WorldWideScience

Sample records for munastaideseuran toimintaa nisen

 1. Oman elämäntarinan työstäminen osana työttömien kuntouttavaa työtoimintaa

  OpenAIRE

  Myllylä, Mervi

  2014-01-01

  Pitkittyvä työttömyys koskettaa suurta joukkoa ihmisiä heikentäen heidän hyvinvointiaan monin tavoin. Sillä on myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kuntouttavan työtoiminnan avulla pyritään parantamaan pitkäaikaistyöttömien elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta he eivät syrjäytyisi täysin yhteiskuntamme toiminnoista. Päätavoitteena on näiden henkilöiden auttaminen takaisin työelämään, mutta nykyisessä työmarkkinatilanteessa tähän tavoitteeseen päästään vain harvoin. Käytännön toi...

 2. The Loma Prieta Earthquake of October 17, 1989, A UCSC Student Oral History Documentary Projec

  OpenAIRE

  Reti, Irene; Regional History Project, UCSC Library

  2006-01-01

  On October 17, 1989 at 5:04 p.m. a 6.9 magnitude earthquake on the San Andreas Fault shook the Central Coast of California and lasted for fifteen seconds. The epicenter of the quake lay near Loma Prieta Peak in the Santa Cruz Mountains, about ten miles northeast of the city of Santa Cruz, deep in the redwoods of Forest of Nisene Marks State Park. The focus point was at a depth of ten miles. This earthquake killed sixty-three people and injured 3,757 others, and caused an estimated six billion...

 3. Miten A*-algoritmia voidaan hyödyntää peleissä

  OpenAIRE

  Heino, Tuomo

  2016-01-01

  Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten A*-algoritmi ja siitä johdetut HPA*- ja KM-A*-algoritmit toimivat ja miten niitä voidaan hyödyntään pelikartoissa. A*-algoritmi on hyvin käytetty polunetsinnässä, mutta sen vaatimat resurssit tekevät siitä hitaan peleille. HPA*- ja KM-A* -algoritmit pyrkivät nopeuttamaan A*:n toimintaa tinkimällä reitin tarkkuudesta. Kummatkin nopeuttavat huomattavasti A*:n toimintaa, mutta tuovat myös ongelmia.

 4. Aistittavan laadun arviointipalveluiden toiminnan kehittäminen

  OpenAIRE

  Johansson, Rosita

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli yhdessä fff-Flavorin jäsenten kanssa kehittää Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen aistinvaraisten arviointipalveluiden toimintaa. Tavoitteena oli parantaa laitoksen analyyttisen arviointiraadin toimintavalmiutta teollisuuden vaihtuviin toimeksiantoaikatauluihin vastaavaksi. Lisäksi kehitettiin FFF:n palveluprosessien dokumentointia laatimalla aistipalveluille menettelyohjeet eli palvelustandardit ja kokoamalla aistipalveluihin l...

 5. Palvelun laadun kehittäminen : Kahvikattausvakiointi Ahlmanin Kartanon kokouspalveluihin

  OpenAIRE

  Soikkeli, Taija

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Ahlmanin koulun Säätiön, Ahlmanin Kartanon liiketoimintayksikön kokouspalveluiden laatua ja toimintaa systemaattisemmaksi. Kehittämisen kohteena on kokousten kahvikattausten selkeyttäminen ja mallioppaan luominen seitsemään eri kokoustilaan, jota ammattiopiston opiskelijat ja muu henkilökunta voivat hyödyntää kattaessaan kokouskahvituksia. Katemallioppaan avulla Kartanon toimintayksikkö takaa kokousvieraille tasalaatuisempaa palvelua. Teoriaosuudess...

 6. Itseohjautuvan tiimityön edistäminen henkilöstön ja johtamisen näkökulmasta

  OpenAIRE

  Kämppi, Janette

  2016-01-01

  Perinteisten esimiesvetoisten organisaatiorakenteiden tilalle ovat nousemassa itseohjautuvat tiimit, joiden toimintaa kuvastaa oman työn suunnittelu, toteutus ja valvonta. Erityisesti finanssialan työntekijöiden tulevaisuuden työskentelyä kuvaavat itseohjautuvuus ja tiimien monimuotoisuus. Itsenäisyydestään huolimatta tiimit tarvitsevat toimintansa tueksi tietynlaista johtajuutta. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiannosta Pankki X:lle. Työn tavoitteena oli kartoittaa kohdepankin organisaa...

 7. Teknis-taloudelliset tekijät DFIG-tuulivoimalan suosion taustalla

  OpenAIRE

  Niemelä, Joona

  2015-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä erilaisiin tuulivoimalaratkaisuihin ja erityisesti niissä käytettäviin generaattoriratkaisuihin. Päätavoitteena oli selvittää teknisesti DFIG (Double Fed Induction Generator) -tyyppisen eli kaksoissyötetyllä liukurengasepätahtigeneraattorilla varustetun tuulivoimalan toimintaa ja raportoida olennaisimpia asioita siitä. DFIG-generaattoriratkaisu on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin tuulivoimaloiden generaattoriratkaisu, joten suuren suosion selvittä...

 8. Kyselytutkimus Estenomiyhdistyksen tarpeellisuudesta

  OpenAIRE

  Raevuori, Kaija

  2009-01-01

  Opinnäytetyöni aiheessa selvitin kyselytutkimuksen avulla Laurean-, Turun-, ja Vaasan ammattikorkeakouluissa opiskelevilta estenomilinjan opiskelijoilta heidän kiinnostusta liittyä mahdollisesti tulevaisuudessa perustettavaan Estenomiyhdistykseen ja minkälaista toimintaa siltä toivottaisiin. Tällä hetkellä estenomeille ei ole ammattikorkeakoulusta valmistumisen jälkeen olemassa mitään yhteistä foorumia, jossa he voisivat tavata, keskustella, jakaa tietoa tai kehittää kosmetiikka-alan osaamist...

 9. Kehitystarpeet sähköisestä taloushallinnosta digitaalisen taloushallintoon kustannustehokkuuden näkökulmasta : Case yritys X

  OpenAIRE

  Laakso, Eveliina

  2015-01-01

  Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten taloushallinnon IT-ratkaisuja voi-daan kehittää kustannustehokkaammaksi yritys X:ssä. Ohjelmistoala kehittyy kovaa vauhtia, mikä vaatii yrityksiltä aktiivista suunnittelua, jotta IT-ratkaisut tukisivat yrityksen ydin toimintaa. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu case-yrityksen IT-ratkaisuja ja ostolaskuprosessia. Tutkimus on tehty case-menetelmällä, jossa on kartoitettu case-yrityksen nykytilaa ja tavoitetilaa teemahaastattelemalla sekä tutustumalla...

 10. Tilastomies torpparien asialla

  OpenAIRE

  Jussila, Petri

  2015-01-01

  Edvard Gylling (1881–1938) tunnetaan parhaiten toiminnastaan Karjalan neuvostotasavallan johtajana, joka teloitettiin Stalinin puhdistusten aikana. Tätä ennen Gylling oli Suomen työväenliikkeen merkittävimpiä johtajia, jonka toiminnassa yhdistyi pyrkimys yhteiskunnan taloudelliseen tehokkuuteen ja halu sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen. Petri Jussila tarkastelee väitöskirjassaan Edvard Gyllingin maatalouspoliittista ajattelua ja toimintaa suurlakon ja sisällissodan välisenä aikana. Gyll...

 11. Häätuotteen hinnoittelu- ja tuotekehitysprosessi

  OpenAIRE

  Pulkkinen, Tiina

  2010-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli Kartanon morsian -menun hinnoittelu- ja tuotekehitysprosessin kuvaaminen. Kartanon morsian -menu kehitettiin ja hinnoiteltiin Kartanohotelli Radansuulle, joka sijaitsee Iitissä. Hinnoittelussa huomioitiin tuote, asiakkaat, kilpailutilanne, hinnoitteluprosessin kulku sekä hinnoittelumenetelmät. Tuotekehityksessä käsiteltiin asiakaskeskeisyyttä, tuotekehityksen vaiheita, tuotekehitysstrategiaa ja organisaation toimintaa. Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käy...

 12. Kunnossapitoyrityksen toteuttaminen verkostomallilla : case: MPI Oy - Maintenance Project Integrator

  OpenAIRE

  Teva, Altti Sakari

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli havainnollistaa yrityksen toimintaa verkostoympäristössä, tutkia verkostoitumisen teoriamalleja ja kokemuksia sekä soveltaa verkostomallia asennus- ja kunnossapitosektorille perustettavaan yritykseen MPI Oy - Maintenance Project Integrator. Opinnäytetyön avulla pyrittiin löytämään toimintatavat, joilla osaajien muodostama verkostoyritys saadaan toimimaan tehokkaasti. Suunnitelma on mahdollista toteuttaa vuoden 2014 aikana. Johdannossa esitellään perus...

 13. Arrow Machine Track ohjelmiston hyödyntäminen päivittäisessä johtamisessa

  OpenAIRE

  Pohjala, Matti

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Teknikum Oy:n letkutuotannossa käytössä olevan Arrow Machine Track konekäyntiseurannan toimintaa ja hyödyntää saatuja tuloksia päivittäisessä johtamisessa. Arrow Machine Track ohjelmisto otettiin käyttöön letkutuotannossa keväällä 2015 kaiken kaikkiaan kuuteen tuotannon avainkoneeseen. Arrow Machine Track ohjelmisto liittyy vahvasti tuotannon virtauksen kasvattamiseen. Arrow Machine Track ohjelmistolla on tarkoitus päästä kiinni tuotannon kannal...

 14. Työntekijärekisterin luominen ja käyttöönotto

  OpenAIRE

  Kurkola, Matias

  2010-01-01

  Logistiikan turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa kuljetuksiin erikoistuneiden yritysten toimintaa. Yleisesti käytössä olevien turvallisuustyökalujen, kuten esimerkiksi kulunvalvonnan lisäksi toiminnan laatu vaatii tarkkaa henkilö- ja tavarakontrollia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda TNT Suomi Oy:n Turun toimipisteeseen helppokäyttöinen työntekijärekisteri, joka vähentäisi esimiesten työmäärää vapauttamalla resursseja henkilöstöhallinnosta varsinaiseen esimiestyöhön. Yrity...

 15. Jokivesipumppaamon varavoimajärjestelmän G16 uusiminen

  OpenAIRE

  Kangas, Lasse

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Outokumpu Stainless Oy:lle Joki-vesipumppaamon varavoimajärjestelmän G16 uusiminen. Uusimisen kohteena on dieselgeneraattori ja sen ohjausautomatiikka. Jokivesipumppaamo on tärke-ässä roolissa koko tehtaan toimintaa ajatellen, koska läheisestä Tornionjoesta pumpataan vettä tehtaan tarpeisiin. Varavoimajärjestelmä syöttää sähkökatkon aikana sähkön kriittisimpiin laitteisiin kuten pumppuihin, venttiileihin, automaatiojärjestelmään sekä osaan valaist...

 16. Plasmaa tuottavan järjestelmän sähköisen toiminnan optimointi

  OpenAIRE

  Antila, Olli-Pekka

  2014-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin dielectric-barrier discharge (DBD) –tyyppisen plasmajärjestelmän sähköiseen toimintaan. Työn suorituspaikka oli Dublin Institute of Technology (DIT, Irlanti), jossa DBD-plasmajärjestelmällä tehdään tutkimusta mm. erilaisten marjojen ja muiden tuoretuotteiden säilyvyyden parantamiseksi. Tavoitteena oli tuottaa aineisto plasmajärjestelmän sähköistä toimintaa kuvaavista parametreista erilaisten fyysisten suureiden suhteen. Lisäksi aineisto haluttiin tuottaa kah...

 17. Windows-käyttöjärjestelmien kehitys

  OpenAIRE

  Seilonen, Jaakko

  2012-01-01

  Opinnäytetyössä on tutkittu Microsoft Corporation-yrityksen toimintaa, Windows-käyttöjärjestelmien kehitystä ja tietokoneen komponenttien kehitystä 90-luvun alusta tähän päivään. Aluksi on kerrottu hieman Microsoftin historiasta ja kehityksestä perustamisesta aina maailman johtavaksi ohjelmistoalan yritykseksi asti. Seuraavaksi työssä on tutkittu komponenttien kehitystä. Kehitystä on seurattu prosessoreiden ja keskusmuistin osalta. Mistä kehitys on lähtenyt, mihin se on tullut ja mitä ma...

 18. Epanet ja SWMM osana verkkotietojärjestelmää

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Vesihuollossa vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelussa on käytetty verkostomalleja, jotka perinteisesti on laadittu suunnitteluasiakirjojen, pituusleikkauksien ja karttojen avulla. Paikkatietojärjestelmien ja teknologian kehittymisen seurauksena verkostojen toimintaa kuvaavia malleja pystytään tuottamaan nykyisin paikkatietoon perustuvien verkkotietojärjestelmien avulla. Tällöin verkostomallien luominen on merkittävästi helpompaa ja nopeampaa. Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia KeyA...

 19. QUATTROTEC OY – VERKKOSIVUT JA YRITYSILME

  OpenAIRE

  Paavilainen, Ville

  2008-01-01

  Opinnäytetyön produktiivisen osan aihe oli suunnitella Quattrotec Oy:lle uudet verkkosivut, käyntikortit ja tuote-esite. Tutkimuksellisessa osassa käydään läpi näiden tuotteiden tuotantovaiheet eri suunnitteluvaiheista tekniseen toteutukseen. Quattrotec on Valkeakoskella perustettu osakeyhtiö, jonka toimialana on teollisuuskoneiden suunnittelu ja modernisointi. Yritys harjoittaa toimintaa Suomessa, sekä ulkomailla. Vienti on pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Yrityksellä oli entuudestaan ...

 20. Triage-hoitajan toiminan kehittäminen päivystyspoliklinikalla

  OpenAIRE

  Eronen, Jenni

  2012-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata triage-hoitajien näkemyksiä triage-toiminnan toteutumista organisaatiossaan, sekä mahdollisista kehittämisehdotuksista. Tutkimus on tärkeä, koska sen avulla voidaan triage-toimintaa kehittää laadukkaammaksi. Tutkimus on otteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimus aineisto kerättiin avoimella kyselylomakkeella, ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimukseen osallistui 17 päivystyspoliklinikalla toimivaa sairaanhoitajaa, jotka työssään toteuttavat...

 1. Työpajaviikot 2005 - 2006 : Kirkkomännikön koulu

  OpenAIRE

  Kalmari, Sanna

  2006-01-01

  Liikunta on hermoston ohjaamaa lihasten toimintaa. Se on tahdonalaista ja toteutamme sitä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lasten tavoitteet ovat erilaisia kuin aikuisten ja liittyvät usein uusien taitojen oppimiseen tai peleissä pärjäämiseen. Sopivan harrastuksen löytäminen voi viedä vuosia. Tutkimusten mukaan lasten terveyden kehittyminen on kääntynyt laskuun ja täysin liikkumattomien, passiivisten lasten joukko kasvaa nopeasti. Nykyään vain joka kolmas lapsi liikkuu tarpeeksi. Olin ...

 2. Aloittavan yrityksen talouden kassavirtapohjainen suunnittelu

  OpenAIRE

  Kangas, Riikka

  2016-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee budjetointia, jossa syvennytään erityisesti kassabudjetin teoriaan. Budjetointiin liittyvän teorian lisäksi perehdytään kassavirtalaskelmaan ja sen laatimiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on laatia toimeksiantajayritykselle kassabudjetti ja suunnitella tulevaa toimintaa sen pohjalta. Opinnäytetyössä tehtävä kassabudjetti mukailee kassavirtalaskelmaa, jolloin toimeksiantajan on luontevaa siirtyä myöhemmin kassabudjetin laadinnasta kassavirtalaskelman laadintaan....

 3. Ympäristövastuullinen ravintolatoiminta Keskimaalla

  OpenAIRE

  Särkkä, Elina; Vilkkilä, Anna

  2011-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Keskimaa Osk. Työn tarkoituksena oli tuottaa Keskimaan ravintoloille ympäristövastuullisen ravintolatoiminnan -opas, joka toimii opetusmateriaalina. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös parantaa Keskimaan ravintoloiden työprosesseja, joilla voidaan vaikuttaa energiankulutukseen, ympäristöystävällisyyteen ja taloudellisuuteen. Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään vastuullista ympäristötoimintaa, -vastuuta sekä ympäristön merkitystä ravintolatoiminnassa. O...

 4. Sulautettu hybridiaurinkosähköjärjestelmä

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Insinöörityössä selvitettiin aurinkosähköjärjestelmien toimintaa, rakennetta, järjestelmien eroja, tulevaisuutta, nykyhetkistä tilaa Suomessa ja niiden soveltuvuutta loma-asuntoon. Selvityksen perusteella valittiin sopiva aurinkosähköjärjestelmä loma-asuntoon Salon seudulle. Työssä tavoitteena oli uuden omavaraisen aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, mitoitus, asentaminen ja pääkeskuksen sekä varavoimasovelluksen rakentaminen järjestelmään. Tietoa aurinkosähkötehosta etsittiin paikallis...

 5. Hoitajien kokemuksia laadusta akuutin psykoosin tehostetussa kotihoidossa

  OpenAIRE

  Joentakanen, Janne

  2009-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitajien kokemuksia laadusta akuutin psykoosin tehostetussa kotihoidossa. Psykoosin tehostettu kotihoito on uusi psykiatrisen avohoidon muoto Keski-Suomessa, eikä sen toimintaa ole aikaisemmin tutkittu. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää työryhmän kehittämistyössä. Kyseessä on laadullinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2008 järjestämällä teemahaastattelu kuudelle Jyväskylän alueen psykoosin tehostetun kot...

 6. Raspberry Pi -tietokoneen käyttöönotto

  OpenAIRE

  Tokalic, Almir

  2014-01-01

  Insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa pientietokoneen, nimeltään Raspberry Pi Model B, käyttöönotto. Tavoite oli tutustua tietokoneeseen ja periaatteeseen, jolla se toimii. Samoin tarkoituksena oli liittää pientietokoneeseen ulkoisia laitteita ja testata sen toimintaa, ja lopuksi dokumentoida työ ope-tuskäyttöön. Raspberry Pi, myös tunnettu nimellä RasPi, on Raspberry Pi Foundationin kehittämä tietokone, joka on toteutettu yhdellä piirilevyllä. Raspberry Pi julkaistiin 29....

 7. KERTAKÄYTTÖISET SALASANAT TIETOVERKOISSA

  OpenAIRE

  Pienmunne, Juhamatti; Paulow, Jari

  2009-01-01

  Opinnäytetyössä tarkastellaan ja tutkitaan RSA SecurID -tuoteperhettä ja kertakäyttösalasanajärjestelmän toimintaa tietoliikennelaboratorio-olosuhteissa. RSA SecurID on julkiseen avaimeen perustuva salausjärjestelmä, jossa RSA SecurID -tokenien ja RSA SecurID -ohjelmiston välille luodaan turvattu yhteys. Toimeksiantajan pyynnöstä opinnäytetyössä keskityttiin järjestelmän asennukseen ja testaamiseen, jotta RSA SecurID:n toiminnasta saadaan riittävästi käytännön tietoa ja kokemusta. Opi...

 8. Tiimityön edut ja esteet tilitoimistoalalla : Case Visma Services Oy

  OpenAIRE

  Tiitinen, Mervi

  2015-01-01

  Sähköisten palveluiden voimakas yleistyminen tilitoimistoalalla on tuonut tarpeen reaaliaikaiselle kirjanpidon raportoinnille. Tämän seurauksena tiimityön tarve, ja merkitys osana tilitoimistojen päivittäistä toimintaa, on korostunut. Tiimityöskentely asettaa omat haasteensa myös henkilöstölle. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tiimityöskentelyn etuja ja esteitä henkilöstön näkökulmasta katsottuna. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Aineisto tutkimukseen kerättiin koko tilitoim...

 9. Projektisuunnitelma pop up -joulupuodin perustamiseksi Hangon Ideaco ry:lle

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kattavan ja selkeän projektisuunnitelman laatiminen Hangon Ideaco Ry:lle pop up- joulupuodin perustamista varten. Hangon Ideaco ry on hankolainen käsityötä edistävä yhdistys, jolla on ollut pop up -toimintaa jo kolmena vuonna. Joulupuodille on havaittu olevan suurta kysyntää. Pop up -joulupuodin toteutus ei kuitenkaan ole sujunut aina ihan mutkattomasti, sillä minkäänlaista ohjeistusta tai projektisuunnitelmaa puodin perustamista varten ei ole koskaan laadit...

 10. Kolmen kärjen koordinaatio : Kulttuurisen vanhustyön toimintamalliehdotus Seinäjoen kulttuuripalveluille

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden tavoitteena on muodostaa kaupunkiin kulttuurisen vanhustyön toimintamalli, jonka avulla tuotetaan ja koordinoidaan kulttuuria pysyvästi ja säännöllisesti palveluasumisyksiköiden arkeen. Kulttuurisella vanhustyöllä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa taide, luovuus ja kulttuuri tuodaan erilaisilla tavoilla osaksi ikäihmisten hoitoa ja sen kehittämistä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on muodostaa malli palveluasumisyksiköihin suuntautuvan tai...

 11. Kulttuurikeskus Lilla Villan - markkinoinnilla potkua palveluportfolioon

  OpenAIRE

  Majander, Petra

  2014-01-01

  Tämän kehittämistyön tilaaja on Kulttuurikeskus Lilla Villanin ystävät ry. ja toiminnanjohtaja Petri Pöyhönen. Kehittämistyön tavoitteena on kehittää Sipoossa sijaitsevan Kulttuurikeskus Lilla Villanin markkinoinnin toimintatapoja Lilla Villanin arvopohjan mukaisesti digitaalisen markkinoinnin keinoin ja kasvattaa uuden taidekeskuksen tunnettuutta ja yleisömääriä. Työ vakauttaa toimintaa sekä yleisöltä kerättyjen tulojen ennustettavuutta ja tuo uusia näkökulmia arvoista rakennettuun, lokaalii...

 12. Kahvilan liiketoimintasuunnitelma : yrityksen perustaminen ravintola-alalle

  OpenAIRE

  Ryynänen, Minna

  2009-01-01

  Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu aloittavan kahvila-leipomoyrityksen liiketoimintasuunnitelmasta ja ravintolayrityksen perustamiseen liittyvästä teoriasta. Opinnäytetyön tavoite on toteuttamiskelpoinen ja muunneltavissa oleva liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään tarkemmin kahvilan toimintaan, sillä leipomon toimintaa on tarkoitus lähteä kasvattamaan vasta kahvilan toiminnan käynnistämisen jälkeen. Työssä tarkastellaan ravintola-alan ominaisuu...

 13. Sähköinen markkinointikampanja PK-yritykselle

  OpenAIRE

  Vuorinen, Marika

  2016-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee sähköistä markkinointia ja sen erilaisia keinoja painottuen sosiaaliseen mediaan. Opinnäytetyössä on tilaajana sisustukseen keskittynyt yritys, jonka nimeä ei kuitenkaan mainita liiketoiminnallisista syistä. Teoriaosuudessa käydään läpi suosituimpia sosiaalisia medioita tällä hetkellä ja pohditaan mitä kaikkea on huomioitava kampanjaa tehdessä. Ennen kun kampanjaa voidaan lähteä suunnittelemaan, on tehtävä yritysanalyysi ja tarkasteltava toimintaa useista näkö...

 14. Pyhännän Rakennustuote Oy:n suurelementtilinjan tuottavuuden parantaminen

  OpenAIRE

  Pietilä, Aki-Veikko

  2014-01-01

  Tämä opinnäytetyö tehtiin Pyhännän Rakennustuote Oy:n suurelementtitehtaalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää keinoja suurelementtilinjan tuottavuuden parantamiseksi teorian ja tutkimuksen avulla. Nykysysteemissä esiintyvä vaihtelu on aiheuttanut keskinäisiä riippuvuussuhteita työvaiheiden välille ja sen myötä tehokkuus on laskenut. Vaihtelu on ollut suurta ennen kaikkea eri työvaiheiden jaksoaikoja verrattaessa. Työssä selvitettiin, miten suurelementtilinjan toimintaa saisi tehostet...

 15. Puuperäisiä biomassoja ja mikroturbiinitekniikkaa hyödyntävän pienen kokoluokan CHP-laitoksen mallintaminen osaksi aluelämpöverkkomallia

  OpenAIRE

  Karjalainen, Henri

  2015-01-01

  Tässä tutkielmassa mallinnettiin MATLAB:lla pienen kokoluokan (< 1MW) yhdistetty lämmön- ja sähköntuotantoyksikkö (CHP), joka hyödyntää puuperäisiä biomassoja polttoaineena ja mikroturbiiniteknologiaa sähkön tuottamiseen. Mallinnustyö jakaantui tarkastelemaan puuhakkeen ja pellettien palamisessa muodostuvia savukaasuja, Turbec T100- mikroturbiinijärjestelmän sähköntuotantoa, vastavirta lämmönvaihtimien toimintaa sekä koko yksikön liittämistä osaksi VTT:n rakentamaa aluelämpöverkkomallia....

 16. Building Blocks on the Sea – simulating the realisation of the M2Cell system in contemporary context of cruise industry

  OpenAIRE

  Ylirisku, Vesa

  2012-01-01

  Building Blocks on the Sea – Simulating realisation of M2 Cell -concept in contemporary context on projektiin pohjautuva opinnäytetyö, jonka perustavana päämääränä on kehittää eteenpäin muunneltavaa moduulisysteemiä nimeltään M2Cell simuloimalla konseptin toimintaa nykyaikaisen risteilyteollisuuden kontekstissa. Toisin sanoen työn tavoitteena on vastata tämän innovatiivisen systeemin kehittämistarpeeseen niin uusien ideoiden kuin yleisen kehittämisenkin kautta keskittyen systeemin toiminnalli...

 17. Urheiluohjelmaa puheradiossa : Yle Urheilun toiminta- ja työtapojen muutos Yle Puheen kanava-uudistuksen jälkeen

  OpenAIRE

  Tammilehto, Teemu

  2013-01-01

  Opinnäytetyö käsittelee Yle Urheilun toiminta- ja työtapojen muutoksia tapahtumaurheilun siirryttyä Radio Suomesta Yle Puheeseen vuoden 2012 alussa. Opinnäytetyössä sovelletaan etnografisia tutkimusperiaatteita. Tavoitteena on selittää ja kuvata ihmisten toimintaa heidän ympäristössään sekä tuoda julki ryhmän jäsenten tulkintoja ympäristöstä ja omasta toiminnastaan. Aineistonhankintamenetelmänä on käytetty asiantuntijahaastatteluita ja alaan liittyvää kirjallisuutta. Aineiston laadullise...

 18. Vanhustyön lähijohtamista vahvistamassa : ”Vierellä ei voi johtaa, joukkoja johdetaan edestäpäin”

  OpenAIRE

  Laaksonen, Satu

  2013-01-01

  Kehittämishankkeen tavoitteena oli erään vanhuspalveluja tuottavan organisaation vanhustyön johtamisen vahvistaminen lähijohtajien osaamista kehittämällä, työhyvinvointia edistämällä sekä lähijohtajien välistä vertaistuellista toimintaa tukemalla. Toimintaympäristönä oli pääkaupunkiseudulla sijaitseva yksityinen hoivaorganisaatio Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, jonka palvelut suuntautuvat pääosin yli 65-vuotiaille asiakkaille. Ikääntyneiden määrän kasvaa Suomessa Eu-maista nopeimmi...

 19. Metsäteollisuuden lietteiden biokaasutus biojätteen kanssa : Biokaasupanoskokeiden ja jatkuvatoimisen biokaasulaitteiston avulla

  OpenAIRE

  Kaivola, Anna

  2013-01-01

  Opinnäytetyö liittyy Savonia-ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja saksalaisen Ostfalia University of Applied Sciencesin yhteiseen METLI-hankkeeseen, jossa on tavoitteena luoda kokonaisvaltainen palvelukonsepti metsäteollisuuden lietteille. Opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: teoriaosassa on kerrottu millaisia metsäteollisuuden lietteet ovat, miten niitä käsitellään ja millaista on niiden hyötykäyttö nykyisin. Lisäksi on kuvattu hankkeessa mukana olevien kohdelaitosten toimintaa. Op...

 20. Parrot AR.Drone 2.0 : Quadrokopterin käyttö ja ohjelmointi

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Parrot AR.Drone 2.0 quadrokopteria. Työssä selvitettiin kopterin toimintaa ja sitä, onko kenen tahansa mahdollista käyttää ja ohjelmoida laitetta. Työn alussa käydään läpi kopterin ominaisuudet, laitteisto ja käyttäminen. Tutkimalla kopterin sisältämää laitteistoa voidaan selvittää sen käyttömahdollisuuksia. Opinnäytetyössä esitellään muutama kopterin ohjelmointiin tarvittava sovellus ja annetaan niiden asennusohjeet. Tärkein sovelluksista on Node.js...

 1. Syömishäiriötä sairastaneiden äitien kokemuksia äitiysneuvolasta saamastaan tuesta

  OpenAIRE

  Vatanen, Hannelin; Väisänen, Susanna

  2015-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata syömishäiriötä sairastaneiden ja sairastavien äitien kokemuksia äitiysneuvolasta saamastaan tuesta raskausajalta. Tavoitteena on siis selvittää, kuinka äitejä on tuettu, miten moniammatillisuus on toteutunut, kuinka sairaus on otettu puheeksi sekä miten äidit kehittäisivät syömishäiriöiden näkökulmasta neuvolan toimintaa. Tuotamme samalla tietoa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n hyödynnettäväksi. Aineisto kerättiin Webropol-kyselylomakkeella, joka julkaist...

 2. Ajoneuvo litium-ioni akkupaketin käyttöönotto

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Diplomityössä käyttöönotettiin litium-ioni akkupaketti ja tutkittiin akkupaketin akunhallintajärjestelmän toimintaa. Diplomityö käsittää lyhyen selvityksen litium-ioni akuista sekä akunhallintajärjestelmistä. Akkujen yleiset ominaisuudet käydään läpi. Yleisimmät litium-ioni akkukemiat käsitellään. Yksi akkujen mahdollinen kehityspolku esitellään. Akunhallintajärjestelmien toiminnallisuutta ja topologioita esitellään. Työssä otettiin käyttöön ominaisjännitteeltään 363 voltin ja 40 Ah:n kokoine...

 3. Sähköajoneuvojen akusto ja kestoikä

  OpenAIRE

  Niemi, Miro

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on sähköautojen akustojen kestävyys ja kapasiteetin lasku.Työn tarkoituksena on selvittää, miten sähköautojen akkukapasiteetti laskee ja mitkä eri tekijät siihen vaikuttavat.Työ on toteutettu kirjallisuusselvityksenä tutkimalla aihetta käsitteleviä internetlähteitä ja kirjallisuutta. Työssä on käsitelty yleisimmät sähköautoissa käytettävät akkutyypit ja niiden rakenne sekä tarkasteltu yleisesti sähköautojen ja akkujen toimintaa. Samalla on myös selvitetty, mit...

 4. Sähköajoneuvojen akusto ja kestoikä

  OpenAIRE

  Niemi, Miro

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on sähköautojen akustojen kestävyys ja kapasiteetin lasku.Työn tarkoituksena on selvittää, miten sähköautojen akkukapasiteetti laskee ja mitkä eri tekijät siihen vaikuttavat.Työ on toteutettu kirjallisuusselvityksenä tutkimalla aihetta käsitteleviä internetlähteitä ja kirjallisuutta. Työssä on käsitelty yleisimmät sähköautoissa käytettävät akkutyypit ja niiden rakenne sekä tarkasteltu yleisesti sähköautojen ja akkujen toimintaa. Samalla on myös selvitetty, mit...

 5. Äitien, doulien ja kätilöiden kokemuksia doula-toiminnasta

  OpenAIRE

  Kirppu, Elisa; Kemppinen, Emilia; Semeri, Aino-Elina

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata äitien, kätilöiden sekä vapaaehtoisina doulina toimivien kokemuksia doula-toiminnasta. Tavoitteena oli koota tietoa doula-toimintaa käyttäneiden ja tarjoavien kokemuksista, jotta toiminta saisi näkyvyyttä ja sitä voitaisiin kehittää käyttäjien tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena oli myös kätilöiden kokemuksia tutkimalla saada tietoa synnytysosaston ja doulan välisestä yhteistyöstä, jotta myös sitä voitaisiin kehittää. Tämä kvalitatiivinen opinnäy...

 6. Kata-kehittämistyökalun käyttöönottokokemuksia HUSLAB Meilahden patologian laboratoriosta

  OpenAIRE

  Sieranen, Iida

  2016-01-01

  Leanin tarkoituksena on kehittää toimintaa poistamalla hukkaa. Kata-kehittämistyökalu on yksi Leanin menetelmä, jonka avulla tähdätään luovaan työskentelyyn sekä työprosessin, työhyvinvoinnin ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Esimiehet ja työntekijät käyttävät Kata-kehittämistyökalua yhteistyössä työympäristön laadun ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. HUSLABissa tapahtui organisaatiouudistus vuoden 2016 alussa. Tässä yhteydessä otettiin käyttöön päivittäisjohtaminen, jossa sovellettiin Ka...

 7. DHCP-palvelimen toiminta

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa ja kehittää Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän Dynamic Host Conficuration Protocol (DHCP)-palvelimien toimintaa sekä suunnitella toimintamalli, jonka avulla palvelimen sisältö voidaan siirtää Windows Server 2003:sta Windows Server 2012 -ympäristöön. DHCP-palvelu oli toteutettu alun perin Windows Server 2003 -ympäristöön. Opinnäytetyö tehtiin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän tietoliikenteelle. DHCP:n palvelimen avulla saavuteta...

 8. Palkansaajasta itsensä työllistäjäksi : Naisyrittäjyyden näkökulmasta

  OpenAIRE

  Sirviö, Outi

  2016-01-01

  Opinnäytetyön aiheena on palkansaajasta itsensä työllistäjäksi naisyrittäjyyden näkökulmasta. Työssä kuvaillaan yrittäjyyden sekä naisyrittäjyyden keskeisiä piirteitä. Työn tarkoituksena on tutkia naisyrittäjyyden näkökulmasta yrityksen perustamiseen liittyvää toimintaa, verkostoja sekä rahoitusmahdollisuuksia. Työ on rajattu koskemaan naisyrittäjyyttä ja heidän mahdollisuuksiaan ja motiiveja työllistää itsensä oman yrityksen kautta. Suomessa on Naisyrittäjiä noin 80 000, joka on noin kol...

 9. Tietoinen lÀsnÀolo perusopetuksessa. Pilottikokeilu mindfulness-harjoitusten kÀytöstÀ kuudennessa luokassa

  OpenAIRE

  SÀrkkÀ, Hanna

  2015-01-01

  Mindfulness eli tietoinen lÀsnÀolo on kognitiivista alttiutta olla tietoinen siitÀ, mitÀ tapahtuu tÀllÀ hetkellÀ, ilman tuomitsemista tai pyrkimystÀ tiettyyn lopputulokseen (esim. Napoli, 2004). Tietoisesta lÀsnÀolosta osana opetusta puhutaan yhÀ enemmÀn, mutta tieteellistÀ tutkimusta on vielÀ melko vÀhÀn (Burke, 2009). Mindfulness-meditaation on todettu muuttavan aivojen toimintaa positiivisella tavalla (Davidson et. al, 2003). Tutkimukset ovat antaneet nÀyttöÀ siitÀ, ett...