Sample records for iodoform
from WorldWideScience.org

Sample records 1 - 20 shown. Select sample records:



1

Iodoform Toxicity

HOTTA TAKETO; TAKEZAWA TAKAHITO; OYAMA MASAHIKO; KIDA KINUYO; YAMADA TOMOKO; MURATA SATORU; OTSUKI MAMITARO; NAKAGAWA HIDEMI; UDA HIROKAZU
2004-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

3

A Case of Neck Gas Gangrene with Iodoform Poisoning

MARUYAMA YUMIKO; ENDO KAZUHIRA; TSUKATANI TOSHIAKI; FURUKAWA MITSURU
2004-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

4

A Case of Delirium Induced by Iodoform Treatment during Wound Care

USHIRODA TAKUNARI; HASHIGUCHI HIROYUKI; ISHIDA YASUSHI; MITSUYAMA YOSHIO
2003-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

11

農會諸學會聯合大集會講演要旨

日本農芸化学会誌;  Vol. 5 (1929) No. 6  pp.533-539

Journal@rchive (Japan) (Japanese)

19

一般演説

日本細菌学雑誌;  Vol. 25 (1970) No. 9-10  pp.434-535

Journal@rchive (Japan) (Japanese)

22

Stereoselective Iodocyclopropanation of 1-Alkenes Mediated by Chromium(II).

TOSHIKAWA SHOTA; INOUE ATSUSHI; KOKUMAI RYO; TAKAI KAZUHIKO
2002-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

24

Root end formation with two root canals in incomplete upper central incisor with a periapical lesion.

SAITO KAORU; CHUJO MASAYUKI; HIRAOKA OSAMU; SHOJI SHIGERU; HORIUCHI HIROSHI
2000-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

26

Postoperative Persistent Disturbance of Consciousness Due to Iodoformgauze in an Open Wound.

MATSUMOTO AKINORI; SHINOHARA KAZUAKI; NAKAGAWA MASAYUKI; SAKUMA HIRONORI; KUMADA YOSHIFUMI; TASE CHOICHIRO; KOBAYASHI KUNIO
2001-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

27

Nursing a patient with a fistula around an artificial anus.

OUCHI MIDORI; KOBAYASHI KYOKO; GOTO AYUMI; HIRANO AKEMI; MIZUNO KEIKO
2000-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

31

DV-X.ALPHA. Calculation of Iodine Compounds. Comparison with I-129 Moessbauer Parameters.

SAKAI HIROSHI; SEGI TAKASHI; MACHIDA NOBUYA; SHIGEMATSU TOSHIHIKO
1999-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)

35

A Case of Fournier's Gangrene.

TAKAGI MAKOTO; MUKAIDE MASATO; SUMI TETSUO; SUZUKI SHOJI; SUZUKI YOSHIAKI; YAMAZAKI TATSUYUKI; TOMIOKA HIDENORI; AOKI TATSUYA; KOYANAGI YASUHISA
2002-01-01

J-EAST (Japan) (Japanese)