WorldWideScience

Sample records for praksis med fem

 1. Lærerens dilemma - mellem ideal og praksis: en virksomhedsteoretisk analyse af progressiv undervisning med it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  Denne ph.d.-afhandling bidrager til det fagdidaktiske forskningsfelt inden for læreruddannelsen med viden om dansklæreres didaktiske praksis med it-understøttet progressiv undervisning i udskolingen. Afhandlingen leverer et svar på spørgsmålet om, hvordan progressiv undervisning med it i dansk ka...

 2. Hvor kommer meninger fra? - en analyse af diskursiv praksis i forbindelse med bachelorvejledning og -skrivning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Hanne

  2004-01-01

  Læreruddannelsen er placeret i uddannelseshierarkiet som en både professions og akademisk orienteret uddannelse, hvis forvaltere er placeret uden direkte forbindelse med hverken skolepraksis eller akademisk praksis. Den overordnede diskursorden er i læreruddannelsen reguleret ud fra en orienterin...... artiklen på "at mene" i læreruddannelsens diskursive praksis, og der identificeres en problemstilling som drejer sig om hvordan en lærerstuderende / kommende lærers position skal forstås som etableret af de ord den studerende producerer i BA-opgaven....

 3. Professionel praksis i botilbud for mennesker med udviklingshæmning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engen, Mie

  I dag varetager man i Danmark hovedsageligt omsorgen for mennesker med udviklingshæmning, der har behov for hjælp og støtte på døgnbasis, i § 107/108 boformer oprettet efter Lov om Social Service og Almenboliglovens § 105. Formålet med den professionelle praksis i boformerne er at varetage disse ...

 4. Refleksiv praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  forskningspraksis. Forfattergruppens intention med denne antologi har været ved at fremlægge erfaringer fra egen forskning at kunne bidrage til inspiration, erfaringsudveksling og debat med såvel studerende som forskerkolleger om, hvordan forskning kan gribes an i praksis og om de indsigter og forståelser og...

 5. God IKT-praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Afhandlingen afdækker tværvidenskabelige problemstillinger for informatik fra et humanistisk perspektiv. 'God IKT-praksis' bidrager med udgangspunkt i sundhedssektoren med tre begreber til konstruktive design- og læreprocesser ved implementering og evaluering af IKT. Begreberne er: ‘E-tekstens po......Afhandlingen afdækker tværvidenskabelige problemstillinger for informatik fra et humanistisk perspektiv. 'God IKT-praksis' bidrager med udgangspunkt i sundhedssektoren med tre begreber til konstruktive design- og læreprocesser ved implementering og evaluering af IKT. Begreberne er: ‘E...

 6. Loyalitet i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Breddam, Mads Dupont

  Loyalitet i praksis – en etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger , er en kvalitativ kulturanalyse af, hvordan loyalitet skabes i forbindelse med den danske detailhandels - og andelsorganisation Coop og Coops loyalitetsprogram CoopPlus. Undersøgelserne bygger på et empirisk...... undersøger , hvordan loyalitet gøres i praksis, ved at indkredse det analytiske og multiple fænomen den loyale forbruger . Tilgangen er, at loyalitet praktiseres, nå r medarbejdernes, medlemmernes og medejernes versioner af den loyale forbruger relateres til hinanden. Med andre ord fokuserer forfatteren på...

 7. Integreret rapportering i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pontoppidan, Caroline Aggestam; Sonnerfeldt, Amanda

  2017-01-01

  Formålet med denne artikel er at bidrage til en dybere forståelse af fænomenet integreret rapporte-ring () og, hvordan IIRC’s begrebsramme afspejles i praksis i virksomheder og af interessen-ter. Artiklen tager udgangspunkt i nyere empiriske forskningsprojekter, som bringer viden omkring......; 1) brugeres (stakeholders) informationsbehov, herunder anvendelsen og nytteværdien af og 2) praktiske udfordringer samt ’best practice’ tendenser inden for (ACCA, 2016; ACCA 2017; AcE, 2017; IFAC 2017)....

 8. Sprogbrug i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Axel, Erik

  2006-01-01

  Artiklen er et argument for at se på sprogbrug i stedet for sprog. Vi bruger sproget til at meddele os. Derfor må vi i vor forståelse af sprogbrug indbefatte brugere, sprogbrug og betydning. Der tages udgangspunkt i betydninger som et aspekt af praksis, og argumenteres for, at sproget ikke har be......, Potter og Wetherells. Endelig introduceres Roy Harris integrative lingvistik, der argumenterer for, at sprogbrugen må forstås som en samlet kommunikationssituation. Med udgangspunkt i Harris tilgang skitseres en praksisbaseret forståelse af sprog som redskab.  ...

 9. Machinima som kreativ praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frølunde, Lisbeth

  2014-01-01

  Video: Machinima som Kreativ Praksis. Videoen fortæller om de overordnede temaer i et forskningsprojekt der undersøgte nye former for online multimedie- og filmproduktion og fællesskaber med fokus på 'machinima' animation. Studiet af machinima var en del af et større dansk projekt og et nordisk f...... forskningprojekt om virtuelle verdener og teknologiudvikling, 2010-13. Videoen er præsenteret på Audiovisual Thinking nr. 7 under temaet: Den kreative økonomi....

 10. Specialeskrivining i samarbejde med praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christine Damsbo

  2010-01-01

  at the Centre for Psychiatric Research, Risskov. The positive aspects were gaining experience in project work and streng-thening academic knowledge and professional networks by cooperation with nurses in practice, librarians and management. The writing process was demanding, and when individuals choose to write...

 11. Læring som improviseret udvikling af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinck, Lars

  2010-01-01

  Med afsæt i forfatterens fænomenografiske studie af amerikanske musikeres oplevelse af det at jamme diskuterer artiklen, hvorvidt jam-bandets spontant improviserende praksis kan give ny forståelse af rytmiske musikeres læring som et overordnet socialt fænomen. Ved at betragte jam-bandets praksis i...

 12. Supply Chain Management som interaktionel praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Leo Feddersen; Lund, Anders

  2016-01-01

  I dette bidrag undersøger vi Supply Chain Management som en interaktionel praksis forankret i kommunikation. Med udgangspunkt i e-mail korrespondancer undersøger vi, hvordan køber-leverandør forholdet kommunikativt konstitueres mellem to danske SMVer og deres kinesiske leverandører. Det...

 13. Anmeldelse af Søren P. Krejler & Caroline Pontoppidan: Due diligence i praksis - med fokus på finansielle og juridiske forhold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik

  2012-01-01

  Artiklen anmelder det nævnte værk med særlig fokus på 1) forhold, der efterprøves ved due diligence, 2) afrapportering, 3) due diligence ved cross-border virksomhedskøb og 4) undersøgelsens sammenhæng med prisen på virksomheden.......Artiklen anmelder det nævnte værk med særlig fokus på 1) forhold, der efterprøves ved due diligence, 2) afrapportering, 3) due diligence ved cross-border virksomhedskøb og 4) undersøgelsens sammenhæng med prisen på virksomheden....

 14. Markedskommunikation i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Markedskommunikation handler om al kommunikation mellem aktørerne på et marked. Derfor er der ofte tale om vidtforgrenede processer, hvor budskaber bliver skabt i samarbejdet mellem aktører og sjældent kan styres af én afsender alene. Markedskommunikation i praksis tager udgangspunkt i denne dyna...

 15. Socialkonstruktionisme i praksis med operativ effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barfod, Jakob Rømer

  2011-01-01

  on a variety of challenging missions. Much attention is given to the preparation of teams performing these missions. The teams consist of leaders and personnel from very different organizational cultures and backgrounds who must work together under great pressure: If necessary, they must take the lives......Leadership with an operational effect The Danish Defense is undergoing radical changes. Traditionally, learning has sprung from a linear thinking with great emphasis on analysis of cause and effect. Today the Danish Defense needs to function as a deployable armed force conducting operations abroad...... successful program called ’leadership with operative effect’ based on social constructionist ideas. The Major has firsthand experience with the process from his Work in Afghanistan and has also worked with the program in his position as an instructor at the Royal Danish Army Officers’ Academy. The sum...

 16. Aktionsforskning skaber løsninger i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lehmann, Sanne

  Aktionsforskning er et forskningsdesign, der anvendes til at generere nye løsninger i og viden om praksis i et tæt tværfagligt samspil mellem aktører fra viden institutioner, praksis og borgere. Aktionsforskningsmetoden er involverende, procesorienteret og dialogbaseret og dermed et alternativ til...... kvantitative og kvalitative metoder. Bogen giver en håndgribelig og pædagogisk indsigt i, hvordan aktionsforskning kan anvendes i relation til kortere projektforløb. Aktionsforskning introduceres som hele rammen om projektet med anvisninger til, hvordan du finder en god problemstilling, anvender teori, udfører...... bogen henvender sig til alle, der arbejder med praksisudvikling og problemorienterede projekter og har lyst til at prøve kræfter med aktionsforskning....

 17. Ressourcer i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man s...

 18. Portfolio i Praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Saltofte, Margit; Krill, Cecilia

  . Præsentationsfolien fokuserer på at præsentere et færdigt produkt eller resultat, mens arbejdsportfolien har fokus på proces, refleksion og læring. Til denne forskel knytter sig desuden helt naturligt en sondring imellem det delte og det private. Hvor præsentationsportfolio per definition er åben og har en modtager i...... sigte, er arbejdsportfolien i udgangspunktet lukket og privat. Det vil sige at man selv udvælger, hvad der skal ses af fx vejleder eller medstuderende – og hvad, der skal forblive privat. Portfolio i Praksis tilbyder desuden en række håndgribelige øvelser, der kan bruges som hjælp til at understøtte det...

 19. Machoideal och/eller meningslös underhållning? : Om fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet och publiken som meningsskapare.

  OpenAIRE

  Olsson, Eva

  2005-01-01

  Uppsatsen undersöker fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan, med fokus på maskulinitet. Föreställningarna och bilderna kring maskulinitet som kan urskiljas i intervjupersonernas berättelser, knyts till R.W. Connells teoretiska ramverk kring hegemonisk maskulinitet och de hierarkiska relationerna mellan olika maskuliniteter. Vidare resoneras det kring hur berättelserna exemplifierar en syn på mediepublik som aktiva meningsskapare, då intervjupersonerna tar fasta på olika as...

 20. Styrkelse af sammenhængen mellem teori og praksis inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krause-Jensen, Lone; Neubauer, Turi; Landbo, Anne Sofie

  2016-01-01

  Projektet har undersøgt sammenhængen mellem teori og praksis inden for udvalgte samfundsvidenskabelige fag på bioanalytikeruddannelsen. Teoretisk tages udgangspunkt i Goodlads fem perspektiver på curriculumudvikling: Niveau 1 (ideologisk curriculum), niveau 2 (formelt curriculum), niveau 3 (opfat...

 1. Kvalitet i almen praksis?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lippert, Maria Laura; Dyhr, Lise

  2015-01-01

  Artiklen beskriver en undersøgelse, der afdækkede, hvad der kan ske med læge-patient-samtalen, når der i kvalitetssikringsøjemed popper små skærmbilleder op med spørgsmål på lægens PC, der præsenterer faste standarder for indhold og forløb. Konsultationer blandt læger, som anvendte og udfyldte...

 2. Afprøvning af et sundhedspædagogisk koncept målrettet voksne med psykisk sygdom i region Syddanmark – fokus på kompetenceudvikling af professionelle. Projekt ’Livsstilsguide i praksis (2015-2017)’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Folmann Hempler, Nana; Saurbrey Pals, Regitze; Oest, Lone

  2017-01-01

  Særlig læring/særlig succes Behovsafdækningen i projektet peger på, at der er behov for at styrke professionelles kompetencer til at samarbejde med voksne med psykisk sygdom om sundhed. Nærværende projekt viser, at professionelle kan styrke samarbejdskompetencer vha. undervisning. Baggrund Voksne...

 3. Evalueringskultur i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klausen, Martin Søland; Andersen-Mølgaard, Hanna

  Emne: undervisningsmetoder ; evaluering ; folkeskolen ; undervisning ; læring Præsentation og definition af begreber knyttet til arbejdet med evaluering og læring, samt en gennemgang af forskellige evalueringsmetoder og redskaber. Derudover diskuteres de didaktiske overvejelser man bør gøre sig i...

 4. Betonkrav og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, E.

  Publikationen giver en historisk gennemgang af danske betonkrav, dansk projektering- og udførelsespraksis samt eksisterende viden om betons holdbarhed. Stoffet er belyst med eksempler fra skadesager, og det beskrives, hvordan holdbarhedskrav er blevet opfattet på forskellige tidsspunkter....

 5. Loyalitet i praksis:En etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger

  OpenAIRE

  Breddam, Mads Dupont

  2015-01-01

  Loyalitet i praksis – en etnologisk kulturanalyse af fænomenet den loyale forbruger , er en kvalitativ kulturanalyse af, hvordan loyalitet skabes i forbindelse med den danske detailhandels - og andelsorganisation Coop og Coops loyalitetsprogram CoopPlus. Undersøgelserne bygger på et empirisk materiale , som hovedsageligt består af kvalitative interviews med en række medlemmer og medejere af Coop samt med medarbejdere i Coops hovedkvarter i Albertslund . Afhandlingen er en praksiografisk under...

 6. Dagslysberegninger i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Iversen, Anne; Roy, Nicolas; Hvass, Mette

  Formålet med rapporten er at opnå en bedre forståelse af, hvad en dagslysberegning viser, og hvordan de forskellige beregningsprogrammer beregner i forhold til hinanden. Erfaringer har vist, at beregningsresultaterne fra to beregningsprogrammer til dagslysberegning kan være meget forskellige i de...... simuleringsprogrammer er undersøgt og sammenlignet. Det drejer sig om: Radiance, Daysim, VELUX Daylight Visualizer, Dialux, Ecotect, Ecotect / Radiance, IESve, LightCalc, Relux Radiosity og Relux Raytracing....

 7. Rummelighed i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holt, Helle; Mehlsen, Line

  ansættelser af personer i fleksjob – skal etableres på en måde, så det kommer både arbejdspladserne og de inkluderede til gode. Undersøgelsen er baseret på dybdegående interview i tre kommuner og på ni arbejdspladser. Der er udført interview med direktioner, HR-afdelinger, jobcentermedarbejdere......, tillidsrepræsentanter, lokale ledere, kommunalt ansatte samt personer, der har været i fx virksomhedspraktik, i et løntilskudsforløb, eller som er blevet ansat i et fleksjob på en kommunal arbejdsplads. Undersøgelsen er igangsat og finansieret af Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfælleskabet....

 8. Læringsmål i masteruddannelser – et underviserperspektiv på teori-praksis relationen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annie Aarup Jensen

  2016-10-01

  Full Text Available Artiklen belyser, med udgangspunkt i Ellströms kategorisering af handlings-, videns- og læringsniveauer (1996, at der eksisterer en generel grundlæggende forskel mellem, hvad underviserne oplever, at masterstuderende har som mål med deres uddannelse, og hvad underviserne selv tolker som det overordnede mål. De studerendes mål er ifølge underviserne overvejende at få teoretisk viden og teoretisk funderede svar på konkrete problemstillinger, mens undervisernes mål er at skabe refleksive praktikere gennem arbejdet med teorier og teori-praksis¬inte¬gra¬tion. Artiklen er baseret på kvalitative interviews med fem erfarne underviserer fra tre forskellige masteruddannelser, hvor kernefelterne er læreprocesser, organisations- og professionsudvikling samt lederudvikling. Based on Ellström’s categorization of levels of action, knowledge and learning (1996, the article shows that a fundamental difference exists between master students’ objectives for their education as experienced by the teachers, and the teachers’ own interpretation of the overall objectives. According to the teachers, the students’ objectives are primarily to acquire theoretical knowledge and theoretically based answers or solutions to specific practice related problems, whereas the teachers’ objectives are to create reflective practitioners through their work with theories and theory-practice integration. The article is based on qualitative interviews conducted with five experienced teachers from three different master programmes that focus on learning processes, organizational- and professional development and leadership development.

 9. Evidensbaseret praksis i videnskabsteoretisk belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2011-01-01

  alle led i dokumentations- og søgeprocesserne. Evidensbaseret praksis er imidlertid også en kontroversiel bevægelse, især i bløde områder som psykologi, sygepleje og biblioteks- dokumentations- og informationsfaget (BDI), men også inden for medicin selv. Hovedkritikken går dels på, at praktikere...... fratages deres autonomi og på, at forståelsen for grundlæggende årsagsmekanismer svækkes. Denne videnskabsteoretiske kritik er ikke blot relevant for praktiseringen af fx evidensbaseret medicin, men også for BDIs forhold til dokumentationsprocesser generelt. Artiklen præsenterer og undersøger disse...

 10. Nærvær i pædagogisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nærvær i pædagogisk praksis handler om, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med mindfulness i skole og daginstitution. Målet er at give inspiration til, hvordan man kan skabe et lærings- og udviklingsmiljø, som understøtter en praksis, hvor børn får erfaringer med at være til stede i sig selv......, ligesom de giver eksempler på nærværende kunst- og musikundervisning.   Den røde tråd er ønsket om at bistå barnet i at rumme sig selv og andre og en interesse for de muligheder, som øget nærvær kan give det enkelte barn og fællesskabet....

 11. Når systematiske reviews (mis)informerer pædagogisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engsig, Thomas Thyrring

  2015-01-01

  I løbet af de sidste ti år har vi, nationalt såvel som internationalt, været vidne til en betydelig vækst i produktionen af systematiske reviews inden for pædagogik og uddannelse. I forbindelse med omfattende reformer af dele af den pædagogiske praksis og professionsuddannelserne til pædagog og l...

 12. Skole-hjemsamarbejde i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lisbeth; Balvig-Phillips, Line

  i årene 2009 til 2013 til uddannelse og aflønning af skolehjemvejledere med særligt fokus på samarbejdet med nydanske forældre. For løbende at formidler skole-hjemvejledernes erfaringer udgiver Social- og Integrationsministeriet i 2011, 2012 og 2013 et inspirationshæfte med de bedste historier og...... for skolehjemvejledere og skole-hjemvejledernes elektroniske netværk på Google Groups....

 13. Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingvild Åmot

  2012-11-01

  Full Text Available Title: Ethics in practice: Children who have difficulties interacting and their participation in day-care centres.Abstract: In recent years there has been a trend promoting "children’s right to participation". The point of departure for the article is qualitative data material collected from three day-care centres in Norway. The main objective has been to illuminate the choices the staff have and the dilemmas they face in their day-to-day practice when it comes to children who have interaction difficulties and their opportunities to participate. Findings: The practice is action-oriented. Actions, dilemmas and discretionary assessments are related to consequential- and deontological-ethics reasons.

 14. Erfaringer med dokumentation af musikterapeutisk praksis i kommunal demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krøier, Julie Kolbe; Jefsen, Anders

  2016-01-01

  Denne artikel afdækker centrale erfaringer fra etableringen af faste musikterapitilbud i kommunerne Hillerød og Sønderborg. I begge kommuner er musikterapien blevet et fast tilbud på baggrund af en prøvepe- riode, og der er blevet skabt en systematisk dokumentationspraksis. Denne er blevet etable...

 15. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 16. Forskningsbaseret viden kan bruges i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Braad, Mette; Bahnsen, Iben Bøgh; Axelsen, Hanne Clement

  2013-01-01

  Evidensbaseret praksis blev trænet i et samarbejde mellem sygeplejestuderende, kliniske vejledere og undervisere på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Resultatet af samarbejdet kommer nu præmature børn i CPAP-behandling til gode i form af systematisk soignering, aflastning og gel-behandling omkr......Evidensbaseret praksis blev trænet i et samarbejde mellem sygeplejestuderende, kliniske vejledere og undervisere på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Resultatet af samarbejdet kommer nu præmature børn i CPAP-behandling til gode i form af systematisk soignering, aflastning og gel...

 17. Princip på praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hendricks, Vincent Fella

  2011-01-01

  Det engelske begreb ”affirmative action”, på dansk ”positiv særbehandling” optræder for første gang i den amerikanske eksekutivforordning nr. 10925 underskrevet af John F. Kennedy i 1961 som et forsøg på at komme diskrimination til livs. Generelt er formålet med positiv særbehandling at skabe lige...

 18. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 19. From Practice to Praksis - models in Danish coaching psychology

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spaten, Ole Michael; Kyndesen, Anna Imer; Palmer, Stephen

  2012-01-01

  The article gives a brief outline of the broadness of coaching models and moves on to describe in detail the model PRAKSIS, which has been developed from the English language PRACTICE model. This model is considered to be a key tool in solution-focused coaching and therapy. Thus, PRAKSIS...

 20. Ledelsesretten - hvad skal vi stille op med den?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2016-01-01

  for ledelsesretten at træde ind som en kommunikerbar og legitim rammesætning i lederens praksis. Artiklen inddrager i sin analyse retssociologiske perspektiver i et moderne og postmoderne perspektiv og rundes af med en diskussion af de faldgruber, det kan indebære, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til...

 1. Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Høium

  2009-02-01

  Full Text Available Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår inne på høgskolen, midtveis i en av deres praksisperioder. Hovedmålsettingen var å se i hvilken grad veiledningsmodellen bidro til utbytte og læringseffekt i forhold til målsetting for praksisperioden. Et annet mål med studien har vært å skaffe erfaringer med hvordan refleksjon og kritisk tenkning kan læres gjennom praktisk student veiledning. Resultater fra undersøkelsen viste at den tilpassede veiledningsmodellen som her ble benyttet, bidro til å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studentene. Dette gir grunnlag for videre optimisme med tanke på å styrke vernepleiestudentenes læring og profesjonelle kompetanse. Betydningen forsterkes ved at refleksjonskompetanse fremheves som en sentral kvalitetsvariabel, både fra myndighetene og fra fagfeltet. En videre utfordring vil være å raffinere modellen ytterligere med tanke på utprøving og tilpasset implementering gjennom ulike praksisperioder i studiet.

 2. Pierre Bourdieu/ Praksis, uddannelse og symbolsk vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilken, Lisanne

  2012-01-01

  Artiklen giver en kort introduktion til nogle af Bourdieus væsentligste begreber og hans bidrag til en sociologi med afsæt i uddannelse......Artiklen giver en kort introduktion til nogle af Bourdieus væsentligste begreber og hans bidrag til en sociologi med afsæt i uddannelse...

 3. At finde rundt i klinisk praksis og om de enkelte rums funktion og betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2013-01-01

  de rumlige omgivelser er relevant, fordi læring i praksis i højeste grad foregår i fysiske, arkitektoniske rammer med specifikke sociale spilleregler for, hvad man gør og ikke gør i et konferencerum, en sygestue eller i patientens eget hjem. Arkitektur er således materielt og kropsligt nærværende...... læremester, og rumlige omgivelser involverer også magtrelationer,som hvem der besidder hvilke lokaliteter og artefakter og hvem, der ikke gør det. Dette kapitel angår relationer mellem mennesker og fysiske omgivelser, og det er hensigten at gøre rede for både enkle og komplekse forhold. I den forbindelse vil...

 4. Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Elsa; Furbo, Simon

  2010-01-01

  I rapporten analyseres målinger fra kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis. Anlæggene er installeret af Nordic Energy Group og målingerne er ligeledes foretaget af Nordic Energy Group. Analysen viser at energiforbruget og energiprisen kan reduceres betragteligt ved at installere et kombianlæg ...

 5. Skal det være slut med herreløse katte i Danmark?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandøe, Peter

  2015-01-01

  En arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. Den Danske Dyrlægeforening og Dyrenes Beskyttelse foreslår at enhver, der fodrer en herreløs kat, skal vedkende sig ejerskab. Professor Peter Sandøe kritiserer arbejdsgruppens forslag, som han mener i praksis vil forværre forholdene for de herreløse katte....

 6. Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann

  Rapporten beskriver praksis ved afvaskning af vandfortyndbare flexotrykfarver i emballageindustrien og anviser muligheder for indførelse af renere teknologi til reduktion af spildevandsbelastningen. Anbefalingerne omfatter a) udformning af farveværker med henblik på effektiv tømning af farve og e...

 7. Space Sharing i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brinkø, Rikke

  2016-01-01

  Dette er den anden artikel i FM Update, der præsenterer resultater fra Ph.d. studiet ”Sharing Space in the Knowledge City” fra DTU. Den første artikel med titlen ”Shared Space – mellem vision og realitet” (FM-Update, nr. 1, 2015) præsenterede en ny typologi for shared space, som delekoncept. Denne...... artikel er en fortsættelse, med fire dybdegående studier af eksempler på bygge- og renoveringsprojekter, som afspejler de fire typer at shared space, som beskrives i typologien. Formålet med denne artikel er dels at eksemplificere de fire typer af shared space, og dels at formidle erfaringer fra...

 8. Værdibasering som kommunal praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ostrowski, Kasper

  2009-01-01

  og tværkommunale forskelle foranlediget af kommunalreformen i Danmark. Begrebet ’værdibaseret ledelse’ gestaltes ofte med en både frustrerende lethed og på fascinerende vis som fænomen. Dette har ansporet min interesse for i denne afhandling at undersøge, hvorledes værdibaseret ledelse kan forstås...

 9. Skattemæsssig kvalifikation af trusts i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Feldthusen, Rasmus Kristian

  2013-01-01

  Artiklen har til formål at systematisere og redegøre for skattemyndighedernes fremgangsmåde og kvalifikation af trusts i dansk ret. Baggrunden herfor er, at antallet af trust-sager for såvel de administrative myndigheder som domstolene relativt set er vokset betydeligt siden årtusindeskiftet. Ud...... fra en gennemgang af doms- og administrativ praksis kan det konstateres, at kvalifikationen af trusts kan opdeles i fire hovedkategorier, som er væsentlige at have kendskab til, såfremt en skattesag indeholdende trust-elementer måtte være under opsejling. Endvidere inddrages skattestrafferetlig...... praksis på baggrund af en nyligt afsagt landsretsdom vedrørende en offshore trust....

 10. Håndbold er en praksis!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Poul Bitsch

  2008-01-01

  Dansk håndbold er en kæmpemæssig succeshistorie. Ser man snævert på den udvikling, elitedelen af sporten har gennemlevet de seneste 15 år, viser stort set alle tænkelige parametre fremgang. De internationale resultater for lands og klubhold er med få udfald blevet stadigt bedre, omsætningen i klu...

 11. Udsathed som dilemma i ungdomsklubbens praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2016-01-01

  Ungdomsklubber er i færd med at genfinde deres ståsted i en tid, hvor skolereformen på den ene side og digitalisering samt individualisering på den anden side presser ungdomsklubbens indholdsmæssige rammer og strukturer. Det gælder i høj grad også for de ungdomsklubber der ligger i socialt udsatt...

 12. Pædagogik som en filosofisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2006-01-01

  Artiklen (50 sider) indledes med nogle betragtninger over, hvad pædagogisk filosofi er og der gives en beskrivelse af dets tre dimensioner. Artiklen vægter særlig den tredie dimension - den maieutiske dimension - hvor det er den pædagogiske filosofi I den konkrete pædagogiske virksomhed, der unde......), mindre grupper (den sokratiske dialoggruppe) og på to-mands-hånd (den filosofiske vejledningspraksis). Artiklen ender i en perspektivering, hvor der spørges til muligheden af et "sokratisk citizenship" set i lyet af individualiseringen og multikulturaliseringen i uddannelsessystemet....

 13. Supervision af psykologkandidater i privat praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Birgitte

  et litteratur review over relevante temaer i supervisionslitteraturen samt overvejelser om læring i supervision. Afhandlingens empiriske resultater vil blive belyst og diskuteret med udgangspunkt i tilsvarende fænomener i supervisionslitteraturen. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en...... række vigtige elementer ved supervision, der skal være opfyldt, hvis den skal opleves som udviklende og lærerig af praksiskandidaterne. Det er elementer som kontraktetablering, rådgivning og teoretisk refleksion, en tydelig teoretisk referenceramme samt støtte og anerkendelse fra supervisor. Det...

 14. Feltarbejde omkring en æstetisk praksis i børnehaven

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lica, Anna

  2008-01-01

  Baggrunden for projektet Feltarbejde omkring æstetisk praksis i børnehaven er mit job som underviser i drama på et pædagogseminarium. I den forbindelse er jeg i faglige diskussioner løbet ind i en mur, når det gjaldt indkredsningen af begrebet æstetisk praksis. Dette pirrede til min nysgerrighed...

 15. Parametric FEM for geometric biomembranes

  Science.gov (United States)

  Bonito, Andrea; Nochetto, Ricardo H.; Sebastian Pauletti, M.

  2010-05-01

  We consider geometric biomembranes governed by an L2-gradient flow for bending energy subject to area and volume constraints (Helfrich model). We give a concise derivation of a novel vector formulation, based on shape differential calculus, and corresponding discretization via parametric FEM using quadratic isoparametric elements and a semi-implicit Euler method. We document the performance of the new parametric FEM with a number of simulations leading to dumbbell, red blood cell and toroidal equilibrium shapes while exhibiting large deformations.

 16. Dybder og Overflader i styring, viden og praksis i det sociale og psykiatriske arbejde med sindslidende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringø, Pia

  2013-01-01

  The thesis ”Depths and surfaces in management, knowledge and practice in social and psychiatric work” examines whether specific technological processes bring about specific tools of observation and particular methods and instruments for outlining, categorizing and diagnosing social and psychiatric...... problems in a network of concepts, technologies, institutions and practices - as well as the specific problem solving strategies established to intervene, alter and improve that which is considered problematic about the individual. The thesis challenge traditional paradigmatic boundaries of knowledge...

 17. Almen praksis kan fremme lige adgang til sundhed for patienter med etnisk minoritetsbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bach Nikolajsen, Maria; Kallestrup, Per

  2018-01-01

  In 2014, Institute for Human Rights published the report "Equal access to healthcare - an analysis of general practitioners' meeting with patients from ethnic minorities". General practice may contribute to equal access to healthcare for this group of patients. This is, however, a challenge...

 18. Præsentation af symptomer i almen praksis hos patienter med cancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tine Nørgaard; Hansen, Rikke Pilegaard; Vedsted, Peter

  2010-01-01

  and prostate cancer presented diagnosis-specific symptoms (change in bowel habits, cough and bladder dysfunction) as well as more non-specific symptoms (pain, weight loss and fatigue). The GPs interpreted the symptoms as alarm symptoms in 49%, as general symptoms in 24% and as non-cancer specific symptoms...

 19. Relationer mellem teori og praksis i pædagogisk og lærerfagligt arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  måder, og de hver af disse understøtter bestemte opfattelser af pædagogik og undervisning. Denne bog forsøger derfor give svar på, hvordan du kan forstå og omsætte relationerne mellem teori og praksis i dine pædagogiske studier og aktiviteter. Bogen giver dig viden om: • Hvordan og hvorfor teori og......Forbindelsen mellem teori og praksis er en grundlægende udfordring. Det gælder alle fag og professioner men ikke mindst for lærer- og pædagogstuderende, som netop formidler viden og som denne bog derfor adresserer. Den grundlæggende idé er, at teori og praksis kan relateres på flere forskellige...... praksis relaterer sig til hinanden som forskellige vidensformer, og hvordan disse forskellige former for viden ofte knytter sig til den kultur, som de optræder i. • Hvordan du kan analysere og syntetisere den måde, du i dit eget pædagogiske arbejde relaterer teori og praksis på, så du dermed også kan...

 20. Unconventional material part FEM analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal TROPP

  2016-12-01

  Full Text Available The article covers the usability of alternative materials in vehicles construction. The paper elaborates upon the setup of the process and analysis of the results of carbon composite component FEM model. The 3D model, used for the examination, is a part of axle from alternative small electric vehicle. The analysis was conducted with the help of MSC Adams and Ansys Workbench software. Color maps of von Mises stress in material and total deformations of the component are the results of calculation.

 1. Praksis Pembelajaran Kewirausahaan pada Unit Produksi Jasa Boga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuatul Mahfud

  2013-01-01

  Full Text Available Abstrak: Praksis pembelajaran kewirausahaan pada unit produksi jasa boga. Penelitian bertujuan menemukan konsepsi guru tentang pembelajaran kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan yang dikembangkan pada unit produksi sekolah dalam bidang jasa boga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, ketua program studi, kepala unit produksi, dan siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, data display, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1 belajar kewirausahaan memerlukan kegiatan nyata (hands-on dengan melibatkan siswa pada kegiatan usaha yang nyata dalam unit produksi; (2 kompetensi kewirausahaan dikembangkan melalui unit produksi adalah: pengetahuan tentang kewirausahaan melalui pengetahuan diri dan pengetahuan praktis; sikap kewirausahaan meliputi etos kerja, disiplin, kemandirian, dan kreativitas, keterampilan berkomunikasi, keterampilan konseptual, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan mengatur waktu, keterampilan kepemimpinan. Model pembelajaran kewirausahaan yang dikembangkan melalui unit produksi adalah: produksi luar dan produksi dalam, dan kantin mobil. Evaluasi dan monitoring dilakukan melalui dua cara, dengan monitoring kinerja dan produk. Kata Kunci: pembelajaran, entrepreneurship, unit produksi

 2. FEM-2D - Input description and performance

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schmidt, F.A.R.

  1975-03-01

  FEM-2D solves the 2d diffusion equation by the Finite Element Method. This version of the code was written for x-y geometry, triangular elements with first and second order flux approximations, and has a solution routine which is based on a modified Cholesky procedure. FEM-2D is fully integrated into the modular system RSYST. However, we have developed a simulation program RSIMK which simulates some of the functions of RSYST and allows to run FEM-2D independently. (orig.) [de

 3. Musikterapi i psykiatrien – Klinisk praksis, forskning og formidling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Ole Bonde

  2012-12-01

  Full Text Available Fra og med 2012 er Musikterapi i psykiatrien med støtte fra FKK forvandlet fra et trykt årsskrift med lang produktionshorisont til et open access tidsskrift med langt kortere ekspeditionstid. Lanceringenaf tidsskriftet og dets nye hjemmeside markeres med denne artikel, hvori der gøres status over den situation, musikterapien i den danske psykiatri befinder sig i netop nu. Der gøres rede for antallet af musikterapeuter ansat i psykiatriens forskellige sektorer og institutioner, klientpopulationer der behandles eller serviceres, og det diskuteres hvilke styrker og svagheder der præger musikterapien i psykiatrien netop nu. Desuden belyses musikterapeuternes teoretiske orientering, konkrete behandlingsformer, henvisningskriterier og diagnostiske forhold. Endelig gøres der statusover igangværende dokumentations- og forskningsprojekter samt publikationer fra de seneste 5 år. Undersøgelsen er baseret på tre delundersøgelser foretaget blandt medlemmer af netværket MIP i 2008, 2009 og 2011.

 4. Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Byram, Michael; Daryai-Hansen, Petra; Henriksen, Birgit

  Om undervisningen i engelsk, tysk og fransk i folkeskolen. Med udgangspunkt i Fælles mål 2009 sættes fokus på omsætningen af uddannelsespolitiske lovkrav og pædagogiske ideer til faktiske læringsprocesser i skolen...

 5. Måling af lydisolation og efterklangstid i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, J.

  Meddelelsen omhandler undersøgelser af mulighederne for at forbedre reproducerbarheden ved måling af luftlydisolation, trinlydniveau og efterklangstid under betingelser, der svarer til måling i den indflytningsfærdige bygning. Der omtales resultater fra måling med to forskellige udformninger af h...

 6. Immediat indsættelse af enkelttandsimplantater i privat praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hartlev, Jens; Kohberg, Peter; Ahlmann, Søren

  2015-01-01

  metode – I alt 55 patienter med 55 enkelttandsimplantater blev inkluderet i undersøgelsen. Behandlingen involverede tandekstraktion, implantatindsættelse, påsætning af et endeligt, individuelt abutment og en provisorisk krone I samme behandlingsseance. Den endelige krone blev efterfølgende påsat efter en...

 7. Fieldbook: Udvikling af embedded systemer & smarte produkter i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik Valentin; Agesen, Mads Kronborg; Nyman, Ulrik Mathias

  bruger technology road maps, SystemsEngineering og modeller og kommer videre fra klassiske udviklingsdyder som stage gate og krav. Det krydres med cases og bestpractices baseret på gennemgående forskningscases fra GN ReSound A/S, MAN Diesel & Turbo A/S, Terma A/S og Seluxit ApS.Fieldbooken formidler best...

 8. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pors, Anja Svejgaard

  2013-01-01

  Paul du Gay er sociolog og globaliseringsprofessor ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School. I hans forskning interesserer han sig blandt andet for bureaukratiet som styreform. Gennem årtier har bureaukratiet været genstand for omfattende kritik for dets langsommelighed......, inhumanitet og manglende fleksibilitet. Paul du Gay har taget til genmæle og forsvarer bureaukratiet som en styreform, der understøtter demokrati. I arbejdet med administration som praksis og faglighed har vi interviewet Paul du Gay om nogle af de centrale pointer i denne forskning. Samtalen kredser om...

 9. Grøn Open Access i Praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Open Access indikatoren påviste et uudnyttet potentiale på ca 60%, men hvorfor er der så ikke mere Open Access indhold?. I det konkrete arbejde med forskningsregistrering og registrering af post-prints støder bibliotekerne på en række udfordringer, som vanskeliggør institutionernes muligheder...... for at nå de nationale Open Access mål. Det er for eksempel inden for områderne rettigheder og licenser, tilladte Open Access versioner, embargoperioder m.m., at vi støder på problemer. Det er disse meget konkrete udfordringer, der arbejdes med i det kommende DEFF projekt ”Grøn Open Access i praksis”....

 10. Revisors opklaring af besvigelser - Læren af praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bloch Christensen, Maria; Kristensen, Rikke Holmslykke; Warming-Rasmussen, Bent

  ansvarsfordelingen. Er det bestyrelsen, direktionen, controllerne eller navnlig den eksterne revisor, som burde have opdaget besvigelsen? Eller burde selskabets medarbejdere have påtaget sig det sociale ansvar at agere som whistleblowers? De berørte parter undskylder sig ofte ved, at den nu afslørede bedrager...... medarbejdere med socialt ansvar (whistleblowers), men også de eksterne, herunder kreditgivere, offentlige kontrolmyndigheder samt økonomiske journalister....

 11. Lægers erfaringer med systematiske gennemgange af patientforløb som læringsmetode i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rikke Sand; Søndergaard, Jens; Hansen, Rikke Pilegaard

  2009-01-01

  The study shows that GPs perceive systematic reviews of patient cases as potential learning vehicles. This is in line with adult learning theories, which argue that professional capability is best enhanced by situating learning in real-life contexts. This paper argues that we should think pragmat...

 12. Lægers erfaringer med systematiske gennemgange af patientforløb som læringsmetode i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Rikke Sand; Søndergaard, Jens; Hansen, Rikke Pilegaard

  2009-01-01

  The study shows that GPs perceive systematic reviews of patient cases as potential learning vehicles. This is in line with adult learning theories, which argue that professional capability is best enhanced by situating learning in real-life contexts. This paper argues that we should think pragmat...... pragmatically when developing learning methods, and strengthen future efforts to develop methods that ensure reliable learning based on reviews of patient cases. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19...

 13. Solvarmeanlæg med naturgaskedel/solbeholder-unit og oliefyr/solbeholder-unit. Ydelser og erfaringer fra praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Furbo, Simon; Vejen, Niels Kristian; Frederiksen, Karsten Vinkler

  1999-01-01

  of the natural gas burner/oil fired boiler and of the circulation pump of the loop so that the heat left in the loop outside the solar tank after every period of operation is reduced to a minimum.Measurements have been carried out in practice for three solar heating systems based on the new units. Additional......Manufacturers have during the last few years started marketing of newly developed natural gas burner/solar tank- and oil fired boiler/solar tank-units.These units make it possible to reduce the costs of solar heating systems, because an electric heating element is not built into the solar tank...... the pipes connecting the natural gas burner/oil fired boiler and the top spiral of the solar tank and from the natural gas burner/oil fired boiler. Furthermore, the unit with a fixed design of the natural gas burner/oil fired boiler - top spiral loop open up the possibility of an optimum control...

 14. Oversættelsesperspektiver på idéers møde med praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, John Damm

  -netværksteoriens oversættelsesbegreb blevet søgt indarbejdet i ny-institutionel oversættelsesteori ? 2. Hvordan kan forståelsen af oversættelsesprocessen udvikles videre på et empirisk grundlag ? Det konstateres, at Latours definition og idémodellens socialkonstruktivistiske teoretisering af oversættelsesprocessen er blevet taget...

 15. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 16. Advancing PubMed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wildgaard, Lorna Elizabeth; Lund, Haakon

  2016-01-01

  the efficiency of biomedical literature searches. PubMed remains the primary resource for biomedical literature, and as PubMed makes the Medline data and Entrez PubMed Programming utilities freely available, any developer can produce alternative tools to search the database. The authors question if PubMed still...... provides the superior search interface for systematic searches or if the innovativeness of third-party tools provide alternatives worth considering. The paper aims to discuss these issues. Design/methodology/approach In all, 76 third-party tools that build on PubMed content were identified in a PubMed...... search and in published studies known to the authors. Only tools that provided free access to the broad PubMed content and designed specifically to enhance the search were included, reducing the set to 16 tools. The functionality of each tool within the scenario of a systematic search was compared across...

 17. Simulation of HMA compaction by using FEM

  NARCIS (Netherlands)

  ter Huerne, H.L.; van Maarseveen, M.F.A.M.; Molenaar, A.A.A.; van de Ven, M.F.C.

  2008-01-01

  This paper introduces a simulation tool for the compaction process of Hot Mix Asphalt (HMA) using a roller under varying external conditions. The focus is on the use of the Finite Element Model (FEM) with code DiekA, on its necessary requirements and on the presentation of simulation results. The

 18. FEM growth and yield data monocultures - Poplar

  NARCIS (Netherlands)

  Mohren, G.M.J.; Goudzwaard, L.; Jansen, J.J.; Oosterbaan, A.; Oldenburger, J.F.; Ouden, den J.

  2016-01-01

  The current database is part of the FEM growth and yield database, a collection of growth and yield data from even-aged monocultures (douglas fir, common oak, poplar, Japanese Larch, Norway spruce, Scots pine, Corsican pine, Austrian pine, red oak and several other species, with only a few plots,

 19. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 20. Supply Chain Management i danske virksomheder: En empirisk analyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Anne; Arlbjørn, Jan Stentoft; Haas, Henning de

  Formålet med denne undersøgelse er at tage temperaturen på supply chain management-praksis i danske virksomheder. Specifikt søges praksis afdækket inden for følgende fem områder: (1) Supply chain-strategi og -organisation, (2) Outsourcing, (3) Integration med kunder, (4) Sourcing og (5) It....

 1. Sammensvorne designere med succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2005-01-01

  Den danske tegnestue Komplot Design har for nylig oplevet den ære, at to af deres stole bliver brugt i cafeerne på det nyindrettede Museum of Modern Art i New York. Men det er ikke kun med møbler, de har succes - tegnestuen kaster sig med iver over mange slags produkter.......Den danske tegnestue Komplot Design har for nylig oplevet den ære, at to af deres stole bliver brugt i cafeerne på det nyindrettede Museum of Modern Art i New York. Men det er ikke kun med møbler, de har succes - tegnestuen kaster sig med iver over mange slags produkter....

 2. Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eirik S. Jenssen

  2009-11-01

  Full Text Available Tilpasset opplæring er et populært politisk virkemiddel når skolen skal reformeres og gjøres i stand til å møte endrede betingelser. Det er et begrep som hentes frem når politikerne skal nå mål som inkludering, sosial utjevning eller økt læringsutbytte. Evalueringer viser at skoler opplever tilpasset opplæring som et uklart og problematisk begrep. Vi viser i denne artikkelen at lærerne har god grunn til å synes at tilpasset opplæring er vanskelig å praktisere. Dette gjør vi ved å vise hvordan tilpasset opplæring har skiftet meningsinnhold med skiftende regjeringer i perioden 1975 og frem til i dag. Vi har identifisere fire ulike epoker i tilpasset opplæring som hver fremhever ulike sider ved opplæringen og forfekter ulike løsninger.

 3. Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  i 120 dagtilbud. Programmet har udviklet innovative strategier for professionelles kompetenceudvikling, dvs. et kompetenceudviklingsprogram, der tilbyder deltagerne muligheder for selv at arbejde eksperimenterende med viden om kvalitetsudvikling i dagtilbud, samt værktøjer til at omsætte denne viden...... (uddannelse), og her planlægges innovative strategier for implementering gennem eksperimenter (i praksis). Antagelsen bag programmet er, at en længerevarende og dybtgående tilgang til professionel kompetenceudvikling med fokus på et innovativt perspektiv vil kunne føre til varige fornyelser i dagtilbud og...... undersøgelse af, om modellen for forandring og fornyelse opnår effekt. Resultater viser, at der opnås positive virkninger af professionelles kompetenceudvikling målt på implementering af nye innovative strategier i det pædagogiske arbejde. Teoretisk diskuteres resultaterne i lyset af en begrebsliggørelse om...

 4. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 5. The program FEM3D users manual

  International Nuclear Information System (INIS)

  Misfeldt, I.

  1977-11-01

  A short description of the program FEM3D that solves the three-dimensional, multigroup, neutron diffusion equation by the finite element method. The elements are box-formed Lagrange type elements of order 1, 2, or 3. The program gives very reliable results within reasonable calculation times, but it is not a fast program and should therefore mostly be used where high precision is needed. (author/BP)

 6. Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szulevicz, Thomas

  Baggrund Denne afhandling består af en empirisk undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal Praktiske Landbrugsskole (HPL). HPL er en mesterlæreinspireret landbrugsuddannelse for unge elever mellem 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. HPL fungerer som et moderne landbrug, der drives af...... elever og lærere i fællesskab. Der er 38 indskrevne elever på skolen, der dyrker 140 ha jord og har en besætning på 50 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 250 søer samt 10 heste. Elevernes uddannelse og læring er struktureret omkring deres deltagelse i landbrugsaktiviteterne på skolen. HPL er...... observationerne fandt sted i forskningsprojektets første 14 måneder. Herudover er der blevet foretaget kvalitative interviews med 12 elever fra HPL. Heraf blev de 7 af eleverne interviewet à 3 omgange. 7 lærere på HPL er blevet interviewet. Endelig er der blevet foretaget to videoobservationer af en elevs...

 7. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  .... The Med-e-Tel 2006 conference program covered over 130 presentations on topics such as homecare and health management, healthcare challenges, tele-education, eHealth in developing countries, telecardiology...

 8. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 9. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  ..., and more. The Med-e-Tel 2006 exhibition showcased products and technologies in the areas of medication compliance, home telehealth and vital sign monitoring, clinical software, electronic medical records...

 10. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 11. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 12. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 13. Spacetime Discontinuous Galerkin FEM: Spectral Response

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abedi, R; Omidi, O; Clarke, P L

  2014-01-01

  Materials in nature demonstrate certain spectral shapes in terms of their material properties. Since successful experimental demonstrations in 2000, metamaterials have provided a means to engineer materials with desired spectral shapes for their material properties. Computational tools are employed in two different aspects for metamaterial modeling: 1. Mircoscale unit cell analysis to derive and possibly optimize material's spectral response; 2. macroscale to analyze their interaction with conventional material. We compare two different approaches of Time-Domain (TD) and Frequency Domain (FD) methods for metamaterial applications. Finally, we discuss advantages of the TD method of Spacetime Discontinuous Galerkin finite element method (FEM) for spectral analysis of metamaterials

 14. Accuracy of FEM 3-D modeling in the electromagnetic methods; Denjiho ni okeru FEM 3 jigen modeling no seido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sasaki, Y [Kyushu University, Fukuoka (Japan). Faculty of Engineering

  1996-10-01

  Analytical methods considering 3-D resistivity distribution, in particular, finite element method (FEM) were studied to improve the reliability of electromagnetic exploration. Integral equation, difference calculus, FEM and hybrid method are generally used as computational 3-D modeling method. FEM is widely used in various fields because FEM can easily handle complicated shapes and boundaries. However, in electromagnetic method, the assumption of continuous electric field is pointed out as important problem. The normal (orthogonal) component of current density should be continuous at the boundary between media with different conductivities, while this means that the normal component of electric field is discontinuous. In FEM, this means that current channeling is not properly considered, resulting in poor accuracy. Unless this problem is solved, FEM modeling is not practical. As one of the solutions, it is promising to specifically incorporate interior boundary conditions into element equation. 4 refs., 11 figs.

 15. Praksis som læringsmetode i ingeniørutdanningen – erfaringer fra ingeniørstudiet i undervannsteknologi - drift og vedlikehold ved Høgskolen i Bergen (HiB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laila Linde Lossius

  2014-05-01

  Full Text Available Norsk ingeniørutdanning har blitt kritisert for å være for teoretisk. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO m.fl. startet derfor prosjektet «Lærlingeordning i høyere utdannelse». Høgskolen i Bergen dro nytte av erfaringene derfra, og i 2007 – da bachelorstudiet i undervannsteknologi startet – var forutsetningen at studiet skulle ha stor praksisandel og mye kontakt med lokalt næringsliv. Studiet har blitt Norges mest etterspurte treårige ingeniørstudium. Frafallet har vært lavere enn ved andre ingeniørstudier. Studiet har inneholdt flere praksisformer, hvorav bacheloroppgave i bedrift, ingeniørpraksis og verkstedpraksis ble regnet som de mest utbytterike ut fra svar i spørreundersøkelsene. 72 % av studentene anså praksis som en viktig årsak til at de søkte. Faglig interesse og utsikt til gode jobber var dog viktigst. 71 % av studentene opplevde at praksis underveis ville gjøre dem til bedre ingeniører, mens 55 % mente det hadde innvirkning på at de fullførte studiet. Praksisbedriftene har tjent ved bedret rekruttering, de største opptil 0,7 ansatt per praksisplass. Praksisorganisering er krevende, og kvalitetssikring og oppfølging er viktig for å få et godt resultat. Bedriftsnettverk er gode støttespillere, men skolen må også avsette nok ressurser til arbeidet. Siden skader kan skje i industrien, må forsikringsordninger av studenter i praksis settes på den politiske agendaen slik at regelverket kan endres. Summary Norwegian engineering studies has been criticized of being too theoretical. Bergen University College used experiences from the project “Apprenticeship in higher education” when starting the engineering program in Subsea technology in 2007. Much practice and contact with local industry was requested. The program has become popular and dropout is lower than in comparable programs. Student surveys revealed the most rewarding practice to be a company-based Bachelor thesis, engineer internships and

 16. Tang med omtanke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlundt, Jørgen

  2013-01-01

  Befolkningen bør kende både mulige positive og negative effekter af fødevarer, før de spiser dem. Det mener Jørgen Schlundt, DTU Fødevareinstituttet, med henvisning til Ole G. Mouritsens kritik af instituttets udmeldinger om tang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab.......Befolkningen bør kende både mulige positive og negative effekter af fødevarer, før de spiser dem. Det mener Jørgen Schlundt, DTU Fødevareinstituttet, med henvisning til Ole G. Mouritsens kritik af instituttets udmeldinger om tang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab....

 17. Grateful Med: getting started.

  Science.gov (United States)

  Shearer, B; McCann, L; Crump, W J

  1990-01-01

  When a local medical library is not available, it is often necessary for physicians to discover alternate ways to receive medical information. Rural physicians, particularly, can make use of a computer program called Grateful Med that provides access to the same literature available to physicians in large cities. This program permits the user to perform database searches on the National Library of Medicine database (MEDLINE), corresponding to the primary index to medical literature, Index Medicus. In this article, we give the procedure for procuring a National Library of Medicine password and for making efficient use of the Grateful Med program.

 18. At lede med latter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  "Det sagde hun også i går!" Platte vitser, der lægger op til den karakteristiske 'bodom-tchi'-trommelyd, behøver ikke være lederens eneste forsøg på at udvise humoristisk sans på talerstolen. For humor kan være meget andet og gøre meget mere for lederen end at score billige point med en spontan s...... spøg. Humor kan skabe klarhed over en pointe, skabe lederens image og skabe sammenhold i organisationen. Uden trommelyd, men med mange andre effekter i spil....

 19. Selskabsloven med kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Peer; Werlauff, Erik

  Selskabsloven med kommentarer er bibelen på området for kapitalselskaber. Den er et juridisk arbejdsredskab for praktikere, rådgivere, forskere og studerende. Bogen indeholder en komplet opdatering af kommentarerne i forhold til de mange ændringer i selskabsloven siden 1.-udgaven, men bygger i øv...

 20. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 1. En definitionssandhed med modifikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2013-01-01

  Denne artikel indgår i den debat om retskildebegrebet, der tidligere har været rejst af Jens Ravnkilde. Forfatterne påviser flere svagheder i Ravnkildes argumentation, herunder at han ignorerer hele den internationale diskussion på området, samtidig med at han baserer sit eget angiveligt nyudvikl...

 2. At skrive med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter

  2018-01-01

  Det kræver særlige kompetencer at skrive en digital tekst, så modtageren kan læse og bruge den. Derfor er det vigtigt at stimulere og udvikle elevernes skrivekompetence med både viden og værktøjer. Digital skrivedidaktik præsenterer teori om skrivekompetence og digital skrivning. Derudover...

 3. Personer med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian; Jonassen, Anders Bruun; Høgelund, Jan

  Regeringens Arbejdsmarkedskommission kommmer medio 2009 med forslag til, hvordan den samlede arbejdsindsats varigt kan øges gennem reformer på arbejdsmarkedet. En måde det kan ske på, er ved at begrænse antallet af personer, der står uden for arbejdsmarkedet som følge af helbredsproblemer. Rappor...

 4. Financial security for women -- Fem Consult congress.

  Science.gov (United States)

  1996-01-01

  The nongovernmental organization "Fem Consult," which seeks to strengthen the socioeconomic position of women by applying a gender perspective to programs and projects in developing countries, celebrated its 10th anniversary in 1996 by holding a conference in the Netherlands on financial security for women in the developing world. During the conference, the President of the WWF (Working Women's Forum) described her agency's 17 years of experience in lending to impoverished rural and urban women in India. By extending microcredit assistance through a network of cooperatives, the WWF has been the catalyst for lasting improvements in the economic and social status of impoverished women. Representatives of the Grameen Bank, Women's World Banking, the Ecumenical Development Cooperative Society, and other organizations also addressed the conference.

 5. Filosofisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ziethen, Morten

  2014-01-01

  Within this article I try both to contribute to the development of the philosophical practice as it is known in the tradition from Achenbach and Lindseth and on the other hand to the exegetic research on the later Heidegger. The reason why I combine those two quite different ‘traditions’ is that I...... of Lebenskönnerschaft, so it is argued, is that Heidegger in his later thinking is asking, what humans can do when language is speaking. In other words: What the later Heidegger asks is, what ‘freedom’ or ‘doing’ is, when the subject is not self-positing and not controlling the flux of language and meaning. Along...

 6. Stress And Strain Analysis of The Hip Joint Using FEM

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vaverka, M.; Návrat, Tomáš; Vrbka, M.; Florian, Z.; Fuis, Vladimír

  2006-01-01

  Roč. 14, 4-5 (2006), s. 271-279 ISSN 0928-7329 R&D Projects: GA ČR GA101/05/0136 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514 Keywords : hip FEM surgace replacement pathological contact pressure stress * hip FEM surgace replacement pathological contact pressure stress Subject RIV: BO - Biophysics

 7. Advanced HVAC modeling with FemLab/Simulink/MatLab

  NARCIS (Netherlands)

  Schijndel, van A.W.M.

  2003-01-01

  The combined MatLab toolboxes FemLab and Simulink are evaluated as solvers for HVAC problems based on partial differential equations (PDEs). The FemLab software is designed to simulate systems of coupled PDEs, 1-D, 2-D or 3-D, nonlinear and time dependent. In order to show how the program works, a

 8. Endostatin (EntreMed).

  Science.gov (United States)

  Grosios, K

  2000-07-01

  EntreMed has licensed the worldwide rights to the angiogenesis inhibitor Endostatin, a 20 kDa C-terminal fragment of collagen XVIII, from the Children's Hospital of Boston, a teaching affiliate of Harvard Medical School. It is being developed as a potential cancer treatment and may also be useful in certain types of blindness and arthritis [227427]. EntreMed filed an IND for Endostatin in June 1999 [334125] and as of September 1999, phase I trials were underway [341462]. As of April 2000, the company had initiated plans for testing low doses of Endostatin in cancer patients using continuous infusion and sc administration in a further phase I study to be conducted in Europe [361594]. A phase I trial of Endostatin which will evaluate the safety and efficacy of Endostatin at a range of doses in no more than 100 cancer patients has been initiated. The trial will take place at the University of Texas MD Anderson Medical Center and the University of Wisconsin Cancer Center in Madison. The National Cancer Center will be sponsoring the trial, which is expected to be completed in late 2000. As of March 2000, there had been no serious adverse events attributable to Endostatin administration. The first report from this trial is expected in autumn 2000 [341462], [366312]. The mechanism of action for Endostatin remains unclear, although reports from the 91st AACR Meeting in April 2000 showed that recombinant human endostatin bound to a number of tropomyosin cDNAs in a library screen [362039]. In preclinical studies, repeated administration of Endostatin consistently shrank primary tumors and did not produce any drug resistance. In mice, a variety of tumors which had progressed to 1 to 2% of total body weight, regressed to microscopic, dormant lesions following Endostatin treatment [231418], [231470], [270673]. Types of cancers which respond to Endostatin include lung, skin, vascular and fibrosarcomas. Toxicology studies in cynomolgus monkeys showed that bolus injections of

 9. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 10. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 11. Idrætsstuderendes læring af aktionsforskning i et samarbejde med erhvervsskolelærere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbæk, Lars

  foregå, således at forskningsbaseret bevægelsesviden oversættes til daglig praksis på erhvervsskoleområdet. Da idrætsstuderende i fremtidige jobs kan forventes at skulle være med til at oversætte viden til praksis, fremlægges I denne præsentation et studie af idrætsstuderendes omsætning af viden til...... teacher-educators practice action research as they introduce action research to preservice teachers. Action Research, 6(1), 7-28. doi:10.1177/1476750307083716 Straus, S. E., Tetroe, J., & Graham, I. (2009). Defining knowledge translation. Canadian Medical Association Journal, 181(3-4), 165-168. Retrieved...... from http://www.cmaj.ca/content/181/3-4/165.short Turner, S. A. (2010). Teaching Research to Teachers: A Self-Study of Course Design, Student Outcomes, and Instructor Learning. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2), 60-77. Virginia Braun, Victoria Clarke, Paul Weate (2016), Using...

 12. Granice teritorijalnog mora u nacionalnim propisima i praksi obalnih država Sredozemlja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Vokić Žužul

  2009-08-01

  Full Text Available U radu se razmatra primjena pravila Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. o vanjskoj granici, širini i razgraničenju teritorijalnog mora u nacionalnim propisima i praksi obalnih država Sredozemlja. Posebna pozornost posvećena je pitanjima vezanim uz proširenje granica suverenosti Grčke i Turske u Egejskome moru, čija su teritorijalna mora još uvijek široka šest milja. Dvostranim ugovorima između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče u Sredozemlju je do danas konačno definirano samo šest granica teritorijalnih mora. Sadržaj svakog od ugovora kojima je razgraničeno teritorijalno more - između Cipra i suverenih vojnih baza Velike Britanije na tome otoku, između bivšeg Sovjetskog Saveza i Turske, između bivše SFRJ i Italije te između Francuske i Italije u tjesnacu Bonifacio - predmet je posebne analize. Razmatraju se također i sporazumi o jedinstvenoj morskoj granici između Bugarske i Turske te Francuske i Monaka, kojima su uz teritorijalno more razgraničeni i drugi morski prostori.

 13. User's Manual for FEM-BEM Method. 1.0

  Science.gov (United States)

  Butler, Theresa; Deshpande, M. D. (Technical Monitor)

  2002-01-01

  A user's manual for using FORTRAN code to perform electromagnetic analysis of arbitrarily shaped material cylinders using a hybrid method that combines the finite element method (FEM) and the boundary element method (BEM). In this method, the material cylinder is enclosed by a fictitious boundary and the Maxwell's equations are solved by FEM inside the boundary and by BEM outside the boundary. The electromagnetic scattering on several arbitrarily shaped material cylinders using this FORTRAN code is computed to as examples.

 14. Hvordan håndterer Danmark risikoen for civile tab i sine bombeangreb med F16?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærgaard, Steen; Marrup, Karsten

  Danske kampfl y har i de seneste fem år med jævne mellemrum deltaget i angrebsmissioner i Afghanistan, Libyen eller som nu i Irak og Syrien. Der har løbende været fremført kritik fra bl.a. Amnesty International af, om der gøres nok for at begrænse utilsigtede følgeskader, herunder civile tab, i...

 15. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 16. Læringsmål i Masteruddannelser– et underviserperspektiv på teori-praksis relationen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Annie Aarup; Thomassen, Anja Overgaard

  2016-01-01

  Artiklen belyser, med udgangspunkt i Ellströmskategorisering af handlings-, videns- og læringsniveauer (1996), at der eksisterer en generel grundlæggende forskel mel-lem, hvad underviserne oplever, at masterstuderende har som mål med deres ud-dannelse, og hvad underviserne selv tolker som det...

 17. FEM analysis of impact of external objects to pipelines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gracie, Robert; Konuk, Ibrahim [Geological Survey of Canada, Ottawa, ON (Canada)]. E-mail: ikonuk@NRCan.gc.ca; Fredj, Abdelfettah [BMT Fleet Technology Limited, Ottawa, ON (Canada)

  2003-07-01

  One of the most common hazards to pipelines is impact of external objects. Earth moving machinery, farm equipment or bullets can dent or fail land pipelines. External objects such as anchors, fishing gear, ice can damage offshore pipelines. This paper develops an FEM model to simulate the impact process and presents investigations using the FEM model to determine the influence of the geometry and velocity of the impacting object and also will study the influence of the pipe diameter, wall thickness, and concrete thickness along with internal pressure. The FEM model is developed by using LS-DYNA explicit FEM software utilizing shell and solid elements. The model allows damage and removal of the concrete and corrosion coating elements during impact. Parametric studies will be presented relating the dent size to pipe diameter, wall thickness and concrete thickness, internal pipe pressure, and impacting object geometry. The primary objective of this paper is to develop and present the FEM model. The model can be applied to both offshore and land pipeline problems. Some examples are used to illustrate how the model can be applied to real life problems. A future paper will present more detailed parametric studies. (author)

 18. Rapid Structural Design Change Evaluation with AN Experiment Based FEM

  Science.gov (United States)

  Chu, C.-H.; Trethewey, M. W.

  1998-04-01

  The work in this paper proposes a dynamic structural design model that can be developed in a rapid fashion. The approach endeavours to produce a simplified FEM developed in conjunction with an experimental modal database. The FEM is formulated directly from the geometry and connectivity used in an experimental modal test using beam/frame elements. The model sacrifices fine detail for a rapid development time. The FEM is updated at the element level so the dynamic response replicates the experimental results closely. The physical attributes of the model are retained, making it well suited to evaluate the effect of potential design changes. The capabilities are evaluated in a series of computational and laboratory tests. First, a study is performed with a simulated cantilever beam with a variable mass and stiffness distribution. The modal characteristics serve as the updating target with random noise added to simulate experimental uncertainty. A uniformly distributed FEM is developed and updated. The results show excellent results, all natural frequencies are within 0·001% with MAC values above 0·99. Next, the method is applied to predict the dynamic changes of a hardware portal frame structure for a radical design change. Natural frequency predictions from the original FEM differ by as much as almost 18% with reasonable MAC values. The results predicted from the updated model produce excellent results when compared to the actual hardware changes, the first five modal natural frequency difference is around 5% and the corresponding mode shapes producing MAC values above 0·98.

 19. The MedDRA paradox.

  Science.gov (United States)

  Merrill, Gary H

  2008-11-06

  MedDRA (the Medical Dictionary for Regulatory Activities Terminology) is a controlled vocabulary widely used as a medical coding scheme. However, MedDRA's characterization of its structural hierarchy exhibits some confusing and paradoxical features. The goal of this paper is to examine these features, determine whether there is a coherent view of the MedDRA hierarchy that emerges, and explore what lessons are to be learned from this for using MedDRA and similar terminologies in a broad medical informatics context that includes relations among multiple disparate terminologies, thesauri, and ontologies.

 20. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, liges...

 1. Tankeløs testning: Betragtninger om succes, formål og meningen med at holde skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stig Skov Mortensen

  2016-03-01

  Full Text Available De nationale test har fået en ny rolle som grundlag for vurderingen af skolens succes. Dermed flyttes fokus fra folkeskolens brede dannelseshorisont, som den kommer til udtryk i fx formålsparagraffen, og i denne artikel vil jeg identificere 4 afledte, potentielle problemer ved udviklingen. Problemerne er ikke skarpt adskilte, men viser på hver sin måde en væsentlig pædagogisk faldgrube. Slutteligt vil jeg skitsere et bud på, hvordan evalueringsforskning kan være med til at vende denne udvikling således, at skolen – og ikke mindst dens pædagogiske praksis – kan opfattes som byggende på nogle formål, der har værdi i sig selv.

 2. Fra kollegial supervision til fællesfaglig udvikling - et eksperiment med entreprenørskabsundervisning i faget Kulturformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Elbeshausen, Hans; Jensen, Agnete Lunddahl; Riis, Ragnhild

  2013-01-01

  . Deres involvering viste sig i dialogiske interventioner i undervisningens form og indhold. This article presents an explorative journey carried out by a team of teachers. The aim was to develop their teaching methods in master courses in communication by integrating entrepreneurial thinking. The focus......Artiklen handler om at tilegne sig viden om entreprenørskab som undervisningsform gennem en eksperimentel praksis. Vi beskriver udfordringer, dilemmaer, erfaringer og vendepunkter i forløbet og forklarer, hvordan fokus i den kollegiale supervision flyttede til at udvikle faglighed i fællesskab....... Forløbets eksplorative og fleksible form blev ledsaget af dialog på flere niveauer og inddrog både de studerende og alle undervisere. Målene kunne præciseres og ændres, og institutionens faglighed udvides. Med metaforen ’tvillinger’ blev kolleger indbudt til særligt at følge underviserne i eksperimentet...

 3. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 4. Fagligt Indstik: Jordemødres holdninger til og praksis omkring sene provokerede aborter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Anne Vinggaard

  2012-01-01

  gennemgår en sen provokeret abort. I en række interviews undersøgtes jordemødres erfaringer med og holdninger til udførelsen af sene provokerede aborter. Interviewene samt en gennemgang af procedurer på en række danske hospitaler viste, at der er mange følelser forbundet med udførelsen af en sen provokeret...

 5. Application of FEM flow analysis to environmental engineering. FEM ryutai kaiseki no kankyo gijutsu eno tekiyo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Higuchi, M; Ando, K; Shimada, S; Umetani, H [Toyota Motor Corp., Aichi (Japan)

  1990-04-25

  In order to apply FEM (finite element method) flow analysis to environmental engineering, the two-dimensional analysis system was developed, and applied to the design of plant ventilation and improvement of an enviromental control equipment. Furthermore, the three-dimensional analysis system was developed to extend its application. Since in a large scale model, no enhancement of a processing capacity was expected even by a supercomputer because of longer I/O times between internal and external memories caused by a small internal memory space, the parallel processing system with multiple external memories was introduced to analyze such models. To achieve more efficient processing, multiple series of renumbering codes were also prepared to optimize the processing order of solvers, elements and nodes. As examples, the improvement of a thermal oxidizer and the ventilation design for a forging plant, and as an example of a three-dimensional large scale model, the flow analysis around a plant were presented. 8 refs., 17 figs., 1 tab.

 6. On a Weak Discrete Maximum Principle for hp-FEM

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolín, Pavel; Vejchodský, Tomáš

  -, č. 209 (2007), s. 54-65 ISSN 0377-0427 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/05/0629 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20570509; CEZ:AV0Z10190503 Keywords : discrete maximum principle * hp-FEM Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering Impact factor: 0.943, year: 2007

 7. The concepts and functions of a FEM workstation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brown, R.R.; Gloudeman, J.F.

  1982-01-01

  Recent advances in microprocessor-based computer hardware and associated software provide a basis for the development of a FEM workstation. The key requirements for such a workstation are reviewed and the recent hardware and software developments are discussed that make such a workstation both technically and economically feasible at this time. (orig.)

 8. Initial experiments with the FOM-Fusion-FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Verhoeven, A.G.A.; Bongers, W.A.; Caplan, M.; Dijk, G. van; Elzendoorn, B.S.Q.

  1995-01-01

  A Free Electron Maser is being built for ECRH applications on future fusion research devices such as ITER. A unique feature of the Dutch FOM-Fusion-FEM is the possibility to tune the frequency over the entire range from 130 to 260 GHz while the output power exceeds 1 MW

 9. Evaluating DEM results with FEM perspectives of load : soil interaction

  NARCIS (Netherlands)

  Tadesse, D.

  2004-01-01

  Keywords: Load - soil interaction, soil structure, soil mechanical properties, FEM (Finite Element Method), Plaxis (Finite Element Code), granular particles, shear stress, DEM (Distinct Element Method),

 10. FEM growth and yield data monocultures - White willow

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.; Oosterbaan, A.; Goudzwaard, L.; Oldenburger, J.F.; Mohren, G.M.J.; Ouden, den J.

  2016-01-01

  The current database is part of the FEM growth and yield database, a collection of growth and yield data from even-aged monocultures (douglas fir, common oak, poplar, Japanese Larch, Norway spruce, Scots pine, Corsican pine, Austrian pine, red oak and several other species, with only a few plots,

 11. FEM growth and yield data Monocultures - Poplar (revised version)

  NARCIS (Netherlands)

  Mohren, G.M.J.; Goudzwaard, L.; Jansen, J.J.; Schmidt, P.; Oosterbaan, A.; Oldenburger, J.; Ouden, den J.

  2017-01-01

  The current database is part of the FEM growth and yield database, a collection of growth and yield data from even-aged monocultures (douglas fir, common oak, poplar, Japanese Larch, Norway spruce, Scots pine, Corsican pine, Austrian pine, red oak and several other species with only a few plots,

 12. FEM simulation of multi step forming of thick sheet

  NARCIS (Netherlands)

  Wisselink, H.H.; Huetink, Han

  2004-01-01

  A case study has been performed on the forming of an industrial product. This product, a bracket, is made of 5mm thick sheet in multiple steps. The process exists of a bending step followed by a drawing and a flanging step. FEM simulations have been used to investigate this forming process. First,

 13. FEM simulation of static loading test of the Omega beam

  Science.gov (United States)

  Bílý, Petr; Kohoutková, Alena; Jedlinský, Petr

  2017-09-01

  The paper deals with a FEM simulation of static loading test of the Omega beam. Omega beam is a precast prestressed high-performance concrete element with the shape of Greek letter omega. Omega beam was designed as a self-supporting permanent formwork member for construction of girder bridges. FEM program ATENA Science was exploited for simulation of load-bearing test of the beam. The numerical model was calibrated using the data from both static loading test and tests of material properties. Comparison of load-displacement diagrams obtained from the experiment and the model was conducted. Development of cracks and crack patterns were compared. Very good agreement of experimental data and the FEM model was reached. The calibrated model can be used for design of optimized Omega beams in the future without the need of expensive loading tests. The calibrated material model can be also exploited in other types of FEM analyses of bridges constructed with the use of Omega beams, such as limit state analysis, optimization of shear connectors, prediction of long-term deflections or prediction of crack development.

 14. Modification of the FEM3 model to ensure mass conservation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gresho, P.M.

  1987-01-01

  The problem of global mass conservation (lack thereof) in the current anelastic equations solved by FEM3 is described and its cause explained. The additional equations necessary to solve the problem are presented and methods for their incorporation into the current code are suggested. 14 refs

 15. FEM growth and yield data monocultures - other species

  NARCIS (Netherlands)

  Goudzwaard, L.; Jansen, J.J.; Oosterbaan, A.; Oldenburger, J.F.; Mohren, G.M.J.; Ouden, den J.

  2016-01-01

  The current database is part of the FEM growth and yield database, a collection of growth and yield data from even-aged monocultures (douglas fir, common oak, poplar, Japanese Larch, Norway spruce, Scots pine, Corsican pine, Austrian pine, red oak and several other species, with only a few plots,

 16. Boost læringen med levende billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Ole

  2016-01-01

  Børn og unge lever i en digital virkelighed, og det er helt afgørende, at skolerne møder denne virkelighed. Medierne har nemlig både potentialet for at understøtte og udfordre den pædagogiske praksis......Børn og unge lever i en digital virkelighed, og det er helt afgørende, at skolerne møder denne virkelighed. Medierne har nemlig både potentialet for at understøtte og udfordre den pædagogiske praksis...

 17. Svær anorexia nervosa: fem tilfælde med fatale forløb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jimmi; Jeppesen, Naja E; Brixen, Kim T

  2008-01-01

  The Centre for Eating Disorders at Odense University Hospital receives about 140 patients yearly. We reviewed the five lethal cases that occurred during the last 10 years. None of the patients died from suicide, which is unexpected, because patients with anorexia nervosa (AN) are known to have...

 18. Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rune Giske

  2010-06-01

  Full Text Available Physical activity in early childhood education and care: A case study of daily physical activity in a group of 5 year old children: Our knowledge of the physical activity level in kindergarten is limited. The intention of the inquiry was to study the variations in the level of activity among 5-year-old children in a section of a day care centre for a week, and find out whether the children reach the recommendations for physical activity. Accelerometer (ActiGraph GT 1M was used for unbiased measuring of physical activity. In regard to reaching the latest recommendations for physical activity, the results show that the children’s level of activity varies during their stay. It varies both among the children and from one day to the next. During the week seen as a whole, five of ten children meet the recommendation of minimum 60 minutes moderate to high intensity physical activity. The level of activity was a lot higher when the children were playing outside and in a gym as opposed to playing inside.

 19. Lærende møder og konferencer i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Ib; Elsborg, S.

  ? Frokost der skaber kontakter ? Plukke det bedste i plenum ? To gratis konsulenter Bogen er baseret på resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet ?Det lærende møde?. Det blev gennemført af Learning Lab Denmark ved Danmarks Pædagogiske Universitet i samarbejde med Danske Bank, Rezidor SAS Hospitality...

 20. Fra teori til praksis - om evaluering af arbejdsmiljøindsatser i en ustyrlig virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Nielsen, Klaus T.; Limborg, Hans Jørgen

  indsats, outcome er de umiddelbare virkninger indsatsen har over for målgruppen, mens impact er den mere langsigtede virkning. Af pragmatiske grunde evalueres ofte på outputs af indsatser, fx antal downloads af en given BAR-vejledning. Disse outputs må dog ikke forveksles med opnåelse af det ønskede...

 1. MENYOAL KESENJANGAN ANTARA DAS SOLLEN ISLAM DENGAN DAS SEIN PRAKSIS KEHIDUPAN KAUM MUSLIMIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf Suyono

  2016-03-01

  itu dikarenakan Islam telah menjadi darahnya sehingga beliau adalah cermin dan etalase Islam par excellence. Kaum Muslimin, sebagai pengikutnya, belum mampu berbuat seperti uswah mereka itu. Al-Amir Syakib Arsalan, Muhammad Abduh, Mohammad Iqbal, Muhammad al-Ghazali, Hassan Hanafi telah berusaha menformulasikan bagaimana menjembatani jurang pemisah antara Das Sollen dan Das Sein kaum Muslimin itu. Semuanya itu karena didorong oleh keprihatinan melihat betapa dalam dan menganganya jurang antara Das Sein praksis kehidupan Umat Islam dengan Das Sollen ajaran Islam yang ya’lu wa lā yu’lā ‘alaih itu. Sementara di saat yang bersamaan mereka melihat betapa etos beruf Calvinisme bisa mendorong etos Kapitalis¬me modern bagi pemeluknya di Eropa Barat, etos Buddha Zen bisa mendorong bangsa Jepang menjadi macan Asia, dan spirit Konfucian (Kong Hu Cu mendorong bangsa Korea menjadi dragon Asia. Keywords:filsafat Islam, dialektika sirkular, etika Islam, filsafat Iqra’, Das Sollen, dan Das Sein.

 2. Utilization of FEM model for steel microstructure determination

  Science.gov (United States)

  Kešner, A.; Chotěborský, R.; Linda, M.; Hromasová, M.

  2018-02-01

  Agricultural tools which are used in soil processing, they are worn by abrasive wear mechanism cases by hard minerals particles in the soil. The wear rate is influenced by mechanical characterization of tools material and wear rate is influenced also by soil mineral particle contents. Mechanical properties of steel can be affected by a technology of heat treatment that it leads to a different microstructures. Experimental work how to do it is very expensive and thanks to numerical methods like FEM we can assumed microstructure at low cost but each of numerical model is necessary to be verified. The aim of this work has shown a procedure of prediction microstructure of steel for agricultural tools. The material characterizations of 51CrV4 grade steel were used for numerical simulation like TTT diagram, heat capacity, heat conduction and other physical properties of material. A relationship between predicted microstructure by FEM and real microstructure after heat treatment shows a good correlation.

 3. An Integrated NDE and FEM Characterization of Composite Rotors

  Science.gov (United States)

  Abdul-Aziz, Ali; Baaklini, George Y.; Trudell, Jeffrey J.

  2000-01-01

  A structural assessment by integrating finite-element methods (FEM) and a nondestructive evaluation (NDE) of two flywheel rotor assemblies is presented. Composite rotor A is pancake like with a solid hub design, and composite rotor B is cylindrical with a hollow hub design. Detailed analyses under combined centrifugal and interference-fit loading are performed. Two- and three-dimensional stress analyses and two-dimensional fracture mechanics analyses are conducted. A comparison of the structural analysis results obtained with those extracted via NDE findings is reported. Contact effects due to press-fit conditions are evaluated. Stress results generated from the finite-element analyses were corroborated with the analytical solution. Cracks due to rotational loading up to 49 000 rpm for rotor A and 34 000 rpm for rotor B were successfully imaged with NDE and predicted with FEM and fracture mechanics analyses. A procedure that extends current structural analysis to a life prediction tool is also defined.

 4. Construction of compact FEM using solenoid-induced helical wiggler

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ohigashi, N.; Tsunawaki, Y.; Fujita, M.; Imasaki, K.; Mima, K.; Nakai, S.

  2003-01-01

  A prototype of compact Free-Electron Maser (FEM) has been designed for the operation in a usual small laboratory which does not have electric source capacity available enough. The electron energy is 60-120 keV. As it is lower, stronger guiding magnetic field is necessary in addition to wiggler field. To fulfil this condition a solenoid-induced helical wiggler is applied from the viewpoint of saving the electric power of restricted source capacity. The wiggler, for example, with the period of 12 mm creates the field of 92 G in the guiding field of 3.2 kG. The whole system of FEM has been just constructed in a small-scale laboratory. It is so small to occupy the area of 0.7x2.9 m 2

 5. Comparative FEM-based Analysis of Multiphase Induction Motor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Livadaru

  2014-09-01

  Full Text Available This paper presents a comparative study of multiphase induction motor, which has alternately three-, five- and six-phase stator winding. The machine has been designed particularly for this purpose and has individual ring coils placed in each stator slot. The study consists in FEM analyses and mainly looks for the particularities of magnetic quantities such as air-gap flux density and electromagnetic torque.

 6. Effect of Cervical Lessions on the Tooth FEM Study

  OpenAIRE

  Gabriela Bereşescu; Ligia Brezeanu; Claudia Şoaita

  2010-01-01

  The approach used until recently concerning the phenomena of dental abfraction points to the conclusion that the cervical area of the tooth, were this type of lesion usually occur, concentrates the stress resulted from the action of the forces applied on various areas on the crown. Moreover, any lesion in the cervical area facilitates the possibility of its advance into the tooth, ultimately fracturing it. Our paper presents a FEM (finite element method) study on the results of a mechanical a...

 7. Mode splitting effect in FEMs with oversized Bragg resonators

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peskov, N. Yu.; Sergeev, A. S. [Institute of Applied Physics Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod (Russian Federation); Kaminsky, A. K.; Perelstein, E. A.; Sedykh, S. N. [Joint Institute for Nuclear Research, Dubna (Russian Federation); Kuzikov, S. V. [Institute of Applied Physics Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgorod (Russian Federation); Nizhegorodsky State University, Nizhny Novgorod (Russian Federation)

  2016-07-15

  Splitting of the fundamental mode in an oversized Bragg resonator with a step of the corrugation phase, which operates over the feedback loop involving the waveguide waves of different transverse structures, was found to be the result of mutual influence of the neighboring zones of the Bragg scattering. Theoretical description of this effect was developed within the framework of the advanced (four-wave) coupled-wave approach. It is shown that mode splitting reduces the selective properties, restricts the output power, and decreases the stability of the narrow-band operating regime in the free-electron maser (FEM) oscillators based on such resonators. The results of the theoretical analysis were confirmed by 3D simulations and “cold” microwave tests. Experimental data on Bragg resonators with different parameters in a 30-GHz FEM are presented. The possibility of reducing the mode splitting by profiling the corrugation parameters is shown. The use of the mode splitting effect for the output power enhancement by passive compression of the double-frequency pulse generated in the FEM with such a resonator is discussed.

 8. RF Wave Simulation Using the MFEM Open Source FEM Package

  Science.gov (United States)

  Stillerman, J.; Shiraiwa, S.; Bonoli, P. T.; Wright, J. C.; Green, D. L.; Kolev, T.

  2016-10-01

  A new plasma wave simulation environment based on the finite element method is presented. MFEM, a scalable open-source FEM library, is used as the basis for this capability. MFEM allows for assembling an FEM matrix of arbitrarily high order in a parallel computing environment. A 3D frequency domain RF physics layer was implemented using a python wrapper for MFEM and a cold collisional plasma model was ported. This physics layer allows for defining the plasma RF wave simulation model without user knowledge of the FEM weak-form formulation. A graphical user interface is built on πScope, a python-based scientific workbench, such that a user can build a model definition file interactively. Benchmark cases have been ported to this new environment, with results being consistent with those obtained using COMSOL multiphysics, GENRAY, and TORIC/TORLH spectral solvers. This work is a first step in bringing to bear the sophisticated computational tool suite that MFEM provides (e.g., adaptive mesh refinement, solver suite, element types) to the linear plasma-wave interaction problem, and within more complicated integrated workflows, such as coupling with core spectral solver, or incorporating additional physics such as an RF sheath potential model or kinetic effects. USDoE Awards DE-FC02-99ER54512, DE-FC02-01ER54648.

 9. 3D FEM Simulation of Flank Wear in Turning

  Science.gov (United States)

  Attanasio, Aldo; Ceretti, Elisabetta; Giardini, Claudio

  2011-05-01

  This work deals with tool wear simulation. Studying the influence of tool wear on tool life, tool substitution policy and influence on final part quality, surface integrity, cutting forces and power consumption it is important to reduce the global process costs. Adhesion, abrasion, erosion, diffusion, corrosion and fracture are some of the phenomena responsible of the tool wear depending on the selected cutting parameters: cutting velocity, feed rate, depth of cut, …. In some cases these wear mechanisms are described by analytical models as a function of process variables (temperature, pressure and sliding velocity along the cutting surface). These analytical models are suitable to be implemented in FEM codes and they can be utilized to simulate the tool wear. In the present paper a commercial 3D FEM software has been customized to simulate the tool wear during turning operations when cutting AISI 1045 carbon steel with uncoated tungsten carbide tip. The FEM software was improved by means of a suitable subroutine able to modify the tool geometry on the basis of the estimated tool wear as the simulation goes on. Since for the considered couple of tool-workpiece material the main phenomena generating wear are the abrasive and the diffusive ones, the tool wear model implemented into the subroutine was obtained as combination between the Usui's and the Takeyama and Murata's models. A comparison between experimental and simulated flank tool wear curves is reported demonstrating that it is possible to simulate the tool wear development.

 10. Med Antony Beevor i Ardennerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2015-01-01

  Den storsælgende amerikanske historiker Antony Beevor tager i sin gennemgang af Anden Verdenskrigs slag denne gang læserne med til de sneklædte skove i Ardennerne, hvor tyskerne iværksatte deres sidste store offensiv på Vestfronten.......Den storsælgende amerikanske historiker Antony Beevor tager i sin gennemgang af Anden Verdenskrigs slag denne gang læserne med til de sneklædte skove i Ardennerne, hvor tyskerne iværksatte deres sidste store offensiv på Vestfronten....

 11. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 12. Tandlægers erfaringer med at foreslå og få gennemført behandling med kroner og broer i privat praksis [Experiences of Danish dentists in private practice in motivating treatment with crowns and bridges

  DEFF Research Database (Denmark)

  Isidor, F.; Moore, R.

  2003-01-01

  and bridges, or lack of success in getting treatment completed hung mostly with practice type and location. Almost 76% of the dentists felt that it should be possible to learn how to motivate patients for the expensive treatments (eg bridges). More than 90% of the dentists felt the need for a better insurance...

 13. Aktionslæring som metode til udvikling af inkluderende praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsson, Janne; Maltzahn, Lene Nyboe

  2014-01-01

  Kapitlet handler om, hvordan genkendelige hverdagspraksisser i daginstitutioner i nogle tilfælde ekskluderer børn, mens andre praksisser understøtter, at børn kan tage del i fællesskaber. Med afsæt i en konkret case argumenteres der for, at aktionslæring som metode kan gøre det muligt for pædagog...

 14. INTEGRATIV GESTALT PRAKSIS - IGP : EN RAMME FOR FORSTÅELSE AF FORHOLDET MELLEM TERAPI OG COACHING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikael Sonne

  2017-01-01

  Full Text Available Jeg vil i denne artikel præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilber’s integrale perspektivisme (Wilber 1995; 2000; 2006, kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.

 15. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu...

 16. Mediator Complex Subunits MED2, MED5, MED16, and MED23 Genetically Interact in the Regulation of Phenylpropanoid Biosynthesis.

  Science.gov (United States)

  Dolan, Whitney L; Dilkes, Brian P; Stout, Jake M; Bonawitz, Nicholas D; Chapple, Clint

  2017-12-01

  The phenylpropanoid pathway is a major global carbon sink and is important for plant fitness and the engineering of bioenergy feedstocks. In Arabidopsis thaliana , disruption of two subunits of the transcriptional regulatory Mediator complex, MED5a and MED5b, results in an increase in phenylpropanoid accumulation. By contrast, the semidominant MED5b mutation reduced epidermal fluorescence4-3 ( ref4-3 ) results in dwarfism and constitutively repressed phenylpropanoid accumulation. Here, we report the results of a forward genetic screen for suppressors of ref4-3. We identified 13 independent lines that restore growth and/or phenylpropanoid accumulation in the ref4-3 background. Two of the suppressors restore growth without restoring soluble phenylpropanoid accumulation, indicating that the growth and metabolic phenotypes of the ref4-3 mutant can be genetically disentangled. Whole-genome sequencing revealed that all but one of the suppressors carry mutations in MED5b or other Mediator subunits. RNA-seq analysis showed that the ref4-3 mutation causes widespread changes in gene expression, including the upregulation of negative regulators of the phenylpropanoid pathway, and that the suppressors reverse many of these changes. Together, our data highlight the interdependence of individual Mediator subunits and provide greater insight into the transcriptional regulation of phenylpropanoid biosynthesis by the Mediator complex. © 2017 American Society of Plant Biologists. All rights reserved.

 17. The MedCLIVAR Network

  Science.gov (United States)

  Lionello, Piero; Medclivar sg, The

  2013-04-01

  The MedCLIVAR initiative was first proposed at the 2003 European Geosciences Union assembly in Nice, France. In 2005, it was endorsed by the International Climate Variability and Predictability (CLIVAR) office. Subsequently, the MedCLIVAR Research Network Project was formally approved by the European Science Foundation and launched in May 2006 with the support of funding agencies from 12 countries. Since then, MedCLIVAR has served as a scientific network to promote interaction among different scientific disciplines and to develop a multidisciplinary vision of the evolution of the Mediterranean climate through studies that integrate atmospheric, marine, and terrestrial climate components at time scales ranging from paleoreconstructions to future climate scenarios. Presently, the network continues dealing with scientific issues including past climate variability; connections between the Mediterranean and global climate; the Mediterranean Sea circulation and sea level; feedbacks on the global climate system; and regional responses to greenhouse gas, air pollution, and aerosols. Its present activities include the publication of a newsletter, the organization of the next MedCLIVAR conference in 2014 and the publication of a special issue of Regional Environmental Change devoted to the climate of the Mediterranean region.

 18. MANUAL FOR PROCESORIENTERET MUSIKTERAPI MED PERSONER MED BPD.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2010-12-01

  Full Text Available Denne artikel introducerer et musikterapeutisk behandlingskoncept kaldet: Procesorienteret Musikterapi (PROM. PROM er et forsøg på at formulere en principiel ramme for musikterapi i psykiatrien, som dels tager udgangspunkt i 17 års klinisk erfaring, dels stiler mod at være ”best practice”. PROM indeholder beskrivelser af manualens unikke, essentielle men ikke unikke, acceptable og ikke acceptable dele. Den unikke del af PROM skal kunne implementeres til alle målgrupper, mens de øvrige dele af manualen rettes til i forhold til en specifik målgruppe. Denne udgave af PROM er specifikt rettet i mod musikterapi for patienter med personlighedsforstyrrelser. Manualen indgår også som en del af et pilotprojekt, der har til formål at udvikle en protokol for et internationalt RCT projekt med samme målgruppe

 19. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2008-05-01

  Full Text Available Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom den i et teoretisk perspektiv redegør for forskellige processer og reaktioner, der kan iagttages i behandlingen. Artiklen konkluderer, at GMT i sin nuværende form kan bidrage til udvikling af BPF-patienters evne til mentalisering og affektregulering, til opbygning af en gruppefølelse og fremme af interpersonel læring, ligesom GMT kan udvikle alliance til terapi generelt og GMT specifikt.

 20. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 1. In vitro toxicity of FemOn, FemOn-SiO2 composite, and SiO2-FemOn core-shell magnetic nanoparticles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toropova YG

  2017-01-01

  of uncoated, FemOn-SiO2 composite flake-like, and SiO2-FemOn core-shell IONPs on cell viability, function, and morphology were tested 48 h postincubation in human umbilical vein endothelial cell culture. Cell viability and apoptosis/necrosis rate were determined using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay and annexin V-phycoerythrin kit, respectively. Cell morphology was evaluated using bright-field microscopy and forward and lateral light scattering profiles obtained with flow cytometry analysis. All tested IONP types were used at three different doses, that is, 0.7, 7.0, and 70.0 µg. Dose-dependent changes in cell morphology, viability, and apoptosis rate were shown. At higher doses, all types of IONPs caused formation of binucleated cells suggesting impaired cytokinesis. FemOn-SiO2 composite flake-like and SiO2-FemOn core-shell IONPs were characterized by similar profile of cytotoxicity, whereas bare IONPs were shown to be less toxic. The presence of either silica core or silica nanoflakes in composite IONPs can promote cytotoxic effects. Keywords: iron oxide nanoparticles, composite nanoparticles, silica coating, silica nanoflakes, cytotoxicity

 2. Ny viden begynder med forhindringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2017-01-01

  Pædagogik og pædagogisk arbejde diskuteres typisk inden for rammerne af det at hjælpe, støtte, simplificere og kompleksitetsreducere. Hvis man ønsker at vide noget om forhindringer, modstand og vanskeligheder som pædagogiske muligheder, så er udbuddet derimod forsvindende småt. Og når sådanne...... begreber endelig tages op, så benævnes de typisk blot, men bliver sjældent defineret. Hvad menes der med modstand, vanskeligheder eller kompleksitet? Med afsæt i en kort gennemgang af eksisterende forskning på området forsøger denne artikel at give et bud på en mulig definition af begrebet forhindring...

 3. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 4. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 5. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie

  2012-01-01

  bedre sted, intet mindre. - Jeg frygter at de kommer til at kede sig på et reklamebureau med fx at lave kampagner og drikke champagne. Så jeg prøver at tale dem fra det. De skal finde ud af, hvem de er og hvad de gerne vil bruge deres liv på. Rådgiver for statsministeren Billy Adamsen har en phd i...

 6. Effect of Cervical Lessions on the Tooth FEM Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Bereşescu

  2010-12-01

  Full Text Available The approach used until recently concerning the phenomena of dental abfraction points to the conclusion that the cervical area of the tooth, were this type of lesion usually occur, concentrates the stress resulted from the action of the forces applied on various areas on the crown. Moreover, any lesion in the cervical area facilitates the possibility of its advance into the tooth, ultimately fracturing it. Our paper presents a FEM (finite element method study on the results of a mechanical analysis of the phenomena involving the tooth damaged by cervical lesions.

 7. Simulation of ultrasonic and EMAT arrays using FEM and FDTD.

  Science.gov (United States)

  Xie, Yuedong; Yin, Wuliang; Liu, Zenghua; Peyton, Anthony

  2016-03-01

  This paper presents a method which combines electromagnetic simulation and ultrasonic simulation to build EMAT array models. For a specific sensor configuration, Lorentz forces are calculated using the finite element method (FEM), which then can feed through to ultrasonic simulations. The propagation of ultrasound waves is numerically simulated using finite-difference time-domain (FDTD) method to describe their propagation within homogenous medium and their scattering phenomenon by cracks. Radiation pattern obtained with Hilbert transform on time domain waveforms is proposed to characterise the sensor in terms of its beam directivity and field distribution along the steering angle. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaare Skagen

  2009-05-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer to nyere studier av veiledning i praksisopplæring i allmennlærerutdannelsen. Hovedfunnene drøftes i forhold til noen tidligere nordiske forskningsstudier. Studiene redegjør for intensjoner og realiteter i praksisopplæringen med fokus på mål, innhold og form i praksisveiledningen. Materialet er ramme- og fagplaner og intervjuer og observasjoner ved tre praksisskoler. Veiledningen drøftes i forhold til teori om veiledning. De to studiene som presenteres, konkluderer med at avstanden mellom teoridel og praksisdel i lærerutdannelsen fortsatt eksisterer. Det blir konstatert både fellestrekk og forskjeller mellom skolene når det gjelder graden av individuell veiledning og gruppeveiledning og individuell studentundervisning. Innholdsfokus i veiledningen varierte. Veilederrollen varierte mellom ettergivenhet og pågåenhet. Noen forskningsstudier hevder at øvingslærere praktiserer teknologisk veiledning. Artikkelen argumenterer for at innvielse i undervisningstradisjonen er nødvendig.

 9. Numerical Modelling of the Special Light Source with Novel R-FEM Method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Fiala

  2008-01-01

  Full Text Available This paper presents information about new directions in the modelling of lighting systems, and an overview of methods for the modelling of lighting systems. The novel R-FEM method is described, which is a combination of the Radiosity method and the Finite Elements Method (FEM. The paper contains modelling results and their verification by experimental measurements and by the Matlab simulation for this R-FEM method.

 10. A Hybrid FEM-ANN Approach for Slope Instability Prediction

  Science.gov (United States)

  Verma, A. K.; Singh, T. N.; Chauhan, Nikhil Kumar; Sarkar, K.

  2016-09-01

  Assessment of slope stability is one of the most critical aspects for the life of a slope. In any slope vulnerability appraisal, Factor Of Safety (FOS) is the widely accepted index to understand, how close or far a slope from the failure. In this work, an attempt has been made to simulate a road cut slope in a landslide prone area in Rudrapryag, Uttarakhand, India which lies near Himalayan geodynamic mountain belt. A combination of Finite Element Method (FEM) and Artificial Neural Network (ANN) has been adopted to predict FOS of the slope. In ANN, a three layer, feed- forward back-propagation neural network with one input layer and one hidden layer with three neurons and one output layer has been considered and trained using datasets generated from numerical analysis of the slope and validated with new set of field slope data. Mean absolute percentage error estimated as 1.04 with coefficient of correlation between the FOS of FEM and ANN as 0.973, which indicates that the system is very vigorous and fast to predict FOS for any slope.

 11. Interview med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Interview med børn handler om børneinterview i forbindelse med forskning. Bogen er tænkt som inspiration til og afsæt for metodiske refleksioner i forbindelse med inddragelse af børn som informanter.......Interview med børn handler om børneinterview i forbindelse med forskning. Bogen er tænkt som inspiration til og afsæt for metodiske refleksioner i forbindelse med inddragelse af børn som informanter....

 12. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 13. Towards PubMed 2.0.

  Science.gov (United States)

  Fiorini, Nicolas; Lipman, David J; Lu, Zhiyong

  2017-10-30

  Staff from the National Center for Biotechnology Information in the US describe recent improvements to the PubMed search engine and outline plans for the future, including a new experimental site called PubMed Labs.

 14. CFD-FEM coupling for accurate prediction of thermal fatigue

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hannink, M.H.C.; Kuczaj, A.K.; Blom, F.J.; Church, J.M.; Komen, E.M.J.

  2009-01-01

  Thermal fatigue is a safety related issue in primary pipework systems of nuclear power plants. Life extension of current reactors and the design of a next generation of new reactors lead to growing importance of research in this direction. The thermal fatigue degradation mechanism is induced by temperature fluctuations in a fluid, which arise from mixing of hot and cold flows. Accompanied physical phenomena include thermal stratification, thermal striping, and turbulence [1]. Current plant instrumentation systems allow monitoring of possible causes as stratification and temperature gradients at fatigue susceptible locations [1]. However, high-cycle temperature fluctuations associated with turbulent mixing cannot be adequately detected by common thermocouple instrumentations. For a proper evaluation of thermal fatigue, therefore, numerical simulations are necessary that couple instantaneous fluid and solid interactions. In this work, a strategy for the numerical prediction of thermal fatigue is presented. The approach couples Computational Fluid Dynamics (CFD) and the Finite Element Method (FEM). For the development of the computational approach, a classical test case for the investigation of thermal fatigue problems is studied, i.e. mixing in a T-junction. Due to turbulent mixing of hot and cold fluids in two perpendicularly connected pipes, temperature fluctuations arise in the mixing zone downstream in the flow. Subsequently, these temperature fluctuations are also induced in the pipes. The stresses that arise due to the fluctuations may eventually lead to thermal fatigue. In the first step of the applied procedure, the temperature fluctuations in both fluid and structure are calculated using the CFD method. Subsequently, the temperature fluctuations in the structure are imposed as thermal loads in a FEM model of the pipes. A mechanical analysis is then performed to determine the thermal stresses, which are used to predict the fatigue lifetime of the structure

 15. Lærere arbejder med landskabsdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YOUtube videoklip. Valg af arbejdsform: Lærere der er igang med at afprøve praktisk undersøgende arbejde med danske landskabsformer. Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Ultrakort videoklip valgt så 1) lærerne kan dele med kolleger, 2) øvrige...

 16. Musikalsk leg med formgivning, timing og vitalitetsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2015-01-01

  Ifølge de Udviklingsorienterede Social-Pragmatiske Interventionsformer til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse er en legende indfaldsvinkel, hvor man følger barnets lead, den mest effektive til at engagere yngre børn med autisme eller børn med svær autisme i et gensidigt samspil. Artiklen...

 17. FEM simulation of TBC failure in a model system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seiler, P; Baeker, M; Roesier, J [Institut fuer Werkstoffe (IfW), Technische Universitaet Braunschweig (Germany); Beck, T; Schweda, M, E-mail: p.seiler@tu-bs.d [Institut fuer Energieforschung/ Werkstoffstruktur und -Eigenschaften (IEF 2), Forschungszentrum Juelich (Germany)

  2010-07-01

  In order to study the behavior of the complex failure mechanisms in thermal barrier coatings on turbine blades, a simplified model system is used to reduce the number of system parameters. The artificial system consists of a bond-coat material (fast creeping Fecralloy or slow creeping MA956) as the substrate with a Y{sub 2}O{sub 3} partially stabilized plasma sprayed zircon oxide TBC on top and a TGO between the two layers. A 2-dimensional FEM simulation was developed to calculate the growth stress inside the simplified coating system. The simulation permits the study of failure mechanisms by identifying compression and tension areas which are established by the growth of the oxide layer. This provides an insight into the possible crack paths in the coating and it allows to draw conclusions for optimizing real thermal barrier coating systems.

 18. FEM Techniques for High Stress Detection in Accelerated Fatigue Simulation

  Science.gov (United States)

  Veltri, M.

  2016-09-01

  This work presents the theory and a numerical validation study in support to a novel method for a priori identification of fatigue critical regions, with the aim to accelerate durability design in large FEM problems. The investigation is placed in the context of modern full-body structural durability analysis, where a computationally intensive dynamic solution could be required to identify areas with potential for fatigue damage initiation. The early detection of fatigue critical areas can drive a simplification of the problem size, leading to sensible improvement in solution time and model handling while allowing processing of the critical areas in higher detail. The proposed technique is applied to a real life industrial case in a comparative assessment with established practices. Synthetic damage prediction quantification and visualization techniques allow for a quick and efficient comparison between methods, outlining potential application benefits and boundaries.

 19. Generalized multiscale finite element methods (GMsFEM)

  KAUST Repository

  Efendiev, Yalchin R.; Galvis, Juan; Hou, Thomasyizhao

  2013-01-01

  In this paper, we propose a general approach called Generalized Multiscale Finite Element Method (GMsFEM) for performing multiscale simulations for problems without scale separation over a complex input space. As in multiscale finite element methods (MsFEMs), the main idea of the proposed approach is to construct a small dimensional local solution space that can be used to generate an efficient and accurate approximation to the multiscale solution with a potentially high dimensional input parameter space. In the proposed approach, we present a general procedure to construct the offline space that is used for a systematic enrichment of the coarse solution space in the online stage. The enrichment in the online stage is performed based on a spectral decomposition of the offline space. In the online stage, for any input parameter, a multiscale space is constructed to solve the global problem on a coarse grid. The online space is constructed via a spectral decomposition of the offline space and by choosing the eigenvectors corresponding to the largest eigenvalues. The computational saving is due to the fact that the construction of the online multiscale space for any input parameter is fast and this space can be re-used for solving the forward problem with any forcing and boundary condition. Compared with the other approaches where global snapshots are used, the local approach that we present in this paper allows us to eliminate unnecessary degrees of freedom on a coarse-grid level. We present various examples in the paper and some numerical results to demonstrate the effectiveness of our method. © 2013 Elsevier Inc.

 20. Generalized multiscale finite element methods (GMsFEM)

  KAUST Repository

  Efendiev, Yalchin R.

  2013-10-01

  In this paper, we propose a general approach called Generalized Multiscale Finite Element Method (GMsFEM) for performing multiscale simulations for problems without scale separation over a complex input space. As in multiscale finite element methods (MsFEMs), the main idea of the proposed approach is to construct a small dimensional local solution space that can be used to generate an efficient and accurate approximation to the multiscale solution with a potentially high dimensional input parameter space. In the proposed approach, we present a general procedure to construct the offline space that is used for a systematic enrichment of the coarse solution space in the online stage. The enrichment in the online stage is performed based on a spectral decomposition of the offline space. In the online stage, for any input parameter, a multiscale space is constructed to solve the global problem on a coarse grid. The online space is constructed via a spectral decomposition of the offline space and by choosing the eigenvectors corresponding to the largest eigenvalues. The computational saving is due to the fact that the construction of the online multiscale space for any input parameter is fast and this space can be re-used for solving the forward problem with any forcing and boundary condition. Compared with the other approaches where global snapshots are used, the local approach that we present in this paper allows us to eliminate unnecessary degrees of freedom on a coarse-grid level. We present various examples in the paper and some numerical results to demonstrate the effectiveness of our method. © 2013 Elsevier Inc.

 1. A FEM based methodology to simulate multiple crack propagation in friction stir welds

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lepore, Marcello; Carlone, Pierpaolo; Berto, Filippo

  2017-01-01

  . The residual stress field was inferred by a thermo-mechanical FEM simulation of the process, considering temperature dependent elastic-plastic material properties, material softening and isotropic hardening. Afterwards, cracks introduced in the selected location of FEM computational domain allow stress...

 2. Uncertainty assessment of a dike with an anchored sheet pile wall using FEM

  NARCIS (Netherlands)

  Rippi, Aikaterini; Nuttall, Jonathan; Teixeira, Ana; Schweckendiek, T.; Lang, M.; Klijn, F.; Samuels, P.

  2016-01-01

  The Dutch design codes for the dikes with retaining walls rely on Finite Element Analysis (FEM) in combination with partial safety factors. However, this can lead to conservative designs. For this reason, in this study, a reliability analysis is carried out with FEM calculations aiming to

 3. Simulations of e-beam emittance effects on the performance of the fusion-FEM

  NARCIS (Netherlands)

  Tulupov, A. V.; Caplan, M.; Urbanus, W. H.

  1996-01-01

  At the FOM-Institute for Plasma Physics, The Netherlands, the construction of the Fusion Free-Electron Maser (FEM) is nearing completion. The design objective of the FEM is to generate 1 MW of microwave power during long pulses in the frequency range of 130 to 260 GHz [1,2]. Applications are in the

 4. Prediction of the FOM FEM experimental results using multi-mode time-dependent simulations

  NARCIS (Netherlands)

  Caplan, M.; Bongers, W. A.; Verhoeven, A. G. A.; van der Geer, C. A. J.; Valentini, M.; Urbanus, W. H.

  1998-01-01

  The Free Electron Maser (FEM) constructed at the FOM Institute, Netherlands is now ready to undergo the first set of short pulse (< 20 mu s) experiments to demonstrate the capability of generating 1 MW of microwave power in the range 130-250 GHz. Predictions of the FEM performance requires a

 5. Nonlinear observer design for a nonlinear string/cable FEM model using contraction theory

  DEFF Research Database (Denmark)

  Turkyilmaz, Yilmaz; Jouffroy, Jerome; Egeland, Olav

  model is presented in the form of partial differential equations (PDE). Galerkin's method is then applied to obtain a set of ordinary differential equations such that the cable model is approximated by a FEM model. Based on the FEM model, a nonlinear observer is designed to estimate the cable...

 6. Hvordan er det å leve med CRPS?

  OpenAIRE

  Hovind, Thomas

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt smerterespons, redusert funksjon og nedsatt livskvalitet hos pasientene. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju av fire pasienter med CRPS. Pasientene ble rekruttert fra en smerteavdeling i Nord-Norge og u...

 7. Report on first masing and single mode locking in a prebunched beam FEM oscillator

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cohen, M.; Eichenbaum, A.; Kleinman, H. [Tel-Aviv Univ., Ramat-Aviv (Israel)] [and others

  1995-12-31

  Radiation characteristics of a table-top free electron maser (FEM) are described in this paper. The FEM employs a prebunched electron beam and is operated as an oscillator in the low-gain collective (Raman) regime. Using electron beam prebunching single mode locking at any one of the possible oscillation modes was obtained. The electron beam is prebunched by a microwave tube section before it is injected into the wiggler. By tuning the electron beam bunching frequency, the FEM oscillation frequency can be locked to any eigen frequency of the resonant waveguide cavity which is within the frequency band of net gain of the FEM. The oscillation build up process is sped up, when the FEM operates with a prebunched electron beam, and the build-up time of radiation is shortened significantly. First measurements of masing with and without prebunching and characterization of the emitted radiation are reported.

 8. Ulykke med hækkesaks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  1996-01-01

  Snitsår med blødning fra en overskåret pulsåre på armen forekommer hyppigt ved selvmordsforsøg, men har sjældent et dødeligt forløb. Her gives et eksempel på en isoleret partiel overklipning af a.ulnaris ved en ulykke med en hækkesaks med dødelig forløbende blødning.......Snitsår med blødning fra en overskåret pulsåre på armen forekommer hyppigt ved selvmordsforsøg, men har sjældent et dødeligt forløb. Her gives et eksempel på en isoleret partiel overklipning af a.ulnaris ved en ulykke med en hækkesaks med dødelig forløbende blødning....

 9. Redefining the MED13L syndrome

  OpenAIRE

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin

  2015-01-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex conge...

 10. Modelling Sawing of Metal Tubes Through FEM Simulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bort, C. M. Giorgio; Bosetti, P.; Bruschi, S.

  2011-01-01

  The paper presents the development of a numerical model of the sawing process of AISI 304 thin tubes, which is cut through a circular blade with alternating roughing and finishing teeth. The numerical simulation environment is the three-dimensional FEM software Deform v.10.1. The teeth actual trajectories were determined by a blade kinematics analysis developed in Matlab. Due to the manufacturing rolling steps and subsequent welding stage, the tube material is characterized by a gradient of properties along its thickness. Consequently, a simplified cutting test was set up and carried out in order to identify the values of relevant material parameters to be used in the numerical model. The dedicated test was the Orthogonal Tube Cutting test (OTC), which was performed on an instrumented lathe. The proposed numerical model was validated by comparing numerical results and experimental data obtained from sawing tests carried out on an industrial machine. The following outputs were compared: the cutting force, the chip thickness, and the chip contact area.

 11. Modelling Sawing of Metal Tubes Through FEM Simulation

  Science.gov (United States)

  Bort, C. M. Giorgio; Bosetti, P.; Bruschi, S.

  2011-05-01

  The paper presents the development of a numerical model of the sawing process of AISI 304 thin tubes, which is cut through a circular blade with alternating roughing and finishing teeth. The numerical simulation environment is the three-dimensional FEM software Deform™ v.10.1. The teeth actual trajectories were determined by a blade kinematics analysis developed in Matlab™. Due to the manufacturing rolling steps and subsequent welding stage, the tube material is characterized by a gradient of properties along its thickness. Consequently, a simplified cutting test was set up and carried out in order to identify the values of relevant material parameters to be used in the numerical model. The dedicated test was the Orthogonal Tube Cutting test (OTC), which was performed on an instrumented lathe. The proposed numerical model was validated by comparing numerical results and experimental data obtained from sawing tests carried out on an industrial machine. The following outputs were compared: the cutting force, the chip thickness, and the chip contact area.

 12. Charge-conserving FEM-PIC schemes on general grids

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campos Pinto, M.; Jund, S.; Salmon, S.; Sonnendruecker, E.

  2014-01-01

  Particle-In-Cell (PIC) solvers are a major tool for the understanding of the complex behavior of a plasma or a particle beam in many situations. An important issue for electromagnetic PIC solvers, where the fields are computed using Maxwell's equations, is the problem of discrete charge conservation. In this article, we aim at proposing a general mathematical formulation for charge-conserving finite-element Maxwell solvers coupled with particle schemes. In particular, we identify the finite-element continuity equations that must be satisfied by the discrete current sources for several classes of time-domain Vlasov-Maxwell simulations to preserve the Gauss law at each time step, and propose a generic algorithm for computing such consistent sources. Since our results cover a wide range of schemes (namely curl-conforming finite element methods of arbitrary degree, general meshes in two or three dimensions, several classes of time discretization schemes, particles with arbitrary shape factors and piecewise polynomial trajectories of arbitrary degree), we believe that they provide a useful roadmap in the design of high-order charge-conserving FEM-PIC numerical schemes. (authors)

 13. Adaptive stochastic Galerkin FEM with hierarchical tensor representations

  KAUST Repository

  Eigel, Martin

  2016-01-08

  PDE with stochastic data usually lead to very high-dimensional algebraic problems which easily become unfeasible for numerical computations because of the dense coupling structure of the discretised stochastic operator. Recently, an adaptive stochastic Galerkin FEM based on a residual a posteriori error estimator was presented and the convergence of the adaptive algorithm was shown. While this approach leads to a drastic reduction of the complexity of the problem due to the iterative discovery of the sparsity of the solution, the problem size and structure is still rather limited. To allow for larger and more general problems, we exploit the tensor structure of the parametric problem by representing operator and solution iterates in the tensor train (TT) format. The (successive) compression carried out with these representations can be seen as a generalisation of some other model reduction techniques, e.g. the reduced basis method. We show that this approach facilitates the efficient computation of different error indicators related to the computational mesh, the active polynomial chaos index set, and the TT rank. In particular, the curse of dimension is avoided.

 14. Applications of ATILA FEM software to smart materials case studies in designing devices

  CERN Document Server

  Uchino, Kenji

  2013-01-01

  ATILA Finite Element Method (FEM) software facilitates the modelling and analysis of applications using piezoelectric, magnetostrictor and shape memory materials. It allows entire designs to be constructed, refined and optimized before production begins. Through a range of instructive case studies, Applications of ATILA FEM software to smart materials provides an indispensable guide to the use of this software in the design of effective products.Part one provides an introduction to ATILA FEM software, beginning with an overview of the software code. New capabilities and loss integratio

 15. Development of an artificial neural network model integrated with constitutive and FEM models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kong, L.X.; Hodgson, P.D.

  2000-01-01

  Although the standard error of IPANN model developed by Kong and Hodgson is lower than the constitutive model, it is found that the prediction of reaction force and torque during rolling with FEM is less accurate for IPANN model in some deformation regions. It is the summation of the product of the strain and stress in the deformation range, which contributes most to the precise prediction. An ANN model is therefore, developed in this work by integrating both the IPANN and FEM models. It is found that the integrated IPANN and FEM model is the most accurate model. (author)

 16. Coupled FEM-DBEM method to assess crack growth in magnet system of Wendelstein 7-X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Citarella

  2013-10-01

  Full Text Available The fivefold symmetric modular stellarator Wendelstein 7-X (W7-X is currently under construction in Greifswald, Germany. The superconducting coils of the magnet system are bolted onto a central support ring and interconnected with five so-called lateral support elements (LSEs per half module. After welding of the LSE hollow boxes to the coil cases, cracks were found in the vicinity of the welds that could potentially limit the allowed number N of electromagnetic (EM load cycles of the machine. In response to the appearance of first cracks during assembly, the Stress Intensity Factors (SIFs were calculated and corresponding crack growth rates of theoretical semi-circular cracks of measured sizes in potentially critical position and orientation were predicted using Paris’ law, whose parameters were calibrated in fatigue tests at cryogenic temperature. In this paper the Dual Boundary Element Method (DBEM is applied in a coupled FEM-DBEM approach to analyze the propagation of multiple cracks with different shapes. For this purpose, the crack path is assessed with the Minimum Strain Energy density criterion and SIFs are calculated by the J-integral approach. The Finite Element Method (FEM is adopted to model, using the commercial codes Ansys or Abaqus;, the overall component whereas the submodel analysis, in the volume surrounding the cracked area, is performed by FEM (“FEM-FEM approach” or alternatively by DBEM (“FEM-DBEM approach”. The “FEM-FEM approach” considers a FEM submodel, that is extracted from the FEM global model; the latter provide the boundary conditions for the submodel. Such approach is affected by some restrictions in the crack propagation phase, whereas, with the “FEM-DBEM approach”, the crack propagation simulation is straightforward. In this case the submodel is created in a DBEM environment with boundary conditions provided by the global FEM analysis; then the crack is introduced and a crack propagation analysis

 17. A FEM Modeling of the Concrete Pavement Made of the Recycling Material

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šešlija Miloš

  2016-01-01

  Full Text Available Paper is a brief review of the research focused on formulation an numerical model for the concrete pavement which is made by the recycling material. For numerical modeling the finite element model (FEM and the 3D finite element model were applied. The software EverFE 2.25, was used. The results of FEM analysis is in a chapter shape showing move value change, strees and deflections for all layers a construction road model. In the next phase of the research was provided by FEM software with appropriate general purpose non-linear models, which allows the analysis of the real behavior of solid pavement under load.

 18. Bolt-Grout Interactions in Elastoplastic Rock Mass Using Coupled FEM-FDM Techniques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Debasis Deb

  2010-01-01

  Full Text Available Numerical procedure based on finite element method (FEM and finite difference method (FDM for the analysis of bolt-grout interactions are introduced in this paper. The finite element procedure incorporates elasto-plastic concepts with Hoek and Brown yield criterion and has been applied for rock mass. Bolt-grout interactions are evaluated based on finite difference method and are embedded in the elasto-plastic procedures of FEM. The experimental validation of the proposed FEM-FDM procedures and numerical examples of a bolted tunnel are provided to demonstrate the efficacy of the proposed method for practical applications.

 19. RACK1 downregulates levels of the pro-apoptotic protein Fem1b in apoptosis-resistant colon cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Subauste, M Cecilia; Ventura-Holman, Tereza; Du, Liqin; Subauste, Jose S; Chan, Shing-Leng; Yu, Victor C; Maher, Joseph F

  2009-12-01

  Evasion of apoptosis plays an important role in colon cancer progression. Following loss of the Apc tumor suppressor gene in mice, the gene encoding Fem1b is upregulated early in neoplastic intestinal epithelium. Fem1b is a pro-apoptotic protein that interacts with Fas, TNFR1 and Apaf-1, and increased expression of Fem1b induces apoptosis of cancer cells. Fem1b is a homolog of FEM-1, a protein in Caenorhabditis elegans that is negatively regulated by ubiquitination and proteasomal degradation. To study Fem1b regulation in colon cancer progression, we used apoptotis-sensitive SW480 cells, derived from a primary colon cancer, and their isogenic, apoptosis-resistant counterparts SW620 cells, derived from a subsequent metastatic lesion in the same patient. Treatment with proteasome inhibitor increased Fem1b protein levels in SW620 cells, but not in SW480 cells. In SW620 cells we found that endogenous Fem1b co-immunoprecipitates in complexes with RACK1, a protein known to mediate ubiquitination and proteasomal degradation of other pro-apoptotic proteins and to be upregulated in colon cancer. Full-length Fem1b, or the N-terminal region of Fem1b, associated with RACK1 when co-expressed in HEK293T cells, and RACK1 stimulated ubiquitination of Fem1b. RACK1 overexpression in SW620 cells led to downregulation of Fem1b protein levels. Conversely, downregulation of RACK1 led to upregulation of Fem1b protein levels, associated with induction of apoptosis, and this apoptosis was inhibited by blocking Fem1b protein upregulation. In conclusion, RACK1 downregulates levels of the pro-apoptotic protein Fem1b in metastatic, apoptosis-resistant colon cancer cells, which may promote apoptosis-resistance during progression of colon cancer.

 20. Direct FEM-computation of load carrying capacity of highly loaded passive components; Direkte FEM - Berechnung der Tragfaehigkeit hochbeanspruchter passiver Komponenten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Staat, M; Heitzer, M [Forschungszentrum Juelich GmbH (Germany). Inst. fuer Sicherheitsforschung und Reaktortechnik

  1998-11-01

  Detailed, inelastic FEM analyses yield accurate information about the stresses and deformations in passive components. The local loading conditions, however, cannot be directly compared with a limit load in terms of structural mechanics. Concentration on the load carrying capacity is an approach simplifying the analysis. Based on the plasticity theory, limit and shakedown analyses calculate the load carrying capacities directly and exactly. The paper explains the implementation of the limit and shakedown data sets in a general FEM program and the direct calculation of the load carrying capacities of passive components. The concepts used are explained with respect to common structural analysis. Examples assuming high local stresses illustrate the application of FEM-based limit and shakedown analyses. The calculated interaction diagrams present a good insight into the applicable operational loads of individual passive components. The load carrying analysis also opens up a structure mechanics-based approach to assessing the load-to-collapse of cracked components made of highly ductile fracture-resistant material. (orig./CB) [Deutsch] Genaue Kenntnis der Spannungen und Verformungen in passiven Komponenten gewinnt man mit detailierten inelastischen FEM Analysen. Die lokale Beanspruchung laesst sich aber nicht direkt mit einer Beanspruchbarkeit im strukturmechanischen Sinne vergleichen. Konzentriert man sich auf die Frage nach der Tragfaehigkeit, dann vereinfacht sich die Analyse. Im Rahmen der Plastizitaetstheorie berechnen Traglast- und Einspielanalyse die tragbaren Lasten direkt und exakt. In diesem Beitrag wird eine Implementierung der Traglast- und Einspielsaetze in ein allgemeines FEM Programm vorgestellt, mit der die Tragfaehigkeit passiver Komponenten direkt berechnet wird. Die benutzten Konzepte werden in Bezug auf die uebliche Strukturanalyse erlaeutert. Beispiele mit lokal hoher Beanspruchung verdeutlichen die Anwendung der FEM basierten Traglast- und

 1. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 2. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  1996-01-01

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 3. Mødet med det Andet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marchwinski, Alena

  2002-01-01

  Da Christen Købke i 1830 malte sitt bilde fra Kunstakademiets avstøpningssamling på Charlottenborg, skildret han en situasjon som vordende danske kunstnere hadde vært fortrolige med i flere generasjoner: en ung mann betrakter en avstøpning av en antikk skulptur. Med utgangspunkt i kombinasjonen a...

 4. Specifik mutation med nålestiksoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holme, Inger; Wendt, Toni; Brinch-Pedersen, Henrik

  2014-01-01

  Mutanter af byg er vigtige i forskningen og benyttes også, når der forædles nye sorter til dyrkning. Hidtil har det kun været muligt at inducere mutationer tilfældige steder i genomet. Med helt ny teknologi benyttes proteiner med betegnelsen TALENs til at inducere mutationer i helt specifikke...

 5. Development of a 2-D Simplified P3 FEM Solver for Arbitrary Geometry Applications

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryu, Eun Hyun; Joo, Han Gyu [Seoul National University, Seoul (Korea, Republic of)

  2010-10-15

  In the calculation of power distributions and multiplication factors in a nuclear reactor, the Finite Difference Method (FDM) and the nodal methods are primarily used. These methods are, however, limited to particular geometries and lack general application involving arbitrary geometries. The Finite Element Method (FEM) can be employed for arbitrary geometry application and there are numerous FEM codes to solve the neutron diffusion equation or the Sn transport equation. The diffusion based FEM codes have the drawback of inferior accuracy while the Sn based ones require a considerable computing time. This work here is to seek a compromise between these two by employing the simplified P3 (SP3) method for arbitrary geometry applications. Sufficient accuracy with affordable computing time and resources would be achieved with this choice of approximate transport solution when compared to full FEM based Pn or Sn solutions. For now only 2-D solver is considered

 6. Redefining the MED13L syndrome.

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-10-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits.

 7. Redefining the MED13L syndrome

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-01-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits. PMID:25758992

 8. FEM Modelling of Lateral-Torsional Buckling Using Shell and Solid Elements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valeš, Jan; Stan, Tudor-Cristian

  2017-01-01

  The paper describes two methods of FEM modelling of I-section beams loaded by bending moments. Series of random realizations with initial imperfections following the first eigenmode of lateral-torsional buckling were created. Two independent FEM software products were used for analyses of resista...... of resistance. At the end the difference and correlation between the results as well as advantages and disadvantages of both methods are discussed....

 9. Motion Sensorless Control of BLDC PM Motor with Offline FEM Info Assisted State Observer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stirban, Alin; Boldea, Ion; Andreescu, Gheorghe-Daniel

  2010-01-01

  This paper describes a new offline FEM assisted position and speed observer, for brushless dc (BLDC) PM motor drive sensorless control, based on the line-to-line PM flux linkage estimation. The zero-crossing of the line-to-line PM flux linkage occurs right in the middle of two commutation points...... identification. Digital simulations and experimental results are shown, demonstrating the reliability of the FEM assisted position and speed observer for BLDC PM motor sensorless control operation....

 10. A new 2D FEM analysis of a disc machine with offset rotor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gair, S.; Canova, A. [Napier Univ., Edinburgh (United Kingdom). Dept. of Electrical, Electronic and Computer Engineering; Eastham, J.F.; Betzer, T. [Univ. of Bath (United Kingdom). School of Electronic and Electrical Engineering

  1995-12-31

  The paper presents a new 2-Dimensional Finite Element Method (2D FEM) analysis of a double sided axial field, permanent magnet excited brushless DC motor. The rotor of the machine is free to move in a direction perpendicular to the axis of the shaft. Computed 2D results are compared with 3D FEM analysis and the new analysis method is shown to give close agreement.

 11. CVD diamond Brewster window: feasibility study by FEM analyses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vaccaro A.

  2012-09-01

  Full Text Available Chemical vapor deposition (CVD diamond windows are a crucial component in heating and current drive (H&CD applications. In order to minimize the amount of reflected power from the diamond disc, its thickness must match the desired beam wavelength, thus proper targeting of the plasma requires movable beam reflectors. This is the case, for instance, of the ITER electron cyclotron H&CD system. However, looking at DEMO, the higher heat loads and neutron fluxes could make the use of movable parts close to the plasma difficult. The issue might be solved by using gyrotrons able to tune the beam frequency to the desired resonance, but this concept requires transmission windows that work in a given frequency range, such as the Brewster window. It consists of a CVD diamond disc brazed to two copper cuffs at the Brewster angle. The brazing process is carried out at about 800°C and then the temperature is decreased down to room temperature. Diamond and copper have very different thermal expansion coefficients, therefore high stresses build up during the cool down phase that might lead to failure of the disc. Considering also the complex geometry of the window with the skewed position of the disc, analyses are required in the first place to check its feasibility. The cool down phase was simulated by FEM structural analyses for several geometric and constraint configurations of the window. A study of indirect cooling of the window by water was also performed considering a HE11 mode beam. The results are here reported.

 12. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 13. MBHI hos patienter med kroniske rygsmerter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Erik; Kastberg, S.; Jensen, Hans Henrik

  1991-01-01

  Studied the predictive validity of the MBHI (T. Millon et al, 1982) and analyzed the differences in personality and attitudes between patients with chronic lower-back pain and patients with acute pain. Human Ss: 26 male and female adults (aged 28–60 yrs) (chronic lower-back pain); 24 male and fem...... of treatment to determine the extent of the success of the therapy. The actual success of the therapy was compared with the predictions for success based on the MBHI results. (English abstract) (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)...

 14. Fem1b, a proapoptotic protein, mediates proteasome inhibitor-induced apoptosis of human colon cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Subauste, M Cecilia; Sansom, Owen J; Porecha, Nehal; Raich, Natacha; Du, Liqin; Maher, Joseph F

  2010-02-01

  In the treatment of colon cancer, the development of resistance to apoptosis is a major factor in resistance to therapy. New molecular approaches to overcome apoptosis resistance, such as selectively upregulating proapoptotic proteins, are needed in colon cancer therapy. In a mouse model with inactivation of the adenomatous polyposis coli (Apc) tumor suppressor gene, reflecting the pathogenesis of most human colon cancers, the gene encoding feminization-1 homolog b (Fem1b) is upregulated in intestinal epithelium following Apc inactivation. Fem1b is a proapoptotic protein that interacts with apoptosis-inducing proteins Fas, tumor necrosis factor receptor-1 (TNFR1), and apoptotic protease activating factor-1 (Apaf-1). Increasing Fem1b expression induces apoptosis of cancer cells, but effects on colon cancer cells have not been reported. Fem1b is a homolog of feminization-1 (FEM-1), a protein in Caenorhabditis elegans that is regulated by proteasomal degradation, but whether Fem1b is likewise regulated by proteasomal degradation is unknown. Herein, we found that Fem1b protein is expressed in primary human colon cancer specimens, and in malignant SW620, HCT-116, and DLD-1 colon cancer cells. Increasing Fem1b expression, by transfection of a Fem1b expression construct, induced apoptosis of these cells. We found that proteasome inhibitor treatment of SW620, HCT-116, and DLD-1 cells caused upregulation of Fem1b protein levels, associated with induction of apoptosis. Blockade of Fem1b upregulation with morpholino antisense oligonucleotide suppressed the proteasome inhibitor-induced apoptosis of these cells. In conclusion, the proapoptotic protein Fem1b is downregulated by the proteasome in malignant colon cancer cells and mediates proteasome inhibitor-induced apoptosis of these cells. Therefore, Fem1b could represent a novel molecular target to overcome apoptosis resistance in therapy of colon cancer.

 15. Ukraine i fokus sammen med Georgien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2017-01-01

  Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer.......Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer....

 16. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 17. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 18. Rutsjende dug - breddeopgave 73 med didaktisk kommentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens Højgaard

  2017-01-01

  Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for...

 19. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 20. Børsretlig praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Peer; Werlauff, Erik

  2008-01-01

  Artiklen gennemgår og kommenterer - i fortsættelse af forfatternes artikler i UfR 1994 B s. 295 ff, UfR 1995 B s. 211 ff, UfR 1996 B s. 119 ff, UfR 1997 B s. 182 ff, UfR 1998 B s. 189 ff, UfR 1999 B s. 146 ff, UfR 2000 B s. 234 ff, UfR 2001 B s. 110 ff, UfR 2002 B s. 147 ff, UfR 2003 B s. 111 ff,...

 1. Børsretlig praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

  2009-01-01

  Artiklen gennemgår og kommenterer - i fortsættelse af forfatternes artikler i UfR 1994 B s. 295 ff, UfR 1995 B s. 211 ff, UfR 1996 B s. 119 ff, UfR 1997 B s. 182 ff, UfR 1998 B s. 189 ff, UfR 1999 B s. 146 ff, UfR 2000 B s. 234 ff, UfR 2001 B s. 110 ff, UfR 2002 B s. 147 ff, UfR 2003 B s. 111 ff,...

 2. Komunikasi dan Praksis Kebebasan

  OpenAIRE

  Teguh Ratmanto

  2000-01-01

  His paper concerns with communication and praxis of freedom. Communication in wider perspective is not just transftring a message but more than that. It is not just a process but involves many aspects of human lift such as culture and language. Culture and language reflect an understanding of reality. We can only perceive reality through language,whilelanguage can not be separated from culture. Language, basicly, is symbolization of reality using meaningful sign. That symbolization reducts re...

 3. Ledelsesfilosofi og Praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel, Frederik; Fast, Michael

  2015-01-01

  , som f.eks. Machiavellis ”Fyrsten”, Platons ”Statsmanden”, Taylors ”The Principles of Scientific Management” og Fayols ”General and Industrial Management”, har ledelse og ledelsesforskningen således koncentreret sig om ledelsestyper, god/rigtig ledelse, management/organisering og arbejdsdeling...

 4. Komunikasi dan Praksis Kebebasan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teguh Ratmanto

  2000-12-01

  Full Text Available His paper concerns with communication and praxis of freedom. Communication in wider perspective is not just transftring a message but more than that. It is not just a process but involves many aspects of human lift such as culture and language. Culture and language reflect an understanding of reality. We can only perceive reality through language,whilelanguage can not be separated from culture. Language, basicly, is symbolization of reality using meaningful sign. That symbolization reducts reality into single aspect perceived by signs, however they want to represent it in one-ta-one correspondence. So the reality we perceive through language is not the real reality. It means that the communication we do is a complex action. The process of establishing meaning has something to do with people, because sign (language . by itself has no meaning. Words do not mean but people mean. In relating with power, the meaning ofsign (languange is determined by who holds the power. Whoever they are, they will have a dominant interpretation of meaning. Communication (as far as relate to culture, language, reality, and signis no longer free because it is not reflecting reality anymore, but symbolizing the power. Communication. naturally, is reflecting reality, that what we call free communication. But the(politicalpower has canged communication being just a tool for their interest. Communication reflects reducted reality. That is a chained communication. Communication has to be placed again in its natural place (reflecting reality sowe can interpretate reality freely.

 5. Forandringsledelse som responsiv praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Molly, Asbjørn; Christensen, Tanja

  2014-01-01

  I artiklen gives et bud på ledelsens rolle i organisatorisk forandringsproces, baseret på en konkret organisatorisk forandringsproces, læst fra to forskellige teoretiske perspektiver. Dels John Kotters velkendte forandringsmodel, dels Ralph Staceys teori om complex responsive processes – en tilga...

 6. Utopi i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; De Casas, Elena; Christensen, Jeppe Høj

  2014-01-01

  Artiklen fremlægger en analyse af læring i et fredspsykologisk undervisningsforløb i Mexico som en del af opbygning af demokratiske og social resiliente læringsmiljøer fra børnehave til universitet.......Artiklen fremlægger en analyse af læring i et fredspsykologisk undervisningsforløb i Mexico som en del af opbygning af demokratiske og social resiliente læringsmiljøer fra børnehave til universitet....

 7. Computerbrug i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rosenstand, Jeppe; Waldorff, Frans Boch

  2008-01-01

  computer use to be extensive. 28% of patients reported their GP's computer use as extensive. These patients more often reported discomfort with their GP's computer use (OR 1.09), or stated that they did not get help with the problem they most wanted solved (OR 0.83), compared with patients who perceived...... their GP's computer use as less extensive. Men (OR 2.21) and patients over 55 years of age (OR 2.45) were also overrepresented in this group. CONCLUSION: Overall, patients were satisfied with their consultations. Patients generally perceived computer use as more extensive than doctors did. Where patients...

 8. Parametri i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Banke, Tore

  2013-01-01

  of Fine Arts, School of Architecture, Design and Conservation. The project investigates how daylight quality, solar radiation control, and visual and thermal control can be design pa¬rameters in the initial design phase. The research is based on practical experiments performed in the competition...

 9. Strategi i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Michael Jessen; Jenster, Per; Junghagen, Sven

  Præsentation af seks danske små og mellemstore virksomheder, som alle har været succesfulde inden for deres metier. Gennem en belysning af hver virksomheds strategiske situation og udviklingsinitiativer skabes et billede af hvorledes strategi praktiseres i disse virksomheder......Præsentation af seks danske små og mellemstore virksomheder, som alle har været succesfulde inden for deres metier. Gennem en belysning af hver virksomheds strategiske situation og udviklingsinitiativer skabes et billede af hvorledes strategi praktiseres i disse virksomheder...

 10. Programmering i praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen*, Eva Petropouleas; Erkmann, Malene

  ved at bakke ind i. Data bliver konstant samlet ind om os og behandlet af algoritmer, der sender informationer videre til vores telefon, vores bil eller ud på nettet. Den, der kender koderne, har derfor adgang til flere informationer om os, end vi selv har overblik over. Der er mange grunde til...

 11. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Tewes, Marianne; Petersen, Preben Ulrich

  2015-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 12. Implementering af evidensbaseret praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheel, Linda Schumann; Hansen, Ida Rode

  2014-01-01

  Projektet omhandler implementering af den kliniske retningslinje om identifikation, forebyggelse og behandling af delirium – i denne sammenhæng relateret til hjertepatienter. Projektet foregår på to hospitaler i Hjertecentret på Rigshospitalet, et intensivt afsnit og et sengeafsnit, i tæt...

 13. Akkreditering og klinisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hatting, Anne

  There is a growing awareness of a gap between the worlds of theory and practice within the field of organizational thinking, particularly when it comes to organizational change. Scholars are looking for methods to study practice and practitioners are looking for theories reflecting the real world...... and quality. This dissertation addresses quality improvement and organizational change, generally considered to be inseparable. In spite of strong efforts to produce guidelines for change projects, strategies and plans are often said to fail.But is there such a thing as a failing project? I find that this way...... of thinking about ʹfailing to fullfill plansʹ reflects a modern approach to research, a conception of the world as real and thruth as something objective, i.e. a rationalistic mode of thinking about relations between subjects and objects, stimulus and response. With a pragmatistic, interactionistic approach...

 14. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 15. MODAL ANALYSIS FOR REVISION OF A FEM MODEL OF A STEEL TRUSS BEAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Venglar

  2017-11-01

  Full Text Available The paper deals with a preparation of a complex FEM model for a local damage detection. The initial verified and validated three-dimensional FEM model of a steel truss bridge in laboratory is revised step-by-step to achieve the accurate model according to the experimental model. The emphasis is on modelling of the joints with 4 rivets and modelling of correct boundary conditions, as well as mass parameters and cross-section dimensions.A modal analysis of the structure is performed in FEM software. Many experimental measurements were made to correctly revise the FEM model. The calculated natural frequencies are compared with the measured ones. In addition, mode-shapes from the calculation are validated with the measured mode-shapes. The difference between the prepared FEM model and the measured specimen is small enough after a few steps of tuning. The verified, validated and revised numerical model can be used in future for a local damage detection.

 16. Human melioidosis reported by ProMED.

  Science.gov (United States)

  Nasner-Posso, Katherinn Melissa; Cruz-Calderón, Stefania; Montúfar-Andrade, Franco E; Dance, David A B; Rodriguez-Morales, Alfonso J

  2015-06-01

  There are limited sources describing the global burden of emerging diseases. A review of human melioidosis reported by ProMED was performed and the reliability of the data retrieved assessed in comparison to published reports. The effectiveness of ProMED was evaluated as a source of epidemiological data by focusing on melioidosis. Using the keyword 'melioidosis' in the ProMED search engine, all of the information from the reports and collected data was reviewed using a structured form, including the year, country, gender, occupation, number of infected individuals, and number of fatal cases. One hundred and twenty-four entries reported between January 1995 and October 2014 were identified. A total of 4630 cases were reported, with death reported in 505 cases, suggesting a misleadingly low overall case fatality rate (CFR) of 11%. Of 20 cases for which the gender was reported, 12 (60%) were male. Most of the cases were reported from Australia, Thailand, Singapore, Vietnam, and Malaysia, with sporadic reports from other countries. Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis. Copyright © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 17. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Document Server

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 18. Three-dimensional FEM model of FBGs in PANDA fibers with experimentally determined model parameters

  Science.gov (United States)

  Lindner, Markus; Hopf, Barbara; Koch, Alexander W.; Roths, Johannes

  2017-04-01

  A 3D-FEM model has been developed to improve the understanding of multi-parameter sensing with Bragg gratings in attached or embedded polarization maintaining fibers. The material properties of the fiber, especially Young's modulus and Poisson's ratio of the fiber's stress applying parts, are crucial for accurate simulations, but are usually not provided by the manufacturers. A methodology is presented to determine the unknown parameters by using experimental characterizations of the fiber and iterative FEM simulations. The resulting 3D-Model is capable of describing the change in birefringence of the free fiber when exposed to longitudinal strain. In future studies the 3D-FEM model will be employed to study the interaction of PANDA fibers with the surrounding materials in which they are embedded.

 19. Application of an enriched FEM technique in thermo-mechanical contact problems

  Science.gov (United States)

  Khoei, A. R.; Bahmani, B.

  2018-02-01

  In this paper, an enriched FEM technique is employed for thermo-mechanical contact problem based on the extended finite element method. A fully coupled thermo-mechanical contact formulation is presented in the framework of X-FEM technique that takes into account the deformable continuum mechanics and the transient heat transfer analysis. The Coulomb frictional law is applied for the mechanical contact problem and a pressure dependent thermal contact model is employed through an explicit formulation in the weak form of X-FEM method. The equilibrium equations are discretized by the Newmark time splitting method and the final set of non-linear equations are solved based on the Newton-Raphson method using a staggered algorithm. Finally, in order to illustrate the capability of the proposed computational model several numerical examples are solved and the results are compared with those reported in literature.

 20. Investigation of Ice-PVC separation under Flexural Loading using FEM Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H Xue

  2016-08-01

  Full Text Available This paper presents the FEM technique applied in the study of ice separation over a polyvinyl chloride (PVC surface. A two layer model of ice and PVC is analysed theoretically using Euler-Bernoulli beam theory and the rule of mixtures. The physical samples are prepared by freezing ice over the PVC surfaces. The samples are tested experimentally in a four-point loading setup. The experimental results contain strain data gathered through a data acquisition system using the LabView software. The data is collected at the rate of 1 kHz per load step. A model is also coded in MATLAB® and simulated using the finite element method (FEM in ANSYS® Multiphysics. The FEM model of the ice and PVC sample is built using solid elements. The mesh is tested for sensitively. A good agreement is found between the theoretical, experimental and numerical simulation results.

 1. Juridiske overvejelser i forbindelse med Influence Operationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Thomas Elkjer

  2014-01-01

  Kapitel 8: Juridiske overvejelser i forbindelse med influence-operationer Af Thomas Elkjer Nissen Dette kapitel fokuserer ligesom kapitel 9 på de juridiske problemstillinger, som den teknologiske udvikling har bragt med sig til væbnede konflikter; i dette kapitel er der fokus på kommunikation....... Kapitlet ser nærmere på det moderne informationsmiljø, dets betydning i moderne konflikter og den stigende anvendelse af information som magtmiddel. Herefter rettes blikket mod de juridiske overvejelser, der er forbundet med influence-operationer, bl.a. tid og rum, chefansvar, mandat og juridisk grundlag....... Afsnittet behandler desuden bl.a. jus in bello’s grundlæggende princippers indflydelse på influence-operationer....

 2. Predicting clicks of PubMed articles.

  Science.gov (United States)

  Mao, Yuqing; Lu, Zhiyong

  2013-01-01

  Predicting the popularity or access usage of an article has the potential to improve the quality of PubMed searches. We can model the click trend of each article as its access changes over time by mining the PubMed query logs, which contain the previous access history for all articles. In this article, we examine the access patterns produced by PubMed users in two years (July 2009 to July 2011). We explore the time series of accesses for each article in the query logs, model the trends with regression approaches, and subsequently use the models for prediction. We show that the click trends of PubMed articles are best fitted with a log-normal regression model. This model allows the number of accesses an article receives and the time since it first becomes available in PubMed to be related via quadratic and logistic functions, with the model parameters to be estimated via maximum likelihood. Our experiments predicting the number of accesses for an article based on its past usage demonstrate that the mean absolute error and mean absolute percentage error of our model are 4.0% and 8.1% lower than the power-law regression model, respectively. The log-normal distribution is also shown to perform significantly better than a previous prediction method based on a human memory theory in cognitive science. This work warrants further investigation on the utility of such a log-normal regression approach towards improving information access in PubMed.

 3. Online lektiehjælp – Udvikling af en vejledningsdidaktik med pædagogisk designforskning som metode

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jens Jørgen Hansen

  2016-05-01

  Full Text Available Lektievejledning er en pædagogisk praksis i rivende udvikling med fokus på at støtte elever i at forstå og håndtere udfordringer i deres lektiearbejde. Lektievejledning er på den politiske dagsorden i skole og ungdomsuddannelser og tilbydes både internt af uddannelsesinstitutionerne samt af private og offentlige aktører. Men lektievejledning er ikke etableret som et teoretisk felt eller som en særlig vejledningskompetence. Der er således behov for at begrebsliggøre og udvikle teori om, hvad lektievejledning er, og hvordan vejledningsformen didaktisk kan håndteres. Mere konkret er ud-fordringen at udvikle et nuanceret fagsprog samt en modellering af feltet til forklaring af lektievejledningens komplekse praksis med det mål at udvikle og kvalificere lektievejledning som pædagogisk teori og pædagogisk prak-sis. Denne artikel præsenterer resultatet af et forskningsprojekt, hvis mål er at udvikle en vejledningsdidaktik, herunder metoder, modeller og materialer for lektievejledning i regi af Lektier Online. Lektier Online er en organisation ved Statsbiblioteket i Århus, der tilbyder en online lektiecafe, hvor bl.a. gymnasie-elever kan få hjælp af frivillige universitetsstuderende. Dette didaktiske de-sign er et eksempel på, hvordan digitalisering og ny teknologi er en katalysator for udvikling af nye innovative læringsmiljøer og læringstilbud, der åbner fleksible og stedsuafhængige rum for læring, giver mulighed for samspil med aktører uden for skolens formelle rammer, og som er båret af integration af digitale teknologier i læringssituationen. Artiklen beskriver forskningsproces-sen med at indkredse en vejledningsdidaktik for lektiehjælp samt udviklingen, konceptualiseringen, afprøvningen og evalueringen af en række vejlednings-modeller på grundlag af forskningsmetoden Pædagogisk designforskning og dens tradition for brugerdreven innovation. Artiklen beskriver for det første resultatet af forskningsprocessen i form

 4. An adaptive singular ES-FEM for mechanics problems with singular field of arbitrary order

  OpenAIRE

  Nguyen-Xuan, H.; Liu, G. R.; Bordas, Stéphane; Natarajan, S.; Rabczuk, T.

  2013-01-01

  This paper presents a singular edge-based smoothed finite element method (sES-FEM) for mechanics problems with singular stress fields of arbitrary order. The sES-FEM uses a basic mesh of three-noded linear triangular (T3) elements and a special layer of five-noded singular triangular elements (sT5) connected to the singular-point of the stress field. The sT5 element has an additional node on each of the two edges connected to the singular-point. It allows us to represent simple and efficient ...

 5. Analysis of polyethylene terephthalate PET plastic bottle jointing system using finite element method (FEM)

  Science.gov (United States)

  Zaidi, N. A.; Rosli, Muhamad Farizuan; Effendi, M. S. M.; Abdullah, Mohamad Hariri

  2017-09-01

  For almost all injection molding applications of Polyethylene Terephthalate (PET) plastic was analyzed the strength, durability and stiffness of properties by using Finite Element Method (FEM) for jointing system of wood furniture. The FEM was utilized for analyzing the PET jointing system for Oak and Pine as wood based material of furniture. The difference pattern design of PET as wood jointing furniture gives the difference value of strength furniture itself. The results show the wood specimen with grooves and eclipse pattern design PET jointing give lower global estimated error is 28.90%, compare to the rectangular and non-grooves wood specimen of global estimated error is 63.21%.

 6. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 7. Hvad SKER der med drikkevandet i USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsay, Loren Mark

  2017-01-01

  Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år.......Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år....

 8. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 9. PubMedReco: A Real-Time Recommender System for PubMed Citations.

  Science.gov (United States)

  Samuel, Hamman W; Zaïane, Osmar R

  2017-01-01

  We present a recommender system, PubMedReco, for real-time suggestions of medical articles from PubMed, a database of over 23 million medical citations. PubMedReco can recommend medical article citations while users are conversing in a synchronous communication environment such as a chat room. Normally, users would have to leave their chat interface to open a new web browser window, and formulate an appropriate search query to retrieve relevant results. PubMedReco automatically generates the search query and shows relevant citations within the same integrated user interface. PubMedReco analyzes relevant keywords associated with the conversation and uses them to search for relevant citations using the PubMed E-utilities programming interface. Our contributions include improvements to the user experience for searching PubMed from within health forums and chat rooms, and a machine learning model for identifying relevant keywords. We demonstrate the feasibility of PubMedReco using BMJ's Doc2Doc forum discussions.

 10. Ecological urban renewal in Vesterbro, Copenhagen - 3 buildings with low-energy and solar energy in practice[Denmark]; Byoekologisk byfornyelse paa Vesterbro - 3 ejendomme med lavenergi- og solenergianvendelse i praksis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vejsig Pedersen, P.

  2000-03-01

  The report is the final report on a demonstration project backed by the Danish Energy Agency concerning solar energy/low energy solutions in relation to ecological urban renewal in Hedebygade, Vesterbro. The report describes developing work relating to solar cells, ventilation with counter current heat recover and total economic and ecological urban optimization, and innovating initiatives relating to 3 buildings with a total of 62 apartments and a business property. The annual energy consumption for heating and hot water can be reduced by a combination of the following means: Use of super low-energy windows; New ventilation solutions with counter current heat recovery and air heating; Use of facade insulation, solar walls and building integrated solar cells; New types of low temperature installations e.g. centrally placed radiators and use of hot water heat exchangers; Improved light conditions by use of glassed rooms. (EHS)

 11. Historien med stort H endte i '89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Revolution. Uffe Østergaard, Jean Monnet professor i europæisk historie på Copenhagen Business School, tager os med op, og betragter debatten om årsagerne til, og betydningen af, Murens fald i fugleperspektiv. Hvorfor var der ingen, der havde forudset begivenhederne?...

 12. Professor Nukem - et eksperiment med oplevelsesbaseret forskningsformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil; Thorhauge, Anne Mette

  2007-01-01

  Professor Nukem er resultatet af et forskningsprojekt om oplevelsesbaseret forskningsformidling der har form som et computerspil med tilhørende website, hvor brugeren interaktivt kan engagere sig i forskning omkring sociale og kulturelle aspekter ved computerspil. Professor Nukem kan spilles på...

 13. Hvad stiller vi op med samfundsneurosen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Pædagogisk og socialt arbejde er som aldrig før udsat for evaluering, accountability, akkreditering m.v.  Det fjerner opmærksomheden fra kerneopgaven, at de professionelles ydelser forbedres. Forhistorien opridses kort, og klummen afrundes med at pege på tre mulige veje ud af samfundsneurosen: et...

 14. MED-SUV Data Life Cycle

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia; Tulino, Sabrina

  2015-04-01

  The MED-SUV project aims to implement a digital e-infrastructure for data access in order to promote the monitoring and study of key volcanic regions prone to volcanic hazards, and thus improve hazard assessment, according to the rationale of Supersite GEO initiative to Vesuvius- Campi Flegrei and Mt Etna, currently identified as Permanent Supersites. The present study focuses on the life cycle of MED-SUV data generated in the first period of the project and highlights the managing approach, as well as the crucial steps to be implemented for ensuring that data will be properly and ethically managed and can be used and accessed from both MED-SUV and the external community. The process is conceived outlining how research data being handled as the project progresses, describing what data are collected, processed or generated and how these data are going to be shared and made available through Open Access. Data cycle begins with their generation and ends with the deposit in the digital infrastructure, its key series of stages through which MED-SUV data passes are Collection, Data citation, Categorization of data, Approval procedure, Registration of datasets, Application of licensing models, and PID assignment. This involves a combination of procedures and practices taking into account the scientific core mission and the priorities of the project as well as the potential legal issues related to the management and protection of the Intellectual Property. We believe that the implementation of this process constitutes a significant encouragement in MED-SUV data sharing and as a consequence a better understanding on the volcanic processes, hazard assessment and a better integration with other Supersites projects.

 15. X-ray strain tensor imaging: FEM simulation and experiments with a micro-CT.

  Science.gov (United States)

  Kim, Jae G; Park, So E; Lee, Soo Y

  2014-01-01

  In tissue elasticity imaging, measuring the strain tensor components is necessary to solve the inverse problem. However, it is impractical to measure all the tensor components in ultrasound or MRI elastography because of their anisotropic spatial resolution. The objective of this study is to compute 3D strain tensor maps from the 3D CT images of a tissue-mimicking phantom. We took 3D micro-CT images of the phantom twice with applying two different mechanical compressions to it. Applying the 3D image correlation technique to the CT images under different compression, we computed 3D displacement vectors and strain tensors at every pixel. To evaluate the accuracy of the strain tensor maps, we made a 3D FEM model of the phantom, and we computed strain tensor maps through FEM simulation. Experimentally obtained strain tensor maps showed similar patterns to the FEM-simulated ones in visual inspection. The correlation between the strain tensor maps obtained from the experiment and the FEM simulation ranges from 0.03 to 0.93. Even though the strain tensor maps suffer from high level noise, we expect the x-ray strain tensor imaging may find some biomedical applications such as malignant tissue characterization and stress analysis inside the tissues.

 16. Analysis of the deep rolling process on turbine blades using the FEM/BEM-coupling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baecker, V; Klocke, F; Wegner, H; Timmer, A; Grzhibovskis, R; Rjasanow, S

  2010-01-01

  Highly stressed components of aircraft engines, like turbine blades, have to satisfy stringent requirements regarding durability and reliability. The induction of compressive stresses and strain hardening in their surface layer has proven as a promising method to significantly increase their fatigue resistance. The required surface layer properties can be achieved by deep rolling. The determination of optimal process parameters still requires elaborate experimental set-up and subsequent time- and cost-extensive measurements. In previous works the application of the Finite Element Method (FEM) was proposed as an effective and cost reducing alternative to predict the surface layer state for given process parameters. However, FEM requires very fine mesh in the surface layer to resolve the high stress gradients with sufficient accuracy. The hereby caused high time and memory requirements render an efficient simulation of complete turbine components as impossible. In this article a solution is offered by coupling the FEM with the Boundary Elements Method (BEM). It enables the computing of large scale models at low computational cost and high result accuracy. Different approaches of the FEM/BEM-coupling for the simulation of deep rolling are examined with regard to their stability and required computing time.

 17. An effective FEM-based approach for discrete 3D crack growth

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Morten Eggert; Lambertsen, Søren Heide; Pedersen, Erik B.

  2015-01-01

  A new geometric approach for discrete crack growth modeling is proposed and implemented in a commercial FEM software. The basic idea is to model the crack growth by removing volumes of material as the crack front advances. Thereby, adaptive meshing techniques, found in commercial software, is wel...

 18. Fem Dewey-begreber til analyse af Facilitated Work Based Learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomassen, Anja Overgaard

  teoretiske ramme er helt overvejende baseret på John Deweys (1859-1952) pragmatisme og herudfra er der udviklet modeller, som anvendes i analysen af de empiriske data. Det fremlægges i paperet, hvorledes disse modeller er blevet udviklet og anvendt i ph.d.-afhandlingen, og hvorledes de centrale fem begreber...

 19. Mixed FEM for Second Order Elliptic Problems on Polygonal Meshes with BEM-Based Spaces

  KAUST Repository

  Efendiev, Yalchin; Galvis, Juan; Lazarov, Raytcho; Weiß er, Steffen

  2014-01-01

  We present a Boundary Element Method (BEM)-based FEM for mixed formulations of second order elliptic problems in two dimensions. The challenge, we would like to address, is a proper construction of H(div)-conforming vector valued trial functions

 20. hp-FEM electromechanical transduction model of ionic polymer metal composites

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pugal, D.; Šolín, Pavel; Kim, K.; Aabloo, A.

  2014-01-01

  Roč. 260, April (2014), s. 135-148 ISSN 0377-0427 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP102/11/0498 Institutional support: RVO:61388998 Keywords : hp-FEM * Nernst-Planck * Poisson Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering Impact factor: 1.266, year: 2014

 1. FEM Analysis and Measurement of Residual Stress by Neutron Diffraction on the Dissimilar Overlay Weld Pipe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Kang Soo; Lee, Ho Jin; Woo, Wan Chuck; Seong, Baek Seok; Byeon, Jin Gwi; Park, Kwang Soo; Jung, In Chul

  2010-01-01

  Much research has been done to estimate the residual stress on a dissimilar metal weld. There are many methods to estimate the weld residual stress and FEM (Finite Element Method) is generally used due to the advantage of the parametric study. And the X-ray method and a Hole Drilling technique for an experimental method are also usually used. The aim of this paper is to develop the appropriate FEM model to estimate the residual stresses of the dissimilar overlay weld pipe. For this, firstly, the specimen of the dissimilar overlay weld pipe was manufactured. The SA 508 Gr3 nozzle, the SA 182 safe end and SA376 pipe were welded by the Alloy 182. And the overlay weld by the Alloy 52M was performed. The residual stress of this specimen was measured by using the Neutron Diffraction device in the HANARO (High-flux Advanced Neutron Application ReactOr) research reactor, KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute). Secondly, FEM Model on the dissimilar overlay weld pipe was made and analyzed by the ABAQUS Code (ABAQUS, 2004). Thermal analysis and stress analysis were performed, and the residual stress was calculated. Thirdly, the results of the FEM analysis were compared with those of the experimental methods

 2. Space-time adaptive hp-FEM for problems with traveling sharp fronts

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolín, Pavel; Korous, L.

  2013-01-01

  Roč. 95, č. 1 (2013), S709-S722 ISSN 0010-485X Institutional support: RVO:61388998 Keywords : adaptive hp-FEM * transient problems * sharp fronts Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 1.055, year: 2013

 3. Influence of seed layer moduli on FEM based modulus backcalculation results

  CSIR Research Space (South Africa)

  Matsui, K

  2006-01-01

  Full Text Available This paper presents recentupdates of DBALM (Dynamic Back Analysis for Layer Moduli) software whose solver is based on exi-symmetric FEM and was first developed in 1993. Examples of airfield pavement application are also presented. The results...

 4. Efficient preconditioning of hphp-FEM matrix sequences with slowly-varying coefficients

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gatto, P.; Hesthaven, J. S.; Christiansen, Rasmus Ellebæk

  2017-01-01

  We previously introduced a preconditioner that has proven effective for hphp-FEM discretizations of various challenging elliptic and hyperbolic problems. The construction is inspired by standard nested dissection, and relies on the assumption that the Schur complements can be approximated, to hig...

 5. Musikterapi med børn med svær autisme - en litteraturgennemgang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Faglitteratur om musikterapi med børn med autisme er omfattende og indeholder såvel kvalitative case-beskrivelser som kvantitative forskningsundersøgelser. I artiklen gennemgås faglitteraturen systematisk med henblik på at specifi cere musikterapiens effekt og virkemåder i forhold til denne målgruppe. Vægten ligger på børn med svær autisme, men litteratur om voksne højtfungerende personer med autisme inddrages også. Forskningslitteraturen viser, at det især er inden for områderne koncentration, visuel opmærksomhed, respons og initiativ, samt brug af stemme og tur-tagning, at musikterapi har en effekt. Case-litteraturen begrunder denne effekt med musikkens evne til at være redundant, anvendelse af imitation og responsfremmende teknikker (overraskelse etc., fælles opbyggede samspilsformer, samt det temporale-interaktive element i improvisatorisk musikterapi. Ud fra en interaktionsteoretisk indfaldsvinkel sammenkobles effekten endvidere med, at den musikalske interaktion hjælper musikterapeuten til at fastholde et dynamisk udtryk, hvilket er afgørende i forhold til en klientgruppe, der ofte giver ´flad´ eller stærkt afvigende feedback.

 6. Prediction of the properties of PVD/CVD coatings with the use of FEM analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Śliwa, Agata; Mikuła, Jarosław; Gołombek, Klaudiusz; Tański, Tomasz; Kwaśny, Waldemar; Bonek, Mirosław; Brytan, Zbigniew

  2016-01-01

  Highlights: • Prediction of the properties of PVD/CVD coatings with the use of (FEM) analysis. • Stress distribution in multilayer Ti/Ti(C,N)/CrN, Ti/Ti(C,N)/(Ti,Al)N coatings. • The experimental values of stresses were determined on X-ray diffraction patterns. • An FEM model was established for the purpose of building a computer simulation. - Abstract: The aim of this paper is to present the results of the prediction of the properties of PVD/CVD coatings with the use of finite element method (FEM) analysis. The possibility of employing the FEM in the evaluation of stress distribution in multilayer Ti/Ti(C,N)/CrN, Ti/Ti(C,N)/(Ti,Al)N, Ti/(Ti,Si)N/(Ti,Si)N, and Ti/DLC/DLC coatings by taking into account their deposition conditions on magnesium alloys has been discussed in the paper. The difference in internal stresses in the zone between the coating and the substrate is caused by, first of all, the difference between the mechanical and thermal properties of the substrate and the coating, and also by the structural changes that occur in these materials during the fabrication process, especially during the cooling process following PVD and CVD treatment. The experimental values of stresses were determined based on X-ray diffraction patterns that correspond to the modelled values, which in turn can be used to confirm the correctness of the accepted mathematical model for testing the problem. An FEM model was established for the purpose of building a computer simulation of the internal stresses in the coatings. The accuracy of the FEM model was verified by comparing the results of the computer simulation of the stresses with experimental results. A computer simulation of the stresses was carried out in the ANSYS environment using the FEM method. Structure observations, chemical composition measurements, and mechanical property characterisations of the investigated materials has been carried out to give a background for the discussion of the results that were

 7. Prediction of the properties of PVD/CVD coatings with the use of FEM analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Śliwa, Agata; Mikuła, Jarosław; Gołombek, Klaudiusz; Tański, Tomasz; Kwaśny, Waldemar; Bonek, Mirosław, E-mail: miroslaw.bonek@polsl.pl; Brytan, Zbigniew

  2016-12-01

  Highlights: • Prediction of the properties of PVD/CVD coatings with the use of (FEM) analysis. • Stress distribution in multilayer Ti/Ti(C,N)/CrN, Ti/Ti(C,N)/(Ti,Al)N coatings. • The experimental values of stresses were determined on X-ray diffraction patterns. • An FEM model was established for the purpose of building a computer simulation. - Abstract: The aim of this paper is to present the results of the prediction of the properties of PVD/CVD coatings with the use of finite element method (FEM) analysis. The possibility of employing the FEM in the evaluation of stress distribution in multilayer Ti/Ti(C,N)/CrN, Ti/Ti(C,N)/(Ti,Al)N, Ti/(Ti,Si)N/(Ti,Si)N, and Ti/DLC/DLC coatings by taking into account their deposition conditions on magnesium alloys has been discussed in the paper. The difference in internal stresses in the zone between the coating and the substrate is caused by, first of all, the difference between the mechanical and thermal properties of the substrate and the coating, and also by the structural changes that occur in these materials during the fabrication process, especially during the cooling process following PVD and CVD treatment. The experimental values of stresses were determined based on X-ray diffraction patterns that correspond to the modelled values, which in turn can be used to confirm the correctness of the accepted mathematical model for testing the problem. An FEM model was established for the purpose of building a computer simulation of the internal stresses in the coatings. The accuracy of the FEM model was verified by comparing the results of the computer simulation of the stresses with experimental results. A computer simulation of the stresses was carried out in the ANSYS environment using the FEM method. Structure observations, chemical composition measurements, and mechanical property characterisations of the investigated materials has been carried out to give a background for the discussion of the results that were

 8. Prediction of the properties of PVD/CVD coatings with the use of FEM analysis

  Science.gov (United States)

  Śliwa, Agata; Mikuła, Jarosław; Gołombek, Klaudiusz; Tański, Tomasz; Kwaśny, Waldemar; Bonek, Mirosław; Brytan, Zbigniew

  2016-12-01

  The aim of this paper is to present the results of the prediction of the properties of PVD/CVD coatings with the use of finite element method (FEM) analysis. The possibility of employing the FEM in the evaluation of stress distribution in multilayer Ti/Ti(C,N)/CrN, Ti/Ti(C,N)/(Ti,Al)N, Ti/(Ti,Si)N/(Ti,Si)N, and Ti/DLC/DLC coatings by taking into account their deposition conditions on magnesium alloys has been discussed in the paper. The difference in internal stresses in the zone between the coating and the substrate is caused by, first of all, the difference between the mechanical and thermal properties of the substrate and the coating, and also by the structural changes that occur in these materials during the fabrication process, especially during the cooling process following PVD and CVD treatment. The experimental values of stresses were determined based on X-ray diffraction patterns that correspond to the modelled values, which in turn can be used to confirm the correctness of the accepted mathematical model for testing the problem. An FEM model was established for the purpose of building a computer simulation of the internal stresses in the coatings. The accuracy of the FEM model was verified by comparing the results of the computer simulation of the stresses with experimental results. A computer simulation of the stresses was carried out in the ANSYS environment using the FEM method. Structure observations, chemical composition measurements, and mechanical property characterisations of the investigated materials has been carried out to give a background for the discussion of the results that were recorded during the modelling process.

 9. Opće i posebno ograničenje odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj stranoj sudskoj praksi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jasenko Marin

  2011-12-01

  Full Text Available Tema rada je proučavanje tumačenja i primjene međunarodnih propisa o općem i posebnom ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine u novijoj sudskoj praksi. U uvodnom dijelu objašnjava se gospodarska i pravna svrha instituta ograničenja odgovornosti te se daje prikaz njegova uređenja na međunarodnoj razini. Naglašava se njegova ključna uloga u razvitku brodarstva i međunarodne trgovine. Kritički se analiziraju novije ilustrativne odluke stranih sudova u kojima su protumačene i primijenjene nerijetko dvojbene odredbe međunarodnih ugovora kojima je uređena ova materija. Iznose se zaključci o trenutnoj kvaliteti pravnog uređenja toga instituta, uočavaju tendencije njegova budućeg razvitka te predlažu mjere potrebne za njegovu daljnju nadogradnju.

 10. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 11. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 12. Poetisk sortsyn med lys for enden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)......Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)...

 13. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 14. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  OpenAIRE

  Muin, Michael; Fontelo, Paul

  2006-01-01

  Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM) which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhanci...

 15. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og...

 16. Sydkorea: Teknologiske tigerspring med globale udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2010-01-01

  Sydkorea har gennemgået en utrolig udvikling fra u-land til førende i-land i løbet af få årtier. Helt centralt står den teknologiske eksport af elektronik, biler og skibsbyggeri i verdenseliten. Men på trods af de mange succeser er der også udfordringer. Denne analyse viser – med aktuelle eksempl...

 17. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 18. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Artiklen drøfter en række aktuelle spørgsmål omkring læring hos børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelses diagnoser. Der introduceres til en social praksisteoretisk forståelse af forandringslæring, der diskuterer forandring ikke kun i relation til en persons identitet, men også aktuelle og...... potentielle forandringer, når det gælder overskridelse af binær logik i autisme versus normalitet, samt i relation til at overskride individualiserede og dualistiske problem-forståelser af fejl og mangler ved det autistiske barn. Det illustreres, hvordan disse former for dualistisk tænkning er forankret i et...... Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...

 19. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 20. Integrated FEM-DBEM simulation of crack propagation in AA2024-T3 FSW butt joints considering manufacturing effects

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne, Mads Rostgaard; Carlone, P.; Citarella, R.

  2015-01-01

  This paper deals with a numerical and experimental investigation on the influence of residual stresses on fatigue crack growth in AA2024-T3 friction stir welded butt joints. An integrated FEM-DBEM procedure for the simulation of crack propagation is proposed and discussed. A numerical FEM model...... of the welding process of precipitation hardenable AA2024-T3 aluminum alloy is employed to infer the process induced residual stress field. The reliability of the FEM simulations with respect to the induced residual stresses is assessed comparing numerical outcomes with experimental data obtained by means...

 1. FEM-DEM coupling simulations of the tool wear characteristics in prestressed machining superalloy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruitao Peng

  2016-01-01

  Full Text Available Due to the complicated contact loading at the tool-chip interface, ceramic tool wear in prestressed machining superalloy is rare difficult to evaluate only by experimental approaches. This study aims to develop a methodology to predict the tool wear evolution by using combined FEM and DEM numerical simulations. Firstly, a finite element model for prestressed cutting is established, subsequently a discrete element model to describe the tool-chip behaviour is established based on the obtained boundary conditions by FEM simulations, finally, simulated results are experimentally validated. The predicted tool wear results show nice agreement with experiments, the simulation indicates that, within a certain range, higher cutting speed effectively results in slighter wear of Sialon ceramic tools, and deeper depth of cut leads to more serious tool wear.

 2. First lasing of the Dutch Fusion-FEM: 730 kW, 200 GHz

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Urbanus, W.H. E-mail: urbanus@rijnh.nl; Bongers, W.A.; Geer, C.A.J. van der; Manintveld, P.; Plomp, J.; Pluygers, J.; Poelman, A.J.; Smeets, P.H.M.; Schueller, F.C.; Verhoeven, A.G.A.; Bratman, V.L.; Denisov, G.G.; Savilov, A.V.; Shmelyov, M.Yu.; Caplan, M.; Varfolomeev, A.A

  1999-06-01

  A high-power electrostatic free-electron maser is operated at various frequencies. An output power of 730 kW at 206 GHz is generated with a 7.2 A, 1.77 MeV electron beam, and 360 kW at 167 GHz is generated with a 7.0 A, 1.61 MeV electron beam. It is shown experimentally and by simulations that, depending on the electron beam energy, the FEM can operate in single-frequency regime. First experiments were done without electron beam energy recovery system, and the pulse length was limited to 12 {mu}s. Nevertheless, many aspects of generation of mm-wave power have been explored, such as the dependency on the electron beam energy and beam current and cavity settings such as the feedback coefficient. The achieved parameters and the FEM dynamics are in good accordance with simulations.

 3. FEM × DEM: a new efficient multi-scale approach for geotechnical problems with strain localization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nguyen Trung Kien

  2017-01-01

  Full Text Available The paper presents a multi-scale modeling of Boundary Value Problem (BVP approach involving cohesive-frictional granular materials in the FEM × DEM multi-scale framework. On the DEM side, a 3D model is defined based on the interactions of spherical particles. This DEM model is built through a numerical homogenization process applied to a Volume Element (VE. It is then paired with a Finite Element code. Using this numerical tool that combines two scales within the same framework, we conducted simulations of biaxial and pressuremeter tests on a cohesive-frictional granular medium. In these cases, it is known that strain localization does occur at the macroscopic level, but since FEMs suffer from severe mesh dependency as soon as shear band starts to develop, the second gradient regularization technique has been used. As a consequence, the objectivity of the computation with respect to mesh dependency is restored.

 4. New progress of FEM simulation and AI application in rolling at RAL

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Xianghua; Wang Guodong; Zhao Kun

  2000-01-01

  New progresses on FEM simulation and AI application in rolling have been achieved at RAL recently. The existence and uniqueness of the extreme point of total functional for rolling problem has been proved. Different rolling processes, such as H-beam rolling, ribbing strip rolling, slab sizing, have been solved by our in-house FEM software package. The simulation results have been put into production use to improve the precision of math models. The Artificial Neural Network has been used to predict rolling force, coiling temperature, microstructure and properties of the rolled products. An expert system for deviation diagnoses of strip thickness has been developed for industry use. Synergetic Artificial Intelligence has also been applied to rolling scheduling. We are making continuous efforts to develop AI applications for rolling line co-operating in China steel industry. (author)

 5. Fluxball magnetic field analysis using a hybrid analytical/FEM/BEM with equivalent currents

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fernandes, João F.P.; Camilo, Fernando M.; Machado, V. Maló

  2016-01-01

  In this paper, a fluxball electric machine is analyzed concerning the magnetic flux, force and torque. A novel method is proposed based in a special hybrid FEM/BEM (Finite Element Method/Boundary Element Method) with equivalent currents by using an analytical treatment for the source field determination. The method can be applied to evaluate the magnetic field in axisymmetric problems, in the presence of several magnetic materials. Same results obtained by a commercial Finite Element Analysis tool are presented for validation purposes with the proposed method. - Highlights: • The Fluxball machine magnetic field is analyzed by a new FEM/BEM/Analytical method. • The method is adequate for axisymmetric non homogeneous magnetic field problems. • The source magnetic field is evaluated considering a non-magnetic equivalent problem. • Material magnetization vectors are accounted by using equivalent currents. • A strong reduction of the finite element domain is achieved.

 6. 3D FEM Geometry and Material Flow Optimization of Porthole-Die Extrusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ceretti, Elisabetta; Mazzoni, Luca; Giardini, Claudio

  2007-01-01

  The aim of this work is to design and to improve the geometry of a porthole-die for the production of aluminum components by means of 3D FEM simulations. In fact, the use of finite element models will allow to investigate the effects of the die geometry (webs, extrusion cavity) on the material flow and on the stresses acting on the die so to reduce the die wear and to improve the tool life. The software used to perform the simulations was a commercial FEM code, Deform 3D. The technological data introduced in the FE model have been furnished by METRA S.p.A. Company, partner in this research. The results obtained have been considered valid and helpful by the Company for building a new optimized extrusion porthole-die

 7. AN APPROACH TO EFFICIENT FEM SIMULATIONS ON GRAPHICS PROCESSING UNITS USING CUDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Björn Nutti

  2014-04-01

  Full Text Available The paper presents a highly efficient way of simulating the dynamic behavior of deformable objects by means of the finite element method (FEM with computations performed on Graphics Processing Units (GPU. The presented implementation reduces bottlenecks related to memory accesses by grouping the necessary data per node pairs, in contrast to the classical way done per element. This strategy reduces the memory access patterns that are not suitable for the GPU memory architecture. Furthermore, the presented implementation takes advantage of the underlying sparse-block-matrix structure, and it has been demonstrated how to avoid potential bottlenecks in the algorithm. To achieve plausible deformational behavior for large local rotations, the objects are modeled by means of a simplified co-rotational FEM formulation.

 8. Three-dimensional Reconstruction and Homogenization of Heterogeneous Materials Using Statistical Correlation Functions and FEM

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baniassadi, Majid; Mortazavi, Behzad; Hamedani, Amani; Garmestani, Hamid; Ahzi, Said; Fathi-Torbaghan, Madjid; Ruch, David; Khaleel, Mohammad A.

  2012-01-31

  In this study, a previously developed reconstruction methodology is extended to three-dimensional reconstruction of a three-phase microstructure, based on two-point correlation functions and two-point cluster functions. The reconstruction process has been implemented based on hybrid stochastic methodology for simulating the virtual microstructure. While different phases of the heterogeneous medium are represented by different cells, growth of these cells is controlled by optimizing parameters such as rotation, shrinkage, translation, distribution and growth rates of the cells. Based on the reconstructed microstructure, finite element method (FEM) was used to compute the effective elastic modulus and effective thermal conductivity. A statistical approach, based on two-point correlation functions, was also used to directly estimate the effective properties of the developed microstructures. Good agreement between the predicted results from FEM analysis and statistical methods was found confirming the efficiency of the statistical methods for prediction of thermo-mechanical properties of three-phase composites.

 9. Stress and fatigue analyses of primary circuit components of NPP using FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gal, P.

  2015-01-01

  This poster is a short illustration of the numerical assessment of the VVER-440 reactor pressure vessel (RPV) main flange. RPV main flange consists in free flange, pressure ring, flange bolts, nut and nickel gasket. Operating temperature transient modes, like heat up regime can lead to serious tension in bolts. So temperature fields have to be calculated. The fatigue assessment of the main flange bolt requires the determination of the coefficient of stress concentrators in bolt thread. Stress concentrators can be computed through FEM or given by norms (PNAEG). The most significant value of fatigue usage factor is in the first thread connection between bolt and nut. A finite element method (FEM) is used for calculation stress and temperature distribution in the reactor flange. The reassessment was performed according Czech normative document NTD-A.S.I. and VERLIFE

 10. Lineær programmering med Excel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 11. Manifest for en psykiatri med brugerrespekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samskabelsesprojekt med psykiatribrugere og pårørende. Psykiatri Manifestet består af forskellige statements om psykiatrien som den opleves set fra brugerperspektiv, og visioner om hvor brugerne ønsker, den skal udvikle sig hen. Brugerne har reageret på Marianne Træbing Sechers invitation via hen...... hendes kontoer på Facebook, Twitter og LinkedIn, samt gennem nedenstående facebooksider og interesseorganisationer. Marianne er ansat som adjunkt på VIA University College og står for videreuddannelse, konsulentarbejde og forskning/udvikling på psykiatriområdet i tilknytning hertil....

 12. The application of NISA II FEM package in seismic qualification of small class IE electric motors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fancev, T.; Saban, I.; Grgic, D.

  1995-01-01

  According to the IEEE standards 323/1974 and 344/1975, seismic qualification of class IE equipment is appropriate combination of test and analysis methods. Complex equipment and assemblies are usually tested through seismic testing. The analysis is recommended for simple equipment that can be easily modeled to correctly predict its response. This article deals with the application of NISA II FEM package in 3D FE modeling and mode shape calculations of small power low voltage electric motors. (author)

 13. Arbitrary-Level Hanging Nodes and Automatic Adaptivity in the hp-FEM

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolín, Pavel; Červený, Jakub; Doležel, Ivo

  2008-01-01

  Roč. 77, č. 1 (2008), s. 117-132 ISSN 0378-4754 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/07/0496; GA ČR GA102/05/0629; GA AV ČR IAA100760702 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20570509 Keywords : constrained approximation * hanging nodes * hp-FEM Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering Impact factor: 0.930, year: 2008

 14. Discrete maximum principle for Poisson equation with mixed boundary conditions solved by hp-FEM

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vejchodský, Tomáš; Šolín, P.

  2009-01-01

  Roč. 1, č. 2 (2009), s. 201-214 ISSN 2070-0733 R&D Projects: GA AV ČR IAA100760702; GA ČR(CZ) GA102/07/0496; GA ČR GA102/05/0629 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503 Keywords : discrete maximum principle * hp-FEM * Poisson equation * mixed boundary conditions Subject RIV: BA - General Mathematics

 15. Discrete conservation of nonnegativity for elliptic problems solved by the hp-FEM

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolín, P.; Vejchodský, Tomáš; Araiza, R.

  2007-01-01

  Roč. 76, 1-3 (2007), s. 205-210 ISSN 0378-4754 R&D Projects: GA ČR GP201/04/P021 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503 Keywords : discrete nonnegativity conservation * discrete Green's function * elliptic problems * hp-FEM * higher-order finite element methods * Poisson equation * numerical experimetns Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.738, year: 2007

 16. NDE (Nondestructive examination) by ultrasonic, photo-elastic, strain measuring and FEM (Finite Element Method)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gu Fangyu; Zeng Xiao

  1990-01-01

  It is considered impossible to inspect flaw by using ordinary mechanical measuring methods. In this paper, it is found that the stree and strain distortions of pressure vessel with 2D linear shape crack in the deep location appear the 'cat effect' on the surface of stracture, and that the location and size of the crack can be determined with strain measuring and FEM according to 'cat effect' of strain distortion

 17. Heat Generation Effects on U-Mo/Al through ABAQUS FEM Simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cho, Taewon; Jeong, Gwan Yoon; Lee, Cheol Min; Sohn Dongseong [Ulsan National Institute of Science and Technology, Ulsan (Korea, Republic of)

  2014-05-15

  U-Mo/Al dispersion fuels have been considered a most promising candidate for a replacement of Highly Enriched Uranium (HEU) fuel in many research reactors. Coulson developed a FEM model which show the fuel meat realistically and compared the thermal conductivity results of two and three dimensional model. Williams also developed a FEM model which are different from the former in that it use regularly meshed unit cells. He showed a heat generation effects through FEM simulation and the effective thermal conductivity of the fuel with heat generated in the fuel particles is a little lower than that of the fuel with no heat generated. In the current work, the heat generation effects are analyzed and discussed in a wider range of volume fraction with more realistic models by using ABAQUS finite element package. The FEM model is used to determine the effective thermal conductivity of U-Mo/Al and to simulate the heat generation effects in the study. This model reflected the microscopic morphology of the fuel very well by making random distribution particles although the particle shape is considered as sphere. All simulation results show the heat generation effects although the effects are small when the volume fraction of fuels are high. When the particles are surrounded with interaction layers, the heat transfer from the particle to matrix is disturbed by interaction layers due to the low thermal conductivity of interaction layers. However this effects decreases when the sum of the volume fraction of fuels and interaction layers exceeds 40-50 vol% because a great portion of the heat must pass through fuels and interaction layers although the heat is applied on the surface. Therefore particle size and initial particle volume fractions will be the important factors for the heat generation effects when interaction layers grow during irradiations.

 18. On Scientific Data and Image Compression Based on Adaptive Higher-Order FEM

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šolín, Pavel; Andrš, David

  2009-01-01

  Roč. 1, č. 1 (2009), s. 56-68 ISSN 2070-0733 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA102/07/0496; GA AV ČR IAA100760702 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20570509 Keywords : data compress ion * image compress ion * adaptive hp-FEM Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering http://www.global-sci.org/aamm

 19. Modular hp-FEM system HERMES and its application to Maxwell´s equations

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vejchodský, Tomáš; Šolín, P.; Zítka, M.

  2007-01-01

  Roč. 76, č. 2 (2007), s. 223-228 ISSN 0378-4754. [MODELLING 2005. Plzeň, 04.06.2005-08.06.2005] R&D Projects: GA ČR GP201/04/P021 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503 Keywords : hp-FEM * time-harmonic Maxwell´s equations * hierarchic higher-order edge elements Subject RIV: BA - General Mathematics Impact factor: 0.738, year: 2007

 20. Investigation of load transfer efficiency in jointed plain concrete pavements (JPCP using FEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vahid Sadeghi

  2018-05-01

  Full Text Available Owing to heavy traffic loads, rigid pavements encounter various types of failures at transverse joints during their lifetime. Three-dimensional finite-element method (3D-FEM was used to assess the structural response of jointed concrete pavement under moving tandem axle loads. In this study, 3D FEM was verified using an existing numerical model and field measurement of the concrete slab traversed by a moving truck. This paper also investigated the effects of multiple parameters: material properties, slab geometry, load magnitude and frictional status of the slab and base layer on load transfer efficiency (LTE of the transverse joints. Further study has been done to investigate the slab performance without the dowel bars which occurs when parts of the pavement needed to be repaired using precast slabs. The aggregate interlock between the new slab and the existing slab is simulated by frictional interface. In 3D FEM model, the load transfer efficiency has been improved by increasing the elasticity modules of the concrete slab and the base layer or increasing the slab thickness. This can decrease the joints' deflections, reduces the damages on pavement joints. Removing dowel bars adversely affected the load transfer. Keywords: Concrete pavement, Load transfer, Finite-element method, Dowel bar, Structural behavior

 1. Welding distortion analysis of multipass joint combination with different sequences using 3D FEM and experiment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Manurung, Yupiter H.P.; Lidam, Robert Ngendang; Rahim, M. Ridzwan; Zakaria, M. Yusof; Redza, M. Ridhwan; Sulaiman, M. Shahar; Tham, Ghalib; Abas, Sunhaji K.

  2013-01-01

  This paper presents an investigation of the welding sequence effect on induced angular distortion using FEM and experiments. The specimen of a combined joint geometry was modeled and simulated using Multipass Welding Advisor (MWA) in SYSWELD 2010 based on the thermal-elastic-plastic approach with low manganese carbon steel S3355J2G3 as specimen material and Goldak's double ellipsoid as heat source model. To validate the simulation results, a series of experiments was conducted with two different welding sequences using automated welding process, low carbon steel as parent metal, digital GMAW power source with premixed shielding gas and both-sided clamping technique. Based on the results, it was established that the thermo-elastic-plastic 3D FEM analysis shows good agreement with experimental results and the welding sequence “from outside to inside” induced less angular distortion compared to “from inside to outside”. -- Highlights: • 3D FEM was used to analyze the welding distortion on two different sequences. • Simulation results were validated with experiments using automated welding system. • Simulation results and experiments showed acceptable accuracy. • Welding sequence “outside–inside” showed less distortion than “inside–outside”

 2. Uncertainty assessment of a dike with an anchored sheet pile wall using FEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rippi Aikaterini

  2016-01-01

  Full Text Available The Dutch design codes for the dikes with retaining walls rely on Finite Element Analysis (FEM in combination with partial safety factors. However, this can lead to conservative designs. For this reason, in this study, a reliability analysis is carried out with FEM calculations aiming to demonstrate the feasibility of reliability analysis for a dike with an anchored sheet pile wall modelled in the 2D FEM, Plaxis. Sensitivity and reliability analyses were carried out and enabled by coupling the uncertainty package, OpenTURNS and Plaxis. The most relevant (ultimate limit states concern the anchor, the sheet pile wall, the soil body failure (global instability and finally the system. The case was used to investigate the applicability of the First Order Reliability Method (FORM and Directional Sampling (DS to analysing these limit states. The final goal is to estimate the probability of failure and identify the most important soil properties that affect the behaviour of each component and the system as a whole. The results of this research can be used to assess and optimize the current design procedure for dikes with retaining walls.

 3. Crack growth analysis in a weld-heat-affected zone using S-version FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kikuchi, Masanori; Wada, Yoshitaka; Shimizu, Yuto; Li, Yulong

  2012-01-01

  The objective of this study is the prediction of crack propagation under thermal, residual stress fields using S-Version FEM (S-FEM). By using the S-FEM technique, only the local mesh should be re-meshed and it becomes easy to simulate crack growth. By combining with an auto-meshing technique, the local mesh is re-meshed automatically, and a curved crack path is modeled easily. Virtual crack closure integral method (VCCM) is used to evaluate energy release rate at the crack tip. For crack growth analyses, crack growth rate and growth direction are determined using criteria for mixed mode loading condition. In order to confirm the validity of this analysis, some comparisons with previously reported analyses were done, and good agreement obtained. In this study, residual stress data were provided by JAEA, Japan Atomic Energy Agency, based on their numerical simulation. Stress corrosion crack (SCC) growth analyses in a pipe are conducted in two-dimensional and three-dimensional fields. Two cases, for an axi-symmetric distribution of residual stress in the pipe wall and a non-axisymmetric one are assumed. Effects of residual stress distribution patterns on SCC cracking are evaluated and discussed.

 4. Experiment study and FEM simulation on erythrocytes under linear stretching of optical micromanipulation

  Science.gov (United States)

  Liu, Ying; Song, Huadong; Zhu, Panpan; Lu, Hao; Tang, Qi

  2017-08-01

  The elasticity of erythrocytes is an important criterion to evaluate the quality of blood. This paper presents a novel research on erythrocytes' elasticity with the application of optical tweezers and the finite element method (FEM) during blood storage. In this work, the erythrocytes with different in vitro times were linearly stretched by trapping force using optical tweezers and the time dependent elasticity of erythrocytes was investigated. The experimental results indicate that the membrane shear moduli of erythrocytes increased with the increasing in vitro time, namely the elasticity was decreasing. Simultaneously, an erythrocyte shell model with two parameters (membrane thickness h and membrane shear modulus H) was built to simulate the linear stretching states of erythrocytes by the FEM, and the simulations conform to the results obtained in the experiment. The evolution process was found that the erythrocytes membrane thicknesses were decreasing. The analysis assumes that the partial proteins and lipid bilayer of erythrocyte membrane were decomposed during the in vitro preservation of blood, which results in thin thickness, weak bending resistance, and losing elasticity of erythrocyte membrane. This study implies that the FEM can be employed to investigate the inward mechanical property changes of erythrocyte in different environments, which also can be a guideline for studying the erythrocyte mechanical state suffered from different diseases.

 5. Efficiency improvement and torque ripple minimization of Switched Reluctance Motor using FEM and Seeker Optimization Algorithm

  International Nuclear Information System (INIS)

  Navardi, Mohammad Javad; Babaghorbani, Behnaz; Ketabi, Abbas

  2014-01-01

  Highlights: • This paper proposes a new method to optimize a Switched Reluctance Motor (SRM). • A combination of SOA and GA with Finite Element Method (FEM) analysis is employed to solve the SRM design optimization. • The results show that optimized SRM obtains higher average torque and higher efficiency. - Abstract: In this paper, performance optimization of Switched Reluctance Motor (SRM) was determined using Seeker Optimization Algorithm (SOA). The most efficient aim of the algorithm was found for maximum torque value at a minimum mass of the entire construction, following changing the geometric parameters. The optimization process was carried out using a combination of Seeker Optimization Algorithm and Finite Element Method (FEM). Fitness value was calculated by FEM analysis using COMSOL3.4, and the SOA was realized by MATLAB. The proposed method has been applied for a case study and it has been also compared with Genetic Algorithm (GA). The results show that the optimized motor using SOA had higher torque value and efficiency with lower mass and torque ripple, exhibiting the validity of this methodology for SRM design

 6. Numerical calculation of acoustic radiation from band-vibrating structures via FEM/FAQP method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GAO Honglin

  2017-08-01

  Full Text Available The Finite Element Method (FEM combined with the Frequency Averaged Quadratic Pressure method (FAQP are used to calculate the acoustic radiation of structures excited in the frequency band. The surface particle velocity of stiffened cylindrical shells under frequency band excitation is calculated using finite element software, the normal vibration velocity is converted from the surface particle velocity to calculate the average energy source (frequency averaged across intensity, frequency averaged across pressure and frequency averaged across velocity, and the FAQP method is used to calculate the average sound pressure level within the bandwidth. The average sound pressure levels are then compared with the bandwidth using finite element and boundary element software, and the results show that FEM combined with FAQP is more suitable for high frequencies and can be used to calculate the average sound pressure level in the 1/3 octave band with good stability, presenting an alternative to applying frequency-by-frequency calculation and the average frequency process. The FEM/FAQP method can be used as a prediction method for calculating acoustic radiation while taking the randomness of vibration at medium and high frequencies into consideration.

 7. An eddy current vector potential formulation for estimating hysteresis losses of superconductors with FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stenvall, A; Tarhasaari, T

  2010-01-01

  Many people these days employ only commercial finite element method (FEM) software when solving for the hysteresis losses of superconductors. Thus, the knowledge of a modeller is in the capability of using the black boxes of software efficiently. This has led to a relatively superficial examination of different formulations while the discussion stays mainly on the usage of the user interfaces of these programs. Also, if we stay only at the mercy of commercial software producers, we end up having less and less knowledge on the details of solvers. Then, it becomes more and more difficult to conceptually solve new kinds of problem. This may prevent us finding new kinds of method to solve old problems more efficiently, or finding a solution for a problem that was considered almost impossible earlier. In our earlier research, we presented the background of a co-tree gauged T-ψ FEM solver for computing the hysteresis losses of superconductors. In this paper, we examine the feasibility of FEM and eddy current vector potential formulation in the same problem.

 8. PubMed-EX: a web browser extension to enhance PubMed search with text mining features.

  Science.gov (United States)

  Tsai, Richard Tzong-Han; Dai, Hong-Jie; Lai, Po-Ting; Huang, Chi-Hsin

  2009-11-15

  PubMed-EX is a browser extension that marks up PubMed search results with additional text-mining information. PubMed-EX's page mark-up, which includes section categorization and gene/disease and relation mark-up, can help researchers to quickly focus on key terms and provide additional information on them. All text processing is performed server-side, freeing up user resources. PubMed-EX is freely available at http://bws.iis.sinica.edu.tw/PubMed-EX and http://iisr.cse.yzu.edu.tw:8000/PubMed-EX/.

 9. Bygningsdele med celluloseuld og høruld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport med eksempler på bygningsdele med papir- eller hørisolering, der overholder bygningsreglementerne, udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 10. Ødelæg alt muligt med et bogstav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2017-01-01

  En gang imellem griber en raptus SoMe-Danmark, og så fyldes alles feed med samme slags indhold. Senest overspringshandlede vi med hashtagget #oedelaeg1filmed1bogstav - og alle mulige afledninger af det....

 11. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 12. Ion sources for MedAustron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lettry, J.; Penescu, L.; Wallner, J.; Sargsyan, E.

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron, and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H 3 1+ , C 4+ , and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility, such as ion source main parameters, gas injection, temperature control, and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize electron cyclotron resonance (ECR) ion beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution, and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating, plasma simulation, beam formation, and transport.

 13. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 14. Ion Sources for MedAustron

  CERN Document Server

  Lettry, J; Wallner, J; Sargsyan, E; CERN. Geneva. BE Department

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H31+, C4+ and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility; such as ion source main parameters, gas injection, temperature control and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize ECR ions beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating...

 15. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 16. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 17. Numerical simulation of the solitary wave interacting with an elastic structure using MPS-FEM coupled method

  Science.gov (United States)

  Rao, Chengping; Zhang, Youlin; Wan, Decheng

  2017-12-01

  Fluid-Structure Interaction (FSI) caused by fluid impacting onto a flexible structure commonly occurs in naval architecture and ocean engineering. Research on the problem of wave-structure interaction is important to ensure the safety of offshore structures. This paper presents the Moving Particle Semi-implicit and Finite Element Coupled Method (MPS-FEM) to simulate FSI problems. The Moving Particle Semi-implicit (MPS) method is used to calculate the fluid domain, while the Finite Element Method (FEM) is used to address the structure domain. The scheme for the coupling of MPS and FEM is introduced first. Then, numerical validation and convergent study are performed to verify the accuracy of the solver for solitary wave generation and FSI problems. The interaction between the solitary wave and an elastic structure is investigated by using the MPS-FEM coupled method.

 18. Verification of a three-dimensional FEM model for FBGs in PANDA fibers by transversal load experiments

  Science.gov (United States)

  Fischer, Bennet; Hopf, Barbara; Lindner, Markus; Koch, Alexander W.; Roths, Johannes

  2017-04-01

  A 3D FEM model of an FBG in a PANDA fiber with an extended fiber length of 25.4 mm is presented. Simulating long fiber lengths with limited computer power is achieved by using an iterative solver and by optimizing the FEM mesh. For verification purposes, the model is adapted to a configuration with transversal loads on the fiber. The 3D FEM model results correspond with experimental data and with the results of an additional 2D FEM plain strain model. In further studies, this 3D model shall be applied to more sophisticated situations, for example to study the temperature dependence of surface-glued or embedded FBGs in PANDA fibers that are used for strain-temperature decoupling.

 19. Femur ultrasound (FemUS)-first clinical results on hip fracture discrimination and estimation of femoral BMD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Barkmann, R; Dencks, S; Laugier, P

  2010-01-01

  has been introduced yet. We developed a QUS scanner for measurements at the femur (Femur Ultrasound Scanner, FemUS) and tested its in vivo performance. METHODS: Using the FemUS device, we obtained femoral QUS and DXA on 32 women with recent hip fractures and 30 controls. Fracture discrimination......A quantitative ultrasound (QUS) device for measurements at the proximal femur was developed and tested in vivo (Femur Ultrasound Scanner, FemUS). Hip fracture discrimination was as good as for DXA, and a high correlation with hip BMD was achieved. Our results show promise for enhanced QUS...... and the correlation with femur bone mineral density (BMD) were assessed. RESULTS: Hip fracture discrimination using the FemUS device was at least as good as with hip DXA and calcaneal QUS. Significant correlations with total hip bone mineral density were found with a correlation coefficient R (2) up to 0...

 20. Experimental study of a high-current FEM with a broadband microwave system

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Denisov, G.G.; Bratman, V.L.; Ginzburg, N.S. [Institute of Applied Physics, Nizhny Novgorod (Russian Federation)] [and others

  1995-12-31

  One of the main features of FELs and FEMs is the possibility of fast and wideband tuning of the resonant frequency of active media, which can be provided by changing the particle energy. For a frequency adjustable FEM-oscillator, a broadband microwave system, which is simply combined with an electron-optical FEM system and consists of an oversized waveguide and reflectors based on the microwave beams multiplication effect has been proposed and studied successfully in {open_quotes}cold{close_quotes} measurements. Here, the operating ability of a cavity, that includes some key elements of the broadband microwave system, was tested in the presence of an electron beam. To provide large particle oscillation velocities in a moderate undulator field and the presence of a guide magnetic field, the FEM operating regime of double resonance was chosen. In this regime the cyclotron as well as undulator resonance conditions were satisfied. The FEM-oscillator was investigated experimentally on a high-current accelerator {open_quotes}Sinus-6{close_quotes} that forms an electron beam with particle energy 500keV and pulse duration 25ns. The aperture with a diameter 2.5mm at the center of the anode allows to pass through only the central fraction of the electron beam with a current about 100A and a small spread of longitudinal velocities of the particles. Operating transverse velocity was pumped into the electron beam in the pulse plane undulator of a 2.4cm period. The cavity with a frequency near 45GHz consists of a square waveguide and two reflectors. The broadband up-stream reflector based on the multiplication effect had the power reflectivity coefficient more than 90% in the frequency band 10% for the H{sup 10} wave of the square waveguide with the maximum about 100% at a frequency 45GHz. The down-stream narrow-band Bragg reflector had the power reflection coefficient approximately 80% in the frequency band of 4% near 45GHz for the operating mode.

 1. 2-D FEM Simulation of Propagation and Radiation of Leaky Lamb Wave in a Plate-Type Ultrasonic Waveguide Sensor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Sang-Jin; Kim, Hoe-Woong; Joo, Young-Sang; Kim, Sung-Kyun; Kim, Jong-Bum [KAERI, Daejeon (Korea, Republic of)

  2016-05-15

  This paper introduces the 2-D FEM simulation of the propagation and radiation of the leaky Lamb wave in and from a plate-type ultrasonic waveguide sensor conducted for the radiation beam profile analysis. The FEM simulations are performed with three different excitation frequencies and the radiation beam profiles obtained from FEM simulations are compared with those obtained from corresponding experiments. This paper deals with the 2-D FEM simulation of the propagation and radiation of the leaky Lamb wave in and from a plate-type ultrasonic waveguide sensor conducted to analyze the radiation beam profiles. The radiation beam profile results obtained from the FEM simulation show good agreement with the ones obtained from the experiment. This result will be utilized to improve the performance of the developed waveguide sensor. The quality of the visualized image is mainly affected by beam profile characteristics of the leaky wave radiated from the waveguide sensor. However, the relationships between the radiation beam profile and many parameters of the waveguide sensor are not fully revealed yet. Therefore, further parametric studies are necessary to improve the performance of the sensor and the finite element method (FEM) is one of the most effective tools for the parametric study.

 2. The MEDIATOR genes MED12 and MED13 control Arabidopsis root system configuration influencing sugar and auxin responses.

  Science.gov (United States)

  Raya-González, Javier; López-Bucio, Jesús Salvador; Prado-Rodríguez, José Carlos; Ruiz-Herrera, León Francisco; Guevara-García, Ángel Arturo; López-Bucio, José

  2017-09-01

  Arabidopsis med12 and med13 mutants exhibit shoot and root phenotypes related to an altered auxin homeostasis. Sucrose supplementation reactivates both cell division and elongation in primary roots as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression in these mutants. An analysis of primary root growth of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants in response to sucrose and/or N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) placed MED12 upstream of auxin transport for the sugar modulation of root growth. The MEDIATOR (MED) complex plays diverse functions in plant development, hormone signaling and biotic and abiotic stress tolerance through coordination of transcription. Here, we performed genetic, developmental, molecular and pharmacological analyses to characterize the role of MED12 and MED13 on the configuration of root architecture and its relationship with auxin and sugar responses. Arabidopsis med12 and med13 single mutants exhibit shoot and root phenotypes consistent with altered auxin homeostasis including altered primary root growth, lateral root development, and root hair elongation. MED12 and MED13 were required for activation of cell division and elongation in primary roots, as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression. Remarkably, most of these mutant phenotypes were rescued by supplying sucrose to the growth medium. The growth response of primary roots of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants to sucrose and application of auxin transport inhibitor N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) revealed the correlation of med12 phenotype with the activity of the auxin intake permease and suggests that MED12 acts upstream of AUX1 in the root growth response to sugar. These data provide compelling evidence that MEDIATOR links sugar sensing to auxin transport and distribution during root morphogenesis.

 3. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som k...

 4. Praktische handleiding PubMed : hét boek om snel en doeltreffend te zoeken in PubMed

  NARCIS (Netherlands)

  Etten-Jamaludin, van F.; Deurenberg, H.W.J.

  2010-01-01

  Praktische handleidng PubMed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed (www.pubmed.gov) biedt gratis toegang tot MEDLINE en is de meest gebruikte medische zoekmachine. In deze geheel herziene derde editie van Praktisch

 5. For eller imod vaccination? Om forældres beslutningstagen I forbindelse med Calmette-vaccination af deres nyfødte barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thybo Pihl, Gitte

  Sygehus, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, fra oktober 2012 til november 2013. I alt 4184 familier blev randomiseret i Calmette-studiet. Ad formål 1: Før Calmette-studiets begyndelse blev fem fokusgrupper gennemført med formålet at undersøge forældres overvejelser, når de skal tage stilling til, om...... Kolding blev efterfølgende telefon-interviewet med en dansk valideret udgave af "The Decisional Conflict Scale" med det formål at undersøge, hvor trygge de var ved beslutningen og om socio-demografiske faktorer havde betydning for deres oplevelse af tvivl. Ad formål 3: Spørgsmål om forældres...... kvantitativ metode, idet der anvendes statistiske tests af socio-demografiske faktorers betydning for The Decisional Conflict Score, ligesom selve scoren opgøres statistisk. Formål 3 er undersøgt i et miks af statistiske opgørelser af svarene fra telefon-interview kombineret med uddybende perspektiver fra...

 6. Redox regulation of the MED28 and MED32 mediator subunits is important for development and senescence.

  Science.gov (United States)

  Shaikhali, Jehad; Davoine, Céline; Björklund, Stefan; Wingsle, Gunnar

  2016-05-01

  Mediator is a conserved multi-protein complex that acts as a bridge between promoter-bound transcriptional regulators and RNA polymerase II. While redox signaling is important in adjusting plant metabolism and development, the involvement of Mediator in redox homeostasis and regulation only recently started to emerge. Our previous results show that the MED10a, MED28, and MED32 Mediator subunits form various types of covalent oligomers linked by intermolecular disulfide bonds in vitro. To link that with biological significance we have characterized Arabidopsis med32 and med28 mutants and found that they are affected in root development and senescence, phenotypes possibly associated to redox changes.

 7. Higher Order, Hybrid BEM/FEM Methods Applied to Antenna Modeling

  Science.gov (United States)

  Fink, P. W.; Wilton, D. R.; Dobbins, J. A.

  2002-01-01

  In this presentation, the authors address topics relevant to higher order modeling using hybrid BEM/FEM formulations. The first of these is the limitation on convergence rates imposed by geometric modeling errors in the analysis of scattering by a dielectric sphere. The second topic is the application of an Incomplete LU Threshold (ILUT) preconditioner to solve the linear system resulting from the BEM/FEM formulation. The final tOpic is the application of the higher order BEM/FEM formulation to antenna modeling problems. The authors have previously presented work on the benefits of higher order modeling. To achieve these benefits, special attention is required in the integration of singular and near-singular terms arising in the surface integral equation. Several methods for handling these terms have been presented. It is also well known that achieving he high rates of convergence afforded by higher order bases may als'o require the employment of higher order geometry models. A number of publications have described the use of quadratic elements to model curved surfaces. The authors have shown in an EFIE formulation, applied to scattering by a PEC .sphere, that quadratic order elements may be insufficient to prevent the domination of modeling errors. In fact, on a PEC sphere with radius r = 0.58 Lambda(sub 0), a quartic order geometry representation was required to obtain a convergence benefi.t from quadratic bases when compared to the convergence rate achieved with linear bases. Initial trials indicate that, for a dielectric sphere of the same radius, - requirements on the geometry model are not as severe as for the PEC sphere. The authors will present convergence results for higher order bases as a function of the geometry model order in the hybrid BEM/FEM formulation applied to dielectric spheres. It is well known that the system matrix resulting from the hybrid BEM/FEM formulation is ill -conditioned. For many real applications, a good preconditioner is required

 8. FEM validation of a double porosity elastic model for consolidation of structurally complex clayey soils

  Science.gov (United States)

  Callari, C.; Federico, F.

  2000-04-01

  Laboratory consolidation of structured clayey soils is analysed in this paper. The research is carried out by two different methods. The first one treats the soil as an isotropic homogeneous equivalent Double Porosity (DP) medium. The second method rests on the extensive application of the Finite Element Method (FEM) to combinations of different soils, composing 2D or fully 3D ordered structured media that schematically discretize the complex material. Two reference problems, representing typical situations of 1D laboratory consolidation of structured soils, are considered. For each problem, solution is obtained through integration of the equations governing the consolidation of the DP medium as well as via FEM applied to the ordered schemes composed of different materials. The presence of conventional experimental devices to ensure the drainage of the sample is taken into account through appropriate boundary conditions. Comparison of FEM results with theoretical results clearly points out the ability of the DP model to represent consolidation processes of structurally complex soils. Limits of applicability of the DP model may arise when the rate of fluid exchange between the two porous systems is represented through oversimplified relations. Results of computations, obtained having assigned reasonable values to the meso-structural and to the experimental apparatus parameters, point out that a partially efficient drainage apparatus strongly influences the distribution along the sample and the time evolution of the interstitial water pressure acting in both systems of pores. Data of consolidation tests in a Rowe's cell on samples of artificially fissured clays reported in the literature are compared with the analytical and numerical results showing a significant agreement.

 9. When the science fails and the ethics works: 'Fail-safe' ethics in the FEM-PrEP study.

  Science.gov (United States)

  Kingori, Patricia

  2015-12-01

  This paper will explore the concept of 'fail safe' ethics in the FEM PrEP trial, and the practice of research and ethics on the ground. FEM-PrEP examined the efficacy of PrEP in African women after promising outcomes in research conducted with MSM. This was a hugely optimistic time and FEM-PrEP was mobilised using rights-based ethical arguments that women should have access to PrEP. This paper will present data collected during an ethnographic study of frontline research workers involved in FEM-PrEP. During our discussions, 'fail-safe' ethics emerged as concept that encapsulated their confidence that their ethics could not fail. However, in 2011, FEM-PrEP was halted and deemed a failure. The women involved in the study were held responsible because contrary to researcher's expectations they were not taking the oral PrEP being researched. This examination of FEM-PrEP will show that ethical arguments are increasingly deployed to mobilise, maintain and in some cases stop trials in ways which, at times, are superseded or co-opted by other interests. While promoting the interests of women, rights-based approaches are argued to indirectly justify the continuation of individualised, biomedical interventions which have been problematic in other women-centred trials. In this examination of FEM-PrEP, the rights-based approach obscured: ethical concerns beyond access to PrEP; the complexities of power relationships between donor and host countries; the operations of the HIV industry in research-saturated areas and the cumulative effect of unfilled expectations in HIV research and how this has shaped ideas of research and ethics.

 10. Analysis of PubMed User Sessions Using a Full-Day PubMed Query Log: A Comparison of Experienced and Nonexperienced PubMed Users

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  Background PubMed is the largest biomedical bibliographic information source on the Internet. PubMed has been considered one of the most important and reliable sources of up-to-date health care evidence. Previous studies examined the effects of domain expertise/knowledge on search performance using PubMed. However, very little is known about PubMed users’ knowledge of information retrieval (IR) functions and their usage in query formulation. Objective The purpose of this study was to shed light on how experienced/nonexperienced PubMed users perform their search queries by analyzing a full-day query log. Our hypotheses were that (1) experienced PubMed users who use system functions quickly retrieve relevant documents and (2) nonexperienced PubMed users who do not use them have longer search sessions than experienced users. Methods To test these hypotheses, we analyzed PubMed query log data containing nearly 3 million queries. User sessions were divided into two categories: experienced and nonexperienced. We compared experienced and nonexperienced users per number of sessions, and experienced and nonexperienced user sessions per session length, with a focus on how fast they completed their sessions. Results To test our hypotheses, we measured how successful information retrieval was (at retrieving relevant documents), represented as the decrease rates of experienced and nonexperienced users from a session length of 1 to 2, 3, 4, and 5. The decrease rate (from a session length of 1 to 2) of the experienced users was significantly larger than that of the nonexperienced groups. Conclusions Experienced PubMed users retrieve relevant documents more quickly than nonexperienced PubMed users in terms of session length. PMID:26139516

 11. Searching PubMed during a pandemic.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Norgaard

  Full Text Available BACKGROUND: The 2009 influenza A(H1N1 pandemic has generated thousands of articles and news items. However, finding relevant scientific articles in such rapidly developing health crises is a major challenge which, in turn, can affect decision-makers' ability to utilise up-to-date findings and ultimately shape public health interventions. This study set out to show the impact that the inconsistent naming of the pandemic can have on retrieving relevant scientific articles in PubMed/MEDLINE. METHODOLOGY: We first formulated a PubMed search algorithm covering different names of the influenza pandemic and simulated the results that it would have retrieved from weekly searches for relevant new records during the first 10 weeks of the pandemic. To assess the impact of failing to include every term in this search, we then conducted the same searches but omitted in turn "h1n1," "swine," "influenza" and "flu" from the search string, and compared the results to those for the full string. PRINCIPAL FINDINGS: On average, our core search string identified 44.3 potentially relevant new records at the end of each week. Of these, we determined that an average of 27.8 records were relevant. When we excluded one term from the string, the percentage of records missed out of the total number of relevant records averaged 18.7% for omitting "h1n1," 13.6% for "swine," 17.5% for "influenza," and 20.6% for "flu." CONCLUSIONS: Due to inconsistent naming, while searching for scientific material about rapidly evolving situations such as the influenza A(H1N1 pandemic, there is a risk that one will miss relevant articles. To address this problem, the international scientific community should agree on nomenclature and the specific name to be used earlier, and the National Library of Medicine in the US could index potentially relevant materials faster and allow publishers to add alert tags to such materials.

 12. Environmental equipment for usages of FEM software. ADVENTURE system user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamasaki, Ichirou; Yoshimura, Shinobu

  2003-05-01

  The community softwares, databases, and other various tools have been installed in the ITBL environment by the Office of ITBL Promotion as a common utility property for each research field. Among those softwares, Finite Element Method (FEM) code, Adventure (which was originally developed by Prof. Yoshimura, the University of Tokyo), is provided as one of structure analysis programs for ITBL users. The code is well known to possess a high performance ability for parallel processing, especially for massively parallel environments. In this report, a chain of processes for usages of the system as well as the installation method to PC cluster are described. (author)

 13. Interactive tool that empowers structural understanding and enables FEM analysis in a parametric design environment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jesper Thøger; Parigi, Dario; Kirkegaard, Poul Henning

  2014-01-01

  This paper introduces an interactive tool developed to integrate structural analysis in the architectural design environment from the early conceptual design stage. The tool improves exchange of data between the design environment of Rhino Grasshopper and the FEM analysis of Autodesk Robot...... Structural Analysis. Further the tool provides intuitive setup and visual aids in order to facilitate the process. Enabling students and professionals to quickly analyze and evaluate multiple design variations. The tool has been developed inside the Performance Aided Design course at the Master...... of Architecture and Design at Aalborg University...

 14. Mechatronic FEM model of an electromagnetic-force-compensated load cell

  International Nuclear Information System (INIS)

  Weis, Hanna; Hilbrunner, Falko; Fröhlich, Thomas; Jäger, Gerd

  2012-01-01

  In this paper, a mechatronic model for an electromagnetic-force-compensated (EMC) load cell is presented. Designed in ANSYS Mechanical APDL®, the model consists of two modules: the mechanical behaviour of the load cell is represented by a FEM model. The electronic and the electromagnetic parts, consisting of a position indicator, controller and electromagnetic actuator, are implemented into the model as a set of differential equations via ANSYS Parametric Design Language (APDL). Optimization of the mechanical, electromagnetic and controller components can be performed using this model, as well as experiments to determine the sensitivity of the complete system to changes of environmental properties, e.g., the stiffness of the support. (paper)

 15. Environmental equipment for usages of FEM software. ADVENTURE system user's guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yamasaki, Ichirou [Japan Atomic Energy Research Inst., Center for Promotion of Computional Science and Engineering, Kizu, Kyoto (Japan); Yoshimura, Shinobu [Tokyo Univ., Tokyo (Japan)

  2003-05-01

  The community softwares, databases, and other various tools have been installed in the ITBL environment by the Office of ITBL Promotion as a common utility property for each research field. Among those softwares, Finite Element Method (FEM) code, Adventure (which was originally developed by Prof. Yoshimura, the University of Tokyo), is provided as one of structure analysis programs for ITBL users. The code is well known to possess a high performance ability for parallel processing, especially for massively parallel environments. In this report, a chain of processes for usages of the system as well as the installation method to PC cluster are described. (author)

 16. Converter-level FEM simulation for lifetime prediction of an LED driver with improved thermal modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Niu, H.; Wang, H.; Ye, X.

  2017-01-01

  application. A converter-level finite element simulation (FEM) simulation is carried out to obtain the ambient temperature of electrolytic capacitors and power MOSFETs used in the LED driver, which takes into account the impact of the driver enclosure and the thermal coupling among different components....... Therefore, the proposed method bridges the link between the global ambient temperature profile outside of the enclosure and the local ambient temperature profiles of the components of interest inside the driver. A quantitative comparison of the estimated annual lifetime consumptions of MOSFETs...

 17. Mixed FEM for Second Order Elliptic Problems on Polygonal Meshes with BEM-Based Spaces

  KAUST Repository

  Efendiev, Yalchin

  2014-01-01

  We present a Boundary Element Method (BEM)-based FEM for mixed formulations of second order elliptic problems in two dimensions. The challenge, we would like to address, is a proper construction of H(div)-conforming vector valued trial functions on arbitrary polygonal partitions of the domain. The proposed construction generates trial functions on polygonal elements which inherit some of the properties of the unknown solution. In the numerical realization, the relevant local problems are treated by means of boundary integral formulations. We test the accuracy of the method on two model problems. © 2014 Springer-Verlag.

 18. Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in situ

  Science.gov (United States)

  Jukowski, Michał; Bec, Jarosław; Błazik-Borowa, Ewa

  2018-01-01

  The paper deals with the verification of various numerical models in relation to the pilot-phase measurements of a rail bridge subjected to dynamic loading. Three types of FEM models were elaborated for this purpose. Static, modal and dynamic analyses were performed. The study consisted of measuring the acceleration values of the structural components of the object at the moment of the train passing. Based on this, FFT analysis was performed, the main natural frequencies of the bridge were determined, the structural damping ratio and the dynamic amplification factor (DAF) were calculated and compared with the standard values. Calculations were made using Autodesk Simulation Multiphysics (Algor).

 19. PubMed Interact: an Interactive Search Application for MEDLINE/PubMed

  Science.gov (United States)

  Muin, Michael; Fontelo, Paul; Ackerman, Michael

  2006-01-01

  Online search and retrieval systems are important resources for medical literature research. Progressive Web 2.0 technologies provide opportunities to improve search strategies and user experience. Using PHP, Document Object Model (DOM) manipulation and Asynchronous JavaScript and XML (Ajax), PubMed Interact allows greater functionality so users can refine search parameters with ease and interact with the search results to retrieve and display relevant information and related articles. PMID:17238658

 20. Etik i kollektivt biografiarbejde med mødre til ‘børn i vanskeligheder’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Birk Carlsen, Hedi; Grøndahl, Anja

  2011-01-01

  Denne artikels tilgang til etik indeholder bud på forskningsmetodologi og social praksis etik, der bevæger sig ”on the edge” (Wyatt & Davies, 2011:124), og udfordrer den mere udbredte institutionaliserede etik (Badiou, 2002). Institutionaliseret etik har typisk form af universelle standarder, som...

 1. Optimization of force-cooled power transmission cables by means of 3D FEM simulations; Optimierung zwangsgekuehlter Energiekabel durch dreidimensionale FEM-Simulationen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang, Dongping

  2009-10-26

  Lateral forced cooling can significantly increase the temporary overload capacity of a cable system, but the design of such systems requires a time-dependent 3D analysis of the nonlinear thermal behavior as the cooling water along the cable is heated up, resulting in position-dependent and time-dependent heat uptake. For this, a new calculation method was developed on the basis of an available 3D FEM software. The new method enables 3D simulation of force-cooled cables in consideration of the potential partial dryout of soil and of thermal stabilizations. The new method was first applied to a 110 kV wind power transmission cable for different configurations and grid conditions. It was found that with lateral forced cooling, the 110 kV will have a temporal 50 percent overload capacity. Further, the thermal characteristics and limiting capacity of a force-cooled 380 kV cable system were investigated. According to the results so far, laterally cooled cable systems open up new operating options, with advantages in terms of availability, economic efficiency, and flexibility. (orig.) [German] Eine laterale Zwangskuehlung kann die temporaere Ueberlastbarkeit einer Kabelanlage signifikant erhoehen. Der Entwurf solcher zwangsgekuehlter Kabelanlagen erfordert jedoch eine zeitabhaengige, dreidimensionale Analyse des nichtlinearen thermischen Verhaltens, da sich das Kuehlwasser entlang der Trasse erwaermt und sich so eine orts- und zeitabhaengige Waermeaufnahme ergibt. Zu diesem Zweck wurde auf der Basis eines vorhandenen zweidimensionalen FEM-Programms ein neues Berechnungsverfahren entwickelt, das die dreidimensionale Simulation zwangsgekuehlter Kabelanlagen unter Beruecksichtigung einer moeglicherweise auftretenden partiellen Bodenaustrocknung und von thermischen Stabilisierungen erlaubt. Mit Hilfe dieses Berechnungsverfahrens wurde zuerst eine 110-kV-Kabelanlage zur Windenergieuebertragung bei unterschiedlichen Anordnungen und unterschiedlichen Netzsituationen untersucht

 2. Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerd Grimsæth

  2015-09-01

  Full Text Available Teoretisk og praktisk kunnskap fungerer etter ulik logikk, ingen teori kan helt omsettes til praksis. Det er derfor av interesse å undersøke nærmere hvordan nyutdannede lærere opplever både sin fagkunnskap og nyervervede kompetanse i yrket. Undersøkelsen som her blir presentert har følgende problemstilling: Hvordan opplever nyutdannede lærere sin kompetanse i leseopplæring generelt og leseopplæring av elever med lesevansker spesielt? Denne pilotundersøkelsen tar utgangspunkt i Q- metoden; nyutdannede lærere plasserer subjektive utsagn trykt på individuelle kort i en matrise. Pilotundersøkelsen baserer seg på 10 respondenter, vi valgte derfor en kvalitativ analyse av resultatene av Q-sorteringen. Resultatene viser at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i praktisk leseopplæring generelt og om lesevansker spesielt. Kartleggingsmateriell blir i liten grad brukt som grunnlag for informantenes tilrettelegging av arbeidsmåter i leseopplæring. Inkludering og sammenholdte klasser står sterkt hos informantene, men de savner informasjon om elever med lesevansker og om tilgjengelig hjelpemateriell. Resultatene understreker betydningen av veiledning av nyutdannede lærere og ikke minst deres behov for fora for faglig utvikling, faglig utveksling og refleksive diskusjoner.Nøkkelord: Nyutdannede allmennlærere; opplevd fagkunnskap og kompetanse; leseopplæring, lesevansker, Q-metodologi, læring i praksis.AbstractTheory and practice are based on different logics; this means that no theory can be fully implemented in practice. For this reason, it is interesting to investigate newly qualified teachers’ perceptions of their expertise and competence. In order to study this phenomena, the following research question was formulated: How do newly qualified teachers perceive their competence in the field of reading education in general and reading difficulties in particular? This pilot study is based on Q

 3. Electrical performance analysis of HTS synchronous motor based on 3D FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Baik, S.K.; Kwon, Y.K.; Kim, H.M.; Lee, J.D.; Kim, Y.C.; Park, G.S.

  2010-01-01

  A 1-MW class superconducting motor with High-Temperature Superconducting (HTS) field coil is analyzed and tested. This machine is a prototype to make sure applicability aimed at generator and industrial motor applications such as blowers, pumps and compressors installed in large plants. This machine has the HTS field coil made of Bi-2223 HTS wire and the conventional copper armature (stator) coils cooled by water. The 1-MW class HTS motor is analyzed by 3D electromagnetic Finite Element Method (FEM) to get magnetic field distribution, self and mutual inductance, and so forth. Especially excitation voltage (Back EMF) is estimated by using the mutual inductance between armature and field coils and compared with experimental result. Open and short circuit tests were conducted in generator mode while a 1.1-MW rated induction machine was rotating the HTS machine. Electrical parameters such as mutual inductance and synchronous inductance are deduced from these tests and also compared with the analysis results from FEM.

 4. Calculation of marine propeller static strength based on coupled BEM/FEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  YE Liyu

  2017-10-01

  Full Text Available [Objectives] The reliability of propeller stress has a great influence on the safe navigation of a ship. To predict propeller stress quickly and accurately,[Methods] a new numerical prediction model is developed by coupling the Boundary Element Method(BEMwith the Finite Element Method (FEM. The low order BEM is used to calculate the hydrodynamic load on the blades, and the Prandtl-Schlichting plate friction resistance formula is used to calculate the viscous load. Next, the calculated hydrodynamic load and viscous correction load are transmitted to the calculation of the Finite Element as surface loads. Considering the particularity of propeller geometry, a continuous contact detection algorithm is developed; an automatic method for generating the finite element mesh is developed for the propeller blade; a code based on the FEM is compiled for predicting blade stress and deformation; the DTRC 4119 propeller model is applied to validate the reliability of the method; and mesh independence is confirmed by comparing the calculated results with different sizes and types of mesh.[Results] The results show that the calculated blade stress and displacement distribution are reliable. This method avoids the process of artificial modeling and finite element mesh generation, and has the advantages of simple program implementation and high calculation efficiency.[Conclusions] The code can be embedded into the code of theoretical and optimized propeller designs, thereby helping to ensure the strength of designed propellers and improve the efficiency of propeller design.

 5. Structural model of standard ultrasonic transducer array developed for FEM analysis of mechanical crosstalk.

  Science.gov (United States)

  Celmer, M; Opieliński, K J; Dopierała, M

  2018-02-01

  One of the reasons of distortions in ultrasonic imaging are crosstalk effects. They can be divided into groups according to the way of their formation. One of them is constituted by mechanical crosstalk, which is propagated by a construction of a multi-element array of piezoelectric transducers. When an individual transducer is excited, mechanical vibrations are transferred to adjacent construction components, thereby stimulating neighboring transducers to an undesired operation. In order to explore ways of the propagation of such vibrations, the authors developed the FEM model of the array of piezoelectric transducers designed for calculations in COMSOL Multiphysics software. Simulations of activating individual transducers and calculated electrical voltages appearing on transducers unstimulated intentionally, were performed in the time domain in order to assess the propagation velocity of different vibration modes through the construction elements. On this basis, conclusions were drawn in terms of the participation of various construction parts of the array of piezoelectric transducers in the process of creating the mechanical crosstalk. The elaborated FEM model allowed also to examine the ways aimed at reducing the transmission of mechanical crosstalk vibrations through the components of the array. Studies showed that correct cuts in the fasteners and the front layer improve the reduction of the mechanical crosstalk effect. The model can become a helpful tool in the process of design and modifications of manufactured ultrasonic arrays particularly in terms of mechanical crosstalk reduction. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 6. Integrity evaluation for stud female threads on pressure vessel according to ASME code using FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Moon Young; Chung, Nam Yong

  2003-01-01

  The extension of design life among power plants is increasingly becoming a world-wide trend. Kori no.1 unit in Korea is operating two cycle. It has two man-ways for tube inspection in a steam generator which is one of the important components in a nuclear power plant. Especially, stud bolts for man-way cover have damaged by disassembly and assembly several times and degradation for bolt materials for long term operation. It should be evaluated and compared by ASME code criteria for integrity evaluation. Integrity evaluation criteria which has been made by the manufacturer is not applied on the stud bolts of nuclear pressure vessels directly because it is controlled by the yield stress of ASME code. It can apply evaluation criteria through FEM analysis to damaged female threads and to evaluated safety for helical-coil method which is used according to code case-N-496-1. From analysis results, we found that it is the same results between stress intensity which got from FEM analysis on damaged female threads over 10% by manufacture integrity criteria and 2/3 yield strength criteria on ASME code. It was also confirmed that the helical-coil repair method would be safe

 7. 1963 Vajont rock slide: a comparison between 3D DEM and 3D FEM

  Science.gov (United States)

  Crosta, Giovanni; Utili, Stefano; Castellanza, Riccardo; Agliardi, Federico; Bistacchi, Andrea; Weng Boon, Chia

  2013-04-01

  Data on the exact location of the failure surface of the landslide have been used as the starting point for the modelling of the landslide. 3 dimensional numerical analyses were run employing both the discrete element method (DEM) and a Finite Element Method (FEM) code. In this work the focus is on the prediction of the movement of the landlside during its initial phase of detachment from Mount Toc. The results obtained by the two methods are compared and conjectures on the observed discrepancies of the predictions between the two methods are formulated. In the DEM simulations the internal interaction of the sliding blocks and the expansion of the debris is obtained as a result of the kinematic interaction among the rock blocks resulting from the jointing of the rock mass involved in the slide. In the FEM analyses, the c-phi reduction technique was employed along the predefine failure surface until the onset of the landslide occurred. In particular, two major blocks of the landslide were identified and the stress, strain and displacement fields at the interface between the two blocks were analysed in detail.

 8. Investigation of the fittest shear transfer model used to FEM analysis of RC structures

  International Nuclear Information System (INIS)

  Endo, Tatumi; Aoyagi, Masao; Endo, Takao

  1988-01-01

  In order to rationalize the design method of reinforced concrete (RC) structures in the nuclear power plant, the structural analysis, which is able to simulate the seismic behavior of RC structures, should be established. In this report, the investigation of shear transfer model at shear plane to be applied to FEM analysis is performed. Main conclusions obtained within the limit of the study are as follows. 1. Development of the shear transfer model at shear plane. 1) Two shear transfer models are developed to be used to the 2-dimensional nonlinear FEM analysis. 2) In one model suggested, reinforcements are modeled by plate elements and the nonlinearity of concrete surrounding reinforcement but the properties of bond-slip relation between concrete and reinforcements is also considered. 3) In another model, reinforcements are modeled by equivalent concrete properties, in which axial regidity and dowel effects of reinforcements are considered. 2. Verification of the suggested model. 1) It is confirmed that the computational results using the above-mentioned model could simulate the experimental ones fairly well. 2) Considering the application to the analysis of RC structures in the design, the model, in which reinforcement are modeled by equivalent concrete properties, is useful in view point of accuracy and simplicity. (author)

 9. El edu-entretenimiento en la comunicación para el desarrollo

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tufte, Thomas

  2008-01-01

  Artiklen opstiller en heuristic model for fortolkning af de forskellige former for 'edutainment' som anvendes i udviklingskommunikation i praksis. På grundlag af forfatterens erfaringer med edutainment skitseres 3 forskellige 'generationer' indenfor denne kommunikationsstrategiske praksis, kendt ...

 10. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 11. PubMed Informer: Monitoring MEDLINE/PubMed through E-mail Alerts, SMS, PDA downloads and RSS feeds

  Science.gov (United States)

  Muin, Michael; Fontelo, Paul; Ackerman, Michael

  2005-01-01

  Summary PubMed Informer is a Web-based monitoring tool for topics of interest from MEDLINE/PubMed primarily designed for healthcare professionals. Five tracking methods are available: Web access, e-mail, Short Message Service (SMS), PDA downloads and RSS feeds. PubMed Informer delivers focused search updates and specific information to users with varying information-seeking practices. PMID:16779344

 12. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 13. ALOAD - a code to determine the concentrated forces equivalent with a distributed pressure field for a FEM analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae APOSTOLESCU

  2010-12-01

  Full Text Available The main objective of this paper is to describe a code for calculating an equivalent systemof concentrate loads for a FEM analysis. The tables from the Aerodynamic Department containpressure field for a whole bearing surface, and integrated quantities both for the whole surface andfor fixed and mobile part. Usually in a FEM analysis the external loads as concentrated loadsequivalent to the distributed pressure field are introduced. These concentrated forces can also be usedin static tests. Commercial codes provide solutions for this problem, but what we intend to develop isa code adapted to the user’s specific needs.

 14. Stress and displacement analysis of a modern design lathe body by the fi nite element method (FEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Staniek

  2012-01-01

  Full Text Available The Finite element method (FEM was used in this study for the analysis of the strain and stress of a turning machine body. The fi nal design decisions were made on the basis of stress and displacement fi eld analysis of various design versions related to the structure of the considered machine tool. The results presented in this paper will be helpful for practical static and dynamic strength evaluation as well as for the appropriate design of machine tools using the FEM.

 15. Mellem nyliberalisme og terror - Interview med Chantal Mouffe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Allan Dreyer; Sonnichsen, André

  2012-01-01

  Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati......Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati...

 16. Psykomotorisk behandling og wellness til personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamp, Anne Schinkel; Frausing, Kristian Park

  Rapporten evaluerer projektet Psykomotorisk behandling af personer med demens gennem fokusgruppeinterviews med deltagende studerende og personale fra deltagende centre. Samlet peges der på gavnligt udbytte for de demente beboere samt både personligt og fagligt udbytte for de deltagende studerende...

 17. PubMed Medical Publications From Libya | Bakoush | Libyan ...

  African Journals Online (AJOL)

  We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had the largest number of PubMed publications among the studied countries: 20.4 publications per million population per year and 7.2 publications per year per one billion US$ GDP. Libya had ...

 18. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klinik...

 19. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal

 20. Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christiane Præstgaard; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  Som et nyt tilbud til danske forældre med børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder har ADHDforeningen udviklet forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, hvor frivillige hjælper forældre til børn med ADHD, der står med et særligt vanskeligt opdragelsesarbejde. Denne rapport har til formål......, når forældrene stiller krav til børnene. Resultaterne i denne rapport har interesse for fagpersoner, behandlere, undervisere, beslutningstagere, frivillige organisationer, foreninger og de mange nuværende og kommende familier, som dagligt kæmper med adfærdsvanskeligheder – såsom ADHD. Effektmålingen...

 1. Induction Machine with Improved Operating Performances for Electric Trucks. A FEM-Based Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MUNTEANU, A.

  2010-05-01

  Full Text Available The paper presents a study concerning the performance developed by induction motors destined for motorization of heavy electric vehicles such as trucks. Taking into consideration the imposed restrictions, one presents, in a comparative manner, the main geometrical parameters which come of the classical design algorithms. A special attention is dedicated to the winding design, since it has to ensure two synchronous speeds corresponding to 16 and 8 poles, respectively. Moreover, the influence of the rotor slots shape for the improvement of the start-up is analyzed. Finally, a FEM-based study (approach based on finite element method is performed to put in view specific torque and slip values such as rated, start-up and pull-out ones.

 2. Analytical Calculation And FEM Analysis Main Girder Double Girder Bridge Crane

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muamer Delić

  2017-02-01

  Full Text Available The cranes are now not replaceable mode of transport of materials and finished products both in production halls and in the open space. This paper made the whole analytical calculation of double girder bridge cranes to be used in laboratories exclusively for testing, determined by the maximum bending stress and deflection of the main girder. After calculating the dimensions, we created a model cranes in software CATIA V5. The same model was subjected to FEM analysis of the same name software. At the end of the paper comparison has been done. The objective of the calculation and analysis of the model was to develop a model crane and to serve for the next tests. Dimensions of the crane are given according to the laboratory where it will be located.

 3. Nodal DG-FEM solution of high-order Boussinesq-type equations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engsig-Karup, Allan Peter; Hesthaven, Jan S.; Bingham, Harry B.

  2006-01-01

  We present a discontinuous Galerkin finite element method (DG-FEM) solution to a set of high-order Boussinesq-type equations for modelling highly nonlinear and dispersive water waves in one and two horizontal dimensions. The continuous equations are discretized using nodal polynomial basis...... functions of arbitrary order in space on each element of an unstructured computational domain. A fourth order explicit Runge-Kutta scheme is used to advance the solution in time. Methods for introducing artificial damping to control mild nonlinear instabilities are also discussed. The accuracy...... and convergence of the model with both h (grid size) and p (order) refinement are verified for the linearized equations, and calculations are provided for two nonlinear test cases in one horizontal dimension: harmonic generation over a submerged bar; and reflection of a steep solitary wave from a vertical wall...

 4. Development of seismic analysis model for HTGR core on commercial FEM code

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tsuji, Nobumasa; Ohashi, Kazutaka

  2015-01-01

  The aftermath of the Great East Japan Earthquake prods to revise the design basis earthquake intensity severely. In aseismic design of block-type HTGR, the securement of structural integrity of core blocks and other structures which are made of graphite become more important. For the aseismic design of block-type HTGR, it is necessary to predict the motion of core blocks which are collided with adjacent blocks. Some seismic analysis codes have been developed in 1970s, but these codes are special purpose-built codes and have poor collaboration with other structural analysis code. We develop the vertical 2 dimensional analytical model on multi-purpose commercial FEM code, which take into account the multiple impacts and friction between block interfaces and rocking motion on contact with dowel pins of the HTGR core by using contact elements. This model is verified by comparison with the experimental results of 12 column vertical slice vibration test. (author)

 5. FEM simulation study on relationship of interfacial morphology and residual stress in TBCs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liqiang Chen; Shengkai Gong; Huibin Xu [School of Materials Science and Engineering, Beihang Univ., Beijing, BJ (China)

  2005-07-01

  It is generally believed that the failure of TBCs is attributed to the spallation occurred in the ceramic coat. The spallation is closed linked with sinuate morphology factors, including its amplitude and period, at the TGO/bond coat interface. In this work, dependence of the residual stress distribution on the sinuate morphology in the TBCs has been studied by means of finite element method (FEM) simulation for isothermally annealed specimens. The simulation results indicated that the maximum value of residual stress existed inside the TGO layer. It was also found that the maximum residual stress occurred at different points, near the TGO/bond coat interface at the peak of the sinuate interface, while near the TGO/ceramic coat interface at the valley, respectively. And the maximum residual stress increased with increasing the ratio of the amplitude to period in the sine morphology, which has been proved by the thermal cycle experimental results. (orig.)

 6. FEM BASED PARAMETRIC DESIGN STUDY OF TIRE PROFILE USING DEDICATED CAD MODEL AND TRANSLATION CODE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola Korunović

  2014-12-01

  Full Text Available In this paper a finite element method (FEM based parametric design study of the tire profile shape and belt width is presented. One of the main obstacles that similar studies have faced is how to change the finite element mesh after a modification of the tire geometry is performed. In order to overcome this problem, a new approach is proposed. It implies automatic update of the finite elements mesh, which follows the change of geometric design parameters on a dedicated CAD model. The mesh update is facilitated by an originally developed mapping and translation code. In this way, the performance of a large number of geometrically different tire design variations may be analyzed in a very short time. Although a pilot one, the presented study has also led to the improvement of the existing tire design.

 7. FEM analysis of an single stator dual PM rotors axial synchronous machine

  Science.gov (United States)

  Tutelea, L. N.; Deaconu, S. I.; Popa, G. N.

  2017-01-01

  The actual e - continuously variable transmission (e-CVT) solution for the parallel Hybrid Electric Vehicle (HEV) requires two electric machines, two inverters, and a planetary gear. A distinct electric generator and a propulsion electric motor, both with full power converters, are typical for a series HEV. In an effort to simplify the planetary-geared e-CVT for the parallel HEV or the series HEV we hereby propose to replace the basically two electric machines and their two power converters by a single, axial-air-gap, electric machine central stator, fed from a single PWM converter with dual frequency voltage output and two independent PM rotors. The proposed topologies, the magneto-motive force analysis and quasi 3D-FEM analysis are the core of the paper.

 8. A continuum based fem model for friction stir welding-model development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buffa, G. [Ohio State University, Department of Industrial, Welding and Systems Engineering, 1971 Neil Avenue, 210 Baker Systems, Columbus, OH 43210 (United States) and Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e Ingegneria Gestionale, Universita di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo (Italy)]. E-mail: g.buffa@dtpm.unipa.it; Hua, J. [Ohio State University, Department of Industrial, Welding and Systems Engineering, 1971 Neil Avenue, 210 Baker Systems, Columbus, OH 43210 (United States)]. E-mail: hua.14@osu.edu; Shivpuri, R. [Ohio State University, Department of Industrial, Welding and Systems Engineering, 1971 Neil Avenue, 210 Baker Systems, Columbus, OH 43210 (United States)]. E-mail: shivpuri.1@osu.edu; Fratini, L. [Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e Ingegneria Gestionale, Universita di Palermo, Viale delle Scienze, 90128 Palermo (Italy)]. E-mail: abaqus@dtpm.unipa.it

  2006-03-15

  Although friction stir welding (FSW) has been successfully used to join materials that are difficult-to-weld or unweldeable by fusion welding methods, it is still in its early development stage and, therefore, a scientific knowledge based predictive model is of significant help for thorough understanding of FSW process. In this paper, a continuum based FEM model for friction stir welding process is proposed, that is 3D Lagrangian implicit, coupled, rigid-viscoplastic. This model is calibrated by comparing with experimental results of force and temperature distribution, then is used to investigate the distribution of temperature and strain in heat affect zone and the weld nugget. The model correctly predicts the non-symmetric nature of FSW process, and the relationships between the tool forces and the variation in the process parameters. It is found that the effective strain distribution is non-symmetric about the weld line while the temperature profile is almost symmetric in the weld zone.

 9. 3D-FEM Analysis on Geogrid Reinforced Flexible Pavement Roads

  Science.gov (United States)

  Calvarano, Lidia Sarah; Palamara, Rocco; Leonardi, Giovanni; Moraci, Nicola

  2017-12-01

  Nowadays, the need to increase pavement service life, guarantee high performance, reduce service and maintenance costs has been turned a greater attention on the use of reinforcements. This paper presents findings of a numerical investigation on geogrid reinforced flexible pavement roads, under wheel traffic loads, using a three-dimensional Finite Element Method (FEM). The results obtained show the effectiveness of glass fibre grids as reinforcement which, with appropriate design and correct installation, by improving interface shear resistance, can be used to expand the performance of flexible pavements in different ways: by increasing the road service life providing a relevant contribution against superficial rutting or by decreasing the construction costs due to the reduction in the reinforced HMA layer thickness and thus of mineral aggregate required for its construction.

 10. Body Composition Assessment in Axial CT Images Using FEM-Based Automatic Segmentation of Skeletal Muscle.

  Science.gov (United States)

  Popuri, Karteek; Cobzas, Dana; Esfandiari, Nina; Baracos, Vickie; Jägersand, Martin

  2016-02-01

  The proportions of muscle and fat tissues in the human body, referred to as body composition is a vital measurement for cancer patients. Body composition has been recently linked to patient survival and the onset/recurrence of several types of cancers in numerous cancer research studies. This paper introduces a fully automatic framework for the segmentation of muscle and fat tissues from CT images to estimate body composition. We developed a novel finite element method (FEM) deformable model that incorporates a priori shape information via a statistical deformation model (SDM) within the template-based segmentation framework. The proposed method was validated on 1000 abdominal and 530 thoracic CT images and we obtained very good segmentation results with Jaccard scores in excess of 90% for both the muscle and fat regions.

 11. Mass conservation for instantaneous sources in FEM3 simulations of material dispersion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodean, H.C.

  1987-11-01

  This report presents the results of a systematic study in which it is shown that the numerical integration errors in determining material mass content are negligible; the material phase-change model by itself is not a cause of material mass variation; and a linear relation between fractional mass change and fractional density change at the source center for given mesh and source geometries exists over a range of values from 10 -5 to 10 -1 . This suggests that the omission of the ∂ rho/∂t term from the mass conservation equation is the cause of the observed non-conservation of mass by FEM3. It is shown that these mass variations can be minimized by minimizing the initial density gradients in the source region. 5 refs., 18 figs., 4 tabs

 12. An Experimental Simulation to Validate FEM to Predict Transverse Young’s Modulus of FRP Composites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. S. Sai

  2013-01-01

  Full Text Available Finite element method finds application in the analysis of FRP composites due to its versatility in getting the solution for complex cases which are not possible by exact classical analytical approaches. The finite element result is questionable unless it is obtained from converged mesh and properly validated. In the present work specimens are prepared with metallic materials so that the arrangement of fibers is close to hexagonal packing in a matrix as similar arrangement in case of FRP is complex due to the size of fibers. Transverse Young’s moduli of these specimens are determined experimentally. Equivalent FE models are designed and corresponding transverse Young’s moduli are compared with the experimental results. It is observed that the FE values are in good agreement with the experimental results, thus validating FEM for predicting transverse modulus of FRP composites.

 13. FEM simulation of friction testing method based on combined forward rod-backward can extrusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nakamura, T; Bay, Niels; Zhang, Z. L

  1997-01-01

  A new friction testing method by combined forward rod-backward can extrusion is proposed in order to evaluate frictional characteristics of lubricants in forging processes. By this method the friction coefficient mu and the friction factor m can be estimated along the container wall and the conical...... curves are obtained by rigid-plastic FEM simulations in a combined forward rod-backward can extrusion process for a reduction in area R-b = 25, 50 and 70 percent in the backward can extrusion. It is confirmed that the friction factor m(p) on the punch nose in the backward cart extrusion has almost...... in a mechanical press with aluminium alloy A6061 as the workpiece material and different kinds of lubricants. They confirm the analysis resulting in reasonable values for the friction coefficient and the friction factor....

 14. Thermal modal analysis of novel non-pneumatic mechanical elastic wheel based on FEM and EMA

  Science.gov (United States)

  Zhao, Youqun; Zhu, Mingmin; Lin, Fen; Xiao, Zhen; Li, Haiqing; Deng, Yaoji

  2018-01-01

  A combination of Finite Element Method (FEM) and Experiment Modal Analysis (EMA) have been employed here to characterize the structural dynamic response of mechanical elastic wheel (ME-Wheel) operating under a specific thermal environment. The influence of high thermal condition on the structural dynamic response of ME-Wheel is investigated. The obtained results indicate that the EMA results are in accordance with those obtained using the proposed Finite Element (FE) model, indicting the high reliability of this FE model applied in analyzing the modal of ME-Wheel working under practical thermal environment. It demonstrates that the structural dynamic response of ME-Wheel operating under a specific thermal condition can be predicted and evaluated using the proposed analysis method, which is beneficial for the dynamic optimization design of the wheel structure to avoid tire temperature related vibration failure and improve safety of tire.

 15. FEM Analysis of Brushless DC Servomotor with Fractional Number of Slots per Pole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  BALUTA, G.

  2014-02-01

  Full Text Available The authors present in this paper the analysis with Finite Element Method (FEM of the magnetic circuit for a Brushless DC servomotor with fractional number of slots/pole (9 slots and 10 poles. For this purpose, FEMM 4.2 software package was used for the analysis. To obtain the waveforms of Back-ElectroMotive Forces (BEMFs, electromagnetic and cogging torque for servomotor a program in LUA scripting language (integrated into interactive shell of FEMM4.2 has been created. A comparation with a structure with integer number of slots/pole (18 slots and 6 poles was also realized. The analysis results prove that the structure chosen is an optimal solution: sinusoidal waveforms of BEMFs, improved electromagnetic torque and reduced cogging torque. Therefore, the operating characteristics of the servomotor with 9/10 slots/poles manufactured by Sistem Euroteh Company and included in an integrated electrical drives system are presented in this paper.

 16. Optimization of a Centrifugal Boiler Circulating Pump's Casing Based on CFD and FEM Analyses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhigang Zuo

  2014-04-01

  Full Text Available It is important to evaluate the economic efficiency of boiler circulating pumps in manufacturing process from the manufacturers' point of view. The possibility of optimizing the pump casing with respect to structural pressure integrity and hydraulic performance was discussed. CFD analyses of pump models with different pump casing sizes were firstly carried out for the hydraulic performance evaluation. The effects of the working temperature and the sealing ring on the hydraulic efficiency were discussed. A model with casing diameter of 0.875D40 was selected for further analyses. FEM analyses were then carried out on different combinations of casing sizes, casing wall thickness, and materials, to evaluate its safety related to pressure integrity, with respect to both static and fatigue strength analyses. Two models with forging and cast materials were selected as final results.

 17. Application of FEM analytical method for hydrogen migration behaviour in Zirconium alloys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arioka, K; Ohta, H [Takasago Research and Development Center, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Hyogo-ken (Japan)

  1997-02-01

  It is well recognized that the hydriding behaviours of Zirconium alloys are very significant problems as a safety issues. Also, it is well known that the diffusion of hydrogen in Zirconium alloys are affected not only by concentration but also temperature gradient. But in actual component, especially heat transfer tube such as fuel rod, we can not avoid the temperature gradient in some degree. So, it is very useful to develop the computer code which can analyze the hydrogen diffusion and precipitation behaviours under temperature gradient as a function of the structure of fuel rod. For this objective, we have developed the computer code for hydrogen migration behaviour using FEM analytical methods. So, following items are presented and discussed. Analytical method and conditions; correlation between the computed and test results; application to designing studies. (author). 8 refs, 4 figs, 2 tabs.

 18. Evaluation of Package Stress during Temperature Cycling using Metal Deformation Measurement and FEM Simulation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoeglauer, J.; Bohm, C.; Otremba, R.; Maerz, J.; Nelle, P.; Stecher, M.; Alpern, P.

  2006-01-01

  Plastic encapsulated devices that are exposed to Temperature Cycling (TC) tests undergo an excessive mechanical stress due to different Coefficients of Thermal Expansion (CTE) of the various materials used in the system. Especially in the corners of the die, passivation cracks and shifted metal lines can be observed, which demonstrates an increasing mechanical stress from chip center to the corners of the die. This effect has been known for a long time. This paper presents a simple measurement technique to quantify the mechanical shear stress at the chip-Mold Compound (MC) interface by measuring the deformation of a periodical metal structure. Based on this deformation measurement, we evaluated the stress distribution within the package, and the influence of different parameters such as number of cycles and chip size. Furthermore, these experimental results were compared with FEM simulation, and showed good agreement but could not account in all cases for the total amount of observed shift

 19. A continuum based fem model for friction stir welding-model development

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buffa, G.; Hua, J.; Shivpuri, R.; Fratini, L.

  2006-01-01

  Although friction stir welding (FSW) has been successfully used to join materials that are difficult-to-weld or unweldeable by fusion welding methods, it is still in its early development stage and, therefore, a scientific knowledge based predictive model is of significant help for thorough understanding of FSW process. In this paper, a continuum based FEM model for friction stir welding process is proposed, that is 3D Lagrangian implicit, coupled, rigid-viscoplastic. This model is calibrated by comparing with experimental results of force and temperature distribution, then is used to investigate the distribution of temperature and strain in heat affect zone and the weld nugget. The model correctly predicts the non-symmetric nature of FSW process, and the relationships between the tool forces and the variation in the process parameters. It is found that the effective strain distribution is non-symmetric about the weld line while the temperature profile is almost symmetric in the weld zone

 20. A Validation of FEM3MP with Joint Urban 2003 Data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chan, S T; Leach, M J

  2006-08-29

  Under the sponsorship of the U.S. DOE and DHS, we have recently developed a computational fluid dynamics (CFD) model for simulating airflow and dispersion of chemical/biological agents released in urban areas. Our model, FEM3MP, is based on solving the three-dimensional, time-dependent Navier-Stokes equations with appropriate physics submodels on massively parallel computer platforms. It employs finite-element discretization for effective treatment of complex geometries and a semi-implicit projection scheme for efficient time-integration. A simplified CFD approach, using both explicitly resolved and virtual buildings, was implemented to further improve the model's efficiency. Predictions from our model are continuously being verified against measured data from wind tunnel and field studies. Herein our model is further evaluated using observed data from IOPs (intensive operation periods) 3 and 9 of the Joint Urban 2003 field study conducted in Oklahoma City, Oklahoma, in July 2003. Our model predictions of wind and concentration fields in the near and intermediate regions, as well as profiles of wind speed, wind direction, friction velocity, and turbulent kinetic energy (TKE) in the urban wake region, are generally consistent with and compared reasonably well with field observations. In addition, our model was able to predict the observed split plume of IOP 3 and the end vortices along Park Avenue in IOP 9. The dispersion results and TKE profiles at the crane station indicate the effects of convective mixing are relatively important for the daytime release of IOP 3 but the stable effects are relatively unimportant for the nighttime release of IOP 9. Results of this study also suggest that the simplified CFD approach implemented in FEM3MP can be a cost-effective tool for simulating urban dispersion problems.

 1. Fracture Capabilities in Grizzly with the extended Finite Element Method (X-FEM)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dolbow, John [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Zhang, Ziyu [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Spencer, Benjamin [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States); Jiang, Wen [Idaho National Lab. (INL), Idaho Falls, ID (United States)

  2015-09-01

  Efforts are underway to develop fracture mechanics capabilities in the Grizzly code to enable it to be used to perform deterministic fracture assessments of degraded reactor pressure vessels (RPVs). A capability was previously developed to calculate three-dimensional interaction- integrals to extract mixed-mode stress-intensity factors. This capability requires the use of a finite element mesh that conforms to the crack geometry. The eXtended Finite Element Method (X-FEM) provides a means to represent a crack geometry without explicitly fitting the finite element mesh to it. This is effected by enhancing the element kinematics to represent jump discontinuities at arbitrary locations inside of the element, as well as the incorporation of asymptotic near-tip fields to better capture crack singularities. In this work, use of only the discontinuous enrichment functions was examined to see how accurate stress intensity factors could still be calculated. This report documents the following work to enhance Grizzly’s engineering fracture capabilities by introducing arbitrary jump discontinuities for prescribed crack geometries; X-FEM Mesh Cutting in 3D: to enhance the kinematics of elements that are intersected by arbitrary crack geometries, a mesh cutting algorithm was implemented in Grizzly. The algorithm introduces new virtual nodes and creates partial elements, and then creates a new mesh connectivity; Interaction Integral Modifications: the existing code for evaluating the interaction integral in Grizzly was based on the assumption of a mesh that was fitted to the crack geometry. Modifications were made to allow for the possibility of a crack front that passes arbitrarily through the mesh; and Benchmarking for 3D Fracture: the new capabilities were benchmarked against mixed-mode three-dimensional fracture problems with known analytical solutions.

 2. Pregnancy and contraceptive use among women participating in the FEM-PrEP trial.

  Science.gov (United States)

  Callahan, Rebecca; Nanda, Kavita; Kapiga, Saidi; Malahleha, Mookho; Mandala, Justin; Ogada, Teresa; Van Damme, Lut; Taylor, Douglas

  2015-02-01

  Pregnancy among study participants remains a challenge for trials of new HIV prevention agents despite promotion and provision of contraception. We evaluated contraceptive use, pregnancy incidence, and study drug adherence by contraceptive method among women enrolled in the FEM-PrEP trial of once-daily oral tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine (TDF-FTC) for HIV prevention. We required women to be using effective non-barrier contraception at enrollment. At each monthly follow-up visit, women were counseled on contraceptive use and tested for pregnancy. TDF-FTC adherence was determined by measuring plasma drug concentrations at 4-week intervals. We used Cox proportional hazards models to assess factors associated with incident pregnancy and multivariate logistic regression to examine the relationship between contraceptive method used at enrollment and TDF-FTC adherence. More than half of women were not using effective contraception before enrollment. Ninety-eight percent of these women adopted either injectable (55%) or oral (43%) contraceptives. The overall pregnancy rate was 9.6 per 100 woman-years. Among injectable users and new users of combined oral contraceptives (COCs), the rates were 1.6 and 35.1, respectively. New users of injectables had significantly greater odds of adhering to TDF-FTC than new COC users [odds ratio (95% confidence interval): 4.4 (1.7 to 11.6), P = 0.002], existing COC users [3.1 (1.3 to 7.3), P = 0.01], and existing injectable users [2.4 (1.1 to 5.6), P = 0.04]. Women using COCs during FEM-PrEP, particularly new adopters, were more likely to become pregnant and less likely to adhere to study product than injectable users. HIV prevention trials should consider requiring long-acting methods, including injectables, for study participation.

 3. Numerical survey of pressure wave propagation around and inside an underground cavity with high order FEM

  Science.gov (United States)

  Esterhazy, Sofi; Schneider, Felix; Schöberl, Joachim; Perugia, Ilaria; Bokelmann, Götz

  2016-04-01

  The research on purely numerical methods for modeling seismic waves has been more and more intensified over last decades. This development is mainly driven by the fact that on the one hand for subsurface models of interest in exploration and global seismology exact analytic solutions do not exist, but, on the other hand, retrieving full seismic waveforms is important to get insides into spectral characteristics and for the interpretation of seismic phases and amplitudes. Furthermore, the computational potential has dramatically increased in the recent past such that it became worthwhile to perform computations for large-scale problems as those arising in the field of computational seismology. Algorithms based on the Finite Element Method (FEM) are becoming increasingly popular for the propagation of acoustic and elastic waves in geophysical models as they provide more geometrical flexibility in terms of complexity as well as heterogeneity of the materials. In particular, we want to demonstrate the benefit of high-order FEMs as they also provide a better control on the accuracy. Our computations are done with the parallel Finite Element Library NGSOLVE ontop of the automatic 2D/3D mesh generator NETGEN (http://sourceforge.net/projects/ngsolve/). Further we are interested in the generation of synthetic seismograms including direct, refracted and converted waves in correlation to the presence of an underground cavity and the detailed simulation of the comprehensive wave field inside and around such a cavity that would have been created by a nuclear explosion. The motivation of this application comes from the need to find evidence of a nuclear test as they are forbidden by the Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty (CTBT). With this approach it is possible for us to investigate the wave field over a large bandwidth of wave numbers. This again will help to provide a better understanding on the characteristic signatures of an underground cavity, improve the protocols for

 4. Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden. En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette T. Holmegaard

  2014-03-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, hvor studerende er fulgt fra slutningen af gymnasiet og ind på en lang videregående teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Fokus er på de studerendes løbende forventningsafstemning i mødet med den nye uddannelse og de forhandlinger, der finder sted over tid, når de studerende forsøger at blive akademisk integreret. Analysen fokuserer på de studerende der oplever dette som særligt vanskeligt. Tre forhandlingsstrategier identificeres: at udholde at ens forventninger ikke bliver indfriet; gentagende afprøvninger af, om det, man møder, kan tilpasses ens forventninger; at indordne og tilpasse sine forventninger til det, man møder. De tre forskellige strategier foldes ud i analysen med konkrete eksempler og viser, at de studerendes iden-titetsarbejde er en vigtig del af progressionen i de studerendes første studieår. Konsekvenserne og implikationerne for praksis diskuteres afslutningsvist.     This paper presents results from a research project where students are followed from the end of upper secondary school into their higher education science programme. We pay particular attention to the students’ continuous negotiation of expectations in relation to the content of their new study programmes and their attempts to become academically integrated. The analysis is focused on those students who found these negotiations difficult. Three negotiation strategies are identified: to endure and just accept that one’s expectations are not honoured; to continuously try to fit what you meet to your expectations; to fit and adjust one’s expectations to what you meet. Cases from the study cohort who used these strategies are identified and these form the basis of the discussion. Particular attention is paid to the importance of students’ ‘identitywork’ in their first year of study and the consequences and implications this has for practice.

 5. The Arabidopsis mediator complex subunits MED16, MED14, and MED2 regulate mediator and RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes.

  Science.gov (United States)

  Hemsley, Piers A; Hurst, Charlotte H; Kaliyadasa, Ewon; Lamb, Rebecca; Knight, Marc R; De Cothi, Elizabeth A; Steele, John F; Knight, Heather

  2014-01-01

  The Mediator16 (MED16; formerly termed SENSITIVE TO FREEZING6 [SFR6]) subunit of the plant Mediator transcriptional coactivator complex regulates cold-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana, acting downstream of the C-repeat binding factor (CBF) transcription factors to recruit the core Mediator complex to cold-regulated genes. Here, we use loss-of-function mutants to show that RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes requires MED16, MED2, and MED14 subunits. Transcription of genes known to be regulated via CBFs binding to the C-repeat motif/drought-responsive element promoter motif requires all three Mediator subunits, as does cold acclimation-induced freezing tolerance. In addition, these three subunits are required for low temperature-induced expression of some other, but not all, cold-responsive genes, including genes that are not known targets of CBFs. Genes inducible by darkness also required MED16 but required a different combination of Mediator subunits for their expression than the genes induced by cold. Together, our data illustrate that plants control transcription of specific genes through the action of subsets of Mediator subunits; the specific combination defined by the nature of the stimulus but also by the identity of the gene induced.

 6. The Influence of Pressure Distribution on the Maximum Values of Stress in FEM Analysis of Plain Bearings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile Cojocaru

  2016-12-01

  Full Text Available Several methods can be used in the FEM studies to apply the loads on a plain bearing. The paper presents a comparative analysis of maximum stress obtained for three loading scenarios: resultant force applied on the shaft – bearing assembly, variable pressure with sinusoidal distribution applied on the bearing surface, variable pressure with parabolic distribution applied on the bearing surface.

 7. Determination of the fatigue behaviour of thin hard coatings using the impact test and a FEM simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bouzakis, K.D. [Aristoteles Univ., Thessaloniki (Greece). Dept. of Mech. Eng.; Vidakis, N. [Aristoteles Univ., Thessaloniki (Greece). Dept. of Mech. Eng.; Leyendecker, T. [CemeCon, 52068 Aachen (Germany); Lemmer, O. [CemeCon, 52068 Aachen (Germany); Fuss, H.G. [CemeCon, 52068 Aachen (Germany); Erkens, G. [CemeCon, 52068 Aachen (Germany)

  1996-12-15

  The impact test, in combination with a finite element method (FEM) simulation, is used to determine stress values that characterise the fatigue behaviour of thin hard coatings, such as TiAlN, TiAlCN, CrN, MoN, etc. The successive impacts of a cemented carbide ball onto a coated probe induce high contact loads, which can vary in amplitude and cause plastic deformation in the substrate. In the present paper FEM calculations are used in order to determine the critical stress values, which lead to coating fatigue failure. The parametric FEM simulation developed considers elastic behaviour for the coating and elastic plastic behaviour for the substrate. The results of the FEM calculations are correlated to experimental data, as well as to SEM observations of the imprints and to microspectrum analyses within the contact region. Herewith, critical values for various stress components, which are responsible for distinctive fatigue failure modes of the coating-substrate compounds can be obtained. (orig.)

 8. Effect of the drift gap between the undulator sections on the operation of the Fusion-FEM

  NARCIS (Netherlands)

  van der Geer, C. A. J.; Militsyn, B. L.; Bongers, W. A.; Bratman, V. L.; Denisov, G. G.; Manintveld, P.; Savilov, A. V.; Varfolomeev, A. A.; Verhoeven, A. G. A.; Urbanus, W. H.

  2000-01-01

  The 'Fusion-FEM' is a free electron MASER based on an electrostatic accelerator. An electron beam of 12 A, 1.35-2 MeV is injected into a step-tapered undulator to generate 1 MW of radiation in the range 130-250 GHz. The undulator is built from two sections with different field strength

 9. Elasto-viscoplastic FEM simulations of the aluminium flow in the bearing area for extrusion of thin-walled sections

  NARCIS (Netherlands)

  Lof, J.

  2001-01-01

  The use of the finite element method (FEM) is getting increasingly important in the understanding of processes that occur during aluminium extrusion. The bearing area is one of the most difficult areas to model in a numerical simulation. To investigate the phenomena that occur in the bearing,

 10. Relationer i teori og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Der er en talemåde hvor man siger, at fisken er den sidste, der opdager vandet. Mens vandet er fiskens element, kan relationer siges at være menneskets element, idet relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling. Alligevel har vi ofte svært ved at få øje på den relationel...

 11. Ligestillingspolitik som diskurs og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borchorst, Anette; Dahlerup, Drude

  The book discusses, why Danish policies of gender equality has had a weak organisational basis and a narrow agenda, compared to other Nordic countries. It contains analyses of the concept of gender equality, policies at the national and local level, discourses of affirmative action...

 12. Politisk retorik, curriculum og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristjansdottir, Bergthora

  2017-01-01

  orienteret fag i en globaliseret verden. Bergthóra Kristjánsdóttir Lektor, ph.d., DPU Aarhus Universitet. Underviser på DAV og masteruddannelsen i dansk som andetsprog. Forsker i uddannelsespolitik på makro- og mikroniveau, herunder minoriteter/majoriteter, curriculum, tosprogethed, dansk og dansk som...

 13. Det sociale arbejdes daglige praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Mette-Louise

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver, hvordan Udlændingelovens regler om helbredsbetinget opholdstilladelse præger praksisgørelsen af begrebet "empowerment" på et rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge. Der sættes fokus på magtrelationen mellem personale og brugere i en periode, hvor de diagnose...... mellem lovgivning, bureaukratisk forvaltning og empowerment i rehabilitering....

 14. Varierende benzodiazepinordinationer i almen praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerrum, L; Christensen, P B; Larsen, P H

  1994-01-01

  The aim of this study was to describe differences in patterns of benzodiazepine prescription in Svendborg. All benzodiazepine prescriptions filled by the two pharmacies in Svendborg between February and 31 March 1990 were registered. During the period, 3364 prescriptions were issued to 2262 persons...... and the composition of the practice population we found that practices with a high prescription level had more women and elderly people enrolled than had the practices with a low prescription level. After standardization for age and sex the difference was reduced from 3.8 to 2.8, but practices with many elderly...

 15. Mellem kvalitetsstandarder og klinisk praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Marie Henriette

  2014-01-01

  , so-called kvalitetskoordinatorer, contributed to organisationsændringer i meeting between styringsinitiativer and local Klinisk practice. Konkret shows analysis how kvalitetsstandarder can become et strategically omdrejningspunkt i knytte Klinisk Personale og leadership together across......Ledelse i sundhedsvæsenet is area in which has been great forskningsmæssig attention - including problematiseringen of how the leadership udøves between Nationalt formulerede styringsinitiativer and sundhedsprofessionernes strategies to preserve their autonomi and vidensmonopol. There has led...... to the development of begreber such as hybridledere and hybrid professioner as categories, der formar integrate styringsinitiativernes tools and logikker with respectively academic leadership and sundhedsprofessionernes grundkompetencer. Jeg This article is purpose skruestik, how to a new Aktor in Danish hospitaler...

 16. Teori-praksis i sygeplejerskeuddannelsen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bering Keiding, Tina

  2008-01-01

  differensteoretisk optik, som nok virker kompleks, emn som også tilbyder en betydelige kompleksitetsfølsomhed. Den kompleksitetsfølsomhed som Luhmann tilbyder, peger for det første på, at der må forventes forskelle mellem såvel intention og interaktion, som mellem forskellige interaktionssystemer. Og at denne...... interaktionelt, bidrager til uddannelsen at i hvert tilfælde at overveje om brudte forventninger skal justeres på niveauet for forventninger/intentioner, eller om ændringerne skal søges tilvejebragt i interaktionen. Artiklen bygger på et oplæg holdt på Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejerskers møde...

 17. Til julefrokost med Bjørn & Okay

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2012-01-01

  I denne artikel vises med udgangspunkt i en beskrivelse af et specifikt arrangement med det danske danseorkester Bjørn & Okay, hvordan man optræder inden for denne særlige musiktradition. Bjørn & Okays performative udgangspunkt er, at de, trods en status som landskendt orkester med mange hits, i ...... the audience and constantly telling them what to do. At the same time he and the other musicians actively bond with the audience, both onstage and offstage, which helps building the spirit of community, which is the clear goal of the musical performance....

 18. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 19. Geograf med GIS som ledetråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Søren Zebitz

  2013-01-01

  Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling.......Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling....

 20. Erfaringer med Journal Club på modul 12

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koustrup, Pia; Røge Aagaard, Lene

  2013-01-01

  I Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, har vi i samarbejde med undervisere fra VIA University College udviklet og implementeret studieaktiviteten Journal Club. Studieaktiviteten afvikles indenfor rammerne af den kliniske studiemetode ”Seminar” og den planlagte studieaktivitet ...

 1. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 2. MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedWatch alerts provide timely new safety information on human drugs, medical devices, vaccines and other biologics, dietary supplements, and cosmetics. The alerts...

 3. Forsøg med Hi-Con altanelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg udført på Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet med et altanelement leveret af Hi-Con Aps, Hjallerup. Forsøgene er udført i september 2002. Forsøgene omfatter en statisk prøvning, hvor altanelementet blev belastet med sandsække og nedbøjningerne...

 4. Spilleregler i musikterapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgte eksempler på anvendelse af spilleregler i musikterapi med børneklientgrupper. Efter en kort introduktion af Priestleys syn på analytisk musikterapi med børn, præsenteres læseren således for en række caseeksempler fra faglitteraturen, der giver indblik i udformning og a...

 5. Nye steder med liv og sjæl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stender, Marie

  planlæggere, der har skabt dem, udforskes stedernes tilblivelsesproces og sociale liv. Det nye sted opfattes af både beboere og professionelle som en bar mark, og mange kræfter sættes ind på at genfortrylle det med et skær af liv, identitet og historie fra start. Hånd i hånd med branding, virtuelle fora...

 6. MedRate: a wearable against child mortality

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2018-01-01

  In humanitarian environments, when treating the main causes of child mortality, there are two key vital constants not easily measurable: the heart beat of the foetus and respiration rate of children. During the CERN Medtech:Hack, my team came up with MedRate, an inexpensive wearable able to monitor both. Collaboration is required to make MedRate a reality. Would you join us for a more fair fight against child mortality?

 7. Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Bøe Lyngstad

  2018-03-01

  Full Text Available I denne artikkelen viser forskerne, som også er fortellere, hvordan de i utviklingen av sin egen fortellerforestilling forsket med kunsten. Artikkelforfatterne forsøker å vise en selvrefleksivitet og metodologisk bevissthet gjennom hele kunstproduksjonen. De undersøker hvordan en gjennom å forske med kunsten kollaborativt kan koble historiske fakta, fiksjonsfortelling og livsfortelling i en kunstproduksjon. Forskningsartikkelen tar for seg kunstproduksjonens ulike faser som brainstormfase, innsamlingsfase, fortellertekniske fase og utforskingsfase i scenerommet.

 8. PubMed searches: overview and strategies for clinicians.

  Science.gov (United States)

  Lindsey, Wesley T; Olin, Bernie R

  2013-04-01

  PubMed is a biomedical and life sciences database maintained by a division of the National Library of Medicine known as the National Center for Biotechnology Information (NCBI). It is a large resource with more than 5600 journals indexed and greater than 22 million total citations. Searches conducted in PubMed provide references that are more specific for the intended topic compared with other popular search engines. Effective PubMed searches allow the clinician to remain current on the latest clinical trials, systematic reviews, and practice guidelines. PubMed continues to evolve by allowing users to create a customized experience through the My NCBI portal, new arrangements and options in search filters, and supporting scholarly projects through exportation of citations to reference managing software. Prepackaged search options available in the Clinical Queries feature also allow users to efficiently search for clinical literature. PubMed also provides information regarding the source journals themselves through the Journals in NCBI Databases link. This article provides an overview of the PubMed database's structure and features as well as strategies for conducting an effective search.

 9. Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehrt, Charlotte Astrid; Christensen, Lisa Bøge; Klinker, Sabine

  2016-01-01

  Mødet mellem tandlæge og patient med spiseforstyrrelse Introduktion og formål: Det er velkendt, at tandlæger kan spille en rolle i forhold til tidlig identifikation af en spiseforstyrrelse. Der erimidlertid begrænset viden om, hvilke forventninger tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse har...... til mødet med hinanden i klinikken, og hvordan dette opleves. Undersøgelsens formål var derfor at få viden om mødet mellem tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse. Materialer og metoder: Undersøgelsen var en tværsnitsundersøgelse baseret på to spørgeskemaer udarbejdet til henholdsvis tandlæger...... og personer med en spiseforstyrrelse. I alt 1.405 tandlæger deltog, mens 260 personer med en spiseforstyrrelse besvarede spørgeskemaet. Resultater: Tandlægerne havde større selvrapporteret viden om orale komplikationer ved en spiseforstyrrelse end om spiseforstyrrelser generelt. Størstedelen af...

 10. Comparison of PubMed and Google Scholar literature searches.

  Science.gov (United States)

  Anders, Michael E; Evans, Dennis P

  2010-05-01

  Literature searches are essential to evidence-based respiratory care. To conduct literature searches, respiratory therapists rely on search engines to retrieve information, but there is a dearth of literature on the comparative efficiencies of search engines for researching clinical questions in respiratory care. To compare PubMed and Google Scholar search results for clinical topics in respiratory care to that of a benchmark. We performed literature searches with PubMed and Google Scholar, on 3 clinical topics. In PubMed we used the Clinical Queries search filter. In Google Scholar we used the search filters in the Advanced Scholar Search option. We used the reference list of a related Cochrane Collaboration evidence-based systematic review as the benchmark for each of the search results. We calculated recall (sensitivity) and precision (positive predictive value) with 2 x 2 contingency tables. We compared the results with the chi-square test of independence and Fisher's exact test. PubMed and Google Scholar had similar recall for both overall search results (71% vs 69%) and full-text results (43% vs 51%). PubMed had better precision than Google Scholar for both overall search results (13% vs 0.07%, P PubMed searches with the Clinical Queries filter are more precise than with the Advanced Scholar Search in Google Scholar for respiratory care topics. PubMed appears to be more practical to conduct efficient, valid searches for informing evidence-based patient-care protocols, for guiding the care of individual patients, and for educational purposes.

 11. Experimental study and FEM simulation of the simple shear test of cylindrical rods

  Science.gov (United States)

  Wirti, Pedro H. B.; Costa, André L. M.; Misiolek, Wojciech Z.; Valberg, Henry S.

  2018-05-01

  In the presented work an experimental simple shear device for cutting cylindrical rods was used to obtain force-displacement data for a low-carbon steel. In addition, and FEM 3D-simulation was applied to obtain internal shear stress and strain maps for this material. The experimental longitudinal grid patterns and force-displacement curve were compared with numerical simulation results. Many aspects of the elastic and plastic deformations were described. It was found that bending reduces the shear yield stress of the rod material. Shearing starts on top and bottom die-workpiece contact lines evolving in an arc-shaped area. Due to this geometry, stress concentrates on the surface of the rod until the level of damage reaches the critical value and the fracture starts here. The volume of material in the plastic zone subjected to shearing stress has a very complex shape and is function of a dimensionless geometrical parameter. Expressions to calculate the true shear stress τ and strain γ from the experimental force-displacement data were proposed. The equations' constants are determined by fitting the experimental curve with the stress τ and strain γ simulation point tracked data.

 12. Study on vibration characteristics of the shaft system for a dredging pump based on FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhai, L M; Liu, X; He, L Y; Wang, Z W; Qin, L; Liu, C Y; He, Y

  2012-01-01

  The dynamic characteristics of the shaft system for a dredging pump were studied with the Finite Element Method (FEM) by SAMCEF ROTOR. At first, the influence of the fluid-solid coupling interaction of mud water and impeller, water sealing and pump shaft on the lateral critical speeds were analyzed. The results indicated that the mud water must be taken into consideration, while the water sealing need not to. Then the effects of radial and thrust rolling bearings on the lateral critical speeds were discussed, which shows that the radial bearing close to the impeller has greatest impact on the 1st order critical speed. At last, the upper and lower limits of the critical speeds of lateral, axial and torsional vibration were calculated. The rated speed of the dredging pump was far less than the predicted critical speed, which can ensure the safe operation of the unit. Each vibration mode is also shown in this paper. This dynamic analysis method offers some reference value on the research of vibration and stability of the shaft system in dredging pump.

 13. Numerical Analyses of Subsoil-structure Interaction in Original Non-commercial Software based on FEM

  Science.gov (United States)

  Cajka, R.; Vaskova, J.; Vasek, J.

  2018-04-01

  For decades attention has been paid to interaction of foundation structures and subsoil and development of interaction models. Given that analytical solutions of subsoil-structure interaction could be deduced only for some simple shapes of load, analytical solutions are increasingly being replaced by numerical solutions (eg. FEM – Finite element method). Numerical analyses provides greater possibilities for taking into account the real factors involved in the subsoil-structure interaction and was also used in this article. This makes it possible to design the foundation structures more efficiently and still reliably and securely. Currently there are several software that, can deal with the interaction of foundations and subsoil. It has been demonstrated that non-commercial software called MKPINTER (created by Cajka) provides appropriately results close to actual measured values. In MKPINTER software stress-strain analysis of elastic half-space by means of Gauss numerical integration and Jacobean of transformation is done. Input data for numerical analysis were observed by experimental loading test of concrete slab. The loading was performed using unique experimental equipment which was constructed in the area Faculty of Civil Engineering, VŠB-TU Ostrava. The purpose of this paper is to compare resulting deformation of the slab with values observed during experimental loading test.

 14. Slope stability and rockfall assessment of volcanic tuffs using RPAS with 2-D FEM slope modelling

  Science.gov (United States)

  Török, Ákos; Barsi, Árpád; Bögöly, Gyula; Lovas, Tamás; Somogyi, Árpád; Görög, Péter

  2018-02-01

  Steep, hardly accessible cliffs of rhyolite tuff in NE Hungary are prone to rockfalls, endangering visitors of a castle. Remote sensing techniques were employed to obtain data on terrain morphology and to provide slope geometry for assessing the stability of these rock walls. A RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) was used to collect images which were processed by Pix4D mapper (structure from motion technology) to generate a point cloud and mesh. The georeferencing was made by Global Navigation Satellite System (GNSS) with the use of seven ground control points. The obtained digital surface model (DSM) was processed (vegetation removal) and the derived digital terrain model (DTM) allowed cross sections to be drawn and a joint system to be detected. Joint and discontinuity system was also verified by field measurements. On-site tests as well as laboratory tests provided additional engineering geological data for slope modelling. Stability of cliffs was assessed by 2-D FEM (finite element method). Global analyses of cross sections show that weak intercalating tuff layers may serve as potential slip surfaces. However, at present the greatest hazard is related to planar failure along ENE-WSW joints and to wedge failure. The paper demonstrates that RPAS is a rapid and useful tool for generating a reliable terrain model of hardly accessible cliff faces. It also emphasizes the efficiency of RPAS in rockfall hazard assessment in comparison with other remote sensing techniques such as terrestrial laser scanning (TLS).

 15. The FEM simulation of continuous rotary extrusion (CRE) of aluminum alloy AA3003

  Science.gov (United States)

  Rajendran, Nijenthan; Valberg, Henry; Misiolek, Wojciech Z.

  2017-10-01

  Continuous Rotary Extrusion (CRE) process is also known in literature under Conform TM name and it is mainly used for the continuous extrusion of Aluminum and Copper alloys. CRE use a feedstock in the form of rod, powders and chips, which are fed into the groove of the rotating wheel. As the wheel rotates the feedstock moves along with it due to friction with the wheel. Once the feedstock reaches the abutment the material deforms plastically and it is extruded through the die. CRE has lot to offer when compared to other more conventional extrusion processes such as low energy input, no limit in billet length as it is a continuous process as well as improved material physical properties due to plastic deformation under constant parameters. In this work a FEM model has been developed using Deform TM 3D, to study the metal flow and state variables of AA3003 CRE extrusion. The effect of extrusion wheel velocity has been investigated. The results show that increase in wheel velocity will heat up the feedstock metal due to high shear deformation and higher friction, which significantly changes metal flow conditions at the die exit.

 16. Performance Analysis of FEM Algorithmson GPU and Many-Core Architectures

  KAUST Repository

  Khurram, Rooh

  2015-04-27

  The roadmaps of the leading supercomputer manufacturers are based on hybrid systems, which consist of a mix of conventional processors and accelerators. This trend is mainly due to the fact that the power consumption cost of the future cpu-only Exascale systems will be unsustainable, thus accelerators such as graphic processing units (GPUs) and many-integrated-core (MIC) will likely be the integral part of the TOP500 (http://www.top500.org/) supercomputers, beyond 2020. The emerging supercomputer architecture will bring new challenges for the code developers. Continuum mechanics codes will particularly be affected, because the traditional synchronous implicit solvers will probably not scale on hybrid Exascale machines. In the previous study[1], we reported on the performance of a conjugate gradient based mesh motion algorithm[2]on Sandy Bridge, Xeon Phi, and K20c. In the present study we report on the comparative study of finite element codes, using PETSC and AmgX solvers on CPU and GPUs, respectively [3,4]. We believe this study will be a good starting point for FEM code developers, who are contemplating a CPU to accelerator transition.

 17. Reliability techniques and Coupled BEM/FEM for interaction pile-soil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmed SAHLI

  2017-06-01

  Full Text Available This paper deals with the development of a computational code for the modelling and verification of safety in relation to limit states of piles found in foundations of current structures. To this end, it makes use of reliability techniques for the probabilistic analysis of piles modelled with the finite element method (FEM coupled to the boundary element method (BEM. The soil is modelled with the BEM employing Mindlin's fundamental solutions, suitable for the consideration of a three-dimensional infinite half-space. The piles are modelled as bar elements with the MEF, each of which is represented in the BEM as a loading line. The finite element of the employed bar has four nodes and fourteen nodal parameters, three of which are displacements for each node plus two rotations for the top node. The slipping of the piles in relation to the mass is carried out using adhesion models to define the evolution of the shaft tensions during the transfer of load to the soil. The reliability analysis is based on three methods: first order second moment (FOSM, first order reliability method and Monte Carlo method.

 18. Slope stability and rockfall assessment of volcanic tuffs using RPAS with 2-D FEM slope modelling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Á. Török

  2018-02-01

  Full Text Available Steep, hardly accessible cliffs of rhyolite tuff in NE Hungary are prone to rockfalls, endangering visitors of a castle. Remote sensing techniques were employed to obtain data on terrain morphology and to provide slope geometry for assessing the stability of these rock walls. A RPAS (Remotely Piloted Aircraft System was used to collect images which were processed by Pix4D mapper (structure from motion technology to generate a point cloud and mesh. The georeferencing was made by Global Navigation Satellite System (GNSS with the use of seven ground control points. The obtained digital surface model (DSM was processed (vegetation removal and the derived digital terrain model (DTM allowed cross sections to be drawn and a joint system to be detected. Joint and discontinuity system was also verified by field measurements. On-site tests as well as laboratory tests provided additional engineering geological data for slope modelling. Stability of cliffs was assessed by 2-D FEM (finite element method. Global analyses of cross sections show that weak intercalating tuff layers may serve as potential slip surfaces. However, at present the greatest hazard is related to planar failure along ENE–WSW joints and to wedge failure. The paper demonstrates that RPAS is a rapid and useful tool for generating a reliable terrain model of hardly accessible cliff faces. It also emphasizes the efficiency of RPAS in rockfall hazard assessment in comparison with other remote sensing techniques such as terrestrial laser scanning (TLS.

 19. 3-D FEM Modeling of fiber/matrix interface debonding in UD composites including surface effects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pupurs, A; Varna, J

  2012-01-01

  Fiber/matrix interface debond growth is one of the main mechanisms of damage evolution in unidirectional (UD) polymer composites. Because for polymer composites the fiber strain to failure is smaller than for the matrix multiple fiber breaks occur at random positions when high mechanical stress is applied to the composite. The energy released due to each fiber break is usually larger than necessary for the creation of a fiber break therefore a partial debonding of fiber/matrix interface is typically observed. Thus the stiffness reduction of UD composite is contributed both from the fiber breaks and from the interface debonds. The aim of this paper is to analyze the debond growth in carbon fiber/epoxy and glass fiber/epoxy UD composites using fracture mechanics principles by calculation of energy release rate G II . A 3-D FEM model is developed for calculation of energy release rate for fiber/matrix interface debonds at different locations in the composite including the composite surface region where the stress state differs from the one in the bulk composite. In the model individual partially debonded fiber is surrounded by matrix region and embedded in a homogenized composite.

 20. FEM modeling on the compaction of Fe and Al composite powders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Han P.

  2015-01-01

  Full Text Available The compaction process of Fe and Al composite powders subjected to single action die compaction was numerically modeled by FEM method. The relationship between the overall relative density and compaction pressure of the compacts with various Al contents was firstly identified, and the influences of Al content on the local relative density, stress, and their distributions were studied. Then the compaction pressure effects on the above properties with fixed Al content were discussed. Furthermore, detailed flow behaviors of the composite powders during compaction and the relationship between the compaction pressure and the ejection force/spring back of the compact were analyzed. The results show that: (1 With each compaction pressure, higher relative density can be realized with the increase of Al content and the relative density distribution tends to be uniform; (2 When the Al content is fixed, higher compaction pressure can lead to composite compact with higher relative density, and the equivalent Von Mises stress in the central part of the compact increases gradually; (3 Convective flow occurs at the top and bottom parts of the compact close to the die wall, each indicates a different flow behavior; (4 The larger the compaction pressure for each case, the higher the residual elasticity, and the larger the ejection force needed.

 1. Design and beam transport simulations of a multistage collector for the Israeli EA-FEM

  Science.gov (United States)

  Tecimer, M.; Canter, M.; Efimov, S.; Gover, A.; Sokolowski, J.

  2001-12-01

  A four stage asymmetric type depressed collector has been designed for the Israeli mm-wave FEM that is driven by a 1.4 MeV, 1.5 A electron beam. After leaving the interaction section the spent beam has an energy spread of 120 keV and 75 π mm mrad normalized beam emittance. Simulations of the beam transport system from the undulator exit through the decelerator tube into the collector have been carried out using EGUN and GPT codes. The latter has also been employed to study trajectories of the primary and scattered particles within the collector, optimizing the asymmetrical collector geometry and the electrode potentials at the presence of a deflecting magnetic field. The estimated overall system and collector efficiencies reach 50% and 70%, respectively, with a beam recovery of 99.6%. The design is aimed to attain millisecond long pulse operation and subsequently 1 kW average power. Simulation results are implemented in a mechanical design that leads to a simple, cost efficient assembly eliminating ceramic insulator rings between collector stages and the associated brazing in the manufacturing process. Instead, each copper plate is supported by insulating posts and freely displaceable within the vacuum chamber. We report on the simulation results of the beam transport and recovery systems and on the mechanical aspects of the multistage collector design.

 2. Design and beam transport simulations of a multistage collector for the Israeli EA-FEM

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tecimer, M. E-mail: tecimer@post.tau.ac.il; Canter, M.; Efimov, S.; Gover, A.; Sokolowski, J

  2001-12-21

  A four stage asymmetric type depressed collector has been designed for the Israeli mm-wave FEM that is driven by a 1.4 MeV, 1.5 A electron beam. After leaving the interaction section the spent beam has an energy spread of 120 keV and 75 {pi} mm mrad normalized beam emittance. Simulations of the beam transport system from the undulator exit through the decelerator tube into the collector have been carried out using EGUN and GPT codes. The latter has also been employed to study trajectories of the primary and scattered particles within the collector, optimizing the asymmetrical collector geometry and the electrode potentials at the presence of a deflecting magnetic field. The estimated overall system and collector efficiencies reach 50% and 70%, respectively, with a beam recovery of 99.6%. The design is aimed to attain millisecond long pulse operation and subsequently 1 kW average power. Simulation results are implemented in a mechanical design that leads to a simple, cost efficient assembly eliminating ceramic insulator rings between collector stages and the associated brazing in the manufacturing process. Instead, each copper plate is supported by insulating posts and freely displaceable within the vacuum chamber. We report on the simulation results of the beam transport and recovery systems and on the mechanical aspects of the multistage collector design.

 3. Design and beam transport simulations of a multistage collector for the Israeli EA-FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tecimer, M.; Canter, M.; Efimov, S.; Gover, A.; Sokolowski, J.

  2001-01-01

  A four stage asymmetric type depressed collector has been designed for the Israeli mm-wave FEM that is driven by a 1.4 MeV, 1.5 A electron beam. After leaving the interaction section the spent beam has an energy spread of 120 keV and 75 π mm mrad normalized beam emittance. Simulations of the beam transport system from the undulator exit through the decelerator tube into the collector have been carried out using EGUN and GPT codes. The latter has also been employed to study trajectories of the primary and scattered particles within the collector, optimizing the asymmetrical collector geometry and the electrode potentials at the presence of a deflecting magnetic field. The estimated overall system and collector efficiencies reach 50% and 70%, respectively, with a beam recovery of 99.6%. The design is aimed to attain millisecond long pulse operation and subsequently 1 kW average power. Simulation results are implemented in a mechanical design that leads to a simple, cost efficient assembly eliminating ceramic insulator rings between collector stages and the associated brazing in the manufacturing process. Instead, each copper plate is supported by insulating posts and freely displaceable within the vacuum chamber. We report on the simulation results of the beam transport and recovery systems and on the mechanical aspects of the multistage collector design

 4. From LIDAR Scanning to 3d FEM Analysis for Complex Surface and Underground Excavations

  Science.gov (United States)

  Chun, K.; Kemeny, J.

  2017-12-01

  Light detection and ranging (LIDAR) has been a prevalent remote-sensing technology applied in the geological fields due to its high precision and ease to use. One of the major applications is to use the detailed geometrical information of underground structures as a basis for the generation of three-dimensional numerical model that can be used in FEM analysis. To date, however, straightforward techniques in reconstructing numerical model from the scanned data of underground structures have not been well established or tested. In this paper, we propose a comprehensive approach integrating from LIDAR scanning to finite element numerical analysis, specifically converting LIDAR 3D point clouds of object containing complex surface geometry into finite element model. This methodology has been applied to the Kartchner Caverns in Arizona for the stability analysis. Numerical simulations were performed using the finite element code ABAQUS. The results indicate that the highlights of our technologies obtained from LIDAR is effective and provide reference for other similar engineering project in practice.

 5. FEM and Von Mises Analysis on Prosthetic Crowns Structural Elements: Evaluation of Different Applied Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ennio Bramanti

  2017-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to underline the mechanical properties of dental single crown prosthodontics materials in order to differentiate the possibility of using each material for typical clinical condition and masticatory load. Objective of the investigation is to highlight the stress distribution over different common dental crowns by using computer-aided design software and a three-dimensional virtual model. By using engineering systems of analyses like FEM and Von Mises investigations it has been highlighted the strength over simulated lower first premolar crowns made by chrome cobalt alloy, golden alloy, dental resin, and zirconia. The prosthodontics crown models have been created and put on simulated chewing stresses. The three-dimensional models were subjected to axial and oblique forces and both guaranteed expected results over simulated masticatory cycle. Dental resin presented the low value of fracture while high values have been recorded for the metal alloy and zirconia. Clinicians should choose the better prosthetic solution for the teeth they want to restore and replace. Both prosthetic dental crowns offer long-term success if applied following the manufacture guide limitations and suggestions.

 6. FEM and Von Mises Analysis on Prosthetic Crowns Structural Elements: Evaluation of Different Applied Materials.

  Science.gov (United States)

  Bramanti, Ennio; Cervino, Gabriele; Lauritano, Floriana; Fiorillo, Luca; D'Amico, Cesare; Sambataro, Sergio; Denaro, Deborah; Famà, Fausto; Ierardo, Gaetano; Polimeni, Antonella; Cicciù, Marco

  2017-01-01

  The aim of this paper is to underline the mechanical properties of dental single crown prosthodontics materials in order to differentiate the possibility of using each material for typical clinical condition and masticatory load. Objective of the investigation is to highlight the stress distribution over different common dental crowns by using computer-aided design software and a three-dimensional virtual model. By using engineering systems of analyses like FEM and Von Mises investigations it has been highlighted the strength over simulated lower first premolar crowns made by chrome cobalt alloy, golden alloy, dental resin, and zirconia. The prosthodontics crown models have been created and put on simulated chewing stresses. The three-dimensional models were subjected to axial and oblique forces and both guaranteed expected results over simulated masticatory cycle. Dental resin presented the low value of fracture while high values have been recorded for the metal alloy and zirconia. Clinicians should choose the better prosthetic solution for the teeth they want to restore and replace. Both prosthetic dental crowns offer long-term success if applied following the manufacture guide limitations and suggestions.

 7. First lasing of the Dutch fusion-FEM in the long-pulse configuration

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Militsyn, B.L. E-mail: militsyn@rijnh.nl; Bongers, W.A.; Bratman, V.L.; Caplan, M.; Denisov, G.G.; Geer, C.A.J. van der; Manintveld, P.; Oomens, A.A.M.; Plomp, J.; Pluygers, J.; Poelman, A.J.; Riet, M.; Savilov, A.V.; Smeets, P.H.M.; Tito, C.J.; Turk, G.H.B.; Varfolomeev, A.A.; Urbanus, W.H

  2002-05-01

  The Dutch Fusion-FEM is the prototype of a high-power, long-pulse, rapid-tunable free-electron maser. The target is to generate mm-wave power in a frequency range of 130-260 GHz, e.g. for tokamak heating and diagnostics experiments in fusion devices. For these applications a high system efficiency is needed. The electron beam is first DC-accelerated to the FEL interaction region. The unused electron beam energy is recovered by a DC-decelerator and a three-stage depressed collector. In short-pulse regime, without energy recovery system, 730 kW, 200 GHz of net output power was generated. Single-frequency operation and tunability have been demonstrated. In the present set-up, with the energy recovery system being operational, initial experiments showed a net output power of 110 kW on average and 140 kW peak power at a pulse length of 40 {mu}s. During the full-pulse length, a stable-frequency operation around 170 GHz has been observed.

 8. The fusion-FEM: 0,75 MW of mm-wave power

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, P.H.M.; Bongers, W.A.; Brons, S.; Geer, C.A.J. van der; Lingier, K.L.; Manintveld, P.; Plomp, J.; Pluygers, J.; Poelman, A.J.; Sterk, A.B.; Verhoeven, A.G.A.; Urbanus, W.H. [FOM Inst. voor Plasmafysica ' Rijnhuizen' , Nieuwegein (Netherlands); Bratman, V.L.; Denisov, G.G.; Savilov, A.V. [Inst. of Applied Physics, Nizhny Novgorod (Russian Federation); Caplan, M. [Lawrence Livermore National Lab., CA (United States); Varfolomeev, A.A. [Russian Research Center ' Kurchatov Inst.' , Moscow (Russian Federation)

  1998-07-01

  The free-electron maser for fusion applications (Fusion-FEM) is the prototype for a high power, rapid tunable mm-wave source. The basic parameters such as frequency range (130 - 260 GHz) and output power (1 MW) are dedicated to Electron Cyclotron Resonance applications on future plasma fusion research devices, such as ITER. In October 1996 the electron beam was successfully accelerated and transported through the undulator and the mm-wave cavity. Loss currents are below 0.05 %. In October 1997 first lasing was achieved. The mm-wave output power has been measured at various frequencies and for various electron beam currents and energies. The highest output power reached so far is 730 kW at 205 GHz, for an electron beam of 7.2 A and 1.77 MeV. Both output power and start-up time correspond well with simulation results. The output beam has a Gaussian mode content of more than 99.8 % for all operating frequencies. So far, the pulse length was limited to 12{mu}s, because the electron beam recovery system was not yet installed. This system, an electron decelerator and a 3-stage depressed collector, is presently under construction. It serves to recover the charge and energy of the spend electron beam. In this paper we will address some aspects of the design of the collector. (author)

 9. The fusion-FEM: 0,75 MW of mm-wave power

  International Nuclear Information System (INIS)

  Smeets, P.H.M.; Bongers, W.A.; Brons, S.; Geer, C.A.J. van der; Lingier, K.L.; Manintveld, P.; Plomp, J.; Pluygers, J.; Poelman, A.J.; Sterk, A.B.; Verhoeven, A.G.A.; Urbanus, W.H.; Bratman, V.L.; Denisov, G.G.; Savilov, A.V.; Caplan, M.; Varfolomeev, A.A.

  1998-01-01

  The free-electron maser for fusion applications (Fusion-FEM) is the prototype for a high power, rapid tunable mm-wave source. The basic parameters such as frequency range (130 - 260 GHz) and output power (1 MW) are dedicated to Electron Cyclotron Resonance applications on future plasma fusion research devices, such as ITER. In October 1996 the electron beam was successfully accelerated and transported through the undulator and the mm-wave cavity. Loss currents are below 0.05 %. In October 1997 first lasing was achieved. The mm-wave output power has been measured at various frequencies and for various electron beam currents and energies. The highest output power reached so far is 730 kW at 205 GHz, for an electron beam of 7.2 A and 1.77 MeV. Both output power and start-up time correspond well with simulation results. The output beam has a Gaussian mode content of more than 99.8 % for all operating frequencies. So far, the pulse length was limited to 12μs, because the electron beam recovery system was not yet installed. This system, an electron decelerator and a 3-stage depressed collector, is presently under construction. It serves to recover the charge and energy of the spend electron beam. In this paper we will address some aspects of the design of the collector. (author)

 10. A new meshless approach to map electromagnetic loads for FEM analysis on DEMO TF coil system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Biancolini, Marco Evangelos; Brutti, Carlo; Giorgetti, Francesco; Muzzi, Luigi; Turtù, Simonetta; Anemona, Alessandro

  2015-01-01

  Graphical abstract: - Highlights: • Generation and mapping of magnetic load on DEMO using radial basis function. • Good agreement between RBF interpolation and EM TOSCA computations. • Resultant forces are stable with respect to the target mesh used. • Stress results are robust and accurate even if a coarse cloud is used for RBF interpolation. - Abstract: Demonstration fusion reactors (DEMO) are being envisaged to be able to produce commercial electrical power. The design of the DEMO magnets and of the constituting conductors is a crucial issue in the overall engineering design of such a large fusion machine. In the frame of the EU roadmap of the so-called fast track approach, mechanical studies of preliminary DEMO toroidal field (TF) coil system conceptual designs are being enforced. The magnetic field load acting on the DEMO TF coil conductor has to be evaluated as input in the FEM model mesh, in order to evaluate the stresses on the mechanical structure. To gain flexibility, a novel approach based on the meshless method of radial basis functions (RBF) has been implemented. The present paper describes this original and flexible approach for the generation and mapping of magnetic load on DEMO TF coil system.

 11. Design and beam transport simulations of a multistage collector for the Israeli EA-FEM

  CERN Document Server

  Tecimer, M; Efimov, S; Gover, A; Sokolowski, J

  2001-01-01

  A four stage asymmetric type depressed collector has been designed for the Israeli mm-wave FEM that is driven by a 1.4 MeV, 1.5 A electron beam. After leaving the interaction section the spent beam has an energy spread of 120 keV and 75 pi mm mrad normalized beam emittance. Simulations of the beam transport system from the undulator exit through the decelerator tube into the collector have been carried out using EGUN and GPT codes. The latter has also been employed to study trajectories of the primary and scattered particles within the collector, optimizing the asymmetrical collector geometry and the electrode potentials at the presence of a deflecting magnetic field. The estimated overall system and collector efficiencies reach 50% and 70%, respectively, with a beam recovery of 99.6%. The design is aimed to attain millisecond long pulse operation and subsequently 1 kW average power. Simulation results are implemented in a mechanical design that leads to a simple, cost efficient assembly eliminating ceramic i...

 12. First lasing of the Dutch fusion-FEM in the long-pulse configuration

  CERN Document Server

  Militsyn, B L; Bratman, V L; Caplan, M; Denisov, G G; Geer, C A J; Manintveld, P; Oomens, A A M; Plomp, J; Pluygers, J; Poelman, A J; Riet, M; Savilov, A V; Smeets, P H M; Tito, C J; Turk, G H B; Varfolomeev, A A; Urbanus, W H

  2002-01-01

  The Dutch Fusion-FEM is the prototype of a high-power, long-pulse, rapid-tunable free-electron maser. The target is to generate mm-wave power in a frequency range of 130-260 GHz, e.g. for tokamak heating and diagnostics experiments in fusion devices. For these applications a high system efficiency is needed. The electron beam is first DC-accelerated to the FEL interaction region. The unused electron beam energy is recovered by a DC-decelerator and a three-stage depressed collector. In short-pulse regime, without energy recovery system, 730 kW, 200 GHz of net output power was generated. Single-frequency operation and tunability have been demonstrated. In the present set-up, with the energy recovery system being operational, initial experiments showed a net output power of 110 kW on average and 140 kW peak power at a pulse length of 40 mu s. During the full-pulse length, a stable-frequency operation around 170 GHz has been observed.

 13. Toroidal HTS transformer with cold magnetic core - analysis with FEM software

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grzesik, B; Stepien, M; Jez, R

  2010-01-01

  The aim of this paper is to present a thorough characterization of the toroidal HTS transformer by means of FEM analysis. The analysis was a 2D/3D harmonic electromagnetic and thermal analysis. The toroidal transformer operated in LN2 by being immersed together with the magnetic core in it, for which its power losses were acceptable. Two extreme variants of windings were analysed. The first one called parallel and the second called perpendicular. Three variants of the magnetic core were considered. In the first one the core was put outside of the windings, in the second the core was inside of the windings and in the third variant the core was outside as well as inside of the windings. The windings were made of HTS tape BiSCCO-2223/Ag while the magnetic core was made of the nanocrystalline material Finemet. The two windings, with a 1:1 turn-to-turn ratio, were uniformly distributed along the whole torus circumference. The output power, efficiency and power density are in the results of the analysis. The temperature distribution was also calculated. In summary, the performance of the transformer is better than those currently known.

 14. FEM correlation and shock analysis of a VNC MEMS mirror segment

  Science.gov (United States)

  Aguayo, Eduardo J.; Lyon, Richard; Helmbrecht, Michael; Khomusi, Sausan

  2014-08-01

  Microelectromechanical systems (MEMS) are becoming more prevalent in today's advanced space technologies. The Visible Nulling Coronagraph (VNC) instrument, being developed at the NASA Goddard Space Flight Center, uses a MEMS Mirror to correct wavefront errors. This MEMS Mirror, the Multiple Mirror Array (MMA), is a key component that will enable the VNC instrument to detect Jupiter and ultimately Earth size exoplanets. Like other MEMS devices, the MMA faces several challenges associated with spaceflight. Therefore, Finite Element Analysis (FEA) is being used to predict the behavior of a single MMA segment under different spaceflight-related environments. Finite Element Analysis results are used to guide the MMA design and ensure its survival during launch and mission operations. A Finite Element Model (FEM) has been developed of the MMA using COMSOL. This model has been correlated to static loading on test specimens. The correlation was performed in several steps—simple beam models were correlated initially, followed by increasingly complex and higher fidelity models of the MMA mirror segment. Subsequently, the model has been used to predict the dynamic behavior and stresses of the MMA segment in a representative spaceflight mechanical shock environment. The results of the correlation and the stresses associated with a shock event are presented herein.

 15. Optimization Design and Performance Analysis of a PM Brushless Rotor Claw Pole Motor with FEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhenyang Zhang

  2016-07-01

  Full Text Available A new type of permanent magnet (PM brushless claw pole motor (CPM with soft magnetic composite (SMC core is designed and analyzed in this paper. The PMs are mounted on the claw pole surface, and the three-phase stator windings are fed by variable-frequency three-phase AC currents. The advantages of the proposed CPM are that the slip rings on the rotor are cast off and it can achieve the efficiency improvement and higher power density. The effects of the claw-pole structure parameters, the air-gap length, and the PM thinner parameter of the proposed CPM on the output torque are investigated by using three-dimensional time-stepping finite element method (3D TS-FEM. The optimal rotor structure of the proposed CPM is obtained by using the response surface methodology (RSM and the particle swarm optimization (PSO method and the comparison of full-load performances of the proposed CPM with different material cores (SMC and silicon steel is analyzed.

 16. Design of process parameters for the incremental tube forming (ITF) by FEM to control product properties

  Science.gov (United States)

  Nazari, Esmaeil; Löbbe, Christian; Gallus, Stefan; Izadyar, S. Ahmad; Tekkaya, A. Erman

  2018-05-01

  The incremental tube forming (ITF) is a process combination of the kinematic tube bending and spinning to shape high strength and tailored tubes with variable diameters and thicknesses. In contrast to conventional bending methods, the compressive stress superposition by the spinning process facilitates low bending stresses, so that geometrical errors are avoided and the shape accuracy is improved. The study reveals the interaction of plastic strains of the rolling and bending process through an explicit FEM investigation. For this purpose, the three-dimensional machine set-up is discretized and modeled in terms of the fully disclosed spinning process during the gradual deflection of the tube end for bending. The analysis shows that, depending on the forming tool shape, the stress superposition is accompanied by high plastic strains. Furthermore, this phenomenon is explained by the three dimensional normal and shear strains during the incremental spinning. Analyzing the strains history also shows a nonlinearity between the strains by bending and spinning. It is also shown that process parameters like rotational velocity of the spinning rolls have a huge influence on the deformation pattern. Finally, the method is used for the manufacturing of an example product, which reveals the high process flexibility. In one clamp a component with a graded wall thickness and outside diameter along the longitudinal axis is produced.

 17. Ring rotational speed trend analysis by FEM approach in a Ring Rolling process

  Science.gov (United States)

  Allegri, G.; Giorleo, L.; Ceretti, E.

  2018-05-01

  Ring Rolling is an advanced local incremental forming technology to fabricate directly precise seamless ring-shape parts with various dimensions and materials. In this process two different deformations occur in order to reduce the width and the height of a preform hollow ring; as results a diameter expansion is obtained. In order to guarantee a uniform deformation, the preform is forced toward the Driver Roll whose aim is to transmit the rotation to the ring. The ring rotational speed selection is fundamental because the higher is the speed the higher will be the axial symmetry of the deformation process. However, it is important to underline that the rotational speed will affect not only the final ring geometry but also the loads and energy needed to produce it. Despite this importance in industrial environment, usually, a constant value for the Driver Roll angular velocity is set so to result in a decreasing trend law for the ring rotational speed. The main risk due to this approach is not fulfilling the axial symmetric constrain (due to the diameter expansion) and to generate a high localized ring section deformation. In order to improve the knowledge about this topic in the present paper three different ring rotational speed trends (constant, linearly increasing and linearly decreasing) were investigated by FEM approach. Results were compared in terms of geometrical and dimensional analysis, loads and energies required.

 18. Prediction of flow- induced dynamic stress in an axial pump impeller using FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gao, J Y; Hou, Y S; Xi, S Z; Cai, Z H; Yao, P P; Shi, H L

  2013-01-01

  Axial pumps play an important role in water supply and flood control projects. Along with growing requirements for high reliability and large capacity, the dynamic stress of axial pumps has become a key problem. Unsteady flow is a significant reason which results structural dynamic stress of a pump. This paper reports on a flow-induced dynamic stress simulation in an axial pump impeller at three flow conditions by using FEM code. The pressure pulsation obtained from flow simulation using CFD code was set as the force boundary condition. The results show that the maximum stress of impeller appeared at joint between blade and root flange near trailing edge or joint between blade and root flange near leading edge. The dynamic stress of the two zones was investigated under three flow conditions (0.8Q d , 1.0Q d , 1.1Q d ) in time domain and frequency domain. The frequencies of stress at zones of maximum stress are 22.9Hz and 37.5Hz as the fundamental frequency and its harmonics. The fundamental frequencies are nearly equal to vane passing frequency (22.9 Hz) and 3 times blade passing frequency (37.5Hz). The first dominant frequency at zones of maximum stress is equal to the vane passing frequency due to rotor-stator interaction between the vane and the blade. This study would be helpful for axial pumps in reducing stress, improving structure design and fatigue life

 19. Finite Element Method (FEM) Modeling of Freeze-drying: Monitoring Pharmaceutical Product Robustness During Lyophilization.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xiaodong; Sadineni, Vikram; Maity, Mita; Quan, Yong; Enterline, Matthew; Mantri, Rao V

  2015-12-01

  Lyophilization is an approach commonly undertaken to formulate drugs that are unstable to be commercialized as ready to use (RTU) solutions. One of the important aspects of commercializing a lyophilized product is to transfer the process parameters that are developed in lab scale lyophilizer to commercial scale without a loss in product quality. This process is often accomplished by costly engineering runs or through an iterative process at the commercial scale. Here, we are highlighting a combination of computational and experimental approach to predict commercial process parameters for the primary drying phase of lyophilization. Heat and mass transfer coefficients are determined experimentally either by manometric temperature measurement (MTM) or sublimation tests and used as inputs for the finite element model (FEM)-based software called PASSAGE, which computes various primary drying parameters such as primary drying time and product temperature. The heat and mass transfer coefficients will vary at different lyophilization scales; hence, we present an approach to use appropriate factors while scaling-up from lab scale to commercial scale. As a result, one can predict commercial scale primary drying time based on these parameters. Additionally, the model-based approach presented in this study provides a process to monitor pharmaceutical product robustness and accidental process deviations during Lyophilization to support commercial supply chain continuity. The approach presented here provides a robust lyophilization scale-up strategy; and because of the simple and minimalistic approach, it will also be less capital intensive path with minimal use of expensive drug substance/active material.

 20. A two-step FEM-SEM approach for wave propagation analysis in cable structures

  Science.gov (United States)

  Zhang, Songhan; Shen, Ruili; Wang, Tao; De Roeck, Guido; Lombaert, Geert

  2018-02-01

  Vibration-based methods are among the most widely studied in structural health monitoring (SHM). It is well known, however, that the low-order modes, characterizing the global dynamic behaviour of structures, are relatively insensitive to local damage. Such local damage may be easier to detect by methods based on wave propagation which involve local high frequency behaviour. The present work considers the numerical analysis of wave propagation in cables. A two-step approach is proposed which allows taking into account the cable sag and the distribution of the axial forces in the wave propagation analysis. In the first step, the static deformation and internal forces are obtained by the finite element method (FEM), taking into account geometric nonlinear effects. In the second step, the results from the static analysis are used to define the initial state of the dynamic analysis which is performed by means of the spectral element method (SEM). The use of the SEM in the second step of the analysis allows for a significant reduction in computational costs as compared to a FE analysis. This methodology is first verified by means of a full FE analysis for a single stretched cable. Next, simulations are made to study the effects of damage in a single stretched cable and a cable-supported truss. The results of the simulations show how damage significantly affects the high frequency response, confirming the potential of wave propagation based methods for SHM.

 1. A Simple FEM Formulation Applied to Nonlinear Problems of Impact with Thermomechanical Coupling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  João Paulo de Barros Cavalcante

  Full Text Available Abstract The thermal effects of problems involving deformable structures are essential to describe the behavior of materials in feasible terms. Verifying the transformation of mechanical energy into heat it is possible to predict the modifications of mechanical properties of materials due to its temperature changes. The current paper presents the numerical development of a finite element method suitable for nonlinear structures coupled with thermomechanical behavior; including impact problems. A simple and effective alternative formulation is presented, called FEM positional, to deal with the dynamic nonlinear systems. The developed numerical is based on the minimum potential energy written in terms of nodal positions instead of displacements. The effects of geometrical, material and thermal nonlinearities are considered. The thermodynamically consistent formulation is based on the laws of thermodynamics and the Helmholtz free-energy, used to describe the thermoelastic and the thermoplastic behaviors. The coupled thermomechanical model can result in secondary effects that cause redistributions of internal efforts, depending on the history of deformation and material properties. The numerical results of the proposed formulation are compared with examples found in the literature.

 2. Analysis of submerged implant towards mastication load using 3D finite element method (FEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Widia Hafsyah Sumarlina Ritonga

  2016-11-01

  Full Text Available Introduction: The surgical procedure for implantation of a surgical implant comprising a stage for the implant design nonsubmerged and two stages for submerged. Submerged implant design often used in Faculty of Dentistry Universitas Padjadjaran because it is safer in achieving osseointegration. This study was conducted to evaluate the failure of dental implant based on location and the value of internal tensiones as well as supporting tissues when given mastication load by using the 3D Finite Element Method (FEM. Methods: This study used a photograph of the mandibular CBCT patient and CT Scan Micro one implant submerged. Radiograph image was then converted into a digital model of the 3D computerized finite element, inputted the material properties, pedestal, then simulated the occlusion load  as much as 87N and 29N of frictional Results: The maximum tension location on the implant was located on the  exact side of the contact area between the implant and alveolar crest. The maximum tension value was 193.31MPa on the implant body. The value was below the limit value of the ability of the titanium alloy to withstand fracture (860 MPa. Conclusion: The location of the maximum tension on the body of the implant was located on the exact contact area between the implant-abutment and alveolar crest. Under the mastication load, this implant design found no failure.

 3. A study on directional resistivity logging-while-drilling based on self-adaptive hp-FEM

  Science.gov (United States)

  Liu, Dejun; Li, Hui; Zhang, Yingying; Zhu, Gengxue; Ai, Qinghui

  2014-12-01

  Numerical simulation of resistivity logging-while-drilling (LWD) tool response provides guidance for designing novel logging instruments and interpreting real-time logging data. In this paper, based on self-adaptive hp-finite element method (hp-FEM) algorithm, we analyze LWD tool response against model parameters and briefly illustrate geosteering capabilities of directional resistivity LWD. Numerical simulation results indicate that the change of source spacing is of obvious influence on the investigation depth and detecting precision of resistivity LWD tool; the change of frequency can improve the resolution of low-resistivity formation and high-resistivity formation. The simulation results also indicate that the self-adaptive hp-FEM algorithm has good convergence speed and calculation accuracy to guide the geologic steering drilling and it is suitable to simulate the response of resistivity LWD tools.

 4. Precision structural engineering of self-rolled-up 3D nanomembranes guided by transient quasi-static FEM modeling.

  Science.gov (United States)

  Huang, Wen; Koric, Seid; Yu, Xin; Hsia, K Jimmy; Li, Xiuling

  2014-11-12

  Micro- and nanoscale tubular structures can be formed by strain-induced self-rolled-up nanomembranes. Precision engineering of the shape and dimension determines the performance of devices based on this platform for electronic, optical, and biological applications. A transient quasi-static finite element method (FEM) with moving boundary conditions is proposed as a general approach to design diverse types of three-dimensional (3D) rolled-up geometries. This method captures the dynamic release process of membranes through etching driven by mismatch strain and accurately predicts the final dimensions of rolled-up structures. Guided by the FEM modeling, experimental demonstration using silicon nitride membranes was achieved with unprecedented precision including controlling fractional turns of a rolled-up membrane, anisotropic rolling to form helical structures, and local stress control for 3D hierarchical architectures.

 5. FEM-model of the Naesliden Mine: requirements and limitations at the outset of the project. [Sweden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krauland, N.

  1980-05-15

  The design of any instrument depends entirely on the application planned for the instrument. This applies also to the FEM-representation of the Naesliden Mine. With reference to the aims of the project the requirements on the model are outlined with regard to - simulation of the mining process - modelling with special reference to the aims of the project - comparison of FEM-results with in situ observations to determine the validity of the model. The proposed model is two-dimensional and incorporates joint elements to simulate the weak alteration zone between orebody and sidewall rock. The remainder of the model exhibits linear elastic behaviour. This model is evaluated with respect to the given requirements. The limitations of the chosen model are outlined.

 6. Numerical analysis of melting/solidification phenomena using a moving boundary problem analysis method X-FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Uchibori, Akihiro; Ohshima, Hiroyuki

  2008-01-01

  A numerical analysis method for melting/solidification phenomena has been developed to evaluate a feasibility of several candidate techniques in the nuclear fuel cycle. Our method is based on the eXtended Finite Element Method (X-FEM) which has been used for moving boundary problems. Key technique of the X-FEM is to incorporate signed distance function into finite element interpolation to represent a discontinuous gradient of the temperature at a moving solid-liquid interface. Construction of the finite element equation, the technique of quadrature and the method to solve the equation are reported here. The numerical solutions of the one-dimensional Stefan problem, solidification in a two-dimensional square corner and melting of pure gallium are compared to the exact solutions or to the experimental data. Through these analyses, validity of the newly developed numerical analysis method has been demonstrated. (author)

 7. A modified moment-fitted integration scheme for X-FEM applications with history-dependent material data

  Science.gov (United States)

  Zhang, Ziyu; Jiang, Wen; Dolbow, John E.; Spencer, Benjamin W.

  2018-01-01

  We present a strategy for the numerical integration of partial elements with the eXtended finite element method (X-FEM). The new strategy is specifically designed for problems with propagating cracks through a bulk material that exhibits inelasticity. Following a standard approach with the X-FEM, as the crack propagates new partial elements are created. We examine quadrature rules that have sufficient accuracy to calculate stiffness matrices regardless of the orientation of the crack with respect to the element. This permits the number of integration points within elements to remain constant as a crack propagates, and for state data to be easily transferred between successive discretizations. In order to maintain weights that are strictly positive, we propose an approach that blends moment-fitted weights with volume-fraction based weights. To demonstrate the efficacy of this simple approach, we present results from numerical tests and examples with both elastic and plastic material response.

 8. A Novel Technique for Rotor Bar Failure Detection in Single-Cage Induction Motor Using FEM and MATLAB/SIMULINK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seyed Abbas Taher

  2011-01-01

  Full Text Available In this article, a new fault detection technique is proposed for squirrel cage induction motor (SCIM based on detection of rotor bar failure. This type of fault detection is commonly carried out, while motor continues to work at a steady-state regime. Recently, several methods have been presented for rotor bar failure detection based on evaluation of the start-up transient current. The proposed method here is capable of fault detection immediately after bar breakage, where a three-phase SCIM is modelled in finite element method (FEM using Maxwell2D software. Broken rotor bars are then modelled by the corresponding outer rotor impedance obtained by GA, thereby presenting an analogue model extracted from FEM to be simulated in a flexible environment such as MATLAB/SIMULINK. To improve the failure recognition, the stator current signal was analysed using discrete wavelet transform (DWT.

 9. Accurate Calculation of Magnetic Fields in the End Regions of Superconducting Accelerator Magnets using the BEM-FEM Coupling Method

  CERN Document Server

  Kurz, S

  1999-01-01

  In this paper a new technique for the accurate calculation of magnetic fields in the end regions of superconducting accelerator magnets is presented. This method couples Boundary Elements (BEM) which discretize the surface of the iron yoke and Finite Elements (FEM) for the modelling of the nonlinear interior of the yoke. The BEM-FEM method is therefore specially suited for the calculation of 3-dimensional effects in the magnets, as the coils and the air regions do not have to be represented in the finite-element mesh and discretization errors only influence the calculation of the magnetization (reduced field) of the yoke. The method has been recently implemented into the CERN-ROXIE program package for the design and optimization of the LHC magnets. The field shape and multipole errors in the two-in-one LHC dipoles with its coil ends sticking out of the common iron yoke is presented.

 10. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 11. Discrete Maximum Principle for a 1D Problem with Piecewise-Constant Coefficients Solved by hp-FEM

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vejchodský, Tomáš; Šolín, Pavel

  2007-01-01

  Roč. 15, č. 3 (2007), s. 233-243 ISSN 1570-2820 R&D Projects: GA ČR GP201/04/P021; GA ČR GA102/05/0629 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503; CEZ:AV0Z20570509 Keywords : discrete maximum principle * hp-FEM * Poisson equation Subject RIV: BA - General Mathematics

 12. TwiMed: Twitter and PubMed Comparable Corpus of Drugs, Diseases, Symptoms, and Their Relations.

  Science.gov (United States)

  Alvaro, Nestor; Miyao, Yusuke; Collier, Nigel

  2017-05-03

  Work on pharmacovigilance systems using texts from PubMed and Twitter typically target at different elements and use different annotation guidelines resulting in a scenario where there is no comparable set of documents from both Twitter and PubMed annotated in the same manner. This study aimed to provide a comparable corpus of texts from PubMed and Twitter that can be used to study drug reports from these two sources of information, allowing researchers in the area of pharmacovigilance using natural language processing (NLP) to perform experiments to better understand the similarities and differences between drug reports in Twitter and PubMed. We produced a corpus comprising 1000 tweets and 1000 PubMed sentences selected using the same strategy and annotated at entity level by the same experts (pharmacists) using the same set of guidelines. The resulting corpus, annotated by two pharmacists, comprises semantically correct annotations for a set of drugs, diseases, and symptoms. This corpus contains the annotations for 3144 entities, 2749 relations, and 5003 attributes. We present a corpus that is unique in its characteristics as this is the first corpus for pharmacovigilance curated from Twitter messages and PubMed sentences using the same data selection and annotation strategies. We believe this corpus will be of particular interest for researchers willing to compare results from pharmacovigilance systems (eg, classifiers and named entity recognition systems) when using data from Twitter and from PubMed. We hope that given the comprehensive set of drug names and the annotated entities and relations, this corpus becomes a standard resource to compare results from different pharmacovigilance studies in the area of NLP. ©Nestor Alvaro, Yusuke Miyao, Nigel Collier. Originally published in JMIR Public Health and Surveillance (http://publichealth.jmir.org), 03.05.2017.

 13. The stress and stress intensity factors computation by BEM and FEM combination for nozzle junction under pressure and thermal loads

  International Nuclear Information System (INIS)

  Du, Q.; Cen, Z.; Zhu, H.

  1989-01-01

  This paper reports linear elastic fracture analysis based upon the stress intensity factor evaluation successfully applied to safety assessments of cracked structures. The nozzle junction are usually subjected to high pressure and thermal loads simultaneously. In validity of linear elastic fracture analysis, K can be decomposed into K P (caused by mechanic loads) and K τ (caused by thermal loads). Under thermal transient loading, explicit analysis (say by the FEM or BEM) of K tracing an entire history respectively for a range of crack depth may be much more time consuming. The techniques of weight function provide efficient means for transforming the problem into the stress computation of the uncracked structure and generation of influence function (for the given structure and size of crack). In this paper, a combination of BE-FEM has been used for the analysis of the cracked nozzle structure by techniques of weight function. The influence functions are obtained by coupled BE-FEM and the uncracked structure stress are computed by finite element methods

 14. FEM-based neural-network approach to nonlinear modeling with application to longitudinal vehicle dynamics control.

  Science.gov (United States)

  Kalkkuhl, J; Hunt, K J; Fritz, H

  1999-01-01

  An finite-element methods (FEM)-based neural-network approach to Nonlinear AutoRegressive with eXogenous input (NARX) modeling is presented. The method uses multilinear interpolation functions on C0 rectangular elements. The local and global structure of the resulting model is analyzed. It is shown that the model can be interpreted both as a local model network and a single layer feedforward neural network. The main aim is to use the model for nonlinear control design. The proposed FEM NARX description is easily accessible to feedback linearizing control techniques. Its use with a two-degrees of freedom nonlinear internal model controller is discussed. The approach is applied to modeling of the nonlinear longitudinal dynamics of an experimental lorry, using measured data. The modeling results are compared with local model network and multilayer perceptron approaches. A nonlinear speed controller was designed based on the identified FEM model. The controller was implemented in a test vehicle, and several experimental results are presented.

 15. Stress Induced in Periodontal Ligament under Orthodontic Loading (Part II): A Comparison of Linear Versus Non-Linear Fem Study.

  Science.gov (United States)

  Hemanth, M; Deoli, Shilpi; Raghuveer, H P; Rani, M S; Hegde, Chatura; Vedavathi, B

  2015-09-01

  Simulation of periodontal ligament (PDL) using non-linear finite element method (FEM) analysis gives better insight into understanding of the biology of tooth movement. The stresses in the PDL were evaluated for intrusion and lingual root torque using non-linear properties. A three-dimensional (3D) FEM model of the maxillary incisors was generated using Solidworks modeling software. Stresses in the PDL were evaluated for intrusive and lingual root torque movements by 3D FEM using ANSYS software. These stresses were compared with linear and non-linear analyses. For intrusive and lingual root torque movements, distribution of stress over the PDL was within the range of optimal stress value as proposed by Lee, but was exceeding the force system given by Proffit as optimum forces for orthodontic tooth movement with linear properties. When same force load was applied in non-linear analysis, stresses were more compared to linear analysis and were beyond the optimal stress range as proposed by Lee for both intrusive and lingual root torque. To get the same stress as linear analysis, iterations were done using non-linear properties and the force level was reduced. This shows that the force level required for non-linear analysis is lesser than that of linear analysis.

 16. Genetic and molecular analyses of UV radiation-induced mutations in the fem-3 gene of Caenorhabditis elegans

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hartman, P S; De Wilde, D; Dwarakanath, V N [Texas Christian Univ., Fort Worth, TX (United States). Dept. of Biology

  1995-06-01

  The utility of a new target gene (fem-3) is described for investigating the molecular nature of mutagenesis in the nematode Caenorhabditis elegans. As a principal attribute, this system allows for the selection, maintenance and molecular analysis of any type of mutation that disrupts the gene, including deletions. In this study, 86 mutant strains were isolated, of which 79 proved to have mutations in fem-3. Twenty of these originally tested as homozygous inviable. Homozygous inviability was expected, as Stewart and coworkers had previously observed that, unlike in other organisms, most UV radiation-induced mutations in C. elegans are chromosomal rearrangements of deficiencies (Mutat. Res 249, 37-54, 1991). However, additional data, including Southern blot analyses on 49 of the strains, indicated that most of the UV radiation-induced fem-3 mutations were not deficiencies, as originally inferred from their homozygous inviability. Instead, the lethals were most likely ``coincident mutations`` in linked, essential genes that were concomitantly induced. As such, they were lost owing to genetic recombination during stock maintenance. As in mammalian cells, yeast and bacteria, the frequency of coincident mutations was much higher than would be predicted by chance. (Author).

 17. Beskrivelse af næringsstofomsætning med metabolomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Mette Skou

  2010-01-01

  I et forsøg med mink med lav eller høj foderkonvertering er der blevet taget blodprøver på tre tidspunkter. Blodprøverne er blevet taget i en periode, hvor minkene er blevet fodret restriktivt (en prøve) og i en periode med ad libitum fodring (to prøver). Blodprøverne blev analyseret ved hjælp af...... fra restriktivt fodrede mink end i plasma fra ad libitum fodrede mink - betain og carnitin. Derudover er der en lang række andre metabolitter, som også findes i forskellig koncentration som endnu ikke er identificeret....

 18. Gaps in affiliation indexing in Scopus and PubMed.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Cynthia M; Cox, Roxanne; Fial, Alissa V; Hartman, Teresa L; Magee, Martha L

  2016-04-01

  The authors sought to determine whether unexpected gaps existed in Scopus's author affiliation indexing of publications written by the University of Nebraska Medical Center or Nebraska Medicine (UNMC/NM) authors during 2014. First, we compared Scopus affiliation identifier search results to PubMed affiliation keyword search results. Then, we searched Scopus using affiliation keywords (UNMC, etc.) and compared the results to PubMed affiliation keyword and Scopus affiliation identifier searches. We found that Scopus's records for approximately 7% of UNMC/NM authors' publications lacked appropriate UNMC/NM author affiliation identifiers, and many journals' publishers were supplying incomplete author affiliation information to PubMed. Institutions relying on Scopus to track their impact should determine whether Scopus's affiliation identifiers will, in fact, identify all articles published by their authors and investigators.

 19. Multiple Epiphyseal Dysplasia (MED: A Rare Type of Skeletal Dysplasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Imnul Islam

  2012-06-01

  Full Text Available Multiple epiphyseal dysplasia (MED is a congenital disorder of skeletal development that primarily affects the ends of long bones, causing progressive joint and bone inflammation and short stature. Mutations in several genes are responsible for pathogenesis of this disease. We are reporting a case of MED who presented with the complaints of multiple swelling of the joints which was associated with pain during movement for last seven years. The patient had flexion deformity of all the affected joints along with restriction of movement. These were associated with kyphosis, pectus carnitum, knock-knee and short stature. Radiological findings were suggestive of MED. Counseling was done with the parents regarding the etiology, progression and outcome of the disease.DOI: http://dx.doi.org/10.3329/bsmmuj.v5i1.11025 BSMMU J 2012; 5(1:57-60 

 20. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine.

  Science.gov (United States)

  Rodríguez Del Pozo, Pablo; Fins, Joseph J

  2005-07-01

  The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL), and the Medical Subject Headings (MeSH) used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 1. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fins Joseph J

  2005-07-01

  Full Text Available Abstract Background The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. Methods We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL, and the Medical Subject Headings (MeSH used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. Results We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. Conclusion MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 2. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Magne Aakre

  2013-09-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

 3. The Benefit of 3D Laser Scanning Technology in the Generation and Calibration of FEM Models for Health Assessment of Concrete Structures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hao Yang

  2014-11-01

  Full Text Available Terrestrial laser scanning technology (TLS is a new technique for quickly getting three-dimensional information. In this paper we research the health assessment of concrete structures with a Finite Element Method (FEM model based on TLS. The goal focuses on the benefits of 3D TLS in the generation and calibration of FEM models, in order to build a convenient, efficient and intelligent model which can be widely used for the detection and assessment of bridges, buildings, subways and other objects. After comparing the finite element simulation with surface-based measurement data from TLS, the FEM model is determined to be acceptable with an error of less than 5%. The benefit of TLS lies mainly in the possibility of a surface-based validation of results predicted by the FEM model.

 4. The benefit of 3D laser scanning technology in the generation and calibration of FEM models for health assessment of concrete structures.

  Science.gov (United States)

  Yang, Hao; Xu, Xiangyang; Neumann, Ingo

  2014-11-19

  Terrestrial laser scanning technology (TLS) is a new technique for quickly getting three-dimensional information. In this paper we research the health assessment of concrete structures with a Finite Element Method (FEM) model based on TLS. The goal focuses on the benefits of 3D TLS in the generation and calibration of FEM models, in order to build a convenient, efficient and intelligent model which can be widely used for the detection and assessment of bridges, buildings, subways and other objects. After comparing the finite element simulation with surface-based measurement data from TLS, the FEM model is determined to be acceptable with an error of less than 5%. The benefit of TLS lies mainly in the possibility of a surface-based validation of results predicted by the FEM model.

 5. A FEM-BEM interactive coupling for modeling the piezoelectric health monitoring systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abid A. Shah

  Full Text Available In this research, finite element and boundary element methods are coupled together to model the interaction of a piezoelectric ceramic working as an actuator with an elastic material. Piezoelectric-elastic material's interaction occurs in smart structures. This work is aimed at determining the actuation effects being transferred from the actuators to the host and the resulting overall structural response. To obtain the amount of these actuations, the system of the host structure and an actuator has been modeled by using coupled finite element boundary element method in frequency domain. The host structure, which is assumed as an isotropic elastic solid region is modeled as a half space. The piezoelectric ceramic region is modeled by the 3-D finite element method, while the elastic half space with boundary element method. Finite element model of piezoelectric ceramic and boundary element model of the elastic half space are coupled together at their interface such that the vibrations of the piezo-actuator induce vibrations in the elastic half space. A couple of examples are given to show the induced displacement field around the piezo-actuator on the surface of the elastic medium. The results show that high jump in magnitude of horizontal displacements at the corners of the actuator attached to the structure occurs, which is an indication of high stress concentration, of the shear stress type at the corners. This stress concentration sometimes causes complete debonding of the actuator from the base structure. By using the suggested BEM-FEM coupled model for actuators with different dimensions or material properties much useful information concerning the amount of actuation and load transfer can be obtained. The presented work is a step towards modeling of structural health monitoring systems.

 6. Analysis on the geometrical shape of T-honeycomb structure by finite element method (FEM)

  Science.gov (United States)

  Zain, Fitri; Rosli, Muhamad Farizuan; Effendi, M. S. M.; Abdullah, Mohamad Hariri

  2017-09-01

  Geometric in design is much related with our life. Each of the geometrical structure interacts with each other. The overall shape of an object contains other shape inside, and there shapes create a relationship between each other in space. Besides that, how geometry relates to the function of the object have to be considerate. In this project, the main purpose was to design the geometrical shape of modular furniture with the shrinking of Polyethylene Terephthalate (PET) jointing system that has good strength when applied load on it. But, the goal of this paper is focusing on the analysis of Static Cases by FEM of the hexagonal structure to obtain the strength when load apply on it. The review from the existing product has many information and very helpful to finish this paper. This project focuses on hexagonal shape that distributed to become a shelf inspired by honeycomb structure. It is very natural look and simple in shape and its modular structure more easily to separate and combine. The method discusses on chapter methodology are the method used to analysis the strength when the load applied to the structure. The software used to analysis the structure is Finite Element Method from CATIA V5R21 software. Bending test is done on the jointing part between the edges of the hexagonal shape by using Universal Tensile Machine (UTM). The data obtained have been calculate by bending test formulae and sketch the graph between flexural strains versus flexural stress. The material selection of the furniture is focused on wood. There are three different types of wood such as balsa, pine and oak, while the properties of jointing also be mentioned in this thesis. Hence, the design structural for honeycomb shape already have in the market but this design has main objective which has a good strength that can withstand maximum load and offers more potentials in the form of furniture.

 7. Modelling the tearing crack growth in a ductile ferritic steel using X-FEM elements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simatos, A.; Prabel, B.; Marie, S.; Nedelec, M.; Combescure, A.

  2012-01-01

  Extended Finite Element Method (X-FEM) is used to model a cracked structure without meshing explicitly the crack. Indeed, the crack is represented by a discontinuity of the displacement field through additional degrees of freedom using Heaviside type function or derived from the Irwin's singular fields. Initially, the stress integration in the XFEM framework supposed to divide the cut elements into sub-triangles that are conform to the crack. This was motivated in order to integrate the behaviour accurately on both sides of the crack in particular at proximity of the crack tip where singular enrichments are present. This strategy induces field projections from the usual Gauss point configuration to a variable new one that depends on the crack position in the element. For ductile fracture modelization, this approach is not applicable, because in presence of large scale yield, the projection of internal variable fields is not conservative, in particular at proximity of the crack tip. In order to circumvent this problem, a new integration strategy was proposed by B. Prabel. It consists in using 64 Gauss points that are placed without regards to the crack position. This simple integration scheme permits to take implicitly into account the crack position and the fields in the element in an accurate and consistent way. This strategy was used in problem calculation for which the plastic radius remained small. It allowed introducing the over integrated elements in the probable propagation zone, just before plastification. In the case of ductile tearing, the plasticity is not confined near the crack tip and an improvement of the proposed strategy is made. This is then used to model large ductile crack growth in a ductile ferritic steel. To validate the predictions, the modelization is compared to a second F.E. calculation using the node release technique for the crack propagation. It is then shown that the two predictions are strictly equivalents. (authors)

 8. A FEM simulation study of the solid state hydrostatic extrusion of PMMA

  Science.gov (United States)

  Costa, André L. M.; Riffel, Douglas B.; Misiolek, Wojciech Z.; Valberg, Henry S.

  2018-05-01

  Solid state hydrostatic extrusion (SSHE) of polymers below glass transition temperature is used to obtain highly oriented structures. Experimental studies on the SSHE of polymethyl-methacrylate (PMMA) have been made since early eighties but there is no information on internal temperature, stress and strain distribution. In this work we have made 3D FEM simulations of SSHE of PMMA by using the commercial DEFORM package with experimental flow curves and thermal properties from literature. The initial temperature of tooling and workpiece was 90°C, ram speeds were 1.0 and 10.0 mm/min with extrusion ratio R = 3.0. For a comparative analysis, SSHE simulation of the AA7108 aluminum alloy at 400°C was also performed. These ranges of parameters were chosen in order to encompass the parameters found in previously mentioned experiments. The best correlation with experimental hydrostatic pressure was verified for a shear friction coefficient at the material-conical die interface m = 0.50. Force-displacement curve for PMMA presented a constitutive and thermal softening in contrast to a constant force curve for aluminum. The internal temperature in the deformation zone increased in a characteristic "owl's face" profile in contrast to quasi-constant profile of aluminum alloy. In both PMMA and aluminum the stress is hydrostatic inside the container, but the stress profiles are significantly different inside the deformation zone. As expected, the strain and strain-rate profiles are practically the same for the two materials, but the temperature profile has promoted slightly differences in material flow. The velocity gradient from center to surface is higher in PMMA than aluminum. It's supposed that during hydrostatic extrusion solid PMMA has a characteristic thermally-inducted mechanical behavior.

 9. A FEM-based method to determine the complex material properties of piezoelectric disks.

  Science.gov (United States)

  Pérez, N; Carbonari, R C; Andrade, M A B; Buiochi, F; Adamowski, J C

  2014-08-01

  Numerical simulations allow modeling piezoelectric devices and ultrasonic transducers. However, the accuracy in the results is limited by the precise knowledge of the elastic, dielectric and piezoelectric properties of the piezoelectric material. To introduce the energy losses, these properties can be represented by complex numbers, where the real part of the model essentially determines the resonance frequencies and the imaginary part determines the amplitude of each resonant mode. In this work, a method based on the Finite Element Method (FEM) is modified to obtain the imaginary material properties of piezoelectric disks. The material properties are determined from the electrical impedance curve of the disk, which is measured by an impedance analyzer. The method consists in obtaining the material properties that minimize the error between experimental and numerical impedance curves over a wide range of frequencies. The proposed methodology starts with a sensitivity analysis of each parameter, determining the influence of each parameter over a set of resonant modes. Sensitivity results are used to implement a preliminary algorithm approaching the solution in order to avoid the search to be trapped into a local minimum. The method is applied to determine the material properties of a Pz27 disk sample from Ferroperm. The obtained properties are used to calculate the electrical impedance curve of the disk with a Finite Element algorithm, which is compared with the experimental electrical impedance curve. Additionally, the results were validated by comparing the numerical displacement profile with the displacements measured by a laser Doppler vibrometer. The comparison between the numerical and experimental results shows excellent agreement for both electrical impedance curve and for the displacement profile over the disk surface. The agreement between numerical and experimental displacement profiles shows that, although only the electrical impedance curve is

 10. Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigsdotter, Ulrika K.; Gramkow, Marie C.; Lygum, Victoria L.

  Rapporten bygger på et forskningsprojekt, der er forankret i et partnerskab med Handicapidrættens Videnscenter, Danske Handicaporganisationer, Bevica Fonden og 15. Juni Fonden og ledes af forskergruppen Natur, Sundhed & Design på Københavns Universitet. Desuden deltager Statens Byggeforskningsins...

 11. Udstilling af børn og fostre med misdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  2008-01-01

  Artiklen beskriver baggrunden for etableringen af de første anatomiske samlinger og de første samlinger med teratologiske præparater i Sct. Petersborg og Berlin. Den Saxtorphske Samling på Medicinsk Museion indeholder den største samling af teratologiske præparater i Danmark, og bagrunden for sam...

 12. Bedre trafikuheldsdata: Danske erfaringer med brug af forskellige typer trafikuheldsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette; Clemmensen, Mikkel Bøg; Janstrup, Kira Hyldekær

  bidraget til kvalitetssikring af projektets forskellige dele, og seniorforsker Mette Møller har været overordnet projektansvarlig. Stud. BEng Lars Finn Jensen og stud. BEng Niels Klindt Andersen har varetaget dataindsamling i forbindelse med rundspørgen blandt kommunerne. Vi vil gerne udtrykke en stor tak...

 13. Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  Konflikten mellem Ukraine og Rusland udgør en trussel mod den internationale retsorden og dermed også hele den europæiske orden. Med henblik på at give et grundlag for at forstå omfanget af dette aspekt af konflikten behandles her lovligheden af nogle af de handlinger, som har været konfliktens...

 14. Opfølgende hjemmebesøg med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Denne publikation beskriver erfaringerne fra et udviklingsprojekt, hvor opfølgende hjemmebesøg kombineres med videokonference-teknologi. Projektet har bestået i at gennemføre et eksperiment, hvor video benyttes til at mediere samtalen mellem læge, hjemmesygeplejerske og den ældre medicinske patie...

 15. 47 CFR 95.628 - MedRadio transmitters.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... bands, or at 403.65 MHz in the 402-405 MHz band. (3) MedRadio stations associated with medical body-worn... applicable to medical implant device operation in the 402-405 MHz band. (d) Authorized bandwidth. The... 401-406 MHz band must operate under the control of a monitoring system that incorporates a mechanism...

 16. 9 ikke-narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2007-01-01

  Sverige er verdensmester i lav prævalens. Det kan skyldes den førte narkotikapolitik. Men det kan i følge Tim Boekhut van Solinge også skyldes ikke narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse. 9 sådanne præsenteres byggende på bogen: 'The Swedish System - an in-depth review and analysis...

 17. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 18. Aktivistisk med forbehold? Danmark, EU og den amerikanske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2017-01-01

  I hvilken grad og hvordan kan dansk europapolitik tolkes som aktivistisk? Dansk europapolitik er karakteriseret ved stor kontinuitet med en kombination af pragmatisk interessevaretagelse og forsøg på dagsordensættende indflydelsesmaksimering på udvalgte værdipolitiske områder. Samtidig er europap...

 19. PubMed Central Canada: Beyond an Open Access Repository?

  Science.gov (United States)

  Nariani, Rajiv

  2013-01-01

  PubMed Central Canada (PMC Canada) represents a partnership between the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the National Research Council's Canada Institute for Scientific and Technical Information (NRC-CISTI), and the National Library of Medicine of the US. The present study was done to gauge faculty awareness about the CIHR Policy on…

 20. One Health – Transdisziplinarität bei ZB MED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seidlmayer, Eva

  2017-12-01

  Full Text Available By supporting disciplinary and interdisciplinary research in the fields of medicine, health care, nutritional, environmental and agricultural sciences ZB MED enables an integrated view on human health. The poster focuses on approach as well as as the underlying concepts. Additionally, the poster presents services for transdisciplinary research in the life sciences.

 1. Aktiv online læring med E-tiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Maria Viftrup

  Designe e-tiviteter i vidensøgning og dertilhørende læringsobjekter. Udvikling af didaktikken ift blended learning., med anvendelse af Gilly Salmons E-tivities model som ramme for design af studieaktiviteter. Læringsprodukter hører under læringskoncepterne Undervisningsloop, Peer assessment og Fl...... Flipped classroom....

 2. Senior medical students' appraisal of CanMEDS competencies.

  NARCIS (Netherlands)

  Rademakers, J.; Rooy, N. de; Cate, O.T.J. ten

  2007-01-01

  CONTEXT: In 2003 the Dutch Central College of Medical Specialties presented guidelines for the modernisation of all medical specialty training programmes in the Netherlands. These guidelines are based to a large extent on the CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for Specialists) 2000

 3. How Complementary and Alternative Medicine Practitioners Use PubMed

  Science.gov (United States)

  Quint-Rapoport, Mia

  2007-01-01

  Background PubMed is the largest bibliographic index in the life sciences. It is freely available online and is used by professionals and the public to learn more about medical research. While primarily intended to serve researchers, PubMed provides an array of tools and services that can help a wider readership in the location, comprehension, evaluation, and utilization of medical research. Objective This study sought to establish the potential contributions made by a range of PubMed tools and services to the use of the database by complementary and alternative medicine practitioners. Methods In this study, 10 chiropractors, 7 registered massage therapists, and a homeopath (N = 18), 11 with prior research training and 7 without, were taken through a 2-hour introductory session with PubMed. The 10 PubMed tools and services considered in this study can be divided into three functions: (1) information retrieval (Boolean Search, Limits, Related Articles, Author Links, MeSH), (2) information access (Publisher Link, LinkOut, Bookshelf ), and (3) information management (History, Send To, Email Alert). Participants were introduced to between six and 10 of these tools and services. The participants were asked to provide feedback on the value of each tool or service in terms of their information needs, which was ranked as positive, positive with emphasis, negative, or indifferent. Results The participants in this study expressed an interest in the three types of PubMed tools and services (information retrieval, access, and management), with less well-regarded tools including MeSH Database and Bookshelf. In terms of their comprehension of the research, the tools and services led the participants to reflect on their understanding as well as their critical reading and use of the research. There was universal support among the participants for greater access to complete articles, beyond the approximately 15% that are currently open access. The abstracts provided by PubMed were

 4. Jokar et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(1):40-44 ...

  African Journals Online (AJOL)

  PROF ADEWUNMI

  Jokar et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. ... Shiraz- Iran.3Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine and maternal- fetal ..... Ann Intern Med 2001; 135(5):344–51. 7. ... Clin Geriatr Med.2008; ... Indian J. Med Res.

 5. Structural design of DEMO Divertor Cassette Body: provisional FEM analysis and introductive application of RCC-MRx design rules

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frosi, Paolo, E-mail: paolo.frosi@enea.it [Unità Tecnica Fusione-ENEA C.R. Frascati, Via E. Fermi 45, 00044 Frascati (Italy); Mazzone, Giuseppe [Unità Tecnica Fusione-ENEA C.R. Frascati, Via E. Fermi 45, 00044 Frascati (Italy); You, Jeong-Ha [Max Planck Institute of Plasma Physics, Boltzmann Str. 2, 85748 Garching (Germany)

  2016-11-01

  This paper deals with the early steps in developing a structural fem model of DEMO Divertor. The study is focused on the thermal and structural analysis of the Cassette Body: a new geometry has been developed for this component: it is foreseen that the plasma facing component (PFC) will be directly placed on the cassette but for the Dome no choice has been adopted yet. For now the model contains only a suitable schematization of the Cassette Body and its objective is to analyze the effect produced by the main loads (electromagnetic loads, coolant pressure, thermal neutron and convective loads) on itself: an available estimate of loads is that one derived from ITER: for a proper translation some assumptions have been made and they are described in the paper. Now it is not a primary purpose to obtain some definitive statements about stresses, displacements, temperatures and so on; the authors want to construct a set of FEM models that will help all the decisions of DEMO Divertor design in its future development. This set is conceived as a tool that shall be improved to account for all the main enhancements that will be found in geometry, in material properties data and in load evaluations. Moreover, the main design variables (loads, material properties, some geometric items, mesh element size) are defined as parameters. This work considers also an introductive approach for future structural verification of the Divertor Cassette Body: so a concern of the Design and Construction Rules for Mechanical Components of Nuclear Installation (RCC-MRx) has been implemented. The FEM code used is Ansys rel. 15.

 6. The sexual risk context among the FEM-PrEP study population in Bondo, Kenya and Pretoria, South Africa.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jennifer Headley

  Full Text Available Incidence rates in the FEM-PrEP and VOICE trials demonstrate that women from diverse sub-Saharan African communities continue to be at substantial HIV risk.To describe and compare the sexual risk context of the study population from two FEM-PrEP trial sites-Bondo, Kenya, and Pretoria, South Africa.At baseline we collected information about demographics, sexual behaviors, and partnership beliefs through quantitative questionnaires with all participants (Bondo, n = 720; Pretoria, n = 750. To explore the sexual risk context, we also conducted qualitative, semi-structured interviews with HIV-negative participants randomly selected at several time points (Bondo, n = 111; Pretoria, n = 69.Demographics, sexual behavior, and partnership beliefs varied significantly between the sites. Bondo participants were generally older, had fewer years of schooling, and were more likely to be employed and married compared to Pretoria participants. Bondo participants were more likely to report multiple partners and not knowing whether their partner had HIV than Pretoria participants. A significantly higher percentage of Bondo participants reported engaging in sex without a condom with their primary and other partners compared to Pretoria participants. We found a borderline association between participants who reported not using condoms in the 4 weeks prior to baseline and lower risk of HIV infection, and no association between having more than one sexual partner at baseline and HIV infection.Despite significantly different demographics, sexual behaviors, and partnership beliefs, many women in the FEM-PrEP trial were at risk of acquiring HIV as demonstrated by the sites' high HIV incidence. Though gender dynamics differed between the populations, they appear to play a critical role in women's sexual practices. The findings highlight different ways women from diverse contexts may be at-risk for HIV and the importance of providing HIV prevention options

 7. FEM modeling of the reinforcement mechanism of Hydroxyapatite in PLLA scaffolds produced by supercritical drying, for Tissue Engineering applications.

  Science.gov (United States)

  Baldino, L; Naddeo, F; Cardea, S; Naddeo, A; Reverchon, E

  2015-11-01

  Scaffolds have been produced by supercritical CO2 drying of Poly-L-Lactid Acid (PLLA) gels loaded with micrometric fructose particles used as porogens. These structures show a microporous architecture generated by the voids left in the solid material by porogen leaching, while they maintain the nanostructure of the gel, consisting of a network of nanofilaments. These scaffolds have also been loaded with Hydroxyapatite (HA) nanoparticles, from 10 to 50% w/w with respect to the polymer, to improve the mechanical properties of the PLLA structure. Based on miscroscopic and mechanical considerations, we propose a parametric Finite Element Method (FEM) model of PLLA-HA composites that describes the microporous structure as a close-packing of equal spheres and the nanoscale structure as a space frame of isotropic curved fibers. The effect of HA on the mechanical properties of the scaffolds has been modeled on the basis of SEM images and by taking into consideration the formation of concentric cylinders of HA nanoparticles around PLLA nanofibers. Modeling analysis confirms that mechanical properties of these scaffolds depend on nanofibrous network connections and that bending is the major factor causing deformation of the network. The FEM model also takes into account the formation of HA multi-layer coating on some areas in the nanofiber network and its increase in thickness with HA percentage. The Young modulus tends to a plateau for HA percentages larger than 30% w/w and when the coverage of the nanofibers produced by HA nanoparticles reaches a loaded surface index of 0.14 in the FEM model. Copyright © 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Study of structure of HTS coated conductor with ferromagnetic substrate having low AC transport current loss using FEM

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miyagi, D.; Amadutsumi, Y.; Takahashi, N.; Tsukamoto, O.

  2007-01-01

  AC transport current losses of coated conductors with ferromagnetic substrates are higher than the loss calculated by the Norris equation. In order to reduce the AC transport current loss we propose in this paper a structure of the coated conductor that has wider substrate than the SC (Superconducting) layer. The current distribution and AC loss of the proposed model are analyzed by means of FEM. The AC transport current loss is reduced due to the change of current density distribution near the edge of SC layer, consequent to the high value of magnetic permeability of the ferromagnetic substrate, that is wider than the SC layer

 9. Numerical Analysis of Diaphragm Wall Model Executed in Poznań Clay Formation Applying Selected Fem Codes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Superczyńska M.

  2016-09-01

  Full Text Available The paper presents results of numerical calculations of a diaphragm wall model executed in Poznań clay formation. Two selected FEM codes were applied, Plaxis and Abaqus. Geological description of Poznań clay formation in Poland as well as geotechnical conditions on construction site in Warsaw city area were presented. The constitutive models of clay implemented both in Plaxis and Abaqus were discussed. The parameters of the Poznań clay constitutive models were assumed based on authors’ experimental tests. The results of numerical analysis were compared taking into account the measured values of horizontal displacements.

 10. Simple rules for design of exhaust mufflers and a comparison with four-pole and FEM calculations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Morten Skaarup; Ødegaard, John

  1999-01-01

  For good muffler design it is advisable to use an advanced computational method such as four-pole theory or FEM or BEM. To get a starting points for these methods and to suggest adjustments to the geometry and materials it is useful to have some simple rules of thumb. This paper presents a number...... of such "rules", and illustrates their reliability and limitations by comparing with results using some of the advanced computational methods. At the same time, this investigation also gives a comparison between four-pole theory and BEM....

 11. Structural optimization of wind turbine rotor blades by multilevel sectional/multibody/3D-FEM analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bottasso, C. L.; Campagnolo, F.; Croce, A.

  2014-01-01

  model fully-populated cross sectional stiffness matrices. Next, a "fine"-level 3D FEM model is used for the refinement of the coarse-level solution. Improved results obtained at the level of the 3D model are utilized at the following coarse-level iteration through a heuristic modification of the design...... constraints. In addition, a buckling analysis is performed at the fine description level, which in turn affects the nonstructural blade mass. The updated constraint bounds and mass make their effects felt at the next coarse-level constrained design optimization, thereby closing the loop between the coarse...

 12. FEM Analysis of Beam-coupling Impedance and RF Contacts Criticality on the LHC UA9 Piezo Goniometer

  CERN Document Server

  Danisi, A; Passarelli, A; Masi, A; Losito, R; Salvant, B

  2014-01-01

  The UA9 piezo-goniometer has been designed to guarantee micro-radians-accuracy angular positioning of a silicon crystal for a crystal collimation experiment in the LHC, and to minimize the impact on the LHC beam coupling impedance. This paper presents a Finite Element Method (FEM) study of the device, in both parking and operational positions, to evaluate its impact on the LHC impedance budget. In addition, the shielding contribution of the RF gaskets has been carefully evaluated, with the objective to assess the consequences for operation in case of their failure. A final word is drawn on the overall device impedance criticality.

 13. Vejbygning i områder med permafrost

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders Stuhr

  2009-01-01

  Siden begyndelsen af 1990’erne er der registreret en markant stigning i den årlige middeltemperatur i Nunavik, Québec Canada. Dette har ført til en reduktion i udbredelsen af permafrost, hvilket truer stabiliteten af lufthavne og veje i området. I sommeren 2007 blev en teststrækning opført i...... Tasiujaq Lufthavn for at studere effekten af tre forskellige metoder, som skal være med til at reducere optøningen af permafrost under landingsbanen. De tre metoder, som er blevet undersøgt, er konvektionskøling (air convection embankment), varmeudtrækning (heat drain) samt et forsøg med ændring af...

 14. Notat om arbejdet med innovation i Randers Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle; Agger Nielsen, Jeppe

  2012-01-01

  for innovation i Randers Kommune, herunder hvordan politikerne inddrages i innovationsprocessen, 5) Hvor tæt skal økonomi og innovationsdagsorden knyttes? 6) Hvordan er innovationsdagsordenen relateret til en overordnet strategi for Randers Kommune? og 7) selve organiseringen af innovationsprocessen. Notatet...... hovedpunkter er; 1) udarbejdelse af de gode innovationsspørgsmål, 2) dobbeltudfordringen med på den ene side at sikre daglig drift og på den anden side at arbejde innovativt, 3) top-down versus bottom-up processer, dvs. hvor meget skal innovationsprocesserne designes og styres? 4) den særlige kontekst......Dette notat udgør en erfaringsopsamling fra innovationsdag i Randers Kommune, d. 13. november 2012. Notatet fremhæver hovedpointerne fra interne og eksterne oplægsholdere og udpeger en række fokuspunkter/problemstillinger for arbejdet med innovation i Randers Kommune. De syv identificerede...

 15. Trafikulykker med ældre bilister - litteraturundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siren, Anu Kristiina

  Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Som følge heraf vokser antallet af ældre bilister, og nutidens ældre forbliver aktive og mobile langt op i årene. Da mobilitet er en vigtig del af dagligdagen, skal transportsystemet blandt...... antal ældre trafikanter vil medføre flere sikkerhedsmæssige problemer. Tværtimod ser det ud, som om sikkerheden generelt vil øges i takt med det voksende antal ældre trafikanter. Denne positive udvikling er dog ikke ensbetydende med, at der ikke fortsat skal fokuseres på ældrevenlige løsninger i...

 16. Grønnere skibsfart med modstandsdygtige motorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Udledningen af forurening fra skibsmotorer skal sænkes kraftigt i de kommende år, og derfor står den maritime industri overfor helt nye krav til blandt andet hvilke brændstoffer, man kan bruge. På grund af de nye regler, der begrænser skibenes energiforbrug, er man også begyndt at sejle med nedsa...... foregår i samarbejde med DTU Kemiteknik og MAN Diesel & Turbo....... hastighed. Både de nye brændstoftyper og den nedsatte hastighed giver problemer for skibsmotorerne, problemer som projektet SULCOR, Sulfuric Acid corrosion in Large Marine Diesel Engines, netop har modtaget 16 millioner kr. fra Innovationsfonden til at begynde at løse. Projektet ledes af DTU Mekanik og...

 17. AliBaba: PubMed as a graph.

  Science.gov (United States)

  Plake, Conrad; Schiemann, Torsten; Pankalla, Marcus; Hakenberg, Jörg; Leser, Ulf

  2006-10-01

  The biomedical literature contains a wealth of information on associations between many different types of objects, such as protein-protein interactions, gene-disease associations and subcellular locations of proteins. When searching such information using conventional search engines, e.g. PubMed, users see the data only one-abstract at a time and 'hidden' in natural language text. AliBaba is an interactive tool for graphical summarization of search results. It parses the set of abstracts that fit a PubMed query and presents extracted information on biomedical objects and their relationships as a graphical network. AliBaba extracts associations between cells, diseases, drugs, proteins, species and tissues. Several filter options allow for a more focused search. Thus, researchers can grasp complex networks described in various articles at a glance. http://alibaba.informatik.hu-berlin.de/

 18. A new questionnaire to identify bodily distress in primary care

  DEFF Research Database (Denmark)

  Budtz-Lilly, Anna; Fink, Per; Ørnbøl, Eva

  2015-01-01

  Mange patienter henvender sig i almen praksis med legemlige symptomer, som ikke passer med traditionelt definerede sygdomme (også kaldet medicinsk uforklarede eller funktionelle symptomer). På baggrund af forskning i almen praksis er der nu udviklet kriterier for en ny diagnose for patienter med ...

 19. Nye didaktiske veje med mobile medier i voksenundervisningen af ordblinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjedde, Lisa; Misfeldt, Morten; Levinsen, Karin

  2012-01-01

  afprøvet mobiltelefonen som læringsværktøj i dansk og matematik. I projekter om læring på arbejdspladsen har mobillæring tidligere vist sig at have potentiale for ordblinde og læsesvage. (Gjedde & Gredsted 2005, 2007). Der er bl.a. høstet erfaringer med mobil tale-til-tekst, der først blev udviklet i MELFO...

 20. MED101: a laser-plasma simulation code. User guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodgers, P.A.; Rose, S.J.; Rogoyski, A.M.

  1989-12-01

  Complete details for running the 1-D laser-plasma simulation code MED101 are given including: an explanation of the input parameters, instructions for running on the Rutherford Appleton Laboratory IBM, Atlas Centre Cray X-MP and DEC VAX, and information on three new graphics packages. The code, based on the existing MEDUSA code, is capable of simulating a wide range of laser-produced plasma experiments including the calculation of X-ray laser gain. (author)