semi-discrete analogues of the reduced Ostrovsky equation are constructed possessing the same N-loop soliton solution. The relationship between these two versions of semi-discretizations is also clarified. (paper)

 15. Sedes sapientiae: aproximaciones a una talla de la Virgen y el niño en el Museo Nacional de Bellas Artes

  OpenAIRE

  Montemurro, María Laura

  2011-01-01

  En 1971, el Museo Nacional de Bellas Artes recibió una donación de cuarenta obras que formaban parte de la colección de Torcuato y Guido Di Tella. Entre éstas figuraba una talla en madera de la Virgen y el Niño de la segunda mitad del siglo XII, de la región de Auvernia, Francia. Se trata de una imagen de procesión de muy buena calidad, excelente representante de las esculturas auvernesas del tipo Trono de Sabiduría. En este artículo intentaremos reponer el contexto de esta obra mediante el e...

 16. Oxygen in Steel WMD after Welding with Micro-Jet Cooling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wegrzyn T.

  2013-12-01

  Full Text Available Dotychczas technologia mikrojetowa była stosowana tylko w spawalniczym procesie MIG, gdzie gazem osłonowym był argon. W artykule przedstawiono innowacyjną technologię spawania z chłodzeniem mikrojetowym. Podano informacje zarówno dla gazów, które mogą być wybrane dla spawania MIG/MAG i dla mikrojetowego procesu. Uzyskano informacje o wpływie doboru gazu mikrojetowego na strukturę metalograficzną stalowych spoin. Własności mechaniczne złącza podano w funkcji zawartości tlenu w stopiwie.

 17. Explicit solutions of the Camassa-Holm equation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Parkes, E.J.; Vakhnenko, V.O.

  2005-01-01

  Explicit travelling-wave solutions of the Camassa-Holm equation are sought. The solutions are characterized by two parameters. For propagation in the positive x-direction, both periodic and solitary smooth-hump, peakon, cuspon and inverted-cuspon waves are found. For propagation in the negative x-direction, there are solutions which are just the mirror image in the x-axis of the aforementioned solutions. Some composite wave solutions of the Degasperis-Procesi equation are given in an appendix

 18. Analytical Solution of a Generalized Hirota-Satsuma Equation

  Science.gov (United States)

  Kassem, M.; Mabrouk, S.; Abd-el-Malek, M.

  A modified version of generalized Hirota-Satsuma is here solved using a two parameter group transformation method. This problem in three dimensions was reduced by Estevez [1] to a two dimensional one through a Lie transformation method and left unsolved. In the present paper, through application of symmetry transformation the Lax pair has been reduced to a system of ordinary equations. Three transformations cases are investigated. The obtained analytical solutions are plotted and show a profile proper to deflagration processes, well described by Degasperis-Procesi equation.

 19. Razporejanje proizvodnje z metodami strojnega učenja

  OpenAIRE

  Rupnik, Robert

  2016-01-01

  Procesi v kompleksnih proizvodnih okoljih postajajo vse bolj nepredvidljivi in se zaradi nenehnih spreminjajočih se zahtev odjemalcev v globalnem okolju čedalje hitreje spreminjajo. Podjetja so se tako že v preteklosti pričela podrobneje organizirati in so v procese vključevala pomagala za terminiranje proizvodnje posameznega izdelka. Danes so na trgu že zelo dodelani računalniško podprti programi, ki pa žal ne predstavljajo ustrezne rešitve v kompleksnih okoljih, kjer imamo opravka z masovni...

 20. Iskustvo osobne i obiteljske duhovnosti kod pripadnika karizmatskih zajednica »Dobri Pastir« i »Maranatha«

  OpenAIRE

  Dučkić, Anita; Kokorić, Slavica Blaženka

  2014-01-01

  Rad se bavi konceptom duhovnosti i njezinom ulogom u oblikovanju osobnog i obiteljskog života kod pripadnika karizmatskih zajednica »Dobri Pastir« i »Maranatha«. Uvodno su opisani procesi koji zahvaćaju postmoderna društva, a u nekim segmentima i hrvatsko tradicionalno moderno društvo (sekularizacija, revitalizacija religioznosti, duhovni pluralizam, pojava novih eklezijalnih pokreta). Definirani su pojmovi religioznosti i duhovnosti u širem i užem smislu, te je u kontekstu kršćanske duhovnos...

 1. Umjetnost spektakla kao druga realnost

  OpenAIRE

  Pavlović, Mileva; Manić, Ljiljana; Aleksić, Marija

  2013-01-01

  Geneza medija kao višesmislenog fenomena podrazumeva njegov preobražaj od prvobitne funkcije odašiljača poruke i informacija u aktivnog subjekta u procesu komunikacije i moćnog sredstva kritičkog mišljenja. Na tom putu, mediji su dostigli snagu vodoćeg faktora u oblikovanju kritičkog mišljenja recipijenta. U radu se analiziraju komunikacijski procesi u savremenom društvu otkrivajući dominantan osećaj pasivne zavisnosti o medijske sadržaje od strane recipijenta i aktivne uloge medija. Tokom to...

 2. El toro de la Virgen y la industria textil en Grazalema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GINÉS SERRAN PAGAN

  1979-01-01

  Full Text Available El Festival de Toros, dedicado a la Santa Virgen del Carmen, tiene lugar cada año en el pueblo de Grazalema, cerca de Cádiz. Desde hace tiempo, el pueblo se ha dividido en el barrio "alto" y el barrio "bajo", dominados por sus respectivas iglesias y cofradías. Durante la revolución industrial Grazalema floreció económicamente e implementó una desarrollada industria textil, la cual se integraba en una red de intercambio económico que incluía a Madrid, Barcelona y Cádiz. Hacia el cambio de siglo, este sistema se destruyó a causa de la disminución en la demanda de productos textiles. Se interpreta la Procesión del Toro como un símbolo de las relaciones entre el barrio "alto" y el barrio "bajo". El barrio "alto" estaba compuesto en su mayoría por trabajadores. En el apogeo de la industria textil, el toro era soltado únicamente el en barrio bajo. Ahora la procesión avanza por ambos barrios, y las rivalidades de otrora se han disuelto. Siendo un símbolo del poder y la fuerza del barrio "bajo", el toro ha perdido en la actualidad su significación en las relaciones sociales comunitarias.

 3. The multiscale expansions of difference equations in the small lattice spacing regime, and a vicinity and integrability test: I

  Science.gov (United States)

  Santini, Paolo Maria

  2010-01-01

  We propose an algorithmic procedure (i) to study the 'distance' between an integrable PDE and any discretization of it, in the small lattice spacing epsilon regime, and, at the same time, (ii) to test the (asymptotic) integrability properties of such discretization. This method should provide, in particular, useful and concrete information on how good is any numerical scheme used to integrate a given integrable PDE. The procedure, illustrated on a fairly general ten-parameter family of discretizations of the nonlinear Schrödinger equation, consists of the following three steps: (i) the construction of the continuous multiscale expansion of a generic solution of the discrete system at all orders in epsilon, following Degasperis et al (1997 Physica D 100 187-211) (ii) the application, to such an expansion, of the Degasperis-Procesi (DP) integrability test (Degasperis A and Procesi M 1999 Asymptotic integrability Symmetry and Perturbation Theory, SPT98, ed A Degasperis and G Gaeta (Singapore: World Scientific) pp 23-37 Degasperis A 2001 Multiscale expansion and integrability of dispersive wave equations Lectures given at the Euro Summer School: 'What is integrability?' (Isaac Newton Institute, Cambridge, UK, 13-24 August); Integrability (Lecture Notes in Physics vol 767) ed A Mikhailov (Berlin: Springer)), to test the asymptotic integrability properties of the discrete system and its 'distance' from its continuous limit; (iii) the use of the main output of the DP test to construct infinitely many approximate symmetries and constants of motion of the discrete system, through novel and simple formulas.

 4. Energy-preserving H1-Galerkin schemes for shallow water wave equations with peakon solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miyatake, Yuto; Matsuo, Takayasu

  2012-01-01

  New energy-preserving Galerkin schemes for the Camassa–Holm and the Degasperis–Procesi equations which model shallow water waves are presented. The schemes can be implemented only with cheap H 1 elements, which is expected to be sufficient to catch the characteristic peakon solutions. The keys of the derivation are the Hamiltonian structures of the equations and an L 2 -projection technique newly employed in the present Letter to mimic the Hamiltonian structures in a discrete setting, so that the desired energy-preserving property rightly follows. Numerical examples confirm the effectiveness of the schemes. -- Highlights: ► Numerical integration of the Camassa–Holm and Degasperis–Procesi equation. ► New energy-preserving Galerkin schemes for these equations are proposed. ► They can be implemented only with P1 elements. ► They well capture the characteristic peakon solutions over long time. ► The keys are the Hamiltonian structures and L 2 -projection technique.

 5. The multiscale expansions of difference equations in the small lattice spacing regime, and a vicinity and integrability test: I

  International Nuclear Information System (INIS)

  Santini, Paolo Maria

  2010-01-01

  We propose an algorithmic procedure (i) to study the 'distance' between an integrable PDE and any discretization of it, in the small lattice spacing ε regime, and, at the same time, (ii) to test the (asymptotic) integrability properties of such discretization. This method should provide, in particular, useful and concrete information on how good is any numerical scheme used to integrate a given integrable PDE. The procedure, illustrated on a fairly general ten-parameter family of discretizations of the nonlinear Schroedinger equation, consists of the following three steps: (i) the construction of the continuous multiscale expansion of a generic solution of the discrete system at all orders in ε, following Degasperis et al (1997 Physica D 100 187-211); (ii) the application, to such an expansion, of the Degasperis-Procesi (DP) integrability test (Degasperis A and Procesi M 1999 Asymptotic integrability Symmetry and Perturbation Theory, SPT98, ed A Degasperis and G Gaeta (Singapore: World Scientific) pp 23-37; Degasperis A 2001 Multiscale expansion and integrability of dispersive wave equations Lectures given at the Euro Summer School: 'What is integrability?' (Isaac Newton Institute, Cambridge, UK, 13-24 August); Integrability (Lecture Notes in Physics vol 767) ed A Mikhailov (Berlin: Springer)), to test the asymptotic integrability properties of the discrete system and its 'distance' from its continuous limit; (iii) the use of the main output of the DP test to construct infinitely many approximate symmetries and constants of motion of the discrete system, through novel and simple formulas.

 6. How 'dangerous’ are migrants’ bodies? Narratives about disease and public health and techniques of governance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojić-Mitrović Marta

  2017-01-01

  Full Text Available In this text I represent the narratives about migrants which are related to their bodies as potential/plausible carriers of diseases that could be spread to local population. The narratives are considered as special manifestations of the discourse of fear, though which migrants are being construed as a form of corporeal security threat. In particular, through the analysis of narratives about ebola and scabies, the potential to use the fear from disease as symbol and instrument of political power is indicated, when a disease ceases to be medical problem and becomes predominantly a social one. Fear from disease and measures undertaken to annul it are thus integrated into techniques of governance. [Project of the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development, Grant no. 177027: Multietnicitet, multikulturalnost, migracije - savremeni procesi

 7. Návrh řešení Business Intelligence

  OpenAIRE

  Drdla, Tomáš

  2016-01-01

  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence a zvážit jeho dopady na rozhodovací procesy, náklady na zavedení, celkový přínos pro firmu a dále vytvoření návrhu, který pomůže změnit nynější neuspokojivou situaci při práci s daty ve firmě JáNěkdo.CZ s.r.o. The aim of this thesis is to propose Business Intelligence solutions and consider its impact on decision-making, implementation costs, the overall contribution to the company and make a proposal that will help to change ...

 8. Historical basis of the Miracula of Saint Symeon in Stefan the First-Crowned’s life of Symeon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komatina Ivana

  2014-01-01

  Full Text Available The paper is devoted to the research of the so-called Catalog of Miracles in the Life of Saint Symeon by Stefan the First-Crowned. Because the miracles are divided in the Life into those in which Symeon-Nemanja is revealed as a Saint, and those in which his heir Stefan the First-Crowned conquers the enemies of the Serbian State with his help, the attention is paid on research of their historical basis and chronological frame, as well as their religious essence. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177029: Srednjovekovne srpske zemlje (13-15. vek: politički, privredni, društveni i pravni procesi

 9. Integrable peakon equations with cubic nonlinearity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hone, Andrew N W; Wang, J P

  2008-01-01

  We present a new integrable partial differential equation found by Vladimir Novikov. Like the Camassa-Holm and Degasperis-Procesi equations, this new equation admits peaked soliton (peakon) solutions, but it has nonlinear terms that are cubic, rather than quadratic. We give a matrix Lax pair for V Novikov's equation, and show how it is related by a reciprocal transformation to a negative flow in the Sawada-Kotera hierarchy. Infinitely many conserved quantities are found, as well as a bi-Hamiltonian structure. The latter is used to obtain the Hamiltonian form of the finite-dimensional system for the interaction of N peakons, and the two-body dynamics (N = 2) is explicitly integrated. Finally, all of this is compared with some analogous results for another cubic peakon equation derived by Zhijun Qiao. (fast track communication)

 10. Strategija marketing-miksa u obezbeđivanju kadrova saobraćajne službe vojske / The marketing mix strategy within army transportation service personnel providing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srđan Ljubojević

  2006-07-01

  Full Text Available Aktuelni reformski procesi u Vojsci Srbije prilika su za postavljanje novih principa, kada je u pitanju spoj marketinga i vojne organizacije. U ovom radu prikazan je mogući izgled instrumenata marketing-miksa u funkciji obezbeđivanja kadrovskih resursa saobraćajne službe Vojske Srbije, sa namerom da se definiše opšti izgled instrumenata u marketing-aktivnostima. / The presently relevant reform processes in the Military of Serbia are an opportunity for setting new principles when we are talking about marketing - military organization joint. In this work a possible look of marketing mix instruments is presented which purpose is to provide meaning resources of transportation service in the Military of Serbia, with intention to define a general look of the instruments in marketing activities.

 11. Najnovejše smeri razvoja urbane prenove v Budimpešti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gábor Csanádi

  2010-01-01

  Full Text Available V članku so orisani najnovejši družbeni procesi v središču Budimpešte, pri čemer se največ pozornosti posveča socialnemu trajnostnemu razvoju in gentrifikaciji, predstavljeni pa so tudi potencialni socialni konflikti na tem območju. Poleg tega so obravnavani najnovejše dogajanje na nepremičninskem trgu in območja gentrifikacije v središču mesta. V drugem delu so predstavljene smeri razvoja in mogoči dolgotrajni vplivi gradnje nepremičnin na preučevanem območju. Članek se konča z ugotovitvijo, da so lahko primeri gentrifikacije v središču Budimpešte opozorilni znak prihodnjega socialnega razseljevanja in socialne izključenosti.

 12. Resilience a edukacja. Rola fenomenu skutecznej adaptacji w osiągnięciach szkolnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Smulczyk

  2016-12-01

  Full Text Available W kontekście edukacyjnym resilience jest ujmowana jako zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu w nauce, mimo doświadczania przeciwności spowodowanych przez wrodzone cechy jednostki, warunki życiowe, czy doświadczenia. W artykule przedstawiono koncepcję resilience, uwzględniając etymologię nazwy, mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska, nurty badawcze oraz związki tej koncepcji z funkcjonowaniem szkolnym. Zaprezentowano argumenty, że academic resilience może być istotnym fenomenem dla wszystkich uczniów uczestniczących w procesie nauki.

 13. Technologie krzemieniarskie w świetle wybranych koncepcji psychologii społecznej – na przykładzie wczesnobrązowych narzędzi bifacjalnych z Małopolski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Wolski

  2015-02-01

  Full Text Available W niniejszym artykule zaawansowaną technologię krzemieniarską ukazano przez pryzmat definiowanych przezpsychologię społeczną zachowań konformistycznych, w szczególności specyficznych relacji nauczyciel–uczeń.Podkreślona została rola nauki w procesie wytwarzania narzędzi z dwustronną obróbką powierzchniową przezspołeczności zamieszkujące tereny Małopolski we wczesnej epoce brązu. Spojrzenie na krzemieniarstwo z perspektywynauk społecznych dało podstawę do zaproponowania koncepcji międzypokoleniowego przepływuwiedzy technologicznej w zakresie produkcji bifacjalnych płoszczy i sierpów.

 14. Technologie krzemieniarskie w świetle wybranych koncepcji psychologii społecznej – na przykładzie wczesnobrązowych narzędzi bifacjalnych z Małopolski

  OpenAIRE

  Damian Wolski

  2015-01-01

  W niniejszym artykule zaawansowaną technologię krzemieniarską ukazano przez pryzmat definiowanych przezpsychologię społeczną zachowań konformistycznych, w szczególności specyficznych relacji nauczyciel–uczeń.Podkreślona została rola nauki w procesie wytwarzania narzędzi z dwustronną obróbką powierzchniową przezspołeczności zamieszkujące tereny Małopolski we wczesnej epoce brązu. Spojrzenie na krzemieniarstwo z perspektywynauk społecznych dało podstawę do zaproponowania koncepcji międzypokolen...

 15. Endokrynny wpływ tkanki tłuszczowej na stan skóry

  OpenAIRE

  Jaśkiewicz, Jerzy; Goździalska, Anna; Lizak, Dorota

  2012-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Komórki tkanki tłuszczowej, adipocyty, różnicują się w okresie życia płodowego z pierwotnych fi broblastów. W adipocytach gromadzone są substraty energetyczne w postaci zestryfi - kowanych kwasów tłuszczowych. W komórkach tych zachodzą aktywne procesy syntezy kwasów tłuszczowych, a także reakcji elongacji i desaturacji lipidów. Dla stabilności energetycznej ustroju znaczący wpływ ma korelacja osi insulina–glukagon z aktywnością takich enzymów, jak...

 16. Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan

  2014-06-01

  Full Text Available Cílem tohoto článku je definovat problém nedostatečné kvality zavedení Business Case (BC v modelové organizaci. Druhotným cílem je definice BC ve vztahu k IT Governance. Na základě definic z předložených metodik (COBIT, ValueIT, RiskIT, PMBOK, PRINCE2, aj. aplikovaných na téma řízení investic a řízení financí v oblasti IT, jsou vybrány vhodné procesy a kontrolní body, které navedou k řešení předmětné oblasti a navrhnou se procedury řádného auditu této skutečnosti.

 17. Operational risk associated with the strategy implementation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radomska Joanna

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł opisuje tematykę wdrażania strategii oraz ryzyka operacyjnego, które towarzyszy temu etapowi procedury zarządzania strategicznego. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie zależności pomiędzy skutecznością implementacji strategii a aspektami ryzyka operacyjnego na które składają się procesy wewnętrzne, systemy, ludzie oraz otoczenie. Wskazuje to tym samym na rolę jaką odgrywa opisywany aspekt ryzyka w realizacji wyznaczonych koncepcji rozwojowych. Niezbędne wydaje się zatem uwzględnianie tych elementów w przebiegu procesu zarządzania strategicznego w celu osiągnięcia większej skuteczności prowadzonych prac implementacyjnych

 18. NEKOLIKO TEMELJNIH DILEMA EKOLOŠKE ETIKE

  OpenAIRE

  Kirn, Andrej

  1998-01-01

  Odnos prirode i društva je taj koji izravno odre|uje mogućnost uspostave ekološke etike. Odnos prema prirodi u sebi uvijek uključuje odnos prema ljudima i obratno. »Učinkovito« korištenje prirode uvijek otpočinje s podre|ivanjem čovjeka čovjeku. Suvremeni procesi tehnološke i ekološke globalizacije ne ukidaju taj povijesni odnos izme|u čovjeka i prirode, već je uzdižu na novu razinu i daju novi oblik. Postoje tri velike povijesne društvenoekološke preobrazbe: paleolitska, neolitska i industri...

 19. Ritualidad pública y procesos políticos en Chilpancingo. El caso del Paseo del Pendón

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esperanza Hernández Arciga

  2012-01-01

  Full Text Available El artículo muestra el proceso, visto como un drama social, a través del cual las autoridades intervinieron en la fiesta del barrio de San Mateo, y su posterior uso político. Así también, presenta el actual desarrollo de la procesión con que se anuncia el inicio de la Feria en Chilpancingo, denominado Paseo del Pendón, el cual es visto como un ritual público. Se analiza la participación de los actores políticos y los vecinos de los barrios tradicionales, a través del análisis de los espacios y los símbolos que los representan.

 20. Internet-veikala projekta pārvaldība

  OpenAIRE

  Moisejeva, Nataļja

  2007-01-01

  Maģistra darbā projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija tika pielāgota neliela projekta „Interneta veikals RigaShop” pārvaldībai. Izstrādājot darbu tika veikti vairāki uzdevumi: -apskatīta projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija: definīcijas, projekta pārvaldības konteksts, projekta pārvaldības zināšanu apgabali, projekta pārvaldības procesi un procesu grupas, -projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija pielāgota projekta „Interneta veikals RigaShop” pār...

 1. Purim: Transformation of the role of the holiday in the life of Belgrade Jewish community

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blagojević Gordana

  2016-01-01

  Full Text Available The focus of this research is on the function of the holiday Purim in the life of Belgrade Jewish community. In diachronic perspective we are looking at general and local characteristics of the holiday, and different levels of its celebration (private, public sphere. In the studied community this holiday has undergone a transformation from a religious to a secular feast followed by revitalization of its religious context. This paper analyzes the mechanisms of various levels of recovery and conceptualization of this holiday, on the institutionalized level and in the form of spontaneous personal initiatives. We are looking at different functions of this holiday in broad social context and their diachronic changes. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177027: Multietnicitet, multukulturalizam, migracije savremeni procesi

 2. Inhibition of glycoxidative modification of proteins by some substances of natural origin / Substancje Pochodzenia Naturalnego o Najsilniejszych Właściwościach Hamujących Proces Glikooksydacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzebyk Ewa

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Zaawansowane końcowe produkty glikacji (AGE i zaawansowane produkty utleniania białek (AOPP są głównymi produktami glikooksydacji u pacjentów z cukrzycą. Cel: Celem pracy było zidentyfikowanie substancji naturalnego pochodzenia o najsilniejszych właściwościach hamujących proces glikooksydacji spośród suplementów diety i leków dostępnych bez recepty na polskim rynku farmaceutycznym. Metody: Albumina wołowa (BSA, witamina C (VC, aminoguanidyna (A, kwercetyna (Q i zielona herbata (GT były badane in vitro podczas procesów glikacji, utleniania i glikooksydacji. Zmniejszenie stężenia AGE i AOPP w porównaniu z kontrolą dodatnią przyjęto jako marker efektywności zachodzących procesów. Wyniki: Tworzenie AGE było zredukowane w 72% przez VC i w co najmniej 43% przez pozostałe substancje w procesie glikacji. Stężenie AOPP było obniżone o 99% przez VC i w przynajmniej 40% przez pozostałe substancje badane w procesie utleniania. W przebiegu glikooksydacji tworzenie AGE/AOPP było obniżone odpowiednio w 61% przez Q w 97% przez A i przynajmniej o 49%/88% przez pozostałe substancje. Wnioski: Badane substancje wykazały zdolności hamujące glikację, utlenianie i glikooksydację białek w różnym stopniu w zależności od zastosowanego stężenia.

 3. Terapia indywidualna i rodzinna w pracy z dziećmi z lękiem nocnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Talarczyk

  2014-06-01

  Full Text Available W artykule została opisana terapia indywidualna i rodzinna, prowadzona w przypadku zgłaszanych przez rodziców zaburzeń snu u dzieci. Objawy dotyczyły dzieci w wieku 7–12 lat i polegały na trudnościach w zasypianiu bez fizycznej bliskości rodzica lub wybudzaniu się dziecka w nocy i odczuwaniu lęku oraz potrzeby bliskiej obecności rodzica. Prezentowany model psychoterapii został opracowany przez autorkę w oparciu o wieloletnią praktykę kliniczną. Terapia była prowadzona ambulatoryjnie: psychoterapia rodzinna w podejściu systemowym, natomiast terapia indywidualna dziecka – w podejściu behawioralno-poznawczym. Zarówno terapię indywidualną, jak i rodzinną prowadziła jedna terapeutka, co zgodnie z przyjętym założeniem, aby różne formy terapii realizowane były przez różnych terapeutów, może budzić kontrowersje. Autorka podaje powody uzasadniające prowadzenie psychoterapii dziecka i terapii rodzinnej przez jednego terapeutę, powołując się na wielopoziomowy integracyjny model terapii Larry’ego Feldmana. W wielopoziomowym modelu integracyjnym Feldman podkreśla, iż w problemach dziecięco-młodzieżowych szczególne znaczenie ma łączenie psychoterapii indywidualnej i terapii rodzinnej, zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, behawioralnych oraz interakcyjnych. Diagnostyczne rozmowy indywidualne wnoszą cenne informacje dotyczące obszarów intrapsychicznych, co umożliwia stawianie hipotez oraz ich weryfikowanie w procesie terapii indywidualnej. Natomiast konsultacyjno-diagnostyczne sesje rodzinne pozwalają na stawianie hipotez dotyczących relacji rodzinnych oraz ich udziału wrozwoju lub podtrzymywaniu problemów. Zdaniem autorki artykułu wpracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą szczególnie cenne jest zwracanie uwagi zarówno na procesy intrapsychiczne, jak i interpersonalne, gdyż są one w okresie rozwojowym ze sobą ściśle powiązane, są te

 4. El túmulo de la exposición «Fiesta y simulacro».

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosario Camacho Martínez

  2013-01-01

  Full Text Available Madera, cartón-piedra, telas, metal… Estos son algunos de los materiales perecederos con los que se construían las arquitecturas que se erigían en las fiestas barrocas para simular mármol, pórfido, jaspe, oro o plata. Al mismo tiempo es lógico y natural que muchos de los elementos de estas celebraciones fuesen efímeros: los ornatos, las carrozas, los arcos, los túmulos o los fuegos artificiales. En la exposición «Fiesta y simulacro», que se celebra en Málaga desde el 19 de septiembre al 31 de diciembre de 2007 en el Palacio Episcopal, se exhiben elementos que se han conservado porque, en general no fueron realizados «ex profeso» para la fiesta sino que contribuyeron al esplendor de esta. Y aunque la mayoría de las arquitecturas y decoraciones estaban pensadas para una existencia temporal y han perdurado a través de dibujos o grabados o las descripciones literarias de las Relaciones, en esta muestra se han rescatado dos piezas para dejar constancia de las que se hicieron en épocas pasadas. Una de ellas es la Tarasca, elemento representativo de la procesión del Corpus Christi que cambiaba su forma anualmente. Se exhibe en el patio del Palacio y se ha recreado la que formó parte de la procesión del Corpus de Granada de 1760. Representa un dragón con siete cabezas –que simbolizan los pecados capitales– gobernada y dominada por la imagen de la Fe sobre un castillo que la convierte en inexpugnable para imponerse sobre la bestia. Ha sido realizada por Manuel Jesús Chiappi Gázquez y Chapitel Conservación y Restauración, S.L. y esperamos que se use o se exponga públicamente, cuando termine el calendario expositivo.

 5. Ból w klatce piersiowej – podobne objawy, a różne rozpoznania i przebieg kliniczny – opisy przypadków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kaźmierczak-Dziuk

  2011-12-01

  Full Text Available Ból w klatce piersiowej jest najczęstszym objawem chorób układu krążenia, może być jednak spowodowany zaburzeniami ze strony innych układów i narządów. Ustalenie przyczyny bólu nie jest łatwe, niemniej jednak kluczowe w procesie diagnostycznym. W różnicowaniu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim choroby najczęściej występujące oraz te, które zagrażają bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjenta. Są to stany związane z niedokrwieniem mięśnia serca: niestabilna dławica piersiowa, zawał mięśnia serca. Podczas oceny chorego konieczne jest uwzględnienie przyczyn bólu w klatce piersiowej pochodzących z wnętrza klatki piersiowej (aorta, tętnica płucna, śródpiersie, przełyk, tchawica, oskrzela, opłucna, ze ściany klatki piersiowej (nerwy czuciowe, połączenia chrzęstno-kostne, kręgosłup, skóra, ze strony jamy brzusznej (żołądek, dwunastnica, trzustka, pęcherzyk żółciowy, a także dolegliwości o podłożu psychogennym. W procesie diagnostycznym należy brać pod uwagę charakter bólu, jego czas trwania, sytuacje prowokujące i zmniejszające ból, a także objawy towarzyszące. Do czasu zakończenia postępowania diagnostycznego chory z bólem w klatce piersiowej powinien być traktowany jak pacjent o istotnie podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym. Dokładnie przeprowadzona diagnostyka różnicowa pozwala na ustalenie prawidłowego rozpoznania i włączenie odpowiedniego leczenia. W pracy przedstawiono opisy pięciu przypadków klinicznych chorych z bólem w klatce piersiowej. Pomimo podobnych objawów u każdego z prezentowanych pacjentów ustalono inne rozpoznanie, a przebieg kliniczny był w każdym przypadku zupełnie odmienny.

 6. Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Borucińska–Bieńkowska

  2018-04-01

  Full Text Available Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, w ciągu ostatnich dekad, spowodowała wiele różnorodnych zjawisk, w tym także na płaszczyźnie rozwoju funkcjonalno-przestrzennego. Procesy rewaloryzacji, modernizacji, renowacji budynków mieszkalnych i obiektów budowlanych, a także rewitalizacji obszarów funkcjonalnych pełnią istotną rolę w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju miast oraz gmin. Przywracanie dawnych wartości estetycznych, kulturowych, a także materialnych obiektów oraz całych zespołów budynków, układów urbanistycznych i ruralistycznych wystąpiło w kraju, ze szczególną atencją, na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Procesy te odgrywają znaczącą rolę, nie tylko w przywracaniu świetności dawnych obiektów i założeń urbanistycznych, ale także w kształtowaniu świadomości lokalnych społeczności, dotyczącej wartości środowiska materialnego minionych lat, w tym również z lat 60 i 70 XX wieku. Artykuł porusza zagadnienia związane z procesem rewitalizacji mającymi wpływ na kształtowania równoważenie rozwoju terenów zurbanizowanych. Podkreślić należy, że dla ww. działań istotne jest wskazanie kierunków komunikacji społecznej oraz zakresu współodpowiedzialności za program rewitalizacji samorządów i lokalnych społeczności.

 7. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 8. Experimental Study and Response Surface Methodology for Investigation of FSP Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weglowski Marek Stanisław

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wpływ predkosci obrotowej i przesuwu narzedzia oraz siły docisku na moment obrotowy działajacy na narzedzia w procesie tarciowej modyfikacji z mieszaniem materiału (FSP. Do wyznaczenia zaleznosci pomiedzy momentem a predkosciami obrotowa i przesuwu oraz siła docisku wykorzystano metode powierzchni odpowiedzi. Wykorzystano modele liniowy i kwadratowy uwzgledniajace interakcje pomiedzy parametrami wejsciowymi. Lepsze dopasowanie zapewnił model kwadratowy. Wyniki badan wykazały, iz wzrost predkosci obrotowej narzedzia powoduje zmniejszenie momentu działajacego na narzedzie, natomiast wzrost predkosci przesuwu i siły docisku powoduje wzrost momentu. Badania były przeprowadzone na odlewniczym stopie aluminium AlSi9Mg. Badania metalograficzne ujawniły, ze zastosowanie procesu FSP powoduje rozdrobnienie ziarna oraz redukcje porowatosci w obszarze mieszania. Wyrazna segregacja Si i Fe w materiale rodzimym została wyeliminowana, a rozkład pierwiastków jest bardziej jednorodny.

 9. Pervaporative desulfurization of gasoline – separation of thiophene/n-heptane mixture / Perwaporacyjne odsiarczanie benzyny – separacja mieszanin tiofen/n-heptan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rychlewska Katarzyna

  2015-06-01

  Full Text Available W pracy zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia w perwaporacyjnym odsiarczaniu benzyny krakingowej. Przedstawiono kryteria wstępnego doboru materiału warstwy aktywnej membran. Omówiono ponadto wpływ typowych węglowodorów oraz związków siarkoorganicznych obecnych w benzynie krakingowej na selektywność i właściwości transportowe membran jak również wpływ parametrów procesowych (temperatury nadawy, ciśnienia po stronie permeatu oraz szybkości przepływu nadawy na efektywność procesu perwaporacyjnego odsiarczania. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania komercyjnych membran kompozytowych z warstwą aktywną wykonaną z poli(dimetylosiloksanu (PDMS w procesie perwaporacyjnego odsiarczania benzyny pochodzącej z fluidalnego krakingu katalitycznego (FCC. Określono wpływ stężenia organicznych związków siarki na efektywność ich usuwania z organicznych mieszanin tiofen/n-heptan metodą perwaporacji próżniowej.

 10. Problematika stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách

  OpenAIRE

  Lisá, Hana

  2011-01-01

  Předložená práce se zabývá stanovením tetracyklinů a sulfonamidů s trimethoprimem v odpadních vodách. Tetracykliny a sulfonamidy patří mezi široce používaná léčiva v humánní i veterinární medicíně. Jedná se o látky biologicky aktivní, které blokující biologické procesy v čistírnách odpadních vod a svou přítomností mohou negativně ovlivnit mikroorganismy v povrchových vodách. Bylo také prokázáno, že díky přítomnosti nízkých koncentrací těchto látek v životním prostředí si mohou mikroorganismy ...

 11. Posouzení účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody

  OpenAIRE

  Konečný, Jiří

  2016-01-01

  Diplomová práce se v první kapitole zabývá různými vodárenskými procesy, kterými je možno odstranit sloučeniny kovů a polokovů z vody. Podstatná část je věnována filtračním materiálům, mezi něž se řadí v celku nový filtrační materiál DMI-65. Filtračnímu materiálu DMI-65 je věnována obsáhlá kapitola, která podrobně popisuje vlastnosti, charakter a použití v praxi. Další kapitola práce popisuje průběh poloprovozní zkoušky materiálu DMI-65 na úpravně vody v Ivančicích. Na závěr je popsána labora...

 12. Marketingový mix Restaurace Na chalupě

  OpenAIRE

  Kubíková, Martina

  2013-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor marketingu a především marketingového mixu. Tedy na známé definice marketingu, marketingová prostředí a rozbor marketingového mixu, kde jsou zmapovány všechny jeho části (Produkt, Cena, Distribuce, Propagace, Fyzický důkaz, Lidé, Procesy). Z teoretických poznatků, které byly zjištěny v odborné literatuře, je vypracována praktická část. Zde je rozebrán marketingový mix Restaurace Na chalupě a zároveň tak i porovnání dvou provozovatelů, kteří se zde vystří...

 13. Návrh na snížení počtu neshod s využitím nástrojů kvality

  OpenAIRE

  Vondruška, Jiří

  2014-01-01

  Práce je zaměřena na snižování počtu neshod s využitím nástrojů kvality ve společnosti zabývající se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je návrh systému řízení neshod. Na základě analýzy současného způsobu řešení neshod jsou navrženy procesy evidence interních neshod a reklamací, na které navazuje systém vyhodnocování neshod. Návrh povede k systematickému přístupu při řešení neshod. The thesis is focused on reducing number of nonconformities using quality tools in the co...

 14. Tworzenie różnych reprezentacji przez dzieci podczas rozwiązywania problemu matematycznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Swoboda

  2017-03-01

  Full Text Available Matematyka w szerokim zakresie posługuje się zapisem symbolicznym, ale symbol matematyczny nie jest jedynym sposobem kodowania informacji. Zwłaszcza na etapie nauczania wczesnoszkolnego stosuje się różne sposoby reprezentowania pojęć i relacji matematycznych. Na ogół to nauczyciel decyduje o wyborze formy reprezentacji. Jednak w procesie rozwiązywania matematycznych problemów jest zaangażowany uczeń, a zastosowany sposób kodowania związków powinien wspierać jego pracę umysłową. W badaniu opisanym w tym artykule sprawdzono, w jaki sposób różne reprezentacje mogą wpłynąć na efekt pracy nad nietypowym zadaniem matematycznym. Zadanie było rozwiązywane przez uczniów 7–8-letnich w ramach kółka matematycznego. Wybrane do analizy przykłady wskazują na silny związek między wyborem reprezentacji, a końcowym wynikiem pracy ucznia.

 15. Presentation of spatio-temporal data in the context of information capacity and visual suggestiveness

  Science.gov (United States)

  Cybulski, Paweł

  2014-12-01

  The aim of this article is to present the concept of information capacity and visual suggestiveness as a map characteristic on the example of two maps of human migration. From this viewpoint the literature study has been performed. Proposed by the author the features of cartographic visualization are an attempt to establish cartographic pragmatics and find the way to increase effectiveness of dynamic maps with large information capacity. Among the works on cartographic pragmatics, muliaspectuality of spatio-temporal data the proposed solution has not been taken so far, and refers to the map design problematic. Celem rozważań było podsumowanie wiedzy dotyczącej projektowania dynamicznych opracowań przestrzennych oraz ich klasyfi kacja ze względu na ilość zmiennych grafi cznych oraz dynamicznych, które mogą zostać użyte w procesie geowizualizacji. Zróżnicowanie ilości zmiennych grafi cznych i dynamicznych w przestrzennych wizualizacjach autor proponuje nazywać pojemnością wizualną prezentacji. Autor stawia również hipotezę, że im większą pojemność wizualną stosujemy tym bardziej sugestywne musi być to przestawienie, aby efektywność przekazywania informacji była zachowana

 16. Podnikové komunikační a informační webové portály

  OpenAIRE

  Hrbatová, Gabriela

  2012-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a definicí požadavků pro implementaci vhodného komunikačního a informačního webového portálu pro podnik OR-NEXT spol. s r.o., který se zaměřuje na implementace informačních systémů QI a Lawson M3, systémovou integraci obecně a poskytování poimplementačních služeb. Portál zdokonalí komunikaci se zákazníky a zjednoduší a zrychlí podnikové procesy týkající se správy zákaznického portfolia a zákaznických požadavků. This diploma‘s thesis deals with the an...

 17. Rola histaminy w chorobach reumatycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław Rzodkiewicz

  2010-02-01

  Full Text Available Patogeneza chorób reumatycznych wciąż nie jest w pełni wyjaśniona.Delikatna równowaga pomiędzy cytokinami i mediatoramizapalenia odgrywa krytyczną rolę w regulowaniu toczącegosię procesu patologicznego. Histamina jest aminą biogennąmającą udział w patogenezie chorób reumatycznych zarówno wewczesnej fazie zapalenia, jak i w jego przejściu w fazę przewlekłą.Toczącemu się procesowi zapalnemu w chorobach reumatycznychtowarzyszy zwiększone stężenie histaminy w tkankachobjętych procesem zapalnym oraz we krwi. Ekspresja czterechtypów receptorów histaminowych w tkankach stawu wskazujena rolę histaminy w procesie destrukcji chrząstki stawowej.W niniejszej pracy przeglądowej przedyskutowano rolę histaminyw patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów, chorobyzwyrodnieniowej oraz osteoporozy.

 18. Etyka w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w podręcznikach i kształceniu w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest poznanie, jak środowisko naukowe rachunkowości wspiera zawód specjalisty ra- chunkowości zarządczej w uświadamianiu wysokich wymagań etycznych oczekiwanych od tego zawo- du. W artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące etyki w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w świetle badań i standardów międzynarodowych oraz wyniki i wnioski z badań treści pol- skich podręczników akademickich i programów kształcenia. Przeprowadzone badania pozwoliły pozy- tywnie zweryfikować postawioną hipotezę, mówiącą, że w procesie kształcenia akademickiego zagad- nienia etyki zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej nie są w ogóle lub w minimalnym zakresie objaśniane. Stanowi to wskazówkę do udoskonalenia programów kształcenia w badanym zakresie na uczelniach wyższych w Polsce.

 19. An inverse spectral problem related to the Geng-Xue two-component peakon equation

  CERN Document Server

  Lundmark, Hans

  2016-01-01

  The authors solve a spectral and an inverse spectral problem arising in the computation of peakon solutions to the two-component PDE derived by Geng and Xue as a generalization of the Novikov and Degasperisâe"Procesi equations. Like the spectral problems for those equations, this one is of a âeoediscrete cubic stringâe typeâe"a nonselfadjoint generalization of a classical inhomogeneous stringâe"but presents some interesting novel features: there are two Lax pairs, both of which contribute to the correct complete spectral data, and the solution to the inverse problem can be expressed using quantities related to Cauchy biorthogonal polynomials with two different spectral measures. The latter extends the range of previous applications of Cauchy biorthogonal polynomials to peakons, which featured either two identical, or two closely related, measures. The method used to solve the spectral problem hinges on the hidden presence of oscillatory kernels of Gantmacherâe"Krein type, implying that the spectrum of...

 20. Mobbing w miejscu pracy a regulacyjna rola strategii wpływu społecznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malgorzata Gamian-Wilk

  2017-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi przegląd teoretyczny, dotyczący problematyki mobbinguw miejscu pracy z perspektywy przejawów wpływu społecznego. Porównanonegatywne działania, charakterystyczne dla mobbingu, do procesu manipulacji orazdo taktyk wpływu społecznego, pojawiających się w miejscu pracy. Przedstawionoźródła i czynniki ryzyka rozwoju mobbingu, które mogą ułatwiać lub dawać przyzwoleniena  stosowanie taktyk manipulacji. Wykazano, że  w  procesie mobbingu występują takie strategie wpływu społecznego, jak manipulacja w języku i procesiekomunikacji, ostracyzm czy też plotka. Dyskusji poddano regulacyjną rolę negatywnychsposobów oddziaływania i strategii wpływu dla funkcjonowania i przetrwaniagrupy i organizacji, co przyczyniać się może do utrwalania się rozwoju mobbingu.

 1. Optimalizace organizační struktury

  OpenAIRE

  Marquardt, Petr

  2010-01-01

  Cílem této diplomové práce „Optimalizace organizační struktury“ je analýza organizačního uspořádání společnosti Bosch Rexroth, s. r. o. zaměřená na soulad organizační struktury s firemními procesy a strategickým zaměřením a návrh nové optimální organizační struktury na základě literární analýzy zásad pro vytváření optimálních organizačních struktur. The aim of this diploma thesis “Optimalization of organization structure” is the analysis of the current organization form of the company Bosc...

 2. Globalizācijas procesu ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju

  OpenAIRE

  Krastiņa, Elīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Globalizācijas ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju”. Tā mērķis ir aplūkot globālo sociālo tīklu facebook.com kā globalizācijas izpausmju piemēru un izpētīt tā lietotāju motivāciju - vai un cik lielā mērā to ietekmē globalizācijas procesi un to izraisītās blakusparādības. Darba ietvaros apskatītas vairākas pieejas globalizācijas jēdziena skaidrojumam, kā arī apskatītas globalizācijas ietekmes un sekas – kultūras globalizācija, kosmopolītisms u. c...

 3. Dwucyfrowe kodowanie zadań z matematyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Sułowska

  2012-09-01

  Full Text Available Różne stosowane na świecie sposoby oceniania zadań na egzaminach końcowych dają informacje o osiągnięciach uczniów, pozwalają porównywać wyniki szkół, nie pozwalają jednak na formułowanie wniosków o koniecznych modyfikacjach metod nauczania. Istnieją jednak metody oceniania zadań, które pozwalają nie tylko opisać osiągnięcia i niepowodzenia uczniów, ale także umożliwiają ocenę przyczyn tych niepowodzeń. Jedną z takich metod oceniania zadań otwartych rozbudowanej odpowiedzi jest kodowanie dwucyfrowe (double-digit coding. Stosowana jest ona w niektórych międzynarodowych badaniach edukacyjnych. W artykule przedstawiamy pierwsze Polskie doświadczenia związane z zastosowaniem tej metody: zadanie z matematyki oraz klucz kodowy, na podstawie którego odbywało się jego ocenianie. Przedstawiamy również doświadczenia zdobyte podczas przygotowywania klucza kodowego i podczas jego zastosowania w procesie oceniania oraz płynące stąd wnioski.

 4. Wpływ zmęczenia cieplnego żeliwa GJS(Ni1,5MoCu -bazowego do wytwarzania ADI - na strukturę i wytrzymałość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Wróbel

  2010-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczenia cieplnego żeliwa sferoidalnego GJS Ni1,5MoCu, bazowego przy wytwarzaniu ADI.Określono wpływ maksymalnej temperatury cyklu (Tmax na odporność na zmęczenie cieplne wyznaczane metodą L.F. Coffina. W pracyopisano przemiany struktury powodowane procesem zmęczenia cieplnego. Również w tym niskostopowym żeliwie obserwuje sięzjawisko ferrytyzacji osnowy i spadku wytrzymałości Rm w procesie narastania liczby cykli cieplno-naprężeniowych. Żeliwo w końcowejfazie zmęczenia zachowuje jedynie około 60% początkowej wytrzymałości Rm, a struktura wyjściowa czysto perlityczna ulega pełnejferrytyzacji. Dodatki stopowe podnoszą znacząco wytrzymałość na zmęczenie cieplne, jednak nie stabilizują struktury przy jej cyklicznym nagrzewaniu.

 5. Pilsētas sarukšanas ietekme uz Rīgas vēsturiskā centra vidi

  OpenAIRE

  Ķivule, Astra

  2013-01-01

  Pasaulē katru gadu ievērojami pieaug pilsētās un mazpilsētās dzīvojošo cilvēku skaits. Vienlaikus Eiropa piedzīvo rūkošo pilsētu fenomenu, ko veicina zemā dzimstība un suburbanizācijas procesi. Pie rūkošām pilsētām pieskaitāma arī Rīga, kas pēdējo 20 gadu laikā ir zaudējusi vairāk nekā 20% iedzīvotāju. Šis process atspoguļojas Rīgas vēsturiskā centra vidē, jo īpaši lielajā neapdzīvoto ēku īpatsvarā. Maģistra darbā apzināts neizmantoto ēku skaits Rīgas vēsturiskajā centrā. Neizmantotās ēkas da...

 6. Studium vlastností cementových betonů při působení vysokých teplot

  OpenAIRE

  Žák, Michal

  2016-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na chování cementových betonů při působení vysokých teplot. V teoretické části byly popsány procesy, které probíhají v betonu při teplotním zatížení a vliv tohoto zatížení na mechanické a fyzikální vlastnosti betonu. Popsány byly doporučení pro zkoušení fyzikálních a mechanických vlastností podle RILEM TC. V experimentální části byly vyrobeny receptury s kamenivem moravská droba, s amfibolitickým kamenivem a s přídavkem polypropylenových vláken nebo celulózových vl...

 7. „Biblioteka ucząca się” – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Grabowska

  2012-01-01

  Full Text Available Zmieniające się, dynamiczne i wymagające otoczenie współczesnej biblioteki naukowej wywiera nacisk na procesy innowacyjne związane ze zmianami modelu zarządzania. Tematem artykułu są zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej przeprowadzone w związku z fuzją poszczególnych jednostek bibliotecznych. W artykule opisano przeobrażenia na poziomie struktury organizacyjnej, polityki gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście koncepcji organizacji uczącej się, która potrafi funkcjonować w niestabilnym otoczeniu, dostosowuje się do zmian, ale także poszukuje alternatywy zapewniającej ciągłość i rozwój organizacji.

 8. Komórki Th17 w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Paradowska-Gorycka

  2010-10-01

  Full Text Available Dzikie komórki CD4+, stymulowane przez komórki prezentująceantygen (APCs i szereg cytokin, ulegają aktywacji i różnicowaniudo wielu subpopulacji limfocytów pomocniczych (Th odgrywającychgłówną rolę w modulowaniu odpowiedzi układu immunologicznego.Komórki Th1 i Th2 uczestniczą w regulacji odpowiedzikomórkowej i humoralnej, komórki Th17 zostały zaś zidentyfikowanejako subpopulacja komórek Th regulujących procesy zapalnepoprzez produkcję odrębnych cytokin, takich jak IL-17. Głównącechą tej subpopulacji komórek jest udział w odpowiedzi skierowanejprzeciwko drobnoustrojom oraz w patogenezie choróbautoimmunologicznych i alergicznych. Znaczenie komórek Th17oraz IL-17 w regulacji poszczególnych etapów procesu zapalnegotoczącego się w reumatoidalnym stawie nadal nie jest w pełnipoznane i stanowi ostatnio cel wielu badań. W prezentowanej pracyomówiono najnowsze doniesienia dotyczące fenotypu, różnicowaniaoraz najważniejszych funkcji biologicznych ludzkich komórekTh17, a także przedstawiono ich rolę w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów.

 9. Modelování námoku surových kůží

  OpenAIRE

  Kolomazník, Karel; Janáčová, Dagmar; Prokopová, Zdenka

  2005-01-01

  Surová kůže je surovina pro výrobu přírodních usní. V práci byly stanoveny matematické platné pro prací procesy v koželužství. Navržené modely byly využity při optimalizaci první "mokré" koželužské operace - námoku surových kůží v koželužské výrobě, která se vyznačuje velkou spotřebou užitkové vody a chemikálií. Pro stanovení cílové funkce bylo zvoleno ekonomické hledisko, tj. nákladová funkce. Na základě těchto modelů byl navržen algoritmus řízení první fáze námoku tj. praní před námokem a n...

 10. A two-component generalization of the reduced Ostrovsky equation and its integrable semi-discrete analogue

  International Nuclear Information System (INIS)

  Feng, Bao-Feng; Maruno, Ken-ichi; Ohta, Yasuhiro

  2017-01-01

  In the present paper, we propose a two-component generalization of the reduced Ostrovsky (Vakhnenko) equation, whose differential form can be viewed as the short-wave limit of a two-component Degasperis–Procesi (DP) equation. They are integrable due to the existence of Lax pairs. Moreover, we have shown that the two-component reduced Ostrovsky equation can be reduced from an extended BKP hierarchy with negative flow through a pseudo 3-reduction and a hodograph (reciprocal) transform. As a by-product, its bilinear form and N -soliton solution in terms of pfaffians are presented. One- and two-soliton solutions are provided and analyzed. In the second part of the paper, we start with a modified BKP hierarchy, which is a Bäcklund transformation of the above extended BKP hierarchy, an integrable semi-discrete analogue of the two-component reduced Ostrovsky equation is constructed by defining an appropriate discrete hodograph transform and dependent variable transformations. In particular, the backward difference form of above semi-discrete two-component reduced Ostrovsky equation gives rise to the integrable semi-discretization of the short wave limit of a two-component DP equation. Their N -soliton solutions in terms of pffafians are also provided. (paper)

 11. Stanowisko badawcze do oceny efektów utwardzania mas ze szkłem wodnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Stachowicz

  2012-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania nowego stanowiska badawczego do oceny, na podstawie końcowejzawartości wody, finalnego efektu utwardzania wybranymi metodami mas ze szkłem wodnym. Badania wykonano na innowacyjnym,mobilnym stanowisku mikrofalowej linii szczelinowej wykorzystującej zjawisko występowania fali stojącej w falowodzie. Badaniompoddano pięć mas sporządzonych z dostępnymi w handlu gatunkami szkła wodnego, które utwardzano trzema, wybranymi metodami:mikrofalową, klasyczną oraz w procesie CO2. Wykazano, na przykładzie mas ze szkłem wodnym, że prezentowane, mobilne stanowiskopomiarowe może, na podstawie określenia końcowej zawartości wody, służyć z powodzeniem do oceny ostatecznego efektu utwardzaniamas formierskich i rdzeniowych.

 12. Mācību video materiālu izstrāde tēmas „Elektrība” apguvei vidusskolas fizikā

  OpenAIRE

  Kravis, Kārlis

  2013-01-01

  Diplomdarbā „Mācību video materiālu izstrāde tēmas „Elektrība” apguvei vidusskolas fizikā” ir izveidoti, aprobēti un ekspertu izvērtēti 15 mācību video. Tēma „Elektrība”, it īpaši elektrostatikas jautājumi, ir abstrakti skolēna izpratnei, jo fizikālie procesi notiek mikropasaules līmenī. Līdz ar sabiedrības pieprasījumu par mācību materiālu digitalizāciju un esošo materiālu piedāvājumu ir aktualizējies jautājums, kā kvalitatīvus digitālos materiālus izmantot mācību procesā skolēnu zināšanu un...

 13. Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze = The benefits of regular physical activity for the elderly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  U. Kaźmierczak

  2015-01-01

  3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: regularna aktywność fizyczna, osoby starsze.   Keywords: regular physical activity, elderly.   Abstrakt W państwach rozwiniętych i rozwijających się coraz większą grupę społeczeństw stanowią seniorzy. Świadomość problemu spowodowała podjęcie powszechnej dyskusji ekspertów i praktyków z dziedzin medycznych na temat konieczności działań niezbędnych dla zapewnienia społeczeństwom pomyślnej starości. Od dawna wskazuje się, że brak aktywności ruchowej jest dla zdrowia niebezpieczny. Starzeniu się układu sercowo-naczyniowego towarzyszy dużo niekorzystnych zmian strukturalnych, czynnościowych i biochemicznych. Za typowe dla tego okresu zmiany uważa się osłabienie możliwości relaksacji włókien mięśniowych, co może być przyczyną rozkurczowej niewydolności serca. Trening zdrowotny – jest rodzajem aktywności fizycznej wykonywanej z powodów medycznych. Celem jest uzyskanie efektów fizycznych oraz psychicznych przeciwdziałających zmniejszaniu się zdolności adaptacyjnych organizmu. Eksperci przekonują osoby starsze o korzyściach płynących z aktywnego fizycznie stylu życia. Bogate piśmiennictwo poruszające tematykę medycznych aspektów procesu starzenia, mówi o niezaprzeczalnym znaczeniu ruchu dla toczących się w ludzkim ciele procesów inwolucyjnych. Aktywność fizyczna odpowiednio dozowana jest w stanie wyraźnie zmniejszyć negatywny wpływ tych zmian i jak najdłużej pozwolić utrzymać zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Zauważono, że systematycznie dozowany wysiłek fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób np. cukrzycy, miażdżycy, choroby niedokrwiennej serca. Liczne badania naukowe i bogate piśmiennictwo gerontologiczne przedstawiają najnowsze doniesienia specjalistów o tym, jak należy prawidłowo przygotować i prowadzić trening fizyczny z osobami starszymi

 14. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 15. Choroba Alzheimera – rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce choroby = Alzheimer's disease - the role of immunohistochemistry in the diagnosis of disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Cichacz-Kwiatkowska

  2016-02-01

  Authors’ Contribution: A Study Design B Data Collection C Statistical Analysis D Manuscript Preparation E Funds Collection   Słowa kluczowe: badania immunohistochemiczne, choroba Alzheimera, wewnątrzkomórkowe zwyrodnienia włókienkowe typu Alzheimera, białkowe prekursor amyloidu.   Key words: immunohistochemistry, Alzheimer's disease, neurofibrillary tangles, amyloid precursor protein.   Glosariusz: Choroba Alzheimera – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, po raz pierwszy opisana w 1906 przez Alois Alzheimer [1]   Glossary:  Alzheimer's disease (AD, also known as Alzheimer disease, the most common form of dementia, progressive neurodegenerative disease, first described by Alois Alzheimer in 1906 [1]   Streszczenie Choroba Alzheimera jest przewlekłą i postępującą chorobą neurodegeneracyjną, będącą zarazem najczęstszą przyczyną zespołu otępiennego. Skutki tej choroby dotykają zarówno samego pacjenta i jego otoczenie, przybierając wymiar zarówno społeczny jak i ekonomiczny. Częstość występowania otępienia towarzyszącego chorobie Alzheimera podwaja się co 4,5 roku u osób po 65. roku życia. U podłoża tego schorzenia leży zróżnicowana grupa zaburzeń związanych ze starzeniem się organizmu oraz interakcjami genetycznymi i środowiskowymi. Procesy neurodegeneracyjne obserwowane w przebiegu choroby Alzheimera prowadzą do upośledzenia morfologicznego i fizjologicznego neuronów oraz w konsekwencji ich śmierci. Doprowadza to bezpośrednio do upośledzenia kontroli poznawczej. W zmienionej patologicznie tkance nerwowej chorych stwierdzono obecność nieprawidłowych struktur, takich jak blaszki amyloidowe i zwyrodnienia włókienkowe (splątki neurofibrylarne. Sformułowano wiele hipotez starających się wyjaśnić procesy prowadzące do neurodegeneracji, najczęściej wymieniana jest teoria kaskady amyloidowej. Metody immunohistochemiczne pozwalają na wykrycie

 16. Astma w badaniach spirometrycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2010-06-01

  Full Text Available Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli". Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna". Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników spirometrycznych. Do podstawowych wskaźników stosowanych do właściwej interpretacji czynności płuc należą: FVC, FEV! i stosunek FEN^ do FVC. Stopień ciężkości zaburzeń wentylacji opiera się na ocenie wartości odsetka FEV! w stosunku do wartości należnej. Charakterystyczną cechą astmy jest zmienność objawów klinicznych i wskaźników spirometrycznych. Najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym obturację jest FEV1/FVC. Typowe wskaźniki spirometryczne to: prawidłowa FVC, obniżone FEV! i FEV1/FVC. Czasami FVC i FEV! są jednocześnie obniżone, a FEV1/FVC pozostaje w normie lub prawie w normie. Częścią badań funkcji płuc jest test odwracalności obturacji. Wzrost FEV! i/lub FVC >12% w stosunku do wartości wyjściowej i >200 ml stanowi dodatnią odpowiedź bronchodylatacyjną. Celem tego testu jest określenie, czy czynność płuc może poprawić się po wziewaniu 400 ^g salbutamolu lub po 2-8-tygodniowym leczeniu wziewnymi glikokortykosteroidami. Wskaźniki spirometryczne pozwalają ocenić ciężkość choroby i możliwość interwencji terapeutycznej. W celu diagnozowania astmy i oceny leczenia należy również dokonywać pomiaru nadreaktywności oskrzeli dróg oddechowych. Nadreaktywność oskrzeli jest bardzo czułym, lecz nieswoistym narzędziem dla celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu wziewnego z metacholiną pozwala wykluczyć astmę, dodatni wynik testu potwierdza rozpoznanie astmy w w

 17.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BARTOSZEWICZ

  2015-03-01

  Full Text Available  Od Zespołu Redakcyjnego – Editorial .......................................................................................................... 7 Anna Bartoszewicz – Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach – Implementation of Quality Assurance and Improvement Program by internal audit teams on selected examples ................................................................ 9 Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka – Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań – Capital structure of companies in the light of research results ..................... 29 Magda Chraścina – Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo- -wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Determinants of creating provisions and their effect on the balance sheet and income statement on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange .................................................................................................. 53 Małgorzata Garstka – Dobry obyczaj jako norma kształtująca zachowanie księgowych – Good practice as a norm shaping the behavior of accountants ...................... 73 Przemysław Kabalski, Joanna Szwajcar – Feminizacja studiów w zakresie rachunkowości w Polsce – przyczyny i skutki – Feminization of accounting studies in Poland – causes and consequences .. 85 Anna Kasperowicz – Znaki i kody rachunkowości w procesie komunikacji – Accounting signs and codes in the communication process .......................... 107 Marcin Kędzior – Dobrowolne stosowanie MSSF przez spółki giełdowe w wybranych krajach Europy Zachodniej – Voluntary adoption of IFRS by listed companies in selected Western European countries ................................................................................................. 123 Ewelina Zarzycka

 18. Applying the coagulation and reverse osmosis for water recovery from evaporative water

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Magdalena M.

  2014-12-01

  Full Text Available Zastosowanie koagulacji i odwróconej osmozy do odzysku wody z wód wyparnych. Wody wyparne z zatężania gęstwy drożdżowej stanowią potencjalny surowiec do odzysku wody. Charakteryzują się niskim odczynem (pH 4.6-6.3, podwyższoną mętnością (3.65-13.7 NTU i dużą zawartością ogólnego węgla organicznego (356-754 mg/L. Badano ich oczyszczanie w procesie koagulacji objętościowej, stosując NaOH oraz koagulant PIX 111. Obniżono mętność wody do wartości poniżej 1 NTU, jednak koagulacja nie pozwalała na usunięcie związków organicznych. Koagulacja przebiegała efektywnie w 20 i 40°C. Oczyszczanie wstępne nadawy do RO obejmowało alkalizację, koagulację, sedymentację i filtrację dokładną (wariant I oraz filtrację dokładną (wariant II jako blank. W wariancie I otrzymano nadawę o lepszych właściwościach. Filtracja membranowa pozwoliła na skuteczne odsolenie wód wyparnych, uzyskano 98 i 73% retencję przewodności w zależności od sposobu przygotowania nadawy. Związki organiczne były usuwane z mniejszą efektywnością, odpowiednio 94 i 84%.

 19. Prostor, razmerja in razmere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borut Loparnik

  2003-12-01

  Full Text Available Evropskost in globalnost nista estetsko oz. umetnostno definirana pojma. Še manj sta, če sprejmemo trenutno časnikarsko  rabo, nova. Prostor glasbe in zato muzikologije sicer ni zunaj trenutnega ali splošnega, vendar je drugačen, predvsem tesno povezan s historičnim (in nacionalnim. Antihistorizem globalnega "napredka", ki izloča individualno v imenu "dojemljivosti" (uniformnosti po vzoru tržnega povprečja, je torej nasproten vsebini umetniškega. Še zlasti umetnosti "nezgodovinskih" narodov, katerih glasba in ugotovitve o njej že dosihmal niso zanimale "sveta". Kot nacionalna veda je muzikologija dolžna upoštevati mere vsakokratne družbe in zakonitosti svojega okolja. Vedeti mora, kakšen delež ima v kulturni zavesti naroda sama in kakšnega njen predmet. Gre za vlogo umetniške glasbe, razmerja med praktičnimi glasbeniki in "teoretiki", za znanstveni solipsizem, relevantne teme raziskovanja, za organon in kvaliteto njenega dela. Hkrati mora upoštevati, da se območje neodgovorjenih vprašanj s slehernim pojasnjevanjem preteklega in sočasnega (kajpak tudi evropskega in globalnega naglo širi. Vezati vse to na skupni imenovalec združevalnih, bolj ko ne futurističnih imaginacij, je sicer oportuni politikum, nikakor pa nazor ali celo orodje znanosti, ki se oblikuje iz umevanja zgodovine. Procesi integracije so zgolj stalna okoliščina umetnostnega dogajanja, ne njegov program. So prvina in ne sinonim glasbenega prostora, razmerij in razmer.

 20. Application of Ozonation to Intensify Nitrification and Denitrification Processes/ Využití Ozonizace K Intenzifikaci Nitrifikačních A Denitrifikačních Procesů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drozdová Martina

  2014-10-01

  Full Text Available Dusík a fosfor patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Významným zdrojem organických i anorganických sloučenin dusíku ve vodách jsou splaškové odpadní vody a průmyslové odpadní vody z výroby dusíkatých látek. V povrchové vodě se většina amoniaku nachází ve formě amonných kationtů, NH4+. Tohoto poznatku lze využít v procesu čištění odpadních vod. Článek je zaměřen na možné využití procesu ozonizace při úpravě a čištění vod znečištěných nadměrným množstvím organických látek obsahujících zejména dusík dusíkatých látek a jeho následné aplikaci v kombinaci s jinými oxidačními procesy (AOP.

 1. Model podataka Hrvatskog topografsko informacijskog sustava CROTIS 2.0

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Landek

  2014-06-01

  Full Text Available U članku je opisan razvoj modela podataka u Republici Hrvatskoj te detaljno izmijenjeni model podataka CROTIS 2.0. Za usporedbu je dan prikaz modela podataka iz dviju europskih zemalja. Uzeti su primjeri Danske i Nizozemske s obzirom na to da obje imaju temeljne topografske baze u mjerilu 1:10 000, a površinom su slične Republici Hrvatskoj. Pretpostavlja se da površina države utječe na cikluse i vrijeme potrebno za prikupljanje i obradu podataka, pa je namjera bila izložiti kako su ti modeli i procesi organizirani u europskim državama koje raspolažu sa sličnim količinama podataka. TOP10DK je vektorska topografska baza koja je iz baze za proizvodnju topografskih karata prerasla u izvornik za druge prostorne registre u Danskoj. Drugi primjer je Nizozemski TOP10NL s posebnim osvrtom na njegovu dostupnost široj javnosti putem web portala. U Hrvatskoj se model podataka CROTIS razvija od 1997. godine, od 2000. je u službenoj upotrebi, a od tada se kontinuirano nadograđuje i poboljšava prateći tehnološki napredak i, u posljednje vrijeme, zahtjeve koje postavlja Europska unija. Opisane su i komponente interoperabilnosti Generičkog konceptualnog modela (GCM INSPIRE-a, budući da je ispunjavanjem tih zahtjeva bilo koji skup podataka moguće uskladiti s INSPIRE-om.

 2. Niedokrwistość chorób przewlekłych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Fryc

  2010-12-01

  Full Text Available Niedokrwistość chorób przewlekłych stanowi jedno z najczęstszychzaburzeń hematologicznych obserwowanych u pacjentówz reumatoidalnym zapaleniem stawów. Stwierdza się ją takżew wielu innych procesach chorobowych, takich jak: nowotwory,choroby zakaźne i zapalne, niewydolność serca czy cukrzyca. Patogenezatego schorzenia nie jest jednak jeszcze w pełni poznana.W procesie rozwoju choroby rolę odgrywają mediatory stanuzapalnego, takie jak czynnik martwicy nowotworów α, interleukiny(IL-1, IL-6 i IL-10. Hepcydyna jest jednym z kluczowych białekw patogenezie niedokrwistości chorób przewlekłych, ponieważhamuje absorpcję żelaza oraz jego uwalnianie z makrofagów.W artykule przedstawiono patogenezę niedokrwistości choróbprzewlekłych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.Celem pracy jest także podsumowanie wyników ostatnio prowadzonychbadań dotyczących roli hamowania IL-6 u pacjentówz niedokrwistością chorób przewlekłych w przebiegu reumatoidalnegozapalenia stawów. Wykazano, że blokowanie receptora dlaIL-6 z użyciem tocilizumabu prowadzi do zwiększenia stężeniahemoglobiny w porównaniu z grupą otrzymującą placebo.

 3. Dietoterapia doustna u pacjentów z anoreksją

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Dutkiewicz

  2016-06-01

  Full Text Available Anorexia nervosa jest polietiologicznym specyficznym zaburzeniem odżywiania, którego objawy i powikłania mają charakter psychologiczny, społeczny i somatyczny. W leczeniu, obok psychoterapii i ewentualnej farmakoterapii, ważną rolę odgrywa prowadzona równolegle terapia żywieniowa. Zdaniem autorytetów w dziedzinie leczenia zaburzeń odżywiania w skład interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego powinien wchodzić wykwalifikowany dietetyk, odpowiedzialny za zaplanowanie, przeprowadzenie i kontrolowanie leczenia żywieniowego oraz reedukacji żywieniowej pacjentów i członków ich rodzin. Przebieg dietoterapii w omawianej jednostce chorobowej jest fazowy i zindywidualizowany, zmienia się wraz z poprawą stanu somatycznego i psychicznego osoby chorej. Prowadzenie dietoterapii wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak aktualny stan kliniczny pacjenta, jego preferencje i postawy żywieniowe oraz – niezwykle istotna w anoreksji – motywacja chorego do współpracy w procesie terapeutycznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli i zadań leczenia żywieniowego w jadłowstręcie psychicznym, a także rozmiaru potencjalnych korzyści wynikających z wprowadzenia rzetelnej terapii żywieniowej. W pracy scharakteryzowano dietoterapię z uwzględnieniem etapu planowania diety doustnej, jak również zmian branych pod uwagę podczas przygotowywania jadłospisów na kolejnych etapach leczenia. Podano praktyczne wskazówki dla osób prowadzących dietoterapię, mogące usprawnić leczenie.

 4. Przemiany stylu edukacyjnego klasy ludowej w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław Sadura

  2015-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie gimnazjum – jednego z elementów zmiany systemu edukacyjnego, dostosowującej go do ogólnych parametrów postfordowskiego kapitalizmu – wpłynęło na styl edukacyjny klasy ludowej w Polsce. Zmiany zachodzące w systemie od reformy w 1999 r., dotyczące ekonomizacji edukacji, parametryzacji i kwantyfikacji wyników edukacyjnych oraz wprowadzenia elementów gry rynkowej do zarządzania i finansowania szkół publicznych, przypominają procesy zachodzące od lat 80. XX w. w krajach zachodnich. Ich wpływ na styl życia klasy ludowej w Polsce wywołuje konsekwencje wynikające z lokalnej specyfiki. Artykuł opiera się na analizie 120 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w latach 2013–2014 z robotnikami, rolnikami i pracownikami fizycznymi w czterech regonach Polski oraz 60 wywiadów z przedstawicielami klasy średniej i wyższej z województwa warmińsko-mazurskiego. Wykazano, że charakterystyka poddanego prawom rynkowym systemu edukacyjnego jest najlepiej dostosowana do kultury klasy średniej, w związku z czym dzieci z rodzin o niższej pozycji społecznej mogą mieć trudności z funkcjonowaniem w takim systemie. Ustalenie to staje się podstawą do formułowania nowych propozycji teoretycznych i badawczych w obszarze badań edukacyjnych.

 5. Wstęp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Tandecki

  2013-12-01

  Full Text Available W roku 2013 Książnica Kopernikańska obchodzi 90-lecie swojego istnienia. Z tej okazji redakcja czasopisma „Folia Toruniensia” zdecydowała się poświęcić cały tom szacownej Jubilatce.W specjalnym wydaniu czasopisma Czytelnik może zapoznać się ze szczególnie cennymi zbiorami przechowywanymi w Książnicy. Autorzy tekstów opisali nieznaną badaczom księgę z biblioteki króla Zygmunta Augusta, książki z kolekcji pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta, liczne druki elbląskie, starodruki z dawnej biblioteki w Stargardzie Szczecińskim, a także niemieckie roczniki oficerskie i grudziądzkie afisze teatralne. Dzięki nim dowiadujemy się o bogactwie i różnorodności zbiorów Książnicy, jak również o interesującym procesie tworzenia przez bibliotekę księgozbioru.Książnica Kopernikańska, najstarsza na Pomorzu polska biblioteka naukowa, przechowująca wspaniałe kolekcje historyczne, jest zarazem biblioteką nowoczesną. Dowodem jest chociażby tekst dotyczący udziału biblioteki w tworzeniu bibliografii narodowej, potężnej bazy danych, stanowiącej podstawowe źródło informacji o polskim rynku wydawnictw.

 6. Aktualne poglądy na znaczenie neutrofilów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wciąż neutrofile czy może już mikrofagi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Gajewski

  2011-10-01

  Full Text Available Poglądy na rolę neutrofilów w procesie zapalnym na przestrzeniostatnich lat uległy fundamentalnym zmianom. Neutrofile sąkrótko żyjącymi, finalnie zróżnicowanymi fagocytami. Ponieważw wyniku kontaktu z patogenem ulegają szybkiej aktywacji, nazywanesą często pierwszą linią obrony organizmu. Zaktywowaneneutrofile żyją już bardzo krótko, ulegając apoptozie (kamikazecells. W reumatoidalnym zapaleniu stawów neutrofile mogą byćfagocytowane przez makrofagi, tworząc charakterystyczne komórkiReitera. Ostatnio wykazano, że migracja neutrofilów do tkanekhamuje proces apoptozy, a tym samym ich przedłużająca się aktywnośćmoże skutkować znacznym wydłużeniem czasu trwania procesuzapalnego. Ponadto wykazano, że neutrofile nie są komórkamijedynie biernie odpowiadającymi na zewnętrzne sygnały, aleodgrywają aktywną rolę w inicjacji i regulacji procesu zapalnegopoprzez wydzielanie prozapalnych cytokin, ekspresję receptorówMHC klasy II, a tym samym biorą udział w aktywacji i kontroli aktywnościlimfocytów T. Wykazano istotne znaczenie neutrofilóww patogenezie takich chorób, jak przewlekła obturacyjna chorobapłuc, choroba Behçeta czy zapalenia stawów. Komórki te, w kontekścienajnowszej wiedzy o ich roli, powinny w przyszłości staćsię ważnym celem nowych terapii reumatoidalnego zapaleniastawów.

 7. Mało energochłonna utylizacja zasolonych wód kopalnianych w zintegrowanym systemie membranowo – wyparnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian Turek

  2018-03-01

  Full Text Available Przedstawiono rozwiązanie, w którym woda zasolona poddawana jest wstępnemu uzdatnianiu metodą nanofiltracji (NF a następnie zatężaniu metodą wyparną lub w zintegrowanym układzie elektrodializa – odwrócona osmoza i dalszemu odparowaniu z krystalizacją chlorku sodu. Na przykładzie solanki z KWK Budryk wykazano, że uzysk soli, dzięki samemu zastosowaniu nanofiltracji, można zwiększyć z obecnej wartości 72,01% do 87,35%, a po dalszym usprawnieniu, polegającym na oczyszczaniu chemicznym, do 91,11% a nawet 99,1%. Wstępne uzdatnianie solanki metodą nanofiltracji, prowadzone w sposób opracowany przez Autorów w warunkach dużego przesycenia siarczanem wapnia z częściową recyrkulacją retentatu i kontrolowaną krystalizacją gipsu, daje możliwość zastosowania mało energochłonnych rozwiązań zatężania solanki. Na przykładzie solanki Budryk wykazano, że zużycie energii w procesie jej utylizacji można zmniejszyć z obecnych 888,7 kWh/t soli do 433,7-451,2 kWh/t soli, w przypadku zatężania solanki mało energochłonną metodą wyparną lub do 396,8 kWh/t soli w przypadku zatężania solanki w zintegrowanym układzie: elektrodializa – odwrócona osmoza. Proponowane rozwiązanie ma zostać przebadane w instalacji pilotowej w ramach projektu NANOS, finansowanego w programie TANGO2.

 8. The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic/ Dlouhodobý vývoj vodních ploch v povodí Kyjovky a Trkmanky v kontextu využití krajiny (Česká republika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Havlíček Marek

  2014-12-01

  Full Text Available Tato studie zkoumá dlouhodobý vývoj vodních ploch na příkladu dvou povodí s podobnými přírodními podmínkami (Povodí Kyjovky a povodí Trkmanky v České republice. S využitím starých topografických map byl vyhodnocen vývoj využití krajiny a proveden rozbor hybných sil změn využití krajiny. Zásadní změny využití krajiny jsou v tomto území spojeny s procesy zemědělské intenzifikace a urbanizace. Nejvyšší výměra vodních ploch byla zaznamenána v obou povodích v roce 1763. V druhé polovině 19. století se významně projevily zásadní hybné síly vedoucí k zániku většiny vodních ploch v obou povodích. Po druhé světové válce došlo k obnově některých vodních ploch v povodí Kyjovky, zároveň byly zakládány i nové rybníky. Naopak v povodí Trkmanky nebyly obnoveny žádné významné vodní plochy.

 9. Przebieg i znaczenie zajęć arteterapeutycznych dla dziewcząt cierpiących na jadłowstręt psychiczny, hospitalizowanych na oddziale psychiatrii dziecięcej. Doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kondracka

  2014-06-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy była obserwacja i ewaluacja dotychczasowego przebiegu badania nad rolą warsztatów arteterapeutycznych w procesie zdrowienia nastoletnich pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny. Od grudnia 2011 roku autorka pracy, psycholog z tytułem plastyka ceramika, prowadzi warsztaty arteterapii na oddziale psychiatrii wieku rozwojowego. Do czerwca 2013 roku w zajęciach wzięło udział 27 pacjentek, spośród których 15 spełniło kryteria włączające do badania. Dziewczęta są badane po przyjęciu na oddział oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia za pomocą następujących narzędzi: EAT-26 (Eating Attitudes Test, EDI (Eating Disorder Inventory, YSR (Youth Self-Report – jedno z narzędzi z grupy Child Behavior Checklist – oraz KBPK (Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli. Dodatkowo po ukończeniu cyklu warsztatów arteterapeutycznych pacjentki są proszone o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Ich dotychczasowe wyniki przedstawiono w załączeniu. Obserwacje zdobyte przez autorkę w przebiegu prowadzenia zajęć arteterapeutycznych oraz wnioski wypływające z ankiet ewaluacyjnych wskazują na zapotrzebowanie na tego typu formę terapii wśród osób hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego. Na obecnym etapie badań trudno wykazać pozytywny wpływ arteterapii na proces zdrowienia pacjentek. Autorka ma nadzieję, że analiza wyników uzyskanych od ostatecznej liczby badanych umożliwi rzetelną ocenę skuteczności arteterapii w leczeniu jadłowstrętu psychicznego.

 10. Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka=Selected issues concerning the impact of physical exercise on the human organism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Wojtasik

  2015-10-01

  3      Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, wysiłek fizyczny, geny i aktywności fizyczna Keywords: physical activity, physical effort, genes and physical activity   Cel i zakres pracy Ludzie, już w starożytnej Grecji, przywiązywali dużą wagę do zdrowego trybu życia, którego wyznacznikami są m. in.: siła mięśniowa, koordynacja nerwowo-mięśniowa, wydolność krążeniowo-oddechowa. Wysiłek fizyczny oddziałuje na poszczególne układy organizmu człowieka, w tym szczególnie na układ ruchu, krwionośny i oddechowy, neuro-hormonalny, a przez to na funkcjonowanie wielu narządów wewnętrznych. Od wieków prowadzone są liczne badania mające na celu poznanie zmian zachodzących w organizmie na skutek aktywności fizycznej. Zmiany w funkcjonowaniu organizmu poddanemu określonemu wysiłkowi fizycznemu (zarówno statycznemu jak i dynamicznemu określane są poprzez zastosowanie diagnostyki medycznej, praw fizycznych oraz diagnostyki sportowej. W pracy opisano zmiany, jakie zachodzą w organizmie człowieka w czasie wysiłku fizycznego, w takich układach jak: kostno-stawowy, mięśniowy, krwionośny, czy też oddechowy. Opisano także procesy przystosowawcze organizmu i wykazano korzystne oraz niekorzystne działanie (fizyczne, psychiczne i społeczne aktywności fizycznej na organizm człowieka. Sklasyfikowano również wysiłek fizyczny w zależności od przyjętych obecnie kryteriów. Artykuł stanowi częściowe podsumowanie zainteresowań naukowych autorów w latach 2014-2015.

 11. Zachowania zdrowotne studentów Dietetyki = Health behaviors of students of Dietetics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Weber-Rajek

  2016-06-01

  6.        Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu   Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, studenci. Key words: health behaviors, students.     Streszczenie Bardzo ważną rolę w procesie ochrony zdrowia jest styl życia człowieka – jego nawyki oraz wzorce postępowania. Celem badań była ocena zachowań zdrowotnych studentów kierunku Dietetyka. Grupę badawczą (Grupa I stanowiło 80 studentów kierunku Dietetyka. Grupę porównawczą (Grupa II stanowiło 70 studentów kierunków „niemedycznych” (kierunki inżynierskie. W grupie studentów Dietetyki uzyskano wysoki poziom zachowań zdrowotnych. Najwyższy poziom zachowań zdrowotnych uzyskano w kategorii „prawidłowe nawyki żywieniowe”. Studenci kierunku Dietetyka uzyskali wyższe wyniki zachowań zdrowotnych od studentów kierunków inżynierskich. Wprowadzanie programów promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej powinno objąć wszystkie kierunki studiów, tym bardziej, że wczesna dorosłość jest najlepszym okresem dla osiągnięcia długotrwałych korzyści z wyboru zdrowego trybu życia.       Summary Very important role in the protection of health is a lifestyle - habits and patterns of conduct. The aim of the study was to assess health behaviors of Dietetics students. The research group (Group I conducted of 80 students of Dietetics. The control group (Group II conducted of 70 students of non-medical (in engineering. In the group of Dietetic student achieved a high level of health behaviors. The highest level of health behaviors was achieved in the category of "nutrition habits." Students of Dietetics scored higher health behavior of engineering students. Entering programs of health promotion and health education should be extended to all fields of study, especially that early adulthood is the best time to achieve long-term benefits of a healthy lifestyle choice.

 12. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawcze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Czarkowska

  2017-12-01

  Full Text Available Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – new research perspectivesThe goal of this paper is to present the vast array of content that is emerging within social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest and analyze the ways in which they can be classified. This is a review of the available interdisciplinary methods and factors that should be taken into consideration when researching the genelogy of the texts that arise in the network. The Internet has changed the face of social communication. It has highlighted processes that were much less visible before. The challenge for researchers is to analyze the enormous amount of content and incorporate it into a classification system. Above all, statements made on social media platforms, such as Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest, require analysis. Previous attempts to systematize them did not correspond to the reality of the network. Research on the Internet genres and communication forms requires the use of relevant analytical tools and interdisciplinary approaches.   Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawczeCelem publikacji jest zaprezentowanie ogromnej liczby różnorodnych treści, które powstają w ramach platform społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest, oraz analiza dostępnych sposobów ich klasyfikacji. Chodzi zatem o przegląd dostępnych interdyscyplinarnych metod i czynników, które warto brać pod uwagę przy badaniach genologicznych tekstów, które powstają w sieci. Internet zmienił oblicze społecznej komunikacji. Uwypuklił procesy, które do tej pory nie były tak widoczne. Wyzwaniem dla badaczy jest analiza ogromnej ilości treści i ujęcie ich w system klasyfikacji. Analizy wymagają przede wszystkim komunikaty powstające w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest. Dotychczasowe próby systematyzacji nie odpowiadały realiom sieci. Badania form

 13. Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2010-06-01

  Full Text Available Choroba Parkinsona (Parkinson’s disease, PD jest schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzuje się klinicznie podstępnym początkiem i powolnym postępem objawów, zaś patomorfologicznie – zwyrodnieniem komórek części zbitej istoty czarnej zawierających barwnik neuromelaninę. Klinicznie objawy pojawiają się po zniszczeniu około 50% komórek istoty czarnej i spadku produkcji dopaminy. Choroba ta należy do chorób układu pozapiramidowego, w których stosuje się leczenie objawowe (farmakoterapia, rehabilitacja, co pozwala wydłużyć i utrzymać aktualną kondycję fizyczną. Stosuje się także leczenie operacyjne – neurochirurgiczne, którego celem jest poprawa jakości życia pacjentów (quality of life. Kompleksowa rehabilitacja powinna być wdrażana na każdym etapie choroby i prowadzona w sposób ciągły, nie tylko w warunkach szpitalnych, ale także ambulatoryjnie. Wykorzystanie różnych możliwości i metod terapeutycznych w znaczący sposób przyspiesza powrót pacjenta do optymalnej sprawności funkcjonalnej w zależności od stopnia zaawansowania choroby, a to z kolei jest podstawą sukcesu usprawniania. Rehabilitacja w chorobach neurologicznych stanowi bardzo ważne i szerokie zagadnienie. Jednocześnie jest jednym z najważniejszych elementów w procesie leczenia tych chorych. Autorzy w pracy przeglądowej przedstawili wybrane formy i metody ćwiczeń ruchowych, zabiegów fizykalnych oraz niektóre zasady postępowania rehabilitacyjnego pacjentów z chorobą Parkinsona, które powinny być realizowane w ramach kompleksowego leczenia.

 14. Problem agresji pacjentów – próba diagnozy, poszukiwanie rozwiązań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2016-09-01

  Full Text Available Relacja między pacjentem a lekarzem ma szczególny charakter, dotyczy bowiem zagadnień bezpośrednio związanych z intymnością i godnością. Pacjent dzieli się informacjami na temat swoich problemów, a lekarz ma wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu. W omawianej relacji istnieje więc wyraźna dysproporcja: pacjent musi w pewnym momencie zaufać lekarzowi i podjąć proponowane przez niego działania. Dysproporcja ta przyczyniła się do rozwoju idei praw pacjenta. Zwrócono uwagę, że osobę leczoną trzeba traktować z szacunkiem, a jej godności nie wolno naruszać. Dzięki temu coraz popularniejsze stawało się podejście, zgodnie z którym pacjent jest partnerem w procesie terapeutycznym. W ostatnich latach można jednak zaobserwować niepokojące zjawisko: część pacjentów zmieniła stosunek do lekarzy i traktuje ich wyłącznie jako specjalistów od określonych usług. Osoby leczone mają coraz więcej oczekiwań i żądań, którym czasem towarzyszy agresja słowna i fizyczna. Pojawiają się zatem istotne pytania: Czy wystąpienie zachowań agresywnych wynika z konkretnej przyczyny? Czy tylko pewna grupa pacjentów jest skłonna do podejmowania podobnych działań? Czy od agresji można się uzależnić? W jaki sposób lekarz powinien reagować na przemoc werbalną i fizyczną?

 15. Necropolis on Bor lake: New reports on Bronze age burial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapuran Aleksandar

  2011-01-01

  : kulturni identitet, integracioni faktori, tehnološki procesi i uloga centralnog Balkana u razvoju evropske praistorije i br. 177007: Romanizacija, urbanizacija i transformacija urbanih centara civilnog, vojnog i rezidencijalnog karaktera u rimskim provincijama na tlu Srbije

 16. Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Grancow-Grabka

  2016-09-01

  Full Text Available Deficyt w obszarze funkcjonowania poznawczego jest stałym fenomenem opisywanym w populacji osób z rozpoznaniem schizofrenii – w okresie przedchorobowym, w trakcie pogorszeń, jak również między kolejnymi epizodami. Zaburzenie funkcjonowania poznawczego stanowi niezależny czynnik rokowniczy w schizofrenii. Badania wskazują, że właśnie od tego wymiaru patologii zależą takie wykładniki funkcjonowania pacjentów, jak: wyniki leczenia i rehabilitacji, współpraca w leczeniu, funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, zdolność do samodzielnej egzystencji oraz jakość życia. Dotychczasowe metody leczenia schizofrenii nie zapewniają wystarczającej poprawy w zakresie tego wymiaru choroby. W okresie ostatnich 25 lat testowano użyteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 jako monoterapii oraz jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, choć podkreśla się tzw. pozytywny trend uzyskiwanych wyników w zakresie poprawy objawowej. Stosunkowo rzadko oceniano wpływ suplementacji preparatami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcjonowanie poznawcze osób z rozpoznaniem schizofrenii. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na funkcjonowanie poznawcze ma uzasadnienie teoretyczne. Wśród znanych działań tych substancji mogących wpływać na usprawnienie funkcji poznawczych należy wymienić: działanie immunomodulacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę parametrów stresu oksydacyjnego, zmiany w zakresie neurotransmisji oraz wpływ na procesy plastyczności neuronalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systematycznego przeglądu wyników badań dotyczących zmian sprawności funkcjonowania poznawczego u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3.

 17. „Legalizować czy nie?” – analiza związku pomiędzy stosowaniem kanabinoli a częstością występowania i obrazem klinicznym zaburzeń psychotycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Gawłowska

  2010-03-01

  Full Text Available Związek pomiędzy zażywaniem kanabinoli a występowaniem zaburzeń psychotycznych jest opisywany od dawna. Udowodniono między innymi, że kanabinole mogą wywoływać przemijające objawy pozytywne, negatywne i poznawcze psychozy u zdrowych osób oraz zaostrzać objawy lub powodować ich nawrót w przebiegu wcześniej rozpoznanych zaburzeń psychotycznych. Jednak nadal niewiele wiadomo o mechanizmach, które powodują powstawanie tych symptomów. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami mogą one angażować układy dopaminergiczny, GABA-ergiczny i glutaminergiczny. Ponieważ tylko u części osób zażywających kanabinole rozwijają się objawy psychotyczne, prawdopodobnie substancje te nie stanowią głównego czynnika sprawczego psychozy, lecz mogą stanowić ważny czynnik ryzyka, który przyczynia się do manifestacji jej objawów. Takie wskaźniki, jak dawka, długość stosowania oraz wiek pierwszego kontaktu z kanabinolami, stanowią uznane czynniki modyfikujące przebieg psychozy, jakkolwiek mechanizm tego zjawiska pozostaje w dużym stopniu niejasny. W ostatnim czasie coraz szersze uznanie zyskują nowe hipotezy, zakładające możliwy wpływ kanabinoli na rozwój centralnego układu nerwowego. Istnieją dowody na to, że endogenny układ kanabinoidalny może odgrywać istotną rolę w takich procesach, jak neurogeneza, różnicowanie, dojrzewanie i migracja neuronów, wydłu- żanie aksonów oraz formowanie struktur gleju. Zażywanie kanabinoidów egzogennych, zaburzając działanie układu endokanabinoidalnego oraz zakłócając procesy neurorozwojowe, może stanowić mechanizm, poprzez który ekspozycja na działanie tych substancji w okresie adolescencji zwiększa ryzyko rozwoju schizofrenii lub innych utrwalonych zaburzeń psychotycznych.

 18. Formy przekazu kampanii społecznych w Polsce i Wielkiej Brytanii – badanie porównawcze = Forms of social media campaigns in Poland and the UK - a comparative study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daria Skaruz

  2015-08-01

              Wnioski: W procesie planowania kampanii społecznej istotne jest precyzyjne określenie grupy docelowej i sposobu dotarcia do niej w celu osiągnięcia  pozytywnych rezultatów. Przekaz powinien w sposób jednoznaczny opisywać problem i  być łatwy do zrozumienia. Warto rozważyć przygotowanie kontrowersyjnego spotu, gdyż w ten sposób można zwiększyć szansę na przykucie uwagi odbiorcy i wzbudzenie w nim chęci zapoznania się z podejmowanym problemem społecznym. Kampania społeczna powinna wzbudzać w odbiorcach emocje. Im większe emocje u odbiory, tym reklama lepiej zostanie zapamiętana, co może przełożyć się na zmianę zachowania odbiorcy. Abstract             Introduction: The social campaign is a kind of social communication. It promotes socially relevant, valuable patterns of behavior and draws attention on important social problems.             Aim: To show differences in perception of selected social campaigns.             Material and Methods: The study was conducted using a questionnaire designed by the author. Completing the questionnaire was prelude by displaying the Polish and English social advertising. The study covered 209 secondary school students.             Results: Nearly 38% of respondents believe that children's participation in social advertising is a good idea. Nearly 58% of high school students answered that the blood on-screen does not estrange them to continue watching advertisement. The nakedness is not disturbed 88% of respondents. More than 93% of respondents don't feel outraged because of eroticism in advertising.             Conclusions: Defining target group is essential in the process of planning a social campaign to achieve positive results. The advertising message should clearly describe the problem and be easy to understand. Controversial advertisement can increase a chance of gaining the attention to undertaken social problem

 19. Synthesis, Microstructure and the Crystalline Structure of the Barium Titanate Ceramics Doped with Lanthanum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wodecka-Duś B.

  2013-12-01

  Full Text Available W prezentowanej pracy przeprowadzono badania ceramiki BaTiO3 i Ba1-xLąxTi1-x/4O3 (BLT dla koncentracji z prze- działu 0,001< x <0,004 (0,l-0,4mol.% La. Ceramikę BLT wytworzono z mieszaniny prostych tlenków La203, TiOi i BaCOj (wszystkie o czystości 99,9+%, Aldrich Chemical Co. Proszki ceramiczne otrzymano metodą konwencjonalną w stanie stałym (metodą MOM i poddano badaniu mikrostruktury i struktury krystalicznej. Mieszaniny proszków poddano analizie termicznej. Wyniki analizy termicznej określiły optymalną temperaturę syntezy oraz procesy zachodzące podczas ogrzewania proszków. Następnie proszki formowano w dyski pod ciśnieniem 300MPa w matrycach ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm. Syntezę przeprowadzono w Ts =950°C t =2godz. Ostatnim krokiem technologii było bezciśnieniowe spiekanie metodą swobodnego spiekania w T = 1350^ przez / =2 godziny. Morfologię otrzymanego materiału ceramicznego obserwowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Ceramikę BLT badano również pod względem składu chemicznego metodą EDS. Analizę strukturalną przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badania mikrostruktury i struktury krystalicznej ceramiki przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Badania EDS potwierdziły zachowanie stechiometrii otrzymanych próbek według wzoru chemicznego. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna potwierdziły wytworzenie pożądanej struktury krystalicznej zarówno czystej ceramiki BaTiOj jak i z domieszką Lau. Otrzymana ceramika wykazuje strukturę typu perowskitu A BO? o symetrii tetragonalnej P4 mm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia La3* w BaTiOj następuje zmniejszenie wielkości ziam krystalicznych, zmniejszenie średniego wymiaru krystalitów, zmniejszenie objętości komórki elementarnej oraz wzrost obliczonej rentgenowskiej gęstości.

 20. Crónica festiva de Ana María González y Zúñiga a la virgen de Guadalupe: Florido ramo (1747

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Estela Castillo Hernández

  2017-07-01

  Full Text Available Se presenta un estudio de la obra poética religiosa de Ana María González y Zúñiga. Se analiza el poema cronístico Florido ramo, que compuso para describir las festividades con las que el pueblo novohispano en 1747 celebró la jura de la Virgen de Guadalupe como patrona de Nueva España. La crónica festiva de González destaca por dos razones: la primera, porque hasta ese momento la mayoría de las composiciones elaboradas en torno a la Guadalupana eran escritas por hombres(su crónica es una excepción a esta costumbre; el segundo motivo es por el buen manejo que hace la autora de varias fuentes, temas, tópicos y motivos literarios barrocos, así como de diversos lugares comunes de la literatura guadalupana, para relatar y presentarla procesión, los peregrinos, las manifestaciones devotas, los espacios, el decorado y la imagen Guadalupana. This is a study of Ana María González y Zúñiga’s religious poetry. I analyze her poem Florido ramo, a chronicle of the 1747 festivities with which New Spain celebrated the naming of the Virgin of Guadalupe as patroness of New Spain. González y Zúñiga’s festive chronicle is important for two reasons: first, because until it was written, most compositions on the theme of the Guadalupana had been written by men(therefore, her chronicle is an exception to this custom; the second reason is González y Zúñiga’s impressive implementation of various sources, topics and baroque literary motifs, as well as common places of Guadalupe literature, with the intention of reporting and portraying the procession, the pilgrims, the religious demonstrations, the spaces, the decoration and the miraculous image of Guadalupe.

 1. Подкарпатская Русь в составе Чехословакии: история, культура, национальная идентичность

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ksenia Egorova

  2014-11-01

    Ruś Podkarpacka jako część Czechosłowacji: historia, kultura, tożsamość narodowa  Ruś Podkarpacka weszła w skład Republiki Czechosłowackiej w wyniku traktatu podpisanego w Saint-Germain-en-Laye (1919. W następnym roku ogłoszono autonomię Rusi Podkarpackiej jako części Czechosłowacji. Ruś otrzymała szereg demokratycznych praw określonych przez Konstytucję. Jednym z nich było prawo do korzystania z własnego języka narodowego. Kodyfikacja języka Rusinów na Rusi Podkarpackiej nie została jeszcze zakończona i nadal jest problemem szeroko dyskutowanym we współczesnym językoznawstwie. Po pierwszej wojnie światowej tereny Rusi Podkarpackiej były ubogim regionem rolniczym o niskim poziomie samoświadomości etnicznej zamieszkującej go ludności rusińskiej. Globalne procesy gospodarcze i polityczne zmieniły w sposób radykalny sytuację i zmusiły wykształconą część obywateli Rusi Podkarpackiej do rozpoczęcia dyskusji na temat swojego języka, kultury narodowej i literatury. Prezydent Czechosłowacji T. G. Masaryk brał udział w tej dyskusji i popierał rozwój kulturowy regionu. W społeczeństwie rusińskim istniały dwie dzielące je orientacje: prorosyjska i proukraińska. Struktura narodowościowa regionu była bardzo złożona. Artykuł próbuje przybliżyć czytelnikowi problem przepływu idei narodowych na Rusi Podkarpackiej. W artykule omówiono kwestie historii kodyfikacji języka rusińskiego i tworzenia podręczników do gramatyki dla szkół. Oprócz tego przeanalizowana została rola rosyjskiego i ukraińskiego wkładu w rozwój kultury tego regionu. W badaniach uwzględniono kompleksową analizę słowiańskiej polityki i strategii kulturowych Masaryka.

 2. Peregrynant uczony. Rola biblioteki i książki w programie staropolskich podroży edukacyjnych XVII w.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Kucharski

  2011-12-01

  Full Text Available Głównym celem niniejszego opracowania jest analiza roli i miejsca jakie pełniły księgi i księgozbiory w trakcie polskich podróży edukacyjnych w XVII w. Z natury rzeczy książki były integralnym elementem studiów, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Podręczniki historii, retoryki, filozofii czy matematyki i architektury militarnej odgrywały podstawową rolę w procesie edukacji akademickiej. Także staropolscy studenci podróżujący dla zdobycia wiedzy i umiejętności byli autorami drukowanych rozpraw wieńczących ich studia akademickie. Książka stanowiąca w epoce baroku cenne, a nierzadko główne, źródło wiedzy o świecie była także obiektem zainteresowania w aspekcie jej gromadzenia i przechowywania. Biblioteki stanowiły z pewnością ważny, chociaż nie najistotniejszy, składnik licznych peregrynacji. Chętnie odwiedzano biblioteki kościelne i miejskie, publiczne, a nawet prywatne. Charakterystycznym rysem ich opisów była jednak predylekcja do opisywania wszelakich ciekawych eksponatów tam oglądanych. Tendencja taka wyraźnie zdominowała długość i dokładność opisów księgozbiorów bibliotecznych. Właściwa dla kultury barokowej pasja do zdobywania wiedzy o rzadkich i osobliwych dziełach sztuki, wynalazkach technicznych, zwierzętach czy przedmiotach objawiała się także podczas zwiedzania gmachów bibliotek. Niejednokrotnie przeradzała się ona wyłącznie w chęć oglądania niezwykłych eksponatów stając się de facto rodzajem rozrywki.

 3. Testy czynnoœci płuc i nadreaktywnoœæ oskrzeli w astmie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest chorobą, która charakteryzuje się odwracalną obturacją oskrzeli i postępującym spadkiem wskaźników wentylacji. Podstawową rolę w rozpoznawaniu astmy odgrywają badania spirometryczne z oznaczeniem podstawowych wartości natężonej pojemności życiowej (FVC i natężonej objętości wydechowej 1-sekundowej (FEV1 oraz wynikiem testu odwracalności obturacji oskrzeli. W monitorowaniu przebiegu astmy zaleca się oznaczanie wskaźnika określanego jako szczytowy przepływ wydechowy (PEF, jednak jego czułość jest mniejsza niż wskaźnika FEV1. Fundamentalną cechą astmy jest nadreaktywność oskrzeli, która wskazuje na większy stopień odpowiedzi oskrzeli osób chorych niż zdrowych. Nadreaktywność oskrzeli można określić, stosując wziewne testy prowokacyjne z bronchospastycznymi substancjami (histaminą, metacholiną, 5-AMP. U dzieci bardzo użyteczny jest test wysiłkowy, który charakteryzuje się dużą swoistością, ale małą czułością. Leczenie astmy poprawia jej kliniczny przebieg, jak również wskaźniki wentylacji, które pozwalają określić także stopień zaawansowania choroby. U chorych z przebudową oskrzeli nie obserwuje się wzrostu wskaźników wentylacji. Przebudowa oskrzeli powoduje nieodwracalną obturację i jest typowa dla chorych o ciężkim przebiegu tej choroby. W ciężkiej astmie ujemny wynik daje też test odwracalności obturacji oskrzeli, podobnie uzyskuje się niskie wartości PEF. Nadreaktywność oskrzeli jest użyteczna w procesie diagnozowania astmy. Jej wartość łączy się z zapaleniem alergicznym oskrzeli oraz wskaźnikami wentylacji. Leczenie poprawia przebieg kliniczny choroby i wskaźniki wentylacji, jednak nie wpływa na nadreaktywność oskrzeli.

 4. Les cours parisiens d’Adam Mickiewicz et l’idée de religion universelle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Szymański

  2017-10-01

  Full Text Available Adam Mickiewicz’s Paris lectures and the idea of universal religion The first half of nineteenth century in France brings the development of several currents of thought that are trying to find a solution to the problems affecting society in this period (pauperisation, crisis of traditional values, oppressed nations. Catholic traditionalists, Illuminati, utopian socialists and humanitarians often formulate the idea of a universal religion, derived from a primal revelation and evolving through the ages, or the idea of a new religion of the future. The aim of the article is to situate in that wider context Mickiewicz’s Paris Lectures and the convictions of the Polish poet on Slavic religion and Messianism. The text is divided into two parts, corresponding to the key aspects of the topic: the first part talks about the search for a revelation preceding the Judeo-Christian revelation, and the second one concerns the announcement of a new revelation, which completes and fulfills the former one.   Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza i idea religii uniwersalnej Pierwsza połowa XIX wieku przynosi we Francji rozwój wielu nurtów usiłujących znaleźć rozwiązanie problemów trawiących społeczeństwo w tym okresie (pauperyzacja, kryzys tradycyjnych wartości, ucisk ludów europejskich. Katoliccy tradycjonaliści, iluminiści, socjaliści utopijni i humanitaryści często formułują ideę uniwersalnej religii, wywodzącej się z pierwotnego objawienia i rozwijającej się w procesie dziejowym, lub też ideę nowej religii przyszłości. Celem artykułu jest usytuowanie w tym kontekście prelekcji paryskich Adama Mickiewicza oraz poglądów polskiego wieszcza na temat religii Słowian i mesjanizmu. Tekst podzielony jest na dwie części, odpowiadające dwóm kluczowych aspektom zagadnienia: pierwsza część mówi o szukaniu objawienia poprzedzającego objawienie judeochrześcijańskie, druga zaś dotyczy zapowiedzi nowego objawienia, stanowi

 5. Psylocybina jako alternatywny lek dla osób cierpiących na depresję

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Dydak

  2016-09-01

  Full Text Available Psylocybina jest substancją psychodysleptyczną pochodzenia naturalnego, występuje w grzybach rodzaju Psilocybe. Psychodysleptyki są środkami psychoaktywnymi, które silnie wpływają na percepcję, nastrój i procesy poznawcze człowieka. Psychodeliczne działanie psylocybiny opiera się na pobudzaniu receptorów serotoninergicznych, co prowadzi do wzrostu stężenia serotoniny w mózgu oraz przyczynia się do intensyfikacji czynności sensomotorycznych i percepcyjnych. Skutkiem działania psylocybiny na ludzki organizm są różne zmiany w zachowaniu – często stany euforyczne, rozweselenie, poczucie lekkości i jedności z otaczającym światem. Dodatkowo psylocybina powoduje modyfikację percepcji nieudającą rzeczywistości, często błędnie określaną mianem halucynacji. Działanie psylocybiny można porównać do działania LSD (dietyloamidu kwasu D-lizergowego, jednak wielokrotnie osłabionego. Psylocybina znajduje się w wykazie środków odurzających w grupie I-P, czyli substancji bez zastosowań medycznych i o dużym potencjale nadużywania, które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane wyłącznie do badań naukowych. Jednak właściwości psylocybiny pozwalają rozważać jej wykorzystanie w lecznictwie. Do schorzeń, w których zastosowanie tej substancji przynosi wymierne efekty, należy depresja. Badania prowadzone na ochotnikach dowodzą, że psylocybina może być dobrą alternatywą dla dostępnych obecnie leków przeciwdepresyjnych – wykazano jej skuteczność i potwierdzono bardzo niską toksyczność.

 6. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w chorobie Alzheimera: obecne strategie i terapie eksperymentalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Obecnie dostępne metody farmakologicznego leczenia zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD opierają się na potencjalizacji przekaźnictwa cholinergicznego (inhibitory cholinesteraz oraz modulowaniu przekaźnictwa glutaminianergicznego (memantyna. Leki te wywierają zauważalny efekt objawowy w zakresie nie tylko funkcji poznawczych, lecz także zachowania i codziennej aktywności. Ich wpływ na naturalny przebieg choroby nie został jak dotąd jednoznacznie potwierdzony i ze względu na mechanizm działania jest uwa- żany za mało prawdopodobny. Wraz z rozwojem badań genetycznych i molekularnych nad patogenezą AD do prób klinicznych wchodzą leki, które mają bezpośrednio oddziaływać na procesy odpowiedzialne za neurodegenerację i prowadzące do neurotoksycznego działania oligomerów i odkładania się w mózgu złogów białkowych. Niestety, przeprowadzone dotąd badania kliniczne zawiodły oczekiwania – nie potwierdziły skuteczności klinicznej i/lub wskazały na problemy z bezpieczeństwem leczenia. Najczęściej wymienianymi przyczynami tych niepowodzeń mają być podawanie leków w zbyt późnym stadium choroby i/lub niewystarczająco selektywne strategie doboru pacjentów, skutkujące włączaniem do badań chorych cierpiących na inne niż AD przyczyny zaburzeń poznawczych. Proponowaną odpowiedzią na niepowodzenia prób klinicznych ma być inkorporowanie biomarkerów procesu chorobowego do nowych badań.

 7. Accuracy Assessment of Geometrical Elements for Setting-Out in Horizontal Plane of Conveying Chambers at the Bauxite Mine "KOSTURI" Srebrenica

  Science.gov (United States)

  Milutinović, Aleksandar; Ganić, Aleksandar; Tokalić, Rade

  2014-03-01

  Setting-out of objects on the exploitation field of the mine, both in surface mining and in the underground mines, is determined by the specified setting-out accuracy of reference points, which are best to define spatial position of the object projected. For the purpose of achieving of the specified accuracy, it is necessary to perform a priori accuracy assessment of parameters, which are to be used when performing setting-out. Based on the a priori accuracy assessment, verification of the quality of geometrical setting- -out elements specified in the layout; definition of the accuracy for setting-out of geometrical elements; selection of setting-out method; selection at the type and class of instruments and tools that need to be applied in order to achieve predefined accuracy. The paper displays the accuracy assessment of geometrical elements for setting-out of the main haul gallery, haul downcast and helical conveying downcasts in shape of an inclined helix in horizontal plane, using the example of the underground bauxite mine »Kosturi«, Srebrenica. Wytyczanie obiektów na polu wydobywczym w kopalniach, zarówno podziemnych jak i odkrywkowych, zależy w dużej mierze od określonej dokładności wytyczania punktów referencyjnych, przy pomocy których określane jest następnie położenie przestrzenne pozostałych obiektów. W celu uzyskania założonej dokładności, należy przeprowadzić wstępną analizę dokładności oszacowania parametrów które następnie wykorzystane będą w procesie wytyczania. W oparciu o wyniki wstępnej analizy dokładności dokonuje się weryfikacji jakości geometrycznego wytyczenia elementów zaznaczonych na szkicu, uwzględniając te wyniki dobrać należy odpowiednią metodę wytyczania i rodzaj oraz klasę wykorzystywanych narzędzi i instrumentów, tak by osiągnąć założony poziom dokładności. W pracy przedstawiono oszacowanie dokładności wytyczania elementów geometrycznych dla głównego chodnika transportowego

 8. Etiologia, objawy i leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Adamska-Wełnicka

  2013-04-01

  Full Text Available Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW cechuje niejednorodny obraz kliniczny, z pogranicza przewlekłych, nie‑ sprecyzowanych chorób infekcyjnych, autoimmunologicznych, reumatologicznych oraz nowotworowych. Szybka diagnostyka i włączenie leczenia celowanego IZW są konieczne z uwagi na poważne rokowanie i bez‑ pośrednie zagrożenie życia pacjenta. W procesie IZW w obrębie zastawek serca tworzą się konglomeraty bak‑ terii, komórek zapalnych, płytek krwi i włóknika, zwane wegetacjami. Dotyczą najczęściej zastawek lewej strony serca. Wegetacje doprowadzają do miejscowej destrukcji wsierdzia oraz stanowią źródło zatorowości obwo‑ dowej. Najczęstszym objawem IZW jest gorączka, natomiast w badaniu przedmiotowym zwraca uwagę nowy szmer wysłuchiwany nad sercem, świadczący o uszkodzeniu zastawek lub nici ścięgnistych. Zdarza się, że pierwszym symptomem choroby są zaburzenia neurologiczne spowodowane udarem mózgu powstałym w mechanizmie zatorowym. W ostatnim czasie wzrasta liczba zachorowań na IZW związanych ze stosowa‑ nymi procedurami inwazyjnymi wewnątrzsercowymi z implantacją sztucznych zastawek oraz elektrod. Szczególną grupę chorych stanowią również narkomani, u których najczęściej dochodzi do zajęcia zastawek prawej strony serca. Głównym czynnikiem etiologicznym zapalenia wsierdzia są bakterie, wśród nich obecnie dominują zakażenia gronkowcowe. Rozpoznanie choroby opiera się na danych klinicznych, obrazie echokar‑ diograficznym oraz badaniach bakteriologicznych krwi. Leczeniem przyczynowym IZW jest antybiotykotera‑ pia wielolekowa prowadzona w warunkach szpitalnych. Konieczne jest ścisłe monitorowanie choroby i roz‑ ważenie wskazań do leczenia kardiochirurgicznego. Istotnym zagadnieniem są również metody zapobiegania zakażeniom wsierdzia. Zasady profilaktyki IZW na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznym modyfikacjom. Infekcyjne zapalenie wsierdzia wciąż pozostaje

 9. Zanik korowy tylny – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Barczak

  2014-11-01

  Full Text Available Zanik korowy tylny (posterior cortical atrophy, PCA to rzadki zespół otępienny z dominującymi zaburzeniami percepcji wzrokowej i deficytem funkcji wzrokowo-przestrzennych. Charakteryzuje się wczesnym początkiem – zwykle przed 65. rokiem życia. Schorzenie to jest najczęściej uznawane za atypową postać choroby Alzheimera, określaną jako jej wariant wzrokowy. U pacjentów obserwuje się trudności z czytaniem, rozpoznawaniem twarzy, obiektów i otoczenia, problemy konstrukcyjne, niemożność jednoczesnego spostrzegania kilku obiektów i sięgania po przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki. Wymienione deficyty prowadzą do – wcześniejszej niż u osób z chorobą Alzheimera – utraty samodzielności. Zaburzenia procesów poznawczych wynikają z dysfunkcji jednego lub dwóch głównych szlaków przetwarzających informacje wzrokowe w mózgu (grzbietowego, pozwalającego na lokalizację bodźca, bądź brzusznego, odpowiedzialnego za rozpoznanie bodźca, a następnie z zaniku kory płatów ciemieniowych i/lub potylicznych. Schorzeniu może towarzyszyć bardziej złożona symptomatologia neurologiczna i psychiatryczna. W pracy przedstawiono obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne zaniku korowego tylnego, neuropsychologiczne metody użyteczne w procesie diagnozowania, główne problemy związane z różnicowaniem oraz możliwości oddziaływania farmakologicznego i niefarmakologicznego.

 10. Problems of Cooling Sealed Fire Areas in Underground Coal Mines / Vybrané Technologie Ochlazování Prostorově Uzavřených Požářišt̆ V Hlubinných Uhelných Dolech

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magnusková Jana

  2011-09-01

  Full Text Available V současné hornické praxi patří mezi nejpoužívanější způsoby ochlazování prostorově uzavřených požářišť přirozené ochlazování, ochlazování dusíkem, ochlazování vodou a inertní pěnou a ochlazování recirkulací požárních zplodin. Technologie ochlazování pomocí dusíku představuje dvě varianty - použití kapalného dusíku nebo plynného dusíku v prostoru uzavřených důlních děl. Z technicko-bezpečnostního hlediska je aplikace kapalného dusíku již dnes považována za nevyhovující, naproti tomu aplikace plynného dusíku se jeví jako vysoce bezpečná technologie ochlazování výbuchuvzdorně prostorově uzavřeného požářiště. Další z možností ochlazování požářišť v hlubinných uhelných dolech představuje tzv. přirozené ochlazování, kdy jsou sice ekonomické náklady nulové, ovšem ve srovnání s ochlazovacími procesy vyvolanými aplikací chladících technologií však delší doba potřebná k přirozené refrigeraci požářiště způsobuje finanční ztráty.

 11. Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Płonecka

  2017-06-01

  sexually positive life attitude, which means a life of acceptance of oneself and others and creation of a nonviolent space, enables universal self-acceptance and self-development. It is also a proactive social attitude because it requires intellectual and political involvement in regard to emerging reality. I believe that positive sexuality supported by positive sex-ed and social involvement is a very important element of resistance against power relations.    Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna Negatywna seksualność to seksualność, która nie składa się na poczucie tożsamości i samoakceptacji. Jest obarczona wstydem, poczuciem winy i zagrożenia. W polskim społeczeństwie panuje atmosfera negatywnej seksualności. Brak jest tolerancji dla różnorodności i wolności seksualnej rozumianej jako swobodna ekspresja siebie. Jest to sytuacja, która zagraża dobrostanowi psychicznemu. Deprecjonowanie i normatywizowanie ludzkiej seksualności jest uwikłane w relacje władzy, które petryfikują dany stan społeczny. Prowadzi to do totalitarnego zagospodarowania naszej seksualności i utrzymywania tego stanu dzięki psychicznym mechanizmom ulegania władzy totalitarnej. By pokazać te procesy, przywołuję myślicieli i myślicielki takie jak Michel Foucault, Erich Fromm, Theodor Adorno, Wilhelm Reich i Karen Horney. Taka rzeczywistość jest też rezultatem procesów społecznych, które ją ukształtowały. Miały na to wpływ procesy związane z władzą i kulturą. Negatywne wzorce są obecne w naszej kulturze od dawna. Polską kulturę analizuję przez pryzmat kina polskiego epoki PRL-u. Kultywowanie tych negatywnych norm społecznych to bierna postawa społeczna. Pokazuję alternatywy dla atmosfery negatywnej seksualności. Opisuję ruch pozytywnej seksualności i jego zalety dla zdrowia psychicznego jednostki i społeczeństwa. Poddaję w wątpliwość możliwość popularyzowania teorii queer w Polsce. Pokazuję pewne uniwersalne strategie

 12. One Culture or Multiple Cultures? The Diversity of Roma People in Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Talewicz-Kwiatkowska

  2014-12-01

  ększościowych. To większość tworzy warunki i przestrzeń, do których mniejszości muszą się jakoś przystosować. Skutki wspomnianych procesów adaptacyjnych także są różne i zależą od kontekstu zewnętrznego.  W znacznym stopniu wpływa na to postawa danej populacji wobec mniejszości oraz aktualna sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju, w którym osiedlają się Romowie. Sposób życia rożnych grup romskich także ma ogromne znaczenie, ponieważ osiadły tryb życia (typowy dla większości europejskich Romów i wpływy zewnętrzne odzwierciedlające się w kulturze i stylach życia również kształtują owe procesy. Zróżnicowanie kulturowe Romów dotyczy nie tylko grup żyjących w różnych państwach. Trzeba podkreślić, iż Romowie od stuleci zamieszkujący dane państwo również nie stanowią jednorodnej grupy w kategoriach kultury własnej. Wcześniejsze procesy migracyjne oraz osiadłby bądź wędrowny tryb życia wywierały ogromny wpływ na owo zróżnicowanie. W Polsce, przy czterech różnych grupach romskich, taka różnorodność rodzi się między Romami karpackimi (Bergitka Roma, góralscy Romowie a tradycyjnie wędrownymi grupami: Polska Roma, Lovara, Kelderari. Niniejszy artykuł opiera się na dostępnych źródłach i dotychczasowych opracowaniach tematu, odwołując się również do badania wykorzystywania funduszy unijnych przez społeczność romską w Polsce, przeprowadzonego przez autorkę w latach 2010-2011.

 13. Presentación Cuadernos de Arte 39

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilio Ángel Villanueva Muñoz

  2008-12-01

  Full Text Available Este número 39 de Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada lo componen fundamentalmente 17 aportaciones científicas que extienden su estudio desde el Barroco a nuestros días. Las primeras analizan aspectos puntuales de la segunda mitad del siglo XVII en la época del Pleno Barroco, con trabajos sobre Ambrosio de Valois, Alonso Cano o la Procesión del Corpus en Granada, seguidas de las que tratan vertientes artísticas del siglo XVIII como la obra de Jaime Folch o las iniciativas ilustradas del obispo Tavira y Almazán. Luego vienen las contribuciones centradas en el siglo XIX que revisan el concepto de monumento urbano y la crítica artística en torno a la pintura, para desembocar en el siglo XX con trabajos sobre una propuesta utópica de Ciudad Lineal, esculturas de Pablo Picasso, el control estatal de la cultura artística, el arte masónico y el arquitecto Mauricio Jalvo Millán. Al margen de la organización en secuencias históricas se publican otros cinco estudios: dos sobre el Arte Latinoamericano referidos a Ecuador y Perú, uno sobre documentación de maestros granadinos de la edilicia, otro sobre símbolos desde la Emblemática y, por último, un ensayo sobre Patrimonio y Territorio. Todos los trabajos aparecen agrupados bajo el epígrafe de «Estudios», frente a la habitual división entre las dos secciones clásicas de contenidos científ icos de la revista: «Estudios» y «Varia». A continuación de ese núcleo esencial aparece una sección bajo el rótulo de «Necrológica», recordando la figura del doctor José Álvarez Lopera, investigador formado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, que publicó numerosos trabajos en estas páginas, de los cuales sólo mencionaremos uno: «La Alhambra entre la conservación y la restauración (1905-1915», que ocupó en su totalidad el volumen XIV (1977 de esta revista. El próximo número de Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, el 40

 14. Narażenie zawodowe i środowiskowe na azbest w świetle obowiązujących aktów prawnych = Environmental and occupational exposure to asbestos in the light of applicable legislation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kowalczyk

  2015-09-01

  Anna Kowalczyk1, Ewelina Kozłowska2, Jolanta Pacian3   1. Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2. Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 3. Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie   Autor do korespondencji / Author for correspondence lic. Anna Kowalczyk e-mail: annakowalczyklublin@gmail.com   STRESZCZENIE Azbest stwarza ogromne zagrożenie zdrowotne. Jest szczególnie niebezpieczny w procesie wydobywania i produkcji, podczas obróbki, eksploatacji, usuwania,  w wyniku uszkodzeń lub korozji wyrobów zawierających azbest. Celem pracy jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących środowiskowego i zawodowego narażenia na azbest. Przedmiotem analizy są akty prawne dotyczące: zakazu stosowania azbestu, bezpieczeństwa i higieny pracy w narażeniu na azbest, gospodarki i transportu odpadów azbestowych, budownictwa oraz szeroko pojętej ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem azbestu. W pracy szczegółowo omówiono zasady ochrony zdrowia pracowników i byłych pracowników narażonych na azbest. Przybliżono podstawowe założenia programu wieloletniego pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zastosowaną metodą była metoda dogmatyczna oraz prawno-porównawcza polegająca na analizie aktów prawnych oraz dostępnej literatury.   Słowa kluczowe: azbest, narażenie zawodowe, narażenie środowiskowe, akty prawne.       ABSTRACT Asbestos creates a huge threat. It is particularly dangerous in the process of extraction and production, while processing, use, disposal or as a result of damage or corrosion of products containing asbestos. An aim of the work is to present regulations concerning environmental and occupational exposure to asbestos. The subject of analysis are legislative acts relating: prohibition of asbestos use, health and safety at work in

 15. Krwotok położniczy – zasady współpracy położnika i anestezjologa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Nowacka

  2012-04-01

  Full Text Available Krwotok położniczy wciąż jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów ciężarnych irodzących. Prawie 88% kobiet umiera w ciągu pierwszych czterech godzin od momentu jego wystąpienia. Znajomość mechanizmów regulują‑ cych homeostazę ustroju ciężarnej ma ogromne znaczenie w postępowaniu terapeutycznym w przypadku wystą‑ pienia krwotoku okołoporodowego. O tym, jak trudno rozpoznać i zdefiniować krwotok położniczy, dowodzi obecność kilkunastu różnych jego definicji. Z punktu widzenia zmian hemodynamicznych, następstw ogólno‑ ustrojowych i konieczności podjęcia określonych decyzji terapeutycznych bardzo użyteczne wydają się pojęcia oceniające szybkość utraty wokreślonym przedziale czasowym: skumulowana utrata krwi wynosząca 150 ml/min lub 1,5 ml/kg m.c./min oraz utrata 50% objętości krwi krążącej w ciągu 3 godzin. Rokowanie w krwotoku położ‑ niczym zależy od wielu elementów, do których zaliczamy: szybkie rozpoznanie, powiadomienie i wdrożenie algo‑ rytmu postępowania terapeutycznego oraz efektywne działanie interdyscyplinarne różnych zespołów biorących udział w procesie diagnostyczno‑leczniczym. Niezbędna jest jednoczasowa, efektywna współpraca doświadczo‑ nego zespołu anestezjologicznego, ginekologiczno‑położniczego, bloku operacyjnego, zespołów pracowni dia‑ gnostyczno‑laboratoryjnych oraz regionalnego centrum krwiodawstwa. Skoordynowanie pracy dużej liczby ludzi, często „rozrzuconych” w strukturach organizacyjnych szpitala na różnych piętrach lub w oddzielnych budyn‑ kach, jest niezmiernie trudne. Opracowanie algorytmu postępowania uwzględniającego kolejność i sposób powiadamiania oraz wdrażanie określonych procedur w poszczególnych jednostkach organizacyjnych decydu‑ ją o przeżyciu pacjentki i późniejszej jakości życia. Większość czynności w ciężkim krwotoku położniczym (resu‑ scytacja, monitorowanie, opanowywanie

 16. The settlement Cernavoda III culture on the site Bubanj near Niš

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milanović Dragan

  2011-01-01

  journal from 1954. Certain finds from level IV indicate that remains of some floors from this level could perhaps be associated with structure from the settlement of Cernavoda III culture. Insufficient investigations and small quantity of published material from the settlements of this period and mostly singlelayered sites with poorly preserved cultural layer resulted in the fact that in certain areas there are only indications for the settlements. The position of the site at Bubanj suggests the importance of controlling the zone of confluence of the Nišava River and the South Morava River where from the roads branched toward north, south, west and east along the river valleys. The investigations of prehistoric settlements carried out so far at the site Bubanj confirm that areas of the Nišava and South Morava valley had been included in the cultural complex Cernavoda III- Boleraz, which covers rather large part of southeast and central Europe. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177020: Arheologija Srbije: Kulturni identitet, integracioni faktori, tehnološki procesi i uloga centralnog Balkana u razvoju evropske praistorije

 17. Model improwizacji polifonicznej na tle popularnych metod improwizacji w muzyce rozrywkowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Fulara

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, bardziej ogólna, zawiera opis zjawisk związanych z improwizacją, zwłaszcza gitarową, z wyszczególnieniem problemów wykonawczych stojących przed improwizatorem. Dwa punkty widzenia zostały przedstawione: pierwszy, szczegółowy, opisuje po kolei elementy muzyki i ich znaczenie w procesie improwizacji, drugi bardziej ogólny mówi o zjawiskach, których nie da się opisać, ani analizować w prosty sposób, bądź są inne w przypadku każdego utworu. Należy do nich interakcja pomiędzy członkami zespołu, wyrażanie emocji poprzez muzykę i problematykę poszukiwań własnego głosu w sztuce. Ta część zawiera jeszcze opis trzech zupełnie różnych podejść do improwizacji na gitarze. Pierwsza to wykorzystanie centrum tonalnego (wzbogaconego napięciami dominantowymi, druga metoda polega na połączeniu harmonii utworu ze stosowanymi skalami (stosowana w muzyce fusion, trzecia polega na ścisłym wykorzystaniu dźwięków akordowych w improwizacji bez stosowania skal (charakterystyczna dla muzyki bebop. Druga część tekstu zawiera opis szczególnego rodzaju improwizacji polifonicznej z wykorzystaniem tappingu oburęcznego na gitarze. Model ten stoi w opozycji do trzech wcześniej przedstawionych sposobów rozumienia improwizacji gitarowej. System opiera się zarówno na metodach stosowanych w polifonii renesansu i baroku (m. in. melodia wiodąca Cantus Firmus, reguły kontrapunktu, jak i na założeniach jednogłosowej improwizacji bebopowej (wykorzystanie dźwięków wiodących, rozwiązania charakterystyczne dla czterodźwięków naturalnych. Opis ten nawiązuje do pierwszej części artykułu, grupując zagadnienia wokół poszczególnych elementów dzieła muzycznego. Ta część zawiera uwagi i spostrzeżenia zebrane w ciągu ośmiu lat poszukiwań własnej drogi muzycznej autora.

 18. Dynamika zmian temperatury ręki reumatoidalnej po wybranych zabiegach z zakresu termoterapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Gizińska

  2011-08-01

  Full Text Available Wstęp: W procesie usprawniania osób z chorobami reumatycznymi wykorzystuje się wiele zabiegów z zakresu ciepłolecznictwai krioterapii. W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest opisówbadań dotyczących efektów termicznych występujących w tkankachw wyniku stosowania takich zabiegów w obrębie ręki reumatoidalnej.Z tego powodu autorzy podjęli próbę określenia przebiegudynamiki zmian temperatury po zastosowaniu powszechniestosowanych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów(RZS zabiegów z zakresu termoterapii, w aspekcie zmian zachodzącychw mikrokrążeniu podczas 120 minut obserwacji.Materiały i metody: Do dwóch grup przydzielono 27 pacjentówz rozpoznanym RZS (średni wiek badanych 57 ±7,9 roku: I grupaliczyła 14 osób, u których naświetlano jedną rękę promiennikiempodczerwieni IR-A, -B oraz -C, II grupa – 13 osób, u których wykonanozabieg nadmuchu jednej ręki zimnym powietrzem (–30°C.Analizy rozkładu temperatury dokonano na podstawie 120-minutowejobserwacji zmian temperatury powierzchniowej obu rąk, dozapisu której użyto kamery termowizyjnej. U każdej osoby wykonano8 zdjęć termowizyjnych w określonych odstępach czasu:przed zabiegiem, zaraz po zabiegu oraz 5, 15, 30, 45, 60 i 120 minutpo zabiegu.Wyniki: Istotne różnice temperatur mierzonych w kolejnych odstępachczasu zaobserwowano we wszystkich grupach tylko podczas wynopierwszych5 minut po zabiegu (p < 0,05. Maksymalny wzrost temperaturyodnotowany zaraz po zabiegu IR-A, -B, -C wynosił 3,5°C. Ponadmuchu zimnym powietrzem (–30°C maksymalne obniżenietemperatury mierzonej zaraz po zabiegu wynosiło 6,4°C (ryc. 1 i 2.Wnioski: Istotne zmiany temperatury powierzchniowej rąk obserwowanow ciągu pierwszych 5 minut po zabiegu, zarówno ponaświetlaniu IR-A, -B, -C, jak i nadmuchu zimnym powietrzemo temperaturze ok. –30°C. W przypadku zabiegu cieplnego wartośćtemperatury w ciągu tego czasu pozostawała powyżej warto

 19. Rola aktywności ruchowej w zapobieganiu zaburzeniom poznawczym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej W. Ziemba

  2014-11-01

  Full Text Available Regularna aktywność ruchowa wywołuje szereg zmian adaptacyjnych, zwłaszcza w układzie krążenia i przemianie materii. W licznych pracach na temat pojedynczego wysiłku i wzmożonej aktywności fizycznej pojawia się coraz więcej potwierdzeń ich korzystnego wpływu na kształtowanie funkcji poznawczych. U podstaw mechanizmów związanych z tym wpływem leżą zmiany anatomiczne i funkcjonalne, m.in. zwiększenie przepływu krwi przez mózg, angiogenezy i neurogenezy, objętości istoty szarej w korze czołowej i skroniowej. Wysiłek pobudza wydzielanie czynników troficznych, wśród których dla procesów poznawczych, plastyczności synaptycznej, poprawy szlaków sygnałowych neurogenezy i funkcji naczyniowych kluczowe są czynnik troficzny pochodzenia mózgowego i insulinopodobny czynnik wzrostowy. Aktywność ruchowa wywołuje wzmożoną ekspresję czynnika troficznego pochodzenia mózgowego, co pozytywnie wpływa na procesy energetyczne i aktywuje w mózgu wiele układów energetycznych, które korzystnie modyfikują potencjał synaptyczny przetwarzania informacji ważnych w kształtowaniu funkcji poznawczych. Wysiłek redukuje stan zapalny przez obniżenie we krwi stężenia cytokin prozapalnych, mogących się przyczyniać do rozwoju procesów neurodegeneracyjnych. Redukuje czynniki ryzyka zespołu metabolicznego, a zwłaszcza nadciśnienie i insulinooporność, więc zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności poznawczych, poprawia funkcjonowanie mózgu, opóźnia początek i spowalnia rozwój zaburzeń w chorobach neurodegeneracyjnych, a wśród nich w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona. Za sprawą wymienionych mechanizmów aktywność ruchowa wydaje się niezbędna do zachowania prawidłowych funkcji poznawczych w każdym wieku.

 20. Duma i uprzedzenie. Znaczenie wyboru osoby transseksualnej na „przedstawiciela Narodu”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Jawor

  2014-12-01

  Full Text Available Pride and prejudice. The significance of election of a transsexual person as a “representative of Nation” Ms. Anna Grodzka’s election to the Polish Parliament in 2011 was a crucial event because for the first time in Europe a transsexual person became a Member of Parliament, and thus was to represent all Poles at the national level. This event resulted in mixed reactions and comments: from euphoria to trauma, from great pride to deep prejudice. It is instrumental in self identification of Poles, nevertheless two different Polish “nations” make use of it, presenting two different languages and two absolutely separate pictures of Polish identity. The first approach is associated with such notions as freedom, equity, minority rights, multiculturalism. The other is connected with such phrases as original values, genuine Poles, God, and the regular family. Therefore contemporary war of cultures, that is a general conflict over values and collective identity, came to focus on the fact that Anna Grodzka became an MP. The author of the article, relying on Allan McKee’s interpretative analysis of cultural texts, in this case press articles, aims at an analysis of the role of Ms. Grodzka’s election for identity shaping processes among Poles.   Duma i uprzedzenie. Znaczenie wyboru osoby transseksualnej na „przedstawiciela Narodu” Wybór Anny Grodzkiej na posłankę był przełomowym wydarzeniem, ponieważ po raz pierwszy w Europie osoba transseksualna została przedstawicielką wszystkich rodaków. Wydarzenie to wywołało jednak różne reakcje: od euforii do traumy, od wielkiej dumy do głębokich uprzedzeń. Służy ono bowiem samookreślaniu się Polaków, ale w taki sposób, że korzystają z niego w procesie samoidentyfikacji co najmniej dwa polskie „narody”, posługujące się językami uosabiającymi dwie zupełnie inne wizje polskości. Naród tych, którzy boją się o Polskę, utożsamianą z wiarą katolicką, tradycyjn

 1. Od Redakcji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redakcja Czasopisma "Muzealnictwo"

  2018-02-01

  Full Text Available Rocznik „Muzealnictwo”, wypełniając swoje powinności wobec polskich środowisk muzealnych, już 66 lat opisuje dokonujące się w polskim muzealnictwie przekształcenia, analizuje losy instytucji i ludzi oraz muzealnych kolekcji, śledzi zmiany rozwiązań prawnych – niemierzoną w swym zróżnicowaniu rzeczywistość muzealnego uniwersum. Rok 2018 w dziele wypełniania tych powinności ma miejsce szczególne. Jest to bowiem rok refleksji, które przynosi ze sobą jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległego bytu przez państwo polskie; refleksji nad państwem, społeczeństwem, prawem i obyczajem, nad postawami ludzi, ich wyborami, szacowanymi również w perspektywie służby publicznej, wedle kryteriów i wartości cementujących wspólnotę, ale pozwalających również Jednostce na odnalezienie się we Wspólnocie. Jest w tej refleksji miejsce na najbliższe nam muzea w całym zróżnicowaniu ich ustawowej działalności, jest miejsce na lepsze odczytywanie potrzeb publiczności, która coraz liczniej do muzeów przychodzi, dowodząc potrzeby ich istnienia jako instytucji długiego trwania, instytucji podtrzymywania wartości w świecie zmieniającym się tak dynamicznie, jak bodaj nigdy dotąd. W tegorocznym numerze „Muzealnictwa” – poza stałymi i szanującymi Państwa przyzwyczajenia działami, poświęconymi m.in. dziejom kolekcji, legislacji, działalności edukacyjnej czy też digitalizacji – tradycyjnie odnajdą Państwo temat główny. Jest nim Awangarda, postrzegana jako sposób myślenia o zbiorowości i o Sztuce, o powinnościach Sztuki wobec zbiorowości, z ambicjami – niejednokrotnie złudnymi – czynienia świata lepszym. Nieprzypadkowo temat Awangardy otwiera numer „Muzealnictwa” ukazujący się w roku tak istotnym dla naszej zbiorowej Pamięci. Niepodległość jako idea i niepodległość jako codzienność Drugiej Rzeczypospolitej przyniosła ze sobą procesy modernizacyjne, do których odwo

 2. Particular ceramic forms in the central Balkan and northern shores of the Aegean sea in the late bronze age

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bulatović Aleksandar

  2011-01-01

  down to the northern shores of the Aegean Sea. Participants in those migrations are in fact representatives of cultural groups that were created in the northern Balkan Peninsula during the 16th and 15th centuries BC through the breakdown of Vatic culture. As the result of pressures from the north and north-west they headed south, contributing to the creation and development of cultural groups on the territory of the central Balkans. The final destination of the migrations were the valleys of the Mesta, Struma and Vardar rivers where, starting in the 15th century BC, a noticeable foreign cultural influence can be felt that became most pronounced during 14th century BC. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177020: Arheologija Srbije: kulturni idenitet, integracioni faktori, tehnološki procesi i uloga centralnog Balkana u razvoju evropske praistorije

 3. Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Andrzej Szychowski

  2013-05-01

  Full Text Available Rozwój przemysłu chemicznego spowodował opracowywanie nowych związków chemicznych niewystępujących w środowisku naturalnym. Substancje te spełniają różnorodne funkcje, takie jak obniżenie palności, zwiększenie plastyczności czy poprawienie rozpuszczalności innych substancji. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań spożywczych oraz innych produktów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska naturalnego. Liczne badania wykazały, że substancje, takie jak: ftalany, BPA, TBBPA oraz PCB charakteryzują się znaczną lipofilnością dzięki czemu w łatwy sposób wnikają do żywych komórek oraz akumulują się w tkankach i narządach. Niesie to za sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wymienione związki, ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do naśladowania endogennych hormonów np. estradiolu, zaburzając hormonalną homeostazę organizmu. Co więcej substancje te z łatwością pokonują barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg i dlatego, jak wykazały liczne badania, zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego już od najwcześniejszych chwil życia. Udowodniono, że związki te wpływają na proces neurogenezy oraz transmisję synaptyczną, a w konsekwencji zaburzają proces kształtowania się płci mózgu, a także procesy uczenia, pamięci, zachowania. Ponadto ich cytotoksyczne i proapoptotyczne działanie może być przyczyną powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat oddziaływania ftalanów, BPA, TBBPA, oraz PCB na układ nerwowy.

 4. Application of LiDAR technology in analyses of the topography of Margum/Morava and Kulič

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivanišević Vujadin

  2012-01-01

  often believed that this fortification was originally built in Roman times, but the analyses of DTM have shown the fort erected on an embankment, round in shape, i.e. on the more elevated terrain in comparsion to the largest part of the confluence area, where most of Roman Margum and Mediaeval Morava has been wiped out by water. So the Kulič fortification could have been originally erected only afterwords, i.e. in Turkish times. There are some data from the written sources to corroborate such a date, and we also know of two later accounts describing the 17th century settlement in front of it. There has been no field confirmation so far, but thanks to the results of LiDAR scanning one may observe the traces of a small settlement south of the fortification, protected by a trench. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177021: ArchaeoLandscapes Europe i Procesi urbanizacije i razvoja srednjovekovnog društva

 5. Immunomodulacyjne właściwości makrolidów – zastosowanie w leczeniu chorób układu oddechowego u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2012-11-01

  Full Text Available Odmienności budowy i czynności układu oddechowego u dzieci predysponują do częstszego występowania zakażeń. Podstawą działania antybiotyków makrolidowych są ich właściwości bakteriostatyczne wynikające z blokowania podjednostki 50s i 23s rRNA. Makrolidy wykazują szereg dodatkowych działań pozarybosomalnych. Działanie to obejmuje wpływ na komórki układu odpornościowego, odpowiedź cytoki‑ nową, układ oddechowy i metabolizm glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono aktualną wiedzę doty‑ czącą mechanizmów działania tej grupy antybiotyków. Makrolidy zmniejszają ilość neutrofilów w miejscu zapalenia poprzez hamowanie wydzielania czynników chemotaktycznych, blokowanie cząsteczek powierzch‑ niowych biorących udział w procesie migracji oraz kierowanie komórek zapalnych na drogę apoptozy. Wielo‑ kierunkowy wpływ antybiotyków makrolidowych na odpowiedź cytokinową sprowadza się głównie do obni‑ żania wydzielania cytokin prozapalnych i hamowania syntezy tlenku azotu. Ponadto zapobiegają one kolonizacji dróg oddechowych przez P. aeruginosa, co wynika z faktu blokowania przez makrolidy produkcji składników biofilmu, elementów układu quorum sensing (umożliwiającego komunikację się bakterii i hamo‑ wania produkcji czynników zjadliwości. Stosowanie makrolidów zmniejsza również produkcję śluzu w ukła‑ dzie oddechowym i poprawia klirens rzęskowy. Cytowane w opracowaniu badania dowodzą skuteczności makrolidów w zmniejszaniu nadprodukcji śluzu w drogach oddechowych i zapobieganiu kolonizacji przez P. aeruginosa u pacjentów z mukowiscydozą. Ponadto zmniejszają one częstość zaostrzeń i poprawiają jakość życia tych chorych. Nie zaobserwowano jednak istotnej poprawy parametrów spirometrycznych. W przebiegu zakażenia RSV zastosowanie makrolidów powoduje ograniczenie nasilonej reakcji przeciwzapalnej, nadreak‑ tywności oskrzeli i hipersekrecji śluzu, co skutkuje

 6. Ewolucja: inżynier systemów komputerowych projektujący umysły

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aaron Sloman

  2011-10-01

  Full Text Available [Przekład] To, czego w ciągu ostatnich sześciu lub siedmiu tego nauczyliśmy się na temat wirtualnej maszynerii w wyniku dużego postępu nauki i techniki, umożliwia nam zaoferowanie stanowisku darwinowskiemu nowej obrony przeciw krytykom, którzy twierdzili, że jedynie forma fizyczna – a nie zdolności umysłowe czy świadomość – może być produktem ewolucji poprzez dobór naturalny. Obrona ta porównuje zjawiska umysłowe, wspominane przez przeciwników Darwina, z treściami maszynerii wirtualnej w systemach obliczeniowych. Obiekty, stany, zdarzenia i procesy w owej maszynerii, które dopiero od niedawna umiemy projektować i konstruować, a które nie mogły być nawet przedmiotem rozmyślań w czasach Darwina, mogą współdziałać z maszynerią fizyczną, w której są zaimplementowane, nie będąc identycznymi ze swoją fizyczną implementacją, ani też nie będąc jedynie agregatami fizycznych struktur i procesów. Istnienie różnych rodzajów maszynerii wirtualnej (w tym zarówno „platformowych” maszyn wirtualnych, mogących hostować inne takie maszyny, na przykład systemy operacyjne, jak i „aplikacyjnych” maszyn wirtualnych, na przykład korektorów pisowni i gier komputerowych zależy od skomplikowanych sieci połączeń przyczynowych związanych ze strukturami hardware’u i software’u, zdarzeniami i procesami, gdzie specyfikacja takich sieci przyczynowych wymaga konceptów, które nie mogą być zdefiniowane w kategoriach konceptów nauk fizycznych. Ta niedefiniowalność, a także możliwość zachodzenia różnych rodzajów automonitorowania w maszynerii wirtualnej, wydaje się wyjaśniać niektóre z rzekomo tajemniczych i nieredukowalnych cech świadomości, które motywowały krytyków Darwina, a także bardziej współczesnych filozofów, krytykujących sztuczną inteligencję. Wynikają z tego konsekwencje dla filozofii, psychologii, neurobiologii i robotyki.

 7. Rola „Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC” w opinii praktyków i studentów. Wyniki wstępnych badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Rzepka

  2018-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest ocena postrzegania Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC przez osoby zwią- zane z rachunkowością oraz jego roli, a także zmian w tym zakresie wraz z przyrostem doświadczenia zawodowego. Autorzy formułują hipotezę, że Kodeks postrzegany jest jako użyteczne narzędzie, które w pozytywny sposób wpływa na pełnienie obowiązków przez zawodowych księgowych. Autorzy ocze- kują, że wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego, a zatem rangi zajmowanych stanowisk, zwiększa się także znaczenie Kodeksu. W badaniu uczestniczyło łącznie 301 respondentów: 74 członków oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP oraz 227 studentów, realizujących studia wyższe z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Stwierdzono istotny wpływ doświadczenia zawodowego respondentów na postrzeganie Kodeksu oraz jego użyteczności. Stu- denci traktują Kodeks jako ważny, choć biorąc pod uwagę deklarowaną znikomą styczność z nim, wynika to raczej z intuicji niż ze znajomości zapisów. Brak doświadczenia zawodowego powoduje niemożność oceny jego użyteczności. Korzystanie z Kodeksu potwierdzają praktycy, toteż wyrażane przez nich opinie można uznać za oparte na merytorycznych przesłankach. Równocześnie dominuje wśród nich przekonanie o niedostatecznej znajomości tego dokumentu w środowisku zawodowym. Opinie na temat przydatności Kodeksu w procesie sprawozdawczości finansowej wśród praktyków są podzielone, przeczące dominują u osób o średnim i wyższym poziomie doświadczenia zawodowego. The aim of the article is to assess the perception of IFAC's Code of Ethics for Professional Accountants and its role, as well as changes in this perception depending on the level of professional experience. The authors expect that the Code is perceived as a tool that positively affects the ethical attitude of account- ants and their professional duties. The

 8. Ból kręgosłupa szyjnego w przebiegu radikulopatii = The cervical spine pain in radiculopathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Litak

  2017-02-01

  ²Department of Human Anatomy  Medical University of Lublin     Key words: cervical discopathy, radiculopathy, neck pain         Abstrakt Bóle kręgosłupa szyjnego stanowią poważny problem diagnostyczny w praktyce lekarskiej . Są najczęstszą przyczyną zgłaszania się do lekarza i mają znaczący wymiar ekonomiczny. W związku z rozwojem cywilizacyjnym, stresem , siedzącym trybem życia i ograniczeniem aktywności procesy  degeneracyjno - wytwórcze w kręgosłupie szyjnym stają się bardziej powszechne. Radikulopatia szyjna jest neurologicznym stanem wywołanym kompresją lub uszkodzeniem korzeni nerwowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Stan ten generuje ból w obrębie szyi  nie rzadko promieniuje do obręczy barkowej i kończyn górnych. Postępowanie diagnostyczne jest procesem wieloetapowym. Wywiad i badanie fizykalne pełnia znaczącą rolę a badania obrazowe uzupełniają pełną diagnozę. Farmakoterapia i ograniczenie obciążeń redukują ból w ostrej fazie. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego , przewlekłego bólu czy tez postępujących deficytów neurologicznych przeprowadzenie zabiegu operacyjnego obarczającego uciśnięte struktury nerwowe staje się jedynym słusznym postępowaniem .   Słowa kluczowe: szyjna dyskopatia, radikulopatia, ból kręgosłupa szyjnego     Abstract The cervical spine pain represents serious diagnostic medical problem .It is the most common reason for visiting the doctor and has economic dimension . According to Development of Civilization , stress , sitting lifestyle and limitation of physical  activity  Degenerative and Osteoarthritic  syndromes become more common. Cervical radiculopathy  is a neurological condition caused by compression or damage of the nerve roots of the cervical spine.  This leads to the occurrence of the neck pain  radiating  to the shoulders and upper extremities. Diagnostic path is a multistage process. Medical interview and physical examination

 9. Permanentnost primitivne akumulacije, ali o privatni lastnini, komodifikaciji in povratku rente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jernej Prodnik

  2011-06-01

  Full Text Available Namen teksta je prispevati k razumevanju ideje o skupnem v obstoječih zgodovinskih okvirih. Avtor opozarja na množico pomenov, ki jih je potrebno vzeti v ozir, ko poizkušamo konceptualizirati skupno, vsaj če ga hočemo razumeti kar se le da celovito. Tega koncepta namreč nikakor ne smemo dojemati le v povezavi s skupnimi viri, področji ali dobrinami, torej v pomenu tega, kar se najpogosteje dojema za skupno posest ali skupno »lastnino«. Skupno je namreč v prvi vrsti koncept, ki ga je nemogoče misliti brez družbenih odnosov, ki so njegov neizogiben del. Omenjen ožji oziroma zamejen pristop, ki je značilen predvsem za politično-ekonomski pogled na skupno, sicer lahko nudi enega izmed ključev za razumevanje raznolikosti skupnega in s kakšnimi tehnikami se ga v epohi bio-lingvističnega kapitalizma eksploatira, vendar bi ekskluzivno osredotočanje le na ta pomen reduciralo kompleksnost tako samega koncepta, kot tudi družbe, v kateri nastaja, s čimer bi lahko tvegali naturalizacijo nekaterih delov družbenega. Prvi del teksta je zato namenjen razjasnitvi mnoštva obrazov in pristopov, iz katerih je mogoče opazovati skupno, čemur šele v drugem delu in s pridržki sledi poizkus politično-ekonomske tipologizacije skupnega. V tem delu sta izpostavljeni predvsem dve »neotipljivi« obliki skupnega, ki postajata žrtvi novih procesov ograjevanja in privatizacije. V obeh primerih se lastnini same informacije, za katere je značilna nerivalska logika ter nizka subtraktivnost, s tem pa se ustvarja nove monopole nad znanjem, ki posredno vplivajo na delovanje celotne družbe. Ti procesi so omogočeni z zunaj-ekonomskimi posegi, predvsem prek uveljavljanja t.i. intelektualne lastnine, ki se na globalni ravni širi prek novih in rigidnih lastniških sistemov (npr. TRIPS, lastnikom pa omogoča omejevanje dostopa ter jim s tem potencialno prinaša ‘profit, ki postaja renta’. Avtor k skupnemu pristopa iz radikalne pozicije alternativne

 10. Postawy studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy = Attitudes of students from east Poland's selected academies towards diabetes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Dąbska

  2016-12-01

  4Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach   Słowa kluczowe: cukrzyca, stosunek do choroby, opinia publiczna   Streszczenie Wstęp. Czynnikami, które w znacznym stopniu kreują przekonania i zachowania zdrowotne ludności są posiadana wiedza oraz postawy społeczne, rozwijające się pod wpływem otaczającego środowiska. Przejawianie antyzdrowotnych zachowań, związanych w dużym stopniu z postępem cywilizacyjnym oraz niski poziom wiedzy diabetologicznej wśród młodych ludzi sprawia, iż stanowią oni grupę, która w sposób szczególny narażona jest na rozwój cukrzycy. Cel pracy. Poznanie postaw studentów wybranych szkół wyższych Polski wschodniej wobec cukrzycy. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 150 studentów. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta Badanie Postaw Wobec Cukrzycy DAS3 Centrum Badań i Szkoleń na Temat Cukrzycy Uniwersytetu Michigan. Analizy materiału badawczego dokonano przy użyciu programu Microsoft Office Excel. Wyniki. Znaczna część badanych (74% jest zdania, iż cukrzyca dotyka prawie każdej dziedziny życia diabetyka, a 89% sądzi, że choroba ta zmienia podejście do życia. Odnośnie roli chorego w procesie terapii 77% ankietowanych zgadza się, że osoby z cukrzycą są najważniejszymi członkami zespołu opieki diabetologicznej. Z kolei 89% studentów uważa, iż pracownicy medyczni powinni nabyć kompetencje w zakresie sprawowania funkcji edukatora diabetologicznego. Wnioski. Postawy studentów w większości podkreślają istotę najbliższego otoczenia w walce z chorobą. Badani twierdzą, że wszystkie typy cukrzycy są wielce uciążliwe dla życia chorego. Ankietowani byli zgodni, co do konieczności doskonalenia umiejętności edukatorskich i komunikacyjnych przez personel medyczny.       Key words: diabetes, attitude towards medical condition, public opinion   Summary Introduction. Knowledge (or lack thereof and social attitudes

 11. The town in Serbia and Bulgaria: A comparative reading of current processes. Introduction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zlatanović Sanja

  2015-01-01

  fresh, creative, dynamic reflection and writing on the town from aspects such as the urban heritage, identification processes in urban border areas, the importance of life histories, the exciting game of global vs. local, etc. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177027: Multietnicitet, multikulturalnost, migracije-savremeni procesi

 12. Profilaktyka cukrzycy typu 2 w grupie osób starszych = Type 2 diabetes prevention among elderly people

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mirczak

  2016-12-01

  Cukrzyca typu 2 jest poważną chorobą przewlekłą występującą powszechnie w grupie osób starszych. Późna diagnoza oraz niewłaściwe leczenie prowadzi do poważnych  powikłań takich jak choroby układu krążenia, neuropatia, zespół stopy cukrzycowej i amputacji, niewydolność nerek oraz ślepota, których leczenie jest bardzo kosztowne. Cukrzyca typu 2 jest uwarunkowana czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi (niewłaściwy styl życia. Coraz powszechniejsze wstępowanie cukrzycy w społeczeństwie wynika jednak głównie z nadwagi, otyłości brzusznej oraz niskiej aktywności fizycznej. Badania pokazują, że poprzez modyfikacje stylu życia (dieta, aktywność fizyczna można opóźniać i zapobiegać występowaniu cukrzycy w grypach ryzyka. W tym procesie niezwykle ważne są trzypoziomowe działania profilaktyczne. Profilaktyka pierwszej fazy oznacza zapobieganie cukrzycy poprzez zmianę stylu życia u osób zdrowych, profilaktyka drugiej fazy to zapobieganie występowaniu powikłaniom cukrzycy u osób z grupy ryzyka, natomiast profilaktyka trzeciorzędowa skierowana jest do osób chorych i polega na wczesnym wykrywaniu i odpowiednim leczeniu powikłań cukrzycy. Jednakże, pomimo iż cukrzyca jest chorobą często występującą wśród seniorów, wciąż brakuje badań klinicznych dotyczących specyfiki leczenia w tej grupie wiekowe, jak również doniesień na temat działań prewencyjnych. Celem pracy było przedstawienie zasad profilaktyki cukrzycy w grupie osób starszych na podstawie analizy dostępnej literatury. Dotychczasowe badania wskazują, że skuteczną metodą profilaktyki cukrzycy wśród seniorów jest optymalizacja poziomu glukozy we krwi poprzez zdrową dietę, aktywność fizyczną, kontrolę wartości trójglicerydów i ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie masy ciała i unikanie używek.   Abstract Type 2 diabetes is one of the most common chronic diseases among the elderly and is also a very serious health

 13. Subiektywne rozumienie bycia zdrowym wśród studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego – badanie wstępne = The subjective understanding of being healthy among students of nursing and medical rescue – a preliminary study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Wasil

  2016-05-01

  2. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu   Streszczenie   Wstęp: Najcenniejszą wartością dla człowieka jest zdrowie, które może przyjmować różne oblicze w zależności od wieku, płci, wykształcenia czy sytuacji społeczno-ekonomicznej. Sposób postrzegania pojęcia „zdrowie” wpływa w dużej mierze na zachowania zdrowotne, które kreują styl życia jednostki. Młodzież akademicka jest tą grupą społeczną, która w procesie socjalizacji podlega częstym próbom eksperymentowania, naśladowania, wybierania i w konsekwencji zmieniania otrzymanych w okresie dzieciństwa i młodości wzorców zachowań, bardzo istotnych ze względu na ryzyko pojawienia się kryzysu zdrowotnego lub też utrzymania dobrego potencjału zdrowia.  Cel: Celem badań było poznanie opinii studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego dotyczącej znaczenia pojęcia  „bycia zdrowym”, które w języku potocznym obrazuje kluczową dla badań subiektywną definicję zdrowia. Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystanie dwóch narzędzi: autorskiego kwestionariusza ankiety oraz standaryzowanego narzędzia badawczego-Listy Kryteriów Zdrowia. Wyniki i wnioski: Badana młodzież akademicka uważa „bycie zdrowym” za bardzo istotną wartość w życiu każdego człowieka. Co więcej, zdecydowana większość badanych uważa się za osoby zdrowe a swój styl życia uważa za prozdrowotny. Określenie zdrowia przez studentów dotyczyło głównie jego wymiaru fizycznego. Być zdrowym to w przekonaniu badanych  „mieć sprawne wszystkie części ciała”, „nie odczuwać żadnych dolegliwości fizycznych” oraz „czuć się dobrze”, szczególnie dla mężczyzn i studentów kierunku  ratownictwo medyczne. W przypadku kobiet w subiektywnym postrzeganiu „bycia zdrowym” częściej istotne było „dożyć późnej staro

 14. Simulation-Assisted Evaluation of Grinding Circuit Flowsheet Design Alternatives: Aghdarreh Gold Ore Processing Plant / Ocena Alternatywnych Schematów Technologicznych Procesu Rozdrabniania W Zakładach Przeróbki Rud Złota W Aghdarreh, Z Wykorzystaniem Metod Symulacji

  Science.gov (United States)

  Farzanegan, A.; Ghalaei, A. Ebtedaei

  2015-03-01

  modification. Surowy urobek z kopalni rud złota Aghdarreh musi najpierw zostać poddany rozdrobnieniu, aby zapewnić efektywniejsze uwalnianie cząsteczek złota. W chwili obecnej obiegi rozdrabniania obejmują kruszenie jednostopniowe z wykorzystaniem kruszarek szczękowych oraz kruszenie jednostopniowe z użyciem kruszarek półautomatycznych w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Odzysk złota odbywa się przy zastosowaniu procesu ługowania, z zastosowaniem metody cyjankowej w szeregu mieszalników. W pracy tej przeprowadzono optymalizację procesu rozdrabniania rud w zakładach przeróbczych Aghdarreh prowadzonego w celu zmniejszenia rozmiarów uzyskiwanych cząsteczek złota (Ps0) z 70 μm do ok. 40 μm poprzez zapewnienie ciągłości procesu, z wykorzystaniem metod modelowania i symulacji. Na podstawie dwóch zestawów próbek z ciągu technologicznego rozdrabniania, rozkłady wielkości cząstek zostały statystycznie zrównoważone z wykorzystaniem oprogramowania NorBal. Pierwszy i drugi zbiór danych otrzymanych na podstawie dwóch zestawów próbek wykorzystany został do kalibracji i walidacji modeli, przed przystąpieniem do właściwych badań symulacyjnych z użyciem oprogramowania MODSIM. Symulacje komputerowe przeprowadzono w celu oceny wydajności dwóch proponowanych ciągów technologicznych. Pierwszy ciąg obejmuje istniejące kruszarki półautomatyczne i nowo proponowaną kruszarkę kulową pracującą w obiegu zamkniętym z hydrocyklonem. Drugi rozważany ciąg stanowi istniejąca kruszarka półautomatyczna, następnie proponowana kruszarka kulowa pracująca w obiegu zamkniętym z istniejącym hydrocyklonem. We wszystkich symulacjach bazowano na modelach SAGT, CYCL i MILL do symulacji pracy kruszarek półautomatycznych, pakietu hydrocyklonu oraz pojedynczych kruszarek. Modele SAGT i MILL oparte są na modelu zrównoważonej populacji w procesie rozdrabniania. Model CYCL opiera się na empirycznym modelu klasyfikacji Plitta zastosowanym do hydrocyklon

 15. O morfematskoj alternaciju talijanskom glagolu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekavčić Tekavčić

  1972-12-01

  koje se osnivaju na konsonantskim alternacijama, rezultat su širokog kompleksa fonematskih procesa koji nazivamo palafalizacijom, kao i nekih drugih procesa (npr. razvoja bilabijalnih konsonanata, u glagolu DEBERE. Ti su fonematski procesi doveli do koegzistencije dvaju, triju, pa čak i četiriju oblika, a to znači do različitih tipova morfematske alternacije (s alomorfima u komplementarnoj, a u određenim slučajevima i fakultativnoj distribuciji. Posebno mjesto u tom sklopu pojava zauzimaju glagoli leksem kojih u latinskom, a djelomično i danas, završava na /n/ i /1/ (VENIRE, PONERE, SALIRE, VALERE itd.. Pod utjecajem različitih analogija, ovi su glagoli razvili oblike na -ngo, -nga, -ngono, -lgo, -lga, lgono, i to ne samo u talijanskom nego i u dnrg·im romanskim jezicima (španjolski, provansalski. Promatrajući razvoj i sudbinu pojedinih tipova morfematske alternacije, autor konstatira da su se najbolje održali oni tipovi alternacije koji (posredno ili neposredno uposluju velarne konsonante, dok pokazuju tendenciju nestajanja tipovi u kojima sudjeluju dentali (konkretno npr. /d/gg/. Po autorovu mišljenju vitalnost i održanje morfematskih alternacija u glagolskom sistemu pokazuju određene podudarnosti s onima u imeničkom sistemu (imenica, pridjev: upravo oni tipovi alternacija u koje ulaze velari (/k/č/, /g/g/ očuvani su do danas i u imeničkom sistemu talijanskog književnog jezika. Autor na kraju uspoređuje talijanski jezik s rumunjskim kao predstavnikom balkanskog latiniteta i jezikom, koji je vrlo bogat različitim tipovima alternacija, kao i sa španjolskim, predstavnikom zapadne Romanije i iberskog latiniteta, u kome su alternacije znatno siromašnije. I u oba ta jezika opaža se stanovita podudarnost između bogatstva i vitalnosti pojedinih tipova alternacija u glagolskom i u imeničkom sistemu. Taj paralelizam ne može, naravno, biti apsolutan, jer u jeziku djeluju kasnije i brojni drugi faktori, ali je ipak dovoljno jasan da se nedvojbeno mo

 16. Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miłosz J. Zieliński

  2014-04-01

  its inhabitants after the dissolution of the Soviet Union. In this sense, they can be considered as a starting point for further research which is my main objective as a PhD student at the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences.   Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców Przez minione dwie dekady obwód kaliningradzki podlegał różnorakim zmianom – nie tylko politycznym, ale również społecznym i kulturowym. W wyniku rozpadu Związku Sowieckiego obwód stał się półeksklawą, co dodatkowo spotęgowało skutki zachodzących zmian. W rezultacie obwód znacząco różni się od pozostałych część Rosji. Eksperci zajmujący się regionem, zarówno z Rosji, jak i innych krajów, zgodnie twierdzą, że obwód kaliningradzki to unikatowa część historycznej, kulturowej i społecznej mozaiki tego kraju. Nie jest zaskoczeniem, że procesy geopolityczne zostawiły ślad w tożsamości najbardziej europejskiego spośród rosyjskich regionów. Współczesna tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego nie może być jednak dokładnie zbadana i opisana bez analizy pierwszych lat istnienia tego bytu politycznego, tj. okresu od 1945 roku do końca lat 50. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe podsumowanie zmian, które nastąpiły w obwodzie kaliningradzkim, na podstawie czterech umownych dziedzin, tj.: okoliczności przejęcia kontroli administracji sowieckiej nad nowo zdobytym obszarem; zasiedlenie regionu przez nowych osadników i deportację pozostałej tu ludności niemieckiej; zastąpienie niemieckich nazw miejscowości przez nazwy sowieckie (rosyjskie; spontaniczne próby organizacji życia religijnego w regionie oraz stosunek władz centralnych i lokalnych do wspólnot wyznaniowych. Wymienione elementy powojennego życia w obwodzie kaliningradzkim przyczyniły się do stworzenia tu nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, która oznaczała ca

 17. Enforced linguistic conversion: translation of the Macedonian toponyms in the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katica Kulavkova

  2015-08-01

  terytorium Ma­cedonii (na co istnieją niezaprzeczalne dowody, zostały przemieszczone z ich pierwotnego kontekstu językowego / kulturowego w ramach kilku podmiotów regulujących: greckiego, albańskiego i – jak się paradoksalnie wydaje – macedońskiego. Ten rodzaj zakłóceń języko­wych ma swoje geopolityczne konsekwencje. Wprowadzone zmiany toponimów świadczą o systematycznej negacji macedońskiej tożsamości językowej i kulturowej, a w konsekwencji o procesie negowania prawa narodu macedońskiego do własnego państwa narodowego, gdyż główną intencją każdej negacji jest reinterpretacja, przetwarzanie i zmiana rzeczywistości historycznej.

 18. Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α jako potencjalny osoczowy marker przebiegu stwardnienia rozsianego – badania wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2014-07-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM zaliczane jest do częstych przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego wiążących się z postępującą niepełnosprawnością. Dotyczy zwykle osób pomiędzy 20. a 40.rokiem życia, przy czym dwukrotnie częściej chorują kobiety. Mimo wieloletnich badań nadal bardzo mało wiemy na temat patogenezy tej choroby. Klinicznie można wyróżnić cztery jej postaci, do najczęściej występujących należą postać rzutowo-remisyjna, wtórnie postępująca oraz pierwotnie postępująca. Patogeneza SM jest procesem bardzo skomplikowanym, biorą w nim udział m.in.: uszkodzenie bariery krew–mózg oraz bariery krew – płyn mózgowo-rdzeniowy, wtórny przerost astrogleju, toczący się proces zapalny i szeroko pojęta neurodegeneracja. Szczególną rolę w rozwoju SM, głównie na jego wczesnym etapie, odgrywa proces zapalny, w którym biorą udział różne subpopulacje komórek zapalnych. Dotychczasowe badania wskazują na szczególny udział w tym procesie czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α zaliczanego do cytokin prozapalnych. Cel badania: Celem niniejszej pracy była analiza stężenia TNF-α w osoczu pacjentów z SM w rzucie i remisji choroby oraz jego korelacja z parametrami klinicznymi przebiegu choroby w celu oceny roli TNF-α jako potencjalnego markera zaawansowania SM. Poszukując najważniejszych producentów TNF-α we krwi chorych z SM, analizowano również związek pomiędzy stężeniem TNF-α w osoczu i liczebnością leukocytów we krwi oraz ich subpopulacji. Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 37 pacjentów z grup badanych (20 w grupie z rzutem i 17 w grupie z remisją choroby oraz 30 osób z grupy kontrolnej. Od pacjentów pobrano do odpowiednich probówek krew żylną w ilości 4 ml. Wirowano ją (5000 rpm, 20 min, 23ºC, a następnie ostrożnie usuwano górną warstwę z osoczem, zabezpieczano i przechowywano w temperaturze –80ºC do czasu

 19. Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sowa

  2016-09-01

  85 -801 Bydgoszcz e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl         Streszczenie Wprowadzenie: Rak piersi w ciąży jest rozpoznawany stosunkowo rzadko. W ostatnich dziesięciu latach w Europie można zauważyć wyraźną tendencję do odraczania macierzyństwa wśród młodych kobiet. Obecnie średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 30 lat. Jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka piersi jest wiek. Z uwagi na fakt, iż kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo, a średnia wieku występowania raka piersi się obniża,  z tą szczególną sytuacją kliniczną lekarzom jak i kobietom przyjdzie się zmagać coraz częściej.  Cel pracy:Celem pracy była próba przybliżenia odmienności procesu diagnostyki i leczenia raka gruczołu piersiowego rozpoznanego w ciąży. Rozwinięcie:Z danych epidemiologicznych wynika, iż rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet ciężarnych.Szczególnie niebezpiecznym jest fakt, iż zmiany fizjologicznie zachodzące w organizmie kobiety już od pierwszych tygodni ciąży, mogą maskować pojawienie się guza i znacznie opóźniać wdrożenie procesu diagnostyki.  Choroba nowotworowa rozpoznana w czasie trwania ciąży jest zawsze dramatyczną i ogromnie stresującą sytuacją dla kobiety i jej najbliższych, dlatego proces diagnostyki i leczenia jest silnie zindywidualizowany, zaś maksymalny efekt terapeutyczny z jednoczesną ochroną nienarodzonego dziecka stanowi priorytet działań. Podsumowanie:Decyzje terapeutyczne podejmowane są po uwzględnieniu ogólnego stanu zdrowia pacjentki, stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, wieku ciążowego oraz postulatów samej pacjentki i jej najbliższych.W niniejszej pracy, posługując się metodą analizy piśmiennictwa szczegółowo omówiono odmienności w procesie diagnostyki i leczenia raka piersi u kobiet ciężarnych.   Słowa kluczowe: rak piersi, ciąża, diagnostyka, leczenie   Breast cancer during pregnancy

 20. Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kinga Dorota Kulczycka

  2016-09-01

  . Wnioski: świadomość ruchu, jego powtarzalność i dbanie o własne bezpieczeństwo powinno być kształtowane przez fizjoterapeutów w procesie edukacji oraz w trakcie praktyki zawodowej. Młodsi fizjoterapeuci i lepiej wykształceni  częściej wybierają odpowiednie pozycje podczas wykonywania pracy. Wraz ze wzrostem liczby miejsc pracy wzrasta ryzyko urazu związanego z nieprawidłowym  sposobem wykonywania czynności zawodowych.   Summary The method of performing work in conditions of a considerable work load is of great importance in the prophylaxis of musculoskeletal disorders. The work of physiotherapists is frequently associated with the necessity for assuming non-physiological body positions, during which an injury may occur. The objective of the study is the recognition of body positions assumed by physiotherapists, which may be classified into occupational risk factors related with the method of performing the work of a physiotherapist. Material and method  The study was conducted in 2014 in the Kielce Region and covered 100 physiotherapists employed in rehabilitation wards.  Results The respondents evaluated as incorrect body positions assumed while performing occupational activities related with: long-term leaning position while performing activities, protrusion of the lumbar section of the spine, and frequent rotations. As an additional load at work they considered bending the head forward or twisting the neck.  Arm movements constitute considerable onerousness for physiotherapists and occur while elevating the arms forward and moving them towards the chest. Conclusions: The awareness of movement, its repeatability, and care of own safety should be shaped by physiotherapists in the education process and during occupational practice. Younger physiotherapists more often choose adequate positions while performing work. An improvement of professional qualifications exerts an effect on assuming correct positions at work by physiotherapists. An increase

 1. Wpływ terapii BEMER na wybrane wskaźniki krwi w ramach procesu odnowy biologicznej po wysiłku wytrzymałościowym. Studium przypadku = Effect of BEMER therapy on selected indicators of blood in the process of wellness after exercise endurance. Case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Mrozkowiak

  2015-04-01

  Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska     Słowa kluczowe: terapia BEMER, wskaźniki krwi, odnowa biologiczna, wysiłek wytrzymałościowy, studium przypadku.   Keywords: BEMER therapy, blood indicators, wellness, exercise endurance, case study.   Streszczenie   Zasadniczymi naczyniami tworzącymi mikrokrążenie są naczynia włosowate. Pojedyncze naczynie włosowate ma średnicę około 6 p.m, sumaryczna powierzchnia przekroju naczyń włosowatych wynosi około 3000 cm2. Na każdy milimetr sześcienny ciała ludzkiego przypada średnio 600 naczyń włosowatych. Terapia systemem BEMR przy zastosowaniu kompleksowym lub uzupełniającym doskonali podstawowe procesy fizjologiczne, angiokinezę mikrokrążenia, doprowadzenie składników odżywczych i tlenu do komórek mięśniowych. Dzięki określonej modulacji biorytmicznej uzyskuje się synergiczny wpływ również na pierwotne i wtórne, nieco większe naczynia krwionośne. Materiał i metody. Badany mężczyzna realizujący zdrowy styl życia poddał się dwukrotnie pomiarowi wybranych wskaźników krwi i układu naczyniowego: po wysiłku wytrzymałościowym w czasie restytucji fizjologicznej oraz odnowie wspomaganej terapią BEMER. Uzyskane wyniki. Najbardziej znaczące zmiany w wybranych wskaźnikach krwi po wysiłku wytrzymałościowym zaobserwowano w: całkowitej ilości hemoglobiny najmniejsze w stężeniu jonów wodorowęglowych. Znamienne zmiany wystąpiły w okresie wczesnej odnowy we wskaźnikach: cząstkowym ciśnieniu tlenu (PO2, nasyceniu krwi tętniczej tlenem (SO2 (c, oksyhemoglobinie (O2Hb, karboksyhemoglobinie (HbCO, methemoglobinie (MeHb i hydroksyhemoglobinie (HHb.         Wnioski. Zastosowana metodyka i profil sygnału BEMER wpływa zróżnicowanie na wielkość wybranych cech krwi. Zastosowanie stymulacji BEMER w odnowie biologicznej po wysiłkach wytrzymałościowych u mężczyzn w 5

 2. Zatrucie tlenkiem węgla – drogi narażenia, obraz kliniczny, metody leczenia = Carbon monoxide poisoning, routes of exposure, clinical manifestation, treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sowa

  2015-04-01

  3Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy   Adres do korespondencji: mgr Magdalena Sowa Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9 85 – 094 Bydgoszcz e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl   Streszczenie   Wprowadzenie: Tlenek węgla (CO jest bezbarwnym, bezwonnym, niedrażniącym i toksycznym gazem, niewykrywalnym przez narządy zmysłów. Powstaje on w wyniku niecałkowitego spalenia substancji, produktów zawierających węglowodory (np. gazy przemysłowe, węgiel drewno. Według badań stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zatruć inhalacyjnych na świecie. Cel pracy: Celem pracy była analiza dróg narażenia, obrazu klinicznego oraz metod leczenia zatrucia tlenkiem węgla. Skrócony opis stanu wiedzy: Toksyczność tegoż związku jest silnie związana z jego wysokim powinowactwem do hemoglobiny (około 200 razy większe od tlenu. Strukturami najbardziej newralgicznymi i najbardziej narażonymi na działanie CO są serce i ośrodkowy układ nerwowy (OUN. Patomechanizm działania polega na wiązaniu się tlenku węgla z atomem żelaza w cząsteczce hemu, tworząc związek zwany karboksyhemoglobiną (COHb. Wentylacja powietrzem zwierającym CO wiedzie do hipoksji tkankowej czyli niedotlenienia. Zwolnieniu, a następnie zahamowaniu ulegają metaboliczne procesy oksydacyjne, dochodzi do akumulacji kwaśnych metabolitów, przyczyniających się do rozszerzenia tętnic mózgowych a w konsekwencji przekrwienia mózgu. Podsumowanie: Liczba zatruć tlenkiem węgla w Polsce jest znacznie większa niż w innych krajach Europy. W ostatnich latach zaobserwowano znaczny spadek śmiertelności spowodowanej zatruciem CO, jednakże nadal bardzo wysoki koszt zdrowotny, wyrażający się w tysiącach pacjentów tracących zdrowie  a nawet życie, skłania do dbałości o skuteczność  działań prewencyjnych.   S

 3. Stone tools from locality Crkvine in Stubline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonović Dragana

  2011-01-01

  total surface of 89 m² was so far archaeologicaly investigated. Accordingly, the conclusions about raw material exploitation, production and usage of stone tools are considered preliminary. Metal is not registered in Crkvine, but we assume that its existence was known to the habitants of this settlement, and that they even used it. It is confirmed by a finding from the structure 1/2008. It is represented by ceramic figurines who carry perforated hamer-axes of the the Pločnik type made from copper, as well as by the fact that small metallic tools for ephemeral usage appear in even in Early Neolithic settlements. If the stone tools were used only as cheaper replacements of those made of metals, than the careless behaviour of the habitants from the Vinča settlement in Crkvine towards the „out-of-date“ types of tools and the production of good quality grind tools, probably used in additional mechanical treatments of metallic tools are not unusual. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177020: Arheologija Srbije: Kulturni identitet, integracioni faktori, tehnološki procesi i uloga centralnog Balkana u razvoju evropske praistorije i br. 177023: Kulturne promene i populaciona kretanja u ranoj praistoriji centralnog Balkana

 4. The phenomenon of prehistoric ritual pits: Several examples from the central Balkans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bulatović Aleksandar P.

  2015-01-01

  stratigraphy of their contents, their architecture and many other elements vary considerably, even within a single complex. It is for this reason that it is not possible, at this moment in time, at least without very detailed and comprehensive analysis, to discern some regularities or patterns which could, with any certainty, be considered reliable. This primeval custom, therefore, cannot be linked to any particular period, culture or region, but was entirely dependent on the state or level of the spiritual consciousness of an individual or a community. This religious idea started to decline during the Roman domination and vanished entirely at the time of Christianity. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. OI 177020: Arheologija Srbije: kulturni identitet, integracioni faktori, tehnološki procesi i uloga centralnog Balkana u razvoju evropske praistorije

 5. Vessels from Late Medieval cemeteries in the Central Balkans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bikić Vesna

  2011-01-01

  specimens in the entire recovered material, the assumptions and results presented here should only be taken as preliminary. The fact that some manifestations of the custom are still obscure reduces some of the previously proposed interpretations to little more than unfounded speculation, which is fertile ground for manipulation. Apart from analyzing the archaeological material, what is needed therefore is a thorough study of other aspects of the issue, above all the phenomenon of burials topped by slabs and stećci, and funerary practices at large. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177021: Procesi urbanizacije i razvoja srednjovekovnog društva

 6. The Influence of Shale Rock Fracturing Equipment Operation on Atmospheric Air Quality

  Science.gov (United States)

  Bogacki, Marek; Macuda, Jan

  2014-12-01

  specyfiki odwiertu i waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy kW. Przykładowy zestaw urządzeń technologicznych wykorzystywanych w procesie szczelinowania zamieszczono na rysunku 1. Podczas pracy silników do atmosfery emitowane są między innymi następujące substancje: tlenki azotu (NOx), ditlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), pył PM10, amoniak, benzo(a)piren (B(a)P), benzen, toluen, ksylen, formaldehyd, acetaldehyd, akroleina. Skutkiem emisji mogą być przekroczenia dopuszczalnych, określonych prawem wartości stężeń substancji w powietrzu. W artykule skoncentrowano się na ocenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego emisji substancji pyłowo-gazowych towarzyszących procesowi szczelinowania skał łupkowych. Badania miały charakter modelowy. W oparciu o analizę przebiegu szeregu procesów szczelinowania hydraulicznego wykonywanych na wiertniach zlokalizowanych w Polsce i za granicą zbudowano przykładowy model procesu, który posłużył do wykonania symulacji propagacji zanieczyszczeń emitowanych substancji w powietrzu w zadeklarowanym obszarze obliczeniowym stanowiącym teren o wymiarach 1150 m × 1150 m. Dla urealnienia wyników obliczeń umiejscowiono model badanego obszaru w okolicach Gdańska i przypisano mu charakterystyczne dla tego rejonu parametry meteorologiczne i orograficzne. W środku analizowanego obszaru zlokalizowano teren wiertni o wymiarach 150 m x 150 m. Pole emisji kształtowane było przez 12 silników wysokoprężnych napędzających agregaty pompowe, każdy o mocy 1680 kW. Czas pracy pojedynczego silnika ustalono na 52 godziny w roku (13 zabiegów szczelinowania, każdy trwający 4 godziny). W obliczeniach założono, że podczas trwania szczelinowania wszystkie silniki będą pracowały równocześnie i będą obciążone w 100 %. W artykule dużo uwagi poświęcono poprawnemu zamodelowaniu rzeczywistego pola emisji. Scharakteryzowano parametry techniczne silników oraz zużywanych przez nie paliw

 7. About neolithic authenticity of finds from Belica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonović Dragana

  2012-01-01

  different. Bones from the archaeological stratum were used, on which a subsequent treatment was performed which removed the darker coloured patina. Microscopic evidence of the working of the bone also shows the use of a grinding tool spinning at a large number of rotations (fig. 9-10. The case of the “Serpentine figurine” is particularly interesting. On a simply crafted awl, which can be dated to the Neolithic period and beyond, a spirally carved embellishment was added (fig. 13. The difference in colour between the spiral detail and the rest of the awl indicates a large time interval between the making of the awl and the addition of the decoration. A fortunate circumstance in the story about the “Neolithic art objects” from Belica is that they have not been accepted in Serbian archaeology. If we exclude the works of M. Stojić, the finds from Belica, glorified for their beauty, symbolism and originality, have not yet found their place in archaeological literature. There are no texts which even mention them as analogies for some other cult or art creations from the Neolithic. For this reason, this critical approach also happened at the right moment. If Serbian archaeology had not made any comments about the finds from Belica, for which there is some doubt as to whether they actually are of Neolithic origin, perhaps the damage caused by it would have been deeper and more noticeable. The question as to whether we could then talk about the Serbian “Neolithic deception from Belica” is one whose answer the authors of this paper did not want to wait for with their arms folded. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177020: Arheologija Srbije: kulturni identitet, integracioni faktori, tehnološki procesi i uloga centralnog Balkana u razvoju evropske praistorije

 8. PREFACE Integrability and nonlinear phenomena Integrability and nonlinear phenomena

  Science.gov (United States)

  Gómez-Ullate, David; Lombardo, Sara; Mañas, Manuel; Mazzocco, Marta; Nijhoff, Frank; Sommacal, Matteo

  2010-10-01

  derivative nonlinear Schroedinger (DNLS) equation. Ragnisco and Zullo [18] construct Backlund transformations for the trigonometric classical Gaudin magnet in the partially anisotropic (xxz) case, identifying the subcase of transformations that preserve the real character of the variables. The recently discovered exceptional polynomials are complete polynomial systems that satisfy Sturm-Liouville problems but differ from the classical families of Hermite, Laguerre and Jacobi. Gomez-Ullate et al [19] prove that the families of exceptional orthogonal polynomials known to date can be obtained from the classical ones via a Darboux transformation, which becomes a useful tool to derive some of their properties. Integrability in the context of classical mechanics is associated to the existence of a sufficient number of conserved quantities, which allows sometimes an explicit integration of the equations of motion. This is the case for the motion of the Chaplygin sleigh, a rigid body motion on a fluid with nonholonomic constraints studied in the paper by Fedorov and Garcia-Naranjo [20], who derive explicit solutions and study their asymptotic behaviour. In connection with classical mechanics, some techniques of KAM theory have been used by Procesi [21] to derive normal forms for the NLS equation in its Hamiltonian formulation and prove existence and stability of quasi-periodic solutions in the case of periodic boundary conditions. Algebraic and group theoretic aspects of integrability are covered in a number of papers in the issue. The quest for symmetries of a system of differential equations usually allows us to reduce the order or the number of equations or to find special solutions possesing that symmetry, but algebraic aspects of integrable systems encompass a wide and rich spectrum of techniques, as evidenced by the following contributions. Muriel and Romero [22] perform a systematic study of all second order nonlinear ODEs that are linearizable by generalized Sundman and

 9. Monitoring the effect of motivation on mastering knowledge and skills in distance learning systems / Влияние мотивации на процессы овладения знаниями, умениями и навыками в системе дистанционного образовани / Praćenje uticaja motivacije na procese apsolviranja znanja i veština u sistemu učenja na daljinu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boža D. Miljković

  2016-10-01

  ыявления основан на наблюдении роста знаний по сравнению с предварительными, так называемыми предзнаниями: 1. профессиональные предзнания и 2. общеобразовательные предзнания, проверенные вступительными тестами и на подготовительных курсах. В результате решения задач по данным вопросам проведен анализ влияния профессиональных предзнаний, общеобразовательных знаний и заинтересованности учащихся на восприятие, понимание и решение задач и достижение результатов. Результаты проведенного анализа показали, что в успешном понимании и решении профессионально-технических задач общеобразовательные предзнания и заинтересованность учащихся играют ключевую роль. / U radu je opisano kako procesi motivacije utiču na slušaoce kursa sa stanovišta apsolviranja znanja, te prenosa i korišćenja znanja i veština u sistemu učenja na daljinu. Istraživanja, u socijalno-kognitivnom okviru, ilustruje prilagodljivost sistema i adekvatno prilagođavanje motivacionih obrazaca. Model motivacionih procesa predstavljen je u funkciji ciljeva učenja slušalaca kursa. Praćenjem uticaja motivacionog faktora na izvršavanje kognitivnih zadatka, te kako se oblikuju reakcije slušalaca kursa, tj. kako motivacioni faktor utiče na uspeh ili neuspeh i kvalitet kognitivnog učinka u procesu učenja, menjan je i prilagođavan metodičko-didaktički pristup nastavi. U ovom radu istraživan je uticaj znanja iz uže stručne oblasti, ali i interesovanja slu

 10. Становление антропоцентристских теорий в современном языкознании

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Михаил [Mikhail] Лабащук [Labashchuk

  2015-12-01

  -logicznych zdolności, jakimi dysponuje świadomość, 2 empirycznego (z perspektywy zmysłowego doświad­czenia jednostkowej osobowości. Poczynając od końca XIX wieku, pojawiło się, a następnie umocniło trzecie podejście – 3 kryterium językowe, które koncentruje się na swoistości kategoryzowania (ujmowanego jako nierozdzielna całość doświadczenia jednostki: racjonalno-logicznego, sensoryczno­-obrazowego i emocjonalnego. Właśnie ów trzeci aspekt ulega aktualizacji w związku z badaniami kognitywno-myślowych zdolności jednostki. Aktualizacji tej sprzyja wiedza o ogniskującej roli indywidualnego języka w procesie regulacji kognitywnych i komunikacyjnych przejawów zachowania. Znak dzieli się na znaczące i znaczone, jednakże samo znaczone przedstawia sobą złożoną strukturę odnoszącą się do trzech poziomów logicznych i prototypowych: – hiperonimicznym (rodzajowym, abstrakcyjno-logicznym, – podstawowym (gatunkowo-rodzajowym, mentalno-obrazowym, o prototypowej strukturze centrum-peryferia, – hiponimicznym (gatunkowym, mieszanym, synkretycznym. Teoria Aleksandra Kiklewicza proponuje klasyfikację paradygmatów lingwistycznych, opisuje pragmatykę i funkcję języka w komunikacji, akcen­tuje swoistość konceptualizowania informacji na podstawowym, wyższym i niższym poziomie komunikacji, krytykuje treść współczesnej konceptologii, a także rozwija i konkretyzuje problematykę polisemii i metaforyki języka. Teorie antropocentryczne we współczesnym językoznawstwie wzmacniają od dawna postulowaną pozycję lingwistyki jako wiodącej dyscypliny nauk humanistycznych.   Становление антропоцентристских теорий в современном языкознании В статье отмечается своеобразие антропоцентристских теорий в современном языкознании. Как пример тенденций в становлении функ

 11. Coţofeni-Kostolac culture on the territory of north-eastern Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kapuran Aleksandar

  2012-01-01

  and Vučedol sits was dated 3310-2920 BC, as is the approximate dating of settlements of this group in Pivnica (3042-2857 BC. All the dating of Kostolac group sites indicate that this cultural group occurred and developed in the period of the last quarter of the IV and the first half of the III millennium BC, which would chronologically assign the Coţofeni-Kostolac group in the Morava valley and Timočka Krajina to the end of the IV and the start of the III millennium BC, and to the ensuing period. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177020: Arheologija Srbije: Kulturni identitet, integracioni faktori, tehnološki procesi i uloga centralnog Balkana u razvoju evropske praistorije