WorldWideScience

Sample records for och ridaevatten med

 1. Musikbranschen i förändring : Artistens möjligheter med och utan skivbolag

  OpenAIRE

  Järnström, Sofia Maria

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning artister kan nå en publik utan att ingå ett skivkontrakt och att klargöra för vilka kanaler som finns tillgäng-liga för självständig marknadsföring. Undersökningen är kvalitativ och jag kommer att fokusera på fyra intervjuer med personer inom branschen. Jag fokuserar på dessa frågor: 1) Hur kan en artist nå ut med sin musik, utan att ha ett skivbolag bakom sig som marknadsförare och distributör? 2) Vilka nya...

 2. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 3. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 4. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 5. Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet : En kvalitativ intervjustudie i tre företag om hur arbetet med "Employer branding" ser ut och implementeras i företag.

  OpenAIRE

  Drugge, Marie; Bernelind, Diana

  2013-01-01

  Arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärkes attraktivitet, både internt och externt, det alltmer välbekanta begreppet “Employer branding”, är ett vanligt förekommande koncept i dagens organisationer. Syftet med studien är att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet med att göra sitt arbetsgivarvarumärket attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Tieto, COWI och Klarna AB är de företag som deltar i studien. Begreppen legitimitet o...

 6. Machoideal och/eller meningslös underhållning? : Om fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet och publiken som meningsskapare.

  OpenAIRE

  Olsson, Eva

  2005-01-01

  Uppsatsen undersöker fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan, med fokus på maskulinitet. Föreställningarna och bilderna kring maskulinitet som kan urskiljas i intervjupersonernas berättelser, knyts till R.W. Connells teoretiska ramverk kring hegemonisk maskulinitet och de hierarkiska relationerna mellan olika maskuliniteter. Vidare resoneras det kring hur berättelserna exemplifierar en syn på mediepublik som aktiva meningsskapare, då intervjupersonerna tar fasta på olika as...

 7. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 8. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 9. Employer branding på Q-Med : En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare

  OpenAIRE

  Nilsson, Stina; Ljungmark, Erik

  2011-01-01

  Sammanfattning "Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare" Datum: 19 januari, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls‐ och teknikutveckling, HST, Mälardalens Högskola Författare: Erik Ljungmark 29 januari 1980, Stina Nilsson 25 april 1983 Titel: Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och...

 10. Projektering av produktions- och lagerhall

  OpenAIRE

  Englund, Elin

  2016-01-01

  Detta examensarbete är utfört åt Ingenjörsbyrå Mathias Smeds. Syftet med arbetet var att projektera en hallbyggnad som skulle fungera som produktions- och lagerhall åt företaget i fråga och åt andra företag som köper delar i hallen. I arbetet ingår att uppgöra bygglovshandlingar, en byggsättsbeskrivning, en jämförelse mellan energikällor och enkel kostnadskalkyl. Efter diskussioner och möten med beställaren blev resultatet en hall med limträstomme och med NR-takstolar som vindsbjälklag. Y...

 11. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  OpenAIRE

  Braunander, Joacim; Olofsson, Fredrik

  2015-01-01

  Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras ...

 12. Teckensnitt och dess personlighetsdrag

  OpenAIRE

  Linnarsson, Johan; Borja, Mårten

  2014-01-01

  När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka ä...

 13. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 14. Förhållandet mellan den fria rörligheten inom EU och internationella dubbelbeskattningsavtal : En analys med utgångspunkt i EU-domstolens praxis

  OpenAIRE

  Österman, Catharina

  2013-01-01

  När en skattskyldig blir beskattad flera gånger för samma inkomst, i minst två länder och under samma tidsperiod, uppstår juridisk dubbelbeskattning. En vanlig metod för att i möjligaste mån undvika dubbelbeskattning är att stater ingår bilaterala dubbelbeskattningsavtal med varandra. I ett dubbelbeskattningsavtal avgör de avtalsslutande staterna vilken stat som, i en rad olika situationer, ska ha beskattningsrätt och vilken stat som till följd därav avstår från sin rätt till beskattning. Där...

 15. Fantasifull utflykt med skilda perspektiv : En studie om genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! (2013)

  OpenAIRE

  Ljungberg, Sofia

  2015-01-01

  Studien undersöker hur könsroller gestaltas ur ett genusperspektiv i bilderboken Se upp för krokodilen! (Moroni & Eriksson, 2013). Syftet är att få djupare kunskaper om hur dessa skildringar speglar målen i läroplanen för förskolan om att motverka traditionella könsnormer och främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Forskare menar att bilderboken är ett användbart och didaktiskt verktyg för att fånga barns intressen och påverka deras tankegångar. Tidigare forskning (Kåreland, ...

 16. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 17. Tidsperspektiv, mindfulness och stress: : en korrelationsstudie

  OpenAIRE

  Koudriavtseva, Antonina

  2017-01-01

  Denna studie undersökte det potentiella sambandet mellan tidsperspektiv, mindfulness och upplevd stress. Kring 60 studenter besvarade en online-enkät som inkluderade den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory, Five Facets of Mindfulness Questionnaire och Perceived Stress Scale. Analyserna omfattade bivariata korrelationer, multipel linjär regressionsanalys och path analys. I linje med hypoteserna indikerade resultaten statistiskt signifikanta samband mellan mindfulness, ett ...

 18. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 19. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 20. Omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med en röntgenundersökning : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Mohsen, Nadja; Imsirovic, Amela

  2016-01-01

  Bakgrund: Att besöka en röntgenavdelning kan vara något nytt och skrämmande för många barn. Den nya miljön kan orsaka rädsla, oro och ångest hos barn. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har kunskap om barnets behov för att upplevelsen på röntgenavdelningen ska vara så bra som möjligt. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med röntgenundersökning. Metod: Detta arbete är en litteraturstu...

 1. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 2. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 3. Konflikter och mobbning på arbetsplatsen : En osynlig kostnad

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka negativa konsekvenser konflikter och mobbning kan orsaka medarbetare och organisationer. Den ekonomiska krisen har medfört nedskärningar, ökad osäkerhet och hård konkurrens som påverkat arbetsmiljöerna i Finland. Eftersom arbetsvälbefinnande sjunkit på grund av dessa yttre faktorer, vill jag med detta examensarbete beskriva varför arbetsvälfärden borde få hög proritet. Detta examensarbete är baserat på litteratur, lagar, statistik och inter...

 4. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 5. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 6. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  OpenAIRE

  Eriksson, Per; Söderqvist, Hanna

  2009-01-01

   I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. Företagets planerade aktiviteter har undersökts genom att, med hjälp av kalkyler, genomföra beräkningar. Detta har lett fram till en rekommendation om vilka aktivi...

 7. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 8. Optimization of lime addition in a dry air pollution control device; Optimerad rening av HCl och SO{sub 2} med minskade kalktillsatser vid torr roeasrening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem-Blomqvist, Evalena; Samuelsson, Jessica; Ohlsson, Anna

  2006-12-15

  The focus of this project is to optimize the absorption of hydrochloric acid (HCl) and sulphuric acid (SO{sub 2}) in a dry air pollution control device system connected to a waste combustor. A significant amount of absorbent are generally added into the processes to achieve an efficient cleaning of the flue gas. Reduced absorbent consumption has double benefits on the operative expenses due to decreased purchase and landfilling costs. The objective was to study the affect of flue gas temperature and moisture, (relative humidity, RH), on the efficiency of HCl and SO{sub 2} absorption on hydrated lime. Additionally, the efficiency of a pre-treated hydrated lime with larger specific surface and pore volume was investigated. The measuring campaign was conducted on the 20 MW fluidized bed waste incinerator own by Boraas Energi och Miljoe AB in Sweden. Results from 26 experimental days with normal hydrated lime showed a positive correlation between the efficiency of the lime and RH in the flue gas. Four levels of RH between 3.28% to 4.84% were tested. The levels were adjusted by lowering the flue gas temperature and/or by adding water to the waste fuel. The smallest effect where achieved by solely adding water to the waste fuel. RH increased solely to 3.62% and the amount of lime consumption was reduced with only 5% compare to normal condition. By lowering the flue gas temperature 10 deg C to 143 deg C, RH increased to 4.06% and the amount of lime added was reduced with 13%. The largest impact was found when both the flue gas temperature and the moisture content were changed. At those process conditions RH reach 4.84 % and the usage of lime were reduced with 26%. Additional 12 experimental days were conducted to evaluate the efficiency of a pretreated hydrated lime with larger specific surface and pore volume. The results showed that the surface enlarged absorbent was almost twice as effective as the normal hydrated lime. Moreover, the results indicated an equal

 9. Facebook applikationsutveckling : En analys och guide

  OpenAIRE

  Klinkmann, Samuel

  2012-01-01

  Facebook har blivit det ledande sociala nätverket på nätet. Facebook erbjuder även mycket goda möjligheter för företag att presentera sig, skapa sig ett brand på sidan och utveckla nya försäljningsinitiativ. Arcada har redan en tid haft en Facebook-sida. Nu ville de satsa mera på den och därför prova på att göra en kampanj i form av en facebook-applikation. Detta gjordes i och med deras brandförnyelse för läsåret 2011-2012. Detta examensarbete analyserar applikationen jag gjort tillsamma...

 10. Belöning och motivation

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johnny

  2015-01-01

  Många företag använder sig av belöningssystem för att hålla kvar den nuvarande personalen och för att motivera personalen till ett bättre resultat i framtiden. För att ett belöningssystem skall fungera måste personalen vara motiverade. Syftet med detta arbete är att utreda vad personalen i några företag på Kimitoön anser om belöning och betydelsen av belöning i arbetet. I undersökningen utreder jag även motivationens betydelse i arbetet och vilken typ av belöning som motiverar på längre si...

 11. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 12. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 13. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 14. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 15. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 16. "Oftast du vet själv vad är det rätta" : Högstadieelevers sociala mediavanor och regelperception i onlinesammanhang

  OpenAIRE

  Bergman, Mikael

  2018-01-01

  Sammanfattning: Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. Denna studie utforskar detta genom tre fokusgruppsintervjuer med 15 åriga niondeklassare. Resultatet analyseras genom dramaturgi som till stor del...

 17. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 18. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  OpenAIRE

  Edvardsson, Berit

  2015-01-01

  Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. När personen inte är i byggnaden så förbättras eller försvinner symtomen. Många olika faktorer kan orsaka eller medverka till uppkomst eller försämringar av SBS-symtom, som t.ex. luftens innehåll av ...

 19. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 20. Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

  OpenAIRE

  Bohlin, Benjamin

  2017-01-01

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett mult...

 1. BYOD och Cloud Computing : En vägledande studie för hur BYOD bör bedrivas säkert tillsammans med cloud computing

  OpenAIRE

  Abramian, Fredrik; Wedholm, Joel

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats är att få en insikt i hur informationssäkerhetsarbetet påverkas av Bring Your Own Device (BYOD) i kombination med cloud computing. Författarna har kommit fram till sin slutsats genom att utföra intervjuer på två olika verksamheter samt en enkätundersökning som sedan har analyserats med aktuell teori. Utifrån detta har en kravspecifikation tagits fram som ett vägledande bidrag för organisationer. The aim of this thesis is to gain a richer insight into how informati...

 2. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 3. Higher Ground : Stevie Wonder och New Age

  OpenAIRE

  Nyman, Jonas

  2005-01-01

  Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från tre av Stevie Wonders album med New Age för att på så sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som kommer ifrån Stevie Wonder, New Age ...

 4. Dubbel ABC-analys av inrednings- och gåvoartiklar för en blombutik

  OpenAIRE

  Ruokolainen, Daniela

  2016-01-01

  Kirkkonummen Kukkapiste är en blombutik i Kyrkslätt centrum, som år 2012 utvidgade sitt sortiment av inrednings- och gåvoartiklar. Konkurrensen är hög och en ABC-analys kan hjälpa företagare att identifiera vilka faktorer i ett företag som det lönar sig att lägga tid och resurser på, vilket i sin tur effektiverar verksamheten. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en dubbel ABC-analys för Kirkkonummen Kukkapiste ta reda på vilka inrednings- och gåvoartiklar som binder mest kapital och v...

 5. ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

  OpenAIRE

  Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika

  2012-01-01

  Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre...

 6. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? : En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet

  OpenAIRE

  Pettersson, David

  2015-01-01

  Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat och examensarbetet genomförs hos ekonomiska ...

 7. Sociala medier - en påverkande faktor på identitetsutveckling och psykiskt välbefinnande : En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter av sociala medier

  OpenAIRE

  Wiksten, Isabell; Ström, Johanna

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är symbolis...

 8. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 9. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  OpenAIRE

  Herco, Adnan

  2017-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. Eleverna som intervjuades i studien hade deltagit i IKT-stödd undervisning under en tvåårsperiod där en del av lektionerna spelades in på video. Videodokumentationens syf...

 10. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 11. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  OpenAIRE

  Almqvist, Jessica; Reinholdsson, Åsa

  2007-01-01

  IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet och vad boende i Karlstad med omnejd har för ...

 12. Work-life balance utifrån ett arbetsgivarperspektiv : Om arbetsgivares arbete och inställning mot work-life balance

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2014-01-01

  I och med att tid spenderad på arbetsplatsen verkar fortsätta öka blir allt mindre och mindre tid kvar till familj och fritid, eller det som i denna uppsats benämns som övrigt liv. Den vanligaste orsaken till att en individ upplever obalans är att arbetssfären är för dominerande och lämnar kvar för lite tid till övriga sfärer. Därför har syftet i denna uppsats varit att öka förståelsen för hur och varför olika arbetsgivare arbetar med work-life balance samt att ta reda på vad de har för instä...

 13. Motivation beroende på anställningsform? : En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag

  OpenAIRE

  Sundqvist Swahn, Sofia; Emthén, Niklas; Persson, Katarina

  2011-01-01

  Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt finns problem och risker med att hyra in personal. Flertalet studier kring dessa problem tangerar ämnena motivation och/eller inhyrda medarbetare, men forskningen är begränsad vad gäller inhyrda medarbetares motivation. Under anta...

 14. Vinstvarningars påverkan på företag i Large och Small Cap? :  

  OpenAIRE

  Maliqi, Agon; Persson, Henric

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur vinstvarningar påverkar stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap påverkas med i snitt -4,63% och företagen i Small Cap med -8,42%. Large Cap visade signifikanta abnorma avkastningar under eventdatumet och dagen efter medan Small Cap ...

 15. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 16. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 17. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 18. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 19. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 20. Sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten i psykiatrisk öppenvård : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Bäckman, Jenny; Nyman, Nyman

  2016-01-01

  Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och skötares upplevelser av möten med patienter i psykiatrisk öppenvård.   Bakgrund – I psykiatrisk öppenvård möter sjuksköterskor och skötare många olika människor med individuella behov. Sedan tidigare forskning har det framkommit att patienters känsla av trygghet uppkommer genom faktorer som personalens inställning och empati. Relationen mellan personal och patient är viktig för patientens känsla av att bli tagen på allvar samt att bli b...

 1. Dialog, olikhet och globalisering. En intervju med Nicholas Burbules

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klas Roth

  2006-01-01

  Full Text Available DIALOGUE, DIFFERENCE AND GLOBALIZATION. In this interview Associate Profes-sor Klas Roth talks with Nicholas Burbules, Grayce Wicall Gauthier Pro-fessor in the Department of Educational Policy Studies, College of Educa-tion, Illinois University, USA, about the value and importance of philoso-phy of education for education in general and teachers in particular, aswell as the barriers to philosophical reflection in schools. They also talkabout issues of difference, globalization, and dialogue in times of transi-tion, and especially about Burbules’s own writing and thinking on theseissues. In particular Professor Burbules puts forward his ideas on thetragic sense of education, which he says is probably the most importantperspective for him in his work on education and related issues.

 2. Digitala spel : En kvalitativ studie om E-sportspelares erfarenheter från karriär och upplevd hälsa

  OpenAIRE

  Szilagyi, Ivan

  2017-01-01

  Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens välbefinnande.Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och datainsamling utfördes genom intervju...

 3. Krav och Kontroll på arbetet : - vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

  OpenAIRE

  Sjöberg-Linna, Annica

  2011-01-01

  Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenkontrollen. De har utvecklat krav-kontroll modellen som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse av krav och kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät besående av olika variabler och s...

 4. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 5. Dödsfallsutredningar : med oklar bakgrund och avsikt hos barn och ungdomar

  OpenAIRE

  Sandrehav, Jenny; Björkehed, Johan

  2006-01-01

  Violence against children and particularly the “Bobby Case” in spring 2006 initiated an unprecedented debate in the Swedish media about child maltreatment and child murder. There are however some children whose death causes never will be solved, and some of these cases are erroneously classified as something else. The present survey is commissioned by the Swedish Rescue Services Agency and the Swedish Centre for Lessons Learned from Incidents & Accidents, and will serve as the basis for a...

 6. Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel : underlagsrapporter 1-10

  OpenAIRE

  Carlén, Björn; Hultkrantz, Lars; Liu, Xing; Lunander, Anders; Mandell, Svante; Mellin, Anna; Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Sorkina, Edith; Vierth, Inge

  2014-01-01

  VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på v...

 7. Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

  OpenAIRE

  Johansson, Emma

  2010-01-01

  Gotlands Lampfabrik är en nystartad verksamhet (2009) som drivs av Jonas Kling och Jane Odell centralt på Gotland. De producerar stilrena lampskärmar i ett ljust polymermaterial med papp på båda sidorna. Produktionen är liten och görs för hand på plats i den egna fabriken i Väskinde. Sortimentet består av 33 lampskärmar och i nuläget producerar inte Gotlands Lampfabrik sina egna lampben eller upphängningar utan köper in dem från fristående parter vilket medför att sortimentet kan uppfattas so...

 8. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 9. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 10. Etik och marknadsföring i bloggar : Var går gränsen för smygreklam?

  OpenAIRE

  Hellman, Anna

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att belysa marknadsföringen i bloggar och dess etiska problem. Avsikten är att redogöra för var gränsen för smygreklam går och att få reda på hur mycket bloggarna känner till om ämnet. Bloggarnas andel av sociala medier samt mängden bloggläsare har vuxit explosionsartat. Marknadsföring och reklam i soci-ala medier har vuxit i och med populariteten av sociala medier bland folket. På grund av den ökade marknadsföringen i bloggar har smygreklam uppstått. Efterso...

 11. Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder

  OpenAIRE

  Carlfjord, Adam; Gustavsson, Henrik

  2015-01-01

  Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentia...

 12. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 13. Leca, bostad och landskap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Beim, Anne; Dahl, Torben; Sørensen, Peter

  1993-01-01

  I december 1992 var svensk LECA inviteret til en åben svensk konkurrence. Målet var at tegne en lille boligblok med 5-12 boliger. De skulle udformes inden for det eksisterende bygningsreglement. Publikationen viser vinderforslagene fra konkurrencen ...

 14. Bör Barnkonventionen bli lag i Sverige? : En komparativrättslig studie om barnets rättigheter i Sverige och Norge.

  OpenAIRE

  Hedman, Wendela

  2014-01-01

  Abstrakt ”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i Sverige & Norge” Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som Norge har valt att göra.Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttra...

 15. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  OpenAIRE

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 16. Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

  OpenAIRE

  Abedian Sanandaji, Foad

  2011-01-01

  Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och förstärka en image av variation, där allt från barnfamiljer till den som söker ett lite mer exklusivt boende skall lockas. Vidare har undersökningen visat att dessa önskvärda imager främst förmedlas via mun till mun-metoden, massm...

 17. Föräldrar och förskolans matematik : En enkätundersökning om föräldrars inställning och uppfattning om matematik på förskolan

  OpenAIRE

  Elvsén, Johanna

  2006-01-01

  Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar ...

 18. Bokföringslagens förändringar år 2016 : Med fokus på småföretag

  OpenAIRE

  Häggblom, Caroline

  2017-01-01

  Från och med år 2016 ändrades bokföringslagen i Finland. Detta på grund av ett direktiv som Europaparlamentet tillsammans med rådet kom ut med år 2013. I och med denna ändring påverkas alla företag som är bokföringsskyldiga i något skede, vilket innebär att det är ett aktuellt och viktigt ämne att studera. I detta arbete förklaras grunderna i bokföring, vad bokföringslagen innehåller samt ändringarna som skett i lagen och konsekvenserna av dem. Informationen till förändringarna i bokföring...

 19. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 20. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 1. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  OpenAIRE

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 2. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 3. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 4. Feminismens skilda erfarenheter : Problematiken att kombinera islam och feminism för muslimska kvinnor i Sverige

  OpenAIRE

  Malmberg, Erik

  2016-01-01

  Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. Agerandet möttes med en stark kritik från bland annat den svenska kvinnorörelsen som menade att slöjan är anti-feministisk och representerar...

 5. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 6. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 7. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Tang, Vinh; Vannfält, Jessica

  2018-01-01

  Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå.   Författare: Larsson, Hampus 930903, Tang, Vinh 940523, Vannfält, Jessica 911031   Handledare: Magnus Linderström   Syfte: Syftet med denna studie är att genom en i...

 8. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 9. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Ola

  2013-01-01

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort geno...

 10. Motivation : En studie om lärares och elevers syn på motivation i skolan

  OpenAIRE

  Sundström, Jenny; Wiman, Malin

  2009-01-01

  I vårt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. Vårt syfte med arbetet var att undersöka lärares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frågeställningar vi utgick från var: 1. Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5? 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation? 3. Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 4. Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivati...

 11. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 12. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 13. Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

  OpenAIRE

  Andersson, Emelie; Hallgren, Malin

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studi...

 14. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 15. Importprocessen för inrednings- och gåvoartiklar från USA till Finland : En handbok för företagaren

  OpenAIRE

  Smeds, Desiré; Backlund, Johanna

  2016-01-01

  Det här examensarbetet handlar om import från USA med fokus på inrednings- och gåvoartiklar. I arbetet lyfter vi steg för steg fram de delar som utgör importprocessen hela vägen från hur man hittar en pålitlig leverantör till förtullningen av produkterna här i Finland. Syftet med arbetet är att det skall kunna fungera som en handbok för företag som vill starta en småskalig importverksamhet av inrednings- och gåvoartiklar. Vi tar även upp information om import och internationell handel i a...

 16. Word of mouth muntligt och via sociala medier : - På vilket sätt påverkar det turisters reseplanering?

  OpenAIRE

  Hugosson, Jennie; Ahlberg, Madeleine

  2017-01-01

  Vår studie belyser hur informationsspridning både muntligt och via internet kan påverka turisters reseplaneringsprocess. Studien undersöker vilka känslomässiga attityder individer upplever genom word of mouth och electronic word of mouth och hur vida dessa attityder påverkar valet av ett nytt resmål. Syftet med studien är att undersöka hur word of mouth kan påverka turisters val av nya resmål. För att möjliggöra detta har vi genomfört intervjuer med respondenter utifrån förutbestämda kriterie...

 17. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 18. IAS 40 ur ett Nordenperspektiv : Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 2009

  OpenAIRE

  Wigge, Gunilla

  2016-01-01

  Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning. Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersso...

 19. Fascians funktion och olika fysioterapeutiska interventioners effekt på fascian

  OpenAIRE

  Hackman, Mikaela

  2017-01-01

  Fasciabehandlingar är ett relativt nytt område inom fysioterapin, även om intresse för ämnet funnits redan under antikens tid. Forskningsmetoderna har i dag blivit bättre och vi kan undersöka vävnader som varit omöjliga att undersöka tidigare, på grund av tek-nikbrist. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad forskningen idag kommit fram till i fråga om fascia, ffa då det handlar om smärta, och hur fysioterapeuten kan ha nytta av kunskapen vid behandling av klienter. Den första forskn...

 20. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  OpenAIRE

  Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans

  2017-01-01

  Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. Eftersom 93 % av Sveriges drygt 4,7 miljoner personbilar drivs av fossila bränslen skulle investeringar i alternativa färdmedel såsom elbilar kunna leda Sverige i rätt riktning. Förfat...

 1. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 2. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 3. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 4. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 5. Hinder för utomhusundervisning med fokus på årskurs 4-6

  OpenAIRE

  Petersson, Essi; Carstensen, Linnea

  2018-01-01

  I den här studien har vi tagit fram de hinder som begränsar möjligheterna för utomhusundervisning för elever i grundskolan, med fokus på årskurs 4-6 och middle school. Syftet med studien var att synliggöra vilka hinder som kan stå i vägen för utomhusundervisning samt visa på behov av vidare forskning i området. Forskningsfrågan som vi har försökt svara på är: Vad utgör hinder för utomhusundervisning med elever i grundskolan, med fokus på årskurs 4-6 och middle school? Studien bygger på den pr...

 6. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 7. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  OpenAIRE

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 8. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  OpenAIRE

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 9. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 10. If it doesn’t spread it’s dead  : En kvalitativ studie över hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden och med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke

  OpenAIRE

  Hoffman, Anna; Ahlinder, Sandra

  2013-01-01

  Abstract Title: If it doesn’t spread it’s dead - a qualitative study on how young entrepreneurs are positioning themselves in the marketplace and with the help of social media spreading their brand. (If it doesn’t spread it’s dead ­- en kvalitativ studie om hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden, med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke).   Number of pages: 48   Author: Sandra Ahlinder, Anna Hoffman   Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communications Stud...

 11. Hjälplöshet och hopplöshet : samtidig och prediktiv relation till depression och ångest

  OpenAIRE

  Hansson, Charlotta; Lindberg, Sarah

  2015-01-01

  Forskning visar att hjälplöshet och hopplöshet är betydelsefulla faktorer för förståelse av depression och ångest. Enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) är känslor av hjälplöshet och hopplöshet dessutom prediktiva för psykopatologi. Hjälplöshet definieras som den inlärda förväntan att egen ansträngning inte kan åstadkomma skillnad, och hopplöshet som att egen ansträngning leder till försämring. Den här studien undersökte relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och depression/ån...

 12. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 13. Vinylskivor, Nivea och Teinitalo, Genus- och åldersperspektiv på reklam i ungdomstidningen Suosikki 1964

  OpenAIRE

  Rydman, Ina

  2016-01-01

  Populärkulturen och ungdomskulturen uppkom på 1950-talet då Finland hade börjat klassas som ett modernt konsumtionssamhälle. Ett ekonomiskt uppsving under efterkrigstiden ledde till ökad konsumtion i samhället och till den så kallade tonårsindustrin. Det skedde en amerikanisering som syntes i finsk media och i reklam vilket präglade ungdomskulturen. I början av 1960-talet var en stor del av landets befolkning unga och de hörde till babyboom-generationen. I ungdomstidningar kan man se tecken p...

 14. "Vi är inte en tummelplats för dårar" : Hur journalister och ansvariga utgivare resonerar kring och förhåller sig till användargenererat material i lokaltidningar

  OpenAIRE

  Öberg, Therese; Borgström, Johanna

  2010-01-01

  Sedan 1700-talet har läsarnas medverkan varit en väsentlig del i tidningarnas produktion. Utan deras deltagande har det inte heller blivit någon tidning. En förändring på området skedde när professionaliseringen av publicistrollen blev ett faktum och läsarnas medverkan ifrågasattes. Samhällsförändringar och tekniska utvecklingar har sedan lett fram till det vi har idag: ett samhälle där medieorganisationerna är i allt större behov av att läsarna återigen deltar i olika former. Syftet med stud...

 15. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 16. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 17. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 18. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  OpenAIRE

  Dahlquist, Josefin; Larsson, Martin; Rickfält, Tea

  2017-01-01

  Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. Ett miljömål har antagits i Sverigeför att skydda grundvattentäkter och därmed säkra framtida dricksvattenförsörjning. Rullstensåsar innehåller stora grundvattenmagasin och har hög infiltrationsförmåga för vatten från markytan. Uppsala kommun tar 95 % av sitt dricksvatten från ru...

 19. Vad associeras egentligen med begreppet feminism? : En kvantitativ och kvalitativ studie av hur begreppet och identiteten feminism porträtteras i tidningarna Aftonbladet och Nyheter24.

  OpenAIRE

  Edmark, Sofie

  2016-01-01

  Feminism is a concept that stands for equality and it is being lively discussed in both political, private and media spheres. As a concept that is so discussed and that is essential in the fight for equality between men and women, it is essential to study what is connected to it. The aim with this study was to examine how the concept feminism and the identity feminist were being illustrated and constructed in the newspaper Aftonbladet and newssite Nyheter24. The methods for the study were qua...

 20. Advancing PubMed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wildgaard, Lorna Elizabeth; Lund, Haakon

  2016-01-01

  the efficiency of biomedical literature searches. PubMed remains the primary resource for biomedical literature, and as PubMed makes the Medline data and Entrez PubMed Programming utilities freely available, any developer can produce alternative tools to search the database. The authors question if PubMed still...... provides the superior search interface for systematic searches or if the innovativeness of third-party tools provide alternatives worth considering. The paper aims to discuss these issues. Design/methodology/approach In all, 76 third-party tools that build on PubMed content were identified in a PubMed...... search and in published studies known to the authors. Only tools that provided free access to the broad PubMed content and designed specifically to enhance the search were included, reducing the set to 16 tools. The functionality of each tool within the scenario of a systematic search was compared across...

 1. Gemensam modell för professionella : E-klubb för närståendevårdare till personer med Multipel Skleros

  OpenAIRE

  Ekholm, Johanna; Lukkari, Noora; Nordberg, Marie; Parviainen, Jolanda

  2017-01-01

  Detta examensarbete är en del av ett projekt som Yrkeshögskolan Novia inledde redan våren 2016. Syftet med arbetet är främja hälsa och välbefinnande samt stöda och stärka närståendevårdarens egna resurser. Målet med arbetet är att skapa en gemensam modell för en e-klubb som skall användas av professionella. Grunden för arbetet har varit tjänstedesign och litteraturöversikt. Arbetet är uppdelat i två delar: en gemensam modell för uppbyggandet av en e klubb samt en målgruppsspecifik del. Den...

 2. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  OpenAIRE

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 3. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  OpenAIRE

  Lisstorp, Mattias; Steinberger, Paul

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först u...

 4. KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida : Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

  OpenAIRE

  Schmidt, Lisa

  2006-01-01

  Lisa Schmidt, KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Hel­dén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. (CR’PT. Contemporary Poetry and Derrida: Traces and Scarring in the Poetry of Johannes Heldén, Ingrid Storholmen and Anna Hallberg.) Through the analyses of three contemporary Nordic poets whose work challenges the boun­daries of literature and even the laws of grammar, I draw attention to the term linguistic materialism. I also sketch an historical line between t...

 5. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 6. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 7. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 8. Sammensvorne designere med succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2005-01-01

  Den danske tegnestue Komplot Design har for nylig oplevet den ære, at to af deres stole bliver brugt i cafeerne på det nyindrettede Museum of Modern Art i New York. Men det er ikke kun med møbler, de har succes - tegnestuen kaster sig med iver over mange slags produkter.......Den danske tegnestue Komplot Design har for nylig oplevet den ære, at to af deres stole bliver brugt i cafeerne på det nyindrettede Museum of Modern Art i New York. Men det er ikke kun med møbler, de har succes - tegnestuen kaster sig med iver over mange slags produkter....

 9. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 10. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 11. Självkänsla hos daghemsbarn : En kvalitativ undersökning om hur barnträdgårdslärare bekräftar och stärker barnets självkänsla på daghem

  OpenAIRE

  Fant, Sofia

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur en barnträdgårdslärare kan stärka och bekräfta barnets självkänsla på daghem. Vilken syn och uppfattning finns det om självkänslan på daghem och hur kan man stödja barnen på bästa sätt när det gäller självkänslan? I detta examensarbete har jag genom litteratur tagit fram vad självkänsla är, men även olika definitioner kring självkänslan och hur miljön runt om kan påverka självkänslan hos barnet. I intervjuerna som blev gjorda framkom ...

 12. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 13. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  OpenAIRE

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 14. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  .... The Med-e-Tel 2006 conference program covered over 130 presentations on topics such as homecare and health management, healthcare challenges, tele-education, eHealth in developing countries, telecardiology...

 15. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 16. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  ..., and more. The Med-e-Tel 2006 exhibition showcased products and technologies in the areas of medication compliance, home telehealth and vital sign monitoring, clinical software, electronic medical records...

 17. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 18. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 19. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 20. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 1. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 2. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 3. Thermal decomposition of FC(O)OCH3 and FC(O)OCH2CH3.

  Science.gov (United States)

  Berasategui, M; Argüello, G A; Burgos Paci, M A

  2018-05-09

  The thermal decomposition of methyl and ethyl formates has been extensively studied due to their importance in the oxidation of several fuels, pesticidal properties and their presence in interstellar space. We hitherto present the study of the thermal decomposition of methyl and ethyl fluoroformates, which could help in the elucidation of the reaction mechanisms. The reaction mechanisms were studied using FTIR spectroscopy in the temperature range of 453-733 K in the presence of different pressures of N2 as bath gas. For FC(O)OCH3 two different channels were observed; the unimolecular decomposition which is favored at higher temperatures and has a rate constant kFC(O)OCH3 = (5.3 ± 0.5) × 1015 exp[-(246 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1) and a bimolecular channel with a rate constant kFC(O)OCH3 = (1.6 ± 0.5) × 1011 exp[-(148 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1 (mol L)-1). However for ethyl formate, only direct elimination of CO2, HF and ethylene operates. The rate constants of the homogeneous first-order process fit the Arrhenius equation kFC(O)OCH2CH3 = (2.06 ± 0.09) × 1013 exp[-(169 ± 6 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1). The difference between the mechanisms of the two fluoroformates relies on the stabilization of a six-centered transition state that only exists for ethyl formate. First principles calculations for the different channels were carried out to understand the dynamics of the decomposition.

 4. Surdegsbröd och jästbröd : skillnad i smak och GI-värde

  OpenAIRE

  Björkman, Andreas; Jeppsson, Julia

  2015-01-01

  Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet. Syfte: Syftet var att undersöka skillnader i sensoriska egenskaper, utifrån ettkonsumentperspektiv, samt GI-värde mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på bådesurdeg och jäst. Material och metod: Metoderna som användes var två olika konsumenttester för att...

 5. Management by process based systems and safety focus; Verksamhetsstyrning med process-baserade ledningssystem och saekerhetsfokus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rydnert, Bo; Groenlund, Bjoern [SIS Forum AB, Stockholm (Sweden)

  2005-12-15

  An initiative from The Swedish Nuclear Power Inspectorate led to this study carried out in the late autumn of 2005. The objective was to understand in more detail how an increasing use of process management affects organisations, on the one hand regarding risks and security, on the other hand regarding management by objectives and other management and operative effects. The main method was interviewing representatives of companies and independent experts. More than 20 interviews were carried out. In addition a literature study was made. All participating companies are using Management Systems based on processes. However, the methods chosen, and the results achieved, vary extensively. Thus, there are surprisingly few examples of complete and effective management by processes. Yet there is no doubt that management by processes is effective and efficient. Overall goals are reached, business results are achieved in more reliable ways and customers are more satisfied. The weaknesses found can be translated into a few comprehensive recommendations. A clear, structured and acknowledged model should be used and the processes should be described unambiguously. The changed management roles should be described and obeyed extremely legibly. New types of process objectives need to be formulated. In addition one fact needs to be observed and effectively fended off. Changes are often met by mental opposition on management level, as well as among co-workers. This fact needs attention and leadership. Safety development is closely related to the design and operation of a business management system and its continual improvement. A deep understanding of what constitutes an efficient and effective management system affects the understanding of safety. safety culture and abilities to achieve safety goals. Concerning risk, the opinions were unambiguous. Management by processes as such does not result in any further risks. On the contrary. Processes give a clear view of production and other business relations thus increasing possibilities to comprehensive and detailed risk analyses. more efficient management and thus prerequisites for diminishing risks. However. some remarks were given: Processes might result in higher speed (e.g. in production), which may cause increasing risks. Almost all companies also noticed that the matrix organisation causes uncertainties in terms of responsibilities, authorities, resource allocations and reporting. In the companies with the most advance process management, these issues are thoroughly regulated.

 6. Teknik, system och hälsa för personer som arbetar med djur

  OpenAIRE

  Nimmermark, Sven

  2009-01-01

  Air in animal houses contains high concentrations of organic dust, gases, endotoxins, and micro-organisms. Thus, work in animal houses can result in a number of heath related issues. Systems used in the production as well as management and used techniques affect the work environment in animal production and should followingly be as good as possible from a work perspective. Data was collected by the help of a questionnaires sent to 1000 farmers working with animals, and the answers were analyz...

 7. Färgval hos blomkrabbspindeln (Misumena vatia) med och utan konkurrens

  OpenAIRE

  Kangasniemi, Sanna

  2011-01-01

  The colour choice of spiders and the effects of competition on this phenomenon were examined in the laboratory using the sit-and-wait predator goldenrod crab spider (Misumena vatia, (Thomisidae)). This species can  be both white and yellow (could also change colour)  and it was here examined whether individuals preferred to sit on flowers which has the same colouration as their bodies. I found that M.vatia showed preference for flowers that matched their own body colour, but when competition ...

 8. Neutral network and fuzzy logic based grate control; Roststyrning med neutrala naetverk och fuzzy logic

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ramstroem, Erik [TPS Termiska Processer AB, Nykoeping (Sweden)

  2002-04-01

  Grate-control is a complex task in many ways. The relations between controlled variables and the values they depend on are mostly unknown. Research projects are going on to create grate models based on physical laws. Those models are too complex for control implementation. The evaluation time is to long for control use. Another fundamental difficulty is that the relationships are none linear. That is, for a specific change in control value, the change in controlled value depends on the original size of control value, process disturbances and controlled values. There are extensive theories for linear process control. Non-linear control theory is used in robotic applications, but not in process and combustion control. The aim of grate control is to use as much of the grate area as possible, without having unburned material in ash. The outlined strategy is: To keep the position of the final bum out zone constant and its extension controlled. The control variables should be primary airflow, distribution of primary air, and fuel flow. Disturbances that should be measured are the fuel moisture content, the temperature of primary air and the grate temperature under the fuel bed. Technologies used are, fuzzy-logic and neural networks. A combination of booth could be used as well as any of them separately. A Fuzzy-logic controller acts as a computerised operator. Rules are specified with 'if - then' thesis. An example of that is: - if temperature is low, then close the valve The boundaries between the rules are made fuzzy. That makes it possible for the temperature to be just a bit low, which makes the valve open a bit. A lot of rules are created so that the controller knows what to do in every situation. Neural networks are sort of multi dimensional curves, with arbitrary degrees of freedom. The nets are used to predict future process values from measured ones. The model is evaluated from collected data. Parameters are adjusted for best correspondence between predicted and actual outputs. After adjustment you can use the model. A vision is to invert the network to be able to calculate appropriate control signals from controlled values and disturbances. Alternatively you can use the network for prediction and let the predicted value into a fuzzy or optimisation algorithm, which calculates the control signal. It seems that these problems could be solved mainly with neural network technology. A neural network is sort of empirical non-linear relationship between control- and controlled values.

 9. Tang med omtanke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlundt, Jørgen

  2013-01-01

  Befolkningen bør kende både mulige positive og negative effekter af fødevarer, før de spiser dem. Det mener Jørgen Schlundt, DTU Fødevareinstituttet, med henvisning til Ole G. Mouritsens kritik af instituttets udmeldinger om tang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab.......Befolkningen bør kende både mulige positive og negative effekter af fødevarer, før de spiser dem. Det mener Jørgen Schlundt, DTU Fødevareinstituttet, med henvisning til Ole G. Mouritsens kritik af instituttets udmeldinger om tang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab....

 10. Grateful Med: getting started.

  Science.gov (United States)

  Shearer, B; McCann, L; Crump, W J

  1990-01-01

  When a local medical library is not available, it is often necessary for physicians to discover alternate ways to receive medical information. Rural physicians, particularly, can make use of a computer program called Grateful Med that provides access to the same literature available to physicians in large cities. This program permits the user to perform database searches on the National Library of Medicine database (MEDLINE), corresponding to the primary index to medical literature, Index Medicus. In this article, we give the procedure for procuring a National Library of Medicine password and for making efficient use of the Grateful Med program.

 11. At lede med latter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  "Det sagde hun også i går!" Platte vitser, der lægger op til den karakteristiske 'bodom-tchi'-trommelyd, behøver ikke være lederens eneste forsøg på at udvise humoristisk sans på talerstolen. For humor kan være meget andet og gøre meget mere for lederen end at score billige point med en spontan s...... spøg. Humor kan skabe klarhed over en pointe, skabe lederens image og skabe sammenhold i organisationen. Uden trommelyd, men med mange andre effekter i spil....

 12. Selskabsloven med kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Peer; Werlauff, Erik

  Selskabsloven med kommentarer er bibelen på området for kapitalselskaber. Den er et juridisk arbejdsredskab for praktikere, rådgivere, forskere og studerende. Bogen indeholder en komplet opdatering af kommentarerne i forhold til de mange ændringer i selskabsloven siden 1.-udgaven, men bygger i øv...

 13. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 14. En definitionssandhed med modifikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2013-01-01

  Denne artikel indgår i den debat om retskildebegrebet, der tidligere har været rejst af Jens Ravnkilde. Forfatterne påviser flere svagheder i Ravnkildes argumentation, herunder at han ignorerer hele den internationale diskussion på området, samtidig med at han baserer sit eget angiveligt nyudvikl...

 15. At skrive med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter

  2018-01-01

  Det kræver særlige kompetencer at skrive en digital tekst, så modtageren kan læse og bruge den. Derfor er det vigtigt at stimulere og udvikle elevernes skrivekompetence med både viden og værktøjer. Digital skrivedidaktik præsenterer teori om skrivekompetence og digital skrivning. Derudover...

 16. Personer med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian; Jonassen, Anders Bruun; Høgelund, Jan

  Regeringens Arbejdsmarkedskommission kommmer medio 2009 med forslag til, hvordan den samlede arbejdsindsats varigt kan øges gennem reformer på arbejdsmarkedet. En måde det kan ske på, er ved at begrænse antallet af personer, der står uden for arbejdsmarkedet som følge af helbredsproblemer. Rappor...

 17. Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2018-04-01

  Full Text Available Artikeln beskriver svensklärares interaktion och samstämmighet i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande. I ett dialogiskt perspektiv (Linell, 2011 undersöks interaktionella mönster avseende dominans, dynamik och koherens i tre svensklärargruppers bedömningssamtal. Dessa interaktionella mönster ställs i relation till uttryck för samstämmighet inom och mellan lärargrupperna. Resultatet visar att lärarna uttrycker hög grad av samstämmighet i bedömningssamtalen men att de bedömningar som lärarna gör enskilt i anslutning till samtalen enbart till viss del överensstämmer med gruppens beslut. Lägst grad av samstämmighet uppvisar den lärargrupp som i samtalen framstod som mest samstämmig. Där kännetecknas beslutsprocesserna av låg intensitet genom att få alternativ till bedömningar prövas. I de lärargrupper där intensiteten är högre genom att flera lärare styr samtalet i olika riktningar och där lärarna tillsammans prövar flera olika förslag på bedömning överensstämmer även enskilda lärares bedömningar i högre grad med gruppens beslut. Bedömningsöverensstämmelsen mellan lärargrupperna är däremot låg.

 18. Ex-dagseffekten : Existerar överavkastningar på Stockholmsbörsen i samband med utdelningar?

  OpenAIRE

  Bäckman, Jacob; Strand, Magnus

  2012-01-01

  Denna studie har undersökt huruvida det är möjligt att på Nasdaq OMX Stockholm generera systematiska överavkastningar i samband med att aktier börjar handlas exklusive rätt till utdelningar. Samtliga utdelningstillfällen har undersökts under perioden 2007-2011 vilket givit en total observationsmängd på 699 stycken tillfällen. Genom att ha tagit hänsyn till eventuella marknadsfluktueringar och vikta dessa med bolagets unika risk, i form av betatal, har resultaten även justerats för normalavkas...

 19. Endostatin (EntreMed).

  Science.gov (United States)

  Grosios, K

  2000-07-01

  EntreMed has licensed the worldwide rights to the angiogenesis inhibitor Endostatin, a 20 kDa C-terminal fragment of collagen XVIII, from the Children's Hospital of Boston, a teaching affiliate of Harvard Medical School. It is being developed as a potential cancer treatment and may also be useful in certain types of blindness and arthritis [227427]. EntreMed filed an IND for Endostatin in June 1999 [334125] and as of September 1999, phase I trials were underway [341462]. As of April 2000, the company had initiated plans for testing low doses of Endostatin in cancer patients using continuous infusion and sc administration in a further phase I study to be conducted in Europe [361594]. A phase I trial of Endostatin which will evaluate the safety and efficacy of Endostatin at a range of doses in no more than 100 cancer patients has been initiated. The trial will take place at the University of Texas MD Anderson Medical Center and the University of Wisconsin Cancer Center in Madison. The National Cancer Center will be sponsoring the trial, which is expected to be completed in late 2000. As of March 2000, there had been no serious adverse events attributable to Endostatin administration. The first report from this trial is expected in autumn 2000 [341462], [366312]. The mechanism of action for Endostatin remains unclear, although reports from the 91st AACR Meeting in April 2000 showed that recombinant human endostatin bound to a number of tropomyosin cDNAs in a library screen [362039]. In preclinical studies, repeated administration of Endostatin consistently shrank primary tumors and did not produce any drug resistance. In mice, a variety of tumors which had progressed to 1 to 2% of total body weight, regressed to microscopic, dormant lesions following Endostatin treatment [231418], [231470], [270673]. Types of cancers which respond to Endostatin include lung, skin, vascular and fibrosarcomas. Toxicology studies in cynomolgus monkeys showed that bolus injections of

 20. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 1. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 2. Arkitekturer i operativsystem : en fallstudie i monolitisk och micro kernel

  OpenAIRE

  Hjortsberg, Andreas; Frederiksen, Kristofer

  2001-01-01

  Den tekniska utvecklingen driver fram allt mer avancerade datorsystem. Samtidigt ställs allt större krav på stabilitet och flexibilitet i de operativsystem som ska användas på dessa system. De senaste årtiondena har micro kernel arkitekturen varit föremål för intensiv forskning och det finns idag ett flertal operativsystem på marknaden som använder denna arkitektur. Traditionella monolitiska operativsystem är relativt resurskrävande system som ofta anklagats för att sakna struktur. Micro kern...

 3. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 4. Kinakontakt – flytt eller expansion? : Så utvecklar östgötska teknikföretag sina relationer med Kina

  OpenAIRE

  Jonsson, Magnus; Nilsson, Gerda

  2006-01-01

  Att företag i Sverige påverkas av den enorma tillväxt som sker i Kina och att utvecklingen i Kina dessutom påverkas av hur svenska företag agerar borde, efter all uppmärksamhet i media, vara uppenbart. Då bilden som presenteras i media ofta är onyanserad har Teknikföretagen gett oss i uppdrag att göra en kartläggning av teknikföretags relationer med Kina. Syftet är att undersöka i vilken omfattning och varför företagen har dessa relationer samt hur företagen påverkas av dem. Undersökningens o...

 5. Förvaltningen av en bostadsrättsförening : –en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse

  OpenAIRE

  Forsén, Rikard; Andersson, Rickard

  2009-01-01

  Bakgrund:  Bostadsrätten  utgör  en  alltmer  attraktiv  boendeform  och  dess  främsta  syfte  är  att tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings medlemmar bidrar  till att alla kostnader  täcks upp och därmed är boendekostnaden beroende av hur bostadsrättsföreningens kostnader hanteras. Denna studie undersöker hur verksamheten  i en bostadsrättsförening är förenlig med att verka för medlemmarnas bästa ekonomiska intresse.   Syfte: Syftet m...

 6. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 7. Lämplighetsbedömningar av unga kvinnor och män – Värme- och kompetensdimensionernas betydelse i rekrytering

  OpenAIRE

  Rönnblad, Charlotta

  2013-01-01

  I frågan om social bedömning av andra individer och grupper utgör värme och kompetens två centrala dimensioner. Värme syftar på hur snäll, vänlig och omtänksam en person är, dess funktion är att bedöma vad personens avsikt är. Kompetens tyder på hur intelligent, självsäker och rationell en person är, dess funktion är att bedöma hur kapabel personen är att utföra avsikterna. Vanligtvis attribueras män utgående från kompetensdimensionen och kvinnor från värmedimensionen. Utgående från teorin om...

 8. Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

  OpenAIRE

  Gohil, Jignasa; Bertell, Sara

  2016-01-01

  Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARAprincipen skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt. Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat lågdosprotokoll på CT...

 9. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 10. The MedDRA paradox.

  Science.gov (United States)

  Merrill, Gary H

  2008-11-06

  MedDRA (the Medical Dictionary for Regulatory Activities Terminology) is a controlled vocabulary widely used as a medical coding scheme. However, MedDRA's characterization of its structural hierarchy exhibits some confusing and paradoxical features. The goal of this paper is to examine these features, determine whether there is a coherent view of the MedDRA hierarchy that emerges, and explore what lessons are to be learned from this for using MedDRA and similar terminologies in a broad medical informatics context that includes relations among multiple disparate terminologies, thesauri, and ontologies.

 11. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, liges...

 12. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 13. Alkalization of steam and condensate with 2-amino-1-butanol and hydrazine; Alkalisering av aanga och kondensat med butanolamin och hydrazin

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Falk, I [Studsvik Material AB, Nykoeping (Sweden)

  1996-04-01

  To maintain a low corrosion level in steam- and condensate systems at power and industrial plants, an alkalization of the steam is needed. A low corrosion level lowers the risk of operation disturbances and reduces the cost of the condensate clean up. A better knowledge in the behavior of the alkalis will improve the possibilities to avoid the corrosion attacks. In this work experimental measurements have been carried out during steam boiler conditions as temperature, continuous steam generation and condensation. It has been found that the volatility of 2-amino-1-butanol is very low during stationary dynamic conditions at 250 deg C and 120 deg C. To achieve a high ph-value in the final condensate a very high concentration of 2-amino-1-butanol is thus needed especially when the steam contains acidic compounds. The alkalization effect is obtained from ammonia which is created by thermal decomposition of hydrazine in the boiler water. It is necessary to carry out experimental investigations showing the thermal stability of organic compounds in boiler water before it is possible to recommend them as better volatile alkalis than ammonia and hydrazine. 6 refs, 13 figs

 14. Minskad miljöpåverkan av kapslar för kaffe, te och choklad : med avseende på materialval och utformning

  OpenAIRE

  Hollsten, Petra

  2012-01-01

  During the spring semester of 2012 did Petra Hollsten independently a thesis on reducing the environmental impact of capsule for coffee, tea and chocolate. The work was performed at Karlstad University, Faculty of Technology and Science under the Bachelor of Science program in innovation, technology and design. The project's scope is at 22.5 points. The employment for this project is the company Löfbergs Lila AB in Karlstad. Supervisor at the Principal has been Maria Herou Wallner and Sandra ...

 15. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 16. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 17. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 18. Familjearbetaren hos en ensamförsörjare : en kvalitativ studie om ensamförsörjarens livssituation och hur familjearbetet påverkas

  OpenAIRE

  Sjöblom, Mikaela; Azimi, Diana

  2013-01-01

  Syftet med vårt lärdomsprov är att redogöra för familjearbetarnas åsikter om familjearbetet har specifika drag i utförandet av det hos familjer med en försörjare. I teoridelen tas det upp om familjepolitiken i Finland, familjearbete samt om hur en ensamförsörjares livssituation kan se ut. I undersökningen använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Undersökningspersonerna bestod av åtta familjearbetare från fyra olika kommuner. Intervjuerna gjordes både i grupper och som individue...

 19. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 20. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 1. Från outsiderfilmmakare till etablerad indieregissör : David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh

  OpenAIRE

  Simberg, Maximilian

  2014-01-01

  Det här arbetet behandlar kreativ frihet och konstnärligt oberoende i filmskapande, utgående från begreppet independent film och regissörerna David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh. Den centrala frågeställningen är hur det har varit möjligt för en filmkonstnär att uppnå konstnärligt oberoende och samtidigt ha en långlivad och framgångsrik karriär. Arbetets fokus ligger på de tre regissörernas genombrottsfilmer; Eraserhead, Stranger Than Paradise och sex, lies, and videotape, och förs...

 2. Uranium enrichment using laser and plasma separation - an analysis focussing on export control; Urananrikning med laser och plasmaseparation - en analys med fokus paa exportkontroll

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oliver, Lena; Wilhelmsen, Katarina; Wirstam, Jens (Swedish Defence Research Agency, FOI, Stockholm (SE))

  2007-07-01

  The Swedish Defence Research Agency, FOI, has under contract work financed by the Swedish Nuclear Power Inspectorate, SKI, performed a study on uranium enrichment by laser-based processes and plasma separation. None of these processes are at present used on an industrial scale for uranium enrichment. However, these are processes of high efficiency which implicates that plants employing any of these processes for production of fissile material for nuclear weapons can be small in size and easily hidden. This has also been the case for laser enrichment. Special emphasis has been put on the understanding of the governing physical principles of the different processes. In the report the AVLIS and MLIS processes are described in some detail while CRISLA and SILEX are treated in less detail. The plasma separation process is described in a separate section. Limiting physical parameters for the different processes are discussed and equipment relevant to the different technologies is described. Further, some indicators of the different processes are identified and listed. In the final chapter known research programs where these processes have been used are listed. Since none of the described technologies has been used on an industrial scale, information on plant design and running is scarce

 3. Sökande efter mening och identitet - upplevelser i samband med pensionering : En explorativ studie med pensionärers egna berättelser som grund.

  OpenAIRE

  Christensson, Jenny

  2015-01-01

  This is a qualitative study aiming to examine peoples’ experiences when retiring. In that purpose a criteria based sample has been used, participants have been asked in that they fulfilled the criteria’s to be a retiree within the age of 65 to 71 years of age. The reason of the age criteria was that the experiences should not be so far away in time. Data has been collected through 11 semi-structured interviews which has been recorded and transcribed ongoing during the collecting of data. Them...

 4. Åtgärdsprogrammets hinder och möjligheter : En intervjustudie med lärare, speciallärare och specialpedagoger kring arbetet med stödinsatser

  OpenAIRE

  Remmer, Loredana; Neuberg, Ann-Marie

  2016-01-01

  The aim of this study was to examine how the process of IEP worked at six different schools, and how some of the schools professions, collaborated on the procedurers for the establishment and evaluation of the IEP. The aim has been to study how special educators and special education teachers, which in Sweden now are a part of the student health organization, collaborate with teachers in dealing with the challenges and opportunities which arise when working with IEP. The data was collected th...

 5. Med Antony Beevor i Ardennerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2015-01-01

  Den storsælgende amerikanske historiker Antony Beevor tager i sin gennemgang af Anden Verdenskrigs slag denne gang læserne med til de sneklædte skove i Ardennerne, hvor tyskerne iværksatte deres sidste store offensiv på Vestfronten.......Den storsælgende amerikanske historiker Antony Beevor tager i sin gennemgang af Anden Verdenskrigs slag denne gang læserne med til de sneklædte skove i Ardennerne, hvor tyskerne iværksatte deres sidste store offensiv på Vestfronten....

 6. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 7. Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

  OpenAIRE

  Gripenberg, Lars

  2010-01-01

  Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemp...

 8. Room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition of SiOCH films using tetraethoxysilane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaoka, K.; Yoshizako, Y.; Kato, H.; Tsukiyama, D.; Terai, Y.; Fujiwara, Y.

  2006-01-01

  Carbon-doped silicon oxide (SiOCH) thin films were deposited by room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) using tetraethoxysilane (TEOS). The deposition rate and composition of the films strongly depended on radio frequency (RF) power. The films deposited at low RF power contained more CH n groups. The SiOCH films showed high etch rate and low refractive index in proportion to the carbon composition. The deposition with low plasma density and low substrate temperature is effective for SiOCH growth by PECVD using TEOS

 9. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu...

 10. Mediator Complex Subunits MED2, MED5, MED16, and MED23 Genetically Interact in the Regulation of Phenylpropanoid Biosynthesis.

  Science.gov (United States)

  Dolan, Whitney L; Dilkes, Brian P; Stout, Jake M; Bonawitz, Nicholas D; Chapple, Clint

  2017-12-01

  The phenylpropanoid pathway is a major global carbon sink and is important for plant fitness and the engineering of bioenergy feedstocks. In Arabidopsis thaliana , disruption of two subunits of the transcriptional regulatory Mediator complex, MED5a and MED5b, results in an increase in phenylpropanoid accumulation. By contrast, the semidominant MED5b mutation reduced epidermal fluorescence4-3 ( ref4-3 ) results in dwarfism and constitutively repressed phenylpropanoid accumulation. Here, we report the results of a forward genetic screen for suppressors of ref4-3. We identified 13 independent lines that restore growth and/or phenylpropanoid accumulation in the ref4-3 background. Two of the suppressors restore growth without restoring soluble phenylpropanoid accumulation, indicating that the growth and metabolic phenotypes of the ref4-3 mutant can be genetically disentangled. Whole-genome sequencing revealed that all but one of the suppressors carry mutations in MED5b or other Mediator subunits. RNA-seq analysis showed that the ref4-3 mutation causes widespread changes in gene expression, including the upregulation of negative regulators of the phenylpropanoid pathway, and that the suppressors reverse many of these changes. Together, our data highlight the interdependence of individual Mediator subunits and provide greater insight into the transcriptional regulation of phenylpropanoid biosynthesis by the Mediator complex. © 2017 American Society of Plant Biologists. All rights reserved.

 11. The MedCLIVAR Network

  Science.gov (United States)

  Lionello, Piero; Medclivar sg, The

  2013-04-01

  The MedCLIVAR initiative was first proposed at the 2003 European Geosciences Union assembly in Nice, France. In 2005, it was endorsed by the International Climate Variability and Predictability (CLIVAR) office. Subsequently, the MedCLIVAR Research Network Project was formally approved by the European Science Foundation and launched in May 2006 with the support of funding agencies from 12 countries. Since then, MedCLIVAR has served as a scientific network to promote interaction among different scientific disciplines and to develop a multidisciplinary vision of the evolution of the Mediterranean climate through studies that integrate atmospheric, marine, and terrestrial climate components at time scales ranging from paleoreconstructions to future climate scenarios. Presently, the network continues dealing with scientific issues including past climate variability; connections between the Mediterranean and global climate; the Mediterranean Sea circulation and sea level; feedbacks on the global climate system; and regional responses to greenhouse gas, air pollution, and aerosols. Its present activities include the publication of a newsletter, the organization of the next MedCLIVAR conference in 2014 and the publication of a special issue of Regional Environmental Change devoted to the climate of the Mediterranean region.

 12. Utvärdering för utveckling av utbildning : Med sikte på delaktighet och deliberation

  OpenAIRE

  Fjellström, Mona

  2013-01-01

  The overall aim of this thesis is to explore how evaluation can support higher education development. The thesis addresses the current use of evaluation machines (Dahler-Larsen, 2012b) in relation to the distinctive features of higher education development. Evaluation and educational change are discussed from a social constructivist perspective. Key concepts are: evaluation as a context sensitive process with the purpose of understanding and assessing the value of education (Elliott & Kus...

 13. Authorities work on energy efficiency - Compilation and Analysis 2012; Myndigheters arbete med energieffektivisering - Sammanstaellning och analys 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-12-15

  Since the year 2010, the Energy Authority has the responsibility for the administration and coordination of work with Regulation (2009:893) on energy efficiency measures for government agencies. Under the regulation, the authorities choose to work with at least two of six actions. The authorities concerned by the Regulation shall annually report its energy use to the Energy Authority. Reporting must also show the results of the measures they have chosen to work with. This report shows the results of the authorities' reporting in February 2012, which covers the 2011 energy use. In addition, a deep analysis is made of 20 agencies to compare the results of their energy use 2010 and 2011. This has been to highlight if state governments can be seen as a pioneer in energy efficiency and if the authorities comply with the requirements of the Regulation. The results of the report show that the government's total energy consumption in 2011 amounts to 2 TWh. Many authorities have a functioning environmental management that energy work is a part of. The authorities also states that reporting contains flaws but that follow-up procedures evolve and improve. Shortcomings are due in part to data from many landlords based on certain assumptions.

 14. "Det bästa med skolan" : En elevinriktad studie om motiv och attityder till internationella utbildningsutbyten.

  OpenAIRE

  Wikström, Hugo

  2014-01-01

  In Sweden, little research has been done on the topic of international exchange programs that various schools offer to their pupils. This study investigates how pupils view these exchange programs, and how in their opinion it affects their learning and their level of motivation. The study also investigates the motives for taking part in or declining an international exchange. To answer these questions a quantitative survey and qualitative interviews with pupils with and without experience res...

 15. Electricity savings with pellet stoves and solar heating in electrically heated houses; Elbesparing med pelletkaminer och solvaerme i direktelvaermda smaahus

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson, Tomas [Hoegskolan Dalarna, Borlaenge (Sweden)

  2004-07-01

  The aim of this study was to investigate how electrically heated houses can be converted to using wood pellet and solar heating. There are a large number of wood pellet stoves on the market. Many stoves have a water jacket, which gives an opportunity to distribute the heat to domestic hot water and a radiator heating system. Three typical Swedish houses with electric resistance heating have been studied. Fourteen different system concepts using wood pellet stoves and solar heating systems have been evaluated. The systems and the houses have been simulated in detail using TRNSYS. The houses have been divided in up to 10 different zones and heat transfer by air circulation through doorways and open doors have been simulated. The pellet stoves were simulated using a recently developed TRNSYS component, which models the start- and stop phases, emissions and the dynamic behaviour of the stoves. The model also calculates the CO-emissions. Simulations were made with one stove without a water jacket and two stoves with different fractions of the generated heat distributed in the water circuit. Simulations show that the electricity savings using a pellet stove are greatly affected by the house plan, the system choice, if the internal doors are open or closed and the desired level of comfort. Installing a stove with a water-jacket connected to a radiator system and a hot water storage has the advantage that heat can be transferred to domestic hot water and be distributed to other rooms. Such systems lead to greater electricity savings, especially in houses having a traditional layout. It was found that not all rooms needed radiators and that it was more effective in most cases to use a stove with a higher fraction of the heat distributed by the water circuit. The economic investigation shows that installing a wood pellet stove without a water jacket gives the lowest total energy- and capital costs in the house with an open plan (for today's energy prices and the simulated comfort criteria). In the houses with a traditional layout a pellet stove gives slightly higher costs than the reference house having only electrical resistance heating due to the fact that less heating can be replaced. The concepts including stoves with a water jacket all give higher costs than the reference system, but the concept closest to be economical is a system with a buffer store, a stove with a high fraction of the heat distributed by the water circuit, a new water radiator heating system and a solar collector. Losses from stoves can be divided into: flue gas losses including leakage air flow when the stove is not in operation; losses during start and stop phases; and losses due to a high air factor. An increased efficiency of the stoves is important both from a private economical point of view, but also from the perspective that there can be a lack of bio fuel in the near future also in Sweden. From this point of view it is also important to utilize as much solar heat as possible. The utilization of solar heat is low in the simulated systems, depending on the lack of space for a large buffer store. The simulations have shown that the annual efficiency is much lower that the nominal efficiency at full power. The simulations have also shown that changing the control principle for the stove can improve efficiency and reduce the CO-emissions. Today's most common control principle for stoves is the on/off control, which results in many starts and stops and thereby high CO-emissions. A more advanced control varying the heating rate from maximum to minimum to keep a constant room temperature reduces the number of starts and stops and thereby the emissions. Also the efficiency can be higher with such a control, and the room temperature will be kept at a more constant temperature providing a higher comfort.

 16. Svårigheter och misslyckanden med att vara den"neutrala forskaren". En kritisk granskning av en normativ uppsats.

  OpenAIRE

  Axelsson, Kate

  2001-01-01

  This paper discusses difficulties and Failures with being a Neutral and objective scientist when writing about a subject which he or she is dedicated too.The purpose with this paper is to study the knowledge process, in other words, is some knowledge harder to see due to the scientist dedication to the subject or is some knowledge constructed due to the scientist dedication to the subject studied, and the process of intermediating, in other words, how to validate the results. Subject which is...

 17. Att peka med hela handen : Om arbetsvillkor och kön bland första linjens chefer

  OpenAIRE

  Keisu, Britt-Inger

  2009-01-01

  Historically, leadership research has focused on managers’ characteristics and behavior, their leadership style and its implications for a business’s success. In contrast, this dissertation examines how working conditions in the workplace affect first-level managers’ everyday work, their possibilities to practice leadership, and consequently their leadership style. The theoretical framework guiding the dissertation is a gender analysis with a doing gender perspective and the methodology is a ...

 18. Preventive maintenance and life time assessment with respect to cyclic operation; Foerebyggande underhaall och livslaengdsbedoemning med avseende paa cyklisk drift

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan

  2011-03-15

  Procedures that may be used for the life time assessments and growth laws for failure mechanisms with respect to cyclic operation has been compiled. Experience and analyzes of the effects of cyclical operation of steam drums, steam boxes, steam accumulators and valves has been compiled. For the strain-induced corrosion cracking in steam drums a correlation between the voltage level and the crack growth rate has been developed.

 19. Biogas plants with 300 GWh yearly production - system, technology and economy; Biogasanlaeggningar med 300 GWh aarsproduktion - system, teknik och ekonomi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benjaminsson, Johan; Linne, Marita [BioMil AB, Lund (Sweden)

  2007-09-15

  Systems, techniques and economy have been analysed for biogas plants with more than 300 GWh annual energy productions. There is so far no such concept in Sweden but in Germany, a so called biogas park with 450 GWh annual biogas production will be set in operation by autumn 2007. Substratum for 300 GWh gas production are crops which corresponds to a acreage need of 6,000-11,000 hectares for silage crops such as maize or grass. If the gas production is based on corn, the acreage need is about 14 000 hectares. That means that biogas production from silage gives a higher energy outcome per hectare in comparison to grain. According to calculations, grain affects the gas price more than silage. However, grain is easy available at the world market which can be related to digestion of silage that means long term contracts with farmers nearby the biogas plant in addition to a complex logistic system for supply. The grain price by end of 2006 affects the gas price with about 0,38 kr/kWh. Large scale harvesting and transportation of silage in addition to a system for different crops to be harvested and transported directly to the digestion chamber admit reduced handling cost. Silage is expected to affect the gas price with about 0,28 kr/kWh. The price development of grain and silage can be expected to follow each other. The grain prices for 2008 seems to be higher than the notations for 2006/2007. Developed technique for digestion of grain admits 6 kg DMo/m{sup 3} chamber volume, 24 hours. That means reduced size of the digestion chamber in comparison to conventional digestion technique. In Germany where silage is the main substratum, two stage digestion with a first laying chamber admits 4 kg DMo/m{sup 3} chamber volume, 24 hours and DM-content of 12 %. The specific digestion cost for crops is about 0,13 kr/kWh. Huge amounts of digestion residue have to be handled. Dewatering makes sense since the digestion process needs additional water. The phosphorous solid fraction can be transported to farmers and spread out before sowing. Further treatment with production of pellets is an alternative for the solid fraction. The liquid fraction has a high ammonium nitrogen content and is suitable to spread out to a growing crop. In Germany, there are separation techniques available where pure water and a N-solution are extracted from the liquid fraction. The incomes from the digestion residue are expected to correspond to its handling costs in the lung run. Biogas upgrading has considerable economics of scale and has been estimated to 0,05-0,06 kr/kWh. Developed industrial processes for large scale biogas upgrading are expected to reduce the upgrading costs further. The total gas price at a vehicle gas station is estimated to 0,74 kr/kWh excl. VAT from large scale biogas production based on corn and 0,64 kr/kWh excl. VAT based on silage. The vehicle gas price today is about 0,74 kr/kWh which may make digestion of crops interesting. This report has shown that biogas can be produced in a sizeable scale and that the economics of scale make biogas production interesting, especially in comparison with ethanol production.

 20. Utveckling av hygienfunktioner i diskmaskiner : Desinfektion med hjälp av UV-ljus och ozon

  OpenAIRE

  Åberg, Linus

  2008-01-01

  This thesis within the field of Integrated Product development at the Royal Insitute of Technology, performed at Primary Development Dishcare at AB Electrolux, is supposed to find a solution to enhance the hygiene inside an Electrolux dishwasher. The outcomes of this thesis are functional prototypes to evaluate the efficiency of disinfection by the use of Ultra Violet Light and Ozone. The thesis has followed Electrolux Primary Development process, with delivarables and checkpoints. Ultra viol...

 1. Identifying and analyzing digital payment flows regarding illegal purposes on the Internet : I samarbete med CGI och Finanskoalitionen

  OpenAIRE

  Berggren, Caroline; Asplund, Jesper

  2016-01-01

  The aim of this study was to illustrate an unexplored illegal exploitation of legal businesses, with the purpose of limiting this market and especially the related transactions. The issue of transactions regarding illegal material executed with credit cards was solved through involving the companies who issues the credit cards, making the market more transparent and thus preventing this kind of transactions. The thesis will illustrate how cryptocurrencies, such as Bitcoin, are being exploited...

 2. Kretsar för Skrivning och Läsning av Ferroelektriska Minnen med Tryckta Transistorteknologier

  OpenAIRE

  Blomgren, Fredrik

  2015-01-01

  Printed electronics holds the promise of adding intelligence to disposable objects. Low tem- perature additive manufacturing using low-cost substrates, less complex equipment and fewer processing steps allow drastically reduced cost compared to conventional silicon cir- cuits. Ferroelectric memories is a suitable technology for non-volatile storage in printed circuits. Printed organic thin film transistors can be used for logic. Another approach is to reduce the complexity of silicon manufact...

 3. MANUAL FOR PROCESORIENTERET MUSIKTERAPI MED PERSONER MED BPD.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2010-12-01

  Full Text Available Denne artikel introducerer et musikterapeutisk behandlingskoncept kaldet: Procesorienteret Musikterapi (PROM. PROM er et forsøg på at formulere en principiel ramme for musikterapi i psykiatrien, som dels tager udgangspunkt i 17 års klinisk erfaring, dels stiler mod at være ”best practice”. PROM indeholder beskrivelser af manualens unikke, essentielle men ikke unikke, acceptable og ikke acceptable dele. Den unikke del af PROM skal kunne implementeres til alle målgrupper, mens de øvrige dele af manualen rettes til i forhold til en specifik målgruppe. Denne udgave af PROM er specifikt rettet i mod musikterapi for patienter med personlighedsforstyrrelser. Manualen indgår også som en del af et pilotprojekt, der har til formål at udvikle en protokol for et internationalt RCT projekt med samme målgruppe

 4. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2008-05-01

  Full Text Available Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom den i et teoretisk perspektiv redegør for forskellige processer og reaktioner, der kan iagttages i behandlingen. Artiklen konkluderer, at GMT i sin nuværende form kan bidrage til udvikling af BPF-patienters evne til mentalisering og affektregulering, til opbygning af en gruppefølelse og fremme af interpersonel læring, ligesom GMT kan udvikle alliance til terapi generelt og GMT specifikt.

 5. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 6. IKEA nätbutik och hemleverans - En marknadsundersökning

  OpenAIRE

  Hasselström, Matias

  2011-01-01

  Konkurrensen på marknaderna blir ständigt hårdare. Internet och nät handel har medfört möjligheten att nå kunder dygnet runt och nästan helt utan geografiska begränsningar. För att företaget skall klara av konkurrensen måste deras produkter och tjänster tillfredsställa de alltmer krävande kundernas behov. För att tillfredsställa kundernas behov måste företagen undersöka vad kunderna efterfrågar och om företaget möter dessa krav. I detta arbete beskrivs hur en marknadsundersökning för IKEA nät...

 7. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  OpenAIRE

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 8. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 9. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 10. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  OpenAIRE

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 11. Ny viden begynder med forhindringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2017-01-01

  Pædagogik og pædagogisk arbejde diskuteres typisk inden for rammerne af det at hjælpe, støtte, simplificere og kompleksitetsreducere. Hvis man ønsker at vide noget om forhindringer, modstand og vanskeligheder som pædagogiske muligheder, så er udbuddet derimod forsvindende småt. Og når sådanne...... begreber endelig tages op, så benævnes de typisk blot, men bliver sjældent defineret. Hvad menes der med modstand, vanskeligheder eller kompleksitet? Med afsæt i en kort gennemgang af eksisterende forskning på området forsøger denne artikel at give et bud på en mulig definition af begrebet forhindring...

 12. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 13. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie

  2012-01-01

  bedre sted, intet mindre. - Jeg frygter at de kommer til at kede sig på et reklamebureau med fx at lave kampagner og drikke champagne. Så jeg prøver at tale dem fra det. De skal finde ud af, hvem de er og hvad de gerne vil bruge deres liv på. Rådgiver for statsministeren Billy Adamsen har en phd i...

 14. Water-soluble derivatives of 25-OCH3-PPD and their anti-proliferative activities.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Wu-Xi; Sun, Yuan-Yuan; Yuan, Wei-Hui; Zhao, Yu-Qing

  2017-05-01

  (20R)-25-Methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH 3 -PPD, AD-1) is a dammarane-type sapogenin showing anti-tumor potential. In the search for new anti-tumor agents with higher potency than our previously identified compound 25-OCH 3 -PPD, 11 novel sulfamic acid and diacid derivatives that could improve water solubility and contribute to good drug potency and pharmacokinetic profiles were designed and synthesized. Their in vitro anti-tumor activities in MCF-7, A-549, HCT-116, and BGC-823 cell lines and one normal cell line were tested by standard MTT assay. Results showed that compared with compound 25-OCH 3 -PPD, compounds 1, 4, and 5 exhibited higher cytotoxic activity on almost all cell lines, together with lower toxicity in the normal cell. In particular, compound 1 exhibited the best anti-tumor activity in the in vitro assays. The water solubility of 25-OCH 3 -PPD and its derivatives was tested and the results showed that the solubility of 25-OCH 3 -PPD sulfamic acid and diacid derivatives were better than that of 25-OCH 3 -PPD in water, which may provide valuable data for the research and development of new anti-tumor agents. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 15. Hur äldres sexualitet och sexuella hälsa är kopplade till deras livskvalitet : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Heinrich, Elsa; Johansson, Amanda

  2016-01-01

  Sexualiteten och den sexuella hälsan är en grundpelare i att varje människas individualitet. Det finns ett fördomsfullt synsätt angående äldre och deras sexualitet där gruppen blir betraktade som asexuell. Ämnet är tabubelagt och det föreligger relativt lite kunskap kring det. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som förändras över tid. Åldrandet bidrar till flera riskfaktorer som kan leda till nedsatt livskvalitet. Denna litteraturstudies syfte var att undersöka hur sexualitet och sexuell...

 16. Nu mår man? : en kvalitativ studie om tidspress och välmående

  OpenAIRE

  Asfedai Larsson, Joel; Falk, Emil

  2017-01-01

  Tidigare forskning visar att många akademiker upplever hög arbetsbelastning och påtaglig tidspress på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt mellan arbete och fritid. Tidspress och välmående är aktuella ämnen, vilket dagspressen styrker. Tidigare forskning upplever dessutom en kunskapslucka vad gäller forskning om obalans mellan arbete och fritid, samt vilket effekt det får på individens välmående. Studiens syfte är således att utforska hur redovisningskonsulten upplever tidspress utifr...

 17. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 18.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  OpenAIRE

  Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra

  2010-01-01

  Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det idag ett globalt center för affärer som attraherar aktörer från hela världen. Syfte Syftet med studien är att undersöka varför samt hur svenska företag väljer att etablera sig i Dubai. Metod Studien bygger på en kvalitativ metod...

 19. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 20. Interview med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Interview med børn handler om børneinterview i forbindelse med forskning. Bogen er tænkt som inspiration til og afsæt for metodiske refleksioner i forbindelse med inddragelse af børn som informanter.......Interview med børn handler om børneinterview i forbindelse med forskning. Bogen er tænkt som inspiration til og afsæt for metodiske refleksioner i forbindelse med inddragelse af børn som informanter....

 1. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 2. Towards PubMed 2.0.

  Science.gov (United States)

  Fiorini, Nicolas; Lipman, David J; Lu, Zhiyong

  2017-10-30

  Staff from the National Center for Biotechnology Information in the US describe recent improvements to the PubMed search engine and outline plans for the future, including a new experimental site called PubMed Labs.

 3. Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

  OpenAIRE

  Khatami, Annelie

  2014-01-01

  Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. Inom studerad verksamhet var tiden från diagnos till behandling lång och återinläggningarna var många, varför ett förbättringsarbete initierades. Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till...

 4. Ash and sludge covering of mine waste - Final report. Benefits and/or risks using ash and sludge for covering of weathered mine waste; Aska och roetslam som taet- och taeckskikt foer vittrat gruvavfall - Slutrapport. Foerdelar och/eller risker med att anvaenda aska och slam som taet- och taeckskikt foer vittrat gruvavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baeckstroem, Mattias; Karlsson, Ulrika [Oerebro Univ. (Sweden). Man-Technology-Environment Research Centre

  2006-02-15

  One of the main sources for metal pollution in Sweden is mine waste. One way to decrease the leaching of metals from mine waste areas are covering which decreases the volume of acid drainage. There is a shortage of appropriate materials to use for covering and excavation of till and clay from the environment might cause damages on the landscape. Previous studies have demonstrated that sludge and ashes are suitable materials for covering of waste deposits. When covering mine waste with ash and sludge various positive effects would arise, since the production of drainage water decreases as well as the pH increases due to the high buffer capacity of the ash. In Ervalla outside Oerebro an area with mine waste (tailings) has been covered with ash and sludge. This area gives a unique possibility to study benefits and/or risks with the covering of mine waste with ash and sludge. Unfortunately, the covering was not, from the start, carried out in a way that made it possible to evaluate the data. For instance, data about the surface and groundwater quality prior to the covering is lacking. Sulphidic minerals are also very common in the area, giving rise to acidic groundwater from other parts of the area, which haven't been remediated. This report is a final report where all phases are presented (phase 1 and 2). Focus in phase 1 has been on characterization of the material that has been used for covering and initiation of a monitoring program. In phase 2 focus has been on evaluation of monitoring data and the pros and cons of the deposit regarding the environment. Preliminary findings indicate that that the covering increases the leaching of some metals whereas the leaching of some metals decreases. An increase was observed for pH, calcium, potassium, sodium, arsenic, barium, chromium and copper. A decrease in the concentration of iron, nickel, cobalt, lead and zinc was observed. Other benefits with the remediation is also discussed (increased plant growth and an area for storing timber). From the results an approach towards future covering of weathered mine waste with ash and sludge is presented.

 5. "Jag tror ju på allas lika värde oavsett kön" En studie om hur förskollärares resonemang kring sitt jämställdhetsuppdrag kommer till uttryck i mötet med barn.

  OpenAIRE

  Gisslén, Mia

  2013-01-01

  Denna studie har som syfte att belysa relationen mellan förskollärares resonemang om sitt jämställdhetsuppdrag och hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn. Studiens empiri har samlats ihop genom två halvstrukturerade intervjuer med två förskollärare och tre löpande observationer i samlingssituation vid en förskola. Resultatet visar att förskollärarna resonerar kring sitt jämställdhetsuppdrag på ett professionellt sätt. De visar hög medvetenhet när de resonerar om sitt jämstäl...

 6. ”På Facebook slipper man vara närvarande” : En studie kring unga vuxnas syn på användande, identitetsskapande och kvarlämnade digitala identiteter på Facebook

  OpenAIRE

  Michael, Carlsson; Lahdensuo, Jonna

  2009-01-01

  Bakgrund: Facebook är ett socialt onlinenätverk som under sina levnadsår har ökat explosionsartat i popularitet. På Facebook sköter många användare stora delar av sina sociala relationer och delar med sig mycket av sig själva. Det finns inget tidigare socialt nätverk i stil med Facebook som har haft samma genomslagskraft hos internetanvändarna. I användandet skapas en digital identitet som lämnar spår på Facebook, även om en användare är död. Kring dessa kvalämnade digitala identiteter vill v...

 7. Lærere arbejder med landskabsdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YOUtube videoklip. Valg af arbejdsform: Lærere der er igang med at afprøve praktisk undersøgende arbejde med danske landskabsformer. Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Ultrakort videoklip valgt så 1) lærerne kan dele med kolleger, 2) øvrige...

 8. Musikalsk leg med formgivning, timing og vitalitetsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2015-01-01

  Ifølge de Udviklingsorienterede Social-Pragmatiske Interventionsformer til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse er en legende indfaldsvinkel, hvor man følger barnets lead, den mest effektive til at engagere yngre børn med autisme eller børn med svær autisme i et gensidigt samspil. Artiklen...

 9. Hvordan er det å leve med CRPS?

  OpenAIRE

  Hovind, Thomas

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt smerterespons, redusert funksjon og nedsatt livskvalitet hos pasientene. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju av fire pasienter med CRPS. Pasientene ble rekruttert fra en smerteavdeling i Nord-Norge og u...

 10. Anti-lung cancer effects of novel ginsenoside 25-OCH(3)-PPD.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Rayburn, Elizabeth R; Hang, Jie; Zhao, Yuqing; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2009-09-01

  20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified natural product from Panax notoginseng, exhibits activity against a variety of cancer cells. Herein, we report the effects of this compound on human A549, H358, and H838 lung cancer cells, and compare these effects with a control lung epithelial cell line, BEAS-2B. 25-OCH(3)-PPD decreased survival, inhibited proliferation, and induced apoptosis and G1 cell cycle arrest in the lung cancer cell lines. The P. notoginseng compound also decreased the levels of proteins associated with cell proliferation and cell survival. Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited the growth of A549 lung cancer xenograft tumors. 25-OCH(3)-PPD demonstrated low toxicity to non-cancer cells, and no observable toxicity was seen when the compound was administered to animals. In conclusion, our preclinical data indicate that 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic agent in vitro and in vivo, and further preclinical and clinical development of this agent for lung cancer is warranted.

 11. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 12. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  OpenAIRE

  Lundgren, Anton; Ahlgren, Sara

  2017-01-01

  Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). Valet av multipel på P/B beror på att det är en väl omskriven multipel som fortfarande väcker frågeställningar avseende betydelsen av bokfört värde i kombination med marknadsvärde. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera multipeln P/B som investeringsstrategi för aktier. Vidare syftar st...

 13. Ulykke med hækkesaks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  1996-01-01

  Snitsår med blødning fra en overskåret pulsåre på armen forekommer hyppigt ved selvmordsforsøg, men har sjældent et dødeligt forløb. Her gives et eksempel på en isoleret partiel overklipning af a.ulnaris ved en ulykke med en hækkesaks med dødelig forløbende blødning.......Snitsår med blødning fra en overskåret pulsåre på armen forekommer hyppigt ved selvmordsforsøg, men har sjældent et dødeligt forløb. Her gives et eksempel på en isoleret partiel overklipning af a.ulnaris ved en ulykke med en hækkesaks med dødelig forløbende blødning....

 14. Redefining the MED13L syndrome

  OpenAIRE

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin

  2015-01-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex conge...

 15. Spelfördelar med minnesinjektion

  OpenAIRE

  Aspegren, Villiam; Persson, Kim

  2013-01-01

  Spel på internet är populärare än någonsin i dagens samhälle, det är en industri som omsätter stora summor pengar varje år. Fler och fler människor söker sig till dessa spelsajter. Hur kan du som spelare vara säker på att dina motståndare spelar på samma villkor? Arbetet som utförts på KTH undersöker hur programmet på användarens egen dator kan exploateras för att vinna fördelar i spelet. Endast minnesinjektion kommer att undersökas i detta syfte. Olika tekniker för minnesinjektion samt försl...

 16. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 17. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  1996-01-01

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 18. Mødet med det Andet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marchwinski, Alena

  2002-01-01

  Da Christen Købke i 1830 malte sitt bilde fra Kunstakademiets avstøpningssamling på Charlottenborg, skildret han en situasjon som vordende danske kunstnere hadde vært fortrolige med i flere generasjoner: en ung mann betrakter en avstøpning av en antikk skulptur. Med utgangspunkt i kombinasjonen a...

 19. Specifik mutation med nålestiksoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holme, Inger; Wendt, Toni; Brinch-Pedersen, Henrik

  2014-01-01

  Mutanter af byg er vigtige i forskningen og benyttes også, når der forædles nye sorter til dyrkning. Hidtil har det kun været muligt at inducere mutationer tilfældige steder i genomet. Med helt ny teknologi benyttes proteiner med betegnelsen TALENs til at inducere mutationer i helt specifikke...

 20. Redefining the MED13L syndrome.

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-10-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits.

 1. Redefining the MED13L syndrome

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-01-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits. PMID:25758992

 2. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 3. LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett : Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet

  OpenAIRE

  Yilmaz, Secil

  2012-01-01

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar ...

 4. Ukraine i fokus sammen med Georgien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2017-01-01

  Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer.......Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer....

 5. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 6. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 7. Rutsjende dug - breddeopgave 73 med didaktisk kommentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens Højgaard

  2017-01-01

  Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for...

 8. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 9. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 10. Human melioidosis reported by ProMED.

  Science.gov (United States)

  Nasner-Posso, Katherinn Melissa; Cruz-Calderón, Stefania; Montúfar-Andrade, Franco E; Dance, David A B; Rodriguez-Morales, Alfonso J

  2015-06-01

  There are limited sources describing the global burden of emerging diseases. A review of human melioidosis reported by ProMED was performed and the reliability of the data retrieved assessed in comparison to published reports. The effectiveness of ProMED was evaluated as a source of epidemiological data by focusing on melioidosis. Using the keyword 'melioidosis' in the ProMED search engine, all of the information from the reports and collected data was reviewed using a structured form, including the year, country, gender, occupation, number of infected individuals, and number of fatal cases. One hundred and twenty-four entries reported between January 1995 and October 2014 were identified. A total of 4630 cases were reported, with death reported in 505 cases, suggesting a misleadingly low overall case fatality rate (CFR) of 11%. Of 20 cases for which the gender was reported, 12 (60%) were male. Most of the cases were reported from Australia, Thailand, Singapore, Vietnam, and Malaysia, with sporadic reports from other countries. Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis. Copyright © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 11. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Document Server

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 12. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  OpenAIRE

  Nilsson Gauffin, Rebecka

  2017-01-01

  Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel samt hur individers egenskaper...

 13. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 14. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 15. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 16. Determination of 25-OCH3-PPD and the related substances by UPLC-MS/MS and their cytotoxic activity.

  Science.gov (United States)

  Ding, Meng; Lu, Jingjing; Zhao, Chen; Zhang, Sainan; Zhao, Yuqing

  2016-06-01

  20(R)-25-methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH3-PPD) is a promising antitumor compound belonging to triterpenoid saponins isolated from radix notoginseng. A systematic research on the related impurities in raw material of 25-OCH3-PPD has not been conducted. In this study, three impurities obtained by HPLC-ELSD and characterized by (13)C NMR and MS were observed in the raw material of 25-OCH3-PPD. Cytotoxic activities of the related substances were also evaluated, of which impurity B with 25-OCH3-PPD showed synergistic inhibitory activity against BGC-823 with IC50 values of 8.33μM. Furthermore, a rapid and selective UPLC-MS/MS method was developed for simultaneous determination of the principal component and three related substances in the raw material of 25-OCH3-PPD. Multiple reaction monitoring scan mode was used for the quantification of 20(R)-25-OCH3-PPD and its three related substances. The four constituents were separated within 11min on a BEH C18 column (100 mm×2.1mm, 1.7μm) using a mobile phase comprising methanol and 0.03% formic acid water (82:18, v/v) at a flow rate of 0.2mL/min. The proposed UPLC-MS/MS method displayed acceptable levels of linearity, precision, repeatability, and accuracy. In addition, the proposed method was successfully applied for the establishment of a rational quality control standard for the raw material of 25-OCH3-PPD. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 17. Juridiske overvejelser i forbindelse med Influence Operationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Thomas Elkjer

  2014-01-01

  Kapitel 8: Juridiske overvejelser i forbindelse med influence-operationer Af Thomas Elkjer Nissen Dette kapitel fokuserer ligesom kapitel 9 på de juridiske problemstillinger, som den teknologiske udvikling har bragt med sig til væbnede konflikter; i dette kapitel er der fokus på kommunikation....... Kapitlet ser nærmere på det moderne informationsmiljø, dets betydning i moderne konflikter og den stigende anvendelse af information som magtmiddel. Herefter rettes blikket mod de juridiske overvejelser, der er forbundet med influence-operationer, bl.a. tid og rum, chefansvar, mandat og juridisk grundlag....... Afsnittet behandler desuden bl.a. jus in bello’s grundlæggende princippers indflydelse på influence-operationer....

 18. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 19. Predicting clicks of PubMed articles.

  Science.gov (United States)

  Mao, Yuqing; Lu, Zhiyong

  2013-01-01

  Predicting the popularity or access usage of an article has the potential to improve the quality of PubMed searches. We can model the click trend of each article as its access changes over time by mining the PubMed query logs, which contain the previous access history for all articles. In this article, we examine the access patterns produced by PubMed users in two years (July 2009 to July 2011). We explore the time series of accesses for each article in the query logs, model the trends with regression approaches, and subsequently use the models for prediction. We show that the click trends of PubMed articles are best fitted with a log-normal regression model. This model allows the number of accesses an article receives and the time since it first becomes available in PubMed to be related via quadratic and logistic functions, with the model parameters to be estimated via maximum likelihood. Our experiments predicting the number of accesses for an article based on its past usage demonstrate that the mean absolute error and mean absolute percentage error of our model are 4.0% and 8.1% lower than the power-law regression model, respectively. The log-normal distribution is also shown to perform significantly better than a previous prediction method based on a human memory theory in cognitive science. This work warrants further investigation on the utility of such a log-normal regression approach towards improving information access in PubMed.

 20. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 1. Hvad SKER der med drikkevandet i USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsay, Loren Mark

  2017-01-01

  Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år.......Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år....

 2. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 3. PubMedReco: A Real-Time Recommender System for PubMed Citations.

  Science.gov (United States)

  Samuel, Hamman W; Zaïane, Osmar R

  2017-01-01

  We present a recommender system, PubMedReco, for real-time suggestions of medical articles from PubMed, a database of over 23 million medical citations. PubMedReco can recommend medical article citations while users are conversing in a synchronous communication environment such as a chat room. Normally, users would have to leave their chat interface to open a new web browser window, and formulate an appropriate search query to retrieve relevant results. PubMedReco automatically generates the search query and shows relevant citations within the same integrated user interface. PubMedReco analyzes relevant keywords associated with the conversation and uses them to search for relevant citations using the PubMed E-utilities programming interface. Our contributions include improvements to the user experience for searching PubMed from within health forums and chat rooms, and a machine learning model for identifying relevant keywords. We demonstrate the feasibility of PubMedReco using BMJ's Doc2Doc forum discussions.

 4. Anpassning av ett avgassystem för en motkolvstvåtaktsmotor med HCCI-förbränning

  OpenAIRE

  LAINEZ MARTÍ, JAVIER

  2010-01-01

  Målet för detta examensarbete har varit att förbättra driften av en motkolvs tvåtaktsmotormed HCCI-förbränning. Huvudfokus för arbetet har varit på gasväxlingsprocessen, dåfrämst avgasprocessen.Motorn har studerats med utgångspunkt från hur en tvåtakts Otto-cykel fungerar.Gasväxlingsprocessen i tvåtaktsmotorer kännetecknas av behovet av att snabbt få ut denförbrända gasen och införa ny blandning vid varje expansionstakt, samt avsaknaden avventiler. Behovet att kunna kontrollera gasflödet geno...

 5. Hydrological and hydro-geological effects on wetlands and forest areas from the repository at Forsmark. Results from modelling with MIKE SHE; Hydrologiska och hydrogeologiska effekter paa vaatmarker och skogsomraaden av slutfoervarsanlaeggningen i Forsmark. Resultat fraan modellering med MIKE SHE

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maartensson, Erik; Gustafsson, Lars-Goeran; Gustafsson, Ann-Marie; Aneljung, Maria; Sabel, Ulrika (DHI Sverige AB, Goeteborg (Sweden))

  2010-06-15

  This report provides background material for investigations and associated impact assessments concerning water operations in terms of withdrawal of groundwater from the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. The report presents detailed modelling results in the form of supplementary sensitivity analyses and detailed hydrological and hydrogeological analyses of specific nature objects in Forsmark. The sensitivity analyses aim to investigate the sensitivity of the modelling results to i) the meteorological conditions, ii) impervious surfaces and iii) the model description of the present SFR (final repository for short-lived radioactive waste). A number of simulation cases aim to study cumulative effects of groundwater withdrawal from an extended SFR. The simulations are evaluated with respect to the groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. The report analyses the hydrogeological and hydrological conditions for a number of selected wetland objects and forest objects. The selection of objects aims to cover different types of valuable nature objects at different geographical locations in relation to the influence area of the groundwater table drawdown. The analysis comprises groundwater levels at all nature objects, whereas wetlands with particularly high nature values have been studied in detail with respect to surface water levels, the need for water supply and object-specific water balances. These studies have been performed for different meteorological conditions in the form of a type (2006) and a statistically normal, dry and wet year, respectively, with a return period of 100 years for the dry- and wet years. All simulations for disturbed conditions with a fully open repository are done with a hydraulic conductivity of K{sub inj} = 10-7 or 10-8 m/s in the grouted zone. The results show that time-dependent precipitation and snow melt have large influence on the temporal variations of the depth to the groundwater table for undisturbed conditions. Precipitation and snow melt also have large influence on the drawdown of the groundwater table due to the groundwater withdrawal from the repository. For a normal year, based on precipitation data from the reference normal period 1961-1990, the annual average size of the influence area is 1.15 km2 for a grouting level of K{sub inj} = 10-7 m/s. Compared to the normal year, the size of the influence area is 17% larger during a dry year and 19% smaller during a wet year. The groundwater table drawdown also varies during individual years. For the type year 2006, the size of the influence area is approximately three times larger in November than in May. Implementation of the present SFR underground facility in the modelling tool MOUSE yields a groundwater inflow to SFR of 6.7 L/s, compared to a measured inflow of some 6 L/s. According to model calculations, the groundwater withdrawal from SFR causes groundwater table drawdown in an area with a size of 0.17 km2. The influence area is concentrated to the SFR pier and areas with vertical fracture zones in the rock, located north and northeast of Lake Bolundsfjaerden. The head change in the bedrock at the level 50 m b s l reaches the model boundary in the northeast. An extension of the SFR facility is planned. According to the modelling results, the extension will only yield small additional groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. For the wetland objects, even a relatively small drawdown of the groundwater table may cause vegetation changes and ultimately overgrowth. The forests are not as sensitive to a drawdown of the groundwater table. According to the model calculations, the groundwater withdrawal from the repository yields a groundwater table drawdown that exceeds 0.1 m as an annual average for a normal year in one fifth the studied wetland objects and in half of the forest objects. The fraction of objects with a groundwater table drawdown is higher during a dry year and lower during a wet year. The surface-water depth in the studied wetland objects ranges from a few centimetres to half a metre. It is judged that a number of wetland objects may require water supply in order to maintain an undisturbed water level during groundwater withdrawal from the repository. According to the modelling results, the water-supply requirements are largest during spring and autumn. In one of the wetland objects, the water requirement is 3 L/s as an annual average for the type year 2006. Object-specific water balances and particle tracking calculations show that the inflow to the wetland objects mainly takes place through the Quaternary deposits. This is in accordance with the conceptual model, according to which there is a shallow groundwater flow system with many local recharge and discharge areas. The groundwater withdrawal from the repository implies that the water balance is changed for some of the studied wetland objects.

 6. "Peshmerga-chic" och "Nipster" : En kritisk diskursanalys om hur modet samspelar med vår förförståelse och hur det analyseras i media

  OpenAIRE

  Mattsson, Julia

  2015-01-01

  Fashion creates reactions. It is a type of art form that constantly needs to be updated. This is the thrilling part about fashion, but it is also the part that can create unintentional reactions. In this essay I will examine two garments that have achieved a great amount of media coverage, both in Sweden and abroad. One of them is a jumpsuit from H&M that was criticized because of the resemblance to the uniform worn by the Peshmerga-soldiers in Kurdistan. The other garment is a children’s...

 7. Soil water, needle chemistry and tree growth after treatment with different doses and types of limestone; Markvatten, barrkemi och traedtillvaext efter behandling med olika doser och sorter av kalk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia; Westling, Olle; Larsson, Per-Erik; Petersson, Per

  2000-10-01

  The Swedish Board of Forestry co-ordinates extensive research concerning liming and nutrient compensation on acid forest soils in Sweden. Results from the experimental work are presented in annual reports. This annual report for 1999 describes effects on soil water chemistry, nutrient content in needles and forest growth in experimental plots with untreated spruce forest compared to plots treated with different doses (3, 6, and 12 tons per hectare) of limestone. Concerning soil water chemistry effects were also related to four different kinds of substances; crushed or finely ground limestone (CaCO{sub 3}) or dolomite (CaMg(CO{sub 3}){sub 2}). Results from a period of seven years are presented. The experiment was started in 1992. All combinations of dose and type of limestone resulted in increased concentrations of calcium in soil water (50 cm) and higher base cation/ aluminium ratio. The response was dependent of the dose, especially with limestone. Dolomite increased the concentrations of magnesium, but the effect was not clearly dependent of the dose. The results of the experiment demonstrates that it is possible to decrease the acidity of soil water (50 cm) relatively rapid with liming (in a few months), especially with high doses and finely ground limestone. Hydrogen ions and aluminium in soil water showed a tendency to decrease after most of the different treatments. Concentrations of potassium were low before the experiment started, and there was a tendency that the highest dose (12 tons per hectare) decreased the already low concentrations. Increased leakage of nitrogen has been mentioned as a risk in connection with forest liming. This experiment showed no decrease during the studied period of the originally low concentrations of inorganic nitrogen after the treatments. Liming resulted in increased concentrations of calcium in needles, and the response was dependent of dose. The concentrations of manganese and aluminium decreased after most of the treatments. No effect on forest growth was detected five years after liming with all doses and types of limestone.

 8. Är virtual reality en del av framtidens naturkommunikation? : En studie med fokus på Sveriges Länsstyrelser och skyddade områden såsom nationalparker och naturreservat

  OpenAIRE

  Eriksson, Lukas

  2017-01-01

  The purpose of this study was to investigate if the technology of virtual reality (VR) is a possible part of the future regarding nature communication at the Swedish county administrative boards, including the Naturum visitors centers, in their work with national parks and nature reserves. This paper also aims at providing an overview of the existing use of VR on a national and international basis in tourism and in nature communication concerning protected natural areas. The main method was a...

 9. Evaluation and demonstration of remediation alternatives for historical mine waste using ash and alkaline by products; Utvaerdering och demonstration av efterbehandlingsalternativ foer historiskt gruvavfall med aska och alkaliska restprodukter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baeckstroem, Mattias; Sartz, Lotta; Karlsson, Stefan [MTM, Man-Technology-Envionrment, Oerebro Univ., 701 82 Oerebro (Sweden)

  2009-03-15

  The results clearly show that the use of alkaline by products can significantly reduce the leakage of trace metals from historical acid mine waste. Under ideal conditions (laboratory experiments) pH increase significantly and the trace metal concentrations decrease with around 99% compared to the untreated reference. During more realistic conditions (pilot scale) the same increase in pH was not obtained and thus the decrease in trace metal concentrations was not as great. In the stabilisation experiments pH was between 5.8 and 6.8 while the trace metal reduction was around 96-99%. In the filter experiments a median pH between 4 (aged ash) and 10 (lime kiln dust) was obtained after the alkaline section. Average metal reduction is around 95% for cadmium, copper and lead while it is slightly lower for zinc (85%). In summary it is indicated that hydroxide dominated materials work best in aerated environments while carbonate dominated materials work best in reducing environments. In summary it can be concluded that the use of alkaline by products to neutralise acidic mine waste and acid mine drainage from historical mine sites give rise to both environmental and economical benefits and should therefore be encouraged as a sustainable remediation method

 10. Tourism and visiting activities in Tierp. Threats and possibilities with a repository for spent nuclear fuel; Turism och besoeksnaering i Tierp. Hot och moejligheter med ett djupfoervar av anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerne, S.; Sandberg, M. [EuroFutures AB, Stockholm (Sweden); Sahlberg, B. [EBS Invent AB (Sweden)

  1999-10-01

  Consequences for tourism and visiting at Tierp from siting a spent fuel repository in the community are studied. Tierp has little tourism as of today, and siting of the repository will probably lead to increased visiting of Tierp professionally and as a leisure activity.

 11. Basalmetabolism hos barn och ungdomar med cystisk fibros : En jämförande studie av uppmätta och beräknade basalmetabolismvärden

  OpenAIRE

  Andersson, Emilie; Edbom, Elisabet

  2011-01-01

  Objective: The aim of this study was to compare equations used to calculate BMR to values of BMR obtained from measurements in order to determine the most suitable equation to be used on children and adolescents with CF. Design: The participants where children and adolescents with CF. Data was collected from the division of Clinical Nutrition at Uppsala Akademiska Sjukhus. Age, weight, height, BMI, BMR, FFM and FM was recorded from 27 measurements. BMR from the participants collected from the...

 12. Noise and noise disturbances from wind power plants - Tests with interactive control of sound parameters for more comfortable and less perceptible sounds; Buller och bullerstoerningar fraan vindkraftverk - Foersoek med interaktiv styrning av ljudparametrar foer behagligare och mindre maerkbara ljud

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson-Waye, K.; Oehrstroem, E.; Bjoerkman, M.; Agge, A. [Goeteborg Univ. (Sweden). Dept. of Environmental Medicine

  2001-12-01

  In experimental pilot studies, a methodology has been worked out for interactively varying sound parameters in wind power plants. In the tests, 24 persons varied the center frequency of different band-widths, the frequency of a sinus-tone and the amplitude-modulation of a sinus-tone in order to create as comfortable a sound as possible. The variations build on the noise from the two wind turbines Bonus and Wind World. The variations were performed with a constant dba level. The results showed that the majority preferred a low-frequency tone (94 Hz and 115 Hz for Wind World and Bonus, respectively). The mean of the most comfortable amplitude-modulation varied between 18 and 22 Hz, depending on the ground frequency. The mean of the center-frequency for the different band-widths varied from 785 to 1104 Hz. In order to study the influence of the wind velocity on the acoustic character of the noise, a long-time measurement program has been performed. A remotely controlled system has been developed, where wind velocity, wind direction, temperature and humidity are registered simultaneously with the noise. Long-time registrations have been performed for four different wing turbines.

 13. PR-konsulter och bloggare; en win-win situation? : En studie om PR-konsulters förändrade arbetssätt i och med modebloggarnas framväxt

  OpenAIRE

  Girell, Cecilia; Kjellström, Sandra

  2014-01-01

  Abstract Title: PR consultants and bloggers; a win-win situation? -  A study of PR consultants’ new adaptations in the labour market due to the emergence of fashion bloggers.  Authors: Cecilia Girell, Sandra Kjellström Tutor: Ylva Ekström Purpose: With the expansion of the Internet, fashion bloggers have gotten more power. A few companies have understood this powerful and reasonable cheap marketing channel. Despite this, most companies still feel powerless, but what has happened to the wor...

 14. Power, heat and cooling production for a group of buildings (CHCP); Integrerade loesningar foer produktion av kraft, vaerme och kyla (CHCP) i grupper av byggnader med el-, vaerme- och kylbehov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nelson, Corfitz [Svenskt Gastekniskt Center AB, Malmoe (Sweden); Bjurstroem, Henrik; Cronholm, Lars-Aake; Forsberg, Maya [AaF-Energi och Miljoe AB, Stockholm (Sweden)

  2005-04-01

  Small-scale production and distribution of power, heat and cooling (CHCP) for a group of buildings is described in this report on a general level. Possible system solutions are identified and a summary of the state-of-the-art is provided. Costs have been compared for different system solutions using a fictitious group of buildings in a case study. CHCP (Combined Heat, Cooling and Power) is an acronym used for a compact cogeneration unit (CHP) that also provides cooling, where cooling may be produced using an absorption cooling machine. The advantage of heat-driven cooling process combined with a cogeneration unit offers is an increase of the annual number of hours during which the cogeneration is operated. This should lead to an increased competitiveness for small-scale cogeneration also in Sweden, which should become even better if the price for electricity continues to increase. Systems with cogeneration and cooling are often associated with the concept of 'distributed generation' of electricity and with units in single buildings such as hotels, hospitals, offices, shopping centers etc. They could also be considered for groups of buildings connected to a small distribution network for district heating, and district cooling. Both steam and hot water are possible energy carriers. The focus of the study was small-scale cogeneration units in the range 0,1 to 2 MW{sub e} with natural gas as fuel. For the sake of the analysis of profitability and of investment, a fictitious area has been defined with four buildings: two hotels, an office and a shopping centre. The maximum total heat and cooling loads of this area are 8 MW heat and 3.5 MW cooling. The alternatives to heat-only boilers and electric chillers in each building studied were based on piping networks. The results from the calculations show that local production of electric power, heat and cooling is possible in buildings and areas with large energy consumption. With prices and assumptions as in the basic case, the payback period for a network bound system with centralised production of district heating and district cooling is about 10 years. Heat and cooling are produced with a CHP unit common to all four buildings and a common electric chiller. Using an absorption chiller is not economically interesting. Placing a CHP unit and an electric chiller in each building in the area considered yields a payback period of about 8 years, which is somewhat shorter. As for a system with a common CHP, absorption chillers are not economically attractive. Systems where heat is distributed as steam or hot water to local cooling units are not economically interesting because investments in the absorption machines are too large.

 15. Historien med stort H endte i '89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Revolution. Uffe Østergaard, Jean Monnet professor i europæisk historie på Copenhagen Business School, tager os med op, og betragter debatten om årsagerne til, og betydningen af, Murens fald i fugleperspektiv. Hvorfor var der ingen, der havde forudset begivenhederne?...

 16. Professor Nukem - et eksperiment med oplevelsesbaseret forskningsformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil; Thorhauge, Anne Mette

  2007-01-01

  Professor Nukem er resultatet af et forskningsprojekt om oplevelsesbaseret forskningsformidling der har form som et computerspil med tilhørende website, hvor brugeren interaktivt kan engagere sig i forskning omkring sociale og kulturelle aspekter ved computerspil. Professor Nukem kan spilles på...

 17. Hvad stiller vi op med samfundsneurosen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Pædagogisk og socialt arbejde er som aldrig før udsat for evaluering, accountability, akkreditering m.v.  Det fjerner opmærksomheden fra kerneopgaven, at de professionelles ydelser forbedres. Forhistorien opridses kort, og klummen afrundes med at pege på tre mulige veje ud af samfundsneurosen: et...

 18. Natural product ginsenoside 25-OCH3-PPD inhibits breast cancer growth and metastasis through down-regulating MDM2.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Zhang, Xu; Qin, Jiang-Jiang; Voruganti, Sukesh; Nag, Subhasree Ashok; Wang, Ming-Hai; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2012-01-01

  Although ginseng and related herbs have a long history of utility for various health benefits, their application in cancer therapy and underlying mechanisms of action are not fully understood. Our recent work has shown that 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3β, 12β, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified ginsenoside from Panax notoginseng, exerts activities against a variety of cancer cells in vitro and in vivo. This study was designed to investigate its anti-breast cancer activity and the underlying mechanisms of action. We observed that 25-OCH(3)-PPD decreased the survival of breast cancer cells by induction of apoptosis and G1 phase arrest and inhibited the growth of breast cancer xenografts in vivo. We further demonstrated that, in a dose- and time-dependent manner, 25-OCH(3)-PPD inhibited MDM2 expression at both transcriptional and post-translational levels in human breast cancer cells with various p53 statuses (wild type and mutant). Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited in vitro cell migration, reduced the expression of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) markers, and prevented in vivo metastasis of breast cancer. In summary, 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic and anti-metastatic agent for human breast cancer through down-regulating MDM2. Further preclinical and clinical development of this agent is warranted.

 19. MKB and SMB in the Northern countries[Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Radiactive waste disporal]; MKB och SMB i Norden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broden, K. [Studsvik RadWaste AB (Sweden); Andersson, K. [Krinta konsult (Sweden)

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 20. MED-SUV Data Life Cycle

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia; Tulino, Sabrina

  2015-04-01

  The MED-SUV project aims to implement a digital e-infrastructure for data access in order to promote the monitoring and study of key volcanic regions prone to volcanic hazards, and thus improve hazard assessment, according to the rationale of Supersite GEO initiative to Vesuvius- Campi Flegrei and Mt Etna, currently identified as Permanent Supersites. The present study focuses on the life cycle of MED-SUV data generated in the first period of the project and highlights the managing approach, as well as the crucial steps to be implemented for ensuring that data will be properly and ethically managed and can be used and accessed from both MED-SUV and the external community. The process is conceived outlining how research data being handled as the project progresses, describing what data are collected, processed or generated and how these data are going to be shared and made available through Open Access. Data cycle begins with their generation and ends with the deposit in the digital infrastructure, its key series of stages through which MED-SUV data passes are Collection, Data citation, Categorization of data, Approval procedure, Registration of datasets, Application of licensing models, and PID assignment. This involves a combination of procedures and practices taking into account the scientific core mission and the priorities of the project as well as the potential legal issues related to the management and protection of the Intellectual Property. We believe that the implementation of this process constitutes a significant encouragement in MED-SUV data sharing and as a consequence a better understanding on the volcanic processes, hazard assessment and a better integration with other Supersites projects.

 1. Musikterapi med børn med svær autisme - en litteraturgennemgang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Faglitteratur om musikterapi med børn med autisme er omfattende og indeholder såvel kvalitative case-beskrivelser som kvantitative forskningsundersøgelser. I artiklen gennemgås faglitteraturen systematisk med henblik på at specifi cere musikterapiens effekt og virkemåder i forhold til denne målgruppe. Vægten ligger på børn med svær autisme, men litteratur om voksne højtfungerende personer med autisme inddrages også. Forskningslitteraturen viser, at det især er inden for områderne koncentration, visuel opmærksomhed, respons og initiativ, samt brug af stemme og tur-tagning, at musikterapi har en effekt. Case-litteraturen begrunder denne effekt med musikkens evne til at være redundant, anvendelse af imitation og responsfremmende teknikker (overraskelse etc., fælles opbyggede samspilsformer, samt det temporale-interaktive element i improvisatorisk musikterapi. Ud fra en interaktionsteoretisk indfaldsvinkel sammenkobles effekten endvidere med, at den musikalske interaktion hjælper musikterapeuten til at fastholde et dynamisk udtryk, hvilket er afgørende i forhold til en klientgruppe, der ofte giver ´flad´ eller stærkt afvigende feedback.

 2. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 3. 25-OCH3-PPD induces the apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells via c-FLIP-mediated NF-κB activation.

  Science.gov (United States)

  Wu, Yan-ling; Wan, Ying; Jin, Xue-Jun; OuYang, Bing-Qing; Bai, Ting; Zhao, Yu-Qing; Nan, Ji-Xing

  2011-11-15

  25-OCH(3)-PPD is a dammarane-type triterpene sapogenin isolated from the roots, leaves and seeds of Panax notoginseng, which has shown anti-tumor effects in several human cancer lines. In this study, we evaluated the effects of 25-OCH(3)-PPD on apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells induced by tumor necrosis factor-α (TNF-α). The inhibitory effects of eleven compounds isolated from Panax ginseng and P. notoginseng were detected in activated t-HSC/Cl-6 cells. 25-OCH(3)-PPD produced a significant inhibitory effect on activated t-HSC/Cl-6 cells. However, 25-OCH(3)-PPD showed almost no effect on the cell viability of Chang liver cells, a type of normal human hepatic cell line. Therefore, we aimed to determine the anti-fibrotic potential of 25-OCH(3)-PPD and to characterize the signal transduction pathways involved in activated HSCs. 25-OCH(3)-PPD decreased the fibrosis markers, including α-smooth muscle actin (α-SMA), transforming growth factor β-1 (TGF-β1) and tissue inhibitors of metalloproteinases-1 (TIMP-1). 25-OCH(3)-PPD elevated the level of cellular GSH in activated HSCs, which demonstrated that 25-OCH(3)-PPD might inhibit HSC activation by its antioxidant capacity. Further analyses revealed that 25-OCH(3)-PPD increased the levels of cleaved caspase-3, decreased the ratio of Bcl-2/Bax and the expression of survivin via c-FLIP-mediated NF-κB activation and shed light on the regulation of apoptosis. Therefore, 25-OCH(3)-PPD may prove to be an excellent candidate agent for the therapy of hepatic fibrosis. Copyright © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 4. ”Ett vackert hem börjar med golvet” : Linoleummattan i Sverige under tidigt 1900- tal

  OpenAIRE

  Nordström, Frida

  2013-01-01

  Denna uppsats handlar hur samhällsströmningar i samhället under tidigt 1900-tal påverkade användningen av linoleum i hemmen och i arkitekturen i Sverige. Även utseendet på linoleummattor och tillverkningssätt undersöks. Undersökningen omfattar också den svenska linoleumtillverkaren Forshaga linoleum och andra typer av golvmattor som har tillverkats av dem.
 
 Linoleum uppfanns av Fredrick Walton på 1860-talet och hade sin storhetstid under de kommande 100 åren. Linoleum är tillv...

 5. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  OpenAIRE

  Söderström, Anna-Karin

  2017-01-01

  I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolage...

 6. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 7. Poetisk sortsyn med lys for enden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)......Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)...

 8. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 9. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  OpenAIRE

  Muin, Michael; Fontelo, Paul

  2006-01-01

  Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM) which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhanci...

 10. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og...

 11. Sydkorea: Teknologiske tigerspring med globale udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2010-01-01

  Sydkorea har gennemgået en utrolig udvikling fra u-land til førende i-land i løbet af få årtier. Helt centralt står den teknologiske eksport af elektronik, biler og skibsbyggeri i verdenseliten. Men på trods af de mange succeser er der også udfordringer. Denne analyse viser – med aktuelle eksempl...

 12. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 13. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Artiklen drøfter en række aktuelle spørgsmål omkring læring hos børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelses diagnoser. Der introduceres til en social praksisteoretisk forståelse af forandringslæring, der diskuterer forandring ikke kun i relation til en persons identitet, men også aktuelle og...... potentielle forandringer, når det gælder overskridelse af binær logik i autisme versus normalitet, samt i relation til at overskride individualiserede og dualistiske problem-forståelser af fejl og mangler ved det autistiske barn. Det illustreres, hvordan disse former for dualistisk tænkning er forankret i et...... Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...

 14. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 15. Pre-treatment of waste fuel with low-speed shredding and screening for fluidized bed incineration; Foerbehandling av avfallsbraensle foer fluidbaeddpannor med laangsamtgaaende valskross och saekerhetssiktning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hermansson, Sven; Victoren, Anders; Niklasson, Fredrik; Jones, Frida

  2013-09-01

  In FB combustion of waste, an important cost factor is the pre-treatment of the waste fuel. The most common method of final levigation of the waste fuel is using hammer mills, which crushes the fuel with high force and high rotational speed. The advantage of the powerful hammer mill is, however, also a disadvantage. The fraction of fines becomes large, and the method is experienced to cause high maintenance costs and problems with accidental fires. A plausible alternative to the hammer mill is the shredder. The rotational speed of the shreeder is lower, while it cutting and slicing the waste fuel instead of grinding it. The shredder is, therefore, expected to yield less wear and tear, lower electricity consumption and less accidental fires. On the other hand, the shreeder may yield a higher fraction of oversized fuel particles, which could cause problems in the combustion, especially in smaller FB-plants with one single fuel supply conveyor. In this project, the framing of question has been if low-speed shredding in combination with screening of over sizes fuel particles, may function for smaller FB plants with one single fuel supplying conveyor. The aim of the project has been to support FB plant owners and manufacturers for independent comparision of the different fuel pre-treatment methods, via pre-treatment and combustions trials and economical comparisons. The concept of lowspeed shreddning and screening has been compared economically with a traditional hammer mill system and a shredding system designed for a larger FB plant. Moreover, combustion trials have been carried out with shredded and screened fuel, and hammer milled fuel, in two smaller parallel FB furnaces with one single fuel supplying conveyor per furnace. The fuels were analysed for particle size distribution and composition, and the operation during the combustion trial was evaluated. The economical evaluation of the new pre-treatment concept, with lowspeed shredding and screening, yielded an approximate cost of 104-118 SEK/tonne (12-14 /tonne) treated waste, which is the same as for the larger FB plant shredder system. The cost for the hammer mill system was determined to 155-185 SEK/tonne (18-22 /tonne) treated waste. The higher cost for the hammer mill system rely on the estimated higher maintenance and electricity consumption costs. The analysis of the particle size distribution of the fuel treated with lowspeed shredding and screening shows that the fuel satisfy the demands stipu-lated for combustion in smaller FB furnaces. Furthermore, the combustion trials show no obvious differences in operation quality, compared to the normal hammer milled fuel; no significant differences in level or stability in power, bed temperature or emission levels could be found. Nor was the frequency of spikes of CO of NO{sub x} increased, nor the frequency of violation of the stipulated 24-hrs, halv-hour, or ten-minute stipulated emission limits increased. In summary, the study gives initial support for the thesis that shedding and screening is just as feasible for fuel pre-treatment in smaller FB furnaces with one single fuel supply conveyor as traditional hammer milling systems. Furthermore, it is cheaper. Lowspeed shreddning should, therefore, be concidered as pre-treatment method for both larger as well as smaller FB incineration plants. Beyond the parameters that have been investigated within the scope of this project, availability and safety are important factors that speek for lowspeed shedders. However, these are questions that have to be further investigated.

 16. Condition-based maintenance. With application on a heat exchanger and a pump; Tillstaandsbaserat underhaall. Med applikation paa en vaermevaexlare och en pump

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raaberg, Martin; Slaetteke, Ola

  2012-02-15

  Regular maintenance is required to extend the life of a plant's components and maintain optimum operation. Unnecessary outages from maintenance may inflict large monetary losses. Therefore, a cost-effective maintenance system should be condition-based rather than time-based. The optimal maintenance scheme requires a process model and a forecast of the operation conditions of this model. At least one of the model parameters should be affected by the maintenance. To determine the actual status of the plant, the model parameters should be estimated. This requires an analysis of available data to detect degradation of the critical components performance. Base load plants usually operate at maximum production or as close to maximum as possible at stabile conditions during long periods. Since the operating time is long and usually at high load in base load plants, advanced control systems and maintenance planning is most profitable in such plants. Advanced control and process optimization requires dynamic process models. Due to the long operating time of a base load plant, it is natural that its process characteristics change, such as wear and fouling. This means that models must be adapted continuously in order to generate a good approximation and thus a good basis for control and optimization. The problem is that the stable operation condition of a base load plant prevents a good estimate of model parameters through the lack of excitation of the process

 17. Monitoring of air pollution in Stockholm county. Results up to September 1999; Oevervakning av luftfoeroreningar i Stockholms laen. Resultat till och med september 1999

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia [ed.

  2000-05-01

  Swedish Environmental Research Inst. have measured deposition of air pollutants, soil water quality, and air pollution levels in forested areas in different parts of Sweden. This report treats Stockholm county and the compilation covers the period 1992-1999, with more detailed monitoring for 1998-1999.

 18. Pelletizing using forest fuels and Salix as raw materials. A study of the pelletizing properties; Pelletering med skogsbraensle och Salix som raavara. En undersoekning av pelleterbarheten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinsson, Lars; Oesterberg, Stefan [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2004-08-01

  Three common forest fuels: light thinning material, cull tree and logging residues as well as energy forest fuel (Salix) has been used as fuel pellet materials. Logging residues and Salix were stacked for approximately 6 and 10 months respectively. Parameters varied for each raw material have been the moisture content and the press length of the die. These parameters have been changed to obtain best possible quality, mainly concerning mechanical durability. Pellets were also produced from bark free shavings in order to use as a reference in this study. Physical as well as chemical properties have been compared. It was comparatively easy to press logging residues and Salix into durable pellets and, even with larger press length, the production of pellets was higher than it was for the other raw materials. The density was equal for all pellets while the mechanical durability was better for all tested raw materials compared with the reference material. The fact that all raw materials besides the reference material contains bark which has an improving effect on the degree of hardness. The quality properties were mainly about the same or better for pellets made of light thinning material and cull tree respectively, compared with the reference pellets. However, the ash content was approximately twice as high compared with the reference pellets. The pellets made of logging residues and Salix respectively were of very good quality concerning duration and density but the ash content was approximately 10 times higher than in the reference pellets. Additionally, the nitrogen content was 6-9 times higher compared with the reference pellets.

 19. Sealing layer of fly ashes and sewage sludge and vegetation establishment in treatment of mine tailings impoundments; Flygaska och roetslam som taetskikt vid efterbehandling av sandmagasin med vegetationsetablering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Greger, Maria; Neuschuetz, Clara [Stockholm Univ. (Sweden). Dept. of Botany; Isaksson, Karl-Erik [Boliden Mineral AB (Sweden)

  2006-02-15

  Each year the Swedish mining industry produces 25 Mtonnes of mine tailings that are disposed of in extensive natural impoundments. As this sand, containing more or less sulphide-rich minerals, is penetrated by oxygen and water, it starts weathering resulting in formation of acidic and metal-rich drainage water. To prevent oxygen penetration the mine tailings can be covered with a sealing layer covered with a protective cover that facilitates establishment of vegetation. The aim of this study has been to examine the function of fly ash and sewage sludge in sealing layers at impoundments of pyrite rich mine tailings, and the ability of different plant species, which are suitable for establishment in these areas, to penetrate the sealing layer with their roots and what impact they have on the drainage water. Experiments have been performed in field and greenhouse environment, with sealing layers consisting of fly ash and sewage sludge mixtures, covered with protective covers of sewage sludge or till. Plant establishment has been studied in a survey of naturally established plants at sewage sludge disposal sites close to mining areas, and by sowing and planting of selected plants, for instance fast growing grass species and fibre hemp at the test plots in field and in greenhouse experiments. Large scale application of ashes, sewage sludge and an ash/sludge mixture have been performed in field at three test plots with the size of 0.3-1 ha. Leakage of nutrients and metals from sealing layers has been studied in field and greenhouse tests. In addition, the ability of plant roots to penetrate sealing layers made of different ash/sludge mixtures have been examined in greenhouse experiments. This investigation is a cooperation between Stockholm University and Boliden Mineral AB, and the field experiments have been performed at the mine tailings impoundments at Gillervattnet, Boliden. Other collaborating participants are Skellefteaa Kraft and Munksund, who have produced the ashes that have been used, and Stockholm Vatten AB, who has produced the sewage sludge. The main conclusions from this study are: It is practically possible to construct a sealing layer of fly ash upon mine tailings, and to establish plants by sowing in a protective cover of sewage sludge. Transferral of plantlets into the sludge is, however, problematic. Addition of sewage sludge to ash-containing sealing layers has several drawbacks. When sewage sludge freezes it is not possible to mix with ashes and thereby form a satisfactory sealing layer, with the method used in this study. Such sealing layer can thus not be constructed winter-time, which is the time when large amounts of ashes are produced and the mine tailings are firm enough to work upon. Furthermore, addition of sewage sludge to sealing layers increases the risk of root penetration and do not seem to have as great impact on the sealing layer permeability as has earlier been considered. Concentrations of many elements are higher in drainage water from mine waste covered with fly ash compared to drainage water from mine waste covered with sludge or mixtures of ash and sludge. Sewage sludge thus seems to have a preventive effect on metal leakage caused by the ash. Sealing layers made of fly ash have good resistance to root penetration due to high density and high degree of packing. Moreover, many ashes are toxic to plant roots as a result of high pH and alkalinity, and high levels of toxic substances, such as heavy metals. Addition of sewage sludge increases the risk of root penetration, since the sludge contains plant nutrients, for instance nitrogen, as well as it may decrease the density and possible toxicity of the ash sealing layer. The energy crop Reed Canary-grass generally reduces the leakage of nutrient elements from sewage sludge and fly ash, partly by decreasing the amount of drainage water, but also by changing the conditions in the substrate, for instance by changing the pH and redox potential. If the alkalinity is not too high the plant roots have an ability to decrease the pH in the plant substrate. Different plant species have varying ability to penetrate sealing layers. Roots of Reed Canary-grass may pulverize a hardened ash layer, probably by decreasing pH and taking up water and thereby desiccating the layer. Colt's-foot and birch are plant species with lower ability to penetrate ash-containing sealing layers. By time as the ashes become aged they seem to become penetrated by roots more easily, possibly due to a decreased pH. The conclusion from this work so far is that even though sewage sludge should not be mixed with ash in the sealing layer, due to practical difficulties and increased risk of root penetration, the presence of sewage sludge has a decreasing effect on metal levels in the drainage water. Establishment of vegetation should be performed through sowing, and plant species with low ability to penetrate sealing layers of fly ash with their roots should be chosen. Root penetration is most efficiently prevented by thorough packing of the ash layer, which also results in a low permeability, and by using ashes with high pH and high levels of toxic substances.

 20. Towards an economic sustainable, high yielding and climate-smart agriculture with high landscape values; Paa vaeg mot ett ekonomiskt haallbart, hoegproducerande och klimatsmart jordbruk med hoega landskapsvaerden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumm, Karl-Ivar

  2013-07-15

  In 1995-97, the Swedish Environmental Protection Agency carried out a futures study with the aim of identifying ways to achieve environmentally friendly, sustainable Swedish agriculture by 2021. The results indicated that major environmental improvements were possible, while also improving profitability and increasing production of food and bioenergy. At a time half way between 1995 and 2021, the trends predicted in that study were compared against actual developments in agriculture. The analysis showed that most objectives regarding environmental quality were on the way to being achieved relatively well. However, profitability continued to be weak, while food production had decreased and bioenergy production was far below the predicted level. The latter means that agriculture was far from achieving the target of compensating for its emissions of greenhouse gases through bioenergy production substituting for fossil energy. This analysis showed that weak profitability and insufficient production capacity at current prices are the greatest sustainability problems in Swedish agriculture. If profitability cannot be improved, agriculture will decline and its positive effects on the landscape will decrease. If production does not increase, there will have to be continued or increased food imports, which are often less favourable from an environmental perspective than food produced in Sweden. If bioenergy production in agriculture does not drastically increase, it will be difficult to realise the vision of a Sweden without net emissions of greenhouse gases by 2050. The present report updates the futures study. In the evaluation, great emphasis is placed on identifying paths to economically sustainable, high producing and climate-smart agriculture with high landscape values. It is assumed that the current agricultural support system is replaced with environmental payment based on landscape and climate benefits. The views expressed in this report are those of its author and do not necessarily coincide with views held by the Swedish Environmental Protection Agency.

 1. Load Prediction in District Heating Systems with Regard to Scenarios and Uncertainties in Weather; Lastprognoser foer fjaerrvaerme med haensyn till scenarier och osaekerheter i vaedret

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hedberg, Martin; Koppers, Gijs [Meteopolaris AB, Nacka (Sweden)

  2011-11-15

  The report shows, by means of load calculations on ensemble weather forecasts and subsequent production planning, that by a better optimization of the operation of district heating plants the costs of production of heat and electricity can be reduced. During a fifth of the time the saving potential is 5% or more.

 2. Bipolar lead acid batteries with ceramic partitioning walls. Forming and characterization of negative electrodes; Bipolaera blybatterier med keramiska mellanvaeggar. Tillverkning och karaktaerisering av negativa elektroder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Ove; Haraldsen, Britta [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Environmental Inorganic Chemistry

  2001-01-01

  Bipolar electrodes are built with positive and negative paste on each side of a partitioning wall (PW). The PW must be dimensional stable and shall not allow electrolyte to flow through. The process of lead infiltration in porous ceramic plates is studied in this report in combination with different methods of forming pos. and neg. halves. Plante formed negative paste can not withstand a high pressure - relief details must be included in the design. The expanders in NAM are necessary to maintain the capacity. Positive Plante formed electrodes are not proper formed due to a too high current density. Furthermore, they are very brittle. The usefulness of paste plates has been shown and the future work will be directed towards such bipolar electrodes to be included in prototype batteries.

 3. Lekplatsen där tjejer inte får vara med och leka : En studie om tjejers underrepresentation inom eSport

  OpenAIRE

  Andersson, Pontus; Johansson, Hanna

  2016-01-01

  Women’s underrepresentation within eSport is something that should be considered asa problem, but the game industry and gaming community excludes the women as atarget group. In this essay we will explore the reasons behind women’s lack ofinvolvement within eSport and competitive games, present the challenges they facewhen playing these types of games and what needs to be changed for a more uniformground between the sexes. We chose to focus on the social aspects as to why girls stayaway from e...

 4. Follow up of test areas with FSS liners. Gaerstad and Sofielund landfills; Uppfoeljning av provytor med taetskikt av FSA. Gaerstad deponi och Sofielunds deponi

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laendell, Maerta; Carling, Maria; Haakansson, Karsten; Myrhede, Elke; Svensson, Bo

  2009-03-19

  In the coming years, a large number of landfills will be closed as a result of new environmental legislation and more stringent requirements. The availability of suitable material for covering and sealing is limited, especially in large urban areas. Sludge and ash are potentially useful materials for this purpose. The project 'Covering landfill with sludge and ash' was carried out from 2003 to 2005. The project involved the establishment and monitoring of different test areas having liners (sealing layers) of sewage sludge and fly ash. The experience gained from this project has also been used in the development of guidelines for using fly-ash-stabilised sewage sludge (FSS) as a liner. In the current project, two test areas have been monitored for a three-year period. Investigations have focused on the permeability of the materials, chemical properties of both runoff water and percolating water, resistance to decomposition, subsidence/compaction, strength, etc. The project was financed by Vaermeforsk, Svensk Vatten Utveckling and the two participating facilities (Tekniska Verken in Linkoeping and SRV Aatervinning in Huddinge). The study was carried out by Geo Innova in collaboration with both facilities, and the Department for Water and Environmental Studies at Linkoeping University. The project involved sampling and analysis of water, pore gas and solid material. In the field, subsidence and water levels have been measured. The results have been compared with the guideline levels for surface water, between different sampling and measurement locations (above and below the liner, with and without drainage, steep and flat areas, etc), and at different times. The results show that the FSS liner is impermeable. The requirement for landfills for non-hazardous waste is satisfied; in some cases the permeability is on a par with the requirement for hazardous waste landfills. Some decomposition of the material occurs, as indicated by the detection of methane and carbon dioxide in the pore gas. It was not possible to quantify the magnitude of the decomposition, although results of measurements of organic content in the material suggest that decomposition is limited. Effects of decomposition on the function of the liner have not been observed. The runoff water from the liner surface contains high concentrations of metals, nutrients and organic carbon compared to the Swedish EPA's threshold values for surface water. This water corresponds to that which will eventually reach a watercourse, lake, etc, possibly after treatment. The concentrations have decreased during the follow-up period. In summary, the liner composed of the FSS mixture is judged to function well as regards permeability and durability. The investigated test areas are only 3-4 years old, and further follow-up studies of permeability, durability, and properties of the runoff water should provide valuable information. Concentrations in the runoff water have not stabilized. It would be of particular interest to investigate if the permeability can meet the requirements for hazardous waste landfills and to verify the trend towards lower concentrations in the runoff water

 5. Avancerad hjärt-lungräddning med mekaniska eller manuella kompressioner : Uppfattningar hos ambulanspersonal om kompetens, övning, patientrisk och överlevnad

  OpenAIRE

  Andersson, Isabell

  2010-01-01

  Study objectives: Examine ambulance personnel’s perceptions of skills / training and knowledge with regards to the existing mechanical / manual compressions and frequency of training during a work shift. Do ambulance personnel think that mechanical compressions increase survival? Are there concerns that the device could damage the patient? Design: A cross-sectional study, quantitative approach with qualitative elements was conducted. Methods: Questionnaire form, which was answered by 44 amb...

 6. Study of flue gas condensers with reference to corrosion risks, biofuel quality, techniques and choice of material; Kartlaeggning av roekgaskondenseringsanlaeggningar med avseende paa korrosionsrisker, biobraenslekvaliteter, teknik och materialval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenqvist, Per-Aake

  2012-02-15

  Corrosion in flue gas appliances installed in small and medium sized biomass fired boiler plants has become a problem in an increasing number of sites around Sweden. A trend seems to be that the problems are greater in those plants that use so called terminal chips than those that utilize more homogeneous fuels. In pace with the increasing number of biomass power plants in the country, the demand for cheaper fuel is increased. Through the increasing number of fuel terminals the market is provided even with biofuel mixes in the form of traditional wood chips mixed with bark, forest residue, sawdust, willow, returned wood, etc. Both users and suppliers of boiler and flue gas systems, and fuel suppliers have currently no clear rules or guidelines for relationships between different chemical properties of fuels, technologies, operating data and material. In this report has experience in the form of questionnaires completed by field visits, interviews of operational personnel and literature studies been compiled from a number of plants using different types of flue gas condensers for increased energy output from various types of bio fuels. The purpose of this assignment is to survey the flue gas condensation plant in biomass fired boiler plants for the presence of corrosion damage made in relation to the use of technologies and fuel qualities. A milestone is that the report will be able to be used to support the selection of materials and appropriate techniques for both new facilities and for the repair and improvement of existing ones. Another objective is to compile existing experience and assessment criteria which are reported in the literature. This report describes some typical construction techniques, whenever applicable harmful images and links to various substances present in fuels, ash and condensate

 7. Elever på tidig utvecklingsnivå och deras möjligheter till delaktighet genom eget beslutsfattande : En fokusgruppsstudie med tre olika yrkesgrupper

  OpenAIRE

  Lindström, Sara

  2016-01-01

  Abstract   The aim of this study is to examine how teachers, assistants and residential caregivers talks about the possibilities for student with intellectual and developmental disabilities to participate through decision-making. The study is qualitative and the metodological approach is focus group interviews with three professional. Participation in questions regarding to the child is decided by the UN convention on the rights of the child, and the convention is present through out this stu...

 8. Condition monitoring and thermoeconomic optimization of operation for a hybrid plant using artificial neural networks; Tillstaandsoevervakning och termoekonomisk driftoptimering av en hybridanlaeggning med artificiella neurala naetverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fast, Magnus; Assadi, Mohsen

  2007-12-15

  The project aim is to model the hybrid plant at Vaesthamnsverket in Helsingborg using artificial neural networks (ANN) and integrating the ANN models, for online condition monitoring and thermoeconomic optimization, at Vaesthamnsverket. The definition of a hybrid plant is that it uses more than one fuel, in this case a natural gas fuelled gas turbine with heat recovery steam generator (HRSG) and a biomass fuelled steam boiler with steam turbine. The project is a continuation of previous projects where ANN training was done with operational data from the plant. The ANN models have, if required, been updated to better suit the purpose of this project. The thermoeconomic optimization takes into account current electricity prices, taxes, fuel prices etc. and calculates the current production cost along with the 'predicted' production cost. The tool also has a built in feature of predicting when a compressor wash is economically beneficial. The user interface is developed together with co-workers at Vaesthamnsverket to ensure its usefulness. The user interface includes functions for warnings and alarms when possible deviations in operation occur and also includes a feature for plotting parameter trends in optional time intervals, both measured values and predicted. The target group is the plant owners and the original equipment manufacturers (OEM). The power plant owners want to acquire a product for condition monitoring and thermoeconomic optimization of e.g. maintenance. The OEMs main interest lies in investigating the possibilities of delivering ANN models along with their new gas turbines. The project has been carried out at Lund University, Department of Energy Sciences, with support from Vaesthamnsverket and Siemens. Vaesthamnsverket have contributed with operational data from the plant as well as support in plant related questions. They have also been involved in the implementation of the ANN models in their computer system and the development of the user interface. Siemens have contributed with expert knowledge about their gas turbine, the SGT800. A conclusion from the previous project was that ANN modelling of thermal power plants and its components can be done with high accuracy. Because of this, good results can also be achieved for the thermoeconomic calculations connected to the ANN models. The implementation of the ANN models, and the accompanying user interface, in Vaesthamnsverkets computer system was carried out successfully. With the developed tool plant condition can be monitored while at the same time possible deviations, such as degradation, are economically evaluated

 9. The potential of utilizing wood ash and peat ash on organic soils in Sweden; Arealer foer skogsgoedsling med traeaska och torvaska paa organogena jordar i Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haanell, Bjoern [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Silviculture

  2004-01-01

  Nutrients removed from the forest when branches and treetops are harvested as fuel can be returned to the site by recycling the remaining wood ash after combustion. This compensation measure is presently not carried out to any appreciable extent, partly because there is no economic incentive for the landowner. In sites where this measure has been applied, only on mineral soils (e.g. moraine) until now, greater margins for sustainable maintenance of the long-term site productivity can be expected. The ash contains all elements required for tree growth except for nitrogen (N). Therefore the ash amendment does not result in increased stand growth on these soils because the most important element for a growth response (N) is missing. In contrast, on organic soils N is often abundant whereas the amounts of other mineral nutrients are small. Thus, the elements lacking in the soils of peatland forests are available in the ash. This is especially true for phosphorus (P) and potassium (K). This means that peatland forests provide an opportunity for ash amendment in order to increase forest production. Old fertilization trials using wood ash show that the growth increase can be very large. The aim of this study was to (i) calculate the area of peat covered land that with respect to stand growth responses could be regarded as most suitable for bio-ash (wood ash and peat ash) fertilization, and (ii) assess the amount of bio-ash needed for fertilizing this area. Peat ash, although not as much studied, also has potential to be used to provide nutrients for increasing peatland forest growth. Most of the area calculations were based on data from the National Forest Inventory (NFI) 1997-2001. Sites were selected with guidance from existing knowledge about ash fertilization effects on tree growth and with the aid of registrations made in NFI regarding peat depth, site productivity, drainage, condition of drains, dominating field vegetation, and degree of stand development. Additional calculations were made concerning the area of abandoned peat fields ready for after-use by afforestation. The main part of the site selection was made in five steps. First, the non-productive sites (which produce less than 1 m{sup 3}/ha/yr) were rejected. Also sites with peat cover shallower than 30 cm were excluded. In the next step it was decided to restrict the ash fertilization to areas with drains in good condition, and to sites where the field vegetation was dominated by 'better shrubs' (Vaccinium myrtillus, V. vitis idaea, Equisetum silvaticum, and tall sedges) or 'low sedge' (Eriophorum vaginatum, Scirpus caespitosus, and other low Cyperaceae plants). Finally, open areas, seedling stands, and young forests were rejected in favour of un-thinned and thinned mid-rotation, and mature and old stands. According to these selection criteria the most suitable sites for ash fertilization are drained, productive peatlands characterized by thinning stands or older stands where the field vegetation is dominated by better shrubs or low sedge plants. The selection comprises 190,000 ha. Most of these areas are located in North Sweden (90,000 ha), whereas Central and South Sweden accounted for 30,000 ha and 70,000 ha, respectively. In addition to this, 2,000-3,000 ha of abandoned peat fields ready for afforestation should be added within a period of about 5 years. The requirement for phosphorus when peatland forests are fertilized is 40-50 kg/ha. From this, and from studies on the variation of phosphorus content and bulk density of wood ash of various origins, it can be calculated that a proper ash fertilization dose would be 3-5 t/ha. The nutrient content in the ash may however often prove lower than in the reported studies, in which case larger doses than 5 t/ha would be required. The present annual production of bio-ash in Sweden is about 250,000-300,000 tonnes. If it were desired to amend all sites (190,000 ha) identified in this study by using 5 tonnes per ha, it would use up 3-4 years of annual production of bio-ash.

 10. Musik och språk i förskolan ! : en intervjustudie om pedagogers arbete med musik i syfte att utveckla språket hos barn.

  OpenAIRE

  Hellström, Sofia

  2006-01-01

  Abstract The Government´s guidelines found in the curriculum for pre-schools, recommend that music should be an important resource for children. To stimulate children´s language is also an important part of this curriculum. It is every teacher`s proffessional duty to ensure that these guidelines are followed. Language is of unparallel importance in assisting an individual to grow and to function within a society. In my work about music and languages in pre-school the purpose is to investigate...

 11. Miljönyttan med att dumpstra : En livscykelanalys av återvinning och användning av matavfall från livsmedelsbutiker i Uppsala

  OpenAIRE

  Gunnarsson, Sofie

  2016-01-01

  The high level of food waste is a problem that arises along the production of food and is a contribution to climate change. Tons of food is unneccessary produced and in supermarkets large amounts of food that is perfectly edible is thrown away, because they are considered not salable. A lot of the food waste is still of good quality and possible to re-use. The gain of recycling food waste to its intended purpose as food has risen the interest of this project. A life cycle analysis has been ma...

 12. System identification methodology for grate modeling. Black- and grey-box models; Metodik foer modellering av foerbraenningsrost med systemidentifiering. Svart- och graalaademodeller

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundgren, Astrid; Sjoeberg, Jonas; Ramstroem Erik; Sunnerstam, Fredrik

  2004-10-01

  The possibility to use system identification to model combustion on a grate was studied. The identification was based on collected data from the combustion unit, data which was used to determine the model parameters. A number of step response experiments have been performed, for instance with varying pusher speed and air supply. No clear response was seen and thus it is concluded that the system is poorly excited. The initial requirements on the input parameters were not met. For instance many of the input parameters are co-varying with each other which limits the possibilities to single out the influence from each parameter on the combustion process. This will obstruct the identification procedure. In an attempt to improve the model, and compensate for the poor data, theoretical insights, i.e. a mass- and heat balances, have been included. Two model approaches were suggested, one based on the measured grate temperature, and another based on the fuel bed extension on the grate (particularly the position of the burn-out of the fuel). The first approach was implemented in an existing grey-box identification software MoCaVa, but the model output was concluded to be in poor agreement with measured data. The second approach was never tested since it could not be implemented in the MoCaVa software due to a discontinuous optimisation criteria. Instead a linear model based on the grate temperature has been used for comparison. In this model, it was shown that the response time of the grate temperature signal is significantly shorter than the fuel transportation time on the grate, thus a change in grate temperature is not only a result of the fuel transport. Radiation and conduction of heat to the grate is influencing the grate temperature and needs to be included in future modeling work. A strategy in order to separate the response from each signal during normal operation have been suggested. In future work the model need to be identified by exciting the system further and without covariance of the parameters. The time of each experiment needs to increase since the time constant of the system is long. Also it could be of interest to sample (and control) the fuel composition to the boiler, which is preferably done in a laboratory scale equipment. In this work, all models have the grate temperatures as output. This was motivated by the fact that this temperature is simple to measure and that it indicates the char burn out zone position on the grate. However, it is suggested for future work that the power output, also could be used as a model output. For instance the primary air might decrease the grate temperature due to convective cooling or it might increase the temperature due to more intense combustion in the fuel bed resting on the grate. If the convective cooling and the more intense combustion are in the same order of magnitude, the influence on the grate temperature from primary air will be low. It is believed that the power output is a better model output than the grate temperature, from which the grate temperature and the burn-out zone can be estimated.

 13. Digestion with initial thermophilic hydrolysis step for sanitation and enhanced methane extraction in wastewater treatment plants; Roetning med inledande termofilt hydrolyssteg foer hygienisering och utoekad metanutvinning paa avloppsreningsverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson, Emelie; Ossiansson, Elin [BioMil AB, Lund (Sweden); Carlsson, My; Uldal, Martina; Johannesson, Sofia [AnoxKaldnes AB, Lund (Sweden)

  2012-02-15

  Thermophilic (55 deg) pre-hydrolysis has been shown to improve methane yield, organics reduction and/or treatment capacity when applied to anaerobic digestion (Persson m. fl. 2010). The method has also proven to kill off pathogens, making it an interesting hygienisation alternative to pasteurisation. The Swedish Environmental Protection Agency has opened up for the possibility to validate new methods for hygienisation, if the pathogen reduction can be proven to be efficient enough. Thermophilic pre-hydrolysis has several possible advantages to pasteurization; e. g. district heating of lower temperature can be used, the stability of the process may increase, as well as the efficiency and extent of the digestion process. The objective of this study is to evaluate the effect of thermophilic pre-hydrolysis on anaerobic digestion (AD) of sewage sludge with respect to: 1. Biogas/methane production and solids reduction. 2. Correlations between substrate properties, process conditions and effect on the AD process. 3. Pathogen reduction efficiency. 4. Operational consequences. Laboratory trials in continuous and batch mode were conducted on sewage sludge from four Swedish wastewater treatment plants. In the trials thermophilic pre-hydrolysis with consecutive mesophilic AD was compared to conventional one-step mesophilic AD, as well as pre-pasteurisation with consecutive AD. For all the tested sludge samples the reduction of TS and VS increased as a result of thermophilic pre-hydrolysis prior to mesophilic AD. The results with respect to methane yield were not as straightforward. Increased production of biogas was achieved in pilot scale, but the methane production did not improve. In the laboratory trials the effect on methane production varied from -8 % till +18 % for the sludge samples tested. The most positive results were achieved in the test that had the highest organic load and that was fed with a sludge that was low in fat and high in carbohydrates, compared to the other sludge samples. The VS reduction increased more than the methane production as a result of thermophilic pre-hydrolysis prior to mesophilic AD. Possible explanations are loss of hydrogen gas and/or volatile organic compounds in the pre-hydrolysis step, partially aerobic degradation and errors in the gas flow measurements. None of the performed measurements or analyses can confirm the cause, but loss of methane potential through hydrogen release in the pre-hydrolysis step seems most likely. The study has shown that thermophilic pre-hydrolysis has a hygienising effect. In the pilot trial with pre-hydrolysis at 6 hours exposure time and 1.5 days hydraulic retention time the requirements for pathogen reduction that have been suggested for sewage sludge for Salmonella and E-coli were reached, but could not be reached with respect to Enterococcus. In the lab-scale trials with 24 h exposure time the same level of pathogen reduction could not be reached. The results were in these cases inconsequent and difficult to interpret, both from pasteurization and from thermophilic pre-hydrolysis. A possible explanation for this could be that the area of contact per volume is considerably larger in lab scale than in pilot scale. The gas produced in the pre-hydrolysis step needs to be introduced into the main digester in order for it to be fully utilized. If there is a risk that the concentration of hydrogen gas in the pre-hydrolysis step can exceed 25 % by volume, the safety requirements of the plant need to be revised. Simulations have shown that the hydrogen level may momentarily increase after intermittent feeding, so this should be further investigated.

 14. FTIR analysis of flue gases - combined in-situ and dry extractive gas sampling; Kombination av in-situ och kallextraktiv roekgasmaetning med FTIR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Christer; Soederbom, J [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden)

  1996-10-01

  Fourier Transform Infra Red (FTIR) spectroscopy is a promising and versatile technique for gas analysis which lately has moved from the laboratory to industrial applications such as emission monitoring of combustion plants. This has been made possible by recent developments of spectrometers and software. The single most important advantage of the FTIR is its capability to simultaneously analyse virtually all gas species of interest in flue gas applications. The project has studied the feasibility of using the technique as a multi-component emission monitoring system. A specific aim was to evaluate different implementations of the technique to flue gas analysis: in-situ, hot/dry and cold extraction or combinations of these. The goal was to demonstrate a system in which gas components that normally require hot extraction (NH{sub 3}, HCl, H{sub 2}O) could instead be measured in-situ. In this way potential sampling artefacts e.g. for ammonia monitoring, can be avoided. The remaining gas components are measured using cold extraction and thereby minimizing interference from water. The latter advantage can be crucial for the accuracy of e.g. NO{sub x} measurements. Prior to the project start in-situ monitoring using FTIR was, a to a large extent, an untried method. The fact that broad band IR radiation can not be guided through optical fibres, presented a major technical obstacle. An `in-situ probe` was developed to serve the purpose. The probe is equipped with a gold plated mirror at the end and is mounted on the support structure of the FTIR-spectrometer. The arrangement proved to be a robust solution without being unnecessary complex or cumbersome to use. 10 refs, 45 figs, 10 tabs

 15. Biogas and nutrients in an urban/rural circulation system; Biogas och vaextnaering i stad/land baserat kretslopp. Pilotfoersoek med organiskt avfall i Uppsala

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edstroem, M. [Swedish Inst. of Agricultural Engineering, Uppsala (Sweden)

  1995-12-31

  During 1993 and 1994, the Swedish Institute of Agricultural Engineering has cooperated with the Uppsala Public Works Office in studying a processing system where organic, nutrient-rich waste has been utilized for biogas production and the digested residue used as plant nutrient and soil conditioner. The study was conducted in the laboratory and on a pilot scale and the intention was to illustrate the biological, technical, environmental and economic consequences of a full-scale system of this kind. Areas treated are Waste composition, Collection, Laboratory experiments, Pilot experiments, Growth experiments using digested residue, Environmental effects, Full-scale description, Business economy, and National economy. 7 figs, 26 tabs

 16. Functional characterization of the gene FoOCH1 encoding a putative α-1,6-mannosyltransferase in Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

  Science.gov (United States)

  Li, Min-Hui; Xie, Xiao-Ling; Lin, Xian-Feng; Shi, Jin-Xiu; Ding, Zhao-Jian; Ling, Jin-Feng; Xi, Ping-Gen; Zhou, Jia-Nuan; Leng, Yueqiang; Zhong, Shaobin; Jiang, Zi-De

  2014-04-01

  Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) is the causal agent of banana Fusarium wilt and has become one of the most destructive pathogens threatening the banana production worldwide. However, few genes related to morphogenesis and pathogenicity of this fungal pathogen have been functionally characterized. In this study, we identified and characterized the disrupted gene in a T-DNA insertional mutant (L953) of FOC with significantly reduced virulence on banana plants. The gene disrupted by T-DNA insertion in L953 harbors an open reading frame, which encodes a protein with homology to α-1,6-mannosyltransferase (OCH1) in fungi. The deletion mutants (ΔFoOCH1) of the OCH1 orthologue (FoOCH1) in FOC were impaired in fungal growth, exhibited brighter staining with fluorescein isothiocyanate (FITC)-Concanavalin A, had less cell wall proteins and secreted more proteins into liquid media than the wild type. Furthermore, the mutation or deletion of FoOCH1 led to loss of ability to penetrate cellophane membrane and decline in hyphal attachment and colonization as well as virulence to the banana host. The mutant phenotypes were fully restored by complementation with the wild type FoOCH1 gene. Our data provide a first evidence for the critical role of FoOCH1 in maintenance of cell wall integrity and virulence of F. oxysporum f. sp. cubense. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Variable-energy positron annihilation study of subnanopores in SiOCH-based PECVD films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Kenji; Oka, Toshitaka; Kobayashi, Yoshinori; Suzuki, Ryoichi; Ohdaira, Toshiyuki

  2007-01-01

  Subnanoporosity was introduced into SiOCH-based thin films by mixing tetraethyl orthosilicate with hexamethyldisiloxane (HMDSO) in the plasma enhanced chemical vapor deposition process, and was evaluated by the variable-energy positron annihilation lifetime technique. It was found that with increasing the HMDSO fraction both porosity and pore size were enhanced, as evidenced by the decreased refractive index and increased ortho-positronium lifetime. The lifetimes from 2.0 to 6.8 ns suggested the tunable pore volumes within a range of 0.1-0.7 nm 3

 18. Comparison Of Several Metrology Techniques For In-line Process Monitoring Of Porous SiOCH

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fossati, D.; Imbert, G.; Beitia, C.; Yu, L.; Plantier, L.; Volpi, F.; Royer, J.-C.

  2007-01-01

  As porous SiOCH is a widely used inter-metal dielectric for 65 nm nodes and below, the control of its elaboration process by in-line monitoring is necessary to guarantee successful integration of the material. In this paper, the sensitivities of several non-destructive metrology techniques towards the film elaboration process drifts are investigated. It appears that the two steps of the process should be monitored separately and that corona charge method is the most sensitive technique of the review for this application

 19. Vem leder organisationens narrativ? : En jämförelse mella Kvinnojouren Emblas och Rädda Barnens kommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Pakola Monsen, Rebecca

  2013-01-01

  Det är inget nytt att undersöka interaktioner på Facebook, dock är det oftast ur privatpersoners synvinkel Facebook undersöks och inte lika ofta ur en organisations synvinkel. Den här studien syftar till att fylla en del av gapet i medie- och kommunikationsforskningen om hur ideella organisationer beter sig på Facebook genom att undersöka den narrativa processen hos två ideella organisationer och hur delaktiga användare är i organisationernas berättelse beroende på organisationens storlek, Kv...

 20. Lineær programmering med Excel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 1. Manifest for en psykiatri med brugerrespekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samskabelsesprojekt med psykiatribrugere og pårørende. Psykiatri Manifestet består af forskellige statements om psykiatrien som den opleves set fra brugerperspektiv, og visioner om hvor brugerne ønsker, den skal udvikle sig hen. Brugerne har reageret på Marianne Træbing Sechers invitation via hen...... hendes kontoer på Facebook, Twitter og LinkedIn, samt gennem nedenstående facebooksider og interesseorganisationer. Marianne er ansat som adjunkt på VIA University College og står for videreuddannelse, konsulentarbejde og forskning/udvikling på psykiatriområdet i tilknytning hertil....

 2. Carbon Emission Trading. A survey of regional and national emission trading schemes outside the European Union; Handel med utslaeppsraetter. Kartlaeggning av EU-externa regionala och nationella system foer handel med koldioxidutslaepp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Widegren, Karin

  2007-03-15

  For those countries that ratified the Kyoto Protocol this is naturally one of the most important incentives for the introduction of mandatory measures such as emissions trading schemes. At the same time, there are major similarities between the political discussions in countries that ratified the Kyoto Protocol and countries that did not. In all countries there is a great interest in market-based regulation such as emissions trading, at the same time as the political difficulties in achieving unity on the limits and shaping of the systems are very substantial. In countries with a federal government, operators at the regional level frequently have a prominent role. The driving force for the regional players is frequently a desire to influence the federal policy from below at the same time as goodwill is created and a learning process is developed that may become a competitive advantage the day a federal system is introduced. Regional initiatives and the introduction of different voluntary programs for emissions trading have also contributed to an increased interest on the part of industry and industrial operators. They have in several cases actively participated in the design of such programs. When it comes to the operational status of the different schemes none of the studied countries is expected to have a nationally compulsory trading system in operation prior to 2010. Most initiatives are at the initial stage and have been delayed many times on account of significant administrative and political difficulties. It may be established that as regards market volume, liquidity and practical experiences EU ETS is in a class of its own. The most common trading system that is planned or debated is of the type 'cap and trade'. Systems focus almost without exception on the energy sector and on emissions of carbon dioxide. Frequently, proposals include a wide variety of approved emission credits (offset). The design of these emission credits often reflects other political goals which produce national solutions and measures that are incompatible with the Kyoto Protocol. There are quite a number of factors that shape the possibilities of linking EU ETS to the systems that are discussed and planned in the countries studied, e.g. the existence of a price cap and rules for offset. The final selection of the system design in the countries studied will thus have a decisive significance on the possibilities of linking these systems to EU ETS in the future.

 3. Carbon Emission Trading. A survey of regional and national emission trading schemes outside the European Union; Handel med utslaeppsraetter. Kartlaeggning av EU-externa regionala och nationella system foer handel med koldioxidutslaepp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Widegren, Karin

  2007-03-15

  For those countries that ratified the Kyoto Protocol this is naturally one of the most important incentives for the introduction of mandatory measures such as emissions trading schemes. At the same time, there are major similarities between the political discussions in countries that ratified the Kyoto Protocol and countries that did not. In all countries there is a great interest in market-based regulation such as emissions trading, at the same time as the political difficulties in achieving unity on the limits and shaping of the systems are very substantial. In countries with a federal government, operators at the regional level frequently have a prominent role. The driving force for the regional players is frequently a desire to influence the federal policy from below at the same time as goodwill is created and a learning process is developed that may become a competitive advantage the day a federal system is introduced. Regional initiatives and the introduction of different voluntary programs for emissions trading have also contributed to an increased interest on the part of industry and industrial operators. They have in several cases actively participated in the design of such programs. When it comes to the operational status of the different schemes none of the studied countries is expected to have a nationally compulsory trading system in operation prior to 2010. Most initiatives are at the initial stage and have been delayed many times on account of significant administrative and political difficulties. It may be established that as regards market volume, liquidity and practical experiences EU ETS is in a class of its own. The most common trading system that is planned or debated is of the type 'cap and trade'. Systems focus almost without exception on the energy sector and on emissions of carbon dioxide. Frequently, proposals include a wide variety of approved emission credits (offset). The design of these emission credits often reflects other political goals which produce national solutions and measures that are incompatible with the Kyoto Protocol. There are quite a number of factors that shape the possibilities of linking EU ETS to the systems that are discussed and planned in the countries studied, e.g. the existence of a price cap and rules for offset. The final selection of the system design in the countries studied will thus have a decisive significance on the possibilities of linking these systems to EU ETS in the future.

 4. Flyash and sewage sludge as liner material - Preparations for a pilot test with fly-ash stabilised sewage sludge as landfill liner; Linermaterial med aska och roetslam - Underlag foer genomfoerande av pilotfoersoek med stabiliserat avloppsslam som taetskiktsmaterial

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macsik, J.; Rogbeck, Y.; Svedberg, B.; Uhlander, O. [Scandiaconsult Sverige AB, Stockholm (Sweden); Mossakowska, A. [Stockholm Vatten AB (Sweden)

  2003-11-01

  The aim of this project was to develop a new liner material based on biofuel fly ash and sewage sludge and to plan for a pilot test with this new liner (FSA) on a landfill. The investigation shows that FSA has potential to fulfil technical and economical requirements as well as requirements of durability. This project constitutes part of a larger one, where the overall aim is to collect information/experience of FSA as a liner for presentation in a handbook. During the conducted laboratory work recipes for mixture proportions for application as landfill liner were controlled according to technical and environmental aspects. A recipe for FSA material has been prepared, which has permeability values lower than 10-9 m/s. This low permeability can assure a low percolation of precipitated water through the landfill liner, < 50 litre/m{sup 2}/year. FSA has sufficient un-drained shear strength and has an estimated slow bio-degradation, which can assure a long duration period. Based on results from tests conducted in this and other projects, where FSA materials were tested, necessary quality verifications has been conducted for the ingredients bio-fly-ash and sewage sludge and for the FSA-mixture. The FSA materials potential as liner increases with darker colour (bordering black). FSA-40 is a mixture of 40 % dry solid (DS) fly ash and 60 % DS sewage sludge, and FSA-60 is a mixture containing 60 % DS fly ash and 40 % DS sewage sludge and so on. Some important parameters of the ingredient materials are DS content (or water content) and pH and CaO content of the fly ash. A liner made of FSA should have surrounding layers of high water containing capacity in order to protect the FSA-liner from drying. The drainage and oxidation protection layers have to transport precipitated water as well as contain sufficient pore water in order to be an oxygen barrier above the liner (FSA). In addition, the investigation shows that a paddle blender should be used in order to guarantee a continuous FSA-mixture. The evaluation made in this report shows that FSA liner has about the same price as traditional liner materials (with bentonite mats etc.) if material costs are not accounted for. However, when the non-payment of waste taxes and deposition costs are accounted for, fly ash and sewage sludge can contribute to cover work and material costs of the liner with FSA. The investigation indicates that the results presented in this report are universal for FSA. This is valid as far as certain qualities of the fly ash and the sewage sludge are granted. Still, FSA with new fly-ash material and/or sewage sludge should be investigated in laboratories before using it at a field application. The proposed pilot/field investigation will provide important management, operational and working information on the FSA material as a liner. According to plans, the test site will be located at Dragmossen landfill site, Aelvkarleby, Sweden. The test site will be controlled at least for a one-year period. Geotechnical and environmental aspects, as settlement, densities, permeability, un-drained shear strength, biological activity etc. will be followed up. New laboratory tests on bio degradation (long term durability) of the proposed FSA liner will be conducted as well.

 5. Svensk yttrandefrihet i ett EU-perspektiv : - Hur svenska medborgare kan komma att få ett svagare meddelarskydd och ensamansvar ioch med EG-rättens konflikt med svensk grundlag vid grundlagsregleringen 2010

  OpenAIRE

  Boode, Gabriella

  2009-01-01

  AbstractTitle: Swedish freedom of speech compared to european freedom of speechNumber of pages: 57Author: Gabriella BoodeTutor: Göran SvenssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Spring 2009University: Division of Media and Communication, Department of Information Science,Uppsala UniversityPurpose/Aim: The purpose with the dissertation is to see if there has been a limitation inSwedish freedom of speech since parts of the European union laws is superiour to theSwedish constitution...

 6. PubMed-EX: a web browser extension to enhance PubMed search with text mining features.

  Science.gov (United States)

  Tsai, Richard Tzong-Han; Dai, Hong-Jie; Lai, Po-Ting; Huang, Chi-Hsin

  2009-11-15

  PubMed-EX is a browser extension that marks up PubMed search results with additional text-mining information. PubMed-EX's page mark-up, which includes section categorization and gene/disease and relation mark-up, can help researchers to quickly focus on key terms and provide additional information on them. All text processing is performed server-side, freeing up user resources. PubMed-EX is freely available at http://bws.iis.sinica.edu.tw/PubMed-EX and http://iisr.cse.yzu.edu.tw:8000/PubMed-EX/.

 7. Bygningsdele med celluloseuld og høruld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport med eksempler på bygningsdele med papir- eller hørisolering, der overholder bygningsreglementerne, udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 8. Ødelæg alt muligt med et bogstav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2017-01-01

  En gang imellem griber en raptus SoMe-Danmark, og så fyldes alles feed med samme slags indhold. Senest overspringshandlede vi med hashtagget #oedelaeg1filmed1bogstav - og alle mulige afledninger af det....

 9. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 10. Ion sources for MedAustron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lettry, J.; Penescu, L.; Wallner, J.; Sargsyan, E.

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron, and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H 3 1+ , C 4+ , and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility, such as ion source main parameters, gas injection, temperature control, and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize electron cyclotron resonance (ECR) ion beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution, and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating, plasma simulation, beam formation, and transport.

 11. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 12. Ion Sources for MedAustron

  CERN Document Server

  Lettry, J; Wallner, J; Sargsyan, E; CERN. Geneva. BE Department

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H31+, C4+ and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility; such as ion source main parameters, gas injection, temperature control and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize ECR ions beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating...

 13. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 14. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 15. The MEDIATOR genes MED12 and MED13 control Arabidopsis root system configuration influencing sugar and auxin responses.

  Science.gov (United States)

  Raya-González, Javier; López-Bucio, Jesús Salvador; Prado-Rodríguez, José Carlos; Ruiz-Herrera, León Francisco; Guevara-García, Ángel Arturo; López-Bucio, José

  2017-09-01

  Arabidopsis med12 and med13 mutants exhibit shoot and root phenotypes related to an altered auxin homeostasis. Sucrose supplementation reactivates both cell division and elongation in primary roots as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression in these mutants. An analysis of primary root growth of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants in response to sucrose and/or N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) placed MED12 upstream of auxin transport for the sugar modulation of root growth. The MEDIATOR (MED) complex plays diverse functions in plant development, hormone signaling and biotic and abiotic stress tolerance through coordination of transcription. Here, we performed genetic, developmental, molecular and pharmacological analyses to characterize the role of MED12 and MED13 on the configuration of root architecture and its relationship with auxin and sugar responses. Arabidopsis med12 and med13 single mutants exhibit shoot and root phenotypes consistent with altered auxin homeostasis including altered primary root growth, lateral root development, and root hair elongation. MED12 and MED13 were required for activation of cell division and elongation in primary roots, as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression. Remarkably, most of these mutant phenotypes were rescued by supplying sucrose to the growth medium. The growth response of primary roots of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants to sucrose and application of auxin transport inhibitor N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) revealed the correlation of med12 phenotype with the activity of the auxin intake permease and suggests that MED12 acts upstream of AUX1 in the root growth response to sugar. These data provide compelling evidence that MEDIATOR links sugar sensing to auxin transport and distribution during root morphogenesis.

 16. Etching Enhancement Followed by Nitridation on Low-k SiOCH Film in Ar/C5F10O Plasma

  Science.gov (United States)

  Miyawaki, Yudai; Shibata, Emi; Kondo, Yusuke; Takeda, Keigo; Kondo, Hiroki; Ishikawa, Kenji; Okamoto, Hidekazu; Sekine, Makoto; Hori, Masaru

  2013-02-01

  The etching rates of low-dielectric-constant (low-k), porous SiOCH (p-SiOCH) films were increased by nitrogen-added Ar/C5F10O plasma etching in dual-frequency (60 MHz/2 MHz)-excited parallel plate capacitively coupled plasma. Previously, perfluoropropyl vinyl ether [C5F10O] provided a very high density of CF3+ ions [Nagai et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 7100]. Surface nitridation on the p-SiOCH surface exposed to Ar/N2 plasma led to the etching of larger amounts of p-SiOCH in Ar/C5F10O plasma, which depended on the formation of bonds such as =C(sp2)=N(sp2)- and -C(sp)≡N(sp).

 17. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 18. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 19. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som k...

 20. Praktische handleiding PubMed : hét boek om snel en doeltreffend te zoeken in PubMed

  NARCIS (Netherlands)

  Etten-Jamaludin, van F.; Deurenberg, H.W.J.

  2010-01-01

  Praktische handleidng PubMed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed (www.pubmed.gov) biedt gratis toegang tot MEDLINE en is de meest gebruikte medische zoekmachine. In deze geheel herziene derde editie van Praktisch

 1. Redox regulation of the MED28 and MED32 mediator subunits is important for development and senescence.

  Science.gov (United States)

  Shaikhali, Jehad; Davoine, Céline; Björklund, Stefan; Wingsle, Gunnar

  2016-05-01

  Mediator is a conserved multi-protein complex that acts as a bridge between promoter-bound transcriptional regulators and RNA polymerase II. While redox signaling is important in adjusting plant metabolism and development, the involvement of Mediator in redox homeostasis and regulation only recently started to emerge. Our previous results show that the MED10a, MED28, and MED32 Mediator subunits form various types of covalent oligomers linked by intermolecular disulfide bonds in vitro. To link that with biological significance we have characterized Arabidopsis med32 and med28 mutants and found that they are affected in root development and senescence, phenotypes possibly associated to redox changes.

 2. "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..." : [luuletused] / Catharina Gripenberg ; tlk. Juta-Tiia Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Gripenberg, Catharina

  2004-01-01

  Sisu: "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..."; "Tean, et kajad vastavad, aga väga lühidalt. Valad sa välja oma ..." = "Vet att ekon svarar, men i all korthet. Gjuter du ut ditt hjärta ..."; "Kirjasõber, ma otsin välja jääkraabitsa ..." = "Brevvän, jag lagrar upp med fönsterskapare ..."; "Säravselge hommik. Linnupojad trügivad välja kolbast ..." = "Det var en glasklar morgon. Fågelungarna knuffas från skallen ..."; Armastuskiri = Kärleksbrev

 3. Analysis of PubMed User Sessions Using a Full-Day PubMed Query Log: A Comparison of Experienced and Nonexperienced PubMed Users

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  Background PubMed is the largest biomedical bibliographic information source on the Internet. PubMed has been considered one of the most important and reliable sources of up-to-date health care evidence. Previous studies examined the effects of domain expertise/knowledge on search performance using PubMed. However, very little is known about PubMed users’ knowledge of information retrieval (IR) functions and their usage in query formulation. Objective The purpose of this study was to shed light on how experienced/nonexperienced PubMed users perform their search queries by analyzing a full-day query log. Our hypotheses were that (1) experienced PubMed users who use system functions quickly retrieve relevant documents and (2) nonexperienced PubMed users who do not use them have longer search sessions than experienced users. Methods To test these hypotheses, we analyzed PubMed query log data containing nearly 3 million queries. User sessions were divided into two categories: experienced and nonexperienced. We compared experienced and nonexperienced users per number of sessions, and experienced and nonexperienced user sessions per session length, with a focus on how fast they completed their sessions. Results To test our hypotheses, we measured how successful information retrieval was (at retrieving relevant documents), represented as the decrease rates of experienced and nonexperienced users from a session length of 1 to 2, 3, 4, and 5. The decrease rate (from a session length of 1 to 2) of the experienced users was significantly larger than that of the nonexperienced groups. Conclusions Experienced PubMed users retrieve relevant documents more quickly than nonexperienced PubMed users in terms of session length. PMID:26139516

 4. Searching PubMed during a pandemic.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Norgaard

  Full Text Available BACKGROUND: The 2009 influenza A(H1N1 pandemic has generated thousands of articles and news items. However, finding relevant scientific articles in such rapidly developing health crises is a major challenge which, in turn, can affect decision-makers' ability to utilise up-to-date findings and ultimately shape public health interventions. This study set out to show the impact that the inconsistent naming of the pandemic can have on retrieving relevant scientific articles in PubMed/MEDLINE. METHODOLOGY: We first formulated a PubMed search algorithm covering different names of the influenza pandemic and simulated the results that it would have retrieved from weekly searches for relevant new records during the first 10 weeks of the pandemic. To assess the impact of failing to include every term in this search, we then conducted the same searches but omitted in turn "h1n1," "swine," "influenza" and "flu" from the search string, and compared the results to those for the full string. PRINCIPAL FINDINGS: On average, our core search string identified 44.3 potentially relevant new records at the end of each week. Of these, we determined that an average of 27.8 records were relevant. When we excluded one term from the string, the percentage of records missed out of the total number of relevant records averaged 18.7% for omitting "h1n1," 13.6% for "swine," 17.5% for "influenza," and 20.6% for "flu." CONCLUSIONS: Due to inconsistent naming, while searching for scientific material about rapidly evolving situations such as the influenza A(H1N1 pandemic, there is a risk that one will miss relevant articles. To address this problem, the international scientific community should agree on nomenclature and the specific name to be used earlier, and the National Library of Medicine in the US could index potentially relevant materials faster and allow publishers to add alert tags to such materials.

 5. PubMed Interact: an Interactive Search Application for MEDLINE/PubMed

  Science.gov (United States)

  Muin, Michael; Fontelo, Paul; Ackerman, Michael

  2006-01-01

  Online search and retrieval systems are important resources for medical literature research. Progressive Web 2.0 technologies provide opportunities to improve search strategies and user experience. Using PHP, Document Object Model (DOM) manipulation and Asynchronous JavaScript and XML (Ajax), PubMed Interact allows greater functionality so users can refine search parameters with ease and interact with the search results to retrieve and display relevant information and related articles. PMID:17238658

 6. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 7. Antitumor activity of ginseng sapogenins, 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD, on gastric cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Chen; Su, Guangyue; Wang, Xude; Zhang, Xiaoshu; Guo, Shuang; Zhao, Yuqing

  2016-01-01

  25-Hydroxyprotopanaxadiol (25-OH-PPD) and 25-methoxylprotopanaxadiol (25-OCH3-PPD), two ginseng sapogenins, have potent antitumor activity and their effects on gastric cancer (BGC-823, SGC-7901, MKN-28) cells and a gastric mucosa (GES-1) cell line are reported. Both compounds significantly inhibited the growth of gastric cancer cells, while having lesser inhibitory effects on GES-1 cells by MTT assay. A mechanistic study revealed that the two ginseng sapogenins could induce apoptosis in BGC-823 cells by morphological observation, DNA fragmentation, flow cytometry and western blot analysis. Besides, the apoptosis was inhibited by Ac-DEVD-CHO, a caspase 3 inhibitor, which was confirmed by cell viability analysis. These results indicate that 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD have potential to be promising agents for the treatment of gastric cancer.

 8. PubMed Informer: Monitoring MEDLINE/PubMed through E-mail Alerts, SMS, PDA downloads and RSS feeds

  Science.gov (United States)

  Muin, Michael; Fontelo, Paul; Ackerman, Michael

  2005-01-01

  Summary PubMed Informer is a Web-based monitoring tool for topics of interest from MEDLINE/PubMed primarily designed for healthcare professionals. Five tracking methods are available: Web access, e-mail, Short Message Service (SMS), PDA downloads and RSS feeds. PubMed Informer delivers focused search updates and specific information to users with varying information-seeking practices. PMID:16779344

 9. Att utforma en teknisk manual : Med tillhörande riktlinjer

  OpenAIRE

  Runvall, Linda; Parantainen, Satu

  2007-01-01

  Vi, Linda Runvall och Satu Parantainen, har gjort vårt examensarbete för företaget Leine & Linde i Strängnäs. De tillverkar pulsgivare som används inom industrin. Examensarbetet bestod av att göra om en befintlig manual och skriva guidelines (riktlinjer) till Leine & Lindes personal. Under vårt examensarbete har vi använt oss av våra kunskaper inom informationsdesign. Rune Pettersson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola, beskriver ämnet informationsdesign såhär: ”I...

 10. The man, the myth: Abraham och ICA.Stig : En narratologisk jämförelse av hur patriarkrollens gestaltas, med utgångspunkt i ledarskap och maskulinitet, i Abrahamscykeln och i en nutida reklamberättelse 

  OpenAIRE

  Idänge, Maria

  2015-01-01

  Abraham is the original patriarch. How does his leadership compare with a modern day popular culture patriarch with his roots in advertising, the shopkeeper Stig, star of the ICA advertising? The essay compares the leadership and masculinity of two male leaders from different backgrounds and settings, and discusses similiarities and differences

 11. Ash and sludge covering of mine waste. Benefits and/or risks using ash and sludge for covering of mine waste; Askor och roetslam som taeckskikt foer gruvavfall. Foerdelar och/eller risker med att anvaenda aska och slam som taeckskikt foer gruvavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baeckstroem, Mattias; Johansson, Inger [Oerebro Univ. (Sweden). Man-Technology-Environment Research Centre

  2004-01-01

  One of the main sources for metal pollution in Sweden is mine waste. One way to decrease the leaching of metals from mine waste areas is covering which decreases the formation of acid drainage. There is a shortage of appropriate materials to use for covering, and excavation of till and clay from the environment might cause damages on the landscape. Previous studies have demonstrated that sludge and ashes are suitable materials for covering of waste deposits. When covering mine waste with ash and sludge various positive effects would arise, since the production of drainage water decreases as well as the pH increases due to the high buffer-capacity of the ash. In Ervalla outside Oerebro an area with mine waste has been covered with ash and sludge. This area gives a unique possibility to study benefits and/or risks with the covering of mine waste with ash and sludge. This report is a summary of the first phase of the project and the focus has been on characterisation of the material that has been used for covering. Also a monitoring program for the area has started. Preliminary findings indicate that that the covering decreases the leaching of some metals whereas the leaching of some metals increases. A decrease in the concentration of iron, nickel, cobalt and lead was observed and an increase was observed for arsenic, barium, chromium and copper.

 12. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 13. Mellem nyliberalisme og terror - Interview med Chantal Mouffe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Allan Dreyer; Sonnichsen, André

  2012-01-01

  Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati......Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati...

 14. Psykomotorisk behandling og wellness til personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamp, Anne Schinkel; Frausing, Kristian Park

  Rapporten evaluerer projektet Psykomotorisk behandling af personer med demens gennem fokusgruppeinterviews med deltagende studerende og personale fra deltagende centre. Samlet peges der på gavnligt udbytte for de demente beboere samt både personligt og fagligt udbytte for de deltagende studerende...

 15. PubMed Medical Publications From Libya | Bakoush | Libyan ...

  African Journals Online (AJOL)

  We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had the largest number of PubMed publications among the studied countries: 20.4 publications per million population per year and 7.2 publications per year per one billion US$ GDP. Libya had ...

 16. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klinik...

 17. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal

 18. Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christiane Præstgaard; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  Som et nyt tilbud til danske forældre med børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder har ADHDforeningen udviklet forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, hvor frivillige hjælper forældre til børn med ADHD, der står med et særligt vanskeligt opdragelsesarbejde. Denne rapport har til formål......, når forældrene stiller krav til børnene. Resultaterne i denne rapport har interesse for fagpersoner, behandlere, undervisere, beslutningstagere, frivillige organisationer, foreninger og de mange nuværende og kommende familier, som dagligt kæmper med adfærdsvanskeligheder – såsom ADHD. Effektmålingen...

 19. Ginsenoside 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

  Science.gov (United States)

  Han, Xin; Song, Jian; Lian, Li-Hua; Yao, You-Li; Shao, Dan-Yang; Fan, Ying; Hou, Li-Shuang; Wang, Ge; Zheng, Shuang; Wu, Yan-Ling; Nan, Ji-Xing

  2018-06-22

  Ginseng is widely used in energy drinks, dietary supplements and herbal medicines, and its pharmacological actions are related with energy metabolism. As an important modulating energy metabolism pathway, liver X receptors (LXRs) can promote the resolving of hepatic fibrosis and inflammation. The present study aims to evaluate the regulation of 25-OCH3-PPD, a ginsenoside isolated from Panax ginseng, against hepatic fibrosis and inflammation in thioacetamide (TAA)-stimulated mice by activating LXRs pathway. 25-OCH3-PPD decreases serum ALT/AST levels and improves the histological pathology of liver in TAA-induced mice; attenuates transcripts of pro-fibrogenic markers associated with hepatic stellate cell activation; attenuates the levels of pro-Inflammatory cytokines and blocks apoptosis happened in liver; inhibits NLRP3 inflammasome by affecting P2X7R activation; regulates PI3K/Akt and LKB1/AMPK-SIRT1. 25-OCH3-PPD also facilitates LX25Rs and FXR activities decreased by TAA stimulation. 25-OCH3-PPD also decreases α-SMA via regulation of LXRs and P2X7R-NLRP3 in vitro. Our data suggest the possibility that 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

 20. The Arabidopsis mediator complex subunits MED16, MED14, and MED2 regulate mediator and RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes.

  Science.gov (United States)

  Hemsley, Piers A; Hurst, Charlotte H; Kaliyadasa, Ewon; Lamb, Rebecca; Knight, Marc R; De Cothi, Elizabeth A; Steele, John F; Knight, Heather

  2014-01-01

  The Mediator16 (MED16; formerly termed SENSITIVE TO FREEZING6 [SFR6]) subunit of the plant Mediator transcriptional coactivator complex regulates cold-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana, acting downstream of the C-repeat binding factor (CBF) transcription factors to recruit the core Mediator complex to cold-regulated genes. Here, we use loss-of-function mutants to show that RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes requires MED16, MED2, and MED14 subunits. Transcription of genes known to be regulated via CBFs binding to the C-repeat motif/drought-responsive element promoter motif requires all three Mediator subunits, as does cold acclimation-induced freezing tolerance. In addition, these three subunits are required for low temperature-induced expression of some other, but not all, cold-responsive genes, including genes that are not known targets of CBFs. Genes inducible by darkness also required MED16 but required a different combination of Mediator subunits for their expression than the genes induced by cold. Together, our data illustrate that plants control transcription of specific genes through the action of subsets of Mediator subunits; the specific combination defined by the nature of the stimulus but also by the identity of the gene induced.

 1. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 2. Til julefrokost med Bjørn & Okay

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2012-01-01

  I denne artikel vises med udgangspunkt i en beskrivelse af et specifikt arrangement med det danske danseorkester Bjørn & Okay, hvordan man optræder inden for denne særlige musiktradition. Bjørn & Okays performative udgangspunkt er, at de, trods en status som landskendt orkester med mange hits, i ...... the audience and constantly telling them what to do. At the same time he and the other musicians actively bond with the audience, both onstage and offstage, which helps building the spirit of community, which is the clear goal of the musical performance....

 3. Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

  OpenAIRE

  Nilsson, Anna; Sirén, Ellen

  2015-01-01

  Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos...

 4. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  OpenAIRE

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 5. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 6. Geograf med GIS som ledetråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Søren Zebitz

  2013-01-01

  Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling.......Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling....

 7. Erfaringer med Journal Club på modul 12

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koustrup, Pia; Røge Aagaard, Lene

  2013-01-01

  I Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, har vi i samarbejde med undervisere fra VIA University College udviklet og implementeret studieaktiviteten Journal Club. Studieaktiviteten afvikles indenfor rammerne af den kliniske studiemetode ”Seminar” og den planlagte studieaktivitet ...

 8. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 9. MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedWatch alerts provide timely new safety information on human drugs, medical devices, vaccines and other biologics, dietary supplements, and cosmetics. The alerts...

 10. Forsøg med Hi-Con altanelement

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Pilegaard

  Denne rapport beskriver forsøg udført på Laboratoriet for Bærende Konstruktioner, Aalborg Universitet med et altanelement leveret af Hi-Con Aps, Hjallerup. Forsøgene er udført i september 2002. Forsøgene omfatter en statisk prøvning, hvor altanelementet blev belastet med sandsække og nedbøjningerne...

 11. Spilleregler i musikterapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgte eksempler på anvendelse af spilleregler i musikterapi med børneklientgrupper. Efter en kort introduktion af Priestleys syn på analytisk musikterapi med børn, præsenteres læseren således for en række caseeksempler fra faglitteraturen, der giver indblik i udformning og a...

 12. Nye steder med liv og sjæl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stender, Marie

  planlæggere, der har skabt dem, udforskes stedernes tilblivelsesproces og sociale liv. Det nye sted opfattes af både beboere og professionelle som en bar mark, og mange kræfter sættes ind på at genfortrylle det med et skær af liv, identitet og historie fra start. Hånd i hånd med branding, virtuelle fora...

 13. MedRate: a wearable against child mortality

  CERN Document Server

  CERN. Geneva

  2018-01-01

  In humanitarian environments, when treating the main causes of child mortality, there are two key vital constants not easily measurable: the heart beat of the foetus and respiration rate of children. During the CERN Medtech:Hack, my team came up with MedRate, an inexpensive wearable able to monitor both. Collaboration is required to make MedRate a reality. Would you join us for a more fair fight against child mortality?

 14. Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mette Bøe Lyngstad

  2018-03-01

  Full Text Available I denne artikkelen viser forskerne, som også er fortellere, hvordan de i utviklingen av sin egen fortellerforestilling forsket med kunsten. Artikkelforfatterne forsøker å vise en selvrefleksivitet og metodologisk bevissthet gjennom hele kunstproduksjonen. De undersøker hvordan en gjennom å forske med kunsten kollaborativt kan koble historiske fakta, fiksjonsfortelling og livsfortelling i en kunstproduksjon. Forskningsartikkelen tar for seg kunstproduksjonens ulike faser som brainstormfase, innsamlingsfase, fortellertekniske fase og utforskingsfase i scenerommet.

 15. PubMed searches: overview and strategies for clinicians.

  Science.gov (United States)

  Lindsey, Wesley T; Olin, Bernie R

  2013-04-01

  PubMed is a biomedical and life sciences database maintained by a division of the National Library of Medicine known as the National Center for Biotechnology Information (NCBI). It is a large resource with more than 5600 journals indexed and greater than 22 million total citations. Searches conducted in PubMed provide references that are more specific for the intended topic compared with other popular search engines. Effective PubMed searches allow the clinician to remain current on the latest clinical trials, systematic reviews, and practice guidelines. PubMed continues to evolve by allowing users to create a customized experience through the My NCBI portal, new arrangements and options in search filters, and supporting scholarly projects through exportation of citations to reference managing software. Prepackaged search options available in the Clinical Queries feature also allow users to efficiently search for clinical literature. PubMed also provides information regarding the source journals themselves through the Journals in NCBI Databases link. This article provides an overview of the PubMed database's structure and features as well as strategies for conducting an effective search.

 16. Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehrt, Charlotte Astrid; Christensen, Lisa Bøge; Klinker, Sabine

  2016-01-01

  Mødet mellem tandlæge og patient med spiseforstyrrelse Introduktion og formål: Det er velkendt, at tandlæger kan spille en rolle i forhold til tidlig identifikation af en spiseforstyrrelse. Der erimidlertid begrænset viden om, hvilke forventninger tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse har...... til mødet med hinanden i klinikken, og hvordan dette opleves. Undersøgelsens formål var derfor at få viden om mødet mellem tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse. Materialer og metoder: Undersøgelsen var en tværsnitsundersøgelse baseret på to spørgeskemaer udarbejdet til henholdsvis tandlæger...... og personer med en spiseforstyrrelse. I alt 1.405 tandlæger deltog, mens 260 personer med en spiseforstyrrelse besvarede spørgeskemaet. Resultater: Tandlægerne havde større selvrapporteret viden om orale komplikationer ved en spiseforstyrrelse end om spiseforstyrrelser generelt. Størstedelen af...

 17. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  International Nuclear Information System (INIS)

  FitzPatrick, Benjamin L.; Lau, K.-C.; Butler, Laurie J.; Lee, S.-H.; Lin, Jim Jr-Min

  2008-01-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH 2 CHCH 2 , a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH 2 CHCH 2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C 3 H 4 O (acrolein)+H, C 2 H 4 +HCO (formyl radical), and H 2 CO (formaldehyde)+C 2 H 3 . A small signal from C 2 H 2 O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C 2 H 5 +CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to

 18. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, Benjamin L.; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J.; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim-Min, Jr.

  2008-08-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH2CHCH2, a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH2CHCH2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH2CHCH2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH2CHCH2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C3H4O (acrolein)+H, C2H4+HCO (formyl radical), and H2CO (formaldehyde)+C2H3. A small signal from C2H2O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C2H5+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to each of these product channels

 19. Comparison of PubMed and Google Scholar literature searches.

  Science.gov (United States)

  Anders, Michael E; Evans, Dennis P

  2010-05-01

  Literature searches are essential to evidence-based respiratory care. To conduct literature searches, respiratory therapists rely on search engines to retrieve information, but there is a dearth of literature on the comparative efficiencies of search engines for researching clinical questions in respiratory care. To compare PubMed and Google Scholar search results for clinical topics in respiratory care to that of a benchmark. We performed literature searches with PubMed and Google Scholar, on 3 clinical topics. In PubMed we used the Clinical Queries search filter. In Google Scholar we used the search filters in the Advanced Scholar Search option. We used the reference list of a related Cochrane Collaboration evidence-based systematic review as the benchmark for each of the search results. We calculated recall (sensitivity) and precision (positive predictive value) with 2 x 2 contingency tables. We compared the results with the chi-square test of independence and Fisher's exact test. PubMed and Google Scholar had similar recall for both overall search results (71% vs 69%) and full-text results (43% vs 51%). PubMed had better precision than Google Scholar for both overall search results (13% vs 0.07%, P PubMed searches with the Clinical Queries filter are more precise than with the Advanced Scholar Search in Google Scholar for respiratory care topics. PubMed appears to be more practical to conduct efficient, valid searches for informing evidence-based patient-care protocols, for guiding the care of individual patients, and for educational purposes.

 20. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 1. TwiMed: Twitter and PubMed Comparable Corpus of Drugs, Diseases, Symptoms, and Their Relations.

  Science.gov (United States)

  Alvaro, Nestor; Miyao, Yusuke; Collier, Nigel

  2017-05-03

  Work on pharmacovigilance systems using texts from PubMed and Twitter typically target at different elements and use different annotation guidelines resulting in a scenario where there is no comparable set of documents from both Twitter and PubMed annotated in the same manner. This study aimed to provide a comparable corpus of texts from PubMed and Twitter that can be used to study drug reports from these two sources of information, allowing researchers in the area of pharmacovigilance using natural language processing (NLP) to perform experiments to better understand the similarities and differences between drug reports in Twitter and PubMed. We produced a corpus comprising 1000 tweets and 1000 PubMed sentences selected using the same strategy and annotated at entity level by the same experts (pharmacists) using the same set of guidelines. The resulting corpus, annotated by two pharmacists, comprises semantically correct annotations for a set of drugs, diseases, and symptoms. This corpus contains the annotations for 3144 entities, 2749 relations, and 5003 attributes. We present a corpus that is unique in its characteristics as this is the first corpus for pharmacovigilance curated from Twitter messages and PubMed sentences using the same data selection and annotation strategies. We believe this corpus will be of particular interest for researchers willing to compare results from pharmacovigilance systems (eg, classifiers and named entity recognition systems) when using data from Twitter and from PubMed. We hope that given the comprehensive set of drug names and the annotated entities and relations, this corpus becomes a standard resource to compare results from different pharmacovigilance studies in the area of NLP. ©Nestor Alvaro, Yusuke Miyao, Nigel Collier. Originally published in JMIR Public Health and Surveillance (http://publichealth.jmir.org), 03.05.2017.

 2. [Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna] / Enn Küng

  Index Scriptorium Estoniae

  Küng, Enn, 1963-

  2002-01-01

  Arvustus: Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna. (Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensa, 21). Stockholm, 2000. Stockholmi Ülikooli Balti Uuringute Keskuse teaduslik väljaanne "Riik-kirik-ühiskond" Rootsi suurriigi provintsipoliitikast Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil

 3. Beskrivelse af næringsstofomsætning med metabolomics

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedemann, Mette Skou

  2010-01-01

  I et forsøg med mink med lav eller høj foderkonvertering er der blevet taget blodprøver på tre tidspunkter. Blodprøverne er blevet taget i en periode, hvor minkene er blevet fodret restriktivt (en prøve) og i en periode med ad libitum fodring (to prøver). Blodprøverne blev analyseret ved hjælp af...... fra restriktivt fodrede mink end i plasma fra ad libitum fodrede mink - betain og carnitin. Derudover er der en lang række andre metabolitter, som også findes i forskellig koncentration som endnu ikke er identificeret....

 4. Gaps in affiliation indexing in Scopus and PubMed.

  Science.gov (United States)

  Schmidt, Cynthia M; Cox, Roxanne; Fial, Alissa V; Hartman, Teresa L; Magee, Martha L

  2016-04-01

  The authors sought to determine whether unexpected gaps existed in Scopus's author affiliation indexing of publications written by the University of Nebraska Medical Center or Nebraska Medicine (UNMC/NM) authors during 2014. First, we compared Scopus affiliation identifier search results to PubMed affiliation keyword search results. Then, we searched Scopus using affiliation keywords (UNMC, etc.) and compared the results to PubMed affiliation keyword and Scopus affiliation identifier searches. We found that Scopus's records for approximately 7% of UNMC/NM authors' publications lacked appropriate UNMC/NM author affiliation identifiers, and many journals' publishers were supplying incomplete author affiliation information to PubMed. Institutions relying on Scopus to track their impact should determine whether Scopus's affiliation identifiers will, in fact, identify all articles published by their authors and investigators.

 5. Multiple Epiphyseal Dysplasia (MED: A Rare Type of Skeletal Dysplasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Imnul Islam

  2012-06-01

  Full Text Available Multiple epiphyseal dysplasia (MED is a congenital disorder of skeletal development that primarily affects the ends of long bones, causing progressive joint and bone inflammation and short stature. Mutations in several genes are responsible for pathogenesis of this disease. We are reporting a case of MED who presented with the complaints of multiple swelling of the joints which was associated with pain during movement for last seven years. The patient had flexion deformity of all the affected joints along with restriction of movement. These were associated with kyphosis, pectus carnitum, knock-knee and short stature. Radiological findings were suggestive of MED. Counseling was done with the parents regarding the etiology, progression and outcome of the disease.DOI: http://dx.doi.org/10.3329/bsmmuj.v5i1.11025 BSMMU J 2012; 5(1:57-60 

 6. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine.

  Science.gov (United States)

  Rodríguez Del Pozo, Pablo; Fins, Joseph J

  2005-07-01

  The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL), and the Medical Subject Headings (MeSH) used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 7. Death, dying and informatics: misrepresenting religion on MedLine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fins Joseph J

  2005-07-01

  Full Text Available Abstract Background The globalization of medical science carries for doctors worldwide a correlative duty to deepen their understanding of patients' cultural contexts and religious backgrounds, in order to satisfy each as a unique individual. To become better informed, practitioners may turn to MedLine, but it is unclear whether the information found there is an accurate representation of culture and religion. To test MedLine's representation of this field, we chose the topic of death and dying in the three major monotheistic religions. Methods We searched MedLine using PubMed in order to retrieve and thematically analyze full-length scholarly journal papers or case reports dealing with religious traditions and end-of-life care. Our search consisted of a string of words that included the most common denominations of the three religions, the standard heading terms used by the National Reference Center for Bioethics Literature (NRCBL, and the Medical Subject Headings (MeSH used by the National Library of Medicine. Eligible articles were limited to English-language papers with an abstract. Results We found that while a bibliographic search in MedLine on this topic produced instant results and some valuable literature, the aggregate reflected a selection bias. American writers were over-represented given the global prevalence of these religious traditions. Denominationally affiliated authors predominated in representing the Christian traditions. The Islamic tradition was under-represented. Conclusion MedLine's capability to identify the most current, reliable and accurate information about purely scientific topics should not be assumed to be the same case when considering the interface of religion, culture and end-of-life care.

 8. Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bjørn Magne Aakre

  2013-09-01

  Full Text Available Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

 9. Solutions for future pellet burning technologies - Pellet systems with active control with combined CO/O2 sensors - Pellet system with energy measuring and monitoring; Loesningar foer framtidens pelletsteknik - Pelletssystem med aktiv styrning med CO/O2-sensorer - Pelletssystem med energimaetning och fjaerroevervakning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Paulrud, Susanne; Ryde, Daniel; Roennbaeck, Marie

  2011-07-01

  To meet the consumer demands and the upcoming environmental regulations for the future Swedish heating system, development and improvement of the existing methods for combustion of fuel pellets are urged. In this study, two potential concepts - to be considered as important for the continued state-of-the-art improvement - for monitoring of the combustion process, have been demonstrated and evaluated. Within the project, SP Technical Research Institute of Sweden has, in co-operation with SenSiC, tested a new type of combined CO/O2 sensor. The sensor has been adapted to real combustion environment in a Jan Fire furnace, to which its control capacity has been verified. Moreover, a system for measuring the use of energy, EnergySaver, has, in co-operation with Effecta, been tested in a field study at the premises of a fuel pellet consumer. The SenSiC combined CO/O2 sensor has during the study progressively been developed and the resulting conclusion states that the product version FEI300-2 now is ready for further tests and market introduction. The trials show that the sensor reacts to an increase in emission levels, where after it manages to control the combustion process back to optimal level. The field study of the Effecta Energy Saver system shows that it, to a large part, is ready for commercial introduction. According to the fuel pellet consumer, the Effecta system increases the interest/awareness of energy saving.

 10. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 11. Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stigsdotter, Ulrika K.; Gramkow, Marie C.; Lygum, Victoria L.

  Rapporten bygger på et forskningsprojekt, der er forankret i et partnerskab med Handicapidrættens Videnscenter, Danske Handicaporganisationer, Bevica Fonden og 15. Juni Fonden og ledes af forskergruppen Natur, Sundhed & Design på Københavns Universitet. Desuden deltager Statens Byggeforskningsins...

 12. Udstilling af børn og fostre med misdannelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Ion

  2008-01-01

  Artiklen beskriver baggrunden for etableringen af de første anatomiske samlinger og de første samlinger med teratologiske præparater i Sct. Petersborg og Berlin. Den Saxtorphske Samling på Medicinsk Museion indeholder den største samling af teratologiske præparater i Danmark, og bagrunden for sam...

 13. Bedre trafikuheldsdata: Danske erfaringer med brug af forskellige typer trafikuheldsdata

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette; Clemmensen, Mikkel Bøg; Janstrup, Kira Hyldekær

  bidraget til kvalitetssikring af projektets forskellige dele, og seniorforsker Mette Møller har været overordnet projektansvarlig. Stud. BEng Lars Finn Jensen og stud. BEng Niels Klindt Andersen har varetaget dataindsamling i forbindelse med rundspørgen blandt kommunerne. Vi vil gerne udtrykke en stor tak...

 14. Folkeretlige problemstillinger i forbindelse med konflikten mellem Ukraine og Rusland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhl, Kenneth Øhlenschlæger

  Konflikten mellem Ukraine og Rusland udgør en trussel mod den internationale retsorden og dermed også hele den europæiske orden. Med henblik på at give et grundlag for at forstå omfanget af dette aspekt af konflikten behandles her lovligheden af nogle af de handlinger, som har været konfliktens...

 15. Opfølgende hjemmebesøg med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wentzer, Helle

  Denne publikation beskriver erfaringerne fra et udviklingsprojekt, hvor opfølgende hjemmebesøg kombineres med videokonference-teknologi. Projektet har bestået i at gennemføre et eksperiment, hvor video benyttes til at mediere samtalen mellem læge, hjemmesygeplejerske og den ældre medicinske patie...

 16. 47 CFR 95.628 - MedRadio transmitters.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... bands, or at 403.65 MHz in the 402-405 MHz band. (3) MedRadio stations associated with medical body-worn... applicable to medical implant device operation in the 402-405 MHz band. (d) Authorized bandwidth. The... 401-406 MHz band must operate under the control of a monitoring system that incorporates a mechanism...

 17. 9 ikke-narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jourdan, Michael

  2007-01-01

  Sverige er verdensmester i lav prævalens. Det kan skyldes den førte narkotikapolitik. Men det kan i følge Tim Boekhut van Solinge også skyldes ikke narkotikapolitiske faktorer med beskyttende indflydelse. 9 sådanne præsenteres byggende på bogen: 'The Swedish System - an in-depth review and analysis...

 18. Ledelsesretten - hvad skal vi stille op med den?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pagh, Lone

  2016-01-01

  for ledelsesretten at træde ind som en kommunikerbar og legitim rammesætning i lederens praksis. Artiklen inddrager i sin analyse retssociologiske perspektiver i et moderne og postmoderne perspektiv og rundes af med en diskussion af de faldgruber, det kan indebære, når ledelsesrettens styringssprog skal omsættes til...

 19. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 20. Aktivistisk med forbehold? Danmark, EU og den amerikanske verdensorden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wivel, Anders

  2017-01-01

  I hvilken grad og hvordan kan dansk europapolitik tolkes som aktivistisk? Dansk europapolitik er karakteriseret ved stor kontinuitet med en kombination af pragmatisk interessevaretagelse og forsøg på dagsordensættende indflydelsesmaksimering på udvalgte værdipolitiske områder. Samtidig er europap...

 1. PubMed Central Canada: Beyond an Open Access Repository?

  Science.gov (United States)

  Nariani, Rajiv

  2013-01-01

  PubMed Central Canada (PMC Canada) represents a partnership between the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the National Research Council's Canada Institute for Scientific and Technical Information (NRC-CISTI), and the National Library of Medicine of the US. The present study was done to gauge faculty awareness about the CIHR Policy on…

 2. One Health – Transdisziplinarität bei ZB MED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Seidlmayer, Eva

  2017-12-01

  Full Text Available By supporting disciplinary and interdisciplinary research in the fields of medicine, health care, nutritional, environmental and agricultural sciences ZB MED enables an integrated view on human health. The poster focuses on approach as well as as the underlying concepts. Additionally, the poster presents services for transdisciplinary research in the life sciences.

 3. Aktiv online læring med E-tiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schneider, Maria Viftrup

  Designe e-tiviteter i vidensøgning og dertilhørende læringsobjekter. Udvikling af didaktikken ift blended learning., med anvendelse af Gilly Salmons E-tivities model som ramme for design af studieaktiviteter. Læringsprodukter hører under læringskoncepterne Undervisningsloop, Peer assessment og Fl...... Flipped classroom....

 4. Senior medical students' appraisal of CanMEDS competencies.

  NARCIS (Netherlands)

  Rademakers, J.; Rooy, N. de; Cate, O.T.J. ten

  2007-01-01

  CONTEXT: In 2003 the Dutch Central College of Medical Specialties presented guidelines for the modernisation of all medical specialty training programmes in the Netherlands. These guidelines are based to a large extent on the CanMEDS (Canadian Medical Education Directives for Specialists) 2000

 5. How Complementary and Alternative Medicine Practitioners Use PubMed

  Science.gov (United States)

  Quint-Rapoport, Mia

  2007-01-01

  Background PubMed is the largest bibliographic index in the life sciences. It is freely available online and is used by professionals and the public to learn more about medical research. While primarily intended to serve researchers, PubMed provides an array of tools and services that can help a wider readership in the location, comprehension, evaluation, and utilization of medical research. Objective This study sought to establish the potential contributions made by a range of PubMed tools and services to the use of the database by complementary and alternative medicine practitioners. Methods In this study, 10 chiropractors, 7 registered massage therapists, and a homeopath (N = 18), 11 with prior research training and 7 without, were taken through a 2-hour introductory session with PubMed. The 10 PubMed tools and services considered in this study can be divided into three functions: (1) information retrieval (Boolean Search, Limits, Related Articles, Author Links, MeSH), (2) information access (Publisher Link, LinkOut, Bookshelf ), and (3) information management (History, Send To, Email Alert). Participants were introduced to between six and 10 of these tools and services. The participants were asked to provide feedback on the value of each tool or service in terms of their information needs, which was ranked as positive, positive with emphasis, negative, or indifferent. Results The participants in this study expressed an interest in the three types of PubMed tools and services (information retrieval, access, and management), with less well-regarded tools including MeSH Database and Bookshelf. In terms of their comprehension of the research, the tools and services led the participants to reflect on their understanding as well as their critical reading and use of the research. There was universal support among the participants for greater access to complete articles, beyond the approximately 15% that are currently open access. The abstracts provided by PubMed were

 6. Jokar et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. (2016) 13(1):40-44 ...

  African Journals Online (AJOL)

  PROF ADEWUNMI

  Jokar et al., Afr J Tradit Complement Altern Med. ... Shiraz- Iran.3Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine and maternal- fetal ..... Ann Intern Med 2001; 135(5):344–51. 7. ... Clin Geriatr Med.2008; ... Indian J. Med Res.

 7. Vejbygning i områder med permafrost

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Anders Stuhr

  2009-01-01

  Siden begyndelsen af 1990’erne er der registreret en markant stigning i den årlige middeltemperatur i Nunavik, Québec Canada. Dette har ført til en reduktion i udbredelsen af permafrost, hvilket truer stabiliteten af lufthavne og veje i området. I sommeren 2007 blev en teststrækning opført i...... Tasiujaq Lufthavn for at studere effekten af tre forskellige metoder, som skal være med til at reducere optøningen af permafrost under landingsbanen. De tre metoder, som er blevet undersøgt, er konvektionskøling (air convection embankment), varmeudtrækning (heat drain) samt et forsøg med ændring af...

 8. Notat om arbejdet med innovation i Randers Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Morten Balle; Agger Nielsen, Jeppe

  2012-01-01

  for innovation i Randers Kommune, herunder hvordan politikerne inddrages i innovationsprocessen, 5) Hvor tæt skal økonomi og innovationsdagsorden knyttes? 6) Hvordan er innovationsdagsordenen relateret til en overordnet strategi for Randers Kommune? og 7) selve organiseringen af innovationsprocessen. Notatet...... hovedpunkter er; 1) udarbejdelse af de gode innovationsspørgsmål, 2) dobbeltudfordringen med på den ene side at sikre daglig drift og på den anden side at arbejde innovativt, 3) top-down versus bottom-up processer, dvs. hvor meget skal innovationsprocesserne designes og styres? 4) den særlige kontekst......Dette notat udgør en erfaringsopsamling fra innovationsdag i Randers Kommune, d. 13. november 2012. Notatet fremhæver hovedpointerne fra interne og eksterne oplægsholdere og udpeger en række fokuspunkter/problemstillinger for arbejdet med innovation i Randers Kommune. De syv identificerede...

 9. Trafikulykker med ældre bilister - litteraturundersøgelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Siren, Anu Kristiina

  Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Som følge heraf vokser antallet af ældre bilister, og nutidens ældre forbliver aktive og mobile langt op i årene. Da mobilitet er en vigtig del af dagligdagen, skal transportsystemet blandt...... antal ældre trafikanter vil medføre flere sikkerhedsmæssige problemer. Tværtimod ser det ud, som om sikkerheden generelt vil øges i takt med det voksende antal ældre trafikanter. Denne positive udvikling er dog ikke ensbetydende med, at der ikke fortsat skal fokuseres på ældrevenlige løsninger i...

 10. Grønnere skibsfart med modstandsdygtige motorer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lassen, Lisbeth

  2015-01-01

  Udledningen af forurening fra skibsmotorer skal sænkes kraftigt i de kommende år, og derfor står den maritime industri overfor helt nye krav til blandt andet hvilke brændstoffer, man kan bruge. På grund af de nye regler, der begrænser skibenes energiforbrug, er man også begyndt at sejle med nedsa...... foregår i samarbejde med DTU Kemiteknik og MAN Diesel & Turbo....... hastighed. Både de nye brændstoftyper og den nedsatte hastighed giver problemer for skibsmotorerne, problemer som projektet SULCOR, Sulfuric Acid corrosion in Large Marine Diesel Engines, netop har modtaget 16 millioner kr. fra Innovationsfonden til at begynde at løse. Projektet ledes af DTU Mekanik og...

 11. AliBaba: PubMed as a graph.

  Science.gov (United States)

  Plake, Conrad; Schiemann, Torsten; Pankalla, Marcus; Hakenberg, Jörg; Leser, Ulf

  2006-10-01

  The biomedical literature contains a wealth of information on associations between many different types of objects, such as protein-protein interactions, gene-disease associations and subcellular locations of proteins. When searching such information using conventional search engines, e.g. PubMed, users see the data only one-abstract at a time and 'hidden' in natural language text. AliBaba is an interactive tool for graphical summarization of search results. It parses the set of abstracts that fit a PubMed query and presents extracted information on biomedical objects and their relationships as a graphical network. AliBaba extracts associations between cells, diseases, drugs, proteins, species and tissues. Several filter options allow for a more focused search. Thus, researchers can grasp complex networks described in various articles at a glance. http://alibaba.informatik.hu-berlin.de/

 12. BENZYLIDENESALICYLOYLHYDRAZINATO- N,OTIN(IV] (R = OCH3, Br, N(CH32 AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. V. Shmatkova

  2014-11-01

  Full Text Available The complexes [SnCl4(2-OH-HB-4R-b] ·CH3CN (R = 4-OCH3 (І, 4-Br(II were obtained by interaction of SnCl4 with salicyloylhydrazones 4–R- benzaldehydes (2-OH-HB-4R-b in acetonitrile. The composition and structure (O(C=O-N(CH=N – the coordination of ligand’s amide form were established by element analysis methods, conductometry, thermogravimetry and IR spectroscopy. It was studied the anti-inflammatory activity of (I, II and previously synthesized, structurally characterized [SnCl4(2-OH-HB-4R-b∙H] (R=N (CH32 (III in model of aseptic carrageenan induced swelling, and it is shown that compound (II demonstrates the highest activity.

 13. Nye didaktiske veje med mobile medier i voksenundervisningen af ordblinde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gjedde, Lisa; Misfeldt, Morten; Levinsen, Karin

  2012-01-01

  afprøvet mobiltelefonen som læringsværktøj i dansk og matematik. I projekter om læring på arbejdspladsen har mobillæring tidligere vist sig at have potentiale for ordblinde og læsesvage. (Gjedde & Gredsted 2005, 2007). Der er bl.a. høstet erfaringer med mobil tale-til-tekst, der først blev udviklet i MELFO...

 14. MED101: a laser-plasma simulation code. User guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodgers, P.A.; Rose, S.J.; Rogoyski, A.M.

  1989-12-01

  Complete details for running the 1-D laser-plasma simulation code MED101 are given including: an explanation of the input parameters, instructions for running on the Rutherford Appleton Laboratory IBM, Atlas Centre Cray X-MP and DEC VAX, and information on three new graphics packages. The code, based on the existing MEDUSA code, is capable of simulating a wide range of laser-produced plasma experiments including the calculation of X-ray laser gain. (author)

 15. The medical dictionary for regulatory activities (MedDRA).

  Science.gov (United States)

  Brown, E G; Wood, L; Wood, S

  1999-02-01

  The International Conference on Harmonisation has agreed upon the structure and content of the Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) version 2.0 which should become available in the early part of 1999. This medical terminology is intended for use in the pre- and postmarketing phases of the medicines regulatory process, covering diagnoses, symptoms and signs, adverse drug reactions and therapeutic indications, the names and qualitative results of investigations, surgical and medical procedures, and medical/social history. It can be used for recording adverse events and medical history in clinical trials, in the analysis and tabulations of data from these trials and in the expedited submission of safety data to government regulatory authorities, as well as in constructing standard product information and documentation for applications for marketing authorisation. After licensing of a medicine, it may be used in pharmacovigilance and is expected to be the preferred terminology for international electronic regulatory communication. MedDRA is a hierarchical terminology with 5 levels and is multiaxial: terms may exist in more than 1 vertical axis, providing specificity of terms for data entry and flexibility in data retrieval. Terms in MedDRA were derived from several sources including the WHO's adverse reaction terminology (WHO-ART), Coding Symbols for a Thesaurus of Adverse Reaction Terms (COSTART), International Classification of Diseases (ICD) 9 and ICD9-CM. It will be maintained, further developed and distributed by a Maintenance Support Services Organisation (MSSO). It is anticipated that using MedDRA will improve the quality of data captured on databases, support effective analysis by providing clinically relevant groupings of terms and facilitate electronic communication of data, although as a new tool, users will need to invest time in gaining expertise in its use.

 16. Er genomisk selektion en revolution af avlsarbejdet med mink?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berg, Peer

  2011-01-01

  Genomisk selektion udnytter, at den enkelte mink kan genotypes for tusindvis af genetiske markører. Et dyrs avlsværdi kan skønnes med ret stor sikkerhed på basis af en blod- eller hårprøve, hvor dyrets sæt af genetiske markører bestemmes. Det er altså ikke nødvendigt at registrere minkens egne eg...

 17. UV absorption spectrum of CH3OCH2 radicals and kinetics of the reaction of CH3OCH2O2 radicals with NO and NO2 in the gas phase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, S.; Ljungström, E.; Ellermann, T.

  1995-01-01

  Alkyl and alkylperoxy radicals originating from dimethyl ether have been studied in the gas phase at 296 K. A pulse radiolysis-UV absorption technique was used. Absorption cross-sections were quantified over the wavelength range 220-350 nm. At 230 nm, sigma(CH3OCH2) = (4.2 +/- 0.5) X 10(-18) cm(2...

 18. MED1 independent activation of endogenous target genes by PPARα

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grøntved, Lars; Bugge, Anne K.; Roeder, Robert G.

  The mediator complex serves as a transcriptional co-activator complex by acting as a bridge between promoter-bound transcription factors and the preinitiation complex. Genetic and biochemical studies indicate that nuclear receptors recruit the mediator complex through direct interaction with the ......The mediator complex serves as a transcriptional co-activator complex by acting as a bridge between promoter-bound transcription factors and the preinitiation complex. Genetic and biochemical studies indicate that nuclear receptors recruit the mediator complex through direct interaction...... derived from TRAP220 KO mice. Interestingly, rescue experiments in confluent TRAP220 KO MEFs with different versions of MED1 indicate that the LXXLL motif is not necessary for PPARgamma mediated gene activation (Ge et al, MCB published online ahead of print 2007). By analogy, we show here that MED1...... is dispensable for PPARalpha transcriptional activity in proliferating but is necessary in confluent AML-12 cells and TRAP220 KO MEFs. Collectively this indicates that the PPARs might have adopted an alternative mediator recruitment mechanism that is dispensable of direct interaction with MED1 on endogenous...

 19. Mitigation of Volcanic Risk: The COSMO-SkyMed Contribution

  Science.gov (United States)

  Sacco, Patrizia; Daraio, Maria Girolamo; Battagliere, Maria Libera; Coletta, Alessandro

  2015-05-01

  The Italian Space Agency (ASI) promotes Earth Observation (EO) applications related to themes such as the prediction, monitoring, management and mitigation of natural and anthropogenic hazards. The approach generally followed is the development and demonstration of prototype services, using currently available data from space missions, in particular the COSMO-SkyMed (Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin observation) mission, which represents the largest Italian investment in Space System for EO and thanks to which Italy plays a key role worldwide. Projects funded by ASI provide the convergence of various national industry expertise, research and institutional reference users. In this context a significant example is represented by the ASI Pilot Projects, recently concluded, dealing with various thematic, such as volcanoes. In this paper a special focus will be addressed to the volcanic risk management and the contribution provided in this field by COSMO-SkyMed satellite constellation during the last years. A comprehensive overview of the various national and international projects using COSMO-SkyMed data for the volcanic risk mitigation will be given, highlighting the Italian contribution provided worldwide in this operational framework.

 20. [Systematic literature search in PubMed : A short introduction].

  Science.gov (United States)

  Blümle, A; Lagrèze, W A; Motschall, E

  2018-03-01

  In order to identify current (and relevant) evidence for a specific clinical question within the unmanageable amount of information available, solid skills in performing a systematic literature search are essential. An efficient approach is to search a biomedical database containing relevant literature citations of study reports. The best known database is MEDLINE, which is searchable for free via the PubMed interface. In this article, we explain step by step how to perform a systematic literature search via PubMed by means of an example research question in the field of ophthalmology. First, we demonstrate how to translate the clinical problem into a well-framed and searchable research question, how to identify relevant search terms and how to conduct a text word search and a search with keywords in medical subject headings (MeSH) terms. We then show how to limit the number of search results if the search yields too many irrelevant hits and how to increase the number in the case of too few citations. Finally, we summarize all essential principles that guide a literature search via PubMed.

 1. Udvikling af antistoffer efter vaccination mod og podning med PRRSV

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Thoning, Henrik

  konkludere, at det er muligt at vaccinere med begge PRRS vacciner på samme tid og opnå antistofsvar for begge typer PRRSV. Husk dog altid at give forskellige vacciner i hver sin side af nakken. Blodprøver fra grisene viste, at de havde dannet antistoffer og blev positive i ELISA-testen for PRRSV Type 1 21......-US samt IPT testene. Disse tests kan dog ikke skelne ”eksotiske” PRRSV subtyper fra de almindelige cirkulerende PRRSV subtyper i Danmark. Forsøget blev gennemført på Lindholm. Der indgik 66 grise fra en Blå SPF+Ap6+Ap12 besætning. Grisene blev ved ankomst fordelt i 4 grupper (VAC-T1, VAC-T2, VAC-T1T2 og...... NON-VAC): VAC-T1 blev vaccineret med Porcilis ® PRRS VET VAC-T2 blev vaccineret med Ingelvac ® PRRS VET VAC-T1T2 fik begge vacciner samtidig i hver sin side af nakken NON-VAC blev ikke vaccineret. Grisene blev gennem hele forsøget observeret dagligt. De fik taget temperatur den første uge efter...

 2. MedRapid--medical community & business intelligence system.

  Science.gov (United States)

  Finkeissen, E; Fuchs, H; Jakob, T; Wetter, T

  2002-01-01

  currently, it takes at least 6 months for researchers to communicate their results. This delay is caused (a) by partial lacks of machine support for both representation as well as communication and (b) by media breaks during the communication process. To make an integrated communication between researchers and practitioners possible, a general structure for medical content representation has been set up. The procedure for data entry and quality management has been generalized and implemented in a web-based authoring system. The MedRapid-system supports the medical experts in entering their knowledge into a database. Here, the level of detail is still below that of current medical guidelines representation. However, the symmetric structure for an area-wide medical knowledge representation is highly retrievable and thus can quickly be communicated into daily routine for the improvement of the treatment quality. In addition, other sources like journal articles and medical guidelines can be references within the MedRapid-system and thus be communicated into daily routine. The fundamental system for the representation of medical reference knowledge (from reference works/books) itself is not sufficient for the friction-less communication amongst medical staff. Rather, the process of (a) representing medical knowledge, (b) refereeing the represented knowledge, (c) communicating the represented knowledge, and (d) retrieving the represented knowledge has to be unified. MedRapid will soon support the whole process on one server system.

 3. Standardiserade mätverktyg inom slutenvården – om möjligt, med betoning på röntgenverksamheter : En analys

  OpenAIRE

  Storm, Kent

  2017-01-01

  Att mäta och dokumentera kliniskt vårdarbetet har inte prioriterats inom röntgenverksamheter. Tillgång till jämförelsedata skulle möjliggöra olika former av standardisering för förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att SPC- diagram (statistisk process styrning diagram)  inte uppmärksammas får effekt på patientsäkerhetsarbetet. Aktuell studie avser att öka kunskapen om vilka mätverktyg som finns att tillgå, vilka svar de kan ge och deras användbarhet. Syftet var jämföra och analysera ol...

 4. Role for the MED21-MED7 Hinge in Assembly of the Mediator-RNA Polymerase II Holoenzyme*

  Science.gov (United States)

  Sato, Shigeo; Tomomori-Sato, Chieri; Tsai, Kuang-Lei; Yu, Xiaodi; Sardiu, Mihaela; Saraf, Anita; Washburn, Michael P.; Florens, Laurence; Asturias, Francisco J.; Conaway, Ronald C.

  2016-01-01

  Mediator plays an integral role in activation of RNA polymerase II (Pol II) transcription. A key step in activation is binding of Mediator to Pol II to form the Mediator-Pol II holoenzyme. Here, we exploit a combination of biochemistry and macromolecular EM to investigate holoenzyme assembly. We identify a subset of human Mediator head module subunits that bind Pol II independent of other subunits and thus probably contribute to a major Pol II binding site. In addition, we show that binding of human Mediator to Pol II depends on the integrity of a conserved “hinge” in the middle module MED21-MED7 heterodimer. Point mutations in the hinge region leave core Mediator intact but lead to increased disorder of the middle module and markedly reduced affinity for Pol II. These findings highlight the importance of Mediator conformation for holoenzyme assembly. PMID:27821593

 5. Retrieval of diagnostic and treatment studies for clinical use through PubMed and PubMed's Clinical Queries filters.

  Science.gov (United States)

  Lokker, Cynthia; Haynes, R Brian; Wilczynski, Nancy L; McKibbon, K Ann; Walter, Stephen D

  2011-01-01

  Clinical Queries filters were developed to improve the retrieval of high-quality studies in searches on clinical matters. The study objective was to determine the yield of relevant citations and physician satisfaction while searching for diagnostic and treatment studies using the Clinical Queries page of PubMed compared with searching PubMed without these filters. Forty practicing physicians, presented with standardized treatment and diagnosis questions and one question of their choosing, entered search terms which were processed in a random, blinded fashion through PubMed alone and PubMed Clinical Queries. Participants rated search retrievals for applicability to the question at hand and satisfaction. For treatment, the primary outcome of retrieval of relevant articles was not significantly different between the groups, but a higher proportion of articles from the Clinical Queries searches met methodologic criteria (p=0.049), and more articles were published in core internal medicine journals (p=0.056). For diagnosis, the filtered results returned more relevant articles (p=0.031) and fewer irrelevant articles (overall retrieval less, p=0.023); participants needed to screen fewer articles before arriving at the first relevant citation (p<0.05). Relevance was also influenced by content terms used by participants in searching. Participants varied greatly in their search performance. Clinical Queries filtered searches returned more high-quality studies, though the retrieval of relevant articles was only statistically different between the groups for diagnosis questions. Retrieving clinically important research studies from Medline is a challenging task for physicians. Methodological search filters can improve search retrieval.

 6. Isolation, structural determination, and evaluation of the biological activity of 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol [20(S)-25-OCH3-PPD], a novel natural product from Panax notoginseng.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Y; Wang, W; Han, L; Rayburn, E R; Hill, D L; Wang, H; Zhang, R

  2007-01-01

  Ginseng has been used extensively for medicinal purposes, with suggested utility for indications as diverse as diabetes, cardiovascular disease and cancer. Herein we report the discovery and characterization of 20(S)-25-OCH3-PPD, a ginsenoside that inhibits growth and survival of cancer cells. The novel dammarane triterpene sapogenin (C31H56O4; molecular weight 492) was isolated from the total hydrolyzed saponins extracted from the leaves of Panax notoginseng using conventional and reverse-phase silica gel chromatography. Based on physicochemical characteristics and NMR data, the compound was identified as 20(S)-25-OCH3-PPD. The biological activities of 20(S)-25-OCH3-PPD and its known analogs, 20(S)-PPD and Rg3, were evaluated in 12 human cancer cell lines. In all cell lines, the order of cytotoxicity of the test compounds was 20(S)-25-OCH3-PPD > 20(S)-PPD > Rg3. 20(S)-25-OCH3-PPD also induced apoptosis and cell cycle arrest in the G1 phase, and inhibited proliferation in breast cancer cell lines, demonstrating its potent biological effects. In regard to cytotoxicity, the IC50 values of 20(S)-25-OCH3-PPD for most cell lines were in the lower microM range, a 5-15-fold greater cytotoxicity relative to 20(S)-PPD and a 10-100-fold increase over Rg3. These findings suggest a structure-activity relationship among dammarane-type sapogenins. The data presented here may provide a basis for the future development of 20(S)-25-OCH3-PPD as a novel anti-cancer agent.

 7. PCB and Dioxin content of Swedish waste fuels; PCB- och dioxininnehaall i svenska avfallsbraenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blomqvist, Evalena (Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)) (and others)

  2009-06-15

  Reported dioxin data in the literature presents a rather large variation, 1-255 ng I-TEQ/kg, among different municipal solid waste (MSW) mixture samples taken within different countries. However the variation is not only large between different countries, a significant variation is reported within each study as well. Results that shows the importance of using reliable and representative sampling methods. The majority of the reported dioxin levels is within 4 to 45 ng I-TEQ/kg waste. In some of the reported studies the dioxin content has as well been analysed in sources-sorted fractions. The majority, 90-95%, of the detected dioxins were found in the fraction consisting of textiles and leather. This study aims to analyse the amount and variations, of the toxic dioxin and PCB congeners within a typical MSW mixture in Sweden, before it is energy recovered in a waste incineration plant. The study includes 20 samples, taken from two different plants in Sweden i.e. Renova and Boraas Energi och Miljoe, during 2007/2008. A well evaluated sampling method were used at both plants to achieve representative samples. Each sampling campaign resulted in a 30 kg sample that was transported in sealed containers to a laboratory. The heat value and a complete determination of the elementary content was analysed as well as the levels of toxic dioxins and PCBs in all samples. All results, both organic and inorganic, were rather similar between the two incineration plants. The resemblance within the results is an outcome of that good and representative sampling method has been used during the sampling campaigns. The average value (+/- standard deviation) of all 20 samples is 29 +/-15 ng I-TEQ per kilo of dry MSW. An average value which is within the lower range of the previous reported levels in the literature. The lower dioxin content within Swedish MSW mixtures is most likely due to the relative well-controlled waste management and sorting system in Sweden. The majority of the

 8. Hva med de gjenstridige dokumentene? Fagreferentrollen i spesialsamlinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Greve

  2010-07-01

  Full Text Available Spesialsamlinger er samlinger av ”gjenstridige dokumenter”, dvs. dokumenter som er sjeldne, unika eller upubliserte og derfor ofte er fysisk bundet til eierinstitusjonen. Det er typisk at slike samlinger mangler moderne standarder for metadata og felles nasjonale katalogiseringsverktøy. Eierinstitusjonene har et kulturansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av disse dokumentene overfor en bredere allmennhet enn et fagbiblioteks ”primærbrukere”. Fagreferentens oppgaver vil være preget av dette. Bevaring, sikring og produksjon av digitale fulltekstdokumenter er sentralt. Det er også typisk for slike samlinger at en har en betydelig backlog. Det vil være fagreferentens oppgave å løfte fram ukjent kildemateriale, gjennom digitaliseringsprosjekter og forskning. Fagreferentens viktigste oppgaver vil da være mer rettet mot samlingspleie og formidling av egne samlinger og mindre fokus på andre institusjoners samlinger. Slik vil også undervisningen av studentene bli preget av arkivpresntasjon av innhold og forelesninger om teoretiske og praktiske forhold knyttet til å arbeide med spesielle materialtyper og mindre til utvikling av vanlig informasjonskompetanse. Denne situasjonen vil forandre seg hvis/når institusjonene blir enige om utvekslingsformater og mengden av digitale fulltekstdokumenter øker. Utfordringene for spesialsamlinger vil også være fagreferentenes utfordringer; I en stadig mer elektronisk verden, kan arbeidet med de fysiske samlingene lett bli marginalisert, selv om nettopp den tekniske utviklingen kunne løse mange problemer for de gjenstridige dokumentene. Men slik prioritering krever store ressurser, høy kompetanse, engasjement og politisk gjennomslagskraft. Kostnadene er høye, og konkurrerer budsjettmessig med galopperende elektroniske utgifter for hele biblioteket. Spesialsamlingenes fagreferenter kan bli en minoritetsstemme i bibliotekenes moderniseringsprosess, til skade for bibliotekenes totale faglige

 9. Applications of medical wireless LAN systems (MedLAN)

  OpenAIRE

  Banitsas, KA; Istepanian, RSH; Tachakra, S

  2002-01-01

  This is a post-peer-review, pre-copyedit version of an article published in Journal of Medical Marketing. The definitive publisher-authenticated version "Konstantinos A. Banitsas, R.S.H. Istepanian, Sapal Tachakra. Applications of medical Wireless LAN systems (MedLAN). Journal of Medical Marketing, Volume 2, Number 2, 1 January 2002 , pp. 136-142(7)" is available online at: http://www.ingentaconnect.com/content/pal/jomm/2002/00000002/00000002/art00008. In this paper the Wireless LAN (WLAN)...

 10. Udvidelsen af relationsfeltets didaktik – med religionsundervisningen som eksempel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovmand, Keld

  beskrive denne dobbeltbevægelse som en almen fagdidaktik (Nielsen 1998 [1994]) eller – med inspiration fra Klafki – en relationsfeltets didaktik (Nielsen 2012). Dobbeltblikket på didaktikken som et relationsfelt kan kvalificeres ved hjælp af de fire kriterier for indholdsvalg, som er udformet af Frede V...... specificere indhold (DuFour & Marzano 2011). Referencer DuFour, Richard & Marzano, Robert J. 2011: Leaders of learning. How district, school, and classroom leaders improve student achievement. Bloomington, IN: Solution Tree Press. Hattie, John 2009: Visible learning. A synthesis of over 800 meta...

 11. Delivery of Special Magnets for the MedAustron Project

  CERN Document Server

  Kramer, T; Barlow, R A; Barnes, MJ; Borburgh, J; Ducimetière, L; Fowler, T; Hourican, M; Mertens, V; Prost, A

  2014-01-01

  Ten different types of kickers, bumpers, and electrostatic and magnetic septa, along with certain power supplies and associated control system components, have been designed in a collaboration between CERN and MedAustron for an ion therapy centre in Wr. Neustadt (Austria). This paper focuses on the status of the special magnets work package and the improvements applied during the production. The design parameters are compared with data from measurements, hardware test and initial commissioning. The major factors contributing to the successful completion of the work package are highlighted.

 12. Tracking Studies of the MedAustron HEBT

  CERN Document Server

  Schönauer, H

  2014-01-01

  The design of the HEBT, the High Energy Beam Transfer line of the MedAustron Hadron Therapy Centre is based on new concepts developed in the CERN PIMMS Study of the Nineties. One of those is the ‘bar-of-charge’, a very realistic description of the particularities of the horizontal phase space distribution of the slow-extracted beams. Tracking a distribution - produced by simulation of the slow extraction - from the electrostatic septum through the modules of the transfer line gives the sometimes rather particular phase space distributions and their projections at the monitors. Knowing the theoretical phase space distributions there is helpful in the interpretation of the profiles observed.

 13. Dilemmaer i musikterapeutisk behandling af en traumatiseret flygtning med musikerbaggrund

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolette Daniels Beck

  2016-12-01

  Full Text Available Denne artikel præsenterer et single case-studie af et receptivt musikterapiforløb med en 55-årig syrisk flygtning, som har været udsat for fængsling og tortur på grund af sine aktiviteter som protestsanger og musiker. Der beskrives problemstillinger og dilemmaer relateret til at anvende musik, der både kan trigge traumer, men også vække indre ressourcer. Kortlægning af patientens forskellige personlighedsdele og musikkens evne til integration af dem vil blive belyst gennem teorien om strukturel dissociation.

 14. Conformational and spectroscopic study of xanthogen ethyl formates, ROC(S)SC(O)OCH2CH3. Isolation of CH3CH2OC(O)SH

  Science.gov (United States)

  Juncal, Luciana C.; Cozzarín, Melina V.; Romano, Rosana M.

  2015-03-01

  ROC(S)SC(O)OCH2CH3, with R = CH3sbnd , (CH3)2CHsbnd and CH3(CH2)2sbnd , were obtained through the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3. The liquid compounds were identified and characterized by 1H and 13C NMR and mass spectrometry. The conformations adopted by the molecules were studied by DFT methods. 6 conformers were theoretically predicted for R = CH3sbnd and (CH3)2CHsbnd , while the conformational flexibility of the n-propyl substituent increases the total number of feasible rotamers to 21. For the three molecules, the conformers can be associated in 3 groups, being the most stable the AS forms - the Cdbnd S double bond anti (A) with respect to the Csbnd S single bond and the Ssbnd C single bond syn (S) with respect to the Cdbnd O double bond - followed by AA and SS conformers. The vibrational spectra were interpreted in terms of the predicted conformational equilibrium, presenting the ν(Cdbnd O) spectral region signals corresponding to the three groups of conformers. A moderated pre-resonance Raman enhancement of the ν(Cdbnd S) vibrational mode of CH3(CH2)2OC(S)SC(O)OCH2CH3 was detected, when the excitation radiation approaches the energy of a n → π∗ electronic transition associated with the Cdbnd S chromophore. UV-visible spectra in different solvents were measured and interpreted in terms of TD-DFT calculations. The unknown molecule CH3CH2OC(O)SH was isolated by the UV-visible photolysis of CH3OC(S)SC(O)OCH2CH3 isolated in Ar matrix, and also obtained as a side-product of the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3.

 15. Arbejdspladsvurdering i små virksomheder med 1-4 ansatte

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasle, Peter; Esben, Dalskinn

  En analyse af mulighederne for at gennemføre arbejdspladsvurdering i mikrovirksomheder med 1-4 ansatte.......En analyse af mulighederne for at gennemføre arbejdspladsvurdering i mikrovirksomheder med 1-4 ansatte....

 16. MedlinePlus FAQ: MedlinePlus and MEDLINE/PubMed

  Science.gov (United States)

  ... What is the difference between MedlinePlus and MEDLINE/PubMed? To use the sharing features on this page, ... latest health professional articles on your topic. MEDLINE/PubMed: Is a database of professional biomedical literature Is ...

 17. Quince años de MedUNAB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Hérnandez Rey

  2013-08-01

  Full Text Available Para conmemorar los quince años de MedUNAB el comité estudiantil quiso escribir sobre el significado que tiene para cada uno de sus miembros pertenecer a ella. Es así como en este editorial recogemos las distintas experiencias que se han tenido, algunas de años, otras de meses. MedUNAB es una escuela editorial que hace posible que tres veces al año la comunidad académica de Latinoamérica cuente, tanto física como virtualmente, con una revista científica del área de la salud. Los miembros del comité estudiantil son seleccionados por el editor y por los integrantes con más antigüedad después de hacer un entrenamiento en el cual se aprenden las bases para el proceso editorial que va desde la recepción de los artículos, hasta cómo hacer llegar la revista a cada uno de ustedes en aulas de clase, congresos, simposios, charlas y consultorios, pasando por la evaluación de los escritos, basada en los estrictos parámetros internacionales, la búsqueda de revisores calificados, la corrección de estilo y la diagramación.

 18. Metal waste (Cu and Ni) prevention by SLM and MED

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Voorde, I.; Vander Linden, J.; De Ketelaere, R. F. [Chemical and Biochemical Research Centre KaHo Sint-Lieven (CBOK), Ghent (Belgium)

  2001-07-01

  Results of an investigation into implementing supported liquid membranes (SLM) and modified electrodialysis (MED) technology for the recovery of copper and nickel from electroplating effluents in order to prevent metal waste, are discussed. To date, the study of the influence of the individual parameters and their aggregate effect on mass transfer has been completed on laboratory scale equipment. The SLM pilot plant has also been tested extensively, confirming the feasibility of the technique for use with solutions containing up to 500 ppm of metal, as well as for use with other solutions with low metal concentrations originating in other than plating shops. A modified electrodialysis unit also has been designed and constructed using solid ion exchangers. Although development of the technique of electrolytic regeneration and simultaneous conditioning of solid ion exchangers has been successfully completed, the PARCOM 0.5 ppm level envisaged for the deionisation of nickel salts, has not been achieved. Development of the entire control system for SLM and more experiments for MED to replace the ion exchanger membranes, and the effective nickel ion exchanger, by one simple ceramic cell of variable porosity, are the next steps. 7 refs., 3 tabs.

 19. Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szulevicz, Thomas

  Baggrund Denne afhandling består af en empirisk undersøgelse af den pædagogiske praksis på Havredal Praktiske Landbrugsskole (HPL). HPL er en mesterlæreinspireret landbrugsuddannelse for unge elever mellem 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. HPL fungerer som et moderne landbrug, der drives af...... elever og lærere i fællesskab. Der er 38 indskrevne elever på skolen, der dyrker 140 ha jord og har en besætning på 50 sortbrogede malkekøer i løsdriftsstald, 250 søer samt 10 heste. Elevernes uddannelse og læring er struktureret omkring deres deltagelse i landbrugsaktiviteterne på skolen. HPL er...... observationerne fandt sted i forskningsprojektets første 14 måneder. Herudover er der blevet foretaget kvalitative interviews med 12 elever fra HPL. Heraf blev de 7 af eleverne interviewet à 3 omgange. 7 lærere på HPL er blevet interviewet. Endelig er der blevet foretaget to videoobservationer af en elevs...

 20. MedAustron – Non-Clinical Research Opportunities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schreiner, T.

  2013-01-01

  MedAustron is a synchrotron based light-ion beam therapy centre for cancer treatment as well as for clinical and non-clinical research, currently in the construction phase in Wiener Neustadt. Whilst the choice of basic machine parameters was driven by medical requirements, the accelerator complex design was also optimised to offer flexibility for research operation. The potential of the synchrotron is being exploited to increase the maximum proton energy far beyond the medical needs to up to 800 MeV, for experimental physics applications, mainly in the areas of proton scattering and detector research. The accelerator layout allows for the installation of up to four ion source-spectrometer units, to provide various ion types besides the clinical used protons and carbon ions. To decouple research and medical operation, a dedicated irradiation room for non-clinical research was included providing two isocentres for the installation of different experiments. This presentation provides a status overview over the whole project and highlights the non-clinical research opportunities at MedAustron. (author)

 1. CredibleMeds.org: What does it offer?

  Science.gov (United States)

  Woosley, Raymond L; Black, Kristin; Heise, C William; Romero, Klaus

  2018-02-01

  Since the 1990s, when numerous non-cardiac drugs were first recognized to have the potential to prolong the QT interval and cause torsades de pointes (TdP), clinicians, drug regulators, drug developers, and clinical investigators have become aware of the complexities of assessing evidence and determining TdP causality for the many drugs being marketed or under development. To facilitate better understanding, the Arizona Center for Education and Research on Therapeutics, known as AZCERT, has developed the CredibleMeds.org website which includes QTdrugs, a listing of over 220 drugs placed in four risk categories based on their association with QT prolongation and TdP. Since the site was launched in 1999, it has become the single and most reliable source of information of its kind for patients, healthcare providers, and research scientists. Over 96,000 registered users rely on the QTdrugs database as their primary resource to inform their medication use, their prescribing or their clinical research into the impact of QT-prolonging drugs and drug-induced arrhythmias. The QTdrugs lists are increasingly used as the basis for clinical decision support systems in healthcare and for metrics of prescribing quality by healthcare insurers. A free smartphone app and an application program interface enable rapid and mobile access to the lists. Also, the CredibleMeds website offers numerous educational resources for patients, educators and healthcare providers that foster the safe use of medications. Copyright © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

 2. MedCast: a discussion support system for cooperative work

  Science.gov (United States)

  Moreno, Ramon A.; Lima, Vinícius; Lopes, Isidro; Gutierrez, Marco A.

  2012-02-01

  The availability of low cost Internet connections and specialized hardware, like webcams and headsets, makes possible the development of solutions for remote collaborative work. These solutions can provide advantages compared to presential meetings, such as: availability of experts on remote locations; lower price compared to presential meetings; creation of online didactic material (e.g. video-classes); richer forms of interaction between participants. These technologies are particularly interesting for continent-sized countries where typically there is a short number of skilled people in remote areas. However, the application of these technologies in medical field represents a special challenge due to the more complex requirements of this area, such as: Provide confidentiality (patient de-identification) and integrity of patient data; Guarantee availability of the system; Guarantee authenticity of data and users; Provide simple and effective user interface; Be compliant with medical standards such as DICOM and HL7. In order to satisfy those requirements a prototype called MedCast is under development whose architecture allows the integration of the Hospital Information System (HIS) with a collaborative tool in compliance with the HIPAA rules. Some of the MedCast features are: videoconferencing, chat, recording of the sessions, sharing of documents and reports and still and dynamic images presentation. Its current version allows the remote discussion of clinical cases and the remote ECG evaluation.

 3. MedAustron - Ion-Beam Therapy and Research Center

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schreiner, Thomas; Seemann, Rolf

  2015-01-01

  MedAustron is a synchrotron-based light-ion beam therapy center for cancer treatment as well as for clinical and non-clinical research, currently in the commissioning phase in Wiener Neustadt, Austria. Recently, the first proton beam was transported successfully to one of the four irradiation rooms. Whilst the choice of basic machine parameters was driven by medical requirements, i.e. 60 MeV protons and 120 MeV/A to 400 MeV/A carbon ions, the accelerator complex design was also optimized to offer flexibility for research operation. The potential of the synchrotron is being exploited to increase the maximum proton energy far beyond the medical needs to up to 800 MeV, for experimental physics applications, mainly in the areas of proton scattering and detector research. The accelerator layout allows for the installation of up to four ion source-spectrometer units, to provide various ion types besides the clinical used protons and carbon ions. Besides experimental physics, the two main non-clinical research disciplines are medical radiation physics and radiation biology. To decouple research and medical operation, a dedicated irradiation room for non-clinical research was included providing the installation of different experiments. In addition, several labs have been equipped with appropriate devices for preparing and analyzing radio-biological samples. This presentation gives a status overview over the whole project and highlights the non-clinical research opportunities at MedAustron. (Author)

 4. Digital kommunikation med den offentlige sektor: Styrelser og statslige institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 5. Spilleregler i musikterapi med voksne - oversigter fra faglitteraturen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2005-02-01

  Full Text Available Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfulgt af en præsentation af opdelinger lavet af henholdsvis Pedersen & Scheiby, Bruscia og Wigram. En af forskellene på opfattelsen af spillereglernes karakter og anvendelse handler om, hvorvidt spillereglerne udelukkende bør have et referentielt indhold med udgangspunkt i klientens psykiske materiale, eller om også rent musikalske (eller nonreferentiellespilleregler kan siges at have en terapeutisk effekt. Artiklens forfatter ser i stedet spørgsmålet i lyset af mange klienters behov for en gradvis introduktion til klinisk improvisation og inddrager i den sammenhæng litteratur om introduktion og assessment af bl.a. Wigram, Hannibal og Jensen. Artiklen er den første i en serie, hvis overordnede mål er at indsamle viden og erfaring om anvendelse af spilleregler i forhold til forskellige klientgrupper. Anden del omhandler udvikling af spilleregler i forhold til børneklientgrupper og findes i næste kapitel i dette årsskrift.

 6. Digestion with initial biological hydrolysis step for enhanced methane production in sewage and biogas plants. Exploratory; Roetning med inledande biologiskt hydrolyssteg foer utoekad metanutvinning paa avloppsreningsverk och biogasanlaeggningar. Foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-03-15

  Anaerobic degradation of organic matter is a multi-step process through the action of various groups of microorganisms whose optimum conditions can differ considerably regarding e.g. nutrients, pH demand, sensitivity for changes and patterns for growth and nutrient uptake. One way of optimizing the anaerobic digestion process, and thereby increase the biogas production and the reduction of organic matter, can be to physically divide the anaerobic digestion process in two steps consisting of an initial hydrolysis and acid production step followed by a methane production step in an anaerobic digester. One problem with the biogas processes of today is that not all organic matter that is added to the process becomes available for conversion into biogas. This is particularly evident in digestion of waste water treatment sludge where almost half of the organic matter added remains after anaerobic digestion. More efficient utilization of substrate in biogas plants is an important element to increase the profitability of biogas production. The possibility to use different pre-treatment methods is being discussed to increase the degree of conversion of organic matter into biogas in the digester. Pre-treatment methods are often energy as well as cost demanding and can require the addition of chemicals. To use the microbiological steps in the biogas process more efficiently by adding an initial hydrolysis step is a method that does not require the usage of chemicals or increased energy consumption. This pre-study is based on literature studies related to anaerobic digestion with initial biological hydrolysis and collected knowledge from full-scale plants, universities and suppliers of equipment. Nearly 70 published scientific articles relevant to the subject have been found in the performed literature searches. The articles have been subdivided according to the purpose of each article. A large part of the articles have concerned modelling of anaerobic digestion why a separate section of the report has been devoted to this. The literature study shows that the majority of the experiments with an initial hydrolysis step that have been performed with substrates such as waste water treatment sludge, organic waste or dairy manure have given advantages in the form of for example higher methane yield, increased degree of degradation and/or increased treatment capacity. In addition other advantages have been achieved by the method, for example elimination of foaming in digester, more stable process and pathogen inactivation. It is difficult to draw any general conclusions about optimal pH for hydrolysis. Optimal pH most likely differs, mainly in relation to the composition and characteristics of the substrate. It seems that pH control, in most cases, is not necessary to achieve a satisfactorily process, which is important considering the costs for addition of acid or base in a full scale application. Concerning process temperature an increase up to 55 deg. C have in most studies resulted in a higher hydrolysis rate. Optimal retention time and organic load for optimization of the hydrolysis process depends on the composition and characteristics of the substrate. For each combination of process parameters there is an optimum that changes if any of the process conditions does change. For waste water treatment sludge generally 4-7 days retention time seems to be appropriate and for dairy manure 2-4 days have been used successfully in studied scientific papers. Simulation of hydrolysis can show a clear optimum for which retention time gives the highest hydrolysis rate. This can be used to design a multi-step process so that the hydrolysis rate, and thus the biogas production, can be optimized. Modelling experiments also show that multi-step digestion processes can be simulated with a good correspondence to data. Hydrogen gas can be produced in an initial hydrolysis step which gives the opportunity to produce bio-hythane but can also be a safety risk if the plant is not designed for this. No safety problems with hydrogen formation have however been observed at identified full scale plants. Anaerobic digestion with an initial biological hydrolysis step should be possible to implement at a digestion plant with relatively simple means by mainly the addition of one stirred and insulated tank. The importance and effect of an initial separate hydrolyse step is however dependent on the characteristics of the substrate and other process parameters of the plant such as organic load and actual retention time. The added value achieved by addition of an extra step in the digestion process has to be revised compared to the costs and the additional work required for process monitoring and maintenance. Six full scale plants in Sweden (3), Germany (1) and USA (2) that are in operation, or have done experiments, with separate biological hydrolysis step have been identified.

 7. Personporträttet som tidningsgenre : En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön

  OpenAIRE

  Siivonen, Jonita

  2007-01-01

  The thesis The portrait interview as a newspaper genre. A qualitative close reading focussing on topical motifs, conventions of narration, and gender defines the portrait interview as a newspaper genre and analyses how the personalities in the portraits are constructed textually. The main body of material consists of 107 portrait interviews in two morning newspapers, Dagens Nyheter (published in Stockholm, Sweden) and Hufvudstadsbladet (published in Swedish in Helsinki, Finland), during ...

 8. Risk assessment using Analytical Hierarchy Process - Development and evaluation of a new computer-based tool; Riskvaerdering med Analytical Hierarchy Process - Utveckling och utprovning av ett nytt datorbaserat verktyg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ritchey, Tom (Swedish Defence Research Agency, Stockholm (Sweden))

  2008-11-15

  Risk analysis concerning the management of contaminated areas involves comparing and evaluating the relationship between ecological, technical, economic and other factors, in order to determine a reasonable level of remediation. Risk analysis of this kind is a relatively new phenomenon. In order to develop methodology in this area, the Sustainable Remediation program contributes both to comprehensive risk analysis projects and to projects concentrating on specific aspects of remediation risk analysis. In the project described in this report, the Swedish Defence Research Agency (FOI) was given a grant by the Sustainable Remediation program to apply the Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to develop a computer-aided instrument to support remediation risk analysis. AHP is one of several so-called multi-criteria decision support methods. These methods are applied in order to systematically compare and evaluate different solutions or measures, when there are many different goal criteria involved. Such criteria can be both quantitative and qualitative. The project has resulted in the development of a computer-aided instrument which can be employed to give a better structure, consistency and traceability to risk analyses for the remediation of contaminated areas. Project was carried out in two phases with two different working groups. The first phase involved the development of a generic base-model for remediation risk analysis. This was performed by a 'development group'. The second phase entailed the testing of the generic model in a specific, on-going remediation project. This was performed by a 'test group'. The remediation project in question concerned the decontamination of a closed-down sawmill in Vaeckelsaang, in the Swedish municipality of Tingsryd

 9. Affärsmöjligheter med Smarta Elnät : En studie som undersöker möjligheter och hinder i utvecklingen av det svenska elsystemet

  OpenAIRE

  Ewing, Mikael

  2012-01-01

  Distributed, renewable generation-units and more efficient use of electric power,demands a developed electric grid. This grid is often referred to as the “Smart Grid”. This future electric system rise expectations among actors in the existing electricmarket. International organizations share visions of opportunities for electricityconsumers and new actors, ready to enter the market. At the same time, electricutility companies may question the need for some of these upcoming changes, as theyar...

 10. The return of airships - report 2. Study on wind power expansion in Sweden with focus on transport and logistics issues; Luftskeppens aaterkomst - rapport 2. Studie om vindkraftens utbyggnad i Sverige med fokus paa transport och logistikfraagor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundin, Matts; Svensson, Ulf

  2011-11-15

  This study deals with the efforts carried out in Sweden in the wind power area as part of the adjustment process of the Swedish energy system. An effort which is important for achieving parliamentary climate goals and other objectives of the energy policy. The purpose of the study is to find attractive solutions to the transportation and logistics issues. If handled in a less advantageous way it can be costly for the society, the businesses, local residents, the natural systems and for the climate. The emphasis and main focus of the study is on transport- and logistics-related issues. First, we compared conventional transport solutions with the option to also use lighter-than-air technology, where the focus has been on comparisons of application and cost standpoint. Secondly, we have put the issues into a broader development framework as the expansion of wind power generates transports affecting use of existing infrastructure, building of new infrastructure and various ecosystem services as well as land use in general

 11. Determination of contamination with Radium-226 at the Radon Calibration plant at Malaa. Decision data for decontamination and decommissioning of the plant; Bestaemning av kontamination med Radium-226 i radonkalibreringsanlaeggningen i Malaa. Beslutsunderlag infoer sanering och avveckling av anlaeggningen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moere, Hans; Skeppstroem, Kirlna

  2011-01-15

  The Radon Calibration facility in Malaa is contaminated with Radium-226 (226Ra) which leaked from the original sources. Clean-up was conducted in 1988, but activity is estimated to remain on the inside of the pipes and on the floor of the room. As the plant will be decommissioned, it is important to determine the activity in the piping and on the floor in order to determine what which can be cleared and what needs to be cleaned up. The purpose of the measurement was to estimate the 226Ra-contamination in the piping and on the floor and to verify the estimates of the decontamination made in 1988. To estimate 226Ra activity in the pipe we measured the growth of radon concentrations in the closed plant by the instantaneous sampling with Lucas cells. Continuous sampling and measurement of radon growth was also made with an Atmos 12, as an additional measurement systems. Scanning of any 226Ra-contamination on the floor of the room was done using a gamma gauge and an alpha probe, which measured the alpha radiation. 226Ra-contamination on the inside of the pipes in the plant is estimated be between 80-90 kBq 226Ra with uncertainty around 9% (1 SD), a value reasonably consistent with the estimated value from 1988 (120 kBq 226Ra). Alfa measurements on the floor showed that the floor is contaminated, but that activity is unevenly distributed across the surface. Alpha activity, which occurs in patches on the floor, is estimated to be below 2 kBq/m2 for 226Ra, a value that is far below the clearance limits of 10 kBq/m2 for 226Ra. Measurements and calculations of activity in the piping and on the floor is based on several assumptions (one of the more significant is the emanation factor of radon gas), which in turn leads to uncertainties in activity estimates

 12. Flame front. Evaluation of camera based flame front control in grate furnaces regarding operation and emissions; Flamfront. Utvaerdering av drift och miljoe med hjaelp av kamerabaserad flamfrontsstyrning i rosterpannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bubholz, Monika; Myringer, Aase; Nordgren, Daniel

  2007-09-15

  This project aims at showing the usability of camera based flame front control in grate furnaces regarding increased possibilities to use fuels with fluctuating moisture/quality with stable/improved levels of emissions and ash quality. A furnace camera and the human eye make the detection of the flame front movements. Further, the flame front was fixed due to an increase/decrease of the speed of the fuel feeding system. The result is to be generalised for all grate furnaces with a movable grate. During the spring 2007 two weeks of tests were executed at E.ON Heat's plant Hammargaarden at Kungsbacka. Dry and wet fuel pulses of approximately 10 m3, with moisture content of approximately 40 and 60 weights percent, were induced to the grate. At the same time, tries to ward off the flame front movement were carried through. The most important result of the tests were the following: The results is based on a relatively small number of tests and it should be considered to be more of an indication of the usefulness of the control strategy that has been investigated rather than definitive results. The results indicate that the economical and environmental benefits from using a system involving only visual detecting followed by warding off a movement of the flame front mechanically are small, and most likely hard to pay off. It is important to start to ward off the flame front as soon as it seems to be moving. In this way the flame front can be kept stable and often improved emission levels follow. A slight tendency to lower CO-emissions was observed when dry fuel pulses were warded off. When no warding off of dry fuel pulses took place, the combustion took place close to the lower part of the fuel-feeding wall. This was prevented when the dry fuel pulses were warded off. The content of unburnt carbon in ash at wet fuel pulses was lower when warding off in comparison with cases where no warding off took place. An important element of future work is, apart from using a regular furnace camera, to investigate alternative detection principles. The most important parameter should be to have a fast and reliable indication that the flame front is moving. Already existing measurement values, as temperature sensors in the combustion chamber and/or primary air flow could be usable. An alternative to ward off the flame front movement mechanically is to adjust the distribution of primary air below the grate.

 13. Short-term forecasts of district heating load and outdoor temperature by use of on-line connected computers; Korttidsprognoser foer fjaerrvaermelast och utetemperatur med on-linekopplade datorer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malmstroem, B; Ernfors, P; Nilsson, Daniel; Vallgren, H [Chalmers Tekniska Hoegskola, Goeteborg (Sweden). Institutionen foer Energiteknik

  1996-10-01

  In this report the available methods for forecasting weather and district heating load have been studied. A forecast method based on neural networks has been tested against the more common statistical methods. The accuracy of the weather forecasts from the SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) has been estimated. In connection with these tests, the possibilities of improving the forecasts by using on-line connected computers has been analysed. The most important results from the study are: Energy company staff generally look upon the forecasting of district heating load as a problem of such a magnitude that computer support is needed. At the companies where computer calculated forecasts are in use, their accuracy is regarded as quite satisfactory; The interest in computer produced load forecasts among energy company staff is increasing; At present, a sufficient number of commercial suppliers of weather forecasts as well as load forecasts is available to fulfill the needs of energy companies; Forecasts based on neural networks did not attain any precision improvement in comparison to more traditional statistical methods. There may though be other types of neural networks, not tested in this study, that are possibly capable of improving the forecast precision; Forecasts of outdoor temperature and district heating load can be significantly improved through the use of on-line-connected computers supplied with instantaneous measurements of temperature and load. This study shows that a general reduction of the load prediction errors by approximately 15% is attainable. For short time horizons (less than 5 hours), more extensive load prediction error reductions can be reached. For the 1-hour time horizon, the possible reduction amounts to up to 50%. 21 refs, 4 figs, 7 appendices

 14. Risk assessment and zone classification of solid fuel plants in accordance with AFS 2003:3. ATEX; Riskbedoemning och zonklassning av fastbraensleanlaeggningar i enlighet med AFS 2003:3. ATEX

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haglund, Annika; Oeberg, AnnCharlott; Lindhe, Magnus [Inspecta AB, Stockholm (Sweden)

  2007-04-15

  Inspecta AB has composed a handbook in risk assessment and zone classification of solid fuel plants in accordance with the demands in AFS 2003:3 (regulations issued by Swedish Work Environment Authority). Several more or less severe accidents with dust explosions as the underlying cause occurs each year in Sweden. Many of these accidents occurs totally unexpected and perhaps even without understandings. 'It is only dust' AFS 2003:3 was made imperative 2006-07-01 and several plant owners are still uncertain of what procedures to make in order to fulfil the demands. The target group for the handbook is primarily plant owners but also people active in thermo-technical research and development. The prospect is to be an easy understandable handbook and for operators in the energy branch, on their own, independently of background knowledge, to be able to apply the method on a cost efficient way, and in that way fulfil the demands according to the so called explosion protection document. The number of unforeseen accidents with regard to explosive dust atmosphere will be decreased as a natural result of the implementation of the explosion protection documents. The handbook has a theory part with five complementary appendices. More than the other appendices, appendix B consist of a practical example which will take the reader step by step through how a risk assessment and zone classification of a solid fuel plant is made. Appendix B can be used separately, but the theory part should be read in order to understand the background for the dusts characteristics and other important factors.

 15. Arbete och arbetstidi det postindustriella samhället : En jämförande attitydstudie mellan Sverigeoch USA med fokus på arbetstidsförkortning

  OpenAIRE

  Brydsten, Anna

  2012-01-01

  Within the field of welfare research, few people take into account both the aspect of gender and class. Thetraditional class-oriented research has a one-dimensional perspective on gender and the feminist welfare researchrarely carry out large comparative studies. A multi-dimensional perspective on the construction ofgender and class would benefit from both the feminist and class welfare-oriented research, and contribute toincreasing the knowledge about the individual's experience and attitude...

 16. Att reproducera en människa med hjälp av en annan människa - en affektiv analys av vård- och hemarbete i den privata sfären

  OpenAIRE

  Wide, Elisabetg

  2017-01-01

  This master’s thesis examines migrant care and domestic work in private households in Finland as affective labour. This particular spectrum of reproduction is approached from the perspectives of migrant workers and employers. Firstly, the thesis analyses how workers express affective and precarious aspects of their labour. Secondly, the thesis demonstrates how the demand for privately employed care and domestic work is produced, and discusses what this bought service consists of. Finally, eve...

 17. 'Finnova Development Group'. Comb Configurated Costumer-close Network Installations with Underground Service Boxes; 'Finnova' Innovativ Montage och Systemloesning foer Fjaerrvaermeanslutning av Villaomraade. Huvudloesning 'Kamfoerlaeggning med Serviceskaap'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gudmundson, Tommy [AaF-Process AB, Stockholm (SE)] (and others)

  2006-07-15

  In this report a completely new approach to the distribution of District Heating Services is presented. The general idea of the solution, here presented under the name Comb Configurated Costumer close Network Installations with Underground Service Boxes (in the following referred to as Finnova AF), was given birth during a very early stage of the working process of the FDG. The goal for our 'Vaermegles'- project ('Vaermegles' means for a residential area to have a low heat demand) is to present a technical solution that implies a substantial cost reduction for establishing DH in such low heat demand residential areas, when compared with what is recognized as to-day applied 'best technology'. The aim point was, in the cost level of 2003/2004, VAT not included, a total investment sum of SEK 50,000 (about 7,000 USD). Using flexible piping, delivered to the site as coils of 100 m of pipes each, installed according to the Comb configuration principle, no joints installed directly in the ground are needed. The number of street crossings is strongly reduced, as compared with today's practice. The total of the joint assembly work takes place inside underground service boxes, situated at the building site boundaries. In this way the continuity of the building process is strongly improved. The stages of operation: digging, installing of pipes, backfilling and arranging of service boxes will take place in shortest possible time. As a prototype, the so called service box (e g a service and connection box, let us call it an 'S/C' box) is square, made of concrete and will be installed with its roof 4-8 inches above ground. Inside the box, a fully equipped DH 'substation', designed as an easily replaceable cassette. In the prototype the closing cap is made from a galvanised steel sheet. The same box and cassette designs can be used for almost all single family houses with a heat demand not exceeding 10 kW. This gives a possibility for a high degree of standardisation. The main reason for abandoning the classical DH substation is purely economical. According to available statistics, the conventional Swedish substation normally counts for nearly 40 % of the total costs. Thus, the DH substation is moved out from the customer's house. The DH energy supply is transformed, checked and metered before it is delivered to the premises of the end-user. The costumer will be given 'four holes in the wall' - holes that at demand supply refined hot water directly to existing radiator- and hot water systems. In addition to the already mentioned low investment costs, the two most important advantages are the following: The DH supplier, not the costumer, will be able to perform a life long supervision, and maintenance of the DH S/C box as a whole. All maintenance work and metering can be performed without any inconvenience for the costumer. He will be given 'four pipes through the wall' and more indoor space and a better indoor climate. For the DH supplier: The most evident improvement is the low investment costs. It is substantially lower than to day's best choice. The main reason for this that the all building site work are harmonised to be performed with high continuity and with minimized open excavation time. Also the possible drawbacks are given in the report. For the costumer the S/C box, as situated in the prototype, may be a hard to like new part of a since long familiar and beloved garden view. Another drawback is of course that the heat losses from the box to the house are added to the billed heat consumption. As part of the report, advantages and drawbacks for three different solutions have been listed and discussed. The three approaches are: The Finnova AF, one traditional Swedish high temperature system (temperatures up to + 120 C), with individual substation and a low temperature system called EPSPEX, supported by a common substation. In the aggregated evaluation, including investment costs, service and maintenance and environment, Finnova AF comes out best. As a result of the ongoing demonstration in Trelleborg, new experiences are forwarding further improvements. There is a definite need for further development in the field of flexible DH heating piping. The costs for steel and copper will certainly continue to rise rapidly, as will they be an increasing demand for sophisticated plastic materials. There is a need to further develop plastic materials to have an increased endurance to high temperature and pressures. There is also a need to improve the flexibility to allow lower bending radii at installation. As has been demonstrated, the most important parameter with respect to a comprehensive and continuously performed pipe installation is that no joints directly in the ground are needed. Consequently, these also affect the costs to a high degree. Therefore, one simple way of further development is to increase the diameter on as coils to the site supplied piping. At present, the summed up economy of the system is not yet totally settled. However, the presented investment cost calculation is fairly well supported; about 75 % of the installations in Trelleborg are finished without any surprises. With the Finnova AF approach, the investment costs for a installed network of 1,425 m, serving 50 single family houses, the costs will amount to less than SEK 49,900 per house. This is a cost reduction with 32 %, compared with best choice, today's applied 'best technology'.

 18. Nanocellulosa-baserade isoleringsmaterial : En studie om vad nanocellulosa-baserad isolering är, dess egenskaper och möjligheter i jämförelse med traditionella isolermaterial

  OpenAIRE

  Marczak, Adam; Medenica, Danilo

  2017-01-01

  Purpose: The purpose of this study is to contribute with new knowledge about nanocellulose-based insulation products. It is an innovation that could potentially be applied as a building insulation material and possibly compete with today’s insulation materials. At this time, there is limited knowledge about nanocellulose-based insulation in the construction industry and with this study the interest should increase for nanocellulose-based insulation which may drive the research further in the ...

 19. Program description for the program Fuel program sustainability July 1, 2011 through June 30, 2015; Programbeskrivning foer programmet Braensleprogrammet haallbarhet 1 juli 2011 till och med 30 juni 2015

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2011-04-15

  The Fuel program sustainability is included as one of three programs in a cohesive commitment to increased, sustainable and efficient production and use of indigenous and renewable fuels that are implemented by the Swedish Energy Agency from July 1, 2011 to June 30, 2015. The program focuses on issues of environment and ecological sustainability of the production of biofuels, and systems and resource issues concerning the use. It does not include purely technical issues related to biofuels production or processes in which fuel is converted to heat, electricity or fuel. Questions about fuel supply and fuel processing / scale combustion are treated in the parallel running programs; the Fuel program supply and the Fuel program conversion. The four-year program will commence on July 1, 2011 and will run until June 30, 2015 and has an annual budget of total SEK 16 millions. Ambiguities in the environmental area may through various regulations mean various forms of barriers on the biofuel market. The Fuel program sustainability aims to sort out such ambiguities and, if possible, eliminate such obstacles, identify solutions and develop opportunities. The availability of biofuels and croplands is limited relative to needs. Thus the program also aims to describe the resource efficiency and climate benefits of current biofuel chains, and the possibility of using instruments to stimulate good practice. The program consists of sub-areas that partly overlap. - The sub-area Environment and sustainability focuses on how biofuel production will be designed to meet national and international environmental objectives and sustainability criteria. - The sub-area Biofuels and greenhouse gases describes different climate aspects related to production and exploitation of biofuels. - The sub-area System and market focuses on resource- and climate-efficient solutions in a system perspective, and how the bio-energy system can be affected by policy instruments

 20. Characterization of limestone reactivity with SO{sub 2} and sulfur capture modelling under fluidized bed combustion conditions; Bestaemning av kalkstensreaktivitet med avseende paa SO{sub 2} och modellering av avsvavling foer foerbraenning i fluidiserad baedd

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mattisson, T. [Chalmers Univ. of Technology and Univ. of Goeteborg, Goeteborg (Sweden). Dept. of Inorganic Chemistry; Lyngfelt, A. [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden). Dept. of Energy Conversion

  1996-12-01

  During combustion of fossil fuels, SO{sub 2} is released to the atmosphere. Because of environmental concern with acid rain, the capture of SO{sub 2} is a very important process. Fluidized bed combustion (FBC) is a combustion method where limestone may be added to the furnace chamber to capture SO{sub 2} as the stable product CaSO{sub 4}. In the present work a relatively simple laboratory method has been developed for characterizing limestone reactivity with SO{sub 2}. The reactivity data from such investigations are used, together with residence time and particle size distribution, in a sulfur capture model for fluidized bed boilers that predicts the sulfur capture as a function of the Ca/S molar ratio. In addition, the model predicts the conversion of CaO to CaSO{sub 4} for all particle sizes present in a boiler. The model was developed and verified using data from two boilers, a 12 and a 40 MW circulating fluidized bed boiler, and showed reasonable agreement for both boilers. In addition to the development of a sulfur capture model, the effects of SO{sub 2} and CO{sub 2} concentrations, particle size, temperature variations, and reducing conditions on the sulfation reaction was studied using a fixed-bed quartz reactor. The sulfation reaction was also studied for long periods of time, up to 60 hours. This was done because of the long residence times of certain particle sizes that may exist in a fluidized bed boiler. From the parameter study it was found that particle size and variations between oxidizing and reducing conditions had a large effect on the sulfation behaviour. The investigation of long sulfation times showed that the reaction continued even at high degrees of conversion, although at a very slow rate. CO{sub 2} concentration had a moderate effect on the sulfation reaction while temperature variations showed no effect on the final conversion between CaO and CaSO{sub 4}. 29 refs, 25 figs, 4 tabs

 1. Calculation methodology for economic comparison between different land uses. With focus on comparisons between energy crops and traditional crops; Kalkylmetodik foer loensamhetsjaemfoerelser mellan olika markanvaendning. Med fokus paa jaemfoerelser mellan energigroedor och traditionella groedor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosenqvist, Haakan

  2010-02-15

  There are two main objectives to this report. The first is to describe a calculation method for both short- and long-term analysis of crops, as well as present the basis and reasoning around it. Another objective is to create an approach that lay-people can use to compare energy crops with traditional crops in a sufficiently straight-forward and believable manner. The report describes, discusses and develops the technical aspects to the calculation questions around the analysis of crops that are grown only on small area of land today, but have the potential to be grown on much larger areas in the future. The variable costing calculation approach is used in agriculture as decision-support for what should be produced. The present variable costing calculation approach has been reworked and redeveloped in order to be more applicable as a decision-support tool. This includes its use to decide which crop should be grown in both short- and long-term perspectives, as well as for perennial energy crops. A number of items that impact growing economy and how they can be interpreted in the growing calculations are discussed. Some of the examples are: Fertilization effects; Sales commissions/product prices; Storage/reestablishment; Fertilization of P and K; Crop insurance; Labor costs; Machine costs; Timeliness costs; New production chains and unutilized resources; Interest rates; Land costs; Over overhead costs; and Costs which not are annual. The main objective of this report is a methodological question and not to show the absolute profitability for each particular land use alternative. But even though the calculations have been improved for different land uses, there is material that that can even be used for profitability analyses. This has been performed to a smaller degree in this report. The profitability of Salix growing has been studied for a variety of different conditions. For part of the studies have used the entire growing period of 22 years, part with consideration to three years of established growing. Different rates of fertilization are studied. In the high fertilization cases Nitrogen fertilization with a conventional spreader after harvest, the following year with elevated spreader, and no fertilization the year prior to harvest have been carried out. In the calculation without elevated fertilization, Nitrogen fertilization occurs only the year after harvest. There is even an alternative without any Nitrogen fertilization. In the calculations with sludge, the sludge is the only fertilization that takes place; within these calculations there is even the income inclusion of the receiving of the sludge. There are modest profitability differences between the fertilization options with an exception for sludge fertilization. Fertilization with sludge increases the profitability substantially

 2. Prestudy: Anaerobic digestion with primary hydrolysis from increased methane production in waste water treatment plants band biogas plants; Foerstudie: Roetning med inledande hydrolyssteg foer utoekad metanutvinning paa avloppsreningsverk och biogasanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson, Emelie; Ossiansson, Elin (BioMil AB, Lund (Sweden)); Carlsson, My; Uldal, Martina; Olsson, Lars-Erik (AnoxKaldnes AB, Lund (Sweden))

  2010-04-15

  Anaerobic degradation of organic matter is a multi-step process through the action of various groups of microorganisms whose optimum conditions can differ considerably regarding e.g. nutrient and pH demand, sensitivity for changes and patterns for growth and nutrient uptake. One way of optimizing the anaerobic digestion process, and thereby increase the biogas production and the reduction of organic matter, can be to physically divide the anaerobic digestion process in two steps consisting of an initial hydrolysis and acid production step followed by a methane production step in an anaerobic digester. One problem with the biogas processes of today is that not all organic matter that is added to the process becomes available for conversion into biogas. This is particularly evident in digestion of waste water treatment sludge where almost half of the organic matter added remains after anaerobic digestion. More efficient utilization of substrate in biogas plants is an important element to increase the profitability of biogas production. The possibility to use different pre-treatment methods is being discussed to increase the degree of conversion of organic matter into biogas in the digester. Pre-treatment methods are often energy as well as cost demanding and can require the addition of chemicals. To use the microbiological steps in the biogas process more efficiently by adding an initial hydrolysis step is a method that does not require the usage of chemicals or increased energy consumption. This pre-study is based on literature studies related to anaerobic digestion with initial biological hydrolysis and collected knowledge from full-scale plants, universities and suppliers of equipment. Nearly 70 published scientific articles relevant to the subject have been found in the performed literature searches. The articles have been subdivided according to the purpose of each article. A large part of the articles have concerned modelling of anaerobic digestion why a separate section of the report has been devoted to this. The literature study shows that the majority of the experiments with an initial hydrolysis step that have been performed with substrates such as waste water treatment sludge, organic waste or dairy manure have given advantages in the form of for example higher methane yield, increased degree of degradation and/or increased treatment capacity. In addition other advantages have been achieved by the method, for example elimination of foaming in digester, more stable process and pathogen inactivation. It is difficult to draw any general conclusions about optimal pH for hydrolysis. Optimal pH most likely differs, mainly in relation to the composition and characteristics of the substrate. It seems that pH-control, in most cases, is not necessary to achieve a satisfactorily process, which is important considering the costs for addition of acid or base in a full scale application. Concerning process temperature an increase up to 55 deg C have in most studies resulted in a higher hydrolysis rate. Optimal retention time and organic load for optimization of the hydrolysis process depends on the composition and characteristics of the substrate. For each combination of process parameters there is an optimum that changes if any of the process conditions does change. For waste water treatment sludge generally 4-7 days retention time seems to be appropriate and for dairy manure 2-4 days have been used successfully in studied scientific papers. Simulation of hydrolysis can show a clear optimum for which retention time gives the highest hydrolysis rate. This can be used to design a multi-step process so that the hydrolysis rate, and thus the biogas production, can be optimized. Modelling experiments also show that multistep digestion processes can be simulated with a good correspondence to data. Hydrogen gas can be produced in an initial hydrolysis step which gives the opportunity to produce bio-hythane but can also be a safety risk if the plant is not designed for this. No safety problems with hydrogen formation have however been observed at identified full scale plants. Anaerobic digestion with an initial biological hydrolysis step should be possible to implement at a digestion plant with relatively simple means by mainly the addition of one stirred and insulated tank. The importance and effect of an initial separate hydrolyse step is however dependent on the characteristics of the substrate and other process parameters of the plant such as organic load and actual retention time. The added value achieved by addition of an extra step in the digestion process has to be revised compared to the costs and the additional work required for process monitoring and maintenance. Six full scale plants in Sweden (3), Germany (1) and USA (2) that are in operation, or have done experiments, with separate biological hydrolysis step have been identified.

 3. Small-scale bio fuelled heat and power - requirements for standardized technical and fuel solutions from a systems perspective; Smaaskalig biobraenslebaserad kraftvaerme - foerutsaettningar foer standardiserade loesningar med avseende paa teknik och braenslen i ett systemperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nystroem, Olle; Johansson, Kent; Steinwall, Pontus [Sycon Energikonsult AB, Malmoe (Sweden)

  2001-01-01

  Different techniques for small-scale heat and power generation have been investigated. The included cycles are steam turbine, diesel engine, Otto engine, Stirling engine, gas turbine and organic Rankine cycle (ORC). For steam turbines, Stirling engine, and indirectly fired gas turbines, the combustion can be placed in a relatively conventional furnace, which gives a fairly free choice of fuel. In other cycles like the traditional gas turbine cycle, diesel engine and Otto engine, the fuel should be in the gas or liquid phase. Experiments are in progress to use wood pf (pulverised fuel) as fuel. The technique for plants based on steam turbine, diesel engine, Otto engine, conventional gas turbine and ORC based on different forms of bio fuel exist already today. For Stirling engine, gas turbine with HAT cycle (Humid Air Turbine) and indirectly fired gas turbine further development is needed before the technique will be commercially available using bio fuel. An interesting process coupling is a gas engine combined with a gasifier. This coupling can be a competitive choice to the other processes if the problems with gas cleaning can be solved.

 4. Alla ska ha kul! : Parodisk barnkultur och publik i nutida kommersiell animation

  OpenAIRE

  Milia, Mirella

  2006-01-01

  Barnfilmen har länge haft en undanskymd plats inom filmteori. Man har tidigare intresserad sig för den i termer av ideologisk påverkan eller pedagogisk nytta alternativt onytta, men intresse för frågor som rör mer specifika textmekanismer har hittills dröjt. En sådan fråga är, exempelvis, hur barnfilmen konstruerar eller implicerar sin egen åskådare. Med tanke på att motsvarande problema¬tik har dragit till sig många barnlitteraturforskares intresse, är det märkligt att en liknande omsorg int...

 5. Lærerens dilemma - mellem ideal og praksis: en virksomhedsteoretisk analyse af progressiv undervisning med it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lorentzen, Rasmus Fink

  Denne ph.d.-afhandling bidrager til det fagdidaktiske forskningsfelt inden for læreruddannelsen med viden om dansklæreres didaktiske praksis med it-understøttet progressiv undervisning i udskolingen. Afhandlingen leverer et svar på spørgsmålet om, hvordan progressiv undervisning med it i dansk ka...

 6. Forskning i musikterapi - børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2011-01-01

  Der er forskningsmæssig evidens for, at musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) har en signifikant effekt. Cochrane reviews påviser, at musikterapi fremmer verbal og navnlig nonverbal kommunikation hos børn med ASF. En RCT-undersøgelse viser endvidere en signifikant effekt...

 7. Searching PubMed for molecular epidemiology studies: the case of chromosome aberrations

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ugolini, Donatella; Neri, Monica; Knudsen, Lisbeth E

  2006-01-01

  to environmental pollutants. The search, done on the PubMed/MedLine database, was based on a strategy combining descriptors listed in the PubMed Medical Subject Headings (MeSH) Thesaurus and other available tools (free text or phrase search tools). 178 articles were retrieved by searching the period from January 1...

 8. Med5(Nut1) and Med17(Srb4) Are Direct Targets of Mediator Histone H4 Tail Interactions

  Science.gov (United States)

  Liu, Zhongle; Myers, Lawrence C.

  2012-01-01

  The Mediator complex transmits activation signals from DNA bound transcription factors to the core transcription machinery. In addition to its canonical role in transcriptional activation, recent studies have demonstrated that S. cerevisiae Mediator can interact directly with nucleosomes, and their histone tails. Mutations in Mediator subunits have shown that Mediator and certain chromatin structures mutually impact each other structurally and functionally in vivo. We have taken a UV photo cross-linking approach to further delineate the molecular basis of Mediator chromatin interactions and help determine whether the impact of certain Mediator mutants on chromatin is direct. Specifically, by using histone tail peptides substituted with an amino acid analog that is a UV activatible crosslinker, we have identified specific subunits within Mediator that participate in histone tail interactions. Using Mediator purified from mutant yeast strains we have evaluated the impact of these subunits on histone tail binding. This analysis has identified the Med5 subunit of Mediator as a target for histone tail interactions and suggests that the previously observed effect of med5 mutations on telomeric heterochromatin and silencing is direct. PMID:22693636

 9. Med5(Nut1 and Med17(Srb4 are direct targets of mediator histone H4 tail interactions.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhongle Liu

  Full Text Available The Mediator complex transmits activation signals from DNA bound transcription factors to the core transcription machinery. In addition to its canonical role in transcriptional activation, recent studies have demonstrated that S. cerevisiae Mediator can interact directly with nucleosomes, and their histone tails. Mutations in Mediator subunits have shown that Mediator and certain chromatin structures mutually impact each other structurally and functionally in vivo. We have taken a UV photo cross-linking approach to further delineate the molecular basis of Mediator chromatin interactions and help determine whether the impact of certain Mediator mutants on chromatin is direct. Specifically, by using histone tail peptides substituted with an amino acid analog that is a UV activatible crosslinker, we have identified specific subunits within Mediator that participate in histone tail interactions. Using Mediator purified from mutant yeast strains we have evaluated the impact of these subunits on histone tail binding. This analysis has identified the Med5 subunit of Mediator as a target for histone tail interactions and suggests that the previously observed effect of med5 mutations on telomeric heterochromatin and silencing is direct.

 10. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 11. Udkantsdanmark: Avisernes (med)produktion af Nordjyllands territorielle stigma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pristed Nielsen, Helene; Christensen, Sascha

  2013-01-01

  Artiklen undersøger hvordan Region Nordjylland (NJ) beskrives i medierne og hvordan diskursen om Udkanten dominerer avisernes fremstilling af regionen . Baggrunden herfor er en interesse for social ulighed, og i denne sammenhæng Wacquants begreb om territorielt stigma (1996, 2007). Wacquant føjer...... stigma. I Gunnar Lind Haase Svendsens studie af italesættelsen af ’udkanten’ fra 1996-2011 ses fx en gennem de seneste år stigende anvendelse af termer som ’den rådne banan’ og ’Udkantsdanmark’ i medierne (Svendsen 2013: 12). Dette stigma forbindes med flere dele af Danmark (se bl.a. Arbejderbevægelsens...

 12. Lederudvikling med mål og retning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brix, Jacob

  2010-01-01

  Altid et behov for udvikling Vi stopper aldrig med at udvikle os; og hvis vi gør, så fortsætter samfundet sin udvikling. At være leder i år 2010 er ikke det samme som at være leder i 1954, og ledelse i år 2025 er helt sikkert ikke det samme som ledelse i dag. Henry Mintzberg, en meget anerkendt...... canadisk organisations og ledelsesforsker, er kendt for at sige: "you can't create a leader in a classroom!" - som frit tolket betyder: man bliver ikke leder på skolebænken. Mintzberg mener at en rigtig leder først skabes, når vedkommende har praksiserfaring og derefter søger videreuddannelse. For én ting...

 13. Peer til peer i arbejdet med udsatte mennesker

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahlmark, Nanna; Norrhäll, Oskar; Jensen, Pernille Hartvig

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået til opdrag at lave en formativ procesevaluering af Københavns Kommunes projekt Mænd i København. Projektet omhandler udvikling og implementering af en peer til peer indsats med henblik på at forbedre sundhed og trivsel blandt udsatte...... mænd i risiko for at udvikle type 2 diabetes. En del af evalueringsopdraget har været at tilvejebringe viden om relevant litteratur om peer-metoder. I denne forbindelse er dette notat udarbejdet til Københavns Kommunes Forebyggelsescenter Nørrebro af evaluerings-teamet, som består af forsker, Nanna...... Ahlmark, adjunkt ved Aalborg Universitet Camilla Dindler, praktikant og specialestuderende Oskar Norrhäll og specialestuderende Pernille Hartvig Jensen. Notatet er en sammenfatning af udvalgt forskningslitteratur og rapporter om peer til peer-relaterede projekter målrettet udsatte grupper i forbindelse...

 14. Et væksthus med lys og varme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Birkelund, Regner

  1999-01-01

  sygeplejerskers 'hjemmelavede' uddannelsesmodel? Hvordan tager eksperimentet sig ud i lyset af Grundtvigs højskoletanker? Det konkluderes på disse spørgsmål, at der trods skarp kritik fra flere ortodokse højskolefolk var endog god 'grundtvigsk mening' i det, man foretog sig i Testrup. Med livsoplysning som et...... nytteløse er det nyttigste' i livsoplysningssammenhæng, fremholdes i denne forbindelse som en vigtig grundtvigsk pointe, og for at klargøre relationen mellem denne æstetiske dimension og livsoplysning er Løgstrups etik- og æstetikforståelse blevet inddraget. Der argumenteres for, at Løgstrups opfattelse af...

 15. Produktudvikling af fødevarer med Quality Function Deployment

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bech, Anne C.

  1998-01-01

  Produktudvikling af fødevarer stiller stadig større krav til virksomhedernes kompetencer. QFD filosofien kan bidrage til at skabe en fælles forståelse af grundlaget for udvikling af nye produkter. Udgangspunktet er en forståelse af forbrugernes behov i relation til virksomhedens muligheder...... konkurrentprodukter. Efterfølgende faser handler om at generere forskellige mulige løsninger, inden der træffes valg af løsningsalternativ. Anvendelse af QFD modellen for produktudvikling betyder, at forbrugernes behov er centrale i hele produktudviklingsforløbet, samt at det udviklede produkt sigter mod at opfylde...... væsentlige identificerede behov set fra forbrugernes synspunkt. At virksomheden ser implementering af QFD som en investering, medarbejdernes commitment og målrettet projekt, er væsentlig for en succesfuld implementering af QFD til produktudvikling. QFD tankegangen illustreres med et eksempel på udvikling af...

 16. The inclusion of an online journal in PubMed central - a difficult path.

  Science.gov (United States)

  Grech, Victor

  2016-01-01

  The indexing of a journal in a prominent database (such as PubMed) is an important imprimatur. Journals accepted for inclusion in PubMed Central (PMC) are automatically indexed in PubMed but must provide the entire contents of their publications as XML-tagged (Extensible Markup Language) data files compliant with PubMed's document type definition (DTD). This paper describes the various attempts that the journal Images in Paediatric Cardiology made in its efforts to convert the journal contents (including all of the extant backlog) to PMC-compliant XML for archiving and indexing in PubMed after the journal was accepted for inclusion by the database.

 17. Addition of ash and PK with or without N on a peatland in southern Sweden. Effects on tree growth and needle element concentrate; Tillfoersel av aska och PK med eller utan N paa en torvmark i soedra Sverige. Effekter paa traedtillvaext och aemneshalter i barr

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikstroem, Ulf (Forestry Research Inst. of Sweden, Uppsala (Sweden))

  2008-04-15

  In Sweden, about 1.3 million tonnes of ash are produced annually. Out of that amount, 150 000 - 300 000 tonnes have been estimated to originate from forest fuels, i.e. ashes that potentially can be brought back to the forest. Apart from being a compensatory measure after intensive forest harvest (e.g. including tops and branches), the ash may be used to increase the tree growth on peat soils (ash fertilization). On peat soils, tree growth is generally increased after addition of ash or phosphorous (P) and potassium (K) fertilizers. However, in some cases also nitrogen (N) addition is required. On sparsely stocked mires, fertilization may promote the regeneration as well as increase the growth of the trees. Sufficient drainage and supply of plant-available N are some prerequisites for increasing tree growth by PK-addition. In 1982, Skogforsk established a field experiment (168 Perstorp) located in the province of Scania in a sparsely stocked Pinus Sylvestris (L.) sapling stand on a ditched mire where different nutrient regimes were tested. The experiment had a randomized block design including four blocks and seven treatments. Ash and different dozes of P (raw phosphate) and K (potassium chloride), with or without simultaneous N addition, were included as well as un untreated control. The aim of the present study was to evaluate the effects on tree growth and needle elemental concentrations 26 years after treatment. The addition of similar dozes of P (approx. 40 kg P/ha), as ash (2.5 tonnes/ha) or as PK-fertilizer rendered similar growth responses. The increase in stem-wood growth was in the order of 1,6 - 1,9 m3/ha/yr during the 26-year period. The N-addition had no additional effect. On the control plots, the growth was more or less negligible (approx. 0,04 m3sk/ha/yr). On average, the high dozes of raw-phosphate and potassium chloride (40 kg P/ha and 80 kg K/ha) gave a higher growth increase than the low dozes (20 kg P/ha and 40 kg K/ha), although this effect was not statistically significant. In the low doze plots, the height growth of the main stems (to be left after a cleaning) indicated a shorter effect period. The increased tree growth on an area basis due to the nutrient addition was an effect of both an increase in the number of trees and an increased growth of these trees. The needle N concentrations indicated a sufficient N status of the Pinus sylvestris trees, which was in line with the lacking response on growth after N fertilization. In addition, the P- and K-concentrations in the needles increased significantly in the treatments with ash or PK, where the growth responses were substantial. In conclusion, sufficient drainage combined with addition of ash or PK-fertilizer on this type of mires can result in a pole stage Pinus sylvestris stand. However, the sustainability of the growth is an open question

 18. "Innehållet presenteras i samarbete med..." : En något experimentell enkätstudie om attityder till native advertising och hur det påverkar konsumenters förtroende för nyheter och företag

  OpenAIRE

  Schunnesson, Jonathan; Eliasson, Fredrik

  2017-01-01

  Current marketing discourse seems to be less and less about communicating to customers, and more and more about communicating with customers. Concurrently, traditional news companies are in a bit of a crisis where their business models are failing to compete with the growing colossus of “free” news that circulates the web. In the aftermath of all this, native advertising – an umbrella term for advertisements that look like editorial content – has emerged like a panacea. But while native adver...

 19. En målsättning för de Andra: Förskolepedagogers tal om barn och föräldrar under planering och utvärdering på en förskola med en kulturellt blandad barngrupp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Lunneblad

  2010-02-01

  Full Text Available This article displays how a multicultural way of working in early childhood education is articulated during planning and evaluation. The results shows that it is articulated as an objective or goal for the Other. The objectives for a multicultural way of working fall outside of the regular activities. In these discussions, the immigrant parents are articulated in ambivalent positions, linked to a specific interests and responsibilities. At the same time as the pedagogues are making clear that parents must not feel that this is a demand or a coercion. It is possible to draw parallels with how integration policies are realized in practice, where multiculturalism has become associated with non-integrated pupils and their parents, and where the responsibility for lack of integration is often placed within these groups.

 20. Comments and Guidance to the Regulations and General Advice from the Swedish Radiation Protection Authority on the handling of Ashes Contaminated by Caesium-137; Kommentarer och vaegledning till foereskrifter och allmaenna raad om hantering av aska som aer kontaminerad med cesium-137

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Moere, Hans; Hubbard, Lynn Marie

  2005-05-01

  The Swedish Radiation Protection Authority has issued Regulations and General Advice on the handling of Ashes Contaminated by Caesium-137, in SSI FS 2005:1. In this document the separate paragraphs are explained to facilitate their practical implementation.

 1. Energy- and carbondioxide intensities for 319 products and services - examples of analyses using a tool for analysis of environmental impacts of consumption; Energi- och koldioxidintensiteter foer 319 varor och tjaenster - exempel paa analyser med ett verktyg foer analys av miljoepaaverkan av konsumtion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raety, Riitta; Carlsson-Kanyama, Annika

  2007-03-15

  This report presents calculations of energy use and carbondioxide emissions for different products and services. The calculations have been done with a computer program called EAP, that calculates the so called energy and carbon dioxide intensity for products and services. The calculations take into account the whole life cycle of the product including raw materials, production, transportation, sales, and recycling. These data can then be combined with expenditure surveys to investigate some of the environmental impacts of household consumption patterns.

 2. OvidSP Medline-to-PubMed search filter translation: a methodology for extending search filter range to include PubMed's unique content.

  Science.gov (United States)

  Damarell, Raechel A; Tieman, Jennifer J; Sladek, Ruth M

  2013-07-02

  PubMed translations of OvidSP Medline search filters offer searchers improved ease of access. They may also facilitate access to PubMed's unique content, including citations for the most recently published biomedical evidence. Retrieving this content requires a search strategy comprising natural language terms ('textwords'), rather than Medical Subject Headings (MeSH). We describe a reproducible methodology that uses a validated PubMed search filter translation to create a textword-only strategy to extend retrieval to PubMed's unique heart failure literature. We translated an OvidSP Medline heart failure search filter for PubMed and established version equivalence in terms of indexed literature retrieval. The PubMed version was then run within PubMed to identify citations retrieved by the filter's MeSH terms (Heart failure, Left ventricular dysfunction, and Cardiomyopathy). It was then rerun with the same MeSH terms restricted to searching on title and abstract fields (i.e. as 'textwords'). Citations retrieved by the MeSH search but not the textword search were isolated. Frequency analysis of their titles/abstracts identified natural language alternatives for those MeSH terms that performed less effectively as textwords. These terms were tested in combination to determine the best performing search string for reclaiming this 'lost set'. This string, restricted to searching on PubMed's unique content, was then combined with the validated PubMed translation to extend the filter's performance in this database. The PubMed heart failure filter retrieved 6829 citations. Of these, 834 (12%) failed to be retrieved when MeSH terms were converted to textwords. Frequency analysis of the 834 citations identified five high frequency natural language alternatives that could improve retrieval of this set (cardiac failure, cardiac resynchronization, left ventricular systolic dysfunction, left ventricular diastolic dysfunction, and LV dysfunction). Together these terms reclaimed

 3. Disproportionation and thermochemical sulfate reduction reactions in S-H20-Ch4 and S-D2O-CH4 systems from 200 to 340 °C at elevated pressures

  Science.gov (United States)

  Yuan, Shunda; Chou, I-Ming; Burruss, Robert A.

  2013-01-01

  Elemental sulfur, as a transient intermediate compound, by-product, or catalyst, plays significant roles in thermochemical sulfate reduction (TSR) reactions. However, the mechanisms of the reactions in S-H2O-hydrocarbons systems are not clear. To improve our understanding of reaction mechanisms, we conducted a series of experiments between 200 and 340 °C for S-H2O-CH4, S-D2O-CH4, and S-CH4-1m ZnBr2 systems in fused silica capillary capsules (FSCC). After a heating period ranging from 24 to 2160 hours (hrs), the quenched samples were analyzed by Raman spectroscopy. Combined with the in situ Raman spectra collected at high temperatures and pressures in the S-H2O and S-H2O-CH4 systems, our results showed that (1) the disproportionation of sulfur in the S-H2O-CH4 system occurred at temperatures above 200 °C and produced H2S, SO42-, and possibly trace amount of HSO4-; (2) sulfate (and bisulfate), in the presence of sulfur, can be reduced by methane between 250 and 340 °C to produce CO2 and H2S, and these TSR temperatures are much closer to those of the natural system (2O-CH4 system may take place simultaneously, with TSR being favored at higher temperatures; and (4) in the system S-D2O-CH4, both TSR and the competitive disproportionation reactions occurred simultaneously at temperatures above 300 °C, but these reactions were very slow at lower temperatures. Our observation of methane reaction at 250 °C in a laboratory time scale suggests that, in a geologic time scale, methane may be destroyed by TSR reactions at temperatures > 200 °C that can be reached by deep drilling for hydrocarbon resources.

 4. The Mediterranean Supersite Volcanoes (MED-SUV) Project: an overview

  Science.gov (United States)

  Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  The EC FP7 MEDiterranean SUpersite Volcanoes (MED-SUV) EC-FP7 Project, which started on June 2013, aims to improve the capacity of the scientific institutions, end users and SME forming the project consortium to assess the volcanic hazards at Italian Supersites, i.e. Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius. The Project activities will focus on the optimisation and integration of ground and space monitoring systems, the breakthrough in understanding of volcanic processes, and on the increase of the effectiveness of the coordination between the scientific and end-user communities in the hazard management. The overall goal of the project is to apply the rationale of the Supersites GEO initiative to Mt. Etna and Campi Flegrei/Vesuvius, considered as cluster of Supersites. For the purpose MED-SUV will integrate long-term observations of ground-based multidisciplinary data available for these volcanoes, i.e. geophysical, geochemical, and volcanological datasets, with Earth Observation (EO) data. Merging of different parameters over a long period will provide better understanding of the volcanic processes. In particular, given the variety of styles and intensities of the volcanic activity observed at these volcanoes, and which make them sort of archetypes for 'closed conduit ' and 'open conduit' volcanic systems, the combination of different data will allow discrimination between peculiar volcano behaviours associated with pre-, syn- and post-eruptive phases. Indeed, recognition of specific volcano patterns will allow broadening of the spectrum of knowledge of geo-hazards, as well as better parameterisation and modelling of the eruptive phenomena and of the processes occurring in the volcano supply system; thus improving the capability of carrying out volcano surveillance activities. Important impacts on the European industrial sector, arising from a partnership integrating the scientific community and SMEs to implement together new observation/monitoring sensors/systems, are

 5. Mediator Subunit Med28 Is Essential for Mouse Peri-Implantation Development and Pluripotency.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lin Li

  Full Text Available The multi-subunit mammalian Mediator complex acts as an integrator of transcriptional regulation by RNA Polymerase II, and has emerged as a master coordinator of development and cell fate determination. We previously identified the Mediator subunit, MED28, as a cytosolic binding partner of merlin, the Neurofibromatosis 2 (NF2 tumor suppressor, and thus MED28 is distinct in having a cytosolic role as an NF2 interacting protein as well as a nuclear role as a Mediator complex subunit. Although limited in vitro studies have been performed on MED28, its in vivo function remains unknown. Employing a knockout mouse model, we describe for the first time the requirement for Med28 in the developing mouse embryo. Med28-deficiency causes peri-implantation lethality resulting from the loss of pluripotency of the inner cell mass accompanied by reduced expression of key pluripotency transcription factors Oct4 and Nanog. Further, overexpression of Med28 in mouse embryonic fibroblasts enhances the efficiency of their reprogramming to pluripotency. Cre-mediated inactivation of Med28 in induced pluripotent stem cells shows that Med28 is required for their survival. Intriguingly, heterozygous loss of Med28 results in differentiation of induced pluripotent stem cells into extraembryonic trophectoderm and primitive endoderm lineages. Our findings document the essential role of Med28 in the developing embryo as well as in acquisition and maintenance of pluripotency during reprogramming.

 6. Low-k SiOCH Film Etching Process and Its Diagnostics Employing Ar/C5F10O/N2 Plasma

  Science.gov (United States)

  Nagai, Mikio; Hayashi, Takayuki; Hori, Masaru; Okamoto, Hidekazu

  2006-09-01

  We proposed an environmental harmonic etching gas of C5F10O (CF3CF2CF2OCFCF2), and demonstrated the etching of low-k SiOCH films employing a dual-frequency capacitively coupled etching system. Dissociative ionization cross sections for the electron impact ionizations of C5F10O and c-C4F8 gases have been measured by quadrupole mass spectroscopy (QMS). The dissociative ionization cross section of CF3+ from C5F10O gas was much higher than those of other ionic species, and 10 times higher than that of CF3+ from C4F8 gas. CF3+ is effective for increasing the etching rate of SiO2. As a result, the etching rate of SiOCH films using Ar/C5F10O/N2 plasma was about 1000 nm/min, which is much higher than that using Ar/C4F8/N2 plasma. The behaviours of fluorocarbon radicals in Ar/C5F10O/N2 plasma, which were measured by infrared diode laser absorption spectroscopy, were similar to those in Ar/C4F8/N2 plasma. The densities of CF and CF3 radicals were markedly decreased with increasing N2 flow rate. Etching rate was controlled by N2 flow rate. A vertical profile of SiOCH with a high etching rate and less microloading was realized using Ar/C5F10O/N2 plasma chemistry.

 7. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  OpenAIRE

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 8. Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2 of methyl benzoate radical cation by associative ion-molecule reactions

  Science.gov (United States)

  Dechamps, Noémie; Flammang, Robert; Gerbaux, Pascal; Nam, Pham-Cam; Nguyen, Minh Tho

  2006-03-01

  The C6H5C+(OH)OCH2 radical cation, formally a distonic isomer of ionized methyl benzoate, has been prepared by dissociative ionization of neopentyl benzoate, as earlier suggested by Audier et al. [H.E. Audier, A. Milliet, G. Sozzi, S. Hammerum, Org. Mass. Spectrom. 25 (1990) 44]. Its distonic character has now been firmly established by its high reactivity towards neutral methyl isocyanide (ionized methylene transfer) producing N-methyl ketenimine ions. Other mass spectrometric experiments and ab initio quantum chemical calculations also concur with each other pointing toward the existence of a stable distonic radical cation.

 9. Atmospheric chemistry of (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østerstrøm, Freja From; Wallington, Timothy J.; Andersen, Mads Peter Sulbæk

  2015-01-01

  Smog chambers with in situ FTIR detection were used to measure rate coefficients in 700 Torr of air and 296 ± 2 K of: k(Cl+(CF3)2CHOCH3) = (5.41 ± 1.63) × 10(-12), k(Cl+(CF3)2CHOCHO) = (9.44 ± 1.81) × 10(-15), k(Cl+CF3C(O)OCH3) = (6.28 ± 0.98) × 10(-14), k(OH+(CF3)2CHOCH3) = (1.86 ± 0.41) × 10(-1...

 10. Performance requirements of the MedAustron beam delivery system

  CERN Document Server

  AUTHOR|(CDS)2073034

  The Austrian hadron therapy center MedAustron is currently under construction with patient treatment planned to commence in 2015. Tumors will be irradiated using proton and carbon ions, for which the steeply rising Bragg curve and finite range offer a better conformity of the dose to the geometrical shape of the tumor compared to conventional photon irradiation. The current trend is to move from passive scattering toward active scanning using a narrow pencil beam in order to reach an even better dose conformation and limit the need of patient specific hardware. The quality of the deposited dose will ultimately depend on the performance of the beam delivery chain: beam profile and extraction stability of the extracted beam, accuracy and ramp rate of the scanning magnet power supplies, and precision of the beam monitors used for verifying the delivered dose. With a sharp lateral penumbra, the transverse dose fall-off can be minimized. This is of particular importance in situations where the lesion is adjace...

 11. Humant papillomavirus i orale lidelser med malignt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørlig, Xenia; Waage Brinch, Arendse; Kongsmark Madsen, Jonas

  2016-01-01

  – At belyse prævalensen af HPV i OLMP og diskutere betydningen af HPV for malign udvikling af disse forandringer. Materiale og metode – På baggrund af litteratursøgning beskrives, hvordan HPV associeres til OLMP, herunder specifikt leukoplaki, erytroplaki og oral lichen planus samt forekomsten af HPV i sund......Introduktion – Humant papillomavirus (HPV) er i dag anerkendt som den vigtigste enkelte ætiologiske faktor til cervixcancer, og det er nu blevet klart, at der også findes en sammenhæng mellem HPV og undergrupper af hoved-halscancer. Sammenhængen mellem HPV og en andel af orale cancere er også...... undersøgt, særligt grundet den stigende incidens af oral cancer på trods af et fald og en stagnering i forbruget af risikofaktorer som tobak og alkohol. Tandlægen ser ofte orale lidelser med malignt potentiale (OLMP) i mundslimhinden, og mellem 20-50 % af orale cancere menes at forudgås af OLMP. Formål...

 12. Mars Science Laboratory (MSL) Entry, Descent, and Landing Instrumentation (MEDLI): Complete Flight Data Set

  Science.gov (United States)

  Cheatwood, F. McNeil; Bose, Deepak; Karlgaard, Christopher D.; Kuhl, Christopher A.; Santos, Jose A.; Wright, Michael J.

  2014-01-01

  The Mars Science Laboratory (MSL) entry vehicle (EV) successfully entered the Mars atmosphere and landed the Curiosity rover safely on the surface of the planet in Gale crater on August 6, 2012. MSL carried the MSL Entry, Descent, and Landing (EDL) Instrumentation (MEDLI). MEDLI delivered the first in-depth understanding of the Mars entry environments and the response of the entry vehicle to those environments. MEDLI was comprised of three major subsystems: the Mars Entry Atmospheric Data System (MEADS), the MEDLI Integrated Sensor Plugs (MISP), and the Sensor Support Electronics (SSE). Ultimately, the entire MEDLI sensor suite consisting of both MEADS and MISP provided measurements that were used for trajectory reconstruction and engineering validation of aerodynamic, atmospheric, and thermal protection system (TPS) models in addition to Earth-based systems testing procedures. This report contains in-depth hardware descriptions, performance evaluation, and data information of the three MEDLI subsystems.

 13. Tværsektorielt samarbejde ved behandling af patienter med type 2-diabetes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch, Lene; Røder, Michael E; Hansen, Ida H

  2018-01-01

  Hovedbudskaber • Sundhedsstyrelsen lægger vægt på tværsektorielt samarbejde omkring patienten med type 2-diabetes, men denne tankegang er dog ikke implementeret i det danske sundhedsvæsen • På organisatorisk niveau kan en stratificerings- og forløbsmodel give anvisninger til opgave- og...... udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer samtidig med, at behandling af høj kvalitet fastholdes og udvikles for patienter med type 2-diabetes...

 14. "Positive people always win" : en studie av hur kvinnor som livestreamar på Twitch.tv upplever interaktionen med sina tittare i kanalchatten

  OpenAIRE

  Thoresen, Josef; Elfwendahl, Sofia

  2017-01-01

  I denna studie har vi undersökt kvinnor som livestreamar sitt datorspelande på hemsidan Twitch.tv och deras erfarenheter gällande chattkommentarer på deras livesändningar. Vi har främst fokuserat på negativa chattkommentarer och hur dessa påverkar kvinnorna, då tidigare forskning redan har visat på att kvinnor utsätts för fler trakasserier än män, både generellt på internet och på Twitch.tv (Nakandala, Ciampaglia, Su & Ahn. 2016). Vidare ville vi också se hur kvinnorna hanterar dessa nega...

 15. Översikt och detaljstudium av hårdvara för laborationer i datorteknik

  OpenAIRE

  Pettersson, Joel

  2015-01-01

  Detta kandidatexamensarbete avser att bidra till att hålla utbildningen i datorteknik på KTH i Stockholm uppdaterad. Möjligheten undersöks att i laborationer i datorteknik ersätta Alteras DE2-kort med enkortsdatorn Chipkit Uno32. Den centrala frågan är vilken effekt ett sådant byte skulle ha på utvecklingsmiljön i kursen. För att ta fram beslutsunderlag kring Uno32, experimenterar jag med att utveckla relevanta program på enkortsdatorn. Detta arbete samlar min erfarenheter. Jag beskriver två ...

 16. The MedAustron Project at CERN, Status Report, May 2013

  CERN Document Server

  Benedikt, M; Gutleber, J

  2013-01-01

  MedAustron is a light ion-therapy and research centre based on a synchrotron accelerator complex under construction in Austria. It is the first large-scale accelerator facility in Austria. For the implementation of the required accelerator technologies, the county of Lower Austria and the company EBG MedAustron have set up dedicated agreements with CERN. These cover the assistance of CERN for the design and manufacturing follow-up of accelerator components and training of MedAustron personnel. CERN contributed to the MedAustron construction in particular by providing domain expertise, infrastructure, and manpower in relation with the design, the tendering and procurement processes.\

 17. Mediator Med23 deficiency enhances neural differentiation of murine embryonic stem cells through modulating BMP signaling.

  Science.gov (United States)

  Zhu, Wanqu; Yao, Xiao; Liang, Yan; Liang, Dan; Song, Lu; Jing, Naihe; Li, Jinsong; Wang, Gang

  2015-02-01

  Unraveling the mechanisms underlying early neural differentiation of embryonic stem cells (ESCs) is crucial to developing cell-based therapies of neurodegenerative diseases. Neural fate acquisition is proposed to be controlled by a 'default' mechanism, for which the molecular regulation is not well understood. In this study, we investigated the functional roles of Mediator Med23 in pluripotency and lineage commitment of murine ESCs. Unexpectedly, we found that, despite the largely unchanged pluripotency and self-renewal of ESCs, Med23 depletion rendered the cells prone to neural differentiation in different differentiation assays. Knockdown of two other Mediator subunits, Med1 and Med15, did not alter the neural differentiation of ESCs. Med15 knockdown selectively inhibited endoderm differentiation, suggesting the specificity of cell fate control by distinctive Mediator subunits. Gene profiling revealed that Med23 depletion attenuated BMP signaling in ESCs. Mechanistically, MED23 modulated Bmp4 expression by controlling the activity of ETS1, which is involved in Bmp4 promoter-enhancer communication. Interestingly, med23 knockdown in zebrafish embryos also enhanced neural development at early embryogenesis, which could be reversed by co-injection of bmp4 mRNA. Taken together, our study reveals an intrinsic, restrictive role of MED23 in early neural development, thus providing new molecular insights for neural fate determination. © 2015. Published by The Company of Biologists Ltd.

 18. Med-Ro Hybrid desalination as option to supply fresh water in BABEL Islands Province

  International Nuclear Information System (INIS)

  Siti Alimah; Sudi Ariyanto; June Mellawati; Budiarto

  2011-01-01

  Med-Ro hybrid desalination systems are combining both thermal (Med) and membrane (Ro) desalination processes with power generation systems. This configuration has more economical and operational benefits in comparison with single desalination plant. Hybrid configurations are characterized by flexibility in operation, specific energy consumption (33.50 kWh/m 3 ) is lower than Med (36.54 kWh/m 3 ) and high plant availability. The objective of study is to analyze the Med-Ro hybrid desalination as an option to add supply fresh water in Babel Islands Province, in terms of technology and economy aspects. The result of study showed that adopting nuclear power plants as dual-purpose for power generation and producing fresh water is has economic competitiveness than fossil-fired generation plants. Med-Ro hybrid configuration, with feed Ro from heat rejection of Med system is suitable as fresh water supply add option because increase of Ro feed temperature will increase flux. Economic analysis of water cost are performed using the Deep-3.2. Water cost of hybrid Med-Ro desalination with energy of NPP (0.581 $/m ) is lower than that of Med water cost (0.752 $/m ) . Water cost of hybrid Med-Ro with energy of NPP (0.581 $/m ) is lower than that of water cost of energy with fossil-fired generation plants (0.720 $/m 3 ). (author)

 19. Retrieving clinical evidence: a comparison of PubMed and Google Scholar for quick clinical searches.

  Science.gov (United States)

  Shariff, Salimah Z; Bejaimal, Shayna Ad; Sontrop, Jessica M; Iansavichus, Arthur V; Haynes, R Brian; Weir, Matthew A; Garg, Amit X

  2013-08-15

  Physicians frequently search PubMed for information to guide patient care. More recently, Google Scholar has gained popularity as another freely accessible bibliographic database. To compare the performance of searches in PubMed and Google Scholar. We surveyed nephrologists (kidney specialists) and provided each with a unique clinical question derived from 100 renal therapy systematic reviews. Each physician provided the search terms they would type into a bibliographic database to locate evidence to answer the clinical question. We executed each of these searches in PubMed and Google Scholar and compared results for the first 40 records retrieved (equivalent to 2 default search pages in PubMed). We evaluated the recall (proportion of relevant articles found) and precision (ratio of relevant to nonrelevant articles) of the searches performed in PubMed and Google Scholar. Primary studies included in the systematic reviews served as the reference standard for relevant articles. We further documented whether relevant articles were available as free full-texts. Compared with PubMed, the average search in Google Scholar retrieved twice as many relevant articles (PubMed: 11%; Google Scholar: 22%; PGoogle Scholar: 8%; P=.07). Google Scholar provided significantly greater access to free full-text publications (PubMed: 5%; Google Scholar: 14%; PGoogle Scholar returns twice as many relevant articles as PubMed and provides greater access to free full-text articles.

 20. Connecting the dots between PubMed abstracts.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Shahriar Hossain

  Full Text Available BACKGROUND: There are now a multitude of articles published in a diversity of journals providing information about genes, proteins, pathways, and diseases. Each article investigates subsets of a biological process, but to gain insight into the functioning of a system as a whole, we must integrate information from multiple publications. Particularly, unraveling relationships between extra-cellular inputs and downstream molecular response mechanisms requires integrating conclusions from diverse publications. METHODOLOGY: We present an automated approach to biological knowledge discovery from PubMed abstracts, suitable for "connecting the dots" across the literature. We describe a storytelling algorithm that, given a start and end publication, typically with little or no overlap in content, identifies a chain of intermediate publications from one to the other, such that neighboring publications have significant content similarity. The quality of discovered stories is measured using local criteria such as the size of supporting neighborhoods for each link and the strength of individual links connecting publications, as well as global metrics of dispersion. To ensure that the story stays coherent as it meanders from one publication to another, we demonstrate the design of novel coherence and overlap filters for use as post-processing steps. CONCLUSIONS: WE DEMONSTRATE THE APPLICATION OF OUR STORYTELLING ALGORITHM TO THREE CASE STUDIES: i a many-one study exploring relationships between multiple cellular inputs and a molecule responsible for cell-fate decisions, ii a many-many study exploring the relationships between multiple cytokines and multiple downstream transcription factors, and iii a one-to-one study to showcase the ability to recover a cancer related association, viz. the Warburg effect, from past literature. The storytelling pipeline helps narrow down a scientist's focus from several hundreds of thousands of relevant documents to only