WorldWideScience

Sample records for prgija koolipraktika probleeme

 1. Keemiaõpetajaks pürgija koolipraktika probleeme kooli ja koolitajate vaatevinklist / Liina Karolin-Salu, Erika Jüriado, Lembi Tamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Karolin-Salu, Liina

  2003-01-01

  Artiklis püütakse välja tuua pedagoogilise koolipraktika puudusi ja näidata selle täiustamise võimalusi. Tehakse ettepanekud koolipraktika paremaks korraldamiseks vastavalt Tartu Ülikoolis rakendatavale 3+2 õppesüsteemile

 2. Koolipraktika hindamine / Sirje Sisask

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Sirje

  2002-01-01

  Tartu koolides viidi 2000/01. õa. läbi 30 Tartu Ülikooli üliõpilase koolipraktika hindamine. Uurimuses kohandati Eesti oludele USA-s Georgia osariigis kasutusele võetud TPAI (Teacher Performance Assessment Instrument) hindamissüsteemi ja varustati see juhendiga.

 3. Praktikandi koolipraktika hindamisest enesehindamiseni / Mart Soobik

  Index Scriptorium Estoniae

  Soobik, Mart

  2003-01-01

  Püütakse anda vastus küsimusele, millistest põhimõtetest lähtudes ja milliste enesehindamisülesannetega saab koolipraktikal tagada tulevaste õpetajate professionaalseks arenguks vajalikud tingimused. Vaadeldi pedagoogilise koolipraktika hindamist, õpetamistegevuse mõtestamist ja soovitusi praktikandi enesehindamiseks

 4. Pedagoogiline koolipraktika kui otsustav tegur õpetajakoolituse ajakohastamisel / Edgar Krull

  Index Scriptorium Estoniae

  Krull, Edgar

  2003-01-01

  Pedagoogilise praktika roll õpetajakoolituses. Õpetajakoolituse orientatsioonid ja õpetajate kutsepildi kujunemine. Kutsekompetentsuse sõltuvus koolipraktikast. Pedagoogilise koolipraktika uuendamisvajadused ja kohanemisaasta

 5. Bacterieziekte Erwinia groeiend probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.

  2012-01-01

  Het grootste probleem van Nederlandse pootgoedtelers is tegenwoordig de bacterieziekte Erwinia. Het is een sluipmoordenaar waar nog geen bestrijdingsmiddelen tegen bestaan. Maar onderzoekers komen steeds meer over de bacterie te weten.

 6. Eri riikide noored üritavad lahendada Ida-Viru probleeme / Ishtvan Ban

  Index Scriptorium Estoniae

  Ban, Ishtvan

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 8. aug., lk. 3. Kohtla-Nõmmel programmi 'Euroopa Noored' toetusel toimunud rahvusvahelisest noorte kohtumisest, kus arutati Ida-Virumaa keskkonna ja turismi probleeme

 7. Die dinamika van die beperkte drie-deeltjie-probleem in sterrekunde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keegan D. Anderson

  2011-09-01

  Full Text Available Die beperkte drie-deeltjie-probleem is een van die oudste probleme in klassieke fisika en is alvir ongeveer die afgelope honderd jaar bestudeer. Die probleem is nie oplosbaar op ‘n geslote analitiese wyse nie, alhoewel ’n oneindige reeks oplossing bestaan.

 8. Kaheksas loomispäev? : inimgenotehnika eetilisi ja õiguslikke probleeme / Jaan Sootak

  Index Scriptorium Estoniae

  Sootak, Jaan, 1948-

  1994-01-01

  Kunstliku viljastamise liigist IVF, mis on meditsiiniliselt kõige keerulisem ning õiguslikult ja eetiliselt kõige enam probleeme tekitav. Ilmunud ka: Sootak, Jaan. Kuri karjas : [artiklite kogumik]. Tartu, 2009, lk. 106-127

 9. Tegevuslubadega seotud õiguslikke probleeme : [bakalaureusetöö] / Arnika Kalbus ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Kalle Merusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalbus, Arnika

  2003-01-01

  Avalik huvi kui ettevõtlusvabaduse piiramise alus, tegevuslubade mõte ja eesmärk, tegevuslubadega sätestatud piirangute õiguspärasuse probleeme, loa menetlus kui haldusmenetluse eriliik, tegevusloa menetlus eriseadustes

 10. De vloek van de winnende taxi : Onderzoek naar het probleem van te lage biedingen bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer

  NARCIS (Netherlands)

  van Buiren, K.; Fijnje, J.; in 't Veld, D.

  In het doelgroepenvervoer is er sprake van te lage prijzen, veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulterend in teruglopende kwaliteit en financiële problemen bij vervoerders. De belangrijkste oorzaak van te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is het probleem van de winner’s

 11. Sõnaliik kui rakenduslik probleem : sõnaliikide märgendamine vana kirjakeele korpuses / Külli Habicht, Pille Penjam, Külli Prillop

  Index Scriptorium Estoniae

  Habicht, Külli, 1964-

  2011-01-01

  Käsitletakse sõnade liigitamisega seotud probleeme eesti vana kirjakeele korpuse märgendamise praktikas. Tutvustatakse ka kasutusel olevat märgendussüsteemi ning raskusi selle tegelikul rakendamisel

 12. Eesti muinasusundi hingefenomenoloogia probleeme / Tarmo Kulmar

  Index Scriptorium Estoniae

  Kulmar, Tarmo, 1950-

  2007-01-01

  Terminitest eesti rahvausund ja eesti muinasusund, mõiste hing teadusliku psühholoogia ja usundiloo terminina. Eesti muinasusundit mõjutanud assimilatsiooni- ja laenuilmingud, Kunda kultuur, soome-ugri ja venekirveskultuuri sisseränne ning indoeuroopalik mõtlemine. Arhailiste usundite hingefenomenoloogilised baasiteooriad: R. Marrett'i, E. Taylor'i, W. Wundt'i ja E Abraman'i ja H. Naumann'i teooriad. Eesti muinasusundi hingefenomenoloogilised teooriad - O. Looritsa, I. Paulsoni, U. Masingu ja M. J. Eiseni teooriad ja nende hingefenomenoloogilised skeemid

 13. Omavalitsuste rahastamise probleeme Eestis / Olev Raju

  Index Scriptorium Estoniae

  Raju, Olev, 1948-

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Halduskultuur 2003 : teaduskonverentsi ettekanded = Administrative culture 2003 : conference papers . - Tallinn, 2004, lk. 196-207. Autor järeldab, et praegu kasutusel olev omavalitsuste finantseerimise süsteem on ammendumas, omavalitsuste tulubaasi probleemi ei lahenda neile isiku tulumaksust senisest suurema osa jätmine. Tabelid

 14. Rahvaarvu kasv tekitab probleeme ka Eestis

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Prognoosi kohaselt võib Viimsi valla elanike hulk teatud tingimustel tulevikus suureneda kolm korda. Statistikaameti kogumikust "Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures"

 15. Vergilius ja eesti heksameetri probleem / Ants Oras

  Index Scriptorium Estoniae

  Oras, Ants

  2004-01-01

  Varem ilmunud: Tulimuld, 1962, nr. 4, lk. 242-248 ; rmt.: Vergilius Maro, Publius. Aeneis : eepos kaheteistkümnes laulus. Lund : Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1975, lk. 512 ; rmt.: Vergilius Maro, Publius. Bucolica. Aeneis. Tallinn : Hortus Litterarum, 1992, lk. 55-61, pealkirjaga "Saateks"

 16. Kogumispensionide seadusega on probleeme / Mai Treial

  Index Scriptorium Estoniae

  Treial, Mai, 1952-

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Virumaa Teataja, 14. sept. 2001, lk. 7; Hiiumaa, 15. sept. 2001, lk. 2; Koit, 15. sept. 2001, lk. 6; Meie Maa, 14. sept. 2001, lk. 2; Lääne Elu, 18. sept. 2001, lk. 4; Nädaline, 20. sept. 2001, lk. 4; Vooremaa, 22. sept. 2001, lk. 4; Valgamaalane, 25. sept. 2001, lk. 4; Järva Teataja, 28. sept. 2001, lk. 2; ERL Teataja, nov., nr. 11, 2001, lk. 5. Riigikogu ümarlaud teemal "Kogumispensionid - kes võidab, kes kaotab" 10. sept. 12. sept. võeti kogumispensionide seadus vastu, kuigi seda ei pooldanud ERL, Koonderakonna, Keskerakonna ja EÜRP fraktsioonid. Autor: ERL. Parlamendisaadik

 17. Rikkumisest teavitamisega seonduvaid probleeme Eestis / Tavo Tiits

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiits, Tavo

  2014-01-01

  Rikkumisest teavitamine - ülemuse, muu pädeva isiku või ametiasutuse, aga ka meedia kaudu teavitamine kindlat liiki ohust, riskist või vääritikäitumisest ettevõttes või organisatsioonis. Rikkumisest teavitamise reeglistiku kehtestamisest Eestis ning Ühendkuningriigi õiguspraktikast. Artikli aluseks on autori 2014. a kevadel Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kaitstud magistritöö „Rikkumisest teavitaja ehk „vilepuhuja“ õiguslik kaitse töösuhtes“

 18. Ravi rahastamise lepingutega seotud probleeme / Merike Varusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Varusk, Merike, 1968-

  2014-01-01

  Igaühe õigusest tervise kaitsele ja riigi kohustusest tervishoiuteenuste korraldamisel. Ravikindlustusvahendite kasutamisest tervishoiukulude katmiseks, lepingute sõlmimisest ning vastavast kohtupraktikast

 19. Verlaging gebruiksnorm fosfaat nog geen probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, P.H.M.; Ehlert, P.A.I.

  2008-01-01

  Gaat verlaging van de gebruiksnorm voor fosfaat niet ten koste van productie en kwaliteit? Onderzoek wijst uit dat die reductie over veel jaren vooralsnog niet tot verliezen leidt. Gespecialiseerde bedrijven in peen en bladgewassen kunnen op termijn op lagere productie uitkomen. De gebruiksnorm voor

 20. Krossil on probleeme USA viisaga? / Raimo Poom

  Index Scriptorium Estoniae

  Poom, Raimo

  2011-01-01

  Eesti Päevaleht esitas USA Eesti-saatkonnale järelepärimise seoses sellega, et Eerik-Niiles Krossi USA-viisa on tühistatud. Saatkonna pressi- ja kultuuriatašee James Landi vastusest. Eerik-Niiles Krossi kommentaare

 1. Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging?

  NARCIS (Netherlands)

  Korteweg, P.J.

  2002-01-01

  In the complex interplay of segmented office markets and short- and long-term developments, a drama is taking place at an intermediate time scale: office buildings are becoming obsolete before their time. Since the mid-1980s, the problems arising from premature obsolescence, diminishing returns,

 2. Listeria monocytogenes : nog steeds een probleem?

  NARCIS (Netherlands)

  Beumer, R.R.

  2011-01-01

  Listeria monocytogenes is net als vele andere bacteriële voedselpathogenen al tientallen jaren bekend. De meeste grondstoffen voor voedingsmiddelen komen uit de akker- en tuinbouw, de veehouderij en de visserij. Besmetting vindt daar plaats met micro-organismen afkomstig uit grond, fecaliën, water,

 3. Üks võimalus koolipraktika tõhustamiseks õpetamisoskuse hindamisega / Sirje Sisask

  Index Scriptorium Estoniae

  Sisask, Sirje

  2003-01-01

  Artikkel tutvustab õpetamisoskuse hindamise vahendi kasutuselevõtmist pedagoogilisel koolipraktikal ning selle vahendi katsetamist üliõpilase pedagoogiliste oskuste arengu jälgimiseks Tartu koolides 2000/2001. õppeaastal läbi viidud õppepraktikal. Hindamisvahendi koostamisel võeti eeskuju USAs Georgia osariigis välja töötatud TPAI (Teacher Performance Assessment Instrument) hindamissüsteemist.

 4. Väikese saareriigi ületamatu probleem / Allan Espenberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Espenberg, Allan

  2008-01-01

  Küprose türklaste president Mehmet Ali Talat ja Kreeka-osa uus president Demetris Christofias pidasid läbirääkimisi, mille peateemaks oli võimufunktsioonide jaotumine ning türgi ja kreeka kogukondade staatus ühise föderatiivse riigi loomise korral

 5. Kohtusüsteemi reguleerimise probleeme / Kai Kullerkupp

  Index Scriptorium Estoniae

  Kullerkupp, Kai, 1975-

  1997-01-01

  Kohtute pädevuse piiritlemisest, "õigusemõistmisest" kohtunikuks mitteolevate ametnike poolt, kohtute haldusest, kohtunike õiguslikust seisundist ja teenistusjärelevalvest ning kohtutesisesest tööjaotusest

 6. Keemiatööstuse probleem on keskkonnahoidlikkus / Hallar Meybaum

  Index Scriptorium Estoniae

  Meybaum, Hallar

  2008-01-01

  Keemiatööstuses on vähenenud töötajate arv, kuid samas on müügi- ja tootmismahud jäänud praktiliselt muutumatuks ning jooksevhindades arvestatud realiseerimise netokäive jõudsalt kasvanud. Tabelid. Vt. samas: Keemiatööstus on koondunud Ida-Virumaale; Eke Roo. Konkurentsivõime eelduseks on suur tootmismaht

 7. Tussen katedrale en kastele: Oor die teologies-politieke probleem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniël P. (Danie Goosen

  2009-09-01

  This article is a reflection on the theological-political problem (i.e. the question about the relationship between religion and politics in modern society. It presupposes that this problem was created by modernism. Because modernism distinguished in a reductive fashion between religion and politics, modern society was left with the burning question of how to mediate between them. The first part of the article focuses on a critical appraisal of the modern distinction. In different sub-sections it is argued that the modern distinction led to a reduction in meaning of both the religious and the political. However, the modern distinction cannot be maintained. Contrary to the modern distinction it is argued that the political is always already infiltrated by the theological. Modernism cannot deliver on its promises. In the concluding section the argument is raised that the theological-political problem can be addressed if we as are willing to listen to the voice of tradition. According to tradition, desire (eros reaches out from the lowest to the highest levels of reality. The relationship between the political and the theological is inscribed within the erotic curve of desire. While eros reaches out to and also finds fulfilment in active political participation, this does not represent the end of its journey. Eros even reaches further, to the transcendent realms of philosophical contemplation and theological wisdom. In the concluding sections it is argued that both the political and the religious can again be experienced as glorious phenomena due to their erotic mutuality. Their mutuality is not (pace modernism an argument against their own integrity, but precisely an argument in favour thereof. Die moderne wêreld staan in spanning met alle stede uit die oudheid, met alles wat kultuur verteenwoordig, met alles wat tot ’n stad behoort. (Charles Péguy

 8. Tussen katedrale en kastele: Oor die teologies-politieke probleem ...

  African Journals Online (AJOL)

  pace modernism) an argument against their own integrity, but precisely an argument in favour thereof. Die moderne wêreld staan in spanning met alle stede uit die oudheid, met alles wat kultuur verteenwoordig, met alles wat tot 'n stad behoort.

 9. Brotze väljaande filoloogilisi probleeme / Mati Hint

  Index Scriptorium Estoniae

  Hint, Mati

  2007-01-01

  Rets. rmt. : Johann Christoph Brotze. Estonica. Koostanud / Herausgegeben von Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. Projektijuht ja vastutav toimetaja : Raimo Pullat. tõlge eesti keelde: Tõnis Liibek, Ivar Leimus, tõlge saksa keelde: Aigi Heero, Ene Rõngelep. Kujundus: Andres Tali. Tallinn : Estopol OÜ, 2006. XXXVI, 619 lk. Teoses esinevaid keele- ja kohanimeprobleeme

 10. De platte vorm van Lemna gibba, nog steeds een probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den C.

  1968-01-01

  A flat Lemna, obviously different from L. minor L., has been referred to as the flat form of L. gibba L. by DE LANGE & SEGAL (1968). L. gibba is able to produce flat fronds but this alone is insufficient evidence for the conclusion that the flat Lemna, so common in our waters, is only a pessimum

 11. Pepino mozaïekvirus; een blijvend probleem??

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, I.; Vlugt, van der R.A.A.

  2006-01-01

  Pepinomozaïekvirus (PepMV) is een virus wat voor het eerst gevonden is in bladmonsters genomen in 1974 van pepino planten (Solanum muricatum) in de Canete vallei in Peru. Jonge bladeren van deze planten vertoonden wat geel mozaïek. In de elektronenmicroscoop (EM) bleken er in deze planten typische

 12. Nieuwe game rond een reëel probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van G.J.; Janssen, H.

  2014-01-01

  Het management van een tomatenbedrijf moet snel besluiten welke maatregelen ze gaat treffen om een gevaarlijke bacteriebesmetting op hun tomaten op te sporen, te bestrijden en om nieuwe besmettingen te voorkomen. Doen ze dit niet, dan kan het bedrijf failliet gaan. Deze opdracht kregen docenten en

 13. die geboortedatum van christus as 'n historiese probleem

  African Journals Online (AJOL)

  een maal goewerneur van Sirië (Carrier 2001:12-29; Turner 1965: 61-62; Hughes 1979:50-51; Hoehner 1977:18-23). 3. DOOD VAN HERODES DIE GROTE. Herodes se dood is 'n belangrike datum omdat Christus tydens sy heer- skappy en oënskynlik kort voor sy dood gebore is. Dit word vandag algemeen aanvaar dat ...

 14. Põhimaksejõuetusmenetluse algatamise probleeme / Annemari Õunpuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Õunpuu, Annemari, 1983-

  2005-01-01

  Euroopa Nõukogu poolt 29. mail 2000 vastu võetud ja 31. mail 2002 jõustunud maksejõuetusmenetluse määruse nr 1346/2000 järgi juriidiliste isikute esmase pankrotimenetluse algatamisega seotud probleemidest

 15. Kuritegevus kui ühiskondlik probleem / Hurma Kiviloo

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiviloo, Hurma

  1996-01-01

  Kriminaalpreventsiooni Nõukogu korraldatud üleriigiline nõupidamine, 15. mai 1996. Ettekanded: T. Vähi, P. Varul, M. Rask, J. Laaniste. Sõnavõtud: Ü. Kotkas, V. Veskiväli, J. Sootak, J. Ilvest, I. Meelak

 16. Vormt moderne antropologie een probleem voor het Christelijk geloof?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luco J. van den Brom

  2013-06-01

  Full Text Available Does modern anthropology pose a problem to the Christian faith? Contemporary scientific anthropology proposes a naturalistic conception of human personhood because of humankind’s place somewhere in the larger evolutionary process of life. Some authors use the theory of biological evolution to explain phenomena in other areas as well, and due to its success suggest it has universal application in cultural and religious studies too, as if it were a theory of everything. Darwin’s idea of a common origin of all life undermined a supposed superiority of humankind. It signalled the end of an Aristotelian metaphysical notion of classification and constituted a real blow for classical individualistic anthropology. Dawkins explains religion in terms of empirical immanent biological processes in the human brain. He views religious ideas as ‘memes’ that act like an infectious virus in mental processes. His hypothesis seems to be a relapse into the old Aristotelian pattern. Michael Persinger interprets religion as an internal physiological state of an individual brain and reduces the language of mental concepts to physiological states of a material brain. Persinger’s, and also Dennett’s, materialistic view presupposes a God’s Eye Point of View as an Archimedian perspective outside the world. If a God exists, the neurologists Newberg and d’Aquili argue that he needs a point of contact within our brain: the God spot. Sociobiologists Edward Wilson and David Wilson consider religion a form of group adaptation, because cooperating individuals show the primary benefits of cooperation and altruistic behaviour, just as social insects. Religion is an evolutionary support of altruistic instincts and creates a social infrastructure to benefit a cooperative society. However, social insects merely act on their instincts whereas human beings can act intentionally even against their primary instincts, because of motives for altruist practices inspired, for example, by the narratives and concepts of a Christian tradition. The communion of saints does not take place merely because of a social instinct, but because of the shared motive of the community as a whole, that is, the body of Christ, which acts altruistically irrespective of persons, including outsiders!

 17. Korruptsioon pidurdab arengut. Eestis on probleeme / Keith Silverang ; intervjueerinud Fredy-Edwin Esse

  Index Scriptorium Estoniae

  Silverang, Keith

  2011-01-01

  2010. aastal enamosaluse Ülemiste Citys omandanud ja Technopolis Plc tegevjuht räägib Ülemiste investeeringust, laiendamisplaanidest Eestis, kinnisvaraturu suurest mõjust oma ärile ja suurest korruptsioonist Eestis ning Peterburis

 18. Kurt Volker: USA peab uue entusiasmiga lahendama vanu probleeme / Kurt Volker ; intervjueerinud Evelyn Kaldoja

  Index Scriptorium Estoniae

  Volker, Kurt

  2009-01-01

  USA NATO suursaadik president Barack Obamat ootavatest välispoliitilistset probleemidest, NATO poliitikast Gruusia jt. Ida-Euroopa riikide suhtes, Venemaa ja Ukraina gaasitülist ja suhetest Venemaaga

 19. Tšehhil probleeme sõdurite saamisega oma profiarmeesse / Krister Paris

  Index Scriptorium Estoniae

  Paris, Krister, 1977-

  2006-01-01

  Tšehhi loobus aasta tagasi kutsealuste armeest ning moodustas palgaarmee. Armeesse astuda soovijatest puudust ei ole, kuid paljud neist ei sobi mitmel põhjusel sõjaväkke. Samas peavad poliitikud üleminekut palgaarmeele õigeks. Lisa: Kutsealuste armee tekitas piinlikkust

 20. Wanneer die beelde uit die oog geneem word – teks en beeld: 'n Teologiese probleem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wilhelm C. Kloppers

  2003-10-01

  The over-emphasis of the Lutheran theology according to which the "ears alone" would be appropriate, as well as the Barthian theology of "the word alone", led to a negative evaluation of images and the visual aspects of communication. In this article it is argued that texts and images are sides of the same coin which both contribute to under-standing and which therefore communicate the faith in ways that are different, yet very similar. When text and image are separated, it leads to deficient imagination and communication. It is shown that theology cannot escape the forming of images and communication through images. Theologians therefore need profound training in the understanding of images and in creative communication through images and imagination – theologians need Bild-ung.

 1. Karistusseadustiku § 157² probleeme Internetiga seotud identiteedivarguste kontekstis / Merika Nimmo

  Index Scriptorium Estoniae

  Nimmo, Merika, 1990-

  2014-01-01

  Karistusseadustikus §-s 157² sisalduv kuriteokoosseis ning selle reguleerimisala ja efektiivsus Internetiga seotud identiteedivarguste kontekstis. Artikkel põhineb Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2014. a kevadel kaitstud magistritööl, mille teemaks on „Internetiga seotud identiteedivargus ja selle regulatsioon Eesti karistusõiguses“

 2. Tulumaks Eesti kohaliku omavalitsuse tuluallikana : praktilisi probleeme / Mikk Lõhmus, Urmas Koidu

  Index Scriptorium Estoniae

  Lõhmus, Mikk

  2007-01-01

  Artiklis näidatakse, millest moodustuvad kohaliku omavalitsuse tulud, millised on maakondlikud tuluerinevused, kuidas on laekunud tulumaks maakonniti, millised on olnud tulumaksust mahaarvamised, kuidas tasandusfondi ja diferentseeritud maamaksu kaudu tasandatakse erisusi. Tabelid: Mõnede Euroopa riikide kohaliku tulubaasi suhe SKT-sse ja avaliku sektori kogukuludesse; Kohalike eelarvete ja riigieelarve kasv aastail 2004-2006; Riigile laekunud tulu osakaal füüsilistelt isikutelt kinnipeetud tulumaksust 2004. a. ja 2005. a.; Tulumaksu mahaarvamiste osakaal kõigist tuludest ja keskmine deklareeritud tulu 2004. a. ja 2005. a.; Diagrammid: Eesti kohaliku omavalitsuse tulud 2006. a.; Maakondade (ja Tallinna linna) elanike arvu ja laekumiste osatähtsus Eestis 2006. a.; Tulumaksulaekumine elaniku kohta 2006. a.; Tulumaksulaekumise kasv elaniku kohta aastail 2004-2006; Tulumaksulaekumise suhteline kasv aastail 2004-2006 elaniku kohta; Lisad: Tulumaksu ja tasandusfondi laekumine aastail 2004-2006; Tulumaksu laekumise kasv aastail 2004-2006

 3. Dekonstruksie van tradisionele probleem- realiteite: ’n Narratief-pastorale perspektief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.J. de Jager

  2002-10-01

  This article serves as an introduction to qualitative narrative research from a postmodern epistemological perspective. The research is directed at four pastoral-therapeutic processes and the stories told as part of those processes. Special focus is placed on the construction and deconstruction of problems in the fields of action: authority; typification; institutionalization. Perspectives regarding narrative, social constructionism, deconstruction and post-modern theology, are explained. The article positions itself in the practical research-processes.

 4. Gisteren, vandaag, morgen. Een terugblik op het probleem van de zure regen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ed Buijsman

  2008-12-01

  Full Text Available Yesterday, today, tomorrow. A retrospective look at the acid rain problem Last century, at the end of the seventies, Europe was startled by a serious environmental problem: acid rain. Acid rain was held responsible for the decline of fishes in Scandinavian lakes. Later, it was suggested that acid rain could lead to forest dieback over vast areas of Europe. Forests in the Netherlands could be at great risk, as well. It was clear to everyone what it was all about, for ‘rain’ means water falling from the atmosphere and the meaning of ‘acid’ was evident, too. Acid rain caused much commotion in the eighties but, since then, it has faded into the background. Why is it, that there is so little attention paid to acid rain these days? Maybe the acid rain problem was a hype; with an exaggerated reaction to a problem that was, in fact, insignificant. This article aims to reconstruct the history of one of the most prominent environmental problems of the twentieth century. The article describes the origin of the acid rain problem in the 1960s and describes the scientific research that was carried out to develop a better understanding of the problem from an atmospheric chemical point of view. Subsequently, it treats the rise of public awareness in the seventies. The article subsequently focuses on the situation in the Netherlands. The initial research into forest health showed alarming results. This led to widespread concern within the Netherlands, which, once more, urged the government to come into action. Some measures to reduce air-polluting emissions were already taken in the early 1980s. However, these were meant, mainly, to improve local air quality. As the eighties progressed, acid rain provided an additional argument for reducing air pollution. This article presents the consequences of the emission reductions for the acidity of acid rain, and it discusses – in brief – the acid rain problem in light of current scientific knowledge. Finally, it answers the question of why forests did not die.

 5. Fusarium verwelkingsziekte in tomaat geen probleem meer dankzij resistentie: Speciale vormen Fusarium oxysporum veroorzaken ziekten

  NARCIS (Netherlands)

  Paternotte, S.J.

  2011-01-01

  Fusarium oxysporum is een algemeen voorkomende bodemschimmel. Speciale vormen kunnen problemen veroorzaken zoals verwelkingsziekte en voet- en wortelrot in verschillende vruchtgroentegewassen, potplanten en snijbloemen en zuur in bolgewassen. Per gewas kan de schade variëren van minimaal, doordat

 6. Tööjõu probleem pole laologistika valdkonnas enam nii terav / Roger Allas

  Index Scriptorium Estoniae

  Allas, Roger

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 12. märts lk. 25. Konverentsil Laoseis 2008 nenditi, et tööjõu olukorra paranemist on soosinud vaikne seis kinnisvaraturul ja majanduse stabiliseerumine, mistõttu on tekkinud turule hulganisti töökäsi, kes varem tegutsesid ehituse alal

 7. Probleem pole pronkssõduris / Ester Shank, Jüri Kaljuvee

  Index Scriptorium Estoniae

  Šank, Ester, 1956-

  2006-01-01

  Vt. ka Postimees : na russkom jazõke 22. juuni lk. 7. Autorid esitavad oma nägemuse mitte-eestlaste integratsiooniprobleemist ning kutsuvad kaasmaalasi üles mõistma pronkssõdurit kui eestlaste suuremeelsuse proovikivi

 8. Siblimine või sügavkünd : [koolijuhtimise probleeme] / Lembit Türnpuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Türnpuu, Lembit

  1999-01-01

  Erilist väärtustamist vajaksid strateegilise juhtimisega seonduvad probleemid - hariduse kui kultuuriosa omandamise süvaolemus, kooli missioon, strateegiline eesmärgistamine, tulemusjuhtimine, kvaliteedijuhtimine, juhtimiseetika, organisatsiooni kultuur ja selle kasutamine juhtimise instrumendina

 9. Microsofti tippjuht : piraatlus pole ainult meie, vaid riigi probleem / Vahe Torossian ; interv. Mikk Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Torossian, Vahe

  2006-01-01

  Microsoft EMEA asepresident vastab küsimustele, mis puudutavad tema rolli Microsoftis, operatsioonisüsteemi Vista tulekut, tarkvarapiraatlust, Microsofti konkurente, kriitikat Microsofti integratsiooni küsimuses

 10. Rannahotelli müük võib tekitada linnale probleeme / Andres Mets

  Index Scriptorium Estoniae

  Mets, Andres, 1943-

  2002-01-01

  Scandic Hotels Eesti AS-i juhatuse esimehe Toomas Sildmäe sõnul on Scandic Hotels investeeringud Rannahotelli 28,7 mln. kr., praeguse seisuga on hotellis Scandicu omand investeeringust 18,5 mln. kr., mille nad rendilepingu katkestamisel sisse nõuaksid

 11. Christusprediking uit die Ou Testament. ’n Nuwe benadering tot ’n ou probleem?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.F. van Rooy

  2001-08-01

  Full Text Available Preaching Christ from the Old Testament. A new approach to an old problem? This review article deals with Sidney Greidanus’ book on the problem of preaching Christ from the Old Testament (cf. footnote 1. It discusses his previous contributions on preaching, looking at preaching especially from the Old Testament. An extensive discussion and evaluation of this book then follow. In conclusion, a number of observations are made about the present relevance of this work. Greidanus’ work contains an extensive survey of the history of the problem, followed by guidelines from the New Testament. The New Testament’s treatment of the Old Testament is then taken as norm for developing different approaches to preaching Christ from the Old Testament. This publication of Greidanus does not really break new ground, but provides a comprehensive survey of the problem and different approaches to solving the problem.

 12. Frank Welvaert : ravimite tootja mõju on probleem / Frank Welvaert ; interv. Toivo Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Welvaert, Frank

  2004-01-01

  Tervishoiufirma Johnson & Johnson direktor vastab küsimustele, mis on seotud Eesti meditsiinitöötajatele juhtimiskursuste korraldamisega. Eesti tervishoiusüsteemi kohta arvab ta, et tuleb haiglate arvu vähendada. Lisa: Kulutusi võiks suurendada

 13. Ansip : tööturu paindumatus on Eestis suurim probleem / Kaisa Tahlfeld

  Index Scriptorium Estoniae

  Tahlfeld, Kaisa

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 1. okt. lk. 11. Äripäeva konverentsil "Äriplaan 2009" rääkis peaminister Andrus Ansip tööturu paindumatusest ja ekspordi olulisusest Eesti majandusele, ettevõtja Jüri Käo hinnangul päästavad majanduse Eesti ettevõtjad. Diagramm: Maksutulude laekumine

 14. Resuspended road dust, a growing problem; Opwervelend wegenstof, een toenemend probleem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amato, F.; Denier van der Gon, H.; Schaap, M. [TNO Built Environment and Geosciences, Delft (Netherlands)

  2012-10-15

  Road traffic is an important emission source of particulate matter (PM). The combustion emissions (exhaust pipe emissions) are decreasing, making the amount of particulate matter caused by brake and tire wear and resuspension of road dust relatively more important. Moreover, road dust has been proven to have negative health impacts [Dutch] Wegverkeer is een belangrijke emissiebron van fijn stof (PM). De verbrandingsemissies (uitlaat-emissies) verminderen, waardoor de hoeveelheid fijn stof van rem- en bandenslijtage en resuspensie (opwerveling) van wegenstof relatief belangrijker wordt. Bovendien blijkt dat wegenstof belangrijke negatieve gezondheidseffecten heeft.

 15. Nordic Foodsil tööjõu leidmisega probleeme polnud / Sander Silm

  Index Scriptorium Estoniae

  Silm, Sander, 1970-

  2004-01-01

  AS Nordic Foods on täielikult Eesti erakapitali baasil asutatud firma Põlvas. Ettevõtte käivitamisse ja toiduvalmistamise tehnoloogiasse investeeritakse esimesel aastal 37 milj. krooni. Ühtekokku hakkab ettevõttes tööle 45 inimest, kellest 25 on otseselt tootmises hõivatud

 16. Tööettevõtulepingu probleeme : [bakalaureusetöö] / Kaido Loor ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Endel Ploom

  Index Scriptorium Estoniae

  Loor, Kaido

  1996-01-01

  Tööettevõtuleping erinevates õigussüsteemides (Rooma õiguses, sõjaeelses Eesti Vabariigis, välisriikides), tööettevõtulepingu mõiste ja põhitunnused kehtivas õiguses; tööettevõtuleping võlaõiguses

 17. Mõõtmise probleem 18. sajandi psühholoogias / Konstantin Ramul ; tõlk. Kenn Konstabel

  Index Scriptorium Estoniae

  Ramul, Konstantin, 1879-1975

  2004-01-01

  Mentaalsete mõõtmiste tähtsusest 18. sajandil teadusliku psühholoogia arengule 19. sajandil. 18. sajandi erinevate autorite arvamustest psühholoogiliste mõõtmiste võimalustest ja meetoditest. Varem ilmunud: American Psychologist, 1960, nr. 15, lk. 256-265

 18. Oleme alati inimese haavatavuse juures tagasi : mis on tänase ehte probleem? / Kadri Mälk

  Index Scriptorium Estoniae

  Mälk, Kadri, 1958-

  2002-01-01

  Ehtekunstnikest, ehtekunstiajakirjast Décidé, ehtekunsti arengust ning tagasiliikumisest vastupidavate materjalide ja vanade tehnikate juurde, ehte hingearsti rollist, eesti ehtekunstist jm. Ehtekunstnike - T. Veenre, G. Corvaja, P. Hirv, B. Metcalf, C. Kransen, R. Baines - kommentaarid.

 19. Kodutus Eestis - kas indiviidi või ühiskonna probleem? / Jüri Kõre, Riina Kiik, Eva Kõiv

  Index Scriptorium Estoniae

  Kõre, Jüri, 1953-

  2005-01-01

  Kodutuse ajaloolisest taustast ja põhjustest. Tartu linna kodutute hulgas 2003.-2004. a. tehtud uurimusest ning Eva Kõivu magistritööst "Kodutus Tartu linnas: Põhjused ja võimalikud lahendused". Diagrammid: Tartu koduta inimeste jaotus kodutuse kestuse järgi; Intervjueeritute sissetulekuallikad

 20. Pihl : joobes autojuhtimised pole liikluses probleem number üks / Jüri Pihl ; interv. Peeter Kuimet

  Index Scriptorium Estoniae

  Pihl, Jüri, 1954-

  2007-01-01

  Siseminister Jüri Pihl vastab küsimustele liiklusõnnetuste ja -surmade põhjuste kohta, pidades suurimaks põhjuseks kiiruseületamist ja lahtisi turvavöid. Rikkujate karistamisest ja alkoholimüügi piirangutest. Lisa: Kurb statistika

 1. Välisinvestorite õiguslikke probleeme Eestis : [bakalaureusetöö] / Kristi Lehtis ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Andrus Siibak

  Index Scriptorium Estoniae

  Lehtis, Kristi, 1978-

  2000-01-01

  Välisinvestorite probleemid seoses maa omandamisega (kinnisomandi üleandmise piirangud, maa omandamine hoonestusõiguse kaudu, piirangud maareformi seaduses), võrdlus Soome ja Lätiga, välisinvestorite probleemid seoses elamis- ja töölubadega, probleemid seoses äriühingutega, dividendide maksustamisega

 2. Rahvusvahelise lapsendamise korraldamise õiguslikke probleeme Eestis : [bakalaureusetöö] / Laine Valkama ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Edgar Salumaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Valkama, Laine

  1993-01-01

  Lapsendamise eesmärk ja tingimused, rahvusvahelise lapsendamise õiguslik reguleerimine, rahvusvahelise lapsendamise organid ja lapsendamisteenistus ning rahvusvahelise lapsendamise etapid Soomes. lapsendamise õiguslikud tagajärjed ning rahvusvahelise lapsendamise korraldus ja tingimused Eestis

 3. Jazz als probleem. Receptie en acceptatie van de jazz in de wederopbouwperiode van Nederland 1945-1952

  NARCIS (Netherlands)

  Kleinhout, G.W.H.

  2006-01-01

  After the liberation of The Netherlands in 1945 jazz went through a new start because it had been banned from the public sphere and forced to go and stay underground for most of the five years of German occupation. As a consequence of this the young generation was at a loss what to make of popular

 4. Tööjõu vaba liikumine - probleem või võimalus Eestile? / Epp Kallaste, Kaia Philips

  Index Scriptorium Estoniae

  Kallaste, Epp

  2003-01-01

  Ülevaade migratsiooni teguritest, migratsiooni suuruse prognoosist Eestis Euroopa Liiduga ühinemisel ning selle mõjust Eesti tööturule. Diagrammid: Võõrtööjõu osakaal Euroopa riikides; Tunnipalk kandidaatriikides ja Euroopa Liidus 2000. aastal; Tööpuuduse määr 2002. aasta juulis (vanusegrupp 15-64). Tabelid: Uuringute hinnangud potentsiaalsele migratsioonile Euroopa Liidu kandidaatriikide tööjõu vaba liikumise printsiibi rakendumisel; Teistes Euroopa riikides elavad Eesti kodanikud aastal 2000

 5. Kui valitsus kasutab erasektori rahasid : vastavusgrandid ja "uue" raha probleem / J. Mark Davidson Schuster ; tõlk. Johanna Ross

  Index Scriptorium Estoniae

  Schuster, J. Mark Davidson

  2008-01-01

  Originaali pealkiri: Government leverage of private support : matching grants and the problem with "new" money (The cost of culture : patterns and prospects of private arts patronage. - New York : Americans for the Arts, 1988. Lk. 63-95). Lühidalt autorist lk. 151

 6. Jüri Ratas: tasulise parkimise ala suurendamine probleeme ei tekita / Jüri Ratas ; interv. Askur Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Ratas, Jüri, 1978-

  2004-01-01

  Tallinna abilinnapea tasulise parkimise ala laiendamisest Tallinna kesklinnas ja sellega kaasnevatest võimalikest probleemidest. Kommenteerib Johannes Pirita. Kaart. Lisa: Rahvaalgatus sõdib tasulise parkimisega

 7. De ethiek en het probleem van het booze. Een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant

  NARCIS (Netherlands)

  Rasker, Albert Jan

  1935-01-01

  Kap. 1. Kurzgefaszte Interpretation der "transzendentalen Deduktion" in Kants "Kritik der reinen Vernunft", als Rechtfertigung der Erfahrnng durch den "obersten Grundsatz" oder die Idee der Wahrheit. Es ist nicht ausgeschlossen, dasz in der Erfahrung "fremde" Wahrheit anzutreffen ist, welche sich

 8. Äriühingu juhatuse liikme valimine - probleeme ja lahendusi : [bakalaureusetöö] / Agnes Savik ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Gerli Kilusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Savik, Agnes

  2010-01-01

  Juhatuse liikme valimise korrast vastavalt 1. 01. 2006-22. 12. 2008 kehtinud äriseadustiku redaktsioonile, 22. 12. 2008 jõustunud muudatustest juhatuse liikme valimisl, ettepanekutest õiguskindluse ja efektiivsuse tagamiseks

 9. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste perehoolde korraldamise õiguslikke probleeme : [bakalaureusetöö] / Ingrid Ots-Vaik ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Edgar Salumaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Ots-Vaik, Ingrid

  2000-01-01

  Lapse õigused ja lastekaitse süsteem Eestis, vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse hoolekande korraldamise põhimõtted ja vormid, hoolduspere mõiste, leping lapse hooldamiseks ja kasvatamiseks, Eesti, Venemaa ja Soome hoolduslepingute võrdlev analüüs

 10. Eesti keele käändevormide moodustamise ja kasutamisega seotud probleeme vene üliõpilaste kirjalikes töödes / Ingrid Krall

  Index Scriptorium Estoniae

  Krall, Ingrid

  2008-01-01

  Artikli eesmärk on anda ülevaade teise või võõrkeele õpetamist ja õppimist mõjutavatest teguritest, vigade põhjustest ja klassifitseerimisvõimalustest, käändvormide moodustamise ja kasutamise vigadest, korduvate vigade ennetamisest ja vältimisest

 11. Kaadamise regulatsioon mereõiguses ja rahvusvahelise õiguse efektiivsuse probleem : [magistritöö] / Agnes Pilv ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Lauri Mälksoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Pilv, Agnes

  2010-01-01

  Kaadamise (e. tahtlik ainete või asjade merreheitmine nende kõrvaldamise eesmärgil) õiguslikust reguleerimisest, rahvusvahelise õiguse efektiivsusest merekeskkonna kaitse reguleerimisel kaadamisest pärineva reostuse vältimisel

 12. Aktsiakapitali reguleerimine ja sellega seonduvaid aktuaalseid õiguslikke probleeme : [bakalaureusetöö] / Lauri Isotamm ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Villu Kõve

  Index Scriptorium Estoniae

  Isotamm, Lauri

  1999-01-01

  Kapitaliregulatsiooni allikad (Eesti, Saksa, Vene, Inglise ja Euroopa Liidu õiguses), põhimõisted - aktsiaselts, aktsia, aktsiaseltsi kapital. Aktsiakapitali reguleerimine, suurendamine kui väärtpaberite väljalase

 13. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise õiguslikke probleeme : [bakalaureusetöö] / Anne Vissak ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Paul Varul

  Index Scriptorium Estoniae

  Vissak, Anne

  1995-01-01

  Õigusvastaselt võõrandatud vara mõiste ja objekt omandireformis, omandireformi õigustatud subjektid võõrandatud vara tagastamisel, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord ja vara mittetagastamise alused

 14. Süntaktiline info sõnastikus : probleeme ja väljavaateid / Margit Langemets, Merike Mägedi, Ülle Viks

  Index Scriptorium Estoniae

  Langemets, Margit, 1961-

  2005-01-01

  Süntaktilise info esitusest elektroonilistes sõnastikes ja suurtes leksikaalsetes andmebaasides. Süntaktilise info valikukriteeriumidest ja esitusviisidest Eesti Keele Instituudi uute sõnastikuprojektide, ennekõike eesti-X-keele sõnastiku tarvis. Andmetega autorite kohta

 15. Praktilisi probleeme liisingulepingu rikkumisel ja erakorralisel lõpetamisel : [bakalaureusetöö] / Ago Haabpiht ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Martin Käerdi

  Index Scriptorium Estoniae

  Haabpiht, Ago

  2007-01-01

  Liisingulepingust üldiselt, liisinglepingu rikkumine ja ennetähtaegne lõpetamine, liisingueseme tagastamise kohustus kui ülesütlemise tagajärg, seonduvate kulude kindlaksmääramine ja hüvitamine

 16. Süntaktilise tempo probleem = The problem of syntactic tempo : parim doktoritöö humanitaarteaduste valdkonnas / Grigori Utgof ; vene keelest tõlkinud Aurika Meimre

  Index Scriptorium Estoniae

  Utgof, Grigori, 1976-

  2009-01-01

  Uurimistöö teoreetiline problemaatika on seotud "aja" kulgemisega teksti tüübis. Töö materjaliks on V. Nabokovi romaanid "Kangelastegu" ja "Kutse tapalavale" ning A. Tarkovski filmid "Stalker" ja "Offret"

 17. Mõningaid jooni õpetajate pedagoogilise arutlusviisi arengust / Edgar Krull

  Index Scriptorium Estoniae

  Krull, Edgar, 1948-

  1998-01-01

  Tartu Ülikoolis õpetajakoolitust lõpetavate üliõpilaste ja 1-5-aastase tööstaazìga õpetajate seas 1996.a. läbi viidud uurimusest, millega püüti selgitada õpetajate tõekspidamiste ja arusaamade muutumist koolipraktika mõjul

 18. Õppekavades, teooriast ja praktikast / Urve Läänemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Läänemets, Urve

  2006-01-01

  Koolihariduse arendamine vajab teadusuuringuid, sealhulgas õppekavade teooria ja praktika vallas. Loosungid ja deklaratsioonid ei taga hariduse kvaliteeti, ei selle sisu kavandamisel ega hiljem koolipraktikas, tarvis on eelkõige võrdlevaid käsitlusi. Hariduspoliitika ja hariduskohustus, õppekava koostamine ja rakendus

 19. De ecologische achtergrond van de crisis

  NARCIS (Netherlands)

  Lyklema, J.

  2013-01-01

  Het recente gebeuren met de Fyra illustreert weer eens dat het progressief moeilijker wordt significante verbeteringen op infrastructureel niveau te realiseren. Deze talrijke dagelijks waarneembare afgeleide symptomen van het ecologische probleem worden door de politiek vaak als het probleem gezien,

 20. "Mina ei ole mitte kunagi elus kedagi jälgida tahtnud. Kati ütleb ka, et tal pole mingeid probleeme sellest." / Jaan Toots ; interv. Kirsti Vainküla

  Index Scriptorium Estoniae

  Toots, Jaan, 1957-

  2005-01-01

  Prokurör lõpetas kriminaalmenetluse World Wide Investi Eesti juhi Jaan Tootsi suhtes oportuniteedi alusel. Ärimees eitab salakaamerate abil Kati Tootsi jälgimist. Lisad: Kati Toots: "See summa on absurd!"; Prokurör: kuritegu oli, kurjategijat mitte

 1. "Techniek kan helpen om gebruik smartphone in verkeer te verminderen" : gebruik smartphone steeds groter probleem voor verkeersveiligheid. Gesprek met Dr. M.P. Hagenzieker, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  2014-01-01

  Steeds meer mensen zijn op de weg drukker bezig met hun smartphone en tablet en steeds minder met het verkeer. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk ? Marjan Hagenzieker deed hier namens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en

 2. Aktuaalseid probleeme töölepingu lõpetamisel koondamise tõttu ja tagatised töötajatele : [bakalaureusetöö] / Liis Tamm ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Viive Tammik

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamm, Liis

  2004-01-01

  Tööõiguse olemus ja põhimõisted, töölepingu lõpetamine tööandja algatusel koondamise korral Eestis ja Norras, peamised tagatised töötajate koondamisel Eestis kehtivas seaduses ja seaduse eelnõus

 3. Eriilmeline Tallinn: identiteetide paljususe soodustamine = Diverse Tallinn: fostering diversity of identities / Alvin Järving, Marten Kaevats, Kadri Klementi...[jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna IV kursuse 2009-2010 õppeaastal uuritakse linnaehituslikke probleeme. Tallinna linna visioonidest. Iga linnaasum vajab omale tugevat identiteeti. Kodukant kui linnaruumi tasand

 4. V Jevrope natshalass ohhota za migrantami / Aleksandr Shegedin

  Index Scriptorium Estoniae

  Shegedin, Aleksandr

  2004-01-01

  Detsembris toimuval Euroopa Liidu tippkohtumisel Hollandis keskendutakse migratsiooniprobleemide lahendusteede otsimisele Euroopas. Võõrtööjõu ja pagulaste probleeme Eestis kommenteerib siseminister Margus Leivo

 5. Õpetajate-õpilaste interaktsioon ja sisuloome suhtlusportaalides : õpetajate arvamused ja kogemused / Sandra Räim, Andra Siibak

  Index Scriptorium Estoniae

  Räim, Sandra

  2014-01-01

  Keskkooliõpetajatega läbi viidud intervjuude tulemused viitavad veebisisu loomega kaasnevatele põlvkondlikele erinevustele ning avavad õpetajate-õpilaste probleeme suhtlusportaali auditooriumi tajumisel

 6. Aasta 2000 - meteoor, mis ohustab maailma : Nobeli majanduspreemia värske laureaat soovitab 1. detsembrist külmutada valuutakursid / Robert Mundell ; interv. Marshall Loeb

  Index Scriptorium Estoniae

  Mundell, Robert

  1999-01-01

  Nobeli majanduspreemia laureaadi Robert Mundelli intervjuu ajakirja Fortune endisele toimetajale Marshall Loebile teleprogrammis Marketwatch. Aasta 2000 probleem rahaturgudel. Jack Kempi kiri USA presidendile Bill Clintonile

 7. Breekstelen bij anjer : praktijkinventarisatie 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerke, W.; Hulst, J.; Slootweg, G.

  2004-01-01

  Een van de belangrijkste problemen in de teelt en afzet van anjers is het breken van de stelen bij het verwerken van de anjers (oogsten, bossen ompakken). Dit probleem kan optreden direct na de oogst, maar kan ook in de afzetketen, bij exporteur of detaillist. Het probleem is rasafhankelijk en komt

 8. Appointment of Ignalina negotiator marred by intense political bickering

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Aleksandras Abisala määrati Leedu valitsuse poolt läbirääkijaks Euroopa Komisjoniga. Abisala püüab tõestada, et Ignalina tuumajaama sulgemise probleem on terve Euroopa probleem. Mõned poliitikud pole rahul Abisala valimisega läbirääkijaks

 9. Kennisuitwisseling en governancestudies ter bevordering van droogte-adaptatie

  NARCIS (Netherlands)

  Bressers, Nanny; Bressers, Johannes T.A.

  2015-01-01

  Droogte in ‘kikkerland Nederland’? Droogte is een probleem waar we het in Nederland en de rest van Noordwest-Europa weinig over hebben, zeker in vergelijking met het tegenovergestelde probleem: een teveel aan water. Nederland staat bekend om de strijd tegen het water en de vernieuwende oplossingen

 10. Het optreden van spruitvorming en kale uien tijdens de bewaring : literatuurstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den L.; Broek, van den R.C.F.M.

  2006-01-01

  In de praktijk valt de bewaring van uien regelmatig tegen. Een belangrijk probleem is dat de spruitrust onvoldoende blijkt te zijn. Dit ondanks het feit dat de uien behandeld zijn met een spruitremmer. Een ander probleem is het optreden van kale uien op het moment dat de uien uit de bewaring gehaald

 11. Supercritical Fluid Extraction ; its application to the extraction of anabolic steroids from biological matrices

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker AAM; ARO

  1995-01-01

  Het gebruik van superkritische vloeistof extractie (SFE) als alternatief voor de conventionle, op organische oplosmiddelen gebaseerde, extractie technieken begint langzamerhand steeds belangrijker te worden. Het probleem van het gebruik van superkritsche vloeistoffen voor de extractie van

 12. Norra moslemite juht soovitab Läänel paremat nõu otsida / Mohammad Hamdad ; interv. Kaarel Kaas

  Index Scriptorium Estoniae

  Hamdad, Mohammad

  2006-01-01

  Norra Islaminõukogu esimees Mohammad Hamdan vastab intervjuus prohvet Muhamedi karikatuuri skandaali, lääne-islami suhteid ning Norras elavate moslemite probleeme puudatavatele küsimustele. Lisa: Pilditüli

 13. Teravili - kütuseks või söödaks? / Heli Raamets

  Index Scriptorium Estoniae

  Raamets, Heli, 1975-

  2007-01-01

  Tartus toimus rahvusvahelise biotehnoloogia firma Alltech Euroopa loengusari, kus käsitleti teraviljast kütuse tootmisega, viljaturu muutustega, liha- ja söödatootmisega seonduvaid probleeme. Vt. samas: Kas teadsid?

 14. Kanaarilinnud Moskvast / Ants Juske

  Index Scriptorium Estoniae

  Juske, Ants, 1956-2016

  2001-01-01

  Moskva kunstnike rühmitus AES tõi minaretid ja mosheed Manhattanile juba 1996. a. valminud digitaalsete fotomontaazhide seeriaga "Islam - aja probleem": montaazhfotol puuduvad World Trade Center'i tornid, aga on minaretid

 15. Lithuania lifts ban on EU-Russia talks / Rokas M. Tracevskis

  Index Scriptorium Estoniae

  Tracevskis, Rokas M.

  2008-01-01

  Leedu nõustus loobuma oma vetost Venemaa ja EL-i vahelise strateegilise partnerlusleppe kõneluste alustamisele. Leedu, Poola, Rootsi ja Sloveenia välisministrid otsustasid arvestada kõnelustes ka Leedu tõstatatud probleeme

 16. Jaapan pööras robotsilma Päikesele / Heiki Suurkask

  Index Scriptorium Estoniae

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2006-01-01

  Jaapanist Kagoshimast raketiga orbiidile saadetud satelliit Solar-B asub uurima Päikese aktiivsust, mis põhjustab plasmapilvede kaudu Maal magnettorme ja muidki probleeme. Lisaks joonis: Päikese uurimine

 17. Kelle süül ikkagi nurjus Baskimaa rahuprotsess? / Anna-Maria Penu

  Index Scriptorium Estoniae

  Penu, Anna-Maria, 1978-

  2007-01-01

  Madridi lennujaama terminalis plahvatas pomm, riigi siseministri sõnul lõpetas see rahuprotsessi. Autori hinnangul eksis peaminister Jose Luis Rodriguez Zapatero, uskudes, et Baskimaa probleem on küpseks dialoogiks valmis. Lisa: Rahuvahendaja tekitas segadust

 18. Kultuur ja geopoliitika / Immanuel Wallestein ; interv. Rein Raud, tõlk. Kaarel Tarand

  Index Scriptorium Estoniae

  Wallestein, Immanuel

  2008-01-01

  Intervjuu Yale'i ülikooli professoriga, kes peatub teemadel, mis puudutavad Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, võimalikku Kirde-Aasia alianssi, Venemaa edasist arengut, etnilisuse probleeme, Euroopa kultuurilist hoiakut ja poliitilist integratsiooni

 19. Ametiühingute arenguteedest / Kadi Pärnits, Margarita Tuch, Harri Taliga

  Index Scriptorium Estoniae

  Pärnits, Kadi, 1965-

  2003-01-01

  Ilmunud ka: EAKL Teataja : Narodnaja Gazeta mai lk. 2,4. Järg juuni lk. 2-3. EAKLi juhatuse liikmed ning liitude esindajad arutasid Vihterpalus sotsiaaldialoogi probleeme. Sotsiaalministeeriumi tööosakonna juhataja Tiit Kaadu ettekandest

 20. Kto takije utopajushtshije i kak ihh spasti? / Modris Auzins

  Index Scriptorium Estoniae

  Auzins, Modris

  2003-01-01

  Inimõiguste eest võitlevad Läti valitsusvälised organisatsioonid osalesid ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee sessioonil. Naturalisatsiooniprotsessi ja venekeelse koolihariduse probleem Lätis

 1. Dizziness in older patients in general practice: away from diagnostic nihilism

  NARCIS (Netherlands)

  Dros, J.

  2013-01-01

  Bij ouderen met duizeligheid spelen vaak meerdere aandoeningen een rol, zoals cardiovasculaire of psychiatrische ziekten, problemen met het evenwichtsorgaan of bijwerkingen van geneesmiddelen. Duizeligheid bij ouderen is een veelvoorkomend probleem waarover relatief weinig bekend is. Op verzoek van

 2. Bloedzuigers in pluimveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.; Mullens, B.A.; Koenraadt, S.

  2010-01-01

  De ornithonyssus sylviarum (noordelijke vogelmijt) vormt in de ons omringende landen een net zo groot probleem als de bloedluis (dermanyssus gallinae). Informatie over deze parasieten moet er toe leiden dat eigenaren van pluimvee ze beter gaan herkennen.

 3. Vike-Freiberga calls on Russia to re-evaluate its history / Aaron Eglitis

  Index Scriptorium Estoniae

  Eglitis, Aaron

  2003-01-01

  Rahvusvahelisel holokausti uurimise konverentsil avaldas Läti president Vaira Vike-Freiberga kahetsust, et kuna Venemaa ei soovi tunnistada Läti okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940. aasta juunis, tekitab see probleeme Läti-Vene suhetes

 4. Suure tehingu tagamaad / Tiit Efert

  Index Scriptorium Estoniae

  Efert, Tiit, 1976-

  2002-01-01

  Autor kirjeldab kahe suure autotööstuse ettevõtte Daimler-Benzi ja Chrysleri ühinemist ja sellega kaasnenud probleeme. Diagramm: Daimler-Chrysleri aktsiahinna muutused 1997-2002. Kommenteerib Kristjan Kalda

 5. President Arnold Rüütel : kui ma poleks president, siis oleksin talupidaja / Arnold Rüütel ; intervjueerinud Toivo Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Rüütel, Arnold, 1928-

  2005-01-01

  President Arnold Rüütel vastab küsimustele, mis puudutavad Ettevõtluse Auhinna konkurssi, EL-iga liitumisega kaasnenud eeliseid Eesti majandusele, lähiaastatel lahendamist vajavaid probleeme Eesti majanduses

 6. Väiketootjad jaekaupmeeste surve all / Eda-Liis Kann

  Index Scriptorium Estoniae

  Kann, Eda-Liis, 1979-

  2004-01-01

  Väiketootjatel on probleeme oma toodangu saamisega suurtesse kauplusekettidesse, sest kaupmeeste esitatud tingimusi on raske täita. Kommenteerivad Sirje Potisepp ja Anti Orav. Vaata samas: Eda-Liis Kann; Andres Kärssin. Kaupluskettide valikut suunavad tarbijad

 7. Veel trek, weinig plek en aan snack geen gebrek (column)

  NARCIS (Netherlands)

  MD E.J.M. Wouters

  2008-01-01

  Overgewicht bij jongeren is een groot probleem. Diverse factoren spelen daarbij een rol. Dat zijn kortweg een dosis aanleg en een ongunstige omgeving. Aan aanleg is niet veel te veranderen, aan de omgeving wel.

 8. Bez kota mõsham razdolje / Jevgeni Kapov

  Index Scriptorium Estoniae

  Kapov, Jevgeni

  2004-01-01

  Sillamäe linnapea Ain Kiviorgi ja Vaivara vallavanema Veiko Luhalaidi kohtumisest Politseiameti peadirektori Robert Antropovi ja Ida politseiprefekti Kalev Prillopiga, kus arutati seoses politseireformiga Sillamäe regioonis tekkinud korrakaitse probleeme

 9. Zatlers issues ultimatum to government / Kate McIntosh

  Index Scriptorium Estoniae

  McIntosh, Kate

  2009-01-01

  Läti president Valdis Zatlers teatas, et kui valitsus ei likvideeri tekkinud probleeme seoses valitsuse reorganiseerimisega, valimisseaduse muudatuste sisseviimisega ja riigi majandusliku arengu tagamisega, saadab ta parlamendi 31. märtsiks laiali.

 10. Andmekaitse ohustab võitlust dopinguga

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Aasta alguses kehtima hakanud Ülemaailmse Antidopingu Agentuuri (WADA) uued ettekirjutused pole kooskõlas Euroopa Liidu seadustega ning uue süsteemi kasutamine toob dopinguküttidele kaasa ohtralt õiguslikke probleeme

 11. Uued lahendused kliendisuhete halduses / Michael Stimson

  Index Scriptorium Estoniae

  Stimson, Michael

  2008-01-01

  Autor kirjeldab klienditeeninduse parandamist kliendihaldustarkvara Microsoft Dynamics CRM kasutamise abil. Skeem: Täiustatud teeninduskogemus. Lisa: Kliendihaldus algas kümmekond aastat tagasi; CRM aitab lahendada riigiasutuste probleeme

 12. Eesti riik loovutab äri konkurentidele / Kristo Kiviorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Kiviorg, Kristo

  2007-01-01

  Sõiduautode transiit Eestist Venemaale võib kokku kuivada Eesti riigi halbade suhete tõttu idanaabriga. Vt. samas: ECG ühendab Euroopa treilerivedajaid; Probleem Venemaa veolubadega; Transiidist võidavad kohalikud treilerimüüjad

 13. Tagasivaade 90-ndate eesti kirjandusele / Märt Väljataga

  Index Scriptorium Estoniae

  Väljataga, Märt, 1965-

  1999-01-01

  Vastukajad: Veidemann, Rein. Edasivaade 90-ndate eesti kirjandusele: teksti, metateksti ja konteksti probleem // Looming (1999) nr. 12, lk. 1847-1852 ; Merilai, Arne. Elule lähemale - sic! // Sirp (2000) 14. jaan.., lk. 14

 14. SOLVIT ئ abimees EL siseturul tekkivate probleemide lahendamisel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis asuvast SOLVIT keskusest, mis on koostöövõrgustik ELi liikmesriikide vahel ja aitab lahendada siseturu probleeme kohtuväliselt. Täiendav teave aadressilt: http://www.mkm.ee/solvit

 15. Eestimaa Talupidajate Keskliidu peadirektor Kaul Nurm : "Maale on seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu tulemas väga palju raha" / Kaul Nurm ; interv. Toomas Reinpõld

  Index Scriptorium Estoniae

  Nurm, Kaul

  2003-01-01

  Kaul Nurm vastab küsimustele, mis puudutavad talunike probleeme, siseturu kaitset, idaturgu, talunike ja tootjate liitude suhteid, ettevõtlust maal, väiketalude toetamist, talunduse ja maaelu tulevikku

 16. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma

 17. Robert Närska : erakonda tuleb vahetada vastavalt seisukohtade muutumisele / Robert Närska ; interv. Mari-Liis Hüvato

  Index Scriptorium Estoniae

  Närska, Robert, 1948-

  2005-01-01

  Tartu linnavolikogusse kandideeriv AS-i Werol Tehased juhatuse liige vastab küsimustele, mis puudutavad tema kandideerimist linnavolikogusse Rahvaliidu nimekirjas, kohaliku võimu politiseeritust Eestis, Tartu arengut ning lahendamist vajavaid probleeme linnas

 18. The importance of the acquisition of formulaic language for the development of communicative competence and learner autonomy / Katri Sirkel

  Index Scriptorium Estoniae

  Sirkel, Katri

  2017-01-01

  Artiklis analüüsitakse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste B1 taseme inglise keele õppurite keelevormelite kasutamisel esinevaid probleeme ja pakutakse välja lahendusi vormelite paremaks omandamiseks

 19. Slimme monitor bindt strijd aan met bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.

  2014-01-01

  Bloedluis of vogelmijt is een serieus probleem in de pluimveehouderij. De huidige bestrijdingsmiddelen bieden geen totaaloplossing. Binnen het project ‘Beheersen Bloedluisproblematiek’ wordt nu een slimme monitor ontwikkeld die pluimveehouders moet helpen om de bloedluisproblematiek op hun bedrijf

 20. Kas sa kuuled mind? / Anete Elken, Katrin Kivirand

  Index Scriptorium Estoniae

  Elken, Anete

  2005-01-01

  Organisatsiooni EuroChild AISBL eestvedamisel Brüsselis toimunud noorte ürituse raames "Can you hear me?" arutasid Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad noortega seotud probleeme ning kohtusid Euroopa Parlamendi liikmetega

 1. Juhtumikorraldus puuetega inimeste tööhõive edendamise meetodina / Silja Paavle

  Index Scriptorium Estoniae

  Paavle, Silja, 1976-

  2005-01-01

  Tartumaa Tööhõiveameti konsultant-juhtumikorraldaja tutvustab juhtumikorralduse põhimõtteid puuetega inimeste tööhõive edendamisel ning peamisi probleeme, mis pärsivad juhtumikorraldajate töö efektiivsust

 2. Zatlers reneges on threat to dissolve parliament / Kate McIntosh

  Index Scriptorium Estoniae

  McIntosh, Kate

  2009-01-01

  Kuigi Läti president Valdis Zatlers esitas jaanuaris ultimaatumi parlament laiali saata, arvab president nüüd, et riigile pole tarvis poliitilist kriisi ning tuleb lahendada olemasolevaid probleeme

 3. Kuidas kirjutatakse ajalugu? / Tzvetan Todorov ; interv. Marek Tamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Todorov, Tzvetan

  2007-01-01

  Bulgaaria päritolu prantsuse kirjandusuurija ja ideeajaloolase erialasest tegevusest ja loomingust. Varem ilm.: Tähendus, tõde ja dialoog : intervjuu Tzvetan Todoroviga // Todorov, Tzvetan. Ameerika vallutamine : teise probleem. - Tallinn, 2001. - Lk. 325-338

 4. Tshto god grjadushtshii nam... / Lev Golub

  Index Scriptorium Estoniae

  Golub, Lev

  2008-01-01

  Autor analüüsib Eesti majanduse hetkeolukorda ja tulevikku. Ta leiab, et meie valitsus ja peaminister ei näe riigi majanduses mingeid erilisi probleeme ja raskusi, räägitakse nn. pehmest maandumisest

 5. Saateks / Maia Muldma, Maie Vikat

  Index Scriptorium Estoniae

  Muldma, Maia

  2008-01-01

  2007. a. 20. märtsil toimus rahvusvaheline konverents "Mitmekultuuriline õpikeskkond - probleem või väärtus?". Kogumik sisaldab konverentsimaterjale, mille temaatika on ajendatud mitmekultuurilise keskkonna edendamisvõimalustest

 6. Suurtootjad veavad Rae vallaga vägikaigast vee pärast / Villy Paimets

  Index Scriptorium Estoniae

  Paimets, Villy, 1972-

  2007-01-01

  Rae valla veefirma AS Elveso on vaidlustes magusavabriku Kalev, kaupluseketi Rimi suurköögi ja pelmeenitootjaga Uvic, süüdistades ettevõtteid heitvee liigses reostamises. Lisa: Taust; Uvicil pole probleeme

 7. Michael Bloomberg ähvardab USA valimised "ära rikkuda" / Heiki Suurkask

  Index Scriptorium Estoniae

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2008-01-01

  New Yorgi praegune linnapea Michael Bloomberg võib kolmanda kandidaadina sekkuda presidendikandidaatide valimiskampaaniasse, probleem on aga tema vähene tuntus. Lisa: Seni on riigipeakoha jaganud kaks suurparteid

 8. Innovatsioonisüsteem ja innovatsioonipoliitika : riigi tänapäevased arengumootorid / Janno Reiljan, Ingra Paltser

  Index Scriptorium Estoniae

  Reiljan, Janno, 1951-2018

  2013-01-01

  Autorid selgitavad avaliku sektori innovatsiooniprotsessidesse sekkumise põhjusi ja probleeme, analüüsivad innovatsioonisüsteemide ja -poliitika valdkondade olemust ja struktuuri ning pakuvad välja uue tervikliku riigi innovatsioonisüsteemi mudeli

 9. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke

 10. Eldar Rjazanov obezglavil "Niku"

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  Venemaa kinokunsti akadeemia "Nike" president Eldar Rjazanov loobub sel aastal ametist. Probleeme filmiauhinna "Nike" väljaandmisega, konkurentsiga N. Mihhalkovi juhitud "Kuldse Kotka" auhinna väljaandjatega

 11. Kiika Kööki hädas välisuksega / Monica Sikk, Boris Dubovik

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikk, Monica

  2000-01-01

  Kunagise Pärli kohviku ruumidesse rajatud kaupluse Kiika Kööki sisekujundusest (Arhitektuuribüroo ITC MCM) ning muinsuskaitsega probleeme tekitanud uuest välisuksest; muinsuskaitsja Boris Duboviku kommentaar

 12. Poor man status awaits if Estonia adopts euro too soon

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Akadeemia Nord Euroopa uuringute instituudi juhataja professor Ivar Raig leiab, et eurole üleminek tekitab veel rohkem probleeme Eesti majanduses ning et Eesti vajab uut majanduspoliitikat. Tema sõnul peaks euroga liituma aastatel 2016-2018

 13. The criminal repression of racist rhetoric, racist crimes and race discrimination – The Greek example: towards an effective protection of human dignity? / Maria Kaiafa-Gbandi

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaiafa-Gbandi, Maria

  2017-01-01

  Küsimusest kuidas rassistlike kuritegude ja rassilise diskrimineerimisega seotud probleeme käsitletakse rahvusvahelises dokumentides, EL õigusaktides ning ÜRO ja Euroopa Nõukogu konventsioonides ning Kreekas

 14. Gazprom v Alpahh : novõje perspektivõ / Vassili Zubkov

  Index Scriptorium Estoniae

  Zubkov, Vassili

  2007-01-01

  Venemaa-Austria riigijuhtide läbirääkimistel arutati võtmeküsimusena gaasitranspordiga seonduvaid probleeme. President Vladimir Putini Austria visiit tugevdas kahe riigi transiidialast koostööd

 15. Omandipropaganda - võib-olla sajandi suurim viga / Villu Zirnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Zirnask, Villu, 1966-

  2009-01-01

  Kuigi kinnisvara soetamist on innukalt toetanud nii poliitikud kui ärisektor, seab kinnisvaraomand tööjõu liikumisvabadusele piirid, samuti on kinnisvaratagatise kasutamine laenude tarbeks toonud kaasa mitmeid probleeme. Diagramm

 16. Rae vald ja Jüri elanikud sõdivad tehnopargi ohtliku tehase vastu / Mari Kodres

  Index Scriptorium Estoniae

  Kodres, Mari

  2008-01-01

  Ettevõte Stainless Surface Technology OÜ soovib rajada Jüri tehnoparki metallide hapetega töötlemise tehase. Rae valla ehitusameti juhataja Enno Harmipaiga hinnangul on probleem tehase ja elumajade ühine kanalisatsioon

 17. Isast põlvnemise õiguslik regulatsioon Eesti Vabariigis : [bakalaureusetöö] / Maris Kask ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Enno Oidermaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kask, Maris

  2006-01-01

  Perekonnaõiguse arengust ning põlvnemise õiguslikust regulatsiooniste Eesti Vabariigi territooriumil, põlvnemise õiguslik regulatsioon perekonnaseaduse järgi, õiguslikke probleeme isast põlvnemise regulatsioonis

 18. Motivation for change in the addictions: studies in assessment

  NARCIS (Netherlands)

  De Jonge, J.M.

  2005-01-01

  Middelenmisbruik is een eeuwenoud en hardnekkig probleem. Eén van de kenmerken van middelenmisbruik is doorgaan met gebruik ondanks de negatieve consequenties ervan. Weerstand tegen verandering van gebruik is dan ook niet verwonderlijk ... Zie: Samevatting

 19. Maxima poekett mitmendat aastat järjest keeleinspektsiooni murelaps / Dannar Leitmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2008-01-01

  Kauplusekettidest on kõige rohkem saanud keeleinspektsioonilt ettekirjutusi Maxima. Inspektsiooni nõuniku Hele Pärna, Maxima pressiesindaja Erkki Erilaiu selgitusi. Lisa: Probleem haridussüsteemis?

 20. Preiskurant na vstretshu s prezidentom / Boriss Reznik ; interv. Olga Vandõsheva

  Index Scriptorium Estoniae

  Reznik, Boriss

  2002-01-01

  Venemaa Riigiduuma korruptsiooni vastu võitlemise komisjoni esimehe arvates eksisteerib riigis teatud grupp riigiametnikke, kes teenivad selle pealt, et viivad inimesi kokku, muretsevad vajalikke allkirju, aitavad probleeme lahendada

 1. Ilmafilosoofia ilma filosoofiata / Jüri Rato

  Index Scriptorium Estoniae

  Rato, Jüri

  2000-01-01

  Arvustus: Hoff, Benjamin. Puhh ja Tao / tlk. Mait Talts. Tln. : Olympia, 1998 ; Hoff, Benjamin. Notsu ja Te / tlk. Paavo Kivine. Tln.: Olympia, 1999 ; Allen, Roger E. ; Allen, Stephen D. Puhh lahendab probleeme / tlk. Paavo Kivine. Tallinn : Olympia, 2000

 2. Sõnaliigituse kitsaskohad eesti keele arvutianalüüsis / Kadri Muischnek, Kadri Vider

  Index Scriptorium Estoniae

  Muischnek, Kadri

  2005-01-01

  Atriklis vaadeldakse tekstikorpuste morfoloogilise ja semantilise ühestamise käigus kerkinud lingvistilisi probleeme, keskendudes tekstisõna sõnaliigilise kuuluvuse probleemile (vt www.cl.ut.ee). Andmetega autorite kohta

 3. Me ei kerja - me töötame! / Artur Taevere

  Index Scriptorium Estoniae

  Taevere, Artur

  2005-01-01

  Heateo Sihtasutus korraldab konkursi tunnustamaks sotsiaalseid ettevõtjaid - ettevõtjaid, kes aitavad lahendada puuduses kannatavate inimeste probleeme. Näitena toodud Shotimaal käivitatud ajakirja Big Issue müük, millega tegelevad vaid kodutud

 4. Essays on the Dynamic Portfolio Choice

  NARCIS (Netherlands)

  A.B. Gutkowska

  2006-01-01

  textabstractHet onderwerp van dit proefschrift is dynamische portfoliokeuze. In de eerste twee hoofdstukken behandelen we het probleem dat vaak bij portfoliokeuze zonder beperkingen een rol speelt, namelijk afdekking (hedging) van ongunstige veranderingen in de toestandsvariabelen. In deze context

 5. Valitsus ja 400 riigiametnikku kolivad Narva / Erik Gamzejev

  Index Scriptorium Estoniae

  Gamzejev, Erik, 1967-

  2007-01-01

  Narvas toimub kahepäevane riigiametnike foorum, kus arutatakse koos kutsutud teadlaste ja välisekspertidega riigijuhtimise päevakajalisi probleeme. Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje, 2. okt. 2007, lk. 1

 6. Naiti kozla otpushtshenija / Aleksandr Tshaplõgin

  Index Scriptorium Estoniae

  Tšaplõgin, Aleksandr, 1964-

  2007-01-01

  Analüütikute arvates ootab Eestit majanduslangus, kuid poliitikud ei taha seda kinnitada. Parlamendiliikme Heimar Lengi arvates tabab valitsust sügisel tõsine sisekriis, Eiki Nestori arvates valitsuskoalitsioonis probleeme pole

 7. "Magnus" - esimene tõeliselt skandaalne Eesti film / Kristiina Davidjants

  Index Scriptorium Estoniae

  Davidjants, Kristiina, 1974-

  2008-01-01

  Kadri Kõusaare filmi "Magnus" kohtuliku ärakeelamise valguses ka teistest Eesti filmidest, millel on olnud ekraanile tulekuga probleeme seoses neis kujutatud inimeste protestidega. Lisatud autori repliik "On Kõusaart tõesti vääriti mõistetud?"

 8. Mike Garant Ameerika ühiskonna probleemidest

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  44. nädalal külastas inglise keele õppetooli dr Mike Garant Helsingi ülikoolist. Mike Garant käsitles oma loengutes multikulturaalse Ameerika ühiskonna probleeme (mobiilsus, identiteet, keel) : [täistekst

 9. Gruusia ametnikud on pahased ohtliku embargo peale

  Index Scriptorium Estoniae

  2010-01-01

  Gruusia sooviks muretseda radareid, et jälgida Vene vägede liikumist Lõuna-Osseetias, kuid juuni keskel Pariisis Eurosatory rahvusvahelist kaitsetööstusmessil oli sellega probleeme. Taheti soetada ka tankitõrjerelvi ja raadiosaatjaid

 10. Wortelonkruiden onder controle : Alleen rigoureuze maatregelen effectief

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.

  2004-01-01

  Op veel bedrijven breiden wortelonkruiden zich gestaag uit. Op zandgronden is vooral kweek en op kleigronden akkermelkdistel een toenemend probleem. Uit onderzoek blijkt dat concurrentie door een groenbemestingsgewas of door afdekken met plastic nauwelijks een afname gaf van de wortelonkruiden.

 11. Õiguslikud probleemid seoses merre uppunud varaga : [bakalaureusetöö] / Kristo Madrus ; Õigusinstituut ; juhendaja: Heiki Lindpere

  Index Scriptorium Estoniae

  Madrus, Kristo

  2002-01-01

  Merre uppunud vara rahvusvaheline mõiste (Ameerika, Põhjamaad, Hispaania, Malaisia, Lõuna-Aafrika Vabariik), selle ülestõstmine, merre uppunud vara Eesti õiguses, õiguslikke probleeme seoses merre uppunud varaga

 12. Siemensi tulevane tegevjuht astus varjust välja / Erik Aru

  Index Scriptorium Estoniae

  Aru, Erik

  2004-01-01

  Siemensi juhiks saab strateegilise planeerimise doktor Klaus Kleinfeld. Firmal on eeskätt probleem kahe tegevusvaldkonna - info- ja sidesüsteemide ning transpordisüsteemidega. Lisad: Siemens AG; Rõhub innovaatilisusele nagu ka konkurendid

 13. Eesti dokumentaalfilm kutsuti Praha festivalile

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  Heili Klandorfi 1991.aasta augustisündmustest Eestis jutustav dokumentaalfilmi "10 päeva augustis" kutsuti sotsiaalseid probleeme ja inimõigusi käsitlevate dokumentaalfilmide festivalile "One World", mis toimub 2002.aasta aprillis

 14. Meelis Virkebau : Kreenholm peaks meediaga suhtlema / Tanel Mazur

  Index Scriptorium Estoniae

  Mazur, Tanel, 1971-

  2007-01-01

  Ilmunud ka: Narva Postiljon, 5. apr. 2007, lk. 1,2; Narvskaja Gazeta, 5. apr. 2007, lk. 1,2. Kreenholmi endine juht Meelis Virkebau ei mõista Narva linnapea Tarmo Tammiste seisukohta, et 3000 töötut ei ole linnale probleem, samuti peab ta mõtlematuks peaminister Andrus Ansipi väidet, et Kreenholmi probleem pole nii hull kui paistab. M. Virkebau selgitab oma lahkumist ettevõtte juhi kohalt 2003. aastal

 15. Viking Line visandab oma laevadele purjeid / Sirje Rank

  Index Scriptorium Estoniae

  Rank, Sirje, 1966-

  2008-01-01

  Viking Line'i juht Nils-Erik Eklund leiab, et Tallinki uued laevad on pigem probleem kui konkurentsieelis, sest uue põlvkonna reisilaevad peaks liikuma osaliselt tuule- ja päikeseenergia jõul. Vt. samas: Tallinna-Helsingi liinil on tasakaal lähedal

 16. Voorlichting aan CVA-patiënten en hun centrale verzorgers

  NARCIS (Netherlands)

  Wachters-Kaufmann, Crescentia Scholastica Maria

  2004-01-01

  Hoofdstuk 1 schetst de probleem-, vraag- en doelstelling van het onderzoek. Een beroerte is een catastrofe voor de patiënt en de centrale verzorger. Op zoek naar een nieuw evenwicht hebben patiënten en centrale verzorgers behoefte aan modelinge en schriftelijke voorlichting. Hulpverleners hebben in

 17. Ümbrikupalk on põhjendamatu kingitus sulist tööandjale / Marek Helm, Kaja Toomsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Helm, Marek, 1973-

  2004-01-01

  Ümbrikupalkadega seonduvaid probleeme ning Maksu- ja Tolliameti ja ametiühingute koostööd ümbrikupalkadega võitlemisel tutvustavad Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja ning EAKL-i palgasekretär

 18. "Medvezhii" ugol Jevrosojuza / Jevgeni Ashihmin

  Index Scriptorium Estoniae

  Ashihmin, Jevgeni

  2007-01-01

  Regionaalminister Vallo Reimaa, Ida-Virumaa maavanem Riho Breivel, Kirde-Eesti piirivalveülem Aimar Kess, Alajõe vallavanem Natalja Varkki, Vasknarva külavanem Vadim Ivanov ja kohalik aktivist Aleksandr Petuhhov arutasid Alajõe valla ja Vasknarva küla probleeme

 19. Abortie bij courgette

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Limburg, W.; Doorduin, J.C.

  2005-01-01

  Bij courgette kan abortie van bloemen (geeltjes) en vruchtjes (zwartjes) een groot probleem vormen. Soms worden wel 30% van de bloemen en vruchtjes geaborteerd. Dit kost productie en extra arbeid, omdat geaborteerde vruchtjes moeten worden verwijderd. In 2005 is door PPO Glastuinbouw een onderzoek

 20. Astmeline tulumaks on vaid dekoratsioon / Villu Zirnask

  Index Scriptorium Estoniae

  Zirnask, Villu, 1966-

  2009-01-01

  OECD riikides on tulumaksu ülemised astmed enamasti üle 40%, kuid paljudes riikides võimaldavad erirežiimid teatud rühmadel maksta maksu madalama määra alusel. Rikaste inimeste maksustamise probleeme käsitlevast OECD raportist. Diagramm

 1. Pensionisüsteemi reformi olulisus Eesti majandusliku ja sotsiaalse arengu tagamisel / Janno Reiljan, Liina Kulu

  Index Scriptorium Estoniae

  Reiljan, Janno, 1951-2018

  2003-01-01

  Analüüs, kas ja kuidas on Eesti vanaduspensionisüsteemi seniste reformide käigus leevendatud nn. pensionisüsteemi kriisi ohtu ning kas rahvastiku vananemine kujutab endast tulevikus Eesti pensionisüsteemile probleeme. Tabelid. Diagramm. Graafik

 2. Tänapäeva muinasjutt : [lühijutud] / Kris, Moor, pseud.

  Index Scriptorium Estoniae

  Kris Moor, pseud.

  2007-01-01

  Sisu: Imagine an actor saying following ; algus ; korralikud tüdrukud ; Provokatsioon ; absoluutselt täiuslik ; sigaret ; best friends ; probleem ; Tere Kris ; kirjutis ; armastus ; Elluastuja ; oeh ; klishee ; happy neverending story ; tungid ja tungisaatused ; noh ; lohe ; the art of noise ; latentsus ; Lühikokkuvõte tänapäeva muinasjutust: (ilma ilukirjandusliku liialduseta)

 3. Saksa natsipartei keelustamine suurendaks selle populaarsust / Jeroen Bult

  Index Scriptorium Estoniae

  Bult, Jeroen

  2005-01-01

  Autor selgitab, miks Saksa Natsionaaldemokraatliku Partei täielik keelustamine on rumal idee ja jõuab järeldusele, et keelustamine ei kaota natside partei populaarsuse peapõhjust - sotsiaalmajanduslikke probleeme Ida-Saksamaal. Lisa: Saksa Natsionaaldemokraatlik Partei

 4. Meeleparanduslik teater / Marek Tamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Tamm, Marek, 1973-

  2006-01-01

  Autor tunneb muret ühe uue tendentsi pärast, mida kohtab nii teatri NO99 ja Von Krahli viimastes lavastustes ("Nafta" ja "Võluflööt") kui teisteski teatrites (Linnateatri "Genoom"). Seda tendentsi nimetab ta "meeleparanduslikuks teatriks" ja näeb selles mitmeid probleeme

 5. Die dogmatiese binding van die prediking

  African Journals Online (AJOL)

  genoemde probleemstelling wat ons homileties na riglyne wil soek, sonder die pretensie dat finale oplossings gevind sal word. Om hierdie probleem te ontleed is dit nodig om eers kortliks 'n begripsbepaling van die begrippe dogma, binding en prediking te maak. Vanuit die begripsbepaling kan ons dan probeer vasstel wat ...

 6. The influence of surgery on the development of distant tumour recurrence

  NARCIS (Netherlands)

  M. ten Kate (Miranda)

  2007-01-01

  textabstractTumorrecidief na een in opzet curatieve resectie voor gastro-intestinale tumoren is een groot probleem. Er is zowel een klinische overtuiging als bewijs middels in vivo dierproefonderzoek dat er een relatie bestaat tussen chirurgie en het ontstaan van locoregionaal tumorrecidief. In

 7. Uudised : Estonia maja renoveerimisest. EMNi juhatuse tegevusest. Meredith Monki kontsert Tallinnas

  Index Scriptorium Estoniae

  2001-01-01

  7. märtsil kiitis rahvusooperi Estonia nõukogu heaks Estonia teatri- ja kontserdimaja renoveerimistööde tehnilise projekti. EMNi juhatuse koosolekul 27. veebr. arutati E. Teatri- ja Muusikamuuseumi perspektiive, muusikahariduse probleeme ja EMNi töösuundi. 20. märtsil esineb Tallinnas Sakala keskuses M. Monk

 8. Toomas Hendrik Ilves : v otnoshenii pamjatnika jeshtsho nitshego ne resheno / Toomas Hendrik Ilves ; interv. Aleksei Venediktov, Nargiz Assadova

  Index Scriptorium Estoniae

  Ilves, Toomas Hendrik, 1953-

  2006-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves vastas Vene raadiojaama Ehho Moskvõ peatoimetaja Aleksei Venediktovi ja väljaande KommersantVlast korrespondendi Nargiz Assadova küsimustele, mis puudutasid Tallinnas Tõnismäel asuva mälestusmärgi ja vene vähemusrahvuse probleeme

 9. Aandeelhouderswaarde: Beperk rechten van de "nieuwe aandeelhouder.'

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. dr. Ruud Pruijm

  2009-01-01

  In de discussie over activistische aandeelhouders zijn velen van mening dat het evenwicht verstoord is en dat de aandeelhouders te veel macht hebben. Het werkelijke probleem is dat de trouwe langetermijnaandeelhouder niet meer bestaat en is vervangen door de kortetermijnbelegger met alleen oog voor

 10. Beter aan het werk

  NARCIS (Netherlands)

  Gerda Jehoel-Gijsbers

  2007-01-01

  Jarenlang was Nederland koploper in Europa in het aantal gevallen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om dit probleem tegen te gaan zijn in de afgelopen decennia veel beleidsmaatregelen ontwikkeld en vaak ook weer aangepast. Hebben deze maatregelen tot resultaat geleid? Is het

 11. Eesti-X-keele sõnastik ja grammatika / Ülle Viks

  Index Scriptorium Estoniae

  Viks, Ülle

  2008-01-01

  Käsitletakse kakskeelsetes sõnaraamatutes grammatilise info esitamisega seotud probleeme. Lähemalt tutvustatakse Eesti-X-keele sõnastikku (universaalne leksikaal-grammatiline andmebaas, mis võimaldab genereerida suvalise kakskeelse sõnaraamatu elektroonilist põhja), tema kohta sõnastike tüpoloogias ja sellest tulenevaid nõudeid

 12. CO₂ heitkoguste müügil on mitmedki konksud küljes / Raimo Poom

  Index Scriptorium Estoniae

  Poom, Raimo

  2009-01-01

  Ülejäävaid CO₂ heitkoguste ühikuid ostvad riigid tahavad, et müügist saadud raha kulutataks nn. rohelistele projektidele, probleem võib tekkida ka heitkoguste ühikute ülejäägile turu leidmisega

 13. Psychological Aspects of Geographical Moves. Homesickness and Acculturation Stress

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, van Miranda; Vingerhoets, Ad

  2005-01-01

  'Het is de verdienste van dit boek dat op uitgebreide wijze aandacht wordt geschonken aan het feit dat lang niet iedereen zonder problemen huis en haard achterlaat. De samenstellers hebben gelijk dat hier sprake is van een onderbelicht probleem of wellicht zelfs een taboe.' Jan Spijker, Maandblad

 14. Back2Basics

  NARCIS (Netherlands)

  drs. Frans van den Reep

  2003-01-01

  Een bekend probleem: je hebt je net op een nieuwe dienst geabonneerd of een nieuw apparaat gekocht en je krijgt bepaalde functies niet aan de praat. Of, je hebt een nieuw softwarepakket aangeschaft, dit op je PC geïnstalleerd en er duikt allerlei narigheid op. Bijvoorbeeld, die handige integratie

 15. Crowdsourcing

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet, Harry; Brussee, Rogier; Swart, Dick; Hekman, Erik; Rovers, Michiel

  2014-01-01

  Crowdsourcing is niet nieuw. Er zijn tal van historische voorbeelden waarbij ‘het volk’ opgeroepen wordt vrijwillig bij te dragen aan een probleem of vraag. Met de komst van het internet is het echter veel eenvoudiger geworden een grote groep te enthousiasmeren, het proces efficiënt te begeleiden en

 16. Nord i South Stream : tvjordõi shag v napravlenii JevRossii / Virkko Lepassalu, Konstantin Morenko, Jekaterina Rodina

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepassalu, Virkko, 1971-

  2007-01-01

  Autorid analüüsivad Venemaa ja Euroopa vahelise gaasijuhtmega seonduvaid poliitilisi, majanduslikke ja ökoloogilisi probleeme, nende mõju Eestile. Nad jõuavad järeldusele, et kui tegu on suure poliitikaga, pole põhjust rääkida selle räpasusest või puhtusest

 17. Thomas Hobbes' Leviathan

  NARCIS (Netherlands)

  Konijnenburg, Willem van

  1945-01-01

  De analyse van den Laviathan. Het probleem dat Hobbes probeerde op te lossen luidt: ,,waartoe" en ,,hoe" is er gezag. Het ,,waartoe" bleek schuil te gaan in de praemisse der bevordering en handhaving der vrede. Het ,,hoe" van het gezag gaf aanleiding tot de aanname van het sluiten van een

 18. Deltaplan Erwinia C : praktijkgericht (C-) onderzoek aan Erwinia-problemen in bloembolgewassen 2009-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Martin, W.S.; Dees, R.H.L.

  2013-01-01

  Erwinia vormt een groot probleem in bloembolgewassen als hyacint, iris, Dahlia en Zantedeschia. Geschat wordt (precieze cijfers ontbreken) dat de economische schade door o.a. uitval van aangetaste bollen en kosten als gevolg van extra uitzoeken ongeveer 5- 8 miljoen euro op jaarbasis bedraagt. Daar

 19. Zachtrot in iris. Onderzoek naar de oorzaak van zachtrot (Erwinia) en zoeken naar teeltmaatregelen om aantasting te verminderen of te voorkomen. Onderzoeksjaren 2003-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Vlaming, E.A.C.

  2005-01-01

  De laatste jaren treden er steeds meer problemen op met zachtrot bij irissen in de bewaring bij 30°C. Tijdens deze warme bewaring kan soms meer dan 50% van de bollen worden aangetast. De bollen worden zacht en drogen later in. Het probleem neemt jaarlijks toe. De afnemers hebben grote kosten door

 20. 'n voorgestelde raamwerk vir die skryf van 'n akademiese publikasie

  African Journals Online (AJOL)

  Die skryf van 'n akademiese publikasie. 145. Paradigma. Inhoud. Slagkreet. Probleem. Behaviourisme Mense word gekon- disioneer hoe om op te tree. Ek kan myself nie help nie. Alles word tot oor- saak en gevolg gere- duseer. Utilitarianisme Moraliteit is nuttig as dit die gewenste resultaat kan bring. Die grootste geluk.

 1. Pekingi punased olümpiamedalid / Leslie Leino

  Index Scriptorium Estoniae

  Leino, Leslie

  2007-01-01

  Autor käsitleb Eesti poliitikute artikleid, mis puudutasid Hiina olümpiamängude boikottimise teemat. Ta leiab, et peaksime inimõiguste ja muid probleeme tõstatama ratsionaalsetes piirides. Hiinas endas väideldakse juba ammu inimõiguste teemal. Mõõdukas probleemidele osutamine näitab Eesti selgroogu

 2. Estonian parties face internal struggles / Helga Kalm

  Index Scriptorium Estoniae

  Kalm, Helga

  2010-01-01

  2011. aasta parlamendivalimiste eel on Eestimaa Rahvaliit, Erakond Eestimaa Rohelised ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond keerulises olukorras. Parteides on probleeme juhatustega. Kahe esimese partei puhul ei ole üldse kindel, kas nad saavad parlamendis kohti või mitte. Tõnis Saartsi, Rein Toomla ja Andres Tarandi arvamusi

 3. Kõik ajaplaneerimisjamad on pärit lapsepõlvest! / Steven Berglas ; tõlk. Marko Uibu

  Index Scriptorium Estoniae

  Berglas, Steven

  2005-01-01

  Autori hinnangul aja väärkasutajate probleem ei olegi niivõrd oskamatuses oma aega kasutada, vaid pigem vähene eneseusk ning alateadlik hirm, et tema tööle pannakse mingi hinnang. Neljast ajakasutaja tüübist. Kommenteerib psühhoterapeut Endel Talvik

 4. Digital natives vereisen een herontwerp van het onderwijs: Studenten van morgen hanteren andere strategieën in kennisconstructie

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Jos Fransen

  2007-01-01

  Er is al veel geschreven over de generatie die is opgegroeid met de vanzelfsprekende aanwezigheid van de moderne informatie- en communicatietechnologie en het internet als virtuele wereld, maar de consequenties voor het onderwijs worden nog onvoldoende onderkend. Het belangrijkste probleem is dat de

 5. C hristian H artlich und W alter S achs, Der Ursprung des Mythos ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  I. F. Fries, gaan 'n stap verder. Die mite-teorie stel twee grondpro- bleme: eerstens die vraag na die verhouding tussen mite en historiese faktisiteit en tweedens die vraag na die moontlike bestaan van waarheid in die inadekwate mitiese uitdrukkingswyse. Die Wette beklemtoon veral die eerste probleem. Vir hom is mite ...

 6. Kuningas on surnud. Elagu kuningas! / Marco Montanari

  Index Scriptorium Estoniae

  Montanari, Marco

  2008-01-01

  Autor leiab Itaalia peaministri Romano Prodi hiljutise tagasiastumise taustal, et tegemist ole mitte järjekordse poliitilise kriisi, vaid süsteemirevolutsiooniga. Riigis on tekkinud inimeste komiteed movimenti'd, mida hoiab koos vajadus lahendada probleeme, millega riik ei suuda tegelda

 7. Estonia and Afganistan / Toomas Kahur

  Index Scriptorium Estoniae

  Kahur, Toomas

  2007-01-01

  Probleeme, millega Afganistan ja kogu rahvusvaheline üldsus silmitsi seisab, ei saa lahendada ainult sõjaliste vahenditega. Riigi ülesehituse õnnestumiseks on hädavajalik tsiviil- ja militaarpoole tihe koostöö. Eesti osalemisest Afganistani ülesehitustöös

 8. Biophysical Interactions of vaginal microorganisms

  NARCIS (Netherlands)

  Younes, Jessica Anne

  2015-01-01

  Vaginale gezondheid is altijd al belangrijk geweest. Echter, pas sinds kort wordt het steeds duidelijker hoe de vaginale gezondheid het beste gehandhaafd kan worden. Helaas zijn vaginale infecties een vaak voorkomend probleem, dat moeilijk te behandelen is en waarover bovendien nog maar weinig

 9. Doktoritööd : [2007, Boriss Bazanov jt.

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  7. sept. kaitses Boriss Bazanov doktoritööd teemal "Tehnika ja taktika integratiivne käsitlus korvpalli õpi-treeningprotsessis"; 3. sept. kaitses Grigori Utgof doktoritööd teemal "Süntaktiise tempo probleem"; 30. aug. kaitses Marge Unt doktoritööd teemal "Üleminek koolist tööle laienenud Euroopas"

 10. Zwerfvuil in de Noordzee: klein afval met grote gevolgen

  NARCIS (Netherlands)

  Franeker, van J.A.

  2009-01-01

  Zwerfvuil in zee is een groeiend economisch en ecologisch probleem. Bij een opruiming van het Texelse strand in 2005 werd 30 ton vuil verwijderd, ruim 1000 kg per kilometer. Vervolgmmetingen toonden aan dat daar per kilometer strand iedere dag opnieuw 7 tot 8 kilo afval aanspoelde. De helft daarvan

 11. Via Baltica Pärnu ümbersõidu trassivalik kulges vaevaliselt / Ester Vilgats

  Index Scriptorium Estoniae

  Vilgats, Ester

  2008-01-01

  Via Baltica Pärnu ümbersõidu trassivaliku probleeme käsitlevast kohtumisest võtsid osa majandusministeeriumi transpordi asekantsler Eero Pärgmäe, rahandusministri nõunik Riho Sõrmus ja sama ameti europrogrammide osakonna juhataja Urmas Konsap

 12. Josep Borrell : teie tempo on kiire / Josep Borrell ; interv. Ahto Lobjakas

  Index Scriptorium Estoniae

  Borrell, Josep

  2006-01-01

  Euroopa Parlamendi esimees vastab küsimustele, mis puudutavad põhiseaduslepet, nn. keskse Euroopa või "pioneergruppide" loomise plaane, pingeid ja probleeme uute ja vanade EL-i liikmesriikide suhetes, Eesti mitteliitumist eurotsooniga 2007. aasta 1. jaanuaril, Eesti ja Läti piiriküsimust, samuti süüdistust, et EL rakendab Venemaa suhtes nn. topeltstandardeid

 13. Organizational culture and individual strategies / Natalia Karotom

  Index Scriptorium Estoniae

  Karotom, Natalia

  2006-01-01

  Autori hinnangul on tekkinud lõhe töötajate ootuste ja organisatsioonides kehtivate praktikate vahel, mis on ühelt poolt takistuseks individuaalsete eesmärkide realiseerimisel, teisalt aga võib tekitada probleeme ettevõtte ette püstitatud ülesannete täitmisel. Tabelid

 14. Process Control Security in het Informatieknooppunt Cybercrime NICC : Eén publiekprivate geïntegreerde aanpak. Eén sluitende nationale infrastructuur ter bestrijding van cybercrime.

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2009-01-01

  Opsporing en vervolging van cybercrime? Heel belangrijk, maar niet dé oplossing voor het probleem. Voorkómen is beter! De sectoren die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Cybercrime hebben de (informatie)beveiliging van procescontrolesystemen (PCS), waaronder SCADA, als uitdaging opgepakt.

 15. Jevropa nas objedinjajet / Jana Toom

  Index Scriptorium Estoniae

  Toom, Yana, 1966-

  2008-01-01

  Eesti Avatud Ühiskonna instituudi sotsioloogid Ivi Proos ja Iris Pettai tutvustasid Eesti vene noorte probleeme käsitlevat uuringut. Tabel: Kui tähtis on teile oma rahvuskultuuri säilitamine elades Eestis; Vt. ka intervjuud Ivi Proosiga

 16. Kas Eestil on lootust? / Jüri Sepp, Erik Terk

  Index Scriptorium Estoniae

  Sepp, Jüri, 1952-

  2007-01-01

  Autorid vaatlevad mitmete edetabelite põhjal, kuidas Eestil on läinud teiste riikidega võrreldes, ning nimetavad probleeme Eesti edasiliikumisel. Nende hinnangul ei seisne Eesti ühiskonna tulevikuprobleem mitte selles, kas ohverdada sotsiaalsust liberaalsusele või vastupidi, vaid selles, kuidas neid kahte asja ühendada. Artikli alus on "Eesti inimarengu aruanne 2006"

 17. Kas Eestil on lootust? / Jüri Sepp, Erik Terk

  Index Scriptorium Estoniae

  Sepp, Jüri, 1952-

  2012-01-01

  Autorid vaatlevad mitmete edetabelite põhjal, kuidas Eestil on läinud teiste riikidega võrreldes, ning nimetavad probleeme Eesti edasiliikumisel. Nende hinnangul ei seisne Eesti ühiskonna tulevikuprobleem mitte selles, kas ohverdada sotsiaalsust liberaalsusele või vastupidi, vaid selles, kuidas neid kahte asja ühendada. Artikli alus on "Eesti inimarengu aruanne 2006"

 18. Muuga tulevane terminal silmitsi Vene piiri murega / Lemmi Kann

  Index Scriptorium Estoniae

  Kann, Lemmi

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 20. veebr. lk. 4. Muuga konteinerterminali projekt tuleb hästi läbi mõelda, et kasu asemel hoopis probleeme ei sünniks, peamiseks mureks on Vene piirijärjekorrad. Kommenteerib majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

 19. Minister Savisaar appoints advisor, weighs ferry link, sell-offs

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunikuks saanud ärimees Oleg Harlamov tekitab probleeme, kuna omab aktsiaid suhtekorraldusfirmas, mis konsulteerib raudtee-ettevõtet Spacecom. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaare sõnul võib riik müüa oma Esonian Airways'i aktsiad.

 20. Kuhu edasi, härra Rahumaa? / Sulev Vedler

  Index Scriptorium Estoniae

  Vedler, Sulev, 1970-

  2008-01-01

  Riskikapitalifirma Alta Capital omanikud peavad lähema poole aasta jooksul lunastama võlakirju kokku üle poole miljardi krooni ulatuses. Indrek Rahumaa sõnul võlakirjadega probleeme ei teki. Autor leiab, et Alta Capital on muutumas ning ta esitab oma arvamuse tõestuseks viis argumenti

 1. Kuri Maxwelli deemon / Toomas Paul

  Index Scriptorium Estoniae

  Paul, Toomas, 1939-

  2005-01-01

  Lahates tänapäeva koolisüsteemi ja hariduse probleeme analüüsib autor Pierre Bordieu' poolt kasutatud nn Maxwelli deemoni mõistet. See selgitab lõhet ebavõrdse kultuurilise kapitaliga varustatud õpilaste vahel: selekteerimistoimingutega lahutatakse päritud kultuurilise kapitali valdajad nendest, kes on sellest ilma jäänud

 2. The framework convention on tobacco control measures: does ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die globale afmetings van hierdie probleem het die Verenigde Nasies, deur middel van die WGO, aangespoor om nasies in hulle stryd teen die tabakspandemie te help. Die Raamwerkkonvensie oor Tabakbeheermaatreels is met die spesifieke doelstelling om as 'n gids vir nasies te dien, wat hulle in staat sal stel om sowel ...

 3. Abraham Lincolni nähtamatud käed / Marek Tiits

  Index Scriptorium Estoniae

  Tiits, Marek

  2005-01-01

  Eesti probleem pole mitte inimeste vähene ettevõtlikkus, arvab autor, vaid majanduskeskkond, mis soosib pigem tarbimist kui ekspordile orienteeritud tegevuste arendamist. Eesti vajab Ameerika ühendamise aegset poliitikat, mille keskmes oli sotsiaalne mobiilsus ning majanduse struktuuri ajakohastamine

 4. Bile duct injury in liver transplantation : studies on etiology and the protective role of machine perfusion

  NARCIS (Netherlands)

  Dries, Sanna op den

  2013-01-01

  Het ontstaan van non-anastomotische galwegstricturen (NAS) is een veel voorkomend en moeilijk behandelbaar probleem na levertransplantatie. Kenmerkend voor deze complicatie is het ontstaan van vernauwingen (stricturen) van de galwegen in of net buiten de lever (extrahepatisch). De studies beschreven

 5. Studies on bile duct Injury and the protective role of oxygenated machine perfusion in liver transplantation

  NARCIS (Netherlands)

  Karimian, Negin

  2017-01-01

  Galwegcomplicaties, in het bijzonder non-anastomotische galwegstricturen (NAS), zijn een veel voorkomend en moeilijk behandelbaar probleem na levertransplantatie. Kenmerkend voor deze complicatie is het ontstaan van vernauwingen van de galwegen in of net buiten de lever, waarbij patiënten zich vaak

 6. Vähem arenenud piirkonnad Euroopas / Lembo Tanning

  Index Scriptorium Estoniae

  Tanning, Lembo

  1999-01-01

  Missugused on majanduslikud erinevused EL-i riikide ja piirkondade vahel ning erinevus Eestiga. Kas EL-is on regionaalse arenguga probleeme, kas seal on majanduslikult mahajäänud piirkondi. Tabelid: ELi riikide SKP jooksvates hindades ostujõu pariteedi järgi; suuremad SKP-d ühe inimese kohta regiooni järgi, kui EL=100%

 7. Maksuamet ei välista Concordia pankrotti / Alo Lõhmus

  Index Scriptorium Estoniae

  Lõhmus, Alo

  2003-01-01

  Maksuamet nendib, et kui Concordia ülikool ei tule toime oma võlgade maksmisega esmaspäevaks, võib kõne alla tulla ka kooli pankroti algatamine. Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Concordia Ülikooli Eesis Üliõpilasesindus korraldavad Concordia probleeme käsitleva konverentsi "Kes vastutab Concordia tudengite eest?"

 8. Kelmond-Beekerveld (gemeente Beek); erosieonderzoek in het kader van het TOPsites project

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, D.J.; Kort, de J.W.; Derickx, W.; Heiden, van der M.; Egmond, van Fenny; Reimann, T.; Schoorl, J.M.; Soest, van M.; Wallinga, J.

  2017-01-01

  Nivellering en erosie zijn een algemeen bekend
  probleem voor geaccidenteerde terreinen
  waarop akkerbouw plaatsvindt. Grond zonder
  vegetatie is gevoelig voor erosie, terwijl ploegen
  zorgt voor vervlakking en nivellering van reliëfverschillen.
  Verschillende tests zijn gedaan,

 9. Tipptasemel infotehnoloogia, iidsete paleede ja kerjuste vabariik / Erik Aru

  Index Scriptorium Estoniae

  Aru, Erik

  2005-01-01

  India majanduskasv oli 2003. aastal 8%, kuid sellest saavad osa vaid vähesed India elanikud. Põllumajanduse osakaalu vähenedes ei ole selle asemele tulnud mitte tööstus, vaid teenuste sektor. Riigi üks suurimaid probleeme on infrastruktuuri nõrkus. Andmeid kirjaoskuse, keskmise vanuse kohta. Lisa: Tata trügib sõiduautoturule

 10. The nutrient charges to the Baltic Sea remain too high / Lea Kauppi ; interv. Sami J. Anteroinen

  Index Scriptorium Estoniae

  Kauppi, Lea

  2002-01-01

  Lämmastikusaaste piiramine Läänemere piirkonnas pole olnud piisav. Elatustaseme tõusuga kaasnevad täiendavad ohud keskkonnale, näiteks Soomes on veekogude ääres palju suvemaju. Probleeme võib tekitada Vene naftatransiidi mahu kasv

 11. Field test for mortality of eel after passage through the newly developed turbine of Pentair Fairbanks Nijhuis and FishFlow Innovations

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.; Bierman, S.M.; Griffioen, A.B.

  2012-01-01

  Sterfte van vis tijdens het passeren van turbines in waterkrachtcentrales is een wereldwijd probleem, met name voor migrerende vissoorten. In deze studie testen we een nieuw type turbine die is ontwikkeld om visvriendelijk te zijn door Pentair Fairbanks Nijhuis/FishFlow Innovations. In een

 12. Waarom geen luisterplicht?

  NARCIS (Netherlands)

  van Donselaar, G.

  2010-01-01

  Gijs van Donselaar probeert in zijn "Waarom geen luisterplicht" een bepaalde conceptuele benadering van het vraagstuk omtrent de grenzen aan het recht op vrijheid van meningsuiting te verkennen. Hij doet dat door een probleem aan te wijzen in de manier waarop John Stuart Mill dat recht verdedigt,

 13. Uudised : Kultuuriministeeriumis. Bellmani laulud Viljandi Linnakapellilt. Esiettekanne TAMilt / Reet Weidebaum

  Index Scriptorium Estoniae

  Weidebaum, Reet

  1999-01-01

  15. dets. kultuuriministeeriumis toimunud koosolekul arutati muusika salvestamise ja plaadistamise probleeme. 12. dets. Viljandis ja 13. dets. Raplas toimunud Viljandi Linnakapelli kontsertidest, kus esitati rootsi 18. saj. muusikat. TAMi jõulukontserdite sarjast, kus esitatakse A. Kruusimäe "Missa adventus"

 14. Aasias tagasihoidlik pilvitus / Romet Kreek

  Index Scriptorium Estoniae

  Kreek, Romet, 1972-

  2008-01-01

  Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika turgudel tegutseva Briti panga Standard Chartered esimese poolaasta puhaskasum kasvas aastataguse ajaga võrreldes 30 protsenti. Panga tulud kasvasid 6,99 miljardile ja kulud 3,9 miljardile dollarile. Graafik: Standard Charteredi aktsia võbeleb kõrgel. Tabel: Pangal kasumi kasvuga probleeme ei ole. Lisa: Tehingutasud Suurbritannias

 15. Inventarisatie van biomassa in Flevoland : een inventarisatie van potentieel beschikbare biomassa in Flevoland, met name niet vastgelegde stromen

  NARCIS (Netherlands)

  Voort, van der M.P.J.; Rooij, de M.

  2012-01-01

  In 2008 is door studenten van de Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) te Dronten een inventarisatie uitgevoerd van biomassa in Flevoland. Dit rapport geeft een goede eerste indruk van de beschikbare stromen. Het probleem is echter dat de stromen, waar we met het project Biomassabank Flevoland

 16. Hizbollah lubab : "Me tahame ameeriklastega häid suhteid" / Mohamad Afif ; interv. Ivar Soopan

  Index Scriptorium Estoniae

  Afif, Mohamad

  2005-01-01

  Liibanoni shiiitide organisatsiooni Hizbollah meediasuhete direktor ütleb, et Hizbollah ei ole terroriorganisatsioon. Religioosse ja poliitilise grupina tahab Hizbollah häid suhteid teistega kõikjal maailmas, kuid probleem on poliitikas, selles, kuidas USA suhtub nende regiooni, tõekspidamistesse

 17. Põhiharidus on oluline / Kristjan Paas, Kaire Tamm

  Index Scriptorium Estoniae

  Paas, Kristjan

  2003-01-01

  Seosed haridustaseme ja majandusliku aktiivsuse vahel; põhihariduseta inimeste kooli tagasitoomise probleeme. Tab.: tööealise elanikkona majanduslik seisund hariduse ja vanuse järgi, sissetuleku liikide osakaal keskmises netosissetulekus haridustaseme lõikes, täiskasvanute gümnaasiumi ja eelkutseõppe õpilaste toimetulek

 18. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  NARCIS (Netherlands)

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; Francke, A.; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een

 19. Effectiviteit van middelen tegen Rhizoctonia in sla en radijs

  NARCIS (Netherlands)

  Hofland-Zijlstra, J.D.; Paternotte, S.J.; Janse, J.; Slooten, van M.A.

  2008-01-01

  Rhizoctonia is een veelvoorkomend probleem in sla en radijs en kan veel opbrengstverlies geven. Uit eerder onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw in radijs werd gevonden dat het enige toegelaten fungicide tegen Rhizoctonia in de praktijk niet voldoende werkt. Door het kleine middelenpakket in de

 20. Dares Phrygiuse probleemi ajalugu / Marju Lepajõe

  Index Scriptorium Estoniae

  Lepajõe, Marju, 1962-

  2011-01-01

  Käsitletakse Dares Phrygiuse Trooja sõja kroonika teksti päritolu ja autorsuse probleeme, kroonika töötlusi ja tõlkeid, uusväljaandeid ning kroonika uurimist ja uurijaid kuni 20. sajandi lõpuni

 1. Politikberatung aus den Staatswissenschaften = Riigiteadus poliitikanõustajana / Jürgen Backhaus

  Index Scriptorium Estoniae

  Backhaus, Jürgen

  2005-01-01

  Teadmistepõhine poliitika eeldab, et teadmised, millele poliitika peab tuginema, on tõepoolest ka olemas ja et on olemas keegi, kes oskab neid poliitikuile efektiivselt edastada. Sotsiaalteaduste puhul kerkib esile probleem, et vastav kommunikatsioon on üha puudulikum, leiab autor. Vt. ka kommentaare lk. 217-222,467-472

 2. President Ilves : the key to the success of our cooperation

  Index Scriptorium Estoniae

  2007-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves kohtus Riias Läti riigipea Valdis Zatlersiga ja Leedu riigipea Valdas Adamkusega. Balti presidendid arutasid Schengeni viisaruumiga ühinemise järgset perioodi, energiajulgeoleku probleeme, kolme riiki läbivaid transpordiühendusi ja Euroopa naabruspoliitikat

 3. Tulumaks eluaseme müügilt / Madis Uusorg

  Index Scriptorium Estoniae

  Uusorg, Madis

  2005-01-01

  Maksuvabastuse rakendamine kinnisvara müümisel. Lisatud: Lehis, Lasse. Probleeme ja probleemikesi kinnisvara müügitulu maksustamisel ehk kuidas kokku väänata TuMs § 15 lõike 5 mõte ja säte. Vt.: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartsection/item.php?itemid=167.

 4. Living Labs als een Vehikel voor (Onderwijs)innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen Sjoer

  2014-01-01

  Wereldwijd schieten ze als paddenstoelen uit de grond: living labs. Deze ‘levende laboratoria’ zijn er in alle soorten en maten. Meestal wordt het lab gezien als een onderzoeks- en ontwikkelomgeving om een probleem met verschillende partijen op een innovatieve manier op te lossen. De thema’s van de

 5. Teeltomstandigheden en Fusarium als oorzaak van uitval bij komkommer

  NARCIS (Netherlands)

  Paternotte, Pim; Janse, Jan

  2006-01-01

  Fusarium in komkommer is al vele jaren een probleem in de glastuinbouw. In 2006 was de aantasting op sommige bedrijven binnen een aantal maanden na het planten al zeer ernstig. Het leek er op dat de belangrijkste oorzaak gezocht moest worden in een mindere plantconditie als gevolg van minder

 6. Uusimmigrantide laste integreerumine Eesti kooli / Maris Tuulik, Maia Muldma

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuulik, Maris

  2008-01-01

  Analüüsitakse uusimmigrantõpilaste õpetamisega seotud peamisi raskusi ja probleeme. Ankeetküsitlus on läbi viidud 2007.a. veebruaris ühes Tallinna gümnaasiumis, millel on nelja-aastane kogemus uusimmigrantidest laste õpetamisel

 7. Kaido Kama: oleme esindusdemokraatia kriisis / Kaido Kama ; intervjueerinud Priit Simson

  Index Scriptorium Estoniae

  Kama, Kaido, 1957-

  2009-01-01

  Endine minister, praegu riigikontrolöri nõunik räägib Eesti eurorahade kasutamisest, majandusolukorrast, valimiskampaaniatest, sotsiaalsüsteemist. Autor leiab, et nii Eesti kui ka kogu maailma probleem on enamusdemoktaatia kriisis. Samuti kritiseerib autor Eesti regionaalpoliitikat, mis suunab kõiki inimesi ühemõtteliselt Tallinna suunas

 8. Edgar Savisaar : pronkssõduri tüli õhutavad poliitilised äpud / Edgar Savisaar ; interv. Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Savisaar, Edgar, 1950-

  2006-01-01

  Ilmunud ka: Postimees : na russkom jazõke 8. juuni lk. 5. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar leiab, et pronkssõduri äraviimine Tõnismäelt vaid teravdaks probleeme vene kogukonnaga. Kommenteerivad: peaminister Andrus Asnip ja keskkonnaminister Villu Reiljan

 9. Poland's dilemma / Gwynne Dyer

  Index Scriptorium Estoniae

  Dyer, Gwynne

  2004-01-01

  Poola on huvitatud Ameerika Ühendriikide kaitserakettide paigutamisest oma territooriumile. Autori hinnangul võib Ida-Euroopa riikide tihe seotus USA-ga tekitada lähitulevikus tõsiseid probleeme kui Euroopa Liidu tuumikriigid ja Venemaa ühendavad jõud USA ülemvõimule vastu seismiseks

 10. Allilma ja pealilma dilemma / Rein Lang

  Index Scriptorium Estoniae

  Lang, Rein, 1957-

  2007-01-01

  Justiitsminister kirjutab organiseeritud kuritegevusest Eestis, toob näiteid riikidest, kus on püütud organiseeritud kuritegevuse abil lahendada oma probleeme ning peab oluliseks, et riigi koostöö sellega peab olema võimatu. Kaitsepolitsei ja keskkriminaalpolitsei tähtsus organiseeritud kuritegevuse kaotamisel

 11. Levulinic acid as a renewable source for novel polymers

  NARCIS (Netherlands)

  Chalid, Mochamad

  2012-01-01

  Nieuwe chemische route naar groene polymeren Houtafval of landbouwgewassen zoals bijvoorbeeld mais, kunnen via chemische weg worden omgezet in biobrandstof. Maar de chemische tussenproducten kunnen in principe ook worden gebruikt als grondstof voor plastics en kunststoffen. Het probleem is dat ze

 12. Riigikontrolli audit kritiseerib Tallinna korterijagamisi / Dannar Leitmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Leitmaa, Dannar, 1982-

  2008-01-01

  Riigikontrolli auditi tulemuste kohaselt pole Tallinn suutnud kõigile vajajatele eluasemeruumi tagada, sundüürnike probleemi lahenduses napib põhimõtteselgust, probleem on linna käitumine otsustuskorras eluruumide võõrandamisel. Abilinnapea Eha Võrgu vastus kriitikale. Lisa: 50 punkti - positiivne tulemus. Kaart

 13. Kosovo - doominokivi, mis kohutab Venemaad ja teisi veriseid võime / Heiki Suurkask

  Index Scriptorium Estoniae

  Suurkask, Heiki, 1972-

  2008-01-01

  Autor analüüsib probleeme, mis on seotud Kosovo iseseisvumisega. Uue riigi teke 21. sajandi alguse Euroopas ei tohiks olla midagi erakordset, sest viimase poole sajandi jooksul on nähtud kümnete riikide sündi, arvab ta. Lisad: Doominokivid; Iseseisvunud riikide arv 1958-2006; Järjekorras ootavad; Millal algas uute riikide iseseisvumise doomino?

 14. Uus õpikeskkond : globaalne vaatenurk / Sirje Virkus

  Index Scriptorium Estoniae

  Virkus, Sirje, 1956-

  1997-01-01

  2.-6. juunini 1997. a. Ameerika Ühendriikides Pennsylvania Riiklikus Ülikoolis toimunud rahvusvahelisest konverentsist teemal "Uus õpikeskkond : globaalne vaatenurk". Eestit esindas konverentsil Tallinna Pedagoogikaülikooli Infoteaduste osakonna infoteaduse õppetooli õppejõud Sirje Virkus ettekandega "Eesti kaugkoolitus võrgukeskonnas". Konverentsi ettekanded valgustasid kaugkoolituse probleeme kogu maailmas

 15. Riigi valik - turvalisus või kaos / Kärt Anvelt

  Index Scriptorium Estoniae

  Anvelt, Kärt, 1973-

  2005-01-01

  2004. aastal lahkus Eesti politseist 382 inimest, 2005. aasta esimese kümne kuuga 360. Autor on seisukohal, et kui riik politseinike ja päästetöötajate palgatõusu osas kardinaalseid otsuseid ei tee, tekib riigil aasta-kahe pärast probleeme turvalisuse tagamisega

 16. Old School Hacking Treft Smartphones : Hoe operators hun netwerk kunnen beveiligen

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen, F.; Hartog, T; Muller, F.; Veugen, P.J.M.

  2011-01-01

  Smartphones en tablets zijn vatbaar voor allerhande virussen en mal-ware infecties. Meestal is het de taak van de gebruiker om zich daaryegen te beschermen. Hij moet pincodes instellen, firewalls opzetten en virussscanners installeren, Cybercriminaliteit is echter niet een probleem van de

 17. Working part-time: (not) a problem?

  NARCIS (Netherlands)

  Saskia Keuzenkamp; Carlien Hillebrink; Wil Portegijs; Babette Pouwels

  2009-01-01

  Original title: Deeltijd (g)een probleem. Three-quarters of working women in the Netherlands work part-time. More than half these women are in small part-time jobs (less than 25 hours per week). The government wants to raise the average working hours of women. A key question is then how much

 18. DIE GESKIEDENIS VAN AFDELING LOGISTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  1 Aug 1978 ... dan ook aangebied, Agv die probleem wat ont- staan het met die gebrek aan goedgekeurde poste vir die Afdeling en as gevolg van die ver- wagte vertraging met die ondersoek van die. DOS-span, het die Afdeling Logistiek en Afde- ling Personeel oorleg gepleeg en laasgenoemde het ingestem dat die ...

 19. Over de behandeling van zwangeren met een gestoorde bloedsuikercurve en de resultaten ten aanzien van de fetal loss

  NARCIS (Netherlands)

  Omers, Roger

  1960-01-01

  Eerste gedeelte In hoofdstuk 1 wordt het probleem in zijn algemeenheid gesteld. In de literatuur konden twee perioden worden onderkend, een periode, die zich bezig houdt met de katamnestische onderzoekingen; een tweede periode. waarbij de glucose-tolerantietest een belangrijke plaats inneemt. In

 20. From student nurse to nurse professional : The shaping of professional identity in nursing

  NARCIS (Netherlands)

  ten Hoeve, Yvonne

  2018-01-01

  Het tekort aan verpleegkundigen is door een verminderd aanbod van verpleegkundigen en een toenemende zorgvraag een groot probleem. Yvonne ten Hoeve onderzocht waarom studenten kiezen voor een carrière in de verpleging, waarom de één stopt met de studie en wat een ander motiveert om te blijven. Het

 1. Tartu ootab Mõõdukaid / Jarno Laur

  Index Scriptorium Estoniae

  Laur, Jarno, 1975-

  2002-01-01

  Mõõdukate tellimusel viis ES Turu-uuringud 19.04.-6.05. läbi küsitluse, milles uuriti Tartu elanike rahulolu linnaeluga ja probleeme, mille lahendamist linlane poliitikutelt ootab. Diagramm: Kuidas on Tartu linnavalitsus saanud hakkama

 2. Tervishoiu päästmiseks tuleb kehtestada täiendavad maksud / Jarno Habicht ; intervjueerinud Tuuli Koch

  Index Scriptorium Estoniae

  Habicht, Jarno, 1976-

  2009-01-01

  Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esindaja Jarno Habicht vastab küsimustele, mis puudutavad tervishoiu seisu Eestis, suuremaid probleeme tervishoiuvaldkonnas, perearstide rolli tähtsuse suurendamist, raviteenuse kvaliteedi säilitamist, tervishoiu jätkusuutlikkust, ravikindlustuse tulubaasi suurendamist, väikehaiglate säilitamist ning sotsiaalse kriisini jõudmist

 3. De digitale stresscoach : totale controle over je mentale gezondheid of Big Brother is watching you?

  NARCIS (Netherlands)

  Lieshout, M. van; Wiezer, N.; Korte, E. de

  2014-01-01

  Een digitale coach die je helpt stress op je werk te verminderen en meer energie uit je werk te halen klinkt aantrekkelijk. Stress ervaren we immers allemaal. Net zoals we allemaal streven naar werk waar je energie van krijgt. En stress vermijden we liever. Stress is een maatschappelijk probleem en

 4. Kedagi õpetades õpime alati ka ise / Karl Karlep, Kaja Plado

  Index Scriptorium Estoniae

  Karlep, Karl, 1939-

  2003-01-01

  Artiklis analüüsitakse koolipraktikale eelnevat ettevalmistust ja selle teoreetilist baasi, praktikajuhendajate meeskonnatööd ning vajakajäämiste põhjusi, metoodiku potentsiaalset rolli praktika juhandamisel ning realiseerimise eeldusi, avatud ülikooli (kaugõppe) praktika korraldamise probleeme. Ettepanekuid praktikakorralduseks TÜ eripedagoogika osakonna kogemuse põhjal

 5. EU to tackle trucker bottlenecks / Todd Graham

  Index Scriptorium Estoniae

  Graham, Todd

  2006-01-01

  Läti peaminister Aigars Kalvitis ütles Euroopa Komisjonis, et veoautode järjekorra probleem piiril on ka Euroopa ühine mure. Ainult Venemaa tolli olukorras süüdistada ei saa. Tabel: Trucks on the border

 6. SAC reports growing unrest

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  President Valdis Zatlers palus valitsusel pöörata suuremat tähelepanu tööpuudusele, kuna hiljuti läbiviidud uuringust selgus, et sellest on saamas suurim probleem. Usaldus valitsuse ja parlamendi vastu on väga madal

 7. Lähis-Ida sõjalised luulud / Jeffrey D. Sachs ; tõlk. Krister Paris

  Index Scriptorium Estoniae

  Sachs, Jeffrey D.

  2006-01-01

  Käsitledes Lähis-Ida konflikti, ütleb autor, et suur osa iisraellastest ja palestiinlastest näeb konflikti lahendust kahe riigi loomises, kuid probleem on lahenduseni jõudmises. Veerand kummaltki poolt soovib aga täielikku võitu teise üle. USA rollist

 8. Mark Farmaner : Birma on mõrva või revolutsiooni lävel / Mark Farmaner ; interv. Krister Paris

  Index Scriptorium Estoniae

  Farmaner, Mark

  2007-01-01

  Suurbritannia vabaühenduse Birma Kampaania juht Birmas toimuvatest meeleavaldustest, nende põhjustest. Tema sõnul on Birma režiimi jaoks väga tõsine probleem, et proteste juhivad mungad. Lisa: Verine ja saamatu diktatuur

 9. Agressief en hardnekkig

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Rutjens, A.J.

  2007-01-01

  De champignonteelt ondervindt sinds 2006 hardnekkige problemen met Trichoderma soorten. Tot dan werden infecties met Trichoderma gezien als bijzonder vervelend voor wie het betrof, maar niet als een structureel probleem. Er is dus een trendbreuk opgetreden. Wat is er in hemelsnaam veranderd?

 10. Betekenis van macro-economische ontwikkelingen voor natuur en landschap : een eerste oriëntatie van het veld

  NARCIS (Netherlands)

  Woltjer, G.B.; Jongeneel, R.A.; Groot, de H.L.F.

  2007-01-01

  Vanuit een theoretisch perspectief wordt de relatie geanalyseerd tussen macro-economie en natuur- en landschaps-ontwikkeling. Het is een poging te komen tot een juiste invalshoek: een denkoefening vanuit economisch-theoretisch perspectief. Allereerst wordt het probleem in verband gebracht met de

 11. Latvia and the Potyomkin Villages' Paradox / Janis Berzins

  Index Scriptorium Estoniae

  Berzins, Janis

  2011-01-01

  Läti probleem seisneb selles, et poliitikud ja riigiametnikud ei puutu reaalse eluga kokku. Autor ei usu peaminister Valdis Dombrovskise väidet, et Läti täidab Maastrichti kriteeriumid 2012. aastal, kuna inflatsioon on kontrolli all, majanduse struktuur on muutunud ja eksport on edasiviiv jõud

 12. Ei van Columbus of paard van Troje : Inoculeren met zwakke pepinostam

  NARCIS (Netherlands)

  Boonekamp, G.; Vlugt, van der R.A.A.

  2010-01-01

  Pepino mozaïekvirus lijkt een onvermijdelijk probleem in de tomatenteelt. De vrij milde virusstammen uit de beginperiode zijn bijna volledig verdrongen door agressieve vormen. Veel stemmen gaan op voor inenten met een zwakke virusstam, maar is dat wel zo slim?

 13. Globalnõje riski, strategija võzhivanija i sotsialno-ekonomitsheskije modeli razvitija / Mihhail Bronshtein

  Index Scriptorium Estoniae

  Bronštein, Mihhail, 1923-

  2007-01-01

  Majanduse globaliseerumise probleeme ja riske uuris esmakordselt 1968. a. loodud Rooma Klubi (The Club of Rome). Klubi ettekannetes ennustati, et XXI sajandi keskel ootab inimkonda globaalne katastroof, arvestades piiratud tooraine ja energeetiliste ressursside juures toimuvat pidurdamatut tarbimist ja võidurelvastumist, demograafilist plahvatust arengumaades, ökoloogilise ja demograafilise tasakaalu järsku rikkumist

 14. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 15. President Toomas Hendrik Ilves - tõusev täht Euroopa poliitilisel areenil = President Toomas Hendrik Ilves - a rising star in Europe's political arena

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  Väljavõtteid välisajakirjandusest president Toomas Hendrik Ilvese kohta. Lisatud foto: Strateegilised partnerid: George W. Bush ja Toomas Hendrik Ilves arutamas Valges Majas küberkaitse probleeme = Strategic partners: George W. Bush and Toomas Hendrik Ilves discuss cyber security issues at the White House

 16. Tuba üks null üks / Abdul Turay

  Index Scriptorium Estoniae

  Turay, Abdul, 1967-

  2010-01-01

  Autor leiab, et iga Eesti külaline võib täheldada, et eestlased tunnevad suurt hirmu rahvusliku väljasuremise ees. Eesti noorte taibukusest ja andekusest, autor ei usu, et Eesti noortel on alkoholiga probleeme, pidades seda teemat meedia ja poliitikute poolt ületähtsustatuks

 17. DNA-extractie zonder remming

  NARCIS (Netherlands)

  Bonants, P.J.M.; Lee, van der T.A.J.

  2011-01-01

  Moleculaire technieken voor de detectie en identificatie van plantenpathogenen maken gebruik van het DNA of RNA van de ziekteverwekker. Voor een aantal substraten, zoals grond, is de extractie van amplificeerbaar nucleïnezuur een probleem. Tijdens de DNA-extractie uit sommige moeilijke substraten

 18. ‘Anders slapen’. Evaluatie van ‘anders slapen’: een pilotonderzoek naar het effect van ‘anders slapen’ bij spanningshoofdpijn op Kwaliteit van Leven en participatie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Vlugt, Liesbeth

  2014-01-01

  Samenvatting Inleiding- (Spannings)hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem dat van invloed is op de Kwaliteit van Leven (KvL) en participatie van mensen in het dagelijks leven. Cervicogene hoofdpijn is een vorm van spanningshoofdpijn, waarbij de oorzaak gelegen is in spanning in de nek. Elkhuizen

 19. Sotsiaalne kompetentsus / Helve Saat

  Index Scriptorium Estoniae

  Saat, Helve

  2004-01-01

  Sotsiaalsete oskuste puudulikkuse tõttu on paljudel koolilastel probleeme suhtlemisel eakaaslaste ja täiskasvanutega. Siit võib leida antisotsiaalse käitumise, vägivalla ja uimastite tarvitamise, samuti koolikiusamise ning tõrjutuse põhjusi

 20. Possible euro delay sends tremor throuhg Latvian government

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Euroopa Keskpanga presidendi Jean-Claude Trichet' sõnul võib uute riikide liitumine eurotsooniga ilma nende majandust enamarenenud riikidega kooskõlastamata kutsuda esile probleeme EL-i majanduses. Ajalehe Telegraf andmeil võib Brüssel Läti liitmise eurotsooni riikide sekka paari aasta võrra edasi lükata

 1. Astma bij peuters en kleuters: Resultaten van het PIAMA onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wijga AH; Brussee JE; Smit HA; PZO

  2004-01-01

  In dit rapport worden resultaten gepresenteerd over het beloop van gediagnosticeerd astma bij kinderen van 0-5 jaar in het PIAMA onderzoek. Specifiek voor deze leeftijdsgroep is het probleem dat astma wel voorkomt, maar medisch niet met zekerheid is vast te stellen. Bij jonge kinderen leiden

 2. Over Aldo Rossi : welstand en architectuur-kritiek, een "insidestory"

  NARCIS (Netherlands)

  Bakel, van A.P.M.

  1993-01-01

  Ir. Anton van Bakel, T.U. Eindhoven, verricht een onderzoek naar st~Jlen van ontwerpen. De uitlomst Ieidt hela.as niet tnt bet definit~eveantwoord op bet probleem van de antwerpstijlen. Maar als mede-proefkonijn was 1k benleuwd naar de eerste contouren van een uitkomst Hij constateerde 6 stijlen van

 3. Transcriptome analysis to investigate the link between obesity and its metabolic complications : type 2 diabetes and NASH

  NARCIS (Netherlands)

  Wolfs, Marcel Guillaume Maria

  2012-01-01

  Wereldwijd zijn meer dan een half miljard mensen te dik. Dit is een enorm probleem, omdat zwaarlijvigheid vaak leidt tot ernstige ziekten zoals ouderdomssuikerziekte en Niet-Alcoholische SteatoHepatitis (NASH; soort leverontsteking). De oorzaak van de obesitas-epidemie ligt voor een belangrijk deel

 4. The NLstart2run study: running related injuries in novice runners : Running related injuries in novice runners

  NARCIS (Netherlands)

  Kluitenberg, Bas

  2015-01-01

  Hardlopen is wereldwijd een populaire sport welke vaak wordt beoefend voor de positieve gezondheidseffecten. Er is echter een keerzijde. Hardlopers worden vaak geplaagd door blessures. Een probleem waar veelal beginners tegenaan lopen. Dit proefschrift beschrijft de NLstart2run studie, een onderzoek

 5. Outsourcing planning : what do consultants do in regional spatial planning in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Grijzen, J.

  2010-01-01

  Dit proefschrift behandelt de invloed van de externe adviseurs op regionale ruimtelijke ordeningprojecten in Nederland. Hoewel deze adviseurs belangrijke actoren in de beleidsvorming zijn geworden, en de media en politiek dit al meerdere keren als een probleem hebben geduid, is er tot nu toe in de

 6. Statistika fiksirujet rost / Nikolai Uspenski ; interv. Eteri Kekelidze

  Index Scriptorium Estoniae

  Uspenski, Nikolai

  2006-01-01

  Venemaa suursaadik Eestis Nikolai Uspenski vastab küsimustele, mis puudutab tema hinnangut energeetikaalasele koostööle Euroopas, Põhja-Euroopa gaasijuhtme projekti, Vene-Eesti kaubandussuhteid, Venemaa prioriteete regionaalses koostöös, Vene erainvesteeringute mõju Eesti majandusele, probleeme Eesti-Vene piiripunktis Narvas ning Eesti-Vene kaubandus- ja majanduskokkuleppe sõlmimise perspektiive

 7. Fourier` ridadega lähendamisest = On approximation by Fourier series : III koht magistritööde kategoorias / Rene Sadam

  Index Scriptorium Estoniae

  Sadam, Rene

  2009-01-01

  Artikkel tutvustab magistritöös käsitletud lähendamise probleeme, mis olid seotud peamiselt Fourier` ridadega, kesksemaks teemaks võis pidada Gibbsi fenomeni. Töös kirjeldati samuti trigonomeetriliste funktsioonidega lähendamist koolimatemaatika vahendeid kasutades

 8. PORTUGAL'S WAR IN ANGOLA 1961 - 1974

  African Journals Online (AJOL)

  Soos die skrywer self verklaor, het hierdie studie met die toekoms te make, maar door is baie oor die verlede daarin omdat enige skema of plan of oplossing vir 'n probleem min kans op sukseshet as dit die lesse van die verlede nie in aanmerking neem nie. Hy begin dus sy studie met 'n filosofiese betoog oor wat isoorlog?

 9. Dorogi, kotorõje nam võbirajut / Eteri Kekelidze

  Index Scriptorium Estoniae

  Kekelidze, Eteri, 1944-

  2005-01-01

  Eestis jätkub aktiivne elamu- ja tee-ehitus, suuri probleeme ehitusmaterjalide tarnimisega elamuehituse või tee-ehituse tarbeks sel aastal ei ole olnud. Ehitusmaterjalide tootmise probleemideks on kujunemas loodusressursside kaevandamise perspektiivid ja planeeritav keskkonnamaksude tõus

 10. Läti koolilaste interferentsist eesti keele õppimisel / Marjo Mela

  Index Scriptorium Estoniae

  Mela, Marjo

  2002-01-01

  Artikli autor jälgis Riia Eesti kooli 1998. ja 1999.a. üheksanda klassi lõpetanute eesti keele õppega seotud probleeme. Riia Eesti kool on lätikeelne, peamine põhjus, miks vanemad oma lapsed eesti kooli panid, oli see, et kool on uus ja väike, etnilisusel ei olnud vanemate silmis tähtsust

 11. C-VAT – Clinical Video game Addiction Test: een diagnostisch instrument voor het herkennen van gameverslaving in de klinische praktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Rooij, A.J. van; Duin, L. van; Frielink, N.; DeFuentes-Merillas, L.; Schoenmakers, T.M.

  2012-01-01

  In de Nederlandse verslavingszorg worden hulpverleners in toenemende mate geconfronteerd met een hulpvraag op het gebied van ‘gameverslaving’. Tot nu toe is er echter geen diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om het probleem goed in kaart te brengen. Dit artikel bespreekt de ontwikkeling

 12. Maailm võitleb sooja kliima tekitatud kahjuga / Scheherazade Daneshkhu, Fiona Harvey ; tõlk. Erik Aru

  Index Scriptorium Estoniae

  Daneshkhu, Scheherazade

  2006-01-01

  Kliimamuutuse majanduslik käsitlus on maha jäänud, kulu-tulu analüüsi kasutamine keskkonnakahju hindamisel on tekitanud probleeme, ÜRO on hakanud propageerima "looduslikku kapitali" keskkonnahüviste hindamiseks. Maailmapanga endise peaökonomisti Sir Gordon Browni juhtimisel valmib kliimamuutuse majandusmõjude ülevaade. Lisa: Emissioonikaubanduse raamistik; Korporatsioone sunnitakse tegudele

 13. Järgsilpide "o" ja "u" varieerumine ning traditsioonid vanas kirjakeeles / Külli Prillop

  Index Scriptorium Estoniae

  Prillop, Külli

  2009-01-01

  Kirjeldatakse, mida võib vanade tekstide põhjal oletada "o" ja "u" vaheldumisest ja selle põhjustest, kasutades eelkõige Georg Mülleri jutluste tekste. Selgitatakse ka probleeme vana kirjakeele tekstide põhjal keelemuutuste kohta järelduste tegemisel

 14. Lijmen : Hoe p(l)ak je het aan

  NARCIS (Netherlands)

  Dirksen, M.O.; Mellema, T.; Overbeek, K. (Karin)

  2009-01-01

  In het Saxion Project Materialen in Ontwerp 1 is gebleken dat lijmen een veel voorkomend onderwerp of zelfs probleem is. Daarom is dit thema onderdeel geworden van het project Materialen in Ontwerp 2. In het kader van dit thema is een triatlon georganiseerd. Dit is een werkvorm waarbij deelnemende

 15. Appihüüd märkamise ja mõistmise järele / Mare Tuisk ; intervjueerinud Karl Kello

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuisk, Mare

  2002-01-01

  Intervjuu koolipsühholoogiga, kes oma magistritöös "Käitumisprobleemid esimese ja teise kooliastme õpilaste vajaduste ja emotsioonide kontekstis" uuris käitumishäiretega laste probleeme: põhjuseks bioloogiliste vajaduste, turvalisus-, kuuluvus-, tunnustus- ja eneseteostusvajaduse mitterahuldatus

 16. Practical Applications of the Flexibilities of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : Lessons beyond HIV for access to new essential medicines

  NARCIS (Netherlands)

  't Hoen, Elisabeth

  2018-01-01

  Toegang tot dure geneesmiddelen is wereldwijd een steeds groter probleem aan het worden. De fabrikanten van geneesmiddelen vragen voor hun producten een hoge prijs ook als de productiekosten voor de betreffende middelen laag zijn. De hiv/aids crisis van de late negentiger jaren maakte duidelijk dat

 17. Meerjarige wortelonkruiden : onderzoeksplan

  NARCIS (Netherlands)

  Houwers, G.; Kammer, H.; Westerdijk, K.; Bleeker, P.O.

  2009-01-01

  Er zijn op akkerbouwbedrijven, vooral op biologisch, problemen met de bestrijding van meerjarige wortelonkruiden. Het probleem wordt ook steeds groter. Door middel van biologische grond ontsmetting (BGO) wordt het aantal meerjarige wortelonkruiden verminderd, maar hoeveel en hoe sterk dat is, is

 18. De onconventionele aanpak van kledingbedrijf Zara

  NARCIS (Netherlands)

  Stef Weijers

  2009-01-01

  Hoe houd je als bedrijf een perfecte aansluiting bij wat de klant wil? En hoe zorg je tegelijkertijd dat je volledige controle hebt over de productie en dienstverlening, zodat daar precies datgene kan gebeuren wat nodig is? Dat is in een notendop het probleem waar een klantgericht bedrijf voor

 19. Eesti Post lõikab FIEst postiljonilt kasu / Björn Piibur

  Index Scriptorium Estoniae

  Piibur, Björn

  2005-01-01

  FIE-de värbamisega hoiab riigile kuuluv Eesti Post kokku kulusid ja vähendab oma vastutust. Lisa: Eesti Post alandas palgakulusid ligi kaks korda. Vt. samas: Raudsepp: FIEdega probleeme pole; Töölepinguline suhe FIEga võib tuua raskusi. Kommenteerib Ülle Kool

 20. Erving Goffmans Kaderanalyse: een Negatie van Herbert Blumers Symbolisch Interactionisme

  OpenAIRE

  Verhoeven, Jef

  1983-01-01

  Goffmans sociologie wordt dikwijls symbolisch interactionistisch genoemd. Om dit probleem te onderzoeken werd het werk van Goffman vergeleken met de visie van Blumer over het symbolisch interactionisme. Er wordt aangetoond dat Goffmans kaderanalyse, uitgewerkt in Frame Analysis (1974), reeds in zijn vroegere werken aanwezig was en dat deze benadering een andere bedoeling heeft dan het symbolisch interactionisme. In het artikel wordt verduidelijkt dat beide auteurs vertrekken van een ged...

 1. Bagatellid : maailm / Nele-Eva Steinfeld, Ivo Heinloo

  Index Scriptorium Estoniae

  Steinfeld, Nele-Eva

  2011-01-01

  Muusikasõnumeid maailmast: Hollandi kultuurielu kriis. Toetus Londoni Filharmooniaorkestrist vallandatud muusikutele. Veebilehest: arkivmusic.eu. Lahkus Kurt Sanderling. Hiinas keelustati ajaloolise sisuga ooper. Dirigent Mark Gorenstein vallandati ametist. Beethoveni kvarteti taastatud osa. Värskeid plaadilepinguid. Bostoni sümfooniaorkester otsib muusikalist juhti. Fabio Luisil probleem kodumaiste ooperimajadega. Itaalia jazzi pevad New Yorgis. Värskeid plaate jazzimaailmast. Tony Bennett purustas rekordi. DownBeati aasta jazzmuusik on Jason Moran

 2. Viimase suverääni dilemma / Zbigniew Brzezinski

  Index Scriptorium Estoniae

  Brzezinski, Zbigniew

  2006-01-01

  USA välispoliitikast pärast 2001. aasta 11. septembri terroriakti. Poliitilise aktivismi ajaloost ning globaalse poliitilise ärkamise hoogustumisest tänapäeval. Autor leiab, et rahvusvahelisi probleeme aitaks lahendada riikideülene koostöö USA eestvedamisel, mis eeldaks USA globaalse rolli ümbermääratlemist. Globaalse julgeolekualase tippkohtumise nn G-14 kavandamise vajalikkusest

 3. Burn-out

  OpenAIRE

  Patricia van Echtelt

  2014-01-01

  Deze publicatie is alleen elektronisch verkrijgbaar (downloaden van deze site) Burn-out (ofwel: emotionele uitputting) komt relatief vaak voor: ongeveer één op de acht werknemers in Nederland heeft er last van. Het wordt dan ook gezien als een serieus maatschappelijk probleem dat beleidsmatig aandacht vergt. Dit rapport presenteert de resultaten van twee specifieke analyses over burn-out. Ten eerste gaan we na wat het effect is van emotionele uitputting op de loopbaan van werknemers. Ten twee...

 4. Matemaatika õpimotiivid ja nende kujunemine / Helle Sikka

  Index Scriptorium Estoniae

  Sikka, Helle, 1949-

  2001-01-01

  Õpimotivatsioonist ja selle mõjuteguritest, matemaatika õppimise motiveerimisest. 1999.a. TPÜ algõpetuse õppetooli poolt läbi viidud uuringust Tallinna koolide 2.-6. klasside õpilaste ja klassiõpetajate seas. Uurimuse eesmärgiks oli selgitada õpilaste üldisi õpimotiive, matemaatika õppimise motiive, aineseoseid argieluga, analüüsida nii õpilaste kui õpetajate hinnanguid probleemülesannete lahendamisele

 5. C-VAT – Clinical Video game Addiction Test: een diagnostisch instrument voor het herkennen van gameverslaving in de klinische praktijk.

  OpenAIRE

  Rooij, A.J. van; Duin, L. van; Frielink, N.; DeFuentes-Merillas, L.; Schoenmakers, T.M.

  2012-01-01

  In de Nederlandse verslavingszorg worden hulpverleners in toenemende mate geconfronteerd met een hulpvraag op het gebied van ‘gameverslaving’. Tot nu toe is er echter geen diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om het probleem goed in kaart te brengen. Dit artikel bespreekt de ontwikkeling van een dergelijk instrument, de Clinical Video game Addiction Test (C-VAT). De lijst bestaat uit drie introductievragen, negen kernvragen en aanbevelingen gericht op het ontdekken van comorbide pr...

 6. Pärnus paati kõigutamas / Heie Treier

  Index Scriptorium Estoniae

  Treier, Heie, 1963-

  1999-01-01

  Seminar 'Tsensuur ja enesetsensuur täna, 10 aastat hiljem' 18.-20. augustil Uue Kunsti Muuseumis. E. Lucie-Smithi, J. Vidal-Halli, E. Ohlsoni, L. Lapini esinemisest. E. Lucie-Smithi ja J. Vidal-Halli arvamus Ly Lestbergi fotodest, millel on kujutatud kaks alasti poisikest. Uue Kunsti Muuseumi näitusest 'Mees ja naine (mees ja mees)', kus probleeme põhjustasid homoerootilised tööd.

 7. Ajude defitsiit : [kraadiõpe ei suuda katta isegi mitte prioriteetsete erialade vajadusi] / Jaan Laas

  Index Scriptorium Estoniae

  Laas, Jaan, 1938-

  2002-01-01

  Akadeemilise järelkasvu probleeme Eestis. Magistrite ja doktorite vähene koosseis ei vasta riigi majandusliku ja ühiskonna kultuurilise arengu vajadustele. 6.dets. 2001 Riigikogus heaks kiidetud dokumendis "Teadmistepõhine Eesti. Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegia 2001-2006" prioriteedina märgitud erialad on kraadiõppega sama hästi kui katmata. Joon.: Teaduse finantseerimine 6 teadussuuna ja 59 teadusala lõikes a. 1998-2000

 8. Die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise / deur Johan Smit

  OpenAIRE

  Smit, Johan

  2009-01-01

  Die Suid-Afrikaanse rooivleisindustrie is lomp en wyd. Een van die redes vir hierdie toedrag van sake is die verskeie rolspelers in die industrie. 'n Moontlike oplossing vir hierdie probleem is die vertikale integrasie-sisteem gerugsteun deur 'n lewensvatbare franchise in die kleinhandelsektor. Die studie fokus op die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise. Daar moet egter ook bepaal word of 'n slaghuis wei gefranchise kan word, voordat die lewensvatbaarheid van 'n slaghuisfranchise be...

 9. Process Control Security in het Informatieknooppunt Cybercrime NICC : Eén publiekprivate geïntegreerde aanpak. Eén sluitende nationale infrastructuur ter bestrijding van cybercrime.

  OpenAIRE

  Luiijf, H.A.M.

  2009-01-01

  Opsporing en vervolging van cybercrime? Heel belangrijk, maar niet dé oplossing voor het probleem. Voorkómen is beter! De sectoren die zijn aangesloten op het Informatieknooppunt Cybercrime hebben de (informatie)beveiliging van procescontrolesystemen (PCS), waaronder SCADA, als uitdaging opgepakt. Deze publicatie maakt duidelijk waarom het noodzakelijk is dat organisaties de controle hebben en houden over de beveiliging van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) in hun procesbesturin...

 10. Die bevordering van woordeskat en leesbegrip by Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4-6 in Afrikaanse skole

  OpenAIRE

  Basson, Maylene; le Cordeur, Michael

  2013-01-01

  Die uitslae van die Jaarlikse Nasionale Assesseringstoeste toon dat slegs 28% van alle leerders in Suid-Afrika op ' n aanvaarbare internasionale vlak presteer het. Die probleem word verder vererger deurdat Xhosasprekende ouers hul demokratiese reg om hul kinders by Engelse skole in te skryf, uitoefen. Die doel van hierdie studie was om 'n geletterdheidsintervensieprogram te ontwikkel wat 'n verbetering kan bring in die woordeskat en leesbegrip van Xhosa-moedertaalsprekers in graad 4 tot 6-Afr...

 11. 20 aastat Berliini meediakunsti festivali / Jane Suviste

  Index Scriptorium Estoniae

  Suviste, Jane

  2008-01-01

  Rahvusvaheline meediakunsti festival "Transmediale 2008" Berliinis 29. I-3. II ja näitus 29. I-24. II. Näitusest "Conspire / Salanõu" (kuraator Natasha Petreshin Bachelez), konverentsist, kolme Janez Jansha pseudonüümiga sloveeni kunstniku probleeme tekitanud performance'ist "Signature. Event. Context" jm. Peaauhind läks Julia Meltzeri ja David Thorne'i videole "Not a Matter of If but When"

 12. Kosovo iseseisvumine ähvardab kättemaksuga / Miljenko Dereta ; interv. Krister Paris

  Index Scriptorium Estoniae

  Dereta, Miljenko

  2007-01-01

  Serbia vabaühenduste üks juhte vastab küsimustele, kuidas võtab Serbia avalikkus vastu seda, et kõnelused Kosovo lõppstaatuse üle lõppevad tõenäoliselt Belgradile ebameeldivalt, mida toob Kosovo iseseisvumine Serbiale, kas ta ootab probleeme ka serblaste poole pealt, kuidas kirjeldada EL-i rolli selle konflikti lahendamisel

 13. Erinevalt paljudest läheb Bermanil hästi / Fjodor Berman ; interv. Sulev Vedler

  Index Scriptorium Estoniae

  Berman, Fjodor, 1951-

  2008-01-01

  BLRT juht vastab küsimustele, mis puudutavad firma tänavust seisu, uute strateegiliste suundade ja turgude otsimist, probleeme keevitajate hankimisega, välistööjõudu, suurimat võitu tema karjääris. Firma juht leiab, et peame olema pragmaatilisemad, tuleb vähem rääkida poliitikast ning rohkem ärist ja majandusest. Tabel

 14. Inimene Pallases

  Index Scriptorium Estoniae

  1999-01-01

  22. okt.-st Tartu Kunstimajas kõrgema kunstikooli 'Pallas' 80. aastapäevale pühendatud ideenäitus 'Inimene on inimene'. Väljas on 20 maali, 43 graafilist lehte, üks skulptuur Ferdi Sannamehelt. Kuraator Kaire Nurk. 4. XI Tartu Kunstimajas toimuva 'Pallase' kooli aastapäevale pühendatud vabakunsti õpetamise potensiaale ja probleeme käsitleva konverentsi kava, esinejad

 15. Vene-Gruusia sõda 2008. aastal ja rahvusvaheline õigus / Lauri Mälksoo

  Index Scriptorium Estoniae

  Mälksoo, Lauri, 1975-

  2010-01-01

  Artikkel põhineb Tartu Ülikooli professori inauguratsiooniloengul, mis toimus 12. mail 2010 Tartus. Loeng käsitleb Vene-Gruusia sõja põhiallikaid (Heidi Tagliavini raport "Independent international fact-finding mission on the conflict in Georgia. Report. (10.05.2010)" ; Ronald Asmus. A little war that shook the world. Palgrave Macmillan, 2010) ja rahvusvahelise-õiguse probleeme

 16. Kunst, kunstiajalugu ja visuaalkultuur / James Elkins ; intervjueerinud Maarin Mürk

  Index Scriptorium Estoniae

  Elkins, James, 1955-

  2010-01-01

  Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool korraldas 20.-22. sept. 2010 Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonnas ameerika kunstiteadlase James Elkensi seminari "Kunst, kunstiajalugu ja visuaalkultuuri uuringud. Uurimise ja kirjastamise probleeme ja kontseptsioone tänapäeval". James Elkensiga kunstiteadusest, sellest, kuidas visuaalkultuuri uurimine paneb küsimärgi alla senise kunstiajaloo ning kuidas on võimalik kirjutada ka Euroopa traditsioonist väljapoole jäävat kunstiajalugu, siinsest kunstiajaloo uurimisest ja kirjutamisest

 17. Sõda kahel rindel ähvardab murda USA armee selgroo / Krister Paris

  Index Scriptorium Estoniae

  Paris, Krister, 1977-

  2006-01-01

  Kaks äsja avaldatud raportit hoiatavad, et USA armeel on Iraagis ja Afganistanis ettevõetud operatsioonide ulatuse tõttu suuri probleeme. W. Perry ja M. Albrighti tellitud uurimus süüdistab G. Bushi valitsust, et ressursse pole õigesti hinnatud. USA kaitseminister Donald Rumsfeld lükkas mõlemad väited tagasi. Lisa: Iraagi ülesehitus terava kriitika all

 18. Kultuurimure - tänan, ei / Tõnu Kaalep, Harry Liivrand

  Index Scriptorium Estoniae

  Kaalep, Tõnu, 1966-2018

  1996-01-01

  Ajalehest 'Kultuurimaa'. Vastukajad : Raudam, Toomas. Põlvede konnad // Postimees. - 1996. - 18. sept. - Lk.14; Väljataga, Märt. Kultuurimure on bioloogiline probleem // Eesti Ekspress. - 1996. - 20. sept. - Lk.A5; Lindsalu, Elo. [Vastukaja] // Eesti Ekspress. - 1996. - 20. sept. - Lk. A5; Juske, Ants. Kultuurimure - miks ka mitte // Kultuurimaa. - 1996. - 25. sept. - Lk. 2; Sivers, Fanny de. Kultuurimure? Tohoh? // Eesti Ekspress. - 1996. - 8. nov. - Lk.B7

 19. Talvekool Käärikul / raamatukogunduse õppetool

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  27.-28. märtsil 2000 Käärikul peetud Eesti teadusraamatukogude talvekoolist, milles osales ka Tallinna Pedagoogikaülikooli infoteaduste osakonna raamatukogunduse õppetool. Prof Aira Lepik esines ettekandega "Benchmarking kvaliteedi juhtimiseks ja hindamiseks raamatukogus", lektor Janne Andresoo esines kataloogimise probleeme käsitleva ettekandega. Lektor Sirje Nilbe analüüsis oma sõnavõtus märksõnastamisega seonduvat

 20. Predictive Policing in an Endangered Species Context: Combating Rhino Poaching in the Kruger National Park

  CSIR Research Space (South Africa)

  Koen, Hildegarde S

  2017-02-01

  Full Text Available KONTEKS: BESTRYDING VAN RENOSTERSTROPERY IN DIE KRUGER WILDTUIN deur Hildegarde Suzanne Koen Promotor(s): Dr. JP de Villiers & Dr. Henk Roodt Departement: Elektriese, Elektroniese en Rekenaar-Ingenieurswese Universiteit: Universiteit van Pretoria Graad...: Philosophiae Doctor (Elektronies) Sleutelwoorde: Renosterstroping, bedoelingskatting, gedeelde bewustheid, kausale netwerke Ongeveer drie renosters word daagliks in Suid-Afrika gestroop. Renosterstroping is ’n ernstige probleem wat nie net die renosterbevolking...

 1. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 2. Muusika : Juubelikontserdid "ERSO 75". Tüür uuel CD-l. Muusikakonverentsid Tallinnas. Highlightsi festivalist "Eduard Tubin ja tema aeg". Hermanni päev / Vardo Rumessen

  Index Scriptorium Estoniae

  Rumessen, Vardo, 1942-2015

  2001-01-01

  ERSO saab detsembris 75. aastaseks ja sel puhul on kavas kontserdid nii Tartus kui Tallinnas. Ansambel Piano Circus on välja antud uue CD, millele annab nime avateos ئ Erkki-Sven Tüüri "Transmission". Eesti Muusikateaduse Selts korraldab 3.XII EMA-s sümpoosioni teemal Beethoveni muusika. 1. ja 2. XII EMA-s toimub konverents "Interpretatsioonipedagoogika probleeme II". Põhjamaade muusikaajakirja Highlights XI numbris ilmus ülevaade rahvusvahelisest muusikafestivalist "Eduard Tubin ja tema aeg". Eesti teatri- ja muusikamuuseumis toimub helilooja, ajakirjaniku, muusika- ja keeleteadlase, dr. Karl August Hermanni päev

 3. The Measurement of Quality of Working life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Orpen

  1983-11-01

  Die bruikbaarheid van vraelyste om inligting te voorsien op grond waarvan die gehalte van 'n werklewe nagevors kan word, word bevraagteken. Daar is weinig ooreenstemming oor wat sodanige vraelyste meet. Die probleem word onderstreep deur die feit dat navorsing waarin sodanige meetinstrumente gebruik word deurgaans 'n hoë mate van werkstevredenheid toon terwyl werknemerfrustrasie en vervreemding aan die orde van die dag is. 'n Nuwe benadering tot die bepaling van werkstevredenheid word bepleit waarin die werknemer deelneem aan die ontwikkeling van die meetinstrumente wat gebruik word.

 4. Eesti tekstiilitööstus pöördub Šveitsi suunas / Mikk Salu

  Index Scriptorium Estoniae

  Salu, Mikk, 1975-

  2005-01-01

  Autor toob näiteid, kuidas Šveitsi tekstiilitööstusettevõtted on suutnud konkurentsis püsima jääda, ning võrdleb Šveitsi tekstiili- ja rõivatööstuse kogueksporti Eesti omaga. Euroopas ja USA-s on tekstiili- ja rõivatööstuses probleem suur tööjõukulu, Euroopa Komisjon otsib võimalusi rakendada Hiina importtoodangu suhtes kaitsemeetmeid. Lisad: Õmblusmasina küsimus; Võitjad ja kaotajad. Diagramm: Tekstiili- ja rõivatoodang 2004

 5. Eestit külastasid õppekavaspetsialistid / Urve Läänemets

  Index Scriptorium Estoniae

  Läänemets, Urve

  2003-01-01

  Eesti Õppekava Ühingu kutsel viibis Tallinnas IAACS (International Association for Advancement of Curriculum Studies) president, Louisiana Ülikooli professor William Pinar. Teda saatsid Tampere Ülikooli professor Tero Autio ja Louisiana Ülikooli doktorand Jeff Turner. Külastati Õismäe vene lütseumi, Nõmme gümnaasiumi ja Inglise kolledžit. Õpetajate Majas toimunud loengul käsitles prof Pinar hariduspoliitika, õpetajakoolituse ja õppekavade arenduse probleeme USA-s

 6. Kas Euroopa Liidu idapiir hakkab tulevikus kulgema Lasnamäel? / Svea Otsmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Otsmaa, Svea

  2003-01-01

  Majandusõpetust kureeriva Eesti Junior Achievementì korraldusel toimusid 1.03.2003 piirkondlikud majandusolümpiaadid. Harjumaa koolide esindused võistlesid Maardu Gümnaasiumis, kes oli 2002. aastal Harjumaa koolide võistluste võitja. Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli meeskonnale kujunes see äpardunud ettevõtmiseks, sest asjaajamine toimus ainult vene keeles. Teine probleem on vene noortega, kes on sulgunud 99% venekeelsetesse kohtadesse, nagu Narva, Kohtla-Järve ja Sillamäe ja ka Maardu. Ida-Virumaa venekeelsel elanikkonnal on kadunud eesti keele õppimise entusiasm, sest sealkandis eesti keelt vaja ei ole

 7. Evelin Ilves esineb Moskvas konverentsil / Jaanus Piirsalu

  Index Scriptorium Estoniae

  Piirsalu, Jaanus, 1973-

  2008-01-01

  Proua Evelin Ilves esineb Moskvas ülevenemaalises väliskirjanduse raamatukogus toimuval rahvusvahelisel konverentsil "Naised muutuvas maailmas" ettekandega "Kas meeste tervis on naiste probleem?" Proua E. Ilvese esinemise initsiaator on Moskva rahvusvahelisse naisteklubisse kuuluv Eesti suursaadik Marina Kaljurand. Proua E. Ilves külastab ka Teemandifondi Kremlis ja vaatab Et Cetera teatris Adolf Šapiro lavastatud "451 kraadi Fahrenheiti", kus peaosa mängib Elmo Nüganen. Vt. samas: Esimene esimene leedi Moskvas. Teadaolevalt on proua E. Ilves esimene Eesti riigipea abikaasa, kes ametlikult külastab oma abikaasa ametiaja jooksul Venemaa pealinna

 8. Skype'i uus boss : kasum pole kõige tähtsam / Josh Silverman ; interv. Toivo Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Silverman, Josh

  2008-01-01

  Skype'i uus juht vastab küsimustele, mis annab garantii, et Skype suudab olla edukas ka tasuliste teenustega, millised võimalused on Skype'i kasutajal 3 aasta pärast, mis Skype'i Eestis hoiab, kui terav on probleem väljastpoolt EL-i tööjõu värbamisega, milline oli tema roll USA demokraatide presidendikandidaadiks pürgiva Bill Bradley meeskonnas. Lisa: 100 miljardit tasuta kõneminutit

 9. Clean air school buildings and governmental subsidy. Project ventiLation; Frisse scholen dankzij regeringssubsidie. Project VentiLeren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luigjes, B.; De Wit, J.W. [Rucon Ventilatoren, Harderwijk (Netherlands)

  2010-03-15

  The Dutch government has provided local authorities with 100 million euros to address the polluted air in class rooms of primary schools. However, this amount is not sufficient to solve the problem entirely. This problem has been solved by linking the implementation to a project dedicated to combating youth unemployment, named 'VentiLeren'. [Dutch] De Nederlandse overheid heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten om de vervuilde lucht in de lokalen van basisscholen aan te pakken. Dit bedrag is echter ontoereikend om het hele probleem op te lossen. Door de uitvoering ervan te koppelen aan een project ter bestrijding van jeugdwerkloosheid, ventiLeren genaamd, wordt dit opgelost.

 10. Iseseisva Soome sünd 1917-1920 / Seppo Zetterberg

  Index Scriptorium Estoniae

  Zetterberg, Seppo, 1945-

  2010-01-01

  Keisririigi kukutamise järel tekkis Soome ja Venemaa suhetes suur probleem : millisele institutsioonile kuulub kõrgeim võim. 18. juulil 1917 kiideti heaks seadus riigivõimust. Kõrgeima võimu kandjaks kuulutati Soome parlament. Iseseisvusdeklaratsioon kuulutati välja 6. detsembril. Järgnes kodusõda punaste ja valgete vahel. Jäänuk-Eduskund pooldas monarhiat, kuid 1919. aastal valitud uus parlament töötas välja vabariikliku põhiseaduse. Rahuleping Venemaaga (Tartu rahu) sõlmiti 14. oktoobril 1920. Eduskund ratifitseeris lepingu 1. detsembril 1920

 11. 1970ndate kultuuriruumi idealism / Sirje Helme

  Index Scriptorium Estoniae

  Helme, Sirje, 1949-

  2002-01-01

  Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Hansapanga galerii organiseeritud seminarist, mis alustas programmi "Lisandusi kunstiloole", mille eesmärk on hõlmata sõjajärgse kunsti teemasid ja probleeme. Rotermanni soolalaos oli samal ajal Jüri Okase retrospektiivnäitus. 2002. a. on Zimmerli Rutgersi ülikooli ja Jane Voorhaas Zimmerli kunstimuuseumi väljaandel N. & N. Dodge kunstikogu põhjal ilmunud raamat eesti, läti ja leedu kunstist aastatel 1945-1991 "Art of the Baltics"

 12. Oliver Peek: me pole teeninud 100 miljonit ebaseaduslikult / Oliver Peek ; interv. Toivo Tänavsuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Peek, Oliver

  2005-01-01

  LHV analüütik Oliver Peek, keda USA väärtpaberituru järelevalveasutus SEC süüdistab infovarguses ja ebaseaduslikus tulu teenimises, põhjendab, miks ta ei näe oma tegevuses midagi seadusevastast. Lisad: Meestel energiat ka eraettevõtluseks; Mõni LHV Traderi kasutaja võib siiski raha kaotada; LHV pensionifondidega pole probleeme; SEC: enamiku kohtuasju võidame. Tabel: Ost ja müük. Vt. samas: LHV tehingute anatoomia. Kommenteerib Tõnu Samuel

 13. Working part-time: (not) a problem?

  OpenAIRE

  Saskia Keuzenkamp; Carlien Hillebrink; Wil Portegijs; Babette Pouwels

  2009-01-01

  Original title: Deeltijd (g)een probleem. Three-quarters of working women in the Netherlands work part-time. More than half these women are in small part-time jobs (less than 25 hours per week). The government wants to raise the average working hours of women. A key question is then how much scope there is for women to increase their working hours. This report explores this issue from three angles. First it looks at the role played by employers in increasing the working hours of women and at ...

 14. PROLEGOMENA OVER EXEGESE EN DOGMATIEK Het is ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  zijn grooten slag (in 1870) en zijn verdere carrière, las men hier zelfs. Goethe nauwelijks, terwijl b.v. Victor Hugo algemeen bekend was. Wanneer onze dogmatici oproepen tot een t e r u g k e e r n a a r d e. R e f o r m a t o r i s c h e g e e s t e s g e s t e l d h e i d en daardoor het probleem Exegese en Dogmatiek acuut wordt ...

 15. Kunstiõpetusalastest arenguvõimalustest / Hans Gabral

  Index Scriptorium Estoniae

  Gabral, Hans

  2001-01-01

  Kunstõpetus riiklikus õppekavas. Tallinna Pedagoogikaülikooli algõpetuse õppetoolis 1998.-2000.a. läbi viidud uurimusest Tallinna, Harjumaa ja Raplamaa üldhariduskoolides. Uuringu eesmärgiks oli selgitada riikliku õppekava realiseerimisvõimalusi, õpilaste huve, ootusi kunstitunniks, kodu osa laste kunsti juurde toomisel, õpilaste osalust tunni- ja koolivälises kunstiõpetusalases tegevuses, õpetajate kunstiõpetusalase ettevalmistuse taset, probleeme, töökorraldust. Ankeetküsitlus viidi läbi II-V klassi õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele

 16. Rämpsvõlakirjad panevad pensionisambad roostetama / Piret Reiljan, Raivo Sormunen

  Index Scriptorium Estoniae

  Reiljan, Piret, 1983-

  2008-01-01

  Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti 28. mai lk. 8-9. Fondijuhid on paigutanud ligi 400 miljonit krooni II samba pensioniklientide raha kohalike kinnisvara- ja kiirlaenuäride kõrge riskiga rämpsvõlakirjadesse. Vt. samas: Rämpsvõlakiri; Igal kinnisvaraarendajal rohkem või vähem probleeme; Pensionifondide portfellides kuni 17% tootlusega võlakirjad; Pensionifondid ostnud ka kõrge tootlusega Kasahstani võlakirju; Soome kiirlaenuvõtjaid rahastajate hulgas ka Eesti pensionikogujad. Küsimustele vastavad SEB Ida-Euroopa investeeringute juht Sven Kunsing, SEB Varahalduse juht Rein Rätsep ja II samba pensionifondide juht Endriko Võrklaev

 17. Õiguskantsler ei toeta haridusministri algatust / Jaana Padrik

  Index Scriptorium Estoniae

  Padrik, Jaana, 1958-

  2008-01-01

  Õiguskantsler Indrek Teder korraldas koostöös lastekaitse liiduga 25. novembril õiguskantsleri kantseleis ümarlaua "Kool - kas haridus- või karistusasutus?", et arutada probleeme, mis võivad tuleneda munitsipaalkoolide direktoritele kohtuvälise väärteomenetleja õiguste andmisest. Kommenteerivad: HTM-i õigusosakonna juhataja Anno Aedmaa, lastepsühhiaater Piret Visnapuu, EKJÜ esimees, inglise kolledzhi direktor Toomas Kruusimägi, politseiameti vanemkomissar Rauni Rohuniit ja Tuuli Poom justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talitusest

 18. 'n skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program as strategie teen misdaad en geweld

  OpenAIRE

  Merwe, Petro Van Der

  2011-01-01

  Misdaad en geweld is 'n ernstige probleem in Suid-Afrikaanse skole. Die studie waarop hierdie artikel gebaseer is, het gepoog om te bepaal watter elemente 'n sosiaal-emosionele intervensieprogram by 'n skool behoort te bevat om die voorkoming van geweld en misdaad in die skool te verseker. Met die vertrekpunt dat emosionele-intelligensie-onderrigmetodes in die klaskamer van groot waarde kan wees wat geweld-intervensies by skole betref, het die studie dit ten doel gehad om vas te stel of emosi...

 19. Climatic change and development of law in 2005. Preliminary advice and report of the 89th general meeting of the Association for Environmental Laws, September 30, 2005; Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005. Preadviezen en verslag van de 89e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 september 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Angeren, J.R.; Bazelmans, J.M.; Cozijnsen, C.J.H.; Driesprong, A.; Van der Jagt, J.A.E.; Peeters, M.; Verbaan, I.J.; Van Rijswijck, H.F.M.W.; Ramnewash-Oemrawsingh, S.T. (ed.); De Kramer, P.T. (ed.)

  2006-07-01

  The development of laws to control the climate change problem has only just begun. The Netherlands, too, has legal measures for controlling this problem and first jurisprudence has developed. The working group 'Climate change and development of laws', which was set up by the Dutch Society for Environmental Law, has thoroughly examined the legal side of climate change. This resulted in a preliminary advice in which international and European legislative developments, various aspects of emission trading and its international variant are discussed. Moreover, national and international water management in relation to the consequences of climate change are also examined. (mk) [Dutch] De rechtsontwikkeling om klimaatveranderingen probleem te beheersen is in feite maar net begonnen. Ook in Nederland zijn wettelijke maatregelen van kracht ter beheersing van dit probleem en is de eerste jurisprudentie hierover gevormd. De door de Vereniging voor Milieurecht ingestelde werkgroep 'Klimaatverandering en rechtsontwikkeling' heeft zich verdiept in de juridische kant van klimaatverandering. Dit mondde uit in een preadvies waarin internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke ontwikkelingen, diverse aspecten van emissiehandel en de internationale variant daarvan aanbod komen. Bovendien wordt ingegaan op het nationale en internationale waterbeleid in relatie tot de gevolgen van klimaatverandering.

 20. Change from within. How communities can be involved in preventing children from dropping out of school

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Myrna Derksen

  2013-12-01

  Full Text Available Change from within. How communities can be involved in preventing children from dropping out of schoolIn this article, based on a social work graduation project carried out at a primary school in Douglas, Northern Cape, South Africa, the issue of young children dropping out of primary education is outlined, as well as its causes. Solutions that address the direct causes seem hard to find. Such solutions should address deep-rooted assumptions and a lack of awareness of the importance of education on the part of many individuals, it is suggested. The author proposes that social workers seek to involve the community in solving their own problems, such as drop-outs. A bottom-up approach should be used to change incorrect assumptions about education and the importance of education should be emphasized. An example is given of how empowering and educating the right people to take responsibly for their community can benefit that community and also help relieve social workers of their massive workloads, which is a significant problem in South Africa.Verandering van binnenuit. Hoe de gemeenschap betrokken kan worden in het voorkomen van schooluitval bij kinderenIn dit artikel, gebaseerd op een Social work afstudeeronderzoek op een basisschool in Douglas, Noord Kaap, Zuid Afrika, wordt uitleg geven over (de oorzaken van het probleem van kinderen die het primaire onderwijs vroegtijdig verlaten. Eventuele directe oplossingen voor dit probleem lijken moeilijk te vinden. Diepgewortelde aannames en onwetendheid wat betreft het belang van educatie zullen moeten worden aangepakt. De auteur vindt dat Social workers meer moeten proberen de gemeenschap te betrekken bij het oplossen van problemen die de hele gemeenschap aangaan, zoals de schooluitval. Een “bottom-up” aanpak kan nuttig zijn in het veranderen van verkeerde aannames en onwetendheid over (het belang van educatie. Er wordt een voorbeeld gegeven waarin duidelijk wordt hoe je door “empowerment” en

 1. The dilemma of the academic industrial psychologist

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Orpen

  1977-11-01

  Die bedryfsielkundige aan die universiteit kom dikwels te staan voor 'n konflik tussen sy rol as "akademiese wetenskaplike" en "professionele tegnikus". Dit word beweer dat hierdie probleem van "tweeledige verbondenheid" tot ‘n groot mate opgelos kan word as die bedryfsielkundige (en sy studente: (a dit in gedagte hou dat bedryfsielkunde nie wesentlik 'n onafhanklike dissipline is nie, maar 'n integrale deel van sielkunde-in-diealgemeen vorm, (b nie sy vak as slegs 'n weerspieëling van die professionele praktyk beskou nie, (c agting vir sy vak as 'n wetenskaplike dissipline het en nie net as 'n gerieflike werktuig vir bestuur beskou word nie, en (d die praktyk kan oortuig van die waarde van die vak in 'n verskeidenheid gebiede, wat strek van toetsing tot verbruikersgedrag.

 2. Does the Dutch Building Decree 2012 guarantee air quality? Quality is essential for productivity and health; Bouwbesluit 2012 garantie voor luchtkwaliteit? Kwaliteit essentieel voor productiviteit en gezondheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2011-10-15

  Poor indoor air quality in new buildings is a common problem. According to the Health Council scientific evidence is lacking that it is necessary to tighten ventilation requirements in the Building Decree . GGD Netherlands are advocates for stricter rules. Several studies show that the productivity in offices and the academic performance of children will benefit. [Dutch] Slechte kwaliteit van de binnenlucht in nieuwe gebouwen is een veel voorkomend probleem. Volgens de Gezondheidsraad ontbreken echter wetenschappelijke aanwijzingen dat het noodzakelijk is de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit aan te scherpen. GGD Nederland pleit wel voor strengere regels. Diverse onderzoeken laten zien dat de productiviteit op kantoor en de leerprestaties van kinderen daarbij gebaat zijn.

 3. Päike ja pall : [luuletused] / Ott Arder

  Index Scriptorium Estoniae

  Arder, Ott

  2001-01-01

  Sisu: Päike ja pall ; Õuna ja lõuna ; Kõige ilusam asi ; Emajõgi ; Väikemehe probleem ; Küünal ; Kapten ; Kaksteist kilu ja kaks teist kilu ; Suur ja seisev, ripub seinal ; Laul tagumisest vagunist ; Ultimaatum ; Ilus algus ; Pliiat(siga) ; Mure ja Amour ; kodust ja loomadest ; Eesli jõulupuu ; Aja saapad ; Lendav järv ; Unenäolaul ; Tere hommikust ja õhtust ; Kõik, mis juhtub ja ei juhtu ; Kas panna päkka või visata varvast ; Lihtne mees ; Väljaütlev ; Külm sõda ; Ohkav kruvi ; Metsa all ; Lauluke ; Unemetsades ; Suur rõõm ja väike mure ; Hea muusika ; Koer poiss ja plika ; Kes mängida veel ei oska ; Raske lumi ; Mere kaldal ; Unenäoukse taga

 4. Work-Life Balance: A Study In The Petroleum Industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judy De Villiers

  2003-11-01

  ’n Kwalitatiewe studie is onderneem om vas te stel hoe die werknemers van ’n maatskappy in die petroleumnywerheid die fenomeen van die werk-lewe ewewig definieer en ervaar, om die werkpleksdeterminante van ’n werk-lewe onewewigtigheid te identifiseer en om sekere oplossings vir die probleem aan die hand te doen. Dit is gevind dat werk-lewe ewewig ’n persoonlike saak is wat oor tyd en omstandighede varieer en die ervaarde onderliggende konflik na roloorladingsrolle en -inmenging verwys. Die mees betekenisvolle werk-lewe konflik tree na vore vanuit komplekse werkplekaangeleenthede, insluitende die bestuur van veranderings, toesighoudende en tegniese vaardighede, leierskap, rolle en aanspreeklikheid, asook kultuur. Oplossings om die werkpleksake aan te spreek, asook die ontwikkeling van individuele vaardighede om ’n ewewig teweeg te bring, word voorgestel.

 5. Üleküsimine, ümbersõnastamine ja mittemõistmine infotelefonikõnedes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siiri Pärkson

  2008-05-01

  Full Text Available Igas inimestevahelises vestluses, sh dialoogis infotelefoni töötaja (infoandja ja infotelefonile helistaja (kliendi vahel võib esineda probleeme arusaamisega ning osalejate püüdu nende probleemidega toime tulla. Konversatsioonianalüüsi teoorias on kuulaja poolt esiletõstetud mõistmisprobleeme nimetatud partneri algatatud parandusteks. Eestikeelses suhtluses võib leida kolme erinevat tüüpi partneri algatatud parandusi ning neid nimetatakse vastavalt üleküsimine, ümbersõnastamine ja mittemõistmine. Artiklis uuritakse konversatsioonianalüüsi abil 126 eestikeelset infodialoogi. Ligi pooltes esineb vähemalt üks partneri algatatud parandus. Loomuliku suulise suhtluse mõistmiseks ja rakendamiseks (nt süsteemides, milles arvuti peab inimesega loomulikus keeles suhtlema on vaja muuhulgas selgeks teha, mis täpselt suhtlusprobleemide tekkimist põhjustab ning milliseid keelelisi struktuure inimesed tegelikult kasutavad, kui nad signaliseerivad probleemi.

 6. President Rüütel : raha eest saab osta poliitikat ja valimiskampaaniat / Arnold Rüütel ; intervjueerinud Margus Mets, Toomas Sildam

  Index Scriptorium Estoniae

  Rüütel, Arnold, 1928-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Põhjarannik (2002) 21. dets., lk. 2-3: "Meie ühiskonna huvid pole enam ühtsed" ; Järva Teataja (2002) 21. dets., lk. 4 ; Valgamaalane (2002) 21. dets., lk. 2 ; Sakala (2002) 21. dets., lk. 6-7 ; Virumaa Teataja (2002) 21. dets., lk. 6-7 ; Pärnu Postimees (2002) 21.dets., lk. 8-9 ; Severnoje Poberezhje (2002) 21. dets., lk. 2-3: "Interessõ nashego obshtshestva boleje ne jedinõ" ; Estonija (2002) 21. dets., lk. 2 ; Narvskaja Gazeta (2002) 24. dets., lk. 1: "Prezident Estonii otvetil na voprossõ tshitatelei gazet", lüh. President Arnold Rüütel vastab aastalõpuintervjuus lugejate küsimustele, mis puudutavad riigi maamajandust, välispoliitikat ning sisepoliitilisi probleeme: isikukultuslikke ilminguid poliitikute seas, Riigikogu suurust, riigikeele seisundit, Petserimaad, NSVL-lt repressioonihüvitiste väljanõudmist

 7. Mõisakoolid loodavad Euroopa Liidu abile / Sirje Tohver

  Index Scriptorium Estoniae

  Tohver, Sirje, 1948-

  2000-01-01

  Austria suursaadik Michael Miess, Rootsi suursaadik Elisabet Borsiin Bonnier, Saksa suursaadik Gerhard Enver Schrömbgens abikaasaga, Soome saatkonna minister-nõunik Nyyrikki Kurkivuori ja Taani saatkonna esimene sekretär Mette Frederiksen külastasid Järvamaa maavanema ja Järvamaa Mõisakoolide Ühingu kutsel Koeru Keskkooli ning Albu, Roosna-Alliku ja Laupa põhikooli. Küllakutse eesmärk oli näidata, mida kujutab endast mujal maailmas tundmatu mõisakool, mis probleeme toob kaasa ja milliseid eeliseid annab koolile töötamine muinsuskaitse all olevas hoones ning kuidas säilitada Eesti mõisaarhitektuuri

 8. Informal Labour Markets As A Solution For Unemployment In South Africa – A Case Study Of Car Guards In Bloemfontein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. F. Blaauw

  2003-11-01

  Die motorwag-industrie in Suid Afrika het onstaan uit die lot van die massa werkloses in die land. Weinig navorsing is al oor die industrie gedoen. Die doelwit van die artikel is eerstens om die gebrek aan navorsing aan te vul en tweedens om te bepaal of die motorwagindustrie ’n oplossing vir die probleem van werkloosheid kan bied. Motorwagte in die studie is oor die algemeen laag geskoold, swak besoldig en werksaam vir lang ure onder moeilike omstandighede. Die meeste het ’n werk in die formele sektor van die ekonomie gehad voordat hulle werkloos geword het. Om ’n motorwag te wees kan nooit ’n oplossing vir werkloosheid wees nie. Opleiding en die ontwikkeling van noodsaaklike vaardighede teen ’n agtergrond van versnelde ekonomiese groei, is uiters noodsaaklik om die gaping tussen die informele en formele sektor te oorbrug.

 9. TOWARDS A SYSTEMS APPROACH TO OPERATIONS MANAGEMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alp Baysal

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: Since their appearance on earth, humans have always had to deal with different problems. Progress and development have been the results of their success in overcoming these problems. But every problem solved has lead to others , that are usually more complex than > the previous ones. Increasing degrees of complexity made it necessary to develop new ways of interpreting our world and tackling our problems.
  One of the words that can characterise, the world that we are living in today , the best , is change. Like everything else, the nature of our problems is also changing with an unprecedented speed. > We need new and effective approaches and methodologies to deal with them. We cannot use any more the ones that we have inherited from previous generations.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Van die verskyning van die mensdom op die wereld, moes mense verskillende tipes probleme hanteer. Vooruitgang en ontwikkeling het gevolg op die suksesvolle hantering van hierdie probleme. Elke probleem wat opgelos is het egter tot nuwe probleme gelei , gewoonlik meer kompleks as die oorspronklike probleem. Hoer vlakke van kompleksiteit vereis die ontwikkeling van nuwe maniere om die wereld te interpreteer en probleme aan te pak.
  Een van die woorde wat ons huidige wereld die beste karakteriseer is verandering. Soos byna alles anders, is die aard van ons probleme ook aan die verander, teen 'n versnellende tempo. Daar is 'n behoefte aan nuwe en effektiewe benaderings en metodologie om hierdie probleme te hanteer. Ons kan nie meer benaderings volg wat ge-erf is van vorige geslagte nie.

 10. Pedagogical Lexicography: Towards a New and Strict Typology Corresponding to the Present State-of-the-Art Pedagogiese leksikografie: Op weg na 'n nuwe en streng tipologie wat ooreenstem met die huidige gebruik daarvan.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven Tarp

  2012-01-01

  for mother-tongue learners; dictionaries for learners of scientific disciplines

  'n Algemene en bekende probleem binne die leksikografie is die gebruik van verskeie terme om na 'n enkele verskynsel te verwys, sowel as die gebruik van 'n enkele term om na verskeie, heeltemal verskillende verskynsels te verwys. So 'n niesistematiese terminologie kan tot verwarring binne die vakgebied lei en kan die teoretiese en praktiese ontwikkeling daarvan belemmer. Die probleem is besonder ernstig binne die sogenaamde pedagogiese leksikografie. 'n Kort, wye oorsig toon dat veral die terme "pedagogiese leksikografie/woordeboeke", "didaktiese leksikografie/woordeboeke", "skoolwoordeboeke" en "aanleerderswoordeboeke" gebruik word in baie verskillende betekenisse wat van outeur tot outeur, land tot land, en kultuur tot kultuur verskil. Alhoewel daar allermins van uitgewers verwag kan word om 'n streng terminologie ten opsigte van hulle produkte te gebruik, behoort dit tog van die teoretiese leksikografie verwag te kan word. Om die huidige verwarring te oorkom, is dit dus dringend noodsaaklik om 'n tipologie te vestig wat gebruik kan word deur vakkundiges wat teoreties omgaan met die subveld pedagogiese leksikografie. Hierdie artikel sal eerstens die groot verskeidenheid betekenisse aantoon wat aan die verskillende terme toegeskryf word wat in die teoretiese literatuur voorkom. Daarna sal die probleem van twee verskillende kante benader word: 1 die vestiging van 'n duidelike definisie vir die terme "pedagogies", "didakties", "skool-" en "aanleerder-" vanuit 'n leksikografiese perspektief, en 2 die verwysing na die bestaande praktyk waar die terme dikwels in 'n baie breër sin as in die teoretiese literatuur gebruik word. Gebaseer op hierdie oorwegings word 'n nuwe en streng tipologie wat ooreenstem met die huidige gebruik in die pedagogiese leksikografie voorgestel.

  Sleutelwoorde: pedagogiese leksikografie; pedagogiese woordeboeke; aanleerdersleksikografie

 11. Climate policy. The dirt, the country and the world. Part 2. Investing in a start; Klimaatbeleid. Het vuil, het land en de wereld. Deel 2. Investeren in een voorsprong

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wit, R.; Honig, E. [Stichting Natuur en Milieu SNM, Utrecht (Netherlands)

  2008-01-15

  The climate policy is a global problem that can only be solved on a global level. The effect of a unilateral emission reduction target on global temperature rise will be limited if international climate negotiations should fail. Nevertheless, there are numerous reasons for the Netherlands and Europe to be in the forefront. The unilateral emission reduction target of 20%, as established by the EU, can have an exemplary function and offer opportunities for other countries to join a large coalition. Such an opportunity offers international trade and industry clarity as to the continuance of the European trading system. The certainty that a price for CO2 will continue to exist in the long term stimulates technology development. Moreover, climate policy contributes to improving local air quality and security of energy supply. The required height of a unilateral target is a political choice, which should incorporate national costs and benefits and the urgency of the problem. This article discusses five arguments for an ambitious unilateral national and European policy. [mk]. [Dutch] Het klimaatprobleem is een mondiaal probleem dat alleen mondiaal kan worden opgelost. Het effect van een unilaterale emissiereductiedoelstelling op de mondiale temperatuurstijging zal gering zijn indien internationale klimaatonderhandelingen over een nieuw akkoord uiteindelijk op niets uitlopen. Toch zijn er goede redenen voor Nederland en Europa om voorop te lopen. De unilaterale emissiereductiedoelstelling van 20% zoals die is vastgesteld door de EU, kan een voorbeeldfunctie hebben en een opening bieden voor andere landen om mee te doen aan een grote coalitie. Aan het internationale bedrijfsleven biedt een dergelijke doelstelling duidelijkheid over het voortbestaan van het Europese handelssysteem. De zekerheid dat er ook op langere termijn een prijs voor CO2 zal zijn, stimuleert technologieontwikkeling. Verder draagt klimaatbeleid bij aan verbetering van de lokale luchtkwaliteit en de

 12. SINGLE FIXED CRANE OPTIMISATION WITHIN A DISTRIBUTION CENTRE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Matthews

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: This paper considersthe optimisation of the movement of a fixed crane operating in a single aisle of a distribution centre. The crane must move pallets in inventory between docking bays, storage locations, and picking lines. Both a static and a dynamic approach to the problem are presented. The optimisation is performed by means of tabu search, ant colony metaheuristics,and hybrids of these two methods. All these solution approaches were tested on real life data obtained from an operational distribution centre. Results indicate that the hybrid methods outperform the other approaches.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die optimisering van die beweging van 'n vaste hyskraan in 'n enkele gang van 'n distribusiesentrum word in hierdie artikel beskou. Die hyskraan moet pallette vervoer tussen dokhokke, stoorposisies, en opmaaklyne. Beide 'n statiese en 'n dinamiese benadering tot die probleem word aangebied. Die optimisering word gedoen met behulp van tabu-soektogte, mierkolonieoptimisering,en hibriede van hierdie twee metodes. Al die oplossingsbenaderings is getoets met werklike data wat van 'n operasionele distribusiesentrum verkry is. Die resultate toon aan dat die hibriedmetodes die beste oplossings lewer.

 13. RECONFIGURABLE PRODUCT ROUTING AND CONTROL FOR MASS CUSTOMISATION MANUFACTURING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Walker

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT:Reconfigurable control of flexible manufacturing systems can allow for the efficient and responsive production of customised product instances. This can aid in providing make-to-order business models for various small- to medium-sized enterprises in South Africa, and provide competitive advantage in a dynamic global marketplace. Reconfigurable control application requires an understanding of the modes of production variability in mass customisation manufacturing. Temporally uncorrelated workflow routings are considered as one of these production variability modes. In this light, this paper addresses the flexible material payload routing problem, and presents a mobile robot platform that has been developed to research and design reconfigurable routing systems.

  AFRIKAANSE OPSOMMING:Verstelbare beheer van aanpasbare vervaardigingstelsels kan die doeltreffende en reaktiewe produksie van doelgemaakte produkeksemplare toelaat. Hierdie beheer kan assisteer in die voorsiening van vervaardig-na-bestellingbesigheidsmodelle aan ’n aantal klein- tot medium-grootte ondernemings in Suid-Afrika, en aan hulle ’n kompeterende voorsprong bied in ’n dinamiese globale mark. Die instelling van verstelbare beheer vereis dat die modi van produkveranderlikheid in massa verbruikersaanpassingsvervaardiging verstaan word. Hierdie artikel spreek die probleem van aanpasbare roetebepaling van materiaalvragte in massa verbruikersaanpassingsvervaardiging aan. ’n Mobiele robot-platform, ontwikkel vir navorsing in verstelbare roetebepalingstelsels, word ook voorgelê.

 14. Die bantering van daar-interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertaliges

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emerencia C. Steyn

  2013-02-01

  Full Text Available A comparison of sentence constructions in the soundtracks (simulcast of some television programmes indicates a general lack of a German equivalent for the multiple use of the A.frikaans daar. This naturally results in interference in the usage of German by A.frikaans speaking students, as they are inclined to construct their German sentences in accordance with the A.frikaans equivalents. This problem is mainly illustrated in either the erroneous use of a da or an inappropriate es gibt. Various exercises are submitted, aimed at obviating such errors of interference which are mainly noticeable in the spoken ·language. Soos blyk uit 'n vergelyking van segslryses in die parallelle klankbane van enkele televisieprogramme, het die veelvuldige gebruik van die Afrikaanse woord daar gewoonlik geen ekwivalensie in Duits nie. Dit lei maklik tot interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertalige studente, omdat hulle daartoe neig om hul Duitse sinne soos die in A.frikaans te konstrueer. Hierdie probleem word hoofsaaklik in die foutiewe gebruik van da geopenbaar; soms egter ook in 'n misplaaste es gibt. Verskeie oefeninge word aan die hand gedoen om sulke interferensiefoute, wat vera! in m(mdelinge werk opduik, te bekamp.

 15. The march of time and the "evolution" of change

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. L. Van Tonder

  2004-10-01

  Full Text Available Change and organisational change are some of the most discussed topics of our time. Yet despite this, reported success rates for major organisational change initiatives remain exceptionally poor. Part of the problem is that contemporary change management practices assume a stable, unidimensional concept of organisational change. By contrast an analysis of organisational and systems thinking over the past five decades or so reveals an evolving concept of organisation and consequently invalidates the assumption of organisational change as a stable unidimensional concept. The evolving character of organisational change and its implications for change management practices are briefly indicated. Opsomming Verandering en organisasieverandering is van die mees besproke onderwerpe van ons tyd. Ten spyte hiervan bly die gerapporteerde sukseskoers vir primêre organisasieveranderingsinisiatiewe buitengewoon swak. Deel van die probleem is daarin geleë dat kontemporêre veranderingsbestuurspraktyke die aanname maak dat organisasieverandering ’n stabiele, een-dimensionele konsep is. In stryd hiermee toon ’n ontleding van organisasieen sisteemdenke oor die afgelope vyf of so dekades egter ’n ontwikkelende konsep van organisasie wat gevolglik die aanname van ’n stabiele en een-dimensionele organisasieveranderingskonsep ongeldig verklaar. Die ontwikkelende karakter van organisasieverandering en die implikasies daarvan vir veranderingsbestuurspraktyke word kortliks aangedui.

 16. Muusika : Brahmsi reekviem Tõnu Kaljustega. Rahvusooperi nõukogus. Võimalus veeta õhtu La Scalas. Rene Eespere uus CD. Jukka Savijoki käis Eestis. Võistlesid pianistid. Jõulukontserdid / Peeter Olesk

  Index Scriptorium Estoniae

  Olesk, Peeter, 1953-

  2001-01-01

  Tõnu Kaljuste juhatab Ljubljana Gallus Hallis Johannes Brahmsi "Saksa reekviemi". EMA kuratooriumi ja rahvusooperi Estonia nõukogu arutasid ühisistungil Eesti ooperikunsti, muusikateatri ja kõrgema muusikalise hariduse probleeme. 7. XII kell 19.00 saab "Klassikaraadiost" kuulata Milano La Scala hooaja avaetenduse otseülekannet. Antese väljaandel ilmus CD Rene Eespere kammerteostega. 29.XI ئ 2.XII viibis Eestis Sibeliuse akadeemia klassikalise kitarri õppejõud Jukka Savijoki. 23. ja 24. XI toimus Tartus kolme keskastme muusikakooli noorte pianistide konkurss. 8.XII toimub EMA kammersaalis suur jõulukontsert, kus esinevad parimad EMA üliõpilased. Kontserdiagentuuri Concerto Grosso sari "Advendiaeg poistekooridega" viib kontserte Eestimaa erinevatesse linnadesse. Plaadi "Kahest üks" esitluskontserdiga, kus tuleb esiettekandele Urmas Sisaski kantaat "Armastusesle", tähistab TTÜ Akadeemiline Naiskoor oma 50. aastapäeva . Eesti Naistelaulu Seltsi korraldusel toimus 2. XII Balti Misjonikeskuses Tallinna naiskooride advendikontsert. 28. XI toimus Estonia talveaias Tarmo Lepiku 55. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskontsert. 17.XI toimus Põlva kultuuri ja huvikeskuses VII Lõuna-Eesti meestelaulu päev

 17. Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ton Notten

  2011-05-01

  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden radicaliseringtendensen binnen de islamitische gemeenschappen scherp in de gaten. Het zijn vooral moslimjongeren die, volgens openbare verslagen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb en het Informatie SchakelPunt Radicalisering (ISPR, ontvankelijk zijn voor radicale ideeën. Bij de juistheid en nauwkeurigheid van die rapportages plaatsen wij vraagtekens. Van radicalisering blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam vrijwel geen sprake te zijn. Voor zover de problemen iets van doen hebben met radicalisering, lijken ze meer te liggen op het gebied van samenleven en opvoeding: de culturele en normatieve tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen – moslims en niet-moslims – nemen toe. Polarisatie is het eigenlijke probleem en niet radicalisering. Wij stellen het diffuse begrip ‘radicalisering’ ter discussie zoals dat een belangrijke rol speelt in de veiligheidsrisicodebatten, bij wetenschappelijk onderzoek en binnen de kring van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ter illustratie gaan we nader in op de feitelijke ontwikkelingen in Rotterdam. Op grond van onze verkenning bepleiten we andere vormen en aandachtsvelden in het onderzoek naar radicalisering.

 18. Kaitsmine : [TLÜ-s

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  17. juunil kaitseb Dimitri Mironov doktoritööd "Глагольность в сфере имен: к проблеме семантического описания девербативов (на материале русского языка" (Verbaalnoomenid: deverbaalide semantilise kirjeldamise probleem vene keele põhjal), Anneli Kõvamees kaitseb doktoritööd "Itaalia eesti reisikirjades: Karl Ristikivi "Itaalia capriccio" ja Aimée Beekmani "Plastmassist südamega madonna". 19. juunil kaitseb Inna Põltsam-Jürjo doktoritööd "Liivimaa väikelinn varase uusaja lävel. Uurimus Uus-Pärnu ajaloost 16. sajandi esimesel poolel"

 19. USING THE POPULATION-BASED INCREMENTAL LEARNING ALGORITHM WITH COMPUTER SIMULATION: SOME APPLICATIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Bekker

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: The integration of the population-based incremental learning (PBIL algorithm with computer simulation shows how this particular combination can be applied to find good solutions to combinatorial optimisation problems. Two illustrative examples are used: the classical inventory problem of finding a reorder point and reorder quantity that minimises costs while achieving a required service level (a stochastic problem; and the signal timing of a complex traffic intersection. Any traffic control system must be designed to minimise the duration of interruptions at intersections while maximising traffic throughput. The duration of the phases of traffic lights is of primary importance in this regard.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Die integrasie van die population-based incremental learning (PBIL algoritme met rekenaarsimulasie word bespreek, en daar word getoon hoe hierdie spesifieke kombinasie aangewend kan word om goeie oplossings vir kombinatoriese optimeringsprobleme te vind. Twee voorbeelde dien as illustrasie: die klassieke voorraadprobleem waarin ’n herbestelvlak en herbestelhoeveelheid bepaal moet word om koste te minimeer maar nogtans ’n vasgestelde diensvlak te handhaaf (’n stochastiese probleem; en die bepaling van die seintye van ’n komplekse verkeerskruising. Enige verkeerbeheerstelsel moet ontwerp word om die duur van die vloeionderbrekings by verkeerskruisings te minimeer en verkeerdeurset te maksimeer. Die tydsduur van die fases van verkeersligte is dus baie belangrik.

 20. VADJA KIRJAVIISIST JA SÕNALOOMEST

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Enn Ernits

  2010-01-01

  Full Text Available Võimalikult efektiivse kirjakeele loomiseks tuleb lahendada järgmised põhiprobleemid: 1 valida sobiv(ad murdetaust(ad, 2 kehtestada keele normid, 3 luua kirjaviis ning 4 kohaldada keel vastavaks tänapäeva kultuuri- ja ühiskonnanõuetele (Tauli 1968: 19. Nimetatud küsimuste lahendamisel võib lähtuda nii keelekorralduse üldpõhimõtetest kui ka teiste läänemeresoome keelte (eesti, soome, võru ja vepsa kirjakeele korraldamise kogemustest. Pisikeele probleeme on tänapäeval soovitatav lahendada võimalikult paindlikult. Siinkirjutaja eelistab võtta vadja kirjakeele põhjaks Kattila murde, kuid ei välista teistegi murrete kasutamist. Vähemalt esialgu tuleks kirjakeelt normeerida nii vähe kui võimalik. Soovitatav on tarvitada maksimaalselt foneemilist kirja, milles oleksid c, č, š, ž; õ, ä, ö, ü; ď, ń, ŕ, ź, ť. Sandhi tuleks jätta tähistamata. Keelt on vaja rikastada tänapäevaste mõistetega, kusjuures sõnavara saab luua nii oma ressursside kui ka naaberkeelte leksika varal. Omasõnu luuakse põhiliselt liitmise ja sufiksite abil tuletamise teel, näiteks čehsi-škoulu ’keskkool’, nimezikko ’nimekiri, nimestik’ (< nimi ’nimi’.

 1. Emission, distribution and health effects of ultrafine particles by road traffic; Emissies, verspreiding en gezondheidseffecten van ultrafijnstof door wegverkeer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Wilmink, I.; Tromp, P.; De Kluizenaar, Y.

  2009-02-15

  Epidemiological studies show that living in the vicinity of busy traffic routes is detrimental to health. This study quantifies the issue of ultrafine particles (UFPs). The results can be used to support technological and mobility policies for reducing exposure to UFPs. The study was conducted in three work packages: (1) WP1: emissions, distribution and health effects of UFPs by road traffic and curbing options; (2) WP2: exposure and toxicology of UFPs near the source; (3) WP3: shaping, testing and dissemination of a thorough TNO vision on the UFP theme. [Dutch] Epidemiologisch onderzoek wijst uit dat wonen nabij drukke verkeerswegen schadelijk is voor de gezondheid. In deze studie wordt het probleem van ultrafijne (UF) deeltjes gekwantificeerd en op basis daarvan kan het technologie- en mobiliteitsbeleid voor vermindering van de blootstelling aan UF worden ondersteund. Het UF-onderzoek (UFO) is uitgevoerd in drie werkpakketten: (1) WP1: emissies, verspreiding en gezondheidseffecten van UF door het wegverkeer en de mogelijkheden die te beperken; (2) WP2: blootstelling en toxicologie van UF nabij de bron; (3) WP3: vormen, toetsen en uitdragen van een gedegen TNO visie op het thema UF.

 2. Administrative law judge as a watchdog for air quality; Bestuursrechter stelt zich terecht op als waakhond voor de luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schutte-Postma, L.; Van Wee, B. [Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2005-12-01

  Insight is given on the correctness of judgements of the judge for the administrative law in the Netherlands with regard to air quality and the discontinuation of related spatial planning and building and construction projects. Also attention is paid to the new Decree on Air Quality, including the regulation on balancing. This regulation implies that deteriorated air quality in one place must be compensated by improved air quality somewhere else. [Dutch] In de media worden de uitspraken van de Nederlandse bestuursrechter over luchtkwaliteit (en ruimtelijke plannen) verkeerd uitgelegd. Steeds zou de normstelling het probleem vormen. Juridische analyse van de rechterlijke uitspraken leert echter dat het steeds om oude, al in het verleden gemaakte, fouten gaat. In de 'vernietigde' plannen is onvoldoende met de luchtkwailteit rekening gehouden op het moment van vaststelling van die plannen door de gemeenteraad of de minister van Verkeer en Waterstaat. Steeds was sprake van gebrekkige informatie bij de afweging door gemeente of minister. Die plannen moeten daarom terecht 'overnieuw'. Het is vooral belangrijk dat overheden de regeling serieus nemen en onderzoek doen. Het nieuwe Besluit luchtkwaliteit, inclusief salderingsregeling, kan zulke fouten niet verbeteren.

 3. Õpetajate-õpilaste interaktsioon ja sisuloome suhtlusportaalides: õpetajate arvamused ja kogemused

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Räim

  2014-11-01

  Full Text Available Artikli eesmärk on anda ülevaade õpetajate arvamustest ja kogemustest, mis puudutavad õpetajate ja õpilaste interaktsiooni ja sisuloomet suhtlusportaalides. Fookusgrupi intervjuudes nelja kooli keskkooliõpetajatega (N = 21 uuriti, milliseid erinevusi on õpetajad täheldanud enda ja õpilaste loodud veebisisus ning millistel juhtudel ja mil viisil on õpetajad pidanud vajalikuks õpilaste suhtlusportaalide postitustele reageerida. Muu hulgas sooviti teada, millistele alustele tugineb õpetaja-õpilase suhtlusportaali sõprus ning kas õpetajad tunnevad vajadust sotsiaalmeedia suhtlust suunavate käitumisjuhiste järele. Intervjuude kvalitatiivsest sisuanalüüsist nähtub, et õpetajate arvates jagavad õpilased suhtlusportaalides liigselt privaatset infot, mistõttu pidasid nad enda kohuseks ebasobivaid postitusi märgates õpilaste sisuloomesse sekkuda. Õpetajad võtsid ka suhtlusportaalides endale õpilaste harija ja mentori rolli ning soovisid oma veebikäitumisega pakkuda eeskuju, samas ei adunud nad täiel määral õpetaja-õpilase veebisuhtluse võimalikke tagajärgi. Õpetaja-õpilase veebisuhtlust reguleerivate käitumisjuhiste järele aga vajadust ei nähtud. Uuringu tulemused viitavad veebisisu loomega kaasnevatele põlvkondlikele erinevustele ning avavad õpetajate-õpilaste probleeme suhtlusportaali auditooriumi tajumisel. Summary

 4. IMPLEMENTATION DRIVERS FOR BPR AT SIEMENS TELECOMMUNICATIONS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C.C. Koorts

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: With the embracing of neV'( management philosophies or redesigned processes, it is becoming a popular opinion that often the practical problem lies with the implementation of the new concept, rather than with the concept itself. By focussing on certain generic critical actions, chances of successful implementation increases for any new philosophy or re-engineered process. This article discusses such critical success actions, or implementation drivers as experience in a BPR project at Siemens Telecommunications.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Gewilde siening ten opsigte van die bekendstelling van nuwe bestuursfilosofiee, of implementering van herontwerpde prosesse, is dat die probleem gewoonlik Ie by die implementering daarvan, eerder as by die beginsels van die bestuursfilosofie wat geimplementeer word . Deur op generies kritieke faktore te konsentreer, kan die kanse op suksesvolle implementering van bykans enige bestuursfilosofie of herontwerpde proses verbeter word. Hierdie artikel bespreek sulke kritieke sukses aksies, of implementeringsdrywers, aan die hand van 'n gevallestudie soos ervaar in 'n BPR projek by Siemens Telecommunications.

 5. Die sestienpersoonlikheidsfaktorvraelys as hulpmiddel by die takseersentrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. D. Augustyn

  1988-05-01

  Full Text Available The 16PF Personality Test as an aid to the assessment centre Assessment centres still remains costly and thime consuming. This study investigates the reduction of time and costs by the use of the 16 PF Personality Test as a method for measuring management dimensions. Promising results were obtained with a relatively small sample for the prediction of initiative and perseverance. Significant multiple correlations were also found for three criteria of management success. Further research may establish the use of the 16 PF as an aid to management assessment and thereby reduce the costs and time involved in assessment centres. Opsomming Takseersentrums se grootste probleem is gelee in die koste en tyd wat dit behels. Hierdie studie ondersoek die moontlikheid om beide te verminder deur die aanwending van die 16 PF Persoonlikheidsvraelys vir die meting van bestuursdimensies. Belowende resultate is met 'n relatiewe klein steekproef bevind ten opsigte van die voorspelling van inisiatiefen deursettingsvermoe. Beduidende meervoudige korrelasies is ook ten opsigte van drie kriteria van bestuursukses bevind. Verdere navorsing kan die gebruik van die 16 PF as hulpmiddel by bestuursevaluering vestig en sodoende die tydsduur en koste van takseersentrums verminder.

 6. Die berekening van vloeiing in ’n roterende annulus deur die metode van kunsmatige saamdrukbaarheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Grobler

  1987-03-01

  Full Text Available Die vloeiing van ’n onsaamdrukbare, viskeuse vloeier word ondersoek aan die hand van die numeriese oplossing van die gediskretiseerde Navier-Stokes- en kontinuiteitsbeheervergelykings. In die besonder word vloeiing in ’n annulus bestaande uit twee koaksiale silinders wat elk ten opsigte van die ander kan roteer, en met ’n voorgeskrewe drukval oor die lengte van die silinder, beskou. Die oplossings word bereken deur die toepassing van Chorin se metode van kunsmatige saamdrukbaarheid, waarin die tydonafhanklike beheervergelykings getransformeer word na tydafhanklike hulpvergelykings deur die invoering van ’n kunsmatige toestandsvergelyking. Die oplossing van die hulpvergelykings konvergeer na ’n stasionêre oplossing, wat ooreenstem met die oplossing van die oorspronklike tydonafhanklike beheervergelykings. Die gedrag van die vloeier, wanneer ten voile ontwikkelde laminêre vloeiing bereik word, is met sukses bereken. ’n Eenvoudige model vir die bepaling van ontwikkeling van vloeiing langs die annulus vir enige gegewe invloeisnelheidsprofiel word voorgestel. Die berekende resultate stem ooreen met die resultate wat uit die fisika van die probleem verwag word.

 7. Esileedi Evelin Ilves läheb Kaleviga kommisõtta / Priit Pullerits ; kommenteerinud Monika Heinrand

  Index Scriptorium Estoniae

  Pullerits, Priit, 1965-

  2009-01-01

  Liikuvat eluviisi ja tervislikku toitumist propageeriv proua Evelin Ilves on otsustanud alustada võitlust transrasvhappeid sisaldavate toiduainete vastu. Proua E. Ilves koostas nimekirja maiustustetootja Kalevi kommidest, mis märgistuse järgi sisaldavad transrasvu. Arvamust avaldavad Kalevi turundus- ja müügidirektor Monika Heinrand, kirjanik Andrus Kivirähk, koduperenaine Kadi Tarand, Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete instituudi direktor professor Raivo Vokk. Vastukajad artiklile vt. Postimees 30. sept. 2009, lk. 15: Petrone, Epp. Poes tuleb tähelepanelik olla; Tuiksoo, Ester. Hoidkem Eesti toitu ja toiduainetetööstust; Õhtuleht 3. okt. 2009, lk. 7: Kerge, Rainer. Mahetomat tapab!; Eesti Päevaleht 5. okt. 2009, lk. 2: Teemägi, Tiina. Aasta turundustegu; Pehme, Sirli. Transrasvu tuleb vältida; Õhtuleht 5. okt. 2009, lk. 8: Kummardus Evelinile!; Rulluisud ja transrasvad; Terviseleht 6. okt. 2009, lk. 2: Laane, Aleksander. Solaariumid ja transrasvad; Postimees 13. okt. 2009, lk. 12-13: Strider, Roy. Kellele on transrasvad kasulikud?; Kambek, Liis. Transrasvhapped on üleilmne probleem; Postimees 17. okt. 2009, lk. 14: Kuusk, Hendrik. Toidupoes ei müüda mürgikokteile; Õhtuleht 24. okt. 2009, lk. 9: Levin, Adik. Igaühel on õigus toituda tervislikult; Eesti Päevaleht 27. okt. 2009, lk. 3: Trisberg, Aet. Luubiga poodi; Postimees : AK 5. dets. 2009, lk. 12 karikatuur transrasvade teemal

 8. Swartwattelbome: seën of vloek vir Suid- Afrika?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.H. Smith

  2006-09-01

  Full Text Available Daar is reeds baie geskryf oor uitheemse indringerplante, veral Acacia mearnsii De Wild, die swartwattelboom en die skade wat hierdie plante aan die plaaslike ekologie aanrig. In hierdie artikel word aandag gegee aan die ontstaan van die probleem, asook aan die inbring en verspreiding van swartwattelbome in die Republiek van Suid-Afrika (Suid-Afrika. Die probleme wat deur die onbeheerde verspreiding van wattelbome veroorsaak is, het die regering verplig om op te tree ten einde hierdie probleme te bekamp. Voor 1936 was daar aanvanklik geen formele beleid met betrekking tot die invoer, kweek en beheer van hierdie bome nie. Dit het daartoe gelei dat die regering in die wattelbedryf ingegryp het om ’n sekere mate van beheer te vestig en om probleme met betrekking tot uitheemse indringerplante in die algemeen – en die swartwattelboom in die besonder – die hoof te bied. Voorts sal daar ook gelet word op die rol van swartwattel in volhoubare ontwikkeling deur te fokus op die omgewings-/ekologiese probleem van impak op die biodiversiteit en die waterbronne en ook op die voordele wat dit het om woudherstel aan te help. Die artikel bespreek sosiale voordele wat die boom het vir inwoners van landelike gebiede as voorsiener in bou- en konstruksiemateriaal en vuurmaakhout, wat andersins uit die boomveld en/of inheemse woude verkry moet word. Die boom voorsien ook in die houtbehoeftes van die industrie in die vorm van byvoorbeeld pale, pulp en ekstrak. Laastens volg ’n bespreking van die Werk-vir-Water-program. AbatractBlack wattle trees: blessing or curse to South Africa Much has been written about alien invasive plants, especially Acacia mearnsii De Wild, the black wattle tree and the damage done by these plants to the local ecology. In this article cognisance is taken of how the problem was created, the introduction into and the distribution of black wattle trees in the Republic of South Africa (South Africa. Problems experienced by the

 9. Herbesin oor die opleiding van natuurwetenskaponderwysers in Suid-Afrika: Lesse uit Finland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josef de Beer

  2017-12-01

  Full Text Available Finland word dikwels gesien as die ‘goudstandaard‘ in natuurwetenskaponderwys, danksy die land se uitmuntende prestasie in internasionale toetse soos die program vir internasionale studentassessering (PISA en tendense in internasionale wiskunde- en natuurwetenskapstudie (TIMSS. Daarteenoor laat Suid-Afrika se prestasie in TIMSS veel te wense oor. Volgens die Wêreld-Ekonomiese Forum (WEF se wêreldwye mededingendheidsverslag (2010–2011, is Suid-Afrika 137ste op die ranglys van 139 lande wat betref die gehalte van wiskunde- en natuurwetenskaponderwys. Die skrywers van hierdie artikel beskou die gehalte van natuurwetenskaponderwysers as die sleutel om hierdie probleem die hoof te bied. Ons dink na oor Finland as die ‘superoutoriteit’ in natuurwetenskaponderwys en oor lesse wat Suid-Afrika kan leer omtrent die verskaffing van beter voordiensopleiding vir studente wat hulle as natuurwetenskaponderwysers wil bekwaam. In hierdie artikel verbind ons ontluikende temas wat uit kwalitatiewe navorsingsdata na vore gekom het met aanbevelings oor hoe voordiensopleiding vir voornemende onderwysers verbeter kan word, gebaseer op die beste gebruike in Finland. Ons gebruik onderhoude met Finse onderwysers en onderwysdosente, skoolwaarneming in beide lande, artefakte soos die refleksies van Suid-Afrikaanse onderwysstudente oor hulle ondervindings in skole, en onderwysers se reaksies op die Sienings van die Aard van Natuurwetenskappe (Views of the Nature of Science-vraelys. Die derdegenerasie–kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie (KHAT word gebruik as ’n navorsingslens om ‘spanning/onderstrominge’ in natuurwetenskaponderwys in Suid-Afrika te beklemtoon, en ons dui aan hoe hierdie aspekte by die opleiding van onderwysers verreken kan word.

 10. Advertising and the medical profession: An exploratory study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Boshoff

  1992-06-01

  Full Text Available Practitioners in the legal, accounting, architectural, and medical professions are showing an increasing interest in marketing - particularly in advertising. Some professions such as accounting have already reached finality on whether advertising should be permitted. The medical profession has not given this matter any serious thought and this exploratory study aims to provide some early guidelines by analysing the perceptions of medical practitioners and in particular, the possible implications of lifting advertising restrictions. The empirical results indicate that physicians realise that patients often do not have adequate information at their disposal before choosing the practitioner of their choice. They do not seem to believe, however, that advertising is a means of overcoming this problem. Specifically, older and more experienced physicians feel that advertising will benefit neither the profession nor the public. It is surmised that the status quo will be maintained for the short and medium term. Opsomming Lede van die regs-, rekenkundige-, argiteks- en mediese professies toon toenemend belangstelling in bemarkingspraktyke - veral ten opsigte van reklame. Sommige professies soos die rekenkundiges, het reeds die vraagstuk van beperkings op reklame bevredigend aangespreek. Die mediese beroep het die aangeleentheid nog nie ondersoek nie en die verkennende studie is 'n poging om tentatiewe riglyne in die verband vas te lê. Die primere doelwit was om te bepaal wat mediese praktisyns se persepsies ten opsigte van die moontlike gevolge van reklame deur die mediese beroep is. Die empiriese resultate dui daarop dat medici besef dat pasiente dikwels nie oor voldoende inligting beskik om 'n optimale keuse van 'n geneesheer te maak nie. Tog word daar nie geglo dat reklame die probleem sal kan opios nie. Ouer en meer ervare geneeshere is veral gekant teen die opheffing van die beperking op reklamepraktyke. Daar kan dus verwag word dat die beperkings

 11. An analysis of SALT in practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludolph Botha

  2013-02-01

  Full Text Available This paper analyses the use of SALT/Suggestopedia for the teaching of beginners' German to students at the University of Stellenbosch, South Africa. Two experimental groups and a control group are involved to determine, amongst others, whether SALT is viable in South African conditions and whether it really accelerates the learning of a foreign language. This study is approached pragmatically and on a relatively small scale to ensure a sound basis. A number of challenges have been encountered of which the most important are the rigid system at a university (for example the timetable and the difficulty of producing convincing, quantitative results. Qualitatively the students show an early competence and spontaneity not experienced before, in comparison with the control group. The most promising aspect is the fact that the lecturers of the experimental groups are convinced that Suggestopedia offers and satisfies the students as well as the lecturers much more than any other conventional method used by them. In hierdie artikel word die gebruik van SALT/Suggestopedagogiek vir die aanlecr van Duits op beginnersvlak geanaliseer, soos gei"mplementeer aan die Universiteit van Stellenbosch. Twee eksperimentele groepe sowel as 'n kontrolegroep is betrek om ondcr meer te bepaal of SALT lewensvatbaar is in Suid-Afrikaanse omstandighede en of dit werklik die aanleer van 'n vreemde taal versnel. Hierdie studie is pragmatics aangepak en op 'n relatiewe klein skaal om 'n gesonde basis te verseker. 'n Aantal struikelblokke moes oorkom word, soos die onbuigbare sisteem aan 'n Universiteit (die rooster en die probleem om oortuigende kwantitatiewe resultate te ewer. Kwalitatief gesproke, vertoon die studente 'n vroee bekwaamheid en 'n spontanei"teit wat nog nooit tevore ondervind is nie. Die belowendste aspek is egter dat die lektore van die eksperimentele groep oortuig is dat Suggestopedagogiek meer te bied het, en lektore sowel as stildente meer bevredig as enige

 12. Generating and testing methods for consumer-oriented product development; Genererende en toetsingsmethoden voor consumentgerichte productontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-10-01

  In order to obtain a good insight into various design methods that can be used by product developers to enable them to develop and test useful domotics products (domotics: intelligent systems for the home), an inventory has been made of the methods used in the Netherlands. The inventory is directed at two categories of methods: (1) Methods of getting better acquainted with the user and/or the problem, and of generating novel solutions: generative methods; and (2) Methods of assessing solutions (through various phases of the designing process): testing methods. The first category of methods concentrates on the designing process. In other words: how can the designer realise as much as possible of the workability of (domotics) products during the designing process? The second category aims at testing a design (in whatever shape: drawing, prototype, functional computer animation, etc.) through its users. These are methods of assessing a design at various stages of the designing process. [Dutch] Om een goed inzicht te krijgen in verschillende ontwerpmethoden die productontwikkelaars kunnen gebruiken om bruikbare domoticaproducten te kunnen ontwikkelen en toetsen, is een inventarisatie uitgevoerd naar de methoden die in Nederland worden gebruikt. De inventarisatie richt zich op twee categorieen methoden: (1) methoden om de gebruiker casu quo het probleem beter te leren kennen en nieuwe oplossingen te genereren, zogenaamde genererende methoden, en (2) methoden om oplossingen te evatueren (in verschillende fasen van het ontwerpproces), zogenaamde toetsingsmethoden. De eerste categorie methoden richt zich op het ontwerpproces: hoe kan de ontwerper tijdens het ontwerpproces de bruikbaarheid van (domotica)producten zoveel mogelijk realiseren? De tweede categorie methoden is erop gericht om een ontwerp (in wat voor vorm dan ook: tekening, prototype, functionele computeranimatie, enzovoort) te toetsen bij gebruikers. Het zijn methoden om een ontwerp, op verschillende momenten

 13. Kontinuïteit en diskontinuïteit in die fisika en biologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danie F.M. Strauss

  2017-07-01

  Full Text Available Hoewel die mening van die klassieke fisici was dat die natuur geen spronge maak nie – dit is kontinu en oneindig verder verdeelbaar – sou die 20ste-eeuse fisici spoedig besef dat daar ondeelbare elementêre deeltjies (kwanta bestaan en dat die fisiese ruimte nie kontinu en derhalwe ook nie oneindig verder verdeelbaar is nie. Hierdie toedrag van sake word verder belig deur die dualiteit van golf en deeltjies. Selfs vir Einstein was die kontinuïteit van die mikrostruktuur van ‘space-time’ nog ’n ope vraag. Daarom kan die siening dat fisiese verskynsels letterlik kontinu is, bevraagteken word. Dit is daarom treffend dat die geskiedenis van die nadenke oor die aard van materie sowel tot ’n ‘atomisitese’ as ’n ‘kontinuïteitsopvatting’ gelei het. Getrou aan die moderne nominalisme aanvaar die (neo- Darwinisme geen universaliteit buite die menslike gees nie. Plante en diere word bloot met behulp van willekeurige name in ’n kontinuum geplaas. Hierdie kontinuïteitspostulaat – bekend as ‘gradualisme’ – is egter van meet af gekonfronteer deur die dominante stasispatroon van die paleontologiese rekord: ’n tipe verskyn abrup, bly vir miljoene jare konstant en verdwyn dan ewe abrup. Gevolglik kan die vermeende ‘imperfection’ van die paleontologiese rekord bevraagteken word. Prominente biologiese denkers worstel met die probleem van kontinuïteit en diskontinuïteit. Een van hierdie outeurs stel dat die verhale met dieselfde grondleggende valstrik begin en dan voortgaan op ’n soortgelyke foutiewe wyse. Daar word begin met die gevaarlikste mentale valstrik, die verborge aanname wat as vanselfsprekend aanvaar word, indien dit hoegenaamd erken word, naamlik ’n basiese definisie van evolusie as kontinue vloei.

 14. Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Buitendag

  2012-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n  belemmering  was  vir  die  gesprek  tussen  teologie  en  natuurwetenskap.  Die  rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het. Is the Orthodoxy’s notion of the Fall inhibitory for the dialogue between theology and science? In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility.

 15. Die stand van wiskundeonderwys in Afrikaanse skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerrit Stols

  2012-03-01

  Full Text Available Hoërordedenkvaardighede is noodsaaklike basiese vaardighede vir die een-en-twintigste eeu aangesien rekenaars berekeninge en algoritmes baie vinniger en akkurater kan doen as mense. Dit beteken dat skole leerders moet toerus om logies te dink, patrone te ontdek, bewyse te lewer, asook om nieroetineprobleme op te los. Hierdie fasette wat as hoërordedenke geklassifiseer word, is die kern van wiskundige denke en ontwikkeling. Suid-Afrika neem aan verskeie internasionaal vergelykende studies deel. Met behulp van hierdie vergelykende studies kan bepaal word hoe die Afrikaanse wiskundeleerders in Suid-Afrika se prestasie met dié van leerders in ander lande vergelyk en ook wat die tekortkominge in die wiskundeonderwys is. Volgens die 2003-TIMSS-uitslae is die probleem in Afrikaanse skole juis dié vrae wat hoërordedenke vereis. Dit beteken dat die Afrikaanse skole ’n doelbewuste poging sal moet aanwend om hoërordedenke te ontwikkel. Die 1999-TIMSS-videostudie toon dat die lande wat die beste presteer, soos Japan, tydens onderrig meer tyd wy aan die ontwikkeling van begripsvorming en aan die oplos van moeiliker probleme. Die fokus in die presterende lande is op die ontwikkeling van hoërordedenke deur probleemoplossing. Daar word dus minder tyd afgestaan aan herhaling van roetine- of soortgelyke oefeninge wat ’n rekenaar ook kan doen. Die omgekeerde hiervan is ’n tipiese verskynsel in Afrikaanse skole, waar ’n onderwyser byvoorbeeld een of meer voorbeelde op die bord doen waarna die leerders ’n hele aantal soortgelyke roetine-oefeninge doen.

 16. Overcoming the effects of differential skewness of test items in scale construction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johann M. Schepers

  2004-10-01

  Full Text Available The principal objective of the study was to develop a procedure for overcoming the effects of differential skewness of test items in scale construction. It was shown that the degree of skewness of test items places an upper limit on the correlations between the items, regardless of the contents of the items. If the items are ordered in terms of skewness the resulting inter correlation matrix forms a simplex or a pseudo simplex. Factoring such a matrix results in a multiplicity of factors, most of which are artifacts. A procedure for overcoming this problem was demonstrated with items from the Locus of Control Inventory (Schepers, 1995. The analysis was based on a sample of 1662 first year university students. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om ’n prosedure te ontwikkel om die gevolge van differensiële skeefheid van toetsitems, in skaalkonstruksie, teen te werk. Daar is getoon dat die graad van skeefheid van toetsitems ’n boonste grens plaas op die korrelasies tussen die items ongeag die inhoud daarvan. Indien die items gerangskik word volgens graad van skeefheid, sal die interkorrelasiematriks van die items ’n simpleks of pseudosimpleks vorm. Indien so ’n matriks aan faktorontleding onderwerp word, lei dit tot ’n veelheid van faktore waarvan die meerderheid artefakte is. ’n Prosedure om hierdie probleem te bowe te kom, is gedemonstreer met behulp van die items van die Lokus van Beheer-vraelys (Schepers, 1995. Die ontledings is op ’n steekproef van 1662 eerstejaaruniversiteitstudente gebaseer.

 17. ’n Ondersoek na fasette van leerders in ’n privaat skool se studieoriëntasie en die verband daarvan met wiskunde- prestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. Maree

  2005-09-01

  Full Text Available Ontoereikende prestasie in wiskunde is ’n enorme probleem in postapartheid Suid-Afrika. In die onderhawige artikel word hierdie verskynsel bespreek en word etlike moontlike redes hiervoor aangedui. Die primêre doel van hierdie studie is onder meer die verkenning van die verband tussen leerders in ’n Suid-Afrikaanse privaat skool se wiskundeprestasie en hul studieoriëntasie. Die Studieoriëntasievraelys in Wiskunde (SOW is vir die doel van die studie as meetinstrument gebruik. Daar is bevind dat die proporsie leerders met beter studiegewoontes hoër is by vroulike leerders as by manlike leerders. Dit wil voorkom of wiskundeangs, probleemoplossingsgedrag, asook studieomgewing betekenisvolle voorspellers van leerderprestasie in die betrokke privaatskoolkonteks is. Laastens blyk dit dat wiskundeprestasie toeneem met ’n afname in wiskundeangs, maar dat hierdie toename nielineêr is en afplat namate wiskundeangs afneem.AbstractAn investigation into facets of study orientation of learners in a private school and its link with achievement in mathematics Inadequate achievement in mathematics appears to be a major problem in post-apartheid South Africa. In the current article this phenomenon is discussed and possible reasons are indicated. The primary aim of the article is an investigation into the relationship between achievement in mathematics of learners in a South African private school and their study orientation. For this purpose the Study Orientation Questionnaire in Mathematics (SOM was used as a measuring instrument. It was found that the proportion of learners with more adequate study habits is higher in the case of female learners than in the case of male learners. Mathematics anxiety, problem-solving behaviour and study environment appear to be significant predictors of learner achievement in the private school context corncerned. Lastly, it seems as if mathematics achievement increases with a decrease in mathematics anxiety. However

 18. A CONCEPTUAL SYSTEMS DYNAMICS MODEL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES IN SOUTH AFRICA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.S. Grobbelaar

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: Research and Development (R&D is one of the key sub-functions of a National System of Innovation (NSI. It is the primary point of entry for new scientific development and a key focus for industrial innovation. Recent trends show evidence of disinvestments and decay of South Africa’s R&D capacity. The problem investigated in this study is the delayed effect and influence R&D investment has on the system’s ability to produce R&D output. System Dynamics modelling is an excellent tool to assess a system’s ability to adjust to change and the impact of new decisions that have to be made. The conceptual design of a System Dynamics model of R&D activities is presented. The theoretical underpinning and main assumptions made in deriving and developing the model are also discussed.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: Navorsing en Ontwikkeling (N&O is een van die sleutelsub-funksies van ‘n Nasionale Stelsel van Innovasie (NSI. Dit is die primêre toegangspunt vir nuwe wetenskaplike ontwikkeling en ‘n sleutelfokus vir industriële innovasie. Onlangse neigings lewer bewyse van disinvestering en agteruitgang in Suid-Afrika se N&Okapasiteit. Die probleem wat in hierdie studie ondersoek word, is die vertraagde effek en invloed wat N&O-investering op die stelsel se vermoë het om N&O-uitsette te lewer. Stelseldinamikamodellering is ‘n uitstekende gereedskapstuk om ‘n stelsel se vermoë om aan te pas by verandering te takseer en die impak van nuwe besluite wat geneem moet word te toets. Die konseptuele ontwerp van ‘n Stelseldinamikamodel van N&O-aktiwiteite word voorgehou. Die teoretiese onderbou en die hoofaannames wat gemaak is in die afleiding en ontwikkeling van die model word ook bespreek.

 19. Grip op werkstress. Mindfulness ontstresst maatschappelijk werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jen van Horen

  2014-03-01

  Full Text Available Taking control over work related stress. Mindfulness destresses social workersStress is a major social problem. Due to the increasing workload and the content of the work, social workers are at risk to develop stress (symptoms. The physical and psychological consequences of prolonged stress are serious. By living healthy, optimize working conditions and applying mindfulness, stress can be reduced. Mindfulness is an effective and useful way to reduce stress. It increases the resistance of workers against stress, improves brainfunctions and therefore has a positive effect on the performance. These effects are great, but they are still weakly methodologically substantiated. A pilot project within the youthcare though, was enthusiastically received and proves to be effective against stress symptoms. The exercises that are part of this pilot fit well with the needs of employees. For organizations mindfulnesstrainings are a time-and cost-effective way of structural stress prevention.Grip op werkstress. Mindfulness ontstresst maatschappelijk werkersStress is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Door de toenemende werkdruk en de inhoud van het werk zijn maatschappelijk werkers een risicogroep om stress en stressklachten te ontwikkelen. De fysieke en psychische gevolgen die langdurige stress met zich meebrengt zijn ernstig. Door gezond te leven, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en mindfulness toe te passen kan stress terug worden gedrongen. Mindfulness is een effectieve en bruikbare manier om stress te verminderen. Het vergroot de weerbaarheid van werknemers tegen stress, het verbetert de hersenwerking en heeft daardoor een positief effect op het functioneren. Grote effecten dus, maar wel nog methodologisch zwak onderbouwd. Een pilot binnen de jeugdzorg op het gebied van mindfulness is enthousiast ontvangen en blijkt effectief tegen stressklachten. De oefeningen die onderdeel uitmaken van deze pilot sluiten goed aan bij de behoeften van

 20. ‘I gave them laws that were not good’ (Ezk 20:25: A biblical model of complex subjectivity and the prospects of multi-ethnic contextual reading

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dexter E. Callender

  2014-12-01

  Full Text Available The purpose of this article is to address the problem of multi-cultural multi-ethnic contextual Bible reading by giving attention to identity and subjectivity and how it is modeled both in our analyses of contemporary life and in our reconstructions of antiquity and ancient contexts. The aim here is to suggest a position that engages the question of shared values; that creates a space for dialogue between contrasting discourses; and that gives attention to the question of authenticity. I suggest that resources for such a project may be found partly in a re-engaging of biblical prophecy in light of contemporary reflection on subjectivity that embraces recent developments in the debate over modern and postmodern approaches to language and experience tied to the rise of cognitive science. Through an examination of the subject in Žižek, particularly as he engages cognitive science, and in the prophetic rhetoric of Ezekiel, this article argues for grounding multi-group reading strategies or projects on a conception of complex subjectivity that seeks to bridge contemporary discourse with the language of the biblical text. ‘Ek het vir hulle voorskrifte gegee wat nie goed was nie’ (Eseg 20:25: ’n bybelse model van komplekse subjektiwiteit en die moontlikhede van multi-etniese kontekstuele interpretasie. Die oogmerk van hierdie artikel is om die probleem van ’n multi-kulturele,multi-etniese kontekstuele lees van die Bybel te ondersoek. Met dit ten doel, gee die ondersoekaandag aan identiteit en subjektiwiteit en hoe dit gedemonstreer word in die analise van die hedendaagse sowel as in die rekonstruksie van antikwiteite en antieke kontekste. Dieuiteindelike doelwit is om ’n posisie voor te stel wat omgaan met die vraag van gedeelde waardes; wat ruimte skep vir ’n dialoog tussen teenstrydige diskoerse; en wat aandag gee aan die vraag van geloofwaardigheid. Die voorstel word gemaak dat ’n nuwe betrokkenheid by bybelse profesie in die lig van

 1. Assessing behavioural intention of small and medium enterprises in implementing an HIV/AIDS policy and programme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Parsadh

  2005-10-01

  Full Text Available Small and Medium Enterprises (SMEs are likely to feel the impact of an HIV/AIDS epidemic through reduced productivity and an increased percentage of absenteeism; staff turnover; recruitment and training costs; cost of employee benefits; and poor staff morale. One of the interventions is to implement an HIV/AIDS policy and programme, yet a literature search showed that psychological studies of SMEs in implementing an HIV/AIDS policy and programme are limited. The present study utilised the model of the theory of planned behaviour (Ajzen, 1988, 1991, which is an extension of the theory of reasoned action (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980. The intention to implement an HIV/AIDS policy and programme was predicted by the theory of planned behaviour constructs such as attitude, subjective norm and perceived behavioural control. The theory of planned behaviour was found to have limited use in assessing behavioural intention of SMEs in implementing an HIV/AIDS policy and programme. Opsomming Die uitwerking van die MIV/VIGS pandemie op Klein en Medium Sake-ondernemings sal tot gevolg hê ’n afname in produktiwiteit; ’n toename in personeelafwesigheid, personeelomset, personeelwerwing en –opleidingskoste, personeelvoordele; en swak personeel moraal tot gevolg hê. Een manier om die probleem aan te spreek is om ’n MIV/VIGS beleid en program te implimenteer. Navorsing toon dat psigologiese studies van klein en medium sakeondernemings om ’n HIV/VIGS beleid en program te implimenteer, beperk is. Hierdie navorsing steun op die teorie van planmatige gedrag (Ajzen, 1988; 1991, wat ’n verlenging is van die teorie van beredeneerde optrede (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980. Die oogmerk met die implimentering van ’n MIV/VIGS beleid en program is bepaal deur die teorie van planmagtige gedrag soos waargeneem in houding, subjektiewe norme en waargenome gedragskontrole. Die resultate toon dat die teorie van planmagtige gedrag

 2. The Shona Corpus and the Problem of Tagging?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emmanuel Chabata

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: In this paper the writer examines problems the African Languages Lexical (ALLEX Project (at present the African Languages Research Institute (ALRI? encountered while tagging the Shona corpus. The problems to be highlighted include general problems which apply to more than one language as well as problems peculiar to Shona. The paper was inspired by the challenges the writer encountered when he took part in building the Shona corpus. An analysis of the problems that most corpus builders face shows that more problems are likely to be encountered when dealing with spoken corpora than with written corpora. The paper demonstrates that tagging is an important component of corpus building as it makes it easier for a researcher to extract relevant data. To utilise the benefits of a tagged corpus, the tagging should be thorough and accurate. Wellinformed decisions form an integral part of the tagging process since the utility of a tagged corpus depends largely on the input of the tagging process. This paper shows the need to take the tagging process seriously.

  Keywords: ALLEX PROJECT, COMPUTER, CORPUS, ENCODING, FOREIGN WORD, LEMMATIZATION, LEXICOGRAPHY, MONITOR CORPUS, PART OF SPEECH, SCANNING, SHONA, SLANG, TAGGING, TRANSCRIPTION, WORD

  Opsomming: Die Shonakorpus en die probleem van etikettering, In hierdieartikel ondersoek die outeur probleme wat die African Languages Lexical (ALLEX Project (tansdie African Languages Research Institute (ALRI» teegekom het terwyl die Shonakorpus geetiketteeris. Die probleme wat bespreek word, sluit algemene probleme in wat van toepassing is opmeer as een taa, sowel as spesifieke probleme wat eie aan Shona is. Die artikel het sy ontstaan indie uitdagings wat die outeur teegekom het terwyl hy deel gehad het aan die opbou van die Shonakorpus.'n Ontieding van die probleme waarvoor die meeste korpusbouers te staan kom, toon datdaar waarskynlik meer probleme teegekom word wanneer daar met gesproke

 3. The Treatment of Polysemy and Homonymy in Monolingual General-purpose Dictionaries with Special Reference to Isichazamazwi SesiNdebele

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eventhough Ndlovu

  2011-10-01

  Full Text Available

  ABSTRACT: This article focuses on the treatment of polysemy and homonymy in general-purpose monolingual dictionaries with special reference to Isichazamazwi SesiNdebele. It was found that there are some inconsistencies in the treatment of polysemous and homonymous entries in this dictionary. The article shows that an overreliance on one criterion, particularly etymology, to distinguish polysemy and homonymy is often misleading and unreliable. Polysemy itself has its own inherent complexities, among these being the problem of determining the exact number of meanings of a polysemous lemma. When the meanings of a polysemous lemma are listed, the central or primary meaning, which is not always easily ascertainable, should come first. A holistic approach is proposed to distinguish polysemy and homonymy, which entails the use of the following criteria: etymology, relatedness vs unrelatedness of meaning, componential analysis, the identification of the central or core meaning and the test of ambiguity. Whatever results are obtained from a particular criterion, these findings must be compared with those of other criteria, and verified against native speakers' intuitive knowledge and introspective judgements.

  OPSOMMING: Die behandeling van polisemie en homonimie in eentalige algemene woordeboeke met spesiale verwysing na Isichazamazwi SesiNdebele. Hierdie artikel fokus op die behandeling van polisemie en homonimie in algemene eentalige woordeboeke met spesiale verwysing na Isichazamazwi SesiNdebele. Daar is vasgestel dat daar 'n aantal inkonsekwensies in die behandeling van poliseme en homonieme inskrywings in hierdie woordeboek is. Die artikel toon dat 'n te groot steun op een kriterium, veral etimologie, om polisemie en homonimie te onderskei, dikwels misleidend en onbetroubaar is. Polisemie self het sy eie inherente gekompliseerdhede waarvan sommige die probleem is om die presiese aantal betekenisse van 'n poliseme lemma te bepaal. Wanneer

 4. The User Perspective in Lexicography: The Lemmatisation of Fixed Expressions in Duramazwi Guru reChiShona

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nomalanga Mpofu

  2011-10-01

  Full Text Available

  Abstract: The article discusses the user perspective and information retrieval in relation to the lemmatisation of specific multi-word lexical units, namely fixed expressions, in the Shona monolingual dictionary, Duramazwi Guru reChiShona. It shows that the decisions arrived at in lemmatising fixed expressions were influenced by a user-driven approach. The article gives a comparative analysis of how fixed expressions were treated in previous Shona dictionaries and how they were subsequently dealt with in Duramazwi Guru reChiShona. Previous dictionaries have grappled with the problem of giving fixed expressions as run-on entries. Against the background of the user perspective, it will be argued that the lemmatisation of fixed expressions in monolingual dictionaries has certain advantages over previously used strategies.

  Keywords: FIXED EXPRESSION, HEADWORD, IDIOM, INTENDED USER, LEMMA, LEMMATISATION, MACROSTRUCTURE, MICROSTRUCTURE, MULTI-WORD LEXICAL UNIT, PITHY SAYING, PROVERB, RUN-ON ENTRY, USER, USER-FRIENDLY, USER PERSPECTIVE

  Opsomming: Die gebruikersperspektief in die leksikografie: Die lemma-tisering van vaste uitdrukkings in Duramazwi Guru reChiShona. Die artikel bespreek die gebruikersperspektief en inligtingsherwinning met betrekking tot die lemmatisering van spesifieke meerwoordige leksikale eenhede, naamlik vaste uitdrukkings, in die Sjona- eentalige woordeboek Duramazwi Guru reChiShona. Dit toon dat die besluite waartoe gekom is by die lem-matisering van vaste uitdrukkings beïnvloed is deur 'n gebruikersgedrewe benadering. Die artikel gee 'n vergelykende ontleding van hoe vaste uitdrukkings in vorige Sjonawoordeboeke bewerk is en hoe hulle vervolgens in Duramazwi Guru reChiShona behandel is. Vorige woordeboeke het met die probleem geworstel om vaste uitdrukkings as deurloopinskrywings te gee. Teen die agtergrond van die gebruikersperspektief word aangevoer dat die lemmatisering van vaste uitdrukkings in eentalige

 5. Perceptions of registered nurses regarding factors influencing service delivery in expanding programmes in a primary healthcare setting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nnoi. A. Xaba

  2012-11-01

  , kliënt-verwante faktore, diens-verwante faktore, en oplossing van probleme. Daar word aanbeveel dat die integrasie en koordinasie van programme op provisiale vlak beplan word in samewerking met opleidings instansies om die dienslewerings probleem te verlig. In die streek behoort opleiding met betrekking tot die uitbreidingsprogramme deurlopend deur middel van indiensopleiding gedoen word.

 6. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-09-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos. Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 7. Coping under pressure: Strategies for maintaining confidence amongst South African soccer coaches

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jhalukpreya Surujlal

  2011-02-01

  hanteringstegnieke gebruik, maar die resultate toon dat 5.68%, 5.14% en 89.78% van die eksperimentele groep oneffektiewe spannings-, emosionele- en probleem bestuurstegnieke geïmplementeer het. Akademiese en praktiese implikasies van die navorsingsresultate word bespreek.

 8. ‘Wo soll ich hinfliehen vor diesem Mensch?’: Een luisteroefening in Ludwig Hofacker (1797−1828

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Kommers

  2013-09-01

  Full Text Available De aanwezigheid van de levende God in preken kunnen wij niet terzijde stellen of verontachtzamen. Waar dit wel gebeurt, daar wordt verkondiging een voordracht, zonder de volmacht. Orthodoxie komt in ademnood wanneer exegese en dogmatiek opgaan in een aantal meningen en waarbij het getuigenis van de Bijbel op de achtergrond komt. Ludwig Hofacker (1798–18281 was een prediker die in bijbelonderzoek en prediking zijn oor te luisteren legde aan de Bron. Het Woord van God was voor hem hét homiletisch magazijn. Dat nu nog steeds, in de 21e eeuw, zijn preken gelezen worden, geeft aan dat zijn erfenis een opmerkelijke is. Hij pakte het probleem van de geestelijke dorheid op in een tijd gekenmerkt door het opkomend klimaat van het humanistisch rationalisme. Hofackers prediking geeft weer waar het werkelijk om gaat: Christus alleen. Deze preken laten ook de prediker zelf zien. Zijn stem roept op wat de Reformatie zo na aan het hart lag, en de cadenzen van het sola gratia, sola Scriptura, en het sola fide zijn in elke preek te horen. Het religieuze eigene van Hofacker sluit grote missionaire bewogenheid in. In sermons we cannot disregard the presence of the living God, otherwise preaching will become a performance, without divine authority. Orthodoxy will be gasping for breath when exegesis and dogmatic theology are wholly absorbed in a number of opinions, causing biblical testimony to recede into the background. Ludwig Hofacker (1798–1828, was a preacher who in Bible study and preaching put his ears to the Fountain. The Word of God was his sole homiletic storehouse. Today, in our 21st century, his sermons are still being read. This indicates that he left us a remarkable body of work. He tackled the problem of spiritual dearth in a time of emerging humanistic rationalism. Hofacker’s preaching reflected his core belief: Christ only. His sermons also reflect the preacher himself. His voice clearly recalls what was held so dear in the Reformation, and

 9. Die koninkryk van God as ’n kontekstueel-paradigmatiese sleutel vir Skrifberoep in die etiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  De Wet Saaiman

  2014-11-01

  Full Text Available In die lig van die Christelike etiek is ’n beroep op die Skrif ’n sine qua non waar standpunte oor etiese vraagstukke ingeneem word. Deur ’n beroep op die Skrif te doen, is die probleem ongelukkig nie sonder meer opgelos nie. Hierdie artikel toon aan dat die begrip koninkryk van God as tema as ’n hermeneutiese vertrekpunt kan dien in die soeke na antwoorde op etiese vraagstukke. Daar word aangedui dat die koninkryk van God ’n noodsaaklike tema is omdat sekere wetsbepalings en kontekstueel bepaalde beginsels en norme in die voortsetting van die gedagte van die koninkryk van God in die Ou en Nuwe Testament ingebed is. Daar is egter ook sekere voorskrifte binne die teokratiese bestel wat vir die volk Israel in hulle spesifieke konteks gegee is wat nie noodwendig direk in die hedendaagse samelewingskonteks kan en mag toegepas word nie. Die boodskap van die Skrif moet dus op ’n verantwoordelike en geldige wyse gekonstateer word en effektief aan die moderne samelewing oorgedra word. The kingdom of God as a contextual paradigmatic key for using Scripture in ethics. The use of Scripture is, in light of Christian ethics, a sine qua non when positions with regard to ethical problems are assumed. A simple interpretation of Scripture does not necessarily settle the problem. This article shows that the concept kingdom of God as a theme can serve as a hermeneutical point of departure in the search for answers to ethical questions. It is shown that the kingdom of God is a necessary theme due to the fact that certain legal stipulations and contextual based principles and norms are embedded in the idea of the kingdom of God in the Old and New Testament. There are also certain prescriptions within the theocratic system of Israel in its specific context that may not and cannot be directly applied to the modern day societal context. The message of the Bible must thus be established in a responsible and valid way, and communicated effectively to modern

 10. Die koste van vrywillige, beheerbare arbeidomset

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Roodt

  1997-06-01

  Full Text Available The cost of voluntary, controllable labour turnover. Labour turnover for individuals can be classified as voluntary or non-voluntary, whereas labour turnover in organisations can be categorised as controllable or non-controllable. Data on total labour turnover in a particular service organisation indicated the existence of a possible problem. Voluntary, controllable labour turnover between 1 January 1988 and 31 March 1991 for technicians only within this particular organisation was closely scrutinised by calculating the direct recruitment, training, and separation costs for this period. The replacement costs of the technical population alone (N = 1594 for the last-mentioned period were approximately R94 million and could possibly increase to as high as R470 million if the hidden costs are also considered. If these costs are projected to the period 1980-1991 in which there were 60284 voluntary leavers, the total labour turnover costs for this organisation could be astronomical. It is clear from the above that preventative strategies by management could reduce the negative consequences of labour turnover and improve the prospects of a positive outcome. Opsomming Arbeidomset kan vir individue as vrywillig of nie-vrywillig geklassifiseer word; daarenteen kan arbeidomset vir organisasies as beheerbaar of nie-beheerbaar gekategoriseer word. Gegewens oor totale arbeidomset in "n bepaalde diensorganisasie het op die bestaan van 'n moontlike probleem gewys. Die koste van vrywillige, beheerbare arbeidomset van slegs tegnici is vir die periode 1 Januarie 1988 tot 31 Maart 1991 in die betrokke organisasie nader ondersoek, deur die direkte verkrygings-, opieidings- en skeidingskoste van tegniciverlaters vir hierdie tydperk te bereken. Die vervangingskoste van slegs die tegnicipopulasie (N = 1594 vir die laasgenoemde tydperk het sowat R94 miljoen beloop en kon selfs so hoog soos R470 miljoen wees as die verskuilde kostes ook verreken is. Indien hierdie kostes

 11. Equivalent Selection in Specialized e-Lexicography: A Case Study with Spanish Accounting Terms Ekwivalent-seleksie in gespesialiseerde e-leksikografie: 'n Gevallestudie met Spaanse rekeningkundige terme.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pedro A. Fuertes-Olivera

  2012-01-01

  >rekeningkunde-woordeboek. In hierdie woordeboek word beoog om te voorsien in die behoeftes van vertalers (die primêre gebruikersgroep, rekeningkundiges en finansiële kundiges (die sekondêre gebruikersgroep, en rekeningkunde-, vertaal- en joernalistiekstudente asook geïnteresseerde leke (die tersiêre gebruikersgroep. Hierdie kwessie word aangespreek as 'n leksikografiese probleem en kommentaar word gelewer op die besluite wat geneem is deur uit te brei op drie leksikografiese beginsels wat die aard van die leksikografie, die tegniese opsies wat deur die Internet gebied word, en die definiërende eienskappe van gespesialiseerde diskoers in ag neem: relevansie, proskripsie en herskepping.

 12. Liturgical guidelines for congregations to have a voice in the serious problem of economical inequality in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barend J. de Klerk

  2013-09-01

  om ’n betroubare vertrekpunt vir die kerk te vind om hierdie probleem te hanteer – en die beste wyse is om by die identiteit van die kerk aansluiting te vind. Die identiteit van die kerk in die liturgiese sin word in drie fases van betrokkenheid in die samelewing beskryf: (1 die vergadering en uitstuur van die plaaslike gemeente; (2 die liturgiese verantwoordelikheid tesame met die ekumeniese kerk; en (3 die moontlike samewerking met hulle wat nie in die Christelike geloof deel nie.

 13. The development of a statistical procedure to correct the effects of restriction of range on validity coefficients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Scheepers

  1996-06-01

  Full Text Available In the validation of tests used for selection purposes, the obtained validity coefficients are invariably underestimates of the true validities, due to explicit and implicit selection in respect of the relevant variables. Both explicit and implicit selection leads to restriction of range of the relevant variables, and this in turn reduces the obtained validites. A formal proof for this is given. A number of researchers have developed formulae for correcting sample validities in order to get better estimates of the true validities (Pearson/ 1903; Thorndike, 1949; Gulliksen, 1950; Rydberg, 1962 and Lord & Novick, 1968. It is, however, virtually impossible to obtain a complete view of the problem of restriction of range in this way. In the present paper a different approach has been followed: Population correlations have been computed for various degrees of truncation of the explicit selection variable. This has been done for population correlations ranging from 0,10 to 0,99. A graphical display, indicating the shrinkage of the population correlations for various truncation ratios, has been prepared. Opsomming In die geldigheidsbepaling van toetse wat vir keuringsdoeleindes gebruik word, is die verkree geldigheidskoeffisiente sender uitsondering onderskattings van die ware geldighede as gevolg van eksplisiete en implisiete keuring ten opsigte van die tersaaklike veranderlikes. Sowel eksplisiete as implisiete keuring lei tot inperking van die variasiewydte van die relevante veranderiikes, en dit reduseer om die beurt weer die verkree geldighede. 'n Formele bewys hiervoor word in die referaat gegee. 'n Aantal navorsers het formules ontwikkel om steekproefgeldighede te korrigeer ten einde beter beramings van die ware geldighede te verkry (Pearson/ 1903; horndike, 1949: Gulliksen, 1950; Rygberg, 1962 en Lord & Novick, 1968. Dit is egter bykans onmoontlik om op hierdie wyse 'n geheelbeeld van die probleem van inperking van variasiewydte te vorm. In die

 14. Soul and body: Transcending the dialectical intellectual legacy of the West with an integral biblical view?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danie Strauss

  2014-12-01

  -Thomistiese leerstuk van die siel as substansiële vorm van die liggaam aanvaar. In Protestantse kringe het die ‘twee substansies’-siening tot die onderskeiding tussen ’n (tydelike materie-liggaam en ’n (ewige redelike siel (vgl. artikel 7 van die Switserse Confessio Helvetica Posterior en die Westminster Confession Hoofstuk 4, paragraaf 2 aanleiding gegee. Dooyeweerd toon aan hoedanig die moderne filosofie sy diepste motivering vanuit die dialektiese grondmotief van natuur en vryheid ontvang, wat rigting sou gee aan diedialektiese ontwikkeling vanaf Descartes tot en met Gould en Jaspers. Aan die einde word die hoof-kontoere van ’n bybels-geïnspireerde siening geartikuleer, met verwysing na die sentrale posisie van die menslike selfheid, na die teorie van enkaptiese struktuurvervlegting en na die probleem van bo-tydelikheid.

 15. Detection methods of Legionella in water; Detectiemethoden voor legionella in water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schalk, J.A.C.; De Roda Husman, A.M. [Laboratorium voor zoonosen en omgevingsmicrobiologie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2010-04-15

  methoden. Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geinfecteerd als zij bacterien inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn bubbelbaden, koeltorens en leidingwatersystemen. Legionellapreventie is erop gericht de groei van legionella in dergelijke watersystemen te voorkomen. Bepaalde collectieve leidingwaterinstallaties, zoals in ziekenhuizen, moeten volgens het Waterleidingbesluit periodiek gecontroleerd worden op de aanwezigheid van legionella. Dit dient te gebeuren conform de NEN 6265, een kweekmethode op agarplaten. De NEN 6265 heeft een aantal beperkingen. Zo kunnen legionellabacterien gemist worden doordat ze niet groeien op agarplaten of doordat ze overgroeid worden door andere bacterien. Nieuwe methoden, zoals Polymerase Chain Reaction, de legionella-chip of amoebe-kweek, kunnen voordelen bieden ten opzichte van de wettelijk vereiste kweekmethode. Ze kunnen bijvoorbeeld wel de legionellabacterien detecteren die niet zijn te kweken op agarplaten. Nieuwe methoden hebben echter ook beperkingen. Een aantal van deze methoden tonen bijvoorbeeld ook dode bacterien aan, waardoor na een reinigingsmaatregel niet kan worden vastgesteld of het legionella-probleem in een installatie verholpen is. Nader onderzoek dient te worden uitgevoerd om vast te stellen of nieuwe methoden of een combinatie van methoden in staat zijn een beter beeld te geven van legionellagroei in een leidingwaterinstallatie dan de NEN 6265.

 16. The impact of Christian Higher Education on the lives of students and societies in Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petria M. Theron

  2013-04-01

  Full Text Available Corruption is a worldwide problem. Authors do not only agree that it should be addressed at a personal level, but they encourage everyone to become involved in the fight against corruption. For this to happen, individual transformation is a prerequisite. In this article, Chipapata, Fátima and Jacinto’s personal stories will bear witness to the potential role of Christian Higher Education (CHE in the moral and spiritual transformation of individuals in local African communities. These three persons were extra-mural students enrolled at Hefsiba in Mozambique. That the impact of these three persons’ studies goes beyond the personal level is seen in the community in which they live and work. They consented to tell their stories starting with events before they commenced their studies, sharing experiences they had during their studies and describing how their studies impacted their lives, families, work and the community in which they live. In this article, the essence, purpose and content of CHE are addressed. It is argued that through CHE, students’ faith and education could be integrated. Apart from being competent in their professions, students would be committed to apply their competency to deal with the spiritual and material conditions of their communities. This might bring about a transformation of society.Die impak van Christelike Hoër Onderwys op die lewens van studente en gemeenskappe in Afrika. Korrupsie is ’n wêreldwye probleem. Outeurs stem nie net saam dat dit op persoonlike vlak aangespreek moet word nie, maar hulle moedig almal ook aan om betrokke te raak in die stryd teen korrupsie. Dit kan net gebeur as individuele transformasie reeds plaasgevind het. In hierdie artikel lewer Chipapata, Fátima en Jacinto se persoonlike verhale getuienis van die potensiële waarde van Christelike Hoër Onderwys (CHO met betrekking tot die morele en geestelike transformasie van individue in plaaslike Afrikagemeenskappe. Hierdie drie

 17. Language Development or Language Corruption? The Case of Loan-words in Isichazamazwi SesiNdebele

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelias Ncube

  2011-10-01

  Ndebele (voortaan ISN deur veral te kyk na hul aanvaarding en/of nieaanvaarding deur die teikengebruikers van ISN. In Zimbabwe deel Ndebele dieselfde taalomgewing met Engels, Sjona en die offisiële minderheidstale soos Kalanga, Tonga en Nambya. 'n Historiese erfenis verbind dit ook met die Ngunisustertale soos Zoeloe en Xhosa wat in Suid-Afrika gepraat word. Vir die keuse van trefwoorde in ISN, het die Ndebele- leksikografiese eenheid die frekwensielysmetode gebruik deur die woorde te lemmatiseer wat die meeste in die korpus aangetref is. Hierdie metode het onvermydelik die opname van leenwoorde in die ISN toegelaat met die gevolglike openbare protes. Die artikel is in twee breë afdelings verdeel. Die eerste afdeling gee 'n algemene oorsig van die kom-mentaar van die gebruikers van ISN op die insluiting van leenwoorde in die woordeboek. Die houding teenoor leenwoorde in die ISN wissel by verskillende ouderdomsgroepe, met die jonger geslag wat hulle vrylik as deel van die Ndebeleleksikon aanvaar in teenstelling tot die ouer geslag. Die tweede afdeling ontleed die regverdiging deur die redakteurs van ISN vir die lemmatisering van leenwoorde teenoor die beskouings van die teikengebruikers. Voorbehoude teen die leenwoor-de in ISN gaan verder as leksikografiese beginsels. Vooraan is die gebruikers se houding teenoor die brontaal. Taalhoudings in Zimbabwe is hoofsaaklik die gevolg van die sosiopolitieke en eko-nomiese sterkte wat die verskillende stam- of etniese groepe in die land kenmerk. Die artikel sluit af met 'n bespreking van moontlike oplossings vir die probleem van leenwoorde wat in die toe-komstige Gevorderde Ndebelewoordeboek opgeneem sal word.

  Sleutelwoorde: LEENWOORDE, KULTURELE ONTLENING, DIALEKONTLENING, LEK-SIKON, OORNAME, TAALPURISME, TAALEMANSIPASIE

 18. Sustainable protein from biogas. The perspective of susteine; Duurzaam eiwit uit biogas. Verkenning van het perspectief van susteine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oosterhuis, N. [Easthouse Business Solutions, Rolde (Netherlands); Hooijer, H. [We-Do Interim Management and Consultancy, Culemborg (Netherlands)

  2007-12-15

  aanvullend onderzoekstraject vraagt. Binnen de Europese markt behoeft een afzet van 10.000 ton/jaar geen probleem te vormen. De meest hoogwaardige toepassing is in biggenvoeders. Technisch is productie van Susteine op basis van biogas in principe mogelijk. Voorwaarde is wel dat het methaan uit biogas zodanig wordt gezuiverd dat het voldoet als grondstof voor eiwitproductie. Hiervoor zijn technologieen beschikbaar. De kwaliteitseisen aan de grondstof zouden moeten worden vastgelegd; hier is uiteraard nader onderzoek voor nodig. Een belangrijk knelpunt voor de financieel-economische haalbaarheid is de schaalgrootte van de biogasinstallatie. Voor productie van 10.000 t eiwit/jaar is globaal 30-35 miljoen m{sup 3} biogas nodig, oftewel 2 miljoen ton mest. Dit leidt tot een ongewenst aantal transportbewegingen, ook mede gezien het feit dat een vergelijkbare hoeveelheid digestaat (rest van de biogasproductie) moet worden afgevoerd. Een unieke kans in Nederland is het gebruik van het aardgasnet voor het 'transport' van het (bio)gas. Hierdoor zou de mestvergisting lokaal kunnen gebeuren, terwijl de eiwitproductie centraal kan plaatsvinden. Deze oplossing is echter vooralsnog niet toegelaten. Een aanbeveling is om deze optie nader te onderzoeken. Een tweede knelpunt in de financieel-economische haalbaarheid vormt de afzet van digestaat. Dit is een algemeen probleem bij de mestvergisting. In omringende landen wordt gewerkt aan het drogen van digestaat, en toepassing als brandstof. De vrijkomende mineralenstroom kan worden ingezet als kunstmestvervanging. Ook dit zal onderhevig zijn aan wet- en regelgeving (Minas), hetgeen de invoering bemoeilijkt. Als alternatief kan worden gedacht aan het isoleren van de mineralen uit digestaat en het zover zuiveren van deze stroom dat lozing mogelijk wordt. De kosten van een dergelijk proces zullen aanzienlijk zijn, maar de mineralen kunnen tegelijkertijd een toegevoegde waarde opleveren. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat eerder

 19. Wijkteams jeugd en gezin: Hoe teams werken, leren en ontwikkelen integreren in de dagelijkse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roel van Goor

  2016-03-01

  confidence and providing safety, setting clear output criteria is a mechanism for effectively governing the standard of work of competent professionals. Both self-evaluation by teams, essentially using feedback from network partners and clients, and performance dialogues at the managerial level contribute to an ongoing process of learning.Our research hints at a value-oriented approach to professional working and learning. This approach can be contrasted to the rule-based approach, which has been dominant in the field of youth care and family support in past decades. The results of our research seem to indicate a paradigm-shift in professional learning that has implications for all levels of the organization: professionals; teams and their managers; and the organization as a whole. Further research in the workplace is necessary in order to gain further insight into the ways in which these newly established neighbourhood teams learn and simultaneously improve their own performance.  SAMENVATTINGNa de decentralisatie van de jeugdzorg vervullen wijkteams in Nederlandse gemeenten een centrale rol in de zorg voor jeugd. Ze zijn aanspreekpunt voor gezinnen in de wijk en bieden ondersteuning en hulp aan ouders, kinderen en jongeren die een vraag of probleem hebben in hun opvoeding en ontwikkeling. Wanneer speciale of langdurige zorg nodig is verwijzen ze door, of vragen ze om ondersteuning van experts. Professionals in wijkteams vervullen een nieuwe opdracht, die ook vraagt om een nieuw type professionaliteit en een andere manier van werken. Niet meer instellingsgebonden en aanbodgericht, maar proactief opererend in de wijk, integrale steun en zorg biedend, aansluitend bij wat gezinnen nodig hebben. Hoe maken professionals zich deze opdracht eigen en hoe bieden teams kwalitatief goede zorg aan jeugd en gezinnen? Dit artikel biedt aanknopingspunten voor gemeenten en teamleiders die voor de opgave staan dit te realiseren. Vertrekpunt vormt ons praktijkonderzoek naar de manier

 20. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  1995-07-01

  Siewah, The lotus and the dagger: The Capildeo speeches (1957-1994. Port of Spain: Chakra Publishing House, 1994. 811 pp. -Donald R. Hill, Forty years of steel: An annotated discography of steel band and Pan recordings, 1951-1991. Jeffrey Thomas (comp.. Westport CT: Greenwood, 1992. xxxii + 307 pp. -Jill A. Leonard, André Lucrèce, Société et modernité: Essai d'interprétation de la société martiniquaise. Case Pilote, Martinique: Editions de l'Autre Mer, 1994. 188 pp. -Dirk H. van der Elst, Ben Scholtens ,Gaama Duumi, Buta Gaama: Overlijden en opvolging van Aboikoni, grootopperhoofd van de Saramaka bosnegers. Stanley Dieko. Paramaribo: Afdeling Cultuurstudies/Minov; Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1992. 204 pp., Gloria Wekker, Lady van Putten (eds -Rosemarijn Hoefte, Chandra van Binnendijk ,Sranan: Cultuur in Suriname. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen/Rotterdam: Museum voor Volkenkunde, 1992. 159 pp., Paul Faber (eds -Harold Munneke, A.J.A. Quintus Bosz, Grepen uit de Surinaamse rechtshistorie. Paramaribo: Vaco, 1993. 176 pp. -Harold Munneke, Irvin Kanhai ,Strijd om grond in Suriname: Verkenning van het probleem van de grondenrechten van Indianen en Bosnegers. Paramaribo, 1993, 200 pp., Joyce Nelson (eds -Ronald Donk, J. Hartog, De geschiedenis van twee landen: De Nederlandse Antillen en Aruba. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1993. 183 pp. -Aart G. Broek, J.J. Oversteegen, In het schuim van grauwe wolken: Het leven van Cola Debrot tot 1948. Amsterdam: Muelenhoff, 1994. 556 pp.''Gemunt op wederkeer: Het leven van Cola Debrot vanaf 1948. Amsterdam: Muelenhoff, 1994. 397 pp.