WorldWideScience

Sample records for nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

 1. Monitoring NSL. Progress of the Dutch National Air Quality Cooperation Programme (NSL). State of affairs 2012; Monitoringsrapportage NSL. Stand van zaken 2012 Nationaal Samenwerkingsprogamma Luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zanten, M.C.; Wesseling, J.; Mooibroek, D.; Van Alphen, A.; Nguyen, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands); Groot Wassink, H.; Verbeek, C. [InfoMil, Agentschap NL, Den Haag (Netherlands)

  2012-11-15

  The National Air Quality Cooperation Programme (NSL) has been created to facilitate improvements in air quality in the Netherlands and to ensure that the Netherlands meets the respective deadlines set for compliance to EU limit values for particulate matter (PM10) and nitrogen dioxide (NO2). Local, regional and national authorities work together within the framework of this programme to ensure that these goals will be met. A monitoring programme has been put in place to monitor progress and, if necessary, to enable timely modifications to the programme. The annual results of the monitoring programme have been bundled together by the Monitoring Bureau (collaboration between RIVM and the InfoMil Knowledge Centre) into the 2012 progress report [Dutch] Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Hierin werken de Rijksoverheid en decentrale overheden samen om te zorgen dat Nederland overal tijdig aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide zal voldoen. Om de voortgang van dit verbeterprogramma te volgen en tijdig eventuele extra maatregelen te kunnen nemen, is aan het NSL een monitoringsprogramma verbonden. De uitvoering van de monitoring is neergelegd bij Bureau Monitoring, een samenwerkingsverband tussen het RIVM en Kenniscentrum InfoMil.

 2. Program management for air quality projects; Programma's geven lucht voor projecten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Busscher, T.; Tillema, T.; Arts, J. [Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2011-04-15

  The Dutch Air Quality Collaboration program (NSL) is introducing a new approach to complex issues. This programmatic approach may offer a solution, but is still relatively new in spatial policymaking. What can we learn about the success and failure aspects of programs from the approach at NSL?. [Dutch] Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) introduceert een nieuwe aanpak voor complexe problemen. Deze programmatische aanpak kan hiervoor een oplossing zijn, maar is relatief nieuw in de ruimtelijke beleidspraktijk. Wat leert de aanpak bij het NSL ons over succes- en faalfactoren van programma's?.

 3. Benchmark testing of ISL2 v6.00; Benchmark testen van ISL2 v6.00

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  Computer models are used to determine which standards for air pollution along Dutch roads are exceeded. On the basis of the outcome measures are proposed and, if considered to be effective, actually taken. The models are based on calculation rules that are checked against measurements. All models have a limited scope. The calculation rules and the scope of the models used within the legal framework of the Air Quality Assessment Scheme (RBL) (ref) are summarized in the text of the RBL. In the National Air Quality Cooperation Programme (NSL, abbreviated in Dutch) all the authorities involved work together in order to monitor the development of the air quality and to take action if needed [Dutch] Computermodellen worden gebruikt om vast te stellen waar normen voor luchtverontreiniging langs Nederlandse wegen worden overschreden. Op basis van de resultaten worden maatregelen voorgesteld en, indien effectief, daadwerkelijk genomen. De modellen zijn gebaseerd op rekenregels die weer getoetst zijn aan metingen. Alle modellen hebben een beperkt werkingsgebied. De rekenregels en het werkingsgebied voor de modellen die gebruikt worden binnen het wettelijk kader van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) (ref) zijn samengevat in de tekst van het RBL. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken alle bevoegde gezagen samen om jaarlijks de ontwikkeling van de luchtkwaliteit te volgen en maatregelen te nemen en te toetsen. Het modelinstrumentarium is daarbij een essentiele tool.

 4. Large-scale concentration and deposition maps for the Netherlands. Report on 2012; Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland. Rapportage 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velders, G.J.M.; Aben, J.M.M.; Jimmink, B.A.; Geilenkirchen, G.P.; Van der Swaluw, E.; De Vries, W.J.; Wesseling, J.; Van Zanten, M.C.

  2012-06-15

  RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) presents new concentration maps for the Netherlands, for eight air pollutants, including nitrogen dioxide and particulate matter, for the period up to 2030. New deposition maps for nitrogen are also presented. These maps are produced annually and show a combined image of the air quality and level of deposition in the Netherlands. They are used in the national air quality collaboration programme (NSL) and in the programmatic approach to nitrogen (PAS) of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. The maps are based both on measurements and model calculations. They have legal status and are considered a touchstone for new infrastructural projects [Dutch] Het RIVM presenteert de nieuwe kaarten waarin de concentraties van acht luchtverontreinigende stoffen (onder andere stikstofdioxide en fijn stof) in Nederland tot 2030 staan weergegeven. Hetzelfde geldt voor de mate waarin stikstof op de bodem neerslaat. Deze kaarten worden jaarlijks gemaakt en geven een beeld van de luchtkwaliteit en de neerslag van stikstof op de bodem in Nederland. Ze worden gebruikt in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). De kaarten hebben een wettelijke status en gelden als toetssteen voor ruimtelijke ordeningsplannen. Ze zijn gemaakt op basis van metingen en modelberekeningen.

 5. Dynamic traffic management and air quality; Dynamisch verkeersmanagement en luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-06-15

  Traffic flow can be improved by means of dynamic routing and regulation as a result of which traffic might choose a different route. Therefore, in this report also attention is paid to the effects on other road sections, such as improvement of the air quality. Calculations were carried out for the cases Southeast Amsterdam, Alkmaar and De Bilt. The detailed impacts on traffic and on air quality are available in the annex. All the reported air quality impacts are calculated using CAR II, version 8.0 for the year 2010. [Dutch] Doorstroming van het verkeer kan worden bevorderd door middel van dynamisch routeren en doseren. Het verkeer zal door deze maatregel een andere route gaan kiezen. Daarom besteedt de publicatie ook aandacht aan de effecten op de overige wegvakken, zoals verbetering van de luchtkwaliteit. Voor deze publikatie zijn berekeningen uitgevoerd voor de cases Amsterdam-zuidoost, Alkmaar en De Bilt. De gedetailleerde verkeerseffecten en effecten op luchtkwaliteit staan in de gratis beschikbare bijlage. Alle in deze rapportage opgenomen effecten op luchtkwaliteit zijn berekend met CAR II, versie 8.0 voor het jaar 2010.

 6. Air quality in the Netherlands in 2011; Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beijk, R.; Mooibroek, D.; Hoogerbrugge, R.

  2012-09-15

  The concentrations of atmospheric pollutants measured by the Dutch National Air Quality Monitoring Network (NAQMN) in 2011 do not differ greatly from those of preceding years. This is partly due to the absence in recent years of any extreme weather conditions that can affect air quality. However, during the first few months of 2011, there was an increase in particulate matter concentrations, especially during dry spells in the spring of 2011 [Dutch] De concentraties van stoffen die door het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) in Nederland gemeten worden, zijn in 2011 weinig veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt mede doordat de gemiddelde weersomstandigheden, die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, niet substantieel afweken. Wel zijn in de eerste maanden op meer dagen dan in voorgaande jaren hoge concentraties fijn stof gemeten, vooral tijdens droge perioden in het voorjaar.

 7. Air quality in the Netherlands in 2008; Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beijk, R; Mooibroek, D; Hoogerbrugge, R

  2009-07-01

  Results from the Dutch National Air Quality Monitoring Network (LML) show that in 2008 some exceedances of a few European air quality limit values were measured in the Netherlands. However,similar to 2007, the exceedances were less high and frequent than some years before due to more favorable weather conditions. incidently, high concentrations did occur this year. Especially during both the 2007th and 2008th New Year's Eve, when a very high level of PM10 occurred inside, and even outside, many urban areas due to a combination of fireworks, mist and low windspeeds. Ozone concentrations above the alert threshold (smog alert) were not observed in 2008. Exceedance of limit values for nitrogen dioxide occurred especially at traffic dominated monitoring sites. Nitrogen dioxide concentrations at rural background locations remained fairly stable during the last few years and are lower than the limit value. The maximum number of days with PM10-concentrations above the limit value is not exceeded at any of the monitoring sites in 2008. On average, the 2008 year average concentrations PM10 declined with approximately 2 {mu}g/m{sup 3} compared to 2007. [Dutch] In Nederland zijn in 2008 enkele overschrijdingen van de Europese normen voor de luchtkwaliteit gemeten. Net als in 2007 jaar waren mede door gunstigere weersomstandigheden de overschrijdingen in 2008 minder hoog en frequent dan in voorgaande jaren. Incidenteel deden zich wel hoge concentraties voor. Vooral tijdens de jaarwisseling van 2008/2009 was de concentratie fijn stof in een groot deel van Nederland (wederom) zeer hoog door de combinatie van mist, weinig wind en vuurwerk. Dit blijkt uit meetresultaten van het Landelijk Meentnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Het jaaroverzicht geeft een overzicht van de gemeten en deels berekende luchtkwaliteit. In 2008 waren er geen dagen met ernstige smog door ozon (concentraties boven de Europese alarmdrempel). De jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide (NO2) zijn

 8. Impact of dynamic traffic management on air quality. Final report of a study on the impact of dynamic traffic management on the air quality along highways; Invloed DVM op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar het effect van dynamisch verkeersmanagement op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drewes, W.; Fransen, W. [DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the Air Quality Innovation programme (IPL) a broad survey has been carried out on the possibilities of Dynamic Traffic Management (DTM) to improve air quality. This report finalizes the survey that was carried out within the IPL, and summarizes the results of the separate reports. Next to this final report, also a recommendation was made with regard to applying DTM to improve air quality. The final report starts with a comprehensive summary of the results of all the sub-surveys. In addition, for each sub-survey and other relevant publications, used in preparing the recommendation, the key issues and abstracts are presented. [Dutch] Binnen het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) is breed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit rapport sluit het onderzoek dat binnen het IPL is uitgevoerd af en vat de afzonderlijk gerapporteerde resultaten samen. Naast dit eindrapport is ook een toepassingsadvies gericht op het inzetten van DVM ter verbetering van de luchtkwaliteit opgesteld. Het eindrapport begint met een integrale samenvatting van de resultaten van alle deelonderzoeken. Daarnaast zijn van elk deelonderzoek en andere relevante publicaties die gebruikt zijn bij het opstellen van het toepassingsadvies de kernpunten en beknopte samenvattingen opgenomen.

 9. Acute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2008 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Velzen AG; van Gorcum TF; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; NVIC

  2009-01-01

  In 2008 ontving het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in totaal 39.381 informatieverzoeken over 52.695 blootstellingen aan giftige stoffen. Het merendeel van de verzoeken werd telefonisch gedaan (35.632 over 46.927 blootstellingen). Via de website Vergiftigingen.info, die

 10. Acute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2007 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Gorcum TF; van Velzen AG; Brekelmans PJAM; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; NVIC

  2008-01-01

  In 2007 werd het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 37.623 maal telefonisch benaderd voor informatie over acute vergiftigingen, waarbij sprake was van ruim 50.000 blootstellingen van mensen of dieren aan giftige stoffen. De meeste informatieverzoeken waren afkomstig van

 11. Talent herkend! Een profielschets van sportofficials op internationaal/nationaal en regionaal niveau

  NARCIS (Netherlands)

  Sebastiaan Platvoet; Ben Halle

  2009-01-01

  In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op talentherkenning bij sportofficials. Het doel van deze studie is vast te stellen welke talenten / kenmerken officials bezitten die actief zijn op internationaal / nationaal niveau en welke gemeenschappelijke kenmerken officials bezitten die actief zijn

 12. Isolatieplan vol kieren; kennis en maatwerk ontbreken in nationaal project voor energiebesparing

  NARCIS (Netherlands)

  Entrop, A.G.; Brouwers, H.J.H.

  2008-01-01

  Het nationaal energiebesparingsplan Meer met Minder heeft als doel tot 2020 2,4 miljoen bestaande gebouwen 30 % zuiniger te maken. Ir. Bram Entrop en pro.fdr.ir. Jos Brouwers vrezen dat dit initiatief van overheid, energieleveranciers, bouw- en installatiebedrijven niet meer is dan een papieren

 13. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2005-2006. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Velzen AG; van Gorcum TF; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; VIC

  2007-01-01

  Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ontving in 2005 36.375 en in 2006 37.088 informatieverzoeken over acute intoxicaties van mensen en dieren. Deze informatievragen betroffen circa 50.000 blootstellingen aan lichaamsvreemde stoffen per jaar. Ruim de helft van deze

 14. Het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1940 : De geschiedenis van de eerste vakcentrale in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekman, P.H.; Houkes, J.

  2015-01-01

  This study analyses the development of the founding, growth and downfall of the Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), the National Labour Secretariat, the first national confederation of trade union federations in the Netherlands, between 1893 and 1940. The foundation of the NAS resulted from the

 15. Administrative law judge as a watchdog for air quality; Bestuursrechter stelt zich terecht op als waakhond voor de luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schutte-Postma, L.; Van Wee, B. [Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2005-12-01

  Insight is given on the correctness of judgements of the judge for the administrative law in the Netherlands with regard to air quality and the discontinuation of related spatial planning and building and construction projects. Also attention is paid to the new Decree on Air Quality, including the regulation on balancing. This regulation implies that deteriorated air quality in one place must be compensated by improved air quality somewhere else. [Dutch] In de media worden de uitspraken van de Nederlandse bestuursrechter over luchtkwaliteit (en ruimtelijke plannen) verkeerd uitgelegd. Steeds zou de normstelling het probleem vormen. Juridische analyse van de rechterlijke uitspraken leert echter dat het steeds om oude, al in het verleden gemaakte, fouten gaat. In de 'vernietigde' plannen is onvoldoende met de luchtkwailteit rekening gehouden op het moment van vaststelling van die plannen door de gemeenteraad of de minister van Verkeer en Waterstaat. Steeds was sprake van gebrekkige informatie bij de afweging door gemeente of minister. Die plannen moeten daarom terecht 'overnieuw'. Het is vooral belangrijk dat overheden de regeling serieus nemen en onderzoek doen. Het nieuwe Besluit luchtkwaliteit, inclusief salderingsregeling, kan zulke fouten niet verbeteren.

 16. Informatieverstrekking bij vergiftigingen door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum gebaseerd op gegevens van 1985-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstee AWM; Meulenbelt J; Savelkoul TJF

  1990-01-01

  In this report the Dutch National Poison Control Centre (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, NVIC) gives a review of the nature of calls for information about intoxications and their frequency in the Netherlands in the period 1985 - 1989. The NVIC is the only poison control centre in the

 17. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de

 18. List of the primary types of social wasps (Hymenoptera: Vespidae) deposited in the Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, and the Zoölogisch Museum, Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Kojima, J.; Achterberg, van C.

  1997-01-01

  The primary types of social wasp subfamilies Vespinae, Polistinae and Stenogastrinae housed in the Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden and the Zoölogisch Museum in Amsterdam are listed. Their complete label data are given unless they are available elsewhere. Lectotypes of Polistes snelleni

 19. EU-regulation for PM2.5. Consequences for the National Air Quality Monitoring network; EU-regeling voor PM2,5 bekend. Gevolgen voor het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Arkel, F.; Hoogerbrugge, R.; Van der Meulen, T. [Laboratorium voor Milieumetingen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2008-02-15

  In the European Union an agreement has been reached on revision of the directive for air quality and cleaner air for Europe (Clean Air for Europe, CAFE). For the sake of clarity, simplicity and efficiency the current framework directive from 1996, including the first four subsidiary directives, have been combined in one single directive. (mk) [Dutch] In de Europese Unie is een akkoord bereikt over herziening van de richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (Clean Air for Europe, CAFE). Ten behoeve van de duidelijkheid, eenvoud en efficientie zijn in het voorstel de huidige kaderrichtlijn uit 1996 en de daarbij behorende eerste vier dochterrichtlijnen samengevoegd in een enkele richtlijn.

 20. Assessment of the Dutch National Air Quality Plan 2004; Beoordeling van het Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beck, J.P.; Buringh, E.; Wieringa, K.

  2005-02-01

  The Dutch government expects that targets for the reduction of emission of particulates and nitrogen dioxide can not be reached in time. Therefore, the Netherlands is obliged to draft a plan of actions in order to realize those targets within the period that has been agreed upon in the context of the European Union air quality policy. The present plan of action has been assessed by the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) with regard to the feasibility of the boundary values and the preconditions for action plans as formulated by the European Committee. Also, the plan has been assessed for the prevention or limitation of health effects and the Dutch position with regard to particulates. [Dutch] Het luchtbeleid heeft als doelstelling dat op lange termijn de gezondheidsrisico's en de effecten op ecosystemen en biodiversiteit moeten dalen tot een verwaarloosbaar niveau. Daartoe zijn in Europees verband normen voor de luchtkwaliteit vastgesteld. Nederland verwacht dat met het vastgestelde beleid niet tijdig aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide zal worden voldaan. Hierdoor is Nederland verplicht om een actieplan op te stellen. De uitvoering ervan zal er toe moeten leiden dat Nederland alsnog de doelen binnen de gestelde termijn haalt. Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van het RIVM heeft het actieplan getoetst aan de haalbaarheid van grenswaarden en aan de voorwaarden die door de Europese Commissie voor actieplannen zijn opgesteld. Daarnaast is het plan beoordeeld in het perspectief van de doelstelling van de richtlijn: het voorkomen of verminderen van gezondheidseffecten. Tenslotte geeft de evaluatie aanknopingspunten voor het herijken van de Nederlandse positie in de fijnstofproblematiek.

 1. Impact of screens on air quality. Final report of a study on the performance of (sound)screens on the air quality along highways; Invloed schermen op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van (geluids)schermen op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  4 m barrier stays the same during the whole programme and at other cross sections modified designs were tested. Although testing of barrier efficiency for air quality is subjected to sources of error, after prolonged measuring time and correcting for known systematic deviations, results could be presented. At a distance of 10 m behind the (standard) barrier, the reduction effect for NO2 is 14 ({+-}10)%, for NOx 20({+-}6)% and for PM10 34({+-}25)% (values between () indicate 95% confidence interval). The test was not able to detect any systematic improvement of the innovative barrier designs relative to the standard barrier, data could even indicate lower performance. In parallel the quality of measurement and calculation tools was studied by a roundrobin- test of CFD based calculations and of wind tunnel testing of a few specific situations. Results for both the CFD-calculations and the round-robin-test of wind tunnels will be presented in a separate report. One may conclude that within the frame work of the IPL barrier research program a vast amount of very relevant data is produced and very valuable findings were established. We must conclude however that there still remains a lot of unanswered questions that shall be considered to be of importance when applying barriers on a wider scale for air quality reasons. At the present state the implementation of innovative barriers for air quality cannot be done to its full potential. [Dutch] In de periode 2005 tot en met 2009 is een onderzoeksprogramma uitgevoerd naar de effecten van (geluid)schermen op de luchtkwaliteit langs de weg en zijn nieuwe systemen ontwikkeld om de effectiviteit voor de luchtkwaliteit van de schermen te verbeteren. Daarnaast is aandacht besteed aan de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van het reken- en meetinstrumentarium waarmee de effecten berekend en gemodelleerd kunnen worden. Er werd op basis van buitenlands onderzoek al een zekere mate van effectiviteit van schermen verondersteld en de

 2. How to adjust traffic management to air quality; Hoe kun je verkeersmanagement afstemmen op de kwaliteit van lucht?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cornelissen, T. [Rijkswaterstaat, Den Haag (Netherlands)

  2011-04-15

  Matrix boards are used to manage traffic speed on roads. The Dutch InnovatieProgramma Luchtkwaliteit IPL (Air Quality Innovation Programme ) has looked at the option of using matrix boards to improve the air quality along the highways. The IPL has also examined other temporary measures that can be deployed at times of peak concentrations of PM10 and/or NO2. [Dutch] Met matrixborden kan op wegen de snelheid worden geregeld. In het InnovatieProgramma Luchtkwaliteit (IPL) is gekeken of men de matrixborden ook kan inzetten om de luchtkwaliteit langs de snelweg te verbeteren. Door het IPL is ook gezocht naar andere tijdelijke maatregelen die je in kunt zetten op die momenten dat er een piek in de concentraties aan PM10 en/of NO2 optreedt.

 3. Air quality in the Netherlands. Health effects and societal cost. A brief overview for the year 2005; Luchtkwaliteit in Nederland. Gezondheidseffecten en hun maatschappelijke kosten. Een beknopt overzicht van de stand van zaken in 2005

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Singels, M.; Klooster, J.P.G.N. [CE, Delft (Netherlands); Hoek, G. [Environmental and Occupational Health Division, Institute for Risk Assessment Sciences IRAS, Utrecht (Netherlands)

  2005-09-15

  An overview is given of the socio-economic effects of air pollution in the Netherlands in the year 2004. The most important conclusion is that air pollution causes between 4 and 40 billion euro damage. The damage concerns mainly respiratory diseases and mortality as a result of continued exposure to particulates and ozone. [Dutch] Een actueel overzicht wordt gegeven van de stand van de wetenschap rond de gezondheidseffecten van luchtvervuiling en de maatschappelijke die deze met zich meebrengen. De belangrijkste conclusie is dat de effecten van luchtvervuiling de maatschappij per jaar minimaal 4 miljard euro (en maximaal 40 miljard) kosten. Het grootste deel daarvan is het gevolg van vroegtijdige sterfte door langdurende blootstelling aan fijn stof. Ongeveer een kwart van dit bedrag wordt bepaald door het ontstaan of de toename van ziekten en klachten als COPD (met name chronische bronchitis), ontstekingsreacties in de luchtwegen, vermindering van longfunctie en verergering van bestaande longklachten (waaronder astma-aanvallen). Ook kortdurende blootstelling kan tot vroegtijdige sterfte en ziekte leiden. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de meest recente onderzoeken over de gezondheidseffecten van met name fijn stof en ozon, en wordt in beeld gebracht welke stoffen en emissiebronnen van betekenis zijn voor voor de luchtkwaliteit. Met name verbrandingsprocessen (o.a. in wegverkeer en scheepvaart) zijn schadelijk voor de gezondheid. Tenslotte wordt toegelicht hoe de maatschappelijke kosten van de gezondheidseffecten berekend zijn. Essentie hierin is het uitdrukken van een verloren levensjaar (ofwel de vermindering van een gezonde levensduurverwachting) in termen van geld.

 4. Gas sensing with field-effect transistors

  NARCIS (Netherlands)

  Andringa, Anne-Marije

  2013-01-01

  Kleine en goedkope elektronische gassensoren kunnen worden ingezet voor allerlei toepassingen, zoals het meten van de luchtkwaliteit in de binnen- of buitenlucht, het stellen van medische diagnoses of het bewaken van de voedselkwaliteit. Doordat elektronische sensors elektrisch kunnen worden

 5. Climate policy. The dirt, the country and the world. Part 2. Investing in a start; Klimaatbeleid. Het vuil, het land en de wereld. Deel 2. Investeren in een voorsprong

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wit, R.; Honig, E. [Stichting Natuur en Milieu SNM, Utrecht (Netherlands)

  2008-01-15

  The climate policy is a global problem that can only be solved on a global level. The effect of a unilateral emission reduction target on global temperature rise will be limited if international climate negotiations should fail. Nevertheless, there are numerous reasons for the Netherlands and Europe to be in the forefront. The unilateral emission reduction target of 20%, as established by the EU, can have an exemplary function and offer opportunities for other countries to join a large coalition. Such an opportunity offers international trade and industry clarity as to the continuance of the European trading system. The certainty that a price for CO2 will continue to exist in the long term stimulates technology development. Moreover, climate policy contributes to improving local air quality and security of energy supply. The required height of a unilateral target is a political choice, which should incorporate national costs and benefits and the urgency of the problem. This article discusses five arguments for an ambitious unilateral national and European policy. [mk]. [Dutch] Het klimaatprobleem is een mondiaal probleem dat alleen mondiaal kan worden opgelost. Het effect van een unilaterale emissiereductiedoelstelling op de mondiale temperatuurstijging zal gering zijn indien internationale klimaatonderhandelingen over een nieuw akkoord uiteindelijk op niets uitlopen. Toch zijn er goede redenen voor Nederland en Europa om voorop te lopen. De unilaterale emissiereductiedoelstelling van 20% zoals die is vastgesteld door de EU, kan een voorbeeldfunctie hebben en een opening bieden voor andere landen om mee te doen aan een grote coalitie. Aan het internationale bedrijfsleven biedt een dergelijke doelstelling duidelijkheid over het voortbestaan van het Europese handelssysteem. De zekerheid dat er ook op langere termijn een prijs voor CO2 zal zijn, stimuleert technologieontwikkeling. Verder draagt klimaatbeleid bij aan verbetering van de lokale luchtkwaliteit en de

 6. Take PM2.5 into account in 2015 or sooner?; Rekening houden met PM2,5 in 2015 of eerder?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Sluis, C. [Ploum Lodder Princen advocaten en notarissen, Rotterdam (Netherlands)

  2011-04-15

  This section pays attention to the European guideline for air quality that was introduced in 2008 to cover particulate matter (PM2.5) [Dutch] In deze rubriek wordt aandacht besteed aan de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit die in 2008 is geintroduceerd voor fijn stof (PM2,5)

 7. Biking improves the air quality; Fietsen schept lucht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Borgman, F. [Fietsersbond, Utrecht (Netherlands)

  2007-06-15

  The Dutch Association for Cyclists is looking for ways to create more interest for the use of bikes in the debate on improving the air quality in the Netherlands. [Dutch] De Fietsersbond zoekt naar mogelijkheden om de fiets hoger op de agenda te krijgen in het debat over de luchtkwaliteit in Nederland.

 8. Functional description of PreSRM v1.3. Technical manual for use of PreSRM (Preprocessor Standard Calculation Methods); Functionele omschrijving PreSRM v1.3. Technische handleiding voor gebruik van PreSRM (Preprocessor Standaard RekenMethoden)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  The PreSRM software library is prescribed in The Netherlands by the government to be used in the dispersion modeling of air pollution when evaluating air quality guidelines in outside air. The code is maintained by ECN and needs to be updated annually. This technical manual describes the use of PreSRM by programmers and documents the update for the current year 2013, including all updated meteorological and air quality background information for the year 2012 [Dutch] PreSRM is een software bibliotheek voor rekenmodellen gebruikt bij de beoordeling van luchtkwaliteit. In Nederland schrijft de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) voor onder welke condities welke rekenmethodes gebruikt moeten worden om aan de luchtkwaliteitsnormen te toetsen. In de RBL worden drie Standaard RekenMethodes (SRM's) beschreven. Tevens wordt daarin vastgesteld welke invoergegevens gebruikt moeten worden voor emissies, achtergrondconcentraties, meteorologie en terreinruwheid. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Dit rapport is een technische handleiding voor de programmeurs en ontwikkelaars van de implementaties van standaard rekenmethoden en systeembeheerders van gebruikers en beschrijft aanpassingen in de huidige versie van de bibliotheek.

 9. Environmental space management in the harbor of Amsterdam, Netherlands; Milieuruimtemanagement haven Amsterdam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klok, L.; Hulskotte, J. [TNO Built Environment and Geosciences, Den Haag (Netherlands); Van Breemen, T. [Haven Amsterdam, Amsterdam (Netherlands)

  2012-02-15

  A new calculation tool will quickly offer the Harbor of Amsterdam insight in the effect of activities in the harbor on the air quality and hence the available environmental space. [Dutch] Een nieuw rekeninstrument geeft Haven Amsterdam snel inzicht in het effect van alle activiteiten in de haven op de luchtkwaliteit en daarmee in de beschikbare milieuruimte.

 10. Functioneel Ontwerp Integratie BMNI/LMR

  NARCIS (Netherlands)

  LSO

  1995-01-01

  In dit rapport wordt de meetnetconfiguratie van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) gepresenteerd. Het NMR zal opgebouwd worden uit de bestaande meetnetten van de Rampenbestrijdingsorganisatie van Binnenlandse Zaken, het Binnenlandse Zaken Meetnet Nucleaire Incidenten (BMNI), en van

 11. Beeldvormingen over het Westen in post-Mubarak Egypte

  NARCIS (Netherlands)

  Woltering, R.; van den Bent, J.; van de Wijngaert, L.

  2014-01-01

  This research project was commissioned by the Research and Documentation Centre (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum; WODC), at the request of the Office of the National Coordinator for Security and Counterterrorism (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid; NCTV).

 12. Sociaal-economische aspecten van het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid. Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming, deelrapport Economie 1

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bremmer, J.; Gaag, van der D.J.; Linden, van der T.; Meer, van der R.W.; Netjes, A.; Spruijt, J.; Wal, van der E.

  2006-01-01

  In het deelproject economie wordt de economische doelstelling van de nota Duurzame Gewasbescherming geëvalueerd. Op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden aangetoond dat Nederlandse telers concurrentienadeel ondervinden van nationaal gewasbeschermingsbeleid. Telers staan redelijk positief

 13. Prognose van luchtkwaliteit: signalering van fotochemische smogepisoden

  NARCIS (Netherlands)

  van Rheineck Leyssius HJ; de Leeuw FAAM

  1990-01-01

  A description of two procedures which are used at RIVM in forecasting photochemical smog episodes is presented. Both procedures lead to the estimation of daily average oxidant (O3 + NO2) concentrations. The procedure OXPRO provides prognoses for the concentrations of "today" and

 14. Van doorvoerland naar servicenetwerk; welke rol is voor Agrologistiek Nederland weggegelegd?

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, F.P.; Groot, J.J.; Snels, J.C.M.A.; Vorst, van der J.G.A.J.

  2010-01-01

  Het Nederlandse agro-cluster is een belangrijke peiler onder de Nederlandse economie. Haar netto export (export-import) bedraagt ruim 20 miljard euro en vertegenwoordigt circa 50% van de Nederlandse handelsbalans. Hierbinnen vervult de agrologistiek een belangrijke rol, zowel nationaal (toegevoegde

 15. IMPLEMENTING ACCOUNTABILITY WITHIN A MULTI-POLLUTANT AIR QUALITY MANAGEMENT FRAMEWORK

  Science.gov (United States)

  In 2004, the National Research Council (NRC) published a major assessment of air quality management practices: Air Quality Management in the United States. The assessment resulted from a Congressional directive that the U.S. Environmental Protection Agency commission the Nationa...

 16. National self image: Celtic mythology in primary education in Ireland, 1924-2001

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Frehan, P.G.

  2011-01-01

  Pádraic Gerard Frehan onderzocht hoe Keltische mythologische verhalen werden gedoceerd in het Ierse schoolsysteem van de twintigste eeuw als onderdeel van het transgenerationele propageren van een nationaal Iers zelfbeeld. Keltische mythen vormden een uniek Iers erfgoed maar waren politiek

 17. Auditor independence. An exploratory study on some core issues of accountants' ethics

  NARCIS (Netherlands)

  Schilder, Arnoldus

  1994-01-01

  Dit boek bevat een verkennend onderzoek inzake onafhankelijkheid van accountants. Onafhankelijkheid is één van de kernbegrippen van accountantsethiek, zowel nationaal als internationaal. De centrale onderzoeksvraag is als volgt te stellen: "Wat kunnen we leren vanuit de geschiedenis van het

 18. Brief Introduction of Chinese National Technical Committee for Standardization on Radio Interference

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2004-01-01

  @@ Chinese Nationa Technical Committee for Standardization on Radio Interference(SAC/TC79),ESTABLISHED IN 1986,is the national technical organization relating to different departments for standardization,with responsibility for technical research of electromagnetic compatibility as well as the management of each subcommittee.

 19. The usefulness of Gasterosteus aculeatus -the three-spined stickleback- as a testorganism in routine toxicity tests

  NARCIS (Netherlands)

  van den Dikkenberg RP; Canton JH; Mathijssen-Spiekman EAM; Roghair CJ

  1989-01-01

  De stekelbaars (Gasterosteus aculeatus) is een algemeen voorkomende vissoort in Europa, grote delen van Azie en Noord-Amerika in veel typen wateren. De gevoeligheid van de stekelbaars voor enkele toxische stoffen is vergeleken met een viertal (inter)nationaal erkende (tropische) vissoorten. Uit

 20. Education and skills for development

  NARCIS (Netherlands)

  Tukundane, Cuthbert

  2014-01-01

  Deze studie gaat over onderwijs en beroepsvaardigheden voor voortijdig schoolverlaters in Oeganda. In de afgelopen twee decennia heeft Oeganda nationaal en internationaal onderwijsbeleid geïmplementeerd om de toegang tot onderwijs voor kinderen en jongeren te vergroten. Als gevolg daarvan heeft het

 1. Hergebruik van thermoharde composieten : onderzoek naar verwerking van vlokken als grondstof voor VVK-OSB

  NARCIS (Netherlands)

  J. Bouwmeester

  Het onderhavige rapport geeft de inhoudelijke eindrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden binnen het KIEM-VANG project met de titel ‘Hergebruik van thermoharde composieten. Onderzoek naar verwerking tot vlokken als grondstof voor VVK-OSB.’ Het project is bij het Nationaal Regieorgaan

 2. Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets : Discrimination, Gender and Policies of Diversity

  NARCIS (Netherlands)

  2009-01-01

  De noodzaak om de arbeidsmarkt mechanismen in postindustriële westerse samenlevingen te analyseren is urgent. Ondanks wetten en beleidsmaatregelen die op Europees, nationaal en lokaal niveau worden ontwikkeld, lijdt het zoeken van werk door immigranten en etnische minderheden nog steeds onder

 3. Meetstrategie bij kernongevallen voor Steuncentrum RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; Smetsers RCGM; LSO

  1994-01-01

  Het ongeval met de kerncentrale van Tsjernobyl in april 1986 en de gevolgen daarvan waren aanleiding voor de Nederlandse overheid om de voorzieningen voor de kernongevallen-bestrijding in Nederland te evalueren en te verbeteren. De resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in het Nationaal Plan

 4. Info avond Go&Learn stakeholders

  OpenAIRE

  Brabant, Karen

  2014-01-01

  De infoavond licht de stakeholders in over de planning en invulling van de circuits en de praktische organisatie ervan. De stakeholders worden ingelicht over de huidige realisaties binnen het project, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het geeft aan de stakeholders eveneens de kans om te netwerken.

 5. Performance management in health systems and services: Studies on its development and use at international, national/jurisdictional, and hospital levels

  NARCIS (Netherlands)

  Veillard, J.H.M.

  2012-01-01

  De economische en financiële crisis, en de stijgende uitgaven in de zorg hebben de belangstelling voor het prestatiemanagement in de zorg vergroot. Jeremy Veillard onderzocht hoe het sturen op prestatie kan worden toegepast in de zorg op zowel internationaal en nationaal niveau, als op het niveau

 6. Validation of the CAR II model for Flanders, Belgium; Validatie van het model CAR II voor Vlaanderen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marien, S.; Celis, D.; Roekens, E.

  2013-04-15

  In Flanders, Belgium, the CAR model (Calculation of Air pollution from Road traffic) for air quality along urban roads was recently extensively validated for NO2. More clarity has been gained about the quality and accuracy of this model [Dutch] In Vlaanderen is het CAR-model (Calculation of Air pollution from Road traffic) voor de luchtkwaliteit langs binnenstedelijke wegen onlangs uitvoerig gevalideerd voor NO2. Er is nu meer duidelijkheid over de kwaliteit en nauwkeurigheid van dit model.

 7. Dr. Ding Hou 80 years young

  NARCIS (Netherlands)

  Baas, Pieter; Adema, Frits

  2001-01-01

  Eleven October 2001 is the 80th birthday of Dr. Ding Hou, much appreciated Honorary Staff Member of our Nationaal Herbarium Nederland. Time to reflect on the life and career of this modest but highly productive and talented botanist. Ding Hou was born in 1921 in Hsingkan, Kiangsi Province, China.

 8. Ventilation of ETA3-spaces in buildings. Part 1. Design and realization of a smoking area for the Faculty of Architecture in the Delft University of Technology; Ventilatie van ETA3-ruimten in gebouwen. Deel 1. Ontwerp en realisatie van een rookserre voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bronsema, B. [Faculteit Bouwkinde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Marra, J. [Philips Research, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  The European standard prEN 13779 (CEN 2004) distinguishes four classes of interior spaces in buildings focusing on air quality. The classes are named ETA1 to ETA4. Class ETA3 concerns spaces with a high level of air pollution due to emissions of water vapour, industrial process emissions, chemical pollutants, etc., which substantially impair the air quality. The examples given include toilets, washrooms, kitchens, some chemical laboratories, print shops and specially designed smoking rooms. Hot restaurant kitchens and certain workshops may also be considered to belong to this class. Class ETA4 relates to spaces with an extremely high level of air pollution due to gaseous and other air pollutants which present health hazards. [Dutch] De Europese norm prEN 13779 (CEN 2004) onderscheidt voor verschillende ruimten in gebouwen vier klassen van afnemende luchtkwaliteit, ETA1 t/m ETA4. Klasse ETA3 staat voor ruimten met een hoge graad van luchtverontreiniging door emissie van vocht, processen, chemische verontreinigingen e.d., die de luchtkwaliteit substantieel verminderen. AIs voorbeelden worden genoemd toilet- en wasruimten, keukens, sommige chemische laboratoria, reproruimten, en speciaal ontworpen rookruimten. Ook warme restaurants en sommige werkplaatsen zouden tot deze klasse kunnen worden gerekend. Klasse ETA4 staat voor ruimten met een zeer hoge graad van luchlverontreiniging door geuren en verontreinigingen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

 9. Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  Oeseburg, Barth; Schols, Jos; Olde Rikkert, Marcel; van der Horst, Henriëtte; Smilde-van den Doel, Dini; de Rooij, Sophia; Buurman-van Es, Bianca; Schuurmans, Marieke; Gussekloo, Jacobijn

  2016-01-01

  The Netherlands Organisation of Health Research and Development started in 2008 the Dutch National Care for the Elderly Programme (in Dutch abbreviated as NPO) with the aim to improve the quality of life for the frail older people through better quality of care (health, social, community) which is

 10. Juist risicovolle banken zijn dure banken

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.; van Tilburg, R.

  2011-01-01

  Met weinig kapitaal en een balanstotaal van bijna zes keer het nationaal inkomen schuiven banken het risico op de staat. Alleen met een forse verhoging van het eigen vermogen van banken wordt de financiële sector weer gezond. Basel III is daarom slechts het begin, stellen Arnoud Boot en Rens van

 11. Diet and health: implications for reducing chronic disease risk

  National Research Council Canada - National Science Library

  1989-01-01

  ... National Research Council NATIONAL ACADEMY PRESS Washington, D.C. 1989 i Copyrightii NATIONAL ACADEMY PRESS 2101 CONSTITUTION AVENUE, NW WASHINGTON, DC 20418 NOTICE: The project that is the subject of this report was approved by the Governing Board of the National Research Council, whose members are drawn from the councils of the Nationa...

 12. EU ligger i Danmark!

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adler-Nissen, Rebecca

  2007-01-01

  EU må ikke reduceres til et spørgsmål om folkeafstemninger. Den virkelige udfordring handler om, hvordan EU-beslutninger om alt fra dyretransporter til terrorbekæmpelse kan kontrolleres på en demokratisk måde. De beslutninger, der bliver truffet i Bruxelles er i højeste grad en del af den nationa...

 13. Effects of drastic climate policy on air pollution in Europe; Effecten van vergaand klimaatbeleid op luchtverontreiniging in Europa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koelemeijer, R. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); ; Sauter, F.; Posch, M. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands); Chuwah, C. [Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI, De Bilt (Netherlands)

  2012-08-15

  Greenhouse gas emissions in Europe need to be lowered by 80-95% in 2050 compared to 1990 to curb global warming to 2°C. This article addresses the consequences for air quality of various ways to realize such a drastic emission reduction [Dutch] Emissies van broeikasgassen in Europa moeten in 2050 80-95% lager zijn dan in 1990 om de opwarming van de aarde te beperken tot 2C. Dit artikel gaat in op de consequenties voor de luchtkwaliteit van verschillende manieren om zo'n vergaande emissiereductie te realiseren.

 14. Emissions inventories and options for control SUMMARY REPORT

  OpenAIRE

  Swart RJ; van Amstel AR; van den Born GJ; Kroeze C; MTV; LAE

  1994-01-01

  Dit is het eindrapport van het project "Maatschappelijke oorzaken broeikaseffect: emissie-inventarisaties en opties voor uitworpbeperking", gefinancierd door het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering en het Directoraat Milieuhygiene van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In 1990 was er weinig bekend over de nationale uitworp van de niet-CO2 broeikasgassen en de oorzaken ervan. De doelstellingen van h...

 15. Lifecycle performance. Special issue on management and maintenance, hybrid ventilation concepts, installation-low buildings; Lifecycle performance. Themanummer over beheer en onderhoud, hybride ventilatieconcepten, installatie-arme gebouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thierauf, I. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kurvers, S.R.; Van den Ham, E.R.; Leijten, J.L. [Sectie Climate Design and Sustainability, Afdeling Architectural Engineering and Technology, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands); Juricic, S. [Ecole National des Travaux Publics de l' Etat, Lyon (France); Jacobs, P. [Afdeling Energy and Comfort Systems, TNO, Delft (Netherlands); Versteeg, H. [LBP Sight, Nieuwegein (Netherlands); Van Loon, P.P.M. [Stichting Scholen van Morgen, Rotterdam (Netherlands); Hoek, H.C.; Van Eeden, H.; Nibbelink, J. [Collectief C-on, Haarlem (Netherlands); Veerman, J.; Maassen, W.H. [Royal Haskoning DHV, Nijmegen (Netherlands); Derksen, A.H.P. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Morren, K. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2012-12-15

  In 9 articles various aspects regarding the title topic are discussed: energy efficiency and user comfort, ventilation in new houses with balanced ventilation, the revised assessment for ventilation performance, air quality in school buildings, buildings with only a few installations, hybrid ventilation, the management and maintenance process, and future performance requirements [Dutch] In 9 artikelen wordt aandacht besteed aan diverse aspecten m.b.t. het titelonderwerp: energie-efficientie en gebruikerscomfort, ventilatie in nieuwbouwwoningen met balansventilatie, de herziene beoordelingsrichtlijn ventilatie prestatie, luchtkwaliteit in schoolgebouwen, installatie-arme gebouwen, hybride ventilatie, het beheer- en onderhoudsproces, en de toekomstige prestatie-eisen.

 16. Peculiarities of conflicts control and management in organizations

  OpenAIRE

  Stančiauskaitė, Laima

  2014-01-01

  SUMMARY Lithuania started following Community Directives that define corporate social responsibility for an employee after accession to the European Union. Therefore managers of organisations are supposed to pay more attention to staff management which aims not only at growth of labour productivity rates, but motivation of employees as well as ensuring of appropriate and positive working environment. Ability to manage organisational conflicts is the basis for managing conflicts in the nationa...

 17. The Effectiveness of Competition Policy and the Price-Cost Margin: Evidence from Panel Data

  OpenAIRE

  Patrick McCloughan; Seán Lyons; William Batt

  2007-01-01

  This paper presents robust panel data econometric evidence suggesting that more effective competition policy curtails the exercise of market power because countries in which competition policy is judged to be more effective are characterised by lower market price-cost margins, controlling for other factors, including market growth, import penetration and spare capacity. The measure of competition policy effectiveness incorporated into our analysis is the annual survey-based ratings of nationa...

 18. Paradiplomacy : a comparative analysis of the international relations of South Africa’s Gauteng, North West and Western Cape provinces

  OpenAIRE

  2013-01-01

  D.Litt. et Phil. (Politics) South Africa’s 1996 Constitution makes provision for relatively autonomous provincial administrations, which share responsibility with the national government for important functional areas while also exercising exclusive authority over others. Although the Constitution is not explicit on the distribution of foreign policy competence, the dominant interpretation among South African policy-makers is that this functional area is the exclusive domain of the nationa...

 19. The Incidence of Eating Disorders in a Danish Nationwide Register Study Associations with Suicide Risk and Mortality

  OpenAIRE

  Zerwas, Stephanie; Larsen, Janne Tidselbak; Petersen, Liselotte; Thornton, Laura M.; Mortensen, Preben Bo; Bulik, Cynthia M.

  2015-01-01

  Our aim was to characterize the incidence rates and cumulative incidence of anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN), and eating disorder not otherwise specified (EDNOS), and examine associations among eating disorder diagnoses, suicide attempts, and mortality. Individuals born in Denmark between 1989 and 2006 were included (N=966,141, 51.3% male). Eating disorders diagnoses (AN, Broad AN, BN, EDNOS) were drawn from the Danish Psychiatric Central Research Register (PCRR) and Danish Nationa...

 20. Indian women, health, and productivity

  OpenAIRE

  Chatterjee, Meera

  1990-01-01

  The relationship between women's health and their (physical and economic) productivity is complex and multi-dimensional. It is characterized by"flows"in both directions and a host of intervening factors. Two simple statements summarize the major directional flows: (a) women's health affects their productivity; and (b) productivity affects women's health. In the latter case, women's own productivity, that of their households, and even that of larger units such as the local, regional or nationa...

 1. Books received by the Nationaal Herbarium Nederland Library

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  2002-01-01

  In the fifth issue of this series, 33 species of ectomycorrhiza are described, including representatives of the genera Alpova, Arcangeliella, Boletus, Cortinarius, Descomyces, Lactarius, Russula, Tomentella and Xerocomus, and in addition some unidentified mycorrhiza. For each species a description

 2. The uncertainty of measurements. Research on air pollution; Meten is ook onzeker. Lucht in onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Elshout, S. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands); Woudenberg, F. [Cluster Leefomgeving, Afdeling Milieu en Gezondheid, GGD Amsterdam, Amsterdam (Netherlands)

  2011-08-15

  Measurements are sometimes suggested as alternative to uncertain forecasts in Legal decision making. However, measurements also have entail uncertainties. This article offers several considerations on how to deal with uncertainties in the Legal establishment of air quality. But next to the theoretical considerations, what applies in reality is always: less air pollution is better. [Dutch] Metingen worden soms voorgesteld als alternatief voor onzekere voorspellingen bij juridische besluitvorming. Metingen kennen echter ook onzekerheden. In dit artikel enkele overwegingen over hoe om te gaan met onzekerheden bij de juridische bepaling van de luchtkwaliteit. Naast de theoretische overwegingen geldt in de praktijk echter altijd: minder luchtvervuiling is beter.

 3. Higher Dietary Cost Is Associated with Higher Diet Quality: A Cross-Sectional Study among Selected Malaysian Adults

  OpenAIRE

  Ibnteesam Pondor; Wan Ying Gan; Geeta Appannah

  2017-01-01

  Food price is a determining factor of food choices; however its relationship with diet quality is unclear in Malaysia. This study aimed to examine socio-economic characteristics and daily dietary cost (DDC) in relation to diet quality in the state of Selangor, Malaysia. Dietary intake was assessed using a Food Frequency Questionnaire (FFQ) and diet quality was estimated using a Malaysian Healthy Eating Index (M-HEI). DDC in Malaysian Ringgit (RM) was calculated from dietary intake and nationa...

 4. Realisation Ratios in the Capital Expenditure Survey

  OpenAIRE

  Leon Berkelmans; Gareth Spence

  2013-01-01

  The Australian Bureau of Statistics capital expenditure survey is one of the inputs into the Reserve Bank’s forecasts for private business investment. This article considers several methods for interpreting the expectations data from this survey and evaluates these methods using out-of-sample forecasts. Forecasts based on long-run average realisation ratios are found to be the most accurate of the options considered, although the use of these forecasts for predicting investment in the nationa...

 5. Prise en charge des femmes enceintes infectées par le VIH en France à l’ère des multithérapies : des recommandations aux pratiques

  OpenAIRE

  Jasseron , Carine

  2012-01-01

  The objective of this Ph.D thesis is to describe the care received by HIV-infected pregnant women in France in the era of multitherapy, to assess how actual practices differ from recommendations, to identify factors related to non optimal care for prevention of mother-to child HIV transmission (PMTCT) and to improve recommendations for some minority situations that have not been well evaluated.Work for this thesis was done using data from the French perinatal cohort ANRS-EPF, the only nationa...

 6. FY 1988 scientific and technical reports, articles, papers and presentations

  Science.gov (United States)

  Turner, Joyce E. (Compiler)

  1988-01-01

  This document presents formal NASA technical reports, papers published in technical journals, and presentations by MSFC personnel in FY 88. It also includes papers of MSFC contractors. After being announced in STAR, all of the NASA series reports may be obtained from the NationaL Technical Information Service, 5285 Port Royal Road, Springfield, VA 22161. The information in this report may be of value to the scientific and engineering community in determining what information has been published and what is available.

 7. Noise in relation to climate change. A first orientation; Geluid in relatie tot Klimaatverandering. Een eerste Verkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kamp, I.

  2010-11-15

  klimaatverandering: toename van het aantal airco's in bedrijven en woningen, toename van energiebesparende ventilatiesystemen, en uitbreiding van het windturbinepark. Geluidaspecten van ventilatiesystemen, airco's en windturbines hebben gemeen dat verschillende frequenties een rol kunnen spelen. Op basis van beschikbaar onderzoek is het echter nog moeilijk de gezondheidseffecten van verschillende geluidcomponenten te onderscheiden en vast te stellen wat de lange termijn gezondheidseffecten zijn van de vaak momentane effecten (Koeman en van Poll, 2008). Van belang is de bevinding dat de luchtkwaliteit in het binnenmilieu op gespannen voet staat met zowel energiebesparende maatregelen als geluidaspecten. Een te efficiente isolatie van woningen gaat ten koste van de ventilatie en het geluid van de verschillende systemen leidt tot gedragsaanpassingen, die de prestatie van het systeem reduceren. Dit gaat samen met gezondheidseffecten (Leidelmeijer et al, 2009). Dit nadelige effect van een slechte luchtkwaliteit door onjuist gebruik van balansventilatie wordt bevestigd in de, in dit briefrapport gerapporteerde, panelstudie. Hoofdpijn komt naar voren als de belangrijkste klacht. Op nationaal niveau is de omvang van dit effect beperkt, maar als er geen technische oplossingen gevonden worden voor de problemen, veroorzaakt door ventilatiesystemen en koelingsystemen, is een toename in de toekomst wel te verwachten, De oplossing moet vooral gezocht worden op het technische vlak: het in evenwicht brengen van efficientie, geluid en luchtkwaliteit. Overlast van windturbines vraagt veeleer om maatregelen op het communicatieve vlak; onderzoek heeft aangetoond dat de hinder hiervan vooral wordt veroorzaakt door visuele aspecten en het gevoel dat er inbreuk wordt gedaan op de privacy als de turbine te dicht bij de woning geplaatst heeft en niet uitsluitend door akoestische aspecten. Op basis van deze eerste verkenning wordt meer onderzoek aanbevolen naar het effect van verschillende typen

 8. In Wederzijdse Afhankelijkheid: Nationaal bestuurlijk toezicht in Europees perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  C.N. Sluis, van der (Cornelis Nathanaël)

  2008-01-01

  textabstractThe Dutch state structure consists of several tiers of government: the central government and the decentralised authorities of government, in particular the municipalities (gemeenten) and the provinces (provincies). Different tasks and competences are allocated between these tiers. Terms

 9. Spinal cord compression due to tumours at Kenyatta Nationa ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective: To determine the frequency of different types of tumours associated with cord compression, their mode of presentation and treatment outcome. Design: Retrospective study. Setting: Kenyatta National Hospital (KNH), a teaching and referral hospital in Nairobi, Kenya, from January 1985 to December 1994.

 10. Identifying Fixed Support Costs in Air Force Visibility and Management of Operating and Support Costs (VAMOSC).

  Science.gov (United States)

  1983-04-01

  Algorithms I: Overview," Technical Report No. 115-2, Desmatics, Inc., 1983. 6. C. T. Horngren , Cost Accounting : A Managerial Emphasis, Prentice-Hall Inc...CHART NATIONA BUREAUJ OF STAf4DARO-I% 3-A S . . . . . . . . . . I.I i ". ’ 1).N’r1F𔃻I."U FmiXE Sc’pioir COSTS IN A VA,(),C * by Robert L. Gardner Dennis...operations and support (O& S ) costs for Air Force aircraft weapon systems and ground communications-electronics (C-E) systems. Included are fuel, materiel, pay

 11. Ventilation of ETA3-spaces in buildings. Part 2. Performance measurements of a smoking area for the Faculty of Architecture in the Delft University of Technology; Ventilatie van ETA3-ruimten in gebouwen. Deel 2. Prestatiemetingen van een rookserre voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bronsema, B. [Faculteit Bouwkinde, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Marra, J. [Philips Research, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  The European standard prEN 13779 (CEN 2004) distinguishes four classes of interior spaces in buildings focusing on air quality. The classes are named ETA1 to ETA4. Class ETA3 concerns spaces with a high level of air pollution due to emissions of water vapour, industrial process emissions, chemical pollutants, etc., which substantially impair the air quality. Part 2 considers the measurement of separation effectiveness and discusses measuring methods using particle sensors. The concept of TRIO concentration mentioned in part 1 is important in this connection. TRIO is a Dutch acronym meaning Environmental Tobacco Smoke, which serves as a criterion for separation effectiveness and ventilation effectiveness. The article then goes on to discuss the theory behind particle sensors, the measurement methods and the measurement results. Finally, the environmental tobacco smoke concentrations are assessed and related to particulate concentrations in reference situations. [Dutch] De Europese norm prEN 13779 (CEN 2004) onderscheidt voor verschillende ruimten in gebouwen vier klassen van afnemende luchtkwaliteit, ETA1 t/m ETA4. Klasse ETA3 staat voor ruimten met een hoge graad van luchtverontreiniging door emissie van vocht, processen, chemische verontreinigingen e.d., die de luchtkwaliteit substantieel verminderen. AIs voorbeelden worden genoemd toilet- en wasruimten, keukens, sommige chemische laboratoria, reproruimten, en speciaal ontworpen rookruimten. Ook warme restaurants en sommige werkplaatsen zouden tot deze klasse kunnen worden gerekend. Klasse ETA4 staat voor ruimten met een zeer hoge graad van luchlverontreiniging door geuren en verontreinigingen die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. In dit deel 2 wordt de scheidingseffectiviteit in de praktijk gemeten en wordt ingegaan op meetmethodes met behulp van partikelsensoren. Belangrijk hierbij is het begrip TRIO concentratie dat in deel 1 is benoemd. TRIO staat voor TabaksRook In de Omgeving en wordt gebruikt als

 12. Storie italiane : Romantische geschiedcultuur tussen stedelijke traditie en nationaal besef

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom, Asker Rogier

  2011-01-01

  Storie italiane is about the ‘century of history’ in the ‘land of hundred cities’. During the Romantic era history flourished in Italy as elsewhere in Europe, not only in historiography but especially in literature, painting and music. Pelgrom examines the bloom of historical interest from an

 13. The impact of the pavement on emissions into the air; De invloed van het wegdek op emissies naar de lucht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cornelissen, T. [Rijkswaterstaat, Den Haag (Netherlands)

  2010-12-15

  By international literature and bench-scale experiments all the promising, local measures to improve air quality along highways were studied in the IPL-programme. Measures concern the impact of fencing, the road surface, catalytic (paint) layers, coverings of the road, including air conditioning, vegetation and dynamic traffic control. From this article it appears that about half of the PM10-emission of car traffic is caused by wear and comes from the pavement. [Dutch] Op basis van internationaal literatuuronderzoek, laboraloriumonderzoek en praktijkonderzoek onderzocht het IPL alle kansrijke, lokale maatregelen voor de verbetering van luchtkwaliteit langs snelwegen. Het ging om het effect van schermen, het wegdek, katalytische (verf)lagen, overkappingen van de weg inclusief luchtbehandeling, vegetatie en dynamisch verkeersmanagement. Uit dit artikel blijkt dat op termijn de helft van de PM10-emissies van het autoverkeer te maken heeft met slijtage en wegdekken.

 14. Martin Szekely : ne plus dessiner

  OpenAIRE

  Mokhtari, Sylvie

  2012-01-01

  Ce livret, publié à l’issue d’une exposition éponyme au Centre Pompidou en 2011-12, présente, sous la conduite de Françoise Guichon les « recherches » et les « projets industriels » du designer qui en 1996 avait déclaré « ne plus dessiner ». Un texte de Philippe-Alain Michaud explicite en deuxième partie de l’opuscule la rencontre de Martin Szekely avec l’artiste Mark Lewis qui réalisa un film à partir du miroir Soleil noir (2007) installé dans les salles de peinture hollandaise de la Nationa...

 15. Libérer le double, la beauté sera convulsive…

  OpenAIRE

  Beauvoir-Dominique, Rachel

  2008-01-01

  Rachel Beauvoir-Dominique, Libérer le double, la beauté sera convulsive... À propos d’une collection d’art vodou. — De 1980 à ce jour, grâce au dévouement de Madame Marianne Lehmann, une collection unique de trésors du répertoire plastique vodou et « Makaya » a été rassemblée. Dotée de plusieurs milliers d’objets de culte, cette impressionnante collection n’a pas encore été exposée publiquement de manière permanente ; elle a cependant déjà attiré l’attention de nombreuses institutions nationa...

 16. Explanatory factors for evolution in air quality; Verklarende factoren voor evoluties in luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Deutsch, F.; Vankerkom, J.; Veldeman, N.; Peelaerts, W. [Unit Ruimtelijke Milieuaspecten, VITO, Mol (Belgium); Fierens, F.; Vanpoucke, C.; Trimpeneers, E. [Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu IRCEL, Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering VMM, Brussels (Belgium); Vancraeynest, L.; Bossuyt, M. [Vlaamse Milieumaatschappij Milieurapportering MIRA, Mechelen (Belgium)

  2010-12-15

  A method was formulated to map the Flemish sector contributions and foreign contributions to PM10, PM2.5 and ozone concentrations in Flanders. Flemish emissions scenarios from MIRA and the corresponding European emissions scenarios from IIASA were used for this. The content and production of these emissions scenarios were described in the Environment Outlook 2030 Flanders (REF and EUR scenarios) and in the MIRA study 'Particulate matter and photochemical air pollution. Visionary Scenario of the Environment outlook 2030 Flanders. In the context of this study, which emissions and atmospheric chemical processes play an important role in explaining the particulate matter and ozone concentrations in Flanders for the current situation (base year 2007) and for the three emissions prognoses for 2020 were analysed: (1) for an emissions scenario according to current European legislation; (2) for an emissions scenario with a number of additional European emissions reduction measures; (3) for an emissions scenario with further reaching emissions reductions. In general the emissions and the concentrations decrease in the three scenarios for 2020. The changes to emissions are related to sector and place, which has an impact on the relative sector contributions for Flanders. [Dutch] Er werd een methodologie opgesteld om de Vlaamse sectorbijdragen en de buitenlandse bijdragen aan de PM10-, PM2,5- en ozonconcentraties in Vlaanderen in kaart te brengen. Hiervoor werden Vlaamse emissiescenario's van MIRA en bijhorende Europese emissiescenario's van IIASA gebruikt. In het kader van deze studie werd nagegaan welke emissies en atmosferische, scheikundige processen een belangrijke rol spelen in de verklaring van de zwevend stof en ozonconcentraties in Vlaanderen voor de huidige situatie (basisjaar 2007) en voor drie verschillende emissieprognoses voor het jaar 2020: (1) voor een emissiescenario volgens de huidige Europese wetgeving; (2) voor een emissiescenario met een aantal bijkomende Europese emissiereductiemaatregelen; (3) voor een emissiescenario met verdergaande emissiereducties. In de drie scenario's voor het jaar 2020 dalen in het algemeen de emissies en de concentraties. De veranderingen van de emissies zijn sector- en plaatsgebonden wat een invloed heeft op de relatieve sectorbijdragen voor Vlaanderen.

 17. Titanium oxide fever; De titaniumoxidekoorts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jonge, D.; Visser, J. [Afdeling Luchtkwaliteit, GGD Amsterdam, Amsterdam (Netherlands)

  2012-02-15

  One measure to improve air quality is to apply photo-catalytic substances that capture NOx onto the road surface or onto baffle boards alongside the roads. The effect of titanium oxide containing clinkers with coating was discussed in the report 'Demonstration project of air-purifying pavement in Hengelo, The Netherlands' that was published in May 2011. This article examines the way in which the effectiveness of this study was determined. Can titanium oxide containing clinkers and coatings indeed capture NOx?. [Dutch] Een van de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren is het aanbrengen van fotokatalytische stoffen waarmee NOx kan worden afgevangen op bijvoorbeeld wegdek of op geluidsschermen langs wegen. Over het effect van titaniumoxidehoudende straatklinkers en hierop aangebrachte coatings verscheen in mei 2011 het rapport 'Demonstration project of air-purifying pavement in Hengelo, The Netherlands'. Dit artikel gaat over de manier waarop de effectiviteit in het hiervoor genoemde onderzoek is bepaald. Kunnen titaniumoxidehoudende klinkers en coatings inderdaad NOx afvangen?.

 18. New boundary values for PM2.5. What is the situation in the Rijnmond area, Netherlands?; Nieuwe grenswaarden voor PM2,5. Wat is de situatie in De Rijnmond?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rodink, R.; Weijers, E. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands); Schaap, M. [TNO, Delft (Netherlands); De Gier, C. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands)

  2010-08-15

  As of 2008 the guideline for air quality was expanded with the limits and indicative values for PM2.5. These standards were added to the existing standards for PM10. PM2.5 constitutes a significant part of PM10. The fine particles must meet demands due to new insights in the health risks of fine particles but also for pragmatic reasons: more than PM10, PM2.5 results from human activities and can therefore be more successfully influenced. [Dutch] Sinds 2008 is de richtlijn voor luchtkwaliteit uitgebreid met grens- en streefwaarden voor PM2,5. Deze staan nu naast de normen die al gelden voor PM10. PM2,5 is een substantieel deel van PM10. Aan het 'fijnere stof' worden eisen gesteld vanwege nieuwe inzichten in de gezondheidsrisico's van het fijnere stof maar ook om een pragmatische reden: PM2,5 is meer dan PM10 het gevolg van menselijk handelen en is daardoor ook beter beinvloedbaar.

 19. Indoor environment; Binnenmilieu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hogeling, J.J.N.M.; Van Weele, A.M. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Boerstra, A.C. [BBA Boerstra Binnenmilieu Advies, Rotterdam (Netherlands); Cox, C.W.J. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Kurvers, S.R. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Thierauf, I. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Roelofsen, C.P.G. [Grontmij Technical Management, Amersfoort (Netherlands)

  2005-10-15

  This issue is dedicated to several aspects of the indoor environment in buildings: air quality, thermal climate, noise, light and view or panorama. [Dutch] De kwaliteit van het binnenmilieu wordt bepaald door de factoren als binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht. De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn tijd binnen door. Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenmilieu in gebouwen van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich gezond en comfortabel voelen. Het binnenmilieu omvat alle fysische (temperatuur, vochtigheid, geluid, licht), chemische en biologische factoren in een gebouw die van invloed zijn op gezondheid en welzijn van de gebruikers. Binnenmilieu is onder te verdelen in de aspecten thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, geluid, licht en uitzicht. Soms vallen ook elektromagnetische velden psychologische aspecten als privacy en groenbeleving eronder. Deze ThemaTech staat geheel in het teken van binnenluchtkwaliteit, het thermische binnenklimaat, geluid, daglicht, kunstlicht en uitzicht.

 20. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2002. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Gorcum TF van; Velzen AG van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; NVIC

  2003-01-01

  The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) provides information on acute intoxications by telephone, 24 hours a day, to physicians, veterinarians, pharmacists and government institutions such as regional health authorities,

 1. De symboliek van het snuffelen. Hoe een luchtverontreinigingsmonitor uitgroeide tot nationaal symbool

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ad Maas

  2014-08-01

  Full Text Available Recently, the Dutch national museum for the history of science and medicine, Museum Boerhaave in Leiden, acquired four air pollution monitors for its collection. These instruments were part of the Dutch national network for the measurement of air pollution, established in the 1970s. The monitors mark the transition in analytical chemistry from traditional wet-chemical techniques to the use of electronic and automatic tools. The significance of these instruments is not only scientific: they also played a social role. In the 1970s and 1980s, these air pollution monitors (popularly known as snuffelpalen (‘sniffer poles’ became a symbol for environmental worries and distrust with the political establishment, a trend we now consider as typical of that era.

 2. Acute vergiftigingen bij mens en dier - Jaaroverzicht 2004 - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Gorcum TF van; Velzen AG van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; NVIC

  2005-01-01

  The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) was consulted in 2004 more frequently about acute intoxications than in 2003, representing an increase of about 6%. In 2004, over 35,000 enquiries were received about more than

 3. Sneller veiliger : inleiding op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC, Amsterdam, 18 april 2002.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M.

  2003-01-01

  In the Dutch Second Transport Structure Plan (SVV-2), the 2000 target was formulated as 25% less casualties than in 1986. This reduction was achieved for the road deaths, but not for the number injured: only half the target percentage was realised. In order to reduce the number of casualties

 4. De electorale steun voor de Nationaal Socialistische Beweging in 1935 en 1939

  NARCIS (Netherlands)

  Flap, Henk; Tammes, Peter

  2008-01-01

  Summary Electoral support for the National Socialist Movement in 1935 and 1939 What was the social background of the electorate of the National Socialist Movement (NSB) in the Netherlands before the Second World War? Passchier and Van der Wusten (1979) came closest to an answer when they compared

 5. Acute vergiftigingen bij mens en dier - Jaaroverzicht 2003 - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Velzen AG van; Gorcum TF van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; NVIC

  2004-01-01

  The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) provides information by telephone, 24 hours a day, on possible effects and treatment of health-threatening complaints caused by exposure to chemical substances. The NVIC functions

 6. Further contribution to the diatom flora of sewage enriched waters in southern Africa

  CSIR Research Space (South Africa)

  Schoeman, FR

  1972-01-01

  Full Text Available PHYCOLOGI A 11(3/4 ) 1972 . A furthe r contributio n t o th e diato m flor a o f sewag e enriche d water s i n souther n Afric a F . R . ScH0EMA N Counci l fo r Scientifi c an d industria l Research , Nationa l institut e fo r Wate r Research , Pretoria... , Republi c o f Sout h Afric a Accepte d Jun e 12 , 197 2 Th e systematic s an d autecolog y o f th e diatom s observe d i n a n alga l sampl e fro m a maturatio n pon d o f th e Walvi s Ba y (Sout h Wes t Africa n coast ) sewag e work s ar e discussed...

 7. Metamorphosis of Bijlmer-complex; Metamorfose karakteristiek Bijlmercomplex

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donze, G.J.; Nuiten, P. [W/E adviseurs duurzaam bouwen, Gouda (Netherlands); Brouwer, C. [Technisch Buro Metapart, Amsterdam (Netherlands)

  2004-01-01

  A part of the high buildings in the Bijlmer area in Amsterdam, Netherlands, is renovated (Kruitberg). Quality and comfort are combined in an energy efficient building. The renovation is part of the European demonstration project Regen-Link: In eight countries urban renewal projects will demonstrate that energy efficient housing can become the norm in the existing social housing stock. [Dutch] Het gebouwencomplex De Kruitberg in de Bijlmer in Amsterdam is gerenoveerd waarbij kwaliteit en comfort zijn gecombineerd in een energiezuinig gebouw. Beproefde en nieuwe oplossingen zijn toegepast in een bijzonder proces. Het renovatieproject Kruitberg is onderdeel van het Europese demonstratieproject Regen-Link. In Regen-Link wordt door 8 nationaal vooraanstaande corporaties in evenzoveel stedelijke herstructureringsgebiden gedemonstreerd dat comfortabel en energiezuinig de norm kan worden in de bestaande woningvoorraad.

 8. Literacy: State of the Nation--A Picture of Literacy in the UK Today

  Science.gov (United States)

  Jama, Deeqa; Dugdale, George

  2012-01-01

  Literacy is the combination of reading, writing, speaking and listening skills we all need to fulfil our potential. These life skills are essential to the happiness, health and wealth of individuals and society. "Literacy: State of the Nation" provides a coherent picture of literacy in the UK today. It reveals that: (1) One in six people…

 9. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2005-2006. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Velzen AG van; Gorcum TF van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; VIC

  2007-01-01

  In 2005 the National Poisons Information Centre (NVIC) received 36,375 enquiries and in 2006, 37,088, all on acute intoxications of humans and animals. These enquiries concerned about 50,000 exposures to chemical substances per year. More than half of these intoxications were due to a medication

 10. Naar meer bruto nationaal sportgeluk? Verkenning van de rol van sport in geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Dool, R. van den; Breedveld, K.

  2017-01-01

  Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het 'transitietraject', ernaar om duidelijker voor het

 11. KC-A Kinectic computer code for investigation of parametric plasma instabilities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Olshansky, V.

  1995-07-01

  In the frame of a joint research program of the Institute of Plasma Physics of the NationaI Science Center 'Kharkov Institute of Physics and Technology' (Kh IPT), Ukraine, and the plasma physics group of the Austrian Research Center Seibersdorf (FZS) a kinetic computer code with the acronym KC for investigation of paramarametric plasma instabilities has been implemented at the computer facilities of FZS as a starting point for further research in this field. This code based on a macroparticle technique is appropriate for studying the evolution of instabilities in a turbulent plasma including saturation. The results can be of interest for heating of tokamaks of the next generation, i.g. ITER. The present report describes the underlying physical models and numerical methods as well as the code structure and how to use the code as a reference of forthcoming joint papers. (author)

 12. Improvement of the indoor air quality. An integral approach; Verbetering van de luchtkwaliteit. Een integrale benadering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bluyssen, Ph. M. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2009-10-15

  There seems to be a discrepancy between current Indoor Air Quality standards and end-users wishes and demands. Indoor air quality can be approached from three points of view: (1) the human, (2) the indoor air of the space and (3) the sources contributing to indoor air pollution. Standards currently in use mainly address the indoor air of the space. Other or additional recommendations and guidelines are required to improve indoor air quality. Even though we do not fully understand the mechanisms behind the physical, chemical, physiological and psychological processes, it is still possible to identify the different ways to be taken: regulatory, political and social (awareness), technical (process and product) and scientific. Besides the fact that there is an urgent need to involve medicine and neuropsychology in research to investigate the mechanisms behind dose-response, health effects and interactions between and with the other factors and parameters of the indoor environment and the human body and mind, a holistic approach is required including the sources, the air and last but not least the human beings (occupants) themselves. This paper mainly focuses on the European situation. [Dutch] Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de huidige richtlijnen voor binnenluchtkwaliteit en de wensen en eisen van eindgebruikers. Binnenluchtkwaliteit kan op drie manieren worden benaderd: vanuit de mens, de binnenlucht in de ruimte en vanuit de bronnen die aan de binnenluchtverontreiniging bijdragen. Huidige richtlijnen adresseren vooral de binnenlucht in een ruimte. Andere of extra aanbevelingen en richtlijnen zijn nodig om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren. Ondanks dat we de mechanismen achter de fysieke, chemische, fysiologische en psychologische processen niet volledig begrijpen, is het toch mogelijk, om de verschillende wegen (regelgeving, politiek-sociale (besef/bewustzijn), technisch (proces en product) en wetenschappelijk), die bewandeld kunnen worden uit te werken. Behalve dat er een noodzaak bestaat om de medische en neuropsychologische onderzoekswereld te betrekken bij het onderzoek naar de mechanismen achter dosiseffect, gezondheidseffecten en interacties tussen en met andere factoren en parameters van het binnenmilieu en het menselijke lichaam en geest, is een holistische benadering waarin de bronnen, de lucht en natuurlijk de mens (de eindgebruikers) worden meegenomen van belang. Deze publicatie richt zich vooral op de Europese situatie.

 13. Ecoflex. Dynamic traffic management based on measured air quality; Ecoflex. Dynamisch verkeersmanagement op basis van gemeten luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Voogt, M.; Van Baalen, J.; Stelwage, U.; Weststrate, H. [TNO Urban Environment and Safety, Delft (Netherlands); De Koning, A.; Turksma, S. [Peek Traffic, Amersfoort (Netherlands)

  2012-02-15

  Local air quality measurements can be used as input for a dynamic traffic management system. This makes it possible to deploy emission reducing measures exactly when they are needed. This concept has been demonstrated by TNO and Peek in the EcoFLEX project. [Dutch] Lokale luchtkwaliteitsmetingen kunnen worden gebruikt als input voor een dynamisch verkeersmanagementysteem. Zo wordt het mogelijk om emissiereducerende maatregelen juist dan in te zetten wanneer deze nodig zijn. Dit concept is door TNO en Peek gedemonstreerd in het EcoFLEX-project.

 14. Waste or biomass? A legal basis; Afval of biomassa? Een juridische onderbouwing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kremers, G.J.; Van Esch, T.; Cuperus, J.G. [Tauw Juridisch en Financieel advies, Amsterdam (Netherlands)

  2005-01-01

  A manual has been drafted by means of which it must be possible to determine whether materials, to be processed in a bio-energy project, is waste or biomass. The manual is based on national and international legislation and jurisprudence. [Dutch] Een handreiking is opgesteld om duidelijkheid te verkrijgen over de vraag wat afval is en wat biomassa is. Het antwoord op die vraag is uitgewerkt aan de hand van wetgeving en jurisprudentie, zowel nationaal als internationaal. Met enkele voorbeelden voor biomassa wordt praktisch dit toegelicht. Eenduidigheid in het onderscheid afval/niet-afval is van groot belang voor ieder bio-energieproject. Dit onderscheid kan grote consequenties hebben voor de inpassing in de ruimtelijke plannen, maar ook voor de vraag wie het bevoegd gezag is die de milieuvergunning uiteindelijk moet verlenen. In veel gevallen zijn bij bio-energieprojecten met afvalstoffen extra milieumaatregelen nodig die extra kosten met zich meebrengen Daarnaast moet de initiatiefnemer rekening houden met langere en meer gecompliceerde vergunningprocedures.

 15. Everything you always want to know about the Grid and never dared to ask

  CERN Multimedia

  CERN. Geneva; Hey, Anthony J G

  2003-01-01

  Sometimes the Grid is called the next-generation Web. The Web makes information available in a transparent and user-friendly way. On the other hand the grid goes one step further in that it enables members of a dynamic, multi-institutional virtual organisation to share distributed computing resources to solve an agreed set of problems in a managed and coordinated fashion. With the grid, users should be unaware whether they are using the computer or data on their own desktop or any other computer or resource connected to the international network. Users get the resources they need, anytime, and from anywhere, with the complexity of the grid infrastructure being hidden from them. The technology needed to implement the grid includes new protocols, services, and APIs for secure resource access, resource management, fault detection, and communication. Moreover, one introduces application concepts such as virtual data, smart instruments, collaborative design spaces, and meta-computations. All over the world nationa...

 16. Emission Trading System in the SER Energy Agreement for Sustainable Growth. Macro-economic calculation by means of WorldScan; ETS in het SER Energieakkoord. Macro-economische doorrekening met WorldScan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brink, C. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-09-01

  The Dutch National Energy Agreement for Sustainable Growth aims at strengthening the European system for emissions trading by a more strict emission ceiling. Also, the agreement aims at guarantee the competitiveness of global energy intensive businesses by adjusting the allocation method for emission rights. In the calculations for the energy agreement this is reflected in the adjustment of the ETS pricing path. In this memo the calculations with the equilibrium model WordlScan are described and presented [Dutch] Het Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei zet in op een versterking van het Europees systeem voor emissiehandel (ETS) door aanscherpen van het emissieplafond. Verder wil het akkoord de concurrentiepositie van het mondiaal opererende energie-intensieve bedrijfsleven borgen door aanpassing van de allocatiemethode voor emissierechten. In de doorrekening van het Energieakkoord is deze inzet tot uitdrukking gebracht in een aanpassing van het ETS-prijspad. Deze notitie beschrijft de berekeningen met het algemeen evenwichtsmodel WorldScan waar deze aanpassing van het ETS-prijspad op is gebaseerd.

 17. Impact of pavements on air quality. Final report of a study on the performance of pavement (measures) on the air quality along highways; Invloed wegdekken op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van wegdek (maatregelen) op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the framework of the IPL (Innovation Program Air Quality) a series of studies and experiments were performed focusing on the effect that the road surface can have on the environmental quality of the air at the side of the road and what potential benefits can be found in a specific treatment of the road surface. The overall impression we get, when evaluating the different research reports, is the widely varying opinions and research results about the contribution of road and tyre wear related particles to the overall PM10 emission of road traffic. A similar lack of common understanding was experienced when studying the different opinions and experimental data related to the effect of the road surface type on road and tyre wear particles. Part of the scatter in opinions and data can be explained by the relative magnitude of the measuring errors in relation to the studied effects. Namely, the road related contribution is already a smaller part of the total PM10 concentration. Next the part related to wear is the smaller part of the road contribution and in this part the effect of a road surface is to be investigated with measuring equipment and under conditions whose accuracy and variation already are in the order of the expected effect. [Dutch] In het kader van het IPL-programma zijn, in de oplossingsrichting wegdekeffecten, op een groot aantal deelgebieden onderzoeken uitgevoerd. De focus van de onderzoeken was deels gericht op het verkrijgen van een beter begrip van de rol van het wegdek in het ontstaan en de overdracht van fijn stof, deels gericht op maatregelen op of aan het wegdek om de emissie of overdracht terug te brengen. Ten aanzien van de inzichten in de bron blijkt dat er uiteenlopende visies bestaan omtrent de relatieve bijdragen van band- en wegdekslijtage. Omtrent de overdracht naar de directe omgeving en de rol van het wegdek daarin bestaan nauwelijks gedeelde meningen. Het uitvoeren van full-size experimenten kent een serieuze beperking: er is een beperkte controle ten aanzien van de meetomstandigheden. Daarnaast hebben de onderzoeksonderwerpen allen betrekking op effecten van wegdektypen en maatregelen op de bijdrage in de totale concentratie die afkomstig is van de lokale weg die beperkt blijkt tot gemiddeld circa 5 {mu}g/m{sup 3}.

 18. De oprichting van de ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’: een zaak van nationaal belang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leo van Bergen

  2009-06-01

  Full Text Available The foundation of the Dutch Society for Tropical Medicine: an affair of national importance  The ‘Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde’ (Dutch Society for Tropical Medicine – in short: NVTG was founded in 1907, a time not only of colonial expansion, but also a time in which the economic interest of the Dutch East-Indies for the Netherlands grew exceptionally. This had its effect on the motivations behind medical aid. Hygienic measures were financially backed because healthy workers had a positive effect on profits. This atmosphere of economic interest and political-military expansion had its effect on the foundation of the NVTG as well. Colonialism was generally approved of, and the goal of the society – apart from sociability motives – was to support research into illnesses torturing mainly the Dutch colonies. This was in line with the reasoning that the colonies were rightfully governed by the Netherlands, because the peoples living there had proven not to be able to look after themselves in a proper manner. The foundation of the Society should have been a part of the foundation of an international society for tropical medicine, but this failed. Although internationalism generally was seen as an important feature of science and certainly of medical science, it is not strange this was not seen as a major problem. For it was national and not international reasons that had led to founding the Dutch society. It was the Dutch position as a colonial power that had convinced Dutch tropical doctors a society should be called into being. A generally shared spirit of internationalism had little to do with this unless internationalism is defined as: what others have, we need to have as well, and let us see in international conferences what could be of national benefit. That nevertheless this spirit of internationalism – and not nationalism – is commonly hailed as the main reason behind the foundation, is probably due to the fact that around 1900 nationalism was such a normal state of mind and so fully incorporated in man’s way of thinking and acting, that, as for instance was the case with racism, it was hardly noticed and recognised as such.

 19. Air pollutant and greenhouse gas emissions of passenger cars. A comparison of standard-based values and practical data per fuel type; Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto's. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.P.; Van Grinsven, A.H.; Hoen, M.J.J. ' t

  2013-10-15

  Although tax regulations provide an incentive for buying a car with reduced CO2 emissions, in the coming years the share of diesel vehicles in the business segment is likely to grow, thus unintentionally threatening air quality. This is because the NOx emissions of a modern Euro 5 diesel car are still very high in practice. Despite the NOx Euro standards for diesel vehicles having been substantially tightened since 1992, in practice there proves to have been very little progress, with Euro 5 diesel vehicles still emitting approximately the same amount of NOx as 21 years ago, as the present study shows [Dutch] De fiscale regels stimuleren de verkoop van auto's die minder CO2 uitstoten, maar zorgen de komende jaren naar verwachting voor een groei van het aandeel dieselauto's in het zakelijke segment. Deze groei vormt onbedoeld een bedreiging voor de luchtkwaliteit. Dit komt doordat de luchtvervuilende NOx-emissie van een moderne Euro 5-dieselauto's in de praktijk nog altijd erg hoog is. Ondanks dat de NOx-Euronormen voor diesels sinds 1992 flink zijn aangescherpt, blijkt in de praktijk dat er nauwelijks progressie is geboekt en dat een Euro 5-diesel nog steeds gemiddeld evenveel NOx-uitstoot als 21 jaar geleden.

 20. Ventilation in school buildings. Special issue; Ventilatie in schoolgebouwen. Themanummer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zeiler, W.; Boxem, G.; Van Bruchem, M.; Smits, E.H.J.; Van Dijken, F. [Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands); Joosten, L.; Clocquet, R. [DHV Bouw en Industrie, Amersfoort (Netherlands); Pernot, C. [TNO Bouw, Delft (Netherlands); Haans, L.; Boerstra, A.C. [BBA Boerstra Binnenmilieu Advies, Rotterdam (Netherlands); Leenaerts, C.L.M.; Donze, G.J. [W/E adviseurs duurzaam bouwen, Gouda (Netherlands); Leysen, L.M. [Astma Fonds, Leusden (Netherlands); Blezer, I.H.W. [Hollman Adviseurs, Venlo (Netherlands); Meester, A.W.J. [Alusta, Natuurlijke Ventilatietechniek, Etten Leur (Netherlands); Bronsema, B. [Faculteit der Bouwkunde, Bronsema Consult, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2005-10-01

  In this special issue one editorial and 9 articles are dedicated to several aspects with regard to ventilation in school buildings: (1) healthy and draught-free ventilation in schools; (2) air quality and comfort in primary schools; (3) preparatory study on the indoor environment in primary schools; (4) options to improve ventilation in school buildings; (5) the relation between the indoor environment in classrooms and the health of students; (6) the activities of the Asthma Fund to create healthy school buildings for children suffering asthma; (7) the necessity of mechanical ventilation in school buildings; (8) demand-controlled ventilation in schools; (9) first experiences with a newly built primary school. [Dutch] In deze speciale aflevering zijn 1 redactioneel artikel en 9 artikelen gewijd aan verschillende aspecten m.b.t. ventilatie in schoolgebouwen: (1) onderzoek naar gezond en tochtvrij ventileren; (2) luchtkwaliteit en comfort op basisscholen: (3) voorstudie binnenmilieu basisscholen; (4) opties om de ventilatie in scholen te verbeteren; (5) de relatie tussen het binnenmilieu in klaslokalen en de gezondheid van studenten; (6) activiteiten van het Astma Fonds voor gezonde schoolgebouwen voor kinderen met astma; (7) de noodzaak voor mechanische ventilatie in schoolgebouwen; (8) vraaggestuurde ventilatie in scholen; (9) de eerste ervaringen in een nieuwe basisschool in Voorschoten.

 1. Concept for clean air school buildings. Sufficient and draught-free ventilation through the ceiling; Concept voor frisse scholen. Voldoende en tochtvrij ventileren via het plafond

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacobs, P.; Van Oeffelen, L.; Knoll, B. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2008-10-15

  Many Dutch schools have poor air quality due to drafts during the heating season, while there is overheating in the other seasons. In this article a new air distribution concept is described, capable of solving both these problems. The research organization TNO Delft in the Netherlands presented what it calls the 'Fresh School' (Frisse Scholen) concept to the educational sector in four sessions held in a temporary classroom. A brief overview is given of the performance data from bench-scale experiments and from a field test. Also three design examples illustrate ways of integrating this distribution concept into existing schools. [Dutch] In een groot deel van de Nederlandse scholen is tocht de oorzaak van slechte luchtkwaliteit in het stookseizoen, terwijl in de rest van het jaar het risico op oververhilting bestaat vanwege de hoge interne warmtelast. Dit artikel beschrijft een nieuw luchtdistributieconcept dat deze twee problemen kan oplossen. Dit zogenaamde 'Frisse Scholen' concept is vorig jaar tijdens een viertal sessies in een tijdelijk klaslokaal bij TNO in Delft aan de onderwijswereld gepresenteerd. Een kort overzicht wordt gegeven van de laboratorium resultaten en de prestaties in een praktijktest. Vervolgens wordt met een drietal voorbeeldontwerpen ingegaan op hoe dit distributieconcept op een duurzame wijze in bestaande scholen is te integreren.

 2. 'Vooral in het preutse Amerika': De dagbladberichtgeving over de Vijftig tinten-trilogie in cross-nationaal perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  H. Bezemer (Hanneke); P.P.L. Berkers (Pauwke)

  2015-01-01

  textabstractReeds voordat Fifty Shades of Grey van de schrijfster E.L. James officieel in Nederland op de markt komt, maakt de NOS melding van ‘deze pornografische soort bouquetreeks, ook wel mommy porn genoemd’ die heel wat stof heeft doen opwaaien in Amerika. Het succes blijft niet beperkt tot

 3. Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie : beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra)nationaal gelijke-behandelingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Veldman, A.G.

  1995-01-01

  In search of an adequate theoretical model in order to study the (in)effectiveness of social economic law, a study is made of the principles of interdisciplinary chaos theory. Luhmann's theory of autopoiesis seems to be a promising translation of chaos theory into the social sciences. The theory

 4. Uniform measurement standard for heat supply in housing and utility building construction. A protocol to compare alternatives for heat supply at building construction sites. Version 3.1; Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw. Een protocol voor het vergelijken van alternatieven voor de warmtevoorziening op bouwlocaties. Versie 3.1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nuiten, P. [W/E adviseurs, Utrecht (Netherlands); Van der Ree, B. [Primum, Driebergen-Rijsenburg (Netherlands)

  2012-02-15

  The uniform measurement standard is one of the methods that the National Expertise Heat Centre develops to compare the energy efficiency of different techniques (such as heat pumps, heat and cold storage, collective systems, waste heat, combustion of woody biomass, etc.). The development of the uniform standard was started for the residential and utility building construction industry. In the future, the standard calculation method will also be made available for other sectors [Dutch] De uniforme maatlat is 1 van de methoden die het Nationaal Expertisecentrum Warmte ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. De ontwikkeling van de uniforme maatlat is gestart voor de woning- en utiliteitsbouw. In de toekomst zal de uniforme maatlat ook voor andere sectoren beschikbaar komen. In deze versie van de uniforme maatlat is aansluiting gezocht bij de kengetallen van de Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG), zodat de resultaten van de uniforme maatlat in lijn zijn met die van de EMG.

 5. Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ton Notten

  2011-05-01

  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden radicaliseringtendensen binnen de islamitische gemeenschappen scherp in de gaten. Het zijn vooral moslimjongeren die, volgens openbare verslagen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb en het Informatie SchakelPunt Radicalisering (ISPR, ontvankelijk zijn voor radicale ideeën. Bij de juistheid en nauwkeurigheid van die rapportages plaatsen wij vraagtekens. Van radicalisering blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam vrijwel geen sprake te zijn. Voor zover de problemen iets van doen hebben met radicalisering, lijken ze meer te liggen op het gebied van samenleven en opvoeding: de culturele en normatieve tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen – moslims en niet-moslims – nemen toe. Polarisatie is het eigenlijke probleem en niet radicalisering. Wij stellen het diffuse begrip ‘radicalisering’ ter discussie zoals dat een belangrijke rol speelt in de veiligheidsrisicodebatten, bij wetenschappelijk onderzoek en binnen de kring van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ter illustratie gaan we nader in op de feitelijke ontwikkelingen in Rotterdam. Op grond van onze verkenning bepleiten we andere vormen en aandachtsvelden in het onderzoek naar radicalisering.

 6. « L’espace caribéen: un enjeu de pouvoir pour la francmaçonnerie française »

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Éric Saunier

  2009-01-01

  Full Text Available If the "Caribbean space" was the place of implantation of an independent freemasonry carrier of its own history and also was during the 18 th and 19 th centuries a zone of confrontation between the Masonic European powers, the Grand Orient of France, and the Grand Lodge United of England. Under these tensions, the Grand Orient of France was concerned about establishing its authority over provincial lodges (at colonies in the Antilles and in port cities as Bordeaux, Nantes and Le Havre, while these lodges developed tools which seek to implement policies resistance and in turn, benefit the different social tensions for development. The Havre’s freemasonry established very close relations with lodges from Cuba and Santo Domingo. This study conveys how the position of the Masonic lodges and the development of nationa l and liberal movements, accepting men of color, causing functions as platforms for these movements in the early 19 th century. Finally, this article attests the importance of the "Caribbean space" in the histor y of Masonic international relations.

 7. 'De strijd om Amsterdam'. Een nieuwe benadering in het onderzoek naar de NSB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josje Damsma

  2009-01-01

  Full Text Available ‘The Fight for Amsterdam’. A New Approach in Research into the NSBThe main characteristics of the members of the Dutch Nazi-movement (Nationaal- Socialistische Beweging, NSB are constructed by historians De Jong and De Jonge. Both labeled the members of the NSB as ‘opportunistic’ and ‘isolated’. Up until now, that image has remained unchallenged. Inspired by Aristotle Kallis, Roger Griffin and Robert Paxton, we analyzed the behavior and social position of members of the NSB in Amsterdam during the Second World War in a new way. By focusing on their actions instead of on ideology, their isolated position can be brought into doubt along with opportunism as the main motivational factor. It is more likely that a combination of idealism, opportunism and social networks led to membership of the NSB. The interaction pattern differed from person to person and per political, economic or social level of communication. The results of this research show that Dutch political history and identity is complex and a lot of research still has to be done in this field.

 8. More attention for health due to air quality of particulates; Meer aandacht voor gezondheid door luchtkwaliteit van fijn stof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Voogt, M. [TNO, Apeldoorn (Netherlands); Van den Elshout, S. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands); De Jonge, D. [GGD amsterdam, Amsterdam (Netherlands)

  2008-08-15

  This article demonstrates that elementary carbon (EC) is a reliable indicator for soot concentrations in outdoor air and a better indicator for traffic emissions of particulate matter than PM10 and PM2.5. In Rotterdam, PM content remains at the same level, whereas concentrations of elementary carbon decrease steadily. The article recommends further study into which part of health effects ascribed to PM should actually be attributed to EC or for example to abrasion emissions, road dust blowing up and ultra fine particles. [mk]. [Dutch] In dit artikel wordt aangetoond dat elementair koolstof (EC) een goede indicator is voor roetconcentraties in de buitenlucht en een betere indicator voor verkeersuitstoot van fijn stof dan PM10 of PM2,5. In Rotterdam blijven PM-gehaltes op hetzelfde niveau, terwijl concentraties van elementair koolstof gestaag dalen. Het wordt aanbevolen te onderzoeken welk deel van de aan PM toegeschreven gezondheidseffecten in werkelijkheid aan EC is toe te schrijven of aan bijvoorbeeld slijtage-emissies, opwervelend wegenstof en ultrafijne deeltjes.

 9. Heat island effect on the quality of life in the city; Hitte-eilandeffect zet leefbaarheid in de stad verder onder druk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Harmelen, T.; Klok, L.; Doepp, S.; Dolevo, R.; Janssen, S. [Business Unit Milieu en Leefomgeving, TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2008-12-15

  The global rise in temperature as a result of climate change becomes increasingly perceptible. The health effects of these changes, combined with air quality, are extra high in urban areas. It seems worth while to examine the consequences of increasing heat in urban areas in the Netherlands. In order to deal with the consequences in a responsible manner and to prepare for an even warmer future, answers will have to be found for the following two questions: (1) How large is the heat island effect in Dutch cities an what can we expect in the future?; and (2) What are the consequences of the heat island effect that we will have to take into account? [mk]. [Dutch] De mondiale temperatuurstijging ten gevolge van klimaatverandering is ook in Nederland steeds duidelijker waarneembaar. De gezondheidseffecten van deze veranderingen in combinatie met luchtkwaliteit zijn in het stedelijk gebied extra groot. Het lijkt daarom de moeite waard om onderzoek te doen naar de gevolgen van toenemende hitte in stedelijke gebieden in Nederland. Om op verantwoorde wijze met de gevolgen om te gaan en om voorbereid te zijn op een nog warmere toekomst zullen antwoorden moeten worden gevonden op twee wagen: (1) Hoe groot is het hitte-eilandeffect in de Nederlandse stad nu en wat kunnen we verwachten in de toekomst?; en (2) Met welke gevolgen van het hitte-eilandeffect moeten we rekening houden?.

 10. Environmental effects of vintage cars; Milieueffecten van oldtimers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoen, A.; Traa, M.; Geilenkirchen, G.; Hilbers, H. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Ligterink, N.; Kuiper, E. [TNO, Delft (Netherlands)

  2012-08-15

  A quick scan has been carried out on the emissions of vintage cars and the contribution that environmental zones for oldtimers can make to achieve European air quality standards. Also, an estimate is made of the impact of the current tax exemption for oldtimers on air quality. A brief overview is given of the current policy and recent policy changes for vintage cars, trends and developments with regard to ownership and use of oldtimers. Next, the approach to arrive at a forecast for 2015 is described, as well as the approach to assess the effect of an environmental zone for vintage cars [Dutch] Er is een quick scan uitgevoerd naar de uitstoot van oldtimers en de bijdrage die milieuzones voor oldtimers kunnen leveren voor het behalen van de Europese luchtkwaliteitsnormen. Ook is een inschatting gemaakt van het effect op de luchtkwaliteit van de huidige vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers. Deze notitie betreft een quickscan. Een kort overzicht wordt gegeven van het huidige beleid en de recente beleidswijzigingen voor oldtimers, trends en ontwikkelingen in het bezit en gebruik van oldtimers in de afgelopen jaren. Vervolgens wordt de aanpak beschreven om tot een prognose voor 2015 te komen, evenals de aanpak bij de inschatting van het effect van een milieuzone voor oldtimers. In hoofdstuk 5 volgen de resultaten.

 11. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  The intervention levels specified by the government serve as the starting-point for determining the necessary measurements for air, water, soil, foodstuffs and humans. A Technical Information Group (TIG) has been installed within the National Organisation for Nuclear Emergency Management to

 12. What is IAQ? [Indoor Air Quality]; Wat is IAQ? [Indoor Air Quality

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fanger, P.O. [International Centre for Inoor Environment and Energy, Technical University of Denmark, Lyngby (Denmark)

  2007-07-15

  overgebleven groep minder gevoelige personen de kwaliteit van de lucht maar net acceptabel zal vinden. Met een dergelijk bescheiden doel is het niet verwonderlijk dat uitgebreide praktijkstudies in gebouwen, waar aan de eerdergenoemde ventilatienormen wordt voldaan, in veel Ianden hoge percentages van ontevreden personen laten zien. Onder deze groep ontevreden personen zijn mensen die aan symptomen van het Sick Building Syndrome lijden. Recente onderzoeken laten zien dat een verhoging van de kwaliteit van de binnenlucht met een factor 2-7, vergeleken met de luchtkwaliteit volgens de bestaande normen, de kantoorproductiviteit en de schoolprestaties significant verbetert. Daarnaast wordt daarmee het risico op allergieen en astma in woningen verminderd. Om de lucht zelfs voor de meest gevoelige personen aangenaam te maken, kan een verbetering van de luchtkwaliteit van een ordegrootte 1-2 benodigd zijn. Dit artikel zal de ontwikkeling van nieuwe methoden behandelen die in dergelijke aanzienlijke verbeteringen van de IAQ kunnen voorzien met behoud van de ventilatie en het energiegebruik, of zelfs met een vermindering daarvan. Om dit te bereiken is er een verandering van het huidige gedachtegoed nodig. Verdere veranderingen worden voorspeld, waarin wordt geleerd hoe de binnenlucht even zuiver en aangenaam kan worden gemaakt als de buitenlucht, wanneer die op zijn best is.

 13. Final report of the NIDO-programme 'Growing old in your own home'; Eindrapportage NIDO-programma 'In eigen omgeving oud worden'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kester, J.; Bakker, E.J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2005-01-01

  The aim of the title programme (EOW, abbreviated in Dutch) of the National Initiative Sustainable Development (NIDO, abbreviated in Dutch) was to initiate and stimulate the development of sustainable houses for elderly people with more comfort and safety and low use of energy and materials, focusing on information and communication technology applications, also know as domotics. In this report an overview is given of the EOW programme, its contents and results. [Dutch] Met het programma 'In Eigen Omgeving Oud Worden' (EOW) heeft NIDO (Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling) zich gericht op het wonen en de zorg voor ouderen. Doelstelling van het programma is om een impuls te geven aan de ontwikkeling van duurzame woningen voor ouderen, met meer comfort en veiligheid en een zo laag mogelijk energie- en materiaalgebruik. Hierbij wordt gefocust op de rol die ICT-toepassingen in en om de woning en bijbehorende diensten - ook wel 'domotica' genoemd - kunnen spelen. Het gaat om extra voorzieningen in woningen op het gebied van veiligheid, comfort en zorg. Duurzaam domotica toepassen betekent vraaggericht aanbieden, diensten combineren, veiligheid optimaliseren en extra energiegebruik in woningen beperken. Dit rapport beschrijft de opzet, de inhoud en de resultaten van dit programma.

 14. Climate policy. The dirt, the country and the world. Part 1. Solo climate policy is damaging symbol politics; Klimaatbeleid. Het vuil, het land en de wereld. Deel 1. Solistisch klimaatbeleid is schadelijke symboolpolitiek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tang, P. [Partij van de Arbeid PvdA Tweede Kamer, Den Haag (Netherlands)

  2008-01-15

  This article assumes that the objective of climate policy is to limit climate change. The alternative goal of security of supply was not considered. Some measures can be defended in view of both objectives. This is for example the case with energy saving. It is evident that the climate problem becomes increasingly urgent. If the Netherlands or Europe choose individual climate policy, some 'leakage effects' are unavoidable. Such symbol politics harm the economy, whereas the climate does not benefit. On a national and European scale all means must be put to use to bring global collaboration closer at the shortest possible term. [mk]. [Dutch] In dit artikel is verondersteld dat het doel van klimaatbeleid is om klimaatverandering te beperken. Buiten beschouwing bleef dat ook voorzieningszekerheid een doel kan zijn. Soms kunnen maatregelen met het oog op beide doelstellingen verdedigd worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor energiebesparing. Duidelijk is dat het klimaatprobleem steeds urgenter wordt. Als Nederland of Europa kiest voor een solistisch klimaatbeleid zijn 'weglekeffecten' onvermijdelijk. Dergelijke symboolpolitiek schaadt de economie, terwijl het klimaat er niet bij gebaat is. Op nationaal en Europees niveau moet alles op alles worden gezet om mondiale samenwerking dichterbij te brengen, op zo kort mogelijke termijn.

 15. Study of the air quality in some dwellings of the Ecolonia project; Onderzoek naar de luchtkwaliteit in enkele woningen van het Ecolonia project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bloemen, H.J.Th.; Wiese, C.J.; Bos, H.P.; Balvers, T.T.M.; Dijkman, A.E.; Van der Meulen, A.

  1995-02-01

  The quality of the indoor environment is an important health factor and it also determines the perceived quality of dwelling. A multitude of sources of a biological, physical or chemical nature threaten the indoor environment, including the occupants themselves and the building construction. In the Ecolonia project 101 houses have been designed according to today`s building techniques, focusing on energy conservation, long life cycles and waste control, and improving the quality of dwelling and health. Nine houses of three different construction types were selected for long-term monitoring of a number of chemical air pollution parameters to assess indoor air quality. The parameters include particulate matter, volatile organic compounds, nitrogen oxides, polycyclic aromatic hydrocarbons and aldehydes. These compounds were measured continuously for a period of half a year or just measured for a limited period (mostly one week) in 1993 and 1994. Results indicate that the different building construction had no significant effect. It is concluded that the indoor air pollution in the houses of the Ecolonia project was mainly caused by the dwellers` activities and marginally by the building construction. The indoor air quality in three of the selected houses that were specially designed to optimise indoor environment quality favourable for health conditions, did not differ significantly from the others. This suggests that the improvement of the indoor air quality in new houses might be achieved by informing the dwellers about the consequences of their activities rather than by further improving the building construction. 7 figs., 10 tabs., 3 appendices, 14 refs.

 16. The laboratory health system and its response to the Ebola virus disease outbreak in Liberia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stephen B. Kennedy

  2016-10-01

  Full Text Available The laboratory system in Liberia has generally been fragmented and uncoordinatedAccordingly, the country’s Ministry of Health established the National Reference Laboratoryto strengthen and sustain laboratory services. However, diagnostic testing services were oftenlimited to clinical tests performed in health facilities, with the functionality of the NationaReference Laboratory restricted to performing testing services for a limited number ofepidemic-prone diseases. The lack of testing capacity in-country for Lassa fever and otherhaemorrhagic fevers affected the response of the country’s health system during the onset ofthe Ebola virus disease (EVD outbreak. Based on the experiences of the EVD outbreak, effortswere initiated to strengthen the laboratory system and infrastructure, enhance human resourcecapacity, and invest in diagnostic services and public health surveillance to inform admittancetreatment, and discharge decisions. In this article, we briefly describe the pre-EVD laboratorycapability in Liberia, and extensively explore the post-EVD strengthening initiatives to enhancecapacity, mobilise resources and coordinate disaster response with international partners torebuild the laboratory infrastructure in the country. Now that the EVD outbreak has endedadditional initiatives are needed to revise the laboratory strategic and operational plan forpost-EVD relevance, promote continual human resource capacity, institute accreditation andvalidation programmes, and coordinate the investment strategy to strengthen and sustain thepreparedness of the laboratory sector to mitigate future emerging and re-emerging infectiousdiseases.

 17. Verkeersveiligheid in Nederland.Nationaal overzicht ten behoeve van de OECD-group S1 on Concepts and Methodologies for Integrated Safety Programmes.

  NARCIS (Netherlands)

  Paar, H.G.

  1983-01-01

  Since 1974 traffic safety policy in the Netherlands has been coordinated by one department of the national government. For research on traffic safety there is a central integrating institute, the Dutch institute for road safety research SWOV. In 1975 a management policy for traffic safety was

 18. Impact of forest disturbance on the structure and composition of vegetation in tropical rainforest of Central Sulawesi, Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RAMADHANIL PITOPANG

  2012-10-01

  Full Text Available We presented the structure and composition of vegetation in four (4 different land use types namely undisturbed primary forest, lightly disturbed primary forest, selectively logged forest, and cacao forest garden in tropical rainforest margin of the Lore Lindu National Park, Central Sulawesi Indonesia. Individually all big trees (dbh > 10 cm was numbered with tree tags and their position in the plot mapped, crown diameter and dbh measured, whereas trunk as well as total height measured by Vertex. Additionally, overstorey plants (dbh 2- 9.9 cm were also surveyed in all land use types. Identification of vouchers and additional herbarium specimens was done in the field as well as at Herbarium Celebense (CEB, Tadulako University, and Nationaal Herbarium of Netherland (L Leiden branch, the Netherland. The result showed that the structure and composition of vegetation in studied are was different. Tree species richness was decreased from primary undisturbed forest to cacao plantation, whereas tree diversity and its composition were significantly different among four (4 land use types. Palaquium obovatum, Chionanthus laxiflorus, Castanopsis acuminatissima, Lithocarpus celebicus, Canarium hirsutum, Eonymus acuminifolius and Sarcosperma paniculata being predominant in land use type A, B and C and Coffea robusta, Theobroma cacao, Erythrina subumbrans, Glyricidia sepium, Arenga pinnata, and Syzygium aromaticum in the cacao plantation. At the family level, undisturbed natural forest was dominated by Fagaceae and Sapotaceae disturbed forest by Moraceae, Sapotaceae, Rubiaceae, and agroforestry systems by Sterculiaceae and Fabaceae.

 19. Towards a sustainable agriculture in 2030. An essay on transition; Naar een duurzame landbouw in 2030. Een essay over transitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hees, E.M.; Van der Weijden, W.J.; Hin, C.J.A.

  2002-05-01

  Sustainable development of the agricultural sector in the Netherlands is high on the list of priorities in the environmental policy of the Netherlands. In this report special attention is paid to sustainability indicators which can be used in the transition of a Dutch National Environmental Balance towards a Dutch National Sustainability Balance. The report consists of three parts: (1) an essay in the form of an imaginary review from the year 2030 back to the transition process of the agricultural sector from the year 2000 onwards; (2) 14 texts on proposals for economical, socio-cultural and ecological indicators; and (3) four maps which present chances for offering 'green' services in Dutch agricultural areas. [Dutch] Een van de sectoren waar duurzame ontwikkeling hard nodig is, is de landbouw. Het 4e Nationaal Miliebeleidsplan (NMP4) noernt de landbouw naast de energiesector en biodiversiteit als een prioritaire sector. In dit rapport is een visie neergelegdeen met speciale aandacht voor duurzaamheidindicatoren. Die indicatoren zouden bouwstenen kunnen zijn voor de voorgenomen overgang van een Nationale Milieubalans naar een Nationale Duurzaamheidsbalans. Dit rapport bestaat uit drie uiteenlopende delen: een essay in de vorm van een denkbeeldige terugblik vanuit het jaar 2030 naar het transitieproces dat de landbouw vanaf 2000 heeft doorgemaakt; een 14-tal tekstuele bijIagen, met onder meer voorstellen voor te hanteren economische, sociaal-culturele en ecologische indicatoren; en een viertal kaart-bijlagen waarop staat aangegeven waar in het Nederlandse landbouwareaal kansen liggen voor groene diensten.

 20. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer. WINN Energie uit Water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahm, R.; Bruggers, M. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2009-12-15

  An overview is offered of the annual energy use of pumping stations, weirs and sluices in the Netherlands. This involves both the energy use of wet objects (pumping stations, weirs and sluices) in the main water system and the regional water systems. The reports has an annex containing the report 'Inventarisatie energieverbruik waterwerken' (Inventory of energy use by water works) published by Grontmij Netherlands [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van het jaarlijkse energieverbruik door gemalen, stuwen en sluizen in Nederland. Het gaat daarbij zowel om het energieverbruik van de natte objecten (gemalen, stuwen en sluizen) in het hoofdwatersysteem als om de regionale watersystemen. Het rapport bevat als bijlage het rapport 'Inventarisatie energieverbruik waterwerken' door Grontmij Nederland.

 1. How can health remain central post-2015 in a sustainable development paradigm?

  Science.gov (United States)

  Hill, Peter S; Buse, Kent; Brolan, Claire E; Ooms, Gorik

  2014-04-03

  In two years, the uncompleted tasks of the Millennium Development Goals will be merged with the agenda articulated in the 2012 United Nations Conference on Sustainable Development. This process will seek to integrate economic development (including the elimination of extreme poverty), social inclusion, environmental sustainability, and good governance into a combined sustainable development agenda. The first phase of consultation for the post-2015 Sustainable Development Goals reached completion in the May 2013 report to the Secretary-General of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. Health did well out of the Millennium Development Goal (MDG) process, but the global context and framing of the new agenda is substantially different, and health advocates cannot automatically assume the same prominence. This paper argues that to remain central to continuing negotiations and the future implementation, four strategic shifts are urgently required. Advocates need to reframe health from the poverty reduction focus of the MDGs to embrace the social sustainability paradigm that underpins the new goals. Second, health advocates need to speak--and listen--to the whole sustainable development agenda, and assert health in every theme and every relevant policy, something that is not yet happening in current thematic debates. Third, we need to construct goals that will be truly "universal", that will engage every nation--a significant re-orientation from the focus on low-income countries of the MDGs. And finally, health advocates need to overtly explore what global governance structures will be needed to finance and implement these universal Sustainable Development Goals.

 2. Does the Dutch Building Decree 2012 guarantee air quality? Quality is essential for productivity and health; Bouwbesluit 2012 garantie voor luchtkwaliteit? Kwaliteit essentieel voor productiviteit en gezondheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebregt, R.

  2011-10-15

  Poor indoor air quality in new buildings is a common problem. According to the Health Council scientific evidence is lacking that it is necessary to tighten ventilation requirements in the Building Decree . GGD Netherlands are advocates for stricter rules. Several studies show that the productivity in offices and the academic performance of children will benefit. [Dutch] Slechte kwaliteit van de binnenlucht in nieuwe gebouwen is een veel voorkomend probleem. Volgens de Gezondheidsraad ontbreken echter wetenschappelijke aanwijzingen dat het noodzakelijk is de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit aan te scherpen. GGD Nederland pleit wel voor strengere regels. Diverse onderzoeken laten zien dat de productiviteit op kantoor en de leerprestaties van kinderen daarbij gebaat zijn.

 3. Moving Forward on Digital Inclusion: A framework for integrating research, policy and practice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Deborah West

  2009-06-01

  Full Text Available The concept of a technological divide is frequently employed to discuss and analyse the social inequities that exist in relation to the use of technology. These disparities occur across local, regional, national and international levels of society and consequences include the reduction of people’s ability to participate in the information economy. This paper reflects on the Framework for Inquiry into the Technological Divide; a social work framework to facilitate understanding and provide direction to research, policy and practice targeted at closing the technological divide. Application of the framework is discussed in light of a recent study carried out in the Northern Territory of Australia that investigated the presence of a technological divide at the care nexus of people with dementia, carers and practitioners. A summary of broader applications of the framework is also presented. Het concept “Technological Divide” wordt vaak gebruikt om sociale ongelijkheden te analyseren, die betrekking hebben op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Deze ongelijkheden komen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau voor en belemmeren onder andere de mogelijkheden die mensen hebben om deel te nemen aan de informatiesamenleving. Dit artikel reflecteert op het Framework for Inquiry into the Technological Divide. Dit framework geeft richting aan onderzoek, beleid en uitvoeringspraktijken die deze technologiekloof willen dichten. Het artikel bespreekt de toepassing van het framework in het licht van een recente studie, uitgevoerd in het Noordelijk grondgebied van Australië, die de aanwezigheid van een technologiekloof onderzocht in de samenhangende zorg door professionals en verzorgers aan mensen met dementie. Ook wordt een samenvatting van de bredere toepassingsmogelijkheden van het framework gepresenteerd.

 4. Calculation of CO2 emissions, primary fossil fuel energy consumption and electric efficiency in the Netherlands; Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harmelink, M. [Harmelink consulting, Utrecht (Netherlands); Bosselaar, L. [Agentschap NL, DEn Haag (Netherlands); Gerdes, J.; Boonekamp, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Segers, R.; Pouwelse, H. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  The monitoring of energy and climate policy lacks nationally and internationally accepted general standard values for CO2 emissions of fossil fuel energy consumption per unit of produced, consumed or saved electricity. In the Netherlands this has led to a situation in which different methods and indicators are used for monitoring activities. The methods used are not always transparent. Parties in the Netherlands that are responsible for development of methods and calculation of indicators (NL Agency, PBL, ECN and Statistics Netherlands) find this situation undesirable and took the joint initiative to draw up this report in which transparent standard values and methods for this topic have been included. The target audience of this report are organizations, advisory agencies and businesses that are involved in monitoring and evaluation of energy and climate policy [Dutch] Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten verschillende methoden en kengetallen worden gehanteerd. De gebruikte methoden zijn niet altijd transparant. Partijen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van methoden en de berekening van kengetallen (Agentschap NL, PBL, ECN en CBS) achten dit een onwenselijke situatie en hebben het gezamenlijke initiatief genomen om dit rapport op te stellen waarin wel transparante standaardwaarden en methoden voor dit onderwerp zijn opgenomen. De doelgroepen voor dit rapport zijn organisaties, adviesbureaus en bedrijven die bezig zijn met de monitoring en evaluatie van energie-en klimaatbeleid.

 5. La Turquie face à la globalisation. Convergence d’intérêts entre les acteurs religieux particularistes : le cas du sud-est européen dans les années 1990 Turkey and Globalisation. Convergence of Interests between Particularists Religious Actors. The South-East Europe during the ’90s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikolaos Raptopoulos

  2011-03-01

  Full Text Available La globalisation, en favorisant l’interaction des idées et des hommes, est de ces facteurs qui sont capables de mettre en cause des systèmes sociopolitiques rigi­des. Cette contribution s’intéresse plus précisément au cas de figure du système kémaliste turc. L’islam turc, composante incontestée de l’identité nationale, est de plus en plus impliqué dans le système sociopolitique contemporain en tant qu’idéologie globalisante promue par certains acteurs. Cette situation, prévisi­ble pour la scène interne, se confirme aussi dans l’action et l’interaction des protagonistes au niveau international. En Turquie, l’islam, religion monothéiste, est devenu un véhicule d’interaction : d’une part entre l’État (laïc et nationa­liste et les acteurs sociaux islamiques ; d’autre part, entre ces mêmes acteurs et les communautés turques et musulmanes des régions de l’aire ottomane, no­tamment du sud-est de l’Europe.By fostering interaction globalization can question socio-political rigidity. This was the case with kemalist Turkey. Part and parcel of national identity, Turkish Islam is increasingly involved in the socio-political set up in the form of a global ideology. Recognizable locally, this process also carries international weight. Monotheistic Islam has acted in Turkey as a go-between : between the nationalistic, lay State and Islamic actors, between these latter and Islamic elements in regions of the former ottoman empire, notably in south-eastern Europe

 6. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 7. A comparison between (passive) NO2 measurements and results of calculations for 2010; Een vergelijking tussen (passieve) NO2-metingen en rekenresultaten in 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uiterwijk, J.W.; Wesseling, J.; Nguyen, L.

  2012-02-15

  Measurements of Nitrogen dioxide (NO2) concentrations using so-called Palmes tubes and formal reference methods show relatively small differences, of 10-15%, compared to results of calculations using Dutch standard calculation methods. This is concluded from research conducted by the RIVM for the ministry of Infrastructure and the Environment. These measurements were performed in order to determine concentration levels at locations where permanent measurements of the National Air Quality Measurement Network are not available. Palmes tubes are small plastic tubes containing a chemical agent that reacts with NO2, allowing to determine the NO2 concentration. These additional measurements are performed at several background locations in cities, along several highways, near a busy shipping lane and close to several tunnel exits. Where possible the results have been compared to results of calculations using official legal Dutch standard calculation methods. A good agreement was observed between measured and calculated concentrations in streets and along the highways. Measurements along a busy shipping lane showed only a small increase in concentration. Close to exits of traffic tunnels high NO2 concentrations were measured [Dutch] Metingen van stikstofdioxide (NO2) concentraties met zogeheten Palmesbuisjes en formele referentiemethoden laten betrekkelijk kleine verschillen, van 10-15%, zien met resultaten van berekeningen met wettelijk voorgeschreven standaardrekenmethoden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze metingen zijn uitgevoerd om een beeld te krijgen van de concentraties in gebieden waar geen continue metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) worden verricht. Palmesbuisjes zijn kleine plastic buisjes met daarin een chemisch actieve stof die NO2 aan zich bindt, waarmee de NO2-concentratie worden bepaald. De aanvullende metingen hiermee vinden plaats op verschillende

 8. Onderzoek naar de luchtkwaliteit tijdens en na de brand op 8 juli 1992 bij Nevcin Polymers te Uithoorn. Onderzoek van gras, grond en neergedaalde verbrandingsresten afkomstig van percelen weiland te Amstelveen

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkmann FJJ; Kliest JJG; Bloemen HJT; Knol-de Vos T; Michel FJ; van de Wiel HJ; Vaessen HAMG; de Boer JLM; Berkhoff CJ

  1992-01-01

  July 8th 1992 an explosion in a production vessel followed by a conflagration took place at a polymer-plant in Uithoorn, the Netherlands. This disaster resulted in an enormous havoc and an emission of combustion products and volatile compounds. Half burned materials were blown away and deposited

 9. Investigation of alleged releases of the High Flux Reactor (HFR) in Petten, Netherlands. Measured data from the Nuclear Research and consultancy Group (NRG) in the period September 2001; Onderzoek naar vermeende lozingen HFR Petten. Meetgegevens van NRG in de periode september 2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-15

  er sprake geweest van een radiologische emissie?; (3) Wat is de verklaring voor de piekwaarden?; (4) Welke conclusies kunnen getrokken worden uit het Nationaal Meetnet Radiologie van het RIVM?.

 10. Understanding Emotional Identities: The Dutch Phlegmatic Temperament as Historical Case-Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorothee Sturkenboom

  2014-06-01

  aard van emotionele groepsidentiteiten alsmede enkele van de sleutelmechanismen en aanpassingspatronen die de duurzaamheid van de stereotypen in kwestie verklaren. Terwijl het artikel een periode van twee millennia beslaat, ligt de focus op de vroegmoderne tijd toen klassieke klimaattheorieën opgingen in nieuwe wijzen van nationaal denken en er onverwacht zonder noemenswaardige problemen een verrassend nieuw element in het onverstoorbare karakter van de Nederlander geïntroduceerd werd: de nationale passie voor profijt.

 11. Local climate policy in Alkmaar, Netherlands. Policy analysis from A to Z; Lokaal Klimaatbeleid in Alkmaar. Beleidsanalyse van A tot Z

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burger, H.; Heinink, H. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2002-04-01

  This report describes the results of the final phase of a research project about local climate policy. An ideal model of a climate management system was tested by practise for the municipality of Alkmaar. In this case study ECN analysed numerous policy documents as well as the process of building a new soccer stadium. We looked if the municipal organisation passed through all the steps of this climate management system and if it used any mechanisms through which the external integration of climate policy in policies other than environmental policy fields could be enhanced. The report shows that though the model was not running effectively in Alkmaar, the municipal organisation still managed to partly integrate climate policy in non-environment policy areas. For the major part this can be contributed to enthusiastic and hard-working sustainability coordinators. Had the systematic approach been in place, the municipality would clearly be more accurate in its network policy steering which proved necessary to realise the new soccer stadium. [Dutch] Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar lokaal klimaatbeleid in Alkmaar. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de eerste maanden van 2001. Het is onderdeel van het onderzoeksproject 'Lokale overheden en klimaatbeleid' dat is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-MLK). Doelstelling van het onderzoek is te analyseren in hoeverre er in de dagelijkse Alkmaarse beleidspraktijk sprake is van integraal klimaatbeleid. Daartoe is er een analyse gemaakt van beleidsdocumenten en het proces rond de bouw van het nieuwe AZ-voetbalstadion. De conclusies hebben betrekking op de stand van zaken op het moment van onderzoek. In de periode tussen onderzoek en publicatie is veel gebeurd. Zo is Alkmaar sterk betrokken bij afspraken voor CO2- reductie met de provincie, bij het CO2- servicepunt en bij het bovengenoemde klimaatconvenant. De conclusies

 12. Quickscan of substances for which the set reduction of emissions has not been realised; Quickscan van stoffen met niet gerealiseerde emissiereducties uit het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, J.

  2011-11-15

  te behalen. Voor vier van de veertien stoffen (fijn stof, stikstofoxiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en koper) wordt op landelijk of regionaal (stedelijke agglomeraties) niveau een overschrijding van de grenswaarde voor de luchtkwaliteit of het maximaal toelaatbaar risiconiveau geconstateerd. De industrie blijkt ongeveer 20 procent bij te dragen aan de nationale emissie van zowel fijn stof als polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Voor stikstofoxiden en koper is de bijdrage van de industrie aan de nationale emissie minder dan 10 procent. Voor vier stoffen, te weten zwaveldioxide, arseen, benzeen en koolmonoxide, wordt de streefwaarde overschreden. Voor de overige zes stoffen worden de milieukwaliteitsnormen niet of nauwelijks overschreden.

 13. Towards new roads in environmental policy; Naar nieuwe wegen in het milieubeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  van wetenschappelijk hoogwaardige, onafhankelijke kennis over de nieuwe generatie milieuproblemen te worden vergroot. In de tweede plaats is een vertaling van die abstracte milieukennis naar de belevingswereld van de burgers noodzakelijk. In de derde plaats is van groot belang dat de Nederlandse inbreng in het internationale besluitvormingsproces adequaat geschiedt. Daar schort het nog wel aan. Zo worden in Europa richtlijnen aanvaard zonder dat in Nederland een goed beeld bestaat van de consequenties die dat heeft. De nitraatrichtlijn is daarvan een pijnlijk voorbeeld: de mestproblematiek van de boeren is volstrekt niet overzien toen de richtlijn tot stand kwam. De 'scharnierfunctie' tussen nationaal en internationaal beleid moet daarom worden versterkt. In een aparte publikatie (werkdocument) worden zes cases behandeld die in relatie staan tot de uitkomsten van dit rapport.

 14. Intercomparison Contracted Partner Institutes for Nuclear Emergency 2007; Ringonderzoek waakvlaminstituten kernongevallenbestrijding 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Overwater-van Buuren, R.M.W.; Glastra, P.; Tukker, K.

  2009-07-01

  The quality of the so-called Contracted Partner Institutes (CPI's) is amply complying with the objectives. Nonetheless, some desirable improvements remain, especially issues concerning the calibration of the measuring equipment. These issues emerged during an investigation performed by RIVM, in which the quality of the analysis of water and air samples was tested. In the Netherlands there are eight CPI's, evenly spread across the country, who can inform the government about radioactivity in air and water. The CPIs are part of the Dutch National Plan for Nuclear Emergency Planning and Response, which has been drawn up after the nuclear disaster in Chernobyl. RIVM is coordinating the activities of the CPI's. The Contracted Partner Institutes are tested on a two-yearly base by way of intercomparisons. In these intercomparisons, testing is done on both the timely reporting of the results and on the agreement with the reference value within pre-defined boundaries. Most CPI's were able to deliver the air results within two hours, and the water results within 24 hours. The results of the air samples for one institute were outside the pre-defined boundaries. Four samples were prepared for the intercomparison: an aerosol filter, a charcoal filter, a charcoal cartridge and a water sample. All four contained radionuclides characteristic for nuclear accidents. [Dutch] De kwaliteit van de zogeheten Waakvlaminstituten (WVI's) voldoet in 2007 ruimschoots aan de doelstellingen. Wel zijn enkele verbeteringen wenselijk, vooral op het gebied van kalibratie van de meetopstellingen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin de kwaliteit is getest van de analyse van water- en luchtmonsters. In Nederland bestaan er verspreid over het land acht WVI's die bij een kernongeval de overheid informeren over radioactiviteit in lucht en water. De WVI's zijn een onderdeel van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK), dat is opgesteld enkele jaren na

 15. Effectiveness of emission reducing measures for cattle farms; Effectiviteit van emissiereducerende maatregelen rondom veehouderijbedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kraai, A.; Bleeker, A. [ECN, Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands)

  2007-11-15

  The results of a survey on the cost effectiveness of measures with the goal to reduce emissions of fine dust from livestock production are presented. All these measures have their advantages and disadvantages. This report mainly focuses on the reduction of particulate matter. Other environmental problems in agriculture, e.g. ammonia and odour, can also be tackled with these measures. Different measures are compared for cost effectiveness in Euro per kg PM10 reduction and also the reduction percentage. Oil sprinkling and electrostatic filter systems appear as cost effective and the air quality in the air as well as in the stable is improved. These techniques can be combined with end-of-pipe techniques, e.g. air scrubbers, or even better, combined scrubbers to reduce other emissions as ammonia and odour. Many techniques are still in a research phase; therefore estimations are made most of the times. More measuring has to be carried to improve the accuracy of the reduction percentages. Besides, practical feasibility and animal welfare have to be taken into account with every measure taken. [Dutch] In deze rapportage is de kosteneffectiviteit van maatregelen in kaart gebracht, die als doel hebben de fijnstofemissies vanuit de landbouw te reduceren. In deze rapportage is vooral gezocht naar maatregelen om fijn stof te reduceren. De andere milieuproblemen in de landbouw als ammoniak en geur zouden hiermee eveneens gereduceerd kunnen worden. Uit de analyse is gebleken dat alle voermaatregelen kostbaar zijn terwijl de reductie niet erg groot is, deze opties zijn daardoor minder kosteneffectief. Olie vernevelen en het toepassen van een elektrostatisch filter lijken effectieve en niet te kostbare maatregelen, waarbij ook de luchtkwaliteit in de stal wordt verbeterd. Deze technieken zouden gecombineerd kunnen worden met de luchtwassers of gecombineerde wassers om meerdere luchtverontreinigingscomponenten te reduceren. Vegetatie aanplanten rondom boerderijen is een optie die

 16. Sociale marketing van de verkeersveiligheid : een beschouwing over toepassingsmogelijkheden van principes uit de sociale marketing voor de verkeersveiligheid, ter gelegenheid van het Nationaal VerkeersVeiligheids Congres NVVC, 4 april 1996 in Amsterdam, georganisserd door de ANWB en de SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  Wittink, R.D. & Goldenbeld, C.

  2007-01-01

  `Marketing' is a strategy for changing behaviour. `Social marketing' focuses on social objectives, such as health, quality of life and safety. This report argues that `social marketing' is a welcome additional method toward promoting safety. Marketing distinguishes itself from other approaches in

 17. The development of electric-powered vehicles. Does China cause an acceleration?; De ontwikkeling van elektrische auto's. Zorgt China voor een stroomversnelling?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kleine, M.

  2010-06-15

  gericht. Veel autofabrikanten besteden aandacht aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen, maar allen blijven zich vooral richten op conventionele aandrijftechnieken. Interessante fabrikanten zijn DongFeng, BAIC / Foton en BYD. Batterijfabrikanten zien ook kansen in elektrische voertuigen. Vele zijn bezig met de ontwikkeling van grote batterijen. Daaronder zijn vooral BAK, BYD en Tianjin Lishen interessant. Op het gebied van standaardisatie zijn meerdere initiatieven zichtbaar, zowel op nationaal als internationaal niveau. Op steeds meer plekken worden oplaadfaciliteiten geplaatst. Ondanks alle ambities en initiatieven is het nog maar de vraag of China voor een revolutie zorgt. De aanwezige technische kennis kent zijn grenzen. Investeringen en samenwerking zijn beperkt. De bestaande elektrische infrastructuur houdt bovendien grootschalige invoering van elektrische auto's tegen. China zal een rol spelen in de ontwikkeling van elektrische auto's, maar waarschijnlijk niet voor een enorme stroomversnelling zorgen.

 18. Review of the National Reduction Plan for NMVOM [Non-Methane Volatile Organic Materials]. Sectors industry, energy, TSG [trade, services and government] and building; Terugblik op het Nationaal Reductieplan NMVOS [Niet-Methaan Vluchtige Organische Stoffen]. Industrie, energie, HDO [handel, diensten en overheid] en bouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Locht, G.

  2012-09-15

  The title project aims to reduce emissions of Volatile Organic Compounds (VOC) from several sectors in the period 2000-2010. This report is a review of the project and is based on the definitive data over these years in the Dutch Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Compared to the start of the NRP-NMVOS, there are now less instruments for environmental policy. There are more general binding environmental rules and less environmental permits. Furthermore, several agreements between governments and branches have ended. May 2012 the Gothenburg protocol was revised. It shows a VOC emission reduction for the Netherlands of 8% in 2020 compared to 2005. It is expected this will be achieved by means of the current policy and legislation [Dutch] Het titel project is opgesteld om de VOS-emissies van deze sectoren tereduceren. Het NRP-NMVOS heeft betrekking op de jaren 2000 tot en met 2010. Dit rapport is een terugblik op het project en gaat uit van de medio 2012 beschikbare definitieve emissiegegevens over al deze jaren. In vergelijking met de start van het NRP-NMVOS zijn er minder milieubeleidsinstrumenten. Er zijn meer algemene milieuregels en minder vergunningen en diverse convenanten tussen overheden en bedrijfsleven zijn afgelopen. In het herziene Gothenburg protocol van mei 2012 is voor Nederland voor 2020 en verder een NMVOS reductie van 8% ten opzichte van het 2005 niveau afgesproken. Het ligt in de verwachting dat dit gehaald gaat worden bij voortzetting van het huidige beleid en instrumentatie.

 19. Radiation policy monitoring. Annual report, 2004. Emissions and doses from processing industries; Emissies en doses door procesindustrie. Jaarrapport 2004. Beleidsmonitoring straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eleveld, H.; Tanzi, C.P.; Van Dijk, J.W.E.

  2005-07-01

  kunstmestfabrieken in 1999 en 2000. Echter, vanaf 2000 zien we een lichte stijging van de collectieve dosis. Ook is de beroepsmatige blootstelling binnen de procesindustrie onderzocht met behulp van de gegevens uit het Nationaal Dosisregistratie en Informatiesysteem (NDRIS). De dosis door inhalatie kan voor de onderzochte personen binnen de bedrijfstak dikwijls boven de 1 mSv per jaar liggen. Een overschrijding van de limiet van 6 mSv per jaar is echter niet gevonden.Het overheidsbeleid om lozingen in water te beperken heeft ertoe geleid dat bedrijven in nieuwe waterzuiveringssystemen hebben geinvesteerd. Ook is de invloed van het stralingsbeleid zichtbaar bij de inkoop van grondstoffen. Zo houdt een bedrijf bij inkoop rekening met de compositie van de in de grondstoffen van nature aanwezige radionucliden. Deze keuze wordt uiteraard mede bepaald door beschikbaarheid en de kosten van dergelijke grondstoffen.De in dit rapport bepaalde doses zijn berekend met een ketenmodel (van bron tot effect). Dit model is hiervoor verder ontwikkeld. Duidelijk is geworden dat de huidige dosisschattingen gebruikmakend van het ketenmodel goed overeenkomen met de dosisschattingen gebaseerd op de metingen. Ook is aangetoond dat de jaardosis op een bepaalde locatie nabij de bron tot 25% wordt beinvloed door de jaarlijkse variatie in het weer.

 20. Radiation policy monitoring. Annual report 2004. Emissions and doses from processing industries; Emissies en doses door procesindustrie. Jaarrapport 2004. Beleidsmonitoring straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eleveld, H.; Tanzi, C.P.; Van Dijk, J.W.E. [Nuclear Research and consultancy Group NRG, Petten (Netherlands)

  2005-07-01

  kunstmestfabrieken in 1999 en 2000. Echter, vanaf 2000 zien we een lichte stijging van de collectieve dosis. Ook is de beroepsmatige blootstelling binnen de procesindustrie onderzocht met behulp van de gegevens uit het Nationaal Dosisregistratie en Informatiesysteem (NDRIS). De dosis door inhalatie kan voor de onderzochte personen binnen de bedrijfstak dikwijls boven de 1 mSv per jaar liggen. Een overschrijding van de limiet van 6 mSv per jaar is echter niet gevonden.Het overheidsbeleid om lozingen in water te beperken heeft ertoe geleid dat bedrijven in nieuwe waterzuiveringssystemen hebben geinvesteerd. Ook is de invloed van het stralingsbeleid zichtbaar bij de inkoop van grondstoffen. Zo houdt een bedrijf bij inkoop rekening met de compositie van de in de grondstoffen van nature aanwezige radionucliden. Deze keuze wordt uiteraard mede bepaald door beschikbaarheid en de kosten van dergelijke grondstoffen.De in dit rapport bepaalde doses zijn berekend met een ketenmodel (van bron tot effect). Dit model is hiervoor verder ontwikkeld. Duidelijk is geworden dat de huidige dosisschattingen gebruikmakend van het ketenmodel goed overeenkomen met de dosisschattingen gebaseerd op de metingen. Ook is aangetoond dat de jaardosis op een bepaalde locatie nabij de bron tot 25% wordt beinvloed door de jaarlijkse variatie in het weer.

 1. Biologia reprodutiva do fura-barreira Hylocryptus rectirostris (Aves: Furnariidae Breeding biology of the Henna-capped Foliage-gleaner Hylocryptus rectirostris(Aves: Furnariidae

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luciene C. P. Faria

  2008-06-01

  Full Text Available A biologia reprodutiva de Hylocryptus rectirostris (Wied, 1831 é descrita pela primeira vez. As coletas de dados foram realizadas no período de abril de 2004 a novembro de 2005, no Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais. Os indivíduos foram marcados com anilhas coloridas e acompanhados ao longo de duas estações reprodutivas. Ovos, ninhegos e jovens foram descritos. O sucesso reprodutivo foi avaliado em cinco categorias: construção de ninhos, ovos, ninhegos, casais e ninhos. Casos de competição por cavidades e predação também foram registrados. A atividade reprodutiva é altamente sincrônica tanto entre os casais quanto entre as estações. Foram encontrados 20 ninhos, todos construídos em barrancos localizados nas margens de rios. O período de incubação é de 17 dias e o período de ninhego varia entre 21 a 25 dias. O casal se reveza na construção do ninho, incubação e alimentação da prole, sendo que a fêmea apresenta maior desenvolvimento da placa incubatória. A porcentagem de ninhos que produziram um ou mais filhotes foi de 33% (n = 9 na estação de 2004 e 18% (n = 11 na estação de 2005. As causas dos fracassos ocorridos ao longo da atividade reprodutiva foram principalmente destruição do ninho por desabamento ou enchente do rio. Este estudo fornece conhecimentos a respeito da biologia básica de H. rectirostris e pode contribuir para futuras medidas de conservação e manejo desta espécie.Here, we provide the first description of the breeding biology of the Henna-browed Foliage-gleaner, Hylocryptus rectirostris (Wied, 1831. The foliage-gleaner was studied at the Serra do Cipó Nationa Park (Parque Nacional da Serra do Cipó, in the state of Minas Gerais, southeastern Brazil. Birds were marked with color bands and monitored through two reproductive seasons from April 2004 to November 2005. Eggs, nestlings and young are described. Breeding success was calculated for five categories: nest construction

 2. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Towards modern petrological collections

  NARCIS (Netherlands)

  Kriegsman, L.M.

  2004-01-01

  Petrological collections result from sampling for academic research, for aesthetic or commercial reasons, and to document natural diversity. Selection criteria for reducing and enhancing collections include adequate documentation, potential for future use, information density, time and money

 3. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Landesmuseum Karnten - the Collections of Natural Sciences

  NARCIS (Netherlands)

  Stumfohl, R.

  2004-01-01

  Public museums collections had a hard start in Carinthia: only in 1848 did the first Museum of Natural Sciences open, maintained by the 'Naturhistorischer Verein für Kärnten'. For a long time the collections were based on private donations. In 1884, the 'Naturhistorischer Verein' and the

 4. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: The Alexander the First collection of the Lausanne Museum

  NARCIS (Netherlands)

  Minina, E.L.

  2004-01-01

  Study of written sources in archives sometimes allows to restore the history of collections. A good example is the Alexander the First collection. In 1819, de la Harpe had sent an Etruscan vase to Alexander I as a gift, and had received a collection of Russian minerals in return. Alexander's

 5. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: The 2003 Peter Schmidt award presented to Joanne Lerud

  NARCIS (Netherlands)

  Winkler Prins, C.F.

  2004-01-01

  It was decided 'en petit comite' to present the Peter Schmidt award for 2003 to Joanne Lerud, a dear friend who attended many of the 'Erbe Symposia' and made valuable contributions to them. The award is especially for organising in such an excellent way the Fifth International Symposium 'Cultural

 6. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Überlegungen zu einem "Haus der österreichischen (Zeit)Geschichte"

  NARCIS (Netherlands)

  Karner, S.

  2004-01-01

  The installation of a „Haus der Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert" is incorporated in the programme of the Austrian Government, based on a preliminary study by the author. It should be realised in 2006 and will include the history of the Austrian Republic from 1918 to the present,

 7. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Historical mineral collections in the silver mining town of Kongsberg, Norway

  NARCIS (Netherlands)

  Nordrum, F.S.; Berg, B.I.

  2004-01-01

  The discovery of native silver deposits at Kongsberg, Norway, in 1623 created interest for silver specimens and mineral collecting, also among mining officers. Large collections were donated by J. Hiort, M.T. Brünnich and J. Esmark to the Mining Academy at Kongsberg. The Academy's collections were

 8. Book reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2010-04-01

  Nio Liem, De rechtspositie der Chinezen in Nederlands-Indië 1848-1942; Wetgevingsbeleid tussen beginsel en belang. (Mary Somers Heidhues Zhou Daguan, A record of Cambodia: the land and its people. (Un Leang REVIEW ESSAY Longitudinal studies in Javanese performing arts Benjamin Brinner, Music in Central Java; Experiencing music, expressing culture. Barbara Hatley, Javanese performances on an Indonesian stage; Contesting culture, embracing change. Felicia Hughes-Freeland, Embodied communities; Dance traditions and change in Java. (Matthew Isaac Cohen REVIEW ESSAY Development and reform in Vietnam Stéphanie Balme and Mark Stephanie (eds, Vietnam’s new order; International perspectives on the state and reform in Vietnam. Sujian Guo, The political economy of Asian transition from communism. Ian Jeffries, Vietnam: a guide to economic and political developments. Pietro Masina, Vietnam’s development strategies. (Tran Quang Anh KORTE SIGNALERINGEN Ulbe Bosma, Indiëgangers; Verhalen van Nederlanders die naar Indië trokken. Clara Brinkgreve, Met Indië verbonden; Een verhaal van vier generaties 1849-1949. Jack Botermans en Heleen Tichler, Het vergeten Indië; Stille getuigen van het dagelijks leven in het Indië van toen. Robin te Slaa en Edwin Klijn, De NSB; Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging, 1931-1935. Mark Loderichs, Margaret Leidelmeijer, Johan van Langen en Jan Kompagnie, Verhalen in Documenten; Over het afscheid van Indië, 1940-1950. Frederik Erens en Adrienne Zuiderweg, Linggadjati, brug naar de toekomst; Soetan Sjahrir als een van de grondleggers van het vrije Indonesië. Peter Schumacher, met medewerking van Gerard de Boer, De zaak Aernout; Hardnekkige mythes rond een Indische moord ontrafeld. Cas Oorthuys, Een staat in wording; Fotoreportage van Cas Oorthuys over het Indonesië van 1947. René Kok, Erik Somers en Louis Zweers, Koloniale oorlog 1945-1949; Van Indië tot Indonesië. H.F. Veenendaal

 9. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Collections in libraries: a collection of travel-books in the University Library Leoben

  NARCIS (Netherlands)

  Jontes, L.

  2004-01-01

  Collecting seems to be a topic, which has become more and more interesting during the last years. It is not only the passion that seizes people of all parts of our society, it is more than some sort of eccentricity, it goes back to our roots, when we were hunters and gatherers to gain our living.

 10. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Trautschold's collections in the Vernadsky State Geological Museum of the Russian Academy of Science (Moscow, Russia)

  NARCIS (Netherlands)

  Starodubtseva, I.A.

  2004-01-01

  Hermann (German) Trautschold (1817-1902) is an outstanding researcher of the Carboniferous, Jurassic and Cretaceous geology of central Russia. Three decades (1857-1888) he lived in Moscow and moved from tutor and lecturer of the German language to Professor of Geology of Peter's Agricultural

 11. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: The distribution of silver specimens from the Kongsberg Silver Mines, Norway, 17th and 18th centuries

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, B.I.; Nordrum, F.S.

  2004-01-01

  Specimens of native silver from the Kongsberg mines in Norway are world famous and have been distributed through sales and gifts during the whole period of mining from 1623 to 1958. Names of customers, the number of sold specimens and their silver content are documented in accounts which are

 12. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic

  NARCIS (Netherlands)

  Cernajsek, T.; Hauser, C.; Posmourny, K.

  2004-01-01

  The Austrian Geological Survey and Czech geological organizations have in their archives source materials that can be used for the landscape restoration. At many places in the Czech Republic, considerable changes of the environment took place due to building and other industrial activities,

 13. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Johann Jacob Scheuchzer (1672-1733) und die Alpenerforschung in der Schweiz - aus den Beständen der Eisenbibliothek

  NARCIS (Netherlands)

  Bouheiry, A.

  2004-01-01

  A short introduction provides some information about the Iron Library, a foundation of Georg Fischer Ltd, at Schaffhausen, which was established in 1949, to enable scientists and students the study of its historic collection, which is mainly concentrated on mining and metals, but includes all other

 14. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Written reports on the effects of mining activities on the natural environment in Idrija in the 19th Century

  NARCIS (Netherlands)

  Car, J.; Dizdarevic, T.

  2004-01-01

  The environmental conditions in the Idrija Mercury Mine and its broader surroundings were strongly affected in the first half of the 19th century by two disastrous pit fires. The fire could only be extinguished by flooding of the pit. The consequences of such flooding was extensive poisoning with

 15. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Die Schloenbach-Reisestipendien-Stiftung: ein wertvoller Beitrag fur die geowissenschaftliche Forschung und Acquisition für die Sammlungen der Geologischen Reichsanstalt in Wien

  NARCIS (Netherlands)

  Cernajsek, T.

  2004-01-01

  The "Geologischen Bundesanstalt" (GBA: Austrian Geological Survey) still holds hidden treasures. A good example is a collection of bills and other papers labelled "Schloenbach-Reisestipendien-Stiftung" (SF: Schloenbach Foundation for travel grants) accidentally found in the attic. Also in the