WorldWideScience

Sample records for munastaideseuran toimintaa nisen

 1. Kotimyynti osana yrityksen toimintaa

  OpenAIRE

  Penna, Maria

  2015-01-01

  Monet tunnetut suoramyyntiyritykset perustuvat kotimyyntitoimintaan. Kotimyynti on jo pitkään auttanut ihmisiä kasvattamaan myyntitaitojaan sekä tarjonnut heille lisäansioita. Opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella kotimyyntikonseptin tuomia mahdollisuuksia pienessä luonnonkosmetiikan yrityksessä. Opinnäytetyön toiminnallisena osuutena toteutettiin opas turkulaiselle maahantuonti- ja verkkokauppayritys OrganicYou:lle. Tiedosto sisältää keskustelupalstojen analysointia, inspiroivaa ja vis...

 2. Tutkimustiedon käyttö röntgenhoitajan työssä osana näyttöön perustuvaa toimintaa

  OpenAIRE

  Vesikukka, E. (Emilia)

  2015-01-01

  Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla röntgenhoitajien tutkimustiedon käyttöä työssään röntgenhoitajien arvioimana. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta tutkimustiedon käyttötottumuksista sekä tutkimustiedon käyttöön vaikuttavista tekijöistä, joiden avulla voitaisiin pyrkiä edistämään näyttöön perustuvaa radiografiaa osaksi työkulttuuria. ...

 3. Verkkokauppa osaksi B2B-yrityksen sähköistä liike-toimintaa : case: Capcons Technology Oy

  OpenAIRE

  Kaitarinne, Tomi; Hannula, Tuomo

  2010-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata monipuolisesti B2B-verkkokaupan perustamisprosessi nykyaikaisin menetelmin ja uusimpien vaatimusten mukaisesti. Opinnäytetyön case-yrityksenä toimii Capcons Technology Oy, jonka verkko-kaupan perustamisprosessissa on tarkoitus soveltaa työssä käsiteltyjä asioita. Tavoitteena on, että yritys pystyy hyödyntämään opinnäytetyötä kattavasti verkko-kaupan perustamisen eri vaiheissa. Lisäksi tätä työtä voidaan hyödyntää myös muita B2B-verkkokauppoja perust...

 4. Avaimet menestykseen : Case Bar Cave

  OpenAIRE

  Rossinen, Henna; Pulkkanen, Hanna

  2012-01-01

  Tiivistelmä Nykyisin markkinointi ei ole vain huolimattomasti koottu lista yrityksen toimintaa jaottelevista perusedellytyksistä, vaan se on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa on huomioitava yrityksen liikeidea sekä toiminta-ajatus. Jokainen ravintola pystyy peruslähtökohdiltaan tarjoamaan asiakkailleen saman tuotteen, joten erottuminen massasta on elintärkeää. Varsinkin pienemmissä kaupungeissa, erottumalla kilpailijoista saadaan sekä entiset, että uudet asiakkaat astumaan juuri omaan ra...

 5. 4.- 6.-Luokkalaisten odotukset ja toiveet Jyväskylän seurakunnan toiminnalta

  OpenAIRE

  Leppänen, Hanna-Maire

  2014-01-01

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 4.-6. luokkalaisten odotukset ja toiveet Jyväskylän seurakunnan toiminnalta, jotta työntekijät tavoittaisivat kohderyhmän pa-remmin ja heille voitaisiin järjestää mielekästä ja osallistavaa toimintaa. Työn hankkeisti Jyväskylän seurakunta. Teoriaosassa käsiteltiin kirkon varhaisnuorisotyötä, osallistavaa toimintaa, Jyväskylän seurakunnan varhaisnuorisotyötä sekä varhaisnuorten kasvua ja kehitystä. Tutkimus toteutettiin internetkyselyllä Jy...

 6. Kriisiviestinnän toteutus suuryrityksen tuotantoyksikössä

  OpenAIRE

  Jääskeläinen, Juhana

  2010-01-01

  Opinnäytetyö on tehty suuren teollisuuslaitoksen tarpeisiin onnettomuus- ja muita poikkeustilanteita varten. Kriisinhallinta on organisaatioiden suunniteltua toimintaa poikkeustilanteiden varalle. Kriisiviestintä on osa kriisinhallintaa. Kriisinhallintaa ja kriisiviestintätoimia aiheuttavia kriisejä ovat mm. onnettomuudet, väkivaltaan perustuvat kriisit, talouskriisit, toimialakriisit sekä julkisuuskriisit. Kriisinhallinta vaatii ennakointia kaikkiin näihin mahdollisiin kriiseihin. Opinn...

 7. Päivittäisen toiminnan näkyvyyden lisääminen blogin avulla: case BarLaurea

  OpenAIRE

  Niemi, Annilotta

  2014-01-01

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda BarLaurealle päivittäistä toimintaa kuvaava blogialusta sekä henkilökunnan blogiopas, jonka avulla päivittää ja muokata blogia. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi BarLaurea. BarLaurea tarvitsi informaatiokanavaa, jonka kautta kuvata monimuotoista toimintaa ja olla yhteydessä opiskelijoihin. Tuotetun blo-gin oli tarkoitus lisätä sekä selkeyttää BarLaurean päivittäisen toiminnan näkyvyyttä opiskeli-joille. BarLaurea on vuodesta 2...

 8. Liedon kunnan kriisiviestintäsuunnitelma

  OpenAIRE

  Nieminen, Jutta

  2007-01-01

  Liedon kunnalle ei ole aikaisemmin tehty viestintäsuunnitelmaa normaaliolojen erityistilanteisiin, joten kriisiviestintäsuunnitelma koettiin kunnassa tarpeelliseksi. Niihin varautuminen ja niistä tiedottaminen ovat tärkeä osa kunnan toimintaa. Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen Liedon kunnalle. Työn tarkoituksena oli tehdä kriisiviestintäsuunnitelmasta ohje ja apuväline normaaliolojen erityistilanteiden sekä poikkeusolojen viestintään. Tavoitteena ...

 9. Tuotekoulutuksen ulkoistaminen : Konseptitasolta liiketoimintamalliksi

  OpenAIRE

  Puola, Patric

  2010-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tuotekoulutuksen ulkoistamista liiketoimintakonseptina. Tutkimus keskittyi pääasiassa luomaan toimivan liiketoimintamallin hypoteesin pohjalta. Hypoteesi perustui kymmeneen väittämään, jotka koskivat yritysten nykyistä toimintaa, koulutettavaa tuotetta sekä ulkoistamissuhdetta. Liiketoimintamallin keskeisin sisältö on tuotekoulutuksen ulkoistamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät, ulkoistamisen tuomat hyödyt ja haitat sekä ulkoistamissuhteen eri aste...

 10. KASVATETAAN YHDESSÄ JA ERIKSEEN : vanhempaintoimikunta päiväkodissa

  OpenAIRE

  Lemmetti, Katariina; Vasamaa, Maria

  2010-01-01

  TIIVISTELMÄ Lemmetti, Katariina & Vasamaa Maria. Kasvatetaan yhdessä ja erikseen Vanhempaintoimikunta päiväkodissa. Helsinki, kevät 2010, 67 s., 8 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus + lastentarhanopettaja. Opinnäytetyön tavoitteena oli perustaa vanhempaintoimikunta Päiväkoti Perttuun Helsingin Siltamäessä ja kehittää sen toimintaa yhdessä ...

 11. Simulointimalli aksiaalisen turbokompressorin monitorointiin

  OpenAIRE

  Heikkinen, Rami

  2016-01-01

  Insinöörityön tavoitteena oli luoda menetelmä aksiaalisen turbokompressorin monitorointiin, jolla kompressorin likaantumisesta tai muusta toiminnallisesta syystä johtuva suorituskyvyn alentuminen voidaan mitata. Työ tehtiin Nesteen Porvoon jalostamon tuotantolinja kahdelle, jossa työn kohteena oleva ilmakompressori sijaitsee osana leijukatalyyttistä krakkausyksikköä. Työssä käsiteltiin kaasun komprimoinnin termodynamiikkaa, sekä aksiaalikompressorin rakennetta ja toimintaa osana prosessia...

 12. Turvallisuusyksikön perustaminen osaksi Yritys X:ää

  OpenAIRE

  Tohka, Valtteri

  2017-01-01

  Yritys X on tottunut hankkimaan tarvitsemiaan turvallisuuspalveluita yhteistyökumppaneiltaan. On kuitenkin huomioitava, että muuttuva maailma, supistuneet viranomaisresurssit ja turvallisuusosaamisen merkitys, osana yritysten normaalia liiketoimintaa, on kasvanut. Tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on myös tärkeää arvioida sitä, onko perinteisesti yrityksen tukipalveluihin kuuluvia turvallisuuspalveluita sittenkään järkevää ulkoistaa vai sisäistää ne osaksi yrityksen muuta toimintaa....

 13. Lakkaasi ja tyrosinaasi ja niiden aktiivisuus valkolahosienissä

  OpenAIRE

  Kajasniemi, Petri

  2016-01-01

  Tutkielman kirjallinen osuus käsitteli Agaricus-suvun sieniä, sekä tyrosinaasin ja lakkaasin toimintaa ja rakennetta ja niiden jo olemassa olevia että mahdollisia sovelluksia. Kokeellisessa osassa pyrittiin selvittämään lakkaasin ja tyrosinaasin aktiivisuutta puuta ja kariketta lahottavien kantasienten kasvatuksissa ja vertaamaan erilaisia tyrosinaasiaktiivisuuden mittausmenetelmiä. Kokeellisessa osuudessa oli kaksi 28 vuorokautta kestänyttä kasvatusta. Toisessa alustana oli 2% mallasliemi...

 14. Teknis-taloudelliset tekijät DFIG-tuulivoimalan suosion taustalla

  OpenAIRE

  Niemelä, Joona

  2015-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä erilaisiin tuulivoimalaratkaisuihin ja erityisesti niissä käytettäviin generaattoriratkaisuihin. Päätavoitteena oli selvittää teknisesti DFIG (Double Fed Induction Generator) -tyyppisen eli kaksoissyötetyllä liukurengasepätahtigeneraattorilla varustetun tuulivoimalan toimintaa ja raportoida olennaisimpia asioita siitä. DFIG-generaattoriratkaisu on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin tuulivoimaloiden generaattoriratkaisu, joten suuren suosion selvittä...

 15. Tule sellaisena kuin olet : Luontoavusteiseen toimintaan perustuvan hyvinvointiyrityksen toimintasuunnitelma

  OpenAIRE

  Virtanen, Anne

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia liiketoimintasuunnitelma tekijän omalle yritykselle. Yritys on hyvinvointi- ja kuntoutuspalveluja tarjoava yritys, jonka palvelut ovat kohdennettu erityisesti lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Kaikki toiminta perustuu luonto- ja eläinavusteisiin menetelmiin, sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan sekä tarvittaessa muihin luoviin, kuten taide- ja käsityömenetelmiin. Suomessa kaikkea luontolähtöistä toimintaa kuvaavaksi käsitteeksi on va...

 16. Laatua prosesseihin : Lounasravintolan prosessikuvaukset

  OpenAIRE

  Lairila, Outi

  2010-01-01

  Laatua prosesseihin Lounasravintolan prosessikuvaukset Vuosi 2010 Sivumäärä 43 Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Heseva-lounasravintolan toimintaprosessit asiakaslähtöisesti. Tämä on laadunkehittämistyön valmistelun ensimmäinen askel kyseisessä toimintaympäristössä. Lounasravintolan tavoitteena on kehittää toimintaansa Euroopan laatupalkintokriteerien mukaiseksi. Ydinprosessikuvauksien avulla voidaan luoda mittareita, joiden tavoitteena on arvioida toimintaa ja peilata tulevaisuut...

 17. Fiscalis 2020 -ohjelman kirjanpito

  OpenAIRE

  Suhonen, Arja

  2015-01-01

  Fiscalis 2020 -ohjelma on Euroopan unionin verotusjärjestelmien toimintaa parantava toiminta-ohjelma, jonka toimintakausi on 1.4.2014–30.3.2020. Ohjelmaan osallistuvat Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Albania, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki. Euroopan komissio rahoittaa ohjelmaa. Toimeksiantajan tehtäviin kuuluu Fiscalis 2020 -ohjelman rahoituksen kirjanpito tehtävät ja tilitys Euroopan komissiolle yhteistyössä Esikunta- ja oikeu...

 18. Ravintola Torren franchising manuaali

  OpenAIRE

  Helén, Mira

  2014-01-01

  Opinnäytetyöni käsittelee franchising toimintaa.Franchisingtoimintaa yksityisessä yrityksessä, jossa sellaista ei vielä ole.Tavoitteenani oli tehdä mahdollisimman kattava franchising manuaali ravintola Torren tulevalle franchising yrittäjälle. Manuaalissa käydään läpi liiketoiminta suunnitelma, arvot, miljöö, sisustus, palvelukuvio ja tuotteet.Käymme läpi myös melkein kaikki sopimukset sekämainokset ja logot. Olen käyttänyt työssäni vuokaaviota, palvelukuviota esiteltäessä. Vuokaaviota k...

 19. "Jes, must on johonkin" : Mikä motivoi 18–35-vuotiaita jäseniä Helsingin Klubitalon toiminnassa?

  OpenAIRE

  Kuosmanen, Mirkka; Aho, Laura

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa sovellettavaa tietoa mielenterveyskuntoutujien motivoitumisesta Helsingin Klubitalon toimintaan. Opinnäytetyössä vastataan kysymyksiin: Mikä motivoi 18–35-vuotiaita mielenterveyskuntoutujia Helsingin Klubitalon toiminnassa? Mitkä tekijät yksilössä, toiminnassa ja ympäristössä lisäävät ja mitkä tekijät vähentävät klubitalon toimintaan motivoitumista? Miten klubitalon toimintaa voisi kehittää, jotta toiminta edistäisi nuorten aikuisten motivoitumista...

 20. Työtapojen integrointi varastotyöhön oppaan avulla. Case: Nilson Group

  OpenAIRE

  Siitonen, Arja

  2013-01-01

  Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää nykyistä toimintaa arvioiden Nilson Groupille integroitu varastotyön vaiheita kuvaava opas. Tavoitteena oli helpottaa työntekijöiden varastotyötä, esimerkiksi kenkien hakua, ja täten parantaa asiakaspalvelua. Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Nilson Groupin kanssa. Nilson Groupiin kuuluvat Suomessa Nilson Shoes, Din Sko, Skopunkten, Radical Sports Shop in Shop ja muutama franchising-pohjainen Ecco Shop in Shop. Tutkimusongelmaksi muodostui varaston käyttö ...

 1. Metropolialueen matkailun wellness –palveluiden kehitysympäristöselvitys

  OpenAIRE

  Taivassalo, Emma

  2010-01-01

  Kehitysympäristöselvityksessä kartoitetaan Metropolialueen wellness -matkailun toimijoita, nykyistä toimintaa, kehittämistilannetta ja tulevia kehittämisen tarpeita. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa yritysten yhteistyön tilannetta, yhteistyöhalukkuutta ja osaamista kehittämistoimintaan sekä kehittämishaluja wellness -palveluja alueen matkailuelinkeinon tarpeita vastaaviksi. Tavoitteena on myös löytää Metropolialueen kehittäjien ja mahdollistajien kannalta ensisijaisia kehittämiskohteita....

 2. Brändin tunnettuuden lisääminen verkkoviestinnän avulla : Case: Yritys X

  OpenAIRE

  Tyllilä, Kati; Myllymäki, Lisa

  2014-01-01

  Opinnäytetyössä tarkasteltiin muotialalla toimivan toimeksiantajayrityksen, X:n, ulkoisen verkkoviestinnän nykytilaa ja kehitettiin tämän toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tärkeimpänä tavoitteena opinnäytetyössä oli tuoda brändin nimeä julki sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Markkinointiviestinnän lisäksi opiskeltiin teoriaa brändäyksestä ja lanseerauksesta. Opinnäytetyössä pyrittiin sosiaalisen median toimin vahvistamaan X:n brändiä ja sen tunnettuutta. Pohtiessaan mahdollisia eri toimin...

 3. Video-EEG epilepsian diagnostiikassa - milloin ja miksi?

  OpenAIRE

  Mervaala, Esa; Mäkinen, Riikka; Peltola, Jukka; Eriksson, Kai; Jutila, Leena; Immonen, Arto

  2009-01-01

  Aivosähkötoimintaa mittaava EEG on epilepsian spesifinen tutkimus. Video-EEG:llä (V-EEG) tarkoitetaan EEG:n ja videokuvan samanaikaista tallennusta. Valtaosa epilepsiapotilaista joudutaan diagnosoimaan ilman V-EEG:tä, varsinkin jos kohtauksia on esiintynyt vain muutama. Kohtausten toistuessa tavoite on päästä kohtauksenaikaiseen V-EEG-rekisteröintiin. V-EEG:n käyttöaiheista tärkein on epilepsian diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka. V-EEG:llä pystytään erottamaan epileptiset kohtaukset esimer...

 4. Pienkosteikot vesiensuojelun välineenä

  OpenAIRE

  Mustanoja, Eeva

  2013-01-01

  Opinnäytetyöni käsittelee pienkosteikon käyttöä vesiensuojelun välineenä. Tavoitteena oli määrittää pienkosteikolle koko ja muodot sekä kehittää pikaopas. Lisäksi tutkin pienkosteikon toimintaa ja hyötyjä verrattuna muihin menetelmiin paitsi vesiensuojelun, myös riistan kannalta. Työssäni tuon esille ideoita, joilla pienkosteikkoja voidaan suunnitella ja rakentaa mahdollisimman edullisesti. Työni tutkimusosuuden suoritin alan asiantuntijoita haastattelemalla. Kaikki haastateltavat ovat ve...

 5. Yrityksen tie kasvuun

  OpenAIRE

  Niemelä, Roosa

  2016-01-01

  Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona franchising-ketjuun kuuluvalle majoituspalveluyritykselle. Aihe löytyi yrityksen toimintaa havainnoimalla ja yrittäjän kanssa käytyjen keskustelun perusteella. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kvalitatiivisen tutkimuksen avulla, mitkä ratkaisut edesauttavat nuorta yritystä kasvun ylityksessä. Työn teoreettinen viitekehys koostuu yrityksen elinkaarimalleista, yrityksen kasvuun liittyvästä kappaleesta, joka sisältää otteita kasvavan yrityks...

 6. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opetuskeittiön käytännön toimintojen kehittämissuunnitelma

  OpenAIRE

  Heikkilä, Piia

  2013-01-01

  Tämän produktityyppisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Helsingin Haagassa sijaitsevaan HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opetuskeittiöön kehittämissuunnitelma. Koulussa koulutetaan liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita ja lisäksi se tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Kehittämissuunnitelman lähtökohtana oli opettajakunnan esittämä toive. Kehittämissuunnitelma toteutettiin siten, että se soveltuu opetuskeittiön käyttäjäkunnalle ja voisi toimia...

 7. Kamppailu yleistelevisiosta. TES-TV:n, Mainos-TV:n ja Tesvision merkitykset suomalaisessa televisiokulttuurissa 1956-1964

  OpenAIRE

  Keinonen, Heidi

  2011-01-01

  Suomalaista televisiohistoriaa tarkastellaan usein Yleisradion historiana. Säännöllinen televisiotoiminta käynnistyi kuitenkin kaupallisesti rahoitetun televisioaseman lähetyksillä, ja vuoteen 1964 mennessä Suomessa ehti toimia kolme kaupallista televisioyhtiötä. TES-TV jatkoi pääkaupunkiseudulla vuonna 1956 säännölliset lähetykset aloittaneen Televisiokerhon toimintaa, Mainos-TV aloitti omat lähetyksensä Yleisradion televisiokanavalla seuraavana vuonna ja vuodesta 1960 lähtien TES-kanavan oh...

 8. Mitä varhaiskasvattajat tekevät päiväkodin lapsiryhmissä?

  OpenAIRE

  Virtanen, Marjo

  2015-01-01

  Tavoitteet. Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on selvittää päiväkodin varhaiskasvattajien toimintaa aamupäivän aikana, jolloin kasvattajat pääsääntöisesti työskentelevät lapsiryhmässä. Tutkimuksessa selvitetään miten varhaiskasvattajien toiminta päiväkodissa liittyy lasten toimintaan mm. perushoitotilanteissa ja erilaisissa leikkitilanteissa. Tutkimuksen teoriataustassa käsitellään varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja, lapsen kasvusta ja kehittymistä, varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sek...

 9. Vaihtelua visualisointeihin : Sykevälivaihtelun muotoilu tiimitehosteeksi

  OpenAIRE

  Hujanen, Wille

  2013-01-01

  Opinnäytetyössä käydään läpi datan visualisoinnin teoriaa ja prosessia. Työ toteutettiin yhteistyössä Mega Elektroniikka Oy:n kanssa, jonka tuoteperheissä sovellettuun sykevälivaihteluteknologian tuottamaan dataan opinnäytetyö perustuu. Työn tarkoituksena oli tuottaa sykevälivaihteludatasta visualisointeja, joiden avulla tiimin toimintaa pystyisi tehostamaan. Tämä sisälsi perehtymisen sykevälivaihtelu-, datan visualisointi- ja tiimiteorioihin, sekä näiden pohjalta graafisten visualisointien...

 10. Elämä Pelissä - tutkimus nuorten digitaalisen pelaamisen positiivisista vaikutuksista

  OpenAIRE

  Rapp, Tuomas

  2013-01-01

  Tämä opinnäytetyö tutkii nuorten digitaalista pelaamista Suomessa ja tuo ilmi digipelaamisen positiivisia vaikutuksia. Opinnäytetyö esittelee Elämä Pelissä – pelaaminen sosiokulttuurisen innostamisen välinee-nä hankeidean ja tuo esille hankkeen tarpeellisuutta nuorisokentässä. Opinnäytetyön on tarkoitus tuoda hankkeelle lisää tietoa nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja tukea näin hankkeen kehitystä. Elämä Pelissä -hanke tarjoaa matalan kynnyksen vahvistavaa toimintaa nuorille, joilla o...

 11. Ensiapuohjeistus ja -koulutus : Attendo Kilpiäisten palvelutalo ja hoivakoti Onnela

  OpenAIRE

  Lyytikäinen, Mari; Hakala, Lea

  2017-01-01

  Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä kahden eri toimeksiantajan kanssa: Attendo Kilpiäisten palvelutalo Lahdessa ja Hoivakoti Onnela Iitissä. Palvelutalot ovat keskenään hyvin samantyyppiset, molemmissa palvelutaloissa tarjotaan tehostettua palveluasumista vanhuksille. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia palvelutalo-olosuhteisiin sopiva ensiapuohjeistus ja pitää henkilökunnalle ensiapukoulutuksia. Tarkoituksena oli yhtenäistää toimintaa ensiaputilanteissa ja tuoda niihin varmuutta ja jä...

 12. Myymäläkalusteen tuotekehitys

  OpenAIRE

  Mehto, Elsa

  2015-01-01

  Pikval Oy on suomalainen myymäläkalusteiden suunnittelija ja valmistaja Jyväskylän Vaaja-koskella, Keski-Suomessa. Digitalisoitumista ja myymälän kiinnittämistä osaksi verkkokaup-paa on pidetty mahdollisena vaihtoehtona edistää kaupan toimintaa ja asiakaspalvelua suoraan myymälässä. Tähän markkinarakoon Pikval Oy on tarttunut tarjoamillaan Digital Signage -myymäläkalusteilla. Digital Signage -tuotteet ovat mainostamiseen ja asiakkaan informoimiseen soveltuvia näyttöjä, jotka on suunniteltu os...

 13. Eläinavusteiset menetelmät mielenterveyskuntoutuksessa : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  OpenAIRE

  Kemppainen, Anni

  2015-01-01

  Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää millaisia eläinavusteisia menetelmiä on olemassa, kuinka niitä käytetään hyödyksi mielenterveyskuntoutuksessa sekä millaisia vaikutuksia eläinavusteisilla menetelmillä on mielenterveyskuntoutuksessa. Tarkoituksena oli kartoittaa tutkimustietoa Kotilo ry:n toimintaa varten. Kotilo ry:n toiminta-ajatuksena on sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja asumispalvelujen tuottaminen Savonlinnan mielenterveyskuntoutujille. Opinnäytetyöni liittyi Hoivafarmi-hank...

 14. Lapsi eron keskellä : case: eroperheen kahden kodin lapset -projekti

  OpenAIRE

  Tolvanen, Nea; Hallberg, Annemari

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on arvioida Eroperheen kahden kodin lapset -projektia Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksen muiden työmuotojen työntekijöiden näkökulmasta. Arvioinnissa on hyödynnetty Mannerheimin Lastensuojeluliiton kehittämää Hyvällä mallilla -foorumia. Tutkimusongelmana oli selvittää, miten yhdistyksen eri työmuodot ovat kokeneet projektin palvelut osana yhdistyksen toimintaa. Työn teoriaosuudessa käsitellään ensin eropalvelujen tarpeellisuutta Suomessa. Kolmannessa luvu...

 15. Franchise-liiketoiminnan kehittäminen : Case: lamit.fi

  OpenAIRE

  Hänninen, Aki

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää keinoja toimeksiantajan aloittaman franchise-toiminnan kehittämiseen.Tutkimuskohteena oli osakeyhtiö lamit.fi:n aloittama franchise-ketju, joka perustuu energiatodistusten laadintaan. Ketjun toiminta on aloitettu keväällä 2013. Tutkimuksen aikana selvi-tettiin keinoja kehittää franchise-toimintaa asiakkuuksien näkökulmasta. Toimeksiantajana toimii Jyväskyläläinen energia-alan yritys Osakeyhtiö lamit.fi. Yritys on keskittynyt energia-alan ohjelmist...

 16. Lounasruokailun kehittäminen : Case Cafe Rivette

  OpenAIRE

  Rautavuori, Lea

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Loimaalla sijaitsevan ravintola Cafe Rivetten asiakas-tyytyväisyyttä lounastarjontaan, ja kyselyn avulla kehittää sen toimintaa. Kilpailu alalla on kovaa, ja tarkoituksena oli, että cafe Rivette voisi jatkossa erottua kilpailijoista entistä paremman lounastarjonnan avulla. Tutkimusongelmana oli miten kehittää Cafe Rivetten palveluja ja saada lisää asiakkaita. Asia-kastyytyväisyyskysely pohjautui asiakaslähtöiseen palveluun, asiakastyytyväisyyteen, j...

 17. Työpajaviikot 2005 - 2006 : Kirkkomännikön koulu

  OpenAIRE

  Kalmari, Sanna

  2006-01-01

  Liikunta on hermoston ohjaamaa lihasten toimintaa. Se on tahdonalaista ja toteutamme sitä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lasten tavoitteet ovat erilaisia kuin aikuisten ja liittyvät usein uusien taitojen oppimiseen tai peleissä pärjäämiseen. Sopivan harrastuksen löytäminen voi viedä vuosia. Tutkimusten mukaan lasten terveyden kehittyminen on kääntynyt laskuun ja täysin liikkumattomien, passiivisten lasten joukko kasvaa nopeasti. Nykyään vain joka kolmas lapsi liikkuu tarpeeksi. Olin ...

 18. Yrityksen sähköinen markkinointiviestintä : edullisesti lisäarvoa asiakkaalle

  OpenAIRE

  Lietzén, Laura

  2012-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia miten paikallinen pieni autokorjaamo voi luoda asiakkaalle lisäarvoa sähköisen markkinointiviestinnän avulla. Työssä keskitytään sähköisen markkinointiviestinnän osalta sosiaalisen median valjastamiseen yrityskäyttöön sekä vuorovaikutuksen luomiseen yrityksen ja asiakkaiden välillä. Perinteinen markkinointiviestintä on ollut yrityksien yksinhuutelua asiakkaille, kun taas nykyisin erityisesti sähköisessä maailmassa vuoropuhelu on tärkeä osa toimintaa...

 19. Kahvilan liiketoimintasuunnitelma : yrityksen perustaminen ravintola-alalle

  OpenAIRE

  Ryynänen, Minna

  2009-01-01

  Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka koostuu aloittavan kahvila-leipomoyrityksen liiketoimintasuunnitelmasta ja ravintolayrityksen perustamiseen liittyvästä teoriasta. Opinnäytetyön tavoite on toteuttamiskelpoinen ja muunneltavissa oleva liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään tarkemmin kahvilan toimintaan, sillä leipomon toimintaa on tarkoitus lähteä kasvattamaan vasta kahvilan toiminnan käynnistämisen jälkeen. Työssä tarkastellaan ravintola-alan ominaisuu...

 20. Palvelutiskin toiminnan kehittäminen : esimerkkinä K-Citymarket Skanssi

  OpenAIRE

  Simonen, Jaakko

  2015-01-01

  Tämän opinnäyteyön tarkoituksena oli tarkastella keinoja, joilla voidaan vaikuttaa palvelutiskin ja erityisesti sen lounaspalveluiden toiminnan kehittämiseen yleisesti, sekä erityisesti Citymarket Skanssissa. Teoreettisessa viitekehyksessä käydään läpi tämänhetkistä ja tulevaa tilannetta palvelutiskin ja vähittäiskaupan lounaspalveluiden suhteen. Näiden toimintaa on läpi opinnäytetyön arvioitu eri mainonta-, myynti – ja asiakaspalvelukeinojen kautta, miettien soveltamismahdollisuuksia. Nykyaj...

 1. Työntekijärekisterin luominen ja käyttöönotto

  OpenAIRE

  Kurkola, Matias

  2010-01-01

  Logistiikan turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa kuljetuksiin erikoistuneiden yritysten toimintaa. Yleisesti käytössä olevien turvallisuustyökalujen, kuten esimerkiksi kulunvalvonnan lisäksi toiminnan laatu vaatii tarkkaa henkilö- ja tavarakontrollia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda TNT Suomi Oy:n Turun toimipisteeseen helppokäyttöinen työntekijärekisteri, joka vähentäisi esimiesten työmäärää vapauttamalla resursseja henkilöstöhallinnosta varsinaiseen esimiestyöhön. Yrity...

 2. Kunnan strateginen johtaminen - tutkimus Seinänaapurikuntien strategiaprosessien ominaispiirteistä ja kunnanjohtajista strategisina johtajina

  OpenAIRE

  Rannisto, Pasi-Heikki

  2005-01-01

  Tutkimusmenetelmät ja tutkimustehtävä Tutkimuksen tehtävänä on selvittää kunnan strategiaprosessi ja strateginen johtaminen kunnanjohtajan kannalta sekä kunnanjohtajan rooli strategian käytäntöön viemisessä. Tutkimuksen kohdekuntina ovat Etelä-Pohjanmaalle sijoittuvan Seinänaapurit -seutukunnan seitsemän kuntaa. Tutkimuksessa tarkastellaan ja arvioidaan kohdekuntien strategiaprosesseja ja kunnanjohtajien toimintaa strategioiden maastouttajina. Lähdeaineistona ovat kansainvälinen strat...

 3. Osallistumisen ja vaikuttamisen tapaa etsimässä : tarkastelun kohteena Pihlajamäen Kehittämismaraton -toiminta

  OpenAIRE

  Heino-Mouhu, Sini

  2013-01-01

  Opinnäytetyö tarkastelee Pihlajamäessä toteutettua asukkaiden lähidemokratiaa vahvistavaa Kehittämismaraton -toimintaa. Tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, mitä osallistumista edistäviä ja estäviä tekijöitä maratontoiminnan aikana nousi esiin ja mitä mahdollisia kehittämisehdotuksia asukkailla oli toiminnan suhteen. Tutkimuskohteen taustailmiönä on kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamistapojen kehityssuuntaukset. Aihetta pohjustetaan kansalaisosallisuuden käsitteistöllä sekä viimeaikaisel...

 4. CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportti Q2/2014

  OpenAIRE

  Autioniemi, Juha; Pirttinen, Valtteri; Vatanen, Mikko

  2014-01-01

  CLT-koetalo-projektin yhtenä päätavoitteena on tutkia CLT-materiaalin rakennusfysikaalista toimintaa Suomen haastavissa olosuhteissa. Tämä Q2-raportti on toinen CLT-koetalon lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointiraportista, joita julkaistaan vuoden 2014 aikana yhteensä neljä. Q2/2014 -raportissa analysoidaan Kemissä sijaitsevasta CLT-koetalon rakenteista saatua mittausdataa. Koetalon rakenteissa sijaitsee yhteensä 48 mittausanturia, jotka mittaavat lämpötilaa ja suhteellista kosteutt...

 5. Henkilöstövoimavarojen johtamista megamarketissa

  OpenAIRE

  Setälä, Minna

  2016-01-01

  Henkilöstö on lähes kaikkien organisaatioiden tärkein voimavara ja menestyksen perusta. Ilman henkilöstön olemassaoloa ja osaamista, ei mikään organisaatio pystyisi toimimaan. Henkilöstövoimavarojen johtamisen tulisikin olla keskeinen osa yrityksen strategista toimintaa. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottaa luonnollisesti vastinetta siihen sijoitetulle pääomalle. Tämä opinnäytetyö tehtiin Vantaalla sijaitsevalle elintarvike- ja päivittäistavaraketjun myymälälle, supermarketille. Tavo...

 6. Jokivesipumppaamon varavoimajärjestelmän G16 uusiminen

  OpenAIRE

  Kangas, Lasse

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Outokumpu Stainless Oy:lle Joki-vesipumppaamon varavoimajärjestelmän G16 uusiminen. Uusimisen kohteena on dieselgeneraattori ja sen ohjausautomatiikka. Jokivesipumppaamo on tärke-ässä roolissa koko tehtaan toimintaa ajatellen, koska läheisestä Tornionjoesta pumpataan vettä tehtaan tarpeisiin. Varavoimajärjestelmä syöttää sähkökatkon aikana sähkön kriittisimpiin laitteisiin kuten pumppuihin, venttiileihin, automaatiojärjestelmään sekä osaan valaist...

 7. "Oli vahinko, et kaikki onnistu niin hyvin. Urheilulukio oli täydellinen urheilijan polku mulle." : hiihtäjien kokemuksia 2000-luvun urheilulukioista

  OpenAIRE

  Saarinen, Milla

  2016-01-01

  Milla Saarinen (2016). ”Oli vahinko, et kaikki onnistu niin hyvin. Urheilulukio oli täydellinen urheilijan polku mulle.” Hiihtäjien kokemuksia 2000-luvun urheilulukiosta. Pro gradu-tutkielma. Liikuntakasvatuksen laitos, liikuntapedagogiikka. Jyväskylän yliopisto, 132 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia hiihtäjien kokemuksia urheilulukion käymisestä, siellä opiskelemisesta ja urheilemisesta. Tavoitteena oli myös selvittää, miten urheilulukioiden toi-mintaa voisi kehittää entistä parem...

 8. Franchisingyrityksen konkurssiriskin ennustettavuus tunnusluvuilla

  OpenAIRE

  Pai, Ariane; Tuomi, Sirpa

  2016-01-01

  Tämän tutkimustyyppisen opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Erkki K. Laitisen mukauttaman kolmen muuttujan Z-luvun totuuspohjaa franchisingperiaatteella toimivien mikroyritysten konkurssiuhan havainnoimisessa ja ennakoinnissa. Tutkimuksen pohjana käytettiin franchisingketjuun kuuluvien osakeyhtiöiden tilinpäätöksiä. Tutkimukseen valitut yritykset olivat kolmelta eri toimialalta, 14 vähittäiskauppaa, 14 ravintola-alan ja 14 palvelualan yritystä, joilla oli toimintaa vähintään kolmena peräkkä...

 9. Yritystoiminnan laajentaminen Kissakahvila Purnauskiksessa : opas yrittäjälle

  OpenAIRE

  Lehmus, Ida-Rebecka

  2016-01-01

  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Kissakahvila Purnauskiksen yrittäjälle, Tiina Aaltoselle. Kissakahvila Purnauskiksen toimintaa aiotaan laajentaa Ouluun, joten työssä keskitytään teemoihin laajennustoimiin liittyen. Työn painopisteen kartoittami-seksi tehtiin alkuselvitys yrittäjän kanssa tämän tarpeista ja toiveista. Päätökset lopulli-sesta laajentamistavasta, aikataulusta ja rahoituskeinoista ovat vielä kesken, joten työn rajaus oli kirjoittajan päätettävissä. Opinnäytetyön tar...

 10. Akseligeneraattorin hybridikäyttö

  OpenAIRE

  Haukka, Jari

  2014-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selkeä informaatiopaketti koskien akseli-generaattorin hybridikäyttöä. Informaatiopaketin tarkoituksena oli tuoda ilmi akseligeneraattorin hybridikäytön toimintaa ja mahdollisuuksia lähtemällä liikkeelle vertailun mahdollistavista erilaisista olemassa olevista propulsiotyypeistä. Vertailukohteista opinnäytetyö eteni järjestelmän tärkeimpiin yksittäisiin komponentteihin ja niiden toimintaan, päätyen lopulta itse akseligeneraattorin hybridikäyttöön kokonais...

 11. Rekrytointiprosessi

  OpenAIRE

  Häkkinen, Pertti

  2012-01-01

  Opinnäytetyön aihe oli tutustua rekrytointiin ja kokonaisuudessaan rekrytointiprosessiin. Opinnäy-tetyön avulla tekijä saa kehitettyä omaa tietämystään rekrytoinnista ja toimeksiantaja voi tarkas-tella omaa tilannettaan rekrytoinnin suhteen. Raporttiin on koottu yleistä tietoa rekrytoinnista ja tarkasteltu asiaa myös toimeksiantajayrityksen kautta, jotta halutut tavoitteet saataisiin toteutettua. Työ tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittää omaa tietämystä ja toimintaa niin tekijän kuin toime...

 12. Vuokratyö rakennusalalla

  OpenAIRE

  Nykänen, Jari

  2016-01-01

  Rakennusalalla vuokratyö on näkyvässä roolissa ja rakennusalan yrityksistä jo joka kolmas rakennusyritys käyttää vuokratyötä. Vuokratyössä on esiintynyt ongelmia läpi sen historian ja opinnäytetyön tarkoituksena oli paneutua siihen, millaisia kokemuksia rakennusalan vuokratyöntekijöillä ja rakennusyrityksillä oli vuokratyöstä sekä avata vuokrayritysten toimintaa ja mitä ongelmia tuli esille. Opinnäytetyön empiirinen osuus koostuu vuokratyöntekijöiden kyselylomaketutkimuksesta ...

 13. SIEVIN JALKINE OY:N AVAINASIAKKAIDEN KÄSITYKSIÄ YRITYKSEN TOIMINNASTA

  OpenAIRE

  Haapakoski, Sanna

  2014-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantaja on Sievin Jalkine Oy. Yritys on Pohjoismaiden johtava turva- ja ammattijalkineiden valmistaja. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä avainasiakkaat ovat Sievin Jalkine Oy:n toimintaan ja miten toimintaa voidaan kehittää asiakkaiden hyväksi. Opinnäytetyössä selvitettiin, miten tyytyväisiä avainasiakkaat ovat tuotetarjontaan, palvelujen tarjontaan, markkinointiviestintään, asiakaspalveluun ja henkilöstöön. Opinnäytetyön tietoperustassa...

 14. Facebook Ravintola Sipulin markkinoinnin työkaluna

  OpenAIRE

  Eerikäinen, Hanna

  2014-01-01

  Tämä opinnäytetyö keskittyy tutkimaan sosiaalisen median kanavaa, Facebookia ja sen erityispiirteitä markkinoinnin näkökulmasta. Toimeksiantona Royal Ravintolat Oy:n yksikölle, Ravintola Sipulille, luotiin uudet Facebook-sivut sekä ohjeistus henkilökun-nalle sivujen käyttöä varten. Ohjeistus on tehty Royal Ravintoloiden yleisten ohjeistus-ten pohjalta erityisesti Ravintola Sipulin toimintaa koskevaksi. Työn tavoitteena on kehittää tietoperustan pohjalta Ravintola Sipulin markkinointia ja ...

 15. Tekoäly varallisuuden hoitajana : Nuorten aikuisten mielipiteitä tekoälyn käytöstä sijoitusneuvonnassa ja varainhoidossa

  OpenAIRE

  Tynjälä, Tuomas

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tekoälyn käyttöä sijoitusneuvonnassa ja varainhoidossa sekä tutkia suuntaa antavasti nuorten aikuisten mielipiteitä aiheesta. Tarkoituksena oli esitellä robottisijoitusneuvojien toimintaa ja menestystä sijoitusmarkkinoilla sekä selvittää, miten nuoret aikuiset potentiaalisina asiakkaina suhtautuvat tällaiseen palveluun. Koska tekoälyn tarjoamat sijoituspalvelut ovat olleet suuri puheenaihe sijoitusmarkkinoilla viime aikoina, opinnäytetyö on hyvin ajanko...

 16. Sähköajoneuvojen akusto ja kestoikä

  OpenAIRE

  Niemi, Miro

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on sähköautojen akustojen kestävyys ja kapasiteetin lasku.Työn tarkoituksena on selvittää, miten sähköautojen akkukapasiteetti laskee ja mitkä eri tekijät siihen vaikuttavat.Työ on toteutettu kirjallisuusselvityksenä tutkimalla aihetta käsitteleviä internetlähteitä ja kirjallisuutta. Työssä on käsitelty yleisimmät sähköautoissa käytettävät akkutyypit ja niiden rakenne sekä tarkasteltu yleisesti sähköautojen ja akkujen toimintaa. Samalla on myös selvitetty, mit...

 17. Kiintoainehäviöselvitys

  OpenAIRE

  Ylimys, Jussi

  2014-01-01

  Teoriaosassa käydään läpi yleisesti pyörrepuhdistuslaitoksen toimintaa sekä kiintoainehäviöitä paperi- ja kartonkitehtailla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Metsä Boardin Kyröskosken tehtaan kiintoainehäviötä. Työssä selvitettiin, minkälaista kiintoainetta jätevesilaitokselle päätyy ja miksi. Selvityksen kohteena oli myös, missä kohteissa kiintoainehäviöt tarkalleen syntyvät ja kuinka paljon häviötä tapahtuu. Kahden edellä mainitun tiedon perusteella selvitettiin, kuinka palj...

 18. Eläinavusteinen toiminta ja eläinavusteinen terapia - Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

  OpenAIRE

  Färm, Mia

  2013-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata minkälaisia sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöitä eläinavusteisesta toiminnasta ja terapiasta löytyy Theseus-julkaisuarkistosta aikana 1.1.2009-11.9.2013. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millaisia vaikutuksia eläinavusteisella toiminnalla ja terapialla on ihmisen terveydelle. Tavoitteena oli myös selvittää, kuinka paljon eläinavusteista toimintaa ja terapiaa on tutkittu sosiaali- ja terveysalan opinnäytetöissä, millä menetelmillä niitä on...

 19. RFID-tekniikan hyödyntäminen hoivakodissa

  OpenAIRE

  Pesonen, Miia

  2008-01-01

  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää RFID-tekniikan tarjoamat hyödyt ja haasteet Hoivakoti X:ssä. Lisäksi tavoitteena on selvittää, voitaisiinko hoivakodin toimintaa tehostaa ja asukastyytyväisyyttä lisätä, mikäli RFID-tunnisteet otettaisiin käyttöön. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään RFID-tekniikan historiaa ja kehittymistä. Lisäksi perehdytään yleisimpiin RFID-järjestelmiin, tunnisteisiin, standardointiin, taustajärjestelmiin ja lukijoihin. Työssä käsitellään RFID-tekniikan mahdol...

 20. Päiväkoti Riemula

  OpenAIRE

  Alanko, Reetta; Ihanamäki, Katja

  2012-01-01

  Opinnäytetyössä kuvataan yleisesti päivähoidon kehitystä Suomessa sekä päivähoitoa yrittäjän näkökulmasta, tuoden esille sen tämän päivän haasteet ja mahdollisuudet. Työssä on pohdittu yhteistyön merkitystä kunnan kanssa ja sitä, miten kunta voi osaltaan joko rajoittaa tai edesauttaa yksityisen päivähoitoyrityksen toimintaa. Opinnäytetyössä kerrotaan teoriassa Päiväkoti Riemula nimisen, erityispäivähoitopalveluita tarjoavan yrityksen perustamiseen liittyvistä suunnitelmista. Suunnitelluss...

 1. Yhdessä kierrättämään : Raaseporin kaupungin työllisyysosaston työpajatoiminnan kehittämishanke

  OpenAIRE

  Westerholm, Leena

  2016-01-01

  Aktiivisen sosiaali- ja työvoimapolitiikan myötä ovat kuntien vastuut pitkäaikaistyöttömien palveluista lisääntyneet. Työllisyyskysymykset ovat muodostuneet luontevaksi osaksi sosiaalityötä. Kuntien lakisääteiset tehtävät sisältävät ikääntyvien työllistämisvelvoitteen, työmarkkinatuen rahoitusvastuun, työttömien terveyden edistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisen. Sosiaalihuoltolain alainen kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa, joka tähtää pitkäaikaistyöttömän ...

 2. Palkansaajasta itsensä työllistäjäksi : Naisyrittäjyyden näkökulmasta

  OpenAIRE

  Sirviö, Outi

  2016-01-01

  Opinnäytetyön aiheena on palkansaajasta itsensä työllistäjäksi naisyrittäjyyden näkökulmasta. Työssä kuvaillaan yrittäjyyden sekä naisyrittäjyyden keskeisiä piirteitä. Työn tarkoituksena on tutkia naisyrittäjyyden näkökulmasta yrityksen perustamiseen liittyvää toimintaa, verkostoja sekä rahoitusmahdollisuuksia. Työ on rajattu koskemaan naisyrittäjyyttä ja heidän mahdollisuuksiaan ja motiiveja työllistää itsensä oman yrityksen kautta. Suomessa on Naisyrittäjiä noin 80 000, joka on noin kol...

 3. Toiminnan ja kilpailukyvyn tehostaminen : Case: Kiinteistönvälitys Fair-Play LKV

  OpenAIRE

  Räsänen, Mikko

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa kiinteistönvälitys Fair-Play LKV:n kilpailukykyä ja toimintaa. Työssä selvitettiin, mihin markkinoinnin ja toiminnan osa-alueisiin kannattaa pk-yrityksenä kiinnittää huomiota, jotta asiakkaat saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. Opinnäytetyössä analysoitiin myös tämänhetkistä markkina- ja kilpailutilannetta kiinteistönvälitys Fair-Play LKV:n toiminta-alueella. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista eli kvalitatiivista m...

 4. Ajattelun taito ja lupa ilmaista: teoreettis-käsitteellinen tutkimus hoitotyön edellyttämästä kriittisen ajattelun taidosta ja sen edellytyksistä

  OpenAIRE

  Nurmela, Tiina

  2002-01-01

  Hoitotyö on käytännön toimintaa, jonka päämääränä on vastata potilaan terveystarpeisiin, jotka liittyvät ihmisten inhimilliseen olemassaoloon ja hyvinvointiin. Tässä toiminnassa ei riitä, että pelkästään tehdään, vaan tekeminen edellyttää monenlaisia ajattelun taitoja. Tutkimuksen lähtökohtana oli tutkimusten osoittama hoitajien ja hoitotyön opiskelijoiden heikko kriittisen ajattelun taso sekä epäselvä ajattelua kuvaava käsitteistö hoitamisen yhteydessä. Tutkimus oli teoreettis-käsitteell...