Sample records for isotones
from WorldWideScience.org

Sample records 1 - 3 shown.1

DEVELOPMENT OF THE .GAMMA.-RAY SPECTROSCOPY USING A FUSION REACTION OF A '17'N UNSTABLE NUCLEAR BEAM

ODAHARA ATSUKO; WAKABAYASHI YASUO; WAKABAYASHI YASUO; GONO YASUYUKI; FUKUCHI TOMONORI; KUBONO SHIGERU; TERANISHI TAKASHI; OTA SHINSUKE; IDEGUCHI EIJI; NISHIMURA SHUNJI; HE JIANGJUN; YAMAGUCHI HIDETOSHI; SAITO AKITO; FUJIKAWA HISASHI; AMADIO G.; MOON J.Y.; NOTANI MASAHIRO; YANAGISAWA YOSHIYUKI; MICHIMASA SHIN'ICHIRO; SHIMOURA SUSUMU; WATANABE HIROSHI; KISHIDA TAKASHI; BABA HIDETADA; NISHIMURA MIZUKI; KIBE MICHIYA
2005-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

2

DEVELOPMENT OF AN UNSTABLE NUCLEAR BEAM OF 17N II

ODAHARA ATSUKO; GONO YASUYUKI; FUKUCHI TOMONORI; YANAGISAWA YOSHIYUKI; IWASAKI HIRONORI; BABA HIDETADA; MOON J Y; KATO SEIGO; SAGAWA HIROYUKI
2004-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

3

DEVELOPMENT OF 17N RADIOACTIVE BEAM

ODAHARA ATSUKO; GONO YASUYUKI; FUKUCHI TOMONORI; SASAKI TAKAFUMI; TERANISHI TAKASHI; KUBONO SHIGERU; NOTANI MASAHIRO; KISHIDA TAKASHI; WATANABE HIROSHI
2003-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)