WorldWideScience

Sample records for och gran slutrapport

 1. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 2. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  OpenAIRE

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 3. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 4. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 5. Hjälplöshet och hopplöshet : samtidig och prediktiv relation till depression och ångest

  OpenAIRE

  Hansson, Charlotta; Lindberg, Sarah

  2015-01-01

  Forskning visar att hjälplöshet och hopplöshet är betydelsefulla faktorer för förståelse av depression och ångest. Enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) är känslor av hjälplöshet och hopplöshet dessutom prediktiva för psykopatologi. Hjälplöshet definieras som den inlärda förväntan att egen ansträngning inte kan åstadkomma skillnad, och hopplöshet som att egen ansträngning leder till försämring. Den här studien undersökte relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och depression/ån...

 6. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 7. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 8. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 9. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 10. Projektering av produktions- och lagerhall

  OpenAIRE

  Englund, Elin

  2016-01-01

  Detta examensarbete är utfört åt Ingenjörsbyrå Mathias Smeds. Syftet med arbetet var att projektera en hallbyggnad som skulle fungera som produktions- och lagerhall åt företaget i fråga och åt andra företag som köper delar i hallen. I arbetet ingår att uppgöra bygglovshandlingar, en byggsättsbeskrivning, en jämförelse mellan energikällor och enkel kostnadskalkyl. Efter diskussioner och möten med beställaren blev resultatet en hall med limträstomme och med NR-takstolar som vindsbjälklag. Y...

 11. Teckensnitt och dess personlighetsdrag

  OpenAIRE

  Linnarsson, Johan; Borja, Mårten

  2014-01-01

  När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka ä...

 12. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 13. Vinylskivor, Nivea och Teinitalo, Genus- och åldersperspektiv på reklam i ungdomstidningen Suosikki 1964

  OpenAIRE

  Rydman, Ina

  2016-01-01

  Populärkulturen och ungdomskulturen uppkom på 1950-talet då Finland hade börjat klassas som ett modernt konsumtionssamhälle. Ett ekonomiskt uppsving under efterkrigstiden ledde till ökad konsumtion i samhället och till den så kallade tonårsindustrin. Det skedde en amerikanisering som syntes i finsk media och i reklam vilket präglade ungdomskulturen. I början av 1960-talet var en stor del av landets befolkning unga och de hörde till babyboom-generationen. I ungdomstidningar kan man se tecken p...

 14. Overvågning af influenza A virus i svin - Slutrapport 2015

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik

  Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver for tilstedev......Denne rapport beskriver resultaterne af overvågning af influenza i svin i Danmark i 2015 og sammenholder resultaterne med dem fra de foregående år og udenlandske studier. Laboratorieundersøgelser og databehandling er udført på DTU Veterinærinstituttet. Indledende screening af prøver...... for tilstedeværelsen af influenza A virus er betalt af indsenderne, mens de øvrige analyser er finansieret af FVST’s overvågningsprogram. Slutrapporten er den endelige opgørelse af analyserede indsendelser for det pågældende år. Der kan være mindre afvigelser mellem slutrapport og kvartalsrapporterne....

 15. KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida : Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

  OpenAIRE

  Schmidt, Lisa

  2006-01-01

  Lisa Schmidt, KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Hel­dén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. (CR’PT. Contemporary Poetry and Derrida: Traces and Scarring in the Poetry of Johannes Heldén, Ingrid Storholmen and Anna Hallberg.) Through the analyses of three contemporary Nordic poets whose work challenges the boun­daries of literature and even the laws of grammar, I draw attention to the term linguistic materialism. I also sketch an historical line between t...

 16. Tidsperspektiv, mindfulness och stress: : en korrelationsstudie

  OpenAIRE

  Koudriavtseva, Antonina

  2017-01-01

  Denna studie undersökte det potentiella sambandet mellan tidsperspektiv, mindfulness och upplevd stress. Kring 60 studenter besvarade en online-enkät som inkluderade den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory, Five Facets of Mindfulness Questionnaire och Perceived Stress Scale. Analyserna omfattade bivariata korrelationer, multipel linjär regressionsanalys och path analys. I linje med hypoteserna indikerade resultaten statistiskt signifikanta samband mellan mindfulness, ett ...

 17. Lämplighetsbedömningar av unga kvinnor och män – Värme- och kompetensdimensionernas betydelse i rekrytering

  OpenAIRE

  Rönnblad, Charlotta

  2013-01-01

  I frågan om social bedömning av andra individer och grupper utgör värme och kompetens två centrala dimensioner. Värme syftar på hur snäll, vänlig och omtänksam en person är, dess funktion är att bedöma vad personens avsikt är. Kompetens tyder på hur intelligent, självsäker och rationell en person är, dess funktion är att bedöma hur kapabel personen är att utföra avsikterna. Vanligtvis attribueras män utgående från kompetensdimensionen och kvinnor från värmedimensionen. Utgående från teorin om...

 18. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 19. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 20. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 1. Surdegsbröd och jästbröd : skillnad i smak och GI-värde

  OpenAIRE

  Björkman, Andreas; Jeppsson, Julia

  2015-01-01

  Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet. Syfte: Syftet var att undersöka skillnader i sensoriska egenskaper, utifrån ettkonsumentperspektiv, samt GI-värde mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på bådesurdeg och jäst. Material och metod: Metoderna som användes var två olika konsumenttester för att...

 2. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 3. Belöning och motivation

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johnny

  2015-01-01

  Många företag använder sig av belöningssystem för att hålla kvar den nuvarande personalen och för att motivera personalen till ett bättre resultat i framtiden. För att ett belöningssystem skall fungera måste personalen vara motiverade. Syftet med detta arbete är att utreda vad personalen i några företag på Kimitoön anser om belöning och betydelsen av belöning i arbetet. I undersökningen utreder jag även motivationens betydelse i arbetet och vilken typ av belöning som motiverar på längre si...

 4. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  OpenAIRE

  Eriksson, Per; Söderqvist, Hanna

  2009-01-01

   I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. Företagets planerade aktiviteter har undersökts genom att, med hjälp av kalkyler, genomföra beräkningar. Detta har lett fram till en rekommendation om vilka aktivi...

 5. ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

  OpenAIRE

  Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika

  2012-01-01

  Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre...

 6. Facebook applikationsutveckling : En analys och guide

  OpenAIRE

  Klinkmann, Samuel

  2012-01-01

  Facebook har blivit det ledande sociala nätverket på nätet. Facebook erbjuder även mycket goda möjligheter för företag att presentera sig, skapa sig ett brand på sidan och utveckla nya försäljningsinitiativ. Arcada har redan en tid haft en Facebook-sida. Nu ville de satsa mera på den och därför prova på att göra en kampanj i form av en facebook-applikation. Detta gjordes i och med deras brandförnyelse för läsåret 2011-2012. Detta examensarbete analyserar applikationen jag gjort tillsamma...

 7. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 8. Konflikter och mobbning på arbetsplatsen : En osynlig kostnad

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka negativa konsekvenser konflikter och mobbning kan orsaka medarbetare och organisationer. Den ekonomiska krisen har medfört nedskärningar, ökad osäkerhet och hård konkurrens som påverkat arbetsmiljöerna i Finland. Eftersom arbetsvälbefinnande sjunkit på grund av dessa yttre faktorer, vill jag med detta examensarbete beskriva varför arbetsvälfärden borde få hög proritet. Detta examensarbete är baserat på litteratur, lagar, statistik och inter...

 9. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 10. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 11. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 12. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 13. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 14. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 15. Thermal decomposition of FC(O)OCH3 and FC(O)OCH2CH3.

  Science.gov (United States)

  Berasategui, M; Argüello, G A; Burgos Paci, M A

  2018-05-09

  The thermal decomposition of methyl and ethyl formates has been extensively studied due to their importance in the oxidation of several fuels, pesticidal properties and their presence in interstellar space. We hitherto present the study of the thermal decomposition of methyl and ethyl fluoroformates, which could help in the elucidation of the reaction mechanisms. The reaction mechanisms were studied using FTIR spectroscopy in the temperature range of 453-733 K in the presence of different pressures of N2 as bath gas. For FC(O)OCH3 two different channels were observed; the unimolecular decomposition which is favored at higher temperatures and has a rate constant kFC(O)OCH3 = (5.3 ± 0.5) × 1015 exp[-(246 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1) and a bimolecular channel with a rate constant kFC(O)OCH3 = (1.6 ± 0.5) × 1011 exp[-(148 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1 (mol L)-1). However for ethyl formate, only direct elimination of CO2, HF and ethylene operates. The rate constants of the homogeneous first-order process fit the Arrhenius equation kFC(O)OCH2CH3 = (2.06 ± 0.09) × 1013 exp[-(169 ± 6 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1). The difference between the mechanisms of the two fluoroformates relies on the stabilization of a six-centered transition state that only exists for ethyl formate. First principles calculations for the different channels were carried out to understand the dynamics of the decomposition.

 16. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 17. IKEA nätbutik och hemleverans - En marknadsundersökning

  OpenAIRE

  Hasselström, Matias

  2011-01-01

  Konkurrensen på marknaderna blir ständigt hårdare. Internet och nät handel har medfört möjligheten att nå kunder dygnet runt och nästan helt utan geografiska begränsningar. För att företaget skall klara av konkurrensen måste deras produkter och tjänster tillfredsställa de alltmer krävande kundernas behov. För att tillfredsställa kundernas behov måste företagen undersöka vad kunderna efterfrågar och om företaget möter dessa krav. I detta arbete beskrivs hur en marknadsundersökning för IKEA nät...

 18. Sociala medier - en påverkande faktor på identitetsutveckling och psykiskt välbefinnande : En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter av sociala medier

  OpenAIRE

  Wiksten, Isabell; Ström, Johanna

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är symbolis...

 19. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 1. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 2. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 3. Från outsiderfilmmakare till etablerad indieregissör : David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh

  OpenAIRE

  Simberg, Maximilian

  2014-01-01

  Det här arbetet behandlar kreativ frihet och konstnärligt oberoende i filmskapande, utgående från begreppet independent film och regissörerna David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh. Den centrala frågeställningen är hur det har varit möjligt för en filmkonstnär att uppnå konstnärligt oberoende och samtidigt ha en långlivad och framgångsrik karriär. Arbetets fokus ligger på de tre regissörernas genombrottsfilmer; Eraserhead, Stranger Than Paradise och sex, lies, and videotape, och förs...

 4. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 5. Anti-lung cancer effects of novel ginsenoside 25-OCH(3)-PPD.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Rayburn, Elizabeth R; Hang, Jie; Zhao, Yuqing; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2009-09-01

  20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified natural product from Panax notoginseng, exhibits activity against a variety of cancer cells. Herein, we report the effects of this compound on human A549, H358, and H838 lung cancer cells, and compare these effects with a control lung epithelial cell line, BEAS-2B. 25-OCH(3)-PPD decreased survival, inhibited proliferation, and induced apoptosis and G1 cell cycle arrest in the lung cancer cell lines. The P. notoginseng compound also decreased the levels of proteins associated with cell proliferation and cell survival. Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited the growth of A549 lung cancer xenograft tumors. 25-OCH(3)-PPD demonstrated low toxicity to non-cancer cells, and no observable toxicity was seen when the compound was administered to animals. In conclusion, our preclinical data indicate that 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic agent in vitro and in vivo, and further preclinical and clinical development of this agent for lung cancer is warranted.

 6. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 7. Dubbel ABC-analys av inrednings- och gåvoartiklar för en blombutik

  OpenAIRE

  Ruokolainen, Daniela

  2016-01-01

  Kirkkonummen Kukkapiste är en blombutik i Kyrkslätt centrum, som år 2012 utvidgade sitt sortiment av inrednings- och gåvoartiklar. Konkurrensen är hög och en ABC-analys kan hjälpa företagare att identifiera vilka faktorer i ett företag som det lönar sig att lägga tid och resurser på, vilket i sin tur effektiverar verksamheten. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en dubbel ABC-analys för Kirkkonummen Kukkapiste ta reda på vilka inrednings- och gåvoartiklar som binder mest kapital och v...

 8. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 9. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 10. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Tang, Vinh; Vannfält, Jessica

  2018-01-01

  Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå.   Författare: Larsson, Hampus 930903, Tang, Vinh 940523, Vannfält, Jessica 911031   Handledare: Magnus Linderström   Syfte: Syftet med denna studie är att genom en i...

 11. Water-soluble derivatives of 25-OCH3-PPD and their anti-proliferative activities.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Wu-Xi; Sun, Yuan-Yuan; Yuan, Wei-Hui; Zhao, Yu-Qing

  2017-05-01

  (20R)-25-Methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH 3 -PPD, AD-1) is a dammarane-type sapogenin showing anti-tumor potential. In the search for new anti-tumor agents with higher potency than our previously identified compound 25-OCH 3 -PPD, 11 novel sulfamic acid and diacid derivatives that could improve water solubility and contribute to good drug potency and pharmacokinetic profiles were designed and synthesized. Their in vitro anti-tumor activities in MCF-7, A-549, HCT-116, and BGC-823 cell lines and one normal cell line were tested by standard MTT assay. Results showed that compared with compound 25-OCH 3 -PPD, compounds 1, 4, and 5 exhibited higher cytotoxic activity on almost all cell lines, together with lower toxicity in the normal cell. In particular, compound 1 exhibited the best anti-tumor activity in the in vitro assays. The water solubility of 25-OCH 3 -PPD and its derivatives was tested and the results showed that the solubility of 25-OCH 3 -PPD sulfamic acid and diacid derivatives were better than that of 25-OCH 3 -PPD in water, which may provide valuable data for the research and development of new anti-tumor agents. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 12. Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

  OpenAIRE

  Johansson, Emma

  2010-01-01

  Gotlands Lampfabrik är en nystartad verksamhet (2009) som drivs av Jonas Kling och Jane Odell centralt på Gotland. De producerar stilrena lampskärmar i ett ljust polymermaterial med papp på båda sidorna. Produktionen är liten och görs för hand på plats i den egna fabriken i Väskinde. Sortimentet består av 33 lampskärmar och i nuläget producerar inte Gotlands Lampfabrik sina egna lampben eller upphängningar utan köper in dem från fristående parter vilket medför att sortimentet kan uppfattas so...

 13. LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett : Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet

  OpenAIRE

  Yilmaz, Secil

  2012-01-01

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar ...

 14. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 15. Krav och Kontroll på arbetet : - vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

  OpenAIRE

  Sjöberg-Linna, Annica

  2011-01-01

  Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenkontrollen. De har utvecklat krav-kontroll modellen som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse av krav och kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät besående av olika variabler och s...

 16. Room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition of SiOCH films using tetraethoxysilane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaoka, K.; Yoshizako, Y.; Kato, H.; Tsukiyama, D.; Terai, Y.; Fujiwara, Y.

  2006-01-01

  Carbon-doped silicon oxide (SiOCH) thin films were deposited by room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) using tetraethoxysilane (TEOS). The deposition rate and composition of the films strongly depended on radio frequency (RF) power. The films deposited at low RF power contained more CH n groups. The SiOCH films showed high etch rate and low refractive index in proportion to the carbon composition. The deposition with low plasma density and low substrate temperature is effective for SiOCH growth by PECVD using TEOS

 17. Nu mår man? : en kvalitativ studie om tidspress och välmående

  OpenAIRE

  Asfedai Larsson, Joel; Falk, Emil

  2017-01-01

  Tidigare forskning visar att många akademiker upplever hög arbetsbelastning och påtaglig tidspress på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt mellan arbete och fritid. Tidspress och välmående är aktuella ämnen, vilket dagspressen styrker. Tidigare forskning upplever dessutom en kunskapslucka vad gäller forskning om obalans mellan arbete och fritid, samt vilket effekt det får på individens välmående. Studiens syfte är således att utforska hur redovisningskonsulten upplever tidspress utifr...

 18. Vinstvarningars påverkan på företag i Large och Small Cap? :  

  OpenAIRE

  Maliqi, Agon; Persson, Henric

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur vinstvarningar påverkar stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap påverkas med i snitt -4,63% och företagen i Small Cap med -8,42%. Large Cap visade signifikanta abnorma avkastningar under eventdatumet och dagen efter medan Small Cap ...

 19. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  OpenAIRE

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 20. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  OpenAIRE

  Almqvist, Jessica; Reinholdsson, Åsa

  2007-01-01

  IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet och vad boende i Karlstad med omnejd har för ...

 1. Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

  OpenAIRE

  Abedian Sanandaji, Foad

  2011-01-01

  Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och förstärka en image av variation, där allt från barnfamiljer till den som söker ett lite mer exklusivt boende skall lockas. Vidare har undersökningen visat att dessa önskvärda imager främst förmedlas via mun till mun-metoden, massm...

 2. Motivation beroende på anställningsform? : En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag

  OpenAIRE

  Sundqvist Swahn, Sofia; Emthén, Niklas; Persson, Katarina

  2011-01-01

  Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt finns problem och risker med att hyra in personal. Flertalet studier kring dessa problem tangerar ämnena motivation och/eller inhyrda medarbetare, men forskningen är begränsad vad gäller inhyrda medarbetares motivation. Under anta...

 3. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 4. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 5. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 6. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? : En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet

  OpenAIRE

  Pettersson, David

  2015-01-01

  Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat och examensarbetet genomförs hos ekonomiska ...

 7. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 8. Hur äldres sexualitet och sexuella hälsa är kopplade till deras livskvalitet : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Heinrich, Elsa; Johansson, Amanda

  2016-01-01

  Sexualiteten och den sexuella hälsan är en grundpelare i att varje människas individualitet. Det finns ett fördomsfullt synsätt angående äldre och deras sexualitet där gruppen blir betraktade som asexuell. Ämnet är tabubelagt och det föreligger relativt lite kunskap kring det. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som förändras över tid. Åldrandet bidrar till flera riskfaktorer som kan leda till nedsatt livskvalitet. Denna litteraturstudies syfte var att undersöka hur sexualitet och sexuell...

 9. Crean 'antimateria' en gran cantidad

  CERN Multimedia

  Macedo, C

  2002-01-01

  "Como si se tratara de una historia de ciencia ficcion, un grupo de cientificos del Laboratorio Europeo de Fisica de Particulas (CERN), en Ginebra, anuncio que produjo por primera vez una gran cantidad de antimateria de hidrogeno, lo que representa un gran paso para entender la formacion del Universo" (1 page).

 10. "Oftast du vet själv vad är det rätta" : Högstadieelevers sociala mediavanor och regelperception i onlinesammanhang

  OpenAIRE

  Bergman, Mikael

  2018-01-01

  Sammanfattning: Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. Denna studie utforskar detta genom tre fokusgruppsintervjuer med 15 åriga niondeklassare. Resultatet analyseras genom dramaturgi som till stor del...

 11. Higher Ground : Stevie Wonder och New Age

  OpenAIRE

  Nyman, Jonas

  2005-01-01

  Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från tre av Stevie Wonders album med New Age för att på så sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som kommer ifrån Stevie Wonder, New Age ...

 12. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 13. Arkitekturer i operativsystem : en fallstudie i monolitisk och micro kernel

  OpenAIRE

  Hjortsberg, Andreas; Frederiksen, Kristofer

  2001-01-01

  Den tekniska utvecklingen driver fram allt mer avancerade datorsystem. Samtidigt ställs allt större krav på stabilitet och flexibilitet i de operativsystem som ska användas på dessa system. De senaste årtiondena har micro kernel arkitekturen varit föremål för intensiv forskning och det finns idag ett flertal operativsystem på marknaden som använder denna arkitektur. Traditionella monolitiska operativsystem är relativt resurskrävande system som ofta anklagats för att sakna struktur. Micro kern...

 14. Digitala spel : En kvalitativ studie om E-sportspelares erfarenheter från karriär och upplevd hälsa

  OpenAIRE

  Szilagyi, Ivan

  2017-01-01

  Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens välbefinnande.Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och datainsamling utfördes genom intervju...

 15. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 16. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 17. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  OpenAIRE

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 18. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 19. Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

  OpenAIRE

  Bohlin, Benjamin

  2017-01-01

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett mult...

 20. Work-life balance utifrån ett arbetsgivarperspektiv : Om arbetsgivares arbete och inställning mot work-life balance

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2014-01-01

  I och med att tid spenderad på arbetsplatsen verkar fortsätta öka blir allt mindre och mindre tid kvar till familj och fritid, eller det som i denna uppsats benämns som övrigt liv. Den vanligaste orsaken till att en individ upplever obalans är att arbetssfären är för dominerande och lämnar kvar för lite tid till övriga sfärer. Därför har syftet i denna uppsats varit att öka förståelsen för hur och varför olika arbetsgivare arbetar med work-life balance samt att ta reda på vad de har för instä...

 1. [Tryggve Gran--the first Norwegian heroic pilot].

  Science.gov (United States)

  Albretsen, C S

  2000-06-30

  Tryggve Gran grew up in an affluent family in Bergen, Norway. The German emperor, William II, often visited the families of his friends. Gran became a good skier, hence well prepared for Robert Scott's second expedition to the Antartic in 1910. Gran deeply regretted the Scott-Amundsen competition, and was cut off from the team heading for the South Pole. In 1913, Gran trained in England and France as an air pilot. On 30 July 1914 he became the first pilot to cross the North Sea from Scotland to Norway. He joined the Royal Air Force in 1916 under the pseudonym of Teddy Grant, passing himself off as a Canadian, and received the Military Cross for distinguished war service. During the Second World War, Gran was a member of Quisling's pro-German National Party. A commemorative stamp was issued in 1944 on the 30th anniversary of his North Sea flight, and a meeting held in his honour with Quisling and German officers present. In this article, the author discusses some psychological aspects of Tryggve Gran's choice of tasks and of his politics. Gran lost his father when he was only five and when he was 11 he was sent off to a pension in Switzerland for a year. Strongly ambivalent feelings from the oedipal period and from the latency may later have been released through hazardous activities, certainly with self-destructive aspects. His membership in Quisling's party might be seen in this context.

 2. Etik och marknadsföring i bloggar : Var går gränsen för smygreklam?

  OpenAIRE

  Hellman, Anna

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att belysa marknadsföringen i bloggar och dess etiska problem. Avsikten är att redogöra för var gränsen för smygreklam går och att få reda på hur mycket bloggarna känner till om ämnet. Bloggarnas andel av sociala medier samt mängden bloggläsare har vuxit explosionsartat. Marknadsföring och reklam i soci-ala medier har vuxit i och med populariteten av sociala medier bland folket. På grund av den ökade marknadsföringen i bloggar har smygreklam uppstått. Efterso...

 3. Fascians funktion och olika fysioterapeutiska interventioners effekt på fascian

  OpenAIRE

  Hackman, Mikaela

  2017-01-01

  Fasciabehandlingar är ett relativt nytt område inom fysioterapin, även om intresse för ämnet funnits redan under antikens tid. Forskningsmetoderna har i dag blivit bättre och vi kan undersöka vävnader som varit omöjliga att undersöka tidigare, på grund av tek-nikbrist. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad forskningen idag kommit fram till i fråga om fascia, ffa då det handlar om smärta, och hur fysioterapeuten kan ha nytta av kunskapen vid behandling av klienter. Den första forskn...

 4. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 5. Musikbranschen i förändring : Artistens möjligheter med och utan skivbolag

  OpenAIRE

  Järnström, Sofia Maria

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning artister kan nå en publik utan att ingå ett skivkontrakt och att klargöra för vilka kanaler som finns tillgäng-liga för självständig marknadsföring. Undersökningen är kvalitativ och jag kommer att fokusera på fyra intervjuer med personer inom branschen. Jag fokuserar på dessa frågor: 1) Hur kan en artist nå ut med sin musik, utan att ha ett skivbolag bakom sig som marknadsförare och distributör? 2) Vilka nya...

 6. 25-OCH3-PPD induces the apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells via c-FLIP-mediated NF-κB activation.

  Science.gov (United States)

  Wu, Yan-ling; Wan, Ying; Jin, Xue-Jun; OuYang, Bing-Qing; Bai, Ting; Zhao, Yu-Qing; Nan, Ji-Xing

  2011-11-15

  25-OCH(3)-PPD is a dammarane-type triterpene sapogenin isolated from the roots, leaves and seeds of Panax notoginseng, which has shown anti-tumor effects in several human cancer lines. In this study, we evaluated the effects of 25-OCH(3)-PPD on apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells induced by tumor necrosis factor-α (TNF-α). The inhibitory effects of eleven compounds isolated from Panax ginseng and P. notoginseng were detected in activated t-HSC/Cl-6 cells. 25-OCH(3)-PPD produced a significant inhibitory effect on activated t-HSC/Cl-6 cells. However, 25-OCH(3)-PPD showed almost no effect on the cell viability of Chang liver cells, a type of normal human hepatic cell line. Therefore, we aimed to determine the anti-fibrotic potential of 25-OCH(3)-PPD and to characterize the signal transduction pathways involved in activated HSCs. 25-OCH(3)-PPD decreased the fibrosis markers, including α-smooth muscle actin (α-SMA), transforming growth factor β-1 (TGF-β1) and tissue inhibitors of metalloproteinases-1 (TIMP-1). 25-OCH(3)-PPD elevated the level of cellular GSH in activated HSCs, which demonstrated that 25-OCH(3)-PPD might inhibit HSC activation by its antioxidant capacity. Further analyses revealed that 25-OCH(3)-PPD increased the levels of cleaved caspase-3, decreased the ratio of Bcl-2/Bax and the expression of survivin via c-FLIP-mediated NF-κB activation and shed light on the regulation of apoptosis. Therefore, 25-OCH(3)-PPD may prove to be an excellent candidate agent for the therapy of hepatic fibrosis. Copyright © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 7. Determination of 25-OCH3-PPD and the related substances by UPLC-MS/MS and their cytotoxic activity.

  Science.gov (United States)

  Ding, Meng; Lu, Jingjing; Zhao, Chen; Zhang, Sainan; Zhao, Yuqing

  2016-06-01

  20(R)-25-methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH3-PPD) is a promising antitumor compound belonging to triterpenoid saponins isolated from radix notoginseng. A systematic research on the related impurities in raw material of 25-OCH3-PPD has not been conducted. In this study, three impurities obtained by HPLC-ELSD and characterized by (13)C NMR and MS were observed in the raw material of 25-OCH3-PPD. Cytotoxic activities of the related substances were also evaluated, of which impurity B with 25-OCH3-PPD showed synergistic inhibitory activity against BGC-823 with IC50 values of 8.33μM. Furthermore, a rapid and selective UPLC-MS/MS method was developed for simultaneous determination of the principal component and three related substances in the raw material of 25-OCH3-PPD. Multiple reaction monitoring scan mode was used for the quantification of 20(R)-25-OCH3-PPD and its three related substances. The four constituents were separated within 11min on a BEH C18 column (100 mm×2.1mm, 1.7μm) using a mobile phase comprising methanol and 0.03% formic acid water (82:18, v/v) at a flow rate of 0.2mL/min. The proposed UPLC-MS/MS method displayed acceptable levels of linearity, precision, repeatability, and accuracy. In addition, the proposed method was successfully applied for the establishment of a rational quality control standard for the raw material of 25-OCH3-PPD. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 9. Föräldrar och förskolans matematik : En enkätundersökning om föräldrars inställning och uppfattning om matematik på förskolan

  OpenAIRE

  Elvsén, Johanna

  2006-01-01

  Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar ...

 10. Developments at the Gran Sasso laboratory

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  The INFN Laboratory at Gran Sasso is a sanctuary for neutrinos. Located 963 metres over the sea level, it is protected by the 1400 metres of the rock of Gran Sasso mountain, next to the road tunnel of the same name, 120 km from Rome in Italy. It was from this underground location, ideal for receiving a high-energy neutrino beam from CERN, that first sprang the idea for the CNGS (CERN Neutrinos to Gran Sasso) project. However, an accident which occurred in one of the Laboratory's three experimental halls last August resulted in its temporary closure, leaving a question mark over the project's future. Today, following a legal ruling, certain scientific activities are now starting up again. Angelo Scribano, the vice-president of INFN, takes stock of the situation. "After a difficult year, it seems that an air of optimism is back in the INFN laboratories at Gran Sasso. On 17th June 2003, the competent court of the city of Teramo agreed to certain scientific activities starting up again in Hall C as requested b...

 11. Growth effects after whole-tree harvest in final cut of Scots pine and Norway spruce forest. Final report; Tillvaexteffekternas storlek och uthaallighet efter skogsbraensleuttag i slutavverkning av tall och gran. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valinger, E. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Silviculture

  2001-12-01

  A great concern in forestry today is whether whole-tree harvesting influence site productivity and whether it is consistent with the principle of sustainable use of forest resources. To evaluate this a randomised field experiment established 24 years ago in Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Southern Sweden was used. The field experiment was established in fall 1975 as a naturally regenerated mixed forest with Scots pine and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) with a growing stock of 305 m{sup 3}/ha was clear-cut near Kosta (56 deg 52' N, 15 deg 50' E, 240 m.a.s.l.). The site was a mesic dwarf-shrub type of medium fertility, with an average precipitation of 600 mm yr-1 and the soil was an orthic podzol. Treatments were conventional stem harvest (CH), whole-tree harvest (WTH), and branch and stem harvest (BSH). Scots pine seedlings of local provenance were planted in spring 1977 at the beginning of the second growing season following the harvest. The seedlings were planted in exposed mineral soil in manually scarified patches (40 x 40 cm) at 1.7 m spacing (144 seedlings per assessment plot, i.e. 3 600 seedlings/ha). Based on calliper data, the diameter for the mean basal area per tree (db) was calculated for each plot after 24 years using the formula: db = ({sigma} b{sup 3}/{sigma} b{sup 2}), where b is basal area at breast height for each tree. Three undamaged sample trees with a diameter equal or close to the diameter of the mean basal area per tree were selected on each plot giving 36 stems that were felled for destructive measurements in 2000. Total tree height ({+-} 0.01 m) was measured on every tree felled. Stem biomass was estimated by sampling of stem discs, 2 cm thick, at stump height (1 % of tree height), breast height (1.3 m), and at every meter along the bole. Crown biomass was estimated by sampling live and dead branches on the felled trees. From every whorl of branches one living branch was sampled and all branches were counted. Stem discs and branch material were weighed in the field to the nearest 0.1 g using a mechanical field scale. At the laboratory, the annual ring widths were measured along a transect using the WinDENDRO software. The arithmetic mean of the two corresponding annual ring widths was used in the further calculations to obtain diameters under bark for the successive years 1977-2000. After drying all sampled material was weighed to the nearest 0.1 g. When weighted, total dry weight of crown fractions and wood was calculated according to Albrektson, where the relation between dry and fresh weight of sample from each fraction was multiplied with total fresh weight of fraction. Treatment effects on survival and basal area growth on bark/ha after 24 years were analysed by using Tukey's studentized test on all main effect means. Multiple pair wise comparisons between treatments on single trees to establish the effects of treatment on the depending variables: dry weight of wood, needles, shoot axes and dead branches and in radial, height, and basal area and volume under bark increments were also made using Tukey's studentized test on all main effect means. Seedling survival was unaffected by treatments. Total basal area on bark (m{sup 2}/ha) was significantly reduced following WTH from the 15th year after planting. Trees on CH produced 20% more wood biomass, while biomass produced within the crown was unaffected by treatment. Height growth for trees after CH was higher the last year evaluated, while basal area and volume under bark were larger since the 12th year in comparison with WTH. BSH showed a decreased basal area growth under bark during the two four-year-periods 13-20 years after planting, and a decreased volume growth under bark since year 9 in comparison with CH. Radial growth was increased for CH up to 3 m of the stems during the 9-12 year period and at 3 m during the 13-16 year period. The study indicated a negative effect on stem growth following WTH and BSH during the 24-years period. There was a clear indication of positive influence of slash left after clear-cutting, i.e. tops, branches, and needles, on future biomass growth. The positive response in volume growth can be between 20% during a whole rotation period and a gain of just 3 years growth. When whole-tree harvesting techniques are used, some kind of replacement of removed nutrients, e.g. fertilisation, must take place to maintain site productivity on sites like the presented.

 12. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 13. Motivation : En studie om lärares och elevers syn på motivation i skolan

  OpenAIRE

  Sundström, Jenny; Wiman, Malin

  2009-01-01

  I vårt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. Vårt syfte med arbetet var att undersöka lärares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frågeställningar vi utgick från var: 1. Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5? 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation? 3. Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 4. Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivati...

 14. Sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten i psykiatrisk öppenvård : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Bäckman, Jenny; Nyman, Nyman

  2016-01-01

  Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och skötares upplevelser av möten med patienter i psykiatrisk öppenvård.   Bakgrund – I psykiatrisk öppenvård möter sjuksköterskor och skötare många olika människor med individuella behov. Sedan tidigare forskning har det framkommit att patienters känsla av trygghet uppkommer genom faktorer som personalens inställning och empati. Relationen mellan personal och patient är viktig för patientens känsla av att bli tagen på allvar samt att bli b...

 15. 2 Hoteles en Almería - Gran Hotel Almería –Alcazaba Gran Hotel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cassinello, F.

  1970-05-01

  Full Text Available This article describes the above two hotels, one of which is a town hotel, namely the «Gran Hotel Almería », and the other a touristic hotel situated near the beach and close to sporting facilities. Both hotels are of 1. A classification, and have been carefully designed; they have basic characteristics that are common to both, but have many secondary features that are specific of each, depending on their emplacement and use.En este artículo se describen dos instalaciones hoteleras: una, de carácter urbano, «Gran Hotel Almería»; otra, eminentemente deportiva y de playa, «Alcazaba Gran Hotel». Ambos edificios son de categoría cuatro estrellas y se han estudiado cuidadosamente, plasmando características básicas y fundamentales comunes, pero con detalles distintivos que las diferencian, en función de su emplazamiento y utilización.

 16. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 17. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 18. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  OpenAIRE

  Söderström, Anna-Karin

  2017-01-01

  I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolage...

 19. Etching Enhancement Followed by Nitridation on Low-k SiOCH Film in Ar/C5F10O Plasma

  Science.gov (United States)

  Miyawaki, Yudai; Shibata, Emi; Kondo, Yusuke; Takeda, Keigo; Kondo, Hiroki; Ishikawa, Kenji; Okamoto, Hidekazu; Sekine, Makoto; Hori, Masaru

  2013-02-01

  The etching rates of low-dielectric-constant (low-k), porous SiOCH (p-SiOCH) films were increased by nitrogen-added Ar/C5F10O plasma etching in dual-frequency (60 MHz/2 MHz)-excited parallel plate capacitively coupled plasma. Previously, perfluoropropyl vinyl ether [C5F10O] provided a very high density of CF3+ ions [Nagai et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 7100]. Surface nitridation on the p-SiOCH surface exposed to Ar/N2 plasma led to the etching of larger amounts of p-SiOCH in Ar/C5F10O plasma, which depended on the formation of bonds such as =C(sp2)=N(sp2)- and -C(sp)≡N(sp).

 20. CNGS: Opening the way to Gran Sasso

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  The excavation and concreting of the underground structures of the CNGS (CERN Neutrinos to Gran Sasso) project has just been completed. The way to Gran Sasso is now open and, to mark the occasion, we are publishing a special two-part Bulletin report on the CNGS project. The first part, which appears this week, covers the facility which will allow a beam of neutrinos to be sent from CERN to INFN's underground laboratory at Gran Sasso in Italy in 2006. The second part, to appear in next week's issue, will feature the two CNGS experiments, OPERA and ICARUS.

 1. Internet de las cosas y la ingeniería de sistemas: un gran poder conlleva una gran responsabilidad

  OpenAIRE

  Luján Mora, Sergio

  2017-01-01

  Presentación de la conferencia "Internet de las cosas y la ingeniería de sistemas: un gran poder conlleva una gran responsabilidad" impartida en las IV Jornadas Informáticas UTE, celebradas el 15 y 16 de junio de 2017 y organizadas por la Universidad Tecnológica Equinoccial (Quito, Ecuador).

 2. Machoideal och/eller meningslös underhållning? : Om fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet och publiken som meningsskapare.

  OpenAIRE

  Olsson, Eva

  2005-01-01

  Uppsatsen undersöker fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan, med fokus på maskulinitet. Föreställningarna och bilderna kring maskulinitet som kan urskiljas i intervjupersonernas berättelser, knyts till R.W. Connells teoretiska ramverk kring hegemonisk maskulinitet och de hierarkiska relationerna mellan olika maskuliniteter. Vidare resoneras det kring hur berättelserna exemplifierar en syn på mediepublik som aktiva meningsskapare, då intervjupersonerna tar fasta på olika as...

 3. Fantasifull utflykt med skilda perspektiv : En studie om genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! (2013)

  OpenAIRE

  Ljungberg, Sofia

  2015-01-01

  Studien undersöker hur könsroller gestaltas ur ett genusperspektiv i bilderboken Se upp för krokodilen! (Moroni & Eriksson, 2013). Syftet är att få djupare kunskaper om hur dessa skildringar speglar målen i läroplanen för förskolan om att motverka traditionella könsnormer och främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Forskare menar att bilderboken är ett användbart och didaktiskt verktyg för att fånga barns intressen och påverka deras tankegångar. Tidigare forskning (Kåreland, ...

 4. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 5. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Ola

  2013-01-01

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort geno...

 6. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  OpenAIRE

  Herco, Adnan

  2017-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. Eleverna som intervjuades i studien hade deltagit i IKT-stödd undervisning under en tvåårsperiod där en del av lektionerna spelades in på video. Videodokumentationens syf...

 7. Functional characterization of the gene FoOCH1 encoding a putative α-1,6-mannosyltransferase in Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

  Science.gov (United States)

  Li, Min-Hui; Xie, Xiao-Ling; Lin, Xian-Feng; Shi, Jin-Xiu; Ding, Zhao-Jian; Ling, Jin-Feng; Xi, Ping-Gen; Zhou, Jia-Nuan; Leng, Yueqiang; Zhong, Shaobin; Jiang, Zi-De

  2014-04-01

  Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) is the causal agent of banana Fusarium wilt and has become one of the most destructive pathogens threatening the banana production worldwide. However, few genes related to morphogenesis and pathogenicity of this fungal pathogen have been functionally characterized. In this study, we identified and characterized the disrupted gene in a T-DNA insertional mutant (L953) of FOC with significantly reduced virulence on banana plants. The gene disrupted by T-DNA insertion in L953 harbors an open reading frame, which encodes a protein with homology to α-1,6-mannosyltransferase (OCH1) in fungi. The deletion mutants (ΔFoOCH1) of the OCH1 orthologue (FoOCH1) in FOC were impaired in fungal growth, exhibited brighter staining with fluorescein isothiocyanate (FITC)-Concanavalin A, had less cell wall proteins and secreted more proteins into liquid media than the wild type. Furthermore, the mutation or deletion of FoOCH1 led to loss of ability to penetrate cellophane membrane and decline in hyphal attachment and colonization as well as virulence to the banana host. The mutant phenotypes were fully restored by complementation with the wild type FoOCH1 gene. Our data provide a first evidence for the critical role of FoOCH1 in maintenance of cell wall integrity and virulence of F. oxysporum f. sp. cubense. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. Gran Sasso, laboratorio sigillato

  CERN Multimedia

  Di Giorgio, Claudia

  2003-01-01

  The authorities closed half of the Gran Sasso Centre and the experiments were stopped yesterday after faults were discovered in the security system in one of the three halls of the Laboratory (1 page)

 9. MKB and SMB in the Northern countries[Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Radiactive waste disporal]; MKB och SMB i Norden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broden, K. [Studsvik RadWaste AB (Sweden); Andersson, K. [Krinta konsult (Sweden)

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 10. Intelligent styring af dynamisk LED belysning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorseth, Anders; Corell, Dennis Dan; Hansen, Søren Stentoft

  Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten.......Denne slutrapport giver en kort beskrivelse af arbejdet, der er udført af DTU Fotonik i projektet ”Intelligent styring af dynamisk LED belysning” støttet af EUDP. Arbejdet er udført i perioden 2011‐2012 i samarbejde med Lighten....

 11. State of emergency declared for Gran Sasso

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  "On June 27th the Council of Ministers has declared the state of socioeconomic and environmental emergency in the territory of L'Aquila and Teramo, the provinces involved in the safety of the Gran Sasso system. The measure includes the INFN Gran Sasso National Laboratories, the high-way tunnels, the environment in general and water in particular" (1 page).

 12. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 13. Natural product ginsenoside 25-OCH3-PPD inhibits breast cancer growth and metastasis through down-regulating MDM2.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Zhang, Xu; Qin, Jiang-Jiang; Voruganti, Sukesh; Nag, Subhasree Ashok; Wang, Ming-Hai; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2012-01-01

  Although ginseng and related herbs have a long history of utility for various health benefits, their application in cancer therapy and underlying mechanisms of action are not fully understood. Our recent work has shown that 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3β, 12β, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified ginsenoside from Panax notoginseng, exerts activities against a variety of cancer cells in vitro and in vivo. This study was designed to investigate its anti-breast cancer activity and the underlying mechanisms of action. We observed that 25-OCH(3)-PPD decreased the survival of breast cancer cells by induction of apoptosis and G1 phase arrest and inhibited the growth of breast cancer xenografts in vivo. We further demonstrated that, in a dose- and time-dependent manner, 25-OCH(3)-PPD inhibited MDM2 expression at both transcriptional and post-translational levels in human breast cancer cells with various p53 statuses (wild type and mutant). Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited in vitro cell migration, reduced the expression of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) markers, and prevented in vivo metastasis of breast cancer. In summary, 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic and anti-metastatic agent for human breast cancer through down-regulating MDM2. Further preclinical and clinical development of this agent is warranted.

 14. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 15. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 16. Word of mouth muntligt och via sociala medier : - På vilket sätt påverkar det turisters reseplanering?

  OpenAIRE

  Hugosson, Jennie; Ahlberg, Madeleine

  2017-01-01

  Vår studie belyser hur informationsspridning både muntligt och via internet kan påverka turisters reseplaneringsprocess. Studien undersöker vilka känslomässiga attityder individer upplever genom word of mouth och electronic word of mouth och hur vida dessa attityder påverkar valet av ett nytt resmål. Syftet med studien är att undersöka hur word of mouth kan påverka turisters val av nya resmål. För att möjliggöra detta har vi genomfört intervjuer med respondenter utifrån förutbestämda kriterie...

 17. Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder

  OpenAIRE

  Carlfjord, Adam; Gustavsson, Henrik

  2015-01-01

  Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentia...

 18. Vem leder organisationens narrativ? : En jämförelse mella Kvinnojouren Emblas och Rädda Barnens kommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Pakola Monsen, Rebecca

  2013-01-01

  Det är inget nytt att undersöka interaktioner på Facebook, dock är det oftast ur privatpersoners synvinkel Facebook undersöks och inte lika ofta ur en organisations synvinkel. Den här studien syftar till att fylla en del av gapet i medie- och kommunikationsforskningen om hur ideella organisationer beter sig på Facebook genom att undersöka den narrativa processen hos två ideella organisationer och hur delaktiga användare är i organisationernas berättelse beroende på organisationens storlek, Kv...

 19. Bör Barnkonventionen bli lag i Sverige? : En komparativrättslig studie om barnets rättigheter i Sverige och Norge.

  OpenAIRE

  Hedman, Wendela

  2014-01-01

  Abstrakt ”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i Sverige & Norge” Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som Norge har valt att göra.Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttra...

 20. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 1. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 2. Gran Torino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manuel Gárate

  2009-02-01

  Full Text Available Las obra del ex-rudo del cine de los 70’ y 80’ no nos deja de sorprender por su sensibilidad y mirada crítica sobre la sociedad norteamericana actual. Clint Eastwood parece seguir actuando de sí mismo; siempre un duro, pero ya anciano, con achaques, dolores y tantas heridas en el cuerpo y en el alma que sólo cabe esperar su redención ante el indefectible paso del tiempo y los golpes de la vida. “Gran Torino” sigue la ruta trazada de “Million Dollar Baby” (2004 o incluso de aquel inolvidable...

 3. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 4. "Vi är inte en tummelplats för dårar" : Hur journalister och ansvariga utgivare resonerar kring och förhåller sig till användargenererat material i lokaltidningar

  OpenAIRE

  Öberg, Therese; Borgström, Johanna

  2010-01-01

  Sedan 1700-talet har läsarnas medverkan varit en väsentlig del i tidningarnas produktion. Utan deras deltagande har det inte heller blivit någon tidning. En förändring på området skedde när professionaliseringen av publicistrollen blev ett faktum och läsarnas medverkan ifrågasattes. Samhällsförändringar och tekniska utvecklingar har sedan lett fram till det vi har idag: ett samhälle där medieorganisationerna är i allt större behov av att läsarna återigen deltar i olika former. Syftet med stud...

 5. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 6. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 7. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 8. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  OpenAIRE

  Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans

  2017-01-01

  Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. Eftersom 93 % av Sveriges drygt 4,7 miljoner personbilar drivs av fossila bränslen skulle investeringar i alternativa färdmedel såsom elbilar kunna leda Sverige i rätt riktning. Förfat...

 9. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  OpenAIRE

  Braunander, Joacim; Olofsson, Fredrik

  2015-01-01

  Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras ...

 10. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  OpenAIRE

  Dahlquist, Josefin; Larsson, Martin; Rickfält, Tea

  2017-01-01

  Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. Ett miljömål har antagits i Sverigeför att skydda grundvattentäkter och därmed säkra framtida dricksvattenförsörjning. Rullstensåsar innehåller stora grundvattenmagasin och har hög infiltrationsförmåga för vatten från markytan. Uppsala kommun tar 95 % av sitt dricksvatten från ru...

 11. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 12. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 13. Employer branding på Q-Med : En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare

  OpenAIRE

  Nilsson, Stina; Ljungmark, Erik

  2011-01-01

  Sammanfattning "Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare" Datum: 19 januari, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls‐ och teknikutveckling, HST, Mälardalens Högskola Författare: Erik Ljungmark 29 januari 1980, Stina Nilsson 25 april 1983 Titel: Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och...

 14. Feminismens skilda erfarenheter : Problematiken att kombinera islam och feminism för muslimska kvinnor i Sverige

  OpenAIRE

  Malmberg, Erik

  2016-01-01

  Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. Agerandet möttes med en stark kritik från bland annat den svenska kvinnorörelsen som menade att slöjan är anti-feministisk och representerar...

 15. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 16. Ground Breaking for the CERN Neutrinos to Gran Sasso Project

  CERN Document Server

  2000-01-01

  At 11:45 on 12 October, the Director General dug the first earth for the CERN Neutrinos to Gran Sasso Project. Left to right: Professor A. Bettini, Director of the Gran Sasso laboratory, Mme M.-G. Philippe, sous-prefet of Gex, and L. Maiani, Director General of CERN.

 17. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  OpenAIRE

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 18. First results from the MACRO experiment at the Gran Sasso Laboratory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Giacomelli, G.; Bellotti, R.; Cafagna, F.; Calicchio, M.; De Cataldo, G.; De Marzo, C.; Erriquez, E.; Favuzzi, C.; Giglietto, N.; Nappi, E.; Spinelli, P.; Cechini, S.; Fabbri, M.; Mandrioli, G.; Matteuzzi, P.; Pal, B.; Patrizii, L.; Predieri, F.; Sanzani, G.L.; Serra, P.; Spurio, M.; Sini, G.P.; Togo, V.; Ahlen, S.P.; Ficenec, D.; Hazen, E.; Klein, S.; Levin, D.; Marin, A.; Stone, J.L.; Sulak, L.R.; Worstell, W.; Barish, B.; Coutu, S.; Hong, J.T.; Liu, G.; Peck, C.; Solie, D.; Steele, J.; Lane, C.; Steinberg, R.; Battistoni, G.; Bilokon, H.; Bloise, C.; Campana, P.; Chiarella, V.; Forti, C.; Grillo, A.; Iarocci, E.; Marini, A.; Patera, V.; Reynoldson, J.; Ronga, F.; Satta, L.; Spinetti, M.; Valente, V.; Bower, C.; Heinz, R.; Mufson, S.; Petrakis, J.; Monacelli, P.; Reale, A.; Bernardini, P.; Mancarella, G.; Barbarino, G.C.; Fiore, M.; Baldini, A.; Bemporad, C.; Flaminio, V.; Giannini, G.; Grassi, M.; Pazzi, R.; Auriemma, G.; De Vincenzi, M.; Iori, M.; Lamanna, E.; Lipari, P.; Martellotti, G.; Petrera, S.; Petrillo, L.; Rosa, G.; Sciubba, A.; Severi, M.; Green, P.; Webb, R.; Bisi, V.; Giubellino, P.; Marzari-Chiesa, A.; Masera, M.; Monteno, M.; Ramello, L.

  1991-01-01

  The first physics results obtained with the MACRO detector in the underground Gran Sasso Laboratory are reported. Results were also obtained in conjunction with the EAS-TOP detector located on top of the Gran Sasso mountain. (orig.)

 19. Gran Sasso, laboratori fermi per inquinamento

  CERN Multimedia

  Arachi, Alessandra

  2003-01-01

  An experimental hall at the Gran Sasso laboratory has been closed by the Courts after a river was found contaminated. The institute decided to close all the installations in order to protect the health of citizens (1 page)

 20. Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

  OpenAIRE

  Andersson, Emelie; Hallgren, Malin

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studi...

 1. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 2. Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel : underlagsrapporter 1-10

  OpenAIRE

  Carlén, Björn; Hultkrantz, Lars; Liu, Xing; Lunander, Anders; Mandell, Svante; Mellin, Anna; Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Sorkina, Edith; Vierth, Inge

  2014-01-01

  VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på v...

 3. Importprocessen för inrednings- och gåvoartiklar från USA till Finland : En handbok för företagaren

  OpenAIRE

  Smeds, Desiré; Backlund, Johanna

  2016-01-01

  Det här examensarbetet handlar om import från USA med fokus på inrednings- och gåvoartiklar. I arbetet lyfter vi steg för steg fram de delar som utgör importprocessen hela vägen från hur man hittar en pålitlig leverantör till förtullningen av produkterna här i Finland. Syftet med arbetet är att det skall kunna fungera som en handbok för företag som vill starta en småskalig importverksamhet av inrednings- och gåvoartiklar. Vi tar även upp information om import och internationell handel i a...

 4. GRAN SASSO: Enriched germanium in action

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon.

  1991-12-15

  Two large crystals of carefully enriched germanium, one weighing 1 kilogram and the other 2.9 kilograms, and worth many millions of dollars, are being carefully monitored in the Italian Gran Sasso Laboratory in the continuing search for neutrinoless double beta decay.

 5. GRAN SASSO: Enriched germanium in action

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  Two large crystals of carefully enriched germanium, one weighing 1 kilogram and the other 2.9 kilograms, and worth many millions of dollars, are being carefully monitored in the Italian Gran Sasso Laboratory in the continuing search for neutrinoless double beta decay

 6. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 7. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  OpenAIRE

  Nilsson Gauffin, Rebecka

  2017-01-01

  Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel samt hur individers egenskaper...

 8. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 9. INTERNET Y CONTROL SOCIAL. ENTRE RIZOMA Y GRAN HERMANO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Massimo Ragnedda

  2011-01-01

  Full Text Available Gran hermano y rizoma son metáforas cada vez más utilizadas cuando se habla de Internet. En la red estamos continuamente monitorizados: se recogen y catalogan datos e información como si se tratase de un cyberpanopticón: de ahí la metáfora del gran hermano electrónico. La red siente la necesidad de imponer un control cuyo objetivo es uniformar el comportamiento de los usuarios. Pero Internet es, además, una estructura rizomática difícilmente encajable en modelos rígidos. Internet rechaza, por su propia naturaleza, la centralización del poder en beneficio de la autogestión. ¿Cómo pueden coexistir un sistema de vigilancia tipo gran hermano con las características rizomáticas de la red? Estas este artículo se analizan ambas metáforas y se busca una síntesis de ambos conceptos.

 10. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 11. Ginsenoside 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

  Science.gov (United States)

  Han, Xin; Song, Jian; Lian, Li-Hua; Yao, You-Li; Shao, Dan-Yang; Fan, Ying; Hou, Li-Shuang; Wang, Ge; Zheng, Shuang; Wu, Yan-Ling; Nan, Ji-Xing

  2018-06-22

  Ginseng is widely used in energy drinks, dietary supplements and herbal medicines, and its pharmacological actions are related with energy metabolism. As an important modulating energy metabolism pathway, liver X receptors (LXRs) can promote the resolving of hepatic fibrosis and inflammation. The present study aims to evaluate the regulation of 25-OCH3-PPD, a ginsenoside isolated from Panax ginseng, against hepatic fibrosis and inflammation in thioacetamide (TAA)-stimulated mice by activating LXRs pathway. 25-OCH3-PPD decreases serum ALT/AST levels and improves the histological pathology of liver in TAA-induced mice; attenuates transcripts of pro-fibrogenic markers associated with hepatic stellate cell activation; attenuates the levels of pro-Inflammatory cytokines and blocks apoptosis happened in liver; inhibits NLRP3 inflammasome by affecting P2X7R activation; regulates PI3K/Akt and LKB1/AMPK-SIRT1. 25-OCH3-PPD also facilitates LX25Rs and FXR activities decreased by TAA stimulation. 25-OCH3-PPD also decreases α-SMA via regulation of LXRs and P2X7R-NLRP3 in vitro. Our data suggest the possibility that 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

 12. Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

  OpenAIRE

  Nilsson, Anna; Sirén, Ellen

  2015-01-01

  Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos...

 13. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  OpenAIRE

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 14. Laboratorio Gran Sasso : riprendono le attività

  CERN Multimedia

  2003-01-01

  Tests have begun again in the Gran Sasso Laboratory after it's recent closure due to river contamination : some improvements have been made, such as insulation, and testing of water systems and storage areas (1 paragraph)

 15. El Gran Catharro de 1580 ¿gripe o pertussis?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camaño Puig, Ramón

  2005-12-01

  Full Text Available The gran Catharro (1580 is considered the first influenza epidemic. The analysis of various testimonies of the time may offer some doubts about whether or not it was so; and data strongly support that it was a pertussis epidemic.

  El Gran Catharro (1580 es considerado como la primera epidemia de gripe. El análisis conjunto de los datos contenidos en diferentes testimonios, suscita dudas respecto a que se tratara de una epidemia de gripe y apoyan la posibilidad de que se tratara de una de tos ferina.

 16. Ground breaking for the CERN Neutrinos to Gran Sasso Project

  CERN Multimedia

  Patrice Loïez

  2000-01-01

  Photo 06: Le Directeur général, L. Maiani, a donné le premier coup de pelleteuse pour le projet Neutrinos du CERN vers le Gran Sasso Photo 08 : Le Professeur L. Maiani, aux commandes de la pelleteuse Photo 18 : G.à dr.: Le Professeur A. Bettini, Directeur du Laboratoire Gran Sasso, Mme M.-G. Philippe, sous-prefet de Gex et le Professeur L. Maiani, Directeur général du CERN

 17. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  OpenAIRE

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 18. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 19. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 20. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 1. Low background Ge spectrometry at Gran Sasso underground laboratories

  International Nuclear Information System (INIS)

  Preusse, W.; Bucci, C.; Arpesella, C.

  1997-01-01

  Under the shelter of 1400 m limestone rock the Gran Sasso underground laboratories in the Apennines (110 km north-east of Rome at a turn-off inside the Gran Sasso motorway tunnel) were designed for running large experiments in the field of neutrino, particle and astrophysics by international collaborations. These experiments have in common the basic requirement to be capable to detect very rare events like e.g. neutrino interactions and double beta decays. Due to this their permanent demands for selecting radiopure materials have led to the equipping of a Ge detector laboratory - at present with 6 large detectors. (orig./DG)

 2. Low background Ge spectrometry at Gran Sasso underground laboratories

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Preusse, W [Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Lab. Nazionali del Gran Sasso, Assergi (Italy); Bucci, C [Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Lab. Nazionali del Gran Sasso, Assergi (Italy); Arpesella, C [Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Lab. Nazionali del Gran Sasso, Assergi (Italy)

  1997-03-01

  Under the shelter of 1400 m limestone rock the Gran Sasso underground laboratories in the Apennines (110 km north-east of Rome at a turn-off inside the Gran Sasso motorway tunnel) were designed for running large experiments in the field of neutrino, particle and astrophysics by international collaborations. These experiments have in common the basic requirement to be capable to detect very rare events like e.g. neutrino interactions and double beta decays. Due to this their permanent demands for selecting radiopure materials have led to the equipping of a Ge detector laboratory - at present with 6 large detectors. (orig./DG)

 3. Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet : En kvalitativ intervjustudie i tre företag om hur arbetet med "Employer branding" ser ut och implementeras i företag.

  OpenAIRE

  Drugge, Marie; Bernelind, Diana

  2013-01-01

  Arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärkes attraktivitet, både internt och externt, det alltmer välbekanta begreppet “Employer branding”, är ett vanligt förekommande koncept i dagens organisationer. Syftet med studien är att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet med att göra sitt arbetsgivarvarumärket attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Tieto, COWI och Klarna AB är de företag som deltar i studien. Begreppen legitimitet o...

 4. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 5. Hydrogeological impact on Gran Sasso tunnels; Impatto idrogeologico delle gallerie autostradali del Gran Sasso

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Massoli Novelli, R. [Societa' Italiana di Geologia Ambientale, Rome (Italy); Petitta, M. [Rome Univ., Rome (Italy). Dipt. Scienze della Terra

  2001-07-01

  In 1970-1980 two highway tunnels, 10.150 km long, were bored in the Gran Sasso mountain, at an elevation of 900 m. a.s.l. the tunnels have a rectilinear axis trending SW-NE and they pass about 2 km SE of Corno Grande (2912 m.), the highest peak in the entire Apennines chain. Both tunnels intercepted the regional aquifer in the central part of the massif, with a maximum discharge, during the first year of boring, of about 3m{sup 3}/s. Actually the discharge from the tunnels is about 1,2 m{sup 3}/s on the northern side and about 0,5 m{sup 3}/s on the southern one. Both discharges are mainly used to provide neighbouring towns with drinking water. In 1994 it was begun monitoring monthly the southern springs. The Vera spring data (1994-1996) show a very steady regime and a mean discharge of about 1m{sup 3}/s, considerably less than the pre-tunnels mean discharge value (1,8 m{sup 3}/s). On the contrary, the data about the springs located at an inferior elevation (Tirino Valley) show that tunnels produced on lower springs a minor impact. The impact of rainfall diminishing during recent years is considered. About the third tunnel project to serve the INFN Gran Sasso Laboratory, it must be considered that the new tunnel will be excavated in a dried zone, up the two existent tunnels. Moreover it is necessary to avoid the actual, very dangerous access to the INFN Lab inside one of the highway tunnels. [Italian] Il massiccio del Gran Sasso (Abruzzo) occupa un'area di circa 800 kmq e presenta con il Corno Grande un'altitudine massima di m. 2912. La necessita' di collegare Roma e il versante tirrenico dell'Appennino con il versante Adriatico (Teramo) e' stato assicurato dalla strada statale N. 80 che dall'Aquila conduceva a Teramo, attraverso una serie di dorsali e di vette che descrivono un ampio arco di circa 40 km, in direzine E-W e poi N-S. La strada era soggetta a imponenti nevicate e gelate. Una soluzione poteva essere rappresentata da un

 6. Antitumor activity of ginseng sapogenins, 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD, on gastric cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Chen; Su, Guangyue; Wang, Xude; Zhang, Xiaoshu; Guo, Shuang; Zhao, Yuqing

  2016-01-01

  25-Hydroxyprotopanaxadiol (25-OH-PPD) and 25-methoxylprotopanaxadiol (25-OCH3-PPD), two ginseng sapogenins, have potent antitumor activity and their effects on gastric cancer (BGC-823, SGC-7901, MKN-28) cells and a gastric mucosa (GES-1) cell line are reported. Both compounds significantly inhibited the growth of gastric cancer cells, while having lesser inhibitory effects on GES-1 cells by MTT assay. A mechanistic study revealed that the two ginseng sapogenins could induce apoptosis in BGC-823 cells by morphological observation, DNA fragmentation, flow cytometry and western blot analysis. Besides, the apoptosis was inhibited by Ac-DEVD-CHO, a caspase 3 inhibitor, which was confirmed by cell viability analysis. These results indicate that 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD have potential to be promising agents for the treatment of gastric cancer.

 7. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 8. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 9. Atmospheric corrosion in Gran Canaria specifically meteorological and pollution conditions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gonzalez, J.E.G.; Valles, M.L.; Mirza R, J.C.

  1998-01-01

  Carbon steel, copper, zinc and aluminium samples were exposed in different sizes with known ambient parameters in Gran Canaria Island and atmospheric corrosion was investigated. Weight-loss measurements used to determine corrosion damage were complemented with metallographic and XP S determination in order to characterize the structure and morphology of surface corrosion products. The ambient aggressiveness could be well evaluated from meteorological and pollution data. All atmospheric corrosion and environmental data were statistically processed for establishing general corrosion damage functions for carbon steel, copper, aluminium and zinc in terms of Gran Canaria extreme meteorological and pollution parameters. (Author)

 10. Isolation, structural determination, and evaluation of the biological activity of 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol [20(S)-25-OCH3-PPD], a novel natural product from Panax notoginseng.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Y; Wang, W; Han, L; Rayburn, E R; Hill, D L; Wang, H; Zhang, R

  2007-01-01

  Ginseng has been used extensively for medicinal purposes, with suggested utility for indications as diverse as diabetes, cardiovascular disease and cancer. Herein we report the discovery and characterization of 20(S)-25-OCH3-PPD, a ginsenoside that inhibits growth and survival of cancer cells. The novel dammarane triterpene sapogenin (C31H56O4; molecular weight 492) was isolated from the total hydrolyzed saponins extracted from the leaves of Panax notoginseng using conventional and reverse-phase silica gel chromatography. Based on physicochemical characteristics and NMR data, the compound was identified as 20(S)-25-OCH3-PPD. The biological activities of 20(S)-25-OCH3-PPD and its known analogs, 20(S)-PPD and Rg3, were evaluated in 12 human cancer cell lines. In all cell lines, the order of cytotoxicity of the test compounds was 20(S)-25-OCH3-PPD > 20(S)-PPD > Rg3. 20(S)-25-OCH3-PPD also induced apoptosis and cell cycle arrest in the G1 phase, and inhibited proliferation in breast cancer cell lines, demonstrating its potent biological effects. In regard to cytotoxicity, the IC50 values of 20(S)-25-OCH3-PPD for most cell lines were in the lower microM range, a 5-15-fold greater cytotoxicity relative to 20(S)-PPD and a 10-100-fold increase over Rg3. These findings suggest a structure-activity relationship among dammarane-type sapogenins. The data presented here may provide a basis for the future development of 20(S)-25-OCH3-PPD as a novel anti-cancer agent.

 11. Disproportionation and thermochemical sulfate reduction reactions in S-H20-Ch4 and S-D2O-CH4 systems from 200 to 340 °C at elevated pressures

  Science.gov (United States)

  Yuan, Shunda; Chou, I-Ming; Burruss, Robert A.

  2013-01-01

  Elemental sulfur, as a transient intermediate compound, by-product, or catalyst, plays significant roles in thermochemical sulfate reduction (TSR) reactions. However, the mechanisms of the reactions in S-H2O-hydrocarbons systems are not clear. To improve our understanding of reaction mechanisms, we conducted a series of experiments between 200 and 340 °C for S-H2O-CH4, S-D2O-CH4, and S-CH4-1m ZnBr2 systems in fused silica capillary capsules (FSCC). After a heating period ranging from 24 to 2160 hours (hrs), the quenched samples were analyzed by Raman spectroscopy. Combined with the in situ Raman spectra collected at high temperatures and pressures in the S-H2O and S-H2O-CH4 systems, our results showed that (1) the disproportionation of sulfur in the S-H2O-CH4 system occurred at temperatures above 200 °C and produced H2S, SO42-, and possibly trace amount of HSO4-; (2) sulfate (and bisulfate), in the presence of sulfur, can be reduced by methane between 250 and 340 °C to produce CO2 and H2S, and these TSR temperatures are much closer to those of the natural system (2O-CH4 system may take place simultaneously, with TSR being favored at higher temperatures; and (4) in the system S-D2O-CH4, both TSR and the competitive disproportionation reactions occurred simultaneously at temperatures above 300 °C, but these reactions were very slow at lower temperatures. Our observation of methane reaction at 250 °C in a laboratory time scale suggests that, in a geologic time scale, methane may be destroyed by TSR reactions at temperatures > 200 °C that can be reached by deep drilling for hydrocarbon resources.

 12. Gran Sasso National Laboratory: Outreach and communication activities

  Science.gov (United States)

  Antolini, R.; Di Giovanni, A.; Galeota, M.; Sebastiani, S.

  2010-01-01

  Due to its fascinating structures, the Gran Sasso National Laboratory (LNGS) offers huge opportunities for communication and outreach activities conceived for students and general public. A great effort is devoted to the organisation of the "OPEN DAY", in which the scientific staff of Gran Sasso introduces non expert people to the main relevant research topics of the laboratory through interactive demonstrations and particle detectors. In particular, a portable cosmic rays telescope has been realized: the detector is used by LNGS team in pubblic events as well as to promote the scientific activities of the Laboratory. In order to point out the importance of the scientific culture for young people, LNGS is involved in the organisation of several training courses for students and teachers focused on the improvement of the knowledge on modern physics topics. Since May 2008 is operating in Teramo the "Galileium", an interactive museum for physics and astrophysics.

 13. Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2018-04-01

  Full Text Available Artikeln beskriver svensklärares interaktion och samstämmighet i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande. I ett dialogiskt perspektiv (Linell, 2011 undersöks interaktionella mönster avseende dominans, dynamik och koherens i tre svensklärargruppers bedömningssamtal. Dessa interaktionella mönster ställs i relation till uttryck för samstämmighet inom och mellan lärargrupperna. Resultatet visar att lärarna uttrycker hög grad av samstämmighet i bedömningssamtalen men att de bedömningar som lärarna gör enskilt i anslutning till samtalen enbart till viss del överensstämmer med gruppens beslut. Lägst grad av samstämmighet uppvisar den lärargrupp som i samtalen framstod som mest samstämmig. Där kännetecknas beslutsprocesserna av låg intensitet genom att få alternativ till bedömningar prövas. I de lärargrupper där intensiteten är högre genom att flera lärare styr samtalet i olika riktningar och där lärarna tillsammans prövar flera olika förslag på bedömning överensstämmer även enskilda lärares bedömningar i högre grad med gruppens beslut. Bedömningsöverensstämmelsen mellan lärargrupperna är däremot låg.

 14. I RAPPORTI TRA L'ALBANIA E LA GRAN BRETAGNA (1940-1950)

  OpenAIRE

  COTA, JULIAN

  2012-01-01

  La presente tesi ha avuto l’obiettivo di illustrare i rapporti tra l’Albania e la Gran Bretagna nel decennio tra il 1940 al 1950. Il lavoro viene svolto basandosi su tre momenti; a) l’ingresso dell’Albania nell’ottica della politica estera della Gran Bretagna e l’invio delle missioni militari britanniche in Albania. b) La fine della Guerra collocò l’Albania dall’altra parte della cortina di ferro rispetto ai britannici causando il peggioramento dei rapporti tra i due governi dopo gli...

 15. DUBNA-GRAN SASSO: Satellite computer link

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1994-01-01

  In April a 64 kbit/s computer communication link was set up between the Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna (Russia) and Gran Sasso (Italy) Laboratories via nearby ground satellite stations using the INTELSAT V satellite. Previously the international community of Dubna's experimentalists and theorists (high energy physics, condensed matter physics, low energy nuclear and neutron physics, accelerator and applied nuclear physics) had no effective computer links with scientific centres worldwide

 16. El oficio de los neveros en Gran Canaria en el siglo XVIII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salvador Miranda Calderin

  2013-11-01

  Full Text Available A finales del s. XVII el Cabildo Catedral de Canarias, con sede en la capital de Gran Canaria, construyó en la cumbre de la Isla dos pozos de nieve. Allí la recogían y conservaban hasta que era transportada en verano a la ciudad. Las libras de nieve se vendieron en la «nevería» ubicada en la trasera de la Catedral desde 1694 hasta 1866. En este artículo estudiamos el oficio de nevero en Gran Canaria, que había sido olvidado por completo, sus salarios, alimentación y especialidades en el s. XVIII.At the end of XVIIIth century the Canary Cathedral Chapter, settled in Gran Canaria Island capital, built, up in the mountains, two snow wells. Workers collected the snow and filled the wells until it was transported, in summer time, from the top of the island (1.949 meters to the city. Snow pounds were sold in the back of the Cathedral from 1694 to 1866. In this article we study the «neveros» job (snow workers in Gran Canaria, that it had been completely forgotten nowdays, their salaries, food and specialities in XVIIIth century.

 17. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  OpenAIRE

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 18. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 19. GRAN SASSO: Reaching the parts that accelerators cannot reach

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1995-01-01

  With most of the current experiments at Italy's Gran Sasso Laboratory now well underway, a workshop held earlier this year looked to the future. Gran Sasso was established in the late 1980s to study low rate processes where the laboratory's 1400 metre rock overburden and low natural radioactivity provide an ideal environment. Since then, it has become a major research centre, hosting several international collaborations. The workshop devoted half a day each to four key areas of underground physics, and clearly showed how the non-accelerator approach complements today's accelerator physics achievements. Solar neutrino physics is one of Gran Sasso's main activities, with the Gallex detector half filling one of the laboratory's three experimental halls. Gallex has already made important measurements of the solar neutrino flux, providing first evidence for the proton-proton fusion mechanism which is the solar powerhouse. The next generation experiment, Borexino, will go one step further, measuring the energy distribution of solar neutrinos as well as their flux. The experiment will also be sensitive to neutrino oscillations through its ability to pick out muon and tau neutrinos. Borexino uses boron instead of gallium as the active medium, and is currently in the trial phase. Benchmarking tests with the counter test facility (CTF) have already demonstrated the experiment's feasibility, paving the way for full scale construction. Further ideas for future detectors based on several different active media were also discussed, and a proposal for a helium TPC detector, HELLAZ, was presented. With a threshold of around 240 keV, comparable to that of Gallex and Borexino, HELLAZ would give another handle on neutrinos from the proton-proton reaction, the most abundant source of solar neutrinos. Neutrinoless double beta decay, dark matter searches, and certain low rate processes in nuclear physics all require the quiet, low radiation surroundings

 20. Las remesas indianas en Gran Canaria en el primer cuarto del siglo XVII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa TORRES SANTANA

  2009-12-01

  Full Text Available El estudio de las remesas indianas, del dinero que bien en efectivo o en joyas afluía a la isla de Gran Canaria procedente del continente americano, ha sido un problema que ha preocupado en gran medida a los historiadores canarios. Sin embargo, su análisis siempre ha resultado problemático, por varias razones.

 1. The Gran Sasso underground laboratories (measurements of rock radioactivity and neutron fluxes)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bellotti, E.; Buraschi, M.; Fiorini, E.; Liguori, C.

  1985-01-01

  The authors report on measurements of rock radioactivity and neutron flux performed in the Gran Sasso underground laboratories of the INFN in Italy. The Gran Sasso' Laboratories of the INFN are located underground, in galleries which have been excavated under the Gran Sasso mountain range. The minimum rock thickness covering the laboratories is about 1400 m of rock of average density 2.8 g cm/sup -3/, corresponding to a thickness of some 4000 m of water equivalent. The laboratories are located at about 1000 m above sea level. The main destination of these laboratories is to shelter very huge particle detectors which shall detect extremely rare nuclear events of extraordinary interest for particle physics as well as for astrophysics and cosmology. In these laboratories, the radiation background is expected to be extremely low, which is the main condition for performing the proposed experiments

 2. Seroprevalence of Coxiella burnetii in domestic ruminants in Gran Canaria Island, Spain.

  Science.gov (United States)

  Rodríguez, N F; Carranza, C; Bolaños, M; Pérez-Arellano, J L; Gutierrez, C

  2010-04-01

  Coxiella burnetii is the causative agent of Q fever, a zoonosis with worldwide occurrence. In the Canary Islands, the overall seroprevalence in humans has been estimated to be 21.5%. Gran Canaria island concentrates the highest ruminant population in the archipelago and the prevalence of the human infection is 23.5%. To evaluate the seroprevalence in livestock and the affected areas in Gran Canaria island, a total of 1249 ruminants were randomly selected for this study (733 goats, 369 sheep and 147 cattle). The samples were evaluated using an indirect ELISA Kit. The results showed seroprevalences of 60.4%, 31.7% and 12.2% in goats, sheep and cattle, respectively. Based on these results, Q fever could be considered as endemic in Gran Canaria island. Sanitary measures should be taken at the farm level to minimize the risk of exposure of C. burnetii to humans.

 3. Spatial Tourist and Functional Diversity on the Volcanic Island of Gran Canaria

  Science.gov (United States)

  Gonda-Soroczyńska, Eleonora; Olczyk, Hanna

  2017-10-01

  The conducted research is focused on spatial, functional and landscape diversity, the existing tourist potential and the possibilities for further development of a small, volcanic island of Gran Canaria. The discussed island was compared against other islands of the Canarian archipelago (Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma, El Hierro). Similarly to the remaining Canary Islands, the economy of Gran Canaria is predominantly based on tourism (approx. 4,5-5,0 million tourists visit the Canary Island annually and approx. 2,8 million come to Gran Canaria). Additionally, Puerto de la Luz transhipment centre in Las Palmas plays a very important role because of the goods imported from overseas. It is one of the largest ports in Spain (it reloads almost 2 million containers per year) also being an important Atlantic refuelling station. Apart from tourism, an important role is played here by agriculture, primarily the cultivation of bananas and tomatoes, which represent the most significant export good of the archipelago. The conducted spatial research showed an extensive diversity. This situation is, to a great extent, influenced by the climate. The northern part is cooler and dominated by agriculture, whereas the southern one is much warmer and characterized by a well-developed tourism infrastructure. Site inspections performed out along the outer contour of the island resembling a circle. Numerous architectural and urban sketches, urban analyses and photographic documentation were made. Community surveys were carried out. For a researcher, it was extremely interesting to answer the questions whether Gran Canaria is different from the other Canary Islands, especially in the functional and landscape context, and if so what exactly these differences consist of. What is Gran Canaria in particular characterized by and what kind of role it plays in the economic sector of Spain?

 4. Gran method for end point anticipation in monosegmented flow titration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aquino Emerson V

  2004-01-01

  Full Text Available An automatic potentiometric monosegmented flow titration procedure based on Gran linearisation approach has been developed. The controlling program can estimate the end point of the titration after the addition of three or four aliquots of titrant. Alternatively, the end point can be determined by the second derivative procedure. In this case, additional volumes of titrant are added until the vicinity of the end point and three points before and after the stoichiometric point are used for end point calculation. The performance of the system was assessed by the determination of chloride in isotonic beverages and parenteral solutions. The system employs a tubular Ag2S/AgCl indicator electrode. A typical titration, performed according to the IUPAC definition, requires only 60 mL of sample and about the same volume of titrant (AgNO3 solution. A complete titration can be carried out in 1 - 5 min. The accuracy and precision (relative standard deviation of ten replicates are 2% and 1% for the Gran and 1% and 0.5% for the Gran/derivative end point determination procedures, respectively. The proposed system reduces the time to perform a titration, ensuring low sample and reagent consumption, and full automatic sampling and titrant addition in a calibration-free titration protocol.

 5. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 6. Självkänsla hos daghemsbarn : En kvalitativ undersökning om hur barnträdgårdslärare bekräftar och stärker barnets självkänsla på daghem

  OpenAIRE

  Fant, Sofia

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur en barnträdgårdslärare kan stärka och bekräfta barnets självkänsla på daghem. Vilken syn och uppfattning finns det om självkänslan på daghem och hur kan man stödja barnen på bästa sätt när det gäller självkänslan? I detta examensarbete har jag genom litteratur tagit fram vad självkänsla är, men även olika definitioner kring självkänslan och hur miljön runt om kan påverka självkänslan hos barnet. I intervjuerna som blev gjorda framkom ...

 7. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 8. Conformational and spectroscopic study of xanthogen ethyl formates, ROC(S)SC(O)OCH2CH3. Isolation of CH3CH2OC(O)SH

  Science.gov (United States)

  Juncal, Luciana C.; Cozzarín, Melina V.; Romano, Rosana M.

  2015-03-01

  ROC(S)SC(O)OCH2CH3, with R = CH3sbnd , (CH3)2CHsbnd and CH3(CH2)2sbnd , were obtained through the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3. The liquid compounds were identified and characterized by 1H and 13C NMR and mass spectrometry. The conformations adopted by the molecules were studied by DFT methods. 6 conformers were theoretically predicted for R = CH3sbnd and (CH3)2CHsbnd , while the conformational flexibility of the n-propyl substituent increases the total number of feasible rotamers to 21. For the three molecules, the conformers can be associated in 3 groups, being the most stable the AS forms - the Cdbnd S double bond anti (A) with respect to the Csbnd S single bond and the Ssbnd C single bond syn (S) with respect to the Cdbnd O double bond - followed by AA and SS conformers. The vibrational spectra were interpreted in terms of the predicted conformational equilibrium, presenting the ν(Cdbnd O) spectral region signals corresponding to the three groups of conformers. A moderated pre-resonance Raman enhancement of the ν(Cdbnd S) vibrational mode of CH3(CH2)2OC(S)SC(O)OCH2CH3 was detected, when the excitation radiation approaches the energy of a n → π∗ electronic transition associated with the Cdbnd S chromophore. UV-visible spectra in different solvents were measured and interpreted in terms of TD-DFT calculations. The unknown molecule CH3CH2OC(O)SH was isolated by the UV-visible photolysis of CH3OC(S)SC(O)OCH2CH3 isolated in Ar matrix, and also obtained as a side-product of the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3.

 9. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  International Nuclear Information System (INIS)

  FitzPatrick, Benjamin L.; Lau, K.-C.; Butler, Laurie J.; Lee, S.-H.; Lin, Jim Jr-Min

  2008-01-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH 2 CHCH 2 , a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH 2 CHCH 2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C 3 H 4 O (acrolein)+H, C 2 H 4 +HCO (formyl radical), and H 2 CO (formaldehyde)+C 2 H 3 . A small signal from C 2 H 2 O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C 2 H 5 +CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to

 10. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, Benjamin L.; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J.; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim-Min, Jr.

  2008-08-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH2CHCH2, a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH2CHCH2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH2CHCH2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH2CHCH2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C3H4O (acrolein)+H, C2H4+HCO (formyl radical), and H2CO (formaldehyde)+C2H3. A small signal from C2H2O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C2H5+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to each of these product channels

 11. Behandlingen af økonomisk magt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Peter

  2004-01-01

  I oktober 2003 udkom Magtudredningens Slutrapport med overvejende gode nyheder om det danske demokratis tilstand: Det danske folkestyre er overraskende sundt. I denne antologi stiller politikere, embedsmænd, forskere og journalister kritiske spørgsmål til Magtudredningen: • Hvor tæt går udredning...

 12. Ribeiro's typology, genomes, and Spanish colonialism, as viewed from Gran Canaria and Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Cátira Bortolini

  2004-01-01

  Full Text Available Four biallelic and six multiallelic Y-chromosome polymorphisms were investigated in 59 Gran Canarian, 60 North African Berber and 46 Spanish subjects. These new data were merged with equivalent literature information to obtain the parental Y-chrosomomal contribution in Gran Canarians, Colombians, and Venezuelans. The results were then compared, for Gran Canarians and Colombians, to those derived from autosomal and mtDNA. In both groups, the Spanish Y-chromosome contribution was much more marked than that estimated using mtDNA. This analysis showed a usual trend in the Spanish Colonial history, characterized by a demographic collapse of the aboriginal population, but with considerable introgression of genes through native women. In accordance to D. Ribeiro's typology for peoples subjected to Colonialism, the Y-chromosomes of these admixed populations are classified as transplanted, their mtDNA as witness, and their autosome sets as new.

 13. “La posición de la Gran Logia de la Isla de Cuba ante la crisis de 1929 a 1933: su reflejo en la revista La Gran Logia”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haens Beltrán Alonso

  2012-01-01

  Full Text Available La Gran Logia de la Isla de Cuba, principal organismo simbólico de la masonería cubana sufrió durante los años 1929-1933 la grave crisis que afectó a la sociedad cubana. El presente trabajo aborda el posicionamiento de este gobierno masónico ante la situación política, utilizando como fuente fundamental los planteamientos vertidos en su órgano de prensa oficial la revista La Gran Logia. Se parte de la premisa de que la masonería no es una institución política, pero que su funcionamiento la obliga a adoptar una posición ante los problemas que la afectan. ¿Cuál fue la posición de la Gran Logia de la Isla de Cuba sobre la crisis imperante? ¿Cómo expresó su posición sin violar los preceptos masónicos de no discutir sobre política? Estas son las preguntas que en este trabajo se pretenden responder.

 14. ØG-DDB teknisk rapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, Flemming; Karlshøj, Jan; Hauch, Peter

  Nærværende rapport er den tekniske slutrapport for projektet Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri (byggeriets digitalisering). Projektet er finansieret af Klima-, Energi og Bygningsstyrelsen og har haft en projektperiode fra medio 2009 til primo 2012. Projektet er udført på DTU...

 15. Variable-energy positron annihilation study of subnanopores in SiOCH-based PECVD films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Kenji; Oka, Toshitaka; Kobayashi, Yoshinori; Suzuki, Ryoichi; Ohdaira, Toshiyuki

  2007-01-01

  Subnanoporosity was introduced into SiOCH-based thin films by mixing tetraethyl orthosilicate with hexamethyldisiloxane (HMDSO) in the plasma enhanced chemical vapor deposition process, and was evaluated by the variable-energy positron annihilation lifetime technique. It was found that with increasing the HMDSO fraction both porosity and pore size were enhanced, as evidenced by the decreased refractive index and increased ortho-positronium lifetime. The lifetimes from 2.0 to 6.8 ns suggested the tunable pore volumes within a range of 0.1-0.7 nm 3

 16. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 17. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 18. Förhållandet mellan den fria rörligheten inom EU och internationella dubbelbeskattningsavtal : En analys med utgångspunkt i EU-domstolens praxis

  OpenAIRE

  Österman, Catharina

  2013-01-01

  När en skattskyldig blir beskattad flera gånger för samma inkomst, i minst två länder och under samma tidsperiod, uppstår juridisk dubbelbeskattning. En vanlig metod för att i möjligaste mån undvika dubbelbeskattning är att stater ingår bilaterala dubbelbeskattningsavtal med varandra. I ett dubbelbeskattningsavtal avgör de avtalsslutande staterna vilken stat som, i en rad olika situationer, ska ha beskattningsrätt och vilken stat som till följd därav avstår från sin rätt till beskattning. Där...

 19. A new proton spill from CERN to Gran Sasso

  CERN Document Server

  CERN Bulletin

  2011-01-01

  Since 21 October, CERN has been sending a new type of neutrino beam to Gran Sasso. The new configuration is intended to allow the experiments to define the departure time of the neutrinos more accurately and thus check the previous results obtained using the nominal beam configuration.   The CERN Neutrino to Gran Sasso (CNGS) beam no longer operates using the standard beam time structure. Instead, a new type of proton pulse is being produced by CERN’s accelerators and sent to the graphite target to generate neutrinos. “We are now producing extremely short beam pulses,” explains Edda Gschwendtner, the physicist in charge of the CNGS secondary beam. “During a CNGS cycle we now have a LHC type bunched beam with four bunches, each about 2 ns long. Each bunch contains more than 2.5 x 1011 protons; bunches are spaced by 500 ns. In total, this makes about 1012 protons on target for each extraction from the SPS.” The CNGS beam was originally designed to m...

 20. New xenophytes from Gran Canaria (Canary Islands, Spain, with emphasis on naturalized and (potentially invasive species

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Verloove, F.

  2013-12-01

  Full Text Available Trabajos recientes de campo en Gran Canaria han facilitado el descubrimiento de nuevas localidades para plantas vasculares no nativas. Agave attenuata, Antigonon leptopus, Atriplex nummularia, Cascabela thevetia, Cenchrus echinatus, Cuscuta campestris, Diplachne fusca subsp. uninervia, Diplotaxis tenuifolia, Dysphania anthelmintica (hasta ahora confundida con D. ambrosioides, Eclipta prostrata, Euphorbia pulcherrima, Fagopyrum esculentum, Gossypium barbadense, Lablab purpureus, Lemna minuta, Opuntia leucotricha, Passiflora edulis, Pennisetum glaucum, Phaseolus acutifolius, Pluchea carolinensis, Prosopis juliflora, Salvia microphylla, Schinus terebinthifolius, Senna spectabilis, Solanum chrysotrichum, Tecoma stans, Tipuana tipu, Urochloa mutica, U. plantaginea y Washingtonia se citan por primera vez para las Islas Canarias, mientras que Alopecurus myosuroides, Amaranthus blitoides, Bothriochloa ischaemum var. songarica, Cardamine flexuosa subsp. debilis, Heliotropium curassavicum, Leonotis nepetifolia, Medicago lupulina, Parkinsonia aculeata, Physalis peruviana, Phytolacca americana y Turnera ulmifolia son nuevas para la flora de la isla de Gran Canaria. Finalmente, se confirma la presencia de Paspalum vaginatum, P. distichum y Cortaderia selloana en Gran Canaria.Trabajos recientes de campo en Gran Canaria han facilitado el descubrimiento de nuevas localidades para plantas vasculares no nativas. Agave attenuata, Antigonon leptopus, Atriplex nummularia, Cascabela thevetia, Cenchrus echinatus, Cuscuta campestris, Diplachne fusca subsp. uninervia, Diplotaxis tenuifolia, Dysphania anthelmintica (hasta ahora confundida con D. ambrosioides, Eclipta prostrata, Euphorbia pulcherrima, Fagopyrum esculentum, Gossypium barbadense, Lablab purpureus, Lemna minuta, Opuntia leucotricha, Passiflora edulis, Pennisetum glaucum, Phaseolus acutifolius, Pluchea carolinensis, Prosopis juliflora, Salvia microphylla, Schinus terebinthifolius, Senna spectabilis, Solanum

 1. Low-k SiOCH Film Etching Process and Its Diagnostics Employing Ar/C5F10O/N2 Plasma

  Science.gov (United States)

  Nagai, Mikio; Hayashi, Takayuki; Hori, Masaru; Okamoto, Hidekazu

  2006-09-01

  We proposed an environmental harmonic etching gas of C5F10O (CF3CF2CF2OCFCF2), and demonstrated the etching of low-k SiOCH films employing a dual-frequency capacitively coupled etching system. Dissociative ionization cross sections for the electron impact ionizations of C5F10O and c-C4F8 gases have been measured by quadrupole mass spectroscopy (QMS). The dissociative ionization cross section of CF3+ from C5F10O gas was much higher than those of other ionic species, and 10 times higher than that of CF3+ from C4F8 gas. CF3+ is effective for increasing the etching rate of SiO2. As a result, the etching rate of SiOCH films using Ar/C5F10O/N2 plasma was about 1000 nm/min, which is much higher than that using Ar/C4F8/N2 plasma. The behaviours of fluorocarbon radicals in Ar/C5F10O/N2 plasma, which were measured by infrared diode laser absorption spectroscopy, were similar to those in Ar/C4F8/N2 plasma. The densities of CF and CF3 radicals were markedly decreased with increasing N2 flow rate. Etching rate was controlled by N2 flow rate. A vertical profile of SiOCH with a high etching rate and less microloading was realized using Ar/C5F10O/N2 plasma chemistry.

 2. Theoretical considerations and a simple method for measuring alkalinity and acidity in low-pH waters by gran titration

  Science.gov (United States)

  Barringer, J.L.; Johnsson, P.A.

  1996-01-01

  Titrations for alkalinity and acidity using the technique described by Gran (1952, Determination of the equivalence point in potentiometric titrations, Part II: The Analyst, v. 77, p. 661-671) have been employed in the analysis of low-pH natural waters. This report includes a synopsis of the theory and calculations associated with Gran's technique and presents a simple and inexpensive method for performing alkalinity and acidity determinations. However, potential sources of error introduced by the chemical character of some waters may limit the utility of Gran's technique. Therefore, the cost- and time-efficient method for performing alkalinity and acidity determinations described in this report is useful for exploring the suitability of Gran's technique in studies of water chemistry.

 3. Gran Colombia黄金公司三季度黄金产量公布

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2016-01-01

  Gran Colombia黄金公司(Gran Colombia Gold Corp.)日前发布报告显示,2016年3季度公司生产黄金39,111盎司(约合1.22吨),同比增长14%;2016年1-3季度公司累计生产黄金108,829盎司(约合3.38吨),

 4. Comparison Of Several Metrology Techniques For In-line Process Monitoring Of Porous SiOCH

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fossati, D.; Imbert, G.; Beitia, C.; Yu, L.; Plantier, L.; Volpi, F.; Royer, J.-C.

  2007-01-01

  As porous SiOCH is a widely used inter-metal dielectric for 65 nm nodes and below, the control of its elaboration process by in-line monitoring is necessary to guarantee successful integration of the material. In this paper, the sensitivities of several non-destructive metrology techniques towards the film elaboration process drifts are investigated. It appears that the two steps of the process should be monitored separately and that corona charge method is the most sensitive technique of the review for this application

 5. Studiemotivation en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory : en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory

  OpenAIRE

  Hagdahl, Kristina; Jimmy, Hammarbäck

  2014-01-01

  Studien handlar om svenska gymnasieelevers motivation för att studera matematikämnet. Den teoretiska grunden hämtas ifrån Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985). Studiens syfte är att undersöka hur väl gymnasieelevers egen uppfattning om sin motivationsnivå kan prediceras genom de fyra ingående motivationsorienteringarna i Self-Determination Theory: (1) external regulation; (2) introjected regulation; (3) identified regulation; och (4) intrinsic motivation. Deltagarna (n = 132), 44...

 6. UV absorption spectrum of CH3OCH2 radicals and kinetics of the reaction of CH3OCH2O2 radicals with NO and NO2 in the gas phase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, S.; Ljungström, E.; Ellermann, T.

  1995-01-01

  Alkyl and alkylperoxy radicals originating from dimethyl ether have been studied in the gas phase at 296 K. A pulse radiolysis-UV absorption technique was used. Absorption cross-sections were quantified over the wavelength range 220-350 nm. At 230 nm, sigma(CH3OCH2) = (4.2 +/- 0.5) X 10(-18) cm(2...

 7. Gran minería y conflictos socioambientales : el caso del distrito de Espinar, Cusco

  OpenAIRE

  Huamaní Paccaya, Wilber

  2015-01-01

  Universidad Nacional Agraria La Molina. Escuela de Posgrado. Maestría en Ecología Aplicada Uno de los problemas que enfrenta Espinar es la presencia de conflictos relacionados con la actividad expansiva de la gran minería. El objetivo de este estudio fue conocer y determinar las causas-implicancias y las relaciones de los conflictos socio-ambientales de la gran minería en Espinar (1980- 2013). Para ello, primero se recopiló información sobre la historia de la minería, se identificó y se ca...

 8. Modernidad y posmodernidad en El gran señor de Enrique Rosas Paravicino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miguel Arribasplata Cabanillas

  2015-07-01

  Full Text Available En la novela El Gran Señor de Enrique Rosas Paravicino hay una confluencia de pasado histórico y presente conflictivo, donde el fervor religioso cumple un papel de nucleo integrador. En la sociedad andina ficcionalizada aparece una novedosa galería de tipos sociales, como corresponde a un país, como Perú, en pugna por integrar la modernidad con la tradición cultural. Los Andes se constituyen en el gran escenario de una épica popular, con todo el colorido de sus gentes y el paisaje de su cultura. Todo se mueve en torno a un rasgo que es predominante en la novela: el desplazamiento humano en torno a una devoción en plena Cordillera Oriental: el Cristo de la Nieve Resplandeciente. Aquí el sincretismo religioso da lugar a la presencia de personajes involucrados en el mito, la magia y la tradición oral, a la par que asoman los cambios sociales y políticos impulsados por otros actores embarcados en proyectos mundanos, acordes con ese otro gran mito: el progreso colectivo, en perspectiva al desarrollo nacional.

 9. Analysis of the Gran Desierto, Pinacte Region, Sonora, Mexico, via shuttle imaging radar

  Science.gov (United States)

  Greeley, R.; Christensen, P. R.; Mchone, J. F.; Asmerom, Y.; Zimbelman, J. R.

  1984-01-01

  The radar discriminability of geolian features and their geological setting as imaged by the SIR-A experiment is examined. The Gran Desierto and Pincate volcanio field of Sonora, Mexico was used to analyze the radar characteristics of the interplay of aeolian features and volcano terrain. The area in the Gran Desierto covers 4000 sq. km. and contains sand dunes of several forms. The Pincate volcanio field covers more than 2.000 sq. km. and consists primarily of basaltic lavas. Margins of the field, especially on the western and northern sides, include several maar and maar-like craters; thus obtaining information on their radar characteristics for comparison with impact craters.

 10. [Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna] / Enn Küng

  Index Scriptorium Estoniae

  Küng, Enn, 1963-

  2002-01-01

  Arvustus: Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna. (Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensa, 21). Stockholm, 2000. Stockholmi Ülikooli Balti Uuringute Keskuse teaduslik väljaanne "Riik-kirik-ühiskond" Rootsi suurriigi provintsipoliitikast Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil

 11. Omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med en röntgenundersökning : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Mohsen, Nadja; Imsirovic, Amela

  2016-01-01

  Bakgrund: Att besöka en röntgenavdelning kan vara något nytt och skrämmande för många barn. Den nya miljön kan orsaka rädsla, oro och ångest hos barn. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har kunskap om barnets behov för att upplevelsen på röntgenavdelningen ska vara så bra som möjligt. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med röntgenundersökning. Metod: Detta arbete är en litteraturstu...

 12. Chronology of the cave interior sediments at Gran Dolina archaeological site, Atapuerca (Spain)

  Science.gov (United States)

  Parés, J. M.; Álvarez, C.; Sier, M.; Moreno, D.; Duval, M.; Woodhead, J. D.; Ortega, A. I.; Campaña, I.; Rosell, J.; Bermúdez de Castro, J. M.; Carbonell, E.

  2018-04-01

  The so-called "Gran Dolina site" (Atapuerca mountain range, N Spain) is a karstic cavity filled by sediments during the Pleistocene, some of which contain a rich ensemble of archaeological and paleontological records. These sediments have contributed significantly to our understanding of early human dispersal in Europe but, in contrast, older, interior facies deposits have received much less of attention. The stratigraphy of Gran Dolina reveals an abrupt sedimentary change of interior to entrance facies from bottom to top, reflecting a significant paleoenvironmental change that promoted the accumulation of sediments transported from the vicinity of the cave by water or "en masse". Since the major magnetic polarity reversal known as the Matuyama-Brunhes boundary (0.78 Ma) was detected within the TD7 unit in the middle of the stratigraphic section, we carried out a new combined paleomagnetic, radiometric (U-Pb), and electron spin resonance (ESR) dating study of the lower part of the sequence in order to constrain the chronology of the interior facies at Gran Dolina. U-Pb analysis of speleothems did not produce age information as the samples proved to be extremely unradiogenic. The magnetic stratigraphy of the cave interior sediments reveals a dominant reverse magnetic polarity, coherent with a Matuyama age, and interrupted by a normal polarity magnetozone interpreted as the Jaramillo Subchron (1.0-1.1 Ma). ESR ages on quartz grains from the upper part of the interior facies sediments are coherent with such an interpretation. We conclude that the fluvial deposits (interior facies) that constitute the cave floor began accumulating before 1.2 Ma. The development of large cave entrances at Gran Dolina occurred shortly after the Jaramillo Subchron but before ca 900 ka ago.

 13. Distribution and importance of the family anacardiaceae timber in The Gran Chaco of Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Verónica Luna

  2012-09-01

  Full Text Available The Gran Chaco is the second green support continent presents an alarming loss of biodiversity, on the other hand, the short-termconservation of such valuable species as are the representatives of the family Anacardiaceae, are uncertain, in spite be invaluable participation in native forest ecosystems, lack of resource management for years has put at risk many species, moving to integrate the IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature. This work, through an extensive literature review, aims to reassess the use and importance of the Anacardiaceae family components that are widely distributed in the Gran Chaco Argentino.

 14. La Gran Colombia de la Gran Bretaña: la importancia del lugar en la producción de imágenes nacionales, 1819 - 1830

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina del Castillo

  2010-01-01

  Full Text Available Este ensayo examina el caso de las imágenes producidas sobre la Gran Colombia (1819-1830 en Londres como parte de los esfuerzos por ganar reconocimiento para la nueva república en el exterior. Demuestra cómo los deseos territoriales y políticos de los líderes pro-independentistas (que a su vez no estuvieron de acuerdo en cuanto a qué forma debería tener la república en la práctica fueron además restringidos por los intereses imperiales de la Gran Bretaña. Por lo tanto, la geopolítica y los intereses diplomáticos jugaron un papel primordial a la hora de determinar la manera como se representó la extensión de la Gran Colombia durante este periodo en Londres. El considerar los materiales visuales y geográficos producidos dentro de este complejo contexto transnacional nos ayudará a entender aspectos poco examinados por los estudiosos de la historia de la ciencia y de la cultura visual sobre América a principios del siglo XIX. Al resaltar cuán complejas y provisionales fueron aquellas imágenes, el ensayo esclarece las negociaciones domésticas e internacionales que se dieron en torno a lo que debería significar una República de Colombia. Menos importante fue el codificar la república cartográficamente como un país Independiente, de y para ciudadanos, que el crear un territorio civilizado, unificado políticamente, y rico en recursos minerales de cara a los poderes imperiales internacionales que, durante este periodo, estaban en pleno proceso de reconfiguración de sus ámbitos de influencia y dominio.

 15. Origin and status of the Gran Sasso INFN Laboratory

  Science.gov (United States)

  Votano, Lucia

  2014-11-01

  The Gran Sasso National Laboratory of INFN (LNGS) is the largest underground laboratory for astroparticle physics in the world. Located in Italy between the cities of L'Aquila and Teramo, 120 km far from Rome, is a research infrastructure mainly dedicated to astroparticle and neutrino physics. It offers the most advanced underground facility in terms of dimensions, complexity and completeness of its infrastructures. LNGS is one of the four national laboratories run by the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). The scientific program at LNGS is mainly focused on astroparticle, particle and nuclear physics. The laboratory presently hosts many experiments as well as R&D activities, including world-leading research in the fields of solar neutrinos, accelerator neutrinos (CNGS neutrino beam from CERN to Gran Sasso), dark matter (DM), neutrinoless double beta decay (2β0ν) and nuclear cross-section of astrophysical interest. Associate sciences like earth physics, biology and fundamental physics complement the activities. The laboratory is operated as an international science facility and hosts experiments whose scientific merit is assessed by an international advisory Scientific Committee. A review of the main experiments carried out at LNGS will be given, together with the most recent and relevant scientific results achieved.

 16. Lessons after 3 years of running GENIUS-TF in Gran Sasso

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krivosheina, I V; Klapdor-Kleingrothaus, H V [Max-Planck-Institut fuer Kernphysik, PO 10 39 80, D-69029 Heidelberg (Germany)

  2006-10-01

  After operation of GENIUS-TF over 3 years with finally six naked Ge detectors (15 kg) in liquid nitrogen in Gran Sasso, we realize serious problems for realization of a full-size GENIUS-like experiment: (i) background from {sup 222}Rn diffusing into the setup, on a level far beyond the expectation. (ii) Limited long-term stability of naked detectors in liquid nitrogen. None of the six detectors is running after 3 years with the nominal high voltage. Three of the six detectors do not work at all any more. The HDMS (Heidelberg Dark Matter Search) setup at LNGS, operates the first enriched {sup 73}Ge detector worldwide, and looks for spin-dependent WIMP-nucleon coupling at the Gran Sasso Underground Laboratory. The results (85.48 kg d) improve the best present existing limits on the WIMP-neutron spin-dependent cross-section (obtained from {sup 129}Xe) for low WIMP masses (Klapdor-Kleingrothaus et al 2005 Phys. Lett. B 609 226-31)

 17. New records on the Abruzzo brown bear range, particularly on Gran Sasso and Laga Mountains / Osservazioni sull'areale dell'orso marsicano, con particolare riferimento al Gran Sasso e ai Monti della Laga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Bologna

  1992-07-01

  Full Text Available Abstract New records of Abruzzo brown bear (Ursus arctos marsicanus in some mountain massifs of Central Apennines (Laga, Gran Sasso, Velino, Sirente and Northern Molise are reported. These records are discussed in relation to the recent dispersion of the relictual population, and the probable recolonization of some areas where the brown bear went out in the last two centuries. Riassunto Viene brevemente discusso il fenomeno di dispersione e ricolonizzazione di aree montane centro-appenniniche da parte dell'orso bruno marsicano. Tra i nuovi reperti, particolarmente significativi sono quelli più settentrionali, relativi ai Monti della Laga ed al Gran Sasso, dove la specie era estinta da circa duecento anni.

 18. The Middle-to-Upper Palaeolithic transition in Cova Gran (Catalunya, Spain) and the extinction of Neanderthals in the Iberian Peninsula.

  Science.gov (United States)

  Martínez-Moreno, Jorge; Mora, Rafael; de la Torre, Ignacio

  2010-03-01

  The excavations carried out in Cova Gran de Santa Linya (Southeastern PrePyrenees, Catalunya, Spain) have unearthed a new archaeological sequence attributable to the Middle Palaeoloithic/Upper Palaeolithic (MP/UP) transition. This article presents data on the stratigraphy, archaeology, and (14)C AMS dates of three Early Upper Palaeolithic and four Late Middle Palaeolithic levels excavated in Cova Gran. All these archaeological levels fall within the 34-32 ka time span, the temporal frame in which major events of Neanderthal extinction took place. The earliest Early Upper Palaeolithic (497D) and the latest Middle Palaeolithic (S1B) levels in Cova Gran are separated by a sterile gap and permit pinpointing the time period in which the Mousterian disappeared from Northeastern Spain. Technological differences between the Early Upper Palaeolithic and Late Middle Palaeolithic industries in Cova Gran support a cultural rupture between the two periods. A series of 12 (14)C AMS dates prompts reflections on the validity of reconstructions based on radiocarbon data. Thus, results from excavations in Cova Gran lead us to discuss the scenarios relating the MP/UP transition in the Iberian Peninsula, a region considered a refuge of late Neanderthal populations. Copyright 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Mundo perdido, paraíso encontrado: lugar, identidad y producción en la Gran Sabana, Venezuela

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Fernando Angosto Ferrández

  2013-01-01

  Full Text Available Durante el siglo xx afloraron en la Gran Sabana las bases de una producción inserta en el sistema capitalista, pero aún hoy parte de sus habitantes ancestrales, indígenas pemón, mantienen una economía de subsistencia notablemente autónoma. Este trabajo examina, por una parte, cómo las narrativas exotizantes de lugar e identidad construidas en torno a la Gran Sabana y sus habitantes han contribuido a consolidar una reduccionista polarización analítica de esferas “indígenas” y “no-indígenas”; por otra parte, identifica focos materiales de diversificación estructural entre los pobladores de la Gran Sabana más allá de esas esferas, y reclama atención para dichos focos en la búsqueda de soluciones a los conflictos en la región.

 20. Trent'anni di Gran Sasso = Thirty years of Gran Sasso volume in onore di Antonino Zichichi = a volume in honour of Antonino Zichichi

  CERN Document Server

  2010-01-01

  This volume - in honour of Antonino Zichichi - is a collection of papers that have appeared in various journals, proceedings and books published by the Italian Physical Society over the last few decades about the Gran Sasso National Laboratory. The articles reproduced in the book come from Il Nuovo Saggiatore, Il Nuovo Cimento and from the Proceedings of the International School of Physics "Enrico Fermi" of Varenna. A few other relevant articles from special volumes have been included for the sake of completeness.

 1. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 2. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  OpenAIRE

  Lisstorp, Mattias; Steinberger, Paul

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först u...

 3. Estudios de impacto ambiental en viaductos de gran longitud

  OpenAIRE

  Moya Matute, David

  2009-01-01

  El contenido de esta tesina forma parte de un proyecto concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia en el año 2006 y coordinado entre el Departamento de Ingeniería de la Construcción de la UPC y el Departamento de Ingeniería Civil de la UCLM. El objeto de dicho proyecto de investigación es el estudio de la optimización de viaductos de gran longitud desde distintas vertientes, como son: estructural, plazo de ejecución, impacto ambiental, seguridad y salud, costes globales, et...

 4. Geomorphology and hydrochemistry of 12 Alpine lakes in the Gran Paradiso National Park, Italy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aldo MARCHETTO

  2010-08-01

  Full Text Available Twelve Alpine lakes located in the Gran Paradiso National Park, in the western Italian Alps, were sampled during the ice free period in 2008 and analysed for the main morphological, chemical and physical variables in relation to the characteristics of their watershed, with the aim to create a reference database for present and future ecological studies and to support conservation politics with scientific data. The results highlighted that weathering process and direct precipitation input are the main factors determining the hydrochemistry of the studied lakes; moreover the morphological characteristics highly affects the physical properties of the lakes starting from stratification process. The acidification status, the atmospheric input of N compounds and the supply of nutrients were considered in detail. The studied lakes seem to be well preserved by acidification risk. Comparing data from Gran Paradiso National Park with data from European mountain regions ranging in N deposition rates, allows to consider long range anthropogenic impact: the detection of relative low Total Nitrogen (TN concentration is not necessarily a synonym of a soft impact of long range pollutants, being the final nitrogen concentration dependent from retention process, closely related to catchment characteristics, besides N deposition rates; moreover the dominance of Inorganic Nitrogen (IN on Organic Nitrogen (ON highlights that the lakes are interested by N deposition and probably by long range transport of pollutants produced in the urbanized area surrounding the massif. However the Gran Paradiso National Park area is by far less affected by atmospheric pollutants than other Alpine regions, as the Central Alps. Total Phosphorus (TP concentration in Gran Paradiso lakes (1-13 μg L-1, mean level = 4 μg L-1 is an index of oligotrophic and ultraoligotrophic conditions and according to Redfield's ratio phosphorus is mainly the phytoplankton growth limiting element

 5. The CERN neutrino beam to Gran Sasso (NGS). Conceptual technical design

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elsener, K [ed.; Acquistapace, G; Baldy, J L; Ball, A E; Bonnal, P; Buhler-Broglin, M; Carminati, F; Cennini, E; Ereditato, A; Falaleev, V; Faugeras, P; Ferrari, A; Foa, L; Fortuna, G; Genand, R; Grant, A L; Henny, L; Hilaire, A; Huebner, K; Inigo-Golfin, J; Kissler, K H; Lopez-Hernandez, L A; Maugain, J M; Mayoud, M; Migliozzi, P; Missiaen, D; Palladino, V; Papadopoulos, I M; Peraire, S; Pietropaolo, F; Rangod, S; Revol, J P; Roche, J; Sala, P; Sanelli, C; Stevenson, G R; Tomat, B; Tsesmelis, E; Valbuena, R; Vincke, H; Weisse, E; Wilhelmsson, M

  1998-05-19

  The conceptual design of a new neutrino facility at CERN is presented. Starting with 400 GeV/c protons from the Super Proton Synchrotron (SPS), a neutrino beam is produced which is directed towards the underground Gran Sasso Laboratory in Italy, 732 km away from CERN, where large, complex detectors will allow long-baseline experiments searching for neutrino oscillation phenomena to be performed. (orig.)

 6. The CERN neutrino beam to Gran Sasso (NGS). Conceptual technical design

  International Nuclear Information System (INIS)

  Elsener, K.; Acquistapace, G.; Baldy, J.L.; Ball, A.E.; Bonnal, P.; Buhler-Broglin, M.; Carminati, F.; Cennini, E.; Ereditato, A.; Falaleev, V.; Faugeras, P.; Ferrari, A.; Foa, L.; Fortuna, G.; Genand, R.; Grant, A.L.; Henny, L.; Hilaire, A.; Huebner, K.; Inigo-Golfin, J.; Kissler, K.H.; Lopez-Hernandez, L.A.; Maugain, J.M.; Mayoud, M.; Migliozzi, P.; Missiaen, D.; Palladino, V.; Papadopoulos, I.M.; Peraire, S.; Pietropaolo, F.; Rangod, S.; Revol, J.P.; Roche, J.; Sala, P.; Sanelli, C.; Stevenson, G.R.; Tomat, B.; Tsesmelis, E.; Valbuena, R.; Vincke, H.; Weisse, E.; Wilhelmsson, M.

  1998-01-01

  The conceptual design of a new neutrino facility at CERN is presented. Starting with 400 GeV/c protons from the Super Proton Synchrotron (SPS), a neutrino beam is produced which is directed towards the underground Gran Sasso Laboratory in Italy, 732 km away from CERN, where large, complex detectors will allow long-baseline experiments searching for neutrino oscillation phenomena to be performed. (orig.)

 7. Bases de conocimiento multilíngües para el procesamiento semántico a gran escala

  OpenAIRE

  Cuadros Oller, Montserrat; Rigau Claramunt, German

  2008-01-01

  Este artículo presenta el resultado del estudio de un amplio conjunto de bases de conocimiento multilingües actualmente disponibles que pueden ser de interés para un gran número de tareas de procesamiento semántico a gran escala. El estudio incluye una amplia gama de recursos derivados de forma manual y automática para el inglés y castellano. Con ello pretendemos mostrar una imagen clara de su estado actual. Para establecer una comparación justa y neutral, la calidad de cada recurso se ha eva...

 8. The occurrence of mycoplasmas in the lungs of swine in Gran Canaria (Spain)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Assuncao, P.; De la Fe, C.; Kokotovic, Branko

  2005-01-01

  The study was conducted to investigate the mycoplasmal flora in the lungs of pigs with enzootic pneumonia at Gran Canaria (Spain). From 54 pneumonic lungs collected at an abattoir, 85 isolates were cultivated. On the basis of cultural and biochemical characteristics, the isolates were preliminarily...

 9. The Gran Sasso muon puzzle

  CERN Document Server

  Fernandez-Martinez, Enrique

  2012-01-01

  We carry out a time-series analysis of the combined data from three experiments measuring the cosmic muon flux at the Gran Sasso laboratory, at a depth of 3800 m.w.e. These data, taken by the MACRO, LVD and Borexino experiments, span a period of over 20 years, and correspond to muons with a threshold energy, at sea level, of around 1.3 TeV. We compare the best-fit period and phase of the full muon data set with the combined DAMA/NaI and DAMA/LIBRA data, which spans the same time period, as a test of the hypothesis that the cosmic ray muon flux is responsible for the annual modulation detected by DAMA. We find in the muon data a large-amplitude fluctuation with a period of around one year, and a phase that is incompatible with that of the DAMA modulation at 5.2 sigmas. Aside from this annual variation, the muon data also contains a further significant modulation with a period between 10 and 11 years and a power well above the 99.9% C.L threshold for noise, whose phase corresponds well with the solar cycle: a s...

 10. The definition of the western boundary of the Guarani Aquifer System (Gran Chaco, Argentina): technical or conventional; Definicion del limite occidental del Sistema Acuifero Guarani (Gran Chaco, Argentina): tecnico o convencional

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodello, E. A.; Veroslavsky, G.

  2012-11-01

  Unlike the eastern, northern and southern borders of the Guarani aquifer system (GAS), which extends beneath considerable regions of Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay, the western boundary, within the Gran Chaco, has no clear hydrogeologic definition that can be recognized at either the surface or subsurface. For this reason, the precise location of the aquifer in this area is open to many different possibilities, depending upon the factors or interests involved. Thus technical specialists have proposed locations that include or exclude, according to their own criteria, large sections of the Argentine Gran Chaco, the management and use of which, from an administrative point of view, imply diverse economic consequences. The Lomadas de Otumpa, located near the border between the Santiago del Estero and Chaco provinces, are gently sloping hills, rising to a height of no more than 110 m above the wide expanse of surrounding plains comprising the Gran Chaco. They trend NNE and are 200 km long and from 20 to 80 km in width, reflecting the presence of the regional Otumpa alignment. The Lomadas de Otumpa are clearly defined at the surface and thus they allow a geographical boundary to be imposed on the GAS sequences according to: i) their notable structural features at the surface, and ii) the close matching of the thinning and/or absence of the associated sedimentary record underground. Because the definition of the limits of the GAS has an influence on its evaluation, management, use and conservation, both at a technical and administrative level, it is of great importance to ascertain its hydrogeologic boundaries. (Author)

 11. A computational study of the addition of ReO3L (L = Cl(-), CH3, OCH3 and Cp) to ethenone.

  Science.gov (United States)

  Aniagyei, Albert; Tia, Richard; Adei, Evans

  2016-01-01

  The periselectivity and chemoselectivity of the addition of transition metal oxides of the type ReO3L (L = Cl, CH3, OCH3 and Cp) to ethenone have been explored at the MO6 and B3LYP/LACVP* levels of theory. The activation barriers and reaction energies for the stepwise and concerted addition pathways involving multiple spin states have been computed. In the reaction of ReO3L (L = Cl(-), OCH3, CH3 and Cp) with ethenone, the concerted [2 + 2] addition of the metal oxide across the C=C and C=O double bond to form either metalla-2-oxetane-3-one or metalla-2,4-dioxolane is the most kinetically favored over the formation of metalla-2,5-dioxolane-3-one from the direct [3 + 2] addition pathway. The trends in activation and reaction energies for the formation of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane are Cp Cp Cp Cp Cp. The direct [2 + 2] addition pathways leading to the formations of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane is thermodynamically the most favored for the ligands L = OCH3 and Cl(-). The difference between the calculated [2 + 2] activation barriers for the addition of the metal oxide LReO3 across the C=C and C=O functionalities of ethenone are small except for the case of L = Cl(-) and OCH3. The rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one-metalla-2,5-dioxolane-3-one even though feasible, are unfavorable due to high activation energies of their rate-determining steps. For the rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one to metalla-2,5-dioxolane-3-one, the trends in activation barriers is found to follow the order OCH3 Cp. The trends in the activation energies for the most favorable [2 + 2] addition pathways for the LReO3-ethenone system is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp. For the analogous ethylene-LReO3 system, the trends in activation and reaction energies for the most favorable [3 + 2] addition pathway is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp [10]. Even though the most favored pathway in the ethylene-LReO3 system is

 12. Interfaces cerebro-máquina, un gran paso hacia la Inteligencia Artificial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús Cortés

  2009-03-01

  Full Text Available Dentro de la Neurociencia Computacional, la Neuro-ingeniería desarrolla sistemas de comunicación entre una máquina y alguna parte del sistema nervioso. Sin lugar a dudas, estos sistemas constituyen un gran reto científico, ingenieril y ético. Sin embargo, su correcto funcionamiento todavía plantea muchos problemas.

 13. El poblamiento en la comarca suroccidental de Gran Canaria

  OpenAIRE

  Lozano Mas, María Yazmina

  2006-01-01

  [ES] Este es un resumen representativo de un ambicioso trabajo de investigación que intenta ahondar en los aspectos metodológicos de la demografía histórica y el conocimiento de los aspectos históricos que rodean al poblamiento histórico de un territorio montañoso. El caso de la comarca suroccidental de Gran Canaria reúne una serie de connotaciones sobre las características y comportamientos de la población y sus distintas formas de apropiación del espacio. Ello tiene su traslación a la actua...

 14. Striking resilience of an island endemic bird to a severe perturbation: the case of the Gran Canaria blue chaffinch

  OpenAIRE

  Moreno, Á. C.; Carrascal, Luis M.; Delgado, A.; Suárez, V.; Seoane, J.

  2018-01-01

  [ES] Striking resilience of an island–endemic bird to a severe perturbation: the case of the Gran Canaria blue chaffinch. Evidence regarding population trends of endangered species in special protection areas and their recovery ability from catastrophic disturbances is scarce. We assessed the population trend of the Gran Canaria blue chaffinch (Fringilla polatzeki), a habitat specialist endemic to the pine forest of Inagua in the Canary Islands, following a devastating wildfire in July 2007. ...

 15. HOMENAJE PÓSTUMO A UN GRAN COLOMBIANO.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaime Eraso López

  2016-12-01

  Full Text Available

  HOMENAJE PÓSTUMO A UN GRAN COLOMBIANO

  Jaime Eraso López

  A la edad de 99 años, falleció la semana pasada en Bogotá el Académico y maestro de la medicina Dr. Hernando Groot Liévano conocido por ser un científico e investigador de talla continental, por lo que la comunidad nacional e internacional han lamentado profundamente este aciago acontecimiento. Como su labor de investigador estuvo ligada al departamento de Nariño cuando permaneció dos meses en la ciudad de Pasto en 1939 con el fin de descubrir la causa de una epidemia que mató a más de 8.000 personas en la zona del Guáitara, en compañía de otros tres médicos que se desplazaron desde Bogotá, mientras se desempeñaba como Jefe del Laboratorio de Salud Pública el Dr. Luis Eduardo Martínez, es justo rendirle un homenaje póstumo que permita, además, trazar en pocas líneas la semblanza de su incomparable trayectoria.

  La epidemia a la que me referí, de carácter infecciosa, fue el resultado de la acción de una bacteria llamada Bartonella, de ahí el nombre de bartonelosis o enfermedad de Carrión, que se expande a través de un mosquito transmisor y produce la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre conllevando a la aparición de una anemia severa y a la ulterior muerte. Su descubrimiento tuvo lugar en Sandoná cuando se logró identificar la bacteria bajo el lente del microscopio; bacteria parecida al parásito del paludismo.

  Hace 7 años nos visitó nuevamente el Dr. Groot y durante su magistral conferencia detalló los hallazgos de su investigación con gran dominio del tema, cualidad propia de una inteligencia superior, sin olvidar los nombres de cada uno de los médicos de la época. Aquel evento fue ocasión para que los académicos pastusos le hiciéramos entrega de una hermosa placa a madera condecorativa de agradecimiento por su amor a Nariño y como muestra de su gran calidad humana, cuando se

 16. L'esperienza della Grande Guerra nell'autobiografia femminile in Gran Bretagna

  OpenAIRE

  Porzio, Barbara

  2009-01-01

  Il presente lavoro è incentrato sull’analisi delle autobiografie femminili della prima guerra mondiale pubblicate in Gran Bretagna negli anni Trenta del secolo scorso. Nell’introduzione, dopo una breve riflessione di carattere teorico e metodologico sul genere autobiografico ed alcune considerazioni sul contesto storico-culturale in cui nacquero tali opere, viene rintracciata una griglia di argomentazioni retoriche ricorrenti che se da un lato non consentono di ipotizzare l’esistenza di un so...

 17. Estudio socioecómico de la reserva de la biosfera de Gran Canaria: propuestas de actuación

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Sobral García

  2010-01-01

  Full Text Available En este artículo se aborda el análisis de la Reserva de la Biosfera de la isla de Gran Canaria, espacio de gran valor natural y paisajístico pero afectado de serios problemas económico-demográficos debido al estancamiento poblacional y al proceso de abandono de las actividades tradicionales. Frente a esto se plantean programas centrados en solucionar los principales déficit que afectan a la zona para poder cumplir con los compromisos de desarrollo sostenible que conlleva este reconocimiento internacional.

 18. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  OpenAIRE

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 19. (Re)Bordering the Civic Imaginary: Rhetoric, Hybridity, and Citizenship in "La Gran Marcha"

  Science.gov (United States)

  Cisneros, Josue David

  2011-01-01

  Though the drive to limit US citizenship often takes shape through the symbolic and material exclusion of "aliens," immigrants also engage in rhetorical struggles over the limits of the US civic imaginary. This essay examines one such challenge to the bordering logics of US citizenship--"La Gran Marcha", one of the largest…

 20. Monopole, astrophysics and cosmic ray observatory at Gran Sasso

  International Nuclear Information System (INIS)

  Demarzo, C.; Enriquez, O.; Giglietto, N.

  1985-01-01

  A new large area detector, MACRO was approved for installation at the Gran Sasso Laboratory in Italy. The detector will be dedicated to the study of naturally penetrating radiation deep underground. It is designed with the general philosophy of covering the largest possible area with a detector having both sufficient built-in redundancy and use of complementary techniques to study very rare phenomena. The detector capabilities will include monopole investigations significantly below the Parker bound; astrophysics studies of very high energy gamma ray and neutrino point sources; cosmic ray measurements of single and multimuons; and the general observation of rare new forms of matter in the cosmic rays

 1. Monopole, astrophysics and cosmic ray observatory at Gran Sasso

  Science.gov (United States)

  Demarzo, C.; Enriquez, O.; Giglietto, N.; Posa, F.; Attolini, M.; Baldetti, F.; Giacomelli, G.; Grianti, F.; Margiotta, A.; Serra, P.

  1985-01-01

  A new large area detector, MACRO was approved for installation at the Gran Sasso Laboratory in Italy. The detector will be dedicated to the study of naturally penetrating radiation deep underground. It is designed with the general philosophy of covering the largest possible area with a detector having both sufficient built-in redundancy and use of complementary techniques to study very rare phenomena. The detector capabilities will include monopole investigations significantly below the Parker bound; astrophysics studies of very high energy gamma ray and neutrino point sources; cosmic ray measurements of single and multimuons; and the general observation of rare new forms of matter in the cosmic rays.

 2. ¿Por qué Gran Bretaña? (Revolución Industrial y Primera Globalización)

  OpenAIRE

  Monedero Rivera, Juan

  2016-01-01

  ¿Por qué la Revolución Industrial surge en Gran Bretaña? ¿Qué papel desempeñó la economía británica durante la primera globalización? Estos procesos históricos han sido objeto de estudio durante décadas y a día de hoy aún podemos observar sus consecuencias. Este proyecto analizará, otorgando una especial importancia al papel del comercio internacional, las causas que llevaron a Gran Bretaña a ser el líder de la economía mundial durante los períodos estudiados. Se analizarán ambos procesos por...

 3. Human impacts quantification on the coastal landforms of Gran Canaria Island (Canary Islands)

  Science.gov (United States)

  Ferrer-Valero, Nicolás; Hernández-Calvento, Luis; Hernández-Cordero, Antonio I.

  2017-06-01

  The coastal areas of the Canary Islands are particularly sensitive to changes, both from a natural perspective and for their potential socio-economic implications. In this paper, the state of conservation of an insular coast is approached from a geomorphological point of view, considering recent changes induced by urban and tourism development. The analysis is applied to the coast of Gran Canaria, a small Atlantic island of volcanic origin, subject to a high degree of human pressure on its coastal areas, especially in recent decades. Currently, much of the economic activity of Gran Canaria is linked to mass tourism, associated with climatic and geomorphological features of the coast. This work is addressed through detailed mapping of coastal landforms across the island (256 km perimeter), corresponding to the period before the urban and tourism development (late 19th century for the island's capital, mid-20th century for the rest of the island) and today. The comparison between the coastal geomorphology before and after the urban and tourism development was established through four categories of human impacts, related to their conservation state: unaltered, altered, semi-destroyed and extinct. The results indicate that 43% of coastal landforms have been affected by human impacts, while 57% remain unaltered. The most affected are sedimentary landforms, namely coastal dunes, palaeo-dunes, beaches and wetlands. Geodiversity loss was also evaluated by applying two diversity indices. The coastal geodiversity loss by total or partial destruction of landforms is estimated at - 15.2%, according to Shannon index (H‧), while it increases to - 32.1% according to an index proposed in this paper. We conclude that the transformations of the coast of Gran Canaria induced by urban and tourism development have heavily affected the most singular coastal landforms (dunes, palaeo-dunes and wetlands), reducing significantly its geodiversity.

 4. Large-band seismic characterization of the INFN Gran Sasso National Laboratory

  Science.gov (United States)

  Acernese, F.; Canonico, R.; De Rosa, R.; Giordano, G.; Romano, R.; Barone, F.

  2013-04-01

  In this paper we present the scientific data recorded by tunable mechanical monolithic horizontal seismometers located in the Gran Sasso National Laboratory of the INFN, within thermally insulating enclosures onto concrete slabs connected to the bedrock. The main goals of this long-term large-band measurements are for the seismic characterization of the site in the frequency band 10-6÷10Hz and the acquisition of all the relevant information for the optimization of the sensors.

 5. Consideraciones en torno a los sistemas productivos de las sociedades prehistóricas canarias: los modelos de Tenerife y Gran Canaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Velasco Vázquez

  2013-11-01

  Full Text Available En el presente trabajo se analizan diversos aspectos de los sistemas productivos aborígenes de Tenerife y Gran Canaria y su incidencia en la organización socioeconómica de ambas formaciones.In this paper we aim to analyse some aspects about aborigine productive systems of Tenerife and Gran Canaria and their incidence in the socioeconomic organisation of these communities.

 6. Atmospheric chemistry of (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østerstrøm, Freja From; Wallington, Timothy J.; Andersen, Mads Peter Sulbæk

  2015-01-01

  Smog chambers with in situ FTIR detection were used to measure rate coefficients in 700 Torr of air and 296 ± 2 K of: k(Cl+(CF3)2CHOCH3) = (5.41 ± 1.63) × 10(-12), k(Cl+(CF3)2CHOCHO) = (9.44 ± 1.81) × 10(-15), k(Cl+CF3C(O)OCH3) = (6.28 ± 0.98) × 10(-14), k(OH+(CF3)2CHOCH3) = (1.86 ± 0.41) × 10(-1...

 7. La Gran Logia Bonaerense y su preocupación por la educación: Una de las fuentes del rito nacional español

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel Darrigran Algaba

  2017-01-01

  Full Text Available Este texto pretende exponer una primera aproximación al proyecto pedagógico de una asociación masónica argentina poco conocida, surgida en un momento del siglo XIX de gran influencia del positivismo científico. La Gran Logia Bonaerense, uno de los productos de una ciudad planificada para ser una “ciudad modelo”, que desde su creación buscó posicionarse como una alta casa de estudios, instruyendo a la clase obrera y a la media burguesía. Asimismo, se demuestra cómo, a través de las redes masónicas atlánticas, sus doctrinas lograron influir en España y cambiar parte de la estructura de la Gran Logia Simbólica Española y ser una de las fuentes del rito del Gran Oriente Ibérico.

 8. La cultura gastronómica p'urhépecha como un gran activo turístico en Michoacán

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Antoniox Serrato García

  2011-01-01

  Full Text Available En México existe un gran número comunidades indígenas de origen prehispánico. En el estado de Michoacán, el cual posee una gran riqueza cultural, destaca la cultura p'urhépecha. Por la misma riqueza que posee el estado, gran parte de su economía se basa en el turismo tanto nacional como internacional. Por esta razón se realizó una serie de estudios para aprovechar en una mayor medida esta situación, teniendo como resultado la puesta en acción del evento denominado "Encuentro de cocina tradicional de Michoacán" que se ha venido realizando cada año desde el 2004. En este artículo se muestra la justifi cación de dichos estudios, así como las primeras conclusiones de los mismos y los resultados del evento gastronómico.

 9. Neutrino astrophysics with the MACRO detector in the Gran Sasso underground laboratory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ronga, F.

  1998-01-01

  We present the results of a search for neutrino emission from celestial objects and of a search for coincidences with gamma ray bursts. We have computed flux limits for WIMPS coming from the center of the Earth and of the Sun. For this search we used 605 upward-going muons produced by neutrino interactions in the rock below the MACRO detector in the underground Gran Sasso Laboratory. (orig.)

 10. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 11. La Gran Vía y la arquitectura española contemporánea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesús López Díaz

  2011-01-01

  Full Text Available El centenario de la Gran Vía madrileña se ha convertido en la oportunidad de conocer con mayor detalle la mayoría de los elementos más significativos, desde el punto de vista de la arquitectura, que jalonan esta arteria, producto de la última gran reforma interior acometida en la ciudad de Madrid. En apenas veinte años, se yerguen los últimos ejemplos de la arquitectura ecléctica historicista, para pasar de un salto como pocas veces en nuestra historiografía arquitectónica, a la construcción del posiblemente mejor ejemplo de arquitectura racionalista, el Edificio Capitol, acompañado de algunos destellos de arquitectura moderna que, tras el traumático paréntesis de la Guerra Civil y la primera posguerra, se verán acompañados por elementos singulares de una arquitectura en búsqueda de un camino sin sentido, promovida por el final de una generación de arquitectos. Esta sensación de aceleración y freno se liga a algunos de los nombres más destacados de la arquitectura española de los primeros dos tercios del siglo XX: Palacios, Anasagasti, Gutiérrez Soto, Fernández-Shaw, Muguruza, Feduchi o Eced entre otros. Este artículo pretende analizar el papel jugado por la Gran Vía madrileña en cuanto a escenario de transformación de nuestra arquitectura contemporánea, así como su papel de faro hasta el despegar que se produce con los nuevos arquitectos cuyo talento es reconocido desde finales de los años 50 hasta nuestros días. El nuevo lenguaje arquitectónico surgido en las décadas de los años veinte y treinta, y mostrado como en pocos entornos en la Gran Vía, se liga necesariamente a elementos de transformación social, económica y cultural que se traducen en nuevas necesidades y nuevas tipologías edificatorias, en nuevos usos derivados de demandas y transformaciones que cambian nuestra Historia contemporánea, acompañado de un nuevo lenguaje arquitectónico, que por un breve momento, nos situó a la par de las nuevas

 12. Gran Torino's Hmong Lead Bee Vang on Film, Race, and Masculinity: Conversations with Louisa Schein

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Louisa Schein

  2010-01-01

  Full Text Available Bee Vang, of Minneapolis, played the Hmong lead Thao Vang Lor in Clint Eastwood's 2008 Gran Torino. He was sixteen when he shot the film and had no acting training. For 27 days on location in urban Detroit he played before a Hollywood crew opposite an icon of the filmindustry doing multiple takes of each scene and camera angle. The shoot was full of unexpected twists and turns some of which he recounts in these interchanges with Hmong media expert Louisa Schein of the Departments of Anthropology and Women's and Gender Studies at Rutgers University. Over several conversations, condensed here, Vang and Schein talk about Gran Torino, about acting and film critique, about immigrants and stereotypes, about masculinity and sexuality, and about Vang's vision for what needs to change to address problems of race and inequality in and beyond media worlds.

 13. Arbetstidsförkortning : för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.

  OpenAIRE

  Hultberg, Jenny; Klarenius, Karna; Liljekvist, Per

  2004-01-01

  Bakgrund: Redan på 1700-talet diskuterade Owen att det inte var bra att ha barn som arbetade långa arbetspass i treskift. Detta synsätt införde han på sin fabrik, vilket han fick mycket kritik för. Först 1962 väcktes tanken på 6-timmars arbetsdag i Sverige. Sedan dess har flera försök genomförts bl.a. hos Helsingborgs stads äldreomsorg, äldreomsorgen i Höganäs kommun samt Toyota Center i Mölndal. Problem: Dagens företag är relativt fokuserade på traditionella mått som t.ex. lönsamhet och prod...

 14. Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

  OpenAIRE

  Gohil, Jignasa; Bertell, Sara

  2016-01-01

  Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARAprincipen skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt. Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat lågdosprotokoll på CT...

 15. Measurement of the decoherence function with the MACRO detector at Gran Sasso

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlen, S.; Ambrosio, M.; Antolini, R.; Auriemma, G.; Baldini, A.; Barbarino, G.C.; Barish, B.C.; Battistoni, G.; Bellotti, R.; Bemporad, C.; Bernardini, P.; Bilokon, H.; Bisi, V.; Bloise, C.; Bussino, S.; Cafagna, F.; Calicchio, M.; Campana, D.; Campana, P.; Carboni, M.; Cecchini, S.; Cei, F.; Chiarella, V.; Chiera, C.; Cobis, A.; Cormack, R.; Corona, A.; Coutu, S.; DeCataldo, G.; Dekhussi, H.; DeMarzo, C.; De Vincenzi, M.; Di Credico, A.; Diehl, E.; Erriquez, O.; Favuzzi, C.; Ficenec, D.; Forti, C.; Foti, L.; Fusco, P.; Giacomelli, G.; Giannini, G.; Giglietto, N.; Giubellino, P.; Grassi, M.; Green, P.; Grillo, A.; Guarino, F.; Gustavino, C.; Habig, A.; Heinz, R.; Hong, J.T.; Iarocci, E.; Katsavounidis, E.; Kearns, E.; Klein, S.; Kyriazopoulou, S.; Lamanna, E.; Lane, C.; Lee, C.; Levin, D.S.; Lipari, P.; Liu, G.; Liu, R.; Longo, M.J.; Ludlam, G.; Mancarella, G.; Mandrioli, G.; Margiotta-Neri, A.; Marin, A.; Marini, A.; Martello, D.; Marzari Chiesa, A.; Masera, M.; Matteuzzi, P.; Michael, D.G.; Miller, L.; Monacelli, P.; Monteno, M.; Mufson, S.; Musser, J.; Nutter, S.; Okada, C.; Osteria, G.; Palamara, O.; Parlati, S.; Patera, V.; Patrizii, L.; Pazzi, R.; Peck, C.W.; Petrakis, J.; Petrera, S.; Pignatano, N.D.; Pistilli, P.; Predieri, F.; Ramello, L.; Reynoldson, J.; Ronga, F.; Rosa, G.; Satriano, C.; Satta, L.; Scapparone, E.; Scholberg, K.; Sciubba, A.; Serra Lugaresi, P.; Severi, M.; Sitta, M.; Spinelli, P.; Spinetti, M.; Spurio, M.; Steele, J.; Steinberg, R.; Stone, J.L.; Sulak, L.R.; Surdo, A.; Tarle, G.; Togo, V.; Valente, V.; Walter, C.W.; Webb, R.; Worstell, W.

  1992-01-01

  A measurement of the underground muon decoherence function has been performed using the multiple muon events collected by the MACRO detector at the Gran Sasso National Laboratory. A detector-independent analysis is presented for different zenith regions and rock depths; this allows direct comparison with any model of hadronic interactions. The measured decoherence function is compared with the predictions of a Monte Carlo simulation based on data taken by recent collider experiments

 16. Development of spatially diverse and complex dune-field patterns: Gran Desierto Dune Field, Sonora, Mexico

  Science.gov (United States)

  Beveridge, C.; Kocurek, G.; Ewing, R.C.; Lancaster, N.; Morthekai, P.; Singhvi, A.K.; Mahan, S.A.

  2006-01-01

  The pattern of dunes within the Gran Desierto of Sonora, Mexico, is both spatially diverse and complex. Identification of the pattern components from remote-sensing images, combined with statistical analysis of their measured parameters demonstrate that the composite pattern consists of separate populations of simple dune patterns. Age-bracketing by optically stimulated luminescence (OSL) indicates that the simple patterns represent relatively short-lived aeolian constructional events since ???25 ka. The simple dune patterns consist of: (i) late Pleistocene relict linear dunes; (ii) degraded crescentic dunes formed at ???12 ka; (iii) early Holocene western crescentic dunes; (iv) eastern crescentic dunes emplaced at ???7 ka; and (v) star dunes formed during the last 3 ka. Recognition of the simple patterns and their ages allows for the geomorphic backstripping of the composite pattern. Palaeowind reconstructions, based upon the rule of gross bedform-normal transport, are largely in agreement with regional proxy data. The sediment state over time for the Gran Desierto is one in which the sediment supply for aeolian constructional events is derived from previously stored sediment (Ancestral Colorado River sediment), and contemporaneous influx from the lower Colorado River valley and coastal influx from the Bahia del Adair inlet. Aeolian constructional events are triggered by climatic shifts to greater aridity, changes in the wind regime, and the development of a sediment supply. The rate of geomorphic change within the Gran Desierto is significantly greater than the rate of subsidence and burial of the accumulation surface upon which it rests. ?? 2006 The Authors. Journal compilation 2006 International Association of Sedimentologists.

 17. Striking resilience of an island endemic bird to a severe perturbation: the case of the Gran Canaria blue chaffinch

  OpenAIRE

  Moreno, A. C.; Carrascal, L. M.; Delgado, A.; Suárez, V.; Seoane, J.

  2018-01-01

  Marcada resiliencia de una especie de ave insular endémica después de una perturbación intensa: el caso del pinzón azul de Gran Canaria Son pocos los datos disponibles sobre la tendencia demográfica de las especies en peligro de extinción en zonas de protección especial y su capacidad de recuperarse de perturbaciones catastróficas. Se estudia la tendencia demográfica del pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla polatzeki), un especialista de hábitat endémico de las Islas Canarias, restrin...

 18. La Supervivencia del Gran Periodismo Financiero

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Calvo Gutiérrez, Elvira

  2011-06-01

  Full Text Available En español: Tradicionalmente, el periodismo económico internacional ha tenido en los grupos anglosajones Dow Jones (EE.UU. y Pearson (Gran Bretaña, editores de The Wall Street y Financial Times respectivamente, sus grandes referentes mundiales. Sin embargo, el nuevo siglo ha traído enormes convulsiones al sector de las que no se han librado ni los periódicos de élite ni las grandes agencias especializadas en información económica como Reuters, Thomson o Bloomberg. A la batalla en Internet, se suman la expansión del poder informativo económico y los cambios de mentalidad tanto de las empresas como de las audiencias. Todo ello ha derivado en una guerra encarnizada, protagonizada por los grandes líderes que, con más de un siglo de tradición algunos, han sido objeto de ventas o fusiones, operaciones financieras imprescindibles para poder adaptarse a los nuevos tiempos. El objetivo de este artículo es analizar la trayectoria del gran periodismo económico, con especial dedicación a dos frentes: uno, conocer cómo se están posicionando estos periódicos de élite en la red; otro, la disyuntiva entre continuar siendo un periodismo de calidad, riguroso, cosmopolita y caro de mantener, o cambiar hacia un periodismo ideológico, truculento o amarillista que, como en otras especialidades, también se ha extendido entre el periodismo financiero. In english: Traditionally, the economic international journalism has had in the Anglo-Saxon groups Dow Jones (USA and Pearson (Great Britain, publishers of The Wall Street and Financial Times respectively, his big world models. Nevertheless, the new century has brought enormous convulsions to the sector, to the newspapaers of elite and big agencies specialized in economic information as Reuters, Thomson or Bloomberg. To the battle in Internet, there add the expansion of the informative economic power and the changes of mentality of the companies and of the audiences. All this has derived in a fierce

 19. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 20. UNO STUDIO SUL TERREMOTO DEL GRAN SASSO D' ITALIA DEL 5 SETTEMBRE 1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Marcelli

  1951-06-01

  Full Text Available Nel presente lavoro si espongono i risultati della prima parte diuno studio sul terremoto del Gran Sasso d'Italia avvenuto il 5 settembre10.50. Si riportano le notizie macrosismiche, e viene tracciatala rete delle isosiste. Calcolata la magnitudo, l'energia, l'epicentro incoordinate ortogonali e geografiche, le velocità delle Pg, Pn, Sg, Sncon le relative dromocrone, il tempo origine,

 1. Grupos de poder, familia e Iglesia en Gran Canaria en el Siglo XVII: el clero femenino

  OpenAIRE

  Alemán Ruiz, Esteban

  1996-01-01

  [ES] Estudio del clero regular femenino en la isla de Gran Canaria en el siglo XVII, desde la perspectiva de las estrategias familiares y de los grupos de poder de la sociedad isleña en aquella centuria.

 2. Determination of free acid in U(VI)-Al(III) solution by Gran plot titration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suh, Moo Yul; Lee, Chang Heon; Sohn, Se Chul; Kim, Jung Suk; Kim, Won Ho; Eom, Tae Yoon

  1999-01-01

  The determination method of free acid in spent U-Al nuclear fuel solutions by Gran plot titration was described. Effect of U(VI) and Al(III) on the alkalimetric titration of nitric acid was investigation in oxalate complexing media as well as in noncomplexing media. Positive biases were observed in both titration media when the end-point was estimated by the Gran plot method. It was found that the cause of the bias was U(VI) in the oxalate complexing media, but Al(III) in the noncomplexing media. The relative error was less than 1% in the titration of 0.1 M HNO 3 at a U(VI):Al(III):H + mole ratio of up to 2:12:1 as long as the pH of the oxalate titration media was sustained to be below 5.0 at the beginning of titration. The method was successfully applied to the determination of nitric acid in a solution of HANARO reactor fuel with U:Al mole ratio of 1:6

 3. Vertical muon intensity measured with MACRO at the Gran Sasso laboratory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ambrosio, M.; Antolini, R.; Auriemma, G.; Baker, R.; Baldini, A.; Barbarino, G.C.; Barish, B.C.; Battistoni, G.; Bellotti, R.; Bemporad, C.; Bernardini, P.; Bilokon, H.; Bisi, V.; Bloise, C.; Bower, C.; Bussino, S.; Cafagna, F.; Calicchio, M.; Campana, D.; Carboni, M.; Castellano, M.; Cecchini, S.; Cei, F.; Celio, P.; Chiarella, V.; Corona, A.; Coutu, S.; De Cataldo, G.; Dekhissi, H.; De Marzo, C.; De Mitri, I.; De Vincenzi, M.; Di Credico, A.; Erriquez, O.; Favuzzi, C.; Forti, C.; Fusco, P.; Giacomelli, G.; Giannini, G.; Giglietto, N.; Grassi, M.; Grillo, A.; Guarino, F.; Guarnaccia, P.; Gustavino, C.; Habig, A.; Hanson, K.; Hawthorne, A.; Heinz, R.; Hong, J.T.; Iarocci, E.; Katsavounidis, E.; Kearns, E.; Kyriazopoulou, S.; Lamanna, E.; Lane, C.; Levin, D.S.; Lipari, P.; Liu, R.; Longley, N.P.; Longo, M.J.; Lu, Y.; Ludlam, G.; Mancarella, G.; Mandrioli, G.; Margiotta-Neri, A.; Marini, A.; Martello, D.; Marzari-Chiesa, A.; Mazziotta, M.N.; Michael, D.G.; Mikheyev, S.; Miller, L.; Mittelbrunn, M.; Monacelli, P.; Montaruli, T.; Monteno, M.; Mufson, S.; Musser, J.; Nicolo, D.; Nolty, R.; Okada, C.; Orth, C.; Osteria, G.; Palamara, O.; Parlati, S.; Patera, V.; Patrizii, L.; Pazzi, R.; Peck, C.W.; Petrera, S.; Pignatano, N.D.; Pistilli, P.; Popa, V.; Raino, A.; Reynoldson, J.; Ronga, F.; Sanzgiri, A.; Sartogo, F.; Satriano, C.; Satta, L.; Scapparone, E.; Scholberg, K.; Sciubba, A.; Serra-Lugaresi, P.; Severi, M.; Sitta, M.; Spinelli, P.; Spinetti, M.; Spurio, M.; Steinberg, R.; Stone, J.L.; Sulak, L.R.; Surdo, A.; Tarle, G.; Tassoni, F.; Togo, V.; Valente, V.; Walter, C.W.; Webb, R.

  1995-01-01

  The vertical underground muon intensity has been measured in the slant depth range 3200--7000 hg cm -2 (standard rock) with the completed lower part of the MACRO detector at the Gran Sasso laboratory, using a large sample of data. These observations are used to compute the surface muon flux and the primary ''all-nucleon'' spectrum. An analysis of systematic uncertainties introduced by the interaction models in the atmosphere and the underground propagation of muons is presented. A comparison of our results with published data is also presented

 4. Una manera de nombrar el deseo en Toda esa gran verdad

  OpenAIRE

  List Reyes, Mauricio

  2011-01-01

  Este artículo analiza la novela Toda esa gran verdad (2006) del mexicano Eduardo Montagner. El artículo centra su atención en el tema de la sexualidad, particularmente la del personaje principal. La idea es reflexionar acerca de formas disidentes de la sexualidad que rompen con las maneras normativas y que son sancionadas socialmente. En este caso en particular, unas botas de hule son el centro de la atención de un joven de una comunidad rural que dice estar enamorado del dueño de dicho calza...

 5. Operation and performance of the ICARUS-T600 cryogenic plant at Gran Sasso underground Laboratory

  CERN Document Server

  Antonello, M.; Baibussinov, B.; Boffelli, F.; Bubak, A.; Calligarich, E.; Canci, N.; Centro, S.; Cesana, A.; Cieślik, K.; Cline, D.B.; Cocco, A.G.; Dabrowska, A.; Dermenev, A.; Disdier, J.M.; Falcone, A.; Farnese, C.; Fava, A.; Ferrari, A.; Gibin, D.; Gninenko, S.; Guglielmi, A.; Haranczyk, M.; Holeczek, J.; Ivashkin, A.; Kirsanov, M.; Kisiel, J.; Kochanek, I.; Lagoda, J.; Mania, S.; Menegolli, A.; Meng, G.; Montanari, C.; Otwinowski, S.; Picchi, P.; Pietropaolo, F.; Plonski, P.; Rappoldi, A.; Raselli, G.L.; Rossella, M.; Rubbia, C.; Sala, P.R.; Scaramelli, A.; Segreto, E.; Sergiampietri, F.; Stefan, D.; Sulej, R.; Szarska, M.; Terrani, M.; Torti, M.; Varanini, F.; Ventura, S.; Vignoli, C.; Wang, H.G.; Yang, X.; Zalewska, A.; Zani, A.; Zaremba, K.

  2015-12-04

  ICARUS T600 liquid argon time projection chamber is the first large mass electronic detector of a new generation able to combine the imaging capabilities of the old bubble chambers with the excellent calorimetric energy measurement. After the three months demonstration run on surface in Pavia during 2001, the T600 cryogenic plant was significantly revised, in terms of reliability and safety, in view of its long-term operation in an underground environment. The T600 detector was activated in Hall B of the INFN Gran Sasso Laboratory during Spring 2010, where it was operated without interruption for about three years, taking data exposed to the CERN to Gran Sasso long baseline neutrino beam and cosmic rays. In this paper the T600 cryogenic plant is described in detail together with the commissioning procedures that lead to the successful operation of the detector shortly after the end of the filling with liquid Argon. Overall plant performance and stability during the long-term underground operation are discusse...

 6. Distribución en gran escala de los cúmulos globulares en Fornax

  Science.gov (United States)

  Ostrov, P. G.

  Para analizar los cúmulos globulares azules y rojos de NGC 1399 asociados con NGC 1399 en particular, o si los cúmulos azules representaban un sistema asociado con el cúmulo de Fornax en general, se obtuvieron imágenes CCD de gran formato con el telescopio de 4m del CTIO, en las bandas C y T1. Se describe el método empleado y lo encontrado.

 7. The MACRO detector at Gran Sasso

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ambrosio, M.; Antolini, R.; Assiro, R.; Auriemma, G.; Bakari, D.; Baldini, A.; Barbarino, G.C.; Barbarito, E.; Barish, B.C.; Battistoni, G.; Becherini, Y.; Bellotti, R.; Bemporad, C.; Bernardini, P.; Bilokon, H.; Bisi, V.; Bloise, C.; Bottazzi, E.; Bower, C.; Brigida, M.; Bussino, S.; Cafagna, F.; Calicchio, M.; Campana, D.; Candela, A.; Carboni, M.; Cecchini, S.; Cei, F.; Ceres, A.; Chiarella, V.; Choudhary, B.C.; Coutu, S.; Cozzi, M.; Creti, P.; De Cataldo, G.; Esposti, L.D.L. Degli; Dekhissi, H.; Marzo, C. De; Mitri, I. De; Derkaoui, J.; Vincenzi, M. De; Credico, A. Di; Ferdinando, D. Di; Diotallevi, R.; Erriquez, O.; Favuzzi, C.; Forti, C.; Fusco, P.; Gebhard, M.; Giacomelli, G.; Giacomelli, R.; Giannini, G.; Giglietto, N.; Giorgini, M.; Giuliani, R.; Goretti, M.; Grassi, M.; Grau, H.; Gray, L.; Grillo, A.; Guarino, F.; Gustavino, C.; Habig, A.; Hanson, J.; Hanson, K.; Hawthorne, A.; Heinz, R.; Hong, J.T.; Iarocci, E.; Katsavounidis, E.; Katsavounidis, I.; Kearns, E.; Kim, H.; Kyriazopoulou, S.; Lamanna, E.; Lane, C.; Leone, A.; Levin, D.S.; Lipari, P.; Liu, G.; Liu, R.; Longley, N.P.; Longo, M.J.; Loparco, F.; Maaroufi, F.; Mancarella, G.; Mandrioli, G.; Manzoor, S.; Marrelli, V.; Margiotta, A.; Marini, A.; Martello, D.; Marzari-Chiesa, A.; Mazziotta, M.N.; Michael, D.G.; Mikheyev, S.; Miller, L.; Monacelli, P.; Mongelli, M.; Montaruli, T.; Monteno, M.; Mossbarger, L.; Mufson, S.; Musser, J.; Nicolo, D.; Nolty, R.; Okada, C.; Orsini, M.; Orth, C.; Osteria, G.; Ouchrif, M.; Palamara, O.; Parlati, S.; Patera, V.; Patrizii, L.; Pazzi, R.; Peck, C.W.; Pellizzoni, G.; Perchiazzi, M.; Perrone, L.; Petrakis, J.; Petrera, S.; Pignatano, N.; Pinto, C.; Pistilli, P.; Popa, V.; Raino, A.; Reynoldson, J.; Ronga, F.; Rrhioua, A.; Sacchetti, A.; Saggese, P.; Satriano, C.; Satta, L.; Scapparone, E.; Scholberg, K.; Sciubba, A.; Serra, P.; Sioli, M.; Sirri, G.; Sitta, M.; Sondergaard, S.; Spinelli, P.; Spinetti, M.; Spurio, M.; Stalio, S.; Steinberg, R.; Stone, J.L.; Sulak, L.R.; Surdo, A.; Tarle, G.; Togo, V.; Vakili, M.; Valieri, C.; Walter, C.W.; Webb, R.; Zaccheo, N.

  2002-01-01

  MACRO was an experiment that ran in the Laboratori Nazionali del Gran Sasso from 1988 to 2000. Its principal goal was to observe magnetic monopoles or set significantly lower experimental flux limits than had been previously available in the velocity range from about β=10 -4 to unity. In addition it made a variety of other observations. Examples are: setting flux limits on other so far unobserved particles such as nuclei and lightly ionizing particles, searching for WIMP annihilations in the Earth and the Sun and for neutrino bursts from stellar collapses in or near our Galaxy, and making measurements relevant to high energy muon and neutrino astronomy and of the flux of up-going muons as a function of nadir angle showing evidence for neutrino oscillations. The apparatus consisted of three principal types of detectors: liquid scintillator counters, limited streamer tubes, and nuclear track etch detectors. In addition, over part of its area it contained a transition radiation detector. The general design philosophy emphasized redundancy and complementarity. This paper describes the technical aspects of the complete MACRO detector, its operational performance, and the techniques used to calibrate it and verify its proper operation. It supplements a previously published paper which described the first portion of the detector that was built and operated

 8. Diseño de indicadores urbanos de sustentabilidad. El caso del Gran San Juan en Argentina.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nora Elsa Nacif

  2016-11-01

  Full Text Available Este trabajo surge de un proyecto de investigación en curso, cuya finalidad principal es contribuir al desarrollo urbano sustentable de la ciudad de Gran San Juan, entendiendo por tal, al desarrollo que considera como ejes del mismo a la equidad social, la eficiencia económica y la preservación del ambiente, a través del estudio de un cuerpo de indicadores urbanos como herramientas de monitoreo permanente y dinámico. La consideración de la sustentabilidad en Gran San Juan, es un imperativo ineludible por su carácter de “ciudad oasis de zona sísmica”, lo que implica preservar su condición de ciudad intermedia. En este marco, se sigue un esquema metodológico que ordena el trabajo en etapas generales de exploración de antecedentes e información obtenida como trabajo de campo, procesamiento y georeferenciación de resultados, para posteriormente formular lineamientos a ser considerados en planes de ordenamiento territorial. Hasta el momento los resultados obtenidos dentro de la línea investigativa, incluyen el desarrollo de un sistema de indicadores estructurado y articulado en base a tres subsistemas que se corresponden con los aspectos: Físico espacial, Socio cultural y Ambiental, que contienen a los diversos indicadores de sustentabilidad. Además de la aplicación de los indicadores del subsistema físico espacial para evaluar algunos sectores urbanos del Gran San Juan, considerados “críticos”. 

 9. Fábrica para Frigo-Canarias, S.A. en Jinamar (Teide Gran Canaria – España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  López Díaz, Luis

  1974-06-01

  Full Text Available This building is situated in Janamar (Telde, Las Palmas in Gran Canaria and to accomplish it the valuable experiences have been utilised that Frigo has collected from its other important factories, foreseeing possible enlargements, rational organization of the operational cycle and easy checking of the whole system of ducts. It has offices, wardrobes and staff diningroom, separate W.C.'s for ladies and gentlemen, fabrication zone, storage, maturation tanks, freezers, cold storage rooms, loading piers, etc. Mention should be made of the hyperbolic paraboloids of reinforced concrete that cover the storage house for cartonnage, for raw material and the big central bay as well as the steam kettle room in the shape of a revolving hyperboloid and glass cover.Este edificio está situado en Jinamar (Telde, Las Palmas de Gran Canaria, y para su organización se han recogido las valiosas experiencias que Frigo ha deducido de sus otras fábricas importantes, previendo posibles ampliaciones, organización racional del ciclo operativo y comodidad de control de todas las canalizaciones. Dispone de oficinas, vestuarios y comedor de empleados, aseos para ambos sexos, zona de fabricación, almacenes, tanques de maduración, congeladores, cámaras frigoríficas, muelles de carga, etc. Son de destacar los paraboloides hiperbólicos de hormigón armado que cubren el almacén de cartonaje, el de materias primas y la gran nave central, así como la cámara de calderas de vapor con forma de hiperboloide de revolución y cubierta de cristal.

 10. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 11. Emilio Duhart: Seminario del Gran Santiago -1957. Precisiones del Proyecto Urbano

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristián Berríos Flores

  2013-12-01

  En el año 1957 se realiza en Chile el “Seminario del Gran Santiago”, donde se convoca a diversos especialistas para abordar ampliamente los problemas urbanos que se estaban suscitando en la capital. Entre los expositores se encuentra el arquitecto Emilio Duhart Harosteguy, quien realiza un detallado análisis y propuestas urbanas para Santiago. Se puede detectar a priori una directa influencia de los principios de la arquitectura moderna en su exposición, pero también una cierta autonomía intelectual al momento de proponer estructuras urbanas sobre el espacio público.

 12. Perfil psicológico del paciente gran quemado: prevalencia psicopatológica y variables asociadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Gallach-Solano

  2015-12-01

  Full Text Available La Unidad de Grandes Quemados del Hospital La Fe de Valencia (España atiende al año aproximadamente 1.600 urgencias por quemaduras. El paciente gran quemado constituye un gran reto para los profesionales sanitarios por las implicaciones biopsicosociales que requiere su abordaje: atención médica para su supervivencia, atención psicológica por el importante riesgo de sufrir alteraciones, asistencia rehabilitadora y fisioterapéutica destinada a su activación funcional y atención social. Realizamos un estudio observacional caso-control transversal de carácter descriptivo, con pacientes hospitalizados en nuestra Unidad de Grandes Quemados con trastornos mentales previos. El objetivo general fue determinar y describir las características sociodemográficas, tipología del trauma sufrido, características y topografía de las quemaduras y la comorbilidad con trastornos mentales previos del paciente gran quemado. El 19,8% de estos pacientes presentó trastornos relacionados con el espectro ansioso, psicótico, del ánimo, tóxicos y alcohol, de la personalidad y alteraciones cognitivas previos a la lesión. Los que menor prevalencia parecen tener son los del espectro psicótico y los trastornos asociados al consumo de alcohol y tóxicos. No aparecieron diferencias significativas entre ninguna de las variables sociodemográficas y clínicas, salvo sexo, edad y grupo de convivencia. Los resultados de nuestro estudio reflejan que en este tipo de pacientes podrían estar directamente implicados diferentes trastornos psiquiátricos. Es importante considerar que la propia quemadura también puede generar trastornos psicológicos. Por ello las intervenciones psicológicas precoces y la determinación en este tipo de pacientes son imprescindibles elementos que permitan conseguir un buen ajuste adaptativo.

 13. Gran Malvina. Una mirada a la experiencia bélica desde los testimonios de sus oficiales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Federico Lorenz

  2014-07-01

  Full Text Available En 1982, las fuerzas argentinas fueron derrotadas por Gran Bretaña en una guerra por las Islas Malvinas, en la que pelearon en pésimas condiciones, agravadas por el escenario hostil del archipiélago. El fracaso en esta conflagración, decidida y librada por la dictadura militar que gobernaba en Argentina desde 1976, dio lugar a un proceso que culminó con la restauración democrática. Se analizan las características de la experiencia bélica en Malvinas, a partir de un fondo documental producido a pocos días de la derrota. Este fondo está constituido por las declaraciones juradas de los oficiales argentinos acerca de su actuación en la guerra. Se estudian los testimonios escritos de oficiales que sirvieron en la Isla Gran Malvina, la segunda de las dos mayores que componen el archipiélago.

 14. Métodos respetuosos con el medio ambiente para la producción de grafeno a gran escala

  OpenAIRE

  J. I. Paredes; S. Villar-Rodil; M. J. Fernández-Merino; L. Guardia; A. Martínez-Alonso; J. M. D. Tascón

  2011-01-01

  Para alcanzar una explotación generalizada del grafeno en aplicaciones tecnológicas es requisito indispensable la existencia de métodos eficaces y baratos para la preparación y manipulación de este material a gran escala.

 15. BENZYLIDENESALICYLOYLHYDRAZINATO- N,OTIN(IV] (R = OCH3, Br, N(CH32 AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. V. Shmatkova

  2014-11-01

  Full Text Available The complexes [SnCl4(2-OH-HB-4R-b] ·CH3CN (R = 4-OCH3 (І, 4-Br(II were obtained by interaction of SnCl4 with salicyloylhydrazones 4–R- benzaldehydes (2-OH-HB-4R-b in acetonitrile. The composition and structure (O(C=O-N(CH=N – the coordination of ligand’s amide form were established by element analysis methods, conductometry, thermogravimetry and IR spectroscopy. It was studied the anti-inflammatory activity of (I, II and previously synthesized, structurally characterized [SnCl4(2-OH-HB-4R-b∙H] (R=N (CH32 (III in model of aseptic carrageenan induced swelling, and it is shown that compound (II demonstrates the highest activity.

 16. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 17. Upgrading of automobile shredder residue via innovative granulation process 'ReGran'.

  Science.gov (United States)

  Holthaus, Philip; Kappes, Moritz; Krumm, Wolfgang

  2017-01-01

  Stricter regulatory requirements concerning end-of-life vehicles and rising disposal costs necessitate new ways for automobile shredder residue utilisation. The shredder granulate and fibres, produced by the VW-SICON-Process, have a high energy content of more than 20 MJ kg -1 , which makes energy recovery an interesting possibility. Shredder fibres have a low bulk density of 60 kg m -3 , which prevents efficient storing and utilisation as a refuse-derived fuel. By mixing fibres with plastic-rich shredder granulate and heating the mixture, defined granules can be produced. With this 'ReGran' process, the bulk density can be enhanced by a factor of seven by embedding shredder fibres in the partially melted plastic mass. A minimum of 26-33 wt% granulate is necessary to create enough melted plastic. The process temperature should be between 240 °C and 250 °C to assure fast melting while preventing extensive outgassing. A rotational frequency of the mixing tool of 1000 r min -1 during heating and mixing ensures a homogenous composition of the granules. During cooling, lower rotational frequencies generate bigger granules with particles sizes of up to 60 mm at 300 r min -1 . To keep outgassing to a minimum, it is suggested to melt shredder granulate first and then add shredder fibres. Adding coal, wood or tyre fluff as a third component reduces chlorine levels to less than 1 wt%. The best results can be achieved with tyre fluff. In combination with the VW-SICON-Process, ReGran produces a solid recovered fuel or 'design fuel' tailored to the requirements of specific thermal processes.

 18.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  OpenAIRE

  Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra

  2010-01-01

  Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det idag ett globalt center för affärer som attraherar aktörer från hela världen. Syfte Syftet med studien är att undersöka varför samt hur svenska företag väljer att etablera sig i Dubai. Metod Studien bygger på en kvalitativ metod...

 19. Análisis del mercado de productos derivados de créditos/acciones antes y durante la Gran Recesión

  OpenAIRE

  Frigola Alcalde, Hector

  2010-01-01

  La crisis que empezó el año 2007 se ha convertido en la mayor recesión desde la Gran Depresión de los años 1930, una crisis que muchos especialistas han bautizado con el nombre de Gran Recesión. Este trabajo estudia las causas que han llevado al mercado de capital a semejante colapso global, analizando tres aspectos clave en el desarrollo de la crisis: los Credit Default Swaps (CDS), la titularización y las estrategias de un hedge fund, Topaz, que utilizaba un modelo cuantitativo para la valo...

 20. Structure of X-ray photoelectron spectra of low-energy and core electrons of Ln(C6H4OCH3COO-3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teterin Yury A.

  2005-01-01

  Full Text Available This paper deals with the results of an X-ray photo electron spectroscopy of lanthanide ortho-metoxybenzoates Ln(C6H4OCH3COO-3, where Ln represents lanthanides La through Lu except for Pm and C6H4OCH3COO- - residuum of ortho-metoxybenzoic acid. The core and outer electron X-ray photo electron spectroscopy spectra in the binding energy range of 0-1250 eV were shown to exhibit a complex, fine structure. The said structure was established due to the outer (0-15 eV binding energy and inner (15-50 eV binding energy valence molecular orbital from the filled Ln5p and O2s atomic shells multiple splitting, many-body perturbation, dynamic effect, etc. The mechanisms of such a fine structure formation were shown to manifest different probabilities in the spectrum of a certain electronic shell. There fore, the fine X-ray photo electron spectroscopy spectral structure resulting from a certain mechanism can be interpreted and its quantitative parameters related to the physical and chemical properties of the studied com pounds (degree of delocalization and participation of Ln4f electrons in the chemical bond, electronic configuration and oxidation states, density of uncoupled electrons on paramagnetic ions, degree of participation of the low binding energy filled electronic shells of lanthanide and ligands information of the outer and in nervalence molecular orbitals, lanthanide close environment structure in amorphous materials, etc.

 1. Porfirio Díaz y la “Gran Dieta Simbólica”: ¿La masonería mexicana bajo control?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rogelio Aragón

  2015-01-01

  Full Text Available Las fuentes más consultadas para la historia de la masonería en México durante el período conocido como"Porfiriato" apuntan a que fue, precisamente, el presidente Porfirio Díaz el artífice de la unificación de lamasonería bajo la llamada "Gran Dieta Simbólica". Sin embargo, el intercambio epistolar entre el generalDíaz y Ermilio Cantón -que más bien fue monólogo epistolar de este último-, dirigente de facto de la GranDieta, apunta en una dirección distinta. El presente artículo contrapone la información proporcionada por lasfuentes bibliográficas con la correspondencia del presidente.

 2. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 3. REPRESENTACIÓN BURLESCA DE LOS BLASONES EN GRAN SEÑOR Y RAJADIABLOS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Hermosilla

  2011-11-01

  Full Text Available En este ensayo se analiza el repertorio de recursos satíricos empleados por Eduardo Barrios en Gran Señor y rajadiablos en la confección de un relato humorístico que socava la percepción ideológica que privilegiaba la fama del apellido y del linaje peninsular como signos hegemónicos del estatus aristocrático. Mediante la caricaturización literaria de las cadenas emblemáticas asociadas al fuero de los Casaquemada y el escudo de armas de los antepasados de los Valverde, Eduardo Barrios pone de relieve la persistencia ideológica, en algunos sectores de la sociedad chilena representada en la novela, de un sistema anacrónico de diferenciación social incompatible con el nuevo ideario democrático impulsado con el advenimiento de la república.This essay analyses the array of satirical resources employed by Eduardo Barrios in his Gran Señor y rajadiablos (GreatLordandHellRaiser to create a humoristic narration undermining the ideological perception that favored the Peninsular last name and lineage as hegemonic signs of aristocratic status. Through a literary caricature-like representation of the emblematic chains related to the Casaquemada court of justice and the Valverde predecessors' coat of arms, Barrios satirizes the persistence of an anachronic ideology of social differentiation held by some sectors of the Chilean society represented in this novel. Such ideology becomes incompatible with the new democratic ideals brought along by the emerging Republic.

 4. Predicting Gran alkalinity and calcium concentrations in river waters over a national scale using a novel modification to the G-BASH model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cresser, Malcolm S.; Ahmed, Nayan; Smart, Richard P.; Arowolo, Toyin; Calver, Louise J.; Chapman, Pippa J.

  2006-01-01

  Monthly stream water calcium and Gran alkalinity concentration data from 11 sub-catchments of the Nether Beck in the English Lake District have been used to appraise the transferability of the Scottish, River Dee-based G-BASH model. Readily available riparian zone geochemistry and flow paths were used initially to predict minimum and mean stream water concentrations at the Nether Beck, based on calibration equations from the River Dee catchment data. Predicted values significantly exceeded observed values. Differences in runoff between the two areas, leading to a dilution effect in the Nether Beck, explained most of the difference between observed and predicted values. Greater acid deposition in the Lake District also reduced stream water Gran alkalinity concentrations in that area. If regional differences in precipitation, evapotranspiration and pollutant deposition are incorporated into the model, it may then be used reliably to predict catchment susceptibility to acidification over a wide regional (national) scale. - A modified G-BASH model predicts calcium and Gran alkalinity in streams at a national scale, taking account of regional deposition and climatic variations

 5. Epidemiological survey of zoonotic helminths in feral cats in Gran Canaria island (Macaronesian archipelago-Spain).

  Science.gov (United States)

  Rodríguez-Ponce, Eligia; González, Jorge F; Conde de Felipe, Magnolia; Hernández, Julia N; Raduan Jaber, J

  2016-09-01

  The presence of zoonotic parasites in feral cats have been widely considered all over the world. In Gran Canaria (Macaronesian archipelago, Canary Islands, Spain) the number of feral cats has grown out of control in urban and rural areas. 48 of Felis catus captured in different Gran Canaria areas were studied. Animals were necropsied and several organs were systematically examined in order to collect and identify macroscopic parasites. In addition, coprological tests were done in 28 cats. There were no statistically significant differences in the prevalence rate among sex, age or capture area, showing an overall prevalence of helminths of 77.1%. The most common tapeworms were Dipylidium caninum (64.6%) and Taenia taeniaeformis (31.3%), followed by the nematodes Toxocara cati (20.8%), Ancylostoma tubaeforme (18.8%), Aelurostrongylusabstrusus (10.4%) and Trichuris vulpis (2.08%). We also find several eggs of Alaria alata in the small intestine of one cat (2.08%), being the first description of this trematode in cats in the Canary Islands. Aproximatelly, 40% of the studied cats harboured more than one parasite. High rates of zoonotic species found in these animals suggest the need of controling parasitic infections and preventive measures against them.

 6. Una mirada retrospectiva desde el museo escuela del CEP Las Palmas de Gran Canaria. // A retrospective look at the school museum of the CEP Las Palmas de Gran Canaria.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio S. Almeida Aguiar

  2013-12-01

  Full Text Available (ES El Museo Escuela del Centro de Profesores, se encuentra en las Palmas de Gran Canaria cuyo nombre toma el centro perteneciente a la red de Centros del Profesorado del Gobierno de Canarias. Este espacio recrea tal como era una clase de la época de Franco con materiales, libros y muebles cedidos por diferentes escuelas en su mayoría rurales. También se proyecta un video con imágenes y fotos de escuelas desde 1920 hasta 1970, y costumbre canarias de los CER. Herramienta pedagógica que, en un principio, se puso a disposición del alumnado y profesorado de ámbito no universitario para el estudio e investigación de nuestra Historia de la Educación, mediante la exposición material, documental y testimonial. // (EN The school museum is in the Teacher Training Centre in Las Palmas of Gran Canaria. This institution belongs to the Canary Islands Government’s Teacher Training Centre net. This space shows us how it was a classroom during Franco’s government: with materials, books and furniture that were given up from different schools, most of them rural schools. Also, there is a video projection with pictures in it of schools from 1920 to 1970 and the customs of the CER (Rural Education Centers in the Canary Islands. In the beginning this pedagogical tool was available for students and teachers who did not belong to the university environment. Its objective was the study and research of the history of education by documentary, material and testimonial exhibition.

 7. Predimensionamiento de la estructura perimetral de un gran depósito de agua

  OpenAIRE

  Liria Montañés, José; Sainz Borda, José Ángel

  1983-01-01

  RESUMEN. Una de las obras más características del proyecto de abastecimientos de aguas a poblaciones son los depósitos, cuyos elementos estructurales deben diseñarse atendiendo a su estabilidad y a una optimización de su costo, proceso muy influenciado por el terreno. La pared perimetral tiene gran importancia es este diseño, y a su estudio se dedica este artículo, que ofrece ábacos de aplicación inmediata al predimensionamiento de este tipo de estructuras.

 8. Geographical Variation of Deltamethrin Susceptibility of Triatoma infestans (Hemiptera: Reduviidae) in Argentina With Emphasis on a Resistant Focus in the Gran Chaco.

  Science.gov (United States)

  Fronza, G; Toloza, A C; Picollo, M I; Spillmann, C; Mougabure-Cueto, G A

  2016-07-01

  Chagas disease is one of the most important parasitic infections in Latin America. The main vector of the protozoan Trypanosoma cruzi in America is Triatoma infestans, a blood-sucking triatomine bug who is widely distributed in the Gran Chaco ecoregion. Control programs in endemic countries are focused in the elimination of triatomine vectors with pyrethroid insecticides. However, chemical control has failed in the Gran Chaco over the last two decades because of several factors. Previous studies have reported the evolution of different levels of resistance to deltamethrin in Tri. infestans Recently, very high resistance has been found in the central area of the Argentine Gran Chaco. However, the origin and the extension of this remarkably resistant focus remain unknown. The aim of this study was to evaluate the geographical variation of deltamethrin susceptibility of Tri. infestans in different endemic provinces of Argentina, with emphasis in the center of the Argentine Gran Chaco ecoregion where this main vector has not been reduced. Populations of Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, and Tucumán provinces were all susceptible. Resistant populations were only detected in the province of Chaco, where a mosaic resistant focus was described at the Güemes Department. It was characterized into three pyrethroid resistance categories: susceptible, low, and highly resistant populations. We found the populations with the highest resistance levels to deltamethrin, with resistant ratios over 1000. © The Authors 2016. Published by Oxford University Press on behalf of Entomological Society of America. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 9. Una manera de nombrar el deseo en Toda esa gran verdad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio List

  2011-01-01

  Full Text Available Este artículo analiza la novela Toda esa gran verdad (2006 del mexicano Eduardo Montagner. El artículo centra su atención en el tema de la sexualidad, particularmente la del personaje principal. La idea es reflexionar acerca de formas disidentes de la sexualidad que rompen con las maneras normativas y que son sancionadas socialmente. En este caso en particular, unas botas de hule son el centro de la atención de un joven de una comunidad rural que dice estar enamorado del dueño de dicho calzado. Él va aprendiendo que un sujeto fetichista requiere de su objeto para disfrutar del placer erótico.

 10. Proyecto básico de infraestructuras hidráulicas urbanas en la Urbanización Gran Godella, Godella (Valencia): Red de abastecimiento.

  OpenAIRE

  ALEIXANDRE BADÍA, DAVID

  2017-01-01

  [ES] La Urbanización Gran Godella es un sector urbanizable de nuevo desarrollo ubicado en el Término Municipal de Godella (Valencia) y con una superficie total de 239.531,96 m2. El objeto del presente proyecto es el diseño de la red de abastecimiento de agua para la Urbanización Gran Godella. Se debe abastecer a 1.186 viviendas, un centro comercial, un edificio de oficinas y un colegio de 500 plazas, además del riego de 38.982 m2 de jardines y el sistema contra incendios. Se diseña u...

 11. La utilización diferencial del espacio urbano en el sector de Arenales. Las Palmas de Gran Canaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Sobral García

  2013-11-01

  Full Text Available En este artículo se aborda el análisis de los usos urbanos registrados en el barrio de Arenales, uno de los sectores más representativos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En este sentido, se ofrece un ejemplo de cómo utilizar de forma más racional el suelo,  de acuerdo a las características morfológicas y urbanas del área y al papel que juega dentro de la ciudad.This article deals with the analysis of the urban uses in the area of Arenales which is one of the most representative districts in the city of Las Palmas de Gran Canaria and it seeks to suggest a more rational land use according to the morphologic and urban features of the area in question and to the role it plays in this town.

 12. 77 FR 47522 - Special Local Regulation; Port Huron Offshore Gran Prix, St. Clair River; Port Huron, MI

  Science.gov (United States)

  2012-08-09

  ... 13045, Protection of Children from Environmental Health Risks and Safety Risks. This rule is not an economically significant rule and does not create an environmental risk to health or risk to safety that may...-AA08 Special Local Regulation; Port Huron Offshore Gran Prix, St. Clair River; Port Huron, MI AGENCY...

 13. Tidal tilts observations in the Gran Sasso underground laboratory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Iafolla, V.; Nozzoli, S.; Milyukov, V.

  2001-01-01

  A new tilt meter, based on the technology for building a space-borne high-sensitivity accelerometer and manufactured at IFSI/CNR, has a been operating during several years in the INFN Gran Sasso underground laboratory. The results of the analysis of a three-year data set, processed with the program package ETERNA, to estimate earth tidal parameters are reported. For the best series of data (1998) tide measurement accuracies are: 0.5-1% for the M 2 (lunar principal) amplitude and 3-4% for the O 1 (lunar declination) amplitude. The tilt meter installed at a depth of 1400 m shows no clear evidence of meteorological effects. Observed tidal parameters are compared with theoretical tidal parameters predicted for a non-hydrostatic inelastic Earth model and demonstrate good agreement for the M 2 component. Due to the high accuracy of the tidal components prediction (better than 1%) tidal measurements were used to estimate the long-term stability of the instrument response

 14. La Restauración del Templo I “Gran Jaguar” de Tikal (Guatemala)

  OpenAIRE

  Gaspar Muñoz Cosme

  1997-01-01

  La ciudad maya de Tikal, que alcanzó su máximo explendor en los siglos VII y VIII de nuestra era, ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979 y Monumento Universal en 1986. El Templo I de Tikal, tambien conocido con el nombre de Templo del “Gran Jaguar”, constituye hoy en día el emblema de esta ciudad maya de Guatemala. Gaspar Muñoz Cosme, arquitecto, explica los interesantes trabajos de restauración de este Templo I, desarrollados entre 1992 y 1996, planteando...

 15. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 16. My American Uncle, America Cries Uncle, and Other Fantastic Tales from France: Iegor Gran's Jeanne d'Arc fait tic-tac

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolyn A. Durham

  2008-01-01

  Full Text Available Ella Shohat and Robert Stam's proposal that beliefs about nations often crystallize in the form of stories could serve as both summary and generative matrix for Jeanne d'Arc fait tic-tac . In keeping with a number of recent fictional works united by the attempt to understand French and American cultures in a comparative context, the first part of Iegor Gran's clever 2005 novel consists of eleven stories whose common focus on the danger represented by American culture for French national identity makes the second part of the novel, in which France declares war and invades the United States, almost inevitable. In the opening section of Jeanne d'Arc , Gran both rewrites the traditional folktale for a self-reflective postmodern age and revises and satirizes the conventions of fantastic literature. The primary comic strategy of the second half of the novel, constructed as a parody of the current American conflict in Iraq, pays homage to the most recent source of tension between the United States and France. Throughout the novel Gran caricatures French chauvinism and insularity as much as he mocks American arrogance and consumerism, and the metaphorical demise of the "oncle d’Amérique,” the specifically French version of the American dream, continually reminds us of the sheer power and pleasure of narrative.

 17. La industria del Gran La Plata según el último Censo Nacional Económico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diego Arturi

  2012-12-01

  Full Text Available El artículo tiene como objetivo caracterizar el sector industrial del Gran La Plata en base a información del último Censo Nacional Económico (CNE 2004/2005. En una primer parte se identifican las principales características del sector industrial a escala nacional en los períodos neoliberal y posconvertibilidad, a partir de bibliografía especializada y análisis de series estadísticas e informes técnicos. En una segunda parte se analiza el sector industrial del Gran La Plata en base a entrevistas a informantes calificados y a los datos censales según cantidad de establecimientos, puestos de trabajo ocupados, rama de actividad, tamaño de los locales industriales, productividad y especialización industrial de los municipios; asimismo se realiza una aproximación a niveles de intensidad tecnológica por rama. A partir de este análisis se pueden destacar las siguientes conclusiones: predominio de las micro y pequeñas empresas, productividad superior al promedio nacional, escaso aporte de las ramas de alta intensidad tecnológica y ausencia de especialización que impide definir un perfil industrial marcado.

 18. Gran colector bajo el Danubio en Linz – Austria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial, Equipo

  1977-07-01

  Full Text Available The mission of this huge under-river sewer is to carry the waste water from the left bank of the Danube to the other side of the river where a large sewage treatment plant is being constructed. In order to carry out its 375 m in length and 2.4 m inside diameter, where several drain pipes and ducts for remote heating and supply of electric power are housed, a system of pressure propulsion has been sed. This system is based on a series of hydraulic presses, which gradually insert into the ground the prefabricated reinforced concrete tubular elements, 3 m in length, which form the sewer. The work on the aforementioned sewer is completed with a pumping well located on the left bank and originated by the difference in level between the connections of the respective sewers on each side of the river — as well as a collection well, situated on the right bank, which links up with the main sewer of the treatment plant. Both wells are built with reinforced concrete.La misión de este gran colector subfluvial es la de conducir las aguas residuales procedentes de la orilla izquierda del Danubio al otro lado del río, en donde se está construyendo una gran planta depuradora. Para la realización de sus 373 m de longitud y 2,40 m de diámetro interior, donde se albergan diversas tuberías de desagüe y conductos para calefacción a distancia y suministro de energía eléctrica, se ha empleado un sistema de propulsión a presión. Dicho sistema se basa en una serie de prensas hidráulicas, que van introduciendo en el terreno los elementos tubulares prefabricados de hormigón armado, de 3 m de longitud, que constituyen el colector. Los trabajos del citado colector se completan con un pozo de bombeo —situado en la orilla izquierda y originada por la diferencia de nivel existente entre las acometidas de los respectivos colectores de ambos lados del río— y otro de recogida, emplazado en la orilla derecha, que enlaza con el colector principal de la

 19. Proveïment de QoS en xarxes de paquets òptiques per a entorns d'àrea metropolitana i de gran abast

  OpenAIRE

  Careglio, Davide

  2005-01-01

  El gran crecimiento y expansión de Internet en los últimos años, con el consecuente incremento de usuarios y tráfico, ha hecho que aumente la necesidad de ancho de banda en las redes de telecomunicación actuales. El desafío de la futura generación de redes de telecomunicación punta a pasar de la simple transmisión de señales ópticas de gran capacidad a efectivamente conmutar y gestionar esta cantidad de datos en el domino óptico. Estas funcionalidades, actualmente realizadas por componentes e...

 20. The Plio-Quaternary Volcanic Evolution of Gran Canaria Based on new Unspiked K-Ar ages and Magnetostratigraphy

  Science.gov (United States)

  Guillou, H.; Carracedo, J.; Perez Torrado, F.

  2003-12-01

  The combined use of radioisotopic dating, magnetostratigraphy and field geology is a powerful tool to provide reliable chronological frameworks of volcanic edifices. This approach has been used to investigate the last two stages of the volcanic evolution of Gran Canaria. Fifty samples were dated using the unspiked K-Ar method and had their magnetic polarity measured both in the field and in laboratory. Ages were compared to their stratigraphic positions and magnetic polarities before accepting their validity. The unspiked K-Ar chronology constrains the timing of lateral collapses, eruption rates and the contemporaneity of different volcano-magmatic stages at Gran Canaria. Our new data set modifies significantly the previous chronological framework of Gran Canaria, especially between 4 and 2.8 Ma. Based on these new ages, we can bracket the age of the multiple lateral collapses of the Roque Nublo stratovolcano flanks between 3.5 and 3.1 Ma .This time interval corresponds to a main period of volcanic quiescence. Calculated eruptive rates during the stratovolcano edification are about 0.1 km3/kyr which is significantly lower than the published estimates. The dating also reveals that the two main last stages are not separated by a major time gap, but that the early stages of the rift forming eruption and the vanishing activity of the Roque Nublo strato-volcano were contemporaneous for at least 600 kyrs. These results support that our combined approach provides a rapid first-pass and reliable geochronology. Nevertheless, this chronology can be amplified and made more precise where necessary through detailed Ar-Ar incremental-heating methods. Samples which should be investigated using this method are the oldest and youngest K-Ar dated flows of each volcanic stage, and samples from stratigraphic sections that hold potential to study the behaviour of the earth's magnetic field during reversals (Gauss-Gilbert transition, Olduvai and Reunion events).

 1. Ecological impact of transhumance on the trophic state of alpine lakes in Gran Paradiso National Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tiberti R.

  2014-01-01

  Full Text Available Transhumance – the summer transfer of livestock to highland pastures – is a traditional practice in the European Alps and is considered an integral part of the mountain ecosystem. Mountain lakes are generally oligotrophic systems and are particularly sensitive to the nutrient input caused by livestock. The aim of the present study was to quantify the impact of livestock grazing on the trophic state of high-altitude lakes in an area where transhumance is a traditional practice (Gran Paradiso National Park, Western Italian Alps, taking into account its dual value of ecosystem component and potential threat to lakes’ trophic status. The impact of flocks and herds grazing was estimated on sensitive parameters related to the trophic state of alpine lakes: water transparency, nutrient content, bacterial load and chlorophyll-a concentration. Transhumance produced a significant increase in the trophic state of lakes with high grazing pressure, but little or no effect was found at soft-impacted lakes. Even though heavy-impacted lakes represent a minority of the studied lakes (three out of twenty, we indicated conservation measures such as fencing, wastewater treatment and livestock exclosure to be tested in Gran Paradiso National Park.

 2. DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROCESO DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL “GRAN CARIBE VILLA TORTUGA” / DESIGN OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE PROCESS OF ACCOMMODATION IN "GRAN CARIBE VILLA TORTUGA” HOTEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marilet Cazañas-Rivero

  2011-03-01

  Full Text Available

  Teniendo en cuenta el desarrollo de la industria turística y la necesidad de la excelencia competitiva, se concibe este trabajo en el Hotel “Gran Caribe Villa Tortuga” con el objetivo central de diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad que permita la mejora del proceso de Alojamiento en este Hotel. Después de un diagnóstico inicial se demostró la necesidad de realizar cambios significativos en la instalación, donde existen dificultades en cuanto a la gestión de la calidad adecuada a las características del Hotel, en el cual no se toman acciones que permitan resolver dichas deficiencias. Se elaboró un procedimiento para el diseño del Sistema de gestión de la Calidad en el Hotel “Gran Caribe Villa Tortuga”. El diseño del Sistema de Gestión de la Calidad en el área de Alojamiento brinda a la dirección del Hotel el estado actual de la calidad de los servicios en esta área, mediante la aplicación de las técnicas utilizadas y ofrece las estrategias a seguir para lograr un mejor servicio.

  Abstract

  Taking into account the development of the tourist industry and the necessity of the competitive excellence it is conceived this work in the “Gran Caribe Villa Tortuga” Hotel, focusing in the design of a Quality Management System that allows the improvement of the process of Accommodation in this Hotel. After an initial diagnosis, it was demonstrated the necessity of carrying out significant changes in the facilities. There are some difficulties regarding quality management suited to the characteristics of the Hotel in which actions that allow solving these deficiencies are not carried out. It was elaborated a procedure for the design of the Quality Management System in the “Gran Caribe Villa Tortuga” Hotel. The design of the Quality Management System in the Accommodation area provides the Hotel management with the current state of service quality in this area by means of the

 3. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 4. Plataformas elevadoras para trabajar en árboles frutales de gran tamaño.

  OpenAIRE

  Gil Sierra, Jacinto

  2008-01-01

  Una de las tendencias en la fruticultura desde hace muchos años es la reducción del tamaño de los árboles. plantándolos en marcos más estrechos. Sin embargo, sigue habiendo huertos con frutales de gran tamaño, como son los tradicionales en los valles de los ríos aragoneses. La única posibilidad de alcanzar la copa de los árboles grandes es recurrir a escaleras o al uso de plataformas elevadoras. En este artículo se analizan las distintas posibilidades de uso de dichas plataformas, sus caracte...

 5. Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2 of methyl benzoate radical cation by associative ion-molecule reactions

  Science.gov (United States)

  Dechamps, Noémie; Flammang, Robert; Gerbaux, Pascal; Nam, Pham-Cam; Nguyen, Minh Tho

  2006-03-01

  The C6H5C+(OH)OCH2 radical cation, formally a distonic isomer of ionized methyl benzoate, has been prepared by dissociative ionization of neopentyl benzoate, as earlier suggested by Audier et al. [H.E. Audier, A. Milliet, G. Sozzi, S. Hammerum, Org. Mass. Spectrom. 25 (1990) 44]. Its distonic character has now been firmly established by its high reactivity towards neutral methyl isocyanide (ionized methylene transfer) producing N-methyl ketenimine ions. Other mass spectrometric experiments and ab initio quantum chemical calculations also concur with each other pointing toward the existence of a stable distonic radical cation.

 6. Gerda: A new 76Ge Double Beta Decay Experiment at Gran Sasso

  International Nuclear Information System (INIS)

  Simgen, Hardy

  2005-01-01

  In the new 76 Ge double beta decay experiment Gerda [I. Abt et al., arXiv hep-ex/0404039; Gerda proposal, to be submitted to the Gran Sasso scientific committee] bare diodes of enriched 76 Ge will be operated in highly pure liquid nitrogen or argon. The goal is to reduce the background around Q ββ =2039 keV below 10 -3 counts/(kg-bar keV-bar y). With presently available diodes from the Igex and HdMs experiments the current evidence for neutrinoless double beta decay [H.-V. Klapdor-Kleingrothaus, et al., Mod. Phys. Lett. A16 (2001) 2409ff] can unambigously be checked within one year of measurement

 7. Cytotaxonomic investigations in some Angiosperms collected in the Valley of Aosta and in the National Park « Gran Paradiso »

  NARCIS (Netherlands)

  Gadella, Th.W.J.; Kliphuis, E.

  1970-01-01

  The chromosome number of 53 species of Angiosperms, occurring in the Valley of Aosta and in the National Park « Gran Paradise » was determined. Some notes on the taxonomy of some species are presented in this paper.

 8. The CUORE and CUORE-0 experiments at Gran Sasso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giachero A.

  2015-01-01

  Full Text Available The Cryogenic Underground Observatory for Rare Events (CUORE is an experiment to search for neutrinoless double beta decay (0νββ in 130Te and other rare processes. CUORE is a cryogenic detector composed of 988 TeO2 bolometers for a total mass of about 741 kg. The detector is being constructed at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Italy, where it will start taking data in 2015. If the target background of 0.01 counts/(keV·kg·y will be reached, in five years of data taking CUORE will have an half life sensitivity around 1 × 1026 y at 90% C.L. As a first step towards CUORE a smaller experiment CUORE-0, constructed to test and demonstrate the performances expected for CUORE, has been assembled and is running. The detector is a single tower of 52 CUORE-like bolometers that started taking data in spring 2013. The status and perspectives of CUORE will be discussed, and the first CUORE-0 data will be presented.

 9. The CUORE and CUORE-0 experiments at Gran Sasso

  Science.gov (United States)

  Giachero, A.; Artusa, D. R.; Avignone, F. T.; Azzolini, O.; Balata, M.; Banks, T. I.; Bari, G.; Beeman, J.; Bellini, F.; Bersani, A.; Biassoni, M.; Brofferio, C.; Bucci, C.; Cai, X. Z.; Camacho, A.; Caminata, A.; Canonica, L.; Cao, X. G.; Capelli, S.; Cappelli, L.; Carbone, L.; Cardani, L.; Casali, N.; Cassina, L.; Chiesa, D.; Chott, N.; Clemenza, M.; Copello, S.; Cosmelli, C.; Cremonesi, O.; Creswick, R. J.; Cushman, J. S.; Dafinei, I.; Dally, A.; Datskov, V.; Dell'Oro, S.; Deninno, M. M.; Di Domizio, S.; di Vacri, M. L.; Drobizhev, A.; Ejzak, L.; Fang, D. Q.; Farach, H. A.; Faverzani, M.; Fernandes, G.; Ferri, E.; Ferroni, F.; Fiorini, E.; Franceschi, M. A.; Freedman, S. J.; Fujikawa, B. K.; Gironi, L.; Giuliani, A.; Gorla, P.; Gotti, C.; Gutierrez, T. D.; Haller, E. E.; Han, K.; Heeger, K. M.; Hennings-Yeomans, R.; Hickerson, K. P.; Huang, H. Z.; Kadel, R.; Kazkaz, K.; Keppel, G.; Kolomensky, Yu. G.; Li, Y. L.; Ligi, C.; Lim, K. E.; Liu, X.; Ma, Y. G.; Maiano, C.; Maino, M.; Martinez, M.; Maruyama, R. H.; Mei, Y.; Moggi, N.; Morganti, S.; Napolitano, T.; Nastasi, M.; Nisi, S.; Nones, C.; Norman, E. B.; Nucciotti, A.; O'Donnell, T.; Orio, F.; Orlandi, D.; Ouellet, J. L.; Pagliarone, C. E.; Pallavicini, M.; Pattavina, L.; Pavan, M.; Pedretti, M.; Pessina, G.; Pettinacci, V.; Piperno, G.; Pira, C.; Pirro, S.; Pozzi, S.; Previtali, E.; Rampazzo, V.; Rosenfeld, C.; Rusconi, C.; Sala, E.; Sangiorgio, S.; Scielzo, N. D.; Sisti, M.; Smith, A. R.; Taffarello, L.; Tenconi, M.; Terranova, F.; Tian, W. D.; Tomei, C.; Trentalange, S.; Ventura, G.; Vignati, M.; Wang, B. S.; Wang, H. W.; Wielgus, L.; Wilson, J.; Winslow, L. A.; Wise, T.; Woodcraft, A.; Zanotti, L.; Zarra, C.; Zhang, G. Q.; Zhu, B. X.; Zucchelli, S.

  2015-05-01

  The Cryogenic Underground Observatory for Rare Events (CUORE) is an experiment to search for neutrinoless double beta decay (0νββ) in 130Te and other rare processes. CUORE is a cryogenic detector composed of 988 TeO2 bolometers for a total mass of about 741 kg. The detector is being constructed at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Italy, where it will start taking data in 2015. If the target background of 0.01 counts/(keV·kg·y) will be reached, in five years of data taking CUORE will have an half life sensitivity around 1 × 1026 y at 90% C.L. As a first step towards CUORE a smaller experiment CUORE-0, constructed to test and demonstrate the performances expected for CUORE, has been assembled and is running. The detector is a single tower of 52 CUORE-like bolometers that started taking data in spring 2013. The status and perspectives of CUORE will be discussed, and the first CUORE-0 data will be presented.

 10. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 11. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 12. Oil from peat and biomass. Final report of the seventh stage. Olja ur torv och biomassa. Slutrapport foer sjunde etappen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, O

  1986-11-01

  The production of automitive fuels from domestic sources can be produced according to different schemes for direct liquefaction. Experimental studies have been made concerning the problems connected with high pressure liquefaction, focused on composition and production of the contemplated recirculated solvent for dissolution. Special importance has been given to a fundamental study for the choice of raw materials, especially peat. Deactivation of catalysts for hydrotreatment has been initiated and analytical methods for the characterization of products have also been further developed. (G.B.).

 13. Energy and water saving measures at the Arloev sugar mill. Final report; Energi- och vattenbesparande aatgaerder vid Arloevs Sockerbruk. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wamsler, M. [AAF-Processdesign AB, Malmoe (Sweden)

  2001-10-01

  The project comprised several, mutually dependent, sub-projects; mapping, investigation of ways to reduce water consumption, membrane tests aiming to find ways to recover sugar, and pinch analysis to evaluate the possibilities for improved process integration. This final report deals with the overall project results. Identified savings opportunities and savings potentials are presented. The presented measures represent an overall optimisation based on the results of all the project parts. Already during the project, measures have been implemented that are calculated to save 65 000 m{sup 3} water annually, corresponding to 10 % of the total water consumption. This saving is in level with the goals for the project. In the table below, these and additional measures are presented with a total savings potential at approximately 200 000 m{sup 3} /year water. The project will then achieve a saving of just below 35 % of present water consumption. Also in the membrane study the results surpassed the expectations. It was found that with nano filtering a sugar concentration of more than 10 %(W) could be reached in the retentate at a flux 50al/m{sup 2}h. The total sugar losses were less than 5 %, i.e. 95 % should be possible to recover. In total, a savings potential of more than 300 tonnes sugar per year is indicated. The Energy savings in the project are calculated to 7,4 GWh/year, of which 0,2 GWh/year by reduced water consumption, 0,6 GWh/year by water recovery, 1,4 GWh/year by membrane technology and 5,2aGWh/year as a result of process integration. This should be compared to the target 2,5 GWh/year. Hence, the results are almost three times the expected. The savings in monetary terms are estimated at just under SEK 5 million per year. The investment is roughly estimated at between SEK 5 and 6 million, of which SEK 4 million for the membrane equipment and SEK 0,5 million for a process water buffer tank. The remaining investment costs cover heat exchangers, control equipment and piping. This means that the total package will have a payback time of approximately one year. The environmental benefits of this project are mainly a result of the reduced energy consumption. This leads to a 1 600 tonne reduction of carbon dioxide emissions annually from reduced natural gas firing. Furthermore, the results indicate possibilities for a profitable reduction of oxygen depleting substances by over 300 tonnes sugar annually. In addition, the reduction of water consumption by 200 000 cubic meters per year results in reduced electricity and chemicals consumption in both water and sewage treatment plants.

 14. Analysis of transaction costs for the supply and demand for wood fuels; Transaktionskostnadsanalys av utbud och efterfraagan paa traedbraenslen. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roos, A.; Bohlin, F.; Hektor, B.; Hillring, B.; Parikka, M. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Forest Management and Products

  2001-12-01

  The objective of the project was to analyse the importance of transaction costs for the supply and demand for woodfuels in Sweden. The project covered the period of great expansion of woodfuel use in the district heating sector, from 1980 until present. It uses literature studies, case studies and surveys. New institutional theory and transaction cost theory was applied. Several transaction costs have influenced both supply from the forest owners and demand from the main users, the district heating plants. Many of these transaction costs have been reduced by the market players, through learning, technical improvements and institutional innovations. Actions to reduce transaction costs have accompanied technical improvements of handling and transport. Strategies for woodfuel procurement have also been analysed. Important conclusions of the project for a change in the energy system are presented.

 15. Mercado metropolitano de trabajo y desigualdades sociales en el Gran Santiago: ¿Una ciudad dual?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos A. de Mattos

  2002-12-01

  Full Text Available Los cambios estructurales en los mercados metropolitanos de trabajo bajo los procesos de reestructuración-informacionalización-globalización, se han situado como un tema central para el estudio de la transformación de las ciudades durante las últimas décadas. Desde esta perspectiva, el presente trabajo analiza los impactos que los procesos de modernización capitalista en Chile han tenido sobre su mercado de trabajo y sobre la evolución de la distribución del ingreso, y sobre esta base, observa sus efectos sobre la estructuración socio-territorial del Gran Santiago, discutiendo especialmente la pertinencia de la tesis de la dualización para este caso particular. Para ello, en una primera parte se esbozan los rasgos fundamentales de esta tesis, se analizan los fundamentos con los que ha sido presentada y las causas que se le atribuyen. En la segunda parte se revisan las principales transformaciones producidas en esta fase de modernización capitalista en Chile, y la evolución de las desigualdades sociales y la segregación urbana en el Gran Santiago a la luz de las transformaciones producidas en su mercado de trabajo. En la tercera y última parte, se plantea la discusión sobre la aplicabilidad de la tesis de la dualización al caso chileno

 16. ¡Hola! Me llamo Arminda... ¿y tú? A global communication project for Gran Canaria’s Archaeological Heritage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Gloria Rodríguez Santana

  2016-12-01

  Full Text Available The opening of the Museum and Archaeological Park of Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria was the culmination of the recovery of one of the most remarkable sites of the pre-Hispanic culture in the Canary Islands (Spain. A great part of the exhibition revolves around the figure of Arminda, a historical character that lived in the site during the late 15th Century. This character has also become the main figure in the different activities designed for children and families, such as tales, puppet shows, workshops, etc., in which this Canarian girl plays a central role. The project exposed in this paper is the work of an interdisciplinary team that has transformed Arminda into a loyal ally to transmit the contents linked to the pre-Hispanic period in Gran Canaria and especially to create a motivating environment for the public, able to transform the museum into a space for sharing, thinking and enjoying History.

 17. The Milano-Gran Sasso double beta decay experiment: toward a 20-crystal array

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alessandrello, A.; Brofferio, C.; Bucci, C.; Cremonesi, O.; Fiorini, E.; Giuliani, A.; Nucciotti, A.; Pavan, M.; Pessina, G.; Previtali, E.; Zanotti, L.

  1996-01-01

  TeO 2 thermal detectors are being used by the Milano group to search for neutrinoless double beta decay of 130 Te. An upper limit for neutrinoless decay half life of 2.1 x 10 22 yr at 90% CL obtained with a 334 g TeO 2 detector has been previously reported. To improve the sensitivity of the experiment an array of twenty 340 g TeO 2 crystals will be realised in the next future. As a first step toward the realisation of that experiment a 4 crystal detector has been tested in the Gran Sasso refrigerator. Detector performances, data acquisition and analysis are discussed. (orig.)

 18. Contribución al estudio de los túneles ferroviarios de gran longitud

  OpenAIRE

  Beltrán Montero, Alberto

  2011-01-01

  En las últimas décadas estamos viviendo un fenómeno de expansión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en todo el mundo. Los exigentes trazados de este tipo de líneas obligan a construir túneles de gran longitud y a grandes profundidades para poder atravesar los sistemas montañosos más importantes. La construcción de túneles de más de 20 kilómetros de longitud con coberteras superiores a los 1.000 metros, sigue siendo, a pesar del elevado número de proyectos de grandes túneles ejec...

 19. The helminth community of the skink Chalcides sexlineatus from Gran Canaria (Canary Islands).

  Science.gov (United States)

  Roca, V; Carretero, M A; Jorge, F; Perera, A; Ferrero, A; Rodríguez-Reina, S

  2012-06-01

  A survey of the gastrointestinal helminth communities of a population of Chalcides sexlineatus Steindachner, a small skink endemic to Gran Canaria island (Canary Archipelago, Spain), was conducted to determine the prevalence, abundance and species diversity of intestinal parasites in these reptiles. Only three parasite species were found, one cestode, Oochoristica agamae Baylis, 1919 and two nematodes, Parapharyngodon micipsae (Seurat, 1917) and Pharyngodonidae gen. sp. Helminth infracommunities of C. sexlineatus showed low values of abundance and species richness and diversity, being more similar to the helminth community of Tarentola boettgeri boettgeri (Steindachner) rather than those of Gallotia stehlini (Schenkel), both syntopic with the sampled host.

 20. Familjearbetaren hos en ensamförsörjare : en kvalitativ studie om ensamförsörjarens livssituation och hur familjearbetet påverkas

  OpenAIRE

  Sjöblom, Mikaela; Azimi, Diana

  2013-01-01

  Syftet med vårt lärdomsprov är att redogöra för familjearbetarnas åsikter om familjearbetet har specifika drag i utförandet av det hos familjer med en försörjare. I teoridelen tas det upp om familjepolitiken i Finland, familjearbete samt om hur en ensamförsörjares livssituation kan se ut. I undersökningen använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Undersökningspersonerna bestod av åtta familjearbetare från fyra olika kommuner. Intervjuerna gjordes både i grupper och som individue...

 1. Isotopic patterns in silicic ignimbrites and lava flows of the Mogan and lower Fataga Formations, Gran Canaria, Canary Islands

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cousens, B.L.; Tilton, G.R.; Spera, F.J.

  1990-01-01

  We report the Sr, Pb, and Nd isotopic composition of thirty-six intercalated extracaldera silicic ignimbrites and basaltic lavas of the Miocene Hogarzales, Mogan, and Fataga Formations, Gran Canaria, Canary Islands. The aims are to constrain petrogenetic models for the silicic volcanics, and determine mantle source characteristics and temporal variations between 14.2 and ≅ 12.1 Ma. Feldspars from the extracaldera silicic ignimbrites are identical in isotopic composition to coeval extracaldera basaltic lavas, supporting a fractional crystallization model for the evolved lavas from parental Hogarzales basalts. 87 Sr/ 86 Sr ratios range from 0.70306 to 0.70341, 206 Pb/ 204 Pb from 19.32 to 19.90, 207 Pb/ 204 Pb from 15.56 to 15.65, and 208 Pb/ 204 Pb from 38.82 to 39.65. 143 Nd/ 144 Nd ratios are nearly constant at 0.512913±15. The source of Gran Canaria magmas is heterogeneous on small scales of both time and distance. Isotope-isotope and isotope-incompatible element plots suggest mixing between well-mixed, slightly enriched mantle (similar to PREMA as defined by Zindler and Hart) and the HIMU mantle component. The proportion of HIMU component (low 87 Sr/ 86 Sr, high 206 Pb/ 204 Pb) increases upsection. Stratigraphic patterns in major, trace element, and isotopic compositions may be explained by the influx of a geochemically distinct ''Fataga'' magma into the Tejeda magma chamber, which mixed with and/or finally completely displaced existing ''Lower Mogan'' magmas. Alternatively, mixing of these two end members could occur in the mantle, prior to injection into the chamber. There is no evidence of lithospheric/asthenospheric contamination in the late-stage shield magmas on Gran Canaria. (orig.)

 2. Historia natural de la oclusión aguda de gran arteria de la circulación cerebral anterior : serie clínica de 120 pacientes.

  OpenAIRE

  Hernández Pérez, María

  2012-01-01

  : Para estudiar la historia natural del ictus isquémico por oclusión de gran vaso de la circulación anterior se seleccionó una muestra prospectiva de pacientes con ictus agudo que no recibieron terapias de reperfusión en los que se confirmó una oclusión de gran vaso de la circulación anterior mediante Dúplex transcraneal. El 74% de los pacientes tuvo mal pronóstico. Los pacientes con oclusión de la a.carótida interna terminal y de la a.cerebral media proximal tuvieron peor pronóstico funciona...

 3. Oceanic Loading and Local Distortions at the Baksan, Russia, and Gran Sasso, Italy, Strain Stations

  Science.gov (United States)

  Milyukov, V. K.; Amoruso, A.; Crescentini, L.; Mironov, A. P.; Myasnikov, A. V.; Lagutkina, A. V.

  2018-03-01

  Reliable use of strain data in geophysical studies requires their preliminary correction for ocean loading and various local distortions. These effects, in turn, can be estimated from the tidal records which are contributed by solid and oceanic loading. In this work, we estimate the oceanic tidal loading at two European strain stations (Baksan, Russia, and Gran Sasso, Italy) by analyzing the results obtained with the different Earth and ocean models. The influence of local distortions on the strain measurements at the two stations is estimated.

 4. Tack, men nej tack : En undersökning om Online Behavioral Advertising och dess förhållande till blockeringstjänster

  OpenAIRE

  Holgersson, Pontus; Haglund, Martin

  2015-01-01

  Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. Online Behavioral Advertising möts ofta av motstånd eftersom att företag inkräktar på den personliga integriteten när man samlar in information om människor för att skapa annonser. Samtidigt har användandet ...

 5. Reconstructing Holocene vegetation on the island of Gran Canaria before and after human colonization

  DEFF Research Database (Denmark)

  de Nascimento, Lea; Nogué, Sandra; Criado, Constantino

  2016-01-01

  , 400 years before the earliest archaeological evidence of human presence in the island (c. 1900 cal. yr BP). Our data show an increased frequency of fires at that time, coinciding with the decline of palms and the increase of grasses, indicating that humans were present and were transforming vegetation......, thus showing that the demise of Gran Canaria’s forest began at an early point in the prehistoric occupation of the island. In the following centuries, there were no signs of forest recovery. Pollen from cultivated cereals became significant, implying the introduction of agriculture in the site, by 1800...

 6. Ash and sludge covering of mine waste - Final report. Benefits and/or risks using ash and sludge for covering of weathered mine waste; Aska och roetslam som taet- och taeckskikt foer vittrat gruvavfall - Slutrapport. Foerdelar och/eller risker med att anvaenda aska och slam som taet- och taeckskikt foer vittrat gruvavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baeckstroem, Mattias; Karlsson, Ulrika [Oerebro Univ. (Sweden). Man-Technology-Environment Research Centre

  2006-02-15

  One of the main sources for metal pollution in Sweden is mine waste. One way to decrease the leaching of metals from mine waste areas are covering which decreases the volume of acid drainage. There is a shortage of appropriate materials to use for covering and excavation of till and clay from the environment might cause damages on the landscape. Previous studies have demonstrated that sludge and ashes are suitable materials for covering of waste deposits. When covering mine waste with ash and sludge various positive effects would arise, since the production of drainage water decreases as well as the pH increases due to the high buffer capacity of the ash. In Ervalla outside Oerebro an area with mine waste (tailings) has been covered with ash and sludge. This area gives a unique possibility to study benefits and/or risks with the covering of mine waste with ash and sludge. Unfortunately, the covering was not, from the start, carried out in a way that made it possible to evaluate the data. For instance, data about the surface and groundwater quality prior to the covering is lacking. Sulphidic minerals are also very common in the area, giving rise to acidic groundwater from other parts of the area, which haven't been remediated. This report is a final report where all phases are presented (phase 1 and 2). Focus in phase 1 has been on characterization of the material that has been used for covering and initiation of a monitoring program. In phase 2 focus has been on evaluation of monitoring data and the pros and cons of the deposit regarding the environment. Preliminary findings indicate that that the covering increases the leaching of some metals whereas the leaching of some metals decreases. An increase was observed for pH, calcium, potassium, sodium, arsenic, barium, chromium and copper. A decrease in the concentration of iron, nickel, cobalt, lead and zinc was observed. Other benefits with the remediation is also discussed (increased plant growth and an area for storing timber). From the results an approach towards future covering of weathered mine waste with ash and sludge is presented.

 7. The origin of high silicon content in potentially medicinal groundwater of Gran Canaria (Canary Islands, Spain. Modelling of chemical water-rock interactions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dobrzyński, Dariusz

  2012-11-01

  Full Text Available Groundwater of Gran Canaria (Canary Island, Spain have been appreciated and used as an element of health tourism since the 19th Century. This activity was abandoned in the second half of 20th Century when springs disappeared due to groundwater drawdown. The chemistry of groundwater from 19 intakes in volcanic rocks of the north part of Gran Canaria was studied by applying geochemical modelling for quantifying processes responsible for high Si concentrations.Studied groundwater has temperature of 16.3°C–25.5°C, pH of 4.40–7.40, and usually HCO3-(Cl-Mg-Ca-Na hydrochemical types. At near-neutral pH, fresh groundwater usually has 0.1-0.3 mM of Si. In studied groundwater Si concentrations are 0.42 to 1.82 mM, and show positive correlation with ionic strength and temperature. Volcanic bedrocks consist of, generally, easily reactive silicate minerals. Weathering is not supported by low rainfall; however, it shall be intensified by high influx of salts from marine aerosols and lithogenic carbon dioxide into groundwater. Geochemical modelling has found water-mineral reactions which reflect properly diversity of bedrock mineralogy. Based on those chemical reactions, contributions of particular silicate minerals to the pool of silicon dissolved in groundwater were calculated. Understanding the processes responsible for water chemistry might help in proper management and protection of groundwater.The Si-rich waters might be found in numerous places of Gran Canaria in all volcanic rocks. Silicic acid is the only form of silicon which is biologically available, and is regarded as a component which provides balneotherapeutic benefits. Many studies have showed beneficial and essential aspects of silicon in humans. Studied groundwater from Gran Canaria has an unexploited balneotherapeutic potential, and due to very high Si contents they seem to be ideal for testing the health benefits of such waters to humans. Hydrogeochemical methods, including

 8. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 9. Un acontecimiento social: deporte y educación física en Las Palmas de Gran Canaria (1844-1914)

  OpenAIRE

  Almeida Aguiar, Antonio S.

  2011-01-01

  Programa de Doctorado: Evaluación y asesoramiento en el desarrollo de la calidad educativa En este trabajo trataremos de acercarnos a las condiciones sociales que hicieron posible la incorporación de la educación física y el deporte a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

 10. El chocolate antes de la Gran Guerra: una perspectiva desde los sistemas abiertos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oscar M. Granados

  2017-08-01

  Full Text Available Este artículo evalúa la transformación del consumo global de chocolate en el periodo previo a la Gran Guerra (1870-1914. La investigación revela que el consumo de chocolate, más allá de una relación causal del mejoramiento en el ingreso y la búsqueda de un mejor estatus social, emergió de una interacción continua de diversos elementos como la innovación chocolatera, el emprendimiento, el comercio, la banca, la economía política y la política imperial. Por lo tanto, el consumo de chocolate funcionó como un sistema abierto.

 11. El intento de integración de Santo Domingo a la Gran Colombia (1821-1822

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Germán A. de la Reza

  2015-09-01

  Full Text Available El presente artículo analiza los factores que influyeron en la decisión del “Estado de Hayti español” de integrarse a la Gran Colombia durante su breve existencia política de diciembre de 1821 a febrero de 1822. Los resultados de la investigación ponen de relieve la complejidad de la estrategia dominicana y agregan a las hipótesis vigentes la importancia de la convocatoria unionista y la identidad de la república fundada por Simón Bolívar en 1819.

 12. The commissioning instrument for the Gran Telescopio Canarias: made in Mexico

  Science.gov (United States)

  Cuevas, Salvador; Sánchez, Beatriz; Bringas, Vicente; Espejo, Carlos; Flores, Rubén; Chapa, Oscar; Lara, Gerardo; Chavoya, Armando; Anguiano, Gustavo; Arciniega, Sadot; Dorantes, Ariel; Gonzalez, José L.; Montoya, Juan M.; Toral, Rafael; Hernández, Hugo; Nava, Roberto; Devaney, Nicolas; Castro, Javier; Cavaller, Luis; Farah, Alejandro; Godoy, Javier; Cobos, Francisco; Tejada, Carlos; Garfias, Fernando

  2006-02-01

  In March 2004 was accepted in the site of Gran Telescopio Canarias (GTC) in La Palma Island, Spain, the Commissioning Instrument (CI) for the GTC. During the GTC integration phase, the CI will be a diagnostic tool for performance verification. The CI features four operation modes-imaging, pupil imaging, Curvature Wave-front sensing (WFS), and high resolution Shack-Hartmann WFS. This instrument was built by the Instituto de Astronomia UNAM in Mexico City and the Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial (CIDESI) in Queretaro, Qro under a GRANTECAN contract after an international public bid. Some optical components were built by Centro de Investigaciones en Optica (CIO) in Leon Gto and the biggest mechanical parts were manufactured by Vatech in Morelia Mich. In this paper we made a general description of the CI and we relate how this instrument, build under international standards, was entirely made in Mexico.

 13. Violence in paradise: Cranial trauma in the prehispanic population of Gran Canaria (Canary Islands).

  Science.gov (United States)

  Delgado-Darias, Teresa; Alberto-Barroso, Verónica; Velasco-Vázquez, Javier

  2018-05-01

  This paper addresses the prevalence and pattern of physical violence in the prehispanic society of Gran Canaria and discusses its link with the social structure and insular context in which that people lived. 347 prehispanic crania from Guayadeque Ravine (575-1415 AD) have been examined in order to determine the frequency, types, location, and timing of trauma. Craniofacial injuries are present in 27.4% of the crania examined. Only 2% display perimortem trauma. Most of the injuries (84.3%) correspond to depressed blunt force trauma, with an ellipsoidal or circular shape. Most of these are in the anterior aspect of the cranium. Males are significantly more affected than females. The aboriginal population of Gran Canaria show a high frequency of traumatic injuries to the skull compared to other archaeological groups. Their frequent location in the anterior aspect suggests regular face-to-face confrontations. However, the lethal injuries typically occurring in large-scale combat are scarce. Practices such as ritualized combat, mentioned in ethnohistorical sources, would help to channel and mitigate inter-group conflict. The predominance of depressed blunt force trauma is in accordance with the weapons used by those populations: hand-thrown stones, clubs and sticks. The higher frequency in males indicates that they took part in direct violence more than females did. The hierarchical organization of their society may have led to frequent situations of conflict. The insular nature of a territory barely 1,500 m 2 in size was a determining factor in competition for access to food resources, especially at times of climate crises or population growth. © 2018 Wiley Periodicals, Inc.

 14. Magnetochronology and stratigraphy at Gran Dolina section, Atapuerca (Burgos, Spain).

  Science.gov (United States)

  Parés, J M; Pérez-González, A

  1999-01-01

  The Atapuerca Site (Burgos, N. Spain) is an extensive archaeological site which has yielded numerous human fossil remains. The Gran Dolina section, one of the open-air excavations and subject of this study, consists of a sedimentary infilling of 18 m thickness in a gallery originated by karstification of the host Cretaceous limestones. In this paper we present new stratigraphic and paleomagnetic evidence for the age and the sedimentary environment of the karst infilling where the archaeological site is located. Paleomagnetic dating places the hominids (Aurora stratum) in the Matuyama reversed Chron, hence before 780 ka. We also report evidence for a short normal polarity event at the bottom of the section that we speculate as being Jaramillo or Kamikatsura. The early and well-constrained date of the Atapuerca archaeological site, its location in the cul-de-sac we know as Europe, its stratigraphic context, the abundant fossil remains and the stone tool industry make it one of the most important localities for the question of the earliest human occupation in Europe. Copyright 1999 Academic Press.

 15. Rotational Spectrum, Conformational Composition, and Quantum Chemical Calculations of Cyanomethyl Formate (HC(O)OCH2C≡N), a Compound of Potential Astrochemical Interest.

  Science.gov (United States)

  Samdal, Svein; Møllendal, Harald; Carles, Sophie

  2015-08-27

  The rotational spectrum of cyanomethyl formate (HC(O)OCH2C≡N) has been recorded in the 12–123 GHz spectral range. The spectra of two conformers were assigned. The rotamer denoted I has a symmetry plane and two out-of plane hydrogen atoms belonging to the cyanomethyl (CH2CN) moiety. In the conformer called II, the cyanomethyl group is rotated 80.3° out of this plane. Conformer I has an energy that is 1.4(6) kJ/mol lower than the energy of II according to relative intensity measurements. A large number of rotational transitions have been assigned for the ground and vibrationally excited states of the two conformers and accurate spectroscopic constants have been obtained. These constants should predict frequencies of transitions outside the investigated spectral range with a very high degree of precision. It is suggested that cyanomethyl formate is a potential interstellar compound. This suggestion is based on the fact that its congener methyl formate (HC(O)OCH3) exists across a large variety of interstellar environments and the fact that cyanides are very prevalent in the Universe. The experimental work has been augmented by high-level quantum chemical calculations. The CCSD/cc-pVQZ calculations are found to predict structures of the two forms that are very close to the Born–Oppenheimer equilibrium structures. MP2/cc-pVTZ predictions of several vibration–rotation interaction constants were generally found to be rather inaccurate. A gas-phase reaction between methyl formate and the cyanomethyl radical CH2CN to produce a hydrogen atom and cyanomethyl formate was mimicked using MP2/cc-pVTZ calculations. It was found that this reaction is not favored thermodynamically. It is also conjectured that the possible formation of cyanomethyl formate might be catalyzed and take place on interstellar particles.

 16. Balón hidrostático de gran diámetro en coledocolitiasis Large hydrostatic ballon for choledocolithiasis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Espinel

  2007-01-01

  Full Text Available Objetivo: valorar la eficacia y seguridad de la dilatación hidrostática con balones de gran diámetro en el tratamiento de la coledocolitiasis en pacientes con factores que dificultan o hacen peligrosa la extracción, por las características de los cálculos o de la anatomía peripapilar. Diseño: prospectivo. Pacientes: estudio que incluye 22 pacientes a los que se realizó dilatación hidrostática de la papila con balones de gran diámetro entre junio de 2005 y abril de 2006 por presentar cálculos de gran tamaño, múltiples, colédoco distal afilado, papila peri-/intradiverticular, esfinterotomía previa o Billroth-II. Se emplearon dilatadores CRE de esófago, píloro y colon (Boston Scientific Corporation de diámetros entre 12 y 20 mm. Resultados: se consiguió la extracción de los cálculos en una sesión en todos los pacientes (100%. La mayor parte de las exploraciones (73% no requirieron tiempos prolongados para la extracción. No hubo complicaciones. Se detectó hiperamilasemia en el 18% de los pacientes. Conclusiones: la dilatación hidrostática de la papila con balones de gran diámetro es una técnica sencilla, eficaz y segura en la extracción de cálculos difíciles de la vía biliar, sin incrementar el tiempo de la exploración, ni las complicaciones, reduciendo la necesidad de litotricia. Son necesarios estudios adicionales para definir la utilidad de esta técnica.Aim: to assess the efficacy and safety of hydrostatic dilatation with large balloons for the treatment of choledocolithiasis in patients with difficult or risky extraction due to stone characteristics or peripapillary anatomy. Design: prospective. Patients: this study included 22 patients in whom a hydrostatic dilatation of the papilla with large balloons was performed between June 2005 and April 2006. Patients had multiple large stones, tapered distal common bile duct, peri-/intradiverticular papilla, previous sphincterotomy, or Billroth-II surgery. Esophageal

 17. The GENIUS-Test-Facility and the HDMS Detector in Gran Sasso

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klapdor-Kleingrothaus, H.V.; Krivosheina, I.V.

  2005-01-01

  The first four naked high purity Germanium detectors (10 kg) were installed successfully in liquid nitrogen in the GENIUS-Test-Facility (GENIUS-TF) in the Gran Sasso Underground Laboratory on May 5, 2003. This is the first time ever that this novel technique aiming at extreme background reduction in search for rare decays is going to be tested underground. First results on the background are presented. The GENIUS-TF experiment, aims to search for the annual modulation of the Dark Matter signal using 40 kg of naked-Ge detectors in liquid nitrogen. It should be able to confirm the DAMA result within two or three years of measuring time. HDMS (Heidelberg Dark Matter Search) is the only experiment worldwide, operating an enriched 73 Ge detector and is looking for spin-dependent WIMP-neutron interactions. Results for the measurement Febr. 2001 - July 2003 are presented. They improve the best existing present limits for low WIMP masses

 18. The GENIUS-Test-Facility and the HDMS Detector in Gran Sasso

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klapdor-Kleingrothaus, H.V. [Max-Planck-Institut fuer Kernphysik, P.O. Box 10 39 80, D-69029 Heidelberg (Germany)]. E-mail: H.Klapdor@mpi-hd.mpg.de; Krivosheina, I.V. [Max-Planck-Institut fuer Kernphysik, P.O. Box 10 39 80, D-69029 Heidelberg (Germany)

  2005-08-15

  The first four naked high purity Germanium detectors (10 kg) were installed successfully in liquid nitrogen in the GENIUS-Test-Facility (GENIUS-TF) in the Gran Sasso Underground Laboratory on May 5, 2003. This is the first time ever that this novel technique aiming at extreme background reduction in search for rare decays is going to be tested underground. First results on the background are presented. The GENIUS-TF experiment, aims to search for the annual modulation of the Dark Matter signal using 40 kg of naked-Ge detectors in liquid nitrogen. It should be able to confirm the DAMA result within two or three years of measuring time. HDMS (Heidelberg Dark Matter Search) is the only experiment worldwide, operating an enriched {sup 73}Ge detector and is looking for spin-dependent WIMP-neutron interactions. Results for the measurement Febr. 2001 - July 2003 are presented. They improve the best existing present limits for low WIMP masses.

 19. FITOCENOSIS EN LOS MOGOTES DE LA GRAN MESETA DE GUANTÁNAMO, CUBA ORIENTAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reyes Orlando

  2013-07-01

  Full Text Available Los mogotes de la Gran Meseta de Guantánamo están constituidos por calizas durasde la Formación Charco Redondo. La temperatura del aire varía entre 22 y 240C yllueve de 1 200 a 1 400 mm al año. Mediante la metodología de la Escuela Zurich- Montpellier se describe un nuevo orden, Coccothrinaci leonis - Guapiretaliarufescentis, con su alianza Coccothrinaci leonis - Guapirion rufescentis y tresasociaciones. Bactrio cubensis - Podocarpodetum ekmanii y Phyllantho epiphyllanthi- Tabebuietum myrtifoliae que se establecen en la parte superior de los mogotes y laasociación Pileo fruticulosae - Thelypteridetum alatae en fragmentos verticales, lasdos primeras tienen una bien desarrollada estera radical donde se produce el reciclajede nutrientes de este ecosistema

 20. La Restauración del Templo I “Gran Jaguar” de Tikal (Guatemala

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gaspar Muñoz Cosme

  1997-05-01

  Full Text Available La ciudad maya de Tikal, que alcanzó su máximo explendor en los siglos VII y VIII de nuestra era, ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979 y Monumento Universal en 1986. El Templo I de Tikal, tambien conocido con el nombre de Templo del “Gran Jaguar”, constituye hoy en día el emblema de esta ciudad maya de Guatemala. Gaspar Muñoz Cosme, arquitecto, explica los interesantes trabajos de restauración de este Templo I, desarrollados entre 1992 y 1996, planteando en las conclusiones los costosos problemas de conservación propios de estas arquitecturas, y los objetivos que debe contemplar un programa restaurador.

 1. Rasgos sedimentológicos de los fondos marinos de Maspalomas (Gran Canaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Constatino Criado Hernández

  2013-11-01

  Full Text Available En el transcurso de Ia expedición oceanográfica 132/2 del ES Poseidón dirigida por el profesor Dr. H. Klug (Grographisches Institut der Universitat Kiel, Alemania, se realizo un muestreo de los sedimentos superficiales en la plataforma continental comprendida entre la Playa de San Agustin y la Playa la Mujer. Se presentan aquí los resultados de los análisis granulométricos y carbométricos obtenidos sobre las muestras recogidas.During the oceanographical survey 132/2 (ES Poseidón leadered by the Dr. H. Klug (Grographisches Institut der Universitat Kiel, Germany were sampled surficial sediments from the continental shelf of Gran Canaria, between Playa San Agustín and Playa de la Mujer. We present the results of grain size and carbonate analysis got from the samples.

 2. El empleo del yeso en Gran Bretaña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Foster, N.

  1965-03-01

  Full Text Available Not availableSección l.-Introducción Resume brevemente la historia del yeso en Gran Bretaña, yacimientos y demanda de este producto después de la guerra. Sección Il.-Tipos de yeso Describe los diferentes tipos y grados de densidad, ligeros premezclados y sus usos principales. Se comparan las características de los yesos de acabado. También se introducen los yesos para paredes delgadas. Sección lll.-Especificaciones para enlucidos Se resumen, en forma de tabla, sistemas convenientes de enlucidos de yeso para distintos soportes. Se indican las propiedades de los soportes que influencian en la elección de la especificación. También se muestran las especificaciones de recubrimientos intermedios y de acabado, teniendo en cuenta el tipo de soporte. Asimismo se incluyen especificaciones para una sola capa para fondos adecuados. Sección IV.-Revoco de hormigón denso Se examinan los factores que afectan la adherencia del yeso para alisar hormigón denso, así como los resultados del trabajo experimental y las investigaciones «in situ» dirigidas por la «Building Research Station». Además, se indican medidas para mejorar la adherencia del yeso al hormigón.

 3. Long-term climate record inferred from early-middle Pleistocene amphibian and squamate reptile assemblages at the Gran Dolina Cave, Atapuerca, Spain.

  Science.gov (United States)

  Blain, Hugues-Alexandre; Bailon, Salvador; Cuenca-Bescós, Gloria; Arsuaga, Juan Luis; Bermúdez de Castro, José Maria; Carbonell, Eudald

  2009-01-01

  The Gran Dolina cave site is famous for having delivered some of the oldest hominin remains of Western Europe (Homo antecessor, ca. 960 ka). Moreover, the evidence of lithic industries throughout the long vertical section suggests occupation on the part of hominins from the latest early Pleistocene (levels TD3/4, TD5, and TD6) to the late middle Pleistocene (level TD10). The Gran Dolina Sondeo Sur (TDS) has furnished a great number of small-vertebrate remains; among them some 40,000 bones are attributed to amphibians and squamates. Although they do not differ specifically from the extant herpetofauna of the Iberian Peninsula, the overlap of their current distribution areas (= mutual climatic range method) in Spain can provide mean annual temperatures (MAT), the mean temperatures of the coldest (MTC) and warmest (MTW) months, and mean annual precipitation (MAP) estimations for each sub-level, and their change can be studied throughout the sequence. Results from the squamate and amphibian study indicate that during hominin occupation the MAT (10-13 degrees C) was always slightly warmer than at present in the vicinity of the Gran Dolina Cave, and the MAP (800-1000mm) was greater than today in the Burgos area. Climatic differences between "glacial" and "interglacial" phases are poorly marked. Summer temperatures (MTW) show stronger oscillations than winter temperatures (MTC), but seasonality remains almost unchanged throughout the sequence. These results are compared with those for large mammals, small mammals, and pollen analysis, giving a scenario for the palaeoclimatic conditions that occurred during the early to middle Pleistocene in Atapuerca, and hence a scenario for the hominins that once lived in the Sierra de Atapuerca.

 4. EFECTO DE LA MICORRIZACIÓN Y LA FERTILIZACIÓN EN LA ACUMULACIÓN DE BIOMASA EN PLANTAS DE BANANO (Musa AAA cv. Gran Enano (Musaceae MICORRHIZATION AND FERTILIZATION EFFECT ON BIOMASS ACCUMULATION IN BANANA PLANTS (Musa AAA cv. Gran Enano (Musaceae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Elena Usuga Osorio

  2008-06-01

  Full Text Available Bajo condiciones de invernadero (ubicado en el municipio de Bello - Antioquia (Colombia se evaluó el efecto independiente y combinado de los factores: tipo de inóculo de Hongos Micorriza Arbuscular (HMA, fertilización y aplicación de materia orgánica sobre el porcentaje de asociación de HMA en plantas de banano (Musa AAA cv. Gran Enano, así como en la acumulación de materia seca foliar y radical. Dentro del factor tipo de inóculo, se evaluaron inóculos nativos, de agroecosistemas bananeros y ecosistemas naturales del Urabá (Antioquia-Colombia, uno comercial y la especie Acaulospora morrowiae; con respecto a la fertilización se probó la mitad, completa y dos veces la dosis de la fertilización recomendada de acuerdo al análisis de suelo y a los requerimientos de la planta, y cada uno de estos factores con y sin la aplicación de materia orgánica; como testigos se usaron, la no aplicación del respectivo factor. Se usó como material vegetal plantas de banano micropropagadas del grupo Cavendish cv. Gran Enano (AAA. El sustrato utilizado para el crecimiento de las plantas de banano se compuso de suelo y arena en relación 70/30 v/v. El suelo se obtuvo de la granja experimental de Augura, ubicado en el municipio de Carepa en la región de Urabá. Los resultados encontrados, muestran que los factores que más incidieron en la asociación así como en la acumulación de biomasa en toda la planta son la micorrización y la adición de materia orgánica. Los resultados, también muestran un comportamiento positivo respecto al uso de inóculos nativos de agroecosistemas bananeros, con bajas aplicaciones de fertilizantes.The effects of independent an combined factors such as inoculum type, fertilization and organic matter application on the percentage of association of ‘H.M.A’ in banana plants (Musa AAA cv. ‘Gran Enano’, and on the accumulation of leaves and rrots material, were evaluated under greenhouse conditions. Natives samples

 5. The hope of the universe: Bolivarianism in the era of Gran Venezuela (1974-1983

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomás Straka

  2017-09-01

  Full Text Available This work reviews Venezuelan Bolivarianism and its relationship with the political discourses and projects during what has been called “Gran Venezuela” (Great Venezuela, 1974- 1983. During this period, Venezuela enjoyed a combination of two decades of democratic stability and high oil prices, becoming an exceptionally prosperous, free and peaceful country in Latin-America. In this context, democratic governments used political Bolivarian historicism in order to legitimize their apparent success as proof that they were complying with the vision set out by Simón Bolívar, traditionally associated with conservative thought and dictatorship. It also used Bolivarianism to project its status as an emerging power in the Third World.

 6. Propuesta de metodología de diseño, observación y cálculo de redes topográficas para la construcción de túneles de gran longitud para ferrocarriles de alta velocidad

  OpenAIRE

  Velasco Gomez, Jesus

  2011-01-01

  En los últimos años se han venido realizando proyectos de túneles de gran longitud para ferrocarriles de alta velocidad de gran importancia tanto en España como en el resto del Mundo, no existiendo una metodología que comprenda toda las actuaciones que hay que llevar a cabo dentro del campo de la geodesia y topografía a la hora de ejecutar un proyecto de esta envergadura. Existen además proyectos futuros en los que se tienen que construir túneles de gran longitud. La finalidad de esta pr...

 7. Teatro Nacional de Londres Gran Bretaña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lasdun, Denys

  1979-08-01

  Full Text Available The building located by the Thames, near Waterloo Bridge, houses three theatres: the Olivier, the Lyttelton and the Cottesloe, each provided with all facilities required, such as actors' dressing rooms, rehearsal rooms, offices, costuming and wigs stores, ample lobbies, restaurants, bars, car park and other amenities. The entire structure is reinforced concrete throughout the building and the outside walls of this important complex are also a whitish concrete. The two stage towers stand out gracefully from the ample, step terraced lower body creating shadowed areas and visual facets of great beauty visible from the not too distant City: the River and Waterloo Bridge at one side, and St. Paul's Cathedral at the other.

  Situado en las orillas del Támesis y junto al puente de Waterloo comprende tres teatros: Olivier, Lyttelton y Cottesloe dotados de todos los servicios auxiliares necesarios, tales como camerinos, salas de ensayo, despachos, almacenes de vestuarios, pelucas, etc.; amplios vestíbulos, restaurantes, bares, y aparcamientos de automóviles. Toda la estructura resistente es de hormigón armado y la fisonomía exterior del importante complejo es igualmente de hormigón blanquecino. Las dos torres de escenarios destacan airosamente de la parte baja, amplía y con terrazas escalonadas, que crean zonas de sombra y facetas plásticas, de gran belleza, de cara a la ciudad, más o menos próxima: el río y el puente por un lado y la Catedral de San Pablo por otro.

 8. Slutrapport september 2017

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Lea; Lyneborg Lund, Rolf

  , særligt i forhold til udviklingen af det kvantitative element, hvortil Rolf Lyneborg Lund har udviklet et program til Stata, som kan håndtere og operationalisere processen med udviklingen af data fraSurveyXact fra et todimensionalt koordinatsystem til en læsevenlig roset, som samtaleværktøj for læreren...

 9. El Confital (Gran Canaria: una prospección etnográfica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulo González

  2004-01-01

  Full Text Available Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación sobre movimientos sociales en las Islas Canarias aun en realización. Desde una perspectiva política y relacional indaga en el proceso de desalojo que se encuentran viviendo algunos grupos categorizados como poblaciones marginales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El desplazamiento y reubicación de los grupos estigmatizados es derivado de las actividades especulativas relacionadas con elementos macrosociales como es el turismo, factor preponderante en la economía del archipiélago. De esta forma este estudio analiza las relaciones de poder articulando las representaciones sociales de los grupos con los discursos y prácticas de los mismos. Así mismo, el estudio diacrónico permite reconstruir las trayectorias sociales de los individuos y del barrio como miembro social activo, más concretamente en las movilizaciones sociales que éste ha generado. Este es un estudio etnográfico que implementa técnicas combinadas de entrevistas semidirigidas y observación participante.

 10. Saharan dust and the impact on adult and elderly allergic patients: the effect of threshold values in the northern sector of Gran Canaria, Spain.

  Science.gov (United States)

  Menéndez, Inmaculada; Derbyshire, Edward; Carrillo, Teresa; Caballero, Elena; Engelbrecht, Johann P; Romero, Lidia E; Mayer, Pablo L; Rodríguez de Castro, Felipe; Mangas, José

  2017-04-01

  Gran Canaria Island is frequently impacted by Saharan dust, a health hazard of particular concern to the island population and health agencies. Airborne mineral dust has the severest impact on the higher age groups of the population, and those with respiratory conditions; despite that, on average, the ambient particulate matter (PM) concentrations fall within international PM guidelines. During 2010 and 2011, an epidemiological survey, in parallel with an air quality study, was conducted at the Dr Negrín hospital in Gran Canaria. This included the quarterly monitoring of outpatients and recording of emergency patients with respiratory diseases, together with the measurement of aerosol, meteorological, and PM-related air quality levels. The finer more toxic particles were collected with PM 2.5 (particulate matter with aerodynamic diameter less than 2.5 μm) aerosol samplers. The filter samples were gravimetrically and chemically analyzed for their elemental, water-soluble ions, carbon, and mineralogical contents. Individual particle morphology was measured by Scanning Electron Microscopy. Statistical analysis of the chemical and clinical data included the analysis of variance and calculation of Spearman correlation coefficients. No statistically significant relations were found between the allergic control group, the emergency room admissions, pulmonary conditions, medication, and elevated Saharan dust levels. However, changing environmental conditions, such as an increase in humidity or a reduction in ambient air temperature made a significant difference to the outcomes recorded on the health statements of the allergic and respiratory illness groups of the Gran Canary population.

 11. Juan Bautista Say en los planes de estudio de economía política de la naciente Gran Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emmanuel Borgucci

  2014-01-01

  Full Text Available Los procesos de independencia tanto de la América septentrional y meridional tuvieron como banderas de lucha su rechazo a las políticas económicas provenientes de tanto de España como de Inglaterra. Este trabajo intenta mostrar que la introducción de un autor como Jean-Baptiste Say responde al intento de los libertadores, al menos de la Gran Colombia, de introducir una literatura que representase, desde el punto de vista económico, las ideas liberales y republicanas. Se concluye que quienes promovieron el proceso de independencia, al menos de la Gran Colombia, de manera apresurada o no, dentro del ordenamiento académico conocido como Plan de Estudios de 1826, el estudio de autores basados en los principios del liberalismo económico y en especial de Jean-Baptiste Say por la facilidad de exposición de sus ideas relacionadas más por su forma de exposición, sus ideas en torno a la propiedad, de los impuestos y la deuda publica que por sus aportes en teoría del valor o su teoría de los mercados.

 12. Leptospira interrogans en una población canina del Gran Buenos Aires: variables asociadas con la seropositividad

  OpenAIRE

  Rubel Diana; Seijo Alfredo; Cernigoi Beatriz; Viale Alberto; Wisnivesky-Colli Cristina

  1997-01-01

  Se determinó la seroprevalencia de leptospirosis en una población canina suburbana con el objeto de analizar la asociación entre distintas variables individuales y ambientales y la seropositividad a leptospirosis. El estudio, de diseño transversal, se llevó a cabo durante julio de 1992 en un barrio del Gran Buenos Aires en el que viven unos 9 500 habitantes y una población canina de unos 2 000 animales. Se estudió una muestra aleatoria de 223 perros, de cada uno de los cuales se obtuvo una mu...

 13. Abordaje biauricular transeptal superior en el tratamiento quirúrgico del mixoma auricular izquierdo de gran tamaño

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salvador Torregrosa

  2009-01-01

  Full Text Available Evitar la fragmentación del tejido mixoide durante el acto quirúrgico y resecar todo el espesor del septo interauricular con implantación tumoral son las dos claves para evitar las graves complicaciones de embolia peroperatoria y recidiva postoperatoria en el tratamiento quirúrgico del mixoma auricular izquierdo. La vía transeptal superior nos ha permitido, en tres pacientes, la extirpación en bloque de mixomas de gran tamaño con facilidad y sin complicaciones.

 14. The influence of opioids on gastric function : experimental and clinical studies

  OpenAIRE

  Walldén, Jakob

  2008-01-01

  Efter operation och anestesi får patienter ofta en negativ påverkan på magsäck och tarmar. Illamående och kräkningar är ett stort problem och många har svårt att komma igång med intag av föda och normal tarmfunktion då magsäcken och tarmarna ”står stilla”. Flera faktorer bidrar- bl.a. smärtan, det kirurgiska traumat och de läkemedel vi ger i samband med anestesin. Av de senare är opioider, d.v.s morfin och morfinliknande läkemedel, starkt bidragande. I detta avhandlings- arbete har opioiders ...

 15. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 16. Long term seismic noise acquisition and analysis with tunable monolithic horizontal sensors at the INFN Gran Sasso National Laboratory

  Science.gov (United States)

  Acernese, F.; Canonico, R.; De Rosa, R.; Giordano, G.; Romano, R.; Barone, F.

  2012-10-01

  In this paper we present the scientific data recorded by tunable mechanical monolithic horizontal seismometers located in the Gran Sasso National Laboratory of the INFN, within thermally insulating enclosures onto concrete slabs connected to the bedrock. The main goals of this long term test are a preliminary seismic characterization of the site in the frequency band 10-7÷1Hz and the acquisition of all the relevant information for the optimization of the sensors.

 17. Gran propiedad y productividad agrícola en el campo del sur de España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martín Martín, Victor O.

  2008-06-01

  Full Text Available The agrarian sector continues being very important in the Spanish regions of Andalusia and Estremadura. The strategies of the great property have organized and organize the agrarian dominant systems in both regions. We try to relate the above mentioned strategies to the scanty productivity of the agriculture of the South of Spain. The hypothesis is to demonstrate that the productive capacities of Andalusia and Estremadura are underdeveloped and that the combination of the agriculture industrialized and the new sustainable agriculture are diminishing furthermore her productivity. The great owner, the laborer "tied" to the land and the stagnation of the work strengths are three ingredients that explain the lag of the South of Spain.

  El sector agrario sigue siendo muy importante en las regiones españolas de Andalucía y Extremadura. Las estrategias de la gran propiedad han organizado y organizan los sistemas agrarios dominantes en ambas regiones. Intentamos relacionar dichas estrategias con la escasa productividad de la agricultura del Sur de España. La hipótesis de partida es demostrar que las capacidades productivas de Andalucía y Extremadura están subdesarrolladas y, además, que la combinación de la agricultura industrializada con la que incorpora los nuevos planteamientos de la agricultura sostenible están disminuyendo aún más su productividad. El gran propietario como “señorito”, el jornalero “atado” a la tierra y el estancamiento de las fuerzas productivas son los tres ingredientes que explican el atraso del sur de España.

 18. El feminismo y el pacifismo en tiempos de la Gran Guerra europea (1914-19181

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Himelda Ramírez

  2016-01-01

  Full Text Available Este artículo propone una reinterpretación de los cambios en la vida de las mujeres durante las movilizaciones de la Gran Guerra europea (1914-1918, desde la perspectiva de las redefiniciones de las relaciones de género. Se realiza un recorrido por una selección de historiografía feminista, por fragmentos de la historia crítica de la familia y por datos biográficos y autobiográficos de activistas de los movimientos sufragistas y pacifistas. Se aprecian las reacciones de adhesión de las mujeres a la causa beligerante suscitadas por el patriotismo, su solidaridad con los combatientes sobrevivientes y con sus familias, así como sus críticas pacifistas al militarismo.

 19. Vivienda unifamiliar - Londres - Gran Bretaña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guest, John

  1978-10-01

  Full Text Available This home, designed by the architect himself as his place of residence with his wife and two children, is sited in a large garden belonging to the former home of the family, situated in an area relatively close to the center of London. The program of the dwelling, which includes: five bedrooms, bathrooms, playroom for children, living room, dining room, kitchen and music room, is resolved in two floors and a semibasement. The house is basically oriented towards the rear garden, in order to integrate the garden areas into the interior spaces, which is achieved by means of large terraces and Windows. Other characteristics of this construction are the luminosity —achieved by means of glass facades and an adequate selection of the covering materials—, the low maintenance costs and the abundance of space, which tend to counteract the negative effects of the large city ¡n which it is immersed.

  Esta vivienda, diseñada por el propio arquitecto para vivir en ella con su mujer y sus dos hijos, se encuentra emplazada en un amplio jardín perteneciente al antiguo hogar de la familia, situado en una zona relativamente próxima al centro de Londres. El programa de la vivienda, que comprende: cinco dormitorios, cuartos de baño, sala de juego para niños, salón, comedor, cocina y sala de música, está resuelto en dos plantas y un semisótano. La casa se ha orientado fundamentalmente hacia el jardín posterior, con el fin de integrar sus zonas verdes en los espacios interiores, lo que se consigue mediante amplias terrazas y ventanales. Otras características de esta construcción son la luminosidad —obtenida mediante el acristalamiento de las fachadas y una adecuada elección de los materiales de revestimiento—, los bajos costos de mantenimiento y la abundancia de espacio, que tienden a contrarrestar los efectos negativos de la gran ciudad en la que se halla inmersa.

 20. Blockkedjeteknik

  OpenAIRE

  Andersson, Kim

  2017-01-01

  Blockkedjan, tekniken bakom Bitcoin och populariserad i dess introduktion, fungerar som en distribuerad databas och en publik huvudbok för transaktioner. Blockkedjetek-niken har även andra implementeringar och användningsområden än endast Bitcoin. Syftet med arbetet är att beskriva blockkedjetekniken och några typiska blockkedjetilllämpningar. I detta arbete presenteras blockkedjans struktur och säkerhet, publika, privata och tillståndsbelagda blockkedjor samt bevis på arbete, bevis på andel ...

 1. Participación ciudadana y territorio en el Gran Buenos Aires

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Rofman

  2014-10-01

  Full Text Available Esta investigación se interesa por la cuestión de la relación entre la sociedad civil y el Estado en localidades periféricas de ciudades metropolitanas, desde un enfoque que articula dimensiones de análisis sociopolíticas y socioterritoriales. Para ello, se analizan los datos obtenidos en un estudio sobre experiencias de vinculación de organizaciones de la sociedad con el Estado en localidades del Gran Buenos Aires, aplicado a 60 asociaciones de la región. Los resultados ponen en evidencia que en estos espacios coexisten modalidades diversas de relación, que se distinguen por su contenido político y estructura territorial. A partir de la identificación de los rasgos principales de la matriz sociopolítica y territorial de interacción, esta investigación se ha propuesto poner en cuestión las aproximaciones normativas que sostienen las construcciones teóricas sobre la sociedad civil y la participación ciudadana, a la vez que poner en evidencia la importancia que asumen los factores territoriales en la configuración de los procesos sociopolíticos.

 2. Adubação nitrogenada de sorgo granífero consorciado com capim em sistema de plantio direto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustavo Pavan Mateus

  2011-10-01

  Full Text Available O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do manejo da adubação nitrogenada sobre a cultura do sorgo granífero, cultivado solteiro e em consócio com capim-marandu e capim-mombaça, e determinar a produtividade de matéria seca das forrageiras, nos anos agrícolas 2003/2004 e 2004/2005, em plantio direto. Foi utilizado o delineamento experimental em blocos ao acaso, em arranjo fatorial 3x5, com quatro repetições. Os tratamentos consistiram de três sistemas de cultivo de sorgo granífero (solteiro e consorciado com capim-marandu ou capim-mombaça, na linha de semeadura e cinco manejos de adubação nitrogenada: 30-70; 70-30; 50-50; 100-0; e 0-100 kg ha-1 de N, quantidades aplicadas na semeadura e na cobertura, respectivamente. O cultivo consorciado não afetou a nutrição nem a produtividade de grãos de sorgo. Apenas no primeiro ano de cultivo, o parcelamento 50-50 kg ha-1 de N proporcionou maior produtividade de grãos. O manejo da palhada interferiu no estabelecimento do sorgo no segundo ano de cultivo, e diminuiu a produtividade de grãos. As maiores doses de N aplicadas em cobertura elevaram a produtividade de matéria seca do capim-marandu e, as aplicadas em semeadura, a elevaram no capim-mombaça.

 3. Análisis del comportamiento de los viajeros del transporte interurbano en la isla de Gran Canaria

  OpenAIRE

  Cristóbal Betancor, Teresa

  2014-01-01

  Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) [ES] En este trabajo se hace uso de técnicas de Inteligencia de Negocio y Minería de Datos para la extracción de conocimiento útil para la empresa concesionaria del servicio de transporte interurbano de la isla de Gran Canaria. El objetivo ha sido encontrar un patrón que permita predecir la cantidad de viajeros que querrán ir de un punto a otro de red de transporte en un momento dado. Para ello se ...

 4. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  OpenAIRE

  Edvardsson, Berit

  2015-01-01

  Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. När personen inte är i byggnaden så förbättras eller försvinner symtomen. Många olika faktorer kan orsaka eller medverka till uppkomst eller försämringar av SBS-symtom, som t.ex. luftens innehåll av ...

 5. First 10 kg of naked germanium detectors installed in liquid nitrogen in GENIUS Test-Facility in GRAN-SASSO

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klapdor-Kleingrothaus, H.V. [Max-Planck-Institut fuer Kernphysik, Heidelberg (Germany)

  2004-07-01

  The GENIUS Test Facility has come into operation in Gran Sasso on May 5, 2003 with its first ten kg of naked Ge detectors in liquid nitrogen. This is the first time that this novel technique for extreme background reduction in search for rare decays is applied under the background conditions of an underground laboratory. GENIUS-TF has the potential to check the DAMA evidence for cold dark matter by modulation, and possibly, to improve the accuracy of the recently observed first signal for neutrinoless double beta decay. (orig.)

 6. First 10 kg of naked germanium detectors installed in liquid nitrogen in GENIUS Test-Facility in GRAN-SASSO

  International Nuclear Information System (INIS)

  Klapdor-Kleingrothaus, H.V.

  2004-01-01

  The GENIUS Test Facility has come into operation in Gran Sasso on May 5, 2003 with its first ten kg of naked Ge detectors in liquid nitrogen. This is the first time that this novel technique for extreme background reduction in search for rare decays is applied under the background conditions of an underground laboratory. GENIUS-TF has the potential to check the DAMA evidence for cold dark matter by modulation, and possibly, to improve the accuracy of the recently observed first signal for neutrinoless double beta decay. (orig.)

 7. Una gran novela de América: el estilo en "La Serpiente de oro" de Ciro Alegría

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liubov Lapshina

  1982-07-01

  Full Text Available "La Serpiente de Oro", que consta de XIX capítulos con carácter de novelas independientes pero unidas por un protagonista principal (el impetuoso Marañón deriva su titulo de este río, precisamente denominado "La Serpiente de Oro". El sujeto del libro está dedicado a los balseros, cuya vida, llena de riesgos, depende de la gran arteria fluvial. Los acontecimientos principales de la novela se desarrollan en el Calemar, uno de sus valles.

 8. Una nueva relación urbana para el Gran Concepción: Proyecto de Transporte Intermodal Biovías

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hugo Campos Miranda

  2004-11-01

  El presente artículo presenta dicho proceso aplicado al Gran Concepción y de sus resultados surgió el Sistema Integrado de Transportes, Biovías, cuya primera etapa se encontrará ejecutada y en operación a fines del 2005. Se trata de la intervención, en el ámbito del transporte urbano, más integral y ambiciosa en la historia de las regiones de nuestro país.

 9. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  OpenAIRE

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 10. Proposal to the Gran Sasso Laboratory for a dark matter search using cryogenic detectors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cooper, S.; Colling, P.; Ferger, P.; Frank, M.; Gebauer, H.J.; Nagel, U.; Nucciotti, A.; Proebst, F.; Rulofs, A.; Seidel, W.; Stodolsky, L.; Feilitzsch, F. v.; Forster, G.; Hallatschek, K.; Kellner, E.

  1993-11-01

  We request space and support from the Gran Sasso Laboratory for an experiment searching for dark matter WIMPs using cryogenic detectors. Our experiment is complementary to other dark matter searches in that it extends the sensitivity for WIMPs to the mass range below 10 GeV and that different target materials can be used within the same setup. The proposed experiment uses in the first stage a detector consisting of 1 kg of sapphire with a threshold of 0.5 keV and a resolution of 0.2 keV at 1 keV. The detector would be run at a temperature of 15-30 mK within a low-background setup. The first stage could be installed in 1995. The proposed setup allows for future expansion of the detector to 10-100 kg without major changes. (orig.)

 11. Maskinunderhållets utveckling från forntiden till framtiden

  OpenAIRE

  Sundius, Erik

  2014-01-01

  Mitt examensarbete består av två delar, en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen gjordes i Axxells metallverkstad i Karis. Metallverkstaden erbjuder yrkesutbildning för både ungdomar och vuxna. Arbetet inleddes den 23 februari 2012 och tog ungefär ett år i anspråk. Syftet med arbetet var, enligt uppdragsavtalet, att "förbättra arbetssäkerheten och kvaliteten på undervisningen genom dokumenterade rutiner för service och underhåll" och arbetsrubriken var "Servicehandbok för Axxell ...

 12. Las configuraciones sociales de la crianza en barrios populares del Gran Buenos Aires

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Santillán

  2010-01-01

  Full Text Available En este artículo propongo una exploración antropológica sobre la crianza y la educación infantil en contextos de desigualdad social. El interés es discutir una serie de supuestos que suelen limitar las prácticas educativas de los sectores subalternos a "pautas tradicionales" y "privativas del mundo familiar". Sin embargo, en las iniciativas domésticas sobre la crianza y el cuidado infantil que analizo, intervienen actores esperables para ello y también un conjunto de sujetos e instituciones no formalizadas pero que se tornan relevantes en la cotidianeidad de los territorios de pertenencia de los niños y niñas. Para el análisis me basaré en las entrevistas y en los registros de tipo etnográfico que llevé a cabo en asentamientos ubicados en la zona norte del Gran Buenos Aires, Argentina.

 13. J0815+4729: A Chemically Primitive Dwarf Star in the Galactic Halo Observed with Gran Telescopio Canarias

  Science.gov (United States)

  Aguado, David S.; González Hernández, Jonay I.; Allende Prieto, Carlos; Rebolo, Rafael

  2018-01-01

  We report the discovery of the carbon-rich hyper metal-poor unevolved star J0815+4729. This dwarf star was selected from SDSS/BOSS as a metal-poor candidate and follow-up spectroscopic observations at medium resolution were obtained with the Intermediate dispersion Spectrograph and Imaging System (ISIS) at William Herschel Telescope and the Optical System for Imaging and low-intermediate-Resolution Integrated Spectroscopy (OSIRIS) at Gran Telescopio de Canarias. We use the FERRE code to derive the main stellar parameters, {T}{eff}=6215+/- 82 K, and {log}g=4.7+/- 0.5, an upper limit to the metallicity of [Fe/H] ≤ ‑5.8, and a carbon abundance of [C/Fe] ≥ +5.0, while [α /{Fe}]=0.4 is assumed. The metallicity upper limit is based on the Ca II K line, which at the resolving power of the OSIRIS spectrograph cannot be resolved from possible interstellar calcium. The star could be the most iron-poor unevolved star known and also be among the ones with the largest overabundances of carbon. High-resolution spectroscopy of J0815+4729 will certainly help to derive other important elemental abundances, possibly providing new fundamental constraints on the early stages of the universe, the formation of the first stars, and the properties of the first supernovae. Based on observations made with the Gran Telescopio Canarias (GTC), installed in the Spanish Observatorio del Roque de los Muchachos of the Instituto de Astrofísica de Canarias, on the island of La Palma. Program ID GTC90-15B and the Discretionary Director Time GTC03-16ADDT and also based on observations made with the William Herschel Telescope (WHT).

 14. Susceptibility to deltamethrin of wild and domestic populations of Triatoma infestans of the Gran Chaco and the Inter-Andean Valleys of Bolivia.

  Science.gov (United States)

  Gomez, Marinely Bustamante; D'Avila, Grasielle Caldas Pessoa; Orellana, Ana Lineth Garcia; Cortez, Mirko Rojas; Rosa, Aline Cristine Luiz; Noireau, François; Diotaiuti, Liléia Gonçalves

  2014-11-14

  The persistence of Triatoma infestans and the continuous transmission of Trypanosoma cruzi in the Inter-Andean Valleys and in the Gran Chaco of Bolivia are of great significance. Coincidentally, it is in these regions the reach of the vector control strategies is limited, and reports of T. infestans resistance to insecticides, including in wild populations, have been issued. This study aims to characterize the susceptibility to deltamethrin of wild and domestic populations of T. infestans from Bolivia, in order to better understand the extent of this relevant problem. Susceptibility to deltamethrin was assessed in nine, wild and domestic, populations of T. infestans from the Gran Chaco and the Inter-Andean Valleys of Bolivia. Serial dilutions of deltamethrin in acetone (0.2 μL) were topically applied in first instar nymphs (F1, five days old, fasting, weight 1.2 ± 0.2 mg). Dose response results were analyzed with PROBIT version 2, determining the lethal doses, slope and resistance ratios (RR). Qualitative tests were also performed. Three wild T. infestans dark morph samples of Chaco from the Santa Cruz Department were susceptible to deltamethrin with RR50 of Bolivia are less susceptible.

 15. Teorin i praktiken - praktiken i teorin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Birthe; Lindhart, Lars

  2006-01-01

  Vad ligger bakom våra föreställningar om "teori" och "praktik"? Är de varandras motsatser och oförenliga? Eller är de aspekter både i lärande och yrkesutövande? I boken talas om den "praktikchock" som ofta möter blivande lärare när de är ute i skolornas "verklighet" för första gången. Denna antol...... antologi med alla sina lärda, inspirerande och insiktsfulla bidrag vänder sig till verksamma lärare och lärarstuderande som närmar sig slutet av sin utbildning och alla andra som arbetar med mötet mellan teori och praktik....

 16. Manuell grönsaksskärare

  OpenAIRE

  Langborg, Ida

  2010-01-01

  Denna rapport är en skriftlig sammanställning av det produktutvecklingsprojekt som gjorts som kandidatarbete inom programmet Design och produktframtagning KTH, under våren 2010. Köket är idag en viktig samlingspunkt för familjer och vänner och antalet köksredskap är oändligt många och anpassade till det moderna köket. Många redskap är stora, drivs av elektricitet för att effektivisera matlagningen och på så sätt spara tid, samtidigt som det ligger en trend i ekologi och energibesparing. Själv...

 17. Mindfulness – en metod för studerande : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Evatt, Maria

  2014-01-01

  I detta examensarbete undersöktes mindfulness inom högskole- och universitets studerande. Studerande har visats ha ett behov av verktyg för att hantera stress och för stärkande av studieförmågan under skolgången. Mindfulness är en form av tillvaro och medveten närvaro. Tidigare forskning har visat goda resultat och effekter inom målgrupper såsom t.ex. stresshantering och hälsa. Tillsvidare har ännu lite forskning utförts inom området mindfulness och studerande. Ämnet mindfulness undersöktes d...

 18. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  OpenAIRE

  Skönergård, Johan

  2017-01-01

  Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. Även om tv-spel som medieplattform även blivit granskad gällande liknande fenomen som tv- och film så är forskningsområdet fortfarande relati...

 19. La Gran Guerra y sus impactos locales. Rosario, Argentina 1914-1920

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia M. Pascual

  2015-07-01

  Full Text Available Este artículo aborda el impacto de la Gran Guerra en la ciudad de Rosario, Argentina. Releva sus impactos económicos y los significados que se les asignaron. Analiza las formas en que los actores sociales intentaron hacer frente a los efectos críticos del conflicto mundial: encarecimiento de los productos primarios, desabastecimiento y desocupación. En este campo resultan importantes la producción de ferias francas, la construcción de mercados municipales y el abasto directo de productos primarios por parte del municipio. Ante la dimensión y duración del paro, las autoridades comenzaron a tejer nuevas estrategias para intervenir sobre este fenómeno. Se observa una transición de unas estrategias gubernamentales basadas en la represión y la segregación a otras emparentadas con la asistencia y la ayuda social. Si bien estas nuevas herramientas de intervención no tendieron a perdurar y manifestaron su carácter coyuntural y paliativo, una vez superada la crisis, hacia mediados de los años 1920, organizaron el debate sobre la producción de nuevas políticas municipales y del reformismo local.

 20. ¿Estás nervioso? Las elecciones desde una villa del Gran Buenos Aires

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Cecilia Ferraudi Curto

  2011-11-01

  Full Text Available En este artículo pretendo explorar la política en el Gran Buenos Aires a partir de un análisis de las elecciones legislativas de 2009 desde mi etnografía en una villa de La Matanza en proceso de urbanización. A partir de allí, intentaré dar cuenta de una serie de perspectivas que quedan opacadas en los análisis centrados en procesos electorales. Mientras éstos enfocan hacia las estrategias de campaña de los candidatos y los entramados políticos desde los cuales construyen apoyos para explicar los resultados electorales (o intentar predecirlos, el punto central de este artículo consiste en mostrar cómo las elecciones se imponen y son apropiadas localmente a partir de una perspectiva centrada en la urbanización de la villa.

 1. ”På Facebook slipper man vara närvarande” : En studie kring unga vuxnas syn på användande, identitetsskapande och kvarlämnade digitala identiteter på Facebook

  OpenAIRE

  Michael, Carlsson; Lahdensuo, Jonna

  2009-01-01

  Bakgrund: Facebook är ett socialt onlinenätverk som under sina levnadsår har ökat explosionsartat i popularitet. På Facebook sköter många användare stora delar av sina sociala relationer och delar med sig mycket av sig själva. Det finns inget tidigare socialt nätverk i stil med Facebook som har haft samma genomslagskraft hos internetanvändarna. I användandet skapas en digital identitet som lämnar spår på Facebook, även om en användare är död. Kring dessa kvalämnade digitala identiteter vill v...

 2. Incidència i consequències de les caigudes en les persones grans que viuen a la comunitat

  OpenAIRE

  Salvà, Antoni

  2016-01-01

  ANTECEDENTS I OBJECTIUS: Avaluar la incidència de les caigudes en funció dels factors sociodemogràfics i de salut, i determinar llurs conseqüències físiques, psicològiques i socials. Desenvolupar una nova eina d'avaluació del factor de risc amb l'objectiu d'assolir una intervenció preventiva multifactorial. METODOLOGIA: Estudi poblacional prospectiu, que inclou una cohort representativa de 448 persones grans, de 65 anys o més, que viuen a la ciutat de Mataró (Espanya). Hem fet una avaluació b...

 3. My American Uncle, America Cries Uncle, and Other Fantastic Tales from France: Iegor Gran's Jeanne d'Arc fait tic-tac

  OpenAIRE

  Carolyn A. Durham

  2008-01-01

  Ella Shohat and Robert Stam's proposal that beliefs about nations often crystallize in the form of stories could serve as both summary and generative matrix for Jeanne d'Arc fait tic-tac . In keeping with a number of recent fictional works united by the attempt to understand French and American cultures in a comparative context, the first part of Iegor Gran's clever 2005 novel consists of eleven stories whose common focus on the danger represented by American culture for French national iden...

 4. Ash recycling to spruce and beech stands effects on nutrients, growth, nitrogen dynamics and carbon balance; Askaaterfoering till gran- och bokbestaand - effekter paa naering, tillvaext, kvaevedynamik och kolbalans

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thelin, Gunnar

  2006-03-15

  Ash recycling is an important part in a modern, sustainable forestry, especially in whole-tree harvest systems. Nutrients lost at harvest are returned to the forest with the wood-ash. In the project the effects of ash treatment on needle and leaf chemistry, tree growth, soil chemistry, soil water chemistry, and carbon and nitrogen dynamics were studied on 23 Norway spruce sites in south-western Sweden and in ten European beech sites in Scania, southern Sweden. On some of the sites there were previously established ash recycling experiments, but on a majority of the sites ash recycling was performed without experimental lay-out and ash and control plots were established afterwards. The most common dose was two tons of self hardened crushed wood-ash and two tons of Mg-lime. On average seven to eight years after ash recycling the results were 1. increased exchangeable stores of base cations in the soil in the beech and the spruce stands 2. increased base saturation in the beech and the spruce stands and increased BC/Al in the spruce stands 3. increased concentrations and ratios to N of P, Ca, Zn, and S in the needles, the increased P-values are especially important since P is close to or below deficiency levels in a majority of the spruce stands 4. decreased K-concentration in the beech leaves 5. increased tree growth with on average 14 % in the ash treated spruce stands compared to the control plots 6. increased carbon and nitrogen amounts in the biomass in the spruce stands 7. tendencies towards increased amounts of carbon and nitrogen in the soil in the beech stands and no effect in the soil in the spruce stands 8. increased concentrations of Ca, Mg, and SO{sub 4} and no effect on ANC in the soil water 9. no effect on potential net mineralization but increased potential nitrification rates 10. decreased concentration of nitrate in the soil water in the beech stands and no effect in the spruce stands 11. lower system N losses in the beech stands and possibly in the spruce stands The ash treatments appear to have given the positive effects aimed at without negative effects on the carbon balance and the nitrogen dynamics. In addition, tree growth increased in the spruce stands. The positive effects were, however, small on the soil chemistry and the soil water chemistry. The dose two tons of wood-ash and two tons of lime appear to have been too low in order to improve the mineral soil pH and the acid neutralizing capacity (ANC) in the soil water. This is probably due to desorption of historically deposited sulfate. The dose appears to be too low to compensate for whole tree harvest losses of K and P. It is probable that the increased tree growth was caused by the increased tree P-status. This is reinforced by the positive correlation between the tree growth and the needle P concentration and the lack of correlation between the tree growth and the needle N concentration. The improved nutrient status of the trees and the soil implies an improved future sustainable production capacity and makes the trees more stress resistant. There is a high possibility of good profitability in ash recycling for the land owner.

 5. Ett företag utifrån en kundsynvinkel - Team Kitchen Ab

  OpenAIRE

  Dristig, Oscar

  2011-01-01

  Uppdragsgivaren för detta examensarbete är företaget Team Kitchen Ab vars huvudsakliga verksamhetsområde är ordnandet av matlagningskurser för både privata samt företagskunder. Syftet med arbetet är att redogöra för och mäta kundtillfredställelse och tjänstekvalitet hos uppdragsgivaren samt att redogöra för förbättrings-, och utvecklingsmöjligheter inom företagets tjänster och verksamhet. Teorier som behandlas i detta arbete är kvalitet och processer av bl.a. Lecklin och Edvardsson, SERVQUAL ...

 6. Flygande mat - kabinpersonals måltidssituation

  OpenAIRE

  Johansson, Johanna; Hugosson, Ellen

  2015-01-01

  Inledning Yrket som kabinanställd inom flyget präglas av serviceanda och ansvar för passagerares säkerhet. Arbetsmiljön innebär fysiska påfrestningar vad gäller till exempel kabintryck och låg syrenivå. Mat och måltider intas under olika tider på dygnet och infaller sällan på normala måltidstider. Kabinpersonalens måltider regleras av regler, avtal och policyer rörande arbetstidens längd. Syfte Syftet var att undersöka kabinpersonalens måltider under arbetstid, med fokus på riktlinjer och pol...

 7. How furniture shopping couldchange through omni-channelretailing and the use of technology-based innovations

  OpenAIRE

  UDDENFELDT, JOAKIM

  2014-01-01

  Syftet med denna forskning är att få en bättre förståelse för de faktorer som påverkar konsumenternas beslutsfattande vid köp av möbler och hur Omni - kanaler och teknologiska innovationer kan bidra till möbelindustrin och hur det påverkar de olika marknadsföringskanalerna och hur det i slutändan kan förändra upplevelsen för kunden. Den teori som har använts i denna studie omfattar områdena Omni  kanaler, marknadsföring och detaljhandel, allmän detaljhandel och dess kundupplevelse , beslut oc...

 8. The underground seismic array of Gran Sasso (UNDERSEIS), central Italy

  Science.gov (United States)

  Scarpa, R.; Muscente, R.; Tronca, F.; Fischione, C.; Rotella, P.; Abril, M.; Alguacil, G.; Martini, M.; de Cesare, W.

  2003-04-01

  Since early May, 2002, a small aperture seismic array has been installed in the underground Physics Laboratories of Gran Sasso, located near seismic active faults of central Apennines, Italy. This array is presently composed by 21 three-component short period seismic stations (Mark L4C-3D), with average distance 90 m and semi-circular aperture of 400 m x 600 m. It is intersecting a main seismogenic fault where the presence of slow earthquakes has been recently detected through two wide band geodetic laser interferometers. The underground Laboratories are shielded by a limestone rock layer having 1400 m thickness. Each seismometer is linked, through a 24 bits A/D board, to a set of 6 industrial PC via a serial RS-485 standard. The six PC transmit data to a server through an ethernet network. Time syncronization is provided by a Master Oscillator controlled by an atomic clock. Earthworm package is used for data selection and transmission. High quality data have been recorded since May 2002, including local and regional earthquakes. In particular the 31 October, 2002, Molise (Mw=5.8 earthquake) and its aftershocks have been recorded at this array. Array techniques such as polarisation and frequency-slowness analyses with the MUSIC noise algorithm indicate the high performance of this array, as compared to the national seismic network, for identifying the basic source parameters for earthquakes located at distance of few hundreds of km.

 9. Energy efficient refrigeration. Efficient control, supervision and system solutions. Project 1. Final report; Energieffektivare kyla - effektivare styrning, oevervakning och systemloesningar. Etapp 1. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Claesson, Joachim [Royal Inst. of Technology, Stockholm (Sweden). Dept. of Energy Technology

  2006-01-15

  The present report collects and summarizes phase 1 of the project Efficient Supermarket Refrigeration - Project 1: Efficient Control, Supervision, and System solutions. At the very beginning of the project a survey were carried out, in order to establish the current state of supermarket refrigeration, the industry representatives view of a typical Swedish supermarket, and what problems they felt important to solve. Mainly two specific points emerged; Defrost issues and Optimization of Refrigerant system and its component, either remotely and/or automatically. The typical Swedish supermarket solution obtained from the survey was then used in order to design and construct an experimental 'supermarket' mockup. This experimental facility was built in the laboratory of IUC in Katrineholm, Sweden. The test facility was constructed as to deviate as little as possible from a real installation in a supermarket. Some extra features were added in order to being able to evaluate different solutions on the the key issues identified in the survey. Available literature concerning defrost, methods for defrost, and the impact of climate on the defrost cycle; have been collected and reported in a separate report. The major part of that report is included also in the present report. It may be concluded that the climate has a significant impact on the energy consumption of the refrigeration system and defrost demand. It is shown in the literature that it is a good idea to decrease the water content of the air in the supermarket, using the air supply unit, rather than having the cabinets drying the air. It may be recommended to decrease the relative humidity in the store to the lowest allowable. The need for demand initiated defrost sequence is apparent in the literature, but no single acceptable technique have been identified. In addition, demand terminating defrost sequence is an important issue to resolve. In the literature survey, several defrost alternative is described, as found in the literature. The test facility in IUC will be able to identify differences between several of these described defrost techniques. A number of defrost methods, laboratory as wells as in real installations, have been analyzed and are presented in the present report. Typical temperature profiles (15 seconds interval) of an electrically defrosted freezer cabinet have been identified. The freezer cabinet in the test facility has also been running under a long period of time in order to observe the temperature profile as water (ice) accumulates on the heat exchanger. The decrease of performance of the freezer cabinet was clearly visible.

 10. Desarrollo urbano e inundaciones en la ciudad de las Palmas de Gran Canaria(1869-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Máyer Suárez

  2002-01-01

  Full Text Available En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria los episodios de lluvia facilitan la manifes-tación de riesgos geomorfológicos. El de las inundaciones constituye uno de los más impor-tantes y ha estado presente desde los orígenes de esta ciudad. Las peculiares característicasdel medio físico, tanto desde el punto de vista topográfico como desde el geológico-geomor-fológico; las distintas formas de ocupación del espacio, con áreas de crecimiento planificadasy otras de crecimiento espontáneo, y las diversas intervenciones en áreas consolidadas, quepotencian o agravan estas inundaciones, hacen de esta ciudad una amalgama en la que el aná-lisis de las causas de las inundaciones resulta un proceso complejo

 11. Early Pliocene fishes (Chondrichthyes, Osteichthyes) from Gran Canaria and Fuerteventura (Canary Islands, Spain)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Betancort, J.F.; Lomoschitz, A.; Meco, J.

  2016-07-01

  Fossil fish teeth are contained in marine deposits dated at ca 4.8 Ma found on the islands of Gran Canaria and Fuerteventura (Canary Islands, Spain). These islands, situated in the North Atlantic Subtropical Gyre, can be considered a mid-way stopover point between the Caribbean Sea, with the Central American Seaway about to close in this epoch, and the Mediterranean, in the first stage of its post-Messinian Gibraltar Seaway period. Accordingly, there existed extensive pantropical communication, particularly for nektonic animals capable of travelling large distances. In this paper, we present a number of fossil fishes, most of which are identified for the first time on the basis of their teeth: the Chondrichthyes species Carcharocles megalodon, Parotodus benedeni, Cosmopolitodus hastalis, Isurus oxyrinchus, Carcharias cf. acutissima, Carcharhinus cf. leucas, Carcharhinus cf. priscus, Galeocerdo cf. aduncus, and the Osteichthyes species Archosargus cinctus, Labrodon pavimentatum, and Diodon scillae. Coincidences are observed between these ichthyofauna and specimens found in the Azores Islands, the Pacific coast of America and the Mediterranean Sea. (Author)

 12. Early Pliocene fishes (Chondrichthyes, Osteichthyes from Gran Canaria and Fuerteventura (Canary Islands, Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. F. Betancort

  2016-11-01

  Full Text Available Fossil fish teeth are contained in marine deposits dated at ca 4.8 Ma found on the islands of Gran Canaria and Fuerteventura (Canary Islands, Spain. These islands, situated in the North Atlantic Subtropical Gyre, can be considered a mid-way stopover point between the Caribbean Sea, with the Central American Seaway about to close in this epoch, and the Mediterranean, in the first stage of its post-Messinian Gibraltar Seaway period. Accordingly, there existed extensive pantropical communication, particularly for nektonic animals capable of travelling large distances. In this paper, we present a number of fossil fishes, most of which are identified for the first time on the basis of their teeth: the Chondrichthyes species Carcharocles megalodon, Parotodus benedeni, Cosmopolitodus hastalis, Isurus oxyrinchus, Carcharias cf. acutissima, Carcharhinus cf. leucas, Carcharhinus cf. priscus, Galeocerdo cf. aduncus, and the Osteichthyes species Archosargus cinctus, Labrodon pavimentatum, and Diodon scillae. Coincidences are observed between these ichthyofauna and specimens found in the Azores Islands, the Pacific coast of America and the Mediterranean Sea.

 13. The ICARUS T600 Liquid Argon Detector Operation in the Underground Gran Sasso Laboratory

  CERN Document Server

  Vignoli, C

  2014-01-01

  The ICARUS T600 Module is the largest liquid argon detector (760 t LAr mass) ever realized to study neutrino oscill ations and matter stability in the deep underground Gran Sasso Laboratory. One of t he key elements for the detector performance is the liquid argon purity: residual electronegative compounds in argon have to be kept as low as 0.1 part s per billion all over the detector run. The T600 Module design was finalized by the ICARUS Collaboration after years of R&D studies that brought to the viable and scalable industrial solutions necessary for sized experiments with severe safety prescriptions for the underground operation . We present the T600 Module successful commissioning and the 3-years efficient, stable and continuous operation with extraordinary LAr purity, high performance and zero dead time data taking . This result demonstrates for the first time the feasibility of activation and long-term run in safe conditions of sized cryogenic detectors even in a confined underground location and r...

 14. Contrasting recruitment seasonality of sea urchin species in Gran Canaria, Canary Islands (eastern Atlantic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. GARCIA-SANZ

  2014-03-01

  Full Text Available Despite sea-urchins can play an important role affecting the community structure of subtidal bottoms, factors controlling the dynamics of sea-urchin populations are still poorly understood. We assessed the seasonal variation in recruitment of three sea-urchin species (Diadema africanum, Paracentrotus lividus and Arbacia lixula at Gran Canaria Island (eastern Atlantic via monthly deployment of artificial collectors throughout an entire annual cycle on each of four adjacent habitat patches (seagrasses, sandy patches, ‘urchin-grazed’ barrens and macroalgal-dominated beds within a shallow coastal landscape. Paracentrotus lividus and A. lixula had exclusively one main recruitment peak in late winter-spring. Diadema africanum recruitment was also seasonal, but recruits appeared in late summer-autumn, particularly on ‘urchin-grazed’ barrens with large abundances of adult conspecifics. In conclusion, this study has demonstrated non-overlapping seasonal recruitment patterns of the less abundant species (P. lividus and A. lixula with the most conspicuous species (D. africanum in the study area.

 15. Precios inflexibles y la gran depresión Inflexible prices and the great depression

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lee Frederick S.

  2000-06-01

  Full Text Available Este articulo expone la teoria y la tesis de precios administrados de Gardiner Means, analiza sus efectos sobre la gran depresion y presenta las criticas y propuestas de los defensores de la teoria neoclasica. Revisa empiricamente la propuesta de Means y señala sus limitaciones y verdaderos alcances. Por ultimo, muestra que si la tesis Means y las propuestas Keynesianas se hubiesen unido en 1940, la sintesis resultante habria dado lugar a una teoria coherente, con solidos funadamentos empiricos, alternativa a la teoria neoclasica tradicional.This article presents Gardiner Means' theory and thesis of administeredprices, analyzes their effects on the Great Depression, andpresents the critiques and proposals of the defenders of Neoclassical Theory. It reviews Means' proposal empirically, and indicates its limitations as well as its real significance. Finally, it shows thatif the Means thesis and Keynesian proposals had been joined togetherin 1940, the resulting synthesis would have provided a coherent alternative to traditional Neoclassical Theory with solid empirical foundations.

 16. DIMENSIÓN ESPACIAL DE LA MOVILIDAD COTIDIANA UNIVERSITARIA: EL CASO DEL GRAN VALPARAÍSO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcela Soto C.

  2009-01-01

  Full Text Available Este trabajo obedece a la necesidad de conocer los patrones de movilidad cotidiana universitaria desde los lugares de residencia hacia el campus universitario y como estos han ido cambiando debido a la creciente infl uencia en las dinámicas de cambio del contexto urbano metropolitano del Gran Valparaíso. Estas dinámicas de cambios se caracterizan por desequilibrios funcionales al interior de la estructura metropolitana, y a un incremento sustantivo en la accesibilidad global producto de programas de inversión en infraestructura vial en sus principales corredores de transporte, llevando a desarrollos urbanos desiguales y crecientes. Estos cambios vistos desde una comunidad móvil específica como es el habitante universitario, nos permite visualizar nuevas tendencias de movilidad, asociadas a un modelo más centrífugo que "externaliza" crecientemente la residencia de los alumnos hacia el contexto urbano metropolitano, cuyas consecuencias sociales y urbano-ambientales pretende develar la investigación.

 17. El suelo urbano y los asentamientos informales en el gran resistencia. 1. Chaco, Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Cristina Magnano

  2005-01-01

  Full Text Available En el artículo se describe un creciente proceso de ocupaciones ilegales de terrenos por parte de familias sin hogar en Gran Resistencia del Chaco, Argentina. Luego la ocupación es seguida por gestiones legislativas que traspasan al Estado la responsabilidad de expropiar en beneficio de las familias ocupantes. La realidad demuestra que este último no ejecuta sus compromisos legales por carencia de recursos, con el agravante que los precarios presupuestos habitacionales locales no sólo son disminuidos, sino que en los últimos años se han suprimido varios, dejando sin atención necesidades urgentes de las familias sin casa. Los autores concluyen el artículo proponiendo un temario a debatir públicamente en torno las situaciones más críticas, urgentes y de interés local con la participación de todos los sectores vigentes de la institucionalidad.

 18. Abort inom den islamiska rättstraditionen

  OpenAIRE

  Sayed, Mosa

  2013-01-01

  Den svenska patientpopulationens stora heterogenitet, exempelvis med hänsyn till etnicitet, kultur, religion och nationell härkomst, kan på olika sätt påverka hur patienter uppfattar vad som utgör god vård. Islam och muslimer utgör idag en del av det svenska samhället och representerar en beaktansvärd del av dem som vänder sig till hälso- och sjukvården. Forskning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svenska kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort in...

 19. Word-of-blog : Hur WOM på bloggar påverkar ett företags försäljning

  OpenAIRE

  Larsson, Sara; Johansson, Johanna

  2010-01-01

  Företag har länge använt sig av samtal mellan människor för att sprida budskap om produkter, tjänster och varumärken. Forskare visade redan på 1950-talet att denna typ av informella konversationer, även kallad word-of-mouth (WOM), påverkar konsumenters köpbeteende och företags försäljning. I och med utvecklandet av Internet har WOM fått ytterligare uppmärksamhet och idag ser vi att fler och fler företag använder sig av kanaler såsom internetforum och bloggar som del av sin marknadsföring. Tro...

 20. El poder de la Gran Distribución en el sistema agroalimentario actual. El caso de los lácteos en chile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Ríos Núnez

  2010-01-01

  Full Text Available La Gran Distribución (GD es un agente central de los modernos sistemas agroalimentarios. Esta importancia creciente se observa claramente en América Latina y, particularmente, en Chile, donde la GD concentra más de 60% de las ventas de alimentos y productos del hogar. Se trata, además, de un sector oligopolizado. En Chile, dos grupos distribuidores concentran cerca de 65% de las ventas de esos establecimientos. Así, la concentración da a los grupos distribuidores un poder de mercado que cada día choca más con el de las grandes industrias agroalimentarias. En el caso de los lácteos en Chile la pugna puede verse claramente. Su presencia ha sido esencial para explicar muchos de los cambios productivos y logísticos que se dieron en la producción de leche en los últimos años. El artículo analiza el rol de la Gran Distribución dentro del sector lácteo en Chile; se expone, por medio de una investigación empírica, la posición de poder que el sector tiene sobre los otros componentes del sistema agroalimentario.

 1. De la modernización a la "Gran Sociedad": continuidades y cambios en el Trabajo Social en el Reino Unido

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iain Ferguson

  2012-02-01

  trabajadores sociales fueron excluidos de gran parte de las iniciativas del Nuevo Laborismo para combatir la pobreza, tales como: el programa Sure Start para los niños y las familias y las diversas iniciativas del New Deal (Jordan y Jordan, 2001. En este contexto el actual partido conservador, con Cameron como primer ministro, ha insistido, en que la existencia en el Reino Unido de un egoísmo creciente, el individualismo y el aumento de los niveles de desigualdad no se deben —apunta— a las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos conservadores y por el Nuevo Laborismo en los últimos treinta años, sino a la existencia de un «Gran Estado», sobre todo entre 1997 y 2010. En el nuevo laborismo: «se da una preocupante paradoja y es que con el crecimiento reciente del Estado con su efecto en la responsabilidad personal y social, ha promovido en lugar de solidaridad social, egoísmo e individualismo» (Cameron, 2009. Frente al «Gran Estado», al Big State, Cameron ha contrapuesto la idea de la «Gran Sociedad», la Big Society, cuyo objetivo es «quitarle el poder a los políticos y dárselo a la gente». En esta perspectiva se alinean algunos destacados académicos de Trabajo Social que normalmente no simpatizan con las políticas conservadoras, en particular, Bill Jordan (Jordan, 2011. En un artículo reciente, Jordan ha interpretado la idea de Gran Sociedad sobre todo como una respuesta al enfoque gestor que el Nuevo Laborismo había atribuido al Trabajo Social y considera que ofrece a la profesión una oportunidad para volver a conectar con la perspectiva moral (en lugar de la tecnocrática. Aunque la crítica a la filosofía tecnocrática del Nuevo Laborismo es un elemento del discurso de la Gran Sociedad, sin embargo es un error, verlo como el principal elemento. Lo que le preocupa más bien a Cameron son aquellos que se encuentran en el extremo opuesto de la sociedad que, ya sea por la edad, discapacidad o desempleo, dependen en mayor o menor grado del

 2. Doping and Public Health

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  rad av världens främsta idrottsvetare och dopningsexperter hade mött upp för att presentera papers till en intresserad och engagerad publik. Temat för konferensen var "Doping and Public Health", och den aspekten behandlades också; dock tolkade flera presentatörer temat på sina egna vis, och hela...

 3. Photoinhibition in common atlantic macroalgae measured on site in Gran Canaria

  Science.gov (United States)

  Häder, D.-P.; Porst, M.; Lebert, M.

  2001-03-01

  The photosynthetic quantum yield was analysed in four common atlantic macroalgae, the Rhodophytes Gelidium arbuscula and Halopithys incurvus and the Phaeophytes Halopteris scoparia and Lobophora variegata in Gran Canaria, Canary Islands at their growth site. The fluorescence parameters were measured using a portable pulse amplitude modulated (PAM) fluorometer (PAM 2000) instrument and a diving PAM under water without removing the thalli from their growth sites. Solar radiation was monitored continuously above and under water during the whole experimental period using two three-channel dosimeters (European light dosimeter network; ELDONET) (Real Time Computer, Möhrendorf, Germany). These instruments measure solar radiation in three wavelength ranges, ultraviolet (UV)-A, UV-B and photosynthetic active radiation (PAR). In all four algae the effective photosynthetic quantum yield decreased significantly from the optimal values measured after dark adaptation due to exposure to 15 min solar radiation, but at least partially recovered subsequently in the shade within several hours. Increasing the exposure period to 30 min intensified the photoinhibition. In some algae no recovery was observed after this treatment and in others no significant recovery could be detected. Exposure to unfiltered solar radiation caused a significantly higher photoinhibition than PAR-only radiation or PAR plus UV-A. A substantial inhibition was found in all algae at their growth sites in the water column when the sun was at high angles, as measured with the diving PAM.

 4. VirtuelGalathea 3. Slutrapport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasager, Charlotte Bay

  Galathea cooperate with skilled teachers in order to provide educational material across several disciplines with focus on the physical sciences. The homepage vg3.dk contains material which includes 54 new projects developed in 2007-2011 in VirtuelGalathea3 and 40 developed in the Satellite Eye project...

 5. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  OpenAIRE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 6. Evaluación de minerales alumino silicatos de Norte de Santander para fabricar piezas cerámicas de gran formato

  OpenAIRE

  Sandra Milena Rozo-Rincón; Jorge Sánchez-Molina; John Freddy Gelves-Díaz

  2014-01-01

  Se dan a conocer los resultados de la influencia del feldespato al ser mezclado con arcilla del área metropolitana de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia), en relación con las principales variables que son tenidas en cuenta a la hora de fabricar un producto cerámico tradicional de gran formato mediante técnica de conformado por extrusión. Los materiales empleados fueron arcillas provenientes de las formaciones León y Guayabo, y el feldespato del municipio de Sardinata, los cuales fueron estu...

 7. Migración y selectividad : estudio comparativo de zonas metropolitanas de gran atracción migratoria : Puerto Vallarta y Tijuana

  OpenAIRE

  Serna Enciso, Teresita de Jesús

  2008-01-01

  La localización de ciertos asentamientos humanos en lugares geográficos especiales como las fronteras territoriales y las costas marítimas, ha convertido a diversos poblados en grandes polos de atracción económica y migratoria. En este trabajo de investigación se muestra un estudio descriptivo y comparativo de la migración reciente hacia dos polos de gran atracción: la zona metropolitana de Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Tijuana. De manera muy particular, se presenta el análisis d...

 8. El Chicamocha: Río del Vino de Gran Altura

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marco Quijano Rico

  2007-10-01

  Full Text Available Nuestro proyecto de viticultura tropical de calidad se inició en la Loma de Puntalarga, en el Valle del Sol en 1982. Los viñedos están situados a gran altura entre los 2400 y los 2600 metros, en terrenos inclinados, consuelos de buena vocación vitícola, bastante brillo solar, calor diurno, frío nocturno y déficit hídrico; condiciones necesarias para producir uvas de alta calidad para vinificación. El cultivo se viene extendiendo desde los años noventa por diversos lugares. En este proceso el río Chicamocha parece ejercer un efecto similar al de otros ríos del vino. Entre los ríos más representativos del hábitat tradicional de las variedades cultivadas en la región, Riesling blanca y Pinot noir, están respectivamente el Rin en Alemania y el Saona en Francia. La distribución geográfica del desarrollo vitícola sigue la dirección del curso del río Chicamocha y prácticamente recubre a la de en claves poblacionales que influenciaba el centro religioso de Sogamoso, antes de la llegada de los españoles en 1537. Algo similar sucede con la distribución de cepas descendientes de la variedad Mission, probablemente introducida por jesuitas a Firavitoba en el siglo XVII. Parece que estos fenómenos podrían relacionarse en menor o mayor grado con la historia geológica regional, en particular la del río Chicamocha. Su conocimiento puede proporcionar valiosas claves sobre los fundamentos del “terroir” y contribuir a acrecentar el carisma, asentado en la calidad, que ya revela el vino regional.

 9. Muusikamaailm : Gran Teatre del Liceu taassünd. Orkestrikonverents Tokyos ja vietnami helilooja Phan. Konkursid Kölnis ja Düsseldorfis. Suri fado-lauljatar Amalia Rodrigues / Priit Kuusk

  Index Scriptorium Estoniae

  Kuusk, Priit, 1938-

  1999-01-01

  Barcelonas avas 7. okt. taas uksed Gran Teatre del Liceu, mis hävis tulekahjus 1994.a., teatri hooaja kavast, esinejatest. Jaapanis Tokyos toimunud Aasia maade orkestrikonverentsist. Kölni rahvusvahelise viiuldajate konkursi võitjatest, noorte muusikute nüüdismuusikaansamblite võistlusest Düsseldorfis. A.Rodrigues" lauljategevusest

 10. Efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad: resultados del proyecto EMECAM en el gran Bilbao

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cambra Contín Koldo

  1999-01-01

  Full Text Available FUNDAMENTO: Los objetivos de este estudio han sido evaluar los efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica por dióxido de azufre (SO2, partículas, dióxido de nitrógeno (NO2 y humos negros en la mortalidad diaria en el Gran Bilbao. MÉTODOS: Se ha seguido la metodología del proyecto EMECAM. RESULTADOS: Los incrementos de PST, tanto en valores máximos horarios como medios diarios, se asocian significativamente con la mortalidad por todas las causas, por causa circulatoria y en mayores de 70 años. No se han observado diferencias por semestres. Los aumentos en los niveles medios de NO2 se asocian a aumentos de mortalidad por causa respiratoria en todo el período y en período cálido y en mayores de 70 años en el semestre frío. CONCLUSIONES: Los niveles actuales de partículas en suspensión en el Gran Bilbao están asociados con aumentos significativos en la mortalidad. Las asociaciones encontradas entre NO2 y las muertes por causa respiratoria, muy altas principalmente en el período cálido, requieren investigaciones adicionales que valoren su independencia.

 11. BIM som Informationsbärare in i Förvaltningen : En studie vid Forsmarks Kraftgrupp

  OpenAIRE

  Svens, Therése

  2013-01-01

  BIM, Building Information Modeling, börjar vinna mark inom byggbranschen i Sverige och är en vedertagen process i vart och vartannat byggprojekt. Forsmarks Kraftgrupp står inför både upprustningar av sina anläggningar och nyproduktion av bland annat kontor, verkstad och hotell. BIM framstår nu som en lukrativ metod för att dra ner på projektkostnaderna, men även för att få ytterligare ordning och struktur på den enorma mängd dokumentation som ackumulerat under de dryga trettio åren av drift. ...

 12. Monopole search below the Parker limit with the MACRO detector at Gran Sasso

  Science.gov (United States)

  Tarle, G.

  1985-01-01

  The MACRO detector approved for the Gran Sasso Underground Laboratory in Italy will be the first capable of performing a definitive search for super-massive grand unified theory (GUT) monopoles at a level significantly below the Parker flux limit of 10 to the minus 15th power square centimeters Sr(-1) 5(-1). GUT monopoles will move at very low velocities (V approx. 0.001 c) relative to the Earth and a multifaceted detection technique is required to assume their unambiguous identification. Calculations of scintillator response to slow monopoles and measurements of scintillation efficiency for low energy protons have shown that bare monopoles and electrically charged monopoles moving at velocities as low as 5 x .0001 c will produce detectable scintillation signals. The time-of-flight between two thick (25 cm) liquid scintillation layers separated by 4.3m will be used in conjunction with waveform digitization of signals of extended duration in each thick scintillator to provide a redundant signature for slow penetrating particles. Limited streamer tubes filled with He and n-pentane will detect bare monopoles with velocities as low as 1 x 0.0001 c by exploiting monopole induced level mixing and the Penning effect.

 13. Contribution of bioanthropology to the reconstruction of prehistoric productive processes. The external auditory exostoses in the prehispanic population of Gran Canaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Velasco Vázquez, Javier

  2001-06-01

  Full Text Available The aim of this paper is an approach to the role of bioanthropological studies in the reconstruction of the productive processes of past societies. This objective is obtained starting from the survey and valuation of the prevalence of bone exostoses in the auditory canal among the prehistoric inhabitants of Gran Canaria. The auditory exostose is a bone wound well documented through clinical and experimental studies, closely related to the exposure of the auditory canal to cold water. The estimation of this bone anomaly among the analysed population, leads to the definition of outstanding territorial variations in the economic strategies of these human groups.

  En el presente trabajo se pretende abordar el papel de los estudios bioantropológicos en la reconstrucción de los procesos productivos de las sociedades del pasado. Esta finalidad es perseguida a partir del examen y valoración de la prevalencia de exostosis óseas en el canal auditivo en la población prehistórica de Gran Canaria. Las exostosis auditivas constituyen una lesión ósea, bien documentada en trabajos experimentales y clínicos, estrechamente relacionada con la exposición del canal auditivo al agua fría. La estimación de esta anormalidad ósea en el conjunto poblacional analizado permite la definición de importantes variaciones territoriales en las estrategias económicas emprendidas por estos grupos humanos.

 14. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 15. Pórfiro granítico Mojotoro (Salta): ¿Una cúpula intrusiva o un dique en el ciclo pampeano?

  OpenAIRE

  A.J. Toselli; R.N. Alonso

  2005-01-01

  El pórfiro granítico Mojotoro, constituye la cúpula de un plutón epizonal, emplazado en un área geológica bien conocida, de la Formación Puncoviscana, en las inmediaciones de la ciudad de Salta (24º47´44,9"S - 65º21´35,9"W, 1.304 m s.n.m.). Sin bien se carece de determinaciones geocronológicas, los caracteres geológicos regionales y situación estratigráfica de no alcanzar los niveles del Grupo Mesón, sugieren edades pampeanas, correspondientes a la orogenia tilcárica. Los caracteres petrográf...

 16. Sustainable management of the Gran Chaco of South America: Ecological promise and economic constraints

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bucher, E.H.; Huszar, P.C.

  1999-10-01

  The vast plain known as the Gran Chaco is a natural region of more than 1--3 million square kilometers, the second largest natural biome in south America, with only the Amazon region being larger. It extends over parts of Argentina, Bolivia, Paraguay and, marginally, Brazil. The original landscape of the region was mostly a park land with patches of hardwoods intermingled with grasslands. Increasing human encroachment, largely by poor campesinos, with associated overgrazing, excessive timber harvesting, charcoal production and over-exploitation of wildlife, is transforming the region into a dense and unproductive shrub land and is contributing to increasing rural poverty. A management system for the sustainable use of the Chaco has been developed based on a multiple-species ranching system that includes beef, timber, charcoal and wildlife production. An evaluation of the management system finds that it is capable of protecting and enhancing the resource base, while providing higher economic returns in a sustainable manner. However, high initial costs, as well as a divergence between the best interests of campersinos and society, jeopardize the feasibility of the managed system.

 17. The slow control system of the GERDA double beta decay experiment at Gran Sasso

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brugnera, R; Garfagnini, A; Gigante, G; Hemmer, S; Zinato, D; Costa, F; Lippi, I; Michelotto, M; Ur, C

  2012-01-01

  GERDA is an experiment designed and built to study double beta decays of 76 Ge. It is currently in operation at the Gran Sasso underground laboratories (LNGS). A custom slow control system has been designed to monitor and control all the critical parameters for the proper functioning of the experiment. The main sub-components of the experiment (Cryostat, Clean Room, Water Tank, electronic crates and temperatures, High Voltage Systems, Radon Monitor and Source Insertion System) are constantly monitored by several distributed clients which write acquired data to a relational database (PostgreSQL). The latter allows to maintain a history of the whole experiment and, performing correlation between different and independent components, is useful to debug possible system malfunctions. The system is complemented by a Web server, a lightweight and efficient interface to the user on shifts and to the on-call experts, and by a dedicated Alarm dispatcher which distributes the errors generated by the components to the users allowing to react in short time. The whole project has been built around open source and custom software.

 18. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  OpenAIRE

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 19. Waste heat recovery from SSAB’s Steel plant in Oxelösund using a Heat Pump

  OpenAIRE

  Abbas Sohani, Amir

  2016-01-01

  Detta projekt är inriktat på spillvärmepotentialer inom järn och stålindustrin. Högtemperaturvärme-pumpar för medelvarma temperaturkällor har modellerats. SSABs stålverk i Oxelusund har använts som exempel. Järn- och stålindustrin i Sverige är storkonsument av energi, tillsammans med pappers och massaindustrin. Det finns också en stor potential för spillvärmeåtervinning i stålindustrin. Det görs redan i Luleå t ex [1]. Järn och stålindustrins produktionsmetoder och spillvärmeåtervinning, spec...

 20. Du kan, men du gör inget. : En studie av utvecklingssamtal på ett gymnasium.

  OpenAIRE

  Måhl, Anna

  2007-01-01

  Mitt syfte med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser för att först se om deras innehåll överensstämmer med vad Cilla Lindblom Larsson skriver om utvecklings-samtal på grundskolan, att de handlar om pojkarnas skolbeteende och de råd och anvis-ningar pojkarna får där är moraliserande och tillrättavisande, och sedan undersöka hur samtalsstrukturen ser ut i dessa konferenser. I arbetets första del undersöker jag vad dessa elevvårdskonferenser handlar om och kommer fram till att de...

 1. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 2. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 3. Vasalund preschool

  OpenAIRE

  Wettervik, Erik

  2016-01-01

  När jag började projektet pratade jag med flertalet förskolepedagoger i min bekantskapskrets och sökte upp så mycket information jag kunde om förskoleverksamhet i allmänhet och vad som är önskvärt i en förskolemiljö. Utifrån det listade jag ett antal punkter på vad som vore önskvärt i och omkring min byggnad som jag hela tiden förhållit mig till. Förskolans volym och riktning anpassar sig till de omkring liggande villorna med den sammansatta volymen, utblickar och de olika takhöjderna. Taket...

 4. The quarry and workshop of Barranco Cardones (Gran Canaria, Canary Islands: Basalt quern production using stone tools

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yurena Naranjo-Mayor

  2016-09-01

  This paper analyses the operational sequence, that is, the different phases of the extraction and fashioning techniques of basalt rotary querns based on the recent finds of two quarries located near the coast (Cardones and Cebolla and a quern manufacturing workshop (Cave 36, Arucas Municipality in a ravine about 600 m inland. Traditionally it was thought that the Pre-European population of Gran Canaria fashioned their querns from naturally detached volcanic surface blocks collected in ravines or along the coast. This supposition was based on the idea that the early Canarians were not capable of extracting blocks from bedrock with stone tools. This notion, however, has been proven wrong by the circular extraction negatives on the quarry faces and by finds of stone fashioning tools in the workshop.

 5. Är vi där än? - BIM inom produktion och försäljning : En fallstudie om hur BIM kan utveckla byggföretaget

  OpenAIRE

  Eriksson, Christoffer; Hansson, Mikaela

  2013-01-01

  Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på plats. Idag säljer Titania sina råvindslägenheter när dessa står färdiga men de har som mål att tidigarelägga försäljningen av sina projekt, om detta ska kunna ske måste företaget ha mer material att ...

 6. Universidad de Leeds - Gran Bretaña

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chamberlin, -

  1977-11-01

  ón exclusivamente peatonal, liberándola de la distorsión del tráfico rodado y proporcionándole el grado de tranquilidad y recogimiento necesarios a su función. El gran «campus» se ve aquí subdividido en distintos núcleos ajardinados de dimensión más humana, enlazados entre sí, y en torno a cada uno de los cuales se agrupa una arquitectura homogénea y al tiempo variada, que rompe con el monolitismo convencional.

 7. Proceedings of the International Association for Development of the Information Society (IADIS) International Conference on e-Learning (Las Palmas de Gran Canaria, Spain, July 21-24, 2015)

  Science.gov (United States)

  Nunes, Miguel Baptista, Ed.; McPherson, Maggie, Ed.

  2015-01-01

  These proceedings contain the papers of the International Conference e-Learning 2015, which was organised by the International Association for Development of the Information and Society and is part of the Multi Conference on Computer Science and Information Systems (Las Palmas de Gran Canaria, Spain, July 21-24, 2015). The e-Learning 2015…

 8. Mercado metropolitano de trabajo y desigualdades sociales en el Gran Santiago: ¿Una ciudad dual?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos A. de Mattos

  2002-12-01

  Full Text Available Los cambios estructurales en los mercados metropolitanos de trabajo bajo los procesos de reestructuración-informacionalización-globalización, se han situado como un tema central para el estudio de la transformación de las ciudades durante las últimas décadas. Desde esta perspectiva, el presente trabajo analiza los impactos que los procesos de modernización capitalista en Chile han tenido sobre su mercado de trabajo y sobre la evolución de la distribución del ingreso, y sobre esta base, observa sus efectos sobre la estructuración socio-territorial del Gran Santiago, discutiendo especialmente la pertinencia de la tesis de la dualización para este caso particular. Para ello, en una primera parte se esbozan los rasgos fundamentales de esta tesis, se analizan los fundamentos con los que ha sido presentada y las causas que se le atribuyen. En la segunda parte se revisan las principales transformaciones producidas en esta fase de modernización capitalista en Chile, y la evolución de las desigualdades sociales y la segregación urbana en el Gran Santiago a la luz de las transformaciones producidas en su mercado de trabajo. En la tercera y última parte, se plantea la discusión sobre la aplicabilidad de la tesis de la dualización al caso chilenoStructural changes in metropolitan labour markets under the process of reestructutration-informationalization-globalization, had become a central issue for the study of the transformation of the cities during the last decades. According to this perspective, this article analizes the impacts that the capitalist modernization in Chile has had on their labor market and the evolution of income distribution, and upon this base, observes their effects on socio-territorial estructuration of the Great Santiago, specially discussing the pertinence of the dualization theory for this particular case. For that, main characteristics of this theory are drawn; at the same time, the basis with that has been

 9. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 10. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  Full Text Available Pedagogisk meritering och pedagogiska meritportföljer har under det senaste decenniet fått ökad uppmärksamhet. Idag (mars 2011 ger en sökning på Google® 6 140 respektive 1 990 träffar på dessa två sökord. Många av träffarna på Google® handlar om högskolors rekommendationer att dokumentera pedagogiska meriter, men antalet publicerade artiklar i detta ämne är mycket få. Högskolan behöver bra lärare och för att uppnå det så måste undervisning och andra utbildningsinsatser uppmärksammas och belönas. Användandet av pedagogiska meritportföljer anses öka betydelsen av undervisningsinsatsen vid anställningar och befordran och är ett sätt att professionalisera undervisning (Fayne, 1991. Många högskolor och universitet har utarbetat handlingsplaner för hur pedagogiska meriter ska dokumenteras och bedömas liksom strategier för hur medarbetarna ska utveckla sin pedagogiska skicklighet. ”Uppifrån” finns således både skrivna dokument och viljan och intentionen att premiera pedagogiska insatser. Trots detta upplever många medarbetare att pedagogiska insatser inte lönar sig att dokumentera då dessa meriter inte värderas tillräckligt högt, exempelvis i jämförelse med forskningsmeriter. Samtidigt vittnar pedagogiskt sakkunniga om att de pedagogiska meritportföljer som de ombeds granska (vid exempelvis tjänstetillsättningar ofta är ostrukturerade och av varierande kvalité. För att pedagogiska meriter ska få avsedd tyngd vid tjänstetillsättningar fordras att de redovisas på ett sätt som gör det möjligt för sakkunniga att värdera dem. Bedömning av både vetenskapliga och pedagogiska meriter görs i många fall av sakkunniga utan särskild pedagogisk utbildning och de pedagogiska meriterna anses generellt mer svårbedömda än de vetenskapliga (Lindberg, 1997. Någon form av standardisering och mallar i samband med presentation av pedagogiska meriter bör därför kunna vara till hjälp för s

 11. Greger Anderson & Ursula Geisler: Fruktan, fascination, frändskap [... etc.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsøe, Michael

  2007-01-01

  review essay: Greger Andersson & Ursula Geisler (eds.), Fruktan, fascination och frändskap. Det svenska musiklivet och nazismen, Malmö, 2006; Henrik Karlsson, Det fruktade märket. Wilhelm Peterson-Berger, antisemitismen och antinazismen, Malmö, 2005; Horst Weber and Stefan Drees (eds.), Quellen z...

 12. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 13. Billedet af Øresundsregionen i danske og svenske medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard; Falkheimer, Jesper

  2012-01-01

  Den svenska mediebilden av Danmark kan summeras: - SEX, DRUGS, EL, SPORT OCH ROCK´N ROLL – Gratistidningar och nationella svenska mediers bevakning domineras av en enkel servicejournalistik om Öresundsregionen, men inte av brott som man kanske kan tro, säger Jesper Falkheimer, medieforskare och...

 14. Narcotráfico, violencia y crisis social en el Caribe insular colombiano: El caso de la isla de San Andrés en el contexto del Gran Caribe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia Mantilla

  2011-01-01

  Full Text Available El presente artículo tiene por objetivo presentar un diagnóstico preliminar de la magnitud del tráfico de drogas, sus dinámicas, modalidades, y las condiciones sociales y económicas que favorecen el desarrollo de este negocio ilegal en la isla de San Andrés (Colombia. El análisis se desarrolla, no obstante, en el marco de la condición histórica y natural de “zona de tránsito” de drogas, armas y otros recursos ilegales, que se le atribuye a la región del Gran Caribe, entendida como un continuo geográfico, histórico y cultural en el que se observan patrones comunes en materia de amenazas a la seguridad, la geopolítica de las relaciones con Estados Unidos y los efectos sociales y económicos derivados del flagelo del narcotráfico. En este sentido, el caso de la isla de San Andrés (Colombia se examina más como parte de la dinámica insular gran caribeña que como parte de las tendencias propias del negocio en la Colombia continental, lo que permite, sin embargo, establecer las conexiones entre ambos espacios regionales - el insular y el continental - y, a la vez, evaluar el impacto regional del fenómeno a partir de las conexiones ilegales que desde el archipiélago se establecen con algunos países vecinos del Gran Caribe. Finalmente, se sostiene la hipótesis de que el fenómeno del narcotráfico se instala en la isla como resultado de factores geohistóricos, culturales y socioeconómicos que en conjunto han determinado la participación activa de distintos sectores de la sociedad en este negocio ilegal.

 15. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 16. A large area transition radiation detector to measure the energy of muons in the Gran Sasso underground laboratory

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barbarito, E.; Bellotti, R.; Cafagna, F.; Castellano, M.; De Cataldo, G.; De Marzo, C.; Favuzzi, C.; Fusco, P.; Giglietto, N.; Guarnaccia, P.; Mazziotta, M.N.; Mongelli, M.; Montaruli, T.; Perchiazzi, M.; Raino, A.; Sacchetti, A.; Spinelli, P.

  1995-01-01

  We have designed and built a transition radiation detector of 36 m 2 area in order to measure the residual energy of muons penetrating in the Gran Sasso cosmic ray underground laboratory up to the TeV region. It consists of three adjacent modules, each of 2x6 m 2 area. Polystyrene square tubes, filled with a argon-carbon dioxide gas mixture, and polyethylene foam layers are used as proportional detectors and radiators respectively. We cover such a large surface with only 960 channels that provide adequate energy resolution and particle tracking for the astroparticle physics items to investigate. The detector has been calibrated using a reduced size prototype in a test beam. Results from one module exposed to cosmic rays at sea level are shown. (orig.)

 17. Las crisis bancarias y el sistema monetario internacional en la Gran Depresión y en la actualidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richhild Moessner

  2011-12-01

  Full Text Available Identificamos las semejanzas y las diferencias en la escala y la naturaleza de las crisis bancarias de 2008-2009 y de la Gran Depresión, y analizamos las diferencias en la respuesta de política a las dos crisis a la luz de los sistemas monetarios internacionales predominantes. Encontramos que la escala de la crisis bancaria, medida por la reducción internacional del endeudamiento de corto plazo y de los depósitos bancarios totales, fue menor en 2008-2009 que en 1931. Sin embargo, la provisión de liquidez del banco central fue mayor en el contexto de tasas de cambio flexibles de 2008-2009 que en 1931, cuando estaba limitada en muchos países por el patrón oro.

 18. "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..." : [luuletused] / Catharina Gripenberg ; tlk. Juta-Tiia Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Gripenberg, Catharina

  2004-01-01

  Sisu: "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..."; "Tean, et kajad vastavad, aga väga lühidalt. Valad sa välja oma ..." = "Vet att ekon svarar, men i all korthet. Gjuter du ut ditt hjärta ..."; "Kirjasõber, ma otsin välja jääkraabitsa ..." = "Brevvän, jag lagrar upp med fönsterskapare ..."; "Säravselge hommik. Linnupojad trügivad välja kolbast ..." = "Det var en glasklar morgon. Fågelungarna knuffas från skallen ..."; Armastuskiri = Kärleksbrev

 19. Preparation of Ultra Low-κ Porous SiOCH Films from Ring-Type Siloxane with Unsaturated Hydrocarbon Side Chains by Spin-On Deposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chun-Xiao, Yang; Chi, Zhang; Qing-Qing, Sun; Sai-Sheng, Xu; Li-Feng, Zhang; Yu, Shi; Shi-Jin, Ding; Wei, Zhang

  2010-01-01

  An ultra-low-dielectric-constant (ultra low-k, or ULK) porous SiOCH film is prepared using a single ring-type siloxane precursor of the 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane by means of spin-on deposition, followed by crosslinking reactions between the precursor monomers under UV irradiation. The as-prepared film has an ultra low k of 2.41 at 1 MHz due to incorporation of pores and hydrocarbon crosslinkages, a leakage current density of 9.86 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm, as well as a breakdown field strength of ∼1.5 MV/cm. Further, annealing at 300°C results in lower k (i.e., 1.94 at 1 MHz), smaller leakage current density (2.96 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm) and higher breakdown field strength (about 3.5 MV/cm), which are likely caused by the short-ranged structural rearrangement and reduction of defects in the film. Finally, the mechanical properties and surface morphology of films are also evaluated after different temperature annealing. (condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic, and optical properties)

 20. Bio-based fuels: an analysis of potential, conditions, market, instruments and risks. Opportunities and risks - the BIODRIV project. Final Report; Biobaserade drivmedel: analys av potential, foerutsaettningar, marknad, styrmedel och risker. Moejligheter och risker - projektet BIODRIV. Slutrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rydberg, Tomas (IVL Svenska Miljoeinstitutet, Stockholm (Sweden)); Gaardfeldt, Katarina; Ahlbaeck, Anders (Goeteborgs Miljoevetenskapliga Centrum, Chalmers Tekniska Hoegskola och Goeteborgs Universitet (Sweden)) (and others)

  2010-12-15

  The BIODRIV project is a study of the conditions, opportunities, constraints and risks in the short and long term for the Swedish production of biofuels, with specific focus on the production opportunities offered by the Swedish refineries. The study was conducted at Chalmers Univ. of Technology and IVL Swedish Environmental Research Inst. with support from Preem Environment Foundation and the Foundation of IVL. Researchers in the disciplines of environmental economics, chemical engineering and environmental system analysis have been working collectively to illustrate various technology tracks for bio-based fuel production. A total of six technology tracks for biofuel production have been identified in the long run, in whole or in part, which can replace today's fossil-based fuels in the transport sector. The six technology tracks are: methane from gas networks, decentralized pyrolysis/gasification, different resource bases to fat, hydrogen, methanol, electricity

 1. Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

  OpenAIRE

  Ahl, Linda

  2004-01-01

  Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier so...

 2. I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet

  OpenAIRE

  Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras framtid. Teoretiskt perspektiv: Som teoretisk referensram används Kari Martinsens teori om omsorg, inkluderande Martinsens begrepp om det förnimmande och det registrerade ögat, samt begreppen skuld och skam. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de unga kv...

 3. Det halvt dolda

  OpenAIRE

  Åberg, Elina

  2015-01-01

  I projektet utformas ett hotell med 34 rum i utkanten av den lilla historiska staden Mariefred, som ligger vid Mälaren 65 km från Stockholm. Hotellet utgörs av en kvadratisk volym med tegelfasad och avfasat hörn, belägen på en platt tomt intill museijärnvägen. Staden domineras i fonden av Gripsholms slott, och hotellets placering underordnar sig slottet och bevarar viktiga siktlinjer. Programmet innehåller utöver centrala funktioner som hotellrum, lobby  och restaurang även en biosalong i bot...

 4. ”Ett vackert hem börjar med golvet” : Linoleummattan i Sverige under tidigt 1900- tal

  OpenAIRE

  Nordström, Frida

  2013-01-01

  Denna uppsats handlar hur samhällsströmningar i samhället under tidigt 1900-tal påverkade användningen av linoleum i hemmen och i arkitekturen i Sverige. Även utseendet på linoleummattor och tillverkningssätt undersöks. Undersökningen omfattar också den svenska linoleumtillverkaren Forshaga linoleum och andra typer av golvmattor som har tillverkats av dem.
 
 Linoleum uppfanns av Fredrick Walton på 1860-talet och hade sin storhetstid under de kommande 100 åren. Linoleum är tillv...

 5. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  OpenAIRE

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 6. Atmospheric chemistry of C4F9O(CH2)3OC4F9 and CF3CFHCF2O (CH2)3OCF3CFHCF2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, A. M.; Hurley, M. D.; Wallington, T. J.

  2006-01-01

  FTIR smog chamber techniques were used to measure k(Cl + CF3CFHCF2O(CH2)(3)OCF2CFHCF3) = (2.97 +/- 0.17) x 10(-12) k(OH + CF3CFHCF2O(CH2)(3)OCF2CFHCF3) = (2.45 +/- 0.14) x 10(-13), k(Cl + C4F9O(CH2)(3)OC4F9) = (1.45 +/- 0.16) x 10(-12), and k(OH + C4F9O(CH2)(3)OC4F9) = (1.44 +/- 0.10) x 10(-13) c...

 7. Persistencia y cambio de las unidades de producción hortícola en el Cinturón Verde del Gran Rosario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Propersi

  2006-01-01

  Full Text Available The horticulture production units in the Green Belt of Gran Rosario appeared in a space traditionally used to the exportable agricultural production. Presents since the XIXth century in the area, they were growing in function of the demographic growth to the first half of 1970 approximately, when the international prices paid for the soya made this leguminous a great competitor for land. The increasing of agricultural production implied an excessive pressure over the natural environment of the rural spaces, like an alteration of the working and living conditions of the people related to this territory. This work wonders about the modifications that happened in the local social horticultural structure in the last thirty years.Las unidades de producción hortícola del Cinturón Verde del Gran Rosario surgen en un espacio tradicionalmente priorizado para la producción agropecuaria exportable. Presentes desde el siglo XIX en el área, fueron incrementándose en función del crecimiento demográfico hasta aproximadamente mediados de la década de 1970, cuando los precios internacionales pagados por la soja convirtieron a esta leguminosa en una ventajosa competidora por tierra. El incremento de la producción agrícola implicó una presión excesiva sobre el entorno natural de los espacios rurales, como una alteración de las condiciones de trabajo y de vida de las personas vinculadas a este territorio. Este trabajo indaga las modificaciones ocurridas en la estructura social hortícola zonal en los últimos 30 años.

 8. Influence of production system, age an sex on carcass parameters and some biochemical meat quality characteristics of reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine Sampels

  2005-03-01

  Full Text Available Carcass composition in reindeer is affected by feed intake and the age and sex of the animal. Studies have also shown that age, sex, carcass trim fat content and total intramuscular fat content (IMF influence lipid class composition. The aim of this study was to compare lipid class composition and IMF in relation to carcass weight, conformation and trim fat content, and to investigate how these parameters are affected by age, sex and different feed sources. Five groups of reindeer were studied. Two groups of calves were fed two grain-based pelleted feeds with different lipid compositions for approximately two months before slaughter. One of these groups was fed with conventional pellets, and the other with pellets enriched with linseed cake to increase the amount of n-3 fatty acids in the diet. Three groups of grazing reindeer were also included in the study, consisting of adult males, adult females or calves. Reindeer calves fed pellets had higher slaughter weights, higher trim fat content and better carcass conformation scores compared to the grazing calves. However, there was no significant difference in IMF between pellet-fed and grazing calves. Adult female reindeer had the highest and grazing calves the lowest slaughter weights, trim fat and IMF. There was no difference in lipid class composition in meat from calves fed with the two pelleted feeds, whereas grazing calves had a higher amount of phospholipids. Squalene was identified and quantified as a component of intramuscular lipids in reindeer meat. Effekt av produktionssystem, ålder och kön på slaktkroppskvalitet och några biokemiska egenskaper hos renköttAbstract in Swedish / Sammandrag: Slaktkroppssammansättningen hos renar påverkas av både foderintag, fodersammansättning och djurens ålder och kön. Tidigare har vi visat att renens kön, ålder, mängden intramuskulärt fett (IMF och putsfett på slaktkroppen påverkar sammansättningen av lipidklasser. Syftet med denna

 9. El gran milagro... Todavía=The Great Miracle… As Yet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paquita Suárez Coalla

  2017-06-01

  Full Text Available Resumen Este texto plantea una reflexión personal sobre las múltiples contradicciones y desafíos que la institución y la experiencia de la maternidad plantean a las mujeres, considerando un contexto muy específico: la academia norteamericana, a la que llegué como inmigrante privilegiada desde España. Si la práctica de la co-maternidad aparece en ciertos discursos como garante de la solidaridad entre las mujeres, otros factores como la raza, la clase o las puras circunstancias individuales, modulan nuestras vidas como mujeres, trabajadoras y madres. En cualquier caso, en nuestras sociedades desarrolladas e hiper-competitivas, solo gracias a las redes de apoyo formales o informales entre mujeres y a una voluntad decidida de involucrare en la crianza de l@s hij@s por parte de nuestras parejas garantiza que la experiencia de ser madres pueda ser vivida como un gran milagro.   Abstract This text proposes a personal reflection on the multiple contradictions and challenges that the institution and the experience of motherhood pose to women, considering a very specific context: the American academy, to which I arrived as a (privileged immigrant from Spain. If the practice of co-motherhood appears in certain contexts as a guarantee of solidarity among women, other factors such as race, class or purely individual circumstances modulate our lives as women, workers and mothers. In any case, in our developed and hyper-competitive societies, it is only thanks to formal or informal networks of support between women and a clear will on the part of our partners that allows us to live the experience of motherhood as a great miracle.

 10. LLUVIAS E INUNDACIONES EN LOS CENTROS TURÍSTICOS DE GRAN CANARIA: EL CASO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Máyer Suárez

  2006-01-01

  Full Text Available El sur de Gran Canaria ha sido intensamente transformado por las instalaciones turísticas que, desde 1962, se han realizado. Entre las consecuencias ambientales de este proceso destacan las inundaciones. El objetivo de este trabajo es determinar si existe relación entre las implantaciones turísticas y el incremento, en las últimas décadas, de los daños producidos por las inundaciones. Para ello se ha realizado un análisis diacrónico entre 1962 y la actualidad, comparando la evolución entre los episodios de lluvia intensa y los problemas generados. Los resultados señalan que el reciente incremento de los perjuicios, derivados de las inundaciones, se explica por la forma en que se han realizado los crecimientos urbanos y las infraestructuras turísticas a ellos asociados.

 11. Determination of boron as boric acid by automatic potentiometric titration using Gran plots [in pressurized water reactor coolant

  International Nuclear Information System (INIS)

  Midgley, D.; Gatford, C.

  1989-11-01

  Boron in PWR primary coolant and related waters may be determined as boric acid by titration with sodium hydroxide, using a glass electrode as a pH indicator. Earlier work has shown that this analysis can conveniently be carried out automatically with adequate precision and accuracy for routine use, although bias became apparent at the lowest concentrations tested. The latest titrators enable the titration data to be transformed mathematically to give two linear segments, before and after the end-point (Gran plots). The results are as precise as those from other titration methods (in which the end-point is found from the point of inflexion of a plot of pH against volume of titrant), but the bias at low concentrations is much reduced. This is achieved without extra time or involvement of the operator. (author)

 12. Lam lam o lam (6/4 e)

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Laulun sanat: Lam, lam o lam, Så undersan, Förtryckt, försökt; Dock likväl älskadt högt! Mitt hjerta är ej mitt, Men ditt: Din lön, Guds Lam, För hån och skam, För sårens flod Och för ditt kors och blod.

 13. Substituição parcial do milho por sorgo granífero na alimentação de matrizes suínas primíparas durante a lactação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.R.C. Moreira

  2014-08-01

  Full Text Available Avaliou-se o efeito da substituição parcial do milho por sorgo granífero na dieta de matrizes suínas híbridas durante as fases de lactação e pós-desmame. Foram utilizadas 25 fêmeas, distribuídas em três tratamentos, com porcentagens crescentes de sorgo granífero - 0%, 25% e 50% - em substituição ao milho. Os animais foram avaliados durante as fases de lactação e pós-desmame, tendo sido mensurados o peso vivo (PV e a espessura de toucinho (ET ao parto, ao oitavo, 16º e 25º dias de lactação - desmame. Nesses momentos, foram realizadas colheitas de amostras de leite para análise bioquímica. As leitegadas foram pesadas no mesmo intervalo de tempo. No estro pós-desmame (RE, determinou-se o intervalo estro-cobertura (dias, PV e ET. Quanto às fêmeas, não ocorreram efeitos sobre o PV e a ET. Quanto ao número e ao peso dos leitões, as fêmeas do grupo controle apresentaram maior número de leitões nascidos vivos. O GPD dos leitões foi maior nas leitegadas dos tratamentos com 50% de sorgo. Não houve diferença para as análises do leite. No RE, não ocorreram efeitos. Dessa forma, conclui-se que o sorgo granífero pode substituir o milho em até 50% na dieta de fêmeas suínas durante lactação, sem comprometer os parâmetros produtivos e reprodutivos.

 14. Caracterización de rellenos fisurales por desequilibrios isotópicos de series radiactivas naturales. El caso del batolito granítico de El Berrocal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hernández Benítez, A.

  1993-08-01

  Full Text Available The isotopic ratios obtained for geological materials from the granitic batholith of El Berrocal show values very close to equilibrium, like in a geochemically closed system, for the fresh granitic rock. The fracture fillings studied present values with a disequilibrium between radionuclides. This is due to the existance in the system of mobilization/retention phenomena for these elements. The fracture fillings have been sequentially leached and the results show that Uranium is preferently bound to the adsorbed and iron-rich phases. Thorium, with a lower geochemical mobility, is related mainly to the residual or detritical phases.Las relaciones isotópicas obtenidas en materiales del batolito granítico de El Berrocal muestran valores cercanos al equilibrio propios de un sistema geoquímicamente estable para la roca granítica sin alterar, mientras que en los rellenos fisurales se observan desequilibrios isotópicos que indican fenómenos actuales de movilización/retención de estos radisótopos. Los rellenos se han sometido a una lixiviación secuencial donde se observa que el uranio está asociado preferentemente a las fases adsorbidas y ricas en oxi-hidróxidos de hierro, mientras que el torio se moviliza con mayor dificultad y está asociado a la fase residual del relleno.

 15. Digital Materia

  OpenAIRE

  Lindgren, Marcus; Richey, Emma

  2014-01-01

  Med tankar från pedagogen Montessori och filosoferna Platon och Baudrillard har detta arbete behandlat frågor om datorn och dess betydelse för en grafiker. Frågeställningen formulerades efter hand och lydde tillslut: ”Hur kan materia te sig i digital form?” Forskningen resulterade i en hypotes för hur digital materia skulle födas i datorn: genom att blanda två uppsättningar av data, såsom två genuppsättningar tillsammans skapar en ny organism. Under produktionen utvecklades därmed en metod fö...

 16. Undervattensfotografering : Vattnets påverkan på ljus

  OpenAIRE

  Lönnström, Mathias

  2011-01-01

  Syftet med detta arbete var att jag skulle fördjupa mig i undervattensfotografering och diskutera skillnaderna mellan att fotografera i luft från att fotografera i vatten. Jag ville i och med min forskning bygga upp en kunskapsbank åt mig själv inför kommande projekt. Detta åstadkom jag genom att först studera teorin i böcker av Martin Edge och Blain Brown och på så sätt förbereda mig inför de praktiska fotograferingssessionerna jag senare utförde. Efteråt analyserade jag mina erfarenheter oc...

 17. ”… alla vill vi väl ha ett förhållande” : En studie om hur kvinnor i övre medelåldern upplever livet som singel

  OpenAIRE

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Befolkningen utgörs till 46 procent av singlar och den största gruppen singlar är kvinnor i åldersgrupperna övre medelålder och äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen kring hur svenska heterosexuella kvinnor i gruppen övre medelålder upplever singellivet. Jag använde mig utav välkända teorier och begrepp inom sociologin. De tillämpade teorierna och teoretiska begreppen var individualis...

 18. Livsstilsinterventionens betydelse för arbetshälsan

  OpenAIRE

  Nyholm, Eva-Maija

  2016-01-01

  Arbetshälsan och arbetsplatsen som en hälsofrämjande arena lyfts fram som betydelsefulla faktorer då man diskuterar framtida utmaningar och den samhälleliga utvecklingen. Vi bör sträva efter en längre arbetskarriär med arbetshälsa, samt ökad produktivitet. Välmående i arbetsgemenskapen relateras indirekt till arbetsförmågan. Arbetsförmågan är beroende av medarbetarens upplevda hälsa och prestanda, kunnande, värden, attityd och motivation. Syfte med studien var att kartlägga livsstilsintervent...

 19. Att lita på andras blodgåva : Åsikter om att homosexuella män i praktiken nekas donera blod

  OpenAIRE

  Elwin, Elin

  2015-01-01

  Denna kandidatuppsats undersöker vilka upp­fattningar sjuksköterskor och homo­sexuella män har kring reglerna för blodgivning, med inriktning på att homosexuella män i praktiken inte får donera blod. Studien har genomförts med kvalitativ intervju som metod. Resultatet framhäver att mina informanter klassificerat blod och människor olika, där både utländskt blod och svenskt blod rangordnas efter potentiell risk för smitta. Sjuksköterskorna och de homosexuella männen hanterar även reglerna olik...

 20. Index viktat efter omsättning : Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde?

  OpenAIRE

  Walljaeger, Christoffer; Uhrdin, Susanna

  2005-01-01

  Om den effektiva marknadshypotesen inte gäller skulle varje aktie handlas över eller under aktiens verkliga värde. Om så är fallet skulle alla index som är viktade efter börsvärde automatiskt överexponeras när en aktie handlas över dess verkliga värde och underexponera när en aktie handlas under dess verkliga värde. Det här betyder att kapitalviktade index är fundamentalt och strukturellt bristfälliga och kommer kontinuerligt övervikta alla aktier som handlas över verkligt värde och undervikt...

 1. Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Storbritannien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolowski-Bogomoloff, Angelika

  2011-03-01

  Full Text Available In children’s literature, power relations are fundamentally assymetrical. This is furthermore accentuated in the process of translation where translation norms, social and cultural norms as well as the power game of adult authorities play a major part.The Swedish author Astrid Lindgren’s ideology is based on the notion that no aspects of life should be hidden from the child, making her thematize as well as break taboos in her writing for children. There has been extensive research on Lindgren’s authorship per se, but research on translations of her books seems to be limited. The fact that discussions on taboo elements in children’s books in general, and Lindgren’s source texts and target texts in particular are sparse indicates that this is a vast – and interesting – field still to be explored.This paper focuses on the American and British translations of Lindgren’s Madicken (1960 and Madicken och Junibackens Pims (1976 in order to find out why and to what extent these books were censored in translation.

 2. Opto-electronic properties and light-emitting device application of widegap layered oxychalcogenides: LaCuOCh (Ch=chalcogen) and La2CdO2Se2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hiramatsu, Hidenori; Hirano, Masahiro; Kamioka, Hayato; Ueda, Kazushige; Ohta, Hiromichi; Kamiya, Toshio; Hosono, Hideo

  2006-01-01

  Electronic and optical properties of widegap oxychalcogenides, LaCuOCh (Ch chalcogen) and La 2 CdO 2 Se 2 , are reviewed with a focus on those relevant to their layered crystal structures, including high hole mobility, degenerate p-type conduction, room temperature exciton, and large third order optical nonlinearity. In particular, the widegap p-type metallic conduction was realized in Mg-doped LaCuOSe: the first demonstration among any class of widegap materials including GaN:Mg. Furthermore, we demonstrate the room temperature operation of a blue light-emitting diode using a pn hetero-junction composed of a LaCuOSe epilayer and an n-type amorphous InGaZn 5 O 8 . Those results strongly suggest that a series of the layered oxychalcogenides are applicable to the light-emitting layers in opto-electronic devices that operate in the ultraviolet-blue region as well as to transparent p-type conductors. (copyright 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (Abstract Copyright [2006], Wiley Periodicals, Inc.)

 3. Land-use policies and corporate investments in agriculture in the Gran Chaco and Chiquitano

  Science.gov (United States)

  le Polain de Waroux, Yann; Garrett, Rachael D.; Heilmayr, Robert; Lambin, Eric F.

  2016-01-01

  Growing demand for agricultural commodities is causing the expansion of agricultural frontiers onto native vegetation worldwide. Agribusiness companies linking these frontiers to distant spaces of consumption through global commodity chains increasingly make zero-deforestation pledges. However, production and land conversion are often carried out by less-visible local and regional actors that are mobile and responsive to new agricultural expansion opportunities and legal constraints on land use. With more stringent deforestation regulations in some countries, we ask whether their movements are determined partly by differences in land-use policies, resulting in “deforestation havens.” We analyze the determinants of investment decisions by agricultural companies in the Gran Chaco and Chiquitano, a region that has become the new deforestation “hot spot” in South America. We test whether companies seek out less-regulated forest areas for new agricultural investments. Based on interviews with 82 companies totaling 2.5 Mha of properties, we show that, in addition to proximity to current investments and the availability of cheap forestland, lower deforestation regulations attract investments by companies that tend to clear more forest, mostly cattle ranching operations, and that lower enforcement attracts all companies. Avoiding deforestation leakage requires harmonizing deforestation regulations across regions and commodities and promoting sustainable intensification in cattle ranching. PMID:27035995

 4. Land-use policies and corporate investments in agriculture in the Gran Chaco and Chiquitano.

  Science.gov (United States)

  le Polain de Waroux, Yann; Garrett, Rachael D; Heilmayr, Robert; Lambin, Eric F

  2016-04-12

  Growing demand for agricultural commodities is causing the expansion of agricultural frontiers onto native vegetation worldwide. Agribusiness companies linking these frontiers to distant spaces of consumption through global commodity chains increasingly make zero-deforestation pledges. However, production and land conversion are often carried out by less-visible local and regional actors that are mobile and responsive to new agricultural expansion opportunities and legal constraints on land use. With more stringent deforestation regulations in some countries, we ask whether their movements are determined partly by differences in land-use policies, resulting in "deforestation havens." We analyze the determinants of investment decisions by agricultural companies in the Gran Chaco and Chiquitano, a region that has become the new deforestation "hot spot" in South America. We test whether companies seek out less-regulated forest areas for new agricultural investments. Based on interviews with 82 companies totaling 2.5 Mha of properties, we show that, in addition to proximity to current investments and the availability of cheap forestland, lower deforestation regulations attract investments by companies that tend to clear more forest, mostly cattle ranching operations, and that lower enforcement attracts all companies. Avoiding deforestation leakage requires harmonizing deforestation regulations across regions and commodities and promoting sustainable intensification in cattle ranching.

 5. Labor conflict, general strikes and dynamics of trade union organizations in the Gran La Plata 1969-1972

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agustín Nava

  2017-07-01

  Full Text Available This paper is inscribed within studies on the history of the labor movement during the years '60 and '70 in Argentina and aims to analyze the cycle of general strikes and labor conflictivity that took place more specifically between the years 1969-1972 on a particular region: the Gran La Plata. Through a qualitative and quantitative analysis we will approach the dynamics of general strikes and their impact on our study region, as a kind of struggle that allows us to analyze the different tendencies and forms assumed by the conflict, the degrees of unity within the labor movement, the dynamics of trade unions, alliances with other social forces and the relationship with the state. Therefore, this article contributes to study not only certain specific dynamics of labor conflictivity in our study region, but also the more general cycle of social protest and political radicalization that took place in Argentina during the sixties and seventies

 6. Vitamin K3 analogs induce selective tumor cytotoxicity in neuroblastoma.

  Science.gov (United States)

  Kitano, Toru; Yoda, Hiroyuki; Tabata, Keiichi; Miura, Motofumi; Toriyama, Masaharu; Motohashi, Shigeyasu; Suzuki, Takashi

  2012-01-01

  We investigated the cytotoxicity of eight vitamin K3 (VK3) analogs against neuroblastoma cell lines (IMR-32, LA-N-1, NB-39, and SK-N-SH) and normal cell lines (human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) and human dermal fibroblasts (HDF)) using a 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. 2-[(2-Methoxy)ethylthio]-3-methyl-1,4-naphthoquinone (VK3-OCH(3)) showed especially potent cytotoxic activities against neuroblastoma cells compared with normal cells. In a Hoechst 33342 staining experiment, apoptotic morphologies characterized by cell shrinkage, nuclear condensation, and nuclear fragmentation were observed in IMR-32 and LA-N-1 cells after 48 h of treatment with 10(-5) M of VK3-OCH(3). To clarify the molecular mechanisms of apoptosis induced by VK3-OCH(3), we examined the expression of apoptosis related proteins using a Proteome Profiler Array and western blotting. Heme oxygenase (HO)-1 was remarkably increased by VK3-OCH(3) compared with the control (173% in IMR-32 and 170% in LA-N-1 at 24 h). Moreover, caveolin-1 was induced by VK3-OCH(3) at 48 h. In addition, VK3-OCH(3) arrested the cell cycle at the G2/M phase in IMR-32 cells. These results suggest that VK3-OCH(3) exhibited a selective antitumor activity via HO-1-related mechanisms.

 7. Status of the GERDA Experiment at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Brugnera

  2013-01-01

  Full Text Available The Germanium Detector Array (Gerda is a low background experiment at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS of the INFN designed to search for the rare neutrinoless double beta decay (0νββ of 76Ge. In its first phase, high purity germanium diodes inherited from the former Heidelberg-Moscow and Igex experiments are operated “bare” and immersed in liquid argon, with an overall background environment of 10−2 cts/(keV·kg·yr, a factor of ten better than its predecessors. Measurements on two-neutrino double beta decay (2νββ giving T1/22ν=(1.88±0.10×1021 yr and recently published background model and pulse shape performances of the detectors are discussed in the paper. A new result on 0νββ has been recently published with a half-life limit on 0νββ decay T1/20ν>2.1×1025 yr (90% C.L.. A second phase of the experiment is scheduled to start during the year 2014, after a major upgrade shutdown. Thanks to the increased detector mass with new designed diodes and to the introduction of liquid argon instrumentation techniques, the experiment aims to reduce further the expected background to about 10−3 cts/(keV·kg·yr and to improve the 0νββ sensitivity to about T1/20ν>1.5×1026 yr (90% C.L..

 8. Origen de la gran industria en la comarca del Campo de Gibraltar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María José Foncubierta Rodríguez

  2010-11-01

  Full Text Available Cuando en la década de los sesenta se pusieron en marcha los Planes Nacionales de Desarrollo, la comarca del Campo de Gibraltar vivía una situación de pobreza y de analfabetismo, caracterizada por la servidumbre de su población al uso militar de gran parte de su territorio, y a la presencia de la colonia británica de Gibraltar. La calificación como Zona de Preferente Localización Industrial, hizo que en el Arco de la Bahía de Algeciras se instalara un conjunto de grandes empresas que han transformado sensiblemente la comarca, en términos de empleo, económicos e incluso de cualificación de los ciudadanos. Palabras-clave: Grandes industrias, Campo de Gibraltar, Planes de Desarrollo, Bahía de Algeciras.___________________________ABSTRACT:When in the sixties are launched the National Development Plans, in order to avoid regional imbalance, the region of Campo de Gibraltar suffered a socio-economic situation of poverty and illiteracy, which was characterized by the easement to military use of its territory, and the presence of the British colony of Gibraltar. Its classification as Industrial Location Preferred Zone was the cause of a set of large companies to be installed at the Bay of Algeciras, which have significantly transformed the situation in this area, in terms of employment, economy, and even their people´s qualification.Keywords: Large industries, Campo de Gibraltar, Development Plans, Bay of Algeciras

 9. Condiciones de vida y fragmentación socio-espacial en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán (Noroeste Argentino

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paula Boldrini Peralta

  2014-06-01

  Full Text Available El noroeste de Argentina (NOA es el territorio donde la pobreza alcanza las condiciones más críticas y la calidad de vida registra los estándares más bajos. El aglomerado Gran San Miguel de Tucumán (GSMT constituye la ciudad cabecera de la región. Concentra niveles significativos de privación sin ocupar la situación más desfavorable, manifestando procesos de fragmentación socio-espacial a partir del sostenimiento y la agudización de las desigualdades entre sus habitantes. El objetivo es caracterizar y analizar las condiciones de vida del aglomerado GSMT a principios del siglo XXI. Para esto se utiliza el índice sintético de condiciones de vida urbano (que combina el índice de privación material de los hogares y el índice de calidad de vida urbano para detectar aquellas variables que inciden en el territorio y que generan las mejores y peores situaciones socio-espaciales del aglomerado, identificando sus características particulares. Northwestern Argentina (NOA is the territory where poverty reaches the most critical conditions and quality of life has the lowest standards. The agglomerate Gran San Miguel de Tucumán (GSMT is the main city in the region. It concentrate significant levels of privation but not the most unfavorable situation, showing processes of socio-spatial fragmentation and growing inequalities among its habitants. The objective is to characterize and analyze the living conditions of the agglomerate GSMT in the early twenty-first century. Using the syntheticalrating of urban living conditions (combiningthe material privation rating of households with the rating of urban life quality recognizing variables that affect the territory and generate the best and worst case scenarios in socio-spatial situations of the agglomerate, identifying their main characteristics.

 10. La Psicología Social Comunitaria en procesos de reubicación masiva: una experiencia de la Gran Misión Vivienda Venezuela

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Fernando Giuliani

  2017-11-01

  Full Text Available La Psicología Social Comunitaria cuenta con un sostenido desarrollo  teórico y metodológico que representa un gran potencial de aplicabilidad en la solución de diversos problemas sociales y en el desarrollo de las comunidades.  Por su parte, el contexto venezolano actual, donde casi todas las políticas públicas implican un alto nivel de protagonismo de la organización y la participación comunitaria, es sumamente propicio para que las ciencias sociales en general y, la Psicología Social Comunitaria en particular, integren sus aportes. En función de estos planteamientos, en el presente trabajo presentamos una experiencia realizada en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, política pública impulsada por el estado venezolano que asume una perspectiva comunitaria y participativa. La experiencia en cuestión se desarrolló entre diciembre del 2013 y diciembre del 2014 y estuvo adscripta al Gobierno del Distrito Capital, en Caracas, Venezuela. Tuvo como eje central el desarrollo e implementación de un Enfoque Comunitario Integral destinado a servir de orientación al trabajo que realizaron los equipos con las poblaciones ubicadas en los nuevos urbanismos construidos por el estado. El diseño e implementación del Enfoque, integró buena parte de las propuestas teórico -  conceptuales de la Psicología Comunitaria.   Palabras clave: vivienda, comunidad, organización, participación, políticas públicas.

 11. Metodología de diseño, observación y cálculo de redes geodésicas exteriores para túneles de gran longitud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Velasco, J.

  2014-03-01

  Full Text Available The realization of long railway tunnels has acquired a great interest in recent years. In Spain it is necessary to address projects of this nature, but ther is no corresponding methodological framework supporting them. The tunnel observational and working geometrical properties, make that former methodologies used may be unuseful in this case: the observation of the exterior and interior geodetical networks of the tunnel is different in nature. Conditions of visibility in the interior of the tunnels, regardless of the geometry, are not the most advantageous for observation due to the production system and the natural conditions of the tunnels. Errors increase as the drilling of the tunnel progresses, as it becomes problematical to perform continuous verifications along the itinerary itself. Moreover, inherent tunnel movements due to active geodynamics must also be considered. Therefore patterns for geodetic and topographic observations have to be reviewed when very long tunnels are constructed.La realización de túneles de gran longitud para ferrocarriles ha adquirido un gran auge en los últimos años. En España se han abordado proyectos de estas características, no existiendo para su ejecución una metodología completa y contrastada de actuación. Las características geométricas, de observación y de trabajo en túneles hace que las metodologías que se aplican en otros proyectos de ingeniería no sean aplicables por las siguientes causas: separación de las redes exteriores e interiores de los túneles debido a la diferente naturaleza de los observables, geometría en el interior siempre desfavorable a los requerimientos de observación clásica, mala visibilidad dentro del túnel, aumento de errores conforme avanza la perforación, y movimientos propios del túnel durante su ejecución por la propia geodinámica activa. Los patrones de observación geodésica usados deben revisarse cuando se ejecutan túneles de gran longitud. Este

 12. Estudio de la presencia de peligros (aflatoxinas) y fraudes (uso no declarado de cereal transgénico) en el gofio producido en Gran Canaria

  OpenAIRE

  Collado Perera, Miguel Ángel; Millán de Larriva, Rafael; Sanjuán Velázquez, Esther

  2006-01-01

  [ES] Todavía hoy, los cereales son en gran medida el alimento más importante de la humanidad. En las Islas Canarias existe un alimento muy típico elaborado a base de cereales tostados y molidos conocido como gofio, que ya era consumido por los primeros habitantes de las islas. Se considera como un alimento seguro por su baja humedad y por alcanzar temperaturas de 130ºC durante su elaboración. Sin embargo, puede contener sustancias tóxicas conocidas como micotoxinas y, por otro lado, es posibl...

 13. Approaches to estimate body condition from slaughter records in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Olofsson

  2008-12-01

  Full Text Available Long-term fluctuations in population densities of reindeer and caribou are common, where pasture is the limiting resource. Pasture quality affects the nutritional status and production of the animals. Therefore, continuous information about changes in the grazing resources is important when making management decisions. The objective of this study was to investigate different possibilities of using routine and additional slaughter records as body condition indicators, and thereby indicators of pasture resources in the summer ranges of reindeer husbandry. Records from 696 reindeer slaughtered in the winter 2002/2003 were included in the study. We developed a model with carcass weight as body condition indicator and two different models combining fatness, conformation, carcass weight, and body size as body condition indicators. The results showed age and sex dependent differences between the variables, and differentiation of animal age and sex improved the precision of models. Adjusting weight for body size also improved weight as a body condition indicator in adults. Conformation and fatness had good resemblance to weight and body size adjusted weight and should preferably be included, together with carcass weight and body size measures, when estimating body condition from carcasses. Our analysis showed that using non-invasive slaughter records is a good and non-expensive method of estimating body condition in reindeer. Abstract in Swedish / Sammandrag:Tillvägagångssätt för skattning avkroppskondition hos ren från slaktregistreringarFluktuationer i ren- och caribou-populationers täthet över tiden är vanliga då betet är en begränsad resurs och beteskvalitén påverkar djurens kondition och produktion. Kontinuerligt uppdaterad information om förändringar i betesresurserna är viktigt i samband med beslutsfattande om förvaltning avresurserna. Syftet med denna studie var att utvärdera olika möjliga sätt att anv

 14. Factores que influyen en la diversidad de la dieta de las familias campesinas de las comunidades de San Clemente y Jesús del Gran Poder en la sierra norte del Ecuador.

  OpenAIRE

  Boada Molina, Laura Gabriela

  2015-01-01

  La presente investigación se basa en el estudio de la diversidad en la dieta de las familias campesinas de la Sierra Norte del Ecuador, específicamente en las comunidades de Jesús del Gran Poder en la Provincia del Carchi y de San Clemente en la Provincia de Imbabura.

 15. Situación laboral de los jóvenes en el Gran Resistencia y Corrientes, Argentina, en el período 2010-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo Barbetti

  2014-09-01

  Full Text Available En este artículo se presenta un estudio descriptivo del comportamiento del mercado laboral de los jóvenes en los aglomerados urbanos Gran Resistencia y Corrientes durante el período 2010 – 2013. Se basa en el análisis de algunas de las principales variables relacionadas con la problemática socioeducativa y laboral de los jóvenes, para lo cual se ha tomado como fuente de datos secundarios la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondientes a los 4° trimestres de los años mencionados.

 16. El patrimonio rupestre de Gran Canaria. Los grabados de la Montaña de Las Vacas (Aldea de San Nicolás

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ernesto Martín Rodríguez

  2013-11-01

  Full Text Available Se presentan varias estaciones rupestres inéditas para la investigación, localizadas en el curso de los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la Montaña de Hogarzales (Aldea de San Nicolás, Gran Canaria en torno a la explotación de la obsidiana por las comunidades prehistóricas de la isla.One presents rock art unpublished stations for the investigation, located in the course of the archaeological works led to end in Hogarzales's mountain (Village of San Nicolas, Great Canary concerning the exploitation of the obsidian for the prehistoric communities of the island.

 17. La mujer directiva en la gran empresa española: perfil, competencias y estilos de dirección

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María José Charlo Molina, Ph.D

  2012-07-01

  Full Text Available La escasa presencia de mujeres directivas en la gran empresa española evidencia una fuerte segregación de género del mercado de trabajo, independiente del nivel formativo. El objetivo de este trabajo es proporcionar el perfil y estilos de dirección de las altas ejecutivas españolas, a partir de la realización de un cuestionario y de su tratamiento estadístico usando el análisis factorial. El marco teórico lo proporcionan la gestión de la diversidad y las teorías sobre paradigmas de liderazgo en la empresa. A la luz de las mismas se tratará de comprobar si existe congruencia entre el rol de género y el rol organizativo, para proponer un nuevo paradigma que minimice los efectos negativos de las posibles incongruencias.

 18. La mujer directiva en la gran empresa española: perfil, competencias y estilos de dirección

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARÍA JOSÉ CHARLO MOLINA

  2012-01-01

  Full Text Available La escasa presencia de mujeres directivas en la gran empresa española evidencia una fuerte segregación de género del mercado de trabajo, independiente del nivel formativo. El objetivo de este trabajo es proporcionar el perfil y estilos de dirección de las altas ejecutivas españolas, a partir de la realización de un cuestionario y de su tratamiento estadístico usando el análisis factorial. El marco teórico lo proporcionan la gestión de la diversidad y las teorías sobre paradigmas de liderazgo en la empresa. A la luz de las mismas se tratará de comprobar si existe congruencia entre el rol de género y el rol organizativo, para proponer un nuevo paradigma que minimice los efectos negativos de las posibles incongruencias.

 19. Standardiserade mätverktyg inom slutenvården – om möjligt, med betoning på röntgenverksamheter : En analys

  OpenAIRE

  Storm, Kent

  2017-01-01

  Att mäta och dokumentera kliniskt vårdarbetet har inte prioriterats inom röntgenverksamheter. Tillgång till jämförelsedata skulle möjliggöra olika former av standardisering för förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att SPC- diagram (statistisk process styrning diagram)  inte uppmärksammas får effekt på patientsäkerhetsarbetet. Aktuell studie avser att öka kunskapen om vilka mätverktyg som finns att tillgå, vilka svar de kan ge och deras användbarhet. Syftet var jämföra och analysera ol...

 20. Kauppakaveri : Tjänsteutveckling åt de äldre

  OpenAIRE

  Haarala, Eveliina

  2013-01-01

  Det verkar som att tjänsteutveckling på senare tid blivit något som man anser trendigt. Jag deltog i ett par kurser i ämnet som var samordnade med Arcada och Svenska social- och kommunalhögskolan. I den ena av kurserna fick jag delta i en tjänsteutvecklingsprocess. Det här examensarbetets syfte är att rapportera om utvecklingsprocessen för en tjänst som är formgiven åt åldringar. Problemområdet i arbetet ligger inom de ensamma åldringarna och affärslivet som borde vakna upp och betjäna dem me...

 1. Politisk TV-reklam : En jämförelse mellan partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014

  OpenAIRE

  Ålbrink, Anna

  2014-01-01

  Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det intressant att undersöka vilka strategier som används. Syftet med uppsatsen är att jämföra partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014 och ta reda på vilka strategier som används för att övertyga väljarna i bild och text. Vilka är de centrala budskapen och använder partierna liknande eller...

 2. Att inte bara älska, utan också respektera : - En litteraturstudie om respektens betydelse i barnets uppväxt

  OpenAIRE

  Aspholm, Matilda

  2010-01-01

  Syftet med denna studie var att förstå respektens betydelse i barnets uppväxt och för familjens samspel samt att få reda på hur man kan förmedla respekt genom fostran och samspel. Syftet var också att granska ifall det finns motsvarigheter mellan de vetenskapliga fostringsteorierna och innehållet i fostringsböcker, som är riktade till föräldrar. Barns rättigheter och lagstiftning inom området tas upp som grund för arbetet. Den teoretiska referensramen består av socialt samspel, föräldrask...

 3. Correlation between stress-induced leakage current and dielectric degradation in ultra-porous SiOCH low-k materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, C., E-mail: Chen.Wu@imec.be; De Wolf, I. [imec, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Belgium); Department of Materials Engineering, KU Leuven, 3000 Leuven (Belgium); Li, Y.; Leśniewska, A.; Varela Pedreira, O.; Marneffe, J.-F. de; Ciofi, I.; Verdonck, P.; Baklanov, M. R.; Bömmels, J.; Tőkei, Zs.; Croes, K. [imec, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Belgium)

  2015-10-28

  Stress-Induced Leakage Current (SILC) behavior during the dielectric degradation of ultra-porous SiOCH low-k materials was investigated. Under high voltage stress, SILC increases to a critical value before final hard breakdown. This SILC increase rate is mainly driven by the injected charges and is negligibly influenced by temperature and voltage. SILC is found to be transient and shows a t{sup −1} relaxation behavior, where t is the storage time at low voltages. This t{sup −1} transient behavior, described by the tunneling front model, is caused by both electron charging of neutral defects in the dielectric close to the cathode interface and discharging of donor defects close to the anode interface. These defects have a uniform density distribution within the probed depth range, which is confirmed by the observed flat band voltage shift results collected during the low voltage storage. By applying an additional discharging step after the low voltage storage, the trap energies and spatial distributions are derived. In a highly degraded low-k dielectric, the majority of defects have a trap depth between 3.4 eV and 3.6 eV and a density level of 1 × 10{sup 18 }eV{sup −1 }cm{sup −3}. The relation between the defect density N and the total amount of the injected charges Q is measured to be sub-linear, N ∼ Q{sup 0.45±0.07}. The physical nature of these stress-induced defects is suggested to be caused by the degradation of the Si-O based skeleton in the low-k dielectric.

 4. Encuesta de portadores de Neisseria meningitidis en el Área de Salud de Gran Canaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  García Rojas Amós

  2000-01-01

  Full Text Available FUNDAMENTOS: Se plantea A Conocer la tasa de portadores y los tipos circulantes de Neisseria Meningitidis en la población residente en el área de salud de Gran Canaria. B Conocer el patrón de distribución de estos portadores. MÉTODOS: Se realizó un diseño descriptivo transversal, con un muestreo aleatorio en etapas múltiples y por conglomerados. Se determinó un tamaño muestral mínimo de 707 personas para una prevalencia esperada del 8,6 %, con una confianza del 95,6 % y precisión de 0,02. Asumiendo que un 15 % de las personas no quisieran colaborar, se incrementó el tamaño muestral a 831 personas, distribuidas en cada conglomerado de manera proporcional a la población existente. Este tamaño se distribuyó a su vez, en cuatro grandes grupos de edad y sexo, proporcionalmente a su importancia en cada zona básica de salud seleccionada aleatoriamente. Los individuos de la muestra se identificaban entre los que acudían a las unidades de extracción, y una vez superados los criterios de exclusión se les solicitaba su colaboración voluntaria en el estudio. Si aceptaban, se les cumplimentaba un cuestionario que englobaba diferentes variables de interés epidemiológico y se les realizaba un frotis faríngeo. Al haber seleccionado los equipos de Atención Primaria con muestreo aleatorio simple y seguir el mismo método para elegir los individuos dentro de ellos, la estimación de la prevalencia se realizó mediante estimador no sesgado. RESULTADOS: Se obtuvieron un total de 828 muestras, lo que supuso un 99,6% de las previstas. Salvo tres, todos los individuos seleccionados participaron voluntariamente en el estudio, lo que le confiere una alta representatividad. Todas las cepas obtenidas correspondían a N. Meningitidis Serogrupo B, salvo una identificada como N. Meningitidis Serogrupo C Sero/Subtipo 4:P1.2,5. Las cepas de N. Meningitidis serogrupo B identificadas, correspondían a 25 serosubtipos diferentes. La prevalencia puntual

 5. Enthalpy of formation of anisole: implications for the controversy on the O-H bond dissociation enthalpy in phenol.

  Science.gov (United States)

  Simões, Ricardo G; Agapito, Filipe; Diogo, Hermínio P; da Piedade, Manuel E Minas

  2014-11-20

  Significant discrepancies in the literature data for the enthalpy of formation of gaseous anisole, ΔfHmo(PhOCH3, g), have fueled an ongoing controversy regarding the most reliable enthalpy of formation of the phenoxy radical and of the gas phase O-H bond dissociation enthalpy, DHo(PhO-H), in phenol. In the present work ΔfHmo(PhOCH3, g) was reassessed using a combination of calorimetric determinations and high-level (W2-F12) ab initio calculations. Static-bomb combustion calorimetry led to the standard molar enthalpy of formation of liquid anisole at 298.15 K, ΔfHmo(PhOCH3, l) = −(117.1 ± 1.4) kJ·mol(-1). The corresponding enthalpy of vaporization was obtained as, ΔvapHmo(PhOCH3) = 46.41 ± 0.26 kJ·mol(-1), by Calvet-drop microcalorimetry. These results give ΔfHmo(PhOCH3, g) = −(70.7 ± 1.4) kJ·mol(-1), in excellent agreement with ΔfHmo(PhOCH3, g) = −(70.8 ± 3.2) kJ·mol(-1), obtained from the W2-F12 calculations. The ΔfHmo(PhOCH3, g) here recommended leads to ΔfHmo(PhO•, g) = 55.5 ± 2.4 kJ·mol(-)1 and DH°(PhO-H) = 368.1 ± 2.6 kJ·mol(-1).

 6. Síndrome de lipodistrofia en pacientes con VIH/sida que reciben terapia antirretroviral de gran actividad en Tepic, México

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rogelio Alberto Fernández Argüelles

  2012-06-01

  Full Text Available Objetivo: determinar la relación entre la manifestación del síndrome de lipodistrofia y la terapia antirretroviral de gran actividad en pacientes con VIH/sida. Métodos: se realizó un estudio descriptivo, transversal y correlacional en pacientes con VIH/sida que reciben terapia antirretroviral de gran actividad, atendidos entre marzo y diciembre de 2007 en el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS de Tepic, Nayarit, México. La definición y diagnóstico del síndrome se realizó mediante el método de The National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research (NCHECR de Australia. Se utilizó la prueba de chi cuadrado para evaluar la dependencia entre el síndrome y la terapia. Se evaluaron 175 pacientes (128 hombres y 47 mujeres, de 19 a 72 años de edad. Resultados: se diagnosticaron 141 pacientes (80,6 con síndrome de lipodistrofia (IC95% 74,7-86.4 %; el 82,6 % correspondió a hombres y el 74,5 % a mujeres. Según la severidad, el porcentaje fue de 17 % de grado 1, 3 % de grado 2, 10 % de grado 3 y 51 % de grado IV. Las pruebas de chi cuadrado para evaluar dependencia entre el síndrome y la terapia resultaron no significativas. Conclusiones: el síndrome de lipodistrofia severo resulta un serio problema para la apariencia de pacientes de VIH/sida que reciben o no la terapia antirretroviral y que agrega un riesgo cardiovascular importante que debe ser considerado para intentar su prevención o tratamiento. Aunque los resultados pueden presentar sesgos y limitaciones, aportan una aproximación importante para sustentar y planificar intervenciones sanitarias que disminuirían el impacto del síndrome en la salud de los pacientes con VIH/sida.

 7. On the Formation of the C{sub 2}H{sub 6}O Isomers Ethanol (C{sub 2}H{sub 5}OH) and Dimethyl Ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}) in Star-forming Regions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergantini, Alexandre; Maksyutenko, Pavlo; Kaiser, Ralf I., E-mail: ralfk@hawaii.edu [Department of Chemistry, University of Hawaii at Mānoa, Honolulu, HI 96822 (United States)

  2017-06-01

  The structural isomers ethanol (CH{sub 3}CH{sub 2}OH) and dimethyl ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}) were detected in several low-, intermediate-, and high-mass star-forming regions, including Sgr B2, Orion, and W33A, with the relative abundance ratios of ethanol/dimethyl ether varying from about 0.03 to 3.4. Until now, no experimental data regarding the formation mechanisms and branching ratios of these two species in laboratory simulation experiments could be provided. Here, we exploit tunable photoionization reflectron time-of-flight mass spectrometry (PI-ReTOF-MS) to detect and analyze the production of complex organic molecules (COMs) resulting from the exposure of water/methane (H{sub 2}O/CH{sub 4}) ices to energetic electrons. The main goal is to understand the formation mechanisms in star-forming regions of two C{sub 2}H{sub 6}O isomers: ethanol (CH{sub 3}CH{sub 2}OH) and dimethyl ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}). The results show that the experimental branching ratios favor the synthesis of ethanol versus dimethyl ether (31 ± 11:1). This finding diverges from the abundances observed toward most star-forming regions, suggesting that production routes on interstellar grains to form dimethyl ether might be missing; alternatively, ethanol can be overproduced in the present simulation experiments, such as via radical–radical recombination pathways involving ethyl and hydroxyl radicals. Finally, the PI-ReTOF-MS data suggest the formation of methylacetylene (C{sub 3}H{sub 4}), ketene (CH{sub 2}CO), propene (C{sub 3}H{sub 6}), vinyl alcohol (CH{sub 2}CHOH), acetaldehyde (CH{sub 3}CHO), and methyl hydroperoxide (CH{sub 3}OOH), in addition to ethane (C{sub 2}H{sub 6}), methanol (CH{sub 3}OH), and CO{sub 2} detected from infrared spectroscopy. The yield of all the confirmed species is also determined.

 8. MKB and SMB in the Northern countries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Broden, K.; Andersson, K.

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 9. Svag analys ger allt för långtgående konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  I IASB:s diskussionsrapport om möjliga värderingsgrunder vid första redovisningstillfället föreslås att tillgångar och skulder värderas till verkligt värde. I Balans 3/2007 redogjorde Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson för kriterierna och tillvägagångssättet vid prövningen av relevans. I denn...

 10. Planering, progression, profession: hur studenter blir planerare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Larsson

  2017-09-01

  Full Text Available De kunskaper som utvecklas med stöd i de nationella examensmålen för värderingsförmåga och förhållningssätt är de som ligger närmast den professionella identiteten. Denna kunskapskategori ges begränsat utrymme i de förväntade studieresultat som examineras inom samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet. Trots detta får studenterna anställning som planerare, ofta kort efter att de tagit sin kandidatexamen. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur kunskapsmässig progression underbyggs avseende värderingsförmåga och förhållningssätt i en planerarutbildning med kulturgeografi som huvudområde. I denna artikel redovisas en analys av samhällsplanerarprogrammet.De kurser i kulturgeografi som ingår i programmet analyseras utifrån förväntade studieresultat, läraktiviteter och examinationsformer i syfte att spåra den planerade progressionen. Särskild uppmärksamhet ägnas kunskapskategorin värderingsförmåga och förhållningssätt. Resultaten diskuteras utifrån en modell för att förstå vilka typer av kunskaper som används vid avvägningar och beslut i planeringsprofessionen. Analysen visar att samhällsplanerarprogrammets planerade progression följer principen att först ge studenterna breda ämneskunskaper, därefter utveckla metodfärdigheter och mot slutet utveckla mer komplexa och handlingsinriktade kunskaper. Den visar också att den planerade progressionen är begränsad i att underbygga normativa aspekter av studenternas värderingsförmåga och förhållningssätt.

 11. ”Kalle, du kan ju läsa!” Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarja Alatalo

  2017-03-01

  Full Text Available Den här studien tar sin utgångspunkt i ett kompetensutvecklingsprojekt där lärare i förskoleklass gavs möjlighet att genom erfarenhet i handling samt reflektion stärka sina ämneskunskaper inom skriftspråksområdet. Sju lärare i förskoleklass intervjuades om sina erfarenheter i samband med bedömning av elevers skriftspråksutveckling. Studiens syfte var att undersöka vilket meningsskapande som enligt lärarna sker i samband med bedömningsaktiviteten. Fokus riktades mot lärarnas beskrivningar av det egna, men också elevernas meningsskapande. Studiens grund i sociokulturell teori och pragmatismens begrepp, erfarenhet och meningsskapande som centrala analysverktyg, synliggjorde lärarnas fördjupade förståelse för elevers skriftspråksutveckling. I materialet framträder en bild av att tidigare erfarenheter omvärderades och användes tillsammans med nya erfarenheter för att skapa ny kunskap hos både lärare och elever. Exempelvis beskriver lärare hur elever i samband med bedömningsaktiviteten upptäckte att de kunde läsa. I mötet mellan projektets ämnesfokus och praktisk handling kunde lärarna omvärdera tidigare erfarenheter och upptäcka att elever i förskoleklassen läser, hur de läser och hur de själva kan stimulera eleverna vidare. Studiens avsikt är att öppna för en diskussion om hur kompetensutveckling om skriftspråksutveckling kan öka förskoleklasslärares möjligheter att stimulera elever vidare och öka elevernas förutsättningar att utvecklas i riktning mot skolans kunskapskrav.

 12. Patrones y flujos de la migración interna en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, en el período 1995-2000

  OpenAIRE

  Wendy Molina-Varela

  2009-01-01

  Los más recientes cambios en los patrones de migración interna en varios países de Latinoamérica, apuntan a los crecientes flujos de migración intrametropolitana desde los centros urbanos hacia la periferia, asociados a procesos de urbanización residencial de zonas rurales cercanas a la zona metropolitana. Este artículo analiza este fenómeno para Costa Rica, estimando los patrones de migración interna dentro del Gran Área Metropolitana (GAM), y tratando de determinar algunos factores de atr...

 13. C2GT intercepting CERN neutrinos to Gran Sasso in the Gulf of Taranto to measure $\\theta_13$

  CERN Document Server

  Ball, A E; Camilleri, L L; Catinaccio, A; Chelkov, G A; Dydak, F; Elagin, A; Frandsen, Poul Kjaer; Gostkin, M I; Grant, A; Guskov, A; Joram, C; Krumshtein, Z; Müller, H; Postema, H; Price, M; Rovelli, T; Schinzel, D; Séguinot, Jacques; Valenti, G; Voss, R; Wotschack, J; Zhemchugov, A S

  2007-01-01

  Today's greatest challenge in accelerator-based neutrino physics is to measure the mixing angle \\thonethree\\ which is known to be much smaller than the solar mixing angle \\thonetwo\\ and the atmospheric mixing angle \\thtwothree . A non-zero value of the angle \\thonethree\\ is a prerequisite for observing CP violation in neutrino mixing. In this paper, we discuss a deep-sea neutrino experiment with 1.5~Mt fiducial target mass in the Gulf of Taranto with the prime objective of measuring \\thonethree. The detector is exposed to the CERN neutrino beam to Gran Sasso in off-axis geometry. Monochromatic muon-neutrinos of $\\approx 800$~MeV energy are the dominant beam component. Neutrinos are detected through quasi-elastic, charged-current reactions in sea water; electrons and muons are detected in a large-surface, ring-imaging Cherenkov detector. The profile of the seabed in the Gulf of Taranto allows for a moveable experiment at variable distances from CERN, starting at 1100 km. From the oscillatory pattern of the dis...

 14. Bokföringslagens förändringar år 2016 : Med fokus på småföretag

  OpenAIRE

  Häggblom, Caroline

  2017-01-01

  Från och med år 2016 ändrades bokföringslagen i Finland. Detta på grund av ett direktiv som Europaparlamentet tillsammans med rådet kom ut med år 2013. I och med denna ändring påverkas alla företag som är bokföringsskyldiga i något skede, vilket innebär att det är ett aktuellt och viktigt ämne att studera. I detta arbete förklaras grunderna i bokföring, vad bokföringslagen innehåller samt ändringarna som skett i lagen och konsekvenserna av dem. Informationen till förändringarna i bokföring...

 15. Characterization and Modeling of SiC Integrated Circuits for Harsh Environment

  OpenAIRE

  Kimoto, Daiki

  2017-01-01

  Elektronik för extrema miljöer, som kan användas vid hög temperatur, hög strålning och omgivning med frätande gaser, har varit starkt önskvärd vid utforskning av rymden och övervakning av kärnreaktorer. Kiselkarbid (SiC) är en av kandidaterna inom material för extrema miljöer på grund av sin höga temperatur- och höga strålnings-tolerans. Syftet med denna avhandling är att karakterisera 4H-SiC MOSFETar vid hög temperatur och att konstruera SPICE modeller för 4H-SiC MOSFETar. MOSFET-transistore...

 16. A memorable reading experience with motion graphics

  OpenAIRE

  Sandhu, Cecilia

  2017-01-01

  Studien omfattar ämnet motion graphics (rörlig grafik) och hur det kan förmedla en skriven text. En textbaserad rörlig grafik togs fram för att undersöka om rörelserna gjorde textinnehållet lättare att minnas och förstå jämfört med att läsa texten statiskt. Skillnader men också likheter gällande korttidsminne och läsupplevelse undersöktes genom två testgrupper. Studien visar på att läsarna mindes bättre med motion graphics, att motion graphics i vissa fall kan förmedla en mer positiv och spec...

 17. Relationship status: It's complicated : En undersökning i hur äldreboenden kan stärka relationen till sin målgrupp

  OpenAIRE

  Hanna, Norberg; Victoria, Angberg; Nina, Moradi

  2017-01-01

  Frågeställning: Vilka behov behöver tillfredsställas hos de boende och anhöriga för att stärka en relation till äldreboendet? Kan digital marknadsföring användas som metod för att stärka relationer och i så fall hur? Syfte: Syftet är att undersöka hur relationen mellan äldreboende och deras målgrupp kan stärkas. Metod: Ansatsen har varit en deduktiv ansats och en kvalitativ metod har använts där sju semistrukturerade intervjuer har genomförts. Slutsats: Resultatet visar på fem faktorer som sa...

 18. Evaluation of energy saving in large scale projects in domestic lighting; Evaluacion del ahorro de energia en proyectos de gran escala en alumbrado domestico

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valera Negrete, Adrian [Comision Federal de Electricidad, Mexico, D.F. (Mexico)

  2001-07-01

  The present work shows the methodology and the necessary parameters are indicated to evaluate the energy saving and the reduction of power demand obtained, by the large scale projects of substitution of incandescent lamps by compact, circular fluorescent and globe type lamps in the domestic sector. [Spanish] El presente trabajo muestra la metodologia y se indican los parametros necesarios para evaluar el ahorro de energia y reduccion de la demanda de potencia obtenidos, por los proyectos de gran escala de sustitucion de focos incandescentes por lamparas fluorescentes compactas, circulares y tipo globo en el sector domestico.

 19. El «Edificio Central» en las Palmas de Gran Canaria – España

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruiz Duerto, A.

  1972-11-01

  Full Text Available A description is given of the program, characteristics, and building solutions for this unique building, situated in downtown Las Palmas. The building complex is composed of two underground levels for parking, a ground-floor and mezzanine for commercial purposes, and open plaza with swimming pool, dressing rooms, cafeteria, restaurant, dance spot, playground, and a block of 15 floors containing 137 apartments of varying size arranged so as to minimize sun overexposure and maximize privacy. The structure is of reinforced concrete and lightweight slabs, and enjoys quality fixtures which assure excellent functioning.Se describe el programa, características y solución constructiva de este edificio singular, situado en el centro cívico de Las Palmas de Gran Canaria. Se compone de: — dos plantas de sótano para estacionamiento de vehículos; planta baja comercial; — entreplanta comercial; — planta libre ajardinada con piscina, vestuarios-aseos, cafetería, restaurante, club de baile, juego de niños, guardería, etc.; — un bloque de 15 plantas con 137 apartamentos, de superficie variada, y dispuesto de forma que evite perjuicios de soleamiento y vistas a los edificios circundantes. Estructura de hormigón armado y losas aligeradas, con toda suerte de instalaciones que aseguren su perfecto funcionamiento.

 20. Estudios arqueológicos de pre construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sagrario Balladares-Navarro

  2017-03-01

  Full Text Available Los resultados obtenidos en las dos primeras jornadas de campo de los estudios arqueológicos de pre construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCIN, dan cuenta de la transformación de un espacio en el litoral Pacífico sur del país, ya que en él fueron encontradas varias elevaciones artificiales alrededor de un manglar, expresión de una alta y dinámica producción de sal en el pasado, iniciada en el 800 dC. El rescate del patrimonio arqueológico en la ruta proyectada se inició en noviembre de 2015 desde la UNAN-Managua, financiado por la concesionaria HKND Group y el CNU en cumplimiento a las leyes vigentes nacionales e internacionales. Es un primer paso en contribución al Plan Nacional de Desarrollo Humano, ya que entre otras cosas, se trata de recuperar la historia de los pueblos originarios que existieron a lo largo de esta ruta y de quienes aún se conoce poco.