WorldWideScience

Sample records for nationell och internationell

 1. Barbröstade grabbar, med färgat hår och litervis med öl : En analys av Aftonbladets skildring av herr- och damfotboll i Herr-VM 2006 och Dam-VM 2007

  OpenAIRE

  Mårtensson, Henning

  2012-01-01

  I den här uppsatsen har jag undersökt hur män och kvinnor framställs i bild och text i Aftonbladets rapportering från herrarnas fotbolls-VM i Tyskland 2006 och damernas fotbolls-VM i Kina 2007. Mitt syfte var att titta på hur konstrueringen av en nationell diskurs skiljer sig åt i texterna om dam- och herrfotboll, om det finns någon tydlig manlig och kvinnlig diskurs på bilderna, samt hur väl min undersökning stämmer in på beprövade genusteorier. För att kunna besvara mitt syfte använde jag m...

 2. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 3. Importprocessen för inrednings- och gåvoartiklar från USA till Finland : En handbok för företagaren

  OpenAIRE

  Smeds, Desiré; Backlund, Johanna

  2016-01-01

  Det här examensarbetet handlar om import från USA med fokus på inrednings- och gåvoartiklar. I arbetet lyfter vi steg för steg fram de delar som utgör importprocessen hela vägen från hur man hittar en pålitlig leverantör till förtullningen av produkterna här i Finland. Syftet med arbetet är att det skall kunna fungera som en handbok för företag som vill starta en småskalig importverksamhet av inrednings- och gåvoartiklar. Vi tar även upp information om import och internationell handel i a...

 4. Export eller joint venture? : Ett litet företags internationella expansion.

  OpenAIRE

  Hamilton, Tobias; Tenne, Fredrik

  2006-01-01

  För små till medelstora företag (SMEs) vars kännetecken är bristande resurser kan konsekvensen av ett felaktigt etableringssätt vid internationell expansion vara skillnaden mellan överlevnad och konkurs (Kuo & Li 2003). Etableringar på utländska marknader kan genomföras via en rad olika etableringssätt. Två av dessa kommer att behandlas i denna uppsats; export och joint venture. Det amerikanska SME-företaget Pro Spot tillverkar svetsar till bilverkstäder och önskar expandera på den europe...

 5. Abort inom den islamiska rättstraditionen

  OpenAIRE

  Sayed, Mosa

  2013-01-01

  Den svenska patientpopulationens stora heterogenitet, exempelvis med hänsyn till etnicitet, kultur, religion och nationell härkomst, kan på olika sätt påverka hur patienter uppfattar vad som utgör god vård. Islam och muslimer utgör idag en del av det svenska samhället och representerar en beaktansvärd del av dem som vänder sig till hälso- och sjukvården. Forskning om islam och frågor rörande hälso- och sjukvård i den svenska kontexten är dock begränsad. Inte minst gäller det synen på abort in...

 6. Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

  OpenAIRE

  Nilsson, David

  2011-01-01

  Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskolan väljer att förhålla sig till dessa faktorer. För att undersöka detta har jag använt mig av kvalitativ intervju som forskningsmetod för att därigenom få fram fyra instrumentallärares och tre musikledares tankar och erfarenhete...

 7. Kreativitet och innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Jacob Østergaard; Skov, Hanne

  2016-01-01

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv: dels som en etablerad dimension av arbetsterapeutiska arbetsmetoder och yrkeskunskap, dels som en aktuell och efterfrågad grund för ny utveckling och innovation inom framtidens vård. Boken...... innehåller många praktiska exempel på hur vi kan se krea­tiviteten i arbetsterapeutens arbete såväl med klienter som när det gäller de system och den miljö människor lever och arbetar i. Boken beskriver också hur arbetsterapeuter arbetar och tänker kreativt samt hur de använder sig av kreativa strategier...

 8. Veganism: Ett hållbart alternativ för framtiden : Konsumentundersökning

  OpenAIRE

  Wessman, Christian

  2016-01-01

  Internationella mattrender som veganismen har ökat under de senaste åren med hjälp av en ökande efterfrågan. Trots att vegan kosten nått internationell publicitet och ett växande utbud i livsmedelsaffärer och restauranger, är veganerna fortfarande en minoritet i Finland. För många handlar vegan kosten om djurens väl, men för andra också om att nå en hälsosammare livsstil eller för att bli mer klimatsmart, eftersom mat står för största andelen av vår påverkan på miljön. Enligt en under...

 9. Autism och Asperger syndromtvå studier om pedagogers ochspecialpedagogers kunskaper och erfarenheter

  OpenAIRE

  Lindgren, Pauline; Olsson, Sofia; Simonsson, Daniel

  2008-01-01

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när d...

 10. Hjälplöshet och hopplöshet : samtidig och prediktiv relation till depression och ångest

  OpenAIRE

  Hansson, Charlotta; Lindberg, Sarah

  2015-01-01

  Forskning visar att hjälplöshet och hopplöshet är betydelsefulla faktorer för förståelse av depression och ångest. Enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) är känslor av hjälplöshet och hopplöshet dessutom prediktiva för psykopatologi. Hjälplöshet definieras som den inlärda förväntan att egen ansträngning inte kan åstadkomma skillnad, och hopplöshet som att egen ansträngning leder till försämring. Den här studien undersökte relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och depression/ån...

 11. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  OpenAIRE

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 12. Metoder och verktyg för motivation till och integration av arbetsmiljöarbete

  OpenAIRE

  Åteg, Mattias; Nygren, Olle; Andersson, Ing-Marie; Laring, Jonas; Neely, Greg; Rosén, Gunnar

  2006-01-01

  Rapporten utgår från forskningsområdet "Hur kan och bör arbetsmiljöarbete bedrivas och integreras i organisationers kärnverksamhet?" vid tema SMARTA, Arbetslivsinstitutet. I ett tidigare arbete har ett antal egenskaper identifierats som viktiga för motivation och engagemang för arbetsmiljöarbete, sk Moveit-egenskaper. Dessa egenskaper och deras roll i arbetsmiljöarbetet ställs här i relation till perspektivet integrerat arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljön ingår i styrsystemet och arbetsmiljöa...

 13. Fotboll och huliganism i Skandinavien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kristian

  De skandinaviska länderna är lika i en rad hänseenden, exempelvis samhällsstruktur, lagstiftning och kultur. Också när det gäller fotboll finns stora likheter ? Danmark, Norge och Sverige introducerades ungefär samtidigt under 1970- och 80-talen till den engelska fotbollen och dess supporterkultu...

 14. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 15. Projektering av produktions- och lagerhall

  OpenAIRE

  Englund, Elin

  2016-01-01

  Detta examensarbete är utfört åt Ingenjörsbyrå Mathias Smeds. Syftet med arbetet var att projektera en hallbyggnad som skulle fungera som produktions- och lagerhall åt företaget i fråga och åt andra företag som köper delar i hallen. I arbetet ingår att uppgöra bygglovshandlingar, en byggsättsbeskrivning, en jämförelse mellan energikällor och enkel kostnadskalkyl. Efter diskussioner och möten med beställaren blev resultatet en hall med limträstomme och med NR-takstolar som vindsbjälklag. Y...

 16. Teckensnitt och dess personlighetsdrag

  OpenAIRE

  Linnarsson, Johan; Borja, Mårten

  2014-01-01

  När du arbetar med teckensnitt, vare sig du skapar – eller helt enkelt väljer ett teckensnitt, finns det konsekvenser till följd av skapandet och/eller valet. Läslighet och läsbarhet ligger i hjärtat av teckensnitts utformning – men principerna kring läslighet och läsbarhet är flexibla och kan komma att bortses ifrån, beroende på den tänkta kontexten för teckensnittet. Ett grepp om historiken bakom användningen av vissa teckensnitt, såväl som kunskap om de möjliga associationer de kan väcka ä...

 17. Sex- och samlevnadsundervisning i Sörmlands skolor

  OpenAIRE

  Karolina Öjemalm, Karolina

  2009-01-01

  Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor och påverkar individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Skolan fungerar som en viktig arena för att främja unga vuxnas sexuella hälsa och sex- och samlevnadsundervisningen i skolan kan ha stor betydelse för unga vuxnas utveckling. Sex- och samlevnadsundervisning har varit obligatorisk i svenska skolor sedan år 1955. Trots det visar en kvalitetsgranskning av sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor från år 1999 att kvaliteten...

 18. Vinylskivor, Nivea och Teinitalo, Genus- och åldersperspektiv på reklam i ungdomstidningen Suosikki 1964

  OpenAIRE

  Rydman, Ina

  2016-01-01

  Populärkulturen och ungdomskulturen uppkom på 1950-talet då Finland hade börjat klassas som ett modernt konsumtionssamhälle. Ett ekonomiskt uppsving under efterkrigstiden ledde till ökad konsumtion i samhället och till den så kallade tonårsindustrin. Det skedde en amerikanisering som syntes i finsk media och i reklam vilket präglade ungdomskulturen. I början av 1960-talet var en stor del av landets befolkning unga och de hörde till babyboom-generationen. I ungdomstidningar kan man se tecken p...

 19. KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida : Spår och ärrbildningar hos Johannes Heldén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg

  OpenAIRE

  Schmidt, Lisa

  2006-01-01

  Lisa Schmidt, KR’PTA. Samtidspoesin och Derrida. Spår och ärrbildningar hos Johannes Hel­dén, Ingrid Storholmen och Anna Hallberg. (CR’PT. Contemporary Poetry and Derrida: Traces and Scarring in the Poetry of Johannes Heldén, Ingrid Storholmen and Anna Hallberg.) Through the analyses of three contemporary Nordic poets whose work challenges the boun­daries of literature and even the laws of grammar, I draw attention to the term linguistic materialism. I also sketch an historical line between t...

 20. Tidsperspektiv, mindfulness och stress: : en korrelationsstudie

  OpenAIRE

  Koudriavtseva, Antonina

  2017-01-01

  Denna studie undersökte det potentiella sambandet mellan tidsperspektiv, mindfulness och upplevd stress. Kring 60 studenter besvarade en online-enkät som inkluderade den svenska versionen av Zimbardo Time Perspective Inventory, Five Facets of Mindfulness Questionnaire och Perceived Stress Scale. Analyserna omfattade bivariata korrelationer, multipel linjär regressionsanalys och path analys. I linje med hypoteserna indikerade resultaten statistiskt signifikanta samband mellan mindfulness, ett ...

 1. Lämplighetsbedömningar av unga kvinnor och män – Värme- och kompetensdimensionernas betydelse i rekrytering

  OpenAIRE

  Rönnblad, Charlotta

  2013-01-01

  I frågan om social bedömning av andra individer och grupper utgör värme och kompetens två centrala dimensioner. Värme syftar på hur snäll, vänlig och omtänksam en person är, dess funktion är att bedöma vad personens avsikt är. Kompetens tyder på hur intelligent, självsäker och rationell en person är, dess funktion är att bedöma hur kapabel personen är att utföra avsikterna. Vanligtvis attribueras män utgående från kompetensdimensionen och kvinnor från värmedimensionen. Utgående från teorin om...

 2. Budgetering och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen

  OpenAIRE

  Finnström, Anders

  2013-01-01

  Syftet med undersökningen är att ge en bild av vad budgetering är och budgeteringsprocessen inom ekonomiförvaltningen. Forskningsproblemet är att ta reda på vilken kritiken är mot budgetering, hur man kan förbättra budgetarbetet och få fram vilka de alternativa metoderna är till budgetering. I lärdomsprovets teoretiska del behandlas vad en budget är, syften med en budget, huvud- och delbudgetar, budgeteringsprocessen, kritik och alternativa metoder till budgeteringen. I den empiriska delen ha...

 3. Vad och hur gör de? − att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar från grundskolans slöjdundervisning utgående från tre studier; dels vid ett projekt med förstudier under slutet av 1990-talet (Johansson, 1996, dels vid avhandlingsprojektet Slöjdpraktik i skolan (Johansson, 2002 och dels inom forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, (”Komolär-projektet”, under 2005−2010 (Lindström, Borg, Johansson & Lindberg, 2003.Att insamla empiri i autentiska slöjdmiljöer är av intresse då lärandesituationer kan synliggöras när elever med hjälp av material och redskap arbetar med att tillverka artefakter. Utifrån detaljerade analyser av slöjdaktiviteter går det att upptäcka det som utspelar sig och möjligheter ges att uppfatta något annat jämfört med vad man kan tro känna väl eller ha förenklade och till och med felaktiga uppfattningar om. Videoobservationer möjliggör att antaganden istället görs på empiriskt grundat datamaterial. Med risk att videofilma och analysera det man tror sig veta och söka har forskningsprojektens insamlingar mer förutsättningslöst arbetat efter vad och hur elever och lärare gör i slöjdpraktik och vad man får veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående. Videomaterialen har analyserats både på en mer övergripande nivå och detaljerat med hjälp av mikroanalyser. Därefter har lärandet synliggjorts och beskrivits bland annat i teman för att visa hur personerna är resurser för varandra och hur lärandet utvecklas genom olika språkanvändning och med slöjdpraktikens fysiska redskap och material.Sökord: metod, slöjd, klassrumsforskning, videoetnografi, mikroanalysURN:NBN:no-29955

 4. Surdegsbröd och jästbröd : skillnad i smak och GI-värde

  OpenAIRE

  Björkman, Andreas; Jeppsson, Julia

  2015-01-01

  Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet. Syfte: Syftet var att undersöka skillnader i sensoriska egenskaper, utifrån ettkonsumentperspektiv, samt GI-värde mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på bådesurdeg och jäst. Material och metod: Metoderna som användes var två olika konsumenttester för att...

 5. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 6. Belöning och motivation

  OpenAIRE

  Blomqvist, Johnny

  2015-01-01

  Många företag använder sig av belöningssystem för att hålla kvar den nuvarande personalen och för att motivera personalen till ett bättre resultat i framtiden. För att ett belöningssystem skall fungera måste personalen vara motiverade. Syftet med detta arbete är att utreda vad personalen i några företag på Kimitoön anser om belöning och betydelsen av belöning i arbetet. I undersökningen utreder jag även motivationens betydelse i arbetet och vilken typ av belöning som motiverar på längre si...

 7. Chaos Paintball : -En investering och finansieringsbedömning

  OpenAIRE

  Eriksson, Per; Söderqvist, Hanna

  2009-01-01

   I uppsatsen "Chaos Paintball, en investerings- och finansieringsbedömning" har en undersökning gällande en nyinvestering och finansieringen avseende nya aktiviteter och en byggnad genomförts. Undersökningen har utförts genom att tre olika byggnadsalternativ har tagits i beaktande och beräkningar på byggnadsalternativen har gjorts. Företagets planerade aktiviteter har undersökts genom att, med hjälp av kalkyler, genomföra beräkningar. Detta har lett fram till en rekommendation om vilka aktivi...

 8. ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

  OpenAIRE

  Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika

  2012-01-01

  Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skriva för att kunna koppla ihop applikation med databas. En större mängd skriven kod som utvecklaren måste skriva borde göra att prestanda och svarstider blir långsammare. Därför ville vi undersöka om verktyg som medför en mindre...

 9. Facebook applikationsutveckling : En analys och guide

  OpenAIRE

  Klinkmann, Samuel

  2012-01-01

  Facebook har blivit det ledande sociala nätverket på nätet. Facebook erbjuder även mycket goda möjligheter för företag att presentera sig, skapa sig ett brand på sidan och utveckla nya försäljningsinitiativ. Arcada har redan en tid haft en Facebook-sida. Nu ville de satsa mera på den och därför prova på att göra en kampanj i form av en facebook-applikation. Detta gjordes i och med deras brandförnyelse för läsåret 2011-2012. Detta examensarbete analyserar applikationen jag gjort tillsamma...

 10. Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingemar Johansson

  2014-11-01

  Full Text Available Forskning om rektors ledarskap är omfattande, men studier som undersöker gymnasierektors arbetssituation och ledarskap är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tio gymnasierektorer genomfördes med fokus på rektors arbetsuppgifter, möjlighet att planera och styra arbetet, förväntningar kring ledarskapet, samt möjlighet att utvecklas och lära i arbetet. I resultaten av den tematiska analysen framträdde fyra teman: (1 ledarskapsideal, (2 kollegialt stöd, (3 ledarskap i en förändringsbenägen organisation, och (4 begränsat utrymme för reflektion. Ett övergripande, gemensamt tema: "Ledarskapsparadox" speglar de högst varierande omständigheter och förhållanden i vardagen som en gymnasierektor ska kunna hantera, vilka också präglar resultatet av analysen. Ett något oväntat resultat var att gymnasierektor upplevde stort, eget ansvar för elevernas bästa. Studien kastar nytt ljus på gymnasierektorers ledarskap, och bidrar till ökad förståelse för vad rollen som ledare för en komplex organisation som gymnasieskolan kan innebära. Genom att knyta an till en arbetspsykologisk ledarskapsteori och formulera en arbetspsykologisk hypotes kan studien bidra till forskningen om arbetsintegrerat lärande (AIL.

 11. Konflikter och mobbning på arbetsplatsen : En osynlig kostnad

  OpenAIRE

  Karlsson, Linda

  2016-01-01

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka negativa konsekvenser konflikter och mobbning kan orsaka medarbetare och organisationer. Den ekonomiska krisen har medfört nedskärningar, ökad osäkerhet och hård konkurrens som påverkat arbetsmiljöerna i Finland. Eftersom arbetsvälbefinnande sjunkit på grund av dessa yttre faktorer, vill jag med detta examensarbete beskriva varför arbetsvälfärden borde få hög proritet. Detta examensarbete är baserat på litteratur, lagar, statistik och inter...

 12. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 13. Review of national and international demands on fire protection in nuclear power plants and their application in the Swedish nuclear industry; Oeversikt av nationell och internationell kravbild avseende brandskydd paa kaernkraftverk och hur dessa tillaempas i svensk kaernkraftindustri

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fredholm, Lotta (Tyrens AB, Malmoe (Sweden))

  2010-02-15

  The aim of this report has been to detect and describe differences between rules regarding fire safety and the interpretation of the rules and make suggestions on how all parties involved are able to develop a harmonized approach to the fire conditions and how fire requirements aspects can be optimized and modernized. International and national laws and requirements for fire protection are compared and analyzed with the content and structure of the USNRCs RG.1189, which is considered the document that has the most complete accounts of the fire requirements both in terms of structure and content. The national laws, rules and guidelines that have been studied are general fire protection rules as well as nuclear specific rules. The studied national rules also includes Safety Analysis Reports (SAR) and Technical Specifications (TS). This study shows that the Swedish SAR and TS are markedly different from each other in how the fire requirements are presented as well as the methodology and level of detail of how they are fulfilled. These differences make it difficult to compare the quality of the fire protection between different sites and it also makes it different to learn from each other. The main reason to the differences are the lack of national guidance of how to fulfil the general requirements. The main conclusion of the screening of national requirements, is that many of the references used in the SAR are not suited for operation at a nuclear plant. The differences are often the purpose, examples of purposes that are not necessarily met by complying with national laws, rules, advices are: - Prevent fire to influence redundant safety equipment in different fire cells. - Prevent fire to influence redundant safety equipment in the same fire cell. - Prevent extensive consequences of fire in cable rooms. - Prevent extensive consequences of fires in oil that are not included in the Swedish regulation for handling highly flammable liquids. The international regulations regarding fire safety at nuclear power plants that have been studied are regulation from USA, Finland, Great Britain, Canada, Germany and the international organisations IAEA and WENRA. The conclusion of this study is that the differences between the regulations mostly are differences in detailed fire safety design. Some differences can not easily be explained by national. Differences and the resulting effect on the overall fire safety is very difficult to evaluate. Regarding how to improve the Swedish regulations regarding fire safety at nuclear power plants there are different possibilities. One is to complement the regulations with acceptable solutions on how to design the fire protection. If this shall be done IAEAs Safety Guides seem to be the easiest of the more detailed fire requirements to adopt to Swedish conditions. Another way of improving the regulation is to give more guidance on how to proof that the rules are fulfilled. In this case the Canadian guidelines may be a good source of ideas and information

 14. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 15. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 16. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 17. Starbucksfenomenet i Finland : Hur uppfattar och upplever finska konsumenter tillhörande generation Y och Z varumärket Starbucks?

  OpenAIRE

  Emtö, Anna

  2014-01-01

  I den här undersökningen har jag undersökt hur finska konsumenter uppfattar och upplever varumärket Starbucks. Jag har utfört undersökningen genom att använda mig av fokusgruppintervjuer. Intervjuerna utfördes på basen av min frågeguide som utvecklats kring de relevanta teoriområden som är presenterade i arbetet. Mitt urval för intervjuerna var finska konsumenter tillhörande generationerna Y och Z i och med att dessa vuxit upp med varumärket samt upplevt inflytandet av sociala medier i vardag...

 18. Atmospheric Chemistry of CH3CH2OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Mads Peter Sulbæk; Bjørn Svendsen, Sissel; Østerstrøm, Freja From

  2017-01-01

  The atmospheric chemistry of methyl ethyl ether, CH3CH2OCH3, was examined using FT-IR/relative-rate methods. Hydroxyl radical and chlorine atom rate coefficients of k(CH3CH2OCH3+OH) = (7.53 ± 2.86) × 10−12 cm3 molecule−1 s−1 and k(CH3CH2OCH3+Cl) = (2.35 ± 0.43) × 10−10 cm3 molecule−1 s−1 were...

 19. Thermal decomposition of FC(O)OCH3 and FC(O)OCH2CH3.

  Science.gov (United States)

  Berasategui, M; Argüello, G A; Burgos Paci, M A

  2018-05-09

  The thermal decomposition of methyl and ethyl formates has been extensively studied due to their importance in the oxidation of several fuels, pesticidal properties and their presence in interstellar space. We hitherto present the study of the thermal decomposition of methyl and ethyl fluoroformates, which could help in the elucidation of the reaction mechanisms. The reaction mechanisms were studied using FTIR spectroscopy in the temperature range of 453-733 K in the presence of different pressures of N2 as bath gas. For FC(O)OCH3 two different channels were observed; the unimolecular decomposition which is favored at higher temperatures and has a rate constant kFC(O)OCH3 = (5.3 ± 0.5) × 1015 exp[-(246 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1) and a bimolecular channel with a rate constant kFC(O)OCH3 = (1.6 ± 0.5) × 1011 exp[-(148 ± 10 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1 (mol L)-1). However for ethyl formate, only direct elimination of CO2, HF and ethylene operates. The rate constants of the homogeneous first-order process fit the Arrhenius equation kFC(O)OCH2CH3 = (2.06 ± 0.09) × 1013 exp[-(169 ± 6 kJ mol-1/RT)] (in units of s-1). The difference between the mechanisms of the two fluoroformates relies on the stabilization of a six-centered transition state that only exists for ethyl formate. First principles calculations for the different channels were carried out to understand the dynamics of the decomposition.

 20. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 1. IKEA nätbutik och hemleverans - En marknadsundersökning

  OpenAIRE

  Hasselström, Matias

  2011-01-01

  Konkurrensen på marknaderna blir ständigt hårdare. Internet och nät handel har medfört möjligheten att nå kunder dygnet runt och nästan helt utan geografiska begränsningar. För att företaget skall klara av konkurrensen måste deras produkter och tjänster tillfredsställa de alltmer krävande kundernas behov. För att tillfredsställa kundernas behov måste företagen undersöka vad kunderna efterfrågar och om företaget möter dessa krav. I detta arbete beskrivs hur en marknadsundersökning för IKEA nät...

 2. Sociala medier - en påverkande faktor på identitetsutveckling och psykiskt välbefinnande : En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter av sociala medier

  OpenAIRE

  Wiksten, Isabell; Ström, Johanna

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är symbolis...

 3. Crystallization-induced dynamic resolution R-epimer from 25-OCH3-PPD epimeric mixture.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Sainan; Tang, Yun; Cao, Jiaqing; Zhao, Chen; Zhao, Yuqing

  2015-11-15

  25-OCH3-PPD is a promising antitumor dammarane sapogenin isolated from the total saponin-hydrolyzed extract of Panax ginseng berry and Panax notoginseng leaves. 20(R)-25-OCH3-PPD was more potent as an anti-cancer agent than 20(S)-25-OCH3-PPD and epimeric mixture of 25-OCH3-PPD. This paper describes the rapid separation process of the R-epimer of 25-OCH3-PPD from its epimeric mixture by crystallization-induced dynamic resolution (CIDR). The optimized CIDR process was based on single factor analysis and nine well-planned orthogonal design experiments (OA9 matrix). A rapid and sensitive reverse phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with evaporative light-scattering detector (ELSD) was developed and validated for the quantitation of 25-OCH3-PPD epimeric mixture and crystalline product. Separation and quantitation were achieved with a silica column using a mobile phase consisting of methanol and water (87:13, v/v) at a flow rate of 1.0mL/min. The ELSD detection was performed at 50°C and 3L/min. Under conditions involving 3mL of 95% ethanol, 8% HCl, and a hermetically sealed environment for 72h, the maximum production of 25(R)-OCH3-PPD was achieved with a chemical purity of 97% and a total yield of 87% through the CIDR process. The 25(R)-OCH3-PPD was nearly completely separated from the 220mg 25-OCH3-PPD epimeric mixture. Overall, a simple and steady small-batch purification process for the large-scale production of 25(R)-OCH3-PPD from 25-OCH3-PPD epimeric mixture was developed. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 4. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 5. Balans mellan arbete och familjeliv : Ett vinnande koncept för alla

  OpenAIRE

  Holmgren, Viktor; Ajena, David

  2012-01-01

  Under de senaste årtionden har en stor förändring skett hos familjers olika sätt att förhålla sig till arbetslivet. Den traditionella arbetsdagen på 8-timmar är inte längre normen, och den framväxande informations- och kommunikations teknologin gör att en anställd kan få tillgång till allt arbete 24/7. En följd av dessa förändringar är att efterfrågan på familjerelaterande- och hushållsnäratjänster har ökat både för män och kvinnor. Rapporten har visat forskning och studier som påvisar att de...

 6. Ogräs, åkertistlar och taggiga växter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Klintwall

  2012-06-01

  Full Text Available Psykiatriska diagnoser är kontroversiella. Vissa, ofta psykiatriker, menar att psykiska tillstånd går att dela upp i distinkta klasser medan andra, ofta psykologer, menar att all sådan uppdelning gör våld på verkligheten. Dessutom har psykiatrin anklagats för att vara moraliserande: vem kan avgöra vad som är sjukt och friskt? Är autism en sjukdom? Utifrån en pragmatisk begreppsanalys är uppdelningen mellan sjukt och friskt nödvändigtvis godtycklig. Precis som när en trädgårdsmästare avgör vad som är ogräs så beror det på situationen och ens syften. Och precis som växterarter ibland är distinkta arter så kan vissa psykiatriska diagnoser vara distinkta klasser, och andra inte. Kanske är autism en avgränsad diagnos, kanske inte. Men ibland är inte artsuppdelning det mest användbara för en trädgårdsmästare, precis som det inte behöver vara det för psykiatrin. Istället kan man formulera nya kategoriseringar helt baserade på pragmatiska hänsyn. Ibland räcker det med taggiga växter och socialt indifferenta barn.

 7. Från outsiderfilmmakare till etablerad indieregissör : David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh

  OpenAIRE

  Simberg, Maximilian

  2014-01-01

  Det här arbetet behandlar kreativ frihet och konstnärligt oberoende i filmskapande, utgående från begreppet independent film och regissörerna David Lynch, Jim Jarmusch och Steven Soderbergh. Den centrala frågeställningen är hur det har varit möjligt för en filmkonstnär att uppnå konstnärligt oberoende och samtidigt ha en långlivad och framgångsrik karriär. Arbetets fokus ligger på de tre regissörernas genombrottsfilmer; Eraserhead, Stranger Than Paradise och sex, lies, and videotape, och förs...

 8. Kommunikation av CSR i den externa rapporteringen : en internationell jämförelse

  OpenAIRE

  Elfgren, Kaj; Bergling Olanders, Isabel

  2011-01-01

  Företags ansvar i samhället - Corporate Social Responsibility (CSR) - har varit föremål för diskussion sedan 1900-talets början. Företags samhällsansvar har sedan dess kommit att bli ett välkänt begrepp bland företagare världen över. Skillnader i ekonomiska, politiska, sociala och kulturella system påverkar däremot i vilken utsträckning företagen kommunicerar samhällsansvar i olika länder. Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning företag kommunicerar CSR i den extern...

 9. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  OpenAIRE

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 10. Anti-lung cancer effects of novel ginsenoside 25-OCH(3)-PPD.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Rayburn, Elizabeth R; Hang, Jie; Zhao, Yuqing; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2009-09-01

  20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified natural product from Panax notoginseng, exhibits activity against a variety of cancer cells. Herein, we report the effects of this compound on human A549, H358, and H838 lung cancer cells, and compare these effects with a control lung epithelial cell line, BEAS-2B. 25-OCH(3)-PPD decreased survival, inhibited proliferation, and induced apoptosis and G1 cell cycle arrest in the lung cancer cell lines. The P. notoginseng compound also decreased the levels of proteins associated with cell proliferation and cell survival. Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited the growth of A549 lung cancer xenograft tumors. 25-OCH(3)-PPD demonstrated low toxicity to non-cancer cells, and no observable toxicity was seen when the compound was administered to animals. In conclusion, our preclinical data indicate that 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic agent in vitro and in vivo, and further preclinical and clinical development of this agent for lung cancer is warranted.

 11. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 12. Dubbel ABC-analys av inrednings- och gåvoartiklar för en blombutik

  OpenAIRE

  Ruokolainen, Daniela

  2016-01-01

  Kirkkonummen Kukkapiste är en blombutik i Kyrkslätt centrum, som år 2012 utvidgade sitt sortiment av inrednings- och gåvoartiklar. Konkurrensen är hög och en ABC-analys kan hjälpa företagare att identifiera vilka faktorer i ett företag som det lönar sig att lägga tid och resurser på, vilket i sin tur effektiverar verksamheten. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en dubbel ABC-analys för Kirkkonummen Kukkapiste ta reda på vilka inrednings- och gåvoartiklar som binder mest kapital och v...

 13. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  OpenAIRE

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 14. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 15. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  OpenAIRE

  Larsson, Hampus; Tang, Vinh; Vannfält, Jessica

  2018-01-01

  Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå.   Författare: Larsson, Hampus 930903, Tang, Vinh 940523, Vannfält, Jessica 911031   Handledare: Magnus Linderström   Syfte: Syftet med denna studie är att genom en i...

 16. Water-soluble derivatives of 25-OCH3-PPD and their anti-proliferative activities.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Wu-Xi; Sun, Yuan-Yuan; Yuan, Wei-Hui; Zhao, Yu-Qing

  2017-05-01

  (20R)-25-Methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH 3 -PPD, AD-1) is a dammarane-type sapogenin showing anti-tumor potential. In the search for new anti-tumor agents with higher potency than our previously identified compound 25-OCH 3 -PPD, 11 novel sulfamic acid and diacid derivatives that could improve water solubility and contribute to good drug potency and pharmacokinetic profiles were designed and synthesized. Their in vitro anti-tumor activities in MCF-7, A-549, HCT-116, and BGC-823 cell lines and one normal cell line were tested by standard MTT assay. Results showed that compared with compound 25-OCH 3 -PPD, compounds 1, 4, and 5 exhibited higher cytotoxic activity on almost all cell lines, together with lower toxicity in the normal cell. In particular, compound 1 exhibited the best anti-tumor activity in the in vitro assays. The water solubility of 25-OCH 3 -PPD and its derivatives was tested and the results showed that the solubility of 25-OCH 3 -PPD sulfamic acid and diacid derivatives were better than that of 25-OCH 3 -PPD in water, which may provide valuable data for the research and development of new anti-tumor agents. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Tre lampor och ett ben : produktserie för Gotlands Lampfabrik

  OpenAIRE

  Johansson, Emma

  2010-01-01

  Gotlands Lampfabrik är en nystartad verksamhet (2009) som drivs av Jonas Kling och Jane Odell centralt på Gotland. De producerar stilrena lampskärmar i ett ljust polymermaterial med papp på båda sidorna. Produktionen är liten och görs för hand på plats i den egna fabriken i Väskinde. Sortimentet består av 33 lampskärmar och i nuläget producerar inte Gotlands Lampfabrik sina egna lampben eller upphängningar utan köper in dem från fristående parter vilket medför att sortimentet kan uppfattas so...

 18. LCA som verktyg för ökad kunskap om miljöpåverkan från golvmaterialen vinyl, linoleum och parkett : Utifrån certifieringskriterier om relevans, potential och styrbarhet

  OpenAIRE

  Yilmaz, Secil

  2012-01-01

  Life Cycle Assesment, LCA, används för att sammanställa och utvärdera in- och utflöden ur ett system samt potentiell miljöpåverkan under en produkts livscykel. Beräkningarna görs genom att se hela produkten ur ett livscykelperspektiv, dvs. från det att produkten är en råvara till det att den hanteras som avfall. Beroende på måldefinition och systemgränser kan detaljgraden och tidsramen för LCA-studien varieras. LCA används för att identifiera möjligheter att förbättra produkten i olika delar ...

 19. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 20. Krav och Kontroll på arbetet : - vilka förklaringsvariabler påverkar individens upplevelse?

  OpenAIRE

  Sjöberg-Linna, Annica

  2011-01-01

  Arbetsmiljön kan enligt Karasek och Theorell (1990) karaktäriseras i två dimensioner, psykologiska krav från arbetet och i vilken utsträckning individen möter dessa med hjälp av egenkontrollen. De har utvecklat krav-kontroll modellen som mäter den psykosociala arbetsmiljön. Modellen används i denna studie för att undersöka huruvida några förklaringsvariabler relaterar till individens upplevelse av krav och kontroll på arbetet. Deltagarna fick besvara en enkät besående av olika variabler och s...

 1. Room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition of SiOCH films using tetraethoxysilane

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yamaoka, K.; Yoshizako, Y.; Kato, H.; Tsukiyama, D.; Terai, Y.; Fujiwara, Y.

  2006-01-01

  Carbon-doped silicon oxide (SiOCH) thin films were deposited by room-temperature plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) using tetraethoxysilane (TEOS). The deposition rate and composition of the films strongly depended on radio frequency (RF) power. The films deposited at low RF power contained more CH n groups. The SiOCH films showed high etch rate and low refractive index in proportion to the carbon composition. The deposition with low plasma density and low substrate temperature is effective for SiOCH growth by PECVD using TEOS

 2. Nu mår man? : en kvalitativ studie om tidspress och välmående

  OpenAIRE

  Asfedai Larsson, Joel; Falk, Emil

  2017-01-01

  Tidigare forskning visar att många akademiker upplever hög arbetsbelastning och påtaglig tidspress på arbetsplatsen. Det kan leda till en konflikt mellan arbete och fritid. Tidspress och välmående är aktuella ämnen, vilket dagspressen styrker. Tidigare forskning upplever dessutom en kunskapslucka vad gäller forskning om obalans mellan arbete och fritid, samt vilket effekt det får på individens välmående. Studiens syfte är således att utforska hur redovisningskonsulten upplever tidspress utifr...

 3. Vinstvarningars påverkan på företag i Large och Small Cap? :  

  OpenAIRE

  Maliqi, Agon; Persson, Henric

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur vinstvarningar påverkar stora och små företag. För att förklara dess påverkan på företagen har den effektiva marknadshypotesen och behavioral finance använts som grund. Avgränsningen har gjorts till Stockholmsbörsen då inga tidigare studier haft fokus på den. Empirin visar att företag i Large Cap påverkas med i snitt -4,63% och företagen i Small Cap med -8,42%. Large Cap visade signifikanta abnorma avkastningar under eventdatumet och dagen efter medan Small Cap ...

 4. Inre och yttre motivation till träning : en kvalitativ studie bland regebundet aktiva kvinnor

  OpenAIRE

  Jonsson, Johanna

  2015-01-01

  Bakgrund: Regelbunden träning är viktig för både fysiskt och psykisktvälbefinnande. För att bibehålla en regelbundenhet i träningen krävs det ettengagemang och en motivation. En person kan motiveras av både inre ochyttre faktorer beroende på personens intresse. Trots att människor tenderaratt vara mer stillasittande, tycks intresset för träning och hälsa öka. Inteminst syns detta på sociala medier, där bilder och inlägg medträningsbudskap förmedlas frekvent. Syfte: Studiens syfte är att under...

 5. Varumärket IKEA : en studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad

  OpenAIRE

  Almqvist, Jessica; Reinholdsson, Åsa

  2007-01-01

  IKEA är i nuläget ett av Sveriges och världens starkaste varumärken och under sommaren 2007 kommer IKEA att etablera sig i Karlstad. För att ett varumärke ska kunna anses vara starkt krävs det att företagets identitet och image stämmer överens. Identitet är de signaler som företaget sänder ut till kunden och image är den uppfattning som uppstår i kundens medvetande om själva företaget. Intresset i nuläget var att se till vad IKEA har för identitet och vad boende i Karlstad med omnejd har för ...

 6. Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

  OpenAIRE

  Abedian Sanandaji, Foad

  2011-01-01

  Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och förstärka en image av variation, där allt från barnfamiljer till den som söker ett lite mer exklusivt boende skall lockas. Vidare har undersökningen visat att dessa önskvärda imager främst förmedlas via mun till mun-metoden, massm...

 7. Motivation beroende på anställningsform? : En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag

  OpenAIRE

  Sundqvist Swahn, Sofia; Emthén, Niklas; Persson, Katarina

  2011-01-01

  Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt finns problem och risker med att hyra in personal. Flertalet studier kring dessa problem tangerar ämnena motivation och/eller inhyrda medarbetare, men forskningen är begränsad vad gäller inhyrda medarbetares motivation. Under anta...

 8. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 9. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 10. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 11. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? : En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet

  OpenAIRE

  Pettersson, David

  2015-01-01

  Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat och examensarbetet genomförs hos ekonomiska ...

 12. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  OpenAIRE

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 13. Hur äldres sexualitet och sexuella hälsa är kopplade till deras livskvalitet : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Heinrich, Elsa; Johansson, Amanda

  2016-01-01

  Sexualiteten och den sexuella hälsan är en grundpelare i att varje människas individualitet. Det finns ett fördomsfullt synsätt angående äldre och deras sexualitet där gruppen blir betraktade som asexuell. Ämnet är tabubelagt och det föreligger relativt lite kunskap kring det. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som förändras över tid. Åldrandet bidrar till flera riskfaktorer som kan leda till nedsatt livskvalitet. Denna litteraturstudies syfte var att undersöka hur sexualitet och sexuell...

 14. "Oftast du vet själv vad är det rätta" : Högstadieelevers sociala mediavanor och regelperception i onlinesammanhang

  OpenAIRE

  Bergman, Mikael

  2018-01-01

  Sammanfattning: Sociala medier spelar en allt större roll i hur vi kommunicerar och uttrycker oss. Denna studie är ämnad att utveckla och koppla ihop den redan existerande forskningen om ungdomars sociala mediavanor på Snapchat och Instagram, och forskning om vad sociala mediaanvändare upplever vad man kan och får publicera på dessa sociala medier. Denna studie utforskar detta genom tre fokusgruppsintervjuer med 15 åriga niondeklassare. Resultatet analyseras genom dramaturgi som till stor del...

 15. Higher Ground : Stevie Wonder och New Age

  OpenAIRE

  Nyman, Jonas

  2005-01-01

  Syftet med min uppsats är att jämföra religiösa företeelser från tre av Stevie Wonders album med New Age för att på så sätt uttröna om Stevie Wonders texter påverkats av New Age- föreställningar. Jag hittar både skillnader och likheter när jag jämför det religiösa budskapet i Stevie Wonders texter med New Age. De New Age- företeelser som går att hitta i texterna är få i förhållande till New Age i sin helhet och det är svårt att avgöra vilka influenser som kommer ifrån Stevie Wonder, New Age ...

 16. Lekfull kreativitet. Fysiska användargränssnitt som erbjuder social och fysisk interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brooks, Eva Irene

  2017-01-01

  I den här artikeln presenteras en studie som ägde rum under två år i fem olika förskolor i Danmark och som inkluderade 55 barn. Specifikt undersökte vi hur fysiska användargränssnitt kan stötta social och fysisk interaktion. Studien applicerade en design-baserad metodologi som följde en iterativ,......, cyklisk process. Analysen visade att fysiska gränssnitt som främjar utforskande aktiviteter, verbala interaktioner och samarbete har en potential att erbjuda lekfulla lärande situationer som understödjer fria men också guidade aktiviteter....

 17. Arkitekturer i operativsystem : en fallstudie i monolitisk och micro kernel

  OpenAIRE

  Hjortsberg, Andreas; Frederiksen, Kristofer

  2001-01-01

  Den tekniska utvecklingen driver fram allt mer avancerade datorsystem. Samtidigt ställs allt större krav på stabilitet och flexibilitet i de operativsystem som ska användas på dessa system. De senaste årtiondena har micro kernel arkitekturen varit föremål för intensiv forskning och det finns idag ett flertal operativsystem på marknaden som använder denna arkitektur. Traditionella monolitiska operativsystem är relativt resurskrävande system som ofta anklagats för att sakna struktur. Micro kern...

 18. Digitala spel : En kvalitativ studie om E-sportspelares erfarenheter från karriär och upplevd hälsa

  OpenAIRE

  Szilagyi, Ivan

  2017-01-01

  Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens välbefinnande.Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och datainsamling utfördes genom intervju...

 19. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  OpenAIRE

  de Campos Pereira, Hugo

  2014-01-01

  Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resulta...

 20. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 1. Guide för referenshantering : APA-manual inom Barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)

  OpenAIRE

  Engdahl, Ingrid

  2014-01-01

  Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) eller till hemsidan http://www.apastyle.org, där det finns tydlig introduktion i ljud och bild till APA Style.

 2. M2-metoden: Minne och motivation i harmoni för ökad genomströmning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leonard Suppatt Ngaosuvan

  2013-01-01

  Full Text Available God genomströmning är en ekonomisk förutsättning för lärosäten inom högre utbildning. Studiens syfte var att testa en didaktisk metod där studenter övar med tentamensuppgifter under kursens gång. Metoden testades på ett moment i metod och statistik på en samhällsvetenskaplig utbildning. Ett treveckorsmoment i kvantitativ metod och statistik genomfördes på avancerad nivå och bestod av föreläsningar, statistikövningar och gruppövningar. Inför momentet presenterades 117 uppgifter ur vilka ett stratifierat slumpvist urval konstituerade salstentan. Studenterna arbetade självständigt med studieuppgifterna med lärarstöd. Resultatet visade god genomströmning, där samtliga 64 förstagångstentander blev godkända. Metodens framgång i genomströmning förklaras i termer av både minnes- och motivationspsykologi. 

 3. Batman: En musikalisk berättelse : En analys av filmerna Batman: The Movie, Batman och The Dark Knight

  OpenAIRE

  Bohlin, Benjamin

  2017-01-01

  Syftet med uppsatsen är att analysera hur filmmusiken har använts i Batman: The Movie (1966), Batman (1989) och The Dark Knight (2008). Att se en narrativ användning och beskrivning av Batman samt hur upplevelsen av filmen ändras när man ser den utan musik. Kompositörerna till filmerna är, för Batman: The Movie (1966) Nelson Riddle, till Batman (1989) är det Danny Elfman och till The Dark Knight (2008) är kompositörerna Hans Zimmer och James Newton Howard. Filmerna analyserats från ett mult...

 4. Work-life balance utifrån ett arbetsgivarperspektiv : Om arbetsgivares arbete och inställning mot work-life balance

  OpenAIRE

  Eriksson, Johan

  2014-01-01

  I och med att tid spenderad på arbetsplatsen verkar fortsätta öka blir allt mindre och mindre tid kvar till familj och fritid, eller det som i denna uppsats benämns som övrigt liv. Den vanligaste orsaken till att en individ upplever obalans är att arbetssfären är för dominerande och lämnar kvar för lite tid till övriga sfärer. Därför har syftet i denna uppsats varit att öka förståelsen för hur och varför olika arbetsgivare arbetar med work-life balance samt att ta reda på vad de har för instä...

 5. Etik och marknadsföring i bloggar : Var går gränsen för smygreklam?

  OpenAIRE

  Hellman, Anna

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att belysa marknadsföringen i bloggar och dess etiska problem. Avsikten är att redogöra för var gränsen för smygreklam går och att få reda på hur mycket bloggarna känner till om ämnet. Bloggarnas andel av sociala medier samt mängden bloggläsare har vuxit explosionsartat. Marknadsföring och reklam i soci-ala medier har vuxit i och med populariteten av sociala medier bland folket. På grund av den ökade marknadsföringen i bloggar har smygreklam uppstått. Efterso...

 6. Fascians funktion och olika fysioterapeutiska interventioners effekt på fascian

  OpenAIRE

  Hackman, Mikaela

  2017-01-01

  Fasciabehandlingar är ett relativt nytt område inom fysioterapin, även om intresse för ämnet funnits redan under antikens tid. Forskningsmetoderna har i dag blivit bättre och vi kan undersöka vävnader som varit omöjliga att undersöka tidigare, på grund av tek-nikbrist. Syftet med det här arbetet är att ta reda på vad forskningen idag kommit fram till i fråga om fascia, ffa då det handlar om smärta, och hur fysioterapeuten kan ha nytta av kunskapen vid behandling av klienter. Den första forskn...

 7. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  OpenAIRE

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 8. Musikbranschen i förändring : Artistens möjligheter med och utan skivbolag

  OpenAIRE

  Järnström, Sofia Maria

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete är att undersöka i vilken utsträckning artister kan nå en publik utan att ingå ett skivkontrakt och att klargöra för vilka kanaler som finns tillgäng-liga för självständig marknadsföring. Undersökningen är kvalitativ och jag kommer att fokusera på fyra intervjuer med personer inom branschen. Jag fokuserar på dessa frågor: 1) Hur kan en artist nå ut med sin musik, utan att ha ett skivbolag bakom sig som marknadsförare och distributör? 2) Vilka nya...

 9. 25-OCH3-PPD induces the apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells via c-FLIP-mediated NF-κB activation.

  Science.gov (United States)

  Wu, Yan-ling; Wan, Ying; Jin, Xue-Jun; OuYang, Bing-Qing; Bai, Ting; Zhao, Yu-Qing; Nan, Ji-Xing

  2011-11-15

  25-OCH(3)-PPD is a dammarane-type triterpene sapogenin isolated from the roots, leaves and seeds of Panax notoginseng, which has shown anti-tumor effects in several human cancer lines. In this study, we evaluated the effects of 25-OCH(3)-PPD on apoptosis of activated t-HSC/Cl-6 cells induced by tumor necrosis factor-α (TNF-α). The inhibitory effects of eleven compounds isolated from Panax ginseng and P. notoginseng were detected in activated t-HSC/Cl-6 cells. 25-OCH(3)-PPD produced a significant inhibitory effect on activated t-HSC/Cl-6 cells. However, 25-OCH(3)-PPD showed almost no effect on the cell viability of Chang liver cells, a type of normal human hepatic cell line. Therefore, we aimed to determine the anti-fibrotic potential of 25-OCH(3)-PPD and to characterize the signal transduction pathways involved in activated HSCs. 25-OCH(3)-PPD decreased the fibrosis markers, including α-smooth muscle actin (α-SMA), transforming growth factor β-1 (TGF-β1) and tissue inhibitors of metalloproteinases-1 (TIMP-1). 25-OCH(3)-PPD elevated the level of cellular GSH in activated HSCs, which demonstrated that 25-OCH(3)-PPD might inhibit HSC activation by its antioxidant capacity. Further analyses revealed that 25-OCH(3)-PPD increased the levels of cleaved caspase-3, decreased the ratio of Bcl-2/Bax and the expression of survivin via c-FLIP-mediated NF-κB activation and shed light on the regulation of apoptosis. Therefore, 25-OCH(3)-PPD may prove to be an excellent candidate agent for the therapy of hepatic fibrosis. Copyright © 2011 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 10. Determination of 25-OCH3-PPD and the related substances by UPLC-MS/MS and their cytotoxic activity.

  Science.gov (United States)

  Ding, Meng; Lu, Jingjing; Zhao, Chen; Zhang, Sainan; Zhao, Yuqing

  2016-06-01

  20(R)-25-methoxyl-dammarane-3β,12β,20-triol (25-OCH3-PPD) is a promising antitumor compound belonging to triterpenoid saponins isolated from radix notoginseng. A systematic research on the related impurities in raw material of 25-OCH3-PPD has not been conducted. In this study, three impurities obtained by HPLC-ELSD and characterized by (13)C NMR and MS were observed in the raw material of 25-OCH3-PPD. Cytotoxic activities of the related substances were also evaluated, of which impurity B with 25-OCH3-PPD showed synergistic inhibitory activity against BGC-823 with IC50 values of 8.33μM. Furthermore, a rapid and selective UPLC-MS/MS method was developed for simultaneous determination of the principal component and three related substances in the raw material of 25-OCH3-PPD. Multiple reaction monitoring scan mode was used for the quantification of 20(R)-25-OCH3-PPD and its three related substances. The four constituents were separated within 11min on a BEH C18 column (100 mm×2.1mm, 1.7μm) using a mobile phase comprising methanol and 0.03% formic acid water (82:18, v/v) at a flow rate of 0.2mL/min. The proposed UPLC-MS/MS method displayed acceptable levels of linearity, precision, repeatability, and accuracy. In addition, the proposed method was successfully applied for the establishment of a rational quality control standard for the raw material of 25-OCH3-PPD. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

  OpenAIRE

  Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas

  2016-01-01

  Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukning...

 12. Föräldrar och förskolans matematik : En enkätundersökning om föräldrars inställning och uppfattning om matematik på förskolan

  OpenAIRE

  Elvsén, Johanna

  2006-01-01

  Enligt Lpfö-98 skall man på förskolan arbeta med att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Jag tror att en förutsättning för en lyckad förskoleverksamhet är att man har föräldrarnas stöd och intresse i de aktiviteter som förekommer och har därför genom enkäter undersökt hur föräldrar uppfattar matematik i förskolan, viken inställning de har, samt deras eventuella tankar om utformningen. Detta har jämförts med den aktuella förskolans tankar ...

 13. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 14. Motivation : En studie om lärares och elevers syn på motivation i skolan

  OpenAIRE

  Sundström, Jenny; Wiman, Malin

  2009-01-01

  I vårt examensarbete undersöker vi olika typer av motivation. Vårt syfte med arbetet var att undersöka lärares syn motivation samt elevers egen motivation i skolan. De frågeställningar vi utgick från var: 1. Vilken typ av motivation har elever i år 4 och år 5? 2. Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motivation? 3. Vilken typ av motivation strävar lärare efter att elever ska erhålla och använda sig av? 4. Hur ser lärare på intrinsic (inre) motivation, extrinsic (yttre) motivati...

 15. Sjuksköterskor och skötares upplevelser av möten i psykiatrisk öppenvård : En intervjustudie

  OpenAIRE

  Bäckman, Jenny; Nyman, Nyman

  2016-01-01

  Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors och skötares upplevelser av möten med patienter i psykiatrisk öppenvård.   Bakgrund – I psykiatrisk öppenvård möter sjuksköterskor och skötare många olika människor med individuella behov. Sedan tidigare forskning har det framkommit att patienters känsla av trygghet uppkommer genom faktorer som personalens inställning och empati. Relationen mellan personal och patient är viktig för patientens känsla av att bli tagen på allvar samt att bli b...

 16. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 17. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  OpenAIRE

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 18. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  OpenAIRE

  Söderström, Anna-Karin

  2017-01-01

  I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. De här stegen av redovisningsprocessen har varit i fokus under arbetet. En identifiering och prioritering av konsultbolage...

 19. Etching Enhancement Followed by Nitridation on Low-k SiOCH Film in Ar/C5F10O Plasma

  Science.gov (United States)

  Miyawaki, Yudai; Shibata, Emi; Kondo, Yusuke; Takeda, Keigo; Kondo, Hiroki; Ishikawa, Kenji; Okamoto, Hidekazu; Sekine, Makoto; Hori, Masaru

  2013-02-01

  The etching rates of low-dielectric-constant (low-k), porous SiOCH (p-SiOCH) films were increased by nitrogen-added Ar/C5F10O plasma etching in dual-frequency (60 MHz/2 MHz)-excited parallel plate capacitively coupled plasma. Previously, perfluoropropyl vinyl ether [C5F10O] provided a very high density of CF3+ ions [Nagai et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 45 (2006) 7100]. Surface nitridation on the p-SiOCH surface exposed to Ar/N2 plasma led to the etching of larger amounts of p-SiOCH in Ar/C5F10O plasma, which depended on the formation of bonds such as =C(sp2)=N(sp2)- and -C(sp)≡N(sp).

 20. Machoideal och/eller meningslös underhållning? : Om fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet och publiken som meningsskapare.

  OpenAIRE

  Olsson, Eva

  2005-01-01

  Uppsatsen undersöker fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan, med fokus på maskulinitet. Föreställningarna och bilderna kring maskulinitet som kan urskiljas i intervjupersonernas berättelser, knyts till R.W. Connells teoretiska ramverk kring hegemonisk maskulinitet och de hierarkiska relationerna mellan olika maskuliniteter. Vidare resoneras det kring hur berättelserna exemplifierar en syn på mediepublik som aktiva meningsskapare, då intervjupersonerna tar fasta på olika as...

 1. Fantasifull utflykt med skilda perspektiv : En studie om genus, normbrytning och stereotyper i bilderboken Se upp för krokodilen! (2013)

  OpenAIRE

  Ljungberg, Sofia

  2015-01-01

  Studien undersöker hur könsroller gestaltas ur ett genusperspektiv i bilderboken Se upp för krokodilen! (Moroni & Eriksson, 2013). Syftet är att få djupare kunskaper om hur dessa skildringar speglar målen i läroplanen för förskolan om att motverka traditionella könsnormer och främja jämställdhet och likabehandling mellan könen. Forskare menar att bilderboken är ett användbart och didaktiskt verktyg för att fånga barns intressen och påverka deras tankegångar. Tidigare forskning (Kåreland, ...

 2. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  OpenAIRE

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 3. It´s called being fabulous! : Genus och sexualitet i de visuella praktikerna kring Youtube-fenomenet Pewdiepie

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Ola

  2013-01-01

  Denna uppsats behandlar hur olika föreställningar kring genus och sexualitet tar sig uttryck, dels i de videos som producerar på internet av karaktären Pewdiepie men också i det material som fansen genererar. Studien fokusera på en specifik videohändelse, en sekvens där Pewdiepie ikläder sig en rosa boa och bland annat säger säger ”It’s not called being gay. It’s called being fabulous!” samt vad som görs med denna händelse, hur den remedieras och tas i bruk av fansen. Detta har jag gjort geno...

 4. Gympa på skärmen : En kvalitativ studie om IKT-stöd i undervisning i idrott och hälsa

  OpenAIRE

  Herco, Adnan

  2017-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka elevernas upplevelser och erfarenheter av IKT-stöd i undervisningen i idrott och hälsa och hur användningen av IKT bidrog till deras lärande. Den metod som användes i studien var kvalitativa intervjuer genom stimulated recall och nio elever från en högstadieskola intervjuades. Eleverna som intervjuades i studien hade deltagit i IKT-stödd undervisning under en tvåårsperiod där en del av lektionerna spelades in på video. Videodokumentationens syf...

 5. Functional characterization of the gene FoOCH1 encoding a putative α-1,6-mannosyltransferase in Fusarium oxysporum f. sp. cubense.

  Science.gov (United States)

  Li, Min-Hui; Xie, Xiao-Ling; Lin, Xian-Feng; Shi, Jin-Xiu; Ding, Zhao-Jian; Ling, Jin-Feng; Xi, Ping-Gen; Zhou, Jia-Nuan; Leng, Yueqiang; Zhong, Shaobin; Jiang, Zi-De

  2014-04-01

  Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC) is the causal agent of banana Fusarium wilt and has become one of the most destructive pathogens threatening the banana production worldwide. However, few genes related to morphogenesis and pathogenicity of this fungal pathogen have been functionally characterized. In this study, we identified and characterized the disrupted gene in a T-DNA insertional mutant (L953) of FOC with significantly reduced virulence on banana plants. The gene disrupted by T-DNA insertion in L953 harbors an open reading frame, which encodes a protein with homology to α-1,6-mannosyltransferase (OCH1) in fungi. The deletion mutants (ΔFoOCH1) of the OCH1 orthologue (FoOCH1) in FOC were impaired in fungal growth, exhibited brighter staining with fluorescein isothiocyanate (FITC)-Concanavalin A, had less cell wall proteins and secreted more proteins into liquid media than the wild type. Furthermore, the mutation or deletion of FoOCH1 led to loss of ability to penetrate cellophane membrane and decline in hyphal attachment and colonization as well as virulence to the banana host. The mutant phenotypes were fully restored by complementation with the wild type FoOCH1 gene. Our data provide a first evidence for the critical role of FoOCH1 in maintenance of cell wall integrity and virulence of F. oxysporum f. sp. cubense. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 6. MKB and SMB in the Northern countries[Environmental impact assessment; Strategic environmental assessment; Radiactive waste disporal]; MKB och SMB i Norden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broden, K. [Studsvik RadWaste AB (Sweden); Andersson, K. [Krinta konsult (Sweden)

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 7. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 8. Natural product ginsenoside 25-OCH3-PPD inhibits breast cancer growth and metastasis through down-regulating MDM2.

  Science.gov (United States)

  Wang, Wei; Zhang, Xu; Qin, Jiang-Jiang; Voruganti, Sukesh; Nag, Subhasree Ashok; Wang, Ming-Hai; Wang, Hui; Zhang, Ruiwen

  2012-01-01

  Although ginseng and related herbs have a long history of utility for various health benefits, their application in cancer therapy and underlying mechanisms of action are not fully understood. Our recent work has shown that 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3β, 12β, 20-triol (25-OCH(3)-PPD), a newly identified ginsenoside from Panax notoginseng, exerts activities against a variety of cancer cells in vitro and in vivo. This study was designed to investigate its anti-breast cancer activity and the underlying mechanisms of action. We observed that 25-OCH(3)-PPD decreased the survival of breast cancer cells by induction of apoptosis and G1 phase arrest and inhibited the growth of breast cancer xenografts in vivo. We further demonstrated that, in a dose- and time-dependent manner, 25-OCH(3)-PPD inhibited MDM2 expression at both transcriptional and post-translational levels in human breast cancer cells with various p53 statuses (wild type and mutant). Moreover, 25-OCH(3)-PPD inhibited in vitro cell migration, reduced the expression of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) markers, and prevented in vivo metastasis of breast cancer. In summary, 25-OCH(3)-PPD is a potential therapeutic and anti-metastatic agent for human breast cancer through down-regulating MDM2. Further preclinical and clinical development of this agent is warranted.

 9. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 10. Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Åhman

  1988-06-01

  Full Text Available Status report about Chernobyl and reindeer husbandry in Sweden including participants' discussion.Abstract in Swedish / Sammanfattning: Den 1 juli hojdes grånsvårdet for Cs-137 i bl a renkott från 300 till 1 500 Bq/kg. Efter hojningen av grånsvårdet friklassades nåstan alla samebyar i Norrbottens lån under sarvslakten. Samtliga fjållsamebyar i Norrbottens lån utom den sydligaste år tills vidare helt friklassade. Tre samebyar i sodra delen av Jåmtlands lån var friklassade under sarvslakten. I ovrigt omfattas all renslakt i Våsterbottens och Jåmtlands lån av kontroll betråffande Cs-137. Under juli - aug i år var cesiumhalten lågre ån vid motsvarande tidpunkt i f jol (tabell 1 och figur 1. Under juli - aug slaktades drygt 1 000 renar i skogslandet i sodra delen av Våsterbottens lån (tabell 3. Fr.o.m. andra veckan i juli godkåndes de fiesta slaktkropparna. Halveringstiden for Cs-137 i renarna, som betade i skogslandet kring inlandsbanan i sodra delen av Våsterbottenslån, har beråknats till ca en vecka. Genom tidigarelåggning av sarvslakter i Våsterbottens lån (tabell 3 och norra delen av Jåmtlands lån (tabell 5 minskades kassationen med ett par tusen slaktkroppar. Under senare delen av september steg cesiumhalten till ungefår samma nivå som i f jol. En långsiktig prognos har utarbetats betråffande halten Cs-137 i renar på naturbete. Prognosen visar att omfattande åtgårder kommer att behova vidtagas under de nårmaste 15 - 25 åren om ren-kottet från samebyarna i sodra delen av Våsterbottens lån och norra delen av Jåmtlands lån skall kunna god-kånnas som livsmedel vid ett riktvårde på 1 500 Bq Cs-137/kg kott.

 11. Word of mouth muntligt och via sociala medier : - På vilket sätt påverkar det turisters reseplanering?

  OpenAIRE

  Hugosson, Jennie; Ahlberg, Madeleine

  2017-01-01

  Vår studie belyser hur informationsspridning både muntligt och via internet kan påverka turisters reseplaneringsprocess. Studien undersöker vilka känslomässiga attityder individer upplever genom word of mouth och electronic word of mouth och hur vida dessa attityder påverkar valet av ett nytt resmål. Syftet med studien är att undersöka hur word of mouth kan påverka turisters val av nya resmål. För att möjliggöra detta har vi genomfört intervjuer med respondenter utifrån förutbestämda kriterie...

 12. Webb Couture : En studie om hur modedesign kan inspirera och förändra webbdesignprocessen för att utmana User Experience standarder

  OpenAIRE

  Carlfjord, Adam; Gustavsson, Henrik

  2015-01-01

  Webbdesign är ett hantverk med potential till oändlig variation och oräkneliga möjligheter, men det är även en process styrd av standarder och förhållningssätt för att optimera resultatet för slutanvändaren. Begrepp så som user experience och framför allt user experience design har i och med utvecklingen blivit allt viktigare aktörer inom webbdesign. Samtidigt som de underlättar i utvecklingsprocessen genom att diktera hur design bör utformas, skapar de inte också då begränsningar av potentia...

 13. Vem leder organisationens narrativ? : En jämförelse mella Kvinnojouren Emblas och Rädda Barnens kommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Pakola Monsen, Rebecca

  2013-01-01

  Det är inget nytt att undersöka interaktioner på Facebook, dock är det oftast ur privatpersoners synvinkel Facebook undersöks och inte lika ofta ur en organisations synvinkel. Den här studien syftar till att fylla en del av gapet i medie- och kommunikationsforskningen om hur ideella organisationer beter sig på Facebook genom att undersöka den narrativa processen hos två ideella organisationer och hur delaktiga användare är i organisationernas berättelse beroende på organisationens storlek, Kv...

 14. Bör Barnkonventionen bli lag i Sverige? : En komparativrättslig studie om barnets rättigheter i Sverige och Norge.

  OpenAIRE

  Hedman, Wendela

  2014-01-01

  Abstrakt ”Bör barnkonventionen bli lag i Sverige? – En komparativrätts-lig studie on barnets rättigheter genom barnkonventionen i Sverige & Norge” Uppsatsen diskuterar med en komparativrättslig metodik implementeringen och inkorporering av barnkonventionen i Sverige och Norge. I tre steg ämnar uppsatsen att undersöka huruvida barnkonventionen bör implementeras till fullo och göras till svensk lag på samma sätt som Norge har valt att göra.Uppsatsen fokuserar på FN:s barnrättkommittés yttra...

 15. Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

  OpenAIRE

  Brännlund, Angelika

  2018-01-01

  Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapande. En viktig fråga som burits med från starten av arbetet och som lyser igenom i resultatdelen har varit: Vilka möjligheter att förhålla sig till bildskapande och genus kan uppstå om ett kritiskt sätt att tänka kring könsstere...

 16. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 17. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunnel Colnerud

  2014-11-01

  Full Text Available Följande artikel under temat “Etikbølgen i yrkesutdanning og praksis” beskriver och diskuterar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva anser vara ett av de svåraste enligt två svenska empiriska studier – att ingripa mot en kollega som handlar etiskt klandervärt mot elever. Artikeln diskuterar vidare den dygdetiska kritik mot regeletik som förekom vid tillkomsten av de etiska principerna. Vidare pekar den på de problem som följer av att lärarna är föremål för en tilltagande juridifiering. En våg, en bølge, kan beröra endast ytan som en krusning eller vara en djupgående och energirik rörelse. För att använda den aktuella metaforen på mitt studieobjekt skulle jag vilja påstå att diskussionen av lärares yrkesetik och medvetenheten om svenska lärares etiska riktlinjer utvecklades till en våg av endast blygsam storlek. I dagsläget (2014 har den ersatts av en juridisk våg med stor kraft.Nyckelord: etik i läraryrket, etiska dilemman, juridifiering av lärarpraktikenEnglish summary: Teachers’ ethical dilemmas and the juridification of the Swedish schoolIn this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies – intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers’ ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856

 18. "Vi är inte en tummelplats för dårar" : Hur journalister och ansvariga utgivare resonerar kring och förhåller sig till användargenererat material i lokaltidningar

  OpenAIRE

  Öberg, Therese; Borgström, Johanna

  2010-01-01

  Sedan 1700-talet har läsarnas medverkan varit en väsentlig del i tidningarnas produktion. Utan deras deltagande har det inte heller blivit någon tidning. En förändring på området skedde när professionaliseringen av publicistrollen blev ett faktum och läsarnas medverkan ifrågasattes. Samhällsförändringar och tekniska utvecklingar har sedan lett fram till det vi har idag: ett samhälle där medieorganisationerna är i allt större behov av att läsarna återigen deltar i olika former. Syftet med stud...

 19. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 20. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 1. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 2. Solcellsparkeringen : En jämförande fallstudie för elbilar och bensinbilar

  OpenAIRE

  Myrén Andersson, Isac; Yttermyr-Sütt, Frans

  2017-01-01

  Av Sveriges totala växthusgasutsläpp är det i nuläget transportsektorn som står för den största andelen och står för mer än 30 % av alla utsläpp. Med ett ökande fordonsbestånd och ett fortsatt behov av transporter blir lösningar som minskar utsläppen från denna sektor avgörande för Sveriges hållbara utveckling. Eftersom 93 % av Sveriges drygt 4,7 miljoner personbilar drivs av fossila bränslen skulle investeringar i alternativa färdmedel såsom elbilar kunna leda Sverige i rätt riktning. Förfat...

 3. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  OpenAIRE

  Braunander, Joacim; Olofsson, Fredrik

  2015-01-01

  Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras ...

 4. Hydrologi i Ulleråker : En studie om dagvattenhantering och dess inverkan på grundvatten

  OpenAIRE

  Dahlquist, Josefin; Larsson, Martin; Rickfält, Tea

  2017-01-01

  Vattenbehovet stiger i världen till följd av ökande befolkning. Med ökad urbaniseringskapas mer hårdgjorda ytor där föreningar ackumuleras. Dagvattnet transporterar dessa föroreningar som således kan nå grundvattnet. Ett miljömål har antagits i Sverigeför att skydda grundvattentäkter och därmed säkra framtida dricksvattenförsörjning. Rullstensåsar innehåller stora grundvattenmagasin och har hög infiltrationsförmåga för vatten från markytan. Uppsala kommun tar 95 % av sitt dricksvatten från ru...

 5. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 6. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  OpenAIRE

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 7. Employer branding på Q-Med : En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare

  OpenAIRE

  Nilsson, Stina; Ljungmark, Erik

  2011-01-01

  Sammanfattning "Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och befintliga medarbetare" Datum: 19 januari, 2011 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för hållbar samhälls‐ och teknikutveckling, HST, Mälardalens Högskola Författare: Erik Ljungmark 29 januari 1980, Stina Nilsson 25 april 1983 Titel: Employer branding på Q-Med – En fallstudie i hur företagsspecifika värden förmedlas till potentiella och...

 8. Feminismens skilda erfarenheter : Problematiken att kombinera islam och feminism för muslimska kvinnor i Sverige

  OpenAIRE

  Malmberg, Erik

  2016-01-01

  Till följd av att en muslimsk kvinna misshandlades i en förort till Stockholm på grund av att hon bar slöja, genomfördes den politiska manifestationen Hijabuppropet. Denna manifestation resulterade i att kvinnor uppmanades att beslöja sig i syfte att visa solidaritet för den misshandlade kvinnan, och muslimska kvinnor som en marginaliserad samhällsgrupp. Agerandet möttes med en stark kritik från bland annat den svenska kvinnorörelsen som menade att slöjan är anti-feministisk och representerar...

 9. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 10. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

  OpenAIRE

  Linderfyhr, Jessica; Malm, Mikaela

  2017-01-01

  Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. Unga kvinnor kan känna tvekan inför chefskap på grund av känslan av bristande erfarenhet och svårighet med att identifiera sig med den ster...

 11. Det gränslösa arbetslivets genomtränglighet i Spotify-rekryterarnas sfärer : hur flexibilitet och tillgänglighet påverkar work-life balance

  OpenAIRE

  Andersson, Emelie; Hallgren, Malin

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att bidra med en förståelse för hur rekryterare upplever och hanterar flexibilitet, tillgänglighet och work-life balance i en multinationell och expanderande organisation präglad av det gränslösa arbetslivet. Denna förståelse är betydelsefull då det gränslösa arbetslivet innebär ett stort eget ansvar för individen, vilket skapar en utmaning för individen själv att måna om sin work-life balance och upprätthållandet av ett långsiktigt välmående. För att uppfylla studi...

 12. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 13. Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel : underlagsrapporter 1-10

  OpenAIRE

  Carlén, Björn; Hultkrantz, Lars; Liu, Xing; Lunander, Anders; Mandell, Svante; Mellin, Anna; Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Sorkina, Edith; Vierth, Inge

  2014-01-01

  VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”. I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från godstransportsektorn ska kunna minskas, till exempel med hjälp av så kallade Gröna korridorer. Vidare diskuteras hur man ska se på de klimatpolitiska konsekvenserna av överflyttning från väg till järnväg eller elektrifierade fordon på v...

 14. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 15. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  OpenAIRE

  Nilsson Gauffin, Rebecka

  2017-01-01

  Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. I denna studie argumenteras för att en möjlig förklaring till detta ligger i skilda riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor. Studien undersöker riskuppfattningar om preventivmedel samt hur individers egenskaper...

 16. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  OpenAIRE

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 17. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 18. Ginsenoside 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

  Science.gov (United States)

  Han, Xin; Song, Jian; Lian, Li-Hua; Yao, You-Li; Shao, Dan-Yang; Fan, Ying; Hou, Li-Shuang; Wang, Ge; Zheng, Shuang; Wu, Yan-Ling; Nan, Ji-Xing

  2018-06-22

  Ginseng is widely used in energy drinks, dietary supplements and herbal medicines, and its pharmacological actions are related with energy metabolism. As an important modulating energy metabolism pathway, liver X receptors (LXRs) can promote the resolving of hepatic fibrosis and inflammation. The present study aims to evaluate the regulation of 25-OCH3-PPD, a ginsenoside isolated from Panax ginseng, against hepatic fibrosis and inflammation in thioacetamide (TAA)-stimulated mice by activating LXRs pathway. 25-OCH3-PPD decreases serum ALT/AST levels and improves the histological pathology of liver in TAA-induced mice; attenuates transcripts of pro-fibrogenic markers associated with hepatic stellate cell activation; attenuates the levels of pro-Inflammatory cytokines and blocks apoptosis happened in liver; inhibits NLRP3 inflammasome by affecting P2X7R activation; regulates PI3K/Akt and LKB1/AMPK-SIRT1. 25-OCH3-PPD also facilitates LX25Rs and FXR activities decreased by TAA stimulation. 25-OCH3-PPD also decreases α-SMA via regulation of LXRs and P2X7R-NLRP3 in vitro. Our data suggest the possibility that 25-OCH3-PPD promotes activity of LXRs to ameliorate P2X7R-mediated NLRP3 inflammasome in the development of hepatic fibrosis.

 19. Sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos barn i treårsåldern

  OpenAIRE

  Nilsson, Anna; Sirén, Ellen

  2015-01-01

  Barns fem första levnadsår präglas av en omfattande utveckling av språkliga förmågor och exekutiva funktioner, vilka är färdigheter som visat sig ha en stor påverkan på hur barn utvecklar förståelse för sina egna och andras tankar, det vill säga deras Theory of Mind. En central aspekt inom forskning har varit att undersöka hur förmågorna samvarierar vid olika åldrar. Syftet i föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan Theory of Mind, språkliga förmågor och exekutiva funktioner hos...

 20. Låt medborgarna skapa staden : Om tactical urbanism och idéburen stadsförbättring samt medborgarnas rätt till staden

  OpenAIRE

  Bretz, Martin

  2015-01-01

  I skapandet av staden har människan möjlighet att göra om sig själv och förverkliga sitt hjärtas önskan. Hur och för vem staden ska utformas för är troligtvis en diskussion vilken kommer att finnas lika länge som staden i sig. Genom historien har privat ägande och andra samhälleliga former av dominans kontrollerat dess rum, vilket ofta resulterat i olika former av proteströrelser.   Tactical urbanism har i flertalet städer världen över blivit en populär metod för att förbättra livskvaliteten ...

 1. Från tonåring till toppbloggare : En kvalitativ fallstudie om självpresentation och det personliga varumärket kommunicerat genom en blogg

  OpenAIRE

  Laricchia, Daniela

  2016-01-01

  Sammanfattning Detta är en fallstudie över en Sveriges mest välkända och framgångsrika bloggar – www.kenzas.se, driven av Kenza Zouiten. Syftet med studien var att ta reda på hur man via självpresentation genom en blogg kan bygga upp och skapa sig ett starkt personligt varumärke. De frågeställningar studien utgick ifrån var hur Kenza Zouiten väljer att framställa sig själv som person i skriven text och i bilder, samt huruvida det finns några skillnader i hur hon väljer att framställa sig själ...

 2. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 3. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik:lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  OpenAIRE

  Jannok-Nutti, Ylva

  2010-01-01

  Syftet med föreliggande avhandling är att utifrån lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå transformering av utbildning i matematik så att ett samiskt perspektiv blir utgångspunkt för utbildningen. Avhandlingen genomfördes såsom ett aktionsforskningsprojekt med fokus på lärares perspektiv avseende transformering och genomförande av transformeringsaktiviteter i matematik. Teoretiska utgångspunkter togs utifrån Smiths teori om urfolksperspektiv, Banks teori för integrering av mult...

 4. Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marléne Johansson

  2017-05-01

  Full Text Available Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil inriktning i årskurserna 1 och 3. Artikelns videoutdrag handlar alla om principiellt samma handling – trådrak mönsterutläggning på tyg – men, dels finns det två olika inramningar (grundskolan och gymnasieskolan, och dels exemplifierar de olika skeden av kunnande. Syftet är att beskriva skillnader i kunnande och vad som framstår som svårt för elever med liten eller ingen erfarenhet av att lägga ut mönster på ett tyg inför tillklippning och hur kunnandet förändras med ökande erfarenhet, liksom vilka nya svårigheter som följer med att elever arbetar med mönster av ökande komplexitet. Det som vid en första blick kan framstå som samma handling utvecklas över tid från något som framstår som enkel handling till att utvecklas i komplexitet. I de tvekan-situationer som beskriv finns potential för ett förändrat deltagande, där förändringen idealt är ett mer kompetent deltagande där ingen tvekan förekommer. Med ökad förtrogenhet kan uppmärksamheten förflyttas till något annat. Det vi är förtrogna med blir till rutiner och därmed behövs det en avvikelse för att fånga uppmärksamheten. I avvikelsen ligger möjligheterna till fortsatt lärande. Artikelns empiriska exempel synliggör dessa skillnader i kunnande som annars oreflekterat kan uppfattas som lika. Eleverna bygger in kunskap i sina handlingar, fokus flyttar från att inte veta vad man tittar på till självklarheten i handlingen. Eleverna lär sig se och urskilja.

 5. Arbetet med arbetsgivarvarumärkets attraktivitet : En kvalitativ intervjustudie i tre företag om hur arbetet med "Employer branding" ser ut och implementeras i företag.

  OpenAIRE

  Drugge, Marie; Bernelind, Diana

  2013-01-01

  Arbetet med att stärka ett arbetsgivarvarumärkes attraktivitet, både internt och externt, det alltmer välbekanta begreppet “Employer branding”, är ett vanligt förekommande koncept i dagens organisationer. Syftet med studien är att försöka ta reda på vad fenomenet “Employer branding” är och hur organisationer kan bedriva arbetet med att göra sitt arbetsgivarvarumärket attraktiv på den svenska arbetsmarknaden. Tieto, COWI och Klarna AB är de företag som deltar i studien. Begreppen legitimitet o...

 6. Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2016-04-01

  Full Text Available I studien samtalar tre lärargrupper om elevers skrivande och skrivundervisning i ämnet svenska på gymnasiet. Det teoretiska perspektiv som läggs på dessa samtal är didaktiskt och inriktas på hur lärare formulerar och använder bedömningsinformation om elevers skrivande för beslut om skrivundervisningens innehåll. Resultatet visar att lärares bedömningar av elevers skrivande behandlar fler och delvis andra aspekter av skrivförmåga än vad deras didaktiska beslut sedan omfattar. De kvalitetsuppfattningar och förväntningsnormer som lärarna uttrycker i sina bedömningar av elevers skrivande inriktas huvudsakligen på texters kommunikativa kvaliteter, den stilistiska utformningen och textuppbyggnaden, följt av ämnesinnehåll och källanvändning. De didaktiska beslut som fattas utifrån bedömningen av elevers texter inriktas däremot i stort sett enbart på att eleverna behöver skrivundervisning i att disponera text och att använda källor. Detta gör att överensstämmelsen är låg mellan lärarnas beslut om skrivundervisningens inriktning och deras förväntningar på vad eleverna ska kunna. De didaktiska besluten omfattar i begränsad utsträckning den bedömningsinformation som lärarna själva har formulerat.Nyckelord: Skrivbedömning, kvalitetsuppfattningar, förväntningsnormer, didaktiska beslut, formativ bedömning, svenskämnets didaktik, svenska på gymnasietAbstractThis article presents an analysis of teacher group discussions about students’ writing in the subject of Swedish in upper secondary school. The study adopts a pedagogical perspective on these discussions and focuses on examining teachers’ expressed assessment criteria and relating them to their pedagogical decision-making. The results reveal that the teachers’ assessments of students’ writing focus on much more, and partly other, criteria than their pedagogical decisions. The quality standards that teachers express in the discussions about

 7. Antitumor activity of ginseng sapogenins, 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD, on gastric cancer cells.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Chen; Su, Guangyue; Wang, Xude; Zhang, Xiaoshu; Guo, Shuang; Zhao, Yuqing

  2016-01-01

  25-Hydroxyprotopanaxadiol (25-OH-PPD) and 25-methoxylprotopanaxadiol (25-OCH3-PPD), two ginseng sapogenins, have potent antitumor activity and their effects on gastric cancer (BGC-823, SGC-7901, MKN-28) cells and a gastric mucosa (GES-1) cell line are reported. Both compounds significantly inhibited the growth of gastric cancer cells, while having lesser inhibitory effects on GES-1 cells by MTT assay. A mechanistic study revealed that the two ginseng sapogenins could induce apoptosis in BGC-823 cells by morphological observation, DNA fragmentation, flow cytometry and western blot analysis. Besides, the apoptosis was inhibited by Ac-DEVD-CHO, a caspase 3 inhibitor, which was confirmed by cell viability analysis. These results indicate that 25-OH-PPD and 25-OCH3-PPD have potential to be promising agents for the treatment of gastric cancer.

 8. Dömda att leva i skuggan : En kvalitativ intervjustudie om hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd

  OpenAIRE

  Niyonkuru, Elsie Diane

  2016-01-01

  Bakgrund: Oculocutaneous albinism (OCA) är en ärftlig sjukdom som fysiskt, psykiskt och socialt påverkar de drabbade individerna. Okunskap, fördomar och myter om albinism utgör de största orsakerna till den diskriminering som personer med albinism utsatts för särskilt i vissa länder i Afrika söder om Sahara. Syfte: Syftet är att beskriva hälsan hos personer med albinism i Rwanda, utifrån begreppen diskriminering, coping och socialt stöd. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats ligger t...

 9. Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping

  OpenAIRE

  Ottosson, Olivia

  2008-01-01

  Självkänsla är något vi ständigt bär med oss och den inverkar på vårt agerande samt våra val i livet. Johnson (2003) delar in självkänslan i två delar den inre och yttre, vilka kan kombineras till fyra personligheter. Forskning har visat att självkänslan samvarierar med tendensen till att bruka self-handicapping. Self-handicapping innebär att människan skapar hinder för sig själv påhittade eller verkliga. Etthundrasju studenter fyllde i en enkät bestående av 58 påståenden, vilken mätte inre, ...

 10. Isolation, structural determination, and evaluation of the biological activity of 20(S)-25-methoxyl-dammarane-3beta, 12beta, 20-triol [20(S)-25-OCH3-PPD], a novel natural product from Panax notoginseng.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Y; Wang, W; Han, L; Rayburn, E R; Hill, D L; Wang, H; Zhang, R

  2007-01-01

  Ginseng has been used extensively for medicinal purposes, with suggested utility for indications as diverse as diabetes, cardiovascular disease and cancer. Herein we report the discovery and characterization of 20(S)-25-OCH3-PPD, a ginsenoside that inhibits growth and survival of cancer cells. The novel dammarane triterpene sapogenin (C31H56O4; molecular weight 492) was isolated from the total hydrolyzed saponins extracted from the leaves of Panax notoginseng using conventional and reverse-phase silica gel chromatography. Based on physicochemical characteristics and NMR data, the compound was identified as 20(S)-25-OCH3-PPD. The biological activities of 20(S)-25-OCH3-PPD and its known analogs, 20(S)-PPD and Rg3, were evaluated in 12 human cancer cell lines. In all cell lines, the order of cytotoxicity of the test compounds was 20(S)-25-OCH3-PPD > 20(S)-PPD > Rg3. 20(S)-25-OCH3-PPD also induced apoptosis and cell cycle arrest in the G1 phase, and inhibited proliferation in breast cancer cell lines, demonstrating its potent biological effects. In regard to cytotoxicity, the IC50 values of 20(S)-25-OCH3-PPD for most cell lines were in the lower microM range, a 5-15-fold greater cytotoxicity relative to 20(S)-PPD and a 10-100-fold increase over Rg3. These findings suggest a structure-activity relationship among dammarane-type sapogenins. The data presented here may provide a basis for the future development of 20(S)-25-OCH3-PPD as a novel anti-cancer agent.

 11. Disproportionation and thermochemical sulfate reduction reactions in S-H20-Ch4 and S-D2O-CH4 systems from 200 to 340 °C at elevated pressures

  Science.gov (United States)

  Yuan, Shunda; Chou, I-Ming; Burruss, Robert A.

  2013-01-01

  Elemental sulfur, as a transient intermediate compound, by-product, or catalyst, plays significant roles in thermochemical sulfate reduction (TSR) reactions. However, the mechanisms of the reactions in S-H2O-hydrocarbons systems are not clear. To improve our understanding of reaction mechanisms, we conducted a series of experiments between 200 and 340 °C for S-H2O-CH4, S-D2O-CH4, and S-CH4-1m ZnBr2 systems in fused silica capillary capsules (FSCC). After a heating period ranging from 24 to 2160 hours (hrs), the quenched samples were analyzed by Raman spectroscopy. Combined with the in situ Raman spectra collected at high temperatures and pressures in the S-H2O and S-H2O-CH4 systems, our results showed that (1) the disproportionation of sulfur in the S-H2O-CH4 system occurred at temperatures above 200 °C and produced H2S, SO42-, and possibly trace amount of HSO4-; (2) sulfate (and bisulfate), in the presence of sulfur, can be reduced by methane between 250 and 340 °C to produce CO2 and H2S, and these TSR temperatures are much closer to those of the natural system (2O-CH4 system may take place simultaneously, with TSR being favored at higher temperatures; and (4) in the system S-D2O-CH4, both TSR and the competitive disproportionation reactions occurred simultaneously at temperatures above 300 °C, but these reactions were very slow at lower temperatures. Our observation of methane reaction at 250 °C in a laboratory time scale suggests that, in a geologic time scale, methane may be destroyed by TSR reactions at temperatures > 200 °C that can be reached by deep drilling for hydrocarbon resources.

 12. Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Blomqvist

  2018-04-01

  Full Text Available Artikeln beskriver svensklärares interaktion och samstämmighet i samtal om summativ bedömning av gymnasieelevers skrivande. I ett dialogiskt perspektiv (Linell, 2011 undersöks interaktionella mönster avseende dominans, dynamik och koherens i tre svensklärargruppers bedömningssamtal. Dessa interaktionella mönster ställs i relation till uttryck för samstämmighet inom och mellan lärargrupperna. Resultatet visar att lärarna uttrycker hög grad av samstämmighet i bedömningssamtalen men att de bedömningar som lärarna gör enskilt i anslutning till samtalen enbart till viss del överensstämmer med gruppens beslut. Lägst grad av samstämmighet uppvisar den lärargrupp som i samtalen framstod som mest samstämmig. Där kännetecknas beslutsprocesserna av låg intensitet genom att få alternativ till bedömningar prövas. I de lärargrupper där intensiteten är högre genom att flera lärare styr samtalet i olika riktningar och där lärarna tillsammans prövar flera olika förslag på bedömning överensstämmer även enskilda lärares bedömningar i högre grad med gruppens beslut. Bedömningsöverensstämmelsen mellan lärargrupperna är däremot låg.

 13. Planering och genomförandet av en leende-kampanj för de anställda på Esbo IKEA

  OpenAIRE

  Hietanen, Laura

  2013-01-01

  Kundservice är viktigt för ett företags framgång och därför bör de investera i det. Då kundernas upplevelser överrensstämmer med de förväntningar de haft för företaget kommer de mer sannolikt att komma tillbaka och berätta om upplevelserna till personer i sin omgivning. De anställda har en avgörande roll i detta sammanhang. De kan med sitt agerande inverka både positivt samt negativt på synen på kundservicenivån i företaget. Syftet med detta examensarbete är att planera samt genomföra en leen...

 14. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Index Scriptorium Estoniae

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 15. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 16. Självkänsla hos daghemsbarn : En kvalitativ undersökning om hur barnträdgårdslärare bekräftar och stärker barnets självkänsla på daghem

  OpenAIRE

  Fant, Sofia

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur en barnträdgårdslärare kan stärka och bekräfta barnets självkänsla på daghem. Vilken syn och uppfattning finns det om självkänslan på daghem och hur kan man stödja barnen på bästa sätt när det gäller självkänslan? I detta examensarbete har jag genom litteratur tagit fram vad självkänsla är, men även olika definitioner kring självkänslan och hur miljön runt om kan påverka självkänslan hos barnet. I intervjuerna som blev gjorda framkom ...

 17. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 18. Conformational and spectroscopic study of xanthogen ethyl formates, ROC(S)SC(O)OCH2CH3. Isolation of CH3CH2OC(O)SH

  Science.gov (United States)

  Juncal, Luciana C.; Cozzarín, Melina V.; Romano, Rosana M.

  2015-03-01

  ROC(S)SC(O)OCH2CH3, with R = CH3sbnd , (CH3)2CHsbnd and CH3(CH2)2sbnd , were obtained through the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3. The liquid compounds were identified and characterized by 1H and 13C NMR and mass spectrometry. The conformations adopted by the molecules were studied by DFT methods. 6 conformers were theoretically predicted for R = CH3sbnd and (CH3)2CHsbnd , while the conformational flexibility of the n-propyl substituent increases the total number of feasible rotamers to 21. For the three molecules, the conformers can be associated in 3 groups, being the most stable the AS forms - the Cdbnd S double bond anti (A) with respect to the Csbnd S single bond and the Ssbnd C single bond syn (S) with respect to the Cdbnd O double bond - followed by AA and SS conformers. The vibrational spectra were interpreted in terms of the predicted conformational equilibrium, presenting the ν(Cdbnd O) spectral region signals corresponding to the three groups of conformers. A moderated pre-resonance Raman enhancement of the ν(Cdbnd S) vibrational mode of CH3(CH2)2OC(S)SC(O)OCH2CH3 was detected, when the excitation radiation approaches the energy of a n → π∗ electronic transition associated with the Cdbnd S chromophore. UV-visible spectra in different solvents were measured and interpreted in terms of TD-DFT calculations. The unknown molecule CH3CH2OC(O)SH was isolated by the UV-visible photolysis of CH3OC(S)SC(O)OCH2CH3 isolated in Ar matrix, and also obtained as a side-product of the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3.

 19. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  International Nuclear Information System (INIS)

  FitzPatrick, Benjamin L.; Lau, K.-C.; Butler, Laurie J.; Lee, S.-H.; Lin, Jim Jr-Min

  2008-01-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH 2 CHCH 2 , a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH 2 CHCH 2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH 2 CHCH 2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C 3 H 4 O (acrolein)+H, C 2 H 4 +HCO (formyl radical), and H 2 CO (formaldehyde)+C 2 H 3 . A small signal from C 2 H 2 O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C 2 H 5 +CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to

 20. Investigation of the O+allyl addition/elimination reaction pathways from the OCH2CHCH2 radical intermediate

  Science.gov (United States)

  Fitzpatrick, Benjamin L.; Lau, Kai-Chung; Butler, Laurie J.; Lee, Shih-Huang; Lin, Jim-Min, Jr.

  2008-08-01

  These experiments study the preparation of and product channels resulting from OCH2CHCH2, a key radical intermediate in the O+allyl bimolecular reaction. The data include velocity map imaging and molecular beam scattering results to probe the photolytic generation of the radical intermediate and the subsequent pathways by which the radicals access the energetically allowed product channels of the bimolecular reaction. The photodissociation of epichlorohydrin at 193.3 nm produces chlorine atoms and c-OCH2CHCH2 radicals; these undergo a facile ring opening to the OCH2CHCH2 radical intermediate. State-selective resonance-enhanced multiphoton ionization (REMPI) detection resolves the velocity distributions of ground and spin-orbit excited state chlorine independently, allowing for a more accurate determination of the internal energy distribution of the nascent radicals. We obtain good agreement detecting the velocity distributions of the Cl atoms with REMPI, vacuum ultraviolet (VUV) photoionization at 13.8 eV, and electron bombardment ionization; all show a bimodal distribution of recoil kinetic energies. The dominant high recoil kinetic energy feature peaks near 33 kcal/mol. To elucidate the product channels resulting from the OCH2CHCH2 radical intermediate, the crossed laser-molecular beam experiment uses VUV photoionization and detects the velocity distribution of the possible products. The data identify the three dominant product channels as C3H4O (acrolein)+H, C2H4+HCO (formyl radical), and H2CO (formaldehyde)+C2H3. A small signal from C2H2O (ketene) product is also detected. The measured velocity distributions and relative signal intensities at m/e=27, 28, and 29 at two photoionization energies show that the most exothermic product channel, C2H5+CO, does not contribute significantly to the product branching. The higher internal energy onset of the acrolein+H product channel is consistent with the relative barriers en route to each of these product channels

 1. Variable-energy positron annihilation study of subnanopores in SiOCH-based PECVD films

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ito, Kenji; Oka, Toshitaka; Kobayashi, Yoshinori; Suzuki, Ryoichi; Ohdaira, Toshiyuki

  2007-01-01

  Subnanoporosity was introduced into SiOCH-based thin films by mixing tetraethyl orthosilicate with hexamethyldisiloxane (HMDSO) in the plasma enhanced chemical vapor deposition process, and was evaluated by the variable-energy positron annihilation lifetime technique. It was found that with increasing the HMDSO fraction both porosity and pore size were enhanced, as evidenced by the decreased refractive index and increased ortho-positronium lifetime. The lifetimes from 2.0 to 6.8 ns suggested the tunable pore volumes within a range of 0.1-0.7 nm 3

 2. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 3. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 4. Förhållandet mellan den fria rörligheten inom EU och internationella dubbelbeskattningsavtal : En analys med utgångspunkt i EU-domstolens praxis

  OpenAIRE

  Österman, Catharina

  2013-01-01

  När en skattskyldig blir beskattad flera gånger för samma inkomst, i minst två länder och under samma tidsperiod, uppstår juridisk dubbelbeskattning. En vanlig metod för att i möjligaste mån undvika dubbelbeskattning är att stater ingår bilaterala dubbelbeskattningsavtal med varandra. I ett dubbelbeskattningsavtal avgör de avtalsslutande staterna vilken stat som, i en rad olika situationer, ska ha beskattningsrätt och vilken stat som till följd därav avstår från sin rätt till beskattning. Där...

 5. Low-k SiOCH Film Etching Process and Its Diagnostics Employing Ar/C5F10O/N2 Plasma

  Science.gov (United States)

  Nagai, Mikio; Hayashi, Takayuki; Hori, Masaru; Okamoto, Hidekazu

  2006-09-01

  We proposed an environmental harmonic etching gas of C5F10O (CF3CF2CF2OCFCF2), and demonstrated the etching of low-k SiOCH films employing a dual-frequency capacitively coupled etching system. Dissociative ionization cross sections for the electron impact ionizations of C5F10O and c-C4F8 gases have been measured by quadrupole mass spectroscopy (QMS). The dissociative ionization cross section of CF3+ from C5F10O gas was much higher than those of other ionic species, and 10 times higher than that of CF3+ from C4F8 gas. CF3+ is effective for increasing the etching rate of SiO2. As a result, the etching rate of SiOCH films using Ar/C5F10O/N2 plasma was about 1000 nm/min, which is much higher than that using Ar/C4F8/N2 plasma. The behaviours of fluorocarbon radicals in Ar/C5F10O/N2 plasma, which were measured by infrared diode laser absorption spectroscopy, were similar to those in Ar/C4F8/N2 plasma. The densities of CF and CF3 radicals were markedly decreased with increasing N2 flow rate. Etching rate was controlled by N2 flow rate. A vertical profile of SiOCH with a high etching rate and less microloading was realized using Ar/C5F10O/N2 plasma chemistry.

 6. Assistance by governmental bodies of other countries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eikenberg, H.

  1976-01-01

  A survey is given of the internationel agreements and cooperations between West Germany and foreign countries and organizations like the IAEA, of the assistance by Governmental organizations of other countries, the elements of technical assistance programs, of special arrangements concluded between agencies, research centres and other institutions. (HK) [de

 7. Comparison Of Several Metrology Techniques For In-line Process Monitoring Of Porous SiOCH

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fossati, D.; Imbert, G.; Beitia, C.; Yu, L.; Plantier, L.; Volpi, F.; Royer, J.-C.

  2007-01-01

  As porous SiOCH is a widely used inter-metal dielectric for 65 nm nodes and below, the control of its elaboration process by in-line monitoring is necessary to guarantee successful integration of the material. In this paper, the sensitivities of several non-destructive metrology techniques towards the film elaboration process drifts are investigated. It appears that the two steps of the process should be monitored separately and that corona charge method is the most sensitive technique of the review for this application

 8. Studiemotivation en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory : en jämförelse mellan gymnasieelevers egen uppfattning om motivationsnivå och Self-Determination Theory

  OpenAIRE

  Hagdahl, Kristina; Jimmy, Hammarbäck

  2014-01-01

  Studien handlar om svenska gymnasieelevers motivation för att studera matematikämnet. Den teoretiska grunden hämtas ifrån Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 1985). Studiens syfte är att undersöka hur väl gymnasieelevers egen uppfattning om sin motivationsnivå kan prediceras genom de fyra ingående motivationsorienteringarna i Self-Determination Theory: (1) external regulation; (2) introjected regulation; (3) identified regulation; och (4) intrinsic motivation. Deltagarna (n = 132), 44...

 9. UV absorption spectrum of CH3OCH2 radicals and kinetics of the reaction of CH3OCH2O2 radicals with NO and NO2 in the gas phase

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langer, S.; Ljungström, E.; Ellermann, T.

  1995-01-01

  Alkyl and alkylperoxy radicals originating from dimethyl ether have been studied in the gas phase at 296 K. A pulse radiolysis-UV absorption technique was used. Absorption cross-sections were quantified over the wavelength range 220-350 nm. At 230 nm, sigma(CH3OCH2) = (4.2 +/- 0.5) X 10(-18) cm(2...

 10. [Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna] / Enn Küng

  Index Scriptorium Estoniae

  Küng, Enn, 1963-

  2002-01-01

  Arvustus: Stat-kyrka-samhälle : Den stormaktstida samhällsordningen i Sverige och Östersjöpinserna. (Acta Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensa, 21). Stockholm, 2000. Stockholmi Ülikooli Balti Uuringute Keskuse teaduslik väljaanne "Riik-kirik-ühiskond" Rootsi suurriigi provintsipoliitikast Eesti- ja Liivimaal 16.-17. sajandil

 11. Omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med en röntgenundersökning : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Mohsen, Nadja; Imsirovic, Amela

  2016-01-01

  Bakgrund: Att besöka en röntgenavdelning kan vara något nytt och skrämmande för många barn. Den nya miljön kan orsaka rädsla, oro och ångest hos barn. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har kunskap om barnets behov för att upplevelsen på röntgenavdelningen ska vara så bra som möjligt. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med röntgenundersökning. Metod: Detta arbete är en litteraturstu...

 12. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 13. Omsättning, rörelseresultat och kapitalstruktur – Påverkas företags kapitalstruktur av förändringar i dess omsättning eller rörelseresultat?

  OpenAIRE

  Lisstorp, Mattias; Steinberger, Paul

  2012-01-01

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omsättning och rörelseresultat har samband med företagets kapitalstruktur. Resultaten jämförs med befintlig teori för att verifiera de teoretiska ansatserna. Regressionsanalys av tidsserier för 32 svenska börsnoterade företag med mer än 20 miljarder svenska kronor i omsättning 2010 har använts vid den här undersökningen. Data från åren 2004 till 2010 till varje företag är tagen från databasen ”Affärsdata” och undersöks genom regressionsanalys. Först u...

 14. A computational study of the addition of ReO3L (L = Cl(-), CH3, OCH3 and Cp) to ethenone.

  Science.gov (United States)

  Aniagyei, Albert; Tia, Richard; Adei, Evans

  2016-01-01

  The periselectivity and chemoselectivity of the addition of transition metal oxides of the type ReO3L (L = Cl, CH3, OCH3 and Cp) to ethenone have been explored at the MO6 and B3LYP/LACVP* levels of theory. The activation barriers and reaction energies for the stepwise and concerted addition pathways involving multiple spin states have been computed. In the reaction of ReO3L (L = Cl(-), OCH3, CH3 and Cp) with ethenone, the concerted [2 + 2] addition of the metal oxide across the C=C and C=O double bond to form either metalla-2-oxetane-3-one or metalla-2,4-dioxolane is the most kinetically favored over the formation of metalla-2,5-dioxolane-3-one from the direct [3 + 2] addition pathway. The trends in activation and reaction energies for the formation of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane are Cp Cp Cp Cp Cp. The direct [2 + 2] addition pathways leading to the formations of metalla-2-oxetane-3-one and metalla-2,4-dioxolane is thermodynamically the most favored for the ligands L = OCH3 and Cl(-). The difference between the calculated [2 + 2] activation barriers for the addition of the metal oxide LReO3 across the C=C and C=O functionalities of ethenone are small except for the case of L = Cl(-) and OCH3. The rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one-metalla-2,5-dioxolane-3-one even though feasible, are unfavorable due to high activation energies of their rate-determining steps. For the rearrangement of the metalla-2-oxetane-3-one to metalla-2,5-dioxolane-3-one, the trends in activation barriers is found to follow the order OCH3 Cp. The trends in the activation energies for the most favorable [2 + 2] addition pathways for the LReO3-ethenone system is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp. For the analogous ethylene-LReO3 system, the trends in activation and reaction energies for the most favorable [3 + 2] addition pathway is CH3 > CH3O(-) > Cl(-) > Cp [10]. Even though the most favored pathway in the ethylene-LReO3 system is

 15. "Stendum, feg och impotent är Turkiets president" : En kvalitativ innehållsanalys av den tyska mediedebatten om Jan Böhmermann-affären utifrån olika argument för yttrandefrihet.

  OpenAIRE

  Lindström, Malin

  2017-01-01

  Den här uppsatsen undersöker argument för yttrandefrihet som framkommit i den så kallade Böhmermannaffären som inträffade våren 2016 i Tyskland, då den tyska satirikern Jan Böhmermann läste upp en niddikt om Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan kände sig kränkt och anmälde Böhmermann enligt ett tyskt lagrum. Undersökningen syftar till att utröna vilka typargument för yttrandefrihet som framkommit i debatten om Böhmermannaffären från olika aktörer och utifrån vilket intresse dessa ...

 16. Atmospheric chemistry of (CF3)2CHOCH3, (CF3)2CHOCHO, and CF3C(O)OCH3

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østerstrøm, Freja From; Wallington, Timothy J.; Andersen, Mads Peter Sulbæk

  2015-01-01

  Smog chambers with in situ FTIR detection were used to measure rate coefficients in 700 Torr of air and 296 ± 2 K of: k(Cl+(CF3)2CHOCH3) = (5.41 ± 1.63) × 10(-12), k(Cl+(CF3)2CHOCHO) = (9.44 ± 1.81) × 10(-15), k(Cl+CF3C(O)OCH3) = (6.28 ± 0.98) × 10(-14), k(OH+(CF3)2CHOCH3) = (1.86 ± 0.41) × 10(-1...

 17. Främja medarbetarnas engagemang : Ett ledarskapsverktyg för att öka engagemang och undvika utbrändhet

  OpenAIRE

  Järnström, Ida

  2016-01-01

  De senaste åren har engagemang varit ett mycket omtalat ämne, då forskning har visat att engagemang har en positiv inverkan på organisationens framgång. Dagens turbulenta värld tvingar dock organisationerna att kräva högre prestationer av sina medarbetare trots färre resurser, vilket kan resultera i oengagemang och utbrändhet. Detta bekräftas utgående från gallupundersökningar, vilka visar att en endast en liten del av medarbetarna verkligen är engagerade på sina arbetsplatser. Syftet med...

 18. Arbetstidsförkortning : för ökad arbetstillfredsställelse och bättre relationer.

  OpenAIRE

  Hultberg, Jenny; Klarenius, Karna; Liljekvist, Per

  2004-01-01

  Bakgrund: Redan på 1700-talet diskuterade Owen att det inte var bra att ha barn som arbetade långa arbetspass i treskift. Detta synsätt införde han på sin fabrik, vilket han fick mycket kritik för. Först 1962 väcktes tanken på 6-timmars arbetsdag i Sverige. Sedan dess har flera försök genomförts bl.a. hos Helsingborgs stads äldreomsorg, äldreomsorgen i Höganäs kommun samt Toyota Center i Mölndal. Problem: Dagens företag är relativt fokuserade på traditionella mått som t.ex. lönsamhet och prod...

 19. Patientstråldosjämförelse vid konventionell urografi och lågdos CT-urografi

  OpenAIRE

  Gohil, Jignasa; Bertell, Sara

  2016-01-01

  Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARAprincipen skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt. Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat lågdosprotokoll på CT...

 20. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 1. BENZYLIDENESALICYLOYLHYDRAZINATO- N,OTIN(IV] (R = OCH3, Br, N(CH32 AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. V. Shmatkova

  2014-11-01

  Full Text Available The complexes [SnCl4(2-OH-HB-4R-b] ·CH3CN (R = 4-OCH3 (І, 4-Br(II were obtained by interaction of SnCl4 with salicyloylhydrazones 4–R- benzaldehydes (2-OH-HB-4R-b in acetonitrile. The composition and structure (O(C=O-N(CH=N – the coordination of ligand’s amide form were established by element analysis methods, conductometry, thermogravimetry and IR spectroscopy. It was studied the anti-inflammatory activity of (I, II and previously synthesized, structurally characterized [SnCl4(2-OH-HB-4R-b∙H] (R=N (CH32 (III in model of aseptic carrageenan induced swelling, and it is shown that compound (II demonstrates the highest activity.

 2. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  OpenAIRE

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 3.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  OpenAIRE

  Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra

  2010-01-01

  Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det idag ett globalt center för affärer som attraherar aktörer från hela världen. Syfte Syftet med studien är att undersöka varför samt hur svenska företag väljer att etablera sig i Dubai. Metod Studien bygger på en kvalitativ metod...

 4. Structure of X-ray photoelectron spectra of low-energy and core electrons of Ln(C6H4OCH3COO-3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teterin Yury A.

  2005-01-01

  Full Text Available This paper deals with the results of an X-ray photo electron spectroscopy of lanthanide ortho-metoxybenzoates Ln(C6H4OCH3COO-3, where Ln represents lanthanides La through Lu except for Pm and C6H4OCH3COO- - residuum of ortho-metoxybenzoic acid. The core and outer electron X-ray photo electron spectroscopy spectra in the binding energy range of 0-1250 eV were shown to exhibit a complex, fine structure. The said structure was established due to the outer (0-15 eV binding energy and inner (15-50 eV binding energy valence molecular orbital from the filled Ln5p and O2s atomic shells multiple splitting, many-body perturbation, dynamic effect, etc. The mechanisms of such a fine structure formation were shown to manifest different probabilities in the spectrum of a certain electronic shell. There fore, the fine X-ray photo electron spectroscopy spectral structure resulting from a certain mechanism can be interpreted and its quantitative parameters related to the physical and chemical properties of the studied com pounds (degree of delocalization and participation of Ln4f electrons in the chemical bond, electronic configuration and oxidation states, density of uncoupled electrons on paramagnetic ions, degree of participation of the low binding energy filled electronic shells of lanthanide and ligands information of the outer and in nervalence molecular orbitals, lanthanide close environment structure in amorphous materials, etc.

 5. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 6. OECD:s multilaterala BEPS-konvention – Ärdubbelbeskattning tillbaka på menyn?OECD:s multilateral BEPS-convention – Is double Taxation back on the menu?

  OpenAIRE

  Bender, Lars-Ole

  2017-01-01

  Uppsatsen behandlar OECD:s multilaterala BEPS-konvention för vilken i skrivande stund OECD om några dagar ska hålla en signeringscermoni. Uppsatsen innefattar en redogörelse för bakomliggande traktatsrätt, en redogörelse för konventionen i sig samt hänvisningar till relevant nationell rätt där denna är aktuell för konveentionens tillämpning.

 7. Koolipärimuse kogumisest Noarootsis ja Vormsis 2006. aasta kevadel : Rootsi-Eesti lastenaljade kogumik Det var en ko och det var poängen / Piret Voolaid

  Index Scriptorium Estoniae

  Voolaid, Piret, 1971-

  2007-01-01

  Autor käsitleb artiklis Ahvenamaa Põhjamaade Instituudi (Nordens Institut på Åland) eestvedamisel korraldatud lastepärimuse projekti, mille käigus koguti koolipärimust Soomest Ahvenamaalt ja Rootsist Gotlandilt ning Eestist endistelt rannarootsi aladelt. Kogutu põhjal ilmus rootsikeelne antoloogiline naljakogumik Det var en ko och det var poängen. Artiklis keskendutakse välitööde kogumismetoodikale ja tulemustele Eestis. Välitööd toimusid Noarootsi Koolis ja Vormsi Põhikoolis

 8. Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal

  OpenAIRE

  Sallander, Ann-Sophie

  2013-01-01

  Ömsesidiga överenskommelser (eng. mutual agreement procedures) återfinns huvudsakligen i artikel 25 OECD:s modellavtal. Syftet med sådana överenskommelser är att undvika internationell dubbelbeskattning. Överenskommelserna kan antingen utgöra ett rättsmedel, som är ett alternativ till domstolsförfarande, eller verka som ett medel för att få skatteavtalen att fungera bättre mellan de avtalsslutande staterna. De rättsliga svårigheter som uppkommer i samband med överenskommelserna beror huvudsak...

 9. Pulsmätning och stegräkning från Android Wear : Utveckling av en applikation för att spara mätdata

  OpenAIRE

  Lund, Fredrik

  2016-01-01

  Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en applikation för att överföra data från en Android Wear smartklocka till en Android smarttelefon som sedan skickar datan vidare till en server. Servern sätter in datan i en MySQL-databas. Android Wear smartklockornas sensorer undersöks även. Smartklockorna har sensorer för stegräkning och pulsmätning. I examensarbetet beskrivs det hur sensorerna fungerar. Därtill genomgås Androids historia i korta drag samt basfunktionerna i Android operativsyst...

 10. Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2 of methyl benzoate radical cation by associative ion-molecule reactions

  Science.gov (United States)

  Dechamps, Noémie; Flammang, Robert; Gerbaux, Pascal; Nam, Pham-Cam; Nguyen, Minh Tho

  2006-03-01

  The C6H5C+(OH)OCH2 radical cation, formally a distonic isomer of ionized methyl benzoate, has been prepared by dissociative ionization of neopentyl benzoate, as earlier suggested by Audier et al. [H.E. Audier, A. Milliet, G. Sozzi, S. Hammerum, Org. Mass. Spectrom. 25 (1990) 44]. Its distonic character has now been firmly established by its high reactivity towards neutral methyl isocyanide (ionized methylene transfer) producing N-methyl ketenimine ions. Other mass spectrometric experiments and ab initio quantum chemical calculations also concur with each other pointing toward the existence of a stable distonic radical cation.

 11. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  OpenAIRE

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 12. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 13. 1+1=3? : en studie om co-branding och dess påverkan på ett varumärkes värde

  OpenAIRE

  Lindberg, Ida; Andersson, Sandra

  2008-01-01

  Co-branding, vilket är en typ av varumärkessamarbete, har på senare tid blivit en populär strategi i strävan efter att skapa ett högre värde för konsumenten samt nå fördelar så som ökade intäkter samt möjligheten att skapa och attrahera lojala kunder. Dock finns det siffror som pekar på att många co-brandingsamarbeten misslyckas. Mot denna bakgrund har syftet med denna studie varit att, utifrån lojala kunders perspektiv, undersöka vilken påverkan ett varumärkessamarbete av typen co-branding k...

 14. Familjearbetaren hos en ensamförsörjare : en kvalitativ studie om ensamförsörjarens livssituation och hur familjearbetet påverkas

  OpenAIRE

  Sjöblom, Mikaela; Azimi, Diana

  2013-01-01

  Syftet med vårt lärdomsprov är att redogöra för familjearbetarnas åsikter om familjearbetet har specifika drag i utförandet av det hos familjer med en försörjare. I teoridelen tas det upp om familjepolitiken i Finland, familjearbete samt om hur en ensamförsörjares livssituation kan se ut. I undersökningen använde vi oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Undersökningspersonerna bestod av åtta familjearbetare från fyra olika kommuner. Intervjuerna gjordes både i grupper och som individue...

 15. Tack, men nej tack : En undersökning om Online Behavioral Advertising och dess förhållande till blockeringstjänster

  OpenAIRE

  Holgersson, Pontus; Haglund, Martin

  2015-01-01

  Online Behavioral Advertising betyder att man spårar användares beteende över Internet för att kunna skapa skräddarsydda annonser till användare baserat på deras internetaktiviteter. Det är kostnadseffektivt och ger möjlighet för företag att skapa relevanta annonser för internetanvändare. Online Behavioral Advertising möts ofta av motstånd eftersom att företag inkräktar på den personliga integriteten när man samlar in information om människor för att skapa annonser. Samtidigt har användandet ...

 16. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 17. Rotational Spectrum, Conformational Composition, and Quantum Chemical Calculations of Cyanomethyl Formate (HC(O)OCH2C≡N), a Compound of Potential Astrochemical Interest.

  Science.gov (United States)

  Samdal, Svein; Møllendal, Harald; Carles, Sophie

  2015-08-27

  The rotational spectrum of cyanomethyl formate (HC(O)OCH2C≡N) has been recorded in the 12–123 GHz spectral range. The spectra of two conformers were assigned. The rotamer denoted I has a symmetry plane and two out-of plane hydrogen atoms belonging to the cyanomethyl (CH2CN) moiety. In the conformer called II, the cyanomethyl group is rotated 80.3° out of this plane. Conformer I has an energy that is 1.4(6) kJ/mol lower than the energy of II according to relative intensity measurements. A large number of rotational transitions have been assigned for the ground and vibrationally excited states of the two conformers and accurate spectroscopic constants have been obtained. These constants should predict frequencies of transitions outside the investigated spectral range with a very high degree of precision. It is suggested that cyanomethyl formate is a potential interstellar compound. This suggestion is based on the fact that its congener methyl formate (HC(O)OCH3) exists across a large variety of interstellar environments and the fact that cyanides are very prevalent in the Universe. The experimental work has been augmented by high-level quantum chemical calculations. The CCSD/cc-pVQZ calculations are found to predict structures of the two forms that are very close to the Born–Oppenheimer equilibrium structures. MP2/cc-pVTZ predictions of several vibration–rotation interaction constants were generally found to be rather inaccurate. A gas-phase reaction between methyl formate and the cyanomethyl radical CH2CN to produce a hydrogen atom and cyanomethyl formate was mimicked using MP2/cc-pVTZ calculations. It was found that this reaction is not favored thermodynamically. It is also conjectured that the possible formation of cyanomethyl formate might be catalyzed and take place on interstellar particles.

 18. Indication for cataract surgery. Do we have evidence of who will benefit from surgery?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kessel, Line; Andresen, Jens; Erngaard, Ditte

  2015-01-01

  . To overcome this shortage of evidence, many systems have been developed internationally to prioritize patients on waiting lists for cataract surgery, but the Swedish NIKE (Nationell Indikationsmodell för Katarakt Ekstraktion) is the only system where an association to the preoperative scoring of a patient has...... been related to outcome of cataract surgery. We advise that clinicians are inspired by the NIKE system when they decide which patients to operate to ensure that surgery is only offered to patients who are expected to benefit from cataract surgery....

 19. The influence of opioids on gastric function : experimental and clinical studies

  OpenAIRE

  Walldén, Jakob

  2008-01-01

  Efter operation och anestesi får patienter ofta en negativ påverkan på magsäck och tarmar. Illamående och kräkningar är ett stort problem och många har svårt att komma igång med intag av föda och normal tarmfunktion då magsäcken och tarmarna ”står stilla”. Flera faktorer bidrar- bl.a. smärtan, det kirurgiska traumat och de läkemedel vi ger i samband med anestesin. Av de senare är opioider, d.v.s morfin och morfinliknande läkemedel, starkt bidragande. I detta avhandlings- arbete har opioiders ...

 20. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 1. Blockkedjeteknik

  OpenAIRE

  Andersson, Kim

  2017-01-01

  Blockkedjan, tekniken bakom Bitcoin och populariserad i dess introduktion, fungerar som en distribuerad databas och en publik huvudbok för transaktioner. Blockkedjetek-niken har även andra implementeringar och användningsområden än endast Bitcoin. Syftet med arbetet är att beskriva blockkedjetekniken och några typiska blockkedjetilllämpningar. I detta arbete presenteras blockkedjans struktur och säkerhet, publika, privata och tillståndsbelagda blockkedjor samt bevis på arbete, bevis på andel ...

 2. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  OpenAIRE

  Edvardsson, Berit

  2015-01-01

  Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. När personen inte är i byggnaden så förbättras eller försvinner symtomen. Många olika faktorer kan orsaka eller medverka till uppkomst eller försämringar av SBS-symtom, som t.ex. luftens innehåll av ...

 3. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  OpenAIRE

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 4. Maskinunderhållets utveckling från forntiden till framtiden

  OpenAIRE

  Sundius, Erik

  2014-01-01

  Mitt examensarbete består av två delar, en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen gjordes i Axxells metallverkstad i Karis. Metallverkstaden erbjuder yrkesutbildning för både ungdomar och vuxna. Arbetet inleddes den 23 februari 2012 och tog ungefär ett år i anspråk. Syftet med arbetet var, enligt uppdragsavtalet, att "förbättra arbetssäkerheten och kvaliteten på undervisningen genom dokumenterade rutiner för service och underhåll" och arbetsrubriken var "Servicehandbok för Axxell ...

 5. Teorin i praktiken - praktiken i teorin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Birthe; Lindhart, Lars

  2006-01-01

  Vad ligger bakom våra föreställningar om "teori" och "praktik"? Är de varandras motsatser och oförenliga? Eller är de aspekter både i lärande och yrkesutövande? I boken talas om den "praktikchock" som ofta möter blivande lärare när de är ute i skolornas "verklighet" för första gången. Denna antol...... antologi med alla sina lärda, inspirerande och insiktsfulla bidrag vänder sig till verksamma lärare och lärarstuderande som närmar sig slutet av sin utbildning och alla andra som arbetar med mötet mellan teori och praktik....

 6. Manuell grönsaksskärare

  OpenAIRE

  Langborg, Ida

  2010-01-01

  Denna rapport är en skriftlig sammanställning av det produktutvecklingsprojekt som gjorts som kandidatarbete inom programmet Design och produktframtagning KTH, under våren 2010. Köket är idag en viktig samlingspunkt för familjer och vänner och antalet köksredskap är oändligt många och anpassade till det moderna köket. Många redskap är stora, drivs av elektricitet för att effektivisera matlagningen och på så sätt spara tid, samtidigt som det ligger en trend i ekologi och energibesparing. Själv...

 7. Mindfulness – en metod för studerande : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Evatt, Maria

  2014-01-01

  I detta examensarbete undersöktes mindfulness inom högskole- och universitets studerande. Studerande har visats ha ett behov av verktyg för att hantera stress och för stärkande av studieförmågan under skolgången. Mindfulness är en form av tillvaro och medveten närvaro. Tidigare forskning har visat goda resultat och effekter inom målgrupper såsom t.ex. stresshantering och hälsa. Tillsvidare har ännu lite forskning utförts inom området mindfulness och studerande. Ämnet mindfulness undersöktes d...

 8. Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch

  OpenAIRE

  Skönergård, Johan

  2017-01-01

  Tv-spel har sedan dess begynnelse kontinuerligt växt storartat och är numera en stor ekonomisk nöjesindustri med flera miljoner användare varje dag. Tv- och film har under flera år granskats och undersökts gällande exempelvis vilka meddelanden dessa sänder ut och reproducerar till dess konsumenter genom bland annat könsroller, våld, etnicitet och klass. Även om tv-spel som medieplattform även blivit granskad gällande liknande fenomen som tv- och film så är forskningsområdet fortfarande relati...

 9. ”På Facebook slipper man vara närvarande” : En studie kring unga vuxnas syn på användande, identitetsskapande och kvarlämnade digitala identiteter på Facebook

  OpenAIRE

  Michael, Carlsson; Lahdensuo, Jonna

  2009-01-01

  Bakgrund: Facebook är ett socialt onlinenätverk som under sina levnadsår har ökat explosionsartat i popularitet. På Facebook sköter många användare stora delar av sina sociala relationer och delar med sig mycket av sig själva. Det finns inget tidigare socialt nätverk i stil med Facebook som har haft samma genomslagskraft hos internetanvändarna. I användandet skapas en digital identitet som lämnar spår på Facebook, även om en användare är död. Kring dessa kvalämnade digitala identiteter vill v...

 10. Ett företag utifrån en kundsynvinkel - Team Kitchen Ab

  OpenAIRE

  Dristig, Oscar

  2011-01-01

  Uppdragsgivaren för detta examensarbete är företaget Team Kitchen Ab vars huvudsakliga verksamhetsområde är ordnandet av matlagningskurser för både privata samt företagskunder. Syftet med arbetet är att redogöra för och mäta kundtillfredställelse och tjänstekvalitet hos uppdragsgivaren samt att redogöra för förbättrings-, och utvecklingsmöjligheter inom företagets tjänster och verksamhet. Teorier som behandlas i detta arbete är kvalitet och processer av bl.a. Lecklin och Edvardsson, SERVQUAL ...

 11. Flygande mat - kabinpersonals måltidssituation

  OpenAIRE

  Johansson, Johanna; Hugosson, Ellen

  2015-01-01

  Inledning Yrket som kabinanställd inom flyget präglas av serviceanda och ansvar för passagerares säkerhet. Arbetsmiljön innebär fysiska påfrestningar vad gäller till exempel kabintryck och låg syrenivå. Mat och måltider intas under olika tider på dygnet och infaller sällan på normala måltidstider. Kabinpersonalens måltider regleras av regler, avtal och policyer rörande arbetstidens längd. Syfte Syftet var att undersöka kabinpersonalens måltider under arbetstid, med fokus på riktlinjer och pol...

 12. How furniture shopping couldchange through omni-channelretailing and the use of technology-based innovations

  OpenAIRE

  UDDENFELDT, JOAKIM

  2014-01-01

  Syftet med denna forskning är att få en bättre förståelse för de faktorer som påverkar konsumenternas beslutsfattande vid köp av möbler och hur Omni - kanaler och teknologiska innovationer kan bidra till möbelindustrin och hur det påverkar de olika marknadsföringskanalerna och hur det i slutändan kan förändra upplevelsen för kunden. Den teori som har använts i denna studie omfattar områdena Omni  kanaler, marknadsföring och detaljhandel, allmän detaljhandel och dess kundupplevelse , beslut oc...

 13. Word-of-blog : Hur WOM på bloggar påverkar ett företags försäljning

  OpenAIRE

  Larsson, Sara; Johansson, Johanna

  2010-01-01

  Företag har länge använt sig av samtal mellan människor för att sprida budskap om produkter, tjänster och varumärken. Forskare visade redan på 1950-talet att denna typ av informella konversationer, även kallad word-of-mouth (WOM), påverkar konsumenters köpbeteende och företags försäljning. I och med utvecklandet av Internet har WOM fått ytterligare uppmärksamhet och idag ser vi att fler och fler företag använder sig av kanaler såsom internetforum och bloggar som del av sin marknadsföring. Tro...

 14. Doping and Public Health

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  rad av världens främsta idrottsvetare och dopningsexperter hade mött upp för att presentera papers till en intresserad och engagerad publik. Temat för konferensen var "Doping and Public Health", och den aspekten behandlades också; dock tolkade flera presentatörer temat på sina egna vis, och hela...

 15. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  OpenAIRE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 16. BIM som Informationsbärare in i Förvaltningen : En studie vid Forsmarks Kraftgrupp

  OpenAIRE

  Svens, Therése

  2013-01-01

  BIM, Building Information Modeling, börjar vinna mark inom byggbranschen i Sverige och är en vedertagen process i vart och vartannat byggprojekt. Forsmarks Kraftgrupp står inför både upprustningar av sina anläggningar och nyproduktion av bland annat kontor, verkstad och hotell. BIM framstår nu som en lukrativ metod för att dra ner på projektkostnaderna, men även för att få ytterligare ordning och struktur på den enorma mängd dokumentation som ackumulerat under de dryga trettio åren av drift. ...

 17. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 18. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  OpenAIRE

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 19. Waste heat recovery from SSAB’s Steel plant in Oxelösund using a Heat Pump

  OpenAIRE

  Abbas Sohani, Amir

  2016-01-01

  Detta projekt är inriktat på spillvärmepotentialer inom järn och stålindustrin. Högtemperaturvärme-pumpar för medelvarma temperaturkällor har modellerats. SSABs stålverk i Oxelusund har använts som exempel. Järn- och stålindustrin i Sverige är storkonsument av energi, tillsammans med pappers och massaindustrin. Det finns också en stor potential för spillvärmeåtervinning i stålindustrin. Det görs redan i Luleå t ex [1]. Järn och stålindustrins produktionsmetoder och spillvärmeåtervinning, spec...

 20. Du kan, men du gör inget. : En studie av utvecklingssamtal på ett gymnasium.

  OpenAIRE

  Måhl, Anna

  2007-01-01

  Mitt syfte med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser för att först se om deras innehåll överensstämmer med vad Cilla Lindblom Larsson skriver om utvecklings-samtal på grundskolan, att de handlar om pojkarnas skolbeteende och de råd och anvis-ningar pojkarna får där är moraliserande och tillrättavisande, och sedan undersöka hur samtalsstrukturen ser ut i dessa konferenser. I arbetets första del undersöker jag vad dessa elevvårdskonferenser handlar om och kommer fram till att de...

 1. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 2. First green kit : ett inredningsprojekt för det offentliga uterummet

  OpenAIRE

  Danielsson, Ida

  2008-01-01

  Projektet omfattas av ett parkprojekt med analyser och gestaltning av grönstrukturer i Nynäshamns stad. Inriktningen är utformning av allmänna utrymmen i det offentliga uterummet med fokus att öka tillgängligheten och tillgången av grönytor och parker. Projektet syftar i att skapa värdefulla platser för ökad trygghet och trivsel. Målsättningen är också att visualisera en vision om rum för upplevelser och aktiviteter. Rum i vilka allmänheten frivilligt vistas om den fysiska miljön är god. Stad...

 3. Vasalund preschool

  OpenAIRE

  Wettervik, Erik

  2016-01-01

  När jag började projektet pratade jag med flertalet förskolepedagoger i min bekantskapskrets och sökte upp så mycket information jag kunde om förskoleverksamhet i allmänhet och vad som är önskvärt i en förskolemiljö. Utifrån det listade jag ett antal punkter på vad som vore önskvärt i och omkring min byggnad som jag hela tiden förhållit mig till. Förskolans volym och riktning anpassar sig till de omkring liggande villorna med den sammansatta volymen, utblickar och de olika takhöjderna. Taket...

 4. Är vi där än? - BIM inom produktion och försäljning : En fallstudie om hur BIM kan utveckla byggföretaget

  OpenAIRE

  Eriksson, Christoffer; Hansson, Mikaela

  2013-01-01

  Titania köpte hösten 2010 in programvaran Revit för att skapa möjligheten att kunna BIM-projektera sina ROT-projekt. En övergång från 2D-projektering har ännu inte skett då den allmänna synen inom företaget är att projekten innehåller för många komplexa delar i utförandet och därför bör lösas på plats. Idag säljer Titania sina råvindslägenheter när dessa står färdiga men de har som mål att tidigarelägga försäljningen av sina projekt, om detta ska kunna ske måste företaget ha mer material att ...

 5. Utveckling av riktningsanalys exergiberäkningar i Luleå och Strängnäs kommuner eller Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart sätt?

  OpenAIRE

  Delin, Staffan; Gundelius, Eva

  1998-01-01

  Bakgrunden till projektet är den riktningsanalys som utvecklades av Eva Grundelius år 1991. Riktningsanalysen som är uppbyggd kring sex frågor fungerar som en checklista för hållbar utveckling. Den kan användas i många slag av beslutssituationer. För att göra riktningsanalysen mer operativ och kvantifierbar har den i detta projekt kopplats samman med en exergianalys. Exergi är ett fysiskt mått på resursers värde. Denna analys görs med utgångspunkt från det livsuppehållande systemet, ekosystem...

 6. Webbaserad pedagogisk meritportfölj - från idé till verklighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakob Johansson

  2011-03-01

  Full Text Available Pedagogisk meritering och pedagogiska meritportföljer har under det senaste decenniet fått ökad uppmärksamhet. Idag (mars 2011 ger en sökning på Google® 6 140 respektive 1 990 träffar på dessa två sökord. Många av träffarna på Google® handlar om högskolors rekommendationer att dokumentera pedagogiska meriter, men antalet publicerade artiklar i detta ämne är mycket få. Högskolan behöver bra lärare och för att uppnå det så måste undervisning och andra utbildningsinsatser uppmärksammas och belönas. Användandet av pedagogiska meritportföljer anses öka betydelsen av undervisningsinsatsen vid anställningar och befordran och är ett sätt att professionalisera undervisning (Fayne, 1991. Många högskolor och universitet har utarbetat handlingsplaner för hur pedagogiska meriter ska dokumenteras och bedömas liksom strategier för hur medarbetarna ska utveckla sin pedagogiska skicklighet. ”Uppifrån” finns således både skrivna dokument och viljan och intentionen att premiera pedagogiska insatser. Trots detta upplever många medarbetare att pedagogiska insatser inte lönar sig att dokumentera då dessa meriter inte värderas tillräckligt högt, exempelvis i jämförelse med forskningsmeriter. Samtidigt vittnar pedagogiskt sakkunniga om att de pedagogiska meritportföljer som de ombeds granska (vid exempelvis tjänstetillsättningar ofta är ostrukturerade och av varierande kvalité. För att pedagogiska meriter ska få avsedd tyngd vid tjänstetillsättningar fordras att de redovisas på ett sätt som gör det möjligt för sakkunniga att värdera dem. Bedömning av både vetenskapliga och pedagogiska meriter görs i många fall av sakkunniga utan särskild pedagogisk utbildning och de pedagogiska meriterna anses generellt mer svårbedömda än de vetenskapliga (Lindberg, 1997. Någon form av standardisering och mallar i samband med presentation av pedagogiska meriter bör därför kunna vara till hjälp för s

 7. Greger Anderson & Ursula Geisler: Fruktan, fascination, frändskap [... etc.

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsøe, Michael

  2007-01-01

  review essay: Greger Andersson & Ursula Geisler (eds.), Fruktan, fascination och frändskap. Det svenska musiklivet och nazismen, Malmö, 2006; Henrik Karlsson, Det fruktade märket. Wilhelm Peterson-Berger, antisemitismen och antinazismen, Malmö, 2005; Horst Weber and Stefan Drees (eds.), Quellen z...

 8. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 9. Billedet af Øresundsregionen i danske og svenske medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ørsten, Mark; Eberholst, Mads Kæmsgaard; Falkheimer, Jesper

  2012-01-01

  Den svenska mediebilden av Danmark kan summeras: - SEX, DRUGS, EL, SPORT OCH ROCK´N ROLL – Gratistidningar och nationella svenska mediers bevakning domineras av en enkel servicejournalistik om Öresundsregionen, men inte av brott som man kanske kan tro, säger Jesper Falkheimer, medieforskare och...

 10. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 11. "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..." : [luuletused] / Catharina Gripenberg ; tlk. Juta-Tiia Mägi

  Index Scriptorium Estoniae

  Gripenberg, Catharina

  2004-01-01

  Sisu: "Mu vend mu õde ja mina põgeneme Valguskoonused kalduvad ..." = "Min bror min syster och jag flyr Ljuskäglor välter över vägkanten ..."; "Tean, et kajad vastavad, aga väga lühidalt. Valad sa välja oma ..." = "Vet att ekon svarar, men i all korthet. Gjuter du ut ditt hjärta ..."; "Kirjasõber, ma otsin välja jääkraabitsa ..." = "Brevvän, jag lagrar upp med fönsterskapare ..."; "Säravselge hommik. Linnupojad trügivad välja kolbast ..." = "Det var en glasklar morgon. Fågelungarna knuffas från skallen ..."; Armastuskiri = Kärleksbrev

 12. Preparation of Ultra Low-κ Porous SiOCH Films from Ring-Type Siloxane with Unsaturated Hydrocarbon Side Chains by Spin-On Deposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chun-Xiao, Yang; Chi, Zhang; Qing-Qing, Sun; Sai-Sheng, Xu; Li-Feng, Zhang; Yu, Shi; Shi-Jin, Ding; Wei, Zhang

  2010-01-01

  An ultra-low-dielectric-constant (ultra low-k, or ULK) porous SiOCH film is prepared using a single ring-type siloxane precursor of the 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane by means of spin-on deposition, followed by crosslinking reactions between the precursor monomers under UV irradiation. The as-prepared film has an ultra low k of 2.41 at 1 MHz due to incorporation of pores and hydrocarbon crosslinkages, a leakage current density of 9.86 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm, as well as a breakdown field strength of ∼1.5 MV/cm. Further, annealing at 300°C results in lower k (i.e., 1.94 at 1 MHz), smaller leakage current density (2.96 × 10 −7 A/cm 2 at 1 MV/cm) and higher breakdown field strength (about 3.5 MV/cm), which are likely caused by the short-ranged structural rearrangement and reduction of defects in the film. Finally, the mechanical properties and surface morphology of films are also evaluated after different temperature annealing. (condensed matter: electronic structure, electrical, magnetic, and optical properties)

 13. Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.

  OpenAIRE

  Ahl, Linda

  2004-01-01

  Få människor vet hur datorer fungerar, vilka komponenter de är uppbyggda av och hur dessa samverkar. I detta examensarbete har en prototyp till en multimediepresentation utvecklats. Presentationen kommer att placeras på ett datorhistoriskt museum och dess syfte kommer där att vara att hjälpa människor förstå hur datorer fungerar. Prototypen är baserad på bilder och enklare animationer som förklarar samverkan och funktion hos de olika datorkomponenterna, bland annat genom att visa scenarier so...

 14. I skuggan av mitt forna jag : Unga kvinnors upplevelser av våldsutsatthet

  OpenAIRE

  Hellgren, Åsa; Nordström, Alexandra

  2016-01-01

  Bakgrund: Våld i parrelationer hos ungdomar har ökat de senaste åren och blivit ett stort problem. Våldet kan leda till att de utsatta unga kvinnorna kan få både fysiska och psykiska hälsoproblem som påverkar deras framtid. Teoretiskt perspektiv: Som teoretisk referensram används Kari Martinsens teori om omsorg, inkluderande Martinsens begrepp om det förnimmande och det registrerade ögat, samt begreppen skuld och skam. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de unga kv...

 15. Det halvt dolda

  OpenAIRE

  Åberg, Elina

  2015-01-01

  I projektet utformas ett hotell med 34 rum i utkanten av den lilla historiska staden Mariefred, som ligger vid Mälaren 65 km från Stockholm. Hotellet utgörs av en kvadratisk volym med tegelfasad och avfasat hörn, belägen på en platt tomt intill museijärnvägen. Staden domineras i fonden av Gripsholms slott, och hotellets placering underordnar sig slottet och bevarar viktiga siktlinjer. Programmet innehåller utöver centrala funktioner som hotellrum, lobby  och restaurang även en biosalong i bot...

 16. ”Ett vackert hem börjar med golvet” : Linoleummattan i Sverige under tidigt 1900- tal

  OpenAIRE

  Nordström, Frida

  2013-01-01

  Denna uppsats handlar hur samhällsströmningar i samhället under tidigt 1900-tal påverkade användningen av linoleum i hemmen och i arkitekturen i Sverige. Även utseendet på linoleummattor och tillverkningssätt undersöks. Undersökningen omfattar också den svenska linoleumtillverkaren Forshaga linoleum och andra typer av golvmattor som har tillverkats av dem.
 
 Linoleum uppfanns av Fredrick Walton på 1860-talet och hade sin storhetstid under de kommande 100 åren. Linoleum är tillv...

 17. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  OpenAIRE

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 18. Atmospheric chemistry of C4F9O(CH2)3OC4F9 and CF3CFHCF2O (CH2)3OCF3CFHCF2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Toft, A. M.; Hurley, M. D.; Wallington, T. J.

  2006-01-01

  FTIR smog chamber techniques were used to measure k(Cl + CF3CFHCF2O(CH2)(3)OCF2CFHCF3) = (2.97 +/- 0.17) x 10(-12) k(OH + CF3CFHCF2O(CH2)(3)OCF2CFHCF3) = (2.45 +/- 0.14) x 10(-13), k(Cl + C4F9O(CH2)(3)OC4F9) = (1.45 +/- 0.16) x 10(-12), and k(OH + C4F9O(CH2)(3)OC4F9) = (1.44 +/- 0.10) x 10(-13) c...

 19. Influence of production system, age an sex on carcass parameters and some biochemical meat quality characteristics of reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine Sampels

  2005-03-01

  Full Text Available Carcass composition in reindeer is affected by feed intake and the age and sex of the animal. Studies have also shown that age, sex, carcass trim fat content and total intramuscular fat content (IMF influence lipid class composition. The aim of this study was to compare lipid class composition and IMF in relation to carcass weight, conformation and trim fat content, and to investigate how these parameters are affected by age, sex and different feed sources. Five groups of reindeer were studied. Two groups of calves were fed two grain-based pelleted feeds with different lipid compositions for approximately two months before slaughter. One of these groups was fed with conventional pellets, and the other with pellets enriched with linseed cake to increase the amount of n-3 fatty acids in the diet. Three groups of grazing reindeer were also included in the study, consisting of adult males, adult females or calves. Reindeer calves fed pellets had higher slaughter weights, higher trim fat content and better carcass conformation scores compared to the grazing calves. However, there was no significant difference in IMF between pellet-fed and grazing calves. Adult female reindeer had the highest and grazing calves the lowest slaughter weights, trim fat and IMF. There was no difference in lipid class composition in meat from calves fed with the two pelleted feeds, whereas grazing calves had a higher amount of phospholipids. Squalene was identified and quantified as a component of intramuscular lipids in reindeer meat. Effekt av produktionssystem, ålder och kön på slaktkroppskvalitet och några biokemiska egenskaper hos renköttAbstract in Swedish / Sammandrag: Slaktkroppssammansättningen hos renar påverkas av både foderintag, fodersammansättning och djurens ålder och kön. Tidigare har vi visat att renens kön, ålder, mängden intramuskulärt fett (IMF och putsfett på slaktkroppen påverkar sammansättningen av lipidklasser. Syftet med denna

 20. Lam lam o lam (6/4 e)

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Laulun sanat: Lam, lam o lam, Så undersan, Förtryckt, försökt; Dock likväl älskadt högt! Mitt hjerta är ej mitt, Men ditt: Din lön, Guds Lam, För hån och skam, För sårens flod Och för ditt kors och blod.

 1. Digital Materia

  OpenAIRE

  Lindgren, Marcus; Richey, Emma

  2014-01-01

  Med tankar från pedagogen Montessori och filosoferna Platon och Baudrillard har detta arbete behandlat frågor om datorn och dess betydelse för en grafiker. Frågeställningen formulerades efter hand och lydde tillslut: ”Hur kan materia te sig i digital form?” Forskningen resulterade i en hypotes för hur digital materia skulle födas i datorn: genom att blanda två uppsättningar av data, såsom två genuppsättningar tillsammans skapar en ny organism. Under produktionen utvecklades därmed en metod fö...

 2. Undervattensfotografering : Vattnets påverkan på ljus

  OpenAIRE

  Lönnström, Mathias

  2011-01-01

  Syftet med detta arbete var att jag skulle fördjupa mig i undervattensfotografering och diskutera skillnaderna mellan att fotografera i luft från att fotografera i vatten. Jag ville i och med min forskning bygga upp en kunskapsbank åt mig själv inför kommande projekt. Detta åstadkom jag genom att först studera teorin i böcker av Martin Edge och Blain Brown och på så sätt förbereda mig inför de praktiska fotograferingssessionerna jag senare utförde. Efteråt analyserade jag mina erfarenheter oc...

 3. ”… alla vill vi väl ha ett förhållande” : En studie om hur kvinnor i övre medelåldern upplever livet som singel

  OpenAIRE

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Befolkningen utgörs till 46 procent av singlar och den största gruppen singlar är kvinnor i åldersgrupperna övre medelålder och äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Syftet med den här uppsatsen är att öka kunskapen kring hur svenska heterosexuella kvinnor i gruppen övre medelålder upplever singellivet. Jag använde mig utav välkända teorier och begrepp inom sociologin. De tillämpade teorierna och teoretiska begreppen var individualis...

 4. Livsstilsinterventionens betydelse för arbetshälsan

  OpenAIRE

  Nyholm, Eva-Maija

  2016-01-01

  Arbetshälsan och arbetsplatsen som en hälsofrämjande arena lyfts fram som betydelsefulla faktorer då man diskuterar framtida utmaningar och den samhälleliga utvecklingen. Vi bör sträva efter en längre arbetskarriär med arbetshälsa, samt ökad produktivitet. Välmående i arbetsgemenskapen relateras indirekt till arbetsförmågan. Arbetsförmågan är beroende av medarbetarens upplevda hälsa och prestanda, kunnande, värden, attityd och motivation. Syfte med studien var att kartlägga livsstilsintervent...

 5. Att lita på andras blodgåva : Åsikter om att homosexuella män i praktiken nekas donera blod

  OpenAIRE

  Elwin, Elin

  2015-01-01

  Denna kandidatuppsats undersöker vilka upp­fattningar sjuksköterskor och homo­sexuella män har kring reglerna för blodgivning, med inriktning på att homosexuella män i praktiken inte får donera blod. Studien har genomförts med kvalitativ intervju som metod. Resultatet framhäver att mina informanter klassificerat blod och människor olika, där både utländskt blod och svenskt blod rangordnas efter potentiell risk för smitta. Sjuksköterskorna och de homosexuella männen hanterar även reglerna olik...

 6. Index viktat efter omsättning : Presterar ett index viktat efter omsättning bättre än ett index viktat efter börsvärde?

  OpenAIRE

  Walljaeger, Christoffer; Uhrdin, Susanna

  2005-01-01

  Om den effektiva marknadshypotesen inte gäller skulle varje aktie handlas över eller under aktiens verkliga värde. Om så är fallet skulle alla index som är viktade efter börsvärde automatiskt överexponeras när en aktie handlas över dess verkliga värde och underexponera när en aktie handlas under dess verkliga värde. Det här betyder att kapitalviktade index är fundamentalt och strukturellt bristfälliga och kommer kontinuerligt övervikta alla aktier som handlas över verkligt värde och undervikt...

 7. Fattigdomens hjälplöshet – too hot to handle? Hur Astrid Lindgrens böcker om Madicken översatts i USA och Storbritannien

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolowski-Bogomoloff, Angelika

  2011-03-01

  Full Text Available In children’s literature, power relations are fundamentally assymetrical. This is furthermore accentuated in the process of translation where translation norms, social and cultural norms as well as the power game of adult authorities play a major part.The Swedish author Astrid Lindgren’s ideology is based on the notion that no aspects of life should be hidden from the child, making her thematize as well as break taboos in her writing for children. There has been extensive research on Lindgren’s authorship per se, but research on translations of her books seems to be limited. The fact that discussions on taboo elements in children’s books in general, and Lindgren’s source texts and target texts in particular are sparse indicates that this is a vast – and interesting – field still to be explored.This paper focuses on the American and British translations of Lindgren’s Madicken (1960 and Madicken och Junibackens Pims (1976 in order to find out why and to what extent these books were censored in translation.

 8. Opto-electronic properties and light-emitting device application of widegap layered oxychalcogenides: LaCuOCh (Ch=chalcogen) and La2CdO2Se2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hiramatsu, Hidenori; Hirano, Masahiro; Kamioka, Hayato; Ueda, Kazushige; Ohta, Hiromichi; Kamiya, Toshio; Hosono, Hideo

  2006-01-01

  Electronic and optical properties of widegap oxychalcogenides, LaCuOCh (Ch chalcogen) and La 2 CdO 2 Se 2 , are reviewed with a focus on those relevant to their layered crystal structures, including high hole mobility, degenerate p-type conduction, room temperature exciton, and large third order optical nonlinearity. In particular, the widegap p-type metallic conduction was realized in Mg-doped LaCuOSe: the first demonstration among any class of widegap materials including GaN:Mg. Furthermore, we demonstrate the room temperature operation of a blue light-emitting diode using a pn hetero-junction composed of a LaCuOSe epilayer and an n-type amorphous InGaZn 5 O 8 . Those results strongly suggest that a series of the layered oxychalcogenides are applicable to the light-emitting layers in opto-electronic devices that operate in the ultraviolet-blue region as well as to transparent p-type conductors. (copyright 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (Abstract Copyright [2006], Wiley Periodicals, Inc.)

 9. Vitamin K3 analogs induce selective tumor cytotoxicity in neuroblastoma.

  Science.gov (United States)

  Kitano, Toru; Yoda, Hiroyuki; Tabata, Keiichi; Miura, Motofumi; Toriyama, Masaharu; Motohashi, Shigeyasu; Suzuki, Takashi

  2012-01-01

  We investigated the cytotoxicity of eight vitamin K3 (VK3) analogs against neuroblastoma cell lines (IMR-32, LA-N-1, NB-39, and SK-N-SH) and normal cell lines (human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) and human dermal fibroblasts (HDF)) using a 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay. 2-[(2-Methoxy)ethylthio]-3-methyl-1,4-naphthoquinone (VK3-OCH(3)) showed especially potent cytotoxic activities against neuroblastoma cells compared with normal cells. In a Hoechst 33342 staining experiment, apoptotic morphologies characterized by cell shrinkage, nuclear condensation, and nuclear fragmentation were observed in IMR-32 and LA-N-1 cells after 48 h of treatment with 10(-5) M of VK3-OCH(3). To clarify the molecular mechanisms of apoptosis induced by VK3-OCH(3), we examined the expression of apoptosis related proteins using a Proteome Profiler Array and western blotting. Heme oxygenase (HO)-1 was remarkably increased by VK3-OCH(3) compared with the control (173% in IMR-32 and 170% in LA-N-1 at 24 h). Moreover, caveolin-1 was induced by VK3-OCH(3) at 48 h. In addition, VK3-OCH(3) arrested the cell cycle at the G2/M phase in IMR-32 cells. These results suggest that VK3-OCH(3) exhibited a selective antitumor activity via HO-1-related mechanisms.

 10. Approaches to estimate body condition from slaughter records in reindeer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Olofsson

  2008-12-01

  Full Text Available Long-term fluctuations in population densities of reindeer and caribou are common, where pasture is the limiting resource. Pasture quality affects the nutritional status and production of the animals. Therefore, continuous information about changes in the grazing resources is important when making management decisions. The objective of this study was to investigate different possibilities of using routine and additional slaughter records as body condition indicators, and thereby indicators of pasture resources in the summer ranges of reindeer husbandry. Records from 696 reindeer slaughtered in the winter 2002/2003 were included in the study. We developed a model with carcass weight as body condition indicator and two different models combining fatness, conformation, carcass weight, and body size as body condition indicators. The results showed age and sex dependent differences between the variables, and differentiation of animal age and sex improved the precision of models. Adjusting weight for body size also improved weight as a body condition indicator in adults. Conformation and fatness had good resemblance to weight and body size adjusted weight and should preferably be included, together with carcass weight and body size measures, when estimating body condition from carcasses. Our analysis showed that using non-invasive slaughter records is a good and non-expensive method of estimating body condition in reindeer. Abstract in Swedish / Sammandrag:Tillvägagångssätt för skattning avkroppskondition hos ren från slaktregistreringarFluktuationer i ren- och caribou-populationers täthet över tiden är vanliga då betet är en begränsad resurs och beteskvalitén påverkar djurens kondition och produktion. Kontinuerligt uppdaterad information om förändringar i betesresurserna är viktigt i samband med beslutsfattande om förvaltning avresurserna. Syftet med denna studie var att utvärdera olika möjliga sätt att anv

 11. Standardiserade mätverktyg inom slutenvården – om möjligt, med betoning på röntgenverksamheter : En analys

  OpenAIRE

  Storm, Kent

  2017-01-01

  Att mäta och dokumentera kliniskt vårdarbetet har inte prioriterats inom röntgenverksamheter. Tillgång till jämförelsedata skulle möjliggöra olika former av standardisering för förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet. Att SPC- diagram (statistisk process styrning diagram)  inte uppmärksammas får effekt på patientsäkerhetsarbetet. Aktuell studie avser att öka kunskapen om vilka mätverktyg som finns att tillgå, vilka svar de kan ge och deras användbarhet. Syftet var jämföra och analysera ol...

 12. Kauppakaveri : Tjänsteutveckling åt de äldre

  OpenAIRE

  Haarala, Eveliina

  2013-01-01

  Det verkar som att tjänsteutveckling på senare tid blivit något som man anser trendigt. Jag deltog i ett par kurser i ämnet som var samordnade med Arcada och Svenska social- och kommunalhögskolan. I den ena av kurserna fick jag delta i en tjänsteutvecklingsprocess. Det här examensarbetets syfte är att rapportera om utvecklingsprocessen för en tjänst som är formgiven åt åldringar. Problemområdet i arbetet ligger inom de ensamma åldringarna och affärslivet som borde vakna upp och betjäna dem me...

 13. Politisk TV-reklam : En jämförelse mellan partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014

  OpenAIRE

  Ålbrink, Anna

  2014-01-01

  Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det intressant att undersöka vilka strategier som används. Syftet med uppsatsen är att jämföra partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014 och ta reda på vilka strategier som används för att övertyga väljarna i bild och text. Vilka är de centrala budskapen och använder partierna liknande eller...

 14. Att inte bara älska, utan också respektera : - En litteraturstudie om respektens betydelse i barnets uppväxt

  OpenAIRE

  Aspholm, Matilda

  2010-01-01

  Syftet med denna studie var att förstå respektens betydelse i barnets uppväxt och för familjens samspel samt att få reda på hur man kan förmedla respekt genom fostran och samspel. Syftet var också att granska ifall det finns motsvarigheter mellan de vetenskapliga fostringsteorierna och innehållet i fostringsböcker, som är riktade till föräldrar. Barns rättigheter och lagstiftning inom området tas upp som grund för arbetet. Den teoretiska referensramen består av socialt samspel, föräldrask...

 15. Correlation between stress-induced leakage current and dielectric degradation in ultra-porous SiOCH low-k materials

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, C., E-mail: Chen.Wu@imec.be; De Wolf, I. [imec, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Belgium); Department of Materials Engineering, KU Leuven, 3000 Leuven (Belgium); Li, Y.; Leśniewska, A.; Varela Pedreira, O.; Marneffe, J.-F. de; Ciofi, I.; Verdonck, P.; Baklanov, M. R.; Bömmels, J.; Tőkei, Zs.; Croes, K. [imec, Kapeldreef 75, 3001 Leuven (Belgium)

  2015-10-28

  Stress-Induced Leakage Current (SILC) behavior during the dielectric degradation of ultra-porous SiOCH low-k materials was investigated. Under high voltage stress, SILC increases to a critical value before final hard breakdown. This SILC increase rate is mainly driven by the injected charges and is negligibly influenced by temperature and voltage. SILC is found to be transient and shows a t{sup −1} relaxation behavior, where t is the storage time at low voltages. This t{sup −1} transient behavior, described by the tunneling front model, is caused by both electron charging of neutral defects in the dielectric close to the cathode interface and discharging of donor defects close to the anode interface. These defects have a uniform density distribution within the probed depth range, which is confirmed by the observed flat band voltage shift results collected during the low voltage storage. By applying an additional discharging step after the low voltage storage, the trap energies and spatial distributions are derived. In a highly degraded low-k dielectric, the majority of defects have a trap depth between 3.4 eV and 3.6 eV and a density level of 1 × 10{sup 18 }eV{sup −1 }cm{sup −3}. The relation between the defect density N and the total amount of the injected charges Q is measured to be sub-linear, N ∼ Q{sup 0.45±0.07}. The physical nature of these stress-induced defects is suggested to be caused by the degradation of the Si-O based skeleton in the low-k dielectric.

 16. Enthalpy of formation of anisole: implications for the controversy on the O-H bond dissociation enthalpy in phenol.

  Science.gov (United States)

  Simões, Ricardo G; Agapito, Filipe; Diogo, Hermínio P; da Piedade, Manuel E Minas

  2014-11-20

  Significant discrepancies in the literature data for the enthalpy of formation of gaseous anisole, ΔfHmo(PhOCH3, g), have fueled an ongoing controversy regarding the most reliable enthalpy of formation of the phenoxy radical and of the gas phase O-H bond dissociation enthalpy, DHo(PhO-H), in phenol. In the present work ΔfHmo(PhOCH3, g) was reassessed using a combination of calorimetric determinations and high-level (W2-F12) ab initio calculations. Static-bomb combustion calorimetry led to the standard molar enthalpy of formation of liquid anisole at 298.15 K, ΔfHmo(PhOCH3, l) = −(117.1 ± 1.4) kJ·mol(-1). The corresponding enthalpy of vaporization was obtained as, ΔvapHmo(PhOCH3) = 46.41 ± 0.26 kJ·mol(-1), by Calvet-drop microcalorimetry. These results give ΔfHmo(PhOCH3, g) = −(70.7 ± 1.4) kJ·mol(-1), in excellent agreement with ΔfHmo(PhOCH3, g) = −(70.8 ± 3.2) kJ·mol(-1), obtained from the W2-F12 calculations. The ΔfHmo(PhOCH3, g) here recommended leads to ΔfHmo(PhO•, g) = 55.5 ± 2.4 kJ·mol(-)1 and DH°(PhO-H) = 368.1 ± 2.6 kJ·mol(-1).

 17. On the Formation of the C{sub 2}H{sub 6}O Isomers Ethanol (C{sub 2}H{sub 5}OH) and Dimethyl Ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}) in Star-forming Regions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergantini, Alexandre; Maksyutenko, Pavlo; Kaiser, Ralf I., E-mail: ralfk@hawaii.edu [Department of Chemistry, University of Hawaii at Mānoa, Honolulu, HI 96822 (United States)

  2017-06-01

  The structural isomers ethanol (CH{sub 3}CH{sub 2}OH) and dimethyl ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}) were detected in several low-, intermediate-, and high-mass star-forming regions, including Sgr B2, Orion, and W33A, with the relative abundance ratios of ethanol/dimethyl ether varying from about 0.03 to 3.4. Until now, no experimental data regarding the formation mechanisms and branching ratios of these two species in laboratory simulation experiments could be provided. Here, we exploit tunable photoionization reflectron time-of-flight mass spectrometry (PI-ReTOF-MS) to detect and analyze the production of complex organic molecules (COMs) resulting from the exposure of water/methane (H{sub 2}O/CH{sub 4}) ices to energetic electrons. The main goal is to understand the formation mechanisms in star-forming regions of two C{sub 2}H{sub 6}O isomers: ethanol (CH{sub 3}CH{sub 2}OH) and dimethyl ether (CH{sub 3}OCH{sub 3}). The results show that the experimental branching ratios favor the synthesis of ethanol versus dimethyl ether (31 ± 11:1). This finding diverges from the abundances observed toward most star-forming regions, suggesting that production routes on interstellar grains to form dimethyl ether might be missing; alternatively, ethanol can be overproduced in the present simulation experiments, such as via radical–radical recombination pathways involving ethyl and hydroxyl radicals. Finally, the PI-ReTOF-MS data suggest the formation of methylacetylene (C{sub 3}H{sub 4}), ketene (CH{sub 2}CO), propene (C{sub 3}H{sub 6}), vinyl alcohol (CH{sub 2}CHOH), acetaldehyde (CH{sub 3}CHO), and methyl hydroperoxide (CH{sub 3}OOH), in addition to ethane (C{sub 2}H{sub 6}), methanol (CH{sub 3}OH), and CO{sub 2} detected from infrared spectroscopy. The yield of all the confirmed species is also determined.

 18. MKB and SMB in the Northern countries

  International Nuclear Information System (INIS)

  Broden, K.; Andersson, K.

  2001-12-01

  A meeting on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment has been held in Turku, Finland, August 22-24 2001. It was held within the framework of two NKS projects: SOS-3 (Radioactive waste) and SOS- 1 (Risk assessment and strategies for safety). The meeting included presenta- tions, discussions and a study visit to the final repository for low- and intermedi- ate level radioactive waste and the intermediate storage for spent nuclear fuel at Olkiluoto. Abstract in Danish: Inom ramen for NKS-projekten SOS-3 (Avfall) och SOS-1 (Riskvaardering och strategi for saakerhet) har ett seminarium om miljokonsekvensbeskrivningar och strategisk miljokonsekvensbedomning haallits i Aabo 22-24 augusti, 2001. Seminariet omfattade foredrag, diskussioner samt en studieresa till Olkoluoto daar besok gjordes till mellanlagret for anvaant braansle och till slutforvaret for laag- och medelaktivt avfall. Under forutsaattning att styrelsen for NKS samtycker kommer ett nytt MKB- seminarium att haallas i Osthammar 2002. (au)

 19. Svag analys ger allt för långtgående konsekvenser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thinggaard, Frank; Nilsson, Sven-Arne

  2007-01-01

  I IASB:s diskussionsrapport om möjliga värderingsgrunder vid första redovisningstillfället föreslås att tillgångar och skulder värderas till verkligt värde. I Balans 3/2007 redogjorde Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson för kriterierna och tillvägagångssättet vid prövningen av relevans. I denn...

 20. Planering, progression, profession: hur studenter blir planerare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Larsson

  2017-09-01

  Full Text Available De kunskaper som utvecklas med stöd i de nationella examensmålen för värderingsförmåga och förhållningssätt är de som ligger närmast den professionella identiteten. Denna kunskapskategori ges begränsat utrymme i de förväntade studieresultat som examineras inom samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet. Trots detta får studenterna anställning som planerare, ofta kort efter att de tagit sin kandidatexamen. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur kunskapsmässig progression underbyggs avseende värderingsförmåga och förhållningssätt i en planerarutbildning med kulturgeografi som huvudområde. I denna artikel redovisas en analys av samhällsplanerarprogrammet.De kurser i kulturgeografi som ingår i programmet analyseras utifrån förväntade studieresultat, läraktiviteter och examinationsformer i syfte att spåra den planerade progressionen. Särskild uppmärksamhet ägnas kunskapskategorin värderingsförmåga och förhållningssätt. Resultaten diskuteras utifrån en modell för att förstå vilka typer av kunskaper som används vid avvägningar och beslut i planeringsprofessionen. Analysen visar att samhällsplanerarprogrammets planerade progression följer principen att först ge studenterna breda ämneskunskaper, därefter utveckla metodfärdigheter och mot slutet utveckla mer komplexa och handlingsinriktade kunskaper. Den visar också att den planerade progressionen är begränsad i att underbygga normativa aspekter av studenternas värderingsförmåga och förhållningssätt.

 1. ”Kalle, du kan ju läsa!” Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tarja Alatalo

  2017-03-01

  Full Text Available Den här studien tar sin utgångspunkt i ett kompetensutvecklingsprojekt där lärare i förskoleklass gavs möjlighet att genom erfarenhet i handling samt reflektion stärka sina ämneskunskaper inom skriftspråksområdet. Sju lärare i förskoleklass intervjuades om sina erfarenheter i samband med bedömning av elevers skriftspråksutveckling. Studiens syfte var att undersöka vilket meningsskapande som enligt lärarna sker i samband med bedömningsaktiviteten. Fokus riktades mot lärarnas beskrivningar av det egna, men också elevernas meningsskapande. Studiens grund i sociokulturell teori och pragmatismens begrepp, erfarenhet och meningsskapande som centrala analysverktyg, synliggjorde lärarnas fördjupade förståelse för elevers skriftspråksutveckling. I materialet framträder en bild av att tidigare erfarenheter omvärderades och användes tillsammans med nya erfarenheter för att skapa ny kunskap hos både lärare och elever. Exempelvis beskriver lärare hur elever i samband med bedömningsaktiviteten upptäckte att de kunde läsa. I mötet mellan projektets ämnesfokus och praktisk handling kunde lärarna omvärdera tidigare erfarenheter och upptäcka att elever i förskoleklassen läser, hur de läser och hur de själva kan stimulera eleverna vidare. Studiens avsikt är att öppna för en diskussion om hur kompetensutveckling om skriftspråksutveckling kan öka förskoleklasslärares möjligheter att stimulera elever vidare och öka elevernas förutsättningar att utvecklas i riktning mot skolans kunskapskrav.

 2. Bokföringslagens förändringar år 2016 : Med fokus på småföretag

  OpenAIRE

  Häggblom, Caroline

  2017-01-01

  Från och med år 2016 ändrades bokföringslagen i Finland. Detta på grund av ett direktiv som Europaparlamentet tillsammans med rådet kom ut med år 2013. I och med denna ändring påverkas alla företag som är bokföringsskyldiga i något skede, vilket innebär att det är ett aktuellt och viktigt ämne att studera. I detta arbete förklaras grunderna i bokföring, vad bokföringslagen innehåller samt ändringarna som skett i lagen och konsekvenserna av dem. Informationen till förändringarna i bokföring...

 3. Characterization and Modeling of SiC Integrated Circuits for Harsh Environment

  OpenAIRE

  Kimoto, Daiki

  2017-01-01

  Elektronik för extrema miljöer, som kan användas vid hög temperatur, hög strålning och omgivning med frätande gaser, har varit starkt önskvärd vid utforskning av rymden och övervakning av kärnreaktorer. Kiselkarbid (SiC) är en av kandidaterna inom material för extrema miljöer på grund av sin höga temperatur- och höga strålnings-tolerans. Syftet med denna avhandling är att karakterisera 4H-SiC MOSFETar vid hög temperatur och att konstruera SPICE modeller för 4H-SiC MOSFETar. MOSFET-transistore...

 4. A memorable reading experience with motion graphics

  OpenAIRE

  Sandhu, Cecilia

  2017-01-01

  Studien omfattar ämnet motion graphics (rörlig grafik) och hur det kan förmedla en skriven text. En textbaserad rörlig grafik togs fram för att undersöka om rörelserna gjorde textinnehållet lättare att minnas och förstå jämfört med att läsa texten statiskt. Skillnader men också likheter gällande korttidsminne och läsupplevelse undersöktes genom två testgrupper. Studien visar på att läsarna mindes bättre med motion graphics, att motion graphics i vissa fall kan förmedla en mer positiv och spec...

 5. Relationship status: It's complicated : En undersökning i hur äldreboenden kan stärka relationen till sin målgrupp

  OpenAIRE

  Hanna, Norberg; Victoria, Angberg; Nina, Moradi

  2017-01-01

  Frågeställning: Vilka behov behöver tillfredsställas hos de boende och anhöriga för att stärka en relation till äldreboendet? Kan digital marknadsföring användas som metod för att stärka relationer och i så fall hur? Syfte: Syftet är att undersöka hur relationen mellan äldreboende och deras målgrupp kan stärkas. Metod: Ansatsen har varit en deduktiv ansats och en kvalitativ metod har använts där sju semistrukturerade intervjuer har genomförts. Slutsats: Resultatet visar på fem faktorer som sa...

 6. Herrens röst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rösing, Lilian Munk

  2015-01-01

  Om språket är gränsen mellan djur och människor, vad innebär det när hundar talar? I filmen Upp pratar de animerade hundarna, men med sin husses röst. Lilian Munk Rösing ser filmen i sällskap av bland andra Jacques Lacan, Slavoj Žižek och Renata Salecl och finner en röst utan kropp, en kropp besj...

 7. Tuning the composition of metastable CoxNiyMg100−xy(OH)(OCH3) nanoplates for optimizing robust methane dry reforming catalyst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fan, Xiaoli; Liu, Zhiting; Zhu, Yi-An

  2015-01-01

  of the metastable precursor CoxNiyMg100−x−y(OH)(OCH3) derived from solvothermal synthesis. The catalyst composition and reaction conditions have been modulated to achieve maximum coke resistance and catalyst stability. Long-term stability for 1000 h time on stream at 800°C has been achieved for the optimized Co0.......075Ni7.425Mg92.5O catalyst. The role of Co in the catalyst has been disclosed through kinetic measurements and detailed characterization of the spent catalysts. Co is enriched on the Co–Ni alloy surface under reforming conditions and accelerates the gasification of coke intermediates. Co also enhances...

 8. Faktorer som påverkar barndödligheten i Etiopien

  OpenAIRE

  Östman, Hanna

  2014-01-01

  Temat för detta examensarbete är barndödlighet i Etiopien. Syftet är att undersöka den höga småbarnsdödligheten, orsakad av diarré och malaria. Detta är ett beställningsarbete för organisationen PADet, som har ett samarbete med yrkeshögskolan Arcada. Med småbarn menas i denna studie, barn under fem år. Frågeställningarna för arbetet är, Vilka är de främsta orsakerna som påverkar småbarnsdödligheten vid diarré och malaria? Och Vad görs idag för att minska på småbarnsdödligheten vid diarré och ...

 9. Social media – En marknadsföringsplan för Arcada Entrepreneurship Society

  OpenAIRE

  Simberg, Per

  2015-01-01

  Syfte med studien är att utarbeta en marknadsföringsplan i sociala medierna för Arcada Entrepreneurship Society, där man tar fram nuläget och vilka målen är för Arcada Entrepreneurship Society i sociala medierna och hur de skall nå målen. Marknadsföring på sociala medier kräver att man vet vilka sociala medier man behöver för att få fram sitt budskap och hur man skapar en synlighet för sig som Företag/Förening. Det är även viktigt att tänka på vilket innehåll man lägger ut samt när och på...

 10. Kritisk självreflektion i komplexa frågor: Att hjälpa studenterna att ta makten över sitt tänkande

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Wolrath Söderberg

  2017-12-01

  Full Text Available Den här artikeln handlar om studenters kritiska självreflektion. Utgångspunkten är att de former av kritiskt tänkande som vi traditionellt odlar inom högskolan är otillräckliga när det gäller vår tids kritiska frågor, som exempelvis klimatfrågan. När det rör sig om komplexa och värdeladdade frågor där många perspektiv kan vara giltiga har vi att förhålla oss till olika mänskliga mekanismer som på olika vis hindrar oss från att tänka och agera klokt, exempelvis polarisering, bekräftelsebias, glapp mellan tanke och handling och olika former av legitimeringsstrategier för att låta blir att ta ansvar. Här diskuteras sådana hinder och hur vi kan förhålla oss till dem i högre utbildning.

 11. Reactions of 11C recoil atoms in the systems H2O-NH3, H2O-CH4 and NH3-CH4

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nebeling, B.

  1988-11-01

  In this study the chemical reactions of recoil carbon 11 in the binary gas mixtures H 2 O-NH 3 , H 2 O-CH 4 and NH 3 -CH 4 in different mixing ratios as well as in solid H 2 O and in a solid H 2 O-NH 3 mixture were analyzed in dependence of the dose. The analyses were to serve e.g. the simulation of chemical processes caused by solar wind, solar radiation and cosmic radiation in the coma and core of comets. They were to give further information about the role of the most important biogeneous element carbon, i.e. carbon, in the chemical evolution of the solar system. Besides the actual high energy processes resulting in the so-called primary products, also the radiation-chemical changes of the primary products were also observed in a wide range of dosing. The generation of the energetic 11 C atoms took place according to the target composition by the nuclear reactions 14 N(p,α) 11 C, 12 C( 3 He,α) 11 C or the 16 O(p,αpn) 11 C reaction. The identification of the products marked with 11 C was carried out by means of radio gas chromatography or radio liquid chromatography (HPLC). (orig./RB) [de

 12. NCBI nr-aa BLAST: CBRC-DNOV-01-2878 [SEVENS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available CBRC-DNOV-01-2878 ref|YP_680769.1| murein endopeptidase [Roseobacter denitrificans ...OCh 114] gb|ABG30083.1| murein endopeptidase [Roseobacter denitrificans OCh 114] YP_680769.1 1.4 29% ...

 13. Presolvated Electron Reaction with Methylacetoacetate: Electron Localization, Proton-Deuteron Exchange, and H-atom Abstraction

  Science.gov (United States)

  Petrovici, Alex; Adhikary, Amitava; Kumar, Anil; Sevilla, Michael D.

  2015-01-01

  Radiation-produced electrons initiate various reaction processes that are important to radiation damage to biomolecules. In this work, the site of attachment of the prehydrated electrons with methylacetoacetate (MAA, CH3-CO-CH2-CO-OCH3) at 77 K and subsequent reactions of the anion radical (CH3-CO•−-CH2-CO-OCH3) in the temperature range (77 to ca. 170 K) have been investigated in homogeneous H2O and D2O aqueous glasses by electron spin resonance (ESR) spectroscopy. At 77 K, the prehydrated electron attaches to MAA forming the anion radical in which the electron is delocalized over the two carbonyl groups. This species readily protonates to produce the protonated electron adduct radical CH3-C(•)OH-CH2-CO-OCH3. The ESR spectrum of CH3-C(•)OH-CH2-CO-OCH3 in H2O shows line components due to proton hyperfine couplings of the methyl and methylene groups. Whereas, the ESR spectrum of CH3-C(•)OH-CH2-CO-OCH3 in D2O glass shows only the line components due to proton hyperfine couplings of CH3 group. This is expected since the methylen protons in MAA are readily exchangeable in D2O. On stepwise annealing to higher temperatures (ca. 150 to 170 K), CH3-C(•)OH-CH2-CO-OCH3 undergoes bimolecular H-atom abstraction from MAA to form the more stable radical, CH3-CO-CH•-CO-OCH3. Theoretical calculations using density functional theory (DFT) support the radical assignments. PMID:25255751

 14. Konstruktion av vertikaltransportör för materialhantering

  OpenAIRE

  Furu, Micke

  2012-01-01

  Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna ...

 15. A fascinating field and a pragmatic enterprise

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjørland, Birger

  2013-01-01

  A reviewer wrote about the book: "I synnerhet Hjørlands kapitel väcker frågor om fältets inriktning och framtid som det hade varit intressant om redaktörerna hade fångat upp och diskuterat i ett avslutande och syntetiserande kapitel. Detta hade kunnat lyfta denna konferensantologi till något mer ...... en spännande samling texter." Hanna Carlsson i Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling: http://www.ntik.dk/2014/Nr1/Carlsson.pdf...

 16. Det diskursiva skrivandets funktion – en läromedelsanalys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Magnusson

  2018-03-01

  Full Text Available Flera forskare har visat att lärare i skolan inte undervisar tillräckligt mycket och tillräckligt tidigt i diskursivt skrivande, ett skrivande som elever behöver för att klara sig i samhället. Som en följd av detta har det diskursiva skrivandet under de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat i nya styrdokument och i nya läromedel. Utgångspunkten i den här artikeln är att undersöka vilket stöd lärare får för att klara den uppmärksamheten, alltså de nya kraven som styrdokumenten ställer när det gäller diskursivt skrivande.Det diskursiva skrivandets funktion undersöks här i skrivuppgifter i 19 läromedel i svenska för lågstadiet, där utgångspunkten är den stora betydelse som funktionen har när det gäller skolskrivande, i form av ett tydligt syfte, kontext och mottagare. Ivaničs skrivdiskurser är det analysverktyg som används, och skrivuppgifterna har kategoriserats utifrån dessa diskurser.Det analysen visar är framförallt att variationen är liten i skrivuppgifterna. Eleverna får träna genreform och process, men inte mycket som har med funktion i en samhällskontext utanför skolan att göra. Därutöver visar resultaten att tydliga kontexter och tydliga mottagare är ovanligt i skrivuppgifterna, och i relation till tidigare forskning kan detta ses som problematiskt, då dessa aspekter har visat sig vara avgörande för ett framgångsrikt skrivande.

 17. Electronic nature of zwitterionic alkali metal methanides, silanides and germanides - a combined experimental and computational approach.

  Science.gov (United States)

  Li, H; Aquino, A J A; Cordes, D B; Hase, W L; Krempner, C

  2017-02-01

  Zwitterionic group 14 complexes of the alkali metals of formula [C(SiMe 2 OCH 2 CH 2 OMe) 3 M], (M- 1 ), [Si(SiMe 2 OCH 2 CH 2 OMe) 3 M], (M- 2 ), [Ge(SiMe 2 OCH 2 CH 2 OMe) 3 M], (M- 3 ), where M = Li, Na or K, have been prepared, structurally characterized and their electronic nature was investigated by computational methods. Zwitterions M- 2 and M- 3 were synthesized via reactions of [Si(SiMe 2 OCH 2 CH 2 OMe) 4 ] ( 2 ) and [Ge(SiMe 2 OCH 2 CH 2 OMe) 4 ] ( 3 ) with MOBu t (M = Li, Na or K), resp., in almost quantitative yields, while M- 1 were prepared from deprotonation of [HC(SiMe 2 OCH 2 CH 2 OMe) 3 ] ( 1 ) with LiBu t , NaCH 2 Ph and KCH 2 Ph, resp. X-ray crystallographic studies and DFT calculations in the gas-phase, including calculations of the NPA charges confirm the zwitterionic nature of these compounds, with the alkali metal cations being rigidly locked and charge separated from the anion by the internal OCH 2 CH 2 OMe donor groups. Natural bond orbital (NBO) analysis and the second order perturbation theory analysis of the NBOs reveal significant hyperconjugative interactions in M- 1 -M- 3 , primarily between the lone pair and the antibonding Si-O orbitals, the extent of which decreases in the order M- 1 > M- 2 > M- 3 . The experimental basicities and the calculated gas-phase basicities of M- 1 -M- 3 reveal the zwitterionic alkali metal methanides M- 1 to be significantly stronger bases than the analogous silanides M- 2 and germanium M- 3 .

 18. NCBI nr-aa BLAST: CBRC-DRER-14-0059 [SEVENS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available CBRC-DRER-14-0059 ref|YP_683352.1| hypothetical protein RD1_3158 [Roseobacter denit...rificans OCh 114] gb|ABG32666.1| conserved hypothetical protein [Roseobacter denitrificans OCh 114] YP_683352.1 2.5 41% ...

 19. NCBI nr-aa BLAST: CBRC-DRER-26-0529 [SEVENS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available CBRC-DRER-26-0529 ref|YP_683352.1| hypothetical protein RD1_3158 [Roseobacter denit...rificans OCh 114] gb|ABG32666.1| conserved hypothetical protein [Roseobacter denitrificans OCh 114] YP_683352.1 2.5 41% ...

 20. Rational Design of Coordination Polymers with Flexible Oxyethylene Side Chains

  International Nuclear Information System (INIS)

  Choi, Eun Young; Gao, Chunji; Lee, Suck Hyun; Kwon, O Pil

  2012-01-01

  We rationally designed and synthesized metallopolymers with organic 1,4-benzenedicarboxylic acid (BDC) linkers with different lengths of oxyethylene side chains in order to examine the influence of side chains on the coordination characteristics. While in a previous report the BDC linkers with alkyl side chains were found to form three-dimensional (3D) isoreticular metal-organic framework (IRMOF) structures or one-dimensional (1D) coordination polymeric structures with short -O(CH 2 ) 6 CH 3 or long -O(CH 2 ) 9 CH 3 side chains, respectively, new BDC linkers with oxyethylene side chains of the same lengths, -(OCH 2 CH 2 ) 2 CH 3 and -(OCH 2 CH 2 ) 3 CH 3 , form only 3D IRMOF structures. This result is attributed to the higher flexibility and smaller volume of oxyethylene side chains compared to alkyl side chains

 1. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 2. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  OpenAIRE

  Segerström, Lina

  2018-01-01

  Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. Språket var rakt, direkt och ofiltrerat och tog ett stort kliv ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Trumps huvudsakliga kommunikationsplattform är den sociala mediesajten Twitter där han kommunicerar frekvent och monologiskt med sin publ...

 3. Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism

  OpenAIRE

  Bernling, Marit; Munck af Rosenschöld, Lisa

  2009-01-01

  Vaginism är ett sexuellt problem som förekommer hos kvinnor och som i tidigare utvärderade behandlingar betraktats som kvinnans problem. Forskning inom området vaginism är begränsad och kunskap om parrelationens roll för vidmakthållandet av problematiken och upplevd relationstillfredsställelse saknas. Studiens syfte var att utforma en parbehandling där kommunikationsinterventionen validering lärs ut som färdighet, utforska om det fanns ett intresse för deltagande, samt utvärdera om behandling...

 4. Skapandet av en handbok för ett franchiseföretag : Case: Pub Niska

  OpenAIRE

  Juvonen, Jenni

  2017-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att skapa en franchisehandbok för franchiserestaurangen Pub Niska. En franchisehandbok innehåller mer detaljerad information om ett företag, dess riktlinjer och vardagliga rutiner. En franchisehandboks viktigaste uppgift är att säkra kvaliteten i ett koncept. Franchisehandboken för Pub Niska innehåller information om företaget i allmänhet och beskriver hur företaget är uppbyggt samt presenterar riktlinjer för marknadsföring, inredning och ekonomi. Dessuto...

 5. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  OpenAIRE

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 6. MF-plan till företaget Design TL

  OpenAIRE

  Virtanen, Aino

  2015-01-01

  Examensarbetet gjordes för företaget Design TL med uppgiften att göra en mark-nadsföringsplan för företaget som skall starta verksamheten 2016. Detta examensar-bete har utförts genom litteraturstudie och information av uppdragsgivaren. Upp-dragsgivaren var Tarja Lamberg. Företaget sysslar med konst, konsthantverks plane-ring och design, tillverkning och försäljning. Uppdragsgivaren gav mig fria händer med planet, det enda som skulle tas i beakta var den begränsade budgeten. Teoride-len satte...

 7. NCBI nr-aa BLAST: CBRC-DRER-26-0448 [SEVENS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available CBRC-DRER-26-0448 ref|YP_682608.1| hypothetical protein RD1_2346 [Roseobacter denit...rificans OCh 114] gb|ABG31922.1| conserved hypothetical protein [Roseobacter denitrificans OCh 114] YP_682608.1 2e-89 38% ...

 8. NCBI nr-aa BLAST: CBRC-DDIS-03-0142 [SEVENS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available CBRC-DDIS-03-0142 ref|YP_683041.1| 5-aminolevulinic acid synthase [Roseobacter deni...trificans OCh 114] gb|ABG32355.1| 5-aminolevulinic acid synthase [Roseobacter denitrificans OCh 114] YP_683041.1 1e-122 61% ...

 9. NCBI nr-aa BLAST: CBRC-OPRI-01-0485 [SEVENS

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available CBRC-OPRI-01-0485 ref|YP_680544.1| magnesium chelatase subunit D [Roseobacter denit...rificans OCh 114] gb|ABG29858.1| magnesium-chelatase 60 kDa subunit [Roseobacter denitrificans OCh 114] YP_680544.1 0.003 28% ...

 10. UniProt search blastx result: AK288277 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK288277 J090017K16 Q160X3|RL11_ROSDO 50S ribosomal protein L11 - Roseobacter denit...rificans (strain ATCC 33942 / OCh 114) (Erythrobacter sp. (strain OCh 114)) (Roseobacter denitrificans) 7.00E-34 ...

 11. UniProt search blastx result: AK288771 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK288771 J090068A13 Q160Y1|RS12_ROSDO 30S ribosomal protein S12 - Roseobacter denit...rificans (strain ATCC 33942 / OCh 114) (Erythrobacter sp. (strain OCh 114)) (Roseobacter denitrificans) 2.00E-37 ...

 12. UniProt search blastx result: AK288526 [KOME

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AK288526 J090044E18 Q160Y1|RS12_ROSDO 30S ribosomal protein S12 - Roseobacter denit...rificans (strain ATCC 33942 / OCh 114) (Erythrobacter sp. (strain OCh 114)) (Roseobacter denitrificans) 1.00E-37 ...

 13. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 14. Constraining the Molecular Complexity in the Interstellar Medium—The Formation of Ethyl Methyl Ether (CH3OCH2CH3) in Star-forming Regions

  Science.gov (United States)

  Bergantini, Alexandre; Frigge, Robert; Kaiser, Ralf I.

  2018-05-01

  We report the first confirmed synthesis of ethyl methyl ether (EME, CH3CH2OCH3) within astrophysical model ices containing water (H2O) and methane (CH4) exposed to ionizing radiation at ultra-low temperatures of 5 K. EME (also known as methoxyethane), was recently observed toward Orion KL and currently is the largest confirmed oxygen-bearing molecule found in the interstellar medium. Exploiting isomer-selective photoionization (PI) of the subliming molecules in the temperature-programmed desorption phase at 10.49, 9.92, and 9.70 eV, coupled with reflectron time-of-flight mass spectrometry and isotopic substitution experiments (H2 18O–CH4), the detection of fragment ions of EME at m/z = 45 (C2H5O+) and m/z = 59 (C3H7O+), and probing the proton transfer in subliming ethanol–EME complexes via m/z = 61 (C3H9O+), the present study reveals that EME can be formed from suprathermal reactions initiated by cosmic rays and secondary electrons generated within astrophysical ices. The detection of EME in our experiments represents a significant advance in the understanding of formation pathways of complex organic molecules present in hot cores and helps to constrain astrochemical models on the formation of such species within molecular clouds.

 15. Reindeer (Rangifer tarandus tarandus feeding on lichens and mushrooms: traditional ecological knowledge among reindeer-herding Sami in northern Sweden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Berit Inga

  2009-01-01

  Full Text Available The study was performed in four reindeer-herding districts (Sami villages in northern Sweden. Reindeer herding Sami, born in 1950 or earlier, were interviewed about reindeer foraging behaviour on lichens and mushrooms, especially relating to non-summer grazing habits, and about characteristics of a good winter feeding ground. The informants claimed that lichens are preferably grazed in the wintertime, but that they also may be eaten in the summertime when the weather is cold and humid. Mushrooms were chosen in the autumn months August and September, but according to some informants mushrooms may also be eaten during late autumn (from Oct. when frozen and under the snow. The reindeer herders had different names for lichens, which in general terms describe their appearance and habitat. For mushrooms they only used one Sami name. Ground lichens preferred by reindeer are Cladonia species, while the nitrogen-fixing lichen species such as Nephroma arcticum and Stereocaulon pascale were said not to be preferred by the reindeer. Snow conditions are very important, and the less snow (and the softer it is, the better. Habitats where reindeer herders know from experience that snow conditions tend to be problematic, e.g. in moist and open areas with small trees, are used early in the winter (Oct.–Jan., before too much snow has accumulated. A good winter grazing area should have lichens. It is preferably a dry pine (Pinus sylvestris forest heath with large, old and wide-crowned trees to shelter the ground from snow and thereby ease the cratering by reindeer. Abstract in Swedish / Sammanfattning: Renens (Rangifer tarandus tarandus bete av lavar och svampar: Traditionell ekologisk kunskap bland renskötande samer i norra Sverige Studien genomfördes i fyra renskötseldistrikt (samebyar i norra Sverige. Totalt 22 renskötande samer, födda 1950 eller tidigare, blev intervjuade om renens betande av lavar och svampar, renens vinterbete och om vad som karakt

 16. Saja-aastane Rootsi Kirjanike Liit ja selle Eesti seoseid / Valev Uibopuu

  Index Scriptorium Estoniae

  Uibopuu, Valev, 1913-1997

  2012-01-01

  Rootsi Kirjanike Liit (Sveriges Författarförbund) loodi 1893. Autor refereerib 1993 ilmunud Jan Gehlini koostatud raamatut "Floden och virvlar. Linjer och episoder ur hundra års författarfacklig historia" ("Jõgi ja keerised. Jooni ja episoode saja-aastasest kirjanike ametiühingulisest ajaloost")

 17. Att sluta eller inte sluta : En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder

  OpenAIRE

  Bjellman, Karin

  2007-01-01

  Att sluta eller inte sluta? En litteraturstudie om tobaksavvänjningsmetoder Bjellman, K. Tobaksbruket har en lång historia, och de tobaksrelaterade sjukdomarna kostar samhället miljarder i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall varje år. Andelen rökare minskar stadigt i Sverige, idag röker ca 15 procent av befolkningen. Resultaten från olika metoder för tobaksavvänjning är tämligen blygsamma, och ugefär nittio procent av de som slutar röka gör det på egen hand. Syftet med denna studie var...

 18. Internprissättning : En studie av svenska företag

  OpenAIRE

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 19. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 20. Lagerskador kontra centralsmörjningssystem

  OpenAIRE

  Egestrand, Jens

  2012-01-01

  Examensarbetet som har genomförts på uppdrag av Stora Enso belyser svårigheter kring övervakning av lagerkondition och korta lagerlivslängder i presspartien på kartongmaskinerna. Arbetet belyser även om de korta lagerlivslängderna är smörjrelaterade och hur smörjmedlet påverkar lagerlivslängden. Det finns problematik med att finna lagerfel vid användning av vibrationsanalys på relativt lågvarviga maskiner, detta beror på den låga energinivån som genereras av en lagerdefekt och därmed döljs la...

 1. Franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen : Franchising in the Swedish real estate industry

  OpenAIRE

  Narkander, Christoffer; Ilchishina, Elena

  2010-01-01

  Sammanfattning Bakgrund Idag blir det allt mer vanligt att mindre enskilda mäklarbyråer ansluter sig till de stora franchisekedjorna. Anslutningen innebär att den tidigare enskilde aktören lämnar sitt varumärke och sin tidigare affärsidé för att istället ta del av ett välkänt varumärke och ett framgångsrikt affärskoncept. Syfte & metod Syftet med uppsatsen är att studera vilka positiva och negativa effekter franchising bidrar med i den svenska fastighetsmäklarbranschen samt vilka ekonom...

 2. Sociala media i marknadsföringen : Vägen från fenomen till marknadsföringsverktyg

  OpenAIRE

  Lindvall, Eivor

  2012-01-01

  Konsumenterna har tagit sociala media i användning och därmed har sociala mediernas betydelse vuxit som en marknadsplats, där även företagen kan ha nytta av att delta i PR- och marknadsföringssyfte. Min målsättning med detta examensarbete var att undersöka vilken nytta företag eftersträvar genom sin aktivitet i sociala media. Nyttan och riskerna med sociala media diskuterades ur en marknadsföringssynpunkt. Sociala media blir ofta beskrivna som ett fenomen för att dess historia är kort, me...

 3. Hälsofrämjande fysisk aktivitet hos personer under adjuvant cancerbehandling relaterad till fatigue, livskvalitet samt self-efficacy

  OpenAIRE

  Zetterlund, Johanna

  2016-01-01

  Bakgrund Cancerdrabbade lider ofta av cancerrelaterad fatigue (CRF) och försämrad livskvalitet under och efter behandling. Hälsofrämjande fysisk aktivitet (HFA) kan minska risken för dessa negativa konsekvenser. HFA påverkas bl.a. av träningsrelaterad self-efficacy, dvs tilltron till egen förmåga att vara fysisk aktiv. Syfte Att undersöka HFA hos personer under adjuvant cancerbehandling vid diagnos och efter sex månader samt att undersöka om de med en stabil HFA hade lägre CRF, högre livskval...

 4. IFRS 3 & IAS 39 : Övergången till IFRS – resultatmässiga effekter

  OpenAIRE

  Nieminen, Jan-Erik; Khan, Tahir

  2005-01-01

  Från och med den 1 januari 2005 måste alla börsnoterade bolag redovisa enligt IFRS. Fördelar med IFRS är harmonisering av redovisningsprinciperna mellan olika länder, internationellt enhetlig redovisningspraxis och att investerare lättare kan jämföra olika företags finansiella information som är baserade i olika länder. Nackdelar med IFRS är att reglerna är mer omfattande och detaljerade än de tidigare rekommendationerna från Redovisningsrådet. Vid införandet av IFRS 2005 förutspådde branschf...

 5. Brandingprocessen för konsumtionsprodukten Tazza : En fallstudie

  OpenAIRE

  Holm, Maria

  2012-01-01

  Ämnesområdet i studien är branding och temat är brandingprocessen för konsumtions-produkter ur företagets synvinkel. Målet med studien är att beskriva och klargöra för olika element av brandingprocessen via ett case där produkten Tazza står i huvudrollen. Eftersom Tazza är en chokladdryck är den en del av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) och CPG segmentet (Consumer Packaged Goods). Inom dessa segment strävar man till att komma på konsumenternas top of mind med starka brand. Brandingproces-se...

 6. Distriktssköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården : En kvantitativ enkätstudie

  OpenAIRE

  Pettersson, Elin; Thomsgård, Elin

  2018-01-01

  Bakgrund I begreppet arbetsmiljö ingår de fysiska, psykiska och sociala upplevelser som en individ har i sitt arbete. Distriktssköterskans arbetsplats kan vara stressig på flera sätt vilket kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Tillfredsställelse och motivation i arbetslivet är grundläggande för god psykosocial arbetsmiljö och för en individs goda hälsa. Syfte Att undersöka distriktsköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården. Metod Föreliggande studie har ...

 7. Person till person kommunikation : Sociala mediers inverkan på det uppkopplade samhället

  OpenAIRE

  Kärrholm, Dan; Johansson, Henrik

  2016-01-01

  Denna kandidatuppsats undersöker eventuella risker för person till person kommunikation som kan härstammar i användning av moderna tekniken och de sociala medierna. Syftet är att ta reda på vilka konsekvenser som förekommer när man överkonsumerar modern teknik och diverse sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, instagram och Myspace). Undersökningen kommer sedan ligga till grund för ett gestaltningsarbete där fokusen ligger på att söka en teknik som kan förbättra kommunikationen person till ...

 8. Void -spelprototyp för Xbox360 / Void -game prototype for Xbox360

  OpenAIRE

  Lindberg, Joakim; Gullbrandson, Fredrik; Nilsson, Bo Martin

  2008-01-01

  Detta examensarbete består utav av två delar, en produktionsdel och denna slutreflektion. Produktionsdelen varade i 15 veckor och gick ut på att utveckla en spelprototyp. Spelprototypen är ämnad för spelkonsolen Xbox360, som är den nya generationens tv-spel. För att kunna utveckla till denna konsol måste man använda sig av XNA, som är ett utvecklingsverktyg ämnat specifikt för Xbox360 och ett måste om man vill kunna utveckla till denna konsol som icke licensierad spelutvecklare. Denna rapport...

 9. Köpbeteende i integrerade handelskanaler : En kvantitativ studie om integrerade handelskanaler & dess påverkan på kundens köp av elektronikprodukter

  OpenAIRE

  Hedenström, Lisa; Jakobsen, Nina

  2016-01-01

  Uppkomsten av internet och smarta teknologier har lett till en strukturomvandling kring kom-munikationen mellan kunder och företag. Internet har inneburit nya handelskanaler så som on-line butik, mobila applikationer med mera. Företag erbjuder således allt fler olika handels-kanaler för att nå ut till kunder. Detta har i sin tur lett till att kunder använder olika handels-kanaler i processen av att genomföra ett köp, kundens köpbeteende har således förändrats.  I och med uppkomsten av fler ha...

 10. IKEA:s gråa hål : Hur IKEA kan få 50+ att handla mer möbler

  OpenAIRE

  Fredriksson, Patrik; Persson, Sebastian

  2008-01-01

  Syfte: Uppsatsen syfte är att beskriva och analysera varför IKEA-besökare i Karlstad, som tillhör kundgruppen 50+, väljer att inte handla möbler i samma utsträckning som de yngre besökarna. Metod: Uppsatsens undersökning grundas på en kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden består av 20 öppna intervjuer med människor i kundgruppen 50+. Den kvantitativa metoden kompletterar den kvalitativa och består av frågeformulär som samtliga intervjuobjekt fick fylla i efter intervj...

 11. Employer Branding : Ett gränsöverskridande varumärkesarbete

  OpenAIRE

  Axelsson, Åsa; Granstig, Anna

  2004-01-01

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna upps...

 12. Sashay : Vam välling - NU!

  OpenAIRE

  Engvall, Malin; Schnelzer, Natalié; Svedberg, Caroline

  2008-01-01

  Examensarbetet på 22,5 hp har utförts av Malin Engvall, Natalié Schnelzer och Caroline Svedberg som en avslutande del på Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet, fakulteten för teknik och naturvetenskap. Uppdragsgivare var JanErik Odhe som med sin tävlan i Venture Cup lämnat in en affärsidé som innefattar utveckling av en ny produkt. Målet var att ta fram en engångsprodukt som inom loppet av en minut kan ge tillgång till varm välling oberoende av var konsumenten b...

 13. "Positive people always win" : en studie av hur kvinnor som livestreamar på Twitch.tv upplever interaktionen med sina tittare i kanalchatten

  OpenAIRE

  Thoresen, Josef; Elfwendahl, Sofia

  2017-01-01

  I denna studie har vi undersökt kvinnor som livestreamar sitt datorspelande på hemsidan Twitch.tv och deras erfarenheter gällande chattkommentarer på deras livesändningar. Vi har främst fokuserat på negativa chattkommentarer och hur dessa påverkar kvinnorna, då tidigare forskning redan har visat på att kvinnor utsätts för fler trakasserier än män, både generellt på internet och på Twitch.tv (Nakandala, Ciampaglia, Su & Ahn. 2016). Vidare ville vi också se hur kvinnorna hanterar dessa nega...

 14. Svensk Botanisk Tidskrift : Volym 77: Häfte 5, 1983

  OpenAIRE

  1983-01-01

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING. O. ENGELMARK: Skogarna bränns i amerikanska nationalparker. K.-A. OLSSON: Pilgrimsveronika (Veronica peregrina) funnen i NÖ Skåne. Botanik från början: Öst är öst och väst är väst. I. ELVERS: Ultraviolettfotografering av blommor. B. WIDÉN och M. WIDÉN: Judasörat (Hirneola auricula-judae) i nordvästra Skåne. K. BOHLIN och M. JEPPSON: Frågor kring blåtryffeln, Chamonixia caespitosa. Hallingbäck/Holmåsens mossflora i starkare band. L. JERLING: Populationsdynamik hos gulkäm...

 15. Trehalose-containing lipooligosaccharides of Mycobacterium gordonae: presence of a mono-O-methyltetra-O-acyltrehalose "core" and branching in the oligosaccharide backbone.

  Science.gov (United States)

  Besra, G S; McNeil, M R; Khoo, K H; Dell, A; Morris, H R; Brennan, P J

  1993-11-30

  Past evidence has indicated that Mycobacterium gordonae, as isolated from soil and as an occasional opportunistic pathogen, exists as a serocomplex. We now demonstrate that the basis of seroreactivity and diversity is a novel series of alkali-labile, trehalose-containing lipooligosaccharides (LOS). The structures from two strains were established by per-O-methylation, partial acid hydrolysis, infrared and high-field NMR spectroscopy, electron-impact MS, and fast atom bombardment/mass spectrometry of the native lipooligosaccharides and hydrolysis products. The structure of the major lipooligosaccharide, LOS-I, of M. gordonae strain 989 was defined as 2-O-CH3-4-O-CH3CO-alpha-L-Fucp-(1-->3)- beta-D-Glcp-(1-->3)-2-O-CH3-alpha-L-Rhap-(1-->3)-[beta-D-Xylp++ +-(1-->2)-]- alpha-L-Rhap-(1-->3)-beta-D-Glcp-(1-->3)-alpha-L-Rhap-(1-->3 )-6-O- CH3-alpha-D-Glcp-(11)-2,3,4,6-tetra-O-acyl-alpha-D-Glcp, which was further glycosylated at C-3 of the terminal 2-O-CH3-4-O-CH3CO-alpha-L-Fucp by an incompletely defined N-acyl derivative of 4-amino-4,6-dideoxy-2,3-di-O-CH3-Galp. The structure of the major lipooligosaccharide, LOS-I, of a second strain of M. gordonae (strain 990) was defined as alpha-L-Rhap-(1-->2)-3-O-CH3-alpha-L-Rhap- (1-->3)-[beta-D-Xylp-(1-->2)-]-alpha-L-Rhap-(1-->3)-beta-D-G lcp- (1-->3)[beta-D-Xylp-(1-->2)-]-alpha-L-Rhap- (1-->3)-beta-D-Glcp-(1-->3)-beta-D-Glcp-(1-->3)-alpha-L-Rhap-(1--> 3)-6-O-CH3- alpha-D-Glcp-(11)-2,3,4,6-tetra-O-acyl-alpha-D-Glcp. The other minor LOSs from both strains were also defined. Both families of LOSs from the two strains contain a novel mono-6'-O-CH3-2,3,4,6-tetra-O-acyltrehalose unit, representing the first example of such a unit among the LOSs isolated to date from mycobacteria. Also, the more polar antigenic products, LOS-I, -II', -II", and -III from M. gordonae 989 and LOS-I, -II, and -II' from M. gordonae 990, are characterized by branching of the oligosaccharide backbone, the first instance of sugar branching in these products. In

 16. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 17. Does acetone react with HO2 in the upper-troposphere?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Lelieveld

  2012-02-01

  Full Text Available Recent theoretical calculations showed that reaction with HO2 could be an important sink for acetone (CH3C(OCH3 and source of acetic acid (CH3C(OOH in cold parts of the atmosphere (e.g. the tropopause region. This work details studies of HO2 + CH3C(OCH3 (CH32C(OHOO (R1 in laboratory-based and theoretical chemistry experiments; the atmospheric significance of Reaction (R1 was assessed in a global 3-D chemical model. Pulsed laser-kinetic experiments were conducted, for the first time, at the low-temperatures representative of the tropopause. Reaction with NO converted HO2 to OH for detection by laser induced fluorescence. Reduced yields of OH at T 2 by CH3C(OCH3 with a forward rate coefficient greater than 2 × 10−12 cm3 molecule−1 s−1. No evidence for Reaction (R1 was observed at T > 230 K, probably due to rapid thermal dissociation back to HO2 + CH3C(OCH3. Numerical simulations of the data indicate that these experiments were sensitive to only (R1a HO2-CH3C(OCH3 complex formation, the first step in (R1. Rearrangement (R1b of the complex to form peroxy radicals, and hence the atmospheric significance of (R1 has yet to be rigorously verified by experiment. Results from new quantum chemical calculations indicate that K1 is characterised by large uncertainties of at least an order of magnitude at T 3C(OCH3 near the tropopause, it cannot explain observations of CH3C(OOH throughout the troposphere.

 18. Influence of boron concentration on growth characteristic and electro-catalytic performance of boron-doped diamond electrodes prepared by direct current plasma chemical vapor deposition

  International Nuclear Information System (INIS)

  Feng Yujie; Lv Jiangwei; Liu Junfeng; Gao Na; Peng Hongyan; Chen Yuqiang

  2011-01-01

  A series of boron-doped diamond (BDD) electrodes were prepared by direct current plasma chemical vapor deposition (DC-PCVD) with different compositions of CH 4 /H 2 /B(OCH 3 ) 3 gas mixture. A maximum growth rate of 0.65 mg cm -2 h -1 was obtained with CH 4 /H 2 /B(OCH 3 ) 3 radio of 4/190/10 and this growth condition was also a turning point for discharge plasma stability which arose from the addition of B(OCH 3 ) 3 that changed electron energy distribution and influenced the plasma reaction. The surface coating structure and electro-catalytic performance of the BDD electrodes were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, Hall test, and electrochemical measurement and electro-catalytic oxidation in phenol solution. It is suggested that the boron doping level and the thermal stress in the films are the main factors affecting the electro-catalytic characteristics of the electrodes. Low boron doping level with CH 4 /H 2 /B(OCH 3 ) 3 ratio of 4/199/1 decreased the films electrical conductivity and its electro-catalytic activity. When the carrier concentration in the films reached around 10 20 cm -3 with CH 4 /H 2 /B(OCH 3 ) 3 ratio over a range of 4/195/5-4/185/15, the thermal stress in the films was the key reason that influenced the electro-catalytic activity of the electrodes for its effect on diamond lattice expansion. Therefore, the BDD electrode with modest CH 4 /H 2 /B(OCH 3 ) 3 ratio of 4/190/10 possessed the best phenol removal efficiency.

 19. Colour stability and water-holding capacity of M. longissimus and carcass characteristics in fallow deer (Dama dama grazed on natural pasture or fed barley

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Wiklund

  2005-03-01

  Full Text Available The effects of feeding regimen on carcass characteristics, meat colour and water-holding capacity of M. longissimus were studied in 24 female fallow deer (Dama dama. All animals were farm raised; twelve were grazed on pasture and twelve were fed barley and a small amount of hay prior to slaughter. The animals were slaughtered at two occasions (during the Southern Hemisphere spring; after 19 weeks of feeding (n=12; 6 grazing and 6 barley fed animals; group 1 and after 24 weeks of feeding (n=12; 6 grazing and 6 barley fed animals; group 2. The barley/hay-fed deer had significantly higher body condition scores and carcass weights than the pasture raised group. No difference in meat ultimate pH values between the treatment groups was recorded. The meat from the pasture raised deer had significantly longer colour display life after 2 and 3 weeks of refrigerated storage (+ 2.0 ºC in vacuum bags. There was no difference in drip loss between the two treatment groups. However, significantly lower drip losses were found in meat from the animals in group 2 compared with the ones in group 1 (P ≤ 0.001. It was concluded that the feeding regimen of the animals is an important factor that contributes to the variation in quality of fresh chilled deer meat (venison, mainly the colour stability and display life of vacuum packaged meat.Abstract in Swedish / Sammanfattning: I denna undersökning ingick 24 dovhjortshindar (Dama dama för att studera effekterna av olika typer av foder (bete och korn på slaktkroppskvalitet samt färg och vattenhållande förmåga i köttet (M. longissimus. Alla djur var uppfödda på en hjortfarm, 12 betade gräs och 12 utfodrades med korn och en liten mängd hö före slakt. Djuren slaktades vid två olika tillfällen (under våren på det södra halvklotet; efter 19 veckors utfodring (n=12; 6 betesdjur och 6 kornfodrade djur; grupp 1 och efter 24 veckors utfodring (n=12; 6 betesdjur och 6 kornfodrade djur; grupp 2. De dovhjortar

 20. Elbilens miljöpåverkan

  OpenAIRE

  Lehtonen, Alvar

  2017-01-01

  Elbilen är framtidens fordon och blir populärare stund för stund. I detta arbete har elbi-lens miljöpåverkan betraktats ur ett globalt och ett finskt perspektiv. Målet var att ge en kort inblick i elbilshelheten med koncentration på miljöaspekter. I arbetet betraktas energianvändning, utsläpp, produktion samt framtidsvyer. Syftet med arbetet var att nå en opartisk helhet med pålitliga fakta och på så sätt bygga upp en text som beskriver elbilens miljöpåverkan. Centrala frågan genom hela a...

 1. Kundnöjdheten i Hotel Anna

  OpenAIRE

  Boije, Daniel

  2014-01-01

  I dagens läge värderas kundrelationer högt inom marknadsföringen. Kundnöjdhet förknippas med lönsamhet och ses som en långsiktig investering. Hotel Anna är ett litet hotell i centrala Helsingfors och fungerar som min uppdragsgivare. Syftet med detta arbete är att utreda kundnöjdheten samt hur kundbetjäning och kvalitet upplevs i hotellet. Delsyftet är också att hitta kundnöjdhets förbättringsförslag för hotellet. Den teoretiska referensramen består av teori som behandlar tjänster, kvalitet, k...

 2. Konflikter, ogräs eller frön? : Arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Aarvaag, Evalinda; Lindroth, Linda

  2016-01-01

  Det gemensamma intresset för konflikter grundade idén att studera väl ansedda ledares perspektiv på arbetsplatskonflikter och hur dessa ledare löser konflikter konstruktivt. I grunden finns en undran om väl ansedda ledare har förmågor som gör att de löser konflikter mer konstruktivt. Konflikter utgör en stor del av en ledares arbetstid. Konflikter kan förmodligen inte undvikas men hur konflikter hanteras är avgörande för att en organisation och dess anställda skall mogna och utvecklas. Det ha...

 3. Internrevisionens betydelse : En studie om påverkan på externrevisorers arbete

  OpenAIRE

  Holmblad, Ida; Schou Vassbotn, Johanne

  2013-01-01

  Bolagsstyrningen har förändrats på grund av vissa negativa företagshändelser som inträffade under 2000-talet. Det har blivit ett större fokus på internkontroll och etik. Som ett led i detta har även betydelsen av internrevision ökat. För att öka effektiviteten och kvaliteten på revisionen måste en samverkan mellan interna och externa revisorer äga rum. Förhållandet mellan parterna är avgörande för att fastställa styrningen av företaget. Denna bakgrund ledde oss fram till uppsatsens syfte som ...

 4. Vilken term är bäst?

  OpenAIRE

  Kindenberg, Björn; Lindqvist, Eva; György Ullholm, Kamilla

  2017-01-01

  I Lisetten nr 2/2016 diskuterar forskare i Nätverket för translanguaging en svensk motsvarighet till termen translanguaging och för som förslag fram "transspråkande". Artikeln är också en replik på tidigare inlägg i en översättningsdebatt som förts i Lisetten (nr 4/2015 och nr 1/2016), en spännande och belysande serie artiklar som gett en fördjupad diskussion om innebörden av begreppet translanguaging. Artikeln från Nätverket för translanguaging fördjupar resonemangen än mer, men landar, mena...

 5. Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

  OpenAIRE

  Fahlström, Zara; Askestad, Emil

  2015-01-01

  Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med fa...

 6. Laget före jaget? : En kvalitativ studie om hur svenska sportorganisationer kommunicerar under en spelares individuella kris

  OpenAIRE

  Bjerkland, Albin; Edman, Benjamin

  2018-01-01

  Idrottsskandaler blir ofta uppmärksammade i nyhetsmedier och aktörerna i krisen behöver därför uttala sig offentligt. Denna studie undersöker hur svenska sportorganisationer, Malmö FF, IF Björklöven, Gefle IF och Pixbo Wallenstam, hanterar en kris som uppstått från ett individuellt övertramp. Mer specifikt försöker studien att ta reda på hur och till vilken grad laget skyddar sin organisation, respektive den anklagade spelaren i den externa kommunikationen. För att kunna svara på de frågestäl...

 7. Procurement principles and vendor management in technological start-up companies

  OpenAIRE

  Jakobsson, Charlotta

  2016-01-01

  Denna studie är kopplad till direkta inköp inom teknologiska startup företag. Målet med studien är att undersöka vilka direktupphandlingsmetoder teknologiska startup företag använder sig avsamt att få reda på hur de sköter sina leverantörförhållanden. Ett vidare mål är att och på basis av resultaten ta fram inköpsrekommendationer för företagen och för Salusfin. Forskningen är begränsad till teknologiska startup företag samt deras direktupphandlings aktiviteter, och kan inte med säkerhet gener...

 8. En dialog för hållbarhet : En studie om statliga företags intressentdialog i praktiken

  OpenAIRE

  Danielsson, Josefin; Ulleryd, Ida

  2016-01-01

  Kraven på att organisationer ska ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar har ökat i och med den ökade medvetenhet om hur olika verksamheter påverkar såväl miljö som samhälle. Det huvudsakliga verktyget för företag att kommunicera sitt ansvars- och hållbarhetsarbete är genom hållbarhetsredovisningen, där Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är den mest använda standarden vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. En av de grundläggande principerna i GRI är att företagen...

 9. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 10. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  OpenAIRE

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 11. Narrativ medicin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hvas, Lotte; Getz, Linn

  2015-01-01

  Dagens allmänmedicin påverkas av ett växande managementtänkandetillsammans med fragmenterande ekonomiska incitament.Vårdens kvaliteter evalueras med nya metoder som ”värdebaseradvård” där värde räknas i kronor och ören. Produktion går före etik,och det intersubjektiva mötet mellan patient och läk...... läkare håller påatt nedvärderas. Perspektiven från narrativ medicin kan bidra tillatt visa vad som står på spel. Vilken blir annars berättelsen omallmänmedicinen?...

 12. Synthesis and X-ray structure of the dysprosium(III complex derived from the ligand 5-chloro-1,3-diformyl-2-hydroxybenzene-bis-(2-hydroxybenzoylhydrazone [Dy2(C22H16ClN4O53](SCN 3.(H2O.(CH3OH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aliou H. Barry

  2003-12-01

  Full Text Available The title compound [Dy2(C22H16ClN4O53](SCN 3.(H2O.(CH3OH has been synthesized and its crystal structure determined by single X-ray diffraction at room temperature. The two nine coordinated Dy(III are bound to three macromolecules ligand through the phenolic oxygens of the p-chlorophenol moieties, the nitrogen atoms and the carbonyl functions of the hydrazonic moieties. The phenolic oxygen atoms of the 2-hydroxybenzoyl groups are not bonded to the metal ions. In the bases of the coordination polyhedra the six Dy-N bonds are in the range 2.563(13-2.656(13 Å and the twelve Dy-O bonds are in the range 2.281(10-2.406(10 Å.

 13. Excess Molar Volumes and Viscosities for Binary Mixtures of 1-Alkoxypropan-2-ols with 1-Butanol,and 2-Butanol at 298.15 K and Atmospheric Pressure

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  PAL Amalendu; GABA Rekha

  2007-01-01

  Excess molar volumes VEm and kinematic viscosities v have been measured as a function of composition for binary mixtures of propylene glycol monomethyl ether (1-methoxy-2-propanol),MeOCH2CH(OH)Me,propylene glycol monoethyl ether (1-ethoxy-2-propanol), EtOCH2CH(OH)Me,propylene glycol monopropyl ether (1-propoxy-2-propanol), PrOCH2CH(OH)Me, propylene glycol monobutyl ether (1-butoxy-2-propanol),BuOCH2CH(OH)Me,and propylene glycol tert-butyl ether (1-tert-butoxy-2-propanol),t-BuOCH2CH(OH)Me with 1-butanol,and 2-butanol,at 298.15 K and atmospheric pressure.The excess molar volumes are negative across the entire range of composition for all the systems with 1-butanol,and positive for the systems 2-butanol+1-methoxy-2-propanol,and +1-propoxy-2-propanol,negative for the systems 2-butanol+1-butoxy-2-propanol,and change sign for the systems 2-butanol+1-ethoxy-2-propanol,and +1-tert-butoxy-2-propanol.From the experimental data,the deviation in dynamic viscosity η from Σxiηi has been calculated.Both excess molar volumes and viscosity deviations have been correlated using a Redlich-Kister type polynomial equation by the method of least-squares for the estimation of the binary coefficients and the standard errors.

 14. Synthesis, antityrosinase activity of curcumin analogues, and crystal structure of (1E,4E)-1,5-bis(4-ethoxyphenyl)penta-1,4-dien-3-one

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chantrapromma, S., E-mail: suchada.c@psu.ac.th; Ruanwas, P. [Prince of Songkla University, Department of Chemistry, Faculty of Science (Thailand); Boonnak, N. [Thaksin University, Department of Basic Science and Mathematics, Faculty of Science (Thailand); Chantrapromma, K. [Hatyai University, Faculty of Science and Technology (Thailand); Fun, H.-K. [Universiti Sains Malaysia, X-ray Crystallography Unit, School of Physics (Malaysia)

  2016-12-15

  Five derivatives of curcumin analogue (R = OCH{sub 2}CH{sub 3} (1), R = N(CH{sub 3}){sub 2} (2), R = 2,4,5-OCH{sub 3} (3), R = 2,4,6-OCH{sub 3} (4), and R = 3,4,5-OCH{sub 3} (5)) were synthesized and characterized by {sup 1}H NMR, FT-IR and UV–Vis spectroscopy. The synthesized derivatives were screened for antityrosinase activity, and found that 4 and 5 possess such activity. The crystal structure of 1 was determined by single crystal X-ray diffraction: monoclinic, sp. gr. P2{sub 1}/c, a = 17.5728(15) Å, b = 5.9121(5) Å, c = 19.8269(13) Å, β = 121.155(5)°, Z = 4. The molecule 1 is twisted with the dihedral angle between two phenyl rings being 15.68(10)°. In the crystal packing, the molecules 1 are linked into chains by C−H···π interactions and further stacked by π···π interactions with the centroid–centroid distance of 3.9311(13) Å.

 15. Läckage av koppar från båtbottnar i sötvatten

  OpenAIRE

  Gretzén, Fanny

  2016-01-01

  Båtbottenfärger, eller antifoulingfärger, används för att motverka påväxt i form avexempelvis havstulpaner och alger på båtskrov. Färgerna kan antingen ha en kemisk,biologisk, fysikalisk eller mekanisk verkan på de vattenlevande organismerna. De kemisktverkande biocidfärgerna räknas som bekämpningsmedel och måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas i Sverige. På grund av den lågasalthalten i Mälaren är problemet med påväxt mindre än på exempelvis Västkusten, oc...

 16. Gemensam modell för professionella : E-klubb för närståendevårdare till personer med Multipel Skleros

  OpenAIRE

  Ekholm, Johanna; Lukkari, Noora; Nordberg, Marie; Parviainen, Jolanda

  2017-01-01

  Detta examensarbete är en del av ett projekt som Yrkeshögskolan Novia inledde redan våren 2016. Syftet med arbetet är främja hälsa och välbefinnande samt stöda och stärka närståendevårdarens egna resurser. Målet med arbetet är att skapa en gemensam modell för en e-klubb som skall användas av professionella. Grunden för arbetet har varit tjänstedesign och litteraturöversikt. Arbetet är uppdelat i två delar: en gemensam modell för uppbyggandet av en e klubb samt en målgruppsspecifik del. Den...

 17. Hälsosamt Ledarskap

  OpenAIRE

  Rydin, Jonas; Nygren, Johanna

  2006-01-01

  I Sverige har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat dramatiskt de sista åren. Det är viktigt att företagsledningen tar detta på allvar och arbetar för att förebygga stress. Det är också av vikt att ledningen lyckas sprida kunskapen om detta till alla medarbetare så att ett samarbete uppstår och alla arbetar mot samma mål. Syftet med projektet är att analysera företags möjligheter att påverka hälsoläget i samhället. Vi kommer att studera hur tre olika stora företag, och då framför allt...

 18. Gruesome Gaming : En studie i marknadsföring på sociala medier

  OpenAIRE

  Håkansson, Ingela; Bergqvist, Simon

  2013-01-01

  Vi har valt att titta på hur E-sportmarknaden använder sig av sociala medier för att sprida sig ut bland medierna och nå befintliga och framtida användare. E-sport är ett begrepp som innefattar all typ av elektronisk sport. Dota2 och Starcraft 2 är två exempel på spel där E-sport är ett vinnande koncept. Vi har valt att skapa föreningen, Gruesome Gaming som ligger till grund för uppgiften för att kunna ta reda på hur de sociala medierna fungerar i marknadsföringssyfte. Människors beteende på ...

 19. Kontrolsport

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Ask Vest

  2009-01-01

  http://www.idrottsforum.org/features/chrask/chrask090923.html  Svensk intro: Kampen mot dopning inom idrotten har trappats upp betydligt på senare tid. Statistik från World Anti-Doping Agency (WADA) pekar i och för sig i en annan riktning; i kvantitativa mått mätt tycks antalet tester ha minskat...... substanser, och i samma område verkar de stora idrottsorganisationerna. Och de senare uppvisar en ibland närmast fanatisk hållning; följande citat av Lamine Diack, president i Internationella friidrottsförbundet är belysande: ”The IAAF will use every method available to it in the next 5 months to chase down...

 20. EU:s nya varumärkesdefinition : En utredning av vad borttagandet av kravet på grafisk återgivning kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken

  OpenAIRE

  Fredriksson, Mathilda; Petersson, Frida

  2017-01-01

  Sedan det första steget togs mot en harmoniserad varumärkesrätt inom EU har grafisk återgivning varit ett krav vid registrering av varumärken, men kravet på grafisk återgivning försvinner i och med EU:s nya varumärkesreform. Syftet med denna uppsats är att belysa och utreda vad detta kommer att innebära för möjligheten att registrera okonventionella varumärken. Utredningen är inriktad på följande okonventionella varumärken: doftmärken, smakmärken, ljudmärken, känselmärken, rörelsemärken och h...

 1. Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

  OpenAIRE

  Eriksson, Claes

  2011-01-01

  Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, detta förhållande benämns draggmoment. För att kunna utvärdera och peka på förbättringsområden var första steget i arbetet att lokalisera och värdera enskilda komponenter som tillförde förluster. De ingående komponenter som stud...

 2. Jammets Topologi : Från Jam Session till South Park

  OpenAIRE

  Nygren, Johan; Masth, Kalle

  2015-01-01

  I denna uppsats undersöker vi Game/Media Jam, Hackathon och liknande koncept och försökerskapa en metod för att ta fram en modell för deras topologi. Vi ämnar att undersöka degemensamma punkterna Jams och Hackathons har via deras regler, samt jämföra detta med JamSessions. Vidare kommer vi försöka identifiera reglernas syften. Dessa syften sätter vi i entopologiskt mätbar intervall som sedan kan överföras på den topologisk modellen. Sedan användsdessa resultat för att jämföra regelrätta Jams/...

 3. Aksel Mark: kõik algaski Otsal / Enn Nõu

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõu, Enn, 1933-

  2012-01-01

  Arvustus: Mark Beijer, Mai. Landkänning : Brevväxling mellan Anu och Aksel Mark under deras första år som flyktingar från Estland 1944-45. Stockholm : Bokverksta´n Förlag, 2008; Allt började på Otsa : minnen från min barndom och skoláren. Stockholm : Beijer Bok & Skog, 2011

 4. Kõik algaski Otsal / Enn Nõu

  Index Scriptorium Estoniae

  Nõu, Enn, 1933-

  2012-01-01

  Arvustus: Aksel, Anu. Landkänning : brevväxling mellan Anu och Aksel Mark under deras första år som flyktingar från Estland 1944-1945. Stockholm : Bokverksta, 2008 ; Mark, Aksel. Allt började på Otsa : minnen från min barndom och skolåren. Stockholm : Beijer bok & skog, 2011

 5. PCB and Dioxin content of Swedish waste fuels; PCB- och dioxininnehaall i svenska avfallsbraenslen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blomqvist, Evalena (Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)) (and others)

  2009-06-15

  Reported dioxin data in the literature presents a rather large variation, 1-255 ng I-TEQ/kg, among different municipal solid waste (MSW) mixture samples taken within different countries. However the variation is not only large between different countries, a significant variation is reported within each study as well. Results that shows the importance of using reliable and representative sampling methods. The majority of the reported dioxin levels is within 4 to 45 ng I-TEQ/kg waste. In some of the reported studies the dioxin content has as well been analysed in sources-sorted fractions. The majority, 90-95%, of the detected dioxins were found in the fraction consisting of textiles and leather. This study aims to analyse the amount and variations, of the toxic dioxin and PCB congeners within a typical MSW mixture in Sweden, before it is energy recovered in a waste incineration plant. The study includes 20 samples, taken from two different plants in Sweden i.e. Renova and Boraas Energi och Miljoe, during 2007/2008. A well evaluated sampling method were used at both plants to achieve representative samples. Each sampling campaign resulted in a 30 kg sample that was transported in sealed containers to a laboratory. The heat value and a complete determination of the elementary content was analysed as well as the levels of toxic dioxins and PCBs in all samples. All results, both organic and inorganic, were rather similar between the two incineration plants. The resemblance within the results is an outcome of that good and representative sampling method has been used during the sampling campaigns. The average value (+/- standard deviation) of all 20 samples is 29 +/-15 ng I-TEQ per kilo of dry MSW. An average value which is within the lower range of the previous reported levels in the literature. The lower dioxin content within Swedish MSW mixtures is most likely due to the relative well-controlled waste management and sorting system in Sweden. The majority of the

 6. Multivariate clustering of reindeer herding districts in Sweden according to range prerequisites for reindeer husbandry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrik Lundqvist

  2009-01-01

  Full Text Available The 51 reindeer herding districts in Sweden vary in productivity and prerequisites for reindeer herding. In this study we characterize and group reindeer herding districts based on relevant factors affecting reindeer productivity, i.e. topography, vegetation, forage value, habitat fragmentation and reachability, as well as season lengths, snow fall, ice-crust probability, and insect harassment, totally quantified in 15 variables. The herding districts were grouped into seven main groups and three single outliers through cluster analyses. The largest group, consisting of 14 herding districts, was further divided into four subgroups. The range properties of herding districts and groups of districts were characterized through principal component analyses. By comparisons of the suggested grouping of herding districts with existing administrative divisions, these appeared not to coincide. A new division of herding districts into six administrative sets of districts was suggested in order to improve administrative planning and management of the reindeer herding industry. The results also give possibilities for projections of alterations caused by an upcoming global climate change. Large scale investigations using geographical information systems (GIS and meteorological data would be helpful for administrative purposes, both nationally and internationally, as science-based decision tools in legislative, economical, ecological and structural assessments. Abstract in Swedish / Sammanfattning: Multivariat gruppering av svenska samebyar baserat på renbetesmarkernas grundförutsettningar Svenska renskötselområdet består av 51 samebyar som varierar i produktivitet och förutsättningar för renskötsel. Vi analyserade variationen mellan samebyar med avseende på 15 variabler som beskriver topografi, vegetation, betesvärde, fragmentering av betesmarker, klimat, skareförekomst och aktivitet av parasiterande insekter och vi föreslår en indelning av

 7. System Integration Testing ofAdvanced Driver Assistance Systems

  OpenAIRE

  Cioran, Anders

  2015-01-01

  En viktig faktor for att fortsatta forbattra traksakerheten ar genom att utveckla ochimplementera avancerade forarstodsfunktioner (ADAS) i fordon. Gemensamma aspekterhos de undersokta ADAS ar deras formagor att detektera och undvika farliga traksituationergenom att nyttja sensordata och fordonstillstand for att kontrollera fordonetsforyttning. Nya testmetoder maste overvagas eftersom nyutvecklade ADAS ar mer komplexaoch sakerhetskritiska. Detta arbete undersoker hur man kan testa nya ADAS fra...

 8. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 9. Percutaneous Endoscopic Management for Oriental Cholangiohepatitis: A Case Report and a Brief Review of the Literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khalil Aloreidi

  2017-01-01

  Full Text Available Oriental cholangiohepatitis (OCH is a disease characterized by intrabiliary pigment stone formation, resulting in recurrent bouts of cholangitis. OCH is found mostly in Southeast Asia but it is occasionally recognized in Western societies. OCH etiology is largely unknown. We report our experience with a patient who presented with acute cholecystitis. Following laparoscopic cholecystectomy, she developed acute cholangitis due to multiple biliary tree stones. She underwent ERCP to clear the stones from common bile duct. For the intrahepatic stones, she underwent novel hybrid percutaneous endoscopic technique. The procedure resulted in complete clearance of biliary tree stones and resolution of her symptoms. The aim of this case is to increase awareness of this disease when patients from endemic areas present with biliary stones.

 10. Matfesten i Vasa : En undersökning om kundnöjdhet

  OpenAIRE

  Åkerholm, Marika

  2011-01-01

  Matkultur har blivit en stor trend under de senaste åren och människor har i allt större grad börjat intressera sig för ekologisk mat, matlagning och matkultur både från det egna landet men också från resten av världen. Företagshuset Dynamo Ab arrangerade år 2010 för första gången Matfesten i Österbotten och mitt syfte med det här lärdomsprovet är att ta reda på hur pass nöjda besökarna har varit med servicekvaliteten på Matfesten samt vad de tycker om projektet som helhet. Teoridelen innehål...

 11. Sällskapsdjurens betydelse för de äldres välbefinnande

  OpenAIRE

  Gäddnäs, Emma

  2016-01-01

  Denna studie undersöker sällskapsdjurens betydelse för de äldres välbefinnande. Syftet med studien är att diskutera vad sällskapsdjur betyder för de äldres välbefinnande och vad djur kan betyda för de äldre som bor på äldreboende. Frågeställningarna i studien lyder ”Vilken betydelse har sällskapsdjur för de äldres välbefinnande och deras känsla av delaktighet?” och ”Vilken betydelse har sällskapsdjur inom äldreomsorgen?” Metoden som används för att svara på frågeställningarna är både tidigare...

 12. Kognitiv intervjumetodik

  OpenAIRE

  Rautio, Malin; Söderström, Josefin

  2008-01-01

  1992 presenterade två tyska psykologer, Fischer och Gieselman den kognitiva intervjumetodiken för världen, med anledning av att flera kvinnor blivit våldtagna men förhörsledarna ej haft förmågan att återkalla den rätta minnesbilden hos dem som kunnat leda till en fällande dom. Denna teknik har en förmåga att ta fram minnen av obehagliga händelser som skett både för ett långt tag sedan och mer närliggande. Metoden bygger på ett återskapande av människans minnesbild och är därför ultimat att ti...

 13. Mumin : Varumärkets image vs varumärkets personlighet

  OpenAIRE

  Sandell, Saara

  2015-01-01

  Undersökningen gjordes för att jämföra vad de som följer Mumin på sociala medier och via e-post anser att Mumin som varumärke står för jämfört med vad All Things Commerce och Moomin Characters vill att det ska stå för. För att få en bild på hur varumärkets personlighet uppfattas. Som modell för undersökningen användes Jennifer Aakers modell för varumärkets personlighet. Metoden som användes var en webbenkät som lades ut via sociala medier och via e-post. Sammanlagt blev det en population på k...

 14. Norges Landsprofil : – En guide för privatpersoner

  OpenAIRE

  Högnabba, Linda-Mari; Nabb, Johan

  2010-01-01

  Norge är ett mycket attraktiv land för den arbetssökande som vill pröva på något nytt och få arbetserfarenhet inom olika yrken. Folk från Finland har sedan länge tillbaka åkt till Norge för att tjäna mer pengar och det har många också lyckats med. I detta arbete behandlas de svårigheter och problem som eventuellt kan uppkomma samt hur man skall gå tillväga när man ansöker eller fått anställning. Vi tar även upp problem som kan uppstå vid en eventuell återkomst till Finland eller om man fast b...

 15. Elektronisk bokföring : Case: Kb Bokföringbyrå Esse Tilitoimisto Ky

  OpenAIRE

  Sahlberg, Rikhard

  2016-01-01

  Elektronisk bokföring börjar i dagens läge bli allt mer vanligt hos större företag, men även mindre företag har börjat inse fördelarna och börjat ändra på sina system. Kort sagt är det meningen att elektronisk bokföring skall göra alla processer inom bokföringen automatiska så långt som möjligt, för att effektivera jobbet. Den huvudsakliga poängen med elektronisk bokföring är att all bokföring och bokföringsmaterial behandlas i elektroniskt format, det vill säga inköps- och försäljningsfaktur...

 16. Glycolytic potential and ultimate muscle pH values in red deer (Cervus elaphus and fallow deer (Dama dama

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Wiklund

  2004-04-01

  Full Text Available The ultimate pH value of meat (measured at approx. 24 hours post slaughter gives information about the technological quality, i.e. shelf life, colour, water-holding properties and tenderness and is a direct consequence of muscle glycogen (energy levels at slaughter. It may therefore also indicate whether or not the animal has been exposed to stressful energy depleting events prior to slaughter. In the present study, 141 animals (130 red deer (Cervus elaphus and 11 fallow deer (Dama dama were included to investigate the relationship between ultimate pH and residual glycogen concentration in red deer and fallow deer M. longissimus. In addition, the muscle glycogen content and ultimate pH values in three red deer muscles (Mm. triceps brachii, longissimus and biceps femoris were studied. M. triceps brachii had higher ultimate pH and lower glycogen content compared with the other two studied muscles. The frequency of intermediate DFD (5.8≤ pH<6.2 was 5.4% in red deer M. longissimus, compared with 9.1% in fallow deer, while the frequency of DFD (pH≥ 6.2 was much lower in red deer (3.8% than in fallow deer (54.5%. A curvilinear relationship between ultimate pH and total glucose concentration (glycogen and glucose 30 min post slaughter in red deer and fallow deer M. longissimus was found. The relationship between muscle pH and lactic acid concentration however, was indicated to be linear. A significant variation in total glucose concentration at ultimate pH below 5.80 was observed, including values in the range from 18 to 123 mmol/kg wet tissue. It was concluded that further studies are needed to further explore the relationship between muscle glycogen content and technological and sensory quality attributes of meat from different deer species.Abstract in Swedish / Sammanfattning:Köttets pH-värde (mätt ca 24 timmar efter slakt har stor betydelse för den teknologiska kvaliteten som t. ex. hållbarhet, färg, vattenhållande förmåga och m

 17. The Role of Anisotropic Exchange in Single Molecule Magnets: A CASSCF/NEVPT2 Study of the Fe4 SMM Building Block [Fe2(OCH32(dbm4] Dimer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandro Lunghi

  2016-09-01

  Full Text Available The rationalisation of single molecule magnets’ (SMMs magnetic properties by quantum mechanical approaches represents a major task in the field of the Molecular Magnetism. The fundamental interpretative key of molecular magnetism is the phenomenological Spin Hamiltonian and the understanding of the role of its different terms by electronic structure calculations is expected to steer the rational design of new and more performing SMMs. This paper deals with the ab initio calculation of isotropic and anisotropic exchange contributions in the Fe(III dimer [Fe 2 (OCH 3 2 (dbm 4 ]. This system represents the building block of one of the most studied Single Molecule Magnets ([Fe 4 RC(CH 2 O 3 2 (dpm 6 ] where R can be an aliphatic chain or a phenyl group just to name the most common functionalization groups and its relatively reduced size allows the use of a high computational level of theory. Calculations were performed using CASSCF and NEVPT2 approaches on the X-ray geometry as assessment of the computational protocol, which has then be used to evinced the importance of the outer coordination shell nature through organic ligand modelization. Magneto-structural correlations as function of internal degrees of freedom for isotropic and anisotropic exchange contributions are also presented, outlining, for the first time, the extremely rapidly changing nature of the anisotropic exchange coupling.

 18. Five different colours solid-state fluorescence of azastilbenes: a new ...

  Indian Academy of Sciences (India)

  2016-08-26

  Aug 26, 2016 ... Five push–pull azastilbene derivatives [R = −OH (1), −OCH3 (2), −OCH2CH3 (3), −N(CH3)2 (4) and −N(CH2CH3)2 (5)] have been synthesized and successfully characterized by 1H NMR, ultraviolet–visible (UV–Vis) and Fourier-transform infrared (FT-IR) spectroscopy. Compounds 1–5 possess solid-state ...

 19. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 20. Chlorobis(2,2,2-trifluoroethoxy) and dichloro(2,2,2-trifluoroethoxy)-vanadium(III): synthesis and coordination chemistry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chadha, S.L.; Uppal, K.

  1987-01-01

  VCl(OCH 2 CF 3 ) 2 and VCl 2 (OCH 2 CF 3 ) have been synthesised. They form complexes with monodentate oxygen or nitrogen donor ligands. The magnetic moments for these complexes indicate antiferromagnetic interactions and their electronic spectra are consistent with octahedral coordination of V(III) involving chloride, organoxy ions and the ligands. The i.r. spectra support the alkoxy-bridged structure for these complexes in which the ligands are probably cis to each other. 1 H nmr spectrum of VCl(OCH 2 CF 3 ) 2 shows a sharp quartet suggesting a sharp exchange of terminal and bridging alkoxy groups. 19 F nmr spectra of the parent compounds also show a single sharp band. The mass spectra suggest a dimeric form for both compounds in vapour phase

 1. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 2. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 3. Mat på arbetet dygnet runt? Arbete – Tid – Måltid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Michael Søgaard; Lagnevik, Magnus; Lindén, Anne-Lisa

  Denna rapport syftar således till att försöka skapa en överblick över och systematisera de erfarenheter och kompetenser som finns på båda sidor sundet kring maten på arbetsställan. Områdets tvärvetenskapliga karaktär återspeglas i sammansättningen av projektmedlemmar på båda sidor sundet, där såv...

 4. Carboxylate and amino group coated silver nanoparticles as joining materials for copper-to-copper silver joints.

  Science.gov (United States)

  Oestreicher, A; Röhrich, T; Lerch, M

  2012-12-01

  Organic silver complexes are introduced where silver is linked either with a carboxyl group or with an amino group. Upon heating, nanoparticles are generated if the respective ligands are long enough to act as stabilizing agents in the nanoparticulate regime. With decomposition and volatilization of the organic material, the sintering of silver occurs. The thermal characteristics of the carboxylates silver-n-octanoate, silver-n-decanoate, and AgOOC(CH2OCH2)2CH2OCH3 are compared with silver-n-alkylamines (n = 8, 9, and 12), and their thermal behavior is discussed based on thermogravimetry (TG) measurements. The consecutive stages of a metallization process are addressed based on the properties of AgOOC(CH2OCH2)2CH2OCH3, and the usable effects of the individual phases of this metal organic compound are analyzed by cross-sectional scanning electron microscope (SEM) images of silver joints. Selection criteria are addressed based on the thermal behavior. A mechanism for the joining process is proposed, considering formation and sintering of the nanoparticles. It was found that the bulk material can be used for low-temperature joining processes. Strong adherence to copper as a basic material can be achieved.

 5. Syskonplaceringens relation till personligheten hos vuxna personer

  OpenAIRE

  Lindberg, Charlotta

  2015-01-01

  Individers placering i syskonskaran och dess relation till beteenden har varit i fokus för otaliga studier. Det finns dock relativt lite forskning kring syskonplaceringens relation till personlighet i Sverige. Syftet med denna studie var att undersöka syskonplaceringens relation till personligheten enligt Big Five-Inventory (Zakrisson, 2010). Studien inkluderade vuxna personer (N=1070) som var relaterade till Stockholms universitets databas och svarade elektroniskt på enkäten (BFI). Fyra grup...

 6. Skrivande om skrivande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vad har skrivande för roll i vår forskning? Hur kan vi använda skrivande som ett sätt att tänka, lära, förstå och samtala? Kan skrivande vara metod? I Skrivande om skrivande möter du skribenter med bakgrund såväl i akademin som i skönlitteratur, poesi och journalistik. Här delar de med sig av sina...

 7. Feeding soy or fish meal to Alaskan reindeer (Rangifer tarandus tarandus – effects on animal performance and meat quality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Greg Finstad

  2009-01-01

  Full Text Available Fourteen reindeer (8 steers and 6 females were used to compare the effects of two different reindeer diets (a feed mix based on barley, brome hay and soybean meal (SBM or fishmeal (WFM as protein source on animal growth performance, feed conversion efficiency and ultimate meat quality. Samples from free-ranging reindeer (n=4; 2 steers and 2 females on the Seward Peninsula were included to provide comparisons with the traditional reindeer meat produced in Alaska. No significant difference was observed in overall weight gain between the WFM and SBM animals or between females and steers; however, the feed conversion efficiency was significantly higher for the reindeer fed the WFM mix. Carcass dressing percentage from the SBM group was higher compared with the WFM animals. No differences were found in live weight, carcass characteristics, meat pH, temperature decline, shear force, meat color or cooking loss when comparing the treatment groups. The meat samples (M. longissimus from the free-range group had the highest amount of omega-3 fatty acids and also the highest amount of polyunsaturated fatty acids (PUFA. Meat from the animals fed SBM was significantly higher in triglyceride content and lower in phospholipid content compared with the two other groups. No significant differences were found when the trained panel compared the sensory attributes of the meat. Off-flavor attributes related to “wild’ or “gamey” flavor was reported by consumers for samples from the WFM and free-range reindeer (15 and 24 per cent of the consumers, respectively. No “fish-related” flavor was reported. In conclusion, no negative effects in either animal performance or meat quality characteristics by using fish meal as opposed to soybean meal as a protein supplement in a milled reindeer diet were found.Abstract in Swedish / Sammandrag:Utfordring av ren med soja- eller fiskmjøl – effekter på tillväxt, foderutnyttjande och köttkvalitet I vår unders

 8. Oral Chloral Hydrate Compare with Rectal Thiopental in Pediatric Procedural Sedation and Analgesia; a Randomized Clinical Trial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reza Azizkhani

  2014-03-01

  Full Text Available Introduction: The increasing use of diagnostic imaging in pediatric medicine has resulted in growing need for procedural sedation and analgesia (PSA to minimize motion artifacts during procedures. The drug of choice in pediatric PSA was not introduced till now. The aim of the present study was comparison of oral chloral hydrate (OCH and rectal sodium thiopental (RST in pediatric PSA.Methods: In the present randomized clinical trial, 2-6 years old pediatrics who referred for performing brain computed tomography scan was enrolled and were randomly divided in to two groups. OCH (50mg/kg and RST (25mg/kg were prescribed and a trained nurse recorded the time from drug prescription to receiving the conscious sedation (onset of action, the total time period which the patient has the Ramsay score≥4 (duration of action, and adverse effect of agents. Mann-Whitney U test and chi-squared test, and Non-parametric analysis of covariance (ANCOVA were used for comparisons. Results: One hundred and forty children were entered to two groups of OCH and RST, randomly. The patients of two groups had similar age, sex, weight, and baseline vital signs except for diastolic blood pressure (p<0.001. The onset of action in OCH and RST groups were 24.5±6.1and 28.7±5.2 minutes, respectively (p<0.001. Duration of action in OCH and RST groups were 12.9±2.8 minutes and 13.7±2.6 minutes, respectively (p=0.085. Non parametric ANCOVA revealed that only diastolic blood pressure was affected by drug prescription (p=0.001. In 11(15.7% patients in RST group, diarrhea was observed during 24 hours (p=0.001. Oxygen desaturation was observed only in two patients, both in OCH group. Conclusion: Each of the sedative has advantages and disadvantages that should be considered when selecting one for inducing short-term sedation. It seems that rectal sodium thiopental and oral chloral hydrate are equally effective in pediatric PSA and based on patient’s condition we can administrate

 9. Chiral Pharmaceutical Intermediaries Obtained by Reduction of 2-Halo-1-(4-substituted phenyl-ethanones Mediated by Geotrichum candidum CCT 1205 and Rhodotorula glutinis CCT 2182

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucídio C. Fardelone

  2011-01-01

  Full Text Available Enantioselective reductions of p-R1-C6H4C(OCH2R2 (R1 = Cl, Br, CH3, OCH3, NO2 and R2 = Br, Cl mediated by Geotrichum candidum CCT 1205 and Rhodotorula glutinis CCT 2182 afforded the corresponding halohydrins with complementary R and S configurations, respectively, in excellent yield and enantiomeric excesses. The obtained (R- or (S-halohydrins are important building blocks in chemical and pharmaceutical industries.

 10. MRI of oriental cholangiohepatitis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wani, N.A., E-mail: ahmad77chinar@gmail.co [Department of Radiodiagnosis and Imaging, Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences (SKIMS), Srinagar (India); Robbani, I.; Kosar, T. [Department of Radiodiagnosis and Imaging, Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences (SKIMS), Srinagar (India)

  2011-02-15

  Oriental cholangiohepatitis (OCH) also called recurrent pyogenic cholangitis is characterized by intrahepatic duct calculi, strictures, and recurrent infections. In turn cholangitis can result in multiple hepatic abscesses, further biliary strictures, and in severe cases, progressive hepatic parenchymal destruction, cirrhosis, and portal hypertension. Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) and conventional T1-weighted (T1 W) and T2-weighted (T2 W) magnetic resonance imaging (MRI) findings have been described in patients with OCH. MRCP findings include duct dilation, strictures, and calculi. MRCP can help to localize the diseased ducts and determine the severity of involvement. T1 and T2 W sequences reveal the parenchymal changes of atrophy, abscess formation, and portal hypertension in addition to calculi. Post-treatment changes are also well depicted using MRI. Comprehensive, non-invasive assessment is achieved by using conventional MRI and MRCP in OCH providing a roadmap for endoscopic or surgical management.

 11. Elaphostrongylus spp. from Scandinavian cervidae - a scanning electron microscope study (SEM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margareta Stéen

  1990-08-01

  Full Text Available Nematodes of the genus Elaphostrongylus collected from moose (Alces alces L., reindeer (Rangifer tarandus tarandus L., and red deer (Cervus elaphus L., respectively, were studied by means of scanning electron microscopy. Morphological differences in the ribs of the genital bursa were demonstrated. The Elaphostrongylus species from reindeer and red deer differed from each other in four ribs of the genital bursa. These results agree with the morphological characters of E. cervi and E. rangiferi described by Cameron (1931 and Mitskevitch (1960. The genital bursa of Elaphostrongylus sp. from moose, in accordance with the description of E. alces by Steen et al. (1989 showed characteristics differing from those found in Elaphostrongylus spp. from reindeer and red deer respectively. These results support the hypothesis that there are three separate species of Elaphostrongylus present in Scandinavian Cervidae. Svep-elektroniska studier på Elaphostrongylus spp. hos skandinaviska hjortdjur.Abstract in Swedish / Sammandrag: Rundmaskar inom slaktet Elaphostrongylus funna hos alg (Alces alces L., ren (Rangifer tarandus tarandus L. och kronhjort(Cervus elaphus L. studerades med hjalp av svepelelektronmikroskop. De hanliga bursorna med sin a stodjeribbor uppvisade variationer i utseende, langd och placering mellan dessa rundmaskar. De arter av Elaphostrongylus funna hos ren och kronhjort skilde sig åt avseende fyra stodjeribbor på de hanliga bursorna. Dessa resultat stammer val overens med de karaktarer som tidigare ar beskrivna av Cameron(1931 och av Mitskevich (1960. Den hanliga bursan hos arten Elaphostrongylus funnen hos alg, vilken tidigare ar beskriven av Steen et al. (1989, visade upp ett utseende som skilde sig från bursorna hos de Elaphostrongylus-arter funna hos ren och kronhjort. Dessa resultat stoder hypotesen om tre skilda arter av Elaphostrongylus hos skandinaviska hjortdjur.

 12. Tjock och vacker - kvinnlighet och kroppsstorlek bland nicaraguanska kvinnor

  OpenAIRE

  Johansson, Anna

  1996-01-01

  Fat and beautiful - femininity and body size among Nicaraguan women This article aims to illuminate and discuss body size as a central element in the social construction of a feminine body. It also emphases the variations in the social definitions and experiences of womens body size; historical and social as well as cultural ones. The dominant body ideal today in Western culture is the slender and fat free body. Women are to a higher extent then men subdued to the disciplinary practices of fa...

 13. Atmospheric chemistry of HFE-7000 (CF(3)CF (2)CF (2)OCH (3)) and 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol (CF (3)CF (2)CF (2)CH (2)OH): kinetic rate coefficients and temperature dependence of reactions with chlorine atoms.

  Science.gov (United States)

  Díaz-de-Mera, Yolanda; Aranda, Alfonso; Bravo, Iván; Rodríguez, Diana; Rodríguez, Ana; Moreno, Elena

  2008-10-01

  The adverse environmental impacts of chlorinated hydrocarbons on the Earth's ozone layer have focused attention on the effort to replace these compounds by nonchlorinated substitutes with environmental acceptability. Hydrofluoroethers (HFEs) and fluorinated alcohols are currently being introduced in many applications for this purpose. Nevertheless, the presence of a great number of C-F bonds drives to atmospheric long-lived compounds with infrared absorption features. Thus, it is necessary to improve our knowledge about lifetimes and global warming potentials (GWP) for these compounds in order to get a complete evaluation of their environmental impact. Tropospheric degradation is expected to be initiated mainly by OH reactions in the gas phase. Nevertheless, Cl atoms reaction may also be important since rate constants are generally larger than those of OH. In the present work, we report the results obtained in the study of the reactions of Cl radicals with HFE-7000 (CF(3)CF(2)CF(2)OCH(3)) (1) and its isomer CF(3)CF(2)CF(2)CH(2)OH (2). Kinetic rate coefficients with Cl atoms have been measured using the discharge flow tube-mass spectrometric technique at 1 Torr of total pressure. The reactions of these chlorofluorocarbons (CFCs) substitutes have been studied under pseudo-first-order kinetic conditions in excess of the fluorinated compounds over Cl atoms. The temperature ranges were 266-333 and 298-353 K for reactions of HFE-7000 and CF(3)CF(2)CF(2)CH(2)OH, respectively. The measured room temperature rate constants were k(Cl+CF(3)CF(2)CF(2)OCH(3)) = (1.24 +/- 0.28) x 10(-13) cm(3) molecule(-1) s(-1)and k(Cl+CF(3)CF(2)CF(2)CH(2)OH) = (8.35 +/- 1.63) x 10(-13) cm(3) molecule(-1) s(-1) (errors are 2sigma + 10% to cover systematic errors). The Arrhenius expression for reaction 1 was k (1)(266-333 K) = (6.1 +/- 3.8) x 10(-13)exp[-(445 +/- 186)/T] cm(3) molecule(-1) s(-1) and k (2)(298-353 K) = (1.9 +/- 0.7) x 10(-12)exp[-(244 +/- 125)/T] cm(3) molecule(-1) s(-1) (errors

 14. Blood composition of the reindeer . II. Blood chemistry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauri Nieminen

  1983-05-01

  kokonaisvalkuainen (63 - 87 g/l, albumiini (39 - 43 g/l, globuliinit (23 - 44 g/l, urea (5,7 - 9 mmol/1, kokonaislipidit (2,7 - 5,2 g/l, triglyseridit (0,17 - 0.33 mmol/1, rasvahapot (0,89 - 1,54 g/l, kalsium (2,2 - 2,6 mmol/1, fosfori (1,6 - 2,2 mmol/I, magnesium (0,8 - 1,2 mmol/1 ja kupari (6,7-18 (Jmol/l olivat korkeimmillaan kesallå ja syksylla ja laskivat talvella. Alhaisimmat pitoisuudet mitattiin nålkiintyneille vaatimille kevaalla. Seerumin korkeat ureapitoisuudet ja CPK, LDH ja SAP aktiivisuudet kuvastivat kehon valkuaisten ja kudosten hajoamista nalkiintymisen aikana. Vuodenajoilla ja ravinnolla ei ollut vaikutusta seerumin T4-, kreatiniini-, natrium- ja kloridipitoisuuksiin. Korkeat ruumiinpainot ja veren kemialliset arvot mitattiin vaatimille, joita ruokittiin sailorehulla ja melassileikkeellå talvella.Renblod. II. Blodkemi.Abstract in Swedish / Sammandrag: Den kemiska sammansattningen av blodet hos 578 halvvilda vajor undesoktes under år 1973 — 1979 med hanvisning till ålder, årstid, kalvning och nåringstillstånd. Viktokningen var storst, 400 g/dygn, vid en ålder av 4 — 8 veckor. Detta återspeglades aven i de hoga varden av serumthyroxin (TV, alkalfosfatas (SAP, kreatininfosfokinas (CPK och i blodsockerhalten. Den låga SAP-aktiviteten under vintern var ett tecken på att tillvåxten stannat. Vårdet av pH i venblodet var 7,46 och koagulationskapaciteten (21 sek, 100% var mycket hog under sommaren och hosten. 15 olika åggviteåmnen och 15 fettsyror skiljdes ur serum. Halten av åggviteåmnen i serum var 58 g/1 vid en ålder av 20 dygn och 87 g/1 hos vajorna på hosten. Skillnaden berodde på forandringen i globulinmångden. Foråndringarna hos immunoglobulinerna påvisar, att kalven får sin motståndsformåga efter fodseln ur vajans mjolk och att kalven sjålv borjar producera gammaglobuliner forst då den nått en ålder av 4 veckor. Den nyfodda kalvens serumlipider (2,9 g/1, triglycerider (0,29 mmol/1, och kolesterol (1,6 mmol/1 var tåmligen låga och

 15. The anatomical location and laterality of orbital cavernous haemangiomas.

  Science.gov (United States)

  McNab, Alan A; Selva, Dinesh; Hardy, Thomas G; O'Donnell, Brett

  2014-10-01

  To determine the anatomical location and laterality of orbital cavernous haemangiomas (OCH). Retrospective case series. The records of 104 patients with OCH were analyzed. The anatomical location of each OCH defined by the location of a point at the centre of the lesion, and its laterality. There were 104 patients included in the study. No patient had more than one lesion. Sixteen (15.4%) were located in the anterior third of the orbit, 74 (71.2%) were in the middle third, and 14 (13.5%) in the posterior third. In the middle third, 10 of 74 (13.5%) were extraconal and 64 intraconal (86.5%), with 30 of 64 (46.9%) middle third intraconal lesions lying lateral to the optic nerve. Of 104 lesions, 56 (53.8%) were left sided, showing a trend towards a predilection for the left side (p = 0.065). If data from other published series which included data on laterality is added to our own data and analysed, 270 of 468 (57.7%) OCH occurred in the left orbit (p lateral to the optic nerve. This may reflect an origin of these lesions from the arterial side of the circulation, as there are more small arteries in the intraconal space lateral to the optic nerve than in other locations. A predilection for the left orbit remains unexplained.

 16. Synthesis of palm biodiesel using sodium methoxide catalyst

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azhari; Robiah Yunus; Rasyid, S.A.; Abdullah, L.C.

  2006-01-01

  Synthesis of palm biodiesel (methyl ester) was successfully carried out from refined bleached deodorized palm oil (RBDPO) by transesterification reaction. Two kinds of alkali catalyst were selected for this reaction namely sodium hydroxide (NaOH) and sodium methoxide (NaOCH 3 ), and the effects of operating variables such as molar ratio, reaction temperature and quantity of catalyst were also investigated. The reaction was carried out under atmosphere pressure. The reaction temperature and time were varied between 55 to 70 degree C and 50 to 90 minutes respectively. The methanol to oil molar ratios were also varied at 6:1, 5:1, 4:1 and 3:1 to examine its effect on reaction yield. The reaction conversion was 99% by use of NaOCH 3 as a catalyst. However, with NaOH as catalyst, the conversion was slightly lower compared to using NaOCH 3 . The optimum conditions for NaOCH 3 as catalyst were reaction temperature, 65 degree C; reaction time, 60 minutes; molar ratio, 6:1; and catalyst amount, 1.0% w/w. The kinetics study on transesterification of RBDPO with methanol established that the reaction occurred via two stepwise and irreversible elementary reactions following second order model. A vacuum distillation process was used to reduce the pour point of palm biodiesel. The lowest pour point attainable for palm biodiesel was at 3 degree C. (Author)

 17. Analysis of syringyl and guaiacyl (S/G) ratio in lignin

  CSIR Research Space (South Africa)

  Spark, A

  2006-12-01

  Full Text Available the acidolysis products – Validate the new S/G ratio method Why are S/G ratios important? Gives a good indication of the reactivity of the lignin Experimental design Literature Review Establishing Acidolysis conditions Permanganate oxidation Lignin...-method is quick • Permanganate oxidation-method is slow but it is the standard method used at present • Nitrobenzene Oxidation, Pyrolysis, Cupric Oxidation and Thioacidolysis Lignin can be broken down to syringyl and guaiacyl subunits: OCH3 OH OCH3 OH...

 18. Marknadsföring av utbildning : Motsvarar studierna marknadsföringen vid utbildningsprogrammet för automationsteknik & it?

  OpenAIRE

  Hotanen, Robert

  2011-01-01

  Arbetet handlar om en marknadsföringsundersökning jag gjorde i yrkeshögskolan Novia vid campus Raseborg. Jag undersökte om studierna motsvarar det som lovats i rekryteringsmarknadsföringen. Som målgrupp hade jag utbildningsprogrammet i automationsteknik och it. I teoridelen beskrivs tjänstemarknadsföring och olika marknadsföringskanaler. Jag gjorde också en kvalitativ intervju med utbildningsprogrammets linjechef, samt en enkätundersökning med de nuvarande studerandena vid utbildningsprog...

 19. Librarians are vicious monsters, but canalso recommend a good read : En analys av alternativa bibliotekarieframställningar iscience fiction-litteratur

  OpenAIRE

  Österman Solborg, Amanda

  2014-01-01

  Uppsatsens syfte är att studera framställningar av manliga bibliotekarier i science fiction-litteratur, analysera vad dessa framställningar förmedlar för föreställningar om bibliotek och biblioteksverksamhet, samt att analysera de manliga bibliotekariernas koppling till maskuliniteter. Titlarna som analyseras är fyra romaner; Audrey Niffeneggers Tidsresenärens hustru, Dmitrij Gluchovskijs Metro 2033, Jules Vernes Paris i tjugonde seklet, och Jasper Ffordes Uppslukad – En fängslande historia o...

 20. New molecular imprinted voltammetric sensor for determination of ochratoxin A.

  Science.gov (United States)

  Yola, Mehmet Lütfi; Gupta, Vinod Kumar; Atar, Necip

  2016-04-01

  In this report, a novel molecular imprinted voltammetric sensor based on silver nanoparticles (AgNPs) involved in a polyoxometalate (H3PW12O40, POM) functionalized reduced graphene oxide (rGO) modified glassy carbon electrode (GCE) was presented for determination of ochrattoxin A (OCH). The developed surfaces were characterized using scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray diffraction (XRD) method. OCH imprinted GCE was prepared via electropolymerization process of 100mM phenol as monomer in the presence of phosphate buffer solution (pH6.0) containing 25 mM OCH. The linearity range and the detection limit of the method were calculated as 5.0 × 10(-11) - 1.5 × 10(-9)M and 1.6 × 10(-11) M, respectively. The voltammetric sensor was applied to grape juice and wine samples with good selectivity and recovery. The stability of the voltammetric sensor was also reported. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 1. Surface reactions during low-k etching using H2/N2 plasma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fukasawa, Masanaga; Tatsumi, Tetsuya; Oshima, Keiji; Nagahata, Kazunori; Uchida, Saburo; Takashima, Seigo; Hori, Masaru; Kamide, Yukihiro

  2008-01-01

  We investigated the relationship between the hard mask faceting that occurs during organic low-k etching and the ion energy distribution function of a capacitively coupled plasma reactor. We minimized the hard mask faceting by precisely controlling the ion energy. This precise control was obtained by selecting the optimum bottom frequency and bias power. We measured the amount of damage done to a SiOCH film exposed to H 2 /N 2 plasma in order to find the H 2 /N 2 ratio at which the plasma caused the least damage. The amount of moisture uptake by the damaged SiOCH film is the dominant factor controlling the dielectric constant increase (Δk). To suppress Δk, the incident ion species and ion energies have to be precisely controlled. This reduces the number of adsorption sites in the bulk SiOCH and maintains the hydrophobic surface that suppresses water permeation during air exposure

 2. Green chemistry: highly selective biocatalytic hydrolysis of nitrile compounds

  CSIR Research Space (South Africa)

  Brady, D

  2006-02-28

  Full Text Available O N +O O OH O N N +O O OH O R O O O S OO NH2 O O O O 1 R = H 2 R = CH3 3 R = NH2 4 R = OH 5 R = CH2CH3 6 R = H 7 R = OH 8 9 10 R1 = CH3, R2 = H 11 R1 = OCH3, R2 = OCH3 12 13 14 15 16 17 R = Br 18 R = C(O)OCH2CH3 19 R... CN NH2 CN O O CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN NC CN Cl CN N CN OH CN CN NC NC CN NH2 NH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Slide 32 © CSIR 2006 www.csir.co.za Beta-amino compounds N...

 3. The influence of stress on substrate utilization in skeletal muscle fibres of reindeer (Rangifer tarandus L

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Essén-Gustavsson

  1984-05-01

  Full Text Available Moderate stress in connection with handling, sampling and herding of reindeer caused a very pronounced depletion of glycogen in mainly type IIA and IIB fibres. Also intramuscular triglyceride levels decreased but mainly in type I fibres. Muscle lactate levéls increased in all animals but not to the levels found in pigs exposed to stress or exertion. Reindeer muscles appeared to have a great capacity to oxidize both carbohydrates and lipids. All animals showed increased Cortisol, urea and AS AT values. A marked depletion of glycogen and lipids in many of the fibres may be a factor involved in the development of skeletal muscle degeneration in connection with mental stress and exertion as there seems to be a correlation between high ASAT values and substrate depleted musclefibres. A connection may therefore exist between high instramuscular substrate stores and the ability of a muscle to tolerate stress.Av stress påverkat substratutnyttjande i skelettmuskelfibrer hos renAbstract in Swedish / Sammanfattning: Måttlig stress betingad av hantering, provtagning och drivning av ren orsakade en mycket kraftig minskning av muskelglykogen i fråmst typ IIA och typ IIB fibrer. Aven triglycerider minskade framfor allt i typ I fibrer. Muskellaktatnivåerna okade i samtliga undersokta djur, men inte till nivåer som ses hos gris utsatta for stress eller fysisk anstrångning.Renens muskler uppvisade en mycket hog kapacitet att oxidera, forbranna, både kolhydrat och fett. Alla djur uppvisade forhojda Cortisol, urea och ASAT varden. Den mycket kraftiga tomningen av kolhydrat och fett i många muskelfibrer kan vara en faktor medverkande till muskeldegeneration i samband med mental stress och anstrangning då hoga ASAT-vården synes vara korrelerade till uttomda muskelfibrer. Ett samband mellan hog instramuskulår substratupplagring och formåga att tåla stress kan således foreligga.Stressin vaikuttaneen poron substraattihyvåk-sikåytto luurangon lihaksiston

 4. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  OpenAIRE

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 5. Att utveckla en webbapplikation för att sälja presentböcker

  OpenAIRE

  Norberg, Oskar

  2014-01-01

  Syftet med denna rapport har varit att beskriva hur man utvecklar en internetbokhandel i form av enwebbapplikation samt att dokumentera erfarenheter från programutveckling. För att kompensera för konkurrenternas stordriftsfördelar valdes en inriktning mot att säljapresentböcker. Genom att leverera ett komplett paket med inslagning och personlig hälsningtillsammans med boken ska det bli möjligt att uppnå lönsamhet. Utvecklingen har skett i ett enmansprojekt och den ensamme projektmedlemmen har...

 6. Health literacy genom arbetsintegrerat lärande

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eklund Karlsson, Leena; Crondahl, Kristine

  2014-01-01

  Statens offentliga utredningar har föreslagit en strategi där målet var att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper. Detta påstås dock att skulle ta minst en generation, eller 20 år och är en satsning på landsbasis. I detta kapitel beskrivs ett projekt med samma målsättning, fastän på...... romers health literacy vilket fungerade som en katalysator för empowerment....

 7. Företaget Manchester United : En kontraktsekonomisk studie

  OpenAIRE

  Ellermann, Daniel; Lönnefelt, Hans

  2004-01-01

  Denna kontraktsekonomiska studie behandlar fotbollsklubben och företaget Manchester United, en av världens största och framgångsrika klubbar alla kategorier. Syftet med uppsatsen är att dels kartlägga Manchester Uniteds kontraktsnät, dels att begripliggöra de kontraktsrelationer som särskiljer Manchester United från vanliga nuvärdesmaximerande företag utifrån kontraktsekonomisk teori. Den ekonomiska teori som ihuvudsak används i uppsatsen är kontraktsekonomisk teori som innefattar teorier om...

 8. Accelerator lyfter forskningen

  CERN Multimedia

  Frankel, Göran

  2004-01-01

  "Geologerna i Lund har under hösten byggt upp och testat en ny anläggning för $^{14}$C-datering med s.k. AMS - Acceleratormasspektrometri. AMS - Metodenär inte ny men just den här teknologinär det - det här är den första anläggningen i shitt slag i världen och förvänt-ningarna på vad den ska kunna åstad komma är stora" (1 page)

 9. "medarbetarna ska hålla i längden" : en kvalitativ studie om en hälsointervention ur ett chefsperspektiv

  OpenAIRE

  Frögner, Ulrika; Nilsson, Karolina

  2014-01-01

  Organisationen har en betydande roll i medarbetarens livspussel. Det finns mycket att vinna för arbetsgivaren genom att hantera problem och finna lösningar som passar den anställde. Studier av hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen visar att bäst resultat uppnås om interventionen riktar sig samtidigt till både individen och organisationen. Syftet med studien var att beskriva kommunanställda chefers uppfattningar av hur en interventionsstudie, som chefernas medarbetare deltagit i, påve...

 10. Traffic deaths of reindeer in Finland during 1974 — 83

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauri Nieminen

  1985-05-01

  Kemi, jossa kuoli vuosina 1976—82 keskimaårin yli 115 poroa/10 km. Eniten poroja kuoli liikenteesså marras-, joulu- ja tammikuussa pehmeån lumen aikaan, jolloin porojen liikkuminen vaikeutui eniten. Kesållå kuoli liikentesså eniten poroja heinå—elokuussa. Touko—syyskuussa porokuolemien måårå maanteillå riippui eri kuukausina hieman ilman låmpotilasta (r=0,398. Koko poronhoitoalueella porokuolemien måårå riippui myos keskimååråisestå vuorokautisesta liikenteestå (r=0,445.Renarnas trafikdödlighet i Finland under åren 1974-1983Abstract in Swedish / Sammandrag: Under åren 1974—83 dog i trafiken i Finland sammanlagt 23.298 renar. Av dessa blev 19.692 påkorda (85,7% av bilar och 3.336 av tåg (14,3%. Under åren 1978—82 var merparten av de av bilar påkorda renarna vajor (52,2% och kalvar (24,6%. Renarnas landsvågsdodlighet koncentrerade sig till de små hårt trafikerade renbeteslagen i de mellersta och de sydliga delarna av renskotselområdet. Flest renar blev overkorda av bilar i Pudasjårvi, Kuusamo, Raudanjoki och Sodankyiå mårkesdistrikts renbeteslag. Den vårsta vågstråckan var riksvåg nr. 20 mellan Pudasjårvi och Taivalkoski, dår under åren 1978—82 sammanlagt 559 renar dog på en stråcka av 36 km. Den varsta jårnvågsstråckan var mellan li och Kemi, dår under åren 1976—82 i genomsnitt over 115 renar/10 km dog. Flest renar dog i trafiken i november, december och januari då snon var som mjukast och renarnas rorlighet forsvårades som mest. Under sommaren dog flest renar i juli—augusti. Under maj—september fanns det en korrelation mellan renarnas trafikdodlighet på landsvågarna och luftens temperatur (r=0,398. I hela renskotselområdet fanns det också en korrelation mellan rendodligheten och den genomsnittliga dygnstrafiken (r=0,445.

 11. Calix

  Science.gov (United States)

  Frkanec; Visnjevac; Kojic-Prodic; Zinic

  2000-02-04

  Chiral calix[4]arene derivatives with four O-(N-acetyl-PhgOMe), (1), (Phg denotes R-phenylglycine), or O-(N-acetyl-LeuOMe) (2) strands have been synthesised. Both compounds exist in chloroform in stable cone conformations with a noncovalently organised cavity at the lower rim that is formed by circular interstrand amidic hydrogen bonds. Such organisation affects both the selectivity and extraction/transport properties of 1 and 2 toward metal cations. Calix[4]arene derivatives with one OCH2COPhgOMe strand (3), two OCH2COPhgOMe strands (5) and with 1,3-OMe-2,4-(O-CH2COPhgOMe) substituents (4) at the lower rim have also been prepared. For 3, a conformation stabilised by a circular hydrogen-bond arrangement is found in chloroform, while 4 exists as a time-averaged C2 conformation with two intramolecular NH ...OCH3 hydrogen bonds. Compound 5 has a unique hydrogen-bonding motif in solution and in the solid state with two three-centred NH-.. O and two OH...O hydrogen bonds at the lower rim. This motif keeps 5 in the flattened cone conformation in chloroform. The X-ray structure analysis of 1 revealed a molecular structure with C2 symmetry; this structure is organised in infinite chains by intra- and intermolecular H bonds. The solid-state and solution structures of the [1-Na]ClO4 complex are identical, C4 symmetric cone conformations.

 12. Reindeer husbandry and local planning

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars P. Niia

  1986-06-01

  Full Text Available A central theme in the reindeer husbandry is the conflicts between this and other economic interests as tourism, community development etc. in connection with the utilization of common territory. A retrospective glance will show that this is an old problem and not a new phenomenon. The Nordic Sami Institute has carried out a research project with the following objectives: 1.to give an account of the terms of planning for the reindeer husbandry, 2.to find out how the Såmi (Lapp community's and so the reindeer husbandry's interests are taken into account in local planning. 3.find ways for how the reindeer husbandry's use of land can be described. 4.give suggestions as to how the interests of the Sami community can better be taken into account or how it can increase its influence in relation to planning. The suggestions based upon the results from the research project are: —that the Sami community aquire competence by preparing itself for the changes in its environment. —that it builds up its own organization. —that it aquires a more noticeable influence in community planning and decision making. This project and earlier experiencies have shown that the way of influencing e.g. by land-use-planning is weak and unreliable today.Renskötsel och kommunal planering.Abstract in Swedish / Sammandrag: Ett centralt tema i renskotselsammanhang ar konflikterna mellan renskotsel och andra ekonomiska intressen som turism, samhållsutbyggnad etc. vid utnyttjande av gemensamma arealer. En historisk tillbakablick visar att denna problematik inte på något sått år någon ny foreteelse utan ett gammalt tema med variationer i tid och rum. I ett forskningsprojekt vid Sami Instituhtta har en studie genomforts med syftet att: 1.soka beskriva planeringsforutsåttningarna for renskotseln. 2. soka forklara hur renskotselns intressen tas tillvara i den kommunala fysiska planeringen. 3. finna former for hur renskotselns markanvåndning kan beskrivas. 4. att l

 13. Characteristics of the reindeer electrocardiogram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jouni Timisjärvi

  1982-05-01

  Full Text Available The electrocardiogram (ECG provides reliable information about heart rate, initiation of heart beat and also, to some degree, indirect evidence on the functional state of the heart muscle. A wide range of such information is readily obtainable from conventional scalar leads, even if the records are limited to a single plane. The present investigation deals with the normal reindeer ECG in the frontal plane. The technique used is the scalar recording technique based on the Einthovenian postulates. The P wave was positive in leads II, III and aVF, negative in lead aVL and variable in leads I and aVR. The direction of the P vector was 60 to 120°. The QRS complex was variable. The most common forms of QRS complex were R and rS in leads I and aVR; R, Rs and rS in lead aVL and Qr or qR in other leads. The most common direction of the QRS vector was 240 to 300°. The T wave was variable. The duration of various intervals and deflection depended on heart rate.Elektrokardiogram på ren.Abstract in Swedish / Sammandrag: Elektrokardiogramet (EKG ger tillförlitliga uppgifter om hjärtfrekvens, retledning och, indirekt, delvis även om hjärtmuskelns funktionell tillstånd. Största delen av denna information fås med normal skalar koppling även om registrering sker i ett plan. I detta arbete har renens normala EKG i frontalplanet undersökts. Kopplingarna har baserats på Einthovs postulat. P-vågen var riktad uppåt i koppling II, III och aVF, nedåt i koppling aVL och den varierade i koppling I och aVR. P-vektorns riktning var 60 - 120°. QRS-komplexet varierade. De vanligaste formerna var R och rS i koppling I och aVR; R, Rs och rS i koppling aVL och Qr eller qR i andra kopplingar. Vanligen var QRS-vektorns riktning 240 - 300°. T-vågen varierade. Awikelserna och intervallernas längd var beroende av hiärtfrekvenssen.Poron sydänsähkökäyrän ominaisuuksia.Abstract in Finnish / Yhteenveto: Sydänsähkökäyrästä saadaan luotettavaa tietoa syd

 14. Habitat use by semi-domesticated reindeer, estimated with pellet-group counts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Skarin

  2009-01-01

  Full Text Available Habitat selection theory predicts that herbivores should select for or against different factors at different spatial scales. For instance, quantity of forage is expected to be a strong factor influencing habitat choice at large scales, while forage quality may be important at finer scales. However, during summer, herbivores such as reindeer (Rangifer tarandus tarandus can be limited in their grazing time by insect harassment, and do not always have the possibility to select for high quality forage. Human disturbances from hikers, etc., can also have a limiting effect on the possibility for reindeer to graze in high quality foraging habitats. Reindeer habitat selection at the landscape level was investigated through faecal pellet-group counts during the summers of 2002 and 2003 in two reindeer herding districts in Sweden. Resource utilization functions (RUFs were developed using multiple linear regressions, where the pellet densities were related to vegetation types, topographic features, distances to tourist resorts, and distances to hiking trails. Validations of the models were performed through cross-validation correlations. Results show that high altitudes with high quality forage were important habitats. Areas that offer both snow patches and fresh forage plants for the reindeer were used in relation to their availability. The reindeer also seemed able to habituate to human intervention to a certain extent. The predictive capabilities of the RUF models were high and pellet-group counts seemed well suited to study how abiotic factors affect the habitat use at large temporal and spatial scales Abstract in Swedish / Sammanfattning: Renens användning av sommarbetesområdet, uppskattat med spillningsinventeringar Hierarkiskt habitatval innebär att djur väljer för och emot olika faktorer beroende på den rumsliga skalan. Mängden bete kan t ex spela stor roll för en växtätares habitatval på en stor skala medan kvalitén på betet kan ha

 15. Poolhus

  OpenAIRE

  Svensson, Yvonne

  2012-01-01

  I denna rapport redovisas ett examensarbete av Yvonne Svensson i samarbete med Claes Edman, entreprenör. Projektets mål har varit att designa ett poolhus med inredningsförslag till uppdragsgivarens koncept Poolhus/poolskydd som ska vara så pass flexibel att den passar en bred kundgrupp. Konceptet är sekretessbelagt och kommer därför inte gå närmare in på konstruktionsfrågor gällande poolskyddsdelen. Poolhuset kommer att fungera som en gäststuga och har bastu, utomhusdusch, utomhuskök samt en ...

 16. Får - ett miljövänligt alternativ som ogräsbekämpning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anne Mette Dahl; Sintorn, Kim

  2010-01-01

  Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år.......Erfarenhetsutbyte omkring fårbete som ogräsbekämpning var bland annat på dagordningen då svenska och danska greenkeepers som helt eller delvis sköter sina banor pesticidfritt möttes på Furesö Golfklubb den 4 maj i år....

 17. Att utforma en teknisk manual : Med tillhörande riktlinjer

  OpenAIRE

  Runvall, Linda; Parantainen, Satu

  2007-01-01

  Vi, Linda Runvall och Satu Parantainen, har gjort vårt examensarbete för företaget Leine & Linde i Strängnäs. De tillverkar pulsgivare som används inom industrin. Examensarbetet bestod av att göra om en befintlig manual och skriva guidelines (riktlinjer) till Leine & Lindes personal. Under vårt examensarbete har vi använt oss av våra kunskaper inom informationsdesign. Rune Pettersson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola, beskriver ämnet informationsdesign såhär: ”I...

 18. IAS 40 ur ett Nordenperspektiv : Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 2009

  OpenAIRE

  Wigge, Gunilla

  2016-01-01

  Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning. Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersso...

 19. Branding av en reality-tv-serie i Finland : Fallstudie Maajussille morsian

  OpenAIRE

  Rautiainen, Laura

  2016-01-01

  Mitt examensarbete handlar om reality-tv serien Maajussille morsian och dess framgång i Finland. Jag undersöker brandingens roll inom medievärlden och mer specifikt de brandingverktygen som används i lokalisering samt fenomenalisering av Maajussille morsian. Jag inleder mitt examensarbete med en teoridel som behandlar branding på en mer allmän nivå varefter jag går djupare in på brandkapitalets betydelse för succé. Förutom branding behandlar jag i teorin också fenomenet reality-tv. Som grund ...

 20. Mätosäkerhet vid kalibrering av referensutrustning för blodtrycksmätning : En modell för framtagning av mätosäkerhet för referensmanometer WA 767

  OpenAIRE

  Patzauer, Rebecka; Wessel, Elin

  2016-01-01

  Avdelningen för Medicinsk teknik på Akademiska sjukhuset har uppdaterat befintliga kalibreringsprotokoll för Welch Allyn 767 som används som referensmanometer vid kalibrering av blodtrycksmätare. I protokollet ska det enligt ISO 9001 och ISO 13485 ingå att vid varje kalibreringspunkt ange mätosäkerheten.  Rutiner kring detta var inte definierade. En modell för att ta fram mätosäkerhet utformades utifrån standardiserade metoder från “Guide to the expression of uncertainty in measurement” och a...

 1. Djur som en del i omvårdnad : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Jirback, Fia; Olsson, Malin

  2011-01-01

  Bakgrund: Äldre på boende idag kan känna att de saknar sociala interaktioner med vårdpersonal, familj eller vänner. För att uppleva god livskvalitet krävs bland annat trygghet, sociala interaktioner och aktiviteter. Djur kan användas som behandlingsmetod i vården i form av Animal-Assisted Activity (AAA) och Animal-Assisted Therapy (AAT). Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sällskapsdjurs betydelse för äldres livskvalitet på äldreboende. Metod: Studien har genomförts som en allm...

 2. Hanteringen när medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetsplatsen : En studie ur ett ledarskapsperspektiv

  OpenAIRE

  Eriksson, Maria; Larsson Norlund, Erika

  2015-01-01

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare hanterar situationer där medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetet för både arbetsgivare och övriga medarbetare. För att få svar på det har vi inspirerats av vinjettstudie som utgår från diskussioner av fiktiva fall. Vi har genomfört studien med fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju där vi först introducerade respondenterna med vinjetterna. Deltagarna till undersökningen valdes ut genom ett subjektiv...

 3. "Music from the backyard":Hagström's music education

  OpenAIRE

  Thorgersen, Ketil

  2009-01-01

  "Från musikundervisningens bakgårdar": Hagströms musikpedagogik är en monografi som behandlar den musikundervisning som bedrevs i företaget Hagströms regi från 1946 till 1982. Syftet med avhandlingen var att undersöka och återskapa Hagströms musikpedagogiska historia med utgångspunkt i ett pragmatisk utbildningspedagogiskt perspektiv. Studien sökte svar på följande frågor: I vilka sociala och utbildningsmässiga kontexter försiggick Hagströms musikutbildning? Hur utvecklades Hagströms musikund...

 4. Vilken underbar värld vi förstörde... : Historiebruk i postapokalyptisk fiktion, exemplet Metro 2033

  OpenAIRE

  Almroth, Klas

  2014-01-01

  Uppsatsen ämnar utforska hur den postapokalyptiska genren brukar historia. Detta görs genom en läsning av Dimitrij Gluchovskijs Metro 2033 (2009), utifrån Espmarks syn på dialogicitet och Aronssons historiebruksteoretiska tankar, där historiskt meningsskapande med olika syften blir till genom berättelser i former som större narrativ, metaforer, metonymier och symboler.Bakhtins kronotop används också, men med Aronssons fokus på dess spatiala sida. Uppsatsen föreslår att figuren kan användas fö...

 5. Marketing with changed media habits : A qualitative study about what small businesses think about digital marketing

  OpenAIRE

  Hoffner, Fredrik; Maliqi, Petrit; Svensson, Jesper

  2015-01-01

  Sammanfattning Titel: Marknadsföring med ändrade medievanor: En kvalitativ studie om småföretags syn på digital marknadsföring. Författare: Fredrik Hoffner, Petrit Maliqi och Jesper Svensson Handledare: Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka och analysera om småföretag inom byggbranschen anpassar sig till de ändrade medievanorna, samt varför eller varför inte de väljer att...

 6. En könsstereotyp frivård : Frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienter

  OpenAIRE

  Andersson, Josefin

  2014-01-01

  Tidigare forskning tyder på att det finns kunskapsluckor om och stereotypa bilder av kvinnliga klienter inom kriminalvården som dessutom påverkar hur arbetet med kvinnliga klienter ser ut. I denna studie ska därför frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienters problem, behov och resurser granskas. Det undersöks också huruvida dessa beskrivningar kan betraktas som könsstereotypa. För att ta reda på detta har semistrukturerade intervjuer gjorts med frivårdsinspektörer ...

 7. Model Based approach to Predict Boundary Conditions of a Single  Cylinder Test Engine

  OpenAIRE

  Reddy, Goutham; Khambaty, Murtaza

  2016-01-01

  Huvudämnet i denna avhandling är användningen av prediktiva modeller för att styra randvillkor i en encylindrig motor. Encylindriga motorer används i utvecklingen av nya motorer för att studera förbränningskoncept. De utgör en modulär plattform för utveckling av bland annat nya ventilkoncept, förbränningsmetoder, bränsleinsprutningsmetoder och portkonstruktioner. I en produktionsmotor representeras turboaggregatet och motorn av ett kopplat dynamiskt system där motorns driftspunkt bestämmer av...

 8. Lean hos masskundanpassande producenter : Att masskundanpassa produkter effektivt

  OpenAIRE

  Makdisi, Jacob; Suddek, Nawras

  2016-01-01

  Massproduktion har varit viktigt för producerande företag genom många decennier. Massproduktionär förmågan att kunna producera och erbjuda stora volymer till låga priser. Utvecklingenav kunders efterfrågan har däremot den senaste tiden gått mot kundanpassade produkter. Priset förväntas ligga på samma nivå som massproducerade produkter. Utmaningen förföretagen är att kunna massproducera samtidigt som kunders varierande behov tillgodoses. Kundanpassning innebär att produkter utformas och produc...

 9. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  OpenAIRE

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 10. Oral nano-delivery of anticancer ginsenoside 25-OCH3-PPD, a natural inhibitor of the MDM2 oncogene: Nanoparticle preparation, characterization, in vitro and in vivo anti-prostate cancer activity, and mechanisms of action.

  Science.gov (United States)

  Voruganti, Sukesh; Qin, Jiang-Jiang; Sarkar, Sushanta; Nag, Subhasree; Walbi, Ismail A; Wang, Shu; Zhao, Yuqing; Wang, Wei; Zhang, Ruiwen

  2015-08-28

  The Mouse Double Minute 2 (MDM2) oncogene plays a critical role in cancer development and progression through p53-dependent and p53-independent mechanisms. Both natural and synthetic MDM2 inhibitors have been shown anticancer activity against several human cancers. We have recently identified a novel ginsenoside, 25-OCH3-PPD (GS25), one of the most active anticancer ginsenosides discovered thus far, and have demonstrated its MDM2 inhibition and anticancer activity in various human cancer models, including prostate cancer. However, the oral bioavailability of GS25 is limited, which hampers its further development as an oral anticancer agent. The present study was designed to develop a novel nanoparticle formulation for oral delivery of GS25. After GS25 was successfully encapsulated into PEG-PLGA nanoparticles (GS25NP) and its physicochemical properties were characterized, the efficiency of MDM2 targeting, anticancer efficacy, pharmacokinetics, and safety were evaluated in in vitro and in vivo models of human prostate cancer. Our results indicated that, compared with the unencapsulated GS25, GS25NP demonstrated better MDM2 inhibition, improved oral bioavailability and enhanced in vitro and in vivo activities. In conclusion, the validated nano-formulation for GS25 oral delivery improves its molecular targeting, oral bioavailability and anticancer efficacy, providing a basis for further development of GS25 as a novel agent for cancer therapy and prevention.

 11. Conformational and spectroscopic study of xanthogen ethyl formates, ROC(S)SC(O)OCH₂CH₃. Isolation of CH₃CH₂OC(O)SH.

  Science.gov (United States)

  Juncal, Luciana C; Cozzarín, Melina V; Romano, Rosana M

  2015-03-15

  ROC(S)SC(O)OCH2CH3, with R=CH3-, (CH3)2CH- and CH3(CH2)2-, were obtained through the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3. The liquid compounds were identified and characterized by (1)H and (13)C NMR and mass spectrometry. The conformations adopted by the molecules were studied by DFT methods. 6 conformers were theoretically predicted for R=CH3- and (CH3)2CH-, while the conformational flexibility of the n-propyl substituent increases the total number of feasible rotamers to 21. For the three molecules, the conformers can be associated in 3 groups, being the most stable the AS forms - the C=S double bond anti (A) with respect to the C-S single bond and the S-C single bond syn (S) with respect to the C=O double bond - followed by AA and SS conformers. The vibrational spectra were interpreted in terms of the predicted conformational equilibrium, presenting the ν(C=O) spectral region signals corresponding to the three groups of conformers. A moderated pre-resonance Raman enhancement of the ν(C=S) vibrational mode of CH3(CH2)2OC(S)SC(O)OCH2CH3 was detected, when the excitation radiation approaches the energy of a n→π∗ electronic transition associated with the C=S chromophore. UV-visible spectra in different solvents were measured and interpreted in terms of TD-DFT calculations. The unknown molecule CH3CH2OC(O)SH was isolated by the UV-visible photolysis of CH3OC(S)SC(O)OCH2CH3 isolated in Ar matrix, and also obtained as a side-product of the reaction between potassium xanthate salts, ROC(S)SK, and ethyl chloroformate, ClC(O)OCH2CH3. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 12. Response of Ustilago maydis against the Stress Caused by Three Polycationic Chitin Derivatives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dario Rafael Olicón-Hernández

  2017-12-01

  Full Text Available Chitosan is a stressing molecule that affects the cells walls and plasma membrane of fungi. For chitosan derivatives, the action mode is not clear. In this work, we used the yeast Ustilago maydis to study the effects of these molecules on the plasma membrane, focusing on physiologic and stress responses to chitosan (CH, oligochitosan (OCH, and glycol-chitosan (GCH. Yeasts were cultured with each of these molecules at 1 mg·mL−1 in minimal medium. To compare plasma membrane damage, cells were cultivated in isosmolar medium. Membrane potential (Δψ as well as oxidative stress were measured. Changes in the total plasma membrane phospholipid and protein profiles were analyzed using standard methods, and fluorescence-stained mitochondria were observed. High osmolarity did not protect against CH inhibition and neither affected membrane potential. The OCH did produce higher oxidative stress. The effects of these molecules were evidenced by modifications in the plasma membrane protein profile. Also, mitochondrial damage was evident for CH and OCH, while GCH resulted in thicker cells with fewer mitochondria and higher glycogen accumulation.

 13. Impact of a national system for waitlist prioritization: the experience with NIKE and cataract surgery in Sweden.

  Science.gov (United States)

  Ng, Jonathon Q; Lundström, Mats

  2014-06-01

    To evaluate waiting times for first-eye cataract surgery in Sweden following widespread adoption of the Nationell Indikationsmodell for Kataraktextraktion (NIKE) tool for prioritizing patients for cataract surgery.   Waiting times for all first-eye cataract surgeries in Sweden in 2009-2011 were identified from the Swedish National Cataract Register. Waiting times were compared according to demographic, clinical and NIKE indication group for surgery. Multivariate logistic regression modelling was used to determine factors associated with waiting times less than the 3-month Government guarantee period.   There were 141,070 first-eye cataract surgeries in 2009 to 2011; an annual increase of around 6%. Over the study period, mean waiting times decreased across all NIKE groups. The proportion waiting NIKE groups. Surgery within 3 months of waitlisting was more likely for patients with a NIKE 1 indication classification (most need for surgery), in later years, male patients, younger patients and patients with a preoperative visual acuity in the better eye worse than 6/24.   Prioritizing patients for cataract surgery using NIKE reduces waiting times for those with the greatest need. © 2013 Acta Ophthalmologica Scandinavica Foundation. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 14. Loss of smell but not taste in adult women with Turner's syndrome and other congenital hypogonadisms.

  Science.gov (United States)

  Ros, Cristina; Alobid, Isam; Centellas, Silvia; Balasch, Juan; Mullol, Joaquim; Castelo-Branco, Camil

  2012-11-01

  To assess the impact of Turner's syndrome (TS) and other congenital hypogonadisms (OCH) on the sense of smell and taste. An analytical study of three independent cohorts was designed: patients affected by TS, OCH, and a control group of healthy women taking contraception. Gynaecological Endocrinology Unit and Smell Clinic in Rhinology Unit of Hospital Clinic of Barcelona. Thirty TS patients between 20 and 50 years of age receiving hormone replacement treatment (HT) were included as the exposed cohort; fourteen age-matched women with OCH taking HT were recruited; forty-three age-matched healthy controls receiving hormone contraception treatment were selected as the control group. This group was matched with an historical cohort of forty healthy women without contraception, used to validate BAST-24 in Hospital Clinic of Barcelona. Clinical history, presence of nasal symptoms, general physical examination, nasal endoscopy, and Barcelona Smell Test-24 (BAST-24) and gustometry were carried out on all patients. TS physical dysmorphology features, intensity of nasal symptoms and signs of nasal obstruction were collected. BAST-24 test included 24 odours to assess both sensory (detection, memory and forced choice) and sensitivity (intensity, irritability, freshness and pleasantness) odour characteristics, as well as 4 tastes to evaluate taste domains (detection and forced choice). Healthy women taking hormone contraception felt odours with more intensity (p=0.002) and less irritability (psmell memory (psmell but not of taste, compared to OCH and healthy controls taking contraception. Smell sensitivity was not affected. Copyright © 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 15. Theoretical spectroscopic characterization at low temperatures of S-methyl thioformate and O-methyl thioformate

  International Nuclear Information System (INIS)

  Senent, M. L.; Puzzarini, C.; Hochlaf, M.; Domínguez-Gómez, R.; Carvajal, M.

  2014-01-01

  Highly correlated ab initio methods are employed to determine spectroscopic properties at low temperatures of two S-analogs of methyl formate: S-methyl thioformate CH 3 -S-CHO (MSCHO) and O-methyl thioformate CH 3 -O-CHS (MOCHS). Both species are detectable and they are expected to play an important role in Astrochemistry. Molecular properties are compared with those of the O-analog, methyl formate. Both isomers present two conformers cis and trans. cis-CH 3 -S-CHO represents the most stable structure lying 4372.2 cm −1 below cis-CH 3 -O-CHS. The energy difference between the cis and trans forms is drastically lower for MSCHO (1134 cm −1 ) than for MOCHS (1963.6 cm −1 ). Harmonic and anharmonic fundamentals and the corresponding intensities, as well as the rotational constants for the ground vibrational and first excited torsional states and the centrifugal distortions constants, are provided. Low torsional energy levels have been obtained by solving variationally a two dimensional Hamiltonian expressed in terms of the two torsional degrees of freedom. The corresponding 2D potential energy surfaces have been computed at the CCSD(T)/aug-cc-pVTZ level of theory. The methyl torsional barriers V 3 (cis) are determined to be 139.7 cm −1 (CH 3 -S-CHO) and 670.4 cm −1 (CH 3 -O-CHS). The A/E splitting of ground torsional state has been estimated to be 0.438 cm −1 for CH 3 -S-CHO and negligible for CH 3 -O-CHS

 16. Atmospheric degradation of industrial fluorinated acrylates and methacrylates with Cl atoms at atmospheric pressure and 298 K

  Science.gov (United States)

  Rivela, Cynthia B.; Blanco, María B.; Teruel, Mariano A.

  2018-04-01

  The gas-phase reaction of Cl atom with 2,2,2-trifluoroethylacrylate (k1), 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropylacrylate (k2), 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate (k3) and 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropylmethacrylate (k4), have been investigated at 298 K and 1 atm using the relative method by gas chromatography coupled with flame ionization detection (GC-FID). The values obtained are (in cm3 molecule-1 s-1): k1(Cl+CH2=CHC(O)OCH2CF3) = (2.41 ± 0.57) × 10-10, k2(Cl+CH2=CHC(O)OCH(CF3)2) = (1.39 ± 0.34) × 10-10, k3(Cl+CH2=C(CH3)C(O)OCH2CF3) = (2.22 ± 0.45) × 10-10, and k4(Cl +CH2=C(CH3)C(O)OCH(CF3)2 = (2.44 ± 0.52) × 10-10. Products identification studies were performed by solid-phase microextraction (SPME) method, with on-fiber products derivatization using o-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl) hydroxylamine hydrochloride, coupled with gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS). Chloroacetone, trifluoroacetaldehyde and formaldehyde were observed as degradation products and a general mechanism is proposed. Additionally, reactivity trends and atmospheric implications are discussed. Significant ozone photochemical potentials (POCP) and acidification potentials lead to local and or regional impact of the esters under study although is expected to a have a minor impact on global warming and climate change.

 17. Den enes död, den andres bröd : En fallstudie i Fonus kriskommunikation

  OpenAIRE

  Orest Flavet, Sebastian

  2014-01-01

  Denna studie undersöker hur begravningsbyrån Fonus valde att bemöta en kritisk artikel, publicerad i Aftonbladet, med ett pressmeddelande som lades upp på den egna hemsidan. Uppsatsen undersöker först vilka retoriska verktyg som har använts i skapandet av detta meddelande, och sett från Benoits teori om Image Repair, vilka strategier som använts och hur användningen av dessa har sett ut. Därefter söker studien att praktiskt undersöka detta budskap genom att låta en utvald grupp respondenter t...

 18. Persson Österman, R. 2013. Förhandelsbesked i skattefrågor, 1st ed. Uppsala, Iustus Förlag Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristoffersson Eleonor

  2014-05-01

  Full Text Available Jag har fått uppdraget att recensera Roger Persson Östermans1 senaste verk. Redan inledningsvis vill jag framhålla att boken är välskriven och innehåller få redaktionella fel. Författaren ger klara uttryck för sin egen uppfattning, och därigenom blir boken särskilt läsvärd. Författaren är den förste sedan Sture Bergström (Förhandsbesked vid inkomsttaxering, Uppsala 1990 som tar ett större grepp om förhandsbeskedsfrågor.

 19. Fysisk träning som vård av muskuloskeletala störningar bland datorarbetande : - en litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Renvall, Ralf

  2010-01-01

  Sammandrag: Ämnet för denna litteraturöversikt är fysisk träning som vård av muskuloskeletala funktionsstörningar bland datorarbetande. Dessa arbetsrelaterade muskuloskeletala funktionsstörningar är mycket vanliga. Arbetsförhållandena nuförtiden gör att tiden som används vid datorn förlängs och att minska belastningen med endast rätt arbetsergonomi kan orsaka andra problem. Förlängda arbetspass, låg variation i muskelns kontraktionsnivå och ökad monotoni kan bli följden av optimerad erg...

 20. I Zarathustras spår

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenfors, Ola

  2006-01-01

  Uppsatsen behandlar Wilhelm Peterson-Bergers djupa och varaktiga förhållande till Friedrich Nietzsches tänkande; särskilt sångerna till Nietzsche-texter. Vidare demonstreras hur P.-B.:s musikaliska uttryckssätt förändras i kontakt med Nietzsches dikter.......Uppsatsen behandlar Wilhelm Peterson-Bergers djupa och varaktiga förhållande till Friedrich Nietzsches tänkande; särskilt sångerna till Nietzsche-texter. Vidare demonstreras hur P.-B.:s musikaliska uttryckssätt förändras i kontakt med Nietzsches dikter....

 1. The Miller Cycle on Single-Cylinder and Serial Configurations of a Heavy-Duty Engine

  OpenAIRE

  Venkataraman, Varun

  2018-01-01

  I jämförelse med sina föregångare, har moderna lastbilsmotorer genomgått en betydandeutveckling och har utvecklats till effektiva kraftmaskiner med låga utsläpp genom införandet avavancerade avgasbehandlingssystem. Trots att de framsteg som gjorts under utvecklingen av lastbilsmotorer har varit betydande, så framhäver de framtida förväntningarna vad gällerprestanda, bränsleförbrukning och emissioner behovet av snabba samt storskaliga förbättringar av dessa parametrar för att förbränningsmotor...

 2. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  OpenAIRE

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 3. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  OpenAIRE

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 4. Taxonomi för databashanterare

  OpenAIRE

  Österberg, Alexander

  2017-01-01

  Syftet med denna undersökning är att ta fram en taxonomi för databashanteringssystem (DBMS) som kan förenkla valet av DBMS, då det kan vara en lång och komplicerad process. Taxonomin klassificerar kriterier hos DBMS som anses viktiga i en litteraturstudie av flertalet artiklar. Arbetet visar även på en strukturerad process för att gå från krav till val av databashanterare i form av ett poängsystem som använder sig av taxonomin och DBMS rangordning på olika kriterier. Valprocessen tar ställnin...

 5. Manlighet i kris? Några anmärkningar om mansporträtt i tre populärlitterära romaner

  OpenAIRE

  Szymoniak, Katarzyna

  2010-01-01

  I artikeln konfronteras Susan Faludis och Thomas Johanssons teori om manlighetskris med mansporträtt i tre svenska populärlitterära romaner. Teorin om manlighetskris uppstod i samband med feminism. Enligt forskarna visar sig manlighetskrisen i mäns oförmåga att ingå nära relationer, ensamhet och rädsla att inte leva upp till mansidealet. Tre svenska populärromaner Pappadagar i Råttans år av Daniel Möllberg (2007), Vi som aldrig sa hora av Ronnie Sandahl (2007) and Vi har redan sagt hej då av ...

 6. Seasonal snow storage for space and process cooling

  OpenAIRE

  Skogsberg, Kjell

  2005-01-01

  Kylanvändningen i världen har ökat markant de senaste decennierna. Detta beror bl.a. på ökande befolkningsmängd, industrialisering och komfortkrav samt fler elektriska apparater. De senaste decenniernas byggnadsutformning har dessutom i många fall lett till ökade kylbehov. Konventionella kylmaskiner drivs vanligen av el. En alternativ kylteknik är att använda lagrad vinterkyla, t.ex. genom att utnyttja kyla som lagrats i snö- och is. Detta är möjligt i stora delar av världen. Snö/is kan lagra...

 7. African-American English i direkt anföring : Etta James självbiografi översatt till svenska – att anpassa översättningen efter en varietet som inte har någon motsvarighet på svenska

  OpenAIRE

  Anteryd, Linn

  2015-01-01

  Detta examensarbete är indelat i tre delar. Examensarbetet består av en översättning av tre kapitel ur Etta James självbiografi Rage to survive: the Etta James story skriven av James och spökförfattaren David Ritz, samt ett kapitel om vilka textspecifika översättningsproblem som uppstod vid översättningen. Den tredje delen består av en djupanalys av hur varieteten African-American English (AAE) översatts i två andra verk, nämligen I know why the caged bird sings av Maya Angelou och The bluest...

 8. Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

  OpenAIRE

  Olménius, Fanny; Boström, Anna

  2017-01-01

  Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka p...

 9. Finansiellt incitamentssystem i offentlig organisation : en fallstudie på ett svenskt sjukhus

  OpenAIRE

  Nilsson, Philip; Andersson, Matilda

  2015-01-01

  Under många år har finansiellt incitamentsystem inom den privata sektorn diskuterats då verkställande direktörers kompensationer ska kopplas samman med företaget prestation med syfte att värdemaximera för aktieägarna. På senare år har finansiellt incitamentsystem fått mer och mer inflytande i offentliga organisationer med mål att effektivisera och förbättra kvalitén. Tidigare forskning antar skilda uppfattningar i hur finansiellt incitamentsystem lämpar sig för offentlig sek...

 10. ICC-profilers användbarhetvid gråbalansjusteringav arkoffsettryck

  OpenAIRE

  Norstedt, Sofia

  2003-01-01

  I detta examensarbete har gråbalansstyrning och ICC-profilers duglighet undersökts. ICC-profilernahar utvärderats utifrån den tryckkvalitet de genererat tillsammans med olika papper.Gråbalansstyrning har använts som gemensamma likare för samtliga testtryckningar. Detta tillfördeen variabel som var lika för samtliga papper i utredningen. Här med ökade sannolikheten att ICCprofilerskapade från olika papper, skulle ge en likvärdig kvalitet.I arbetet har många mätningar och beräkningar genomförts...

 11. På återseende om 20 år? : En studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföring

  OpenAIRE

  Anderberg, Emma; Öhman, Maria

  2007-01-01

  Svensk titel:  På återseende om 20 år?Hur hålls relationen mellan kund och företag vid liv på en sällanköpsmarknad?- en studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföringEngelsk titel:  Will we meet again in 20 years?How does the relationship between a customer and company survive on a “rarely buying market”? – a study of the relationship marketing of HusmanHagberg Författare:   Emma Anderberg och Maria ÖhmanFärdigställd:  2007Handledare:  Nazeem Seyed-MohamedAbstract:During recent years a focu...

 12. Genus inverkan på personcentrerad vård

  OpenAIRE

  Larsson, Daniel; Sundström, David

  2015-01-01

  Bakgrund: Utifrån erfarenheter och teoretisk kunskap har sjuksköterskestudenter uppmärksammat hur stereotyper kring kön finns starkt närvarande i sjukvården. Vården är dominerad av kvinnor men styrs av maktstrukturer utifrån patriarkala hierarkier. Problem: Kan förutfattade meningar om vad som är manligt och kvinnligt bli ett hinder för personcentrerad vård? Förminskas patienten från att vara en individ till att bli en generalisering utifrån genusnormer? Kan sjukvården bortse från fördomsfull...

 13. Vilka typer av nyheter har drivit stora prisförändringar hos börsnoterade europeiska fotbollsklubbar? : Är prisförändringarna ekonomiskt rationella?

  OpenAIRE

  Dagberg, Michael; Yap, Daniel

  2016-01-01

  Bakgrund: Det som skiljer fotbollsbranschen från övriga företag är att framgång i inte enbart mäts i ökade marknadsandelar eller intäkter utan även utifrån sportsliga framgångar. Traditionell finansteori med utgångspunkt i ekonomisk rationalitet kontrasterar en känslobaserad beteendeekonomi för att förklara vad som driver fotbollsklubbars aktiepriser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga vilka typer av nyheter som har drivit stora prisförändringar och analysera om det ...

 14. Design and development of a lathe spindle

  OpenAIRE

  Kutlu, Asim

  2016-01-01

  Verktygsmaskiner möjliggör tillverkning av materiekroppar med olika form. Svarvar är de vanligaste maskinerna för att bearbeta runda detaljer. Man kan säga att en svarvspindeln möjliggör hela skärprocessen och att den därför är den viktigaste komponenten i en svarv. En svarvaxel, eller en spindel, bearbetar det roterande ämnet med ett stationärt skärverktyg, och materialet tas bort vid skärverktygets kontakt med ämnet.Det här arbetet syftar till att konstruera en spindel som uppfyller en give...

 15. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 16. Retrospektiv undersökning av främre korsbandsskada hos fotbollsspelande damer på liganivå i Finland

  OpenAIRE

  Widjeskog, Maria

  2013-01-01

  Främre korsbandsskador är en av de vanligaste allvarliga skadorna bland kvinnliga fotbollsspelare och leder till minst 6 månaders uppehåll från tävlingssammanhang. En hel del studier har gjorts inom området. Den här studien försöker få fram riskfaktorer för skada, i hurudana situationer skadan sker, förebyggande möjligheter samt olikheter i rehabilitering. Studien är retrospektiv och 19 spelare deltog. Deltagarna är damfotbollsspelare som spelat ligafotboll i Finland något år mellan åren ...

 17. Skolutveckling, Problemlösning eller Muntration? : En innehållsanalys av några texter om fortbildning

  OpenAIRE

  Boman, Petter; Pedersen, Frank

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka talet om fortbildning i en fortbildningskatalog som riktar sig till språklärare på gymnasienivå. Vi har fokuserat kurser som riktar sig till lärare med engelska som undervisningsämne. Utgångspunkten för vår studie är frågan om vilken syn på fortbildning och kunskap som kommer till uttryck i materialet och vem som vinner mest på fortbildningen: den enskilde individen eller kollektivet? Vi tror att det sätt på vilket ett fortbildningsmaterial presentera...

 18. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 19. Konceptutveckling av ett nytt utomhusgym med träningsredskap för offentlig utemiljö

  OpenAIRE

  Persson, Madeleine; Hammargren, Ellen

  2013-01-01

  I dagsläget är en stillasittande livsstil med inget eller endast litet inslag av fysisk aktivitet vanligt förekommande. Med sin slogan – Inspiring all generations – vill HAGS Aneby AB bjuda in alla generationer till fysisk aktivitet genom sina produkter inom lek, sport och fitness. Genom att styrka idén om utomhusgym kan den fysiska aktiviteten ökas – användare ska vilja använda utomhusgym och kunder ska vilja köpa in utomhusgym. Önskemålet är att skapa attraktiva platser som stödjer fysisk a...

 20. Quantitative determination of conjugated linoleic acid and polyunsaturated fatty acids in milk with C17 as internal marker – Evaluation of different methylation procedures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lashkari, Saman; Jensen, Søren Krogh

  2017-01-01

  in the methylation steps, as they are sensitive to pH changes and oxidation. The present study was carried out to determine the efficiency of different methylation procedures on quantitative determination of conjugated linoleic acid (CLA), PUFA and response of internal standard. The highest response of internal...... standard was observed for boron trifluoride (BF3)/methanol and methanolic HCl followed by NaOCH3, while cis-9, trans-11 CLA, total CLA and PUFA was higher with methanolic HCl followed by NaOCH3 compared with the BF3 method. These data can be useful for quantitating of milk FA....

 1. Den oförutsägbare privatresenärens köpbeteende : inom flygtransportbranschen

  OpenAIRE

  Nyström, Martin; Wahlman, Anna

  2005-01-01

  Bakgrund: Flygtransportbranschen är hårt konkurrensutsatt genom stark etablering av lågprisbolag. Därtill har händelser såsom terrordådet i New York och SARS påverkat marknaden negativt; branschen har dessutom drabbats av förändrat kundbeteende, bland annat hos privatkunder, och flygbolagen finner det allt svårare att förutse kundernas köp. En medvetenhet om att resenärerna ser priset som en primär faktor vid val av flygbolag finns, men det har visat sig svårt att identifiera andra faktorer. ...

 2. Electron pairing analysis of the Fischer-type chromium-carbene complexes (CO){sub 5}Cr=C(X)R (X=H, OH, OCH{sub 3}, NH{sub 2}, NHCH{sub 3} and R=H, CH{sub 3}, CH=CH{sub 2}, Ph, C-CH )

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poater, Jordi; Cases, Montserrat; Fradera, Xavier; Duran, Miquel; Sola, Miquel

  2003-10-15

  The electron-pair density distributions of a series of 25 Fischer carbene complexes of the type (CO){sub 5}Cr=C(X)R (X=H, OH, OCH{sub 3}, NH{sub 2}, NHCH{sub 3} and R=H, CH{sub 3}, CH=CH{sub 2}, Ph, C-CH) are analyzed using the Atoms in Molecules theory. Localization and delocalization indices are used to characterize the electron pairing taking place in the Cr=C---X moiety in these complexes. Electron delocalization between the Cr and C atoms and between the C atom and the X group are related to the {pi}-donor strength of the X group and the degree of back-donation between the chromium pentacarbonyl and the carbene fragments. The results obtained with the Atoms in Molecules theory complement those obtained in a previous study by means of energy and charge decomposition analyses. Electron delocalization between the Cr atom and the X group is consistent with the hypothesis of a weak 3-center 4-electron bonding interaction in the Cr=C-X group of atoms. Except for X=H, {delta}(Cr,X) increases with the decrease of the {pi}-donor character of the X group.

 3. Insect avoidance may override human disturbances in reindeer habitat selection

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Skarin

  2004-04-01

  Full Text Available Habitat selection of semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus was investigated through faecal pellet- group counts and by direct observations of reindeer from helicopter in the Långfjället area in Idre reindeer herding district (62˚10’N and in Mittådalen reindeer herding district (62˚50’N, aerial observations only. Reindeer pellets were found to be most abundant in habitats at high altitudes, and in some vegetation types. Pellet-group densities tended to be higher near the tourist trails, which often follow higher altitudes in the terrain. The aerial surveys showed that the reindeer moved towards higher altitudes when the wind speed was low and the temperature was high both in June and July. In June they moved towards lower regions when temperature was low and the wind speed was strong. The conclusion is that the reindeer use Långfjället to escape insect harassment and warm weather, even though disturbance by tourism sometimes is high.Abstract in Swedish / Sammanfattning:Habitatval hos tamren (Rangifer tarandus tarandus undersöktes genom att göra en spillningsinventering och genom att göra flygobservationer från helikopter. Studien gjordes på Långfjället (62˚10’N i Idre nya sameby och i Mittådalens samebys sommarbetesområde (62˚50’N, endast flygobservationer. På Långfjället finns det vandringsleder som är frekventerade av vandrare från juni månad fram till september. Spillningen visade att renarna föredrog höjderna i området samt en del av vegetationstyperna. Det var också mer spillning närmare vandringslederna. Detta kan förklaras av att vandringslederna följer höjderna i terrängen. Flyginventeringarna under både juni och juli visade att renarna rörde sig mot högre terräng när det var varmt och lugnt väder. I juni rörde dom sig också i lägre terräng när det var stark vind och kallt väder. Slutsatsen är att renarna väljer att vistas i högre terräng för att undvika st

 4. Reindeer meat – is it always tender, tasty and healthy?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Wiklund

  2007-04-01

  -based mixture. Fishmeal used as a protein source in reindeer feed mixtures demonstrated good feed conversion and weight gain in the animals, and sensory 72 evaluation by both a trained panel and consumers did not show any negative effects on flavour attributes of the meat. The fat composition of the meat changed just slightly when comparing fish- and soybean meal, with more PUFA in the meat from fishmeal fed animals. The control group of free-ranging reindeer had significantly highest PUFA content in the meat. Our knowledge about various factors affecting reindeer meat quality has increased significantly over the last 25 years, but there is still information missing particularly regarding the interaction between production systems, slaughter handling techniques and ultimate meat quality. Renkött - är det alltid mört, gott och nyttigt?Abstract in Swedish / Sammanfattning: Kött med höga pH-värden, DFD-kött (Dark, Firm, Dry, är ett kvalitetsproblem som kan drabba kött från alla djurslag. Detta kött har dålig hållbarhet speciellt i en vakumförpackning, men andra egenskaper som köttets färg, mörhet och vattenhållande förmåga påverkas också av DFD. Höga pH-värden i renkött har visats bero på stress i samband med slakthantering och på dålig näringsstatus hos djuren. Ett flertal undersökningar på t.ex. nöt- och lammkött har rapporterat att en variation i pH-värde och glykogeninnehåll har stor betydelse för köttets mörhet. Renkött har däremot visats vara mycket mört oberoende av pH-värde, vilket har förklarats bero på en hög aktivitet av proteinnedbrytning efter slakt men också på små muskelfibrer i renköttet. Tidigare undersökningar har demonstrerat att fettsyrasammansättningen i kött förändras beroende på vad djuren äter. Allmänt gäller att i kött från betande djur finns en högre andel fleromättade fettsyror (PUFA jämfört med djur som utfodrats med spannmålsbaserade foder. Renkött har visats ha en relativt hög andel

 5. Blood composition of the reindeer. I. Haematology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauri Nieminen

  1981-05-01

  raudan puutoksesta tai raskauden ajan punasolujen haviamisesta. Vapaana laiduntavan vaatimen ruumiinpaino (vaihtelu 50-70 kg, punasolumaara (8-11 x 1012/l, hemoglobiinipitoisuus (118-185 g/1, punasolujen tilavuusosuus (42-51%, valkosolumaara (6-10 x 109/l, lasko (3-21 mm/t ja seerumin rautapitoisuus (23-54 micromol/l olivat korkeimmillaan kesalla ja syksylla ja laskivat talvella. Alhaisimmat pitoisuudet mitattiin nalkiintyneille vaatimille varhaiskevaalla. Korkeat veriarvot ja ruumiinpainot mitattiin vaatimille, joita oli ruokittu talvella sailorehulla ja melassilla.Renblod. I. HematologiAbstract in Swedish / Sammandrag: Renen, ett halvtamt boskapsdjur, år en idisslare med hog anpassningsformåga till de stora omvåxlingarna av de olika årstiderna som år karakteristiska for de nordliga regionerna. Eftersom renen år ekonomiskt betydelsesfull och man tidigare i ganska liten utstråckning undersokt dess blodsammansåttning, undersoktes 578 renar hematologiskt. Blodproven togs från vena jugularis i samband med oronmårkning av kalvarna på sommaren och i samband med skiljning av 10 renbeteslag på hosten och vintern i norra Finland under olika såsonger 1973-79. Hos nyfodda kalvar var foljande vården låga: mångden av roda blodkroppar (8xl012/l, hemoglobin (108 g/l, hematokrit (35%, vita blodkroppar (6x109/l, serumjårnhalt (26 micromol/1. Dessa vården nådde nivån av ett vuxet djur på hosten i en alder av 5 månader (respektive medeltal 11 x 1012/1, 182 g/1, 51%, 9x109/l, 44 micromol/1. Totalvårdet for serum bilirubin visade sig vara relativt stabilt och B12 vitaminhalten var hog under de forstå dagarna efter fodseln. Det stabila serum bilirubinvårdet tyder på en relativt liten splittring av fetala erytrocyter. E-MCV hos vuxna renkor var ca. 49 fl, de runda erytrocyternas diameter ca. 5,5 microm och deras tjocklek ca. 1,5 microm. Några «sickligs» (skårvaktiga celler kunde inte konstateras. De roda blodkropparnas osmotiska splittring startade i en Na

 6. Dödsfallsutredningar : med oklar bakgrund och avsikt hos barn och ungdomar

  OpenAIRE

  Sandrehav, Jenny; Björkehed, Johan

  2006-01-01

  Violence against children and particularly the “Bobby Case” in spring 2006 initiated an unprecedented debate in the Swedish media about child maltreatment and child murder. There are however some children whose death causes never will be solved, and some of these cases are erroneously classified as something else. The present survey is commissioned by the Swedish Rescue Services Agency and the Swedish Centre for Lessons Learned from Incidents & Accidents, and will serve as the basis for a...

 7. Mapping of the image quality in myocardial scintigraphy: A national study; Kartlaeggning av bildkvalitet vid myokardscintigrafi: en nationell studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohlson, Maria; Gustafsson, Agnetha (Radiofysikavd., Universitetssjukhuset, Linkoeping (SE)); Gretarsdottir, Jakobina (Diagnostik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Goeteborg (SE)); Olsson, Eva (Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linkoeping (SE)); Johansson, Lena (Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Goeteborg (SE))

  2008-04-15

  The aim of this study was to make a survey over the physical parameters and how they affect the image quality and the final diagnosis for myocardial perfusion SPECT in Sweden. Another aim was to evaluate the need for standardized acquisition and processing protocols for myocardial perfusion SPECT. All thirty nuclear medicine departments in Sweden that perform myocardial perfusion SPECT participated in the study. A thorax heart phantom was used to simulate two patients. All studies were acquired and processed with the parameters used clinically in each hospital respectively. A quantitative and a qualitative evaluation were performed. At each hospital, the local nuclear medicine physician interpreted the images as if they were true patient images. There are great differences in the acquiring and processing parameters used in myocardial perfusion SPECT studies in Sweden. The image quality varies greatly for the different hospital but was approved for the majority of the hospitals. Images from two hospitals were considered to be too poor to be diagnosed. The interpretations of the local nuclear medicine physicians differ but the majority has reported an adequate diagnosis. One third of the hospitals have reported false positive defects. All steps in the chain from the acquisition to the evaluation of the medicine physician must be performed with high quality. The determinative factors are the noise reduction filter, the orientation of the slices in the heart and the judgement of the local medicine physician. The acquiring and processing parameters proposed by EANM should be used. The hospitals are also recommended to investigate in the time and resources available, in order to educate all staff involved in the evaluation of myocardial studies

 8. Behaviour of reindeer as an indicator of an adaptation to feeding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Nilsson

  2004-04-01

  Full Text Available Abstract: We assessed behaviour of reindeer affected by nutritional deprivation and how they adapted to various feeding strategies. The activity pattern of 61 penned eight month old female reindeer calves was observed during 20 of a total of 42 experimental days in winter 1997. The dominant activities were lying, ruminating, intake of feed and water, and standing. Few recordings of agonistic behaviour or snow intake occured. Restricted feed intake, half the ad lib. ration of a lichen-based diet, affected the eating behaviour of the reindeer, and more animals were standing and fewer lying compared to reindeer fed ad lib. Lack of energy in the diet correlated with animals lying curled up (lying with the muzzle close to the hind legs. This behaviour could be a useful complement to other measurements and registrations when studying adaptations to various feeding regimens.Abstract in Swedish/Sammanfattning:Syftet med studien var att undersöka om, och i så fall hur renars beteende påverkades av otillräckligt näringsintag och vid anpassning till olika utfodringsstrategier. Aktivitetsmönstret hos 61 inhägnade åtta månader gamla honrenkalvar studerades under 20 av totalt 42 försöksdagar. De vanligaste beteendekategorierna genom hela försöket var ligga, idissla, intag av foder och vatten samt stå passivt. Endast ett fåtal observationer av aggressivt beteende och snöätande registrerades. En begränsad giva dvs. halva mängden av fodergivan vid fri tillgång av en lavbaserad diet påverkade djuren ätbeteende. Dessutom observerades fler djur stå passivt medan färre låg jämfört med kontrollgruppen. Under första fasen av utfodring efter restriktionsperioden låg fler djur låg ihoprullade (med mulen tätt intill bakbenet jämfört med kontrollgruppen, vilket tolkades som ett tecken på energibrist. Beteendestudierna visade sig vara ett värdefullt komplement till övriga mätningar och provtagningar vid studier av renars anpassning till

 9. Theoretical spectroscopic characterization at low temperatures of S-methyl thioformate and O-methyl thioformate

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Senent, M. L., E-mail: senent@iem.cfmac.csic.es [Departamento de Química y Física Teóricas, Instituto de Estructura de la Materia, IEM-C.S.I.C., Serrano 121, Madrid 28006 (Spain); Puzzarini, C., E-mail: cristina.puzzarini@unibo.it [Dipartimento di Chimica G. Ciamician, Università di Bologna, Via F. Selmi 2, I-40126 Bologna (Italy); Hochlaf, M., E-mail: hochlaf@univ-mlv.fr [Laboratoire de Modélisation et Simulation Multi Echelle, Université Paris-Est, MSME UMR 8208 CNRS, 5 boulevard Descartes, 77454 Marne-la-Vallée (France); Domínguez-Gómez, R., E-mail: rosa.dominguez@upm.es [Departamento de Ingeniería Civil, Cátedra de Química, E.U.I.T. Obras Públicas, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid (Spain); Carvajal, M., E-mail: miguel.carvajal@dfa.uhu.es [Departamento de Física Aplicada, Facultad de Ciencias Experimentales, Unidad Asociada IEM-CSIC-U.Huelva, Universidad de Huelva, 21071 Huelva (Spain)

  2014-09-14

  Highly correlated ab initio methods are employed to determine spectroscopic properties at low temperatures of two S-analogs of methyl formate: S-methyl thioformate CH{sub 3}-S-CHO (MSCHO) and O-methyl thioformate CH{sub 3}-O-CHS (MOCHS). Both species are detectable and they are expected to play an important role in Astrochemistry. Molecular properties are compared with those of the O-analog, methyl formate. Both isomers present two conformers cis and trans. cis-CH{sub 3}-S-CHO represents the most stable structure lying 4372.2 cm{sup −1} below cis-CH{sub 3}-O-CHS. The energy difference between the cis and trans forms is drastically lower for MSCHO (1134 cm{sup −1}) than for MOCHS (1963.6 cm{sup −1}). Harmonic and anharmonic fundamentals and the corresponding intensities, as well as the rotational constants for the ground vibrational and first excited torsional states and the centrifugal distortions constants, are provided. Low torsional energy levels have been obtained by solving variationally a two dimensional Hamiltonian expressed in terms of the two torsional degrees of freedom. The corresponding 2D potential energy surfaces have been computed at the CCSD(T)/aug-cc-pVTZ level of theory. The methyl torsional barriers V{sub 3}(cis) are determined to be 139.7 cm{sup −1} (CH{sub 3}-S-CHO) and 670.4 cm{sup −1} (CH{sub 3}-O-CHS). The A/E splitting of ground torsional state has been estimated to be 0.438 cm{sup −1} for CH{sub 3}-S-CHO and negligible for CH{sub 3}-O-CHS.

 10. Influence of residual stress on the adhesion and surface morphology of PECVD-coated polypropylene

  Science.gov (United States)

  Jaritz, Montgomery; Hopmann, Christian; Behm, Henrik; Kirchheim, Dennis; Wilski, Stefan; Grochla, Dario; Banko, Lars; Ludwig, Alfred; Böke, Marc; Winter, Jörg; Bahre, Hendrik; Dahlmann, Rainer

  2017-11-01

  The properties of plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) coatings on polymer materials depend to some extent on the surface and material properties of the substrate. Here, isotactic polypropylene (PP) substrates are coated with silicon oxide (SiO x ) films. Plasmas for the deposition of SiO x are energetic and oxidative due to the high amount of oxygen in the gas mixture. Residual stress measurements using single Si cantilever stress sensors showed that these coatings contain high compressive stress. To investigate the influence of the plasma and the coatings, residual stress, silicon organic (SiOCH) coatings with different thicknesses between the PP and the SiO x coating are used as a means to protect the substrate from the oxidative SiO x coating process. Pull-off tests are performed to analyse differences in the adhesion of these coating systems. It could be shown that the adhesion of the PECVD coatings on PP depends on the coatings’ residual stress. In a PP/SiOCH/SiO x -multilayer system the residual stress can be significantly reduced by increasing the thickness of the SiOCH coating, resulting in enhanced adhesion.

 11. Preparation and characterization of oligochitosan-tragacanth nanoparticles as a novel gene carrier.

  Science.gov (United States)

  Fattahi, Ali; Sadrjavadi, Komail; Golozar, Mohammad Ali; Varshosaz, Jaleh; Fathi, Mohammad-Hossein; Mirmohammad-Sadeghi, Hamid

  2013-09-12

  The nanoparticles of oligochitosan-water soluble tragacanth (OCH-WST) as novel gene carriers have been prepared and their transfection efficiency has been investigated on Hela and HepG2 cell lines. Different OCH:WST weight ratios were prepared to obtain particles with low size distribution and high surface charge, and also in range of below 200 nm. Nanoparticles with 132.5 ± 6.77 nm size, polydispersity index 1.92 ± 0.061, surface charge 30.45 ± 1.84 and spherical morphology, have been chosen as gene carrier. Nanoparticle-DNA complexes (nanoplexes) showed better transfection efficiency in both Hela and HepG2 cells than chitosan polyplexes, with 1.26 × 10(6) versus 9.05 × 10(5) and 7.76 × 10(5) versus 2.16 × 10(5), respectively. Higher transfection efficiency of nanoplexes could be attributed to their weaker complexation. Decreasing of transfection in presence of galactose in HepG2 cells, indicated receptor mediated endocytosis of nanoplexes. These properties all together, make OCH-WST nanoparticles as potential gene carrier for active gene delivery into cells containing sugar receptors. Copyright © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. Nyexaminerade lärares första tid i yrket : En studie om nyttan av utbilningens teoretiska moment

  OpenAIRE

  Kreuger, Julia; Kylén-Wengman, Karin

  2007-01-01

  Sammanfattning Syftet med vår undersökning var att få syn på vad som utmärkte nyexaminerade lärares beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på de teoretiska momenten. Den dominerande bilden i tidigare forskning är att nyblivna lärare upplever många svårigheter under den första tiden i yrket. I det nya Lärarprogrammet från 2001 fanns en strävan efter att utbildningen skulle bli mer vetenskaplig och akademisk. Vi undersökte om lärare, examinerade frå...

 13. "Jag tror ju på allas lika värde oavsett kön" En studie om hur förskollärares resonemang kring sitt jämställdhetsuppdrag kommer till uttryck i mötet med barn.

  OpenAIRE

  Gisslén, Mia

  2013-01-01

  Denna studie har som syfte att belysa relationen mellan förskollärares resonemang om sitt jämställdhetsuppdrag och hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn. Studiens empiri har samlats ihop genom två halvstrukturerade intervjuer med två förskollärare och tre löpande observationer i samlingssituation vid en förskola. Resultatet visar att förskollärarna resonerar kring sitt jämställdhetsuppdrag på ett professionellt sätt. De visar hög medvetenhet när de resonerar om sitt jämstäl...

 14. Cryptosporidiumutbrottet i Östersunds kommun 2010 : Påverkan på kommunens barn

  OpenAIRE

  Jansson, Nils-Henrik; Pavlov, Patrik

  2013-01-01

  Målet med den här studien är att undersöka hur barn under 15 år påverkades av Cryptosporidiumutbrottet i slutet av år 2010 i Östersunds kommun. Datamaterialet utgörs av svar på en enkätundersökning från 514 barn rörande deras hälsa relaterad till utbrottet. Dessa enkäter togs fram av svenska Smittskyddsinstitutet kort efter utbrottet och det är i uppdrag av denna myndighet som studien utförs. Analys av riskfaktorer och följdsymptom utförs med logistiska regressionsmodeller utifrån både ett Ba...

 15. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  OpenAIRE

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 16. Sociala mediers påverkan på värde ur ett konsumentperspektiv

  OpenAIRE

  Berg, Johanna; Singh, Rosanna

  2017-01-01

  Syfte - Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur sociala medier påverkar värde kring kläder för en konsument. Metod - För att få en djupare förståelse av syftet tillämpades en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.   Resultat - Resultatet av studien är att konsumenter skapar värde genom upplevelser/erfarenheter och förväntningar, vilket påverkas av individuella och sociala kontexter. Värde baseras på de sociala banden mellan individer på sociala medier. För att bygga re...

 17. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 18. Nudge; en knuff i rätt riktning? : Ett beteendeekonomiskt experiment om svenskars attityder till nudge

  OpenAIRE

  Öqvist, Johanna; Bergfelt, Petra

  2015-01-01

  Beteendeinterventioner – så kallade nudge – syftar till att få individer att ta beslut som är gynnsamma både för individ och samhälle genom att göra subtila förändringar i den miljö inom vilken individer tar beslut. Beslutsfattare världen över har börjat använda nudge som ytterligare ett policy-verktyg. Nudge har emellertid kritiserats för dess tvivelaktiga etiska principer och debatten om nudge har i stort sett fortskridit utan inflytande från allmänheten. För i vilken utsträckning anses nud...

 19. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  OpenAIRE

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 20. Förändrat omhändertagande av patienter med uretärsten : - Lärdomar från ett förbättringsarbete

  OpenAIRE

  Khatami, Annelie

  2014-01-01

  Bakgrund: Omkring 10-15 % av befolkningen, oftast i arbetsför ålder, riskerar att någon gång drabbas av njursten. Nationella riktlinjer för njurstensbehandling saknas, men studier stödjer behandling inom 48 timmar för snabb symtomlindring och minskade besvär för patienten. Inom studerad verksamhet var tiden från diagnos till behandling lång och återinläggningarna var många, varför ett förbättringsarbete initierades. Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att halvera tiden från diagnos till...

 1. Parents in child custody disputes : Why are they disputing?

  OpenAIRE

  Bergman, Ann-Sofie; Rejmer, Annika

  2017-01-01

  Trots att det under lång tid har funnits samhällsinsatser för att hjälpa föräldrar att lösa konflikter om vårdnad, boende och umgänge är området relativt outforskat. Aktuella forskningsöversikter visar att det finns ett behov av en fortsatt kunskapsutveckling. Det saknas exempelvis en differentierad kunskap om vilka föräldrar som utvecklar vårdnadskonflikter och om deras konflikt.  Vårdnadskonflikter är ett ökande samhällsproblem. Sedan 2006 har  antalet inkomna stämningsansökningar till ting...

 2. Tunaweza - Vi kan! : Om att använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland

  OpenAIRE

  Åman, Julia

  2016-01-01

  I detta examensarbete behandlar jag hur man kan använda drama som metod för att stärka unga flickors självkänsla i ett utvecklingsland. Arbetet kretsar kring de erfarenheter jag fick när jag gjorde mitt konstnärliga examensarbete som dramainstruktör på en grundskola i Tanzania. I kapitel ett, två och tre redogör jag för hur kvinnors situation ser ut i Tanzania, lyfter fram hur fysisk bestraffning påverkar ett barns självkänsla, och framhäver att åsikterna gällande effekt...

 3. Evaluation of Recycling Polystyrene (PS) from a Microbiology Product

  OpenAIRE

  Eklöf, Jonas

  2014-01-01

  Detta är ett beställningsarbete av Plastone Oy och i det undersöks möjligheterna vad man kan göra genom återvinning med avfallsmaterialet som uppstår då man tillverkar en mikrobiologisk produkt i deras plastfabrik. Produkten tillverkas genom formsprutning och materialet som används är polystyren (PS). Ur litteraturstudien fann man varierande möjligheter på hur man kan återvinna PS på bästa sätt, men ingen lösning som har varit effektiv i praktiken. Det framgick också att återvunnet PS inte är...

 4. Influencer marketing : An analysis of a grey area in market law

  OpenAIRE

  Haglund Holst, Maximilian; Jorikson, Ludvig

  2017-01-01

  Uppsatsen kommer att behandla den relativt nya marknadsföringsmetoden influencer marketing. Influencer marketing innebär att en person å en näringsidkares vägnar marknadsför en viss produkt på sina sociala medier, till exempel en blogg. Denna metod har på senare tid vuxit och blivit ett framgångsrecept för många näringsidkare då de, med hjälp av influencern, kan nå ut direkt till en önskad målgrupp. I och med att Influencer marketing är en ny marknadsföringsmetod, innebär det att stor oklarhe...

 5. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  OpenAIRE

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 6. Musik – En viktig del i förskolan : Fyra förskollärares perspektiv på musikverksamheten i förskolan

  OpenAIRE

  Almgren, Josefin

  2016-01-01

  Syftet med min studie är att undersöka hur fyra förskollärare, verksamma i en musikförskola, uppfattar musikens funktion i förskolan och hur betydelsefull de anser att musikverksamheten är för barn i förskolan. Jag valde att genomföra en semistrukturerad gruppintervju där fyra förskollärare deltog. Jag har valt Vygotskijs sociokulturella perspektiv som teoretisk utgångspunkt i mitt arbete. I mitt resultat kunde jag se ett mönster av samarbete, gemenskap och barns inflytande som något som är v...

 7. Barns beteenden inom barnintensivvård : en fokuserad etnografisk observationsstudie

  OpenAIRE

  Holmgren, Erik; Sandqvist, Oskar

  2016-01-01

  Bakgrund: När sjukvården till stor del förlitar sig på medicinsk teknik och läkemedelsbehandling är det lätt att omvårdnadsåtgärder som syftar till att förebygga och lindra lidande inte ges tillräckligt utrymme. Intensivvårdsdelirium är ett förhållandevis outforskat område inom barnintensivvården. Idag finns inga riskskattningsinstrument översatta till svenska.   Syfte: Syftet var att studera barns beteenden när de vårdades på en barnintensivvårdsavdelning. Dessutom undersöktes om dessa betee...

 8. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 9. Förändringen av Incoterms klausulerna samt deras användning bland finländska företag

  OpenAIRE

  Storås, Tea; Granberg, Emilia

  2011-01-01

  Lärdomsprovet behandlar förändringen av Incoterms klausuler samt deras användning bland finländska företag. Ämnet behandlar företag i Finland och dess användning av Incoterms 2010 klausuler vid export och import. Vi avgränsar vårt arbete till att utreda hur Incoterms 2010 påverkat finländska företag samt hur övergången skett från de gamla Incoterms 2000 klausulerna till de nya Incoterms 2010 klausulerna. Lärdomsprovet är uppdelat i en teoretisk del samt i en empirisk del. Den teoretiska delen...

 10. Socialt stöd, arbetsrelaterad stress samt fysisk aktivitets påverkan på individens välmående : En kvantitativ fallstudie

  OpenAIRE

  Ysberg, Cecilia; Pettersson, Jessica

  2015-01-01

  Studiens syfte var att undersöka vilken effekt socialt stöd, arbetsrelaterad stress samt fysisk aktivitet har på individens välmående. Dessutom undersöktes vilken påverkan kön och ålder har på individens välmående. Karasek´s krav-kontroll-stödmodell utgjorde grund vid analys av resultatet (Karasek & Theorell, 1990). Studien utfördes på en organisation och bygger på en enkätundersökning (n=124) där bekvämlighetsurval användes. Mätinstrumentet består av fem delar som utgörs av demografiska ...

 11. Redovisning till verkligt värde : En studie om IAS 40:s inverkan på aktievärderingen av noterade fastighetföretag på Stockholmsbörsen

  OpenAIRE

  Sjögren, Andreas

  2007-01-01

  De senaste decenniernas globalisering har medfört att redovisningen behöver bli mer harmoniserad. Både företag och användare av redovisningsinformation är idag i större behov av att kunna jämföra redovisningsinformation inte bara mellan företag nationellt utan även mellan länder och mellan världsdelar. Detta är bakgrunden till införandet av IASB: s redovisningsregler i hela EU. En av de standarder som har påverkats mest av införandet av IASB: s regler benämnda IFRS/IAS är redovisningsstandard...

 12. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  OpenAIRE

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 13. Gamers preferenser för användargränssnitt på en spelrelaterad webbplats

  OpenAIRE

  Emilsson, Christian; Jensen, Patrik

  2015-01-01

  Användargränssnittsdesign är en stor del av en webbsidas intryck och förändras snabbt i takt med teknologins utveckling och trender. Men det gäller även att locka rätt användare. Hur lockar en webbsida till sig rätt målgrupp? Målet med rapporten var att analysera målgruppen gamers utifrån hur de upplever det grafiska användargränssnittet på en spelrelaterad webbsida. Rapporten behandlar även översiktitligt om aktuella trender för webbdesign tilltalar gamers. Undersökningen utfördes i två dela...

 14. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  OpenAIRE

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 15. Kinky sex till salu : En semiotisk analys om hur sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i sex stycken reklambilder

  OpenAIRE

  Isaksson, Elin

  2018-01-01

  Forskning visar på en lång historia av sexualisering och objektifiering av kvinnor i reklam. Vad forskning inte fokuserat på är sexualiserat våld i reklambilder. Den här studien är en sammanfogning av forskningsfälten genus och våld i reklam. Vad studien vill ta reda på är om sexualiserat våld används vid framställningen av kvinnor i reklambilderna samt den manliga blickens perspektiv. Studien använder sig av kvalitativ semiotisk analys för att undersöka om sexualiserat våld existerar i sex s...

 16. Grekisk mytologi i film : En innehållsanalys om hur grekisk mytologi gestaltas i film

  OpenAIRE

  Ruther, Mathilda

  2017-01-01

  Religion är inte ett fenomen som nyligen börjat gestaltas i film, detta har gjorts länge. Forskning gällande skärningspunkten mellan religion och film har också funnits i den akademiska världen länge. Det är dock inte lika vanligt att undersöka hur mytologi gestaltas i film. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur den grekiska mytologin gestaltas i filmerna Percy Jackson – Kampen om åskviggen, Percy Jackson – Monsterhavet, Clash of the Titans och Wrath of the Titans. Detta görs ge...

 17. Supplementary feeding of roe deer (Capreolus capreolus L with late harvested hay. A pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Rehbinder

  1985-05-01

  Full Text Available In order to increase the fodder available for roedeer during wintertime, late harvested hay was placed on racks early in November in three consecutive years. Freeezing kept the hay dry and fresh during all three winters. In the first winter, with much snow, the bulk of the hay was consumed whereas consumption in the two subsequent mild winters was low and selective. The crude protein content of the hay was low (3.5 - 8.4% dry matter. Metabolizable energy estimated from digestion in vitro was 3.5 — 5.6 MJ per kg dry matter. Rumen liquor from roe deer during a mild winter gave lower in vitro digestion than liquor from sheep fed with ordinary rations. The value of this poor hay for roe deer is discussed with respect to the animals requirements, seasonal adaption, the energy and protein content of the hay, water consumption and normal behavior. The results indicate that late harvested hay may be more suitable than regularly harvested hay or concentrates to help roe deer to survive spells of severe winter conditions. With late harvested hay placed out at several localized feeding sites, the risks of indigestion and dehydration, associated with a more concentrated, feed, are minimized and the ranking among the roe deer in particular will be less important and thus more animals will have improved prospects of gaining access to the fodder.Tilskottsutfodring av rådjur (Capreolus capreolus L med sent skordat ho. En pilotstudie.Abstract in Swedish / Sammanfattning: I avsikt att, for rådjur, oka mångden tillgångligt foder under vintertid, skordades och håssjades ho i borjan av november under tre på varandra foljande år. Hoet fros torn och holl sig fårskt alla vintrarna. Forstå vintern med mycket sno konsumerades huvuddelen av hoet medan de två foljande milda vintrarna konsumptionen var låg och selektiv. Mångden råprotein i hoet var lågt (3.5 — 8.4 % i torrsubstans. Innehållet av omsåttbar energi beråknad från digestion in vitro var 3

 18. Some estimated effects of the planned harnessing of the Ounasjoki river on reindeer husbandry

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pirkko Nieminen

  1983-05-01

  lisaksi tulvaniittyjen hcinåtuotto (noin 25 000 — 30 000 mk/vuosi menetettåisiin. Uusicn estcaitO|en rakentamiseen tarvittaisiin Ounasjoki-alucen paliskunnissa 6,2 milj. mk.Ounasjoki-projektets eventuella foljder på renskotseln.Abstract in Swedish / Sammandrag: Vattendragens uttnytjande for production av el-kraft har forstord renbetesmarker och forsvårat renarnas mojlighet att rora sig fritt i Finland. Som exempel hårav må nåmnas byggnadsprojekten for Lokka och Porttipahta regleringsreservoarer (inalles 630 km2 fr.o.m. borjan av 1960-talet inom Lappi renbeteslag. Ounasjoki-projektet omfattar 10 kraftverk samt 2 stora och 12 mindre reservoarer (inalles 270 km2. Byggnadsprojektcts influensområde skulle omfatta 1070 renågarens hushåll inom 7 renbeteslag. Genom att anvånda tre olika råkncsått kommer man till ett resultat, att man skulle bli tvungen att forminska maksimalt 476, 2824 och 9900 renar (ett kottproduction på ca. 0.12-2.5 million FIM/år och skulle mista 64 året rundt anvåndbara arbetsplatser och dessutom bli lidande av flere olika slags damage (forstorda stångslen osv. med ett varde på ca. 3.9 million FIM. Två rcncgendomar skulle bli f5rstorda (0.5 million FIM och dessutom skulle man forlora flodångarnas hoskord (25 000 - 30 000 PTM/år. Inom Ounasjoki-områdets renbeteslag skulle man behova 6.2 million FIM for uppråttande av nya stångsel på området.

 19. A comparative study on the efficacy of four anthelmintics on some important reindeer parasites

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magnus Nordkvist

  1983-05-01

  Full Text Available Four anthelmintic preparations were tested against some of the most important parasites of reindeer, i.e. warble fly (Oedemagena tarandi, nostril fly (Cephenemyia trompe, brainworm (Elaphostrongylus rangiferi, and lungworm (Dictyocaulus viviparus. Their efficacy against intestinal nematodes was also registered. Test drugs were Fenthion (Bayer, Fenbendazole (Hoechst, Mebendazole (Janssen, and Ivermectin (Merk Sharp & Dohme. Against O. tarandi and C. trompe Ivermectin was 100% effective and Fenthion 86 and 100% respectively. The efficacy of Fen- and Mebendazole against these parasites was not significant. Against E. rangiferi the benzimidazole compounds were highly effective, with Mebendazole a bit ahead. Ivermectin had a moderate effect and Fenthion had no effect on this parasite. Against D. viviparus Fenbendazole, Mebendazole and Ivermectin were of equal, moderate-high effectiveness. No drug had a complete effect on the «arrested» larvae of D. viviparus. Fenthion had no effect at all. Fenbendazole and Ivermectin were both 100% effective against intestinal nematodes. Mebendazole was less effective and Fenthion had no effects. Ivermectin is considered to be the overall most effective anthelmintic in this test.En jamforande studie av effekten av fyra anthelmintika mot några betydelsesfulla parasiter hos ren.Abstract in Swedish / Sammandrag: Fyra antiparasitmedel har prôvats mot några av renens viktigaste parasiter, nàmligen hudkorm (Oedemagena tarandi, svalgkorm (Cephenemyia trompe, hjårnmask (Elaphostrongylus rangiferi och lungmask (Dictyocaulus viviparus. Vidare har medlens effekt på mag- tarmnematoder (Trichostongylider också noterats. De prôvade medicinerna var Fenthion (Bayer, Mebendazole (Leo/Janssen, Fenbendazole (Hoechst och Ivermectin (Merck Sharp & Dohme. Mot hud- och svalgkorm var Ivermectin 100% effektivt medan for Fenthion effekten var 86 resp 100%. Effekten av Fen- och Mebendazole mot de båda parasiterna var inte

 20.  Moderbolagsperspektiv kontra enhetsperspektiv  : - motiv och konsekvens i teori och praktik

  OpenAIRE

  Lorenz, Anna; Gustavson, Jennie

  2009-01-01

  Abstract The development towards an international accounting standard implies that Swedish groups of companies that are not quoted on the stock exchange can use a parent company perspective or an entity perspective while making their group accounting. The purpose of this study is to describe and explain the motives behind the groups of companies choice of perspective and to show how these motives agrees with the effect it has on the profit and loss account and on the balance sheet. The study...

 1. CSR och politisk konsumtion : - en studie av Nikes och Pumas CSR- rapporter

  OpenAIRE

  Björling, Ameli

  2010-01-01

  “CSR and political consumption – a study of Nike’s and Puma’s CSR-reports” The purpose of this dissertation is to examine if political consumption has influenced multinational corporations to improve their Corporate Social Responsibility reports and policies more, than a company who has not been a target for political consumption. This dissertation is a content analysis of Nike’s and Puma’s first (Nike 2001, Puma 2001) and latest (Nike 2007/09, Puma 2007/08) CSR- reports. Archie Carroll’s mod...

 2. Styrning inom Franchising

  OpenAIRE

  Ohlsson, Anna; Hernström, Sara

  2005-01-01

  Bakgrund: Franchisekedjors framgång är beroende av att affärsidén följs till punkt och pricka, vilket medför att franchisetagare på många sätt blir styrda och begränsade i sitt agerande. Franchisetagare bör emellertid, inom de grundläggande ramarna, få ett visst spelrum för att driva sin verksamhet. En central fråga för franchisegivare är således hur de ska utforma de ramar inom vilka franchisetagarna ska hålla sig. Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad franchisegivare ämnar uppnå genom ...

 3. Kinakontakt – flytt eller expansion? : Så utvecklar östgötska teknikföretag sina relationer med Kina

  OpenAIRE

  Jonsson, Magnus; Nilsson, Gerda

  2006-01-01

  Att företag i Sverige påverkas av den enorma tillväxt som sker i Kina och att utvecklingen i Kina dessutom påverkas av hur svenska företag agerar borde, efter all uppmärksamhet i media, vara uppenbart. Då bilden som presenteras i media ofta är onyanserad har Teknikföretagen gett oss i uppdrag att göra en kartläggning av teknikföretags relationer med Kina. Syftet är att undersöka i vilken omfattning och varför företagen har dessa relationer samt hur företagen påverkas av dem. Undersökningens o...

 4. Attitudes towards people with ADHD : A quantitative study of students’ attitudes towards fictitious persons with and without ADHD diagnosis

  OpenAIRE

  Oscarsson, Sandra

  2013-01-01

                Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns några skillnader gällande attityder gentemot personer med eller utan ADHD.  En enkätundersökning genomfördes med scenario som beskrev personer med typiska ADHD-beteenden. Kön på scenariopersonerna manipulerades och även om det var uttalat i scenarierna att personen hade ADHD eller inte. Bakgrundsvariabler som undersöktes var utbildning hos respondenterna och om de eller nära anhörig hade ADHD eller inte.               Result...

 5. Preparation and characterizations of new U(IV) and U(VI) complexes with carboxylate ligands

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sbrignadello, G; Tomat, G; Battiston, G; Vigato, P A [Consiglio Nazionale delle Ricerche, Padua (Italy). Lab. di Chimica e Tecnologia dei Radioelementi

  1978-01-01

  The synthesis and characterization of some uranyl(VI) complexes containing glycolate (gly = CH/sub 2/OHCOO/sup -/) and methoxyacetate (MeOAc = CH/sub 3/OCH/sub 2/COO/sup -/) ligands with metal:ligand ratios of 1:1 and 1:2 are reported. In addition, new stable uranium(IV) complexes containing the same ligands, or the oxydiacetate (oda = /sup -/OOCCH/sub 2/OCH/sub 2/COO/sup -/) anion, have been prepared by photolysing aqueous solutions of uranyl(VI) nitrate in the presence of an excess of ligand. The possible structures of these complexes are discussed on the basis of IR results. The photoproduction mechanism of U(IV) complexes is proposed from electronic and spectrofluorimetric spectra and quantum yield data.

 6. Systembolagets monopol kontra EU:s fria rörlighet för varor

  OpenAIRE

  Edqvist, Daniel; Gisslén, Kristofer

  2006-01-01

  Denna uppsats strävar efter att besvara frågorna: Har systembolaget rätt att som ensam aktör bedriva detaljhandel av alkohol i Sverige? Strider nuvarande reglering av svensk import och export av vin och sprit mot EG-rätten? EG-domstolen har i flera fall rörande offentliga monopol fastslagit att dessa i sig inte utgör något brott mot EG-rätten, under förutsättning att de anpassas till övrig EG-rätt på konkurrensrättens område. Det är därför med anledning av detta fullt möjligt för Systembolage...

 7. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 8. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 9. Millennials : Hur företag ska arbeta med styrning för att behålla den nya generationen

  OpenAIRE

  Lemchen, Gabriella; Gjärdman, Alexander

  2017-01-01

  Generationen millennials ses av många ledare som lata, krävande men även illojala. Vilket har gjort det svårt för många företag att leda, styra samt förankra dem. Anledningen grundar sig mångt och mycket i en generationskrock där ledare ur de äldre generationerna inte vet hur de ska styra den yngre generationen. Millennials är framstående inom kunskapsintensiva tjänsteföretag idag och är även den generation som byter arbetsgivare mer frekvent än tidigare generationer. Det är därför vitalt för...

 10. Förvaltningen av en bostadsrättsförening : –en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse

  OpenAIRE

  Forsén, Rikard; Andersson, Rickard

  2009-01-01

  Bakgrund:  Bostadsrätten  utgör  en  alltmer  attraktiv  boendeform  och  dess  främsta  syfte  är  att tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings medlemmar bidrar  till att alla kostnader  täcks upp och därmed är boendekostnaden beroende av hur bostadsrättsföreningens kostnader hanteras. Denna studie undersöker hur verksamheten  i en bostadsrättsförening är förenlig med att verka för medlemmarnas bästa ekonomiska intresse.   Syfte: Syftet m...

 11. Ruinkvarteret

  OpenAIRE

  Floxner, Mattias

  2014-01-01

  Ruinkvarteret Tyresö gymnasium har gjort sitt som funktion av en skola. Byggnaden har gjort sitt för att stå pall för människan och naturen. Nu har den börjat förfalla. Fuktskador, otäta fönster och allmänt slitage har gjort att Tyresö kommun har besätmt sig för att renovera eller bygga om skolan till bostäder. Ett nytt bostadskvarter i ett naturlandskap där bebygelsen ligger som öar utan att förhålla sig till varandra med endast naturen som sammanbinder dem. Där det byggda är symbol för männ...

 12. Företagens behov av resebyråtjänster : Case: Karleby Resebyrå Ab

  OpenAIRE

  Björkroth, Pinja

  2016-01-01

  Syftet med arbetet är att utreda orsaker till varför resebyråtjänster används samt utreda vilka andra möjliga behov företagen har gällande resebyråtjänster. Undersökningen görs till Karleby Resebyrå. I den teoretiska delen behandlas marknadsmixerna 4P, 4C och 7P, business to business och kundlojaliteten. Som forskningsmetod i arbetet användes en kvantitativ metod med hjälp av en webbenkät. Enkäten består av 21 frågor varav 11 är öppna frågor. Webbenkäten skickades per e-post till 50 föret...

 13. Vad ersätter företagets avbrottsförsäkring?

  OpenAIRE

  Rosenqvist, Felix

  2010-01-01

  I arbetet redogörs för hur en avbrottsförsäkring är uppbyggd och hur ersättningen räknas ut i praktiken. I teoridelen behandlas försäkringshistoria, de frivilliga skadeförsäkringarna och mera djupgående avbrottsförsäkringen. Skadehanteringsprocessen beskrivs också i teoridelen. För att åskådliggöra ämnet har själva resultatredovisnigen förverkligats genom en fiktiv fallstudie. Detta för att göra det enklare för läsaren att förstå hur avbrottsförsäkringen fungerar i praktiken...

 14. Isomerization and dissociation in competition: the two-component dissociation rates of methyl acetate ions

  Science.gov (United States)

  Mazyar, Oleg A.; Mayer, Paul M.; Baer, Tomas

  1997-11-01

  Threshold photoelectron-photoion coincidence (TPEPICO) spectroscopy has been used to investigate the unimolecular chemistry of metastable methyl acetate ions, CH3COOCH3.+. The rate of molecular ion fragmentation with the loss of CH3O. and CH2OH radicals as a function of ion internal energy was obtained from the coincidence data and used in conjunction with Rice-Ramsperger-Kassel-Markus and ab initio molecular orbital calculations to model the dissociation/isomerization mechanism of the methyl acetate ion (A). The data were found to be consistent with the mechanism involving a hydrogen-bridged complex CH3CO[middle dot][middle dot][middle dot]H[middle dot][middle dot][middle dot]OCH2.+(E) as the direct precursor of the observed fragments CH3CO+ and CH2OH.. The two-component decay rates were modeled with a three-well-two-product potential energy surface including the distonic ion CH3C(OH)OCH2.+(B) and enol isomer CH2C(OH)OCH3.+(C), which are formed from the methyl acetate ion by two consecutive [1,4]-hydrogen shifts. The 0 K heats of formation of isomers B and C as well as transition states TSAB, TSBC, and TSBE (relative to isomer A) were calculated from Rice-Ramsperger-Kassel-Markus (RRKM) theory.

 15. Study of RF-excited Diethylene Glycol Dimethyl Ether Plasmas by Mass Spectrometry

  International Nuclear Information System (INIS)

  Algatti, M A; Mota, R P; Júnior, P W P Moreira; Honda, R Y; Kayama, M E; Kostov, K G

  2012-01-01

  This paper deals with the study of the fragmentation process of diethylene glycol dimethyl ether (CH 3 O(CH 2 CH 2 O) 2 CH 3 ) (diglyme here in) molecule in low pressure RF excited plasma discharges. The study was carried out using mass spectrometry. The results showed that for a fixed pressure, the increase of the RF power coupled to the plasma chamber from 1 to 35 W produced a plasma environment much more reactive which increases the population of the ionized species like CH 2 + (15 amu), C 2 H 4 + (28 amu), CH 3 O + (31 amu), C 2 H 4 O + (44 amu), CH 3 OCH 2 CH 2 + (59 amu) and CH 3 OCH 2 CH 2 O + (75 amu). This fact may be attributed to the increase of the electronic temperature that makes predominant the occurrence of inelastic processes that promotes molecular fragmentation. For a fixed value of RF power the increase of pressure from 50 mTorr to 100 mTorr produces the decreasing of the above mentioned chemical species due the lower electronic mean free path. These results suggest that if one wants to keep the monomer's functionality within the plasma deposited films resulting from such kind of discharges one must operate in low power conditions.

 16. α-Tocopherol impact on oxy-radical induced free radical decomposition of DMSO: Spin trapping EPR and theoretical studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jerzykiewicz, Maria; Cwielag-Piasecka, Irmina; Witwicki, Maciej; Jezierski, Adam

  2011-01-01

  Graphical abstract: α-Tocopherol inhibits the oxidation of ·CH 3 to ·OCH 3 . Display Omitted Highlights: → α-Tocopherol does not inhibit the oxidation of DMSO to ·CH 3 . → α-Tocopherol inhibits the oxidation of ·CH 3 to ·OCH 3 . → α-Tocopherol does not inhibit the oxidation of PBN. → The structures of observed spin adducts were theoretically confirmed. - Abstract: EPR spin trapping and theoretical methods such as density functional theory (DFT) as well as combined DFT and quadratic configuration interaction approach (DFT/QCISD) were used to identify the radicals produced in the reaction of oxy-radicals and dimethyl sulfoxide (DMSO) in the presence and absence of α-tocopherol. Additionally, the mixtures of α-tocopherol with linolenic acid and glyceryl trilinoleate as well as bioglycerols (glycerol fractions from biodiesel production) were tested. α-Tocopherol inhibited oxidation of the main decomposition product of DMSO, ·CH 3 to ·OCH 3 but did not prevent the transformation process of N-t-butyl-α-phenylnitrone (PBN) into 2-methyl-2-nitrosopropane (MNP). Theoretical investigations confirmed the structures of proposed spin adducts and allowed to correlate the EPR parameters observed in the experiment with the spin adducts electronic structure.

 17. Hydrolysis of Mg(BH4)2 and its coordination compounds as a way to obtain hydrogen

  Science.gov (United States)

  Solovev, Mikhail V.; Chashchikhin, Oleg V.; Dorovatovskii, Pavel V.; Khrustalev, Victor N.; Zyubin, A. S.; Zyubina, T. S.; Kravchenko, O. V.; Zaytsev, Alexey A.; Dobrovolsky, Yu. A.

  2018-02-01

  Three ligand-stabilized Mg(BH4)2-based complexes have been synthesized and evaluated as potential hydrogen storage media for portable fuel cell applications. The new borohydrides: Mg(BH4)2 × 0.5Et2O and Mg(BH4)2 × diglyme (diglyme - CH3O(CH2)2O(CH2)2OCH3) have been synthesized and examined by X-ray single crystal diffraction method. Hydrolysis reactions of the compounds liberate hydrogen in quantities ranging from 46 to 96% of the theoretical yield. The hydrolysis of Mg(BH4)2 and other borohydrides is also accompanied by the diborane formation. The amount of liberated diborane depends on the Mg-coordination environment. To explain this fact quantum-chemical calculations have been performed. It is shown that formation of Mg-O-Mg-bridges enables the side process of diborane generation. It means that the size and denticity of the ligand directly affects the amount of released diborane. In general, the larger the ligand and the higher its denticity, the smaller is amount of diborane produced. The new compound Mg(BH4)2 × diglyme decomposes without diborane formation that allows one to be considered as a new promising chemical hydrogen storage compound for the practical usage.

 18. Elucidation of the electronic states in polyethylene glycol by attenuated Total reflectance spectroscopy in the far-ultraviolet region

  Science.gov (United States)

  Ueno, Nami; Wakabayashi, Tomonari; Morisawa, Yusuke

  2018-05-01

  We measured the attenuated total reflectance-far ultraviolet (ATR-FUV) spectra of poly(ethylene glycol) (PEG; average molecular weights of 200, 300, and 400) and related materials in the liquid state in the 145-200-nm wavelength region. For appropriately assigning the absorption bands, we also performed theoretical simulation of the unit-number dependent electronic spectra. The FUV spectra of PEGs contain three bands, which are assigned to the transitions between n(CH2OCH2)-3s Rydberg state (176 nm), n(CH2OCH2)-3p Rydberg state (163 nm), and n(OH)-3p Rydberg state (153 nm). Since the contribution of n(OH) decreases compared to n(CH2OCH2) with increase in the number of units, the ratios of the molar absorption coefficients, ε, at 153 nm relative to 163 nm, decrease. On the other hand, the ratio of ε at 176 nm to that at 163 nm increases with increase in the number of units, because of the difference in the number of unoccupied orbitals in the transitions. The calculated results suggest that n orbitals form two electronic bands. In the upper band, the electrons expand over the ether chain, whereas in the lower band, the electrons are localized in the terminal OH in the PEGs.

 19. Rootsi tülikas provints 17. sajandi lõpul / Kari Tarkiainen

  Index Scriptorium Estoniae

  Tarkiainen, Kari, 1938-

  2015-01-01

  Arvustus: Kasper Kepsu. Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrending och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Helsingfors, 2014. Ingerimaa erinevusest Eestimaast ja Liivimaast

 20. Kriitilisi märkusi / Marja Kallasmaa

  Index Scriptorium Estoniae

  Kallasmaa, Marja, 1950-

  2005-01-01

  Arvustus: Ingermanländares namnskick under 1900-talet : kontinuitet och förändring. Uppsala : Uppsala University, 2004. (Studia multiethnica Upsaliensia ; 17) ; Paguluses elavate ingerlaste ees- ja perekonnanimedest