WorldWideScience

Sample records for potencialnych zdrojov lesneho

 1. Legislation of Renewable Energy Sources In Slovakia / Legislatívna Úprava Obnoviteľných Zdrojov Energie Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marišová Eleonóra

  2015-12-01

  Full Text Available Pestovanie energetickych rastlin a drevin na poľnohospodarskej pode a ďalšie využitie ich energie predstavuje zasadny vyznam pre realizaciu dlhodobej strategie Slovenska v oblasti ziskavania a využivania obnoviteľnych zdrojov energie (OZE. Energeticke rastliny spĺňaju ciele strategie Europa 2020 a prispievaju k diverzifi kacii energetickych zdrojov. Prispevok vychadza z pravnych predpisov EU a narodnej legislativy upravujucej OZE. Analyzovane su Smernica 2009/28/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. aprila 2009 o podpore využivania energie z obnoviteľnych zdrojov a o zmene a naslednom zrušeni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tema obnoviteľnych zdrojov energie je integrovana do Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Konkretne Akčny plan pre biomasu 2008-2013, Strategia vyššieho využitia obnoviteľnych zdrojov energie na Slovensku a Strategia energetickej bezpečnosti Slovenska bola prijata až do roku 2030. Trvalo udržateľne využivanie poľnohospodarskej pody, jeho riadenie a využivanie, ako aj ochrana jeho kvality a funkcie su upravene zakonom č 220/2004 Zb. o ochrane a využivani poľnohospodarskej pody a ktorym sa meni zakon č. 245/2003 Zb., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životneho prostredia a o zmene niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov, ktory nadobudol učinnosť 1. maja 2004. Zakon č. 57/2013 Zb., ktory je platny od 1. aprila 2013, stanovuje zasady a postup zriaďovania plantaži rychlorastucich drevin na poľnohospodarskej pode. Slovenska pravna uprava zaviedla register rychlo rastucich drevin na každom okresnom urade (72, na pozemkovom a lesnom odbore na Slovensku. Prieskum tychto registrov ukazuje, že tato pravna uprava podporuje poľnohospodarov, aby začali použivať marginalne pody pre rychlo rastuce dreviny.

 2. Zdrojový kód jako literární technologie? O vytváření faktů v digitálním výzkumu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hladík, Radim

  2017-01-01

  Roč. 39, č. 1 (2017), s. 31-56 ISSN 1210-0250 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : literary technology * source code * e-research * scientific knowledge * digital humanites Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision OBOR OECD: Information science ( social aspects)

 3. Kombinácia optimalizačných a simulačných metód a metód vícekriteriálneho rozhodovania pri voľbe zdrojov vykurovania obytných domov

  OpenAIRE

  Murčová, Veronika

  2014-01-01

  The aim of the thesis is to select a suitable heat source for a residential building using simulation modeling and multiple-criteria decision analysis. The market is offering plenty of possibilities, thus the part of this thesis is dedicated to description of main characteristics and pros and cons of most common heat sources (e.g. coal, biomass, natural gas, electricity, heat pumps). There are many ways to decide which source is an optimal solution for a house. In this thesis, there are prese...

 4. Doplněk Visual Studio Code pro kontrolu pravopisu

  OpenAIRE

  Gerguri, Denis

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením doplňku kontroly pravopisu pro textový editor zdrojových kódu Microsoft Visual Code. Práce popisuje historii kontroly pravopisu, dnešní volně nejpoužívanější knihovny a samotnou implementaci a publikaci doplňku kontroly pravopisu a jeho případném zlepšení. This bachelor's thesis deals with creation of spell checking extension for source code text editor Microsoft Visual Code. This papper describes the history of the spell checking, today's most wi...

 5. Podnikatelský plán - Založení internetového obchodu se sportovní halovou obuví

  OpenAIRE

  Možnár, Aleš

  2014-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá zostavením realistického podnikateľského plánu na založenie internetového obchodu so športovou halovou obuvou. Podkladom pre návrh podnikateľského plánu je detailná analýza tržného prostredia a vlastných zdrojov. Cieľom tejto práce je posúdiť realizovateľnosť podnikateľského plánu, odhaliť jeho úzke miesta a riziká. The diploma thesis deals with formulating a realistic business plan for setting up online shop with indoor sport footware. This business plan proposa...

 6. Architecture in Landscape – Winery

  OpenAIRE

  Miková, Karolína

  2017-01-01

  Zadaním diplomovej práce je návrh vinárskeho hospodárstva , s možnosťou ubytovania . Ciežom je vytvoriť komplexný urbanisticko - architektonický projekt riešeného územia, ktorý je založený na využití miestnych zdrojov pre podporu agroturistiky, ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu Južná Morava. Vinársky areál je situovaný na okraji obce Strachotín , ktorá je súčasťou lokality Novomlýnskych nádrží. Urbanistický koncept má zatraktívniť danú lokalitu žuďom, nielen z blízkeho okolia, ale aj ...

 7. Microcontroller driven battery charger

  OpenAIRE

  Michalčík, Bohumil

  2012-01-01

  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. Návrh sa zakladá na dátových listoch výrobcov komponentov nabíjača, ako aj na doporučených zapojeniach týchto prvkov. Elektrická schéma ako aj doska plošných spojov je vytvorená v návrhovom systéme EAGLE 5.11.0 . Nabíjač je navrhnutý na nabíjanie olovených, NiMH, NiCd, LiPol a...