WorldWideScience

Sample records for nationaal onderzoek persmedia

 1. Nulsituatie Nationaal Park Veluwezoom

  NARCIS (Netherlands)

  Alterra - Centrum Landschap,

  2008-01-01

  Voor het park Veluwezoom als een Nationaal Park in oprichting is een situatieschets van het natuurgebied opgesteld met daarbij een evaluatie van het gevoerde beheer door Natuurmonumenten. Dit document is gemaakt op basis van: - Beheerplan 1996 Nationaal Park Veluwezoom - Toekomstbeeld van de beheere

 2. Climatic change, continuous concern. Final report of the second phase of the Dutch National Research Programme Global Air Pollution and Climatic Change (NOP-II), 1995-2001; Klimaatverandering, een aanhoudende zorg. Eindrapportage tweede fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II), 1995-2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kok, M.T.J.; Heij, G.J.; Verhagen, A.; Rovers, C.A.

  2001-07-01

  More than 90 projects were carried out within the framework of the title programme. In this final report the following questions are dealt with: (1) Which are the new insights into the climate system: what was learned about climate variability, causes of climatic change, and the role of human activities (detection and attribution); (2) What are the possible consequences of climatic change, not only for the Netherlands, but also for other regions (e.g. developing countries) and what are the options for adaptation; (3) which solutions are available to realize emission reduction; and (4) which recommendations can be made with respect to the Dutch national, international and local climate policy. [Dutch] Dit rapport is een verslag van het onderzoek dat in ruim 90 projecten is uitgevoerd gedurende de tweede fase van het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II, 1995-2001). Het rapport is bedoeld voor beleidsmakers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en geienteresseerde burgers. De volgende vragen worden gesteld en beantwoord vanuit het Nederlandse klimaatbeleid: Wat zijn nieuwe inzichten over het klimaatsysteem: wat is geleerd over klimaatvariabiliteit, oorzaken van klimaatverandering en de rol van menselijke activiteiten daarin (detectie en attributie)? Wat zijn mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor met name Nederland, maar ook voor andere regio's (vooral ontwikkelingslanden) en welke mogelijkheden zijn er voor adaptatie? Welke oplossingsrichtingen zijn er om emissiereducties te bewerkstelligen? Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het Nederlandse nationale, internationale en lokale klimaatbeleid?.

 3. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 4. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  van Oostrum IEA; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  Het rapport is een discussiestuk voor de protocollisering en operationalisering van meetstrategieen ten behoeve van de Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van kernongevallen in Nederland. Het Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) is door het Nationaal Plan Kernongevallen (NPK) aangew

 5. Onderzoek beperking ammoniakemissie 1993

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Hoorn, van der C.J.M.

  1993-01-01

  In dit artikel wordt verslag gedaan van het onderzoek bij de verschillende sectoren naar het verminderen van de ammoniakemissie op bedrijfsniveau. Het gaat daarbij vooral om het gebruik van verschillende huisvestingssystemen en mestbehandeling in bedrijfsverband.

 6. Microbiologisch onderzoek destructoren 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg JJHC; in ' t Veld PH; van de Giessen AW; MGB

  1997-01-01

  Bij de twee Nederlandse destructiebedrijven werd in 1996 onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de autoclaveringsprocessen en de microbiologische gesteldheid van eindproducten. Daartoe werden monsters halfproduct, genomen direct na autoclaveren, onderzocht op sporen van Clostridium

 7. Onderzoek Online Readiness Modezaken 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boels, D.H.H.; Weltevreden, J.W.J.

  2013-01-01

  In dit onderzoek is de online readiness van modezaken in 2012 in kaart gebracht. In totaal hebben 124 (voornamelijk zelfstandige) modezaken deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Online Ondernemen samen met studenten van de minor Marketing Tomorrow van de Hoges

 8. Onderzoek Online Readiness Sportzaken 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, J.W.J.; Boels, D.H.H.

  2013-01-01

  In dit onderzoek is de online readiness van sportzaken in 2013 in kaart gebracht. In totaal hebben 112 (voornamelijk zelfstandige) sportzaken deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Online Ondernemen samen met studenten van de minor Marketing Tomorrow van de Hog

 9. Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 : Op weg naar eliminatie

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries G; Riesmeijer R; RGI; I& V

  2016-01-01

  Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 geeft aan welke maatregelen de komende vijf jaar nodig zijn om de tuberculosebestrijding in Nederland verder te verbeteren. Het doel is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten de komende vijf jaar met 25 procent terug te dringen. D

 10. Onderzoek naar toepassing minikanaalwarmtewisselaars

  NARCIS (Netherlands)

  Van de Bor, D.M.; Infante Ferreira, C.A.

  2014-01-01

  In een recent onderzoek is de toepassing van compressie-resorptiewarmtepompen in de Nederlandse procesindustrie en in het bijzonder de toepassing van een minikanaalwarmtewisselaar in een dergelijke warmtepomp onderzocht (van de Bor, 2014a). Zowel de technische als de economische prestaties van compr

 11. Peroxide-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Labrijn, J.; Oortwijn, H.

  1981-01-01

  Doel van dit onderzoek was: vergelijking van peroxidewaarden gevonden volgens de methode Loftus Hills en Thiel (NEN 3729), ten opzichte van waarden gevonden volgens de methode Wheeler (NEN 3730). Volgens de Ontheffingsbeschikking uitvoer botervet, melkvet en gesmolten boter van 1966 mag de peroxidew

 12. Perceptie onderzoek veilig internet

  NARCIS (Netherlands)

  Huveneers, S.G.; Geers, J.M.E

  2009-01-01

  Het programma Digivaardig & Digibewust stimuleert veilig internetgebruik onder haar doelgroepen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Enerzijds is gekeken wat we weten over de veiligheid van het internet. Met welke dreigingen worden de doelgroep geconfronteerd en welke risico’s lopen zij bij het

 13. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. N. Montesano Montessori; Dr. Hans Schuman; Dr. R. De Lange

  2011-01-01

  Dit boek richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met als doel de beroepspraktijk beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Het boek richt zich op

 14. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  De Lange, R.; Schuman, H.; Montesano Montessori, N.

  2011-01-01

  Dit boek richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger beroepsonderwijs. Het gaat hierbij om onderzoek dat ontstaat vanuit de beroepspraktijk met als doel de beroepspraktijk beter te begrijpen en op basis hiervan te komen tot onderbouwde verbetering of vernieuwing. Het boek richt zich op

 15. Acute vergiftigingen bij mens en dier - Jaaroverzicht 2003 - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Velzen AG; van Gorcum TF; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; NVIC

  2004-01-01

  Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verstrekt 24 uur per dag telefonische informatie over de mogelijke gevolgen en behandeling van patienten met gezondheidsbedreigende aandoeningen als gevolg van blootstelling aan chemis

 16. Gebruikswaarde - onderzoek Hippeastrum 1993 - 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Ettema, J.; Doorduin, J.

  1996-01-01

  De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat wat de waarde van een nieuw cultivar bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van cultivar

 17. Vraaggericht werken door narratief onderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joos Meesters

  2010-09-01

  Full Text Available Narrative research as a means for demand-driven policy and interventions This article reports on the advantages of performing narrative research discovering need patterns of families, children, local residents regarding quality of the pedagogical climate in their neighbourhood. A need pattern is a constructed set of related questions and needs that people express in response to life events, concrete experiences or within their current habitat. A method for narrative analysis was developed for two applications: use as a research tool and use as a change management tool. In this method professionals assume the role of narrative researchers and simultaneously learn to listen to the demands and needs of their potential clients from a more objective perspective. The method has been developed while performing transdisciplinary narrative research in the town-area of Hatert in Nijmegen, which will be presented as an example case throughout the text. Vraaggericht werken door narratief onderzoek Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van narratief onderzoek in het opsporen van vraagpatronen van gezinnen, kinderen, wijkbewoners met betrekking tot de kwaliteit van het opgroeiklimaat in hun wijk. Een vraagpatroon is een set van samenhangende vragen en behoeften die burgers uiten naar aanleiding van een levensgebeurtenis, een concrete ervaring of binnen de actuele context waar zij in leven. Voor deze vorm van onderzoek is een vraaganalyse-instrument ontwikkeld om deze vraagpatronen te identificeren. Dit instrument heeft een dubbel perspectief. Het is een onderzoeksinstrument en een veranderkundig instrument. De professional kruipt in de rol van onderzoeker en leert hiermee te luisteren naar de vragen en behoeften van burgers. Het instrument is ontwikkeld in en voor een transdisciplinair, narratief onderzoek in de wijk Hatert in Nijmegen, dat we als casus zullen presenteren.

 18. Medisch-ethische toetsing van observationeel onderzoek: een grijs gebied.

  OpenAIRE

  Schellevis, F.

  2006-01-01

  Observationeel onderzoek waarbij uitsluitend gebruikgemaakt wordt van schriftelijke vragenlijsten, interviews of registratiegegevens valt niet onder de reikwijdte van de Wet medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO); dit betekent dat voor dergelijk onderzoek geen toestemming van een medisch-ethische toetsingscommissie (METC) nodig is. Recentelijk werd een onderzoeksprotocol voor een observationeel onderzoek door middel van interviews voorgelegd aan een METC en, ook na herbeoordelin...

 19. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een drie

 20. Onderzoek naar de samenstelling van geemulgeerde sauzen

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, M.L.; Herstel, H.

  1986-01-01

  Van de Consumentenbond zijn eind maart 1985 56 monsters geëmulgeerde sauzen ontvangen voor chemisch en sensorisch onderzoek. De resultaten van het chemisch onderzoek zijn indien mogelijk vergeleken met de declaratie op de verpakking en de gestelde eisen in de Warenwet.

 1. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2005-2006. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Velzen AG; van Gorcum TF; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; VIC

  2007-01-01

  Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) ontving in 2005 36.375 en in 2006 37.088 informatieverzoeken over acute intoxicaties van mensen en dieren. Deze informatievragen betroffen circa 50.000 blootstellingen aan lichaamsvreemde stoffen per jaar. Ruim de helft van deze

 2. Acute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2008 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Velzen AG; van Gorcum TF; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; NVIC

  2009-01-01

  In 2008 ontving het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in totaal 39.381 informatieverzoeken over 52.695 blootstellingen aan giftige stoffen. Het merendeel van de verzoeken werd telefonisch gedaan (35.632 over 46.927 blootstellingen). Via de website Vergiftigingen.info, die sin

 3. Acute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2007 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Gorcum TF; van Velzen AG; Brekelmans PJAM; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; NVIC

  2008-01-01

  In 2007 werd het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 37.623 maal telefonisch benaderd voor informatie over acute vergiftigingen, waarbij sprake was van ruim 50.000 blootstellingen van mensen of dieren aan giftige stoffen. De meeste informatieverzoeken waren afkomstig van

 4. Het Nationaal Arbeids-Secretariaat 1893-1940 : De geschiedenis van de eerste vakcentrale in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Hoekman, P.H.; Houkes, J.

  2015-01-01

  This study analyses the development of the founding, growth and downfall of the Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS), the National Labour Secretariat, the first national confederation of trade union federations in the Netherlands, between 1893 and 1940. The foundation of the NAS resulted from the in

 5. Acute vergiftigingen bij mens en dier : Jaaroverzicht 2009 Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  van Velzen AG; van Gorcum TF; van Riel AJHP; Meulenbelt J; de Vries I; VIC; mev

  2010-01-01

  In 2009 ontving het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) 37.503 telefonische verzoeken om informatie over 48.338 blootstellingen van mensen en dieren aan giftige stoffen. Daarnaast kwamen via de website Vergiftigingen.info, waarop artsen zelf de toxicologische informatie van het NVIC k

 6. Informatieverstrekking bij vergiftigingen door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum gebaseerd op gegevens van 1985-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstee AWM; Meulenbelt J; Savelkoul TJF

  1990-01-01

  In this report the Dutch National Poison Control Centre (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, NVIC) gives a review of the nature of calls for information about intoxications and their frequency in the Netherlands in the period 1985 - 1989. The NVIC is the only poison control centre in the N

 7. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen keukenzo

 8. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater (tweede onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Heisterkamp SH; Havelaar AH

  1988-01-01

  Door middel van kwantitatief onderzoek naar Aeromonas-bacterien in drie verschillende monsters water (De Bilt, De Meent en De Laak) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 15 laboratoria in het kader van het deelproject: "Aeromonas in drinkwater". Varian

 9. Winkelkeuze van biologische kopers : onderzoek onder consumenten en ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Reinders, M.J.; Ronteltap, A.; Berg, van den I.; Jager, L.C.; Wijk, van E.E.C.; Winter, de M.A.; Tacken, G.M.L.

  2009-01-01

  Dit onderzoek beschrijft hoe natuurvoedingswinkels hun marktpositie kunnen verstevigen en welke mogelijkheden er zijn voor verdere groei binnen dit afzetkanaal. Via een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder consumenten is gekeken naar de aankooppatronen en aankoopmotieven van biologische produ

 10. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria vertoonde

 11. Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat...

 12. Reflectief Longitudinaal Onderzoek: Ondersteuning bij leerprocessen in organisaties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriël Anthonio

  2010-03-01

  Dit artikel beschrijft de kenmerken van Reflectief Longitudinaal Onderzoek (R.L.O., een vorm van sociaal-wetenschappelijk onderzoek die gedurende een langere periode wordt toegepast en waarin onderzoekers en de onderzochten samen discussiëren over het onderzoek en de resultaten ervan. De auteur presenteert twee cases om de waarde van R.L.O. voor organisaties en organisationele leerprocessen te bediscussiëren.

 13. Meetmethoden thoron in survey : VERA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; LSO

  2012-01-01

  In sommige Nederlandse woningen is waarschijnlijk meer radioactief thorongas (Rn-220) aanwezig dan tot nu toe werd aangenomen. Onlangs bleek dat zich in nieuwbouwwoningen minder radioactief radongas (Rn-222) bevindt dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat deze

 14. Geluk als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  1970-01-01

  textabstractAbstract in Dutch: Geluk wordt gedefinieerd als overwegende tevredenheid met het leven als geheel. Dit artikel geeft een overzicht van het onderzoek naar dat verschijnsel. Geluk blijkt deels afhankelijk van persoonlijke eigenschappen. Zo blijkt ondermeer dat gelukkige mensen over het

 15. Sortimentsvergelijking Kalanchoë, resultaten onderzoek 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Elgersma, R.; Heij, G.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek is de telers inzicht geven in de kwaliteiten van het nieuwe sortiment in vergelijking met het bestaande, zodat zij een juiste sortimentskeuze kunnen maken en cultivars met slechte eigenschappen op de markt worden geweerd. Naast de teeltkundige eigenschappen, is ook de

 16. Meetmethoden thoron in survey : VERA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; LSO

  2012-01-01

  In sommige Nederlandse woningen is waarschijnlijk meer radioactief thorongas (Rn-220) aanwezig dan tot nu toe werd aangenomen. Onlangs bleek dat zich in nieuwbouwwoningen minder radioactief radongas (Rn-222) bevindt dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek van het RIVM laat zien dat deze resultat

 17. Viburnum “terugloopziekte” : Consultancy onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Ludeking, D.J.W.; Kromwijk, J.A.M.; Boer-Tersteeg, de P.M.; Bosch, C.

  2012-01-01

  DUTCH Bij de teelt van Viburnum opulus komt het soms voor dat de groei pleksgewijs langzaam terugloopt. Het gewas lijkt niet ziek, maar het blad wordt stug en donker en de taklengte en bladgrootte worden elk jaar kleiner. In dit consultancy onderzoek is onderzocht wat de oorzaak is van deze

 18. Onderzoek location based marketing: Mobile = location = effect

  NARCIS (Netherlands)

  Gisbergen, M.S. van; Huhn, A.E.; Khan, V.J.; Ketelaar, P.E.

  2011-01-01

  Onderzoekers van de NHTV (Internationaa Hoger Onderwijs Breda, Radboud Universiteit, DVJ Insights en Popai Benelux lieten consumenten in een virtuele supermarkt advertenties via de smartphone ontvangen wanneer men langs het geadverteerde product liep. De uitkomsten laten zien dat 'location based adv

 19. Onderzoek leidt tot advies over toedienen mycorrhizaschimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Westerink - Petersen, J.

  2004-01-01

  Uit onderzoek van PPO-Paddestoelen en BTL Bomendienst blijkt dat toediening van mycorrhizaschimmels in combinatie met bodemverbetering in veel gevallen een oplossing is om de groei van bomen te verbeteren. Beide partijen werken samen in het ontwikkelen van een nieuw product: maatwerk in het toevoege

 20. Stress bij chrysant (Dendranthema) : onderzoek voorjaar 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Maaswinkel, R.; Verkerke, W.; Kersten, M.

  1997-01-01

  In de zomer van 1996 is onderzoek gedaan naar het optreden van stress bij chrysant. Gekeken is naar de invloed van het stikstofniveau in de grond, het temperatuurniveau tijdens de dagperiode en het tijdstip waarop wordt gestart met de generatieve periode. Er traden twee typen stress op: kortstondige

 1. Onderzoek location based marketing: Mobile = location = effect

  OpenAIRE

  Gisbergen, M.S. van; Huhn, A.E.; Khan, V.J.; Ketelaar, P.E.

  2011-01-01

  Onderzoekers van de NHTV (Internationaa Hoger Onderwijs Breda, Radboud Universiteit, DVJ Insights en Popai Benelux lieten consumenten in een virtuele supermarkt advertenties via de smartphone ontvangen wanneer men langs het geadverteerde product liep. De uitkomsten laten zien dat 'location based advertising' effectief is.

 2. De otter terug in Nederland; eerste fase van de herintroductie in Nationaal Park De Weerribben in 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Kuiters, A.T.

  2003-01-01

  In 2002 is een vijfjarig herintroductieprogramma van de otter van start gegaan. In twee lichtingen zijn in totaal 15 otters uitgezet in het Nationaal Park de Weerribben. De otters waren voor een deel (11 stuks) afkomstig van populaties uit Letland en Wit-Rusland. De overige dieren kwamen uit gevange

 3. Catalogue of the Mesozoic and Cenozoic holotypes in the collection of plant fossils in the Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden

  NARCIS (Netherlands)

  Konijnenburg-van Cittert, van J.H.A.; Waveren, van I.M.; Jonckers, J.B.

  2004-01-01

  This is an inventory of the Mesozoic and Cenozoic type material in the original palaeobotanical collections of the Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, The Netherlands. In total 60 holotypes are documented and one is noted as missing from the collections. One new combination is made (Cinnamomu

 4. Geological collections of the Nationaal Natuurhistorisch Museum (Leiden, The Netherlands): cultural heritage of the geosciences and mining

  NARCIS (Netherlands)

  Winkler Prins, C.F.

  2004-01-01

  The role played by the geological collections of the Nationaal Natuurhistorisch Museum, the National Museum of Natural History, in documenting the developments in the Earth sciences in The Netherlands and abroad is discussed, as well as the influence exercised by the mining industry and former Dutch

 5. Het gebruik van voedingssupplementen en sportvoeding door meer en minder actieve Nederlanders – Een inventarisatie op basis van het Nationaal Sport Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wardenaar, F.C.; Geelen, I.J.M.; Dool, van den R.; Witkamp, R.F.; Mensink, M.R.

  2014-01-01

  Achtergrond - Gegevens over het gebruik van sportvoedingsproducten en voedingssupplementen onder de algemene bevolking zijn zeer beperkt en onderling moeilijk vergelijkbaar. Het gebruik van voedingssupplementen onder (top)sporters is goed gedocumenteerd, maar veel producten worden waarschijnlijk ook

 6. Onderzoek leert ook van praktijk : telen met toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, de S.A.M.; Dwarswaard, A.

  2002-01-01

  Het project 'Telen met toekomst' is een leerproces van zowel de onderzoeker als de teler. In zes jaar gaan deelnemers na wat technisch en economisch mogelijk is om het gebruik van mineralen, gewasbeschermingmiddelen en energie terug te dringen

 7. Het onderzoek van Paul Belder : "Fosfaat vraagt veel rekenwerk van teler"

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.

  2009-01-01

  De serie Het onderzoek van... laat onderzoekers vertellen waar zij op dit moment bezig zijn. In deze aflevering Paul Belder, onderzoeker bodem, water en bemesting bij PPO Lisse over projecten die alles te maken hebben met hyacint, organische stof en fofaat

 8. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme l

 9. List of the primary types of social wasps (Hymenoptera: Vespidae) deposited in the Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, and the Zoölogisch Museum, Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Kojima, J.; Achterberg, van C.

  1997-01-01

  The primary types of social wasp subfamilies Vespinae, Polistinae and Stenogastrinae housed in the Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden and the Zoölogisch Museum in Amsterdam are listed. Their complete label data are given unless they are available elsewhere. Lectotypes of Polistes snelleni d

 10. Onderzoek naar ‘Lissers’ bij hyacint van start

  NARCIS (Netherlands)

  Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.; Vink, P.; Korsuize, C.A.

  2011-01-01

  Het verschijnsel ‘Lissers’ veroorzaakt al enkele jaren achtereen schade in de broei bij hyacint. Oorzaak is een fytoplasma, dat vroeger slechts incidenteel voor kwam. Hierdoor is nog weinig bekend over beschermende maatregelen. PPO start daarom onderzoek naar de bestrijding van de overbrenger (dwerg

 11. Microscopisch onderzoek van enkele op verschillende wijzen behandelde sperciebonen

  NARCIS (Netherlands)

  Pinckaers, V.G.Z.; Jong, de W.J.H.J.

  1980-01-01

  Door middel van microscopisch onderzoek werd nagegaan of er strukturele verschillen waar te nemen zijn tussen de op verschillende wijze voorbehandelde diepvries sperciebonen en verse sperciebonen. Aan de hand van coupes werd nagegaan of door het blancheerproces bij diepvriesgroenten verschillen in s

 12. Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Vanwesenbeeck, W.M.A.

  2016-01-01

  n dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele

 13. Gebruikswaarde onderzoek hippeastrum - bollenteelt ; resultaten 1997-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Berents, A.J.H.; Brabander, E.; Elgersma, R.

  2001-01-01

  De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat de waarde van een nieuw ras bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van rassen op teeltei

 14. Over de volle breedte : Amsterdams universitair onderzoek na 1970

  NARCIS (Netherlands)

  2007-01-01

  Het beeld dat het grote publiek van de Universiteit van Amsterdam heeft, wordt gedomineerd door (bestuurlijke) conflicten en door wetenschappers die door zware onderwijsverplichtingen niet aan wetenschappelijk onderzoek toekomen. Toch is er in de loop van de jaren, wellicht tegen de klippen op, veel

 15. Onderzoek naar de stabiliteit van een verdunde "Stabicellsuspensie"

  NARCIS (Netherlands)

  Helleman; P.W.; Wikkeling; R.H.; Geleijnse; M.E.M.

  1984-01-01

  Uitgaande van een geconcentreerde "Stabicellsuspensie" is een verdunde suspensie gemaakt met behulp van Isoton IIR. Isoton IIR is een vloeistof die wordt gebruikt voor het maken van verdunningen van bloed voor het daarin tellen van erytrocyten en leukocyten. Bij onderzoek van de bij ka

 16. Rapportage kwalitatief onderzoek 'Identificatie en Registratie van honden'

  NARCIS (Netherlands)

  Niekerk, van T.G.C.M.; Potters, P.; Meeusen, M.J.G.

  2014-01-01

  Het onderhavige rapport is een verslag van een kwalitatief onderzoek onder (potentiële) hondenbezitters met als belangrijkste doelstelling om inzicht krijgen in de kennis, houding en gedrag van (huidige en toekomstige) hondenbezitters t.a.v. het chippen en registeren van honden.

 17. Pornografie-onderzoek in verleden, heden en toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Vanwesenbeeck, W.M.A.

  2016-01-01

  n dit artikel herleest de auteur enkele publicaties over (vrouwen en) pornografie die begin jaren tachtig van de vorige eeuw in het Tijdschrift voor Seksuologie en het Tijdschrift voor Vrouwenstudies verschenen. Beschouwd wordt hoe onderzoek en kennis in de loop van de jaren is verbeterd. Enkele cru

 18. Realisatie van mestvergisting op De Marke : onderzoek en demonstratie

  NARCIS (Netherlands)

  Kool, A.; Hilhorst, G.J.; Vegte, van der D.Z.

  2005-01-01

  Op De Marke doen CLM en het Praktijkonderzoek ASG sinds enige jaren onderzoek naar de perspectieven van mestvergisting. Ze onderzoeken rentabiliteit, vermindering van de emissie van broeikasgassen en de mogelijkheden voor co-vergisting. Dit rapport beschrijft de ervaringen van de eerste jaren onderz

 19. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 20. Verkennend Onderzoek Microplastic in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland

  NARCIS (Netherlands)

  Besseling, E.; Foekema, E.M.; Koelmans, A.A.

  2014-01-01

  Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft samen met Wageningen UR een verkennend onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van microplastics in haar wateren. Er was interesse in de volgende drie vragen: 1. Waar zit het microplastic? (in bagger en/of oppervlaktewater, in landelijk of stedelijk gebied?) In wel

 1. Het plica syndroom van de knie : een klinisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  W.H.J. Derks

  1988-01-01

  textabstractPijn in het ventrale deel van het kniegewricht is een veel geuite klacht in de spreekkamer van huisarts en orthopeed. Vaak is, ook na een zorgvuldig opgenomen anamnese en een grondig klinisch onderzoek aangevuld door rontgen opnamen, het niet mogelijk een diagnose te stellen. Voor

 2. Eerste resultaten onderzoek naar meest geschikte ras-onderstamcombinaties

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Beurskens, Stan

  2009-01-01

  In 2008 is in samenspraak met het Wijngaardiersgilde en met subsidie van het ministerie van LNV een onderzoek gestart om verspreid over Nederland en voor verschillende bodemtypen te onderzoeken hoe de verschillende druiven ras-onderstamcombinaties zich ontwikkelen. 14 Rode en 14 witte druivenrassen

 3. Klaasje J. Hartmans : investeren in onderzoek naar plantaardige bestrijdingsmiddelen noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Delft, van R.

  2001-01-01

  Bij het zoeken naar een alternatief voor kiemremmingsmiddelen voor de aardappel ontdekte men de plantaardige stof carvon als goede vervanger. De regelgeving in Nederland en binnen Europa is dermate dichtgetimmerd, dat zelfs het onderzoek naar toepassing van dit middel, dat gewonnen kan worden uit Ka

 4. Onderzoek naar de kwaliteit van koelverse en diepvriesmaaltijden

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Labrijn, J.F.

  1996-01-01

  In opdracht van de Consumentenbond zijn in de maanden september en oktober 1995, 22 monsters koelverse maaltijden en 16 monsters diepvriesmaaltijden onderzocht. De 38 maaltijden varieerden van lasagne, bami goreng, tortellini, andijvie, kip-kerrie tot chili con carne. Het chemisch onderzoek betrof

 5. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml gee

 6. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen : Een onderzoek naar prevalentie

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van even

 7. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 8. Verbeterde gewasverzorging verkleint gevaar van papierblad : onderzoek bloementeelt lelie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.; Aanholt, van J.T.M.

  2004-01-01

  Onderzoek naar de invloed van RV (relatieve vochtigheid), licht, vochtigheid van het substraat, schermen en snijbloemenvoedsel op afwijkingen in het blad (papierblad) bij lelies. Papierblad is het verschijnsel waarbij het blad van de lelies verdroogt maar groen blijven (papierachtig) en de planten s

 9. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg bedra

 10. [Proceedings of the VII international symposium 'Cultural heritage in geosciences, mining and metallurgy : libraries, archives, museums' : "Museums and their collections" held at the Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden (The Netherlands), 19-23 May, 2003 / Cor F. Winkler Prins and Stephen K. Donovan (editors)]: Geological collections of the Nationaal Natuurhistorisch Museum (Leiden, The Netherlands): cultural heritage of the geosciences and mining

  NARCIS (Netherlands)

  Winkler Prins, C.F.

  2004-01-01

  The role played by the geological collections of the Nationaal Natuurhistorisch Museum, the National Museum of Natural History, in documenting the developments in the Earth sciences in The Netherlands and abroad is discussed, as well as the influence exercised by the mining industry and former Dutch

 11. Teratogeniteit van ethanol en aceetaldehyde. Literatuurstudie en in vitro onderzoek bij de rat

  NARCIS (Netherlands)

  Zeilmaker MJ; Verhoef A; Peters PWJ

  1988-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een in vitro onderzoek naar de teratogene werking van ethanol en zijn primaire metaboliet aceetaldehyde in het ratte-embryo tijdens de organogenese. Aanleiding tot dit onderzoek is het bij de mens voorkomen van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), een patroon

 12. Emotie, bloedsuiker en hersenstam : een experimenteel onderzoek naar den invloed van de emotie op het bloedsuikergehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Palies, Albert Lourens Cornelis

  1933-01-01

  In de inleiding wordt op het verschil van opvatting in de psychiatrie van v66r drie kwart eeuw en nu gewezen. Van een onderzoek der hersenen bij geestelijke afwijkingen is men hoe langer hoe meer zijn aandacht gaan schenken aan het onderzoek van den geheelen mensch. Hoofdstuk II legt het verband tus

 13. Phoma barcoding: De volgende fase in taxonomisch onderzoek in een complex schimmelgeslacht

  NARCIS (Netherlands)

  Aveskamp, M.M.; Gruyter, de H.; Verkley, G.J.M.; Crous, P.

  2006-01-01

  Met het verschijnen van de 'Phoma Identification Manual' in 2004 is een tijdperk afgesloten in het Phoma onderzoek in Nederland. Met de introductie van moleculaire technieken dient zich een nieuwe fase aan. Een hernieuwd onderzoek is recentelijk opgestart door het Centraalbureau voor Schimmelculture

 14. Bijnier en bloedbeeld : een experimenteel onderzoek over de invloed van adrenaline op het witte bloedbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Siderius, Poppe

  1950-01-01

  In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek, waarbij werd nagegaan op welke wijze de bloedbeeldveranderingen die na adrenaline ontstaan, tot stand komen. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de betekenis van de bijnier en de milt. Het onderzoek werd geheel verricht m

 15. De stand van zaken van het onderzoek aan cytoplasmatische mannelijke steriliteit bij de petunia.

  NARCIS (Netherlands)

  Marrewijk, van G.A.M.; Bino, R.J.; Tan, M.M.C.

  1987-01-01

  Door de toegenomen inzichten op cellulair en moleculair niveau richtte het onderzoek zich eind zeventiger jaren mede op de aard en werking van het fenomeen CMS. Petunia bleek een geschikt modelgewas bij dit onderzoek. Ingegaan is op de cytologische en biochemische karakterisering van CMS; aard en we

 16. Rapport BIJ-1 WP2: Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) 2010 - 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.; Hok-A-Hin, C.H.; Cornelissen, B.

  2013-01-01

  Om een beter inzicht te krijgen in de praktijk van de Nederlandse imker en de bijenziekten, is in het kader van het BIJ-1 project, het Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) opgezet. Het onderzoek uitgevoerd door Bijen@wur (onderdeel van Plant Research International) en in samenwerking met het Nederla

 17. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Hagen, R.R.; Bokma, S.; Bremmer, B.; Ellen, H.H.; Hopster, H.; Neijenhuis, F.; Vermeij, I.; Weges, J.

  2012-01-01

  Onderzoek naar knelpunten in de brandveiligheid van veestallen voor de dieren en verbetermogelijkheden, o.a. in regelgeving. Het onderzoek had tot doel om: - Inzicht te geven in naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie; - Inzicht te geven in de mogelijkheden om diere

 18. Hoe zeker is zeker genoeg? : Onderzoek naar het diagnostisch proces bij vermoeden van een

  NARCIS (Netherlands)

  Visser-van Tilborg, Lisette; Meyer, Ronald de; Pijnenburg, Huub

  2012-01-01

  Het doel van dit onderzoek was tweeledig. Ten eerste, verminderen van het aantal uitgestelde dsm-iv-classificaties na diagnostisch onderzoek bij vermoedens van autismespectrumstoornis (ass) middels een gefaseerd protocol. Ten tweede, inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van de subjectieve zekerheid

 19. Microbiologische zwemwaterkwaliteit in relatie tot gezondheidsklachten ; een prospectief onderzoek bij triatleten

  NARCIS (Netherlands)

  van Asperen IA; Medema GJ; Borgdorff MW; Sprenger MJW; Havelaar AH; CIE; LWL

  1995-01-01

  Inleiding: Door middel van een prospectief cohort onderzoek bij triatleten en deelnemers aan run-bike-run wedstrijden werden de mogelijke gezondheidsrisico's van zwemmen in zoet oppervlaktewater onderzocht. Doel van het onderzoek was een kwantitatieve relatie tussen microbiologische waterkwali

 20. De mogelijkheden van het verbeteren van brouwgerst door recombinant DNA-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Rörsch, A.; Duijnhouwer, I.D.C.

  1987-01-01

  Het recombinant DNA-onderzoek startte omstreeks 1960. Een belangrijk deel van dit onderzoek op het gebied van gerst wordt uitgevoerd door het Carlsberg Research Center in Kopenhagen. In dit artikel worden diverse mogelijkheden van recombinant DNA-technieken belicht. Aangezien recombinant DNA-technie

 1. Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Regenmortel

  2016-09-01

  same time, processes of change start at different levels of the organization. Professionals are involved in critical reflection, management learns to take account of the perspective of other stakeholders in its decisions, and users learn that their reflections and ideas, too, are used to improve practice. At the same time, it is necessary to continue to systematically map the critical factors and necessary conditions for empowerment research and the way in which its scientific validity can be made visible. It is important that science and practice are willing to view one another as partners and that this innovative method of collaboration between science, practice/policy and users is supported and encouraged by science policy. SAMENVATTING Empowerment onderzoek: een kritische vriend voor sociaal werkers Het empowermentparadigma heeft niet alleen gevolgen voor praktijk en beleid, maar ook voor de wijze van onderzoeken. In dit artikel worden in een eerste deel de theoretische grondslagen van empowerment onderzoek belicht. Naast de wetenschapsfilosofische basis beschrijven we de kernaspecten van empowerment onderzoek met extra aandacht voor methodologische consequenties. Drie inspiratiebronnen hiervoor zijn: de empowerment theorie van Rappaport en Zimmerman, responsieve evaluatie van Stake en Abma en empowerment evaluatie van Fetterman en Wandersman. We belichten als kern het drieledig perspectief: krachtgericht, multistakeholders en multilevel, de focus op verbetering en sociale rechtvaardigheid, het streven naar eigenaarschap, een continue participatie en dialoog, erkenning van drie gelijkwaardige kennisvormen en capaciteitsopbouw, lerende organisatie en gedeelde verantwoordelijkheid. We sluiten af met de rol van de onderzoeker als “kritische vriend”. In een tweede deel beschrijven we de praktijk van empowerment onderzoek. Na de toelichting van het concept van “Empowerende Academische Werkplaats” als doorgedreven invulling van empowerment onderzoek, beschrijven

 2. Goed boeren in een nationaal landschap : hoe het landschap in Noordoost-Twente kan profileren van schaalvergroting in de landbouw, uitwerking van de casco-benadering in de gemeente Tubbergen

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, G.J.; Boers, J.

  2010-01-01

  Nationaal Landschap Noordoost-Twente is een gebied met zeldzame en unieke landschapskwaliteiten. Schaalvergroting in de grondgebonden landbouw staat op gespannen voet met het kleinschalige groene besloten landschap. De casco-benadering is een integrale planningsbenadering waarmee functies in het lan

 3. Haal alles uit onderzoek (interview met Leo Marcelis en Hans Dagevos)

  NARCIS (Netherlands)

  Kamminga, H.; Marcelis, L.F.M.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  In de toekomst zullen tuinbouwbedrijven meer teelt- en consumentenonderzoek op eigen houtje laten uitvoeren. Voor veel ondernemers is dit nieuw. Wetenschappers Leo Marcelis en Hans Dagevos geven tips om zoveel mogelijk nuttige informatie uit onderzoek te halen.

 4. Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest : verslag onderzoek 2003/2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, H.P.M.; Slabbekoorn, J.J.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek was vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van DMPP aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Het Nmin-gehalte in de grond in het voorjaar werd hiervoor als criterium gebruikt.

 5. Ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen in uiterwaarden op steenuilen (Athene noctua): een integratie

  NARCIS (Netherlands)

  Brink, van den N.W.; Groen, N.M.; Jonge, de J.; Wegener, J.W.M.; Bosveld, A.T.C.

  2001-01-01

  In dit rapport wordt een integratie gepresenteerd van resultaten van ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen op steenuilen (Athene noctua) in de Achterhoek en de Gelderse Poort. Van verschillende compartimenten van de voedselketen van de steenuil zijn monsters verzameld en

 6. Onderzoek zuivering kalvergier [volgens het] systeem van opbergen [bij de proefinstallatie voor mestverwerking in Nistelrode

  NARCIS (Netherlands)

  Tongeren, van W.; Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoek aan een systeem bestaande uit een voorbehandeling van de kalvergier, gevolgd door omgekeerde osmose, waarbij scheiding plaats vindt in een loosbaar effluent en een zo klein mogelijk volume geconcentreerde kalvergier

 7. Reële verbetering gebitten volwassenen : onderzoek mondgezondheid bij volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Binnendijk, D.

  2015-01-01

  De afgelopen twintig jaar hebben volwassenen Nederlanders een gezonder gebit. De mondgezondheid van mensen met een lage sociaal-economische status blijft echter achter, toont onderzoek in opdracht van Zorginstituut Nederland.

 8. Onderzoek in de pijplijn: N-bemesting tulp in Noordoostpolder; Hippeastrum als droogbloeier; Aantastingen in Allium

  NARCIS (Netherlands)

  Wees, van N.S.; Leeuwen, van P.J.; Vink, P.

  2005-01-01

  Nieuwsflitsen uit het PPO onderzoek, waarbij aandacht voor de nieuwe meststoffenwet die in 2006 wordt ingevoerd. In hoeverre zijn Hippeastrumbollen te gebruiken als droogbloeier en ziekteverschijnselen bij diverse sieruien

 9. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 10. Onderzoek naar samenstelling en kwaliteit van nasimaaltijden afkomstig uit Chinese restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Ten behoeve van Konsumenten Kontakt is een onderzoek ingesteld naar de bacteriologische kwaliteit, de samenstellende ingredienten en het zout- en glutaminezuurgehalte in monster nasimaaltijden afkomstig uit 26 Chinese restaurants.

 11. Orienterend onderzoek naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS

  NARCIS (Netherlands)

  Frankhuizen, R.; Munsteren, van A.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Met behulp van een research Nabij Infrarood Reflectie Spectrometer (NIRS) (Technicon Infra-Alyzer 500) is oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS.

 12. Beter Leren van Hypertext door Aandachtsturing binnen Grafische Overzichten - een Eye Tracking Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Bezdan, Eniko; Kester, Liesbeth; Kirschner, Paul A.

  2011-01-01

  Bezdan, E., Kester, L., & Kirschner, P. A. (2011, 9 Juni). Beter Leren van Hypertext door Aandachtsturing binnen Grafische Overzichten - een Eye Tracking Onderzoek. Poster gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Maastricht, Nederland.

 13. Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest : verslag onderzoek 2003/2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, H.P.M.; Slabbekoorn, J.J.

  2004-01-01

  Doel van het onderzoek was vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van DMPP aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Het Nmin-gehalte in de grond in het voorjaar werd hiervoor als criterium gebruikt.

 14. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van gastro-enteriti

 15. Lectoren en hun publicaties ; Onderzoek naar de bereidheid van lectoren om publicaties ‘Open Access’ te publiceren

  NARCIS (Netherlands)

  Hilleke van der Reijden; Sylvia Schoenmakers; Jan Companjen; Annelies de Jeu; Dr. Daan Andriessen

  2011-01-01

  In het najaar van 2010 is een onderzoek gehouden onder alle lectoren in Nederland naar hun houding ten opzichte van Open Access. Open Access is het digitaal, online, gratis en vrij van de meeste auteursrechtrestricties beschikbaar maken van onderzoeksresultaten. Uit het onderzoek blijkt dat lectoren

 16. Risico-analyse van met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde vloeivelden 'Zandleij' Tilburg; ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Ma, W.C.; Harmsen, J.; Toorn, van den A.

  1999-01-01

  Om het ecologisch risico vast te stellen van een verontreiniging met chroom, arseen en zware metalen in de bodem van de voormalige vloeivelden is een gecombineerd ecotoxicologisch en bodemchemisch onderzoek uitgevoerd. Uit het ecotoxicologisch onderzoek bleek geen aantoonbaar negatief effect van de

 17. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van

 18. Kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse metaalindustrie : een enquête-onderzoek naar de functies van werkvoorbereider en onderhoudsmonteur

  NARCIS (Netherlands)

  Alders, B.C.M.; Christis, J.; Bilderbeek, R.H.

  1992-01-01

  Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder

 19. Gelet op de persoon van de rechter : Een observatie-onderzoek naar het strafrechtelijk beslissen in de raadkamer

  NARCIS (Netherlands)

  Duyne, P.C. van; Verwoerd, J.R.A.

  1985-01-01

  Het doel van dit onderzoek was om een verkennend en interpreterend observatie-onderzoek uit te voeren naar het beslissen in de raadkamer met als doel een zo nauwgezet mogelijke beschrijving te geven van wat zich aan beslissingssituaties en gedragingen voordoen en deze observaties waar mogelijk te in

 20. ME en stress : Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

  NARCIS (Netherlands)

  Slothouwer, A.; Vlek, G.C.K.; Dijkhoff, N.; Kuyvenhoven, N.

  1986-01-01

  De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als gevolg van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functioneren van de betrokken ME-ers. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september

 1. Quantitative data study on energy innovation; Kwantitatief data onderzoek Energie-innovaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Clocquet, R. [DHV, Eindhoven (Netherlands)

  2012-05-15

  NL Agency desires, on the basis of the study 'State of the Land energy innovation of the built environment', to gain insight in the market, in particular where it concerns the process approach towards innovation. The study consists of a quantitative and a qualitative part [Dutch] Agentschap NL wil aan de hand van het onderzoek Stand van het Land energie-innovaties gebouwde omgeving een beeld geven waar de markt staat op het gebied van met name de procesaanpak ten behoeve van innovatie. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel.

 2. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 3. Onderzoek naar de verbetering van de bepaling van 210Po en 210Pb in depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; LSO

  1998-01-01

  In 1995 is gebleken dat de chemische opbrengst van het als merker toegevoegde 208Po bij de bepaling van 210Po en 210Pb in depositiemonsters vaak minder is dan de vereiste 50%. De oorzaak van de lage chemische opbrengsten is onderzocht. Dit rapport beschrijft de uitvoering van het onderzoek en de

 4. Resultaten inventariserend onderzoek bodem en gewas in de moestuin te Den Bommel, gemeente Oostflakkee

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.; Otte, P.F.

  2006-01-01

  Vanwege het vóórkomen van verhoogde gehalten aan lood, zink en koper in tuinen in Den Bommel is in opdracht van de provincie Zuid Holland een inventariserend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van bodem, en gewassen (sla en aardappel) geteeld in een van de tuinen. Ondanks de sterk verhoogde

 5. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés o

 6. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 7. Helpt democratie Afrika? Een onderzoek naar meerpartijendemocratie, politiek arrangement en economische ontwikkeling in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Koper, M.

  2016-01-01

  In het onderzoek staat de vraag centraal of de (her)invoering van een meerpartijendemocratie en bijbehorende verkiezingen vanaf begin jaren negentig in een aantal Afrikaanse landen hebben bijgedragen aan een politieke constellatie die bevorderlijk genoemd kan worden voor economische ontwikkeling. Ho

 8. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 9. Bioclimatic in medische omgeving. TNO Onderzoek met innovatievoucher SenterNovem

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, H.J.M.; Duisterwinkel, A.E.; Wieringa, F.P.

  2008-01-01

  De viertraps-luchtbehandelingstechniek van Bioclimatic is speciaal ontworpen om de lucht te zuiveren van allerlei zwevende deeltjes en micro-organismen. Met een innovatievoucher van SenterNovem heeft het bedrijf een oriënterend onderzoek laten uitvoeren door TNO naar eventuele medische toepassingen.

 10. Bijnierschorsactiviteit bij CARA (Astma); onderzoek naar de corticosteron en cortisolspiegel in het bloed

  NARCIS (Netherlands)

  Weller, Herman Hendrik

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES Het onderzoek werd opgezet teneinde enkele endocrinologische aspecten van het probleem 'astma' te benaderen, waarbij de bijnierschors activiteit centraal werd gesteld. vVerkhypothese was hierbij de gedachtengang dat er een nauwe verwantschap bestaat tussen het astma bronch

 11. Onderzoek naar de ultraviolette stralingsniveaus bij lassen, uitgevoerd door het Metaalinstituut TNO apeldoorn

  NARCIS (Netherlands)

  Cox, C.W.J.; Haan, T. de

  1989-01-01

  In dit onderzoek zijn metingen van de spectrale irradiantie bij drie lasprocessen verricht. Het betrof het lassen met beklede elektroden, het TIG-lasproces en het MIG-/MAG-proces. Bij de diverse processen zijn een aantal van invloed zijnde parameters zoals materialen, beschermgas en stroomsterkte ge

 12. Onderzoek naar mogelijkheden voor rendementsverbetering van de zetmeelaardappelteelt op toekomstgerichte bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Wustman, R.

  2000-01-01

  Doel van het hier beschreven onderzoek is het in samenwerking met telers opsporen van de knelpunten en de potentiële mogelijkheden voor verhoging van de knolopbrengst en het onderwatergewicht, beperking van de verliezen, kwaliteitsverbetering en kostenreductie en het realiseren van de beschikbare

 13. Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, Thomas; Kok, Ellen; Ravesloot, Cécile; De Bruin, Anique

  2013-01-01

  Jaarsma, T., Kok, E., Ravesloot, C., & De Bruin, A. (2012, 15 November). Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs [Visual diagnostic skills in medical practice: from research to education]. Presentation at the congress of the Netherlands Association fo

 14. Warmwaterbehandeling Allium en Crocus ; / Onderzoek naar de mogelijkheden voor een cultuurkook

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2010-01-01

  Allium Uit eerder onderzoek was gebleken dat het Krokusknolaaltje (Aphelenchoides subtenuis) in Allium goed kan worden bestreden door de bollen een warmwaterbehandeling van 4 uur bij 45°C te geven na 24 uur voorweken. De warmwaterbehandeling moet worden uitgevoerd binnen 10 dagen na rooien. Het was

 15. Onderzoek naar betere schatting van de dichtheid van gras- en maiskuilen

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.L.G.; Abbink, G.W.; Schooten, van H.A.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om, voor de berekening van de voervoorraden, de dichtheid van gras- en maïskuilen nauwkeuriger te schatten dan de huidige tabelwaarden. De gewashoeveelheden van 104 graskuilen, 42 maiskuilen en 108 grote balen (54 ronde en

 16. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor

 17. Een onderzoek over de waarde van de Schultz-Dale techniek in de immuno-pathologie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansz, Anton

  1960-01-01

  Dit proefschrift geeft in hoofdstuk I een overzicht over problemen in de immuno-pathologie. waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de auto-immunologische ziekteprocessen. Een beter inzicht hierin kan verkregen worden door dierexperimenteel en door serologisch onderzoek. Het laatste vooral heef

 18. Een onderzoek over de waarde van de Schultz-Dale techniek in de immuno-pathologie

  NARCIS (Netherlands)

  Jansz, Anton

  1960-01-01

  Dit proefschrift geeft in hoofdstuk I een overzicht over problemen in de immuno-pathologie. waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de auto-immunologische ziekteprocessen. Een beter inzicht hierin kan verkregen worden door dierexperimenteel en door serologisch onderzoek. Het laatste vooral

 19. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 20. Voedingsstatus van Hindoestaanse en Creoolse Surinamers en autochtone Nederlanders in Nederland : Het SUNSET-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkaik-Kloosterman J; van Valkengoed IGM; de Boer EJ; Nicolaou M; van der A DL; CVG

  2011-01-01

  Dit onderzoek toont aan dat de vitamine D status met name in Surinamers en de ijzerstatus van vrouwen in de vruchtbare leeftijd in het algemeen ontoereikend zijn. Daarnaast is aandacht nodig voor de matige vitamine D-status (< 50 nmol/L) bij autochtone Nederlanders, matige vitamine B12-status in

 1. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Roeke, M.

  2009-01-01

  Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om sekseverschillen onder chronische patiënten op fysiek-, psychisch- en sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast werd er naar mogelijke verklaringen voor sekseverschillen gekeken. Er werden verschillende onderzoe

 2. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  E.K. Lugard (Eveline)

  1997-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde voedin

 3. Stimulering van groente- en fruitconsumptie verantwoord ondanks gebruik bestrijdingsmiddelen : bestrijdingsmiddelen doorgerekend in getalsmatig onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, L.; Soffers, A.E.M.F.

  2005-01-01

  De mogelijke aanwezigheid van residuen bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit vormt geen belemmeringen voor het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie voor een betere gezondheid. In een onderzoek van het Voedingscentrum, de afdeling Toxicologie van Wageningen Universiteit en het College vo

 4. Onderzoek naar de radioactiviteit van gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; Koster HW; Mattern FCM

  1988-01-01

  Dit rapport vermeldt de resultatena van het onderzoek naar de radioactiviteit van verschillende merken gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat het Ra-226 gehalte varieerde van 0.3 tot 400 Bq/m3. Het Ra-228 gehalte varieerde van 30 tot 210 Bq/

 5. Chemisch en microbiologisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van broodjes tartaar

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1984-01-01

  Het door middel van chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzoek verkrijgen van een indruk van de kwaliteit van in horecazaken gekochte broodjes tartaar. Er werden 30 monsters broodjes tartaar, verkregen uit diverse broodjeszaken, automatieken en snackbars, onderzocht. Van alle monsters werd he

 6. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés

 7. Vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden

  NARCIS (Netherlands)

  Canton, J.H.; Mathijssen-Spiekman, E.A.M.

  1983-01-01

  Ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden is vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen uitgevoerd. Daphnia magna en de twee geteste groene algen (Chlorella pyrenoidosa en Scenedesmus pannonicus) bleken voor alle onderzochte biociden gevoeliger te zijn dan de vissen (P

 8. De kristallisatie-methode bij het onderzoek van de liquor cerebro-spinalis

  NARCIS (Netherlands)

  Wittermans, Aafko Willinge

  1941-01-01

  Ongeveer twaalfhonderd liquores zijn volgens een in de kliniek nog weinig bekende zeer eenvoudige methode van onderzoek van den Roemeenschen Hoogleraar TOMESCO onderzocht. Deze methode berust op het beoordeelen van het kristalbeeld dat ontstaat bij het indampen van druppels sterk verdunde liquor cer

 9. Het ijzermetabolisme van de zeelt Tinca tinca linnaeus : een vergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  J.P. van Dijk (Johannes)

  1973-01-01

  textabstractReeds in 1937 stelden McCance en Widdowson (1937) dat de zeer beperkte ijzerafgifte een karakteristiek aspect van de ijzerhuishouding van de mens is. Het sindsdien verrichte onderzoek heeft dit vele malen bevestigd. Het inzicht dat het vermogen om ijzer uit te scheiden in kwantitatieve z

 10. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende

 11. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  OpenAIRE

  Bonke, Benno

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn aanstelling de wens onderzoek te verrichten naar bepaalde basisbegrippen uit de psychotherapie. Basisbegrippen die als hoeksteen (kunnen) dienen in een dynamisch georiënteerde psychotherapie en waar...

 12. Vrije en reguliere scholen vergeleken : een onderzoek naar de effectiviteit van Vrije scholen en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, Hilligje

  2009-01-01

  Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever, ontdekte Hilde Steenbergen in haar vergelijkend onderzoek tussen de leeruitkomsten van beide onderwijsvormen.

 13. Vrije en reguliere scholen vergeleken : Een onderzoek naar de effectiviteit van Vrije scholen en reguliere scholen voor voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Steenbergen, Hilligje

  2009-01-01

  Leerlingen op Vrije scholen hebben een forse rekenachterstand vergeleken met leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarentegen is hun houding ten opzichte van leren aanzienlijk positiever, ontdekte Hilde Steenbergen in haar vergelijkend onderzoek tussen de leeruitkomsten van beide onderwijsvormen.

 14. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 15. Geschikte onderstammen voor biologisch geteelde komkommers, tomaten en paprika's in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.) - Resultaten onderzoek 2006-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Slooten, van M.A.; Wurff, van der A.W.G.

  2011-01-01

  Gedurende vijf achtereenvolgende jaren is door Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek verricht naar geschikte onderstammen voor vruchtgroenten voor de biologische teelt in relatie tot wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.). Deze onderstammen mogen weinig wortelknobbels vertonen, een lage reproductie

 16. Monitoring NSL. Progress of the Dutch National Air Quality Cooperation Programme (NSL). State of affairs 2012; Monitoringsrapportage NSL. Stand van zaken 2012 Nationaal Samenwerkingsprogamma Luchtkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zanten, M.C.; Wesseling, J.; Mooibroek, D.; Van Alphen, A.; Nguyen, L. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands); Groot Wassink, H.; Verbeek, C. [InfoMil, Agentschap NL, Den Haag (Netherlands)

  2012-11-15

  The National Air Quality Cooperation Programme (NSL) has been created to facilitate improvements in air quality in the Netherlands and to ensure that the Netherlands meets the respective deadlines set for compliance to EU limit values for particulate matter (PM10) and nitrogen dioxide (NO2). Local, regional and national authorities work together within the framework of this programme to ensure that these goals will be met. A monitoring programme has been put in place to monitor progress and, if necessary, to enable timely modifications to the programme. The annual results of the monitoring programme have been bundled together by the Monitoring Bureau (collaboration between RIVM and the InfoMil Knowledge Centre) into the 2012 progress report [Dutch] Om de luchtkwaliteit te verbeteren is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgezet. Hierin werken de Rijksoverheid en decentrale overheden samen om te zorgen dat Nederland overal tijdig aan de grenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide zal voldoen. Om de voortgang van dit verbeterprogramma te volgen en tijdig eventuele extra maatregelen te kunnen nemen, is aan het NSL een monitoringsprogramma verbonden. De uitvoering van de monitoring is neergelegd bij Bureau Monitoring, een samenwerkingsverband tussen het RIVM en Kenniscentrum InfoMil.

 17. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 18. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 19. 'De strijd om Amsterdam'. Een nieuwe benadering in het onderzoek naar de NSB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josje Damsma

  2009-01-01

  Full Text Available ‘The Fight for Amsterdam’. A New Approach in Research into the NSBThe main characteristics of the members of the Dutch Nazi-movement (Nationaal- Socialistische Beweging, NSB are constructed by historians De Jong and De Jonge. Both labeled the members of the NSB as ‘opportunistic’ and ‘isolated’. Up until now, that image has remained unchallenged. Inspired by Aristotle Kallis, Roger Griffin and Robert Paxton, we analyzed the behavior and social position of members of the NSB in Amsterdam during the Second World War in a new way. By focusing on their actions instead of on ideology, their isolated position can be brought into doubt along with opportunism as the main motivational factor. It is more likely that a combination of idealism, opportunism and social networks led to membership of the NSB. The interaction pattern differed from person to person and per political, economic or social level of communication. The results of this research show that Dutch political history and identity is complex and a lot of research still has to be done in this field.

 20. 'De strijd om Amsterdam'. Een nieuwe benadering in het onderzoek naar de NSB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josje Damsma

  2009-01-01

  Full Text Available ‘The Fight for Amsterdam’. A New Approach in Research into the NSBThe main characteristics of the members of the Dutch Nazi-movement (Nationaal- Socialistische Beweging, NSB are constructed by historians De Jong and De Jonge. Both labeled the members of the NSB as ‘opportunistic’ and ‘isolated’. Up until now, that image has remained unchallenged. Inspired by Aristotle Kallis, Roger Griffin and Robert Paxton, we analyzed the behavior and social position of members of the NSB in Amsterdam during the Second World War in a new way. By focusing on their actions instead of on ideology, their isolated position can be brought into doubt along with opportunism as the main motivational factor. It is more likely that a combination of idealism, opportunism and social networks led to membership of the NSB. The interaction pattern differed from person to person and per political, economic or social level of communication. The results of this research show that Dutch political history and identity is complex and a lot of research still has to be done in this field.

 1. Anatomisch onderzoek naar het ontstaan en de opbouw van bastknobbels in straatbomen: Het onderzoek is uitgevoerd bij Fraxinus excelsior 'Atlas' en 'Westhofs Glorie', Gelditsia triacanthos 'Inermis' en Acer saccharinum 'Pyramidale'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Lammeren, van A.A.M.

  2006-01-01

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een onderzoek opgezet naar de ontwikkeling en opbouw van bastknobbels in een aantal boomsoorten. Deze bastknobbels zijn de laatste jaren in aantal sterk toegenomen en komen op verschillende boomsoorten voor, zowel dicht bij het maaiveld, midden op

 2. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  B. Bonke (Benno)

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn

 3. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal

 4. Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Beekhof PK; de Jong Y; Marra M; Dormans JAMA

  1985-01-01

  Het dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd met monsters van hard- drugs. die zijn aangetroffen bij een recent slachtoffer van de "heroine"-leuko-encephalopathie. De resultaten van een dagelijkse blootstelling van ratten gedurende 4 weken aan heroine of cocaine heeft niet geleid tot sy

 5. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal (bok

 6. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 7. Onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw bacterieel biopesticide voor de biologische bestrijding van trips en spint

  NARCIS (Netherlands)

  Kogel, de W.J.; Ravensberg, W.J.

  2004-01-01

  In dit project worden enkele veelbelovende bacteriestammen gescreend op hun parasitaire werking tegen trips (Frankliniella occidentalis) en spint (Tetranychus urticae). In de loop van het onderzoek zijn verschillende bacterie-isolaten onderzocht en steeds is getoetst of deze isolaten qua werking en

 8. Advies inzake bemonstering in het kader van EG-onderzoek op residuen en microbiologische contaminanten in slachtdieren en vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Engel; H.W.B.; Greve; P.A.; Leussink; A.B.; Stephany; R.W.

  1985-01-01

  N.a.v. een verzoek door de Veterinair Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid om advies m.b.t. de statistische benadering v.d. monstername t.b.v. het onderzoek naar het voorkomen van residuen en ongewenste microbiologische agentia in slachtdieren en vlees is een reeds eerder gepubliceerde analys

 9. Virtueel trainen met RescueSim : Onderzoek naar ervaringen en leereffecten in het project Samen Voorbereid Veilig (SVV)

  NARCIS (Netherlands)

  Houtkamp, J.M.

  2014-01-01

  Van 2007 tot 2012 hebben onderzoekers van het GATE (GAme research for Training and Entertainment)-project van de Universiteit Utrecht verscheidene onderzoeksprojecten uitgevoerd met de trainingssoftware RescueSim, ontwikkeld door VSTEP BV en Risk Management Control. Centraal stond de vraag hoe een r

 10. HNT Gerbera vraagt om meer inzicht in luchtstromen en vochtafvoer in de kas : Telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, J.; Weel, van P.A.

  2015-01-01

  Volgens innovatiemakelaar Stefan Persoon verdient het gerberavak een compliment. Als geen ander zijn de telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling. En met de resultaten komen ze aantoonbaar verder. “We hebben samen inderdaad veel bereikt”, meent ook Mathieu van Holstein, directeur van Holstein

 11. Groen mbo niet nodig voor groene carrière : onderzoekers in kritisch essay (interview met W. de Jong)

  NARCIS (Netherlands)

  Boetzkes, P.; Jong, de L.W.

  2011-01-01

  Het groen mbo heeft in zijn huidige vorm onvoldoende meerwaarde voor de arbeidsmarkt in de tuinbouw, agro & food. Vooral waar het uitvoerend werk betreft. Daarom kan de overheid het extra geld dat ze erin steekt beter anders investeren. Dat stelt onderzoeker Wim de Jong.

 12. Onderzoek monsters grond op Cd en Pb t.g.v. Cd-calamiteit door de brand te Swifterbant

  NARCIS (Netherlands)

  Berghmans-van Megen, E.H.J.; Hoff, A.W.; Horstman, H.J.; Hovens, J.P.C.; Teeuwen, J.J.M.H.; Veen, van der N.G.

  1980-01-01

  Dit verslag geeft de resultaten van het onderzoek van landbouwprodukten op Cd en Pb, genomen in de omgeving van Swifterbant en geanalyseerd op het RIKILT. Voor Cd in spinazie zijn t.o.v . het voorlopige LAC-normvoorstel geen problemen te verwachten. Over de genomen monsters , bestaande uit erwtenloo

 13. Onderzoek naar het voorkomen van ochratoxine A in mengvoeders en granen ; monsters getrokken in Nederland in 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  In 1995 werd onderzoek verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in granen bestemd voor menselijke consumptie en in diverse typen mengvoeders en granen bestemd voor dierlijke consumptie. De betreffende partijen waren bestemd voor de Nederlandse markt. De monsters voor menselijke consumptie

 14. Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren

  NARCIS (Netherlands)

  Slootweg, G.; Garcia Victoria, N.

  2007-01-01

  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze pr

 15. Het tijdelijk verlaten van de inrichting : Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

  NARCIS (Netherlands)

  Nelissen, P.Ph.; Schreurs, M.L.J.J.; Smeets, B.F.C.

  2006-01-01

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassin

 16. Baardvleermuizen in Ginneken en omgeving : ecologisch en toxicologisch onderzoek naar de kraamverblijfplaats van baardvleermuizen op de Hervormde Kerk te Ginneken

  NARCIS (Netherlands)

  Korsten, E.; Brink, van den N.G.M.

  2010-01-01

  Doel van dit onderzoek was: 1. Meer inzicht in het leefgebied van de populatie baardvleermuizen in Ginneken en het Ulvenhoutse Bos, in het bijzonder in de locaties van de kraamverblijfplaatsen en andere zomerverblijfplaatsen zodat de bescherming van deze verblijfplaatsen en een verdere uitbreiding v

 17. Final report of a quantitative survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Eindrapportage kwantitatief onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. In this report the quantitative study is reported. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and the desk research with regard to the public perception of nuclear energy in other countries. The results of the qualitative study are included in the Report on Qualitative Research of the Public Perception of Nuclear Energy. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het kwantitatieve onderzoek. Het rapport bevat ook de uitkomsten van de replicatie van het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 en de uitkomsten van het deskresearch naar de publieksperceptie van kernenergie in andere landen. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn te vinden in de Rapportage Kwalitatief Onderzoek Publieksperceptie Kernenergie.

 18. Signalering van citruswolluis (Planococcus citri) in de teelt van diverse potplanten : onderzoek binnen project 41203147 "Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten”

  NARCIS (Netherlands)

  Boertjes, B.C.; Bruin, de J.

  2003-01-01

  In 2002 en 2003 is door PPO Glastuinbouw het project “Verbetering biologische bestrijding van wolluis in diverse potplanten” (project 41203147) uitgevoerd. Binnen dit project werd onder meer onderzoek gedaan naar methoden om citruswolluis (Planococcus citri) te signaleren.

 19. Verkennend onderzoek naar de ecologische duurzaamheid van de opfokstal van de Lankerenhof - Stalklimaat, mestkwaliteit en ammoniakemissie van een biologische opfokstal met mestdroging door een verwarmingsinstallatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, S.E.M.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Verkennend onderzoek op de Lankerenhof naar het stalklimaat, de luchtkwaliteit, de ammoniakemissie en de mestkwaliteit gedurende de eerste vijf weken van de opfokperiode in een biologische opfokstal met verwarming door over strooisel geblazen warme lucht. Het beoogde stalklimaat werd goed

 20. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 1. Hoe nationaal besef te vinden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, Yme; Hofstee, Wim

  1986-01-01

  Within the context of a special issue on National Character this article deals (for the greatest part) with the most popular skating phenomenon in Dutch (recent) history: the Tour along the Eleven Cities in Frisia. As an experiment in anthropological interpretation of the immense popularity of this

 2. Verstoring, een nationaal ruimtelijk beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Schotten CGJ; Reiling R; LBG

  1995-01-01

  Het thema verstoring richt zich op het bereiken van een goede milieukwaliteit in de directe woon- en leefomgeving van de mens. Onder dit milieuthema valt onder meer hinder door geluid, geur extene veiligheid en lokale luchtverontreiniging. In het ruimtelijk beeld verstoring zijn, voor de compon

 3. Cool onderzoek

  CERN Multimedia

  2001-01-01

  In the annular tunnel of the CERN in Geneva, a new more powerful accelerator is built to prove the existence of the Higgs particle. The temperature is lowered until a degree to the top of the absolute zero (1 page)

 4. Emergency power supply for households. A study on wishes and options; Noodstroomvoorziening voor huishoudens. Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pouwels, W.

  2007-03-04

  The objective of this study is to list the options and desirability of emergency power supply for households. The study maps practical information in relation to emergency power supply and contributes to insight in the development of security of supply. Moreover, research has been conducted among consumers, the outcome of which contributes to the existing scientific knowledge in relation to the theory of planned behavior and risk perception. Moreover, the study provides insight in the consumers' purchase intentions with regard to emergency power supply and the coming about of this intention. The first part addresses the technical aspects of this project, i.e. the need for and the solutions regarding emergency power supply. In the second part, the human aspect in this project is addressed, with main focus on the theory of planned behavior and risk perception. [mk]. [Dutch] Het doel van het huidige onderzoek is het inventariseren van de mogelijkheden en wenselijkheid van noodstroomvoorziening voor huishoudens. In het onderzoek is praktische informatie met betrekking tot noodstroomvoorzieningen in kaart gebracht en een bijdrage geleverd aan het inzicht in de ontwikkeling van de leveringszekerheid. Tevens is er onderzoek gedaan onder consumenten waarvan de uitkomsten een bijdrage leveren aan de reeds aanwezige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de aanschafintentie voor een noodstroomvoorziening door consumenten en de totstandkoming van deze intentie. Het eerste deel gaat in op de technische aspecten van dit project, te weten de noodzaak en de oplossingen met betrekking tot noodstroomvoorzieningen. In het tweede deel wordt ingegaan op het menselijke aspect binnen dit project, met als speerpunt de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie.

 5. Climatic change in the Netherlands. Consequences and options for adaptation. Final report of the second phase of the Dutch National Research Programme Global Air Pollution and Climatic Change (NOP-II), 1995-2001; Klimaatverandering in Nederland. Gevolgen en aanpassingsmogelijkheden. Eindrapportage tweede fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II), 1995-2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhagen, A. (ed.)

  2001-07-01

  The consequences of climatic change for natural resources (water, soil, and nature) are discussed. For different sectors (agriculture, forestry, fisheries, transportation sector, energy industry, insurance companies, public health sector, recreational sector and tourism) an overview is given of consequences and options for adaptation. [Dutch] Dit boekje geeft een overzicht van de gevolgen van klimaatverandering en aanpassingsmogelijkheden, en is een ingang voor beleidsmakers en andere belanghebbenden en geienteresseerden. Na een introductie en uiteenzetting van de doelstellingen worden kort een aantal centrale begrippen neergezet. Via scenario's, met de voor Nederland belangrijkste conclusies, belanden we bij de gevolgen van klimaatverandering voor de natuurlijke hulpbronnen water en bodem en voor de natuur. Daarna wordt per sector een overzicht gepresenteerd van gevolgen en eventuele aanpassingsmogelijkheden. Tenslotte volgt een synopsis van kernpunten en interacties tussen de aanpassingsmogelijkheden. De gevolgde methode en gedetailleerde uitkomsten zijn uiteengezet in het NOP-rapport 'Integrated assessment of vulnerability to climate change and adaptation options in the Netherlands', te verkrijgen via het Programma Bureau NOP.

 6. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 7. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 8. Onderzoek naar de immuunstatus ten opzichte van bof, mazelen, rubella, poliomyelitis, difterie en tetanus bij immigranten in 's-Hertogenbosch van maart 1990 tot maart 1992

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zwan CW; Kik D; Berbers GAM; Plantinga AD; Ruemke HC; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; GGD Stadsgewest Den Bosch

  1995-01-01

  Inleiding: De immuunstatus van de algemene Nederlandse bevolking is wat betreft bof, mazelen, rubella, difterie, tetanus en poliomyelitis redelijk in kaart gebracht. Veel minder is bekend over de immuunstatus bij bepaalde subgroepen van de bevolking. Een onderzoek uitgevoerd in Amsterdam in 1987 t

 9. Opsporing van foetale neuraalbuisdefecten door middel van serum alpha foetoproteine screening bij zwangeren, gecombineerd met gericht echografisch onderzoek. Periode januari 1980 tot januari 1984

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenaars AM; Kuipers AJ; Kriek M; Korenromp M; Bruinse HW; Haspels AA

  1987-01-01

  Zwangeren werden aan serum AFP-screening onderworpen om neuraalbuisdefecten op te sporen. Via gericht echografisch onderzoek bij vrouwen met een verhoogde AFP-concentratie werd het merendeel van de aanwezige congenitale afwijkingen, waaronder alle open neuraalbuisdefecten, gevonden. In dit onderzo

 10. Verzamelen van gegevens over de aanwezigheid van (dwerg)cicaden in en rond een aantal percelen met hyacinten in de Zuidelijke Bollenstreek : Voortgezet diagnostisch onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.; Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.J.D.; Weijden, v.d. B.; Groot, R.

  2010-01-01

  In het broeiseizoen 2007, 2008 en 2009 zijn bij Diagnostiekservice van PPO geregeld monsters hyacint gebracht voor diagnostisch onderzoek waarbij sprake bleek van een besmetting met fytoplasma’s. Deze ziekteverwekker wordt overgebracht door dwergcicaden waarvan tot nu toe wordt aangenomen dat ze in

 11. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 12. Minder BPM, meer auto's? Stated preference onderzoek naar het effect van de omzetting van de BPM in de kilometerprijs op autobezit

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Gerard; Kouwenhoven, Marco; Geurs, Karst Teunis

  2010-01-01

  Het kabinet Balkenende IV had vergevorderde plannen om in de periode 2013-2018 de belastingen op het aanschaffen en bezitten van auto’s om te zetten in een heffing op weggebruik (kilometerprijs). Dit zou de prijzen van auto’s in Nederland met maximaal 30% doen dalen. Er is relatief weinig onderzoek

 13. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten

 14. Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidigen vleeschprijs van 75 ct. voor mager vee, in de periode mei 1946 - april 1947

  NARCIS (Netherlands)

  Landbouw-Economisch Instituut,

  1946-01-01

  Doel van het onderzoek was het berekenen van de kostprijs af-boerderij, in verschillende weidestreken van ons land, per kg melk met het in het gebied bestaande gemiddelde vetgehalte. Daar de uitbetaling van het melkgeld steeds plaats heeft naar vetgehalte, is ook de prijs per procent melkvet bereken

 15. Nader onderzoek met sera van Trichinella-spiralis vrije varkens afkomstig uit 10 verschillende Europese landen en Canada naar de detectiegrens van de Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen; F.van; Franchimont; J.H.

  1985-01-01

  Bij vroeger onderzoek werd gevonden dat aanzienlijke verschillen bestaan tussen varkenspopulaties in verschillende Europese landen met betrekking tot zogenaamde achtergrondruis in de ELISA bepaling voor antistoffen tegen T.spiralis. In het huidige rapport zijn de resultaten vermeld van nader ond

 16. Epidemiologisch en microbiologisch onderzoek met betrekking tot gastro-enteritis bij de mens in de regio's Amsterdam en Helmond, in 1987

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogenboom-Verdegaal AMM; During M; Leentvaart-Kuypers A; Peerbooms PGH; Kooy WCM; Vlerken R van; Sobczak H

  1989-01-01

  In een onderzoek naar het voorkomen van gastro-enteritis in een dertigtal huisartsenpraktijken in Amsterdam en 11 in de regio Helmond door de desbetreffende Gezondheidsdiensten en Streeklaboratoria in samenwerking met het RIVM, werden in 1987 incidenties gevonden voor gastro-enteritis van respec

 17. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 18. Onderzoek naar de concentraties in bloed van pentachloorfenol (PCP) en gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH) van bewoners en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Remmert HP; van den Doel R; Hofstee AWM; Meulenbelt J; Greve PA; Slob W; Meyer HHP; van den Boogert ALF; Savelkoul TJF

  1987-01-01

  Bij huidige en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam waarvan houten balken bewerkt waren met PCP en gamma-HCH, werd een onderzoek verricht naar de concentraties van deze stoffen in het bloed als maat voor de lichaamsbelasting. Tussen de beide groepen werd geen statistisch si

 19. Onderzoek naar de blootstellingsrisico's van bewoners als gevolg van bodemverontreiniging in de wijk Aldlan-Oost te Leeuwarden

  NARCIS (Netherlands)

  Savelkoul TJF; Knaap AGAC; Janssen PJCM; Remmert HP; Rombout PJA

  1985-01-01

  Op grond van de verrichte milieu-onderzoeken (luchtkwaliteit in woningen, grond, grondwater) en het onderzoek van het drinkwater wordt geconcludeerd dat blootstelling van bewoners in een tweetal huizen mogelijk is door inhalatie van verontreinigde binnenlucht. Op grond van de metingen in kruipruimt

 20. Laat ons niet buiten de boot vallen, een onderzoek naar het maatschappelijk en sociaal functioneren van mensen met een IQ tussen de 80 en 90

  NARCIS (Netherlands)

  Borren, W.; Stellema, G.; Wijck, E.E.E. van; Bouma, J.

  2001-01-01

  Het vertrekpunt van het onderzoek "Laat ons niet buiten de boot vallen" is een gespreksnotitie van een overleg tussen het Stichting Maatschappelijk Werk Fryslan (AMW) en de Sociaal Pedagogische Dienst Friesland Ït buro Kingma" (auteurs Ate Prozee SPD en Marianne Bouma AMW). Deze notitie werd later g

 1. Lichtbehoefte bij de broei van tulp in meerlagensystemen : Onderzoek naar de mogelijkheden van lichtkleuren en lichtniveaus van LED-licht toegepast in broeisystemen voor tulpen

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van M.F.N.; Wildschut, J.; Gude, H.

  2012-01-01

  Sinds de komst van de LED-verlichting is er al het een en ander aan onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de groei en ontwikkeling van planten bij LED-licht anders is dan bij de traditionele kunstmatige lichtbronnen (TL en hogedruklampen). Dit houdt in dat het telen onder LED-lampen weer opnieuw moet

 2. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten eve

 3. Dr. Hans Chang, Director, Physics Research Committee, Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Joris Van Enst, Head of Science Policy Division, Ministry of Education, Culture and S cience, Dr. Jan Bezemer, NL Delegate CERN, Netherlands

  CERN Multimedia

  Patrice Loiez

  1999-01-01

  Dr. Hans Chang, Director, Physics Research Committee, Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Dr. Joris Van Enst, Head of Science Policy Division, Ministry of Education, Culture and S cience, Dr. Jan Bezemer, NL Delegate CERN, Netherlands

 4. Vleesstieren in geisoleerde en ongeisoleerde stallen : onderzoek op de Vlierd 1976-1980 : groei, voederverbruik, slachtkwaliteit = Beef cattle in insulated and non-insulated houses : growth, feed consumption, carcass quality

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, H.E.; Smits, A.C.

  1981-01-01

  In de periode 1976 tot 1980 is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd, waarbij is nagegaan wat het effect was van isolatie en mechanische ventilatie op de groei en het voederverbruik van stieren ten opzichte van een ongeisoleerde stal

 5. Between words and deeds. On interdisciplinarity and the importance of policy studies; Tussen woord en daad. Over interdisciplinariteit en beleidsrelevantie van onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Wit, B. [Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek RMNO, Den Haag (Netherlands)

  2006-07-01

  An overview is given of recent studies on the title subject and the added value of interdisciplinary studies. [Dutch] Her belang van interdisciplinair onderzoek wordt vaak met de mond beleden. Waarom is het belangrijk en wat weten we over de praktijk van interdisciplinaire samenwerking? Recent buitenlands onderzoek licht een tipje op van de sluier. Naar aanleiding van de interimevaluatie van het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit in 2003, werd er door de evaluatiecommissie op aangedrongen het tweede deel van het onderzoeksprogramma interdisciplinair op te zetten en te focussen op biodiversiteit in agrarisch gebied. Ook hier was vergroting van de beleidsrelevantie van de resultaten de achterliggende reden. Aangezien het Stimuleringsprogramma Biodiversiteit ooit is opgezet naar aanleiding van een advies van RMNO en NRLO, is onderzocht hoe begrippen als interdisciplinariteit en beleidsrelevantie zijn geoperationaliseerd in het programma. Dit resulteerde in het rapport 'Een studie over (bio)diversiteit'.

 6. Study on TenneT profits 2010. Regulated Transport and System Tasks; Onderzoek winsten TenneT 2010. Gereguleerde Transport- en Systeemtaken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  Research has been done on the profits realized by TenneT in 2010 with its regulated distribution and system tasks. The regulation method enables TenneT to recover its costs and realize a reasonable profit [Dutch] Onderzoek is gedaan naar het rendement dat TenneT in 2010 heeft behaald met de uitvoering van zijn gereguleerde transport- en systeemtaken. TenneT is door de reguleringsmethodiek in staat zijn efficiente kosten terug te verdienen en een redelijk rendement te behalen.

 7. CO2 storage. An internet study by order of the city of Barendrecht, Netherlands; CO2 opslag. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dijk, T.

  2010-06-15

  The Dutch cabinet has decided that a pilot for CO2 storage will be conducted in the city of Barendrecht. This study has examined how the inhabitants of municipalities that quality for CO2 storage feel about this. [Dutch] Het kabinet heeft besloten dat in Barendrecht een proef wordt uitgevoerd met CO2 opslag. In dit onderzoek is nagegaan hoe inwoners van gemeenten die potentieel in aanmerking komen voor CO2 opslag daarover denken.

 8. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 9. Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  Oeseburg, Barth; Schols, Jos; Olde Rikkert, Marcel; van der Horst, Henriëtte; Smilde-van den Doel, Dini; de Rooij, Sophia; Buurman-van Es, Bianca; Schuurmans, Marieke; Gussekloo, Jacobijn

  2016-01-01

  The Netherlands Organisation of Health Research and Development started in 2008 the Dutch National Care for the Elderly Programme (in Dutch abbreviated as NPO) with the aim to improve the quality of life for the frail older people through better quality of care (health, social, community) which is

 10. Onderwijs in het Nationaal Programma Ouderenzorg

  NARCIS (Netherlands)

  Oeseburg, Barth; Schols, Jos; Olde Rikkert, Marcel; van der Horst, Henriëtte; Smilde-van den Doel, Dini; de Rooij, Sophia; Buurman-van Es, Bianca; Schuurmans, Marieke; Gussekloo, Jacobijn

  2016-01-01

  The Netherlands Organisation of Health Research and Development started in 2008 the Dutch National Care for the Elderly Programme (in Dutch abbreviated as NPO) with the aim to improve the quality of life for the frail older people through better quality of care (health, social, community) which is t

 11. La foret du Banco

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, de J.

  1983-01-01

  Deze publicatie over het Nationaal Park 'La Forêt du Banco' nabij Abidjan, Ivoorkust, verschijnt als resultaat van vier jaar veldwerk (1972-1976) in dat land.Het Centre Néerlandais, onderzoeks- en stageverblijf van de Landbouwhogeschool, was basis en de faciliteiten verleend door het Franse ORSTOM-i

 12. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 13. Strooisels in de paardenhouderij en arbeidsverbruik bij instrooien en uitmesten : onderzoek op het Paardenproefbedrijf te Brunssum en de Waiboerhoeve te Lelystad = Experiments on the use of litter and the labour requirement of mucking out stables in horse husbandry

  NARCIS (Netherlands)

  Smolders, E.A.A.; Giesen, J.H.J.

  1986-01-01

  In de paardenhouderij wordt het uitmesten als zwaar en onaangenaam werk ervaren, maar over de arbeidsbehoefte ervan zijn weinig exacte gegevens bekend. Daarom is onderzoek uitgevoerd met in totaal 60 rijpaardmerries en 12 draverruins, gehuisvest in boxen van 3 x 3 m en 1,5 x 3 m met gedeeltelijk roo

 14. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 15. "Techniek kan helpen om gebruik smartphone in verkeer te verminderen" : gebruik smartphone steeds groter probleem voor verkeersveiligheid. Gesprek met Dr. M.P. Hagenzieker, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  2014-01-01

  Steeds meer mensen zijn op de weg drukker bezig met hun smartphone en tablet en steeds minder met het verkeer. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk ? Marjan Hagenzieker deed hier namens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en

 16. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 17. "Techniek kan helpen om gebruik smartphone in verkeer te verminderen" : gebruik smartphone steeds groter probleem voor verkeersveiligheid. Gesprek met Dr. M.P. Hagenzieker, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  2014-01-01

  Steeds meer mensen zijn op de weg drukker bezig met hun smartphone en tablet en steeds minder met het verkeer. Hoe gevaarlijk is dat eigenlijk ? Marjan Hagenzieker deed hier namens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en

 18. Investigation of radioactivity in soil samples from the location Jagtlust 2, Kapelle, Netherlands. Letter report; Onderzoek naar radioactiviteit in grondmonsters verkregen op adres Jagtlust 2 te Kapelle. Briefrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goerts, P.C.; Kwakman, P.

  2011-12-15

  In 1940, there used to be a paint factory at the current location of a dwelling at Jagtlust 2, where luminescent paint was made. Historic research has not revealed whether the luminescent materials were based on phosphorescent or radio-active components. A soil research has been conducted at the location to examine if any pollution with a radio-active nature still exists in the soil. The following research has been done: establishing of the location where the soil samples need to be taken; taking several soil samples; determining the radio-activity level of the soil samples [Dutch] Rond 1940 stond er op de plek van het woonhuis Jagtlust 2 een verffabriek, waar met lichtgevende verf werd gewerkt. Uit historisch onderzoek door de gemeente is niet duidelijk geworden of de lichtgevende materialen waren gebaseerd op fosforiserende of radioactieve componenten. Door middel van een bodemonderzoek is nagegaan of op de aangegeven locatie nog verontreinigingen van radioactieve aard in de bodem aanwezig zijn. Het volgende onderzoek is uitgevoerd: het bepalen van locatie waar grondmonsters moeten worden genomen; het nemen van enkele grondmonsters; het bepalen van radioactiviteitsgehalte van de grondmonsters.

 19. Het Lumumba-onderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Gerard

  2007-01-01

  Full Text Available The Lumumba inquiryIn his reply, E. Gerard, one of the experts of the parliamentary inquiry committee, comments on four aspects dealt with in the reviews of the Lumumba affair. One should distinguish between the judgment of the committee and the experts’ report as to their respective nature. The experts want their conclusions, which are the result of historical research, to be part of an ongoing scientific debate. When carrying out their research they focussed on the professional standards of their metier, not the considerations of the raison d’état. By conducting a careful and thorough analysis of written and oral sources, they tried to bridge the gap between fact and fiction to lay a solid foundation for assessing the events around this controversial case. They put forward the concept of “moral responsibility’ to make it clear that the Belgian government, although not actually an accomplice in a murder plot, cannot be exempted from any responsibility in the developments that led to the assassination of Patrice Lumumba. In this way, they try to escape the deadlock created by a structural approach towards history.

 20. Onderzoek van het bloedalcoholgehalte.

  NARCIS (Netherlands)

  SWOV

  1969-01-01

  Brief article on the breath analysis as a method for determining the blood alcohol content. In spite of various tests, which showed the reliability and the facility of this method, it is very likely that the minister will make obligatory the blood test, instead of the by many researchers recommend

 1. Onderzoekers foerageren ook

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquiere, T.

  2012-01-01

  Het is mei. Tenzij het regent, zijn de bijen de hele lange dag aan het zoeken en binnenhalen van nectar, stuifmeel, propolis, water. Dat foerageren gebeurt om te voorzien in de behoeften van het hele bijenvolk op dít moment: als het heet is moet er meteen water worden gehaald om het volk te koelen.

 2. Onderzoekers foerageren ook

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquiere, T.

  2012-01-01

  Het is mei. Tenzij het regent, zijn de bijen de hele lange dag aan het zoeken en binnenhalen van nectar, stuifmeel, propolis, water. Dat foerageren gebeurt om te voorzien in de behoeften van het hele bijenvolk op dít moment: als het heet is moet er meteen water worden gehaald om het volk te koelen.

 3. Microbiologisch onderzoek destructoren 1989

  NARCIS (Netherlands)

  van de Giessen AW; Berkers PATA; Notermans SHW

  1990-01-01

  Studies carried out in 1989 on the efficacy of rendering processes in the Netherlands in the elimination of microbiological agents, showed that spores of Clostridium were present in 12,2% of the samples taken directly after autoclaving. C.perfringens was detected in less than 2% of the samples. I

 4. Het Lumumba-onderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Gerard

  2007-01-01

  Full Text Available The Lumumba inquiryIn his reply, E. Gerard, one of the experts of the parliamentary inquiry committee, comments on four aspects dealt with in the reviews of the Lumumba affair. One should distinguish between the judgment of the committee and the experts’ report as to their respective nature. The experts want their conclusions, which are the result of historical research, to be part of an ongoing scientific debate. When carrying out their research they focussed on the professional standards of their metier, not the considerations of the raison d’état. By conducting a careful and thorough analysis of written and oral sources, they tried to bridge the gap between fact and fiction to lay a solid foundation for assessing the events around this controversial case. They put forward the concept of “moral responsibility’ to make it clear that the Belgian government, although not actually an accomplice in a murder plot, cannot be exempted from any responsibility in the developments that led to the assassination of Patrice Lumumba. In this way, they try to escape the deadlock created by a structural approach towards history.

 5. Study on the added value of large-scale storage of electricity in the Netherlands; Onderzoek naar de toegevoegde waarde van grootschalige elektriciteitsopslag in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boonekamp, P. [Amsterdam Power Exchange APX, Amsterdam (Netherlands); Bremmer, J. [Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VROM, Den Haag (Netherlands); Doornbos, I.; Lukuna, E.; Otte, F. [Ministerie van Economische Zaken EZ, Den Haag (Netherlands); Droog, H. [Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening, Utrecht (Netherlands); De Jong, J. [Essent, Utrecht (Netherlands); Kling, W.; Pelgrum, E. [TenneT, Arnhem (Netherlands)

  2008-02-15

  This study compares the added value of five different techniques with an assumed base case with reference year 2020: Pump Accumulation Plant - Energy Island (PAC/EED); Underground pump accumulation Plant (OPAC); Compressed Air Energy Storage (CAES); utilizing storage capacity in Norwegian basins via a new NorNed connection; extra flexibility of electricity production in cogeneration units. This report provides answers to questions on: the influence of large scale energy storage on the environmental performance, economic efficiency and reliability of the Dutch electricity supply; How does large scale energy storage relate to the Western European electricity market; The need for the Dutch government to incentivise and facilitate the development of energy storage in the Dutch energy system. [mk]. [Dutch] In het onderzoek is de toegevoegde waarde van vijf verschillende technieken vergeleken met een veronderstelde base case met als zichtjaar 2020: Pomp Accumulatie Centrale - Energie-eiland (PAC/EE); Ondergrondse Pomp Accumulatie Centrale (OPAC); Compressed Air Energy Storage (CAES); benutten van opslagcapaciteit in Noorse waterbekkens via een nieuwe NorNed verbinding; extra flexibilisering van de elektriciteitsproductie bij warmtekracht eenheden. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vragen over: De invloed van grootschalige energieopslag op de milieuprestatie, economische efficientie en betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening; Hoe grootschalige energieopslag zich verhoudt tot de West-Europese elektriciteitsmarkt; De noodzaak voor de overheid om de ontwikkeling van energieopslag in het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningsysteem te stimuleren en faciliteren.

 6. Study on the methodology for allocating costs of grid losses; Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aalberts, A.; Dekker, G.; Jaarsma, S.; Tieben, B.; Vlug, N.

  2011-03-29

  The research question in this report: 'Where are grid losses caused and in which (objective) manner can the costs of these grid losses be allocated to the buyers. The key questions answered in the research are: (1) In which locations of the electricity grid are losses caused and what is the volume of these losses?; (2) How are the costs of grid losses allocated to the various groups of end users?; and (3) What are alternative way(s) to allocate the costs of grid losses to the buyers?. [Dutch] De onderzoeksvraag in dit rapport is 'Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen?. De kernvragen die door het onderzoek worden beantwoord, zijn: (1) Waar in het elektriciteitsnet worden netverliezen veroorzaakt en wat is de omvang van deze verliezen?; (2) Op welke wijze worden de kosten van netverliezen over de verschillende groepen eindgebruikers verdeeld?; en (3) Op welke alternatieve wijze(n) kunnen de kosten van netverlies aan afnemers worden toegerekend?.

 7. Parliamentary study on Cost and Effects of Climate and Energy Policy [in the Netherlands]; Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  The Dutch government has been pursuing climate policy since 1989, the year the country's first National Environment Policy Plan was published. That policy is intimately linked with the country's energy policy, which is geared partly to reducing dependence on fossil fuels and improving energy efficiency. Over the years, numerous policies have been implemented to incentivize society-wide efforts to reduce greenhouse gas emissions. In order to assess the results of Dutch climate policy, the parliamentary standing committees on Infrastructure and Environment (IenE) and Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EAI) have requested an integral review of the costs and effects of the climate policies implemented to date. Over the years numerous review studies have been carried out to evaluate the extent to which climate and energy policies in various sectors of the economy have contributed to achieving national policy targets. These studies were conducted prior to introduction of the policies in question (ex-ante reviews) as well as afterwards (ex-post reviews). The aim of the present study is to review the costs and benefits of the policy instruments employed to flesh out the Netherlands climate and energy policy on the basis of published ex-ante and ex-post reviews. This will give Parliament a better understanding of the pros and cons of a range of potential policy instruments, thus furnishing a basis for assessing future use of specific types of policy as well as helping improve the quality of the reviews themselves. [Dutch] Sinds het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) van 1989 wordt in Nederland klimaatbeleid gevoerd. Het klimaatbeleid is sterk verweven met het energiebeleid, dat mede gericht is op het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen en op energiebesparing. In de loop der jaren is een groot aantal instrumenten ingezet om inspanningen in de samenleving op het gebied van klimaat te bevorderen. Om de resultaten van het

 8. Study on the effect of retrofit soot filters on the emission of diesel engine-fuelled passenger cars; Onderzoek naar het effect van retrofit roetfilters op de emissies van personenwagens met een dieselmotor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbeek, R.; Vermeulen, R.J. [TNO Industrie en Techniek, Delft (Netherlands); Krul, C.A.M. [TNO Kwaliteit van Leven, Delft (Netherlands); Kooter, I.M.; Houtzager, M.M.G. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Cassee, F.R.; Gerlofs-Nijland, M.E. [National Institute for Public Health and the Environment RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2007-10-22

  TNO and RIVM have conducted comparative research of three different types of retrofit soot filters. During a test cycle in which a standard drive is imitated, measurements of particles and chemical components were conducted, both in relation to size and composition and concentration. Moreover, in vitro toxicity research was done for different types of samples of exhaust fumes. Based on this exploratory study an increase of the negative effects of diesel engine emissions on public health rising from the use of the retrofit soot filters subsidized by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) is not expected. [mk]. [Dutch] TNO en RIVM hebben vergelijkend onderzoek gedaan aan drie verschillende soorten retrofit roetfilters. Tijdens een testcyclus waarbij een standaard autorit werd nagebootst zijn metingen gedaan naar deeltjes en chemische componenten, zowel naar grootte als samenstelling en concentratie. Er is tevens in vitro toxiciteitonderzoek gedaan aan verschillende type monsters van de uitlaatgassen. Samenvattend kan gesteld worden dat geen indicaties naar voren zijn gekomen dat bij toepassing van het retrofit roetfilter de toxiciteit van de uitlaatgassen zal toenemen. Op basis van dit verkennend onderzoek is vooralsnog geen toename te verwachten van de negatieve effecten van dieselmotoruitstoot op de volksgezondheid door toepassing van de door VROM gesubsidieerde retrofit roetfilters.

 9. Het Nationaal Historisch Museum en de emotional turn

  OpenAIRE

  P. van de Laar

  2009-01-01

  The Dutch National History Museum and the ‘Emotional Turn’Recent discussions about the Dutch National History Museum (NHM) should not be restricted to issues put forward by professional historians, be it the importance of a historical canon or nuanced historical debates. Two major, strongly intertwined developments will have to be considered. Firstly, the emotional turn in recent heritage discussions and, secondly, the increasing multi-medialisation of our daily lives. These 21st century deve...

 10. Meetstrategieen voor het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding, Steunpunt NVIC

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrum IEA van; Joore JCA; Meulenbelt J; Savelkoul TJF; VIC; AZU

  1997-01-01

  The measurement strategy applicable to Public Health in case of a Nuclear Emergency affecting the Netherlands is presented. In the framework of the Emergency Response System the National Poisons Control Centre has an advisory obligation towards the Minister of Health. This role comprises: advise to

 11. Storie italiane : Romantische geschiedcultuur tussen stedelijke traditie en nationaal besef

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom, Asker Rogier

  2011-01-01

  Storie italiane is about the ‘century of history’ in the ‘land of hundred cities’. During the Romantic era history flourished in Italy as elsewhere in Europe, not only in historiography but especially in literature, painting and music. Pelgrom examines the bloom of historical interest from an unusua

 12. Storie italiane : Romantische geschiedcultuur tussen stedelijke traditie en nationaal besef

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom, Asker Rogier

  2011-01-01

  Storie italiane is about the ‘century of history’ in the ‘land of hundred cities’. During the Romantic era history flourished in Italy as elsewhere in Europe, not only in historiography but especially in literature, painting and music. Pelgrom examines the bloom of historical interest from an

 13. Storie italiane : Romantische geschiedcultuur tussen stedelijke traditie en nationaal besef

  NARCIS (Netherlands)

  Pelgrom, Asker Rogier

  2011-01-01

  Storie italiane is about the ‘century of history’ in the ‘land of hundred cities’. During the Romantic era history flourished in Italy as elsewhere in Europe, not only in historiography but especially in literature, painting and music. Pelgrom examines the bloom of historical interest from an unusua

 14. Do you have questions? A qualitative study of questions from energy transition to long-term energy research; Zijn er nog vragen? Een kwalitatief onderzoek naar vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macare, M.S.

  2006-08-15

  . Hierdoor heeft EOS-LT eventuele aanvullende onderzoeksbehoeften vanuit de energietransitie niet kunnen meenemen in de onderzoeksprogramma's. Dit kan ertoe leiden dat langetermijnonderzoek, dat voor de energietransitie noodzakelijk is, niet wordt uitgevoerd. Dit onderzoek wil de problemen bij vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek in kaart brengen en draagt maatregelen aan om deze problemen op te lossen. Het eerste deel van het onderzoek richt zich op een reconstructie van beide beleidstrajecten en de theoretische bijdrage die beide beleidsprogramma's kunnen leveren aan energie-innovatie. In dit gedeelte komen ook de mogelijkheden tot synergie tussen beide beleidsprogramma's aan bod. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het functieraamwerk van de Universiteit Utrecht. Vervolgens worden op basis van literatuuronderzoek en orienterende gesprekken een aantal mogelijke knelpunten geidentificeerd bij vraagarticulatie in het verleden. Het onderzoek focust zich op een mogelijk knelpunt: de bereidheid van het bedrijfsleven tot het articuleren van lange termijn onderzoeksvragen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'theory of planned behavior' om inzicht te krijgen in de determinanten voor de bereidheid van bedrijven tot vraagarticulatie en om maatregelen op te stellen die deze bereidheid kunnen vergroten. Het opgestelde conceptueel model wordt in dit onderzoek getoetst middels semi-gestructureerde interviews van bedrijven, die betrokken zijn bij de transitiethema's Nieuw Gas en Duurzame Mobiliteit. Uit de analyse van de interviews komt naar voren dat de verwachte gevolgen van vraagarticulatie grotendeels bepalend zijn voor de bereidheid tot vraagarticulatie van bedrijven. De belangrijkste verwachte gevolgen zijn de verbetering van de aansluiting van het extern langetermijnonderzoek op de behoefte van het bedrijf en de verbetering van de mogelijkheden om subsidies via de onderzoeksprogramma's te verkrijgen. Deze

 15. Bio-energy. An overview study of environmental aspects of techniques for biomass based generated energy; Bio-energiecentrales. Inventariserend onderzoek naar milieu-aspecten bij diverse energieopwekkingtechnieken met behulp van biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morgenstern, P.P.; De Groot, G.M.

  2010-11-15

  The RIVM conducted a short overview study of techniques applied in the Netherlands to produce biomass based fuel or biomass based generated energy. The study focuses on scale and potential emissions for different branches. Relevant laws are included in the study as well. The overview is made on behalf of the VROM-inspectorate and is meant as an overview of current developments regarding biomass based generated energy. The scope of this study was set in consultation with the VROM-Inspectorate. Most attention was given to combustion on small and average scale, gassing and pyrolysis. These techniques need different temperatures and doses of oxygen and result in different products, e.g. oil, coal and gas. The term fermentation in this study is mainly used for the fermentation of dung. If an additional organic product is added the term co-fermentation is used. [Dutch] Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van technieken die in Nederland worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren of energie op te wekken met behulp van biobrandstoffen. De aandacht gaat uit naar de schaal waarop dit plaatsvindt en de emissies van deze bedrijven die bij de desbetreffende technieken kunnen vrijkomen. Daarnaast is de relevante wet- en regelgeving in kaart gebracht. Het overzicht is gemaakt op verzoek van de VROM-Inspectie, die hiermee zicht wil krijgen op de huidige ontwikkelingen waarbij biomassa wordt gebruikt om energie op te wekken. In overleg met de VROM-Inspectie is het onderzoek verder afgebakend. De meeste aandacht gaat uit naar verbrandingsinstallaties op kleine of middelgrote schaal, vergassinginstallaties, pyrolyse-installaties en (co)-vergistinginstallaties. Pyrolyse, vergassing en verbranding zijn technieken waarbij verschillende temperaturen en hoeveelheden zuurstof tot verschillende producten leiden. Deze producten zijn bijvoorbeeld olie, kolen en gas. Bij vergisting wordt in dit onderzoek vooral de productie van biogas uit mest bedoeld. Er is sprake van co-vergisting als

 16. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 17. Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Kraan, M.L.; Quirijns, F.J.

  2014-01-01

  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van

 18. Strafbare voorbereiding : een rechtsvergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, Peter

  2003-01-01

  Summary The subject of this thesis is the punishment of acts of preparation. The main question regards the interpretation of art. 46 of the Dutch penal code (Sr). This is a relatively new subject in Dutch criminal law. The comparative approach is chosen to develop more theory about this subject.

 19. Strafbare voorbereiding : een rechtsvergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, Peter

  2003-01-01

  Summary The subject of this thesis is the punishment of acts of preparation. The main question regards the interpretation of art. 46 of the Dutch penal code (Sr). This is a relatively new subject in Dutch criminal law. The comparative approach is chosen to develop more theory about this subject. Thi

 20. Praktijkgericht onderzoek voor reflectieve professionals

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Hans Schuman; Dr. Rob de Lange; Dr. Nicolien Montesano Montessori

  2010-01-01

  In het afgelopen decennium hebben zich binnen hogescholen grote veranderingen voltrokken. Hogescholen ontwikkelen zich steeds meer tot een belangrijke partner van profit en non-profit organisaties, die producten en diensten aanbieden, waarbij de inbreng van hoogopgeleide professionals onontbeerlijk

 1. Functionele visusklachten : tijdig onderzoek loont

  NARCIS (Netherlands)

  van Genderen, M M; de Wit, Gerard C; Riemslag, Frans C C

  2016-01-01

  Patients with functional vision disorder (FVD) may present with poor visual acuity, visual field loss, or a combination of the two. This paper illustrates the utility of objective tests in diagnosing FVD. We use sweep visual evoked potentials and eye tracking as objective tests for visual acuity and

 2. Auteursidentificatie voor onderzoekers met ORCID

  NARCIS (Netherlands)

  Bokdam, Gert Jan

  2016-01-01

  Tijdschriftartikelen en andere onderzoeksresultaten worden regelmatig aan de verkeerde ‘Jansen’, ‘Kim’ of ‘Wang’ toegeschreven. Er zijn teveel naamsvarianten en er zijn teveel verschillende identifiers bij uitgevers, universiteiten en hogescholen.

 3. Vraaggericht werken door narratief onderzoek

  OpenAIRE

  Joos Meesters; Floor Basten; Martha van Biene

  2010-01-01

  Narrative research as a means for demand-driven policy and interventions This article reports on the advantages of performing narrative research discovering need patterns of families, children, local residents regarding quality of the pedagogical climate in their neighbourhood. A need pattern is a constructed set of related questions and needs that people express in response to life events, concrete experiences or within their current habitat. A method for narrative analysis was developed for...

 4. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 5. {sup 220}Rn measurements and implications for earlier surveys of {sup 222}Rn; Meting van {sup 220}Rn en consequenties voor eerdere {sup 222}Rn-surveys. VERA-onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blaauboer, R.O.

  2010-08-15

  (Rn-222) in nieuwbouwwoningen voor dan op basis van eerdere radonsurveys werd aangenomen. De oude radondetectoren blijken na onderzoek ook gevoelig voor radioactief thoron (Rn-220), waarvan meer aanwezig is dan werd gedacht. Dit volgt uit een nader onderzoek aan deze detectoren, dat plaatsvond naar aanleiding van een landelijke survey naar de stralingsbelasting in Nederlandse woningen die tussen 1994 en 2003 zijn gebouwd. Detectoren die voor internationale vergelijkingsstudies naar radon worden gebruikt, zijn tot nu alleen op dit edelgas ingesteld. Dat sommige typen detector behalve radon ook thoron meten, valt dan niet op. Net als in Nederland is er internationaal een toegenomen aandacht voor thoron vanwege survey-resultaten die sterk door thoron bleken te zijn beinvloed. Het thoron lijkt afkomstig van een (veel voorkomend) bouwmateriaal met verhoogde thoronuitstoot, mogelijk een afwerkmateriaal. Inmiddels is gebleken dat er gedurende een aantal jaar in Nederland stucmateriaal is toegepast dat door het ingredient fosfogips meer thoron bevatte. Mogelijk geven echter ook andere afwerkmaterialen aanleiding tot een verhoging. Een groot deel van de dosis straling die mensen binnenshuis ontvangen, is het gevolg van het inademen van de radioactieve vervalproducten van radon en thoron. Radon en thoron worden van nature gevormd in bodem- en bouwmaterialen. Een deel daarvan komt in de woning terecht, omdat ze gasvormig zijn. Blootstelling aan straling in de woning is verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de stralingsbelasting die Nederlandse burgers gemiddeld door het jaar heen oplopen.

 6. Supplementary study of possible risks and consequences of the exploration and exploitation of shale and coal gas in the Netherlands. Final report of the research questions A and B; Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland. Eindrapport onderzoeksvragen A en B

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-15

  The Dutch Ministry of Economic Affairs has given the consortium consisting of Witteveen and Bos, Arcadis and Fugro an assignment to investigate the possible risks and effects of exploration and exploitation of shale gas and coal bed methane in The Netherlands. The main questions of the research have been outlined in 55 research question that have been answered in the shape of technical notes. This summary contains the most important findings of this research. Attention is paid to Conventional versus unconventional gas, Footprint and nuisance, Methane emissions and climate footprint, Earthquakes and subsidence, Water usage, Fraccing fluid, Safety, Ground water, Relation with current legislation [Dutch] Het Ministerie van Economische Zaken heeft het consortium Witteveen+Bos, Arcadis en Fugro opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland. De hoofdvragen van het onderzoek zijn uitgewerkt in 55 onderzoeksvragen, die in achtergrondnotities zijn beantwoord. Aandacht is besteed aan Conventioneel versus onconventioneel gas, Ruimtebeslag en hinder, Methaanemissies en klimaatvoetafdruk, Bodembewegingen, Watergebruik, Frac-vloeistof, Veiligheid, Grondwater, en de Relatie met huidige mijnbouwwetgeving.

 7. Urban and suburban lifestyles and residential preferences in a highly urbanized society Urbane en suburbane leefstijlen en woonvoorkeuren in een samenleving onder verstedelijkingsdruk. Resultaten op basis van case onderzoek in Gent (Vlaanderen, België

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georges Allaert

  2012-12-01

  respondenten ; en manifeste leefstijlen, gekoppeld aan verschillende gedragspatronen. In concreto worden de resultaten van een kwantitatief leefstijlonderzoek in vier wijken in de Gentse regio gepresenteerd. Dit onderzoek bevestigt dat de inwoners van stedelijke en voorstedelijke gebieden uiteenlopende manifeste leefstijlen hebben. Dit resulteert in een sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en polarisatie tussen de stedelijke centra en de suburbane rand. Zowel de stedelijke als de suburbane inwoners opteren in de toekomst voor een (nog veiliger woonomgeving en voor een vrijstaande eengezinswoning met eigen tuin, gesitueerd in een residentiële wijk. Deze woonvoorkeuren kunnen (verdere suburbanisatie veroorzaken, maar hoeven niet te leiden tot segregatie, aangezien het samenwonen met gelijken geen driver voor migratie blijkt te zijn in Vlaanderen.

 8. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit en bureau Veldkamp-TNS/NIPO. Het onderzoek bevestigt dat een flinke groep consumenten verduurzaming belangrijk vindt, maar er niet altijd naar handelt. Aangezien mensen zich niet altijd gedragen naar wat zij belangrijk vinden, zijn de huidige geringe marktaandelen van duurzamere productvarianten geen goede voorspellers van het draagvlak voor overheidsbeleid. Om verduurzaming van consumptie te stimuleren, lijkt het zinvol dat de overheid het plezier van het individueel bijdragen aan duurzaamheid benadrukt en ervoor zorgt dat de individuele consument er zeker van is dat voldoende anderen ook duurzamere productvarianten kopen. Consumenten geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang.

 9. Drugsverslaafde justitiabelen : resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

  NARCIS (Netherlands)

  Meyboom, M.L.

  1982-01-01

  Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitia

 10. Onderzoek rol insecten bij overdracht komkommerbontvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, I.; Hamelink, R.

  2013-01-01

  Het komkommerbontvirus is een zeer persistent virus. Bekend is dat dit virus via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Mensen kunnen via de vele gewashandelingen het virus van plant naar plant overdragen.

 11. Evaluatie-onderzoek autogordelcampagne onder defensiepersoneel.

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenzieker, M.P.

  1990-01-01

  During October and November 1988 a safety belt campaign was held under military personnel. The campaign was aimed on young, male car drivers in the age between 18- 25. This group is known to use the safety belt less than other groups. In spite of the obligation the average percentage of safety belt

 12. Palynologisch en stratigrafisch onderzoek van de Peelvenen

  NARCIS (Netherlands)

  Eshuis, H.J.

  1946-01-01

  As an introduction to a number of researches of his own the author wishes to give the following data: „Veen” has two meanings in Dutch: 1. in a petrographic sense (peat) Von Büllow’s definition was accepted: „Torf” ist zu deflnieren als ein meist dunkles, kohlenstoffreiches und ± saures Gemenge

 13. Palynologisch en stratigrafisch onderzoek van de Peelvenen

  NARCIS (Netherlands)

  Eshuis, H.J.

  1946-01-01

  As an introduction to a number of researches of his own the author wishes to give the following data: „Veen” has two meanings in Dutch: 1. in a petrographic sense (peat) Von Büllow’s definition was accepted: „Torf” ist zu deflnieren als ein meist dunkles, kohlenstoffreiches und ± saures Gemenge unvo

 14. Bereiding van en onderzoek met "primaire" bilirubinestandaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J. van; Wikkeling; R.H.; Phielix-Strubbe; C.J.; Klaassen; R.; Boink; A.B.T.J.; Koedam; J.C.

  1987-01-01

  De bereiding van primaire bilirubine-standaarden is mogelijk mits ; - gebruik wordt gemaakt van de beste kwaliteit bilirubine ; - HSA (en niet BSA) wordt gebruikt, dat direct voor gebruik wordt gefil- treerd ; - alle bewerkingen gebeuren onder strenge "donkere-kamer" condities ; - de

 15. Over de incest. Een orienterend onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Kwast, Salomon van der

  1963-01-01

  Daartoe gestimuleerd door de problematiek van een aantal patienten, die in hun leven betrokken waren geweest bij een incestueuze relatie en daarmee nog vele jaren later worstelden en doordat wij geboeid werden door de etnologische beschouwingen over huwelijk en gezin, besloten wij de incest als obje

 16. Onderzoek naar de kwaliteit van chocoladerepen

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Om de kwaliteit van in willekeurige winkels gekochte chocoladerepen te kunnen beoordelen heeft Konsumenten Kontakt het RIKILT verzocht 24 monsters chocoladerepen te onderzoeken. Alle monsters zijn onderzocht op nettogewicht, totaal vet, vocht, saccharose, lactose, theobromine, triglyceridensamenstel

 17. 'Microgeschiedenis als inspiratiebron voor biografisch onderzoek'

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, Yme

  2014-01-01

  The editors of 'Theoretical discussions of biography' are very sceptical about the scientific merits of the genre of Life Writing. They prefer a rapprochement between Biography, based on written sources, and Ginzburgian microhistory. One of their key arguments is that micro history and biography are

 18. Florence voorbij? : over verplegen, passie & wetenschappelijk onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurmans, M.J.

  2010-01-01

  Honderd jaar geleden overleed Florence Nightingale, zonder twijfel de bekendste verpleegkundige ooit. Nightingale wordt vaak geassocieerd met haar roeping voor de zorg. Haar werk in de Krimoorlog leverde haar de bijnaam ‘the lady with the lamp’ op. In verpleegkundige kringen wordt Nightingale tot op

 19. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een

 20. Veerkrachtige innovatieteams: onderzoek van Peter Oeij

  NARCIS (Netherlands)

  Oosthoek, E.

  2017-01-01

  In de l&d-werkpraktijk is innovatie niet meer weg te denken. Hardop zeggen we dat vernieuwing het nieuwe normaal is, maar zie dat maar eens constructief te maken. Door verschillende belangen is het vaak lastig manoeuvreren. Een theoretische onderbouwing en best practices van andere innovatieve organ

 1. Translationeel onderzoek: De vroege fase van geneesmiddelenontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Schalkwijk, J.

  2012-01-01

  Development of new drugs is a lengthy and complicated process involving many disciplines, Here we provide a background for the audience and review new developments in drug discovery and (pre)clinical development. These include the role of ‘omics’ technologies and the introduction of ‘biologicals’. W

 2. Morele dilemma’s bij criminologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Kristel; Loyens, Kim|info:eu-repo/dai/nl/370525086; Maesschalck, Jeroen; De Schrijver, Annelies

  2014-01-01

  Recent years have seen a growing interest in scientific fraud and its causes, sparked by a number of high-profile scandals. As a response, universities improved the monitoring and enforcement of scientific integrity. Although these are important steps in preventing scientific misconduct, it is also

 3. Chemisch onderzoek van slagroomgebak en tompoezen

  OpenAIRE

  Kamp, van de, MMJL Max; Herstel, H.

  1991-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn in januari 1991 20 monsters tompoezen en 20 monsters slagroomgebak onderzocht. Het slagroomgebak bestond uit 13 monsters gebakjes en 7 monsters schnitten (rechthoekige slagroomtaart).

 4. Onderzoek naar de samenstelling van fabriekskaas

  OpenAIRE

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der, H.B.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond werden 50 monsters fabriekskaas ontvangen, te weten 18 monsters jonge Goudse kaas, 21 monsters jong belegen Goudse kaas, 2 monsters Amsterdammerkaas, 1 monster Maasdammer kaas en 8 monsters kaas aangeduid als Kollumer, Maasdammer, Texelaar, Beerendshoeve, IJsselkaas of Leerdammer. De monsters werden onderzocht op het gehalte aan vocht, vet, zout, nitraat en (gedeeltelijk) natamycine.

 5. Chemisch en sensorisch onderzoek van monsters paardevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In januari 1988 werden acht monsters paardebiefstuk en zes monsters paardestooflap, afkomstig uit verschillende landen, chemisch onderzocht. Vier monsters biefstuk en vier monsters stooflap werden onderzocht op de gehalten aan vocht, vet en eiwit.

 6. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibio

 7. Onderzoekers die dit artikel lazen, lazen ook..

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bogers, Toine; Van den Bosch, Antal

  2011-01-01

  The À Propos project was a joint research project between the CLST of Radboud University Nijmegen and the Tilburg center for Cognition and Communication from 2004 to 2008. The goal of the À Propos project was to support knowledge workers by suggesting relevant reading material during the writing ...... process. A specific example of such support is identifying and recommending relevant scientific articles to researchers who are engaged in describing their own research....

 8. Demografische modellen voor scenario-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogenveen RT

  1991-01-01

  A demographic model is described that has been used in scenario-research for calculating future population numbers. The demographic model developed is a discrete Markov-model. It calculates the changes in the Netherlands population numbers for each year successively. the model is specially develo

 9. Determinanten van kennisintensieve onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Poot, A.P.

  2004-01-01

  "It is becoming increasingly important for companies to ensure a continuing supply of new knowledge. This can be achieved in several ways; for example by collaborating with other companies and/or public research institutions such as universities".149 This PhD thesis 'Determinants of knowledge intens

 10. Doelmatigheid van onderzoek naar het verplaatsingsgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Flury, F.C.

  1979-01-01

  Research into the movement behaviour of the population has the aim to obtain common knowledge on the movement behaviour, on the factors which influence the movement behaviour and the measure in which they do so. It is particularly to know if and in which way the movement behaviour changes under the

 11. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 12. Lezen in de gevangenis : een inventariserend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, Wiebe

  2015-01-01

  Om inzicht te kunnen geven in de leescultuur en de cultuuroverdracht binnen gevangenissen ligt de focus op de initiatieven die zich aangeboden hebben en te kijken waarin deze initiatieven van elkaar verschillen of waar overeenkomsten zijn. Dit in de verwachting dat als gevolg van de analyse construc

 13. Zaailingen rooien en binnenhalen voor onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dodde, H.; PPO Bomen-bollen,

  2009-01-01

  De boomkwekerij maakt een snelle ontwikkeling door. Bedrijven zetten in op duurzame ontwikkeling. In dit thema Boomkwekerij een kijkje bij de ondernemers en aandacht voor waterkwaliteit en plaagbestrijding

 14. Determinanten van kennisintensieve onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Poot, T.

  2004-01-01

  It is becoming increasingly important for companies to ensure a continuing supply of new knowledge. The development of innovative production processes and marketing strategies as well as better products and services improves the competitive position of firms on the world market. This is of special i

 15. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2005-2006. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Velzen AG van; Gorcum TF van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; VIC

  2007-01-01

  In 2005 the National Poisons Information Centre (NVIC) received 36,375 enquiries and in 2006, 37,088, all on acute intoxications of humans and animals. These enquiries concerned about 50,000 exposures to chemical substances per year. More than half of these intoxications were due to a medication

 16. Acute vergiftigingen bij mens en dier - Jaaroverzicht 2003 - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Velzen AG van; Gorcum TF van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; NVIC

  2004-01-01

  The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) provides information by telephone, 24 hours a day, on possible effects and treatment of health-threatening complaints caused by exposure to chemical substances. The NVIC functions i

 17. Beste werkwijzen op het gebied van verkeersveiligheid : handboek voor maatregelen op nationaal niveau.

  NARCIS (Netherlands)

  Schagen, I.N.L.G. van & Machata, K.

  2011-01-01

  This handbook contains a large variety of road safety measures from throughout Europe. The goal of SUPREME was to collect, analyse, summarise and publish best practices in road safety in the Member States of the European Union, as well as in Switzerland and Norway. This document is a collection of b

 18. Literacy: State of the Nation--A Picture of Literacy in the UK Today

  Science.gov (United States)

  Jama, Deeqa; Dugdale, George

  2012-01-01

  Literacy is the combination of reading, writing, speaking and listening skills we all need to fulfil our potential. These life skills are essential to the happiness, health and wealth of individuals and society. "Literacy: State of the Nation" provides a coherent picture of literacy in the UK today. It reveals that: (1) One in six people…

 19. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2005-2006. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Velzen AG van; Gorcum TF van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; VIC

  2007-01-01

  In 2005 the National Poisons Information Centre (NVIC) received 36,375 enquiries and in 2006, 37,088, all on acute intoxications of humans and animals. These enquiries concerned about 50,000 exposures to chemical substances per year. More than half of these intoxications were due to a medication ove

 20. Acute vergiftigingen bij mens en dier - Jaaroverzicht 2004 - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Gorcum TF van; Velzen AG van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; NVIC

  2005-01-01

  The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) was consulted in 2004 more frequently about acute intoxications than in 2003, representing an increase of about 6%. In 2004, over 35,000 enquiries were received about more than 47,00

 1. Kwaliteit van leven in het Nationaal Kompas Volksgezondheid. Een ziektespecifieke benadering

  NARCIS (Netherlands)

  Wolleswinkel-van den Bosch JH; Hoeymans FHGM; Treurniet HF; Pallas, health and research; VTV

  2003-01-01

  The goal of the study was to describe the health related quality of life for 53 diseases for publication in the National Public Health Compass, one of the websites of the Public Health Status and Forecast. A literature search on the quality of life conducted for all 53 diseases was confined to gener

 2. Acute vergiftigingen bij mens en dier - Jaaroverzicht 2003 - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Velzen AG van; Gorcum TF van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; NVIC

  2004-01-01

  The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) provides information by telephone, 24 hours a day, on possible effects and treatment of health-threatening complaints caused by exposure to chemical substances. The NVIC functions i

 3. Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme: tijd, werk en invloed

  NARCIS (Netherlands)

  P.W. Pierik

  2006-01-01

  textabstractFor some the nineteenth century was the age of prophets. All over Europe new ideas struggled for precedence. Idealism was a strong issue, but committing to particular political ideas had its risks. Over the years ideas about country and nation had undergone changes. Under the

 4. De symboliek van het snuffelen. Hoe een luchtverontreinigingsmonitor uitgroeide tot nationaal symbool

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ad Maas

  2014-08-01

  Full Text Available Recently, the Dutch national museum for the history of science and medicine, Museum Boerhaave in Leiden, acquired four air pollution monitors for its collection. These instruments were part of the Dutch national network for the measurement of air pollution, established in the 1970s. The monitors mark the transition in analytical chemistry from traditional wet-chemical techniques to the use of electronic and automatic tools. The significance of these instruments is not only scientific: they also played a social role. In the 1970s and 1980s, these air pollution monitors (popularly known as snuffelpalen (‘sniffer poles’ became a symbol for environmental worries and distrust with the political establishment, a trend we now consider as typical of that era.

 5. De electorale steun voor de Nationaal Socialistische Beweging in 1935 en 1939

  NARCIS (Netherlands)

  Flap, Henk; Tammes, Peter

  2008-01-01

  Summary Electoral support for the National Socialist Movement in 1935 and 1939 What was the social background of the electorate of the National Socialist Movement (NSB) in the Netherlands before the Second World War? Passchier and Van der Wusten (1979) came closest to an answer when they compared Du

 6. Op weg naar een `Nationaal Programma Veilige Bermen' : interviews onder regionale wegbeheerders over aandacht voor bermmaatregelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2004-01-01

  In the report of late 2001 Safe, What is Safe?, SWOV indicated how the annual number of traffic casualties could be reduced considerably. These proposals were to be regarded as an addition to the proposals as were developed in the then National Traffic and Transport Plan of the Ministry of Transport

 7. Inventarisatie van patienten naar aanleiding van vermoede binnenmilieu-verontreiniging door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbelt J; Remmert HP; de Vries I

  1993-01-01

  Data of all patients involved in evident or presumed indoor air pollution, who were included in the study, are presented. During a period of five years (1985-1989) a hundred separate cases were investigated. By far, most requests for medical advice regarding this issue are made by general practiti

 8. Space for a national environmental policy in the Netherlands. Ruimte voor nationaal milieubeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Vries, J.L. (Landelijk Milieu Overleg, Utrecht (Netherlands)); Van der Burg, T. (Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Univ., Amsterdam (Netherlands)); Rouw, M. (Milieudienst, Amsterdam (Netherlands))

  1993-03-10

  The advice of the SER (Dutch Socio-Economic Council) on regulating energy levies contains useful comments on a similar proposal of the European Committee (EC). According to the authors, however, further accentuations should be made. A right of restitution seems to be more efficient than the degressive energy levy of the EC or the levy-free threshold of the SER. Unfortunately the SER ignores for a great deal the desirability to realize the national environmental goals. After a brief overview of comments of the AER (the Dutch General Energy Council) and the Dutch Council for the Research on the Environment and Nature on the final report of the steering group Regulating Energy Levies (stuurgroep-Wolfson) the authors comment the SER-advice. They do not support the recommendation to wait until 1995 to evaluate the option of a national or Northwest European implementation of an energy levy. An energy levy for the Netherlands or the northwestern part of Europe should be prepared parallel with the decision making process of the EC in order not to have wasted valuable years if a decision of the EC to implement a regulating energy levy should not be made. 10 refs.

 9. Toerisme in en rond Nationaal Park De Hoge Veluwe: een kwestie van duurzame ontwikkeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Cottrell, S.P.; Vaske, J.J.; Duim, van der V.R.

  2006-01-01

  Dit artikel analyseert de mate waarin vier duurzaamheidsdimensies (sociaal-cultureel, economisch, ecologisch, institutioneel) bijdragen in het voorspellen van de tevredenheid van bewoners met toerisme in en rond De Hoge Veluwe. De gegevens zijn verzameld uit de drie dorpen: Hoenderloo, Otterloo en S

 10. Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2005-2006. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Velzen AG van; Gorcum TF van; Riel AJHP van; Meulenbelt J; Vries I de; VIC

  2007-01-01

  In 2005 the National Poisons Information Centre (NVIC) received 36,375 enquiries and in 2006, 37,088, all on acute intoxications of humans and animals. These enquiries concerned about 50,000 exposures to chemical substances per year. More than half of these intoxications were due to a medication ove

 11. Sneller veiliger : inleiding op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC, Amsterdam, 18 april 2002.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M.

  2003-01-01

  In the Dutch Second Transport Structure Plan (SVV-2), the 2000 target was formulated as 25% less casualties than in 1986. This reduction was achieved for the road deaths, but not for the number injured: only half the target percentage was realised. In order to reduce the number of casualties

 12. Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme: tijd, werk en invloed

  NARCIS (Netherlands)

  P.W. Pierik

  2006-01-01

  textabstractFor some the nineteenth century was the age of prophets. All over Europe new ideas struggled for precedence. Idealism was a strong issue, but committing to particular political ideas had its risks. Over the years ideas about country and nation had undergone changes. Under the influe

 13. Inventarisatie van patienten naar aanleiding van vermoede binnenmilieu-verontreiniging door het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbelt J; Remmert HP; de Vries I

  1993-01-01

  Data of all patients involved in evident or presumed indoor air pollution, who were included in the study, are presented. During a period of five years (1985-1989) a hundred separate cases were investigated. By far, most requests for medical advice regarding this issue are made by general

 14. De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Auweraert, van der A.

  2008-01-01

  This study explores possible explanations for science communication behaviour on the part of researchers. More specifically, it considers which factors impact on the active participation of researchers in science communication. For the purpose of this study, science communication behaviour is defin

 15. Onderzoek tegen betaling risico's van contract onderzoek [Research for sale. Risks of contract research

  NARCIS (Netherlands)

  Kalsbeek, H.

  2009-01-01

  In recent years it has become more and more apparent that contract research not only has obvious advantages, but risks also. It has been found that occasionally investigators are pressed to modify the conclusions of their work if the conclusions conflict with the interests of the funding

 16. De onderzoeker als communicator : een kwalitatief en verkennend onderzoek naar de determinanten van wetenschapscommunicatiegedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Auweraert, van der A.

  2008-01-01

  This study explores possible explanations for science communication behaviour on the part of researchers. More specifically, it considers which factors impact on the active participation of researchers in science communication. For the purpose of this study, science communication behaviour is

 17. German master plan for Maritime Technology. Working on a head-start; Duits masterplan Maritieme Technologie: Werken aan een voorsprong

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gilijamse, J.

  2011-09-01

  To strengthen the position of the German offshore industry, several different initiatives were developed. The main tool used by the German government is the financing of innovative projects with the aim of giving the maritime industry a technological head start and thus giving them a good competitive position in the long run. All these initiatives have been bundled in a national maritime master plan. The master plan is based on a dialogue between the government and branch organizations and researchers. [Dutch] Om de positie van de Duitse offshore industrie te versterken zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontplooid. Het voornaamste middel dat de Duitse overheid inzet, is de financiering van innovatieve projecten, met als doel de maritieme industrie een voorsprong in techniek te geven en zo op lange termijn een goede concurrentiepositie te verschaffen. Al deze initiatieven zijn nu gebundeld in een nationaal maritiem masterplan. Het masterplan is gebaseerd op een dialoog tussen de regering en brancheverenigingen en onderzoekers.

 18. Effectuering van sociaal-economisch recht volgens de chaostheorie : beleidsinstrumentering en rechtshandhaving van (supra)nationaal gelijke-behandelingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Veldman, A.G.

  2001-01-01

  In search of an adequate theoretical model in order to study the (in)effectiveness of social economic law, a study is made of the principles of interdisciplinary chaos theory. Luhmann's theory of autopoiesis seems to be a promising translation of chaos theory into the social sciences. The theory

 19. Landschap met een accent, landschapsplannen in Frankrijk en Zwitserland : inventarisatie van nationaal beleid en aanbevelingen voor een Nederlandse stimuleringsregeling

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, R.R.G.; Jonkhof, J.F.

  2009-01-01

  Frankrijk en Zwitserland hebben een planningssysteem met verplichte ruimtelijke plannen en vrijwillige landschapsplannen. Landschap is er een verplicht onderdeel van ruimtelijke plannen. Landschapsplannen worden vaak gemaakt in een samenwerking van meerdere lokale overheden. Ze worden aan het begin

 20. 'Vooral in het preutse Amerika': De dagbladberichtgeving over de Vijftig tinten-trilogie in cross-nationaal perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  H. Bezemer (Hanneke); P.P.L. Berkers (Pauwke)

  2015-01-01

  textabstractReeds voordat Fifty Shades of Grey van de schrijfster E.L. James officieel in Nederland op de markt komt, maakt de NOS melding van ‘deze pornografische soort bouquetreeks, ook wel mommy porn genoemd’ die heel wat stof heeft doen opwaaien in Amerika. Het succes blijft niet beperkt tot de

 1. Toetsen om Erwinia in bloembollen aan te tonen : onderzoek Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Hollinger, T.C.; Kampen, van D.; Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Wolf, van der J.M.

  2007-01-01

  Binnen het Erwiniaproject is een aantal toetsen ontwikkeld en zijn andere nog in ontwikkeling. Deze toetsen moeten liefst ook latent aanwezige Erwiniastammen kunnen aantonen. Dit lukt door monsters in een voedingsbodem voor Erwinia te brengen en na kweek deze bacteriën aan te tonen met serologische

 2. Risicoverhogende factoren voor verkeersonveiligheid : inventarisatie en selectie voor onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Mesken, J. (red.)

  2012-01-01

  Risk factors for road safety; Inventory and selection for research purposes. This report contains an inventory of factors increasing the risk of sustaining serious or fatal injury in a traffic crash. For readability the term ‘risk factors’ is used; this should always be read as risk increasing

 3. Onderzoek compost in de akkerbouw op PPO-locatie Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.; Meuffels, G.J.H.M.

  2012-01-01

  In een meerjarige proef wordt een bemesting met compost aangevuld met organische mest vergeleken met twee gangbare toepassingen. Namelijk een bemesting met organische mest, aangevuld met kunstmest en daarnaast een bemesting met compost aangevuld met kunstmest. Het betreft proeven met de gewassen: wa

 4. Detectie van radioactief schroot met poortdetectoren - Onderzoek aan een testprotocol

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; Overwater RMW; LSO

  2003-01-01

  There are various possibilities for radioactive sources to end up in a shipment of scrap metal. These sources could be artificial ones or for instance tubing from the oil and gas extraction industry containing natural radioactive deposits. In any case, it is undesirable that these sources end up in

 5. Peer assessment in universitair onderwijs : een onderzoek naar bruikbare ontwerpen

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, B.A.M. van den

  2003-01-01

  Peer assessment in university teaching: an exploration of useful designs Learning to communicate is an integral part of higher education. Learning to write at an acceptable academic level cannot be isolated from learning the particular discipline content. The acquisition of academic writing is a lon

 6. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 7. Foetotoxiciteit van methyleenblauw in de rat ; een verkennend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Piersma AH; Verhoef A; de Liefde A; van Nesselrooij BPM; Garbis-Berkvens JM

  1991-01-01

  Several clinical centers have reported an increased incidence of intestinal atresias in twin pregnancies. In all cases only one infant of the twin appeared to be affected. A correlation has been suggested with the use of methylene blue. This dye is injected into one amniotic sac in order to

 8. Foetotoxiciteit van methyleenblauw in de rat ; een verkennend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Piersma AH; Verhoef A; de Liefde A; van Nesselrooij BPM; Garbis-Berkvens JM

  1991-01-01

  Several clinical centers have reported an increased incidence of intestinal atresias in twin pregnancies. In all cases only one infant of the twin appeared to be affected. A correlation has been suggested with the use of methylene blue. This dye is injected into one amniotic sac in order to discr

 9. Anaerobe vergisting varkensdrijfmest onderzoek Bima-vergister te Nistelrode

  NARCIS (Netherlands)

  Goossens, W.

  1988-01-01

  Onderzoekservaringen met een vergister, waarbij het volume van de mest nagenoeg gelijk blijft. Mestvergisting wordt toegepast, omdat het de vervolgprocessen vergemakkelijkt: afgezien van het energetische voordeel is vergiste mest beter te ontwateren dan verse mest en is de stankoverlast van vergiste

 10. STROBE: evaluatie van observationeel epidemiologisch onderzoek (Kort Nieuws)

  OpenAIRE

  2008-01-01

  bespreking van: Vandenbroucke JP, Elm EV, Altman DG, Gotzsche PC, et al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): Explanation and elaboration. Ann Intern Med 2007;147(8):W-163.

 11. Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mansholt, D.R.

  1941-01-01

  Water control is very important for the Netherlands. There is a variety of water- control organizations.Usually such an organization consists of the landowners in the district, or in a polder. They are responsible for all public works in their district. They must pay for construction, depreciations,

 12. De waarneming en waardering van landschappen. Resultaten van omgevingspsychologisch onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Coeterier, J.F.

  1987-01-01

  The Landscape'Landscape' is defined in many ways. However, all definitions have in common: (a) the interaction between organisms, including man, and inorganic nature; this is landscape as a process; (b) the unity of the landscape and the coherence of its parts; this is landscape as

 13. Risicoverhogende factoren voor verkeersonveiligheid : inventarisatie en selectie voor onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Mesken, J. (red.)

  2012-01-01

  Risk factors for road safety; Inventory and selection for research purposes. This report contains an inventory of factors increasing the risk of sustaining serious or fatal injury in a traffic crash. For readability the term ‘risk factors’ is used; this should always be read as risk increasing facto

 14. Onderzoek naar verkeerd gebruik van autogordels en kinderzitjes.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. Arnoldus, J.G. & Varkevisser, G.A.

  1992-01-01

  This paper describes a representative sample of the wrong use of both seat belts and child seats. The study was conducted on the basis of the results of a before study. In March and April 1991, 578 interviews were held, and 973 measurements were carried out. The field study took place on parking pla

 15. Het TNO-onderzoek op het gebied van de biotechnologie

  NARCIS (Netherlands)

  Thijssen, H.A.C.

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof Thijssen was voorzitter van de Dwarsverband biotechnologie TNO en directeur ITC.

 16. Emoties gepakt: Een onderzoek naar de emotionele beleving van verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Brakel, C.P.J. van; Hentenaar, F.P.A.M.; Gisbergen, M.S. van; Ketelaar, P.E.

  2004-01-01

  Verpakkingen roepen emoties op en verleiden ons op die manier om een bepaald product te kopen. Hoewel elke speler in het verpakkingsontwerpproces (fabrikant, retailer, ontwerper en consument) het belang hiervan inziet, is onduidelijk hoe emoties bij verpakkingen gemeten kunnen worden. TNS NIPO gebru

 17. Onderzoek naar de Preventierichtlijn agglomeratie Utrecht : belangrijkste bevindingen

  NARCIS (Netherlands)

  Cozijn, C.; Essers, J.J.A.

  1993-01-01

  Door het Bureau Criminaliteitspreventie van de politie Utrecht zijn in 1991 en 1992 experimenten uitgevoerd met als doel het uittesten van de mogelijkheden van 'de preventielijn'. De bedoeling is om de arbeidsintensieve en daardoor dure persoonlijke preventieadviezen bij mensen thuis, te vervangen d

 18. Morfologie in de jaren zeventig: een onderzoek naar causatieve werkwoorden

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING De vorming van causatieve werkwoorden met een adjectief als basis (zoals ingrandire, gebaseerd op grande) wordt gebruikt als voorbeeld voor een gedetailleerd uitgewerkte woordvormingsregel. Hierbij worden Aronoff 1976 en Jackendoff 1975 en 1976 als uitgangspunt genomen. Het hoofdstuk ei

 19. De Nederlandse bodem in beeld [thema Europees beleid en onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Oenema, O.

  2004-01-01

  Op verzoek van de ministeries van LNV en VROM is door Alterra en RIVM een quick scan uitgevoerd van de Nederlandse bodem, betreffende de thema's van de EU soil strategy. Per thema is de huidige bodemkwaliteit in beeld gebracht.Dok is per thema beknopt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekk

 20. Toepassingen van de LIDAR-meettechniek in atmosferisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Salemink; H.W.M.; Maanen; E.A.van*

  1985-01-01

  De ontwikkeling van de menglaaghoogte kan zeer wel met lidar gevolgd worden. De resultaten komen overeen met die verkregen met een klassieke acdar-opstelling. Het nadeel van acdar is echter dat deze de menglaaghoogte tot maximaal 600 m kan volgen, terwijl lidar een bereik van 3 km ruimschoots ov

 1. Diagnostiek en onderwijsinnovatie. Een onderzoek naar werkwijzen in de leerlingbegeleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, Willem

  1991-01-01

  This study adresses the question if pupil counselling can contribute to educational reform. Pupil counselling is carried out by the staff of local and regional educational support agencies (OBDs), at the request of primary schools. Although the main purpose of counselling is diagnosing and hopefully

 2. Onderzoek naar de mutagene werking van methylacrylaat met microorganismen

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW

  1984-01-01

  Met methylacrylaat is geen mutagene werking gevonden in de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae bij 0,02 mol/l (0,172% w/v) of minder in de vloeistoffase of bij 0,0002 mol/l (17,2 mg/l) of minder in de lucht. Met de Salmonella typhimurium stammen TA 98, TA 100 en TA 1535 is met methylacrylaat g

 3. Beekdallandschappen : een morfologisch onderzoek in de zandgebieden van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wassink, W.T.

  1999-01-01

  At the beginning of this century the landscape of the Dutch Pleistocene areas had a clear and coherent structure. The stream valleys were an important part of this structure. During this century the old landscape structure has largely disappeared. Topographical maps illustrate these changes

 4. Broeierij bijzondere bolgewassen : onderzoek van 1996 t/m 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2006-01-01

  Verslag van broeiresultaten van Crocus, Cyclaam, Eucomis, diverse Fritillaria, Ipheion, diverse Iris, Leucojum, diverse Muscari, Ornithogalum, diverse Oxalis, Scilla, Sparaxis, Sprekelia en Zantedeschia.

 5. Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Verfijning in Crocus is een verschijnsel waarbij de nieuwe knollen op de oude knol niet uitgroeien tot leverbare maten. Het is dus geen echte verfijning waarbij de vermeerdering sterk toeneemt, maar het niet uitgroeien van knollen. Vaak blijven na het rooien de nieuwe knollen vast zitten op de oude

 6. Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten : Een onderzoek naar de Werkloosheidswet en spaarregelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Heeger, S.E.|info:eu-repo/dai/nl/304842575

  2012-01-01

  This study focuses on the facilitation of activities in other areas than paid work (these activities were gathered under the heading ' life cycle activities') and deals with the question to what extent the current Dutch Unemployment Act (Werkloosheidswet, abbr. WW) can take into account differences

 7. PPO actief in onderzoek naar kwaliteitsmodel en rotbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Schaik, van A.C.R.; Derkx, M.P.M.; Schoorl, F.W.

  2007-01-01

  PPO-fruit neemt actief deel aan het Europese Isa-project. Het project beoogt de fruitconsumptie in Europa te bevorderen door kennisontwikkeling en - verspreiding op het gebied van consumptiebeleving, gezondheid, veredeling, verwerking, duurzame teelt en naoogstbehandeling. Dit artikel beschrijft wel

 8. Middelen voor knelpunten. Eindrapport onderzoek 2002-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, A.T.J.

  2006-01-01

  Om toelatingstechnische redenen en veelal onverwacht eindigde de beschikbaarheid van een aantal gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor ontstonden knelpunten bij de bestrijding van een aantal ziekten, plagen en onkruiden in de bloembollenteelt. Een opsomming van de onderzochte gebieden met knelpunten st

 9. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van edu

 10. Onderzoek naar residuen van antibiotica en chemotherapeutica bij slachtkippen

  NARCIS (Netherlands)

  Aerts, M.M.L.; Nouws, J.; Beek, W.

  1985-01-01

  N.a.v. berichten als zou in Nederland, evenals in Belgie, ongeveer 4% van de slachtkippen antimicrobiele residuen bevatten zijn in de periode 1985-04-22 tot 1985-06-13 255 vleesmonsters microbiologisch gescreend op de aanwezigheid van antibiotica. Daarnaast werd met chemische methoden gekeken naar d

 11. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 12. Het Theatre van Lucas d'Heere. Een kostuumhistorisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Conrads-de Bruin, M.

  2006-01-01

  The poet and painter Lucas d’Heere (1534-1584) is best portrayed by his pupil Karel van Mander. Through his Schilder-Boeck (1604; 'The Book of Painters') we are informed that D’Heere was a portrait painter with a good memory, a designer of patterns for tapestries and collector of antiques. After the

 13. Rondom rotondes : onderzoek naar markeringen en bewegwijzering bij tweestrooksrotondes

  NARCIS (Netherlands)

  Knabben, E.H.M.; Martens, M.H.

  2001-01-01

  Rotondes duiken in steeds meer varianten op. Vooral de nieuwe tweestrooksrotondes met gescheiden rijstroken vragen nogal wat van de weggebruiker. Wegbeheerders proberen met borden en pijlen de bestuurders een handje te helpen. Maar heipen ze echt?

 14. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in jam

  OpenAIRE

  Worp, van de, H.H.M.; Hollman, P.

  1981-01-01

  Onderzocht werden monsters jam van aardbeien, abrikozen en kersen van 2 verschillende merken van de kwaliteitsklassen extra jam, jam en halva jam. Tevens werden onderzocht 2 monsters bosbessen jam van Albert Heijn, omdat deze voorzien waren van nieuwe etikettering met o.a. als ingrediënten declaratie "restant zwaveldioxide".

 15. Netvliesfunctie en praeeclampsie. Een onderzoek naar fusie frequentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Hilbert, Bernard

  1953-01-01

  In this thesis the clinical value is verified of a new method of toxemia examination during pregnancy. This is done by determining the so-called Flicker Fusion Threshold before and after administering a special dose of medicine, having a spasrnolytic effect on the small arterioles. We gave nitroglyc

 16. Onderzoek naar de toepasbaarheid van SOS-chromotest

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW; van Bruchem MC

  1988-01-01

  Met 35 stoffen werd de mutagene activiteit onderzocht met een SOS-chromotest kit, de Ames-test en de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae. Voorzover het alkylerende stoffen betreft die basenpaar substituties veroorzaken, blijkt er een goede overeenstemming te bestaan met de resultaten van ander

 17. Astma bij peuters en kleuters: Resultaten van het PIAMA onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Wijga AH; Brussee JE; Smit HA; PZO

  2004-01-01

  This report presents the results of the PIAMA (Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy) study on the incidence, prevalence and natural history of diagnosed asthma in children of 0-5 years old. A problem specific for this age group is that asthma does occur, but can not be clinically diag

 18. Bacteriologisch en serologisch onderzoek van Helicobacter species bij laboratoriummuizen

  NARCIS (Netherlands)

  Root R; Admiraal J; Koedam MA; Thuis HCW; Veenema JL; LIS; LPI

  1998-01-01

  Helicobacter soorten zijn spiraalvormige Gramnegatieve bacterien die voorkomen in het maagdarmkanaal van mens en dier. Helicobacter hepaticus koloniseert bij muizen o.a. het ileum en het cecum en is bij meerdere muizenstammen geassocieerd met chronische actieve hepatitis en bij de A/J stam met

 19. Toepassingen van de LIDAR-meettechniek in atmosferisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Salemink; H.W.M.; Maanen; E.A.van*

  1985-01-01

  De ontwikkeling van de menglaaghoogte kan zeer wel met lidar gevolgd worden. De resultaten komen overeen met die verkregen met een klassieke acdar-opstelling. Het nadeel van acdar is echter dat deze de menglaaghoogte tot maximaal 600 m kan volgen, terwijl lidar een bereik van 3 km ruimschoots

 20. Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en -middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Stijger, I.; Os, van E.A.; Marrewijk, van D.; Klein, M.

  2014-01-01

  In teelten die los van de ondergrond op verschillende substraten worden geteeld, wordt het drainwater gerecirculeerd. In het recirculatiewater kunnen diverse pathogenen (ziekteverwekkers) zoals schimmels, bacteriën en virussen voorkomen. Daarom wordt op veel bedrijven het drainwater ontsmet en dit k

 1. Groen in en om de stad : onderzoek GIOS 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, W.; Hiddes, E.; Visschedijk, P.A.M.; Gerritsen, E.; Woestenburg, M.

  2006-01-01

  Alterra heeft samen met LNV een flexibele werkvorm ontwikkeld om het belang van groen in de moderne metropool in de praktijk te tonen. Een deel van het overzicht is agenderend uitgevoerd. Een deel is gericht op concrete en actuele beleidsvragen van het ministerie en van meefinancierende gemeenten. D

 2. Regels maken niet-farmacologisch onderzoek bij kinderen moeilijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schot, Marjolein J C; Broekhuizen, Berna D L; Cals, Jochen W L

  2015-01-01

  Many non-pharmacological interventions have only been tested in adults, and evidence on using these in children is lacking. To enhance child healthcare, research is required into these interventions in children. However, current rules and regulations make it difficult to conduct research into these

 3. Misvormde groeipunten begonia (MGB) : onderzoek naar misvormde groeipunten in begonia

  NARCIS (Netherlands)

  Verberkt, H.; Noort, van F.R.

  2003-01-01

  De afgelopen jaren komen vaker groeiafwijkingen voor in Begonia. Met name in 1998 en 1999 nam het probleem sterk toe. De schade op een aantal teeltbedrijven en vermeerderingsbedrijven was dermate ernstig dat snel optreden noodzakelijk was. Het schadebeeld uitte zich in misvorming van de groeipunten,

 4. Sensorisch en chemisch onderzoek van dry en alcoholarm bier

  OpenAIRE

  Mazijk-Bokslag, van, D.M.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1990-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn veertien monsters bier onderzocht. De monsters zijn onderverdeeld in acht monsters alcoholarm of alcoholvrij bier, drie monsters dry bier en drie monsters gewone pils. De monsters zijn getest op sensorische verschillen. De monsters zijn verder chemisch onderzocht op alcoholgehalte, stamwortgehalte, percentage glucose en percentage malto-dextrine. Alle monsters voldoen aan de eisen van de Warenwet.

 5. Sensorisch en chemisch onderzoek van dry en alcoholarm bier

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk-Bokslag, van D.M.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1990-01-01

  Op verzoek van Konsumenten Kontakt zijn veertien monsters bier onderzocht. De monsters zijn onderverdeeld in acht monsters alcoholarm of alcoholvrij bier, drie monsters dry bier en drie monsters gewone pils. De monsters zijn getest op sensorische verschillen. De monsters zijn verder chemisch

 6. De konstruktie van bipolaire mikroelektroden tbv intra-retinaal onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Alferdinck, J.W.A.M.

  1979-01-01

  Voor metingen van eer lokale elektrische verschijnselen in het apenetvlies is het van groot belang om over een goede kwaliteit bipolaire elektrode te beschikken. In dit rapport zijn de ervaringen bij de ontwikkeling daarvan beschreven. Dit werk is onderdeel van het projekt “Signaalverwerking in het

 7. De bronnen voor mobiliteitsgegevens : een onderzoek naar consistente historische reeksen.

  NARCIS (Netherlands)

  Polak, P.H.

  1995-01-01

  For the purpose of research into the development of road hazard in The Netherlands, there is a need to have available historical figures concerning both hazard and the exposure levels. The most important quantities of these levels are: (1) the annual number of kilometres covered by the various trans

 8. Motorvoertuigverlichting overdag MVO : een masterplan voor evaluatie-onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Lindeijer, J.E.

  1989-01-01

  It is generally assumed that improved visibility of motor vehicles can make an important contribution to road safety. There are various ways to improve the visibility of motor vehicles. One of these is the Daytime Running Lights (DRL). Based on current data the SWOV has estimated a reduction of abou

 9. Onderzoek verband nutriëntendichtheid en gezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Feskens, E.J.M.

  2010-01-01

  Gastcolumn van Prof. dr. Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Metabool Syndroom aan Wageningen Universiteit. De energiedichtheid van onze voeding is belangrijk, omdat een te hoge calorie inneming gecombineerd met lage fysieke activiteit de oorzaak is van de huidige obesitasepidemie. Maar ook de

 10. Profielsites: Een onderzoek naar jongeren en social networking sites

  NARCIS (Netherlands)

  Wijngaards, Guus; Jong, Jermo de; Rooijen, Olga van

  2007-01-01

  Steeds meer ouderen lijken te worstelen met de integratie van twee aparte werelden, de echte en de virtuele, want zij zien de voordelen van nieuwe communicatiemiddelen en willen de aansluiting met de moderne wereld niet missen. Hedendaagse jongeren staan anders in het leven: voor hen is er maar één

 11. Ze lijken veelbelovend : onderzoeker Monique Simons over beweeggames

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M.

  2014-01-01

  Minder kinderen die op straat voetballen of verstoppertje spelen en meer kinderen die binnenshuis gamen achter de computer of televisie. Dat is het beeld in 204. Professionalos raken steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden om beweeggames te gebruiken om kinderen aan te zetten tot meer

 12. Uit de spagaat! Naar een kwaliteitsraamwerk voor Participatief Jongeren Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Jurrius, K.H.M.

  2013-01-01

  This thesis reports the findings of a research project on the quality of participatory youth research, as well as the development of a quality framework related to the method. Participatory youth research involves young people as researchers. The method has been applied in the Netherlands since the

 13. Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicoline van der Sijs

  2014-12-01

  Full Text Available Systematic research into contact varieties of Dutch The purpose of this article is to show that the compilation of a corpus of Dutch contact varieties, CoVaCo, will offer new and interesting possibilities for research. Paragraph 2 gives an overview of Dutch contact varieties and the texts available in these varieties, digitally or in printed form. This proves that building CoVaCo is feasible. Paragraph 3 presents a number of limited case studies to show the research potential of CoVaCo. Finally, in paragraph 4, I ask researchers for practical support in building CoVaCo.

 14. Het aanbod van onderwijsverzorging : een evaluatie-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, Andries Jacobus

  1995-01-01

  In the Netherlands there are several national and regional educational support institutions focusing on primary education. The functions and tasks of these institutions are laid down in the Education Support Structure Act (1986, the WOV). In this study the school counselling services (OBD’s), a spec

 15. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is

 16. Prospectief Vaccinatie Onderzoek. Antistofrespons bij kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma. Eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Lafeber AB; Rumke HC; Burgmeijer RJF; Marzec AHJO; Berbers GAM; TNO; LVO

  2002-01-01

  A longitudinal survey has started in 1980 to investigate the serological response after vaccination of children in the National Childhood Immunisation Programme (RVP) in the Netherlands. Through (para)medical journals future parents were asked to have their children participate in the study. A total

 17. Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Mattern FCM; Drost RMS; Glastra P; Koolwijk AC; Zanten R van

  1988-01-01

  Als gevolg van Tsjernobyl werden in mei t/m juli 1986 Sr-89, Ru-103, Cs-134 en Cs-137 aangetroffen. De Sr-90 concentraties in Rijn, Maas en Roer waren in die periode met ca. 6 Bq/m3 verhoogd. De nuclidenverhoudingen Cs-137/Cs-134 en Sr-90/Sr-89 komen goed overeen met die in de neerslag in mei 19

 18. Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos

  NARCIS (Netherlands)

  van Maarseveen, Josephus Theodorus Petrus Wilhelmus

  1994-01-01

  This thesis describes the results of a study on the lateral line of the ruff. The lateral line organ is an organ, found in aquatic amphibians and fishes, used to detect water motions. The elementary detection units are neurornasts: groups of hair cells (depending on the species and the location of t

 19. Hyacintentelers stemmen in met aanpak Erwinia en fonds onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Vreeburg, P.J.M.

  2013-01-01

  Twee stevige onderwerpen telde de agenda van de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Het voorstel om werkbollen te gaan toetsen op Erwinia kreeg bijval, en ook het plan om een fonds te vormen waaruit hyacintenonderzoek wordt betaald werd met instemming begroet.

 20. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen: een onderzoek naar prevalentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  In de Nederlandse huizen van bewaring komt hepatitis C ruim twintig keer zo veel voor als onder de gewone bevolking. Dit lijkt vooral te komen door relatief grote aantallen drugs- en ex-drugsgebruikers. Hepatitis C is een sluipmoordenaar. Mensen met een hepatitis C-infectie hebben over het algemeen

 1. Beveiligingsconstructies op kunstwerken en obstakelbeveiliging. 1: Wetenschappelijk onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Paar, H.G.

  1972-01-01

  In addition to the research on safety structures on road shoulders and central reserves, research has been carried out on safety structures for engineering works on soft soils, and on crash barriers, bridges, lighting poles and parapets. Requirements with which road safety structures must comply are

 2. `In-depth'-onderzoek van verkeersongevallen : een literatuurstudie.

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van & Harris, S.

  2001-01-01

  This study examined the possible added value of conducting accident investigation by means of the in-depth method, compared to other research methods. The in-depth method is an approach in which sufficient data concerning road traffic accidents is collected so as to enable complete reconstructions.

 3. Expeditie agroparken : ontwerpend onderzoek naar metropolitane landbouw en duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Smeets, P.J.A.M.

  2009-01-01

  In agropark-ontwerpen ligt de ambitie besloten om via ruimtelijke clustering scheiding op te heffen tussen landbouw(productie), transport in de primaire lijn en de verwerking van produkten (zoals bij slacht van vee). Belangrijke uitdaging daarbij is het aandeel van fossiele energie. Daarnaast zijn o

 4. Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos

  NARCIS (Netherlands)

  van Maarseveen, Josephus Theodorus Petrus Wilhelmus

  1994-01-01

  This thesis describes the results of a study on the lateral line of the ruff. The lateral line organ is an organ, found in aquatic amphibians and fishes, used to detect water motions. The elementary detection units are neurornasts: groups of hair cells (depending on the species and the location of

 5. De hygiënehypothese : vruchtbaar concept in immunologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Savelkoul, H.F.J.

  2006-01-01

  The hygiene hypothesis: a fruitful concept in immunological research. There is no longer any discussion about the first part of the hygiene hypothesis: insufficient stimulation of the developing immune system in young children leads to a disordered immune system that does not know when to react and

 6. Hyacintentelers stemmen in met aanpak Erwinia en fonds onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Vreeburg, P.J.M.

  2013-01-01

  Twee stevige onderwerpen telde de agenda van de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Het voorstel om werkbollen te gaan toetsen op Erwinia kreeg bijval, en ook het plan om een fonds te vormen waaruit hyacintenonderzoek wordt betaald werd met instemming begroet.

 7. Besparen op arbeidskosten : mechanische snoei, ervaringen uit onderzoek en praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Buitenhuis, E.

  2012-01-01

  Mechanisatie van snoei, dunning en pluk is een mogelijkheid om te besparen op arbeidskosten. Daarmee verhoogt de rentabiliteit van de teelt. In Nederland passen diverse telers al jaren het systeem Le mur fruitier met mechanische snoei bij appel toe. PPO Randwijk en Erik Buitenhuis (EB Fruit Projects

 8. Vergelijkend AFM Onderzoek: microstructuur van bitumen in relatie tot healing

  NARCIS (Netherlands)

  Schmets, A.J.M.; Nahar, S.N.; Dillingh, B.; Fischer, H.; Scarpas, A.; Erkens, S.

  2012-01-01

  In this report we present the background, the scientific and experimental approach and the results of AFM experiments performed on two different batches of bitumen. The specific bitumen researched in this project has also been studied in the context of the InfraQuest project ‘Pragmatisch Healing On

 9. Een onderzoek naar de sociotherapeutische waarde van gezinsverpleging bij schizofrenie

  NARCIS (Netherlands)

  Bolt, Afina Pieterdina

  1959-01-01

  After a short introduction in which the query of this thesis is explained and in which is stated that for the diagnosis Schizophrenia the conception of Bleuler was held, a survey is given in Chapter I of the literature of the main views on Schizophrenia and of the principal therapeutic measures,

 10. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van

 11. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht

 12. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  OpenAIRE

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het gezondheidsrisico van werken met dieldrin. Er zijn aanwijzingen voor reproduktierisico's m.b.t. tot blootstelling van volwassenen. Voor vrouwen in de vru...

 13. Ze lijken veelbelovend : onderzoeker Monique Simons over beweeggames

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M.

  2014-01-01

  Minder kinderen die op straat voetballen of verstoppertje spelen en meer kinderen die binnenshuis gamen achter de computer of televisie. Dat is het beeld in 204. Professionalos raken steeds meer geïnteresseerd in de mogelijkheden om beweeggames te gebruiken om kinderen aan te zetten tot meer bewegen

 14. Kamperen als neventak : een onderzoek op Zeeuwse landbouwbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Voskuilen, M.J.; Elk, van C.M.

  1989-01-01

  Rapport over het bedrijfseconomisch belang van een kampeergelegenheid als neventak op een agrarisch bedrijf en de invloed van deze vorm van verblijfsrecreatie op de ontwikkeling van de landbouwsector in Zeeland. Het rapport biedt daarnaast een profiel van de landbouw- en kampeertak op de bedrijven v

 15. Radicalisering moslimjongeren in Rotterdam?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ton Notten

  2011-05-01

  Inlichtingen- en veiligheidsdiensten houden radicaliseringtendensen binnen de islamitische gemeenschappen scherp in de gaten. Het zijn vooral moslimjongeren die, volgens openbare verslagen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb en het Informatie SchakelPunt Radicalisering (ISPR, ontvankelijk zijn voor radicale ideeën. Bij de juistheid en nauwkeurigheid van die rapportages plaatsen wij vraagtekens. Van radicalisering blijkt bijvoorbeeld in Rotterdam vrijwel geen sprake te zijn. Voor zover de problemen iets van doen hebben met radicalisering, lijken ze meer te liggen op het gebied van samenleven en opvoeding: de culturele en normatieve tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen – moslims en niet-moslims – nemen toe. Polarisatie is het eigenlijke probleem en niet radicalisering. Wij stellen het diffuse begrip ‘radicalisering’ ter discussie zoals dat een belangrijke rol speelt in de veiligheidsrisicodebatten, bij wetenschappelijk onderzoek en binnen de kring van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ter illustratie gaan we nader in op de feitelijke ontwikkelingen in Rotterdam. Op grond van onze verkenning bepleiten we andere vormen en aandachtsvelden in het onderzoek naar radicalisering.

 16. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  To support enforcement of the 'Regulation on packaging and packaging waste' in the Netherlands a pilot study has been performed on heavy metals, particularly cadmium, lead, mercury and hexavalent chromium, in packaging materials. Packaging may not contain more than 100 mg/kg of these four metals. Th

 17. Besluitvorming over verkeersveiligheid in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan NVVP : de inspraakfase, het kabinetsstandpunt en de behandeling in de Tweede Kamer.

  NARCIS (Netherlands)

  Bax, C.A.

  2006-01-01

  Decision making about road safety in the National Traffic and Transport Plan; The participation phase, the cabinet's position and the parliamentary debate. This study examines whether the decision making about the National Traffic and Transport Plan has resulted in a decisive road safety policy and

 18. Quality of W ebsite Services at G overnment B anks , Nationa l P rivate B anks and Local Government B anks in Indonesia : Customer Perspective Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  HENNY MEDYAWATI

  2014-05-01

  Full Text Available The purposeof this researchis to analyze thecustomer'scharacteristics of private commercial banks and nationalgovernmentsin using e-banking, and to analyzethe existence ofdifferences in theuseof e-banking through sixvariables, namelyaccessibility, interaction,adequacyofinformation, usefulnessofcontent,lifestyleandpersonality. Theresults ofthis research showthatthere isa cleardifferencebetween thecustomers of local government bank,government bankandnational private bankin measuringthe quality ofserviceofthe bank's websitein Bekasi City. Threefactorsdiscriminant analysisand two factor discriminant analysis is usedtoanalyze therespondentsof local government bank (DKI Bank, government bank (Mandiri Bank, private bank(BCA Bank and respondents of BJB Bank and Mandiri Bank. The result of three factors discriminant analysis showsthat there is a difference between the customersof local government bank, government bank and private bank. Meanwhile, the result of two factors discriminantanalysis shows that there is no differencebetween the customer of government bankandthe customer from local government bankin measuring the service qualitywebsite.

 19. Verkeersveiligheid in Nederland.Nationaal overzicht ten behoeve van de OECD-group S1 on Concepts and Methodologies for Integrated Safety Programmes.

  NARCIS (Netherlands)

  Paar, H.G.

  1983-01-01

  Since 1974 traffic safety policy in the Netherlands has been coordinated by one department of the national government. For research on traffic safety there is a central integrating institute, the Dutch institute for road safety research SWOV. In 1975 a management policy for traffic safety was pre

 20. Verkeersveiligheid in Nederland.Nationaal overzicht ten behoeve van de OECD-group S1 on Concepts and Methodologies for Integrated Safety Programmes.

  NARCIS (Netherlands)

  Paar, H.G.

  1983-01-01

  Since 1974 traffic safety policy in the Netherlands has been coordinated by one department of the national government. For research on traffic safety there is a central integrating institute, the Dutch institute for road safety research SWOV. In 1975 a management policy for traffic safety was pre

 1. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Energieverbruik nationaal en regionaal waterbeheer. WINN Energie uit Water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahm, R.; Bruggers, M. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2009-12-15

  An overview is offered of the annual energy use of pumping stations, weirs and sluices in the Netherlands. This involves both the energy use of wet objects (pumping stations, weirs and sluices) in the main water system and the regional water systems. The reports has an annex containing the report 'Inventarisatie energieverbruik waterwerken' (Inventory of energy use by water works) published by Grontmij Netherlands [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van het jaarlijkse energieverbruik door gemalen, stuwen en sluizen in Nederland. Het gaat daarbij zowel om het energieverbruik van de natte objecten (gemalen, stuwen en sluizen) in het hoofdwatersysteem als om de regionale watersystemen. Het rapport bevat als bijlage het rapport 'Inventarisatie energieverbruik waterwerken' door Grontmij Nederland.

 2. Verlichting op niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom. Deel 1: effecten en niveaus. Deel 2: data. Onderzoek in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV.

  NARCIS (Netherlands)

  Bureau Goudappel Coffeng bv

  1990-01-01

  A study has been made into the relationship between the number of accidents (in darkness) and the level of luminance of the lighting along highways outside built-up areas. Quality specifications are translated in terms of luminance and uniformity of the lighting. Accident data are analyzed using

 3. Wat gaan we eten? : uitdagingen voor onderzoek in Nederland naar voeding en gezondheid na een inventarisatie van lopend en gewenst onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelenbos, H.W.; Deugd-van Kalkeren, de A.

  2007-01-01

  Deze studie brengt de kennisbehoefte van de overheid, van relevante maatschappelijke praktijkgerichte organisaties en van de wetenschap binnen het werkveld "Voeding en gezondheid" in kaart. Het onderzoeksveld dat in kaart is gebracht ligt op het gebied van relaties tussen enerzijds individuele voeds

 4. Diepte onderzoek naar ongevallen met personenauto's : onderzoek naar de relaties tussen voertuigeigenschappen en de ernst van letsels bij auto-inzittenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. Kampen, L.T.B. van & Kars, V.

  1988-01-01

  An in- depth study into car- accidents was set up to determine the relationships between vehicle characteristics and the injury- severity of the car occupants. The study has resulted in detailed data on vehicle damage, damage to the interior, the functioning of car doors, the working of safety steer

 5. Diepte onderzoek naar ongevallen met personenauto's : onderzoek naar de relaties tussen voertuigeigenschappen en de ernst van letsels bij auto-inzittenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. Kampen, L.T.B. van & Kars, V.

  1988-01-01

  An in- depth study into car- accidents was set up to determine the relationships between vehicle characteristics and the injury- severity of the car occupants. The study has resulted in detailed data on vehicle damage, damage to the interior, the functioning of car doors, the working of safety

 6. Naar een verbetering van strafmotiveringen: een onderzoek naar de effectiviteit van het PROMIS model

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hoven, P.; Plug, H.J.

  2008-01-01

  The advancement of the justification of criminal sentences. Research into the effectiveness of the PROMIS model In response to both laymen and professionals criticizing the obscurity of criminal sentences, the Dutch judiciary, in 2004, started a large-scale project called Promis. The aim of the proj

 7. Onderzoek naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater in de provincie Noord-Brabant

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas P; van Maaren HLJ; van Zoonen P; Bauman RA; Heusinkveld HAG

  1990-01-01

  Groundwater in the province of "Noord-Brabant" was investigated at some selected places for residues of pesticides. Aim of this investigation was to get more information about the threat of groundwater quality as a consequence of application of pesticides, in order to take possible measur

 8. Agrarische huishoudens : een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost - Gelderland

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused

 9. Curriculumorganisatie en studievoortgang : een onderzoek onder zes studierichtingen aan de Rijksuniversiteit Groningen

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, Ellen Petronella Wilhelmina Anna

  1996-01-01

  In the Netherlands as in most other countries in Europe, there is a great concern about the costs of universty education. The demand for university education has increased and until some years ago each year more students attended university. But not all of these students graduate and the students wh

 10. Apomicten: het belang van een genuanceerde taxonomie voor plantensociologisch onderzoek en natuurbeheer

  NARCIS (Netherlands)

  Haveman, R.; Schaminée, J.H.J.; Weeda, E.J.

  2002-01-01

  Met apomicten wordt een groep planten bedoeld die zaad zet zonder dat de eicellen bevrucht zijn door pollen en zonder dat reductiedelenig optreedt. De dochterplanten zijn daarmee als een zuivere lijn op te vatten, zowel in morfologisch als ecologisch opzicht. De discussie in dit artikel spits zich t

 11. Hoe kan het ook anders : een onderzoek naar belangen van agrarische vrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Litjens, M.; Klaver, L.

  1991-01-01

  The research aims to contribute to the improvement of the promotion of women farmers interests in the Netherlands. This report indicates what these interests are and how to handle the subject in the future

 12. Vervanging van de cervicale oesophagus door een gerevasculariseerd ileumsegment : een experimenteel onderzoek bij honden

  NARCIS (Netherlands)

  H.P. Pull ter Gunne

  1975-01-01

  textabstractRadical surgical treatment of carcinoma of the cervical oesophagus has always been limited by Jack of possibilities for reconstructive surgery. Different techniques have been used to bridgedefectsin this area. Recently revascularised small bowel transplants have been succesfully employed

 13. Accounting systemen en hun context : Een exploratief onderzoek bij vier produktiebedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  van Dijk, M.

  1997-01-01

  For meeting their objectives organisations need information about their environment and the internal functioning of the organisation itself. One of the information systems organisations have is the management accounting system which supplies managers with information about the organisation's costs a

 14. Een experimenteel onderzoek over de werking van adonis vernalis op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Eerelman, Jan

  1933-01-01

  Een overzich werd gegeven van de wetenschappelijke literatuur over de pharmacologische en therapeutische werking en de chemische samenstelling van Adonis vernalis. Volgens de methode van dubbele suspensie en met behulp van den snaargalvanometer van Einthoven bestudeerde ik de verschijnselen, die na

 15. Kunstmatige substraten als standaard-monstermethode voor macrofauna in sloten. Een onderzoek in de Volgermeerpolder

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkkemper, Otto

  1986-01-01

  This report, deals with a research about the applicability of artificial substrates as a standard sampling-method for macrofauna. Macrofauna is considered as the macroscopic invertebrate fauna in aquatic ecosystems. The artificial substrates, open steel constructions filled with roofing-tiles, were

 16. Onderzoek naar de toepassing van plantenextracten terbestrijding van groene schimmel en spinnenwebschimmel

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Rutjens, A.J.

  2007-01-01

  Behalve droge mollen (Verticillium fungicola var. fungicola kunnen ook groene schimmel (Trichoderma) en spinnewebschimmel (Cladobotryum dendroïdes) een aanzienlijke schade veroorzaken. De schade wordt voor groene schimmel resp. spinnewebschimmel geschat op 2 tot 5 resp. 1 tot 2 miljoen euro per jaar

 17. Invloeden op de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in de tijd : onderzoek naar de toepasbaarheid van modellen.

  NARCIS (Netherlands)

  Vlakveld, W.P. Blois, C.J. de Goldenbeld, C. Janssen, S.T.M.C. Bijleveld, F.D. & Commandeur, J.J.F.

  2007-01-01

  Influences on road safety development : a study of the applicability of models. Why does the number of road deaths decrease steadily but irregularly? To explain road safety developments by using crash data is not that simple. This is because of a lack of conditions for experimental research. It is j

 18. D21: Literatuurstudie : onderzoek naar 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie in het Nederlandse basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Lutters, Jeroen; Beek-Geertse, Marlies ter; Bruggen, Bas van der; Oldeboom, Bruno; Petersen, Hans; Potters, Olga

  2015-01-01

  Wereldwijd wordt onderwijs gezien als een sleutel om goed voorbereid de toekomst in te gaan. Nieuwe technologieën en bevolkingsgroei hebben overal invloed op cultuur en aard van arbeidsprocessen. In Nederland wordt steeds vaker de roep gehoord om jongeren toe te rusten met de zogenoemde 21e eeuwse v

 19. De regulatie van de activiteit van de zona glomerulosa bij de rat; een enzymhistochemisch onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Elema, Jakob Douwe

  1969-01-01

  In this thesis an account is given of a number of experiments undertaken to investigate, histological and enzyme histochemical techniques, the reaction of the zona glomerulosa of the rat adrenal cortex when challenged acutely and chronically. Enzymes investigated were glucose-6-phosphate dehydrogena

 20. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  NARCIS (Netherlands)

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 1. Onderzoek naar de gevoeligheid van streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae en Moraxella catarrhalis voor antibiotica

  NARCIS (Netherlands)

  de Neeling AJ; Overbeek BP; Timmerman CP; de Jong J; Dessens-Kroon M; van Klingeren B

  1992-01-01

  The susceptibility to antibiotics of three respiratory pathogens, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae and Moraxella catarrhalis, was determined. The isolates were obtainied in three regional laboratories in the Netherlands and tested using the microdilution method. After incubation th

 2. 'Dair hi tgout ende sulver toe dede': Haagse hofrekeningen in kunsthistorisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, A.M.J.

  2012-01-01

  In the past, the method for approaching art and material culture mentioned in the Dutch account books of late medieval princely households has been characterized as ‘gathering dead wood’ and criticized for being ‘too superficial’. Because of the financial purpose of the invoices it is ‘impossible to

 3. Gedragen beleid. Een bestuurskundig onderzoek naar interactief beleid en draagvlak in de stad Utrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Graaf, L.J. de

  2007-01-01

  Introduction This study investigates whether and how the concepts of 'particpatory policymaking' and 'stakeholder support' are related. Since the 1990s local election turnout has been decreasing and participation of stakeholders, such as groups of citizens, social organisations and companies, enter

 4. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the GMF

 5. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of t

 6. Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen. Een narratief ontwikkelingsgericht onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg, B.W.P.

  2014-01-01

  The two primary schools participating in this research face the issue of constructing philosophical or religious education in the context of a recently changed climate in the multicultural and multi-religious Dutch society. These schools are situated in a context in which knowledge and understanding

 7. Interpretatie van cerebraal beeldvormend onderzoek in de opleiding tot ouderenpsychiater : een hypofyse-incidentaloom

  NARCIS (Netherlands)

  van Woelderen, M J; Marijnissen, R M; Stalpers-Konijnenburg, S C; Oude Voshaar, R C

  2013-01-01

  Due to the increased use of cerebral imaging with higher sensitivity, the old-age psychiatrist is more likely to find unexpected lesions. We report on a 73-year-old man with schizoaffective disorder and increasing cognitive deterioration. When given a diagnostic MRI cerebrum a pituitary incidentalom

 8. Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht): Onderzoek naar effecten van stopzetting grondwaterontrekking DSM Delft - Technisch rapport

  NARCIS (Netherlands)

  Roelofsen, F.; Goorden, N.

  2008-01-01

  Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in

 9. Bestuurscultuur en strategie : een onderzoek naar de cognitieve kaart van topambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Breed, Cornelis Jozef Maria

  2007-01-01

  This research study uses the Cultural Theory as a theoretical framework to analyze the governance culture, values and strategic perceptions of top civil servants in the Netherlands. This results in a cognitive map, based on the response to a questionnaire that was sent to the entire population. The

 10. Oriënterend onderzoek naar de samenstelling van verpakte saté

  NARCIS (Netherlands)

  Stouten, P.; Elenbaas, H.L.

  1983-01-01

  Begin 1982 zijn drie monsters varkenssaté en twee monsters kipsaté uit de handel op de chemische samenstelling van het vlees en de saus afzonderlijk onderzocht. Tevens zijn de hoeveelheden vlees en saus bepaald. Tenslotte werd het vlees nog microscopisch beoordeeld op de aanwezigheid van

 11. Onderzoek naar de bron van een epidemie van legionellose na de Westfriese Flora in Bovenkarspel

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JW den; Yzerman E; Schellekens J; Bruin JP; Leeuwen W van; Mooijman K; Veenendaal H; Bergmans AMC; Zee AN van der; Ketel RJ van; Tijsen H; Conyn-van Spaendonck MAE; Stichting Streeklaboratorium; Kennisinstituut voor water (KIWA); Stichting Streeklaboratorium Tilburg; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; Inspectie van Volksgezondheid en Waren; CIE; MGB; LIS; IMA

  2000-01-01

  In March 1999 results from an exploratory case-control study indicated that the most probable origin of a large epidemic of legionnaire's disease had to be directly located at or in the surroundings of the Westfriese Flora (WF) in Bovenkarspel (Province of Noord-Holland, Netherlands). The WF is a ye

 12. Planningsgedrag van leraren. Een empirisch onderzoek naar de onderwijsplanning door leraren in het voortgezet onderwijs.

  NARCIS (Netherlands)

  Ax, Jan

  1985-01-01

  This piece of research provides a description and analysis of the way teachers generally plan their teaching. It deals with teachers in various streams of secundary education, and with the subjects Maths, Dutch and Social Studies. I took planning or preparation to mean: deciding on the teaching meth

 13. Professioneel sportmanagement vernieuwen : Praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

  NARCIS (Netherlands)

  Broeke, Adrianus Hendrik

  2010-01-01

  Het beroepsdomein sportmanagement. In de loop van de vorige eeuw is de sportwereld ingrijpend veranderd. Van een lokale liefhebberij van enkele welgestelden groeide sport uit tot een steeds commerciëler georganiseerde en wereldwijd verspreide vrijetijdsindustrie. In het verlengde hiervan nam de

 14. De loonkloof tussen mannen en vrouwen: Een review van het onderzoek in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Tijdens, K.G.; van Klaveren, M.

  2011-01-01

  This article examines 20 studies on the remuneration of men and women in the Netherlands, where the influence of nine groups of factors was viewed: human capital, industry, job classification, job level, glass ceiling, firm size, working hours, gender-composition of occupation, and family building

 15. Onderzoek naar de microbiologische en chemische kwaliteit van kip- en kalkoenfilet

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.

  1996-01-01

  In opdracht van de Consumentenbond zijn in juni 1996 vijfenzestig monsters kipfilet en vijfendertig monsters kalkoenfilet afkomstig uit diverse supermarkten onderzocht op diverse microbiologische (totaal mesofiel kiemgetal, Salmonella en Campylobacter) en chemische (vocht- vet, eiwit- en asgehalte)

 16. Grond en grondprijs; een onderzoek naar de economische betekenis en prijsvorming van landbouwgrond

  OpenAIRE

  1983-01-01

  The purpose of this study is twofold. The role of land as a factor of production in the history of economic thought is the first subject of this study. In the first place it is investigated how economists over the years have explained the rent on land. Secondly an attempt is made to answer the question which factors caused economists to change their opinion about the importance of land as a factor of production. It appears that economic thought on this subject has changed a great deal from th...

 17. Werkrelaties tussen vrouwen en mannen. Een onderzoek naar ongewenste intimiteiten in arbeidssituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, Margaretha Christina

  1990-01-01

  This study examines the issue of sexual harassment within the context of (changing) power-relationships between men and women in the workplace. From the sixties on trends in the workforce allowed us to witness a growing number of female workers outside the home. The composition of the female workfor

 18. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of chole

 19. Pollenanalytisch en Geologisch onderzoek van het Onder- en Midden-Pleistoceen van Noord-Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, A.

  1949-01-01

  Pollen analytical and geological investigations of the Lower and Middle Pleistocene in the Northern Netherlands. The Pleistocene deposits in the northern part of the Netherlands, form through their extreme thickness up to more than 300 m, a promising object for study from the stratigraphical point o

 20. Rapportage 'Effecten van luchtverontreiniging op allergie'. Basisschool Onderzoek Luchtverontreiniging en Allergie (BOLA)

  NARCIS (Netherlands)

  Steerenberg PA; Bischoff EWMA; Klerk A de; Verlaan APJ; Jongbloets LMN; Loveren H van; Opperhuizen A; Zomer G; Heisterkamp SH; Hady M; Spieksma FTM; Fischer PH; Dormans JAMA; Amsterdam JGC; Gemeentelijke Geneeskundige- en; Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden; TOX

  2003-01-01

  In the last decade the prevalence of asthma and allergy is increasing. Epidemiological studies have frequently shown that allergic diseases and asthma are more prevalent in children living in areas with relative high traffic intensity. To study whether the urban air pollution adversely affects the

 1. Rapportage 'Effecten van luchtverontreiniging op allergie'. Basisschool Onderzoek Luchtverontreiniging en Allergie (BOLA)

  NARCIS (Netherlands)

  Steerenberg PA; Bischoff EWMA; de Klerk A; Verlaan APJ; Jongbloets LMN; van Loveren H; Opperhuizen A; Zomer G; Heisterkamp SH; Hady M; Spieksma FTM; Fischer PH; Dormans JAMA; van Amsterdam JGC; TOX

  2003-01-01

  In the last decade the prevalence of asthma and allergy is increasing. Epidemiological studies have frequently shown that allergic diseases and asthma are more prevalent in children living in areas with relative high traffic intensity. To study whether the urban air pollution adversely affects the

 2. Onderzoek naar bestanddelen van de voeding die een remmende invloed op de ijzerretentie hebben

  NARCIS (Netherlands)

  Cramwinckel, A.B.

  1972-01-01

  The subject dealt with in this thesis, is connected with the fact that the iron content of the human diet in the Western countries is thought to be low. Iron retention in man (and in the rat) is determined not only by the iron levels in the diet, but also by the food composition. Different

 3. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 4. Agrarische huishoudens. Een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost-Gelderland.

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused

 5. Report of an exploratory study on vacuum drying of flower bulbs; Verslag orienterend onderzoek vacuumdrogen bloembollen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dijkema, M.; Van der Klugt, J.W.

  2010-03-15

  In an exploratory practical study, several questions were answered with regard to vacuum drying. What are the effects on growing and flowering of flower bulbs: (1) of vacuum drying; (2) of half an hour of zero oxygen immediately after harvesting; and (3) of strong temperature shift immediately after harvesting? In addition, the following questions were answered: (4) do flower bulbs dry sufficiently in half an hour of vacuum?; (5) how do fungi and bacteria respond to half an hour in vacuum?; (6) how do animal pests (e.g. bulb mite)react to vacuum? [Dutch] In een orienterende praktijkproef is een aantal vragen beantwoord met betrekking tot vacuumdrogen. Wat zijn de effecten op de groei en de bloei van bloembollen: (1) van vacuumdrogen; (2)van een half uur zuurstofloosheid direct na de oogst?; en (3) van een sterke temperatuurwisseling direct na de oogst?. Daarnaast werden de volgende vragen beantwoord: (4) drogen bloembollen voldoende in een half uur vacuum?; (5) hoe reageren schimmels en bacterien op het vacuum?; (6) hoe reageren dierlijke aantasters (o.a. bollenmijt) op het vacuum?.

 6. F510 Gedrag van bouwputten: Toeritten Pannerdensch Kanaal onderzoek naar krachtswerking en vervormingsgedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Comissie F501 , C.O.B.

  2009-01-01

  The COB Committee F501 has carried out a research project to study the behavior of pits constructed with combined sheet pilling. The goal of the research was to gain insight into the internal forces of construction pits from field measurements. This data could then be compared with the results of

 7. Dwingelderveld en Drentsche Aa : vergelijkend onderzoek naar aspecten van leefbaarheid in twee Nationale Parken

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, S.; Kornmann, G.J.

  2003-01-01

  Om een landelijk gebied te ontwikkelen, maakt het ministerie van LNV gebruik van het viersporenmodel. De sporen die het ministerie gebruikt zijn ecologische duurzaamheid (inzet op natuurwaarden), economische concurrentiekracht (inzet op productiviteitvan het gebied, bijvoorbeeld landbouw of opbrengs

 8. Pandrecht : Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de gevolgen van het vuistloze en stille karakter van het pandrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Kaptein, Floris Johannes León

  2016-01-01

  If someone lends money to another person, he trusts that he will get his money back. Particularly in the context of commercial relationships, there is a need for more security. Such security can be achieved by a so-called security right on someone’s property. If the debtor does not pay back the borr

 9. Orienterend onderzoek naar het gebruik van lasers in de extramurale gezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  Plas M van der; Lembrechts J; LSO

  2000-01-01

  A limited inventory was taken among Dutch health-care practitioners on the use of lasers, including the type and extent of their applications. This inventory arose from the consideration on whether certain medical laser applications should be reserved for treatment according to the Act on Occupatio

 10. Orienterend onderzoek naar het gebruik van lasers in de extramurale gezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  Plas M van der; Lembrechts J; LSO

  2000-01-01

  Naar aanleiding van de overweging of bepaalde medische lasertoepassingen moeten worden aangemerkt als voorbehouden handeling volgens de Wet BIG is een orienterende inventarisatie verricht van beroepen in de individuele gezondheidszorg waar lasers worden gebruikt en van de aard en omvang van de t

 11. Electrometrisch onderzoek der thee-fermentatie in verband met de kwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Tjia, J.E.

  1948-01-01

  Fermentation of tea-leaf was compared with different leaf ages, grades of leaf withering, temperatures and aerations. Fermentation was known to be very important for the final quality of tea. Careful estimation of redox potential proved suitable for study of fermentation in a single leaf.

 12. Een schoenendoos vol ongeopende enveloppen. Onderzoek Humanitas : hulp bij de thuisadministratie regio Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Belt, Michelle; Fokkema, Tjerk; Meijerink, Marieke

  2008-01-01

  Humanitas is de Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie ondersteunen bij het regelen van financiële zaken voor mensen die door ouderdom, een handicap, een scheiding of om een andere reden moeite hebben met hun

 13. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 14. De stap naar hoger beroep : Een onderzoek naar appelgedrag van burgers in bestuursrechtelijke zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Boekema, Ilona Martje

  2015-01-01

  Dutch litigants in administrative law cases appeal quite often – appeal rates are significantly higher than in most civil law cases and criminal law cases. This research aims to explain this by analysing which factors influence the decision to appeal for review. Why does one citizen appeal a negativ

 15. Optimalisering van de groei bij de karper (Cyprinus carpio L.) : een op de visteelt gericht onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Huisman, E.A.

  1974-01-01

  In course of time carp culture - in Europe already practiced since the Middle Ages - has been subjected to different patterns of intensification e.g. fertilization of ponds and supplementary feeding. Mechanisation in pond farm management has also proved to be important.The aim of these measures has

 16. Waarden in Crowdfunding : Empirisch onderzoek naar de achterliggende waardeoriëntaties van crowdfunders in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hoogen, Quirijn

  2017-01-01

  This research aims to sketch the values driving crowdfunding of art and culture in the Netherlands. It is based on qualitative and quantitative analyses of donors through the website voordekunst.nl. the reserach instrument is based on teh value sociology of Boltanski en Thévenot which was alos appli

 17. Onderzoek naar de Preventielijn voor het midden- en kleinbedrijf in de agglomeratie Utrecht : belangrijkste bevindingen

  NARCIS (Netherlands)

  Cozijn, C.; Essers, J.J.A.

  1993-01-01

  Op initiatief van het Ministerie van Justitie werden eind september 1992 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf in de agglomeratie Utrecht benaderd via een mailing. Hierbij werden de bedrijven gewezen op de mogelijkheid om via een 06-nummer of door middel van het invullen van een antwoordkaar

 18. Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp : Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Spickenheuer, J.L.P.

  1983-01-01

  Voor het project in Amsterdam werden de volgende doelstellingen geformuleerd: verbetering van de relatie met het publiek; en beheersen of terugdringen van het aantal inbraken, diefstallen uit auto's, fiets- en bromfietsdiefstallen, berovingen op straat en het aantal gevallen van vernieling of vandal

 19. Contentmarketing op sociale netwerksites : Een onderzoek naar gedrag en motivaties van consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  Antheunis, M.; van Kaam, J.; Liebrecht, C.; van Noort, G.

  2016-01-01

  On brand profiles in social network sites (SNSs) brands post content for their content marketing strategy. This brand profile is an owned medium that creates an avenue for consumers to interact with the brand and the brand content, with the aim to garner earned media, such as likes, shares, and

 20. State of the art rapport "verkeersstroommodellen". Deel X: Conclusies en geindiceerd onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Botma, H.

  1978-01-01

  The tenth and last part again briefly describes the entire subject matter by reference to the objects of the literature study mentioned in the first part. This is mainly a matter of the conclusions and a mention of the research linked with existing knowledge and apparently applicable. Firstly tra

 1. Bestuurscultuur en strategie : een onderzoek naar de cognitieve kaart van topambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Breed, Cornelis Jozef Maria

  2007-01-01

  This research study uses the Cultural Theory as a theoretical framework to analyze the governance culture, values and strategic perceptions of top civil servants in the Netherlands. This results in a cognitive map, based on the response to a questionnaire that was sent to the entire population. The

 2. Onderzoek naar de kostprijs van asperges in verschillende teeltcentra : prijspeil 1956/57

  NARCIS (Netherlands)

  Does, van der J.

  1956-01-01

  In het kader van een geleidelijke algehele herziening van de kostprijsberekeningen der voornaamste groentegewassen, is in dit rapport de aspergeteelt in de 4 belangrijkste teeltcentra behandeld. De basisgegevens, welke aan de uitgevoerde berekeningen ten grondslag liggen zijn, wat de kostenkant betr

 3. De preparatie op de nafase binnen veiligheidsregio’s: een verkennend onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Bas, M. de; Helsloot, I.; Dückers, M.

  2017-01-01

  This article addresses disaster recovery preparedness characteristics prescribed by literature and guidelines. An exploratory study was conducted in 25 Dutch safety regions to describe the status of disaster recovery preparedness with an emphasis on psychosocial support aspects. The study pointed at

 4. De Chinese gemeenschap van Batavia, 1843-1865 : een onderzoek naar het Kong Koan-archief

  NARCIS (Netherlands)

  Chen, Menghong

  2009-01-01

  This dissertation is primarily based on the administrative documents of “the Kong Koan te Batavia” (吧城公馆, the Chinese Council of Batavia) and presents new insights into various aspects of the 19th century Chinese society of this city. It focuses on the Kong Koan as an informal, collaborative semi-go

 5. Biozuiveringssystemen voor de open teelten : stand van zaken van onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Wenneker, M.; Beltman, W.H.J.; Lans, van der A.; Weide, van der R.Y.; Werd, de H.A.E.

  2010-01-01

  In dit project werd gezocht naar zuiveringssystemen voor de verwerking van restwater die gemakkelijk op bedrijven zijn te implementeren. Daarbij is voor agrariërs belangrijk dat de systemen goedkoop en betrouwbaar zijn, met een minimum aan arbeid, maar hoog rendement.

 6. Recreatie en geluidbelasting in 1995 en 2030; onderzoek voor milieuverkenning 5

  NARCIS (Netherlands)

  Goossen, C.M.; Langers, F.; Vries, de S.

  2000-01-01

  In opdracht van het RIVM is voor de milieuverkenning 5 onderzocht in hoeverre recreatief aantrekkelijke gebieden in hinderlijke geluidszones liggen en hoe deze situatie in 2030 is. De recreatieve kwaliteit van het landelijk gebied is bepaald aan de hand van de indicatoren grondgebruik,

 7. Beknopte samenvatting van het onderzoek van monomeren met diverse mutageniteitsonderzoekingen verricht door het RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; Kramers PGN; Knaap AGAC

  1989-01-01

  De resultaten van mutageniteitsonderzoekingen in 35 rapporten van het RIVM worden globaal besproken. Hierbij werden monomeren in twee of meer van de volgende testsystemen onderzocht: fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae, Ames test met diverse Salmonella typhimurium stammen waaronder TA100 en TA

 8. Statistisch onderzoek naar de samenhang tussen het weer, de grasproductie en de melkaanvoer

  NARCIS (Netherlands)

  Post, J.J.

  1949-01-01

  A study was made by calculating correlation and regression coefficients, and by rising frequency diagrams of the relation between the weather factors temperature (mean daily temp. taken from observations at 8,14 and 19 hours), cloudiness and number of days with at least I mm precipitation, and the

 9. Waarde van lichte en intensieve begeleiding van patienten met hartfalen; resultaten van het COACH-onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, T.; van der Wal, M.H.; Lesman-Leegte, Ivonne; Luttik, M.L.; Hogenhuis, J.; Veeger, N.J.; Sanderman, R.; Hoes, A.W.; van Gilst, W.H.; Lok, D.J.; Dunselman, P.H.; Tijssen, J.G.; Hillege, H.L.; van Veldhuisen, D.J.

  2008-01-01

  OBJECTIVE: To determine the efficacy of 2 nurse-directed programmes of different intensity for the counselling and follow-up of patients hospitalised for heart failure, compared with standard care by a cardiologist. DESIGN: Multicentre randomised clinical trial (www.trialregister.nl: NCT 98675639).

 10. Study on sustainable energy supply for Triflor [tulip business]; Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor [tulpenbedrijf

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nijssen, J.

  2009-09-15

  The energy supply of the Tulip cultivation and hot-bed company Triflor has been mapped and the economic feasibility of various alternatives has been studied. [Dutch] De energievoorziening van het tulpenteelt- en broeibedrijf Triflor, Nieuwe Niedorp, is in kaart gebracht en de economische haalbaarheid van diverse alternatieven is onderzocht.

 11. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  NARCIS (Netherlands)

  N.A.N.M. van Eijk; T.M. van Engers; C. Wiersma; C.A. Jasserand; W. Abel

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national

 12. Onderzoek naar de emissies ten gevolge van het aanbrengen van latex backing door een tapijtindustrie

  NARCIS (Netherlands)

  Brinkmann FJJ; van der Meulen A; Knaap AGAC; Wiese CJ; de Jong APJM; Meiring HD; Koning C

  1991-01-01

  The impact on the direct environment of a tufting industry applying foambacking has been investigated. The concentrations of 1,3-butadiene, styrene, acrylates, alkylbenzenes, some mercaptanes and 2-ethylhexanol have been measured in the flue gas. By means of a dispersion model maximum

 13. Onderzoek naar het voorkomen van een aantal polaire bestrijdingsmiddelen in regenwater

  NARCIS (Netherlands)

  van Zoonen P; Buijsman E; Baumann RA; ' t Hart-de Klein VM; de Jong APJM; den Engelsman G

  1991-01-01

  Because of the demonstration of the presence of the herbicide bentazone in collected rainwater, and the possible presence of some other pesticides in this matrix known from the literature, a pilot study was started concerning the presence of some polar pesticides in rainwater. During the time inter

 14. Fysisch onderzoek naar de samenstelling van het Nederlandse huishoudelijke afval RESULTATEN 1993

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Oh KMM; Otte PF; LAE

  1994-01-01

  The Section of Measuring of the Laboratory of Waste Materials and Emissions analyses the composition of domestic waste in the Netherlands. This report presents the results of 1993. The composition of domestic waste varies, due to socio-economic and regional differences. Therefore eleven districts

 15. Onderzoek naar het aandeel verpakkingen in gescheiden ingezameld papier en karton uit Nederlandse huishoudens 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Otte PF; LAE

  1995-01-01

  This report presents the results of sorting analyses of paper and cardboard waste, collected house-to-house or derived from communal paper containers. Analyses took place in early 1995 in the framework of activities defined in an agreement between the Dutch Government and the packaging industry, the

 16. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte,

 17. Waarden in Crowdfunding : Empirisch onderzoek naar de achterliggende waardeoriëntaties van crowdfunders in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hoogen, Quirijn

  2017-01-01

  This research aims to sketch the values driving crowdfunding of art and culture in the Netherlands. It is based on qualitative and quantitative analyses of donors through the website voordekunst.nl. the reserach instrument is based on teh value sociology of Boltanski en Thévenot which was alos

 18. Onweerlegbaar Bewijs? Over het Belang en de Waarde van empirisch Onderzoek voor Financierings- en Beleggingsvraagstukken

  NARCIS (Netherlands)

  M.J.C.M. Verbeek (Marno)

  2002-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Faculteit der Bedrijfskunde en de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 21 juni 2002

 19. Geneesmiddelengebruik en verkeersveiligheid : covernota bij het state-of-the-art onderzoek Geneesmiddelen en drugs.

  NARCIS (Netherlands)

  Wesemann, P. Twisk, D.A.M. & Vis, A.A.

  1989-01-01

  A state of the art report on the use of medicines and drugs and traffic safety (based on three other reports see B 26479, 29954 and 29960) is presented. Policy recommendations are discussed. It is argued that a large scale epidemiological study to determine the relative risk is not indicated. Instea

 20. Beleidsondersteunend Onderzoek Plantgezondheid BO-06 Resultaten 2009 : Phytophthora infestans (BO-06-008)

  NARCIS (Netherlands)

  Boonekamp, P.M.

  2010-01-01

  Een verzameling artikelen of rapporten over plantgezondheid. Het thema is Phytophthora infestans. Het plantgezondheidsonderzoek richt zich nog veel op het optimaliseren van bestaande methoden en technieken en korte termijnsuccesjes, vindt Piet Boonekamp. Voor een wezenlijke verduurzaming van plantge

 1. Mannen en vrouwen van psychiatrische patienten; een onderzoek naar verschillen in ervaringen, huwelijksbeleving en psychisch welbevinden

  NARCIS (Netherlands)

  Methorst, G.J.

  1985-01-01

  HUSBANDS AND WIVES OF PSYCHIATRIC PATIENTS: a study of differences pertaining to (marital) experiences and psychological well-being.SUMMARYThe present study has been designed in order to explain differences in psychological well-being between husbands and wives of psychiatric outpatients, found in p

 2. Van dijkversterking naar dijkvervaging: Onderzoek naar de mogelijkheden van brede waterkeringen in Groningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Oedekerk, M.

  2006-01-01

  Climate change will cause increasing physical loads on the flood defence of the Province of Groningen along the North Sea over the next decades. This is caused by a sea level rise between 15 and 35 centimetres whilst the ground level is lowering between 38 and 48 centimetres until the year 2050. Thi

 3. Zoete verleiding : Een onderzoek naar de effecten van een fotoverhaal over diabetes bij laaggeletterden

  NARCIS (Netherlands)

  Duizer, E.; Koops van 't Jagt, Ruth; Jansen, Carolus

  2014-01-01

  In this experiment the effectiveness of a fotonovela for Dutch low-literates was assessed and underlying mechanisms that could account for possible persuasive effects were studied. The Entertainment Overcoming Resistance Model (EORM; Moyer-Gusé, 2008) served as a theoretical framework. The

 4. Calibratie 1994 van de gammaspectrometrie-opstellingen van LSO voor alarmsituaties en regulier onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Verkerk EC; Tijsmans MH; Pennders RMJ; Tax RB; Reinen HAJM; LSO

  1995-01-01

  Om de activiteit van preparaten met gammastraling uitzendende nucliden te bepalen heeft het Laboratorium voor Stralingsonderzoek (LSO) de beschikking over een aantal halfgeleiderdetectoren. Deze opstellingen worden per preparaatvorm gekalibreerd voor de efficintie waarmee gemeten wordt. Dit rapp

 5. Centraal wonen in Nederland : een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal - ruimtelijke voorwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Kesler, B.

  1991-01-01

  The National Association for Centraal Wonen was founded in 1971 with the aim of realizing housing projects with communal areas, with the (prospective) residents participating in all phases of the plans and in the management of the housing. Furthermore, these housing projects are intended

 6. In situ biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem: Resultaten van het onderzoek in ongestoorde grondkolommen

  NARCIS (Netherlands)

  Scheuter AJ; Berg R van den; LBG

  1996-01-01

  Column experiments were carried out for the project "in situ bioremediation of an oil-polluted subsoil". The experiments were aimed at examining the possibility of remediating soil in situ with the help of microorganisms. The six undisturbed columns were filled at a location contaminated with petrol

 7. Computergesteunde voorlichting : een decisiegericht voorlichtingskundig onderzoek naar Epipre en andere geautomatiseerde informatiesystemen in de landbouwvoorlichting

  NARCIS (Netherlands)

  Blokker, K.J.

  1984-01-01

  1. Decision-oriented extension research (see chapter 2)

  1.1 Applied and decision-oriented extension research

  Through extension research one tries to contribute to the improvement of extension. Extension researchers try, in other words, to generate results that

 8. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet aa

 9. Arbeidsplaatsverbetering in de vleesverwerkende industrie : vermindering van de fysieke belasting door ergonomische maatregelen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  1986-01-01

  Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal bezoeken aan bedrijven wordt een overzicht gegeven van de arbeidsomstandigheden in de vleesverwerkende industrie. Voor 18 werkzaamheden werd de fysieke belasting in kaart gebracht waarbij onderscheid werd gemaakt voor de belasting van armen, benen

 10. Onderzoek naar de natuurlijke verjonging en den uitkap in Preanger Gebergtebosch

  NARCIS (Netherlands)

  Kramer, F.

  1926-01-01

  To study whether a regular satisfactory wood production could be achieved in the mountain reserve forests of Java, a study was made of natural regeneration and choice of method of selective felling on 3800 ha of the Goenoeng Gedeh complex. In 2 nearby forest areas (34 plots of 110.8 ha in total) and

 11. Interpretatie en behandeling van psychosociale klachten in de huisartspraktijk : een onderzoek naar verschillen tussen huisartsen

  NARCIS (Netherlands)

  P.F.M. Verhaak (Peter); H.J. Dokter (Heert)

  1986-01-01

  textabstractThe factors that influence the interpretation and treatment of psycho-soei al complaints by general practitioners are discussed in this dissertation. The assessment of complaints differs considerably from one GP to another, in the sense that the one GP will attach significanee to psychol

 12. Accounting systemen en hun context : Een exploratief onderzoek bij vier produktiebedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  van Dijk, M.

  1997-01-01

  For meeting their objectives organisations need information about their environment and the internal functioning of the organisation itself. One of the information systems organisations have is the management accounting system which supplies managers with information about the organisation's costs

 13. Results of a study on solar collectors on primary school buildings; Resultaten onderzoek zonnepanelen op basisscholen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-11-15

  A survey has been carried out among a large number of primary schools in the Netherlands with the aim to map experiences and constraints with regard to the use of solar collectors on the school buildings [Dutch] Om bestaande (succes)ervaringen en belemmeringen met betrekking tot plaatsing en gebruik van zonnepanelen in kaart te brengen, is een enquete uitgezet onder een groot aantal basisscholen in Nederland.

 14. Werkrelaties tussen vrouwen en mannen. Een onderzoek naar ongewenste intimiteiten in arbeidssituaties

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, Margaretha Christina

  1990-01-01

  This study examines the issue of sexual harassment within the context of (changing) power-relationships between men and women in the workplace. From the sixties on trends in the workforce allowed us to witness a growing number of female workers outside the home. The composition of the female workfor

 15. Testbevuilingen voor de beoordeling van wasmachines voor chirurgische instrumenten; een vergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Orzechowski TJH; Bruijn ACP de; Drongelen AW van; Tienhoven EAE van; BMT

  2004-01-01

  Users of washer disinfectors are advised to select one of the three test soils meeting the criteria for performance qualification (validation) of washer disinfectors. The draft international standard for washer disinfectors (prEN ISO 15883 part 1) names seven different test soils that can be used to

 16. Regiolect verankerd : Een survey-onderzoek naar dialectgebruik van Eindhovense jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Wilting, Max; van Hout, R.W.N.M.; Swanenberg, A.P.C.

  2014-01-01

  This study is a survey of dialect use, accent strength, knowledge and use of lexical dialect items, and attitude among adolescents in the Eindhoven area, an urbanized area in the Dutch province of North-Brabant. Regiolects tend to emerge and take over the functions of dialects in large parts of Euro

 17. Onderzoek pathogene vibrio soorten in Nederlandse mosselen en oesters in augustus en september 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Aalberts, C.H.J.

  2003-01-01

  Naar aanleiding van de hoge weerstemperatuur in augustus 2003 zijn in de kweek- en verwatergebieden van mosselen en oesters in Nederland enkele monsters onderzocht op de aanwezigheid van voor de mens pathogene vibrio soorten. In geen van de 18 monsters is Vibrio parahaemolyticus, vulnificus of

 18. Leeftijd van zelfstandig eten bij papegaaien : literatuur onderzoek = Weaning ages in parrot species

  NARCIS (Netherlands)

  Koene, P.

  2014-01-01

  Jonge papegaaien kunnen van hun ouders gescheiden worden, wanneer ze zelfstandig eten. De leeftijd waarop verschilt tussen soorten. Gebaseerd op geschreven bronnen is voor alle soorten papegaaien een lijst van deze leeftijden gemaakt.Young parrots can be separated safely from their parents when they

 19. Rapport onderzoek: De ontwikkeling en validering van een LVB-screeningsinstrument voor toepassing in het basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Wissink, I.B.; Moonen, X.M.H.; Zand Scholten, A.; Stams, G.J.J.M.; Bindels, A.; Lekkerkerker, L.; van der Wal, M.

  2015-01-01

  Achtergrond: Het is van belang om een mogelijke Licht Verstandelijke Beperking (LVB) vroegtijdig te signaleren bij kinderen, zodat tijdig de juist hulp geboden kan worden en ernstige gedrags- en emotionele problemen voorkomen kunnen worden. De school kan een belangrijke rol spelen in de vroegtijdige

 20. Chemisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van mineraal- en leidingwater

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk - Bokslag, van D.M.; Cramwinckel, A.B.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Er zijn 14 monsters mineraalwater onderzocht op de volgende aspekten: natrium, calcium, nitraat, arseen, geur en smaak. Tevens zijn er 10 monsters leidingwater op geur en smaak en 2 monsters leidingwater op nitraat onderzocht. Later zijn de overige 8 monsters leidingwater op nitraat onderzocht.

 1. Onderzoek naar effecten van devitalisatie van snijbloemen op kwaliteit en houdbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.

  1984-01-01

  Voor een aantal snijbloemen (anjer, chrysant, roos) geldt dat ze bij import in Australie ongeschikt moeten zijn om als vermeerderingsmateriaal te dienen. Daarom moeten zij gedevitaliseerd worden, dat wil zeggen dat stekken gestoken van de snijbloemen niet mogen bewortelen. Om snijbloemen te devitali

 2. Motivatie voor het ouderschap : een onderzoek naar de invloed van attitudes op het proces van gezinsvorming

  NARCIS (Netherlands)

  Niphuis - Nell, M.

  1981-01-01

  The Netherlands National Fertility Survey, conducted in 1969, was the first national fertility survey in the Netherlands. Its findings led to the conclusion that conventional social-demographic variables were no longer of very much significance in accounting for differences in fertility and that it

 3. Grond en grondprijs : een onderzoek naar de economische betekenis en prijsvorming van landbouwgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, C.P.

  1983-01-01

  The purpose of this study is twofold. The role of land as a factor of production in the history of economic thought is the first subject of this study. In the first place it is investigated how economists over the years have explained the rent on land. Secondly an attempt is made to answer

 4. GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  van Gasteren, H.; Both, I; Shamoun-Baranes, J.; Laloë, J.O.; Bouten, W.

  2014-01-01

  Op de hele wereld is de aanwezigheid van vogels op en rond vliegvelden een probleem voor de vliegveiligheid, waarbij sommige vogelsoorten meer risico opleveren dan andere. Om de kans op ongelukken te verkleinen worden landingsterreinen vogelonaantrekkelijk beheerd, worden vogels verjaagd en soms

 5. In situ biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem: Resultaten van het onderzoek in ongestoorde grondkolommen

  NARCIS (Netherlands)

  Scheuter AJ; van den Berg R; LBG

  1996-01-01

  In het kader van het onderzoeksproject "in situ biorestauratie van een met olie verontreinigde bodem" zijn kolomexperimenten uitgevoerd. De experimenten werden uitgevoerd om de mogelijkheid na te gaan met behulp van micro-organismen de bodem te reinigen zonder dat de grond hiervoor

 6. Aspecten van het onderzoek naar de tijdelijke gevolgen van een bronbemaling te Apeldoorn op het grondwaterniveau

  NARCIS (Netherlands)

  Stol, P.T.

  1968-01-01

  Ten behoeve van de werkzaamheden aan de spoorwegtunnel aan de Chr. Geurtsweg in Apeldoorn werd bronbemaling toegepast. Het feit dat hierbij waterstandsverlagingen zouden optreden was aanleiding tot het analyseren van de waterstanden in en om Apeldoorn. In juni 1967 werd hierover verslag gedaan in

 7. Bemiddeling in strafzaken in Maastricht III. Onderzoek naar recidive bij jeugdigen en volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Claessen, Jacques; Zeles, Gwenny; Zebel, Sven; Nelen, Hans

  2015-01-01

  n this article we describe the mediation practice that exists at the prosecution office in Maastricht/Limburg and which was established in 1999. First, we summarize the main results of our earlier study on the relation between mediation and recidivism/reoffending rates on the basis of the Maastricht

 8. Een experimenteel onderzoek over de werking van de aconitine op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Boomsma, Jan Pieter

  1946-01-01

  Een literatuuroverzicht werd gegeven betreffende de geschiedenis, botanie, toxicologie, chemie en pharmacologie van aconitine. Vervolgens werden de verschijnselen, die gedurende de vergiftiging met aconitine aan het hart optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende experimenten verricht: 1. Mec

 9. Een experimenteel onderzoek naar de werking van het sulfanilamide op het hart

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersma, Johan Hendrik

  1941-01-01

  Er werd een overzicht gegeven van de geschiedenis, chemie, bacteriologie, pharmacologie, toxicologie, bijwerkingen en therapie van het sulfanilamide. Vervolgens werden de verschijnselen, die tijdens de vergiftiging van het hart met sulfanilamide optraden, bestudeerd. Hiervoor werden de volgende expe

 10. One size fits all? Onderzoek naar initiatieven om vrouwen in de informatiesamenleving te betrekken

  NARCIS (Netherlands)

  Rommes, E.W.M.

  2004-01-01

  Hoe betrek je vrouwen in de informatiesamenleving van websites, mobiele telefoons en digitaal speelgoed? De verleiding om 'roze websites' met advies over lipstick en veel chat mogelijkheden te ontwerpen blijkt groot. Els Rommes onderzocht welke strategieën succesvol zijn om vrouwen meer te betrekken

 11. Onderzoek naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater in de provincie Zuid-Holland

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas P; van Maaren HLJ; van Zoonen P; Bauman RA; Heusinkveld HAG; van der Heeden WN; Koeleman M

  1990-01-01

  Groundwater in the province of "Zuid-Holland" was investigated for residues of pesticides. Aim of this investigation was to get more information about the threat of groundwater quality as a consequence of application of pesticides, in order to take possible measures for protection in high

 12. Wet en werkelijkheid : onderzoek naar motieven en rechtvaardigingen die fietsers aanvoeren voor beweerd verkeersgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Lindeijer, J.E.

  1988-01-01

  Research design and the execution of the research of motives cyclists mentioned to justify their behaviour in traffic is presented. It describes the development process of traffic experience influencing the perception of cyclists. On the basis of motives, ranging from social development, decreasing

 13. Centraal wonen in Nederland. Een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal-ruimtelijke voorwaarden.

  NARCIS (Netherlands)

  Kesler, B.E.T.A.

  1991-01-01

  The National Association for Centraal Wonen was founded in 1971 with the aim of realizing housing projects with communal areas, with the (prospective) residents participating in all phases of the plans and in the management of the housing. Furthermore, these housing projects are intended for all typ

 14. Onderzoek naar verband tussen grond- en plantsap-gehalten en bewaarresultaat Chinese kool 2013/14

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van K.; Wilms, J.A.M.; Verstegen, H.A.G.

  2014-01-01

  Chinese kooltelers willen graag productverlies bij bewaarkool beperken en de afzetperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door vochtverlies tijdens de bewaring en door rot en stip-aantasting. In het

 15. Artsen en wetenschappelijk onderzoek : lichte teruggang van het aantal gepromoveerde artsen

  NARCIS (Netherlands)

  Stukart, M J; Strijbosch, M P W; Hooiveld, M H W; van Rees-Wortelboer, M M; Vandenbroucke, J P; Klasen, E C

  2006-01-01

  OBJECTIVE: To establish whether the number of physicians interested in a career in academia (i.e. research) is declining. DESIGN: Descriptive. METHOD: The researchers analysed the pre- and post-doctoral careers of PhD students at 3 university medical centres (VU Amsterdam, Nijmegen and Maastricht) i

 16. Aangifte loont : Onderzoek naar de afhandeling van winkeldiefstallen door politie en justitie

  NARCIS (Netherlands)

  Aron, U.; Eshuis, R.; Wijkhuijs, W.

  1997-01-01

  Winkeliers uiten al sinds de jaren zeventig hun bezorgdheid over de, in hun ogen, tekort schietende aandacht van politie en justitie voor winkeldiefstallen. In de jaren tachtig beloofde de politiek weliswaar verbetering, maar de geluiden uit de winkelbranche zijn sindsdien nauwelijks veranderd. In h

 17. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  NARCIS (Netherlands)

  van Eijk, N.A.N.M.; van Engers, T.M.; Wiersma, C.; Jasserand, C.A.; Abel, W.

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national

 18. Agrarische huishoudens. Een onderzoek naar de veranderende relatie tussen gezin en bedrijf in Oost-Gelderland.

  OpenAIRE

  Zwart, S.I.

  1990-01-01

  This study of farm family households in the east of The Netherlands is based on a field survey carried out in spring 1984. Rapid changes in the structure and processes of agriculture in the Netherlands since the 1950's and radical change in the family, notably with relation to sex roles, have caused increasing political and academic concern for the future and the viability of family farming. This has also led to women's position in agriculture being subjected to much discussion and increasing...

 19. Blootstelling van de huid aan methylbromide. Een onderzoek bij zes personen, betrokken bij ontsmettingswerkzaamheden

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbelt J; de Kort WLAM; Zwaveling JH; Hezeman-Boer M; Remmert HP; Savelkoul TJF; van Vloten WA; Sangster B

  1986-01-01

  In het rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen bij de personen die waren betrokken bij de begassing met methylbromide van het Muiderslot op 860923. Bij de zes betrokkenen waren ernstige dermale veranderingen opgetreden die met conservatieve therapie adequaat werden behandeld. Tevens bleek

 20. Inbedding kennisarrangement Leren met Toekomst : succes- en faalfactoren bij de implementatie in Onderwijs en Onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van G.J.

  2008-01-01

  Het stage-concept van Leren met Toekomst (LmT-stage) behelst een onderzoeksstage waaraan een aantal extra aspecten zijn toegevoegd. De stage is in een breder kader geplaatst van een ondernemersnetwerk en leerlingen van MBO en HBO werken als team samen bij het vervullen van een opdracht. De docenten

 1. Centraal wonen in Nederland : een onderzoek naar bewonerservaringen en sociaal - ruimtelijke voorwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Kesler, B.

  1991-01-01

  The National Association for Centraal Wonen was founded in 1971 with the aim of realizing housing projects with communal areas, with the (prospective) residents participating in all phases of the plans and in the management of the housing. Furthermore, these housing projects are intended fo

 2. De dood staat op. Naar een seculier opstandingsverhaal − een onderzoek met Jean-Luc Nancy

  NARCIS (Netherlands)

  Kate, L. ten

  2013-01-01

  In his philosophical project of a ‘deconstruction of monotheism’, Jean-Luc Nancy explores the hypothesis that the historical roots of secularization should be traced back to the beginnings of the monotheistic traditions. The secular is not exclusively a feature of modern culture. The complex connect

 3. Tweewielerongevallen : analyse van ongevallen-, letsel-en expositiegegevens voor het bepalen van prioriteiten voor nader onderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van & Schoon, C.C.

  2002-01-01

  Particularly on account of their vulnerability, two-wheelers run a relatively high risk of being involved in a road accident. Within the context of SWOV research concerning Vehicle Safety, the 'Safety of two-wheelers' project has therefore been defined. This report gives an account of the first phas

 4. Deterministic Combatmodels, Interim Report 1: Literature Research (Deterministische Gevechtsmodellen, Interim Rapport 1: Literatuur Onderzoek)

  Science.gov (United States)

  1991-12-01

  34field manuals ", technische rap- porten en historische data. De Bander-methode gebruikt gedetaulleerde tecbnische gegevens van de wapensystemen. In...schot van het blauwe systeem. Merk op dat deze methode in tegenstelling tot de firepower score methoden niet statisch van aard is, inaar dynaxnisch. De

 5. Echte Natuur. Een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving.

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2002-01-01

  The subject of nature valuation and nature conservation has attracted a vast body of social research. And yet there is hardly an accepted theoretical framework with which to clarify dominant present-day concepts of nature and their social backgrounds. Many of today's authors would rather emphasize t

 6. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in

 7. Onderzoek naar de mutagene werking van acrylamide en methacrylamide bij Drosophila melanogaster

  NARCIS (Netherlands)

  Kramers PGN; Groot MG; Mout HCA; Verharen HW

  1989-01-01

  Acrylamide is mutageen in de somatische mutatie- en recombinatietest (SMART) met Drosphila melanogaster na behandeling van larven vanaf het 2e en 3e larvale stadium tot aan de verpopping, bij concentraties van 1,0 ; 1,5 en 2,0 mM in gedistilleerd water. Concentraties van 1,5 en 2,0 mM acrylamide v

 8. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan en de indringing van natamycine in Nederlandse kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doordat zowel door de EEG als in het Kaasbesluit grenzen aan de hoeveelheid èn de indringing van natamycine op/in kaas gesteld gaan worden is het zinvol om deze aspecten bij Nederlandse kaas nader te onderzoeken. Hiervoor is door de heer De Ruig een concept proefplan ontworpen; dit concept diende bi

 9. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 10. Controle-onzekerheid : een experimenteel-psychologisch onderzoek naar een mogelijke ontstaansvoorwaarde voor dwanggedrag

  NARCIS (Netherlands)

  R.W. Trijsburg (Wim)

  1981-01-01

  textabstractDe gedragstherapeutische behandeling van dwangklachten verloopt soms voorspoedig. Vaak echter blijken dwangsymptomen zeer hardnekkig en wordt van de patiënt en van de therapeut veel creativiteit en doorzettingsvermogen gevraagd. In contacten met dwangpatiënten of supervisanden die dwangp

 11. Gebiedsgerichte energetische systeemoptimalisatie: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame energietransitie

  NARCIS (Netherlands)

  Gommans, L.J.J.H.M.

  2012-01-01

  Over 40% of the energy demand is related to the built environment and is still largely reduced with interventions within or on buildings. Leo Gommans has been professionally active for years in the field of research, education and in the consultation of energy-conscious design for buildings. In the

 12. Onderzoek naar bestanddelen van de voeding die een remmende invloed op de ijzerretentie hebben

  NARCIS (Netherlands)

  Cramwinckel, A.B.

  1972-01-01

  The subject dealt with in this thesis, is connected with the fact that the iron content of the human diet in the Western countries is thought to be low. Iron retention in man (and in the rat) is determined not only by the iron levels in the diet, but also by the food composition. Different foods or

 13. Onderzoek naar de mutagene werking van 5-fenyl-2-pyridineamine op microorganismen

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW

  1984-01-01

  Met 5-fenyl-2-pyridineamine (PPA) is zonder metabolische activering een duidelijke mutagene werking gevonden met de basenpaar substitutie teststammen His G46, TA 1975, TA 1535 en TA 102 bij hoeveelheden van 0,5 of 1 mg per plaat. Met PPA is zonder metabolische activering een duidelijke mutagene wer

 14. Bio-energiecentrales : Inventariserend onderzoek naar milieuaspecten bij diverse energieopwekkingtechnieken met behulp van biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Morgenstern PP; de Groot GM; IMG; mev

  2010-01-01

  Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van technieken die in Nederland worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren of energie op te wekken met behulp van biobrandstoffen. De aandacht gaat uit naar de schaal waarop dit plaatsvindt en de emissies van deze bedrijven die bij de desbetreffende technie

 15. Intersectoraal samenwerken in de aanpak van gezondheidsachterstanden : Een onderzoek onder zestien gemeenten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Storm I; Savelkoul M; Busch MCM; Maas J; Schuit AJ; VTV

  2010-01-01

  Het aantal gemeenten dat aandacht besteedt aan integraal gezondheidsbeleid om de gezondheid van burgers te verbeteren of gezondheidsachterstanden terug te dringen is in de afgelopen jaren gestegen. De manier waarop sectoren binnen en buiten de volksgezondheidssector samenwerken om gezondheidsachters

 16. Arthrosis deformans van het kaakgewricht : een klinisch en röntgenologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boering, Geert

  1966-01-01

  INLEIDING De aandoening van het kaakgewricht, gekenmerkt door knappen, pijn en bewegingsbeperking, is in de literatuur onder vele namen bekend. De meest voorkomende zijn: Costen's syndroom, pijn-dysfunctiesyndroom, mandibular joint syndrome of -disorder, chronische Kiefergelenkerkrankung en temporom

 17. Testbevuilingen voor de beoordeling van wasmachines voor chirurgische instrumenten; een vergelijkend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Orzechowski TJH; Bruijn ACP de; Drongelen AW van; Tienhoven EAE van; BMT

  2004-01-01

  Users of washer disinfectors are advised to select one of the three test soils meeting the criteria for performance qualification (validation) of washer disinfectors. The draft international standard for washer disinfectors (prEN ISO 15883 part 1) names seven different test soils that can be used to

 18. Onderzoek in planning : betekenis van kennis uit landbouwonderzoek in dertig jaar streekplanning

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de W.

  1998-01-01

  1 Introduction

  Research question
  A good land use plan is based upon an insight in the current social developments and spatial potentials. This insight is gained by research performed

 19. Onderzoek naar de stabiliteit van reconstitutie van RIVM-humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Steentjes; G.M.; Laar; E.A.van; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1984-01-01

  Van het RIVM humaan juistheidscontroleserum voor enzymactiviteitsmethingen is de stabiliteit na reconsitutie gedurende een week bij diverse bewaaromstandigheden onderzocht. Bij normale gebruiksomstandigheden werden na 24 uur geen afwijkingen geconstateerd. Door bacteriele besmetting veroorzaakt

 20. Overwegingen bij nader onderzoek naar hart- en vaatziekten in de regio Schiphol

  NARCIS (Netherlands)

  Schram HE; Houthuijs DJM; Franssen EAM; Lebret E; LBM

  2001-01-01

  This report describes the feasibility of a new studyon cardiovascular diseases related to aircraft noise from Amsterdam Airport Schiphol. The scientific literature and the results of studies of the Health Impact Assessment Schiphol on this topic were reviewed. Based on this review, the (additional)