WorldWideScience

Sample records for pilkkeen tuotantoprosessin hallinta

 1. Myyntisaatavien hallinta taloushallinnon palvelukeskuksessa

  OpenAIRE

  Paloheinä, Emilia

  2013-01-01

  Keväällä 2013 yleinen taloustilanne on ollut taantumassa ja maksuhäiriöt yleistyneet. Myös perintälakiin on tehty muutoksia. Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jonka tarkoituksena on ollut tutkia toimeksiantajan myyntisaatavien hallintaa vaikeutuneessa taloustilanteessa. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa päätöksenteon tueksi raportti, joka auttaa toimeksiantajaa kehittämään yrityksen käytännön perintätyöhön liittyviä toimia. Yleisemmällä tasolla työssä selvitetään myyntisaatavien merkit...

 2. Suunnittelutiedon hallinta omaperusteisessa toimitilatuotannossa

  OpenAIRE

  Koljonen, Karoliina

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja suunnittelutiedon hallintaan omaperusteisissa toimitilakohteissa suunnittelu- ja toteutusvaiheen aikana. Työn tarkoituksena oli järjestelmällistää ja kehittää toimeksiantajan suunnittelunohjauskäytäntöjä. Työ on tehty perustajaurakoitsijan näkökulmasta ja opinnäytetyön aiheen on antanut YIT Rakennus Oy. Työssä tutustuttiin YIT:n tapaan rakentaa omaperusteisia toimistokohteita ja ohjata suunnitteluprosessia. Osana työtä tehtiin 15 haastatt...

 3. Hankintojen toimittajaluokittelu ja toimittajasuhteiden hallinta investointiprojekteissa

  OpenAIRE

  Verkasalo, J. (Jani)

  2013-01-01

  Tiivistelmä Diplomityön tarkoituksena on luoda optimaalinen toimittajasuhteiden hallinnan toimintamalli kohdeyrityksen investointiprojektien hankinnan kehittämiseksi. Toimittajasuhteiden hallinnalla eli SRM:llä on mahdollista parantaa investointiprojektien taloudellista ja laadullista toteutusta. SRM-toiminnan tulee pohjautua toimittajien luokitteluun, jotta toiminnassa keskitytään oikeisiin toimittajiin oikein menetelmin. ...

 4. Riskien hallinta, vahinkokäynnistyksen esto

  OpenAIRE

  Ruotsalainen, Jarmo

  2015-01-01

  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä proseduurit vahinkokäynnistysten estämiseksi Jeld-Wen Oy:n Kuopion ovitehtaan kaikille koneille. Yrityksellä ei ollut ennestään toimivia proseduureja. Lisäksi tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä korjaus- ja huoltotyöt turvalliseksi vahinkokäynnistysten osalta ja estää niistä johtuvat onnettomuudet. Työ on aloitettu alusta ja sitä tehtiin yhdessä projektijohtaja Kari Kuosmasen kanssa. Hänen vastuualueena oli vastata kysymyksiin...

 5. Dimension and quality requirements for chopped firewood; Pilkkeen mitta- ja laatuvaatimukset

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tuomi, S [Work Efficiency Inst., Rajamaeki (Finland)

  1997-12-01

  Over the heating season of 1992-1993 in total 5.6 million m{sup 3} of firewood was used for heating one-family houses in Finland. Major part consisted of chopped firewood. Two-thirds of firewood was acquired from consumers` own forests. The proportion of purchased wood was less than a fifth, about one million m{sup 3}. More than half, i.e. 750 000 house-owners consider the use of purchased firewood possible. Chopped firewood is the most favoured type of wood. A crucial problem of firewood sales is the lack of dimension and quality requirements. The measuring practice of chopped firewood has neither been standardised. These problems hamper the development of the commercial firewood market and prevents the increase of firewood use in particular in one-family houses, in which stoves and fireplaces are presently under-used. The aim of the project is to promote firewood sales and to protect consumers by preparing a proposal for the measurement and dimension and quality requirements for chopped firewood. The work is carried out on the basis of material based on field and laboratory measurements and on a literature survey. The most important results will be published as a guide book for firewood entrepreneurs and buyers. (orig.)

 6. Kirjanpainajariskin arviointi ja hallinta Helsingin kaupungin taajamametsissä

  OpenAIRE

  Karttunen, Toni

  2014-01-01

  Helsingin kaupungin taajamametsiä hoidetaan monipuolisesti ottamalla huomioon monia metsiin liittyviä arvoja. Voimakkaita, metsämaisemaa selkeästi muuttavia hoitotoimenpiteitä on tehty yleisesti ottaen vähän, mikä on osaltaan lisännyt vanhojen metsien osuutta. Erityisesti varttuneisiin ja elinvoimaisuudeltaan heikentyneihin kuusikoihin (Picea abies) ja kuusivaltaisiin metsiin liittyy usein kirjanpainajan (Ips typographus) tuhoriski. Talvella 2011–2012 myrsky aiheutti paikoitellen myrskytuhoja...

 7. MAJOITUSLIIKKEEN HENKILÖKUNNAN VÄKIVALTARISKIT JA NIIDEN HALLINTA

  OpenAIRE

  Norman, Satu

  2006-01-01

  Opinnäytetyöni tavoitteena on tarkastella majoitusliikkeen henkilökunnan turvallisuutta, erityisesti väkivaltauhkien näkökulmasta. Tarkoituksena on tehdä Scandic Hotel Kajanuksen vastaanottoon opas, joka ohjeistaa, miten toimia uhkaavien ja aggressiivisten asiakkaiden kanssa. Tarkoituksena on myös antaa Scandic Kajanuksen vastaanoton henkilökunnalle lisätietoa konfliktitilanteissa toimimisesta. Lisäksi opas on yhtenä osana hotellin vastaanoton perehdytyskansiossa. Työhön käytetty aineisto ...

 8. Maksuvalmiuden hallinta pienissä franchiseyrityksissä : case: X

  OpenAIRE

  Soitu, Karin

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää case -ketjuun kuuluvien franchiseyrittäjien maksuvalmiuden hallinnan tilaa ja tuoda esille mahdollisia ongelmakohtia, jotka heikentävät yrittäjien maksuvalmiutta. Tutkimusosuus antaa case -ketjulle näkemyksen, miten franchiseyrittäjät hallinnoivat maksuvalmiuden eri osa-alueita ja missä maksuvalmiuden hallinnassa epäonnistutaan. Teoreettinen tietoperusta käsittelee alussa hieman franchising liiketoimintamuotoa, jotta lukijalle selventyy yleisesti fr...

 9. Tilitoimiston asiakkaiden hallinta Ovil Oy:ssä

  OpenAIRE

  Salo, Tiia

  2016-01-01

  Tämän toimintatutkimuksen tarkoitus oli kehittää asiakkuuksien hallintaa ja tutkia asiakkaiden arvoa sekä asiakkaiden säilyttämistä yrityksen muutostilanteessa. Asiakkuudella on kahdenlaista arvoa; faktuaalista ja evaluatiivista. Faktuaaliset arvot ovat nimensä mukaisesti faktoja ja siksi helposti määriteltäviä, esimerkiksi tuottoa tai liikevaihtoa. Evaluatiiviset arvot ovat nimensä mukaisesti arvioita ja siksi vaikeammin määriteltäviä. Evaluatiivisia arvoja ovat muun muassa tunnearvo ja...

 10. System innovation and life cycle management in service packaging 230: Tarjoilupakkausten systeemi- innovaatio ja elinkaaren hallinta

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aarnio, T. [McDonald' s Oy, Helsinki. (Finland)

  2004-07-01

  International fast food restaurant company McDonald's Oy operates its 87 restaurants in Finland at 38 different communities. An integral part of its environmental work is material flow management. Material flow is homogenous due to the centralized supply of food, service packages, and other utensils. However, different local waste regulations make it extremely challenging to standardize material flow on company level. The project initiated in 1.4.2002 and ended 31.12.2003. Its main target was to increase recycling of used service packaging either as material or as energy. The possibility to develop an efficient recycling system for the whole company was studied. The introduced system consists of (1) the optimized amount of fractions, (2) the selection of recyclable materials, especially service packaging material, (3) the customer friendly sorting station at dining area, (4) means to reach fraction purity at the acceptable level, (5) the efficient fraction logistics, as well as (6) the minimizing amount of landfill waste. This report summarizes the key findings and future challenges identified in the project. (orig.)

 11. Management of wastestreams in United States; Jaetevirtojen hallinta USA:ssa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Itaevaara, M. [VTT Biotekniikka, Espoo (Finland)

  2001-07-01

  International markets are advancing waste management practices more than the legislation. The instructions and guidelines issued by the US EPA are not being implemented in practice. Restrictions designed to minimise the impacts of industrial activities are also scarce. Recycling and reuse of materials vary locally, and have recently increased considerably in some states. The goal of the US EPA is to keep the amount of waste generated per capita at the same level, in spite of increasing amounts of waste. Recycling goals have been set at levels that prevent the amounts of waste from increasing. Former US President Clinton signed the Kioto Agreement concerning global restrictions on impacts to the environment. However, the agreement has never been ratified by the Congress, and has therefore not even been started. European legislation and restrictions that effect international trade and exports are carefully followed, and changes in waste management practices in the US will probably be driven more by the international markets than by local legislation. Many companies in the US still consider environmental aspects to be a luxury which they cannot afford. In Europe, and especially in Scandinavia, environmentally friendly industrial products are considered to be marketing tools because of the high environmental awareness in these countries; in contrast, no such benefits are seen in the United States. In addition to national and international legislation, the cultural habits of the population strongly affect reuse, recycling and treatment efficiency. These cultural and national aspects should be taken into account when developing collection technologies and other waste management technologies for the US markets. (orig.)

 12. Drying and quality control of firewood; Polttopuun kuivaus ja laadun hallinta - PUUT42, PUUY47

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hillebrand, K.; Frilander, P. [VTT Technical Research Centre of Finland, Jyvaeskylae (Finland); Kouki, J.; Vuorio, K. [Work Efficiency Institute, Rajamaeki (Finland)

  2007-07-01

  The most important factor affecting the quality of firewood is moisture content which is decreased through drying the wood. This project studies the role of raw material storage for chopped firewood and the effect of storage on maintaining the quality of dried firewood. During summer, the initial 50% moisture content of the stems decreased to 25-35%. The difference between a covered (25%) and uncovered (32%) birch stem stack was about 7 percentage units. During the following winter, the moisture content of the covered stacks remained almost the same, but the moisture content of the uncovered stems increased considerably. During the following summer the covered stems dried further, reaching a moisture content of about 20%. The moisture content of the other stems remained between 25-40%. Stems with undamaged bark (felled by a lumberjack) dried by only about 4 percentage units during the summer. It is beneficial to cover the stem stacks due to the drying and preservation of the stems. The covered stem stacks were drier than the uncovered stacks, and the microbial growth in them was less. Drying of the stems and the preservation of them can be significantly improved by breaking the bark of the stems. The moisture content of chopped firewood made in the springtime decreases during a normal summer to about 20%, but in the wintertime the moisture content can increase by up to 10 percentage units. The variation between the moisture contents of stacks of different sizes and degrees of coverage was 2-7 percentage units. The covered storage stacks were about 7 percentage units drier than the uncovered stacks. The quality of chopped firewood was best maintained in the covered stacks, in which the firewood was totally protected from rainfall. In this case, no signs of mould were visible on the firewood. In the shelter the chopped firewood is also shaded from direct sunlight and therefore preserves its original light colour better. The most abundant microbe populations in both stem and chopped firewood samples appeared to be Trichoderma and Penicillium moulds (moderately or plenty). Following winter, the firewood also contained Aerobasidium growth, which indicates that moisture damage has occurred during the winter. The most important active factor in artificial drying for chopped firewood was the air temperature of drying. When the drying temperature decreased from 70 deg C to 45 deg C, the drying time increased three times or more. In warm air drying, the heater should be powerful enough. At the beginning of drying, especially if the wood is frozen, the batch should be heated to the drying temperature as quickly as possible. In doing so, the quality of chopped firewood stays better as no significant mould or colour defects can develop. (orig.)

 13. Drying and quality control of firewood; Polttopuun kuivaus ja laadun hallinta - PUUT42, PUUY47

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hillebrand, K.; Frilander, P. [VTT Processes, Espoo (Finland); Kouki, J.; Vuorio, K. [Work Efficiency Institute, Rajamaeki (Finland)

  2005-07-01

  The most important factor, effecting on the quality of firewood, is the moisture content, which is tried to be decreased by drying the wood. The role of the storage of the raw material for chopped firewood and the effect of storage on the constancy of the fuel quality of dried firewood were studies in this project. During the summer the initial 50 w-% moisture content of the stems decreased to 25-35 w-%. The difference between covered (25 w-%) and uncovered (32 w-%) birch stem stack was about 7 w-%. During the following winter the moisture content of the covered stacks remained almost the same, but the moisture content of uncovered stems increased considerably. During the following summer the covered stems dried further, reaching the moisture content of about 20 w-%. The moisture content of other stems remained between 25-40 w-%. By debarking the stems partially after the felling increases the drying speed of them significantly. The moisture content of chopped firewood, made during the springtime, decreases during a normal summer to about 20 %, but they can absorb moisture up to about 30 w-% during the winter. The variation between the moisture contents of stacks of different sizes and degrees of coverage was 2-7 w-%. The covered storage stacks were about 7 w-% drier than the uncovered stacks. The most abundant microbe populations in both stem and chopped firewood samples appeared to be trichoderma and penicillium moulds (moderately or plenty). After the winter they contained also aerobasidium growth, which indicates that moisture damages have occurred during the winter. (orig.)

 14. Management of operators' competence and change of generation at NPP; Osaamisen hallinta ydinvoimalaitoksessa operaattoreiden sukupolvenvaihdostilanteessa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuutinen, M.; Reiman, T.; Oedewald, P. [VTT Industrial Systems, Espoo (Finland)

  2003-05-01

  The change of personnel generation is an important challenge faced in the nuclear power production. This study focused on the competence management and the change of the operators' generation in a Finnish nuclear power plant (NPP). The competence management was examined in two different ways. First, it was studied from a knowledge management point of view, and secondly, from a learning in work point of view. The first aim of the study was clarify mechanisms and factors, which were assumed to affect the development of the operators' expertise. The considered mechanisms were emotional and cultural control of behavior. The second aim of the study was to develop a general model for analyzing operators' possibilities to learning in work. In addition, this study discussed the applicability of two current learning theories for the development of practical training. A result of the study was the model of learning process, which defines factors and mechanisms interacting in the development of operator trainees into skilful operators in high reliability organizations. The central mechanisms were earning the trust of social group and constructing self-confidence. Based on the results of the study there is a challenge to develop common tools and practices for the trainees' goal-oriented, question-directed and gradually deepening learning and the legitimate participation in the social group in NPP. The study also produced new information of the operators' core task. A demand of the core task is developing and maintaining the competence in a daily work. (orig.)

 15. Suunnitteluprojektin hallinta ja vaiheistus : Sovellusprojektin suunnittelumenetelmät ja niiden käytettävyys

  OpenAIRE

  Koivisto, Saara

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa kirjallisuustutkielmana pienimuotoinen käsikirja sovellusprojektin vaiheista, sovelluskehityksessä yleisimmin käytettävistä menetelmistä sekä menetelmien käytettävyydestä. Opinnäytetyön tietoperustana käytetään useita aihetta käsitteleviä sähköisiä lähteitä. Työhön ei sisälly mitään kehitystutkimusta tai muuta käytännön projektia. Opinnäytetyössä käsitellään aluksi projektityöskentelyä ja projektin etenemistä yleisellä tasolla. Ohjelmistotalois...

 16. Hallittu vapaus luovassa ympäristössä. Oppilaiden käyttäytyminen ja käyttäytymisen hallinta draamatunneilla

  OpenAIRE

  Anttila, Rosa

  2015-01-01

  Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella oppilaiden käyttäytymistä ja käyttäytymisen hallintaa draamatunneilla. Draamakasvatus pohjautuu oppilaslähtöisyyteen ja kokemuksellisuuteen, mikä nähdään erityisenä haasteena käyttäytymisen hallinnalle sekä suurena riskinä häiriökäyttäytymisen syntymiselle. Toisaalta draamakasvatuksessa opitaan yhdessä uutta luoden ja erilaisia ratkaisuja tuottaen, mikä ei ole mahdollista liian kontrolloidussa ympäristössä. Tutkimuksen tarkoituksena on myös s...

 17. Työpisteiden tuotevirtojen ja työvälineiden hallinta : 5S-menetelmän käyttöönotto

  OpenAIRE

  Pelttari, Timo

  2014-01-01

  Työn tilaajana oli M-Components Oy Hämeenlinnasta, jonka toimialana on metallialan tuotteiden kehittely, valmistus, huolto ja kauppa. Yritys halusi ottaa käyttöön tehtaalla 5S-menetelmän, eikä siitä ollut aiempaa kokemusta yrityksessä. Työn tavoitteena oli ottaa käyttöön 5S-menetelmä ensin koneistamossa, josta se sitten laajennetaan koko yritykseen. 5S:n tavoitteena on selkeyttää työpisteiden tuotevirtoja ja työkalujen hallintaa järjestämällä työpisteet uusiksi. Kaiken tämän takana on ide...

 18. Factors controlling alkali salt deposition in recovery boilers - particle formation and deposition; Soodakattilan likaantuminen ja siihen vaikuttavien tekijoeiden hallinta - hiukkasten muodostuminen ja depositio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kauppinen, E.I.; Mikkanen, P.; Ylaetalo, S. [VTT Chemistry, Espoo (Finland); Jokiniemi, J.K.; Lyyraenen, J.; Pyykoenen, J.; Saastamoinen, J. [VTT Energy, Espoo (Finland)

  1996-12-01

  In this project, the aim was to find out those critical factors that control the deposit formation in the recovery boilers. We focus on the particle formation, growth and deposition as well as the single black liquor particle combustion behaviour. The final goal is the development of the predictive model to be used to describe deposit growth and subsequent behaviour as well as the dependence of deposition on black liquor characteristics and boiler operation conditions. During year 1995 an experimental study on the aerosol particle formation within the recovery boiler furnace and a sensitivity study with the Aerosol Behaviour in Combustion (ABC) code were carried out. The experimental study confirmed the fact that the particles are already formed in the recovery boiler furnace. The particle formation is initiated in the boundary layer of the burning droplet or smelt bed, where metals are vaporised and oxidised to form tiny seed particles. Trace amounts of metals were measured in all particle sizes and the sensitivity study with the ABC model gave further evidence of the seed formation was necessary primary step in the particle formation. At the furnace outlet the sintration ratio and the sulfation ratio of the particles were dependent on the furnace temperature and the residence time in the furnace. At ESP inlet three types of particles were observed (1) fine particles with the major mass mode at about 1-2 {mu}m, (2) large agglomerates in sizes larger than 8 {mu}m, and (3) spherical particles about 2-4 {mu}m in size. The fine particles were formed from vapours and the large agglomerates were formed from fine particles agglomerated on heat exchanger surfaces and re-entrained back to flue gas flow. The large agglomerates also contain vapours that have directly condensed to surfaces. The large spherical particles contain silicon and pass the process almost unchanged. (Abstract Truncated)

 19. Factors controlling deposits in recovery boilers -particle formation and deposition; Soodakattilan likaantuminen ja siihen vaikuttavien tekijoeiden hallinta. Hiukkasten muodostuminen ja depositio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kauppinen, E I; Mikkanen, P; Tapper, U; Ylaetalo, S; Jaervinen, R [VTT Chemical Technology, Espoo (Finland); Jokiniemi, J K; Pyykoenen, J; Eskola, A [VTT Energy, Espoo (Finland)

  1997-10-01

  In this project the aim is to find critical factors controlling the deposit formation in the recovery boilers. Focus is on particle formation, growth and deposition. During year 1995 the aerosol particle formation was studied by an experimental study within the recovery boiler furnace and by a sensitivity study with the ABC (Aerosol Behaviour in Combustion) computer code. During year 1996 the experimental studies on the aerosol particle formation continued within the furnace and the deposition mechanisms for carry over particles were included in the ABC code and sensitivity studies of the deposition were carried out. The experimental study confirmed the fact that the particles are already formed in the recovery boiler furnace. The particle formation is initiated in the boundary layer of the burning droplet or char bed, where metals are vaporised and oxidised to form tiny seed particles

 20. Massaräätälöityjen tuotteiden prosessin hallinta ja konfigurointi : Selvitystyö yritykselle Kera Group Oy

  OpenAIRE

  Saares, Sanna

  2017-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, mikä ohjelmistokokonaisuus soveltuisi parhaiten terassituotteiden suunnittelun ja myynnin tueksi. Opinnäytetyö tehtiin Orimattilassa sijaitsevalle muovi- ja lasituotteisiin erikoistuneelle Kera Group Oy:lle. Tuotealueena olivat lasitetut valmisterassit, joita toimitetaan pientalojen yhteyteen. Vaikka valmiita terassityyppejä on rajattu määrä, joudutaan suurin osa tuotteista suunnittelemaan ja valmistamaan yksilöllisesti. Uuden tuotteen suunnittelu on ...

 1. Effective Rights Exporting Process - Towards system interoperability of digital rights management

  OpenAIRE

  Lu, Wenhui

  2016-01-01

  Digitaalisten käyttöoikeuksien tehokas hallinta Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM) on joukko menetelmiä, joilla hallitaan digitaalisen sisällön käyttöä ja jakelua. Eri menetelmien yhteen toimivuuden puute on hyvin todettu liiketoiminnallisesta, laillisesta ja teknologisesta näkökulmasta. Työn aihe, käyttöoikeuksien siirto, on keskinen DRM-järjestelmien järjestelmätason yhteen toimivuuden osa. Työssä kehitetään menetelmiä sellaisiin digitaaliste...

 2. Laadun parantaminen jalkinetuotannossa : case: Reima Oy

  OpenAIRE

  Huurre, Helena

  2014-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee laatua ja laadun kehittämisen työkaluja yrityksissä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kotimaiselle lastenvaatevalmistajalle, Reima Oy:lle, laatukäsikirja jalkinetuotantoa varten sekä laatukäsikirjaan sisältyvä laatuvaatimustaulukko, mistä jalkineiden laadulliset vaatimukset on löydettävissä. Laatukäsikirjan tavoitteena oli yhdistää Reiman jalkineen tuotekehitysprosessin kuvaus ja yleiset jalkinevaatimukset koko tuotantoprosessin ajalta yhtenäiseksi dokume...

 3. HAMK Kaupallisten tapahtumien liiketoimintamalli

  OpenAIRE

  Savola, Emilia

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulun Työelämän lähipalvelut. Opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä Työelämän lähipalveluiden kaupallisten tapahtumien liiketoimintamalli. Liiketoimintamallin tavoitteena on toimia kaupallisten tapahtumien tuotantoprosessin tukena. Liiketoimintamalli havainnollistetaan Business Model Canvas-työkalua hyväksi käyttäen. Työn teoriaosuus koostuu liiketoimintamallista, liiketoimintamallin rakentamisesta ja tapahtumatuotannost...

 4. Kuorma-autokatalysaattoreiden kuivauslaitteen suunnittelu

  OpenAIRE

  Haukka, Markus

  2014-01-01

  Opinnäytetyö toteutettiin Dinex Ecocat Oy:lle. Työn tavoitteena oli suunnitella kuorma-autokatalysaattoreille kuivauslaite ja siihen ohjelmoitava logiikka sekä ratkaista kuivauksessa ollut tuotannollinen pullonkaula tuotantoprosessissa. Tuotantoprosessin kehittämiseksi työssä perehdyttiin ilmastoinnin suunnitteluun sekä virtasoppiin. Lisäksi työssä käsiteltiin ohjelmoitavaa logiikkaa. Suunnittelun pohjana hyödynnettiin yrityksestä löy-tyviä kuivureita sekä niiden toteutuksia. Kuivureiden ...

 5. Microcredit and Women’s Empowerment. Does Microcredit Promote the Borrowers to Participate in the Household Decision-making Process in Bangladesh?

  OpenAIRE

  Jinia, Nasrin Jahan

  2016-01-01

  Naisten valtaistumisesta (empowerment) on tullut globaali ilmiö nykyisessä kehitysajattelussa. Inklusiivinen hallinta, kestävä kehitys, köyhyyden vastustaminen ja sukupuolten välisen diskriminaation vähentäminen eivät ole mahdollisia missään maassa, ennen kuin naiset otetaan mukaan kehityksen rakentamiseen. Naisten osallistuminen kotitaloutta koskevaan päätöksentekoon on naisten valtaistumisprosessin kulmakivi. Microcredit-järjestelmästä on tullut merkittävä toimenpide viime vuosikymmenien ai...

 6. MS CRM 3.0 Dymamics SBS

  OpenAIRE

  Salmensuu, Jussi

  2008-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee kuinka Microsoftin Customer Relationship Management (CRM) 3.0 SBS toimisi Primanet Oy:lle, joka on pieni IT-ylläpitoa ja - palveluja tarjoava yritys. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda testiympäristö, joka kattaisi CRM - järjestelmän testaamisen seuraavin osa-aluein: toimeksiantojen käsittely, asiakastietokannan luominen ja ylläpitäminen, työjonojen hallinta ja niihin liittyvät toiminnot. Primanet Oy päätti lähteä kokeilemaan CRM -järjestelmän soveltuvuutta, kosk...

 7. Työn ja vapaa-ajan tasapaino

  OpenAIRE

  Yoshida, Teemu

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli työn ja vapaa-ajan tasapainon hallinta. Työssä paneuduttiin työn ja vapaa-ajan tasapainon määrittelyn vaikeuteen sekä tasapainon löytämisen mukanaan tuomiin hyötyihin. Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijän elämän tasapainoon. Tutkimus on rajattu organisaation näkökulmasta niihin tunnusmerkkeihin ja käytäntöihin, jotka määrittelevät perheystävällisen organisaatiokulttuurin unohtamatta kuitenkaan yksineläviä työntekijöitä. Työntekijän ...