WorldWideScience

Sample records for piedevu ietekme uz

 1. Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību

  OpenAIRE

  Čačika, Anastasija

  2012-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Mārketinga vides faktori un to ietekme uz uzņēmuma darbību”. Bakalaura darba mērķis ir veikt mārketinga vides analīzi, kā arī novērtēt iekšējas un ārējas mārketinga vides ietekmi uz „Ave Trans Group” uzņēmuma darbību. Darbā tiek apskatīti mārketinga vides teorētiskie aspekti, kā arī holdinga kompānijas „Ave Trans Group” mārketinga vidi ietekmējošie faktori, un ir piedāvāta dotā uzņēmuma mārketinga vides analīze, kā arī veikta anketēšana un anketu analīze. ...

 2. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 3. Uzņēmuma tēla ietekme uz zīmola popularitāti, pamatojoties uz "Nike Inc." kompānijas piemēru.

  OpenAIRE

  Kadauova, Aļona

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka pētījumi un praktiskā pieredze parāda, ka mūsdienās veiksmīgai kompānijai ir jābūt zīmola stratēģijai, kas ir virzīta uz patērētāja uzticības veidošanu. Tā kā zīmola „vērtību” nosaka patērētāja gatavība iegādāties preci par daudz augstāku cenu, ja tirgū ir citu prečzīmju analoģiskās preces. Šī diplomdarba mērķis ir uzņēmuma tēla ietekmes uz zīmola popularitāti būtības atklāšana, izanalizējot teoriju. Kā arī izpētīt kompānijas "Nike Inc." zīmo...

 4. Psihosociālo risku ietekme uz nodarbinātajiem izglītības iestādē. Preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Reine, Inga

  2013-01-01

  Maģistra darbs,, Psihosociālo risku ietekme uz izglītības nozarē strādājošajiem. Preventīvie pasākumi” izstrādāts ar mērķi analizēt psihosociālos riskus Latvijas izglītības sistēmā kopumā un to ietekmi uz pedagoga arodveselību un darbaspējām.Darbā apkopota informācija un dažādu autoru teorētiskās nostādnes par psihosociālajiem riskiem, pētīta stresa ietekme uz cilvēka veselību un darba kvalitāti.Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikta Rīgas Centra sākumskolas pedagogu kolektīva darba vi...

 5. Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību

  OpenAIRE

  Stepens, Uldis

  2015-01-01

  “Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību”. Darba autors: Uldis Stepens. Darba vadītājs: Dr.sc.admin., Eur.Erg., Henrijs Kaļķis. Maģistra darbs uz 72 lpp. ietver 26 attēlus, 16 tabulas, 5 pielikumus un 27 informatīvos avotus. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apskatīta un analizēta pieejamā literatūra un semināru materiāli par darba apavu ergonomiku, kritēriji par apavu izvēli un ieguvumi no ergonomiskiem apaviem. Otrajā daļā ir aprakstītas izmantotās metodes:...

 6. Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā

  OpenAIRE

  Asejevs, Aleksandrs

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma izvēlēta „Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā”. Pastiprinoties konkurencei valstu iekšzemes tirgū, uzņēmumi savas preces un pakalpojumus virza globālajā tirgū. Starptautiskajā mārketingā reklāma tiek izmantota kā viens no mārketinga komunikācijas līdzekļiem, ar kura palīdzību uzņēmumi patērētajiem virzītu savas preces un pakalpojumus. Darba mērķis: balstoties uz veiktās aptaujas rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus reklāmas pilnveidošanai Latvijā. Lai...

 7. Globalizācijas procesu ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju

  OpenAIRE

  Krastiņa, Elīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Globalizācijas ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju”. Tā mērķis ir aplūkot globālo sociālo tīklu facebook.com kā globalizācijas izpausmju piemēru un izpētīt tā lietotāju motivāciju - vai un cik lielā mērā to ietekmē globalizācijas procesi un to izraisītās blakusparādības. Darba ietvaros apskatītas vairākas pieejas globalizācijas jēdziena skaidrojumam, kā arī apskatītas globalizācijas ietekmes un sekas – kultūras globalizācija, kosmopolītisms u. c...

 8. Sociālo tīklu un platformas "Facebook" ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu.

  OpenAIRE

  Ķiksis, Kristiāns

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Sociālo tīklu un platformas “Facebook” ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu”. Veiktā darba mērķis ir izskaidrot, kāpēc, kad un kā sociālie mediji ir ietekmējuši patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu. Teorētiskā daļa sastāv no 4 sadaļām- patērētāju uzvedība, sociālie mediji, sociālo mediju ietekme uz patērētājiem, kā arī platformas “Facebook” iespējas. Darbs ietver 4 nodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti materiāli par patērētāju uzvedī...

 9. Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā

  OpenAIRE

  Apels, Jānis

  2012-01-01

  Tūrisms tiek uzskatīts par perspektīvu lauku reģionu attīstības metodi, jo nepieciešamie resursi ir plašāk pieejami. Taču tūrismam kā procesam ir gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz apkārtējo dabas vidi, sociālo un ekonomisko vidi. Bakalaura darba „Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā” mērķis ir tūrisma sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana balstoties uz vietējo iedzīvotāju attieksmi. Bakalaura darbā sniegts neliels ieskats Engures sateces baseinā piedāvāto...

 10. Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēla veidošanos integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra "Ventspils" piemērs

  OpenAIRE

  Boitmane, Līva

  2008-01-01

  Latvijā pēdējo gadu laikā tiek atvērti arvien jauni Olimpiskie centri, tādēļ bakalaura darba „Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēlu integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra „Ventspils” piemērs”, mērķis ir izpētīt, kā Olimpiskais centrs „Ventspils” veido savu uzņēmuma tēlu, vai strādājot pie pakalpojumu reklāmas izveides tiek mērķtiecīgi veidots Olimpiskā centra tēls jeb imidžs. Darbā sākotnēji tiek analizēta integrētā mārketinga komunikācijas teorija, aprakstīta viena no tā sastāv...

 11. Nodokļu apiešanas ierobežošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku

  OpenAIRE

  Goluboviča, Maija

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Nodokļu apiešanas ierobeţošanas ietekme uz mūsdienu globālo ekonomiku”. Darba mērķis ir izpētīt valsts iejaukšanās ekonomikā ar nodokļu politiku ietekmi uz tautsaimniecību un izstrādāt potenciālo scenāriju kapitāla kustībai pēc automātiskās informācijas apmaiľas nodokļu jautājumos ieviešanas. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta publiskā sektora ekonomikas teorētiskai aspekti un teorijas attīstība, kā arī taksācijas, kā publ...

 12. Mao Dzeduna personības ietekme uz Ķīnas tautu un kultūru

  OpenAIRE

  Skrinda, Ramona

  2008-01-01

  Darbā „Mao Dzeduna personības ietekme uz Ķīnas Tautu un kultūru” tiek aplūkoti Mao Dzeduna personības un uzskatu veidošanās apstākļi, izpētot tā laika politisko atmosfēru valstī, Mao izcelsmi, skolas gaitas, jaunības gadus. Tiek apskatīta arī Mao varas biogrāfija līdz Tautas Republikas proklamēšanas brīdim. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Mao Dzeduna personību tiek sniegts arī ģimenes dzīves apskats- Mao četras sievas un viņa attieksme pret tām, kopīgie bērni un to liktenis. Tiek minēti ar...

 13. Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību LU Veselības un Rehabilitācijas centrā.

  OpenAIRE

  Kļimovs, Vadims

  2006-01-01

  . Atslēgvārdi: Ārpusnodarbību darbs, Veselības un rehabilitācijas centrs, biedrība ”Universitātes Sports”, atveseļošanās, relaksācija, sauna, solārijs, masāža, ūdens procedūras. Maģistra darba tēma: Ārpusnodarbību sporta darba ietekme uz jauniešu un studentu fizisko sagatavotību Latvijas Universitātes Veselības un rehabilitācijas centrā. Darba mērķis: pamatojoties uz teorētisko analīzi, pedagoģiskā izmēģinājuma darbību, izpētīt ārpusnodarbību darba ietekmi uz jauniešu un studentu ...

 14. Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)

  OpenAIRE

  Kapenieks, Kristaps

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Eiropas Savienības uzņēmējdarbības vide start-up uzņēmumu attīstīšanai (salīdzinošā analīze ar ASV)” tiek pētīts, kā uzņēmējdarbības vide ietekmē start-up uzņēmējdarbības aktivitāti un kur uzņēmējdarbības vide ir piemērotāka start-up uzņēmējdarbībai – Eiropas Savienībā vai ASV. Lai iegūtu atbildi uz šiem jautājumiem, maģistra darbā tiek pētīts, kas ir start-up uzņēmums un kā to ietekmē ārējā uzņēmējdarbības vide, salīdzināti vides faktoru dati par četrām Eiropas Savienības da...

 15. Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem

  OpenAIRE

  Leščenko, Jekaterina

  2016-01-01

  Šī darba nosaukums ir “Japānas populārās kultūras ietekme uz jauniešiem”. Ir zināms, ka pēdējos gados Japānas populāra kultūra iegūst arvien vairāk popularitātes visā pasaulē. Gandrīz katrā valstī var atrast kaut ko, kas ir saistīts ar Japānas populāro kultūru. Mūzika, drāmas, anime un manga ir bieži sastopami un zināmi Japānas populārās kultūras objekti. Tā kā Japānas populārā kultūra ir tik izplatīta, ir jābūt kādam popularitātes iemeslam. Pirmkārt, Japānas populārā kultūra ir pilnīgi atš...

 16. Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze

  OpenAIRE

  Aksjonova, Viktorija

  2015-01-01

  Hidrotermālās apstrādes procesa ietekme uz Ca un Sr hidroksilapatītiem un to analīze. Aksjonova V., zinātniskā vadītāja: docente Dr.chem. Osīte A.. Bakalaura darbs, 28 lpp., 7 attēli, 25 literatūras avoti, 6 pielikumi, latviešu valodā. Darbā veikta ar stronciju aizvietotu hidroksilapatītu un hidroksilapatītu sintēze, sintezēto paraugu hidrotermāla apstrāde un iegūto paraugu raksturošana ar XRD un FTIR metodēm. Bakalaura darbā apkopota literatūra par hidroksilapatītu, stroncija hidrok...

 17. Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs

  OpenAIRE

  Avotiņa, Lelde

  2015-01-01

  Maģistra darba “Klientu attiecību sociālās vadības ietekme uz klientu lojalitāti; sociālā tīkla Facebook piemērs” mērķis ir noteikt un analizēt faktorus, kas ietekmē lojālo klientu piesaistīšanu un noturēšanu sociālo mediju vidē klientu attiecību sociālās vadības kontekstā. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek aplūkoti jautājumi, kas skar klientu lojalitāti, klientu attiecību vadību, klientu lomu sociālo mediju kontekstā un klientu attiecību sociālo vadību. Šī teorētiskā apkopojuma rezultātā...

 18. Vēja elektrostaciju ietekme uz putniem rudens migrācijas laikā Baltijas jūras piekrastē (Liepāja, Latvija): metodikas aprobācija un pirmie rezultāti

  OpenAIRE

  Krotova, Ieva

  2015-01-01

  Vēja enerģijas izmantošana ir potenciāli izdevīgs ziemeļvalstu atjaunojamo energoresursu avots, kas nerada regulāru gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu. Latvijas rietumu un ziemeļu daļas ir piemērotas vēja enerģijas iegūšanai. Svarīgs aspekts vēja enerģētikas attīstībā ir tās ietekme uz vidi un dzīvajiem organismiem. Teorētiskajā daļā tika veikts vēja enerģētikas teorijas un citu valstu vēja elektrostacijas (VES) ietekmes pētījumu metodikas un iegūto rezultātu apskats šādās tēmās – vēja ...

 19. Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā

  OpenAIRE

  Limane, Marianna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā”. Pārdošanas veicināšanas pasākumu izmantošana mērķtiecīgi palielinājusies kopš 1960tajiem gadiem un šobrīd tā ir kļuvusi par galveno mārketinga komunikāciju kompleksa sastāvdaļu. Izmantotās metodes kļūst arvien sarežģītākas un arvien vairāk uzņēmumu izprot labi izplānotu pārdošanas veicināšanas kampaņu nozīmību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt kuras no pārdošanas veicināšanas metodēm u...

 20. Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā

  OpenAIRE

  Elksne, Dace

  2011-01-01

  Maģistra darba tēmu „Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bāriņtiesu darbības efektivitāti socioloģiskās sistēmteorijas diskursā” autore ir izvēlējusies, jo administratīvi teritoriālā reforma, kas noslēdzās 2009.gadā, ir ieviesusi būtiskas korekcijas pašvaldību teritoriju kontūrās Latvijas kartē, vienlaikus atstājot lielu ietekmi arī uz pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Viena no valsts nozīmīgākajām funkcijām – aizsargāt nepilngadīgo un citu rīcībnespējīgo tie...

 1. Personisko un sociālekonomisko faktoru ietekme uz studentu uzņēmējdarbības nodomu.

  OpenAIRE

  Lupgina, Ieva

  2015-01-01

  Šobrīd viena no svarīgākajām ekonomiskajām problēmām ir jauniešu bezdarbs, ko var risināt ar jauniešu iesaistīšanu uzņēmējdarbībā, lai gan pašnodarbināto jauniešu īpatsvars šobrīd ir ievērojami zemāks kā pieaugušo. Pētījuma mērķis ir noteikt personisko un sociālekonomisko faktoru ietekmi uz studentu uzņēmējdarbības nodomu kā karjeras izvēli. Veicot Latvijas augstskolu uzņēmējdarbības vadības programmu studentu aptauju un eksperta intervijas, tika secināts, ka katrs desmitais students pēc a...

 2. Ekonomiskās reformas ietekme uz uzņēmējdarbību: Ķīna un Krievija līdz 1992.gadam

  OpenAIRE

  Zūle, Anda

  2009-01-01

  Mūsdienās daudzi ir aizmirsuši, ka pirms 20-30 gadiem pasaules ekonomika piedzīvoja milzu izmaiņas, kad divas komunistiskās valstis – Ķīna un Padomju Savienība – izlēma uzsākt ekonomisko pāreju no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. Diplomdarba pētījuma mērķis ir analizēt divu ekonomiskās reformas stratēģiju atšķirīgo ietekmi uz uzņēmējdarbības procesiem valstij pārejot no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku. Lai analizētu un aprakstītu reformu ietekmi uz uzņēmējdarbību, tiek izmantots Ķīn...

 3. Pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca – Cola HBC Latvia” uzņēmumā krīzes apstākļos

  OpenAIRE

  Petjukeviča, Tatjana

  2010-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētot Latvijas bezalkoholisku dzērienu nozares attīstības tendences un vadošo uzņēmuma menedžmentu, atrast pieprasījuma veicināšanas iespējas „Coca-Cola HBC Latvia” uzņēmuma produkcijai krīzes apstākļos. Šis uzņēmums ir viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībā, tomēr krīze negatīvi ietekmēja uz tā neto apgrozījuma izmaiņām, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt vairākus pasākumus pieprasījuma veicināšanai šā uzņēmuma produkcijai. Darba...

 4. Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū.

  OpenAIRE

  Baltroka, Krista

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma „Cēsu alus konkurētspēja un to ietekmējošie faktori Latvijas tirgū”. Konkurence ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem uzņēmuma pilnveidošanās procesā, stratēģijas izstrādē. Latvijas tirgū, dzērienu nozarē ir liela konkurence, piedāvāto produktu klāsts ir ļoti plašs. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt akciju sabiedrības „Cēsu alus” konkurētspēju ietekmējošos faktorus Latvijas tirgū, kā arī izstrādāt priekšlikumus konkurētspējas paaugstināšanai. Kvantitatīvās analīze...

 5. Franšīzes izmantošana Latvijas uzņēmējdarbības vidē

  OpenAIRE

  Berdinska, Zane

  2014-01-01

  Franšīze, kā uzņēmējdarbības veids Latvijā nav padziļināti izpētīta, nav izdota pilnvērtīga literatūra, kas skaidrotu franšīzes būtību un likumdošanā ir robi, kas ietekmē franšīzes izplatību Latvijā. Darba mērķis - izpētīt un izanalizēt franšīzes būtību, noskaidrot uzņēmējdarbības veida priekšrocības un trūkumus, izplatību Latvijas uzņēmējdarbības vidē un sniegt priekšlikumus franšīzes attīstības veicināšanai. Bakalaura darba uzdevumi: izpētīt informāciju par franšīzes vēsturi, izanali...

 6. Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)

  OpenAIRE

  Šķestere, Ildze

  2017-01-01

  Šī bakalaura darba nosaukums ir “Džuče ideoloģijas attīstība un tās ietekme Ziemeļkorejas ārpolitikā (2011-2016)”. Mūsdienās Ziemeļkorejas ārpolitika ir īpaši svarīga austrumāzijas reģionā, tāpēc šajā darbā tiek aplūkots viens no iespējamajiem ietekmējošajiem faktoriem tajā – džuče ideoloģija.Uzsvars šajā darbāir likts uz ideoloģijas vēsturi un tās pamatelementiem, kā arī tajā tiek pielietota detalizētāk pieeja apskatot kā katrs no Ziemeļkorejas līderiem to paplašināja. Sākot no Kim Il Song, ...

 7. Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS ,,Dominante Loģistikas Sistēma

  OpenAIRE

  Morozovs, Gļebs

  2010-01-01

  Darbā „Noliktavu vadības sistēmas (WMS) ieviešana un ieviešanas rezultātu analīze loģistikas uzņēmumā AS „Dominante Loģistikas Sistēma„ tiek pētīta noliktavu vadības sistēmas ievešanas ietekme uz loģistikas uzņēmumu. Darbā izpētīts loģistikas saturs un funkcionālās sfēra, aplūkoti noliktavu un transporta loģistika pamatprincipi un mijiedarbība, analizētas loģistikas attīstības tendences un loma Latvijas tautsaimniecība. Izpētīti noliktavu un transporta loģistikas instrumenti, raksturota infor...

 8. Latvijas Komercbanku risku regulēšana un Bāzeles III ieviešanas ietekme uz Komercbanku darbību

  OpenAIRE

  Kudrjavceva, Anastasija

  2013-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz ekonomiskās literatūras un darba autores veikto Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku analīzi, izstrādāt priekšlikumus par Bāzeles III ieviešanu Latvijā, ka arī novērtēt tās ietekmi uz komercbanku darbību. Darbā tiek veikta Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku atbilstības LR likumdošanai un starptautiskiem regulējumiem analīze. Autore izpēta un novērtē komercbanku risku pārvaldīšanas metožu priekšrocības un trūkumus. Tiek i...

 9. Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām

  OpenAIRE

  Marduseviča, Aļona

  2014-01-01

  Olbaltumvielu un peptīdu sorbcijas īpašību izpēte AEŠH apstākļos uz dažādām C18 kolonnām. A. Marduseviča, darba vadītāji Dr. Chem. Asoc. Prof. P. Mekšs, O. Rotkāja. Maģistra darbs, 51 lappuses, 3 tabulas, 37 attēli, 42 literatūras avoti. Latviešu valodā. Atslēgas vārdi: OLBALUMVIELAS, PEPTĪDI, AEŠH, C18 KOLONNAS, IZDALĪŠANAS FAKTORS, GRADIENTA SLĪPUMS. Darbā apskatīti olbaltumvielu un peptīdu atdalīšanas mehānismi, gradients, organisko šķīdinātāju, kolonnas un temperatūras ietekme uz ol...

 10. Korporatīvā sociālā atbildība: patērētāju uztveres un korporāciju komunikācijas analīze starptautiskajos tirgos uz McDonald's un Coca-Cola piemēra.

  OpenAIRE

  Teterins, Pāvels

  2016-01-01

  Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) komunikācijas efektivitātes pamats ir pielāgošanās patērētāju prasībām. Pētījuma mērķis bija uz McDonald’s un Coca-Cola sociālo tīklu KSA komunikācijas piemēra, izvērtēt to, vai kompānijas pielāgo KSA komunikāciju patērētāju vērtējumam par atbildīgu uzņēmējdarbību, un piedāvāt optimālu KSA komunikācijas struktūru. Demogrāfisko faktoru ietekme uz Latvijas, Vācijas un Austrālijas KSA vērtējumu praktiski netika novērota. Savukārt, salīdzinot valstis savā st...

 11. UZ Flow Models and Submodels

  International Nuclear Information System (INIS)

  Y. Wu

  2004-01-01

  The purpose of this report is to document the unsaturated zone (UZ) flow models and submodels, as well as the flow fields that have been generated using the UZ flow model(s) of Yucca Mountain, Nevada. In this report, the term ''UZ model'' refers to the UZ flow model and the several submodels, which include tracer transport, temperature or ambient geothermal, pneumatic or gas flow, and geochemistry (chloride, calcite, and strontium) submodels. The term UZ flow model refers to the three-dimensional models used for calibration and simulation of UZ flow fields. This work was planned in the ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 1.2.7). The table of included Features, Events, and Processes (FEPs), Table 6.2-11, is different from the list of included FEPs assigned to this report in the ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Table 2.1.5-1), as discussed in Section 6.2.6. The UZ model has revised, updated, and enhanced the previous UZ model (BSC 2001 [DIRS 158726]) by incorporating the repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates, and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These three-dimensional UZ flow fields are used directly by Total System Performance Assessment (TSPA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test hypotheses of flow and transport at different scales, and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, the limitations of the UZ model are discussed in Section 8.11

 12. UZ Flow Models and Submodels

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dixon, P.

  2004-01-01

  The purpose of this Model Report is to document the unsaturated zone (UZ) fluid flow and tracer transport models and submodels as well as the flow fields generated utilizing the UZ Flow and Transport Model of Yucca Mountain (UZ Model), Nevada. This work was planned in ''Technical Work Plan (TWP) for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819], Section 1.10, Work Package AUZM06). The UZ Model has revised, updated, and enhanced the previous UZ Flow Model REV 00 ICN 01 (BSC 2001 [158726]) by incorporation of the conceptual repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These 3-D UZ flow fields are used directly by Performance Assessment (PA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, this Model Report supports several PA activities, including abstractions, particle-tracking transport simulations, and the UZ Radionuclide Transport Model

 13. UZ Flow Models and Submodels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Dixon

  2004-02-11

  The purpose of this Model Report is to document the unsaturated zone (UZ) fluid flow and tracer transport models and submodels as well as the flow fields generated utilizing the UZ Flow and Transport Model of Yucca Mountain (UZ Model), Nevada. This work was planned in ''Technical Work Plan (TWP) for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819], Section 1.10, Work Package AUZM06). The UZ Model has revised, updated, and enhanced the previous UZ Flow Model REV 00 ICN 01 (BSC 2001 [158726]) by incorporation of the conceptual repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These 3-D UZ flow fields are used directly by Performance Assessment (PA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, this Model Report supports several PA activities, including abstractions, particle-tracking transport simulations, and the UZ Radionuclide Transport Model.

 14. UZ Flow Models and Submodels

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Y. Wu

  2004-11-01

  The purpose of this report is to document the unsaturated zone (UZ) flow models and submodels, as well as the flow fields that have been generated using the UZ flow model(s) of Yucca Mountain, Nevada. In this report, the term ''UZ model'' refers to the UZ flow model and the several submodels, which include tracer transport, temperature or ambient geothermal, pneumatic or gas flow, and geochemistry (chloride, calcite, and strontium) submodels. The term UZ flow model refers to the three-dimensional models used for calibration and simulation of UZ flow fields. This work was planned in the ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 1.2.7). The table of included Features, Events, and Processes (FEPs), Table 6.2-11, is different from the list of included FEPs assigned to this report in the ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Table 2.1.5-1), as discussed in Section 6.2.6. The UZ model has revised, updated, and enhanced the previous UZ model (BSC 2001 [DIRS 158726]) by incorporating the repository design with new grids, recalibration of property sets, and more comprehensive validation effort. The flow fields describe fracture-fracture, matrix-matrix, and fracture-matrix liquid flow rates, and their spatial distributions as well as moisture conditions in the UZ system. These three-dimensional UZ flow fields are used directly by Total System Performance Assessment (TSPA). The model and submodels evaluate important hydrogeologic processes in the UZ as well as geochemistry and geothermal conditions. These provide the necessary framework to test hypotheses of flow and transport at different scales, and predict flow and transport behavior under a variety of climatic conditions. In addition, the limitations of the UZ model are discussed in Section 8.11.

 15. Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.

  OpenAIRE

  Afoņičeva, Oksana

  2016-01-01

  Maģistra darba: “Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē” mērķis ir, izvērtējot pārdošanas veicināšanas ietekmi uz patērētāju uzvedību, lēmuma pieņemšanas procesu un uz patērētāju lojalitātes veidošanu, rast priekšlikumus pārdošanas veicināšanas iespējām pārtikas produktu zīmoliem. Darbs sastāv no četrām nodaļām- divām teorētiskajām, analītiskās un empīriskās. Pirmā izvirzītā hipotēze tiek apstiprināta, pama...

 16. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un Amerikas Savienotajās Valstīs

  OpenAIRE

  Grandaua, Monta

  2017-01-01

  Grandaua M. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un ASV: diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, 2017. 89 lpp. Tajā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli un izmantotā literatūra ietver 74 avotus. Dzimumu nevienlīdzība ir aspekts, kas ietekmē daudzas valstis. ASV valda samērā liela dzimumu nevienlīdzība, it īpaši darba samaksas jautājumā – vīrieši par vienu un to pašu darbu saņem vairāk nekā sievietes. Latvijā savukārt dzimumu...

 17. UZ Colloid Transport Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  McGraw, M.

  2000-01-01

  The UZ Colloid Transport model development plan states that the objective of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the development of a model for simulating unsaturated colloid transport. This objective includes the following: (1) use of a process level model to evaluate the potential mechanisms for colloid transport at Yucca Mountain; (2) Provide ranges of parameters for significant colloid transport processes to Performance Assessment (PA) for the unsaturated zone (UZ); (3) Provide a basis for development of an abstracted model for use in PA calculations

 18. Influence of Nitrogen Fertiliser on Winter Wheat Wholemeal Rheological Properties/ Slâpekïa Mçslojuma Ietekme Uz Ziemas Kvieðu Pilgraudu Miltu Reoloìiskajâm Îpaðîbâm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liniņa Anda

  2014-08-01

  Full Text Available Izmçìinâjuma mçríis bija analizçt ziemas kvieðu pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçju un mîklas fizikâlo îpaðîbu izmaiòas atkarîbâ no ðíirnes, slâpekïa (N papildmçslojuma (N60, N90, N120, N150 un laika apstâkïiem (2010. un 2011. gadâ tikko nokultiem graudiem un tos uzglabâjot (60, 120 un 360 dienas. Izmçìinâjumâ iekïautas ziemas kvieðu ðíirnes ‘Bussard’ un ‘Zentos’, kuras raksturojas ar augstas kvalitâtes pârtikas kvieðu graudiem. Ar Brabendera farinogrâfu (ICC 115/1 noteikta pilngraudu miltu ûdens uzòemðanas spçja un mîklas fizikâlâs îpaðîbas: mîklas veidoðanâs laiks, mîklas stabilitâtes laiks un mîklas izplûstamîbas pakâpe. Izmçìinâjumâ noskaidrots, ka pilngraudu miltu ûdens absorbcijas spçju un mîklas fizikâlâs îpaðîbas bûtiski ietekmç ðíirne, slâpekïa mçslojums un graudu uzglabâðanas laiks. Graudiem ar augstâku proteîna saturu ir labâkas pilngraudu mîklas fizikâlâs îpaðîbas. Bûtiskas atðíirîbas starp abu izmçìinâjuma gadu meteoroloìisko apstâkïu ietekmi uz ziemas kvieðu pilngraudu mîklas fizikâlajiem râdîtâjiem netika konstatçtas. Graudus uzglabâjot 60-360 dienas, bûtiski palielinâjâs pilngraudu mîklas veidoðanâs un stabilitâtes laiks, kâ arî palielinâjâs mîklas izplûstamîbas pakâpe, bet ûdens absorbcijas spçja bûtiski samazinâjâs. Ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem bija augstâka ûdens absorbcijas spçja, garâka mîklas stabilitâte un îsâka mîklas izplûstamîbas pakâpe. Farinogrâfa lîknes liecina, ka ðíirnes ‘Bussard’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs/ilgs, mîklas stabilitâte ilga/teicama. Savukârt ‘Zentos’ pilngraudu miltiem mîklas veidoðanâs laiks ir vidçjs, bet stabilitâte ilga. Vçrtçjot abu ðíiròu pilgraudu miltus pçc ûdens absorbcijas spçjas, tie ir stipri. Abâm izmçìinâjumâ iekïautajâm ðíirnçm proteîna saturs pilngraudu

 19. Conceptual and Numerical Models for UZ Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu, H.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the conceptual and numerical models used for modeling of unsaturated zone (UZ) fluid (water and air) flow and solute transport processes. This is in accordance with ''AMR Development Plan for U0030 Conceptual and Numerical Models for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Processes, Rev 00''. The conceptual and numerical modeling approaches described in this AMR are used for models of UZ flow and transport in fractured, unsaturated rock under ambient and thermal conditions, which are documented in separate AMRs. This AMR supports the UZ Flow and Transport Process Model Report (PMR), the Near Field Environment PMR, and the following models: Calibrated Properties Model; UZ Flow Models and Submodels; Mountain-Scale Coupled Processes Model; Thermal-Hydrologic-Chemical (THC) Seepage Model; Drift Scale Test (DST) THC Model; Seepage Model for Performance Assessment (PA); and UZ Radionuclide Transport Models

 20. Features, Events, and Processes in UZ Flow and Transport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.E. Houseworth

  2001-04-10

  Unsaturated zone (UZ) flow and radionuclide transport is a component of the natural barriers that affects potential repository performance. The total system performance assessment (TSPA) model, and underlying process models, of this natural barrier component capture some, but not all, of the associated features, events, and processes (FEPs) as identified in the FEPs Database (Freeze, et al. 2001 [154365]). This analysis and model report (AMR) discusses all FEPs identified as associated with UZ flow and radionuclide transport. The purpose of this analysis is to give a comprehensive summary of all UZ flow and radionuclide transport FEPs and their treatment in, or exclusion from, TSPA models. The scope of this analysis is to provide a summary of the FEPs associated with the UZ flow and radionuclide transport and to provide a reference roadmap to other documentation where detailed discussions of these FEPs, treated explicitly in TSPA models, are offered. Other FEPs may be screened out from treatment in TSPA by direct regulatory exclusion or through arguments concerning low probability and/or low consequence of the FEPs on potential repository performance. Arguments for exclusion of FEPs are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from the UZ flow and transport models does not necessarily imply that the FEP is excluded from the TSPA. Similarly, in the treatment of included FEPs, only the way in which the FEPs are included in the UZ flow and transport models is discussed in this document. This report has been prepared in accordance with the technical work plan for the unsaturated zone subproduct element (CRWMS M&O 2000 [153447]). The purpose of this report is to document that all FEPs are either included in UZ flow and transport models for TSPA, or can be excluded from UZ flow and transport models for TSPA on the basis of low probability or low consequence. Arguments for exclusion are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from UZ flow and

 1. Features, Events, and Processes in UZ Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  Houseworth, J.E.

  2001-01-01

  Unsaturated zone (UZ) flow and radionuclide transport is a component of the natural barriers that affects potential repository performance. The total system performance assessment (TSPA) model, and underlying process models, of this natural barrier component capture some, but not all, of the associated features, events, and processes (FEPs) as identified in the FEPs Database (Freeze, et al. 2001 [154365]). This analysis and model report (AMR) discusses all FEPs identified as associated with UZ flow and radionuclide transport. The purpose of this analysis is to give a comprehensive summary of all UZ flow and radionuclide transport FEPs and their treatment in, or exclusion from, TSPA models. The scope of this analysis is to provide a summary of the FEPs associated with the UZ flow and radionuclide transport and to provide a reference roadmap to other documentation where detailed discussions of these FEPs, treated explicitly in TSPA models, are offered. Other FEPs may be screened out from treatment in TSPA by direct regulatory exclusion or through arguments concerning low probability and/or low consequence of the FEPs on potential repository performance. Arguments for exclusion of FEPs are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from the UZ flow and transport models does not necessarily imply that the FEP is excluded from the TSPA. Similarly, in the treatment of included FEPs, only the way in which the FEPs are included in the UZ flow and transport models is discussed in this document. This report has been prepared in accordance with the technical work plan for the unsaturated zone subproduct element (CRWMS MandO 2000 [153447]). The purpose of this report is to document that all FEPs are either included in UZ flow and transport models for TSPA, or can be excluded from UZ flow and transport models for TSPA on the basis of low probability or low consequence. Arguments for exclusion are presented in this analysis. Exclusion of specific FEPs from UZ flow

 2. Uzņēmumu ekspansijas iespējas ārvalstu tirgos

  OpenAIRE

  Lovnieks, Jānis

  2011-01-01

  Pasaules ekonomikai augot, palielinās arī multinacionālu uzņēmumu nozīme. Tomēr ieiešana ārvalstu tirgū ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ekspansijas iespējas darbībai citu valstu tirgos, noskaidrot priekšnoteikumus dažādu stratēģiju ieiešanai ārvalstu tirgos, un apkopot Latvijas uzņēmumu pieredzi šajā jomā Pēc Latvijas uzņēmumu pieredzes tika noskaidrots, ka veiksmīgākā paplašināšanās uzsākšanas iespēja ir eksportēšana, kas atļauj uzsākt starpt...

 3. Zemes izmantošanu ietekmējošie faktori 20.gs. Latvijā

  OpenAIRE

  Līkosts, Valdis

  2009-01-01

  Maģistra darbā tiek analizēta lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekojuma struktūra divos Rietumkurzemes augstienes pagastos. Zemes izmantošanu ietekmējošo faktoru ietekmju izvērtēšanai tika izmantota zemju apsaimniekošanas datu statistiskā apstrāde, aprēķinot faktoru ietekmju lielumu un nosakot to būtiskumu. Faktoru analīzes rezultātā tika konstatēts, ka zemes izmantošanu un ainavas dinamiku, šie faktori ietekmē. Faktoru ietekmei piemīt spēcīga mainība gan telpiskā, gan temporālā m...

 4. Naudas atmazgāšana būtība, mehānismi un ietekme uz komercattiecību vidi Eiropā

  OpenAIRE

  Tilcēns, Mārtiņš

  2016-01-01

  Mūsdienās ikvienas valsts izaicinājums ir cīņa ar tādu ēnu ekonomikas parādību kā naudas atmazgāšana. Aizvien pieaugot vispārējai globalizācijas tendencei, mainoties gan starptautiskajiem, gan valstu iekšējiem likumiskajiem regulējumiem, attīstoties tehnoloģiskajām iespējām un noziegumu īstenotāju izdomai, šī cīņa kļūst aizvien sarežģītāka. Bakalaura darba mērķis ir parādīt noziedzīgi iegūto līdzekļu atmazgāšanas nozīmi un ietekmi uz ekonomiskajām sistēmām. Bakalaura darbs sastāv no trim da...

 5. IK "HOLS" attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Zvirgzds, Jānis

  2011-01-01

  Tā kā gan valsts, gan starptautiskā līmenī nepārtraukti notiek straujas un bieži vien pretrunīgas izmaiņas, tad, lai tām pielāgotos vai tās izmantotu, uzņēmumam jāanalizē šo pārmaiņu ietekme uz tā saimniecisko darbību un nepārtraukti jāattīstās. Darba mērķis: izstrādāt individuālā komersanta „Hols” attīstības stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās vides analīzi. Bakalaura darba rezultātā noskaidrots, ka pēdējos gados uzņēmējdarbības ārējā vide, ir īpaši ekonomisk...

 6. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  Science.gov (United States)

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 7. Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodas stundās

  OpenAIRE

  Kraģe, Indra

  2010-01-01

  Diplomdarbā ”Skolotāju un skolēnu motivācijas mijiedarbība svešvalodu stundās” pētīta skolotāju motivācija un tās ietekme uz skolēnu motivāciju. Diplomdarba mērķis ir izpētīt motivāciju ietekmējošos faktorus un izzināt, kas skolotājus motivē darbam un kā skolotāju motivācija ietekmē skolēnu motivāciju. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Teorētiskajā daļā sniegts ieskats skolotāju un skolēnu motivācijas psiholoģiskajos un pedagoģiskajos aspektos, savukārt praktiskajā daļā...

 8. Uzņēmuma "Starbucks" ieviešana un virzīšana Latvijas tirgū.

  OpenAIRE

  Bloka, Līva

  2014-01-01

  Uzņēmums „Starbucks” ir viens no pasaulē populārākajiem savas nozares uzņēmumiem un pastāv jau vairāk nekā 40 gadus. Lai gan tas uzsācis darbību jau 22 Eiropas valstīs, Latvija joprojām nav starp tām. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajiem aspektiem par uzņēmuma ieviešanu un virzīšanu jaunā tirgū un potenciālās mērķauditorijas aptaujas rezultātiem, noteikt uzņēmuma „Starbucks” ieviešanas un virzīšanas iespējas Latvijas tirgū. Pētījuma periods mārketinga ārējās vides faktoriem...

 9. Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA "3K MANAGEMENT"

  OpenAIRE

  Penēze, Aija

  2015-01-01

  Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība un kultūra. Uzņēmumi arvien vairāk vērš uzmanību uz uzņēmumu vadīšanu ar pievienoto vērtību, tas ir, efektivitātes uzlabošanu. Aijas Penēzes maģistra darba tēma ir „Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SI...

 10. Elektroniskās un mobilās komercijas attīstības tendences un to ietekme uzņēmuma darbībā

  OpenAIRE

  Krūze, Antra

  2009-01-01

  Šī maģistra darba mērķis - izpētīt esošo situāciju un izvērtēt potenciālu elektroniskajā un mobilajā komercijā, sniegt priekšlikumus nozares speciālistiem mārketinga aktivitāšu plānošanā. Temata izvēles pamatā ir pieņēmums, ka Latvijas uzņēmēju un nozares speciālistu zināšanas par e-komercijas un m-komercijas iespējām un potenciālu ir nepietiekamas, kas radies analizējot masu mediju, reklāmas un mārketinga ekspertu viedokļus dažādās intervijās vai aģentūru publikācijās. Maģistra darbā ir ...

 11. Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hinds, J.

  2001-01-01

  This Analysis/Model Report (AMR) describes the methods used to develop numerical grids of the unsaturated hydrogeologic system beneath Yucca Mountain. Numerical grid generation is an integral part of the development of a complex, three-dimensional (3-D) model, such as the Unsaturated-Zone Flow and Transport Model (UZ Model) of Yucca Mountain. The resulting numerical grids, developed using current geologic, hydrogeologic, and mineralogic data, provide the necessary framework to: (1) develop calibrated hydrogeologic property sets and flow fields, (2) test conceptual hypotheses of flow and transport, and (3) predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal loading conditions. Revision 00 of the work described herein follows the planning and work direction outlined in the ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (CRWMS M and O 1999c). The technical scope, content, and management of ICN 01 of this AMR is currently controlled by the planning document, ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' (BSC 2001a). The scope for the TBV resolution actions in this ICN is described in the ''Technical Work Plan for: Integrated Management of Technical Product Input Department'' (BSC 2001 b, Addendum B, Section 4.1). The steps involved in numerical grid development include: (1) defining the location of important calibration features, (2) determining model grid layers and fault geometry based on the Geologic Framework Model (GFM), the Integrated Site Model (ISM), and definition of hydrogeologic units (HGUs), (3) analyzing and extracting GFM and ISM data pertaining to layer contacts and property distributions, (4) discretizing and refining the two-dimensional (2-D), plan-view numerical grid, (5) generating the 3-D grid with finer resolution at the repository horizon and within the Calico Hills nonwelded (CHn) hydrogeologic unit, and (6) formulating the dual-permeability mesh. The

 12. Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā

  OpenAIRE

  Burtniece, Ramona

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā”. Darba mērķis: izpētīt preču zīmes nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un franšīzē, analizējot uz franšīzes pamata darbojošos auto nomas uzņēmumu darbību Latvijā, to iespējamās priekšrocības vai zaudējumus salīdzinājumā ar vietējiem uzņēmumiem. Darba ietvaros izpētīts preču zīmes jēdziens, franšīzes būtība, likumdošana, kas to regulē, analizēta un salīdzināta 2 uz franšīzes pamata darbojošos auto nomu darbība un, veicot ...

 13. Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.

  OpenAIRE

  Zujevs, Armands

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.” Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par interneta mārketingu, kā arī uz interneta lietotāju aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, novērtēt Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba izstrādē ir veikta literatūras analīze, patērētāju anketēšana un nozares ekspertu intervijas. Lai izprastu interneta mārketinga darbība...

 14. Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem

  OpenAIRE

  Vilcāne, Rūta

  2015-01-01

  Bakalaura darbā „Atšķirības starp varoņa konceptu animācijās Japānas un Rietumu sabiedrībās: varonis kā paraugs bērniem” tiek pētīta Japānas un Rietumu sabiedrības un to ietekme uz bērnu caur animācijām. Darba mērķis ir 1) noskaidrot Japānas un Rietumu sabiedrību galvenās atšķirības, kuras attiecas uz ietekmi uz bērniem, 2) apskatīt animācijas varoņu sniegtos paraugus bērniem. Darbs satur 57 lapas un ir sadalīts nodaļās un apakšnodaļās. Pētījuma veikšanai izmantoti zinātniski materiāli, ž...

 15. Psihosomātiskā ietekme uz ametropijām

  OpenAIRE

  De March, Mauro

  2013-01-01

  Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur 51 drukātas lapas, 30 zīmējumus, 21 grafiku un 4 tabulas. Galvenais darba mērķis ir parādīt sakaru starp individuāla cilvēka psiho-enerģētiskajiem apstākļiem, viņa fiziskajām īpašībām un ametropijas tipu. Eksperimentālie pētījumi ir veikti Itālijā 227 pacientiem vecumā no 14 līdz 84 gadiem, no kuriem 113 bija vīrieši un 114 sievietes. Tika meklēts sakars starp redzes defektiem un iespējamiem indivīda psiholoģiskajiem konfliktiem un somatiska...

 16. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 17. Aikido pamatprincipi, tehnikas un filozofiskās idejas

  OpenAIRE

  Kovaļovs, Jānis

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts aikido pamatprincipu, tehnikas un filozofisko ideju izpētei, kas ietekmē cilvēka uztveri, ieradumus, dzīvesveidu u.c. Galvenais uzsvars šajā darbā tiek likts uz aikido universālo pamatprincipu izzināšanu, un Rietumu un japāņu meistaru pieejas izprašanu. Aikido tiek saukts par piedošanas cīņas mākslu, kas meklē veidus kā harmoniski līdzpastāvēt ar apkārtējo pasauli. Īpaši pēdējo gadu laikā tas iemanto arvien lielāku popularitāti, neskatoties uz to, ka izņemot apzīmējumu...

 18. RESEARCH OF ENGINEERING TRAFFIC IN COMPUTER UZ NETWORK USING MPLS TE TECHNOLOGY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. M. Pakhomovа

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose. In railway transport of Ukraine one requires the use of computer networks of different technologies: Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI and others. In combined computer networks on the railway transport it is necessary to use packet switching technology in multiprotocol networks MPLS (MultiProtocol Label Switching more effectively. They are based on the use of tags. Packet network must transmit different types of traffic with a given quality of service. The purpose of the research is development a methodology for determining the sequence of destination flows for the considered fragment of computer network of UZ. Methodology. When optimizing traffic management in MPLS networks has the important role of technology traffic engineering (Traffic Engineering, TE. The main mechanism of TE in MPLS is the use of unidirectional tunnels (MPLS TE tunnel to specify the path of the specified traffic. The mathematical model of the problem of traffic engineering in computer network of UZ technology MPLS TE was made. Computer UZ network is represented with the directed graph, their vertices are routers of computer network, and each arc simulates communication between nodes. As an optimization criterion serves the minimum value of the maximum utilization of the TE-tunnel. Findings. The six options destination flows were determined; rational sequence of flows was found, at which the maximum utilization of TE-tunnels considered a simplified fragment of a computer UZ network does not exceed 0.5. Originality. The method of solving the problem of traffic engineering in Multiprotocol network UZ technology MPLS TE was proposed; for different classes its own way is laid, depending on the bandwidth and channel loading. Practical value. Ability to determine the values of the maximum coefficient of use of TE-tunnels in computer UZ networks based on developed software model «TraffEng». The input parameters of the model: number of routers, channel capacity, the

 19. Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā SIA "Adidas Baltics".

  OpenAIRE

  Zvīnis, Gusts Gustavs

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā Sia “adidas Baltics” Darba mērķis ir pamatojoties uz apkopoto teorētiskās daļas informāciju par mārketinga komunikāciju veidiem un to plānošanu , analizēt uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, rezultātā izstrādājot rekomendācijas uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitātes palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un prie...

 20. Dabīgo polifenolu un karotinoīdu spēja pasargāt DNS no bojājumiem

  OpenAIRE

  Koteloviča, Irēna

  2014-01-01

  Brīvie radikāļi ietekmē DNS dubultspirāli un izraisa vienpavediena pārrāvumus, kā arī citus DNS bojājumus. No šādiem bojājumiem DNS spēj pasargāt antioksidanti: flavonoīdi un karotinoīdi. Flavonoīdi un karotinoīdi ir dabīgie savienojumi, kuriem ir pierādīta labvēlīga ietekme uz veselību. Tiem piemīt antioksidantu īpašības, pretiekaisuma, pretalerģiju, kā arī pretvēža iedarbības. Pierādīts, ka visas izpētītās vielas, baikaleīns, kemferols, luteolīns un likopēns, spēj pasargāt DNS no oksi...

 1. Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu

  OpenAIRE

  Gumennikovs, Pāvels

  2009-01-01

  Bakalaura darba – „Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu” galvenais mērķis ir izskaidrot un saprast kā Indijas kino industrija nonāca pie pasaules atzinības 2009. gadā ar filmu „Graustu Miljonārs”. Lai izzinātu bakalaura darba galveno mērķi lasītājam būs iespēja arī iepazīties ar Indijas kino industrijas vēsturi, tās struktūru, stratēģijām. Bakalaura darbs parādā kā filmu industrija reaģēja uz dažādiem notikumiem valsts dzīvē laika gaitā. Bakalaura darbs ir veidots tā, lai ...

 2. Features, Events, and Processes in UZ and Transport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Persoff

  2004-11-06

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either ''Included'' or ''Excluded'', is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 156605]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA.

 3. Aerodium „Rīga” bāzes attīstības un perspektīvas analīze un mārketinga stratēģijas noteikšana

  OpenAIRE

  Verdens, Kaspars

  2011-01-01

  Darba mērķis ir, balstoties uz teorijas atziņām par mārketinga stratēģiju un plānu, kā arī makrovides faktoriem, izanalizēt Aerodium nākotnes iespējas un perspektīvas, izstrādāt Aerodium mārketinga stratēģiju, kā arī sniegt priekšlikumus Aerodium darbības pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā autors veiks noteiktu mārketinga aspektu teorētisko apskatu. Otrajā nodaļā tiks sniegts uzņēmuma Aerodium darbības raksturojums un veikts tā ietekmējošo faktoru izvērtējums, tostarp veikta SVID analīze. Savu...

 4. Reliģijas makdonaldizācija

  OpenAIRE

  Siliņš, Toms

  2012-01-01

  Bakalaura darbā apskatītas makdonaldizācijas procesa izpausmes Latvijas reliģisko organizāciju darbībā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot makdonaldizācijas izpausmes Latvijas reliģiskajās organizācijās, tādēļ izvirzīti pētījuma jautājumi – kādas ir liecības par makdonaldizācijas procesa ietekmi uz reliģiskajām organizācijām Latvijā un kā vērtējama makdonaldizācijas procesa ietekme uz reliģiskajām organizācijām Latvijā. Pētījuma ietvaros veiktas divas ekspertu intervijas, kuru analīzes rezultātā i...

 5. "Parīzes šiks" mūsdienu restorānu interjera dizainā

  OpenAIRE

  Kalnarāja, Agnese

  2015-01-01

  Diplomdarbā “Parīzes šiks mūsdienu restorānu interjera dizainā” sastāv no piecām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta Parīzes arhitektūras un interjera dizaina vēsture, tā ietekme uz “Parīzes šika” veidošanos, kā arī pētīta restorānu vēsture. Otrajā nodaļā tiek pētīti elementi, kas raksturo “Parīzes šika” interjeru. Trešajā nodaļā tiek analizēti un aprakstīti psiholoģiskie faktori, kas ietekmē restorānu dizainu – apgaismojums, krāsu lietojums un atmosfēras nozīme interjerā. Empīriskajā...

 6. BYOD politikas izmantošana uzņēmumos

  OpenAIRE

  Plisko, Artūrs

  2014-01-01

  Modernie informācijas tehnoloģiju sasniegumi pēdējo gadu laikā stipri izmainīja priekšstatus par infrastruktūras veidošanas iespējām. Pieaugot mobilo ierīču skaitam, parādījās tendence izmantot tās darba vajadzībām kas tika nosaukta par BYOD, jeb „Paņem Līdzi Savu Ierīci”. Minētā tendence rada problēmu – pieaugot lietotāju skaitam ar personīgām ierīcēm, palielinās riski attiecībā uz informācijas sistēmu drošību. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt riskus, ar kuriem var sastapties uzņēmumi i...

 7. Hitozāna pārklājuma ietekme uz ādas mezenhimālo cilmes šūnu fenotipu 3D šūnu kultūrā

  OpenAIRE

  Rožkalne, Rebeka

  2017-01-01

  3D šūnu kultūras daudz precīzāk atspoguļo šūnu mijiedarbību in vivo, salīdzinot ar standarta 2D kultūrām. Hitozāns ir unikāls biomateriāls, kurš tiek izmantots 3D šūnu kultūru inducēšanai. Bakalaura darba mērķis bija analizēt hitozāna ietekmi uz 3D mezenhimālo cilmes šūnu (MCŠ) fenotipu. 3D kultūra tika inducēta, izmantojot hitozāna pārklājumu. MCŠ dzīvotspēja, virsmas marķieru CD73, CD90, CD105, nervu kores marķiera CD271, hematopoēzes marķieru CD34, CD45 un pluripotences marķieru SSEA-1, SS...

 8. ZS "Lejas Dandēni" attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Makars, Aigars

  2014-01-01

  Lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs un iegūtu ilgtspējīgu attīstību, ir svarīgi izpētīt tā iekšējo un ārējo vidi, lai atklātu esošās problēmas, kas ietekmē uzņēmuma konkurētspēju un attīstības iespējas. Maģistra darba mērķis izstrādāt rīcības risinājumus tālākai ZS "Lejas Dandēni" konkurētspējas uzlabošanai un attīstībai. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumus - analizēt konkurētspējas teorētiskos aspektus, analizēt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, veikt SV...

 9. Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze uzņēmumā „LT”

  OpenAIRE

  Strazdiņa, Elīna

  2014-01-01

  Maģistra darba temats-Pamatlīdzekļu uzskaite un analīze uzņēmumā „LT” Darba hipotēze: pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošana palīdzēs uzņēmumam „LT” precīzāk novērtēt savu finansiālo stāvokli un viņa rīcībā esošos resursus. Darba mērķis: izpētīt uzņēmuma „LT” pamatlīdzekļu uzskaiti un veikt to analīzi, lai izstrādātu priekšlikumus pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošanai. Darba rezultāti: uzņēmuma „LT” pamatlīdzekļu sastāvā tiek iekļauti iegūldījuma īpašumi; neto apgrozījumā tiek uzrādī...

 10. Features, Events and Processes in UZ Flow and Transport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  P. Persoff

  2005-08-04

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either Included or Excluded, is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 173273]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA.

 11. Features, Events and Processes in UZ Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  P. Persoff

  2005-01-01

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either Included or Excluded, is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 173273]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA

 12. Features, Events, and Processes in UZ Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  Persoff, P.

  2004-01-01

  The purpose of this report is to evaluate and document the inclusion or exclusion of the unsaturated zone (UZ) features, events, and processes (FEPs) with respect to modeling that supports the total system performance assessment (TSPA) for license application (LA) for a nuclear waste repository at Yucca Mountain, Nevada. A screening decision, either ''Included'' or ''Excluded'', is given for each FEP, along with the technical basis for the screening decision. This information is required by the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) in 10 CFR 63.114 (d, e, and f) [DIRS 156605]. The FEPs deal with UZ flow and radionuclide transport, including climate, surface water infiltration, percolation, drift seepage, and thermally coupled processes. This analysis summarizes the implementation of each FEP in TSPA-LA (that is, how the FEP is included) and also provides the technical basis for exclusion from TSPA-LA (that is, why the FEP is excluded). This report supports TSPA-LA

 13. Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi

  OpenAIRE

  Veidemane, Agnese

  2017-01-01

  „Darba vides riski farmācijas pētniecības laboratorijās, aizsardzības un preventīvie pasākumi”. Darba autore: A.Veidemane. Darba zinātniskais vadītājs: prof. Dr. chem. A.Vīksna. Maģistra darbs izklāstīts uz 100 lpp., ietver 51 attēlus, 19 tabulas, 80 literatūras avotus, 18 pielikumus. Pētījums sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par izplatītākajiem riskiem farmācijas pētniecības laboratorijās, aplūkota to ietekme uz veselību un nodarbināto darbspējām. Darb...

 14. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta izmantošana zopiklona tablešu ražošanā

  OpenAIRE

  Kūms, Uģis

  2015-01-01

  Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts ir plaši izmantota palīgviela, ko izmanto farmācijā, medicīnā un pārtikas ražošanā. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts nodrošina zopiklona tablešu presēšanās spēju, bet tā fizikāli-tehnoloģiskās īpašības var ietekmēt tabletes mehānisko izturību un pašu tabletes ražošanas procesu. Šajā darbā tika pētīta bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta ietekme uz izplatītu nebenzodiazepīna klases miega līdzekli zopiklonu tablešu kvalitatīvajiem rādītājiem. Bezūdens kalcija hid...

 15. Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori

  OpenAIRE

  Sidorenko, Anna

  2012-01-01

  Bakalaura darba temats ir «Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori». Ņemot vērā starptautisko pieredzi, medicīnas pakalpojumu sniegšana ārvalstniekiem var nodrošināt papildus ienākumu avotu nacionālajai ekonomikai. Bakalaura darba mērķis ir identificēt un izpētīt faktorus, kas ietekmē Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus medicīnas pakalpojumu sniedzējiem un valsts pārvaldes institūcijām ar nolūku veicināt Latvij...

 16. Uzņēmumu interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Magons, Agris

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma: „Uzņēmuma interneta mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū”. Interneta mārketinga vide joprojām strauji attīstās, efektīva interneta mārketinga stratēģija kļūst par vienu no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai uzņēmuma attīstībai. Interneta rīki spēj nodrošināt veiksmīgu komunikāciju un produktu vai pakalpojumu pārdošanu starp uzņēmumu un tā klientiem, kā rezultātā ar kvalitatīvi izstrādātu mārketinga stratēģiju, sīvas konkurences apstākļos, ir iespējams gūt ievē...

 17. Amber Particles as Living Plant Cell Markers in Flow Cytometry / Dzintara Daļiņas Kā Dzīvu Augu Šūnu Marķieri Plūsmas Citometrijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grauda Dace

  2015-08-01

  Full Text Available Labi zināma ir dzintara labvēlīgā ietekme uz dažādiem organismiem, tomēr ir ļoti maz pētījumu par dzintara ietekmi uz augu šūnām. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija noskaidrot nano un mikro lieluma (5 nm-3 μm dzintara daļiņu un dzintara komponentu (spirtā šķīstošā dzintara frakcija un sukcināta ietekmi uz augu somatiskajām un gametiskajām šūnām, un noskaidrot dzintara daļiņu piemērotību dzīvu augu šūnu iezīmēšanai urbānās vides pētījumiem, izmantojot plūsmas citometriju. Relatīvā fluorescence, izmantojot BD FACSJazz® šūnu šķirotāju ar plūsmas citometra funkciju, tika noteikta èetru dažādu ģinšu sugu (Argyranthemum frutescens, Cyclamen persicum, Hordeum vulgare, Linum usitatissimum augu šūnām pēc 2 un 24 stundu kultivācijas barotnēs ar un bez dzintara daļiņām vai dzintara komponentiem. Konstatēts, ka dzintara daļiņu klātbūtne visām pētīto augu šūnām ievērojami palielināja relatīvo fluorescenci. Dzintara komponentu ietekme uz šūnu relatīvās fluorescences izmaiņām nebija būtiska, salīdzinot ar dzintara daļiņu ietekmi. Dzintara daļiņas nesamazināja dzīvo šūnu daudzumu paraugos. Konstatēts, ka dzintara daļiņas (5 nm-3 μm var izmantot kā marķierus dzīvo šūnu iezīmēšanai plūsmas citometrijas pētījumos.

 18. Reklāma mūsdienu uzņēmējdarbībā

  OpenAIRE

  Valtere, Jūlija

  2009-01-01

  Bakalaura darbā „Reklāma mūsdienu uzņēmējdarbībā” tiek apskatīta reklāmas nepietiekamās efektivitātes problēma. Darba mērķis ir izpētīt reklāmas efektivitātes uzlabošanas iespējas mūsdienu uzņēmējdarbībā, atklājot tās priekšrocības un trūkumus, kā arī izstrādāt virkni nosacījumu, kuri palīdz uzlabot reklāmas efektivitāti uzņēmējdarbībā Darba rezultātā autore izdara secinājumus un izvirž priekšlikumus reklāmas efektivitātes uzlabošanai, kas veicinātu reklāmas, un, līdz ar to reklāmas t...

 19. Korporatīvā sociālā atbildība.Uzņēmuma ,,Accenture"izpēte

  OpenAIRE

  Skabeiķis, Saulis

  2009-01-01

  Jautājumu par to, vai uzņēmumiem jāuzņemas sociālā atbildība, plaši apsprieda industrializācijas posma sākumā 1880. gadu beigās. Šāda tipa atbildība nozīmē to, ka uzņēmums brīvprātīgi uzņemas pastāvīgas saistības rīkoties ētiski un sekmēt ekonomisko attīstību, vienlaikus uzlabojot darbaspēka, ģimeņu, vietējās un plašāka mēroga sabiedrības dzīves kvalitāti. Mūsdienās šī diskusija sasniegusi to līmeni, kuru saucam par korporatīvo sociālo atbildību. Interese par korporatīvo sociālo atbildību str...

 20. "McDonald's" reklāmas analīze Latvijā un Maltā - starpkultūru atšķirīgā uztvere

  OpenAIRE

  Barkēviča, Santa

  2016-01-01

  Darbā ““McDonald's” reklāmas analīze Latvijā un Maltā – starpkultūru atšķirīgā uztvere” galvenais problēmjautājums, kas jānoskaidro, vai starptautisks uzņēmums var izmantot viena stila reklāmas kampaņu divās dažādās valstīs – Latvijā un Maltā. Galvenais darba mērķis ir noskaidrot, vai starptautisks uzņēmums var veidot vienu reklāmas kampaņu shēmu, un to izmantot dažādās valstīs, kur atrodas tā franšīzes vai filiāles, un kā starpkultūru atšķirība ietekmē reklāmas uztveri. Veicot aptaujas, inte...

 1. SIA "Baltegle" naudas plūsmas analīze un vadīšana

  OpenAIRE

  Jegorova, Valērija

  2011-01-01

  Vairākiem Latvijas uzņēmumiem ir aktuālas stabilizēšanas problēmas, kuras ietekmēja naudas plūsmas neefektīva vadīšana. Diplomdarba mērķis ir novērtēt SIA „Baltegle” naudas plūsmu un izstrādāt priekšlikumus tās optimizācijai. Pirmajā diplomdarba nodaļā apskatīta naudas plūsmas būtība, otrajā nodaļā - naudas plūsmas pārskata sagatavošanas īpatnības, trešajā nodaļā - analīzes un vadīšanas aspekti. Ceturtajā nodaļā pētīta SIA „Baltegle” saimnieciskā darbība. Piektajā nodaļā veikta uzņēmuma...

 2. Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma.

  OpenAIRE

  Haritonova, Jūlija

  2017-01-01

  Maģistra darba Uz bērnu auditoriju vērsta aktuāla mārketinga komunikācijas ekosistēma mērķis ir izpētīt uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas būtību un īpatnības, analizēt patērētāju rotaļlietu pirkšanas lēmuma pieņemšanas ceļu un noteikt bērnu lomu tajā, kā arī pamatojoties uz to uzbūvēt aktuālu uz bērnu auditoriju vērstas mārketinga komunikācijas ekosistēmu. Darbs sastāv no trim nodaļām – teorētiskās, analītiskās un empīriskas....

 3. Bērnu mārketinga attīstība Latvijas lielāko pārtikas produktu ražotāju tirgus darbībās

  OpenAIRE

  Lūse, Ieva

  2010-01-01

  Uzņēmumi visā pasaulē arvien vairāk sāka apzināties bērnu potenciālu tirgū un aktivizē savu komunikāciju ar bērnu auditoriju. Bērni vienlaicīgi tirgū pilda vairākas lomas kā patērētāji, iniciatori, ietekmētāji un lēmēji par pirkumu un pircēji šodien un nākotnē, kļūstot par daudzu uzņēmumu produkcijas pamata patērētājiem. Ņemot vērā tēmas aktualitāti autore par maģistra darba mērķi izvirza apzināt un analizēt lielāko Latvijas pārtikas produktu ražotāju aktivitāti bērnu mārketing...

 4. Uzņēmējdarbības principu ieviešana publiskajā pārvaldē

  OpenAIRE

  Keiriša, Jolanta

  2007-01-01

  Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 79 lapām, satur 14 tabulas, 30 attēlus un 57 atsauces uz literatūras un informācijas avotiem. Maģistra darbs veltīts publiskās pārvaldes darbības efektivitātes uzlabošanai izmantojot uzņēmējdarbības principus. Šajā aspektā tika pētīts pašvaldību vadītāju pašnovērtējums par pārvaldes darbu. Pētījuma mērķis ir novērtēt situāciju Latvijas publiskajā pārvaldē, apskatīt kādi modernizācijas principi tajā darbojas, kādus vajadzētu vēl ieviest. Lai sasnieg...

 5. Starptautiskais mārketings SIA „NEW ROSME” uzņēmumā

  OpenAIRE

  Rodčenkova, Anastasija

  2014-01-01

  Atslēgas vārdi: ienākšanas veidi starptautiskā tirgū; franšīze; franšīzes metodes priekšrocības un trūkumi; Krievijas Federācijas apakšveļas tirgus. Bakalaura darbs sastāv no 66 lappusēm, neieskaitot pielikumus, 21 attēliem, 2 tabulām, 2 pielikumiem. Pētījuma procesā tika izmantoti 46 literatūras un informācijas avoti. Bakalaura darba temats ir „Franšīze kā uzņēmuma SIA „NEW ROSME” attīstības stratēģija Krievijas tirgū”. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma SIA „NEW ROSME” franšīzes metodes...

 6. Iekšējās kontroles sistēma uzņēmumā "ABC"

  OpenAIRE

  Lipse, Linda

  2011-01-01

  Iekšējās kontroles sistēmas ir būtiska katra uzņēmuma darbības sastāvdaļa. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma “ABC” iekšējās kontroles sistēmu, novērtēt tās atbilstību darbā pētītajām iekšējās kontroles sistēmas teorētiskajām prasībām un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma „ABC” iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Darbā ir trīs daļas, pirmajā daļā izpētīta teorētiskā bāze par iekšējās kontroles sistēmu, otrajā daļā - iekšējās kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana, trešajā daļā izpētī...

 7. Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū.

  OpenAIRE

  Maklere, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba autore: Madara Makere. Bakalaura darba tēma: „Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū”. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta teorija par franšīzi un tās veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par franšīzi vairāk no praktiskā viedokļa, precīzāk, Latvijā esošā franšīzes uzņēmuma apskate un piesaistes uzņēmuma informācija. Trešajā daļā tiek apskatīts franšīzes dibināšanas pamats un ar to saistošā informācija. Bakalaura...

 8. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējošie faktori attīstības valstu banku sektoros un Latvijas komercbankās

  OpenAIRE

  Golovina, Anna

  2012-01-01

  Maģistra darba nosaukums - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ietekmējoši faktori attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba mērķis - noskaidrot un izanalizēt faktorus, kuri ietekmē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju attīstības valstu banku sektorā un Latvijas komercbankās. Maģistra darba metodoloģija – kvalitatīvā metode, kuras gaitā tika izstrādāta aptaujas anketa; dokumentu analīze – zinātniskās literatūras apkopošana un analīze, lai izprastu...

 9. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze

  OpenAIRE

  Beinaroviča, Kristīne

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma konkurētspējas analīze”. Darba mērķis ir izpētīt SIA „G & K” restorāna „Zilā govs” konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Bakalaura darba pirmajā nodaļā pētīti konkurences un konkurētspējas teorētiskie aspekti, otrajā nodaļā raksturota nozare, kurā uzņēmums darbojas, valsts ekonomiskās lejupslīdes kontekstā, veikta nozares vides analīze, izmantojot M.E.Portera 5 spēku modeli. Trešajā nodaļā raksturota uzņēmuma vēsturiskā ...

 10. Uzņēmuma ienākuma nodokļa tiesiskas plānošanas iespējas

  OpenAIRE

  Liscova, Nataļja

  2014-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizētas uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošanas iespējas, ko piedāvā Latvijas Republikas normatīvie akti. Problēmas būtība ir nošķirt divus jēdzienus: nodokļu plānošana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Pētījuma mērķis ir saprast kādas uzņēmuma ienākuma nodokļa plānošanas iespējas piedāvā Latvijas Republikas likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk tekstā – likums), kādas ir nodokļu plānošanas iespējas starptautiskajā līmenī, kā arī apkopojot pētījuma ...

 11. Informatīva uzņēmuma vadības sistēma

  OpenAIRE

  Salzemnieks, Aldis

  2009-01-01

  Informatīva uzņēmuma vadības sistēma piedāvā ērti un ātri pārlūkot informāciju par darbiniekiem, klientiem un finansiālajām attiecībām pret klientiem, kontrolēt uzņēmuma darbinieku veiktās darbības un veiksmīgi sadalīt darbus starp darbiniekiem. Sistēmu iespējams uzstādīt tā, lai piekļuve tai caur pārlūkprogrammu būtu gan no iekšējā datortīklā, gan arī tīmeklī. Tas nodrošina ātru, kvalitatīvu un organizētu darba izpildi, kā arī ietaupa laiku. Sistēmā iespējams izveidot lietotājus ar dažādiem ...

 12. Start-up uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādes īpatnības finanšu tehnoloģiju pakalpojumu nozarē

  OpenAIRE

  Čumakovs, Andrejs

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Start-up uzņēmuma mārketinga stratēģijas izstrādes īpatnības finanšu tehnoloģiju pakalpojumu nozarē”. Maģistra darba mērķis ir Pētījuma mērķis ir izpētīt start-up uzņēmumu attīstības tendences finanšu tehnoloģiju nozarē un izpētīt mārketinga stratēģijas izstrādes prioritāros etapus start-up uzņēmumiem un investoriem šajos uzņēmumos. Darba pirmajā nodaļā autors pēta pakalpojuma kā produkta būtību un īpatnības. Darba otrajā nodaļā autors pēta start-up uzņēmumu būtību...

 13. Borehole and geohydrologic data for test hole USW UZ-6, Yucca Mountain area, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whitfield, M.S. Jr.; Loskot, C.L.; Cope, C.M.

  1993-01-01

  Test hole USW UZ-6, located 1.8 kilometers west of the Nevada Test Site on a major north-trending ridge at Yucca Mountain, was dry drilled in Tertiary tuff to a depth of 575 meters. The area near this site is being considered by the US Department of Energy for potential construction of a high-level, radioactive-waste repository. Test hole USW UZ-6 is one of seven test holes completed in the unsaturated zone as part of the US Geological Survey's Yucca Mountain Project to characterize the potential repository site. Data pertaining to borehole drilling and construction, lithology of geologic units penetrated, and laboratory analyses for hydrologic characteristics of samples of drill-bit cuttings are included in this report

 14. Datu bāzes struktūras un datu tranformācija no relāciju datu bāzes uz NoSQL datu bāzi

  OpenAIRE

  Jērāne, Austra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Datu bāzes struktūras un datu tranformācija no relāciju datu bāzes uz NoSQL datu bāzi” ir apkopota informācija par relāciju datu bāzu un NoSQL datu bāzu īpašībām un uz šī pētījuma pamata ir veikta dokumentu vadības sistēmas datu bāzes daļas tranformācija uz NoSQL datu bāzi.

 15. Naudas plūsmas pārskata izmantošana uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Džeina

  2016-01-01

  Katra uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir rūpīga tā uzraudzība, kas balstās uz precīzas informācijas bāzes. Lai pierādītu naudas plūsmas nozīmību uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā, tika nosprausts mērķis: izmantojot piecpadsmit Latvijas Republikā likvidētu un stabilu uzņēmumu finanšu pārskatu datus, izvērtēt naudas plūsmas pārskata nozīmīgumu un izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot naudas plūsmas pārskata sniegto informāciju. Darba gait...

 16. Development of numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  P. Dobson

  2004-01-01

  This report describes the methods used to develop numerical grids of the unsaturated hydrogeologic system beneath Yucca Mountain, Nevada. Numerical grid generation is an integral part of the development of the unsaturated zone (UZ) flow and transport model, a complex, three-dimensional (3-D) model of Yucca Mountain. This revision contains changes made to improve the clarity of the description of grid generation. The numerical grids, developed using current geologic, hydrogeologic, and mineralogic data, provide the necessary framework to: (1) develop calibrated hydrogeologic property sets and flow fields, (2) test conceptual hypotheses of flow and transport, and (3) predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions. The technical scope, content, and management for the current revision of this report are described in the planning document ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 2). Grids generated and documented in this report supersede those documented in Revision 00 of this report, ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (BSC 2001 [DIRS 159356]). The grids presented in this report are the same as those developed in Revision 01 (BSC 2003 [DIRS 160109]); however, the documentation of the development of the grids in Revision 02 has been updated to address technical inconsistencies and achieve greater transparency, readability, and traceability. The constraints, assumptions, and limitations associated with this report are discussed in the appropriate sections that follow

 17. Vadītāju vadības lomu novērtējums uzņēmumā SIA "DKD".

  OpenAIRE

  Tomiņš, Dāvis

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Vadītāju vadības lomu novērtējums uzņēmumā SIA DKD”. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz pieejamo informāciju, par vadības lomām un pētījumā iegūto datu analīzi, pilnveidot vadītāja vadīšanas pieejas organizācijā, identificējot nepilnības vadītāju lomu izmantošanā. Darba mērķa sasniegšanai autors izvirzīja sekojošus uzdevumus - iepazīties un izpētīt zinātnisko literatūru par vadītāja vadības lomām, izpētīt uzņēmuma sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DKD” vadīb...

 18. Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA “X”

  OpenAIRE

  Pocjus, Evita

  2016-01-01

  Diplomdarba tēma: „Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA „X”” Finanšu pārskata revīzija ir būtiska, jo arī Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas apkopotie statistikas dati norāda, ka Latvijā ~90% no pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīviem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Finanšu pārskata revīzija ir nepieciešama katram uzņēmumam, kurš grib iegūt klientu un sadarbība...

 19. E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Ovčiņņikova, Anna

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma “E-pasta mārketings un tā izmantošanas efektivitātes analīze Latvijas uzņēmumos”. Mūsdienās viens no lielākajiem ienākuma avotiem uzņēmumiem ir spēja pārdod savus produktus, lai iegūtu vislielāko peļņu. Priekš tā tiek izmantoti dažādi mārketinga paņēmieni un mārketinga kanāli. Laba mārketinga stratēģija var panākt to ka produkts sevi pardod, bet papildus pirmreizējam pirkumam ir jāpanāk tas, lai tiktu veikts arī atkārtotais pirkums. Tā kā mūsdienās uzņēmumos ir ļoti sīva ...

 20. Evaporation of J13 and UZ pore waters at Yucca Mountain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rosenberg, N D; Gdowski, G E; Knauss, K G

  2000-01-01

  This work is motivated by a need to characterize the chemistry of aqueous films that might form at elevated temperatures on engineered components at the potential high-level, nuclear-waste repository at Yucca Mountain, Nevada. Such aqueous films might form through evaporation of water that seeps into the drifts, or by water vapor absorption by hydroscopic salts directly deposited on these components (possibly from previous evaporation events or possibly from air-blown particles drawn into the drifts through a drift ventilation system). There is no consensus at this time on the chemical composition of water that might come in contact with engineered components at Yucca Mountain. Two possibilities have received the most attention: well J13 water and pore waters from the unsaturated zone (UZ) above the repository horizon. These waters represent the two major types of natural waters at Yucca Mountain. Well J13 water is a dilute Na-HCO 3 -CO 3 water, representative of regional perched water and groundwater. The UZ pore waters are Ca-Cl-SO 4 -rich waters with a higher dissolved ion content. These waters are less well-characterized. We have studied the evaporative evolution of these two major types of waters through a series of open system laboratory experiments, with and without crushed repository-horizon tuff present, conducted at sub-boiling temperatures (75 C-85 C)

 1. Franšīzes izmantošana uzņēmumā McDonald’s.

  OpenAIRE

  Žučkova, Alina

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Franšīzes izmantošanas uzņēmumā McDonald’s”. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmās nodaļas saturs ir balstīts uz franšīzes teorētiskā raksturojuma analīzi. Tas sevī ietver gan franšīzes būtību un principus, gan franšīzes attīstību un tās veidus, gan franšīzes iedalījumu pēc formas, kā arī franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja ieguvumu un zaudējumu apskatu. Otrajā nodaļā tiek apskatīta Latvijas likumdošanas bāze, kas ir saistīta ar franšīzi. Tre...

 2. Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā "X"

  OpenAIRE

  Strode, Gunta

  2012-01-01

  Bakalaura darbā „Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X” ” tiek izskatīti un analizēti jautājumi par personāla atlases un apmācības procesu. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti personāla atlases mērķi un atlases organizēšanas kārtība. Otrajā daļā tiek raksturota personāla apmācības nozīme un organizēšanas nosacījumi. Trešajā daļā tiek pētīta personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X”. Pamatojoties uz veiktajiem ...

 3. Uzņēmumu "Circle K", "Neste" un "Virši-A" lojalitātes programmas un to novērtējums

  OpenAIRE

  Stabrovska, Viktorija

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Uzņēmumu "Circle K", "Neste" un "Virši-A" lojalitātes programmas un to novērtējums”. Darba mēr is ir veikt uzņēmuma «Circle K», “Neste” un «Virši-A» komunikācijas analīzi par lojalitātes programmām un klientu vērtējumu par uzņēmumu veiktajām klientu lojalitātes veicināšanas aktivitātēm. Darbs sastāv no trīs da ām: teorētiskās, metodolo iskās un empīriskās da as. Darba teorētiskājā da ā izmantota literatūra par zīmolu, mārketingu, mārketinga kompleksu, mārketinga komun...

 4. Pašvaldības uzņēmuma "Rīgas Satiksme" komunikācija sociālajos medijos

  OpenAIRE

  Rika, Katrīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Pašvaldības uzņēmuma Rīgas Satiksme komunikācija sociālajos medijos”. Pētījuma galvenais mērķis ir noskaidrot, atbilstoši kādam Dž. Gruniga komunikācijas modelim tiek veidota Rīgas Satiksmes komunikācija sociālajos medijos. Teorētiskais pamatojumu veido nodaļas par sociālajiem medijiem un to veidiem, sabiedriskajām attiecībām un Dž. Gruniga komunikācijas modeļiem. Empīriskajā daļa tiek veikta kvalitatīvā kontentanalīze, kur tiek veikta uzņēmuma satura...

 5. Uz nestriktas loģikas balstīta lēmumu pieņemšanas sistēma biznesa spēlēs

  OpenAIRE

  Vitkovska, Diāna

  2015-01-01

  Darbs ir veltīts uz nestriktās loģikas balstītas lēmumu pieľemšanas sistēmas pielietojumam stratēģiju izvēlei biznesa spēlēs. Darbā tika aplūkotas divu personu spēles kā matemātiskais modelis divu uzľēmumu konkurences analīzei. Tika aprakstīta stratēģiju izvēles metode, kas balstās uz nestriktās secinājumu sistēmas, izmanto sistēmas nestrikto ieejas un izejas mainīgo lingvistiskās vērtības un lēmumu pieľemšanas kārtulas un tiek īstenota programmatūras Matlab vidē. Šādas metodes efektivitāte i...

 6. Izsoļu sistēma uz satvara “Laravel”

  OpenAIRE

  Kasparsons, Reinis

  2015-01-01

  Darbā aprakstīta informācijas sistēma, kas paredzēta uzņēmumam, kuram nepieciešama vienkārša izsoļu sistēma pakalpojumu un preču izsolei. Sistēmas klientiem tā nodrošina produkta iegādes iespēju, bet pārdevējam savu produktu un pakalpojumu vienkāršu izsoli. Sistēmas realizācija datu glabāšanai izmanto datubāzi ar SQL pieeju. Lietotāju skati tiek veidoti, izmantojot PHP, HTML5,CSS3,Bootstrap un Laravel.

 7. Galveno veiktspējas rādītāju izmantošana uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai

  OpenAIRE

  Milčs, Olafs

  2015-01-01

  Bakalaura darbu „Galveno veiktspējas rādītāju izmantošana stratēģisko mērķu sasniegšanai” izstrādājis Olafs Milčs. Darba autors novērtējis SIA „Latvia Tours” darbības aspektus, kas ir kritiski uzņēmuma nākotnes attīstībai, veicis uzņēmuma apgrozījumu veidojošo aspektu analīzi un identificējis galvenos veiktspējas rādītājus, kas uzņēmuma vadībai ļaus uzraudzīt uzņēmuma stratēģijā 2014.-2019. gadam iekļauto stratēģisko mērķu progresu. Sasniedzot autora identificētos galveno veiktspējas rādītāju...

 8. Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori

  OpenAIRE

  Liepiņa, Krista

  2016-01-01

  Bakalaura darba “Dāvināšana kā patērēšanas kultūras iezīme. Parfimērijas iegādes ietekmējošie faktori” mērķis ir izpētīt, kas ir patērēšana un kas ietekmē patērētāju uzvedību ikdienā, kā arī svētku laikā, lēmuma pieņemšanas procesā, izvēloties preces dāvināšanas mērķim, nevis personīgai lietošanai. Darba teorētiskajā daļā apskatītas tādu jēdzienu teorētiskie aspekti kā patērēšana un patērniecība, patērēšanas kultūra, patērētāju uzvedība, patērētāju identitāte, kā arī tiek apskatīta dāvanu dāv...

 9. Physical Nature and Orbital Behavior of the Eclipsing System UZ Leonis

  Science.gov (United States)

  Lee, Jae Woo; Park, Jang-Ho

  2018-03-01

  New CCD photometric observations of UZ Leo were obtained between 2012 February and 2013 April, and on 2017 February. Its physical properties were derived from detailed analyses of our light curves and existing radial velocities. The results indicate that this system is a totally eclipsing A-subtype overcontact binary with both a high fill-out factor of 76% and a third light source contributing 12% light in the B bandpass, 10% in V, and 7% in R. The light residuals between observations and theoretical models are satisfactorily fitted by adopting a magnetic cool spot on the more massive primary star. Including our 12 measurements, a total of 172 eclipse times were used for ephemeris computations. We found that the orbital period of UZ Leo has varied due to a periodic oscillation superposed on an upward parabolic variation. The observed period increase at a rate of +3.49× {10}-7 day yr‑1 can be plausibly explained by some combination of non-conservative mass transfer from the secondary to the primary component and angular momentum loss due to magnetic braking. The period and semi-amplitude of the oscillation are about 139 years and 0.0225 days, respectively, which is interpreted as a light-time effect due to a third component with a mass of {M}3\\sin {i}3=0.30 {M}ȯ . Because the third lights of 7%–12% indicate that the circumbinary object is very overluminous for its mass, it would possibly match a white dwarf, rather than an M-type main sequence.

 10. Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšanas un tās uzlabošanas iespējas

  OpenAIRE

  Artemjeva, Anžela

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma – „Uzņēmuma McDonalds konkurētspējas novērtēšana un tās uzlabošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis-pamatojoties uz teorētiskām atziņām par konkurenci un konkurētspēju, izpētīt SIA McDonalds konkurētspēju tirgū un tās pilnveidošanas iespējas balstoties uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas investīciju nozares analīzes datu rezultātiem, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus SIA McDonalds konkurētspējas uzlabošanai. Bakalaura darba izstrādes gaitā autore ir izstr...

 11. Digitālā mārketinga procesu optimizācija uzņēmumā "Fastercourse"

  OpenAIRE

  Veidemane, Līva

  2017-01-01

  Digitālais mārketings piedāvā dažādus veidus, kā veicināt uzņēmuma attīstību, palielinot klientu skaitu un peļņas apjomu. Ir svarīgi izvēlēties atbilstošus digitālā mārketinga kanālus un izmantot tos efektīvi, lai sniegtais ieguldījums atmaksātos. Darba mērķis ir izanalizēt uzņēmumā izmantotos digitālā mārketinga kanālus, lai spētu novērtēt to darbības lietderīgumu un efektivitāti, kā arī izvirzīt priekšlikumus katra digitālā mārketinga kanāla uzlabošanai un tālāk attīstībai. Pētījuma laikā t...

 12. NoSQL datu bāžu izmantošanas iespējas uzņēmumos

  OpenAIRE

  Plankais, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās arvien lielāku popularitāti iegūst NoSQL datu bāzu sistēmas, jo tās spēj saglabāt liela apjoma datus un ir piemērotas specifisku problēmu risināšanai. Darba mērķis ir izpētīt NoSQL izmantošanas iespējas uzņēmumiem, un saprast, kā tās var palīdzēt risināt uzņēmējdarbības problēmas. Darba pirmajā daļā tiek apskatītas relāciju datu bāzes un to izmantošanas nepilnības, kas bija iemesls NoSQL attīstībai. Otrajā darba daļā tiek aplūkoti NoSQL datu bāzu arhitektūras modeļi un to izmanto...

 13. Oracle Forms migrācija uz Oracle ADF

  OpenAIRE

  Komule, Vanda

  2017-01-01

  Oracle Forms tehnoloģijai ir ilgstoša un veiksmīga vēsture. Oracle Forms instalācijas ir plaši pieejamas visā pasaulē. Savukārt mūsdienu darījuma prasības ir ievērojami mainījušās un Oracle Forms programmatūra tuvojas sava dzīves cikla dabiskām beigām. Šodien vairākas organizācijas vēlas transformēt Oracle Forms lietojumprogrammatūru pilnīgā tīmekļa bāzētā risinājumā. Šim nolūkam Oracle korporācija piedāvā savu risinājumu - Oracle ADF ietvaru, kas bāzēts uz Java EE tehnoloģijām. Autore ir pi...

 14. Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  P. Dobson

  2003-01-01

  This Scientific Analysis report describes the methods used to develop numerical grids of the unsaturated hydrogeologic system beneath Yucca Mountain. Numerical grid generation is an integral part of the development of the Unsaturated Zone Flow and Transport Model (UZ Model), a complex, three-dimensional (3-D) model of Yucca Mountain. This revision incorporates changes made to both the geologic framework model and the proposed repository layout. The resulting numerical grids, developed using current geologic, hydrogeologic, and mineralogic data, provide the necessary framework to: (1) develop calibrated hydrogeologic property sets and flow fields, (2) test conceptual hypotheses of flow and transport, and (3) predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions. The technical scope, content, and management of this Scientific Analysis report was initially controlled by the planning document, ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Sections of License Application Chapters 8 and 12'' (BSC 2002 [159051], Section 1.6.4). This TWP was later superseded by ''Technical Work Plan for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819]), which contains the Data Qualification Plan used to qualify the DTN: MO0212GWLSSPAX.000 [161271] (See Attachment IV). Grids generated and documented in this report supersede those documented in previous versions of this report (BSC 2001 [159356]). The constraints, assumptions, and limitations associated with this report are discussed in the appropriate sections that follow. There were no deviations from the TWP scope of work in this report. Two software packages not listed in Table IV-2 of the TWP (BSC 2002 [159051]), ARCINFO V7.2.1 (CRWMS M and O 2000 [157019]; USGS 2000 [148304]) and 2kgrid8.for V1.0 (LBNL 2002 [154787]), were utilized in the development of the numerical grids; the use of additional software is accounted for in the TWP (BSC 2002 [159051], Section 13). The use of

 15. Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām

  OpenAIRE

  Šmitenbergs, Oskars

  2006-01-01

  Bakalaura darbs „Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām” ir sistēmas Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešanas procesa apraksts IT uzņēmumā SIA „UNITREE”. Darbs sniedz ieskatu sistēmas ieviešanas nepieciešamības cēloņos vidēja lieluma un lielos uzņēmumos. Kā viena no problēmu cēloņu novēršanas iespējām tiek piedāvāta Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešana uzņēmumā, tāpēc darbā galvenokārt tiek apskatīta biznesa pārvaldības iespējas, izmanto...

 16. Augsnes faktoru nozīme lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšanā

  OpenAIRE

  Kasparinska, Zane

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktoru nozīmi uz krūmu un koku apauguma attīstību aizaugošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija saistībā ar lauksaimniecības zemju aizaugšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrota ainavu ekoloģiskās sukcesijas gaita un augsnes faktoru ietekme neizmantotajās lauksaimniecības zemēs Siguldas, Līgatnes un Taurenes apkārtnes etalonteritorijās. Pētījumā konstatēts, ka kopumā krūmu un koku apaugum...

 17. „Honda” korporācijas konkurētspēja Japānas un pasaules auto industrijas tirgū

  OpenAIRE

  Rubina, Jeļena

  2010-01-01

  Bakalaura darbs „„Honda” korporācijas konkurētspēja Japānas un pasaules auto industrijas tirgū” ir veltīts „Honda” korporācijas izpētei, balstoties uz vairākiem faktoriem, kuri ietekmējuši tās panākumus Japānas un pasaules auto industrijā. To skaitā ir korporācijas vēsture un pieredze moto industrijā, kas sekmējusi korporācijas stratēģijas izveidi, tehnoloģiju attīstīšana, kuru veic speciāla korporācijas filiāle, un to pielietošana auto būvniecībā, tai skaitā arī hibrīdauto un sacīkšu auto...

 18. Uzņēmuma L`oreal auditorijas attieksme pret reklāmām ar pārspīlētiem pēcapstrādes efektiem

  OpenAIRE

  Mordaņa, Jeļena

  2014-01-01

  Darba tēma ir L’oreal uzņēmuma mērķauditorijas attieksme pret reklāmām ar pārspīlētajiem pēcapstrādes efektiem. Izvirzītā pētījuma problēma – pārmērīga pēcapstrādes efektu pielietošana reklāmās var draudēt uzņēmumam ar auditorijas uzticības zaudēšanu. Darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt L’oreal zīmola mērķauditorijas attieksmi pret šāda veida uzņēmuma reklāmām. Darba autors izvēlējās sekojošas teorētiskās pieejas: mārketinga komunikācija, reklāmas psiholoģija, vizuālo reklāmu pa...

 19. Uzņēmuma "ArtBag"stratēģija eksporta konkurētspējas paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Lase-Lasmane, Zane

  2012-01-01

  Šī darba mērķis ir analizēt internetā bāzētu individualizētu rokassomiņu un apavu uzņēmumu stratēģijas un noskaidrot, vai tās izmanto kādu no ekonomiskajā literatūrā biežāk citētajām stratēģijām vai izvēlas vairāku stratēģiju sajaukumu. Darbā aplūkotas M. Portera Zemu izmaksu līderības, Diferenciācijas un Fokusa stratēģijas, kā arī V. Čana Kima un R. Mabornas Zilā okeāna stratēģija, definēts masveida individualizācijas fenomens. Pētnieciskajā daļā veikta divu nozares uzņēmumu – „Shoes of Prey...

 20. Corispermum intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum augu sabiedrības, to ietekmējošie faktori un taksonu radniecība

  OpenAIRE

  Peipiņa, Ieva

  2015-01-01

  Latvijas endēmam Corispermum intermedium un svešzemju sugām C. hyssopifolium ar C. leptopterum ir ļoti līdzīga gan morfoloģija, gan ekoloģiskie apstākļi. Literatūrā trūkst datu par Corispermum augu sabiedrībām un to sastopamības noteicošajiem ekoloģiskajiem faktoriem. Maģistra darba mērķis – noteikt jūras piekrastes smiltājos sastopamo kamieļzāļu augu sabiedrību piederību un to ietekmējošos faktorus, kā arī C. intermedium, C. hyssopifolium un C. leptopterum radniecību. Corispermum augu ...

 1. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkojums Patrika Rotfusa darbā “Vēja vārds”

  OpenAIRE

  Sīlis, Mārtiņš

  2016-01-01

  Aptuveni puse latviešu valodā izdotās daiļliteratūras ir tulkota no svešvalodām. Literāru tekstu tulkošanai ir būtiska ietekme uz valodas kvalitāti un daudzveidību. Šajā pētījumā tiek analizēti trīs veidu mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, salīdzinājumi un hiperbolas) ar mērķi noskaidrot Patrika Rotfusa populārā darba Vēja vārds nesenajā angļu – latviešu tulkojumā izmantotās metodes un tulkojuma kvalitāti. Pētījumā iekļauts teorijas apskats, kas aptver bieži sastopamas tulkošanas...

 2. Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA "Carat"

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Evita

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA „Carat””. Katrai Latvijas sabiedrībai (uzņēmumam) ir svarīgi apzināties tās ražošanas izmaksas, veikt šo izmaksu uzskaiti, iegrāmatošanu un turpmāko plānošanu ilgtermiņā. Reklāma ir ietekmīgs sabiedrības preces, pakalpojuma un citu objektu popularizēšanas līdzeklis. Tā kā Latvijā ekonomiskās lejupslīdes gados strauji kritās reklāmas tirgus, darba autorei ir aktuāli raksturot, pētīt un analizēt SIA „Car...

 3. Veiksmīgas ārzemju un Latvijas franšīzes piemērs un analīze

  OpenAIRE

  Kuzina, Jūlija

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitātes pamatojums ir tāds, ka pastāv vairāki faktori, kas kavē starptautiskā biznesa attīstību. Lai atrisinātu šo problēmu, ir vajadzīgi jauni ekonomiskie mehānismi, viens no kuriem ir franšīze, kas ļauj palielināt rentabilitāti. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot franšīzes attīstības iespējas, apskatīt franšīzes ietekmējošus faktorus, kā arī analizēt franšīzes izdevigumu Latvijā uz veiksmīgas ārzemju un Latvijas franšīzes piemēra. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām....

 4. Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana

  OpenAIRE

  Dreimane, Egija

  2010-01-01

  Maģistra darba „Koncerni un to finanšu pārskatu konsolidēšana” mērķis ir praktiski attēlot Latvija Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasību pielietošanu praksē konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā, izdarīt secinājumus par esošajām problēmām un nepilnībām un izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot esošo situāciju. Pirmajā daļā raksturota uzņēmumu apvienošanās, tās tiesiskais regulējums un koncernu likuma ietekme. Otrajā - aplūkots konsolidēto pārskatu sagatavošanas tiesiskais regu...

 5. Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas

  OpenAIRE

  Vītola, Zanda

  2013-01-01

  Darba tēma ir „Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas”. Pētījuma problēma – ik gadu palielinās upuru un negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, cik efektīvas ir CSDD vides reklāmas, lai šo tendenci novērstu. Darba mērķis – noskaidrot sabiedrības viedokli un attieksmi pret CSDD vides reklāmām, atklājot, kā un vai reklāmu vēstījums ietekmē sabiedrību. Darbā izmantota Bārta teorija semiotiskās analīzes izpratnei, Kot...

 6. VIDEO PRIKAZ VIZUALIZACIJE DOŽIVLJAJA ENGLESKE PJESME KUBLA KHAN UZ POMOĆ ALATA ZA OBRADU MULTIMEDIJE

  OpenAIRE

  Stojaković, Biljana; Popović, Mihaela

  2017-01-01

  U radu je prikazan način na koji je uz pomoć alata multimedije postignuta vizualizacija doživljaja poznate engleske pjesme Kubla Khan, osebujnog autora Samuela Taylora Coleridgea. Izrađen je video kojim se dočarao subjektivni doživljaj pjesme, predstavljeni su opisani dijelove pjesme i usklađeni ritam kitica, slika i animacije. Korišteni su programi Adobe Photoshop, Adobe Flash i Adobe Illustrator.. Video je doprinos aplikaciji LEO (Learning English Online) koju stu...

 7. "A/S PET Baltija" kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Goldšteins, Jānis

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir ,,A/S PET Baltija’’ kvalitātes pārvaldību sistēmu loma uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšanā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt A/S PET Baltija kvalitātes pārvaldības sistēmu darbības ietekmi uz uzņēmuma konkurētspēju, atklāt problēmas un izstrādāt priekšlikumus problēmu samazināšanai. Bakalaura darbs satur: 65 lapas, 4 tabulas, 24 attēlus. Darba pirmajā daļā autors analizē Eiropas Direktīvu un LR likumdošanas normatīvo aktu analīzi atkritumu apsaimniek...

 8. Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze

  OpenAIRE

  Šteina, Māra

  2009-01-01

  Maģistra darba „Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze” pamatā ir biroja datora sistēmas bloka ietekmes uz vidi novērtējums visā tā dzīves cikla laikā, izvērtējot arī lietotāju un iesaistīto pušu nozīmi. Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Pirmā daļa ir teorētiskajā daļa, kurā autore apskatīja pieejamos literatūras avotus un citu autoru darbus, izvērtējot tēmas aktualitāti, galvenās problēmas un to risinājumus. Otrā daļa ...

 9. „La Movida Madrilena” kā brīvības simbols 80. gadu Spānijā

  OpenAIRE

  Jesajana, Elmīra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīts “Movida Madrileña” fenomens un tā ietekme uz sociokulturālajām izmaiņām Spānijā 20.gs. 80. gados. Tā mērķis ir analizēt “Movida Madrileña” kustību kā brīvības izpausmes veidu Spānijā 20.gs. 80. gados. Darbu veido trīs daļas. Teorētiskajā daļā tiek skaidroti tādi abstrakti jēdzieni kā brīvība un simbols. Praktiskajā daļā tiek pielietota Hannas Arendas brīvības teorija, lai izpētītu “Movida Madrileña” kustības izcelsmi un analizētu tās nozīmi sabiedrībā. Darb...

 10. Attiecība starp varu un cilvēcību F. Kafkas „Metamorfoze”: interpretēta japāņu manga

  OpenAIRE

  Geplere, Jeļena

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir Franca Kafkas romānā „Metamorfoze” atrodamu varas attiecību interpretācija un analīze japāņu manga medijos, balstoties uz Bjorna Krausa un Edvarda Šila varas teorijām. Darbā tika izstrādāts salīdzinošais multimediju pētījums, kura mērķis ir pierādīt un aprakstīt attiecību starp cilvēcību un varu Kafkas darbā, kā arī identificēt kā šī attiecība tiek parādīta „Metamorfozes” ietekmētajās darbos.Pētījuma rezultāti rāda, ka „Metamorfozē” un analizētājās manga eksistē iekšēj...

 11. Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi.

  OpenAIRE

  Nikodemusa, Zane

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģijas problēmas un risinājumi”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt žurnāla SHAPE pārpozicionēšanas stratēģiju, tās ieguvumus un zaudējumus no uzņēmuma skatu punkta, kā arī ietekmējošos faktorus un risinājumus turpmākai tirgus pozīcijas stiprināšanai. Darba gaitā autore izmanto dažādas informācijas apkopošanas un analīzes metodes. Teorētiskās daļas veidošanai darba autore izmantoja literatūras referatīvās analīzes metodi. Informāci...

 12. Starptautiskā uzņēmuma "Adidas Group" pārstāvniecības "Adidas Baltic SIA" izmantotie mārketinga komunikāciju veidi sporta apavu "Adidas Energy Boost" virzīšanai tirgū.

  OpenAIRE

  Štubis, Guntis

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizēts starptautiska uzņēmuma „Adidas group” pārstāvniecības Latvijā „Adidas Baltic SIA” izmantotās mārketinga komunikācijas .Par praktisku piemēru autors izvēlējās sporta apavus „Adidas Energy Boost” virzīšanu tirgū. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un aptaujas rezultātiem , izpētīt uzņēmuma „adidas Baltics SIA” virzītā produkta „Adidas Energy Boost” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, atklāt to nepilnības un sniegt p...

 13. Pilsētas sarukšanas ietekme uz Rīgas vēsturiskā centra vidi

  OpenAIRE

  Ķivule, Astra

  2013-01-01

  Pasaulē katru gadu ievērojami pieaug pilsētās un mazpilsētās dzīvojošo cilvēku skaits. Vienlaikus Eiropa piedzīvo rūkošo pilsētu fenomenu, ko veicina zemā dzimstība un suburbanizācijas procesi. Pie rūkošām pilsētām pieskaitāma arī Rīga, kas pēdējo 20 gadu laikā ir zaudējusi vairāk nekā 20% iedzīvotāju. Šis process atspoguļojas Rīgas vēsturiskā centra vidē, jo īpaši lielajā neapdzīvoto ēku īpatsvarā. Maģistra darbā apzināts neizmantoto ēku skaits Rīgas vēsturiskajā centrā. Neizmantotās ēkas da...

 14. ZS "Avotiņi" saimnieciskās darbības analīze un nākotnes attīstības perspektīvas

  OpenAIRE

  Beķere, Ināra

  2016-01-01

  Maģistra darbā ir veikta ZS “Avotiņi” saimnieciskā darba analīze, izmantojot sekojošas analīzes metodes: •pārskata lasīšana; •horizontālā analīze; •vertikālā analīze; •finanšu koeficientu aprēķināšana. Finanšu pārskatu lietotāji, veicot finanšu analīzi, var iegūt informāciju par uzņēmuma saimniecisko vai finanšu stāvokli. Tas ļauj pieņemt lēmumus par līdzekļu investēšanu, tādejādi jebkurš lēmums var būtiski ietekmēt tālāku saimniecisko un finansiālo darbību. Darba teorētiskajā daļā autore m...

 15. Sociālie mediji kā ilgtspējīgs mārketinga instruments.

  OpenAIRE

  Kudlāne, Maija

  2012-01-01

  Ietekme, kādu sociālie mediji atstāj uz patērētāja ikdienas dzīvi ir neiedomājami liela. Tāpēc sociālo mediju mārketings ir attīstījies kā atsevišķa nozare. Pastāv dažādi viedokļi par to vai sociālo mediju mārketings ir ilgtspējīgs vai tā ir tikai mirkļa tendence. Darba mērķis ir izpētīt sociālo mediju mārketinga īpatnības un pielietojumu atkarībā no mārketinga mērķa, mērķa auditorijas iezīmēm, ekonomiskiem un kultūras faktoriem, kā arī izprast tā nākotnes potenciālu. Darba izpētes pro...

 16. Filmu izmantošana kā motivācijas veicinātājs vācu valodas kā otrās svešvalodas stundās skolēniem ar priekšzināšanām

  OpenAIRE

  Kalēja, Agnese

  2016-01-01

  Diplomdarbā pētīts jautājums, cik efektīva un motivējoša ir filmu skatīšanās mācību stundu laikā, lai apgūtu svešvalodu un iegūtu informāciju par apkārtējo pasauli. Tēma tika izvēlēta, jo neskatoties uz to, ka daudzi skolēni izvēlas vācu valodu kā otro svešvalodu, viņiem joprojām trūkst motivācijas darbam. Šī darba mērķis ir izpētīt, kā filma ietekmē skolēnu mācību motivāciju, vācu valodas kā svešvalodas stundās. Teorētiskajā daļā aplūkoti mediju didaktikas jautājumi un izpētīts, cik efektīv...

 17. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 18. Digitālo un klasisko izplatīšanas kanālu apvienošanas nozīme mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanā iekšējā un ārējā tirgū

  OpenAIRE

  Kovjazins, Grigorijs

  2012-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Digitālo un klasisko izplatīšanas kanalu saistītas izmantošanas nozīme mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas stiprināšanā iekšējā un ārējā tirgū”. Darba mērķis ir izpētīt digitālo un klasisko izplatīšanas kanālu saistītas izmantošanas lomu mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspejas palielināšanā. Mūsdienu komercdarbībass formas un izplatīšanas kanāli attīstās, balstoties uz digitālajam tehnoloģijam, kas mudina uzņēmumus arvien straujāk ieviest jauninājum...

 19. Novootkrivena arheološka nalazišta uz rječicu Veliku kod mjesta Majur i Ladinec

  OpenAIRE

  Tkalčec, Tatjana; Karavanić, Snježana; Šiljeg, Bartul; Jelinčić, Kristina

  2007-01-01

  U radu se objavljuju nova arheološka nalazišta, otkrivena uz rječicu Veliku, oko 5 kilometara istočno od Svetog Ivana Žabna. Nalazišta se opredjeljuju prema njihovom karakteru (naselja, utvrda) i smještaju u uži vremenski okvir na osnovi tipološko-kronološke analize keramičkih nalaza priku-pljenih prigodom rekognosciranja. Na lokalitetu Ladinec-Čatrnja ustanovljeno je veće naselje iz kasnog brončanoga doba. Položaj je bio nastanjen i u razdoblju mladeg zeljeznog doba, antike te u kasnom sredn...

 20. Final predictions of ambient conditions along the east-west cross drift using the 3-D UZ site-scale model. Level 4 milestone SP33ABM4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ritcey, A.C.; Sonnenthal, E.L.; Wu, Y.S.; Haukwa, C.; Bodvarsson, G.S.

  1998-01-01

  In 1998, the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP) is expected to continue construction of an East-West Cross Drift. The 5-meter diameter drift will extend from the North Ramp of the Exploratory Studies Facility (ESF), near Station 19+92, southwest through the repository block, and over to and through the Solitario Canyon Fault. This drift is part of a program designed to enhance characterization of Yucca Mountain and to complement existing surface-based and ESF testing studies. The objective of this milestone is to use the three-dimensional (3-D) unsaturated zone (UZ) site-scale model to predict ambient conditions along the East-West Cross Drift. These predictions provide scientists and engineers with a priori information that can support design and construction of the East-West Cross Drift and associated testing program. The predictions also provide, when compared with data collected after drift construction, an opportunity to test and verify the calibration of the 3-D UZ site-scale model

 1. The Electronic-controlled Engine's Fault Analog System Design Based on Toyota Lexus 1UZ-FE%基于丰田凌志1UZ-FE电控发动机故障模拟系统设计

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  贺大松

  2012-01-01

  To improve the engine electronic control technology theory and maintenance technology teaching effect, the meaningful Toyota Lexus 1UZ-FE electric engine has been chosen for training in this paper.Combined with the engine control circuit common fault diagnosis and testing ideas,we designed the hardware and software system and the single-chip microcomputer and circuit system are simulated by the single-chip microcomputer simulation software Proteus.It is shown that the system can set practical fault effectively and improve stability through the hardware and software matching,which can provide good fault detection and diagnosis learning platform for maintenance personnel and higher vocational students.%为提高发动机电控技术理论与维修技术的教学效果,本文选用具有代表意义的丰田凌志1UZ-FE电控发动机进行实训系统设计,结合发动机控制电路常见故障的诊断和检测思路,完成了对系统硬件和软件的设计,并通过单片机模拟仿真软件Proteus进行了单片机和电路系统的仿真。仿真结果表明,通过硬件与软件匹配,可有效设置实际故障,并且实训系统工作稳定,可为汽车维修人员和高职学生提供良好的故障检测与诊断学习平台。

 2. MS Windows domēna darbstaciju migrācija no MS Windows XP uz Windows Vista.

  OpenAIRE

  Tetere, Agate

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā izpētīju darbstaciju migrācijas no Windows XP uz Windows Vista plusus un mīnusus. Darba gaitā tika veikti sekojoši uzdevumi: 1.Veikta Windows XP un Windows Vista darbstaciju instalācija, iestatījumu konfigurēšana un tika pārbaudīta sistēmas darbība 2.Veikta Windows Server 2003 un Windows Server 2008 instalācija, iestatījumu konfigurēšana un tika pārbaudīta sistēmas darbība 3.Izstrādāts migrācijas modelis 4.Veikta migrācijas optimizēšana 5.Veikta datu migrāc...

 3. Vīrieša tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla "Klubs" 2014. gada reklāmu analīze

  OpenAIRE

  Blumberga, Lelde

  2015-01-01

  Bakalaura darba ”Vīriešu tēls patērētāju priekšstatos: žurnāla „Klubs” 2014. gada reklāmu analīze” mērķis ir noskaidrot, kāds vīrieša tēls tiek veidots vīriešu žurnālu reklāmas un tā patērētāja priekšstatos. Darba pētnieciskā problēma paredz, ka vīriešu tēls vīriešu žurnālos tiek pasniegts kā spilgts, veiksmīgs un ietekmīgs, kas var atstāt iespaidu uz patērētāja apziņu. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiks apskatīta teorij...

 4. Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē

  OpenAIRE

  Vesere, Sandra

  2017-01-01

  Maģistra darbā „Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē” raksturota iekštelpu gaisa kvalitāte, “slimās ēkas sindroms”, to veicinošie faktori, smēķēšanas process un tā ietekme uz veselību. Smēķēšanas laikā radušos dūmu sastāvā ir vairāk nekā 5000 ķīmisku vielu, kuras izplatās telpā un rada piesārņojumu, kas kaitīgs ir ne tikai aktīvajam, bet arī pasīvajām smēķētājam. Pētījums veikts, lai novērtētu šo dūmu ķīmisko sastāvu un vielu noturību iekštelpu vid...

 5. L'OREAL PARIS zīmola veidošanas stratēģija

  OpenAIRE

  Smirnova, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „L’oreal Paris zīmola veidošanas stratēģija”. Darba mērķis ir izpētīt L’oreal Paris, izvērtējot zīmola stiprās un vājās puses, pieeju attiecīgā zīmola pozicionēšanai pasaules mērogā un noskaidrot, kāda ir attiecīgā zīmola ietekme uz patērētājiem Latvijas tirgū, salīdzinājumā ar konkurentu pārstāvētajiem zīmoliem, kā arī izstrādāt priekšlikumus par to, ar kādām aktivitātēm varētu uzlabot zīmola L’oreal Paris tēlu, palielinot patērētāju apmierinātību par zīmola pārstā...

 6. IT projekta pārcelšana uz Microsoft Azure mākoņa platformu

  OpenAIRE

  Dzenis, Gvido

  2015-01-01

  Pēdējo gadu laikā, strauji pieaugot interneta ātrumam un izplatībai, palielinās uzņēmumu interese par projektu izstrādi un uzturēšanu mākonī. Microsoft piedāvā produktu Azure, kas nodrošina ērtu un elastīgu risinājumu projektu uzturēšanai un izstrādei apvienojumā ar iespējām mainīt nepieciešamos datu apstrādes un skaitļošanas resursus, saglabājot salīdzinoši mazas izmaksas. Microsoft Azure piemērots visa izmēra projektiem. Darbā aplūkotas galvenās lietas, par ko jāpadomā pirms sākt projekt...

 7. I.Kanta idejas un to ietekme uz mūsdienu tiesību attīstību

  OpenAIRE

  Smiltēna, Anda

  2007-01-01

  Darbs ir veltīts Imanuela Kanta tiesību filozofijas analīzei, uzmanību pievēršot tiesību teorijas jautājumiem, kā arī šo ideju praktiskajai ietekmei mūsdienu tiesību zinātnē. Pirmajā nodaļā aprakstītas galvenās Kanta tiesību filozofijas idejas, kas veido tiesību teorijas bāzi, nosaka tiesību sistēmu un to veidojošo elementu īpašības, nodala tiesības no morāles, iezīmē kategoriskā imperatīva un brīvības kategorijas nozīmi tiesībās. Otrā nodaļa veltīta neokantisma kustībai tiesībās un tās galve...

 8. MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7.

  OpenAIRE

  Zariņš, Valdis

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstītas MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7, kā servera operētājsistēmas izmantojot tādus Microsoft produktus, kā Microsoft Windows Server 2003 un Microsoft Windows Server 2008. Kvalifikācijas darba teorētiskaja daļā tiek apskatīti Microsoft Windows 7 priekšrocības un uzlabojumus gan no darbstacijas lietotāja , gan no darbstacijas administratora puses. Ir aprakstītas Microsoft Windows Server 2008 jauninājumu ie...

 9. Drilling, logging, and testing information from borehole UE-25 UZ number-sign 16, Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thamir, F.; Thordarson, W.; Kume, J.; Rousseau, J.; Cunningham, D.M. Jr.

  1998-01-01

  Borehole UE-25 UZ number-sign 16 is the first of two boreholes that may be used to determine the subsurface structure at Yucca Mountain by using vertical seismic profiling. This report contains information collected while this borehole was being drilled, logged, and tested from May 27, 1992, to April 22, 1994. It does not contain the vertical seismic profiling data. This report is intended to be used as: (1) a reference for drilling similar boreholes in the same area, (2) a data source on this borehole, and (3) a reference for other information that is available from this borehole. The reference information includes drilling chronology, equipment, parameters, coring methods, penetration rates, completion information, drilling problems, and corrective actions. The data sources include lithology, fracture logs, a list of available borehole logs, and depths at which water was recorded. Other information is listed in an appendix that includes studies done after April 22, 1994

 10. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 11. Vzájemný vztah maximálního uzávěrového tlaku uretry a Valsalva Leak-Point Pressure u žen se stresovým typem inkontince moči

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Martan, A.; Mašata, J.; Švabík, K.; Drahorádová, P.; Halaška, M.; Voigt, R.; Pavlíková, Markéta

  2004-01-01

  Roč. 69, č. 4 (2004), s. 267-272 ISSN 1210-7832 R&D Projects: GA MZd NH7378 Keywords : inkontinence moči u žen * maximální uzávěrový tlak uretry * Valsalva leak -point pressure Subject RIV: FK - Gynaecology, Childbirth

 12. Drilling and geohydrologic data for test hole USW UZ-1, Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whitfield, M.S.; Thordarson, W.; Hammermeister, D.P.; Warner, J.B.

  1990-01-01

  This report presents data collected to determine the hydrologic characteristics of tuffaceous rocks penetrated in test hole USW UZ-1. The borehole is the first of two deep, large-diameter, unsaturated-zone test holes dry drilled using the vacuum/reverse-air-circulation method. This test hole was drilled in and near the southwestern part of the Nevada Test Site, Nye County, Nevada, in a program conducted in cooperation with the US Department of Energy. These investigations are part of the Yucca Mountain Project (formerly the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations) to identify a potentially suitable site for the storage of high-level radioactive wastes. Data are presented for bit and casing configurations, coring methods, sample collection, drilling rate, borehole deviation, and out-of-gage borehole. Geologic data for this borehole include geophysical logs, a lithologic log of drill-bit cuttings, and strike and distribution of fractures. Hydrologic data include water-content and water-potential measurements of drill-bit cuttings, water-level measurements, and physical and chemical analyses of water. Laboratory measurements of moisture content and matric properties from the larger drill-bit cutting fragments were considered to be representative of in-situ conditions. 3 refs., 5 figs., 10 tabs

 13. HAZARDS, VULNERABILITY AND ASSOCIATED HYDROLOGICAL RISKS IN THE HYDROGRAPHICAL BASIN OF THE RIVER UZ, TRIBUTARY OF THE RIVER TROTUŞ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MIFTODE IOANA DELIA

  2015-03-01

  Full Text Available As a consequence of the climatic change that has occurred in the last decade, the number of occurrences of extreme phenomena, follows an increasing trend with material and human casualties. The prevention of flash floods requires the complex and paramount importance action of responsible agencies. The river Uz is one of the most important tributaries of the Trotuş River; its basin has a high density hydrographical network. Using the data from the Basin Water Administration, Siret – Bacău, it has been possible to establish the flash floods’ occurrence frequency, as well as their tendencies. Based on this information, the hazard maps were drawn together with the risk and vulnerability involved, thus fulfilling the objectives of the study; it substantiates that the flood risks increases in proportion with the decrease in altitude of the landscape, the densely populated zones are especially vulnerable.

 14. Climate related natural hazards management in the vulnerable regions of Uzbekistan - experiences in the frame of projects Climate Risk Management in Uzbekistan (CRM-Uz) and Water in Central Asia (CAWa)

  Science.gov (United States)

  Merkushkin, Alexander; Gafurov, Abror; Agaltseva, Natalya; Pak, Alexander; Mannig, Birgit; Paeth, Heiko; Vorogushyn, Sergiy; Unger-Shayesteh, Katy

  2014-05-01

  Increased frequency of natural hazards under conditions of observed climate change in Uzbekistan has become challenging concern and shows the need to develop more effective climate risk mechanisms towards improving the security of society and sustainable development. In the framework of presented study, the importance of drought monitoring and methodologies for early warning for such purposes in Uzbekistan are demonstrated. For the conditions of Uzbekistan, droughts are most dangerous climate related natural phenomenon. Therefore, the CRM-Uz Project on Climate Risk Management was established with focus on reducing climate risks, strengthening adaptive capacity for stimulating the development of early warning mechanisms, as well as to build up the basis for long-term investments. This serves to increase resilience to climate impacts in the country. In the frame of the CRM-Uz Project, Drought Early Warning System (DEWS), has been developed and implemented in one of the southern provinces of Uzbekistan (Kashkadarya). The main task of DEWS is to provide population with information on the possibility of upcoming drought season in advance. DEWS is used for the assessment, monitoring, prevention, early warning and decision making in this region. Such early warning system provides the required information to undertake appropriate measures against drought and to mitigate its adverse effects to society. It is clear that during years with expected drought the hydrological forecasts become much more important. Complex mathematical model which simulates of run-off formation as a basis of DEWS provides the seasonal hydrological forecasts that are used to inform all concerned sectors, especially the agricultural sector on water availability during the vegetation period. In the frame of cooperation with German Research Centre for Geosciences (GFZ) within the CAWa Project, the DEWS was extended through implementation of MODSNOW - the operational tool for snow cover monitoring at

 15. Vzájemný vztah mezi mobilitou a maximálním uzávěrovým tlakem uretry či Valsalva Leak-Point Pressure u žen se stresovým typem inkontince moči

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Martan, A.; Mašata, J.; Švabík, K.; Drahorádová, P.; Hlásenská, Jana; Pavlíková, Markéta

  2005-01-01

  Roč. 70, č. 4 (2005), s. 123-128 ISSN 1210-7832 R&D Projects: GA MZd NH7378 Keywords : inkontinence moči u žen * hypermobilita uretry * maximální uzávěrový tlak uretry * Valsalva leak -point pressure Subject RIV: FK - Gynaecology, Childbirth

 16. Finteh uzņēmuma nākotnes stratēģijas varianti mikro finansējuma pakalpojumu sektorā Krievijas tirgū

  OpenAIRE

  Veilands, Toms

  2018-01-01

  Šai maģistra darbā tiek apskatīts un analizēts finteh sektors un tā dalībnieka, mikro finanšu pakalpojumu sniedzēja esošā situācija un nākotnes stratēģijas iespējas Krievijā. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām - teorētiskās daļas, kur autors apraksta par to, kas notiek pasaulē un Krievijā finteh sektorā, kā arī aplūko darbojošos elementus un komponentes kuras tiek izmantotas, lai veidotu mūsdienīgus finteh risinājumus. Darba otrajā daļā ir veikta finteh sektora analīze ar fokusu uz MFO dar...

 17. Country Level Factors that Affect the Achievements of Primary School Students in Science in International Comparative Studies from Education Management Perspective

  OpenAIRE

  Rita Geske

  2013-01-01

  Sākumskolas skolēnu dabaszinātņu sasniegumus ietekmējošie valsts līmeņa faktori starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos izglītības vadības skatījumā Promocijas darba mērķis ir, veicot vairāku valstu datu salīdzinošo analīzi, atrast valsts līmeņa faktorus, kuri ietekmē Latvijas ceturto klašu skolēnu vidējos sasniegumus dabaszinātnēs. Darbā analizēti TIMSS dalībvalstu sociāli ekonomiskie, demogrāfiskie un politiskie faktori, kuri ietekmē skolēnu vidējos sasniegumus. Konstatēts, ka Latvijas...

 18. Latvijas Komercbanku pasīvās operācijas, to nozīme stabilitātes nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Supe, Gita

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt banku pasīvo operāciju nozīmi Latvijas komercbanku stabilitātes nodrošināšanā, kā arī apskatīt, kādi ir banku pasīvo operāciju ietekmējošie faktori, un kā tie ietekmē Latvijas komercbanku darbību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darba gaitā tika veikti šādi uzdevumi: •raksturotas banku pasīvās operācijas un loma stabilitātes nodrošināšanā; •izpētīti Latvijas komercbanku pasīvi laika periodā 2010. – 2013.g. •izanalizēta banku pasīvo operāciju faktoru ietekm...

 19. NNWSI [Nevada Nuclear Waste Storage Investigations] hole histories, USW UZ-1, UE-25 UZ No. 4, UE-25 UZ No. 5, USW UZ-6, USW UZ-6s, USW UZ-7, USW UZ-8, USW UZ-13

  International Nuclear Information System (INIS)

  1987-04-01

  This report is a compilation of data from eight exploratory boreholes drilled to help characterize the geology and hydrology of the unsaturated zone. The eight holes were drilled in Area 25 of the Nevada Test Site and in Bureau of Land Management land adjacent to the Nevada Test Site. Data presented in the hole histories include all locations, daily activities, review of hole conditions, geophysical log lists and microfiche copies of the geophysical logs

 20. Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra

  OpenAIRE

  Murašova, Kristīne

  2017-01-01

  Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Āzijas vērtību nozīme Austrumāzijas demokrātijā uz Japānas, Dienvidkorejas un Taizemes piemēra”. Šis darbs iekļauj pētījumu par Āzijas vērtību nozīmi Austrumāzijas demokrātijā. Pētījumā tiek sniegta atbilde, vai Āzijas vērtības ir pretrunā ar demokrātiju, salīdzinot šīs vērtības ar universālajām vērtībām. Tiek salīdzināts Japānas demokrātijas modelis ar Dienvidkorejas un Taizemes demokrātijas modeļiem, un sniegta atbilde, vai Japāna ir vienīgā Austrumāzijas ...

 1. NaturAnalogs for the Unsaturated Zone

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  A. Simmons; A. Unger; M. Murrell

  2000-03-08

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document natural and anthropogenic (human-induced) analog sites and processes that are applicable to flow and transport processes expected to occur at the potential Yucca Mountain repository in order to build increased confidence in modeling processes of Unsaturated Zone (UZ) flow and transport. This AMR was prepared in accordance with ''AMR Development Plan for U0135, Natural Analogs for the UZ'' (CRWMS 1999a). Knowledge from analog sites and processes is used as corroborating information to test and build confidence in flow and transport models of Yucca Mountain, Nevada. This AMR supports the Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report (PMR) and the Yucca Mountain Site Description. The objectives of this AMR are to test and build confidence in the representation of UZ processes in numerical models utilized in the UZ Flow and Transport Model. This is accomplished by: (1) applying data from Boxy Canyon, Idaho in simulations of UZ flow using the same methodologies incorporated in the Yucca Mountain UZ Flow and Transport Model to assess the fracture-matrix interaction conceptual model; (2) Providing a preliminary basis for analysis of radionuclide transport at Pena Blanca, Mexico as an analog of radionuclide transport at Yucca Mountain; and (3) Synthesizing existing information from natural analog studies to provide corroborating evidence for representation of ambient and thermally coupled UZ flow and transport processes in the UZ Model.

 2. Natural Analogs for the Unsaturated Zone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simmons, A.; Unger, A.; Murrell, M.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document natural and anthropogenic (human-induced) analog sites and processes that are applicable to flow and transport processes expected to occur at the potential Yucca Mountain repository in order to build increased confidence in modeling processes of Unsaturated Zone (UZ) flow and transport. This AMR was prepared in accordance with ''AMR Development Plan for U0135, Natural Analogs for the UZ'' (CRWMS 1999a). Knowledge from analog sites and processes is used as corroborating information to test and build confidence in flow and transport models of Yucca Mountain, Nevada. This AMR supports the Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report (PMR) and the Yucca Mountain Site Description. The objectives of this AMR are to test and build confidence in the representation of UZ processes in numerical models utilized in the UZ Flow and Transport Model. This is accomplished by: (1) applying data from Boxy Canyon, Idaho in simulations of UZ flow using the same methodologies incorporated in the Yucca Mountain UZ Flow and Transport Model to assess the fracture-matrix interaction conceptual model; (2) Providing a preliminary basis for analysis of radionuclide transport at Pena Blanca, Mexico as an analog of radionuclide transport at Yucca Mountain; and (3) Synthesizing existing information from natural analog studies to provide corroborating evidence for representation of ambient and thermally coupled UZ flow and transport processes in the UZ Model

 3. Southern Africa Journal of Education, Science and Technology ...

  African Journals Online (AJOL)

  BCom Management (Finance (MSU), MCom Strategic Management and Corporate Governance (MSU), Diploma in Education (GTC). Prof. G. Nyamadzawo. BSc (Hons) Agriculture (Soil Science) (UZ), MPhil Agriculture (Soil Science) (UZ), MSc Agriculture (WSU, USA), Diploma in Education, PhD (UZ). ISSN: 1819-3692.

 4. The Cyprus Peace Dividend Revisited A productivity and sectoral approach

  OpenAIRE

  Mullen, Fiona; Apostolides, Alexander; Besim, Mustafa

  2014-01-01

  In the day after series published between 2008 and 2010, Mullen, Antoniadou Kyriacou and Oğuz-Çilsal made the first substantive attempt to quantify the commercial opportunities of a Cyprus settlement. these included the recurring (permanent) benefits (Mullen, Oğuz, & Antoniadou Kyriacou, 2008); the combined recurring and solution-related benefits(Antoniadou Kyriacou, oğuz, & Mullen, 2009); and the benefits that would accrue to turkey and Greece (oğuz-Çilsal, Antoniadou Kyriacou, & Mullen, ...

 5. SIA „Origami” saimnieciskās darbības analīze

  OpenAIRE

  Skalbiņš, Verners

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „SIA „Origami” saimnieciskās darbības analīze”. Darbā apskatītais uzņēmums ir poligrāfijas nozares uzņēmums, kas specializējas lielformāta drukas jomā. Darba mērķis ir identificēt uzņēmuma stiprās un vājās puses, un izstrādāt priekšlikumus tā attīstībai un uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: izpētīt uzņēmuma analīzes veikšanai nepieciešamo teorētisko bāzi, uz tās balstoties veikt uzņēmuma analīzi, kā arī izstrādāt secinājumus par līdzšinējo ...

 6. Conceptual Model and Numerical Approaches for Unsaturated Zone Flow and Transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  H.H. Liu

  2004-01-01

  The purpose of this model report is to document the conceptual and numerical models used for modeling unsaturated zone (UZ) fluid (water and air) flow and solute transport processes. This work was planned in ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Model and Analysis Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Sections 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2 and 2.2.1). The conceptual and numerical modeling approaches described in this report are mainly used for models of UZ flow and transport in fractured, unsaturated rock under ambient conditions. Developments of these models are documented in the following model reports: (1) UZ Flow Model and Submodels; (2) Radionuclide Transport Models under Ambient Conditions. Conceptual models for flow and transport in unsaturated, fractured media are discussed in terms of their applicability to the UZ at Yucca Mountain. The rationale for selecting the conceptual models used for modeling of UZ flow and transport is documented. Numerical approaches for incorporating these conceptual models are evaluated in terms of their representation of the selected conceptual models and computational efficiency; and the rationales for selecting the numerical approaches used for modeling of UZ flow and transport are discussed. This report also documents activities to validate the active fracture model (AFM) based on experimental observations and theoretical developments. The AFM is a conceptual model that describes the fracture-matrix interaction in the UZ of Yucca Mountain. These validation activities are documented in Section 7 of this report regarding use of an independent line of evidence to provide additional confidence in the use of the AFM in the UZ models. The AFM has been used in UZ flow and transport models under both ambient and thermally disturbed conditions. Developments of these models are documented

 7. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 8. Evidence for an unsaturated-zone origin of secondary minerals in Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whelan, Joseph F.; Roedder, Edwin; Paces, James B.

  2001-01-01

  The unsaturated zone (UZ) in Miocene-age welded tuffs at Yucca Mountain, Nevada, is under consideration as a potential site for the construction of a high-level radioactive waste repository. Secondary calcite and silica minerals deposited on fractures and in cavities in the UZ tuffs are texturally, isotopically, and geochemically consistent with UZ deposition from meteoric water infiltrating at the surface and percolating through the UZ along fractures. Nonetheless, two-phase fluid inclusions with small and consistent vapor to liquid (V:L) ratios that yield consistent temperatures within samples and which range from about 35 to about 80 C between samples have led some to attribute these deposits to formation from upwelling hydrothermal waters. Geochronologic studies have shown that calcite and silica minerals began forming at least 10 Ma and continued to form into the Holocene. If their deposition were really from upwelling water flooding the UZ, it would draw into question the suitability of the site as a waste repository

 9. Franšīzes attīstības iespējas pakalpojumu sektorā Latvijā

  OpenAIRE

  Cvetkovs, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās uzņēmējdarbības attīstīšanai arvien biežāk tiek izmantots franšīzes biznesa modelis. Tādējādi uzņēmējiem īsā laika periodā ļaujot attīstīt uzņēmējdarbību. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas tirgus pievilcību franšīzes biznesa modeļa realizācijai, no mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas. Bakalaura darbā var iepazīties ar trim nodaļām, kurās detalizēti tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī franšīzes teorētiskie aspekti un tirgus analīze Latvijā. Nosl...

 10. Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē

  OpenAIRE

  Beinerte, Inga

  2009-01-01

  Lai veiksmīgi uzsāktu uzņēmuma vadīšanu ir nepieciešami noteikti resursi, uz ko balstīt uzņēmumu. Visneprognozējamākie un grūtāk vadāmie no šiem resursiem ir cilvēkresursi. Bez cilvēkresursiem nav iedomājama uzņēmējdarbība, jo tie izgudro un ražo preces, sniedz pakalpojumus, vada un kontrolē procesu darbību, kā arī kontrolē to kvalitāti. Maģistra darba „Personāla vadīšana Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē” mērķis ir izpētīt personāla vadību, tās būtību un izanalizē...

 11. Particle Tracking Model and Abstraction of Transport Processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  B. Robinson

  2004-10-21

  The purpose of this report is to document the abstraction model being used in total system performance assessment (TSPA) model calculations for radionuclide transport in the unsaturated zone (UZ). The UZ transport abstraction model uses the particle-tracking method that is incorporated into the finite element heat and mass model (FEHM) computer code (Zyvoloski et al. 1997 [DIRS 100615]) to simulate radionuclide transport in the UZ. This report outlines the assumptions, design, and testing of a model for calculating radionuclide transport in the UZ at Yucca Mountain. In addition, methods for determining and inputting transport parameters are outlined for use in the TSPA for license application (LA) analyses. Process-level transport model calculations are documented in another report for the UZ (BSC 2004 [DIRS 164500]). Three-dimensional, dual-permeability flow fields generated to characterize UZ flow (documented by BSC 2004 [DIRS 169861]; DTN: LB03023DSSCP9I.001 [DIRS 163044]) are converted to make them compatible with the FEHM code for use in this abstraction model. This report establishes the numerical method and demonstrates the use of the model that is intended to represent UZ transport in the TSPA-LA. Capability of the UZ barrier for retarding the transport is demonstrated in this report, and by the underlying process model (BSC 2004 [DIRS 164500]). The technical scope, content, and management of this report are described in the planning document ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Transport Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 171282]). Deviations from the technical work plan (TWP) are noted within the text of this report, as appropriate. The latest version of this document is being prepared principally to correct parameter values found to be in error due to transcription errors, changes in source data that were not captured in the report, calculation errors, and errors in interpretation of source data.

 12. Particle Tracking Model and Abstraction of Transport Processes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Robinson, B.

  2004-01-01

  The purpose of this report is to document the abstraction model being used in total system performance assessment (TSPA) model calculations for radionuclide transport in the unsaturated zone (UZ). The UZ transport abstraction model uses the particle-tracking method that is incorporated into the finite element heat and mass model (FEHM) computer code (Zyvoloski et al. 1997 [DIRS 100615]) to simulate radionuclide transport in the UZ. This report outlines the assumptions, design, and testing of a model for calculating radionuclide transport in the UZ at Yucca Mountain. In addition, methods for determining and inputting transport parameters are outlined for use in the TSPA for license application (LA) analyses. Process-level transport model calculations are documented in another report for the UZ (BSC 2004 [DIRS 164500]). Three-dimensional, dual-permeability flow fields generated to characterize UZ flow (documented by BSC 2004 [DIRS 169861]; DTN: LB03023DSSCP9I.001 [DIRS 163044]) are converted to make them compatible with the FEHM code for use in this abstraction model. This report establishes the numerical method and demonstrates the use of the model that is intended to represent UZ transport in the TSPA-LA. Capability of the UZ barrier for retarding the transport is demonstrated in this report, and by the underlying process model (BSC 2004 [DIRS 164500]). The technical scope, content, and management of this report are described in the planning document ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Transport Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 171282]). Deviations from the technical work plan (TWP) are noted within the text of this report, as appropriate. The latest version of this document is being prepared principally to correct parameter values found to be in error due to transcription errors, changes in source data that were not captured in the report, calculation errors, and errors in interpretation of source data

 13. Thermal Quantitative Sensory Testing in Fibromyalgia Patients / Termāla Kvantitatīva Sensora Testēšana Fibromialģijas Pacientiem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailova Marija

  2015-09-01

  Full Text Available Fibromialģija (FM ir hroniska slimība, kas izpaužas ar difūzām muskuloskeletālām sāpēm, nogurumu, miega un emocionāliem traucējumiem. Slimība, iespējams, ir saistīta ar A delta un C nervu šķiedru disfunkciju. Termāla kvantitatīva sensora testēšana (QST analizē mazmielinizētas A delta nervu šķiedras un nemielinizētas C nervu šķiedras, kas atbild par nociceptīvo sensoru sistēmu un spinotalāmisko ceļu. Pieņemot, ka FM sāpēm ir neiropātisks raksturs, pieaug arī QST vērtība kā papildus diagnostiskam testam. Pētījumā tika iekļauts 51 pacients. Slimības simptomi tika objektivizēti, izmantojot Noguruma smaguma skalu (Fatigue Severity Scale, Fibromialģijas ietekmes anketu (Fibromialgia Impact Questionnaire un 2010. gada American College of Rheumatology (ACR FM diagnostiskos kritērijus. QST tika veikta ar termālo stimulu pēdu un plaukstu dorsālajās virsmās. QST rezultāti tika salīdzināti ar 20 atbilstoša vecuma un dzimuma kontroles grupas pacientiem. FM pacientiem tika konstatēta ievērojama aukstuma un siltuma percepcijas un sāpju sliekšņu atšķirība, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem, un tas norāda uz neiropātisko sāpju raksturu FM pacientiem. Izmaiņas ir vairāk izteiktas siltuma percepcijas un karstuma sāpju sliekšņos. Iespējams, tas liecina, ka FM pacientiem C šķiedras ir vairāk skartas un siltuma percepcijas un karstuma sāpju sliekšņi ir jūtīgākas modalitātes, ko var izmantot FM diagnostikā. Tika arī atklātas statistiski ticamas negatīvas korelācijas starp siltuma un aukstuma percepcijas sliekšņiem un starp karstuma un aukstuma sāpju sliekšņiem, kas var norādīt uz centrālo sensibilizāciju vai defektīvo sāpju inhibējošu sistēmu FM pacientiem.

 14. Sabiedrisko attiecību loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras gadījuma analīze

  OpenAIRE

  Adamane, Alise

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Sabiedrisko attiecību loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā: LIAA gadījuma analīze”. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāda ir sabiedrisko attiecību loma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mērķu sasniegšanā. Darba teorētiskā bāze sastāv no nodaļas par sabiedrisko attiecību raksturojumu, kas sevī ietver sabiedrisko attiecību skaidrojumu, mērķus, funkcijas, sabiedrisko attiecību modeļus, iekšējo un ārējo komunikāciju un nodaļas par sabiedrisko attiecību sk...

 15. Gaisma un krāsa sabiedriskās ēdināšanas telpās

  OpenAIRE

  Cvetkova, Diāna

  2015-01-01

  Diplomdarbā „Gaisma un krāsa sabiedriskās ēdināšanas telpās” autore analizē informāciju par apgaismojuma un krāsas lomām sabiedriskās ēdināšanas telpās. Labākam priekšstatam autore detāli apraksta to, kā apgaismojums un krāsa var izmainīt telpu un ietekmēt cilvēka psiholoģisko stāvokli un noskaņojumu, kā arī, kā noteiktas krasas apgaismojums var izmainīt ēdiena krāsu, tādējādi ietekmējot mūsu ēstgribu. Empiriskā daļā autore analizē interjerus kafejnīcās unrestorānos, kas atrodas Rīgas pi...

 16. Ģimene Mārgaretas Atvudas romānos

  OpenAIRE

  Voitiņa, Laura

  2009-01-01

  Mūsdienās diskusijas par ģimeni, tās vērtībām, mainīgo uzbūvi un problēmām, kas ietekmē šo institūtu, ir sastopamas ne tikai mutvārdu runā, bet arī rakstos. Dotā pētījuma mērķis bija veikt saturisku analīzi par ģimenes aprakstiem Margaretas Atvudas romānos “Istabenes Stāsts” un “Oriksa un Kreiks”, lai identificētu romānos aprakstītos ģimenes modeļus, vērtības, paražas un notikumus, kas ietekmē šo institūtu. Tika izmantotas gan teorētiskas, gan empīriskas pētījuma metodes. Lai sniegtu teorētis...

 17. Reklāma kā mārketinga komunikāciju metode preču virzīšanai starptautiskā tirgū

  OpenAIRE

  Līcīte-Lasmane, Agnete

  2015-01-01

  Reklāma ir viens no izplatītākajiem un lielāko atdevi nesošajiem mārketinga komunikāciju kanāliem starptautisku uzņēmumu darbā. Tradicionālie reklāmas veidi nostiprina savu vērtību, bet inovācijas šajā nozarē ir sastopamas ik uz soļa. Diplomdarba mērķis ir pamatojoties uz apgūto starptautiskā mārketinga un reklāmas teorijas bāzi, salīdzināt un izstrādāt secinājumus par reklāmas veidiem un to pielietojumu uzņēmumu ’’Nestle Baltics’’ un ’’HKScan Latvia’’ darbā un priekšlikumus m...

 18. Prakses kopienas dažādie aspekti: Etnogrāfisks pētījums par coworking kopienu Rīgā

  OpenAIRE

  Zālīte, Zanda

  2015-01-01

  Šajā pētījumā ar etnogrāfisku metožu palīdzību tiek izzināts, kā kļūšana par coworking kopienas locekli ietekmē pašnodarbināto darba pieredzi un identitāti, kā arī, kā kopienas veidošanās pētītajā coworking vietā ietekmē coworking praksi. Pētītajā coworking vietā tiek veicināta kopienas izveide, kuras rezultātā pašnodarbinātie veido profesionālas sadarbības, dalās zināšanās un mācās viens no otra. Kopienas sniegtais atbalsts rada iespēju pašnodarbinātajiem pretoties nevēlamām subjekta pozīcij...

 19. Paleotransport of lanthanides and strontium recorded in calcite compositions from tuffs at Yucca Mountain, Nevada, USA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vaniman, D.T.; Chipera, S.J.

  1996-01-01

  Secondary calcite occurs in both saturated and unsaturated hydrologic zones (SZ and UZ, respectively) in the tuffs at Yucca Mountain, Nevada, USA. In the upper UZ, the major constituents of the calcite crystal structure (C, O) have surface origins. At greater depth there is a open-quotes barren zone,close quotes straddling the water table, where calcite is rare and mixing of surface and subsurface sources may occur. Deep in the SZ, distinctive Mn calcites reflect deep sources, including Ca released as analcime or albite formed and carbonates derived from underlying Paleozoic rocks. In the UZ and in the barren zone, above the deep Mn calcites, variations in calcite lanthanide chemistry can be used to distinguish rhyolitic from quartz-latitic sources. Lanthanide ratios and Sr contents of calcites record the chemical evolution of waters flowing through the UZ and upper SZ. Variations in calcite chemistry in the UZ and in the barren zone show that (1) Sr, which is readily exchanged with clays or zeolites, is essentially removed from some flowpaths that are in contact with these minerals and (2) traces of Mn oxides found in the tuffs have a significant effect of groundwater chemistry in the UZ and in the barren zone by removing almost all Ce from solution (evidenced by characteristic Ce depletions in calcite throughout this zone). Extreme Ce removal may be a result of Ce oxidation (Ce 3+ → Ce 4+ ) at the surfaces of some Mn oxides, particularly rancieite. Higher Sr contents and lack of Ce depletions in the deeper Mn calcites reflect different ages, origins, and transport systems. The calcite record of lanthanide and Sr transport in the UZ shows that minor minerals (clays and zeolites) and even trace minerals (Mn oxides) will affect the compositions of groundwaters that flow over distances greater than a few tens of meters. 43 refs., 8 figs., 4 tabs

 20. Viesnīcnieka glabājuma tiesiskais statuss Latvijā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Zane

  2016-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt esošo viesnīcnieka glabājuma tiesisko statusu Latvijas Republikā, tā atbilstību mūsdienu sabiedrības un uzņēmējdarbības vides prasībām. Darbā tiek analizēti Latvijas Republikas Civillikumā ietvertie termini un definīcijas attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, pētīti ārvalstu un starptautiskie tiesību akti un to projekti attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, kā arī uz viesnīcnieka atbildības jautājumiem kopumā. Darba noslēgumā tika apskatīti iespējamie varianti viesnīcnie...

 1. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  Science.gov (United States)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi novēršanu. T

 2. 2011. - Međunarodna godina kemije

  OpenAIRE

  Mayer, Marina

  2011-01-01

  UN je proglasio 2011. Međunarodnom godinom kemije (International Year of Chemistry - IYC). U članku su navedni ciljevi IYC, aktivnosti vezane uz IYC u Hrvatskoj i pregled nekih važnijih obljetnica u 2011. vezanih uz kemiju.

 3. Application of isotopes to the assessment of pollutant behaviour in the unsaturated zone for groundwater protection. Final report of a coordinated research project 2004-2005

  International Nuclear Information System (INIS)

  2009-05-01

  A coordinated research project (CRP) was conducted by the IAEA with the purpose of studying what isotopic and other ancillary data are required to help understand migration of potential contaminants through the unsaturated zone (UZ) into the underlying groundwater. To this end, research projects were conducted in ten countries to study recharge and infiltration processes, as well as contaminant migration in a wide variety of UZ environments. This publication contains the reports of these ten projects and a summary of the accomplishments of the individual projects. The IAEA-TECDOC reviews the usefulness and current status of application of the combined use of isotope and other hydrogeochemical tools for the assessment of flow and transport processes in the UZ. A number of isotope and hydrochemical tools have been used to simultaneously study groundwater recharge and transport of pollutants in the UZ. This information is relevant for assessing the vulnerability of groundwater to contamination. The ten projects covered climates ranging from humid to arid, and water table depths from the near surface to over 600 m. The studies included measuring movement of water, solutes, and gases through the UZ using an assortment of isotope and geochemical tracers and approaches. Contaminant issues have been studied at most of the ten sites and the UZ was found to be very effective in protecting groundwater from most heavy metal contaminants. The publication is expected to be of interest to hydrologists, hydrogeologists and soil scientists dealing with pollution aspects and protection of groundwater resources, as well as counterparts of TC projects in Member States

 4. Mārketinga komunikācija BTA Insurance Company SE.

  OpenAIRE

  Oksaniča, Ilona

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Mārketinga komunikācija BTA Insurance Company SE. Apdrošināšanas nozarē pastāv liela konkurence, kas nozīmē, ka uzņēmumiem ir jāizstrādā laba mārketinga komunikācija, lai jau esošie un potenciālie klienti izvēlētos noteiktu apdrošināšanas uzņēmumu. Pēc nesenās finanšu krīzes visi uzņēmumi piesardzīgi izturas pret visām darbībām ar finansēm, līdz ar to uzņēmumam ir jāizvērtē sava īstenotā mārketinga komunikācija, lai saprastu, kuras ir veiksmīgas un kuras nav tik veik...

 5. Pielāgojama norēķinu sistēma mākoņskaitļošanas pakalpojumiem

  OpenAIRE

  Surženko, Dmitrijs

  2013-01-01

  Šajā darbā apskatīts mākoņskaitļošanas jēdziens un mākoņskaitļošanas mākoņu veidi un to funkcionālā klasifikācija. Apskatīti norēķinu sistēmas pamati balstoties uz telekomunikāciju norēķinu sistēmas pamatiem. Aprakstīta uzņēmuma N mākoņa pārvaldības infrastruktūra. Definētas mākoņskaitļošanas brokera prasības uz uzņēmuma N piemēra. Veikts vairāku mākoņskaitļošanas pakalpojumu norēķinu sistēmas apskats un aprakstīta to atbilstība pielāgojamai norēķinu sistēmai un mākoņskaitļošanas brokera pras...

 6. Franšīzes izmantošanas iespējas un efektivitātes novērtēšana Baltijā

  OpenAIRE

  Li, Nadežda

  2016-01-01

  Bakalaura tēma ir “Franšīzes izmantošanas iespējas un efektivitātes novērtēšana Baltijā”. Perspektīva biznesa attīstībā ir viens galvenajiem dzinējspēkiem, kurš motivē uzņēmējus, uzsākot savu darbību. Viens no mūsdienās plaši izmantojamajiem biznesa modeļiem ir franšīzes sistēma. Pasaulē bizness uz franšīzes pamata skaitās kā drošs, jo uzņēmējam ir spēja veiksmīgi attīstīt savu komercdarbību bez iepriekšējām zināšanām un pieredzi, jo franšīze paredz ne tikai gatavo biznesa rokasgrāmatu, bet a...

 7. Wimpy UK restorānu franšīzes analīze

  OpenAIRE

  Ogurcova, Inna

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Wimpy UK restorānu franšīzes analīze”. Autore Inna Ogurcova. Darba mērķis ir balstoties uz teorētiskajām zināšanām, kā arī uz apkopoto un izpētīto informāciju par Wimpy UK uzņēmumu un tā konkurentiem, analizēt Wimpy UK franšīzes piedāvājumu un noteikt tā pieprasījuma samazināšanās iemeslu, kā arī izstrādāt ierosinājumus uzņēmuma franšīzes pieprasījuma palielināšanai. Bakalaura darba pamatdaļa sastāv no trijām daļām. Pirmajā, teorētiskajā daļā, tiek apskatīts fra...

 8. Restorānu franšīzes attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Zaļā, Magda

  2013-01-01

  'Jauniem uzņēmējiem, kam trūkst kompetences biznesa uzsākšanai, un uzņēmumiem, kuriem nākas izvērtēt alternatīvas paplašināšanās metodes, risinājums var būt franšīze. Bakalaura darba mērķis ir piedāvāt priekšlikumus restorānu franšīzes uzņēmumu attīstībai Latvijā un ārpus tās. Darbā aprakstīta franšīzes attīstība, veidi; salīdzināti franšīzes restorāni Latvijā, pētīts to potenciāls ārvalstīs un ārvalstu franšīzes potenciāls Latvijā; analizētas priekšrocības; noteikti attīstības faktori;...

 9. Analysis of Hydrologic Properties Data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  H. H. Liu

  2003-04-03

  This Model Report describes the methods used to determine hydrologic properties based on the available field data from the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain, Nevada, and documents validation of the active fracture model (AFM). This work was planned in ''Technical Work Plan (TWP) for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819], Sections 1.10.2, 1.10.3, and 1.10.8). Fracture and matrix properties are developed by analyzing available survey data from the Exploratory Studies Facility (ESF), Cross Drift for Enhanced Characterization of Repository Block (ECRB), and/or boreholes; air injection testing data from surface boreholes and from boreholes in the ESF; and data from laboratory testing of core samples. The AFM is validated on the basis of experimental observations and theoretical developments. This report is a revision of an Analysis Model Report, under the same title, as a scientific analysis with Document Identifier number ANL-NBS-HS-000002 (BSC 2001 [159725]) that did not document activities to validate the AFM. The principal purpose of this work is to provide representative uncalibrated estimates of fracture and matrix properties for use in the model report ''Calibrated Properties Model'' (BSC 2003 [160240]). The present work also provides fracture geometry properties for generating dual permeability grids as documented in the Scientific Analysis Report, ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (BSC 2003 [160109]). The resulting calibrated property sets and numerical grids from these reports will be used in the Unsaturated Zone Flow and Transport Process Model (UZ Model), and Total System Performance Assessment (TSPA) models. The fracture and matrix properties developed in this Model Report include: (1) Fracture properties (frequency, permeability, van Genuchten a and m parameters, aperture, porosity, and interface area) for each UZ Model layer; (2

 10. RADIONUCLIDE TRANSPORT MODELS UNDER AMBIENT CONDITIONS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  S. Magnuson

  2004-11-01

  The purpose of this model report is to document the unsaturated zone (UZ) radionuclide transport model, which evaluates, by means of three-dimensional numerical models, the transport of radioactive solutes and colloids in the UZ, under ambient conditions, from the repository horizon to the water table at Yucca Mountain, Nevada.

 11. Zīmola "DANONE" mārketinga komunikācijas analīze .

  OpenAIRE

  Liniņš, Matīss

  2017-01-01

  Mūsdienu pasaulē gandrīz visos tirgus segmentos valda ļoti sīva konkurence, kā rezultātā uzņēmumi izmanto dažādus līdzekļu, lai nodotu ziņu par savu produktu un piedāvājumu līdz patērētājiem. Šī konkurence pāriet arī uz ziņojumu nodošanu un uzņēmumi sāk savā starpā cīnīties par to, kurš nodos patērētājiem pievilvcīgāku ziņojumu, tādējādi cerot, ka patērētājs izvēlešies tieši viņu produktu. Tomēr ļoti bieži tā nenotiek, jo uzņēmumu nav veikuši rūpīgu mērķauditorijas izpēti un iepazīnušies ar p...

 12. Augsnes ķīmisko īpašību raksturojums bioloģiski vērtīgajos un daļēji dabiskajos zālājos Vaives pagastā

  OpenAIRE

  Elksnītis, Daniels

  2016-01-01

  Bioloģiski vērtīgos un daļēji dabiskos zālājus būtiski ietekmē augsnes īpašības. No augsnes īpašībām ir atkarīga šo zālāju kvalitāte, apsaimniekošanas veids un līdz ar to arī to sniegtie ekosistēmu pakalpojumi. Bioloģiski vērtīgo un daļēji dabisko zālāju nozīme arvien pieaug, turklāt jau pagājušā gadsimta otrajā pusē sākās strauja to platību samazināšanās gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Tāpēc ir ļoti būtiski noskaidrot bioloģiski vērtīgo zālāju augšņu īpašību ietekmējošos faktorus gan lokālā,...

 13. SIA “Doktora Mileika Klīnika" mārketinga kompleksa analīze.

  OpenAIRE

  Mileika, Nadežda

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts „Doktora Mileika klīnikas” „7P” modeļa marketinga kompleksa analīzei. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mārketinga kompleksu pakalpojuma sfērā, uz intervijas un klientu aptaujas rezultātiem, izanalizēt „Doktora Mileika klīnika” mārketinga kompleksa elementu priekšrocības un trūkumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus mārketinga kompleksa pilnveidošanai uzņēmumā. Pirmajā nodaļā izskatīti mārketinga kompleksa „7P” elementi ar medicīnas ...

 14. Darbinieku iesaistes aptaujas TeamPulse™ ticamība un validitāte latviešu versijā

  OpenAIRE

  Kelberga, Anna

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija adaptēt latviešu valodā aptauju TeamPulse™, kas mēra darbinieku iesaisti. Šī darba ietvaros tika veikta aptaujas TeamPulse™ turpmāka izpēte plašākā un daudzveidīgākā izlasē. Kopā analizētas 106 aizpildītas anketas no trim dažādiem uzņēmumiem – bankas, ražošanas uzņēmuma un augstskolas. Tika izmantota arī aptaujas “Iesaiste darbā” (UWES, Schaufeli un Baker, 2006) pilnā versija, lai detalizētāk noteiktu abu aptauju komponentu korelāciju. Pamatojoties uz adaptācijas psih...

 15. Augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļu ietekme uz organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu

  OpenAIRE

  Rotkāja, Oksana

  2010-01-01

  DISOCIĀCIJAS KONSTANTE, ORGANISKO SAVIENOJUMU pKa VĒRTĪBA, AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMU HROMATOGRĀFIJA, SORBENTS, KUSTĪGĀ FĀZE. Darbā analizēti literatūras avoti par organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu sevišķi pievēršot uzmanību apgrieztās fāzes augsti efektīvai šķidrumu hromatogrāfijai (AF-AEŠH). Eksperimentālajā daļā izmantojot dažādas AF-AEŠH sistēmas ir noteiktas benzoskābes, feniletiķskābes, varfarīna, trimetoprima, timolola un amitriptilīna pKa vērtības un iegūtie rezultāti sal...

 16. Simulation of Net Infiltration for Present-Day and Potential Future Climates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  D. Levitt

  2004-11-09

  The purpose of this model report is to document the infiltration model used to estimate upper-bound, mean, and lower-bound spatially-distributed average annual net infiltration rates for present-day and potential future climates at Yucca Mountain, Nevada. Net infiltration is the component of infiltrated precipitation, snowmelt, or surface water run-on that has percolated below the zone of evapotranspiration as defined by the depth of the effective root zone. The estimates of net infiltration are primarily used for defining the upper boundary condition for the site-scale three-dimensional unsaturated zone (UZ) model. The UZ flow model is one of several process models abstracted by the total system performance assessment (TSPA) model used to evaluate performance of the repository at Yucca Mountain, Nevada. The net-infiltration model is important for assessing repository-system performance because output from this model provides the upper boundary condition for the UZ flow model used to generate flow fields; water percolating downward from the UZ will be the principal means by which radionuclides are potentially released to the saturated zone (SZ). The SZ is the principal pathway to the biosphere where the reasonably maximally exposed individual (RMEI) is exposed to radionuclides.

 17. Simulation of Net Infiltration for Present-Day and Potential Future Climates

  International Nuclear Information System (INIS)

  Levitt, D.

  2004-01-01

  The purpose of this model report is to document the infiltration model used to estimate upper-bound, mean, and lower-bound spatially-distributed average annual net infiltration rates for present-day and potential future climates at Yucca Mountain, Nevada. Net infiltration is the component of infiltrated precipitation, snowmelt, or surface water run-on that has percolated below the zone of evapotranspiration as defined by the depth of the effective root zone. The estimates of net infiltration are primarily used for defining the upper boundary condition for the site-scale three-dimensional unsaturated zone (UZ) model. The UZ flow model is one of several process models abstracted by the total system performance assessment (TSPA) model used to evaluate performance of the repository at Yucca Mountain, Nevada. The net-infiltration model is important for assessing repository-system performance because output from this model provides the upper boundary condition for the UZ flow model used to generate flow fields; water percolating downward from the UZ will be the principal means by which radionuclides are potentially released to the saturated zone (SZ). The SZ is the principal pathway to the biosphere where the reasonably maximally exposed individual (RMEI) is exposed to radionuclides

 18. Groundwater recharge mechanism in an integrated tableland of the Loess Plateau, northern China: insights from environmental tracers

  Science.gov (United States)

  Huang, Tianming; Pang, Zhonghe; Liu, Jilai; Ma, Jinzhu; Gates, John

  2017-11-01

  Assessing groundwater recharge characteristics (recharge rate, history, mechanisms (piston and preferential flow)) and groundwater age in arid and semi-arid environments remains a difficult but important research frontier. Such assessments are particularly important when the unsaturated zone (UZ) is thick and the recharge rate is limited. This study combined evaluations of the thick UZ with those of the saturated zone and used multiple tracers, such as Cl, NO3, Br, 2H, 18O, 13C, 3H and 14C, to study groundwater recharge characteristics in an integrated loess tableland in the Loess Plateau, China, where precipitation infiltration is the only recharge source for shallow groundwater. The results indicate that diffuse recharge beneath crops, as the main land use of the study area, is 55-71 mm yr-1 based on the chloride mass balance of soil profiles. The length of time required for annual precipitation to reach the water table is 160-400 yrs. The groundwater is all pre-modern water and paleowater, with corrected 14C age ranging from 136 to 23,412 yrs. Most of the water that eventually becomes recharge originally infiltrated in July-September. The Cl and NO3 contents in the upper UZ are considerably higher than those in the deep UZ and shallow groundwater because of recent human activities. The shallow groundwater has not been in hydraulic equilibrium with present near-surface boundary conditions. The homogeneous material of the UZ and relatively old groundwater age imply that piston flow is the dominant recharge mechanism for the shallow groundwater in the tableland.

 19. Difference of stand-scale transpiration between ridge and riparian area in a watershed with Japanese cypress plantation

  Science.gov (United States)

  Kume, T.; Tsuruta, K.; Komatsu, H.; Shinohara, Y.; Otsuki, K.

  2011-12-01

  Several different methods to assess water use are available, and the sap flux measurement technique is one of the most promising methods, especially in monotonous watershed. Previously, three spatial levels of scaling have been used to obtain bottom-up transpiration estimates based on the sap flux technique: from within-tree to tree, from tree to stand, and from stand to watershed or landscape. Although there are considerable variations that must be taken into account at each step, few studies have examined plot-to-plot variability of stand-scale transpirations. To design optimum sampling method to accurately estimate transpiration at the watershed-scale, it is indispensable to understand heterogeneity of stand-scale transpiration in a forested watershed and the factors determining the heterogeneity. This study was undertaken to clarify differences of stand-scale transpirations within a watershed and the factors determining the differences. To this aim, we conducted sap flux-based transpiration estimates in two plots such as a lower riparian (RZ) and an upper ridge (UZ) zone in a watershed with Japanese cypress plantation, Kyushu, Japan in two years. Tree height and diameter of breast height (DBH) were lager in RZ than those of UZ. The stand sapwood area (As) was lager in RZ than UZ (21.9 cm2h a-1, 16.8 cm2ha-1, respectively). Stand mean sap flux (Js) in RZ was almost same as that of UZ when relatively lower Js, while, Js in RZ was higher than that of UZ when relatively higher Js (i.e., bright days in summer season). Consequently, daily stand-scale transpiration (E), which is the multiple of As and Js, differed by two times between RZ and UZ in summer season. This study found significant heterogeneity of stand-scale transpiration within the watershed and that the differences could be caused by two aspects such as stand structure and sap flux velocity.

 20. In Situ Field Testing of Processes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wang, J.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to update and document the data and subsequent analyses from ambient field-testing activities performed in underground drifts of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This revision updates data and analyses presented in the initial issue of this AMR. This AMR was developed in accordance with the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' and ''Technical Work Plan for UZ Flow, Transport, and Coupled Processes Process Model Report. These activities were performed to investigate in situ flow and transport processes. The evaluations provide the necessary framework to: (1) refine and confirm the conceptual model of matrix and fracture processes in the unsaturated zone (UZ) and (2) analyze the impact of excavation (including use of construction water and effect of ventilation) on the UZ flow and transport processes. This AMR is intended to support revisions to ''Conceptual and Numerical Models for UZ Flow and Transport'' and ''Unsaturated Zone Flow and Transport Model Process Model Report''. In general, the results discussed in this AMR are from studies conducted using a combination or a subset of the following three approaches: (1) air-injection tests, (2) liquid-release tests, and (3) moisture monitoring using in-drift sensors or in-borehole sensors, to evaluate the impact of excavation, ventilation, and construction-water usage on the surrounding rocks. The liquid-release tests and air-injection tests provide an evaluation of in situ fracture flow and the competing processes of matrix imbibition. Only the findings from testing and data not covered in the ''Seepage Calibration Model and Seepage Testing Data'' are analyzed in detail in the AMR

 1. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlers, C.; Liu, H.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Calibrated Properties Model that provides calibrated parameter sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This work was performed in accordance with the ''AMR Development Plan for U0035 Calibrated Properties Model REV00. These calibrated property sets include matrix and fracture parameters for the UZ Flow and Transport Model (UZ Model), drift seepage models, drift-scale and mountain-scale coupled-processes models, and Total System Performance Assessment (TSPA) models as well as Performance Assessment (PA) and other participating national laboratories and government agencies. These process models provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions

 2. Relative Abundances of Calcite and Silica in Fracture Coatings as a Possible Indicator of Evaporation in a Thick Unsaturated Zone, Yucca Mountain, Nevada

  Science.gov (United States)

  Marshall, B. D.; Moscati, R. J.

  2005-12-01

  Yucca Mountain, a ridge of shallowly dipping, Miocene-age volcanic rocks in southwest Nevada, is the proposed site for a nuclear waste repository to be constructed in the 500- to 700-m-thick unsaturated zone (UZ). At the proposed repository, the 300-m-thick Topopah Spring Tuff welded unit (TSw) is overlain by approximately 30 m of nonwelded tuffs (PTn); the Tiva Canyon Tuff welded unit (TCw) overlies the PTn with a range in thickness from 0 to approximately 130 m at the site. The amount of water percolation through the UZ is low and difficult to measure directly, but local seepage into mined tunnels has been observed in the TCw. Past water seepage in the welded tuffs is recorded by widespread, thin (0.3 cm) coatings of calcite and silica on fracture surfaces and within cavities. Abundances of calcite and silica in the coatings were determined by X-ray microfluorescence mapping and subsequent multispectral image analysis of over 200 samples. The images were classified into constituent phases including opal-chalcedony-quartz (secondary silica) and calcite. In the TCw samples, the median calcite/silica ratio is 8; in the TSw samples within 35 m below the PTn, median calcite/silica falls to 2, perhaps reflecting an increase in soluble silica from the presence of glass in the nonwelded tuffs. In the deeper parts of the TSw, median calcite/silica reaches 100 and many samples contain no detectable secondary silica phase. Evaporation and changing pCO2 control precipitation of calcite from water percolating downward in the UZ, but precipitation of opal requires only evaporation. Calcite/silica ratios, therefore, can constrain the relative importance of evaporation in the UZ. Although calcite/silica values scatter widely within the TSw, reflecting the spatial variability of gas and water flow, average calcite/silica ratios increase with stratigraphic depth, indicating less evaporation at the deeper levels of the UZ. Coupled with the much smaller calcite/silica ratios

 3. Bibliography of Soviet Laser Developments, No. 17, July - September 1974

  Science.gov (United States)

  1975-01-29

  dye lasers. Academia Scientiarum Hungaricae. Acta Physica . no. 1-4, 1974, 63-71. 55. Stepanov. B. I.. A. N. Rubinov. and V...FGLV FiKhOM FTP FTT GiK IAN Arm IAN B IAN Fiz IAN TK IAN Uz IT rvuz Fiz IV UZ Geod A( ta physica polonica Bulletin de l’Academie...Kozma (0). Calculating the generation frequency of dye lasers in a quasistationary regime. Acta phys. et chem. Szeged. v. 19. no

 4. PepsiCo un to piedāvāto produktu virzišanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas.

  OpenAIRE

  Bičihina, Justīne

  2016-01-01

  Bakalaura darba „PepsiCo un to piedāvāto produktu virzīšanai izmantoto mārketinga komunikāciju pilnveidošanas iespējas” mērķis ir - pamatojoties uz teorētiskām atziņām un autores veiktā pētījuma rezultātiem, izpētīt uzņēmuma darbību un tā izmantotos mārketinga komunikāciju veidus, ņemot vēra PepsiCo plašo zīmolu produktu skaitu, ko piedāvā uzņēmums, kā arī atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus to novēršanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas ietver mārketinga komunikāciju uzskaiti un...

 5. "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze

  OpenAIRE

  Cekuls, Oskars

  2009-01-01

  Darba virsraksts – "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze. Darbs kopumā izklāstīts uz 88 lappusēm, tajā iekļauti 2 attēli, 1 tabula. Darbā izmantoti 46 literatūras avoti un pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba mērķis izpētīt zīmola vispārējos aspektus, kā arī viena konkrēta uzņēmuma “Coca–Cola” virzības stratēģijas un pozicionēšanas pieredzi tirgū un uzņēmuma zīmola komunikāciju ar sabiedrību. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, 6 nodaļām ar apakšn...

 6. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlers, C.F.; Liu, H.H.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Calibrated Properties Model that provides calibrated parameter sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This work was performed in accordance with the AMR Development Plan for U0035 Calibrated Properties Model REV00 (CRWMS M and O 1999c). These calibrated property sets include matrix and fracture parameters for the UZ Flow and Transport Model (UZ Model), drift seepage models, drift-scale and mountain-scale coupled-processes models, and Total System Performance Assessment (TSPA) models as well as Performance Assessment (PA) and other participating national laboratories and government agencies. These process models provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions

 7. In Situ Field Testing of Processes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J. Wang

  2001-12-14

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to update and document the data and subsequent analyses from ambient field-testing activities performed in underground drifts of the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This revision updates data and analyses presented in the initial issue of this AMR. This AMR was developed in accordance with the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' and ''Technical Work Plan for UZ Flow, Transport, and Coupled Processes Process Model Report. These activities were performed to investigate in situ flow and transport processes. The evaluations provide the necessary framework to: (1) refine and confirm the conceptual model of matrix and fracture processes in the unsaturated zone (UZ) and (2) analyze the impact of excavation (including use of construction water and effect of ventilation) on the UZ flow and transport processes. This AMR is intended to support revisions to ''Conceptual and Numerical Models for UZ Flow and Transport'' and ''Unsaturated Zone Flow and Transport Model Process Model Report''. In general, the results discussed in this AMR are from studies conducted using a combination or a subset of the following three approaches: (1) air-injection tests, (2) liquid-release tests, and (3) moisture monitoring using in-drift sensors or in-borehole sensors, to evaluate the impact of excavation, ventilation, and construction-water usage on the surrounding rocks. The liquid-release tests and air-injection tests provide an evaluation of in situ fracture flow and the competing processes of matrix imbibition. Only the findings from testing and data not covered in the ''Seepage Calibration Model and Seepage Testing Data'' are analyzed in detail in the AMR.

 8. "Amoralle" zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū

  OpenAIRE

  Dubovska, Viktorija

  2014-01-01

  Maģistra darba „Amoralle zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū” mērķis ir pētot starptautiskā mārketinga un preču virzīšanas tirgū metodes, kā arī luksusa zīmola nozīmes uzņēmumā teorētisko pamatojumu, izanalizēt „Amoralle” darbību Latvijā un izstrādāt uzņēmuma attīstības plānu starptautiskajā tirgū. Darbā tika apskatīts zīmola jēdziens, patērētāju uzvedība luksusa zīmola izvēlē, luksusa zīmols, starptautiskais zīmols un sadarbības zīmols. Autore apkopoja Latvijas uzņēmēju int...

 9. A new communication approach for customer relationship management in the hotel industry

  OpenAIRE

  Heiden, Sandra Marianne

  2014-01-01

  “Visas uzņēmējdarbības pamatā ir attiecības. Uzņēmumam tikai tās saviem klientiem jāpadara uztveramas un jēgpilnas - ar nosacījumu, ka klienti to vēlas” (Grönroos 2007, 24 lpp.). Uzņēmuma spēja palielināt apgrozījumu, izmantojot efektīvu vadību attiecībās ar klientiem ir ļoti svarīga, lai pārvarētu ekonomisko nenoteiktību visā pasaulē. Jaunās digitālo mediju īpašības kopā ar milzīgu alternatīvo paņēmienu klāstu saziņai ar klientiem ir radījušas vadītājiem un akadēmiķiem gan iespējas, gan prob...

 10. Jaunā komunikācijas pieeja klientu attiecību pārvaldībai viesnīcu nozarē

  OpenAIRE

  Sandra Marianne Heiden

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA “Visas uzņēmējdarbības pamatā ir attiecības. Uzņēmumam tikai tās saviem klientiem jāpadara uztveramas un jēgpilnas - ar nosacījumu, ka klienti to vēlas” (Grönroos 2007, 24 lpp.). Uzņēmuma spēja palielināt apgrozījumu, izmantojot efektīvu vadību attiecībās ar klientiem ir ļoti svarīga, lai pārvarētu ekonomisko nenoteiktību visā pasaulē. Jaunās digitālo mediju īpašības kopā ar milzīgu alternatīvo paņēmienu klāstu saziņai ar klientiem ir radījušas vadītājiem un akadēmiķiem gan iespē...

 11. Patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku.

  OpenAIRE

  Dembovska, Gerda

  2013-01-01

  Darba tēma -patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku. Autore apraksta patērētāja uzvedības izpētes un e-komercijas teorētiskos aspektus,analizē uzņēmuma Hungryhouse.co.uk. darbību Lielbritānijā,veic aptauju par Hungryhouse.co.uk.pastāvēšanas iespējām Latvijā. Darba mērķis -pamatojoties uz patērētāju uzvedības un e-komercijas teorētiskām atziņām,kā arī uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, izpētīt ēdiena piegādes portāla Hungryho...

 12. Franšaizings kā starptautiskā biznesa iespēja un tā attīstība Latvijā.

  OpenAIRE

  Dolģe, Daiga

  2014-01-01

  Arvien biežāk uzņēmumi pielieto franšīzes metodi sava biznesa attīstīšanā, it īpaši, gadījumos, kad uzņēmums vēlas ar minimālu investīciju daudzumu apgūt jaunus tirgus. Savukārt pērkot franšīzi ir iespējams iegūt lielu potenciālo klientu skaitu ar jau pazīstama zīmola palīdzību un atbalstu no franšīzes devēja, kas ir īpaši izdevīgi mazāk pieredzējušiem uzņēmējiem. Baklaura darba mērķis ir sniegt vērtējumu franšīzei kā starptautiskai biznesa iespējai un izdarīt secinājumus un priekšlikumus...

 13. SIA "Valrito" apgrozījuma palielināšana

  OpenAIRE

  Lazdiņš, Ivars

  2014-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Valrito” attīstības iespējas, piedāvājot savam klientam iegādāties jaunu, līdz šim nepiedāvātu produktu līdz 2015. gadam, pielietojot projekta vadīšanas metodes.Darbs ietver uzņēmuma veikalu „Gustiņš” noieta tirgus, produktu un pakalpojumu piedāvājuma, un finanšu rādītāju izpēti, un analīzi. Risinājuma piedāvājumu, kura realizācijai par pamatu tiks ņemts jauna produkta ražošanas uzsākšana.Darba pētījuma ietvaros tiek definēta sekojoša problēma: Uzņēmums ...

 14. Zīmola "Lāči" atpazīstamība tirgū un pozīcijas nostiprināšanas iespējas.

  OpenAIRE

  Biezā, Sabīne

  2015-01-01

  Bakalaura darba ‘’Zīmola ‘’Lāči’’ atpazīstamība tirgū un pozīcijas nostiprināšanas iespējas’’ mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par zīmolu un mārketinga komunikācijām zīmola pozīcijas nostiprināšanas kontekstā, kā arī uz patērētāju aptaujas datu rezultātiem, novērtēt zīmola ‘’Lāči’’ atpazīstamību un izstrādāt priekšlikumus zīmola pozīcijas pilnveidošanai. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz literatūru par zīmolvedību, vērtībām, zīmola kapitālu un mārketinga komunikācijām. ...

 15. IN SITU FIELD TESTING OF PROCESSES

  International Nuclear Information System (INIS)

  YANG, J.S.Y.

  2004-01-01

  The purpose of this scientific analysis report is to update and document the data and subsequent analyses from ambient field-testing activities performed in underground drifts and surface-based boreholes through unsaturated zone (UZ) tuff rock units. In situ testing, monitoring, and associated laboratory studies are conducted to directly assess and evaluate the waste emplacement environment and the natural barriers to radionuclide transport at Yucca Mountain. This scientific analysis report supports and provides data to UZ flow and transport model reports, which in turn contribute to the Total System Performance Assessment (TSPA) of Yucca Mountain, an important document for the license application (LA). The objectives of ambient field-testing activities are described in Section 1.1. This report is the third revision (REV 03), which supercedes2. The scientific analysis of data for inputs to model calibration and validation as documented in2 were developed in accordance with the Technical Work Plan (TWP) ''Technical Work Plan for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2004 [DIRS 167969]). This revision was developed in accordance with the ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 1.2.4) for better integrated, consistent, transparent, traceable, and more complete documentation in this scientific analysis report and associated UZ flow and transport model reports. No additional testing or analyses were performed as part of this revision. The list of relevant acceptance criteria is provided by ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654]), Table 3-1. Additional deviations from the TWP regarding the features, events, and processes (FEPs) list are discussed in Section 1.3. Documentation in this report includes descriptions of how, and under what conditions, the tests were conducted. The descriptions and analyses

 16. Biološki učincl radiongklida joda-131

  OpenAIRE

  Kašuba, Vilena

  1997-01-01

  U radu je prikazano djelovanje radioizotopa joda-131 na organizam, stanicu i na genetski materijal somatskih stanica. Uz akcidentalnu kontaminaciju jodom-131, njegova široka dijagnostička i terapijska primjena pridonose ukupnoj dozi zračenja. Bioioška raspodjeia ovog radiofarmaka u organizmu ovisi uz ostalo o načinu primjene i o kemijskom i fizikalno-kemijskom obliku radiofarmaka. Već nekoliko minuta nakon aplikacije jod-131 se prenoseći se putem krvi raspoređuje po organizmu. Doza zračenja n...

 17. "LETTER TO MY FATHER" BY OĞUZ ATAY OR AN AUTHOR FACING HIS DEAD FATHER/HIMSELF OĞUZ ATAY’DAN “BABAMA MEKTUP” YA DA BİR YAZARIN ÖLEN BABASIYLA/KENDİSİYLE HESAPLAŞMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim TÜZER

  2010-10-01

  baba” birçok edebî metne konu olmuş; farklı yazar ve şairlerimizin eserlerinde değişik kavramlar etrafında işaret edilen birer izlek olarak yer almıştır. Oğuz Atay’ın “Babama Mektup” adlı metninde okurla buluşturulan “baba” figürünün yukarıda ifade edilen dönemler içerisinde dikkat çekilenlerden farklı duran yanları vardır. Bunlardan en belirgin olanı belki de, baba hayattayken başarılamayan iletişimin o öldükten sonra kurulmak istenmesidir. Yazar, babasının yüzüne karşı söylemek isteyip de söyleyemediklerini, ölmüş bedeni karşısında “dil”e getirir. Burada dikkat çeken bir başka nokta ise Atay’ın tüm yapmacıklardan sıyrılarak evreninde sahiciliğin yer aldığı bir dil’i merkez alıyor olmasıdır. Her ne kadar bu dil, edebî metnin kurmaca düzleminden muhatabına ulaşıyor olsa da okuru içerden sarıp sarmalamaktadır. Metnin zengin anlam alanlarına açımlanarak derinleşmesi; yazarın babasıyla olan yaşanmışlıklarının yanına okurun yaşanmışlıklarının da eklemlenerek derin anlam alanlarında çoğalması böyle gerçekleşmektedir. Makalede “Babama Mektup”un bu derin anlam yapısını kurgulayan anlatı formunun ve yazarın kendiyle hesaplaşırken ortaya çıkan söylemlerin özellikleri üzerinde durulacaktır.

 18. Utjecaj visokog hidrostatskog tlaka, ultrazvuka i pulsirajućeg električnog polja na sastojke i svojstva mlijeka

  OpenAIRE

  Jeličić, Irena; Lisak, Katarina; Božanić, Rajka

  2012-01-01

  Visoki hidrostatski tlak, ultrazvuk i pulsirajuće električno polje pripadaju novim metodama procesiranja hrane čija primjena, najčešće u kombinaciji s toplinom ili međusobnoj kombinaciji, omogućava postizanje odgovarajuće mikrobiološke kvalitete uz minimalne gubitke prirodnih svojstava namirnica. Primjena sve tri metode je intenzivno proučavana na mlijeku kao mediju te je objavljen veliki broj radova sa obećavajućim rezultatima vezanim uz inaktivaciju mikroorganizama. Međutim, mnoštvo provede...

 19. ERP sistēmas ieviešana

  OpenAIRE

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 20. Conceptual Model of the Long-Term Socio-Ecological Research Platform of Engure Ecoregion, Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Melecis Viesturs

  2014-04-01

  Full Text Available Rakstā apskatīti nacionālā pētījumu projekta rezultāti, kuru mērķis - izstrādāt Latvijas LT(SER (Ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu platformas - Engures ekoreģiona integrēto konceptuālo modeli. Engures ekoreģionu veido piekrastes ezera sateces baseins (644 km2 ar Rīgas līča krasta un jūras piekrastes zonu. Ekoreģiona centrālo daļu veido Engures ezera dabas parks (EEDP - Ramsāres vieta. Konceptuālā modeļa pamatā ir DPSIR (virzošie spēki-slodzes-stāvokļi-ietekmes-rīcības koncepcija. Socioekoloģiskā sistēma tika telpiski strukturēta un virzošie spēki iedalīti divās grupās - ārējos un lokālos. Engures ekoreģions sadalīts septiņās zonās vai apakšreģionos ar izteiktām ģeoloģiskām un ģeogrāfiskām robežām. Katrai zonai raksturīgi specifiski virzošie spēki un slodzes kā arī specifiska ekosistēmu struktūra un biodaudzveidības elementi. Analizēti katra apakšreģiona galvenie virzošie spēki un slodzes trijos laika periodos: 19. gs. - 20 gs. sākums, padomju okupācijas periods (1940.-1991. g., periods pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Sniegti ekosistēmu stāvokļa un biodaudzveidības raksturojumi. Socioekonomiskās sistēmas aktīvā komponenta - cilvēka rīcības veido galvenokārt ekoreģionam ārējie faktori, tai skaitā vides likumdošana un finansu plūsmas zinātniskajiem pētījumiem un ekosistēmu apsaimniekošanai. Apskatīti divi alternatīvi Engures ekoreģiona attīstības scenāriji: 1 iedzīvotāju skaita samazināšanās un lauksaimniecības zemju aizaugšana; 2 lauksaimniecības, vietējās ražošanas uzņēmumu un būvniecības intensifikācija. Abos gadījumos ekosistēmu pašreizējais stāvoklis un sugu daudzveidības struktūra tiktu būtiski izmainīti. Reģiona ilgtspējīgu attīstību, saglabājot cilvēkam vēlamo ekosistēmu struktūru, iespējams nodrošināt, vienīgi ieviešot ekosistēmu apsaimniekošanas pasākumus, kas bāzēti uz

 1. Insights into controls on hexavalent chromium in groundwater provided by environmental tracers, Sacramento Valley, California, USA

  Science.gov (United States)

  Manning, Andrew H.; Mills, Christopher T.; Morrison, Jean M.; Ball, Lyndsay B.

  2015-01-01

  Environmental tracers are useful for determining groundwater age and recharge source, yet their application in studies of geogenic Cr(VI) in groundwater has been limited. Environmental tracer data from 166 wells located in the Sacramento Valley, northern California, were interpreted and compared to Cr concentrations to determine the origin and age of groundwater with elevated Cr(VI), and better understand where Cr(VI) becomes mobilized and how it evolves along flowpaths. In addition to major ion and trace element concentrations, the dataset includes δ18O, δ2H, 3H concentration, 14C activity (of dissolved inorganic C), δ13C, 3He/4He ratio, and noble gas concentrations (He, Ne, Ar, Kr, Xe). Noble gas recharge temperatures (NGTs) were computed, and age-related tracers were interpreted in combination to constrain the age distribution in samples and sort them into six different age categories spanning from 10,000 yr old. Nearly all measured Cr is in the form of Cr(IV). Concentrations range from 3 mg L−1), and commonly have δ18O values enriched relative to local precipitation. These samples likely contain irrigation water and are elevated due to accelerated mobilization of Cr(VI) in the unsaturated zone (UZ) in irrigated areas. Group 2 samples are from throughout the valley and typically contain water 1000–10,000 yr old, have δ18O values consistent with local precipitation, and have unexpectedly warm NGTs. Chromium(VI) concentrations in Group 2 samples may be elevated for multiple reasons, but the hypothesis most consistent with all available data (notably, the warm NGTs) is a relatively long UZ residence time due to recharge through a deep UZ near the margin of the basin. A possible explanation for why Cr(VI) may be primarily mobilized in the UZ rather than farther along flowpaths in the oxic portion of the saturated zone is more dynamic cycling of Mn in the UZ due to transient moisture and redox conditions.

 2. FORMATION OF CALCITE AND SILICA FROM PERCOLATION IN A HYDROLOGICALLY UNSATURATED SETTING, YUCCA MOUNTAIN, NEVADA

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paces, J.B.; Whelan, J.F.; Peterman, Z.E.; Marshall, B.D.

  2000-01-01

  Geological, mineralogical, chemical, and isotopic evidence from coatings of calcite and silica on open fractures and lithophysal cavities within welded tuffs at Yucca Mountain indicate an origin from meteoric water percolating through a thick (500 to 700 m) unsaturated zone (UZ) rather than from pulses of ascending ground water. Geologic evidence for a UZ setting includes the presence of coatings in only a small percentage of cavities, the restriction of coatings to fracture footwalls and cavity floors, and an absence of mineral high-water marks indicative of water ponding. Systematic mineral sequences (early calcite, followed by chalcedony with minor quartz and fluorite, and finally calcite with intercalated opal forming the bulk of the coatings) indicate progressive changes in UZ conditions through time, rather than repeated saturation by flooding. Percolation under the influence of gravity also results in mineral textures that vary between steeply dipping sites (thinner coatings of blocky calcite) and shallowly dipping sites (thicker coatings of coarse, commonly bladed calcite, with globules and sheets of opal). Micrometer-scale growth banding in both calcite and opal reflects slow average growth rates (scale of mm/m.y.) over millions of years rather than only a few rapidly deposited growth episodes. Isotopic compositions of C, O, Sr, and U from calcite and opal indicate a percolation-modified meteoric water source, and collectively refute a deeper ground-water source. Chemical and isotopic variations in coatings also indicate long-term evolution of water compositions. Although some compositional changes are related to shifts in climate, growth rates in the deeper UZ are buffered from large changes in meteoric input. Coatings most likely formed from films of water flowing down connected fracture pathways. Mineral precipitation is consistent with water vapor and carbon dioxide loss from films at very slow rates. Data collectively indicate that mineral coatings

 3. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghezzehej, T.

  2004-01-01

  The purpose of this model report is to document the calibrated properties model that provides calibrated property sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models (UZ models). The calibration of the property sets is performed through inverse modeling. This work followed, and was planned in, ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Sections 1.2.6 and 2.1.1.6). Direct inputs to this model report were derived from the following upstream analysis and model reports: ''Analysis of Hydrologic Properties Data'' (BSC 2004 [DIRS 170038]); ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (BSC 2004 [DIRS 169855]); ''Simulation of Net Infiltration for Present-Day and Potential Future Climates'' (BSC 2004 [DIRS 170007]); ''Geologic Framework Model'' (GFM2000) (BSC 2004 [DIRS 170029]). Additionally, this model report incorporates errata of the previous version and closure of the Key Technical Issue agreement TSPAI 3.26 (Section 6.2.2 and Appendix B), and it is revised for improved transparency

 4. IN SITU FIELD TESTING OF PROCESSES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.S.Y. YANG

  2004-11-08

  The purpose of this scientific analysis report is to update and document the data and subsequent analyses from ambient field-testing activities performed in underground drifts and surface-based boreholes through unsaturated zone (UZ) tuff rock units. In situ testing, monitoring, and associated laboratory studies are conducted to directly assess and evaluate the waste emplacement environment and the natural barriers to radionuclide transport at Yucca Mountain. This scientific analysis report supports and provides data to UZ flow and transport model reports, which in turn contribute to the Total System Performance Assessment (TSPA) of Yucca Mountain, an important document for the license application (LA). The objectives of ambient field-testing activities are described in Section 1.1. This report is the third revision (REV 03), which supercedes REV 02. The scientific analysis of data for inputs to model calibration and validation as documented in REV 02 were developed in accordance with the Technical Work Plan (TWP) ''Technical Work Plan for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2004 [DIRS 167969]). This revision was developed in accordance with the ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Section 1.2.4) for better integrated, consistent, transparent, traceable, and more complete documentation in this scientific analysis report and associated UZ flow and transport model reports. No additional testing or analyses were performed as part of this revision. The list of relevant acceptance criteria is provided by ''Technical Work Plan for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654]), Table 3-1. Additional deviations from the TWP regarding the features, events, and processes (FEPs) list are discussed in Section 1.3. Documentation in this report includes descriptions of how, and under what

 5. Unsaturated Zone Flow Patterns and Analysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlers, C.

  2001-01-01

  This Analysis/Model Report (AMR) documents the development of an expected-case model for unsaturated zone (UZ) flow and transport that will be described in terms of the representativeness of models of the natural system. The expected-case model will provide an evaluation of the effectiveness of the natural barriers, assess the impact of conservatism in the Total System Performance Assessment (TSPA), and support the development of further models and analyses for public confidence building. The present models used in ''Total System Performance Assessment for the Site Recommendation'' (Civilian Radioactive Waste Management System Management and Operating Contractor (CRWMS M and O) 2000 [1532461]) underestimate the natural-barrier performance because of conservative assumptions and parameters and do not adequately address uncertainty and alternative models. The development of an expected case model for the UZ natural barrier addresses issues regarding flow-pattern analysis and modeling that had previously been treated conservatively. This is in line with the Repository Safety Strategy (RSS) philosophy of treating conservatively those aspects of the UZ flow and transport system that are not important for achieving regulatory dose (CRWMS M and O 2000 [153246], Section 1.1.1). The development of an expected case model for the UZ also provides defense-in-depth in areas requiring further analysis of uncertainty and alternative models. In general, the value of the conservative case is to provide a more easily defensible TSPA for behavior of UZ flow and transport processes at Yucca Mountain. This AMR has been prepared in accordance with the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' (Bechtel SAIC Company (BSC) 2001 [155051], Section 1.3 - Work Package 4301213UMG). The work scope is to examine the data and current models of flow and transport in the Yucca Mountain UZ to identify models and analyses where conservatism may be

 6. Clinical Impact and Relevance of Antiganglioside Antibodies Test Results / Antigangliozīdu Antivielu Testa Rezultātu Klīniskā Ietekme un Nozīme Pacientam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ķēniņa Viktorija

  2015-09-01

  Full Text Available Visbiežāk atrastās autoantivielas asociācijā ar perifērām neiropātijām ir pret gangliozīdiem GM1, GQ1b, asialo-GM1, GM2, GD1a un GD1b. Atzīta diagnostiska vērtība ir divām no tām - anti-GM1 un anti-GQ1b. Tika veikts retrospektīvs pētījums ar mērķi izvērtēt antigangliozīdu antivielu noteikšanas nozīmi pacientiem ar iespējamu autoimūnu neiropātiju. Pētījumā tika iekļauti 85 pacienti, kuri bija stacionēti Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā laika posmā no 2013. gada janvāra līdz 2014. gada decembrim un kuru perifērajās asinīs tika noteiktas antigangliozīdu antivielas. Tika reģistrēti un analizēti arī pacientu demogrāfiskie dati, iepriekšējas un esošas saslimšanas, paraklīnisko izmeklējumu dati, t.sk. cerebrospinālā šķidruma atradne un elektrofizioloģiskās izmeklēšanas rezultāti. Mūsu pētījumā 27 pacienti (32% bija seropozitīvi attiecībā vismaz uz vienu no antigangliozīdu grupas antivielām. Visbiežāk atrastās antivielas bija pret asialo-GM1 (n = 13 un GM1 (n = 10 gangliozīdiem. Astoņu pacientu diagnozes sakrita ar slimībām, kur antigangliozīdu antivielām ir atzīta diagnostiska marķiera vērtība: pieciem pacientiem - Gijēna-Barē sindroms (GBS, vienam pacientam - Millera-Fišera sindroms (MFS, diviem pacientiem - multifokāla motora neiropātija (MMN. Trīs no pieciem pacientiem, kuriem bija diagnosticēts GBS, un viens no diviem pacientiem, kuriem bija diagnosticēta MMN, bija seronegatīvi. Akūta slimības gaita, pozitīvas antigangliozīdu antivielas un citoalbumināra disasociācija cerebrospinālajā šķidrumā bija faktori, kas noteica pacientam nepieciešamu specifisku imūnterapiju. Mūsu pētījuma rezultāti atbilst iepriekš aprakstītām novērotām asociācijam starp antigangliozīdu grupas antivielām un GBS, MFS un MMN.

 7. Web Quest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību priekšmeta apguvē

  OpenAIRE

  Blumberga, Arta

  2010-01-01

  Diplomdarbā apkopota un analizēta informācija par WebQuest mācību modeli, kas ir uz izziņu balstīts, projekt- un problēmorientēts mācību modelis, kurā skolēni izmanto galvenokārt interneta informāciju. Balstoties uz apkopoto informāciju, tika izveidots WebQuest darba apraksts ķīmijā, kas aprobēts Rīgas 46. vidusskolā. Izmantojot anketēšanas metodi, veikta izveidotā projekta darba novērtēšana.

 8. Uvođenje programa osiguranja kvalitete pri mamografskom pregledu u Kliničkoj bolnici Osijek: prvi rezultati

  OpenAIRE

  Faj, Dario; Ivković, Ana; Štimac, Damir; Posedel, Dario; Kotromanović, Zdenka; Ivezić, Zdravko; Belaj, Nenad; Tomaš, Ilijan; Kubelka, Dragan

  2009-01-01

  Mamografija je najvažnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje tumora dojke. Cilj je radiologa imati najbolju moguću dijagnostičku informaciju uz prihvatljivu dozu zračenja za bolesnika. Kakvoća slike i doza zračenja ovisi o velikom broju čimbenika kao što su brzina i kontrast filma, razvijanje filma, napon i automatski nadzor ekspozicije mamografskoga uređaja, te veličina i gustoća dojke. Uz to, uvjeti gledanja slike mogu značajno utjecati na točnost mamografske informacije. S obzirom na ...

 9. Secondary mineral evidence of large-scale water table fluctuations at Yucca Mountain, Nye County, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whelan, J.F.; Moscati, R.J.; Marshall, B.D

  1997-12-01

  At Yucca Mountain, currently under consideration as a potential permanent underground repository for high-level radioactive wastes, the present-day water table is 500 to 700 m deep. This thick unsaturated zone (UZ) is part of the natural barrier system and is regarded as a positive attribute of the potential site. The USGS has studied the stable isotopes and petrography of secondary calcite and silica minerals that coat open spaces in the UZ and form irregular veins and masses in the saturated zone (SZ). This paper reviews the findings from the several studies undertaken at Yucca Mountain on its mineralogy

 10. Probing the (empirical quantum structure embedded in the periodic table with an effective Bohr model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wellington Nardin Favaro

  2013-01-01

  Full Text Available The atomic shell structure can be observed by inspecting the experimental periodic properties of the Periodic Table. The (quantum shell structure emerges from these properties and in this way quantum mechanics can be explicitly shown considering the (semi-quantitative periodic properties. These periodic properties can be obtained with a simple effective Bohr model. An effective Bohr model with an effective quantum defect (u was considered as a probe in order to show the quantum structure embedded in the Periodic Table. u(Z shows a quasi-smoothed dependence of Z, i.e., u(Z ≈ Z2/5 - 1.

 11. Unsaturated Zone Flow Patterns and Analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  C. Ahlers

  2001-10-17

  This Analysis/Model Report (AMR) documents the development of an expected-case model for unsaturated zone (UZ) flow and transport that will be described in terms of the representativeness of models of the natural system. The expected-case model will provide an evaluation of the effectiveness of the natural barriers, assess the impact of conservatism in the Total System Performance Assessment (TSPA), and support the development of further models and analyses for public confidence building. The present models used in ''Total System Performance Assessment for the Site Recommendation'' (Civilian Radioactive Waste Management System Management and Operating Contractor (CRWMS M&O) 2000 [1532461]) underestimate the natural-barrier performance because of conservative assumptions and parameters and do not adequately address uncertainty and alternative models. The development of an expected case model for the UZ natural barrier addresses issues regarding flow-pattern analysis and modeling that had previously been treated conservatively. This is in line with the Repository Safety Strategy (RSS) philosophy of treating conservatively those aspects of the UZ flow and transport system that are not important for achieving regulatory dose (CRWMS M&O 2000 [153246], Section 1.1.1). The development of an expected case model for the UZ also provides defense-in-depth in areas requiring further analysis of uncertainty and alternative models. In general, the value of the conservative case is to provide a more easily defensible TSPA for behavior of UZ flow and transport processes at Yucca Mountain. This AMR has been prepared in accordance with the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' (Bechtel SAIC Company (BSC) 2001 [155051], Section 1.3 - Work Package 4301213UMG). The work scope is to examine the data and current models of flow and transport in the Yucca Mountain UZ to identify models and analyses

 12. Therapeutic value of lymph node dissection for right middle lobe non-small-cell lung cancer

  Science.gov (United States)

  Kuroda, Hiroaki; Mun, Mingyon; Motoi, Noriko; Ishikawa, Yuichi; Nakagawa, Ken; Yatabe, Yasushi; Okumura, Sakae

  2016-01-01

  Background Superior mediastinal and #11i lymph node (LN) metastases are adverse prognostic factors in patients with middle lobe lung cancer. We aimed to clarify the benefit of thorough lymphadenectomy by LN station or zone in middle lobe non-small-cell lung cancer (NSCLC). Methods Among 295 patients who underwent pulmonary resection and thorough lymphadenectomy for primary right middle lobe (RML) NSCLC at two institutions, we enrolled 68 patients (33 men, 35 women) and retrospectively studied their data. We divided each N1 location (i.e., #10, #11s and #11i) into N1(−)N2(+) and N1(+)N2(+) and divided the #12m location into N1(+)N2(−), N1(−)N2(+) and N1(+)N2(+). Results Interlobar node involvement was rare in pN1 NSCLC when compared with that in other N1 nodes. Lymph node dissection (LND) was beneficial when the hilar zone (HZ)/interlobar zone (IZ) LNs were located at the intermediate point of the upper zones (UZs) and subcarinal zones (SCZs), with the therapeutic benefit at the SCZ being 2.8-fold higher than that at the UZ and 9.7-fold higher than that at the lower zone (LZ). Furthermore, LND evidently had greater therapeutic value for the SCZ than the UZ, which was compatible with skip N2 metastases. Conclusions For middle lobe NSCLC, mediastinal LND should be considered a priority in the SCZ than in the UZ. Moreover, the HZ/IZ is central to unfavourable prognoses in patients with pN2 middle lobe NSCLC. PMID:27162652

 13. La zeolita y su efecto en la eficiencia del nitrógeno en arroz y maíz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Soca

  2014-12-01

  Full Text Available Este trabajo evaluó el efecto de la zeolita en las reducciones de volatilización del nitrógeno amoniacal (RVNA y volumen de lixiviados (RVL así como en rendimientos de arroz Oryza sativa L. y maíz Zea mays L. En el primer experimento bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA se evaluó el tamaño de partícula de zeolita (< 1 mm, 1 - 2 mm, 2 - 3 mm y 3-5 mm en RVNA. El segundo experimento, consistió en evaluar RVL con la aplicación de cuatro tratamientos: testigo (T, zeolita (Z, urea (U y urea + zeolita (UZ. El tercer experimento se desarrolló en un cultivo de arroz, donde se evaluaron dos métodos de aplicación (al voleo y trasplante con cuatro tratamientos (T, U, UZ10% y UZ15% y su efecto en el rendimiento del cultivo. El cuarto experimento realizado en un campo de maíz con dos tratamientos (U y UZ15% evaluó el rendimiento del cultivo en dos suelos (aluvial y esquelético. Los tamaños de partícula entre 3 y 5 mm obtuvieron RVNA del 50% y RVL del 48%. La aplicación de zeolita en arroz obtuvo RVNA de 60% y mejoró los rendimientos sin encontrar diferencias entre método de aplicación. También su aplicación mejoró el peso de grano por mazorca y el peso seco de grano de maíz. La zeolita mejoró la eficiencia de la fertilización nitrogenada.

 14. Land surface temperature as an indicator of the unsaturated zone thickness: A remote sensing approach in the Atacama Desert.

  Science.gov (United States)

  Urqueta, Harry; Jódar, Jorge; Herrera, Christian; Wilke, Hans-G; Medina, Agustín; Urrutia, Javier; Custodio, Emilio; Rodríguez, Jazna

  2018-01-15

  Land surface temperature (LST) seems to be related to the temperature of shallow aquifers and the unsaturated zone thickness (∆Z uz ). That relationship is valid when the study area fulfils certain characteristics: a) there should be no downward moisture fluxes in an unsaturated zone, b) the soil composition in terms of both, the different horizon materials and their corresponding thermal and hydraulic properties, must be as homogeneous and isotropic as possible, c) flat and regular topography, and d) steady state groundwater temperature with a spatially homogeneous temperature distribution. A night time Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) image and temperature field measurements are used to test the validity of the relationship between LST and ∆Z uz at the Pampa del Tamarugal, which is located in the Atacama Desert (Chile) and meets the above required conditions. The results indicate that there is a relation between the land surface temperature and the unsaturated zone thickness in the study area. Moreover, the field measurements of soil temperature indicate that shallow aquifers dampen both the daily and the seasonal amplitude of the temperature oscillation generated by the local climate conditions. Despite empirically observing the relationship between the LST and ∆Z uz in the study zone, such a relationship cannot be applied to directly estimate ∆Z uz using temperatures from nighttime thermal satellite images. To this end, it is necessary to consider the soil thermal properties, the soil surface roughness and the unseen water and moisture fluxes (e.g., capillarity and evaporation) that typically occur in the subsurface. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 15. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

  OpenAIRE

  Lulle, Katrīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

 16. Geostatistical and Stochastic Study of Flow and Tracer Transport in the Unsaturated Zone at Yucca Mountain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ye, Ming; Pan, Feng; Hu, Xiaolong; Zhu, Jianting

  2007-01-01

  Yucca Mountain has been proposed by the U.S. Department of Energy as the nation's long-term, permanent geologic repository for spent nuclear fuel or high-level radioactive waste. The potential repository would be located in Yucca Mountain's unsaturated zone (UZ), which acts as a critical natural barrier delaying arrival of radionuclides to the water table. Since radionuclide transport in groundwater can pose serious threats to human health and the environment, it is important to understand how much and how fast water and radionuclides travel through the UZ to groundwater. The UZ system consists of multiple hydrogeologic units whose hydraulic and geochemical properties exhibit systematic and random spatial variation, or heterogeneity, at multiple scales. Predictions of radionuclide transport under such complicated conditions are uncertain, and the uncertainty complicates decision making and risk analysis. This project aims at using geostatistical and stochastic methods to assess uncertainty of unsaturated flow and radionuclide transport in the UZ at Yucca Mountain. Focus of this study is parameter uncertainty of hydraulic and transport properties of the UZ. The parametric uncertainty arises since limited parameter measurements are unable to deterministically describe spatial variability of the parameters. In this project, matrix porosity, permeability and sorption coefficient of the reactive tracer (neptunium) of the UZ are treated as random variables. Corresponding propagation of parametric uncertainty is quantitatively measured using mean, variance, 5th and 95th percentiles of simulated state variables (e.g., saturation, capillary pressure, percolation flux, and travel time). These statistics are evaluated using a Monte Carlo method, in which a three-dimensional flow and transport model implemented using the TOUGH2 code is executed with multiple parameter realizations of the random model parameters. The project specifically studies uncertainty of unsaturated flow

 17. Calcite Fluid Inclusion, Paragenetic, and Oxygen Isotopic Records of Thermal Event(s) at Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peterman, B.; Moscati, R.

  2000-01-01

  Yucca Mountain, Nevada, is under consideration as a potential high-level radioactive waste repository situated above the water table in 12.7 Ma tuffs. A wealth of textural and geochemical evidence from low-temperature deposits of calcite and silica, indicates that their genesis is related to unsaturated zone (UZ) percolation and that the level of the potential repository has never been saturated. Nonetheless, some scientists contend that thermal waters have periodically risen to the surface depositing calcite and opal in the tuffs and at the surface. This hypothesis received some support in 1996 when two-phase fluid inclusions (FIs) with homogenization temperatures (Th) between 35 and 75 C were reported from UZ calcite. Calcite deposition likely followed closely on the cooling of the tuffs and continues into the present. The paragenetic sequence of calcite and silica in the UZ is early stage calcite followed by chalcedony and quartz, then calcite with local opal during middle and late stages. Four types of FIs are found in calcite assemblages: (1) all-liquid (L); (2) all-vapor (V); (3) 2-phase with large and variable V:L ratios; and (4) a few 2-phase with small and consistent V:L ratios. Late calcite contains no FI assemblages indicating elevated depositional temperatures. In early calcite, the Th of type 4 FIs ranges from ∼ 40 to ∼ 85 C. Such temperatures (sub-boiling) and the assemblage of FIs are consistent with deposition in the UZ. Some delta 18O values < 10 permil in early calcite support such temperatures. Type 4 FIs, however, seem to be restricted to the early calcite stage, during which either cooling of the tuffs or regional volcanism were possible heat sources. Nonetheless, at present there is no compelling evidence of upwelling water as a source for the calcite/opal deposits

 18. Hierarchical random additive process and logarithmic scaling of generalized high order, two-point correlations in turbulent boundary layer flow

  Science.gov (United States)

  Yang, X. I. A.; Marusic, I.; Meneveau, C.

  2016-06-01

  Townsend [Townsend, The Structure of Turbulent Shear Flow (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1976)] hypothesized that the logarithmic region in high-Reynolds-number wall-bounded flows consists of space-filling, self-similar attached eddies. Invoking this hypothesis, we express streamwise velocity fluctuations in the inertial layer in high-Reynolds-number wall-bounded flows as a hierarchical random additive process (HRAP): uz+=∑i=1Nzai . Here u is the streamwise velocity fluctuation, + indicates normalization in wall units, z is the wall normal distance, and ai's are independently, identically distributed random additives, each of which is associated with an attached eddy in the wall-attached hierarchy. The number of random additives is Nz˜ln(δ /z ) where δ is the boundary layer thickness and ln is natural log. Due to its simplified structure, such a process leads to predictions of the scaling behaviors for various turbulence statistics in the logarithmic layer. Besides reproducing known logarithmic scaling of moments, structure functions, and correlation function [" close="]3/2 uz(x ) uz(x +r ) >, new logarithmic laws in two-point statistics such as uz4(x ) > 1 /2, 1/3, etc. can be derived using the HRAP formalism. Supporting empirical evidence for the logarithmic scaling in such statistics is found from the Melbourne High Reynolds Number Boundary Layer Wind Tunnel measurements. We also show that, at high Reynolds numbers, the above mentioned new logarithmic laws can be derived by assuming the arrival of an attached eddy at a generic point in the flow field to be a Poisson process [Woodcock and Marusic, Phys. Fluids 27, 015104 (2015), 10.1063/1.4905301]. Taken together, the results provide new evidence supporting the essential ingredients of the attached eddy hypothesis to describe streamwise velocity fluctuations of large, momentum transporting eddies in wall-bounded turbulence, while observed deviations suggest the need for further extensions of the

 19. Eigenvalues of PT-symmetric oscillators with polynomial potentials

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shin, Kwang C

  2005-01-01

  We study the eigenvalue problem -u''(z) - [(iz) m + P m-1 (iz)]u(z) λu(z) with the boundary condition that u(z) decays to zero as z tends to infinity along the rays arg z = -π/2 ± 2π/(m+2) in the complex plane, where P m-1 (z) = a 1 z m-1 + a 2 z m-2 + . . . + a m-1 z is a polynomial and integers m ≥ 3. We provide an asymptotic expansion of the eigenvalues λ n as n → +∞, and prove that for each real polynomial P m-1 , the eigenvalues are all real and positive, with only finitely many exceptions

 20. SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā.

  OpenAIRE

  Zēmele, Lāsma

  2009-01-01

  L. Zēmele SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā Bakalaura darbs saturs:82 lpp, 10 tabulas, 16 attēlu un 16 pielikumu Bakalaura darbā raksturota SIA „Lattelecom Technology” darbība „DELL” produktu sadales kanālā. Darbā tiek analizēta produktu plūsma sadales kanālā, pasūtīšanas, uzglabāšanas un transportēšanas funkciju realizēšana šajā sadales kanālā, kā arī klientu apmierinātība ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem. Balstoties uz latviešu un ārzemj...

 1. Pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai

  OpenAIRE

  Paltovs, Deniss

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba pamatā ir pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai - PythonReports, kura ļauj Python izstrādātajiem no datiem un šablona izveidot izdruku uz ekrāna vai printera. Gala produkts ir vizuālais redaktors, kurš ļauj ērti un uzskatāmi veidot un rediģēt PythonReports šablonus, izmantojot mūsdienu lietotāju saskarnes tehnoloģijas operētājsistēmās ar grafisku lietotāja saskarni. Kvalifikācijas darbs balstās uz iepriekšējo pieredzi, iegūto izmantojot līdzīgus rīkus citās sist...

 2. Chemistry of unsaturated zone gases sampled in open boreholes at the crest of Yucca Mountain, Nevada: Data and basic concepts of chemical and physical processes in the mountain

  Science.gov (United States)

  Thorstenson, Donald C.; Weeks, Edwin P.; Haas, Herbert; Busenberg, Eurybiades; Plummer, Niel; Peters, Charles A.

  1998-01-01

  Boreholes open to the unsaturated zone at the crest of Yucca Mountain, Nevada, were variously sampled for CO2 (including 13C and 14C), CH4, N2, O2, Ar, CFC-11, CFC-12, and CFC-113 from 1986 to 1993. Air enters the mountain in outcrops, principally on the eastern slope, is enriched in CO2by mixing with soil gas, and is advected to the mountain crest, where it returns to the atmosphere. The CFC data indicate that travel times of the advecting gas in the shallow Tiva Canyon hydrogeologic unit are ≤5 years. The 14C activities are postbomb to depths of 100 m, indicating little retardation of 14CO2 in the shallow flow systems. The 14C activities from 168 to 404 m in the Topopah Spring hydrogeologic unit are 85–90 pMC at borehole USW-UZ6. The CFC data show that the drilling of USW-UZ6 in 1984 has altered the natural system by providing a conduit through the Paintbrush Nonwelded unit, allowing flow from Topopah Spring outcrops in Solitario Canyon on the west to USW-UZ6, upward in the borehole through the Paintbrush, to the shallow Tiva Canyon flow systems, and out of the mountain.

 3. Technical Work Plan for: Near Field Environment: Engineered System: Radionuclide Transport Abstraction Model Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.D. Schreiber

  2006-12-08

  This technical work plan (TWP) describes work activities to be performed by the Near-Field Environment Team. The objective of the work scope covered by this TWP is to generate Revision 03 of EBS Radionuclide Transport Abstraction, referred to herein as the radionuclide transport abstraction (RTA) report. The RTA report is being revised primarily to address condition reports (CRs), to address issues identified by the Independent Validation Review Team (IVRT), to address the potential impact of transport, aging, and disposal (TAD) canister design on transport models, and to ensure integration with other models that are closely associated with the RTA report and being developed or revised in other analysis/model reports in response to IVRT comments. The RTA report will be developed in accordance with the most current version of LP-SIII.10Q-BSC and will reflect current administrative procedures (LP-3.15Q-BSC, ''Managing Technical Product Inputs''; LP-SIII.2Q-BSC, ''Qualification of Unqualified Data''; etc.), and will develop related Document Input Reference System (DIRS) reports and data qualifications as applicable in accordance with prevailing procedures. The RTA report consists of three models: the engineered barrier system (EBS) flow model, the EBS transport model, and the EBS-unsaturated zone (UZ) interface model. The flux-splitting submodel in the EBS flow model will change, so the EBS flow model will be validated again. The EBS transport model and validation of the model will be substantially revised in Revision 03 of the RTA report, which is the main subject of this TWP. The EBS-UZ interface model may be changed in Revision 03 of the RTA report due to changes in the conceptualization of the UZ transport abstraction model (a particle tracker transport model based on the discrete fracture transfer function will be used instead of the dual-continuum transport model previously used). Validation of the EBS-UZ interface model

 4. SIMULATION OF NET INFILTRATION FOR MODERN AND POTENTIAL FUTURE CLIMATES

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.A. Heveal

  2000-06-16

  This Analysis/Model Report (AMR) describes enhancements made to the infiltration model documented in Flint et al. (1996) and documents an analysis using the enhanced model to generate spatial and temporal distributions over a model domain encompassing the Yucca Mountain site, Nevada. Net infiltration is the component of infiltrated precipitation, snowmelt, or surface water run-on that has percolated below the zone of evapotranspiration as defined by the depth of the effective root zone, the average depth below the ground surface (at a given location) from which water is removed by evapotranspiration. The estimates of net infiltration are used for defining the upper boundary condition for the site-scale 3-dimensional Unsaturated-Zone Ground Water Flow and Transport (UZ flow and transport) Model (CRWMS M&O 2000a). The UZ flow and transport model is one of several process models abstracted by the Total System Performance Assessment model to evaluate expected performance of the potential repository at Yucca Mountain, Nevada, in terms of radionuclide transport (CRWMS M&O 1998). The net-infiltration model is important for assessing potential repository-system performance because output from this model provides the upper boundary condition for the UZ flow and transport model that is used to generate flow fields for evaluating potential radionuclide transport through the unsaturated zone. Estimates of net infiltration are provided as raster-based, 2-dimensional grids of spatially distributed, time-averaged rates for three different climate stages estimated as likely conditions for the next 10,000 years beyond the present. Each climate stage is represented using a lower bound, a mean, and an upper bound climate and corresponding net-infiltration scenario for representing uncertainty in the characterization of daily climate conditions for each climate stage, as well as potential climate variability within each climate stage. The set of nine raster grid maps provide spatially

 5. Technical Work Plan for: Near Field Environment: Engineered Barrier System: Radionuclide Transport Abstraction Model Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  J.D. Schreiber

  2006-01-01

  This technical work plan (TWP) describes work activities to be performed by the Near-Field Environment Team. The objective of the work scope covered by this TWP is to generate Revision 03 of EBS Radionuclide Transport Abstraction, referred to herein as the radionuclide transport abstraction (RTA) report. The RTA report is being revised primarily to address condition reports (CRs), to address issues identified by the Independent Validation Review Team (IVRT), to address the potential impact of transport, aging, and disposal (TAD) canister design on transport models, and to ensure integration with other models that are closely associated with the RTA report and being developed or revised in other analysis/model reports in response to IVRT comments. The RTA report will be developed in accordance with the most current version of LP-SIII.10Q-BSC and will reflect current administrative procedures (LP-3.15Q-BSC, ''Managing Technical Product Inputs''; LP-SIII.2Q-BSC, ''Qualification of Unqualified Data''; etc.), and will develop related Document Input Reference System (DIRS) reports and data qualifications as applicable in accordance with prevailing procedures. The RTA report consists of three models: the engineered barrier system (EBS) flow model, the EBS transport model, and the EBS-unsaturated zone (UZ) interface model. The flux-splitting submodel in the EBS flow model will change, so the EBS flow model will be validated again. The EBS transport model and validation of the model will be substantially revised in Revision 03 of the RTA report, which is the main subject of this TWP. The EBS-UZ interface model may be changed in Revision 03 of the RTA report due to changes in the conceptualization of the UZ transport abstraction model (a particle tracker transport model based on the discrete fracture transfer function will be used instead of the dual-continuum transport model previously used). Validation of the EBS-UZ interface model will be revised to be consistent with

 6. SIMULATION OF NET INFILTRATION FOR MODERN AND POTENTIAL FUTURE CLIMATES

  International Nuclear Information System (INIS)

  J.A. Heveal

  2000-01-01

  This Analysis/Model Report (AMR) describes enhancements made to the infiltration model documented in Flint et al. (1996) and documents an analysis using the enhanced model to generate spatial and temporal distributions over a model domain encompassing the Yucca Mountain site, Nevada. Net infiltration is the component of infiltrated precipitation, snowmelt, or surface water run-on that has percolated below the zone of evapotranspiration as defined by the depth of the effective root zone, the average depth below the ground surface (at a given location) from which water is removed by evapotranspiration. The estimates of net infiltration are used for defining the upper boundary condition for the site-scale 3-dimensional Unsaturated-Zone Ground Water Flow and Transport (UZ flow and transport) Model (CRWMS M and O 2000a). The UZ flow and transport model is one of several process models abstracted by the Total System Performance Assessment model to evaluate expected performance of the potential repository at Yucca Mountain, Nevada, in terms of radionuclide transport (CRWMS M and O 1998). The net-infiltration model is important for assessing potential repository-system performance because output from this model provides the upper boundary condition for the UZ flow and transport model that is used to generate flow fields for evaluating potential radionuclide transport through the unsaturated zone. Estimates of net infiltration are provided as raster-based, 2-dimensional grids of spatially distributed, time-averaged rates for three different climate stages estimated as likely conditions for the next 10,000 years beyond the present. Each climate stage is represented using a lower bound, a mean, and an upper bound climate and corresponding net-infiltration scenario for representing uncertainty in the characterization of daily climate conditions for each climate stage, as well as potential climate variability within each climate stage. The set of nine raster grid maps provide

 7. Interneta vietne "YouTube" kā reklāmas un infoizklaides kanāls 2008. gada pirmajā ceturksnī

  OpenAIRE

  Reinberga, Ieva

  2008-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kādus komunikācijas uzdevumus veikusi interneta vietne www.YouTube.com – reklāmas, izklaides, informācijas vai citus - laika periodā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. martam, konstatējot vietnes saturā reklāmai, izklaidei un informācijai raksturīgās iezīmes. Pētījums tiek balstīts uz reklāmas, infoklaides, interneta tehnoloģiju, spēles teorijas, populārās kultūras teorijām, kā arī, atsaucoties uz līdzšinējām analīzēm par vietnes YouTube vēstur...

 8. Koherentas kustības uztvere skolas vecuma bērniem ar sašaurinātu vizuālās uztveres lauku

  OpenAIRE

  Gritāne, Andželika

  2017-01-01

  Maģistra darbs tika uzrakstīts latviešu valodā uz 40 lapām, darbs satur 24 attēlus, 8 tabulas un satur 28 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: Noteikt koherentas kustības slieksni skolas vecuma bērniem ar sašaurinātu vizuālās uzmanības lauku. Metodika: Dalībnieki tika iedalīti divās grupās balstoties un nevārda atpazīšanas testa rezultātiem – grupa ar sašaurinātu vizuālās uztveres lauku un grupa ar attīstībai atbilstošu vizuālās uztveres lauka lielumu. Abu grupu dalībniekiem tika n...

 9. Fixed mydriatic pupil associated with an intraocular pressure rise as a complication of the implant of a Phakic Refractive Lens (PRL).

  Science.gov (United States)

  Pérez-Cambrodí, Rafael José; Piñero-Llorens, David Pablo; Ruiz-Fortes, Juan Pedro; Blanes-Mompó, Francisco Javier; Cerviño-Expósito, Alejandro

  2014-07-01

  We describe a case report of a patient that was implanted with a posterior chamber phakic intraocular lens (Phakic Refractive Lens, PRL) for the correction of moderate myopia and who developed postoperatively a fixed mydriasis compatible with an Urrets-Zavalia Syndrome (UZS). Specifically, a sudden acute increase of IOP in the left eye was observed in the immediate postoperative period. After IOP stabilization, the refractive result was good, but a fixed and mydriatic pupil appeared. This condition led the patient to experience visual discomfort, halos, and glare associated with high levels of higher-order aberrations in spite of the good visual result. A tinted-contact lens was fitted in order to minimize those symptoms. The UZS should be considered as a possible complication after implantation of posterior chamber phakic intraocular lenses.

 10. Frančaizinga izmantošana Latvijas Republikas mazajā un vidējā biznesā

  OpenAIRE

  Žuks, Vadims

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir frančaizinga veikšanas problēmas Latvijas mazajā un vidējā biznesā. Darbā tiek izskatīti frančaizinga veikšanas teorētiskie pamati, tiek analizēta Latvijas frančaizinga biznesa likumdošanas bāze un francāizinga modeļa ieviešanas īpatnības, ka arī konkrēta frančaizinga biznesa uzsākšanas un darbības uzlabošanas pasākumi. Diplomdarbs izpildīts uz 82 lappusēm. Darbs satur 8 attēlus, 12 tabulas un 3 pielikumus. Darba atslēgas vārdi ir: frančaizinga bizness, biznesa veikšanas p...

 11. „ORACLE E-BUSINESS SUITE” MIGRĀCIJA STARP DAŽĀDĀM VERSIJĀM

  OpenAIRE

  Dansone, Linda

  2008-01-01

  Maģistra darbā analizēta uzņēmumu resursu pārvaldības sistēmās "Oracle E-Business Suite" migrācija starp dažādām versijām. Darba gaitā izpētīti ieteikumi „Oracle E-Business Suite” migrācijai, apskatīta Oracle E-Business Suite standartfunkcionalitāte un arhitektūra, izanalizēta uzņēmuma pieredze šīs sistēmas migrēšanā, apzināti ieteikumi un rekomendācijas šī procesa uzlabošanā, apskatīta risku pārvaldība, apskatīts COBIT standarts, izanalizēti riski, veikta pieteikumu analīze pirms migrāci...

 12. SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana

  OpenAIRE

  Černova, Egita

  2013-01-01

  Bakalaura darbā "SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana" tika pētīta uzņēmuma komunikācija sociālajos tīklos - komunicēšanas veids, identificējot sociālo tīklu lietotāju viedokli par to. Darba mērķis izpētīt „Statoil” komunikāciju sociālajos medijos un secinājumus piedāvāt kā ierosinājumus uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanai. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par Gruniga sabiedrisko attiecību komunikācijas modeļiem, so...

 13. Izrada filmskog plakata uz pomoć Maye

  OpenAIRE

  Lacković, Klaudija

  2016-01-01

  Animirani filmovi su, baš kao i igrani filmovi, plod nečije mašte ograničen potrebnim mu resursima. No neki od najboljih filmova, poput „Deadpool“-a, nastali su upravo zahvaljujući nečijem znanju i mogućnostima u trodimenzionalnom modeliranju. Trodimenzionalno modeliranje već dugi niz godina omogućuje stvaranje virtualnih likova, objekata i svijeta te se s godinama unaprjeĎuje i daje izvanredne rezultate. Jedan od najkorištenijih alata za 3D modeliranje je Autodesk Maya. Stoga ...

 14. Lietiska etika uz personibu orienteta profesionalaja darbiba

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørgaard, Britta

  2014-01-01

  practice as existing in a field colored by several interests and values, each of them having an influence on this practice and each of them with different demands and values. Professional work focused on the citizen and the individual can be understood as on one hand colored by ideals as ethics...... cuts, and as a teacher and practitioner in the field for many years it is quite natural to see a certain non-simultaneity between values and views of the teacher and those of the students. I therefore see some cross-pressures exposing education to even more dilemmas related to applied ethics, and I try...... to illustrate these cross-pressures in this article, and at the end of the article I illustrate it with a figure. The question is among others to what degree education plays a role in developing what I consider as necessary professional ethics. My motivation for this article is my experience as a teacher trying...

 15. A rare complication of the Sistrunk's procedure in thyroglossal duct ...

  African Journals Online (AJOL)

  therapy in TGDRs and may be associated with high morbidity ... tracheal injury. Department of Pediatric Surgery, Dr Behcet Uz Children's Hospital, Izmir, Turkey ... area, 1 cm under the vocal cords on the anterior surface of the trachea.

 16. Modeling non-steady state radioisotope transport in the vadose zone--A case study using uranium isotopes at Pena Blanca, Mexico

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ku, T.L.; Luo, S.; Goldstein, S.J.; Murrell, M.T.; Chu, W.L.; Dobson, P.F.

  2009-01-01

  Current models using U- and Th-series disequilibria to study radioisotope transport in groundwater systems mostly consider a steady-state situation. These models have limited applicability to the vadose zone (UZ) where the concentration and migratory behavior of radioisotopes in fluid are often transitory. We present here, as a first attempt of its kind, a model simulating the non-steady state, intermittent fluid transport in vadose layers. It provides quantitative constraints on in-situ migration of dissolved and colloidal radioisotopes in terms of retardation factor and rock-water interaction (or water transit) time. For uranium, the simulation predicts that intermittent flushing in the UZ leads to a linear relationship between reciprocal U concentration and 234 U/ 238 U ratio in percolating waters, with the intercept and slope bearing information on the rates of dissolution and α-recoil of U isotopes, respectively. The general validity of the model appears to be borne out by the measurement of uranium isotopes in UZ waters collected at various times over a period during 1995-2006 from a site in the Pena Blanca mining district, Mexico, where the Nopal I uranium deposit is located. Enhanced 234 U/ 238 U ratios in vadose-zone waters resulting from lengthened non-flushing time as prescribed by the model provide an interpretative basis for using 234 U/ 238 U in cave calcites to reconstruct the regional changes in hydrology and climate. We also provide a theoretical account of the model's potential applications using radium isotopes.

 17. Drošas tīmekļa lietotnes izstrāde izmantojot JAVA programmēšanas valodu

  OpenAIRE

  Ķīvītis, Jānis

  2015-01-01

  Internetu ar katru dienu izmanto vairāk cilvēku un uzņēmumu. Pieaugošā lietotāju skaita fonā aug arī tīmeklī izvietoto vietņu skaits. Ar katru jaunu vietni kibernoziedzniekiem paliek vairāk mērķu uzbrukumiem. Lai datorlauži nespētu piekļūt datiem, kas glabājas uz servera, kurā izvietota programmatūra, tīmekļa vietni jāaizsargā. Darbā tiks izpētīti bīstamākie tīmekļa programmatūras ievainojumi un iespējas tos novērst. Tiks apskatīti arī daži informācijas tehnoloģiju drošības standarti. Pētī...

 18. Mihaila Bulgakova Volands un Marijas Korelli Lučija (salīdzinošā analīze)

  OpenAIRE

  Suhackis, Aleksandrs

  2009-01-01

  Darbs ir veltīts sātana tēlu romānos «Sātana Sēras» Marijas Korelli un «Meistars un Margarita» Mihaila Bulgakova salidzinošās analīzei. Pētīšanas mērķis ir salīdzināt Lučio Rimanca un Volanda tēlus simvolisma un demonoloģijas tradīcijas aspektā. Īpaša uzmanība ir veltīta arī uz simvolisma tradicijas, dekadanca un romantīsma abskatiem, ar mērķi analīzēt, literārus darbus „Satana Sēras” un „Meistars un Margarita” šaja aspektā. Darbs ir dalīts uz divam daļām. Pirmā ir aprakstīti teoretiskie ...

 19. Katalonijas autonomijas prasības pamatojums normatīva perspektīvā

  OpenAIRE

  Beluza, Veronika

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir- „Katalonijas autonomijas prasības pamatojums normatīva perspektīvā” un šī darba uzdevums ir noskaidrot, vai katalāņu vēlme gūt neatkarību ir pamatota, balstoties uz pašnoteikšanās tiesībām. Katalonijas valdību neapmierina Spānijas centrālas varas politika, tāpēc tā vairākus gadus cenšas pieradīt, ka Katalonija ir tiesīga uz secesiju. Darba mērķi ir: noteikt katalāņu nacionālo identitāti, secesijas pieprasījuma vērtīgumu un pašnoteikšanās tiesību izmantošanas ierobežojumu i...

 20. Testēšanas metožu un testēšanas automatizācijas rīku pielietojums tīmekļa bāzētas sistēmas testēšanā

  OpenAIRE

  Jaunošāne, Kristīne

  2016-01-01

  Nav iespējams veikt pilnīgu sistēmas testēšanu, notestēt visas ievadvērtības un nosacījumus, tā vietā jāveic piemērotas testēšanas metodes izvēle, balstoties uz testējamā objekta īpašībām. Bakalaura darbā tiek apskatītas sešas testēšanas metodes, kuras ir aprakstītas ISTQB Foundation Level Syllabus un to praktiska pielietošana tīmekļa bāzētā vietnē, kura tika izstrādāta darba gaitā, vai uz atsevišķi izveidotiem piemēriem. Testēšanas automatizācija var paaugstināt testēšanas efektivitāti un op...

 1. "LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos

  OpenAIRE

  Mickēvičs, Rihards

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „"LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos” aplūkots mērķa grupas kopējās interneta un sociālo mediju patēriņa tendences, komunikācijas rīku lietojums, vietnes „LinkedIn” loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas aspektā un sava personīgā sociālā zīmola apzināšanās. Darbs balstīts uz četrām galvenajām daļām – teorētisko, metodoloģisko, empīrisko un rezultātu. Pamatojoties uz pieejamo teorētisko bāzi saistībā ar attiecīgo tēmu, tika veikta fok...

 2. U-Pb Ages of Secondary Silica at Yucca Mountain, Nevada: Implications for the Paleohydrology of the Unsaturated Zone

  International Nuclear Information System (INIS)

  L.A. Neymark; Y. Amelin; J.B. Paces; Z.E. Peterman

  2001-01-01

  U, Th, and Pb isotopes were analyzed in layers of opal and chalcedony from individual millimeter- to centimeter-thick calcite and silica coatings at Yucca Mountain, Nevada, USA, a site that is being evaluated for a potential high-level nuclear waste repository. These calcite and silica coatings on fractures and in lithophysal cavities in Miocene-age tuffs in the unsaturated zone (UZ) precipitated from descending water and record a long history of percolation through the UZ. Opal and chalcedony have high concentrations of U (10 to 780 ppm) and low concentrations of common Pb as indicated by large values of 206 Pb/ 204 Pb (up to 53,806), thus making them suitable for U-Pb age determinations. Interpretations of U-Pb isotopes in opal samples at Yucca Mountain are complicated by the incorporation of excess 234 U at the time of mineral formation, resulting in reverse discordance of U-Pb ages. However, the 207 Pb/ 235 U ages are much less affected by deviation from initial secular equilibrium and provide reliable ages of most silica deposits between 0.6 and 9.8 Ma. For chalcedony subsamples showing normal age discordance, these ages may represent minimum times of deposition. Typically, 207 Pb/ 235 U ages are consistent with the microstratigraphy in the mineral coating samples, such that the youngest ages are for subsamples from outer layers, intermediate ages are from inner layers, and oldest ages are from innermost layers. 234 U and 230 Th in most silica layers deeper in the coatings are in secular equilibrium with 238 U, which is consistent with their old age and closed system behavior during the past 0.5 m.y. U-Pb ages for subsamples of silica layers from different microstratigraphic positions in individual calcite and silica coating samples collected from lithophysal cavities in the welded part of the Topopah Spring Tuff yield slow long-term average depositional rates of 1 to 5 mm/m.y. These data imply that the deeper parts of the UZ at Yucca Mountain maintained long

 3. SUPPLEMENTARY INFORMATION Protonation of the imino ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  Ashish

  SUPPLEMENTARY INFORMATION. Protonation of the imino nitrogen deactivates the excited state of imidazolin-5-one in the solid state. ASHISH SINGH, KHALID BADI-UZ ZAMA and GURUNATH RAMANATHAN*. Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, Uttar Pradesh India. 208 016.

 4. Competency based ophthalmology training curriculum for ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: The establishment of a credible, defensible and acceptable “formal competency based ophthalmology training curriculum for undergraduate medical and dental students” is fundamental to program recognition, monitoring and evaluation. The University of Zimbabwe College of Health Sciences (UZ-CHS) has ...

 5. Self-Similarity and helical symmetry in vortex generator flow simulations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fernandez, U.; Velte, Clara Marika; Réthoré, Pierre-Elouan

  2014-01-01

  According to experimental observations, the vortices generated by vortex generators have previously been observed to be self-similar for both the axial (uz) and azimuthal (uӨ) velocity profiles. Further, the measured vortices have been observed to obey the criteria for helical symmetry...

 6. Zīmola "Pranamat ECO" digitālā mārketinga stratēģijas analīze

  OpenAIRE

  Paškovs, Deniss

  2017-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir “Zīmola Pranamat ECO digitālā mārketinga stratēģijas analīze”. Digitālā mārketinga kanāli ir viens no efektīvākajiem kanāliem kā uzrunāt potenciālos klientus un ļauj uzņēmumiem veikt interneta tirdzniecību krietni efektīvāk. Attīstot inovatīvu digitālā mārketinga stratēģiju ir iespējams sasniegt konkurences priekšrocības. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz digitālā mārketinga teorijas atziņām un pētāmā zīmola mērķauditorijas aptaujas rezultātiem, veikt zīmo...

 7. Flow structure in a downward branch pipe with a closed end. Characteristics of flow velocity in the branch pipe

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miyoshi, Koji; Nakamura, Akira; Takenaka, Nobuyuki

  2016-01-01

  Many pipes branch off from a main pipe in industrial plants. The penetration of hot water into the branch pipe causes thermal stratification. The thermal stratification layer fluctuates and causes thermal fatigue. The characteristics of velocity distributions in the branch pipe for inner diameters from D_b=21 mm to 43 mm were investigated by laser Doppler velocimetry in this paper. As for the flow in the branch pipe at L=4D_b, the mean velocity of the spiral flow was a simple forced vortex which indicated a straight velocity distribution. The maximum circumferential velocity U_θ _m_a_x and minimum axial velocity U_z _m_i_n at L=4D_b were expressed with D_b and main flow velocity. Empirical formulas were proposed for estimating the distributions of U_θ _m_a_x and U_z _m_i_n in the axial direction. (author)

 8. MCDonalds mārketinga komunikācijas analīze : Latvija-Īrija

  OpenAIRE

  Kazakova, Nataļja

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma; pētāmās problēmas apraksts: McDonalds pielietoto mārketinga komunikāciju analīze Latvijā un Īrijā; pētījuma veikšanas laikā daudzus uzņēmumus šajās valstīs (un īpaši Latvijā) skar ekonomiskās krīzes sekas, tāpēc ir nepieciešami aplūkot tādu uzņēmumu pieredzi, kas veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū ilglaicīgi. Atslēgas vārdi: McDonalds, mārketinga komunikācijas, reklāma, preces virzīšana tirgū, e-mārketings, sabiedriskās attiecības, tiešā pārdošana, personiskā apkalp...

 9. Parallel computing simulation of fluid flow in the unsaturated zone of Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang, Keni; Wu, Yu-Shu; Bodvarsson, G.S.

  2001-01-01

  This paper presents the application of parallel computing techniques to large-scale modeling of fluid flow in the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain, Nevada. In this study, parallel computing techniques, as implemented into the TOUGH2 code, are applied in large-scale numerical simulations on a distributed-memory parallel computer. The modeling study has been conducted using an over-one-million-cell three-dimensional numerical model, which incorporates a wide variety of field data for the highly heterogeneous fractured formation at Yucca Mountain. The objective of this study is to analyze the impact of various surface infiltration scenarios (under current and possible future climates) on flow through the UZ system, using various hydrogeological conceptual models with refined grids. The results indicate that the one-million-cell models produce better resolution results and reveal some flow patterns that cannot be obtained using coarse-grid modeling models

 10. Physical and chemical characteristics of topographically affected airflow in an open borehole at Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thorstenson, D.C.; Woodward, J.C.; Weeks, E.P.; Haas, H.

  1989-01-01

  Borehole UZ6S, on the crest of Yucca Mountain, Nevada Test Site, has exhaled approximately 10 6 m 3 of gas annually during winter months for three successive years. The flow arises from thermal-topographic effects. The average composition of the exhausted gas is: N 2 = 78%, O 2 = 21%, Ar = 0.94%, CO 2 = 0.125%, and CH 4 = 0.2 ppMv. The CO 2 has the following isotopic signature: 14 C = 108.5 percent modern carbon (pmc), and δ 13 C = 17.1 permil. In the thirty-month observation period, there has been a net flux to the atmosphere of approximately 40 m 3 of liquid water and 1150 kg of carbon. The gas flowing from UZ6S appears to originate in the soil and/or shallow unsaturated zone at Yucca Mountain crest. 25 refs., 6 figs., 4 tabs

 11. Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Treija, Solveiga

  2014-01-01

  Solveiga Treija. Maģistra darbs „Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā.” Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mobilo mārketingu, mobilo ierīču lietotāju aptaujas rezultātiem un padziļināto interviju ar nozares speciālistiem rezultātiem, novērtēt mobilā mārketinga izmantošanu Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus mobilā mārketinga attīstībai uzņēmējdarbībā Latvijā. Pirmajā nodaļā pētīta mobilā mārketinga būtība, galvenie rīki un ...

 12. Monodromy of the matrix Schroedinger equations and Darboux transformations

  CERN Document Server

  Goncharenko, V M

  1998-01-01

  A Schroedinger operator L=-d sup 2 /dz sup 2 +U(z) with a matrix-valued rational potential U(z) is said to have trivial monodromy if all the solutions of the corresponding Schroedinger equations L psi=lambda psi are single-valued in the complex plane z is an element of C for any lambda. A local criterion of this property in terms of the Laurent coefficients of the potential U near its singularities, which are assumed to be regular, is found. It is proved that any such operator with a potential vanishing at infinity can be obtained by a matrix analogue of the Darboux transformation from the Schroedinger operator L sub o =-d sup 2 /dz sup 2. This generalizes the well known Duistermaat-Gruenbaum result to the matrix case and gives the explicit description of the Schroedinger operators with trivial monodromy in this case. (author)

 13. Projekts Sporta kluba izveidošanai

  OpenAIRE

  Andrejevs, Jurijs

  2010-01-01

  Maģistra darba temats ir „PROJEKTS SPORTA KLUBA „URBAN GYM” IZVEIDOŠANA.” Uzņēmējdarbības vide Latvijā pēdējos gados sākusi stipri vien mainīties. No vienas puses, tā lēnām kļūst sakārtotāka, no otras puses, iezīmējas arvien lielāks konkurences pieaugums. Tirgus tiek piesātināts, un aizvien grūtāk kļūst darboties, nedomājot par konkurenci, darbības aktivitāti un rentabilitāti. Vadītājiem un īpašniekiem nemitīgi jādomā, ar ko uzņēmums īsti pelna naudu, kā varētu pelnīt vairāk. Bet neskatoti...

 14. Modeling non-steady state radioisotope transport in the vadose zone--A case study using uranium isotopes at Pena Blanca, Mexico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ku, T. L.; Luo, S.; Goldstein, S. J.; Murrell, M. T.; Chu, W. L.; Dobson, P. F.

  2009-06-01

  Current models using U- and Th-series disequilibria to study radioisotope transport in groundwater systems mostly consider a steady-state situation. These models have limited applicability to the vadose zone (UZ) where the concentration and migratory behavior of radioisotopes in fluid are often transitory. We present here, as a first attempt of its kind, a model simulating the non-steady state, intermittent fluid transport in vadose layers. It provides quantitative constraints on in-situ migration of dissolved and colloidal radioisotopes in terms of retardation factor and rock-water interaction (or water transit) time. For uranium, the simulation predicts that intermittent flushing in the UZ leads to a linear relationship between reciprocal U concentration and {sup 234}U/{sup 238}U ratio in percolating waters, with the intercept and slope bearing information on the rates of dissolution and {alpha}-recoil of U isotopes, respectively. The general validity of the model appears to be borne out by the measurement of uranium isotopes in UZ waters collected at various times over a period during 1995-2006 from a site in the Pena Blanca mining district, Mexico, where the Nopal I uranium deposit is located. Enhanced {sup 234}U/{sup 238}U ratios in vadose-zone waters resulting from lengthened non-flushing time as prescribed by the model provide an interpretative basis for using {sup 234}U/{sup 238}U in cave calcites to reconstruct the regional changes in hydrology and climate. We also provide a theoretical account of the model's potential applications using radium isotopes.

 15. Modeling non-steady state radioisotope transport in the vadose zone - A case study using uranium isotopes at Peña Blanca, Mexico

  Science.gov (United States)

  Ku, T. L.; Luo, S.; Goldstein, S. J.; Murrell, M. T.; Chu, W. L.; Dobson, P. F.

  2009-10-01

  Current models using U- and Th-series disequilibria to study radioisotope transport in groundwater systems mostly consider a steady-state situation. These models have limited applicability to the vadose zone (UZ) where the concentration and migratory behavior of radioisotopes in fluid are often transitory. We present here, as a first attempt of its kind, a model simulating the non-steady state, intermittent fluid transport in vadose layers. It provides quantitative constraints on in-situ migration of dissolved and colloidal radioisotopes in terms of retardation factor and rock-water interaction (or water transit) time. For uranium, the simulation predicts that intermittent flushing in the UZ leads to a linear relationship between reciprocal U concentration and 234U/ 238U ratio in percolating waters, with the intercept and slope bearing information on the rates of dissolution and α-recoil of U isotopes, respectively. The general validity of the model appears to be borne out by the measurement of uranium isotopes in UZ waters collected at various times over a period during 1995-2006 from a site in the Peña Blanca mining district, Mexico, where the Nopal I uranium deposit is located. Enhanced 234U/ 238U ratios in vadose-zone waters resulting from lengthened non-flushing time as prescribed by the model provide an interpretative basis for using 234U/ 238U in cave calcites to reconstruct the regional changes in hydrology and climate. We also provide a theoretical account of the model's potential applications using radium isotopes.

 16. A Baltic presence at the League of Nations / Zigurds L. Zile

  Index Scriptorium Estoniae

  Zile, Zigurds L.

  1998-01-01

  Läti astumine Rahvasteliitu ja osalemine töös. - Sama läti keeles: "Baltijas valstis liktengriežos : politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskas sadarbidas problemas uz XXI gadu simtena slieksna : rakstu krajums / redakcija Talava Jundza. Riga: Latvijas Zinatnu akademija, 1998, lk. 379-393

 17. Starptautiskas kompānijas franšīze Latvijā - ,,McDonald's"

  OpenAIRE

  Sīle, Līga

  2012-01-01

  Bakalaura darbā tiek apskatīta stratēģiskā vadīšana un produktu diferencēšanas stratēģija, kā arī franšīze kā uzņēmējdarbības forma. Tiek analizēts uzņēmums McDonald’s un tā darbība dažādu valstu tirgos diferencēšanas stratēģijas ietvaros, veikta konkurentu analīze Latvijā, izvirzīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta stratēģiskā vadīšana, tās būtība un līmeņi, kā arī tuvāk aplūkota diferencēšanas stratēģija. Otrajā nodaļā apskatīta franšīzes būtība un veid...

 18. Vorticity and helicity decompositions and dynamics with real Schur form of the velocity gradient

  Science.gov (United States)

  Zhu, Jian-Zhou

  2018-03-01

  The real Schur form (RSF) of a generic velocity gradient field ∇u is exploited to expose the structures of flows, in particular, our field decomposition resulting in two vorticities with only mutual linkage as the topological content of the global helicity (accordingly decomposed into two equal parts). The local transformation to the RSF may indicate alternative (co)rotating frame(s) for specifying the objective argument(s) of the constitutive equation. When ∇u is uniformly of RSF in a fixed Cartesian coordinate frame, i.e., ux = ux(x, y) and uy = uy(x, y), but uz = uz(x, y, z), the model, with the decomposed vorticities both frozen-in to u, is for two-component-two-dimensional-coupled-with-one-component-three-dimensional flows in between two-dimensional-three-component (2D3C) and fully three-dimensional-three-component ones and may help curing the pathology in the helical 2D3C absolute equilibrium, making the latter effectively work in more realistic situations.

 19. Sieviešu iekļaušanās darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

  OpenAIRE

  Zolberga, Dace

  2007-01-01

  Sabiedrībā joprojām pastāv tradicionālie priekšstati, par to, ka vīrietis ir naudas pelnītājs sievietei jāuzņemas rūpes par māju un bērniem. Taču arī gadījumā, ja sieviete strādā algotu darbu ārpus mājām, lielākoties sievietei ir nepieciešams nodoties bērnu audzināšanai, uz laiku pārtraucot aktīvo darba dzīvi, tādā veidā samazinot savas iespējas karjeras attīstībā. Tāpat kā liecina iepriekš veikto pētījumu rezultāti, tad viens no biežāk minētajiem iemesliem aiziešanai no darba tiek minētas...

 20. Intelektuālo darbinieku motivācija

  OpenAIRE

  Šilovska, Elīna

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma Color Expert – Storch LV SIA darbinieku motivācijas sistēmu, tās īstenošanu darba procesā, novērtēt sistēmas efektivitāti un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētīta motivācija jēdziena būtība, intelektuālo darbinieku loma un īpatnības. Otrajā nodaļā analizētas jaunākās motivācijas teorijas, kā arī vadītāja loma darbinieku motivācijā. Trešajā nodaļā veikts pētījums par uzņēmumu Color Expert – Sto...

 1. Vietnes optimizācijas stratēģija meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Grišāne, Lāsma

  2012-01-01

  Maģistra darba izvēlētā tēma ir „Vietnes optimizācijas stratēģija meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai” (turpmāk tekstā SEO stratēģija). Maģistra darba mērķis ir izpētīt SEO izmantošanas iespējas vietņu popularizēšanai, reitinga paaugstināšanai un izstrādāt piemērotu SEO stratēģiju konkrētam uzņēmumam. Vietnes optimizācijas stratēģijas izstrāde meklētājprogrammu reitinga paaugstināšanai ir nozīmīga uzņēmuma reklāmas nodrošināšanai. Pirmkārt, īstenojot SEO stratēģiju tiek nodrošināta ...

 2. OpenLayers izmantošana Android ĢIS lietotnē

  OpenAIRE

  Krūmiņš, Kristaps

  2015-01-01

  “OpenLayers izmantošana Android ĢIS lietotnē” ir kvalifikācijas darbs, kurā tika izstrādāta hibrīd Android lietotne. Lietotne domāta cilvēkiem, kas vēlas iemūžināt bildes un vēlāk tās apskatīt kartē, lai redzētu kurā vietā bildes tika uzņemtas, kā arī redzēt pārējās bildes, kas tika uzņemtas šajā vietā vai tās tuvumā. Papildus tam, lietotni var izmantot, lai orientētos apkārtnē un, lai apskatītu savu veikto ceļu. Projekts realizēts pēc spējās izstrādes metodoloģijas. Izstrādes procesā tika iz...

 3. Darba organizācija A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajons, Cēsu nodaļā un tās pilnveidošanas virzieni

  OpenAIRE

  Majore, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darba organizācijas līmeni Cēsu nodaļā un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba mērķu sasniegšanai autore ir izvirzījusi uzdevumus: analizēt Cēsu nodaļas darba saturu un darba īpatnības, noskaidrot darba organizācijas lomu mūsdienu uzņēmumā, novērtēt darba dalīšanu un darba apstākļus Cēsu nodaļā un analizēt profesionālās attīstības vadīšanu Cēsu nodaļā un izstrādāt tās pilnveidošanas virzienus. Darbā autore raksturo uzņēmuma darbības saturu...

 4. Viesnīcas pārvaldības sistēma

  OpenAIRE

  Ščablinska, Elvīra

  2011-01-01

  Viesnīcas pārvaldības sistēma ir paredzēta viesnīcām, kas nodarbojas ar viesnīcas viesu izmitināšanu, ēdināšanu un SPA pakalpojumu piedāvāšanu. Tā var palīdzēt efektīvi organizēt viesnīcas numuru rezervēšanu, pieraksta veikšanu uz SPA procedūrām, viesnīcas restorāna darbības pārvaldību un informēt interesentus par viesnīcas aktualitātēm. Kā arī ļauj lietotājiem rezervēt viesnīcas numuru, pierakstīties uz SPA procedūrām, rezervēt galdiņu restorānā tiešsaistē, kas ir ērts veids kā plānot savu l...

 5. MOUNTAIN-SCALE COUPLED PROCESSES (TH/THC/THM) MODELS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Y.S. Wu

  2005-01-01

  This report documents the development and validation of the mountain-scale thermal-hydrologic (TH), thermal-hydrologic-chemical (THC), and thermal-hydrologic-mechanical (THM) models. These models provide technical support for screening of features, events, and processes (FEPs) related to the effects of coupled TH/THC/THM processes on mountain-scale unsaturated zone (UZ) and saturated zone (SZ) flow at Yucca Mountain, Nevada (BSC 2005 [DIRS 174842], Section 2.1.1.1). The purpose and validation criteria for these models are specified in ''Technical Work Plan for: Near-Field Environment and Transport: Coupled Processes (Mountain-Scale TH/THC/THM, Drift-Scale THC Seepage, and Drift-Scale Abstraction) Model Report Integration'' (BSC 2005 [DIRS 174842]). Model results are used to support exclusion of certain FEPs from the total system performance assessment for the license application (TSPA-LA) model on the basis of low consequence, consistent with the requirements of 10 CFR 63.342 [DIRS 173273]. Outputs from this report are not direct feeds to the TSPA-LA. All the FEPs related to the effects of coupled TH/THC/THM processes on mountain-scale UZ and SZ flow are discussed in Sections 6 and 7 of this report. The mountain-scale coupled TH/THC/THM processes models numerically simulate the impact of nuclear waste heat release on the natural hydrogeological system, including a representation of heat-driven processes occurring in the far field. The mountain-scale TH simulations provide predictions for thermally affected liquid saturation, gas- and liquid-phase fluxes, and water and rock temperature (together called the flow fields). The main focus of the TH model is to predict the changes in water flux driven by evaporation/condensation processes, and drainage between drifts. The TH model captures mountain-scale three-dimensional flow effects, including lateral diversion and mountain-scale flow patterns. The mountain-scale THC model evaluates TH effects on water and gas

 6. MOUNTAIN-SCALE COUPLED PROCESSES (TH/THC/THM)MODELS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Y.S. Wu

  2005-08-24

  This report documents the development and validation of the mountain-scale thermal-hydrologic (TH), thermal-hydrologic-chemical (THC), and thermal-hydrologic-mechanical (THM) models. These models provide technical support for screening of features, events, and processes (FEPs) related to the effects of coupled TH/THC/THM processes on mountain-scale unsaturated zone (UZ) and saturated zone (SZ) flow at Yucca Mountain, Nevada (BSC 2005 [DIRS 174842], Section 2.1.1.1). The purpose and validation criteria for these models are specified in ''Technical Work Plan for: Near-Field Environment and Transport: Coupled Processes (Mountain-Scale TH/THC/THM, Drift-Scale THC Seepage, and Drift-Scale Abstraction) Model Report Integration'' (BSC 2005 [DIRS 174842]). Model results are used to support exclusion of certain FEPs from the total system performance assessment for the license application (TSPA-LA) model on the basis of low consequence, consistent with the requirements of 10 CFR 63.342 [DIRS 173273]. Outputs from this report are not direct feeds to the TSPA-LA. All the FEPs related to the effects of coupled TH/THC/THM processes on mountain-scale UZ and SZ flow are discussed in Sections 6 and 7 of this report. The mountain-scale coupled TH/THC/THM processes models numerically simulate the impact of nuclear waste heat release on the natural hydrogeological system, including a representation of heat-driven processes occurring in the far field. The mountain-scale TH simulations provide predictions for thermally affected liquid saturation, gas- and liquid-phase fluxes, and water and rock temperature (together called the flow fields). The main focus of the TH model is to predict the changes in water flux driven by evaporation/condensation processes, and drainage between drifts. The TH model captures mountain-scale three-dimensional flow effects, including lateral diversion and mountain-scale flow patterns. The mountain-scale THC model evaluates TH effects on

 7. Všechno už tu bylo. Jenom trochu menší.

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mikuláš, Radek

  2016-01-01

  Roč. 95, č. 3 (2016), s. 154-157 ISSN 0042-4544 Institutional support: RVO:67985831 Keywords : geology * geological history of the Earth * historical geology * geological eras * Anthropocene * paleontology * ichnology * fossils * trace fossils * fossil animals * sediments Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy http://casopis.vesmir.cz/clanek/vsechno-uz-tu-bylo

 8. Complications of ventriculoperitoneal shunt in hydrocephalic children

  African Journals Online (AJOL)

  These children were treated at the Department of Pediatric Surgery, Dr. Behc¸et Uz Children's Hospital, and at the Department of Neurosurgery, Tepecik Training Hospital. Management of these patients with special emphasis on the literature pertaining to the migration of shunt catheters into the scrotum is reviewed and ...

 9. A Comparative Study of Entrepreneurship Curriculum Development and Review at the University of Zimbabwe and Botho University, Botswana

  Science.gov (United States)

  Munyanyiwa, Takaruza; Svotwa, Douglas; Rudhumbu, Norman; Mutsau, Morgen

  2016-01-01

  The purpose of this research was to make comparative study of the development and review process of the entrepreneurship curriculum at the University of Zimbabwe (UZ) Faculty of Commerce and Botho University, (BU) Faculty of Business and Accounting in Gaborone, Botswana. The study focused on the processes and influences of curriculum development…

 10. Gaujas upes baseina noteces sezonālās un ilgtermiņa izmaiņas

  OpenAIRE

  Brigmane, Dace

  2011-01-01

  Baklaura darba ”Gaujas upes baseina noteces ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas” pētījuma mērķis ir noskaidrot Gaujas baseina upju noteces sezonālas un ilgtermiņa izmaiņas un to savstarpējās atšķirības starp iedalītajiem trim daļbaseiniem-augšteces, vidusteces un lejteces. Bakalaura darbā tika apkopota literatūra par upju hidroloģisko režīmu un tā ietekmējošiem faktoriem, kā arī par Latvijas upju hidroloģisko režīmu un tika izveidots Gaujas baseina fizioģeogrāfiskais raksturojums. Bakalaur...

 11. Defining Formats and Corpus- based Examples in the General ...

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Institute, University of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe (langa@arts.uz.ac.zw). Abstract: In this article the writer ... sentative" in terms of size in order to be appropriately used as basis for such corpus-based diction- aries, the ISN editors .... (e) the format should suggest a preference rather than a restriction. For COBUILD, a good ...

 12. Adult Literacy and the Poor Farming People.

  Science.gov (United States)

  Mathur, J. C.

  1978-01-01

  In discussing Rafe-uz-Zaman's essay on adult literacy and national development (see v9, n1 of this journal), the author cites examples to support his thesis that mass literacy campaigns in predominately agricultural countries can be successful only if there is simultaneous undertaking of economic development programs focused on the rural poor. (MF)

 13. Linkage Map of the Long Arm of Barley Chromosome 3 Using C-Bands and Marker Genes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Linde-Laursen, Ib

  1982-01-01

  locations. No recombination was observed between the two proximal C-band locations whereas the two distal locations recombined with a frequency of 12 2 per cent. The three C-band locations were linked with loci cer-zd, uz, and cer-zn, but not with the tightly linked loci Est-1 and Est-4. The order...

 14. Radionuclide Transport Models Under Ambient Conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moridis, G.; Hu, Q.

  2001-01-01

  The purpose of Revision 00 of this Analysis/Model Report (AMR) is to evaluate (by means of 2-D semianalytical and 3-D numerical models) the transport of radioactive solutes and colloids in the unsaturated zone (UZ) under ambient conditions from the potential repository horizon to the water table at Yucca Mountain (YM), Nevada

 15. Mātes-meitas -attiecības Elfrīdes Jelinekas romānā "Klavierspēlētāja"

  OpenAIRE

  Martiņuka, Jekaterina

  2014-01-01

  Elfrīdes Jelinekas romānā visvairāk uzminība tiek koncentrēta uz attiecībām starp māti un meitu, kā arī šo attiecību tālāko ietekmi uz galvenās varones dzīvi. Šis darbs sniedz ieskatu pašas rakstnieces dzīvē, kā arī viņas bērnībā, no kurienes arī nākušas romānas vēsmas. Galvenās varones Ērikas uzvedībai ir cēloņi, kas nāk no viņas bērnibas, bet galvenokārt no viņas attiecībām ar pašas māti. Jelineka izveidoja autoritāru tēlu, māti, kura audzina savu bērnu savtīgiem nolūkiem, tajā pašā laik...

 16. Glisada - sistem za prizemljenje zrakoplova uz pomoć lasera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad Injac

  2012-10-01

  Full Text Available This paper deals with different systems used lo1· landing in the world and the author lists their respective flaws. Particular reference has been drawn to the advantages of the most recent system, the so called "Glisada", used more and more all over the world particularly in the USSR, and discusses its mode of operation. The author proposes adequate examinations and introduction of this system to our airports.

 17. Seoska prehrana u Baranji

  OpenAIRE

  Somek-Machala, Božica

  1993-01-01

  Način prehrane seoskog stanovništva u uskoj je vezi s krajem, društvenim i povijesnim prilikama u kojima živi, te duhovnom kulturnom vezom uz tradiciju, običaje i religiju, koji diktiraju izbor hrane, način pripreme i broj obroka u svakodnevnoj prehrani i u onoj koja prati određene rituale.

 18. Browse Title Index

  African Journals Online (AJOL)

  Items 301 - 350 of 1309 ... Vol 13, No 2 (2016), Antinephrolithiatic activity of Persea americana (avocado) and Viburnum opulus (guelder rose) against ethylene glycol-induced nephrolithiasis in rats, Abstract PDF. Galip Erdem, Vural Kesik, Tevfik Honca, Ayhan Özcan, Sami Uğuz, Emin Özgür Akgϋl, Ömer Aykutlug, Bilal Fırat ...

 19. In vitro clonal propagation of the neem tree ( Azadirachta indica A ...

  African Journals Online (AJOL)

  In vitro clonal propagation of the neem tree (Azadirachta indica A. Juss.) M Shahin-uz-zaman, M Ashrafuzzaman, MS Haque, LN Luna. Abstract. A study was conducted with root and shoot tip explants of neem to develop an efficient protocol of regeneration. Shoot tips and root tips from 10 - 20 days old seedlings of neem ...

 20. O NEKIM ČAKAVSKIM IMENIMA MARIJANSKIH BLAGDANA

  OpenAIRE

  Vulić, Sanja

  1990-01-01

  Imena desetak marijanskih blagdana u desetak različitih čakavskih mjesnih govora međusobno se više ili manje razlikuju. Najčešće su motivirana samim otajstvom blagdana ili toponimom uz koji je vezan početak slavljenja stanovitoga blagdana, odnosno ojkonimom gdje se blagdan osobito svečano slavi.

 1. Axel Olrik’in Epik Yasaları Işığında Oğuz Kağan Destanı’na Bir Bakış A Glance At Oghuz Khagan Saga In The Light Of Axel Olrik’s Epic Laws

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ferhat ÇİFTÇİ

  2013-07-01

  üzündeki varlığını, toplumsal bir mutabakat ile mümkün kılmıştır. Bu mutabakatın belli görüngüleri vardır ve bunlar daha çok kültürel formlarla karşımıza çıkar. Milletlerin toplumsal varlıklarını ortaya koymada karşımıza çıkan ilk verileri ve anlam yüklenmelerini destanlar temerküz eder. Bu bakımdan, destanlara milletlerin toplumsal hafızasının kodları olarak odaklanmak gerekir. İnsanoğlunun ilk atasından bu yana yeryüzünde ortaya koyduğu çabanın birtakım ana amaçlar ve temalar etrafında söz konusu olduğu bir gerçektir. Bu yüzden, barındırdığı arketipler bakımından destanların önemi büyüktür. Bu arketiplerin sadece geçmişi okumakla kalmayıp günümüze de ışık tutacak birtakım içermelere sahip olduğu bilinmektedir. Bu da, milletlerin ve toplumların kültürel görüngülerinin köklerine ulaşmak açısından bazı imkânlar oluşturmaktadır. Türk destanlarına bakıldığında, milletleşme yolunda önemli bir adım sayılacak Oğuz Kağan Destanı’nın bizleri karşıladığı görülür. Destanları anlamak ve anlamlandırmak için bazı farklı yöntemler söz konusu edilmektedir. Bu yöntemlerden birini, Tarihi-Coğrafi Fin Okulunun yöntemlerinden biri olan Axel Olrik’in “Epik Kanunlar Teorisi” oluşturmaktadır. Bu teori, mitolojik ürünlere evrensel bir standardizasyonla yaklaşmaya çalışmakta ve onları belli ilkeler çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu makale, Türk tarihinin mitolojik uzantıları açısından sembolik olarak oldukça yüklü olan Oğuz Kağan Destanı’nı, Axel Olrik’in söz konusu epik yasaları ışığında okumayı amaçlamakta olup elde edilen bulguları, destan ve mahiyeti bağlamında tartışmaya çalışmaktadır.

 2. Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā.

  OpenAIRE

  Zaltāns, Jānis

  2016-01-01

  Maģistra darba Aizsardzības izdevumu iespējas aizsardzības industrijas, pētniecības un ekonomikas izaugsmes veicināšanā autors Jānis Zaltāns ir izvirzījis mērķi izpētīt un noskaidrot faktorus, kas ietekmē Valsts atbalsta iespējas aizsardzības industrijas un pētniecības nozares esošai un turpmākai attīstībai. Darbā ir padziļināti analizēti Lielbritānijas, Francijas un Igaunijas piemēri, kā arī veikta padziļināta situāciju analīze par Latvijas valsts aizsardzības atbalstu, efektivitāti un tā i...

 3. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  Science.gov (United States)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  The authors estimate the potential for power generation from water resources of small and medium-sized rivers, which are abundant in Latvia. They propose the algorithm for optimal operation of a small-scale hydropower plant (SHPP) at the chosen optimality criterion in view of the plant's participation in the market. The choice of SHPP optimization algorithm is made based on two mathematical programming methods - dynamic and generalized reduced gradient ones. Approbation of the algorithm is illustrated by an example of optimized SHPP operation. Darbā analizētas tradicionālo un pieejamo vietējo atjaunojamo energoresursu - mazo un vidējo upju hidroresursa izmantošanas iespējas Latvijas enerģētikā. Tiek sniegts faktiskais materiāls šajā jautājumā, kas iegūts, balstoties uz oficiālos avotos publicētiem citu autoru iepriekš veiktajiem pētījumiem. Tiek atzīmēts, ka teritoriju, kas atrodas mazo upju tuvumā un nav ietvertas centralizētās elektroapgādes sistēmā, saimnieciskā apgūšana rada apstākļus patērētāju stimulēšanai izmantot autonomus vietējos energoresursus, ieskaitot hidroenerģiju, izmantojošas mazas jaudas energoiekārtas. Atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un iekārtu pastāvīga attīstība un pilnveidošanās veicinās mazo upju plūsmas izmantošanas elektroenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanos. Mūsdienu enerģētikas attīstības koncepcija, kas balstīta uz viedo tīklu (smart grids) izveidi, ļauj paaugstināt mazās hidroenerģētikas darbības efektivitāti, integrējot to elektroenerģētiskajā sistēmā. Mazo hidroelektrostaciju (MHES) darbības vadības sistēmas intelektualizācijas pamatā jābūt kompleksam algoritmam un programmām, kas ļauj tiešsaistes (online) režīmā nodrošināt izdevīgu MHES darbības grafiku (režīmu) maksimālā ienākuma gūšanai, balstoties uz zināmu elektroenerģijas cenas prognozi attiecīgajam laika periodam (diennaktij). MHES darbības optimiz

 4. ABSTRACTION OF INFORMATION FROM 2- AND 3-DIMENSIONAL PORFLOW MODELS INTO A 1-D GOLDSIM MODEL - 11404

  International Nuclear Information System (INIS)

  Taylor, G.; Hiergesell, R.

  2010-01-01

  The Savannah River National Laboratory has developed a 'hybrid' approach to Performance Assessment modeling which has been used for a number of Performance Assessments. This hybrid approach uses a multi-dimensional modeling platform (PorFlow) to develop deterministic flow fields and perform contaminant transport. The GoldSim modeling platform is used to develop the Sensitivity and Uncertainty analyses. Because these codes are performing complementary tasks, it is incumbent upon them that for the deterministic cases they produce very similar results. This paper discusses two very different waste forms, one with no engineered barriers and one with engineered barriers, each of which present different challenges to the abstraction of data. The hybrid approach to Performance Assessment modeling used at the SRNL uses a 2-D unsaturated zone (UZ) and a 3-D saturated zone (SZ) model in the PorFlow modeling platform. The UZ model consists of the waste zone and the unsaturated zoned between the waste zone and the water table. The SZ model consists of source cells beneath the waste form to the points of interest. Both models contain 'buffer' cells so that modeling domain boundaries do not adversely affect the calculation. The information pipeline between the two models is the contaminant flux. The domain contaminant flux, typically in units of moles (or Curies) per year from the UZ model is used as a boundary condition for the source cells in the SZ. The GoldSim modeling component of the hybrid approach is an integrated UZ-SZ model. The model is a 1-D representation of the SZ, typically 1-D in the UZ, but as discussed below, depending on the waste form being analyzed may contain pseudo-2-D elements. A waste form at the Savannah River Site (SRS) which has no engineered barriers is commonly referred to as a slit trench. A slit trench, as its name implies, is an unlined trench, typically 6 m deep, 6 m wide, and 200 m long. Low level waste consisting of soil, debris, rubble, wood

 5. The effect of Bacillus sp. OSU-142 inoculation at various levels of ...

  African Journals Online (AJOL)

  STORAGESEVER

  2009-09-15

  Sep 15, 2009 ... The effect of Bacillus sp. OSU-142 inoculation at various levels of nitrogen fertilization on growth, tuber distribution and yield of potato (Solanum tuberosum L.) Zehra Ekin1*, Faruk Oğuz1, Murat Erman1 and Erdal Öğün2. 1Yüzüncü Yıl University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Van, ...

 6. Electrical Discharges in Water. A Hydrodynamic Description

  Science.gov (United States)

  1974-12-23

  obtaln (41.58) Uz;iri!: (41.58), i- Is easy to calculate th, radiated acoustical ener,-y’, t nt1 •re: t i ±" £ : o f enjerF;-y w.! L; rcspec’. to a...wire. hundred atmospheres, it is necessary to apply protective sheathing of the piezocell in order to avoid nonlinear distortions. Piezc- cells in the

 7. A prenatally detected adrenal cyst treated by adrenal-sparing ...

  African Journals Online (AJOL)

  Ahmet Dursun and Munevver Ho ¸sgo¨ r. A neonatal case of left adrenal cyst detected in utero and ... Correspondence to Munevver Ho ¸sgör, MD, PhD, Department II of Pediatric. Surgery, Dr Behcet Uz Children's Hospital, Koruturk Mh. ..... Radiology 1986; 161:631–633. 13 Erbil Y, Salmasliog˘lu A, Barbaros U, Bozbora A, ...

 8. Thermal-hydrological models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Buscheck, T., LLNL

  1998-04-29

  This chapter describes the physical processes and natural and engineered system conditions that affect thermal-hydrological (T-H) behavior in the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain and how these effects are represented in mathematical and numerical models that are used to predict T-H conditions in the near field, altered zone, and engineered barrier system (EBS), and on waste package (WP) surfaces.

 9. Simulation of flow in the unsaturated zone beneath Pagany Wash, Yucca Mountain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kwicklis, E.M.; Healy, R.W.; Flint, A.L.

  1994-01-01

  A one-dimensional numerical model was created to simulate water movement beneath Pagany Wash, Yucca Mountain, Nevada. Model stratigraphy and properties were based on data obtained from boreholes UE-25 UZ No. 4 and UE-25 UZ No. 5, which was drilled in the alluvial channel and bedrock sideslope of Pagany Wash. Although unable to account for multidimensional or preferential flowpaths beneath the wash, the model proved a useful conceptual tool with which to develop hypotheses and, in some cases, provide bounding calculations. The model indicated that liquid flux decreases with depth in the upper 120 m beneath the wash, with fluxes of several tens mm/yr in the nonwelded base of the Tiva Canyon Member and fluxes on the order of a tenth mm/yr in the upper Topopah Spring Member. Capillary barrier effects were indicated by the model to significantly delay the entry of large fluxes into the potential repository horizon during periods of increasing net infiltration, and to inhibit rapid drainage of water from the nonwelded and bedded intervals into the potential repository horizon during periods of moisture redistribution. Lateral moisture redistribution can be expected to be promoted by these effects

 10. Comparing the performances of circular ponds with different impellers by CFD simulation and microalgae culture experiments.

  Science.gov (United States)

  Meng, Chen; Huang, Jianke; Ye, Chunyu; Cheng, Wenchao; Chen, Jianpei; Li, Yuanguang

  2015-07-01

  In this study, a numerical simulation using computational fluid dynamics (CFD) was used to investigate the hydrodynamic characteristics of circular ponds with three different impellers (hydrofoil, four-pitched-blade turbine, and grid plate). The reliability of the CFD model was validated by particle image velocimetry (PIV). Hydrodynamic analyses were conducted to evaluate the average velocity magnitude along the light direction (Uz), turbulence properties, average shear stress, pressure loss and the volume percentage of dead zone inside circular ponds. The simulation results showed that Uz value of hydrofoil was 58.9, 40.3, and 28.8% higher than those of grid plate with single arm, grid plate with double arms and four-pitched blade turbines in small-scale circular ponds, respectively. In addition, hydrofoil impeller with down-flow operation had outstanding mixing characteristics. Lastly, the results of Chlorella pyrenoidosa cultivation experiments indicated that the biomass concentration of hydrofoil impeller with down-flow operation was 65.2 and 88.8% higher than those of grid plate with double arms and four-pitched-blade turbine, respectively. Therefore, the optimal circular pond mixing system for microalgae cultivation involved a hydrofoil impeller with down-flow operation.

 11. Naknada štete za onečišćenje mora iz kopnenih izvora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Axel Luttenberger

  2004-08-01

  Full Text Available Rad obrađuje složenu pravnu problematiku onečišćenja mora iz izvora na kopnu uz analizu odredaba Konvencije UN-a o pravu mora, Konvencije o sprečavanju onečišćenja iz izvora na kopnu, te Protokola o zaštiti Sredozemlja protiv onečišćenja iz kopnenih izvora i djelatnosti. Kao domaći izvori, rješenja Ustava i Deklaracije o zaštiti okoliša, te sustav zakona o zaštiti prirode i drugih ekoloških zakona, uz posebni naglasak na rješenja iz područja pomorstva. Naglašava se da je svrha regulative u propisivanju uređenja okoliša i načina obavljanja pojedinih djelatnosti, zajedno sa sustavom nadzora onečišćenja i sankcijama za nepridržavanje normi. Napominje se da je potrebno usvojiti propise tek nakon razmatranja stvarne mogućnosti primjene s odnosnim preventivnim mjerama i postupcima nakon nastupa štetnog događaja. Također se predlaže uspostava specijaliziranih neovisnih agencija zaduženih za nadzor oživotvorenja propisa.

 12. BUSINESS INTELLIGENCE U FUNKCIJI OSTVARENJA KONKURENTNOSTI TURISTIČKIH PODUZEĆA

  OpenAIRE

  Stipanović, Christian

  2005-01-01

  Turistička poduzeća u dinamičkom procesu ostvarenja konkurentnosti moraju valorizirati nove inpute (znanje, intelektualni kapital) u generiranju prednosti (brzina, kvaliteta, cijena). Presudno je implementirati novu poslovnu filozofiju temeljenu na reinžinjeringu uz poticanje inovativnosti i intelektualnog kapitala kao ključne resurse i primjenu benehmarkinga i business intelligence. Business Intelligence predstavlja sveukupnost informacijske, spoznajne i akcijske osposobljenosti poduzeća kao...

 13. Nine-component vertical seismic profiling at Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Balch, A.H.; Erdemir, C.; Spengler, R.W.; Hunter, W.C.

  1996-01-01

  Nine-component vertical seismic profiling has been conducted at the UE-25 UZ No. 16 borehole at Yucca Mountain, Nevada, in support of investigation of the hydrologic significance of fault and fracture systems. A large data set from multi-component sources and receivers allows state-of-the-art advances in processing using polarization filtering and reverse time migration, for enhanced interpretation of geologic features

 14. 1 r urT log ),( r t lim ),( ) ( , urT urrT r r

  African Journals Online (AJOL)

  Preferred Customer

  dθ where u+(z) = max(u(z), 0). The lower order λ of u is given by λ = lim r. urT log. ),(. A sequence {rn} of positive numbers is said to be a sequence of Pólya peaks for T(r, u) of order λ > 0 if there is a sequence {∈n}, ∈n > 0 such that ∈n → 0.

 15. Mountain-Scale Coupled Processes (TH/THC/THM)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dixon, P.

  2004-01-01

  The purpose of this Model Report is to document the development of the Mountain-Scale Thermal-Hydrological (TH), Thermal-Hydrological-Chemical (THC), and Thermal-Hydrological-Mechanical (THM) Models and evaluate the effects of coupled TH/THC/THM processes on mountain-scale UZ flow at Yucca Mountain, Nevada. This Model Report was planned in ''Technical Work Plan (TWP) for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (BSC 2002 [160819], Section 1.12.7), and was developed in accordance with AP-SIII.10Q, Models. In this Model Report, any reference to ''repository'' means the nuclear waste repository at Yucca Mountain, and any reference to ''drifts'' means the emplacement drifts at the repository horizon. This Model Report provides the necessary framework to test conceptual hypotheses for analyzing mountain-scale hydrological/chemical/mechanical changes and predict flow behavior in response to heat release by radioactive decay from the nuclear waste repository at the Yucca Mountain site. The mountain-scale coupled TH/THC/THM processes models numerically simulate the impact of nuclear waste heat release on the natural hydrogeological system, including a representation of heat-driven processes occurring in the far field. The TH simulations provide predictions for thermally affected liquid saturation, gas- and liquid-phase fluxes, and water and rock temperature (together called the flow fields). The main focus of the TH Model is to predict the changes in water flux driven by evaporation/condensation processes, and drainage between drifts. The TH Model captures mountain-scale three dimensional (3-D) flow effects, including lateral diversion at the PTn/TSw interface and mountain-scale flow patterns. The Mountain-Scale THC Model evaluates TH effects on water and gas chemistry, mineral dissolution/precipitation, and the resulting impact to UZ hydrological properties, flow and transport. The THM Model addresses changes in permeability due to mechanical and thermal disturbances in

 16. Radionuclide Transport Models Under Ambient Conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moridis, G.; Hu, Q.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to evaluate (by means of 2-D semianalytical and 3-D numerical models) the transport of radioactive solutes and colloids in the unsaturated zone (UZ) under ambient conditions from the potential repository horizon to the water table at Yucca Mountain (YM), Nevada. This is in accordance with the ''AMR Development Plan U0060, Radionuclide Transport Models Under Ambient Conditions'' (CRWMS M and O 1999a). This AMR supports the UZ Flow and Transport Process Model Report (PMR). This AMR documents the UZ Radionuclide Transport Model (RTM). This model considers: the transport of radionuclides through fractured tuffs; the effects of changes in the intensity and configuration of fracturing from hydrogeologic unit to unit; colloid transport; physical and retardation processes and the effects of perched water. In this AMR they document the capabilities of the UZ RTM, which can describe flow (saturated and/or unsaturated) and transport, and accounts for (a) advection, (b) molecular diffusion, (c) hydrodynamic dispersion (with full 3-D tensorial representation), (d) kinetic or equilibrium physical and/or chemical sorption (linear, Langmuir, Freundlich or combined), (e) first-order linear chemical reaction, (f) radioactive decay and tracking of daughters, (g) colloid filtration (equilibrium, kinetic or combined), and (h) colloid-assisted solute transport. Simulations of transport of radioactive solutes and colloids (incorporating the processes described above) from the repository horizon to the water table are performed to support model development and support studies for Performance Assessment (PA). The input files for these simulations include transport parameters obtained from other AMRs (i.e., CRWMS M and O 1999d, e, f, g, h; 2000a, b, c, d). When not available, the parameter values used are obtained from the literature. The results of the simulations are used to evaluate the transport of radioactive solutes and colloids, and

 17. Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos

  OpenAIRE

  Ziemele, Agnese

  2010-01-01

  Bakalaura darbā „Cilvēka attēlojums nacionālsociālisma laikā: vācu cilvēka tēls plakātos” tiek noskaidrota sievietes, vīrieša un jaunieša loma sabiedrībā. No 1933. līdz 1945. gadam Vācijā pastāvošā nacionālsociālistiskās ideoloăija ietekmēja propagandas saturu, kā arī noteica sabiedrības locekĜu domāšanas veidu un uzskatus. Darba gaitā tiek aplūkotas tā laika Vācijā valdošās politiskās idejas, mediju un propagandas, kā arī Trešā reiha valodas īpatnības. Darba galvenais pētījumu...

 18. ELEKTROMAGNĒTISKI IETEKMĒTU HIDRODINAMISKO PROCESU EKSPERIMENTĀLI PĒTĪJUMI ŠĶIDRU METĀLU NOSLĒGTOS TILPUMOS

  OpenAIRE

  Andris Bojarevičs

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA Promocijas darbs veidots kā paplašināts kopsavilkums par 18 zinātnisku publikāciju kopu, kas veltīta šķidru metālu kustības dinamikai noslēgtos tilpumos apstākļos, kad to ietekmē ārēji uzlikts magnētiskais lauks, kā pastāvīgs, tā arī laikā mainīgs. Praktiski visi darbi ir autora plānotu un realizētu fizikālu eksperimentālu modeļu izpētes izklāsts, kas iekļaujas magnētiskās hidrodinamikas jomā. Darbā atspoguļoti eksperimentālie rezultāti par dažādu ārēji rosinātu faktoru veidotu ...

 19. Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošnā.

  OpenAIRE

  Ķepule, Inga

  2009-01-01

  Maģistra darba temats „Vadītāja darbība izglītības iestādes demokrātiskas vides veidošanā”. Zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. Phys., Andris Grīnfelds. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt priekšlikums vadītāja efektīvai darbībai demokrātiskas vides aspektā. Maģistra darbā ir raksturoti teorētiskie aspekti par iestādes demokrātiskas vides jēdzienu, ietverot visus ietekmējošos faktorus, kā vadības stilu, motivāciju, un citus elementus. Maģistra darbā veiktā pētījuma rezultātā ir i...

 20. SIA "Baltic Motors, Ltd" produkti, to attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Silavs, Mārtiņš

  2011-01-01

  Bakalaura darbā „SIA „Baltic Motors, Ltd produkti, to attīstības iespējas” tiek aplūkota Ford un Mazda automašīnu oficiālā pārstāvja darbība Latvijā, pašreiz sniegto produktu un pakalpojumu nozīmība veiksmīgai nākotnes darbībai, nozares raksturojums, produktu kustība mainīgajos apstākļos. Darba aktualitāti nosaka cilvēku nepieciešamību, uzskatu maiņa ekonomisko apstākļu ietekmē. Darba autors secina, ka cilvēki rūpīgāk izvērtē jaunu produktu iegādi, ir jūtīgi pret cenu izmaiņām, kas jauno a...

 1. Latvijas importa analīze un prognoze

  OpenAIRE

  Vasiļenko, Oļegs

  2010-01-01

  Viena no nozīmīgākām pazīmēm, kuras raksturo valsts ekonomikas stāvokli un attīstības līmeni, ir ārējās tirdzniecības bilance. Sakarā ar Latvijas ekonomikas situācijas pasliktināšanu, un, ar to saistītu, ārējās tirdzniecības negatīvās bilances strauju pieaugumu, importa analīzes un prognozes jautājuma nozīme vairāk kārt pieauga. Jau ilgāku laiku pieaug bezdarba līmenis Latvijā, līdz ar ko pasliktinās iedzīvotāju pirktspēja, kura, neapšaubāmi, ietekmē valsts ārējo tirdzniecību. ...

 2. Influence of Sampling Season and Sampling Protocol on Detection of Legionella Pneumophila Contamination in Hot Water / Paraugu Ņemšanas Sezonalitātes Un Paraugu Ņemšanas Metodes Ietekme Uz Legionella Pneumophila Kontaminācijas Noteikšanu Karstajš Ūdenī

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pūle Daina

  2016-08-01

  Full Text Available Legionella pneumophila is an environmental pathogen of engineered water systems that can cause different forms of legionellosis - from mild fever to potentially lethal pneumonia. Low concentrations of legionellae in natural habitats can increase markedly in engineered hot water systems where water temperatures are below 55 °C. In the current study, we aimed to investigate the influence of sampling season, hot water temperature and sampling protocol on occurrence of L. pneumophila. A total of 120 hot water samples from 20 apartment buildings were collected in two sampling periods - winter 2014 (n = 60 and summer 2015 (n = 60. Significantly higher occurrence of L. pneumophila was observed in summer 2015. Significant differences in temperature for negative and positive samples were not observed, which can be explained by low water temperatures at the point of water consumption. Temperature above 55 °C was observed only once, for all other sampling events it ranged from 14 °C to 53 °C.

 3. Oceanographic and Acoustical Survey of the East Ionian Sea

  Science.gov (United States)

  1990-09-01

  Notation The views expressed-in this thesis are those of the author and do not reflect the official policy or po- sition -of-the Department of Defense...8217 ,_ ,=--- . OLo • :. LU _ -09 5 /- S US8 0)6 0 • OU G I:: -CD *.. LU Uz CD_ _ _ Li C) . LU M -- cN C.8 C C - ------- CD CnCD C:) C81 m 0- ’an 0 0

 4. Ratna propaganda

  OpenAIRE

  Šiber, Ivan

  1992-01-01

  U ovome radu izlažu se pojam i vrste ratne propagande, njeni ciljevi i osnovni principi. Na osnovi literature, sustavno se iznose temeljne postavke tzv. nacističke propagande, kako uoči rata (propagandna aktivnost prema AAD) tako i za vrijeme rata, uz prikaz Gobbelsovih propagandnih "zabilježaka s radnog stola", te se ukazuje i na aktualnost i primjenjivost nekih od tih propagandnih postavki i u suvremenim uvjetima.

 5. Granice teritorijalnog mora u nacionalnim propisima i praksi obalnih država Sredozemlja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Vokić Žužul

  2009-08-01

  Full Text Available U radu se razmatra primjena pravila Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. o vanjskoj granici, širini i razgraničenju teritorijalnog mora u nacionalnim propisima i praksi obalnih država Sredozemlja. Posebna pozornost posvećena je pitanjima vezanim uz proširenje granica suverenosti Grčke i Turske u Egejskome moru, čija su teritorijalna mora još uvijek široka šest milja. Dvostranim ugovorima između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče u Sredozemlju je do danas konačno definirano samo šest granica teritorijalnih mora. Sadržaj svakog od ugovora kojima je razgraničeno teritorijalno more - između Cipra i suverenih vojnih baza Velike Britanije na tome otoku, između bivšeg Sovjetskog Saveza i Turske, između bivše SFRJ i Italije te između Francuske i Italije u tjesnacu Bonifacio - predmet je posebne analize. Razmatraju se također i sporazumi o jedinstvenoj morskoj granici između Bugarske i Turske te Francuske i Monaka, kojima su uz teritorijalno more razgraničeni i drugi morski prostori.

 6. Ispitivanje primene neorganskih supstrata na bazi nanokristala TiO2 za detekciju i kvantifikaciju malih molekula SALDI TOF masenom spektrometrijom

  OpenAIRE

  Popović, Iva A.

  2017-01-01

  Izvod: MALDI TOF (Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization Time-Of-Flight) masena spektrometrija je meka jonizaciona tehnika koja se prvenstveno koristi za analizu biomolekula (proteina i nukleinskih kiselina) i omogućava detekciju molekula uz veoma nizak stepen fragmentacije. Kako bi se sprečila/ublažila fragmentacija izazvana direktnom ekscitacijom laserom, uzorak se meša sa matricama koje imaju visok apsorpcioni koeficijent u oblasti u kojoj laser emituje. Primarn...

 7. McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze

  OpenAIRE

  Grigore, Lolita

  2008-01-01

  Maģistra darba tēma ir „McDonald’s mārketinga komunikāciju analīze”. Mārketinga komunikācijas ir viens no mārketinga mix elementiem, un tam ir svarīga nozīme attiecību veidošanā ar patērētājiem, tāpēc to veidošanai un uzturēšanai ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Darba mērķis ir McDonald’s veikto mārketinga komunikāciju izpēte (analīze) pasaules un Latvijas mērogā un noteikt mārketinga komunikāciju lomu faktoru kopā, kas ietekmē Latvijas iedzīvotāju uzvedību, izvēloties ātrās ēdināšanas...

 8. Mobilo lietotņu datu drošība iOS vidē

  OpenAIRE

  Mõisja, Maksim

  2015-01-01

  Maģistra darba pamatā ir autora novērota problēma, ka daudzi viedtālruņu lietotāji glabā dažādus sensitīvus datus savos telefonos, nedomājot, ka tas nav droši. Autors ir izpētījis, kā iOS sistēma nodrošina lietotāja datu drošību, aprakstījis ievainojamības, kuras var ietekmēt gan izstrā-dātājus, gan lietotājus, ir apskatījis veidus, kā lietotājs un lietotnes izstrādātājs var realizēt datu drošību. Darba autors ir veicis iOS lietotņu analīzi, kuras rezultātā tika atrastas vairākas, kas, pēc au...

 9. Pusaudžu problemātiskas uzvedības saistības ar viņu piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu ģimenē

  OpenAIRE

  Zamberga, Zane

  2006-01-01

  Maģistra darba pētījuma mērķis bija noskaidrot pusaudžu uzvedības traucējumu, piesaistes stilu un vecāku audzināšanas stilu savstarpējo saistību pusaudžu pašnovērtējumā, un, kāda ir savstarpējā ietekme (multiplās regresijas analīzes rezultātā) piesaistes stilam un vecāku audzināšanas stilam, iepretim uzvedības pašnovērtējumam. Pētījuma izlasi veido 60 pusaudži vcecumā no 14 – 16 gadiem. Tika aptaujāti Latvijas vispārizglītojošo skolu 7. un 8. klases skolēni: 30 meitenes un 30 zēni. Pētījumā...

 10. Alkohols un biznesa lietišķā etiķete starp vīriešiem japāņu kompānijās

  OpenAIRE

  Stepčenko, Agnese

  2011-01-01

  Darbā tiek apskatīta alkohola nozīme un tā funkcijas japāņu biznesa lietišķās etiķetes ietvaros. Lai varētu izprast alkohola nozīmi mūsdienu japāņu biznesa vidē, alkohols tiek aplūkots Japānas ietvaros no vēsturiska skatpunkta, aplūkota kompānijas nozīme indivīda dzīvē un kulturālie uzvedības principi, kas ietekmē indivīda uzvedību, tajā skaitā arī kopīgos dzeršanas pasākumos. Turklāt tiek apskatīti alkoholisma apmēri un veidi kā valstī ar to cīnās, Japānas jaunāko paaudžu attieksmes un vērtī...

 11. Heterogeneous hydrogenation of unsaturated compounds with catalyst P-2-Ni with turnover numbers up to 90,000

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Strohmeier, W; Pfoehler, M; Steigerwald, H [Wuerzburg Univ. (Germany, F.R.). Inst. fuer Physikalische Chemie

  1977-12-01

  Unsaturated compounds are very rapidly hydrogenated with nickel-boride catalyst P-2-Ni without solvent under mild conditions (70-85/sup 0/C and 10 bar). Turnover numbers UZ up to 90,000 and space-time-yields of 7.440 mmol product per l and 1 mgA Nickel in one hour with a mean catalyst activity a = 124 were observed. This hydrogenation catalyst has a power, which is in the same magnitude of very active noble metal catalysts.

 12. THE NOVELS ULYSSES AND TUTUNAMAYANLAR IN POINT OF STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE / ULYSSES ve TUTUNAMAYANLAR’DA BİLİNÇ AKISI TEKNİĞİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dr. Serdar ODACI

  2009-01-01

  Full Text Available By the modernism in novel, to introduce the innerworld of characters, stream of consciousness is used as anew narration technique. James Joyce has used identicalexamples of stream of consciousness technique inUlysses. The novel Tutunamayanlar written by Oğuz Atayhas an important position for Turkish novel. This novelbelonged to the writer who had followed the way modernism in Turkish literature. In this study these twonovels are examined in point of stream of consciousnesstechnique.

 13. On The Fekete-Szegö Problem for Generalized Class Mα,γ(β Defined By Differential Operator

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fethiye Müge SAKAR

  2016-11-01

  Full Text Available In this study the classical Fekete-Szegö problem was investigated. Given f(z=z+a2z2+a3z3+...  to be an analytic standartly normalized function in the open unit disk U={z ∈ C : |z|<1}. For |a3-μa22|, a sharp maximum value is provided through the classes of S*α,γ(β order β and type α under the condition of μ≥1.

 14. A History of The U.S. Army in Operations Research

  Science.gov (United States)

  1967-05-22

  Evolution (1951 - 1959). • • . • • • 60 5. Operations Research Office Organizatin I April 195L4 . . 64 6. AMry Organization for Reseavh and Development...23bid.. pp. 30-31, 41-42. Zpp. 48-50. 41 Thu Office established in Oahu, Hawaii, under the leadership of Dv. Lauriston C, Marshall, a physicist from...research in training methods, motivation, xorale leadership and psychological warfare. Most of the specific problems uz- dertaken by HaRO were old

 15. ISPITIVANJE BIORAZGRADNJE DIZELSKOG I BIODIZELSKOG GORIVA

  OpenAIRE

  Bobić, Vedranka; Beer-Romac, Iva; Štajduhar, Luka

  2015-01-01

  Najveći problem vezan uz područje mikrobiologije goriva jest što mikrobiološke infekcije uzrokuju gubitak kvalitete proizvoda, formiranje muljeva, naslage na filtrima, cijevima i ventilima, oštećenja cjevovoda i spremnika goriva u rafinerijama zbog procesa biokorozije i time visoke troškove popravaka ili zamjene dijelova opreme, promjene u radu motora i, na kraju, gubitak ugleda (korisnici govore o problemima). U radu su prikazani rezultati ispitivanja potencijala autohtone mikrobne populacij...

 16. Comparative Studies of Gasoline Samples Used in Nigeria *1U.Z ...

  African Journals Online (AJOL)

  on octane number, sulphur content, Reid vapour pressure, specific gravity, boiling point ... combustion engine, its chemical composition varies .... into the system. .... to improve performance and reduce exhaust .... The effect of Octane Number.

 17. Internally driven inertial waves in geodynamo simulations

  Science.gov (United States)

  Ranjan, A.; Davidson, P. A.; Christensen, U. R.; Wicht, J.

  2018-05-01

  Inertial waves are oscillations in a rotating fluid, such as the Earth's outer core, which result from the restoring action of the Coriolis force. In an earlier work, it was argued by Davidson that inertial waves launched near the equatorial regions could be important for the α2 dynamo mechanism, as they can maintain a helicity distribution which is negative (positive) in the north (south). Here, we identify such internally driven inertial waves, triggered by buoyant anomalies in the equatorial regions in a strongly forced geodynamo simulation. Using the time derivative of vertical velocity, ∂uz/∂t, as a diagnostic for traveling wave fronts, we find that the horizontal movement in the buoyancy field near the equator is well correlated with a corresponding movement of the fluid far from the equator. Moreover, the azimuthally averaged spectrum of ∂uz/∂t lies in the inertial wave frequency range. We also test the dispersion properties of the waves by computing the spectral energy as a function of frequency, ϖ, and the dispersion angle, θ. Our results suggest that the columnar flow in the rotation-dominated core, which is an important ingredient for the maintenance of a dipolar magnetic field, is maintained despite the chaotic evolution of the buoyancy field on a fast timescale by internally driven inertial waves.

 18. Astrometry and photometry of digitized plates of the FON-KITAB project

  Science.gov (United States)

  Yuldoshev, K.; Usmanov, O.; Egamberdiev, E.; Muminov, M.; Rel'ke, E.; Protziuk, Ju.; Andruk, V.

  2016-12-01

  Photographic observations for the FON project were carried out in the Kitab Observatory (KO UzAS) from 1981 to 1996 on the DAZ telescope(F/D = 300/40). During this period 2600 photographic plates was exposed. In the 2015 all astronegatives were transferred to the Astronomical Institute in Tashkent (Uzbekistan) and digitization of these plates was started. The 1250 plates have already been processed and the equatorial coordinates α, δ and B-magnitudes of found objects were received. The coordinates of stars were obtained in the Tycho2 system and the B-magnitudes in the system of the photoelectric standards. The processing of the digitized images is carried out in four astronomical institutes:UBAI UzAS, Tashkent (Uzbekistan), WHO, Essen (Germany), RI NAO, Mykolaiv (Ukraine), MAO NASU, Kyiv (Ukraine). For the data reduction is used the software created in the MAO NASU. Based on the results of the processing of the astronegatives in the area with α from 21 hours to 3 hours and δ from -2 º to -6 º were estimated the internal errors of the received catalogue. The mean errors calculated for all stars are 0.2 arcsec and 0.18 mag.For the stars brighter than B<14 magnitude the errors are 0.1 arcsec and 0.1 mag for the equatorial coordinates and B-magnitudes respectively.

 19. Ceļojumu aģentūru angļu un krievu valodas reklāmas materiālos lietotās valodas īpatnības

  OpenAIRE

  Eglīte, Andžela

  2008-01-01

  Modernās ceļojumu pasaules sfērā reklāma spēlē ievērojamāko lomu tās komunikatīvo līdzekļu dēļ. Reklāmu lieto, lai informētu un lai ietekmētu attieksmi starp klientiem. Ceļojumu aģentūrām ir daudz iespēju, kur ieguldīt reklāmai paredzēto marketinga budžetu, tomēr tādus publicētos marketinga materiālus kā žurnāli, katalogi, brošūras uzskata par izplatītākajiem, efektīvākajiem un populārākajiem. Šajā bakalaura darbā apskatītas ceļojumu aģentūru angļu un krievu valodas reklāmas materiālos lietot...

 20. Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013. gada marta līdz 2014. gada maijam

  OpenAIRE

  Bojāre, Liene

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013.gada marta līdz 2014.gada maijam” mērķis ir noskaidrot, vai un kā naratīva struktūra reklāmā ietekmē vizuālā un verbālā vēstījuma efektivitāti. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās literatūras apkopojuma un teorijas daļas izstrādes, pētījumā izmantotās metodoloģijas apraksta, kā arī veiktā pētījuma izklāsta un tā rezultātu apkopojuma. Darba teorētisko daļu veido teorijas par reklāmu un TV reklāmu, t...

 1. Gadījuma izpēte par biznesa vēstuļu rakstīšanas apguvi pieaugušajiem

  OpenAIRE

  Saļikova, Jeļizaveta

  2009-01-01

  Profesionālās lietišķās sarakstes iemaņas ir svarīgas mūsdienu pasaulē, jo tās ietekmē biznesa attiecību un pārrunu efektivitāti. Maģistra darba mērķis bija izpetīt rakstīšanas mācīšanas metodes, lai pilnveidotu pieauguša valodas apguvēja prasmes rakstīt biznesa vēstules. Pētījumā tika izmantotas tādas metodes kā literatūras apskats un, gadījuma izpēte, kas ietvēra valodas vajadzību izpēti, zināšanu pārbaudes testu pirms un pēc dalības mācību kursā, kā arī mācību materiālu izstrādi un pedago...

 2. Pāru attiecību prezentācija Facebook

  OpenAIRE

  Ēvalde, Katrīne

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis ir noskaidrot kā pāri prezentē savas attiecības sociālo tīklu portālā Facebook un kā tas ietekme attiecības reālajā dzīvē. Par pētījuma teorētisko bāzi tiek izmantota Ērvinga Gofmaņa dramaturģiskā pieeja. Pētījumā tiek apskatīti jaunieši, kuri ir attiecībās vismaz pus gadu un kuri ir sociālā tīklu portāla Facebook lietotāji. Datu iegūšanas metode ir daļēji strukturētas intervijas ar Facebook lietotājiem, kuri ir pāru attiecībās, un kvantitatīvā kontentanalīze viņu profila kont...

 3. Calendula officinalis L. saturošo produktu bioloģiskās aktivitātes izvērtējums

  OpenAIRE

  Zepa, Līva

  2016-01-01

  Ārstniecības kliņģerītes ir vienas no senākajiem un pazīstamākajiem ārstniecības augiem pasaulē. Tās ir ātraudzīgas un jau vēsturiski plaši izmantotas tautas medicīnā. Pētījumi par ārstniecības kliņģerīšu lomu veselības saglabāšanā un stiprināšanā, izvērtējot aktīvo vielu saturu un sastāvu tajās, tās var pozitīvi ietekmēt cilvēka organismu gan profilakses nolūkos, gan kā papildus terapija ārstēšanas brīdī. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot, kādas un cik daudz aktīvās vielas atrodamas pašg...

 4. Bioaktivni spojevi praha korijena koprive (Urtica dioica l.)

  OpenAIRE

  Simonović, Niki

  2016-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je odrediti količinu bioaktivnih spojeva u vodenim ekstraktima praha korijena koprive, uzgojenih uz gnojidbu (100 kgN/ha) i bez gnojidbe (0 kgN/ha), te u ekstraktu komercijalnog praha korijena koprive. Određivanje ukupnih fenola, hidroksicimetnih kiselina i flavan-3-ola provedeno je spektrofotometrijski. Najviše koncentracije fenolnih spojeva određene su u komercijalnom prahu korjena koprive. Koncentracije ukupnih fenola, hidroksicimetnih kiselina i flavan-3-ola viš...

 5. Sukonstrukcija interkulturalnog kurikuluma. komparacija određenih obilježja hrvatske kulture kod srednjoškolaca i njihovih nastavnika (Hofstedeov model)

  OpenAIRE

  Burai, Renata

  2016-01-01

  Podaci koji se koriste u ovom radu dobiveni su uz znanstveno istraživački projekt „Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima“, voditelj projekta: prof. dr. sc. Neven Hrvatić, u periodu 2007. do 2012. godine. U radu se elaboriraju osnovni elementi koji predstavljaju polazište za izradu hrvatskoga nacionalnog kurikuluma kao i za interkulturalne dimenzije kurikuluma. Potom se obrazlaže jedan od mogućih pristupa istraživanja kulturnih razlika - prema Hofstedeovom modelu, t...

 6. Analiza rizika i sustav osiguranja sigurnosti hrane u proizvodnji polutrajnih kobasica

  OpenAIRE

  Uršulin-Trstenjak, Natalija; Vahčić, Nada; Medić, Helga; Vidaček, Sanja; Šabić, Srđan

  2010-01-01

  Mesnoj industriji cilj je proizvodnja sigurnih i kvalitetnih proizvoda uz optimalno korištenje svojih sveukupnih resursa. Stoga su po- duzete sve mjere u osiguranju sigurnosti proizvoda, te se započelo s primjenom analize rizika i nadzora nad kritičnim kontrolnim točkama kako bi se sustavno analizirali svi koraci proizvodnog procesa i uvele prevencijske mjere, u cilju kontrole cjelokupnog proiz- vodnog procesa i stvorila zaštita potrošača s obzirom na prisutnost patogena i potencijal...

 7. Udio bioaktivnih spojeva u rizomu dvodomne koprive (Urtica dioica l.)

  OpenAIRE

  Planinčić, Hedviga

  2016-01-01

  Cilj ovog istraživanja bio je odrediti utjecaj gnojidbe tla dušikom na udio bioaktivnih spojeva (fenolni spojevi) u rizomu dvodomne koprive. Kao kontrolni uzorak korišten je rizom uzgojen na tlu koje nije tretirano gnojivom, a drugi rizom na tlu koje je tretirano gnojivom u količini 100 kg N/ha. Ekstrakcija ukupnih fenola provedena je primjenom destilirane vode i 50 %-tne vodene otopine etanola (v/v) uz primjenu ultrazvučne kupelji. Fenolni spojevi (ukupni fenoli, flavan-3-oli i hidroksicimet...

 8. Ekstrakcija polifenola iz korijena biljke Urtica dioica L.

  OpenAIRE

  Paić-Karega, Matea

  2017-01-01

  Cilj ovog istraţivanja bio je usporediti različite metode ekstrakcije polifenola iz korijena koprive te prinose fenolnih spojeva u ovisnosi o primijenjenim metodama i uvjetima ekstrakcije UsporeĎivane su Soxhlet ekstrakcija te ekstrakcija superkritičnim CO2 Za Soxhlet ekstrakciju kao otapala su korišteni 96%-tni etanol te n-heksan kako bi se prikazao i utjecaj odabira otapala na prinos ekstrakcije. Soxhlet ekstrakcijom uz primjenu 96%-tnog etanola prinos polifenola iznosio je 14,14%, dok je p...

 9. Analiza izmjere Keopsove piramide

  OpenAIRE

  Janjanin, Bojan; Beban-Brkić, Jelena

  2018-01-01

  Tema ovog rada jest analiza izmjere Keopsove piramide, najznačajnije od triju većih piramida Giza kompleksa, arheološkog nalazišta na visoravni Giza, na periferiji Kaira. Pretpostavlja se da je Keopsova, kao i Kefrenova i Mikerinova piramida građena u periodu 2686. - 2181. pr. Kr., u povijesti poznatom kao Staro egipatsko Kraljevstvo. Cilj nam je bio prikupiti podatke o geodetskoj izmjeri Keopsove piramide te ih analizirati. Uz to je opisano i što je prethodilo izgradnji takve monumentalne gr...

 10. ULOGA VJEŽBANJA U SAVLADAVANJU STRESA

  OpenAIRE

  Sorić, Maroje

  2015-01-01

  U modernom društvu razvijenih ekonomija stres je postao jednako neizbježan kao i porez. Stres ima brojne negativne posljedice, ponajprije vezane uz mentalno zdravlje. K tome, povezan je i s mnogim k bolestima, kao i s povećanim mortalitetom. S druge strane, redovita tjelesna aktivnost smanjuje morbiditet i mortalitet od brojnih kroničnih bolesti. Također, redovita tjelesna aktivnost povećava kvalitetu života i osjećaj blagostanja. Tjelesna aktivnost i stres su obrnuto povezani, a ta je poveza...

 11. PEDOLOŠKE, GEOLOŠKE I GEOKEMIJSKE ZNAČAJKE LOKACIJA UKLJUČENIH U PROJEKT GEOKEMIJSKOG KARTIRANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PAŠNJAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  OpenAIRE

  Husnjak, Stjepan; Halamić, Josip; Šorša, Ajka; Rubinić, Vedran

  2011-01-01

  Pan-Europski projekt geokemijskog kartiranja poljoprivrednih tala i pašnjaka – GEMAS (GEochemical Mapping of Agricultural Soils and grazing land soils), pokrenut je 2007. godine uz sudjelovanje 35 europskih Geoloških službi, a pod vodstvom EuroGeoSurveys-Geochemistry Expert Group (EGS). U R. Hrvatskoj je u izvedbi projekta kao nositelj sudjelovao Hrvatski geološki institut - Hrvatska geološka služba (HGI-CGS), kao stalna članica EGS-a, te kao suradnik Zavod za pedologiju Agronomskog fakultet ...

 12. Optimizacija tehnološkog procesa proizvodnje namaza sa visokim sadržajem omega masnih kiselina upotrebom pogače semena uljane tikve golice

  OpenAIRE

  Radočaj, Olgica

  2011-01-01

  Cilj istraţivanja u okviru ove teze je bio da se ispita mogušnost upotrebe pogače uljane tikve golice, nusproizvoda pri proizvodnji devičanskog ulja, za proizvodnju namaza sličnom kikiriki maslacu, kako po spoljašnjem izgledu i teksturi, tako i po reološkoj stabilnosti. Namazi su formulisani tako da imaju visok sadrţaj omega-6 i omega-3 masnih kiselina, uz njihov izbalansirani odnos prema principima kvalitetne ishrane i preporukama nutricionista, prijatna senzorska svojst...

 13. RAČUNALO- KOMUNIKACIJSKI IZAZOV DJECI PREDŠKOLSKE DOBI

  OpenAIRE

  Tatković, Nevenka; Ružić-Baf, Maja

  2011-01-01

  U radu se polazi od spoznaje da je računalo obrazovno-tehnološka inovacija čiji potencijali prelaze mogućnosti drugih medija. Uvodeći ga u domove, predškolske institucije i škole, ono postaje intelektualna alatka koja nosi obilježje vremena u kojem živimo. Uz teorijsko razmatranje teme, u radu su predstavljeni i rezultati empirijskog istraživanja stavova roditelja predškolske djece o učestalosti i aspektima primjene računala u predškolskoj dobi.

 14. A site-scale model for fluid and heat flow in the unsaturated zone of Yucca Mountain, Nevada

  Science.gov (United States)

  Wu, Yu-Shu; Haukwa, Charles; Bodvarsson, G. S.

  1999-05-01

  A three-dimensional unsaturated-zone numerical model has been developed to simulate flow and distribution of moisture, gas and heat at Yucca Mountain, Nevada, a potential repository site for high-level radioactive waste. The model takes into account the simultaneous flow dynamics of liquid water, vapor, air and heat in the highly heterogeneous, fractured porous rock in the unsaturated zone (UZ). This model is intended for use in the prediction of the current and future conditions in the UZ so as to aid in the assessment of the system performance of the proposed repository. The modeling approach is based on a mathematical formulation of coupled multiphase, multicomponent fluid and heat flow through porous and fractured rock. Fracture and matrix flow is treated using both dual-permeability and effective-continuum modeling approaches. The model domain covers a total area of approximately 43 km 2, and uses the land surface and the water table as its top and bottom boundaries. In addition, site-specific data, representative surface infiltration, and geothermal conditions are incorporated into the model. The reliability and accuracy of the model have been the subject of a comprehensive model calibration study, in which the model was calibrated against measured data, including liquid saturation, water potential and temperature. It has been found that the model is generally able to reproduce the overall system behavior at Yucca Mountain with respect to moisture profiles, pneumatic pressure variations in different geological units, and ambient geothermal conditions.

 15. Characterization of Spatial Variability of Hydrogeologic Properties for Unsaturated Flow in the Fractured Rocks at Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhou, Quanlin; Bodvarsson, Gudmundur S.; Liu, Hui-Hai; Oldenburg, Curtis M.

  2002-01-01

  The spatial variability of layer-scale hydrogeologic properties of the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain, Nevada, is investigated using inverse modeling. The thick UZ is grouped into five hydrostratigraphic units and further into 35 hydrogeologic layers. For each layer, lateral variability is represented by the variations in calibrated values of layer-scale properties at different individual deep boreholes. In the calibration model, matrix and fracture properties are calibrated for the one-dimensional vertical column at each individual borehole using the ITOUGH2 code. The objective function is the summation of the weighted misfits between the ambient unsaturated flow (represented by measured state variables: water saturation, water potential, and pneumatic pressure) and the simulated one in the one-dimensional flow system. The objective function also includes the weighted misfits between the calibrated properties and their prior information. Layer-scale state variables and prior rock properties are obtained from their core-scale measurements. Because of limited data, the lateral variability of three most sensitive properties (matrix permeability, matrix of the van Genuchten characterization, and fracture permeability) is calibrated, while all other properties are fixed at their calibrated layer-averaged values. Considerable lateral variability of hydrogeologic properties is obtained. For example, the lateral variability of is two to three orders of magnitude and that of and is one order of magnitude. The effect of lateral variability on site-scale flow and transport will be investigated in a future study

 16. Drop Characteristics of non-Newtonian Impinging Jets at High Generalized Bird-Carreau Jet Reynolds Numbers

  Science.gov (United States)

  Sojka, Paul E.; Rodrigues, Neil S.

  2015-11-01

  The current study investigates the drop characteristics of three Carboxymethylcellulose (CMC) sprays produced by the impingement of two liquid jets. The three water-based solutions used in this work (0.5 wt.-% CMC-7MF, 0.8 wt.-% CMC-7MF, and 1.4 wt.-% CMC-7MF) exhibited strong shear-thinning, non-Newtonian behavior - characterized by the Bird-Carreau rheological model. A generalized Bird-Carreau jet Reynolds number was used as the primary parameter to characterize the drop size and the drop velocity, which were measured using Phase Doppler Anemometry (PDA). PDA optical configuration enabled a drop size measurement range of approximately 2.3 to 116.2 μm. 50,000 drops were measured at each test condition to ensure statistical significance. The arithmetic mean diameter (D10) , Sauter mean diameter (D32) , and mass median diameter (MMD) were used as representative diameters to characterize drop size. The mean axial drop velocity Uz -mean along with its root-mean square Uz -rms were used to characterize drop velocity. Incredibly, measurements for all three CMC liquids and reference DI water sprays seemed to follow a single curve for D32 and MMD drop diameters in the high generalized Bird-Carreau jet Reynolds number range considered in this work (9.21E +03

 17. The analysis of repository-heat-driven hydrothermal flow at Yucca Mountain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buscheck, T.A.; Nitao, J.J.

  1993-01-01

  To safely and permanently store high-level nuclear waste, the potential Yucca Mountain repository site must mitigate the release and transport of radionuclides for tens of thousands of years. In the failure scenario of greatest concern, water would contact the waste package (WP), accelerate its failure rate, and eventually transport radionuclides to the water table. In a concept called the ''extended-dry repository,'' decay heat arising from radioactive waste extends the time before liquid water can contact a WP. Recent modeling and theoretical advances in nonisothermal, multiphase fracture-matrix flow have demonstrated (1) the critical importance of capillary pressure disequilibrium between fracture and matrix flow, and (2) that radioactive decay heat plays a dominant role in the ability of the engineered and natural barriers to contain and isolate radionuclides. Our analyses indicate that the thermo-hydrological performance of both the unsaturated zone (UZ) and saturated zone (SZ) will be dominated by repository-heat-driven hydrothermal flow for tens of thousands of years. For thermal loads resulting in extended-dry repository conditions, UZ performance is primarily sensitive to the thermal properties and thermal loading conditions and much less sensitive to the highly spatially and temporally variable ambient hydrologic properties and conditions. The magnitude of repository-heat-driven buoyancy flow in the SZ is far more dependent on the total mass of emplaced spent nuclear fuel (SNF) than on the details of SNF emplacement, such as the Areal Power Density [(APD) expressed in kill/acre] or SNF age

 18. Uz grafiem balstītie darbu plānošanas algoritmi

  OpenAIRE

  Magdaļenoka, Māra

  2017-01-01

  Bakalaura darbā aprakstīti divu veidu grafi (disjunktīvais grafs un divpusējais grafs), kurus izmanto general shop problēmu atrisināšanai. Darbā tika aplūkotas open shop un job shop problēmas, kuru atrisinājuma iegūšanai ar grafu palīdzību tika izmantotas loku krāsošanas, divpusējās saskaņošanas un bootleneck metodes.

 19. Promjene na oralnoj sluznici i koži u trudnoći

  OpenAIRE

  Bukvić, Lana

  2015-01-01

  Trudnoća počinje usađivanjem oplođene jajne stanice u endometrij maternice. Traje deset lunarnih mjeseci ili 280 dana. Tijekom trudnoće nastaju brojne promjene u organizmu, kako fiziološke tako i patološke. Glavni razlog nastanka promjena je fluktuacija gestacijskih hormona. U usnoj šupljini je tijekom trudnoće čest nalaz gingivitisa s prevalencijom od 35 do 100%. Uz generaliziranu upalu, moguća je pojava i intenzivnije lokalne upale sluznice u obliku epulisa gravidaruma. Važno je zaustaviti ...

 20. POVEZANOST PERCEPCIJE VAŽNOSTI POTREBA DJECE, KVALITETE ŽIVOTA I OBITELJSKIH TE POSLOVNIH ULOGA

  OpenAIRE

  Anđelković, Vesna; Vidanović, Snežana; Hedrih, Vladimir

  2013-01-01

  Iako su kvaliteta života ljudi i zadovoljstvo/nezadovoljstvo različitim životnim ulogama u bliskoj vezi s obiteljskim odnosima, malo se zna o tome na koji su način oni povezani s interakcijom roditelja s djecom. U ovom radu ispitano je na koji je način percepcija potreba djece povezana s kvalitetom života i obiteljskim te poslovnim životnim ulogama. Prikazani rezultati dio su šireg istraživanja provedenog s ciljem upoznavanja raznolikosti poslovnih i obiteljskih odnosa koje je provedeno na uz...

 1. Život i djelo Dmitrija Ivanoviča Mendeljejeva - povodom 100. obljetnice smrti

  OpenAIRE

  Esih, I.; Vaščić, V.

  2007-01-01

  Prikazani su život i djelo D. I. Mendeljejeva s gledišta njegove uloge u razvoju kemije. Rođen u Toboljsku u brojnoj i siromašnoj obitelji 1834. godine, opterećen obiteljskim nedaćama i slabim zdravljem, završio je 1855. studij prirodnih znanosti u Sankt Peterburgu uz dodjelu zlatne medalje za izvanredan uspjeh. Godine 1855./56. radio je u srednjoj školi u Odesi. Magistrirao je 1856. u Sankt Peterburgu, gdje je 1857. izabran za privatnog docenta. U razdoblju 1859.-1861. bio je gostujući znans...

 2. Una nueva generación de bioplaguicidas obtenidos por la I+D+i española, se abre paso en el mercado internacional

  OpenAIRE

  Area de Información, Documentación y Cultura Científica. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón

  2013-01-01

  La investigación ha desembocado en una patente internacional de gran interés en el sector que se encuentra ya en fase de formulación del producto por parte de la empresa americana ECOFLORA AGRO para su comercialización internacional. El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), adscrito al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Zaragoza (UZ) y la Universi...

 3. Ocjena točnosti državne topografske karte mjerila 1 : 25 000 : Evaluation of accuracy of state topographic map scale 1:25 000

  OpenAIRE

  Slobodanka Ključanin; Dušan Petrovič; Muhamed Vajnaga

  2011-01-01

  U Bosni i Hecegovini 2002. godine, pokrenut je projekt - izrada digitalne topografske karte M=1:25000 (TK 25) uz financijsku i stručnu pomoć Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA). Projekt je završen krajem 2005. godine. Federalna uprava za geodeteske i imovinsko-pravne poslove, 2007. godine započela je s projektom ažuriranja postojećih TK25. Projekt teče sporo i sukcesivno (zavisno od prikupljenih financijskih sredstava). Do danas ni jedan list TK25 nije u potpunosti završen (od č...

 4. Tehnologija izrade rasvjetnog stupa MAG postupkom zavarivanja

  OpenAIRE

  Plantić, Miroslav

  2016-01-01

  Završni rad sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Opisana je tehnologija izrade višekutnog rasvjetnog stupa visine 8 metara koji se koristi za uličnu rasvjetu.U teoretskom djelu kratko je obuhvaćena povijest zavarivanja te su istaknute najvažnije godine i osoba koje su proučavale tehnologiju zavarivanja. Objašnjeni su pojmovi vezani uz zavarivanje, razrađena je podjela postupaka zavarivanja, a detaljno je opisan MAG postupak. Opisana je oprema kod MAG zavarivanja te princip rada. Nave...

 5. Mura - čovjek - priroda

  OpenAIRE

  Kantar, Sandra; Ivanek-Martinčić, Marjana; Augustinović, Zvjezdana

  2008-01-01

  U ovom je radu dan pregled radova studenata Visokoga gospodarskog učilišta iz Križevaca, nastalih u sklopu Interreg III A projekta suradnje pod naslovom »Mura - čovjek - priroda«. U projektu su sudjelovali Poljoprivredni fakultet Georgikon iz Keszthelyja Sveučilišta Veszprem, Poljoprivredni muzej Georgikon iz Keszthelyja, Nacionalni park Balaton, nevladina organizacija za zaštitu prirode »Bijeli gavran« i Visoko gospodarsko učilište iz Križevaca. Na hrvatskoj strani, priroda uz Muru je vrl...

 6. Kjubrikovo čitanje Bardžisa: Značaj kostima za razumevanje Paklene pomorandže

  OpenAIRE

  Dijana Metlić

  2016-01-01

  Roman Paklena pomorandža Entonija Bardžisa, objavljen 1962. godine, postao je jedno od kultnih književnih dela XX veka, pre svega zahvaljujući istoimenom filmu Stenlija Kjubrika iz 1971. Okarakterisan kao dekadentno i nihilističko ostvarenje, snimljen tako da gledaoci „uživaju“ u scenama nasilja, Kjubrikov film bio je, uz prekide, u distribuciji u Britaniji do 1974. godine kada je povučen na zahtev reditelja zbog optužbi koje su ga implicitno teretile za povećanje stepena delinkventskog nasil...

 7. Žalba u upravnom sporu

  OpenAIRE

  Đerđa, Dario; Galić, Ante

  2014-01-01

  U radu se razmatra uvođenje dvostupanjskog sustava upravnog sudovanja u Hrvatskoj 2010. godine. Utvrđuje se potreba uvođenja žalbe u upravnosudski sustav te se pojedinačno analiziraju ograničenja vezana uz ovaj institut. Najprije se razmatra ograničenje izjavljivanja žalbe protiv rješenja, zatim stavljanje nekih prvostupanjskih upravnih sporova u nadležnost Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te, konačno, ograničenja izjavljivanja žalbe na neke vrste presuda upravnih sudova. Nadalje se u...

 8. TRI NOVA NADGROBNA NATPISA IZ ASERIJE

  OpenAIRE

  Glavičić, Miroslav

  2003-01-01

  Tijekom arheoloških istraživanja uz sjeverni potez bedema Aserije godine 2000. i 2001. otkriveni su nadgrobni spomenici koji su se u sekundarnoj uporabi koristili kao pokrovi kasnoantičkih grobova. Za pokrivanje groba 22 iskorišteni su dijelovi dviju nadgrobnih stela. Od jedne je sačuvan donji dio s posljednja četiri, na žalost nečitljiva, retka natpisa. Na desnoj boènoj strani ovoga spomenika uklesana je radionička ili klesarska oznaka M, koja podrazumijeva serijsku obradu kamena i postojanj...

 9. Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u dnevnoj hotelskoj ponudi

  OpenAIRE

  Krešić, Greta; Colić Barić, Irena; Šimundić, Borislav

  2002-01-01

  Cilj rada je utvrditi udio mlijeka i mliječnih proizvoda kao značajnih izvora energije, makronutrijenata, vitamina i minerala u prosječnoj hotelskoj menu ponudi. U tu svrhu izvršena je nutritivna analiza 66 cjelodnevnih menu ponuda (doručak, ručak, večera). Rezultati su statistički obrađeni i uspoređeni sa preporukama, uz osvrt na potrebe gostiju srednje i starije životne dobi, oba spola. Dobiveni rezultati su pokazali da obroci nisu uravnoteženi, te da prevelik udio ukupne energijske vrijedn...

 10. NOVIJE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI, LIJEČENJU I PREVENCIJI RH IMUNIZACIJE

  OpenAIRE

  Matijević, Ratko; Knežević, Mario

  2009-01-01

  Rh imunizacija kroz hemolitičku bolest fetusa i novorođenčeta (HBFN) najčešći je uzrok fetalne anemije tijekom trudnoće. Amniocenteza je godinama korištena kao metoda probira kroz određivanje OD 450 uz pomoć Lileyeva dijagrama, no u novije je vrijeme zamijenjena neinvazivnim određivanjem maksimalne brzine protoka u središnjoj moždanoj arteriji fetusa. Napredak je postignut i u liječenju HBFN gdje je konzervativno liječenje zamijenjeno intrauterinom intravaskularnom fetalnom transfuzijom. Tako...

 11. Obredi i teologija u mistagoškim katehezama Ćirila Jeruzalemskoga

  OpenAIRE

  Mandac, Marijan

  2002-01-01

  U uvodnom dijelu donosi se kratki životopis sv. Ćirila Jeruzalemskoga i prikaz njegovih Mistagoških kateheza kojima se najavljuje hrvatski prijevod. Potom se predstavlja kratak sadržaj svih pet mistagoških kateheza: Prva s obredima odricanja od Sotone, pristajanje uz Krista i ispovijed vjere; Druga s obredom pomazanja i odijevanja posebne krsne odjeće; Treća je posvećena potvrdi i predstavlja nezaobilazno djelo patrističke literature o tome; Četvrta izlaže otajstvo euharistije, a peta tumači ...

 12. Upotreba začina u proizvodnji tradicionalnih sireva

  OpenAIRE

  Josipović, Renata; Markov, Ksenija; Frece, Jadranka; Stanzer, Damir; Cvitković, Ante; Mrvčić, Jasna

  2016-01-01

  Sir je visoko cijenjeni mliječni proizvod u mnogim zemljama svijeta, a posebna pažnja pridaje se tradicionalnim sirevima, koji nisu samo hrana već i dio kulture i obilježja neke zemlje. Zahvaljujući zemljopisnom položaju i klimatsko-vegetacijskoj raznolikosti Republike Hrvatske, u pojedinim regijama razvijena je proizvodnja različitih tradicionalnih sireva uz upotrebu začina. Kod proizvodnje sireva sa začinima, začini se dodaju ili u sir koji se potom oblikuje, ili se sir omata lišćem začinsk...

 13. ULOGA I VAŽNOST INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U PODUZETNIŠTVU

  OpenAIRE

  Milović, Tanja; Mustapić, Zrinka; Moslavac-Forjan, Davorka

  2016-01-01

  Poduzetnička aktivnost pokretač je ekonomskog rasta nacionalne ekonomije. Ona je u velikoj mjeri vezana uz razvoj inovativnih proizvoda i usluga, čiji je ključni aspekt zaštita intelektualnog vlasništva. U suvremenom poduzetničkom okruženju zaštita i primjena zaštite intelektualnog vlasništva ima značajnu ulogu u uspješnom razvoju inovacija i razvoju poslovanja općenito te time predstavlja poticaj poduzetničkoj aktivnosti. Najrazvijenije ekonomije imaju i najveći stupanj zaštite intelektualno...

 14. Razvoj bioetike u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Tomašević, Luka

  2013-01-01

  Bioetika je postala tema koju svakodnevno susrećemo, tema o kojoj je potrebno znati barem osnovne pojmove, jer se danas u svijetu o njoj možda i najviše raspravlja. O njoj raspravljaju osobe svih znanstvenih i neznanstvenih profila, o njoj se govori s religioznoga, kulturalnoga, filozofskoga, pravnoga, sociološkoga, pa čak i političkog stajališta. Hrvatska je po bioetici već poznata diljem svijeta. Uz nekolicinu začetnika, u raznim sredinama, bioetika se u Hrvatskoj proširila kroz teološko-ka...

 15. RAČUNALO - DA, ALI KAKO? DRUŽITE SE I POTIČITE FUNKCIONALNO-LOGIČKO MIŠLJENJE VAŠE DJECE KOD KUĆE

  OpenAIRE

  Hilčenko, Slavoljub

  2016-01-01

  Roditelji (Generacija 'Y') nemaju potpun uvid kako njihova djeca (Generacija 'Z') provode vrijeme za računalom. Cilj rada jeste predstavljanje modela kvalitetnog druženja roditelja i djece uz računalo za poticanje funkcionalno-logičkih kapaciteta (udruženo s motornim vježbama) u kojima su 15-godišnjaci Srbije na PISA testiranjima pokazali poražavajuće rezultate. Naša škola nije svemoguća i obrazovanje se ne stječe samo unutar institucionalnih reproduktivno-tradicionalnih 'zidina'. O njenoj te...

 16. SOCIJALNA OBILJEŽJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA DJECE I MLADIH S ADHD-om, TE NJIHOVIH RODITELJA

  OpenAIRE

  Bartolac, Andrea

  2013-01-01

  Prepoznavanje i razumijevanje različitih uzroka i pojavnosti ponašanja djece, osobito ako se razvoj i primjena socijalnih kompetencija ne odvijaju u okvirima socijalnih očekivanja i normativa, važno je za sve stručnjake koji rade s djecom, bez obzira veže li se njihovo područje djelovanja uz sustav socijalne skrbi, zdravstva ili odgoja i obrazovanja. U ovom se radu na temelju recentnije literature i istraživanja opisuju socijalni aspekti svakodnevnog života jedne od razvojnih teškoća samokont...

 17. Hidrodinamički model podvodnog projektila / Hidrodinamical model of an underwater projectile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Radosavljević

  2008-07-01

  Full Text Available Radi dobijanja kvalitetnog matematičkog modela podvodnog projektila u radu su definisane ulazne i izlazne veličine, brzine i ubrzanje projektila. Uz zadate uslove mogućeg kretanja projektila definisan je model podvodnog projektila sa šest jednačina. / The paper analyzes an underwater projectile. The input and output values, the projectile speed and acceleration are defined for a quality definition of the projectile mathematical model. With the conditions of the projectile potential movement previously set out, the torpedo model is defined by six equations.

 18. Comparison of Different Analytic Solutions to Axisymmetric Squeezing Fluid Flow between Two Infinite Parallel Plates with Slip Boundary Conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamid Khan

  2012-01-01

  Full Text Available We investigate squeezing flow between two large parallel plates by transforming the basic governing equations of the first grade fluid to an ordinary nonlinear differential equation using the stream functions ur(r,z,t=(1/r(∂ψ/∂z and uz(r,z,t=−(1/r(∂ψ/∂r and a transformation ψ(r,z=r2F(z. The velocity profiles are investigated through various analytical techniques like Adomian decomposition method, new iterative method, homotopy perturbation, optimal homotopy asymptotic method, and differential transform method.

 19. Roterdamska pravila : Novi pokušaj međunarodnopravnog uređenja odgovornosti za pomorski prijevoz stvari i s njime povezanih drugih grana transporta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borislav Ivošević

  2013-12-01

  Full Text Available U članku autor daje prikaz rješenja usvojenih u Konvenciji Ujedinjenih naroda o međunarodnom prijevozu stvari u cijelosti ili djelomično morem, usvojenoj Rezolucijom UN od 11. prosinca 2008. godine, a otvorenoj za potpisivanje u Roterdamu 23. rujna 2009. godine, pod preporučenim nazivom “Roterdamska pravila”. Nakon uvodne analize stanja prava do donošenja ove nove Konvencije, konstatira se da se u materiji međunarodnog reguliranja pomorskih prijevoza po prvi puta, nakon što su Haška, Haško-Vizbijska i Hamburška pravila uređivala pitanje vozareve odgovornosti za robu koju je primio na prijevoz, regulira pomorskoprijevozni ugovor u cijelosti i uz dodatno reguliranje dijelova prijevoznog puta koji prethode ili slijede pomorski prijevoz. Autor daje prikaz sadržaja Roterdamskih pravila u cijelosti. Pritom se posebna pažnja posvećuje brojnim novim subjektima, institutima, dokumentima, te rješenjima koja se u Konvenciji zauzimaju, uvijek uz nastojanje da izlaganja budu potkrijepljena, ili pak kritički sagledana, u svjetlu do sada usvojenih rješenja pravne teorije, te poslovne i sudske prakse. Autor u zaključku iznosi i sučeljava oprečne stavove koji se u literaturi iznose, zauzima svoj stav prema njima i rješenjima sadržanima u Konvenciji, te razmatra moguća rješenja de lege ferenda za donošenje jednog prihvatljivog i racionalnog pravnog sistema odgovornosti za robu u prijevozu (pomorskom i multimodalnom na međunarodnom planu.

 20. Bjelovar prije Bjelovara

  OpenAIRE

  Jakovljević, Goran

  2008-01-01

  Problematika urbanizacije prostora na kojemu je danas smješten Bjelovar ne započinje njegovim formalnim ustrojem 1755. g., već u antičko doba, kada na tome prostoru nastaju naselja u zaleđu dravskog limesa bilo kao vojni logori koji su štitili važne komunikacijske pravce, bilo kao villae rusticae vojnih veterana koji su ovdje dobili zemlju. Arheološki nalazi s užeg područja grada svjedoče o postojanju naselja od 2. do 4. st. koje se nalazilo uz važnu longitudinalnu i transverzalnu cestovnu ko...

 1. Kontrola kvalitete DOF 2

  OpenAIRE

  Kozić, Ružica; Meštrić, Lucija

  2013-01-01

  Projekt studentske radionice bio je kontrola DOF-a u mjerilu 1:2000 na području općine Đurđevac. Proveden je terenski dio kontrole točnosti DMR-a, DOF-a, izvedene signalizacije te načina signalizacije. Mjerenja su obavljena 19.travnja 2013. godine. Obavljena je ponovna izmjera GPS točaka homogenog polja Đurđevac RTK metodom u sustavu CROPOS s ciljem kontrole tih točaka, čije su koordinate već određene u sklopu izrade DOF2. Uz trajno stabilizirane točke homogenog polja, RTK metodom snimane su ...

 2. Multiscale Modeling of Non-crystalline Ceramics (Glass)

  Science.gov (United States)

  2013-03-01

  Aberdeen Proving Ground, MD 2011. 79. Du, Q.; Gunzburger, M. D.; Lehoucq, R. B.; Zhou, K. A nonlocal vector calculus , nonlocal volume-constrained... textbook , ur = − 2µǫ ( J10 − (λ+µ)µ ζJ11 ) π(λ+ 2µ) , uz = 2ǫ ( (λ+µ) λ+2µ ζJ01 + J 0 0 ) π , σz = − 4µǫ (ζJ02 + J 0 1 ) (λ+ µ) πa(λ+ 2µ) , τrz...80). (Throughout, boldface type denotes a vector and a boldface variable with an overbar denotes a tensor.) Equation 31 is a local formulation because

 3. Uloga kućnih ljubimaca u socioemocionalnom razvoju djece školskog uzrasta

  OpenAIRE

  Smojver-Ažić, Sanja; Topalović, Zorica

  2010-01-01

  Rezultati istraživanja potvrđuju kako je odrastanje uz kućnoga ljubimca povezano sa socioemocionalnim razvojem djece. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati odnos u kojemu stoje privrženost majci, privrženost kućnomu ljubimcu i empatija, socijalna kompetencija i usamljenost. U istraživanju je sudjelovalo 480 učenika četvrtoga, šestoga i osmoga razreda osnovnih škola u Istri (226 djevojčica i 254 dječaka) te njihovi roditelji. U ispitanom uzorku 63 % djece ima jednoga ili više kućnih ljubi...

 4. DRŽAVNI ISPITI ZA SAMOSTALNO VOĐENJE ŠUMSKOG GOSPODARSTVA

  OpenAIRE

  uredništvo

  2015-01-01

  U prošlome smo se dvobroju Šumarskoga lista, obilježavajući 250. obljetnicu hrvatskoga šumarstva, osvrnuli na tekstove iz prvih godina njegovog tiskanja, povlačeći paralelu s današnjicom. Zbog uvida u povijesni slijed šumarske struke i interesantnost, pa i aktualnost tekstova, u ovome se dvobroju osvrćemo na tri teksta iz 1880. i 1881. god. vezana uz naslov. Prvi tekst odnosi se na „Naredbu c. k. ministarstva za poljodjelstvo od 13. veljače 1875, B 129/A. M., R.-G.-Bl. Br. 9, koja se odnosi n...

 5. Športsko rekreativne aktivnosti pogodne za bolesnike s osteoporozom

  OpenAIRE

  ŠAKIĆ, Davorin; BADOVINAC, Olga; AMERL-ŠAKIĆ, Vjekoslava

  2000-01-01

  Tjelovježba i povećana tjelesna aktivnost neraskidivi su dio svakog preventivnog ili terapijskog postupka kod osteoporoze. Povećanje snage mišića uz opterećenje vlastitom težinom u uspravnom stavu važan su stimulator izgradnje kosti aksijalnog skeleta, čime se smanjuje rizik od frakture, a istodobno povećava potpora kralješnice i stoga su kolapsi kralješaka manje vjerojatni. Vježbom se povećava koordinacija pokreta i time smanjuje mogućnost pada, povećava sposobnost zaštite od posljedica pada...

 6. Je li periodni sustav elemenata doista periodičan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nenad Raos

  2016-12-01

  Full Text Available Periodni sustav elemenata je po imenu i naravi periodičan, no njegova se periodičnost ne može jednostavno, matematički definirati. Uz osnovnu periodičnost po skupinama uočavaju se i druge vrste pravilnosti, poput dijagonalne sličnosti, sličnosti među skupinama (n i (n + 10 te povezanosti elemenata “konjićevim skokom”. Složenost PSE-a odražava se i u njegovim mnogobrojnim i raznovrsnim grafičkim prikazima (“tablicama” koji naglašavaju specifične odnose među elementima.

 7. Narativna analiza diskursa o BDSM homoseksualnim porno isečcima Manhunt kategorije

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milica Vasić

  2016-02-01

  Full Text Available U ovom radu analiziram idealtipsku priču koja predstavlja okosnicu radnje porno klipova s interneta Manhunt kategorije, primenjujući analizu narativa Kloda Bremona. Rezultati pokazaju da je moguće pomenuti teorijski model primenjivati i kod sadržaja vizuelne i masovne kulture uz određene modifikacije i uvažavanje šireg konteksta samog narativa. Analiza narativa ukazuje je na značaj istraživanja pornografskih kategorija na internetu, jer nas rad vodi do dubinske analize distribucije moći na relaciji homoseksualno-heteroseksualno u virtuelnom okruženju.

 8. Multi-Objective Optimization of Transmission Lines / Elektropārvades Līnijas Daudzkriteriālā Optimizācija

  Science.gov (United States)

  Berjozkina, S.; Sauhats, A.; Neimane, V.

  2013-10-01

  ēts piecos posmos. Pirmajā un otrajā posmā tiek meklēta optimālo risinājumu kopa, kā arī noteikti galvenie ietekmējošie faktori. Nākamie divi posmi atspoguļo divkritēriju optimizāciju, izmantojot Pareto pieeju. Pēdējā posmā, kas ilustrēts ar situācijas piemēru, tiek novērtēta ierobežojumu pārkāpumu nosacījumu rašanās varbūtība. Tiek identificēts cēlonis un tā novēršanas metodes. Atspoguļotā pieeja ir balstīta uz reālas līnijas projektēšanas piemēra ar galveno mērķi - mazināt kopējo ieguldīto kapitālu un palielināt pašreizējo neto vērtību. Iegūtie rezultāti aplūkoti šajā darbā.

 9. Basins of attraction of the bistable region of time-delayed cutting dynamics

  Science.gov (United States)

  Yan, Yao; Xu, Jian; Wiercigroch, Marian

  2017-09-01

  This paper investigates the effects of bistability in a nonsmooth time-delayed dynamical system, which is often manifested in science and engineering. Previous studies on cutting dynamics have demonstrated persistent coexistence of chatter and chatter-free responses in a bistable region located in the linearly stable zone. As there is no widely accepted definition of basins of attraction for time-delayed systems, bistable regions are coined as unsafe zones (UZs). Hence, we have attempted to define the basins of attraction and stability basins for a typical delayed system to get insight into the bistability in systems with time delays. Special attention was paid to the influences of delayed initial conditions, starting points, and states at time zero on the long-term dynamics of time-delayed systems. By using this concept, it has been confirmed that the chatter is prone to occur when the waviness frequency in the workpiece surface coincides with the effective natural frequency of the cutting process. Further investigations unveil a thin "boundary layer" inside the UZ in the immediate vicinity of the stability boundary, in which we observe an extremely fast growth of the chatter basin stability. The results reveal that the system is more stable when the initial cutting depth is smaller. The physics of the tool deflection at the instant of the tool-workpiece engagement is used to evaluate the cutting safety, and the safe level could be zero when the geometry of tool engagement is unfavorable. Finally, the basins of attraction are used to quench the chatter by a single strike, where the resultant "islands" offer an opportunity to suppress the chatter even when the cutting is very close to the stability boundary.

 10. Scoping analysis of in situ thermal-hydrological testing at Yucca Mountain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buscheck, T.A.; Nitao, J.J.

  1996-01-01

  In situ thermal tests, which are to be conducted in the Exploratory Studies Facility (ESF) in the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain, are required to test coupled thermal-hydrological-geomechanical-geochemical (T-H-M-C) process models that support total system performance assessment. The ESF thermal tests must provide an understanding of coupled T-H-M-C processes that are relevant to expected repository conditions. Current planning includes the possibility of two large-scale tests: (1) the first ESF (drift-scale) thermal test, which will be conducted under an accelerated heatup and cooldown schedule, and (2) a second ESF (multi-drift) test, which will be larger-scale, longer-duration test, conducted under a less accelerated heatup and cooldown schedule. With the V-TOUGH (vectorized transport of unsaturated groundwater and heat) code, the authors modeled and evaluated a range of heater test sizes, heating rates, and heating durations under a range of plausible hydrological conditions to develop a test design that provides sufficient (and timely) information to determine the following: the dominant mode(s) of heat flow; the major T-H regime(s) and the T-H-M-C processes that determine the magnitude and direction of vapor and condensate flow; and the influence of heterogeneous conditions on the flow of heat, vapor, and condensate. A major purpose of the ESF thermal tests is to determine which major decay-heat-driven T-H flow regime(s) will govern the magnitude and direction of vapor and condensate flow in the UZ. Another major purpose of the thermal tests is to determine the degree of vapor diffusion enhancement

 11. Vacuum drilling of unsaturated tuffs at a potential radioactive-waste repository, Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Whitfield, M.S.

  1985-01-01

  A vacuum reverse-air circulation drilling method was used to drill two 17-1/2-inch (44.5-centimeter) diameter test holes to depths of 1269 feet (387 meters) and 1887 feet (575 meters) at Yucca Mountain near the Nevada Test Site. The site is being considered by the US Department of Energy for construction of a high-level radioactive-waste repository. One of these two test holes (USW UZ-1) has been equipped with instrumentation to obtain a long-term record of pressure and moisture potential data; the other test hole (USW UZ-6) will be similarly instrumented in the near future. These investigations are being conducted as part of the Nevada Nuclear Waste Storage Investigations Project of the US Department of Energy. The test holes were drilled using a 5-1/2-inch (14-centimeter) by 8-5/8-inch (22-centimeter) dual-string reverse-vacuum assembly. A vacuum, induced at the land surface, removed the drill cuttings through the inner string. Compressed air was injected into the dual-string annulus to cool the bit and to keep the bit and inner string clean. A tracer gas, sulfur hexafluoride (SF 6 ), was added to the compressed air for a later determination of atmospheric contamination that might have occurred during the drilling. After reaching the surface, the drill cuttings were routed to a dry separator for sample collection. Then return air and dust from the cuttings were routed to a wet separator where the dust was removed by a water spray, and the remaining air was exhausted through the vacuum unit (blower) to the atmosphere. 6 refs., 4 figs

 12. A Modeling Study of Flow Diversion and Focusing in unsaturated Fractured Rocks

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pan, Lehua; Wu, Yu-Shu; Zhang, Keni

  2002-01-01

  This study presents a systematic approach to analyze the flow diversion and flow focusing caused by the natural flow-barrier system in the unsaturated zone (UZ) of Yucca Mountain, Nevada, under ambient steady-state flow conditions. An existing analytical solution for analyzing capillary barrier in porous media has been extended to apply to the fractured porous rock. The new analytical solutions are used to identify the critical layers and to provide the guidance for generation of a proper three-dimensional (3-D), site-scale numerical grid. A large-scale 3-D numerical model (with more than a million grid blocks) has been developed with site-specific data to analyze the major flow patterns in the mountain. Our analyses show that large-scale lateral flow could take place in the UZ under ambient conditions, as a result of capillary barriers formed at the contacts of heterogeneous rock layers. This lateral flow runs generally toward the east (in the southern part) or southeast (in the northern part), which is consistent with the dip of the layer contacts. About 90 percent of the total lateral flow is found to be conducted by only a few critical rock layers. Faults that penetrate these rock layers act as vertical capillary barriers that stop the lateral flow. The combined effect of horizontal and vertical capillary barriers resulted in reduced percolation flow through repository horizon in general but focused downward flow along those penetrating faults. The model results were found to be consistent with the field water saturation. The findings of this study are consistent with a previously published two-dimensional (2-D) analysis and recent published modeling results using field-observed Cl-data

 13. Basins of attraction of the bistable region of time-delayed cutting dynamics.

  Science.gov (United States)

  Yan, Yao; Xu, Jian; Wiercigroch, Marian

  2017-09-01

  This paper investigates the effects of bistability in a nonsmooth time-delayed dynamical system, which is often manifested in science and engineering. Previous studies on cutting dynamics have demonstrated persistent coexistence of chatter and chatter-free responses in a bistable region located in the linearly stable zone. As there is no widely accepted definition of basins of attraction for time-delayed systems, bistable regions are coined as unsafe zones (UZs). Hence, we have attempted to define the basins of attraction and stability basins for a typical delayed system to get insight into the bistability in systems with time delays. Special attention was paid to the influences of delayed initial conditions, starting points, and states at time zero on the long-term dynamics of time-delayed systems. By using this concept, it has been confirmed that the chatter is prone to occur when the waviness frequency in the workpiece surface coincides with the effective natural frequency of the cutting process. Further investigations unveil a thin "boundary layer" inside the UZ in the immediate vicinity of the stability boundary, in which we observe an extremely fast growth of the chatter basin stability. The results reveal that the system is more stable when the initial cutting depth is smaller. The physics of the tool deflection at the instant of the tool-workpiece engagement is used to evaluate the cutting safety, and the safe level could be zero when the geometry of tool engagement is unfavorable. Finally, the basins of attraction are used to quench the chatter by a single strike, where the resultant "islands" offer an opportunity to suppress the chatter even when the cutting is very close to the stability boundary.

 14. Busted Butte Unsaturated Zone Transport Test: Fiscal Year 1998 Status Report Yucca Mountain Site Characterization Program Deliverable SPU85M4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bussod, G.Y.; Turin, H.J.; Lowry, W.E.

  1999-01-01

  This report describes the status of the Busted Butte Unsaturated Zone Transport Test (UZTT) and documents the progress of construction activities and site and laboratory characterization activities undertaken in fiscal year 1998. Also presented are predictive flow-and-transport simulations for Test Phases 1 and 2 of testing and the preliminary results and status of these test phases. Future anticipated results obtained from unsaturated-zone (UZ) transport testing in the Calico Hills Formation at Busted Butte are also discussed in view of their importance to performance assessment (PA) needs to build confidence in and reduce the uncertainty of site-scale flow-and-transport models and their abstractions for performance for license application. The principal objectives of the test are to address uncertainties associated with flow and transport in the UZ site-process models for Yucca Mountain, as identified by the PA working group in February 1997. These include but are not restricted to: (1) The effect of heterogeneities on flow and transport in unsaturated and partially saturated conditions in the Calico Hills Formation. In particular, the test aims to address issues relevant to fracture-matrix interactions and permeability contrast boundaries; (2) The migration behavior of colloids in fractured and unfractured Calico Hills rocks; (3) The validation through field testing of laboratory sorption experiments in unsaturated Calico Hills rocks; (4) The evaluation of the 3-D site-scale flow-and-transport process model (i.e., equivalent-continuum/dual-permeability/discrete-fracture-fault representations of flow and transport) used in the PA abstractions for license application; and (5) The effect of scaling from lab scale to field scale and site scale

 15. Manufacturing Methods and Technology Program Plan, CY 1980.

  Science.gov (United States)

  1980-09-01

  2 , U 2 0 2 - =Z xU L& W42 CL 4 Ua 0 - .4 4.CL0 0 ’. C w C a- . (P. 04 2- WW2 4 2 U z V.40 U In UZ 0 0 UK4 gzU C D .. 0an 4 V2 al 0 U K 4 $-. 4c Ci...millimeter wave and infrared laser systems for all- weather and smoke fighting is being pursued. This will require the development of new control...the ATAC and MISTAF FLIRS (Forward Looking Infrared Systems) and the Thermal Weapon Sight (TWS). Emphasis is also being placed in high energy pulser

 16. Wavelengths of the Ni-like 4d to 4p X-ray laser lines

  International Nuclear Information System (INIS)

  Utsumi, Takayuki; Sasaki, Akira

  2000-01-01

  The wavelengths of the Ni-like 4d to 4p X-ray laser lines for elements ranging from Pd(Z=46) to U(Z=92) calculated using the relativistic multi-configuration Dirac-Fock code, i.e. grasp92, are presented. These optimal level calculations agree well with measurements and previous calculations. To obtain accurate lasing wavelengths is important to grasp the energy level structure of the complicated Ni-like ions, and especially for the development of collisionally pumped X-ray lasers. The lasing wavelengths are also essential to identify the lines and when the X-ray laser is utilized for imaging and interferometry. (author)

 17. MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA U VELIKIM HRVATSKIM PODUZEĆIMA

  OpenAIRE

  Pološki Vokić, Nina

  2004-01-01

  Budući da je menadžment ljudskih potencijala osnovica za ostvarivanje konkurentskih prednosti uz pomoć ljudi i zato što je značajno povezan s uspješnošću organizacija, u radu se nastojala istražiti važnost i razvijenost te funkcije u velikim hrvatskim poduzećima. U radu su postavljene dvije hipoteze: (1) da hrvatska poduzeća nemaju razvijenu praksu MLJP (menadžment ljudskih potencijala) i (2) da postoje aktivnosti MLJP, provođenje kojih je značajno povezano s općom uspješnošću poduzeća; obje ...

 18. Uvodna riječ uz tematski broj časopisa o obitelji i promjenama spolnih uloga

  OpenAIRE

  Marinović Jerolimov, Dinka

  2016-01-01

  Tijekom druge polovice dvadesetog stoljeća, a posebice tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, naša iskustva i razumijevanje obitelji i rodnih uloga znatno su se izmijenili. Pojave nezamislive našim djedovima i bakama danas su znatno vidljivije i društveno prihvatljive: razvod, ponovno sklapanje braka nakon razvoda, izvanbračna zajednica, eksperimentalni odnosi, homoseksualni brakovi ili partnerstva sa ili bez djece, jednoroditeljske obitelji, demokratskiji odnosi između roditelja i djece, z...

 19. Temporal Damping Effect of the Yucca Mountain Fractured Saturated Rock on Transient Infiltration Pulses

  International Nuclear Information System (INIS)

  K. Zhang; Y.S. Wu; L. Pan

  2006-01-01

  Performance assessment of the Yucca Mountain unsaturated zone (UZ) as the site for an underground repository of high-level radioactive waste relies on the crucial assumption that water percolation processes in the unsaturated zone can be approximated as a steady-state condition. Justification of such an assumption is based on temporal damping effects of several geological units within the unsaturated tuff formation. In particular, the nonwelded tuff of the Paintbrush Group (PTn unit) at Yucca Mountain, because of its highly porous nature, has been conceptualized to have a significant capacity for temporally damping transient percolation fluxes. The objective of this study is to investigate these damping effects, using a three-dimensional (3-D) mountain-scale model as well as several one-dimensional (1-D) models. The 3-D model incorporates a wide variety of the updated field data for the highly heterogeneous unsaturated formation at Yucca Mountain. The model is first run to steady state and calibrated using field-measured data and then transient pulse infiltrations are applied to the model top boundary. Subsequent changes in percolation fluxes at the bottom of and within the PTn unit are examined under episodic infiltration boundary conditions. The 1-D model is used to examine the long-term response of the flow system to higher infiltration pulses, while the damping effect is also investigated through modeling tracer transport in the UZ under episodic infiltration condition. Simulation results show the existence of damping effects within the PTn unit and also indicate that the assumption of steady-state flow conditions below the PTn unit is reasonable. However, the study also finds that some fast flow paths along faults exist, causing vertical-flux quick responses at the PTn bottom to the episodic infiltration at the top boundary

 20. Operative and technological management of super-large united power grids: lessons of major world’s blackouts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brinkis K.

  2014-02-01

  Full Text Available Neskatoties uz sasniegumiem elektroenerģētikas jomā un energosistēmu nepārtrauktu modernizāciju, pasaulē regulāri notiek sabrukumu avārijas. Rakstā apskatīti lielu un superlielu energosistēmu apvienību savstarpējas sinhronas darbības nodrošinājuma prasības un kritēriji, kas pamatojas uz operatīvās un tehnoloģiskās vadības ciešu koordināciju starp energosistēmām. Savstarpējas sinhronas darbības nodrošinājuma prasībām un kritērijiem ir izšķiroša nozīme, lai panāktu elektroapgādes drošumu un stabilitāti katrā energosistēmā, kas darbojas apvienotas energosistēmas sastāvā. Šo prasību un kritēriju ievērošana sekmē totālo avāriju izcelšanās iespēju samazināšanu un to novēršanu. Indijas 2012.gada totālo avāriju un citu analogo avāriju Eiropā un Amerikā analīze un izvērtējums laika posmā no 2003.gada, deva iespēju apkopot un izstrādāt lielu un superlielu energosistēmu operatīvās un tehnoloģiskās vadības principus un metodoloģiju, lai novērstu vai ierobežotu totālo avāriju izcelsmes iemeslus.

 1. The Equatorial Coordinates and B-Magnitudes of the Stars in the Southern Hemisphere Zones Based on the Digitized Astronegatives of FON Project at the Ulugh Beg Astronomical Institute

  Science.gov (United States)

  Yuldoshev, Q. X.; Muminov, M. M.; Ehgamberdiev, Sh. A.; Usmanov, O. U.; Relke, H.; Protsyuk, Yu. I.; Kovylianska, O. E.; Protsyuk, S. V.; Andruk, V. N.

  FON (Russian abbreviation of the Photographic Sky Survey) were carried out at 6 observatories. The Kitab Observatory (KO) of Ulugh Beg Astronomical Institute (UBAI) of the Uzbek Academy of Sciences (UzAS) was involved in this project from 1981 to 1996. For the observations the Double Astrograph of Zeiss (DAZ, D/F = 40/300, 69"/mm) was used. On the FON project about 2600 photographic plates were exposed. In October, 2015 digitization of these astroplates were started using EPSON Expression 10000XL flatbed scanner with the spatial resolution of 1200 dpi and completed in June, 2016. The first stage of the work is the processing of the 2000 photographic plates in zones of the southern hemisphere with the declination between 0 and -20 degrees. The 1704 plates have already been processed. The equatorial coordinates α, δ of stars and galaxies were determined in the system of the Tycho2 catalogue and the Bmagnitudes in the system of the photoelectric standards. UBAI UzAS, Tashkent (Uzbekistan), ASU, Andijan (Uzbekistan), WHO, Essen (Germany), RI NAO, Nikolaev (Ukraine), MAO NASU, Kyiv (Ukraine) have taken part in the processing of the digitized images. For the data reduction the MIDAS package and software, developed in the MAO NASU were used. Based on the results of the processing of the astronegatives in the sectors of right ascension from 0 hours to 24 hours and declination from - 20° to 0° the internal errors of the catalogue were estimated. The errors calculated for all stars are 0.17" and 0.18m respectively. For the stars brighter than 14 magnitude the errors are 0.08" and 0.07m for the equatorial coordinates and B-magnitudes respectively.

 2. Otvorena pitanja u primjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s osvrtom na prijedlog izmjena i dopuna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željko Mišić

  2005-09-01

  Full Text Available Pomorsko dobro u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03 određeno je kao u ranije važećem Pomorskom zakoniku. Za određivanje granice pomorskog dobra na obali i u lukama posebne namjene pojavljuju se dvojbe i pitanja na koja se daju različiti odgovori. No u lukama otvorenim za javni promet to je prilično jasno određeno pa su dvojbe i pitanja skoro isključena. Zakonom je izričito navedeno da morska obala uključuje i dio kopna nastao nasipavanjem, u dijelu koji služi iskorištavanju mora. Radi unošenja određene preciznosti predlažemo da se pitanje nasipa uredi slično odredbama Zakona o gradnji, odnosno da se pomorskim dobrom smatraju nasipi nastali nakon 15. veljače 1968. godine. Smatramo da je u Zakonu načinjen propust u tome što se u postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra nije zadržao institut Uredbe o granici pomorskog dobra (koju donosi Vlada RH a uz prethodno pozitivno mišljenje Državnog odvjetništva RH. Mišljenja smo da bi prilikom izradbe detaljnih planova uređenja prostora na stručnu raspravu trebalo pozivati predstavnike Povjerenstva za granice pomorskog dobra i tražiti njihova mišljenja, odnosno očitovanja o tome da li predloženi planovi zadovoljavaju kriterije za utvrđivanje granice pomorskog dobra. Postupke dodjele koncesija na pomorskom dobru treba vezati uz donošenje rješenja o upisu pomorskog dobra u katastarske knjige, a potom raditi na sređivanju zemljišnih knjiga i evidenciji pomorskog dobra. (...

 3. Primer uticaja filtriranja slike u sistemima za praćenje ciljeva primenom termovizije / An example of image filtering in target tracking systems with thermal imagery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonko M. Radosavljević

  2003-07-01

  Full Text Available U radu je dat primer primene jedne vrste niskofrekventnog filtriranja sa usrednjavanjem, koje se primenjuje u sistemima za detekciju i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru primenom termovizije. Date su dve metode filtriranja slike. Prva metoda koristi niskofrekventno konvoluciono filtriranje a druga usrednjavajući filtar na osnovu srednje vrednosti nivoa sivog. Ovi filtri su primenjeni u sistemima za praćenje uz pomoć infracrvenih senzora. Određivanje nivoa praga filtriranja vrši se uz pomoć statističkih osobina slike. Veoma važan korak u procesu praćenja je određivanje prozora praćenja, koji maze biti, po dimenzijama, fiksan ili adaptibilan. Pogrešna procena o postojanju cilja u prozoru može se doneti u slučaju prisustva šuma pozadine, predpojačavača, detektora, itd. Filtriranje je neophodan korak u ovim sistemima, kao značajan činilac U povećanju brzine i tačnosti praćenja. / A case of image filtering in air target detecting and tracking systems is described in this paper. Two image filtering methods are given. The first method is performed using a low pass convolving filter and the second one uses the mean value of gray level filter. The main goal of the cited filtering is implementation in IR (infra red systems. Some statistical features of the images were used for selecting the threshold level. The next step in the algorithm is the determination of a 'tracking window' that can be fixed or adaptive in size. A false estimation of a target existing in the window may be influenced by the background noise, low noise amplifier detector, etc.

 4. Razvitak naselja na kvarnerskim otocima - primjer Dobrinja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marijan Bradanović

  2012-12-01

  Full Text Available Na dosad slabo poznatom i sa stajališta povijesti umjetnosti još posve neobrađenom primjeru Dobrinja na otoku Krku, raspravlja se o razvitku naselja na kvarnerskim otocima. Uz isticanje štetnosti dosad prevladavajućih uopćavanja, karakteristični položaj i razvitak Dobrinja tumače se u širem, komparativnom kontekstu. Analiziraju se prostiranje i obilježja pojedinih dijelova ovog naselja, a naglasak je na vremenu kasnog srednjeg i ranijeg novog vijeka. Tada je najuži dio povijesnog središta Dobrinja poprimio čvrstu, na tlorisnoj osnovi i danas, usprkos opsežnim pregradnjama i arhitektonskim preinakama, jasno uočljivu, urbanu fizionomiju.

 5. AFOSR Technical Report Summaries, October - December 1989

  Science.gov (United States)

  1989-12-01

  0 .0- 1. . - 0. tun a> %.U I L A~ La~ IL’ Ui +IC-~ ~ ~ - 3, - 1C6 .-0t " L VO 00C V .~~@ c 1nV) 13- S0-’ N E-L 15 - In1 In M- V *.inUZ EL- I- m45 v L...3 -0 0Z 0>.CJ - j Li 0 L O.V C) 0 a 1 0/ .Ou. <- C U L- L 0 r- X A L 0 PIx -- 0 n> 0 La -- . < D- 0 zAW m z u 0 . E U Ul I- a . u0-. Im U 1-W0L N U r

 6. SPECIFIČNOSTI RADA SA SLIJEPIM DJETETOM U VRTIĆU I ŠKOLI S POSEBNIM NAGLASKOM NA SLUŠNU PERCEPCIJU

  OpenAIRE

  Zrilić, Smiljana; Košta, Tomislav

  2008-01-01

  Odgoj i obrazovanje djece s oštećenjima vida, a bez drugih utjecajnih teškoća u razvoju, u redovnim vrtićima i osnovnim školama u RH pravo je djeteta zagarantirano važećim Zakonom o predškolskom odgoju i Zakonom o osnovnom školstvu, te pravilnicima vezanima uz zakone. Ipak, često mediji naglašavaju uspješnu integraciju slijepog djeteta kao neobičnu pojavu. U činjenici da se slijepi školuju nema ničeg neobičnog. Slijepo dijete, kao i sva druga djeca, želi igru i druženje s djecom u vrtiću, a u...

 7. Struktūras elementi Dž.K. Roulingas darbā "Harijs Poters"

  OpenAIRE

  Goškina, Elīna

  2009-01-01

  Nosaukums: Struktūras elementi Dž. K. Roulingas darbā “Harijs Poters”. Pamattēma: Struktūras elementi, intertekstualitāte, tās vēsturiskās attīstības posmi un klasifikācija. Intertekstualitātes nozīme tekstā, lietojot simbolu un kodu sistēmu. Atsauces uz citiem darbiem, lietojot simbolu un kodu sistēmu ar intertekstualitātes palīdzību. Intertekstualitātes veidošanās process. Mērķis: Darba mērķis ir pētīt intertekstualitātes attīstības posmus izmantojot simbolu un kodu sistēmu, sekot...

 8. Modeling studies of mountain-scale radionuclide transport in the unsaturated zone at Yucca Mountain, Nevada

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moridis, George J.; Seol, Yongkoo; Wu, Yu-Shu

  2003-01-01

  We investigate radionuclide transport from a high-level nuclear waste repository to be situated in the unsaturated zone (UZ) at Yucca Mountain (YM), Nevada. Several radioactive solutes (that cover the range of sorption behavior) and colloids of various sizes are studied. The results of the study indicate the importance of the subsurface geology and site hydrology, i.e., the presence of faults (they dominate and control transport), fractures (the main migration pathways), and the relative distribution of zeolitic and vitric tuffs. The effects of the climatic conditions, diffusion, and sorption (for solutes) or infiltration (for colloids) onto the matrix are discussed. The influence of the colloid size on transport is also investigated

 9. Noziegums un sods Grama Svifta romānā "Dienas gaisma" un Fjodora Dostojevska romānā "Noziegums un sods"

  OpenAIRE

  Hohlova, Marija

  2008-01-01

  Šis bakalaura darbs pēta nozieguma un soda tēmu Fjodora Dostojevska romānā "Noziegums un sods" un Grema Svifta romānā "Dienas gaisma". Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā, kura pamatīgi aplūko nozieguma folozofiju, autore piemin integrēto pieeju nozieguma parādībai folozofijas skatījumā, kā arī analīzē nozieguma metafiziskās un socioloģiskās īpatnības uz Fjodora Dostojevska romāna "Noziegums un sods" pamata. Otrā nodaļa apraksta Fjodora Dostojevska romāna "Noziegums un sods" un Gre...

 10. Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016.gadā

  OpenAIRE

  Kovaļonoka, Viktorija

  2017-01-01

  Bakalaura darba "Fēliksa Arvida Ulfa Šelberga tēls un atspoguļojums izvelētos ārzemju medijos 2016. gadā" pētnieciskie jautājumi ir par tēla veidošanās aspektiem mediju vidē, kā arī konkrēto cilvēku atspoguļojums tajos. Pētījums ir balstīts uz tēla teorijas pamatiem, kā arī Garija Vennela modificētas triangularās shēmas, kas bija pielāgota konkrētajam pētnieciskajam laukam. Pētījumā materiāli tika analizēti, izmantojot rāmējuma teoriju un kvalitat...

 11. Klientu lojalitātes veicināšanas kritēriji: fitnesa klubu "Atletika", "MyFitness", "Veselības Fabrika" piemērs

  OpenAIRE

  Rožkalna, Kristīne

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Klientu lojalitātes veicināšanas kritēriji: fitnesa klubu “Atletika”, “MyFitness”, “Veselības Fabrika” piemērs”. Bakalaura darba mērķis ir fitnesa klubu “Atletika”, “MyFitness”, “Veselības Fabrika” izpēte, identificējot kritērijus klientu lojalitātes veicināšanā. Darbu veido ievads, teorētiskā, metodoloģijas, empīriskā daļa, secinājumi, ieteikumi, pielikums. Teorētisko daļu veido nodaļas par uzņēmējdarbību, zīmolu, klientu lojalitāti, mārketingu, komunikāciju...

 12. Bagātīgo interneta lietojumprogrammu izstrādes platformu salīdzinājums

  OpenAIRE

  Degiļeviča, Karīna

  2012-01-01

  Maģistra darbā ir aprakstītas populārākas bagātīgo interneta lietojumprogrammu tehnoloģijas, tādas kā Ajax, JavaFX, Silverlight, Adobe Flex un HTML5. Autore detalizētāk apskatīja Adobe Flex un JavaFX tehnoloģijas, to iespējas un izstrādes ietvarus. Balstoties uz iegūto informāciju, autore izveidoja praktisko darbu, kur, izmantojot Adobe Flex un JavaFX platformas, realizētas divas tīmekļa lietojumprogrammatūras. Maģistrā darba ietvaros ir aprakstītas tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi, ka ar...

 13. Modeling Continuous-Time Random Processes in Digital Computer Simulations of Physical Systems

  Science.gov (United States)

  1986-08-27

  hf) + BD1QD1B31 + BD2QD2B62 + BD3QD3BZ3 + BD4QD4BZ4 (51) where ODk = E[NDk-_•k] for k = 1 to 4. Note that PD(ti+l) has four BDiQDiBZi terms, one from...3 , collecting terms, and rearrang- ing equation (95), results in (aUz 3 + a 2 z 2 + a3z + ag4)hBV(z)Xlz) , (96) z 4 - alhAz 3 - (1 + a2 hA)z 2 - a 3...approximate the Taylor series form of I(h,I)? To answer this question, expand equation (1ll) in a series form , collect terms and compare it to 1(hI) . EhA

 14. Reformatio in peius administratīvo pārkāpumu procesā

  OpenAIRE

  Berķis, Kaspars

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir pētīta reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanas problemātika administratīvo pārkāpumu procesā. Darba gaitā ir analizētas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Administratīvā procesa likuma un kriminālprocesuālās tiesību normas, kas satur reformatio in peius aizlieguma principu. Darba ietvaros īpaša uzmanība pievērsta administratīvo tiesu prakses izpētei attiecībā uz reformatio in peius aizlieguma principa piemērošanu administratīvo pārkāpumu lietu izsk...

 15. Saccharomyces boulardii lietošanas un aprites apskats Rīgas aptiekā 2016. gadā

  OpenAIRE

  Mahaheja, Irina

  2017-01-01

  Probiotiķi tiek definēti kā dzīvi mikroorganismi, kas dod veselības ieguvumus tā uzņēmējam. Rauga šūnas Saccharomyces boulardii tika konstatētas kā efektīvs probiotiķis vairākos dubultaklajos klīniskajos pētījumos. Bakalaura darba mērķis bija veikt Saccharomyces boulardii saturošo preparātu aprites analīzi Rīgas aptiekā 2016. gadā un noskaidrot iedzīvotāju informētību par Saccharomyces boulardii preparātiem. Darba gaitā tika konstatēts, ka cilvēki zina, kas ir probiotikas, un vairums uzskata,...

 16. Glosārija vizualizācija

  OpenAIRE

  Jermacāns, Gatis

  2012-01-01

  Gatis Jermacāns 2012. gada bakalaura darbā „Glosārija vizualizācija” izveidoja ISTQB testēšanas glosārija vizualizācijas daļēji automātisku ģenerēšanu 40 aspektiem, pēc kuriem var atlasīt gandrīz visus glosārija terminus, kas izvēlēti balstoties uz G. Arnicāna, D. Romāna un U. Straujuma metodoloģiju „Semi-automatic Generation of a Software Testing Lightweight Ontology from a Glossary Based on the ONTO6 Methodology”. Izveides procesā tika risināti šķēršļi, kas atklājās darba izstrādes laikā, k...

 17. Drift-Scale Coupled Processes (DST and THC Seepage) Models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dixon, P.

  2004-01-01

  The purpose of this Model Report (REV02) is to document the unsaturated zone (UZ) models used to evaluate the potential effects of coupled thermal-hydrological-chemical (THC) processes on UZ flow and transport. This Model Report has been developed in accordance with the ''Technical Work Plan for: Performance Assessment Unsaturated Zone'' (Bechtel SAIC Company, LLC (BSC) 2002 [160819]). The technical work plan (TWP) describes planning information pertaining to the technical scope, content, and management of this Model Report in Section 1.12, Work Package AUZM08, ''Coupled Effects on Flow and Seepage''. The plan for validation of the models documented in this Model Report is given in Attachment I, Model Validation Plans, Section I-3-4, of the TWP. Except for variations in acceptance criteria (Section 4.2), there were no deviations from this TWP. This report was developed in accordance with AP-SIII.10Q, ''Models''. This Model Report documents the THC Seepage Model and the Drift Scale Test (DST) THC Model. The THC Seepage Model is a drift-scale process model for predicting the composition of gas and water that could enter waste emplacement drifts and the effects of mineral alteration on flow in rocks surrounding drifts. The DST THC model is a drift-scale process model relying on the same conceptual model and much of the same input data (i.e., physical, hydrological, thermodynamic, and kinetic) as the THC Seepage Model. The DST THC Model is the primary method for validating the THC Seepage Model. The DST THC Model compares predicted water and gas compositions, as well as mineral alteration patterns, with observed data from the DST. These models provide the framework to evaluate THC coupled processes at the drift scale, predict flow and transport behavior for specified thermal-loading conditions, and predict the evolution of mineral alteration and fluid chemistry around potential waste emplacement drifts. The DST THC Model is used solely for the validation of the THC

 18. FORMATION OF ESTIMATED CONDITIONS FOR LIFE CYCLE OF DEFORMATION WORK OF THE RAILWAY TRACK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. O. Bondarenko

  2015-05-01

  Full Text Available Purpose.The purpose of this research is to substantiate the technical limits of the railway track (under reliability status for the formation the regulatory framework for reliability and functional safety of the railway track in Ukraine. Methodology.In order to achieve the goal of research analysis methods of the technical states of elements and trackforms that are typical of operation conditions of the railways in Ukraine were used. Findings.Technical states accordance of elements and trackforms to reliability status under existing regulations was defined. These conditions are based on the track assessments in accordance with the dimensional tape results. The status of each element of the track design affects its deformation work, but the rules are still absent that would connect state of track elements with the state of the track by estimation of the dimensional tape. The reasons on which the limits are not set were established. It was found out which researches are necessary to conduct for their installation. Originality. The classification of the reliability state of a railway track for permitted deviation at the track laying and maintenance was developed. The regulation importance the technical states of ballast section and subgrade for the developed classification was established. Practical value. Ukrzaliznytsia (UZ is a founding member of the Council for Railway Transport of the Commonwealth. This body issued interstate standard State Standard 32192-2013 «Reliability of railway equipment. Basic concepts, terms and definitions». On this basis developed a new interstate standard «Security functional of railway equipment. Terms and definitions». At the same time UZ is a member of the cooperation of railways in International Union of Railway Transport where rules with reliable and safe operation of railways are established in all transport branches. This study will help implement these standards on the railways of Ukraine, improve the

 19. Drift-Scale Coupled Processes (DST and THC Seepage) Models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  E. Gonnenthal; N. Spyoher

  2001-02-05

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Near-Field Environment (NFE) and Unsaturated Zone (UZ) models used to evaluate the potential effects of coupled thermal-hydrologic-chemical (THC) processes on unsaturated zone flow and transport. This is in accordance with the ''Technical Work Plan (TWP) for Unsaturated Zone Flow and Transport Process Model Report'', Addendum D, Attachment D-4 (Civilian Radioactive Waste Management System (CRWMS) Management and Operating Contractor (M and O) 2000 [153447]) and ''Technical Work Plan for Nearfield Environment Thermal Analyses and Testing'' (CRWMS M and O 2000 [153309]). These models include the Drift Scale Test (DST) THC Model and several THC seepage models. These models provide the framework to evaluate THC coupled processes at the drift scale, predict flow and transport behavior for specified thermal loading conditions, and predict the chemistry of waters and gases entering potential waste-emplacement drifts. The intended use of this AMR is to provide input for the following: (1) Performance Assessment (PA); (2) Abstraction of Drift-Scale Coupled Processes AMR (ANL-NBS-HS-000029); (3) UZ Flow and Transport Process Model Report (PMR); and (4) Near-Field Environment (NFE) PMR. The work scope for this activity is presented in the TWPs cited above, and summarized as follows: continue development of the repository drift-scale THC seepage model used in support of the TSPA in-drift geochemical model; incorporate heterogeneous fracture property realizations; study sensitivity of results to changes in input data and mineral assemblage; validate the DST model by comparison with field data; perform simulations to predict mineral dissolution and precipitation and their effects on fracture properties and chemistry of water (but not flow rates) that may seep into drifts; submit modeling results to the TDMS and document the models. The model development, input data

 20. Kritički osvrt u odnosu na važeće propise s prijedlogom mjera za kvalitetnije upravljanje pomorskim dobrom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željko Mišić

  2012-12-01

  Full Text Available Važećim propisima je određeno da pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska, neposredno ili putem jedinica područne (regionalne samouprave (županija, odnosno jedinica lokalne samouprave (gradovi/općine. Davanje ovlasti općinama i gradovima za redovito upravljanje pomorskim dobrom imalo je svoju dobru namjeru, ali u stvarnosti se ipak pokazalo da se od strane općina i gradova u okviru njihovih ovlasti ne upravlja kvalitetno i ne vodi dovoljno brige o pomorskom dobru. Učestale su pojave nekontroliranoga nasipanja građevinskog i drugih otpadnih materijala uz samu obalu, odnosno u more, uz privolu predstavnika lokalne samouprave, a često i u njihovoj režiji bez odgovarajućih akata za takovu gradnju. Smatramo da je potrebno potpunije urediti ovo pitanje i to tako da se detaljnije odredi konkretni sadržaj djelatnosti koje se mogu odobriti na pomorskom dobru na razini gradova/općina, ali da ih se uvjetuje zadovoljavanjem posebnih uvjeta, koji su predviđeni, primjerice, dokumentima prostornog uređenja te uvjeta koje određuju mjerodavna javnopravna tijela. Premda se na različite načine pristupa problemu izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom, smatramo da je potrebno doraditi sadašnje zakonsko određenje izvanrednoga upravljanja pomorskim dobrom na način da se u njega uključi i sanacija pomorskog dobra, koja je nužna zbog neodgovarajućeg održavanja pomorskog dobra izvan luka. Za davatelja koncesije prema važećim propisima nejasno su određeni kriteriji kojima se mora rukovoditi kod davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra kada se druge osobe djelomično ili u potpunosti isključuju iz upotrebe i iz korištenja pomorskog dobra pa je potrebno o tome voditi računa prilikom budućih izmjena tih propisa. (...

 1. Drift-Scale Coupled Processes (DST and THC Seepage) Models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sonnenthale, E.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Near-Field Environment (NFE) and Unsaturated Zone (UZ) models used to evaluate the potential effects of coupled thermal-hydrologic-chemical (THC) processes on unsaturated zone flow and transport. This is in accordance with the ''Technical Work Plan (TWP) for Unsaturated Zone Flow and Transport Process Model Report'', Addendum D, Attachment D-4 (Civilian Radioactive Waste Management System (CRWMS) Management and Operating Contractor (M and O) 2000 [1534471]) and ''Technical Work Plan for Nearfield Environment Thermal Analyses and Testing'' (CRWMS M and O 2000 [153309]). These models include the Drift Scale Test (DST) THC Model and several THC seepage models. These models provide the framework to evaluate THC coupled processes at the drift scale, predict flow and transport behavior for specified thermal loading conditions, and predict the chemistry of waters and gases entering potential waste-emplacement drifts. The intended use of this AMR is to provide input for the following: Performance Assessment (PA); Near-Field Environment (NFE) PMR; Abstraction of Drift-Scale Coupled Processes AMR (ANL-NBS-HS-000029); and UZ Flow and Transport Process Model Report (PMR). The work scope for this activity is presented in the TWPs cited above, and summarized as follows: Continue development of the repository drift-scale THC seepage model used in support of the TSPA in-drift geochemical model; incorporate heterogeneous fracture property realizations; study sensitivity of results to changes in input data and mineral assemblage; validate the DST model by comparison with field data; perform simulations to predict mineral dissolution and precipitation and their effects on fracture properties and chemistry of water (but not flow rates) that may seep into drifts; submit modeling results to the TDMS and document the models. The model development, input data, sensitivity and validation studies described in this AMR are

 2. Multiscale Thermohydrologic Model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  T. Buscheck

  2004-10-12

  The purpose of the multiscale thermohydrologic model (MSTHM) is to predict the possible range of thermal-hydrologic conditions, resulting from uncertainty and variability, in the repository emplacement drifts, including the invert, and in the adjoining host rock for the repository at Yucca Mountain. Thus, the goal is to predict the range of possible thermal-hydrologic conditions across the repository; this is quite different from predicting a single expected thermal-hydrologic response. The MSTHM calculates the following thermal-hydrologic parameters: temperature, relative humidity, liquid-phase saturation, evaporation rate, air-mass fraction, gas-phase pressure, capillary pressure, and liquid- and gas-phase fluxes (Table 1-1). These thermal-hydrologic parameters are required to support ''Total System Performance Assessment (TSPA) Model/Analysis for the License Application'' (BSC 2004 [DIRS 168504]). The thermal-hydrologic parameters are determined as a function of position along each of the emplacement drifts and as a function of waste package type. These parameters are determined at various reference locations within the emplacement drifts, including the waste package and drip-shield surfaces and in the invert. The parameters are also determined at various defined locations in the adjoining host rock. The MSTHM uses data obtained from the data tracking numbers (DTNs) listed in Table 4.1-1. The majority of those DTNs were generated from the following analyses and model reports: (1) ''UZ Flow Model and Submodels'' (BSC 2004 [DIRS 169861]); (2) ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (BSC 2004); (3) ''Calibrated Properties Model'' (BSC 2004 [DIRS 169857]); (4) ''Thermal Conductivity of the Potential Repository Horizon'' (BSC 2004 [DIRS 169854]); (5) ''Thermal Conductivity of the Non-Repository Lithostratigraphic Layers

 3. Refraktīvā lēcas ķirurģija pie augstas pakāpes ametropijas

  OpenAIRE

  Šamajeva, Nataļja

  2012-01-01

  Ametropija ir patoloģisks redzes stāvoklis, kad gaismas stari, izejot cauri acs optiskajām vidēm, fokusējas nevis uz tīklenes, bet pirms vai aiz tās, tad apkārtējo pasauli cilvēks redz neasi. Ametropijas veidi ir miopija, hipermetropija, astigmatisms, kā arī presbopija. Izšķir vājas, vidējas un augstas pakāpes ametropiju. Pilnībā sekmīgi izārstēt augstas pakāpes ametropijas var ar dabīgās acu lēcas aizvietošanu ar multifokālo intraokulāro lēcu. Turklāt pacientiem jāņem vērā, ka šai operā...

 4. Lietu interneta drošības riski saimniecības un viedajās ierīcēs

  OpenAIRE

  Borskoviča, Sintija

  2017-01-01

  Lietu internets tiek attiecināts uz ierīcēm, kuras var savienot ar internetu, un kuras atvieglo cilvēku ikdienu. Šādas ierīces var būt gan mašīnas, gan ledusskapji. Šīs ierīču skaits pēdējo gadu laikā strauji pieaug. Taču līdz ar to pieaug arī kibernoziedznieku uzbrukumi lietu internetam, jo vairums ierīču ir nedrošas un ar lielām drošības un privātumu problēmām. Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīts, kas ir lietu internets, tā darbības principi, kā arī drošības problēmas, kas ir saistītas...

 5. Kustību pilnveide valodas attīstības traucējumu korekcijā pirmsskolas vecuma bērniem

  OpenAIRE

  Kampusa, Zane

  2012-01-01

  Diplomdarbā “Kustību pilnveide valodas attīstības traucējumu korekcijā pirmsskolas vecuma bērniem” autore apskata pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstības īpatnības. Uzmanība tiek vērsta uz sensitīvā valodas attīstības perioda un citu priekšnoteikumu nozīmi bērna valodas sekmīgai attīstībai pirmsskolas vecumā. Diplomdarbā autore sniedz ieskatu, kādi var būt runas un valodas attīstības traucējumu cēloņi un veidi. Tiek raksturotas pirmsskolas vecumposma bērnu attīstības īpatnības, kā arī dot...

 6. Vērtspapīru tirgus attīstība Baltijas valstīs

  OpenAIRE

  Kalniņa, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noteikt vērtspapīra tirgus attīstības tendences, salīdzināt Baltijas akciju tirgus rādītājus un pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēt Baltijas akciju tirgus attīstības tendences. Darba pamatuzdevumos ietilpa pašreizējā Baltijas akciju tirgus stāvokļa analīze. Izstrādātais darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek dots īss vērtspapīra tirgus vispārīgais raksturojums un vērtspapīru tirgus instrumentu raksturojums. Darba otrajā daļā tiek doti Baltij...

 7. Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas

  OpenAIRE

  Daudze, Anita

  2009-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas”. Pētījuma problēma ir mobilās reklāmas piemērotība komunikācijai ar Y paaudzes pārstāvjiem – mobilo priekšapmaksas sarunu karšu lietotājiem. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz Y paaudzes jēdziena izpratni, mobilā telefona kā reklāmas komunikācijas kanāla aplūkošanu, kā arī mobilā mārketinga un reklāmas pamatprincipu izklāstu. Darbā izman...

 8. Mākoņdatošanas izmantošana informātikas priekšmetā vidusskolā.

  OpenAIRE

  Jēkabsone, Kristīne

  2013-01-01

  Izanalizējot informātikas standartu vidusskolā izpētīta mākoņdatošanas izmantošanas iespējas vidusskolā. Veikta aptauja vidusskolas klases skolēnu vidū. Aplūkots vidusskolas izglītojamo pieejamais tehnoloģiju klāsts. Meklēta atbilde uz pētniecisko jautājumu: kādas ir mākoņdatošanas izmantošanas iespējas informātikas priekšmeta apguvē vidusskolā? Sniegti ieteikumi skolotājiem strādājot ar mākoņdatošanu. Atslēgas vārdi: informātika, mākoņdatošana, Google Drive, Skydrive, Dropbox....

 9. Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008–2013) 

  OpenAIRE

  Ērmiņa, Evisa

  2014-01-01

  Maģistra darbā „Dzimtes diskurss sporta žurnālistikā: Eiropas čempionātu basketbolā reprezentāciju Latvijas interneta ziņu portālos "Delfi" un "Tvnet" analīze (2008-2013)” ir apskatītas Latvijas vīriešu un sieviešu basketbola izlases reprezentācijas Eiropas čempionātu laikā no 2008. līdz 2013. gadam (no maija līdz oktobrim) interneta ziņu portālos „Delfi” un „Tvnet”. Darba teorētiskā daļa satur atziņas par reprezentāciju, sociālās realitātes konstruēšanu, mediju ietekmi uz realitāti un ide...

 10. Klīnisko atradņu salīdzinājums FemtoLASIK un LASIK metodēs

  OpenAIRE

  Bistere, Aivija

  2010-01-01

  Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 60 lpp. Tas satur 36 att., 1 tab., 4 pielikumus. Izmantoti 57 literatūras avoti. Darba mērķis:Novērtēt un salīdzināt klīniskos rezultātus starp metodēm, kur radzenes vāciņš lāzerķirurģijas laikā veidots ar VisuMax femtosekunžu lāzeri(FemtoLASIK metode) un ar mehānisko mikrokeratomu(LASIK metode). Metodika:Pētījumā tika analizēti 84 miopi pacienti(154 acis)-LASIK metodē-59 pacienti,FemtoLASIK-25. Vidējais vecums 29±8 gadi. Pirms operācijas subjek...

 11. SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā

  OpenAIRE

  Antuzevičs, Jānis

  2007-01-01

  „SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā” ir bakalaura darbs, kas ir veltīts korporatīvo risinājumu integrācijas problēmu risināšanai, izmantojot servisu orientētās arhitektūras (SOA) pieeju. Darba mērķis ir izpētīt SOA raksturojošās iezīmes un tās priekšrocības, kā arī apskatīt tehnoloģijas SOA realizācijai. Darba gaitā tiek apskatīta uz tīmekļa servisiem un standartiem balstīta SOA implementācija ar skaidrojošiem piemēriem, kā arī tiek sniegta kompānijas Sun Microsystems kom...

 12. Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze Tantra jogas doktrīnā

  OpenAIRE

  Hvoraks, Antons

  2007-01-01

  Antons Hvoraks, Patandžali Jogas un Kundalīni Jogas sintēze Tantra Jogas doktrīnā, Rīga, 2007. Darba tēze: „Tantra-joga” skolas filozofija ir Patandžali jogas un Kundalīni jogas sintēze. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, kuras ir sadalītas 20 apakšnodaļās, un no noslēguma daļas ar secinājumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti klasiskās jogas uzskati par Visumu un cilvēku, par iespējām sasniegt atbrīvošanu un jogas kustības lielo izplatību. Otrajā nodaļā aprakstīti tantrisma uzs...

 13. Programmēšanas valodas Java 8 iespējas

  OpenAIRE

  Vaivars, Arnis

  2014-01-01

  Java ir viena no pasaulē populārākajām objektorientētajām programmēšanas valodām. Šī platforma ir nepārtraukti attīstīta un pilnveidota, ar katru versiju sniedzot programmatūras izstrādātājiem jaunas iespējas. 2014.gada martā tika izplatīta uz darba izstrādes brīdi jaunākā platformas versija – Java 8. Pateicoties lambda izteiksmēm, Nashorn Javascript dzinējam, jaunajām datuma, laika un straumju lietojumprogrammu saskarnēm un citām iespējām, šis laidiens iespējams ir pati gaidītākā Java versij...

 14. Pretterorisma līdzekļu tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā un Eiropas Kopienu tiesas loma tā piemērošanā

  OpenAIRE

  Tāluma, Kristīne

  2009-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izvērtēt pašreizējo Eiropas Savienības pretterorisma tiesību aktu tiesiskā regulējuma efektivitāti, īpašu vērību pievēršot Eiropas Kopienu tiesas lomai, piemērojot pretterorisma tiesisko regulējumu, un Tiesas veiktajai tiesiskā regulējuma iztulkošanai, izanalizēt Tiesas veikto tiesību aktu iztulkojumu, norādīt uz to nepilnībām un piedāvāt iespējamos risinājumus. Darbā sniegts gan vispārīgs konspektīvs Eiropas Savienības pretterorisma politikas un tiesiskā regulēju...

 15. Lādētu daļiņu kustības magnētiskā laukā 3D modelēšana OpenFOAM vidē

  OpenAIRE

  Venčels, Juris

  2013-01-01

  Darbā tiek aplūkota aprēķinu programmas izveide un tās funkcionalitāte elektriskā un magnētiskā lauka modelēšanai trijās dimensijās, izmantojot magnētiskā vektorpotenciāla “A, V-A” formulējumu. Programma veidota uz atvērtā koda bibliotēkas OpenFOAM bāzes. Rezultāti salīdzināti ar programmas FEMM aksiāl-simetriskajiem aprēķiniem. Programma nodrošina multi-reģionu aprēķinus, iespēju vienlaicīgi modelēt dažādus procesus, uzdot fizikālu lielumu atkarību no citiem lielumiem. Programma modelē el...

 16. Refleksīvās dienasgrāmatas argumentatīvās rakstītprasmes attīstībai angļu valodas stundās vidusskolā

  OpenAIRE

  Sarma, Zane

  2013-01-01

  Šis pētījums tika veits lai noteiktu vai refleksiju dienasgrāmatas var tikt pielietotas vidusskolas angļu valodas mācību stundās, lai attīstītu argumentatīvās rakstītprasmes. Lai to uzzinātu, tika izmantots gadījuma pētījums. Gadījuma pētījumā tika pārbaudīta skolēnu argumantatīvo rakstītprasmju attīstība, izmantojot refleksiju dienasgrāmatu analīzi, kā arī pirms- un pēc-testu. Skolēni veica ierakstus refleksiju dienasgrāmatās pēc katras mācību stundas, kas koncentrējās uz argumentatīvo prasm...

 17. Search for flavour changing neutral currents in top quark production and decays with three-lepton final state using the data collected at sqrt(s) = 13 TeV

  CERN Document Server

  CMS Collaboration

  2017-01-01

  A search for flavour changing neutral currents (FCNC) involving a top quark and a Z boson is presented. The analysis uses the 2016 proton collision data collected by the CMS experiment at a centre-of-mass energy of 13 TeV, corresponding to an integrated luminosity of 35.9 fb$^{-1}$. The search focuses on single top quark and top quark pair FCNC interactions observable in three lepton final states, where the FCNC interaction happens at the production or at the top quark decay. No significant deviation is observed from the predicted background. Observed (expected) upper limits at 95$\\%$ confidence level are set on the branching fractions of top quark decays: ${\\mathcal{B}}(t \\rightarrow uZ) < 0.024\\%$ ($0.015\\%$) and ${\\mathcal{B}}(t \\rightarrow cZ) < 0.045\\%$ (0.037$\\%$), assuming one non-vanishing coupling at a time.

 18. Ultraboosted Zt and γt production at the HL-LHC and FCC-hh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aguilar-Saavedra, J.A. [Universidad de Granada, Departamento de Fisica Teorica y del Cosmos, Granada (Spain)

  2017-11-15

  Searches for anomalous Zt and γt production provide an excellent probe of flavour-changing top interactions when the energies considered are very large. In this note we estimate the sensitivity to these interactions at the high-luminosity phase of the LHC and a future 100 TeV pp collider (FCC-hh). For the LHC, the expected limits on t → uZ/uγ branching ratios from Zt and γt production will reach the 10{sup -5} level, one order of magnitude better than the existing projections for t → uZ from t anti t production. For the FCC-hh, the limits on t → uZ/uγ could reach an impressive sensitivity at the 10{sup -6} level, with limits on t → cZ/cγ at the 10{sup -5} level. (orig.)

 19. Vienaudžu vardarbība, pašvērtējums un empātija.

  OpenAIRE

  Krieva, Ilze

  2013-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot vai pastāv saistība starp vienaudžu vardarbību, pašvērtējumu un empātijas līmeni. Pētījumā piedalījās desmitās un vienpadsmitās klases skolēni, pusaudži vecumā no 15-17 gadiem (n= 50). Pētījumā tika izmantotas šādas metodes: Vardarbības aptauja “Kā tev klājas skolā” (V.Rumpētere, balstoties uz T.Auroras izstrādāto aptauju par dzīvi skolā („The life in School checklist”, Aurora&Thompson, 1987), Pašvērtējuma aptauja (Rosenberg Self-Esteem Scale, Rosenberg,...

 20. Rehabilitation of a Female Patient after Corrective Surgery for Tetralogy of Fallot

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cvetković Jovana

  2015-12-01

  Full Text Available Prikazana je bolesnica stara 25 godina sa tetralogijom Fallot. Ova urođena srčana mana nije tako česta, ali je najčešća među manama sa cijanozom. Lečenje bolesnica sa tetralogijom Fallot je hirurško i može biti palijativno i korektivno. Bolesnica koju smo prikazali imala je palijativnu operaciju, definitivnu korekciju i ponovnu operaciju zbog insuficijencije pulmonalne valvule. Tokom kardiovaskularne rehabilitacije bolesnica je bila ritmički stabilna uz odličnu toleranciju fizičkog napora. Imajući u vidu da se radi o mlađoj ženskoj osobi koja je tokom proteklih godina imala dva spontana abortusa, trudnoća nije apsolutno kontraindikovana, mada su spontani abortusi i komplikacije trudnoće češći kod ovih bolesnica.

 1. Zileņu (Vaccinium uliginosum L.), melleņu (Vaccinium myrtillus L.) un krūmelleņu (Vaccinium corymbosum) ķīmiskais sastāvs un bioloģiskā aktivitāte

  OpenAIRE

  Hūna, Agnese

  2015-01-01

  Zileņu Vaccinium uliginosum L. un melleņu Vaccinium myrtillus L. izplatība ir Eiropas ziemeļu augsto purvu un mitro mežu areālā, skuju koku un jaukto koku mežos, īpaši retainēs un izcirtumos, savukārt krūmellenes Vaccinium corymbosum tiek audzētas kā kultūraugi. Ķīmiskais sastāvs un bioloģiskā aktivitāte, kā arī dažādu vitamīnu un vielu saturs, ogās ir ļoti augsts. Zilās ogas potenciāli labvēlīgi iedarbojas uz cilvēku veselību gan kā profilakses līdzeklis, gan kā ārstniecības līdzeklis. Neska...

 2. Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors”.

  OpenAIRE

  Iļjenko, Santa

  2013-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors””. Autore mārketinga komunikācijas pēta uzņēmumā SIA „Amserv Motors”, kas ir Toyota un Lexus oficiālais dīleris Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Amserv Motors” mārketinga komunikācijas, izvērtējot to priekšrocības un trūkumus, lai sniegtu priekšlikumus to pilnveidošanas iespējām. Darba pirmajā nodaļā raksturoti mārketinga komunikāciju veidi, to galvenās priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā autore a...

 3. Lojalitātes programmas mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Magone, Laura

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt klientu lojalitātes būtību un veidošanos, izmantojot mārketinga literatūrā piedāvātās koncepcijas, izpētīt mazumtirdzniecību lojalitātes programmas, salīdzināt uzņēmumu Prisma, Rimi un Maxima lojalitātes programmas un izstrādāt priekšlikumus kā uzlabot to darbību. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā nodaļā ir raksturota un analizēta lojalitāte mārketinga teorijā. Otrajā nodaļā ir analizētas lojalitātes programmas kā mārketinga instruments. Tre...

 4. Mājdzīvnieku (mājas – istabas dzīvnieku) pozicionēšana vegānismā

  OpenAIRE

  Dziedātāja, Elīna

  2015-01-01

  Bakalaura darbā “Mājdzīvnieku pozicionēšana vegānismā” tiek noskaidrots kā sadzīvo divas, savā starpā šķietami pretrunīgas prakses – vegānisms, kas ir kustība, kuras dalībnieki uzskata par morālu pienākumu respektēt dzīvnieku intereses, ar mājdzīvnieku jeb istabas – mājas dzīvnieku turēšanu. Vegānisms tiek skatīts kā viena no veģetārisma apakšgrupām, tomēr netiek saistīts tikai un vienīgi ar uzturu, bet lielākoties balstās uz ētisku izturēšanos pret dzīvniekiem. P...

 5. Sensitivity analysis of an operational advanced Gaussian model to different turbulent regimes

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mangia, C.; Rizza, U.; Tirabassi, T.

  1998-01-01

  A non-reactive air pollution model evaluating ground level concentration is presented. It relies on a new Gaussian formulation (Lupini, R. and Tirabassi, T., J. Appl. Meteor., 20 (1981) 565-570; Tirabassi, T. and Rizza, U., Atmos. Environ., 28 (1994) 611-615) for transport and vertical diffusion in the Atmospheric Boundary Layer (ABL). In this formulation, the source height is replaced by a virtual height expressed by simple functions of meteorological variables. The model accepts a general profile of wind u(z) and eddy diffusivity coefficient K z . The lateral dispersion coefficient is based on Taylor's theory (Taylor, G. I., Proc. London Math. Soc., 20 (1921) 196-204). The turbulence in the ABL is subdivided into various regimes, each characterized by different parameters for length and velocity scales. The model performances under unstable conditions have been tested utilizing two different data sets

 6. Mājas lapas loma mārketinga komunikācijā: veikalu tīkla "Biotēka" piemērs

  OpenAIRE

  Drizļionoka, Diāna

  2010-01-01

  Autores Diānas Drizļionokas izstrādātā bakalaura darba temats ir „Mājas lapas loma mārketinga komunikācijā: veikalu tīkla „Biotēka” piemērs” . Darba ietvaros veiktā pētījuma mērķis noteikt mājas lapas lomu mazumtirdzniecības veikalu tīkla „Biotēka” mārketinga komunikācijā. Darbā izstrādē autore balstās uz Filipa Kotlera (Philip Kotler) teorētiskajām nostādnēm par mārketingu, Davīda Čefija (David Chaffey) teorētiskajām nostādnēm par interneta mārketingu un mājas lapu, Tomasa Pauela (Thomas Pow...

 7. Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū.

  OpenAIRE

  Viņķis, Ilvars

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz mārketinga komunikāciju nekustamā īpašuma tirgū un nekustamā īpašuma tirgus īpatnību izpēti, atklāt labākos mārketinga komunikācijas paņēmienus šajā jomā un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai mārketinga komunikācijai nekustamā īpašuma tirgū Latvijā un Krievijā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta mārketinga komunikācija, mārketinga komunikācijas instrumenti un kā tie tiek pieliet...

 8. Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā.

  OpenAIRE

  Kadincovs, Artūrs

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā”. Medicīnas tūrisms mūsdienās ir eksporta pakalpojums ar augstu pievienoto vērtību, kurš pozitīva scenārija rezultātā nes lielus ienākumus uzņēmējdarbības videi un valsts ekonomikai un rada labi apmaksātu speciālistu pieprasījumu. Pēc autora domām, medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā ir perspektīvs scenārijs, jo Latvijai ir visss nepieciešamais, gan kvalificēts darbaspēks, gan resursi, turklāt pietiekoši ...

 9. FLEKSIGURNOST I (DEREGULACIJA TRŽIŠTA RADA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Laleta

  2016-01-01

  Full Text Available Predmet su ovoga rada radni odnosi i tržište rada u kontekstu fleksigurnosti. U radu se analizira novi vladavinski model, soft law, otvorene metode koordina- cije, europski socijalni model, inkluzivnost, kategorije koje su neraskidivo vezane uz fleksigurnost, radne odnose i tržište rada. Istražena su njihova obilježja i utjecaj na supranacionalnu regulativu, usporednopravna i hrvatska rješenja. Daje se i raščlamba nekih novih instituta tržišta rada (novi oblici uređenja radnog vremena, agencijski rad, mini-jobs. Poseban dio rada čini istraživanje (dereguliranja tržišta rada, novih modela zapošljavanja, kao i fleksigurnosti i hrvatskoga tržišta rada de lege lata te se daju prijedlozi de lege ferenda.

 10. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam

  OpenAIRE

  Jaunzems, Ģirts

  2012-01-01

  Diplomdarba tēma ir Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam. Tā mērķis ir izstrādāt un ieviest pielāgotu klientu attiecību pārvaldības sistēmu nelielam autoservisam, tādējādi atvieglojot klientu un viņu darbības vēstures uzskaiti. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, darba autors izpētīja teorētiskos informācijas avotus, salīdzināja divas klientu pārvaldības sistēmas, kā arī izstrādāja sistēmu konkrētam uzņēmumam, veicot arī tās izmaksu analīzi. Diplomdarbā ir secināts, ...

 11. Virtuālo komandu darba analīze un uzlabošana uzturēšanas projektos

  OpenAIRE

  Koncevičs, Rolands

  2006-01-01

  Arvien vairāk un vairāk uzņēmumiem saskaroties ar globāliem projektiem un ārpakalpojumu izmantošanu, tiek izmantotas virtuālās komandas, bet projektu vadīšana paliek lokālo projektu līmenī. Taču daudzi praktiķi uzskata, ka virtuāla produktu izstrāde ir ievērojami sarežģītāka, nekā vissarežģītākais projekts, kuru pārvalda organizācijas iekšienē. Šajā darbā autors pēta unikālas virtuālo projektu problēmas divos virtuālajos uzturēšanas projektos. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. D...

 12. Nepilngadīgās personas tiesības administratīvajā procesā.

  OpenAIRE

  Rubīna-Šinkuna, Gita

  2011-01-01

  Darba tēma – „Nepilngadīgās personas tiesības administratīvajā procesā.” Darba mērķis bija izpētīt nepilngadīgās personas tiesības administratīvā procesa tiesisko regulējumu, kā arī pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidošanai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai autore izvirzīja šādus darba uzdevumus: 1. Noskaidrot un analizēt nepilngadīgās personas tiesības administratīvā procesa normatīvo regulējumu; 2. Noskaidrot nepilngadīgās personas proc...

 13. Grafiskais redaktors „TUX PAINT” kā līdzeklis 3 –gadīgu bērnu saskarsmes veicināšanā

  OpenAIRE

  Bērziņa, Gita

  2008-01-01

  Gitas Eglītes pētījumā tiek analizēta 3 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veicināšana ar grafiskā redaktora „Tux Paint” palīdzību. Pētījuma teorētiskajā daļā, pamatojoties uz J.Kupča, D.Lieģenieces, R.Andersones, S.Omārovas, G.Cukermanes un citu teorētiķu atziņām, autore analizē saskarsmes un saskarsmes prasmju jēdzienu, tās veidošanos ar grafiskā redaktora „Tux Paint” palīdzību. Pētījuma empīriskajā daļā autore analizē 3 gadīgu bērnu saskarsmes prasmju veicinošos faktorus konkrētā kultūr...

 14. "Private Banking" un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Dolgileviča, Oļesja

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz Latvijas komercbanku darbības analīzi, identificēt „Private Banking” apkalpošanas sistēmas būtību, īpatnības un problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta analīze „Private Banking” teorētiskajos aspektos. Apakšnodaļās tiek analizēta vēstures attīstība, jēdziena skaidrojums, biznesa modeļa būtība un „Private Banking” apkalpošanas īpatnības un pakalpojumi. Otrajā nodaļ...

 15. Banku reklāmas stratēģiju un valsts ekonomiskā stāvokļa mijiedarbība

  OpenAIRE

  Vernere, Elīna

  2009-01-01

  Darba tēma ir banku reklāmas stratēģiju un valsts ekonomiskā stāvokļa mijiedarbība. Galvenais pētījuma mērķis bija izprast, kā pašreizējā valsts ekonomiskā situācija izmainījusi sabiedrības vajadzības, pieprasījumu pēc banku pakalpojumiem un līdz ar to arī banku komunikāciju ar saviem klientiem ar vides reklāmas ziņojumu palīdzību. Galvenais pētījuma uzsvars tika likts uz reklāmas ziņojumu emocionālajiem un racionālajiem aspektiem. Papildus veiktajam pētījumam tika apskatīta arī reklāmas teor...

 16. 15.SFPS "Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem"un 16.SFPS "Noma" prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu

  OpenAIRE

  Dābola, Iveta

  2016-01-01

  Maģistra darba temats 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” prasības un to salīdzinājums ar iepriekšējiem SFPS/SGS un LR likumdošanu. Maģistra darba mērķis - balstoties uz 15. SFPS “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem” un 16. SFPS “Noma” standartu prasību izpēti un analīzi, novērtēt Latvijas likumdošanas atbilstību minēto standartu prasībām un sniegt priekšlikumus konkrētu jautājumu risināšanai Latvijas kontekstā. Maģistra darbā izpētīti LR normatīvie regulējumi un sta...

 17. Nevalstiskās organizācijas "Centra Dardedze" sociālo reklāmas kampaņu video materiālu vēstījuma un auditorijas uzmanības piesaistošo elementu analīze

  OpenAIRE

  Kolbina, Inese

  2016-01-01

  Bakalaura darbā „Nevalstiskās organizācijas "Centra Dardedze" sociālo reklāmas kampaņu video materiālu vēstījuma un auditorijas uzmanības piesaistošo elementu analīze” tika analizētas nevalstiskās organizācijas "Centrs Dardedze" seši sociālo reklāmu video materiāli. Analīze balstās uz reklāmas vizuālo vēstījumu un auditorijas uztveres izpēti. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt "Centrs Dardedze" reklāmas kampaņas, noskaidrot kā un ar kādiem paņēmieniem konkrētās sociālās reklāmas cenšas mainīt...

 18. Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās

  OpenAIRE

  Komarovskis, Jānis

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Lindas Leen paštēls, tēls drukātajos medijos un fanu publikās”. Darba mērķis ir izpētīt Lindas Leen paštēlu, tēlu drukātajos medijos un fanu publikās. Darba teorētiskā daļa balstās uz Klausa Mertena (Klaus Merten) tēla veidošanās teoriju, kura apgalvo, ka tēla veidošanās auditorijas uztverē ir cieši saistīta ar medijos publicēto informāciju par noteikto objektu. Pētījuma veikšanai ir izmantotas četras pētniecības metodes: daļēji strukturētā intervija, mediju kon...

 19. Bibliotekāru loma bibliotēkas un bibliotekāra tēla veidošanā Tīmekļa 2.0 resursos

  OpenAIRE

  Moskina, Viktorija

  2010-01-01

  Tīmeklis 2.0 sniedz lielākas iespējas nekā vienkārši meklēt, lasīt un pārvietoties informācijas telpā. Tas ir interaktīvs: virtuālās sarunas, personalizācija, individuālisms. Uzsvars uz cilvēku mijiedarbību raksturo Tīmekli 2.0 kā izteikti sociālu tīmekli, kurš pirmajā plāna izvirza indivīdu prasmi socializēties. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik veiksmīgi bibliotekāri tiek galā ar bibliotēkas un bibliotekāru tēla veidošanu Tīmekļa 2.0 resursos un sniegt ieteikumus Latvijas bibliotekārie...

 20. Elektroniskās naudas sistēmas WebMoney

  OpenAIRE

  Zablocka, Jelena

  2011-01-01

  Šī darba mērķis ir pamatojoties uz speciālo literatūru un pieejamu statistisko informāciju izskatīt jautājumu par elektroniskās naudas būtību, raksturot un parādīt tās veidus, analizēt un izskatīt elektroniskās naudas izmantošanas problēmas, izpētīt un norādīt tās izmantošanas perspektīvas, novērtēt tās uzskaites un kontroles operāciju problēmas, kas ir sastopamas, izmantojot elektronisko naudu praksē. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā aplūkoti elektroniskās naudas jēdziens un ...

 1. Technical Work Plan for: Additional Multiscale Thermohydrologic Modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  B. Kirstein

  2006-01-01

  The primary objective of Revision 04 of the MSTHM report is to provide TSPA with revised repository-wide MSTHM analyses that incorporate updated percolation flux distributions, revised hydrologic properties, updated IEDs, and information pertaining to the emplacement of transport, aging, and disposal (TAD) canisters. The updated design information is primarily related to the incorporation of TAD canisters, but also includes updates related to superseded IEDs describing emplacement drift cross-sectional geometry and layout. The intended use of the results of Revision 04 of the MSTHM report, as described in this TWP, is to predict the evolution of TH conditions (temperature, relative humidity, liquid-phase saturation, and liquid-phase flux) at specified locations within emplacement drifts and in the adjoining near-field host rock along all emplacement drifts throughout the repository. This information directly supports the TSPA for the nominal and seismic scenarios. The revised repository-wide analyses are required to incorporate updated parameters and design information and to extend those analyses out to 1,000,000 years. Note that the previous MSTHM analyses reported in Revision 03 of Multiscale Thermohydrologic Model (BSC 2005 [DIRS 173944]) only extend out to 20,000 years. The updated parameters are the percolation flux distributions, including incorporation of post-10,000-year distributions, and updated calibrated hydrologic property values for the host-rock units. The applied calibrated hydrologic properties will be an updated version of those available in Calibrated Properties Model (BSC 2004 [DIRS 169857]). These updated properties will be documented in an Appendix of Revision 03 of UZ Flow Models and Submodels (BSC 2004 [DIRS 169861]). The updated calibrated properties are applied because they represent the latest available information. The reasonableness of applying the updated calibrated' properties to the prediction of near-fieldin-drift TH conditions

 2. Flow in the unsaturated zone around a shallow subsurface radioactive waste trench: Interpretation of an infiltration–drainage test at the Chernobyl Pilot Site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Van Meir, N.; Gaudet, J.P.; Phrommavanh, V.; Laurent, J.P.; Bugai, D.; Biron, R.

  2012-01-01

  This article describes an infiltration–drainage test carried out in the unsaturated zone (UZ) at the Chernobyl Pilot Site during October 2008; this is an international radioecology study site and is the subject of several papers in this special issue. The test has to be seen in the larger context of radionuclide transport from a waste trench. The conducted experiment consisted of infiltrating a layer of 9.5 cm of water in a circular area of 5.51 m 2 over 5 h. Its main objective was to create a larger range of water content values (and hence suction pressure values), not only at the top of the soil profile but also at greater depths, in this case up to 1.50 m. Observations of water content and suction pressure were carried out continuously at seven different depths during infiltration, drainage and during the return to natural conditions over a period of several months. This allowed deriving UZ parameter values with greater confidence than those derived from monitoring small natural water content changes over periods of years. The experiment also shows that a 1D model was incapable of correctly reproducing the observed water balance established on the central axis. A 2D axi-symmetric model was needed showing that lateral boundary effects have to be accounted for. This implies that small scale infiltrometer tests should be analysed in more than one dimension. It further became clear from the drainage curves that soil layering played a significant role and that in the present case hysteresis did not play a major role; i.e. the infiltration and drainage event can be reproduced with the same set of parameters and subsequent natural rain events can be reproduced well enough with two numerical models used for test interpretation, one is module oriented for reactive transfer, and the second with an automatic optimisation procedure. The robustness of the estimated parameter values, of the model discretisation and layer identification was tested over a 2-month period with

 3. Geologic Framework Model (GFM2000)

  International Nuclear Information System (INIS)

  T. Vogt

  2004-01-01

  The purpose of this report is to document the geologic framework model, version GFM2000 with regard to input data, modeling methods, assumptions, uncertainties, limitations, and validation of the model results, and the differences between GFM2000 and previous versions. The version number of this model reflects the year during which the model was constructed. This model supersedes the previous model version, documented in Geologic Framework Model (GFM 3.1) (CRWMS M and O 2000 [DIRS 138860]). The geologic framework model represents a three-dimensional interpretation of the geology surrounding the location of the monitored geologic repository for spent nuclear fuel and high-level radioactive waste at Yucca Mountain. The geologic framework model encompasses and is limited to an area of 65 square miles (168 square kilometers) and a volume of 185 cubic miles (771 cubic kilometers). The boundaries of the geologic framework model (shown in Figure 1-1) were chosen to encompass the exploratory boreholes and to provide a geologic framework over the area of interest for hydrologic flow and radionuclide transport modeling through the unsaturated zone (UZ). The upper surface of the model is made up of the surface topography and the depth of the model is constrained by the inferred depth of the Tertiary-Paleozoic unconformity. The geologic framework model was constructed from geologic map and borehole data. Additional information from measured stratigraphic sections, gravity profiles, and seismic profiles was also considered. The intended use of the geologic framework model is to provide a geologic framework over the area of interest consistent with the level of detailed needed for hydrologic flow and radionuclide transport modeling through the UZ and for repository design. The model is limited by the availability of data and relative amount of geologic complexity found in an area. The geologic framework model is inherently limited by scale and content. The grid spacing used in

 4. Pharmacological treatment of osteoporosis in the oldest old

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vandenbroucke A

  2017-07-01

  Full Text Available A Vandenbroucke,1 FP Luyten,2,3 J Flamaing,4 E Gielen3,4 1Clinical Department of Internal Medicine, UZ Leuven, 2Skeletal Biology and Engineering, Department of Development and Regeneration, KU Leuven, 3Center for Metabolic Bone Disease, UZ Leuven, 4Gerontology and Geriatrics, Department of Clinical and Experimental Medicine, KU Leuven, Leuven, Belgium Abstract: The incidence of osteoporotic fractures increases with age. Consequently, the global prevalence of osteoporotic fractures will increase with the aging of the population. In old age, osteoporosis is associated with a substantial burden in terms of morbidity and mortality. Nevertheless, osteoporosis in old age continues to be underdiagnosed and undertreated. This may, at least partly, be explained by the fact that evidence of the antifracture efficacy of osteoporosis treatments comes mainly from randomized controlled trials in postmenopausal women with a mean age of 70–75 years. However, in the last years, subgroup analyses of these landmark trials have been published investigating the efficacy and safety of osteoporosis treatment in the very elderly. Based on this evidence, this narrative review discusses the pharmacological management of osteoporosis in the oldest old (≥80 years. Because of the high prevalence of calcium and/or vitamin D deficiency in old age, these supplements are essential in the management of osteoporosis in the elderly people. Adding antiresorptive or anabolic treatments or combinations, thereof, reduces the risk of vertebral fractures even more, at least in the elderly with documented osteoporosis. The reduction of hip fracture risk by antiresorptive treatments is less convincing, which may be explained by insufficient statistical power in some subanalyses and/or a higher impact of nonskeletal risk factors in the occurrence of hip fractures. Compared with younger individuals, a larger absolute risk reduction is observed in the elderly because of the higher

 5. Seepage Model for PA Including Drift Collapse

  International Nuclear Information System (INIS)

  Li, G.; Tsang, C.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the predictions and analysis performed using the Seepage Model for Performance Assessment (PA) and the Disturbed Drift Seepage Submodel for both the Topopah Spring middle nonlithophysal and lower lithophysal lithostratigraphic units at Yucca Mountain. These results will be used by PA to develop the probability distribution of water seepage into waste-emplacement drifts at Yucca Mountain, Nevada, as part of the evaluation of the long term performance of the potential repository. This AMR is in accordance with the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' (CRWMS M andO 2000 [153447]). This purpose is accomplished by performing numerical simulations with stochastic representations of hydrological properties, using the Seepage Model for PA, and evaluating the effects of an alternative drift geometry representing a partially collapsed drift using the Disturbed Drift Seepage Submodel. Seepage of water into waste-emplacement drifts is considered one of the principal factors having the greatest impact of long-term safety of the repository system (CRWMS M andO 2000 [153225], Table 4-1). This AMR supports the analysis and simulation that are used by PA to develop the probability distribution of water seepage into drift, and is therefore a model of primary (Level 1) importance (AP-3.15Q, ''Managing Technical Product Inputs''). The intended purpose of the Seepage Model for PA is to support: (1) PA; (2) Abstraction of Drift-Scale Seepage; and (3) Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report (PMR). Seepage into drifts is evaluated by applying numerical models with stochastic representations of hydrological properties and performing flow simulations with multiple realizations of the permeability field around the drift. The Seepage Model for PA uses the distribution of permeabilities derived from air injection testing in niches and in the cross drift to

 6. First Experience and the Effectiveness of Immunomodulating Treatment in Inflammatory Demyelinating CNS Diseases: Analysis of Nine Patients / Imūnmodulējošās Terapijas Efektivitāte Centrālās Nervu Sistēmas Iekaisīgu Saslimšanu Gadījumos: Deviņu Pacientu Analīze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vainšteine Lana

  2015-09-01

  Full Text Available Terapeitiska plazmas apmaiņa (TPA tiek lietota noteiktu neiroloģisku saslimšanu gadījumos ar mērķi no organisma izvadīt imūnglobulīnus un citas imunoloģiski aktīvas substances. Pētījumā tika ietverti un izvērtēti pacienti, kas ārstējās Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikā, multiplās sklerozes vienībā ar diagnozēm: multiplo sklerozi (MS, recivējoši remitējošu norisi (balstoties uz 2010. gadā izstrādātajiem McDonald kritērijiem (pieci pacienti, optiskā neiromielīta spektra saslimšanu (trīs pacienti un optisku neiromielītu (viens pacients. Visi slimības saasinājumi tika apstiprināti, balstoties uz atbilstošiem klīniskajiem kritērijiem. Pacientu redzes traucējumus izvērtēja oftalmologs, savukārt neiroloģisko stāvokli - neirologs. Visi pacienti terapijas ietvaros 5-7 dienas saņēma metilprednizonu 1000 mg intravenozi sistēmu veidā. Invaliditātes izvērtēšanas skalas (IIS punktu skaits MS grupā bija 4,0-9,0 un 3,5-6,5 pēc TPA. Pacientiem ar optiskā neiromielīta spektra slimību IIS punktu skaits bija 8,0-8,5 diapazonā stacionēšanas laikā un 6,5-8,0 diapazonā pēc TPA. Vienam pacientam ar NMO spektra slimību bija labs rezultāts pēc TPA, IIS punktu skaits bija 3,5, bet pārējiem diviem bija tikai minimāls uzlabojums līdz 7,5. Optiska neiromielīta pacientam pēc TPA, izvērtējot klīniskos simptomus saasinājuma sākumā un pēc 1 mēneša, uzlabojumu nenovēroja.

 7. Seepage Model for PA Including Dift Collapse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  G. Li; C. Tsang

  2000-12-20

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the predictions and analysis performed using the Seepage Model for Performance Assessment (PA) and the Disturbed Drift Seepage Submodel for both the Topopah Spring middle nonlithophysal and lower lithophysal lithostratigraphic units at Yucca Mountain. These results will be used by PA to develop the probability distribution of water seepage into waste-emplacement drifts at Yucca Mountain, Nevada, as part of the evaluation of the long term performance of the potential repository. This AMR is in accordance with the ''Technical Work Plan for Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report'' (CRWMS M&O 2000 [153447]). This purpose is accomplished by performing numerical simulations with stochastic representations of hydrological properties, using the Seepage Model for PA, and evaluating the effects of an alternative drift geometry representing a partially collapsed drift using the Disturbed Drift Seepage Submodel. Seepage of water into waste-emplacement drifts is considered one of the principal factors having the greatest impact of long-term safety of the repository system (CRWMS M&O 2000 [153225], Table 4-1). This AMR supports the analysis and simulation that are used by PA to develop the probability distribution of water seepage into drift, and is therefore a model of primary (Level 1) importance (AP-3.15Q, ''Managing Technical Product Inputs''). The intended purpose of the Seepage Model for PA is to support: (1) PA; (2) Abstraction of Drift-Scale Seepage; and (3) Unsaturated Zone (UZ) Flow and Transport Process Model Report (PMR). Seepage into drifts is evaluated by applying numerical models with stochastic representations of hydrological properties and performing flow simulations with multiple realizations of the permeability field around the drift. The Seepage Model for PA uses the distribution of permeabilities derived from air injection testing in

 8. Geologic Framework Model (GFM2000)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  T. Vogt

  2004-08-26

  The purpose of this report is to document the geologic framework model, version GFM2000 with regard to input data, modeling methods, assumptions, uncertainties, limitations, and validation of the model results, and the differences between GFM2000 and previous versions. The version number of this model reflects the year during which the model was constructed. This model supersedes the previous model version, documented in Geologic Framework Model (GFM 3.1) (CRWMS M&O 2000 [DIRS 138860]). The geologic framework model represents a three-dimensional interpretation of the geology surrounding the location of the monitored geologic repository for spent nuclear fuel and high-level radioactive waste at Yucca Mountain. The geologic framework model encompasses and is limited to an area of 65 square miles (168 square kilometers) and a volume of 185 cubic miles (771 cubic kilometers). The boundaries of the geologic framework model (shown in Figure 1-1) were chosen to encompass the exploratory boreholes and to provide a geologic framework over the area of interest for hydrologic flow and radionuclide transport modeling through the unsaturated zone (UZ). The upper surface of the model is made up of the surface topography and the depth of the model is constrained by the inferred depth of the Tertiary-Paleozoic unconformity. The geologic framework model was constructed from geologic map and borehole data. Additional information from measured stratigraphic sections, gravity profiles, and seismic profiles was also considered. The intended use of the geologic framework model is to provide a geologic framework over the area of interest consistent with the level of detailed needed for hydrologic flow and radionuclide transport modeling through the UZ and for repository design. The model is limited by the availability of data and relative amount of geologic complexity found in an area. The geologic framework model is inherently limited by scale and content. The grid spacing used in the

 9. EBS Radionuclide Transport Abstraction

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schreiner, R.

  2001-01-01

  The purpose of this work is to develop the Engineered Barrier System (EBS) radionuclide transport abstraction model, as directed by a written development plan (CRWMS M and O 1999a). This abstraction is the conceptual model that will be used to determine the rate of release of radionuclides from the EBS to the unsaturated zone (UZ) in the total system performance assessment-license application (TSPA-LA). In particular, this model will be used to quantify the time-dependent radionuclide releases from a failed waste package (WP) and their subsequent transport through the EBS to the emplacement drift wall/UZ interface. The development of this conceptual model will allow Performance Assessment Operations (PAO) and its Engineered Barrier Performance Department to provide a more detailed and complete EBS flow and transport abstraction. The results from this conceptual model will allow PA0 to address portions of the key technical issues (KTIs) presented in three NRC Issue Resolution Status Reports (IRSRs): (1) the Evolution of the Near-Field Environment (ENFE), Revision 2 (NRC 1999a), (2) the Container Life and Source Term (CLST), Revision 2 (NRC 1999b), and (3) the Thermal Effects on Flow (TEF), Revision 1 (NRC 1998). The conceptual model for flow and transport in the EBS will be referred to as the ''EBS RT Abstraction'' in this analysis/modeling report (AMR). The scope of this abstraction and report is limited to flow and transport processes. More specifically, this AMR does not discuss elements of the TSPA-SR and TSPA-LA that relate to the EBS but are discussed in other AMRs. These elements include corrosion processes, radionuclide solubility limits, waste form dissolution rates and concentrations of colloidal particles that are generally represented as boundary conditions or input parameters for the EBS RT Abstraction. In effect, this AMR provides the algorithms for transporting radionuclides using the flow geometry and radionuclide concentrations determined by other

 10. Prava trećih država u gospodarskom pojasu obalne države

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Vokić Žužul

  2003-12-01

  Full Text Available Predmet ovoga rada je analiza prava koja u gospodarskom pojasu obalne države mogu ostvarivati sve obalne i neobalne države. uz detaljan prikaz pravnog uređenja materije u odredbama Konvencije o pravu mora iz 1982., razmatraju se i vladajuća gledišta međunarodnopravne doktrine te rješenja u zakonodavstvima pojedinih zemalja. Posebna pozornost je posvećena ostvarivanju tuh prava u potencijalnom hrvatskom gospodarskom pojasu, prvenstveno mogućim zahtjevima od strane susjednih neobalnih država i država u nepovoljnom geografskom položaju. Sva pitanja razmatrana u ovom radu upućuju na zaključak da ispunjavanje dužnosti prema drugim državama u budućem gospodarskom pojasu RH ne bi trebalo imati utjecaja na donošenje odluke o njegovom proglašenju.

 11. Vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveide pirmsskolas izglītības iestāde

  OpenAIRE

  Vītola, Aija

  2015-01-01

  Maģistra darba autore Aija Vītola. Maģistra darba nosaukums „Vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveide pirmsskolas izglītības iestādē”. Maģistra darba mērķis: izpētīt vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveides iespējas pirmsskolas izglītības iestādē. Darba zinātniski teorētisko daļu veido: 1,5 – 3 gadus vecu bērnu personības attīstības likumsakarības, problēmas, ar kurām vecāki sastopas, bērnam uzsākot gaitas pirmsskolas izglītības iestādē, kompetences jēdziens, būtība, veidi, vecāku ...

 12. An integrated methodology for characterizing flow and transport processes in fractured rock

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Yu-Shu

  2007-01-01

  To investigate the coupled processes involved in fluid and heat flow and chemical transport in the highly heterogeneous, unsaturated-zone (UZ) fractured rock of Yucca Mountain, we present an integrated modeling methodology. This approach integrates a wide variety of moisture, pneumatic, thermal, and geochemical isotopic field data into a comprehensive three-dimensional numerical model for modeling analyses. The results of field applications of the methodology show that moisture data, such as water potential and liquid saturation, are not sufficient to determine in situ percolation flux, whereas temperature and geochemical isotopic data provide better constraints to net infiltration rates and flow patterns. In addition, pneumatic data are found to be extremely valuable in estimating large-scale fracture permeability. The integration of hydrologic, pneumatic, temperature, and geochemical data into modeling analyses is thereby demonstrated to provide a practical modeling approach for characterizing flow and transport processes in complex fractured formations

 13. Sociālais tīkls “Instagram” kā mārketinga komunikācijas instruments: "Nike", "airBaltic" un "Qoo Qoo fashion" piemēru analīze

  OpenAIRE

  Bāre, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Sociālais tīkls „Instagram” kā mārketinga komunikācija instruments: „Nike”, „airBaltic” un „QooQoo fashion” piemēru analīze” mērķis ir noskaidrot, kā uzņēmumi izmanto Instagram mārketinga komunikācijas mērķu sasniegšanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas par mārketingu, mārketinga komunikāciju, sociālo mediju mārketingu un foto dalīšanās vietnēm. Metodoloģijas daļas, kurā iekļauta aptauja, kontentanalīze, daļēji strukturētā intervija un no empīriskās daļas, kurā tiek anal...

 14. Tīmekļa lietojumprogrammatūra elektroniskai tirdzniecībai tiešsaistē

  OpenAIRE

  Folkmanis, Kristaps

  2014-01-01

  “Tīmekļa lietojumprogrammatūra elektroniskai tirdzniecībai tiešsaistē” ir uz tīmekļa tehnoloģijām balstīta sistēma, kas realizēta kā interneta vietne. Sistēmas lietotājiem ir iespēja apskatīt un iegādāties preces, kas sadalītas pa dažādām kategorijām. Lietotāji var veikt arī citas papildus darbības, piemēram, reģistrēties sistēmā, pievienot precēm komentārus un pārvaldīt savu iepirkumu grozu. Sistēmas administrators var pārvaldīt visu preču klāstu un citus sistēmā esošos datus, izmantojot šim...

 15. Finanšu pārskata revīzijas process lielai sabiedrībai

  OpenAIRE

  Špoģe, Sarmīte

  2018-01-01

  Finanšu pārskata revīzijas process ir svarīgs temats, jo pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Darba mērķis: apkopot un analizēt finanšu pārskata revīzijas procesu lielā sabiedrībā, noteikt revīzijas riskus, izstrādāt priekšlikumus revīzijas procesa uzlabošanai. Izvirzīto mērķu sasniegšanai autore pētīja un apkopoja informāciju par finanšu pārska...

 16. Lietojumprogrammu instalāciju izveides risinājumi

  OpenAIRE

  Zālītis, Mārtiņš

  2010-01-01

  Bakalaura darbā „Lietojumprogrammu instalāciju izveides risinājumi” mērķis ir izanalizēt lietotājam draudzīgas un nedraudzīgas instalācijas, kā arī salīdzināt instalāciju veidošanas rīkus, norādot uz to stiprajām un vājajām pusēm. Lai izpētītu instalāciju izveides iespējas tiek izmantota tīmeklī pieejamā informācija, autora darbs ar instalāciju rīkiem un to novērtējums. Parādīta sarežģītas instalācijas uzbūve, kas izveidota ar NSIS instalāciju rīku, kuru arī autors atzīst par labāko risinājum...

 17. Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide

  OpenAIRE

  Baurovskis, Armands

  2013-01-01

  Kvalifikācijas darbā – „Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide” ir izstrādāta Rojas novada tūrisma lietotne iOS operētājsistēmai – „Roja Travel Guide”. Izstrāde tika veikta ar spējo programmatūras izstrādes metodi. Lietotne nodrošina informāciju divās valodās – latviešu un angļu – par Rojas novada tūrisma objektiem, kā arī ļauj lasīt jaunākās ziņas, kas ir saistītas ar novadu. Lietotne ir paredzēta tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Lietotne strādā pilnvērtīgi uz visiem iPhone un iPad ...

 18. Vecāku un bērnu mantiskās attiecības

  OpenAIRE

  Krauja, Uldis

  2009-01-01

  Bakalaura darba "Vecāku un bērna mantiskās attiecības" mērķis ir izpētīt vecāku un bērna mantisko attiecību regulējumu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos, atklājot tajos iespējamās problēmas un nepilnības. Bakalaura darba pirmajā daļā apskatīts vecāku un bērna mantisko attiecību jēdziens un izpratne, pievērsta uzmanība uz vecāku un bērna mantisko attiecību pirmsākumiem caur vēstures prizmu, lai apzinātos ģimenes tiesību nozīmīgumu cilvēces attīstībā un tagadējā dzīvē. Bakalaura da...

 19. Integrētā mārketinga komunikācija zīmola "FRUTEVER" virzīšanā

  OpenAIRE

  Zaharova, Sofja

  2015-01-01

  Bakalaura darba temats ir “Integrētā mārketinga komunikācija zīmola “FRUTEVER” virzīšanā”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajām atziņām, izpētīt zīmola “FRUTEVER” mērķauditoriju, lai noskaidrotu, kā pozicionēt zīmolu un caur kuriem komunikācijas kanāliem uzrunāt potenciālos klientus. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīta teorija par zīmola jēdzienu, tā izstrādes un pozicionēšanas pamatnosacījumiem, kā arī par mārketinga komunikāciju, īpaši pievēršoties integrētās mārketinga komuni...

 20. Laboratory Evaluation of Multiviscosity-Grade Engine Oils in U.S. Army Diesel Engines

  Science.gov (United States)

  1981-05-01

  0.001 0.007 - 0.007 A-14 C L U 0i L zw 0 200 Lu 0 0- 0 ~~ U.’ L L u, C𔃾 H~~~( I - --- d z r- 8 0 0 0 r n CD 00 c z ’Uz 2 C3 ,’U tD z~ *C( 0% UJZ us...fl- ~ r %0 IT It r H- c c.0I I IHq * cI n CV 00r)0C) (n C ’OC4 C’JC.4 c 1-1 Ln 100 M0 0o 130 U 000 00 -- 13.6 30 L-6 TEST 3 9.1 ~ 20 LUBRICANT: AL...ARMOR SCHOOL ATTN ATSB- TD FORT KNOX KY 40121 Page 3 of 5 CDR DEPARTMENT OF THE NAVY US ARMY LOGISTICS CTR HQ, US HARINE CORPS ATTN ATCL-MS (MR A MARSHALL

 1. Skolotāju uztvertā stresa saistība ar apmierinātību ar darbu

  OpenAIRE

  Dejus, Ilze

  2014-01-01

  Pētījuma „Skolotāju uztvertā stresa saistība ar apmierinātību ar darbu” mērķis, pamatojoties uz teorētisko analīzi, pētīt skolotāju uztvertā stresa saistību ar apmierinātību ar darbu. Pētījuma jautājumi: 1.Vai pastāv statistiski nozīmīga saistība starp skolotāju uztvertā stresa līmeni un apmierinātību ar darbu? 2.Vai pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības starp Liepājas 15.vidusskolas un Grobiņas novada skolotāju uztvertā stresa līmeni un apmierinātību ar darbu? Aptaujāti 113 skolot...

 2. Zīmēšana kā sešgadīga bērna iztēles veicinātāja pirmsskolas izglītības iestādē

  OpenAIRE

  Nazarova, Anželika

  2014-01-01

  Darba nosaukums: Zīmēšana kā sešgadīga bērna iztēles veicinātāja pirmsskolas izglītības iestādē Darba autore: Anželika Nazarova Zin. vadītāja: mag.paed.,Mg.phil. lekt. Ērika Lanka Darba apjoms: 67 lpp.,12 attēli, 3 shēmas, 4 tabulas, pielikumi, izmantoti 36 literatūras avoti Darba pētāmā problēma: Darbs veltīts problēmai, kā ar zīmēšanas palīdzību var veicināt iztēles attīstību. Pētījuma teorētiskā daļa balstās uz V.Hibneres, D.Lieģinieces., G.Svences, A.Ozoliņa Nucho, A.Vor...

 3. Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Škute, Solvita

  2014-01-01

  Darbā tiek apskatīti pusaudži, kuri lieto sejas ādas kopšanas līdzekļus, lai novērstu sejas ādas problēmas. Tiek izklāstīts par sejas ādas slimībām, kā pareizi rīkoties un, kas jāievēro šādiem pacientiem. Uzmanība likta uz pacientiem, kuriem jau ir sejas ādas problēmas ilgāku laiku. Bakalaura darba tēma – "Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā". Tēmas aktualitāti nosaka sejas ādas kopšanas līdzekļu efektivitāte. Darba mērķis ir noskaidrot jauniešu sejas ādas kopšanas līdzekļu pie...

 4. Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā.

  OpenAIRE

  Jakubovska, Solvita

  2010-01-01

  Maģistra darbā „Metodiskā darba organizēšana un izvērtēšana skolā” aplūkoti jautājumi par metodiskā darba organizēšanu valsts, pašvaldības un skolas līmenī, kā arī metodisko komisiju darbības izvērtēšanu, balstoties uz skolu darba kvalitātes izvērtēšanu akreditācijas procesā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt skolas metodiskā darba organizēšanas un izvērtēšanas iespējas, veidojot priekšlikumus darba uzlabošanai. Pētījuma ietveros tika izstrādāti skolas metodisko komisiju darbības izvērtēša...

 5. Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

  OpenAIRE

  Bērtule, Elīna

  2015-01-01

  Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra, Barta, Zimmela un Malarmē koncepcijām, tiek pētītas modes skaistuma atklāšanas iespējas un estētiskas vērtības nozīmju radīšana. Respektējot apģērba modes piesaistītību ķermenim, darbā uzmanība tiek veltīta arī drēbēm un ķerme...

 6. LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā

  OpenAIRE

  Mūsiņa, Santa

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā” galvenā uzmanība pievērsta LGBT interešu pārstāvībai ES, analizējot interešu grupu spēju īstenot LGBT lobija aktivitātes ES institucionālajā ietvarā. Pētījumā mēģināts noskaidrot, kāpēc LGBT organizācijām līdz šim nav izdevies panākt ES LGBT likumdošanas paplašināšanu, pievēršot uzmanību organizāciju lobija stratēģijām. Darba teorētiskā pieeja balstās uz lobija efektivitātes principiem, kurus adap...

 7. Apgrozījuma prognozēšana ar mākslīgo neironu tīklu palīdzību

  OpenAIRE

  Puškina, Tatjana

  2012-01-01

  Bakalaura darba pētījumu ietvaros tika analizēta mākslīgo neironu tīklu programmas izvēle Latvijas uzņēmuma „Pasaules Optika” apgrozījuma prognozēšanai, kā arī veikta tā praktiskā pielietošana. Darbs sastāv no trim nodaļām, kurās tiek izskatītas problēmas, kas ir iespējams risināt ar mākslīgo neironu tiklu palīdzību, izmantojot Neuro XL programmu. Salīdzinājumā ar citām mākslīgā intelekta risinošam datu apstrādes programmām tiek novērtēts Neuro XL programmas priekšrocības, tiek imitēti ikgadē...

 8. Prilog optimalnom projektovanju aktivnog sistema za oslanjanje vozila / A contribution to optimal design of vehicle active suspension system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Demić

  2005-05-01

  Full Text Available U ovom radu prikazanje sistem za aktivno oslanjanje vozila, uz korišćenje ravanskog modela vozila, bez filtera u povratnim spregama sistema za regulaciju. Za optimizaciju parametara PI kontrolera korišćena je metoda stohastičke parametarske optimizacije. Cilj optimizacije bio je istovremeno minimiziranje vibracijskih ubrzanja oslonjene mase i standardnog odstupanja sila u kontaktima točkova i tla, što poboljšava udobnost i ponašanje vozila na putu. / In this paper, an active suspension system is developed by use of a vehicle plane model without feedback filters in control system. A method of stochastic parameters optimization has been utilized in order to optimize PI controller parameters. The basic optimization goal was a simultaneous minimization of sprung mass acceleration and standard deviation of forces in tire-to-ground contact area, so as to improve vehicle comfort and handling performances.

 9. Merenje vibracija i relevantnih parametara leta transportnog helikoptera Mi-8 sa revitalizovanim lopaticama nosećeg rotora / Vibration and flight data measurement on the transport helicopter Mi-8 with replaced main rotor blades

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veljko Rakonjac

  2004-11-01

  Full Text Available Rad se odnosi na merenje parametara leta transportnog helikoptera ruske proizvodnje Mi-8 sa ugrađenim originalnim, kao i revitalizovanim - delimično kompozitnim lopaticama nosećeg rotora. Cilj merenja bio je dobijanje relevantnih podataka za ocenu kvaliteta revitalizovanih lopatica usled zamene lopatica nosećeg rotora. Prikazani su oprema, postupak i analiza rezultata merenja parametara leta i vibracija, uz poseban osvrt na probleme izazvane uticajem vibracija na mernu opremu. / This paper presents helicopter flight data acquisition made on the Russian helicopter Mi-8 with its original main rotor blades as well as with regenerated, partially composite ones. The purpose of the measurement was collecting data for flight quality of the main rotor composite blades changing the actual main rotor blades. This paper also presents equipment procedures and analysis of flight data and vitration measurements with special attention to problems caused by vibration influence on equipment.

 10. Mārketinga stratēģijas izstrāde AS "Aldaris" pārdošanas palielināšana

  OpenAIRE

  Rabinoviča, Aļina

  2007-01-01

  Maģistra darbs ir uzrakstīts par tēmu „Mārketinga stratēģijas izstrāde AS pārdošanas palielināšanas nolūkā”. Tas ir veltīts Latvijas alus tirgus izpētei un AS „Aldaris” esošās mārketinga stratēģijas analīzei ieteikumu izstrādei tās pilnveidošanai. Maģistra darbā aplūkoti sekojoši jautājumi: •mūsdienu mārketinga instrumenti kā uzņēmuma tirdzniecības stratēģijas elements; •reklāmas īpatnības un tās veidi; •pieejas reklāmas budžeta noteikšanai; •Latvijas reklāmas tirgus; •Latv...

 11. 3-4 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana lomu rotaļās

  OpenAIRE

  Cine, Annija Kristiāna

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darba temats: 3-4 gadus vecu bērnu sociālo prasmju sekmēšana lomu rotaļās. Darba izvirzītais mērķis ir noskaidrot lomu rotaļu ietekmi uz bērnu sociālo prasmju attīstību. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: •analizēt pedagoģijas un psiholoģijas literatūras autoru atziņas par sociālo prasmju sekmēšanu 3-4 gadus veciem bērniem; •izzināt pedagoģisko un psiholoģisko literatūru par rotaļu nozīmi bērnu sociālo prasmju sekmēšanā; •noskaidrot galvenos sociālo prasmju sekmē...

 12. Ienākumu nevienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm jauniešu vidū Latvijā un Itālijā

  OpenAIRE

  Cīrule, Laura

  2017-01-01

  Darba mērķi skaistās ar ienākumu un dzimumu nevienlīdzības teorētiskā pamatojuma apguvi, gūt uz statistiskas datiem balstītu priekšstatu par ienākumu nevienlīdzību dzimumu starpā jauniešu vecuma grupā Latvijā un Itālijā, kā arī individuāla pētījuma veikšanu. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām, kurās tiek pētīta ienākumu plaisa starp vīriešiem un sievietēm Latvijā un Itālijā, kā arī meklēti iespējamie problēmas skaidrojumi un risinājumi. Pirmajā daļā tiek apkopoti pieejamie teorētiskās lite...

 13. Analysis of Base-Case Particle Tracking Results of the Base-Case Flow Fields (ID:U0160)

  International Nuclear Information System (INIS)

  C.K. Ho

  2000-01-01

  The purpose of this analysis is to provide insight into the unsaturated-zone (UZ) subsystem performance through particle tracking analyses of the base-case flow fields. The particle tracking analyses will not be used directly in total-system performance-assessment (TSPA) calculations per se. The objective of this activity is to evaluate the transport of radionuclides through the unsaturated zone and to determine how different system parameters such as matrix diffusion, sorption, water-table rise, and perched water influence the transport to the water table. Plots will be generated to determine normalized cumulative breakthrough curves for selected radionuclides. The scope of this work is limited to the particle tracking analyses of ''base-case'' flow fields that are to be used by the code FEHM (Finite Element Heat and Mass; Zyvoloski 1997) for particle tracking simulations in ''Total System Performance Assessment-Site Recommendation Report'' (TSPA-SR)

 14. Insulīna rezistence PCOS pacientēm un tās saistība ar citiem riska faktoriem (kardiovaskulāro slimību, cukura diabēts)

  OpenAIRE

  Gutņikovs, Oļegs

  2014-01-01

  Darba pamatojums: PCOS ir viena no biežākajām endokrinopātijām sievietēm reproduktīvajā vecumā. Pēc literatūras datiem, pacientēm ar PCOS pieaug KVS un cukura diabēta attīstības risks. Tāpēc šajā pētījumā tiek analizēts, vai šie dati attiecināmi arī uz Latvijas populāciju. Pētījuma mērķis: salīdzināt KVS attīstības risku PCOS pacientēm ar vispārējo populāciju Latvijas teritorijā. Materiāli un metodes: Retrospektīva pētījuma ietvaros tika analizētas slimības vēstures PCOS pacientēm (E28...

 15. Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģerbu un apavu tirgū.

  OpenAIRE

  Kadakovska, Agnese

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz izpētīto teorētisko informāciju par zīmola vērtības no patērētāju perspektīvas veidošanu, identificēt patērētāju skatījumā vērtīgākos sporta apģērbu un apavu tirgus zīmolus Latvijā un izstrādāt priekšlikumus to vērtības palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikum...

 16. Pierādījumu vērtēšana kriminālprocesā

  OpenAIRE

  Griķe, Madara

  2011-01-01

  Pierādījumu vērtēšana ir viena no būtiskākajām valsts atzīto un aizsargāto cilvēka pamattiesību garantijām kriminālprocesā, tā nosaka tiesas nolēmuma tiesiskumu un pamatotību. Attiecībā uz pierādījumu vērtēšanu likumā nav konkrēta panta, ir reglamentēti pierādīšanas teorijas centrālie jēdzieni, principi un prasības, pēc kurām jāatbilst pierādījumiem un pēc kurām tie jāvērtē. Autore darbā pievēršas sastopamām problēmām praksē, kas saistītas ar pierādījumu vērtēšanu. Autore aktualizē jautājumu...

 17. Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā

  OpenAIRE

  Štokmane, Linda

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir „Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā”. Pētījuma problēma - vai krīzes situācijām iespējams sagatavoties un kā iepriekš plānota un sagatavota komunikācija spēj palīdzēt efektīvāk vadīt krīzes situācijas? Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kāda ir Latvijas sab iedrisko attiecību aģentūru prakse un pieredze krīzes komunikācijas plānošanā un vadīšanā. Darba teorētiskā bāze, galvenokārt, balstīta uz situatīvo krīzes komunikāci...

 18. Stāstu stāstīšanas izmantošana lasīšanas veicināšanas pasākumos

  OpenAIRE

  Mežjāne, Signe

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai stāstu stāstīšana ir efektīvs lasīšanas veicināšanas paņēmiens bērniem. Pētījuma problēma ir mūsdienu bērnu nevēlēšanās lasīt, lasīšanu varētu veicināt stāstu stāstīšana bibliotēkās. Darbā tiek analizēts stāstu stāstīšanas process atbilstoši bērnu vecumposmam, izmantojot dažādus runas stilus. Teorētiskā bāze ir balstīta uz Lasītāja reakcijas kritikas teoriju un Runas darbības teoriju. Galvenie pētījuma uzdevumi ir noskaidrot, vai Latvijas bibliotē...

 19. Searching for order in atmospheric pressure plasma jets

  Science.gov (United States)

  Schäfer, Jan; Sigeneger, Florian; Šperka, Jiří; Rodenburg, Cornelia; Foest, Rüdiger

  2018-01-01

  The self-organized discharge behaviour occurring in a non-thermal radio-frequency plasma jet in rare gases at atmospheric pressure was investigated. The frequency of the azimuthal rotation of filaments in the active plasma volume and their inclination were measured along with the gas temperature under varying discharge conditions. The gas flow and heating were described theoretically by a three-dimensional hydrodynamic model. The rotation frequencies obtained by both methods qualitatively agree. The results demonstrate that the plasma filaments forming an inclination angle α with the axial gas velocity u z are forced to a transversal movement with the velocity {u}φ =\\tan (α )\\cdot {u}z, which is oriented in the inclination direction. Variations of {u}φ in the model reveal that the observed dynamics minimizes the energy loss due to convective heat transfer by the gas flow. The control of the self-organization regime motivates the application of the plasma jet for precise and reproducible material processing.

 20. Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā

  OpenAIRE

  Degterjova, Ella

  2012-01-01

  Izvēlētā diplomdarba tēma ir „Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā”. Izvirzītais diplomdarba mērķis ir pētīt uzvedības traucējumu problēmu risināšanas veidus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošiem bērniem ar uzvedības traucējumiem. Diplomdarbs sastāv no četrām darba nodaļām. Pirmajā nodaļā ir teorētiski analizēti bērnu uzvedības traucējumu veidi un bērnu uzvedības traucējumu jēdziens. Otrajā nodaļā autore analizē bērnu uz...