WorldWideScience

Sample records for och traeddelar vid

 1. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 2. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  OpenAIRE

  Almqvist, Jessica; Reinholdsson, Åsa

  2007-01-01

  IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet och vad boende i Karlstad med omnejd har för ...

 3. Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

  OpenAIRE

  Gohil, Jignasa; Bertell, Sara

  2016-01-01

  Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARAprincipen skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt. Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat lågdosprotokoll på CT...

 4. Findability och informationskompetens vid webbnavigation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fransson, Jonas

  2011-01-01

  needed. But the information is not equally available, even if it is published and freely available on the Web. Each Web page, or other information object, has a degree of findability. The degree of the findability depends on the relationships between object, system and the Web. Six sub concepts......The article discusses the relationship between users, information objects, information systems and the Web, combined with the concepts findability and information literacy. An important aspect in all information literacy definitions is the ability to effectively gain access to the information...... are identified: the object's characteristics, accessibility, internal navigation, internal search, reachability and web prestige. Both information literacy and findability are defined as query independent aspects of the search, working on a structural level....

 5. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 6. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal

 7. Nytt instrument vid CERN ger enorma datamängder

  CERN Multimedia

  Björck, Ingela

  2004-01-01

  "Upp till 100 gånger per sekund kommer det att skapas bilder av partikelkollisioner, bilder som var och en har innehåller 20 gånger mer data än det bästa en avancerad digitalkamera kan producera. Detta ska ske vid ett nytt instrument som just nu nu byggs vid CERN i Schweiz. Hur denna enorma datamängd ska analyseras är en utmaning för bland andra lundaforskaren Oxana Smirnova" (1 page)

 8. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 9. Marknadsföring av utbildning : Motsvarar studierna marknadsföringen vid utbildningsprogrammet för automationsteknik & it?

  OpenAIRE

  Hotanen, Robert

  2011-01-01

  Arbetet handlar om en marknadsföringsundersökning jag gjorde i yrkeshögskolan Novia vid campus Raseborg. Jag undersökte om studierna motsvarar det som lovats i rekryteringsmarknadsföringen. Som målgrupp hade jag utbildningsprogrammet i automationsteknik och it. I teoridelen beskrivs tjänstemarknadsföring och olika marknadsföringskanaler. Jag gjorde också en kvalitativ intervju med utbildningsprogrammets linjechef, samt en enkätundersökning med de nuvarande studerandena vid utbildningsprog...

 10. Ikea Loves Wood : Kommunikation vid en CSR-relaterad kris 

  OpenAIRE

  Rehn, Rebecca; Ederyd, Hedvig

  2014-01-01

  Alltfler företag drabbas av kriser som kan härledas till ett oetiskt förfarande. Därmed blir det intressant att undersöka kopplingen mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och kriskommunikation. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett fallföretag har kommunicerat vid en kris relaterad till CSR. Studien avser att undersöka hur Ikea kommunicerat vid en konfrontationssituation relaterad till anklagelser om urskogsskövling i Karelen, Ryssland. En kvalitativ studie har genomf...

 11. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 12. Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

  OpenAIRE

  Choudhury, Nafiz

  2010-01-01

  Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat två responden...

 13. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 14. Mätosäkerhet vid kalibrering av referensutrustning för blodtrycksmätning : En modell för framtagning av mätosäkerhet för referensmanometer WA 767

  OpenAIRE

  Patzauer, Rebecka; Wessel, Elin

  2016-01-01

  Avdelningen för Medicinsk teknik på Akademiska sjukhuset har uppdaterat befintliga kalibreringsprotokoll för Welch Allyn 767 som används som referensmanometer vid kalibrering av blodtrycksmätare. I protokollet ska det enligt ISO 9001 och ISO 13485 ingå att vid varje kalibreringspunkt ange mätosäkerheten.  Rutiner kring detta var inte definierade. En modell för att ta fram mätosäkerhet utformades utifrån standardiserade metoder från “Guide to the expression of uncertainty in measurement” och a...

 15. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 16. Mildeu de la Vid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daníes L. Carlos Alberto

  1941-02-01

  Full Text Available Esta es una de las enfermedades de la vid que más importancia tienen desde hace cincuenta años. En tanto que la filoxera, el Oidium y la Pudrición Negra, han dejado de inspirar serias inquietudes entre los agricultores, el Mildeu, continúa siendo el principal peligro en las regiones vitícolas. El ataque de 1915, en Francia, redujo la cosecha de 40 a 50 millones de hectolitros, que es la producción promedia, a 17 millones. Los híbridos de resistencia parcial, han sufrido pérdidas notables, lo cual les ha hecho perder el prestigio que tenían como fuertes productores. Los órganos de reproducción del parásito que causa el Mildeu de la vid, emiten unos filamentos que penetran por los estomas de los órganos; se desarrollan en el interior de los órganos verdes, donde alteran sus tejidos; envían, luego, al exterior, fructificaciones que aparecen bajo la forma de una borra blanca; estas fructificaciones, llevan semillas que se dispersan como granos y germinan en el agua para continuar la evolución. La acción del parásito sobre los tejidos, da a los órganos de la vid caracteres que permiten conocer fácilmente la enfermedad, al examen microscópico. El Mildeu sólo ataca los órganos jóvenes, aún verdes; los sarmientos lignificados y los órganos de más edad, lo mismo que las partes subterráneas, no son atacados. Los distintos estados del desarrollo del parásito han recibido diversos nombres en viticultura: la penetración de los filamentos al órgano, lleva el nombre de: "diseminación"; viene, luego, la llamada "incubación", en la cual el desarrollo de los filamentos, en el interior de los tejidos, no provoca manifestaciones exteriores visibles. La primera manifestación exterior de la enfermedad, es llamada: "aparición" o, más frecuentemente: "invasión". Este último término es más usado, aunque, etimológicamente, es impropio. Los viticultores, no pueden señalar la invasión del Mildeu, sino cuando éste hace su

 17. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 18. Verkligt värde vid första redovisningstillfället?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  I en första artikel av två diskuterar Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson en rapport från IASB som föreslår verkligt värde istället för anskaffningsvärde vid första redovisningstillfället. Där rapporten står för nytänkande undersöker de om denär i linje med en rapport om förbättrad föreställni...

 19. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 20. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 1. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 2. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 3. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 4. Teckensnitt och dess personlighetsdrag

  OpenAIRE

  Linnarsson, Johan; Borja, Mårten

  2014-01-01

  När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka ä...

 5. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 6. Women, "Star Trek," and the early development of fannish vidding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Coppa

  2008-09-01

  Full Text Available This paper argues that the practices and aesthetics of vidding were structured by the relationship of Star Trek's female fans to that particular televisual text. Star Trek fandom was the crucible within which vidding developed because Star Trek's narrative impelled female fans to take on two positions often framed as contradictory in mainstream culture: the desiring body, and the controlling voice of technology. To make a vid, to edit footage to subtext-revealing music, is to unite these positions: to put technology at the service of desire. Although the conflict between desire and control was particularly thematized in Star Trek, most famously through the divided character of Spock, the practices of vidding are now applied to other visual texts. This essay examines the early history of vidding and demonstrates, through the close reading of particular vids made for Star Trek and Quantum Leap, how vidding heals the wounds created by the displacement and fragmentation of women on television.

 7. Fascians funktion och olika fysioterapeutiska interventioners effekt på fascian

  OpenAIRE

  Hackman, Mikaela

  2017-01-01

  Fasciabehandlingar är ett relativt nytt område inom fysioterapin, även om intresse för ämnet funnits redan under antikens tid. Forskningsmetoderna har i dag blivit bättre och vi kan undersöka vävnader som varit omöjliga att undersöka tidigare, på grund av tek-nikbrist. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad forskningen idag kommit fram till i fråga om fascia, ffa då det handlar om smärta, och hur fysioterapeuten kan ha nytta av kunskapen vid behandling av klienter. Den första forskn...

 8. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  OpenAIRE

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 9. Women, "Star Trek," and the early development of fannish vidding

  OpenAIRE

  Francesca Coppa

  2008-01-01

  This paper argues that the practices and aesthetics of vidding were structured by the relationship of Star Trek's female fans to that particular televisual text. Star Trek fandom was the crucible within which vidding developed because Star Trek's narrative impelled female fans to take on two positions often framed as contradictory in mainstream culture: the desiring body, and the controlling voice of technology. To make a vid, to edit footage to subtext-revealing music, is to unite these posi...

 10. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 11. Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

  OpenAIRE

  Nilsson, Anna; Sirén, Ellen

  2015-01-01

  Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos...

 12. Projektering av produktions- och lagerhall

  OpenAIRE

  Englund, Elin

  2016-01-01

  Detta examensarbete är utfört åt Ingenjörsbyrå Mathias Smeds. Syftet med arbetet var att projektera en hallbyggnad som skulle fungera som produktions- och lagerhall åt företaget i fråga och åt andra företag som köper delar i hallen. I arbetet ingår att uppgöra bygglovshandlingar, en byggsättsbeskrivning, en jämförelse mellan energikällor och enkel kostnadskalkyl. Efter diskussioner och möten med beställaren blev resultatet en hall med limträstomme och med NR-takstolar som vindsbjälklag. Y...

 13. Evaporative and sorptive cooling. Possibilities and limitations in air treatment.; Evaporativ och sorptiv kylning. Moejligheter och begraensningar vid luftbehandling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindholm, T. [Chalmers Univ. of Techn., Goeteborg (Sweden). Dept. of Building Services Engineering

  2001-10-01

  A primary demand for a good indoor climate in a building is that temperature and humidity are maintained at comfortable levels, regardless of the prevailing outdoor climate. Some buildings often have a heat surplus for a great part of the year due to internal activities, even in climates with moderate ambient temperatures. This heat surplus has to be removed in order to fulfil the specified requirements on the indoor climate. The focus in this report is on possibilities and limitations using evaporative and desiccant cooling to satisfy the cooling demands in such buildings. Today the most common technical solution is to use a compressor refrigeration system for air-conditioning. As a result of the greenhouse effect and the ozone depletion debate, the prerequisites for compressor refrigeration systems have been changed. Evaporative cooling is an interesting alternative to conventional compressor refrigeration systems. However, the use of evaporative cooling presupposes all-air systems. The use of such a system will also, to a large extent, be limited by ambient conditions as well as the settled demands on the indoor climate. High outdoor humidity levels have great influence on the supply-air temperature achievable, i.e., cooling loads possible to meet. One way to considerably reduce the influence of these limitations is to use desiccant cooling, i.e., to dehumidify the ambient air before the evaporative stages. In this report, a general methodology to describe possibilities and limitations for evaporative and desiccant cooling, is presented. The major advantage of this methodology is that it may give rise to an increased understanding of these processes and, hence, be a guide to a proper dimensioning.

 14. Soigner des jeux vidéo / soigner par les jeux vidéo

  OpenAIRE

  Gaon, Thomas; Stora, Michel

  2012-01-01

  La problématique de l’addiction aux jeux vidéo pose la question de leurs effets performatifs. La notion d’addiction, ici fortement critiquée, se révèle être avant tout un enjeu doctrinal pour la psychologie clinique. Cette généalogie détaillée du concept remet en cause la notion même d’addiction et privilégie un usage excessif d’un genre particulier de jeux, les jeux de rôle massivement multi-joueurs. Ces deux regards croisés sur les jeux vidéo révèlent ainsi la dimension transitionnelle de c...

 15. Streaming Scholarship: Using Fan Vids to Teach "Harry Potter"

  Science.gov (United States)

  Winters, Sarah Fiona

  2013-01-01

  This article argues that Harry Potter fan vids can be used in the classroom as works of secondary criticism about J. K. Rowling's primary text. It makes two claims: the first is that vids can be read as criticism of a particular text (in this case Harry Potter) alongside other critical essays on that text; the second is that the practice of…

 16. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  OpenAIRE

  Isaksson, Elin

  2018-01-01

  Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om sexualiserat våld existerar i sex s...

 17. Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjerstadius, Hamse; la Cour Jansen, Jes; Stålhandske, Liselotte

  The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH.......The study evaluated effect of anaerobic digestion (35, 55 and 60 °C ) at different minimum exposure times as well as from pasteurization on hygienization of pathogens, biogas production and removal of pharmaceutical substances and PAH....

 18. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 19. Règle d'installation vidéosurveillance

  CERN Document Server

  2011-01-01

  Ce référentiel définit les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vidéosurveillance, avec des caméras implantées à l’intérieur ou l’extérieur. Il donne des recommandations pour concevoir, installer et maintenir des systèmes de vidéosurveillance dans des applications de sécurité. Pour une vidéosurveillance efficace, on pourra appliquer la méthodologie proposée : comment réaliser l’analyse de risque ? Quel rôle attribuer au système de vidéosurveillance ? quel système mettre en place, avec quelles fonctions et quelles caractéristiques techniques ? comment réaliser l’installation ? comment assurer la maintenance du système ? Cette nouvelle édition a notamment pour objectifs de : compléter les rôles de la vidéosurveillance (gestion d'activité) ; clarifier la définition des objectifs de prise de vue ; inclure l'utilisation d'une cible normalisée pour la réception de l'installation ; mettre à disposition un outil d'aide pour les petits systèmes ;...

 20. Tidsperspektiv, mindfulness och stress: : en korrelationsstudie

  OpenAIRE

  Koudriavtseva, Antonina

  2017-01-01

  Denna studie undersökte det potentiella sambandet mellan tidsperspektiv, mindfulness och upplevd stress. Kring 60 studenter besvarade en online-enkät som inkluderade den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory, Five Facets of Mindfulness Questionnaire och Perceived Stress Scale. Analyserna omfattade bivariata korrelationer, multipel linjär regressionsanalys och path analys. I linje med hypoteserna indikerade resultaten statistiskt signifikanta samband mellan mindfulness, ett ...

 1. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 2. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  OpenAIRE

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 3. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  OpenAIRE

  Lisstorp, Mattias; Steinberger, Paul

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först u...

 4. Views on quality assurance at Finnish and Swedish nuclear power plants and at Halden Reactor; Syn paa kvalitetssaekring vid finlaendska och svenska kaernkraftverk samt vid Haldenreaktorn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hammar, L.; Lidh, B. [ES-konsult (Sweden); Wahlstroem, B.; Reiman, T. [VTT Automation (Finland)

  2001-06-01

  The paper reports on a study within the Nordic Nuclear Safety Research, NKS on quality systems at nuclear installations in Finland, Norway and Sweden. In the study a total of 74 people at the NPPs in Barsebaeck, Forsmark, Loviisa, Olkiluoto, Oskarshamn and Ringhals, and at the research reactor in Halden were interviewed in the period 30 August to 13 December 2000 concerning their views in regard of quality and quality systems. The study was concluded with a seminar held in the Ringhals nuclear power plant in Januar 2001. The study covered a number of aspects in regard of quality management, including the quality concept, quality systems, topical quality issues and approaches, rules and procedures, competency and training, the process approach to quality management, the promotion of quality consciousness and future prospects. The study reflects the significant progress made in the management of quality in nuclear power in the Nordic countries since the early phase in the seventies. The most distinctive characteristic of today's approach to quality is seen in that responsibility for the quality is assumed directly in conjunction with the working processes. It could be noted that the work patterns at the nuclear installations have been largely modified during the recent years as a result of persistent endeavours to continuously improve the quality of operation. Challenges were seen in currently reduced revenues due to descending electricity prices and the likely prospect of further increased regulatory safety requirements. The report is aimed for those working with quality issues at the nuclear power plants as well as for those interested in quality management in general or in the safety aspects of nuclear power in particular. (au)

 5. Le marché des jeux vidéo

  OpenAIRE

  Trémel, Laurent

  2012-01-01

  Basé sur les travaux menés par l’auteur sur la pratique des jeux vidéo depuis une dizaine d’années, l’article se situe dans une perspective de sociologie critique et expose les logiques développées dans les jeux vidéo les plus pratiqués, et comment celles‑ci répondent aux attentes d’un « public cible ». En déconstruisant certains artefacts statistiques conçus pour modifier l’image sociale de ces produits, le propos révèle quelles sont les intentions des industriels du loisir et comment ils pe...

 6. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 7. Vids: Version 2.0 Alpha Visualization Engine

  Science.gov (United States)

  2018-04-25

  number. PLEASE DO NOT RETURN YOUR FORM TO THE ABOVE ADDRESS. 1. REPORT DATE (DD-MM-YYYY) April 2018 2. REPORT TYPE Contractor Report 3. DATES...prior publication (Zage and Zage 2010) and patent (Trossbach and Pino 2015) work. Vids projects raw text data into a 3-D environment and allows users to...requirement for both Windows and Linux support. The project explored different rendering methods, examined processor and memory performance limits of

 8. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 9. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 10. Offshore wind power - Possibilities and shortcomings in the planning and design; Vindkraft till havs - Moejligheter och brister vid planering och projektering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andre, Daniel

  2010-02-15

  The purpose of this report is to examine how the planning preparedness offshore unfolds. Planning conditions of municipalities have been investigated through interviews with municipal planners and representatives of the wind power stakeholders. At the same time, the problems and deficiencies that impede the expansion of offshore wind power have been identified. In the report, based on the survey of the state of planning, as well as the shortcomings of current systems, the Swedish National Board of Housing, Building and Planning presents opportunities for improvements. With these proposals the Swedish National Board of Housing, Building and Planning opens up for an increased cooperation with the aim to facilitate a future expansion of offshore wind power. The report primarily addresses central government agencies and authorities, county councils, as well as planners or other officers of the national, regional and municipal levels

 11. Handling of crisis situations in the electric power system; Krishantering i elsystemet. Elnaetbolags, kommuners och hushaalls uppfattningar om roller och ansvarsfoerdelning vid elavbrott

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palm, Jenny (Linkoepnig Univ., Linkoeping (SE). Dept. of Technology and Social Change)

  2007-12-15

  In this report municipalities, grid companies and electricity users' relations and responsibilities are discussed in connection to the actors experience during two storms named Per and Gudrun. Special focus is on households' action space, that is possibilities and constrains to uphold every day routines during outages. The material consists of case studies in Oestergoetland, involving a survey to households, interviews and participating observations. The theoretical perspective used is Karl Poppers' three worlds related to everyday life. World 1 is the physical and material world; World 2 consists of people's perception and ideas and World 3 is the cultural and social world. In world 1 is the importance of information and communication as well as spare power supply capacity discussed. Municipalities and grid companies emphasise Internet as an important communication tool. For the users the phone was the most important tool used during black-outs. One problem was however to get in contact with the energy company because of the overload on the companies' switchboard. Both the municipalities and the energy companies meant that they had enough spare power supply capacity. Around one third of the households said they had a portable generator to use during long lasting power outages. In relation to World 2 most households said that 12-24 hours power outages was acceptable, then the problems start for the households and they try to inform themselves of how long the outage will last. But some households never felt the need to contact anyone and they expressed a trust to the grid companies' competence to deal with the problems causing the outage. All actors state that the municipalities have a social responsibility to their citizens and must ensure that they do not suffer during outages. The grid companies' responsibilities according to the actors are to prevent power outages, repair damages and give the customers economical compensations. The households' responsibility for emergency management was fuzzier for the actors. Both municipalities and grid companies expected the customers to have some preparedness. The household meant that they lacked any responsibility to be prepared for an outage even if they need to be prepared to survive during the power loss. When it comes to economical compensation the grid companies meant that the compensation should cover the extra costs that the households had during an outage. The household thought that the compensation paid should cover the suffering that the households experienced due to not having electricity. On top of that the households felt they should have compensation for their expenses. World 3 consist of regulation and social networks. The networks between municipalities and grid companies differ. Some municipalities totally lacked cooperation and coordination with the grid companies, while others had established personal contacts and deep relations. Through the networks the municipalities could influence how the companies prioritize when they repaired the grid. The municipalities with well developed networks also had more knowledge and were better informed than municipalities lacking contacts. The households where not represented in any networks. The municipalities and companies instead developed different tools to inform the households such as Internet. The household used their networks consisting of neighbours and friends to be informed during black-outs. Neighbours' knowledge of each other is an important aspect of the emergency management in the rural areas. Municipalities' involvement in networks also influence if the municipality had priority lists or not. Municipalities engaged in networks with the energy companies had made priority lists. Municipalities without such involvement lacked priority lists and thought that it was not possible to make prioritizations between users

 12. Carbon and nitrogen pools in soil and vegetation at afforestation of a cutover peatland; Kol- och kvaevefoerraad i mark och vegetation vid beskogning av en avslutad torvtaekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Torbjoern; Lundin, Lars

  2006-02-15

  There are a number of land-use alternatives for cutover peat areas after finished peat cutting. One land-use alternative is afforestation. In this investigation it was studied how drainage, soil treatments including fertilization, and plantation affected the carbon storage 20 years later. The studied area is located on the mire Flakmossen in the county of Vaermland, SW Sweden. Peat was harvested on 34 hectare of this mire up to 1945. The major part of the cutover area was abandoned until 1982 when after-use activities started. The depth of the remaining peat varied between a few decimeters up to about two meters. Prior to any soil measures, determination of peatland conditions was carried out. Important to this investigation was, a priori, the carbon store, i.e. remaining peat thickness was crucial. Therefore, peat depth was thoroughly investigated on 14 hectares of the cutover area in summer 1983. The remaining peat was also sampled at different depths within 18 plots of the whole cutover peat area. These samples were analyzed on i.a. concentrations of carbon and nitrogen. As bulk density also was determined, the amounts of carbon and nitrogen in the remaining peat could be estimated. A very good correlation was found between peat depth and the carbon pool in the peat. After-use activities included two afforestation projects that in the beginning of the 1980's were set up on the abandoned peat cutover area. One project was a conventional pine plantation on 19 hectares, where the effects of different drain spacings and PK-fertilizer doses were studied. The other project was an intensively managed forest experiment carried out on 14 hectares. This area was first drained and then fertilized with on average 23 tonnes of wood fly ash, 0.4 tonnes of raw phosphate and 0.25 tonnes of superphosphate per hectares. The applied fertilizers and the uppermost 30-40 cm of the peat were then mixed by a tractor-drawn rotovator in one meter wide strips. In these strips, on the 97 established plots, six different tree species were planted. In autumn 2003, twenty years after the establishment of the intensively managed forest experiment, peat depth was measured in totally 49 plots on the two afforestation experimental areas. Peat was sampled from up to 6 depths on 30 plots and analyzed on bulk density, and concentrations of carbon and nitrogen. On 48 plots the tree biomass were estimated by measurement of breast height diameter on trees within ca 100 m2 sample plots. The carbon concentration in the tree biomass was assumed to be 50 % of dry weight, while nitrogen concentration was assumed to vary between 0.2 and 0.8 % of dry weight, depending on tree compartment and tree species. At the intense cultivation area, the peat depth was on average 8 cm smaller in autumn 2003 compared to the depth in summer 1983. If the humus layer with an accumulation of on average 4.6 cm during the 20 years until autumn 2003 would be included, the depth of organic material was only 3 cm smaller in 2003. The carbon pool in the peat had decreased by on average 2.4 kg C/m{sup 2}. With the humus layer included the decrease was only 0.5 kg C/m{sup 2}. The total tree biomass (above and under ground) contained on average 5.4 kg C/m{sup 2}. During the 20 years, since the establishment of the intense cultivation area, the total carbon pool (soil + biomass) had increased with, on average, 10 % or 4.9 kg C/m{sup 2}. However, the variation was large between the plots within this area. Some plots showed a negative carbon balance, but most plots showed a net accumulation of carbon during these 20 years. The values for the nitrogen pools in peat and biomass are more uncertain, but the total nitrogen pool (soil + biomass) might have increased somewhat 20 years after the plantation. This investigation shows that already 20 years after drainage and an extensive soil treatment including fertilization and rotovation, and planting on an abandoned peat cutover area, the carbon balance can be positive, i.e. a net accumulation of carbon was achieved within the area. Thus, afforestation of abandoned peat harvested areas can be one after-use activity to increase the carbon pool in these ecosystems in a long term perspective.

 13. Financial Control and Safety. An investigation on how financial and safety aspects are integrated in the decision making at the Swedish nuclear power plants; Ekonomistyrning och saekerhet. En utredning om hur ekonomi- och saekerhetsaspekter integreras vid beslutsfattandet vid kaernkraftverken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vaernild, Ola [OV Konsult i Vaesteraas AB, Vaesteraas (Sweden)

  2005-08-01

  The alleged inter-relationship between economy and nuclear safety has been investigated. Through interviews and review of instructions and other documents, information on how management at Swedish nuclear power plants integrates financial control and safety management has been compiled. Owners of nuclear power plants have well founded expectations on that the plants are profitable and that the operations are rationalized in order to reduce costs. This could allegedly threaten the nuclear safety. However, it is not to be expected that there are any obvious relationships between expenditures and safety. The quality of the safety management has to be judged in terms of how well safety requirements are met irrespective of the associated costs. The owners have imposed clear financial objectives on the nuclear power plants. At the same time they have also established policies for nuclear safety. The nuclear power plants have systems for operations management, which basically comprise separate parts for operations planning and quality management. Financial control and safety management are included in the operations planning and quality management respectively. The quality management impose restrictions to be adhered to in the operations planning. This means that from a formal point of view, the safety management is superior to the operations planning. There are examples of simple as well as advanced approaches to financial management at the nuclear power plants. In all cases the methods used are reasonably well adapted to the needs. Typical for all plants is the focus on long-term aspects. Investments are for example analysed in a plant life-time perspective. With regard to safety, profitability calculations are not required to the same extent for safety related investments as for other investments. A number of factors, which tend to warrant that safety aspects are given the appropriate attention in the decision making, have been identified. Examples of such factors are the involvement of cross functional teams and external parties in the decision process, detailed and unambiguous instructions in the quality system and follow-up by organizational entities, which are independent of the line organization. In 2003 concerns related to the prioritization of financial control at the expense of safety were expressed at one nuclear power plant and management took action on this. There now appears to be a unanimous opinion at all Swedish nuclear power plants that safety really has a higher priority than financial control and that this is well reflected in company policies and in the systems for operations management. Above reference has only been made to the formal operations management. A common remark has been that the adherence to the quality system depends on the safety culture. In order to safeguard that the safety culture remains unaffected by any changes related the norms and values concerning economy, the safety culture should to a large extent be based on safety related institutional activities. Authority review of the financial control at the nuclear power plants should focus on that the quality system really is superior to the operations management. In addition, when reviewing the safety culture, the existence of stabilizing institutional safety related activities should be checked.

 14. Attitudes and participation at establishment of wind power offshore; Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Waldo, Aasa (Inst. of Sociology, Lunds Univ., Lund (Sweden)), e-mail: Asa.Waldo@soc.lu.se; Mikael Klintman (Research Policy Inst., Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  Wind power has previously been regarded as small-scale in character, as it has often been built as small groups of windmills. In recent years, wind power projects on a larger scale have been developed and established, making wind power more significant for the local community and its inhabitants. The present report is based on a study of views expressed by locals as regards offshore wind power. The report aims at examining the coordination between different stakeholders; decision-makers, communities and entrepreneurs concerning two wind power projects: Lillgrund in The Sound (Oeresund), and Utgrunden II in the Kalmar Strait (Kalmarsund). The report is intended to provide an understanding of attitudes and perceptions of risks and possibilities of various local stakeholders in these two cases. Conceptual tools are borrowed from our own studies as well as other researchers' previous studies of attitudes, values, and forms of public participation. Since the study objective has been to seek the stakeholders' own formulations of problems and opportunities concerning the projects, we have used a qualitative research design. Three types of techniques have been used to gather information: document analysis, field observations and in-depth interviews. Positive as well as negative attitudes towards the two wind power projects have been analyzed in both regions. The positive attitude is mainly based on ethical values, and for some also on material values (projects can create jobs and economic growth in the local community). The negative attitude is partly based on aesthetic values and a combination of substantive and ethical values (wind power is seen as unprofitable and inefficient). The analysis shows that there is need for increased knowledge, both through the provision of facts about economic and technical conditions of wind power and, by better understanding of local stakeholders' conceptions of wind power projects. Criticism of wind power is largely based on a view that it could not be an effective way to produce energy, and that it could not possibly bear its own costs. Thus, wind power entrepreneurs should clearly show environmental benefits, profitability and efficiency in a specific project draft. Moreover, negative emotions towards wind power projects are closely associated with aesthetic values. How people perceive the relative weight between opportunities and risks of the wind power establishment should be taken as a central part of the dialogue related to wind energy projects. It is crucial that the risks experienced by various stakeholders are identified and get substantial room in the planning and decision-making process, even if the entrepreneurs or authorities do not share these risk perceptions. In the local context, views of opportunities may function as a counter-weight to the negative effects that may be associated with the wind power project. It is highly preferable that these opportunities be identified in dialogue with the local community, and elucidated by the entrepreneurs and authorities. In this study, as well as in previous studies, it has been evident that limited potential for the local society to participate in the planning and decision process often overshadows the final result, in this case the physical wind power plant. The two projects studied were based on central political decisions. Given the increased role that wind power is supposed to play in Swedish energy supply, it is perhaps inevitable that some decisions are taken centrally. Yet, this entails limitations concerning the possibilities of participating and influencing the planning and decision-making process. Moreover, the high, political level of certain decisions is a challenge for entrepreneurs in creating public participation in such parts of the issue that people find meaningful to engage in. However, the possibility of using municipal veto against wind power projects is one main principle where influence can be exercised on a local level. This principle creates pressure on central authorities to secure support for the national objectives of wind power expansion, and on the entrepreneurs to get support for specific projects in the local community. Our analysis shows the importance of people knowing about a plant early in the process - and indeed to be part of some decision making - to create legitimacy for the process, and ultimately legitimacy for the specific wind farm. In order to create participation it is important to have a dialogue where all participants take part in the discussion with an open mind to new facts and perspectives, and that all experiences and concerns are treated with respect. In this report we have stressed the economic part as being a potential for active, local involvement in wind energy issues. From this study however, we want to emphasize the importance of distinguishing between different forms of economic participation.

 15. Evaluation of biomass fuel sampling in heat and power plants; Utvaerdering av mekanisk och manuell provtagning av biobraensle vid energiverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Werkelin, R [Norrkoeping Energi AB (Sweden); Ryk, L [SGS Solid Fuels AB (Sweden)

  1996-06-01

  This report describes bias-test of manual and mechanical sampling systems of bio-fuels at 6 Swedish plants. Two parallel series of 30 samples each were taken at each plant. One series of samples was taken by the normal procedure. The samples of the other series were taken by a reference method. Either by stopped belt and taking a full cut using a sampling frame or by manual increment division of a whole truck-load was used with the assistance of a pay-loader. The rectangular pile formed was divided in 120 squares. Some of the sampling systems gave biased samples. This was due to drawing too small increments, having too small openings of the sampling tools and making errors in sample preparation. Determination of moisture was more accurate than determination of ash content. Ash is more heterogeneously distributed in biofuels than moisture. Ash bearing components as clay or stone segregate easily. Although the project has not been able to show that mechanical sampling gives a more representative moisture sampling than manual sampling, it is recommended to invest in mechanical sampling if possible. The reason for this is to reduce the risk of human error and for safety reasons. 14 refs, figs, tabs, photos

 16. Bag filters at biofuelled plants, reliability and economy of operation; Slangfilter vid bioeldade anlaeggningar, tillfoerlitlighet och driftsekonomi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindau, Leif [SYCON Energikonsult, Malmoe (Sweden)

  2002-04-01

  The background to this work is the increased requirements on dust emission control for smaller (2-50 MW) biofuel plants in Sweden, where established technology consisting of multi cyclones cannot meet the emission demands, and where the specific cost of the large scale established technology (electrostatic precipitators) quickly increases with decreased plant size. Operational experience of bag filters on Swedish biofuel plants down to a size of 2 MW has been collected. The operational experience is remarkably uniform and positive and availability is high. Bag life, being the most important operational cost factor, is between two and eleven years. Most frequent material used is aramide, but also PPS is employed and the experience of both materials is good. The cost relation between bag filter (including an upstream skimmer) and electrostatic precipitator has been studied based on supplier quotations. Bag filter always has the lowest first cost. At one year bag life, the total cost of a bag filter is less than that for an electrostatic precipitator for plants smaller than 15 MW, and at more than one year's bag life, the bag filter has the lowest total cost for plants up to 50 MW. For plants smaller than 5-10 MW, the difference in total cost is very high. With some simple means for quality assurance of new bags, premature failure rate can be reduced. Following up cleaning interval and/or emission during operation time, gives information about the development of bag condition and necessary bag change can be foreseen. Since bag filters are more prone to damage by fire than electrostatic precipitators, the process of damage due to entrained sparks has been analysed based on practical observations and a thermal calculation. This consideration shows that this damage mode can be eliminated by an upstream skimmer having moderate but reliable performance. The result is well in coherence with the practical operational experience found that with an adequate skimmer upstream, the failure becomes much less probable.

 17. Radioactive discharges and environmental monitoring at the Swedish nuclear facilities 2001; Utslaepps- och omgivningskontroll vid de kaerntekniska anlaeggningarna 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sandwall, Johanna

  2002-11-01

  This report contains an evaluation of the discharge and environmental programme for the Swedish nuclear facilities. It also contains the work on quality control performed by SSI. This is done as random sampling of discharge water and environmental samples.

 18. Energy and water saving measures at the Arloev sugar mill. Final report; Energi- och vattenbesparande aatgaerder vid Arloevs Sockerbruk. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wamsler, M. [AAF-Processdesign AB, Malmoe (Sweden)

  2001-10-01

  The project comprised several, mutually dependent, sub-projects; mapping, investigation of ways to reduce water consumption, membrane tests aiming to find ways to recover sugar, and pinch analysis to evaluate the possibilities for improved process integration. This final report deals with the overall project results. Identified savings opportunities and savings potentials are presented. The presented measures represent an overall optimisation based on the results of all the project parts. Already during the project, measures have been implemented that are calculated to save 65 000 m{sup 3} water annually, corresponding to 10 % of the total water consumption. This saving is in level with the goals for the project. In the table below, these and additional measures are presented with a total savings potential at approximately 200 000 m{sup 3} /year water. The project will then achieve a saving of just below 35 % of present water consumption. Also in the membrane study the results surpassed the expectations. It was found that with nano filtering a sugar concentration of more than 10 %(W) could be reached in the retentate at a flux 50al/m{sup 2}h. The total sugar losses were less than 5 %, i.e. 95 % should be possible to recover. In total, a savings potential of more than 300 tonnes sugar per year is indicated. The Energy savings in the project are calculated to 7,4 GWh/year, of which 0,2 GWh/year by reduced water consumption, 0,6 GWh/year by water recovery, 1,4 GWh/year by membrane technology and 5,2aGWh/year as a result of process integration. This should be compared to the target 2,5 GWh/year. Hence, the results are almost three times the expected. The savings in monetary terms are estimated at just under SEK 5 million per year. The investment is roughly estimated at between SEK 5 and 6 million, of which SEK 4 million for the membrane equipment and SEK 0,5 million for a process water buffer tank. The remaining investment costs cover heat exchangers, control equipment and piping. This means that the total package will have a payback time of approximately one year. The environmental benefits of this project are mainly a result of the reduced energy consumption. This leads to a 1 600 tonne reduction of carbon dioxide emissions annually from reduced natural gas firing. Furthermore, the results indicate possibilities for a profitable reduction of oxygen depleting substances by over 300 tonnes sugar annually. In addition, the reduction of water consumption by 200 000 cubic meters per year results in reduced electricity and chemicals consumption in both water and sewage treatment plants.

 19. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 20. Facebook applikationsutveckling : En analys och guide

  OpenAIRE

  Klinkmann, Samuel

  2012-01-01

  Facebook har blivit det ledande sociala nätverket på nätet. Facebook erbjuder även mycket goda möjligheter för företag att presentera sig, skapa sig ett brand på sidan och utveckla nya försäljningsinitiativ. Arcada har redan en tid haft en Facebook-sida. Nu ville de satsa mera på den och därför prova på att göra en kampanj i form av en facebook-applikation. Detta gjordes i och med deras brandförnyelse för läsåret 2011-2012. Detta examensarbete analyserar applikationen jag gjort tillsamma...

 1. Belöning och motivation

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johnny

  2015-01-01

  Många företag använder sig av belöningssystem för att hålla kvar den nuvarande personalen och för att motivera personalen till ett bättre resultat i framtiden. För att ett belöningssystem skall fungera måste personalen vara motiverade. Syftet med detta arbete är att utreda vad personalen i några företag på Kimitoön anser om belöning och betydelsen av belöning i arbetet. I undersökningen utreder jag även motivationens betydelse i arbetet och vilken typ av belöning som motiverar på längre si...

 2. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 3. Hjälplöshet och hopplöshet : samtidig och prediktiv relation till depression och ångest

  OpenAIRE

  Hansson, Charlotta; Lindberg, Sarah

  2015-01-01

  Forskning visar att hjälplöshet och hopplöshet är betydelsefulla faktorer för förståelse av depression och ångest. Enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) är känslor av hjälplöshet och hopplöshet dessutom prediktiva för psykopatologi. Hjälplöshet definieras som den inlärda förväntan att egen ansträngning inte kan åstadkomma skillnad, och hopplöshet som att egen ansträngning leder till försämring. Den här studien undersökte relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och depression/ån...

 4. Konflikter och mobbning på arbetsplatsen : En osynlig kostnad

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka negativa konsekvenser konflikter och mobbning kan orsaka medarbetare och organisationer. Den ekonomiska krisen har medfört nedskärningar, ökad osäkerhet och hård konkurrens som påverkat arbetsmiljöerna i Finland. Eftersom arbetsvälbefinnande sjunkit på grund av dessa yttre faktorer, vill jag med detta examensarbete beskriva varför arbetsvälfärden borde få hög proritet. Detta examensarbete är baserat på litteratur, lagar, statistik och inter...

 5. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 6. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  OpenAIRE

  Eriksson, Per; Söderqvist, Hanna

  2009-01-01

   I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. Företagets planerade aktiviteter har undersökts genom att, med hjälp av kalkyler, genomföra beräkningar. Detta har lett fram till en rekommendation om vilka aktivi...

 7. The two-source illusion: How vidding practices changed Jonathan McIntosh's political remix videos [symposium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Leduc

  2012-03-01

  Full Text Available In an interview with Henry Jenkins, Jonathan McIntosh named fannish vidding as a key influence on two of his more recent video remixes. I took a more detailed look at precisely how these two videos intertwine vidding practices with those of political remix video (PRV, and to what effect.

 8. Vinylskivor, Nivea och Teinitalo, Genus- och åldersperspektiv på reklam i ungdomstidningen Suosikki 1964

  OpenAIRE

  Rydman, Ina

  2016-01-01

  Populärkulturen och ungdomskulturen uppkom på 1950-talet då Finland hade börjat klassas som ett modernt konsumtionssamhälle. Ett ekonomiskt uppsving under efterkrigstiden ledde till ökad konsumtion i samhället och till den så kallade tonårsindustrin. Det skedde en amerikanisering som syntes i finsk media och i reklam vilket präglade ungdomskulturen. I början av 1960-talet var en stor del av landets befolkning unga och de hörde till babyboom-generationen. I ungdomstidningar kan man se tecken p...

 9. Download… Une courte histoire de la dématérialisation des jeux vidéo

  OpenAIRE

  Blanchet, Alexis

  2012-01-01

  Dans les années 2000, la dématérialisation des logiciels de jeux s’est très largement développée en bouleversant les circuits de distribution de l’industrie vidéoludique et en modifiant en profondeur les habitudes de consommation et d’achat des joueurs de jeux vidéo. Accompagnant un mouvement général de distribution numérique des biens culturels (fichiers musicaux, vidéo à la demande, livre numérique…), la dématérialisation des jeux vidéo nous interroge sur la restructuration du secteur vidéo...

 10. BIM som Informationsbärare in i Förvaltningen : En studie vid Forsmarks Kraftgrupp

  OpenAIRE

  Svens, Therése

  2013-01-01

  BIM, Building Information Modeling, börjar vinna mark inom byggbranschen i Sverige och är en vedertagen process i vart och vartannat byggprojekt. Forsmarks Kraftgrupp står inför både upprustningar av sina anläggningar och nyproduktion av bland annat kontor, verkstad och hotell. BIM framstår nu som en lukrativ metod för att dra ner på projektkostnaderna, men även för att få ytterligare ordning och struktur på den enorma mängd dokumentation som ackumulerat under de dryga trettio åren av drift. ...

 11. VID22 is required for transcriptional activation of the PSD2 gene in the yeast Saccharomyces cerevisiae.

  Science.gov (United States)

  Miyata, Non; Miyoshi, Takuya; Yamaguchi, Takanori; Nakazono, Toshimitsu; Tani, Motohiro; Kuge, Osamu

  2015-12-15

  Phosphatidylethanolamine (PE) in the yeast Saccharomyces cerevisiae is synthesized through decarboxylation of phosphatidylserine (PS), catalysed by PS decarboxylase 1 (Psd1p) and 2 (Psd2p) and the cytidine 5'-diphosphate (CDP)-ethanolamine (CDP-Etn) pathway. PSD1 null (psd1Δ) and PSD2 null (psd2Δ) mutants are viable in a synthetic minimal medium, but a psd1Δ psd2Δ double mutant exhibits Etn auxotrophy, which is incorporated into PE through the CDP-Etn pathway. We have previously shown that psd1Δ is synthetic lethal with deletion of VID22 (vid22Δ) [Kuroda et al. (2011) Mol. Microbiol. 80: , 248-265]. In the present study, we found that vid22Δ mutant exhibits Etn auxotrophy under PSD1-depressed conditions. Deletion of VID22 in wild-type and PSD1-depressed cells caused partial defects in PE formation through decarboxylation of PS. The enzyme activity of PS decarboxylase in an extract of vid22Δ cells was ∼70% of that in wild-type cells and similar to that in psd2Δ cells and the PS decarboxylase activity remaining in the PSD1-depressed cells became almost negligible with deletion of VID22. Thus, the vid22Δ mutation was suggested to cause a defect in the Psd2p activity. Furthermore, vid22Δ cells were shown to be defective in expression of the PSD2 gene tagged with 6×HA, the defect being ameliorated by replacement of the native promoter of the PSD2 gene with a CYC1 promoter. In addition, an α-galactosidase reporter assay revealed that the activity of the promoter of the PSD2 gene in vid22Δ cells was ∼5% of that in wild-type cells. These results showed that VID22 is required for transcriptional activation of the PSD2 gene. © 2015 Authors; published by Portland Press Limited.

 12. Nuclear Energy, Geothermal Energy and the Environment. Reports to the Energy Commission's Expertgroup for Safety and Environment. Kaernenergi, geotermisk energi och miljoe. Underlagsrapporter till rapport om miljoeeffekter och risker vid utnyttjandet av energi fraan Expertgruppen foer saekerhet och miljoe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  1978-01-01

  This volume contains reports on uranium mining, working conditions in the different stages of the nuclear fuel cycle, risks at storage of spent fuel elements, environmental impact of future reactor technology, effects of waste heat disposal and risks at geothermal energy extraction in Sweden. These reports have been use by the expert group to produce their final paper.

 13. KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida : Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

  OpenAIRE

  Schmidt, Lisa

  2006-01-01

  Lisa Schmidt, KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Hel­dén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. (CR’PT. Contemporary Poetry and Derrida: Traces and Scarring in the Poetry of Johannes Heldén, Ingrid Storholmen and Anna Hallberg.) Through the analyses of three contemporary Nordic poets whose work challenges the boun­daries of literature and even the laws of grammar, I draw attention to the term linguistic materialism. I also sketch an historical line between t...

 14. Kundundersökning i restaurangen vid Hotel Red & Green

  OpenAIRE

  Vikstrand, Victoria

  2015-01-01

  Lärdomsprovets syfte är att undersöka kundnöjdheten på Hotel Red & Green i Närpes. Undersökningen är begränsad till restaurangdelen. Därmed omfattar undersökningen inte frågor som berör inkvarteringen. Eftersom detta är en primärundersökning inom företaget så undersöks i huvudsak kundnöjdheten på allmän nivå. Den teoretiska referensramen behandlar först case företaget Hotel Red & Green och dess verksamhet. Därefter förklaras servicens betydelse för ett tjänsteföretag. Där klargörs vad en kund...

 15. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 16. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 17. Higher Ground : Stevie Wonder och New Age

  OpenAIRE

  Nyman, Jonas

  2005-01-01

  Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från tre av Stevie Wonders album med New Age för att på så sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som kommer ifrån Stevie Wonder, New Age ...

 18. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 19. Thermal decomposition of FC(O)OCH3 and FC(O)OCH2CH3.

  Science.gov (United States)

  Berasategui, M; Argüello, G A; Burgos Paci, M A

  2018-05-09

  The thermal decomposition of methyl and ethyl formates has been extensively studied due to their importance in the oxidation of several fuels, pesticidal properties and their presence in interstellar space. We hitherto present the study of the thermal decomposition of methyl and ethyl fluoroformates, which could help in the elucidation of the reaction mechanisms. The reaction mechanisms were studied using FTIR spectroscopy in the temperature range of 453-733 K in the presence of different pressures of N2 as bath gas. For FC(O)OCH3 two different channels were observed; the unimolecular decomposition which is favored at higher temperatures and has a rate constant kFC(O)OCH3 = (5.3 ± 0.5) × 1015 exp[-(246 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1) and a bimolecular channel with a rate constant kFC(O)OCH3 = (1.6 ± 0.5) × 1011 exp[-(148 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1 (mol L)-1). However for ethyl formate, only direct elimination of CO2, HF and ethylene operates. The rate constants of the homogeneous first-order process fit the Arrhenius equation kFC(O)OCH2CH3 = (2.06 ± 0.09) × 1013 exp[-(169 ± 6 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1). The difference between the mechanisms of the two fluoroformates relies on the stabilization of a six-centered transition state that only exists for ethyl formate. First principles calculations for the different channels were carried out to understand the dynamics of the decomposition.

 20. Surdegsbröd och jästbröd : skillnad i smak och GI-värde

  OpenAIRE

  Björkman, Andreas; Jeppsson, Julia

  2015-01-01

  Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet. Syfte: Syftet var att undersöka skillnader i sensoriska egenskaper, utifrån ettkonsumentperspektiv, samt GI-värde mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på bådesurdeg och jäst. Material och metod: Metoderna som användes var två olika konsumenttester för att...

 1. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 2. Practical consequences of the Water Framework Directive implementation for combustion plants. New water cleaning technologies and methods for improvement of effluent discharges; Praktiska konsekvenser foer foerbraenningsanlaeggningar vid infoerandet av Vattendirektivet. Nya reningstekniker och foerbaettringsaatgaerder vid utslaepp till vatten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axby, Fredrik; Hansson, Christina [Carl Bro Energikonsult AB, Malmoe (Sweden)

  2004-11-01

  As a consequence of the growing impact on water resources the Water Framework Directive was legislated in 2000. The directive should ensure that a 'good water status' and entail a coordinated legislation striving for a long-term protection of all water resources. Stakeholders should be able to participate in the preparations of river basin management plans and programs of measures. District based water authorities will administrate the implementation and are mandated to decide upon regional environmental quality standards and promulgate fees for water use and discharges. The Directive contains a list of 33 prioritized substances that should be reduced or phased out. Discharges from combustion plants contain twelve, polyaromatic hydrocarbons (PAH) and heavy metals. PAH and heavy metals impacts growth and vital functions as respiration and photosynthesis of water living organisms and induces cancer in humans. NOEC-values (NO Effect Concentration) state manageable substance concentrations for an organism. Flue gas condensate contains concentrations of some of the substances which impact exceeds the critical state level. Extended sewage treatment could thus be needed. Sludge, wash and soot water contains elevated levels of heavy metals. This water is normally treated by municipal sewage treatment. Further treatment at plant site could be relevant. Presence of PAH and heavy metals in leach water depends on the precipitation. Additional flowing-independent water treatment could be relevant. It is very uncertain how plant owners will be affected. Licenses could be reviewed and standards could be raised for sensitive recipients; new limits for prioritized substances and standards for other types of discharges and water fees could be added. Respites could be given if costs exceed the benefits. Location, ecotoxicological risk assessments and precautionary measures could become more relevant in an EIA. Pricing of water could take place by using a system of emissions trading. Plant owners could make an impact by participating in development of environmental quality standards plans and programs by representation in public consultations and cooperative groups. Methods for improvement to meet the new standards are presented in the categories fuel, combustion, flue gas- and flue gas condensate treatment. The prioritized substances shouldn't be introduced or generated in the system to avoid costly investments of advanced technologies. Heavy metals are reduced by the choice of fuel and complete combustion generates less PAH. Both of the substances could be reduced by the separation of particles. An example of an appropriateness assessment according to a model considering the overall plant conditions including technological, economic and organizational aspects is demonstrated. For a 'standard plant' the best choice of fuel would be wood chips combined with stable combustion. Given the prerequisites of the model, the most appropriate flue gas treatment were a bag filter without chemical dosing and the most appropriate flue gas condensate-, slug-, wash-, and soot water treatment would be sand- or lamella filter with pH-adjustment, together with leach water treatment by sedimentation and sand filter. If another type of plant would be considered, other methods would be more optimal Hence, the model should be used in a 'plant specific' manner and then be a useful tool in negotiations with authorities if/when measures will be taken to reach the standards of the Water Framework Directive.

 3. Download… Une courte histoire de la dématérialisation des jeux vidéo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexis Blanchet

  2012-08-01

  Full Text Available Dans les années 2000, la dématérialisation des logiciels de jeux s’est très largement développée en bouleversant les circuits de distribution de l’industrie vidéoludique et en modifiant en profondeur les habitudes de consommation et d’achat des joueurs de jeux vidéo. Accompagnant un mouvement général de distribution numérique des biens culturels (fichiers musicaux, vidéo à la demande, livre numérique…, la dématérialisation des jeux vidéo nous interroge sur la restructuration du secteur vidéoludique, les nouveaux modes de consommation et les potentialités en termes de créativité et d’innovation du côté des studios de développement.In the 2000s, dematerialization of video game softwares fundamentally changes consumer habits and games industry’s distribution channels. As an expression of cultural industries digitalization (music, video on demand, digital book ..., dematerialization gives us the opportunity to analyze how the game industry is restructuring, producing new consumption patterns and creating new production spaces of creativity and innovation for game developers.

 4. Arkitekturer i operativsystem : en fallstudie i monolitisk och micro kernel

  OpenAIRE

  Hjortsberg, Andreas; Frederiksen, Kristofer

  2001-01-01

  Den tekniska utvecklingen driver fram allt mer avancerade datorsystem. Samtidigt ställs allt större krav på stabilitet och flexibilitet i de operativsystem som ska användas på dessa system. De senaste årtiondena har micro kernel arkitekturen varit föremål för intensiv forskning och det finns idag ett flertal operativsystem på marknaden som använder denna arkitektur. Traditionella monolitiska operativsystem är relativt resurskrävande system som ofta anklagats för att sakna struktur. Micro kern...

 5. Los decaimientos de la vid en Castilla y León: aislamiento, caracterización y métodos de control de las enfermedades de la madera de la vid (Vitis Vinifera)

  OpenAIRE

  Cobos Román, Rebeca

  2008-01-01

  Los decaimientos de la vid son un conjunto de enfermedades producidas por hongos que provocan la podredumbre de la madera y consecuentemente la pérdida de vigor o incluso la muerte prematura de la planta. El objetivo de este trabajo fue el estudio de estas enfermedades, y sus hongos asociados, en Castilla y León. Para ello, durante los años 2003-2007, se realizó un seguimiento en 18 parcelas de vid de 6 denominaciones de origen de Castilla y León, tomando muestras de cada una de ellas para ...

 6. Weight reduction, energy loss and gaseous emissions for different collection systems for food waste from households; Viktreducering, energifoerlust och gasemissioner vid olika insamlingssystem av matavfall fraan hushaall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ternald, Olle [and others

  2010-09-15

  This project investigates the weight reduction of biodegradable household waste for different types of collections systems. The report is based on empirical experiments simulating the path taken by biodegradable waste through the different systems, from kitchen to final treatment. Data from the empirical experiments have been coordinated with existing data covering the quantities of bio waste collection received by final treatment facilities. This project has resulted in updated data, which reflects the quantities of the biodegradable waste generated at household level. Through this data, it has been possible to calculate the effectiveness of the different systems for collecting biodegradable waste, including their effectiveness as a source for biogas and soil conditioner. The results regarding waste weight reduction show that systems that use paper bags give a substantial weight reduction in both the kitchen (12%) as well as in the garbage disposal container, resulting in an average total weight reduction of 27%. For the bio-plastic bag, there is a small, measurable weight reduction of 7% in the kitchen. One-family household containers also show a reduction but for multiple households contains (typically used for apartment blocks) the reduction was much smaller. The average total weight reduction for bio-plastic systems was 10%. The corresponding value for total weight reduction for plastic bags in an optical system was 2%-4%, with an average of 2%. The largest share of the reduction consists of water, but some carbon is also emitted. Another conclusion of the report it that a larger share of the biodegradable waste generated by the Swedish households is collected than previously assumed. The data for generated (collected) biodegradable waste material shows higher levels and larger differences between the different collection systems than the data for the received (weighted) material at the treatment facilities. The data shows the effectiveness of each system and is significant for the biogas extraction levels and soil conditioner qualities. It is desirable that a large share of the biodegradable household waste is collected, both from an environmental perspective as well as in order to meet the Swedish national targets for biodegradable waste collection. Correlating existing data with data from the empirical experiments shows that 185 kg of biodegradable waste is collected from households using a paper bag-based system and 122 kg from household using a plastic bag-based system. This is equivalent to a 50% higher collection level for paper bag systems compared with plastic bag systems. The equivalent amount of bio waste is reduced in the combustible waste. Based on these numbers, the paper bag based systems offers 39% more methane per connected household than an optical plastic bag based system. Per kilogram incoming wet material, the there is a 23% methane advantage for the paper-based system. However, there is no significant difference in methane content per collected amount of bio waste between the methods. The data sample for bioplastic bags is too small in order to be included in the comparison. The carbon dioxide emissions show that a decomposition process of biodegradable waste is occurring in all types of collection systems. The nitrous oxide emissions are most likely negligible from an environmental perspective, although the results are not statistically verified. No measurable emission levels of methane can be detected, which is very encouraging from an environmental perspective

 7. Calibrations and evaluation of the quality assurance during 1999 at the National Laboratory for ionising radiation; Kalibrerings- och normalieverksamheten vid Riksmaetplats 06 under 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grindborg, Jan-Erik; Israelsson, Karl-Erik; Kylloenen, Jan-Erik; Samuelson, Goeran

  2000-06-01

  The Swedish Radiation Protection Institute is the National Laboratory for the dosimetric quantities kerma, absorbed dose and dose equivalent. The activity is based on established calibration procedures and a quality assurance program for the used standards. This report gives a brief summary of the calibrations performed during 1999 and a more detailed description and analysis of the quality assurance during this year. The report makes it easier to draw conclusions about the long-term stability and possible malfunctions.

 8. Influence of sulphur addition on emissions of organic substances during combustion; Inverkan av formen av svaveladditiv paa emissionerna av kolmonoxid och organiska aemnen vid foerbraenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjurstroem, Henrik; Jonsson, Claes; Almark, Matts; Berg, Magnus; Streibel, Thorsten; Zimmermann, Ralf

  2008-02-15

  Reduction of emissions of carbon monoxide and organic substances by injecting either ammonium sulphate or elemental sulphur and the importance of the point of injection has been investigated in full scale in a grate-fired bark boiler. The effect was monitored downstream of the economizer and air preheater, immediately upstream of the electrostatic precipitator. Concentrations determined in the comprehensive monitoring program include principally carbon monoxide, TOC and several organic substances, including PAH, PCDD/F and polychlorinated benzenes (PCBz). Additionally, the gaseous PAH were determined on-line using a novel mass spectrometer, REMPI-TOF MS, that measures specifically the 2- to 4-ring PAH's. All concentrations of substances of interest here fluctuate in concert and peak simultaneously. The relationship between the concentrations is not straightforward: there appears to be a threshold in carbon monoxide concentration. Below this threshold, the concentration of organics is low and above it concentrations increase rapidly with increasing carbon monoxide concentration. It has been confirmed that using sulphur additives not only reduces the concentration of carbon monoxide, but also that of organic substances in the flue gases. These additives do not only reduce the mean level of concentrations, but also dampen the fluctuations in these concentrations. Any measure leading to a reduction in carbon monoxide will also decrease the concentration of most organics, under the conditions prevalent in this boiler. Both additives tested are equally effective per kg of pure sulphur. The point of injection, in the fuel or above the grate, is not important. The PCDD/F concentration in the flue gases is very low even without additives, and the effect of sulphur on these emissions is therefore difficult to observe. Here, the effect is masked by the variation of data. The PAH concentration is lowered by an injection of sulphur additives. The variation in data is though rather large, which may be caused by variation in particle content in the gas samples

 9. Radioactive discharges and environmental monitoring at the Swedish nuclear facilities 2002-2004; Utslaepps- och omgivningskontroll vid de kaerntekniska anlaeggningarna 2002-2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luening, Maria

  2005-11-15

  According to Swedish regulations the effective dose to an individual in the critical group, from one year of releases of radioactive substances to air and water from all facilities located in the same geographically delimited area, shall not exceed 0.1 mSv. The effective dose, which concerns the dose from external radiation and the committed effective dose from internal radiation, shall be integrated over a period of 50 years. When calculating the dose to individuals in the critical group, both children and adults shall be taken into consideration. If the calculated dose exceeds 0.01 mSv per calendar year, realistic calculations of radiation doses shall be conducted for the most affected area. SSI has not defined any radionuclide specific discharge limits. Limitation of releases is being implemented through the restriction of dose to the critical group members. For each nuclear facility, e.g. each reactor, and for each radionuclide that may be released, specific release-to-dose factors have been calculated. The factors have been calculated for hypothetical critical groups, and take into consideration local dispersion conditions in air and in the environment, local settlements, local production of food-stuffs as well as moderately conservative assumptions on diet and contribution of locally produced food-stuff to the diet of the group. For nuclear power reactors, release-to-dose factors (mSv/Bq) have been calculated for 97 radionuclides that may be discharged to the marine environment and 159 radionuclides that may be emitted to air. Discharges shall be controlled through the measurement of representative samples for each release pathway. The analyses shall include nuclide-specific measurements of gamma and alpha-emitting radioactive substances as well as, where relevant, strontium-90 and tritium. The discharges of radioactive substances from the Swedish NPPs result in very low doses well below the limits issued by SSI. Even so, the concentration of radionuclides in the discharges is relatively high compared to the similar facilities abroad. The main reasons are that the Swedish NPPs are situated at the seaside of the Baltic and Kattegatt Sea respectively, and that the radionuclides are released into a larger water volume and thus disperse easily. The environmental monitoring programme is issued by the SSI and specify type of sampling, sample treatment, radionuclides considered, reporting, etc. The site-specific monitoring programmes vary depending on the facility and are divided in a terrestrial and an aquatic part. The selection of environmental samples (biota and sediments) has been conducted in order to be highly representative of the area around the facility and to, preferably, be similar for all facilities. Also some of the species have been selected because they are part of the human food chain. Every year a basic programme involving spring and autumn sampling is conducted. Furthermore, certain samples are taken on a monthly and quarterly basis. In addition to the basic programme, extended sampling is also conducted every fourth year at most of the facilities. The extended programme focuses exclusively on samples taken in the marine environment. The environmental samples consist of local flora and fauna e.g. algae, fish, shellfish, mosses, game and sediment as well as local food products (grain, milk etc.). The samples are collected from either rope or plexiglass surfaces that are placed in the discharge water stream or outlet from the NPPs. These samples are collected monthly by manually scraping off the diatomic algae from the rope or plexiglass. The algae that are sampled are generally good bio accumulators for radionuclides. This quality together with the monthly sampling in the near vicinity of the outlet point makes diatomic algae a good bio indicator for the amount og discharges radionuclides and also take into consideration their variation in time. A selection of data from the environmental sampling programme for the years 2002-2004 for the Swedish NPPs, Studsvik and Westinghouse Electric Sweden AB, are given in Annex D. Apart from these tables some more data and graphs are given for Oskarshamn, Studsvik, Forsmark and Ringhals. This is due to the fact that during the time period 2002-2004 an extended sampling has taken place. The data from environment samples shows that the discharges give low but measurable concentrations of radionuclides in samples taken in the marine vicinity of the outlet. The concentrations of radionuclides are very low. Measurements of e.g. Co-60 shows varying low concentrations for the time interval 1983-2004 and no long-time trend can be discerned. SSI undertakes a number of checks of the measurements performed by the operator, concerning gamma emitters, alpha emitters, tritium and strontium-90. Pooled and stabilised annual samples from each monitored waste water stream shall be sent to the SSI within three months after the end of the discharge year. In addition a number of randomly chosen monthly samples of waste water are analysed by SSI. The annual samples are measured concerning gamma emitters and tritium by the SSI and the results are compared with the data submitted by the operators. These measurements are conducted at the SSI laboratories. Control measurements of Sr-90 and alpha-emitting radionuclides are performed on a case by case basis at independent external laboratories. Aerosol filters shall be sent to the SSI for control measurements on request. Normally, this exercise is performed once a year, and the filters are subjected to gamma-spectrometric analyses. Environmental measurements are checked by the SSI. A total number of up to 50 samples, obtained as sub-samples of the material analysed by the operator or the laboratory contracted by the operator, is analysed annually. All tables and all graphs have captions in both Swedish and English.

 10. Measurements, characterizing and reduction of dust during combustion of energy grain; Maetning, karaktaerisering och reduktion av stoft vid eldning av spannmaal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roennbaeck, Marie; Johansson, Linda; Claesson, Frida; Johansson, Mathias

  2008-07-01

  There is a potential for cereal grain for combustion use in Sweden, as well as for other agricultural fuels with similar qualities. Today, grain is combusted mainly in small-scale appliances. As all fast growing crops, the ash content is higher compared to wood fuels, resulting in a higher emission of particles. There are no limits for particle emission from appliances smaller than 500 kW in Sweden today. Nevertheless, it is important to consider these emissions because dust from small scale combustion of biofuels is one of the larger sources of particles to air in Sweden and in Europe today. Lately, is has been observed that the ultra fine particles (< 0.1 mum) is a cause of increased mortality. During large-scale combustion, the flue gas is cleaned from particles by electrostatic or fabric filters. During small-scale combustion primary measures is preferred by economical reasons. Particles can be reduced by design of the appliances or control of the combustion process. It might also be possible to reduce particles by use of additives that ties the volatile matters to the bottom ash and/or causes them leave as gas instead of particles. The aim of this project is to characterize and reduce particle emissions from combustion of cereal grain by use of additives. Limestone and kaolin were tested in a burner for oat grain. Particle emission was measured as total dust, as mass size distributed and as number size distributed. Fuel, bottom ash and dust were characterized chemically. In the flue gas carbon monoxide, carbon dioxide, oxygen, hydrocarbons, nitrogen oxide, sulphur dioxide and hydrogen chloride was measured. Equilibrium calculations were performed for combustion with and without additives. The combustion was not negatively influenced by the additives. The results confirm that lime stone reduces emissions of acidifying and corrosive gases such as sulphur dioxide and hydrogen chloride. Both lime stone and kaolin increase the ash fusion temperature. Results from this project show that lime stone can reduce total dust, provided the lime is supplied in a proper way, and that the design and control is suited for additives. How the lime should be supplied, and what is the best design and control is still to be investigated. Kaolin can be used to reduce particles. In this project a supply to the fuel of 2 % kaolin lead to a 31 % reduction of particles, and supply of 4 % lead to a 57 % reduction of particles

 11. Electrical and control equipment in nuclear power plants. Problems when replacing aging equipment; El och kontrollutrustning i kaernkraftverk - Problematik vid utbyte av aaldrad utrustning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordling, Anna; Haakansson, Goeran

  2012-11-01

  Interoperability between different technical systems is more complicated when old and new technology meet, such as between analog and digital technology. New electrical and I and C equipment is selected with consideration to simplify and improve the compatibility and interoperability. The original construction of nuclear power plants with electricity and I and C equipment had more natural interfaces. Generally experienced guidance, to the management of interoperability and interfaces, feels insufficient. Skills transfer programs are identified as a major need, as more and more important personnel are retiring and important information is lost with them. Lack of appropriate skills directly affects the ability to produce accurate and complete requirements specification. Failure modes of newer electrical and I and C equipment are perceived as more complex than the older equipment. When choosing equipment, attempts are made to minimize unnecessary features, to reduce the number of potential failure modes. There is a lack of consistent understanding of the meaning of robustness in electrical technology and I and C technology, in the nuclear plant engineering departments. The overall picture is that the robustness has worsened since the facilities were built. The Swedish nuclear power plants have an internal organizational structure with separated client and support organization. This splits the nuclear organization into two distinct parts which threaten to separate the two entities focus. Engineering departments at the Swedish nuclear power plants express a need for increased expertise in the client organization (blocks). Competence requested is for example, system knowledge to facilitate and enhance the quality of the initial analysis performed in the blocks. Suppliers receive more recently larger turnkey projects, both to minimize costs but also to minimize the interfaces and co-function problems. This, however, heightens demands for knowledge transfer between suppliers and the construction, as the facility staff even after the supplier's commitment must be familiar with how the new components and systems operate. Part of this is that higher demands should be made on suppliers, concerning the documentation and to provide knowledge of new failure modes and protection features of the new equipment. Cooperation between nuclear power plants, where the purchase to a larger degree is coordinated is increasing, and this gives the plants a greater opportunity to make greater demands on suppliers.

 12. Sealing layer of fly ashes and sewage sludge and vegetation establishment in treatment of mine tailings impoundments; Flygaska och roetslam som taetskikt vid efterbehandling av sandmagasin med vegetationsetablering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greger, Maria; Neuschuetz, Clara [Stockholm Univ. (Sweden). Dept. of Botany; Isaksson, Karl-Erik [Boliden Mineral AB (Sweden)

  2006-02-15

  Each year the Swedish mining industry produces 25 Mtonnes of mine tailings that are disposed of in extensive natural impoundments. As this sand, containing more or less sulphide-rich minerals, is penetrated by oxygen and water, it starts weathering resulting in formation of acidic and metal-rich drainage water. To prevent oxygen penetration the mine tailings can be covered with a sealing layer covered with a protective cover that facilitates establishment of vegetation. The aim of this study has been to examine the function of fly ash and sewage sludge in sealing layers at impoundments of pyrite rich mine tailings, and the ability of different plant species, which are suitable for establishment in these areas, to penetrate the sealing layer with their roots and what impact they have on the drainage water. Experiments have been performed in field and greenhouse environment, with sealing layers consisting of fly ash and sewage sludge mixtures, covered with protective covers of sewage sludge or till. Plant establishment has been studied in a survey of naturally established plants at sewage sludge disposal sites close to mining areas, and by sowing and planting of selected plants, for instance fast growing grass species and fibre hemp at the test plots in field and in greenhouse experiments. Large scale application of ashes, sewage sludge and an ash/sludge mixture have been performed in field at three test plots with the size of 0.3-1 ha. Leakage of nutrients and metals from sealing layers has been studied in field and greenhouse tests. In addition, the ability of plant roots to penetrate sealing layers made of different ash/sludge mixtures have been examined in greenhouse experiments. This investigation is a cooperation between Stockholm University and Boliden Mineral AB, and the field experiments have been performed at the mine tailings impoundments at Gillervattnet, Boliden. Other collaborating participants are Skellefteaa Kraft and Munksund, who have produced the ashes that have been used, and Stockholm Vatten AB, who has produced the sewage sludge. The main conclusions from this study are: It is practically possible to construct a sealing layer of fly ash upon mine tailings, and to establish plants by sowing in a protective cover of sewage sludge. Transferral of plantlets into the sludge is, however, problematic. Addition of sewage sludge to ash-containing sealing layers has several drawbacks. When sewage sludge freezes it is not possible to mix with ashes and thereby form a satisfactory sealing layer, with the method used in this study. Such sealing layer can thus not be constructed winter-time, which is the time when large amounts of ashes are produced and the mine tailings are firm enough to work upon. Furthermore, addition of sewage sludge to sealing layers increases the risk of root penetration and do not seem to have as great impact on the sealing layer permeability as has earlier been considered. Concentrations of many elements are higher in drainage water from mine waste covered with fly ash compared to drainage water from mine waste covered with sludge or mixtures of ash and sludge. Sewage sludge thus seems to have a preventive effect on metal leakage caused by the ash. Sealing layers made of fly ash have good resistance to root penetration due to high density and high degree of packing. Moreover, many ashes are toxic to plant roots as a result of high pH and alkalinity, and high levels of toxic substances, such as heavy metals. Addition of sewage sludge increases the risk of root penetration, since the sludge contains plant nutrients, for instance nitrogen, as well as it may decrease the density and possible toxicity of the ash sealing layer. The energy crop Reed Canary-grass generally reduces the leakage of nutrient elements from sewage sludge and fly ash, partly by decreasing the amount of drainage water, but also by changing the conditions in the substrate, for instance by changing the pH and redox potential. If the alkalinity is not too high the plant roots have an ability to decrease the pH in the plant substrate. Different plant species have varying ability to penetrate sealing layers. Roots of Reed Canary-grass may pulverize a hardened ash layer, probably by decreasing pH and taking up water and thereby desiccating the layer. Colt's-foot and birch are plant species with lower ability to penetrate ash-containing sealing layers. By time as the ashes become aged they seem to become penetrated by roots more easily, possibly due to a decreased pH. The conclusion from this work so far is that even though sewage sludge should not be mixed with ash in the sealing layer, due to practical difficulties and increased risk of root penetration, the presence of sewage sludge has a decreasing effect on metal levels in the drainage water. Establishment of vegetation should be performed through sowing, and plant species with low ability to penetrate sealing layers of fly ash with their roots should be chosen. Root penetration is most efficiently prevented by thorough packing of the ash layer, which also results in a low permeability, and by using ashes with high pH and high levels of toxic substances.

 13. Exposure conditions, lung function and airway symptoms in industrial production of wood pellets. A pilot project; Exponeringsfoerhaallanden, lungfunktion och luftvaegsbesaer vid industriell produktion av traepellets. Ett pilotprojekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edman, Katja; Loefstedt, Haakan; Berg, Peter; Bryngelsson, I.L.; Fedeli, Cecilia; Selden, Anders [Oerebro Univ. Hospital (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Eriksson, Kaare [Umeaa Univ. Hospital (Sweden); Holmstroem, Mats; Rask- Andersen, Anna [Uppsala Univ. Hospital (Sweden)

  2002-02-01

  The production of wood pellets is a relatively new branch of the Swedish wood industry and has increased during the last years. A pilot study was performed to investigate the prevalence of airway symptoms, lung function and exposure among all 39 men employed in industrial production of wood pellets at six companies. The study included a questionnaire, medical examination, registration of nasal-PEF (peak expiratory flow) during a week, allergy screening (Phadiatop) and lung function (spirometry) before and after work shift. The results were compared with different reference data from other Swedish studies. Exposure measurements of monoterpenes and wood dust on filter and with a data logger (DataRAM) were also performed. The study group reported a higher frequency of cough without phlegm, awakening due to breathlessness and current asthma medication compared with reference data. For five of the six participants with physician-diagnosed asthma the disease debuted before the current employment and the results did not indicate an unusual asthma morbidity. Spirometry showed lower lung function before work shift than expected. However no difference over work shift was observed. A negative and non-significant correlation was seen between time with current work task and lung function. The study group reported a higher frequency of nasal symptoms mostly blockage, sneezing and dryness compared with reference data. The registrations of nasal-PEF did not show any differences between work and spare time. The prevalence of positive Phadiatop (23 %) did not differ from reference data. No association between exposure (wood dust and monoterpenes) and acute effects on lung function was observed. The wood dust exposure (0.16-19 mg/m{sup 3}) was high and 11 of 24 measurements exceeded the present Swedish occupational exposure limit of 2 mg/m{sup 3}. Peak exposures could be identified, e.g. at cleaning of engines with compressed air, with the DataRAM. The exposure to monoterpenes (0.64 and 24 mg/m{sup 3}) was low compared with the present Swedish limit of 150 mg/m{sup 3}. The monoterpene exposure does not seem to be a health or exposure problem in industrial production of wood pellets but wood dust exposure can effect the airways negatively. In this study the levels of wood dust were high and the study group reported more airway symptoms than expected. However the effect on lung function was small, but steps to reduce wood dust exposure should be done.

 14. Results from measurements of natural radiation in and from filters in some water treatment plants; Maetningar av naturlig radioaktivitet i och fraan filter vid naagra vattenverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oestergren, Inger; Aakerblom, Gustav [Swedish Radiation Protection Authority, Stockholm (Sweden); Ek, Britt-Marie [Geological Survey of Sweden, Uppsala (Sweden)

  2005-07-01

  Large water treatment plants often process surface water where the concentration of natural radionuclides is so low that treatment of the water produces no radiation dose or waste problem. The level of natural radionuclides in ground water is higher than in surface water and often so high that mitigation is needed to clean the water. Specific treatment of the filters and filter masses is needed in some cases because the natural radionuclides precipitate in the filters. The radiation doses received by personnel at the ground water treatment plants are often low because of the relatively short time the workers spend inside the treatment plant. The results presented here indicate no need for extra action to insure radiation protection with regard to radioactivity inside the treatment plant or during processing of the filters and waste. A comprehensive discussion of the problems associated with the concentrating of natural radionuclides in water filters is presented in this report.

 15. Alkali and chlorine in biomass - a problem in connection with power generation. Alkali och klor i biomassa - ett problem vid elgenerering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gaerdenaes, S

  1991-06-04

  The literature survey gives a summary of the macronutrients and the variations in different biomass. Especially alkali is discussed. The work gives an account of difficult biomass fuels which will rather be used in hot water boilers than in gas turbines of power generation. The amount of alkali and chlorine increases from hardwood < softwood < salix < straw from Phalaris arundineral (harvested during summer). The range of variation was 10-25 between the assortments. The fraction division is the most important factor for the variation. Alkaline content also depend on age, soil fertility and storage methods. Seasonal aspects and local depositions are less important. However, great care should be taken with fuel from coastal areas because of chlorine depositions. Gasification of biomass to produce gas for combined cycle operation poses special problems. The alkali content of logging residues have to be cleaned up to approximately 99 % in the example. When the process gas is originated from straw or salix the separation have to be even more efficient. The method used for the separation could be based on wet or dry technic hotgas cleanup has not yet been tested in large scale but seems to be a promising method to attain high degree of separation and power efficiency. Difficulties of power generation make straw fuels less interesting. The content of alkali and chlorine can be considerably decreased by changing the way of fertilization and cultivation period. If everything turns out well, this would give a complementary for gasification or steam generation. To the greates part this fuels will however be used in pure heat production. (author).

 16. Study of the chemistry of sulfur- and nitrogen oxides at fluidized bed combustion. Final report; Studier avseende svavel- och kvaeveoxidernas kemi vid fluidiserad foerbraenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindqvist, O [Chalmers Univ. of Technology and Goeteborg Univ. (Sweden). Dept. of Inorganic Chemistry

  1995-12-01

  Research has been carried out concerning chemistry of nitrogen and sulfur oxides, with relevance to fluidized bed combustion. Studies of the heterogeneous decomposition reactions of NO and N{sub 2}O molecules have also been carried out. The effect of O{sub 2} on the heterogeneous reactions has been investigated and the results indicate that NO can deteriorate only in the reducing zones of a FBC. The formation of NO and N{sub 2}O as well as the question of what parameters affect this formation have been studied in a series of combustion experiments. In addition, it has also been demonstrated that the volatiles and the char are about equally important for the NO and N{sub 2}O formation. Quantum chemical calculations have been used to study the surface processes of the nitrogen oxides. Investigations of the desulfurization reactions at high percentages of CO{sub 2} with special regard to the PFBC technique have been made. In addition, the same reaction has been studied with e.g. spectroscopic methods at normal CO{sub 2} percentages, but with varying amounts of O{sub 2} and CO. CaSO{sub 3} has been demonstrated to be an intermediary and CaS as being one of the products. An important part of the project activities is the analytical work which primarily supports the full scale experiments on the 12 MW{sub th} CTH FBC boiler. As a link between the CTH boiler and our analytical laboratory, a chemical engineer also has been employed. In this activity is also included the development of sampling and analytical methods, e.g. NH{sub 3} and HCN sampling in the combustor. Time has also been allocated to measuring corrosive alkali metals (Na and K) in flue gases from a PFBC plant. 29 refs, 4 figs, 1 tab

 17. Effects of Non Process Elements in the chemical recovery system of paper mills; Effekter av PFG foer integrerade pappersbruk vid indunstning och foerbraenning av bioslam i sodapannan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlbom, Johan [AaF Process AB, Stockholm (Sweden); Wadsborn, Rickard [STFI-Packforsk AB, Stockholm (Sweden)

  2005-09-01

  Effluent treatment of pulp and paper mills generates a biological sludge that according to Swedish implementation of EU-directives from 2005 has to be taken care of by incineration or by production of soil for agriculture or ground cover. An alternative way to take care of the sludge is incineration in the recovery boiler. This method is used in two Finish and two Swedish pulp mills with good results. The purpose of this project is to investigate the consequences for integrated pulp and paper mills when the biological sludge is incinerated in the recovery boiler. The biological sludge contents Non Process Elements, NPE, which increase the risks of incrustations in the system and increase the need of make up lime. This study comprises the following NPE: aluminum, silicon, phosphorus, chloride, potassium, manganese, magnesium, iron, copper, barium and calcium. The simulation program WinGEMS 5.0 (Pacific Simulation) was used in the study to predict the levels of NPE in the recovery system of the Kraft mills. Three different pulp and paper mills were selected for the study, Billerud Skaerblacka, ASSI Domaen Froevi and SCA Obbola. The mills are different concerning raw materials, process, degree of own produced pulp and paper products. All three the mills have effluent treatment and use the method of activated sludge that generates a surplus of biological sludge. The results of the study proved that for Skaerblacka mill the method is applicable. For Obbola the prerequisites are somewhat more complicated, the effluent treatment generates considerably higher amount of sludge per ton pulp produced due to the treatment technique and use of waste paper (40 %) for the paper machine. The high input of aluminum with the sludge will give troublesome incrustations of sodium-aluminum-silicate on the heat surfaces in the evaporation plant. To eliminate the aluminum from the system magnesium can be added to the black liquor which will precipitate as the double salt hydrotalcite in the green liquor and be rejected by the green liquor dregs. For Froevi mill the situation is somewhat more favorable compared to Obbola but a smaller amount of magnesium has still to be added to avoid incrustations of sodium-aluminum-silicate in the evaporation plant. The need of make-up lime will increase due to the content of phosphorus in the biological sludge which otherwise will be build up in the lime. The increased need of make up lime was estimated to 2 kg/ADt for Skaerblacka and Froevi while Obbola will need about 2-3 kg/ADt. Experience from mills that employ incineration of biological sludge in the recovery boiler shows that NO{sub x} in the flue gas has not increased. For Skaerblacka and Froevi the increase of nitrogen by the biological sludge will be moderate and will probably not give any increased formation of NO{sub x} in the flue gas. For Obbola the amount of nitrogen by the sludge will be higher which increases the risks of having higher levels of NO{sub x} in the flue gas. The other NPEs as chlorides, potassium, calcium, manganese, iron, cupper, barium and calcium will not give any problems for the recovery system. The study proves that it is possible for an integrated pulp and paper mill to evaporate and incinerate the biological sludge in the recovery boiler. Disadvantages as increased need of make up lime and also the necessity of adding magnesium when using this method should be compared with benefits and drawbacks with other methods that are available. Costs of the methods must be calculated based on the actual pulp and paper mill.

 18. Growth and energy yield when cultivating various energy crops on farming soil. Tillvaext och energiutbyte vid odling av olika energigroedor paa jordbruksmark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thoerner, L.

  1988-03-01

  In four fields in the south of Sweden different energy crops were tested. In all trials sugar beet, barley, alfalfa, corn, sunflower and quickgrowing species of Salix (energy forest) were grown. In some of the trials broome-grass, potatoes and winter wheat were tested. One trial also included marrow-stem kale, Jerusalem artichoke and a hybride of J artichoke and sunflower. The purpose of the experiment was to illustrate the effect of increasing N-fertilizing and the effect of growing the crops in different climatic conditions. The yield varies between the crops. Some of the crops were harvested in different stages of development. The largest yields were noticed for sugar beet, corn, potatoes and energy forest. For these crops the yield was 11.5-14.5 tons of dry matter per hectare. The yield of potatoes was very large but it is figures for only one place with very good conditions. Barley, sunflower and alfalfa produced 8-10 tons of dry matter per hectare. The smaller yield depends on a short vegetation season for these crops. The year of establishment the energy forest produced about four tons of dry matter in the form of stem wood. When fully established the production has been 12-15 tons of dry matter per hectare and annum. The analysis of plant material indicates small divergences in the content of carbon and heat value.

 19. Human dimensions in energy consumption. Scientific research front from a national and international perspective; Maenskliga dimensioner vid energianvaendning. Vetenskaplig forskningsfront ur nationellt och internationellt perspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ketola, Anna

  2000-07-01

  The aim of this report is to make an inventory of earlier studies of energy consumption in buildings where consideration has been taken to behaviour related and among all socio-cultural aspects. The literature study is focused on publications from 1980s and 1990s, and mainly concentrated to socio-cultural analyses. The report catches the national and international scientific discussion that have been conducted, and the debate of today within this field.

 20. Internprissättning och omkarakterisering : En studie av möjligheten att omkarakterisera gränsöverskridande transaktioner vid inkomstbeskattningen

  OpenAIRE

  Burmeister, Jari

  2016-01-01

  The purpose of the compilation thesis has been to compare the ability to recharacterize cross-border transactions under the OECD Transfer Pricing Guidelines, 2010 version (OECD Guidelines), and OECDs new guidance from the BEPS project 2015 (Final Report) with the possibility to reclassify legal transactions in accordance with Swedish domestic law. The latter is an interpretation of the Swedish Supreme Administrative Court’s (SAC) case law on the taxation of transactions based of their true im...

 1. Framework for detailed studies on the construction and operation of repositories for spent nuclear fuel; Ramprogram foer detaljundersoekningar vid uppfoerande och drift av slutfoervar foer anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report presents a programme for the detailed investigations planned to be applied during construction and operation of the repository for spent nuclear fuel at Forsmark. The report is part of SKB's application according to the Nuclear Activities Act. The detailed investigations shall provide relevant data on and site-descriptive models for the bedrock, soil deposits and eco-system of the site in order to facilitate a step-wise design and construction of the final repository. This shall be implemented in a manner that all demands on long-term safety are fulfilled, including accurate documentation of the construction work, and so that assessments of the environmental impact of the repository can be made. For the operational phase, the detailed investigations should also provide support to the deposition process with related decisions, thereby enabling fulfilment of the design premises for the siting and construction of deposition tunnels and deposition holes, as well as for deposition of canisters, and for the subsequent backfilling and closure of the repository. The Observational Method will be applied during the construction of the repository. This method entails establishing in advance acceptable limits of behaviour regarding selected geoscientific parameters and preparing a plan with measures to keep the outcome within these limits. Predictions of expected rock properties are established for each tunnel section. The outcome after excavation is compared with the acceptable range of outcomes. Information from detailed characterization will be of essential importance for application of the Observational Method and for adapting the repository to the prevailing rock properties. SKB has for the past several decades developed methods for site characterisation, applying both above- and underground investigation techniques. Experiences from this work, put into practice during the site investigations, has resulted in a solid knowledge and understanding of the bedrock conditions at Forsmark. The detailed investigations will employ, apart from established and earlier practiced methods, also further refined and newly developed techniques and methods for investigations and modelling. The report describes the present status for investigation and modelling methodology and techniques and also provides an overview of currently planned method developments. The report also presents a proposed scenario for how the detailed investigations, in light of presently available knowledge and techniques, should be conducted. Starting points for the investigation programme in this context are the reference design of the facility and remaining uncertainties associated with the site descriptive model and underground design. The scenario high-lights those investigations which, more or less as a matter of routine work, will be performed closely coordinated with the progression of the underground excavation work. The investigations related to the development of the deposition areas will primarily be linked to the sequences pilot drilling followed by excavation of deposition tunnels, and pilot drilling with subsequent full-face drilling of deposition holes. Continuous supervision of the fulfilment of design premises and documentation of the facility are in this context important issues. Information acquired during the construction process will also provide the substantial basis for the assessment of the long-term safety of the final repository. Further, it is emphasised in the report that supplementary investigations will be performed, if the information in any respect is regarded as insufficient. Such investigations may as well be performed from the ground surface. The final repository will in different ways have an impact on the surrounding environment. Monitoring of such changes is therefore an important and integral part of the detailed investigations. Until the construction work for the final repository is initiated, the detailed investigation programme will be modified and made more circumstantial, including results of planned developments . These updates will be accounted for in ensuing versions of the programme

 2. Why the potent greenhouse gas laughing gas is formed in agriculture and forestry; Varfoer den starka vaexthusgasen lustgas bildas vid odling i jord- och skogsbruk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-12-15

  Natural activities such as agriculture and forestry, influence the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. This is a survey of why nitrous oxide (N{sub 2}O) is produced in soil and how much is leaving the soil in different plantations. Mostly small amounts but sometimes high emissions of nitrous oxide occur, which is produced by soil fungi and bacteria converting nitrogen compounds. Denitrification is the process most often producing the greatest amounts of nitrous oxide but nitrification having a need for oxygen can be decisive since this process produces the nitrate needed in denitrification. Nitrous oxide is formed at occasions with oxygen shortage which can arise inside soil clods with high biological activity consuming the oxygen, or if the oxygen diffusion into the soil is slow since it is soaking wet or the soil pores have been compacted by for example tractor driving. Some techniques for measuring nitrous oxide leaving the soil to the air are described. To escape the tough work of measuring simple estimation methods are desired, and there are a few developed, but no one is reliable. The atmospheric nitrous oxide increase can be connected to the increased fixation of the air dinitrogen gas (N{sub 2}) into reactive nitrogen which is possible to use for living cells. Most nitrogen is fixed biologically in leguminous plants or in the manufacturing of fertilisers. Reactive nitrogen is decisive for plant photosynthesis function, but in most natural ecosystems available nitrogen is scarce so photosynthesis and plant production often increase when nitrogen is added. An increased production of bioenergy crops will increase the demand of more reactive nitrogen in addition to the nitrogen used in existing food production. Most of the soil nitrogen is tied to dead and living organic material and will not be available until the organic material is decomposed and the nitrogen is liberated. The plant community and competition between organisms of the available nitrogen can determine the nitrous oxide emission. This is one explanation why forest soils often present lower emissions than agricultural land. Another explanation of the lower emission from forests is that in Sweden and the rest of the world the most fertile soils are cultivated, while remaining forests in stony and less fertile areas suffer from nitrogen deficits. As long as the forest is growing, absorbing the nitrogen, the risk for nitrous oxide emission is low, but after clear cutting the risk increases. But there are forests where the nitrous oxide emission is high most of the time, such as fertile soils like drained fens with, typically, birch, raspberry and nettles. Biomass for energy use is sometimes specified as carbon dioxide neutral, since equal amounts of carbon dioxide is taken up by the photosynthesis as is released in the combustion or decomposition. But harvesting and manufacturing needs energy, often fossil, which adds carbon dioxide. Moreover, the cropping results in emission of nitrous oxide, which is a strong greenhouse gas with a long lifetime in the atmosphere. In the debate it has been claimed that, for climate reasons, the emission of nitrous oxide makes the exchange of oil for bioenergy meaningless. It can be concluded that biofuels almost always have a 'cost' of nitrous oxide and there is no climate neutral biofuel, but there are better and worse. In agriculture and forestry alike, the nitrous oxide production is influenced by management both in the short and the long run. As an example, addition of large amounts of nitrogen-fertilisers or manure increases the N{sub 2}O-emission when the available nitrogen exceeds the crop uptake capacity. But there are cropping systems as well where a low nitrous oxide emission has been measured in spite of an expected high emission. To get a minimum of nitrous oxide there is need for a tight connection between nitrogen liberation and plant uptake where minimal amounts are left to nitrification and denitrification. A naked soil, fallow, causes more nitrous oxide than having a crop on the land, and the more fertile the soil the higher the risk for the production of nitrous oxide. It is a challenge for both science and agricultural industry to develop agricultural methods that effectively catch the nitrogen in soil organic matter while enabling plants to yield a good harvest and yet minimize nitrous oxide production. Relating nitrous oxide to production of biomass this implies that forest products too, carry a 'cost' of nitrous oxide in spite of a low soil emission since the growth is smaller than in agriculture. Every change in agriculture and forestry production performed can have effects on the size of nitrous oxide emission, at the spot or in the surroundings or even in other countries. System analyses are needed to study the effects obtained. The EU commission has stated sustainability criterions that must be met if the biofuel is to be included in the class of renewable energy.

 3. Measurement of particles at wood combustion - comparison of measurements in chimney and dilution tunnel; Partikelmaetning vid vedeldning - Jaemfoerelse mellan provtagning i skorsten och spaedtunnel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ryde, Daniel; Johansson, Linda

  2007-07-01

  According to the European standard EN 303-5, particle emissions are measured during testing of wood fired boilers. However, it is possible to measure these emissions using any established method. This may contribute to uncertainties when comparing data from boilers measured with different methods. In this project, particle emission measurements in hot gases in chimney (Swedish method) and in a dilution tunnel (Norwegian method) are compared.The value of the ratio between particulate emissions (PM) measured in the dilution tunnel and PM measured in the chimney varied between 2 and 10, while the specific CO emission was 4 - 140 g/kg dry wood supplied. The more unfavourable combustion conditions, the larger difference between the measurement methods was seen. Furthermore, different measurements at the same case were more scattered at poor combustion conditions. Consequently, it is very important to consider if particle emission data have been measured in the chimney or in a dilution tunnel when using emission data from domestic wood combustion

 4. Influence of sulphur addition on emissions of organic substances during combustion; Inverkan av formen av svaveladditiv paa emissionerna av kolmonoxid och organiska aemnen vid foerbraenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjurstroem, Henrik; Jonsson, Claes; Almark, Matts; Berg, Magnus; Streibel, Thorsten; Zimmermann, Ralf

  2008-02-15

  Reduction of emissions of carbon monoxide and organic substances by injecting either ammonium sulphate or elemental sulphur and the importance of the point of injection has been investigated in full scale in a grate-fired bark boiler. The effect was monitored downstream of the economizer and air preheater, immediately upstream of the electrostatic precipitator. Concentrations determined in the comprehensive monitoring program include principally carbon monoxide, TOC and several organic substances, including PAH, PCDD/F and polychlorinated benzenes (PCBz). Additionally, the gaseous PAH were determined on-line using a novel mass spectrometer, REMPI-TOF MS, that measures specifically the 2- to 4-ring PAH's. All concentrations of substances of interest here fluctuate in concert and peak simultaneously. The relationship between the concentrations is not straightforward: there appears to be a threshold in carbon monoxide concentration. Below this threshold, the concentration of organics is low and above it concentrations increase rapidly with increasing carbon monoxide concentration. It has been confirmed that using sulphur additives not only reduces the concentration of carbon monoxide, but also that of organic substances in the flue gases. These additives do not only reduce the mean level of concentrations, but also dampen the fluctuations in these concentrations. Any measure leading to a reduction in carbon monoxide will also decrease the concentration of most organics, under the conditions prevalent in this boiler. Both additives tested are equally effective per kg of pure sulphur. The point of injection, in the fuel or above the grate, is not important. The PCDD/F concentration in the flue gases is very low even without additives, and the effect of sulphur on these emissions is therefore difficult to observe. Here, the effect is masked by the variation of data. The PAH concentration is lowered by an injection of sulphur additives. The variation in data is though rather large, which may be caused by variation in particle content in the gas samples

 5. Uncertainties in estimating the {sup 90}Sr and actinides inventory in SFR 1; Osaekerheter vid uppskattning av Sr-90 och aktinidinventariet i SFR 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ingemansson, Tor [ALARA Engineering AB, Skultuna (Sweden)

  2000-04-01

  SFR-1 is a facility for disposal of low and intermediate level radioactive waste. The uncertainty in estimation of the activity accumulated in different cleaning filters, originating in the Swedish BWR-, PWR-reactors and CLAB - the Central interim storage facility for spent nuclear fuel - has been analyzed to be 10 - 14%, depending on the methods used for measuring the activity at the power plants. Other waste or scrap contribute with approx. 1.5% of the total amount of actinides and {sup 90}Sr. The uncertainty in this fraction is about 20%. The uncertainties are surprisingly small, and explain the good agreement between estimates made with different methods.

 6. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 7. Enhancement of malate-production and increase in sensitivity to dimethyl succinate by mutation of the VID24 gene in Saccharomyces cerevisiae.

  Science.gov (United States)

  Negoro, Hiroaki; Kotaka, Atsushi; Matsumura, Kengo; Tsutsumi, Hiroko; Hata, Yoji

  2016-06-01

  Malate in sake (a Japanese alcoholic beverage) is an important component for taste that is produced by yeasts during alcoholic fermentation. To date, many researchers have developed methods for breeding high-malate-producing yeasts; however, genes responsible for the high-acidity phenotype are not known. We determined the mutated gene involved in high malate production in yeast, isolated as a sensitive mutant to dimethyl succinate. In the comparative whole genome analysis between high-malate-producing strain and its parent strain, one of the non-synonymous substitutions was identified in the VID24 gene. The mutation of VID24 resulted in enhancement of malate-productivity and sensitivity to dimethyl succinate. The mutation appeared to lead to a deficiency in Vid24p function. Furthermore, disruption of cytoplasmic malate dehydrogenase (Mdh2p) gene in the VID24 mutant inhibited the high-malate-producing phenotype. Vid24p is known as a component of the multisubunit ubiquitin ligase and participates in the degradation of gluconeogenic enzymes such as Mdh2p. We suggest that the enhancement of malate-productivity results from an accumulation of Mdh2p due to the loss of Vid24p function. These findings propose a novel mechanism for the regulation of organic acid production in yeast cells by the component of ubiquitin ligase, Vid24p. Copyright © 2016 The Society for Biotechnology, Japan. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Prof. dr Zvonimir Dévidé (prigodom 65. godišnjice života)

  OpenAIRE

  Papeš, Dražena; Jelaska, Sibila

  1986-01-01

  Zvonimir Dévidé, Ph. D. habil., Professor of cell biology and plant physiology at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the University of Zagreb, was born on 6.8.1921 in Lenart, Slovenske Gorice (North-eastern Slovenia). Having completed his studies at the Philosophical Faculty in Zagreb and in Vienna (where his academic advisor was prof. dr. Lothar Geitler) he started to work in 1948 as asistant in the Botanic Institute of the Faculty of Natural Sciences and Mathematics of the U...

 9. Lämplighetsbedömningar av unga kvinnor och män – Värme- och kompetensdimensionernas betydelse i rekrytering

  OpenAIRE

  Rönnblad, Charlotta

  2013-01-01

  I frågan om social bedömning av andra individer och grupper utgör värme och kompetens två centrala dimensioner. Värme syftar på hur snäll, vänlig och omtänksam en person är, dess funktion är att bedöma vad personens avsikt är. Kompetens tyder på hur intelligent, självsäker och rationell en person är, dess funktion är att bedöma hur kapabel personen är att utföra avsikterna. Vanligtvis attribueras män utgående från kompetensdimensionen och kvinnor från värmedimensionen. Utgående från teorin om...

 10. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 11. The influence of hurricanes upon the quiet depositional conditions in the Lower Emsian La Vid shales of Colle (NW Spain)

  NARCIS (Netherlands)

  Stel, Jan H.

  1976-01-01

  The author supposes that the fossil content of thin carbonate units in the Upper La Vid shales (Lower Devonian) of Colle was influenced by heavy storms like hurricanes. Apart from microplankton (Cramer, 1964) no fossils are found in the shales. Together with the very well developed fissility of the

 12. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 13. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 14. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 15. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 16. ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

  OpenAIRE

  Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika

  2012-01-01

  Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre...

 17. Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.

  OpenAIRE

  Zujevs, Armands

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.” Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par interneta mārketingu, kā arī uz interneta lietotāju aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, novērtēt Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba izstrādē ir veikta literatūras analīze, patērētāju anketēšana un nozares ekspertu intervijas. Lai izprastu interneta mārketinga darbība...

 18. Från outsiderfilmmakare till etablerad indieregissör : David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh

  OpenAIRE

  Simberg, Maximilian

  2014-01-01

  Det här arbetet behandlar kreativ frihet och konstnärligt oberoende i filmskapande, utgående från begreppet independent film och regissörerna David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh. Den centrala frågeställningen är hur det har varit möjligt för en filmkonstnär att uppnå konstnärligt oberoende och samtidigt ha en långlivad och framgångsrik karriär. Arbetets fokus ligger på de tre regissörernas genombrottsfilmer; Eraserhead, Stranger Than Paradise och sex, lies, and videotape, och förs...

 19. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  OpenAIRE

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 20. Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

  OpenAIRE

  Fahlström, Zara; Askestad, Emil

  2015-01-01

  Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med fa...

 1. Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel : underlagsrapporter 1-10

  OpenAIRE

  Carlén, Björn; Hultkrantz, Lars; Liu, Xing; Lunander, Anders; Mandell, Svante; Mellin, Anna; Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Sorkina, Edith; Vierth, Inge

  2014-01-01

  VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på v...

 2. Variaciones interanuales de la precipitación de verano y el rendimiento del cultivo de la vid en Mendoza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduardo Andrés Agosta

  2010-12-01

  Full Text Available La producción de vid es la fuente económica agroindustrial principal en Cuyo (28°S-36°S / 65°W-70°W, siendo la región de más elevado desarrollo vitivinícola del país. Uno de los factores climáticos de mayor impacto en la producción de vid es la destrucción del cultivo por granizo, como resultado de la convección severa desarrollada en época estival. La violencia con que se desarrollan las tormentas estivales de granizo genera un impacto importante en el rendimiento de los viñedos afectados, logrando la disminución parcial o total de parcelas enteras. Durante el período 1979-2008, la precipitación de verano presenta fluctuaciones de la escala 7-8 años al igual que la producción total de vid y ambas se encuentran inversamente correlacionadas intradecádicamente. Asimismo, veranos húmedos (secos pueden presentar mayor (menor probabilidad de ocurrencia de daños por granizo en la temporada actual que se pueden asociar a menor (mayor producción de vid en la temporada del año siguiente debido a cambios en la disponibilidad de yemas fértiles. También una fracción de la variación de la producción de vid en el verano actual puede estar asociada a cambios en la precipitación de ese verano por daño directo (intensidad de la precipitación o indirecto (anegamiento relativamente prolongado ya que la desfoliación y asfixia radicular parecen afectar el rendimiento de las plantas. La clara dependencia climática de cultivo muestra que la producción total anual de vid está modulada por las variaciones de la precipitación en escalas decádicas, la cual está vinculada a factores de escala global del sistema climático. Se derivan potenciales resultados para el pronóstico de la producción de vid bajo futuros escenarios de cambio climático para la región.The grape production is the main economic source in the agro-industry of Cuyo (28°S-36°S / 65°W- 70°W, becoming the most developed region for wine production in Argentina

 3. Room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition of SiOCH films using tetraethoxysilane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaoka, K.; Yoshizako, Y.; Kato, H.; Tsukiyama, D.; Terai, Y.; Fujiwara, Y.

  2006-01-01

  Carbon-doped silicon oxide (SiOCH) thin films were deposited by room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) using tetraethoxysilane (TEOS). The deposition rate and composition of the films strongly depended on radio frequency (RF) power. The films deposited at low RF power contained more CH n groups. The SiOCH films showed high etch rate and low refractive index in proportion to the carbon composition. The deposition with low plasma density and low substrate temperature is effective for SiOCH growth by PECVD using TEOS

 4. La Vidéo Participative : essai de cadrage du concept

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loïc Colin

  2009-06-01

  Full Text Available Dans la boite à outils des « développeurs », la vidéo (regagne en crédibilité pour appuyer l’ensemble des processus communicationnels au sein des projets. Son utilisation participative se développe, en accord avec les méthodes et principes admis dans les paradigmes dominants du domaine de la coopération. Le concept de « Vidéo Participative » est néanmoins manié avec peu de précision. Cet article cherche à en donner les origines, ainsi qu’une définition, avant de proposer une typologie d’approches et les principaux critères permettant de les caractériser.Participatory Video: framing of the conceptAmong the tools available to projects managers and designers, the video has regained a certain credibility regarding the support that it may bring to the various communicational processes required to carry out a successful project. In this context, video is now increasingly used in a participative way in accordance with the recent evolution of the methods, principles and theoretical frameworks of the North-South cooperation field. Nevertheless, the concept of “participatory video” is still handled with little accuracy. Thereby, this article aims at defining it precisely, explaining its origins and proposing a typology of the various models, criteria and approaches that can be used to characterize it properly.La « Vídeo Participativa »: esbozo de definición del conceptoEntre los instrumentos que implican una técnica, el vídeo vuelve a ganar credibilidad en la medida en que reafirma los procesos de comunicación en el seno de los proyectos. Su utilización participativa se desarrolla en acuerdo con los métodos y principios admitidos por los paradigmas dominantes del ámbito de la comunicación. El concepto de « Vídeo Participativa » debe ser sin embargo utilizado de manera precisa. Se trata en este artículo de explicar sus orígenes y también de formular una definición ya que son dos requisitos

 5. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 6. El vino y la vid en la construcción social: un caso boyacense

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fabio Aldemar Gómez Sierra

  2005-10-01

  Full Text Available Las actividades agrícolas productivas que identifican las culturas campesinas, están inscritas en una compleja diversidad simbólica, consolidada en elementos religiosos, políticos, económicos, tecnológicos y ambientales. Históricamente, el cultivo de la vid y el consumo del vino se han enriquecido de tradiciones religiosas, distinción de clases, necesidades psicológicas de beber alcohol y experimentar placer, desenlaces políticos, estrategias económicas, negocios atractivos y climas favorables. La emergente viticultura del Valle del Sol en Boyacá, no es ajena a dicha complejidad. Los campesinos que la incorporan, poseen un patrimonio social expresado en religiosidad, sensibilidad al comercio y cambios tecnológicos; Además, son capitalistas rurales, consumidores de cerveza y estrategas de la economía doméstica. Este artículo muestra indicadores para la comprensión de una producción cultural centrada en la viticultura.

 7. A VidEo-Based Intelligent Recognition and Decision System for the Phacoemulsification Cataract Surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shu Tian

  2015-01-01

  Full Text Available The phacoemulsification surgery is one of the most advanced surgeries to treat cataract. However, the conventional surgeries are always with low automatic level of operation and over reliance on the ability of surgeons. Alternatively, one imaginative scene is to use video processing and pattern recognition technologies to automatically detect the cataract grade and intelligently control the release of the ultrasonic energy while operating. Unlike cataract grading in the diagnosis system with static images, complicated background, unexpected noise, and varied information are always introduced in dynamic videos of the surgery. Here we develop a VidEo-Based Intelligent Recognitionand Decision (VEBIRD system, which breaks new ground by providing a generic framework for automatically tracking the operation process and classifying the cataract grade in microscope videos of the phacoemulsification cataract surgery. VEBIRD comprises a robust eye (iris detector with randomized Hough transform to precisely locate the eye in the noise background, an effective probe tracker with Tracking-Learning-Detection to thereafter track the operation probe in the dynamic process, and an intelligent decider with discriminative learning to finally recognize the cataract grade in the complicated video. Experiments with a variety of real microscope videos of phacoemulsification verify VEBIRD’s effectiveness.

 8. IKEA nätbutik och hemleverans - En marknadsundersökning

  OpenAIRE

  Hasselström, Matias

  2011-01-01

  Konkurrensen på marknaderna blir ständigt hårdare. Internet och nät handel har medfört möjligheten att nå kunder dygnet runt och nästan helt utan geografiska begränsningar. För att företaget skall klara av konkurrensen måste deras produkter och tjänster tillfredsställa de alltmer krävande kundernas behov. För att tillfredsställa kundernas behov måste företagen undersöka vad kunderna efterfrågar och om företaget möter dessa krav. I detta arbete beskrivs hur en marknadsundersökning för IKEA nät...

 9. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  OpenAIRE

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 10. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 11. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 12. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  OpenAIRE

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 13. Water-soluble derivatives of 25-OCH3-PPD and their anti-proliferative activities.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Wu-Xi; Sun, Yuan-Yuan; Yuan, Wei-Hui; Zhao, Yu-Qing

  2017-05-01

  (20R)-25-Methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH 3 -PPD, AD-1) is a dammarane-type sapogenin showing anti-tumor potential. In the search for new anti-tumor agents with higher potency than our previously identified compound 25-OCH 3 -PPD, 11 novel sulfamic acid and diacid derivatives that could improve water solubility and contribute to good drug potency and pharmacokinetic profiles were designed and synthesized. Their in vitro anti-tumor activities in MCF-7, A-549, HCT-116, and BGC-823 cell lines and one normal cell line were tested by standard MTT assay. Results showed that compared with compound 25-OCH 3 -PPD, compounds 1, 4, and 5 exhibited higher cytotoxic activity on almost all cell lines, together with lower toxicity in the normal cell. In particular, compound 1 exhibited the best anti-tumor activity in the in vitro assays. The water solubility of 25-OCH 3 -PPD and its derivatives was tested and the results showed that the solubility of 25-OCH 3 -PPD sulfamic acid and diacid derivatives were better than that of 25-OCH 3 -PPD in water, which may provide valuable data for the research and development of new anti-tumor agents. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 15. Hur äldres sexualitet och sexuella hälsa är kopplade till deras livskvalitet : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Heinrich, Elsa; Johansson, Amanda

  2016-01-01

  Sexualiteten och den sexuella hälsan är en grundpelare i att varje människas individualitet. Det finns ett fördomsfullt synsätt angående äldre och deras sexualitet där gruppen blir betraktade som asexuell. Ämnet är tabubelagt och det föreligger relativt lite kunskap kring det. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som förändras över tid. Åldrandet bidrar till flera riskfaktorer som kan leda till nedsatt livskvalitet. Denna litteraturstudies syfte var att undersöka hur sexualitet och sexuell...

 16. Nu mår man? : en kvalitativ studie om tidspress och välmående

  OpenAIRE

  Asfedai Larsson, Joel; Falk, Emil

  2017-01-01

  Tidigare forskning visar att många akademiker upplever hög arbetsbelastning och påtaglig tidspress på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt mellan arbete och fritid. Tidspress och välmående är aktuella ämnen, vilket dagspressen styrker. Tidigare forskning upplever dessutom en kunskapslucka vad gäller forskning om obalans mellan arbete och fritid, samt vilket effekt det får på individens välmående. Studiens syfte är således att utforska hur redovisningskonsulten upplever tidspress utifr...

 17. Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

  OpenAIRE

  Bohlin, Benjamin

  2017-01-01

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett mult...

 18. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 19. IDENTIFICACION DE GENES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE BAYAS APIRENAS DE VID MEDIANTE GENOMICA FUNCIONAL

  OpenAIRE

  HINRICHSEN RAMIREZ, PATRICIO VICENTE

  2013-01-01

  En nuestro país existe una apremiante necesidad por impulsar el mejoramiento genético de la vid para la obtención de nuevas variedades de uva de mesa, ya que en la actualidad el negocio exportador depende en gran medida de genética extranjera. Lo anterior no sólo se debe a las dificultades que implica el acceso a las mejores variedades, protegidas por leyes de propiedad intelectual, sino también porque éstas no siempre se ajustan a nuestras condiciones agro-ecológicas, ni fueron d...

 20. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? : En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet

  OpenAIRE

  Pettersson, David

  2015-01-01

  Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat och examensarbetet genomförs hos ekonomiska ...

 1. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 2. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 3. Greenhouse gases during storage and after application of digested and non-digested dairy cattle slurry including ammonia emissions and barley yield; Vaexthusgaser fraan roetad och oroetad noetflytgoedsel vid lagring och efter spridning, samt bestaemning av ammoniakavgaang och skoerd i vaarkorn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodhe, Lena; Ascue, Johnny; Tersmeden, Marianne; Willen, Agnes; Nordberg, Aake; Salomon, Eva; Sundberg, Martin

  2013-07-01

  Given that the manure-based biogas production is likely to increase in the coming years , it's important to find a proper handling of digested manure that have low emissions of both climate gases methane (CH{sub 4}) and nitrous oxide (N{sub 2}O ) as ammonia (NH{sub 3}) , which indirectly contributes to emissions of N{sub 2}O. The project have; Quantified GHG emissions, from undigested and digested manure during storage in winter and summer, and during land application in autumn and spring. Examined the effect on GHG emissions of covering digested manure during storage in winter and summer, and quantified NH{sub 3} emissions, yield and apparent nitrogen (N) recovery in spring barley.

 4. Anti-lung cancer effects of novel ginsenoside 25-OCH(3)-PPD.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Rayburn, Elizabeth R; Hang, Jie; Zhao, Yuqing; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2009-09-01

  20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified natural product from Panax notoginseng, exhibits activity against a variety of cancer cells. Herein, we report the effects of this compound on human A549, H358, and H838 lung cancer cells, and compare these effects with a control lung epithelial cell line, BEAS-2B. 25-OCH(3)-PPD decreased survival, inhibited proliferation, and induced apoptosis and G1 cell cycle arrest in the lung cancer cell lines. The P. notoginseng compound also decreased the levels of proteins associated with cell proliferation and cell survival. Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited the growth of A549 lung cancer xenograft tumors. 25-OCH(3)-PPD demonstrated low toxicity to non-cancer cells, and no observable toxicity was seen when the compound was administered to animals. In conclusion, our preclinical data indicate that 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic agent in vitro and in vivo, and further preclinical and clinical development of this agent for lung cancer is warranted.

 5. Les médiations sociales, culturelles et technologiques dans la production et l’appropriation des intergiciels de l’industrie du jeu vidéo au Canada

  OpenAIRE

  Charrieras, Damien

  2011-01-01

  Le secteur industriel des intergiciels de jeux vidéo (game middleware) est très lié au développement des industries du jeu vidéo dans lequel le Canada est très actif et dont l’importance économique ne cesse de croître. Dans son étude du rôle des industries de l’intergiciel dans la filière de production d’un jeu vidéo l’auteur s'est penché sur la circulation des intergiciels de jeux vidéo pour explorer les multiples relations existantes entre les sociétés d’intergiciel, les entreprises de déve...

 6. Dubbel ABC-analys av inrednings- och gåvoartiklar för en blombutik

  OpenAIRE

  Ruokolainen, Daniela

  2016-01-01

  Kirkkonummen Kukkapiste är en blombutik i Kyrkslätt centrum, som år 2012 utvidgade sitt sortiment av inrednings- och gåvoartiklar. Konkurrensen är hög och en ABC-analys kan hjälpa företagare att identifiera vilka faktorer i ett företag som det lönar sig att lägga tid och resurser på, vilket i sin tur effektiverar verksamheten. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en dubbel ABC-analys för Kirkkonummen Kukkapiste ta reda på vilka inrednings- och gåvoartiklar som binder mest kapital och v...

 7. "Oftast du vet själv vad är det rätta" : Högstadieelevers sociala mediavanor och regelperception i onlinesammanhang

  OpenAIRE

  Bergman, Mikael

  2018-01-01

  Sammanfattning: Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. Denna studie utforskar detta genom tre fokusgruppsintervjuer med 15 åriga niondeklassare. Resultatet analyseras genom dramaturgi som till stor del...

 8. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 9. Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

  OpenAIRE

  Johansson, Emma

  2010-01-01

  Gotlands Lampfabrik är en nystartad verksamhet (2009) som drivs av Jonas Kling och Jane Odell centralt på Gotland. De producerar stilrena lampskärmar i ett ljust polymermaterial med papp på båda sidorna. Produktionen är liten och görs för hand på plats i den egna fabriken i Väskinde. Sortimentet består av 33 lampskärmar och i nuläget producerar inte Gotlands Lampfabrik sina egna lampben eller upphängningar utan köper in dem från fristående parter vilket medför att sortimentet kan uppfattas so...

 10. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 11. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 12. Motivation beroende på anställningsform? : En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag

  OpenAIRE

  Sundqvist Swahn, Sofia; Emthén, Niklas; Persson, Katarina

  2011-01-01

  Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt finns problem och risker med att hyra in personal. Flertalet studier kring dessa problem tangerar ämnena motivation och/eller inhyrda medarbetare, men forskningen är begränsad vad gäller inhyrda medarbetares motivation. Under anta...

 13. Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

  OpenAIRE

  Abedian Sanandaji, Foad

  2011-01-01

  Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och förstärka en image av variation, där allt från barnfamiljer till den som söker ett lite mer exklusivt boende skall lockas. Vidare har undersökningen visat att dessa önskvärda imager främst förmedlas via mun till mun-metoden, massm...

 14. Regulation of Hxt3 and Hxt7 turnover converges on the Vid30 complex and requires inactivation of the Ras/cAMP/PKA pathway in Saccharomyces cerevisiae.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chris Snowdon

  Full Text Available Eukaryotic cells adjust their intracellular protein complement as a mechanism to adapt to changing environmental signals. In Saccharomyces cerevisiae the hexose transporters Hxt3 and Hxt7 are expressed and function on the plasma membrane in high and low glucose abundance, respectively. By contrast, Hxt3 is endocytosed and degraded in the vacuole when cells are starved of glucose and Hxt7 in response to rapamycin treatment or when nitrogen is limiting. Yeast uses several signaling pathways, including the TORC1 and Ras/cAMP/Protein Kinase A (PKA pathways, to adapt to nutrient changes in the environment. The multi-protein Vid30 complex (Vid30c, an E3 ubiquitin ligase required for the degradation of FBPase, assists in this adaptation process in a mechanism that is poorly understood. Here we show the endocytosis and the subsequent degradation of both Hxt3 and Hxt7, in response to different nutrient signals, is dependent on components of the Vid30c. Additionally, we define the signaling events required for the turnover of Hxt3 and Hxt7 by showing that Hxt3 turnover requires Ras2 and PKA inactivation, whereas Hxt7 turnover requires TORC1 and Ras2 inactivation. Further investigation led us to identify Rim15, a kinase that is inhibited by both the TORC1 and Ras/cAMP/PKA pathways, as a key downstream effector in signaling both turnover events. Finally, we show that the turnover of both Hxt3 and Hxt7 is dependent on the essential E3 ubiquitin ligase, Rsp5, indicating that the role of the Vid30c might be indirect of Hxt ubiquitylation.

 15. Revelando el origen de la variedad de vid ‘Bonarda’ cultivada en Argentina a través del empleo de marcadores moleculares microsatélites

  OpenAIRE

  De Rosas, María Inés; Martínez, Liliana

  2009-01-01

  ‘Bonarda’ es una variedad de vid que en Argentina se cultiva principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan, representa el segundo cepaje tinto en superficie nacional cultivada y es considerada con gran potencial para la elaboración de vinos tintos de alta calidad. Existe incertidumbre respecto a su origen en el país. La descripción ampelográfica de la ‘Bonarda’ cultivada en Argentina remarca gra...

 16. Sociala medier - en påverkande faktor på identitetsutveckling och psykiskt välbefinnande : En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter av sociala medier

  OpenAIRE

  Wiksten, Isabell; Ström, Johanna

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är symbolis...

 17. LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett : Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet

  OpenAIRE

  Yilmaz, Secil

  2012-01-01

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar ...

 18. Krav och Kontroll på arbetet : - vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

  OpenAIRE

  Sjöberg-Linna, Annica

  2011-01-01

  Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenkontrollen. De har utvecklat krav-kontroll modellen som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse av krav och kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät besående av olika variabler och s...

 19. Vinstvarningars påverkan på företag i Large och Small Cap? :  

  OpenAIRE

  Maliqi, Agon; Persson, Henric

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur vinstvarningar påverkar stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap påverkas med i snitt -4,63% och företagen i Small Cap med -8,42%. Large Cap visade signifikanta abnorma avkastningar under eventdatumet och dagen efter medan Small Cap ...

 20. Simulering av energieffektiviserande åtgärder för små- och flerbostadshus : Möjligheter för JM:s hustyper att uppnå passivhuskonceptet vid nybyggnation

  OpenAIRE

  Jakobsson, Niklas

  2007-01-01

  The purpose of this project was to evaluate how energy efficiently some of JM’s residential buildings can become in standard production. What kind of measures are needed to achieve the level of energy demand that is included in BBR12 (Boverkets Byggregler)? What measures are needed for achieving a lower demand so that the buildings could be classified as passive houses? The investigation has included a single family house and two different types of apartment blocks. The simulation programs En...

 1. Bonus systems and their effects on safety: an interview-based pilot study at the Swedish nuclear power plants; Bonussystem och dess inverkan paa saekerheten: en intervjubaserad pilotstudie vid de svenska kaernkraftverken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torbioern, Ingemar; Mattson, Malin [Inst. of Psychology, Stockholm Univ., Stockholm (Sweden)

  2009-03-15

  The aim of this pilot study has been to describe and analyse potential effects on safety-related behaviour and risks associated with the bonus systems currently used at Swedish nuclear plants. To this end and in order to establish a frame of reference several theories on motivation were consulted regarding the relevance of monetary rewards. In addition empirical evidence on effects upon behaviours in general and safety behaviours in particular was taken into consideration, as well as a systems and a rationalist perspective on organisations. The resulting frame of reference was used for a descriptive mapping of the bonus systems and for the formulation of a semi-structured interview schedule intended to capture the experiences of those concerned by the systems. A total of 15 interviews were performed with staff of different functions and organisational positions. Results of the study do not indicate any negative effects on safety-related behaviours. Rather they indicate that safety-behaviours may be promoted insofar as bonus rewards are linked to performance goals concerning safety. All of the bonus-systems may be characterised as low in incentive intensity, i.e. produce small effects on motivation and performance. Still, as the systems differ in design and in the way they are perceived, they also represent different challenges in order to function more efficiently as parameters

 2. Sweden's primary production and supplies of food - Possible consequences of a lack of fossil energy; Sveriges primaerproduktion och foersoerjning av livsmedel - Moejliga konsekvenser vid en brist paa fossil energi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baky, Andras; Widerberg, Anna; Landquist, Birgit; Norberg, Ida; Berlin, Johanna; Engstroem, Jonas; Svanaeng, Karin; Lorentzon, Katarina; Cronholm, Lars-Aake; Pettersson, Ola

  2013-07-01

  This report provides an insight into what may be the consequences for Sweden's food supply if the ability to import sufficient quantities of fossil energy decreases. The situation described is an imaginary situation that arose quickly and unexpectedly by political unrest or natural disaster. There has thus been no preparation for the situation. The length of the crisis is set to a period of 3-5 years. During that time, there is assumed no technological development or other structural change, that will change conditions compared to the current situation. If the crisis becomes more prolonged it will however gradually force major changes. Today's food supply in Sweden and much of the world depends on a constant supply of fossil energy. In the production of food is used, for example, large amounts of diesel, heating oil and mineral fertilizers. This applies to primary production of vegetables and animal breeding but also to a high degree of for user-industries , which ensures that the raw materials become finished food products for consumers. Between the different stages there are transport's in many directions that depend on fossil energy. Three different scenarios are termed low deprivation, lack of resources and high deprivation. They represent different failure scenarios where the availability of fossil energy is assumed to decrease. The three levels are tentatively set as a decrease of 25%, 50% and 75% compared with current levels. These percentages are set as initial discussion-levels from which calculations have been made of how the different stages of production will be affected.

 3. Impact assessment of the effect of natural values of interim storage, encapsulation and disposal of spent nuclear fuel in Oskarshamn. Laxemar; Konsekvensbedoemning av paaverkan paa naturvaerden vid mellanlagring, inkapsling och slutfoervaring av anvaent kaernbraensle i Oskarshamn. Laxemar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Magnus (Ekologigruppen AB, Stockholm (Sweden))

  2011-03-15

  The report describes the natural environment and its natural values in Laxemar Simpevarp, the final disposal facility's impacts on the natural environment and measures that can be taken to reduce these. Both terrestrial and aquatic environments are described. Impact on the natural environments of groundwater reduction is not discussed here but described in a separate report, together with consequences of radiation. The report shall serve as a basis for the Environmental Impact Assessment for the application according to the Environment Act.

 4. Bio energy production in birch and hybrid aspen after addition of residue based fertilizers - establishment of fertilization trials; Bioenergiproduktion hos bjoerk och hybridasp vid tillfoersel av restproduktbaserade goedselmedel - etablering av goedslingsfoersoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thelin, Gunnar (EkoBalans Fenix AB, Malmoe (Sweden))

  2009-03-15

  Sewage sludge and wood ashes could be used as fertilizers in order to increase forest tree production. In southern Sweden forest growth normally increases with approximately 10 % after ash recycling due to increased N and/or P availability. P is added with the ashes and the pH-increasing effect of the wood ash can lead to increased N net mineralization. Other positive effects of wood ash recycling are improved nutrient sustainability and less acid run-off water. Possible negative effects are heavy metal accumulation, if the content of one or more heavy metals of the recycled ash exceeds the heavy metal content of the harvested biomass, and nitrate leaching if the vegetation cannot take up nitrified N. It is important to evaluate the sustainability of fertilization systems based on residues such as sludge and wood ash. Wood ash does not contain N and the P concentration often is too low for the ashes to function as an NP fertilizer. Thus N and sometimes P must be added. Sludge is an interesting alternative. The main purpose of the project is to study sustainable production of forest bio energy in intensively cultivated birch and hybrid aspen stands. Another purpose is to establish experiments that can be used for long term studies and as demonstration objects. In the first few years the goal is to study the short term effects of residue based fertilization compared to conventional NPK fertilization on tree nutrient uptake, nutrient leaching, sustainability and economy. In the long term the goal is to design appropriate fertilization strategies in a residue based fertilization system for the intensive cultivation of birch and hybrid aspen without negative side effects such as large scale nutrient leaching. Four field experiments were established in 2008 and one additional experiment in hybrid aspen will be established in the spring of 2009. Elevated bud N and P concentrations after fertilization with both Ashes+N and NPK means good possibilities for future growth increases. But, tree growth response should be studied before any conclusions can be drawn regarding biomass production in the experiments. The similarities in plant response to Ashes+N and NPK suggests that Ashes+N can be used as a P and K resource in the fertilization of young stands of birch and hybrid aspen. If the Ashes+N treatment results in increased N availability due to the pH increase, possibly the N dose could be lowered in order to decrease the risks for N leaching without negative effects on tree N uptake. Tools for the prediction of N mineralization need to be developed. The energy harvest for fertilized birch and hybrid aspen appear to be at least as high as for fertilized Norway spruce. Intensive cultivation including fertilization of young stands appears to be energy efficient: the energy input is a small fraction of the increase in energy harvest. Residue based fertilization appears to be more energy efficient than fertilization with NPK. If production systems other than the ones currently applied are more efficient in terms of sustainable energy production it is important to review the funding of research and development within the field. Which species or species mixtures are most efficient under which soil and climatic condition? Management programs and harvesting techniques need to be developed. More studies on fertilization response and energy harvest in deciduous species with and without the use of residue based fertilizers are needed in order to develop guidelines for the sustainable production of forest bio energy. Empirical studies should be combined with modeling studies in order to improve the understanding of the systems and predictability of management measures. Residue based fertilization appears to be attractive both environmentally and economically, but it is important that such systems are evaluated closely in terms of growth response, nutrient leaching, carbon and metal balances, etc. in comparison with conventional fertilization

 5. Influence of vegetation and sewage sludge on sealing layer of fly ashes in post-treatment of mine tailings impoundments; Inverkan av vegetation och roetslam paa taetskikt av flygaska vid efterbehandling av sandmagasin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greger, Maria; Neuschuetz, Clara (Inst. of Bothany, Stockholm Univ., Stockholm (Sweden)); Isaksson, Karl-Erik (Boliden Mineral AB, Stockholm (Sweden))

  2009-03-15

  Mining industry produces 25 Mton mine tailings yearly that are deposited in impoundments in the nature. When this sand, containing sulphur rich minerals, reacts with oxygen and water it starts to weather and acidic metal rich water is formed. To prevent this, the sand can be covered with a sealing layer and a protective cover layer with vegetation. As sealing and cover materials fly ashes and sewage sludge can be used. The aim of this investigation was to find out: 1) how sealing layer of fly ashes with and without sewage sludge, and a cover with sewage sludge can be placed practically on mine tailings in a cold climate. 2) how such a cover should be constructed to minimize the risk of root penetration and leakage of nutrients and metals 3) which vegetation that is most suitable This was investigated in field- and greenhouse tests with a sealing layer of fly ash and/or sewage sludge with a cover layer of sewage sludge in which different plant species were established. The practical application was performed in 0.3-1 ha plots at a mine tailings impoundments at Boliden. The ability of plant roots to penetrate a sealing layer was investigated, as well as the effect of simulated root exudates on the penetration resistance in hardened ash. Leakage of nutrients and metals from cover layer of sewage sludge, in some cases with sealing layers beneath, was investigated in field and greenhouse lysimeters. Various plant species were compared on their ability to affect metal and nutrient leakage as well as root penetration and shattering of the hardened ashes. The project was a cooperation between Stockholm University and Boliden Mineral AB, and the field tests were performed at the impoundment Gillervattnet in Boliden and in Garpenberg. Cooperating were also Iggesund Paperboard, Skellefteaa Kraft, Stora Enso Fors, Umeaa Energi and Vattenfall, all producers of ashes that were used, as well as Stockholm Vatten AB, which produced the sewage sludge. The most important conclusions are that: It is possible to apply a sealing layer of ashes on mine tailings independent of season due to the quick hardening process of the ashes. Sewage sludge can, on the other hand, only be applied when the tailings are frozen. The application leads to a rise in the ground water level in the tailings Covering of mine tailings with sewage sludge and fly ash decreases the metal leakage. The higher proportion of sewage sludge in the cover layer the more N and P and less metals is released. The leakage decreases with time. Plant establishment in general decreases the leakage of metals and nutrients, especially by decreasing the amount of leakage water. Because of great amounts of nitrate in sewage sludge plants with a high uptake of nitrate is to prefer to decrease the nitrogen leakage. Some plant species can loosen up the surface of hardened fly ash, and in that way influence the sealing layer structure. This may lead to increased breaking down of secondary minerals, which can be important for the stability of the sealing layer. It is possible that excretion of sacharids from plant roots can increase shattering of ash, and that such exudation increases in the presence of ash. Estimation of the resistance needed to avoid root penetration were made to approx2,5 MPa. Addition of sewage sludge increases the risk of root penetration of a sealing layer. Since roots can affect a thin sealing layer a thickness of approximately 0.5 meter is recommended

 6. A study of working conditions at biogas extraction, garbage sorting, and handling of hazardous wastes; En studie av arbetsmiljoen vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljoefarligt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, E

  1992-09-01

  Work environments at landfill gas plants were studied. In the pump station and compressor station, equipment is installed which gives an alarm at high concentration of methane, dangerous temperatures and pressure variation in the landfill gas. Risk for gas collection exists in enclosed spaces such as gas wells and leachate wells. The report proposes measures to improve the personnel`s safety at all work situations in these locations. The strong odour from waste constitutes a problem for compactor drivers and workers laying gas pipes or digging gas wells. Several organic compounds such as methanethiol, dimethyl sulphide, ethyl butanoate etc. with a very low odour threshold are formed by degradation of waste and these compounds are strong-smelling. Several suggestions on how to improve the working conditions at the biocells are given in this report. The highest concentrations of dust were measured during tipping of waste into a receiving bunker or on the unloading platform. This report suggests how to reduce exposure to organic dust, bacteria and endotoxins. During recent years, several landfills has started to use leachate for irrigation of energy forests. As leachate contains microorganisms, the spreading of aerosols should be limited so that personnel is not exposed to leachate mists during spray irrigation. In this study, the occupational accidents and diseases that has occurred in the landfills were compiled. An increase of the frequency of injuries has been observed in recent years (1986-1990). Sprains and dislocations were the most common type of occupational injuries among all reported accidents. Musculoskeletal diseases dominated among the registered occupational diseases. 21 refs.

 7. A study of working conditions at biogas extraction, garbage sorting, and handling of hazardous wastes. En studie av arbetsmiljoen vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljoefarligt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, E

  1992-01-01

  Work environments at landfill gas plants were studied. In the pump station and compressor station, equipment is installed which gives an alarm at high concentration of methane, dangerous temperatures and pressure variation in the landfill gas. Risk for gas collection exists in enclosed spaces such as gas wells and leachate wells. The report proposes measures to improve the personnel's safety at all work situations in these locations. The strong odour from waste constitutes a problem for compactor drivers and workers laying gas pipes or digging gas wells. Several organic compounds such as methanethiol, dimethyl sulphide, ethyl butanoate etc. with a very low odour threshold are formed by degradation of waste and these compounds are strong-smelling. Several suggestions on how to improve the working conditions at the biocells are given in this report. The highest concentrations of dust were measured during tipping of waste into a receiving bunker or on the unloading platform. This report suggests how to reduce exposure to organic dust, bacteria and endotoxins. During recent years, several landfills has started to use leachate for irrigation of energy forests. As leachate contains microorganisms, the spreading of aerosols should be limited so that personnel is not exposed to leachate mists during spray irrigation. In this study, the occupational accidents and diseases that has occurred in the landfills were compiled. An increase of the frequency of injuries has been observed in recent years (1986-1990). Sprains and dislocations were the most common type of occupational injuries among all reported accidents. Musculoskeletal diseases dominated among the registered occupational diseases. 21 refs.

 8. Svensk yttrandefrihet i ett EU-perspektiv : - Hur svenska medborgare kan komma att få ett svagare meddelarskydd och ensamansvar ioch med EG-rättens konflikt med svensk grundlag vid grundlagsregleringen 2010

  OpenAIRE

  Boode, Gabriella

  2009-01-01

  AbstractTitle: Swedish freedom of speech compared to european freedom of speechNumber of pages: 57Author: Gabriella BoodeTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Spring 2009University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala UniversityPurpose/Aim: The purpose with the dissertation is to see if there has been a limitation inSwedish freedom of speech since parts of the European union laws is superiour to theSwedish constitution...

 9. Turbulence and heat transfer in condensate in drying cylinders at high g-forces. Phase 2; Turbulens och vaermeoeverfoering i kondensat i torkcylindrar vid hoega g-krafter. Fas 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenstroem, Stig; Ingvarsson, David [Lund Inst. of Tech. (Sweden). Dept. of Chemical Engineering

  2006-02-15

  During paper drying a condensate layer is formed on the inside surface of the rotating cylinder which acts as resistance for heat transfer through the cylinder. The heat transfer resistance in the condensate layer is mainly dependant on the layer thickness and the turbulence in the layer. Consequently the resistance increases with higher cylinder speeds due to increased centrifugal forces and thus reduced turbulence in the layer. In order to minimize the influence of condensate on the heat transfer process the cylinder used in Phase 1 has been equipped with axial grooves. The aim of the project has been to study the water movement in the cylinder and to investigate how the drying capacity is influenced by condensate accumulating in the grooves rather than moving along the smooth surface of a paper dryer cylinder. This knowledge should be considered preferably before construction of cylinders for new machines. For existing machines with smooth cylinders the importance of axial vertical flanges for improved heat transfer has been investigated. In addition the capacity of stationary siphons has been evaluated. The results are of importance for the manufacturers of paper machines as well as the producing newsprint and printing paper companies. According to the results from the experiments the water flows mainly in the grooves, assuming that the number of grooves and that the dimensions of the grooves are adjusted to the water load. Then the surfaces between the grooves can be considered as completely dry unlike in a smooth cylinder where the surfaces more or less are covered with a thin layer of condensate. Furthermore the centrifugal force helps the water to flow down into the grooves. Consequently a high water flow will rely on a high cylinder speed in order to keep the water flowing into the axial grooves. The computer simulations show that the drying capacity increases with up to 46 % in dryer cylinders provided with axial grooves compared to smooth cylinders, assuming that the condensate will flow down into the grooves as the results from the experiments indicate. Moreover the heat transfer process is hardly affected by the design of the grooves, because the heat flow through the surfaces between the grooves determines the overall heat transfer through the cylinder. If the drying capacity on the other hand is maintained at the same level the steam pressures can be reduced. Compared with an expansion from 60 bar and 450 C to 2.7 bar this results in an increased power production by 13 % if the pressurised steam is allowed to expand to a lower pressure in the turbine. Existing smooth cylinders should be equipped with flanges resulting in an increased drying capacity of 25 %. The experiments with a stationary siphon indicate that the area of the siphon inlet should be the same as the area of the subsequent tube. Furthermore the recovered dynamic pressure is proved to be dependant on the cylinder speed squared. In Phase 2 of the project proposals to improve the heat transfer in new and existing cylinder dryers have been presented. The conclusion is that the goals in Phase 2 of the project have been reached.

 10. Results from a full scale application of ashes and other residuals in the final cover construction of the Tveta landfill; Utvaerdering av fullskaleanvaendning av askor och andra restprodukter vid sluttaeckning av Tveta Aatervinningsanlaeggning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tham, Gustav (Telge AB, Soedertaelje (Sweden)); Andreas, Lale (Luleaa Univ. of Technology, Luleaa (Sweden))

  2008-06-15

  In 2000 Telge Aatervinning - a waste management and recycling company - started investigating ashes from incineration of industrial and biowaste waste. The company was given a permit from the Swedish Environmental Court to cover four hectares of the house hold waste landfill area. In 2006 the company received an unlimited permit to cover the remaining part of the landfill when the works end some thirty years later. Ashes were used the first time in 1966 for testing. Literature studies indicated the ashes can have a low hydraulic conductivity under certain conditions. In 1999 collaboration started with the Division of Waste Science and Technology at Luleaa University of Technology. Residuals from household and industrial waste were subject to investigation. Initially, biowaste incineration products were subject to testing and were later extended to other waste products, e.g. sludge, contaminated soils, foundry, and compost material. Several different sub-fractions of ashes were included in the investigation e.g. bottom and fly ash, various slag products after up-grading including dewatering, separation and sifting. Subsequently, a complete covering system of a landfill consists of residuals. Six test areas were outlined in order to give a good representation for cover construction in flat and steep areas with different compositions of liner material. The results show that in all areas the hydraulic conductivity construction yields less then 50 liters per square meters and years and can be less the than 5 liters in a repository for hazardous waste if required. In accordance with literature data the field observations show the liner material constructed only by ash material under certain conditions can form a monolithic structure due to very slow processes thus indicating small pore volumes that unable water air to interact with other media. The concept of using ash can be related to natural analogues of volcanic ashes and has been used in old defence walls and other buildings thousand years back. The last part of the report brings a number of topics for future research and a discussion about problems to with the authorities to use residuals for covering landfills

 11. Turbulence and heat transfer in condensate in drying cylinders at high g-forces. Phase 1; Turbulens och vaermeoeverfoering i kondensat i torkcylindrar vid hoega g-krafter. Fas 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenstroem, Stig; Ingvarsson, David [Lund Inst. of Tech. (Sweden). Dept. of Chemical Engineering

  2005-09-01

  Drying of paper is performed by bringing the paper into contact with a hot cylinder surface so that the water in the web is evaporated. The energy needed to heat the drying cylinder is supplied with condensing steam creating a condensate layer on the inside surface of the cylinder. For fast paper machines, the condensate layer will be close to stagnant, thus constituting a significant resistance for the heat transfer process from the steam to the paper. The traditional technique to improve the heat transfer has been to install turbulence bars on the inside surface of the cylinder but at machine speeds of up to 2000 m/min this technique is not sufficiently efficient. The goal in the project has been to study the condensate behaviour in drying cylinders at high centrifugal forces and explore different methods to improve the heat transfer in the condensate for both new and existing fast paper machines so that the capacity in the dryer section can be maintained at a high level. The results are of importance for the manufacturers of paper machines as well as the producing newsprint and printing paper companies. The project has been divided in the following parts: - Literature survey of techniques to increase the heat transfer in condensate and the removal of condensate with siphons. - Develop knowledge about the condensate behaviour in rotating cylinders at high g-forces with and without spoiler bars. This has been accomplished by designing a new cylinder where the condensate velocity relative to the cylinder could be measured at centrifugal forces corresponding to the levels today reached at fast paper machines. Such data have previously not been reported in the literature. - Present solutions for the design of the inside surface of the drying cylinder so that high heat transfer rates can be accomplished in fast paper machines. Solutions should be presented both for existing as well as new paper machines. The results in the project show that at centrifugal forces of over 40g, the condensate layer is stagnant in both smooth and cylinders equipped with spoiler bars. For new machines improved heat transfer can be accomplished by providing the cylinders with axial grooves while for existing cylinders the inner surface of the cylinder should be provided with flanges. Assuming that all the condensate is collected in the grooves, the calculations show that the drying capacity for a cylinder with grooves could be increased with up to 60 % compared with a smooth cylinder with 1 mm of condensate and with 22% compared with a cylinder equipped with spoiler bars. Recommendations for improved heat transfer have been presented for both new and existing machines. New data for the condensate flow at high centrifugal forces has been presented in the project.

 12. Emission of hydrocarbons and NO{sub x} at low levels of excess air in CFB; Emissioner av kolvaeten och NO{sub x} vid laaga luftoeverskott i CFB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuster, R [TPS Termiska Processer AB, Nykoeping (Sweden)

  1995-06-01

  Low NO{sub x} operation at low excess air levels heighten the risk of increasing the level of hazardous and polluting emissions from the boiler. These emissions are mainly of two types, greenhouse gases and the mutageneous compounds. The aim of this project has been to show which types of emissions and their correlation you can expect when firing a CFB at low excess air levels. Results: The NO{sub x} emission decreases asymptotically with increased CO-level. High load gives higher NO{sub x} -emissions. There is no significant difference in average NO{sub x} value between wood fuel and RDF-mix. The total hydrocarbon (THC) emission level increases exponentially with increased CO{sub l}evel. There was no significant difference between wood and RDF-mix. Measurements of NO{sub x}, O2, CO (dry gas) and THC were made each second. The measurements of light hydrocarbons (VOC) showed only methane and ethene, both with a good correlation to CO. Below 1000 ppm of CO there is practically no ethene. Above 1000-2000 ppm of CO there is a rapidly increasing emission of ethene. The emission levels at given CO-level are influenced by the furnace temperature. The POM, PNA and Ames test analysis showed good correlation with CO and THC. The results indicate an emission increase at about 200-500 ppm of CO and 10-20 ppm of THC. Dioxin was measured on three occasions with RDF-mix as fuel. The measurements showed an increase of dioxin emission at increased THC-emission. The supply of ammonia, into the flue gas before the cyclones, gave no significant change in hydrocarbon or CO-emission levels. CO, THC and Ames Test are probably good indicators of environmental hazardous compounds. The amount of mutageneous compounds are in general only increased when a certain level of CO is reached. 6 refs, 45 figs, 5 tabs, 7 appendices

 13. Environmental monitoring at the nuclear power plants and Studsvik 1994. Results from measurements of radionuclide concentrations in environmental samples; Omgivningskontroll vid kaernkraftverken och Studsvik 1994. Resultat fraan maetningar av radionuklidhalter i miljoeprover

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bengtson, P.; Larsson, C.M.; Luening, M.

  1996-04-01

  As expected, marine samples from the vicinity of the power plants show detectable radionuclide concentrations, caused by the discharges from the plants. Very low concentrations are noted in the terrestrial samples. At several locations, the effects of the Chernobyl disaster still dominate. 12 refs, tabs.

 14. Flue gas wells to minimize dust and acidic components in small-scale burning of field fuel, further development; Roekgasbrunn foer minimering av stoft och sura komponenter vid smaaskalig foerbraenning av aakerbraenslen, vidareutveckling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yngvesson, Johan; Roennbaeck, Marie; Arkeloev, Olof

  2011-01-15

  Agricultural derived solid fuels are more problematic to combust in small-scale heating plants than conventional wood fuels. Their high content of ash, chlorine and sulphur leads to increased emissions of dust, sulphur dioxide and hydrogen chloride in the flue gases. By transporting the flue gases to a flue gas well where it condenses, and separates dust and sour components, enables a cost effective flue gas purification for small-scale heating plants (50 kW - 10 MW) of agricultural derived solid fuels. This project have studied two heating plants using flue gas wells with the aim to add to the knowledge about how a flue gas wells may look like and to quantify how much emissions of dust, chlorine and sulphur in the flue gases are reduced. The project also aimed to summon regulations and laws regarding the handling of the condensate that develop in the flue gas well. In the project measures were conducted on two different heating plants with mounted flue gas wells: a 60 kW biofuels boiler combusting grains and red canary grass and a 1 MW batch fired boiler combusting wheat straw. Measurements on flue gases were conducted with and without water injection in the flue gases. The flue gas wells reduced dust emissions of up to 80 %. The best reduction was achieved at the 60 kW heating plant when firing red canary grass. Firing grains in the same plant lead to 7 % reduction of the dust emissions. In the 1 MW heating plant firing wheat straw the flue gas well accomplished 40 % reduction of dust emissions. The boiler ability to achieve complete combustion, hence minimize the content of volatile and semi-volatile components in the flue gas, is largely affecting the flue gas well ability to reduce dust emissions. This did not, however, affect the reduction of dust in the flue. Chlorine emissions was reduced by up to 88 % by a flue gas well. Water injection made a big difference on reduction of chlorine emission from grain combustion. Sulphur emissions was reduced by 50 %, from wheat straw combustion, by a flue gas well. No reduction of sulphur was achieved from grains combustion in the 60 kW heating plant and water injection had little or no effect on the reduction rate. As the condensate was very acetic and potentially erosive an ejector fan was used to cool down the flue gases enough to enable acid resilient plastic pipes to be used for the flue gas canal. The well was drained of condensate continuously and the piping must be sweeped with regular intervals to prevent blockage of the flue gas. Plants below 20 MW is excluded from national regulations on activity emission regarding flue gas condensate. The Swedish Environmental Code does however place the responsibility for preventing harm to nature upon the practicer. The possibilities of managing the condensate from the flue gas well are spillage to a manure reservoir for spreading it as fertilization on farmland, or spillage directly to receiving waters. The later method require neutralization of the pH, commonly by using sodium hydroxide, but possibly also limestone

 15. Effects of Fluidization Velocity and Bed Particle Size on Bed Defluidization during Biomass Combustion in FB boilers; Effekten av fluidiseringshastighet och kornstorlek paa agglomereringsrisk vid biobraensleeldning i FB-pannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eriksson, Morgan; Oehman, Marcus [Umeaa Univ. (Sweden). Applied Physics and Electronics; Wikman, Karin; Berg, Magnus [AaF-Energi och Miljoe AB, Stockholm (Sweden)

  2004-11-01

  Studies on the effect of bed particle size and fluidization velocity on the agglomeration/defluidization risk during biomass combustion in BFB/CFB plants have not previously been published. Therefore, the objective of this project has been to determine the influence of these two parameters on the risk for agglomeration in typical biofuel fired fluidized beds. The study has also resulted in information on how variations in the coating characteristics of the bed particles are depending on the fuel ash content and the particle size of the bed material. Furthermore, the conditions at large scale commercial plants have been surveyed with respect to the choice of bed material, fluidization velocity, bed sand consumption etc. Bed materials have been sampled from seven full-scale boilers, four CFB and three BFB. The samples have been sieved to achieve sieve curves, analyzed with respect to the coating characteristics, and studied by experiments in a bench-scale fluidized bed. It could be concluded from the analyses that there are no significant differences in the coating thickness or the coating composition between fine and coarse particles in the bed samples. The bench-scale agglomeration experiments showed that increased fluidization velocity results in bed agglomeration at a higher temperature. This effect was stronger at relatively low fluidization velocities. The fluidization velocity has probably no significant effect on the risk for agglomeration at normal gas velocities in a commercial CFB boiler. Though, it could have an influence on the agglomeration in for example the recycling part of a CFB, where the gas velocity is relatively low. Also in BFB-boilers the fluidization velocity is often low enough to have a significant effect on the risk for agglomeration. By the experiments in this project it has not been possible to determine if the bed particle size has an influence on the agglomeration. Further studies with modified methods are required to find out if the bed particle size has an effect on the risk for agglomeration. The interviews with people at commercial plants have shown that the BFB boilers Idbaecken and Alloeverket have experience of particle size influence on the agglomeration in large-scale plants. Fine sand seems to agglomerate easier than coarse sand. In practice there is also an indirect effect since the bed particle size has a significant influence on the choice of fluidization velocity. The experiments also indicate that the fuel has an effect on the risk for agglomeration, coal and peat in the fuel mix increase the defluidization temperature while forestry residues and short rotation forestry seem to have the opposite effect.

 16. Vad utgör en god arbetsmilljö? : En jämförelse mellan arbetsgivare och anställda vid kommunala bolag i Umeå

  OpenAIRE

  Åström, Lovisa

  2017-01-01

  What constitutes a good working environment? - A comparison between employers and employees of municipal companies in Umeå Lovisa Åström Abstract The knowledge of the work environment´s importance has grown bigger by the years, especially the value of the psychosocial environment. According to the Swedish work environment law all workplaces today must attain a systematic working environment. However not all employers understand the importance of this working method. The purpose of this study...

 17. Optimal integration of energy at the Combined Energy Plant in Norrkoeping -Integration of steam, hot water and district heat to biogas plants; Optimal integrering av energianvaendningen vid energikombinatet i Norrkoeping -Integrering av aanga, hetvatten och fjaerrvaerme till biogasanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benjaminsson, Johan; Goldschmidt, Barbara; Uddgren, Roger

  2010-09-15

  The background of this report is to investigate and highlight the benefits of establishing a biogas plant nearby a combined energy plant where steam and district heat is available. By using heat from the combined energy plant, more biogas can be produced as vehicle fuel instead of being used as fuel to heat the digester, the biogas upgrading plant or the dryer. The project's objective is to analyze where it is interesting with integration of heat to the biogas plant and to compare alternative technologies and possible integration options. The stakeholders of the study are industries with access to organic matter for biogas production and heat producers who can deliver thermal energy into biogas plants. The project was implemented by collection of information from the Haendeloe combined energy plant outside Norrkoeping where there is a cogeneration plant, an ethanol plant and a biogas plant. Case studies for the study have been carried out with proposals regarding how heat flows from the power plant and ethanol plant can be further integrated with the biogas plant. As case studies, both the current design of the biogas plant, as well as a fictional case in which half of all distillery residues was digested, have been evaluated. The case studies show that in today's biogas plant it is not economical to replace the existing biogas upgrading unit with water absorption to chemical absorption. The upgrading cost with water absorption at today's smaller facility is 0.11 kr/kWh and in order to obtain the same total cost of chemical absorption a steam price of 0.15 kr/kWh is required. For large gas flows, chemical absorption is an advantage since the technology is more suitable for upscaling in comparison with water absorption that must be delivered in multiple lines. Nevertheless, a possibility to recover waste heat from chemical absorption is necessary if the technology shall be competitive. If waste heat from both water absorption and chemical absorption may be recovered, both technologies have a biogas upgrading cost of 0.05 kr/kWh for large gas flows. When no waste heat can be recovered, the biogas upgrading cost of water absorption and chemical absorption is 0.07 and 0.10 kr/ kWh respectively. For the realization of large biogas plants, it is essential to find mechanisms for dealing with bio-manure. The report has studied a system with concentration of pellets by mechanical dewatering, evaporation, drying, and pelleting. The study shows that the concentration costs 1800 - 2100 kr/tonnes of pellets, depending on the design of the drying plant. The energy price for pellets has to be around 0.40 to 0.50 kr/kWh if the concentration shall not be a cost, according to case studies. The nutrient content of biomanure pellets with today's fertilizer prices corresponds to almost 1300 kr/tonne. Drying of distillery residues with today's system, in comparison with using half of the distillerys residues to biogas production, has been compared in the report. The sensitivity analysis shows that the two concepts with today's conditions give equivalent results

 18. The influence of particle shape on the combustion properties and emission of nitrogen oxides when using pulverized biofuels; Partikelformens betydelse foer foerbraenningsegenskaper och utslaepp av kvaeveoxider (NO{sub x}) vid anvaendning av biobraenslepulver 970701-991231

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kastberg, Susanne; Nilsson, Calle [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  2000-08-01

  The objectives of the project are: 1. to make a detailed fuel characterisation of wood- and reed canary-grass powder with respect to particle size distribution and particle shape, 2. to compare the result from this characterisation with a more quick and simple field method, 3. to perform studies of how the powder characteristics influences combustion performance and emissions and to define critical parameters using a 150 kW powder burner, and 4. to make more detailed flame studies by simulations. This report gives the result from the project covering 970701-991231 and includes the installation and function verification of the 150 kW powder burner using wood and reed canary grass powder. It also includes a performance test using wood powder utilising experimental design and parameter study. In addition characterisation of powder fuel from various mills by sieving, laser diffraction and image analysis is reported. The results shows that after some minor modifications the burner performed well, the ignition of the powder was easy and a stable combustion was achieved. Optimisation with wood powder showed stable, low emission levels at an air excess of 4-5 % (mean values CO 30-40 ppm, HC 2-3 ppm, NO 40-50 mg/MJ). These emissions were obtained using a low level of secondary air and high primary and tertiary air levels. Three different industrial mills were tested for reed canary-grass. A preliminary combustion test was performed, however not showing the same stable emission levels as for wood powder. Mean CO and HC were low but peaks were noted for CO. The combustion chamber became covered with porous slag products due to the ash composition and high ash content of the fuel. For powder characterisation the techniques sieving, laser diffraction and image analysis were used on different powder qualities obtained using lab mills as well as industrial mills. Valving experiments were also performed. Principal component analysis was used for evaluation of the results from image analysis. The results using the three different characterisation methods show that there are certain differences in the powder obtained from the various mills. Also the valving tendency showed wide variation between the different powder fuels. In general, powder from a knife mill gave the best handling characteristics.

 19. Particle size distribution of ashes and the behaviour of metals when firing Salix in a circulating fluidized bed boiler (CFB); Askans partikelfraktionsfoerdelning och metallernas beteende vid eldning av Salix i en CFB-panna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sfiris, G; Johansson, A [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden); Valmari, T; Kauppinen, E; Pyykoenen, J; Lyyraenen, J [VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo (Finland)

  1999-07-01

  This project is part of the Ash Recovery Programme aimed at establishing the environmental, technical and financial preconditions for returning wood ash to the forest. The programme is funded jointly by NUTEK, Sydkraft and Vattenfall. This report summarises the results of the experimental and modelling work to study the behaviour of the metals (especially Cd and K), after burning Salix in a 3-12 MW Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler. The purpose of the study was to determine, using the experimental data, where cadmium and potassium condense, on what size particles they condense, and the decisive parameters governing these processes. Measurements of the fly ash particle size distribution carried out with a Berner Low Pressure Impactor (BLPI), coupled to a pre-cyclone. Samples were collected from three points: in the convection path at 650 deg C, after the convection path but before the secondary cyclone (160 deg C), and after the bag house (150 deg C). Wet chemical sampling was made for Cd, K, Zn and Pb, with three types of sampling equipment: collection of both particles and gas, collection of particles only, and analysis of the gas phase only. Analysis was made of samples from two places in the convection path (650 deg C and 250 deg C). Samples of bed material, bottom ash and fly ash have been subjected to scanning electron microscopy (SEM), and in addition a few fly ash particles, sampled after the convection path, were subjected to energy dispersive X-ray analysis (EDX). Based on experimental results, modelling work was carried out with an equilibrium model and with a general aerosol computer model ABC (Aerosol Behaviour in Combustion)

 20. Rescate de embriones para la obtención de vitroplantas de vid (Vitis vinífera L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  César Augusto Hernández Rendón

  2013-07-01

  Full Text Available Título en ingles: Embryos rescue for the obtaining of grapevine (Vitis vinifera L. vitroplants Resumen: Este trabajo es la primera fase de un macroproyecto sobre la optimización de un protocolo para la obtención de metabolitos secundarios de interés comercial mediante la utilización de suspensiones celulares de Vid (Vitis vinífera L.. Se investigó el rescate de embriones como alternativa para la obtención de vitroplantas de vid (Vitis vinífera L.. El material vegetal utilizado se obtuvo de frutos de vid variedad Red Globe comerciales. Las semillas se desinfectaron sumergiéndolas en 5 g/l de ácido dicloroisocianúrico (NaDCC por 15 min y luego en 2 g/l de Benomyl® por 15 min, con una efectividad del 92%. Se realizaron diferentes tratamientos para la obtención de plántulas utilizando semillas como explantes, las cuales se cultivaron en el medio Murashige Skoog suplementado con diferentes concentraciones de ácido indolacético (AIA en combinación con ácido giberélico (AG3 y kinetina (K sin obtener respuesta favorable para la germinación. Como alternativa, se extrajeron semillas inmaduras de frutos de la planta y se colocaron en el mismo medio  pero suplementado con 100 mg/l de polivinilpirrolidona (PVP, 0.35 mg/l de AG3 y 1.75 mg/l de AIA por un mes. Posteriormente, se abrieron las semillas y se realizó el rescate de embriones, sembrándolos bajo condiciones de oscuridad por ocho días en los medios de cultivo Murashige Skoog 1 y 2 modificados, encontrando la formación de vitroplantas en un 40% al mes de cultivo.   Abstract: This work is the first phase of a macroproyect about the optimization of a protocol for the obtaining of secondary metabolites of commercial interest by means of the use of cellular suspensions of Vitis vinífera L. The embryos rescue was investigated as alternative for the obtaining of grapevine (Vitis vinífera L. vitroplants. The vegetable material used was obtained from commercial fruits of

 1. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 2. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  OpenAIRE

  Herco, Adnan

  2017-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. Eleverna som intervjuades i studien hade deltagit i IKT-stödd undervisning under en tvåårsperiod där en del av lektionerna spelades in på video. Videodokumentationens syf...

 3. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  OpenAIRE

  Nilsson Gauffin, Rebecka

  2017-01-01

  Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel samt hur individers egenskaper...

 4. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 5. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 6. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  OpenAIRE

  Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans

  2017-01-01

  Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. Eftersom 93 % av Sveriges drygt 4,7 miljoner personbilar drivs av fossila bränslen skulle investeringar i alternativa färdmedel såsom elbilar kunna leda Sverige i rätt riktning. Förfat...

 7. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 8. Determination of 25-OCH3-PPD and the related substances by UPLC-MS/MS and their cytotoxic activity.

  Science.gov (United States)

  Ding, Meng; Lu, Jingjing; Zhao, Chen; Zhang, Sainan; Zhao, Yuqing

  2016-06-01

  20(R)-25-methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH3-PPD) is a promising antitumor compound belonging to triterpenoid saponins isolated from radix notoginseng. A systematic research on the related impurities in raw material of 25-OCH3-PPD has not been conducted. In this study, three impurities obtained by HPLC-ELSD and characterized by (13)C NMR and MS were observed in the raw material of 25-OCH3-PPD. Cytotoxic activities of the related substances were also evaluated, of which impurity B with 25-OCH3-PPD showed synergistic inhibitory activity against BGC-823 with IC50 values of 8.33μM. Furthermore, a rapid and selective UPLC-MS/MS method was developed for simultaneous determination of the principal component and three related substances in the raw material of 25-OCH3-PPD. Multiple reaction monitoring scan mode was used for the quantification of 20(R)-25-OCH3-PPD and its three related substances. The four constituents were separated within 11min on a BEH C18 column (100 mm×2.1mm, 1.7μm) using a mobile phase comprising methanol and 0.03% formic acid water (82:18, v/v) at a flow rate of 0.2mL/min. The proposed UPLC-MS/MS method displayed acceptable levels of linearity, precision, repeatability, and accuracy. In addition, the proposed method was successfully applied for the establishment of a rational quality control standard for the raw material of 25-OCH3-PPD. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. Les utilités du jeu vidéo sérieux : finalités, discours et mises en corrélation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Etienne Armand Amato

  2011-05-01

  Full Text Available Les jeux vidéo sérieux offrent aujourd’hui une grande diversité de catégories et d’usages. Ils prétendent changer notre rapport au monde comme au jeu. Pour surmonter les paradoxes provenant de l’opposition entre activité ludique et activité sérieuse, il est préférable d’étudier ces nouveaux produits en termes d’utilité. La méthode de la recherche présentée ici a consisté à prendre en considération le point de vue et les intérêts particuliers de ceux qui les produisent – les émetteurs –, et de ceux qui les pratiquent – les récepteurs. Le résultat obtenu est que leurs finalités respectives sont surtout convergentes et complémentaires dans le cas de la formation et du soin, alors qu’elles divergent et changent de nature dans le domaine de la communication journalistique, politique et surtout publicitaire. Il se trouve que cette réalité est masquée par le discours des promoteurs des jeux sérieux qui tiennent des propos très globalisants. Pour dépasser la rhétorique des acteurs d’un secteur en pleine expansion, une nouvelle définition du jeu vidéo sérieux est finalement proposée. Elle se fonde sur l’instrumentalisation du jeu vidéo et conclut sur l’idée que tous les jeux sérieux cherchent à mettre en corrélation effective le jeu et la réalité.

 10. Estimación de la huella energética en agroecosistemas cultivados con vid y ajo en Mendoza, Argentina

  OpenAIRE

  Santoni, Leonardo; Hidalgo, Verónica P.; Filippini, María Flavia; Gennari, Alejandro J.

  2015-01-01

  A nivel mundial, los cultivos de mayor importancia como maíz, trigo, soja y girasol presentan una huella energétic aconocida. En Mendoza, Argentina, aún no han sido estudiados los principales cultivos de importancia socio-económica para la región, como la vid (Vitis vinifera L.), especie perenne y el ajo (Allium sativum L.), especie anual, manejados en agroecosistemas convencionales. La presencia de indicadores energéticos como Eficiencia (EE), Balance (BE) y Productividad (PE), permiten obte...

 11. El ensamble carábidológico: un indicador de sustentabilidad en los agroecosistemas de vid de la costa de Berisso, Buenos Aires, Argentina

  OpenAIRE

  Paleologos, María Fernanda; Cicchino, Armando; Sarandón, Santiago Javier

  2015-01-01

  Existen estudios que han señalado una relación positiva entre la diversidad de la vegetación, la complejidad del hábitat y los procesos del ecosistema. La familia Carabidae (Coleoptera) ha demostrado ser buena indicadora del grado de disturbio, de ciertas condiciones ambientales y de factores antrópicos. Se analizó el ensamble de carábidos (dominancia relativa y composición) en una parcela de vid y sus ambientes seminaturales (monte ribereño y canal colector de agua) de la zona de Berisso, Bu...

 12. Il testo skovorodiano Ubuždešsja, viděša slavu ego. Un trattato catechetico-liturgico sulla festa della Trasfigurazione?

  OpenAIRE

  Maria Grazia Bartolini

  2015-01-01

  Skovoroda’s text Ubuždešsja, viděša slavu ego (hereafter uv) was published for the first time in 1894 in the collection of Skovoroda’s works edited by Dmytro Bahalij, who defined them as an introduction to the Catechism classes held by the writer at Kharkiv College. uv bears no date, but its graphic, morphological and phonetic features can place it between the late 1750s-early-1760s. After a comprehensive linguistic revision, uv was included in Skovoroda’s last work Dialog, imja emu Potop zmi...

 13. Natural product ginsenoside 25-OCH3-PPD inhibits breast cancer growth and metastasis through down-regulating MDM2.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Zhang, Xu; Qin, Jiang-Jiang; Voruganti, Sukesh; Nag, Subhasree Ashok; Wang, Ming-Hai; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2012-01-01

  Although ginseng and related herbs have a long history of utility for various health benefits, their application in cancer therapy and underlying mechanisms of action are not fully understood. Our recent work has shown that 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3β, 12β, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified ginsenoside from Panax notoginseng, exerts activities against a variety of cancer cells in vitro and in vivo. This study was designed to investigate its anti-breast cancer activity and the underlying mechanisms of action. We observed that 25-OCH(3)-PPD decreased the survival of breast cancer cells by induction of apoptosis and G1 phase arrest and inhibited the growth of breast cancer xenografts in vivo. We further demonstrated that, in a dose- and time-dependent manner, 25-OCH(3)-PPD inhibited MDM2 expression at both transcriptional and post-translational levels in human breast cancer cells with various p53 statuses (wild type and mutant). Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited in vitro cell migration, reduced the expression of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) markers, and prevented in vivo metastasis of breast cancer. In summary, 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic and anti-metastatic agent for human breast cancer through down-regulating MDM2. Further preclinical and clinical development of this agent is warranted.

 14. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 15. MKB and SMB in the Northern countries[Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Radiactive waste disporal]; MKB och SMB i Norden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broden, K. [Studsvik RadWaste AB (Sweden); Andersson, K. [Krinta konsult (Sweden)

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 16. Work-life balance utifrån ett arbetsgivarperspektiv : Om arbetsgivares arbete och inställning mot work-life balance

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2014-01-01

  I och med att tid spenderad på arbetsplatsen verkar fortsätta öka blir allt mindre och mindre tid kvar till familj och fritid, eller det som i denna uppsats benämns som övrigt liv. Den vanligaste orsaken till att en individ upplever obalans är att arbetssfären är för dominerande och lämnar kvar för lite tid till övriga sfärer. Därför har syftet i denna uppsats varit att öka förståelsen för hur och varför olika arbetsgivare arbetar med work-life balance samt att ta reda på vad de har för instä...

 17. Digitala spel : En kvalitativ studie om E-sportspelares erfarenheter från karriär och upplevd hälsa

  OpenAIRE

  Szilagyi, Ivan

  2017-01-01

  Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens välbefinnande.Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och datainsamling utfördes genom intervju...

 18. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 19. Svag analys ger allt för långtgående konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  I IASB:s diskussionsrapport om möjliga värderingsgrunder vid första redovisningstillfället föreslås att tillgångar och skulder värderas till verkligt värde. I Balans 3/2007 redogjorde Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson för kriterierna och tillvägagångssättet vid prövningen av relevans. I denn...

 20. Föräldrar och förskolans matematik : En enkätundersökning om föräldrars inställning och uppfattning om matematik på förskolan

  OpenAIRE

  Elvsén, Johanna

  2006-01-01

  Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar ...

 1. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Tang, Vinh; Vannfält, Jessica

  2018-01-01

  Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå.   Författare: Larsson, Hampus 930903, Tang, Vinh 940523, Vannfält, Jessica 911031   Handledare: Magnus Linderström   Syfte: Syftet med denna studie är att genom en i...

 2. 25-OCH3-PPD induces the apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells via c-FLIP-mediated NF-κB activation.

  Science.gov (United States)

  Wu, Yan-ling; Wan, Ying; Jin, Xue-Jun; OuYang, Bing-Qing; Bai, Ting; Zhao, Yu-Qing; Nan, Ji-Xing

  2011-11-15

  25-OCH(3)-PPD is a dammarane-type triterpene sapogenin isolated from the roots, leaves and seeds of Panax notoginseng, which has shown anti-tumor effects in several human cancer lines. In this study, we evaluated the effects of 25-OCH(3)-PPD on apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells induced by tumor necrosis factor-α (TNF-α). The inhibitory effects of eleven compounds isolated from Panax ginseng and P. notoginseng were detected in activated t-HSC/Cl-6 cells. 25-OCH(3)-PPD produced a significant inhibitory effect on activated t-HSC/Cl-6 cells. However, 25-OCH(3)-PPD showed almost no effect on the cell viability of Chang liver cells, a type of normal human hepatic cell line. Therefore, we aimed to determine the anti-fibrotic potential of 25-OCH(3)-PPD and to characterize the signal transduction pathways involved in activated HSCs. 25-OCH(3)-PPD decreased the fibrosis markers, including α-smooth muscle actin (α-SMA), transforming growth factor β-1 (TGF-β1) and tissue inhibitors of metalloproteinases-1 (TIMP-1). 25-OCH(3)-PPD elevated the level of cellular GSH in activated HSCs, which demonstrated that 25-OCH(3)-PPD might inhibit HSC activation by its antioxidant capacity. Further analyses revealed that 25-OCH(3)-PPD increased the levels of cleaved caspase-3, decreased the ratio of Bcl-2/Bax and the expression of survivin via c-FLIP-mediated NF-κB activation and shed light on the regulation of apoptosis. Therefore, 25-OCH(3)-PPD may prove to be an excellent candidate agent for the therapy of hepatic fibrosis. Copyright © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 3. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 4. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Ola

  2013-01-01

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort geno...

 5. Motivation : En studie om lärares och elevers syn på motivation i skolan

  OpenAIRE

  Sundström, Jenny; Wiman, Malin

  2009-01-01

  I vårt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. Vårt syfte med arbetet var att undersöka lärares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frågeställningar vi utgick från var: 1. Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5? 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation? 3. Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 4. Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivati...

 6. Musikbranschen i förändring : Artistens möjligheter med och utan skivbolag

  OpenAIRE

  Järnström, Sofia Maria

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning artister kan nå en publik utan att ingå ett skivkontrakt och att klargöra för vilka kanaler som finns tillgäng-liga för självständig marknadsföring. Undersökningen är kvalitativ och jag kommer att fokusera på fyra intervjuer med personer inom branschen. Jag fokuserar på dessa frågor: 1) Hur kan en artist nå ut med sin musik, utan att ha ett skivbolag bakom sig som marknadsförare och distributör? 2) Vilka nya...

 7. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  OpenAIRE

  Söderström, Anna-Karin

  2017-01-01

  I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolage...

 8. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 9. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 10. Machoideal och/eller meningslös underhållning? : Om fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet och publiken som meningsskapare.

  OpenAIRE

  Olsson, Eva

  2005-01-01

  Uppsatsen undersöker fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan, med fokus på maskulinitet. Föreställningarna och bilderna kring maskulinitet som kan urskiljas i intervjupersonernas berättelser, knyts till R.W. Connells teoretiska ramverk kring hegemonisk maskulinitet och de hierarkiska relationerna mellan olika maskuliniteter. Vidare resoneras det kring hur berättelserna exemplifierar en syn på mediepublik som aktiva meningsskapare, då intervjupersonerna tar fasta på olika as...

 11. Apprendre ensemble en classe via des jeux vidéo populaires : le modèle du LAN pédagogique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuelle Ducrocq-Henry

  2011-05-01

  Full Text Available La thèse intitulée « Les tribus ludiques» expose le modèle du LAN pédagogique (LP découlant d’une étude des compétitions de jeu vidéo en réseau local (LAN parties. Incarnant un rite de passage quasi tribal chez les 12-25 ans, les LAN semblent favoriser socialisation et apprentissage. Un LP permet aux enseignants d’initier des expériences réseautiques similaires et formatrices en classe, tenues simultanément dans les mondes réels et virtuels, en détournant le scénario de jeux vidéo multijoueurs populaires, pour en faire des simulateurs propices à l’enseignement de disciplines diverses. Sa procédure simple et abordable révèle le potentiel du Serious Gaming en éducation.

 12. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...... biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför...

 13. Feminismens skilda erfarenheter : Problematiken att kombinera islam och feminism för muslimska kvinnor i Sverige

  OpenAIRE

  Malmberg, Erik

  2016-01-01

  Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. Agerandet möttes med en stark kritik från bland annat den svenska kvinnorörelsen som menade att slöjan är anti-feministisk och representerar...

 14. Monitoring of test roads with MSWI bottom ash in the sub-base. Measurements with falling weight deflectometer on test structures in Malmoe and Umeaa. Analyses of ground water and leachate along test structures in Umeaa; Uppfoeljning av slaggrusprovvaegar. Fallviktsmaetning paa provstraeckor paa Toerringevaegen i Malmoe och Daavamyran i Umeaa. Grundvatten- och lakvattenanalyser paa provstraeckor vid Daavamyran i Umeaa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arm, Maria; Larsson, Lennart; Tiberg, Charlotta; Lind, Bo; Arvidslund, Ola

  2008-12-15

  A number of test roads and test areas with processed municipal solid waste incinerator bottom ash, here called MSWI gravel, have been built in Sweden during the last 10-15 years. The main purpose of the projects reported here was to take advantage of the existing test roads to increase the knowledge of the long-term strength and environmental impact of MSWI gravel, when it is used as a road material. Two test roads with MSWI gravel in the sub-base were monitored through falling weight deflectometer (FWD) measurements and, for one of the roads, by means of sampling and analyses of groundwater and leachate within and along the road. The first road, constructed in 1998, is named Toerringevaegen and is situated outside Malmoe in the south of Sweden. The second road, Daava test road, was constructed in 2001 and is situated outside Umeaa in the north of Sweden. The roads were monitored regarding strength from 2004 to 2008 and Daava test road was also monitored regarding environmental impact from 2006 to 2008. For both roads, comparison was made over time and between the test sections with MSWI gravel and reference sections with crushed rock. Comparison was also made with results from previous studies on these test roads, resulting in a uniquely long monitoring period. The results from Toerringevaegen show that the road section with MSWI gravel in the sub-base retains its strength after several years. The three measurements performed at the Daava road revealed an initially decreasing strength and then a stabilisation. As in previous studies, the strength of the MSWI gravel was found to be about 70% of that of the crushed rock, which has to be taken into account in the design phase. It was concluded that regarding the strength properties MSWI gravel is suitable as sub-base material if the road is properly designed. It can also be used as a filling material, in embankments and as a capping layer. This confirms the conclusions from previous studies. The results from the leachate analyses showed increased cumulative leaching of calcium and sulphate from both sections at the Daava test road, which was surprising. Furthermore, most compounds leached in greater amount from the reference section than from the test section. There was a significant decrease in the leaching of copper, TOC, chloride and sodium over time from the test section, while the decrease of chromium leaching was not as significant. During the first years after construction, the test section leached greater amount of organic compounds analysed than the reference section did, but the concentrations in the leachates decreased significantly and after five-six years they were comparable with those of the reference section. During the last years, the concentrations of organic acids in the leachates from the reference section were higher than in the leachates from the test section. The reason for this is unknown. When results from previous laboratory leaching tests on the MSWI gravel used were compared with the newly proposed maximum values for waste to be used in construction works (general use) and with current limit values for waste disposed in landfills for inert waste, it was clear that chloride, sulphate and copper and initially to some extent chromium were critical compounds. However, all compounds with proposed or fixed limit values were not analysed in the previous study. Comparison between the leachates from the test section and results from previous laboratory leaching of the MSWI gravel showed significantly different patterns. This should be taken into account in the assessment of potential use

 15. Functional characterization of the gene FoOCH1 encoding a putative α-1,6-mannosyltransferase in Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

  Science.gov (United States)

  Li, Min-Hui; Xie, Xiao-Ling; Lin, Xian-Feng; Shi, Jin-Xiu; Ding, Zhao-Jian; Ling, Jin-Feng; Xi, Ping-Gen; Zhou, Jia-Nuan; Leng, Yueqiang; Zhong, Shaobin; Jiang, Zi-De

  2014-04-01

  Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) is the causal agent of banana Fusarium wilt and has become one of the most destructive pathogens threatening the banana production worldwide. However, few genes related to morphogenesis and pathogenicity of this fungal pathogen have been functionally characterized. In this study, we identified and characterized the disrupted gene in a T-DNA insertional mutant (L953) of FOC with significantly reduced virulence on banana plants. The gene disrupted by T-DNA insertion in L953 harbors an open reading frame, which encodes a protein with homology to α-1,6-mannosyltransferase (OCH1) in fungi. The deletion mutants (ΔFoOCH1) of the OCH1 orthologue (FoOCH1) in FOC were impaired in fungal growth, exhibited brighter staining with fluorescein isothiocyanate (FITC)-Concanavalin A, had less cell wall proteins and secreted more proteins into liquid media than the wild type. Furthermore, the mutation or deletion of FoOCH1 led to loss of ability to penetrate cellophane membrane and decline in hyphal attachment and colonization as well as virulence to the banana host. The mutant phenotypes were fully restored by complementation with the wild type FoOCH1 gene. Our data provide a first evidence for the critical role of FoOCH1 in maintenance of cell wall integrity and virulence of F. oxysporum f. sp. cubense. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Variable-energy positron annihilation study of subnanopores in SiOCH-based PECVD films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Kenji; Oka, Toshitaka; Kobayashi, Yoshinori; Suzuki, Ryoichi; Ohdaira, Toshiyuki

  2007-01-01

  Subnanoporosity was introduced into SiOCH-based thin films by mixing tetraethyl orthosilicate with hexamethyldisiloxane (HMDSO) in the plasma enhanced chemical vapor deposition process, and was evaluated by the variable-energy positron annihilation lifetime technique. It was found that with increasing the HMDSO fraction both porosity and pore size were enhanced, as evidenced by the decreased refractive index and increased ortho-positronium lifetime. The lifetimes from 2.0 to 6.8 ns suggested the tunable pore volumes within a range of 0.1-0.7 nm 3

 17. Comparison Of Several Metrology Techniques For In-line Process Monitoring Of Porous SiOCH

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fossati, D.; Imbert, G.; Beitia, C.; Yu, L.; Plantier, L.; Volpi, F.; Royer, J.-C.

  2007-01-01

  As porous SiOCH is a widely used inter-metal dielectric for 65 nm nodes and below, the control of its elaboration process by in-line monitoring is necessary to guarantee successful integration of the material. In this paper, the sensitivities of several non-destructive metrology techniques towards the film elaboration process drifts are investigated. It appears that the two steps of the process should be monitored separately and that corona charge method is the most sensitive technique of the review for this application

 18. Vem leder organisationens narrativ? : En jämförelse mella Kvinnojouren Emblas och Rädda Barnens kommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Pakola Monsen, Rebecca

  2013-01-01

  Det är inget nytt att undersöka interaktioner på Facebook, dock är det oftast ur privatpersoners synvinkel Facebook undersöks och inte lika ofta ur en organisations synvinkel. Den här studien syftar till att fylla en del av gapet i medie- och kommunikationsforskningen om hur ideella organisationer beter sig på Facebook genom att undersöka den narrativa processen hos två ideella organisationer och hur delaktiga användare är i organisationernas berättelse beroende på organisationens storlek, Kv...

 19. Bör Barnkonventionen bli lag i Sverige? : En komparativrättslig studie om barnets rättigheter i Sverige och Norge.

  OpenAIRE

  Hedman, Wendela

  2014-01-01

  Abstrakt ”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i Sverige & Norge” Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som Norge har valt att göra.Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttra...

 20. Etik och marknadsföring i bloggar : Var går gränsen för smygreklam?

  OpenAIRE

  Hellman, Anna

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att belysa marknadsföringen i bloggar och dess etiska problem. Avsikten är att redogöra för var gränsen för smygreklam går och att få reda på hur mycket bloggarna känner till om ämnet. Bloggarnas andel av sociala medier samt mängden bloggläsare har vuxit explosionsartat. Marknadsföring och reklam i soci-ala medier har vuxit i och med populariteten av sociala medier bland folket. På grund av den ökade marknadsföringen i bloggar har smygreklam uppstått. Efterso...

 1. Fantasifull utflykt med skilda perspektiv : En studie om genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! (2013)

  OpenAIRE

  Ljungberg, Sofia

  2015-01-01

  Studien undersöker hur könsroller gestaltas ur ett genusperspektiv i bilderboken Se upp för krokodilen! (Moroni & Eriksson, 2013). Syftet är att få djupare kunskaper om hur dessa skildringar speglar målen i läroplanen för förskolan om att motverka traditionella könsnormer och främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Forskare menar att bilderboken är ett användbart och didaktiskt verktyg för att fånga barns intressen och påverka deras tankegångar. Tidigare forskning (Kåreland, ...

 2. Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder

  OpenAIRE

  Carlfjord, Adam; Gustavsson, Henrik

  2015-01-01

  Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentia...

 3. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 4. Etching Enhancement Followed by Nitridation on Low-k SiOCH Film in Ar/C5F10O Plasma

  Science.gov (United States)

  Miyawaki, Yudai; Shibata, Emi; Kondo, Yusuke; Takeda, Keigo; Kondo, Hiroki; Ishikawa, Kenji; Okamoto, Hidekazu; Sekine, Makoto; Hori, Masaru

  2013-02-01

  The etching rates of low-dielectric-constant (low-k), porous SiOCH (p-SiOCH) films were increased by nitrogen-added Ar/C5F10O plasma etching in dual-frequency (60 MHz/2 MHz)-excited parallel plate capacitively coupled plasma. Previously, perfluoropropyl vinyl ether [C5F10O] provided a very high density of CF3+ ions [Nagai et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 7100]. Surface nitridation on the p-SiOCH surface exposed to Ar/N2 plasma led to the etching of larger amounts of p-SiOCH in Ar/C5F10O plasma, which depended on the formation of bonds such as =C(sp2)=N(sp2)- and -C(sp)≡N(sp).

 5. Sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten i psykiatrisk öppenvård : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Bäckman, Jenny; Nyman, Nyman

  2016-01-01

  Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och skötares upplevelser av möten med patienter i psykiatrisk öppenvård.   Bakgrund – I psykiatrisk öppenvård möter sjuksköterskor och skötare många olika människor med individuella behov. Sedan tidigare forskning har det framkommit att patienters känsla av trygghet uppkommer genom faktorer som personalens inställning och empati. Relationen mellan personal och patient är viktig för patientens känsla av att bli tagen på allvar samt att bli b...

 6. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 7. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 8. Konstruktion och undersökelse, exotism och närhet i Per Olof Sundmans böker om Lofoten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annie Bourguinon

  2007-04-01

  Full Text Available The Swedish writer Per Olof Sundman (1922-1992 wrote mostly short stories and novels, but also reportages. The paper deals with two reportages from the Lofoten islands, Människor vid hav (1966, “People by the sea” and Lofoten, sommar (1973, “Lofoten, summer” The choice of the Lofoten islands as a subject is related to a fascination Sundman felt towards northern and arctic regions, a fascination he also expressed in a number of fictional narratives and in the documentary novel Ingenjör Andrées luftfärd (1967. English title: The Flight of the Eagle A question that arises almost immediately is whether that fascination affects the way the reporter works and how it affects it. How does Sundman look at the Lofoten? What does he take notice of and tell us about? What kind of image does he give? And how does he understand his own role, his function as an investigator in an environment which is neither his own nor his postulated readers’ usual environment? Another question deals with the relationship between the reportages from the Lofoten and the author’s other works. Are the reportages easy to recognize as Sundmanian texts, can Sundman’s “signature” be traced in them? It appears that “People by the sea” and “Lofoten, summer” are not merely informative texts. They also to a rather high degree suggest an atmosphere, using among other things inherited representations and judgements to that purpose. Those reportages turn out to be strongly literary texts, in the traditional meaning of the word.

 9. Le producteur de jeux vidéo comme interface. Un exemple d’application de la narratologie de Greimas à l’analyse de la production de jeux video 

  OpenAIRE

  Charrieras, Damien

  2015-01-01

  Malgré le développement des recherches sur les industries créatives en général et sur l’industrie du jeu vidéo en particulier, les modalités de production au sein des groupes de projet des studios de développement de jeux vidéo demeurent encore peu connues. De quelles manières des travailleurs parfois très spécialisés dans leur domaine peuvent communiquer de façon à atteindre à un certain consensus lors du processus de production ? À l’aide de la théorie de la narrativité élaborée par Greimas...

 10. Élaboration et validation de l’échelle de la perception et du sentiment d’auto-efficacité en vidéocommunication (ÉPAV .

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Giroux

  2008-01-01

  Full Text Available L’article présente le processus d’élaboration et de validation de l’échelle de la perception et du sentiment d’auto-efficacité des apprenants vis-à-vis de la vidéocommunication (ÉPAV. Basée sur la théorie sociocognitive de Bandura (1977, 1982, 1997/2007, cette échelle permet d’évaluer deux dimensions: la perception générale de la vidéocommunication et celle que l’individu a de son propre niveau de compétence dans ce contexte. Les résultats soutiennent la structure bidimensionnelle ainsi que la cohérence interne de l’ÉPAV. Des corrélations avec des mesures de la motivation et de l’expérience en vidéocommunication ainsi qu’avec des mesures de l’attention en appuient la validité.

 11. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 12. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 13. "Vi är inte en tummelplats för dårar" : Hur journalister och ansvariga utgivare resonerar kring och förhåller sig till användargenererat material i lokaltidningar

  OpenAIRE

  Öberg, Therese; Borgström, Johanna

  2010-01-01

  Sedan 1700-talet har läsarnas medverkan varit en väsentlig del i tidningarnas produktion. Utan deras deltagande har det inte heller blivit någon tidning. En förändring på området skedde när professionaliseringen av publicistrollen blev ett faktum och läsarnas medverkan ifrågasattes. Samhällsförändringar och tekniska utvecklingar har sedan lett fram till det vi har idag: ett samhälle där medieorganisationerna är i allt större behov av att läsarna återigen deltar i olika former. Syftet med stud...

 14. Rekryteringsprocessen vid Svenska Spel

  OpenAIRE

  Mejman, Viktor; Steineck, Erik

  2009-01-01

  In  the  constantly  changing working  life  of  today, where  emphasis  on  human  capital  grows stronger,  the  importance  of  recruiting  and  retaining  good  staff  increases.  Successful recruitment  requires  a  first-rate  recruitment  process.  In  literature  on  recruitment recommendations for successful recruitment are presented.   The  aim  of  this  study  is  to  describe  similarities  and  differences  between  these recommendations and Svenska Spel’s recruitment practice o...

 15. Antitumor activity of ginseng sapogenins, 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD, on gastric cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Chen; Su, Guangyue; Wang, Xude; Zhang, Xiaoshu; Guo, Shuang; Zhao, Yuqing

  2016-01-01

  25-Hydroxyprotopanaxadiol (25-OH-PPD) and 25-methoxylprotopanaxadiol (25-OCH3-PPD), two ginseng sapogenins, have potent antitumor activity and their effects on gastric cancer (BGC-823, SGC-7901, MKN-28) cells and a gastric mucosa (GES-1) cell line are reported. Both compounds significantly inhibited the growth of gastric cancer cells, while having lesser inhibitory effects on GES-1 cells by MTT assay. A mechanistic study revealed that the two ginseng sapogenins could induce apoptosis in BGC-823 cells by morphological observation, DNA fragmentation, flow cytometry and western blot analysis. Besides, the apoptosis was inhibited by Ac-DEVD-CHO, a caspase 3 inhibitor, which was confirmed by cell viability analysis. These results indicate that 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD have potential to be promising agents for the treatment of gastric cancer.

 16. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 17. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 18. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 19. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  OpenAIRE

  Dahlquist, Josefin; Larsson, Martin; Rickfält, Tea

  2017-01-01

  Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. Ett miljömål har antagits i Sverigeför att skydda grundvattentäkter och därmed säkra framtida dricksvattenförsörjning. Rullstensåsar innehåller stora grundvattenmagasin och har hög infiltrationsförmåga för vatten från markytan. Uppsala kommun tar 95 % av sitt dricksvatten från ru...

 20. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 1. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 2. Fly ashes from co-combustion as a filler material in concrete production; Anvaendning av energiaskor som fillermaterial vid betongtillverkning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundblom, Hillevi

  2004-01-01

  The Swedish concrete producers have decided to work towards a common goal to limit the production of concrete with naturally rounded aggregate. A consequence is when use of a substitute, crushed aggregate, the demand of filler material increases. During the last years ashes form the CFB boiler in Perstorp has been utilised as a filler material, with success, in concrete production at Sydsten, Malmoe, Sweden. To examine the potential of using Swedish fly ashes as a filler material in concrete production, have different Swedish fly ashes above been studied to see if they fit the requirements for a filler material. The fly ashes studied in the project can be divided into four different groups, considering fuel mix and boiler type; 1. Bio and sludge fired CFB/BFB boiler from the paper industry, 2. Bio and peat fired CFB/BFB boiler, 3. Pulverized peat/coal firing furnace, 4.Bio and peat fired grate-fired boiler. From Sydsten experiences of using Swedish fly ashes two demands have emerged concerning the chemical composition of the ashes. The total amount of chloride in the concrete should not be higher than 0,1% and the LOI, (Loss Of Ignition) must be less than 10 %. The different ash analyses showed that the fluidised bed boilers and pulverized firing furnaces, in this study, passed all the chemical requirements but the grate fire boilers had difficulties to fulfil the requirement of LOI. The ashes chosen to be studied in further rheological investigations in different fresh concrete mixtures were, Category 1 (Hallstavik's and Hyltebruk's papermill), Category 2 (Vaesteraas Vaermeverk och Vaertaverket) and from Category 3 (Vattenfall Vaerme Uppsala). The results presented an increased water consumption of ashes from paper mills comparing with the other ashes, a probable reason could be the shape of the ash grains. The experiments also showed that all ashes contributed to the final strength of the hardened concrete, the paper mill ashes also contributed to the

 3. Description et usages d’un nouveau dispositif de vidéo-cours : l’encre numérique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Trestini

  2011-06-01

  Full Text Available Cet article présente un nouveau design de vidéo-cours pour l’enseignement universitaire : « l’encre numérique ». Il rend compte de son impact sur l’apprentissage et décrit le profil cognitif des étudiants pour qui ce dispositif semble produire les meilleurs résultats. Le dispositif étudié est constitué d’un Tablet PC associé à un cahier de textes en ligne. Le Tablet PC permet de vidéoprojeter ce que l’enseignant avait coutume d’écrire auparavant au tableau et le cahier de textes de restituer, en ligne, l’ensemble des traces du cours (visuelles, sonores, textuelles. L’étude du dispositif s’appuie sur les résultats des étudiants aux examens, la fréquence de consultation des ressources, ainsi que sur la manière dont elles sont consultées. Cette étude met en évidence certaines caractéristiques et affordances du dispositif qui semblent avoir un effet bénéfique sur les apprentissages et ce, en fonction du profil cognitif de l’étudiant.This paper presents a new design of video courses for university teaching. It is called "digital ink". It shows its impact on student learning and describes the cognitive profile of students for which this device seems to produce the best results. The device which is studied consists of a Tablet PC combined with a work agenda on line. The Tablet PC enables one to project what the teacher traditionally wrote on the board. That is to say; explanatory notes, equations and hand-written diagrams. The teacher has a writing tool (digital light pen which allows cursive script (handwriting on a computer. All written records produced by the teacher during the course, accompanied by verbal comments are recorded. The study of this device is based on student performance on exams, how often they consulted the videos as well as the manner of consulting them. This study shows the impact of this new device on student learning according to their cognitive profile.

 4. Ginsenoside 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

  Science.gov (United States)

  Han, Xin; Song, Jian; Lian, Li-Hua; Yao, You-Li; Shao, Dan-Yang; Fan, Ying; Hou, Li-Shuang; Wang, Ge; Zheng, Shuang; Wu, Yan-Ling; Nan, Ji-Xing

  2018-06-22

  Ginseng is widely used in energy drinks, dietary supplements and herbal medicines, and its pharmacological actions are related with energy metabolism. As an important modulating energy metabolism pathway, liver X receptors (LXRs) can promote the resolving of hepatic fibrosis and inflammation. The present study aims to evaluate the regulation of 25-OCH3-PPD, a ginsenoside isolated from Panax ginseng, against hepatic fibrosis and inflammation in thioacetamide (TAA)-stimulated mice by activating LXRs pathway. 25-OCH3-PPD decreases serum ALT/AST levels and improves the histological pathology of liver in TAA-induced mice; attenuates transcripts of pro-fibrogenic markers associated with hepatic stellate cell activation; attenuates the levels of pro-Inflammatory cytokines and blocks apoptosis happened in liver; inhibits NLRP3 inflammasome by affecting P2X7R activation; regulates PI3K/Akt and LKB1/AMPK-SIRT1. 25-OCH3-PPD also facilitates LX25Rs and FXR activities decreased by TAA stimulation. 25-OCH3-PPD also decreases α-SMA via regulation of LXRs and P2X7R-NLRP3 in vitro. Our data suggest the possibility that 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

 5. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 6. Franšīzes izmantošana Latvijas uzņēmējdarbības vidē

  OpenAIRE

  Berdinska, Zane

  2014-01-01

  Franšīze, kā uzņēmējdarbības veids Latvijā nav padziļināti izpētīta, nav izdota pilnvērtīga literatūra, kas skaidrotu franšīzes būtību un likumdošanā ir robi, kas ietekmē franšīzes izplatību Latvijā. Darba mērķis - izpētīt un izanalizēt franšīzes būtību, noskaidrot uzņēmējdarbības veida priekšrocības un trūkumus, izplatību Latvijas uzņēmējdarbības vidē un sniegt priekšlikumus franšīzes attīstības veicināšanai. Bakalaura darba uzdevumi: izpētīt informāciju par franšīzes vēsturi, izanali...

 7. Objektorientēta pirmkoda vienībtestēšana ar MS Team Test ietvaru MS Visual Studio 2005 vidē

  OpenAIRE

  Sondore, Justīne

  2007-01-01

  Šī darba mērķis ir iepazīties ar vienībtestēšanu, tās vietu programatūras izstrādē un biežāk pielietotajām tehnikām, kā arī iepazīt un novērtēt Microsoft Team Test ietvara piedāvātās vienībtestēšanas iespējas Microsoft Visual Studio 2005 vidē. Tiek apskatītas objektorientēta pirmkoda vienībtestēšanas problēmas — vides sagatavošana testu darbināšanai, aizbāžņu pielietošana un to praktiska realizācija ar NMock ietvaru. Praktiski ir daļēji realizēti vienībtesti eksistējošā sistēmā TPAIS kā arī a...

 8. Il testo skovorodiano Ubuždešsja, viděša slavu ego. Un trattato catechetico-liturgico sulla festa della Trasfigurazione?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Grazia Bartolini

  2015-01-01

  Full Text Available Skovoroda’s text Ubuždešsja, viděša slavu ego (hereafter uv was published for the first time in 1894 in the collection of Skovoroda’s works edited by Dmytro Bahalij, who defined them as an introduction to the Catechism classes held by the writer at Kharkiv College. uv bears no date, but its graphic, morphological and phonetic features can place it between the late 1750s-early-1760s. After a comprehensive linguistic revision, uv was included in Skovoroda’s last work Dialog, imja emu Potop zmiin (1791 as its concluding section (O Preobraženii. Although uv’s rhetorical function remains open to discussion, in my article I try to demonstrate that the liturgical function of its biblical quotations suggests that it might have been conceived as a catechetical instruction (malaja instrukcija on the liturgical feast of the Transfiguration. Furthermore, I also attempt a comparative analysis between the biblical quotations incorporated within uv and those preeminent in the Byzantine and Ruthenian sermons dedicated to the feast of the Transfiguration. What emerges from my analysis is the presence of common “quotational patterns” pointing to a shared Byzantino-Slavic tradition in the field of “sacred rhetoric”.

 9. Frančaizinga izmantošana Latvijas Republikas mazajā un vidējā biznesā

  OpenAIRE

  Žuks, Vadims

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir frančaizinga veikšanas problēmas Latvijas mazajā un vidējā biznesā. Darbā tiek izskatīti frančaizinga veikšanas teorētiskie pamati, tiek analizēta Latvijas frančaizinga biznesa likumdošanas bāze un francāizinga modeļa ieviešanas īpatnības, ka arī konkrēta frančaizinga biznesa uzsākšanas un darbības uzlabošanas pasākumi. Diplomdarbs izpildīts uz 82 lappusēm. Darbs satur 8 attēlus, 12 tabulas un 3 pielikumus. Darba atslēgas vārdi ir: frančaizinga bizness, biznesa veikšanas p...

 10. Le sens de l’écart : la narration déconstruite dans les vidéos de Willie Doherty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valérie Morisson

  2011-08-01

  Full Text Available Dans les œuvres vidéographiques de l’artiste nord-irlandais Willie Doherty, les éléments narratifs entretiennent une relation complexe avec les images filmiques. Témoin de la guerre civile, récepteur méfiant des images du conflit, Doherty n’a de cesse de rappeler que la mémoire individuelle du traumatisme est erratique et le statut de victime problématique. La déconstruction du récit, l’instabilité de la focalisation, ainsi que l’écart, voire l’incompatibilité, entre l’image et le texte qui l’accompagne aboutissent à une réflexion sur les dissensions historiques. La voix off devient alors un facteur d’incertitude.In his video works, all tightly focused on the Northern-Irish conflict, Willie Doherty probes the perpetrator-victim dyad and denounces the truncated visual representation of the conflict by deconstructing the relation between image and sound. The texts uttered by the voice-over raise political issues relevant to post-conflict Ireland, whether it be victimhood, national trauma or the construction of collective memory. Multiple open-ended interwoven narratives accompany images without closing their interpretation.

 11. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 12. Construction Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersson, Niclas

  Detta pilotprojekt utgör första steget i etableringen av ett samarbete mellan avdelningen för Byggnadsekonomi, vid Lunds Tekniska Högskola, och sektionen for Planlægning og Ledelse af Byggeprocesser, vid Danmarks Tekniska Universitet. Dessa båda avdelningar är varandras ämnesmässiga motsvarighete...

 13. Identifiering av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : Har branschtillhörigheten någon betydelse?

  OpenAIRE

  Barhanko, Daniella; Lindholm, Linus; Örtenvik, Mikael

  2013-01-01

  Bakgrund: Identifiering av immateriella tillgångar har visat sig vara ett problemfyllt område både för företagen och andra utövare. Tidigare studier har visat på att en stor del av köpeskillingen fördelats till goodwill vilket delvis kan vara ett resultat av immateriella tillgångar inte identifieras i tillräcklig utsträckning. Det har även påpekats att det finns ett stort svängrum inom regelverket som tillåter mycket individuella bedömningar.   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skil...

 14. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  OpenAIRE

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 15. Importprocessen för inrednings- och gåvoartiklar från USA till Finland : En handbok för företagaren

  OpenAIRE

  Smeds, Desiré; Backlund, Johanna

  2016-01-01

  Det här examensarbetet handlar om import från USA med fokus på inrednings- och gåvoartiklar. I arbetet lyfter vi steg för steg fram de delar som utgör importprocessen hela vägen från hur man hittar en pålitlig leverantör till förtullningen av produkterna här i Finland. Syftet med arbetet är att det skall kunna fungera som en handbok för företag som vill starta en småskalig importverksamhet av inrednings- och gåvoartiklar. Vi tar även upp information om import och internationell handel i a...

 16. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 17. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  OpenAIRE

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 18. Word of mouth muntligt och via sociala medier : - På vilket sätt påverkar det turisters reseplanering?

  OpenAIRE

  Hugosson, Jennie; Ahlberg, Madeleine

  2017-01-01

  Vår studie belyser hur informationsspridning både muntligt och via internet kan påverka turisters reseplaneringsprocess. Studien undersöker vilka känslomässiga attityder individer upplever genom word of mouth och electronic word of mouth och hur vida dessa attityder påverkar valet av ett nytt resmål. Syftet med studien är att undersöka hur word of mouth kan påverka turisters val av nya resmål. För att möjliggöra detta har vi genomfört intervjuer med respondenter utifrån förutbestämda kriterie...

 19. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 20. Producción de ácido indol-3-acético por Pseudomonas veronii R4 y formación de raíces en hojas de vid “Thompson seedless” in vitro

  OpenAIRE

  Maria Peñafiel Jaramillo; Alexandra Elizabeth Barrera Álvarez; Emma Danielly Torres Navarrete; Hayron Fabricio Canchignia Martínez; Humberto Prieto-Encalada; Jaime Morante Carriel

  2016-01-01

  Rizobacterias con actividad antagonista son empleadas a problemas patológicos y promueven el desarrollo de tejido radicular de especies vegetales El objetivo del estudio fue evaluar la capacidad en síntesis de ácido indol-3-acetico (AIA) y la formación de raíces en hojas de vid “Thompson Seedless”, por el empleo de Pseudomonas veronii R4 in vitro. La bacteria, fue incubada en medio mínimo M9 y se verificó la producción de AIA a 24, 48 y 72 h de muestreo, los sobrenadantes fueron analizandos p...

 1. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  International Nuclear Information System (INIS)

  FitzPatrick, Benjamin L.; Lau, K.-C.; Butler, Laurie J.; Lee, S.-H.; Lin, Jim Jr-Min

  2008-01-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH 2 CHCH 2 , a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH 2 CHCH 2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C 3 H 4 O (acrolein)+H, C 2 H 4 +HCO (formyl radical), and H 2 CO (formaldehyde)+C 2 H 3 . A small signal from C 2 H 2 O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C 2 H 5 +CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to

 2. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, Benjamin L.; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J.; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim-Min, Jr.

  2008-08-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH2CHCH2, a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH2CHCH2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH2CHCH2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH2CHCH2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C3H4O (acrolein)+H, C2H4+HCO (formyl radical), and H2CO (formaldehyde)+C2H3. A small signal from C2H2O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C2H5+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to each of these product channels

 3. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 4. Caracterización de daños producidos por Meloidogyne Spp. (Nemata: Tylenchida en la vid en Mendoza, Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carla Vanina Dagatti

  2014-12-01

  Full Text Available El objetivo de esta investigación fue comparar y establecer relaciones entre los diferentes indicadores de crecimiento entre plantas de vid con dos niveles de infestación (alto y leve de Meloidogyne spp. El estudio se realizó en un viñedo cv Merlot, situado en Agrelo, Mendoza, donde se escogieron 2 parcelas, con y sin nematodos, con diferentes niveles de crecimiento vegetativo. Los indicadores a evaluar fueron: peso y número de racimos por planta, peso de poda, cantidad de entrenudos y área foliar de hojas y feminelas. El grado de infestación de nematodos de cada parcela se determinó mediante la técnica flotación - centrifugación. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de wilcoxon (Mann Whitney U y el test de student. Además, mediante un análisis de regresión lineal, se comprobó si existía relación entre los indicadores evaluados y la densidad de población de Meloidogyne spp. expresado en número de estados juveniles (J2 presentes en el suelo. Los resultados indicaron que la parcela con menor densidad poblacional de juveniles de Meloidogyne spp., presentó mayor peso promedio de madera de poda, así como también un área foliar de hojas y feminelas superior. Con respecto al peso promedio de racimos por planta, dicha parcela también superó a aquella con alta concentración de nematodos.

 5. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  OpenAIRE

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 6. [Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna] / Enn Küng

  Index Scriptorium Estoniae

  Küng, Enn, 1963-

  2002-01-01

  Arvustus: Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna. (Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensa, 21). Stockholm, 2000. Stockholmi Ülikooli Balti Uuringute Keskuse teaduslik väljaanne "Riik-kirik-ühiskond" Rootsi suurriigi provintsipoliitikast Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil

 7. Portāla YouTube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū

  OpenAIRE

  Krastiņa, Lāsma

  2016-01-01

  Bakalaura darba „Portāla Youtube patēriņa paradumi un lietošanas motivācija vidusskolas vecuma jauniešu vidū” mērķis ir veicot padziļinātās intervijas un anketēšanu noskaidrot kādām darbībām portāls Youtube galvenokārt tiek izmantots un kādi ir tā izmantošanas paradumi un motivācija Latvijas vidusskolas vecuma jauniešu vidū. Darbs sastāv no 7 nodaļām. Teorētisko daļu sastāda nodaļas par Web 2.0, portālu Youtube, lietojuma un apmierinātības teoriju, bērnu un jauniešu interneta lietojumu. Metod...

 8. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 9. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 10. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 11. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 12. Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

  OpenAIRE

  Andersson, Emelie; Hallgren, Malin

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studi...

 13. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  OpenAIRE

  Braunander, Joacim; Olofsson, Fredrik

  2015-01-01

  Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras ...

 14. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 15. Characterization and Modeling of SiC Integrated Circuits for Harsh Environment

  OpenAIRE

  Kimoto, Daiki

  2017-01-01

  Elektronik för extrema miljöer, som kan användas vid hög temperatur, hög strålning och omgivning med frätande gaser, har varit starkt önskvärd vid utforskning av rymden och övervakning av kärnreaktorer. Kiselkarbid (SiC) är en av kandidaterna inom material för extrema miljöer på grund av sin höga temperatur- och höga strålnings-tolerans. Syftet med denna avhandling är att karakterisera 4H-SiC MOSFETar vid hög temperatur och att konstruera SPICE modeller för 4H-SiC MOSFETar. MOSFET-transistore...

 16. BENZYLIDENESALICYLOYLHYDRAZINATO- N,OTIN(IV] (R = OCH3, Br, N(CH32 AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. V. Shmatkova

  2014-11-01

  Full Text Available The complexes [SnCl4(2-OH-HB-4R-b] ·CH3CN (R = 4-OCH3 (І, 4-Br(II were obtained by interaction of SnCl4 with salicyloylhydrazones 4–R- benzaldehydes (2-OH-HB-4R-b in acetonitrile. The composition and structure (O(C=O-N(CH=N – the coordination of ligand’s amide form were established by element analysis methods, conductometry, thermogravimetry and IR spectroscopy. It was studied the anti-inflammatory activity of (I, II and previously synthesized, structurally characterized [SnCl4(2-OH-HB-4R-b∙H] (R=N (CH32 (III in model of aseptic carrageenan induced swelling, and it is shown that compound (II demonstrates the highest activity.

 17. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 18. UV absorption spectrum of CH3OCH2 radicals and kinetics of the reaction of CH3OCH2O2 radicals with NO and NO2 in the gas phase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, S.; Ljungström, E.; Ellermann, T.

  1995-01-01

  Alkyl and alkylperoxy radicals originating from dimethyl ether have been studied in the gas phase at 296 K. A pulse radiolysis-UV absorption technique was used. Absorption cross-sections were quantified over the wavelength range 220-350 nm. At 230 nm, sigma(CH3OCH2) = (4.2 +/- 0.5) X 10(-18) cm(2...

 19. Jouer pour apprendre : est-ce bien sérieux ? Réflexions théoriques sur les relations entre jeu (vidéo et apprentissage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent Berry

  2011-05-01

  Full Text Available Cet article propose une réflexion théorique sur les relations entre jeu (vidéo et éducation. A partir d’une revue de la littérature et sur la base d’une recherche consacrée à l’étude des joueurs de « jeux de rôles en ligne massivement multijoueurs », ce texte met en avant la complexité dans les sciences de l’éducation à penser le jeu comme espace d’apprentissage et propose quelques éléments théoriques pour aborder cette problématique.

 20. Hvis Blended Learning er svaret, hvad er så spørgsmålet - et læringsperspektiv på FlexVid i regi af UCN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dau, Susanne

  2012-01-01

  in the process prepared as blended learning. The importance of clarity in training organization unfolded and explained with existing knowledge in the field. The article also puts perspective on progression during training and development of students' knowledge development skills. It points to other forms......This chapter intends to develop some questions to the base of education and learning activities in FlexVid to expand reflection basis. The article focuses on the framework and basic assumptions that may affect the training organization and thereby the didactic opportunities and challenges...... of articulation of adult pedagogick using the concepts of andragogic, paragogogic and herutagogic, as these terms appear "in line" with the learning intentions behind flexible education....

 1. La necrosis bacteriana de la vid, causada por xylophilus ampelinus. Detección serológica, distribución en Aragón y sensibilidad varietal.

  OpenAIRE

  CAMBRA ALVAREZ, MIGUEL

  2011-01-01

  La necrosis bacteriana de la vid, causada por la bacteria de cuarentena Xylophilus ampelinus, es una enfermedad de difícil control químico y que ha causado en España importantes pérdidas económicas. Actualmente, es endémica en distintas zonas de Aragón y Galicia y se han identificado focos aislados en La Rioja. Ante la carencia de métodos sensibles y específicos de detección de esta bacteria que se puedan utilizar para el análisis rutinario, se ha puesto a punto un método de ex...

 2. Efecto del agua aplicada en las relaciones hídricas y productividad de la vid 'Crimson Seedless' Effect of applied water on water relations and productivity of 'Crimson Seedless' table grapes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Ferreyra

  2006-07-01

  Full Text Available Este estudio fue dirigido para evaluar la relación agua-rendimiento en vid de mesa cv. Crimson y establecer valores críticos para las mediciones del estado hídrico de las plantas. Los estudios de campo se desarrollaron durante tres años, en el Valle de Aconcagua, Chile, a 32º47'S y 70º42'O, en un suelo de textura franco arcillosa. Se proporcionaron a las plantas diferentes cantidades de agua de riego entre 40 y 100% de la evapotranspiración del cultivo (Etc. El potencial hídrico xilemático medido a mediodía (psixmin y la conductancia estomática estuvieron estrechamente relacionados con el déficit de agua impuesto y el rendimiento obtenido. Los rendimientos de la vid disminuyeron respecto al agua aplicada en el rango de los tratamientos estudiados. Sesenta por ciento de restricción de la Etc redujo 22% del rendimiento. Cuando la planta mantuvo psixmin mayor que -0,75 MPa entre cuaja y pinta, la producción y los calibres fueron mayores.This study aimed to evaluate the relationship between water and production in 'Crimson Seedless' table grapes, and to establish threshold values for plants water status. Field experiments were carried out, during a three-year period, in the Aconcagua Valley, Chile, at 32º47'S and 70º42'W, in a clay-loamy textured soil. Different irrigation water amounts were applied, between 40 and 100% crop evapotranspiration (Etc. Stem water potential measured at midday (psixmin and stomatal conductance were closely related to water shortage and yield obtained. Table grape yields decreased in comparison with applied water within the range of studied treatments. Sixty per cent Etc restriction decreased yields in 22%. When plants maintained psixmin greater than -0.75 MPa, between berry set and veraison, yield and berry size were high.

 3. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  OpenAIRE

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 4. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 5. Isolation, structural determination, and evaluation of the biological activity of 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol [20(S)-25-OCH3-PPD], a novel natural product from Panax notoginseng.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Y; Wang, W; Han, L; Rayburn, E R; Hill, D L; Wang, H; Zhang, R

  2007-01-01

  Ginseng has been used extensively for medicinal purposes, with suggested utility for indications as diverse as diabetes, cardiovascular disease and cancer. Herein we report the discovery and characterization of 20(S)-25-OCH3-PPD, a ginsenoside that inhibits growth and survival of cancer cells. The novel dammarane triterpene sapogenin (C31H56O4; molecular weight 492) was isolated from the total hydrolyzed saponins extracted from the leaves of Panax notoginseng using conventional and reverse-phase silica gel chromatography. Based on physicochemical characteristics and NMR data, the compound was identified as 20(S)-25-OCH3-PPD. The biological activities of 20(S)-25-OCH3-PPD and its known analogs, 20(S)-PPD and Rg3, were evaluated in 12 human cancer cell lines. In all cell lines, the order of cytotoxicity of the test compounds was 20(S)-25-OCH3-PPD > 20(S)-PPD > Rg3. 20(S)-25-OCH3-PPD also induced apoptosis and cell cycle arrest in the G1 phase, and inhibited proliferation in breast cancer cell lines, demonstrating its potent biological effects. In regard to cytotoxicity, the IC50 values of 20(S)-25-OCH3-PPD for most cell lines were in the lower microM range, a 5-15-fold greater cytotoxicity relative to 20(S)-PPD and a 10-100-fold increase over Rg3. These findings suggest a structure-activity relationship among dammarane-type sapogenins. The data presented here may provide a basis for the future development of 20(S)-25-OCH3-PPD as a novel anti-cancer agent.

 6. Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2018-04-01

  Full Text Available Artikeln beskriver svensklärares interaktion och samstämmighet i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande. I ett dialogiskt perspektiv (Linell, 2011 undersöks interaktionella mönster avseende dominans, dynamik och koherens i tre svensklärargruppers bedömningssamtal. Dessa interaktionella mönster ställs i relation till uttryck för samstämmighet inom och mellan lärargrupperna. Resultatet visar att lärarna uttrycker hög grad av samstämmighet i bedömningssamtalen men att de bedömningar som lärarna gör enskilt i anslutning till samtalen enbart till viss del överensstämmer med gruppens beslut. Lägst grad av samstämmighet uppvisar den lärargrupp som i samtalen framstod som mest samstämmig. Där kännetecknas beslutsprocesserna av låg intensitet genom att få alternativ till bedömningar prövas. I de lärargrupper där intensiteten är högre genom att flera lärare styr samtalet i olika riktningar och där lärarna tillsammans prövar flera olika förslag på bedömning överensstämmer även enskilda lärares bedömningar i högre grad med gruppens beslut. Bedömningsöverensstämmelsen mellan lärargrupperna är däremot låg.

 7. PCB and Dioxin content of Swedish waste fuels; PCB- och dioxininnehaall i svenska avfallsbraenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blomqvist, Evalena (Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)) (and others)

  2009-06-15

  Reported dioxin data in the literature presents a rather large variation, 1-255 ng I-TEQ/kg, among different municipal solid waste (MSW) mixture samples taken within different countries. However the variation is not only large between different countries, a significant variation is reported within each study as well. Results that shows the importance of using reliable and representative sampling methods. The majority of the reported dioxin levels is within 4 to 45 ng I-TEQ/kg waste. In some of the reported studies the dioxin content has as well been analysed in sources-sorted fractions. The majority, 90-95%, of the detected dioxins were found in the fraction consisting of textiles and leather. This study aims to analyse the amount and variations, of the toxic dioxin and PCB congeners within a typical MSW mixture in Sweden, before it is energy recovered in a waste incineration plant. The study includes 20 samples, taken from two different plants in Sweden i.e. Renova and Boraas Energi och Miljoe, during 2007/2008. A well evaluated sampling method were used at both plants to achieve representative samples. Each sampling campaign resulted in a 30 kg sample that was transported in sealed containers to a laboratory. The heat value and a complete determination of the elementary content was analysed as well as the levels of toxic dioxins and PCBs in all samples. All results, both organic and inorganic, were rather similar between the two incineration plants. The resemblance within the results is an outcome of that good and representative sampling method has been used during the sampling campaigns. The average value (+/- standard deviation) of all 20 samples is 29 +/-15 ng I-TEQ per kilo of dry MSW. An average value which is within the lower range of the previous reported levels in the literature. The lower dioxin content within Swedish MSW mixtures is most likely due to the relative well-controlled waste management and sorting system in Sweden. The majority of the

 8. Particle dispersion at road building using fly ash - model review, investigation of influence of humidity content for dust emission and fly ash particle characterisation; Partikelspriding vid byggnation av vaeg med aska - modelloeversikt, undersoekning av fuktighetsgradens betydelse foer damning och karaktaerisering av partiklar fraan flygaska

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gustafsson, Mats; Wik, Ola; Frogner-Kockum, Paul

  2009-03-15

  Ashes from incineration may have very good properties, such as building materials in roads. This use assumes that the ashes do not have serious environmental and health effects. Since ash might generate large amounts of dust in handling the issue on the extent of dusting and dust properties has proved to be important to assess the risks of environmental impacts during use. Inhalable particles in the ambient air are a problem that has attracted much attention and is regarded as one of the most serious health related air pollutants. The present project has aimed to: describe appropriate models for calculating the emission and dispersion of dust in the air during the construction of ash containing roads, evaluate a new method to examine the importance of moisture for dusting from fly ash and investigate the properties of fly ash, making it possible to identify ash in samples of airborne particles. The target audience is ash manufacturers, contractors and consultants with a need for knowledge of ash dusting. Project modules have included: a literature review to identify appropriate modelling tools to describe the emission and dispersion of dust from road building with ash a method study in which a piece of equipment called Duster, have been evaluated for assessing the significance of the ash humidity to dusting, and an electron microscope study where morphology and composition of some ashes, cement and Merit have been studied to find ways to identify ash particles in dust samples. The results show that there is a lack of overall model tools that can describe the emissions from all the management operations of ashes at road building and that existing models sometimes lack key variables. Also, because of high silt content of ashes, some models are deemed inferior compared to when used for ordinary mineral material. Furthermore, attempts with the Duster shows that the method works, but with limited precision, and that dusting from the ash samples was reduced significantly at moisture contents above about 15%. The particle characterization study showed that ash specific chemical signal elements are preferred in the characterization. Important signal elements of ash can be S, Hg, Cd, and the ratio Mg/Al, but elements most appropriate might vary between specific types of ash and applications. The project has brought new knowledge about the possibilities to characterize ash particles and on the moisture needed to avoid dusting from ash. A method to try dusting from ash surfaces has been evaluated in laboratory and the project has also shown available, but in some respects inadequate, models for emission and dispersion of dust from handling of ash

 9. House owners' views on investing in district heating - a study of applied sales strategies and the customers choice at conversion from electric heating; Smaahusaegarnas syn paa att koepa fjaerrvaerme - en studie av tillaempade foersaeljningsstrategier och kunders val vid konvertering fraan direktverkande el

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sernhed, Kerstin; Pyrko, Jurek [Div. of Efficient Energy Systems, Dept. of Energy Sciences, Lund University, Lund (Sweden)

  2006-07-15

  This report presents results from the project 'Converting direct resistive electric heating into district heating - customer related aspects'. The main objective of this study was to investigate how specific households within one housing area (Sandsbro in Vaexjoe with 110 one-family houses) experienced the conversion process, in order to understand the reasons behind 'yes' or 'no' responses to the utility's offer. A qualitative approach with semi-structured in-depth interviews with a specially selected sample of households from 10 converted and 13 not converted houses was chosen as the main method. The investigation led to the following conclusions and recommendations: Household reactions to the terms of sale and conversion: Many households felt that the decisions were rushed - there is a need for better planning, especially for the older households. The information provided was evaluated as detailed and sufficient. The 'demonstration villa' was a good idea but the installation should be done more professionally - aesthetics are very important here. Home visits were the only personal contact and should be conducted in all houses in order to answer questions and explain problems. Co-ordination of excavation should be better in order to limit the time the ground is open. A few of the households undertook some of the works themselves to reduce costs but the compensation was often considered as too low to motivate customers. Household opinions on the product and/or service: Almost all households felt that the thermal comfort was better than before - more stable indoor temperature, no problems with overheated radiators or smell of burning dust. On the other hand, hot water comfort was worse - longer waiting time for hot water and too low water temperature during summer. Aesthetics were considered very important and could be crucial for the decision to convert the heating system. Many of the interviewed households were uncertain how to adjust and take care of the system - there is a notable need for information here. Household understanding of the economic terms of the district heating conversion: It was clear that many of the interviewed households did not have a view about the change of energy costs after conversion. It was also difficult for them to make a profitability analysis before the decision. However, the offer was considered to be very favourable in this specific case. It is important that the offer and investment comes at the right time for the households - regardless of the price. One argument raised against district heating conversion was fear of monopoly and high energy costs. All households, even those not converted, were convinced that the investment would be paid back in the future because of an increased property value following conversion. Household reasons to say 'no' to district heating conversion: The household has recently invested in a new heating system or in a secondary system, Negative views about aesthetics of the waterborne system, It's too labour intensive to convert, Wrong facts or misunderstanding. Household reasons to say 'yes' to district heating conversion: Improved thermal comfort, Convenience, Low investment costs, Expectations about lower energy costs, Few alternatives to direct resistive space heating, Better than electricity from an environmental point of view. Statistical analysis proved that variables such as 'age', 'type of household' and 'energy use level' could, to some extent, be related to the decision to convert from electric radiators to district heating.

 10. Reports in the area sensor technology: Part 2: Dynamic deviations which may appear via the sensing lines in measurement of reactor pressure and level; Rapporter inom omraadet sensorteknik, Del 2: Dynamiska avvikelser som kan uppstaa via impulsledningarna vid maetning av reaktortryck och nivaa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergdahl, Bengt-Goeran [GSE Power Systems AB, Nykoeping (Sweden)

  2002-12-01

  The sensors are part of the safety system in a nuclear power plant. They are the first link in a chain of components, which affect the safety system. It is therefore of great importance that the sensors fulfil tough requirements on reliability and response time. In practice, the dynamic qualities of the sensors in a BWR are seldom, or never, tested. The static qualities, on the other hand, are controlled every year when the transmitters are calibrated. This is done during the regular outage of the power plant. It is common that several sensors are connected to the same sensing line. This is true especially in old reactors, where only a few pressure taps are available in the reactor pressure vessel. This is a troublesome disadvantage in the design, since a failure in one sensing line will affect all components, which are connected to that sensing line ('Common Cause Failure'). This report focuses on deviations in the measurement system connected to the sensing lines. The deviations are illustrated by examples from Swedish and foreign BWRs. The sensing lines are mechanically passive components. They can reduce a system's response time even if there are now deviations in the static presentation. This report mentions cases in nuclear power plants, where the time constant of the sensing line has changed from 0.1 seconds, which is a normal response time, to 5 seconds. This has happened because of a gradual blockage of the sensing line. Today, signal analysis is the only way to examine the dynamic qualities of sensing lines. Filtrations can be unveiled by measuring and analysing the transmitter signal, regardless the location of the filtration: in the sensing line, in the transmitter or in other instrumentation components. A practical case is presented where pulsation dampers with so-called needles were used at Ringhals 1 in Sweden. Their influence on the response time for the measurement signal corresponds to a time constant = 0.55 s. By eliminating the needles the demand on the response time was fulfilled. The report presents how blocking of the sensing lines can be supervised. Examples are given from the Muehleberg NPP (KKM). Examples are shown with a flow measurement transmitter, which has pulsation dampers. For this presentation, results with GSE's database for sensor tests, SensBase, are used. SensBase stores new results every year. In this way, the influence of component ageing can also be detected. Because of the use of SensBase, the Swiss nuclear power inspectorate has approved less frequent calibration of the transmitters. The report also presents pressure oscillations that take place in the sensing line and not in the real measured process. The water in the sensing line together with the transmitter membrane form a dynamic system with water as mass, elasticity in the transmitter membrane as spring constant and reactor pressure fluctuations as driving force. The problem with oscillations in the measurement system is illustrated with examples from Ringhals 1 and KKM. Another example from KKM shows how the oscillation in a level transmitter of the type Barton Cell affected a large number of transmitters, which were all connected to the common sensing lines. It was possible to identify the deviating transmitter by experiments with isolation valve closures in the sensing lines during power operation. After the transmitter had been changed to one with a smaller volume and smaller displacement, the oscillations disappeared. Finally, the report also shows that mechanical vibrations in the sensing lines contribute to the signal noise around 10 Hz. This is shown by means of laboratory tests at KKM. At this plant, transmitters have also been replaced because of deviating noise in the frequency interval 2-20 Hz. After the transmitter had been replaced, the noise disappeared. The results from KKM show that it can never be excluded that ageing may increase the transmitter's sensitivity to vibrations of the sensing line.

 11. Analysis reports on the ecotoxicological evaluation of discharges of spent water at the cogeneration/central heating plants Alloeverket, Borgaas, Haendeloeverket, Moelnlycke, Saevenaes and Aelmhult; Analysrapporter avseende ekotoxikologisk bedoemning av utslaepp av utgaaende vatten vid Alloeverket, Borgaas, Haendeloeverket, Moelnlycke, Saevenaes och Aelmhult

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Jonas; Axby, Fredrik; Persson, Maarten; Rossander, Annelie; Schultz, Emma; Svaerd, Sara [Carl Bro AB, Kristianstad (Sweden)

  2007-04-15

  The discharges to water at six biofuelled Swedish cogeneration/district heating plants are evaluated in light of the EU Water Framework Directive concerning ecotoxicological impacts. Ecotoxicological data for the 33 prioritized substances are also reviewed.

 12. House owners' views on investing in district heating - a study of applied sales strategies and the customers choice at conversion from electric heating; Smaahusaegarnas syn paa att koepa fjaerrvaerme - en studie av tillaempade foersaeljningsstrategier och kunders val vid konvertering fraan direktverkande el

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sernhed, Kerstin; Pyrko, Jurek [Div. of Efficient Energy Systems, Dept. of Energy Sciences, Lund University, Lund (Sweden)

  2006-07-15

  This report presents results from the project 'Converting direct resistive electric heating into district heating - customer related aspects'. The main objective of this study was to investigate how specific households within one housing area (Sandsbro in Vaexjoe with 110 one-family houses) experienced the conversion process, in order to understand the reasons behind 'yes' or 'no' responses to the utility's offer. A qualitative approach with semi-structured in-depth interviews with a specially selected sample of households from 10 converted and 13 not converted houses was chosen as the main method. The investigation led to the following conclusions and recommendations: Household reactions to the terms of sale and conversion: Many households felt that the decisions were rushed - there is a need for better planning, especially for the older households. The information provided was evaluated as detailed and sufficient. The 'demonstration villa' was a good idea but the installation should be done more professionally - aesthetics are very important here. Home visits were the only personal contact and should be conducted in all houses in order to answer questions and explain problems. Co-ordination of excavation should be better in order to limit the time the ground is open. A few of the households undertook some of the works themselves to reduce costs but the compensation was often considered as too low to motivate customers. Household opinions on the product and/or service: Almost all households felt that the thermal comfort was better than before - more stable indoor temperature, no problems with overheated radiators or smell of burning dust. On the other hand, hot water comfort was worse - longer waiting time for hot water and too low water temperature during summer. Aesthetics were considered very important and could be crucial for the decision to convert the heating system. Many of the interviewed households were uncertain how to adjust and take care of the system - there is a notable need for information here. Household understanding of the economic terms of the district heating conversion: It was clear that many of the interviewed households did not have a view about the change of energy costs after conversion. It was also difficult for them to make a profitability analysis before the decision. However, the offer was considered to be very favourable in this specific case. It is important that the offer and investment comes at the right time for the households - regardless of the price. One argument raised against district heating conversion was fear of monopoly and high energy costs. All households, even those not converted, were convinced that the investment would be paid back in the future because of an increased property value following conversion. Household reasons to say 'no' to district heating conversion: The household has recently invested in a new heating system or in a secondary system, Negative views about aesthetics of the waterborne system, It's too labour intensive to convert, Wrong facts or misunderstanding. Household reasons to say 'yes' to district heating conversion: Improved thermal comfort, Convenience, Low investment costs, Expectations about lower energy costs, Few alternatives to direct resistive space heating, Better than electricity from an environmental point of view. Statistical analysis proved that variables such as 'age', 'type of household' and 'energy use level' could, to some extent, be related to the decision to convert from electric radiators to district heating.

 13. Environmental monitoring at the nuclear power plants and Studsvik 1992-1993. Results from measurements of radionuclide contents of environmental samples, and from random checks by SSI; Omgivningskontroll vid kaernkraftverken och Studsvik 1992-1993. Resultat fraan maetning av radionuklidhalter i miljoeprover, samt SSIs stickprovsmaetningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bengtson, P.; Larsson, C.M.; Simenstad, P.; Suomela, J.

  1995-09-01

  Marine samples from the vicinity of the plants show elevated radionuclide concentrations, caused by discharges from the plants. Very low concentrations are noted in terrestrial samples. At several locations, the effects of the Chernobyl disaster still dominates. Control samples measured by SSI have confirmed the measurements performed by the operators. 8 refs, 6 tabs, 46 figs.

 14. Stand growth 20 years after planting on Flakmossen - the significance of drainage and fertilization in an afforestation trial on a peat harvesting field in the province of Vaermland, West Central Sweden; Skogstillvaexten ca 20 aar efter plantering paa Flakmossen - dikningens och goedslingens betydelse vid beskogning paa en avslutad torvtaekt i Vaermland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lehto, Bjoern

  2005-04-15

  This study was performed in an afforestation experiment established 1982 on an abandoned peat harvesting area, Flakmossen, in the province of Vaermland, SW Sweden. The experimental design include planting with Scots pine (Pinus sylvestris), in combination with various drainage intensities (20, 30, and 40 m between ditches), and fertilizer doses 0, 100, and 200 g PK per seedling applied at the date of planting. The aim of this study was to achieve more knowledge about the conditions on afforestation of peat harvesting areas, especially regarding drainage intensity and fertilization requirements, by means of determining the stand growth and yield in the Flakmossen trial. The forest growth did not differ significantly between the drainage intensities tested when the same amount of phosphor and potassium fertilizer was added. Thus, shorter distances between ditches than 40 m can not be recommended. When no fertilization was carried out seedling survival was very low, and the growth of survived seedlings was poor. The largest diameter and height growth were observed in the areas where the highest dose of phosphorus and potassium (200 g/seedling) was given. The results indicate that the average site growth capacity during a rotation period is 7-8 m{sup 3}/ha/yr. This is about 40 % higher than the average for all forest land in the province. The results indicate that afforestation of peat harvesting areas should be considered as effective land use.

 15. Relationship between Root Growth of 'Thompson Seedless' Grapevines and Soil Temperature Relación entre el Crecimiento Radical de Vid 'Thompson Seedless' y la Temperatura del Suelo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Callejas R

  2009-12-01

  Full Text Available With the purpose of characterizing the growth of the root system of table grapes (Vitis vinifera L. cv. Thompson Seedless and its relationship with soil temperature, research was carried out during the 2004-2005 growing season in vineyards in the Copiapó and Huasco Valleys. Four plants were chosen and rhizotrons were used to measure the growth of the root system. Measurements were performed once a week from September 2004 to September 2005, estimating the intensity of root growth and its annual distribution in the ranges of 0 to 40, 40 to 80 and 80 to 120 cm of soil depth. Temperature sensors were installed in four plants at 25, 50, 75 and 100 cm of soil depth, and the temperature was registered every 1 h. The thermal diffusivity of the soil was calculated based on the annual mean temperature and annual thermal amplitude values. Root growth occurred throughout the year, presenting lower intensity in July (winter. Root systems presented different patterns in the distribution of growth intensity in the three soil depths, with variations in the order of five times in maximum annual growth intensity among sites. High thermal diffusivity in soils favored root growth.Con el objetivo de caracterizar el crecimiento del sistema radical de la vid (Vitis vinifera L. cv. Thompson Seedless y su relación con la temperatura del suelo, durante la temporada 2004-2005 se llevó a cabo un estudio en parronales ubicados en los valles de Copiapó y Huasco. Se instalaron cuatro cámaras de observación de raíces o rizotrones en plantas homogéneas, en plena producción, pie franco, sanas, y ubicadas en diferentes localidades de la región. Las mediciones del crecimiento de las raíces se efectuaron semanalmente, desde septiembre de 2004 hasta completar 1 año, estimándose la intensidad de crecimiento radical anual y su distribución en los rangos de 0 a 40, 40 a 80 y 80 a 120 cm de profundidad. Adicionalmente, se instalaron sensores de temperatura a 25, 50, 75 y

 16. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 17. Conformational and spectroscopic study of xanthogen ethyl formates, ROC(S)SC(O)OCH2CH3. Isolation of CH3CH2OC(O)SH

  Science.gov (United States)

  Juncal, Luciana C.; Cozzarín, Melina V.; Romano, Rosana M.

  2015-03-01

  ROC(S)SC(O)OCH2CH3, with R = CH3sbnd , (CH3)2CHsbnd and CH3(CH2)2sbnd , were obtained through the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3. The liquid compounds were identified and characterized by 1H and 13C NMR and mass spectrometry. The conformations adopted by the molecules were studied by DFT methods. 6 conformers were theoretically predicted for R = CH3sbnd and (CH3)2CHsbnd , while the conformational flexibility of the n-propyl substituent increases the total number of feasible rotamers to 21. For the three molecules, the conformers can be associated in 3 groups, being the most stable the AS forms - the Cdbnd S double bond anti (A) with respect to the Csbnd S single bond and the Ssbnd C single bond syn (S) with respect to the Cdbnd O double bond - followed by AA and SS conformers. The vibrational spectra were interpreted in terms of the predicted conformational equilibrium, presenting the ν(Cdbnd O) spectral region signals corresponding to the three groups of conformers. A moderated pre-resonance Raman enhancement of the ν(Cdbnd S) vibrational mode of CH3(CH2)2OC(S)SC(O)OCH2CH3 was detected, when the excitation radiation approaches the energy of a n → π∗ electronic transition associated with the Cdbnd S chromophore. UV-visible spectra in different solvents were measured and interpreted in terms of TD-DFT calculations. The unknown molecule CH3CH2OC(O)SH was isolated by the UV-visible photolysis of CH3OC(S)SC(O)OCH2CH3 isolated in Ar matrix, and also obtained as a side-product of the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3.

 18. Economia funerària a la segona edat del ferro de les illes Balears. L’ús diacrític del sacrifici de bòvids en el santuari i les necròpolis de l’àrea de Son Real (Mallorca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jordi Hernández-Gasch

  2011-10-01

  Full Text Available L’aparició d’un objecte excepcional fet d’os de bòvid anomenat tap en emplaçaments rituals de la segona edat del ferro va permetre fa uns anys postular una hipòtesi anomenada d’”economia funerària”. Les dades procedents d’assentaments suggereixen que la cabana ramadera va canviar en la seva composició, disminuint la quantitat de bòvids en favor dels ovicàprids. El perfil de sacrifici també va canviar orientant l’ús d’aquests animals domèstics cap a l’obtenció de productes secundaris i la força de treball. Les recents troballes de la necròpolis de Son Real i del Santuari de la Punta des Patró a Mallorca apunten vers un ritual de comensalitat, on presumiblement els sectors més rics de la societat haurien consumit carn de bòvid en els rituals funeraris o l’haurien emprada com a ofrena, en contraposició als grups menys rics que només haurien tingut accés a la carn de suid o ovicàprid.

 19. The Use of Video in Knowledge Transfer of Teacher-Led Psychosocial Interventions: Feeling Competent to Adopt a Different Role in the Classroom / L’utilisation de la vidéo dans le transfert de connaissances dans les interventions psychosociales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Beauregard

  2015-03-01

  Full Text Available Because they propose a form of modeling, videos have been recognised to be useful to transfer knowledge about practices requiring teachers to adopt a different role. This paper describes the results of a satisfaction survey with 98 teachers, school administrators and professionals regarding their appreciation of training videos showing teacher-led psychosocial interventions. The association between teachers’ appreciation of the video and their desire to implement the intervention are explored in terms of authenticity, vicarious learning and self-efficacy, in an attempt to further comprehend how the use of video supports different aspects of modeling (skills - know-how, attitudes - know-how to be. The authors suggest that training videos featuring teachers leading psychosocial interventions support knowledge transfer because learners can relate to successful peers and can think of themselves as competent to replicate the intervention and comfortable to adopt a different role in the classroom. Parce qu’elles proposent une forme de modelage, les vidéos ont été reconnues comme utiles pour le transfert de connaissances au sujet des pratiques exigeant que les enseignants jouent un rôle différent. Cet article décrit les résultats d’une enquête sur la satisfaction réalisée auprès de 98 enseignants, administrateurs et professionnels scolaires quant à leur appréciation des vidéos de formation montrant des interventions psychosociales menées par des enseignants. Le lien entre l’appréciation de la vidéo par les enseignants et leur désir de mettre en pratique l’intervention est exploré en matière d’authenticité, d’apprentissage par procuration et d’auto-efficacité, pour tenter de mieux comprendre comment l’usage de la vidéo appuie différents aspects du modelage (aptitudes, savoir-faire, attitudes, savoir-être. Les auteurs suggèrent que les vidéos de formation montrant des enseignants menant des interventions

 20. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  OpenAIRE

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 1. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 2. Employer branding på Q-Med : En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare

  OpenAIRE

  Nilsson, Stina; Ljungmark, Erik

  2011-01-01

  Sammanfattning "Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare" Datum: 19 januari, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls‐ och teknikutveckling, HST, Mälardalens Högskola Författare: Erik Ljungmark 29 januari 1980, Stina Nilsson 25 april 1983 Titel: Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och...

 3. Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet : En kvalitativ intervjustudie i tre företag om hur arbetet med "Employer branding" ser ut och implementeras i företag.

  OpenAIRE

  Drugge, Marie; Bernelind, Diana

  2013-01-01

  Arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärkes attraktivitet, både internt och externt, det alltmer välbekanta begreppet “Employer branding”, är ett vanligt förekommande koncept i dagens organisationer. Syftet med studien är att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet med att göra sitt arbetsgivarvarumärket attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Tieto, COWI och Klarna AB är de företag som deltar i studien. Begreppen legitimitet o...

 4. Disproportionation and thermochemical sulfate reduction reactions in S-H20-Ch4 and S-D2O-CH4 systems from 200 to 340 °C at elevated pressures

  Science.gov (United States)

  Yuan, Shunda; Chou, I-Ming; Burruss, Robert A.

  2013-01-01

  Elemental sulfur, as a transient intermediate compound, by-product, or catalyst, plays significant roles in thermochemical sulfate reduction (TSR) reactions. However, the mechanisms of the reactions in S-H2O-hydrocarbons systems are not clear. To improve our understanding of reaction mechanisms, we conducted a series of experiments between 200 and 340 °C for S-H2O-CH4, S-D2O-CH4, and S-CH4-1m ZnBr2 systems in fused silica capillary capsules (FSCC). After a heating period ranging from 24 to 2160 hours (hrs), the quenched samples were analyzed by Raman spectroscopy. Combined with the in situ Raman spectra collected at high temperatures and pressures in the S-H2O and S-H2O-CH4 systems, our results showed that (1) the disproportionation of sulfur in the S-H2O-CH4 system occurred at temperatures above 200 °C and produced H2S, SO42-, and possibly trace amount of HSO4-; (2) sulfate (and bisulfate), in the presence of sulfur, can be reduced by methane between 250 and 340 °C to produce CO2 and H2S, and these TSR temperatures are much closer to those of the natural system (2O-CH4 system may take place simultaneously, with TSR being favored at higher temperatures; and (4) in the system S-D2O-CH4, both TSR and the competitive disproportionation reactions occurred simultaneously at temperatures above 300 °C, but these reactions were very slow at lower temperatures. Our observation of methane reaction at 250 °C in a laboratory time scale suggests that, in a geologic time scale, methane may be destroyed by TSR reactions at temperatures > 200 °C that can be reached by deep drilling for hydrocarbon resources.

 5. Low-k SiOCH Film Etching Process and Its Diagnostics Employing Ar/C5F10O/N2 Plasma

  Science.gov (United States)

  Nagai, Mikio; Hayashi, Takayuki; Hori, Masaru; Okamoto, Hidekazu

  2006-09-01

  We proposed an environmental harmonic etching gas of C5F10O (CF3CF2CF2OCFCF2), and demonstrated the etching of low-k SiOCH films employing a dual-frequency capacitively coupled etching system. Dissociative ionization cross sections for the electron impact ionizations of C5F10O and c-C4F8 gases have been measured by quadrupole mass spectroscopy (QMS). The dissociative ionization cross section of CF3+ from C5F10O gas was much higher than those of other ionic species, and 10 times higher than that of CF3+ from C4F8 gas. CF3+ is effective for increasing the etching rate of SiO2. As a result, the etching rate of SiOCH films using Ar/C5F10O/N2 plasma was about 1000 nm/min, which is much higher than that using Ar/C4F8/N2 plasma. The behaviours of fluorocarbon radicals in Ar/C5F10O/N2 plasma, which were measured by infrared diode laser absorption spectroscopy, were similar to those in Ar/C4F8/N2 plasma. The densities of CF and CF3 radicals were markedly decreased with increasing N2 flow rate. Etching rate was controlled by N2 flow rate. A vertical profile of SiOCH with a high etching rate and less microloading was realized using Ar/C5F10O/N2 plasma chemistry.

 6. Det halvt dolda

  OpenAIRE

  Åberg, Elina

  2015-01-01

  I projektet utformas ett hotell med 34 rum i utkanten av den lilla historiska staden Mariefred, som ligger vid Mälaren 65 km från Stockholm. Hotellet utgörs av en kvadratisk volym med tegelfasad och avfasat hörn, belägen på en platt tomt intill museijärnvägen. Staden domineras i fonden av Gripsholms slott, och hotellets placering underordnar sig slottet och bevarar viktiga siktlinjer. Programmet innehåller utöver centrala funktioner som hotellrum, lobby  och restaurang även en biosalong i bot...

 7. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 8. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 9. Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2 of methyl benzoate radical cation by associative ion-molecule reactions

  Science.gov (United States)

  Dechamps, Noémie; Flammang, Robert; Gerbaux, Pascal; Nam, Pham-Cam; Nguyen, Minh Tho

  2006-03-01

  The C6H5C+(OH)OCH2 radical cation, formally a distonic isomer of ionized methyl benzoate, has been prepared by dissociative ionization of neopentyl benzoate, as earlier suggested by Audier et al. [H.E. Audier, A. Milliet, G. Sozzi, S. Hammerum, Org. Mass. Spectrom. 25 (1990) 44]. Its distonic character has now been firmly established by its high reactivity towards neutral methyl isocyanide (ionized methylene transfer) producing N-methyl ketenimine ions. Other mass spectrometric experiments and ab initio quantum chemical calculations also concur with each other pointing toward the existence of a stable distonic radical cation.

 10. Atmospheric chemistry of (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østerstrøm, Freja From; Wallington, Timothy J.; Andersen, Mads Peter Sulbæk

  2015-01-01

  Smog chambers with in situ FTIR detection were used to measure rate coefficients in 700 Torr of air and 296 ± 2 K of: k(Cl+(CF3)2CHOCH3) = (5.41 ± 1.63) × 10(-12), k(Cl+(CF3)2CHOCHO) = (9.44 ± 1.81) × 10(-15), k(Cl+CF3C(O)OCH3) = (6.28 ± 0.98) × 10(-14), k(OH+(CF3)2CHOCH3) = (1.86 ± 0.41) × 10(-1...

 11. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 12. Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā

  OpenAIRE

  Stricka, Ilona

  2017-01-01

  Darba nosaukums: Vidējā pirmsskolas vecuma bērnu iztēles attīstības sekmēšana zīmēšanā. Darba autore: Ilona Stricka. Darba zinātniskā vadītāja: dr. paed., lekt. Antra Randoha. Darbs sastāv no ievada, 2 daļām, literatūras un avotu saraksta, pielikuma. Darba pirmajā daļā autore iepazīstina ar iztēles jēdziena skaidrojumu dažādu pedagogu un psihologu teorētiskajām atziņām. Zīmēšanas būtību, veidiem un iztēles sekmēšanas pedagoģiski psiholoģiskiem nosacījumiem zīmēšanas procesā. Otrajā daļā au...

 13. Caracterización morfológica de variedades de vid para producción de Pisco bajo condiciones de la zona media del valle de Ica, Perú

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Cáceres

  2017-01-01

  Full Text Available El estudio consiste en la caracterización morfológica de las ocho variedades de uvas pisqueras “Torontel, Italia, Mollar, Quebranta, Negra criolla, Albilla, Moscatel y Uvina” cultivadas en el CITEagroindustrial. Se utilizó la lista de descriptores de la Organización Internacional de la Viña y del Vino para variedades de vid y especies de Vitis versión 2009. Algunos de los caracteres ampelográficos como el color y forma de las bayas del estado fenológico de maduración es info rmación generalizada; sin embargo, al evaluar los 56 descriptores en otros estados fenológicos se observan diferencias. Por lo tanto, la descripción de las variedades que se muestran aportan una mayor precisión a la caracterización y sirven de guía a los p roductores de Pisco y productores de uvas para la sencilla y correcta identificación en campo de sus plantas, ya que existe confusión en la identificación de las distintas variedades, como la homonimia y la identificación incorrecta de variedades .

 14. Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā

  OpenAIRE

  Pavlovska, Santa

  2017-01-01

  Darba autors: Santa Pavlovska Darba temats: Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā. Darba veids: Kvalifikācijas darbs Studiju programma: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed. Antra Randoha Darba struktūra: ievads, divas nodaļas, tabulas (3), attēli (8), secinājumi, literatūras un avotu saraksts (26). Darba apjoms 35 lpp. Atslēgas vārdi: iztēle, pirmsskolas vecums, 5-6 gadīgi bērni, zīmēšana. Pētījuma mērķis...

 15. När David förlorade mot Goliat : En studie om hur ett varumärke påverkas vid förlusten av en tvist

  OpenAIRE

  Ekberg, Emma; Blomqvist, Hugo

  2016-01-01

  I november 2015 avgjordes en tvist mellan havredrycksproducenten Oatly och branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Svensk Mjölk stämde Oatly eftersom de ansåg att deras marknadsföring var vilseledande. Stämningen ledde till att Oatly dömdes till förbud för marknadsföring som antyder att havremjölk är ett bättre val än komjölk. Denna studies syfte är att undersöka hur tvisten påverkat Oatlys lojala kunders varumärkesuppfattning utifrån begreppet brand image. För att undersöka d...

 16. Structure of X-ray photoelectron spectra of low-energy and core electrons of Ln(C6H4OCH3COO-3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teterin Yury A.

  2005-01-01

  Full Text Available This paper deals with the results of an X-ray photo electron spectroscopy of lanthanide ortho-metoxybenzoates Ln(C6H4OCH3COO-3, where Ln represents lanthanides La through Lu except for Pm and C6H4OCH3COO- - residuum of ortho-metoxybenzoic acid. The core and outer electron X-ray photo electron spectroscopy spectra in the binding energy range of 0-1250 eV were shown to exhibit a complex, fine structure. The said structure was established due to the outer (0-15 eV binding energy and inner (15-50 eV binding energy valence molecular orbital from the filled Ln5p and O2s atomic shells multiple splitting, many-body perturbation, dynamic effect, etc. The mechanisms of such a fine structure formation were shown to manifest different probabilities in the spectrum of a certain electronic shell. There fore, the fine X-ray photo electron spectroscopy spectral structure resulting from a certain mechanism can be interpreted and its quantitative parameters related to the physical and chemical properties of the studied com pounds (degree of delocalization and participation of Ln4f electrons in the chemical bond, electronic configuration and oxidation states, density of uncoupled electrons on paramagnetic ions, degree of participation of the low binding energy filled electronic shells of lanthanide and ligands information of the outer and in nervalence molecular orbitals, lanthanide close environment structure in amorphous materials, etc.

 17. A computational study of the addition of ReO3L (L = Cl(-), CH3, OCH3 and Cp) to ethenone.

  Science.gov (United States)

  Aniagyei, Albert; Tia, Richard; Adei, Evans

  2016-01-01

  The periselectivity and chemoselectivity of the addition of transition metal oxides of the type ReO3L (L = Cl, CH3, OCH3 and Cp) to ethenone have been explored at the MO6 and B3LYP/LACVP* levels of theory. The activation barriers and reaction energies for the stepwise and concerted addition pathways involving multiple spin states have been computed. In the reaction of ReO3L (L = Cl(-), OCH3, CH3 and Cp) with ethenone, the concerted [2 + 2] addition of the metal oxide across the C=C and C=O double bond to form either metalla-2-oxetane-3-one or metalla-2,4-dioxolane is the most kinetically favored over the formation of metalla-2,5-dioxolane-3-one from the direct [3 + 2] addition pathway. The trends in activation and reaction energies for the formation of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane are Cp Cp Cp Cp Cp. The direct [2 + 2] addition pathways leading to the formations of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane is thermodynamically the most favored for the ligands L = OCH3 and Cl(-). The difference between the calculated [2 + 2] activation barriers for the addition of the metal oxide LReO3 across the C=C and C=O functionalities of ethenone are small except for the case of L = Cl(-) and OCH3. The rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one-metalla-2,5-dioxolane-3-one even though feasible, are unfavorable due to high activation energies of their rate-determining steps. For the rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one to metalla-2,5-dioxolane-3-one, the trends in activation barriers is found to follow the order OCH3 Cp. The trends in the activation energies for the most favorable [2 + 2] addition pathways for the LReO3-ethenone system is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp. For the analogous ethylene-LReO3 system, the trends in activation and reaction energies for the most favorable [3 + 2] addition pathway is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp [10]. Even though the most favored pathway in the ethylene-LReO3 system is

 18. Självkänsla hos daghemsbarn : En kvalitativ undersökning om hur barnträdgårdslärare bekräftar och stärker barnets självkänsla på daghem

  OpenAIRE

  Fant, Sofia

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur en barnträdgårdslärare kan stärka och bekräfta barnets självkänsla på daghem. Vilken syn och uppfattning finns det om självkänslan på daghem och hur kan man stödja barnen på bästa sätt när det gäller självkänslan? I detta examensarbete har jag genom litteratur tagit fram vad självkänsla är, men även olika definitioner kring självkänslan och hur miljön runt om kan påverka självkänslan hos barnet. I intervjuerna som blev gjorda framkom ...

 19. Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien

  OpenAIRE

  Östman, Hanna

  2014-01-01

  Temat för detta examensarbete är barndödlighet i Etiopien. Syftet är att undersöka den höga småbarnsdödligheten, orsakad av diarré och malaria. Detta är ett beställningsarbete för organisationen PADet, som har ett samarbete med yrkeshögskolan Arcada. Med småbarn menas i denna studie, barn under fem år. Frågeställningarna för arbetet är, Vilka är de främsta orsakerna som påverkar småbarnsdödligheten vid diarré och malaria? Och Vad görs idag för att minska på småbarnsdödligheten vid diarré och ...

 20. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 1. Studiemotivation en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory : en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory

  OpenAIRE

  Hagdahl, Kristina; Jimmy, Hammarbäck

  2014-01-01

  Studien handlar om svenska gymnasieelevers motivation för att studera matematikämnet. Den teoretiska grunden hämtas ifrån Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985). Studiens syfte är att undersöka hur väl gymnasieelevers egen uppfattning om sin motivationsnivå kan prediceras genom de fyra ingående motivationsorienteringarna i Self-Determination Theory: (1) external regulation; (2) introjected regulation; (3) identified regulation; och (4) intrinsic motivation. Deltagarna (n = 132), 44...

 2. Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē

  OpenAIRE

  Vesere, Sandra

  2017-01-01

  Maģistra darbā „Smēķēšanas dūmu ķīmiskā sastāva un izplatības mainības novērtējums iekštelpu vidē” raksturota iekštelpu gaisa kvalitāte, “slimās ēkas sindroms”, to veicinošie faktori, smēķēšanas process un tā ietekme uz veselību. Smēķēšanas laikā radušos dūmu sastāvā ir vairāk nekā 5000 ķīmisku vielu, kuras izplatās telpā un rada piesārņojumu, kas kaitīgs ir ne tikai aktīvajam, bet arī pasīvajām smēķētājam. Pētījums veikts, lai novērtētu šo dūmu ķīmisko sastāvu un vielu noturību iekštelpu vid...

 3. How furniture shopping couldchange through omni-channelretailing and the use of technology-based innovations

  OpenAIRE

  UDDENFELDT, JOAKIM

  2014-01-01

  Syftet med denna forskning är att få en bättre förståelse för de faktorer som påverkar konsumenternas beslutsfattande vid köp av möbler och hur Omni - kanaler och teknologiska innovationer kan bidra till möbelindustrin och hur det påverkar de olika marknadsföringskanalerna och hur det i slutändan kan förändra upplevelsen för kunden. Den teori som har använts i denna studie omfattar områdena Omni  kanaler, marknadsföring och detaljhandel, allmän detaljhandel och dess kundupplevelse , beslut oc...

 4. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 5. Arbetstidsförkortning : för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.

  OpenAIRE

  Hultberg, Jenny; Klarenius, Karna; Liljekvist, Per

  2004-01-01

  Bakgrund: Redan på 1700-talet diskuterade Owen att det inte var bra att ha barn som arbetade långa arbetspass i treskift. Detta synsätt införde han på sin fabrik, vilket han fick mycket kritik för. Först 1962 väcktes tanken på 6-timmars arbetsdag i Sverige. Sedan dess har flera försök genomförts bl.a. hos Helsingborgs stads äldreomsorg, äldreomsorgen i Höganäs kommun samt Toyota Center i Mölndal. Problem: Dagens företag är relativt fokuserade på traditionella mått som t.ex. lönsamhet och prod...

 6. Familjearbetaren hos en ensamförsörjare : en kvalitativ studie om ensamförsörjarens livssituation och hur familjearbetet påverkas

  OpenAIRE

  Sjöblom, Mikaela; Azimi, Diana

  2013-01-01

  Syftet med vårt lärdomsprov är att redogöra för familjearbetarnas åsikter om familjearbetet har specifika drag i utförandet av det hos familjer med en försörjare. I teoridelen tas det upp om familjepolitiken i Finland, familjearbete samt om hur en ensamförsörjares livssituation kan se ut. I undersökningen använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Undersökningspersonerna bestod av åtta familjearbetare från fyra olika kommuner. Intervjuerna gjordes både i grupper och som individue...

 7.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  OpenAIRE

  Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra

  2010-01-01

  Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det idag ett globalt center för affärer som attraherar aktörer från hela världen. Syfte Syftet med studien är att undersöka varför samt hur svenska företag väljer att etablera sig i Dubai. Metod Studien bygger på en kvalitativ metod...

 8. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 9. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 10. Tack, men nej tack : En undersökning om Online Behavioral Advertising och dess förhållande till blockeringstjänster

  OpenAIRE

  Holgersson, Pontus; Haglund, Martin

  2015-01-01

  Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. Online Behavioral Advertising möts ofta av motstånd eftersom att företag inkräktar på den personliga integriteten när man samlar in information om människor för att skapa annonser. Samtidigt har användandet ...

 11. Rotational Spectrum, Conformational Composition, and Quantum Chemical Calculations of Cyanomethyl Formate (HC(O)OCH2C≡N), a Compound of Potential Astrochemical Interest.

  Science.gov (United States)

  Samdal, Svein; Møllendal, Harald; Carles, Sophie

  2015-08-27

  The rotational spectrum of cyanomethyl formate (HC(O)OCH2C≡N) has been recorded in the 12–123 GHz spectral range. The spectra of two conformers were assigned. The rotamer denoted I has a symmetry plane and two out-of plane hydrogen atoms belonging to the cyanomethyl (CH2CN) moiety. In the conformer called II, the cyanomethyl group is rotated 80.3° out of this plane. Conformer I has an energy that is 1.4(6) kJ/mol lower than the energy of II according to relative intensity measurements. A large number of rotational transitions have been assigned for the ground and vibrationally excited states of the two conformers and accurate spectroscopic constants have been obtained. These constants should predict frequencies of transitions outside the investigated spectral range with a very high degree of precision. It is suggested that cyanomethyl formate is a potential interstellar compound. This suggestion is based on the fact that its congener methyl formate (HC(O)OCH3) exists across a large variety of interstellar environments and the fact that cyanides are very prevalent in the Universe. The experimental work has been augmented by high-level quantum chemical calculations. The CCSD/cc-pVQZ calculations are found to predict structures of the two forms that are very close to the Born–Oppenheimer equilibrium structures. MP2/cc-pVTZ predictions of several vibration–rotation interaction constants were generally found to be rather inaccurate. A gas-phase reaction between methyl formate and the cyanomethyl radical CH2CN to produce a hydrogen atom and cyanomethyl formate was mimicked using MP2/cc-pVTZ calculations. It was found that this reaction is not favored thermodynamically. It is also conjectured that the possible formation of cyanomethyl formate might be catalyzed and take place on interstellar particles.

 12. Förhållandet mellan den fria rörligheten inom EU och internationella dubbelbeskattningsavtal : En analys med utgångspunkt i EU-domstolens praxis

  OpenAIRE

  Österman, Catharina

  2013-01-01

  När en skattskyldig blir beskattad flera gånger för samma inkomst, i minst två länder och under samma tidsperiod, uppstår juridisk dubbelbeskattning. En vanlig metod för att i möjligaste mån undvika dubbelbeskattning är att stater ingår bilaterala dubbelbeskattningsavtal med varandra. I ett dubbelbeskattningsavtal avgör de avtalsslutande staterna vilken stat som, i en rad olika situationer, ska ha beskattningsrätt och vilken stat som till följd därav avstår från sin rätt till beskattning. Där...

 13. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  OpenAIRE

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 14. Iodine chemistry at severe accidents. A review and evaluation of the state-of-the-art in the field. APRI 5 report. Part I: Iodine chemistry at hypothetical severe accidents. A review of the state-of-the-art 2003. Part II: A comparison of our knowledge on iodine chemistry and fission products with the current models used in MAAP 4.0.5; Jodkemi under svaara haverier. En sammanstaellnig och vaerdering av kunskapslaeget inom omraadet. APRI 5 rapport. Del I: Jodkemi vid hypotetiska svaara haverier. En genomgaang av kunskapslaeget aar 2003. Del II: Jaemfoerelse av kunskapslaeget om jodkemi och fissionsprodukter med aktuella modeller i MAAP 4.0.5

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liljenzin, Jan-Olov [Liljenzins data och kemikonsult, Goeteborg (Sweden)

  2005-01-01

  The current report tries to summarize and analyze the state-of-the-art on Iodine chemistry relevant to the conditions expected during severe accidents in nuclear power plants. This has made it necessary to compare a considerable amount of data, new as well as old, in order to try to find the reasons behind some changes in the expected chemical behaviour of Iodine. In a few cases this has been far from simple. Many numerical values are given in this report. However, me numbers given should not be used in a non-critical way because they are often deduced from measurements whose interpretation depends on various kinds of systematic differences and assumptions with regard to technique, 'known' constants, and models applied. The most important observation today is that one can no longer uncritically assume that iodine is only released and transported as cesium iodide. The considerable effect that control rod material (including other construction materials) can have on the way in which an accident develops and on its iodine chemistry is clearly seen from the results of the experiments performed within the PHEBUS FP project. The second part of the report evaluates new knowledge on Iodine chemistry and Iodine behaviour of importance in severe nuclear reactor accidents. Also some new information regarding the behaviour and chemistry of other fission products has been collected. In the light of this information, the current modelling of Iodine behaviour in the MAAP code version 4.0.5 has been investigated. No modelling errors have been found. However, some of the equations used to calculate the vapour pressure of the components in the AlC-alloy used in PWR control rods give questionable results. An error in the MAAP manual was found which should be corrected. Finally, some suggestions are given for future improvements in the modelling of severe accidents used in MAAP for both BWRs and PWRs.

 15. Leca, bostad och landskap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne; Dahl, Torben; Sørensen, Peter

  1993-01-01

  I december 1992 var svensk LECA inviteret til en åben svensk konkurrence. Målet var at tegne en lille boligblok med 5-12 boliger. De skulle udformes inden for det eksisterende bygningsreglement. Publikationen viser vinderforslagene fra konkurrencen ...

 16. Hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer under adjuvant cancerbehandling relaterad till fatigue, livskvalitet samt self-efficacy

  OpenAIRE

  Zetterlund, Johanna

  2016-01-01

  Bakgrund Cancerdrabbade lider ofta av cancerrelaterad fatigue (CRF) och försämrad livskvalitet under och efter behandling. Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) kan minska risken för dessa negativa konsekvenser. HFA påverkas bl.a. av träningsrelaterad self-efficacy, dvs tilltron till egen förmåga att vara fysisk aktiv. Syfte Att undersöka HFA hos personer under adjuvant cancerbehandling vid diagnos och efter sex månader samt att undersöka om de med en stabil HFA hade lägre CRF, högre livskval...

 17. Export eller joint venture? : Ett litet företags internationella expansion.

  OpenAIRE

  Hamilton, Tobias; Tenne, Fredrik

  2006-01-01

  För små till medelstora företag (SMEs) vars kännetecken är bristande resurser kan konsekvensen av ett felaktigt etableringssätt vid internationell expansion vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs (Kuo & Li 2003). Etableringar på utländska marknader kan genomföras via en rad olika etableringssätt. Två av dessa kommer att behandlas i denna uppsats; export och joint venture. Det amerikanska SME-företaget Pro Spot tillverkar svetsar till bilverkstäder och önskar expandera på den europe...

 18. Les dérives addictives des jeux vidéos multijoueurs en ligne : rôle du médecin généraliste dans le dépistage et l'orientation de la prise en charge

  OpenAIRE

  Moritz , Céline

  2011-01-01

  Non disponible / Not available; Le jeu vidéo est devenu le premier loisir des Français avec 28 millions de joueurs réguliers en France. En 1997, un nouveau type de jeu très addictogène apparaît, c'est le MMORPG (massively multiplayer role-playing game ). Le joueur y incarne un avatar qu'il a modelé suivant l'image de son « moi-idéal » et qui évolue dans un univers virtuel tenace et envahissant. Pour les personnalités fragiles, ces mondes virtuels sont des refuges à une réalité difficile ou un...

 19. Une méthodologie pour décrire des déroulements de séances de classe à partir de vidéo dans des recherches sur les pratiques d’enseignants de mathématiques au collège et au lycée

  OpenAIRE

  Robert, Aline

  2017-01-01

  1. Introduction 1.1. Type de recherches concernées et vidéo Notre intérêt premier de chercheur en didactique des mathématiques est l’apprentissage des élèves en mathématiques (au collège et au lycée), en relation avec l’enseignement dispensé en classe. La démarche globale qui est suivie donne une place centrale aux contenus mathématiques précis, autour desquels s’organisent les différentes recherches. Nous allons précisément dégager systématiquement ici ce qui relève spécifiquement de notre c...

 20. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 1. Omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med en röntgenundersökning : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Mohsen, Nadja; Imsirovic, Amela

  2016-01-01

  Bakgrund: Att besöka en röntgenavdelning kan vara något nytt och skrämmande för många barn. Den nya miljön kan orsaka rädsla, oro och ångest hos barn. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har kunskap om barnets behov för att upplevelsen på röntgenavdelningen ska vara så bra som möjligt. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med röntgenundersökning. Metod: Detta arbete är en litteraturstu...

 2. Preparation of Ultra Low-κ Porous SiOCH Films from Ring-Type Siloxane with Unsaturated Hydrocarbon Side Chains by Spin-On Deposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chun-Xiao, Yang; Chi, Zhang; Qing-Qing, Sun; Sai-Sheng, Xu; Li-Feng, Zhang; Yu, Shi; Shi-Jin, Ding; Wei, Zhang

  2010-01-01

  An ultra-low-dielectric-constant (ultra low-k, or ULK) porous SiOCH film is prepared using a single ring-type siloxane precursor of the 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane by means of spin-on deposition, followed by crosslinking reactions between the precursor monomers under UV irradiation. The as-prepared film has an ultra low k of 2.41 at 1 MHz due to incorporation of pores and hydrocarbon crosslinkages, a leakage current density of 9.86 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm, as well as a breakdown field strength of ∼1.5 MV/cm. Further, annealing at 300°C results in lower k (i.e., 1.94 at 1 MHz), smaller leakage current density (2.96 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm) and higher breakdown field strength (about 3.5 MV/cm), which are likely caused by the short-ranged structural rearrangement and reduction of defects in the film. Finally, the mechanical properties and surface morphology of films are also evaluated after different temperature annealing. (condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic, and optical properties)

 3. Reactions of 11C recoil atoms in the systems H2O-NH3, H2O-CH4 and NH3-CH4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nebeling, B.

  1988-11-01

  In this study the chemical reactions of recoil carbon 11 in the binary gas mixtures H 2 O-NH 3 , H 2 O-CH 4 and NH 3 -CH 4 in different mixing ratios as well as in solid H 2 O and in a solid H 2 O-NH 3 mixture were analyzed in dependence of the dose. The analyses were to serve e.g. the simulation of chemical processes caused by solar wind, solar radiation and cosmic radiation in the coma and core of comets. They were to give further information about the role of the most important biogeneous element carbon, i.e. carbon, in the chemical evolution of the solar system. Besides the actual high energy processes resulting in the so-called primary products, also the radiation-chemical changes of the primary products were also observed in a wide range of dosing. The generation of the energetic 11 C atoms took place according to the target composition by the nuclear reactions 14 N(p,α) 11 C, 12 C( 3 He,α) 11 C or the 16 O(p,αpn) 11 C reaction. The identification of the products marked with 11 C was carried out by means of radio gas chromatography or radio liquid chromatography (HPLC). (orig./RB) [de

 4. Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Storbritannien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolowski-Bogomoloff, Angelika

  2011-03-01

  Full Text Available In children’s literature, power relations are fundamentally assymetrical. This is furthermore accentuated in the process of translation where translation norms, social and cultural norms as well as the power game of adult authorities play a major part.The Swedish author Astrid Lindgren’s ideology is based on the notion that no aspects of life should be hidden from the child, making her thematize as well as break taboos in her writing for children. There has been extensive research on Lindgren’s authorship per se, but research on translations of her books seems to be limited. The fact that discussions on taboo elements in children’s books in general, and Lindgren’s source texts and target texts in particular are sparse indicates that this is a vast – and interesting – field still to be explored.This paper focuses on the American and British translations of Lindgren’s Madicken (1960 and Madicken och Junibackens Pims (1976 in order to find out why and to what extent these books were censored in translation.

 5. Constraining the Molecular Complexity in the Interstellar Medium—The Formation of Ethyl Methyl Ether (CH3OCH2CH3) in Star-forming Regions

  Science.gov (United States)

  Bergantini, Alexandre; Frigge, Robert; Kaiser, Ralf I.

  2018-05-01

  We report the first confirmed synthesis of ethyl methyl ether (EME, CH3CH2OCH3) within astrophysical model ices containing water (H2O) and methane (CH4) exposed to ionizing radiation at ultra-low temperatures of 5 K. EME (also known as methoxyethane), was recently observed toward Orion KL and currently is the largest confirmed oxygen-bearing molecule found in the interstellar medium. Exploiting isomer-selective photoionization (PI) of the subliming molecules in the temperature-programmed desorption phase at 10.49, 9.92, and 9.70 eV, coupled with reflectron time-of-flight mass spectrometry and isotopic substitution experiments (H2 18O–CH4), the detection of fragment ions of EME at m/z = 45 (C2H5O+) and m/z = 59 (C3H7O+), and probing the proton transfer in subliming ethanol–EME complexes via m/z = 61 (C3H9O+), the present study reveals that EME can be formed from suprathermal reactions initiated by cosmic rays and secondary electrons generated within astrophysical ices. The detection of EME in our experiments represents a significant advance in the understanding of formation pathways of complex organic molecules present in hot cores and helps to constrain astrochemical models on the formation of such species within molecular clouds.

 6. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 7. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 8. Dubbelboende vid beskattningen av fysiska personer

  OpenAIRE

  Frände, Joakim

  2013-01-01

  Dual residence in the taxation of individuals Each country has the right to determine on which grounds and to what extent it exercises its tax authority. In the case of individuals a country usually bases its right to levy taxes on the connection between the country and the individual, or the country and the income or wealth in question. This thesis deals with the connection that exists between the country and the individual. Under domestic tax law systems a separation is usually made in...

 9. Effekten av massagebehanling vid hypertoni : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Johansson, Anna; Leopoldson, Carolina

  2012-01-01

  Aim: The aim is to create a review that examines different forms of massage therapy and their effects on hypertension. Method: Literature review of 10 scientific articles on the subject of massage and its effects on blood pressure. The literature searches were made with PubMed and Cinahl using the keywords "massage therapy", "effects" and "blood pressure". Results: The articles showed that massage had a positive effect in lowering blood pressure. This could be explained by greater extent of r...

 10. Correlation between stress-induced leakage current and dielectric degradation in ultra-porous SiOCH low-k materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, C., E-mail: Chen.Wu@imec.be; De Wolf, I. [imec, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Belgium); Department of Materials Engineering, KU Leuven, 3000 Leuven (Belgium); Li, Y.; Leśniewska, A.; Varela Pedreira, O.; Marneffe, J.-F. de; Ciofi, I.; Verdonck, P.; Baklanov, M. R.; Bömmels, J.; Tőkei, Zs.; Croes, K. [imec, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Belgium)

  2015-10-28

  Stress-Induced Leakage Current (SILC) behavior during the dielectric degradation of ultra-porous SiOCH low-k materials was investigated. Under high voltage stress, SILC increases to a critical value before final hard breakdown. This SILC increase rate is mainly driven by the injected charges and is negligibly influenced by temperature and voltage. SILC is found to be transient and shows a t{sup −1} relaxation behavior, where t is the storage time at low voltages. This t{sup −1} transient behavior, described by the tunneling front model, is caused by both electron charging of neutral defects in the dielectric close to the cathode interface and discharging of donor defects close to the anode interface. These defects have a uniform density distribution within the probed depth range, which is confirmed by the observed flat band voltage shift results collected during the low voltage storage. By applying an additional discharging step after the low voltage storage, the trap energies and spatial distributions are derived. In a highly degraded low-k dielectric, the majority of defects have a trap depth between 3.4 eV and 3.6 eV and a density level of 1 × 10{sup 18 }eV{sup −1 }cm{sup −3}. The relation between the defect density N and the total amount of the injected charges Q is measured to be sub-linear, N ∼ Q{sup 0.45±0.07}. The physical nature of these stress-induced defects is suggested to be caused by the degradation of the Si-O based skeleton in the low-k dielectric.

 11. Potassium and Phosphorus in Muscat Rosada Grape Yield in Elqui Valley Soil Fósforo y Potasio en la Producción de Vid Moscatel Rosada, en Suelo del Valle de Elqui

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Sierra B

  2008-09-01

  Full Text Available The effects of P and K on grapevines (Vitis vinifera L. var. Muscat Rosada were evaluated four years, considering the same levels of N. The experiment was conducted at the Vicuña Experimental Station (30° S; 70°44´ W of the Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA. The soil is alluvial antropic miscellaneous (Entisols. Three fertilization treatments were established: 1 N 160 + P2O5 200 + K2O 300; 2 N 160 + P2O5 0 + K2O 300; and 3 N 160 + P2O5 200 + K2O 0. At the beginning of the experiment, grape vines received all the phosphate fertilizers, 200 kg ha-1 of P2O5 as triple superphosphate in Treatments 1 and 3. Nitrogen was applied as urea for four years. The applications were initiated when the vine buds measured 20 cm. The K was applied to the soils of Treatments 1 and 2, at a dosage of 200 kg ha-1 K2O, using potassium sulphate. Between berry set and 30 d before harvest, 100 kg ha-1 K2O were applied as potassium sulphate by fertigation. Significant effects of the P fertilization were observed by the second year, with increased cluster numbers per plant. K also increased grape fruit yield by the third year. This response was obtained with less than 5 mg kg-1 of P available in the soil and less than 145 mg kg-1 of exchangeable K in the soil. The initially low content of available K and P suggests a high probability of response to the application of both elements.En el Campo Experimental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA, ubicado en la localidad de Vicuña (30° S; 70°44´ O, se evaluó durante cuatro años el efecto de la aplicación de P y K, considerando un mismo nivel de aplicación de N en vid (Vitis vinifera L. var. Moscatel Rosada. El suelo corresponde al tipo misceláneo antrópico coluvial (Entisols. Se establecieron tres tratamientos de fertilización: 1 N 160 + P2O5 200 + K2O 300; 2 N 160 + P2O5 0 + K2O 300; y 3 N 160 + P2O5 200 + K(20 0. El parrón recibió toda la fertilización fosfatada aplicada al

 12. Cut to the Chase: Editing Time and Space through Closed-Circuit Television Surveillance La fin des courses poursuites pour les policiers britanniques ? Le rôle de la vidéosurveillance dans le changement des représentations spatio-temporelles dans les courses poursuites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Neyland

  2011-10-01

  Full Text Available The UK is said to have the largest number of CCTV cameras of any European nation. These cameras have been involved in a variety of changes in UK police practices. Such changes range from new evidential practices in court cases, through access to new materials, to new questions posed regarding invasions of privacy. One unexplored area of police practices, which this paper will argue have undergone significant changes since the introduction of CCTV cameras, is police accountability. This paper will draw on recent controversies in the UK regarding police car chases to investigate the ways in which CCTV cameras have led to new and complex questions of police accountability.Le Royaume-Uni est souvent présenté comme le pays ayant le plus grand nombre de caméras en Europe. Ces caméras ont joué un rôle dans bien des changements intervenus au sein des pratiques de la police britannique, depuis la production de nouveaux types de preuves devant les tribunaux, en passant par l’accès à de nouveaux matériaux et à de nouvelles informations, jusqu’à la mise en lumière de nouvelles questions touchant aux violations de la vie privée. Un des aspects peu explorés parmi ces nouvelles pratiques policières concerne la question de la responsabilité et le fait, pour la police, de rendre des comptes. Cet article porte précisément sur les changements significatifs provoqués par l’introduction de caméras de vidéosurveillance dans la façon d’accomplir les activités policières. À partir du cas de controverses récentes au Royaume-Uni autour de courses poursuites dans lesquelles sont engagés des véhicules de police, il s’intéressera aux façons dont la présence et l’usage de caméras de vidéosurveillance ont amené des questions à la fois nouvelles et complexes, concernant la justification des actions de police.

 13. Agresijas un vecāku audzināšanas stila saistība jauniešiem no profesionālās vidējās izglītības iestādēm

  OpenAIRE

  Stikāne, Austra

  2012-01-01

  Pētījuma jautājumi ir vai pastāv saistība starp agresijas rādītājiem un vecāku audzināšanas stilu profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri ikdienā dzīvo ar vecākiem un audzēkņiem, kuri ikdienā nedzīvo ģimenē, kā arī vai pastāv atšķirības agresijas skalās starp jauniešiem, kuri dzīvo ar vecākiem ikdienā un jauniešiem, kuri ikdienā nedzīvo ar vecākiem. Pētījumā piedalījās 95 respondenti (55 studenti, kuri ikdienā dzīvo ar vecākiem, 40 studenti, kuri ikdienā nedzīvo ģimenē)...

 14. Didaktisko spēļu izmantošana apkārtnes mācību stundās skolēniem ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem

  OpenAIRE

  Zarecka, Tatjana

  2007-01-01

  Diplomarba tēma ir „Didaktisko spēļu izmantošana apkārtnes mācību stundās skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem”. Pētījuma mērķis: Diplomdarbā teoretiskajā daļā tiek apskatītās pedagoģiskās atziņas par didaktiskajām spēlēm: pedagogus F.Frēbeļa, M.Montesori, K.Ušinska, J.Tihejevas, A.Sorokinas, A.Bondarenko, O.Svenne, I.Kapostas darbu apskats; tiek analizēts terminu „spēle” un „rotaļa” salidzinājums; tiek apskatīta didaktisko spēļu klasifikācija; tiek a...

 15. ”På Facebook slipper man vara närvarande” : En studie kring unga vuxnas syn på användande, identitetsskapande och kvarlämnade digitala identiteter på Facebook

  OpenAIRE

  Michael, Carlsson; Lahdensuo, Jonna

  2009-01-01

  Bakgrund: Facebook är ett socialt onlinenätverk som under sina levnadsår har ökat explosionsartat i popularitet. På Facebook sköter många användare stora delar av sina sociala relationer och delar med sig mycket av sig själva. Det finns inget tidigare socialt nätverk i stil med Facebook som har haft samma genomslagskraft hos internetanvändarna. I användandet skapas en digital identitet som lämnar spår på Facebook, även om en användare är död. Kring dessa kvalämnade digitala identiteter vill v...

 16. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  OpenAIRE

  Edvardsson, Berit

  2015-01-01

  Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. När personen inte är i byggnaden så förbättras eller försvinner symtomen. Många olika faktorer kan orsaka eller medverka till uppkomst eller försämringar av SBS-symtom, som t.ex. luftens innehåll av ...

 17. Att utforma en teknisk manual : Med tillhörande riktlinjer

  OpenAIRE

  Runvall, Linda; Parantainen, Satu

  2007-01-01

  Vi, Linda Runvall och Satu Parantainen, har gjort vårt examensarbete för företaget Leine & Linde i Strängnäs. De tillverkar pulsgivare som används inom industrin. Examensarbetet bestod av att göra om en befintlig manual och skriva guidelines (riktlinjer) till Leine & Lindes personal. Under vårt examensarbete har vi använt oss av våra kunskaper inom informationsdesign. Rune Pettersson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola, beskriver ämnet informationsdesign såhär: ”I...

 18. Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

  OpenAIRE

  Olménius, Fanny; Boström, Anna

  2017-01-01

  Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka p...

 19. African-American English i direkt anföring : Etta James självbiografi översatt till svenska – att anpassa översättningen efter en varietet som inte har någon motsvarighet på svenska

  OpenAIRE

  Anteryd, Linn

  2015-01-01

  Detta examensarbete är indelat i tre delar. Examensarbetet består av en översättning av tre kapitel ur Etta James självbiografi Rage to survive: the Etta James story skriven av James och spökförfattaren David Ritz, samt ett kapitel om vilka textspecifika översättningsproblem som uppstod vid översättningen. Den tredje delen består av en djupanalys av hur varieteten African-American English (AAE) översatts i två andra verk, nämligen I know why the caged bird sings av Maya Angelou och The bluest...

 20. Optimización de los medios de propagación y enraizamiento in vitro de las variedades “criollas” de vid para elaborar pisco Optimization of media for in vitro propagation and rooting of creole grapevine varieties utilized for pisco making

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenio González

  2012-02-01

  Full Text Available Los protocolos y medios disponibles para la propagación y enraizamiento in vitro de la vid no han sido ajustados todavía a las variedades “criollas” con las que se elabora el pisco. En este trabajo se exploró el uso de medios para la propagación de las variedades Quebranta, Negra Criolla, Albilla, Italia y Torontel, así como para el enraizamiento de las variedades Quebranta, Albilla y Torontel, a partir de los medios estándares reportados en la literatura científica. Para ello, se pusieron a prueba 11 variantes del medio estándar de propagación de vid (medio Murashige y Skoog 1X, 3% de sucrosa, 1 mg/L de benzilaminopurina y 0,8% de agar en las que se combinaron reducciones en la fuerza del medio con reducciones en la concentración de hormona. Para el enraizamiento posterior, se probaron el ácido naftalen acético y el ácido indol acético a 5 concentraciones distintas por cada hormona. Los resultados mostraron que el mejor medio para la propagación de las variedades Quebranta, Albilla e Italia es el estándar; las variedades Negra Criolla y Torontel tuvieron mejor desempeño con una reducción de la concentración de benzilaminopurina a 0,25 y 0,5 mg/L, respectivamente. El mejor enraizamiento en la variedad Quebranta ocurrió con 80 μg/L de ácido naftalen acético y 2 mg/L de ácido indol acético; las variedades Albilla y Torontel tuvieron una mejor respuesta al ácido indol acético a concentraciones de 2 y 1 mg/L, respectivamente.The protocols and culture media available for in vitro propagation and rooting of grapevine have not yet been adjusted to the creole varieties used for pisco making. In this paper we explored the use of culture media for the propagation of varieties Quebranta, Negra Criolla, Albilla, Italia and Torontel and for rooting varieties of Quebranta, Albilla and Torontel based on known standard culture media.To address this issue, 11 media derived from the standard propagation medium for grapevine (1X

 1. Tjock och vacker - kvinnlighet och kroppsstorlek bland nicaraguanska kvinnor

  OpenAIRE

  Johansson, Anna

  1996-01-01

  Fat and beautiful - femininity and body size among Nicaraguan women This article aims to illuminate and discuss body size as a central element in the social construction of a feminine body. It also emphases the variations in the social definitions and experiences of womens body size; historical and social as well as cultural ones. The dominant body ideal today in Western culture is the slender and fat free body. Women are to a higher extent then men subdued to the disciplinary practices of fa...

 2. Politisk liberalism och skolans religionsundervisning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joachim Rosenquist

  2007-01-01

  Full Text Available POLITICAL LIBERALISM AND RELIGIOUS EDUCATION. Based on John Rawls’ latertheory of political liberalism, this article critically analyses what religiouseducation could mean in times of increasing societal pluralism and a world-wide revival of religion. Important elements of political liberalism – such asthe notions of reasonable persons and public reason – are elaborated onand related to religious individuals and perspectives. It is argued that polit-ical liberalism supports mandatory religious education, but of a certainkind. Schools have an obligation to provide students with knowledge aboutreligions, and to foster a spirit of tolerance and respect for the demands ofpublic reason. But they cannot legitimately give students the impression thatall religions are equally true or false. This makes for a problematic situation:how is it possible to teach students about religion without crossing the lineand teaching religious relativism? If it is not possible, then political liberalismseems to be more controversial than Rawls would admit.

 3. Oral nano-delivery of anticancer ginsenoside 25-OCH3-PPD, a natural inhibitor of the MDM2 oncogene: Nanoparticle preparation, characterization, in vitro and in vivo anti-prostate cancer activity, and mechanisms of action.

  Science.gov (United States)

  Voruganti, Sukesh; Qin, Jiang-Jiang; Sarkar, Sushanta; Nag, Subhasree; Walbi, Ismail A; Wang, Shu; Zhao, Yuqing; Wang, Wei; Zhang, Ruiwen

  2015-08-28

  The Mouse Double Minute 2 (MDM2) oncogene plays a critical role in cancer development and progression through p53-dependent and p53-independent mechanisms. Both natural and synthetic MDM2 inhibitors have been shown anticancer activity against several human cancers. We have recently identified a novel ginsenoside, 25-OCH3-PPD (GS25), one of the most active anticancer ginsenosides discovered thus far, and have demonstrated its MDM2 inhibition and anticancer activity in various human cancer models, including prostate cancer. However, the oral bioavailability of GS25 is limited, which hampers its further development as an oral anticancer agent. The present study was designed to develop a novel nanoparticle formulation for oral delivery of GS25. After GS25 was successfully encapsulated into PEG-PLGA nanoparticles (GS25NP) and its physicochemical properties were characterized, the efficiency of MDM2 targeting, anticancer efficacy, pharmacokinetics, and safety were evaluated in in vitro and in vivo models of human prostate cancer. Our results indicated that, compared with the unencapsulated GS25, GS25NP demonstrated better MDM2 inhibition, improved oral bioavailability and enhanced in vitro and in vivo activities. In conclusion, the validated nano-formulation for GS25 oral delivery improves its molecular targeting, oral bioavailability and anticancer efficacy, providing a basis for further development of GS25 as a novel agent for cancer therapy and prevention.

 4. The Role of Anisotropic Exchange in Single Molecule Magnets: A CASSCF/NEVPT2 Study of the Fe4 SMM Building Block [Fe2(OCH32(dbm4] Dimer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Lunghi

  2016-09-01

  Full Text Available The rationalisation of single molecule magnets’ (SMMs magnetic properties by quantum mechanical approaches represents a major task in the field of the Molecular Magnetism. The fundamental interpretative key of molecular magnetism is the phenomenological Spin Hamiltonian and the understanding of the role of its different terms by electronic structure calculations is expected to steer the rational design of new and more performing SMMs. This paper deals with the ab initio calculation of isotropic and anisotropic exchange contributions in the Fe(III dimer [Fe 2 (OCH 3 2 (dbm 4 ]. This system represents the building block of one of the most studied Single Molecule Magnets ([Fe 4 RC(CH 2 O 3 2 (dpm 6 ] where R can be an aliphatic chain or a phenyl group just to name the most common functionalization groups and its relatively reduced size allows the use of a high computational level of theory. Calculations were performed using CASSCF and NEVPT2 approaches on the X-ray geometry as assessment of the computational protocol, which has then be used to evinced the importance of the outer coordination shell nature through organic ligand modelization. Magneto-structural correlations as function of internal degrees of freedom for isotropic and anisotropic exchange contributions are also presented, outlining, for the first time, the extremely rapidly changing nature of the anisotropic exchange coupling.

 5. Är vi där än? - BIM inom produktion och försäljning : En fallstudie om hur BIM kan utveckla byggföretaget

  OpenAIRE

  Eriksson, Christoffer; Hansson, Mikaela

  2013-01-01

  Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på plats. Idag säljer Titania sina råvindslägenheter när dessa står färdiga men de har som mål att tidigarelägga försäljningen av sina projekt, om detta ska kunna ske måste företaget ha mer material att ...

 6. Opto-electronic properties and light-emitting device application of widegap layered oxychalcogenides: LaCuOCh (Ch=chalcogen) and La2CdO2Se2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hiramatsu, Hidenori; Hirano, Masahiro; Kamioka, Hayato; Ueda, Kazushige; Ohta, Hiromichi; Kamiya, Toshio; Hosono, Hideo

  2006-01-01

  Electronic and optical properties of widegap oxychalcogenides, LaCuOCh (Ch chalcogen) and La 2 CdO 2 Se 2 , are reviewed with a focus on those relevant to their layered crystal structures, including high hole mobility, degenerate p-type conduction, room temperature exciton, and large third order optical nonlinearity. In particular, the widegap p-type metallic conduction was realized in Mg-doped LaCuOSe: the first demonstration among any class of widegap materials including GaN:Mg. Furthermore, we demonstrate the room temperature operation of a blue light-emitting diode using a pn hetero-junction composed of a LaCuOSe epilayer and an n-type amorphous InGaZn 5 O 8 . Those results strongly suggest that a series of the layered oxychalcogenides are applicable to the light-emitting layers in opto-electronic devices that operate in the ultraviolet-blue region as well as to transparent p-type conductors. (copyright 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (Abstract Copyright [2006], Wiley Periodicals, Inc.)

 7. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  Full Text Available Pedagogisk meritering och pedagogiska meritportföljer har under det senaste decenniet fått ökad uppmärksamhet. Idag (mars 2011 ger en sökning på Google® 6 140 respektive 1 990 träffar på dessa två sökord. Många av träffarna på Google® handlar om högskolors rekommendationer att dokumentera pedagogiska meriter, men antalet publicerade artiklar i detta ämne är mycket få. Högskolan behöver bra lärare och för att uppnå det så måste undervisning och andra utbildningsinsatser uppmärksammas och belönas. Användandet av pedagogiska meritportföljer anses öka betydelsen av undervisningsinsatsen vid anställningar och befordran och är ett sätt att professionalisera undervisning (Fayne, 1991. Många högskolor och universitet har utarbetat handlingsplaner för hur pedagogiska meriter ska dokumenteras och bedömas liksom strategier för hur medarbetarna ska utveckla sin pedagogiska skicklighet. ”Uppifrån” finns således både skrivna dokument och viljan och intentionen att premiera pedagogiska insatser. Trots detta upplever många medarbetare att pedagogiska insatser inte lönar sig att dokumentera då dessa meriter inte värderas tillräckligt högt, exempelvis i jämförelse med forskningsmeriter. Samtidigt vittnar pedagogiskt sakkunniga om att de pedagogiska meritportföljer som de ombeds granska (vid exempelvis tjänstetillsättningar ofta är ostrukturerade och av varierande kvalité. För att pedagogiska meriter ska få avsedd tyngd vid tjänstetillsättningar fordras att de redovisas på ett sätt som gör det möjligt för sakkunniga att värdera dem. Bedömning av både vetenskapliga och pedagogiska meriter görs i många fall av sakkunniga utan särskild pedagogisk utbildning och de pedagogiska meriterna anses generellt mer svårbedömda än de vetenskapliga (Lindberg, 1997. Någon form av standardisering och mallar i samband med presentation av pedagogiska meriter bör därför kunna vara till hjälp för s

 8. Lagerskador kontra centralsmörjningssystem

  OpenAIRE

  Egestrand, Jens

  2012-01-01

  Examensarbetet som har genomförts på uppdrag av Stora Enso belyser svårigheter kring övervakning av lagerkondition och korta lagerlivslängder i presspartien på kartongmaskinerna. Arbetet belyser även om de korta lagerlivslängderna är smörjrelaterade och hur smörjmedlet påverkar lagerlivslängden. Det finns problematik med att finna lagerfel vid användning av vibrationsanalys på relativt lågvarviga maskiner, detta beror på den låga energinivån som genereras av en lagerdefekt och därmed döljs la...

 9. En dialog för hållbarhet : En studie om statliga företags intressentdialog i praktiken

  OpenAIRE

  Danielsson, Josefin; Ulleryd, Ida

  2016-01-01

  Kraven på att organisationer ska ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar har ökat i och med den ökade medvetenhet om hur olika verksamheter påverkar såväl miljö som samhälle. Det huvudsakliga verktyget för företag att kommunicera sitt ansvars- och hållbarhetsarbete är genom hållbarhetsredovisningen, där Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är den mest använda standarden vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. En av de grundläggande principerna i GRI är att företagen...

 10. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 11. IFRS 3 & IAS 39 : Övergången till IFRS – resultatmässiga effekter

  OpenAIRE

  Nieminen, Jan-Erik; Khan, Tahir

  2005-01-01

  Från och med den 1 januari 2005 måste alla börsnoterade bolag redovisa enligt IFRS. Fördelar med IFRS är harmonisering av redovisningsprinciperna mellan olika länder, internationellt enhetlig redovisningspraxis och att investerare lättare kan jämföra olika företags finansiella information som är baserade i olika länder. Nackdelar med IFRS är att reglerna är mer omfattande och detaljerade än de tidigare rekommendationerna från Redovisningsrådet. Vid införandet av IFRS 2005 förutspådde branschf...

 12. EU:s nya varumärkesdefinition : En utredning av vad borttagandet av kravet på grafisk återgivning kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken

  OpenAIRE

  Fredriksson, Mathilda; Petersson, Frida

  2017-01-01

  Sedan det första steget togs mot en harmoniserad varumärkesrätt inom EU har grafisk återgivning varit ett krav vid registrering av varumärken, men kravet på grafisk återgivning försvinner i och med EU:s nya varumärkesreform. Syftet med denna uppsats är att belysa och utreda vad detta kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken. Utredningen är inriktad på följande okonventionella varumärken: doftmärken, smakmärken, ljudmärken, känselmärken, rörelsemärken och h...

 13. Sashay : Vam välling - NU!

  OpenAIRE

  Engvall, Malin; Schnelzer, Natalié; Svedberg, Caroline

  2008-01-01

  Examensarbetet på 22,5 hp har utförts av Malin Engvall, Natalié Schnelzer och Caroline Svedberg som en avslutande del på Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet, fakulteten för teknik och naturvetenskap. Uppdragsgivare var JanErik Odhe som med sin tävlan i Venture Cup lämnat in en affärsidé som innefattar utveckling av en ny produkt. Målet var att ta fram en engångsprodukt som inom loppet av en minut kan ge tillgång till varm välling oberoende av var konsumenten b...

 14. Norges Landsprofil : – En guide för privatpersoner

  OpenAIRE

  Högnabba, Linda-Mari; Nabb, Johan

  2010-01-01

  Norge är ett mycket attraktiv land för den arbetssökande som vill pröva på något nytt och få arbetserfarenhet inom olika yrken. Folk från Finland har sedan länge tillbaka åkt till Norge för att tjäna mer pengar och det har många också lyckats med. I detta arbete behandlas de svårigheter och problem som eventuellt kan uppkomma samt hur man skall gå tillväga när man ansöker eller fått anställning. Vi tar även upp problem som kan uppstå vid en eventuell återkomst till Finland eller om man fast b...

 15. BIBLIJSKI I TEOLOŠKO-DUHOVNI VID RADA

  OpenAIRE

  Zečević, Jure

  2007-01-01

  Čovjekov rad se kao viševrsna i višedimenzionalna stvarnost može cjelovitije sagledati tek objedinjavanjem različitih vidova pod kojima je proučavan i motren. Ovom radu nije prvenstveni cilj dati prikaz neke cjelovite i sustavne teologije i duhovnosti rada, nego teološki istražiti pojedina danas raspravljana i stoga relevantna pitanja biblijske i duhovne dimenzije rada, odnosa molitve i rada, među ostalim i pod vidom praktične primjene u okolnostima suvremenog načina živo...

 16. Materials in flue gas condensation plants; Materialval vid roekgaskondensering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goldschmidt, Barbara; Nordling Magnus

  2003-02-01

  This project is the first part of a larger project. In the part reported here, materials for flue gas condensers have been investigated by contact with plant owners and suppliers and by a literature review of reported failures. If it is decided to continue with another part of the project, a number of materials will be long term tested on site. The project is complementary to an earlier project, which investigated the operating experiences from flue gas condensers in biomass fired cogeneration plants. In the project materials (steel and polymeric) suitable for long term testing in existing plants are discussed. It is proposed that testing in the second part of the project is made with material coupons in one plant fired with only biomass and one plant where biomass is co fired with other fuels. In the biomass fired plant a number of steel materials should be tested. In the co fired plant, with its harsher operating conditions, the same steel materials plus a number of polymeric materials should be tested. Materials suitable for testing are summarised in the report.

 17. Bottom ash from fluidising bed boilers as filler material in district heating pipe culverts. Chemical and geotechnical characterisation; Pannsand som kringfyllnadsmaterial foer fjaerrvaermeroergravar. Kemisk och geoteknisk karaktaerisering av fluidbaeddsand

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Roger; Rogbeck, Jan; Suer, Pascal

  2004-01-01

  Bottom ashes from fluid bed boilers have been characterised, both geotechnically and chemically, in order to investigate the possibility to use them as filler material in district heating pipe culverts. Bottom ashes from both biofuel boilers and waste boilers are represented in this project. The companies which ashes have been characterised are Sundsvall Energi AB, Sydkraft OestVaerme AB, Sydkraft MaelarVaerme AB, Eskilstuna Miljoe och Energi, Stora Enso Fors, Soederenergi and Fortum Vaerme. A total of ten ashes have been analysed where three ashes originates from Sundsvall Energi AB, two from Sydkraft OestVaerme AB and one from the each of the remaining companies. The chemical analyses have been performed both on fresh ashes and on ashes aged for three months. The geotechnical analyses performed are grain size distribution, packing abilities and permeability. Chemical analyses performed are total content, available content, leaching tests (leaching both by shaking method and column procedure) and organic analyses (PAH, EOX, TOC, dioxin and fenol). The geotechnical analyses show that the ashes fulfils the demands that are put on the filler material used in district heating pipe culverts. When using the ashes in applications, light compaction should be performed due to the risk of crushing the material which may cause an increased amount of fine material. The leachability of fine material is larger than for coarse material. The ashes are relatively insensitive to precipitation. Bio fuel based bottom ashes have a lower content of environmental affecting substances than waste fuel based ashes. This is also shown in the leaching analyses. The leaching water from fresh ashes contains a higher concentration of leachable components than aged ashes. When aged the pH in the ashes decreases due to carbon uptake and hydration and this makes metals as Pb, Cu, Cr and Zn less mobile. On the other hand, an increase in leachability of Sb, Mo and SO{sub 4} is shown when the ashes

 18. Synthesis and X-ray structure of the dysprosium(III complex derived from the ligand 5-chloro-1,3-diformyl-2-hydroxybenzene-bis-(2-hydroxybenzoylhydrazone [Dy2(C22H16ClN4O53](SCN 3.(H2O.(CH3OH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aliou H. Barry

  2003-12-01

  Full Text Available The title compound [Dy2(C22H16ClN4O53](SCN 3.(H2O.(CH3OH has been synthesized and its crystal structure determined by single X-ray diffraction at room temperature. The two nine coordinated Dy(III are bound to three macromolecules ligand through the phenolic oxygens of the p-chlorophenol moieties, the nitrogen atoms and the carbonyl functions of the hydrazonic moieties. The phenolic oxygen atoms of the 2-hydroxybenzoyl groups are not bonded to the metal ions. In the bases of the coordination polyhedra the six Dy-N bonds are in the range 2.563(13-2.656(13 Å and the twelve Dy-O bonds are in the range 2.281(10-2.406(10 Å.

 19. Tuning the composition of metastable CoxNiyMg100−xy(OH)(OCH3) nanoplates for optimizing robust methane dry reforming catalyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fan, Xiaoli; Liu, Zhiting; Zhu, Yi-An

  2015-01-01

  of the metastable precursor CoxNiyMg100−x−y(OH)(OCH3) derived from solvothermal synthesis. The catalyst composition and reaction conditions have been modulated to achieve maximum coke resistance and catalyst stability. Long-term stability for 1000 h time on stream at 800°C has been achieved for the optimized Co0.......075Ni7.425Mg92.5O catalyst. The role of Co in the catalyst has been disclosed through kinetic measurements and detailed characterization of the spent catalysts. Co is enriched on the Co–Ni alloy surface under reforming conditions and accelerates the gasification of coke intermediates. Co also enhances...

 20. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 1. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 2. "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..." : [luuletused] / Catharina Gripenberg ; tlk. Juta-Tiia Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Gripenberg, Catharina

  2004-01-01

  Sisu: "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..."; "Tean, et kajad vastavad, aga väga lühidalt. Valad sa välja oma ..." = "Vet att ekon svarar, men i all korthet. Gjuter du ut ditt hjärta ..."; "Kirjasõber, ma otsin välja jääkraabitsa ..." = "Brevvän, jag lagrar upp med fönsterskapare ..."; "Säravselge hommik. Linnupojad trügivad välja kolbast ..." = "Det var en glasklar morgon. Fågelungarna knuffas från skallen ..."; Armastuskiri = Kärleksbrev

 3. Planering, progression, profession: hur studenter blir planerare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Larsson

  2017-09-01

  Full Text Available De kunskaper som utvecklas med stöd i de nationella examensmålen för värderingsförmåga och förhållningssätt är de som ligger närmast den professionella identiteten. Denna kunskapskategori ges begränsat utrymme i de förväntade studieresultat som examineras inom samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet. Trots detta får studenterna anställning som planerare, ofta kort efter att de tagit sin kandidatexamen. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur kunskapsmässig progression underbyggs avseende värderingsförmåga och förhållningssätt i en planerarutbildning med kulturgeografi som huvudområde. I denna artikel redovisas en analys av samhällsplanerarprogrammet.De kurser i kulturgeografi som ingår i programmet analyseras utifrån förväntade studieresultat, läraktiviteter och examinationsformer i syfte att spåra den planerade progressionen. Särskild uppmärksamhet ägnas kunskapskategorin värderingsförmåga och förhållningssätt. Resultaten diskuteras utifrån en modell för att förstå vilka typer av kunskaper som används vid avvägningar och beslut i planeringsprofessionen. Analysen visar att samhällsplanerarprogrammets planerade progression följer principen att först ge studenterna breda ämneskunskaper, därefter utveckla metodfärdigheter och mot slutet utveckla mer komplexa och handlingsinriktade kunskaper. Den visar också att den planerade progressionen är begränsad i att underbygga normativa aspekter av studenternas värderingsförmåga och förhållningssätt.

 4. Sweden's Future Climate in the short- and medium-term perspective. Basis for development of climate adaptation tools; Sveriges framtida klimat paa kort och medellaang sikt. Underlag foer utveckling av verktyg foer klimatanpassning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlsen, Henrik; Parmhed, Oskar

  2008-12-15

  This report studies two questions - how the actual amount of greenhouse gas emissions has changed over time in comparison with previous assumptions and what will happen to Sweden's climate from short and medium term perspectives given the future development of the climate in general. The content of this report shall be used as the basis for continued work in the development of climate adaptation tools that can be used primarily in Sweden. The first section of this report presents the development of actual greenhouse gas emissions in recent years. Eight years have passed since IPCC published its emissions scenarios (SRES) and for this reason a comparison between the emissions levels from the report and the experimental data from observations made in recent years is well due. Measurements show that current levels of emissions of carbon dioxide from fossil fuels exceed the average of the SRES families as a whole. Among other implications, this means that emission levels are significantly higher than the levels assumed in the climate scenarios of the Swedish Commission on Climate and Vulnerability (Klimat- och saarbarhetsutredningen). There is little support from the experimental data to indicate that this rate of increase will subside. In addition, studies are indicating that the increased emissions are not solely attributable to a rise in population levels and increased wealth (GNP/capita). Another aspect is that the carbon intensity, measured as the amount of carbon dioxide per unit production price, has been declining since 2000. This is entirely contrary to the assumptions made in all of the emissions scenarios in SRES that carbon dioxide efficiency would continue to increase. The report therefore concludes that work with climate adaptation in Sweden must take into consideration to a greater extent than is currently done today the consequences of emissions levels that are in line with or exceed the highest SRES levels. The second section of this report takes

 5. Kapitalstruktur och Affärsrisk

  OpenAIRE

  Eckerhall, Marc; Karlsson, Mårten

  2001-01-01

  During the past year it has been made possible to buy back a company’s outstanding stock. This is done in order to change the capital structure towards a situation with less equity. A change in capital structure means a change in the cost of capital for a company and by that a change in the value for the stockholder. This Master Thesis studies the relation between capital structure and business risk. Studying the debt to equity ratio in a company captures capital structure. Studying the volat...

 6. Sexuella trakasserier och identitetsskapande bland unga

  OpenAIRE

  Runsö, Anna

  2013-01-01

  Sexual harassments have since long been an issue all over the world and schools have not been an exception. Reports from Swedish secondary schools show how 47% of the female pupils state that they have, sometime during their time in school, been the victim of sexual harassment. Other studies claim that pupils exposed to sexual harassments will develop low self-esteem and a decreased sense of self. The Swedish curriculum state that all children shall have the right to a harassment free school ...

 7. Skolidentitet och managementkultur som mytologisk diskurs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Lunneblad

  2010-01-01

  Full Text Available School identity management culture as a mythological discourse.As inter-related educational reforms spread, they permeate and re-orient educational systems in different social and political contexts. The new package of reforms is held against older policy technologies of professionalism and bureaucracy and thereby it helps to re-align the public sector towards the methods and ethics of private markets. The focus of this article is on displaying the strategies that school leaders of a suburban school in a low income and multi-ethnic area use. The article displays that the strategies employed are a strong leadership and the identity work of creating the image of the “successful school”. An important part of is to maintain and create good relations to media and municipal politicians. This article argues that this has resulted in that school leaders are paying less attention to the real pedagogical needs of their students and more attention to “impression anagement”.

 8. Mina sociologiska stationer - om utsikter och insikter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bertilsson, Margareta

  2014-01-01

  This special issue of Sociologisk Forskning contains 14 papers by distinguished Swedish sociologists on the Development of sociology in Sweden during the last decades and the forming of their own academic habitus in relation to that development....

 9. Bildning till verklighet och icke-representationell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Dahlin

  2012-07-01

  Full Text Available This paper explores the educational significance of the critique of representationalism. As it includes the notion of non-representational knowledge, Rudolf Steiner’s epistemology is introduced and further linked to elements in Bergson and Deleuze. Humboldt’s idea of Menschenbildung as the central function of knowledge is brought in, since both Humboldt and Steiner emphasise knowledge as mediating the interplay between self and world, producing a deeper sense of reality. Such an education must respect the living nature of genuine concepts as well as the aesthetic aspects of learning. After a note on the educational abuse of language in discursive closures, some traits of Steiner’s practical pedagogy are presented as possible practical implications.

 10. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 11. Socialt stöd, arbetsrelaterad stress samt fysisk aktivitets påverkan på individens välmående : En kvantitativ fallstudie

  OpenAIRE

  Ysberg, Cecilia; Pettersson, Jessica

  2015-01-01

  Studiens syfte var att undersöka vilken effekt socialt stöd, arbetsrelaterad stress samt fysisk aktivitet har på individens välmående. Dessutom undersöktes vilken påverkan kön och ålder har på individens välmående. Karasek´s krav-kontroll-stödmodell utgjorde grund vid analys av resultatet (Karasek & Theorell, 1990). Studien utfördes på en organisation och bygger på en enkätundersökning (n=124) där bekvämlighetsurval användes. Mätinstrumentet består av fem delar som utgörs av demografiska ...

 12. Förändringen av Incoterms klausulerna samt deras användning bland finländska företag

  OpenAIRE

  Storås, Tea; Granberg, Emilia

  2011-01-01

  Lärdomsprovet behandlar förändringen av Incoterms klausuler samt deras användning bland finländska företag. Ämnet behandlar företag i Finland och dess användning av Incoterms 2010 klausuler vid export och import. Vi avgränsar vårt arbete till att utreda hur Incoterms 2010 påverkat finländska företag samt hur övergången skett från de gamla Incoterms 2000 klausulerna till de nya Incoterms 2010 klausulerna. Lärdomsprovet är uppdelat i en teoretisk del samt i en empirisk del. Den teoretiska delen...

 13. På återseende om 20 år? : En studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföring

  OpenAIRE

  Anderberg, Emma; Öhman, Maria

  2007-01-01

  Svensk titel:  På återseende om 20 år?Hur hålls relationen mellan kund och företag vid liv på en sällanköpsmarknad?- en studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföringEngelsk titel:  Will we meet again in 20 years?How does the relationship between a customer and company survive on a “rarely buying market”? – a study of the relationship marketing of HusmanHagberg Författare:   Emma Anderberg och Maria ÖhmanFärdigställd:  2007Handledare:  Nazeem Seyed-MohamedAbstract:During recent years a focu...

 14. "Jag tror ju på allas lika värde oavsett kön" En studie om hur förskollärares resonemang kring sitt jämställdhetsuppdrag kommer till uttryck i mötet med barn.

  OpenAIRE

  Gisslén, Mia

  2013-01-01

  Denna studie har som syfte att belysa relationen mellan förskollärares resonemang om sitt jämställdhetsuppdrag och hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn. Studiens empiri har samlats ihop genom två halvstrukturerade intervjuer med två förskollärare och tre löpande observationer i samlingssituation vid en förskola. Resultatet visar att förskollärarna resonerar kring sitt jämställdhetsuppdrag på ett professionellt sätt. De visar hög medvetenhet när de resonerar om sitt jämstäl...

 15. Persson Österman, R. 2013. Förhandelsbesked i skattefrågor, 1st ed. Uppsala, Iustus Förlag Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristoffersson Eleonor

  2014-05-01

  Full Text Available Jag har fått uppdraget att recensera Roger Persson Östermans1 senaste verk. Redan inledningsvis vill jag framhålla att boken är välskriven och innehåller få redaktionella fel. Författaren ger klara uttryck för sin egen uppfattning, och därigenom blir boken särskilt läsvärd. Författaren är den förste sedan Sture Bergström (Förhandsbesked vid inkomsttaxering, Uppsala 1990 som tar ett större grepp om förhandsbeskedsfrågor.

 16. Fysisk träning som vård av muskuloskeletala störningar bland datorarbetande : - en litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Renvall, Ralf

  2010-01-01

  Sammandrag: Ämnet för denna litteraturöversikt är fysisk träning som vård av muskuloskeletala funktionsstörningar bland datorarbetande. Dessa arbetsrelaterade muskuloskeletala funktionsstörningar är mycket vanliga. Arbetsförhållandena nuförtiden gör att tiden som används vid datorn förlängs och att minska belastningen med endast rätt arbetsergonomi kan orsaka andra problem. Förlängda arbetspass, låg variation i muskelns kontraktionsnivå och ökad monotoni kan bli följden av optimerad erg...

 17. The Cournot-Theocharis problem reconsidered

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Canovas, Jose S. [Departamento Matematica Aplicada y Estadistica, Universidad Politecnica de Cartagena, Paseo Alfonso XIII, 50-30.203 Cartagena (Spain); Puu, Toenu [Centre for Regional Science, Umea University, SE-90187 Umea (Sweden); Ruiz, Manuel [Departamento Metodos Cuantitativos e Informaticos, Universidad Politecnica de Cartagena, Paseo Alfonso XIII, 50-30.203 Cartagena (Spain)], E-mail: manuel.ruiz@upct.es

  2008-08-15

  In 1959 Theocharis [Theocharis RD. On the stability of the Cournot solution on the oligopoly problem. Review of economic Studies 1959;27:133-4] showed that with linear demand and constant marginal costs Cournot equilibrium is destabilized when the competitors become more than three. With three competitors the Cournot equilibrium point becomes neutrally stable, so, even then, any perturbation throws the system into an endless oscillation. Theocharis's argument was in fact proposed already in 1939 by Palander [Palander T. Konkurrens och marknadsjaemvikt vid duopol och oligopol. Ekonomisk Tidskrift 1939;41:124-45, 222-50]. None of these authors considered the global dynamics of the system, which necessarily becomes nonlinear when consideration is taken of the facts that prices, supply quantities, and profits of active firms cannot be negative. In the present paper, we address the global dynamics.

 18. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  OpenAIRE

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 19. Kognitiv beteendeterapi i skolan

  OpenAIRE

  Nummelin, Maria; Almetun Englund, Britt

  2008-01-01

  Syftet med studien var att få en ökad förståelse och insyn i vad kognitiv beteendeterapi- KBT är, och ta reda på om den stökiga skolmiljön som ofta förekommer, kan förbättras med hjälp av KBT. Våra forskningsfrågor behandlar: Vad är kognitiv beteendeterapi? Vilka förutsättningar krävs bland personalen för att arbeta med KBT vid en skola? När kan det vara lämpligt att pedagogerna i skolan använder sig av KBT? Hur använder pedagogerna KBT i skolan. Studien har genomförts genom bearbetning av re...

 20. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 1. Design and development of a lathe spindle

  OpenAIRE

  Kutlu, Asim

  2016-01-01

  Verktygsmaskiner möjliggör tillverkning av materiekroppar med olika form. Svarvar är de vanligaste maskinerna för att bearbeta runda detaljer. Man kan säga att en svarvspindeln möjliggör hela skärprocessen och att den därför är den viktigaste komponenten i en svarv. En svarvaxel, eller en spindel, bearbetar det roterande ämnet med ett stationärt skärverktyg, och materialet tas bort vid skärverktygets kontakt med ämnet.Det här arbetet syftar till att konstruera en spindel som uppfyller en give...

 2. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 3. Den oförutsägbare privatresenärens köpbeteende : inom flygtransportbranschen

  OpenAIRE

  Nyström, Martin; Wahlman, Anna

  2005-01-01

  Bakgrund: Flygtransportbranschen är hårt konkurrensutsatt genom stark etablering av lågprisbolag. Därtill har händelser såsom terrordådet i New York och SARS påverkat marknaden negativt; branschen har dessutom drabbats av förändrat kundbeteende, bland annat hos privatkunder, och flygbolagen finner det allt svårare att förutse kundernas köp. En medvetenhet om att resenärerna ser priset som en primär faktor vid val av flygbolag finns, men det har visat sig svårt att identifiera andra faktorer. ...

 4. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 5. Gestational Hypertension and Preeclampsia

  Medline Plus

  Full Text Available ... It's been added to your dashboard . '; $("#video-display").html(data); $("title").append(_vidTitle + " | March of Dimes"); $("#main.container > em").append(_vidTitle); $("#vidTitle").html(_vidTitle); $("#vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_ ...

 6. Exercise during Pregnancy

  Medline Plus

  Full Text Available ... It's been added to your dashboard . '; $("#video-display").html(data); $("title").append(_vidTitle + " | March of Dimes"); $("#main.container > em").append(_vidTitle); $("#vidTitle").html(_vidTitle); $("#vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_ ...

 7. Cesarean Section: Recovering After Surgery

  Medline Plus

  Full Text Available ... It's been added to your dashboard . '; $("#video-display").html(data); $("title").append(_vidTitle + " | March of Dimes"); $("#main.container > em").append(_vidTitle); $("#vidTitle").html(_vidTitle); $("#vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_ ...

 8. Cesarean Section: The Operation

  Medline Plus

  Full Text Available ... It's been added to your dashboard . '; $("#video-display").html(data); $("title").append(_vidTitle + " | March of Dimes"); $("#main.container > em").append(_vidTitle); $("#vidTitle").html(_vidTitle); $("#vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_ ...

 9. At Least 39 Weeks

  Medline Plus

  Full Text Available ... It's been added to your dashboard . '; $("#video-display").html(data); $("title").append(_vidTitle + " | March of Dimes"); $("#main.container > em").append(_vidTitle); $("#vidTitle").html(_vidTitle); $("#vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_ ...

 10. At Least 39 Weeks

  Medline Plus

  Full Text Available ... vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_vidDuration)); var _videoId = queryString["id"]; relatedVidsDefer(_videoId).done(relatedVidsDetailsDefer, [mostPlayedVidsDefer(). ...

 11. Cesarean Section: The Operation

  Medline Plus

  Full Text Available ... vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_vidDuration)); var _videoId = queryString["id"]; relatedVidsDefer(_videoId).done(relatedVidsDetailsDefer, [mostPlayedVidsDefer(). ...

 12. Gestational Hypertension and Preeclampsia

  Medline Plus

  Full Text Available ... vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_vidDuration)); var _videoId = queryString["id"]; relatedVidsDefer(_videoId).done(relatedVidsDetailsDefer, [mostPlayedVidsDefer(). ...

 13. Exercise during Pregnancy

  Medline Plus

  Full Text Available ... vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_vidDuration)); var _videoId = queryString["id"]; relatedVidsDefer(_videoId).done(relatedVidsDetailsDefer, [mostPlayedVidsDefer(). ...

 14. Cesarean Section: Recovering After Surgery

  Medline Plus

  Full Text Available ... vidDesc").html(_vidDesc); $("#vidDuration").html(convert_time(_vidDuration)); var _videoId = queryString["id"]; relatedVidsDefer(_videoId).done(relatedVidsDetailsDefer, [mostPlayedVidsDefer(). ...

 15. Behaviour of reindeer as an indicator of an adaptation to feeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nilsson

  2004-04-01

  Full Text Available Abstract: We assessed behaviour of reindeer affected by nutritional deprivation and how they adapted to various feeding strategies. The activity pattern of 61 penned eight month old female reindeer calves was observed during 20 of a total of 42 experimental days in winter 1997. The dominant activities were lying, ruminating, intake of feed and water, and standing. Few recordings of agonistic behaviour or snow intake occured. Restricted feed intake, half the ad lib. ration of a lichen-based diet, affected the eating behaviour of the reindeer, and more animals were standing and fewer lying compared to reindeer fed ad lib. Lack of energy in the diet correlated with animals lying curled up (lying with the muzzle close to the hind legs. This behaviour could be a useful complement to other measurements and registrations when studying adaptations to various feeding regimens.Abstract in Swedish/Sammanfattning:Syftet med studien var att undersöka om, och i så fall hur renars beteende påverkades av otillräckligt näringsintag och vid anpassning till olika utfodringsstrategier. Aktivitetsmönstret hos 61 inhägnade åtta månader gamla honrenkalvar studerades under 20 av totalt 42 försöksdagar. De vanligaste beteendekategorierna genom hela försöket var ligga, idissla, intag av foder och vatten samt stå passivt. Endast ett fåtal observationer av aggressivt beteende och snöätande registrerades. En begränsad giva dvs. halva mängden av fodergivan vid fri tillgång av en lavbaserad diet påverkade djuren ätbeteende. Dessutom observerades fler djur stå passivt medan färre låg jämfört med kontrollgruppen. Under första fasen av utfodring efter restriktionsperioden låg fler djur låg ihoprullade (med mulen tätt intill bakbenet jämfört med kontrollgruppen, vilket tolkades som ett tecken på energibrist. Beteendestudierna visade sig vara ett värdefullt komplement till övriga mätningar och provtagningar vid studier av renars anpassning till

 16. On the Formation of the C{sub 2}H{sub 6}O Isomers Ethanol (C{sub 2}H{sub 5}OH) and Dimethyl Ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}) in Star-forming Regions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergantini, Alexandre; Maksyutenko, Pavlo; Kaiser, Ralf I., E-mail: ralfk@hawaii.edu [Department of Chemistry, University of Hawaii at Mānoa, Honolulu, HI 96822 (United States)

  2017-06-01

  The structural isomers ethanol (CH{sub 3}CH{sub 2}OH) and dimethyl ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}) were detected in several low-, intermediate-, and high-mass star-forming regions, including Sgr B2, Orion, and W33A, with the relative abundance ratios of ethanol/dimethyl ether varying from about 0.03 to 3.4. Until now, no experimental data regarding the formation mechanisms and branching ratios of these two species in laboratory simulation experiments could be provided. Here, we exploit tunable photoionization reflectron time-of-flight mass spectrometry (PI-ReTOF-MS) to detect and analyze the production of complex organic molecules (COMs) resulting from the exposure of water/methane (H{sub 2}O/CH{sub 4}) ices to energetic electrons. The main goal is to understand the formation mechanisms in star-forming regions of two C{sub 2}H{sub 6}O isomers: ethanol (CH{sub 3}CH{sub 2}OH) and dimethyl ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}). The results show that the experimental branching ratios favor the synthesis of ethanol versus dimethyl ether (31 ± 11:1). This finding diverges from the abundances observed toward most star-forming regions, suggesting that production routes on interstellar grains to form dimethyl ether might be missing; alternatively, ethanol can be overproduced in the present simulation experiments, such as via radical–radical recombination pathways involving ethyl and hydroxyl radicals. Finally, the PI-ReTOF-MS data suggest the formation of methylacetylene (C{sub 3}H{sub 4}), ketene (CH{sub 2}CO), propene (C{sub 3}H{sub 6}), vinyl alcohol (CH{sub 2}CHOH), acetaldehyde (CH{sub 3}CHO), and methyl hydroperoxide (CH{sub 3}OOH), in addition to ethane (C{sub 2}H{sub 6}), methanol (CH{sub 3}OH), and CO{sub 2} detected from infrared spectroscopy. The yield of all the confirmed species is also determined.

 17. Electron pairing analysis of the Fischer-type chromium-carbene complexes (CO){sub 5}Cr=C(X)R (X=H, OH, OCH{sub 3}, NH{sub 2}, NHCH{sub 3} and R=H, CH{sub 3}, CH=CH{sub 2}, Ph, C-CH )

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poater, Jordi; Cases, Montserrat; Fradera, Xavier; Duran, Miquel; Sola, Miquel

  2003-10-15

  The electron-pair density distributions of a series of 25 Fischer carbene complexes of the type (CO){sub 5}Cr=C(X)R (X=H, OH, OCH{sub 3}, NH{sub 2}, NHCH{sub 3} and R=H, CH{sub 3}, CH=CH{sub 2}, Ph, C-CH) are analyzed using the Atoms in Molecules theory. Localization and delocalization indices are used to characterize the electron pairing taking place in the Cr=C---X moiety in these complexes. Electron delocalization between the Cr and C atoms and between the C atom and the X group are related to the {pi}-donor strength of the X group and the degree of back-donation between the chromium pentacarbonyl and the carbene fragments. The results obtained with the Atoms in Molecules theory complement those obtained in a previous study by means of energy and charge decomposition analyses. Electron delocalization between the Cr atom and the X group is consistent with the hypothesis of a weak 3-center 4-electron bonding interaction in the Cr=C-X group of atoms. Except for X=H, {delta}(Cr,X) increases with the decrease of the {pi}-donor character of the X group.

 18. Atmospheric chemistry of HFE-7000 (CF(3)CF (2)CF (2)OCH (3)) and 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol (CF (3)CF (2)CF (2)CH (2)OH): kinetic rate coefficients and temperature dependence of reactions with chlorine atoms.

  Science.gov (United States)

  Díaz-de-Mera, Yolanda; Aranda, Alfonso; Bravo, Iván; Rodríguez, Diana; Rodríguez, Ana; Moreno, Elena

  2008-10-01

  The adverse environmental impacts of chlorinated hydrocarbons on the Earth's ozone layer have focused attention on the effort to replace these compounds by nonchlorinated substitutes with environmental acceptability. Hydrofluoroethers (HFEs) and fluorinated alcohols are currently being introduced in many applications for this purpose. Nevertheless, the presence of a great number of C-F bonds drives to atmospheric long-lived compounds with infrared absorption features. Thus, it is necessary to improve our knowledge about lifetimes and global warming potentials (GWP) for these compounds in order to get a complete evaluation of their environmental impact. Tropospheric degradation is expected to be initiated mainly by OH reactions in the gas phase. Nevertheless, Cl atoms reaction may also be important since rate constants are generally larger than those of OH. In the present work, we report the results obtained in the study of the reactions of Cl radicals with HFE-7000 (CF(3)CF(2)CF(2)OCH(3)) (1) and its isomer CF(3)CF(2)CF(2)CH(2)OH (2). Kinetic rate coefficients with Cl atoms have been measured using the discharge flow tube-mass spectrometric technique at 1 Torr of total pressure. The reactions of these chlorofluorocarbons (CFCs) substitutes have been studied under pseudo-first-order kinetic conditions in excess of the fluorinated compounds over Cl atoms. The temperature ranges were 266-333 and 298-353 K for reactions of HFE-7000 and CF(3)CF(2)CF(2)CH(2)OH, respectively. The measured room temperature rate constants were k(Cl+CF(3)CF(2)CF(2)OCH(3)) = (1.24 +/- 0.28) x 10(-13) cm(3) molecule(-1) s(-1)and k(Cl+CF(3)CF(2)CF(2)CH(2)OH) = (8.35 +/- 1.63) x 10(-13) cm(3) molecule(-1) s(-1) (errors are 2sigma + 10% to cover systematic errors). The Arrhenius expression for reaction 1 was k (1)(266-333 K) = (6.1 +/- 3.8) x 10(-13)exp[-(445 +/- 186)/T] cm(3) molecule(-1) s(-1) and k (2)(298-353 K) = (1.9 +/- 0.7) x 10(-12)exp[-(244 +/- 125)/T] cm(3) molecule(-1) s(-1) (errors

 19. Addition of ash on drained forested peatlands in southern Sweden. Effects on forest production, fluxes of greenhouse gases and water chemistry; Tillfoersel av aska i tallskog paa dikad torvmark i soedra Sverige. Effekter paa skogsproduktion, avgaang av vaexthusgaser och vattenkemi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf; Ernfors, Maria; Jacobson, Staffan; Klemedtsson, Leif; Nilsson, Mats; Ring, Eva

  2006-04-15

  , accumulation of tree biomass needs to increase by approximately 2%. In run off, sampled in the main ditches, the electric conductivity increased after addition of 3.1 tonnes of crushed ash, as well as the concentrations of B, Br, Ca, Cd, Co, K, Cl, Li, Mg, Mn, Na, P, PO{sub 4}-P, S, SO{sub 4}-S and Zn. For most elements, the increase appeared immediately after the ash application, and lasted from a few months to the whole observation period (c. one year). The concentrations of Pb and V was lower than expected during six and nine months, respectively. Thereafter, the Pb-concentration tended to be higher than the control. The concentration of TOC was reduced during eight months, and pH was reduced during three months after the ash addition. The effects on ground water chemistry corresponded to the effects on chemistry in run off. Two months after treatment, the concentrations of B, Ca, Cd, Co, K, Cl{sup -}, Li, Mn, Na, P, S och SO{sub 4}{sup 2-}S were elevated in the groundwater in the ash treated area. For some of the elements this was evident down to 90 - 100 cm depth. The concentrations of As and TOC at 30 - 40 cm tended to be lower in the area treated with ash. The results from this study demonstrate the initial effects (1 - 2.5 years) of wood ash addition in some drained, oligotrophic peatland forests in southern Sweden. Ash addition may affect the turn over of the peat, and potentially affect other ecosystem properties, for several decades. Hence, in order to confirm the duration of the shown short-term effects, to establish the duration of not yet ceased effects, and, establish effects that might show up in a long-term perspective, continuous follow up of the established experiments is important. This long-term monitoring is also a prerequisite of a more complete evaluation of the benefits and possible detrimental effects on the environment of wood ash addition.

 20. CSR och politisk konsumtion : - en studie av Nikes och Pumas CSR- rapporter

  OpenAIRE

  Björling, Ameli

  2010-01-01

  “CSR and political consumption – a study of Nike’s and Puma’s CSR-reports” The purpose of this dissertation is to examine if political consumption has influenced multinational corporations to improve their Corporate Social Responsibility reports and policies more, than a company who has not been a target for political consumption. This dissertation is a content analysis of Nike’s and Puma’s first (Nike 2001, Puma 2001) and latest (Nike 2007/09, Puma 2007/08) CSR- reports. Archie Carroll’s mod...

 1.  Moderbolagsperspektiv kontra enhetsperspektiv  : - motiv och konsekvens i teori och praktik

  OpenAIRE

  Lorenz, Anna; Gustavson, Jennie

  2009-01-01

  Abstract The development towards an international accounting standard implies that Swedish groups of companies that are not quoted on the stock exchange can use a parent company perspective or an entity perspective while making their group accounting. The purpose of this study is to describe and explain the motives behind the groups of companies choice of perspective and to show how these motives agrees with the effect it has on the profit and loss account and on the balance sheet. The study...

 2. Resultat och berättelser - En analys av sportnyheterna i finsk och svensk television

  OpenAIRE

  Silfverberg, Kalle

  2004-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 3. Mannen och kvinnan i reklamen. : En studie av annonserna i tidskrifterna Café och Elle.

  OpenAIRE

  Jonsson, Adam

  2013-01-01

  Men and women in advertising - a study of the ads in the magazines Café and Elle is an essay in media and communication studies covering 15hp. The author examines what is considered masculinity and femininity in a variety of advertisements, and which products are linked to masculinity and femininity. Besides this, the author also examines the production of happiness, and how this may differ between men and women. Although stereotypes, myths and metaphors are examined. The essay is examined on...

 4. Dödsfallsutredningar : med oklar bakgrund och avsikt hos barn och ungdomar

  OpenAIRE

  Sandrehav, Jenny; Björkehed, Johan

  2006-01-01

  Violence against children and particularly the “Bobby Case” in spring 2006 initiated an unprecedented debate in the Swedish media about child maltreatment and child murder. There are however some children whose death causes never will be solved, and some of these cases are erroneously classified as something else. The present survey is commissioned by the Swedish Rescue Services Agency and the Swedish Centre for Lessons Learned from Incidents & Accidents, and will serve as the basis for a...

 5. Barn och stress : Lärare och fritidspedagogers medvetenhet om orsakerna till stress hos barn.

  OpenAIRE

  Bäckström, Sebastian

  2013-01-01

  In today's society it is not uncommon for all of us at some point to suffer from stress. There may be situations where we have a lot to do at work, in family relationships, death, illness, relationships with our friends, the pace of our surroundings, external and internal demands that we often carry with us. The children are also affected to a greater extent of stress and distress of it. The purpose of this essay was to study the awareness of teachers and recreation instructors have about the...

 6. Approaches to estimate body condition from slaughter records in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Olofsson

  2008-12-01

  ända rutinregistreringar och extra registreringar vid slakt som konditionsindikatorer och därmed indikatorer för betestillstånd i sommarland inom rennäringen. Registreringar från 696 renar, slaktade under säsongen 2003/2003 användes i studien. Vi utvecklade en modell där slaktvikt var den enda indikatorn på kroppskondition, samt två modeller som kombinerade fett- och formklassificeringen med slaktvikt och kroppsstorlek som indikatorer på kroppskondition. Resultaten visade att renarnas ålder och kön ger skillnader i de olika variablerna och att modellernas noggrannhet ökar om djuren grupperas med tanke på ålder och kön. Att korrigera slaktvikten för kroppsstorlek ökade precisionen för vikt som konditionsindikator för vuxna djur. Fett- och formklassificeringen överensstämde väl med storlekskorrigerad slaktvikt och skulle med fördel kunna inkluderas tillsammans med slaktvikt och storlek för skattning avkroppskondition från slaktkroppar. Våra analyser visar att användning avslaktregistreringar är en bra och billig metod för att skatta kroppskonditionen hos renhjorden.

 7. Synthesis and Structural Characterisation of [Ir4(CO8(CH3(m4-h3-Ph2PCCPh(m-PPh2] and of the Carbonylation Product [Ir4(CO8{C(OCH3}(m4-h3-Ph2PCCPh(m-PPh2]; First Evidence for the Formation of a CO Cluster Adduct before CO Insertion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Braga Dario

  1999-01-01

  Full Text Available Deprotonation of [(mu-HIr4(CO10(mu-PPh2], 1, gives [Ir4(CO10(mu-PPh2]- that reacts with Ph2PCCPh and CH3I to afford [Ir4(CO8(CH3(mu4-eta³-Ph2PCCPh(mu-PPh2], 2 (34%, besides [Ir4(CO9(mu3-eta³-Ph2PC(HCPh(mu-PPh2] and [(mu-HIr4(CO9(Ph2PCºCPh(mu-PPh2]. Compound 2 was characterised by a single crystal X-ray diffraction analysis and exhibits a flat butterfly of metal atoms, with the Ph2PCCPh ligand interacting with all four Ir atoms and the methyl group bonded terminally to a wingtip Ir atom. Carbonylation of 2 yields initially (25 °C, 20 min a CO addition product that, according to VT 31P{¹H} and 13C{¹H} studies, exists in solution in the form of two isomers 4A and 4B (8:1, and then (40 °C, 7 h, the CO insertion product [Ir4(CO8{C(OCH3}(mu4-eta³-Ph2PCCPh(mu-PPh2], 5. The molecular structure of 5, established by an X-ray analysis, is similar to that of 2, except for the acyl group that remains bound to the same Ir atom. The process is reversible at both stages. Treatment of 2 with PPh3 and P(OMe3 affords the CO substitution products [Ir4(CO7L(CH3(mu4-eta³-Ph2PCCPh(mu-PPh2] (L = PPh3, 6 and P(OMe3, 7, instead of the expected CO inserted products. According to the ¹H and 31P{¹H} NMR studies, the PPh3 derivative 6 exists in the form of two isomers (1:1 that differ with respect to the position of this ligand.

 8. Key ratios for energy and climate 2012 - Buildings and transportation of municipal and county; Nyckeltal energi och klimat 2012 - Byggnader och transporter i kommun och landsting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-12-15

  This is the second report that presents key ratios on energy and climate for municipalities, county councils and regions. It has been developed through a collaboration between SKL and Energy Agency. The key ratios show inter alia a sharply increased share of renewable fuels in public transport and some reduction in energy in both commercial and residential premises. The main content is derived from the data on energy use in their own premises and transport in 2012 reported by those who sought support for energy efficiency improvement in municipalities and county from the Swedish Energy Agency.

 9. Pox-rättegången, Mangafallet och Tintin-gate : en diskursanalys av debatter och nyhetsrapportering i svensk media om tecknade serier och censur

  OpenAIRE

  Jansson, Elin

  2013-01-01

  The study aims to examine how censorship and comics have been discussed in three debates. The aim is also to identify discourses and the orders and relations of power constructed in the debates, and to examine how librarians should handle debates about censorship and comics. Selected sources are articles from Swedish newspapers and tabloids about the debates on the Pox-trial, the manga case and the debate about Tintin in Kulturhuset. The results from the analysis indicates that the debates ha...

 10. Vad associeras egentligen med begreppet feminism? : En kvantitativ och kvalitativ studie av hur begreppet och identiteten feminism porträtteras i tidningarna Aftonbladet och Nyheter24.

  OpenAIRE

  Edmark, Sofie

  2016-01-01

  Feminism is a concept that stands for equality and it is being lively discussed in both political, private and media spheres. As a concept that is so discussed and that is essential in the fight for equality between men and women, it is essential to study what is connected to it. The aim with this study was to examine how the concept feminism and the identity feminist were being illustrated and constructed in the newspaper Aftonbladet and newssite Nyheter24. The methods for the study were qua...

 11. La vidéo, un instrument de paix au Liban | CRDI - Centre de ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  1 févr. 2011 ... Il est vite apparu que la culture fruitière allait être plus profitable que la garde ... Liban et l'exploitation a déclassé la fruiticulture comme activité lucrative. .... visant à soutenir l'élaboration et la mise à l'essai de 24 innovations.

 12. Découpage automatique de la vidéo en plans | Maredj | Revue d ...

  African Journals Online (AJOL)

  Revue d'Information Scientifique et Technique ... Temporal segmentation is a necessary first step to indexing digital video for browsing and retrieval. ... This paper describes an original approach for temporal segmentation algorithm of video based on Kolmogorve-Smirnov statistical test and using double thresholds to detect ...

 13. Changes in control room at Swedish nuclear power plants; Kontrollrumsfoeraendringar vid svenska kaernkraftverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kecklund, Lena [MTO Psykologi, Huddinge (Sweden)

  2005-09-15

  The Swedish nuclear power plants were commissioned during a period between 1972 and 1985 and the instrumentation and control equipment are basically from that period. For several years there have been plans made for changes in all the nuclear power plants and to a certain extent the changes in control equipment and monitoring rooms have also been implemented. The object of this project was to make a comprehensive review of the changes in control room design implemented in the Swedish nuclear power plants and to describe how the MTO- (Man-Technology-Organisation) and (Man-Machine-Interface) -issues have been integrated in the process. The survey is intended to give an overall picture of the changes in control room design and man-machine-interface made in the Swedish control rooms, in order to get a deeper knowledge of the change management process and its results as well as of the management of MTO-issues in these projects. The units included in this survey are: Oskarhamn reactor 2 and 3; Ringhals reactor 2, 3 and 4; Forsmark reactor 1, 2 and 3. The Oskarshamn 1 unit has not been included in this report as it has recently undergone an extensive modernisation program as well as a detailed inspection by the SKI (Swedish Nuclear Power Inspectorate). At Ringhals 2 the modernisation work is carried out at present and the unit is also subjected to extensive inspection activities carried out by SKI and is therefore not part of this survey. This report also includes a short description of relevant standards and requirements. Then follows a presentation of the results of the plant survey, presented as case studies for three companies OKG, Ringhals and FKA. Control room changes are summarized as well as the results on specific MTO issues which has been surveyed. In all the power companies there is a joint way of working with projects concerning plant modifications. This process is described for each company separately. In the concluding of the report the strengths and improvement areas defined in the survey are summarised.

 14. Production of fuel pellets made of biomass. Saett vid framstaellning av pelleterat braensle av biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haeffner, E; Miller, A; Thrap-Olsen, O

  1986-11-17

  The pellets consists of dewatered peat mixed with milled biomass into a workable compound. The compound is led to a storage tank through which hot air from a heat exchanger is blown. The pre-dried compound then passes a pellet press. The pellets are moved to a heat insulated dryer with a perforated bottom through which hot gas is blown and when the pellets have a sufficient percentage of moisture they are cooled by blowing cool gas through the drier, thus producing durable pellets. (L.F.).

 15. Hereditär hjärnblödning. Demens vid cystatin C amyloidos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blöndal, H; Guomundsson, G; Benedikz, Eirikur

  1990-01-01

  Nineteen cases of hereditary cystatin C amyloidosis with cerebral haemorrhage are described. The first haemorrhage occurred between the ages of 20 and 41 years and the period of survival varied from 10 days to 23 years after the first insult. Progressive dementia was a striking clinical symptom...... in 17 of the patients and in two cases dementia was the first sign. At the last examination severe dementia and pronounced pathological EEG were established in the majority of the patients. Infiltration of amyloid substance positive for anti-cystatin C was found in the proximity of the blood vessels...... the name Hereditary Cystatin C Amyloidosis (HCCA)....

 16. Projet Vidéo-voix en Zambie | IDRC - International Development ...

  International Development Research Centre (IDRC) Digital Library (Canada)

  Driving vaccine innovations to improve lives and livelihoods. Five world-class research teams are working to develop vaccines for neglected livestock diseases in the Global South. View moreDriving vaccine innovations to improve lives and livelihoods ...

 17. Vidět mysl v druhém těle

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Urban, Petr

  2013-01-01

  Roč. 68, Sppl. 1 (2013), s. 100-111 ISSN 0046-385X R&D Projects: GA ČR(CZ) GPP401/12/P544 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : mind * body * expression * intersubjectivty Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

 18. Environmental impact at primary production of biofuels; Miljoeeffekter vid primaerproduktion av biobraenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergstedt, Johan; Westerberg, Lars; Tonderski, Karin (Linkoepings Univ, Linkoeping (Sweden). Dept. of Physics, Chemistry and Biology, Div. of Ecology)

  2009-02-15

  Sweden has a policy objective that the forest and agricultural production of renewable energy must increase. Several of the traditionally cultivated annual crops can be used to biofuels, such as wheat, oilseed rape and sugar beet, but other crops are also interesting. Apart from an increase in Salix cultivation we discuss the cultivation of plants we have not cultivated, such as hemp, poplar and aspen, and intensive cultivation of spruce. Reed canary grass and grassland with several species are other candidates. The old reproductive systems environment are well known but what the new ones mean for the environment is poorly known. In this report, the state of knowledge regarding environmental impacts of primary bio-fuel production in Sweden is compiled. Based on the assumption that the reference crop is a plowed field the crops that can be grown on agricultural land are discussed. For the forest soil analyzed GROT (Tree-branches and -tops), root harvesting and intensive farmed spruce. The environmental impacts treated are carbon sinks in soil, compaction (with accompanying erosion problems), nutrient leaching, pesticides, landscape diversity, and biodiversity. One conclusion of the study is that it generally that there are many positive environmental effects of converting agricultural land to perennial crops for bioenergy, at least to some degree. On the other hand, increased collection of primary bio-energy from forests has mainly negative environmental impacts. The size of the effects are strongly linked to how much and where to grow and harvest, so a study of scale problems should be urgently implemented. This applies to both nutrient leaching and on the biological and landscape diversity. Use of ecosystem- and geographic models can be effective tools to generate different scenarios. The greatest potential of all crops, however, appears to be for aquatic systems with harvest of blue-green algae and bacteria, which probably would have mainly positive effects on the eutrophied lakes from which they were harvested. No such studies exist, however. Studies of techno-economic character are need in this area

 19. vid113_0401r -- Video groundtruthing collected from RV Tatoosh during August 2005.

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — A custom built camera sled outfitted with video equipment (and other devices) was deployed from the NOAA research vessel Tatoosh during August 2005. Video data from...

 20. Granskning av 3D-printingens möjligheter vid utformning av byggnader

  OpenAIRE

  Blom, Martina; Landstedt, Sara

  2016-01-01

  Purpose: There is today limitations of what is possible to design and in fact produce. In industrial construction the focus is on standardization which impedes an individual design form, which can be considered an architectural quality. The potential of 3Dprinting is growing, which is benefitting design freedom. The goal was to evaluate how 3D-printing in Sweden today could increase architects possibilities at the design process and be production adapted. Method: In a case study at Tengbom ...

 1. Vid na himkombinat v Maardu so stenõ Hudozhestvennoi galerei / A. Orshanskaja

  Index Scriptorium Estoniae

  Orshanskaja, A.

  1999-01-01

  Eesti akvarellistide ühingu vabariiklikust näitusest Narva kunstigaleriis : akvarelle aastatest 1960 - 1999 eri põlvkondade 43 kunstnikult. Esinevad ka 6 Narva kunstnikku : Igor Gordin, Vera Lantsova, Anne Pärtel, Jelena Sabinina, Tatjana Sonina, Irina Sopina.

 2. Environmental impact by toxic compounds from waste treatment; Miljoepaaverkan fraan toxiska aemnen vid hantering av avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loefblad, Gun; Bisaillon, Mattias; Sundberg, Johan (Profu AB (Sweden))

  2010-07-01

  The study deals with emissions of toxic compounds from waste treatment to the environment with the aim of improving the state of knowledge and to find a way of describing the environmental impact from these substances. Toxicity is one of a number of environmental aspects necessary to address in the planning of waste treatment and in the daily waste treatment routines in order to fulfill the environmental objective A Non-Toxic Environment and other environmental requirements. The study includes waste to incineration, composting and anaerobic digestion. A comparison between methods were made for biological household waste. According to our study, the compounds of importance for waste treatment are metals and persistent organic compounds. These tend to bioaccumulate and enrich in food chains. The substances are important for the environmental objective A Non-Toxic Environment. In a first step the compounds chosen in this study may be suggested for describing toxicity from waste treatment: As, Cd, Cu, Hg, Pb, dioxin, PCB, the phthalate DEHP and the brominated flame retardant HBCDD. Other substances may be added to the list in a next step from up-dated and quality-assured characterisation factors or from other requirements or preferences. There is a limited knowledge on toxic compounds in waste flows and in different environmental compartments. More data are available for metals than for organic substances. There is also a limited knowledge on the fate of the compounds during the waste treatment processes. Most information is found for incineration. During composting and anaerobic digestion the metals will mainly be emitted to the environment by use of the compost and the anaerobic digestion residue. Organic substances will to some extent be degraded during the processes. However, there are gaps of knowledge to fill for the further work on estimating toxic emissions. There is mainly a need for more extensive data on toxic compounds in waste and their variations. A test was made to use a weighted index for toxicity - such as used for climate impact, acidification, etc. in system analyses for waste treatment. The result was not useful due to the limited availability of characterisation factors for the chosen substances. In stead, the toxic impact was assessed by other comparisons, from a local and a national perspective. No acute effects on human health and on the environment are expected to occur from waste processes or from the use of compost and anaerobic digestion residue. The conclusion is that emissions of toxic substances from waste treatment will contribute to the present fugitive levels of pollutants in the environment. The toxic impact is proposed to be quantified as the total emission of metals and persistent organic pollutants, without consideration to the way emissions are made; to air, water and soil. Emissions, even though they are small, contribute to present levels of pollution with the risk of further elevated concentrations and further dispersion in nutrient chains. In all environ metal work it is essential to reduce emissions of toxic persistent compounds. Many activities in society contribute to the total levels. Waste treatment is an unavoidable activity in the society. By massive actions to limit the use and to con tol the emissions of toxic compounds, a cleaner waste is expected to be the result. In addition, measures such as more effective source separation and separation of hazardous waste will make a more optimised treatment of different types of waste possible

 3. Effect of phosphorus addition in combustion of biomass fuels; Effekter av fosfortillsats vid foerbraenning av biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; Eriksson, Gunnar; Bostroem, Dan; Oehman, Marcus

  2010-11-15

  The results from this project show that phosphorous-rich additives could be of interest to reduce fouling and high temperature corrosion without causing increase in slagging and/or bed agglomeration tendency for typical biofuels. General results in this series of experiments show that in order to achieve a good potassium-binding effect the calcium and magnesium content should be low in the phosphorous-rich fuel and additive. If the content of Ca and Mg is high in the final fuel mixture (including both P-fuel/additive and the bulk fuel) the K-binding effect is reduced and more P needs to be added. Of course, this also means that the additive of choice (fuel or chemical) should have a low content of calcium and magnesium. It is therefore probable that the best results will be obtained when using a fuel mix where the final blend has a molar ratio of P/(K+Na+2/3Ca+2/3Mg) approaching 1. For instance, using monoammonium phosphate, this would be equivalent to a cost (autumn 2009) of about 9-14, 10-15 and 30-40 SEK in P-additive cost per MWh of added fuel to achieve this molar ratio for typical logging residue, salix and wheat straw biofuels.

 4. District Heating at Power Failures - Final Report; Fjaerrvaerme vid Elavbrott - Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lauenburg, Patrick; Johansson, Per-Olof

  2008-11-15

  Our society is vulnerable to prolonged power cuts. In cold weather interrupted heating is one of the most serious threats. District heating is available at most locations in Sweden and if heat can be transferred to the connected buildings at a power failure, it is of great importance for securing energy supply. In this work it was found that there are good opportunities for upholding heat supply at a power failure through self-circulation in connected radiator system, which has previously been overlooked. Self Circulation occurs when there is a sufficiently large temperature difference between forward and return line in the radiator system. The control and circulation in radiator systems will fail, but if the district heating water can continue to pass through the heat exchangers of the radiator systems self-circulation can occur. A prerequisite for self-circulation in the individual buildings to work is therefore to district heating network can operate at a power failure. District heating supply must have back to maintain the production and distribution of district heating, which is not always the case. Our studies show that there is every reason to this. Moreover there are customers that have their own reserve aggregates, such as hospitals, which are dependent on the district heating network function. In an extensive power failure, it may be desirable to establish a smaller grid, separate from backbone, using local electricity generation. The establishment of such a network requires there is local production which can start to loose voltage networks and has necessary control equipment for the frequency approach. In Malmoe, it is now possible to establish a such a network with the help of local production units. A prerequisite is that there are consumption of heating. It is not unusual for power plants (which produce both electricity and heat) is dependent on the pipe system for cooling the production of electricity. One can from the results also argue that every district should have cogeneration for a security of supply. The results show that the vast majority of buildings can be self-circulation in a power failure equivalent to 40-80 percent of the warming effect. Hot water systems covered primarily not of this, even if some hot water production can be possible. Self-circulation works better the higher the ambient temperature is. However, most buildings, possibly after some modifications, have at least 50 percent of the warming impact at a very low ambient temperature, which means that you normally do for several days before a possible evacuation becomes necessary. The studies have enabled a number of recommendations have been compiled. The recommendations are designed to increase opportunities for self-circulation of different systems and is addressed to all parties concerned, i.e. from authorities and district heating companies to manufacturers, building owners, operators and residents, and includes both preparatory steps and these actions can be taken when a power failure has been occurred. Finally, we note that there should be a value in the form of the presented results are a selling point for the district and the societal costs of example, reserve units and possible evacuations can be reduced

 5. Long term effects of ash fertilization of reed canary grass; Laangtidseffekter av askgoedsling vid roerflensodling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva

  2011-03-15

  Reed canary grass (RCG) is a bio-energy crop with large potential. It is a 1.5 . 2.5 m tall grass that is harvested in spring when it is grown as a fuel. At spring harvest it yields 3 . 10 ton field dried material per ha and year. One disadvantage when reed canary grass is used as a fuel is the high ash content, 5-10 %. This means that large quantities of ash have to be deposited which is expensive, about 1000 SEK/ton. However, since reed canary grass ash contains reasonable amounts of plant nutrients like phosphorous (P), potassium (K) and magnesium (Mg) it could be recycled as fertilizer in agriculture. The ash can be used without any pretreatment since, in agriculture, plant availability is desirable. The aim of this project, was to evaluate a field experiment, where ash was used as a fertilizer in reed canary grass. The experiment was established at the SLU research station in Umea, Sweden in the spring 2002. Three different fertilizer treatments were applied: Treatment A was fertilized with an ash produced by combustion of RCG together with municipal wastes (paper, plastic, leather), treatment B, an ash from combustion of RCG, and for treatment C commercial fertilizers were used. In total, 100 kg ha-1 of nitrogen (N), 15 kg ha-1 of phosphorous (P) and 80 kg ha-1 of potassium (K), were applied each year in all treatments. The amount of ash in treatment A and B was calculated from the chemical analysis of the ashes to be equal to the required amount of P, while K and N were supplied also by commercial fertilizers. [Table 1. Composition of the ashes] Literature study: There is a lack of knowledge about fertilization with reed canary grass ash, since few experiments have been conducted. The composition of reed canary grass is dependent of harvest date and the soil substrate. The amount of ash and the amount of harmful substances such as potassium and chloride generally decreases over winter, giving an increased fuel quality from spring harvest compared to autumn harvest. The main component of the ash is silica and silica concentrations are higher when reed canary grass is grown on clay soil than on peat soil. In an earlier project within the department of agricultural research for northern Sweden, SLU Umea, reed canary grass growing on peat soil was fertilized with ash from cocombustion of reed canary grass and sorted municipal waste. This ash was beneficial for the growth of the grass and did not give increased heavy metal contents. However the experiment only lasted two years so no conclusions could be drawn about long-term effects. Crop yields and elemental composition of the crop: The yields varied very much from year to year. The first two production years, 2004 and 2005 the yield was at expected levels, 6000-7000 kg dry matter per ha and year. After that, 2006-2009 the yields have been lower than expected, 1500 - 4000 kg dry matter per ha and year. The reason for this is not known, but it could be related to climate or pests. There were no significant differences in yield between the treatments. Samples from each plot from the last harvest and stored samples from 2004 were analyzed for nutrient and heavy metal content. There were only minor significant differences between the treatments: The ash and the potassium and calcium concentrations 2009 in grass from treatment A, ash from co-combustion of reed canary grass and waste, was slightly higher than in the NPK fertilized control. The magnesium concentration in 2009 was slightly higher in grass fertilized with reed canary grass ash than in the control grass. Element balances and soil concentrations of elements: Because of the low yield levels the amounts of P and K applied were much higher than the removal with harvests (Table 2). This resulted in an increase in plant available P and K in the top soil between 2003 and 2008 (Table 3). However, in the subsoil there was a decrease especially in plant available P. The only significant differences in soil nutrients between the treatments 2008 were for Ca, where treatment A had higher concentrations and Mg where treatment A and B had higher concentrations than the control. Only treatment A had an increased pH compared to the control. This is probably because reed canary grass ash is rich in silica oxide which is acidic. [Table 2. Balance between supplied and removed amounts of nutritional elements and heavy metals during the experimental period. The removed amount per hectare has been calculated from the average between analyzes from 2004 and 2009, and dry matter yield per year. The only heavy metal content available for the fertilizers was Cd content in the phosphate.] [Table 3. pH-value and content of plant nutrients 2003 (per treatment) and 2008 (per plot) in topsoil and subsoil. Analysis of plant available nutrients by extraction with ammonium lactate.] In treatment A, the amounts of heavy metals applied greatly exceeded the limits for sewage sludge set by Swedish Environmental Protection Agency.

 6. Corrosion risks with polyethylene pipes in district cooling systems; Korrosionsrisker vid anvaendning av polyetenroer i fjaerrkylesystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vinka, Tor-Gunnar; Almquist, Joergen; Gubner, Rolf [Swedish Corrosion Inst., Stockholm (Sweden)

  2005-06-01

  Field exposures of carbon steel and stainless steel test cylinders have been made in the district cooling system at Affaersverken Energi AB, Karlskrona, Sweden, as well as determinations of the amount of dissolved oxygen in the district cooling water. In the district cooling system tubes of polyethylene, carbon steel and stainless steel SS 2343 according to Swedish standard SS 14 23 43 are used. Karlskrona's drinking water, without deaeration, is used in the district cooling system. The polyethylene tubes with pressure number PN 10 are placed underground. The content of dissolved oxygen was very low in Karlskrona both before and after a period of 19 days with elevated oxygen content. During these 19 days the content of dissolved oxygen in the system increased without any apparent cause. The highest recorded oxygen content was 3.4 mg O{sub 2}/l. There are no obvious explanations for the increase of oxygen in the system. However, transport of oxygen into the system through the polyethylene tubes can be excluded as the source of the entering oxygen. The corrosion rate that was determined for freely exposed carbon steel in the district heating water in Karlskrona was low, 5 {mu}m/year. The corrosion attack was of a uniform nature (general corrosion) and there were no local corrosion attacks on the carbon steel cylinders. On connecting the carbon steel with stainless steel SS 23 43 with an area ratio of 1:1 the corrosion rate of the carbon steel increased by 2-3 times as compared to free exposure without electrical connection. On the stainless steel SS 2343 there was no corrosion damage either on the freely exposed stainless steel or on stainless steel that was connected to carbon steel. There were no signs of pitting corrosion or crevice corrosion on the stainless steel cylinders. The main corrosion risk for carbon steel at an elevated content of dissolved oxygen is bimetallic corrosion (galvanic corrosion) between carbon steel and copper and copper alloys, or between carbon steel and stainless steel. Calculations show that the amount of oxygen gas that is transported through the walls of polyethylene tubes in air is very small. This amount of oxygen causes a slow corrosion on carbon steel. For polyethylene tubes in soil the oxygen transport through the tubes will be considerably lower than for tubes in air. Recommendations state that the area of carbon steel should be at least 10 % of the area of the polythene tubes if the polyethylene tubes are placed outdoors or indoors in air and not in soil. The reason is that the carbon steel tubes should use up the oxygen that is transported through the tubes. The most important reason for reducing the oxygen content in the system is the risk of bimetallic corrosion on the carbon steel. Another purpose for recommending a certain minimum area of carbon steel in the system is that any oxygen from unforeseen air intakes, from system starts and major additions of makeup water to the system with un-degassed water should be consumed, without causing significant corrosion on the carbon steel. For district cooling systems with polyethylene tubes placed in soil it is recommended that the area of carbon steel should be at least 5 % of the polyethylene tube area, to take care of unintentional intakes of air and system starts and major toppings with un-degassed water. It is recommended that the risks of accidental intakes of oxygen into the district cooling system should be considered. With the present use of soil-placed polyethylene tubes in district cooling systems the risks connected with accidental oxygen intakes are judged to be greater than the risk of oxygen diffusion through the polyethylene tubes. Furthermore, it is recommended that the risks of bimetallic corrosion should be taken in account at the design of district heating systems. The current use of soil-placed polyethylene tubes in district cooling systems with large quantities of carbon steel in the system is not considered to cause any risk of corrosion. The amount of oxygen that is transported through the polyethylene tubes is very small.

 7. Bird Survey in Storruns windfarm in Jaemtland; Faagelundersoekning vid Storruns vindkraftanlaeggning Jaemtland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Falkdalen, Ulla; Falkdalen Lindahl, Lars; Nygaard, Torgeir

  2013-08-15

  A survey of the bird populations in Oldfjaellen in Jaemtland county, Sweden, was initiated in 2003 prior to the construction of a wind-farm on two adjacent hills, Storrun and Froesoerun by the lake Oevre Oldsjoen. After a gap in the surveys in 2004, comprehensive studies were continued during 2005 - 2008, prior to the construction. The construction-work started during autumn 2008, and the turbines were erected during 2009. Power production was started during the autumn of 2009. The post-construction bird studies were carried out in 2010 and 2011. This report summarizes all the studies that were performed before and after the construction of the wind-farm. Many of the separate studies were made using a BACI method (Before-After-Control-Impact) enabling comparisons of the situation before and after development, using a control area. In addition, a study of collision rates and scavenger removal rates is reported. As expected, the movement and migration of birds over Storrun was of rather limited magnitude. Although the majority of observations during the investigated periods spring and autumn are assumed to be migrating birds, larger flocks of birds are rare in the area. Ca. 20 % of all the birds that passed through or near the wind-farm area flew in heights comparable to the rotor-swept zone. However, more than 40 % of the raptors and waders passed through in that zone, which implies a collision risk. These two groups of birds have shown to be particularly prone to collisions with rotor blades in other studies.

 8. Dubbel bosättning : Bostadens betydelse vid flytt från Sverige

  OpenAIRE

  Månsson, Robin

  2011-01-01

  The Swedish tax on income for persons who are unlimited liable to tax is based on his domicile and double taxation treaties between Sweden and other countries are based on his residence. In order to determine a person’s tax liability, the dwelling or home is of vital importance to determine where a person has his domicile and residence. For a person who has moved from Sweden, to be unlimited tax liable here, there must be an essential link. This link can be through previous residence in Swede...

 9. Automatisation of moisture content measurement in biofuel deliveries; Automatiserad fukthaltsmaetning vid braenslemottagning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aulin, Robert; Hessling, Krister; Karlsson, Mikael; Tryzell, Robert (Bestwood AB, Sundbyberg (Sweden))

  2008-06-15

  Measurement of moisture content in biofuel is normally made through manual sampling near the surface of truck deliveries or in the bulk of fuel deliveries that is distributed on e.g. a storage area. Moisture content is usually performed trough gravimetric determination at lab using oven drying for 24 hours. Precision is approximately a standard deviation of 2 %-units. However, there are several reasons to replace this method by an automatic procedure that measures moisture content in the bulk of the cargo. Except for obtaining more representative samples in the bulk, are speed and the measurement cost important characteristics. The purpose of this project was to develop a well-functioning prototype of a system that is automatic in the sense that manual sampling and sample preparation is replaced by a Near Infra Red (NIR) based system. The intended users of such a system would be both buyers of biofuel and suppliers who would benefit from better knowledge of the quality of the product that they are about to deliver. This project was initiated in the late autumn of 2006. A complete hardware set-up including a NIR spectrophotometer, light probe and a crane was installed in June 2007 in Eskilstuna, Sweden, and shown to members of the reference group at Vaermeforsk. The reliability of reference data obtained through gravimetric measurement was unfortunately not as good as expected on beforehand. This problem was due to the difficulty of obtaining representative samples near the surface of the truck cargo. It delayed the validation phase of this project significantly. An evaluation of the NIR based system reveals a good accuracy and precision that is far better than that of the traditional method for delivery control. A major reason for the superior precision is that the sampling error is reduced. Further, the NIR based system delivers real-time moisture data with a speed that is difficult to reach at lab because of restrictions in manual labour and limitations in equipment capacity. This project has therefore fulfilled all goals that were initially set up. (author)

 10. L’interface cerveau-ordinateur: futur des jeux vidéo?

  NARCIS (Netherlands)

  Nijholt, Anton

  2017-01-01

  Brain-computer interfacing: the future of video games? Communication activity in the brain goes with changes in electrical activity (voltage differences) and oxygen flow. These changes can be measured and located: that makes it possible to translate them to appropriate commands to devices, robots or

 11. Materials in flue gas condensation plants. Stage 2; Materialval vid roekgaskondensering. Etapp 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordling, Magnus; Bergman, Gunnar; Baeck, Gustaf; Jacobsson, Karin; Pahverk, Helen; Roemhild, Stefanie

  2004-12-01

  The corrosion resistance of some metallic and polymeric materials has been investigated in the flue gas scrubbers/condensers in the power plants at Igelsta using waste wood and Brista using bio fuel in the boilers. The materials were exposed inside the inlet part of the condenser and inside the flue gas duct after the condenser. In Brista, the polymeric materials were also exposed to the hot flue gases inside the duct before the condenser. The temperature of the gases before and after the condenser in Brista was 140 deg C and 50-60 deg C, respectively. In Igelsta, the flue gas temperature after the condenser was 45 deg C. The metallic coupons in the condenser were located in the spray-zone, both in Igelsta and Brista. That was true also for the polymeric material in Brista. In both plants, the wash-solution had a pH of 7-8, a temperature of 30 deg C, and a low content of chloride. The metallic materials investigated were stainless steels of the following grades: 17-12-2.5, 2205, SAF2507 and 254SMO. The major part of the polymeric materials investigated consisted of FRP laminates, which were made with different combinations of resin type of surface veil and type of chopped strand mat (CSM). Laminates with a new type of vinyl ester resin, Atlac E-Nova FW 1045, a new type of a stress-corrosion-resistant glass-fibre called Arcotex, and two types of surface reinforcement of carbon fibre have been compared to laminates of common type. Laminates with a special reinforcement of the type 3-D fabric were also included as well as five polypropylene materials (PP) with varying degree of stabilisation, two glass-flake materials applied on carbon steel and a butyl rubber. The corrosion resistance of the materials was evaluated after seven a months exposure at the different positions in the plants. The stainless steel materials were evaluated with respect to uniform corrosion, pitting and crevice attack. The corrosion resistance of the polymeric materials was evaluated with different methods and techniques which varied depending on the type of material. The FRP and the glass-flake materials were evaluated using visual inspection, microscopic investigation of polished and dye-stained cross sections, determination of mass loss and thickness changes. The laminates were also subjected to mechanical testing. The PP materials were evaluated by so-called OIT determinations (Oxidation Induction Time) and the rubber material by determination of changes in elongation at break. The results showed that for all steel materials the uniform corrosion was very low in all positions. The corrosion rate was between 0.2 and 0.4 {mu}m/year, which suggests that they would perform well from a uniform corrosion resistance point of view. The only clear difference among the steels was that the weld of SAF2507 showed a higher frequency of pits than that in the weld of the other steels. It however ought to be pointed out that the metallic materials that were exposed in the inlet of the condenser, were not exposed in the probably most aggressive region, the so called wet-dry zone. If so, a difference regarding the degree of corrosion attack on the different materials might would have been the case. The results related to polymeric materials showed among other things that the new glass-fibre type, Arcotex, is not suitable to be used for laminates in the environments studied, because of a too low osmosis resistance which gave rise to damage in the form of microdelaminations and blistering. The new resin Atlac E-Nova FW 1045 showed a markedly less corrosion resistance to hot flue gases compared to the conventional ones based on Atlac 590 and Derakane 470. Compared to surface veil reinforcement made of glass and carbon fibre, the use of a woven fabric of carbon fibre in the surface layer seemed to generally improve the resistance of the laminate to the studied environments with respect to the retention of the mechanical properties. The glass-flake materials showed good corrosion resistance in all positions. The PP-materials showed good resistance to corrosion, but the stabiliser was consumed to varying extents depending on partly the temperature of exposure, partly on unknown factors. The butyl rubber showed good corrosion resistance, but also signs of ageing. When comparing metallic and polymeric materials, it can be concluded that all steels have performed well, but most polymeric materials have shown certain damage of varying degree and importance. The long-term corrosion resistance of the polymeric materials is, compared to metals, more complex to evaluate and assess. In particular, that is true when data is available only for one single exposure time. To predict how different forms of attack develop in time, corrosion analyses at different exposure times are required. [abstract truncated

 12. Colour stability and water-holding capacity of M. longissimus and carcass characteristics in fallow deer (Dama dama grazed on natural pasture or fed barley

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Wiklund

  2005-03-01

  Full Text Available The effects of feeding regimen on carcass characteristics, meat colour and water-holding capacity of M. longissimus were studied in 24 female fallow deer (Dama dama. All animals were farm raised; twelve were grazed on pasture and twelve were fed barley and a small amount of hay prior to slaughter. The animals were slaughtered at two occasions (during the Southern Hemisphere spring; after 19 weeks of feeding (n=12; 6 grazing and 6 barley fed animals; group 1 and after 24 weeks of feeding (n=12; 6 grazing and 6 barley fed animals; group 2. The barley/hay-fed deer had significantly higher body condition scores and carcass weights than the pasture raised group. No difference in meat ultimate pH values between the treatment groups was recorded. The meat from the pasture raised deer had significantly longer colour display life after 2 and 3 weeks of refrigerated storage (+ 2.0 ºC in vacuum bags. There was no difference in drip loss between the two treatment groups. However, significantly lower drip losses were found in meat from the animals in group 2 compared with the ones in group 1 (P ≤ 0.001. It was concluded that the feeding regimen of the animals is an important factor that contributes to the variation in quality of fresh chilled deer meat (venison, mainly the colour stability and display life of vacuum packaged meat.Abstract in Swedish / Sammanfattning: I denna undersökning ingick 24 dovhjortshindar (Dama dama för att studera effekterna av olika typer av foder (bete och korn på slaktkroppskvalitet samt färg och vattenhållande förmåga i köttet (M. longissimus. Alla djur var uppfödda på en hjortfarm, 12 betade gräs och 12 utfodrades med korn och en liten mängd hö före slakt. Djuren slaktades vid två olika tillfällen (under våren på det södra halvklotet; efter 19 veckors utfodring (n=12; 6 betesdjur och 6 kornfodrade djur; grupp 1 och efter 24 veckors utfodring (n=12; 6 betesdjur och 6 kornfodrade djur; grupp 2. De dovhjortar

 13. Mörk turism - en undersökning om underliggande motiv till unga vuxnas intresse för fenomenet

  OpenAIRE

  Lindroos, Julia

  2017-01-01

  Mörk turism är ett begrepp som inte väldigt många känner till även om det är ganska populärt som turist att besöka någon form av mörk turism. Syftet med detta arbete är redogöra för vilka motiven bakom unga vuxnas intresse för mörk turism är och vilka känslor som kan uppstå vid besöken av en mörk turism plats. Målgruppen för detta arbete är unga vuxna i åldren 18-29 år från södra Svenskfinland. Den teoretiska referensramen består av motivationsfaktorer, konsumentbeteende samt destinationsteor...

 14. Standardiserat arbete i produktionssystemet hos Inission Munkfors AB

  OpenAIRE

  Jonas, Arnesson

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna rapport behandlar införandet av standardiserat arbete i produktionssystemet hos företaget Inission Munkfors AB. Arbetet har utförts i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (MSGC17), som ges vid Fakulteten för hälsa, natur & teknikvetenskap på Karlstads universitet.Företaget Inission Munkfors AB har som mål att från år 2012 till år 2017 kunna fördubbla omsättningen och halvera ledtiden, med samma personalstyrka som år 2012 (75st anställda). De...

 15. Profibus DP : implementering av Profibus DP i en AVR-mikrokontroller

  OpenAIRE

  Junell, Andreas

  2012-01-01

  Detta examensarbete handlar om att implementera Profibus DP i en Atmega644P mikrokontroller, och på så sätt få en Profibus DP-slav som kan användas i utbildningssyfte vid Yrkeshögskolan Novia. Detta examensarbete har inneburit att tillverka ett tilläggskort till det befintliga mikrokontrollerkortet för att kunna koppla in det till en fältbuss som använder sig av RS485-kommunikation. Det har även tillverkats en programkod för Profibus DP-kommunikation till själva mikrokontrollern för att den s...

 16. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 17. Att drabbas av cancer i tonåren : En kvantitativ studie om hälsorelaterad livskvalitet två till fyra år efter diagnos

  OpenAIRE

  Hiding, Markus; Lavemark, Niklas

  2010-01-01

  Syfte Studiens syfte var att undersöka: självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar som drabbats av cancer två år (T5), tre år (T6) och fyra år (T7) efter diagnos, samt att jämföra deras skattningar med en referensgrupp randomiserad från befolkningen.   Metod Tonåringarna med cancer besvarade SF-36 2 år (N=38), 3 år (N=42) samt 4 år (N=39) efter diagnos. En referensgrupp (N=300) randomiserad av Statistiska centralbyrån (SCB) besvarade samma formulär vid ett tillfälle. Samtlig data...

 18. ”They are at dagis!” : En kvalitativ studie om förutsättningar för translanguaging i förskolan

  OpenAIRE

  Säfsten, Felicia; Sjöö, Amanda

  2017-01-01

  Genom mötet med förhållningssättet translanguaging samt Garcias (2009) definition av det samma, där barns flerspråkighet ses som en resurs i deras språkande, väcktes en nyfikenhet. Mer specifikt kring om och hur det skulle kunna ha en plats i den svenska förskolan. Vid närmare efterforskning visade det sig att translanguaging som förhållningssätt framförallt blivit etablerat i skolvärlden. Därför genomfördes denna studie med syfte att bidra med kunskaper om vilka förutsättningar det finns för...

 19. Anpassning av ett avgassystem för en motkolvstvåtaktsmotor med HCCI-förbränning

  OpenAIRE

  LAINEZ MARTÍ, JAVIER

  2010-01-01

  Målet för detta examensarbete har varit att förbättra driften av en motkolvs tvåtaktsmotormed HCCI-förbränning. Huvudfokus för arbetet har varit på gasväxlingsprocessen, dåfrämst avgasprocessen.Motorn har studerats med utgångspunkt från hur en tvåtakts Otto-cykel fungerar.Gasväxlingsprocessen i tvåtaktsmotorer kännetecknas av behovet av att snabbt få ut denförbrända gasen och införa ny blandning vid varje expansionstakt, samt avsaknaden avventiler. Behovet att kunna kontrollera gasflödet geno...

 20. “Who you know affects what you know” : En kvalitativ studie om det sociala kapitalets roll i ett familjeföretag

  OpenAIRE

  Fatrous, Joelle; Bergdahl, Johan

  2016-01-01

  Vi har noterat att forskningen om socialt kapital inom familjeföretag är begränsad. Syftet med uppsatsen är att bidra till att utöka den forskning som sedan tidigare existerar om ämnet socialt kapital. Därför har vi valt att studera hur det sociala kapitalet nyttjas vid ett ägarskifte mellan två generationer inom ett familjeföretag. Studien behandlar också hur företaget nyttjar familjens och de anställdas sociala kapital när behovet av arbetskraft uppstår, samt hur det sociala...

 1. Revisorers väsentlighetsbedömningar : Vilka faktorer påverkar revisorers professionella bedömningar av väsentlighetsnivån?

  OpenAIRE

  Undevall, Anton; Stålbrand, Sebastian

  2016-01-01

  Förutom standarder och riktlinjer utgör revisorns egna professionella bedömningar en stor del av hur denna bedömer väsentlighetsnivån vid en revision. Tidigare studier har funnit flertalet bakomliggande faktorer som påverkar denna bedömning. 2011 implementerades ISA i Sverige varför det finns ett intresse att undersöka vad denna standard har haft för påverkan på svenska revisorers väsentlighetsbedömning.  Studiens resultat visar att tre faktorer av de som ingår i studien kan förklara variatio...

 2. Bylocks Drakskeppstrilogi – analogi och kulturmöten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemansson, Mary

  2011-03-01

  Full Text Available In my thesis “It could just as well have happened today”: Maj Bylock's Drakskeppstrilogi and historical consciousness in ten- to twelve-year-olds, I provide a textual, thematic analysis of the three novels from 1997–1998. Further, in an empirical study I have documented the reading of Bylock's fictitious, historical trilogy about the Viking era as done by 11-year-old children, whose thematic work and development of a historical consciousness also have been part of the study. This article deals only with the textual analysis aspect, which purpose is to show what in the texts might produce a historical consciousness in children as well as how the characters are portrayed in order for children to identify with them. Two functions of the novels are studied: knowledge and analogy. The focus is on the main character Petite/Åsa and her development with a view to gender, ethnicity and class as seen from an intersectional perspective. I use postcolonial concepts such as diaspora and hybrid identity in order to describe cultural encounters brought on by migration. I portray female characters gaining a higher level of empowerment, a term used by Joanne Brown and Nancy St. Clair. Bylock claims that she is reflecting the present in her historical texts and that this is more straightforwardly achieved when the events are set several hundred years ago. As a result irrelevant details can be removed and the focus be placed on timeless, human phenomena, for instance cultural encounters. In the light of the above and ideas about how best to describe cultural encounters I analyse the cultural contexts in which the main character finds herself focusing on her transition from a girl into a woman and her quest for a multicultural identity. I elaborate on the concepts mentioned in the previous by describing two cultural encounters which provide an analogy with the present.

 3. Import of biofuels and peat; Import av biobraenslen och torv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Albertsson, N

  1993-06-01

  In areas neighbouring Sweden, i.e., foremost the Baltic States, it is probable that a large part of the available amounts will be consumed on the domestic market. Studies of the possible use of wood fuel in Estonia, Latvia and Lithuania are being made by the World Bank. Considerable investments will probably be made in the near future to replace existing coal- and oil-fired boiler plants with plants burning wood fuel. Consequently, the opportunities for exports of wood fuel will probably be small. In a global perspective, peat is used only to a limited extent as fuel. In the former Soviet Union alone it is estimated that the amount of peat that is economically feasible to extract is about 166x10{sup 9} tonnes at a moisture content of 40%. Among the most interesting bio products that can be used in energy production from different food processing industries are nut-shells and fruit stones. Some stones, such as those in olives, plums and peaches, are excellent as fuels. The advantage with olive stones, in comparison with chips is that the bulk weight is high and the moisture content is low. Olive stones are thus similar to processed biofuels such as pellets. Due to their high energy content the olive stones can replace coal, which cannot be done by unprocessed fuels without expensive investments in materials handling equipment. Our survey shows that processed forest fuels and crushed olive stones are the products of greatest interest for the Swedish market. It also shows that both chips and peat-based products from the Baltic States are competitive.

 4. "Konfettaskar" och "typografiska läckerbitar" eller funktionalistisk formgivning?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Druker, Elina

  2011-03-01

  Full Text Available Eva Billow as picture book artist and graphic designerThe 1940’s and 50’s was a dynamic period for the Nordic picture book. There is a general aspiration to explore picture book aesthetics, a need to find imagery and expressions capturing a new era. In my article, I will discuss how these ideas are expressed in the illustrator and graphic artist Eva Billow’s picture books. Her illustration style is originated in a modernist tradition of simplicity, clarity and typographic precision. Also, an idea about books as an art form is evident through her production. Eva Billow’s production covers a wide field of graphic design, from picture books, cartoons and illustrations to book art, posters and advertisements. I will discuss Billow’s use of aesthetics that can be related to functionalist ideas and will further place this approach in a larger context in the history of Swedish graphic design. The general interest in graphic design and new printing techniques among picture book illustrators can also be seen as a part of a tendency within Nordic Modernism where the artist aspired to make arts a part of the society. But the appeal for the picture book among the young Nordic artists and authors, prior and after the Second World War, also expresses an inter-artistic tendency, where the limits between different forms of art are explored.

 5. Robust and reliable fuel cells; Robusta och tillfoerlitliga braensleceller

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordlund, Joakim [Cellkraft AB, Stockholm (Sweden)

  2012-03-15

  For fuel cells to be a viable alternative for backup power in applications, where reliability is a critical factor, the reliability of fuel cells has to be high and documented. Based on intrinsic properties of fuel cells, it is safe to argue that it is possible to make them highly reliable, but to unleash the full reliability potential of fuel cells, some great engineering work has to be performed. Cellkraft has since many years been addressing this issue and this project is an important piece of this puzzle. The project included both a large number of laboratory testing of fuel cells and long experiments in field environment to verify the results from the laboratory work. The development work performed within this project is a solid base for the continuous work to fulfil Cellkraft's own, tough, technical reliability targets. The project targets below were achieved within this project: 1. The fuel cell start with 100 % reliability. 2. The fuel cell provides nominal power within 30 seconds in 100 % of the cases. 3. The fuel cell keeps providing nominal power as long as there is a demand in 100 % of the cases. 4. No cell in the fuel cell deviates from the mean cell potential with more than 0,1 V at full power.

 6. Föräldrars kunskaper om kost och karies

  OpenAIRE

  Hamiti, Edona; Weinås, Ingrid

  2011-01-01

  The purpose of this study was to investigate parents' knowledge about diet and dental caries. The survey was conducted using a structured questionnaire consisting of 19 questions regarding knowledge of diet and caries, and preventive measures. The questionnaires were distributed to parents who were visiting a dental hygienist or prophylaxis nurse with their children aged 0-3 years. A total of 88 completed surveys were collected. The study showed that the majority of the parents had knowledge ...

 7. Naturkunskapens sexualitets- och relationsundervisning analyserad ur ett heteronormativitetsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ylwa Li Hast

  2016-04-01

  Full Text Available Title: Teaching about sexuality and relation within science education analysed from the perspective of heteronormativityIn Sweden, a new subject syllabus for Science Studies (Naturkunskap in upper secondary school was introduced in 2011. In this syllabus knowledge about norms concerning sexualities and relations was brought to the fore as a core content. The aim of this paper is to explore how norms concerning sexuality guide the teaching, through a case study where three upper secondary school teachers were observed and their teaching was analysed from the perspective of companion meanings. All three observed teachers did teach about homosexuality, bisexuality, and transgender identities, often using genetics or evolution as their explanatory model. The teaching most often assumed that all students in the class were heterosexual, positioning LGBT-people as the Other, and did at no times take power perspectives into account.

 8. Utbildning – mellan individ, nation och samhälle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carsten Ljunggren

  2011-01-01

  Full Text Available Education – between the individual, the nation and the society. In this lecture I dwell on the question of how different forms of national identity affect the education of young citizens. Although this significant contemporary problem is by no means new in the history of education it has become increasingly evident during the 21st century. Starting with a brief picture of a downward trend for a multicultural policy I argue that the increasing focus on national identity, when related to education, is about individual and collective self-consciousness – a consciousness that is further characterized in terms of citizenship education. By referring to Jürgen Habermas’ thesis of a public sphere and nationality; John Dewey’s focus on the meaning of democracy; Hannah Arendt’s highlighting of the authentic person taking place in the public sphere, and to Richard Rorty’s emphasis on contingency as an ontological condition of the individual and society, I discuss the principles for a citizenship education that treats nationality as a political claim, rather than an ethno-cultural fact. I do this in terms of an expressive agonism.

 9. Utvärdering av aktuella rehabiliteringsinsatser. Problem och metodval

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg, B; Diderichsen, Finn

  1993-01-01

  the difficulties involved in assessing the impact of such political measures, when at the same time the chances of people being able to return to work after extended sick leave are reduced owing to the recession. An evaluation model is presented which, in addition to variables related to monetary savings...... to the community, incorporates indicators capable of identifying gains due to a rehabilitation programme that are important determinants of the changes of target groups returning to a productive and meaningful life....

 10. Utbildningens villkor – globalisering och lokal mångfald

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ninni Wahlström

  2011-01-01

  Full Text Available The conditions of education – globalization and local plurality. Taking some of my previous research as a point of departure, in this inaugural lecture I want to formulate a conception of education that reflects some principles that are specific for the period starting with the Educational Reform 1991. With gradual displacements this reform is still going on. Through an analysis of three different arenas within a framework of curriculum theory; the society arena, the governing- and curricula arena, and the arena of the local school and classroom, it is possible to characterize these arenas in terms of internationalization, management by demand and control, and individual choice. It may be argued that this is a new conception of education; a denationalized – instrumental conception. The national education arena becomes denationalized in two ways: globally there is an increasing influence by transnational organizations (and corporations; and locally, the privatization of schools has been extensive. The conception is instrumental in its basic assumption that there is a fairly simple connection between clearly expresseddemands and the productivity of the school.

 11. Dialog, olikhet och globalisering. En intervju med Nicholas Burbules

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klas Roth

  2006-01-01

  Full Text Available DIALOGUE, DIFFERENCE AND GLOBALIZATION. In this interview Associate Profes-sor Klas Roth talks with Nicholas Burbules, Grayce Wicall Gauthier Pro-fessor in the Department of Educational Policy Studies, College of Educa-tion, Illinois University, USA, about the value and importance of philoso-phy of education for education in general and teachers in particular, aswell as the barriers to philosophical reflection in schools. They also talkabout issues of difference, globalization, and dialogue in times of transi-tion, and especially about Burbules’s own writing and thinking on theseissues. In particular Professor Burbules puts forward his ideas on thetragic sense of education, which he says is probably the most importantperspective for him in his work on education and related issues.

 12. The heat market and the large customers; Vaermemarknaden och storkunderna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maardsjoe, Olle

  2007-12-28

  This report focuses on the cost of heating in multiple-occupancy buildings, commercial premises and industrial premises. A summary has been created of the development of heating, primarily in the 2000s, for as long as statistics are available (essentially 2004). Total heating has seen a reduction over the period as regards both total usage and specifically in kWh/sq. m. District heating, on the other hand, has seen an increase in total turnover, now accounting for around two-thirds of demand - or about 42 TWh - as well. The increase in district heating has come about partly as a result of property renovation and people exchanging their sources of heating. A reduction in oil consumption has been the primary cause of this transition. There has also been a slight increase in the number of heat pumps in use. In total, heat pumps account for a small proportion of the heating of the properties in question. Heating costs account for a large proportion of operating expenses for property owners, in fact up to 40-50 percent of ongoing operating expenses. Reducing the cost of heating is very important, as this directly affects the property owners' bottom lines. Contractors are offering services to help property owners to optimise their energy-saving measures. The price of district heating, where this is available, is being used as a basis. This is why the structure of the price of district heating affects what measures are implemented. In price constructions with too high a flexible element, there is plenty of incentive to make savings on energy. District heating suppliers' coverage of set costs is reduced once the measures to ensure savings have been implemented, and so they have to increase their prices retrospectively. In price constructions with a high set element, there is little incentive to make savings, with a subsequent increase in demand for heating in extreme cases. District heating suppliers can be forced to make investments in both generation and distribution systems and will be forced to charge higher prices in order to cover the increase in set costs. All in all, the composition of the price of district heating constitutes a business risk as it affects the long-term behaviour of customers. In addition to this, there are also risks due to the weather, fuel prices, the cost of finance, etc. Competition model and skills balance sheets are used as a basis for discussion of how property owners can organise and implement energy and cost savings. The criteria differ for smaller and larger property owners. The smaller ones are unable to maintain their own skills base; instead, they have to buy in skills for both analysis and implementation. Their skills as regards buying these services may be limited. The odds are against property owners with not much in the way of resources, and they would benefit greatly from having assistance and support to help them work effectively. Conditions are better for major property owners. They can either build up organisations of their own or acquire external assistance by professional means. Their larger property stock allows them to implement benchmarking between various initiatives and make the most of the results. District heating companies should have every opportunity to help property owners make savings on energy. As long as the price of district heating is correct in terms of cost with regard to the cost of generation, and as long as the company's profit margin is covered mainly by the set element of the price, district heating suppliers do not need to suffer financial harm on account of energy savings. Using the skills available among contractors, using energy savings as a business concept, district heating companies can add even more value for property owners. Furthermore, this will also make it easier to increase utilisation of distribution networks and reduce generation costs. The competitiveness of district heating companies on the heating market can be enhanced by means of more active customer work with a view to reducing costs for customers.

 13. Läkemedelsinteraktioner inom medicinsk onkologi och hematologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bergmann, Troels Korshøj

  2010-01-01

  Kittelhåndbog for onkologer og hæmatologer i Sverige (oversættelse af Dansk udgave) Håndteringen af lægemiddelinteraktioner i klinisk praksis er vanskelig. Patienternes kliniske udtryk er præget af broget mangfoldighed og evidensniveauet for flertallet af interaktioner begrænser sig ofte til kasu...

 14. Innovation and Safety. A prestudy; Innovation och saekerhet. En foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rollenhagen, Carl; Hansson, Sven Ove; Hortberg, Johan; Jakobsson, Fredrik; Zhau, Victoria Jing; Mojeri, Sara

  2010-04-15

  The project summarized in this report was initiated to explore relations between innovation and safety. The first two sections of the report discuss some previously conducted research and give a general background to the subject. It is concluded that safety research and innovation research, by and large, has developed as separate academic disciplines. The concepts of 'innovative safety culture' and 'safe innovation cultures' are suggested as two concepts that can be used to integrate research: innovative safety cultures depart from safety culture research but attempts to introduce an innovative dimension with the aim to create adaptive and innovative safety cultures that efficiently can handle risks arising from existing innovations. Safe innovation cultures have focus on innovation itself, but with the ambition to introduce concepts and methods from safety research in the innovative processes. Three subprojects conducted in the context of the present research are summarized. The first project examines how an existing organization (e.g. SKB - Swedish Nuclear Fuel and Waste Management) attempts to integrate both innovative activities and operative activities in the same organisation. Interviews with key personnel explored different views about how innovative and safety work coexists in the organisation. The second project focuses on how major retrofit projects of a nuclear power plant is managed in parallel to operative activities (e.g. operating the plant on an everyday basis). By means of an innovative technique (e.g. system groups) seminars were held to suggest improvements in the technical change process. The third project conducted a risk analysis of a major organisational change (e.g. control centres for energy distribution). Experiences from the three projects are finally discussed in terms of similarities and differences associated with the cultures for innovation and safety. Suggestions for further research are made

 15. Chernobyl and our health. Tjernobyl och vaar haelsa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ragnarsson, P; Larsson, B; Johansson, K J; Walinder, G; Barnaby, F; Sjoeberg, L

  1986-01-01

  The health impacts in Sweden of the Chernobyl accident are discussed in this booklet. Five experts of different relevant fields (biology, radioecology, nuclear physics and psychology) give their views on probable radiation doses and health effects from these doses, contamination of food chains etc. (L.E.).

 16. Current and future sustainable biofuels; Dagens och framtidens haallbara biodrivmedel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerjesson, Paal [Lunds Univ., Lund (Sweden); Lundgren, Joakim [Luleaa Univ. of Technology Bio4Energy, Luleaa (Sweden); Ahlgren, Serina [Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden)

  2013-07-01

  This report has been prepared as a background paper for the government study of Fossil-Free Vehicle traffic (FFF investigation). The purpose of this study is to describe and summarize the current knowledge on the production of biofuels and linkages to sustainability issues such as energy and land efficiency, GHG performance and costs. The report includes both existing and future fuel systems under development and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international outlooks. The report's analysis of energy efficiency, GHG performance and production costs are based on system analysis and a life-cycle perspective. The focus is on the production chain up to produced fuel (well-to-tank). Results are based on current research and production chains and is based primarily on standardized LCA and for some systems also on industrial systems analysis.

 17. Current and future sustainable biofuels; Dagens och framtidens haallbara biodrivmedel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerjesson, Paal [Lunds Univ., Lund (Sweden); Lundgren, Joakim [Luleaa Tekniska Univ., Luleaa (Sweden); Ahlgren, Serina [Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden); Nystroem, Ingrid [Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Goeteborg (Sweden); CIT Industriell Energi., Goeteborg (Sweden)

  2013-09-01

  This report has been prepared as a background paper for the state investigation 'Fossil Free Vehicle Traffic'. The purpose of this study is to describe and summarize the current knowledge on production of biofuels and linkages to sustainability issues such as energy and land efficiency, GHG performance and costs. The report includes both existing and future fuel systems under development and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international views. The report includes both existing and future fuel systems under development, and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international views. The report's analysis of energy efficiency, greenhouse gas performance and production costs is based on system analysis and a life-cycle perspective. The focus is on the production chain to the produced fuel (well-to-tank). Results are based on current research and commercial development of the respective chains. They are based primarily from standardized life cycle analysis and, in some production systems, also on industrial systems analysis. These two approaches have some differences in methodology, which are highlighted in the report. In the overview values and results have been compiled to make it possible to compare the results.

 18. Current and future sustainable biofuels; Dagens och framtidens haallbara biodrivmedel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerjesson, Paal [Lunds Univ., Lund (Sweden); Lundgren, Joakim [Luleaa Univ. of Technology Bio4Energy, Luleaa (Sweden); Ahlgren, Serina [Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden)

  2013-07-01

  This report has been prepared as a background paper for the government study of Fossil-Free Vehicle traffic (FFF investigation). The purpose of this study is to describe and summarize the current knowledge on the production of biofuels and linkages to sustainability issues such as energy and land efficiency, GHG performance and costs. The report includes both existing and future fuel systems under development and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international outlooks. The report's analysis of energy efficiency, GHG performance and production costs are based on system analysis and a life-cycle perspective. The focus is on the production chain up to produced fuel (well-to-tank). Results are based on current research and production chains and is based primarily on standardized LCA and for some systems also on industrial systems analysis.

 19. Current and future sustainable biofuels; Dagens och framtidens haallbara biodrivmedel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerjesson, Paal [Lunds Univ., Lund (Sweden); Lundgren, Joakim [Luleaa Tekniska Univ., Luleaa (Sweden); Ahlgren, Serina [Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala (Sweden); Nystroem, Ingrid [Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Goeteborg (Sweden); CIT Industriell Energi., Goeteborg (Sweden)

  2013-09-01

  This report has been prepared as a background paper for the state investigation 'Fossil Free Vehicle Traffic'. The purpose of this study is to describe and summarize the current knowledge on production of biofuels and linkages to sustainability issues such as energy and land efficiency, GHG performance and costs. The report includes both existing and future fuel systems under development and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international views. The report includes both existing and future fuel systems under development, and based on different raw materials and production processes. The study has primarily a Swedish perspective, but with international views. The report's analysis of energy efficiency, greenhouse gas performance and production costs is based on system analysis and a life-cycle perspective. The focus is on the production chain to the produced fuel (well-to-tank). Results are based on current research and commercial development of the respective chains. They are based primarily from standardized life cycle analysis and, in some production systems, also on industrial systems analysis. These two approaches have some differences in methodology, which are highlighted in the report. In the overview values and results have been compiled to make it possible to compare the results.

 20. Water and steam sampling systems; Provtagningssystem foer vatten och aanga

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellman, Mats

  2009-10-15

  The supervision of cycle chemistry can be divided into two parts, the sampling system and the chemical analysis. In modern steam generating plants most of the chemical analyses are carried out on-line. The detection limits of these analyzers are pushed downward to the ppt-range (parts per trillion), however the analyses are not more correct than the accuracy of the sampling system. A lot of attention has been put to the analyzers and the statistics to interpret the results but the sampling procedures has gained much less attention. This report aims to give guidance of the considerations to be made regarding sampling systems. Sampling is necessary since most analysis of interesting parameters cannot be carried out in- situ on-line in the steam cycle. Today's on-line instruments for pH, conductivity, silica etc. are designed to meet a water sample at a temperature of 10-30 deg C. This means that the sampling system has to extract a representative sample from the process, transport and cool it down to room temperature without changing the characteristics of the fluid. In the literature research work, standards and other reports can be found. Although giving similar recommendations in most aspects there are some discrepancies that may be confusing. This report covers all parts in the sampling system: Sample points and nozzles; Sample lines; Valves, regulating and on-off; Sample coolers; Temperature, pressure and flow rate control; Cooling water; and Water recovery. On-line analyzers connecting to the sampling system are not covered. This report aims to clarify what guidelines are most appropriate amongst the existing ones. The report should also give guidance to the design of the sampling system in order to achieve representative samples. In addition to this the report gives an overview of the fluid mechanics involved in sampling. The target group of this report is owners and operators of steam generators, vendors of power plant equipment, consultants working in Sweden that come in contact or are involved in cycle chemistry

 1. Boiler system lay-up; Avstaellning och konservering av pannanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellman, Mats

  2007-04-15

  Corrosion in power plant equipment is to a large extent a result of poor lay-up procedures. This applies for all equipment on the water and steam side e.g. condensers, boilers, turbines, heat exchangers etc. In theory, lay-up procedures are quite straightforward. The main objective is to avoid a combination of water and oxygen on the steel surfaces within the system. When using dry lay-up procedure, a totally dry environment is essential. The corrosion of steel cannot take place if there is no humidity; in spite of the abundance of oxygen i.e. air. As an alternative the steam side system can be purged with nitrogen so that no air ingress can take place. When using wet lay-up procedures it is important to achieve an oxygen free environment. Creating a slight over-pressure thus avoiding air in leakage can achieve this. Oxygen scavengers might be used as an alternative. Usually problems of maintaining the above mentioned conditions are rarely of technical art. More likely it is due to a lack of knowledge and commitment or short sighted economical considerations. This report summarises the experiences gathered at several visits at plants and discussions with vendors, users and consultants in the power industry. In addition to that, guidelines from well-reputed organisations, international and domestic, have been studied. In many cases the power plant managers believe they have proper lay-up routines but often the routines just regard long time lay-up. This may be regarded as the most important case. However, a number of shorter plant outages in combination with poor lay-up routines can result in severe damages. There is a consensus that a proper lay-up can only be achieved by plant specific lay-up procedures. Each unit is unique in terms of needs and requirements. In order to have as low corrosion as possible a systematic review to evaluate and revise lay-up procedures is preferred. A high in-house knowledge of the power plant enhances the possibility to maintain the equipment in good condition. Lay-up control is an important part of the life extension of the plant. In the literature there are many guidelines regarding lay-up procedures. However an overall scheme that applies to all kind of boilers will either become very complex or too superficial to be user friendly. The objective of this report is to give information and know-how of current lay-up practices. Furthermore the report describes the considerations to be taken when designing a plant specific guideline for lay-up.

 2. Folkbildning i (avkoloniseringens skugga Demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magnus Dahlstedt

  2009-01-01

  Full Text Available Popular adult education in the shadows of (decolonialization.In Sweden and among Swedish popular movements, there has long been agreat willingness to share experiences from establishing the “Swedish model” of welfare and democracy with countries in other parts of the world. In this sharing of experience, popular adult education has played an important role. Over the years, there have also been several attempts to spread the “Swedish model” of education of this kind, i.e. study circles and folk high schools.Here, we analyse a large-scale project to establish Folk Development Colleges (FDCs in Tanzania in the 1970s and 1980s, focusing on the ways in which Swedish popular adult educators have described the project. In theoretical terms, the article is based on a postcolonial framework, highlighting the continuing importance of the legacies of colonialism in today’s society. One of the main conclusions drawn is that, in the process of “exporting” the ideaof popular adult education around the world, there is an ongoing formation of national self-images in contrast to images of “the Other”, involving a constant risk of reproducing ideas from a colonial past.

 3. Strategies for rationalisation and safety; Rationaliseringsstrategier och saekerhet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundqvist, Karin [Castor Analys AB, Stockholm (Sweden)

  2001-09-01

  The electricity sector is undergoing an extensive restructuring due to deregulation. This presents a challenge not only to the power industry but also to the regulatory agencies. In order to assess safety conditions the authorities have to be one step ahead. The aim of this report is to show in what way enterprises and organizations are transformed due to new business strategies in the 'network society'. Experiences of industrial downsizing and rationalisation in the late nineties are also analysed in order to serve as a framework for the personnel of nuclear power plants when reflecting over their own change process. Temporary employment and project work is spreading. The world of work is becoming more flexible and individualised and the traditional carrier- and employment pattern is eroding. Process orientation is the common denominator of the rationalisation process in enterprises. The main aim is to fasten the business cycles by eliminating unnecessary loops and turns. The processes are flowing horizontally; i.e. straight across the functions. Enterprises are integrated systems, which demand a synchronised change of all steering variables, of which important ones are business strategy, economic- and performance measures, organization, competence, reward systems, leadership style, culture and values. Contradictions and conflicts between those will counteract sustainable changes and be a threat to safety. The change process will be complex and put high demands on organization, management and participation of the staff. The concept of 'lean production' seams to have been interpreted by many managers as if the workforce and not the organization ought to be slimmed. Organisations have in many cases been heavily downsized with the result of negative consequences like undermanning and stress. Undermanning creates reactive actions. Developmental work is neglected when there is a strong time pressure and the organizational learning vanishes. Suboptimization enforces a special kind of behaviour, as an individual one perceive the situation as highly dependent on the one's own activities. In practice process orientation in many cases only seems to mean continuous improvements of routines. A serious shortcoming in the model is the lack of organizational analysis and development. Decades of research have given us deep knowledge about the relations between work organization, leadership, human development and health. One can ask why this knowledge has not been applied. During periods of change it is common that the organisation's driving force is lost. The whole business will be negatively affected if the change process isn't managed in a proper way. The organizational change process differs from the technical. In order to changes their attitudes, values, competence and ways of working, the staff must be mobilized and willing to participate in all steps of the process. The transformation from functional to process-oriented forms of organisations has in practise turned out to be problematic. Few corporations have managed to break with the functional organisation but an evolution of power from the functional units to process-owners and projects can be observed. In this field of tension conflicts concerning power and resources are arising. Lack of resources and authority restrains flexibility and causes frustrations among the staff. To be able to quickly adjust to changing conditions there must be direct connections between working teams and units. Vertical co-ordination is a barrier to networking and direct communication between units. Creating those connections and bridges between units is a new and important task for middle managers. Most performance measures are still adjusted to the functional organization Rigid systems of economy and performance measures are hindering the transformation to horizontal 'network' organizations. With the process in focus, control systems and performance measures must capture the integrative whole and not the performance of isolated units. It is not unusual that contradictory measurement systems are used at the same time. Systems of reward are important steering instruments and will have to be adjusted to the new conditions. Not only salaries and wages are include here, but also corporate climate and leadership style. When the environment becomes more unpredictable goals, visions, culture and values become more important as steering means. When outsourcing functions enterprises have to act as 'intelligent customers', which means that they must have resources to review and assess the competence and activities of contractors. A number of events have recently occurred where contractors have been involved showing that their knowledge of safety has been inadequate. The main question is what shall be considered as core competencies of the licensee and accordingly be kept in-house. When organisations are streamlined there are increased risks of slack and redundancy.(abstract truncated)

 4. Gasification - Status and Technology; Foergasning - Status och teknik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Held, Joergen

  2011-07-15

  In this report gasification and gas cleaning techniques for biomass are treated. The main reason for gasifying biomass is to refine the fuel to make it suitable for efficient CHP production, as vehicle fuel or in industrial processes. The focus is on production of synthesis gas that can be used for production of vehicle fuel and for CHP production. Depending on application different types of gasifiers, gasification techniques and process parameters are of interest. Two gasification techniques have been identified as suitable for syngas generation, mainly due to the fact that they allow the production of a nitrogen free gas out of the gasifier; Indirect atmospheric gasification and Pressurized oxygen blown gasification For CHP production there are no restrictions on the gas composition in terms of nitrogen and here air-blown gasification is of interest as well. The main challenge when it comes to gas cleaning is related to sulphur and tars. There are different concepts and alternatives to handle sulphur and tars. Some of them is based on conventional techniques with well-proven components that are commercially available while others more advantageous solutions, still need further development. The report deals to a minor extent with the conversion of syngas to synthetic fuels. The ongoing research and development of gasification techniques is extensive, both on national and international level. Although many process concepts and components have been demonstrated, there is still no full-scale plant for the production of synthetic fuels based on biomass. Factors affecting the choice of technology are plant size, operating conditions, the possibility for process integration, access to feedstock, market aspects, incentives and economic instruments et cetera. Increased competition for biofuels will inevitably lead to higher raw material costs. This in turn means that the fuel chains with high efficiency, such as biomethane through gasification and methanation, are favored. The lower the investment cost, the lower the financial risk. This implies that techniques that are relatively cost-effective in the smaller scale, may benefit initially. As the technology develops and experience is built up the plant size will increase.

 5. Damages and methods for reparation; Hydropower structures; Skador och reparationsmetoder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sandstroem, Tomas

  2008-10-15

  As the focus of the Swedish Hydropower Industry shifted from the developing phase of the 20th century to the present phase of managing and maintenance of the hydropower plants and the adherent structures knowledge regarding issues concerning repair work and degradation processes of concrete has become truly important. Hydropower structures are submitted to live loads (for example caused by ice, water, snow and wind) and physical attacks such as Freeze/thaw, leaching and erosion (abrasion and cavitation). Hydropower structures are also submitted to chemical and electro chemical attacks like ASR and corrosion of the reinforcement bars. All of the mentioned processes have a negative affect on concrete structures service life. As it is today the Hydropower Industry possesses a rather high degree of knowledge concerning principal repair and strengthening techniques like shotcreting and grouting. The purpose of this report is (1) to point out the Swedish Hydropower Industry's need for extensive knowledge regarding overlays and toppings and (2) the potential advantages of overlays and toppings as repair techniques with respect to hydropower environments and the corresponding degradation processes acting on those structures. The performance of repairing a concrete structure using overlays or toppings is principally executed by the removal (totally or partially) of the damaged concrete surface, afterwards a new concrete overlay or topping is applied. The overlay must be able to withstand the live loads and the physical, chemical and electro-chemical attacks that are acting on the structure. The overlay is also required to co-operate with, and protect, the host material for a very long time. This report deals with the most common types of physical and chemical processes that are acting in Hydropower environments and the damages that they are causing concrete structures. Some of the common principal repair techniques that can be used when repairing the damaged concrete structures are also presented in this report. The input used for establishing the most common types of damage are taken from studies made in the USA and Sweden as well as from the literature and from observations made at some Swedish hydropower plants. In conclusion, the following can be said about the need of overlays in regard to Hydropower applications and about the deteriorating processes acting in those environments: The bulk of the damages that occur on the concrete structures can be derived to the environment and the physical and chemical attacks caused by it. The deterioration of concrete structures are therefore more likely to occur due to the environmental affects than due to extensive live loads caused by ice, wind, water, snow etc. Overlays and/toppings are repair techniques that are adequate for repairing most of the damages that occur on concrete structures in Hydropower environments. The performance of the repair work as well as the determination of the composition of the repair mortar or concrete can sometimes be difficult tasks to undertake, often due to the environment (location of the damage and the underlying cause of damage). The continuing work regarding overlays and toppings for Hydropower environments should focus on long-term properties and affects with regards to the whole repair work (including the repair material, the host material and the transition zone). The conclusions above show that there are a rather high potential good with the pursuing of an extensive knowledge in this area

 6. Influence map baserad Ms. Pac-Man och Ghost Kontroller

  OpenAIRE

  Svensson, Johan

  2012-01-01

  This thesis will cover the use oftheinfluence map technique applied to the retro game Ms. Pac-Man. A game thatis easy to learn but hard to master. The Ms. Pac-Man controller is implemented with five main parameters that alters the behaviour of the controller while the Ghost controller have three parameters. The experimental results of the controllers is explored to using the alterations of the parameters to find its peak of performance. The conclusion from using the influence map for this gam...

 7. w; 1ch tum 1qto~ochesJ' !aye

  African Journals Online (AJOL)

  encourage the development of language skills. Working on a specific ... important step in helping children to find the words they need to ... and to describe it. (See Figure 1). The children were encouraged to note anything of interest about their tree e.g. fruit, pods, flowers, insect and other life as well as possible uses. A walk.

 8. Mobila och semi-mobila slakterier som alternativa slaktsystem

  OpenAIRE

  Hedberg, Eva; Gebresenbet, Girma

  1999-01-01

  Mobile and semi-mobile abattoirs, in which animals can be slaughtered on the farm or near the farm, could be an alternative slaughtersystem to the conventional one. This alternative is aimed to minimize stress induced by handling and transport activities on animals prior to slaughtering, and thereby attenuate the risks for reduced meat quality. More over, minimized transport could lead to reduction of environmental degradation imposed by emissions generated from vehicles. The objective of the...

 9. Manlighet, mod och moral: Amanda Kerfstedts Carl Bergs skoltid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andersson, Maria

  2011-03-01

  Full Text Available Amanda Kerfstedt’s ”Carl Bergs skoltid” describes a boy’s journey to manhood in late 19th century Sweden. This article pertains that the text contrasts an ideal of masculinity based on physical strength with an ideal emphasizing morality. Although a true man, as described in the story, is expected to be strong as well as righteous, the moral component is the most important. The text shows that courage and force, which are not checked by a sense of ethics, may turn into brutality and abuse of power. Different types of masculinity are compared in ”Carl Bergs skoltid” but masculinity is also defined in relation to ideas about femininity. The association with women is utilized to stress a lack of courage in men as well as to redefine a masculine ideal that has focused too much on physical prowess instead of strength of character.

 10. Manure digestate recycling - Technologies and manufacturers; Biogoedselfoeraedling - Tekniker och leverantoerer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlberg, Carl (SWECO Environment AB (Sweden))

  2010-11-15

  Today, several biogas plants are planned. Some are large-scale or in localizations that means a long distance to croplands. The digestate indeed contain phosphorus and nitrogen but above all large quantities of water, which makes it tempting to try to refine the product. Low concentration of nutrients in the digestate means that the theoretically possible value is low which sets high demand on resource consumption of the processes to be used. In this report you can find ammonia stripping, evaporation, ultra filter + reverse osmosis and struvite precipitation, but there might be other methods. None of these methods will generate a profit, but are dependent of that the alternative, handling of not dewatered digestate, for some reason (e.g. transport distance) is to expensive. Dewatering of digestate followed by reject water treatment with aim to transform the ammonia and organic nitrogen to airborne nitrogen (disposal) has not been discussed in this report. In this project, visits have been made to three full scale plants and one pilot plant. The techniques on these plants have been ammonia stripping to ammonium sulphate, ammonia stripping to ammonia nitrate, ultra filter + reverse osmosis and struvite precipitation (pilot plant). Any appropriate plant where evaporation with developed energy recovery is used has not been found. Both plants with ammonia stripping work satisfying as well as the struvite precipitation plant. Struvite precipitation should be seen as a way to separate the phosphate from the reject water. Ultra filter + Reverse Osmosis are a functioning technique, but the concentrate was too dilute to be possible to transport any longer distance at the current facility

 11. Organizational change. Success factors and risks; Foeraendringsarbete. Framgaangsfaktorer och risker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundqvist, K. [Castor Analys AB, Stockholm (Sweden)

  2002-01-01

  The electricity sector is undergoing a restructuring due to deregulation. This might present a challenge to safety. Safety issues cannot be separated from organizational issues. They must be an integral part of the change process from the very beginning. This overview is based on a study of recent literature about organizational development and change management in general. The 'multi standard' organizations of today are no consistent creations, but conglomerates of loosely coupled units. This form of organization has developed during the latest 30-40 years and is also called a 'network organization'. Relatively autonomous groups of actors are identifying themselves with the same type of groups in other organizations and they meet on external scenes of development. They are for instance human resource experts, managers on different levels, safety delegates, quality experts, engineers and economists. The expansion of the network enterprise also means a closer interaction with suppliers and customers. Impulses of change are reaching the organization from many angles and this creates plenty of imbalances and tensions. The traditional view that changes are initiated and steered top - down is challenged. The organizations of today are difficult to change in a planned way due to the influence of those powerful forces. The organizational behavior is not so 'rational' as could be expected. A strong, but often neglected force, is the social or symbolic environment of an organization. The organizational identity is formed in relation to other significant organizations and actors. The search for identity is a powerful driving force. Norms and conventions are influencing how a company shall be organized at a certain period of time. Several organizational models and concepts, often of American origin, have been replacing each other's during recent years. Marketing, fashion and actions of significant others are also influencing the behavior of organizations. Inherent of the 'programmatic' change strategy is that changes can be planned and implemented in detail. This strategy can work under conditions that are clearly defined and demarcated, but are less useful when people are to be mobilized and when attitudes, values and ways of working are to be changed. An alternative approach is the 'learning strategy', in which the participation of those concerned is essential. The idea is that learning and shared control of the situation will be developed through dialogues and common activities. When the total organization is to be restructured a strategy for dealing with several parallel change processes is needed. Creating developmental networks is a new strategy based on cooperation between companies. Networks can also be formed within a 'loosely coupled' enterprise. The network strategy is built on cooperation between several self-steering units, which gives the possibility to work with change processes in several units at the same time. This will have several advantages. The change process will be speeded up, a more informal and situational way of working is possible, and development and spreading can be made in parallel. The point of departure of a planned change process is to create a vision of the future. This vision will then steer the change work. For change to come trough every one involved has to understand the reasons for change and share the vision. The first step is to get everybody to understand the motives for change. The implementation will then be a joint realization of the vision. The change process is ideally driven by a 'learning' way of working, which means formulating stepwise, measurable goals, developing of solutions, making up and continuously monitoring action plans, and reflecting over the results. By trying and reflecting the organization will be altered. Of utmost importance for a new identity to be formed is the staff's participation and their possibilities of personal development. The phases of the change process are in practice iterative, they will be repeated when formulating stepwise goals, making action plans implementing, monitoring and reflecting over what has been achieved. This will develop organizational change competence. The phases are over-lapping. Not only one, but several processes are going on in different phases. The on-going change processes have to be coordinated and synchronized. The safety issues cannot be separated from other organizational issues. All organizational changes have to be synchronized. Issues of competence and staffing have to be continuously analyzed. The motivation of the staff will be effected in the beginning of a change process. Participation is a key to success. The work organization must be continuously developed. 'Just in time'- thinking can be in conflict with 'just in case'- thinking in high-risk environments. Under manning. Temporary staff. Outsourcing. (abstract truncated)

 12. Heating and cooling distribution in residential and non-residential premises; Distribution av kyla och vaerme i bostaeder och lokaler

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jardeby, Aasa; Soleimani-Mohseni, Mohsen; Axell, Monica

  2009-08-15

  The building sector accounts for approximately 40% of energy use in Europe, and about the same ratio applies to Sweden. Distribution systems for heating and cooling are an important part of the building's heating and cooling systems. The desired indoor climate can not be achieved without a properly sized distribution system. The aim of this report is to highlight the opportunities for energy efficiency with a properly designed distribution system by identifying and comparing different system solutions for the distribution of heating and cooling in residential and non-residential premises. The report presents which affect various factors have on the system as a whole, such as media selection, sizing of the piping system, heat transfer surface and regulation and control strategies. It also gives a picture of the possibilities and limitations of different needs and requirements of indoor environment (such as requirements for the thermal environment, air quality, noise, space, etc.). By having a systems perspective at the heating and/or cooling, energy efficiency is achieved. There are possibilities of big gains with a systems approach, since the choices made in designing a distribution system, affects many other parts of the system and there is a risk of poor optimization. A first step in reducing the energy use is to reduce the cooling and heating loads in the building. A heating and cooling systems should be designed properly so as not to consume excessive energy. There are other strategies to reduce energy consumption, e.g. by allowing more variations in temperature. However, it is important that it is not at the expense of the needs and requirements of the building. If the building has a cooling requirement that can be covered by the air flow required for ventilation it is recommended to provide under tempered air. In addition, the air can be cooled by free cooling from outside over large parts of the year. If the building has greater cooling requirements hydronic cooling is recommended since water has a higher specific heat capacity and is able to handle large heat surplus. Constant flow systems (for both air and water) will help the regulation and the design of the system, but typically entail higher energy. By allowing variable flow, pump and fan energy can be saved both because of a lower flow but also by fewer valves which introduces pressure drops. Introducing capacity controlled pumps and fans leads to better part load conditions but also that the flow does not need to be throttled and thus reducing pressure drops and the work of the system. It is also possible to choose a decentralized system that saves energy because pumps and fans do not need to be dimensioned for the total pressure drop in the system. However, it should be ensured that the additional units will not cause unacceptable sound levels. Another way to save operating energy is to replace older pumps and fans with newer with better efficiencies. In the selection of heat and/or cooling transfer devices one should take into account the requirements that they impose on the supply water temperatures. A larger transfer area leads to lower supply water temperatures in the case of heating and higher in the case of cooling. These changes in temperature lead to that certain production of heat and cold can be used with higher efficiency, such as solar heating and heat pumps. Apart from this example the design of the distribution system gives different degrees of freedom in the selection of production units. Air systems can, for example make greater use of free cooling. Variable flow systems provide greater temperature differences which is beneficial for various production techniques

 13. Presence and effects of copper in water and soil; Upptraedande och effekter av koppar i vatten och mark

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sternbeck, J.

  2000-01-01

  Copper is one of the most common metals in society. Although Cu is essential to all forms of life, high exposure can lead to toxic effects. It is difficult to assess the risk for eco toxicological effects to appear in a certain situation, because Cu is largely present in chemical species with low bioavailability. In this report it is analysed how the bioavailability of Cu is regulated in natural environments, and how different organism groups may be affected bu Cu. Significant emission sources and exposure pathways are briefly described. It appears that the relationship between concentration and bioavailability is highly dynamic in natural environments. Relatively moderate increases of total-Cu can lead to strongly increasing bioavailability. The ability to control Cu intracellularly differs between different organism groups. This brings about that the sensitivity toward Cu differs widely between different organism groups.

 14. Bioenergy: Resource efficiency and contributions to energy- and climate policy objectives; Bioenergi: Resurseffektivitet och bidrag till energi- och klimatpolitiska maal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berndes, Goeran; Karlsson, Sten [Chalmers Univ. of Technology, SE-412 96 Goeteborg (Sweden). Div. of Physical Resource Theory; Boerjesson, Paal; Rosenqvist, Haakan [Lund Univ., Lund (Sweden). Environmental and Energy Systems Studies

  2008-09-15

  Increasing the use of bioenergy in place of fossil fuels is motivated by a number of energy policy goals. Individual bioenergy systems must be evaluated relative to a particular goal or set of goals. Depending on which specific political goal that is in focus, the attractiveness of different bioenergy systems can vary in relation to even broad objectives such as the resource-efficient use of agricultural and forest land. Furthermore, the outcome of a specific evaluation is sensitive to explicit as well as implicit assumptions and choices regarding, e.g., definition of system boundaries, economic conditions, implementation of policies, byproduct markets, and establishment of new technologies. Several biofuels production chains generate byproducts of value. Energy balance calculations are greatly influenced by how such byproducts are taken into account. Often, the most important factor underlying different results from different energy balance studies is a difference in analytic assumptions, for instance in allocation methods and system borders. Different studies can only be accurately compared if they are based on comparable analytic assumptions. Which methods are justified in a given energy balance study is determined by the current conditions for the specific bioenergy system under analysis. In the future, bioenergy systems may increasingly consist of various generation combinations wherein liquid biofuels may for instance be co-generated with power, heat, and solid biofuels, etc. from a mix of raw biomass. The driving factors are the synergies available with the higher total energy efficiency and resources efficiency obtained by combined approaches, compared to when the energy carriers are produced on their own. These solutions imply that if there is a market for the other energy carriers, and the total net system exchange is high, a lower net value for liquid fuels may be acceptable. The climate efficiency of a bioenergy system also depends on its impact on greenhouse gas emissions other than carbon dioxide, for instance nitrous oxide and methane. In some cases, a bioenergy system may reduce certain greenhouse gas emissions such as methane. One example of this is biogas produced from manure. A broad life cycle analysis perspective is important for analyzing the climate efficacy of bioenergy systems correctly. Broad bioenergy system studies should also consider the possibility of expansion of energy crops with respect to geography, economics, and potential rate of expansion. Certain energy crops such as oil crops and sugar beets have a relatively limited possibility for expansion in Sweden with the current methods of production and climate, while the opposite is true of crops such as grasses and grain. The short-rotation woody crops such as willow fall somewhere in between; willow does best on somewhat higher quality agricultural land in southern and mid- Sweden as well as in areas with sufficiently high precipitation. The best choice in a given situation is not always provided by the bioenergy alternative that has the best score on production costs, LCA, and/or energy balance. Energy system modeling provides an opportunity to evaluate and compare bioenergy alternatives to each other and to other energy alternatives such as wind and hydro power in terms of climate neutral power generation. This means that the competitiveness of a bioenergy system and the potential extent of non-biomass based systems are relevant to determining the most attractive option. One example of how the availability and cost of other alternatives plays a major role in determining the priorities for biomass is the choice between using biomass in stationary applications or as liquid fuel for transportation. A critical factor in this determination is the projected availability of climate neutral transportation not dependent on biofuels. The projected schedule for commercial availability of various technologies in relation to the requirements on the rate of transition, and given specific targets for mitigation or use of renewables within a certain sector, is also important. In addition to climate impact, bioenergy initiatives are motivated by for example the goal of creating jobs as well as the goal of improving the nation's security of supply. Discussions surrounding security of supply have mainly focused on our dependency on imported oil. Naturally, this puts the transportation sector in sharp relief; consequently, liquid biofuels are advocated as the most effective bioenergy alternative when the goal is increasing the security of energy supply. However, in the rest of Europe, the growing dependency on imported natural gas is also a central issue. In the long run, conditions may change dramatically when new technologies are established, if these are deployed large-scale. For instance, plug-in hybrid technology makes possible a far-reaching liberation from the need for transportable fuels in the transportation sector.

 15. Fruktsamhet och barnafödande : upplevelser, tankar och attityder bland kvinnor som inte fött barn

  OpenAIRE

  Söderberg, Malin

  2013-01-01

  Aim: The overall aim of this thesis is to describe experiences offertility, interpret thoughts on childbearing, and compare attitudes to fertility and childbearing with background characteristics, among women not yet mothers. Methods:In study I a phenomenological method was used to describe women’s experiences of fertility. In study II a lifeworldhermeneutic approach was used to interpret women’s thoughts on childbearing. In study III explorative factor analysis with prin...

 16. Genetic gain from present and future seed orchards and clone mixes; Genetiska vinster i nuvarande och framtida froeplantager och klonblandningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosvall, O; Jansson, Gunnar; Andersson, Bengt; Ericsson, Tore; Karlsson, Bo; Sonesson, Johan; Stener, L.G.

  2001-10-01

  This report is intended to be the basis for decisions concerning establishment of the third cycle of seed orchards of Pinus sylvestris, Pinus contorta, Picea abies and Betula pendula in Sweden. First genetic gain is presented for existing seed orchards and clone mixes for vegetative propagation and the additional improvement possible by genetic thinning. Then the potential additional gain is given for the two coming cycles of seed orchards and clone mixes and the point in time when this can bee realised for each seed zone. The calculations were based on genetic parameters summarised from hundreds of genetic tests throughout Sweden. The gain refers to the genetic level of the unimproved source populations and assumes ideal functioning of seed orchards and clone mixes e.g. no background pollination. A simplification is that the gain is presented as if only one character were considered, per hectare production, although in reality an index of many traits is used, including also e.g. survival, stem quality. For Scots pine in harsh areas gain in survival is also given. In general the genetic gain of existing seed orchards is 10-25%, while it can reach 20-25% in all third cycle orchards. The feasible gain from thinning is 2-3%. That is half of the theoretical gain, which can be attained only in the most closely spaced orchards. The next step of improvement will reach 35% for orchard establishment in the period 2015-2020, in some cases already in 2010. Clone mix gains are of the same magnitude as seed orchards, but can be realised in commercial planting stock with less delay. All production populations gain predictions took into account sufficient genetic variability.

 17. Substituent Effects Dehalogenation of Aryl Bromides with NaAlH2(OCH2CH2OCH3)2

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Czakoová, Marie; Hetflejš, Jiří; Včelák, Jaroslav

  2001-01-01

  Roč. 72, č. 2 (2001), s. 277-287 ISSN 0133-1736 R&D Projects: GA ČR GA203/97/1173 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4072921 Keywords : substituent effects * aryl bromides * Co-assisted debromination Subject RIV: CC - Organic Chemistry Impact factor: 0.475, year: 2001

 18. Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv : Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

  OpenAIRE

  Jernbro, Carolina

  2015-01-01

  Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society. The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support. The thesis is based on four studies. Quantitative and qualitative data from three national surveys of child maltreatment, including children in different age groups and young adults, have been analysed. The results showed that child maltreatment is ...

 19. Alva Myrdal och svenskt familjeplaneringsbistånd : Affinitet mellan välfärdsideologi och principerna bakom befolkningskontroll

  OpenAIRE

  Lundberg, Simon

  2015-01-01

  Around the 1950s an explosive population growth started in the Third World. Parallel with the population growth a global network grew up advocating population control and limited population growth. Sweden had a unique place in that network through a pioneering role promoting the issue in the UN organization. During the 20th century Sweden was a pioneer country in terms of initiatives for population control. Ceylon family planing pilot project was something new in a time when other donors cons...

 20. Control and follow-up of fly ash roads - Communication and Acceptance; Kontroll och uppfoeljning av askvaegar - Kommunikation och acceptans

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macsik, Josef; Edeskaer, Tommy; Hellman, Fredrik

  2011-10-15

  The report is aimed at those who perform or plan to perform stabilization of the unbound layers or terrace gravel roads or industrial areas, with binder where a major binder component is fly ash from bio-peat or coal fuel. Stabilization of unbound layers of road structures is a promising technique from technical, economical and environmental point of view. The need of demonstration projects on road sections to show the relationship of laboratory measurements and field measurements are great in order to promote this stabilization technique. Results from follow-up of several stabilized distances and industrial surfaces are presented, where the fly ash is a binder component. The results complement the guidance, Munde et al. (2006) respect to durability, environmental characteristics on several years of perspective. Our hope is that report will serve as a support for the implementation of demonstration projects of stabilized terrace or unbound layers of fly ash as binder component.