WorldWideScience

Sample records for prasmju pilnveidoans deza

 1. Os Taboada de Deza. A casa de Brenzos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gómez Buxán, César

  2006-12-01

  Full Text Available The lineage of the Taboada is one of the most important in the gentlemanly panorama of the land of Deza. This article does a tour for one of its lines established in the place of Brenzos, in the parish of Loson, from the end of the century XV, the union with the palace of Liñares, up to its last descendants, the counts of Almina.

  A liñaxe dos Taboada é unha das máis importantes no panorama fidalgo da terra de Deza. Este artigo fai un percorrido por unha das súas liñas asentada no lugar de Brenzos, na freguesía de Losón, desde finais do século XV, a unión co pazo de Liñares, ata os seus últimos descendentes, os condes de Almina.

 2. Metatheatre and representation of the indiano in a Suarez de Deza's mojiganga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Beatriz Sosa

  2014-05-01

  Full Text Available Abstract:This work is part of the research we are doing on the metatheatre’s proceedings and its relationship with the social imaginary in the Spanish brief theatre of the 17th. This theatre, because of its location on the boundaries of fiction, has many times a concentration of metatheatrical elements, such as occurs with the mojiganga The weddings, for Palace, by Vicente Suárez de Deza. The metatheatrical perspective of three handsome men, who play roles and simulate to come from Indias, joins other grotesque components: the old man, la dueña and specially the brides played by three bearded ones. We’ll make relation between those metatheatrical components and social representations, circulating in Spanish society of the 17th, about the Other, el indiano, notorious behind the superficial effect of humor. Resumen:Este trabajo se enmarca en la investigación que estamos realizando sobre las variantes del metateatro y su relación con el imaginario social en el teatro breve español del siglo XVII.  Este, por su emplazamiento en los bordes de la ficción, posee frecuentemente una concentración de elementos metateatrales, como ocurre con la mojiganga Los casamientos, para Palacio de Vicente Suárez de Deza. La perspectiva teatral de los tres galanes, quienes componen roles y fingen provenir de las Indias, se une a otros componentes grotescos: el vejete, la dueña y particularmente, las novias desempeñadas por tres barbados. Vincularemos dichos componentes metateatrales con las representaciones sociales que se tenían en la metrópoli española del siglo XVII de ese «otro», el indiano, perceptibles al trasluz del epidérmico efecto de comicidad. 

 3. 3-4 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana lomu rotaļās

  OpenAIRE

  Cine, Annija Kristiāna

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darba temats: 3-4 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana lomu rotaļās. Darba izvirzītais mērķis ir noskaidrot lomu rotaļu ietekmi uz bērnu sociālo prasmju attīstību. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: •analizēt pedagoģijas un psiholoģijas literatūras autoru atziņas par sociālo prasmju sekmēšanu 3-4 gadus veciem bērniem; •izzināt pedagoģisko un psiholoģisko literatūru par rotaļu nozīmi bērnu sociālo prasmju sekmēšanā; •noskaidrot galvenos sociālo prasmju sekmē...

 4. Saskarsmes prasmju veicināšana ar mūzikas palīdzību pirmsskolā

  OpenAIRE

  Gūtšmite, Sana

  2017-01-01

  Bakalaura darba autore ir Sana Gūtšmite. Bakalaura darba nosaukums: „Saskarsmes prasmju veicināšana ar mūzikas palīdzību pirmsskolā”. Darba mērķis: – teorētiski un empīriski pētīt bērnu saskarsmes prasmju veicināšanas iespējas muzikālās rotaļās un muzikāli ritmiskās kustībās. Darbā izvirzīta sekojoša hipotēze: – pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes prasmes veicināšana būs sekmīgāka, ja pedagoģiskajā procesā skolotājs •izmantos muzikālas rotaļas un muzikāli ritmiskās kustības; •veidos labvēlīg...

 5. 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs

  OpenAIRE

  Zavicka, Vita

  2017-01-01

  . Darba tēma – 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs Kvalifikācijas darba autore – Vita Zavicka. Zinātniskā darba vadītāja – Aija Kalve. Teorijas darba daļā raksturota bērnu valodas prasmju attīstība pedagoģijas, psiholoģijas skatījumā, bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšana. Raksturotas pirmskolas bērnu vārdu krājuma likumsakarības, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 533 par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, ka galvenais bērna darbības vei...

 6. "5-6 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana sižeta-lomu rotaļās pirmsskolas izglītības iestādē"

  OpenAIRE

  Kusiņa, Linda

  2016-01-01

  „5-6 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana sižeta-lomu rotaļas pirmsskolas izglītības iestādē” Darba autore: Linda Kusiņa Zinātniskā vadītāja: Dr. paed., doc. Līga Āboltiņa Kursa darba apjoms: 58 lpp., 9 tabulas, 9 attēli, 15 pielikumi, izmantoti 28 literatūras avoti. Kvalifikācijas darbā ir veikt teorētiskais un praktiskais pētījums par iespēju izmantot sižeta lomu rotaļu 5-6 gadus vecu bērnu sociālo prasmju veicināšanā. Darbā tika analizēta literatūra par sociālās prasmēm, sižeta lomu...

 7. TED runu video vidusskolēnu prezentācijas prasmju uzlabošanai angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Inga

  2013-01-01

  Diplomdarba mērķis bija noskaidrot, kā uzlabot prezentācijas prasmes, pielietojot TED runu video analīzi. Izvēlētā pētījuma metode bija gadījuma analīze Rīgas Angļu Ģimnāzijas 11. klasē. Datu vākšanas metodes bija skolēnu veidotie kritēriju saraksti, prezentācijas vērtēšanas lapa, intervija ar skolotāju un aptauja 11. klases skolēniem. Pētījuma rezultāti parādīja, ka lielākā daļa skolēnu izbaudīja darbu ar TED runām. Skolotāja atzina, ka ,skatoties un analizējot TED runas, ir iespējams...

 8. Jaunākā vecumposma bērnu pašapkalpošanās prasmju sekmēšana pirmsskolas izglītības iestādē

  OpenAIRE

  Kovaļčuka, Rita

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darba mērķis ir novērot un analizēt jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu pašapkalpošanās prasmes. Pirmā nodaļa - kvalifikācijas darbs sastāv no pētījuma teorētiskās bāzes, pedagoģijas un psiholoģijas zinātnieku atziņām par jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu pašapkalpošanās prasmēm. Otrā nodaļa - empīriskā daļa. Darba autore novēro un analizē bērnu pašapkalpošanās prasmes jaunākajā pirmsskolas vecumā - ēšanas, mazgāšanās un ģērbšanās prasmes. Novērojumā secināts, ka pašapkalpošanās ...

 9. Subjective and objective measurement of websites quality in a chemical industry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julius Jillbert

  2014-10-01

  Full Text Available This paper assesses the Website of a chemical company, Deza, relative to strategy and Website quality. In an attempt to obtain both an objective and subjective measure of the quality of the Deza website, two assessment methods have been used. Firstly, a subjective assessment was conducted based on the WebQual survey instrument proposed by Barnes and Vidgen (2000. Secondly, a more objective assessment was conducted via an “informational content analysis”, based on the work of Carlson et. al. (2001. Analysis of the results of the WebQual survey suggest that overall, the Deza Website is perceived by the user as being of a higher quality than the Koppers Website, but a lower quality then the Nalon Website. The Information content analysis also ranks the Deza website as being superior to Koppers and inferior to Nalon.

 10. Texturní a transportní charakteristiky půdních vzorků v areálu bývalého chemického výrobního závodu Deza Ostrava

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolcová, Olga; Klusoň, Petr; Soukup, Karel; Krystyník, Pavel; Wimmerová, L.

  2011-01-01

  Roč. 4, č. 1 (2011), s. 42-49 ISSN 1804-0195 R&D Projects: GA MPO(CZ) FR-TI1/065 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : textural characteristics * diffusion in soil environment * resh water sources contamination Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

 11. Grafiskais redaktors „TUX PAINT” kā līdzeklis 3 –gadīgu bērnu saskarsmes veicināšanā

  OpenAIRE

  Bērziņa, Gita

  2008-01-01

  Gitas Eglītes pētījumā tiek analizēta 3 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veicināšana ar grafiskā redaktora „Tux Paint” palīdzību. Pētījuma teorētiskajā daļā, pamatojoties uz J.Kupča, D.Lieģenieces, R.Andersones, S.Omārovas, G.Cukermanes un citu teorētiķu atziņām, autore analizē saskarsmes un saskarsmes prasmju jēdzienu, tās veidošanos ar grafiskā redaktora „Tux Paint” palīdzību. Pētījuma empīriskajā daļā autore analizē 3 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veicinošos faktorus konkrētā kultūr...

 12. Piezoelectric energy harvesting from colored fat-tailed fluctuations: An electronic analogy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. I. Peña Rosselló

  2015-09-01

  Full Text Available Aiming to optimize piezoelectric energy harvesting from strongly col-ored fat-tailed fluctuations, we have recently studied the performance ofa monostable inertial device under a noise whose statistics depends on aparameter q (bounded for q 1.We have studied the interplay between the potential shape (interpolatingbetween square-well and harmonic-like behaviors and the noise’s statis-tics and spectrum, and showed that its output power grows as q increasesabove 1. We now report a real experiment on an electronic analog of theproposed system, which sheds light on its operating principle. Received: 20 Novembre 2014, Accepted: 7 September 2015; Edited by: C. A. Condat, G. J. Sibona; DOI:http://dx.doi.org/10.4279/PIP.070014 Cite as: J I Peña Rosselló, R Deza, J . Deza, H S Wio, Papers in Physics 7, 070014 (2015

 13. Influencia del estatus de cobre sobre la acumulación de metales tóxicos y esenciales en ganado vacuno

  OpenAIRE

  I Blanco Penedo; JM Cruz; M López-Alonso; M Miranda; C Castillo; J Hernández; JL Benedito

  2005-01-01

  La interacción entre elementos tóxicos y esenciales, así como de elementos esenciales entre sí, condiciona tanto la acumulación de estos elementos en el organismo como sus efectos nocivos. En este estudio se evaluaron las correlaciones entre los niveles de cobre y los elementos tóxicos (cadmio, plomo) y esenciales (molibdeno, hierro, selenio, zinc, manganeso y cobalto) en dos tejidos (hígado y riñón) de 195 terneros procedentes de la comarca del Deza (NO de España), una z...

 14. Documentación del fondo de Oseira (AHN relacionada con el monasterio San Pedro de Vilanova de Dozón (1015-1295

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romaní Martínez, Miguel

  2003-12-01

  Full Text Available After the introduction and the criteria for transcription, we publish 25 documents of the 11>sub>th 12th and 13thcenturies belonging to the collection of Oseira at the AHN related to the monastery of San Pedro de Vilanova de Dozon, in Tierra de Deza (Pontevedra. The suggested periods make it possible to observe the transition from the Visigothic writing to the Carolingian. We also include an appendix with tables of diplomatic and paléographie analyses, a sample of the most representative writings, onomastic and toponymie indices, and a bibliography.

  Tras la introducción y criterios de transcripción, se editan 25 documentos de los siglos XI, XII y XIII pertenecientes al fondo de Oseira del AHN relacionados con el monasterio de San Pedro de Vilanova de Dozón, en Tierra de Deza (Pontevedra. Las fechas propuestas permiten observar el paso de la escritura visigótica a la Carolina. Se incluye un apéndice con tablas de análisis diplomático y paleográfico, una muestra de las escrituras más representativas, índices onomástico y toponímico, y bibliografía.

 15. Nepieciešamās profesionālās iemaņas darbā ar bērniem bibliotēkās

  OpenAIRE

  Jefimova, Sabīne

  2006-01-01

  Darbā ar bērniem bibliotēkās svarīgas ir bērnu bibliotekāra personiskās īpašības un profesionālās iemaņas. Mūsdienās profesionālam bērnu bibliotekāram tās sevī jāizkopj, jāattīsta un jāpilnveido. Bakalaura darbs “Nepieciešamās profesionālās iemaņas darbā ar bērniem bibliotēkās” atspoguļo bērnu bibliotekāru zināšanu, prasmju un iemaņu teorētiskos un praktiskos aspektus augstvērtīgai bērnu bibliotekārās apkalpošanas nodrošināšanai. Bakalaura darbā tiek skartas aktuālākās bērnu bibliotekār...

 16. Passive air sampler as a tool for long-term air pollution monitoring: Part 1. Performance assessment for seasonal and spatial variations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klanova, Jana; Kohoutek, Jiri; Hamplova, Lenka; Urbanova, Petra; Holoubek, Ivan

  2006-01-01

  The potential of passive air sampling devices (polyurethane foam disks) to assess the influence of local sources on the quality of the surrounding environment was investigated. DEZA Valasske Mezirici, a coal tar and mixed tar oils processing plant, and Spolana Neratovice, a chemical factory with the history of high production of organochlorinated pesticides (OCPs), were selected as the point sources of PAHs, and OCPs, respectively. Levels of PCBs, OCPs and PAHs were determined for all sampling sites and sampling periods. The study brought useful data about the air concentrations of POPs in the investigated regions. More important, it provided information on the transport and fate of POPs in the vicinity of local sources of contamination useful for the estimation of their influence. Very good capability of passive samplers to reflect temporal and spatial fluctuation in concentrations of persistent organic pollutants in the ambient air was confirmed which makes them applicable for monitoring on the local scale. - Passive air sampling techniques can indicate seasonal and spatial variations in the ambient concentrations of persistent organic compounds near point sources

 17. Gaziantep Ekonomisinin Ortadoğu Açısından Önemi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Recep Ulusoy

  2016-06-01

  Full Text Available Gaziantep tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir. Sahip olduğu ticaret potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla dünya piyasalarına entegre olmuştur. Türkiye’nin güney sınır komşularıyla yakın ticari ve ekonomik ilişkiler geliştire­rek bölgede sanayi ve ticaret merkezi olmayı başarmıştır. Komşu ülkelerle sınır ticaretini geliştirerek, kendine ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır. Bölgenin en gelişmiş ili olan Gaziantep, Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan en önemli ticaret kapısıdır. Ortadoğu ülkeleriyle geliştirdiği ikili iliş­kiler ekonomik kalkınmayı daha da hızlandırmıştır. Ayrıca Ortadoğu ülkeleri ile Batı ve Asya bloğu arasında mal transferlerinde aracı konumdadır. Ortadoğu bölgesinin sürekli hareketli olması ve bölgede eksik olmayan savaş, ekonomik düzeni bozmakta ve yaşanan olumsuzluklar ihracat ve ithalatı olum­suz etkilemektedir. Gaziantep ekonomisi giderek gelişmekte ve Ortadoğu ihracatına kısmi azalmalarla birlikte katkısı devam etmektedir. Bu makalede kent ile ilgili literatür taranmış, tablo ve grafikler yardımıyla avantaj ve deza­vantajlar analiz edilmiş ve Gaziantep ekonomisinin hem Türkiye hem de Ortadoğu açısından önemi vurgulanmış ve bazı öneriler sunulmuştur.