WorldWideScience

Sample records for om ruptur av

 1. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 2. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 3. Å skape et begrep om jam i utforskningen av en deleuziansk metode-ontologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Harstad

  2017-12-01

  Full Text Available Å forske med kunsten innebærer ikke bare valget av visse metoder for bruk i forskningsprosessen, men også om å ha til disposisjon spesifikke måter å tenke om metode. I denne artikkelen vil jeg synliggjøre en tenkemåte fundert i arbeidet med en skjønnlitterær lesesirkel for lærerstudenter, og min egen erfaring som improvisasjonsmusiker. Jazzens begrep om jam blir løftet frem som omdreiningspunkt for tenkemåten, som ellers har sitt teoretiske utspring i den franske filosofen Gilles Deleuze’s forestilling om bliven. Denne vitale forestillingen innebærer at verden produseres kontinuerlig, noe forskeren også bidrar til. Koblingen mellom jam, litteratur og Deleuze synliggjør dessuten en måte å tenke om metode på som understreker at det å forske med kunsten ikke bare betyr å forske på kunsten, men at kunsten på ulike måter kan virke inn på selve forskningen og slik også bidra til å affirmere verden i sin bliven. I tillegg til å tilby en måte å tenke om metode for den som skal forske med kunsten, er hensikten med artikkelen å gjøre forskeren bevisst sin egen tenkning om metode, noe som er viktig siden denne skaper mulighetsbetingelser for metodevalg og -bruk.

 4. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 5. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 6. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeid i Norge 2003-2007

  OpenAIRE

  Lund, Karl Erik; Rise, Jostein

  2008-01-01

  - I nasjonal strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å få utredet forslaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Departementet har allerede hatt forslaget på høring, og represen tanter fra tobakksindustrien og handelsnæringen hevdet i sine svar at tiltaket bl.a. var i strid med EØS- reglene og at det ikke kunne dokumenteres effekt. Før departementet eventuelt skal arbeide videre med et lo vfor...

 7. Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Hoås Moen

  2017-03-01

  Full Text Available This study draws attention to what extent directors of private and municipal Early Childhood Centers (ECCs experience disagreement with school concerning questions about children’s learning in ECCs and the content of this disagreement. Furthermore, it focuses to what extent the directors of these two center categories try to influence school in such questions, and how they possibly may do this. The material derives from a nationwide survey (1310 directors and an interview study (16 directors. The directors experience disagreements to a small extent and least in private centers. However, some disagree about to which extent the adults should lead children’s learning. This study reveals a great variety in how much the directors try to influence school. The municipal directors are most active. Artikkelen retter søkelys på i hvilken grad styrere i kommunale og private barnehager opplever uenighet med skolen i spørsmål om barns læring i barnehagen og eventuelt hva slik uenighet kan handle om. Videre ser den på i hvilken grad styrere i de to barnehagetypene forsøker å påvirke skolen i spørsmål om barns læring og eventuelt på hvilke måter. Datamaterialet kommer fra en landsdekkende survey (1310 styrere og intervjuundersøkelse (16 styrere. Styrerne opplever liten grad av uenighet med skolen og minst i private barnehager. Et tema det kan være uenighet om, er grad av voksenstyring i læringsaktivitetene. Det er stor spredning på i hvilken grad styrerne forsøker å påvirke skolen. Styrere i kommunale barnehager er klart mest aktive. Styrerne forsøker å påvirke skolen på ulike måter.

 8. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  OpenAIRE

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 9. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 10. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 11. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 12. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 13. På återseende om 20 år? : En studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföring

  OpenAIRE

  Anderberg, Emma; Öhman, Maria

  2007-01-01

  Svensk titel:  På återseende om 20 år?Hur hålls relationen mellan kund och företag vid liv på en sällanköpsmarknad?- en studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföringEngelsk titel:  Will we meet again in 20 years?How does the relationship between a customer and company survive on a “rarely buying market”? – a study of the relationship marketing of HusmanHagberg Författare:   Emma Anderberg och Maria ÖhmanFärdigställd:  2007Handledare:  Nazeem Seyed-MohamedAbstract:During recent years a focu...

 14. Nyexaminerade lärares första tid i yrket : En studie om nyttan av utbilningens teoretiska moment

  OpenAIRE

  Kreuger, Julia; Kylén-Wengman, Karin

  2007-01-01

  Sammanfattning Syftet med vår undersökning var att få syn på vad som utmärkte nyexaminerade lärares beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på de teoretiska momenten. Den dominerande bilden i tidigare forskning är att nyblivna lärare upplever många svårigheter under den första tiden i yrket. I det nya Lärarprogrammet från 2001 fanns en strävan efter att utbildningen skulle bli mer vetenskaplig och akademisk. Vi undersökte om lärare, examinerade frå...

 15. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 16. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 17. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  OpenAIRE

  Lisstorp, Mattias; Steinberger, Paul

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först u...

 18. Skolutveckling, Problemlösning eller Muntration? : En innehållsanalys av några texter om fortbildning

  OpenAIRE

  Boman, Petter; Pedersen, Frank

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka talet om fortbildning i en fortbildningskatalog som riktar sig till språklärare på gymnasienivå. Vi har fokuserat kurser som riktar sig till lärare med engelska som undervisningsämne. Utgångspunkten för vår studie är frågan om vilken syn på fortbildning och kunskap som kommer till uttryck i materialet och vem som vinner mest på fortbildningen: den enskilde individen eller kollektivet? Vi tror att det sätt på vilket ett fortbildningsmaterial presentera...

 19. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  OpenAIRE

  Isaksson, Elin

  2018-01-01

  Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om sexualiserat våld existerar i sex s...

 20. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  OpenAIRE

  Skönergård, Johan

  2017-01-01

  Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. Även om tv-spel som medieplattform även blivit granskad gällande liknande fenomen som tv- och film så är forskningsområdet fortfarande relati...

 1. Kritiske refleksjonar om praksiskunnskapens stilling i det obligatoriske grunnskuleløpet – Ein fenomenologisk analyse av møtet mellom pensum og elev

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Nina Hestholm

  2017-12-01

  Full Text Available Både fenomenologisk filosofi og teoriar om praktisk kunnskapsrasjonalitet formulerer erkjenningar som løftar fram det livsverdslege som materialgrunnlag for valid kunnskap. Det som særkjenner livsverda er det temporære, subjektive, fleirtydige og historisk situerte. Difor må, i følgje Edmund Husserl, ingen førpredikative premiss stå som kunnskapens udiskutable grunn. Han oppfordrar oss til å stille spørsmål ved tradisjonar som er så integrerte i kulturen at vi oppfattar dei som opphavelege. I ein pedagogisk samanheng er det aktuelt å undersøke om den sterke representasjonen av teoretisk pensum i grunnskulen er etablert i oss som eit dogme vi ikkje stiller spørsmål ved. For når vi spør kva elevgrupper som lir mest under situasjonen, er det tilsynelatande opplagte svaret at det er dei elevgruppene som ikkje «meistrar» teorien. Men finst det vinnarar i eit kunnskaps-udemokratisk system? Er ikkje alle som ikkje får tilgang til den rike praksiskunnskapen taparar? I denne artikkelen brukar eg fenomenologisk filosofi til å argumentere for ei pensumfornying der den tradisjonelt nedvurderte praksiskunnskapen blir gitt ein jamstilt plass. Med i analysen har eg refleksjonane til to ungdomar som begge går på ei yrkesfagleg linje i Noreg.

 2. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 3. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 4. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 5. Rupture

  CERN Multimedia

  Association du personnel

  2006-01-01

  Our Director-General is indifferent to the tradition of concertation foreseen in our statutes and is "culturally" unable to associate the Staff Association with problem-solving in staff matters. He drags his heels as long as possible before entering into negotiations, presents "often misleading" solutions at the last minute which he only accepts to change once a power struggle has been established. Faced with this rupture and despite its commitment to concertation between gentlemen. The results of the poll in which the staff is invited to participate this week. We therefore need your support to state our claims to the Governing Bodies. The Staff Association proposes a new medium of communication and thus hopes to show that it is ready for future negotiations. The pages devoted to the Staff Association are presented in a more informative, reactive and factual manner and in line with the evolution of the social situation at CERN. We want to establish strong and continuous ties between the members of CERN and ou...

 6. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 7. Hva er dine venner verdt? : om ledernes bruk av sosial kapital hos håndverkerbedrifter i Lillestrøm.

  OpenAIRE

  Stornes, Stein Marius

  2015-01-01

  I denne oppgaven har jeg valgt Sosial Kapital som tema. Jeg har undersøkt hvordan ledere av håndverksbedrifter i Lillestrøm stiller seg til bruk av sitt sosiale nettverk. Her var det viktig for meg å finne ut hvordan de bruker nettverket, hva de kan hente gjennom nettverket og hvilken betydning det har for bedriften. Sosial kapital er et begrep som har ulike definisjoner, men jeg har fokusert på sosial kapital som verdien av sosiale nettverk og relasjoner. Sosial kapital er et begrep som...

 8. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 9. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  OpenAIRE

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 10. Köpbeteende i integrerade handelskanaler : En kvantitativ studie om integrerade handelskanaler & dess påverkan på kundens köp av elektronikprodukter

  OpenAIRE

  Hedenström, Lisa; Jakobsen, Nina

  2016-01-01

  Uppkomsten av internet och smarta teknologier har lett till en strukturomvandling kring kom-munikationen mellan kunder och företag. Internet har inneburit nya handelskanaler så som on-line butik, mobila applikationer med mera. Företag erbjuder således allt fler olika handels-kanaler för att nå ut till kunder. Detta har i sin tur lett till att kunder använder olika handels-kanaler i processen av att genomföra ett köp, kundens köpbeteende har således förändrats.  I och med uppkomsten av fler ha...

 11. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 12. IFRS: Kokbok eller principer : -en studie om utvecklingen av jämförbarhet mellan företags koncernredovisning i enlighet med IFRS

  OpenAIRE

  Kristoffers, Linda; Sjökvist, Camilla

  2008-01-01

  Sedan år 2005 är noterade företag skyldiga att följa internationella redovisningsstandarder, IFRS. IFRS är ett principbaserat system vilket medför att standarderna tillämpas olika. Därmed försvåras jämförbarheten mellan företags koncernredovisning. Jämförbarhet är en av de kvalitativa egenskaper som redovisningen bör uppfylla enligt IASB, organisationen som tar fram IFRS. Syftet med den här uppsatsen är att utreda vilka förväntningar redovisningsexperter har på utvecklingen av jämförbarheten ...

 13. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 14. Kommunikationssvårigheter inom autismspektrumtillstånd : En fallstudie om användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS

  OpenAIRE

  Larsson, Beatrice

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka användningen av det alternativa kommunikationsverktyget PECS (Picture Exchange Communication System), som är vanligt förekommande hos personer inom autismspektrumtillstånd (ASD). Hos människor inom ASD är det vanligt med kommunikationssvårigheter samt utpräglade beteendeproblem. Genom intervjuer med skola, habilitering och boende har PECS studerats utifrån olika aspekter. Hur går inlärningen till? Hur används verktyget i det dagliga livet? Vilka för- o...

 15. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 16. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 17. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 18. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  OpenAIRE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 19. Bortom Lissabonstrategin : Om projektarbetares erfarenheter av inkluderingsarbete

  OpenAIRE

  Engstrand, Åsa-Karin; Andersson, Josefin; Vesterberg, Viktor

  2010-01-01

  The European commission formed the first version of the Lisbon strategy in 2000. The objective was to turn the European Union into ‘the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion’ by 2010. One of the governing mechanisms for achieving this is the Social Fund. The objective of the Social Fund in Sweden is to ‘contribute to speeding up change and renewal within working life’. The ...

 20. Om Spil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Erik

  2007-01-01

  Introduktion til spil som performances, herunder især computerspil. Om spillets særlige verden og nyere typer af spil, herunder "performative spil", "stedsforankrede spil" og "alternate reality games"....

 1. Skrivande om skrivande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod? I Skrivande om skrivande möter du skribenter med bakgrund såväl i akademin som i skönlitteratur, poesi och journalistik. Här delar de med sig av sina...

 2. Redovisning till verkligt värde : En studie om IAS 40:s inverkan på aktievärderingen av noterade fastighetföretag på Stockholmsbörsen

  OpenAIRE

  Sjögren, Andreas

  2007-01-01

  De senaste decenniernas globalisering har medfört att redovisningen behöver bli mer harmoniserad. Både företag och användare av redovisningsinformation är idag i större behov av att kunna jämföra redovisningsinformation inte bara mellan företag nationellt utan även mellan länder och mellan världsdelar. Detta är bakgrunden till införandet av IASB: s redovisningsregler i hela EU. En av de standarder som har påverkats mest av införandet av IASB: s regler benämnda IFRS/IAS är redovisningsstandard...

 3. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 4. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  OpenAIRE

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 5. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 6. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 7. Att drabbas av cancer i tonåren : En kvantitativ studie om hälsorelaterad livskvalitet två till fyra år efter diagnos

  OpenAIRE

  Hiding, Markus; Lavemark, Niklas

  2010-01-01

  Syfte Studiens syfte var att undersöka: självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar som drabbats av cancer två år (T5), tre år (T6) och fyra år (T7) efter diagnos, samt att jämföra deras skattningar med en referensgrupp randomiserad från befolkningen.   Metod Tonåringarna med cancer besvarade SF-36 2 år (N=38), 3 år (N=42) samt 4 år (N=39) efter diagnos. En referensgrupp (N=300) randomiserad av Statistiska centralbyrån (SCB) besvarade samma formulär vid ett tillfälle. Samtlig data...

 8. Hur hotellgäster väljer att ta ton & vad vill de egentligen ha? : En kvantitativ studie om gästers uppfattning av service recovery inom hotellbranschen.

  OpenAIRE

  Nilsson, Caroline; Sundholm, Matilda

  2015-01-01

  Hotellbranschen är en bransch som ständigt expanderar. Även om beläggningsgraden på hotellen inte ökar avsevärt växer antalet övernattningar på hotell vilket tyder på en ökad konkurrensbild på marknaden. Samtidigt fokuserar tjänsteföretagen alltmer på företagets personalresurser och att kunna erbjuda något utöver kärntjänsten för att differentiera företagets position på marknaden. På ett hotell där hotellrummen är den huvudsakliga tjänsten läggs ett allt större f...

 9. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 10. Klubbhusverksamheten - Betydelse av dagligt arbete

  OpenAIRE

  Niskanen, Karolina

  2011-01-01

  Syftet med undersökningen är att beskriva klubbhusmedlemmarnas uppfattning om det dagliga arbetet och dess betydelse för välmående i vardagen. Undersökningen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med fem medlemmar av klubbhuset Pelaren i Mariehamn. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var hur klubbhusmedlemmarna uppfattar arbete, vad arbete har för betydelse för deras hälsa, vilka aktiviteter de upplever som betydelsefulla i klubbhusverksamheten samt vad i klubbhusmiljön som stöder dem ...

 11. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 12. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  OpenAIRE

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 13. Om Chr. Petersen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  1992-01-01

  Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim......Om en i dag næsten glemt skikkelse i dansk sociologi, der i sin samtid især blev kendt for sin doktordisputats om den franske sociolog Émile Durkheim...

 14. Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren

  OpenAIRE

  Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun

  2008-01-01

  Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, Medarbeiderskap, B-link og Skreddersydde program. Evalueringens hovedproblemstilling er å undersøke om og i hvilken grad KS’ ledelsesutviklingstilbud samsvarer med dominerende perspektiver og mål i KS’ arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik, arbeidsgiverstrateg...

 15. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  OpenAIRE

  Skei, J.; Klungsøyr, J.

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB. Statens forurensningstilsyn (SFT)

 16. Kampen om matfatet og matproduksjonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Morten Haugen

  2013-05-01

  Full Text Available Antallet sultne i verden har økt, selv om det kan diskuteres om det i dag er en høyere eller lavere andel som lider under sult enn for seks år siden – før matprisøkningen. Alle er uansett enige om at det samlet sett produseres nok mat i verden til at alle kan få dekket sine ernæringsbehov. Artikkelen viser at to hovedretninger i debatten om matproduksjon står mot hverandre. Den dominerende retningen fokuserer primært på matsikkerhet, forstått som økt matproduksjon og økt handel med mat. Den andre retningen argumenterer for at interessene og rettighetene for de mest sårbare må ha forrang i politiske prioriteringer, og at de sårbare sikres best med en strategi basert på menneskerettigheter. Artikkelen drøfter landfordeling, økt bruk av genteknologi i landbruket og nedbygging av handelshindre for landbruksprodukter. Industrialisering av landbruket og liberalisering av handelen med landbruksvarer kan gi gode resultater på makronivå – på kort sikt. Dersom målet er å fremme situasjonen for de mest sårbare og samtidig møte klimautfordringene er løsningen en nedenfra-tilnærming, som til nå er blitt ignorert av de fleste stater.Nøkkelord: retten til mat, matsikkerhet, klima, Verdens handelsorganisasjon, FNs tusenårsmålEnglish summary: The struggle over food intake and food productionThe number of hungry persons in the world has increased – although it is debatable whether there is currently a higher or lower proportion of suffering from hunger than six years ago – before the food price increases. All agree that the overall production of food in the world is adequate for everyone's nutritional needs. The article demonstrates that there are two main approaches in the debate on food production. The dominant approach focuses primarily on food security, understood as increased food production and increased food trade. The other approach argues that the interests and rights of the most vulnerable must prevail, and that

 17. Krav om legitimitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom

  Principperne i krisekommunikation og risikokommunikation trækker på nogle punkter på vidt forskellige rationaler. Krisekommunikation kan ses som en opgave, der handler om at en organisation skal opretholde legitimitet, sikre sit omdømme og minimere omfanget af en krise, mens risikokommunikation k...... omkring betydningen af indtryksstyring (impression management) og om det får konsekvenser for samfundets evne til at kommunikere åbent om risici og trusler....

 18. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 19. Bag om dillen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jantzen, Christian; Rasmussen, Tove Arendt; Vetner, Mikael

  2006-01-01

  Oplevelsesøkonomien knyttes til mere grundlæggende forandringer af forbrugerens markedsadfærd. Artiklen argumenterer for udviklingen af produkter, der kan understøtte forbrugerens behov for selvudfoldelse. Det kræver tværfaglig viden om æstetisk planlægning, om emotions- og kognitionspsykologi og...

 20. Lidt om billeder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2007-01-01

  Artiklen kritiserer to af de mest udbredte billedteorier i dag, nemlig dels Ernst Hans Gombrichs Popper-inspirerede teori om billeder som gisninger, dels Nelson Goodmans teori om billeder som symboler (den semiotiske billedteori). Billeder er hverken gisninger eller symboler, og de refererer ikke...

 1. Viden om faste vendinger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergenholtz, Henning; Bjærge, Esben

  2012-01-01

  Ordbogen indeholder ca. 17.000 idiomer, ordsprog, bevingede ord og andre faste vendinger, som der oplyses mest muligt om. Hertil hører oplysninger om betydningen, grammatik, kollokationer, synonymer, stil, ordforbindelsestype, etymologiske angivelser og andre baggrundsoplysninger, links til...

 2. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 3. Begreber om verdensrummet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wahlgreen, Gert

  1991-01-01

  Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares.......Børns begreber om og forståelse af verdensrummet sættes ind i Piagets og Vygotskys teorier. Hverdagsforestillinger beskrives og forklares....

 4. Om evalueringsforskningens relative autonomi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  2008-01-01

  Det empiriske udgangspunkt for artiklen "Om evalueringsforskningens relative autonomi - dansk normal evalueringsforskning som et ikke-autonomt (sub)felt i magtens felt" er en række tekster af fire dominerende danske evalueringsforskere. Det teoretiske udgangspunkt er især Pierre Bourdieus teori om...

 5. Om å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karl Inge Tangen

  2014-05-01

  Full Text Available Abstract This article argues that leadership has four basic dimensions. It begins as a critical engagement with Gary Yukl and Henry Mintzberg’s theoretical models of leadership. Yukl argues that it is possible to identify three metacategories in leadership research. This article basically agrees that a task-oriented behaviour, b relationsoriented behaviour, and c visionary (information-based change […

 6. Ruptured eardrum

  Science.gov (United States)

  ... eardrum ruptures. After the rupture, you may have: Drainage from the ear (drainage may be clear, pus, or bloody) Ear noise/ ... doctor to see the eardrum. Audiology testing can measure how much hearing has been lost. Treatment You ...

 7. Fakta om integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Hanne Winther; Nørredam, Marie

  Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet.......Afsnit i Social- og Integrationsministeriets årlige publikation "Fakta om integration". Bygger på et litteraturreview foretaget i 2012 i samarbejde med Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) på opdrag af Social- og Integrationsministeriet....

 8. Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali : Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

  OpenAIRE

  Al-Zayadi, Waled

  2012-01-01

  WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side. Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I ette...

 9. Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger: Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett

  OpenAIRE

  Vik, Vidar Samson

  2012-01-01

  Vi opplever i dag en økt hyppighet av klimakatastrofer som flom og tørke som følge av økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Dette har ført til et behov for å redusere klimagassutslippene fra industrien på jorden. Byggebransjen, ofte kalt 40 % -bransjen, står for om lag 40 % av klimagassutslippene, og har dermed et stort potensial for reduksjon. BIM er en prosess som søker å redusere ressursbruken, og er dermed en bærekraftig prosess som har blitt tatt i bruk i stor skala i nybygg. Re...

 10. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 11. Herbart om oppdragelse, formbarhet og takt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Løvlie

  2015-04-01

  Full Text Available Jeg presenterer her en analyse og tolkning av Herbarts syn på oppdragelse og danning, med feste i to av hans begreper: formbarhet – Bildsamkeit – og takt. Det første kaster lys over forholdet mellom lærer og elev, det andre først og fremst over forholdet mellom teori og praksis. For ham, som for forgjengeren Immanuel Kant, dreiet det seg om subjektivitet og frihet, eller mer konkret: Hvordan oppdra til autonomi der det også kreves tvang? Så vidt jeg kan se, bruker Herbart de to grunnbegrepene nettopp til å bestemme det paradoksale og uferdige forholdet mellom frihet og tvang. Han forklarer det som et åpent forhold eller relasjon som ikke har en bestemt begynnelse og heller ikke en bestemt konklusjon. Verken tradisjon eller vitenskap kan ved seg selv realisere dette råderommet. Han tenker seg et frirom der kunnskap, intuisjon og skjønn spiller på lag i oppdragelsen. Tradisjonen henger gjerne igjen i gamle fordommer, vitenskapen fanges i teori og abstrakt skjema, og ingen av dem dekker de unike situasjonene som nyskaper forholdet mellom voksne og barn. Herbart stilte seg åpen til spørsmål som ikke løses ved styring og kontroll, og spør implisitt om ikke vi også kan gjøre det samme.

 12. Forestillinger om lykke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storm, Ida Marie; From, Ditte-Marie

  2016-01-01

  Artiklen bygger på en specialeafhandling, der har undersøgt mødres forventninger om et lykkeligt moderskab. Mødre i Danmark bliver screenet for depression to måneder efter fødslen og kan ved mistrivsel og lav score blive tilbudt deltagelse i kommunale støttegrupper. Artiklen baserer sig på kvalit...

 13. OMS Annual Report, 1983.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes 1983 Office of Management Studies (OMS) programs and services, including: (1) the Academic Library Program (ALP), which covered the Public Services Project, the Collection Analysis Project (CAP), the Small College Collection Assessment Project, the Preservation Planning Program, the Organizational Screening Program, the…

 14. OMS Annual Report, 1986.

  Science.gov (United States)

  Association of Research Libraries, Washington, DC. Office of Management Studies.

  This report describes the following 1986 Office of Management Studies (OMS) programs and services: (1) the Academic Library Program, which includes the Management Review and Analysis Program, the Public Services Study, the Planning Program for Small Academic Libraries, the Collection Analysis Project, the Leadership Development Program, the…

 15. Arbejdspapir om dogmeproduceret etnografi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Regnar Albæk

  2016-01-01

  Etnografien har været antropologens varemærke, siden Boas og Malinowski gjorde monografierne til fagets kerneprodukt. Der har været meget diskussion om, hvor godt og præcist disse monografier beskrev de verdener, som antropologerne studerede, og siden bølgerne gik højest i 1980erne og 1990erne, har...

 16. Om musik og multimedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 17. Rupture disc

  International Nuclear Information System (INIS)

  Newton, R.G.

  1977-01-01

  The intermediate heat transport system for a sodium-cooled fast breeder reactor includes a device for rapidly draining the sodium therefrom should a sodium-water reaction occur within the system. This device includes a rupturable member in a drain line in the system and means for cutting a large opening therein and for positively removing the sheared-out portion from the opening cut in the rupturable member. According to the preferred embodiment of the invention the rupturable member includes a solid head seated in the end of the drain line having a rim extending peripherally therearound, the rim being clamped against the end of the drain line by a clamp ring having an interior shearing edge, the bottom of the rupturable member being convex and extending into the drain line. Means are provided to draw the rupturable member away from the drain line against the shearing edge to clear the drain line for outflow of sodium therethrough

 18. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  the observed effects. More knowledge about adverse health effects induced by low concentrations of PM and the critical particle characteristics, is required.10 (PM £ 10 mm, PM2,5 (PM £ 2,5 mm og PM0,1 (PM £ 0,1 mm. Nyere befolkningsstudier viser en assosiasjon mellom økning i dødelighet og sykelighet (pga. lunge- og hjertekarsykdommer og kortvarige økninger i svevestøvskonsentrasjoner i byluft. Den relative risikoen (RR er rundt 1,005 ved en økning av PM10 på 10 mg/m3, uten noen observert terskelverdi, selv ved nivåer under 10 mg/m3. Kronisk eksponering for svevestøv er mindre undersøkt, men årelang eksponering for PM2,5 er assosiert med en RR som er omlag 10 ganger større enn ved korttidseksponering. Befolkningsstudiene indikerer at enkelte grupper synes å være spesielt følsomme (lungesyke, hjertesyke og barn. Hos frivillige individer i kammer- og feltstudier, fant man effekter både i luftveiene og i hjerte-karsystemet ved konsentrasjoner av svevestøv (PM2,5/PM10: 100-200 mg/m3 som kan forekomme i episoder med økt luftforurensning. Dyreforsøk med høyere konsentrasjoner ga kraftigere responser. De eksperimentelle studiene understøtter befolkningsstudiene i at byluftpartikler representerer et helseproblem. Både befolkningsstudiene og eksperimentelle studier indikerer at enkelte individer er mer sårbare enn andre. Ved lave til middels konsentrasjoner av byluftpartikler synes det å foreligge en diskrepans mellom disse studietypene som kan skyldes at de mest sårbare individene ikke er inkludert i eksperimentelle forsøk. Studier med mennesker, dyr og celler viser at fysisk/kjemiske egenskaper ved partiklene (størrelse, innhold av metaller, organiske forbindelser, endotoksiner etc. er sentrale for de observerte effektene av svevestøvet. Mer kunnskap både om helseeffekter ved lave konsentrasjoner, samt egenskaper ved partikler, er nødvendig.

 19. Forskere i norske avisers dekning av skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Andersson-Bakken

  2015-10-01

  Full Text Available Skolen er stadig i medienes søkelys, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan forskere bidrar med sine fagkunnskaper i skoledebatten i mediene. Den problemstillingen vi ønsker å besvare, er: Hvilken rolle har forskere i norske avisers dekning av skole? For å svare på dette har vi gjort en analyse av samtlige artikler om skole i VG, Bergens Tidende og Aftenposten i 2013. Resultatene viser at det forekommer en navngitt forsker i ca. 12 % av avisenes artikler om skole (209 av 1712 artikler. Det er imidlertid forskjell mellom avisene, og i VG opptrer det forskere i ca. 24 % av artiklene om skole, mens andelen både i Aftenposten og BT er ca. 11 %. Undersøkelsen viser videre at det er mange forskere som får mulighet til å uttale seg om skole i disse tre avisene, men det store flertallet av disse uttaler seg kun én gang. Vi fant også at forskere ofte uttaler seg om rammene for skolens undervisningsvirksomhet, og sjelden om det som foregår i klasserommene. Resultatene av vår empiriske undersøkelse stemmer i stor grad overens med hovedtendensene i tidligere studier av forskere i media, noe som indikerer at forskernes rolle i norske avisers skoledekning ikke skiller seg markant ut fra den rollen forskere har i media generelt. Våre resultater peker imidlertid på én viktig forskjell: Forskere ser ut til å være uvanlig godt synlige i norske avisers dekning av skole.Nøkkelord: skoleforskning, media, forskningsformidlingAbstractSchool is a frequently debated topic in the media, and this article investigates how researchers contribute with their knowledge in this media debate. The research question is: What characterizes researcher participation in Norwegian newspaper coverage of school? To answer this question we have analyzed all articles about school in the Norwegian newspapers VG, Bergens Tidende and Aftenposten during 2013. The results show that there is a named researcher in about 12 % of the newspaper articles about school

 20. Mindfulness handler ikke om individualisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Christian Gaden

  2013-01-01

  Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen.......Kommentar til indlæg i Ugebrevet A4 om, at mindfulness virker individualiserende på arbejdspladsen....

 1. Globe Rupture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reid Honda

  2017-07-01

  Full Text Available History of present illness: A 46-year-old male presented to the emergency department (ED with severe left eye pain and decreased vision after tripping and striking the left side of his head on the corner of his wooden nightstand. The patient arrived as an inter-facility transfer for a suspected globe rupture with a protective eye covering in place; thus, further physical examination of the eye was not performed by the emergency physician in order to avoid further leakage of aqueous humor. Significant findings: The patient’s computed tomography (CT head demonstrated a deformed left globe, concerning for ruptured globe. The patient had hyperdense material in the posterior segment (see green arrow, consistent with vitreous hemorrhage. CT findings that are consistent with globe rupture may include a collapsed globe, intraocular air, or foreign bodies. Discussion: A globe rupture is a full-thickness defect in the cornea, sclera, or both.1 It is an ophthalmologic emergency. Globe ruptures are almost always secondary to direct perforation via a penetrating mechanism; however, it can occur due to blunt injury if the force generated creates sufficient intraocular pressure to tear the sclera.2 Globes most commonly rupture at the insertions of the intraocular muscles or at the limbus. They are associated with a high rate of concomitant orbital floor fractures.2,3 Possible physical examination findings include a shallow anterior chamber on slit-lamp exam, hyphema, and an irregular “teardrop” pupil. Additionally, a positive Seidel sign, which is performed by instilling fluorescein in the eye and then examining for a dark stream of aqueous humor, is indicative of a globe rupture.4 CT is often used to assess for globe rupture; finds of a foreign body, intraocular air, abnormal contour or volume of the globe, or disruption of the sclera suggest globe rupture.2 The sensitivity of CT scan for diagnosis of globe rupture is only 75%; thus, high clinical

 2. Om distributionen af hvidhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frello, Birgitta

  2007-01-01

  Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres.......Med udgangspunkt i John Fords Western, Forfølgeren fra 1956, præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres....

 3. Balladen om musikken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  1992-01-01

  Lars Ole Bonde skrev i MedieKultur nr.15 (tema: radio) to artikler om DR og musikken. I den største af disse, der diskuterede hvorledes DR plan- lagde sin musik (DR´s musik-"policy"), var der faldet et skema ud. Med udgangspunkt i dette skema samles der i nærværende artikel nogle tråde op og vi får...

 4. Anvisning om Bygningsreglement 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place; Ginnerup, Søren; Stang, Birgitte Friis Dela

  .3.1, stk. 1 og 1.6, stk. 1) - Begrebet 'småbygninger under 10 m2' (tidl. kap. 2.2.3.5) - Krav om niveaufri adgang for fritliggende enfamiliehuse (kap. 3.2.1, stk. 3) - Krav til elevatorer ved ombygning (kap. 3.2.2, stk. 7) - Krav til køkken og bade- og wc-rum i kollegieboliger mv. (kap. 3.3.1, stk. 2...

 5. Et spil om overlevelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Teglhus, Hanne

  2010-01-01

  Vinterferiens arrangement i februar 2010 var et spil om overleve alverdens farlige sygdomme gennem tiden. Ved at kaste terninger kunne man se hvor stor ens chance var for overlevelse. Men i kraft at man kunne deltage i spillet må ens slægt have været både heldig og stærk, for ellers ville man ikke...

 6. Meninger om mening

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schultz Hansen, Søren; Skakon, Janne

  2013-01-01

  Artiklen handler om forståelsen af de digitale indfødte som medarbejdere er begrænset og præget af sparsom forskning – denne generation er kun netop blevet voksne, og det har ikke tidligere været muligt at kortlægge generationen i forhold til arbejdsmarkedet. Bl.a. derfor er opfattelsen stadig pr...

 7. OMS FDIR: Initial prototyping

  Science.gov (United States)

  Taylor, Eric W.; Hanson, Matthew A.

  1990-01-01

  The Space Station Freedom Program (SSFP) Operations Management System (OMS) will automate major management functions which coordinate the operations of onboard systems, elements and payloads. The objectives of OMS are to improve safety, reliability and productivity while reducing maintenance and operations cost. This will be accomplished by using advanced automation techniques to automate much of the activity currently performed by the flight crew and ground personnel. OMS requirements have been organized into five task groups: (1) Planning, Execution and Replanning; (2) Data Gathering, Preprocessing and Storage; (3) Testing and Training; (4) Resource Management; and (5) Caution and Warning and Fault Management for onboard subsystems. The scope of this prototyping effort falls within the Fault Management requirements group. The prototyping will be performed in two phases. Phase 1 is the development of an onboard communications network fault detection, isolation, and reconfiguration (FDIR) system. Phase 2 will incorporate global FDIR for onboard systems. Research into the applicability of expert systems, object-oriented programming, fuzzy sets, neural networks and other advanced techniques will be conducted. The goals and technical approach for this new SSFP research project are discussed here.

 8. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 9. Ruptured Spleen

  Science.gov (United States)

  ... be caused by various underlying problems, such as mononucleosis and other infections, liver disease, and blood cancers. ... cause a ruptured spleen. For instance, people with mononucleosis — a viral infection that can cause an enlarged ...

 10. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 11. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 12. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 13. OMS engine firing

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  An Orbital maneuvering system (OMS) engine firing caused this bright glow at the aft end of the shuttle Challenger during STS-7. Also visible in the open payload bay are parts of the Shuttle pallet satellite (SPAS-01), the experiment package for NASA's Office of Space and Terrestrial Applications (OSTA-2), the protective cradles for the Indonesian Palapa-B and Telesat Canada Anik C2 satellites, some getaway special (GAS) canisters and the Canadian built remote manipulator system (RMS). Only a small portion of the earth's horizon can be seen above the orbiter's vertical stabilizer.

 14. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  OpenAIRE

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 15. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 16. Design av oppbevaringsprodukt: Utvikling av et entrémøbel for IKEA

  OpenAIRE

  Bosvik, Helene

  2010-01-01

  Et av IKEAs store satsingsområder er oppbevaring. IKEA ønsker å nå ut til så mange mennesker som mulig med sine produkter. Deres visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene er et bevis på dette. Temaet for dette masterprosjektet har vært oppbevaring. En del av oppgaven har også vært å finne fokusområde innenfor temaet oppbevaring. Valget falt på entreen og utviklingen av entrémøbelet RÅDE. Oppgaven er gjort i samarbeid med IKEA Leangen i Trondheim. RÅDE er utviklet blant an...

 17. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 18. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 19. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 20. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 1. Forbuden frukt smaker best en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende

  OpenAIRE

  Bugge, Annechen Bahr

  2010-01-01

  Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som helsemyndighetene ønsker at befolkningen skal redusere forbruket sitt av – slik som sjokolade, søtsaker, søte bakervarer, salt snacks og sukkerholdige drikker. Selv om forbruksutviklingen de seneste par årene har vist positive tendenser, har altså nordmenn fremdeles et langt høye...

 2. …med andre ord. ”10 stadier i oversettelse av sangtekst”. Oversettelse av Stevie Wonder og Stephen Sondheim til norsk

  OpenAIRE

  Iveland, Kari

  2017-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne SAMMENDRAG AV OPPGAVEN --- Denne masteroppgaven er en del av en utøvende master og inneholder en analytisk og en praktisk del. Formålet er å finne en metode, et verktøy, for oversettelse av sangtekst, og å identifisere faktorer i språket som må tas hensyn til i oversettelse. Samlet viser den ulike språklige egenskaper som er med på å prege arbeidet med oversettelser av sangtekster. Med utgangspunkt i teorier om tolknin...

 3. Etikk i anvendt idrettspsykologi: en kvalitativ studie av idrettspsykologiske rådgiveres etiske utfordringer i anvendt idrettspsykologi, og håndtering av disse

  OpenAIRE

  Ulltang, Espen

  2015-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015 Idrettspsykologi er et fag som arbeider for å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere. De som arbeider med anvendt idrettspsykologi møter en rekke etiske utfordringer i sin praksis, men kunnskap om dette synes mangelfullt i Norge. Internasjonalt er det publisert en rekke essays, artikler, og bøker om etiske utfordringer i anvendelsen av faget, men ingen studier viser hvordan norske idrettspsykologiske rådgivere opplever sl...

 4. Nationalstaten taber kampen om eliteuddannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Weirsøe, Mathilde

  2010-01-01

  EU kaster sig ind i kampen om at tiltrække de bedste studerende fra hele verden, for der er både penge og prestige i eliteuddannelser. De danske universiteter vil gerne med på det globale marked, men ryger ind i problemer med det danske princip om gratis uddannelse for alle. Men spørgsmålet er, h...

 5. Kvantifisering av overvann: Case Brøset

  OpenAIRE

  Huurnink, Jon Egenberg

  2012-01-01

  Oppgaven forsøker å vise den systemresponsen som er særegen for konvensjonelle tiltak og blå-grønne tiltak. Dette er aktuelt på Brøset bydel som en del av Fremtiden byer prosjektet og skal bygges om til boligområde. MIKE URBAN og MIKE 21 er benyttet til å lage en konseptuell modell.Ved å sammenligne sommer- og vinterforhold, i tillegg til ulike gjentaksintervaller (1, 20 og 100år), vil kurver for videreført vannmengde gi et inntrykk av tiltakenes effekt. Dette gir beslutningsstøtte for Komm...

 6. Om visse køberetlige regler om sikkerhedsmangler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møgelvang-Hansen, Peter

  2008-01-01

  foretages en lovregulering af spørgsmålet om, hvilken personkreds der er berettiget til på køberetligt grundlag at rette et krav mod sælgeren i anledning af produktskade. Der har ikke været enighed i udvalget om, hvorvidt en sådan regulering er hensigtsmæssig, og om, hvordan den berettigede personkreds i...... ulovbestemte principper om cession, således at de beføjelser, den oprindelige køber kunne have gjort gældende over for den erhvervsdrivende sælger i anledning af mangler, "følger med" genstanden og kan påberåbes af den senere erhverver. 3 af disse medlemmer foreslår desuden, at der indsættes en bestemmelse i...... (produktskade). Udvalget finder, at reguleringen bør gennemføres som led i en generel regulering i købeloven af spørgsmålet om sikkerhedsmangler. Udvalget foreslår, at der i købeloven indsættes en bestemmelse, der indeholder en ikke udtømmende opregning af, hvilke poster køberen kan kræve erstattet som følge af...

 7. Når vi taler om 68

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Henrik; Metz, Georg

  Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi......Når vi taler om 68 er en intellektuel samtale mellem to ligeværdige gentlemen og skallesmækkere. En essayistisk dyst om porno, RAF, Pittelkow og livsfilosofi...

 8. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 9. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 10. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 11. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk

  OpenAIRE

  Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar

  2017-01-01

  Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for habitat for laksefisk, blant annet i form av sedimentering og begroing av substratet. Disse prosessene har blitt forsøkt motvirket ved å ha en serie med spyleflommer på over 200 m3/s om høsten. På oppdrag fra Statkraft inverterte NINA oppvekst- og gyteforhold for laks i Su...

 12. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 13. Forestillinger om kvinden i sygeplejefaget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holen, Mari

  2008-01-01

  Kapitlet analyserer forestillingen om at kvindelighed og sygeplejefaget hører sammen. Den teoretiske optik er Judith Butlers opgør med forestillingen om, at kønnet har en biologisk komponent og en social/kulturel komponent. Kapitlet er en analyse af forskellige tekster skrevet af tre forskellige...... forbinder kvinden til sygeplejefaget. Denne forbindelselinje er dog på mange måder paradoksal, hvilket fremkommer ved at læse teksterne i lyset af Butlers kritik af skellet mellem sex og gender. For på den ene side beskrives det kvidnelige om særlig værdifuldt i forhold til sygeplejefaget, og på den anden...

 14. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 15. Bogen om GIS og geodata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Balstrøm, Thomas; Jacobi, Ole; Bodum, Lars

  OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med registeroplys......OM INDHOLDET: Kort har gennem århundreder været brugt til at afbilde fænomener på vores runde Jord på papir, men i dagens IT-samfund håndteres de i computere ved brug af geografiske informationssystemer - forkortet GIS. I dem er det for eksempel muligt at koble kortinformationer med...... kriterier osv. I systemerne findes der også værktøjer til beregning af korteste vej i vejnetværk og analyser på cellebaserede data som eksempelvis digitale højdemodeller. I denne første dansksprogede lærebog gives der en introduktion til de basale begreber i forståelsen af GIS eksemplificeret ved fokus på...... geodata i databaser, analysemetoder, kartografiske principper, metadata (data om data) og udvalgte eksempler på geodata til brug for den offentlige forvaltning, private virksomheder og borgere. Bogen afrundes med en perspektivering om mulighederne i fremtidens brug af GIS og geodata, som desværre ikke har...

 16. En bog om Michael Strunge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mai, Anne-Marie

  Antologi med bidrag om Michael Strunges forfatterskab. Bidrag af Anne-Marie Mai, Jørgen Aabenhus, Marianne Stidsen, Moritz Schramm, Tue Andersen Nexø, Lars Bukdahl, Jon Helt Haarder, Rune Kühl er optaget efter fagfællesbedømmelse. Antologien er redigeret af Anne-Marie Mai og Jørgen Aabenhus....

 17. Hans mening om hendes krop

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scheuer, Jann

  2017-01-01

  Bidraget handler om søgninger i danske tekstkorpusser efter 'hendes' hhv. 'hans' + nominal inden for en afstand af to ord. Det er ved hjælp af søgninger i big data undersøgt hvad der knyttes til hende og ham, hvad deres ejendom er: hendes lejlighed o.l. og hvilke attributter de tilskrives hans fi...

 18. Forskning om tvang i misbrugsbehandling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Deding, Mette

  I Danmark er der begrænset mulighed for brug af tvang i behandlingen af stof- og alkoholmisbrugere. Det kan kun finde sted i forbindelse med en kontrakt om ”frivillig tvang” i behandlingen af gravide alkoholmisbrugere. I Sverige og Norge giver loven mulighed for brug af tvang, og i USA er tvang l...

 19. Om guldbiller, Bach og basepar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mogensen, T.E.

  2003-01-01

  I sin stærkt encyklopædiske roman The Gold Bug Variations søger den amerikanske forfatter Richard Powers gennem utallige detaljer, synekdoker og intrikate forbindelser at inddrage al verden og radikalt udvide romanens rum. Men romanen er også, eller især, en fortælling om kærlighed....

 20. Orbiter OMS and RCS technology

  Science.gov (United States)

  Boudreaux, R. A.

  1982-01-01

  Orbiter Orbital Maneuver Subsystem (OMS) and Reaction Control Subsystem (RCS) tankage has proved to be highly successful in shuttle flights on-orbit propellant transfer tests were done. Tank qualification tests along with flight demonstrations were carried out future uses of storable propellants are cited.

 1. Det ved vi om Feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Vibeke; Bærenholdt, Jørgen

  Præsentation af forskningsviden om feedback i forskellige personkonstellationer i undervisningen: Feedback fra lærer til elev, fra elever til lærer, fra elev til elev og elevens eget arbejde med feedback til sig selv. De præsenterede forskningsresultater er udvalgt dels inden for en kognitivistisk...

 2. Videoer om feedback i undervisningen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hanne Nexø

  2017-01-01

  I denne video bliver du introduceret til en måde at praktisere og rammesætte klyngevejledning på i bachelorundervisning. Klyngefeedbackformen til de studerende er valgt, da de studerende lærer meget af både at give og om modtage feedback fra medstuderende. Fokus på feedback ligger derfor primært i...

 3. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 4. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 5. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 6. Validering av Evolution 220

  OpenAIRE

  Krakeli, Tor-Arne

  2013-01-01

  - Det har blitt kjøpt inn et nytt spektrofotometer (Evolution 220, Thermo Scientific) til BioLab Nofima. I den forbindelsen har det blitt utført en validering som involverer kalibreringsstandarder fra produsenten og en test på normal distribusjon (t-test) på to metoder (Total fosfor, Tryptofan). Denne valideringen fant Evolution 220 til å være et akseptabelt alternativ til det allerede benyttede spektrofotometeret (Helios Beta). På bakgrunn av noen instrumentbegrensninger må de aktuelle an...

 7. Til fiktiv samtale om dannelse og kompetencer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brok, Lene Storgaard

  2016-01-01

  Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer......Grundtvig, Brandes og andre betydningsfulde personer deltager i fiktiv samtale om dannelse og kompetencer...

 8. Få greb om global ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Rikke Kristine

  2017-01-01

  (Be-)greb om global ledelse – værktøjer til global ledelse i praksis: Værktøj 1: De 5 nøgleelementer i det globale ledelsesgrundlag – ’global opvarmning’ og ’ice breaker’ Værktøj 2: Dit globale mindset – afklaringsværktøj Værktøj 3: De 4 benspænd i global ledelse – dit ’globale ledelsemanifest......-GPS - de 7 kontekstfaktorer Værktøj 10: Strategisk global mindset – nøglehulsmodellen Værktøj 11: Global aktivering – sikring af det globale læringsberedskab Værktøj 12: Fakta eller fiktion - 9 myter om global mindset-kompetence...

 9. OMS event evaluator and scheduler

  Science.gov (United States)

  Eckelkamp, Richard E.

  1990-01-01

  An Operations Management System (OMS) is being designed for Space Station Freedom to improve productivity, reliability, and safety while reducing operations and maintenance costs. Central to the concept is a short term plan containing mixes of man-readable and machine-executable procedures used in an environment of distributed processing and execution. An OMS event evaluator to check upcoming short-term plan events for validity of execution is under development. The first version checks time and resource constraints against operational conditions for current or expected stations. In work are the handling of environmental and other operational constraints, as well as detailed modeling of resources and station operational states. The Ada Program also has the ability to reschedule all or part of the events.

 10. Stammingens mange ansikter - En eksplorerende kasusstudie om forskjeller og likheter mellom åpen og skjult stamming

  OpenAIRE

  Siljuberg, Hilde Victoria Møinichen

  2015-01-01

  Bakgrunn og formål: Det er cirka 40.000 personer som stammer i Norge. Det er bred enighet i forskningsfeltet om denne vanskens kompleksitet, ikke minst med den variasjonen som kommer til uttrykk. Nyere faglitteratur åpner for at det kan finnes undergrupper av personer som stammer, og det er derfor av interesse å se nærmere på hvilke former for variasjon det her kan være tale om (Yairi, 2007). Douglass og Quarrington (1952) redegjorde tidlig for sitt skille mellom åpen og skjult sekundærstammi...

 11. Manlighet i kris? Några anmärkningar om mansporträtt i tre populärlitterära romaner

  OpenAIRE

  Szymoniak, Katarzyna

  2010-01-01

  I artikeln konfronteras Susan Faludis och Thomas Johanssons teori om manlighetskris med mansporträtt i tre svenska populärlitterära romaner. Teorin om manlighetskris uppstod i samband med feminism. Enligt forskarna visar sig manlighetskrisen i mäns oförmåga att ingå nära relationer, ensamhet och rädsla att inte leva upp till mansidealet. Tre svenska populärromaner Pappadagar i Råttans år av Daniel Möllberg (2007), Vi som aldrig sa hora av Ronnie Sandahl (2007) and Vi har redan sagt hej då av ...

 12. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  OpenAIRE

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 13. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 14. Rupture of primigravid uterus and recurrent rupture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nahreen Akhtar

  2016-08-01

  Full Text Available Uterine rupture is a deadly obstetrical emergency endangering the life of both mother and fetus. In Bangladesh, majority of deliveries arc attended by unskilled traditional birth attendant and maternal mortality is still quite high. It is rare Ln developed country but unfortunately it is common in a developing country like Bangladesh. We report a case history of a patient age 32yrs from Daudkandi, Comilla admitted with H/0 previous two rupture uterus and repair with no living issue. We did caesarean section at her 31+ weeks of pregnancy when she developed Jabour pain. A baby of 1.4 kg was delivered. During cesarean section, focal rupture was noted in previous scar of rupture. Unfortunately the baby expired in neonatal ICU after 36 hours.

 15. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 16. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 17. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  OpenAIRE

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 18. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  OpenAIRE

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 19. Utforming av stålrammer til ridehall

  OpenAIRE

  Halvorsrud, Roar

  2013-01-01

  NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en boltet forbindelse for en så praktisk oppreising av bygget som mulig. Det gir også mulighet for og montere selve bæresystemet på egenhånd om man har nødvendig utstyr. Det er dermed viktig at man bruker så lite stål som mulig for å redusere vekt av søyler og bjelker. Bearbe...

 20. Den brede, folkelige debat om EU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dosenrode, Søren

  2005-01-01

  I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.......I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet....

 1. Omsætning af fast ejendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Edlund, Hans Henrik

  Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar.......Bogen er en systematisk gennemgang af lov om omsætning af fast ejendom, der regulerer ejendomsmægleres virke. Følgende emner er bl.a. behandlet: Hvem kan drive ejendomsmæglervirksomhed og ejendomsmæglernes pligter og ansvar....

 2. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 3. Hepatic rupture in preeclampsia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Winer-Muram, H.T.; Muram, D.; Salazar, J.; Massie, J.D.

  1985-01-01

  The diagnosis of hepatic rupture in patients with pregnancy-induced hypertension (preeclampsia and eclampsia) is rarely made preoperatively. Diagnostic imaging can be utilized in some patients to confirm the preoperative diagnosis. Since hematoma formation precedes hepatic rupture, then, when diagnostic modalities such as sonography and computed tomography identify patients with hematomas, these patients are at risk of rupture, and should be hospitalized until the hematomas resolve

 4. Verdsettelse av Bremnes Seashore AS

  OpenAIRE

  Selle, Simon Flatebø

  2017-01-01

  Siden etablering i 1946 har Bremnes Seashore AS ønsket å levere verdens beste lakseprodukt. Det startet i det små med pigghå og regnbueørret før det i 1970 ble satset på det vi i dag kjenner som kommersiell lakseoppdrett. Bremnes beskrives av Innovasjon Norge som bransjerevolusjonær. Spesielt viktig var deres utvikling og implementering av pre-rigor foredling som i dag utgjør standarden for ethvert moderne fiskeslakteri. I nyere tid ønsker de å gjøre det igjen med utvikling av ...

 5. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 6. Genmodifierade livsmedel och kommunikativ etik : En analys av etisk oenighet i debatten om genmodifierade livsmedel

  OpenAIRE

  Hugo, Karin

  2005-01-01

  The purpose of this thesis is to analyse the Swedish debate regarding genetically modified food products. What does the moral disagreements within this debate entail? In which way would it be possible to obtain and maintain a true dialogue? Is consensus a plausible or even a desirable goal? Can communicative ethics contribute? These questions are analysed in this research project. The project focuses on three themes of the debate on genetically modified food 1990-2000 in Sweden. The first the...

 7. Effektivisering av destruktionsprocess : En förstudie om hur Fresenius Kabi kan effektivisera befintlig destruktionsprocess

  OpenAIRE

  Ohldén, Mikael

  2012-01-01

  This thesis is a feasibility study into how Fresenius Kabi may rationalize their destruction process in regards to cost, recycling, and work environment. The two main objectives are to identify scrap flows and the possibility to improve or replace the equipment that is now carrying out the physical scrapping. The flow has been visualized by a flow chart of the material and communication. A chart of the problem established to visualize where improvements are necessary. Based on the problems pr...

 8. Hen på bibliotek : En diskursanalys av genusintresserade bibliotekariers tal om begreppet hen

  OpenAIRE

  Almström, Vera Henrika

  2013-01-01

  This master’s thesis looks at discourses that use the pronoun ”hen”. The media debate in Sweden over this pronoun in 2012 started in connection with the publishing of a children’s picture book: Kivi och monsterhund, by Jesper Lundqvist and Bettina Jansson. The essay investigates how eight librarians, who take an interest in and work with gender issues, talk about the pronoun hen and about this picture book and other books that have characters which are not named as a sex/gender. The essay tak...

 9. Motivasjon for å lære. En kvalitativ studie om opplevelse av autonomi i skolen

  OpenAIRE

  Drivenes, Anja Solveig

  2015-01-01

  The theme of this master thesis is motivation and self-regulated learning. The goal has been to achieve deeper understanding about how teaching in schools can lead to interested, engaged and active pupils. Like the title of the project dictates, the purpose of this study is to achieve insight in the pupils' motivation for learning. Deci & Ryans' (2000) self- determination theory and social cognitive perspective (Zimmerman, 2000) have been used as a theoretical fo...

 10. Mindfulness i arbetet : En intervjustudie om upplevelser av att utöva mindfulness i arbetet

  OpenAIRE

  Reiman, Magdalena; Matsson, Malin

  2015-01-01

  Mindfulness can be a method in health promotion for the prevention of work-related stress. In the current study six informants provide their experiences, through semi-structured interviews, how mindfulness can be practiced at work, what conditions are considered to increase and decrease implementation in everyday work and how mindfulness changed the individual in their way of work. The thematic analysis resulted in  four themes; become a lifestyle, focused presence, the organization's role an...

 11. Tenkning i sykepleie om eksklusjon av foreldre ved barns innleggelse i sykehus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hildegunn Sundal

  2015-12-01

  Full Text Available Analyses of textbooks in nursing, of photographs and numerous other documents suggest that parents had limited access to participate in the care for their hospitalized children in Norway in the period 1877-1940. The analyses are conducted in the tradition of the French philosopher Michel Foucault’s writings on discipline. In accordance with Foucault’s understanding, it seems logical that ideas about parenting exclusion had impact even within the hospital health care system in the current era, provided the general separation of parents and children in the modern industrial society at large. In this perspective, exclusion of parents in the hospital health care system may be considered a consequence of employers’ interests with regard to productivity, the lack of welfare services for parents, and the fear of parents transmitting infections from the hospitals.

 12. Du er god nok! Litteraturstudie om tilrettelegging av mestring for elever med dysleksi.

  OpenAIRE

  Loktu, Thea Amanda Hansen

  2017-01-01

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017. Norsk: Temaet for oppgaven er mestring og dysleksi og omhandler hvorfor og til dels hvordan en særlig skal legge til rette for mestring hos elever med dysleksi. Oppgaven er fundert i både et samfunnsmessigperspektiv og et individperspektiv. Bacheloren søker å finne de momentene som påvirker læring for denne gruppen, med fokus på det helhetlige mennesket. Problemstillingen lyder slik: Hvorfor legge særlig til rette for mestring hos elever ...

 13. Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Nina Blom; Almlund, Pernille

  2013-01-01

  I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i en...... lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen...... anset for at være en møde at håndtere truslen om influenzaen på, blev til gengæld med tiden til en større usikkerhed og skabte mere komplekse kontroverser end influenzaen selv. Artiklen peger derfor bl.a. på, at myndigheders og lægevidenskabens håndtering af influenzaen er et eksempel på en hændelse...

 14. Omsættelige forureningstilladelser i USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gert Tinggaard

  1992-01-01

  I en tidligere artikel i Samfundsøkonomen, har Hjorth-Andersen på overbevisende måde beskrevet de teoretiske fordele ved en eventuel inddragelse af "omsættelige forureningstilladelser" i miljøreguleringen. Spørgsmålet er, om de teoretiske forventninger kan indfries i praksis. Her kan erfaringerne...

 15. Fascinerende poesi om tab og sorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2017-01-01

  Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv......Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv...

 16. Rapport om DanDiaSyn-projektet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Henrik; Hagedorn, Karen

  2009-01-01

  Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9......Artiklen gør rede for hovedprincipperne bag det indsamlingsarbejde om dansk dialektsyntaks som forfatterne deltog i 2007-9...

 17. On-Orbit Propulsion OMS/RCS

  Science.gov (United States)

  Hurlbert, Eric A.

  2001-01-01

  This slide presentation reviews the Space Shuttle's On-Orbit Propulsion systems: the Orbital Maneuvering System (OMS) and the Reaction Control System (RCS). The functions of each of the systems is described, and the diagrams of the systems are presented. The OMS/RCS thruster is detailed and a trade study comparison of non-toxic propellants is presented.

 18. ARL/OMS Consultant Training Program.

  Science.gov (United States)

  Euster, Joanne R.

  1982-01-01

  Describes Academic Library Consultant Training Program begun in 1979, sponsored by Office of Management Studies (OMS) and designed to provide 80 consultants to aid academic libraries in improving performance. Viewpoints are included from OMS Director and participants concerning program objectives, trainee selection, workshops, internships, and the…

 19. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 20. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  OpenAIRE

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 1. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 2. Om de såkaldte fejlslutninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Widell, Peter

  2008-01-01

  I artiklen, der er et bidrag til logik og argumentationsteori, tages de såkaldte fejlslutninger op til behandling. Det hævdes, at den nylige litteratur om emnet i Danmark ikke er opdateret om de sidste 30 års internationale debat. I et forsøg på at rode bod på denne tingenes tilstand gives et rids...... af nyere synspunkter på fejlslutningerne. Det karakteristiske for disse er, at der - på nær nogle få eksempler - egentlig ikke er tale om fejlslutninger i nogen formallogisk forstand af ordet, men snarere om forskellige forsyndelser enten mod et løsere begreb om "formal ekspliciterbarhed" (Woods...

 3. Astrometry VLBI in Space (AVS

  Science.gov (United States)

  Altunin, V.; Alekseev, V.; Akim, E.; Eubanks, M.; Kingham, K.; Treuhaft, R.; Sukhanov, K.

  1995-01-01

  A proposed new space radio astronomy mission for astrometry is described. The Astrometry VLBI (very long baseline) in Space (AVS) nominal mission includes two identical spacecraft, each with a 4-m antenna sending data to a 70-m ground station. The goals of AVS are improving astrometry accuracy to the microarcsecond level and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames.

 4. Astrometry VLBI in Space (AVS)

  Science.gov (United States)

  Cheng, Li-Jen; Reyes, George

  1995-01-01

  This paper describes a proposal for a new space radio astronomy mission for astrometry using Very Long Baseline Interferometry (VLBI) called Astrometry VLBI in Space (AVS). The ultimate goals of AVS are improving the accuracy of radio astrometry measurements to the microarcsecond level in one epoch of measurements and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames. This study will also assess the impact of this mission on astrophysics astrometry and geophysics.

 5. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 6. "Vi har musikk i skolen for å bli bedre til å synge!" Elevens egen stemme om sangaktiviteten i skolens musikkopplæring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Odd Magne Bøe

  2010-12-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på elevenes egne opplevelser omkring sangaktiviteter i skolens musikkopplæring. Sang i skolen drøftes i lys av de rammene vi finner i ”Læreplanverket for Kunnskapsløftet” (LK06. Et sentralt spørsmål vil være om elever i ulike aldre forteller om endring av musikkaktiviteter i takt med et utvidet register i faget. Jeg vil i tillegg diskutere i hvilken grad elevens stemme vil kunne bringe fram ny viten om musikkfaget. Artikkelen er tredelt. Først beskrives målet med studien og begrunnelser for valg av metode. Deretter presenteres resultater fra empirien basert på kvalitative data fra elevintervjuer. I den tredje delen tar drøftingen utgangspunkt i de funn jeg gjorde i min studie.

 7. Familjearbetaren hos en ensamförsörjare : en kvalitativ studie om ensamförsörjarens livssituation och hur familjearbetet påverkas

  OpenAIRE

  Sjöblom, Mikaela; Azimi, Diana

  2013-01-01

  Syftet med vårt lärdomsprov är att redogöra för familjearbetarnas åsikter om familjearbetet har specifika drag i utförandet av det hos familjer med en försörjare. I teoridelen tas det upp om familjepolitiken i Finland, familjearbete samt om hur en ensamförsörjares livssituation kan se ut. I undersökningen använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Undersökningspersonerna bestod av åtta familjearbetare från fyra olika kommuner. Intervjuerna gjordes både i grupper och som individue...

 8. Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Magnus Bjordal

  2009-09-01

  Full Text Available Kunnskap om effekten av medisinsk behandling fremskaffes i kliniske studier. Godt planlagte og gjennomførte randomiserte, placebokontrollerte studier tillegges størst vekt når data skal vurderes. De datamengdene vi besitter når det gjelder forskjellige behandlinger kan oppsummeres i oversikter eller terapianbefalinger som ofte blir normative for klinisk praksis. Dette stiller store krav til evalueringsprosedyrene. I denne oversiktsartikkelen diskuteres i innledningen noen eksempler på at kunnskapsgrunnlaget er blitt feiltolket. Deretter omtales kvalitetskriterier som legges til grunn i vurderingen av data, og den metodologiske basis for meta-analyser. Usikkerhetsmomenter og potensielle fallgruver ved bruk av meta-analyser omtales. Meta-analysens fortrinn eksemplifiseres ved bruk av data om behandling av korsryggsmerter, hvor det nylig er utarbeidet kliniske retningslinjer som etter vår oppfatning er beheftet med feil eller mangler. Meta-analysen har vesentlige fortrinn fremfor mindre formaliserte metoder for oppsummering av kunnskap om terapi ved sykdom

 9. Splenic rupture masquerading ruptured ectopic pregnancy | Kigbu ...

  African Journals Online (AJOL)

  The classical triad of presentation of delayed menses, irregular vaginal bleeding and abdominal pain may not be encountered at all! Overwhelming features of abdominal pain, amenorrhea, pallor, abdominal tenderness, shifting dullness with positive pregnancy test gave a clinical diagnosis of ruptured ectopic pregnancy.

 10. Internprissättning : En studie av svenska företag

  OpenAIRE

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 11. 7 film om lærerjobbet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2010-01-01

  ”Inden man når at få blinket med øjnene, er det faktisk allerede fredag.” Sådan siger Helle Larsen om sit job som lærer nu på. tredje år. I syv små film fortæller lærere, ledere og lærerstuderende om at arbejde i folkeskolen og om at læse til lærer. I filmene beskrives lærerjobbet som værende...

 12. Ledelsesretten - om styringssproget i dialogens skygge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2017-01-01

  I denne artikel giver offentlige ledere til kende, at ledelsesretten i hverdagens kommunikation opfattes som "gammeldags" og en "falliterklæring". At trække ledelsesrets-kortet er en nødudgang, når alle dialogmuligheder er udspillet. Ledelsesretten støder dermed mod idealer om ledelse, der gør de...... Max Weber som refleksionsmakker i sin analyse af offentlige lederes kommunikation om og med ledelsesret samt diskuterer faldgruber, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til praksis...

 13. Premature rupture of membranes

  Science.gov (United States)

  ... gov/ency/patientinstructions/000512.htm Premature rupture of membranes To use the sharing features on this page, ... water that surrounds your baby in the womb. Membranes or layers of tissue hold in this fluid. ...

 14. Ruptured submitral aneurysm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. Shukla

  2016-09-01

  Full Text Available Submitral aneurysm is a rare entity, with around few hundred cases reported till date. Presentation can be varied. We describe here a case of submitral aneurysm in a young male with rupture into the left atrium cavity.

 15. Achilles Tendon Rupture

  Science.gov (United States)

  ... is a strong fibrous cord that connects the muscles in the back of your calf to your heel bone. If you overstretch your Achilles tendon, it can tear (rupture) completely or just partially. If your Achilles ...

 16. Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

  OpenAIRE

  Choudhury, Nafiz

  2010-01-01

  Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat två responden...

 17. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  OpenAIRE

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 18. "Konsesjon til radikalere" : Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam i 1971

  OpenAIRE

  Sørensen, Cristian H.

  2012-01-01

  Emnet for oppgaven er Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam som en selvstendig stat. Dette skjedde i 1971 mens Nord-Vietnam var i krig med Sør-Vietnam og USA. Norge var det første NATO-landet som fattet prinsippvedtak om dette, og Danmark fulgte etter. Det hele provoserte USA i så stor grad at Nixon-administrasjonen var nær ved å kalle ambassadørene sine i Oslo og København hjem. Det var regjeringen Bratteli som stod for utførelsen av anerkjennelsen etter at Arbeiderpartiet kom tilbake til reg...

 19. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  OpenAIRE

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 20. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 1. Ruptured cornual pregnancy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hussain, M.; Yasmeen, H.; Noorani, K.

  2003-01-01

  A case of ruptured cornual pregnancy is presented here. The patient presented with history of 30 weeks gestational amenorrhoea and pain in the lower abdomen and epigastrium for the last seven days. Ultrasound revealed a 29 weeks abdominal pregnancy with blood in the pelvic cavity. On laparotomy; there was a ruptured right cornual pregnancy, treated cornual resection and uterine repair. An alive male baby of one kg weight was delivered from the resected cornua of the uterus. (author)

 2. MOOC om Åben skole: Kulturlivet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Henrik Wøhlk

  2017-01-01

  MOOC delen om den Kulturlivet er en del af et MOOC om åben skole, som er produceret af et partnerskab bestående af alle danske professionshøjskoler og DMJX. Målet er for denne del er at give redskaber til at deltagere i MOOC'en kan lave en kvalificeret 1. Evaluering af digitale læremidler 2...

 3. Att ligga som föräldrarna bäddar : En kvantitativ studie om ungdomars sexuella handlingsutrymme

  OpenAIRE

  Hellberg, My; Sarin, Sandra

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna studie avser att undersöka ungdomars sexuella handlingsutrymme. Syftet är att studera om det sexuella handlingsutrymmet uppfattas olika när det gäller ungdomar med, respektive utan, en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. I analysen har särskild hänsyn tagits till tre bakgrundsfaktorer; ungdomars kön, föräldrars födelseland samt föräldrars religiositet. Definitionen av det sexuella handlingsutrymmet bygger på den unges uppfattning om vårdnadshavarens restriktioner ...

 4. Overtone Mobility Spectrometry: Part 4. OMS-OMS Analyses of Complex Mixtures

  Science.gov (United States)

  Kurulugama, Ruwan T.; Nachtigall, Fabiane M.; Valentine, Stephen J.; Clemmer, David E.

  2011-11-01

  A new, two-dimensional overtone mobility spectrometry (OMS-OMS) instrument is described for the analysis of complex peptide mixtures. OMS separations are based on the differences in mobilities of ions in the gas phase. The method utilizes multiple drift regions with modulated drift fields such that only ions with appropriate mobilities are transmitted to the detector. Here we describe a hybrid OMS-OMS combination that utilizes two independently operated OMS regions that are separated by an ion activation region. Mobility-selected ions from the first OMS region are exposed to energizing collisions and may undergo structural transitions before entering the second OMS region. This method generates additional peak capacity and allows for higher selectivity compared with the one-dimensional OMS method. We demonstrate the approach using a three-protein tryptic digest spiked with the peptide Substance P. The [M + 3H]3+ ion from Substance P can be completely isolated from other components in this complex mixture prior to introduction into the mass spectrometer.

 5. [Assessment of the Polish occupational medicine service (oms) system made by OMS nurses].

  Science.gov (United States)

  Sakowski, Piotr

  2012-01-01

  This paper presents the results of an assessment of the Polish occupational medicine service (OMS) system made by OMS nurses. The survey was carried out on a random group of OMS nurses. OMS nurses form a professional group comprised of rather experienced personnel. In the opinion of almost 70% of respondents the system guarantees good occupational heath care, whereas 20% took the opposite view. The great majority of respondents think that all employees have to undergo mandatory prophylactic examinations. The nurses have rather critical opinion about the legal regulations pertaining to occupational health care--their number and complexity, and also express negative opinion about the quality of cooperation with employers (who are contractors for OMS units). OMS nurses believe that prophylactic examinations are the strongest point of the system. They are often the only opportunity for establishing contact between an employee and a physician and learning about diseases he or she was previously unaware of. Although the general assessment of the OMS system is rather positive, it is not free of shortcomings. Improvements in such fields as legislation, financing of service, professional attitude towards responsibilities of the OMS staff, cooperation with employers (contractors) and primary health care units would undoubtedly result in even better assessment, and what is more important in better functioning of the Polish OMS system.

 6. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 7. Foderstater för ökad konsumtion av vallfoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hetta, M.; Lund, Peter; Tahir, M.N.

  2011-01-01

  nedbrytningen från våmmen till tunntarmen. Nedbrytning av stärkelse i tunntarmen leder till högre energieffektivitet i ämnesomsättningen. Stärkelse hos korn (Hordeum Vulgare, L) anses i litteraturen ha en snabb omsättning i våmmen och stärkelse hos majs (Zea Mays, L) anses ha en långsam nedbrytning (Mills et al...

 8. Kvinners rett til liv og helse : en studie av abortloven i Nicaragua

  OpenAIRE

  Salvesen, Camilla Holst

  2009-01-01

  Sammenhengen mellom internasjonale menneskerettigheter og nasjonal lovgivning er utgangspunktet for denne oppgaven som handler om endringen i Nicaraguas abortlov. Tidligere var det, som i de aller fleste land i verden, tillat å ta såkalt terapeutisk abort- i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare. Mot slutten av 2006 ble denne loven endret. Flere advokater, leger og menneskerettighetsforkjempere hevder lovendringen er i strid med menneskerettighetene, slik som for eksempel rett til l...

 9. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 10. Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Palm

  2014-06-01

  Full Text Available Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en sentral del av læreres arbeid, og forskning har vist at dette er en utfordring for skolene. Det er stor variasjon i vurderingsformer, og skolene mangler ofte vurderingskompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2007 vurderingsverktøyet Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Materiellet er utarbeidet blant annet med referanse til Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. I artikkelen redegjør vi for en undersøkelse der målet var å finne ut hvorvidt dette kartleggingsmateriellet er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse. Hoveddataene er innhentet gjennom kasusstudier ved tre grunnskoler, der vi intervjuet skoleledelse og lærere samt observerte kartleggingssituasjoner og klasseromsundervisning. Kasusstudiene ble senere fulgt opp av to spørreundersøkelser, én til de samme skolene, og én til et større antall skoler for å få bredere innsikt i kartleggingspraksis og skolers oppfatninger av denne formen for vurdering. Undersøkelsen viser at flere av informantene mener verktøyet kan bidra til mer tilpasset og systematisk andrespråkopplæring og bedre vurdering av andrespråkselevenes språkkompetanse. Samtidig er det utfordringer knyttet til å bruke vurderingsverktøyet, dette skyldes blant annet mangelfull kompetanse i skolen når det gjelder andrespråkstilegnelse og vurdering av elevenes språkkompetanse. Det er ikke tidligere forsket på bruk av et slikt konkret kartleggingsverktøy i norsk grunnskole. Undersøkelsen kan gi et bidrag til økt kunnskap om vurdering av andrespråkskompetanse og tilpasset undervisning for andrespråksinnlærere.

 11. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 12. Opsigtsvækkende nyt om derivater fra USA

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank

  1997-01-01

  Der er opsigsvækkende nyt fra USA om den regnskabsmæssige behandling af derivater som terminskontrakter, futures, optioner, swaps m.v. Glem alt om historiske anskaffelsespriser. For derivater er der kun ét mål, som kan bruges: markedsværdier (fair-values). Glem alt om snakken om 'off-balance-sheet...

 13. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 14. Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Håkon Bjørngaard

  2010-01-01

  Full Text Available En relativ stor andel av befolkningen i yrkesaktiv alder i de nordiske landene mottar uførepensjon, og i Norge er det en klar tendens til økning. Parallelt med dette har interessen for forskning rundt uførepensjon som fenomen økt. Vi har i denne studien beskrevet den epidemiologiske forskningen om uførepensjon i Norden. I en systematisk litteraturgjennomgang fant vi 118 aktuelle artikler. Alle de nordiske landene er godt representert. Kohortstudier med uførepensjon som endepunkt utgjorde hovedvekten av materialet, hvor 67 var populasjonsbaserte mens 29 tok utgangspunkt i selekterte pasientpopulasjoner. I alt seks kohortstudier benyttet uførepensjon som eksponering. Vi fant videre syv kasus-kontrollstudier og ni forsøk. Det er betydelig dokumentasjon på at ulike sykdommer og helseplager er assosiert med økt risiko for uførhet, i tillegg til at sosioøkonomiske og arbeidsrelaterte forhold er av betydning. Gjennomgangen viser at den epidemiologiske forskningen for det meste har rettet blikket mot individuelle årsaker til uførepensjonering. Selv om denne forskningen er viktig, kan den neppe forklare økningen vi har sett i det siste tiåret. Den videre forskningen bør utforske nærmere hvordan individuell sårbarhet ender i utstøtelse fra arbeidslivet. Med tanke på den omfattende forskningen om årsaker på dette feltet, bør man også i større grad gjennomføre forsøk for å bedre utsatte gruppers arbeidsdeltakelse.Bjørngaard JH, Krokstad S, Johnsen R, Karlsen AO, Pape K, Støver M, Sund E, Westin S. Epidemiological research on disability benefits in the Nordic countries. Nor J Epidemiol 2009; 19 (2: 103-114 ENGLISH SUMMARYA substantial part of the workforce in the Nordic countries receives a disability benefit, and in Norway this beneficiary rate is growing. As a result, disability benefit has been the subject of new interest and research. In this study we have reviewed the epidemiological research on disability benefit in the

 15. Design of operations management internships across organizations - learning OM by doing OM

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Marc; van Donselaar, K.H.

  2000-01-01

  To teach operations management (OM), we had students work full time in companies, analyzing problems and developing solutions. Fifteen students worked in different companies but onrelated OM topics, and we created many opportunities for them to exchange knowledge, ideas, and experiences. We

 16. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 17. Redegørelse om whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lønnberg, Frank

  Begrebet whiplash anvendes ofte som om, der er tale om en velafgrænset sygdomsenhed, hvilket ikke er tilfældet. Whiplash er medicinsk set ikke en lidelse eller en diagnose, men en potentiel skadesmekanisme/risikofaktor uden et specifikt symptombillede. Der er ingen sikker sammenhæng imellem...... påvirkning, vævslæsion og symptombillede. Psykologiske faktorer påvirker symptomer og sygdomsoplevelse efter whiplash, ligesom sociokulturelle faktorer har indflydelse på forekomsten af længerevarende symptomer. Relevant klinisk undersøgelse tidligt i forløbet anbefales, aktivering synes at have fordele frem...

 18. Corporate responsibility – det handler om redelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thomsen, Steen

  2009-01-01

  Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig......Virksomhedsansvar – corporate responsibility – kan blive et fællesbegreb for selskabsledelse, bæredygtighed og corporate social responsibility, der hver især drejer sig om forskellige former for bæredygtighed – finansiel, social og miljømæssig...

 19. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 20. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 1. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 2. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 3. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 4. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 5. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 6. Rupture, waves and earthquakes.

  Science.gov (United States)

  Uenishi, Koji

  2017-01-01

  Normally, an earthquake is considered as a phenomenon of wave energy radiation by rupture (fracture) of solid Earth. However, the physics of dynamic process around seismic sources, which may play a crucial role in the occurrence of earthquakes and generation of strong waves, has not been fully understood yet. Instead, much of former investigation in seismology evaluated earthquake characteristics in terms of kinematics that does not directly treat such dynamic aspects and usually excludes the influence of high-frequency wave components over 1 Hz. There are countless valuable research outcomes obtained through this kinematics-based approach, but "extraordinary" phenomena that are difficult to be explained by this conventional description have been found, for instance, on the occasion of the 1995 Hyogo-ken Nanbu, Japan, earthquake, and more detailed study on rupture and wave dynamics, namely, possible mechanical characteristics of (1) rupture development around seismic sources, (2) earthquake-induced structural failures and (3) wave interaction that connects rupture (1) and failures (2), would be indispensable.

 7. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 8. Veranderende automotive wereld vraagt om verandering onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.C. Nas

  2011-01-01

  Met dit document wil ik de lezer een nieuwe invalshoek tonen op mobiliteit (Driving Guidance) en een andere benadering van automotive hbo onderwijs. De wereld om ons heen verandert en deze nieuwe wereld zal een ander type automotive ingenieur eisen. Dit is een korte weergave van een lezing voor de

 9. Udforskning af dialoger om et regnehul

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindenskov, Lena

  2007-01-01

  Med introduktionen af det danske begreb 'regnehuller' om matematikvanskeligheder bliver det muligt at udforske dialoger i klasserummet med brug af værktøjer fra Augusto Boals Forumteater. Principperne i Boals tre faser præsenteres som værktøjer for læreres refleksive praksis. Ud fra datamateriale...

 10. Internationalt samarbejde om BIM og digitale vejmodeller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Christian Fuglsang; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Begrebet BIM (BygningsInformationsModellering) har for alvor ramt infrastruktursektoren, og der arbejdes i mange lande på at optimere håndteringen og udnyttelsen af data. Der er en generel enighed om effektiviseringspotentialet, samt at der er behov for internationale standarder. Følgende giver et...

 11. En fortælling om AMU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Villy Hovard; Andresen, Susanne; Lassen, Morten

  bedre muligheder for et aktivt arbejdsliv på et omskifteligt arbejdsmarked. Det er også historien om et skolesystem med nogle meget engage­rede medarbejdere og ledere, der igennem årene har arbejdet for at tilrettelægge og gennemføre uddannelser, der giver mening for både kursister og virksomheder. Og...

 12. Antologi om Visuelle Felt-& Analyse Metoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundberg, Pia

  andet baseret på det poetiske princip, af Edgar Allan Poe, som blev udgivet posthumt i 1850. Derudover anvendes antropologerne Victor Turner & Edward Bruners teoretiske arbejder om forskellige kulturæstetiske fænomener og udtryk (fx Bruner 1986). Sidst men ikke mindst anvendes de kulturvidenskabelige...

 13. Att sluta eller inte sluta : En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder

  OpenAIRE

  Bjellman, Karin

  2007-01-01

  Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Bjellman, K. Tobaksbruket har en lång historia, och de tobaksrelaterade sjukdomarna kostar samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall varje år. Andelen rökare minskar stadigt i Sverige, idag röker ca 15 procent av befolkningen. Resultaten från olika metoder för tobaksavvänjning är tämligen blygsamma, och ugefär nittio procent av de som slutar röka gör det på egen hand. Syftet med denna studie var...

 14. Analyse av LOD-tiltak

  OpenAIRE

  Kunduraci, Meltem

  2016-01-01

  Endrede klimatiske forhold og større urbanisering medfører økte oversvømmelsesskader i urbane områder. Ekstreme nedbørhendelser opptrer oftere og kraftigere. Utbygging med tette flater hindrer infiltrasjon til grunnen. Den naturlige utjevningen av overvann reduseres. Dette resulterer i økende belastninger på det eksisterende avløpssystemet. Kapasiteten på avløpsnettet er mange steder overbelastet og er ikke i stand til å håndtere overvannsmengder under styrtregn. Lokal overvannsdisponering el...

 15. Ungdom og fortelling - en narrativ analyse av Gen 37 med et særlig henblikk på forkynnelse av gammeltestamentlige fortellinger til ungdom

  OpenAIRE

  Sæbø, Linn

  2011-01-01

  Det er mange som har skrevet om hvordan en kan forkynne det gamle testamentet, og det er mange som har skrevet om hvordan forkynne for ungdom, men få har satt disse to fagområdene sammen. I denne oppgaven vil jeg prøve å gjøre akkurat det. Jeg vil først gå inn på emnet; ungdom og fortellinger. Der vil jeg se på Plan for trosopplæring og RLE-planen med henblikk på hvor mye av ”pensum” som er fortellingsstoff. Jeg vil også komme inn på temaet; hvem er ungdom, og ungdom og identitet....

 16. OMS, OM(η2-SO), and OM(η2-SO)(η2-SO2) molecules (M = Ti, Zr, Hf): infrared spectra and density functional calculations.

  Science.gov (United States)

  Liu, Xing; Wang, Xuefeng; Wang, Qiang; Andrews, Lester

  2012-07-02

  Infrared spectra of the matrix isolated OMS, OM(η(2)-SO), and OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) (M = Ti, Zr, Hf) molecules were observed following laser-ablated metal atom reactions with SO(2) during condensation in solid argon and neon. The assignments for the major vibrational modes were confirmed by appropriate S(18)O(2) and (34)SO(2) isotopic shifts, and density functional vibrational frequency calculations (B3LYP and BPW91). Bonding in the initial OM(η(2)-SO) reaction products and in the OM(η(2)-SO)(η(2)-SO(2)) adduct molecules with unusual chiral structures is discussed.

 17. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 18. 40-in. OMS Kevlar(Registered Trademark) COPV S/N 007 Stress Rupture Test NDE

  Science.gov (United States)

  Saulsberry, Regor; Greene, Nate; Forth, Scott; Leifeste, Mark; Gallus, Tim; Yoder, Tommy; Keddy, Chris; Mandaras, Eric; Wincheski, Buzz; Williams, Philip; hide

  2010-01-01

  The presentation examines pretest nondestructive evaluation (NDE), including external/internal visual inspection, raman spectroscopy, laser shearography, and laser profilometry; real-time NDE including eddy current, acoustic emission (AE), and real-time portable raman spectroscopy; and AE application to carbon/epoxy composite overwrapped pressure vessels.

 19. Double rupture disc experience

  International Nuclear Information System (INIS)

  1979-01-01

  Result of these observations, comparisons and evaluations can be summarized in the following list of concerns regarding the use of double rupture discs coupled to the liquid space of a steam generator that is subjected to a large leak sodium water reaction event. Single rupture disc show delayed collapse characteristics in LLTR Series I and double disc assemblies are presumed to be more complex with additional delay before opening to give pressure relief. Delayed failure increases pressures in the IHTS and must be adequately covered by design requirements. With CRBR design, the first disc may fail only partially reducing the loading on the second disc with the result that relief performance may not meet requirements

 20. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 1. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 2. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 3. Et Forsknings- og Udviklingsprojekt om Marjattas Skole- og Behandlingshjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kasper Andreas

  2011-01-01

  Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik......Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik...

 4. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 5. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  OpenAIRE

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 6. Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jønck, Mikkel Kronborg

  2017-01-01

  . Som et delvist svar på denne forsømmelse introduceres til den franske sociolog Luc Boltanskis »tilnærmede udkast« til en handlingsteori om vold, som er en del af en større handlingssociologi, der præsenteres i bogen Love and Justice as Competences. Der peges dog på et grundlæggende konceptuelt problem...

 7. Drømmen om transfaglighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Carsten

  2013-01-01

  Fagene er under pres. Tidens krav om grænseløse kompetencer truer med at rive faggrænserne ned for at slå porten op til transfaglighedens forjættede land. Men der findes ingen genvej bagom fagene, for selvom fagene er kunstige grænser i en grænseløs, moderne verden, kan vi ikke undvære dem. Hans...

 8. MAPP-konference om brugerdrevet innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stacey, Julia

  2005-01-01

  Er fødevareinnovation kun et spørgsmål om ny teknologi? Nej - for ny teknologi skal anvendes i produkter, som matcher markedets behov. Fødevarevirksomheder kan også være innovative bare ved at bruge kendt teknologi på nye måder, hvis produktet rammer de rigtige nicher på markedet. Innovationen er...

 9. Psykologiske teorier om intelligens og folkeskolens elevdifferentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bendixen, Carsten

  Afhandlingen er en historisk analyse af, hvordan teorier og metoder om intelligens er blevet transformeret til folkeskolens hverdagspraksis. I tre historiske perioder vises det, hvordan begrundelser for anvendelsen af henholdsvis skolepsykologiens intelligenstestning, Piagets forståelse af barnets...... fra 1930’erne frem til i dag. Introduktionen af såvel Piagets som Howard Gardners teorier er sket igennem en modstilling til skolepsykologiens intelligenstestning. Der foretages vurderinger og drages konklusioner over intelligensteoriens og intelligenstestningens rolle i folkeskolen. Dette...

 10. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 11. En könsstereotyp frivård : Frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienter

  OpenAIRE

  Andersson, Josefin

  2014-01-01

  Tidigare forskning tyder på att det finns kunskapsluckor om och stereotypa bilder av kvinnliga klienter inom kriminalvården som dessutom påverkar hur arbetet med kvinnliga klienter ser ut. I denna studie ska därför frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienters problem, behov och resurser granskas. Det undersöks också huruvida dessa beskrivningar kan betraktas som könsstereotypa. För att ta reda på detta har semistrukturerade intervjuer gjorts med frivårdsinspektörer ...

 12. Lovligheten av utleie på Airbnb - Kan utleie på Airbnb medføre tvangssalg?

  OpenAIRE

  Isaksen, Marie

  2017-01-01

  Emnet for oppgaven er lovligheten av utleie av eierseksjonsleiligheter på Airbnb. Oppgaven skal belyse om utleie gjennom Airbnb kan medføre vesentlig mislighold, og dermed gi grunnlag for tvangssalg. Det fokusere på fire forhold som kan føre til at utleie på Airbnb kan medføre vesentlig mislighold; bruk i strid med vedtekter, bruk i strid med husordensregler, formålsstridig bruk, og bruk til unødvendig eller urimelig ulemper eller skader for naboene.

 13. Brøset - et blågrønt fellesskap : planlegging av en fremtidsrettet bydel.

  OpenAIRE

  Eide, Sissel; Jermstad, Silja Jansdottir

  2011-01-01

  En prosjekteringsoppgave med fokus på bærekraft og fremtidsrettede løsninger. I denne masteroppgaven har vi sett på planleggingen av Brøset, en fremtidsrettet bydel som skal opparbeides fra et jordbruksområde til boligområder. Dette er et pågående prosjekt, igangsatt av Trondheim kommune, som har høye målsetninger om at Brøset ikke bare skal utvikles til en klimanøytral bydel, men også bli et forbilde for andre byutviklingsområder. Som introduksjon og for å gi en forståelse for om...

 14. Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes

  OpenAIRE

  Fossmo, Sabine

  2013-01-01

  Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere overlevelse og smitteoverføring av bakterien i produksjonsmiljø. Hensikten med forsøkene i oppgaven var å undersøke effekten av ulike desinfeksjonsstrategier på drap av L. monocytogenes, både når bakteriene var i biofilm og i suspensjon. Dette inkluderte bruk av tradisjonelle desi...

 15. [Achilles tendon rupture].

  Science.gov (United States)

  Thermann, H; Hüfner, T; Tscherne, H

  2000-03-01

  The treatment of acute of Achilles tendon rupture experienced a dynamic development in the last ten years. Decisive for this development was the application of MRI and above all the ultrasonography in the diagnostics of the pathological changes and injuries of tendons. The question of rupture morphology as well as different courses of healing could be now evaluated objectively. These advances led consequently to new modalities in treatment concepts and rehabilitation protocols. The decisive input for improvements of the outcome results and particularly the shortening of the rehabilitation period came with introduction of the early functional treatment in contrast to immobilizing plaster treatment. In a prospective randomized study (1987-1989) at the Trauma Dept. of the Hannover Medical School could show no statistical differences comparing functional non-operative with functional operative therapy with a special therapy boot (Variostabil/Adidas). The crucial criteria for therapy selection results from the sonographically measured position of the tendon stumps in plantar flexion (20 degrees). With complete adaptation of the tendons' ends surgical treatment does not achieve better results than non-operative functional treatment in term of tendon healing and functional outcome. Regarding the current therapeutic standards each method has is advantages and disadvantages. Both, the operative and non-operative functional treatment enable a stable tendon healing with a low risk of re-rupture (1-2%). Meanwhile there is consensus for early functional after-treatment of the operated Achilles' tendons. There seems to be a trend towards non-operative functional treatment in cases of adequate sonographical findings, or to minimal invasive surgical techniques.

 16. Slow rupture of frictional interfaces

  OpenAIRE

  Sinai, Yohai Bar; Brener, Efim A.; Bouchbinder, Eran

  2011-01-01

  The failure of frictional interfaces and the spatiotemporal structures that accompany it are central to a wide range of geophysical, physical and engineering systems. Recent geophysical and laboratory observations indicated that interfacial failure can be mediated by slow slip rupture phenomena which are distinct from ordinary, earthquake-like, fast rupture. These discoveries have influenced the way we think about frictional motion, yet the nature and properties of slow rupture are not comple...

 17. Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2018-04-01

  Full Text Available Artikeln beskriver svensklärares interaktion och samstämmighet i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande. I ett dialogiskt perspektiv (Linell, 2011 undersöks interaktionella mönster avseende dominans, dynamik och koherens i tre svensklärargruppers bedömningssamtal. Dessa interaktionella mönster ställs i relation till uttryck för samstämmighet inom och mellan lärargrupperna. Resultatet visar att lärarna uttrycker hög grad av samstämmighet i bedömningssamtalen men att de bedömningar som lärarna gör enskilt i anslutning till samtalen enbart till viss del överensstämmer med gruppens beslut. Lägst grad av samstämmighet uppvisar den lärargrupp som i samtalen framstod som mest samstämmig. Där kännetecknas beslutsprocesserna av låg intensitet genom att få alternativ till bedömningar prövas. I de lärargrupper där intensiteten är högre genom att flera lärare styr samtalet i olika riktningar och där lärarna tillsammans prövar flera olika förslag på bedömning överensstämmer även enskilda lärares bedömningar i högre grad med gruppens beslut. Bedömningsöverensstämmelsen mellan lärargrupperna är däremot låg.

 18. Slow rupture of frictional interfaces

  Science.gov (United States)

  Bar Sinai, Yohai; Brener, Efim A.; Bouchbinder, Eran

  2012-02-01

  The failure of frictional interfaces and the spatiotemporal structures that accompany it are central to a wide range of geophysical, physical and engineering systems. Recent geophysical and laboratory observations indicated that interfacial failure can be mediated by slow slip rupture phenomena which are distinct from ordinary, earthquake-like, fast rupture. These discoveries have influenced the way we think about frictional motion, yet the nature and properties of slow rupture are not completely understood. We show that slow rupture is an intrinsic and robust property of simple non-monotonic rate-and-state friction laws. It is associated with a new velocity scale cmin, determined by the friction law, below which steady state rupture cannot propagate. We further show that rupture can occur in a continuum of states, spanning a wide range of velocities from cmin to elastic wave-speeds, and predict different properties for slow rupture and ordinary fast rupture. Our results are qualitatively consistent with recent high-resolution laboratory experiments and may provide a theoretical framework for understanding slow rupture phenomena along frictional interfaces.

 19. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  OpenAIRE

  Nilsson Gauffin, Rebecka

  2017-01-01

  Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel samt hur individers egenskaper...

 20. Vi snakker jo mye om det, hva er det du kjenner på nå, hvor er det det oppstår?

  OpenAIRE

  Meek, Nina Persson

  2015-01-01

  Bakgrunn og formål Forskning har vist at ungdom som stammer opplever i stor grad negative følelser og tanker omkring egen stamming (Menzies, Onslow, Packman and O´Brian, 2009; Helliesen, 2006). Ettersom det er en bred enighet på feltet om at en individuell oppfølging og tilrettelegging er viktig for å møte de utfordringene ungdommene som stammer har (Manning & DiLollo, 2007; Howie, 2011; Hearne, Packman, Onslow & Quine, 2008), var det av interesse å undersøke om ungdom opplever at behandling ...

 1. Upplevelser av reklam på Instagram : En studie om hur inlägg kan formas för att skapa olika typer av reklamupplevelser.

  OpenAIRE

  Lindblad, Otilia

  2017-01-01

  In this study the focus is to explain user attitudes towards advertising on the social media Instagram. Instagram is a relatively new media that has opened up a new way to spread advertising. All people are unique and because of that every one interact and thing in different ways. Different types of posts circulate at Instagram where many can connect to advertising. But what does the recipient thinks about the ads? The document present a qualitative data based on notes and semistructured inte...

 2. Kampen om kanon : en drøftelse av Bart D. Ehrmans forståelse av kanon, med utgangspunkt i boken Lost Christianities

  OpenAIRE

  Christensen, Christen

  2013-01-01

  Det nye testamentet innehar en enorm innvirkningskraft for mennesker over hele verden som kaller seg kristne. Det nye testamentets fortellinger har gjennomsyret land og kulturer, og har preget og forandret verden i snart 2000 år. Det nye testamentet inneholder tjuesyv bøker som i stor grad varierer i form og innhold. Det er evangelier, brev, gjerningsfortellinger og apokalypser, som beskriver hendelser fra kristendommens opprinnelse og tidlige historie. I boken Lost Christ...

 3. Guide to regulations on energy assessment of technical systems and energy labeling of buildings; Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bondy, Anne Cecilie Lyche; Isachsen, Olav Karstad

  2012-07-01

  The document represents the NVE's interpretation of the provisions of the Energy Labelling Regulations. In addition, the document contains information on energy labeling and energy assessment practical applications. (eb)

 4. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 5. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  OpenAIRE

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 6. Branding av en reality-tv-serie i Finland : Fallstudie Maajussille morsian

  OpenAIRE

  Rautiainen, Laura

  2016-01-01

  Mitt examensarbete handlar om reality-tv serien Maajussille morsian och dess framgång i Finland. Jag undersöker brandingens roll inom medievärlden och mer specifikt de brandingverktygen som används i lokalisering samt fenomenalisering av Maajussille morsian. Jag inleder mitt examensarbete med en teoridel som behandlar branding på en mer allmän nivå varefter jag går djupare in på brandkapitalets betydelse för succé. Förutom branding behandlar jag i teorin också fenomenet reality-tv. Som grund ...

 7. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 8. Untreated silicone breast implant rupture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hölmich, Lisbet R; Vejborg, Ilse M; Conrad, Carsten

  2004-01-01

  Implant rupture is a well-known complication of breast implant surgery that can pass unnoticed by both patient and physician. To date, no prospective study has addressed the possible health implications of silicone breast implant rupture. The aim of the present study was to evaluate whether untre...

 9. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 10. Blunt traumatic diaphragmatic rupture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Carlos Nogueira

  2011-09-01

  Full Text Available Traumatic injury of the diaphragm ranges from 0.6 to 1.2% and rise up to 5%among patients who were victims of blunt trauma and underwent laparotomy.Clinical suspicion associated with radiological assessment contributes to earlydiagnosis. Isolated diaphragmatic injury has a good prognosis. Generallyworse outcomes are associated with other trauma injuries. Bilateral andright diaphragmatic lesions have worse prognosis. Multi detector computed tomography (MDCT scan of the chest and abdomen provides better diagnosticaccuracy using the possibility of image multiplanar reconstruction. Surgicalrepair via laparotomy and/ or thoracotomy in the acute phase of the injury hasa better outcome and avoids chronic complications of diaphragmatic hernia.The authors present the case of a young male patient, victim of blunt abdominaltrauma due to motor vehicle accident with rupture of the diaphragm, spleenand kidney injuries. The diagnosis was made by computed tomography of thethorax and abdomen and was confirmed during laparotomy.

 11. Undersøkelse av forekomst av elvemusling i Grense Jakobselv

  OpenAIRE

  Aspholm, Paul Eric; Brodersen, Christopher; Nilsen, Even; Terentjev, Nikolai; Kashulin, Nikolai; Polykarpova, Natalia

  2017-01-01

  Sensommeren 2014 ble det midtre partiet av Grense Jakobselv fra Elvheim til sørenden av Lasaruskulpen undersøkt for forekomst av elvemusling. De nedre delene av Grense Jakobselv og sideelver har vært undersøkt tidligere (2003 og 2005). I disse tidligere undersøkelsene har det ikke blitt påvist elvemusling eller skall av døde muslinger. Under undersøkelsen i 22. – 23. juli 2014 ble de første elvemuslingene funnet like oppstrøms Sandvasselva. Denne undersøkelsen omfattet i alt 12 forhåndsutvalg...

 12. Metakognisjon om språk og språklæring i et flerspråklighetsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Åsta Haukås

  2014-09-01

  Full Text Available I denne artikkelen drøfter jeg betydningen av elevers refleksjon om språk og språklæring. Artikkelens første del gir en kort introduksjon til forskningsfeltet metakognisjon. Deretter presenterer jeg to underkategorier av metakognisjon som er særlig relevante i språkundervisningen, metalingvistisk bevissthet og bevissthet om språklæringsstrategier. I artikkelens andre del introduserer jeg hovedprinsippene i flerspråklighetsdidaktikken, gir eksempler på hvordan elevene kan reflektere over språk og språklæring i språkfagene og argumenterer for at økt vekt på metakognisjon i og på tvers av språkfagene er en nøkkel til bedre språkkompetanse hos fremtidige elever. Dette krever imidlertid et sterkere samarbeid mellom språkfagene i skole, lærerutdanning og forskning.

 13. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 14. "medarbetarna ska hålla i längden" : en kvalitativ studie om en hälsointervention ur ett chefsperspektiv

  OpenAIRE

  Frögner, Ulrika; Nilsson, Karolina

  2014-01-01

  Organisationen har en betydande roll i medarbetarens livspussel. Det finns mycket att vinna för arbetsgivaren genom att hantera problem och finna lösningar som passar den anställde. Studier av hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen visar att bäst resultat uppnås om interventionen riktar sig samtidigt till både individen och organisationen. Syftet med studien var att beskriva kommunanställda chefers uppfattningar av hur en interventionsstudie, som chefernas medarbetare deltagit i, påve...

 15. Data i stakkevis om døde grise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Serup, Tove; Rangstrup-Christensen, Lena

  2015-01-01

  Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet.......Eksperter er i gang med at samle data fra 6000 faringer og 4000 obduktioner af døde pattegrise. Det gælder om at klarlægge hvornår i diegivningsperioden pattegrisene dør, og hvad de dør af. Der er tale om den hidtil største datamængde i Danmark om emnet....

 16. Fractional order absolute vibration suppression (AVS) controllers

  Science.gov (United States)

  Halevi, Yoram

  2017-04-01

  Absolute vibration suppression (AVS) is a control method for flexible structures. The first step is an accurate, infinite dimension, transfer function (TF), from actuation to measurement. This leads to the collocated, rate feedback AVS controller that in some cases completely eliminates the vibration. In case of the 1D wave equation, the TF consists of pure time delays and low order rational terms, and the AVS controller is rational. In all other cases, the TF and consequently the controller are fractional order in both the delays and the "rational parts". The paper considers stability, performance and actual implementation in such cases.

 17. Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Sample Scripts for Generating PaGE-OM XML This page is offering some sample scripts...on MySQL. Outline chart of procedure 6. Creating RDB tables for Generating PaGE-OM XML These scripts help yo...wnload: create_tables_sql2.zip 7. Generating PaGE-OM XML from phenotype data This sample Perl script helps y

 18. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  OpenAIRE

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 19. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  OpenAIRE

  Söderström, Anna-Karin

  2017-01-01

  I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolage...

 20. Dynamics of the rupture precursors for heterogeneous materials: application to vitreous polymers foams

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deschanel, St.

  2005-12-01

  New physical approaches concerning the damage mechanisms consist to consider the rupture phenomenon as the critical point of a phase transition. Rupture can then result for some materials by a percolation of microcracks. This multi-crack implies the choice of heterogeneous materials. Mechanical tests on solid polymer foams have been carried out until rupture and have been coupled to the follow-up of the acoustic activity. The energies distributions reveal power laws independently of the material density, of the load mode or of the behaviour laws. On the other hand, the agreement with a power law of time periods seems to require a quasi constant stress on the most part of the test. The trend of the cumulated energy in the case of creep experiments seems to present a power law on a narrow period of time. On the other hand, for tensile tests, no power law has been observed. (O.M.)

 1. Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerd Grimsæth

  2015-09-01

  Full Text Available Teoretisk og praktisk kunnskap fungerer etter ulik logikk, ingen teori kan helt omsettes til praksis. Det er derfor av interesse å undersøke nærmere hvordan nyutdannede lærere opplever både sin fagkunnskap og nyervervede kompetanse i yrket. Undersøkelsen som her blir presentert har følgende problemstilling: Hvordan opplever nyutdannede lærere sin kompetanse i leseopplæring generelt og leseopplæring av elever med lesevansker spesielt? Denne pilotundersøkelsen tar utgangspunkt i Q- metoden; nyutdannede lærere plasserer subjektive utsagn trykt på individuelle kort i en matrise. Pilotundersøkelsen baserer seg på 10 respondenter, vi valgte derfor en kvalitativ analyse av resultatene av Q-sorteringen. Resultatene viser at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i praktisk leseopplæring generelt og om lesevansker spesielt. Kartleggingsmateriell blir i liten grad brukt som grunnlag for informantenes tilrettelegging av arbeidsmåter i leseopplæring. Inkludering og sammenholdte klasser står sterkt hos informantene, men de savner informasjon om elever med lesevansker og om tilgjengelig hjelpemateriell. Resultatene understreker betydningen av veiledning av nyutdannede lærere og ikke minst deres behov for fora for faglig utvikling, faglig utveksling og refleksive diskusjoner.Nøkkelord: Nyutdannede allmennlærere; opplevd fagkunnskap og kompetanse; leseopplæring, lesevansker, Q-metodologi, læring i praksis.AbstractTheory and practice are based on different logics; this means that no theory can be fully implemented in practice. For this reason, it is interesting to investigate newly qualified teachers’ perceptions of their expertise and competence. In order to study this phenomena, the following research question was formulated: How do newly qualified teachers perceive their competence in the field of reading education in general and reading difficulties in particular? This pilot study is based on Q

 2. Meditation on OM: Relevance from ancient texts and contemporary science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Sanjay

  2010-01-01

  Full Text Available Background: In Indian scriptures the sacred syllable Om is the primordial sound from which all other sounds and creation emerge which signifies the Supreme Power. Aims: To explore the significance of the syllable OM from ancient texts and effects of OM meditation in contemporary science. Descriptions from ancient texts: The descriptions of Om have been taken from four Upanisads (Mundaka, Mandukya, Svetasvatara, and Katha, the Bhagvad Gita, and Patanjali′s Yoga Sutras. Scientific studies on Om: Autonomic and respiratory studies suggest that there is a combination of mental alertness with physiological rest during the practice of Om meditation. Evoked potentials studies suggest a decrease in sensory transmission time at the level of the auditory association cortices, along with recruitment of more neurons at mesencephalic-diencephalic levels. Conclusion: It is considered that a person who realizes Om, merges with the Absolute. Scientific studies on Om suggest that the mental repetition of Om results in physiological alertness, and increased sensitivity to sensory transmission.

 3. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-08-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 4. Kan Batman dateres? Om massekommunikasjonen som kulturhistorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Frederik Dahl

  1990-06-01

  Full Text Available Hans Frederik Dahls artikel er et bud på om massekommunikationen kan tænkes ind i kulturhistorien.Første halvdel af artiklen fremhæver de prob- lemer, det rejser, når massekommunikation med dens karakteristika i form af serialitet, triviatitet og internationalitet skal reflekteres i forhold til en kulturhistorisk tradition, som normalt tænker i begreber som tidsånd, kunstnerisk originalitet og nationalt særpræg. Sidste halvdel focuserer på tre centrale aspekter ved massekommunikationen, som også er af- gørende for dens kulturhistorie: dens nære forbindelse til musikken, dens internationale karakter og dens konstante tilbagevenden til tidligere pro- dukter.

 5. Om geder, godhed og os selv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brunbech, Peter Yding

  2008-01-01

  Her ved juletid er der mange muligheder for at støtte de humanitære organisationer ved køb af opfindsomme produkter som geder og økoguf-kurve. Organisationerne kæmper en hård kamp om penge og opmærksomhed. Frem for at købe disse produkter vil det gavne de nødlidende mere, hvis man i stedet giver...... direkte økonomisk støtte. Så får organisationerne frihed til at sætte ind det sted og på den måde, de finder mest hensigtsmæssigt....

 6. Sagan om vinylens återkomst : Värdet av vinylskivan hos den unga konsumenten i den digitala eran

  OpenAIRE

  Gezelius, Oscar; Bergelv, Rasmus

  2018-01-01

  Since 2007, there has been a boom in sales of the vinyl record, which still continues to this day. The purpose of this paper is therefore to shed some light on this unlikely revival by studying the vinyl record’s consumer value as perceived by members of Generation Y. By adopting a consumer dominant view and a multidimensional perspective of consumer value the study aims to show how the vinyl record’s customer value is constructed in the eyes of its consumers. Through interviews the authors m...

 7. Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt : En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogisk teori och definitionsmakt

  OpenAIRE

  Uddholm, Mats

  2012-01-01

  The aim of this thesis is to illuminate which role theories of music education can have in the dialectic between discourse and competence in the practice of music pedagogy. The thesis stems from a problem-oriented project that resulted in the formulation of the following research question: how can the connection between music education theory and the power of definition be described and problematized from a cultural-historical perspective using Vygotsky's thesis of Semiotic Thinking? In his r...

 8. Lektorer med master i geografi : en studie om hvorfor en stor andel av lektorer i geografi ikke jobber i skolen

  OpenAIRE

  Sandvold, Martine Tidemand-Andersen

  2015-01-01

  Projections show that Norway will experience a teacher shortage in the next few years. This can be attributed to a combination of (1) current teachers reaching retirement age and (2) a lack of students choosing to pursue a teaching degree. Amongst the teachers with masters in geography, only about half are presently working as teachers. Uncovering the underlying reasons for this will be the main focus of this master thesis. The research question is Why are so many teachers in geography no...

 9. Nyutdannede sykepleieres oppfatninger om tverrprofesjonell og tradisjonell studentpraksis som arena for tilegnelse av trygghet på rolle og ansvar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Anita Furunes

  2014-01-01

  Full Text Available The article deals with recently graduated nurses' perceptions of traditional practical studies during the last year of the nurse education, and of practical studies in a cross-professional student-run rehabilitation center. The purpose was to gain knowledge about how nurses feel the two forms of practical studies contribute to role confidence and feeling of competence for interdisciplinary collaboration in inexperienced nurses.Method: A qualitative descriptive and interpretive pilot study was conducted. Narrative interviews with nurses were done two years after graduation. Thematic content analysis was done.Results: The nurses highlighted that practical training in taking nursing responsibilities was of importance in preparation for employment. Graduate nurses who only had had traditional practical studies felt role uncertainty and stress. Those who had interdisciplinary team based practical studies before the transition to working life had experienced trade role learning and collaborative learning during these studies. That learning process contributed to a feeling of role confidence in the inexperienced nurse.Conclusion: Practical studies where interdisciplinary student groups are training on team-based collaboration appear to promote inexperienced nurses’ confidence in interdisciplinary collaboration and in the professional role. The study is a pilot study with few informants. There is a need for research that provides knowledge about the learning outcomes of different practice models on preparation for professional work.

 10. Mångfaldens marknad och arbetets villkor : Om följder av kundval (LOV) i hemtjänsten

  OpenAIRE

  Thörnquist, Annette

  2013-01-01

  Over the past few decades, the welfare sector in Sweden has been increasingly exposed to competition. Even though this transformation has caused intense debate, the effects of this change in working life have been less discussed. The aim of this study is to investigate how the system of customer choice (“LOV”) in home-based elderly care affects the workers’ employment and working conditions. The study draws mainly upon experiences from three municipalities in Central Sweden: Uppsala, Linköpin...

 11. "Med Flid opdigtet"? Om bruken av fabler i Avis for Børn (Kbh. 1779‒1782

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bache-Wiig, Harald

  2011-03-01

  Full Text Available This essay is an investigation into the use of the fable genre in a Danish children’s magazine, Avis for Børn (Journal for the children, published in Copenhagen 1779‒1782 by the philanthropist and editor Emanuel Balling. The main purpose is to indicate that the classical, Aesopian genre to some extent was transformed and adapted to fit into the didactic and religious purpose dominating this journal. Some examples from the old lore are given to substantiate the assumption that the attitude of the fable mainly was a very pragmatic one, without the moral and religious orientation typical of the stories presented in Avis for Børn. In nature, Avis for Børn would admire the reign of a benevolent God, while in ancient fable nature is a place reigned by brutes and by arbitrary bestiality. Nevertheless, the journal chose to make some meaningful, yet strained use of the genre, without twisting the genre into pastoral sentimentality, a tendency that during the 19th century in children’s literature became predominant.

 12. Den potentiella människan : En undersökning av teorier om självförverkligande

  OpenAIRE

  Nilsson, Staffan

  2005-01-01

  “What characterizes an acceptable theory of self-realization?” The thrust of the present dissertation is towards seeking an answer to this central problem, which stems from the fundamental human experience that life involves change, and that in a modern society such change is often expected to be towards a realization of potentials and the good life for the individual. The dissertation has a three-fold purpose. The first is to clarify the content of five modern theories of self-realization f...

 13. Embolization of AV intra-hepatic fistulas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallarini, G; Saitta, S; Cariati, M; Nicorelli, M; de Caro, G

  1982-05-01

  The use of therapeutic embolization in a case of hepatic AV fistula with portal flow inversion and portal hypertension is described. Indications, technique and an illustrative case followed up for one year after the intervention are presented.

 14. ”Har du ikke en bra feed på Insta, så har du ikke orden på livet ditt!” Unge jenter sin opplevelse av andres selvrepresentasjon i bildedelingstjenester.

  OpenAIRE

  Magnussen, Andrea Bergum

  2017-01-01

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017 Norsk: Denne oppgaven undersøker unge jenters opplevelse av selvrepresentasjonen på bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat. Funnene er basert på individuelle intervjuer og et fokusgruppeintervju av fem jenter på 14 år. Intervjupersonene har i hovedsak uttrykt seg om deres opplevelse knyttet til kjendiser og influencers sin selvrepresentasjon. Oppgaven ta...

 15. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 16. Om retsafgift i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Waage, Frederik

  2013-01-01

  Artiklen behandler de særligt lempelige regler for beregning af retsafgifter i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 2, stk. 3, 2. pkt., med henblik på en nærmere afklaring af, hvornår en retssag vedrører myndighedsudøvelse i retsafgiftslovens fo...

 17. Simultaneous bilateral patellar tendon rupture ?

  OpenAIRE

  Moura, Diogo Lino; Marques, Jos? Pedro; Lucas, Francisco Manuel; Fonseca, Fernando Pereira

  2016-01-01

  Bilateral patellar tendon rupture is a rare entity, often associated with systemic diseases and patellar tendinopathy. The authors report a rare case of a 34-year-old man with simultaneous bilateral rupture of the patellar tendon caused by minor trauma. The patient is a retired basketball player with no past complaints of chronic knee pain and a history of steroid use. Surgical management consisted in primary end-to-end tendon repair protected temporarily with cerclage wiring, followed by a s...

 18. Barn av grundsøgum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  Hovedartiklen i bogen kaldes "Der må være en udkant" med undertitlen. "En videnskabelig tese om sted og nation som konstituerende træk ved færøsk litteratur" (50 s.). Stort set hele bogen diskuterer konstruktionsforestillingen i den modernistiske filosofi i forskellige sammenhænge....

 19. The diagnosis of breast implant rupture

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hölmich, Lisbet R; Vejborg, Ilse; Conrad, Carsten

  2005-01-01

  participated in either one or two study MRI examinations, aiming at determining the prevalence and incidence of silent implant rupture, respectively, and who subsequently underwent explantation. Implant rupture status was determined by four independent readers and a consensus diagnosis of either rupture...... were in fact ruptured at surgery. Thirty-four of the 43 intact implants were described as intact at surgery. When categorising possible ruptures as ruptures, there were one false positive and nine false negative rupture diagnoses at MRI yielding an accuracy of 92%, a sensitivity of 89...

 20. Matfesten i Vasa : En undersökning om kundnöjdhet

  OpenAIRE

  Åkerholm, Marika

  2011-01-01

  Matkultur har blivit en stor trend under de senaste åren och människor har i allt större grad börjat intressera sig för ekologisk mat, matlagning och matkultur både från det egna landet men också från resten av världen. Företagshuset Dynamo Ab arrangerade år 2010 för första gången Matfesten i Österbotten och mitt syfte med det här lärdomsprovet är att ta reda på hur pass nöjda besökarna har varit med servicekvaliteten på Matfesten samt vad de tycker om projektet som helhet. Teoridelen innehål...

 1. Digitala servicescapes : En undersökning om samspelet mellan dramaturgi, storytelling, och servicescapes i en digital miljö

  OpenAIRE

  Rosenqvist, Robin; Gårdeskog, Alfred

  2015-01-01

  Denna undersökning utgår ifrån Mary Jo Bitners servicescape-modell om hur fysiska miljöegenskaper formade efter en berättelse eller tema påverkar serviceverksamheter. För att sedan implementera modellen i en digital miljö. Resultatet av att nyttja teorierna kring servicescapes på exempelvis serviceverksamheter ger besökare möjlighet att fly undan vardagen, medvetet eller omedvetet, genom en kombination av olika sinnen. I undersökningen såg vi att besökarens självmedvetenhet kunde jämföras med...

 2. Klima, apokalypse og en topos om sted

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Esben Bjerggaard

  2013-01-01

  Klimadebatten er fuld af forudsigelser om fremtiden og lurende katastrofe. Al Gore har eksempelvis gjort brug af en apokalyptisk fortælling i sin klimaretorik. Tid er en vigtig topos i denne type retorik. Forfatteren viser her, hvordan skiftet til en topos om Sted forandrer den klassiske...

 3. PV O&M Cost Model and Cost Reduction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Walker, Andy

  2017-03-15

  This is a presentation on PV O&M cost model and cost reduction for the annual Photovoltaic Reliability Workshop (2017), covering estimating PV O&M costs, polynomial expansion, and implementation of Net Present Value (NPV) and reserve account in cost models.

 4. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 5. Planlovgivning om butikscentres placering og størrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Goergen, Etude Patrick; Christensen, Hans Sønderby; Werlauff, Erik

  2011-01-01

  Artiklen analyserer det forhold, at EU-retten ikke blot beskytter mod diskrimination, men også mod restriktioner. Restriktionsforbuddet afprøves i artiklen konkret i relation til EU-Domstolens dom om spansk planlovgivning om store butikscentre, og dommen sættes herefter i relation til den danske ...

 6. To udviklings-projekter om beton og arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Manelius, Anne-Mette

  2009-01-01

  Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete......Artikel om to udviklingsprojekter på Teknologisk Institut med fokus på cnc-fræsede støbeforme til beton: Unika Beton og TailorCrete...

 7. STS-39: OMS Pod Thruster Removal/Replace

  Science.gov (United States)

  1991-01-01

  Shown is the removal and replacement of the Discovery's orbital maneuvering systems (OMS) pod thruster. The OMS engine will be used to propel Discovery north, off of its previous orbital groundtrack, without changing the spacecraft's altitude. A burn with this lateral effect is known as "out-of-plane."

 8. View of OMS burn from the payload bay

  Science.gov (United States)

  1982-01-01

  View of Orbital Maneuvering System (OMS) burn from the payload bay. The closed cradles which held the communication satellites Columbia deployed are visible in the center of the frame. Parts of the spacecraft's wings can be seen on both the port and starboard sides can be seen. The vertical stabilizer is flanked by the twin OMS pods.

 9. Analyse av overvannsnettet i Ås sentrum ved bruk av simuleringsprogrammet SWMM

  OpenAIRE

  Dvergsnes, Eirunn

  2016-01-01

  Jorden står ovenfor klimaendringer med økende temperaturer og en hyppigere forekomst av intense nedbørshendelser. For overvannssystemer i urbane strøk er den økte nedbørintensiteten en stor utfordring. Urbanisering har medført en stor andel tette flater, og lukking av naturlige bekkesystemer. Dette krever en raskere bortledning av regnvannet gjennom rør i bakken. Store deler av det norske overvannssystemet er ikke dimensjonert etter dagens norske standard. Denne ble revidert se...

 10. Gode Valg – om læreres utvelgelseskompetanse i Kunst og håndverk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte Sørebø Gulliksen

  2013-01-01

  Full Text Available Artikkelen belyser og diskuterer læreres fagdidaktiske utvelgelseskompetanse i formgiving, kunst og håndverk. Det introduseres en antakelse om at det er mulig og nyttig å anlegge et valgperspektiv på didaktiske handlinger. Det pekes innledningsvis på en del utfordringer med lærerkunnskap, innhold, arbeidsformer og vurdering i faget, knyttet til de krav utfordringene stiller til lærerens utvelgelseskompetanse. Vygotskijs teorier omkring lånte erfaringer og bedømmelses­teorien til Kahneman & Tversky og Kahneman & Fredricks presenteres som et utvalgt teoretisk perspektiv. Det pekes på eksempler fra empiriske studier som har studert faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Fra disse presenteres og diskuteres situasjoner der valgproblematikk er avgjørende for studentenes læring og mestring av kommende yrkesutøvelse. Valgperspektivet viser seg å kunne gi en mulighet til å se nye potensielle strukturer i den komplekse situasjonen lærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk er: Perspektivet kunne belyse hvordan uklarhet omkring valgmuligheter førte til begrensning. Dessuten kunne det bidra til å problematisere sider av faglærerutdanningens spesialitet: Utfordringen det er å kombinere egen utøving i skapende arbeid og didaktisk utøving- og undervisningskompetanse. Det blir konkludert med at mer forskning er nødvendig, og det blir pekt på at et pågående forskningsprosjekt forhåpentligvis vil kunne bidra til dette, både ved å dokumentere den enkeltes erfaring og ved å studere kritisk om eksemplene i denne artikkelen kan sies å være aktuelle i flere situasjoner. Denne kunnskapen vil kunne styrke det forskningsbaserte grunnlaget for å utdanne lærere med nok utvelgelses­kompetanse til å gjøre gode valg.

 11. Ruptured Ectopic Pregnancy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina Park

  2016-09-01

  Full Text Available History of present illness: A 21-year-old female presented with sudden onset suprapubic abdominal pain associated with dysuria. The patient also experienced near syncope during bowel movements three times three days ago without falling or losing consciousness. She denied fever, nausea, and vomiting. She stated that she was five weeks pregnant by last menstrual period. She had an ultrasound a few weeks before that showed no intrauterine pregnancy, but she had not followed up for additional testing. Significant findings: The patient’s serum beta-hCG was 5,637 mIU/mL. The transvaginal ultrasound showed an empty uterus with free fluid posteriorly in the pelvis and Pouch of Douglas (00:00. A 4.5 cm heterogeneous mass was visible in the left adnexa concerning for an ectopic pregnancy (00:10. Discussion: Ectopic pregnancies are a leading cause of maternal morbidity and mortality, as well as decreased fertility.1,2 Differentiating between an ectopic pregnancy and a normal early pregnancy may be difficult, since ultrasound and quantitative beta-hCG may show inconclusive results.3,4 Patients who have used fertility treatment may further complicate the picture because they are at risk for heterotypic pregnancies.5 Ectopic pregnancies most commonly implant in the fallopian tube, but may alternatively implant in the ovary, cervix, abdomen, or uterine cornua.4 Ultrasonography may show an empty uterus, adnexal mass, pelvic free fluid, or an extra-uterine gestational sac, yolk sac, and/or embryo.6 Treatment options for ectopic pregnancy include surgery or methotrexate.2,4 Some patients may be candidates for close outpatient surveillance if the diagnosis is unclear or in very limited cases for early, non-ruptured ectopic pregnancies.2,4

 12. Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tore Tynes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten6-sulfatoxymelatonin (aMT6s tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos engruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved HydroPorsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver blesamlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer ategenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert pådøgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer i et kontrolldøgnhjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være avinteresse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysningerom søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorersom kan ha effekt på hormonbalansen.Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M. Individual variations in excretion of6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urinemetabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s in samples collected at selected intervals and self-reported diurnalrhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production unitsat Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samplesused for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The resultsindicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretionfirst day on night shift, and a significantly higher night

 13. Shuttle performance enhancements using an OMS payload bay kit

  Science.gov (United States)

  Templin, Kevin C.; Mallini, Charles J.

  1991-01-01

  The study focuses on the use of an orbital maneuvering system (OMS) payload bay kit (PBK) designed to utilize OMS tanks identical to those currently employed in the Orbiter OMS pods. Emphasis is placed on payload deployment capability and payload servicing/reboost capability augmentation from the point of view of payload mass, maximum deployment altitudes, and initial retrieval and final deployment altitudes. The deployment, servicing, and reboost requirements of the Hubble Space Telescope and Advanced X-ray and Astrophysics Facility are analyzed in order to show the benefits an OMS PBK can provide for these missions. It is shown that OMS PBKs can provide the required capability enhancement necessary to support deployment, reboost, and servicing of payloads requiring altitudes greater than 325 nautical miles.

 14. Selective hydrogenation of halogenated arenes using porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported OMS-2 catalysts.

  Science.gov (United States)

  McManus, Iain J; Daly, Helen; Manyar, Haresh G; Taylor, S F Rebecca; Thompson, Jillian M; Hardacre, Christopher

  2016-07-04

  Porous manganese oxide (OMS-2) and platinum supported on OMS-2 catalysts have been shown to facilitate the hydrogenation of the nitro group in chloronitrobenzene to give chloroaniline with no dehalogenation. Complete conversion was obtained within 2 h at 25 °C and, although the rate of reaction increased with increasing temperature up to 100 °C, the selectivity to chloroaniline remained at 99.0%. Use of Pd/OMS-2 or Pt/Al2O3 resulted in significant dechlorination even at 25 °C and 2 bar hydrogen pressure giving a selectivity to chloroaniline of 34.5% and 77.8%, respectively, at complete conversion. This demonstrates the potential of using platinum group metal free catalysts for the selective hydrogenation of halogenated aromatics. Two pathways were observed for the analogous nitrobenzene hydrogenation depending on the catalyst used. The hydrogenation of nitrobenzene was found to follow a direct pathway to aniline and nitrosobenzene over Pd/OMS-2 in contrast to the OMS and Pt/OMS-2 catalysts which resulted in formation of nitrosobenzene, azoxybenzene and azobenzene/hydrazobenzene intermediates before complete conversion to aniline. These results indicate that for Pt/OMS-2 the hydrogenation proceeds predominantly over the support with the metal acting to dissociate hydrogen. In the case of Pd/OMS-2 both the hydrogenation and hydrogen adsorption occur on the metal sites.

 15. Professor Wind i Deadline om Spitzenkandidaten

  DEFF Research Database (Denmark)

  2018-01-01

  Professor og centerleder, Marlene Wind, var fredag den 23. februar 2018 i DR2 Deadline for at snakke om proceduren bag udvælgelsen af en ny formand for Europa Kommissionen. Professer Wind forklarede blandt andet, hvordan Europa Parlamentet, siden Lisabon Traktaten i 2009, har fortolket en del af...... traktaten til, at det skal være det vindende parti ved EP-valget, som vælger Kommissionsformanden. Dette er kendt som Spitzenkandidaten-proceduren. Wind pointerede, at særligt tyskerne har den holdning til EU, at den primære legitimitet ligger hos Europa parlamentet, da det er det eneste direkte folkevalgte...... organ i EU. Wind påpegede, at statsoverhovederne har været meget skeptiske eller direkte imod proceduren, men at der er en stigende holdning til, at proceduren kan være med til at sikre borgerinddragelse i EU. Til dette sagde Wind; "Hvis man skal engangere borgerne ved det her valg, hvor stort set ingen...

 16. Om problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2012-01-01

  Denne artikel er et oplæg om, hvad der er gode og frugtbare problemformuleringer i biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab (BDI). Artiklen opbygger en dikotomi mellem selvstændige universitetsopgaver på den ene side og common sense- behandlinger (eller ”fristile”) på den anden side....... Den grundlæggende tese er, at al god forskning – og alle gode, selvstændige universitetsopgaver – begynder og slutter i fagets litteratur. Det at være professionel i et fag indebærer bl.a., at man respekterer andre fag; kun derved tager man sig selv alvorligt som fagperson. BDI ses som et fag, der er...... gør det sværere at lave gode problemformuleringer, men gør ikke sådanne mindre nødvendige. Enhver problemformulering er - bevidst eller ubevidst - en politisk handling, der på den lange bane er med til at bestemme BDIs udviklingsretning og fremtid....

 17. Physics of Earthquake Rupture Propagation

  Science.gov (United States)

  Xu, Shiqing; Fukuyama, Eiichi; Sagy, Amir; Doan, Mai-Linh

  2018-05-01

  A comprehensive understanding of earthquake rupture propagation requires the study of not only the sudden release of elastic strain energy during co-seismic slip, but also of other processes that operate at a variety of spatiotemporal scales. For example, the accumulation of the elastic strain energy usually takes decades to hundreds of years, and rupture propagation and termination modify the bulk properties of the surrounding medium that can influence the behavior of future earthquakes. To share recent findings in the multiscale investigation of earthquake rupture propagation, we held a session entitled "Physics of Earthquake Rupture Propagation" during the 2016 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting in San Francisco. The session included 46 poster and 32 oral presentations, reporting observations of natural earthquakes, numerical and experimental simulations of earthquake ruptures, and studies of earthquake fault friction. These presentations and discussions during and after the session suggested a need to document more formally the research findings, particularly new observations and views different from conventional ones, complexities in fault zone properties and loading conditions, the diversity of fault slip modes and their interactions, the evaluation of observational and model uncertainties, and comparison between empirical and physics-based models. Therefore, we organize this Special Issue (SI) of Tectonophysics under the same title as our AGU session, hoping to inspire future investigations. Eighteen articles (marked with "this issue") are included in this SI and grouped into the following six categories.

 18. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 19. Mörk turism - en undersökning om underliggande motiv till unga vuxnas intresse för fenomenet

  OpenAIRE

  Lindroos, Julia

  2017-01-01

  Mörk turism är ett begrepp som inte väldigt många känner till även om det är ganska populärt som turist att besöka någon form av mörk turism. Syftet med detta arbete är redogöra för vilka motiven bakom unga vuxnas intresse för mörk turism är och vilka känslor som kan uppstå vid besöken av en mörk turism plats. Målgruppen för detta arbete är unga vuxna i åldren 18-29 år från södra Svenskfinland. Den teoretiska referensramen består av motivationsfaktorer, konsumentbeteende samt destinationsteor...

 20. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  OpenAIRE

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 1. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 2. Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaare Skagen

  2009-05-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer to nyere studier av veiledning i praksisopplæring i allmennlærerutdannelsen. Hovedfunnene drøftes i forhold til noen tidligere nordiske forskningsstudier. Studiene redegjør for intensjoner og realiteter i praksisopplæringen med fokus på mål, innhold og form i praksisveiledningen. Materialet er ramme- og fagplaner og intervjuer og observasjoner ved tre praksisskoler. Veiledningen drøftes i forhold til teori om veiledning. De to studiene som presenteres, konkluderer med at avstanden mellom teoridel og praksisdel i lærerutdannelsen fortsatt eksisterer. Det blir konstatert både fellestrekk og forskjeller mellom skolene når det gjelder graden av individuell veiledning og gruppeveiledning og individuell studentundervisning. Innholdsfokus i veiledningen varierte. Veilederrollen varierte mellom ettergivenhet og pågåenhet. Noen forskningsstudier hevder at øvingslærere praktiserer teknologisk veiledning. Artikkelen argumenterer for at innvielse i undervisningstradisjonen er nødvendig.

 3. Ny ph.d.-afhandling om fald og faldforebyggelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Evron, Lotte

  2015-01-01

  Lotte Evron forsvarede d. 18. Marts 2015 sin ph.d.-afhandling: Egenomsorg som selvteknologi i multifaktoriel faldforebyggelse – et feltstudie med diskursanalyse på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Undersøgelsen studerer egenomsorg som styringsteknologi i et bestemt multifaktoriel ...... underviser og forsker på Professionshøjskolen Metropol og holder gerne foredrag om sin forskning. Desuden blogger hun om fald og faldforebyggelse på Faldnørden: https://sygeplejerskelotte.wordpress.com og tweeter om sygepleje på: https://twitter.com/sygeplejerskele...

 4. Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Ulla

  2014-12-01

  Full Text Available Abstrakt: This article explores knowledge related to the gaze of the kindergarten teachers. By considering performances of the eyes as aspects of professionalism, the article discusses how different arrangements of the gaze are generated in complex conditions of judgment and power. Just as the eyeballs lies deeply tied into the corpus, both the gaze and the knowledge of the kindergarten teachers are deeply tied together in a comprehensive body of knowledge. This article draws upon interviews of kindergarten teachers related to mapping of children’s skills in a Norwegian context.  However, the statements in the study bring in a larger web of judgements in kindergarten. Foucault's theories are chosen as step stones for the discussion.Samandrag: Denne artikkelen handlar om kunnskapskonstruksjonar knytte til barnehagelæraren sitt blikk, og tek føre seg korleis barnehagelæraren bruker blikket i utøvinga av profesjonen sin. Ulike ordningar av blikk kan få grobotn i samansette konstruksjonar av skjønn og makt. Slik augeepla ligg djupt kopla saman med resten av kroppen, er også blikket og kunnskapen til barnehagelæraren djupt kopla saman i ein omfattande kunnskapskropp. Artikkelen tek utgangspunkt i gruppeintervju med barnehagelærarar om kartlegging av barn i ein norsk barnehagekontekst, men utsegnene frå intervjua bringar òg inn ein større vev av vurderingsarbeid i barnehagen. Teoriane til Foucault er nytta som reiskap i drøftinga.

 5. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 6. Simultaneous bilateral patellar tendon rupture.

  Science.gov (United States)

  Moura, Diogo Lino; Marques, José Pedro; Lucas, Francisco Manuel; Fonseca, Fernando Pereira

  2017-01-01

  Bilateral patellar tendon rupture is a rare entity, often associated with systemic diseases and patellar tendinopathy. The authors report a rare case of a 34-year-old man with simultaneous bilateral rupture of the patellar tendon caused by minor trauma. The patient is a retired basketball player with no past complaints of chronic knee pain and a history of steroid use. Surgical management consisted in primary end-to-end tendon repair protected temporarily with cerclage wiring, followed by a short immobilization period and intensive rehabilitation program. Five months after surgery, the patient was able to fully participate in sport activities.

 7. Simultaneous bilateral patellar tendon rupture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diogo Lino Moura

  Full Text Available ABSTRACT Bilateral patellar tendon rupture is a rare entity, often associated with systemic diseases and patellar tendinopathy. The authors report a rare case of a 34-year-old man with simultaneous bilateral rupture of the patellar tendon caused by minor trauma. The patient is a retired basketball player with no past complaints of chronic knee pain and a history of steroid use. Surgical management consisted in primary end-to-end tendon repair protected temporarily with cerclage wiring, followed by a short immobilization period and intensive rehabilitation program. Five months after surgery, the patient was able to fully participate in sport activities.

 8. Spontaneous rupture of vaginal enterocele

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, J H; Galatius, H; Hansen, P K

  1985-01-01

  Spontaneous rupture of an enterocele is a rare complication. Only 24 cases including the present case have been reported in the literature. The patients were elderly and had had at least one vaginal operation. The patients were remarkably unaffected symptomatically on admission.......Spontaneous rupture of an enterocele is a rare complication. Only 24 cases including the present case have been reported in the literature. The patients were elderly and had had at least one vaginal operation. The patients were remarkably unaffected symptomatically on admission....

 9. Rupture luminescence from natural fibers

  Science.gov (United States)

  Li, W.; Haneman, D.

  1999-12-01

  Fibers of cotton and wool, and samples of paper, have been ruptured in tension in vacuum and in air, and give detectable luminescence in the visible range. All have a common emission peak at around 2.0 eV, which is ascribed to the deexcitation of states excited by the rupture of organic chain molecule bonds. Rubber bands give stronger emission in air, but no emission in vacuum, suggesting the material breaks only at weak interchain bonds. Mohair, cat, and horse hair also give emission in air. The phenomena reveal effects that would occur widely in nature.

 10. Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

  OpenAIRE

  Holmefjord, Aina

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et r...

 11. Analysis of 30 breast implant rupture cases.

  Science.gov (United States)

  Tark, Kwan Chul; Jeong, Hii Sun; Roh, Tae Suk; Choi, Jong Woo

  2005-01-01

  Breast implants used for augmentation mammoplasty or breast reconstruction could rupture from various causes such as trauma or spontaneous failure. The objectives of this study were to investigate the relationships between the causes of implant rupture and the degree of capsular contracture, and then to evaluate the relative efficacies of specific signs on magnetic resonance imaging (MRI) known to be beneficial for diagnosing the rupture. A retrospective review identified patients with prosthetic implant rupture or impending rupture treated by the senior author. The 30 cases of implant rupture available for review were classified into two groups: intracapsular and extracapsular ruptures. The 30 cases of breast implant ruptures were analyzed with respect to the clinical symptoms and signs, the causes of rupture, the degree of capsular contracture, and therapeutic plans. Among the 30 cases, 14 patients who had undergone MRI during the diagnostic period were analyzed with respect to the relationships between MRI readings and operative findings. Spontaneous rupture of membranes was most common (80%), followed by failure because of trauma (7%) and valve or implant base (4%). The symptoms during implant rupture were contour deformity, palpated mass-like lesions, pain, and focal inflammation. According to the analysis of specific MRI signs, the sensitivity and specificity of the linguine sign were 87% and 100%, respectively, for intracapsular rupture. For extracapsular rupture, the sensitivity and specificity of the linguine sign were, respectively, 67% and 75%. The sensitivity and specificity of the rat-tail sign and tear drop sign were 14% and 50%, respectively. Breast implant rupture was correlated with the degree of capsular contracture in our study. Among the various specific MRI signs used in diagnosing the rupture, the linguine sign was reliable and had a high sensitivity and specificity, especially in cases of intracapsular rupture. On the other hand, the rat

 12. Rupture of Achilles Tendon : Usefulness of Ultrasonography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Nam Hyeon; Ki, Won Woo; Yoon, Kwon Ha; Kim, Song Mun; Shin, Myeong Jin; Kwon, Soon Tae

  1996-01-01

  To differentiate a complete rupture of Achilles tendon from an incomplete one which is important because its treatment is quite different. And it is necessary to know the exact site of the rupture preoperatively. Fifteen cases of fourteen patients which were diagnosed as Achilles tendon rupture by ultrasonography and surgery were reviewed. We compared sonographic rupture site with surgical findings. Ultrasonographic criteria for differentiation of complete and incomplete rupture was defined as follows : the discreteness, which means the proximal intervening hypoechogenicity to the interface echogenicity of distal margin of ruptured tendon : the slant sign, which represents the interface of ruptured distal margin which was seen over the 3/4 of the thickness of the tendon without intervening low echogeneicity : the invagination sign, which means the echogenic invagination from Kager triangle into posterior aspect of Achilles tendon over the half thickness of the tendon. The sites of complete tendon rupture were exactly corresponded to surgical finding in four cases of ten complete ruptures. And the discrepancy between sonographic and surgical findings in the site of complete rupture was 1.2 ± 0.4 cm in six cases. Three of ten complete ruptures showed the discreteness sign, all of ten showed the slant sign and two of ten showed the invagination sign. It is helpful to differentiate a complete from incomplete rupture of the Achilles tendon and to localize the site of the complete rupture with the ultrasonographic evaluation

 13. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  NARCIS (Netherlands)

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 14. User documentation for the MSK and OMS intelligent tutoring systems

  Science.gov (United States)

  Fink, Pamela K.; Herren, L. Tandy; Lincoln, David T.

  1991-01-01

  This user's guide describes how to use the Intelligent Tutoring Systems for the Manual Select Keyboard (MSK) and the Orbital Maneuvering System (OMS) and how to use the C code that runs the mockup version of the MSK.

 15. FAQ om læringsmål

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pasgaard, Niels Jakob

  Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Man taler om læringsmål i forbindelse med børnenes udvikling i børnehaver og vuggestuer, i relation til folkeskolens fag og i forbindelse med de seneste års reformer af lærer- og pædagoguddannelser...... mål? Hvor fører læringsmålene os hen, og er der et alternativ til læringsmålene? FAQ om læringsmål er bog nr. 3 i FAQ-serien om ofte stillede spørgsmål inden for det pædagogiske og psykologiske område. Alle bøger i serien er peer reviewet....

 16. MARVEL om de effecten van IGP in kaart te brengen

  NARCIS (Netherlands)

  Hengst-Bruggeling, M. den; Heesmans, S.; Graaf, H.A.L.M. de

  2010-01-01

  Informatiegestuurde politie betekent dat op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses, rationele keuzes worden gemaakt, waardoor mensen en middelen optimaal kunnen worden ingezet en de bedrijfsdoelen worden bereikt. Een belangrijke reden om informatiegestuurde politie (IGP) te

 17. Glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1994-01-01

  This 35mm frame, photographed as the Space Shuttle Columbia was orbiting Earth during a 'night' pass, documents the glow phenomenon surrounding the vertical stabilizer and the Orbital Maneuvering System (OMS) pods of the spacecraft.

 18. Coops bank kan flytte milliard-omsætning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard Jacobsen, Per

  2013-01-01

  Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning.......Coop Danmark har med sine bank-planer flere udfordringer at overvinde i de kommende år, men på sigt kan Coops bank være med til at flytte en milliard-omsætning....

 19. PREMATURE RUPTURE OF THE MEMBRANES*

  African Journals Online (AJOL)

  In patients presenting with premature rupture of the membranes there are two factors which influence the foetal morbidity and mortality. These factors are prema- turity and intra-uterine infection. The purpose of this analysis was to elucidate which factor carried the greater risk to the foetus. Recently there has been a spate of.

 20. Ruptured Cervical Anellrysm with Neurofibromatosis

  African Journals Online (AJOL)

  rupture of an aneurysm of a lateral branch of the right thyrocervical trunk in a patient suffering from diffuse neurofibromatosis. The operative findings are reported. s. Air. Med. ... system demonstrated decreased power in all muscles of the right shoulder girdle and arm, without sensory change. The cranial nerves were normal.

 1. Spontaneous Splenic Rupture in Melanoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hadi Mirfazaelian

  2014-01-01

  Full Text Available Spontaneous rupture of spleen due to malignant melanoma is a rare situation, with only a few case reports in the literature. This study reports a previously healthy, 30-year-old man who came with chief complaint of acute abdominal pain to emergency room. On physical examination, abdominal tenderness and guarding were detected to be coincident with hypotension. Ultrasonography revealed mild splenomegaly with moderate free fluid in abdominopelvic cavity. Considering acute abdominal pain and hemodynamic instability, he underwent splenectomy with splenic rupture as the source of bleeding. Histologic examination showed diffuse infiltration by tumor. Immunohistochemical study (positive for S100, HMB45, and vimentin and negative for CK, CD10, CK20, CK7, CD30, LCA, EMA, and chromogranin confirmed metastatic malignant melanoma. On further questioning, there was a past history of a nasal dark skin lesion which was removed two years ago with no pathologic examination. Spontaneous (nontraumatic rupture of spleen is an uncommon situation and it happens very rarely due to neoplastic metastasis. Metastasis of malignant melanoma is one of the rare causes of the spontaneous rupture of spleen.

 2. I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet

  OpenAIRE

  Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras framtid. Teoretiskt perspektiv: Som teoretisk referensram används Kari Martinsens teori om omsorg, inkluderande Martinsens begrepp om det förnimmande och det registrerade ögat, samt begreppen skuld och skam. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de unga kv...

 3. OM-101 Decreases the Fibrotic Response Associated with Proliferative Vitreoretinopathy

  Science.gov (United States)

  Dvashi, Zeev; Ben-Yaakov, Keren; Weinberg, Tamir; Greenwald, Yoel

  2017-01-01

  Purpose This study aimed to investigate the effect of OM-101 on the fibrotic response occurring in proliferative vitreoretinopathy (PVR) in an animal model. Methods Antifibrotic effect of OM-101 was investigated in vivo. As control, eight weeks old c57black mice underwent intravitreal injection with Hepes (group A) or dispase (0.3 units), to induce retinal detachment (RD) and PVR. The dispase-injected mice were randomly divided into two groups B and C (N = 25 mice); in group C, the eyes were treated with intravitreal injection of OM-101 (3 μl), and group B with PBS, as a control. After additional five days, mice were injected with the same initial treatment. Three days later, mice were euthanized, and the eyes were enucleated and processed for histological analysis. Results Intravitreal injection of dispase caused RD in 64% of the mice in group B, and 93% of those mice had PVR. Only 32% of mice treated with OM-101 and dispase (group C) developed RD, and only 25% of those developed PVR. Conclusions OM-101 was found effective in reducing the incidence of RD and PVR maintaining the normal architecture of the retina. This study suggests that OM-101 is a potentially effective and safe drug for the treatment of PVR patients. PMID:29109865

 4. Endometriosis-related spontaneous diaphragmatic rupture.

  Science.gov (United States)

  Triponez, Frédéric; Alifano, Marco; Bobbio, Antonio; Regnard, Jean-François

  2010-10-01

  Non-traumatic, spontaneous diaphragmatic rupture is a rare event whose pathophysiology is not known. We report the case of endometriosis-related spontaneous rupture of the right diaphragm with intrathoracic herniation of the liver, gallbladder and colon. We hypothesize that the invasiveness of endometriotic tissue caused diaphragm fragility, which finally lead to its complete rupture without traumatic event. The treatment consisted of a classical management of diaphragmatic rupture, with excision of the endometriotic nodule followed by medical ovarian suppression for six months.

 5. ACL Rupture in Collegiate Wrestler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lindsay A. Palmer

  2016-05-01

  Full Text Available Objective: To educate others on unique Anterior Cruciate Ligament tears and percentage of usage of the ACL in normal daily function. Background: Patient is an eighteen year old male participating in wrestling and football at the time of the injury. Patient now only participates in wrestling. No previous knee or chronic injuries were reported prior to this injury. Patient was playing football during the time of injury. The patient stated that he planted his foot down and was tackled at the same time when the injury occurred. The patient felt his knee twist and buckle. Patient complained of clicking inside the knee and had minimal swelling. He also complained of it being difficult to bear weight at the time. The patient did not seek further treatment until two months after the injury occurred when he received an MRI. His MRI showed a positive finding for an Anterior Cruciate Ligament rupture. His previous Athletic Trainer could not find a positive diagnosis for the patient prior to the MRI. Differential Diagnosis: Possible meniscal or ACL injury. Treatment: Doctors officially diagnosed the injury as a complete rupture of the ACL. The patient did not receive surgery immediately. Doctors have stated that he only uses about 50% of his ACL on a daily basis compared to a normal person who uses about 95% of their ACL daily. Because of this, the patient played on his rupture for seven months before receiving surgery. He played a whole season of high school football and a whole season of wrestling his senior year with the ACL ruptured. The patient only used a brace for better comfort during the seven months. The patient then received reconstructive surgery to repair the rupture. A hamstring tendon graft was used to repair the ruptured ACL. Because a tendon was taken from the hamstring, patient experienced a tight ACL and hamstring of the left leg post-surgery. The patient participated in Physical Therapy for five months to strengthen and stretch the new

 6. A Retrospective Analysis of Ruptured Breast Implants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Woo Yeol Baek

  2014-11-01

  Full Text Available BackgroundRupture is an important complication of breast implants. Before cohesive gel silicone implants, rupture rates of both saline and silicone breast implants were over 10%. Through an analysis of ruptured implants, we can determine the various factors related to ruptured implants.MethodsWe performed a retrospective review of 72 implants that were removed for implant rupture between 2005 and 2014 at a single institution. The following data were collected: type of implants (saline or silicone, duration of implantation, type of implant shell, degree of capsular contracture, associated symptoms, cause of rupture, diagnostic tools, and management.ResultsForty-five Saline implants and 27 silicone implants were used. Rupture was diagnosed at a mean of 5.6 and 12 years after insertion of saline and silicone implants, respectively. There was no association between shell type and risk of rupture. Spontaneous was the most common reason for the rupture. Rupture management was implant change (39 case, microfat graft (2 case, removal only (14 case, and follow-up loss (17 case.ConclusionsSaline implants have a shorter average duration of rupture, but diagnosis is easier and safer, leading to fewer complications. Previous-generation silicone implants required frequent follow-up observation, and it is recommended that they be changed to a cohesive gel implant before hidden rupture occurs.

 7. Historiens Mening som et Kreativt Produkt - En Analyse av Camille Paglias "The Birth of the Western Eye"

  OpenAIRE

  Kyllingstad, Elisabeth

  2016-01-01

  Dette prosjektet er en metodisk tilnærming til Camille Paglias filosofiske historietekst ”The Birth of the Western Eye”. Sexual Personae – Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson (1991) er en revidert versjon av doktorgradsavhendlingen hennes, som hun forsvarte i 1974. Den forteller om det Paglia identifiserer som grunnleggende drivkrefter i det vestlige mennesket, og dets kunstneriske produksjon. På denne måten kan verket leses som en guide gjennom vestlig tenkning så vel som kun...

 8. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 9. At eksistere tænkningen - Om cogito-argumentet og 'illusionen om erkendelsens primat'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liisberg, Sune

  2009-01-01

  Descartes' indflydelsesrige principformulering cogito ergo sum blev af F.W.J. Schelling betegnet som det 17. århundredes ‘magiske formular'; men den tryllebandt ikke alene sin samtid og den umiddelbare eftertid, den anslog simpelthen grundtonen for hele den nyere tids filosofi, og i nærværnede...... artikel tager jeg da også netop udgangspunkt i (receptionen af) Descartes' cogito-argument. For dels har vi med propositionen ‘jeg tænker, altså er jeg' vel nok det mest bogstavelige udtryk for et forsøg på ‘at tænke eksistensen'; dels rejses spørgsmålet om cogitoargumentets mening til stadighed i...

 10. Minihusfellesskap som verkemiddel i stadsutvikling av Undredal

  OpenAIRE

  Underdal, Brita

  2017-01-01

  Små bygdesamfunn i Noreg slit med nedgang i folketalet, og det går ut over utvikling, handel og trivsel hjå dei som vert verande i bygda. I verste fall blir bygdene heilt fråflytta, husa forfell og naturressursane går til spille. Dette kan vere framtidsbiletet til Undredal om ikkje noko vert gjort. På 20 år har folketalet gått ned frå 130 innbyggjarar til 70. Dersom utviklinga ikkje stagnerer, vil bygda snart vere tom for fastbuande. Oppgåva stiller difor spørsmålet: Korleis kan ein auk...

 11. Brøset - et blågrønt fellesskap : planlegging av en fremtidsrettet bydel.

  OpenAIRE

  Eide, Sissel; Jermstad, Silja Jansdottir

  2011-01-01

  I denne masteroppgaven har vi sett på planleggingen av Brøset, en fremtidsrettet bydel som skal opparbeides fra et jordbruksområde til boligområder. Dette er et pågående prosjekt, igangsatt av Trondheim kommune, som har høye målsetninger om at Brøset ikke bare skal utvikles til en klimanøytral bydel, men også bli et forbilde for andre byutviklingsområder. Som introduksjon og for å gi en forståelse for området, starter vi oppgaven med å gjennomgå allerede gjennomførte klima- og landsk...

 12. Arbetsmöbel för ungdomar : Beskrivning av designprocessen i ett samarbete med IKEA

  OpenAIRE

  Leckström, Anna

  2007-01-01

  Rapporten beskriver ett designprojekt, utfört som en del av examensarbetet på 15 HP, jag utfört som avgångsstudent på möbeldesignprogrammet vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design. Från Ronnie Runesson, produktutvecklare på IKEA of Sweden, fick jag ett uppdrag, ett reellt projekt att arbeta med. Projektet handlade om att ta fram ett koncept på en ny typ av arbetsmöbel för ungdomar i åldersgruppen 12 – 18 år. Målet med projektet var att, förutom att leverera ett fungerande koncept...

 13. Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

  OpenAIRE

  Fahlström, Zara; Askestad, Emil

  2015-01-01

  Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med fa...

 14. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 15. Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker

  OpenAIRE

  Heggen, Inger Helene

  2007-01-01

  Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og engelske), og en analyse av Escola Forlags ordbøker (bokmål og nynorsk utgave). Til slutt – en demononstrasjon av min resulterende redesign av ordbøkene (omslag og innmat). Her har det vært særlig viktig å tydeliggjøre oppslagsordene og oppslagsordenes underelementer s...

 16. Distributed Trust Management and Rogue AV Software

  Science.gov (United States)

  2010-06-10

  Integrate with QTM – Particularly important in federated systems (e.g., dynamically composable SOAs) • Investigate the use of reactive mechanisms – Global...of demonstrators surfaced on Capitol Hill in opposition to the Democrats’ health care legislation. MAGAZINE PREVIEW Making Health Care Better By...sale will be sent on saving green forests in Amazonia . Have more questions? You can contact us easy via Online Supoort. Green AV an award-winning

 17. Profibus DP : implementering av Profibus DP i en AVR-mikrokontroller

  OpenAIRE

  Junell, Andreas

  2012-01-01

  Detta examensarbete handlar om att implementera Profibus DP i en Atmega644P mikrokontroller, och på så sätt få en Profibus DP-slav som kan användas i utbildningssyfte vid Yrkeshögskolan Novia. Detta examensarbete har inneburit att tillverka ett tilläggskort till det befintliga mikrokontrollerkortet för att kunna koppla in det till en fältbuss som använder sig av RS485-kommunikation. Det har även tillverkats en programkod för Profibus DP-kommunikation till själva mikrokontrollern för att den s...

 18. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 19. Renal allograft rupture: US diagnosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Maklad, N.F.

  1987-01-01

  The US appearances in seven pathologically and/or surgically proved cases of renal allograft rupture are presented. These include a triangular or amorphous echogenic area in the cortex and medulla in a polar location, an echogenic band or wavy, branching anechoic lines in the hyperechoic region, a subcapsular hematoma, and an extrarenal hematoma in direct continuity with the echogenic area. Duplex Doppler examination in renal allograft rupture shows marked reduction of absence of the diastolic component of the velocity waveform in the arcuate and interlobar arteries, with reduction in amplitude of the systolic wave form. Correlation of the US appearances with gross and microscopic pathologic findings indicates that the echogenic area is due to an intrarenal hematoma, while the echogenic band represents the cortical laceration with adherent blood clots. The US-duplex Doppler examination should be the primary diagnostic modality in this life-threatening condition

 20. Achilles tendon rupture in badminton.

  Science.gov (United States)

  Kaalund, S; Lass, P; Høgsaa, B; Nøhr, M

  1989-01-01

  The typical badminton player with an Achilles tendon rupture is 36 years old and, despite limbering up, is injured at the rear line in a sudden forward movement. He resumes work within three months and has a slight lack of dorsiflexion in the ankle as the main complication. Most patients resume badminton within one year, but some finish their sports career, mainly due to fear of a new injury. The investigation discusses predisposing factors and prophylactic measures. PMID:2605439

 1. Ten-year rollover of San Onofre inservice testing program for pumps and valves to OM-6 and OM-10

  International Nuclear Information System (INIS)

  Croy, P.A.; Fischetti, S.; Chiang, D.; Schofield, P.; Barney, D.

  1994-01-01

  The Pump and Valve Inservice Testing (IST) Program Sat San Onofre, Units 2 and 3, was updated for the second 120-month interval from August 1993 to April 1994. The U.S. Nuclear Regulatory Commission (USNRC) approved the OM-6 and OM-10 Codes in mid-1992. The project for the rollover to these new Codes included several elements: (a) a review of the differences between IWV/IWP and OM-6/OM-10, (b) a comprehensive audit of the IST Program scope for valves, (c) creation of the program and supporting basis documents, the Relief Requests, and implementing procedures, (d) interdivisional coordination, (e) submittal to the USNRC, and (f) training. Subsections IWV and IWP have been used and essentially unchanged for over a decade. The new Code (Parts 1, 6, and 10 called OM-1, OM-6, and OM-10) includes several significant changes from the old Code. Our group identified these differences and drafted revised and reorganized Inservice Testing (IST) Program documents. We also considered USNRC Generic Letter 89-04 (GL 89-04), open-quotes Guidance on Developing Acceptable Inservice Testing Programsclose quotes, and NUREG-1482, Guidelines for Inservice Testing at Nuclear Power Plants, while revising the program. There were six pump relief requires and 13 valve relief requests in the program for the first 10-year interval. For the revised program we needed only one pump relief request (and no valve relief requests). Converting to the 1989 edition of the ASME Code did not require changes to the technical specifications. We revised our Updated Final Safety Analysis Report (UFSAR) to reflect the IST Program for the second 10-year interval. UFSAR changes were minor, consisting of updated references to the Code edition and 10 CFR 50.55a(f), open-quotes Inservice Testing Requirementsclose quotes

 2. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  OpenAIRE

  Barhanko, Daniella; Lindholm, Linus; Örtenvik, Mikael

  2013-01-01

  Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skil...

 3. Evidensbaseret viden om compliance blandt deprimerede HIV-smittede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tind, Anitha Malling

  2009-01-01

  Formålet med dette speciale er at undersøge, om depression blandt HIV-smittede fører til utilstrækkelig compliance af HAART, og om antidepressiva kan mediere denne negative effekt. I den forbindelse er der foretaget en systematisk litteraturgennemgang med henblik på at indsamle, sortere, evaluere...... kvalitet. I alt 10 studier er identificeret. Det drejer sig om 5 kohortestudier, 2 randomiserede klinisk kontrollerede studier og 3 tværsnitsundersøgelser. Af de inkluderede studier er 3 nedgradueret grundet metodiske mangler. De 10 studier er ikke homogene i forhold til måling af depression og compliance......, hvilket nedsætter deres komparativitet. Studierne viser, at der er evidens for, at depression føre til utilstrækkelig compliance af HAART blandt HIV-smittede, og at behandling med antidepressiva medierer denne negative effekt....

 4. Konstant online og fantasien om ’individuel balance’

  DEFF Research Database (Denmark)

  Villadsen, Kaspar

  2015-01-01

  Smartphones og andre mobile kommunikationsteknologier indføres med løfter om at give øget handlekraft og individuel frihed i arbejdslivet. Men et voksende forskningsfelt påviser, at indførelse af disse teknologier ledsages af øget netværksbaseret kontrol og selv-pålagt arbejdsintensivering....... Artiklen leverer et overblik over og en diskussion af den spirende internationale forskning i betydningen af smartphones i nutidens arbejdsliv. Denne forskning påpeger generelt en modsætning mellem en diskurs om teknologiers påståede styrkelse af individuel autonomi og præstation på den ene side, og den...... omfavnelse af smartphones som arbejdsredskab kan begribes, når medarbejderne udtrykker fuld bevidsthed om teknologiens konkrete skadevirkninger på deres private liv....

 5. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kevin G. DeWall

  2011-08-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 6. OM Code Requirements For MOVs -- OMN-1 and Appendix III

  International Nuclear Information System (INIS)

  DeWall, Kevin G.

  2011-01-01

  The purpose or scope of the ASME OM Code is to establish the requirements for pre-service and in-service testing of nuclear power plant components to assess their operational readiness. For MOVs this includes those that perform a specific function in shutting down a reactor to the safe shutdown condition, maintaining the safe shutdown condition, and mitigating the consequences of an accident. This paper will present a brief history of industry and regulatory activities related to MOVs and the development of Code requirements to address weaknesses in earlier versions of the OM Code. The paper will discuss the MOV requirements contained in the 2009 version of ASME OM Code, specifically Mandatory Appendix III and OMN-1, Revision 1.

 7. Åpent nummer om surrogati, bioetikk, forskningsetikk og minoriteter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  May Thorseth

  2013-11-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er kommet i stand i stafettpinneskiftet mellom avtroppende og påtroppende redaksjon. Vi byr på bidrag fra et variert utsnitt av det mangfoldige forskningsfeltet som omfattes av anvendt etikk. Tematisk er det bredde i utvalget, men felles for alle bidragene er at de drøfter svært relevante tema som også er til stede i offentlige medier.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v7i2.1793

 8. ”They are at dagis!” : En kvalitativ studie om förutsättningar för translanguaging i förskolan

  OpenAIRE

  Säfsten, Felicia; Sjöö, Amanda

  2017-01-01

  Genom mötet med förhållningssättet translanguaging samt Garcias (2009) definition av det samma, där barns flerspråkighet ses som en resurs i deras språkande, väcktes en nyfikenhet. Mer specifikt kring om och hur det skulle kunna ha en plats i den svenska förskolan. Vid närmare efterforskning visade det sig att translanguaging som förhållningssätt framförallt blivit etablerat i skolvärlden. Därför genomfördes denna studie med syfte att bidra med kunskaper om vilka förutsättningar det finns för...

 9. “Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

  OpenAIRE

  Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan

  2016-01-01

  Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala...

 10. Contribution of effluent organic matter (EfOM) to ultrafiltration (UF) membrane fouling: Isolation, characterization, and fouling effect of EfOM fractions

  KAUST Repository

  Zheng, Xing; Khan, Muhammad; Croue, Jean-Philippe

  2014-01-01

  EfOM has been regarded as a major organic foulant resulting in UF membrane fouling in wastewater reclamation. To investigate fouling potential of different EfOM fractions, the present study isolated EfOM into hydrophobic neutrals (HPO-N), colloids

 11. Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

  OpenAIRE

  Næss, Torgun

  2016-01-01

  Master i intensivsykepleie Bakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og sm...

 12. Activities of the O&M committee history & future perspectives

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poulis, D.S.

  1996-12-01

  This paper gives an overview of the Committee on Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants, hereafter referred to as the O&M Committee, formed in June 1975 when the American National Standard Institute`s Committee on Reactor Plants and their Maintenance was disbanded. The O&M Committee`s history, structure, current focus and future perspectives will be presented. The purpose of this paper is to give information to industry and the public of the Committee`s on-going effort to make accurate and timely responses to the needs of the nuclear industry.

 13. Stadig usikkerhed om skat på bitcoin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard, Louise Fjord; Weber, Katja Dyppel

  2018-01-01

  Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler.......Kronik. Reglerne om skat på bitcoin er lidt klarere efter afgørelse i Skatterådet, men det er på tide at se på en ændring af de forældede regler....

 14. Measurement crankshaft angular speed of an OM403 engine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Biočanin Stojko

  2017-01-01

  Full Text Available In this paper, the methodology of the measurement of the angular speed of the crankshaft of a ten-cylinder diesel OM403 engine is presented, with regular and irregular engine operation. The angular velocity was measured under laboratory conditions, on already installed measuring equipment from the laboratory and on the break of a well known brand-Schenck, by using an optoelectronic incremental rotary encoder, a data acquisition module and the LabVIEW software for synchronization and management of the measuring equipment. The goal of this paper is to give a practical contribution to researches of measuring of crankshaft angular speed of the crankshaft engine OM 403.

 15. Space Shuttle OMS engine valve technology. [Orbital Maneuvering System

  Science.gov (United States)

  Wichmann, H.

  1974-01-01

  Valve technology program to determine shutoff valve concepts suitable for the Orbital Maneuvering System (OMS) engine of the Space Shuttle. The tradeoff studies selected the electric torque motor operated dual poppet and ball valves as the most desirable valve concepts for the OMS Engine Shutoff Valve. A prototype of one of these concepts was built and subjected to a design verification program. A number of unique features were designed to include the required contamination insensitivity, operating fluid compatibility, decontamination capability, minimum maintenance requirement and long service life capability.

 16. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 17. AVS user's guide on the basis of practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 18. Neck curve polynomials in neck rupture model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kurniadi, Rizal; Perkasa, Yudha S.; Waris, Abdul

  2012-01-01

  The Neck Rupture Model is a model that explains the scission process which has smallest radius in liquid drop at certain position. Old fashion of rupture position is determined randomly so that has been called as Random Neck Rupture Model (RNRM). The neck curve polynomials have been employed in the Neck Rupture Model for calculation the fission yield of neutron induced fission reaction of 280 X 90 with changing of order of polynomials as well as temperature. The neck curve polynomials approximation shows the important effects in shaping of fission yield curve.

 19. Acute Pectoralis Major Rupture Captured on Video

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alejandro Ordas Bayon

  2016-01-01

  Full Text Available Pectoralis major (PM ruptures are uncommon injuries, although they are becoming more frequent. We report a case of a PM rupture in a young male who presented with axillar pain and absence of the anterior axillary fold after he perceived a snap while lifting 200 kg in the bench press. Diagnosis of PM rupture was suspected clinically and confirmed with imaging studies. The patient was treated surgically, reinserting the tendon to the humerus with suture anchors. One-year follow-up showed excellent results. The patient was recording his training on video, so we can observe in detail the most common mechanism of injury of PM rupture.

 20. Traumatic rupture of an intracranial dermoid cyst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raksha Ramlakhan, BMedSc, MBBCh

  2015-01-01

  Full Text Available Intracranial dermoid cysts are congenital tumors of ectodermal origin. Rupture of these cysts can occur spontaneously, but rupture in association with trauma is reported infrequently. The diagnosis of rupture is made by the presence of lipid (cholesterol droplets in the subarachnoid spaces and ventricles. Nonenhanced CT of the head demonstrates multiple foci of low attenuation that correspond with hyperintense signal on T1-weighted MRI. We present a case of an adult patient with rupture of an intracranial dermoid cyst, precipitated by minor trauma.

 1. CT diagnosis of ruptured abdominal aortic aneurysm

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sacknoff, R.; Novelline, R.A.; Wittenberg, J.; Waltman, A.C.; De Luca, S.A.; Rhea, J.T.; Lawrason, J.N.

  1986-01-01

  Ruptured abdominal aortic aneurysm (AAA) is a life-threatening condition requiring immediate diagnosis and surgery. In a series of 23 consecutive patients scanned by CT for suspected ruptured AAA, CT proved 100% accurate. In seven patients with surgically or pathologically proved ruptured AAA, CT demonstrated a similar distribution of hemorrhage into the perirenal space and to a lesser degree into the anterior and posterior pararenal spaces. The 16 true-negative examinations included ten in patients with unruptured AAA and six in patients with other diseases. The authors conclude that patients in stable condition with suspected ruptured AAA should be examined by CT

 2. XML Schema of PaGE-OM: fuge.xsd [

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ://www.omg.org/spec/PAGE-OM/20090722/snp schemaLocation=snp.xsd/> ..._source type=fuge:Ontology_source/> _source> ...ogy_term/> _term> Ontology term, defined in more detail in FuGE (http://fuge.sourceforge.net/). This

 3. Illegale immigratie heeft ineens weer de aandacht van het OM.

  NARCIS (Netherlands)

  R.H.J.M. Staring (Richard)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Ze komen met de bus via de N35 bij Enschede het land binnen. Of met de auto over de A76 langs Heerlen. Via een vlucht naar Schiphol. Of ze worden alleen op de luchthaven afgezet om het te laten líjken alsof ze met het vliegtuig zijn gekomen.

 4. Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Hanne Hørl; Hammershøi, Lene

  2002-01-01

  Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger...

 5. En ansats til en teori om Situationel Dialektisk Ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dakwar, Julia Rytter; Lorentzen, Anne-Christine Rosfeldt; Smedegaard, Flemming

  2015-01-01

  typer af organisations-medlemmer, bl.a. Helle Heins arketypeteori, Thomas Højrups livsformsteori og Helle Petersens cen-lok teori om forandringskommunikation. I en ramme af et dialektisk mindset samles tankerne i artiklens afsluttende afsnit, hvor der skitseres en række krav, som ledelse og ledere i...

 6. Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Elving, Klaske; van den Bergh, H.H.

  2016-01-01

  Havo 5-leerlingen slagen er onvoldoende in om coherente teksten te schrijven. Vaak bestaan de teksten die zij schrijven voor het schoolexamen (veelal betogen, beschouwingen) uit losse mededelingen, zonder onderling verband. Klaske Elving en Huub van den Bergh onderzochten of de topical structure

 7. SBI-konference om byggeprogrammering, den 23.februar 1977

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolte, L.

  Arkitekt Lennart Kolte, Byggnadsstyrelsen, indleder med at berette om erfaringerne fra anvendelse af GP-Kontor 75. En revision af GP-Kontor og brugsanvisning er forestående. GP udfylder en vigtig funktion i bygherreorganisationen i samspil med brugere og projekterende. Materialets detaljeringsgrad...

 8. View of the firing of a single engine OMS

  Science.gov (United States)

  1985-01-01

  View of a single engine orbital maneuvering system (OMS) firing on the Discovery. The payload bay is open and the protective canisters for the AUSSAT communications satellite (open) and the ASC-1 are visible. A cloudy Earth's horizon can be seen above the orbiter.

 9. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  OpenAIRE

  Almqvist, Jessica; Reinholdsson, Åsa

  2007-01-01

  IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet och vad boende i Karlstad med omnejd har för ...

 10. En dialog för hållbarhet : En studie om statliga företags intressentdialog i praktiken

  OpenAIRE

  Danielsson, Josefin; Ulleryd, Ida

  2016-01-01

  Kraven på att organisationer ska ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar har ökat i och med den ökade medvetenhet om hur olika verksamheter påverkar såväl miljö som samhälle. Det huvudsakliga verktyget för företag att kommunicera sitt ansvars- och hållbarhetsarbete är genom hållbarhetsredovisningen, där Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är den mest använda standarden vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. En av de grundläggande principerna i GRI är att företagen...

 11. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 12. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 13. Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Oda Fosse

  2016-04-01

  Full Text Available Til tross for lærerutdanningers mangeårige arbeid med å finne innovative løsninger som skaper gode sammenhenger mellom campuskonteksten og skolekonteksten, etterlyser lærerstudentene fortsatt en bedre sammenheng i studiet. Det som kjennetegner metodene i mange lærerutdanninger er at de bygger på ideen om læring for praksis. Dette innebærer i stor grad forventninger om at studentene transformerer kunnskap fra campus til undervisning og refleksjon i skolen. Mye tyder på at lærerstudentene får lite hjelp i denne prosessen. Studier om koherens – eller sammenheng – i lærerutdanningen knyttes sjelden til at lærerutdanning kan innebære et læringsproblem. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke de læringsutfordringer studenter har når kunnskap skal transformeres mellom de to kontekstene. Tanken er at en forståelse for lærerstudenters læring på denne måten kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle metoder i lærerutdanningen som kan lette transformeringsprosessene. Artikkelen er tematisk og drøftes i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling med vekt på begrepene “overføring” og “transformering”. Videre drøftes problemstillingen i lys av studier av lærerstudenters interaktive læringsprosesser. Nøkkelord: lærerutdanning, lærerstudenters læringsprosesser, transformering av læring.AbstractDespite innovative work on bridging the gap between campus activities and classroom activities, student teachers ask for more coherence in their education. What characterizes the different teacher education innovations is that they are mainly based on the idea that students construct knowledge for practice. In these scenarios, teacher education programmes rely on the students’ ability to transform knowledge from activities at campus into teaching and reflection in their practice schools. The student teachers seem to get little or no help in these transformational processes. When studying

 14. Predicting creep rupture from early strain data

  International Nuclear Information System (INIS)

  Holmstroem, Stefan; Auerkari, Pertti

  2009-01-01

  To extend creep life modelling from classical rupture modelling, a robust and effective parametric strain model has been developed. The model can reproduce with good accuracy all parts of the creep curve, economically utilising the available rupture models. The resulting combined model can also be used to predict rupture from the available strain data, and to further improve the rupture models. The methodology can utilise unfailed specimen data for life assessment at lower stress levels than what is possible from rupture data alone. Master curves for creep strain and rupture have been produced for oxygen-free phosphorus-doped (OFP) copper with a maximum testing time of 51,000 h. Values of time to specific strain at given stress (40-165 MPa) and temperature (125-350 deg. C) were fitted to the models in the strain range of 0.1-38%. With typical inhomogeneous multi-batch creep data, the combined strain and rupture modelling involves the steps of investigation of the data quality, extraction of elastic and creep strain response, rupture modelling, data set balancing and creep strain modelling. Finally, the master curves for strain and rupture are tested and validated for overall fitting efficiency. With the Wilshire equation as the basis for the rupture model, the strain model applies classical parametric principles with an Arrhenius type of thermal activation and a power law type of stress dependence for the strain rate. The strain model also assumes that the processes of primary and secondary creep can be reasonably correlated. The rupture model represents a clear improvement over previous models in the range of the test data. The creep strain information from interrupted and running tests were assessed together with the rupture data investigating the possibility of rupture model improvement towards lower stress levels by inverse utilisation of the combined rupture based strain model. The developed creep strain model together with the improved rupture model is

 15. Sing English: Om sangens potensial i engelskopplæringen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ragnhild Elisabeth Lund

  2012-03-01

  Full Text Available Sang er en åpenbar kilde til læring av fremmedspråk. Læreplaner for engelskfaget opp gjennom tidene har påpekt dette, og læreverkene i engelsk inneholder mange sanger. Men nøyaktig hva er det sang kan bidra med? Hva slags sanger er tatt med i bøkene, og hvilke målsettinger ser ut til å være knyttet til dem? Artikkelen besvarer disse spørsmålene ved å vise til læreplaner og utvalgte lærebøker fra perioden 1885 – 2008 og hvordan de legger opp til at sang skal brukes som en del av opplæringen i engelsk. Undersøkelsen er begrenset til ungdomstrinnet. Innledningsvis refererer artikkelen til ulike begrunnelser for bruk av sang i fremmedspråkopplæringen. Når sang nevnes i læreplanene eller innlemmes i lærebøkene, reflekteres enkelte av disse begrunnelsene. Samtidig er det påfallende hvor ofte planer og bøker ikke begrunner bruken av sang eller setter sangene inn i en didaktisk sammenheng. Artikkelen konkluderer derfor med at sanger ser ut til å representere et stort, men delvis uutnyttet potensial i engelskopplæringen på ungdomstrinnet.

 16. Common and uncommon CT findings in rupture and impending rupture of abdominal aortic aneurysms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahmed, M.Z.; Ling, L.; Ettles, D.F.

  2013-01-01

  The rapid imaging evaluation and diagnosis of rupture and impending rupture of an abdominal aortic aneurysm (AAA) is imperative. This article describes the imaging findings of rupture, impending rupture, and other abdominal aortic abnormalities. It is important not to overlook AAA as the consequences can be life threatening. All patients who had open or endovascular repair of AAA rupture over 6 years (2008–2012) were identified from our departmental database. The computed tomography (CT) images of 99 patients were reviewed for relevant findings. The mean age of the patients was 65 years and 85% were male

 17. Radionuclide scan findings in delayed splenic rupture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Flickinger, F.W.; Jackson, G.L.

  1978-01-01

  An initial liver/spleen scan performed on a patient with blunt abdominal trauma was negative 3 days following the accident. A follow-up scan 7 days later showed definite evidence of splenic rupture, proved surgically. The authors conclude that, in such cases, spleen scans may be negative initially because of delayed splenic ruptures

 18. Rupture of esophagus by compressed air.

  Science.gov (United States)

  Wu, Jie; Tan, Yuyong; Huo, Jirong

  2016-11-01

  Currently, beverages containing compressed air such as cola and champagne are widely used in our daily life. Improper ways to unscrew the bottle, usually by teeth, could lead to an injury, even a rupture of the esophagus. This letter to editor describes a case of esophageal rupture caused by compressed air.

 19. Coiling of ruptured pericallosal artery aneurysms.

  NARCIS (Netherlands)

  Menovsky, T.; Rooij, W.J.J. van; Sluzewski, M.; Wijnalda, D.

  2002-01-01

  OBJECTIVE: To assess the technical feasibility of treating ruptured pericallosal artery aneurysms with detachable coils and to evaluate the anatomic and clinical results. METHODS: Over a period of 27 months, 12 patients with a ruptured pericallosal artery aneurysm were treated with detachable

 20. Treatment Alternative for Irreparable Rotator Cuff Ruptures ...

  African Journals Online (AJOL)

  2016-09-03

  Sep 3, 2016 ... and such ruptures also lead to a pseudo-paralysis.[1,2]. Pain during daily ... 2) repairable rotator cuff rupture, as determined on MRI and during arthroscopy ..... functioning and lead to cosmetic deformities.[4]. Arthroplasty is a ...

 1. Uterine rupture without previous caesarean delivery

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thisted, Dorthe L. A.; H. Mortensen, Laust; Krebs, Lone

  2015-01-01

  to uterine rupture when adjusted for parity, epidural analgesia and augmentation by oxytocin. CONCLUSION: Although uterine rupture is rare, its association with epidural analgesia and augmentation of labour with oxytocin in multipara should be considered. Thus, vigilance should be exercised when labour...

 2. Spontaneous rupture of choledochal cyst: case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shin, Ho Seob; Nam, Kyung Jin; Lee, Jin Hwa; Kim, Chan Sung; Choi, Jong Cheol; Oh, Jong Young

  2002-01-01

  Spontaneous rupture of a choledochal cyst leading to biliary peritonitis is a rare complication which can be fatal if not promptly diagnosed. The authors report the ultrasound and CT findings of two cases of spontaneous choledochal cystic rupture and the biliary peritonitis which ensued

 3. Isolated gallbladder rupture following blunt abdominal injury

  African Journals Online (AJOL)

  2015-05-26

  May 26, 2015 ... Kaohsiung Medical University, Kaohsiung, Taiwan. Abstract. Isolated traumatic gallbladder rupture subsequent to blunt abdominal injury is rare. Most literatures on the subjects consist of case reports. We reported a rare case of isolated gallbladder rupture and discussed the possible predisposing factors to ...

 4. Spontaneous Achilles tendon rupture in alkaptonuria | Mohammed ...

  African Journals Online (AJOL)

  Spontaneous Achilles tendon ruptures are uncommon. We present a 46-year-old man with spontaneous Achilles tendon rupture due to ochronosis. To our knowledge, this has not been previously reported in Sudan literature. The tendon of the reported patient healed well after debridement and primary repairs.

 5. Spontaneous rupture of choledochal cyst: case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shin, Ho Seob; Nam, Kyung Jin; Lee, Jin Hwa; Kim, Chan Sung; Choi, Jong Cheol; Oh, Jong Young [Dong-a University College of Medicine, Pusan (Korea, Republic of)

  2002-11-01

  Spontaneous rupture of a choledochal cyst leading to biliary peritonitis is a rare complication which can be fatal if not promptly diagnosed. The authors report the ultrasound and CT findings of two cases of spontaneous choledochal cystic rupture and the biliary peritonitis which ensued.

 6. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 7. Spontaneous rupture of adrenal metastasis from hepatocellular carcinoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lim, Chae Hun; Kim, Hyun Jin; Park, Soo Youn; Hwang, Seong Su; Choi, Hyun Joo [St. Vincent Hospital, Suwon (Korea, Republic of)

  2007-03-15

  Rupture of adrenal tumor from various primary origins is a rather rare event. We report here on a ruptured adrenal metastasis from hepatocellular carcinoma, and this ruptured metastasis was observed at the time of the initial diagnosis.

 8. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larry Yonge

  2013-01-01

  Full Text Available HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking connectivity. Moreover, HomePlug AV2 guarantees backward interoperability with other HomePlug systems. In this paper, the HomePlug AV2 system architecture is introduced and the technical details of the key features at both the PHY and MAC layers are described. The HomePlug AV2 performance is assessed, through simulations reproducing real home scenarios.

 9. Triple Achilles Tendon Rupture: Case Report.

  Science.gov (United States)

  Saxena, Amol; Hofer, Deann

  We present a case report with 1-year follow-up data of a 57-year-old male soccer referee who had sustained an acute triple Achilles tendon rupture injury during a game. His triple Achilles tendon rupture consisted of a rupture of the proximal watershed region, a rupture of the main body (mid-watershed area), and an avulsion-type rupture of insertional calcific tendinosis. The patient was treated surgically with primary repair of the tendon, including tenodesis with anchors. Postoperative treatment included non-weightbearing for 4 weeks and protected weightbearing until 10 weeks postoperative, followed by formal physical therapy, which incorporated an "antigravity" treadmill. The patient was able to return to full activity after 26 weeks, including running and refereeing, without limitations. Copyright © 2017 The American College of Foot and Ankle Surgeons. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 10. MRI of tibialis anterior tendon rupture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gallo, Robert A.; DeMeo, Patrick J.; Kolman, Brett H.; Daffner, Richard H.; Sciulli, Robert L.; Roberts, Catherine C.

  2004-01-01

  Ruptures of the tibialis anterior tendon are rare. We present the clinical histories and MRI findings of three recent male patients with tibialis anterior tendon rupture aged 58-67 years, all of whom presented with pain over the dorsum of the ankle. Two of the three patients presented with complete rupture showing discontinuity of the tendon, thickening of the retracted portion of the tendon, and excess fluid in the tendon sheath. One patient demonstrated a partial tear showing an attenuated tendon with increased surrounding fluid. Although rupture of the tibialis anterior tendon is a rarely reported entity, MRI is a useful modality in the definitive detection and characterization of tibialis anterior tendon ruptures. (orig.)

 11. Ruptured gastroepiploic artery aneurysm: A case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmad S. Ashrafi

  Full Text Available Introduction: Gastroepiploic artery aneurysms are extremely rare, with few reported cases in the literature. The risk of rupture however, is high and thus warrants attention. Presentation of case: Here we present a rare case of a women who presented to the emergency department in shock and was found to have a ruptured gastroepiploic artery aneurysm during surgical exploration. Suture ligation of the aneurysm was completed. Discussion: Although rare, gastroepiploic artery aneurysms have up to a 90% rate of rupture and therefore require intervention. A laparoscopic approach has been described however, in cases where rupture has occurred, urgent laparotomy and control of hemorrhage is needed. Conclusion: We describe a rare case of a ruptured gastroepiploic aneurysm that was successfully managed with urgent laparotomy and aneurysmal resection. Keywords: Gastroepiploic, Aneurysm, Hemorrhage, Case report

 12. Rupture mechanics of metallic alloys for hydrogen transport

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moro, I.; Briottet, L.; Lemoine, P.; Andrieu, E.; Blanc, C.

  2007-01-01

  established a link between the preferential localization of hydrogen and the results of the rupture mechanics tests in a gaseous hydrogen environment. (O.M.)

 13. Earthquake lights and rupture processes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. V. Losseva

  2005-01-01

  Full Text Available A physical model of earthquake lights is proposed. It is suggested that the magnetic diffusion from the electric and magnetic fields source region is a dominant process, explaining rather high localization of the light flashes. A 3D numerical code allowing to take into account the arbitrary distribution of currents caused by ground motion, conductivity in the ground and at its surface, including the existence of sea water above the epicenter or (and near the ruptured segments of the fault have been developed. Simulations for the 1995 Kobe earthquake were conducted taking into account the existence of sea water with realistic geometry of shores. The results do not contradict the eyewitness reports and scarce measurements of the electric and magnetic fields at large distances from the epicenter.

 14. Traumatic rupture of the aorta

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dorfman, G.S.; Paolella, L.P.; Haas, R.A.; Lambiase, R.E.; Cronan, J.J.

  1988-01-01

  To evaluate the acceptability of digital subtraction angiography (DSA) in the evaluation of traumatic rupture of the aorta (TRA), the authors obtained 56 thoracic aortograms in 55 consecutive trauma patients, using both DSA and cut-film angiography (CFA). Both studies were ranked blindly and assigned scores for quality and diagnosis. Interobserver variance for DSA and CFA quality rankings was insignificant. CFA achieved significantly higher ranking for quality. In the 56 examinations, CFA demonstrated seven abnormalities that demanded intervention for follow-up angiography. DSA demonstrated only five of these and found no additional abnormalities. While this evaluation applies only to the particular digital system that the authors tested, they found that DSA, as compared with CFA, failed to demonstrate significant aortic injury. The confidence of diagnosis was significantly greater with CFA. Similar double-blind evaluation is mandatory at any trauma center prior to converting from CFA to DSA in the diagnosis of this life-threatening condition

 15. Rupture of the meniscofibular ligament

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Poyanli Oguz

  2010-05-01

  Full Text Available Abstract The meniscofibular ligament is an anatomically defined ligament of the knee in humans. However, there are no data regarding the prognosis following injury to this ligament. Our case was a 42-year-old man who presented at our clinic with pain of the lateral side of his left knee. MRI of his left knee revealed the rupture of the meniscofibular ligament. The mechanism of injury was consistent with anatomical and mechanical studies of the meniscofibular ligament. The patient was treated conservatively for 1 year, but his pain did not resolve completely. A case series of patients with the same injury is required to establish an effective treatment for this rare injury.

 16. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  OpenAIRE

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 17. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  OpenAIRE

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 18. Reproductibilité des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie.

  Science.gov (United States)

  Ben Abdelkrim, Soumaya; Rammeh, Soumaya; Trabelsi, Amel; Ben Yacoub-Abid, Lilia; Ben Sorba, Nabil; Jaïdane, Lilia; Mokni, Moncef

  2012-12-01

  RéSUMé: OBJECTIF : Déterminer les taux d'accord et la reproductibilité intra et inter-observateurs des classifications OMS 1973 et OMS 2004 des tumeurs urothéliales papillaires de la vessie. MATéRIEL ET MéTHODES : Cent deux cas de tumeurs urothéliales papillaires de stade pTa/pT1 ont été étudiés. Deux pathologistes ont revu les lames et ont établi le grade tumoral selon les deux classifications OMS 1973 et OMS 2004. En cas de désaccord, les deux évaluateurs ont procédé à une lecture commune au microscope en double tête afin d'aboutir à un grade consensuel selon les deux classifications. La variabilité intra-observateur a été étudiée chez l'un des deux évaluateurs qui a procédé à la relecture des lames un mois après sa première lecture. Les taux d'accord entre les deux pathologistes pour chaque catégorie de grade ont été déterminés et la reproductibilité des deux classifications a été évaluée à l'aide du coefficient kappa. Une valeur de 0 à 0,2 était interprétée comme un désaccord absolu, de 0,21 à 0,4, un accord faible, de 0,41 à 0,6, un accord modéré, de 0,61 à 0,8, un accord considérable, et de 0,8 à 1, un accord absolu. RéSULTATS : Selon la classification OMS 1973, les proportions des grades G1, G2 et G3 étaient respectivement de 40,2 %, 50 % et 9,8 %. Selon la classification OMS 2004, les proportions respectives des tumeurs de faible potentiel de malignité, des carcinomes de bas grade et des carcinomes de haut grade de malignité étaient de 23,5 %, 60,8 % et 15,7 %. La reproductibilité intra-observateur était excellente pour les deux classifications (accord absolu). Les taux d'accord entre les deux pathologistes étaient meilleurs pour la classification OMS 2004 (kappa = 0,7) que pour la classification OMS 1973 (kappa = 0,51). La reproductibilité entre observateurs de la classification OMS 2004 est supérieure à celle de 1973. La reproductibilité intra-observateur est excellente pour les deux

 19. New directions and challenges for the O&M committee

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pelletier, J.P.

  1996-12-01

  In the second half of the decade of the nineties, the imperative of finding new ways to improve efficiency while maintaining safety is taking on a new urgency. The looming deregulation of the electric industry and the expected competition in the power production business fuels this urgency. The recently completed ASME research in the area of Risk-Based Inservice Testing offers the Operations and Maintenance (O&M) Committee an opportunity to meet this challenge. This opportunity, however, offers its own challenges. New ways of thinking about inservice testing and new technical skills will be needed to successfully incorporate this technology into Code documents. It will not be adequate to rely solely on incorporation of risk-based methods into the Code to meet this challenge. A thorough self assessment of what O&M does, how it is done, and the value added will help assure that the directions which are pursued do, indeed, meet the challenge ahead.

 20. ISAL experiment documentation of vertical tail and OMS pods

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Investigation of Space Transportation System (STS) Atmospheric Luminosities (ISAL) experiment documentation includes vertical tail and orbital maneuvering system (OMS) pods with surface glow against the blackness of space. This glowing scene was provided by a long duration exposure with a 35mm camera aimed toward the tail of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099. OV-099 was maneuvered to a 120-nautical-mile altitude and flown with open payload bay (PLB) in the velocity vector for the conducting of a test titled, 'Evaluation of Oxygen Interaction with Materials (EOIM)'. Atomic oxygen within the low orbital environment is known to be extremely reactive when in contact with solid surfaces. In the darkened area between the camera and the glowing OMS pods and vertical stabilizer are two trays of test materials.

 1. Projekt READ - sammen om læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Mette Vedsgaard; Østerbye, Torkil

  2015-01-01

  Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre...

 2. Journalistik om et bebudet historisk øjeblik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørndrup, Hanne

  2012-01-01

  samtidens interesse som ’historiske’, hvordan behandler journalistikken disse begivenheder, og hvad kan påberåbelsen af historien bruges til? Barack Obamas indsættelse som USA’s 44. præsident i januar 2009 blev om noget udråbt til et historisk øjeblik. Nærværende artikel analyser den journalistiske praksis...

 3. Overall view of PLB and OMS / RCS engine thrusting

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  Overall payload bay (PLB) view shows Inertial Upper Stage (IUS) Airborne Support Equipment (ASE) forward frame and aft frame tilt actuator (AFTA) table after IUS Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) deploy. Vertical tail and Orbital Maneuvering System (OMS) pods with rear reaction control system (RCS) thruster firing (sidefiring) appears in background against blackness of space. Right right jet firing was photographed from more than 18 meters (60 feet) away in the cabin of the Earth-orbiting Challenger, Orbiter Vehicle (OV) 099.

 4. De strijd om de richting van de Westerse cultuur

  OpenAIRE

  Schuurman, E.

  2010-01-01

  Herbert Marcuse is de belangrijkste vertegenwoordiger van de culturele revolutie van de twintigste eeuw. Hij vertegenwoordigt de weerstand in de Westerse cultuur tegen het wetenschappelijk-technisch ideaal van de Verlichting. Zijn vrijheidsideaal heeft niettemin dezelfde wortels. Sinds de Verlichting wordt de Westerse cultuur beheerst door de strijd tussen deze twee idealen. Om de strijd te verminderen en de spanning in de cultuur te laten afnemen, is een transformatie van de cultuur noodzake...

 5. Tilgængelig viden - viden om tilgængelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkeby, Inge Mette

  arkitekterne anvender for at designe tilgængeligt, fx hvordan de anvender referencer, eksempler, begreber og erfaringer eller viden om regler og love. I elleve kvalitative interview fortæller arkitekter og landskabsarkitekter om, hvordan de arbejder med tilgængelighed, og om den viden, de anvender, herunder...

 6. Illusioner om fri vilje. Neurovidenskabelige studier af fri vilje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borg Kjerkegaard, Jonas; Bærentsen, Klaus B.

  2015-01-01

  En central antagelse for både filosofiske og folkepsykologiske begreber om fri vilje er, at bevidste processer, beslutninger og intentioner kan have effekt på ens handlinger. Eksperimenter udført af Benjamin Libet og andre er blevet hævdet at modbevise dette, hvorved fri vilje skulle være umulig...... at foretrække det ene frem for det andet. Eksperimenternes resultater er derfor uden betydning for spørgsmålet om fri vilje. Beslutningen om at deltage i eksperimenterne, og følge de eksperimentelle instrukser har betydning for deltagerne, og den fremlagte empiri viser, at deltagernes bevidste intentioner er...... kausalt effektive i forhold til de efterfølgende handlinger. Den "ubevidste" måde valgene træffes på i eksperimentalsituationen er en opfyldelse af de eksperimentelle instrukser. Eksperimenterne af Libet og efterfølgere viser sig alt i alt ikke at modbevise fri vilje. Analysen af eksperimenterne peger på...

 7. Lämplighetsbedömningar av unga kvinnor och män – Värme- och kompetensdimensionernas betydelse i rekrytering

  OpenAIRE

  Rönnblad, Charlotta

  2013-01-01

  I frågan om social bedömning av andra individer och grupper utgör värme och kompetens två centrala dimensioner. Värme syftar på hur snäll, vänlig och omtänksam en person är, dess funktion är att bedöma vad personens avsikt är. Kompetens tyder på hur intelligent, självsäker och rationell en person är, dess funktion är att bedöma hur kapabel personen är att utföra avsikterna. Vanligtvis attribueras män utgående från kompetensdimensionen och kvinnor från värmedimensionen. Utgående från teorin om...

 8. E-Læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Elisabeth Meyer

  2014-02-01

  Full Text Available Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB, oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at nettoppgavene ble mye brukt, og at studentene mente de ga et godt læringsutbytte. Nettoppgaver med umiddelbar feedback gir stor studentaktivitet og «time-on-task». Testene kan tette hullet mellom det studentene forventes å kunne og det de faktisk kan, og egner seg til faktafag som m å pugges og forstås. E-læring kan gi god hjelp til studenters strukturering av tid, læringsstrategier og selvregulering.Læringsutbyttet av nettester diskuteres i lys av nytten av umiddelbar feedback i et pedagogisk perspektiv.AbstractThe starting point of the study is that the natural sciences, particularly anatomy, physiology and biochemistry (collectively known as APB, are often difficult subjects for nursing students. The aim was to investigate whether e-learning tools, in terms of web services, can be an effective educational tool and affect learning outcomes in APB.First year students in the Bachelor's degree program in nursing at Akershus University College of Applied Sciences received a questionnaire with 23 questions, which were answered anonymously.The results of the student survey showed that online tasks were widely used, and that students felt they resulted in good learning outcomes. Online training with immediate feedback shows great student activity and “time-on-task.” These tests can close the gap between what the students are expected to know and what they actually do, and is suitable for factual subjects requiring both memorization and

 9. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 10. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 11. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 12. Metrics for comparing dynamic earthquake rupture simulations

  Science.gov (United States)

  Barall, Michael; Harris, Ruth A.

  2014-01-01

  Earthquakes are complex events that involve a myriad of interactions among multiple geologic features and processes. One of the tools that is available to assist with their study is computer simulation, particularly dynamic rupture simulation. A dynamic rupture simulation is a numerical model of the physical processes that occur during an earthquake. Starting with the fault geometry, friction constitutive law, initial stress conditions, and assumptions about the condition and response of the near‐fault rocks, a dynamic earthquake rupture simulation calculates the evolution of fault slip and stress over time as part of the elastodynamic numerical solution (Ⓔ see the simulation description in the electronic supplement to this article). The complexity of the computations in a dynamic rupture simulation make it challenging to verify that the computer code is operating as intended, because there are no exact analytic solutions against which these codes’ results can be directly compared. One approach for checking if dynamic rupture computer codes are working satisfactorily is to compare each code’s results with the results of other dynamic rupture codes running the same earthquake simulation benchmark. To perform such a comparison consistently, it is necessary to have quantitative metrics. In this paper, we present a new method for quantitatively comparing the results of dynamic earthquake rupture computer simulation codes.

 13. Hepatic Rupture Induced by Spontaneous Intrahepatic Hematoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jin-bao Zhou

  2018-01-01

  Full Text Available The etiology of hepatic rupture is usually secondary to trauma, and hepatic rupture induced by spontaneous intrahepatic hematoma is clinically rare. We describe here a 61-year-old female patient who was transferred to our hospital with hepatic rupture induced by spontaneous intrahepatic hematoma. The patient had no history of trauma and had a history of systemic lupus erythematosus for five years, taking a daily dose of 5 mg prednisone for treatment. The patients experienced durative blunt acute right upper abdominal pain one day after satiation, which aggravated in two hours, accompanied by dizziness and sweating. Preoperative diagnosis was rupture of the liver mass. Laparotomy revealed 2500 mL fluid consisting of a mixture of blood and clot in the peritoneal cavity. A 3.5 cm × 2.5 cm rupture was discovered on the hepatic caudate lobe near the vena cava with active arterial bleeding, and a 5  × 6 cm hematoma was reached on the right posterior lobe of the liver. Abdominal computed tomography (CT and laparotomy revealed spontaneous rupture of intrahepatic hematoma with hemorrhagic shock. The patient was successfully managed by suturing the rupture of the hepatic caudate lobe and clearing part of the hematoma. The postoperative course was uneventful, and the patient was discharged after two weeks of hospitalization.

 14. Misdiagnosed Chest Pain: Spontaneous Esophageal Rupture

  Science.gov (United States)

  Inci, Sinan; Gundogdu, Fuat; Gungor, Hasan; Arslan, Sakir; Turkyilmaz, Atila; Eroglu, Atila

  2013-01-01

  Chest pain is one of themost common complaints expressed by patients presenting to the emergency department, and any initial evaluation should always consider life-threatening causes. Esophageal rupture is a serious condition with a highmortality rate. If diagnosed, successful therapy depends on the size of the rupture and the time elapsed between rupture and diagnosis.We report on a 41-year-old woman who presented to the emergency department complaining of left-sided chest pain for two hours. PMID:27122690

 15. Eccentric pressurized tube for measuring creep rupture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schwab, P.R.

  1981-01-01

  Creep rupture is a long term failure mode in structural materials that occurs at high temperatures and moderate stress levels. The deterioration of the material preceding rupture, termed creep damage, manifests itself in the formation of small cavities on grain boundaries. To measure creep damage, sometimes uniaxial tests are performed, sometimes density measurements are made, and sometimes the grain boundary cavities are measured by microscopy techniques. The purpose of the present research is to explore a new method of measuring creep rupture, which involves measuring the curvature of eccentric pressurized tubes. Theoretical investigations as well as the design, construction, and operation of an experimental apparatus are included in this research

 16. Spontaneous distal rupture of the plantar fascia.

  Science.gov (United States)

  Gitto, Salvatore; Draghi, Ferdinando

  2018-07-01

  Spontaneous ruptures of the plantar fascia are uncommon injuries. They typically occur at its calcaneal insertion and usually represent a complication of plantar fasciitis and local treatment with steroid injections. In contrast, distal ruptures commonly result from traumatic injuries. We describe the case of a spontaneous distal rupture of the plantar fascia in a 48-year-old woman with a low level of physical activity and no history of direct injury to the foot, plantar fasciitis, or steroid injections. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.

 17. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 18. AVS-1357 inhibits melanogenesis via prolonged ERK activation.

  Science.gov (United States)

  Kim, Dong-Seok; Lee, Hyun-Kyung; Park, Seo-Hyoung; Chae, Chong Hak; Park, Kyoung-Chan

  2009-08-01

  In this study, we demonstrated that a derivative of imidazole, AVS-1357, is a novel skin-whitening compound. AVS-1357 was found to significantly inhibit melanin production in a dose-dependent manner; however, it did not directly inhibit tyrosinase. Furthermore, we found that AVS-1357 induced prolonged activation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) and Akt, while it downregulated microphthalmia-associated transcription factor (MITF) and tyrosinase. It has been reported that the activation of ERK and/or Akt is involved in melanogenesis. Therefore, we examined the effects of AVS-1357 on melanogenesis in the absence or presence of PD98059 (a specific inhibitor of the ERK pathway) and/or LY294002 (a specific inhibitor of the Akt pathway). PD98059 dramatically increased melanogenesis, whereas LY294002 had no effect. Furthermore, PD98059 attenuated AVS-1357 induced ERK activation, as well as the downregulation of MITF and tyrosinase. These findings suggest that the effects of AVS-1357 occur via downregulation of MITF and tyrosinase, which is caused by AVS-1357-induced prolonged ERK activation. Taken together, our results indicate that AVS-1357 has the potential as a new skin whitening agent.

 19. Librarians are vicious monsters, but canalso recommend a good read : En analys av alternativa bibliotekarieframställningar iscience fiction-litteratur

  OpenAIRE

  Österman Solborg, Amanda

  2014-01-01

  Uppsatsens syfte är att studera framställningar av manliga bibliotekarier i science fiction-litteratur, analysera vad dessa framställningar förmedlar för föreställningar om bibliotek och biblioteksverksamhet, samt att analysera de manliga bibliotekariernas koppling till maskuliniteter. Titlarna som analyseras är fyra romaner; Audrey Niffeneggers Tidsresenärens hustru, Dmitrij Gluchovskijs Metro 2033, Jules Vernes Paris i tjugonde seklet, och Jasper Ffordes Uppslukad – En fängslande historia o...

 20. Er fru Ruben jødisk eller ikke? En drøfting av hennes karakter i Hamsuns Siste Kapitel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heini Mähönen

  2005-07-01

  utseende og andre klisjeer om jøder og han knytter disse opp til karakteren fru Ruben. Han konkluder med at hun må være jødisk, til tross for en slående mangel på konkret tekstlig belegg omkring karakterens religiøse og kulturelle tilknytning. På bakgrunn av Simpsons sterke påstand kombinert med mangelfull tekstlig illustrasjon, ønsker vi å drøfte fru Rubens jødiske opphav.

 1. Mineralogical Mapping of Quadrangle Av-2 (belicia) and Av-3 (caparronia) on 4 Vesta.

  Science.gov (United States)

  Stephan, K.; Frigeri, A.; Barucci, M. A.; Sunshine, J.; Jaumann, R.; Palomba, E.; Blewett, D. T.; Yingst, A.; Marchi, S.; De Sanctis, C. M.; Matz, K.-D.; Roatsch, Th.; Preusker, F.; Le Corre, L.; Reddy, V.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  Since the arrival of the Dawn spacecraft at 4 Vesta on July 16, 2011 the Visible and InfraRed Imaging Spectrometer (VIR) has acquired hyperspectral images of Vesta's surface, which enable to characterize Vesta's mineralogical composition in the wavelength range from 0.25 to 5.1µm. As part of the analysis of Vesta's surface composition the science team is preparing a series of 15 quadrangle maps showing the results derived from the spectroscopic analysis of the VIR and FC color data. We present preliminary results of the spectroscopic analysis achieved for the quadrangles Av-2 (Belicia) and Av-3 (Caparronia), which show Vesta's surface between 21°N - 66° N°, 0° - 90°E and 90° - 180° E, respectively. These results are based on the analysis of the combination of the visible albedo, spectral parameters including the position, depth of the pyroxene absorptions, as well as color ratio composites using the VIR channels centering at 749nm/438nm (Red), 749nm/917nm (Green) and 438nm/749nm (Blue). Vesta's rotation axis, however, is tilted ~29° with respect to its orbital plane. Since Dawn arrived during northern winter, portions of Vesta north of ~45° N are dominated by extended shadows or have not yet been imaged due to permanent night. Thus, limited FC color or VIR hyperspectral data have been available for the quadrangles Av-2 and Av-3. The illuminated parts are dominated by a heavily-cratered northern terrain with ancient troughs and grooves and named after the prominent relatively large impact craters Belicia (~37°N/48°E) and Caparronia (~36°N/167°E). Numerous impact craters of different size, morphology, and state of surface degradation are apparent. Most spectral variations are strongly affected by the extreme illumination conditions, making the analysis of albedo variations and spectral signatures rather difficult. Their interpretation thus remains. Nevertheless, VIR spectra show clear evidence of Vesta's surface composition similar to those of HED

 2. Real-Time Detection of Rupture Development: Earthquake Early Warning Using P Waves From Growing Ruptures

  Science.gov (United States)

  Kodera, Yuki

  2018-01-01

  Large earthquakes with long rupture durations emit P wave energy throughout the rupture period. Incorporating late-onset P waves into earthquake early warning (EEW) algorithms could contribute to robust predictions of strong ground motion. Here I describe a technique to detect in real time P waves from growing ruptures to improve the timeliness of an EEW algorithm based on seismic wavefield estimation. The proposed P wave detector, which employs a simple polarization analysis, successfully detected P waves from strong motion generation areas of the 2011 Mw 9.0 Tohoku-oki earthquake rupture. An analysis using 23 large (M ≥ 7) events from Japan confirmed that seismic intensity predictions based on the P wave detector significantly increased lead times without appreciably decreasing the prediction accuracy. P waves from growing ruptures, being one of the fastest carriers of information on ongoing rupture development, have the potential to improve the performance of EEW systems.

 3. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 4. [AVS concentrations in Xinan Creek and the influencing factors].

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiao-Bing; Wen, Yan-Mao; Li, Feng; Wu, Chang-Hua; Duan, Zhi-Peng

  2012-07-01

  Sediment and overlying water samples were collected at 10 sampling stations at Xinan Creek, a tidal river in Pearl River Delta, and analyzed for physical and chemical characteristics as well as microbial incicators, in order to reveal the main factors dominating the spatial distribution of acid volatile sulfide (AVS). The effects of Eh, SRB OC and TS on the spatial distribution of AVS were investigated and the impact of AVS on the toxicity of heavy metals in the studied area was evaluated. The results showed that the range of AVS was 0.207-41.453 micromol x g(-1), with an average of 6.684 micromol x g(-1), which is relatively high compared to the results in other studies. The AVS value of the surface layer was higher than the bottom layer in 5 stations. The AVS values in both the surface layer and the bottom layer were highly variable, the coefficients of variation being 93.61% and 153.09% , respectively. The analytical results revealed that TS was the factor with the greatest impact on the spatial distribution of AVS, and the order was TS > OC > Eh > SRB. Potential ecological risk of heavy metals existed in 60% of the smpling stations based on the value of Sigma (SEM5-AVS), however, with the criterion of [Sigma(SEM5-AVS)]/foc, none of them had inacceptable ecological risk. Furthermore, in terms of single species of heavy metals, there was certain risk of toxic effect for all the five heavy metals (Cd, Ni, Cu, Zn and Pb). The above mentioned results will provide valuable data for the in-depth study of the formation mechanism of AVS and helpful reference for environmental impact assessment and scientific rehabilitation of heavy metals in polluted rivers.

 5. Modellering av urbane pluviale flommer ved bruk av værradar

  OpenAIRE

  Kjølseth, Tora Marie Hveem; Vatne, Ingrid

  2017-01-01

  Ekstreme nedbørhendelser med påfølgende pluviale flommer forårsaker store skader på infrastruktur og bebyggelse. Skadene fører til betydelige samfunnskostnader, og problemet er økende. Avrenningsmodeller kan benyttes for å simulere flomforløpet til en nedbørhendelse, og er et mye brukt verktøy i planlegging, prosjektering, dimensjonering og drift av overvann-systemer. Som inngangsdata i avrenningsmodeller er det vanlig å bruke konstruert nedbør, der det tas utgangspunkt i målinger og statisti...

 6. Transport og akkumulering av jern i profiler av et dyrket myrareal

  OpenAIRE

  Ødelien, M.; Selmer-Olsen, A. R.; Lie, Ole

  1980-01-01

  En mindre del av et stort dyrket myrareal på eiendommen Vivang, Våler i Solør, har uvanlig jernrik torv. Her har havre hatt god vegetativ vekst, men meget dårlig kjerneutvikling (5,10). Det siste har vist seg å skyldes molybdenmangel, som særlig må antas å ha årsakssammenheng med det store jerninnholdet i torva. I denne artikkelen er arealet med molybdenmangel kalt A og et tilgrensende areal uten synlige tegn til slik mangel B. Tabellene 1-3 viser kjemiske analyseresultater for torv fra 3 pro...

 7. Spontaneous rupture of ovarian cystadenocarcinoma: pre- and post-rupture computed tomography evaluation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Salvadori, Priscila Silveira; Atzingen, Augusto Castelli von; D' Ippolito, Giuseppe [Universidade Federal de Sao Paulo (EPM/UNIFESP), Sao Paulo, SP (Brazil). Escola Paulista de Medicina; Bomfim, Lucas Novais [Universidade Tiradentes (UNIT), Maceio, AL, (Brazil)

  2015-09-15

  Epithelial ovarian tumors are the most common malignant ovarian neoplasms and, in most cases, eventual rupture of such tumors is associated with a surgical procedure. The authors report the case of a 54-year-old woman who presented with spontaneous rupture of ovarian cystadenocarcinoma documented by computed tomography, both before and after the event. In such cases, a post-rupture staging tends to be less favorable, compromising the prognosis. (author)

 8. Global catalog of earthquake rupture velocities shows anticorrelation between stress drop and rupture velocity

  Science.gov (United States)

  Chounet, Agnès; Vallée, Martin; Causse, Mathieu; Courboulex, Françoise

  2018-05-01

  Application of the SCARDEC method provides the apparent source time functions together with seismic moment, depth, and focal mechanism, for most of the recent earthquakes with magnitude larger than 5.6-6. Using this large dataset, we have developed a method to systematically invert for the rupture direction and average rupture velocity Vr, when unilateral rupture propagation dominates. The approach is applied to all the shallow (z earthquakes of the catalog over the 1992-2015 time period. After a careful validation process, rupture properties for a catalog of 96 earthquakes are obtained. The subsequent analysis of this catalog provides several insights about the seismic rupture process. We first report that up-dip ruptures are more abundant than down-dip ruptures for shallow subduction interface earthquakes, which can be understood as a consequence of the material contrast between the slab and the overriding crust. Rupture velocities, which are searched without any a-priori up to the maximal P wave velocity (6000-8000 m/s), are found between 1200 m/s and 4500 m/s. This observation indicates that no earthquakes propagate over long distances with rupture velocity approaching the P wave velocity. Among the 23 ruptures faster than 3100 m/s, we observe both documented supershear ruptures (e.g. the 2001 Kunlun earthquake), and undocumented ruptures that very likely include a supershear phase. We also find that the correlation of Vr with the source duration scaled to the seismic moment (Ts) is very weak. This directly implies that both Ts and Vr are anticorrelated with the stress drop Δσ. This result has implications for the assessment of the peak ground acceleration (PGA) variability. As shown by Causse and Song (2015), an anticorrelation between Δσ and Vr significantly reduces the predicted PGA variability, and brings it closer to the observed variability.

 9. Acute Iliac Artery Rupture: Endovascular Treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chatziioannou, A.; Mourikis, D.; Katsimilis, J.; Skiadas, V.; Koutoulidis, V.; Katsenis, K.; Vlahos, L.

  2007-01-01

  The authors present 7 patients who suffered iliac artery rupture over a 2 year period. In 5 patients, the rupture was iatrogenic: 4 cases were secondary to balloon angioplasty for iliac artery stenosis and 1 occurred during coronary angioplasty. In the last 2 patients, the rupture was secondary to iliac artery mycotic aneurysm. Direct placement of a stent-graft was performed in all cases, which was dilated until extravasation was controlled. Placement of the stent-graft was successful in all the cases, without any complications. The techniques used, results, and mid-term follow-up are presented. In conclusion, endovascular placement of a stent-graft is a quick, minimally invasive, efficient, and safe method for emergency treatment of acute iliac artery rupture, with satisfactory short- and mid-term results

 10. Arthrographic diagnosis of ruptured calcaneofibular ligament. I

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vuust, M.

  1980-01-01

  A new projection, oblique axial, is recommended for the arthrography of the acute sprained ankle for the correct diagnosis of a ruptured calcaneofibular ligament. Its value is experimentally confirmed. (Auth.)

 11. Right Diaphragm Spontaneous Rupture: A Surgical Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Duilio Divisi

  2011-01-01

  Full Text Available We present a case of spontaneous rupture of the diaphragm, characterized by nonspecific symptoms. The rapid diagnosis and appropriate surgical approach led to a positive resolution of the pathology.

 12. Traumatic Gallbladder Rupture Treated by Laparoscopic Cholecystectomy

  Science.gov (United States)

  Egawa, Noriyuki; Ueda, Junji; Hiraki, Masatsugu; Ide, Takao; Inoue, Satoshi; Sakamoto, Yuichiro; Noshiro, Hirokazu

  2016-01-01

  Abstract Gallbladder rupture due to blunt abdominal injury is rare. There are few reports of traumatic gallbladder injury, and it is commonly associated with other concomitant visceral injuries. Therefore, it is difficult to diagnose traumatic gallbladder rupture preoperatively when it is caused by blunt abdominal injury. We report a patient who underwent laparoscopic cholecystectomy after an exact preoperative diagnosis of traumatic gallbladder rupture. A 43-year-old man was admitted to our hospital due to blunt abdominal trauma. The day after admission, abdominal pain and ascites increased and a muscular defense sign appeared. Percutaneous drainage of the ascites was performed, and the aspirated fluid was bloody and almost pure bile. He was diagnosed with gallbladder rupture by the cholangiography using the endoscopic retrograde cholangiopancreatography technique. Laparoscopic cholecystectomy was performed safely, and he promptly recovered. If accumulated fluids contain bile, endoscopic cholangiography is useful not only to diagnose gallbladder injury but also to determine the therapeutic strategy. PMID:27462188

 13. Traumatic Gallbladder Rupture Treated by Laparoscopic Cholecystectomy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noriyuki Egawa

  2016-05-01

  Full Text Available Gallbladder rupture due to blunt abdominal injury is rare. There are few reports of traumatic gallbladder injury, and it is commonly associated with other concomitant visceral injuries. Therefore, it is difficult to diagnose traumatic gallbladder rupture preoperatively when it is caused by blunt abdominal injury. We report a patient who underwent laparoscopic cholecystectomy after an exact preoperative diagnosis of traumatic gallbladder rupture. A 43-year-old man was admitted to our hospital due to blunt abdominal trauma. The day after admission, abdominal pain and ascites increased and a muscular defense sign appeared. Percutaneous drainage of the ascites was performed, and the aspirated fluid was bloody and almost pure bile. He was diagnosed with gallbladder rupture by the cholangiography using the endoscopic retrograde cholangiopancreatography technique. Laparoscopic cholecystectomy was performed safely, and he promptly recovered. If accumulated fluids contain bile, endoscopic cholangiography is useful not only to diagnose gallbladder injury but also to determine the therapeutic strategy.

 14. Development of rupture discs for the FBTR

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chetal, S.C.; Raju, C.; Anandkumar, V.; Seetharaman, V.; Rajan, K.K.

  1984-01-01

  Rupture discs are required as a safety device for protecting the secondary sodium circuit and its components against high pressure surges due to accidental water steam leaks in sodium heated steam generator and the consequent sodium water reaction. For identical reasons, rupture discs are also required on the vessels used for decontamination of sodium components. Reverse buckling knife blade concept with austenitic stainless steel disc has been developed for the rupture disc assemblies required for Fast Breeder Test Reactor (FBTR). Hydroforming process without any die has been used for disc fabrication. One rupture disc assembly required for steam generator is undergoing sodium endurance test and has accumulated 4,500 hours. The present status of development work as demonstrated by room temperature experimental results as well as the scope for future work are discussed. (author)

 15. Cognitive frames in psychology: demarcations and ruptures.

  Science.gov (United States)

  Yurevich, Andrey V

  2009-06-01

  As there seems to be a recurrent feeling of crisis in psychology, its present state is analyzed in this article. The author believes that in addition to the traditional manifestations that have dogged psychology since it emerged as an independent science some new features of the crisis have emerged. Three fundamental "ruptures" are identified: the "horizontal" rupture between various schools and trends, the "vertical" rupture between natural science and humanitarian psychology, and the "diagonal" rupture between academic research and applied practice of psychology. These manifestations of the crisis of psychology have recently been compounded by the crisis of its rationalistic foundations. This situation is described in terms of the cognitive systems in psychology which include meta-theories, paradigms, sociodigms and metadigms.

 16. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 17. Aortic ruptures in seat belt wearers.

  Science.gov (United States)

  Arajärvi, E; Santavirta, S; Tolonen, J

  1989-09-01

  Several investigations have indicated that rupture of the thoracic aorta is one of the leading causes of immediate death in victims of road traffic accidents. In Finland in 1983, 92% of front-seat passengers were seat belt wearers on highways and 82% in build-up areas. The mechanisms of rupture of the aorta have been intensively investigated, but the relationship between seat belt wearing and injury mechanisms leading to aortic rupture is still largely unknown. This study comprises 4169 fatally injured victims investigated by the Boards of Traffic Accident Investigation of Insurance Companies during the period 1972 to 1985. Chest injuries were recorded as the main cause of death in 1121 (26.9%) victims, 207 (5.0%) of those victims having worn a seat belt. Aortic ruptures were found at autopsy in 98 victims and the exact information of the location of the aortic tears was available in 68. For a control group, we analyzed 72 randomly chosen unbelted victims who had a fatal aortic rupture in similar accidents. The location of the aortic rupture in unbelted victims was more often in the ascending aorta, especially in drivers, whereas in seat belt wearers the distal descending aorta was statistically more often ruptured, especially in right-front passengers (p less than 0.05). The steering wheel predominated statistically as the part of the car estimated to have caused the injury in unbelted victims (37/72), and some interior part of the car was the most common cause of fatal thoracic impacts in seat belt wearers (48/68) (p less than 0.001). The mechanism of rupture of the aorta in the classic site just distal to the subclavian artery seems to be rapid deceleration, although complex body movements are also responsible in side impact collisions. The main mechanism leading to rupture of the ascending aorta seems to be severe blow to the bony thorax. This also often causes associated thoracic injuries, such as heart rupture and sternal fracture. Injuries in the ascending

 18. Traumatic Fundal Rupture of unscarred Uterus in a Primigravida ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Uterine rupture is an infrequent but life threatening obstetric emergency. Rupture of previously scarred uterus is often encountered especially in multiparous women, but the traumatic rupture of an unscarred primigravid uterus as presented here is a relatively rare event. We report a case of rupture of an ...

 19. Describing Soils: Calibration Tool for Teaching Soil Rupture Resistance

  Science.gov (United States)

  Seybold, C. A.; Harms, D. S.; Grossman, R. B.

  2009-01-01

  Rupture resistance is a measure of the strength of a soil to withstand an applied stress or resist deformation. In soil survey, during routine soil descriptions, rupture resistance is described for each horizon or layer in the soil profile. The lower portion of the rupture resistance classes are assigned based on rupture between thumb and…

 20. Micromechanical properties and collagen composition of ruptured human achilles tendon

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Philip; Kovanen, Vuokko; Hölmich, Per

  2013-01-01

  The Achilles tendon is one of the strongest tendons in the human body, and yet it frequently ruptures, which is a substantial clinical problem. However, the cause of ruptures remains elusive.......The Achilles tendon is one of the strongest tendons in the human body, and yet it frequently ruptures, which is a substantial clinical problem. However, the cause of ruptures remains elusive....

 1. Bladder And Uterine Rupture At Vaginal Birth After Cesarean Section

  African Journals Online (AJOL)

  Rupture of the uterus is still a major obstetric problem in developing countries. The urinary bladder is often affected especially when a lower segment Caesarean scar ruptures. We present a case of bladder rupture associated with uterine rupture in a patient who was attempting vaginal delivery after two previous Caesarean ...

 2. Instrumentelt turistspråk eller interkulturell dannelse? Om fremmedspråkfagets formål i dag og frem mot 2030

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Thue Vold

  2014-09-01

  Full Text Available Fremmedspråkfaget har lenge hatt et todelt formål: Det skal ha en nytteverdi, først og fremst i form av kommunikative ferdigheter, og det skal ha en allmenndannende funksjon, bl.a. gjennom tilegnelse av kunnskap om kultur og samfunn i målspråksområdet. Fra og med læreplanen for fremmedspråk i Kunnskapsløftet (2006 er det også tydelig uttrykt at dannelsesdimensjonen omfatter utvikling av interkulturell kompetanse. Denne artikkelen drøfter hvordan fagets todelte formål vil kunne forstås og realiseres i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030. Drøftingen tar utgangspunkt i en analyse av dagens situasjon, der trenden med å stykke opp lærestoffet i håndterbare enheter og å vektlegge sterkest det som kan måles mest presist, kan gjøre at ikke-målbar kompetanse som interkulturell dannelse får en relativt svak posisjon. Det argumenteres for at pågående endringer i samfunnsutviklingen og i europeisk utdanningspolitikk vil kunne åpne for en jevnere balanse mellom nytte- og dannelsesperspektivet i faget i fremtiden. Blant disse endringene er 1 en dreining mot et mer holistisk kunnskapssyn, 2 en stadig økende heterogenitet i elevmassen, 3 større bredde i fremmedspråkstilbudet og 4 et økt fokus på flerspråklighet. Artikkelen ser nærmere på disse fire endringsprosessene og diskuterer på hvilken måte de kan og bør påvirke fortolkningen av fremmedspråkfagets todelte formål i årene som kommer.

 3. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelin Haukeland

  2013-11-01

  Full Text Available I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge. Vi baserer analysen og drøftingen av dette etisk utfordrende spørsmålet på Beauchamps og Childress sin veletablerte metodiske tilnærming innen biomedisinsk etikk. Vi anvender de fire allmennmoralske prinsipper: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet på sakskomplekset for å synliggjøre spenningene involvert i dette etiske dilemmaet. Med full bevissthet om at det ikke finnes noen lettvinte og omkostningsfrie løsninger på dilemmaer generelt og dette spesielt, konkluderer vi med at interessene til de berørte parter, og spesielt surrogatmødrenes, kan bli bedre ivaretatt om surrogati tillates under omfattende reguleringer. Dersom man velger å gjøre praksisen illegal, vil man også miste mulighetene til å påvirke prosessen og sikre rettighetene til de involverte partene.Nøkkelord: surrogati, Norge–India, utnyttelse, autonomi, regulering av prosessenEnglish summary: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?Surrogacy is not permitted in Norway, and the government strongly advises against Norwegian citizens travelling abroad to have children through the use of the surrogacy industry. In this article, we focus on commercial gestational surrogacy and debate the question: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India? The ethical concerns regarding surrogacy are complex and are especially challenging when the service is offered in a country with big cultural and economic

 4. Biomechanical rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysms based on a novel probabilistic rupture risk index.

  Science.gov (United States)

  Polzer, Stanislav; Gasser, T Christian

  2015-12-06

  A rupture risk assessment is critical to the clinical treatment of abdominal aortic aneurysm (AAA) patients. The biomechanical AAA rupture risk assessment quantitatively integrates many known AAA rupture risk factors but the variability of risk predictions due to model input uncertainties remains a challenging limitation. This study derives a probabilistic rupture risk index (PRRI). Specifically, the uncertainties in AAA wall thickness and wall strength were considered, and wall stress was predicted with a state-of-the-art deterministic biomechanical model. The discriminative power of PRRI was tested in a diameter-matched cohort of ruptured (n = 7) and intact (n = 7) AAAs and compared to alternative risk assessment methods. Computed PRRI at 1.5 mean arterial pressure was significantly (p = 0.041) higher in ruptured AAAs (20.21(s.d. 14.15%)) than in intact AAAs (3.71(s.d. 5.77)%). PRRI showed a high sensitivity and specificity (discriminative power of 0.837) to discriminate between ruptured and intact AAA cases. The underlying statistical representation of stochastic data of wall thickness, wall strength and peak wall stress had only negligible effects on PRRI computations. Uncertainties in AAA wall stress predictions, the wide range of reported wall strength and the stochastic nature of failure motivate a probabilistic rupture risk assessment. Advanced AAA biomechanical modelling paired with a probabilistic rupture index definition as known from engineering risk assessment seems to be superior to a purely deterministic approach. © 2015 The Author(s).

 5. Blunt cardiac rupture in a toddler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peep Talving

  2016-08-01

  Full Text Available Blunt cardiac rupture is typically a fatal injury with overall mortality exceeding 90%. Most of the patients never reach the hospital alive. In pediatric patients, only 0.03% of cases following blunt trauma admissions have a cardiac injury. This report presents a rare survivor of 16-months old toddler injured in a domestic accident suffering a right atrial rupture repaired through a median sternotomy. To the best of our knowledge this is the youngest case reported in the literature.

 6. Treatment strategy for ruptured abdominal aortic aneurysms.

  Science.gov (United States)

  Davidovic, L

  2014-07-01

  Rupture is the most serious and lethal complication of the abdominal aortic aneurysm. Despite all improvements during the past 50 years, ruptured abdominal aortic aneurysms are still associated with very high mortality. Namely, including patients who die before reaching the hospital, the mortality rate due to abdominal aortic aneurysm rupture is 90%. On the other hand, during the last twenty years, the number of abdominal aortic aneurysms significantly increased. One of the reasons is the fact that in majority of countries the general population is older nowadays. Due to this, the number of degenerative AAA is increasing. This is also the case for patients with abdominal aortic aneurysm rupture. Age must not be the reason of a treatment refusal. Optimal therapeutic option ought to be found. The following article is based on literature analysis including current guidelines but also on my Clinics significant experience. Furthermore, this article show cases options for vascular medicine in undeveloped countries that can not apply endovascular procedures at a sufficient level and to a sufficient extent. At this moment the following is evident. Thirty-day-mortality after repair of ruptured abdominal aortic aneurysms is significantly lower in high-volume hospitals. Due to different reasons all ruptured abdominal aortic aneurysms are not suitable for EVAR. Open repair of ruptured abdominal aortic aneurysm should be performed by experienced open vascular surgeons. This could also be said for the treatment of endovascular complications that require open surgical conversion. There is no ideal procedure for the treatment of AAA. Each has its own advantages and disadvantages, its own limits and complications, as well as indications and contraindications. Future reductions in mortality of ruptured abdominal aortic aneurysms will depend on implementation of population-based screening; on strategies to prevent postoperative organ injury and also on new medical technology

 7. Endovascular treatment of ruptured splenic artery aneurysm

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerring, Ole Steen

  2008-01-01

  Splenic artery aneurysms (SAA) are traditionally treated surgically, but endovascular techniques are becoming increasingly popular. A 64 year-old male with chest pain and low blood pressure was admitted under suspicion of AMI. A CT scan showed a 56 mm SAA with signs of rupture. The patient...... was treated with endovascular embolisation of the SAA with coils. Blood pressure and haemoglobin levels were stabilized and the patient was discharged. In the case of rupture the treatment of choice seems to be endovascular....

 8. Splenic artery aneurysm rupture in pregnancy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khan, H.R.; Low, S.; Selinger, M.; Nelson, N.

  2004-01-01

  Rupture of a splenic artery aneurysm, commonly associated with pregnancy is a rare and catastrophic event. We report here a case of a patient in her second pregnancy who presented with a short history of left hypochondriac and epigastric pain, followed by collapse at 32 weeks gestation. Sudden fetal distress lead to emergency caesarean delivery when splenic artery aneurysm rupture was diagnosed. With timely involvement of multidisciplinary personnel both mother and baby survived and had an uneventful recovery. (author)

 9. Plantar Fascia Rupture: Ultrasound to Facilitate Recognition.

  Science.gov (United States)

  Servey, Jessica T; Jonas, Christopher

  2018-01-01

  Plantar fascia rupture in the absence of previous diagnosis of plantar fasciitis, corticosteroid injection, or injury is a rare occurrence with only 7 case reports in the literature since 1978. This is a case of spontaneous plantar fascia rupture in a 38-year-old active-duty US military member with current considerations in musculoskeletal ultrasound, other radiologic imaging, treatment, and followup of this diagnosis. © Copyright 2018 by the American Board of Family Medicine.

 10. MRI findings of achilles tendon rupture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhang Xuezhe

  2009-01-01

  Objective: To evaluate the MRI findings of achilles tendon rupture. Methods: The MRI data of 7 patients with achilles tendon rupture were retrospectively analysed. All 7 patients were male with the age ranging from 34 to 71 years. Routine MR scanning was performed in axial and sagittal planes, including T 1 WI, T 2 WI and a fat suppression MRI (SPIR). Results: Among 7 patients, complete achilles tendon rupture was seen in 6 cases, partial achilles tendon rupture 1 case. The site of tendon disruption were 2.6-11.0 cm( mean 5.4 cm) proximal to the insertion in the calcaneus. The MRI findings of a partial or complete rupture of the achilles tendon included enlarged and thickened achilles tendon (7 cases), wavy lax achilles tendon (2 cases), discontinuity of some or all of its fibers and intratendinous regions of increased signal intensity (7 cases). In the cases of complete tendon rupture, the size of the tendinous gap varied from 3.0-8.0 mm, which was filled with blood and appeared as edema of increase signal intensity on T 2 WI and SPIR. In all 7 patients, MR scanning showed medium signal intensity (7 cases) on T 1 WI, or medium signal intensity (1 cases), medium-high signal intensity (3 cases ), high signal intensity (3 cases) on T 2 WI, and medium-high signal intensity (2 cases), high signal intensity (5 cases) on fat suppression MRI. The preachilles fat pad showed obscure in 6 cases of complete achilles tendon rupture. Conclusion: MRI is an excellent method for revealing achilles tendon rupture and confirming the diagnosis. (authors)

 11. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 12. Endovascular therapeutic strategies in ruptured intracranial aneurysms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Machi, Paolo; Lobotesis, Kyriakos; Vendrell, Jean Francoise; Riquelme, Carlos; Eker, Omer; Costalat, Vincent; Bonafe, Alain

  2013-01-01

  The aim of the present study was to evaluate endovascular techniques used currently which were not available at the time of ISAT inclusion period, such as balloon remodelling and flow-divertion, in order to assess whether these new technologies have improved the endovascular approach outcomes. We present a review of articles, published in major journals, with the aim to evaluate the efficacy and the safety of coiling with balloon remodelling for the treatment of ruptured aneurysms in comparison to coiling performed without such coadjutant techniques. Furthermore, we reviewed publications reporting on the treatment of ruptured aneurysms in the acute phase with the one of the most recent technologies available nowadays: the flow diverting stent. Looking at the recent literature the results regarding ruptured aneurysms treated with balloon assisted coiling (BAC) have shown an improvement in terms of anatomical results and morbi-mortality rates. Case series of ruptured middle cerebral artery (MCA) aneurysms treated by EVT report results similar to those obtained by surgical clipping. Several articles recently report encouraging results in treating ruptured dissecting and blister aneurysms with flow diverters. Questions regarding the best treatment available for ruptured aneurysms are yet to be answered. Hence there is a need for a subsequent trial aiming to answer these unresolved issues

 13. Ultra-Wideband Optical Modulation Spectrometer (OMS) Development

  Science.gov (United States)

  Gardner, Jonathan (Technical Monitor); Tolls, Volker

  2004-01-01

  The optical modulation spectrometer (OMS) is a novel, highly efficient, low mass backend for heterodyne receiver systems. Current and future heterodyne receiver systems operating at frequencies up to a few THz require broadband spectrometer backends to achieve spectral resolutions of R approximately 10(exp 5) to 10(exp 6) to carry out many important astronomical investigations. Among these are observations of broad emission and absorption lines from extra-galactic objects at high redshifts, spectral line surveys, and observations of planetary atmospheres. Many of these lines are pressure or velocity broadened with either large half-widths or line wings extending over several GHz. Current backend systems can cover the needed bandwidth only by combining the output of several spectrometers, each with typically up to 1 GHz bandwidth, or by combining several frequency-shifted spectra taken with a single spectrometer. An ultra-wideband optical modulation spectrometer with 10 - 40 GHz bandwidth will enable broadband ob- servations without the limitations and disadvantages of hybrid spectrometers. Spectrometers like the OMS will be important for both ground-based observatories and future space missions like the Single Aperture Far-Infrared Telescope (SAFIR) which might carry IR/submm array heterodyne receiver systems requiring a spectrometer for each array pixel. Small size, low mass and small power consumption are extremely important for space missions. This report summarizes the specifications developed for the OMS and lists already identified commercial parts. The report starts with a review of the principle of operation, then describes the most important components and their specifications which were derived from theory, and finishes with a conclusion and outlook.

 14. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 15. Å ta spørsmål om form på alvor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liv Mildrid Gjernes

  2017-01-01

  Full Text Available I dette essayet vil jeg prøve å vise hvordan Åpen forms metode, som ble utviklet i Bergen på 1970-tallet, og som senere har blitt brukt i undervisninga ved Bergen arkitekthøgskole, også kan anvendes som verktøy i faget kunst og håndverk i grunnskolelærerutdanninga. Åpen form undersøker et intersubjektivt og innovativt rom, tuftet på individets erfaringsverden, egenverdi og skapende mot. I et deltakende samspill kan Åpen form kommuniseres inn i en felles forståelse, tolket, utført, vist og avklaret gjennom praktiske handlinger og øvelser. Jeg tar utgangspunkt i 1 Viktor Papaneks tilnærming med at det å forme i seg selv er en grunnleggende menneskelig aktivitet, går videre til Hansjörg Hohrs «estetiske læreprosesser» og fortsetter med 2 Oskar Hansens begrep om «Open Form», praktisert og utviklet av Svein Hatløy og arkitektgruppa Gult Felt gjennom ulike symposier og prosjekter på Vestlandet. Den åpne tilnærminga til form blir belyst spesielt med 3 «Warszawa-spelet» og med et lite eksempel fra egen didaktisk praksis. For videre å underbygge en kunstdidaktisk tilnærming, tolker jeg 4 Åpen forms metode i et fenomenologisk perspektiv og avrunder essayet med min overbevisning om 5 «det estetiske som kunnskapsform» i forlengelse av definisjonen til pedagogene Austring og Sørensen og min egen erfaring fra praksis som kunstner og som lærer i arbeid med form. Åpen form som metode har referanser i kunstfeltets mangfoldige estetiske praksiser. Denne tenkinga kan la seg utvikle og bruke som en didaktisk formel også i mer almendannende undervisning. Som lærerutdanner med kunstfaglig bakgrunn, ser jeg her en mulighet til å styrke og synliggjøre estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanninga. Metoden representerer en åpen og praktisk undersøkende holdning til form i et materielt og romlig uttrykk. I et forsøk på å løfte fram dette enkle men anvendelige tenkesettet, vil jeg trekke inn både biografiske og

 16. Integrated O&M for energy generation and exchange facilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  2016-01-01

  Ingeteam Service, part of the Ingeteam Group, is a leading company in the provision of integrated O&M services at energy generation and exchange facilities worldwide. From its head office in the Albacete Science and Technology Park, it manages the work of the 1,300 employees that make up its global workforce, rendering services to wind farms, PV installations and power generation plants. In addition, it maintains an active participation strategy in a range of R&D+i programmes that improve the existing technologies and are geared towards new production systems and new diagnostic techniques, applied to renewables installation maintenance. (Author)

 17. Afsluttende kommentar til Jens Ravnkildes tre artikler om retskildebegrebet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2014-01-01

  I dette andet svar til Dr. Jur. Jens Ravnkildes fortsatte forsvar for sit tidligere fremsatte forslag til et retskildebegreb klargør og udbygger lektor Jakob v. H. Holtermann og professor Henrik Palmer Olsen deres kritik yderligere. I den forbindelse afviser de også Ravnkildes ganske sensationell...... påstand om, at Ross blot fem år før sin død i 1979 helt skulle have forladt sit livsværk og opgivet sin karakteristiske version af retsrealismen til fordel for traditionel kelseniansk retspositivisme...

 18. Om etisk og demokratisk dannelse på multietniske skoler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Finn Thorbjørn

  2002-01-01

  I denne forskningsartikel peges der på den manglende opmærksomhed, der uddannelsespolitisk har været omkring forholdet mellem kravet om værdiafklaring på skolerne i Danmark og inddragelsen af det multikulturelle aspekt. Det diskuteres, hvorvidt man på en multietnisk skole kan undgå at havne i et ...... der peges på behovet for at gentænke forholdet mellem disse to dannelsesformer i retning af en inddragelse af en medborgerskabsidé, der hverken er et kulturelt eller politisk medborgerskab - men et eksistentielt og kosmopolitisk medborgerskab beskrevet som "sokratisk citizenship"....

 19. To europæiske domme om religionsundervisning i skolerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christoffersen, Lisbet

  2008-01-01

  En gennemgang af to domme om religionsundervisning i offentlige skoler, afsagt i 2007 af den Europæiske menneskerettighedsdomstol. I dommen Folgerø and others v. Norway blev det nyindrettede Kristendom, Religion, Livsfilosofi-fag anset for ikke at være tilstrækkeligt inkluderende i en religionspl...... religionspluralistisk skole i et land med statskirke. I dommen Hasan and Eylem Zengin v. Turkey blev faget Religious Culture and ethics anset for ikke at være tilstrækkeligt religionspluralistisk i et Tyrkiet med sekulær forfatning. Udgivelsesdato: februar...

 20. Seabed Filter Feasibility Study of Om Almisk Island

  KAUST Repository

  Sesler, Kathryn

  2012-06-01

  Freshwater access has always been and is continuing to be a severe problem in desert coastal regions, despite the fact that they have an unlimited supply of easily accessible saline water. Water desalination plants are well established and heavily relied upon throughout the Middle East, Saudi Arabia in particular. However, water desalination tends to be a very expensive and energy intensive solution to the problem. The transition from using open water intake systems and all of the pretreatment processes that they require, to using seabed water filters as an intake, would potentially reduce the lifetime costs, energy consumption, and environmental impacts commonly associated with water desalination. This is because the filtration process that the seabed filter generates, serves as sufficient pretreatment for seawater as well as eliminating any risk of entrainment or impingement of marine organisms. The main objective of this research is to conduct a feasibility study on Om Almisk Island, an island off the coast of King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), to determine if it would be a suitable location to construct a seabed water filter as a replacement for the current open water intake. The Om Almisk Island site was evaluated through collection of sand samples over a radial grid around Om Almisk Island and sample analysis using grain size distribution, porosity, and hydraulic conductivity. The lack of mud, high hydraulic conductivity, proximity to KAUST, and the shallow waters of the sandy apron surrounding Om Almisk Island make this an ideal location for a seabed water filter to be used as an intake and pretreatment for the KAUST desalination plant. This location also has low tide change and the presence of benthic macrofauna to create bioturbation in the sediments, which could inhibit the growth of a schmutzdecke. If this biological layer forms, it could drastically reduce the hydraulic conductivity of the system. Due to the high hydraulic

 1. Læring i videnssamfundet - Om vidensformidling, videnskonstruktion og vidensdeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jørgen Bang

  2010-10-01

  Full Text Available Denne antologi fremlægger resultaterne fra forskningsprojektet Videnskonstruktion, vidensdeling og vidensformidling i videnssamfundets uddannelsessystem under Det Humanistiske Fakultets satsningsområde Videnssamfundet. Artiklerne er skrevet af forskere ved Aarhus Universitet samt af forskere udefra, som har deltaget i projektet med oplæg dels på seminarer og workshops afholdt af Center for IT ved Institut for informations- og medievidenskab, Aarhus Universitet, dels på den afsluttende konference om "Knowledge Media", Aarhus Universitet (Januar 19-20, 2009.

 2. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  -blinded, controlled trial in nursing homes. The intervention group received10 : Vitamin D deficiency is a potential important risk factor for osteoporotic fractures. We havecarried out a trial in nursing homes residents to study if supplementation with vitamin D ENGLISH SUMMARY: Deltakelsen var lavere enn forventet idet det var betydelige vansker med å rekruttere sykehjemsbeboeretil studien, men de avdelinger som deltok fant gjennomføringen av studien lite arbeidskrevende.Totalt ble 1144 inkludert i studien.Kvaavik E, Meyer HE, Smedshaug GB, Falch JA, Tverdal A, Pedersen JI. : I alt 1144 beboere ved 51 sykehjem (av 106 forespurte i Oslo, Lier og Bergen deltok. Deltakelsenved de enkelte sykehjem varierte fra 3 til 57% av beboerne. Deltakerne var i gjennomsnitt 85 år og3/4 var kvinner. Kalsiuminntak fra ost og melk var i gjennomsnitt 450 mg/dag, 40% brukte vitamin Dtilskudddaglig mens 3% brukte kalsiumtilskudd. 1/3 av deltakerne fullførte intervensjonen, ca. 1/3 avsluttetfør 2 år pga. død og 1/3 avsluttet før 2 år av andre årsaker. De fleste avdelingslederne fant det litearbeidskrevende å gjennomføre intervensjonen.: En randomisert, dobbelt blindet, kontrollert studie på sykehjem. Intervensjonsgruppa fikk i 2 år10 : Vitamin D-mangel er en potensielt viktig risikofaktor for osteoporotiske brudd. Vi har gjennomførten studie for å teste om vitamin D SAMMENDRAG

 3. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLangsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfallmht. total dødelighet. En økning på ! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra enhøy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flerestudier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver åbegrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friskeovervektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer med etablertesykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder sykelighet har de fleste studier entenikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet økt sykelighet. Unntaket er diabetes,der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellomvekttap og økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon(vekttap på opp til 10% fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedretdyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunnelindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som erinnebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vektenpermanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn iforhold til å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med

 4. RESEARCH ON REDUCING PREMATURITY RUPTURE OF MEMBRANE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria URSACHI (BOLOTA

  2016-12-01

  Full Text Available The membranes surrounding the amniotic cavity are composed from amnion and chorion, tightly adherent layers which are composed of several cell types, including epithelial cells, trophoblasts cells and mesenchyme cells, embedded in a collagenous matrix. They retain amniotic fluid, secret substances into the amniotic fluid, as well as to the uterus and protect the fetus against upward infections from urogenital tract. Normally, the membranes it breaks during labor. Premature rupture of the amniotic sac (PRAS is defined as rupture of membranes before the onset of labor. Premature rupture of the fetal membrane, which occurs before 37 weeks of gestation, usually, refers to preterm premature rupture of membranes. Despite advances in the care period, premature rupture of membranes and premature rupture of membranes preterm continue to be regarded as serious obstetric complications. On the term 8% - 10% of pregnant women have premature rupture of membranes; these women are at increased risk of intrauterine infections, where the interval between membrane rupture and expulsion is rolled-over. Premature rupture of membranes preterm occurs in approximately 1% of all pregnancies and is associated with 30% -40% of preterm births. Thus, it is important to identify the cause of pre-term birth (after less than 37 completed weeks of "gestation" and its complications, including respiratory distress syndrome, neonatal infection and intraventricular hemorrhage. Objectives: the development of the protocol of the clinical trial on patients with impending preterm birth, study clinical and statistical on the socio-demographic characteristics of patients with imminent preterm birth; clinical condition of patients and selection of cases that could benefit from the application of interventional therapy; preclinical investigation (biological and imaging of patients with imminent preterm birth; the modality therapy; clinical investigation of the effectiveness of short

 5. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  OpenAIRE

  Yonge, Larry; Abad, Jose; Afkhamie, Kaywan; Guerrieri, Lorenzo; Katar, Srinivas; Lioe, Hidayat; Pagani, Pascal; Riva, Raffaele; Schneider, Daniel M.; Schwager, Andreas

  2013-01-01

  HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking co...

 6. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-06-01

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 7. The roentgenographic findings of achilles tendon rupture

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Seouk, Kang Hyo; Keun, Rho Yong [Shilla General Hospital, Seoul (Korea, Republic of)

  1999-03-01

  To evaluate the diagnostic value of a lateral view of the ankles in Achilles tendon rupture. We performed a retrospective analysis of the roentgenographic findings of 15 patients with surgically proven Achilles tendon rupture. Four groups of 15 patients(normal, ankle sprain, medial lateral malleolar fracture, and calcaneal fracture) were analysed as reference groups. Plain radiographs were reviewed with regard to Kager's triangle, Arner's sign, Toygar's angle, ill defined radiolucent shadow through the Achilles tendon, sharpness of the anterior margin of Achilles tendon, and meniscoid smooth margin of the posterior skin surface of the ankle. Kager's triangle was deformed and disappeared after rupture of the Achilles tendon in nine patients(60%) with operative verification of the rupture, six patients(40%) had a positive Arner's sign, while none had a diminished Toygars angle. In 13 patients(87%) with a ruptured Achilles tendon, the thickness of this was nonuniform compared with the reference group. The anterior margin of the Achilles tendon became serrated and indistinct in 14 patients(93%) in whom this was ruptured. An abnormal ill defined radiolucent shadow through the Achilles tendon was noted in nine patient(60%), and nonparallelism between the anterior margin of the Achilles tendon and posterior skin surface of the ankle was detected in 11 patients(73%). The posterior skin surface of the ankle had a nodular surface margin in 13 patients(87%). A deformed Kager's triangle and Achilles tendon, and an abnormal ill defined radiolucent shadow through the Achilles tendon in a lateral view of the ankles are important findings for the diagnesis of in diagnosing achilles tendon rupture.

 8. The roentgenographic findings of achilles tendon rupture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seouk, Kang Hyo; Keun, Rho Yong

  1999-01-01

  To evaluate the diagnostic value of a lateral view of the ankles in Achilles tendon rupture. We performed a retrospective analysis of the roentgenographic findings of 15 patients with surgically proven Achilles tendon rupture. Four groups of 15 patients(normal, ankle sprain, medial lateral malleolar fracture, and calcaneal fracture) were analysed as reference groups. Plain radiographs were reviewed with regard to Kager's triangle, Arner's sign, Toygar's angle, ill defined radiolucent shadow through the Achilles tendon, sharpness of the anterior margin of Achilles tendon, and meniscoid smooth margin of the posterior skin surface of the ankle. Kager's triangle was deformed and disappeared after rupture of the Achilles tendon in nine patients(60%) with operative verification of the rupture, six patients(40%) had a positive Arner's sign, while none had a diminished Toygars angle. In 13 patients(87%) with a ruptured Achilles tendon, the thickness of this was nonuniform compared with the reference group. The anterior margin of the Achilles tendon became serrated and indistinct in 14 patients(93%) in whom this was ruptured. An abnormal ill defined radiolucent shadow through the Achilles tendon was noted in nine patient(60%), and nonparallelism between the anterior margin of the Achilles tendon and posterior skin surface of the ankle was detected in 11 patients(73%). The posterior skin surface of the ankle had a nodular surface margin in 13 patients(87%). A deformed Kager's triangle and Achilles tendon, and an abnormal ill defined radiolucent shadow through the Achilles tendon in a lateral view of the ankles are important findings for the diagnesis of in diagnosing achilles tendon rupture

 9. Arthroscintigraphy in suspected rotator cuff rupture

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gratz, S.; Behr, T.; Becker, W.; Koester, G.; Vosshenrich, R.; Grabbe, E.

  1998-01-01

  Aim: In order to evaluate the diagnostic efficiency of arthroscintigraphy in suspected rotator cuff ruptures this new imaging procedure was performed 20 times in 17 patients with clinical signs of a rotator cuff lesion. The scintigraphic results were compared with sonography (n=20), contrast arthrography (n=20) and arthroscopy (n=10) of the shoulder joint. Methods: After performing a standard bone scintigraphy with intravenous application of 300 MBq 99m-Tc-methylene diphosphonate (MDP) for landmarking of the shoulder region arthroscintigraphy was performed after an intraarticular injection of 99m-Tc microcolloid (ALBU-RES 400 μCi/5 ml). The application was performed either in direct combination with contrast arthrography (n=10) or ultrasound conducted mixed with a local anesthetic (n=10). Findings at arthroscopical surgery (n=10) were used as the gold standard. Results: In case of complete rotator cuff rupture (n=5), arthroscintigraphy and radiographic arthrography were identical in 5/5. In one patient with advanced degenerative alterations of the shoulder joint radiographic arthrography incorrectly showed a complete rupture which was not seen by arthroscintigraphy and endoscopy. In 3 patients with incomplete rupture, 2/3 results were consistant. A difference was seen in one patient with a rotator cuff, that has been already revised in the past and that suffered of capsulitis and calcification. Conclusion: Arthroscinitgraphy is a sensitive technique for detection of rotator cuff ruptures. Because of the lower viscosity of the active compound, small ruptures can be easily detected, offering additional value over radiographic arthrography and ultrasound, especially for evaluation of incomplete cuff ruptures. (orig.) [de

 10. The effect of tube rupture location on the consequences of multiple steam generator tube rupture event

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jeong, Ji Hwan; Kweon, Young Chul

  2002-01-01

  A multiple steam generator tube rupture (MSGTR) event has never occurred in the commercial operation of nuclear reactors while single steam generator tube rupture (SGTR) events are reported to occur every 2 years. As there has been no occurrence of a MSGTR event, the understanding of transients and consequences of this event is very limited. In this study, a postulated MSGTR event in an advanced power reactor 1400 (APR 1400) is analyzed using the thermal-hydraulic system code, MARS1.4. The APR 1400 is a two-loop, 3893 MWt, PWR proposed to be built in 2010. The present study aims to understand the effects of rupture location in heat transfer tubes following a MSGTR event. The effects of five tube rupture locations are compared with each other. The comparison shows that the response of APR1400 allows the shortest time for operator action following a tube rupture in the vicinity of the hot-leg side tube sheet and allows the longest time following a tube rupture at the tube top. The MSSV lift time for rupture at the tube-top is evaluated as 24.5% larger than that for rupture at the hot-leg side tube sheet

 11. Spontaneous rupture of the esophagus associated with intramural rupture caused by ingestion of weeding medicine (Lasso)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Jong Keon; Park, Heung Il; Kwun, Chung Sik [Chun Nam University College of Medicine, Kwangju (Korea, Republic of)

  1975-06-15

  This is a report of a case of spontaneous rupture of the esophagus associated with intramural rupture caused by ingestion of weeding medicine for the purpose of suicide in a 27 year old Korean male whose chief complaints were dyspnea, epigastric pain, swallowing disturbance, and hoarseness for 3 days prior to admission. A review of literature is submitted.

 12. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 13. Practically perfect: learning by doing at AVS congress.

  Science.gov (United States)

  2017-02-18

  It has been some time since Cambridge vet school last hosted the annual AVS congress, which meant that this year's congress committee faced a steep learning curve. However, as Gill Harris reports, it rose to the occasion. British Veterinary Association.

 14. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 15. Splenic rupture following idiopathic rupture of the urinary bladder presenting as acute abdomen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurisic D

  2007-01-01

  Full Text Available Idiopathic rupture of the urinary bladder is an uncommon condition and represents less than 1% of all bladder rupture cases. In most of the cases the main etiological factor was heavy alcohol ingestion. A combined injury of the spleen and bladder is a very rare condition that is almost often associated with trauma and foreign bodies. In this paper we present the extremely rare clinical course of acute abdomen caused by a combined spontaneous intraperitoneal injury; spontaneous rupture of the urinary bladder and spleen. According to our opinion, spontaneous bladder rupture caused by bladder distension due to alcohol ingestion led to urinary ascites and abdominal distension. Finally, repeated minor abdominal blunt trauma during everyday life, to a moderately distended abdomen caused a spontaneous splenic rupture in the patient with abnormal coagulation studies.

 16. Myrigalone A Inhibits Lepidium sativum Seed Germination by Interference with Gibberellin Metabolism and Apoplastic Superoxide Production Required for Embryo Extension Growth and Endosperm Rupture

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Oracz, K.; Voegele, A.; Tarkowská, Danuše; Jacquemoud, D.; Turečková, Veronika; Urbanová, Terezie; Strnad, Miroslav; Sliwinska, E.; Leubner-Metzger, G.

  2012-01-01

  Roč. 53, č. 1 (2012), s. 81-95 ISSN 0032-0781 R&D Projects: GA AV ČR KAN200380801; GA MŠk ED0007/01/01; GA ČR GD522/08/H003 Keywords : Embryo cell extension growth * Endoreduplication * Endosperm rupture * Gibberellin metabolism * Lepidium sativum * Myrica gale * Phytotoxicity * Reactive oxygen species Subject RIV: EF - Botanics Impact factor: 4.134, year: 2012

 17. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 18. AVS (Application Visualization System) user`s guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author).

 19. Ultrasonogram of tubal pregnancy: Unruptured or ruptured?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Hee Jung; Kim, Jung Sik; Lee, Sung Moon; Kim, Hong; Woo, Seong Ku; Yeun, Seong Do; Lee, Doo Ryong

  1993-01-01

  To evaluate the usefulness of ultrasonography in the differentiation of the unruptured ones, we performed prospective ultrasonographic study in 56 patients with tubal pregnancy and subsequently correlated with the surgical (45 cases) and laparoscopic (11 cases) findings. The criterion for unruptured tubal pregnancy was the visualization of extra uterine gestational sac or a mass that was separated from the ipsilateral ovary. All cases were confirmed surgically or laparoscopically within 48 hours after sonographic examination. Forty five (80%)cases were proved as unruptured, tubal pregnancy, while 11 (20%) as ruptured one. Extra uterine gestational sac was seen in 31/45 (69%) in unruptured group and 2/11 (18%) in ruptured group. A mass separated from the ipsilateral ovary was seen in 7 unruptured tubal pregnancies and 2 ruptured pregnancies. A mass that was not separated from the ipsilateral ovary was seen in 13 cases. Seven of these were ruptured pregnancies, while 6 were unrupture dones. Using our criteria, the unruptured tubal pregnancy was diagnosed with a sensitivity of 84%, a specificity of 64%, an accuracy of 80%, a positive predictive value of 90% and a negative predictive value of 50%. We conclude that ultrasonography is useful in the differentiation of the unruptured tubal pregnancy from the ruptured one

 20. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elin Bjørge Løken

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988.Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988. A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and

 1. The impact of digitalization on Property Operations and Maintenance (O&M)

  OpenAIRE

  Garcia, Resty Gonzales

  2017-01-01

  The research topic of this master thesis is; “How can digitalization help increase productivity in property Operations and Maintenance (O&M)?” The research topic focuses on the challenges and opportunities in utilizing Computer Aided Facilities Management (CAFM) system regarding the operative function in Operations and Maintenance (O&M). The purpose of this research work is to analyze relevant literature and empirical data on how digitalization affects the O&M process and how the O&M ...

 2. O&M Best Practices - A Guide to Achieving Operational Efficiency (Release 2.0)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sullivan, Gregory P.; Pugh, Ray; Melendez, Aldo P.; Hunt, W. D.

  2004-07-31

  This guide, sponsored by DOE's Federal Energy Management Program, highlights operations and maintenance (O&M) programs targeting energy efficiency that are estimated to save 5% to 20% on energy bills without a significant capital investment. The purpose of this guide is to provide the federal O&M energy manager and practitioner with useful information about O&M management, technologies, energy efficiency and cost-reduction approaches.

 3. Rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Seehausen, Jesper

  2017-01-01

  Artiklen omhandler revisors rapportering om going concern i den nye revisionspåtegning. Det er artiklens centrale budskab, at der i den nye revisionspåtegning alene er ændringer til, hvordan revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen. Der er derimod ikke ændringer til, hvornår...... revisor skal rapportere om going concern i revisionspåtegningen....

 4. Det professionellt privata : En jämförande studie om privatpersoners strategiska användande av Instagram utan vinstdrivande motiv

  OpenAIRE

  Ekström, Signe; Matarasso, Rebecca

  2015-01-01

  With the intention to fill a gap in the research field, this thesis porposes to illuminate privatepersons’ use of Instagram simply as private actors without any profitable interest. The users with a solely personal interest may in some cases attract thousands of followers in the scale ofcelebrity fan base. This thesis aims to map out what motivates and drives a thought-through, strategic use of Instagram, to discover if there is a strategic use of Instagram among the objects of study and also...

 5. Med ergonomi i fokus : En studie om ergonomi i designprocessen vid framtagning av nya produkter på IKEA of Sweden

  OpenAIRE

  Stenberg Gleisner, AnnaKlara

  2016-01-01

  This thesis examines the presence of ergonomics in the design process at IKEA of Sweden. It also attempts to describe how IKEA of Sweden can implement more ergonomics in their development process of new products. The study is based on interviews with employees at IKEA of Sweden and with an employee at the design bureau Veryday.  The thesis also includes a design process that has been conducted using a given brief by IKEA of Sweden with a predetermined way of production. The purpose of the des...

 6. The producers competition trimmed the laundries; Tillverkarnas taevling trimmade tvaettstugorna - om effekterna av Kansliets insatser inom omraadet energieffektiv tvaett och tork i fastighetstvaettstugor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  Interviews have been made among 163 buyers and 28 suppliers of equipment for laundry-rooms in apartment houses. The aim was to study the opinion regarding new energy-efficient clothes washers and clothes dryers. 5 figs

 7. Nätmobbning : om pressens bild av nätmobbning i relation till högstadie- och gymnasieungdomars erfarenheter

  OpenAIRE

  Ingesson, Johanna

  2014-01-01

  This paper is about cyber-bullying, the youth’s experience and how the papers image of cyber- bullying looks. The relevance of this essay be to be found in the aim of the research of the cyber bullying today. By examining how the youth’s usage and experience’s - and the papers image of cyber-bullying in the social media, it will be possible to create an understanding for how the social media is represented today. And in the next stage having the ability to work against the cyber bullying. Tw...

 8. Genus som en del av Samhällskunskapsundervisningen : Lärares och elevers föreställningar om genus i undervisningen

  OpenAIRE

  Jaime, Ruti

  2011-01-01

  Gender is one of several factors that affect our society. According to the National Agency of Education and the values of Lpf 94, the school should communicate and counteract gender stereotypes. However, there is no demand for gender knowledge in the syllabus for Civics in upper secondary school.The purpose of this study is to investigate how two teachers work with gender in Civics education, with main focus on working practices. In addition, I wanted to investigate which conceptions students...

 9. Skolplikten och samhällsordningen - Om nödvändigheten och önskvärdheten av obligatorisk skolgång

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mats Dahlkvist

  2002-01-01

  Full Text Available The article starts with a question of whether school obligatory with its officially established educational objectives is consistent with the fundamental principles of the modern state governed by law and political democracy. How do we think and reason about school obligatory and how could we think differently? The main conclusion conveyed in the article is that liberal political philosophy neither in terms of rights theory or utilitarian thinking is consistent with the idea of school obligatory. Because of this, the author argues, we will either have to abandon the obligatory in order to maintain liberal political philosophy or we must keep the obligatory, but would then have to abandon or radically modify liberal political philosophy. The communitarian political philosophy is elaborated as an alternative and is supplemented by a discussion on how Jürgen Habermas would possibly regard school obligatory.

 10. I skuggan av kulturella stereotypier : Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige

  OpenAIRE

  Ålund, Aleksandra; Alinia, Minoo

  2011-01-01

  In the shadow of ethno-cultural stereotypes: gender, equity and ethnic relations in Sweden Scientific debates about cultural differences between ”Swedes” and migrants/ethnic minorities in Sweden have fuelled stereotypical categorizations and a socio-cultural demarcation between ”us” and ”them”. The authors argue that this development has underpinned constructions of foreignness. In the light of a critical review of the current debate on honour related violence, the authors discuss – inspired ...

 11. Livskrisens inverkan på arbetslivet - En kvalitativ studie om individers upplevelser av att återgå till arbetet efter att en livskris inträffat

  OpenAIRE

  Perret, Marie

  2016-01-01

  Research in personal crises and their impact on an individual's life has largely focused on specific diseases and external tragedies. Studies on personal life crises have however, during the last decades shifted from a focus on psychiatric research to including socio-cultural and behavioural factors. Research in employment and work-life balance also shows a growing interest in incorporating the individual perspective, whereas these two disciplines have a lot to offer in studying individuals’ ...

 12. Planning of biogas plants. A question of co-operation and negotiation; Planering av biogasanlaeggningar. En fraaga om samverkan och foerhandling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Khan, Jamil

  2003-04-01

  During the last years there has been an increased interest in Sweden to build biogas reactors. The planning of a biogas plant brings about the need for co-operation between a variety of actors. Furthermore, there are a number of different issues that need to be dealt with. To build a biogas plant is thus a rather complicated thing to do. The aim of this report is to increase the knowledge about the processes that precede a decision to build a biogas plant, in order to try to facilitate the planning of future projects. The report is based on case studies of the planning of two biogas plants in Sweden and the empirical material consists of interviews with key persons as well as written documents. In the study, three parallel processes are identified and analysed, which are all crucial to carry through a project. These are the project planning process, the political process and the application process. The most important result of the study is that there is not only one way to carry through a project and that the choice of strategy depends on the character of the project and the different questions that need to be handled. Examples of other results are: the importance of an early and continuous dialogue with the political leadership, the necessity to build an organisation for the co-operation between key actors and that the project leaders should be flexible and open to changes in the project throughout the planning process.

 13. Hur kan film vara berikande i religionsundervisningen? : En hermeneutisk filmanalys av Harry Potter och de vises sten & Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet

  OpenAIRE

  Hagberg, Robert

  2016-01-01

  The objective of this thesis is to study how the use of movies can enrich the educational platform. Movies: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) and The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) have been analyzed using a hermeneutic method and postcolonial theory to identify stereotypes and religious and mythologicial motives. This thesis shows that the presentation of religiosity in both movies can be useful in the classroom setting although the presence of s...

 14. Study of application of option B at integrated leakage tests on Swedish reactor containments; Utredning om tillaempning av option B vid integrala taethetsprover paa svenska reaktorinneslutningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Roger [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Dept. of Reactor Technology

  2004-12-15

  The task of the reactor containment is to protect the environment from radioactive release from the nuclear power plant. The containment is a passive component and one can therefore not verify its success criteria during normal operation. To verify the integrity of the containment one has to perform integrated leakage tests (type A tests). These tests are performed in accordance with either option A or B in the American regulation Appendix J 10 CFR 50. The choice of option is up to the licensee. Option A does not consider the leakage history of the containment. The test interval is fixed and set to three tests equally distributed over ten years. The test pressure shall be at least half of the design basis accident pressure (DBA-pressure). Option B does take the leakage history into consideration and is therefore performance-based. The test interval can be chosen to a maximum of ten years. The test pressure shall be the DBA-pressure. In Sweden the type A tests are performed in accordance with option A. The purpose of this investigation is to investigate whether option B can be used in Sweden without any significant risk impact. Performance of a type A test with half of the design pressure can result in an undetected leak. If a leak is of such characteristic that it does not show any leakage behaviour until it is exposed to a certain level of pressure where it can open itself, the leak can be missed during a test with too low pressure. On the other hand, option B demands a higher test pressure which contributes to the risk during the performance of the type A test. The advantage of a more correct result from the type A test is considered to be greater than the disadvantage of a high test-pressure. Hence, Type A test shall be performed with the realistic DBA-pressure. The work has included a literature study, telephone interviews, local meetings and analyses of existing PSA results and reports in the subject. An investigation of the On-Line Monitoring (OLM) method is also performed. A modification of an existing PSA level 2 study of Ringhals 1 has also contributed with material of importance to this project. The investigation shows that OLM is a well known method internationally. Sweden has also used OLM equipment in test purpose. The method that is used in Sweden is called the SEXTEN model and is exactly the same model that is used in France. The method is surprisingly accurate and can detect leakage areas less than 5 mm{sup 2}. This is a method that is recommended for both option A and B. The Swedish containments have been found with several leakages the last couple of years. Half of these leakages has been found by visual inspections of the containments and does therefore not contribute with any argument against an implementation of option B in Sweden. The other half consists of damages that have occurred due to deviations in the construction. These types of damages can possible be used as an argument against the implementing of option B in Sweden. However, with the knowledge of the nature and location of these types of leakages it is likely that they can be detected by other methods than type-A tests. This means that there is not any strong argument against the implementation of option B. The PSA-studies resulted in a range of the maximum allowed equivalent leakage area for the containment of Ringhals 1. The maximum allowed equivalent leakage area, that would release more than 0.07 % of the cesium content from the core in case of a severe accident (limit in accordance with requirement by the Swedish government from 1986), is between 63 to 174 mm{sup 2}. The acceptance criteria for a type A test corresponds to an equivalent leakage area in the order of 2-3 mm{sup 2}. Therefore one can say that the marginal is great compared to the decision of the Swedish government 1986-02-27. The conclusion of this investigation is that there are positive arguments for the implementation of option B in Sweden, possibly together with tougher restrictions for the maximum allowed test interval and with better and more effective inspections during the time between the ordinary type A tests. The OLM method is recommended to be used in reactor containments without respect to the choice of a leakage testing option. The benefit of the OLM method is too great to not be used in the work of leakage detection.

 15. Pox-rättegången, Mangafallet och Tintin-gate : en diskursanalys av debatter och nyhetsrapportering i svensk media om tecknade serier och censur

  OpenAIRE

  Jansson, Elin

  2013-01-01

  The study aims to examine how censorship and comics have been discussed in three debates. The aim is also to identify discourses and the orders and relations of power constructed in the debates, and to examine how librarians should handle debates about censorship and comics. Selected sources are articles from Swedish newspapers and tabloids about the debates on the Pox-trial, the manga case and the debate about Tintin in Kulturhuset. The results from the analysis indicates that the debates ha...

 16. Preservation of information about the repository for spent nuclear fuels - proposal for action plan; Bevarande av information om slutfoervar foer anvaent kaernbraensle - foerslag till handlingsplan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bowen-Schrire, Monica; Eckerhall, Daniel; Jander, Hans; Waniewska, Katarina (Vattenfall Power Consultant AB, Stockholm (Sweden))

  2008-10-15

  This report is a proposal for an action plan with the ultimate aim of ensuring that information about the repository for spent nuclear fuel can be preserved and transferred for future generations. The purpose of the proposal for an action plan is to present ideas on tangible measures and guidelines for information preservation and transfer, in the short and long term. The report deals with a number of aspects relating to information preservation as well as risks that can lead to the loss of important information. The proposal for an action plan is based on reasoning about these subjects. The main emphasis is on measures that need to be implemented in the near future to ensure that successive and direct information transfer is handled in a suitable manner. It is suggested that the following measures should be implemented within a five-year period: - Designate a person responsible for information preservation. - Work out guidelines for information preservation and transfer. - Form a network with other organizations in Sweden. - Initiate a dialogue with other countries, especially USA and France. - Participate in seminars, conferences and workgroups on an international level within the IAEA and NEA. In a longer time perspective the following measures should also be implemented: - Implement guidelines for information preservation and transfer. - Document the archiving system. - Establish a communication plan. - Archive information about the repository. - Keep the action plan up to date

 17. Energy thief or saving tool? On the use of information and communication technology in households; Energitjuv eller sparverktyg? Om anvaendning av informations- och kommunikationsteknologi i hushaall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Kristina; Toernqvist, Eva K.

  2009-08-15

  A development towards continued increased use of information- and communication technology (ICT) in the households is a fact that should be taken seriously from an energy perspective. Especially since a lot of ICT is subjected to strong political aspirations to become accessible to all citizens on their own conditions. According to a couple of prognoses, ICT is estimated to amount to 45 % of the household electricity within the nearest ten year period. In addition to the direct use that ICT stands for, the indirect use that origins from, for example, the production and discarding of devices as well as the use that is a consequence of changed behavioural patterns, such as telecommuting, must be taken into account in order to fully understand the use of ICT in an energy perspective. Furthermore, the risk for so called rebound-effects needs also to be considered. This means that the time-, energy- and money savings that can be achieved by means of (more energy efficient) ICT, are used for more ICT use or for other energy requiring activities. Among other things, research indicates that expected transport reductions do not occur. From the point of departure of the overall question of why the energy use within the so called function area 'information and entertainment' increases in households, the aim of the report is to analyze and to discuss driving forces for household members' increased possession and use of ICT in a broad sense (including, for example, tv, mp3, dvd- and cd players. The intention is also to make visible the complex social context in which the use of ICT takes place. The driving forces are complex since they can be related to the individual user's own interests and satisfaction, to the household's social context as well as to a social context outside the household, and to different, often contradictory, norms and values. This makes the development of simple saving measures more difficult, but knowledge of the complexity and how it moves the boundaries for what is considered 'normal' use is important. A great variety of such complex driving forces are identified in the report that contributes both to the force of the individualization trend, which manifests itself in household members' individual ICT use, more devices and longer time uses, and to the difficulties in reducing the process related use (appliances consuming electricity without being used directly). Examples are given illustrating that the energy use is affected by the household members' creative use of ICT. This means that they extend the use of already existing technologies, which comes about in interaction with other users. However, it is not about the production of new artifacts but of process innovations. In order to be able to develop both artifact - and process innovations that lead to reduced energy use, additional knowledge of how such processes come about is required. Creative use takes place also in larger systems and institutions where household members take part in their leisure time and examples are given from bird-watching and hunting. There, the social context plays a big role in determining whether the introduction, development, and use of ICT will be successful or not. The development goes on in the interplay between people. A company cannot start an energy saving innovative process without having knowledge of the social and cultural structures existing in the environment where it is intended to take place. Today's children, young people, and young adults have grown up in the so called information society and see x as a natural part of their everyday life. It is therefore important to also in the future study their use in order to get a hold on the coming development and its consequences for the energy use when these generations get older. Immediate measures and further research should focus on the possibilities of reducing the stand by use. It concerns developing devices that give rise to the least possible stand by use and offering individualized information and counseling in the homes. Moreover, methods should be developed that bring about and augment the collaboration between, among others, household users, producers, politicians, and energy experts when new energy saving devices are to be developed

 18. Vård av arbete : En undersökning om work-life-balance, jämställdhet och genus

  OpenAIRE

  Hansen, Helena

  2013-01-01

  Abstract "The Care of Work" is a study whose background comes from the problems surrounding work-life balance and equality that permeates social debates today. The problematic work-life-balance and gender equality are just as relevant today as they were 35 years ago. The aim of the study was to investigate whether or not men and women have a satisfactory work-life balance and if the organization they work for is doing something to make their life puzzles function. Last, but not least, the pur...

 19. Kongenitt hypertyreose : En årsaksgjennomgang og pilotstudie om effekten av indusert hypertyreose på mitoserate og apoptoserate i kornceller i lillehjerne på kyllingfoster

  OpenAIRE

  Sandberg, Marianne Solheim

  2011-01-01

  Congenital hyperthyroidism is found to occur in 1 : 4 000 – 1 : 40 000 newborn. The disease can be divided in two groups, autoimmune congenital hyperthyroidism and non-autoimmune congenital hyperthyroidism. In the first group the mothers of the children most often have Graves disease, and the infant’s disease is transient, as the antibodies disappears from the child’s circulation in the first 6 months. In the latter group are mutations of the thyroid receptor the cause, and the hyperthyroidis...

 20. How should the household waste be handled? Evaluation of different treatment methods; Hur skall hushaallsavfallet tas om hand? Utvaerdering av olika behandlingsmetoder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundqvist, J.O.; Carlsson Reich, M.; Granath, J. [The Swedish Environmental Research Inst., Goeteborg (Sweden); Baky, Andras [Swedish Inst. of Agriculatural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden); Eriksson, Ola [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Div. of Industrial Ecology

  2002-02-01

  Energy turnover, and environmental and economic consequences of different municipal solid waste management systems have been studied in a systems analysis. Different combinations of incineration, recycling of separated plastic and cardboard packages and biological treatment (anaerobic digestion and composting) of easy degradable organic waste, were studied and also compared to landfilling. A simulation model (ORWARE), based on LCA methodology, was used. The following parameters were used for evaluating the different waste management options: consumption of energy resources, emissions of greenhouse gases, emissions of acidifying substances, emissions of eutrophicating substances, emissions of photo oxidant formers, heavy metal flows, financial economy and welfare economy. The analysis was based on a model municipality. In a sensitivity analysis different technical, geographic and demographic parameters have been varied, making the result to cover several different types of municipalities and regions. The conclusions from the study are as follows. The most obvious conclusion is that landfilling should be avoided. Wastes that can be incinerated (combusted), material recycled, anaerobically digested or composted should not be landfilled. This is valid even if landfill gas is extracted and utilised, and the leachate is collected and treated. This is due to that the resources in the waste are inefficiently utilised when landfilled, making it necessary to produce materials, fuels and nutrients from virgin resources. It is impossible to draw unambiguous conclusions of which of the other treatment options that is is most preferable. There are advantages and disadvantages with all options. In a systems perspective there are small differences between incineration and aerobic digestion of easy degradable organic material, and between incineration and material recycling of e.g. plastics and cardboard. Material recycling, anaerobic digestion and incineration should not be seen as competing options, but as completing options. Since it is impossible to obtain 100 % material recycling or 100 % biological treatment there will always be some combustible waste that has to be incinerated. There should always be possibilities to incineration, even if the waste has to be transported to a regional incineration plant. When comparing material recycling and incineration of recyclable materials (e.g. plastics and cardboard), and biological treatment and incineration of easy degradable organic waste, no unambiguous conclusions can be drawn. Anaerobic digestion of easy degradable organic waste has a higher welfare cost than incineration, and has both environmental advantages and disadvantages compared to incineration. Composting of degradable waste has hardly any advantages with respect to environment and energy turnover when being compared to incineration or anaerobic digestion. Composting gives a higher welfare cost than anaerobic digestion and incineration. Generally, material recycling seems to give lower consumption of energy resources and lower environmental impact than incineration, but higher financial costs and higher welfare costs. The result is however different for different materials. Recycling gives most advantages for non-renewable materials such as metals and plastics. Materials recycling gives higher financial costs and welfare costs than incineration. If the work at home with source separation is valued and considered in the welfare economic calculus, recycling gives much higher welfare cost than incineration. Transports of waste, when the waste once has been collected, is of very low importance considering consumption of energy resources, environmental impact and economy, if the transport is performed in an efficient manner. Private transports of source separated waste (from home to the collection site) can be of importance if the transport is made by car. Different collection systems have been studied: collection at home, collection in the close neighbourhood (100 inhabitants per collection point), or collection in the far neighbourhood (1000 inhabitants per collection point). The collection system has very low influence on the total consumption of energy resources, the total environmental impact and the total welfare costs. However, the collection system can affect the time people have to spend on waste management (and the welfare cost if the separation and transportation time for people is considered in the welfare economic calculus)