WorldWideScience

Sample records for muedafie sistemlerinin rolu

 1. Biyometrik Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nursel YALÇIN

  2015-02-01

  Full Text Available Biyometrik sistemler, bireylerin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanımlayarak kimliklendirme yapan sistemlerdir. En yaygın kullanılanları ise parmak izi, el geometrisi, ses, retina, yüz, imza vb. biyometriklerdir. Bu sistemler günümüzde hava alanlarında, fabrikalarda ve yüksek güvenlik gerektiren binalar gibi alanlarda, giriş çıkışları kontrol etmede ya da girilen verileri onaylama gibi süreçlerde kullanılmaktadır. Bunun yanında yaşam içerisinde bireylerin hayatını kolaylaştıracak akıllı sistemlerde, dijital fotoğraf makinelerinde, e-ticarette, kriminal incelemelerde vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Her bir sistemin kendi içerisinde avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle bu tür teknolojilerin başarısını belirlemek özellikle güvenliğin ön planda olduğu durumlarda kritik faktörler öngörmek çalışmalara yardımcı olacaktır. Bu çalışmada da genel olarak kullanılan biyometrik sistemler araştırılmış ve incelenen güncel çalışmalar içerisinde bu sistemlerle ilgili karşılaşılan sorunlara, biyometrik sistemlerinin birbirlerine göre avantajlarına yer verilmiş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

 2. Bina Enerji Analiz Yazılımlarının HVAC Sistemlerindeki Hatalarını Azaltmak Ve Gerçek Zamanlı Verimlilik Hesabı İçin Geri Besleme Sistemi Geliştirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ersen KURU

  2016-01-01

  Full Text Available Geçmişte HVAC sistemlerinin altyapı ve teknik yeterliliklerinin konfigürasyonu sorundu. Gelişen mekanik, elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojisiyle bu sorunların yerini daha verimli nasıl kullanılabileceği sorusu yer almıştır. Bu tür sistemleri verimli kullanabilmemiz için de mutlaka somut ölçümler yapılmalıdır. Çünkü ölçemediğimiz durumları verimli yönetmemiz söz konusu olamaz. Bina enerji hesaplama yazılımları tasarım aşamasında fikir vermesi için oldukça büyük öneme sahiptir. Fakat geri besleme olarak herhangi bir somut ölçümsel denetim mekanizmaları bulunmamaktadır. Bina otomasyonu, özellikle de HVAC sistemlerinin verimlilik düzeylerinin denetlenmesi için mutlaka geri beslemesi bulunan sistemlerden bilgi alınması gerekmektedir.  Bu çalışmada mevcut HVAC otomasyon sistemlerinin enerji verimlilikleri güvenilirlik düzeyleri ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için yapılması gereken geri besleme sistemleri hakkında çalışmalar yapılmıştır.

 3. ROTOR-RULMAN SİSTEMLERİNİN TASARIM OPTİMİZASYONU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamit SARUHAN

  2003-03-01

  Full Text Available Bu makale rotor-rulman sistemlerinin analizi ve optimizasyonunu göz önüne alarak yazarın çalışmaları ile birlikte literatürden kısa bir bilgi sunumu mahiyetinde bir çalışmadır. Çalışmayla, rotor-rulman sistemlerinin optimizasyonu alanında çalışmak isteyen tasarımcıya bir motivasyon ve fikir verme amaç edinilmiştir. Çalışmada genetik algoritmalar methoduyla elde edilen sonuçlar numeric metodla elde edilen sonuçlarla kıyas edilerek genetik algoritmaların kabiliyeti gösterilmiştir. Genetik algoritmalar tabii seleksiyon (seçim tekniğini kullanarak tanımlanan sınırlar içinde tarama yapan ve genetik fikrine dayalı uygun araştırma teknikleridirler. Günümüzde genetik algoritmalar bir çok alanda kullanılmaktadır.

 4. Web Tabanlı Eğitimde Veri Madenciliği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuncay Sevindik

  2012-12-01

  Full Text Available Günümüzde, web tabanlı eğitim ortamları klasik bir içerik yapılanma sistemi ile yürütülmektedir. Ancak, tüm dünyadaki en önemli eksikliklerden biri de öğrencilerin web platformundaki davranışlarının analiz edilememesidir. En yüksek performansın sistemden elde edilebilmesi için sistem gereksinimleri, zaman içerisinde kullanıcıların taleplerindeki değişimler ve hayatın getirmiş olduğu yeniliklere açık tasarım gibi birçok durum web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinin tasarlanmasında önemli birer faktördür. Bu sebeplerden ötürü, web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinin iyi bir şekilde analiz edilmeleri ve gereksinimlere cevap verebilecek seviyede olmaları şarttır. Bu amaçla internet ve web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek en önemli uygulamalardan biri de veri madenciliği ve yöntemlerinin kullanılmasıdır.Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, web tabanlı eğitim, veri madenciliği

 5. Building Internet Search Engines Internet'te Tarama Sistemlerinin Kurulması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa Akgül

  1996-09-01

  Full Text Available Internet search engines are powerful tools to find electronics objects such as addresses of individuals and institutions, documents, statistics of all kinds, dictionaries, catalogs, product information etc. This paper explains how to build and run some verycommon search engines on Unix platforms, so as to serve documents through the Web. Internet üzerinde var olan çeşitli tarama mekanizmaları, kullanıcılara birey ve kurum adreslerinden doküman adreslerine, istatistiklerden sözlüklere, kitap kataloglarından ürün fiyatlarına kadar bir yelpazede elektronik nesnelerin aranıp bulunması ve sunulmas��nda yararlı olmaktadır. Hiyerarşik şekilde örgütlenen sanal kütüphanelerle birlikte, tarama mekanizmaları kullanıcıya bu çok büyük dağıtık kütüphane üzerinde yolunu bulmasına yardımcı olmaktadır. Bu makalede çok yaygın olarak kullanılan tarama motorlarının özellikle Unix ortamında kurulması ve çalıştırılması için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

 6. Score Normalization for Keyword Search

  Science.gov (United States)

  2016-06-23

  oluşabilir. Mevcut ASA sistemlerinin çoğu otomatik konuşma tanıma (OKT) çıktılarına metin geri This study uses the IARPA Babel Program base period...belirli sayıda tekrar etmesini gerektiren döngü yapıları eklenir. Örneğin, Şekil 1’de gösterilen “Ali” sorgusu- nun ASDD’si için bulunan eşleşmede...2012. [5] M. Saraclar, A. Sethy, B. Ramabhadran, L. Mangu, J. Cui, X. Cui, B. Kingsbury, and J. Mamou, “An empirical study of confusion mod- eling

 7. IMPORTANŢA COMUNICĂRII MANAGERIALE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIILOR MANAGEMENTULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica CARAUŞ

  2016-12-01

  Full Text Available În articol sunt prezentate particularităţile specifice comunicării manageriale şi evoluţia acesteia în timp, ca disciplină a managementului. De asemenea, este argumentată dependenţa dintre funcţiile manageriale şi procesul comunicării. Se constată o relaţie de interdependenţă între funcţiile manageriale şi comunicare, concluzionând că procesul comunicaţional ocupă un loc central în sistemul managerial al oricărei întreprinderi. Sunt reflectate câteva abordări noi ce vizează rolu­rile managerului şi importanţa comunicării manageriale în exercitarea respectivelor roluri. THE IMPORTANCE OF MANAGERIAL COMMUNICATION IN THE EXERCISE OF MANAGERIAL FUNCTIONSThis article presents specific features of managerial communicationas a management discipline and its evolution in time. It is also justified the dependence of the management functions and communication process.It can be noted an interdependent relationship between managerial and communication functions, concluding that the communication process is central to the management system of any enterprise. Also in the article are reflected several new approaches that aim the roles of the manager, and the importance of communication in exercising this managerial roles.

 8. Güncel Gelişmeler Işığında Dünyada ve Türkiye’de Tamamlayıcı Emeklilik Programlarının Katkısı

  OpenAIRE

  AR, Kamil Necdet

  2013-01-01

  Dünyada gelişen sosyal ve ekonomik koşullar demografik yapıda değişiklikler yaratmış bu bağlamda gelişmiş ülkelerde uzayan yaşam süresi ve yaşanan nüfus sosyal güvenlik sistemlerinin önemli bir bölümünü olan emeklilik sistemlerini ve bunların sürdürülebilirliğinin sorgulanmasını gündeme getirmiştir. Pek çok gelişmiş ülkede artık emeklilik sistemleri yeknesak ve tek ayaklı olmaktan çıkmakta ve çoklu basamaklar şeklinde gelişme göstermektedir. Türkiye’nin bu gelişmelere ayak uydurması ve sosyal...

 9. Kablosuz Duyarga Ağları ile Engelli İnsanlar İçin Akıllı Ev Uygulamaları

  OpenAIRE

  Işılak, Ali Haktan; Baydere, Şebnem

  2011-01-01

  Akıllı evler geleceğin tasarım kavramları arasında olmaktan çıkmıştır. Günümüzde, içinde yaşayanların yaşam tarzlarını doğrudan etkileyen evler tasarlanmaktadır. Akıllı ev sistemlerinin amacı, tanımlanmış aktivitelerin farkında olan bir ortam yaratmaktır. Engelli insanlar günlük hayatlarını kolaylaştırmak için bu sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmada engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla farklı engel türleri için duyarga ağları ile bazı akıllı ev uygulamaları gelişt...

 10. BUNE PRACTICI INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR INFORMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana PURICI

  2015-11-01

  Full Text Available În prezent, relevanţa problemelor legate de protecţia informaţiilor a crescut în special datorită sporirii bruşte a rolu-lui şi importanţei informaţiei în viaţa modernă a societăţii, în general, şi în domeniul economiei, în particular. Un nou tip de încălcare a legii – criminalitatea cibernetică – s-a răspândit pe scară largă. De menţionat că actuala legislaţie euro-peană privind informaţiile se află încă în stadiul de dezvoltare; din acest motiv, trebuie îndeplinit un mare volum de lucru pentru eliminarea neajunsurilor şi defectelor. Protecţia legală a furnizării informaţiilor depinde de tipul şi caracterul purtătorilor de informaţii.BEST INTERNATIONAL PRACTICES REGARDING THE INVESTIGATION OF CYBERCRIMEPresently the information protection issues relevance has increased particularly due to a sharp increase of the role and importance of information in the life of modern society as a whole and economics in particular. A new type of law infringement – cybercrime – has spread widely. It is worth to mention that the present European legislation on information is still at the development stage; for this reason much work should be accomplished to eliminate the shortcomings and defects. The legal protection of information provision depends on the type and character of the information carriers.

 11. Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi = Evaluation of enterprise content management components within the example of defense industry organization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Çakmak, Tolga

  2011-01-01

  Full Text Available Organizasyonlar doküman, belge, web içerik ve e-posta yönetimi gibi farklı amaçlarla geliştirdikleri bilgi sistemlerini kurumsal içerik yönetimi altında bütünleştirmeye yönelmektedirler. Çalışmamızda bu çerçevede Türkiye'de bir savunma sanayii kuruluşundaki koşulların ve beklentilerin kurumsal içerik yönetimi bileşenleri açısından analiz edilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç kapsamında geliştirilen web tabanlı bir anket uygulaması ile çalışanların günlük işlerinde kullanmış oldukları doküman yönetimi sistemleri, elektronik posta sistemleri, Web içerik yönetimi uygulamaları ve Evrak/Belge Sistemleri 167 birimden 337 kullanıcı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlere göre; kurumda elektronik posta yönetimi sistemlerinin diğer sistemlere göre daha iyi düzeyde olduğu, en çok kurumsal belge yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi, kurumun bütününü kapsayan bir sistem yaklaşımının yapılandırılması ve bu yöndeki farkındalığın artırılması gerektiği vurgulanmıştır. / Organizations tend to integrate the systems, such as document, records, web content and e-mail management that they develop for various purposes under enterprise content management. In this respect, the aim of this study is to analyze the current conditions and expectations of a defense industry organization in Turkey. According to this aim, the document management systems, electronic mail systems, Web content management applications used by the employees while running their day-to-day activities and the document/records systems used for official correspondence in 167 departments by 337 users within an organization specialized in defense industry in Turkey have been analyzed with a web based survey. Results show that the electronic mail management systems in the related organization are at a higher level than the other systems, and records management systems should be developed more than other

 12. Avrupa Komisyonu Belgelerinde Sosyal Güvenliğin Yeniden Tanımlanması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Varol DUR

  2011-12-01

  Full Text Available Avrupa Birliği sosyal güvenlik ve sosyal koruma alanlarında üyelerini doğrudan bağlayıcı düzenlemeler yapmaktan imtina etse de bu alanlarda genel prensipler ortaya koyan belgeler yayınlamaktadır. Bu belgelerin temel hedefi sosyal güvenliği de içeren sosyal koruma sistemlerinin modernleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Birlik tarafından ortaya konan kurallar, ilkesel düzeyde kalsa da, iş gücü piyasalarının dönüşümünün sosyal güvenlik üzerindeki yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. AB’de Sosyal güvenliğin modernleştirilmesi olgusunu, esnek güvence yaklaşımı çerçevesinde incelemek doğru olacaktır. Bu çerçevede, makalenin amacı AB’de esnek güvence ve sosyal koruma sistemlerindeki dönüşüm arasındaki paralel gelişimi değerlendirmektir.

 13. TÜRKİYEDEKİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ali Payıdar AKGÜNGÖR

  2004-03-01

  Full Text Available Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılaşmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ulaştırma talebi değerlendirilirken, ulaştırma sistemlerinin bir bütün olarak ele alınarak incelenmesi gereklidir. Gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığı için seçilecek olan ulaştırma sisteminin hızlı, ekonomik, güvenli, çevreye az zarar veren ve ülke koşullarına uygun bir ulaştırma sisteminin olması arzu edilir. Ancak bir sistemin, sıralanan bu hususların hepsini birden bünyesinde toplaması oldukça zordur. Her sistemin birbirlerine göre üstünlükleri ve sakıncaları vardır. Bu nedenledir ki, büyük yatırımlar ülke genelinde tesis edilirken ileriye yönelik çok kapsamlı planlamalar yapılmalıdır. Ayrıca ülke kaynaklarının ulaştırma sistemleri arasında akılcı bir şekilde nasıl dağıtılması gerektiği araştırılmalı ve ulaştırma sistemleri arasında koordineli çalışmayı sağlayacak bir ulaşım planı hazırlanmalıdır. Bu planın başarısı ise hiç kuşkusuz sistemlerden birine ağırlık vermek yerine kombine taşımacılık ile mümkün olacaktır. Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili iken deniz yolu ile yapılan taşımacılığın % 1 seviyesinin çok altında olması ve karayolu ile yapılan yük ve yolcu taşımacılığının ise % 95 seviyelerine çıkması Türkiye'deki ulaştırma politikalarının sorgulanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bildiride Türkiye'deki ulaştırma sistemlerinin ve ulaşım politikalarının tarihsel süreç içerisinde genel bir değerlendirmesi yapılarak sorunlar ortaya konulmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır.

 14. Lactococcus lactis Subsp. Lactis Suşlarında Yüksek Sıklıkta Konjugal Transfer Sistemlerinin Analizi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Çağla Tükel

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada L. lactis subsp. lactis suşlarında laktoz fermentasyonu özelliğini kodlayan altı farklı plazmidin yüksek sıklıkta konjugal aktarım yeteneği araştırıldı. Bu plazmidlerin konjugal transfer sıklıkları; iki seks faktörünün interaksiyonuna bağlı olarak (Clu ve Agg, Clu-/Agg-, Agg+ x Clu-/Agg+, Agg- ya da Clu+/Agg- x Clu-/Agg- konjugasyon eşleri için 1.5x10-5–1.0x10-7 ve Clu+/Agg- x Clu-/Agg+ konjugasyon eşleri için 7.1x10-2-2.7x10-3 oranlarında değişim gösterdi. Laktoz plazmidlerinin stabiliteleri ise; doğal suşlarda %82-96, MG1390 alıcı suşu için tanımlanan konjugantlarda %77-98 ve MCL8060 alıcı suşu için tanımlanan konjugantlarda ise %44-67 arasında saptandı.

 15. Emeklilik Fonları ve Finansal İstikrar: Şili ve Türkiye Örneklerinden Dersler(Pension Funds and Financial Stability: Lessons from Chile and Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vedat Akgiray

  2016-03-01

  Full Text Available Emeklilik fonları, i uzun vadeli yatırım perspektifine sahip olması, ii finansal piyasalardaki oynaklığı uzun vadeye yayarak absorbe edebilmesi, ve iii yatırımlarını hisse senedi ve altyapı fonları ile reel ekonomiye aktarmaları sayesinde; finansal piyasalardaki oynaklığın azalmasına katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma, gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ,  emeklilik fonlarının ekonomideki payının en düşük olduğu ülkelerden Türkiye'de (%2 ve en yüksek olduğu ülkelerden Şili'de (%66 emeklilik sistemlerinin karşılaştırmalı analizini sunarak, emeklilik fonlarının finansal piyasalardaki oynaklığa olan etkisini 2004-2014 dönemi için incelemektedir. Çalışma aynı zamanda, Türkiye’de uygulanması planlanan ‘otomatik katılım sistemi’ ve bu sistemi tamamlayıcı ‘fon ürünleri’ üzerine politika önerilerini de kapsamaktadır.

 16. Modeling Automated Guided Vehicle Systems in Material Handling = Otomatikleştirilmiş Rehberli Araç Sistemlerinin Transport Tekniğinde Modellemesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent SEZEN

  2003-06-01

  Full Text Available The study objectives are to 1 provide information regarding the use and benefits of Automated Guided Vehicle (AGV systems in manufacturing environments, and 2 review the literature related to design, modeling and simulation of AGV systems. We classify the tools utilized in design problems of AGV systems as analytical and simulation-based tools. Then, give examples of both categories from related literature.

 17. GIDA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ SİSTEMLERİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yahya TÜLEK

  2006-02-01

  Full Text Available Gıda muhafazası, gıda maddelerinin mikrobiyal bozulmalara karşı korunması veya gıda güvenliğini tehdit edici unsurlara karşı korunması için yapılan sürekli bir mücadeledir. Daha besleyici, yüksek duyusal kalitede daha taze gıda ürünlerine artan müşteri talebinin karşılanması ve kabul edilebilir bir raf ömrü elde edebilmek için yapılan çalışmalar, son on yıllık dönemde, özellikle ısıl işlem içermeyen (non-thermal inaktivasyon teknikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Yapılan çalışmalarda; iyonize radyasyon, yüksek hidrostatik basınç (YHB, vurgulu elektrik alanı, yüksek basınç homejenizasyonu, UV ışınlama vb. inaktivasyon teknikleri incelenmektedir. Araştırmaların çoğu, YHB sistemleri ve uygulamaları üzerine yoğunlaşmış olup, bu makalede YHB sistemlerinin detaylı bir incelemesi yapılmıştır.

 18. The Electronic Book: Evolution or Revolution? / Elektronik Kitaplar: Evrim mi Devrim mi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Živković

  2008-04-01

  Full Text Available [English abstract]The aim of the paper is to show the most important developments of the e-book in the last 10 years. Special emphasis is on the activities contributing to the creation of favorable condition for the production, distribution and reading electronic books. Successful information management with regard to e-books means defining the term e-book itself, developing identification systems, digital rights management and legal deposit as a part of digital libraries and cultural heritage.[Turkish abstract]Bu bildirinin amacı, elektronik kitaplarla ilgili son 10 yılın en önemli gelişmelerini incelemektir. Elektronik kitapların üretim, dağıtım ve okunması için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olan etkinliklere özel önem verilmiştir. Elektronik kitaplarla ilgili başarılı bilgi yönetimi elektronik kitap teriminin tanımlanması, tanımlama sistemlerinin geliştirilmesi, sayısal hakların yönetimi ve sayısal kütüphaneler ve kültürel sistemin bir parçası olarak derleme yasasının geliştirilmesi anlamına gelmektedir.

 19. Açık kaynak kodlu kütüphane otomosyon sistemlerinin akademik kütüphanelerde kullanımı

  OpenAIRE

  SALİHOĞLU, Remzi

  2012-01-01

         Kütüphanelerin yönetimi için bütünleşik kütüphane otomasyon sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler kütüphane işlemlerinin birlikte yürütülmesini sağlayan elektronik yazılımlardan oluşmaktadır. Bir kütüphanede yürütülen hizmetlerin büyük oranda kütüphane otomasyon sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür.
  Türkiye’de yerli kütüphane otomasyon sistemleri üretilmektedir. Bunların çoğu ticari olarak geliştirile...

 20. Parlamenter ve Başkanlık Sistemiyle Yönetilen Ülkelerde Gelir Dağılımı Eşitsizliği ve Yoksulluk / Inequality of Income Distribution and Poverty in Countries Governed by Parliamentary and Presidential Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Emre BAĞCE

  2017-02-01

  Full Text Available Bu makalede parlamenter, başkanlık ve yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler gelir dağılımı eşitsizliği ve yoksulluk bakımından incelenmektedir. Bu şekilde, yönetim sistemlerinin avantaj veya dezavantajlarına dair hipotetik tartışmaların aşılması, somut araştırma sonuçları üzerinden yönetim sistemlerinin niteliğine dair daha rafine bilgiye ulaşılması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında, dünyada hangi ülkelerin parlamenter sistemle, hangilerinin başkanlık ve yarı başkanlık sistemleriyle yönetildiği belirlenmiş ve tasnif edilmiştir. İkinci bölümde, yüz elliden fazla ülkenin gelir dağılımı eşitsizliği – Gini Endeksi (Dünya Bankası tahmini yönetim sistemlerine göre gözden geçirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme Girişimi’nin Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’ndeki yüz bir ülkenin yoksulluk seviyesi rakip siyasi sistemlere bağlılıkları açısından incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliğinin daha az olduğu, bu ülkelerin benzer şekilde yoksulluk açısından da daha olumlu durumda olduğu tespit edilmiştir. Başkanlık ve yarı başkanlık ülkelerinin ise bilakis her iki kategoride de olumsuz durumda bulunduğu belirlenmiştir. / In this article, parliamentary, presidential and semi-presidential governments are examined in terms of inequality of income distribution and poverty. In this way, it is aimed that hypothetical discussions about the advantages or disadvantages of political systems can be overcome and more refined knowledge about the nature of political systems can be reached through the concrete results of the analyses. In the first part of the study, it is determined and classified which countries in the world are governed by parliamentary system and which are governed by presidential and semi

 1. GÜÇ SİSTEMİ EMNiYET KONTROLÜ VE ZAMANLANMIŞ PETRİ AG MODELİNİN OLUŞTURULMASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DAVUT HANBAY

  2005-06-01

  Full Text Available Bu çalışmada, güç sistemlerinin emniyet kontrolü için bilgisayar tabanh bir kontrol modeli oluşturulmuştur. Modellemede, dinamik olması ve grafiksel özelliği dolayısıyla Petri ağları tercih rctilnıiştir. Gerçekleştirilen model sayesinde sistem kontrolü daha etkili bir şekilde gl'r�·ckleştirilebilmektedir. Herhangi bir hata durun nı nda yerlerin sahip olduğu jetonların ':ı� e\\ inde oluşan hatanın tespiti daha kısa zamanda lwlirlen mcktedir. Gerçekleştirilen model, petri ağının ö7rlliğindcn dolayı sistem yapısında meydana gelecek dcti�i nı l ere d iğer ak ılı sistem yöntemleri ile elde rrlilrn nı o de lle r e oranla . daha kolay uyarlan ahilmektedir. Gerçekleştirilen modelin lıl'ııtcfinıi \\1isual object petri ağı benzetim programı ilc !,!erçekleştirilmiş ve modelin sorunsuz bir şekilde c�hştığı görülmüştür. Gerekli donanımlar kullaıııhllğında gerçek zamanlı uygulamalar için ıı,, guıı h ir nıodel olacaktır.

 2. FARKLI YAPIDAKİ RADYAL MANYETİK YATAK SİSTEMLERİNİN İKİ BOYUTLU STATİK MANYETİK ANALİZİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf ÖNER

  2005-03-01

  Full Text Available Sürtünme kayıpları, diğer dönel makinalarda olduğu gibi elektrik makinalarında da önemli bir problemdir. Ayrıca, sürtünme kayıplarının oluştuğu yataklar periyodik aralıklarla yağlanmaya ve bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmada, elektrik motorunun sürtünme kayıplarını azaltmak için, farklı yapıya sahip radyal manyetik yatak sistemlerinin iki boyutlu statik manyetik analizi yapılmış ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır; ayrıca, dört kutba sahip manyetik yatak sistemi gerçeklenmiş ve bir asenkron motora uygulanmıştır. Simülasyonlarda, tasarlanan manyetik yatak sistemi tarafından asenkron motorun rotoruna uygulanan kuvvetler, FEMM yazılım paketi kullanan bir bilgisayar yardımıyla hesaplanmıştır. Uygulamada, manyetik yatak sistemi ile mekanik yatak sistemi 350 d/d'lık hızlara kadar karşılaştırıldığında; manyetik yataklı sistemin, asenkron motorun yüksüz çalışma kayıplarını % 15 dolaylarında azalttığı gözlenmiştir. Buna ek olarak, motorun mekanik gürültüsü de önemli derecede azalmıştır.

 3. Dünya Denizcilik Eğitim Faaliyetleriyle İlgili Genel Bir Kıyaslama

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Feramuz AŞKIN

  2015-12-01

  Full Text Available Deniz taşımacılığındaki artan profesyonelleşme gereksinimleri bu alanda hizmet veren personel ve mürettebatın aynı düzeyde eğitim alması ile cevap bulacaktır. Bu da eğitim veren kurum ve üniversitelerin belirli bir standartta eğitim vermesi ile mümkün olacaktır. Burada üzerinde durulması gereken konu eğitim veren kurumların eğitim düzeylerinin alt ve üst noktası arasındaki farkın mümkün mertebede birbirine yakın olması ile belirli bir kalite düzeyinde tutulabilecek olmasıdır. Bunun için eğitim veren kurumların uyması gereken başta STCW Manila kararları gibi uluslararası standartlar olmak üzere, iç mevzuatlar, çeşitli idarelerin önerileri ve kararları, EMSA gibi denetleyici birimlerin üzerinde durmuş olduğu çeşitli standartlar bir dayanak noktası oluşturacaktır. Bu çalışmada yazarlar, farklı düzeylerde eğitim veren örnek eğitim sistemlerinin karşılaştırılması yolu ile bu standartların uygulanması hususunu göz önüne sermeyi hedeflemektedir. Böylece bu bildirinin yazım amacı olan ve standartlarla genel kaideleri belirlenmiş daha kaliteli ve profesyonel eğitim sistemine geçişe katkıda bulunulabilecektir.

 4. Türkiye’de Orta ve Büyük Ölçekli Mantar İşletmelerinin Değerlendirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erkan Eren

  2016-04-01

  Full Text Available Ülkemizde 40 yıllık bir geçmişe sahip olan kültür mantarı yetiştiriciliğinde ticari üretime 1980’li yıllardan sonra başlanmıştır. Son 10 yıla kadar ülkemizde toplam mantar üretim miktarının büyük bir çoğunluğu küçük aile işletmelerinden elde edilmekteyken, 2000’li yılların başından itibaren üretim miktarı ve gelişim hızı yeterli olmamakla birlikte yetiştiricilik hızlı bir yükselişe geçmiştir. Bu süre içerisinde ülkemizin farklı bölgelerinde orta (500-2000 m2 ve büyük ölçekli (>2000 m2 birçok mantar üretim tesisi kurulmuş ve ülkemiz dünya kültür mantarı üretiminde önemli bir yere sahip olmuştur. Yürütülen bu çalışmada, ülkemizde kültür mantarı yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı 6 bölgemizde, günlük üretim kapasitesi 1 ton ve üzeri olan toplam 10 orta ve büyük ölçekli mantar işletmesinin genel üretim sistemlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2015 yılında tüm firmalar ziyaret edilerek, firma yetkilileri ile doğrudan görüşülmüş; firma, üretim tesisi, kompost ve örtü toprağı, üretim sistemleri, hastalık ve zararlı, paketleme, kalite-yönetim sistemleri hakkında 65 sorudan oluşan bir anket yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar bu tür firmaların çoğunun 15 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, arazi büyüklüklerinin 10-50 bin m2, mantar üretim alanlarının 5-10 bin m2 arasında değiştiğini, üretimde teknolojiyi ve işletmelerinde otomasyonu kullandıklarını, kalite yönetim sistemlerine (ITU, ISO 22000 vs sahip olduklarını, işletmelerinde genellikle mantarcılık konusunda deneyimli tekniker ve ziraat mühendisi bulundurduklarını, %40’ının danışmandan yararlandığını, üretimde kendi üretimi veya dışarıdan misel ekilmiş hazır standart kompost kullandıklarını, örtü materyali olarak yerli torf kullandıklarını, üretilen mantarları markaları ile paketlediklerini ve

 5. DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konuralp Girgin

  2013-03-01

  Full Text Available Mevcut betonarme yapı sistemlerinin performansa dayalı hesabında, kapasite ve istem eğrilerinin kesiştirilmesi ile elde edilen performans noktasının belirlenmesi için farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY2007 de, TB'den daha uzun peryotlu yapılar için eşit yerdeğiştirme prensibine dayalı bir yöntem izlenirken, FEMA440 da efektif periyot ve sönüm tanımlarına dayalı bir ardışık yaklaşım yöntemi önerilmektedir. Bu çalışmada, düzenli betonarme yapı sistemlerini temsil edecek şekilde seçilen, farklı kat sayılarına sahip çerçeve ve perde-çerçeve türü taşıyıcı sistemi olan binalar üzerinde çalışılmıştır. Bu binalar için DBYBHY2007 ve FEMA440 da tanımlanan performans noktası belirleme yaklaşımları kullanılarak elde edilen deprem istemleri, birbirleriyle ve "kesin çözüm" olarak kabul edilen Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz (ZTADOA ile bulunan deprem istemleriyle karşılaştırılmıştır. Bu istemler arasında tepe yerdeğiştirmesi, taban kesme kuvveti, göreli kat ötelemeleri bulunmaktadır. İncelenen sistemlerde, DBYBHY2007 ile belirlenen istemlerin "kesin çözüm" olarak kabul edilen ZTADOA sonuçlarına daha yakın olduğu gözlenmiştir.

 6. ÇOCUKLARDA ÖLÜM VE YAS ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emre Ürer

  2017-12-01

  Full Text Available Yas, kişinin bir yakınının ya da sevdiği bir nesnenin kaybına karşı verdiği tepkilerin bütününü içeren düşünce, duygu ve davranış sürecidir. Çocuklarda yas reaksiyonlarının görülüş şekli yaştan ya da çocuğun bilişsel gelişim kapasitesinden bağımsız düşünülemez. Çocukta zamanla ölüm, kayıp kavramları oturmakta, soyut algı geliştikçe de erişkin tipi yas reaksiyonundan söz edilebilmektedir. Çocuklar ölüm ya da kayıp karşısında çok çeşitli tepkiler verir. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da yas sürecini komplike eden faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler arasında kişi ya da nesnenin kaybediliş şeklinden, kayıp sonrasındaki psikososyal destek sistemlerinin yeterliliği gibi çok çeşitli nedenler sayılabilir. Hayatta kalan ebeveyn ya da bakım verenin yas sürecini sağlıklı geçirmesi çocuğun yas sürecini de doğrudan etkileyecektir. Yas süreci komplike olduğunda ya da aile içi destek sistemlerinde eksiklikler hissedildiğinde, bu konuda çocuk ruh sağlığı profesyonellerinden destek istenmelidir. Bu yazıda çocuklardaki yas kavramını ve ölüm ya da nesne kaybıyla karşılaşan çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilgiler vermeyi amaçladık.

 7. Online alışveriş sitelerinde uygulanan canlı destek sistemlerinin tüketicilerde oluşturduğu güvene etkisi: bir araştırma

  OpenAIRE

  Yıldırım, Lale

  2017-01-01

  İnternetin işletmelere sağladığı avantajlar sebebiyle online alışveriş web sitelerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu web sitelerinin kurumsal çevrimiçi kuruluşlara dönüşmeleri ve müşteri güvenini kazanabilmeleri için gerekli koşullar konusunda Türkiye’de az sayıda araştırmaya rastlanmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı online alışveriş web sitelerinde uygulanan canlı çevrim içi destek uygulamalarının müşterilerde güven algısı başta olmak üzere; etkileşim, hizmet kalitesi, kurumsallık ve beğ...

 8. Determination of the Relative Positions of Three Planes: Action Research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tuba Ada

  2016-07-01

  bir ders planının ve öğretim ortamının nasıl sağlanacağını araştırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için araştırmacıların hazırladığı plan dahilinde eylem araştırması yaklaşımı kullanılmıştır. Uygulamanın 1. aşamasında öğretmen adaylarına üç düzlemin denklemleri verilerek düzlemlerin birbirine göre konumlarının belirlenmesi istenmiştir. Bu aşamada öğretmen adayları düzlemlerin birbirine göre konumunu ikişer ikişer düzlem denklemlerini inceleyerek tek yönlü belirlemeye çalışmıştır. Uygulamanın ikinci aşamasında üç bilinmeyenli üç denklemden oluşan lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulmaları ve bu çözümü geometrik olarak yorumlamaları istenmiştir.  Bu aşamada ise öğretmen adaylarının bir kısmı denklem sistemini çözdüğü ancak geometrik olarak yorumlayamadığı gözlemlenmiştir. Üçüncü aşamada ise üç düzlemin birbirine göre konumunun görselleştirmesi ve düzlem denklemlerini kullanarak bu düzlemlerin birbirlerine göre konumlarını gözlemleyebilmeleri için bilgisayar cebir sistemlerinden Maple programı kullanılmıştır. Bu aşamada öğretmen adayları düzlem denklemlerinin oluşturduğu denklem sistemlerinin çözüm kümesi ile Maple da elde edilen üç boyutlu görselleri ilişkilendirmişlerdir. Uygulamadan elde edilen bulgulara göre hazırlanan planın matematik öğretmen adaylarının üç düzlemin birbirine göre konumunun görselleştirmesinde olumlu etkisi olmuştur.Anahtar kelimeler: Uzayda düzlemler, analitik geometri, Maple, eylem araştırması

 9. Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri = E-mail Management Systems as an Enterprise Information Resource

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Külcü, Özgür

  2012-01-01

  Full Text Available Çalışmada, e-posta kullanımı ve yönetimine ilişkin uluslararası koşullar incelenmekte, bu çerçevede Türkiye’de 28 kurum örneğinde gerçekleştirilen anket verileri değerlendirilmektedir. Betimleme yönteminin kullanıldığı çalışmada literatür incelemesi ve anket tekniklerine dayanarak gerekli veriler elde edilmiştir. Araştırmada e-posta kullanımına ilişkin elde edilen verilerin, ilgili alanda sistemler geliştirmeye çalışan araştırmacılara yardımcı olması beklenmektedir. Kurumsal e-posta yönetimine ilişkin temel sorunlar arasında mesajların üretimi, düzenlenmesi, ayıklanması ve uzun süre korunmasını içeren e-posta yönetim sistemlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. Ayrıca insan kaynakları, mali ve idari konuların yönetimi ile belge ve arşiv yönetimi çalışmalarını kapsamına alan, içerisine e-posta yönetiminin de dâhil olduğu sistemlerin bütünleştirilmesi güncel araştırma konuları arasındadır. / This study examines the universal usage and management of e-mail communication and compares with the data, gathered from 28 Turkish institutions. This is a descriptive research in nature and the quantitative data were collected through surveys. It is expected that the results one-mail communication and its usage styles will shed a ligth into researcher who are working on system development. One of the basic problems of organizational e-mail management systems are lack of e-mail systems including message creation, maintenance, disposition, and long term preservation. Furthermore, the results indicate that integration of human resources management, financial and administrative management systems and archival management systems with e-mail managment system is another major problem.

 10. THREE WORLDS IN EPIC CREATION OF TURKISH PUBLIC TÜRK HALKLARININ DESTAN YARATILARINDA ÜÇ DÜNYA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilüfer YILDIRIM

  2011-09-01

  Full Text Available Turkish nation has a wealthy and deep-rooted literature. Eposes form the most important part of it. They contains the various cultural materials such as customs-traditions and usage-habits and also from apparel to food and beverage which bear the traces of the nation’s belief system. The belief system, called Shamanism, known as the oldest belief system of the Turkish nation. According to that system; the universe consists of three layers called sky, world and underground. Each layer has own God and spirits. Gods, spirits and universe layers have specific features. In this study, we will deal with the triple universe consideration that presents in Shamanism by the examples of Altay, Uzbek, Gagauzion, Karaçay-Malkar and Kazakh eposes, also put forward the reflection of this understanding to these eposes. Türk milleti köklü ve zengin bir edebiyata sahiptir. Destanlar bu köklü ve zengin edebiyatın en önemli halkalarından birini oluşturur. Gelenek ve göreneklerden örf ve âdetlere giyim kuşamdan yeme içmeye kadar çeşitli kültür malzemesini içeren destanlar, milletlere ait inanç sistemlerinin izlerini de taşırlar. Şamanizm olarak adlandırılan inanç sistemi, Türklerin en eski inançlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu inanç sistemine göre evren; gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kattan ibarettir. Her katın tanrısı ve ruhları bulunmaktadır. Tanrıların, ruhların ve evren katlarının kendine has özellikleri vardır. Bu çalışmada, Altay, Özbek, Gagavuz, Karaçay-Malkar ve Kazaklara ait destanlardan verilecek örneklerle Şamanizm’de mevcut olan üçlü evren anlayışı ele alınacak ve bu anlayışın destanlara ne şekilde yansıdığı ortaya konulacaktır.

 11. Atık Azaltma Metotlarının Akü Üretimine Entegre Edilmesi: Metot Geliştirme Ve Uygulama / Integration of Waste Reduction and Battery Production: Method Development and Application

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sibel Uludağ Demirer

  2012-12-01

  Full Text Available Bu çalışma çevre yönetimi ile entegre edilmiş üretim sistemlerinin önemli çevresel ve ekonomik faydalar getireceği düşüncesini baz alarak üretim sistemine yeni bir yaklaşım önermeyi amaçlamıştır. Bu yaklaşım için izlenmesi gereken yol genel olarak belirlenmiş ve çevreye dost ve az madde kullanarak çok üretme felsefesinin karar verme mekanizmalarına taşınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yaklaşım üretim sisteminde var olan uygulamaları fark eder ve alternatif atık yönetimi çözümlerini de araştırarak en çok faydayı sağlayan çözümü bulmaya çalışır. Hazırlanan metodolojide veri toplama ve üretim sisteminin analizi atıkların oluşumu ve azaltma alternatifleri göz önünde tutularak yapılır. Atıkların yönetimine ilişkin alternatifler araştırıldıktan sonra kazanımlar karar verme aşamasına iletilir. Önerilen metodolojinin akü üretimi yapan bir fabrikada uygulaması belli bir aşamaya kadar yapılmış ve fabrika yöneticilerine sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir. Integration of Waste Reduction and Battery Production: Method Development and Application This study presents an environmentally integrated manufacturing system analysis for companies looking for the benefits of environmental management in achieving high efficiency levels. The roadmap for such a management system is established and it is shown that the decision making should consider producing more using less and nonhazardous. This approach recognizes the already existing activities while investigating alternative waste management solutions. The methodology consists of data collection, operational analyses of the processes, identification of wastes and evaluation of waste reduction alternatives proposed both technically and economically. The proposed methodology is examined in a car battery manufacturing company and results are reported to the decision makers.

 12. Süt ve Rekonstitüe Sütün Ohmik Isıtılmasının İncelenmesi: Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filiz İçier

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada, eşdeğer yağ ve kuru madde içeriğine sahip tam yağlı süt ve rekonstititüe süt örneklerinin ohmik ısıtılmasının reolojik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Örnekler 30 V/cm voltaj gradyanında 20 °C’den 80 °C’e kadar ohmik olarak ısıtılmışlardır. Kontrol amaçlı olarak eşdeğer ısıl geçmişe sahip su banyosunda ısıtma işlemi de gerçekleştirilmiştir. Her iki ısıtma yöntemi sırasında, kıvam özelliklerinin değişimi eş merkezli silindirik tip viskometre kullanılarak belirlenmiştir. Uygulanan ısıtma yönteminin ve örnek çeşidinin viskozite değerlerindeki değişim üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli düzeyde olduğu saptanmıştır. Viskozitenin, rekonstitüe süt örnekleri için ohmik ısıtma, süt örnekleri için ise geleneksel ısıtma sırasındaki sıcaklık artışına daha hassas olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler kurulacak pilot ve endüstriyel çaptaki sürekli ohmik ısıtma sistemlerinin tasarımında, özellikle pompalama gereksinimi ve ohmik ısıtma ünitesi içinde akış profillerinin değişimi açısından dikkate alınmalıdır. Ohmik ısıtıcı içinde oluşacak hız profillerindeki kararlılığın sağlanabilmesi homojen ısıtma için kaçınılmazdır.

 13. Sosyal Belediyecilik Uygulamalarında Kent Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği (The Use of City Information Systems In Social Municipality Services: The Case of Konya Metropolitan Municipality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İsmail SEVİNÇ

  2015-06-01

  Full Text Available ABSTRACT Social policies, which have gained importance after Industrial Revolution have substantially changed in line with economic understanding. With global oil crisis in the 1970s, the process of transformation in which wealth state enter has also influenced wealth. This process of transformation which can be summarized as passage to free market economy by abandoning Keynesian economic policies, governments come to decentralize their non-fundamental duties to local administrations, private sector or non-governmental organizations. Together with social policy practices of central administrations, local administrations have come to the fore as fundamental social politic actors by moving with the times. The weight of local administrations in social policy systems can vary along countries and in recent years it is seen that municipalities in Turkey has started come to the fore with social policy practices. The concept of social policy is adopted in municipal work as social municipal work. In this context, with social data center project by the Konya Metropolitan Municipality a detailed investigation is carried out on the social fabric of the city. The project aims to inform every relief institution about any relief received in the system, to help those who are indeed need, to prevent repetitive aids and thus abuse, fairly distribute relief supplies, prevent waste of recourses by informing relief institutions to a maximum extend. In this study, the importance of data about social fabric needed to make optimal decisions in conduction of civic services and information obtained was analyzed.

 14. Internet, Electronic Libraries, and Information Retrieval Internet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yaşar Tonta

  1996-09-01

  Full Text Available The number of information systems that are accessible through the Internet is constantly increasing. Information systems on those systems are getting varied and occupy more space, too. Up until a few years ago, only textual information sources were accessible via computer networks, whereas today multimedia information sources containing graphics, sound, pictures, and animation are also accessible over the Internet. Geographic information systems, electronic libraries, film and TV archives can he given as examples of multimedia information sources, We point out that information retrieval should he seen as an integral component of the computer networks, and technological, economic, and legal problems in this field should he solved. We end up with what should he done to improve the library and information services that arc accessible through the Internet in Turkey. Günümüzde Internet aracılığıyla erişilebilen bilgi sistemlerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu sistemler üzerindeki bilgi kaynakları da giderek çeşitlenmekte ve daha fazla yer kaplamaktadır. Yakın zamana dek bilgisayar ağları aracılığıyla çoğunlukla metin (text türü bilgilere erişim sağlanabilirken, günümüzde grafik, ses, görüntü, canlandırma ve diğer görsel-işitsel veriler içeren çokluortam (multimedia türü bilgiler de Internet üzerinde hizmete sunulabilmektedir. Coğrafik bilgi sistemleri, elektronik kütüphaneler, film ve TV arşivleri bu tür bilgilere örnek olarak gösterilebilir. Bu makalede Internet aracılığıyla bilgi erişim ve bilgi keşfetmede karşılaşılan sorunlar incelenmekte ve sayıca giderek artan ve çeşitlenen bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak için yapılması gerekenler kısaca özetlenmektedir. Sonuç olarak bilgi erişimin, büyük paralar ve entellektüel çabalar harcanarak kurulan bilgisayar ağlarının bir parçası olarak görülmesi gerektiğine işaret edilerek bu alandaki teknolojik

 15. Türkiye-Fransa İlköğretim Eğitim Sistemlerinin ve İngilizce Ders Programlarının Karşılaştırılması A Comparison Of Primary Education Systems And English Instruction Program In Turkey And France

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Senem Seda ŞAHENK ERKAN

  2013-09-01

  Full Text Available Compulsory education in Turkey is limited to grades 1st-12th grades of the primary and secondary levels, while it takes 10 years including grades 1st-5th of the primary school, grades 6th-9th of the secondary school, and the 1st grade of high school in France. English teaching starts in the 2nd grade (weekly hours: 2 hours in primary schools in Turkey, whereas English is taught for 5 years (1st -2nd:foreign language + art and history of art+ discovery of world proportionsvaried in schools (3th-5th: foreign language + science/technology +humanistic culture: 11 hours proportions varied in schools within theprimary school education in France. While primary education continues4 years in Turkey, it takes 5 years in France. In this regard, generalcharacteristics of the education systems and English instructionprograms in Turkey and primary schools system and Englishinstruction program in primary level in France are comparativelyanalyzed. The problem statement of this study can be expressed as‘what are the similarities and differences between education systemsand English instruction programs in Turkey and France?’ Litteraturemethod was used in this study. Finally this article will give commonsubjects of English instruction program in primary level in Turkey andFrance. Beside it will enumerate the different subjects of Englishinstruction program in primary level in Turkey and France. Türkiye’de zorunlu eğitim süresi ilkokul ve ortaöğretim kademelerini yani 1.-12. sınıfları kapsarken, Fransa’da ise bu süre 10 yıl olup, ilkokul (1-5. sınıf, ortaokul (6.-9. sınıf ve lise’nin 1. sınıfı dahildir. Türkiye’de ilköğretim kademesinde 2. sınıftan itibaren (haftalık ders saati: 2 İngilizce dersi okutulurken, Fransa’da ise ilkokul düzeyinde 5 yıl boyunca İngilizce dersi okutulmaktadır. Türkiye’de ilkokul kademesi 4 yıl iken, Fransa’da ilkokul basamağı 5 yıl sürmektedir. Türkiye’de ilkokul 2-4. sınıflarda ve Fransa’da 1-5. sınıflar (1 ve 2. sınıf: yabancı dil + sanat ve sanat tarihi + dünyanın keşfi: haftalık ders saati: 9 saat dağılımlar okuldan okula değişmektedir (3.-5. sınıf: yabancı dil + fen/teknoloji+hümanistik kültür: 11 saat dağılımlar okuldan okula değişmektedir dahilinde okutulan İngilizce dersinin kapsam ve içerikleri karşılaştırılmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye ve Fransa ilköğretim eğitim sistemleri genel özellikleri ve İngilizce ders programları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın problem cümlesi şu şekilde gösterilebilir: “Türkiye ve Fransa’nın ilköğretim kademesi eğitim sistemleri ve İngilizce ders amaçları ve programları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?” Bu çalışmada litteratür tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye ve Fransa’da yabancı dil derslerinde okutulan ortak konular ele alınacaktır. Aynı zamanda Türkiye ve Fransa’da yabancı dil derslerinde işlenilen farklı konulardan bahsedilecektir.

 16. Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları / Seeking the Employment Focused Minimum Income Support for Turkey in the Framework of European Union Applications

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İlknur KARAASLAN

  2015-01-01

  Full Text Available Küreselleşme süreciyle birlikte yaşanan ekonomik krizler, yoksulluk, işsizlik, sosyal dışlanma gibi sorunların artmasına yol açmıştır. Yaşanan ağır sosyo-ekonomik koşullar sosyal güvenlik sistemlerinin de köklü bir kriz yaşamasına yol açmakta ve çözüm için başvurulan yöntemlerden biri de “asgari gelir desteği” olmaktadır. AB ülkelerindeki asgari gelir desteği uygulamalarına bakıldığında hem eski olması ve hem de geniş kapsamlı olması itibariyle ülkemize örnek teşkil edebileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, AB ülkelerinin sosyal yardım alanına ödenek ayırmakta zorlandığı ve bu sebeple özellikle 2000’li yılların başından itibaren AB ülkelerinde aktivasyon (sosyal yardım faydalanıcılarını istihdama yönelten faaliyetler konularına önem verildiği görülmektedir. Türkiye’de “asgari gelir desteği” uygulaması mevcut olmayıp “benzeri” uygulamalardan söz etmek mümkündür. Diğer taraftan AB uygulamalarında olduğu gibi Türkiye’de de sosyal transferlerin ve özelde “asgari bir gelir” takviyesinin yoksulluğu azaltmada etkili olabileceği ve verilecek bir asgari gelir desteğinin AB uygulamalarına benzer şekilde aktivasyon koşullu olması gerektiği düşünülmektedir. / The economic crises realized along with the globalization process have led to an increase in the problems such as poverty, unemployment, social-exclusion. The heavy socioeconomic conditions have also led to a long-established crisis on the social security systems and “minimum income support” has become one of the referenced methods as solution. When looking at the minimum income support practices in EU countries, as they were both, old and comprehensive it has been thought that they could be exemplary to our country. On the other hand, the EU countries have been in difficulties to separate allowance for the social assistance applications and therefore, especially from the

 17. Edirne’de süpürge üretimi çalışanlarında SO2 etkisinin değerlendirilmesi - 2012/Evaluation of SO2 effetcs among workers of the broom-making business in Edirne-2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ufuk berberoğlu

  2013-08-01

  Full Text Available Özet Amaç: İşyeri ortam havasında bulunan SO2, çalışanların özellikle solunum sistemini etkileyen bir gazdır. Bu araştırma, Edirne’de süpürge üretiminde çalışanların, islemede kullanılan SO2 den etkilenme durumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma 2012 Ocak-Şubat aylarında Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan veri toplama formu ile süpürgeciler sitesinde çalışan 25 kişiden ve konfeksiyon işinde çalışan 25 kişiden veri toplanmıştır. Demografik bilgiler, solunum sistemi öykü-fizik muayeneleri ve solunum fonksiyon testleri sonucunda elde edilen veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan veri formuna kaydedilmiştir. Kükürt dioksit kullanılarak, isleme ve sarartma işleminin yapıldığı odaların iç ortam havasında ise, GasAlertMicro 5 marka cihaz ile SO2 düzeyi ölçülmüştür. Bulgular: SO2’ye maruz kalan ve kalmayan grupların yaş ortalamaları (sırasıyla 47.6±1.2, 45.2±3.4 ve sigara kullanma oranları (%64, %64 benzer idi (p>0.05. SO2’ye maruz kalanlarda balgam (%32 ve %16, p<0.05 ve öksürük varlığı (%24 ve %12, p<0.05, diğer gruptan anlamlı olarak yüksek bulunurken, zorlu solunum (%20 ve %20, p>0.05 ve patolojik solunum sesi varlığı (% 12 ve % 12, p>0.05 benzer bulunmuştur. Çalışanlarda, solunum fonksiyon testlerinden FEV1, FVC, FEV1/FVC, MEF (FEF25-75% değerleri, kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur (hepsi için p<0.05. Sonuç: İsleme odalarında ölçülen SO2 düzeyi DSÖ ve NIOSH standartlarına göre yüksek bulunmuştur. İşyeri ortam havasında izin verilen değerlerin üzerinde bulunan SO2, çalışanların sağlığını, öncelikle de solunum sistemini etkilemektedir. Çalışanlar, bu risk etmeni konusunda bilgilendirilmeli ve korunma yöntemlerine ilişkin olarak eğitilmelidir. SO2’nin yoğun olduğu isleme bölümünde, havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra, bu

 18. Kütüphanelerde İç Hava Kalitesinin İncelenmesi: Marmara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi=An Investigation of the Indoor Air Quality in Libraries: Marmara University Central Library

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Güssün Güneş

  2015-12-01

  Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nin (2015, Avrupa Birliği (AB ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği PM10 sınır değerlerinin sınav dönemlerinde aşıldığı gözlemlenmiştir. Kadıköy bölgesindeki dış ortam PM10 konsantrasyonları ile kütüphanedeki PM10 konsantrasyonlarının artış ve azalışlarının benzer olduğu görülmüştür. Kütüphane binasında yeterli havalandırma sistemlerinin bulunmaması nedeniyle iç hava ortamındaki toz partikülleri çalışan ve kullanıcı sağlığı açısından risk oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. / This study investigated the indoor air quality of the Marmara University Central Library. The inadequacy of the quality of air in an indoor working environment can not only cause individuals to suffer a loss of productivity, but it can also lead to various health problems. Particular matter is one of the important pollutants that affect indoor air quality. Particulate matter (PM in indoor environments, depending upon the size of the particles (PM10, PM2.5, PM1, is one of the air pollutants that have an impact on human health. The percentage of indoor air pollutants varies according to the particular building in which they are contained, the regional location of the building and the cycle of the seasons. Prolonged exposure to particulate matter may lead to various health problems such as eye, nose and throat irritations, itching, allergies, cancer, respiratory disease, and heart conditions. In our study, we determined the effect of indoor air particles of a diameter of less than 10 microns (PM10 inside the library building on library employees and users. Data on PM10 concentrations and library users were collected over the period January 5, 2014 - June1, 2014. While the 2014 winter arithmetic mean for PM10 was 23 μg/m3 with a maximum value of 130 μg/m3 , in the spring, the arithmetic mean was 19 μg/m3 with a maximum value of 127 μg/m3. Over the period January 5, 2014 - June 1

 19. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Tehdidi Karşısında Kalan Türkiye'nin Batı İle İşbirliği Yapma Süreci After the Second World War Against the Soviet Threat in Western Turkey to Cooperate With the Remaining Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman YALÇIN

  2013-07-01

  üşmüştür.Savaşın sona ermesi ile savaşan taraflar silah bırakmasına rağmen Türkiye 1.700.000 askeri silâhaltında tutmak zorunda kalmıştır. Ekonomik sorunlar ve ülkenin Sovyetler Birliği tarafından tehdit edilmesi oldukça önemli bir problem sahası olmuştur. Bu durum karşısında Türkiye, Batılı ülkeler ile ilişkilerini geliştirmek için yeni arayışlara girmiştir. Türk ordusunun gereksinimleri için Amerikan yardımı alınmıştır. Amerikan yardımları; Truman Doktrini ve Marşal Yardımı isimleri ile bilinmektedir. Marşal Yardımına sonradan dâhil olan Türkiye bu kapsamda desteklenmiştir. Bu desteğin bir sonucu olarak silah sistemleri oldukça ucuza alınmıştır. Bir süre sonra ise alınan silah sistemlerinin yedek parçaları önemli bir maliyet oluşturmuştur.Savaş, Avrupa’da tarihin en büyük yıkımına neden olmuştur. Öyle ki, Birinci Dünya Savaşı sonunda ekonomisi çökmeye başlayan ve iki dünya savaşı arasında bu durumu toparlamaya çalışan başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın ve dünyanın belirleyici güçleri için bu savaş büyük bir yıkım olmuştur. Dünyada önemli bir güç dengesi dönüşümü ve eksen kayması yaşanmıştır. Ne var ki, yeni güç odakları tecrübe yoksunudurlar ve gelecekle ilgili öngörüleri hemen hemen yok derecesindedir. Yalta ve Potsdam Konferanslarında alınan kararlar bu durumun belgesi hükmündedir. Öte yandan savaş yıllarında savaşan taraflar beklenmedik ittifaklar yapmışlar ve bu durum savaşın tam da ortasında kalan Türkiye için büyük riskleri beraberinde getirmiştir. Türkiye, tarafını değişen dengeler sebebiyle savaşın sonuna kadar netleştirememiştir. Türkiye bulunduğu konum itibariyle savaşan tarafların ortasında kalan bir ülke olarak tarafların yoğun baskısına maruz kalmıştır. Ancak bununla birlikte Batı çizgisine daha yakın durduğu da bir gerçektir. Savaşın sonunda çöken Batı dünyası kendini idare edecek durumda de