Sample records for THIAZOLE (thiazoles)
from WorldWideScience.org

Sample records 1 - 20 shown. Select sample records:2

Synthesis of Sulfones in the Pyrrolo[2,1-b]thiazole Series

Tverdokhlebov, Anton V.; Andrushko, Alexander P.; Tolmachev, Andrey A.
2006-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

16

A Novel Approach to Pyrrolo[2,1-b]thiazoles

Tverdokhlebov, Anton V.; Resnyanska, Elizaveta V.; Tolmachev, Andrey A.
2003-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

52

Synthesis of Thiazolo[4,5-d]pyridines

Iaroshenko, Viktor O.; Volochnyuk, Dmitriy M.; Kryvokhyzha, Nadiya V.
2008-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)

54
82

Facile Synthesis of 2-(2-Ethoxy-1,2-dioxoethyl)azoles

Geraschenko, Oleksandr V.; Khodakovskiy, Pavel V.; Shishkin, Oleg V.
2011-01-01

German National Library of Science and Technology (GetInfo) (German)