WorldWideScience

Sample records for prikladnye aspekty yadernoj

 1. Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne

  OpenAIRE

  Brzezińska, Anna Izabela; Appelt, Karolina

  2013-01-01

  W artykule autorki wskazują na różnorodne aspekty etyczne stosowania w edukacji metody tutoringu zarówno nauczycielskiego, jak i rówieśniczego. Podstawowym wg nich warunkiem etycznej, a zarazem efektywnej relacji tutorskiej jest – zgodnie z koncepcją samostanowienia Ryana i Deci’ego – zaspokojenie podstawowych, uniwersalnych potrzeb wszystkich partnerów interakcji: potrzeby więzi i bezpieczeństwa, potrzeby autonomii i potrzeby kompetencji. Uświadomienie sobie i uwzględnienie w działaniu tych ...

 2. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 3. MEDYCYNA, PŁYWANIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, WYBRANE ASPEKTY = MEDICINE, SWIMMING AND PHYSICAL EFFICIENCY, SELECTED ASPECTS

  OpenAIRE

  Ahmad El-Essa; Ewa Zieliński; Kinga Grobelska; Dariusz Skalski

  2018-01-01

  MEDYCYNA, PŁYWANIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, WYBRANE ASPEKTY = MEDICINE, SWIMMING AND PHYSICAL EFFICIENCY, SELECTED ASPECTS Stan zdrowia populacji oraz systemu opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany = Health status and healthcare system condition in developing countries on the Ghana’s example Zarys anatomii i fizjologii narządu wzroku = Outline of anatomy and phisiology of the organ of eyesight Mechaniczne urazy gałki ocznej i ich możliwe powikłania = Mecha...

 4. Právní aspekty jeruzalémského procesu s Adolfem Eichmannem

  OpenAIRE

  Kohout, David

  2009-01-01

  -89- 6 English Résumé, Key Words Právní aspekty jeruzalémského procesu s Adolfem Eichmannem Legal Aspects of the Jerusalem Trial of Adolf Eichmann Résumé In this diploma thesis I tried to provide a more or less complete overview of legal aspects of the trial of Adolf Eichmann and to point out some of its extra-legal consequences too. This trial took place in Jerusalem and together with the pre-trial proceedings it spanned more than two years. On the course of those two years (and predominan...

 5. Environmentální aspekty provozu vozů na CNG

  OpenAIRE

  Raiskup, Martin

  2016-01-01

  Tato bakalářská práce je zaměřená na téma environmentální aspekty provozu vozů na CNG. Nejprve je představen zemní plyn jako palivo pro spalovací motory. Jsou zhodnoceny jeho výhody a nevýhody. Dále jsou popsány jednotlivé spalovací systémy a komponenty motoru na stlačený zemní plyn. Hlavní část práce je zaměřená na ekologii. Je popsán vliv na životní prostředí u spalování stlačeného zemního plynu v porovnání s konvenčními palivy. Toto porovnání je provedeno také podle objektivnější Well to W...

 6. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  OpenAIRE

  Stychno, Ewa; Kulczycka, Kinga

  2016-01-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):11-21. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159507 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3920 The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12....

 7. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  OpenAIRE

  Ewa Stychno; Kinga Kulczycka

  2016-01-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):11-21. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.159507 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3920       The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2...

 8. LTV1 raidījuma „Aizliegtais paņēmiens” ētiskie aspekti

  OpenAIRE

  Zeikate, Ieva

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir LTV1 Raidījuma „Aizliegtais paľēmiens” ētiskie aspekti. Darba mērķis ir izpētīt raidījuma saturu, noskaidrot, vai tajā tiek ievēroti ţurnālistikas ētikas principi un vērtības, noteikt raidījuma mērķus un izmantotos līdzekļus, kā arī to saskaľotību, veicot raidījuma izpēti aptuveni gada garumā. Teorija balstīta par televīziju, pētnieciskās ţurnālistikas teorētisko raksturojumu, ētiku un ţurnālistikas ētikas pamatprincipiem. Izvēlētās pētniecības metodes i...

 9. Kulturologiczne aspekty życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylwia Nowak-Bajcar

  2017-10-01

  Full Text Available Cultural aspects of Vuk Karadžić’s family life in the light of his correspondence The source material for the study, which is the correspondence between Anna and Vuk Karadžić, spouses coming from different cultures, was used to highlight the issues of legitimacy of the fear of cultural difference of the Orient. The cultural sphere of family life (manifested in particular by the status of the child becomes herein an excuse to touch upon the question of whether and to what extent the legal system governing family relations in Serbia after the period of the Ottoman rule was different from the civil codes in Western Europe.   Kulturologiczne aspekty życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji Materiał źródłowy, jakim jest korespondencja Anny i Vuka Karadžiciów, małżonków wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych, posłużył do wydobycia problematyki zasadności lęku „Zachodu” przed odmiennością kulturową Orientu. Sfera kultury życia rodzinnego (manifestowana szczególnie poprzez status dziecka stanowi w niniejszym tekście pretekst do postawienia pytania o to, czy i w jakiej mierze system prawny regulujący relacje rodzinne w potureckiej Serbii odbiegał od kodeksów cywilnych na Zachodzie Europy.

 10. Ofšoru izveidošanas un piemērošanas aspekti starptautiskajā tirdzniecībā un nodokļu plānošanā

  OpenAIRE

  Cifanskis, Artjoms

  2012-01-01

  Diplomdarba tēmas nosaukums ir „Ofšoru izveidošanas un piemērošanas aspekti starptautiskajā tirdzniecībā un nodokļu plānošanā”. Diplomdarba mērķis ir izpētīt ofšoru īpašības un beneficiārā īpašuma būtību, kā arī analizēt uz tiem vērstu pretdarbību efektivitāti. Darba pirmajā daļā tika apskatīta vēsturiskā izcelšanās, ofšoru definējums, nodokļu apiešana un izvairīšanās, starptautiskā nodokļu plānošana, beneficiārais īpašums, melnie saraksti un ofšoru klasifikācija, pielietojuma iespējas. Ot...

 11. Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulina Albińska

  2014-12-01

  Full Text Available Celem pracy jest zaprezentowanie przeglądu badań na temat psychologicznego funkcjonowania dorosłych cierpiących na choroby alergiczne. Artykuł koncentruje się na dorosłych ze względu na istnienie małej liczby prac naukowych dotyczących zmiany manifestacji symptomów u pacjentów z wyżej wymienionymi chorobami, która może być traktowana jako pierwsze i ostatnie stadium marszu alergicznego, ponieważ jego objawowa manifestacja u dzieci zwykle przybiera postać atopowego zapalenia skóry, podczas gdy u dorosłych jest znana jako astma oskrzelowa. Analiza odpowiada na pytanie, czy wspólnej, alergiczno-zapalnej etiologii tych schorzeń odpowiadają podobieństwa doświadczanych trudności psychologicznych. Omówienie odwołuje się do polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu i uwzględnia kluczowe aspekty chorób psychosomatycznych – astmy i atopowego zapalenia skóry – czyli trudności ze snem, depresję, lęk, inne zaburzenia afektywne, zaburzenia zachowania i trudności poznawcze. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i somatycznych u chorych na alergię to niepodważalny dowód integralności somy i psyche, co rzadko dostrzegają osoby odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej. Ignorują one tym samym ważny element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, istotny dla wyzdrowienia pacjentów z astmą i atopowym zapaleniem skóry.

 12. Kuidas horisontaalne ja vertikaalne liikumissuund eesti keeles aspektiks kehastuvad? / Ann Veismann, Ilona Tragel

  Index Scriptorium Estoniae

  Veismann, Ann, 1972-

  2008-01-01

  Käsitletakse eesti keele ühendverbe, nende seaduspärasusi ning tähenduse omandamist vastavalt sellele, millise afiksaaladverbiga nad on moodustatud. Samuti afiksaaladverbist kui eesti ja teiste keelte aspekti väljendusvahendist

 13. Arhitektuur, võrgukultuur ja kuidas neist kasu saada = Architecture, networked cultures and how to make the most of them / Pedro Gadanho

  Index Scriptorium Estoniae

  Gadanho, Pedro

  2011-01-01

  Arhitekt Pedro Gadanho vaatleb olulist aspekti kõikvõimalike sündmuste puhul - vahetut suhtlemist. Vaatamata internetiajastul virtuaalruumi kolinud inimestevahelisele läbikäimisele on õigete inimestega kohtumine iga sündmuse oluline osa

 14. Noorukite ja täiskasvanute kiindumisstiilide seos perekonna lähisuhete erinevate aspektidega / Kristi Kõiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõiv, Kristi

  2001-01-01

  Uuringust, mis käsitles seoste arengut lapsevanemate ja laste kiindumussuhetes, täpsemalt seda, kuidas lapsepõlves kogetud seotuse kvaliteet oma vanematega mõjutab vanemate hoolitsuskäitumise ühte negatiivset aspekti - väärkohtlemist

 15. Semiootilisest ekspertiisist / Anti Randviir

  Index Scriptorium Estoniae

  Randviir, Anti, 1975-

  2006-01-01

  Tartu Ülikooli semiootikaosakonna vanemteadur käsitleb seoses K-kohukese ja "Kommarid ahju!" ekspertiisiga kahte aspekti: esimene puudutab semiootiku kui ametimehe ülesandeid, teine moment on semiootiku ja tavakodaniku suhted. "Kommarid ahju!" teksti analüüsist

 16. Connections between corporate social responsibility and innovation climate / Ülle Übius, Ruth Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Übius, Ülle

  2009-01-01

  Innovatsioonikeskkonna ja korporatiivse sotsiaalse vastutuse kahe aspekti vaheliste seoste uuringust, mis viidi läbi Eesti, Hiina, Saksamaa, Soome, Tšehhi, Slovakkia ja Jaapani elektrilis-elektrooniliste masinate jaemüügi ning masinaehitusega tegelevates ettevõtetes. Tabelid, skeem

 17. Is European integration causing Europe to become more nationalist? Evidence from the 2007 - 9 financial crisis / Alina Polyakova, Neil Fligstein

  Index Scriptorium Estoniae

  Polyakova, Alina

  2016-01-01

  Artiklis käsitletakse eurointegratsiooni ühtse identiteedi kujunemise aspektis. Väidetakse, et EL-i integratsioon on tegelikult viinud selleni, et Euroopa kodanikud väärtustavad euroidentideedist enam rahvuslikku identiteeti ja soovivad, et nende riikide valitsused kaitseksid neid

 18. Maksusüsteemi muutmise mõju majanduse arengule ja kohalike omavalitsuste eelarvetele / Kairi Lainjärv

  Index Scriptorium Estoniae

  Lainjärv, Kairi

  2003-01-01

  Autor käsitleb maksusüsteemi muutmisega kaasnevat nelja aspekti: vastuolu Eesti arengukavades antud lubadustega, mõju Eesti majanduse arengule, pensionireformile ja kohalike omavalitsuste eelarvetele. Näited maksutulude vähenemise kohta kolme kohaliku omavalitsuse (Pärnu, Tartu ja Narva) baasil. Tabelid

 19. BrandSpace : disaini uurimine ja toote suunamine / Brett Steele

  Index Scriptorium Estoniae

  Steele, Brett

  2003-01-01

  Tutvustatakse kolme näidet uurimis- ja disainiprojektist, millega tegeldakse AADRL-i Disainiuurimislaboratooriumis, Londoni Architectural Accociation School of Architecture arhitektuuriteooria ja disaini magistrikursustel. Iga projekt rõhutab veidi erinevat aspekti tänapäevase arhitektuurse ruumi, urbanismi ja teiste meediatoodete läbipõimunud suhetes

 20. Vývojové prostředí NetBeans

  OpenAIRE

  Pitka, Lukáš

  2007-01-01

  Tato bakalářská práce představuje základní aspekty vývojového prostředí NetBeans IDE. NetBeans IDE je prostředí pro programovací jazyk Java. Práce je napsána jako příručka pro uživatele začínající s NetBeans IDE, přičemž se předpokládá se určitá znalost programovacího jazyka Java. Hlavním přínosem práce je usnadnění a zefektivnění práce s NetBeans IDE. První kapitola práce je spíše teoretická, zabývá se obecně pojmem vývojové prostředí. V dalších částech jsou rozebírány aspekty NetBeans IDE, ...

 1. Eesti erakondade välispoliitilise ideoloogia määratlemine / Heiko Pääbo, Taavi Kand, Triinu Kaljuorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Pääbo, Heiko

  2006-01-01

  Artikkel defineerib välispoliitilist ideoloogiat kolme aspekti kaudu: konsensus välispoliitilistes küsimustes, poliitiline kaasatus ja maailmataju ning määratleb nende kriteeriumide alusel Riigikokku kuuluvate erakondade välispoliitilist ideoloogiat skaalal historitsistlik-liberaalne. Eesmärgiks on kaardistada Eesti erakondade välispoliitiliste otsuste lähtekohad, mis aitaks neid otsuseid tulevikus analüüsida. Tabel: Eesti parlamendierakondade välispoliitiline ideoloogia kriteeriumide lõikes

 2. International and national aspects of double taxation

  OpenAIRE

  Doležalová, Veronika

  2007-01-01

  Veronika Doležalová Mezinárodní a vnitrostátní aspekty dvojího zdan ní 160 International and national aspects of double taxation - Resumé This thesis pays attention to the area of double taxation and its related national as well as international aspects. The reason for discussing this subject was its importance for removing the obstacles that double taxation presents to the development of economic relations between countries. The thesis is divided into five chapters. There are six annexes att...

 3. Kapitał intelektualny a edukacyjny podyplomowego kształcenia pedagogicznego: jego fenomen i podstawy koncepcyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenia Czernyszowa

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule są rozpatrzone oddzielne aspekty fenomenu kapitału intelektualnego, że uogólniają współczesne naukowe wyobrażenia kategorii «kapitał intelektualny»; argumentowano aktualność rozwiązania ujawnionego szeregu przeciwieństw w teorii i praktyce kształtowania podejści do badania zaznaczonego problemu; ujawniono i uogólniono możliwości realizacji konceptualnych zasad rozwoju kapitału oświatowego w systemie podyplomowej edukacji pedagogicznej.

 4. Genderové aspekty produkce znalosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tenglerová, Hana

  2011-01-01

  Roč. 9, č. 9 (2011), s. 6 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : gender equality * science * policy Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/193_SOCIOWEB_09_2011.pdf

 5. Hermeneutické aspekty Husserlovy fenomenologie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ďurďovič, Martin

  2013-01-01

  Roč. 61, č. 2 (2013), s. 207-228 ISSN 0015-1831 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : genetic phenomenology * theory of perception * hermeneutics Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=starsi-cisla&rok=2013&cislo=2-2013&obsah=565

 6. Některé aspekty multikulturalizmu

  OpenAIRE

  Janatová, Linda

  2011-01-01

  Diploma thesis "Some aspects of multiculturalism" deals with religious minority living in the Czech Republic, especially with Czech muslim women. The aim of this thesis is to explore the most frequent prejudices that relate to Islam religion. To achieve that, concept of multiculturalism, concept prejudice, theory of prejudice as a grouped norm and the most frequent prejudices of Islam are characterized. The history of Islam, It is also described - its origin in the Czech Republic, beginning o...

 7. ERP sistēmas ieviešana

  OpenAIRE

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 8. SOCIJALNA OBILJEŽJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA DJECE I MLADIH S ADHD-om, TE NJIHOVIH RODITELJA

  OpenAIRE

  Bartolac, Andrea

  2013-01-01

  Prepoznavanje i razumijevanje različitih uzroka i pojavnosti ponašanja djece, osobito ako se razvoj i primjena socijalnih kompetencija ne odvijaju u okvirima socijalnih očekivanja i normativa, važno je za sve stručnjake koji rade s djecom, bez obzira veže li se njihovo područje djelovanja uz sustav socijalne skrbi, zdravstva ili odgoja i obrazovanja. U ovom se radu na temelju recentnije literature i istraživanja opisuju socijalni aspekti svakodnevnog života jedne od razvojnih teškoća samokont...

 9. WebQuest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību stundās

  OpenAIRE

  Silauniece, Līga

  2010-01-01

  Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest kā interneta izmantošanas modeli ķīmijas mācību procesā. Analizēta WebQuest projekta sagatavošana un realizēšana, organizatoriskie un didaktiskie aspekti. Izveidots WebQuest darba apraksta piemērs ķīmijā 9. klasei. Izstrādātas vietnes par WebQuest mācību modeļa realizāciju. Izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma un metodiskie ieteikumi skolotājiem.

 10. New approach to the basic evaluation of raw material resources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vodzinský Vladimír

  2001-03-01

  Full Text Available V èlánku sú popísané aspekty ekonomickej analýzy pri oceòovaní zásob nerudných surovín. Tieto sú odrazom banského priemyslu na Slovensku a taktiež ich spotreby na Slovensku. Ïalej sa èlánok zaoberá adaptáciou a použitím nových progresívnych prístupov k oceòo-vaniu ložísk nerastov, s príkladom implementácie v oblasti ažkého priemyslu.

 11. The role of radiotherapy in breast conserving treatment; Uloha radioterapie pri prsnik zachovavajucej liecbe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mardiak, J.; Mego, M.; Palacka, P.; Rajec, J.; Liskova, S.; Chovanec, M. [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Bratislava (Slovakia)

  2012-07-01

  This book offers chapters on diagnosis and treatment of breast cancer. The text is intended for physicians preparing for Clinical Oncology attestation. The attention is mostly paid to systemic treatment. The chapters dealing with the diagnosis, surgical treatment and radiotherapy are focused only on the aspects which are necessary for medical oncologist [Slovak] Kniha predklada kapitoly z diagnostiky a liecby karcinomu prsnika. Text je urceny pre lekarov pripravujucich sa na atestaciu z klinickej onkologie. Vacsia pozornost bola venovana systemovej liecbe. Kapitoly zaoberajuce sa diagnostikou, chirurgickou liecbou a radioterapiou su zamerane iba na tie aspekty uvedenych kapitol, ktore su potrebne pre pracu klinickeho onkologa.

 12. Bioetika II - Bioetické aspekty eutanazie

  OpenAIRE

  Růžičková, Eva

  2011-01-01

  Author: Eva Růžičková Title: Bioethics II - Bioethical Aspects of Euthanasia Form: Master Thesis Name of University: Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Degree: Pharmacy Aim: The aim of this thesis is to explore as much as possible the issues of euthanasia that is one of the most controversial topics of the modern era. Euthanasia interferes with various aspects of the human life - ethic, moral, legal and religious. However, it is vital to determine what can be ...

 13. EKONOMICKÉ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  František Freiberg

  2013-10-01

  Full Text Available The need for sustainable development increasingly affects the behaviour of the corporate sector. The main influencing factors include an expanding regulatory framework and more stringent environmental protection standards. However, if a better match between the corporate behaviour and the principles of sustainable development is to be achieved, businesses themselves will have to be active in seeking ways of meeting social, environmental and economic objectives. Corporations seeking to exercise sustainable development must make sustainable development a part of their strategic planning. The contribution presents the substance of value oriented strategic planning. Delivering value to shareholders is presented as the primary responsibility of corporation. The contribution specifies some types of real benefits derived from sustainable development activities. The attention is addressed to the benefits in the form of reduced expenses in manufacturing, increased revenues, and reduced risk. It is shown that there are good reasons to support shareholders value not only with regards to shareholders but in respect to other stakeholders. Stakeholders are presented as key drivers of business value. Potential benefits created through collaborative stakeholder relations and main specific competencies required for value creation are outlined. Finally the process of sustainable value creation is presented. The characteristic of the competencies and the process of sustainable value creation follow the conception presented in the book Sustainable Company written by Ch. Laszlo. Methodology of sustainable value creation is demonstrated. Following particular steps of the methodology are described: understanding of current position, prediction of future expectation, setting of sustainable value goals, designing of value creation initiatives, developing of the business case, assuring the value, validation of results and building sustainable value capacity.

 14. Diabeticheskaya neyropatiya: epidemiologicheskie i klinicheskie aspekty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gagik Radikovich Galstyan

  2000-03-01

  Full Text Available Актуальность: Термин "диабетическая нейропатия" (ДН объединяет как поражение центральной нервной системы (крайне редко, так и периферической нервной системы, включающей сенсорные, моторные волокна и автономную нервную систему. Цель исследования: Оценить диагностическую ценность "нейропатических" жалоб пациентов, обращающихся в кабинет "Диабетическая стопа\\ выявить возможное прогностическое значение ДН в плане риска язвенно-некротических поражений стоп и времени их заживления; сформулировать практические рекомендации скрининга ДН и использования его результатов в диабетологической практике. Материалы и методы: Обследовано 182 пациента. У 18 (9.89% имел место СД 1 типа, у 164 - СД 2 типа. У 83 больных обнаружены язвенно-некротические поражения стоп (трофические язвы, абсцессы, незаживающие раны после ампутации пальцев. Оценивалась частота синдромов (дистальная полинейропатия, недостаточность артериального кровотока, суставной, отеки нижних конечностей, радикулярный, болезненные гиперкератозы и их сочетаний, а также информативность жалоб по сравнению с порогом вибрационной чувствительности. Результаты: Результаты исследований показали, что синдром дистальной полинейропатии имел место у 85% больных. Вибрационная чувствительность (ВЧ варьировала от 0 до 7 у.е., но во всех группах больных средняя ВЧ была снижена. Чтобы оценить, насколько надежным диагностическим признаком являются типичные "нейропатические" жалобы больных, сопоставляли наличие и отсутствие этих жалоб ("синдром дистальной полинейропатии" и степень снижения ВЧ. Выводы: Анамнез является необходимым условием в дифференциальной диагностике ДН и проявлениях других состояний. Все больные СД нуждаются в периодическом неврологическом обследовании.

 15. Pravni aspekti gradnje i isporuke broda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Tasić

  2014-12-01

  Full Text Available Autor iznosi neke pravne aspekte gradnje i isporuke broda, osvrćući se pri tome ne samo na neke aspekte hrvatskoga prava, već i na prisustvo engleskoga prava u ugovorima o gradnji broda kako hrvatskih, tako i svjetskih brodogradilišta. Mada se radi o izuzetno složenoj pravnoj problematici, autor nastoji približiti neke od bitnih odredaba ugovora o gradnji broda, temeljna prava i obveze ugovornih strana, posljedice neispunjenja ugovornih obveza, pravne aspekte isporuke broda, ulogu klasifikacijskih društava.

 16. Operating Experience with Indian Point Nuclear Electric Generating Station; Experience d'exploitation de la centrale nucleaire d'Indian point; Opyt ehkspluatatsii Indian-pojntskoj yadernoj ehlektrostantsii; Experiencia adquirida con la explotacion de la central nucleoelectrica de Indian point

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beattie, W. C.; Freyberg, R. H. [Consolidated Edison Company of New York, Inc., New York, NY (United States)

  1963-10-15

  potencia, hasta 5 MW(t), a la temperatura ambiente y a temperaturas elevadas, y el 16 de septiembre de ese ano el turbogenerador se conecto por primera vez a la red de la Consolidated Edison. Hasta entrado el mes de noviembre, prosiguieron los ensayos a potencias de hasta 50% del valor teorico, con frecuentes detenciones automaticas, originadas en gran parte por perturbaciones en la seccion ''clasica'' de la central. En cuanto a la seccion nuclear, fueron sobre todo las fallas del mecanismo de mando de las barras de control que contribuyeron a la caida automatica de las barras y a las demoras en la reiniciacion de la marcha despues del paro. El 14 de noviembre de 1962 se detuvo la marcha de la central para proceder a los cambios previstos en las tuberias de la seccion ''clasica'' y para modificar y perfeccionar el mecanismo de mando de las barras de control. Esta ultima operacion comprendia la instalacion de un dispositivo de purga a base de nitrogeno seco para las cajas de los mecanismos de las barras de control, a fin de reducir al minimo los efectos de los escapes de agua, a traves de las juntas. Al parecer, dichas perdidas eran la causa principal de las indicaciones erroneas registradas en el sistema de control del reactor. La central se volvio a poner en servicio el lc de enero de 1963. El 27 de enero de 1963, se dio fin a los ensayos del reactor, con potencias hasta el 100%, en condiciones de carga constante. Los resultados de los ensayos concordaron satisfactoriamente con las previsiones. En la primavera de 1963 se continuaran las pruebas, para estudiar la manera en que el reactor responde a fluctuaciones rapidas de la demanda. (author) [Russian] Blok No. 1 Indian-pojntskoj yadernoj ehlektrostantsii sostoit iz reaktora s vodoj pod davleniem moshchnost'yu 585 mgvt, chetyrekh pervichnykh konturov okhlazhdeniya s gorizontal'nymi teploobmennikami, dvukh rabotayushchikh ka nefti paroperegrevatelej proizvoditel'nost'yu 1 100 tys. funtov/chas i turbogeneratora moshchnost

 17. Otroctví a jeho novodobé aspekty

  OpenAIRE

  Kokešová, Lucie

  2016-01-01

  1 Abstract Slavery and its modern aspects This diploma thesis deals with the current and controversial topic. Aim of this thesis is to put attention to the speeches, forms and incredible frequency of modern slavery - phenomenon that would be at first glance wrongly seen as just historical issue. First chapter of the thesis speaks about historical excursion of slavery. Because of the limited scope is history focused on the main areas of ancient Greece and Rome, the area of the American contine...

 18. Bioētikas krimināltiesiskie aspekti

  OpenAIRE

  Lisovskis, Jānis

  2011-01-01

  Šis darbs ir veltīts nozīmīgu bioētikas jautājumu aplūkošanai saistība ar krimināltiesībām, precīzāk, ģenētiskās inženierijas saistību ar Krimināllikumu. Straujā attīstība tādās zinātnes nozarēs kā nanotehnoloģijas, ģenētiskā inženierija, manipulācijas ar audiem un cilmes šūnām, kā arī citās ar šīm saistītās biomedicīnas nozarēs rada jaunu problēmu riskus, proti, robežu noteikšana, cik tālu zinātne var sniegties. Lai gan modernajiem atklājumiem medicīnā ir ļoti liels potenciāls uzlabo...

 19. Podnikatelský plán

  OpenAIRE

  Štefančík, Jozef

  2007-01-01

  Práce se zabývá podstatnými skutečnostmi, které mají vliv na založení internetového obchodu se skate doplňky v ČR. Zmiňuje legislativní, technologické, marktetingové, finanční a jiné aspekty. Praktická část používá zjištěné poznatky k navržení podoby hypotetického internetového obchodu se skate doplňky Skate stuff, s.r.o. a je tak podnikatelským plánem pro potřeby případného začínajícího podnikatele.

 20. Wybrane aspekty adaptacji kulturowej testów neuropsychologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Marcinkowska

  2017-11-01

  Full Text Available Wyniki testów neuropsychologicznych są zależne od wykształcenia osoby badanej, jej umiejętności czytania i pisania, ale również pochodzenia etnicznego i tradycji kulturowych. Dlatego do największych wyzwań neuropsychologii XXI wieku należy stworzenie metody diagnostycznej umożliwiającej pomiar danego aspektu procesu poznawczego bez względu na poziom wykształcenia i pochodzenie pacjenta. Celem pracy jest ukazanie przykładowych problemów kulturowych związanych z adaptacją testów neuropsychologicznych ukierunkowaną na możliwość ich zastosowania w innym kręgu kulturowym. Problemy trafności kulturowej pomiaru testowego dotyczą samych zadań testowych, ich treści, ale też kontekstu badania. W niektórych kulturach niezachodnich testowanie psychometryczne jest nieodpowiednie, gdyż sama sytuacja badania testowego nie należy tam do typowych. Testy funkcji poznawczych zazwyczaj wymagają nie tylko opracowania norm specyficznych dla danej kultury, lecz także kulturowej adaptacji zadań. Próby wzrokowe uważane są za mniej obciążone kulturowo niż próby słowne, jednak wyniki niektórych testów mogą być bardzo zależne od wiedzy semantycznej. Podobny problem dotyczy testów praksji – wykonanie czy naśladowanie gestu zależy od jego znajomości i obecności w kulturze. Adaptując zadania pamięciowe, szczególnie zaś testy pamięci logicznej, w celu zastosowania ich w  innym kręgu kulturowym, należy zadbać o  to, aby materiał miał podobne znaczenie dla osób badanych. Adaptacja testów funkcji wykonawczych, z racji zaangażowania bardziej podstawowych procesów (funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych, praksji i pamięci, wymaga uwzględnienia wszystkich wymienionych czynników. Ponadto, z uwagi na wpływ kultury na strategie rozwiązywania problemów, niektóre zadania mogą być nieodpowiednie w innych kręgach kulturowych nie tyle z powodu treści, ile konstrukcji problemu. Tworzenie metod oceny funkcji poznawczych do zastosowania w różnych kręgach kulturowych, w tym metod przesiewowych, jest bardzo trudne. Dalsze badania powinny się koncentrować na opracowywaniu narzędzi dostosowanych do konkretnych kontekstów kulturowych i opartych na właściwym zrozumieniu populacji, do których są kierowane.

 1. Negativní aspekty nasazování ICT

  OpenAIRE

  Weinsteinová, Adéla

  2013-01-01

  This diploma thesis exmines the negative aspects of using information and communication technologies. The main attention is fosused on virtual reality, especially 3D projection in order to decide wheather the using of it has negative impact on phycal and psychological state of the user or not, which exactly are these impacts and what probably cause them. This first part is dedicated to expain concept and history of ICT, explonation of the multidimensional princip and content of each dimension...

 2. Marginalne skupine u prometu - osnovni aspekti i podaci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zlatko Hinšt

  2012-10-01

  Full Text Available The paper deals with identifying some marginal groups in traffic (children, senior citizens, disabled persons and other risk groups and provides data on their share in the total number of Zagreb inhabitants in conjunction with some aspects of traffic trauma and safety. The author first discusses the sociological definition of the term of marginal group within a wider scope of viewing the matter, and then refers to respective approaches of traffic, engineering and medical science. In conclusion the paper provides a concise review of the existing and required practical propositions in traffic and the need for their wider-scope (redefined concept.

 3. Genderové aspekty rozchodu manželství

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dudová, Radka

  2004-01-01

  Roč. 5, č. 4 (2004), s. 9-10 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA AV ČR IBS7028002 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : divorce * division of domestic labour * custody Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 4. Społeczne aspekty problemu rozwodów

  OpenAIRE

  Rosset, Edward

  1981-01-01

  At the very beginning the author declares himself against divorces. He does not mind legal institution of divorce, which is considered as indispensable, but disorganization of family life that leads to a divorce. Among the sources of growing phenomenon of family disintegration in contemporary world rash decisions of family setting up and the lack of responsibility for a family are mentioned. The author discusses divorces effects too, and among them: permanently growing number of „orphans afte...

 5. Sociální aspekty a legalizace prostituce

  OpenAIRE

  JEDLIČKOVÁ, Veronika

  2017-01-01

  The issue of prostitution is still as relevant nowadays as it was in ancient times, when this activity had first been documented. Prostitution has been perceived in various ways in different times and countries. At present, prostitution is legalised in some countries, but with many illegal and criminal activities associated to it (e.g. drug problems, illegal restraint, blackmailing). In the Czech Republic there are no legal regulations regarding this activity, therefor we're referring to a le...

 6. Psychologické aspekty polarity žena - muž

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janošová, Pavlína; Říčan, Pavel

  2005-01-01

  Roč. 49, č. 6 (2005), s. 579-589 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700250502 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : gender * manhood * womanhood * homosexuality * transsexuality * gender identity disorder (GID) * intersexuality Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.241, year: 2005

 7. Sociální aspekty tvořivosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Veselý, Arnošt

  2006-01-01

  Roč. 4, č. 7 (2006), s. 5-7 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MPS(CZ) 1J/005/04-DP2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : creativity * system model * field Subject RIV: AO - Sociology, Demography www.socioweb.cz

 8. Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Mackiewicz

  2011-08-01

  Full Text Available W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeostazy i następstw patologicznych (ryc. 1.Mechanizmy obrony są słabo wykształcone. Dotychczasoweleczenie modyfikujące wpływa na obniżenie reaktywności biologicznejaktywnych komórek.

 9. Economic aspects of radiosterilization; Aspekty ekonomiczne sterylizacji radiacyjnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zimek, Z [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The economic analysis of radiosterilization have been done. The costs have been estimated on the example of Electron Accelerator Irradiation Plant for Radiosterilization working in Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw. 3 tabs.

 10. Euthanasia: The conceptualization of the problem and important distinctions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đerić Milijana

  2013-01-01

  Full Text Available The aim of this work is twofold. On the one hand, the intention is to provide analysis of the issue of euthanasia. On the other hand, this approach necessarily leads to a discussion toward the provision of an adequate definition of euthanasia. Therefore the article, first of all, refers to the multi­layered aspect of the term euthanasia. To avoid ambiguity and other uncer­tainties while providing the definition of euthanasia, the authors carefully perform a conceptual analysis. This leads to the establishment of a clear distinction between actions which, due to their motives or their method of execution, cast a shadow on the meaning of this medical procedure. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 179041: Dinamički sistemi u prirodi i društvu: filozofski i empirijski aspekti

 11. XVI International symposium on nuclear electronics and VI International school on automation and computing in nuclear physics and astrophysics; XVI Mezhdunarodnyj simpozium po yadernoj ehlektronike i VI Mezhdunarodnaya shkola po avtomatizatsii issledovanij v yadernoj fizike i astrofizike

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Churin, I N [ed.

  1996-12-31

  Reports and papers of the 16- International Symposium on nuclear electronics and the 6- International school on automation and computing in nuclear physics and astrophysics are presented. The latest achievements in the field of development of fact - response electronic circuits designed for detecting and spectrometric facilities are studied. The peculiar attention is paid to the systems for acquisition, processing and storage of experimental data. The modern equipment designed for data communication in the computer networks is studied.

 12. Theoretical and Applied Aspects of Radiation D-Values for Spores of Clostridium Botulinum; Aspects Theoriques et Pratiques des Valeurs D de Rayonnement Appliquees aux Spores de Clostridium Botulinum; Teoreticheskie i prikladnye aspekty koehffitsienta izlucheniya odlya spor Clostridium Botulinum; Aspectos Teoricos y Practicos de los Valores D para Esporas del Clostridium Botulinum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grecz, N. [Biophysics Laboratory, Illinois Institute Of Technology, Chicago, IL (United States)

  1966-11-15

  Spores of C. botulinum have been found to have equal or greater resistance to ionizing radiations than spores of other non-toxic food spoilage organisms. For this reason the microbiological processing standards for radiation preservation of foods were invariably related to radiation resistance of spores of C. bonilinum. The index of radioresistance is the D{sub 10}-value defined as the dose necessary to inactivate one log cycle (90%) of a given spore population and 12 XD has been arbitrarily defined as the safe radiation preservation dose for food products. Extensive data from the author's laboratory revealed that (a) the D{sub 10} -value of a particular strain depended on temperature, medium and size of spore inoculum and (b) substantially different D-values may be obtained depending on the method of calculation and unknown variations from experiment to experiment. This information provides a basis for reappraisal of the 12D concept. The temperature during radiation can be shown to influence indirect effects of radicals: (a) their formation, (b) chemical reactivity, (c) extent of annealment and (d) diffusion, especially during liquid-solid transition of the medium around 0 Degree-Sign C. A combination of these temperature-dependent effects explains why spores are most sensitive when irradiated at 0 Degree-Sign C as compared with higher or lower temperatures. In addition to its effect on radicals, the temperature also affects the essential targets (DNA) directly. This involves the vibrational state as well as the extent of hydration of the DNA molecules. The apparent hydration of DNA is related to the range of action of indirect effects which can be calculated for C. botulinum 33A to add an additional 30A to the radius of DNA (10.5A), i.e. almost triple the effect of radiation. This change in radiosensitive volume is reflected by a corresponding change in D{sub 37} value from 1.6 x 10{sup 5} rad for the dry spore to 6.6 x 10{sup 4} rad for the wet spore. The suspending medium may either compete for radicals, e.g. most foods and microbiological media are radical scavengers, or it may promote formation of harmful radicals, e. g. phosphate buffer forms phosphinic acid, oxygen forms peroxy and perhydroxye radicals. Changes of D{sub 10}-values of an individual strain caused by various environmental conditions can be related to indirect effects, while changes of D{sub 10} values from strain to strain under standardized conditions relate to the amount and structure of nucleoid DNA in spores. In this respect all strains of C. botulinum studied to date can be tentatively divided into three groups: Group 1 includes strains (A, B and E) with D values around 0.13 Mrad or less. These spores exhibit single-hit inactivation curves and have probably one chromosome with a low repair probability. Group 2 includes strains 12885 A, 62A, 77A, 9B clustering around D{sub 10} =0.23 Mrad. Available target data suggest that these spores possess one chromosome of 900 {mu} with a repair multiplicity of 13. Group 3 includes the highly-resistant strains 33A, 36A, 40B, 41B, and 53B clustering around D{sub 10} = 0.33 Mrad. Available target data suggest that these spores possess two chromosomes of 900{mu} each with a repair multiplicity (N) between 80 and 90, i.e. N = 13{sup 2}/2. (author) [French] Il a ete constate que les spores de C. botulinum offrent aux rayonnements ionisants une resistance qui est egale ou superieure a celle des spores d'autres organismes non toxiques provoquant l'alterration des denrees alimentaires. Pour cette raison, les normes de traitement microbiologique appliquees pour la conservation des aliments par les rayonnements sont toujours fonction de la radioresistance des spores de C. botulinum. L'indice de cette radioreistance est la valeur Dio definie comme la dose necessaire pour inactiver un cycle logarithmique (90%) d'une population de spores donnee, tandis que le terme 12 x D a ete arbitrairement defini comme la dose sure pour la conservation des aliments par irradiation. Il ressort des donnees detaillees fournies par le Laboratoire de biophysique de Chicago que a) la valeur D{sub 10} pour une souche donnee est fonction de la temperature, du milieu et de la quantite de spores inoculee, et b) on peut obtenir des valeurs D sensiblement diffeentes selon la methode de calcul appliquee et a cause de certains facteurs inconnus qui varient d'une experience a l'autre. Ces renseignements fournissent la base d'une reevaluation du concept 12D. Il est possible de demontrer que la temperature qui regne pendant l'irradiation influe sur les effets indirects sur les radicaux, savoir: a) formation, b) reactivite chimique, c) degre d'attenuation, d) diffusion, notamment pendant la transition liquide/solide du milieu aux environs de 0 Degree-Sign C. Une combinaison de ces divers effets de la temperature explique pourquoi les spores sont plus sensibles a l'irradiation a 0 Degree-Sign C qu'a des temperatures superieures ou inferieures. Outre l'effet qu'elle exerce sur les radicaux, la temperature influe directement sur les cibles essentielles (ADN). En l'occurrence, il s'agit aussi bien de l'etat vibrationnel que du degre d'hydratation des molecules d'ADN. L'hydratation apparente de l'ADN est en rapport avec les effets indirects et l'on peut calculer que, pour C. botulinum 33A, il en resulte une augmentation de 30A du rayon de l'ADN (10, 5A), ce qui triple presque l'effet des rayonnements. Cette modification du volume radiosensible se traduit par une modification correspondante de la valeur D{sub 37}, qui passe de 1,6 x 10{sup 5} rad pour la spore seche a 6,6 x 10{sup 4} rad pour la spore humide. Le milieu de suspension peut, soit rechercher les radicaux (comme c'est le cas de la plupart des aliments et des milieux microbiologiques qui sont des absorbeurs de radicaux), soit favoriser la formation de radicaux nuisibles: ainsi, le phosphate tampon forme de l'acide phosphinique et l'oxygene forme des radicaux peroxy- et perhydroxy-. ' Les modifications des valeurs D{sub 10}-d'une souche donnee qui resultent de diverses conditions ambiantes peuvent etre rapportees a des effets indirects, tandis que les modifications des valeurs D{sub 10} d'une souche a l'autre dans des conditions normalisees se rapportent a la quantite et a la structure de l'ADN contenu dans le noyau des spores. A cet egard, toutes les souches de C. botulinum etudiees jusqu'ici pourraient, a titre provisoire, etre classees en trois groupes. Le groupe l comprend les souches A, B et E qui correspondent a des valeurs de D se situant aux environs de 0,13 Mrad ou au-dessous; ces spores donnent des courbes d'inactivation apres une seule irradiation et comportent, semble-t-il,- un seul chromosome a faible probabilite de restauration. Le groupe 2 comprend les souches 12885A, 62A, 77A, 9B groupees autour de D io = 0,23 Mrad; les donnees sur les cibles dont on dispose indiqueraient que ces spores possedent un chromosome de 900{mu} avec un indice de restauration de 13. Le groupe 3 comprend les souches tres resistantes 33A, 36A, 40B, 41B et 53B groupees autour de D{sup 10} = 0,33 Mrad; ici, les donnees sur les cibles dont on dispose indiqueraient que ces spores possedent deux chromosomes de 900{mu} chacun, avec un indice de restauration (N) compris entre 80 et 90, soit N = 13{sup 2}/2. (author) [Spanish] Se ha comprobado que las esporas del C. botulinum ofrecen una resistencia a las radiaciones ionizantes igual o superior a la de las esporas de otros organismos atoxicos'que estropean los.alimentos. Por esta razon, las normas de tratamiento microbiologico para la conservacion de alimentos se han relacionado siempre con la radiorresistencia de las esporas del C. botulinum. El indice de radiorresistencia es el valor D{sub 10}, definido como la dosis necesaria para inactivar un ciclo de desarrollo logaritmico (90%) de lina poblacion dada de esporas, habiendose, fijado arbitrariamente en 12 x D la dosis para la conservacion sin ' riesgos de los alimentos por irradiacion. La copiosa informacion obtenida por los autores en su laboratorio ha puesto de manifiesto: a) que el valor D{sup 10} de una determinada cepa depende de la temperatura, del medio y de la cantidad de inoculo de esporas, y b) que segun el metodo de calculo empleado y como consecuencia de variaciones desconocidas entre un experimento y otro, pueden obtenerse valores D fundamentalmente distintos. Esta informacion justifica una reevaluacion del concepto de 12 X D. Puede demostrarse que la temperatura empleada durante la irradiacion influye indirectamente, de distintas formas, sobre los radicales: a) su formacion;, b) reactividad quimica; c) duracion del recocido y d) difusion, particularmente durante la transicion de lfquido a solido del medio en torno a los 0 Degree-Sign C. La combinacion de estos efectos, que son funcion de la temperatura, explica por que las esporas son mas sensibles cuando se las irradia a 0 Degree-Sign C que cuando se emplean temperaturas mas altas o mas bajas. Ademas de sus efectos sobre los radicales, la temperatura afecta tambien, directamente, a los blancos esenciales (ADN). En esto interviene el estado vibracional asf como el grado de hidratacion de las moleculas de ADN. La hidratacion aparente del.ADN esta relacionada con el intervalo de accion de los efectos indirectos, que para el C. botulinum 33A puede calcularse que anade 30 A al radio del ADN (10, 5A), es decir, casi se, triplica el efecto de la radiacion. Esta variacion del volumen radiosensible se refleja en-un cambio correspondiente del valor D{sub 37}, que pasa de 1,6 x 10{sup 5} rad para las esporas secas a 6,6 x 10{sup 4} rad para las esporas humedas. El medio de suspension puede competir por los radicales (por ejemplo: la mayoria de los alimentos y de los medios microbiologicos son depuradores de radicales), o facilitar la formacion de radicales per judiciales (por ejemplo: el fosfato amortiguador forma acido fosffnico y el oxfgeno forma radicales peroxilo y perhidroxilo). Las variaciones de los valores D{sub 10} de una determinada cepa motivadas por diversas condiciones ambientales pueden relacionarse con los efectos indirectos, en tanto que las variaciones en los valores Dio entre una cepa y otra en condiciones normalizadas se relacionan con la cantidad y la estructura del ADN nucleoide de las esporas. A este respecto, todas las cepas del C. botulinum estudiadas hasta la fecha pueden ser clasificadas provisionalmente en tres grupos. El grupo 1 comprende las cepas (A, B y E); con valores D de 0,13 Mrad aproximadamente o menores. Estas esporas proporcionan curvas de activacion de impacto unico, y probablemente tienen un solo cromosoma, con una probabilidad muy baja de autorregeneracion. El grupo 2 comprende las cepas 12885A, 62A, 77A y 9B, cuyo valor D{sub 10} es del orden de 0,23 Mrad. Los datos de que se dispone sobre los blancos sugieren que esas esporas poseen un solo cromosoma de 900 {mu}m con un factor de autorregeneracion de 13. El grupo 3 comprende las cepas sumamente resistentes 33A, 36A, 40B, 41B y 53B, siendo el correspondiente valor D{sub 10} =0,33 Mrad. Los datos de que se dispone sobre los blancos sugieren que estas esporas poseen dos cromosomas de 900 {mu} cada una, con un factor de autorregeneracion (N) comprendido entre 80 y 90, es decir, N = 13{sup 2}/2. (author) [Russian] Ustanovleno, chto spory iClostridium botulinum. imejut ravnuju ili bol'shuju stojkost' k vozdejstviju ionizirujushhih izluchenij, chem spory drugih netoksichnyh organizmov, portjashhih produkty. Po jetoj prichine standarty mikrobiologicheskoj obrabotki v celjah konservacii produktov s pomoshh'ju izluchenij neizmenno svjazyvalis' so stojkost'ju spor S. botulinum k vozdejstviju izluchenij. Kojefficient radiostojkosti predstavljaet soboj znachenie D{sub 10} , opredeljaemoe kak doza, neobhodimaja dlja odnogo cikla 90% inaktivacii odnoj populjacii, i 12-D bylo proizvol'no opredeleno, kak bezopasnaja doza obluchenija dlja sohranenija pishhevyh produktov. Obshirnye dannye, imejushhiesja v laboratorii, pokazali, chto: 1) znachenie kojefficienta D{sub 10} opredelennogo vida zavisit ot temperatury, sredy i razmera spor i 2) sushhestvenno razlichnye znachenija kojefficienta D mogut byt' polucheny v zavisimosti ot metoda rascheta i neizvestnyh variacij v razlichnyh jeksperimentah. Jeta informacija obespechivaet osnovu dlja pereocenki koncepcii 12 x D. Pokazano, chto temperatura'vo vremja obluchenija mozhet vozdejstvovat' na kosvennye vlijanija radikalov: 1) na obrazovanie, 2) na himicheskuju reaktivnost', 3) na stepen' razrushenija i 4) na diffuziju, osobenno vo vremja perehoda sredy iz zhidkogo sostojanija v tverdoe pri temperature primerno 0 Degree-Sign S. Kombinacija jetih vlijanij v zavisimosti ot temperatury ob'jasnjaet, pochemu spory naibolee chuvstvitel'ny, kogda oni obluchajutsja pri temperature 0 Degree-Sign S, po sravneniju s bolee vysokimi ili nizkimi temperaturami. Krome ee vlijanija na radikaly, temperatura takzhe vlijaet neposredstvenno na osnovnye, misheni (DNK). Jeto zatragivaet vibracionnoe sostojanie, a takzhe i stepen' gidratacii molekul DNK. Ochevidnaja gidratacija DNK svja zana s diapazonom dejstvija kosvennyh vlijanij, kotoryj mozhet byt' vychislen dlja C.botulinum 33 A, chtoby dobavit' 30 A k radiusu DNK (10,5 A), t.e. pochti v tri raza bol'she vlijanija obluchenija. Jeto izmenenie v radiochuvstvitel'nom ob'eme otrazhaetsja sootvetstvujushhim izmeneniem v znachenii D{sub 37} ot 1,6 x 10{sup 5} rad dlja suhoj spory do 6,6 x 10{sup 4} rad dlja vlazhnoj spory. Suspenzirujushhaja sreda mozhet byt' libo okonchatel'noj dlja radikalov, tak, naprimer, bol'shinstvo produktov i mikrobiologicheskih sred javljajutsja raskisliteljami radikalov, libo ona mozhet sposobstvovat' obrazovaniju vrednyh radikalov, tak naprimer, fosfatnyj buffer obrazuet fosfatnuju kislotu, kislorod obrazuet perekisnye i pergidridnye radikaly. Izmenenie znachenij D{sub 10} otdel'nogo vida, vyzvannye razlichnymi okruzhajushhimi uslovijami, mogut byt' svjazany s kosvennym vlijaniem, v to vremja, kak izmenenija Dio U razlichnyh vidov pri ravnyh uslovijah svjazany s kolichestvom i strukturoj nuklida DNK v sporah. V jetom otnoshenii vse vidy S. botulinum, izuchennye v nastojashhee vremja, mogut byt' jeksperimental'no razdeleny na tri gruppy: gruppa 1 vkljuchaet vidy (A, V i E) so znachenijami D primerno 0,13 Mrad ili menee. Jeti spory dajut krivye odinochnoj inaktivacii soudarenij i imejut verojatno odnu hromosomu s nizkoj stepen'ju vosstanovlenija. Gruppa 2 vkljuchaet vidy 12 885 A, 62 A, 77 A i 9 V, gruppirujushhiesja okolo D{sup 10} = 0,23 Mrad. Imejushhiesja dannye o mishenjah pokazyvajut, chto jeti spory imejut odnu hromosomu 900 mikron s kojefficientom vosstanovlenija 13. Gruppa 3 vkljuchaet vysokostojkie vidy 33 A, 36 A, 40 V, 41 V i 53 3, gruppirujushhiesja okolo D{sub 10} =0,33 Mrad. Imejushhiesja dannye o mishenjah pokazyvajut, chto jeti spory imejut dve hromosomy po 90 mikron kazhdaja c kojefficientom vosstanovlenija (N) mezhdu 80 i 90, t.e. N = 13{sup 2}/2 . (author)

 13. Business komunikace v poštovních službách

  OpenAIRE

  Becková, Helena

  2016-01-01

  Příspěvek se zabývá problematikou komunikace, se zaměřením na business komunikaci. Nejprve zdůrazňuje význam business komunikace pro úspěšnost podnikání. V rámci obecných principů komunikace se věnuje komunikačním dovednostem, pravidlům, která vedou k efektivní komunikaci, a jejich využití v business komunikaci. V následující části jsou zmíněny další aspekty business komunikace, jako jsou komunikační typy, komunikační styly, vyjednávání či konflikty. V příspěvku je vysvětlena důležitost busin...

 14. Systém pro obchodování s virtuálními předměty

  OpenAIRE

  Sedláček, Lukáš

  2007-01-01

  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou systémů pro obchodování s virtuálními předměty. Práce je zaměřena hlavně na virtuální ekonomiky MMORPG (Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game). Pro hlubší pochopení MMORPG světů, je v této práci zpracován jejich vznik, vývoj, historie, psychologické aspekty, náhled do problematiky jejich virtuálních ekonomik, stručná charakteristika elektronických platebních systémů a informace o dvou virtuálních ekonomikách (Entropia Universe a ...

 15. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze

  OpenAIRE

  Beinaroviča, Kristīne

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze”. Darba mērķis ir izpētīt SIA „G & K” restorāna „Zilā govs” konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīti konkurences un konkurētspējas teorētiskie aspekti, otrajā nodaļā raksturota nozare, kurā uzņēmums darbojas, valsts ekonomiskās lejupslīdes kontekstā, veikta nozares vides analīze, izmantojot M.E.Portera 5 spēku modeli. Trešajā nodaļā raksturota uzņēmuma vēsturiskā ...

 16. Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību

  OpenAIRE

  Čačika, Anastasija

  2012-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību”. Bakalaura darba mērķis ir veikt mārketinga vides analīzi, kā arī novērtēt iekšējas un ārējas mārketinga vides ietekmi uz „Ave Trans Group” uzņēmuma darbību. Darbā tiek apskatīti mārketinga vides teorētiskie aspekti, kā arī holdinga kompānijas „Ave Trans Group” mārketinga vidi ietekmējošie faktori, un ir piedāvāta dotā uzņēmuma mārketinga vides analīze, kā arī veikta anketēšana un anketu analīze. ...

 17. Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošnā.

  OpenAIRE

  Ķepule, Inga

  2009-01-01

  Maģistra darba temats „Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošanā”. Zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. Phys., Andris Grīnfelds. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikums vadītāja efektīvai darbībai demokrātiskas vides aspektā. Maģistra darbā ir raksturoti teorētiskie aspekti par iestādes demokrātiskas vides jēdzienu, ietverot visus ietekmējošos faktorus, kā vadības stilu, motivāciju, un citus elementus. Maģistra darbā veiktā pētījuma rezultātā ir i...

 18. Supply Chain Risk Management

  OpenAIRE

  Babková, Ivana

  2008-01-01

  Práce se zabývá problematikou řízení rizika v logistických řetězcích se zaměřením na jeden konkrétní článek řetězce. Definuje základní oblasti risk managementu, jeho hlavní aspekty a systém spojitého plánování. Zabývá se bezpečností práce v pojetí EU, České republiky a Velké Británie. V aplikační části uvádí řízení rizika v jednom článku logistického řetězce, skladu poskytovatele logistických služeb ve Velké Británii.

 19. Teoreticheskie aspekty prigranichnogo jekonomicheskogo sotrudnichestva na osnove integracionnyh processov

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilchak V.

  2014-08-01

  Full Text Available In this article the author analyses theoretical aspects of border economy in the conditions of modern processes of integration. The author describes the existing schools and concepts of integration stressing the role of government regulation relating to the deformations in the development of the world economic mechanism. Modern studies focus on the evolution of integration processes, which has largely affected the key elements of the world economic mechanism from classical political economy, monopoly regulation. This resulted in monopolistic competition, imperfect competition, and oligopoly – largely, through all fields and poles of economic growth to certain elements of government regulation and social reproduction on the international scale. The author examines the key elements and stages of economic integration. These stages assume a number of consecutive forms: free trade zone, customs union, common market, complete economic integration, and economic union. The article shows that the transition occurs from the lowest to the highest stages — from the processes of integration involving, firstly, trade market and then capital and labour markets to the integration of social sphere. The theoretical aspects of all these transformations can be easily traced in the case of EU integration processes.

 20. Psychosociální aspekty stárnutí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolcová, Iva

  2011-01-01

  Roč. 55, č. 2 (2011), s. 152-166 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GAP407/10/2410 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : old age * stereotypes * expectations Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.087, year: 2011 http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&hid=25&sid=33c14ac5-c300-43cb-8760-cf3e2c6962a9%40sessionmgr14

 1. Endokrynne aspekty starzenia się mężczyzn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Rabijewski

  2010-06-01

  Full Text Available Aging in men is accompanied by gradual decline of all physiological functions, involving the heart, lungs, kidneys,liver and brain as well as the endocrine systems. The symptomatology is characterized by a decrease in generalwell-being, work capacity, muscle mass and strength, virility, sexual pilosity, libido and sexual activity, bya greatly increased frequency of impotence, increased body fat, osteopenia and atherosclerosis, and a decline incognitive performance, forgetfulness and sleep disturbances. Many of these symptoms are reminiscent of symptomsof hormone deficiency such as hypogonadism, growth hormone (GH, deficiency or hypothyroidism, althoughit often remains difficult to evaluate the relative contribution of the aging process itself, the endocrine alterationsor the permanent consequences of previous diseases to the symptomatology in aging males. We presenthere some reflections on the involvement of the endocrine system in the aging process in men.

 2. The better human, the better than human: Limits of enhancement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krstić Predrag

  2012-01-01

  Full Text Available Using the representations of science, fiction and science fiction, this article attempts to sketch out a certain line of development in the history of representation of the enhanced human. First it was thought that chemicals could temporarily or permanently improve his natural abilities, then artificial substitutes, inserts and accessories dominated the vision of his improvement. The most recent possibility announced is the fundamental morphological transformation of his biological composition into a completely unrecognizable, amorphous “entity” capable of taking any form. This trajectory of “improvement” of human capacities could be regarded as a gradual advancement in the realization of the pledge of traditional humanism: that man is special precisely for being able to become anything he chooses. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 41004: Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti

 3. Nodokļu apiešanas ierobežošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku

  OpenAIRE

  Goluboviča, Maija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Nodokļu apiešanas ierobeţošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku”. Darba mērķis ir izpētīt valsts iejaukšanās ekonomikā ar nodokļu politiku ietekmi uz tautsaimniecību un izstrādāt potenciālo scenāriju kapitāla kustībai pēc automātiskās informācijas apmaiľas nodokļu jautājumos ieviešanas. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta publiskā sektora ekonomikas teorētiskai aspekti un teorijas attīstība, kā arī taksācijas, kā publ...

 4. Bērnu intelektuālās un emocionālās vajadzības un to apmierināšana Latvijas Televīzijas raidījumā “Kas te? Es te!"

  OpenAIRE

  Dubra, Elīna

  2009-01-01

  Bakalaura darba “Bērnu intelektuālās un emocionālās vajadzības un to apmierināšana Latvijas Televīzijas raidījumā “Kas te? Es te!” sākumā ir izvirzītas divas hipotēzes, kas paredz, ka raidījuma “Kas te? Es te!” skatīšanās veicina bērnu intelektuālo un emocionālo attīstību. Darba teorētiskajā daļā aplūkoti cilvēka attīstības vecumposmi pēc Eriksona, intelektuālās un emocionālās attīstības aspekti un īpatnības, lietojuma-apmierinājuma teorija un Alberta Banduras izstrādātā soc...

 5. SIA "Baltegle" naudas plūsmas analīze un vadīšana

  OpenAIRE

  Jegorova, Valērija

  2011-01-01

  Vairākiem Latvijas uzņēmumiem ir aktuālas stabilizēšanas problēmas, kuras ietekmēja naudas plūsmas neefektīva vadīšana. Diplomdarba mērķis ir novērtēt SIA „Baltegle” naudas plūsmu un izstrādāt priekšlikumus tās optimizācijai. Pirmajā diplomdarba nodaļā apskatīta naudas plūsmas būtība, otrajā nodaļā - naudas plūsmas pārskata sagatavošanas īpatnības, trešajā nodaļā - analīzes un vadīšanas aspekti. Ceturtajā nodaļā pētīta SIA „Baltegle” saimnieciskā darbība. Piektajā nodaļā veikta uzņēmuma...

 6. Franšīzes attīstības iespējas pakalpojumu sektorā Latvijā

  OpenAIRE

  Cvetkovs, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās uzņēmējdarbības attīstīšanai arvien biežāk tiek izmantots franšīzes biznesa modelis. Tādējādi uzņēmējiem īsā laika periodā ļaujot attīstīt uzņēmējdarbību. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas tirgus pievilcību franšīzes biznesa modeļa realizācijai, no mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas. Bakalaura darbā var iepazīties ar trim nodaļām, kurās detalizēti tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī franšīzes teorētiskie aspekti un tirgus analīze Latvijā. Nosl...

 7. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 8. Veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas analīze un pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Alsiņa, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma „Veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas analīze un pilnveidošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā gūtajām atziņām par reklāmu, izanalizēt veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas pasākumus, to stiprās un vājās puses, novērtēt reklāmas komunikatīvo efektivitāti, kā arī izstrādāt priekšlikumus veikala „Dīvāni un Dīvāni” reklāmas pilnveidošanai. Pirmajā darba daļā tiek apskatīti reklāmas kā mārketinga komunikāciju elementa teorētiskie aspekti – ...

 9. Videohry, literární předlohy a filmové adaptace a jejich vliv na hráčskou komunitu

  OpenAIRE

  Přichystal, Jan

  2017-01-01

  Cílem této práce je popsat postupy používané při převádění knihy do podoby videohry, hlavní aspekty tohoto procesu, změny v daných médiích, které při tomto procesu probíhají a popsat spojení vznikající mezi videohrami, literaturou a filmy. Nastíní také některé z nových technologií používaných při vývoji videoher. Hlavní témata této práce budou demonstrována na sérii knih, seriálu a populárním RPG Zaklínač, původně vytvořené polským spisovatelem Andrzejem Sapkowským. V porovnání s těmito popul...

 10. Sociologické aspekty impulzivního nakupování

  OpenAIRE

  Pfeiferová, Jitka

  2012-01-01

  This thesis concerns topic of decision-making, primarily whether is it more rational or irrational process and what does it imply. To make the topic more concrete the thesis and qualitative research, which is its important part, is focused on decision making during shopping. The research is aimed at exploring proportion of rational and irrational purchases, course of whole process and factors which influence it. Starting point represents result of published research, which says that 70% of pu...

 11. Aspekty aplikace projektového managementu v podnikové praxi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michaela Zvejšková

  2013-11-01

  Full Text Available Purpose: Purpose of this article is the issue of the application of project management in business practice. The need to be more competitive is the driving force for the innovation of new business systems, one of which is project management. New business strategies are fundamental for continual business progress. The author of this article refers to the perception of project management in business practice, which can affect the future business development and leads to further growth. Scientific aim of the research was to find out the companies´ attitude towards the issue of the application of project management in business practice and also towards its advantages and disadvantages. As a part of the research, the respondents had the opportunity to expres themselves regarding the present business situation and to familiarize the experts with their experiences in this sphere. However, the majority of respondents did not use this opportunity. Methodology/methods: The methodology in the elaboration of this article comes from the author´s primary research, which formed the main part of the overall research. The new research was based on the previous one from the end of year 2009, which was done in co-operation, and the aim was to find out how the knowledge of project management can influence the business management. The present research was carried out at manufacturing corporations in the Czech Republic at the beginning of year 2010. Findings: From the previous research, carried out in 2009, results that larger manufacturing corporations use project management in business practice more often than others. Average sized companies are aware of project management but are cautious about putting it into practice. Small companies believe they use this system in their business practice, but in reality they only use a substitute of it. From the research it is apparent that companies can see both advantages and disadvantages of project management. As an advantage, they see the saving of expenses and time, the more effective risk management, easier monitoring of goals and gains and the increase of competitiveness. On the other side, there is the increased expense for software and experts, limited access to the market and worsened business strategy, which are considered to be disadvantages. Conclusions: Finally, we can say, that the application of project management in business practice in manufacturing corporations brings along not just advantages but also disadvantages. Nevertheless, we can say, that if a company wants to increase its competitiveness or streamline the manufacturing management, it is advisable to use the project management system.

 12. Psychologické aspekty práce na dálku

  OpenAIRE

  Táborská, Pavla

  2017-01-01

  The theses Psychological aspects of teleworking is dedicated to actual theme of a teleworking from the perspective of psychological aspects and teleworkers. In the theses a concept of teleworking is introduced in the current social context with its historical development. The main focus is on introduction a teleworking in relation with personal characteristics of a teleworker, well-being, work-life balance and social dimension of teleworking. In the empirical part there is introduced a mixed ...

 13. Geografski aspekti ekološkog uzgoja ljekovitog bilja u Hrvatskoj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željka Šiljković

  2005-01-01

  Full Text Available U Hrvatskoj se prikuplja i uzgaja između 160 i 170 autohtonih, ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Prirodno geografski uvjeti, posebice klimatski, pedološki i hidrografski, iznimno su povoljni za ekološki uzgoj ljekovitog bilja u svim dijelovima Republike Hrvatske. U radu je posebno opisan uzgoj kamilice (Matricaria chamomilae i lavande (Lavandula anustifolia kao dviju biljaka koje su do prije Domovinskog rata činile najveći udio uzgoja ljekovitog bilja u Hrvatskoj koja je bila jedna od vodećih svjetskih proizvođača kamilice i lavande. U članku je analizirano trenutno stanje uzgoja ljekovitog bilja u Hrvatskoj te mogućnosti koje nudi taj dosad neiskorišten gospodarski sektor. Glavni je cilj istaknuti prirodno-geografske uvjete koji utječu na ekološku proizvodnju ljekovitog bilja koja, ukoliko se provede sustavno, može pridonijeti revitalizaciji ruralnih prostora te usporiti procese deagrarizacije i deruralizacije.

 14. Genderové aspekty informační výchovy

  OpenAIRE

  Rambousek, Vladimír

  2009-01-01

  TITLE: Gender aspects within information education. SUMMARY: This thesis concerns gender problems and gender stereotypes issues within education. The main aim of the thesis is to contribute to the theory of information education development by means of gender aspects and concept of gender sensitive education analysis. The sub-tasks consist in monitoring of teacher attitude towards issues in gender sensitive tutorial within information education and to find out differences at the level of educ...

 15. Genderové aspekty informační výchovy

  OpenAIRE

  Rambousek, Vladimír

  2010-01-01

  TITLE: Gender aspects within information education. SUMMARY: This thesis concerns gender problems and gender stereotypes issues within education. The main aim of the thesis is to contribute to the theory of information education development by means of gender aspects and concept of gender sensitive education analysis. The sub-tasks consist in monitoring of teacher attitude towards issues in gender sensitive tutorial within information education and to find out differences at the level of educ...

 16. Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej

  OpenAIRE

  Kulczycki, Emanuel

  2015-01-01

  Książka udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl). In this book, I demonstrate the conditions under which we can examine the past communication phenomena. Therefore, it consists of considerations within the scope of the methodology of humanities and philosophy of communication. This means that the subject of my research is both communication itself as well as how it is analyzed. I write about tw...

 17. Dětská protiúrazová prevence - ekonomické aspekty

  OpenAIRE

  Stehlíková, Radka

  2008-01-01

  In my bachelor work I will attend to a prevention of child accident incidence in Czech republic. In the introduction I will explain some basic notions which refer to health and their impressions and the most often types of children injuries. The main topic of my bachelor work is the progression of child accident incidence since 1996, when special programmes of prevention of child accident incidence were firstly created and are succesfully realised up to this day. Then I will focus on the prev...

 18. Transcendentální aspekty ve filmové tvorbě

  OpenAIRE

  TRUBKA, Jiří

  2015-01-01

  The work deals with transcendence and its portrayal in the film. It deals with the film from the perspective of different aesthetic theories. Other parts are nenarrativní film types and analysis of the individual authors and works.

 19. The Technical Training Programme for Nuclear Power Station Personnel; Programme de formation technique du personnel des centrales nucleaires; Programma tekhnicheskoj podgotovki personala yadernoj ehlektrostantsii; El programa de formacion tecnica del personal de una central nucleoelectrica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Howey, G. R. [Hydro-Electric Power Commission of Ontario, Toronto, Ontario (Canada)

  1963-10-15

  kvalifikatsii v zavisimosti ot potrebnostej v rabote; (3) obsluzhivayushchij personal po kontrol'no-izmeritel'nym priboram - chetyre.urovnya kvalifikatsii; neset otvetstvennost' za remont vsekh apparatov, oborudovaniya po upravleniyu i ehlektrooborudovaniya; (4) mekhaniki po remontu - nesut otvetstvennost' za remont vsego mekhanicheskogo oborudovaniya (montazhnye raboty, svarka i t.d.); (5) obsluzhivayushchij personal - neset otvetstvennost' za raznoobraznye raboty, kotorye trebuyut bolee nizkoj kvalifikatsii. V dopolnenie k ehtim obshchim kategoriyam trebuetsya nebol'shoe kolichestvo spetsialistov, takikh kak khimiki i sluzhashchie po radiatsionnoj zashchite. Obsuzhdaetsya organizatsionnaya struktura personala NPD i programma ego obucheniya dlya budushchikh nuzhd yadernoj ehnergetiki. (author)

 20. Scientific and technical aspects of Chernobyl; Naukovyi ta tekhnyichnyi aspekti Chornobilya

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gligalo, V M; Nosovs' kij, A V [eds.

  2002-07-01

  The collection contains the presentations and scientific articles prepared for and discussed during the Conference titled '2001: International Cooperation For Chernobyl'. The materials outline the outcomes achieved while implementing Chernobyl site scientific-technical researches and projects, as well as activities aimed at enhancing the ChNPP safety, decommissioning and radwaste management. It also highlights the issues related to transforming the Unit Shelter into an ecologically safe system, represents the results of ecological researches in the Exclusion Zone, medical effects of the 1986 accident at Chernobyl NPP, together with social and economic problems the city of Slavutich faces now due to the early ChNPP Units decommissioning, and Slavutich business development opportunities under the circumstances of Special Economic Zone 'Slavutich'.

 1. Ekonomicko-politické aspekty konfliktů ve světě

  OpenAIRE

  Nymburská, Eva

  2008-01-01

  Conflicts in general, as well as the types of conflicts, are defined in the first chapter. Then, the second chapter deals with the causes and consequences of conflicts. Current situation of some particular conflicts in the world is described in the third chapter. In the final, i. e. the fourth, chapter is more characterised the role of selected international organisations in conflict resolution.

 2. Globální terorismus a jeho psychologické aspekty

  OpenAIRE

  Fajmonová, Veronika

  2009-01-01

  This bachalor thesis concentrates on the phenomenon of terrorism and its psychological aspects. In the first third we speak about the definition of terrorism, terrorism as a communicating process, typology of terrorism and its evolution. The second and third part of the thesis deal with the psychology of terrorism -- especially with explanation why people commit terroristic acts, what their motivational factors are, what the group dynamics is about and if suicide terrorist are suicidal.

 3. Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti

  OpenAIRE

  Kļaviņš, Andrejs

  2008-01-01

  “Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti” ir pētnieciskais darbs, kas ir rakstīts, lai aplūkotu 20. gadsimtā radušos fenomenu – specifisku spēļu tipu – video spēles. Darba mērķis ir izpētīt, vai un kā strukturālistu pieeja var tikt izmantota, lai apskatītu video spēles kā jaunu mediju un komunikācijas formu. Apskates metodes pamatā ir itāļu profesora Umberto Eko izstrādātā semiotisko kodu teorija, kuru viņš apraksta savā grāmatā „A Theory of Semiotics”. Darba teorētiskajā daļā tiek apl...

 4. Teoretické aspekty konkurenčnej výhody a konkurencie

  OpenAIRE

  Hudakova, Ivana

  2009-01-01

  The concept of competitive advantage is well-known for many of us and a number of literary resources focused on entrepreneurship and functioning of economies deal with it, either directly or indirectly. The understanding of the term competitive advantage though sometimes varies. One can only perceive it when looking at it as a whole, a live organism that is constantly developing in a complex dynamic entrepreneurial environment, the individual parts of which do not function when separated from...

 5. Interkulturní aspekty marketingu leteckých společností

  OpenAIRE

  Pakandlová, Anna

  2016-01-01

  This bachelor thesis deals with the intercultural aspects of airline marketing and their consequences for airline marketing communication. The aim of this thesis to identify the trends in global approaches to marketing communication of airlines, that is whether airlines apply standardised marketing communication strategies or whether they adapt their marketing communication according to the local cultural aspects of the target market. The first part of this thesis provides a theoretical basis...

 6. Osobnostné aspekty zvládania záťaže

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Millová, Katarína; Blatný, Marek; Kohoutek, Tomáš

  2008-01-01

  Roč. 2, č. 1 (2008), s. 1-8 ISSN 1802-8853 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : coping strategies * personality styles * personality Subject RIV: AN - Psychology http://e-psycholog.eu/pdf/millova-etal.pdf

 7. Některé aspekty jazyka hip hopu z lingvistického hlediska

  OpenAIRE

  Mataruga, Jana

  2011-01-01

  This thesis presents a selective survey of the specifics of the language of the hip hop culture in the United States of America, which is closely connected with African-American English. Theoretical part is an introduction to hip hop culture, its history, language it uses; studies that deal with the language of hip-hop (especially sociolinguistics) are presented , as well as modes of discourse and the association with African-American English. Afterwards artists are whose lyrics are used for ...

 8. Pragmatické aspekty ve folklorní slovní zásobě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nejedlý, Petr

  2011-01-01

  Roč. 3, č. 2 (2011), s. 195-202 ISSN 2080-1068 R&D Projects: GA ČR GAP406/10/1165; GA MŠk(CZ) LC546 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90610518 Keywords : folk song * lexicon * lexical meaning * pragmatics * diminutives Subject RIV: AI - Linguistics

 9. PELET CZY WĘGIEL? EKONOMICZNE ASPEKTY WYBORU PALIWA DO OGRZANIA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta PROSZAK

  2016-03-01

  Full Text Available W Polsce coraz więcej użytkowników decyduje się na wspomaganie lub całkowitą zamianę paliw tradycyjnych na alternatywne do ogrzewania budynków. Wybierane są paliwa, które nie szkodzą środowisku i są tańsze w zakupie. Mowa tu o energii odnawialnej: słońce, woda, wiatr jak i przetworzonej energii słonecznej pobieranej przez rośliny czyli biomasie. Jest to nie tylko związane z wymogami dotyczącymi emisji gazów oraz pyłów, które są coraz bardziej zaostrzane, ale również ma na celu zastąpienie kopalnych źródeł energii pierwotnej, energią z niskoemisyjnych źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych czynników, które sprawiły, że sektor energetyczny w co raz większym stopniu interesuję się wykorzystaniem biomasy, jest możliwość szybkiego przystosowania technicznego i technologicznego instalacji węglowych do spalania i współspalania biomasy [9]. Ponadto z peletu uzyskuje się energię porównywalną z tą otrzymaną z gorszej jakości węgla, otrzymuje się zerowy bilans ditlenku węgla, oraz niższą emisję zanieczyszczeń w porównaniu z węglem [8]. Jednak ciągle pozostaje duża grupa osób paląca wyłącznie węglem. Nowoczesne automatyczne piece węglowe mogą osiągać sprawność spalania 80-90%, co sprawia, że przy relatywnie niskich cenach węgla w stosunku do innych paliw koszt ogrzewania tym rodzajem opału jest najniższy. Jednak osiągnięcie wysokiej sprawności wytwarzania ciepła jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się węgiel dobrej jakości. Minusem spalania węgla jest ciemny, zanieczyszczający nasze środowisko dym, emisja pyłu i ditlenku siarki oraz powstawanie stałych produktów spalania tj. popiołu i żużla. Niniejszej publikacji porównano roczne koszty za zużyty pelet i węgiel w przypadku instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.

 10. Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Koubalíková, S.; Novotná, M.; Borovanská, M.; Polišenská, Veronika; Bláhová, T.

  2016-01-01

  Roč. 60, č. 4 (2016), s. 400-413 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP407/12/0706 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : reintegration * resocialization * offender * probation Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.242, year: 2016

 11. Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori

  OpenAIRE

  Liepiņa, Krista

  2016-01-01

  Bakalaura darba “Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori” mērķis ir izpētīt, kas ir patērēšana un kas ietekmē patērētāju uzvedību ikdienā, kā arī svētku laikā, lēmuma pieņemšanas procesā, izvēloties preces dāvināšanas mērķim, nevis personīgai lietošanai. Darba teorētiskajā daļā apskatītas tādu jēdzienu teorētiskie aspekti kā patērēšana un patērniecība, patērēšanas kultūra, patērētāju uzvedība, patērētāju identitāte, kā arī tiek apskatīta dāvanu dāv...

 12. Statyny i astma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Pawlak

  2011-01-01

  Full Text Available Statyny należą do leków powszechnie stosowanych w leczeniu hiperlipidemii oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Hamując aktywność reduktazy 3-hydroksy-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA zmniejszają syntezę cholesterolu. Wykazano, że leki te cechują się znacznie szerszym zakresem działania, które określono jako pozalipidowe (plejotropowe. Mimo że korzyści z działania inhibitorów reduktazy HMG-CoA zostały już dowiedzione w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, podejmuje się próby ich wykorzystywania w innych dziedzinach medycyny, takich jak neurologia czy reumatologia. Obecnie szczególną uwagę zwraca się na działanie przeciwzapalne i immunomodulujące tych leków. Na podstawie powyższych obserwacji w ostatnich latach podjęto próby zastosowania statyn również w alergologii.W pracy przedstawiono wybrane aspekty wpływu statyn na reakcje immunologiczne i proces zapalny wskazując na możliwość wykorzystania tych leków w leczeniu astmy.

 13. Transplantace orgánů - etické a právní aspekty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležal, Adam

  2014-01-01

  Roč. 4, č. 1 (2014), s. 30-47 ISSN 1804-8137 Keywords : transplantation * bioethics * human dignity Subject RIV: AG - Legal Sciences http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/63/69

 14. Formální aspekty Aristotelovy logiky z historického úhlu pohledu

  OpenAIRE

  Fontán, Martin

  2010-01-01

  This thesis focuses on formal properties of Aristotle's syllogistic as seen from the per- spective of both modern logic and Aristotle himself. Its main objective is the proof of the standard completeness theorem that does not employ the indirect deduction as has become a custom in modern reconstructions of Aristotle's deductive system.

 15. Inženiersistēmu tehniskie un estētiskie aspekti interjerā

  OpenAIRE

  Kārkliņa, Santa

  2016-01-01

  Lai radītu komfortablu sabiedrisko telpu ēdināšanas vajadzībām, ir jāņem vērā daudzi un dažādi faktori, visupirms sākot ar telpas funkciju noteikšanas un apmierināšanas, kurām paredzēta telpa, beidzot ar inženiertehniskajiem, koloristiskajiem un apgaismojuma risinājumiem. Ir svarīgi, lai visām telpām būtu skaidri nolasāma funkcija un plānojums, lai lieki telpu nesaraibinātu un neradītu tajā esošajiem cilvēkiem lieku apjukumu. Ņemot vērā, ka nereti telpas, kurās ir jāprojektē interjers, paliek...

 16. Wybrane aspekty metodyczne zastosowań informatyki do zarządzania województwem

  OpenAIRE

  Poraszka, Tadeusz

  1981-01-01

  Methodology of designing applications for informatics in state administration organs represents a creative adaptation of experience gained mainly in the course of applying informatics in tho industry. It also takes into account typical conditions and complex nature of management and administration as well as a fact that all activities on the macroeconomic scale carry a much bigger burden of uncertainty than operations on the company's scale. The present trends in desig...

 17. Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

  OpenAIRE

  Bērtule, Elīna

  2015-01-01

  Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra, Barta, Zimmela un Malarmē koncepcijām, tiek pētītas modes skaistuma atklāšanas iespējas un estētiskas vērtības nozīmju radīšana. Respektējot apģērba modes piesaistītību ķermenim, darbā uzmanība tiek veltīta arī drēbēm un ķerme...

 18. Historické aspekty globalizace a její vybrané důsledky

  OpenAIRE

  Bláhová, Veronika

  2009-01-01

  At first, the study on "Historical aspects of globalization and its selected consequences", is focused on various approaches to the definition of globalization, which differs in different branches of science. The second part deal with the evolution of the proces of globalization in connection with important historical events. In selected consequences are included food and population problems. These issues are viewed from two perspectives, in particular, from perspective of poor countries and ...

 19. Genderové aspekty v sociální práci s Romkami

  OpenAIRE

  RŮŽIČKOVÁ, Jana

  2013-01-01

  In the case of Gypsy women is necessary to realize that they are actually discriminated twice. The first discrimination is in term of members of the Gypsy minority, the other in term of gender. The gender is not reflected in social work. Therefore, I consider this topic being current. What is discussed a lot this is an inclusion of the Gypsy minority and the gender equality. The theoretical part deals with general gender and gender in social work with the Gypsy community. Furthermore, it defi...

 20. Use of semiconductors in lieu of emulsions in nuclear spectroscopy; Utilisation de semi-conducteurs a la place d'emulsions en spectroscopie nucleaire; Primenenie poluprovodnikov vmesto ehmul'sij v yadernoj spektroskopii; Sustitucion de las emulsiones por semiconductores en espectroscopia nuclear

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilaniuk, O M; Marsh, B B [University of Rochester, Rochester, NY (United States)

  1962-04-15

  corrientes de salida excitan un convertidor de tiempo en amplitud de impulso 6BN6. El amplificador de parada contiene un retardo fijo de 2,5 {mu}s que garantiza que el impulso de parada siempre llegue al convertidor despues que el impulso de puesta en marcha. La amplitud del impulso que sale del convertidor 6BN6 es proporcional al intervalo de tiempo entre los impulsos de puesta en marcha y de parada, de modo que las senales que se producen en los diversos contadores del mosaico quedan identificadas por la amplitud del impulso que generan. Los grupos de cuentas resultantes se hacen visibles en la pantalla de un analizador de amplitudes de impulso de 400 canales, se imprimen, y se registran graficamente en un sistema de coordenadas ortogonales. Los grupos quedan enteramente resueltos, asi que la identificacion es completa. El circuito de identificacion es capaz de admitir un impulso cada 8 {mu}s, por lo que la limitacion de velocidad de contaje no se debe a el, sino al analizador de 400 canales. Los autores han encontrado que el sistema de identificacion funciona satisfactoriamente en presencia del campo magnetico y estando el ciclotron en plena marcha. Describen todos los circuitos del sistema de identificacion y presentan ejemplos de datos nucleares obtenidos con este dispositivo. (author) [Russian] Dvadtsat' poverkhnostno-bar'ernykh schetchikov, poluchennykh putem pokrytiya germaniya tipa ''n'' tonkim sloem zolota (nakhodyashchegosya v gazoobraznom sostoyanii), ili schetchiki s ploskostnym perekhodom, poluchaemye posredstvom diffuzii fosfora v kremnij tipa ,''p'', pomeshchayutsya v zerkal'nuyu ploskost' magnitnogo spektrometra s vysokoj razreshayushchej sposobnost'yu vmesto yadernoj ehmul'sionnoj plastiny. S tsel'yu izbezhat' primeneniya otdel'nykh usilitelej i registrov dlya kazhdogo kristalla vykhody otdel'nykh schetchikov soedinyayutsya v sosredotochennuyu liniyu zaderzhki, zamenyaya chereduyushchiesya kondensatory linij. Kogda ioniziruyushchaya chastitsa udaryaetsya o

 1. Mezinárodní aspekty zdanění v České republice

  OpenAIRE

  Kotáb, Petr

  2014-01-01

  JUDr. Petr Kotáb International Aspects of Taxation in the Czech Republic SUMMARY Economic life of the current period is marked by high level of globalization of the economy and ever growing volume of cross-border flows of labor, goods, services and capital. In this situation, issues of international taxation affect not only sporadic cross-border transactions of selected types of subjects but virtually daily tax relations of large numbers of tax subjects, legal entities and individuals. Princi...

 2. Vybrané aspekty rozvoje zaměstnanců v mezinárodní organizaci

  OpenAIRE

  Durňaková, Zuzana

  2015-01-01

  In this thesis the attention is given to selected aspects of employee development in the international organization operating in the steel industry, which has a branch in Slovakia. The theoretical part explains the various theoretical concepts that bind to this topic (for example. Human resources, human resources management, competencies), as well as individual learning concepts which are creating a platform for employee development and also the different phases development and training in or...

 3. Svakodnevna militarizacija života: etički aspekti korištenja djece u ratu

  OpenAIRE

  Rupčić, Darija

  2017-01-01

  Namjera je rada ukazati na problematiku izmijenjene naravi ratovanja u posljednjih nekoliko desetljeća 20. i 21. stoljeća, s osobitim naglaskom na problem korištenja sve većeg broja djece ratnika. Osnovna je teza rada ta da je praksa korištenja i regrutiranja djece u oružanim sukobima diljem svijeta najmanje prepoznata i najviše zanemarena forma zlostavljanja djece u suvremenom društvu te da je ona manje stvar kulture i nepostojanja stave društva prema vrijednostima djeteta, a više stvar prag...

 4. Aspekty Kantova rozlišení analytického a syntetického soudu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janoušek, Hynek

  2012-01-01

  Roč. 21, č. 43 (2012), s. 79-100 ISSN 0862-6901 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP401/11/0371 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Brentano * conception of truth Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 5. Sociální a společenské aspekty hostinského prostoru

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Altman, Karel

  2013-01-01

  Roč. 47, č. 2 (2013), s. 139-152 ISSN 0862-1209 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : public houses and inns * regular guests * social relations Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 6. Ekonomické aspekty prevádzky elektromobilov - prípadová štúdia

  OpenAIRE

  Rodáková, Silvia

  2011-01-01

  The bachelor thesis is dealing with the matter of electromobility. From the basic rules of how the electromobiles work, advantages and disadvantages, oportunities on the market, government support and perspectives for the future the thesis provides a concrete case study. The motiv for this case study is a considerable difference of the purchase price and costs for maintenance between an electromobile and a car with combustion engine. This case study consists of two sections. In the first part...

 7. Sociálně ekologické aspekty dovozu manga do České republiky

  OpenAIRE

  Havlíková, Denisa

  2016-01-01

  This Bachelor´s thesis characterizes the family Anacardiaceae and genus Mangifera. Next parts are focused on the most common cultivars and ways of their use. Concretely it is focus on Mangifera indica. There are described required nature conditions for planting, the most common diseases and pests of mango trees and its fruit. Next chapter is about world production of mango, the biggest world importers and exporters. There is also described the mango trees growing in country with the highest ...

 8. Wybrane uwarunkowania zadowolenia ze szkoły rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Kaczan

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki przeprowadzonego w 2011 r. badania kwestionariuszowego dotyczącego opinii rodziców na temat edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przedmiotem analiz było zadowolenie z pracy szkoły rodziców, którzy mają przynajmniej jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. Stworzono wskaźnik zadowolenia obejmujący aspekty edukacyjne, opiekuńcze oraz pracę nauczycieli. Następnie na podstawie analiz różnych sposobów organizacji pracy z dziećmi w szkole, wyłoniono pięć czynników opisujących te sposoby: (1 motywacja do nauki; (2 aktywne formy zajęć; (3 dydaktyka; (4 relacje z rówieśnikami; (5 zajęcia dodatkowe. W analizach regresji sprawdzano związki wyłonionych czynników z ogólnym poziomem zadowolenia rodziców ze szkoły. Okazało się, że najsilniejszymi predyktorami zadowolenia są: motywacja dziecka do nauki (czynnik 1 i organizowanie atrakcyjnych, aktywnych form zajęć (czynnik 2. Stwierdzono także istnienie istotnej, choć słabej, zależności pomiędzy zadowoleniem rodzica ze szkoły, a jego wykształceniem.

 9. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Květon, Petr; Klimusová, Helena

  2002-01-01

  Roč. 46, č. 3 (2002), s. 251-264 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR GA406/99/1052 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : computer-based assessment * equivalency * computer anxiety Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.190, year: 2002

 10. Aspects of new material application for boilers construction; Aspekty wdrazania nowych materialow w budowie kotlow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czerniawski, R. [RAFAKO S.A., Raciborz (Poland)

  1996-12-31

  Review of steel types commonly used for energetic boilers construction has been done. The worldwide trends in new materials application for improvement of boilers quality have been discussed. The mechanical properties of boiler construction steels have been shown and compared. 3 refs, 5 figs, 1 tab.

 11. Psychologické aspekty identifikace a její uplatnění v kriminalistické praxi

  OpenAIRE

  Molnárová, Monika

  2008-01-01

  This dissertation thesis is an overview study of recognition of human individuals and its role in forensic identification. It begins with basic structures of identification, meaning and usage of mug books, facial composite identification, and for the most part, recognition. We discuss suitability and feasibility of these methods and base the reasoning on the results of research from other countries. Such methods are undoubtedly affected by eyewitness's identification accuracy and therefore we...

 12. Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vaculík, Martin; Dušková, M.

  2002-01-01

  Roč. 46, č. 1 (2002), s. 55-63 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : internet * communication -friendship Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.190, year: 2002

 13. Aspekty sociální komunikace s klienty v krizových situacích

  OpenAIRE

  DIVIŠOVÁ, Milena

  2015-01-01

  The aim of this thesis is to resolve conflicts in crisis situations. The topic will be addressed from the perspective of negotiating parties. Bachelor thesis in theoretical part will deal with the various concepts of selected issues, crisis negotiation, as part of a specific crisis communication, specifics of various crisis situations, tasks negotiator, negotiation and training. It also focuses on extremely complex a serious communication activities associated with overcoming a difference of ...

 14. Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eve Mägi

  2016-04-01

  Full Text Available Soolise võrdõiguslikkuse taotlemisel lähtutakse põhimõttest, et naistel ja meestel on võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus nii hariduse omandamisel kui ka tööelus. Kuna haridusel, sh õpetajakoolitusel, on väärtuste ja hoiakute kujundamisel oluline roll, käsitletakse seda sageli soolise võrdõiguslikkuse edendamise ühe võtmevaldkonnana. Uurimuse eesmärk on kirjeldada Eesti õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste valdkonna üliõpilaste hoiakuid ja teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, sh osutada nende erinevustele üliõpilaste üldkogumist. Selleks kombineeriti kvantitatiivset ja kvalitatiivset uurimisviisi. Uuringus küsitleti üliõpilasi (N = 2748 soolise võrdõiguslikkusega seotud hoiakute ja kogemuste teemal ning intervjueeriti õpetajakoolituse üliõpilasi (N = 20 fookusrühmades, et mõtestada kõrgkoolide õpetamispraktikat ning seda mõjutavaid väärtusi ja norme soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast. Ilmnes, et üliõpilased suhtuvad soolisesse võrdõiguslikkusse soosivalt ja tajuvad ebavõrdset kohtlemist soo alusel probleemina. See on hea potentsiaal, mille varal arendada tulevaste õpetajate valmisolekut sootundlikuks pedagoogikaks. Selgelt eristusid ka nende üliõpilaste rühmad, kelle hoiakutes väljenduvad teiste rühmadega võrreldes enam soolised stereotüübid (algajad üliõpilased ja mehed. Uurimuse tulemused täiendavad varasemate uurimuste omi, milles käsitletakse sugupoolte aspekti arvestamist hariduses, ning neil on praktiline väärtus õpetajakoolituse õppekavade kujundamisel.  Summary

 15. Technické aspekty použití 3D tisku ve výuce na ZŠ

  OpenAIRE

  CVRČEK, Tomáš

  2016-01-01

  This thesis in the beginning deals with the history of 3D printing and its development. For better understanding the nature of 3D printing are the significant technologies that includes. Professional part includes work with the printer MakerBot Replicator 2X. Mechanical parts of the device are analyzed together with the operating software MakerBot DesktopThe following chapter is dealing with the limits and restrictions when it is printed on said 3D printer, except that describes important asp...

 16. Wybrane aspekty pracy zawodowej instruktorów fitness = Chosen aspects of professional work of fitness instructors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Fryderyk Nowak

  2016-05-01

    Słowa kluczowe: instruktorzy fitness, kompetencje, fitness, promocja zdrowia. Key words: fitness instructor, competencies, fitness sector, health promotion.   Streszczenie Cel Celem niniejszej pracy była charakterystyka wybranych aspektów pracy zawodowej trenerów, instruktorów pracujących w klubach fitness, na podstawie ich opinii, jak i opinii pracodawców branży fitness i wellness. W pracy wyszczególniono charakterystykę zatrudnienia, świadomość celu wykonywanej pracy, pożądane kompetencje oraz satysfakcję z pracy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 144 instruktorów pracujących w klubach fitness, a także 36 pracodawców – właścicieli klubów. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Wykorzystanym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki Pracę trenera, instruktora fitness wykonują osoby młode – (82% z nich nie przekroczyło 35 roku życia. W zawodzie zaobserwować można dużą rotację, o czym świadczy krótki staż pracy instruktorów; aż 77,8% badanych to pracujący w tej branży poniżej 2 lat. Ponad 90% pracujacych w charakterze instruktora fitness ma wykształcenie wyższe (licencjackie bądź magisterskie. Zaledwie 8,33% instruktorów jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Według pracodawców branży fitness najważniejszym celem pracy instruktora jest tworzenie długotrwałych relacji z klientami. Tak rozumiany cel pracy jest bliski przede wszystkim młodym pracownikom o krótkim stażu. Pracodawcy przedkładają tzw. twarde kompetencje nad cechy osobowości u pracowników branży fitness. Natomiast najważniejszymi predyspozycjami do zawodu w ocenie instruktorów są charyzma i komunikatywność. Wnioski Pozycja zawodowa trenera instruktora, fitness jest wysoce niestabilna, to rodzaj pracy raczej dodatkowej. Ta sytuacja nie skłania do rozwoju i identyfikacji pracowników z miejscem pracy.   Abstract   Aim The characteristics of selected aspects of fitness instructors' work and trainers - based on their opinion and their employers in wellness&fitness sector was the main objective of this article. The characteristics of employment, awareness to work, competencies valued in this work and job satisfaction was specified in this thesis. Material and methods Fitness instructors (144 and 36 employers - managers or owners of fitness clubs - were researched using author's survey questionnaire as a research tool. Results Majority young people perform a job coach, fitness instructor (85% of them are below 35. In this profession a high employee turnover is observed, evidenced by the short length of service of instructors - 77.8% of the respondents are working in this sector less than 2 years. More than 90% of examined fitness instructors hold a university degree (bachelor or master. Only 8,33% of instructors are employed under a contract of employment. According to the fitness sector employers the most important goal of instructor's work is creating long-term relationships with clients. With the aim of the work, thus understood, identifying the most youngest workers, with short work experience. Employers submit hard competencies over the personality traits of employees in fitness sector. The most important predispositions to the profession, in the opinion of the instructors, are charisma and good communication skills. Conclusions Professional position of fitness trainers and instructors is highly instable, it is rather a kind of surplus job. This situation does not encourage professional development or identification of employees with the workplace.

 17. Prostorové aspekty vybraných forem cestovního ruchu v Čechách

  OpenAIRE

  NÝVLTOVÁ, Jana

  2010-01-01

  The aim of diploma work was to evaluate the spatial aspects of spa and wellness tourism, cultural tourism and golf tourism with a view to senior tourism. There were used two types of critesia in spatial analysis - tourism resources and infrastructure. Spatial model of tourism potential shows the places with the greatest potential to enlarge senior tourism. At the end some suggestions are given how to improve tourism offer for segment of seniors.

 18. Wybrane aspekty mecenatu artystycznego podkanclerzego Litewskiego Kazimierza Leona Sapiehya królewskie dwory Wazów

  OpenAIRE

  Piramidowicz, Dorota

  2012-01-01

  The object of this article is the patronage of an important Lithuanian magnate, Casimirus Leo Sapieha, who left a distinct trace in the political and cultural life of the Commonwealth of Poland and Lithuania in the 17th century. The main aim of the paper is to analyse the activity undertaken by Sapieha in the field of art, to discuss it comprehensively in the context of cultural and historical heritage, and determine the relationships between the founder and artists and artistic centres. Spec...

 19. Polsko-radziecki traktat pokojowy zawarty w Rydze w 1921 r. (aspekty poHtyczno-narodowościowe)

  OpenAIRE

  Goclon, Jacek

  2009-01-01

  The peace treaty signed in capital of Latvia on 18 March 1921 between Poland and Soviet Russia ended an armed conflict taking place between 1919 and 1920. In the treaty both sides agreed to guarantee mutual rights regarding language, culture and religion for the Russian and Ukrainian minorities on the western side of the border as well as for the Polish minority on the eastern side of the border. Russia and Ukraine committed themselves to give back all Polish works of art, m...

 20. Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach wojewódzkich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika Lisiak-Felicka

  2014-12-01

  Full Text Available The article presents results of a survey concerning Information Security Management Systems (ISMS, which was conducted in Voivodenship Offices in 2014. Survey questionnaires were sent to all Voivodenship Offices in Poland. The aim of the research was identifying in which of the offices ISMS are implemented, according to which standards ISMS are developed and certified and gathering information about factors facilitate the implementation of the ISMS, problems which occurred during the implementation of these systems and documentation concerning information security. The article is a continuation of research on information security management systems in the state and local government agencies.

 1. On the problem of radiation hazard of fuel-containing materials in conversion of object <>; O probleme yadernoj opasnosti toplivosoderzhashchikh materialov pri preobrazovanii ob`ekta << Ukrytie >>.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Badovskij, V P; Dubar, L V; Shevchenko, S V [Myizhgaluzevij Naukovo-Tekhnyichnij Tsentr ` ` Ukrittya ` ` , Natsyional` na Akademyiya Nauk Ukrayini, Chornobil` (Ukraine)

  1994-12-31

  A problem of radiation hazard of fuel-containing materials (FCM) in object << Shelter >> is discussed. A conservative approach is applied. The approach was developed with allowance for a conservative estimation of fuel distribution in FCM and errors of the FCM hazard measurements. A version of 4PB accident development is proposed. According to this version there is considerable part of fuel in 305/2 room which forms FCM with average fuel concentration in this room over 25%.

 2. Scientific and technical aspects of international cooperation in Chernobyl; Naukovyi ta tekhnyichnyi aspekti myizhnarodnogo spyivrobyitnitstva v Chornobilyi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gligalo, V M; Nosovs' kij, A V [eds.

  2001-07-01

  The collection contains the presentations and scientific articles prepared for and discussed during the Conference titled '2000: International Cooperation For Chernobyl'. The materials outline the outcomes achieved while implementing Chernobyl site scientific-technical researches and projects, as well as activities aimed at enhancing the ChNPP safety, decommissioning and radwaste management. It also highlights the issues related to transforming the Unit Shelter into an ecologically safe system, represents the results of ecological researches in the Exclusion Zone, medical effects of the 1986 accident at Chernobyl NPP, together with social and economic problems the city of Slavutich faces now due to the early ChNPP Units decommissioning, and Slavutich business development opportunities under the circumstances of Special Economic Zone 'Slavutich'.

 3. Ecological aspects of instrumental, nuclear methods in coal control; Ekologiczne aspekty stosowania instrumentalnych, jadrowych metod analizy wegla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cywicka-Jakiel, T. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1994-02-01

  This paper presents a brief information concerning development and employment of nuclear methods for the automatic coal quality monitoring. Their importance for the environment protection is emphasized. (author). 6 refs, 3 figs.

 4. Ukrajinská pracovní migrace do ČR po roce 1989 a její etické aspekty

  OpenAIRE

  Hervertová, Vojtěška

  2017-01-01

  "Ukrainian labour migration into Czech Republic after 1989 and its ethical aspects" The diploma thesis is concerned with selected ethical dilemmas of Ukrainian migrant- workers in the Czech Republic, especially with the analysis of typical "moral pressures" and "structural evil" which these Ukrainian migrants have to face and the conditions of coping with them ethically and successfully. The first chapter investigates the present-day situation of Ukrainian migrant-workers in the Czech republi...

 5. Wybrane aspekty wielorakiego znaczenia bytu i intencjonalności w ujęciu Franza Brentana i Martina Heideggera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonia KAMIŃSKA

  2013-12-01

  Full Text Available The text aims to acquaint the Reader with Franz Brentano’s doctoral dissertation Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (1862, which opens the Aristotelica series and that is known to have inspired young Heidegger to become a philosopher. The text analyses the nature and scope of this inspiration. The first part tells the story of the book’s origin and tries to provide a bigger picture for Heidegger’s acquaintance with Brentano’s philosophy as well as presenting him against the background of Brentano’s other students (Kazimierz Twardowski, Edmund Husserl, Alexius Meinong, Carl Stumpf, Anton Marty, et al.. The second part describes the famous 15 theses on being, which are the heart of the book On the Several Senses of Being in Aristotle, and thus enables a comparison of Brentano’s Thomistic ontology with the fundamental ontology of Heidegger. And this comparison is the subject of part three, which also tries to verify to what extent Heidegger was in fact indebted to Brentano and whether we can call him a “brentanist” at all.

 6. Domácí násilí - kriminologické a trestněprávní aspekty

  OpenAIRE

  Mužíková, Kateřina

  2017-01-01

  Domestic violence is an important problem in theory and in practical context. It is a serious social concern with high level of latency and this is why we still need to talk about it. An each family member, can be a victim in most of cases women are victims. This thesis also focuses on male victims of spousal violence. A violence is different for each of these groups which is described in this thesis. This thesis is divided into seven chapters. The introductory chapter is focused on the histo...

 7. Teoretické a experimentální aspekty opálových fotonických krystalů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vojtíšek, Petr; Proška, J.; Štolcová, L.; Richter, I.

  2013-01-01

  Roč. 58, č. 4 (2013), s. 120-126 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED2.1.00/03.0079 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : photonic crystal * opal * PVK * self-assembly * plane wave expansion method * finite difference time domain * MIT MPB * MIT Meep Subject RIV: JJ - Other Materials http://jmo.fzu.cz/2013/jmo_13_04_obsah.pdf

 8. Psychologické aspekty mezinárodní migrace a integrace cizinců do majoritní společnosti

  OpenAIRE

  Kušniráková, Tereza

  2008-01-01

  8 ABSTRACT__________________________ _______________________________ "Psychological Aspects of International Migration and Integration of Foreigners to Majority Society" This thesis deals with psychological aspects of international migration and psychological background of adaptation to the new environment. The thesis combines general psychology, individual psychology, cross-cultural psychology and behavioral geography. The author applies knowledge of psychology disciplines to the research of...

 9. Rasu naida un neiecietību kurināšanas lietas vērtēšanas aspekti

  OpenAIRE

  Eihmane, Elīna

  2010-01-01

  Tēma par naidu un neiecietību kurinošo runu jau vairākus gadus ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Iespējams, tas ir tādēļ, ka pieaug migrācija un līdz ar to valstīs iebrauc aizvien vairāk imigrantu no mazāk attīstītām valstīm, radot arī zināmu sociālo spriedzi uzņemošajā valstī. Otrkārt, fanātiskās kustības ir pastāvējušas gandrīz visos laikos un mūsdienas nav izņēmums un lielā daļā valstu atradīsies grupējumi, kas atbalstīs kādu rasu pārākuma ideju vai reliģisko izredzētību. ...

 10. Vybrané aspekty elektronického marketingu a analýza elektronickej marketingovej komunikácie v praxi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miriam Šebová

  2013-11-01

  Full Text Available The pressure of globalization, digital era and the economic crisis changed the role and the form of marketing tasks. New concepts are emerging, such as viral marketing, guerilla marketing, social communities, but also companies as YouTube, Facebook, Twitter and others. Companies can get their marketing communication to a new level by correct understanding of the importance and capabilities, which these concepts hide inside. Purpose: This paper is focused on the electronic marketing. Scientific aim: The main objective of the paper is to analyze selected theoretical aspects of electronic marketing and to evaluate the marketing communication in the real company. The paper deals with the hypothesis that the electronic marketing could address the relatively big group of consumers in the short time and could be in this way effective marketing method. Methodology/methods: The methodology is based on using “Google Analytics” tools. The paper is divided in two parts. The first part contains a short overview of forms, methods and characteristics of online marketing communication. The key advantage of electronic marketing is the possibility to measure and evaluate exactly the efficiency of marketing tools. The second part contains case study from the marketing communication in the real online store. In the paper is analyzing the preparation of marketing strategy and the marketing strategy with duration of 10 months. Findings/Conclusion: The paper contains practical examples of using new methods (viral techniques, references by concrete company. Results of the analysis showed, that the marketing strategy addressed about 60 000 people in 10 months, which could be evaluate like successful.

 11. Dialektologické aspekty Slovníku pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čižmárová, Libuše

  2012-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2012), s. 117-130. ISBN 978-83-7654-182-2. ISSN 1898-9276. [Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej. Poznań-Obrzycko, 12.05.2010-15.05.2010] R&D Projects: GA ČR GA405/08/0703 Keywords : dialect ology * onomastics * anoikonyms * dictionary of minor place names Subject RIV: AI - Linguistics

 12. Vybrané aspekty elektronického marketingu a analýza elektronickej marketingovej komunikácie v praxi

  OpenAIRE

  Šebová, Miriam; Kuzma, Marek; Dobšinská, Kristína

  2011-01-01

  The pressure of globalization, digital era and the economic crisis changed the role and the form of marketing tasks. New concepts are emerging, such as viral marketing, guerilla marketing, social communities, but also companies as YouTube, Facebook, Twitter and others. Companies can get their marketing communication to a new level by correct understanding of the importance and capabilities, which these concepts hide inside. Purpose This paper is focused on the electronic marketing. Scientific...

 13. Ekonomické a psychologické aspekty rozhodování a chování jedince

  OpenAIRE

  Kašová, Jana

  2009-01-01

  The dissertation called Economic and Psychological Aspects of a Consumer's Behaviour and Decision-Making is dedicated to a consumer's behaviour and decision-making in economic and financial issues from the perspective of classic economy, psychology and behavioural economy. The theoretical part describes the expected utility theory and psychological findings on one hand, and presents the so called Prospect Theory and systematic biases on the other hand. The practical part comprises a research....

 14. Sociální aspekty spotřebitelství jako fenoménu dnešní doby

  OpenAIRE

  MAJEROVÁ, Aneta

  2014-01-01

  The diploma thesis has the title Social aspects of consumerism as a phenomenon of the present time. The theoretical part is divided into five chapters. The introduction chapter is designed as a theoretical framework of the whole thesis. That is why it describes hedonism as the original philosophy, consumer mentality and also the historical-cultural context of the development of the consumer society. The second chapter is in order to clarify main concepts devoted to terminological definition o...

 15. Pedagogické aspekty ve výzkumu problematiky náhradní rodinné péče

  OpenAIRE

  Sychrová, Adriana

  2012-01-01

  TITLE: Pedagogical Aspects of the Research into Issues of Substitutional Family Care AUTHOR: Adriana Sychrová ABSTRACT: The aim of the dissertation is to clarify the role of foster and adoptive families in the society from a pedagogical perspective. This work presents elaboration of selected pedagogical aspects that appear to be essential in foster and adoptive care. These are the importance of the family in society, the motivation for adopting or fostering a child, adoptive and foster parent...

 16. Pohlavní rozdíly a kardiovaskulární systém. Experimentální aspekty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ošťádal, Bohuslav

  2008-01-01

  Roč. 10, mimoř.č. (2008), s. 6-13 ISSN 1212-4184 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0510 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : gender * cardiovascular disease s * menopause Subject RIV: FA - Cardiovascular Disease s incl. Cardiotharic Surgery

 17. Wybrane Aspekty Zużywania Się Połączeń Wpustowych I Wielowypustowych W Procesie Eksploatacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gębura Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane wady połączeń wielowypustowych: mimośrodowości, przekoszenia, zwiększonych luzów. Przedstawiono znaczenie tych wad dla poprawności funkcjonowania całego zespołu napędowego. Zaprezentowano swoisty katalog tych wad w formie: wizualnego zużycia, pomiarów mechanicznych płaszczyzn przyporu, opisu matematycznego przebiegów dynamiki ruchu takiego połączenia, zobrazowań dla metod FAM-C i FDM-A. Zaznaczono skutki długotrwałej eksploatacji połączeń wielowypustowych o nadmiernym zużyciu dla bezpieczeństwa latania

 18. Geodetic Determining of Stockpile Volume of Mineral Excavated in Open Pit Mine/ Geodetické Určenie Objemu Vyťažiteľných Zásob Nerastu V Povrchovom Lome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Labant Slavomír

  2013-03-01

  Full Text Available V súčasnej geodetickej praxi je nevyhnutnosťou používať moderné geodetické prístroje a rôzne CAD (Computer Aided Design softvéry pre proces spracovania a vizualizácie priestorových údajov. Tento príspevok sa zaoberá geodetickým zameraním povrchového lomu Kecerovce za účelom určenia objemu nevyťažených zásob andezitu pre znovu otvorenie lomu a začatie ťažby andezitu. Predmetný lom je situovaný na upätí Slanských vrchov. Určenie pomocných geodetických bodov a okolia lomu sa vykonalo technológiou GNSS RTK metódou. Podrobné zameranie lomu bolo realizované univerzálnou meracou stanicou. Priestorové údaje získané z meraní sa spracovali v príslušných firemných softvéroch. Následne získané priestorové súradnice boli importované do graficko-vypočtových softvérov pre ďalšie spracovanie a vizualizáciu. Tieto graficko-výpočtové softvéry ponúkajú okrem 3D modelovania povrchov a vizualizácie aj ich analýzu, najmä určenie objemových údajov reprezentujúcich rôzne aspekty pre posudzovanie činností v daných odvetviach s možným ďalším rozvojom.

 19. International conference. Mental health consequences of the Chernobyl disaster: current state and future prospects; Mezhdunarodnaya konferentsiya `Aktual`nye i prognoziruemye narusheniya psikhicheskogo zdorov`ya posle yadernoj katastrofy v Chernobyle`

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nyagu, A I [eds.

  1996-12-31

  Proceedings of the International Conference on the mental health consequences of the Chernobyl disaster: current state and future prospects was introduced.The questions connected with: 1. Mental health disorders biological basis after ionizing radiation influence; 2. Psychiatric aspects of the Chernobyl disaster; 3. Social stress following contradictory information: ways for its overcoming; 4. Rehabilitation and prophylactic measures for mental and nervous disorders. Psycho social rehabilitation of survivors; 5. Psychosomatic effects and somato-neurological consequences of the Chernobyl disaster; 6. Psychosomatic health of children and adolescents survivors of the Chernobyl disaster; 7. Brain damage as result of prenatal irradiation.

 20. Bezpečnostní aspekty případného členství Turecka v Evropské unii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Souleimanov

  2006-08-01

  Full Text Available The article explores different scenarios for Turkey’s prospective EU accession as related to issues of security. First, the author claims that a well-balanced, if not unified, EU policy is needed to address Turkey’s growing aspirations for a full-fledged EU membership. Second, the author argues that a serious analysis of modern Turkey’s geopolitical as well as internal environment is key to understanding the nature of Ankara’s desire to become an EU member. The author also emphasizes the importance of specific psychological-cultural aspects of an ongoing “Islamic-Christian” discourse both inside EU and beyond its borders, noting that in the specific case of Turkey, psychological-cultural issues are most likely to turn into serious security concerns.

 1. Psychological aspects of breast conserving therapy (BCT) in early breast cancer; Psychologiczne aspekty leczenia oszczedzajacego chorych na raka sutka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeziorski, A. [Klinika Chirurgii Onkologicznej, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)

  1994-12-31

  Psychological and social status of 40 women who underwent BCT in early cancer was compared with 40 women after radical mastectomy. Women in BCT group showed significantly less anxiety about overall body image. The majority of them reported adjustment to work or ability to carry out household tasks. Almost all returned to normal social activities and interpersonal relationships. The majority of patients treated with BCT were fully satisfied in spite of unsatisfactory cosmetic results achieved in some of them and in spite of long duration of combined modality treatment. (author). 11 refs, 1 fig.

 2. Pracoholizm w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Wybrane aspekty = Workaholism in categories of nurses’ work depreciation. Chosen aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Stychno

  2016-10-01

  Stychno Ewa, Kulczycka Kinga   Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie Chair and Department of Management in Nursing Faculty Health Sciences Medical University of Lublin       Słowa kluczowe: pielęgniarki, pracoholizm, stres, wypalenie zawodowe Keys words: nurses, workaholism, stress, occupational burnout syndrome       Streszczenie Pracoholizm jest zjawiskiem badanym przede wszystkim przez psychologów, którzy koncentrują się na relacjach pracoholika z bliskimi mu osobami. Ale skutki tego uzależnienia ujawniają się także w funkcjonowaniu pielęgniarki w środowisku pracy. Pielęgniarstwo należy do zawodów, w których ciągły stres jest nieodłącznym aspektem, wynikającym z natury pracy. Niewłaściwe radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych prowadzi do powstania zespołu wypalenia zawodowego. Dlatego zagadnienie to powinno stanowić obszar poszukiwań badawczych także dla kadry zarządzającej kapitałem ludzkim. Cel pracy Celem niniejszego opracowania jest omówienie pracoholizmu i jego negatywnych skutków (stres i wypalenie zawodowe w kategoriach deprecjacji pracy pielęgniarki. Pracoholizm zaburza równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym. Ograniczeniu ulega zaangażowanie pracownika w życie rodzinne, brakuje czasu na realizację własnych zainteresowań. Sytuacja taka powoduje stres i zjawisko wypalenia zawodowego, a w także negatywne konsekwencje dla jednostki, jak i jej najbliższego otoczenia. Narastające trudności związane z wykonywaną pracą, stała rywalizacja, niepewność zatrudnienia będą potęgowały negatywny aspekt pracoholizmu i osłabiały mechanizmy przystosowawcze.  Wnioski Konieczne jest uświadomienie sobie przez kadrę zarządzającą faktu, iż pracownicy - pracoholicy nie przynoszą organizacji tylu korzyści, co pracownicy posiadający umiejętność panowania nad własnym życiem, pracą i rodziną.   Summary Workaholism is a phenomenon researched mostly by psychologists, whom focalize on the workaholic’s relations with his relatives. Nursing is one professions in which stress is irreplaceable and is a result of the nature of the profession itself. Inappropriate dealing with stress leads to developing the burnout syndrome. Yet this addiction has a negative influence on workaholic’s actions in his work environment. Therefore this issue should be taken into an area of scientific research also by staff managers of human resources. Aim of study This study’s purpose is to research workaholism and its negative impact in categories of nurses’ work depreciation.        Workaholism disrupts the balance between professional work and personal life. The addict’s commitment to his family becomes severely limited, he lacks time for personal arrangements and interests. Such state of affairs causes further stress and burnout, which spreads over the individual’s relatives. Increasing difficulties related to performed work, constant state of competition, uncertainty of employment will be intensifying  the negative aspect of  workaholism and weakening adaptive mechanisms. Conclusion Therefore, it is vital for the management staff to realise that employees-workaholics do not benefit the company as much as employees with the ability to control their own lives, work and family.

 3. Vardarbīgu nodarījumu pret nepilngadīgajiem kvalifikācijas teorētiskie un praktiskie aspekti

  OpenAIRE

  Graudiņš, Juris

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Vardarbīgu nodarījumu pret nepilngadīgajiem kvalifikācijas teorētiskie un praktiskie aspekti”. Latvijā cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo ir aktuāla problēma, jo vēl daudzi cilvēki bērnu sodīšanu gan ar emocionāliem, gan fiziskiem paņēmieniem uzskata par pieņemamu praksi bērna audzināšanā, lai gan bērna sodīšana ar šādiem paņēmieniem ir krimināli sodāma. Latvijā kriminālsodāmi ir daudzi vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgajiem. Taču darba ...

 4. Psychiatryczne oraz prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego wobec uczniów na terenie szkoły specjalnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2015-12-01

  Full Text Available Zastosowanie przymusu bezpośredniego to sytuacja szczególna, wymagająca użycia siły wobec drugiego człowieka. Możliwość podjęcia podobnych działań musi być regulowana przez określone akty prawne. W kontekście rzeczywistości psychiatrycznej należy wskazać przede wszystkim na zapisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zwrócono w niej uwagę, że lekarz i pielęgniarka mogą podjąć wobec agresywnego lub autoagresywnego pacjenta takie działania, jak unieruchomienie, przytrzymanie, izolacja i przymusowe podanie leków. Jednak niebezpieczne zachowania mogą prezentować również uczniowie szkół specjalnych, których część była niegdyś pacjentami szpitali psychiatrycznych. Nie zmienia to faktu, że na terenie szkół pedagodzy nie mają formalnego prawa do zastosowania przymusu bezpośredniego wobec ucznia. Co zatem mogą zrobić, kiedy podopieczny stosuje siłę? W jaki sposób nauczyciel powinien postąpić w przypadku agresji ucznia, by chronić bezpieczeństwo własne oraz innych osób? Czy w  pewnych sytuacjach wolno mu przytrzymać podopiecznego albo go unieruchomić? Czy w  wybranych przypadkach pedagog ma obowiązek użycia siły wobec niepełnosprawnego ucznia? W artykule podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.

 5. Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym = Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Drumińska

  2016-08-01

  2 Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska       Corresponding author: Stępniak Robert Ph. D Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz Polska email: robi1969@wp.pl         Słowa kluczowe: zapobieganie agresji, sporty walki młodzież. Keywords: prevention of agression, martial arts, youth.         Streszczenie   Cel: Zjawisko agresji w środowisku szkolnym stanowi istotny problem współczesnej pedagogiki. Jest więc sprawą oczywistą, że lepiej jest zapobiegać agresji niż walczyć z jej skutkami. Sporty walki adoptowane do szkolnictwa wraz z całą nadbudowa pedagogiczno- psychologiczną kodeksu honorowego Budo rozwijają tężyznę fizyczną młodego pokolenia narzucając jednocześnie twarde zasady moralne. W niniejszych badaniach postanowiono sprawdzić czy trening różnych sportów walki aplikowany w danym środowisku szkolnym daje możliwość kontrolowania własnej agresji. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 28 uczniów trenujących w środowisku szkolnym różne sporty walki oraz 28 uczniów ćwiczących jedynie na zajęciach obowiązkowych. Poziom agresji sprawdzono za pomocą kwestionariusza agresji Buss-Perry - Instytut Amity. Wyniki: Zebrane dane wykazały obniżony poziom agresji całkowitej, oraz spadek agresji całkowitej w funkcji stażu treningowego w grupie uczniów trenujących sporty walki. Nie wszystkie elementy składowe agresji trenujących uczniów ulegały jednak obniżeniu. Wnioski: Trening sportów walki realizowany z dziećmi/młodzieżą szkolną stanowi dobry, lecz jedynie początkowy etap zapobiegania agresji w warunkach szkolnych.   Abstract   Objective: The phenomenon of agression in the school environment is an important issue of modern pedagogy. It is so obvious that it is better to prevent an agression than to correct  its consequences. Martial arts adapted to the school along with the entire superstructure of pedagogical and psychological code of honor Budo develop physical prowess of the younger generation at the same time imposing tough moral principles. In the present study it was decided to check the training of various martial arts applied in the school environment gives you the ability to control their own aggression. Material and Methods: The study involved 28 students who training in the school environment, various martial arts, and 28 students practicing only mandatory Physical Education.  The level of aggression was examined by questionnaire aggression Buss-Perry - Amity Institute. Results: The collected data showed a reduced level of total aggression, and a decrease in total aggression as a function of training experience in a group of student training in martial arts. But not all components of total aggression of training students were reduced Conclusions: The training of martial arts implemented with children of school is good method, but only as a initial start of the prevention of agression in the school environment.

 6. Geomorfologické a petrografické aspekty fluviálních sedimentů v oblasti dolní Rokytné

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Roštínský, Pavel; Šmerda, J.; Nováková, Eva

  2016-01-01

  Roč. 13, č. 13 (2016), s. 15-58 ISSN 1212-3560 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : valley system * fluvial sediments * Boskovická brázda half-graben Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography OBOR OECD: Geology

 7. Samatähenduslike sünteetiliste ja analüütiliste verbide kasutamine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pille Eslon

  2015-10-01

  Full Text Available Huvi samatähenduslike sünteetiliste ja analüütiliste verbide vastu tekkis artikli esimesel autoril vene-eesti-vene tõlkesõnastikke toimetades, kui silma hakkasid regulaarsed valikud vene verbi grammatilise aspekti ning eesti keele sünteetiliste ja analüütiliste verbide vahel. Kuigi tegu on raskesti märgatava ja sugugi mitte sagedase nähtusega, tekitab see küsimusi: millal eelistab emakeelekõneleja kasutada sünteetilist, millal analüütilist verbi; kas lisaks samatähenduslikkusele ja vormilisele lihtsusele (sünteetiline verb koosneb ühest komponendist või keerukusele (analüütiline verb vähemalt kahest komponendist on veel tunnuseid, mis sünteetilise ja analüütilise verbi valikuid piiravad. Käesoleva uurimuse eesmärk on leida nendele küsimustele vastuseid. Analüüsitakse viit samatähendusliku sünteetilise ja analüütilise verbi paari (igatsema – igatsust tundma, lahkuma – ära minema, nõustuma – nõus olema, muretsema – muret tundma, töötama – tööd tegema, otsitakse mõlema verbi kasutusele omaseid keelestruktuure, analüüsitakse nende leksikaalsemantilise ja morfosüntaktilise varieerumise piire, võrreldakse verbide tähendusi. Nende tunnuste põhjal saab teha mõningaid järeldusi selle kohta, kas tegu võiks olla ühe verbi kahe vormiga või kahe erineva verbiga. Uurimuse empiiriline aspekt on seotud hüpoteesiga semantiliselt lähedaste sünteetiliste ja analüütiliste verbide tõmbumisest, millega kaasnevad ühelt poolt struktuursed, morfoloogilised, morfosüntaktilised ja leksikaalsemantilised kasutuspiirangud ning teisalt vaba varieerumine. Sisuliselt vastandlikud tendentsid – kinnistumine ja varieerumine – toimivad keele leksikaalgrammatilises perifeerias sama eesmärgi nimel, tagades keele pideva uuenemise ja säilimise.

 8. CSR: Aspekty společenské odpovědnosti v personálním řízení organizace

  OpenAIRE

  Melicherčíková, Dita

  2013-01-01

  4 ABSTRACT This bachelor thesis focuses on the corporate social responsibility from the perspective of the human resources management. The thesis introduces the concept of corporate social responsibility, describes evolution of this concept and summarizes its main characteristics. In the context of current and expected development the thesis emphasizes the connection between the corporate social responsibility and human resources management, considers the role of human resources professionals...

 9. Selected aspects of radon presence in medicinal waters in Swieradow Spa; Wybrane aspekty obecnosci radonu w wodach leczniczych Swieradowa Zdroju

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Przybilski, T.A. [Politechnika Wroclawska, Wroclaw (Poland)

  1996-12-31

  In the paper results of measurement of radium content in the rocks of the neighbourhood of Swieradow Spa were used to calculate emanating coefficient of rocks. The coefficient was next used to estimate the volume of rocks supplying the intakes with radon; in this estimation radioactive equilibrium between radium and radon in the rocks was assumed. The results obtained lead to the conclusion that such equilibrium is absent and allow estimating its coefficient as 10{sup -6}. It was also proposed to use track detectors to the continuous monitoring of radon concentrations in the ground waters, which was shown on the example of comparison of relative radon concentrations in individual wells of medicinal water intakes. (author). 14 refs, 1 tab.

 10. Daňové aspekty využívání zaměstnaneckých výhod

  OpenAIRE

  Frey, Frederik

  2015-01-01

  Tax aspects of employee benefits. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2015. Bachelor thesis deals with employee benefits in a selected company. The aim of the work is to create a new reward system for employees in the company. Employee benefits are considered from the point of their impact on the corporate tax base and on total personal income tax base of employee as well.

 11. Sport a právo duševního vlastnictví-zejména autorskoprávní aspekty

  OpenAIRE

  Zikl, Jan

  2011-01-01

  Sports and Intellectual Property Law - Copyright Focus Intellectual property affects with bigger or lower intensity almost all areas of modern society, sports not being an exception. Inventions of new technologies allow sportsmen and sportswomen to reach better results and to compete in new sports disciplines. Impact of broadcasting rights and branding of teams and their sponsors were detrimental to financial grow of sports and allowed sports to become a quasi-religion for many people round t...

 12. Psychologické aspekty rodičovské péče o děti s poruchami autistického spektra

  OpenAIRE

  Felcmanová, Kateřina

  2017-01-01

  The thesis concerns the topic of parental care for children with autism spectrum disorder. In the theoretical part there are described the main areas in which the autistic spectrum disorders manifest and the description of particular disorders. Next chapter describes this issue from point of view of parental care, it describes the difficulty of the situation, the impact on the lives of parents and whole families, factors affecting the adaptation to the situation and its overall management. Th...

 13. Postavení a činnost zpravodajských služeb v České republice (právní aspekty)

  OpenAIRE

  Bezděk, Tomáš

  2016-01-01

  Position and activities of intelligence services in the Czech Republic (legal aspects) This thesis aims for coherent description of legal aspects of the status and activities of the three intelligence services of the Czech Republic which are Security Information Service, Office for Foreign Relations and Information and Military Intelligence. The thesis is based on legislation effective on January 1, 2016 but it also reflects the historical development of the legislation in this area since ear...

 14. Postavení a činnost zpravodajských služeb v České republice (právní aspekty)

  OpenAIRE

  Šišlák, Stanislav

  2016-01-01

  Status and activities of the intelligence services in the Czech Republic (legal aspects) My master's degree thesis attempts to analyse the status and activities of the intelligence services in the Czech Republic. Nowadays the importance of the intelligence services is steadily growing worldwide because of bigger threat of terrorists' attacks and worsening security situation in certain regions in the world. Czech intelligence services must adapt to this situation and that's why I started to in...

 15. Aspekty neorealismu v italské literatuře a ve filmu : porovnání vybraných témat

  OpenAIRE

  Hulecová, Pavla

  2010-01-01

  This thesis is aimed to compare aspects and poetics of Neo-realism in Italian literature and cinema based on selected literary works and movies of this period. The theoretical part introduces Italian neoralism, his development, poetics, periodisation, magazines and authors in two main fields, literature and cinema. Further, the teoretical part is focused on literary and cinematic techniques, cinematic language, narrative techniques and directors' style of directing. The aim of the practical p...

 16. Prakses kopienas dažādie aspekti: Etnogrāfisks pētījums par coworking kopienu Rīgā

  OpenAIRE

  Zālīte, Zanda

  2015-01-01

  Šajā pētījumā ar etnogrāfisku metožu palīdzību tiek izzināts, kā kļūšana par coworking kopienas locekli ietekmē pašnodarbināto darba pieredzi un identitāti, kā arī, kā kopienas veidošanās pētītajā coworking vietā ietekmē coworking praksi. Pētītajā coworking vietā tiek veicināta kopienas izveide, kuras rezultātā pašnodarbinātie veido profesionālas sadarbības, dalās zināšanās un mācās viens no otra. Kopienas sniegtais atbalsts rada iespēju pašnodarbinātajiem pretoties nevēlamām subjekta pozīcij...

 17. Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu znásilnění

  OpenAIRE

  Staňková, Lenka

  2014-01-01

  (EN): Criminal Law and Criminological Aspects of the Rape Crime The rape crime is a very specific crime. Although it belongs to the most painful and traumatic crimes, the public does not often pay enough attention to it, which in practice leads to the fact that rape victims are sometimes overlooked, treated insensitively, or their trauma is often trivialized. We also cannot ignore the fact that the rape crime is accompanied by a number of prejudices, which are for many decades ingrained in ou...

 18. Innovacionnye aspekty razvitija rybopromyslovogo flota jeksklavnogo regiona Rossii [The innovative aspects of the fishing fleet development in the Russian exclave region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivchenko Vladislav

  2012-01-01

  Full Text Available Our country has set a course for the economy modernisation on the basis of innovative development. In the post-war period until 1991, the exclave of Russia — the Kaliningrad region — showed high rates of socioeconomic development due to the establishment of a large-scale sea fishing industry. Such success rested on research and innovative activity. This article analyses the successful innovative development of the fishing fleet in the historical perspective: new vessels, the development of new equipment, introduction of innovative forms of fishing organisation. The authors offer data on the efficiency of such innovative initiatives. This historical experience is of great importance given the revival of industrial fishing in the Kaliningrad region.

 19. Aspekty sebepojetí jako determinanty výběru strategií zvládání u adolescentů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Balaštíková, Veronika; Blatný, Marek; Kohoutek, Tomáš

  2004-01-01

  Roč. 48, č. 5 (2004), s. 410-415 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR KSK9058117 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : coping * self -concept Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.209, year: 2004

 20. Ekonomické, marketingové a sportovní aspekty Olympiád dětí a mládeže

  OpenAIRE

  Smažil, Pavel

  2014-01-01

  Title: The Children and Youth Olympics in the Czech Republic in the sports, economy and marketing sphere Objectives: The main aim of this work is to analyse all the available documents of all the individual Children and Youth Olympics in the Czech Republic from 2003 to 2013 in the sports, economy and marketing sphere. Methods: Dissertation is divided into three parts based on data from relevant Czech Olympic Comittee documents. The first part is primarily about sport and analyses success of t...

 1. Psychologické aspekty přeměny genderové role u trans-lidí v českém kontextu

  OpenAIRE

  Čechová, Helena

  2014-01-01

  The thesis presents the processes of gender role transition and sex reassignment from the perspectives of psychology, medicine, and sociology. Its main focus is on the various aspects influencing the psyche of a person undertaking transition. The thesis investigates why trans identity is commonly viewed as a pathology and the impact of pathologization on the self-perception of trans people. Furthemore, the traditional outline of the transition process in Czech sexology is compared to some cur...

 2. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry = Nurse’s role in taking care of a patient with atopic dermatitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Filipska

  2016-01-01

  3Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, psychologiczne aspekty chorób, świąd, rola pielęgniarki. Keywords: atopic dermatitis, psychological aspects of diseases, itching, nurse’s role.   Streszczenie Wstęp. Atopowe zapalenie skóry (AZS, ang. atopic dermatitis jest chorobą alergiczną o przewlekłym i nawracającym przebiegu. Toczący się proces chorobowy dotyczy naskórka i skóry właściwej. AZS to najpowszechniej występująca przewlekła choroba zapalna dzieci, której patogeneza nie jest do końca poznana. Uznaje się, że na rozwój choroby składają się czynniki genetyczne, immunologiczne, oraz środowiskowe. Cel. Przedstawienie roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry. Materiał i metody. Dokonano przeglądu 43 doniesień naukowych – artykuły badawcze i poglądowe oraz literatura współczesna - obejmujących swą tematyką rolę pielęgniarki w opiece nad pacjentem z atopowym zapaleniem skóry. Posługując się słowami kluczowymi: atopowe zapalenie skóry, psychologiczne aspekty chorób, świąd rola pielęgniarki przeszukano bazy bibliograficzne  Ebsco, ScienceDirect, SpringerLink, Medline. Wyniki. Zadania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikają z poszczególnych symptomów AZS. Wśród założeń opieki pielęgniarskiej wymienia się: zmniejszenie świądu i suchości skóry;  zminimalizowanie zaburzeń sennych; obniżenie ryzyka wtórych nadkażeń bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych; oraz kompleksowa edukacja chorego i jego rodziny w celu szybszej rekonwalescencji i wydłużenia okresów remisji. Wnioski. AZS wpływa negatywnie na domenę fizyczną, psychiczną i społeczną chorego. Ze względu na swoją przewlekłość oraz szerokie roz­powszechnienie należy do jednego z największych wyzwań zarówno dla pielęgniarki jak i całego zespołu terapeutycznego. Skuteczne leczenie dermatologiczne, w

 3. Czy szpital psychiatryczny jest (nadal instytucją totalną?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2017-06-01

  Full Text Available Pół wieku temu Erving Goffman sformułował koncepcję szpitala psychiatrycznego jako instytucji totalnej. Zdaniem badacza w miejscu tym personel w pełni panuje nad pacjentem: jego czasem, życiem prywatnym, możliwością poruszania się. Szpital psychiatryczny to miejsce szczególne. Na jego terenie leczone są schorzenia, których objawów często nie potrafimy dostrzec i właściwie ocenić. Jest to również placówka unikalna pod kątem prawnym. Do oddziału psychiatrycznego – w pewnych okolicznościach – można przyjąć pacjenta bez jego zgody; można tam także zastosować przymus bezpośredni. W Polsce od 20 lat funkcjonuje ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, której zapisy stoją na straży praw człowieka chorego/zaburzonego psychicznie. Celem ustawy było wprowadzenie standardów broniących praw i wolności pacjenta oddziału psychiatrycznego. W dokumencie uwzględniono ponadto zasady stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób leczonych na oddziałach psychiatrycznych i pensjonariuszy domów pomocy społecznej, zasady przymusowego przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, zasady ochrony praw pacjenta szpitala psychiatrycznego (w tym kompetencje sądu opiekuńczego i Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego oraz zasady dotyczące tajemnicy informacji związanych z pacjentem doświadczającym zaburzeń psychicznych. Warto rozważyć, czy pojawienie się podobnych dokumentów sprawia, że szpital psychiatryczny traci charakter totalny. Być może kluczowe są raczej elementy promujące konkretne formy relacji między personelem a pacjentem. Jakie zatem aspekty prawno-społeczne powinna uwzględniać odpowiedzialna polityka ochrony zdrowia psychicznego?

 4. Dosezanje izvan male znanstvene zajednice: modeli društvenog utjecaja na suradnju preko nacionalnih i disciplinarnih granica kod znanstvenika iz triju polja društvenih znanosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Srebrenka Letina

  2016-12-01

  Full Text Available Suradnja sa znanstvenicima iz drugih područja znanosti ili drugih zemalja važna je općenito za napredak znanosti, osobito za znanstvenike koji djeluju u malim i perifernim znanstvenim zajednicama. Cilj je ovog istraživanja bio ispitati postoje li mrežni (strukturni efekti na vjerojatnost da će pojedini znanstvenik ostvariti koautorstvo/suradnju izvan svoje nacionalne i disciplinarne zajednice. Na temelju podataka o koautorstvu na publikacijama indeksiranim u dvjema međunarodnim bazama (Web of Science i Scopus i jednoj nacionalnoj bazi (Nacionalna i sveučilišna knjižnica konstruirana je mreža koautorstva za tri područja društvenih znanosti u Hrvatskoj. Testirana su tri strukturna prediktora (aktivnost, zaraza i popularnost /Ego-2Star/, a korištenje autologističkih modela atributa aktera omogućilo je istovremeno kontroliranje šest atributa aktera. Rezultati su potvrdili hipotezu o postojanju pozitivnog učinka zaraze (vjerojatnost suradnje sa znanstvenicima izvan nacionalne i disciplinarne mreže veća je ako neposredni alter u mreži također ima vanjske suradnje i negativnog učinka aktivnosti (oni koji surađuju s jednim ili više znanstvenika izvan svoje mreže, manje surađuju unutar svoje mreže u mreži obrazovnih znanosti. Međutim, u mreži sociologa utvrđen je samo efekt negativne aktivnosti, dok u mreži psihologa nijedan strukturni efekt nije bio značajan prediktor suradnje izvan uže zajednice. Pronađen je značajan efekt broja radova napisanih u koautorstvu, ali ne i broja jednoautorskih radova, te dobi u svim trima poljima. Spol, lokacija i maksimalna snaga veze imali su različitu ulogu u trima istraživanim poljima. U radu su naglašeni metodološki aspekti analize mreža koautorstva i predlažu smjernice za buduća istraživanja.

 5. Escitalopram w leczeniu zaburzeń psychicznych chorych w podeszłym wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u chorych w podeszłym wieku jest często trudna i ograniczona powszechniejszym niż u młodszych chorych występowaniem objawów niepożądanych, interakcji lekowych oraz koniecznością brania pod uwagę współchorobowości, nie tylko psychiatrycznej, ale przede wszystkim – somatycznej. Te aspekty, razem z wieloczynnikową patogenezą zaburzeń i znaczną w wielu badaniach odpowiedzią placebo, prowadzą do względnie niższych wskaźników efektywności klinicznej leczenia. Właściwy wybór leku, uwzględniający jego skuteczność i bezpieczeństwo, jest zatem kluczowy dla sukcesu terapii. Escitalopram to obiecujący lek dla starszych chorych. Jego znaczna selektywność farmakodynamiczna, korzystny profil farmakokinetyczny, w tym stosunkowo niewielki potencjał wchodzenia w interakcje lekowe, oraz dość rzadkie wywoływanie poważnych objawów ubocznych spowodowały – wraz z zadowalającymi wynikami badań klinicznych – częste i z korzyścią dla pacjentów stosowanie escitalopramu w zaburzeniach nastroju (także w tzw. organicznych i zaburzeniach lękowych, a ostatnio jako leku korygującego zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu, takie jak pobudzenie, agresja czy psychoza. Dodatkowym ważnym aspektem stosowania escitalopramu jest łatwość podawania (jedna dawka na dobę oraz dostępność postaci w kroplach, która może być szczególnie użyteczna dla chorych z problemami w połykaniu, przyjmujących wiele leków, karmionych poprzez gastrostomię czy z zaburzeniami funkcji poznawczych.

 6. Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Przez wiele lat asymetria półkul mózgowych rozpatrywana była jako wyraźny podział funkcjonalny. W tym dychotomicznym modelu badacze wiązali półkulę lewą wyłącznie z funkcjami werbalnymi, a prawą – ze zdolnościami niewerbalnymi. Podział ten jest jednak niewyczerpujący i zdecydowanie upraszcza tematykę specjalizacji półkul mózgowych. Najnowsze doniesienia wskazują na współpracę i zarazem pewną niezależność międzypółkulową w zakresie kontroli funkcjonowania człowieka. Ponadto podkreśla się, że różnice funkcjonalne istnieją, ale są znacznie subtelniejsze, niż zakładano na początku badań dotyczących tej tematyki. Aby ułatwić zrozumienie istoty asymetrii funkcjonalnej, stworzono modele, które wyjaśniały mechanizm specjalizacji półkulowej i odrębność stylów przetwarzania bodźców. Dane potwierdzające istnienie asymetrii funkcjonalnej półkul pochodzą m.in. z doniesień o jednostronnych uszkodzeniach mózgu, agenezji spoidła wielkiego, zabiegach komisurotomii czy hemisferektomii. Na tej podstawie dokonano analizy funkcjonowania kognitywnego i emocjonalnego pacjentów. Wykryto pewne prawidłowości dotyczące różnic i podobieństw w funkcjonowaniu półkul mózgowych w zakresie percepcji wzrokowej, funkcji werbalnych, praksji, uwagi, pamięci i uczenia się czy funkcji wykonawczych. Jeśli chodzi o lateralizację emocji w mózgu, pojawia się wiele sprzecznych doniesień. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, które pomogą zrozumieć, czy istnieje lateralizacja emocji w mózgu, a jeśli tak, to jakich aspektów funkcjonowania afektywnego ona dotyczy. Niniejsza praca przedstawia przegląd poglądów na wpływ asymetrii półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne człowieka.

 7. „Transgenní“ metabolom chmelu, některé aspekty jeho přípravy a perspektivy využití

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Matoušek, Jaroslav

  2012-01-01

  Roč. 58, č. 1 (2012), s. 13-19 ISSN 0023-5830 R&D Projects: GA ČR GA521/08/0740; GA MZe QH81052 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50510513 Keywords : lupulin * transgenosis * anticancerogenic compounds * biotechnology Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

 8. Mikromechanistické aspekty vlivu délky trhliny na lomovou houževnatost a tranzitní chování ocelí

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Chlup, Zdeněk; Dlouhý, Ivo

  2002-01-01

  Roč. 40, č. 4 (2002), s. 254-267 ISSN 0023-432X R&D Projects: GA AV ČR IAA2041003; GA AV ČR IBS2041001 Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904 Keywords : fracture toughness * transition behaviour * constraint Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics Impact factor: 0.493, year: 2002

 9. Istoricheskie aspekty razvitija rossijsko-litovskih jekonomicheskih otnoshenij i sovremennost' [The historical aspects and current issues of the development of Russian-Lithuanian economic relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kretinin Gannady

  2012-01-01

  Full Text Available This article focuses on development of Russian-Lithuanian economic ties. The research and practical significance of this study lies in the identification of the sources of modern Russian-Lithuanian economic cooperation and the prospects of future mutually beneficial economic relations. The first attempt at establishing economic relations was made in 1919. However, young Lithuanian Republic gravitated towards the West, severing ties with the Russian market. However, the initiatives of Lithuanian authorities did not result in successful state building, and the economic situation remained unchanged. The USSR leadership made an effort to improve the living conditions in post-war Lithuania. There were some mistakes made in the relations with the local population that resulted in Lithuanians’ resistance to sovietisation. However, in the conditions of post-war restoration of national economy and acute deficit of material and human resources, the Soviet leadership managed not only to reform and develop a socialistic economy in Lithuania but also to turn it into an industrial republic with developed agriculture and modern manufacturing facilities, whose major industries manufactured products used in nuclear and space technologies, aviation and navigation. The research shows that the post-Soviet period led to a dramatic change in Russian-Lithuanian economic relations; however, these relations retained potential for future development.

 10. Mezinárodní aspekty potrestání válečných zločinců po roce 1945

  OpenAIRE

  Eichler, Jan

  2009-01-01

  74 Summary Legal Aspects of International Punishment for Committing War Crimes after 1945 The Second World War was a global military conflict which involved majority of the world's nations and which became with more than 60 million victims the largest, deadliest and most devastating conflict in human history. The causes of the war were constituted by the consequences of the Treaty of Versailles, which enhanced the feeling of humiliation in defeated countries, especially in Germany, and econom...

 11. Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Zaepernicková, E.; Havlík, Martin

  2017-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2017), s. 36-62 ISSN 1804-3240 R&D Projects: GA ČR GA15-01116S Institutional support: RVO:68378092 Keywords : conversation analysis * persona * prosody * reported speech * sociophonetics Subject RIV: AI - Linguistics OBOR OECD: Linguistics http://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/magazin/2017-2/

 12. Wybrane aspekty dotyczące przychodów i kosztóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Czerny

  2009-06-01

  Full Text Available Celem postępowania upadłościowego, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie przychodów ze zbycia jego majątku, co pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów: z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. statyczny aspekt upadłości i jest związane z wyceną masy upadłości. Aspekt dynamiczny zaś wiąże się z zakresem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk. Decyzję o zakresie i czasie kontynuowania działalności w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej powinien podjąć syndyk, opierając się na danych generowanych przez system rachunkowości, przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej. Bardzo istotnym staje się zatem właściwe zarządzanie kosztami procesu upadłości, polegające na ich minimalizacji, co wymaga opracowania przez syndyka budżetu wydatków postępowania upadłościowego oraz przychodów i kosztów kontynuowanej działalności, a następnie szczegółowej kontroli ich wykonania.

 13. Wybrane aspekty dotyczące przychodów i kosztóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  OpenAIRE

  Janusz Czerny

  2009-01-01

  Celem postępowania upadłościowego, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie przychodów ze zbycia jego majątku, co pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów: z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży pr...

 14. Klíčové aspekty pojímání konkurence ve strategickém řízení konkurenceschopnosti firmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert Zich

  2013-11-01

  Full Text Available Problem of definition of competition is crucial from the strategic management view of company competitiveness. Definition of term competition is not question of looking for the only correct explanation. It is about finding of common topics interconnected with strategic management of competitiveness. Economic, managerial and legal delimitations are just starting points for next discussion.

 15. Základní aspekty tradiční výroby vápna - výběr surovin a výpal

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Válek, Jan; Jiroušek, Josef; Matas, Tomáš; van Halem, Eveline; Frankl, Jiří

  2014-01-01

  Roč. 12, č. 1 (2014), s. 67-76. ISBN 978-80-86562-11-7. ISSN 1802-8128. [Specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu /12./. Roudnice nad Labem, 18.06.2013-21.06.2013] R&D Projects: GA MK(CZ) DF11P01OVV010 Keywords : lime * lime kiln * lime technologies * traditional lime production * experimental lime production Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage http://www.svornik.cz

 16. Main aspects of estimating the working capability under prolonged effect of ionizing radiation; Osnovnye aspekty otsenki rabotosposobnosti izdelij pri dlitel`nom vozdejstvii ioniziruyushchikh izluchenij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kulikov, I V

  1994-12-31

  Methodic recommendations concerning the investigation into the working capacity of products for evaluation of radiation resistance, reliability and physical aging under thermo current loads are given. Applicability of defect additive accumulation principle, radiation defect annealing kinetics and the assumed effect of the product resistance change under different values of the radiation intensity are described.

 17. Economics of Food Irradiation; Aspects Economiques de l'Irradiation des Denrees Alimentaires; Ehkonomicheskie aspekty oblucheniya pishchevykh produktov; Aspectos Economicos de la Irradiacion de Aumentos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Killam, E. R.; Ketchum, H. W.; Deitch, J.; Osburn, Jr., J. W. [United States Department of Commerce, Business and Defense Services Administration, Washington, DC (United States)

  1966-11-15

  This paper reviews and evaluates current developments relating to the prospects for commercial food irradiation within the United States. The study, recognizes that one cannot generalize about the prospects for food irradiation either by process or product. Both technical and economic potentials vary widely for different food products subjected to the same or different types of treatment. Food irradiation processes and products are evaluated. Recent studies concerned with the economics of food irradiation are briefly reviewed and evaluated and findings and conclusions relating to economic potentials summarized. Industry reactions to a proposed pilot plant meat irradiator, sponsored by the U.S. Army and U.S. AEC and coordinated by the Department of Commerce, are discussed and factors which will determine the future direction, extent and commercial success of food preservation by ionizing irradiation are analysed. Developments in all these categories are essential for success, and if not achieved would be limiting factors. Nevertheless, the successful and profitable marketing of irradiated foods must finally be dependent upon customer acceptance and favourable cost versus benefit relations. Benefits will include lower costs and higher profits through spoilage reductions, extensions of shelf-life and shipping distances, market expansions, and quality Improvements. Ultimately, the economic success of this new technology must depend upon the clear demonstration that these benefits will exceed the additional processing costs by a margin sufficient to induce the necessary private investments and willingness to accept related risks in this new field. (author) [French] Les auteurs exposent et evaluent les faits les plus recents concernant les perspectives de l'irradiation industrielle des aliments aux Etats-Unis. Ils reconnaissent que l'on ne peut pas faire de generalisation en ce qui concerne les perspectives de l'irradiation des produits alimentaires, ni pour un meme procede, ni pour un meme produit. Les possibilites techniques et economiques varient considerablement pour divers produits alimentaires soumis a un meme traitement ou a des traitements differents. Les procedes d'irradiation et les produits sont etudies. Des etudes recentes ayant trait aux aspects economiques de l'irradiation des produits alimentaires sont brievement analysees; les conclusions sur les possibilites economiques sont resumees. Les auteurs etudient les reactions des milieux industriels a l'egard d'un projet d'installation pilote d'irradiation de la viande, patronne par l'Armee americaine et la CEA des Etats-Unis et coordonne par le Departement du commerce. Les facteurs qui determineront l'orientation, l'ampleur et le succes commercial de la conservation des aliments par les rayonnements ionisants sont analyses. ] Les progres dans les quatre domaines cites sont essentiels au succes de l'irradiation des aliments; sinon, les facteurs en question limiteraient le developpement de cette technique. La commercialisation des produits alimentaires irradies ne sera finalement possible et rentable que si le consommateur accepte la marchandise et s'il s'etablit un rapport favorable entre les avantages et le cout des operations. Parmi les avantages escomptes figurent la diminution du prix de revient et l'augmentation du profit dus a la reduction des pertes par deterioration, l'augmentation'de la duree de conservation et du perimetre de distribution, l'expansion du marche et l'amelioration de la qualite. ,Finalement, pour assurer le succes economique de cette technique nouvelle, il faudra montrer clairement que ces avantages depasseront suffisamment les frais supplementaires de traitement pour susciter les investissements prives necessaires et faire accepter les risques inherents au procede. (author) [Spanish] En la memoria se trata de los progresos realizados en los Estados Unidos en lo que respecta a la irradiacion comercial de alimentos y se examinan sus perspectivas. En la memoria se reconoce la imposibilidad de generalizar en lo que respecta a las perspectivas de la irradiacion de alimentos, bien se trate de ios procesos de produccion o de los productos acabados. Son muy variadas las posibilidades tecnicas y economicas que se ofrecen para los distintos productos alimenticios sometidos a tratamientos identicos o diferentes. Se evaluan los productos y los procesos de irradiacion. Se exponen y analizan brevemente algunos estudios recientes sobre los aspectos economicos de la irradiacion de alimentos y se resumen los resultados y conclusiones referentes a las posibilidades economicas. Se examinan las reacciones de la industria a la propuesta de construir una instalacion experimental de irradiacion de carne, patrocinada por el Ejercito y la Comision de Energia Atomica de los Estados Unidos, y coordinada por el Departamento de Comercio. Se analizan los factores que determinaran la orientacion futura, el alcance y el exito comercial de la conservacion de alimentos por irradiacion. La evolucion favorable de todos estos factores es imprescindible para el exito, pues de lo contrario constituiran otros tantos elementos restrictivos. De todas formas, el exito y la rentabilidad de la comercializacion de los alimentos irradiados dependera, en tiltimo termino, de la aceptacion de los consumidores y de que las relaciones costo-beneficio sean favorables. Entre los beneficios cabe citar: menor costo y mayor rentabilidad por la disminucion de la proporcion de productos estropeados, prolongacion del periodo de almacenamiento y de las distancias de envio, expansion de los mercados y mejoramiento de la calidad. En definitiva, el exito economico de esta nueva tecnica dependera de que se demuestre claramente que los beneficios seran superiores a los gastos en un margen suficiente para inducir a los particulares a efectuar las inversiones necesarias y aceptas los riesgos inherentes a esta nueva industria. (author) [Russian] V dannom doklade daetsja obzor i ocenka provodjashhihsja v nastojashhee vremja rabot, imejushhih otnoshenie k perspektivam kommercheskogo obluchenija pishhevyh produktov v Soedinennyh Shtatah. V issledovanii priznaetsja, chto nel'zja obobshhat' dannye v otnoshenii perspektiv obluchenija pishhevyh produktov ni na osnove processov, ni na osnove produktov. Kak tehnicheskij tak i jekonomicheskij potencialy imejut shirokij diapazon izmenenij v otnoshenii razlichnyh pishhevyh produktov, kotorye podvergajutsja tem zhe ili razlichnym vidam obrabotki. Daetsja kratkij obzor i ocenka poslednih issledovanij v otnoshenii jekonomicheskih aspektov obluchenija produktov pitanija, a takzhe kratko izlagajutsja vyvody i zakljuchenija otnositel'no jekonomicheskih potencialov. Privoditsja obsuzhdenie reakcij predstavitelej promyshlennosti na predlagaemyj opytnyj obluchatel' mjasa, zakazchikami kotorogo javljajutsja amerikanskaja armija i Komissija po atomnoj jenergii SShA; koordinirovanie osushhestvljaet Ministerstvo torgovli; analizirujutsja faktory, kotorye opredeljat budushhee napravlenie, masshtab i kommercheskij uspeh sohranenija pishhevyh produktov s pomoshh'ju ionizirujushhego obluchenija. . Raboty vo vseh jetih kategorijah javljajutsja sushhestvennymi dlja dostizhenija uspeha, v protivnom sluchae oni javjatsja tormozjashhimi faktorami. Tem ne menee, uspeshnyj i vygodnyj sbyt obluchennyh pishhevyh produktov, v konechnom itoge, dolzhen byt' postavlen v zavisimost' ot akceptacii potrebitelem i vygodnogo vzaimootnoshenija mezhdu stoimost'ju i pribyl'ju . K vygodam sleduet otnesti bolee nizkuju stoimost' i bolee vysokuju pribyl' v rezul'tate sokrashhenija porchi, uvelichenija srokov hranenija i rasstojanija perevozok, rasshirenija rynka i uluchshenija kachestva. Nakonec, jekonomicheskij uspeh jetoj novoj tehnologii dolzhen zaviset' ot jasnogo dokazatel'stva togo, chto jeti vygody prevysjat dopolnitel'nye rashody po obrabotke na kakuju-to summu, kotoraja budet dostatochnoj dlja stimuljacii neobhodimyh chastnyh kapitalovlozhenij i gotovnosti pojti na sootvetstvujushhij risk v jetoj novoj oblasti. (author)

 18. Morální aspekty klonování člověka ve světle křesťanské etiky

  OpenAIRE

  Havelka, Ondřej

  2014-01-01

  The thesis "The moral aspects of human cloning in the light of Christian ethics" deals with the assessment of cloning human beings from the point of view of moral theology. It is now clear that human cloning is technically possible and the number of attempts of this kind is still increasing in the world. Cloning is a very timely and dynamically evolving topic. Nowadays biology in this business is a few steps further before the law and ethical rethinking and grasping the topic. This thesis pro...

 19. Mikrobiální aspekty emisí oxidu dusného a oxidu uhličitého z pastevní půdy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šimek, Miloslav; Elhottová, Dana; Uhlířová, Eva; Šantrůčková, Hana; Brůček, Petr; Hynšt, Jaroslav

  2004-01-01

  Roč. 45, - (2004), s. 109 ISSN 0009-0646. [Kongres československé společnosti mikrobiologické /23./. 06.09.2004-09.09.2004, Brno] Keywords : nitrous oxide emissions * carbon dioxide emissions * pasture soil Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 20. Ontologiczne aspekty ucieleśnienia i realizacji informacji w umyśle (Ontological aspects of how information is embodied and embedded within the mind

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Hetmański

  2010-06-01

  Full Text Available The main aim of this paper is to explain how one can talk about information asfunctioning ontologically within the mind. From the cybernetic point of view,coding is essential to such functioning-transforming information from one systemof symbols of signs into another. Information coding takes place within the body(brain, in human use of instruments and tools, as well as in the manifold relationsbetween humans and the environment. Using the work of Arbib, Gibson, Batesonand Dennett, this paper present a model of the manifold functioning of informationwithin the human mind, with particular stress placed upon its signifi cance forpractical-cognitive behaviour.

 1. Atenica: u potrazi za izgubljenim spalištem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Staša Babić

  2016-11-01

  Full Text Available Funerarni konteksti svakako su arheološki zapisi u čijem formiranju značajnu ulogu igraju simboličke i kultne predstave zajednice. S druge strane, u odsustvu pisanih svedočanstava o tim predstavama, arheolozi su skloni da svoje interpretacije zasnivaju na uopštenim i pojednostavljenim idejama o „primitivnim” kultovima, kao što je „solarni kult”. U takvom postupku, tehnički aspekti zapisa zanemaruju se u korist tumačenja pretpostavljenih simboličkih „poruka”. Među kneževskim grobovima centralnog Balkana, humke u Atenici pored Čačka dugo su predstavljale jedini primer ove vrste sahrane koji je istražen u okviru sistematskih arheoloških istraživanja i stoga je čitav niz autora posvećivao posebnu pažnju konstrukciji ovih tumula i mogućnostima interpretacije rituala koji je pratio polaganje pokojnika. U ovom pogledu, naročito je značajna tzv. „ritualna površina” u okviru humke II – tri pravougaona prostora oivičena redovima oblutaka, sa pravilno raspoređenim levkastim jamama, ispunjenim tamnom zemljom, fragmentima keramike i gorelih kostiju. Interpretacije su se kretale od ideja o grobovima kremiranih ljudskih žrtava, preko replika svetilišta, sve do složene simbolike solarnog kulta, izražene numerološkim pravilnostima. S druge strane, budući da se radi o kremiranim pokojnicima, u okviru obe humke identifikovana su spališta – relativno male lučne konstrukcije od redova oblutaka, na kojima su takođe zapaženi tragovi gorenja. Niz praktičnih nelogičnosti koje proističu iz ovih tumačenja ostao je po strani, u nastojanju da se složeni ritual sahrane sa kremacijom poveže sa simboličkim predstavama percipiranim kao primerene za kulturni kontekst sahrana u Atenici – ljudske žrtve, solarni kult. U kružnom dokaznom postupku, ove su ideje, manje ili više prećutno, uzimane za početnu premisu šire interpretacije kultnih praksi zajednice koja je svoje istaknute članove sahranila pod humkama u

 2. Economic Aspects of Radiation Treatment; Considerations Economiques sur le Traitement par Irradiation; Ehkonomicheskie aspekty obrabotki produktov metodom oblucheniya; Consideraciones Economicas Sobre el Tratamiento por Irradiacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leveque, P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1966-11-15

  In May 1963, at the Conference held by the International Atomic Energy Agency on the Industrial Uses of Large Radiation Sources, there was considerable discussion of costs. This general exchange of views led to a number of assessments of the cost of treatment by radioactive sources and machines. After three years it seems appropriate to review the basic hypotheses, and in particular to take account of the drop in price: of radioisotopes, especially {sup 137}Cs. This affects the cost both of the installed kW and of the KWh of energy produced. In the light of the experience gained in the past: three years it is possible to define the efficiencies and the load factors observed in plants at present in operation. It is true that in most cases these are treating medical equipment and supplies, but the problems are comparable. (author) [French] En mai 1963, lors de la Conference organisee par l'AIEA sur l'emploi des sources de rayonnements intenses dans l'industrie, un large debat s'etait engage sur les prix de revient. De cette confrontation generale, on a pu tirer quelques evaluations du cout de traitement par sources radioactives et machines. Il est bon, trois ans apres, de revoir les hypotheses de base et surtout de tenir compte de l'abaissement du prix des radioelements et tout specialement du {sup 137}Cs. Ceci influe a la fois sur le prix du kW installe et du kWh d'energie produit. A la lumiere de l'experience acquise pendant ces trois dernieres annees, il est possible de preciser les rendements et facteurs de charge observes dans des installations actuellement en fonctionnement. Il s'agit il est vrai, dans la majorite des cas, de traitements d'accessoires medicaux, mais les problemes sont comparables. (author) [Spanish] En la Conferencia sobre las aplicaciones industriales de las fuentes de radiacion de elevada intensidad, celebrada.en mayo de 1963 bajo los auspicios del OIEA, se inicio un amplio debate sobre los precios de costo. De esta confrontacion general se pudieron sacar varias conclusiones sobre el costo del tratamiento por medio de fuentes radiactivas y maquinas. Es conveniente, tres aflos despues, revisar las hipotesis fundamentales y, sobre todo, tener en cuenta el abaratamiento de los radioelementos, en particular, del {sup 137}Cs. Esto influye a la vez sobre el precio del kilovatio instalado y del kilovatio-hora de energfa producido. La experiencia adquirida en estos tres ultimos aflos permite precisar los rendimientos y factores de carga observados en instalaciones actualmente en servicio. Es cierto que en la mayorfa de los casos estas consisten en instalaciones de tratamiento de accesorios medicos, pero los problemas son analogos. (author) [Russian] V mae 1963 goda vo vremja raboty Konferencii po promyshlennomu primeneniju moshhnyh istochnikov izluchenija, organizovannoj MAGATJe, razvernulas' bol'shaja diskussija po voprosu sebestoimosti. V rezul'tate obmena mnenijami mozhno sdelat' nekotorye ocenki stoimosti obrabotki radioaktivnymi istochnikami i ustrojstvami. Zhelatel'no po istechenii treh let peresmotret' osnovnye gipotezy i uchest' snizhenie stoimosti radiojelementov, i v osobennosti cezija-137. Stoimost' radiojelementov okazyvaet vlijanie srazu na stoimost' 1 kvt ustanovlennoj moshhnosti i kilovatt/chasa proizvodimoj jelektrojenergii. V svete poluchennogo v techenie poslednih treh let opyta imeetsja vozmozhnost' utochnit' proizvoditel'nost' i kojefficient nagruzki dejstvujushhih v nastojashhee vremja ustanovok; Rech' idet v bol'shinstve sluchaev ob obrabotke vspomogatel'nogo medicinskogo oborudovanija, no vse jeti problemy sravnimy. (author)

 3. Ekonomické a sociální aspekty sazby daně z přidané hodnoty u specifických výrobků

  OpenAIRE

  Valdová, Kateřina

  2017-01-01

  The purpose of my Bachelor thesis is to analyse if installation of the second VAT reduced rate in the case of chosen products in Czech Republic was effective. I have examined three indexes. These indexes are administrative costs, price and amount of chosen products (gluten free food, books, baby food). The first part of my thesis is exploring administrative cost and tax incidence. The following is about description using reduces rates in Czech Republic and European Union this rates framework....

 4. Vybrané aspekty vzniku "Charty EU: Standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU"

  OpenAIRE

  Melíšková, Iva

  2015-01-01

  The bachelor thesis Selected aspects of "the EU Charter: Standard terms of media freedom in the EU" is about selected influences which shaped the media environment in the European Union's member states. Firstly, it defines the tradition of freedom of speech in Europe as well as the role of certain institutions of the European Union, Council of Europe and international players which supports the freedom of speech. Some parts are dedicated to the media policy of the European Union and certain r...

 5. Teoretické aspekty řízení rizika internacionalizačního procesu malých a středních podniků

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lea Kubíčková

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Currently the situation of Czech SMEs is quite difficult not only because of economic crisis, but also because of big rivalry at the domestic market. The increasing rivalry and declining demand cause that small and medium enterprises try to entry foreign markets. The internationalization proces is, as all companies’ processes, accompanied by risk. This paper is focused on risk management in the internationalization process of SMEs, because risk perception has a direct influence on the management of international activities of companies. Methodology/methods: The compilation of available approaches to risk management process in general was presented in this paper and there also were defined risks of the internationalization process. There also were presented available perspective on the structure of risks associated with internationalization. Furthermore, the risk typology and options of internationalization risk process quantification were presented. The last section is devoted to approaches to risk management process. Survey among Czech SMEs was carried out, focused on risk management. There has been processed data from 91 Czech SMEs. Based on the data obtained there were defined and tested three hypotheses related to risk management. Scientific aim: The aim of the paper is not only to focus on the current situation in the theory of risk management, specifically on risk management methodologies that would be applicable to SMEs, as they often do not have enough educated managers and so risk management is not implemented in SMEs or risk management is carried out at very low level, the aim of this paper is also to find out how Czech SMEs manage the risks. Findings: In the literature it is possible to find a wide range of approaches to risk management, risk management topics internationalization process of firms in the last decade is also fairly widely discussed. Most authors agree that the risk management process would be internationalization basic general principles of risk management, while small and medium-sized enterprises are not expected introduction of complex advanced methodologies of risk management projects. To identify and analyze the risks to businesses available wide range of methods that can be used. Also, methods which could be used to eliminate the risks are many. Conclusions: In this paper are presented methods and procedures applicable to the risk management proces of internationalization of small and medium enterprises. Small and medium-sized enterprises in mostly manages risks associated with entrance into foreign markets intuitively, SMEs usually do not have any detailed methodology, which would be internationalization of risk management discussed. Small businesses tend to have problems not only in choosing the appropriate method of eliminating the risks that come across in the course of internationalization activities, but also often do not have the knowledge or the appropriate methods to identify potential risks and analyze. The survey among Czech SMEs showed that Czech SMEs often manage the risks associated with access to foreign markets intuitively and do not have any detailed methodology that would address the risk management of internationalization. SMEs tend to have problems not only in choosing the appropriate methods to eliminate the risks they encounter in the course of internationalization activities, but also often do not have the knowledge or the appropriate methods to identify potential risks and analyze.

 6. The Application of Existing Oceanographic Knowledge to the Problem of Radioactive Waste Disposal into the Sea; Applicationdes Connaissances Oceanographiques Actuelles au Probleme de l'Elimination de Dechets Radioactifs dans la Mer; 0418 0421 041f 0414 ; Aplicacion de los Conocimientos Oceanograficos Actuales al Problema de la Evacuacion de Desechos Radiactivos en el Mar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pritchard, D. W. [Johns Hopkins University, Baltimore, MD (United States)

  1960-07-01

  alta mar de resinas de intercambio ionico agotadas en cantidades del orden de varios centenares de curies sin crear riesgos innecesarios. En la tercera parte del trabajo, el autor describe sucintamente algunas investigaciones oceanograficas actualmente en curso en los Estados Unidos que pueden contribuir a la solucion del problema de la evacuacion de desechos radiactivos. (author) [Russian] Zapiska sostoit iz treh glavnyh razdelov. V pervom razdele razbiraetsja obshhij podhod ko vsej vazhnoj probleme udalenija radioaktivnyh materialov v more. Ukazany te rajony, gde trebuetsja znanie okeanografii, a takzhe daetsja obshhee ponjatie o sostojanii nashego znakomstva s jetimi rajonami v nastojashhee vremja. Vo vtorom razdele sushhestvujushhie okeanograficheskie znanija primenjajutsja k problemam udalenija othodov, vkljuchaja fizicheskie, himicheskie i biologicheskie aspekty. Pokazyvaetsja, chto na osnove sushhestvujushhih okeanograficheskih znanij mozhno udaljat' sravnitel'no bol'shie razmery (porjadka neskol'kih megakjuri v god) upakovannyh othodov v glubokovodnye vpadiny, ne ugrozhaja bezopasnosti cheloveka na more. Nizkoaktivnye upakovannye othody porjadka neskol'kih soten kjuri v god na odno mesto udalenija mogut bez opasnosti sbrasyvat'sja v kontinental'nom shel'fe. Bez kakogo-libo osobogo riska mozhno sbrasyvat' aktivnosti porjadka neskol'kih soten kjuri v ispol'zovannyh zapolniteljah ionoobmennikov jadernyh sudov. Rassmatrivajutsja special'nye aspekty jekspluatacii jadernyh sudov v pribrezhnyh i jestuarial'nyh vodah. V tret'em razdele zapiski daetsja kratkij obzor issledovatel'skoj dejatel'nosti v oblasti okeanografii, kotoraja vedetsja v nastojashhee vremja v Soedinennyh Shtatah primenitel'no k probleme udalenija radioaktivnyh othodov. (author)

 7. Daňové aspekty nakládání s nemovitostmi v kontextu vybrané zahraniční právní úpravy

  OpenAIRE

  Břeň, Josef

  2010-01-01

  81 7. Résumé My diploma thesis should offer a relatively complex view of the subject of Taxation of real estate transactions with a focus on the comparison of the Czech tax system with Austrian tax system, which comprises of several direct and indirect taxes concerning wealth transfers and wealth itself, especially immovable property. It deals with a specific view of problems rising in accordance of Tax theory. The following article is actually based on several taxes, which exists in the Czec...

 8. Psychologické aspekty hudby v životě člověka. Léčebný vliv hudby na psychickou a somatickou složku jedince

  OpenAIRE

  VRBOVÁ, Zuzana

  2010-01-01

  The Work deals with the therapeutic effects of music on mental and somatic component of the individual from the historical and contemporary perspective. There are three musical levels, the psychological, therapeutic and alternative one, whereas the work is based on the Western concept of music. The point of departure is knowledge of music psychology on human perception of music and the structure of musical composition. I use the knowledge of music therapy in applying the music elements on men...

 9. Veřejné zakázky z pohledu veřejného zadavatele a jejich finančně-právní aspekty

  OpenAIRE

  Jurošková, Martina

  2012-01-01

  Law on public procurement is very interesting and dynamic part of the Czech law. It is subjected to adjustment in particular Act No. 137/2006 Coll., On Public Procurement, as amended, but is also modified by legislation of the European law. Important are decisions of the European Court of Justice. This thesis entitled "Procurement from the perspective of public authority and their financial and legal aspects" deals with public procurement in particular from the perspective of public authority...

 10. Prawne aspekty wykorzystania wizerunku sportowca w świetle działań marketingowych = Legal aspects of athletes' image rights usage in the light of marketing activities

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof M. Westfal

  2016-06-01

  Summary                 Usually the law is at least one step behind the market demands. Economic potential of athletes’ image rights has been recognized by marketing specialists many years ago. Selling image rights brings huge amounts of money to professional athletes each year. In market practice and in the realities of professional sport, commercial character of the image rights has become a fact.                 Also noticeable tendencies in development of Polish law interpretation seems to acknowledge that fact. Latest attempts of redefining nature of the image rights as economical or mixed economical-personal one deserves for approval.                 The importance of the issue of professional athletes’ image has found its reflection in legislation. Art. 14 par. 1-3 of the Sports Act of 25th June 2010 sets lex specialis to art. 23 and 24 paragraphs 1-3 of the Polish Civil Code as well as to art. 81 par. 1 and 2 of the Copyright and Related Rights Act of 4th February 1994 which sets general legal frameworks for image rights in Poland. Abovementioned provisions of the Sport Act grants the Polish sports unions and the Polish Olympic Committee with the exclusive right to use, in order to their business goals, image of the athletes wearing, respectively, the Polish national team outfit or the Olympic team outfit.                 Specific legal provisions functioning in relation to the professional athletes’ image were also the subject of the case law of the Supreme Court. Of key importance for the interpretation of art. 14 paragraphs 1-3 of the Sports Act has a Supreme Court judgment of 16th December 2009, I CSK 160/09, which was issued on the basis of art. 33 paragraph 1 and 2 of the repealed Qualified Sport Act.                 For issues of athletes image usage not without significance is the fact that professional athletes usually have the status of a commonly known persons. In the light of art. 81 par. 2 of Sports Act disseminating the image of an athlete who is commonly known person as well, does not require the consent of such a person, provided that the image has been made in connection with the performance of public functions, in particular social or professional ones.                 Regarding to the issue of entities authorized to disseminating athletes image there is considerable diversity. Depending on the factual situation, except of an athlete itself, such entitled entity might become the Polish Olympic Committee, the Polish sport union, sport club or organization for collective management of rights of athletes.                 Having regard to the multidimensional issue of the athletes' image, and bearing in mind how common practice concluding of the marketing contracts concerning image rights has become, it should be postulated that observable changes concerning issue in question, shall be made towards meeting the needs espoused by the market.   Keywords: sports law, image rights, athletes’ image rights, image rights commercialization, marketing in sports [1] mgr Krzysztof M. Westfal, e-mail: k.m.westfal@gmail.com

 11. Právní aspekty daňového plánování v oblasti přímých daní

  OpenAIRE

  Kamínková, Petra

  2018-01-01

  Title in English: Legal aspects of tax planning in the direct tax area Abstract: In 2012, the European Commission published its Recommendation on aggressive tax planning (2012/772/EU). To counteract aggressive tax planning, Member States should adopt a general anti-abuse rule (GAAR), which is drafted in the Recommendation. At that time, no one knew that GAARs would become obligatory for member states from 2019. In 2013, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) started the...

 12. Medical and biological aspects of ionizing radiation influence in consequence with accident at ChNPP; Mediko-byiologyichnyi aspekti vplivu yionyizuyuchoyi radyiatsyiyi vnaslyidok avaryiyi na ChAES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shidlovs' ka, T A [Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, Chornobyl (Ukraine)

  2011-07-01

  This monograph presents the issues on systematic influence of ionizing radiation on the biological systems. The results of personal complex studies because of influence of ionizing radiation in consequence with accident at ChNPP on auditory analyzer, creating voice, cardiovascular system and central nervous system are submitted.

 13. Psychospołeczne uwarunkowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przebywającego z matką w izolacji penitencjarnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilona Fajfer-Kruczek

  2016-12-01

  Full Text Available Rozwój jednostki i jego uwarunkowania znajdują się w kręgu zainteresowań medycyny, psychologii, pedagogiki i socjologii. Pobyt dziecka z matką w izolacji penitencjarnej jest szczególną, trudną sytuacją społeczną. Z jednej strony umożliwia prawidłowy rozwój dziecka w wieku 0–3 lat, z drugiej niesie za sobą szereg zagrożeń. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań rozwoju dziecka przebywającego z matką w izolacji więziennej w kontekście społecznym, a także w świetle wybranych teorii psychologicznych. W pracy przedstawiono specyfikę odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety będące matkami oraz aspekty prawne, formalne i resocjalizacyjne odnoszące się do matki, dziecka i diady matka–dziecko. Przyjmuje się, że przywięzienne domy matki i dziecka stanowią formę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w trudnej sytuacji skierowania matki do zakładu karnego. Szczegółowo opisano standardy pobytu matek z dziećmi w takich placówkach (pomieszczenia mieszkalne, rekreacyjne i terapeutyczne, warunki socjalne – jako formy zabezpieczenia podstawowych i specyficznych potrzeb kobiet i dzieci. Skupiono się na zobrazowaniu czynników środowiskowych wspomagających i chroniących prawidłowy rozwój dziecka oraz relację matki z dzieckiem, takich jak obecność personelu penitencjarnego (wychowawcy, psychologowie i personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki. Zaprezentowano zasoby (norma intelektualna, wysoka motywacja do realizowania się w roli matki i obciążenia (deficyty w funkcjonowaniu w rolach społecznych, niska samoocena, brak poczucia kompetencji czy instrumentalne traktowanie dzieci kobiet skazanych za przestępstwo oraz metody oddziaływań resocjalizacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Ważnymi aspektami omawianych oddziaływań są kształtowanie właściwej relacji matki z dzieckiem, budowanie kompetencji rodzicielskich i ciągła weryfikacja stanu relacji przez kadr

 14. Występowanie cech kofeinizmu u młodzieży i młodych dorosłych deklarujących częste spożycie bezalkoholowych napojów typu cola zawierających kofeinę

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Gustek

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost spożycia napojów zawierających kofeinę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Tendencja ta jest niepokojąca, a liczne badania wskazują na negatywny wpływ nadmiernej podaży kofeiny na różne aspekty funkcjonowania człowieka. W celu głębszej analizy tego zjawiska przeprowadzono badanie własne i dokonano próby oceny problemu uzależnienia od kofeiny wśród młodzieży i młodych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem cech kofeinizmu u osób deklarujących czę- ste spożycie napojów typu cola. Materiał i metodyka: Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej kofeinizmu skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Określono następujące kryteria włączenia do badania: 1 deklaracja o spożywaniu napojów typu coca-cola, 2 wiek 13-30 lat. W badaniu metodą sondażu diagnostycznego wzięło udział 118 osób. Dodatkowo kontrolowano także zmienne demograficzne, tj. wiek, płeć oraz wzrost i masę ciała. Wyniki: Najczęściej deklarowane przez respondentów potencjalne objawy kofeinizmu to: bóle głowy, drażliwość i wybuchowość, problemy ze snem, przyspieszona praca serca i palpitacje, przy czym symptomy te uzależnione były od wieku. Wnioski: Nadmierne spożycie produktów zawierających kofeinę może być ważnym czynnikiem środowiskowym w kształtowaniu i utrzymywaniu się chorób przewlekłych oraz uzależnień, a także wiązać się ze złymi zachowaniami żywieniowymi. Dlatego tak istotne są profilaktyka i zwiększanie świadomości dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na temat szkodliwości nadmiernej podaży produktów zawierających kofeinę, a także dalsze badania nad wpływem kofeiny na funkcjonowanie psychofizyczne tej grupy wiekowej.

 15. O nekim postupovno-pravnim i opće-teorijskim prijeporima u svezi s jednom dopunom Zakonu o obveznim odnosima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Babić

  1999-01-01

  Full Text Available Ovim se radom prikazuju neke postupovnopravni i općeteorijski aspekti Zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima. Prvenstveno se želi ukazati na činjenicu da način na koji je država - u odnosnoj dopuni Zakonu o obveznim odnosima - uredila neka pitanja odgovornosti za štetu počinjenu od osoba kojima se služi, može voditi k tom da sebe sam oslobodi od vezanosti zakona što ih donosi, što može biti izvorom teških zloporaba u njezino ime. Pravo donositi zakone, kako to autor smatra, ne uključuje i ovlast samoj sebi kao parničnoj stranci propisati norm kojom se određuje tijek, ali i ishod parnice, ali što ne važi i za druge stranke. Ovdje se želi objasniti također i značenje derogacije postupovnih normi Zakona o parničnom postupku i to na način što se mogućnost prekidanja parnice između države i kakve druge stranke propisuje suprotno odredbama i duhu odnosnoga zakona. Također, ukazuje se (i na derogaciju materijalnopravnih normi Zakona o obveznim odnosima koje uređuju pitanje nadoknade štete od strane države kao odgovorne osobe. Najopćenitije, smatra se da je Zakonom o dopunama Zakona o obveznim odnosima napušten ideal o vladavini zakona i, što je samo nužnom implikacijom, zapravo srušen sam ratio legis, dakle duh i smisao zakona kao takvoga. Iz toga razloga nije iznenađujućim pomisliti da su i odredbe Ustava Republike Hrvatske koje se odnose na vladavinu prava i načelo nepovredivosti vlasništva na takav način, ne samo povrijeđene, već ostale i bez svoje smislenosti. S motrišta zdravoga praxisa sudbenoga, pokazano je i na konkretnim primjerima da ova zakonska norma otvara široka vrata unošenju potpunoga nereda u postupanje sudova koji se ogleda u neujednačenoj praksi, zapravo u donošenju odluka uporom na diskrecionarnost sudbenu, pokrivajući na taj način i nepostupanje sudova kakvim se nadomješćuje učinke prekida.

 16. Modernistyczny terror, czyli krótko o "tunnel vision" Jamesa C. Scotta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Pietryka

  2014-06-01

  Full Text Available The terror of modernism or Scott’s 'tunnel vision'  The article analyses James C. Scott’s book Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Scott’s book examines different aspects of a modern state’s activity and its methods of control over the population. Scott describes diverse failures in state planning and links them to the ideology of what he terms “high modernism”. Scott states that this ideology results in over confidence in scientific progress and omnipresent simplifications, since a modernist plan does not recognize the importance of local knowledge and tradition. Though the book clearly illustrates how the fore-mentioned centralist approach leads to failures, its methodology, however, lacks the critical analysis of the nature of governance and liberal economy. Furthermore, Scott offers no insight on the late capitalism nor legible solutions for the described issues. He seems to be unaware of constructing his own “tunnel vision” by selective case studies and building the narration on simplified oppositions.   Modernistyczny terror, czyli krótko o tunnel vision Jamesa C. Scotta Artykuł jest analizą książki Jamesa Scotta, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Książka ta bada różnorodne aspekty aktywności współczesnego państwa i jego metody kontroli nad populacją. Autor opisuje rożnego typu niepowodzenia wynikające z państwowego planowania i wiąże je z ideologią nazwaną przez siebie „zaawansowanym modernizmem”. Scott twierdzi, że skutkuje ona pokładaniem nadmiernej wiary w postęp naukowy i wszechobecnymi uproszczeniami, ponieważ modernistyczny plan nie uznaje znaczenia lokalnej wiedzy i tradycji. Choć książka jasno pokazuje, jak wspomniane centralistyczne podejście kończy się porażkami, jej metodologii brakuje krytycznej analizy natury władzy i liberalnej ekonomii. Ponadto Scott pomija temat p

 17. Financial aspects of community pharmacies in Slovakia (2009-2014 Finančné aspekty verejných lekární na Slovensku v rokoch 2009-2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komjathy Hajnalka

  2016-12-01

  Full Text Available Community pharmacies play an important role in the process of ensuring public health. Pharmacists provide pharmaceutical care that includes acquiring, storing, preparing, reviewing and dispensing medicines, medical devices and dietary food to the inhabitants; providing them with information and advice; acquiring, storing and dispensing additional assortment; carrying out physical and biochemical testing for primary prevention and monitoring of drug efficacy and safety. At present, there are constant changes which have direct or potential and often negative impact on community pharmacies. For providing affordable and good quality pharmaceutical care, it is important to continuously monitor and analyse the developments in the financial data in community pharmacy business management. The data file from 2009-2014 on financial performance of selected community pharmacies were obtained from the Register of Financial Statements at Ministry of Finance Slovak Republic. A group of 194 community pharmacies were selected that represented more than 10 percent of all pharmacies. The selection criteria respected the territorial division of the Slovak Republic on districts, the size of municipalities (cities and villages and location (at or near health centres, shopping centres, housing estates, etc.. The evaluation parameters were gross profit, net profit, revenue from sales of goods and services, operating expenses, total assets, inventory, short-term receivables, total receivables, financial assets, owner’s equity, total liabilities, current liabilities and their characteristics (25th, 50th, 75th percentile, minimum, maximum, mean. The financial parameters obtained and their characteristics presented the basic information on the management of community pharmacies. The data also provided information for further assessment on factors that might have an impact on their value and direction of evolution.

 18. Sociálně psychologické aspekty zdraví a nemoci u žen diagnostikovaných a léčených s karcinomem prsu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Březinová, Kristina; Hamplová, Dana; Buriánková, Jitka

  2015-01-01

  Roč. 59, č. 2 (2015), s. 115-136 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP404/11/0145 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : psychosomatice * health psychology * social support Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.236, year: 2015

 19. Eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u dospívajících chlapců a dívek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Janošová, Pavlína; Říčan, Pavel

  2007-01-01

  Roč. 52, č. 2 (2007), s. 105-119 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR IAA700250502 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : spirituality * ethics * coping with anger Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.133, year: 2007

 20. Pracovněprávní aspekty švarcsystému se zaměřením na pojem závislá práce

  OpenAIRE

  Sedláčková, Kateřina

  2015-01-01

  The term 'Švarc system' began to appear in The Czech Republic in the late 80s and early 90s of the 20th century with the gradual thawing of the restrictions which were put on private enterprise. Owing to this development, businessmen started widely entering into contracts with the persons, with whom a labour-law employment contract according to valid standards of labour code would have been signed and these people would have become their employees. The aim for such businessmen's behaviour was...

 1. The Proportional Counter. Some Aspects of Operation; Le compteur proportionnel. Ses caracteristiques de fonctionnement; Proportsional'nyj schetchik. Nekotorye aspekty raboty; El contador proportional. Sus caracteristicas de funcionamiento

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Curran, S C [Awre, Aldermaston (United Kingdom)

  1960-06-15

  1. Work on a counter system designed for electron capture studies has shown that the diameter of the anode wire in a high-pressure proportional counter can have an important influence on the energy resolution obtained in measurements of low-energy radiations. In a counter working at a pressure of 12 atmospheres the width of the pulse distribution due to 13.5 keV K-capture radiations could be changed from 65% to 17% by changing the wire diameter from 0.0076 mm to 0.0025 mm. This phenomenon is interpreted as an effect of positive ion space charge in the avalanche. For a given gas gain and primary radiation the density of positive ions in the avalanche increases rapidly with pressure of the filling gas, and when the accompanying electric fields are large enough to affect the last stages of the multiplication process the energy resolution of the counter deteriorates. Decrease in diameter of the anode wire increases the externally applied field in the region where multiplication takes place, thus tending to counteract the effect of space charge. Use of 0.0025 mm anode wires has proved satisfactory in new measurements of L/K capture ratios made with a multiwire counter system working at pressures up to 12 atmospheres. The results obtained for L/K capture ratios of Ge{sup 71} and Kr{sup 79} are 0.115 and 0.112 respectively. The same counting system has also been used in a search for M capture in these two isotopes. The low energy of the M capture radiation, 180 eV in Ge{sup 71} and 260 eV in Kr{sup 79}, and its low intensity relative to that of K capture, makes accurate measurement difficult; but peaks attributable to M capture were observed in pulse spectra of both sources. 2. Low-Background Counting - Recent observations made on a combination of proportional counter and scintillation counters (operating as shields) show that there are some real difficulties in devising a relatively simple system of this kind. The performance is inherently very satisfactory but practical matters such as long-term gas purity are difficult to overcome. 3. Studies of Electron Attachment - An approach to systematic observations in gases and mixtures of moment in proportional counting is described. It is hoped that such measurements as are effected with this arrangement will be valuable in enlarging the field of application of the counters. (author) [French] 1. Les travaux consacres a la mise au point d'un dispositif de comptage destine a l'etude de la capture electronique ont montre que le diametre du, fil constituant l'anode dans un compteur proportionnel a haute pression peut avoir une influence importante sur le pouvoir de resolution en energie obtenu dans les mesures de rayonnements de faible energie. Dans un compteur travaillant sous une pression de 12 atmospheres, l'amplitude de la repartition des impulsions dues aux rayonnements de capture K de 13,5 keV a pu etre ramenee de 65% a 17%. en reduisant de 0,0076 mm a 0,0025 mm le diametre du fil. Ce phenomene est interprete comme constituant un effet de la charge spatiale en ions positifs dans l'avalanche. Pour un gain et un rayonnement primaire donnes, la densite des ions positifs dans l'avalanche s'accroit rapidement avec la pression du gaz de remplissage, et lorsque les champs electriques d'accompagnement sont assez grands pour affecter les derniers stades du processus de multiplication, le pouvoir de resolution en energie du compteur diminue. Toute diminution du diametre de l'anode entraine un accroissement du champ applique exterieurement, dans la region ou se produit la multiplication, ce qui tend a contrecarrer l'effet de la charge spatiale. L'emploi de fils d'un diametre de 0,0025 mm a donne des resultats satisfaisants lors de nouvelles mesures des rapports de capture L/K effectuees au moyen d'un dispositif de comptage a fils multiples, travaillant sous des pressions pouvant atteindre 12 atmospheres. Les resultats obtenus pour les rapports de capture L/K du Ge{sup 71} et du Kr{sup 79} sont de 0,115 et 0,112 respectivement. On a utilise le meme dispositif de comptage pour etudier la capture M dans ces deux isotopes. La faible energie du rayonne- ment de capture M, soit 180 eV pour le Ge{sup 71} et 260 eV pour le Kr79, ainsi que sa faible intensite comparee a celle de la capture K, rendent difficiles les mesures precises; cependant, des pics imputables a la capture M ont ete observes dans les spectres d'impulsions des deux sources. 2. Comptage d'une activite de fond peu elevee - Des observations recentes faites avec un dispositif comprenant un compteur proportionnel et des compteurs a scintillateurs (ces derniers agissant comme ecrans protecteurs) montrent que la mise au point d'un dispositif relativement simple de ce genre presente de serieuses difficultes. Le fonctionnement est tres satisfaisant en soi, mais certains problemes pratiques, tels que le maintien d'un gaz a l'etat pur pendant une longue periode, sont difficiles a resoudre. 3. Etudes sur l'accumulation d'electrons - On decrit une methode d'observation systematique portant sur les gaz et melanges importants pour le comptage proportionnel. On espere que les mesures effectuees grace au dispositif correspondant s'avereront utiles en permettant d'elargir le champ d'application des compteurs. (author) [Spanish] 1. Los trabajos de perfeccionamient o de un dispositivo de recuento destinado al estudio de la captura electronica demuestran que el diametro del alambre anodico de un contador proporcional de elevada presion puede ejercer una influencia considerable sobre el poder de resolucion energetica obtenido en la medicion de radiaciones de baja energia. En un contador que trabaje a la presion de 12 atmosferas, la amplitud de la distribucion de los impulsos debidos a radiaciones de captura K de 13,5 keV, puede reducirse de 65 a 17% sustituyendo el alambre de 0,0076 mm de diametro por otro de 0,0025 mm. Este fenomeno se interpreta como un efecto de la carga espacial de los iones positivos en la avalancha. Para una amplificacion gaseosa y una radiacion pri- maria determinadas, la densidad de los iones positivos en la avalancha aumenta rapidamente con la presion del gas contenido en el contador, y cuando los campos electricos concomitantes tienen suficiente intensidad para afectar las ultimas fases del proceso de multiplicacion, el poder de resolucion del contador disminuye. La reduccion del diametro del alambre anodico trae aparejado un aumento de la intensidad del campo externo en la zona donde se verifica la multiplicacion, tendiendo asi a contrarrestar el efecto de la carga espacial, pero el empleo de alambres anodicos de 0,0025 mm ha dado resultados satisfactorios en nuevas mediciones de las razones de captura L/K efectuadas con un contador de hilos multiples funcionando a presiones de hasta 12 atmosferas. Los resul- tados obtenidos para la razon de captura L/K del Ge{sup 71} y del Kr{sup 79} son 0,115 y 0,112 respectivamente . El mismo sistema de recuento se ha empleado para investigar una posible captura M en estos dos isotopos. La baja energia de la radiacion emitida por captura M, a saber 180 eV en el Ge{sup 71} y 260 eV en el Kr{sup 79}, asi como su reducida intensidad en relacion con la correspondiente a la captura K, dificultan una medicion exacta; sin embargo, en los espectros de impulsos de ambas fuentes se han observado maximos que pueden atribuirse a la captura M. 2. Recuento de bajas actividades de fondo. - Observaciones recientes efectuadas con un dispositivo formado por un contador proporcional y contadores de centelleo (que funcionan como pantalla protectora) revelan que la construccion de un dispositivo relativamente sencillo de este tipo ofrece ciertas dificultades. El funcionamiento es de por si muy satisfactorio, pero algunos problemas practicos, tales como el mantenimiento del gas al estado puro durante uen tiempo largo, son dificiles de resolver. 3. Estudios sobre acumulacion de electrones. - El autor describe un procedimiento de observacion sistematica de las propriedades de los gases y mezclas utilizadas en el recuento proporcional. Cabe esperar que las mediciones efectuadas con este dispositivo permitan ampliar el campo de aplicacion de los contadores. (author) [Russian] I. Rabota nad schetnoj sistemoj, prednaznachenno j dlya izucheniya zakhvata ehlektronov, pokazala, chto diametr anoidnogo provoda v proportsional'no m schetchike s vysokim' davleniem mozhet okazyvat' bol'shoe vliyanie na razreshenie po ehnergii, poluchaemoe pri izmereniyakh radiatsii nizkoj ehnergii. V schetchike, rabotayushchem pri davlenii v 12 atmosfer, shirina raspredeleniya impul'sov pri radiatsii v 13,5 kehv K-zakhvata mozhet byt' izmenena ot 65% do 17% posredstvom izmeneniya diametra provoda ot 0,0076 do 0,0025 millimetra. EHto yavlenie ob{sup y}asnyaetsya kak dejstvie polozhitel'nogo prostranstvennog o zaryada iona v lavine. Dlya opredelennogo usileniya gaza i osnovnoj radiatsii plotnost' polozhitel'ny kh ionov v lavine bystro uvelichivaetsya vmeste s davleniem napolnyayushchego gaza, i kogda soputstvuyushchie ehlektricheskie polya stanovyatsya dostatochno bol'shimi, chtoby povliyat' na poslednie stadii protsessa umnozheniya, razreshenie po ehnergii schetchika ukhudshaetsya. Umen'shenie diametra anodnogo provoda uvelichivaet poyavlyayushcheesya izvne pole v tom meste, gde proiskhodit umnozhenie, i tem samym stremitsya protivodejstvovat ' dejstviyu prostranstvennogo zaryada. Ispol'zovanie 0,0025-millimetrovy kh anodnykh provodov okazalos' udovletvoritel'ny m pri novykh izmereniyakh koehffitsient a zakhvata L/K, provodimogo s mnogoprovodno j schetnoj sistemoj s Davleniem do 12 atmosfer. Rezul'taty, poluchennye dlya koehffitsienta zakhvata L/K s Ge{sup 71} i Kg{sup 79} ravny 0,115 i 0,112 sootvetstvenno . Tazhe schetnaya sistema ispol'zovalas' pri issledovanii M-zakhvata v ehtikh dvukh izotopakh. Nizkaya ehnergiya radiatsii M-zakhvata, 180 ehv v Ge{sup 71}, 260 ehv v Kg{sup 79} i ee nizkaya intensivnost' po po sravneniyu s intensivnost'yu K-zakhvata zatrudnyayut tochnoe izmerenie; no vysshie tochki blagodarya M-zakhvatu nablyudalis' v impul'snykh spektrakh oboikh istochnikov. II. Schetchik s nizkim fonom. - Poslednie nablyudeniya, provedennye na kombinatsii proportsional'nog o i stsintillyatsionnog o schetchikov (dejstvuyushchikh v kachestve ehkranov), pokazyvayut, chto imeyutsya nekotorye real'nye trudnosti v sozdanii prostoj sistemy takogo roda. Dejstvie ee v printsipe ves'ma udovletvoritel'no , no trudno razreshit' takie prakticheskie voprosy, kak dolgovremenno e sokhranenie chistoty gaza. III. Izuchenie ehlektronnogo prisposobleniya . - Opisyvaetsya podkhod k probleme sistematicheski kh nablyudenij momenta v proportsional'no m ischislenii v gazakh i smesyakh. Nadeyutsya, chto takie izmereniya, na kotorye okazyvaet vozdejstvie ehto ustrojstvo, budut polezny dlya rasshireniya predelov primeneniya schetchikov. (author)

 2. Polské ultimatum Litvě v březnu 1938: mezinárodní aspekty zapomenuté krize předválečné Evropy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dejmek, Jindřich

  Roč. 94, č. 2 ( 2008 ), s. 209-220 ISSN 0037-6922 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80150510 Keywords : History of Czechoslovak Foreign Policy * History of Diplomacy * History of International Relations Subject RIV: AB - History

 3. Geographical aspects of the development of photovoltaic industry in Slovakia, focusing on the spatial distribution; Geograficke aspekty rozvoja fotovoltickeho priemyslu na Slovensku so zameranim na priestorove rozmiestnenie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chovanec, M [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra regionalnej geografie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  The aim of the study is the demonstration of the use of geophysical methods for exploration of groundwater hollow structures. The survey was conducted in the premises of the cemetery in Dvorniky (district Hlohovec) to detect a crypt, which had to be a relique of a demolited church. In this survey there were used in parallel three different geophysical methods - micro-gravimetry, electrical resistivity tomography and geo-radar, while each of them showed the presence of empty space in the area of interest, moreover relics of the original walls of the building were also captured in some parts. (author)

 4. V zajetí Gutenbergova syndromu: Metodologické aspekty vizuálních stimulů v sociálně vědním výzkumu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Buchtík, Martin

  2015-01-01

  Roč. 13, č. 1 (2015), s. 13-22 ISSN 1214-438X R&D Projects: GA ČR GA13-10320S Institutional support: RVO:68378025 Keywords : visual research * methodology * visual stimuli Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://cvvm.soc.cas.cz/ media /com_form2content/documents/c3/a7405/f11/NS15-1_V%20zajeti%20Gutenbergova%20syndromu.pdf

 5. Wybrane aspekty komunikacji terapeutycznej w kontekście kontaktu z pacjentem chorym psychicznie = Selected aspects of communication in the context of therapeutic contact with the patient mentally ill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Paweł Biegański

  2016-09-01

  e-mail: malwina.tudorowska@gmail.com         Streszczenie: Komunikacja terapeutyczna jako część procesu porozumiewania się pomiędzy pacjentem a personelem medycznym jest istotnym elementem leczenia począwszy od diagnozy. Celem całego procesu jest wzmocnienie sfery psychicznej ze względu na różnorodność przebiegu choroby. Wsparcie terapeuty poprzez odpowiednie komunikowanie się nie jest procesem psychoterapeutycznym a reakcją na stan chorobowy pacjenta i jego sytuację życiową. Czynnikami wzmacniającymi tego typu komunikację są nawiązanie dobrych relacji oraz wprowadzenie interwencji terapeutycznych. Porozumiewanie się z pacjentem chorym psychicznie wymaga szczególnego zaangażowania poprzez otwartość, zrozumienie, akceptację. Należy minimalizować bariery wynikające z uwarunkowań fizycznych, społecznych tak aby budować zaufanie pacjenta tak aby proces komunikacji był jak najbardziej efektywny.   Słowa kluczowe: komunikacja, komunikacja terapeutyczna, choroba psychiczna Abstrakt: Therapeutic communication as part of the process of communication between the patient and the medical staff is an important element of treatment from diagnosis. The aim of the whole process is to strengthen the psychiatric due to the variety of the disease. Support therapist through appropriate communication is not a psychotherapeutic method but a reaction to the condition of the patient and his life situation. Factors reinforcing this type of communication is to establish good relations and the introduction of therapeutic interventions. Communication with the patient mentally ill requires special commitment through openness, understanding, acceptance. We should minimize the barriers stemming from the conditions of physical, social, in order to build the confidence of the patient so that the process of communication as effective as possible.   Key words: communication, therapeutic communication, mental illness

 6. Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů trestných činů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Moravcová, Eva; Tomášek, J.

  2014-01-01

  Roč. 50, č. 4 (2014), s. 495-520 ISSN 0038-0288 R&D Projects: GA MŠk LM2010012 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : public attitudes to punishment * new punitiveness * restorative jus- tice Subject RIV: AO - Sociology, Demography Impact factor: 0.681, year: 2014 http://sreview.soc.cas.cz/uploads/92cbb729980af9196de548db7243e98a567ae996_14-4-02Moravcova17.indd.pdf

 7. Zátěžové aspekty práce na urgentním příjmu z pohledu zdravotnického záchranáře

  OpenAIRE

  VELDA, Jakub

  2014-01-01

  Till the present-day the problems of the professional pressure have been explored above all in the field of the EMS nevertheless the inquiry in the field of urgent reception was and still is the field much less explored. In the thesis three aims were specified: To evaluate the most stressing situations of the urgent reception. To compare the stressful aspects of the paramedics at the places of urgent reception with EMS. To suggest the ways of managing stress at the urgent reception. Two inqui...

 8. Skryté aspekty v testování prostorové představivosti: identifikace uplatňovaných stylů řešení položek

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jelínek, Martin; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor

  2013-01-01

  Roč. 57, č. 4 (2013), s. 297-306 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP407/11/2397 Institutional support: RVO:68081740 Keywords : spatial ability * test * Latent Class Analysis Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.292, year: 2013

 9. Fytopatologické aspekty fytocenologické dynamiky a možnosti harmonizace produkčních a mimoprodukčních funkcí travních porostů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Voženílková, B.; Květ, Jan

  2001-01-01

  Roč. 18, č. 2 (2001), s. 99-102 ISSN 1212-0731 R&D Projects: GA ČR GA206/99/1410 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : mountain grassland * management * fungus infestation * Microdochium nivale * Fusarium solani * Festuca rubra * Deschampsia cespitosa * Holcus mollis Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 10. Transistor precision pulse-shaper with short recovery time; Dispositif de haute precision pour la mise en forme des impulsions, a transistors et a faible temps de recuperation; Tranzistornyj tochnyj formirovatel' impul'sov s korotkim vremenem vosstanovleniya; Formador de impulsos de precision, transistorizado, de corto tiempo de recuperacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lotto, I De [European Atomic Energy Community, CCR, Ispra (Italy)

  1962-04-15

  anchura de los impulsos superior al 2%, sin necesidad de ajustes sucesivos y 2) una estabilidad de la anchura de los impulsos superior al 1%, para variaciones de 20{sup o}C en la temperatura. Las caracteristicas del circuito son tales que se pueden utilizar transistores de baja tension inversa base-emisor, por lo que pueden emplearse la mayor parte de los tipos de transistores rapidos. (author) [Russian] Formirovatel' impul'sov s korotkim vremenem vosstanovleniya chasto neobkhodim v yadernoj ehlektronike. Formirovatelem impul'sov s naibolee korotkim vremenem vosstanovleniya yavlyaetsya korotkij mul'tivibrator so skhemoj khronirovaniya RC. Pro-analizirovany dannyj vid skhemy khronirovaniya i vliyanie kharakteristik tranzistora na rabotu ehtoj skhemy. Predlozheny neskol'ko izmenenij skhemy dlya dostizheniya 1) tochnosti shiriny impul'sa bol'she, chem na 2%, bez neobkhodimosti individual'nykh prisposoblenij i 2) stabil'nosti shiriny impul'sa bol'she, chem na 1%, pri temperature svyshe 20{sup o}C. Skhema rasschitana takim obrazom, chto dopuskaetsya ispol'zovanie tranzistorov s obratnym napryazheniem ehmittera s nizkoj osnovoj podobno tomu, kak ehto nablyudaetsya u bol'shej chasti tranzistorov. (author)

 11. Kriminalita dětí a mládeže - aspekty kriminality dětí a mládeže v okrese Český Krumlov

  OpenAIRE

  ŽAHOUREK, Pavel

  2010-01-01

  Nowadays, the juvenile deliquency is the frequently discussed issue, because it increases the brutality and the irresponsibility and the share of juvenile offenders on committing crimes. That is why my bachelor´s work deals with the juveline deliquency as one form of the criminality and further in one chapter, I deal with the deliquency at the Český Krumlov District. At the introduction of the work, the basic regular expressions are defined, because these are always necessary to define at the...

 12. Commissioning Experience from the Agesta Nuclear Power Plant; Experience acquise lors des essais de mise en service de la centrale nucleaire d'Agesta; Opyt po vvedeniyu v ehkspluatatsiyu yadernoj ehnergeticheskoj ustanovki Agesta; Experiencia adquirida con la puesta en marcha de la central nucleoelectrica de Agesta

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rydell, N. [Aagesta Kraftvarmewerk, Farsta (Sweden)

  1963-10-15

  The Agesta Nuclear Power Plant is a pressurized heavy water reactor of the pressure vessel type, fuelled with natural uranium. It was commissioned with light water from December 1962 to May 1963. Observations of a more general interest were made during this commissioning essentially on the following topics; (a) cleanliness of primary circuit (b) valve operation (c) pressurization of the primary circuit (d) water leakage (e) refuelling machinery (f) containment testing. (author) [French] Il s'agit d'un reacteur a uranium naturel et a eau lourde pressurisee, du type a caisson sous pression. Les essais de mise en service ont ete faits avec de l'eau ordinaire, de decembre 1962 a mai 1963. La mise en service a permis de faire des observations d'interet general sur les sujets suivants: a) non-contamination du circuit primaire; b) fonctionnement des vannes; c) maintien sous pression du circuit primaire; d) fuites d'eau; e) appareils de chargement du combustible; f) essais d'isolement. (author) [Spanish] La central nucleoelectrica de Agesta posee un reactor de agua pesada del tipo de recipiente de presion, con combustible de uranio natural. Se mantuvo en funcionamiento con agua ligera entre diciembre de 1962 y mayo de 1963. Durante esta prueba, se efectuaron observaciones de interes mas general, relacionadas esencialmente con las siguientes cuestiones: a) limpieza del circuito primario; b) funcionamiento de las valvulas; c) presion del circuito primario; d) perdidas de agua; e) dosposiciones de reposicion del Combustible; f) ensayos de confinamiento. (author) [Russian] Yadernaya ehnergeticheskaya ustanovka Agesta predstavlyaet soboj tyazhelovodnyj reaktor pod davleniem, ispol'zuyushchij prirodnyj uran v kachestve topliva. Reaktor byl vveden v ehkspluatatsiyu na obychnoj vode v period s dekabrya 1962 goda po maj 1963 goda. Zamechaniya bolee obshchego kharaktera byli sdelany vo vremya ehkspluatatsii v osnovnom po sledukhshchim temam: a) chistota pervichnogo kontura; b) rabota klapanov; c) povyshenie davleniya v pervichnom konture; d) utechka vody; e) ustanovka po zamene topliva; f) ispytanie na germetichnost'. (author)

 13. Právní aspekty zdanění příjmů fyzických osob provozujících sport jako své povolání

  OpenAIRE

  Štork, Robin

  2012-01-01

  The aim of my thesis is a comprehensive overview of the problem of the income taxation of professional sportsmen. Starting from a domestic perspective, this thesis begins with analysis of the domestic tax system. It explains important underlying terms such as tax, tax law, direct taxes, indirect taxes, as well e.g. tax resident and non-resident. Then the thesis deals with the main issue of the income taxation of professional sportsmen. This part of the thesis includes main topics such as dire...

 14. Problematyka prywatności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom starszym – wybrane aspekty prawne = Privacy issues in the provision of health services for the elderly – selected legal aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Wrześniewska-Wal

  2015-06-01

  2Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   Adres do korespondencji: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 01 - 826 Warszawa; ul. Kleczewska 61/63; tel. 22 56-01-140   Streszczenie: O zawodzie lekarza można powiedzieć, że ma charakter humanistyczny, bo u jego podstaw leży życie i zdrowie człowieka, oraz respektowanie tej szczególnej wartości, jaką jest godność. Z godnością związane są wszelkie regulacje prawne, które chronią prywatność pacjentów. Są to przepisy odnoszące się do  intymności, tajemnicy zawodowej oraz ochrony dokumentacji medycznej.  Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Obowiązkiem lekarza jest troska by pozostały personel medyczny przestrzegał tych zasad. Intymność pacjenta, odnieść należy do wszelkich uczuć i działań nie tylko związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Na tak pojmowaną intymność składa się dbanie o dobro pacjenta, szacunek dla pacjenta, zrozumienie jego sytuacji. Jednym z elementów tych praw jest również możliwość kontaktu pacjenta z innymi osobami, towarzyszenia osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz sprawowania przez tą osobę opieki nad pacjentem. Szczegóły dotyczące tych kontaktów określa regulamin szpitala bądź oddziału. Z prawem do prywatności łączą się gwarancje ochrony danych osobowych. Dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta chronioną są w dwóch płaszczyznach. Chodzi tu o przepisy dotyczące prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych oraz przepisy dotyczące ochrony dokumentacji medycznej. Tajemnica zawodowa obejmuje wszelkie informacje związane z pacjentem a uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Przy czym obowiązek ten nie ma charakteru absolutnego albowiem ustawodawca enumeratywnie wskazał wyjątki w tym zakresie. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną pacjentowi i uprawnionym instytucjom oraz podmiotom w sposób określony w przepisach prawa, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.   Summary: The medical profession can say that is a humanist, because at its core the life and health of man and the respect of this particular value, which is dignity. With dignity are all related legal regulations that protect the privacy of patients. These include provisions relating to privacy, professional secrecy and the protection of medical records. Every patient has the right to respect for privacy and dignity, in particular at the time of granting him health benefits. The doctor is obliged concern that the remaining medical staff observe these principles. Intimacy patient should refer to all feelings and actions not only related to the provision of health services. On such notions of intimacy consists of caring for the patient's welfare, respect for the patient's understanding of his situation. One element of these rights is also possible to contact a patient with others, to accompany a close relative when granting health benefits and the exercise by that person of patient care. Details of these contacts defined in the regulations or the hospital ward. With the right to privacy join safeguards for the protection of personal data. Data on the health of the patient are protected in two planes. This includes provisions on the patient's right to confidentiality of information associated with it and the provisions for the protection of medical records. Professional secrecy covers all information related to the patient and obtained in connection with the exercise of the medical profession. At the same time this obligation is not absolute because the legislature has exhaustively pointed to exceptions in this regard. The entity providing health services shall keep, store and share patient medical records and authorized institutions and entities in the manner specified in the law and ensure the protection of the data contained in this documentation.   Słowa kluczowe: osoba starsza, prywatność, intymność, tajemnica zawodowa, dokumentacja medyczna. Key words: an older person, privacy, intimacy, professional secrecy, medical records.

 15. Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Dera

  2013-04-01

  wszystkie aspekty życia dziecka. Zwiększa zarówno chorobowość dzieci (somatyczną i psychofizyczną, objawiającą się głównie pod postacią objawów psychosomatycznych, jak i pogarsza funkcjonowanie rodzinne i społeczne.

 16. The selected aspects of transport services punctuality measurement rated by the carrier and passengers / Wybrane aspekty pomiaru punktualności przewozów przez przewoźnika i pasażerów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojda Krzysztof

  2016-10-01

  Full Text Available Jakość funkcjonowania transportu publicznego odgrywa coraz większą rolę w całościowej ocenie jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich. Punktualność odjazdów klasyfikowana jest jako jedno z podstawowych kryteriów dla pasażerów, organizatora transportu publicznego oraz przewoźnika. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru punktualności przewozów w kontekście oceny przez różnych uczestników procesu transportowego. Omówiono przegląd literatury ze wskazaniem najczęściej stosowanych miar oceny punktualności oraz powiązaniem z niezawodnością czasu podróży. Przedstawiono narzędzie analityczne opracowane dla potrzeb przewoźnika, umożliwiające wykonanie szczegółowych analiz na podstawie danych zarejestrowanych podczas realizacji kursów. Zreferowano model wspomagania informacyjnego procesu użytkowania systemu transportowego, w którym dostępne archiwalne dane o realizacji rozkładu jazdy wykorzystywane są do przedstawienia propozycji zoptymalizowanych tras przejazdu w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podkreślono zasadność analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży.

 17. Aspekty sociální reality v období červencové monarchie ve Francii (sociohistorická analýza reprezentací společnosti v diskursech intelektuálních elit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Sitek

  2011-12-01

  Full Text Available This research into the issue of the July Monarchy (1830-1848 discusses the discourse of the intellectual elites using an almost unknown method – sociohistory. As the primary reliable source we have used a novel written by Eugène Sue, The Mysteries of Paris. Its credibility has been supported by the studies of the correspondence between the author and his readers by French historian Judith Lyon-Caen. This text continues her work, as well as presenting our own results. The text is divided into three parts: a description of sociohistory, the historical context and the social aspects of the first half of the 19th century.

 18. BIOTECHNOLOGICKÉ ASPEKTY SVĚTLEM INICIOVANÉHO SÍŤOVÁNÍ – PIXL (Z ANGL. PHOTO INDUCED CROSS LINKING): NOVÉ ALTERNATIVNÍ TECHNIKY PRO STUDIUM 3D STRUKTURY PROTEINŮ ČI VZÁJEMNÝCH INTERAKCÍ

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šulc, Miroslav; Ptáčková, Renata

  2016-01-01

  Roč. 26, č. 4 (2016), s. 79-83 ISSN 1210-1737 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1509 Institutional support: RVO:61388971 Keywords : Photo Induced Cross Linking * photo methionine * photo methionine, diazirines Subject RIV: EE - Microbiology, Virology

 19. The influence of early intervention movement programs on motor skills development in preschoolers with autism spectrum disorder (case studies [Vliv raných intervenčních pohybových programů na rozvoj motorických dovedností u dětí předškolního věku s poruchou autistického spektra (případová studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Válková

  2010-06-01

  Full Text Available OBJECTIVE: The purpose of the present study was to assess the motor skills performance of preschoolers with autism spectrum disorder after eight weeks of physical activity intervention. METHODS: Participants included 5 children, 4 male and 1 female, from 62 to 81 months old, who were attending the identical special kindergarten. Both the quantitative and qualitative aspects of the children's performance were examined. With regards to the quantitative examination, participants were measured using the Movement Assessment Battery for Children (Henderson & Sugden, 1992. Qualitative results were obtained through personal observation. Each motor skills intervention program continued for eight weeks, and children were tested in both pre and post intervention phases. RESULTS: Over the course of the intervention, four of the participants improved their motor skills, while one did not. CONCLUSIONS: This study concluded that even preschool children with autism can improve their motor and social skills if they are involved in a physical activity at least twice a week. The physical activity program could improve their motor and social skills which could help them in their future development.[CÍLE: Účelem předložené studie bylo zhodnotit motorické dovednosti předškolních dětí s poruchami v autistickém spektru po osmitýdenním intervenčním programu. METODIKA: Experimentu se zúčastnilo 5 dětí, 4 chlapci a 1 dívka ve věku od 62 do 81 měsíců. Všichni navštěvovali stejnou speciální mateřskou školu. Šetření za hrnovalo jak kvantitativní, tak kvalitativní aspekty. Kvantitativní data účastníků byla měřena testem M-ABC (Baterie motorického vyšetření dětí podle Henderson a Sugden (1992, zatímco kvalitativní data byla získána pozorováním. Intervenční pohybový program trval osm týdnů a děti byly měřeny před a po intervenci. VÝSLEDKY: Čtyři děti po programu vykazovaly zlepšení dovedností, jedno d

 20. Wartości poznawcze sprawozdawczości regulacyjnej podmiotu świadczącego powszechne usługi pocztowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Borowiec

  2018-03-01

  Full Text Available Ze względu na aspekty strategiczne, gospodarcze czy społeczne, niektóre obszary aktywności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej są organizowane w ramach tzw. rynków regulowanych. Regulacja danej części rynku najczęściej podlega dodatkowym rygorom sprawozdawczości. Celem artykułu jest próba oceny wartości poznawczych sprawozdawczości z rachunkowości regulacyjnej operatora wyznaczonego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. W opracowaniu dokonano przeglądu uwarunkowań prawnych działania operatora wyznaczonego oraz scharakteryzowano zakres ujawnianych informacji w sprawozdawczości regulacyjnej, na przykładzie rynku pocztowych usług powszechnych. Podstawą analizy były sprawozdania regulacyjne składne przez operatora wyznaczonego, tj. Pocztę Polską. Wopracowaniu zastosowano takie metody badawcze jak: studia literaturowe, analiza aktów prawnych regulujących rynek usług pocztowych, wywiady oraz badanie poprzez działanie. Konkluzje skłaniają do stwierdzenia, iż sprawozdawczość regulacyjna, mimo swojej specyfiki, dla regulatora rynku stanowi istotne źródło informacji do oceny efektywności świadczonych usług. Jednocześnie ma bardzo wątpliwe walory poznawcze dla interesariuszy zewnętrznych, ze względu na szeroki zakres stosowania instytucji „tajemnicy przedsiębiorstwa”. Artykuł jest oryginalnym spojrzeniem autora na słabo rozpoznany od strony naukowej problem wartości informacyjnej dla interesariuszy sprawozdawczości podmiotów działających w sektorach regulowanych. For strategic, economic or social reasons, some areas of business activity in the market economy are organized under the so-called regulated markets. The regulation of a given part of the market is most often subject to additional reporting requirements. The aim of this article is to try to assess the cognitive value of reporting from the regulatory accounting of an operator designated to provide universal postal services. The

 1. Participace nájemníků a sociální aspekty regenerace panelových sídlišť jako jedna z podmínek trvale udržitelného rozvoje

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sunega, Petr; Lux, Martin

  2004-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2004), s. 5-9 ISSN 1212-0855 R&D Projects: GA ČR GA403/03/0417 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912 Keywords : participation * tenants * regeneration Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 2. Aspekty efektivnosti při volbě profese a školy: přizpůsobují se pražské střední školy potřebám podniků?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Benáček, Vladimír

  2010-01-01

  Roč. 12, č. 3 (2010), s. 499-523 ISSN 1212-8112 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA700280803; GA ČR GA403/08/1369 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : education * human capital * employment Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 3. A critical summary of microscopic fast-neutron interactions with reactor structural, fissile and fertile materials; Apercu critique des interactions microscopiques des neutrons rapides avec les materiaux de construction et les matieres fissiles et fertiles utilisees dans les reacteurs; Kriticheskij obzor mikroskopicheskog o vzaimodejstviya bystrykh nejtronov s konstruktsionnymi, rasshcheplyayushchimis ya i vosproizvodyashchim i reaktornymi materialami; Resumen critico de las interacciones microscopicas de los neutrones rapidos con los materiales estructurales fisionables y fertiles utilizados en los reactores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smith, A B [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1962-03-15

  doklade, ne tol'ko mogut byt' primeneny s bol'shoj pol'zoj, no i sami yavlyayutsya primerom primeneniya peredovoj ehksperimental'no j yadernoj tekhniki. Ukazyvayutsya oblasti, v kotorykh ehksperimental'ny e dannye libo nedostatochny, libo protivorechivy, libo voobshche otsutstvuyut. Delaetsya prognoz v otnoshenii budushchikh znanij o reaktsiyakh na bystrykh nejtronakh i podcherkivaetsya neobkhodimost' vypolneniya reaktornykh trebovanij dlya polucheniya osnovnykh yadernykh dannykh. (author)

 4. Theoretical Aspects of Phonon Dispersion Curves for Metals; Aspects Theoriques des Courbes de Dispersion des Phonons pour les Metaux; Teoreticheskie aspekty fononnykh dispersionnykh krivykh dlya metallov; Aspectos Teoricos de las Curvas de Dispersion Fononica en Metales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, W. [Department of Natural Philosophy, University of Edinburgh, Scotland (United Kingdom)

  1965-04-15

  Reasonably complete knowledge of the phonon dispersion curves for at least a dozen metallic elements and intermetallic compounds has now been obtained from neutron inelastic scattering experiments. The results have one feature in common: when analysed in terms of interatomic force constants they reveal the presence of comparatively long-range forces extending over several atomic spacings. The results for lead are particularly interesting; it did not prove possible to fit them by a force-constant model, but the dispersion curves for wave vectors in symmetry directions when analysed in terms of force constants between planes of atoms showed an oscillatory interatomic potential extending over distances of more than 20A. This review is concerned with recent theoretical work which has a bearing on the calculation of phonon dispersion curves for metals and the explanation of the long range of the interatomic potential. The best hope at present for a general treatment of atomic interaction in metals appears to lie in the ''method of neutral pseudo-atoms'', (a description recently coined by Ziman). This approximate theory is outlined and its relevance to Kohn anomalies in phonon dispersion curves is discussed. Experimental data for sodium is consistent with the theory, and the interatomic potential in sodium varies periodically in a distance {pi}/k{sub F}, where fik{sub F} is the Fermi momentum, as has already been demonstrated by Koenig in a different way. More exact calculations have been made for sodium by Toya and by Sham. The relationship between the different methods and other work of a more general character such as that of Harrison are discussed. (author) [French] A la suite d'experiences de dispersion inelastique des neutrons, on a maintenant une connaissance assez complete des courbes de dispersion des phonons pour une douzaine de metaux et de composes intermetalliques au moins. Les resultats presentent le caractere commun suivant: si on les analyse en fonction des constantes de forces interatomiques, ils revelent la presence de forces de portee relativement longue (plusieurs espaces atomiques). Les resultats relatifs au plomb sont particulierement interessants; il n'a pas ete possible de les ajuster au moyen d'un modele de constantes de forces, mais les courbes de dispersion pour les vecteurs d*ondes dans des directions de symetrie, analysees en fonction des constantes de forces entre plans d'atomes, accusent un potentiel interatomique oscillatoire qui s'etend sur des distances de plus de 20 A. L'auteur fait le point des travaux theoriques recents qui ont des incidences sur le calcul des courbes de dispersion des phonons pour des metaux, et tente d'expliquer la longue portee du potentiel interatomique. Il semble qu'actuellement ce soit la 'methode des pseudo-atomes neutres' (expression forgee recemment par Ziman) qui offre les meilleures chances de permettre un traitement general de l'interaction atomique dans des metaux. L'auteur donne un apercu de cette theorie et discute son importance du point de vue des anomalies de Kohn dans les courbes de dispersion des phonons. Les donnees experimentales pour le sodium sont en accord avec cette theorie et le potentiel interatomique dans le sodium varie periodiquement sur une distance {pi}/k{sub F}, hk{sub F} etant le moment de Fermi, ainsi que Koenig l'avait deja demontre d'une autre facon. Des calculs plus exacts ont ete effectues pour le sodium par Toya et par Sham. Le memoire examine les relations entre les differentes methodes, ainsi que d'autres travaux d'un caractere plus general, tels que ceux d'Harrison. (author) [Spanish] Los experimentos de dispersion inelastica de neutrones han permitido acopiar datos bastadte completos sobre las curvas de dispersion fononica correspondientes a una docena, por lo menos, de elementos metalicos y de compuestos intermetalicos. Los resultados presentan una caracteristica comun: analizados en funcion de las constantes de fuerzas interatomicas, manifiestan la presencia de fuerzas de alcance relativamente grande, que se extienden a varios espacios interatomicos. Los resultados relativos al plomo son particularmente interesantes; no fue posible ajustarlos a un modelo de constantes de fuerza, pero las curvas de dispersion de los vectores de onda en las direcciones de simetria, analizadas en funcion de las constantes de fuerza entre planos atomicos, revelan la existencia de un potencial interatomico de caracter oscilatorio que se extiende a distancias superiores a 20A. La memoria trata de trabajos teoricos recientes, relacionados con el calculo de las curvas de dispersion fononica en metales y con la explicacion del largo alcance del potencial interatomico. En la actualidad, el metodo mas prometedor para abordar con criterio general la interaccion atomica en los metales parece ser el de los 'pseudoatomos neutros ', denominacion recientemente acunada por Ziman. Se exponen los principios de esta teoria de Aproximacion y se examina su relacion con las anomalias de Kohn en las curvas de dispersion fononica. En el caso del sodio, los valores experimentales concuerdan con los datos teoricos, y el potencial interatomico varia periodicamente en la distancia {pi}/k{sub F}, donde hk{sub F} es el momento de Fermi, como ha demostrado Koenig por un procedimiento diferente. Toya y Sham han realizado calculos mas exactos para el sodio; se examinan las relaciones existentes entre los diferentes metodos y otros trabajos de indole mas general, tales como los de Harrison. (author) [Russian] V nastojashhee vremja v rezul'tate jeksperimentov po neuprugomu rassejaniju nejtronov dovol'no polno izucheny fononnye dispersionnye krivye po krajnej mere dlja djuzhiny metallicheskih jelementov i intermetallicheskih soedinenij. Rezul'taty imejut odnu obshhuju oso- oennost': analiz ih s tochki zrenija konstant mezhatomnyh sil pokazyvaet nalichie dovol'no dal'nodejstvujushhih sil, prostirajushhihsja na neskol'ko mezhatomnyh rasstojanij. Osobyj interes predstavljajut rezul'taty po svincu: okazalos' nevozmozhnym podognat' ih na osnove modeli konstanty sily, odnako dispersionnye krivye dlja volnovyh vektorov v simmetrichnyh napravlenijah, esli analizirovat' ih s tochki zrenija konstant sily mezhdu ploskostjami atomov, pokazyvajut nalichie kolebatel'nogo mezhatomnogo potenciala, prostirajushhegosja na rasstojanija, prevyshavshie 20A. Nastojashhij obzor posvjashhen poslednim teoreticheskim rabotam, imejushhim otnoshenie k raschetu fononnyh dispersionnyh krivyh dlja metallov i ob'jasneniju dal'nego dejstvija mezhatomnogo potenciala. V nastojashhee vremja naibolee obnadezhivajushhim metodom obshhej traktovki vzaimodejstvija atomov v metallah predstavljaetsja ''metod nejtral'nyh psevdoatomov'', kotoryj byl nedavno opisan Zimanom. Kratko izlozhena jeta priblizhennaja teorija i rassmotren vopros o ee spravedlivosti dlja anomalij Kona v fononnyh dispersionnyh krivyh. Jeksperimental'nye dannye po natriju soglasujutsja s teoriej, i mezhatomnyj potencial v natrii periodicheski menjaetsja na rasstojanii {pi}/k{sub F}(gde hk{sub F} - moment Fermi), kak bylo uzhe dokazano inym putem Kenigom. Bolee tochnye raschety po natriju proizveli Tojja i Sham. Rassmatrivaetsja svjaz' mezhdu razlichnymi metodami i drugimi rabotami bolee obshhego haraktera, naprimer, rabotoj Harrisona. (author)

 5. Geografické aspekty volného času: význam volného času pro formování sociálního kapitálu a lokálních identit

  OpenAIRE

  Kůsová, Tereza

  2017-01-01

  The thesis discusses the importance of leisure as a part of an individual's everyday life for the formation of social relationships and ties influencing whole society. In fact, leisure is understood as a sample of practices and activities with underlying social and cultural factors. These practices are allocated in time and space, having an impact on space. The study is devoted to the use of leisure, its position and importance in the general time framework of a day. There is also a discussio...

 6. EURATOM's Programme of Participation in Power Reactor Construction; Le programme de participation d'Euratom aux reacteurs de puissance; Programma uchastiya v razrabotke ehnergeticheskikh reaktorov Evratoma; El programa de participacion de la Euratom en la construccion y explotacion de reactores de potencia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ramadier, R. C.; Parker, E. [Communaute Europoenne de l' Energie Atomique, Bruxelles (Belgium)

  1963-10-15

  simple y circulacion natural. La participacion mancomunada puede revestir diversas formas. Una de las principales consiste en contribuir a enjugar el deficit que puede producirse en las centrales nucleoelectricas durante los primeros anos de su explotacion. Esta participacion de la EURATOM ha alentado la construccion de algunas centrales nucleoelectricas; ha permitido ademas, y permitira aun, reunir informaciones que seran de suma utilidad en los proximos afios, durante los cuales los problemas que plantea el funcionamiento de los reactores seran decisivos para el desarrollo de la energia atomica. (author) [Russian] Odnim iz sredstv, primenyaemykh Komissiej Evratoma v tselyakh obespecheniya razvitiya evropejskoj yadernoj promyshlennosti, yavlyaetsya programma, imenuemaya ''uchastie v soobshchestve''. Ehta programma pozvolyaet Komissii prinyat' uchastie v predelakh obshchikh raskhodov v summe 32 mln. raschetnykh edenits po evropejskoj sisteme v toj oblasti, kotoraya otnositsya k ehnergeticheskim reaktoram. V obmen predostavlyaetsya informatsiya o konstruktsii i poryadke ehkspluatatsii ehtikh reaktorov. Postupivshie do poslednego vremeni ot trekh obshchestv predlozheniya pozvolili podpisat' kontrakt. Obshchestva sleduyushchie: a) Natsional'noe obshchestvo po atomnoj ehnergii (SENN), kotoroe vedet v Italii stroitel'stvo ehlektrostantsii na 150 mgvt (ehl) netto s kipyashchim reaktorom s dvojnym tsiklom; b) Yuzhnoe ital'yanskoe obshchestvo po atomnoj ehnergii (SIMEA), kotoroe zanyato v Italii stroitel'stvom ehlektrostantsii na 200 mgvt (ehl) netto s uranovo-grafitovym reaktorom s uglekislym gazom v kachestve teplonositelya; c) Franko-bel'gijskoe obshchestvo po yadernoj ehnergii Ardenn (SENA), kotoroe predprinyalo na franko-bel'gijskoj granitse stroitel'stvo ehlektrostantsii s vodyanym reaktorom pod davleniem. Ozhidaetsya, chto stantsiya smozhet dostich' i, veroyatno, prevzojti moshchnost' v 242 mgvt (ehl) netto. Krome togo, Komissiya raspolagaet zaprosami ob uchastii v

 7. Radiation Disinfestation of Grain and Seeds; Radiodesinsection des Cereales et des Semences; Obezzarazhivanie zerna i semyan s pomoshch'yu oblucheniya; Desinfestacion de Granos y Semillas por Irradiacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Golumbic, C.; Davis, D. F. [Market Quality Research Division, Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture, Hyattsville, MD (United States)

  1966-11-15

  futuras necesidades en materia de investigacion. (author) [Russian] V nastojashhee vremja obrabotka zerna i semjan s pomoshh'ju obluchenija predstavljaet interes glavnym obrazom s tochki zrenija opredelenija ee jeffektivnosti v dele obespechenija kontrolja za zarazheniem jetih produktov parazitami. Rassmatrivaetsja sovremennaja literatura po jetomu voprosu i ukazyvajutsja vse eshhe sushhestvujushhie problemy v oblasti fundamental'nyh i prakticheskih znanij o sposobah obezzarazhivanija s pomoshh'ju obluchenija. Podrobno rassmatrivajutsja nauchno-issledovatel'skie programmy ministerstva sel'skogo'hozjajstva SShA, kotorye nahodjatsja v stadii vypolnenija ili planirujutsja na blizhajshee budushhee. Provodimye v nastojashhee vremja issledovanija napravleny na ustanovlenie minimal'nyh jeffektivnyh doz dlja polovoj sterilizacii i smertnosti, vlijanija okruzhajushhih faktorov na dozovye potrebnosti i vozmozhnosti dlja razvitija biologicheskoj soprotivljaemosti. V mae 1966 goda ob{sup e}m rabot budet rasshiren, tak kak budet vvedena v jekspluataciju novaja ustanovka po oblucheniju zernovyh produktov i nachnutsja prikladnye issledovanija. Sostavnoj chast'ju jetih nauchno-issledovatel'skih rabot javljaetsja izuchenie vlijanija obluchenija na kachestvo pishhi i furazha, a takzhe produktov iz hlebnyh zlakov pri dozah, obespechivajushhih kontrol' za parazitami i unichtozhenie gribkov. V dannom doklade kriticheski rassmatrivajutsja rezul'taty nauchno-issledovatel'skoj raboty v jetoj oblasti i opredeljajutsja potrebnosti v nauchnyh issledovanijah v budushhem. (author)

 8. Metodicheskie osnovy sravnitel'noj ocenki nauchno-tehnicheskogo potenciala Rossii i ES: regional'nyj i mezhdunarodnyj aspekty [The methodological bases of comparative evaluation of sci¬entific and technological potential of Russia and the EU: regional and international aspects

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Voloshenko Ksenya

  2012-01-01

  Full Text Available This article analyses approaches to the definition of such categories as “scientific and technological potential” and “innovative potential” in view of their resource, structural, procedural and resultant components. The author gives a more accurate definition of the scientific and technological potential through identifying its resources and orientation towards transforming abilities. On the basis of the existing methods of comparative analysis used in Russia and abroad, the author proposes a methodology for evaluating scientific and technological potential in the context of regional and international comparison. The integral index is calculated on the basis of a customised information and statistical database of normalised indicators through the identification and convolution of subindices that characterise individual components of potential. These subindices include pecific indicators applied in different statistical systems, in particular, those used in Russia and the EU, which made it possible to compar the data. The article presents the result of the application of this methodology based on a comparative evaluation of the scientific and technological potential of Russia (Northwestern federal district and EU states of the Baltic region. The experimental check suggests that the methodology be further improved for future clustering of Russian and EU regions according to the level of their innovative development.

 9. Filosofické a právně-filosofické aspekty kauzality jako východiska pro hledání nových řešení v medicínsko-právních sporech?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležal, Adam

  2012-01-01

  Roč. 2, č. 3 (2012), s. 1-16 ISSN 1804-8137 R&D Projects: GA ČR GAP408/12/2574 Institutional support: RVO:68378122 Keywords : causation * medical law * philosophy of law Subject RIV: AG - Legal Sciences

 10. Genderové aspekty neúspěchu českých návrhů zákonů upravujících náhradní výživné na dítě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Havelková, B.; Cidlinská, Kateřina

  2010-01-01

  Roč. 11, č. 1 (2010), s. 60-73 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA MŠk OK08007 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : advanced child maintenance * Czech political discourse * law Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz

 11. Neki aspekti poticanja marketinške učinkovitosti kod malih i srednjih poduzeća kroz implementaciju načela održivosti na području Koprivničko-križevačke županije

  OpenAIRE

  Jerčinović, Silvije

  2014-01-01

  Održivi razvitak predstavlja pretpostavku za marketinšku djelotvornost poslovnih subjekata kao i pretpostavku uravnoteženog društva. Primjena održivosti u poslovnim modelima podrazumijeva integraciju njenih gospodarskih, ekoloških i socijalnih aspekata. Kao jedan od značajnijih upravljačkih instrumenata, marketing u današnje vrijeme može imati neosporan i izuzetno jak utjecaj na društvo i okoliš. Prednost i svrha nove marketinške paradigme jest u tome da se temeljem novonastalih uvjeta može p...

 12. Vađenje podrtina i potonulih stvari u svjetlu novele Pomorskog zakonika iz 2013. godine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vesna Skorupan Wolff

  2017-11-01

  Full Text Available Materiju vađenja podrtina i potonulih stvari uređuju odredbe upravnopravne prirode koje reguliraju odnose između vlasnika podrtine ili potonule stvari, odnosno ovlaštene osobe i upravnih tijela, a kojima se uređuju razni pravni aspekti postupka vađenja. Pravo vaditi podrtinu ili potonulu stvar primarno ima njezin vlasnik odnosno ovlaštena osoba. Zakon vlasnicima podrtina i potonulih stvari, odnosno ovlaštenim osobama, ostavlja primjeren rok u kojem mogu pokrenuti upravni postupak za dobivanje dozvole za vađenje podrtine ili potonule stvari. Na taj način jamči se nepovredivost vlasništva i utvrđuje načelo prema kojem činjenica da je stvar potonula ili se nasukala ne utječe izravno na vlasnička prava njezina dotadašnjeg vlasnika. Međutim, ako vlasnik, odnosno ovlaštena osoba ne zatraži odobrenje za vađenje podrtine ili potonule stvari, ili kad bez opravdanog razloga prekine ili napusti započeto vađenje kao i u slučaju ako je ovlaštena osoba nepoznata, PZ nudi pravni okvir i omogućuje da vađenje podrtine ili potonule stvari poduzme pošteni nalaznik ili lučka kapetanija. U okviru instituta vađenja podrtina i potonulih stvari uvodi se posebno pravno uređenje za nalaz stvari u moru te se precizno normiraju svi segmenti postupka vađenja kada ga poduzima pošteni nalaznik ili lučka kapetanija. Uređuju se i sva relevantna pitanja u svezi postupanja s izvađenim stvarima kao što su njihovo čuvanje te u propisanim slučajevima mogućnost prodaje na javnoj dražbi. PZ-om se precizno uređuju obvezni odnosi koji nastaju između vlasnika, odnosno ovlaštene osobe i poštenog nalaznika te vlasnika, odnosno ovlaštene osobe i lučke kapetanije, ovisno o tome tko je poduzeo vađenje, a koji se odnose na plaćanje naknade za vađenje, čuvanje, nalazninu i druge tražbine koje zakon priznaje poštenim nalaznicima i lučkim kapetanijama. U okviru toga, uređuje se i posebno stvarnopravno uređenje za stjecanje prava vlasni

 13. Pozorování aktivity autonomního nervového systému prostřednictvím spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Řehová

  2007-01-01

  Full Text Available Cílem studie bylo poodhalit vliv pravidelného sportovního tréninku na aktivitu autonomního nervového systému (ANS, která byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV. K vyhodnocení výsledků SA HRV byly použity komplexní indexy (celkové skóre – TS, aktivita vagu – VA, sympatovagová balance – SVB a věkově standardizovaná hodnota celkového spektrálního výkonu (PT (Stejskal et al., 2002. Výzkumný soubor tvořili čtyři hráči ledního hokeje. Na základě získaných výsledků jsme došli k závěru, že kvalita sportovního tréninku ovlivňuje aktivitu ANS. Změny aktivity ANS, a tím velikosti adaptability sportovce, mohou významně ovlivnit sportovní výkon. Optimalizace adaptačních procesů prostřednictvím kontroly tréninkového zatížení na základě měření SA HRV může přinést nové aspekty řízení sportovního tréninku. The aim of our study was to investigate the infl uence of regular sport training on the activity of the autonomic nervous system (ANS and to disclose patterns of interrelations between them. The activity of the ANS was evaluated by means of the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV. We used complex indices (total score – TS, vagal activity – VA, sympathovagal balance – SVB and age standardized values of total spectral power (PT for SA HRV results evaluation (Stejskal et al., 2002. The study group consisted of four ice hockey players, of whom all were 17 years old. The SA HRV was monitored by using VarCor PF7 hardware and VarCorMulti computer software, which enables four individuals to be measured at the same time. The examination of heart rate variability took place once a week in the morning. Information about the previous day’s training load, the duration and quality of sleep, and their self-reported health status (SRH was also obtained by completing a questionnaire before the SA HRV examination. Overall sports

 14. Vulnerable populations in terms of health care and their right to decent work

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stojković-Zlatanović Sanja

  2016-01-01

  component of health – social well-being could be used as justification for the integration of workers with health problems in the workplace. The aim is to prevent the occurrence of disability in terms of preventive approach. The integration and protection measures are represented in a form of flexible work arrangements (for instance, part-time work, tele-work, assignment a person with a health problem to another adequate job, establishment the right to a paid leave for the purpose of therapy by the law, prohibition of a night shift and overtime job for worker with health problems. The Serbian Labor Act (2005 has introduced a category of workers with the health problems and stipulates that those workers could not be assigned to a job that could have a negative effect to a health status/condition of an individual. A broader protection measures in terms of decent work and health equity, meaning that everyone should have a fair opportunity to attain their full health potential with the aim of performing major life activities, including working activities, are not introduced by the Serbian Labor Act. That need to be changed, taking into account the fact that the Serbian Disability Act does not recognize the workers with temporary or/and occasional health impairments, meaning that the special measures of professional integration of people with disabilities could not be applied to the people with health problems. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. III 41004: Medicinsko-pravni i drugi društveni aspekti na polju retkih bolesti – ljudska prava, politika i praksa

 15. Bohaterki, bojowniczki, przegrane? Hiszpańskie narracje o kobietach zaangażowanych w ruchy lewicowe pierwszej połowy XX wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aránzazu Calderón Puerta

  2014-06-01

  , rozumienie własnej roli, poczucie wartości, słowem – obraz samych siebie; po drugie, wydobywają niedostrzeganą przez większość lewicowych projektów różnicę między możliwościami upodmiotowienia obywatelki i obywatela z powodu różnicy praktyk dotyczących płci oraz wynikające z tego nierówności i konflikty; po trzecie, opowiadają heroiczną historię emancypacji kobiet wewnątrz ruchów lewicowych, nierzadko wbrew ograniczeniom owych ruchów; po czwarte, sięgają po historie postaci z drugiego planu – kobiet tworzących sieci społeczne, dzięki którym możliwe było działanie lewicowych organizacji. Wszystkie te aspekty zasadniczo zmieniają obraz rewolucji i historii lewicy jako całości. Przedstawione narracje ujawniają tym samym niezauważane dotąd doświadczenia, które mogą okazać się interesujące w polskim kontekście. Hiszpańskie badaczki pokazały zderzenie kobiet walczących o emancypację z modelami płci dominującymi na prawicy i w ruchach lewicowych, uwikłanie rewolucjonistów i rewolucjonistek we wzory gender, wreszcie próby i strategie przezwyciężania patriarchalnych ograniczeń.

 16. Relationship between Age Cognitive Decline and Performance of Cognitive Motor Tasks in Seniors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiří Mudrák

  2015-03-01

  Full Text Available Relationship between Age Cognitive Decline and Performance of Cognitive Motor Tasks in Seniors Relationship between the age-related cognitive decline and decline in cognitive processing speed, in a variety of cognitive motor tasks was examined. The sample consisted of 33 well-adjusted older adults (on average 68 years old, recruited from several physical activity programs. The participants performed five cognitive tests selected from the Vienna test system battery. Subsequently, the relationship of their age and the measures of cognitive function was analyzed. It was found that the age of respondents was related only to their performance in complex tasks which included a processing speed component. The participant’s performance in simple tasks and in measures unaffected by processing speed was unrelated to age. Results are consistent with the processing speed theory of adult age differences in cognition (Salthouse, 1996. Furthermore, the performance in complex cognitive tasks was influenced by the level of participation in leisure physical activities; this suggests that physically active lifestyle may limit the impact of age on cognitive function. Stárnutí a rychlost zpracování kognitivních funkcí V předkládáné studii se zabýváme některými aspekty věkem podmíněného úbytku kognitivních funkcí. Konkrétně zkoumáme předpoklady vycházející z teorie rychlosti zpracování (Salthouse, 1996 týkající se toho, že věkem podmíněný pokles kognitivních funkcí je dán především poklesem rychlosti kognitivních procesů, což se projevuje především u komplexních kognitivních úkolů. Vzorek v naší studii se skládal z 33 seniorů a seniorek (průměrný věk byl 68 let, které jsme oslovili prostřednictvím několika programů pro seniory. Respondenti byli testováni prostřednictvím pěti testů kognitivních funkcí, které jsme vybrali z testové baterie Vienna test systém. Následně jsme analyzovali

 17. Pilot Plant for Food Irradiation in The Netherlands; Usine Pilote pour l'Irradiation de Denrees Alimentaires aux Pays-Bas; Opytnaya ustanovka po oblucheniyu pishchevykh produktov v Gollandii; Planta Piloto de Irradiacion de Alimentos en los Paises Bajos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Zeeuw, D.; Van Kooy, J. G. [Association EURATOM-ITAL, Wageningen (Netherlands)

  1966-11-15

  investigacion en laboratorio y las aplicaciones practicas. Se suscita, en otras palabras, la cuestion de saber como pueden transmitirse a los fabricantes e industriales los conocimientos adquiridos en el laboratorio. Conviene tener en cuenta los siguientes puntos: a) Inverted-Question-Mark Se considera la planta piloto como precursora inmediata de una planta comercial? b) Como puede aumentarse 100 veces el volumen de material tratado? c) Como puede estimularse el interes comercial? d) Inverted-Question-Mark Quien es, en definitiva, responsable del programa de la planta piloto? e) Inverted-Question-Mark Que medios tecnicos se necesitan? f) Inverted-Question-Mark Como puede organizarse la planta piloto de forma que se mantenga una comunicacion constante entre las partes interesadas? Todas estas cuestiones se examinan en relacion con una planta piloto de irradiacion de alimentos que se proyecta construir en los Paises Bajos. (author) [Russian] Osnovnaja problema, voznikajushhaja v svjazi s primeneniem jeksperimental'noj ustanovki v issledovatel'skih celjah, zakljuchaetsja v razrabotke metoda, kotoryj pomog by likvidirovat' razryv mezhdu laboratornymi rabotami i prakticheskim primeneniem. Drugimi slovami, kak peredat' informaciju, poluchennuju v laboratornyh uslovijah, v rasporjazhenie organizacij i lic, zanimajushhihsja proizvodstvom ili pererabotkoj sel'skohozjajstvennoj produkcii. V svjazi s jetim voznikaet rjad voprosov: a) Rassmatrivaetsja li opytnaja ustanovka v kachestve neposredstvennogo prototipa kommercheskoj ustanovki? b) Kakim obrazom dostigaetsja uvelichenie obluchaemoj produkcii v 100 raz? v) Kak zainteresovat' kommercheskie krugi v dannoj ustanovke? g) Kto neset okonchatel'nuju otvetstvennost' za programmu opytnoj ustanovki? d) Neobhodimo tehnicheskoe oborudovanie? e) Kakim obrazom sleduet organizovat' rabotu opytnoj ustanovki s tem, chtoby obespechit' nepreryvnyj obmen informaciej mezhdu zainteresovannymi storonami? Vse vysheperechislennye aspekty obsuzhdajutsja v

 18. Economic Aspects of the Food Irradiation Programme in Israel; Aspects Economiques du Programme d'Irradiation des Produits Alimentaires en Israel; Ehkonomicheskie aspekty izrail'skoj programmy po oblucheniyu pishchevykh produktov; Aspectos Economicos del Programa de Irradiacion de Alimentos de Israel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lapidot, M.; Foa, E.; Sivan, Y.; Kahan, R. S. [Soreq Nuclear Research Centre, Yavne (Israel)

  1966-11-15

  The economics of many developing countries are based on agriculture, with semi-tropical fruits as the predominant crops. The harvest and shelf-life periods are brief because of the hot and humid climate. Refrigerated storage is underdeveloped or expensive. Economically important markets are distant. The economics of food irradiation must be surveyed on a national scale at the outset of any ambitious technological feasibility study programme. This must be followed by detailed economic feasibility studies as the programme progresses. Such a technological-economic survey of radiation-preserved agricultural produce was made in Israel in July 1965. All items which, potentially,could benefit from irradiation (fruits and vegetables, fodder, cereals and cereal products, fish, meat, poultry and poultry produce) were examined. Crop sizes and their values for 1962-63 and 1968-69 (based on Ministry of Agriculture data) were considered. Irradiation costs were estimated on the basis of available and extrapolated data for small irradiators in the growth areas and for large irradiators in port or along main highways. Surface treatment by electron accelerators and bulk treatment of {sup 60}Co, {sup 137}Cs or X-ray sources were considered. This survey was useful in formulating the programme for detailed technological and economic feasibility studies of individual items and in forecasting research activities and commercial applications for the period up to 1971. Preliminary results with sprout prevention in irradiated potatoes justified detailed economic surveys of the potato and onion commercial set-up as it is to-day in comparison to a modified set-up comprising several variants of combined irradiation and controlled temperature storage installations. The suggested set-up would reduce the expenditure for storage and handling from 15% to about 8% of the total crop value, the savings representing a net return of about 24% on the investment. This detailed economic survey on potatoes and onions will help considerably in the rapid adoption of the irradiation technique owing to the clear advantages shown. (author) [French] L'economie de nombreux pays en voie de developpement repose sur l'agriculture, les fruits semi-tropicaux constituant la production essentielle. La recolte et la duree de conservation sont tres breves a cause du climat chaud et humide. Le stockage sous refrigeration est insuffisant ou tres onereux. Les marches ayant une importance economique sont eloignes. Avant d'etudier serieusement la possibilite technique de recourir a l'irradiation, il faut examiner les aspects economiques nationaux de ce procede de traitement des produits alimentaires. Il faut ensuite proceder a des etudes economiques detaillees sur les possibilites de realisation, a mesure que le programme se developpe. Cette enquete technico-economique sur les produits agricoles irradies a ete entreprise en Israeel en juillet 1965. Tous les articles susceptibles de profiter de l'irradiation (fruits et legumes, fourrage, cereales et derives, poisson, viande, volaille et derives) ont ete examines. On a tenu compte du volume des recoltes et des prix correspondant aux campagnes 1962/63 et 1968/69 (d'apres les donnees fournies par le Ministere de l'agriculture). Les frais d'irradiation ont ete evalues d'apres les donnees disponibles et leur extrapolation, pour de petits irradiateurs dans les regions productrices et pour de grands irradiateurs dans les ports et le long des principaux axes routiers. Le traitement superficiel par des accelerateurs d'electrons et le traitement en vrac avec {sup 60}Co, {sup 137}Cs ou par les rayons X ont ete consideres. Cette etude a ete utile a l'etablissement du programme d'etudes technologiques detaillees et d'etudes de rentabilite pour certains articles, et a l'elaboration des previsions concernant les activites de recherche et les applications commerciales jusqu'en 1971. Des resultats preliminaires, notamment l'arret de la germination des pommes de terre apres irradiation, ont justifie une etude economique detaillee du systeme de commercialisation actuel des pommes de terre et des oignons, en vue de le comparer a un systeme modifie comportant divers types d'installations combinant l'irradiation et le stockage a temperature controlee. Le systeme suggere ferait passer les frais de stockage et de manutention de15% a environ 8% de la valeur totale de la recolte. Les economies representeraient un benefice net d'environ 24% par rapport aux investissements. Cette enquete economique detaillee sur les pommes de terre et les oignons contribuera beaucoup a faire rapidement adopter la technique d'irradiation dont elle a mis les avantages en evidence. (author) [Spanish] Son muchos los pafses en desarrollo cuya economfa esta basada primordialmente en los productos agricolas semitropicales. Debido al clima calido y humedo, los perfodos de recoleccion y conservacion de esos productos son muy breves. El almacenamiento en frigorificos no se halla generalizado o resulta caro. Los mercados de importancia economica se encuentran muy alejados de las zonas de produccion. Cuando se emprende la ejecucion de un programa ambicioso de estudios sobre las posibilidades tecnologicas de la irradiacion de los productos alimenticios es preciso tener en cuenta los aspectos economicos de la cuestion en el plano nacional. A medida que se ejecuta el programa es preciso llevar a cabo otros estudios sobre las posibilidades economicas de la irradiacion. En julio de 1965 se llevo a cabo en Israel uno de estos estudios tecnico-economicos sobre la conservacion de los productos agricolas por irradiacion. Se estudiaron todos los productos que podfan ser objeto de este tratamiento (frutas y verduras, forrajes, cereales y sus derivados, pescados, carnes, volateria y sus productos). Se calculo el volumen y el valor de las diversas cosechas para los anos agricolas de 1962-1963 y 1968-1969 (partiendo de datos facilitados por el Ministerio de Agricultura). Tomando como base datos disponibles y extrapolados se calculo el costo de la irradiacion tanto para pequenas instalaciones montadas en las zonas de cultivo como para grandes plantas de irradiacion instaladas en puertos o en las principales carreteras. Se estudiaron las posibilidades del tratamiento superficial mediante aceleradores de electrones y las del tratamiento a granel con fuentes de {sup 60}Co, {sup 137}Cs y rayos X. Esta labor resulto de utilidad para la preparacion del programa de estudios detallados sobre las posibilidades economicas y tecnologicas de la irradiacion de diversos productos y el planeamiento de las actividades de investigacion y de las aplicaciones comerciales hasta 1971. Los primeros resultados obtenidos irradiando patatas almacenadas para evitar su germinacion justificaron que se llevasen a cabo estudios economicos detallados sobre la estructura actual del comercio de la patata y la cebolla en relacion con un sistema modificado que comprendiera diversas combinaciones de instalaciones de irradiacion y de instalaciones de almacenamiento con regulacion de la temperatura. La combinacion propuesta reduciria los gastos de almacenamiento y acarreo entre un 15 y un 8% del valor total de la cosecha, representando estas economfas una ganancia neta de un 24 Degree-Sign Inverted-Exclamation-Mark o sobre el capital invertido. Este estudio economico detallado sobre las posibilidades de la irradiacion de la patata y la cebolla contribuira considerablemente a la rapida adopcion de esa tecnica, dadas las evidentes ventajas que ofrece. (author) [Russian] Jekonomika mnogih razvivajushhihsja stran baziruetsja na sel'skom hozjajstve, preobladajushhimi kul'turami v kotorom javljajutsja polutropicheskie frukty. V rezul'tate zharkogo i vlazhnogo klimata periody sbora urozhaja i hranenija ogranicheny. Hranenie v zamorozhennom vide ili nedostatochno razrabotano, ili dorogostojashhe. Jekonomicheski vazhnye rynki nahodjatsja daleko. Pri razrabotke ljuboj obshirnoj programmy s cel'ju izuchenija tehnologicheskoj celesoobraznosti, jekonomicheskie voprosy po oblucheniju pishhevyh produktov dolzhny rassmatrivat'sja v nacional'nom masshtabe. Po mere vypolnenija programmy sleduet detal'no izuchat' ee jekonomicheskuju celesoobraznost'. Takoe tehniko-jekonomicheskoe izuchenie voprosa sohranenija sel'skohozjajstvennyh produktov s pomoshh'ju obluchenija bylo provedeno v ijule 1965 goda v Izraile. Byli izucheny vse pishhevye produkty, obluchenie kotoryh mozhet byt' jekonomicheski vygodnym (frukty, ovoshhi, furazh, zernovye i produkty iz nih, ryba, mjaso, ptica). Vo vnimanie prinimalsja obshhij urozhaj i ego stoimost' za 1962 - 63 gg. i 1968 - 69 gg. (po dannym Ministerstva sel'skogo hozjajstva). Stoimost' obluchenija ocenivalas' na osnovanii imejushhihsja i jekstrapolirovannyh dannyh, poluchennyh kak na malen'kih obluchateljah, ispol'zujushhihsja v polevyh uslovijah, tak i na bol'shih ustanovkah v portah i vdol' shossejnyh dorog. Provodilos' izuchenie obrabotki poverhnosti jelektronnymi uskoriteljami i obrabotki vsej massy s pomoshh'ju kobal'ta-60, cezija-137 ili rentgenovskih luchej. Jeto obsledovanie bylo polezno dlja razrabotki programmy detal'nogo tehnologicheskogo i jekonomicheskogo izuchenija celesoobraznosti obluchenija pishhevyh produktov, a takzhe dlja vybora napravlenija issledovatel'skoj dejatel'nosti i kommercheskogo primenenija na period do 1971 g. Predvaritel'nye rezul'taty opytov po predotvrashheniju prorastanija obluchennogo kartofelja prodimonstrirovali celesoobraznost' provedenija detal'nyh jekonomicheskih jssledo- vanij sushhestvujushhih metodov hranenija kartofelja i luka po sravneniju s novymi uluchshennymi metodami, zakljuchajushhimisja v sovmestnom primenenii ustanovok po oblucheniju i hraneniju pri zadannoj temperature. Primenenie predlagaemogo metoda snizilo by zatraty vo vremja hranenija i transportirovki s 15% primerno do 8% ot obshhej stoimosti urozhaja, prichem sjekonomlennye sredstva sostavili by okolo 24% ot novyh kapitalovlozhenij. Takoe detal'noe jekonomicheskoe obsledovanie budet sposobstvovat' bystrejshemu vnedreniju jetogo metoda blagodarja vysheperechislennym preimushhestvam. (author)

 19. Review of the {sup 60}Co Source. Development Program at Brookhaven National Laboratory; Le Programme de Mise au Point des Sources au {sup 60}Co au Laboratoire National de Brookhaven; Obzor programmy po razrabotke istochnikov {sup 60}Co v brukkhejvenskoj natsional'noj laboratorii; El Programa de Preparacion de Fuentes de {sup 60}Co del Laboratorio Nacional de Brookhaven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuhl, O. A. [Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States)

  1966-11-15

  jenergii SShA Brukhejvenskaja nacional'naja laboratorija(BNL) pristupila k razrabotke istochnikov izluchenij. Jeti istochniki byli v osnovnom bol'shie trubki i ploskie plastinki. Pervonachal'no oni prednaznachalis' dlja issledovanij v BNL. Pozdnee drugie uchrezhdenija poluchili razreshenie ispol'zovat' obluchateli, prednaznachennye dlja jetih istochnikov. Po mere povyshenija interesa kombinirovannye ustanovki, vkljuchajushhie istochnik i obluchatel', predostavljalis' drugim issledovateljam. Byli razrabotany kontejnery dlja transportirovki istochnikov i skonstruirovany nebol'shie ''gorjachie'' kamery i napolnennye vodoj bassejny dlja ispol'zovanija jetih istochnikov. Obsuzhdajutsja metody dozimetrii, opredelenie radioaktivnosti v kjuri i konstrukcija obluchatelja dlja jetih istochnikov. V bol'shinstve sluchaev vo vremja provedenija issledovanij jekonomicheskie aspekty ne imeli znachenija; odnako v svjazi s tendenciej k krupnomasshtabnoj radiacionnoj obrabotke v obla Inverted-Question-Mark tjax pishhevyh produktov, himikatov i medicinskih materialov neobhodimo budet tshhatel'no izuchit' tehnicheskie i jekonomicheskie aspekty konstrukcii istochnika. Razrabotka standartnyh istochnikov Brukhejvenskoj nacional'noj laboratorii ''Mark I'' i ''Mark I{sup ,} kotorye' uzhe ispol'zujutsja v rjade ustanovok, prizvana udovletvorit' jetim vazhnym trebovanijam. Istochniki ''Mark Ij i 'Mark II' vzaimozamenjaemy. Konstrukcija istochnika 'Mark II' uluchshena za schet metallurgicheskogo soedinenija vnutrennej obolochki s kobal'tovym serdechnikom. V nastojashhee vremja vpervye mozhno povtorno aktivirovat' jeti istochniki posle nekotorogo ispol'zovanija. Otdel'nye polosy dovodjatsja do trebuemyh razmerov s tem, chtoby ih mozhno bylo legko prikrepit' k plastinkam razlichnogo razmera i formy. Opisyvajutsja teoreticheskoe obosnovanie konstrukcii, metody izgotovlenija i procedury ispytanija, a takzhe analiz istochnika i opredelenie radioaktivnosti v kjuri. ''Proizvodjatsja ''sravnenija s drugimi

 20. Etické aspekty občanského fotožurnalismu se zaměřením na fotografické a audiovizuální záznamy od konce dvacátého století po současnost

  OpenAIRE

  Hrdličková, Lucie

  2016-01-01

  The bachelor thesis Ethical aspects of citizen photojournalism with a focus on photographic and audiovisual record from late twenties until present follows up the phenomenon of citizen journalism, which recorded especially in the last decade a sharp rise thanks to the development of information and communication technologies and looks at it from an ethical perspective. The thesis is divided into three parts. The first part deals with theoretical notions of ethics and citizen journalism, inclu...

 1. Vybrané aspekty podnikatelského prostředí, kulturní specifika a formování mezinárodní institucionální komparativní výhody Jižní Koreje - vzájemné souvislosti

  OpenAIRE

  Šípková, Martina

  2004-01-01

  This thesis deals with historical and socio-cultural context of Korean political economy and its relationships with important aspects of Korean business environment. The work dedicates significant space to chaebols as specific business organizational structures and the application of Korean paradigm of rationality to the reform following 1997 International Monetary and Financial Crisis. The main part of the thesis focuses on the analysis of Korean political economy from the viewpoint of its i...

 2. Didaktické aspekty literární výchovy zaměřené na téma smrti v literatuře pro děti a mládež 2. stupně základní školy

  OpenAIRE

  CIBULKOVÁ, Nina

  2015-01-01

  This thesis demonstrates death in children´s literature from the perspective of didactic for second primary school. In theoretical part of this thesis the author defined the tricky topic of death, she focused on death education and analyzed death in literature in context of coping with a death from the kids perspective. She was continuing with equaly important topics, which are connecting with empiric part of the thesis, where she used reading, reading gramatic and reading book questions. Pra...

 3. Keelekasutusmustrid verbist paremal: morfosüntaktiline ja leksikaalsemantiline varieerumine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pille Eslon

  2017-10-01

  Full Text Available Artiklis kirjeldatakse eesti ilukirjanduskeele kasutusmustreid verbi paremkontekstis. Vaatluse all on kolmest komponendist koosnevad adverbi sisaldavad ja adverbita struktuurid. Adverbi sisaldavate struktuuride alusel kujuneb nii vabadest ja seotud kui ka ainult seotud laienditest liitseid leksikaalgrammatilisi üksuseid – analüütilisi partikleid (nt ju ja ka tõmbumine semantilis-süntaktiliseks ja fonoloogiliseks tervikuks ei ole ju ka endine, sidendeid (nt rinnastav-alistavad rühmsidendid mitte ainult (enam üldse / nii palju .., vaid (kui möönduse väljendamisel, vorme (nt mineviku liitaja vormid, analüütilisi sõnu (nt liitsõnad, ühendverbid ja analüütilisi konstruktsioone (nt ahelverbid, liitsed verbitarindid. Seevastu adverbita struktuure iseloomustab kollokatiivsus ja idiomaatilisus (nt terane tüdruk, võõras veri, ka väljendverbid. Tegu on kahe eesti keele kasutusele iseloomuliku tendentsiga, millest esimene peegeldab aglutinatiivse mudeli põhimõtet – morfeemide või lekseemide liitumist (grammatisatsiooni ja leksikaliseerumisega seotud protsessid, teine leksikaalsemantilisi piiranguid mitmesõnaliste üksuste moodustumisel. Verbi paremkonteksti mustritel on kindlad tekstilised funktsioonid, mille aluseks kseeritud sõnajärjega struktuuride morfosüntaktilised ja leksikaalsemantilised piirangud. Tegelikud seosed struktuuri komponentide vahel ehk kasutusreeglid on seda kitsamad, mida vabamana keele toimimist on harjutud käsitlema. Selles aspektis on eesti keele n-ö vaba sõnajärje korrastamisel ja tekstiloomes tervikuna oluline osa adverbi sisaldavatel struktuuridel ja analüütilistel üksustel. Struktuuri komponentide kinnistumine mingis kindlas tekstifunktsioonis kujundab keelekasutusmustreid ning avab võimalusi stereotüüpseks kasutamiseks (nt toimus sel aastal, oli sel suvel; on kord juba, tuleb kord jälle. *** "Patterns of language use found on the right periphery of the verb: Morphosyntactic and lexico

 4. Ultra-high-speed oscillographic techniques; Techniques d'oscillographie ultra-rapide; Metody sverkhskorostnoj ostsillografii; Metodos oscilograficos ultrarrapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abercrombie, S; Elphick, B; Foster, H [Atomic Weapons Research Establishment, Aldermaston (United Kingdom)

  1962-04-15

  i, v chastnosti, lamp s otrazheniem begushchej volny. Opisyvayutsya sleduyushchie sostavnye chasti polnogo ostsillografa dlya izucheniya perekhodyashchikh signalov: a) Katodnaya ehlektronnaya lampa s otrazhatelem begushchej volny i s uravnoveshennoj koaksial'noj svyaz'yu pri shirine polosy chastot v 2 kmgts. b) Fazorasshchepitel'nyj preobrazovatel' s kharakternym polnym soprotivleniem v 100 i 50 omov i shirinoj polosy chastot ot 1,5 kgts do 1,5 kmgts. v) Koaksial'nye konechnye soprotivleniya, rabotayushchie na kmgts. g) Emkosti svyazi, kompensirovannye dlya vklyucheniya v koaksial'nye linii s diapazonom chastot ot 5 kgts do 3 kmgts, s kharakternymi polnymi soprotivleniyami v 100 omov. d) SHirokopolosnye pogloshchayushchie oslabiteli dlya otbora puskovykh signalov nachala otscheta vremeni. e) Nanosekundnye osnovy vremeni s ustrojstvom dlya puska v khod i preryvaniya impul'sov. zh) Opisyvaetsya kamera s shirokoj aperturoj. V zaklyuchenie opisyvaetsya primenenie ehtikh metodov v yadernoj ehlektronike. (author)

 5. Radioautography in the Study of Radioisotopically-Tagged Substances in Insect Control; L'autoradiographie dans l'etude de substances marquees au moy en de radioisotopes utilisees dans la lutte contre les insectes; Primenenie radioavtografii pri izuchenii substantsij, mechennykh radioizotopami, v bor'be s nasekomymi; La autorradiografia en el estudio de las sustancias marcadas con radioisotopos utilizadas en la lucha contra los insectos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joftes, D. L. [New England Deaconess Hospital, Boston, MA (United States)

  1963-09-15

  histologicos corrientes. Un ligero desplazamiento ascendente del foco pone de relieve los detalles de la autorradiografia que, de este modo, se puede estudiar en relacion con el tejido. En la memoria se describen en detalle las tecnicas recomendadas y el sencillo equipo necesario, que suele encontrarse en todos los laboratorios. (author) [Russian] Pri otnositel'no nebol'shikh zatratakh truda bolee novye,uproshchenie metody radioavtografii obespechivayut bol'shuyu chuvstvitel'nost' i tochnost' na mikroskopicheskom urovne vo mnogikh fazakh issledovanij odnokratno i dvukhkratno mechennykh radioizotopami insektitsidov, naprimer pri issledovanii pogloshcheniya, peremeshcheniya, metabolizma i opredelenii ostatkov insektitsidov v rasteniyakh, u nasekomykh i tavotnykh. Fiziologiya i biokhimiya obluchennykh nasekomykh yavlyayutsya drugimi oblastyami primeneniya radioavtografii. Vozdejstvie oblucheniya, osobenno na generativnye organy, izuchaetsya s pomoshch'yu mechennogo tritiem timidina. V to vremya kak metody scheta dayut mnogo informatsii o nalichii i kolichestve radioizotopov, s pomoshch'yu radioavtografii mozhno poluchit' dannye o fakticheskikh mestakh ikh otlozheniya v tkanyakh ili dazhe v chastyakh kletok. Poluchenie takoj razreshayushchej sposobnosti vozmozhno na obychnykh postoyannykh gistologicheskikh preparatakh, v to vremya kak pri primenenii metodov scheta dlya polucheniya tochnogo rezul'tata trebuetsya razrushenie obraztsa. Standartnaya radioavtografiya osobenno udobna dlya proslezhivaniya malykh kolichestv izotopov, sostavlyayushchikh doli mikrokyuri, ochen' slabykh izluchatelej, takikh, kak radioaktivnyj uglerod (C{sup 14}) i tritij (H{sup 3}), togda kak dlya rabot s ochen' slabymi izluchatelyami s primeneniem metodov scheta trebuyutsya ochen' dorogie i slozhnye pribory. Metod ne imeet ogranichenij v otnoshenii izotopov, primenyaemykh dlya mecheniya, tak kak dazhe izlucheniya tritiya i C''1''4 budut fiksirovat'sya na yadernoj fotoehmul'sii. Dejstvitel'no, tritij i C''1

 6. Nuclear Materials Management and its Relationship to Nuclear Safety and Criticality Control; La Gestion des Matieres Nucleaires et ses Rapports avec la Securite Nucleaire et le Controle de la Criticite; Obrashchenie s yadernymi materialami i ego svyaz' s yadernoj bezopasnost'yu i kontrolem nad kritichnost'yu; La Administracion de Materiales Nucleares y sus Relaciones con la Seguridad Nuclear y el Control de la Criticidad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tingey, F. H. [Phillips Petroleum Company, Idaho Falls, ID (United States)

  1966-02-15

  The preclusion of those conditions which would result in an inadvertent collection of fissionable material in quantity, geometry and environment to produce a neutron chain reaction is of fundamental importance to all those actively engaged in the nuclear industry. It is of particular concern to those individuals who are. responsible for the handling, transfer and storage of the fissionable materials in the performance of their various tasks. These same people are part of the nuclear materials management (NMM) system. They are the individuals who are primarily responsible for generating and receiving the SS accountability data channelled through the NMM office and as such must depend upon that office for valid and timely information in discharging their responsibility. Basically the responsibility for preventing inadvertent criticality in any area of plant operation lies with line supervision. In devising preventative measures at least three different types of problems need be considered. These are: (a) The scientific or technical problems connected with evaluating the hazard presented by a proposed quality of fissile material in a given geometry and environment; (b) The engineering problems presented by the restrictions dictated from the scientific or technical considerations; (c) The purely administrative problems presented in implementing the restrictions and requirements imposed from the technical and engineering considerations. To assist the supervisor in the successful discharge of this responsibility, some organizations provide certain groups or committees specialized in particular areas. Usually the technical problems are submitted to criticality specialists, commonly called a Nuclear Safety Committee, who are familiar with the experimental data of critical systems and can by theoretical calculation extend this experience to the problems at hand. Support in the engineering problems is given by plant engineering groups made cognizant of the requirements dictated by the technical considerations and familiar with the operational limitations. The administrative problems are solved through procedural restrictions placed by the supervisor. The NMM office can be most valuable in further support to the supervisor in these activities. The primary responsibility of this office is to alert responsible supervision to potentially hazardous situations as indicated either from information made available through the routine processing of accountability data or from material balance calculations. Any information pertaining to criticality studies as requested from the NMM office must be accurate and precise. A vigorous inventory management policy must be pursued to lessen the problems presented by accumulation of fissile materials. Internal audit by the NMM staff of inventory holdings can also serve to verify adherence to safeguard procedures. A vigorous orientation programme can be implemented by the NMM staff in its dealing with those individuals handling nuclear materials to make them more aware of the hazards involved. The integration of the NMM group into the general criticality safeguard problems at the NRT and has provided an effective system for assisting the line supervision in discharging this very important responsibility. (author) [French] Il est essentiel pour tous ceux qui travaillent dans l'industrie nucleaire de savoir comment eviter que des matieres nucleaires ne se trouvent rassemblees en quantites, selon une geometrie ou dans un milieu tels qu'elles puissent donner lieu a une reaction neutronique en chaine. Ceci interesse tout particulierement ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont responsables de la manipulation, du transfert et de l'entreposage des matieres fissiles. Ces memes personnes participent au systeme de gestion des matieres nucleaires. Elles ont au premier chef la responsabilite de fournir et de recevoir les donnees comptables par l'intermediaire du service de gestion des matieres nucleaires; elles dependent donc de ce service pour les renseignements precis dont elles ont besoin pour assumer leurs responsabilites. C'est en premier lieu a la personne chargee de la surveillance generale du circuit qu'il incombe de veiller a ce qu'en aucun point les matieres nucleaires ne puissent, par inadvertance, atteindre l'etat critique. Pour mettre au point des mesures preventives, il faut tenir compte d'au moins trois categories de problemes, a savoir: a) Les problemes scientifiques et techniques lies a l'evaluation des risques que presente une certaine quantite de matieres fissiles disposee selon une certaine geometrie dans un certain endroit; b) Les problemes materiels souleves par les restrictions qu'imposent les considerations scientifiques ou techniques; c) Les problemes purement administratifs a resoudre pour respecter les restrictions et les conditions particulieres imposees par les considerations techniques et materielles. Pour aider le responsable de la surveillance a s'acquitter de sa tache, certaines organisations prevoient des groupes ou des comites specialises dans des domaines particuliers. Les problemes techniques sont le plus souvent soumis a des specialistes de la criticite, generalement constitues en comites de securite nucleaire, qui connaissent bien les donnees experimentales des systemes critiques et peuvent, par le calcul, exploiter cette experience pour resoudre les problemes qui se posent. En ce qui concerne les problemes materiels, ils sont soumis a des groupes de techniciens que l'on met au courant des conditions particulieres qu'imposent les facteurs techniques et qui connaissent bien les limites de fonctionnement de l'installation. Quant aux problemes administratifs, le responsable de la surveillance se charge de les resoudre' en reglementant les activites en consequence. Le service de gestion des matieres nucleaires peut apporter une aide precieuse au responsable de la surveillance. C'est tout d'abord a ce service qu'il incombe d'alerter le service de surveillance en lui signalant les conditions presentant un danger potentiel qu'il a pu deceler par l'etude des donnees comptables ou par le bilan matieres. Tous les renseignements demandes au service de gestion des matieres nucleaires au sujet de la criticite doivent etre exacts et precis. Un systeme efficace de controle de l'inventaire doit etre applique pour limiter les problemes que pose l'accumulation de matieres fissiles. En faisant proceder par le personnel du service de gestion des matieres nucleaires a une verification interne des matieres consignees dans l'inventaire, on peut egalement s'assurer que les mesures de securite sont bien appliquees. Le service de gestion des matieres nucleaires peut aussi assurer la formation du personnel charge de la manipulation des matieres nucleaires afin de lui faire prendre devantage conscience des risques encourus. En associant le service de gestion des matieres nucleaires aux specialistes de la prevention des etats critiques, la National Reactor Testing Station (NRTS) dispose d'un systeme efficace pour faciliter la tache du responsable de la surveillance du circuit matieres. (author) [Spanish] Para las personas que desempenan funciones importantes en la industria nuclear es de suma importancia evitar las acumulaciones accidentales de material fisionable en cantidades, medios y disposiciones que puedan ocasionar una reaccion neutronica en cadena. Esto concierne especialmente a los encargados de la manipulacion, la transferencia y el almacenamiento de dichos materiales. Estas personas forman parte del sistema de administracion de materiales nucleares y son fundamentalmente responsables de facilitar y recibir, por conducto de los servicios de administracion, datos contables relativos a los materiales basicos y a los materiales fisionables especiales; para que puedan desempenar satisfactoriamente sus funciones, es preciso que los servicios dispongan de informacion valida en el momento oportuno. Basicamente, la prevencion de los accidentes de criticidad en cualquier etapa del funcionamiento de una planta es una de las funciones inherentes a la inspeccion de las operaciones. Al proyectar las medidas preventivas hay que considerar, por lo menos, tres grupos distintos de problemas: a) Los problemas cientificos y tecnicos relativos a la evaluacion de los riesgos que presenta la acumulacion de materiales fisionables en cantidades, disposiciones y medios determinados; b) Los problemas de ingenieria que plantean las restricciones basadas en consideraciones de caracter cientifico o tecnico; c) Los problemas puramente administrative' que suscitan las limitaciones impuestas por cuestiones tecnicas y de ingenieria. Para facilitar el desempeno de las funciones de los inspectores algunas organizaciones han constituido comites especializados en determinados aspectos de la cuestion. Por lo general, los problemas tecnicos se someten a especialistas en criticidad, comunmente agrupados en un comite de seguridad nuclear, quienes conocen los datos experimentales de los sistemas criticos y pueden por calculo teorico extender ese conocimiento a los problemas especificos de la planta. Para los problemas de ingenieria se cuenta con la cooperacion de los grupos de ingenieros, a los cuales se mantiene informados de las necesidades impuestas por consideraciones tecnicas y de las limitaciones operativas. Los problemas administrativos se resuelven mediante restricciones de procedimiento dictadas por el inspector. Los servicios de administracion de materiales nucleares pueden facilitar en gran medida las tareas de inspeccion. En primer lugar, estos servicios tienen el deber de alertar a los inspectores cuando la informacion de que disponen gracias a la sistematizacion de los datos contables o a calculos basados en el balance de materiales revela la existencia de una situacion que puede resultar peligrosa. Toda la informacion referente a cuestiones de criticidad facilitada por los servicios de administracion de materiales nucleares debe ser exacta y precisa. Es necesario seguir una politica rigida de administracion de existencias a fin de limitar los problemas que suscita la acumulacion de materiales fisionables. La comprobacion interna de las existencias por el personal de los servicios de administracion puede servir tambien para verificar si se aplican los procedimientos de salvaguardia. Este personal puede llevar a cabo una importante labor de orientacion informando a los encargados de manipular los materiales fisionables sobre los peligros que sus actividades implican. La orientacion de los servicios de administracion de materiales nucleares hacia los problemas relativos a la prevencion de la criticidad aumenta considerablemente la eficacia de las inspecciones. (author) [Russian] Dlja vseh, aktivno rabotajushhih v oblasti jadernoj promyshlennosti, chrezvychajno vazhno ne dopuskat' sozdanija takih uslovij, kotorye mogli by privesti k nepredusmotrennomu skopleniju rasshhepljajushhih materialov v takih kolichestvah, geometrii i okruzhenii, kotorye mogut vyzvat' cepnuju reakciju nejtronov. Jeto osobenno vazhno dlja teh, na kom lezhit otvetstvennost' za pogruzochno-razgruzochnye raboty, peremeshhenie i hranenie rasshhepljajushhihsja materialov v hode vypolnenija razlichnyh zadanij. Jeti-zhe lica vhodjat v sistemu administrativno-hozjajstvennogo ucheta jadernyh materialov. Na objazannosti jetih lic lezhit v pervuju ochered' otvetstvennost' za sostavlenie i poluchenie dannyh statisticheskoj otchetnosti, napravljaemyh cherez Upravlenie po administrativnohozjajstvennomu uchetu jadernyh materialov, i v kachestve takovyh pri vypolnenii svoih objazannostej oni dolzhny obrashhat'sja v ukazannoe Upravlenie za predostavleniem im pravil'noj i svoevremennoj informacii. V osnovnom otvetstvennost' za nedopushhenie nepredusmotrennoj kritichnosti v ljuboj zone jekspluatacii ustanovki lezhit na rukovoditele rabot. Pri vyrabotke predupreditel'nyh meroprijatij sleduet uchityvat' po men'shej mere tri razlichnyh vida problem, a imenno: a) problemy nauchnogo ili tehnicheskogo haraktera, svjazannye s opredeleniem stepeni opasnosti, voznikajushhej v rezul'tate sosredotochenija v opredelennoj geometrii i okruzhenii namechaemyh kolichestv rasshhepljajushhihsja materialov; b) tehnologicheskie problemy, vytekajushhie iz diktuemyh nauchnymi i tehnicheskimi soobrazhenijami ogranichenij; v) chisto administrativjaye problemy, voznikajushhie pri osushhestvlenii ogranichenij i trebovanij, nalagaemyh po tehnicheskim i tehnologicheskim soobrazhenijam. Dlja okazanija sodejstvija rukovoditelju v celjah uspeshnogo vypolnenija im jetih funkcij nekotorye organizacii sozdajut opredelennye gruppy ili komitety, specializirovannye v opredelennyh oblastjah. Obychno tehnicheskie problemy predstavljajutsja na rassmotrenie specialistov po kritichnosti, ob{sup e}dinjaemyh v tak nazyvaemye Komitety po jadernoj bezopasnosti, kotorye horosho oznakomleny s jeksperimental'nymi dannymi kriticheskih sistem i v sostojanii raschetnym putem primenit' svoj opyt k dannoj konkretnoj probleme. Pomoshh' v tehnicheskih voprosah predostavljaetsja tehnicheskim personalom predprijatija, oznakomlennym s trebovanijami, diktuemymi tehnicheskimi soobrazhenijami, i horosho osvedomlennym otnositel'no jekspluatacionnyh ogranichenij. Administrativnye problemy razreshajutsja putem nalagaemyh rukovoditelem procedurnyh ogranichenij. Upravlenie po administrativno-hozjajstvennomu uchetu jadernyh materialov mozhet okazyvat' rukovoditelju dal'nejshuju podderzhku v ego rabote v jetoj oblasti. Prezhde vsego i glavnym obrazom na jetom Upravlenii lezhit objazannost' svoevremenno preduprezhdat' rukovodjashhie organy o vozmozhnosti sozdanija opasnyh polozhenij, kotorye mogut vyjasnit'sja libo na osnovanii svedenij, postupajushhih v rezul'tate povsednevnoj obrabotki dannyh otchetnosti, libo na osnovanii material'nyh raschetnyh balansov. Ljubye zaprashivaemye ot Upravlenija po administrativno-hozjajstvennomu uchetu jadernyh materialov svedenija, kasajushhiesja izuchenija kritichnosti, dolzhny byt' pravil'nymi i tochnymi. Dlja oblegchenija polozhenija, voznikajushhego v rezul'tate nakoplenija rashhepljajushhihsja materialov, sleduet strogo osushhestvljat' raspolozhenie material'nymi zapasami. Dlja proverki sobljudenija pravil bezopasnosti mozhet sluzhit' vnutrennjaja revizija inventarnyh zapisej personalom Upravlenija po administrativno-hozjajstvennomu uchetu jadernyh materialov. Dlja lic, imejushhih delo s jadernymi materialami, personal jetogo upravlenija mozhet provodit' intensivnuju programmu obluchenija dlja luchshego ponimanija imi svjazannoj s kritichnost'ju opasnosti. Na nacional'noj reaktornoj ispytatel'noj stancii vkljuchenie personala jetogo Upravlenija v razreshenie obshhih problem kritichnosti privelo k sozdaniju jeffektivnoj organizacii po okazaniju pomoshhi rukovodstvu v vypolnenii otvetstvennoj raboty. (author)

 7. Modelovanje georeferenciranih podataka u katastru nepokretnosti primenom ISO 19100 serije standarda / Spatial data modeling in the real estate cadastre using ISO 19100 series of standards

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko N. Petrović

  2010-01-01

  Full Text Available Potreba za standardizacijom u oblasti geografskih informacionih sistema odavno postoji. Međunarodne aktivnosti na ovom polju rezultirale su uspostavljanjem ISO 19100 serije standarda, kojima se regulišu različiti aspekti na polju geoinformatike. U članku su opisane mogućnosti primene relevantnih standarda iz serije ISO 19100 u modelovanju georeferenciranih podataka za katastar nepokretnosti. / Introduction Standardization in geo-information technologies contributes to the establishment of efficient information functions, their greater stability and easier transition. Application of international, national and internal standards in the process of developing software products in the field of geo-information technology creates conditions for the development of efficient, low cost, reliable and secure software products. Spatial data modeling basics for real estate cadastre In terms of modeling, the spatial information of real estate cadastre is based on the vector data model which is suitable for modeling objects with a smaller number of properties with emphasis on the position. The vector spatial data model consists of two components: spatial and descriptive. The basis of the spatial one is geometry that contains metric data usually given in coordinates of a reference system. Geometry and Topology uniquely determine the shape, size and position of the object model in space, i.e. they represent its spatial component. Merging the spatial component with the descriptive one results in a completely defined object from the real world. Elements of spatial data quality Spatial data quality can be reviewed through a set of the following elements: origin, positional accuracy, attribute accuracy, completeness, logical consistency, semantic accuracy and the time information. The elements of spatial data quality listed above are provided using ISO 19100 series of standards. Application of ISO19100 series of standards in spatial data modeling for real

 8. Radioactive rare earths from fallout for study of particle movement in the sea; Etude du mouvement des particules dans la mer a l'aide de terres rares radioactives provenant de retombees; Ispol'zovanie osazhdayushchikhsya pri vypadenii radioaktivnykh redkikh zemel' dlya issledovaniya dvizheniya chastits v more; Estudio del movimiento de las particulas en el mar con ayuda de tierras raras radiactivas procedentes de las precipitaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sugihara, Thomas T [Clark University, Worcester, MA (United States); Bowen, Vaughan T [Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA (United States)

  1962-01-15

  poverkhnosti vody, chem izotopy, izvestnye kak rastvorimye. EHto zamechanie sovmestno s chastym nablyudeniem obogashcheniya redkimi zemlyami na glubine privodit nas k predpolozheniyu, chto redkie zemli bystro perenosyatsya v vertikal'nom napravlenii, blagodarya prilipaniyu k osedayushchim chastitsam. EHto predpolozhenie vpolne veroyatno v svete ''radiokolloidal'nogo'' povedeniya, obychno nablyudaemogo dlya redkikh zemel' pri rN morskoj vody. Delaetsya popytka istolkovat' nastoyashchee issledovanie v svyazi s obshchej kartinoj morskoj geokhimii trivalentnykh kationov, a takzhe podcherknut' isklyuchitel'nye i obychno poleznye aspekty opytov izucheniya vypadeniya pri pomoshchi radioaktivnykh indikatorov. (author)

 9. Nuclear geophysics in prospecting for ore and coal deposits; Geophysique nucleaire et prospection des gisements de charbon et autres mineraux; Yadernaya geofizika pri razvedke rudnykh i ugol'nykh mestorozhdenij; Geofisica nuclear u prospeccion de yacimientos de carbon y otros minerales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulashevich, Yu P; Voskobojnikov, G M; Muzyukin, L V

  1962-01-15

  captura de neutrones termicos del boro hace posible determinar estratos boriferos en la zona del sondeo empleando los metodos E.G.N. y E.N.N. La influencia del agua se elimina mediante sondeos inversos. Este metodo, asi como otros sistemas de exploracion por activacion neutronica, han sido aplicados tambien en diversos yacimientos de cobre, manganeso, aluminio y otros minerales. La exploracion por activacion continua esta indicada cuando el periodo de semi [Russian] Na rudnykh i ugol'nykh mestorozhdeniyakh metody yadernoj geofiziki primenyayutsya glavnym obrazom pri karotazhe razvedochnykh skvazhin. Na rudnykh i ugol'nykh mestorozhdeniyakh Sovetskogo Soyuza nakhodyat shirokoe proizvodstvennoe primenenie sleduyushchie vidy radioaktivnogo ili yadernogo karotazha (RK): plotnostnoj ili gamma-gamma karotazh (GGK) s istochnikom izlucheniya Co{sup 60}, selektivnyj gamma-gamma karotazh (SGGK) s istochnikom myagkogo izlucheniya tipa S75, nejtron-nejtronnyj karotazh (NNK) i nejtronnyj gamma karotazh s Ro-Ve istochnikom nejtronov, akti- vatsionnyj, v chastnosti nepreryvnyj, karotazh s tem zhe istochnikom, a takzhe foto-nej- tronnyj karotazh s gamma-izluchatelem Sb{sup 124}. Osnovnaya zadacha RK na rudnykh mestorozhdeniyakh - vydelenie rudnykh zon v razreze skvazhin, chto sokrashchaet intervaly oprobovaniya, i orientirovochnaya otsenka soderzhaniya poleznogo komponenta in situ. Na ugol'nykh mestorozhdeniyakh RK reshaet zadachu opredeleniya glubiny zaleganiya, moshchnosti i stroeniya ugol'nykh plastov. ' Metody GGK i SGGK osnovany na registratsii rasseyannogo gamma-izlucheniya istochnika. Pri dostatochnoj zhestkosti izlucheniya istochnika i slaboj chuvstvitel'nosti indikatora intensivnost' rasseyannogo izlucheniya zavisit tol'ko ot plotnosti porody i rasstoyaniya mezhdu istochnikom i indikatorom. EHto sluchaj GGK, kotorym ugol'nye plasty vydelyayutsya po maksimumam rasseyannogo izlucheniya. V SGGK sushchestvenna registratsiya myagkoj chasti spektra rasseyannogo izlucheniya

 10. Aspects of Reactor Physics Research at the Victoria University of Manchester; Quelques Aspects des Experiences de Physique des Reacteurs a l'Universite Victoria de Manchester; Aspekty ehksperimental'nykh issledovanij po fizike reaktorov v universitete viktorii v manchestere; Trabajos de Fisica Experimental con Reactores Efectuados en la Universidad Victoria de Manchester

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harris, M. J.; Walton, D. G. [Victoria University of Manchester (United Kingdom)

  1964-02-15

  The Nuclear Engineering Department at Manchester University was established in 1959. Since that time post-graduate reactor physics studies have gradually enlarged and developed, starting virtually from scratch; experimental studies have concentrated on light-water systems and centred on the accelerator-driven, natural-uranium, light-water exponential. The paper contains a survey of the work to date, discussion of the results obtained, outlines of proposed future work, and, as they arise in the text, descriptions of various low-cost, labour-saving experimental techniques which have been adopted. The various divisions of the work are described below. The authors have studied neutron diffusion in light water using both pulsed source and steady source methods. In the former method they have particularly stressed full harmonic analysis to the extent of actually studying the higher modes as opposed to most former work which has tried only to eliminate them. In the study of steady source methods they have concentrated on eliminating all effects from finite source and detector size, resonance activation, flux perturbation and so on. The results of both are discussed and compared. A very careful measurement of absorption cross-sections by the pulsed technique, taking care to eliminate harmonic and other effects likely to lead to error is also in progress and is described. Thermal neutron spectra in ''poisoned'' light water are being measured as a means of investigating and developing integral detector techniques. This discussion includes some interesting time- and cost-saving examples. Large foil activation and counting techniques for measuring spatially averaged neutron densities, and hence a number of reactor parameters, have been studied. Some interesting points have arisen, particularly with regard to spectrum measurement. The method makes possible many reactor physics investigations with limited resources. A low-cost natural uranium, light-water exponential has been constructed. Its mechanical design gives considerable flexibility so that, for instance, measurements parallel and perpendicular to the fuel rods are greatly facilitated. A programme of steady-state measurements is under way. Future work is outlined, and includes fine structure measurements, voidage effects and pulsed neutron studies. (author) [French] Le Departement du genie nucleaire de l'Universite de Manchester a ete cree en 1959. Depuis lors, les etudes post-universitaires de physique des reacteurs se sont progressivement developpees et elargies en partant virtuellement de zero; les travaux ont porte sur les reseaux a eau ordinaire et notamment sur les experiences exponentielles a uranium naturel et a eau ordinaire alimentees par un accelerateur de particules. Les auteurs passent en revue les travaux effectues, etudient les resultats obtenus, donnent des apercus sur les recherches futures et illustrent leur expose par la description de diverses techniques experimentales adoptees a Manchester, qui sont peu onereuses et ne necessitent qu'un personnel reduit. Les principaux sujets de recherches sont decrits ci-apres. Les auteurs ont etudie la diffusion des neutrons dans l'eau ordinaire en employant successivement la methode de la source puisee et celle de la source stationnaire. Avec la premiere methode, ils se sont astreints a faire une analyse harmonique complete, au point d'etudier effectivement les modes superieurs alors que, par le passe, ont cherchait seulement a les eliminer. Au moyen de la methode de la source stationnaire, ils ont cherche surtout a eliminer tous les effets dus a la dimension de la source finie et du detecteur, al'activation par resonance, a la perturbation du flux, etc. Ils discutent et comparent les resultats de ces deux etudes. Le memoire decrit ensuite une mesure tres precise des sections efficaces d'absorption, egalement en cours, par la methode des neutrons puises, en prenant soin d'eliminer les effets harmoniques et autres, generateurs d'erreurs. Les auteurs mesurent les spectres de neutrons thermiques dans de l'eau ordinaire 'empoisonnee' afin d'etudier et de mettre au point des techniques de detecteurs integraux. L'expose de cette partie du programme contient certains exemples d'economies de temps et de ressources. Ils ont etudie les techniques d'activation et de comptage avec des feuilles de grande dimension pour la mesure des nombres volumiques moyens de neutrons, ainsi que plusieurs parametres de reacteurs. Certains points interessants sont apparus, notamment en ce qui concerne la mesure des spectres. Cette methode permet de proceder a de nombreuses recherches de physique des reacteurs avec des ressources limitees. On a construit a peu de frais un assemblage exponentiel a uranium naturel et a eau ordinaire. Sa conception mecanique lui donne une grande souplesse, si bien que, par exemple, les mesures paralleles et perpendiculaires aux barres de combustible en sont considerablement facilitees. Un programme de mesures a l'etat stationnaire est en cours. L'auteur donne un apercu des travaux futurs qui porteront notamment sur les mesures de structure fine, les effets cavitaires et les flux de neutrons puises. (author) [Spanish] El Departamento de Ingenieria Nuclear de la Universidad de Manchester fue creado en 1959. Desde entonces se han ampliado y desarrollado progresivamente los estudios superiores de fisica de reactores, empezando desde los cimientos; los experimentos se han concentrado en los conjuntos de agua ligera, en particular en conjuntos experimentales de agua ligera y uranio natural, alimentados por un acelerador. En la memoria se examina la labor efectuada hasta la fecha, los resultados obtenidos, las lineas generales de la labor futura, asi como las tecnicas experimentales adoptadas debido a su bajo costo y al hecho de requerir un personal escaso. A continuacion se describen las principales investigaciones realizadas. Los autores estudiaron la difusion neutronica en agua ligera utilizando fuentes pulsadas y fuentes de intensidad estacionaria. Las primeras se consagraron en particular al analisis completo de los armonicos, en especial los modos mas elevados, mientras que en las investigaciones anteriores se habia procurado unicamente eliminarlos. Con las segundas se trato de eliminar todos los efectos debidos a las dimensiones de la fuente finita y del detector, a la activacion por resonancia, a la perturbacion del flujo, etc. Los autores examinan y comparan los resultados obtenidos por ambos metodos. Describen igualmente mediciones muy cuidadosas, en curso de ejecucion, de la secciones eficaces de absorcion efectuadas por la tecnica de fuentes pulsadas, procurando eliminar los efectos armfiiicos y de otra Indole que pueden dar origen a errores. Para investigar y elaborar tecnicas de detectores integrales, han medido espectros de neutrones termicos en agua ligera 'envenenada' . Entre otras cosas, examinan algunos factores interesantes que permiten ahorrar tiempo y dinero. Han estudiado tambien las tecnicas de activacion de laminas de grandes dimensiones y las tecnicas de recuento para medir densidades neutronicas promediadas en el espacio, y tambien varios parametros del reactor. Han surgido ciertas cuestiones interesantes, en particular en lo relativo a las mediciones del espectro. Este metodo permite efectuar con recursos limitados numerosas investigaciones de fisica de los reactores. Los autores han construido un conjunto exponencial de uranio natural y agua ligera, de bajo costo. Gracias a sus caracteristicas mecanicas puede ser utilizado con muchos fines; por ejemplo, se facilitan considerablemente las mediciones paralelas y perpendiculares a las barras combustibles. Se encuentra en curso de ejecucion un programa de mediciones en estado estacionario. Los autores describen en sus lfneas generales la labor futura, que versara sobre todo en mediciones de la estructura fina, los efectos de cavitacion y estudios de flujos neutronicos pulsados. (author) [Russian] Otdel jadernoj tehniki v Manchesterskom universitete sozdan v 1959 godu. Postepenno rasshirjajutsja issledovanija v aspiranture po fizike reaktorov. Osnovnoe vnimanie v jeksperimental'nyh issledovanijah so dnja sozdanija Otdela koncentriruetsja na sistemah na obychnoj vode i uskoritele, privodjashhem v dejstvie jeksponencial'nuju ustanovku prirodnyj uran -obychnaja voda. Daetsja obzor prodelannoj raboty, obsuzhdajutsja poluchennye rezul'taty, dajutsja nametki raboty v budushhem, opisyvajutsja razlichnye jeksperimental'nye metody, dajushhie jekonomiju v zatratah truda. Diffuzija nejtronov v obychnoj vode izuchalas' s pomoshh'ju impul'snyh i stacionarnyh istochnikov. Vo vremja provedenija pervyh iz upomjanutyh issledovanij osobyj upor delalsja na polnyj garmonicheskij analiz v takoj stepeni, chto fakticheski izuchalis' bolee vysokie formy v protivopolozhnost' samoj rannej rabote, kotoraja napravljalas' na ih ustranenie. Vtorye iz upomjanutyh issledovanij koncentrirujutsja na ustranenii vsjakogo vozdejstvija vvidu primenenija istochnika i detektora konechnyh razmerov, nalichija rezonansnoj aktivacii, vozmushhenija potoka i t.d. Obsuzhdajutsja i sravnivajutsja rezul'taty oboih issledovanij. Daetsja opisanie ochen' tshhatel'nyh izmerenij poperechnyh sechenij pogloshhenija impul'snym metodom s uchetom ustranenija garmonicheskih i drugih vozdejstvij, po-vidimomu, privodjashhih k vozniknoveniju oshibok: Spektry teplovyh nejtronov v ''otravlennoj'' obychnoj vode izmerjajutsja kak sredstvo dlja issledovanija i razvitija metoda integral'nogo detektora. Pri obsuzhdenii budut vkljucheny nekotorye interesnye momenty, svjazannye s jekonomiej vremeni i sredstv. Izucheny metody aktivacii bol'shih fol'g i metody scheta dlja izmerenija usrednennyh v prostranstve plotnostej nejtronov i takim obrazom rjada parametrov reaktora. Voznikli nekotorye interesnye momenty, v chastnosti v svjazi so spektral'nymi izmerenijami. Dannyj metod daet vozmozhnost' provodit' mnogie issledovanija v oblasti fiziki reaktorov s ogranichennymi sredstvami. Postroena nedorogaja jeksponencial'naja ustanovka prirodnyj uran-obychnaja voda. Ee mehanicheskaja konstrukcija daet vozmozhnost' dobit'sja znachitel'noj gibkosti, tak chto, naprimer, znachitel'no oblegchajutsja izmerenija v napravlenii, parallel'nom i perpendikuljarnom toplivnym sterzhnjam. Osushhestvljaetsja programma stacionarnyh izmerenij. Namechaetsja v obshhih chertah rabota na budushhee, vkljuchajushhaja izmerenija tonkoj struktury, vlijanie pustot i issljodovanija impul'snyh nejtronov. (author)

 11. Some physics aspects of cermet and ceramic fast systems; Quelques aspects de la physique des reacteurs a neutrons rapides utilisant des cermets et des ceramiques comme combustibles; Nekotorye fizicheskie aspekty kermetnykh i keramicheskikh sistem na bystrykh nejtronakh; Algunos aspectos fisicos de los sistemas rapidos a base de combustibles cermet y ceramicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Codd, J; James, M F; Mann, J E [United Kingdom Atomic Energy Authority, Reactor Group (United Kingdom)

  1962-03-15

  The characteristics of a system using an iron-based oxide cermet as fuel material are discussed. A transport theory investigation to develop methods of predicting the effect of core heterogeneity on reactivity and flux distribution is described. Some preliminary calculations are also given of resonance self-shielding and Doppler temperature effects in a cermet system. (author) [French] Les auteurs etudient les caracteristique s d'un reacteur utilisant comme combustible un cermet d'oxydes a armature de fer. Ils exposent une application de la theorie du transport a la mise au point des methodes permettant de prevoir l'effet de l'heterogeneite du coeur sur la reactivite et sur la distribution du flux. Ils donnent egalement quelques calculs preliminaires d'effets d'autoprotection due a la resonance et d'effet Doppler du a la chaleur dans un reacteur utilisant un cermet. (author) [Spanish] La memoria discute las caracteristicas de un sistema que emplea como combustible un oxido tipo cermet a base de hierro. Describe una investigacion de la teoria de transporte con miras a desarrollar metodos para evaluar el efecto de la heterogeneidad del cuerpo sobre la reactividad y la distribucion de flujo. Tambien da algunos calculos preliminares de los efectos del autoblindaje por resonancia y de la temperatura de Doppler en un sistema de tipo cermet. (author) [Russian] Obsuzhdayutsya kharakteristiki sistemy, ispol'zuyushchej v kachestve toplivnogo materiala oksidnye kermety, razrabotannye na osnove zheleza. Opisyvaetsya issledovanie teorii perenosa, chtoby razvit' metody predskazaniya vliyaniya geterogennosti aktivnoj zony na reaktivnost' i raspredelenie potoka. Dayutsya takzhe nekotorye predvaritel'nye raschety ehffektov rezonansnoj samozashchity i temperaturnogo ehffekta Dopplera v kermetnoj sisteme. (author)

 12. Chemical Effects of Nuclear Recoil in Organic Halide Systems: A New Theoretical Treatment and Experimental Verification of the Theory; Effets Chimiques du Recul Nucleaire dans des Systemes Organiques Halogenes: Nouveau Traitement Theorique et Verification Experimentale de la Theorie; Khimicheskie vozdejstviya yadernoj otdachi v organicheskikh galoidnykh sistemakh: novoe teoreticheskoe tolkovanie i ehksperimental'noe podtverzhdenie teorii; Efectos Quimicos del Retroceso Nuclear en Sistemas de Haluros Organicos: Nuevo Tratamiento Teorico y Verificacion Experimental de la Teoria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kontis, S. S.; Sanitwongs, P.; Weston, M. [Londonderry Laboratory for Radiochemistry, University of Durham, Durham (United Kingdom)

  1965-04-15

  Methods have been developed for calculating the organic retention of radiohalogen to be expected following neutron activation of mixtures of two organic halides and the corresponding free halogen. The methods are based on the concepts of the Libby ''billiard-ball'' process of hot-atom labelling and retentions are expressed in terms of two types of parameters: (1) the fractional chance that collision of a hot radiohalogen atom with a particular molecule will lead to retention of the hot atom in that molecule; (2) the upper and lower energy limits for what is termed a hot bromine atom. It is shown how the former type of parameter may be derived from experiments with binary mixtures of an organic halide and the corresponding free halogen: the second type of parameter must be deduced from nuclear and chemical data. These methods have been tested by studies on the systems C{sub 2}H{sub 5}Br/CCl{sub 4}/Br{sub 2} and C{sub 2}H{sub 5}Br/C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}. The calculated retentions (using parameters derived from studies of the systems C{sub 2}H{sub 5}Br/Br{sub 2}, CCl{sub 4}/Br{sub 2} and C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}) are in good agreement with those found experimentally in mixtures with a bromine mole-fraction greater than about 0.1. It is therefore considered that the Libby mechanism is adequate to explain the observed organic retentions in such mixtures. As the bromine mole-fraction is reduced, below 0.1 the observed retentions become progressively higher than calculated values. This is attributed to there being additional modes of hot-atom labelling which become operative when the bromine concentration is not high enough to give adequate radical scavenging. (author) [French] Lesauteuts ont mis au point des methodes pour calculer la retention organique du radiohalogene a laquelle on peut s'attendre apres activation par les neutrons de melanges de deux halogenures organiques et de l'halogene libre correspondant. Ces methodes sont basees sur les principes du mecanisme de la 'boule de billard' pour le marquage par l'atome chaud, auquel Libby a donne son nom, et les retentions sont exprimees en fonction de deux types de parametres, savoir: 1. la probabilite que le choc entre un atome chaud de radiohalogene et une molecule donnee determine la retention de l'atome chaud dans cette molecule; 2. les limites superieure et inferieure des energies pour lesquelles un atome de brome est dit chaud. Les auteurs montrent comment le premier type de parametre peut etre derive d'experiences sur des melanges binaires d'un halogenure organique et de l'halogene libre correspondant; le second type de parametre doit etre deduit des constantes nucleaires et chimiques. Des etudes sur les systemes C{sub 2}H{sub 5}Br/CCl{sub 4}/Br{sub 2} et C{sub 2}H{sub 5}Br/C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2} ont permis de faire l'essai de ces methodes. Les valeurs de retention calculees (en Utilisant des parametres derives d'etudes des systemes C{sub 2}H{sub 5}Br/Br{sub 2}, CCl{sub 4}/Br{sub 2} et C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}) concordent avec celles qui sont determinees experimentalement dans des melanges ou la fraction molaire de brome est superieure a 0,1 environ. Par consequent, les auteurs considerent que le mecanisme Libby permet d'expliquer les retentions organiques observees dans ces melanges. Lorsque la fraction molaire de brome devient inferieure a 0,1, les retentions observees augmentent progressivement par rapport aux valeurs calculees, ce qui est sans doute du au fait que d'autres modes de marquage par l'atome chaud interviennent lorsque la concentration en brome n'est pas assez elevee pour assurer un bon 'balayage' des radicaux. (author) [Spanish] Los autores elaboraron metodos para calcular la probable retencion organica de los halogenos radiactivos despues de activar con neutrones mezclas de dos haluros organicos y el correspondiente halogeno libre; Los metodos se basan en la teoria del proceso de ' bolas de billar ' de Hbby para la marcacion con atomos calientes; la retencion se expresa en funcion de dos tipos de parametros, a saber: 1) la probabilidad relativa de que ei choque de un atomo caliente de halogeno radiactivo con una molecula determinada produzca la retencion del atomo caliente en dicha molecula; 2) los limites energeticos superior e inferior dentro de los cuales el atomo de bromo puede considerarse caliente. Los autores demuestran como el primer tipo de parametro puede deducirse experimentalmente de mezclas binarias de un haluro organico y el correspondiente halogeno libre; el segundo tipo de parametro debe deducirse a partir de datos nucleares quimicos. Dichos metodos han sido ensayados en los sistemas C{sub 2}H{sub 5}Br/CCl{sub 4}/Br{sub 2} and C{sub 2}H{sub 5}Br/C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}. Los valores calculados para las retenciones (empleando parametros derivados del estudio de los sistemas C{sub 2}H{sub 5}Br/Br{sub 2}, CCl{sub 4}/Br{sub 2} and C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2})) eoncuerdan satisfactoriamente con los dalos hallados experimentalmeme en mezclas cuya fraccion molar de bromo es superior a 0,1. De esta manera se considera que el mecanismo propuesto por Libby permite explicar las retenciones organicas observadas en dichas mezclas. Cuando la fraccion molar de bromo se va reduciendo a valores inferiores a 0,1, las retenciones observadas se hacen progresivamente mayores que los valores calculados. Este fenomeno se atribuye a la existencia de otros modos de marcacion con atomos calientes, que entran en juego cuando la concentracion de bromo no es bastante elevada para eliminar adecuadamente los radicales en virtud de mecanismos de depuracion. (author) [Russian] Byli razrabotany metody rascheta organicheskogo uderzhanija radiogalogenov, kotorye mozhno ozhidat' vsledstvie nejtronnoj aktivacii smesej dvuh organicheskih galoidov i sootvetstvujushhih svobodnyh galogenov. Jeti metody osnovany na koncepcijah processa ''bil'jardnogo shara'' Libbi po mecheniju gorjachih atomov, i uderzhanija vyrazhajutsja v vide dvuh tipov parametrov, a imenno: 1) frakcionnaja vozmozhnost' togo, chto stolknovenie gorjachego atoma radioaktivnogo galogena s kakoj-to opredelennoj molekuloj privedet k uderzhaniju gorjachego atoma v toj molekule; 2) verhnie i nizhnie predely jenergij dlja tak nazyvaemogo gorjachego atoma broma. Pokazyvaetsja, kak pervyj tip parametra mozhet byt' vyveden iz jeksperimentov s binarnymi smesjami organicheskogo galoidnogo soedinenija i sootvetstvujushhego svobodnogo galogena: vtoroj tip parametra dolzhen vyvodit'sja iz jadernyh i himicheskih dannyh. Jeti metody proverjalis' s pomoshh'ju issledovanij na sistemah C{sub 2}H{sub 5}Br/CCl{sub 4}/Br{sub 2} i C{sub 2}H{sub 5}Br/C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}. Vychislennye uderzhanija (s ispol'zovaniem parametrov, vyvedennyh iz issledovanij sistem C{sub 2}H{sub 5}Br/Br{sub 2}, CCl{sub 4}/Br{sub 2} i C{sub 6}H{sub 5}Br/Br{sub 2}) horosho soglasujutsja s uderzhanijami, najdennymi jeksperimental'no v smesjah s frakciej grammolekuly broma bol'she 0,1. Takim obrazom, polagajut, chto mehanizm Libbi javljaetsja podhodjashhim dlja ob'jasnenija nabljudaemyh organicheskih uderzhanij v takih smesjah. Esli frakcija grammolekuly broma opuskaetsja nizhe OD, nabljudaemye uderzhanija stanovjatsja v progressivnoj stepeni vyshe, chem rasschitannye velichiny. Jeto ob{sup j}asnjaetsja dopolnitel'nymi vidami mecheni* gorjachih atomov, kotorye stanovjatsja dejstvujushhimi, esli koncentracija broma ne javljaetsja dostatochno vysokoj, chtoby dat' sootvetstvujushhuju ochistku radikala. (author)

 13. The production of radioisotopes with a betatron using an internal bombarding technique; Production de radioisotopes par bombardement interne dans un betatron; Proizvodstvo radioizotopov s pomoshch'yu betatrona s ispol'zovaniem metoda vnutrennej bombardirovki; Obtencion de radioisotopos por bombardeo interno en el betatron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morinaga, H [Department of Physics, Tohoku University, Sendai (Japan)

  1962-01-15

  pueden servir para la obtencion de isotopos. Con frecuencia es conveniente emplear isotopos de periodo corto debido a su rapida desintegracion, al hecho de que emitan radiaciones de alta energia y a la facilidad con que pueden obtenerse incluso sin necesidad de poseer conocimientos especiales. (author) [Russian] Razrabotan i uspeshno ispol'zuetsya novyj metod proizvodstva radioizotopov s vysokoj udel'noj aktivnost'yu s pomoshch'yu betatrona. Podvergaemye aktivatsii materialy pomeshchayutsya vnutr' vakuumnoj kamery betatrona v kontse slepogo tsilindra, ustanovlennogo izvne; takim obrazom, proby podvergayutsya bombardirovke pri odnoj atmosfere neposredstvenno za mishen'yu tormoznogo izlucheniya, gde intensivnost' radiatsii chrezvychajno vysoka. Aktivnost' pri nasyshchenii Cu{sup 62}, vyzvannaya v nebol'shoj chastitse medi, prevyshala 1 millikyuri, i poluchaemaya naivysshaya udel'naya aktivnost' priblizitel'no v 500 raz prevyshala aktivnost', vyzvannuyu v obychnom ustrojstve. Do sikh por ehtot metod vnutrennej misheni ispol'zuetsya tol'ko dlya rabot v oblasti yadernoj spektroskopii; bylo ustanovleno vosem' novykh vidov radioaktivnykh izotopov (Co{sup 63}, Ga{sup 75}, As{sup 81}, In{sup 121}, In{sup 123}, Tm{sup 173}, Tm{sup 175} i Ac{sup 231}). Gibkost' takogo metoda bombardirovki otkryvaet novye vozmozhnosti, t.k. meditsinskij, promyshlennyj, a takzhe issledovatel'skij betatrony mogut ispol'zovat'sya dlya proizvodstva izotopov. Korotkozhivushchie izotopy, kotorye chasto yavlyayutsya bolee udobnymi pri razlichnykh vidakh primeneniya vsledstvie ikh bystrogo raspada i obychno vysokoj ehnergii radiatsii, mogut byt' bystro polucheny bez kakogo-libo dopolnitel'nogo umeniya. (author)

 14. Filosofie sportu nebo filosofické uvažování o sportu Philosophy of sport or philosophical reflection on sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Kosiewicz

  2006-02-01

  Full Text Available Hlavním úkolem prezentace je iniciovat diskusi o současném postavení, formální a meritorní situaci filosofie sportu. Zajímavé je odpovědět si na následující otázku: lze říci, že máme co do činění se skutečnou, vyspělou, kompetentní a nezávislou vědní disciplínou, nebo jde spíše o určité filosofické úvahy o sportu, které se v budoucnu stanou nezávislou filosofickou disciplínou? Jsem toho názoru, že filosofie sportu teprve zahájila proces strukturalizace, kladení a řešení mnoha problémů, vytváření různých názorových pohledů, které jsou charakteristické pro autory s různým vzděláním a s různými výzkumnými prioritami. Započala také stavbu základů a utváření metodologických nástrojů, které budou vhodné pro tento nový obor filosofie usilující o nezávislost. Hlavní břemeno výzkumných projektů a jejich realizací spočívá na bedrech filosofů v pravém slova smyslu, kteří budou zkoumat různé projevy a aspekty sportu. Filosofie sportu se snaží definovat sebe samu a rozpracovává své charakteristiky a formy výzkumu. Důležitou příležitostí je pro ni spolupráce s dalšími obory filosofie (a nejen filosofie s cílem využít již vypracované a vyzkoušené struktury umožňující filosofii sportu formulovat svůj vlastní jazyk, koherentní kód, kategorii pojmů a specifickou podrobnou metodologii sloužící pro popis a vysvětlení zdrojů, obsahů a významů, kterými se vyznačují praktické a teoretické projevy a vlastnosti sportu. Dokud však nebude tato etapa utváření nové disciplíny ukončena, budeme mít co do činění spíše s filosofickými úvahami o sportu než s filosofií sportu. The main task of my presentation is to initiate the discussion about the contemporary position, as well as the current formal and merit situation of philosophy of sport. It is interesting to answer the following question: if we can say, that, at the

 15. Prozdrowotna aktywność turystyczna w cyklu życia rodziny = Pro-health tourist activity in family life cycle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Kaiser

  2016-10-01

      Adres do korespondencji: Alicja Kaiser, dr nauk o kulturze fizycznej, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań tel. +48 600 92 99 95 e-mail: alicja_kaiser@poczta.fm         Streszczenie   Wprowadzenie. Zgodnie z rozwojową koncepcją rodziny, środowisko rodzinne przeobraża się, a każde stadium stanowi okres, w którym struktura i funkcjonowanie są jakościowo różne. Znajduje to odzwierciedlenie w realizacji przez rodzinę zdrowego stylu życia. Jedną z form zachowań zdrowotnych jest aktywność fizyczna, która zmienia się w ontogenezie i zależy od czynników biologicznych oraz aktualnej sytuacji społecznej i życiowej. Ważnym rodzajem aktywności fizycznej rodziny jest turystyka. Cel pracy. W związku z powyższym celem pracy jest analiza preferencji dotyczących aktywności turystycznej młodych osób o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej w kontekście wzmacniania potencjału zdrowia rodziny. Materiały i metody. Badania empiryczne wykonano w 2015r. w grupie 200 kobiet z I i II stadium ontogenezy rodziny. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety z autorskim kwestionariuszem. W analizie statystycznej wykorzystano test chi2 i test dokładny Fishera. Wyniki i wnioski. Badane rodziny z I i II fazy ontogenezy różnią się w zakresie częstotliwości podróży turystycznych (p<0.01, wyboru otoczenia podczas wyjazdów wakacyjnych (p<0.05 oraz preferowanego rodzaju wyżywienia (p<0.01. Podobieństwa dostrzega się natomiast w zakresie preferowanego środka transportu, odległości miejsca wypoczynku, formy bazy noclegowej oraz długości pobytu. Rodziny z małymi dziećmi częściej zwracają uwagę na zdrowotne aspekty podróżowania. Jednak w porównywanych grupach tylko 1/3 badanych zasięga opinii lekarza przed wyjazdem. Rodzina to ważny segment współczesnego rynku turystycznego. Biura podróży powinny rozszerzać swoje oferty o

 16. Charge-storage techniques for pulse-height analysis; Techniques de stockage electrostatique pour l'analyse en amplitude d'impulsion; Metod nakopleniya zaryada dlya amplitudnogo analiza impul'sov; Tecnicas de almacenamiento de cargas para analisis de amplitud de impulsos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Costrell, L; Brueckmann, R E [National Bureau of Standards, Washington, DC (United States)

  1962-04-15

  . Znachitel'naya chast' ehtoj raboty byla napravlena na sozdanie togo, chto my nazyvaem ''analizatorom nakopleniya zaryada'', osnovannogo na rabotakh, provodimykh v Natsional'nom byuro standartov. My zakonchili sozdanie analizatora nakopleniya zaryada, kotoryj ehkspluatiruetsya na sinkhrotrone Natsional'nogo byuro standartov moshchnost'yu 180 mehv pri provedenii ehksperimenta po yadernoj absorbtsii, na puti osushchestvleniya kotorogo, v inom sluchae, vstretilis' by ogromnye trudnosti. Analizator ispol'zuet vremennoe ehlektrostaticheskoe nakoplenie dlya sbora dannykh po amplitude impul'sov vo vremya mashinnykh vspyshek. Vo vremya mertvykh intervalov mezhdu vspyshkami soderzhanie vremennogo nakopleniya analiziruetsya i perevoditsya v obychnoe nakoplenie v magnitnykh serdechnikakh. Obsuzhdaetsya ispol'zovanie ehtogo metoda dlya nanosekundnykh impul'sov i predstavleny dannye, pokazyvayushchie ego osushchestvimost'. (author)

 17. Ocena jakości życia pacjentów żywionych pozajelitowo w domu = Evaluation of the quality of life of patients fed parenterally at home

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Muraczyńska

  2016-12-01

  psychologicznej. W postępowaniu klinicznym z pacjentem leczonym żywieniem pozajelitowym w domu (HPN powinno się uwzględniać rutynowo badanie jakości życia i zależnie od uzyskanej oceny, należy proponować szczegółowe poradnictwo psychologiczne oraz pomoc w radzeniu sobie z bólem fizycznym i poprawą efektywności snu, gdyż jak wskazują badania własne, te aspekty życia były przez badanych najniżej oceniane. Słowa kluczowe: jakość życia, żywienie pozajelitowe w domu.   Abstract Parenteral nutrition at home (HPN is used for people who for various reasons cannot eat in a natural way. This way of feeding has been used for over 30 years, which significantly reduces the cost of treatment, mainly reducing the costs of hospitalization and improving the quality of life of the patients [16]. The aim of this study was to evaluate the effect of parenteral nutrition on the quality of life of patients fed at home. Material and methods. The questionnaire was filled by 107 hospitalized patients or coming for a check-up to the Department of General Surgery and Clinical Nutrition in Warsaw. The study group consisted of respondents aged 19 to 78. We used a World Health Organization Quality of LifeTest-Bref questionnaire (WHOQOL-BREF, which contained 26 questions examining the four domains/areas of life: physical, psychological, social and environmental as well as two questions analysed separately, i.e .: question 1 - on the individual overall perception of quality of life, and question 2 - on the individual perception of health. The scoring system ranged on a scale from 1 to 5 with a positive direction: the higher the score, the better the quality of life. The study was approved by the Bioethics Committee of the Medical University of Warsaw. Results. The analysis let the authors draw the following conclusions: the overall quality of life of the patients fed parenterally at home was assessed at a neither good nor bad level and health status, however, at the unsatisfactory

 18. Theoretical and Experimental Aspects of Quenching Variables from Biomedical Samples in Liquid Scintillator Systems; Aspects Theoriques et Experimentaux des Parametres d'Extinction Etudies sur des Echantillons Biomedicaux dans des Systemes a Scintillateur Liquide; Teoreticheskie i ehksperimental'nye aspekty peremennykh gasheniya iz biomeditsinskikh prob v zhidkikh stsintillyatsionnykh sistemakh; Estudio Teorico y Experimental de las Variables de Extincion en el Recuento de Sustancias Biological por Centelleo Liquido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ross, H. H. [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1965-10-15

  Until recently, it has not been possible to separate the individual quenching variables in liquid scintillator systems. Although conventional methods for quench correction enable the determination of the total quenching in a particular sample, the absolute contribution of colour and fluorescence quenching cannot be determined. This information is of great importance in the design of new and more efficient scintillator systems and in the critical evaluation of older systems for possible improvements. Two independent methods have been developed recently by the author to evaluate the individual quenching variables in liquid systems. The first method shows that a general mathematical model can be used to accurately predict the degree of colour quenching in any given sample using spectrophotometric data. This treatment is analogous to one for the total light absorption of a multicomponent system and finally results in an integral equation of the type Q = {integral}{sup {lambda}{sub n{sub {lambda}{sub {sub l}}}}} (K)(A)d{lambda}, which can be easily simplified for use. This technique is capable of giving accurate information for evaluating the combined effects of colour and fluorescence quenching and gives a good deal of insight into the exact factors that cause colour quenching. However, a worker faced with large numbers of routine samples will find the experimental procedure somewhat tedious. A second study describes a new experimental technique of colour-quench correction using an ''isolated internal standard''. Using this technique, in conjunction with any of the other methods for total quench correction, the separate effects of colour and chemical quenching are easily resolved. The isolated internal standard technique is based on the absorption of light photons in a colour-quenched liquid scintillator sample. However, in contrast to the above spectrophotometric method, the light source consists of a small ampoule containing an unquenched liquid scintillator spiked with the desired isotope. The photons emitted by the standard have the same fluorescence intensity and spectral distribution as those produced in the sample itself. After construction, the isolated internal standard is immersed in a pure liquid scintillator solution and counted. A second count is made with the standard immersed in a sample that exhibits colour quenching. The ratio of these two counts is a measure of the colour quenching in the sample and is unaffected by the presence of fluorescence quenching species. Because this method is straightforward in principle and easy to use, it is ideally suited to routine investigations. The individual quenching effects of various sample systems were evaluated by both correction methods. Specially prepared solutions of dyes and samples of urine, blood, and liver tissue were studied extensively. The results show that the agreement between the two methods is excellent. Also, the quenching effects of most of the urine, blood and liver samples could be determined to {+-}3%. (author) [French] Pendant tres longtemps il a ete impossible de separer les parametres d'extinction dans les systemes a scintillation liquide. Certes, les methodes classiques de correction permettent de determiner l'extinction totale dans un echantillon donne, mais il est impossible de determiner separement l'extinction de la couleur et celle de la fluorescence. Or, ces donnees seraient precieuses pour la conception d'ensembles a scintillation nouveaux et plus perfectionnes et pour l'evaluation critique des appareils actuels en vue de leur amelioration. L'auteur a mis au point deux methodes distinctes pour evaluer separement les parametres d'extinction dans les systemes liquides. La premiere methode permet d'utiliser un modele mathematique general pour predire avec precision le degre d'extinction chromatique dans tout echantillon, en partant de donnees spectro- photometriques. Ce traitement est analogue a celui que l'on utilise pour determiner l'absorption totale de lumiere dans un systeme a plusieurs composants; il aboutit finalement a une integrale du type: Q = {integral}{sup {lambda}{sub n{sub {lambda}{sub {sub l}}}}} (K)(A)d{lambda}, qui peut etre facilement simplifiee dans ses applications. Cette methode peut fournir des renseignements precis pour evaluer les effets combines de l'extinction de la couleur et de la fluorescence, et permet d'obtenir bon nombre d'indications sur les causes de l'extinction chromatique. Toutefois, le chercheur qui a normalement un grand nombre d'echantillons a etudier trouvera cette methode experimentale assez fastidieuse. La seconde methode est une nouvelle methode experimentale de correction d'extinction chromatique a l'aide d'un 'etalon interne isole'. En conjuguant cette methode avec d'autres methodes de correction totale, on peut facilement determiner separement les effets de l'extinction chromatique et de l'extinction chimique. La methode de l'etalon interne isole est fondee sur l'absorption des photons dans un echantillon de scintilla- teur liquide a extinction chromatique. Contrairement a la methode spectrophotometrique decrite plus haut, la source lumineuse est constituee cette fois par une petite ampoule contenant un scintillateur liquide sans extinction auquel est ajoute le radioisotope voulu. Les photons emis par l'etalon ont la meme intensite de fluorescence et le meme spectre que ceux que produit l'echantillon lui-meme. L'etalon interne isole, une fois constitue, est plonge dans une solution de scintillateur liquide pur et on procede au comptage. On effectue un deuxieme comptage avec l'etalon plonge dans un echantillon qui accuse une extinction chromatique. Le rapport entre le nombre de coups ainsi trouve donne la mesure de l'extinction chromatique de l'echantillon, l'extinction de la fluorescence n'ayant aucune influence. Cette methode, fondee sur un principe tres simple et d'un emploi facile, convient parfaitement pour les etudes courantes. L'auteur a evalue les effets d'extinction de diverses series d'echantillons en appliquant successivement les deux methodes de correction exposees. Il a etudie des solutions speciales de teintures, ainsi que des echantillons d'urine, de sang et de tissu hepatique. La concordance entre les deux methodes apparait excellente. En outre, l'effet d'extinction de la plupart des echantillons d'urine, de sang et de tissu hepatique peut etre determine avec une precision de {+-}3%. (author) [Spanish] Hasta hace poco no habia sido posible aislar cada una de las variables de extincion en sistemas de centelleador liquido. Si bien los metodos clasicos de correccion permiten determinar la extincion total en una muestra determinada, es imposible establecer la contribucion absoluta de la extincion cromatica y de la extincion de fluorescencia. Pero esta informacion es de gran importancia para el diseno de nuevos sistemas de centelleador mas eficientes y para la evaluacion critica de sistemas mas antiguos con la finalidad de perfeccionarlos. El autor ha elaborado recientemente dos metodos independientes para evaluar las diferentes variables de extincion en los sistemas liquidos. En virtud del primero, se demuestra que puede utilizarse un modelo matematico general para predecir con precision el grado extincion cromatica en una muestra determinada basandose en datos espectrofotometricos. Este procedimiento es analogo al que se aplica para la absorcion total de la luz en un sistema de varios componentes y da como resultado una ecuacion integral del tipo Q = {integral}{sup {lambda}{sub n{sub {lambda}{sub {sub l}}}}} (K)(A)d{lambda}, que puede simplificarse facilmente para su aplicacion practica. Esta tecnica permite obtener datos precisos para evaluar los efectos combinados de la extincion cromatica de fluorescencia, y proporciona amplios conocimientos sobre los factores que determinan la extincion cromatica. Sin embargo, un investigador que corrientemente haya de examinar grandes cantidades de muestras encontrara un tanto tedioso este procedimiento. El autor describe asimismo una nueva tecnica experimental de correccion por extincion cromatica utilizando un 'patron interno aislado'. Aplicando esta tecnica, junto con cualquiera de los otros metodos de correccion de la extincion total, se determinan sin dificultad los efectos separados de la extincion cromatica y de la extincion quimica. La tecnica de empleo del patron interno aislado se basa en la absorcion de fotones en una muestra de centelleador liquido con extincion cromatica. Sin embargo, a diferencia del metodo espectrofotometrico antes citado, la fuente de luz consiste en una pequena ampolla que contiene un centelleador liquido sin extintor adicionado del isotopo deseado. Los fotones emitidos por el patron tienen la misma intensidad de fluorescencia y distribucion espectral que los producidos en la muestra. Una vez preparado, el patron se sumerge en una solucion de centelleador liquido puro y se recuenta. Se procede a un segundo recuento con el patron sumergido en una muestra con extincion cromatica. La razon de estos dos recuentos constituye una medida de la extincion cromatica en la muestra y no es afectada por la presencia de especies extintoras de la fluorescencia. Este metodo, por la sencillez de sus principios y su facilidad de aplicacion, se presta muy bien para las investigaciones corrientes. Se han evaluado, utilizando ambos metodos de correccion, los efectos individuales de extincion en varios tipos de muestras. Se han estudiado detalladamente soluciones especiales de colorantes y muestras de orina, sangre y tejido hepatico. Los resultados indican que la concordancia entre los dos metodos es excelente. Asimismo, los efectos de extincion de la mayor parte de las muestras de orina, sangre y tejido hepatico se han determinado con una precision de {+-}3%. (author) [Russian] Do nedavnego vremeni ne predstavljalos' vozmozhnym opoznavat' individual'nye peremennye gashenija v zhidkih scintilljacionnyh sistemah. Hotja obychnye metody popravki na gashenie dajut vozmozhnost' opredeljat' obshhuju velichinu gashenija v dannoj probe, ne predstavljaetsja vozmozhnym opredeljat' absoljutnuju dolju uchastija v gashenii okraski i fluorescencii. Jeti svedenija predstavljajut bol'shoe znachenie dlja konstrukcii novyh i bolee jeffektivnyh scintilljacionnyh sistem, a takzhe dlja kriticheskoj ocenki bolee staryh sistem s cel'ju vnesenija vozmozhnyh uluchshenij. Nedavno avtoru doklada udalos' vyrabotat' dva nezavisimyh metoda dlja opredelenija, otdel'nyh vyzyvajushhih gashenie peremennyh v zhidkih sistemah. Pervyj metod pokazyvaet, chto na osnovanii spektrofotometricheskih dannyh predstavljaetsja vozmozhnym ispol'zovat' obshhuju matematicheskuju model' dlja tochnogo predskazanija stepeni obescvechivanija v ljuboj probe. Jetot podhod analogichen metodu opredelenija obshhego pogloshhenija sveta v mnogokomponentnoj sisteme, i on privodit v konechnom schete k integral'nomu uravneniju tipa: Q = {integral}{sup {lambda}{sub n{sub {lambda}{sub {sub l}}}}} (K)(A)d{lambda}, kotoroe dlja prakticheskih nadobnostej mozhno legko uprostit'. Jetot metod mozhet davat' tochnye svedenija dlja ocenki kombinirovannogo vozdejstvija gashenija okraski i fluorescencii i vmeste s tem sposobstvovat' luchshemu ponimaniju faktorov, vyzyvajushhih obescvechivanie. Odnako pri neobhodimosti analizirovat' povsednevno bol'shoe kolichestvo prob jeksperimental'naja procedura stanovitsja dovol'no trudoemkoj. Vtoroj metod - novyj jeksperimental'nyj metod vnesenija popravki na gashenie okraski putem ispol'zovanija {sup i}zolirovannogo vnutrennego standarta{sup .} Primenjaja jetot metod s ljubymi drugimi metodami opredelenija obshhej popravki na gashenie, mozhno legko otdelit' vozdejstvie gashenija okraski ot himicheskogo gashenija. Metod izolirovannogo vnutrennego standarta osnovan na pogloshhenii svetovyh fotonov v probe zhidkogo scintilljatora s gashenoj okraskoj. Odnako v protivopolozhnost' opisannomu vyshe spektrofotometricheskomu metodu istochnik sveta sostoit iz nebol'shoj ampuly, soderzhashhej negashenuju scintilljacionnuju zhidkost' s dobavkoj zhelatel'nogo radioizotopa. Fotony, izluchaemye jetim standartom, obladajut takoj zhe intensivnost'ju fluorescencii i imejut takoe zhe spektral'noe raspredelenie, kak fotony, poluchaemye v samoj probe. Posle izgotovlenija izolirovannyj vnutrennij standart pogruzhajut v chistyj zhidkij scintilljacionnyj rastvor i podvergajut schetu. Vtoroj schet proizvodjat so standartom, pogruzhennym v probu, kotoraja projavljaet obescvechivanie. Otnoshenie odnogo scheta k drugomu javljaetsja meroj gashenija okraski v probe i ne zavisit ot veshhestv, vyzyvajushhih gashenie fluorescencii. Blagodarja prostote i praktichnosti jetot metod goditsja dlja povsednevnyh issledovanij. Oba metoda vnesenija popravok ispol'zovali dlja opredelenija gasjashhego vozdejstvija v sistemah razlichnyh prob. Shiroko izuchali osobo izgotovlennye rastvory krasok i proby mochi, krovi i tkani pecheni. Rezul'taty ukazyvajut na velikolepnoe sovpadenie pokazanij oboih metodov. Gasjashhee vozdejstvie bol'shej chasti prob mochi, krovi i pecheni mozhno opredelit' s tochnost'ju do {+-}3%. (author)

 19. High-voltage-powered transistorized preamplifier; Pre-amplificateur transistorise avec alimentation haute tension; Vysokovol'tnyj ehnergeticheskij predvaritel'nyj usilitel' na tranzistorakh; Preamplificador transistorizado alimentado con alta tension

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilson, Jr, W E; Wakefield, A W [University of Washington, Seattle, WA (United States)

  1962-04-15

  transistorizado unico en su genero utilizado con gran exito en la Universidad de Washington. El circuito en cuestion tiene la particularidad de que el transistor esta alimentado con la alta tension suministrada al detector de radiaciones. Con los dos transistores de union PNP empleados en el preamplificador se obtiene una ganancia de tension unidad en un intervalo dinamico de 1 mV a 5 V. La tension de trabajo del transistor con carga en el emisor se estabiliza mediante un pequeno diodo Zener. El consumo de corriente de detector de centelleo distante que utiliza el circuito esta comprendido entre 0,35 y 0.65 mA cuando la alta tension suministrada varia entre 800 y 1500 V. El dispositivo alimenta 500 pies de cable coaxial de 52 {Omega} con una perdida de un 25% en la amplitud del impulso. Se ha utilizado con excelentes resultados, con detectores de centelleo alejados y detectores neutronicos de BF{sub 3}. (author) [Russian] Odnoj iz problem, chasto vstrechayushchikhsya v oblasti yadernoj ehlektroniki, yavlyaetsya problema svyazi signala, idushchego s impul'nogo detektora izluchenij vysokogo soprotivleniya, s liniej peredachi nizkogo soprotivleniya. Inymi slovami detektory izluchenij i svyazannoe s nimi schetnoe oborudovanie chasto razdelyayutsya znachitel'nym rasstoyaniem, poehtomu sleduet predusmatrivat' nadezhnye sredstva peredachi signala iz detektora v schetnuyu sistemu. Prakticheski dlya linii peredachi ispol'zuetsya koaksial'nyj kabel' s nizkim soprotivleniem, a dlya polucheniya trebuemoj soglasovannosti impedansov ispol'zuetsya skhema s katodnym vykhodom ili skhema s ehmitternym vykhodom. V dannom doklade daetsya opisanie unikal'noj skhemy s ehmitternym vykhodom, kotoraya uspeshno primenyalas' v Vashingtonskom universitete. Skhema ehmitternogo vykhoda yavlyaetsya unikal'noj v tom smysle, chto istochnikom ehnergii tranzistornoj skhemy sluzhit vysokoe napryazhenie, podavaemoe detektoru izlucheniya. Primenenie v predvaritel'nom usilitele dvukh splavlennykh tranzistorov s

 20. Radiation-Induced Polymerization of Aldehydes and Ketones; Polymerisation radiochimique des aldehydes et des cetones; Radiatsionnaya polimerizatsiya al'degidov i ketonov; Polimerizacion radioinducida de aldehidos y cetonas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hayashi, K.; Yamaoka, H.; Fujiwara, K.; Sakamoto, M.; Mori, S.; Natori, T.; Yoshida, H.; Okamura, S. [Japanese Association for Radiation Research on Polymers, Neyagawa Osaka (Japan); Kyoto University, Kyoto (Japan)

  1963-11-15

  polimerizatsiyu, keton mozhno prevratit' v polimer poliehfirnogo tipa; esli polimerizatsiya proizvoditsya v tverdom sostoyanii, to poluchaetsya, krome togo, poliketon. Sopolimer ketona s formal'degidom neskol'ko bolee ustojchiv. Dimetilketon mozhno legko polimerizovat' v poliatsetal' kak v zhidkom, tak i v tverdom sostoyanii. Vse ehti tipy polimerizatsii predstavlyayut soboj raznovidnosti vyzyvaemykh oblucheniem reaktsij, kinetika kotorykh predstavlyaet interes. Otdel'nye aspekty ehtoj dannoj problemy rassmatrivayutsya v ehtoj rabote. (author)

 1. Sõdadevaheline vene emigratsioon suures ilmas ja väikeses Eesti / Interwar Russian Emigration in the Larger World and "Little Estonia"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irina Belobrovtseva

  2015-06-01

  Full Text Available Teesid: Oktoobrirevolutsiooni järgne vene emigratsioon, mida teaduskirjanduses traditsiooniliselt nimeta takse esimeseks laineks, valgus mööda ilma laiali ning oli seninägematult arvukas, haarates kaasa miljoneid endise Tsaari-Venemaa elanikke. Sellele nähtusele on pühendatud tuhandeid humanitaartea duslikke, sotsioloogilisi, politoloogilisi jm uurimusi, mis kajastavad vene eksiilkultuuri eri tahke. Vene emigratsioon puudutas ka Eestit ning enamik käsitletud ilmingutest olid otseselt seotud siinse vene kogukonnaga, ent kohati väga erineva tähendusega. Käesoleva artikli eesmärk on lühidalt kirjeldada vene emigratsiooni sotsiaalset ja demograafilist struktuuri, selle keskusi, emigrantide rolli oma ja võõra kultuuri säilitamisel, põlvkondadevahelist aspekti, eelkõige kirjanduselus, ning haridusküsimusi. Lähemalt on käsitletud vene emigrantide rolli Eesti kultuuris muu maailma taustal.    SU M M A R Y   After the October Revolution a mass of emigrants, all citizens of the former Tsarist Russia dispersed in the world. In the scholarly literature this dispersal of upwards of a million people has come to be referred to as the first wave of Russian emigration. Thousands of scholarly articles from the humanities, sociology, political science and other disciplines have been devoted to various aspects of Russian exile culture: descriptions of exile cultural centres (including Paris, Berlin, Constantinople, Brazil, and the USA; various cultural phenomena (literature, film, theatre, fashion, journalism, art, etc.. As was true of the large part of Europe, the Russian emigration impacted Estonia, as it did across the rest of Europe; however, the fate of the Russian community in Estonia had strikingly original features. Some of these derived principally from Estonia’s position as a border state, as well as from the fact that even in the days of the Russian Empire, over 40000 Russians resided in Estonia. Theoretically, this should have

 2. Comparison of the Economic Aspects of the Treatment and Storage of Fission Products from Installations Processing Irradiated Natural Uranium; Aspects Economiques Compares du Traitement et du Stockage des Produits de Fission Issus des Usines de Traitement de l'Uranium Naturel Irradie; Sravnitel'nye ehkonomicheskie aspekty obrabotki i khraneniya produktov deleniya, poluchaemykh na zavodakh po pererabotke obluchennogo prirodnogo urana; Aspectos Economicos Comparados del Tratamiento y del Almacenamiento de los Productos de Fision que Salen de las Plantas de Tratamiento de Uranio Natural Irradiado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thiriet, L.; Lesur, P.; Giraud, R. [Commissariat a l' Energie Atomique, Paris (France); Wanlin, J. [Societe Saint-Gobain Techniques Nouvelles, Paris (France)

  1966-02-15

  The paper summarizes the main policies adopted for the management of fission product effluents and briefly describes the essential technical features of the stainless steel storage installations (in acid medium) used in France, giving a breakdown of the costs involved. The dependence of these costs on the activity of the solutions stored and on their heat release is shown. The second part of the paper discusses the cost of storage in terms of feasible tank size. The optimum size for such tanks and the rate at which they are placed in service are determined in relation to the characteristics of the fission products to be stored and to the respective capacities of the installations for processing irradiated natural uranium. It is shown that although storage costs depend on the assumptions made regarding the useful life of installations, rates of interest and operating costs, optimum policy decisions (as to size and rate of entry into service) are independent of these assumptions, being determined solely by the variation in the cost of tanks, according to size. These are the factors which enter into the optimized cost of storing these effluents indefinitely. In the third part, this method of indefinite storage is compared with other possibilities of fission product management, e.g. vitrification and separation of Cs and Sr. The paper discusses the economics of the various methods and summarizes some possible long-term solutions. (author) [French] Apres avoir rappele les principales politiques de gestion le plus souvent envisagees pour les produits de fission, le memoire decrit sommairement les caracteristiques techniques essentielles des installations de stockage en acier inoxydable (en milieu acide) utilisees en France et la structure des couts de ces installations. U montre la sensibilite de ces couts a l'activite des solutions stockees et a leur degagement de chaleur. Dans une deuxieme partie, les auteurs examinent leur cout de stockage, selon la taille des reservoirs pouvant etre construits, et on determine la taille et la cadence optimales de leur mise en service, compte tenu des caracteristiques des produits de fission a stocker et pour diverses capacites de l'usine de traitement de l'uranium naturel irradie. Ils montrent que, si le cout de stockage depend des hypotheses faites sur la duree de vie des installations, le taux d'interet, les frais d'exploitation, le choix de la politique optimale par contre (tailles et cadences de mise en service) est independant de ces hypotheses et n'est lie qu'a la loi de variation du cout des reservoirs selon leur taille. On obtient ainsi le cout optimise de stockage indefini de ces effluents. Dans une troisieme partie, les auteurs comparent a cette solution du stockage indefini d'autres politiques possibles de gestion des produits de fission: vitrification et separation du Cs et du Sr. Ils situent economiquement ces diverses alternatives et esquissent des solutions possibles a long terme. (author) [Spanish] Despues de recordar las principales practicas administrativas que suelen aplicarse a los productos de fision, los autores exponen sucintamente las caracteristicas tecnicas esenciales de las instalaciones de almacenamiento en acero inoxidable (en medio acido) utilizadas en Francia y analizan la estructura de sus costos. Muestran hasta que punto esos costos dependen de la radiactividad de las soluciones almacenadas y del calor que desprenden. En la segunda parte de la memoria se examina el costo del almacenamiento segun las dimensiones de los depositos que pueden construirse, se determinan las dimensiones optimas de estos depositos y se indica el ritmo mas conveniente para su puesta en servicio teniendo en cuenta las caracteristicas de los productos de fision que es preciso almacenar y las diversas capacidades de las plantas de tratamiento de uranio natural irradiado. Se demuestra que si bien el costo del almacenamiento depende de algunas hipotesis (duracion de la vida util de las instalaciones, tipo de interes y gastos de explotacion) la eleccion de la politica Optima (dimensiones y ritmo de la puesta en servicio) es en cambio independiente de estas hipotesis y esta unicamente ligada a la ley de variacion del costo de los depositos en funcion de sus dimensiones. Se obtiene, asi, el costo optimizado del almacenamiento de los efluentes por tiempo indefinido. En la tercera parte se compara la solucion del almacenamiento indefinido con otras posibilidades: vitrificacion y separacion del Cs y del Sr. Los autores analizan esas posibilidades desde el punto de vista economico e indican algunas soluciones a largo plazo. (author) [Russian] Posle upominanija osnovnyh metodov obrashhenija s produktami delenija v zhidkom vide, daetsja kratkoe opisanie osnovnyh tehnicheskih harakteristik primenjaemyh vo Francii ustanovok dlja hranenija iz nerzhavejushhej stali (v kisloj srede) i struktury stoimosti jetih ustanovok. Pokazyvaetsja, kak jeta sistema zavisit ot aktivnosti nahodjashhihsja na hranenii rastvorov i ot vydelenija imi tepla. Vo vtoroj chasti issleduetsja stoimost' ih hranenija v zavisimosti ot razmerov rezervuarov, kotorye mogut byt' postroeny, i opredeljajutsja razmery i maksimal'nye predely ih ispol'zovanija s uchetom harakteristik podlezhashhih hraneniju produktov delenija i razlichnyh vozmozhnostej zavoda po pererabotke obluchennogo prirodnogo urana. Pokazyvaetsja, chto esli stoimost' hranenija predpolozhitel'no zavisit ot sroka sluzhby ustanovok, procenta na kapital i jekspluatacionnyh rashodov, to vybor optimal'nogo metoda nezavisim ot jetogo i svjazan lish' s zakonom izmenenija stoimosti jetih rezervuarov s uchetom ih razmerov. Takim putem poluchajut optimizirovannuju stoimost' beskonechnogo hranenija zhidkih produktov. V tret'ej chasti s jetim resheniem beskonechnogo hranenija sravnivajutsja drugie vozmozhnye mery obrashhenija s produktami delenija: osteklovyvanie i vydelenie cezija i stroncija. Obsuzhdaetsja jekonomika razlichnyh metodov hranenija i namechajutsja vozmozhnye reshenija problemy na dlitel'nyj srok. (author)

 3. A Survey of the Fuel Cycles Operated in the United Kingdom; Etude d'ensemble sur les cycles de combustible au Royaume-Uni; Obzor toplivnykh tsiklov, ispol'zuemykh v soedinennom korolevstve; Estudio de los ciclos de combustible utilizados en el Reino Unido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Allday, C. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Risley, Warrington, Lancs (United Kingdom)

  1963-10-15

  enriquecido tambien se puede utilizar como combustible oxido de uranio natural enriquecido con plutonio. En la memoria se resume la experiencia adquirida en la produccion de combustible de oxido para el AGR y en la explotacion del reactor y los planes para la regeneracion del combustible. Se examina la posibilidad de utilizar combustible de plutonio y se analizan las consecuencias que tendria su adopcion sobre los costos y el ciclo del combustible. Por ultimo, se destaca la importancia de los reactores Magnox y AGR en el programa energetico del Reino Unido. (author) [Russian] a ) Prirodnyj uran/topdivnyj tsikl ''Magnoks''. Soedinennoe Kor olevstvo izb ralo reaktor na prirodnom urane s grafitovym zam edli tel em i gazovy m okhlazhdeniem v kachestve osnovy programmy po yadernoj ehnergii. Ono ehkspluatirovalo ehti reaktory v Kolder-Kholle i Chepelkrosse v techenie semi det; reaktory v Berkli i Braduehlle v nastoyashchee vremya nakhodyatsya v stadii ehkspluatatsii, a reaktory v semi drugikh mestakh v stadii stroitel'stva ili planirovaniya. Toplivo dlya ehtikh reaktorov proizvoditsya na zavode v Springfilde i zatem perevozitsya dlya zagruzki k mestopolozheniyu reaktora. Posle oblucheniya i razgruzki toplivo transportiruetsya na zavod v Uindskejl dlya otdeleniya urana i plutoniya ot produktov deleniya. Daetsya opisanie opyta CK v oblasti konstruktsii i proizvodstva toplivnykh ehlementov, ehkspluatatsii reaktora, transportirovki obluchennogo topliva i posleduyushchej obrabotki topliva. Upominaetsya o povedenii topliva v reaktore i ob al'ternativnykh programmakh zagruzki l razgruzki toplivnykh ehlementov; ehta tema razrabatyvaetsya v drugikh trudakh. b) Reaktory, ispol'zuyushchie obogashchennoe toplivo. Soedinennoe Korolevstvo razrabatyvaet usovershenstvovannyj reaktors gazovym okhlazhdeniem AGE, prototip kotorogo voshel v stroj v 1963 godu. Toplivo proizvoditsya iz obogashchennoj okisi urana, zaklyuchennoj v obolochku iz nerzhaveyushchej stali, i Sudet pererabatyvat'sya posredstvom

 4. Design and construction of a fast critical facility; Etude et construction d'un ensemble critique a neutrons rapides; Proektirovanie i sooruzhenie kriticheskoj sborki na bystrykh nejtronakh; Proyecto u construccion de un conjunto critico de neutrones rapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kato, W Y; Dates, L R [Argonne National Laboratory, Argonne, IL (United States)

  1962-03-15

  estudiar las propiedades fisicas de los grandes reactores, altamente diluidos, de com- bustible metalico o ceramico, desprovistos de moderador o parcialmente moderados, con cuerpos de hasta 1500 l de volumen. Los autores describen detalladamente el ZPR-VI y analizan los criterios seguidos en el diseno de sus diversos componentes desde el punto de vista de la fisica de reactores. Asimismo, formulan algunas observaciones acerca de los procedimientos de explotacion y manejo del reactor, los peligros que se pueden presentar durante su funcionamiento, las tecnicas experimentales que conviene emplear y los costos de construccion. (author) [Russian] V programme razrabotki ehnergeticheskikh reaktorov na bystrykh nejtronakh kriticheskaya sborka yavlyaetsya ves'ma poleznym sredstvom dlya kontrolirovani ya vychislitel'nykh metodov, proverki sbornikov sechenij nejtronov i polucheniya vsekh parametrov reaktornoj fiziki, neobkhodimykh dlya proektirovaniya yadernoj ehnergeticheskoj sistemy. 'Poskol'ku ona yavlyaetsya prezhde vsego fizicheskoj sistemoj, proektirovanie kriticheskoj sborki stavit samo po sebe ryad trudnykh problem, ne vstrechayushchikhsya pri proektirovanii ehnergeticheskogo reaktora. Krome obychnykh voprosov, svyazannykh s mestoraspolozheniem , obolochkoj reaktora, raschetom aktivnoj zony i kontrol'no-izmeritel'nym i priborami, voznikayut takie problemy, kak dostizhenie vysokoj stepeni gibkosti, sovmestimoj s bezopasnost'yu, opredelenie razmerov i tipa ustanovki, udovletvoryayushchi kh trebovaniyam ehksperimental'noj fiziki, opredelenie chisla i razmeshcheniya reguliruyushchikh i avarijnykh sterzhnej, svodyashchikh k minimumu posledstviya vozmushchenij, i spetsifikatsiya vosproizvodimost i reguliruyushchikh sterzhnej i drugikh podvizhnykh komponentov s tem, chtoby obespechit' toch- nost', neobkhodimuyu pri izmereniyakh reaktivnosti. EHto lish' nekotorye iz problem, kotorye obsuzhdayutsya v nastoyashchem doklade, osnovannom na poslednem ehksperimente v Argonnskoj natsional

 5. Analyser for fast single events; Analyseur d'evenements rapides simples; Analizator bystrykh odnokratnykh yavlenij; Analizador de sucesos rapidos no recurrentes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sedlmeyer, J W; Patten, R B; Fussell, L Jr [Edgerton, Germeshausen And Grier, Inc., Las Vegas, NV (United States)

  1962-04-15

  otrezki dostigaetsya pri pomoshchi vremennogo selektornogo impul'sa i intervala vremeni mezhdu otborom obraztsov, prichem i tot i drugoj mogut regulirovat'sya nezavisimo drug ot druga, nachinaya priblizitel'no s 4 nanosekund. Intervaly vremeni mogut zadavat'sya v nelinejnom poryadke, a razbros mezhdu nimi ne prevyshaet 0,5 nanosekund. Do nastoyashchego vremeni skorost' otvetnoj reaktsii ogranichivaetsya kharakteristikami dioda. Kazhdoe otobrannoe napryazhenie rasshiryaetsya v konture, kotoryj sokhranyaet amplitudu ehtogo napryazheniya. Udalos' osushchestvit' rasshirenie po vremeni v 10{sup 8} raz s sokhraneniem khoroshej ustojchivosti. Tochki pokazanij mogut soobshchat'sya i peredavat'sya po otkrytomu provodu v nizkochastotnoe registriruyushchee ustrojstvo, oni mogut byt' prevrashcheny v tsifrovye dannye dlya bystroj ikh obrabotki s pomoshch'yu obychnogo oborudovaniya; krome togo, ili vmesto ehtogo, oni mogut byt' dany vizual'no. Analizator imeet preimushchestva po sravneniyu s vysokoskorostnoj ostsiloskopiej, kogda trebuetsya provodit' individual'nyj analiz bol'shogo chisla odnokratnykh perekhodyashchikh signalov; ehto trebuetsya pri izuchenii kolebanij otvetnykh reaktsij sistem ili pri proizvodstvennykh ispytaniyakh komponentov. Analizator imeet preimushchestva, kogda analiz dannykh dolzhen proizvodit'sya neposredstvenno za poyavleniem signala; otpadaet neobkhodimost' proyavlyat' plenki ili prochityvat' ikh. Analizator udoben takzhe v tekh sluchayakh, kogda schetno-analiziruyushchij tsentr raspolozhen daleko ot mesta poyavleniya signala. EHtot metod shiroko primenyaetsya v oblasti yadernoj ehnergii. Metod pul'siruyushchikh nejtronov mozhet byt' primenen dlya bystrogo izucheniya kolebanij rezhima reaktorov i podkriticheskikh sborok. Mogut byt' opredeleny parametry nakopleniya i raspada detektorov i odnovremenno provodit'sya analiz statisticheskikh dannykh i kolebanij. Mozhet izmeryat'sya forma impul'sov radiatsionnykh voln, proizvodimykh yadernymi uskoritelyami. S

 6. Recent Developments in the Chemical Thermodynamics of the Uranium Chalcogenides; Progres Accomplis Recemment dans la Thermodynamique Chimique des Chalcogenures d'Uranium; Poslednie dostizheniya v khimicheskoj termodinamike khal'kogenidov Urana; Recientes Progresos en la Termodinamica Quimica de los Calcogenidos de Uranio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Westrum, Jr., E. F. [University of Michigan, Ann Arbor, MI (United States)

  1966-02-15

  estado ferromagnetico y contrastan con la anomalia antiferro- magnetica hallada en el mononitruro isoestructural a 52 Degree-Sign K. Los nuevos datos termodinamicos concuerdan satisfactoriamente con los obtenidos mediante el procedimiento de evaluacion de entropia de Gronvold y Westrum. (author) [Russian] Rasprostranenie kriotermicheskih dannyh no U{sub 4}O{sub 9} na bolee vysokie temperatury pokazalo termofizicheskie aspekty (predpolagaemogo) postepennogo strukturnogo prevrashhenija tipa-A. pri temperature 348 Degree-Sign K s sootvetstvujushhim prirashheniem jentropii v razmere 1,84 kalorij/gramm-mol' OK, svjazannogo so smeshheniem vnedrennyh atomov kisloroda. Izmerenija kak teploemkosti, tak i magnitnoj vospriimchivosti na spechennoj dvuokisi urana Mol- linkrodta podtverdili, chto antiferromagnitnyj-paramagnitnyj perehod proishodit pri 30,4 Degree-Sign K so skachkom teploemkosti v 400 kalorij/gramm-mol' Degree-Sign K, a ne pri 28,7 Degree-Sign K s povysheniem teploemkosti na devjat' kalorij/gramm-mol' Degree-Sign K, kak soobshhalos' v literature. Jeto pozvoljaet teper' ob{sup j}asnit' termicheskuju anomaliju, obnaruzhennuju v {beta} -U{sub 3}O{sub 7}. Kriogennye teploemkosti, poluchennye na harakternyh obrazcah {alpha}-, {beta}-, i {gamma} utriokisi urana, podgotovlennyh doktorom E.G.P.Kordfunke iz Niderlandskogo reaktornogo centra, kombinirujutsja s teploemkostjami pri bolee vysokoj temperature, jental'pijami obrazovanija i drugimi termodinamicheskimi dannymi dlja poluchenija dannyh ob otnositel'noj stabil'nosti jetih vazhnyh jadernyh materialov. Obnaruzheno, chto kak monoselenid urana, tak i diselenid urana imejut anomalii tipa ljambda, svjazannye s magnitnym razuporjadocheniem. V diselenide urana jeto proishodit pri 13,1 Degree-Sign K s prirashheniem jentropii v 0,16 kalorij/gramm-mol' Degree-Sign K. Prirashhenie jentropii v monoselenide pri anomalii pri 160 Degree-Sign K sostavljaet velichinu 1,0 kalorij/gramm- mol' Degree-Sign K, chto mozhno sravnit' s velichinoj

 7. Tehničko-taktički aspekti konfigurisanja kabinskog prostora flote višenamenskih borbenih aviona / Technical and tactical aspects of the cockpit configuration of the multirole combat aircraft / Тактико-технические требования конфигурирования кабины многоцелевого боевого самолета

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slaviša I. Vlačić

  2015-01-01

  Full Text Available Višenamenski borbeni avioni predstavljaju dominantnu kategoriju borbenih aviona. Mogu da izvršavaju različite vrste namenskih zadataka, a primarni su lovački, bombarderski i izviđački zadaci. U izvršavanju određenih vrsta zadataka evidentno je povećano opterećenje posade višenamenskih borbenih aviona, što nameće primenu aviona dvosede konfiguracije umesto uobičajene jednosede konfiguracije kabinskih prostora. Obe konfiguracije kabinskog prostora imaju određene prednosti i nedostatke, zbog čega je u koncipiranju nacionalne flote višenamenskih borbenih aviona potrebno pažljivo razmotriti određene tehničke i taktičke aspekte konfigurisanja kabinskog prostora. Neki od najbitnijih aspekata prikazani su i objašnjeni u ovom članku. / Multirole combat aircraft represent a dominant category of combat planes. They can perform many different assigned taskssuch as those of primary fighters, bombers and reconnaissance aircraft. In the execution of some tasks, it is evident that the crew of multirole combat aircraft is overloaded.This fact imposes the use of the two-seat cockpit configuration instead of the most common single seat cockpit configuration. Both configurations have their advantages and disadvantages, which requires a careful consideration of some technical and tactical aspects in the cockpit configuration of the multirole combat aircraft fleet. Some of the most important aspects are considered in this paper. / Многоцелевые истребители относятся к доминирующей категории боевых самолетов. Они предназначены для исполнения различных задач, в первую очередь имеются в виду: истребитель-перехватчик, истребитель--бомбордировщик и истребитель-разведчик. При исполнении определенных видов задач увеличивается нагрузка экипажа многоцелевых истребителей, что соответственно требует замену одноместных кабин на двухместные. Учитывая тот факт, что оба вида кабин обладают как преимуществами, так и недостатками, при формировании национального флота Военно-воздушных сил, необходимо подробно изучить тактико-технические характиристики архитектуры кабинного приборного оборудования многоцелевых истребителей. Основные тактико-технические характеристики представлены и описаны в данной статье.

 8. Shippingport Atomic Power Station Operating Experience, Developments and Future Plans; La centrale nucleaire de Shippingport, experience de son fonctionnement et plans pour l'avenir; Shippingportskaya atomnaya ehlektrostantsij, opyt ehkspluatatsii, usovershenstvovaniya i plany na budushchee; Central nucleoelectrica de Shippingport; experiencia adquirida con su explotacton y programa de desarrollo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feinroth, H. [Division of Reactor Development, United States Atomic Energy Commission, Washington, DC (United States); Oldham, G. M. [Shippingport Atomic Power Station, Duquesne Light Company, Pittsburgh, PA (United States); Stiefel, J. T. [Bettis Atomic Power.Labora Tory, Westinghouse Electric Corporation, Pittsburgh, PA (United States)

  1963-10-15

  elevada densidad de potencia, el denominado cuerpo No. 2. Con una potencia nominal bruta de 150 MW(e) y una duracion equivalente a 10 000 h de funcionamiento a plena potencia, el cuerpo No. 2 dara una produccion de energia 5,5 mayor que la del cuerpo No. 1 y su potencia especifica sera el doble de la de este ultimo. Se describen las caracteristicas de diseflo del cuerpo No. 2 y se resumen los principales adelantos en materia de fisica de reactores, metalurgia, transmision de calor, circulacion de fluidos, y elaboracion de elementos combustibles. Por ultimo, se describen los planes para la descontaminacion de la central nuclear y para introducir en la misma las modificaciones exigidas por la instalacion del cuerpo No. 2, de mayor potencia. (author) [Russian] Daetsya otsenka pyati godam ehkspluatatsii i ispytanie Shippingportskoj ehlektrostantsii, a takzhe rassmatrivayutsya poslednie tekhnicheskie usovershenstvovaniya i programma na budushchee. Ehta programma napravlena na usovershenstvovanie osnovnoj tekhnologii reaktorov na obychnoj vode s tem; chtoby sozdat' osnovu dlya umen'sheniya v budushchem stoimosti yadernoj ehlektroehnergii. Shippingportskaya reaktornaya ustanovka, ehkspluatirovavshayasya pyat' let, priznana godnoj dlya legkogo podklyucheniya k sisteme ehnergosnabzheniya v kachestve ustanovki dlya bazovoj ili pikovoj nagruzok. Rabota komponentov ustanovki byla nadezhnoj. Ne voznikalo problem, svyazannykh s zagryazneniem ili udaleniem otkhodov. Dostup k komponentam pervichnoj sistemy okhlazhdeniya dlya ikh obsluzhivaniya 'byl khoroshim, chto pokazyvaet tselostnost' toplivnykh ehlementov. Kazhdaya iz trekh operatsij po zamene topliva v reaktore s momenta ego puska trebovala vse men'she i men'she vremeni. Nedavno byla ustanovlena tret'ya zapal'naya sborka, na chto potrebovalos' 32 rabochikh dnya, t.e. okolo odnoj chetverti vremeni, potrachennogo na pervuyu zamenu topliva. Opisany ofitsial'nye trebovaniya v otnoshenii podgotovki personala, pis

 9. Renal Scintiscanning with Hg{sup 209}-Neohydrin in Urologic Diseases; Scintigraphy du Rein dans les Maladies des Voies Urin Aires au Moyen de Neohydrine Marquee avec {sup 203}Hg; Stsintillyatsionnoe skennirovanie pochek s pomoshch'yu neogidrina,mechennogo Rtut'yu-203, pri urologicheskikh zabolevaniyakh; Exploracion Centelleografica del Rinon con Neohydrina - {sup 203}hg en las Afecciones Urologicas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bollini, V.; Tori, G. [Radiology Institute of the University of Bologna (Italy)

  1964-10-15

  determinar una disminucion de la funcion renal y a diferenciar los casos unilaterales de los bilaterales. Asi, la centelleografia del rinon constituye al parecer una tecnica clinica de gran utilidad, especialmente si se combina con el examen radiologico por medios tradicionales (urogtafia, pielografia ascendente, retroneumoperitoneo, tomografia, aorto- grafia, etc.). (author) [Russian] Dlja scintilljacionnogo skenirovanija pochek ispol'zovalsja neogidrin, mechennyj rtut'ju-203. Byl primenen jaderncj Chikagskij izotopnyj skenner tipa 1700 s kristallom 5 h 5 sm i kollimator ''Hanikoum'' s fokusnym rasstojaniem 7 sm. Obychno scintigrammy registrirujutsja odnovremenno na bumage i na fotoplenke. Neogidrin, mechennyj rtut'ju-203, primenjaetsja obychno v dozah 120 - 160 mkkjuri (okolo 2 mkkjuri/kg). Skennirovanie nachinajut spustja 2 chasa posle in{sup e}kcii i prodolzhajut 40 - 50 minut. Selektivnoe skoplenie mechenogo neogidrina v korkovom sloe pochek daet vozmozhnost' poluchit' graficheskoe izobrazhenie obeih pochek i opredelit' ih polozhenie, orientaciju i formu, a takzhe gomogennost' aktivno funkcionirujushhej parenhimy. V nekotoryh sluchajah byli provedeny avtoradiograficheskie issledovanija porazhennyh pochek posle hirurgicheskogo udalenija. S pomoshh'ju takogo metoda mozhno diagnoscirovat' kak vrozhdennye, tak i priobretennye anomalii polozhenija i orientacii. Chto kasaetsja formy, to granicy pochek mozhno opredelit' tem tochnee, chem luchshe funkcioniruet pochka. Takie tehnicheskie aspekty, kak shirina kristalla, tip kollimatora (fokal'naja ploskost' kotorogo dolzhna prohodit' cherez srednjuju poperechnuju ploskost' pochek) i doza, kotoraja ne dolzhna byt' slishkom vysokoj ili slishkom maloj, sostavljajut sushhestvennoe uslovie dlja pravil'nogo graficheskogo vosproizvedenija ochertanij pochek. Narushenie dejatel'nosti kanal'cev v parenhime opredeljaetsja blagodarja narusheniju pogloshhenija radioaktivnosti. Polozhenie, razmery i forma takih defektov pogloshhenija

 10. The Control of Fast Reactors: Current Methods and Future Prospects; Controle des Reacteurs a Neutrons Rapides. Methodes Actuelles et Perspectives d'Avenir; Upravlenie reaktorami na bystrykh nejtronakh. sushchestvuyushchie metody i dal'nejshie perspektivy; Control de Reactores Rapidos: Metodos Actuales y Perspectivas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loewenstein, W. B. [Argonne National Laboratory, IL (United States)

  1964-06-15

  efectividad de los mecanismos de control han evolucionado desde evaluaciones poco precisas hasta calculos muy fidedignos confirmados experimentalmente en conjuntos criticos. El autor describe los resultados experimentales y las tecnicas analiticas, que suelen ser seguras. Los experimentos criticos que precedieron la construccion de los actuales modelos de reactores de neutrones rapidos comprendieron muchas investigaciones sobre la efectividad de sus mecanismos de control y experimentos marginales para sistemas perfeccionados en los que el cuerpo tiene un volumen mayor. El autor cita algunos estudios analiticos provisionales de los que se puede deducir que no habra necesidad de efectuar en lo sucesivo investigaciones experimentales detalladas en maquetas. (author) [Russian] Obsuzhdajutsja prakticheskie aspekty obespechenija sootvetstvujushhej reaktivnosti dlja upravlenija reaktorami na bystryh nejtronah, kotorye sushhestvenno otlichajutsja ot analogichnyh aspektov pri osushhestvlenii kontrolja sistem teplovyh nejtronov. Jeti razlichija vyzvany glavnym obrazom blagodarja nebol'shim sechenijam na bystryh nejtronah. V sistemah na bystryh nejtronah otsutstvujut sil'nye poglotiteli nejtronov. V rezul'tate jetogo takie sil'nye poglotiteli nejtronov v teplovyh reaktorah, kak produkty raspada (naprimer He i Zt)trebujut znachitel'no men'she reaktivnosti na ih kompensaciju, chem poterja reaktivnosti, vyzvannaja deleniem i zahvatom rasshhepljajushhihsja materialov. Poskol'ku atomnye sechenija bystrogo spektra dovol'no maly po sravneniju s sechenijami dlja teplovyh nejtronov atomnaja plotnost' materiala igraet vazhnuju rol' pri vybore materialov dlja regulirujushhih sterzhnej. Opisyvajutsja sushhestvujushhie tipy kontrol'nyh mehanizmov reaktorov na bystryh nejtronah. Jeti sposoby napravleny na vozmozhnost' ispol'zovanija, tam, gde jeto priemlemo,, kontrolja za utechkoj nejtronov. Kogda takoj kontrol' prakticheski neosushhestvim, to pri menjaetsja kontrol' s pomoshh'ju peredvizhenija