WorldWideScience

Sample records for mozne environmentalne aplikacie

 1. Kinematická analýza posturálních změn v bipedálním stoji při aplikaci podnětu ze zevního prostředí a modifikaci vizuální scény u pacientů po plastice předního zkříženého vazu Kinematic analysis of postural changes in bipedal stance at application of stimulus from external environment and modifi cation of visual scene in patients with anterior cruciate ligament reconstruction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  Full Text Available Tato studie se zabývá změnami postury při modifikované zrakové scéně a při aplikaci podnětu ze zevního prostředí u zdravých jedinců a u pacientů po plastice předního zkříženého vazu (LCA za nezměněné a modifi kované vizuální scény. Do vyšetřovaného souboru bylo zahrnuto 11 pacientů po plastice LCA a 14 zdravých jedinců. Modifi kace vizuální scény bylo dosaženo prostřednictvím speciálního optického systému Olympus – Eye trek FMD-700. Zevní podnět byl realizován pomocí nárazu letícího míče. K hodnocení posturálních změn jsme využili kinematickou analýzu. U pacientů po rekonstrukci LCA i u zdravých jedinců jsme nejvíce diferencí v jednotlivých způsobech provedení nalezli pro kinematické parametry na dolních končetinách a trupu. U obou skupin probandů jsme zaznamenali podobné tendence k posturálním změnám. Při porovnávání kinematických parametrů mezi skupinou pacientů a zdravých jedinců jsme nalezli rozdíly v poloze horních končetin. Pro dolní končetiny a trup (s výjimkou minimální velikosti úhlu bérec – stehno při modifi kované scéně s reálným podnětem nejsou rozdíly mezi oběma skupinami statisticky významné. Tears and rupture of the anterior cruciate ligament (ACL, which has an important function in knee joint stability, are very common and more so in sports. ACL injury can be managed in two ways. One alternative pertains to conservative therapy whereas the second variant is surgical intervention (reconstruction. The number of ACL reconstructions has risen recently. The purpose of this study was to analyze the postural changes in bipedal stance at application of a stimulus from external environment and the resultant modifi cation in the visual scene in patients with ACL reconstruction. The examined group consisted of 25 subjects – 11 patients with ACL reconstruction and 14 healthy adults. The external stimulus was realized by striking

 2. Zvukové rozhraní v aplikaci pro nevidomé

  OpenAIRE

  Načeradský, Hynek

  2014-01-01

  This work addresses use of sound interface in application for blind users. Correct application design is achieved by analysis of similar applications and by assesment of problematic areas in creation of applications for blind users. This work suggests rules for solving these problematic areas, which are underlined in practical part. Practical part of this work is mainly focused on design and creation of application, which offers alternative approach to file management. Application is based on...

 3. Marketingový mix luxusních značek v aplikaci na značku Moser

  OpenAIRE

  Křemenáková, Hana

  2015-01-01

  Subject of this bachelor thesis is marketing mix of glass manufactory Moser, a.s. Theoretical part deals with brand; STP; concept of marketing; marketing mix incl. marketing mix recommended by French authors J. N. Kapferer and V. Bastien for luxury brands; and SWOT analysis. Practical part introduces company Moser, a.s., incl. its applied marketing mix which is compared to marketing mix of luxury brands. Based on made comparison conclusions and recommendations are drawn.

 4. Reakce vybraných odrůd řepky ozimé (Brassica napus) na aplikaci fungicidů

  OpenAIRE

  Vojík, Jan

  2016-01-01

  Oilseed rape i sone of the most important crops in the world. I tis the most important oil crop in Czech Republic. I the last 50 years it had undergone large change in breedeng. Ratio of grown hybrids at present tops the open pollinated lines ( planning for harvest in 2016 saw 88% hybrids and only 12% of lines). There are quite important differences between varieties in tolerance to fungal diseases and not only to them. There are first varieties marketed with gene of pot shatter tolerance and...

 5. Studium vybraných parametrů lidské kůže v závislosti na aplikaci kosmetických prostředků

  OpenAIRE

  Freudlová, Michaela

  2009-01-01

  Kůže chrání organismus zejména proti vlivům mikroorganizmů a chemickým látkám. Kůže se skládá ze čtyř základních částí: pokožka, bazální membrána, škára a podkožní tukové vazivo. Rohová vrstva je nejsvrchnější vrstvou pokožky a je důležitá v dermatologicko-kosmetickém průmyslu. Rohová vrstva je tvořena proteinovými buňkami, které jsou odklopeny lipidovou dvouvrstvou. Neporušeností lipidové dvouvrstvy je dána bariérová funkce kůže. Bariéra kůže není souvislá. Voda může difundovat k povrchu ze ...

 6. Marketing v oblasti počítačové podpory a poradenství v aplikaci na zahraniční společnost

  OpenAIRE

  Karnová, Barbora

  2009-01-01

  The master thesis outlines information about marketing practices for small businesses providing computer consultancy services in Canada. The theoretical section defines basic marketing terms related to the topic and sets the basis for the practical applications. The practical section contains situational analysis and a marketing strategy proposal including mission statement, target groups and formulation of marketing goals.

 7. Analýza postury polohovým snímačem DTP2 u žen ve věku senescence po aplikaci cíleného cvičebního programu Posture analysis using position detector DTP2 in senescent women after the application of a targeted exercise program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslava Přidalová

  2008-01-01

  Full Text Available U 3 souborů žen v mladším seniorském věku (průměrný věk 61, 63 a 66 let jsme v roce 2005, 2006 a 2007 sledovali změny v držení těla a ve tvaru páteře pomocí diagnostického přístroje DTP2 po intervenčním zásahu cíleného cvičebního programu (čínské terapeutické cvičení Chuej čchun kung. Cvičení ovlivnilo především oblast pánve, trendy naznačující zlepšení držení těla a stability nedosáhly ve všech případech statistické významnosti. Vzhledem k tomu, že technika cvičení je cíleně náročná, nesprávně provedené pozice nevedly ke zlepšení, ale projevily se nulovým efektem.Vždy byly nalezeny pozitivní změny ve smyslu zlepšení stability stoje a signifikantního posunu hrudní kyfózy k vertikále, což svědčí o zlepšení držení těla. V postavení ramen se projevila určitá rozkolísanost ve smyslu změn asymetrie ramen. Také postavení pánve reagovalo na intervenční zásahy přesuny asymetrie spinálních úhlů po 1. a 2. etapě cvičení, po 3. etapě došlo ke statisticky významnému vyrovnání levostranné asymetrie. Nalezli jsme zmenšení rozsahu titubací axiálního skeletu, což je doprovodným projevem zvýšení stability stoje. Celkově se nejlepší výsledky projevily po intervenci v roce 2007, kdy se snížil rozsah titubací ve směru osy x i y, byla zjištěna statisticky významná pozitivní změna v úpravě symetrie spina iliaca posterior superior a nalezen věcně významný trend snížení úhlových hodnot lordóz i hrudní kyfózy.Zdůvodnění těchto změn je možné najít ve zvýšeném důrazu na správné provádění technik cvičení a tím i úprav svalových dysbalancí. Subjektivní pocity seniorek byly velmi příznivé, vysoce pozitivně hodnotily pocit zlepšení stability stoje. During the years 2005, 2006, and 2007, we studied changes in the posture and spinal shape in three groups of younger female seniors (mean age 61, 63, and 66 years using the diagnostic device DTP2 following the interventional procedure of a targeted exercise program (the Chinese therapeutic exercise known as "Hui chun gong". The exercise influenced mainly the pelvic area; the trends suggesting improved posture and stability did not reach statistical significance in all cases. Since the exercise technique is technically difficult, improperly performed positions resulted in a zero effect rather than improvement.Positive changes were always found in terms of improved stance stability and significant shift of the thoracic kyphosis towards the vertical axis, which suggests improved posture. Shoulder position showed a certain degree of inconsistency in terms of changes in shoulder asymmetry. Pelvic position also responded to the intervention procedures by shifting the asymmetry of the spinal angles after the 1st and 2nd phases of exercise, while a statistically significant offset of the left sided asymmetry was achieved after the 3rd phase. We found a reduced extent of titubation of the axial skeleton, which was evaluated to be an accompanying effect of the improved stance stability. In total, best results were manifested following the intervention in 2007, when the extent of titubation was decreased in the direction of both the x and y axes, a statistically significant positive change was found in the adjustment of symmetry of the posterior superior iliac spine, and a materially significant trend of a decrease in the axial values of lordoses and thoracic kyphosis was observed. The reasons for these changes can be found in an increased emphasis on the proper performance of exercise techniques and thus adjustment of muscle imbalances.Subjective feelings of the senior patients were very beneficial, as they evaluated very positively the feeling of improved stance stability.

 8. Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: závěrečná zpráva

  OpenAIRE

  Kabele, P.

  2015-01-01

  The final report describes progress and achieved results of the project, which was focused on development of new high-performance and compatible mortars for extreme application in restoration, repair and preventive maintenance of architectural heritage, development of numerical tools for their optimization and simulation and verification of their application on model historical objects. The materials were developed so as to achieve higher effectiveness and prolonged durability compared to cla...

 9. Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví: redakčně upravená závěrečná zpráva projektu

  OpenAIRE

  Kabele, P.

  2015-01-01

  The final report describes progress and achieved results of the project, which was focused on development of new high-performance and compatible mortars for extreme application in restoration, repair and preventive maintenance of architectural heritage, development of numerical tools for their optimization and simulation and verification of their application on model historical objects. The materials were developed so as to achieve higher effectiveness and prolonged durability compared to cla...

 10. Analýza systému franchisingu McDonald´s v podmínkách EU

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Tato práce hodnotí systém franchisingu - v teoretické části obecně, dále v ČR i v zahraničí. V aplikaci pak na firmě McDonald´s. V práci je obsažen i aspekt ekologie, médií a globální pohled. Také vedlejší činnosti McDonald´s, McDonald´s Cup a charita.

 11. Správa vozidel za pomoci mobilního telefonu s GPS

  OpenAIRE

  Pompe, Patrik

  2012-01-01

  Tato práce se zabývá získáváním informací z chytrého mobilního telefonu pro využití v aplikaci typu kniha jízd. Nejprve specifikuje a analyzuje požadavky na takovou aplikaci, poté sezabývá možnostmi její realizace. Popisuje implementaci zvoleného řešení, které se skládá ze tří částí - aplikace pro telefon na platformě Android, která sbírá potřebné informace o trasách vozidel, webového portálu, který poskytuje rozhraní pro zobrazení a správu získaných dat a webových služeb pro zajištění komuni...

 12. Aplikace pro monitorování finančních dokumentů v projektu

  OpenAIRE

  Vašek, Ladislav

  2016-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací VBA aplikace v prostředí Microsoft Excel. Cílem této práce je připravit návrh a realizovat aplikaci pro firmu IBM, která bude pomáhat sledovat data z finančních souborů od firemních dodavatelů, vytvářet nad nimi souhrny a pohledy, umožní filtrování a bude připravovat reporty pro projektové manažery a vedení firmy. This Diploma thesis describes the design & development of a VBA application in Microsoft Excel. The goal of this thesis is to d...

 13. The Use of Means of Artificial Intelligence for the Decision Making Support on Financial Market

  OpenAIRE

  Vrba, Patrik

  2011-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci nástrojů umělé inteligence pro predikce vývoje finančních trhů. Hlavní důraz je kladen na vyhodnocení využitelnosti neuronových sítí, pro stanovení predikcí na devizových trzích. Zároveň je poskytnut návrh řešení, pro plně automatizované zpracování tržních dat a následné generování obchodních příkazů. This Master's thesis focuses on applying artificial intelligence tools for the prediction of development financial markets. Major emphasis is placed on...

 14. KPIs jako podklad pro řízení v logistice

  OpenAIRE

  Karban, Jan

  2007-01-01

  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou klíčových ukazatelů výkonu (KPIs). V teoretické části se zabývá problematikou outsourcingu jako oblastí, která je s KPIs úzce spojena a samotnou problematikou těchto ukazatelů. Zejména se zaměřuje na definování nových ukazatelů, implementaci a představení možných oblastí využití KPIs. Praktická část obsahuje aplikaci ukazatelů KPIs v rámci řešení reálného projektu z oblasti automobilového průmyslu.

 15. Analysis of trace element in intervertebral disc by Atomic Absorption Spectrometry techniques in degenerative disc disease in the Polish population

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Nowakowski

  2015-05-01

  Full Text Available Objective. Although trace elements are regarded crucial and their content has been determined in number of tissue there are only few papers addressing this problem in intervertebral disc in humans. Most of the trace elements are important substrates of enzymes influencing metabolism and senescence process. Others are markers of environmental pollution. Therefore the aim of the research was to analyzed of the trace element content in the intervertebral disc, which may be a vital argument recognizing the background of degenerative changes to be the effect of the environment or metabolic factors. Materials and methods. Material consist of 18 intervertebral disc from 15 patients, acquired in surgical procedure of due to the degenerative disease with Atomic Absorption Spectrometry content of Al, Cd, Co, Pb, Cu, Ni, Mo, Mg, Zn was evaluated. Results. Only 4 of the trace elements were detected in all samples. The correlation analysis showed significant positive age correlation with Al and negative in case of Co. Among elements significant positive correlation was observed between Al/Pb, Co/Mo, Al/Mg, Al/Zn Pb/Zn and Mg/Zn. Negative correlation was observed in Al/Co, Cd/Mg, Co/Mg, Mo/Mg, Co/Zn and Mo/Zn. Conclusions. This study is the first to our knowledge that profiles the elements in intervertebral disc in patients with degenerative changes. We have confirmed significant differences between the trace element contents in intervertebral disc and other tissue. It can be ground for further investigation.

 16. ZnO:Mo:In nanofilms on SiO2 substrate under investigation framework of the second optical transition

  Science.gov (United States)

  Souissi, A.; Amlouk, M.; Guermazi, S.

  2017-02-01

  ZnO and ZnO:Mo:In nanofilms were deposited on SiO2 substrate at 460 °C by the spray pyrolysis method with the molar ratio (Mo/Zn) set at 1% and (In/Zn) dosed at 1%, 2%, 3% and 10%. The optical, dielectric and photonic characteristics of these samples were analyzed from the optical spectra of transmission and reflection, which revealed the presence of two absorption edges. The first one was related to the ZnO:Mo:In typical transition and the second edge originated from the ZnO:Mo:In/SiO2 interface transition by the probable formation of an ultrafine layer identified as SiOx and/or ZnO(1-x)SiO2(x). The optical gap and Urbach energies of ZnO:Mo:In nanofilms varied almost uniformly and in a complementary manner depending on the co-doping of ∼3.28-3.24 eV and ∼82-136 meV. These energies associated with the interface varied randomly from 3.93 to 4.18 eV and ∼263 to 408 meV, and showed strong dependencies with the structural, crystalline and vibrational properties previously studied. They also displayed possible correlations with electron scattering time and the dc photoconductivity which reaches high value for film prepared using In = 2%. AFM study showed variable morphologies of the surfaces that are responsive to codoping elements, therefore at the interface, wherein the film growth began. All these factors influenced the results described above. The study also showed good agreement between rms roughness and TC texture coefficient of the studied films, of high transparency ∼89-92%. The films prepared with In = 2% revealed a high photoconductivity and could be used in photocatalytic and photonic applications.

 17. Animovaný skybox v OpenGL

  OpenAIRE

  Pavlík, Vít

  2013-01-01

  Bakalářská práce se zabývá tvorbou animovaného skyboxu. Cílem práce je demonstrovat metody vytváření skyboxů, především pak metody procedurální. V hlavní části práce jsou rozebrány techniky potřebné pro vykreslení jednotlivých prvků skyboxu. Zaměřuje se na tvorbu barevných přechodů, funkce šumu a na jejich aplikaci. Závěr práce se věnuje rozboru experimentů s nastavením parametrů vykreslování grafického obsahu a implementačním podrobnostem. The Bachelor's diploma thesis addresses the opera...

 18. Objektově-relační mapování na platformě PHP

  OpenAIRE

  Mokruša, Petr

  2015-01-01

  Práce se zabývá problematikou objektově-relačního mapovaní na platformě PHP. První část obsahuje obecný popis technologie ORM včetně návrhových vzorů pro ni určených. V další části jsou popsány dva nejvýznamnější ORM frameworky, Doctrine 2 a Propel. Doctrine 2 se práce věnuje více podrobněji, protože právě tento framework je použit v ukázkové aplikaci, která znázorňuje, jak technologii ORM integrovat do svého projektu a jak s ní efektivně pracovat. Cílem této práce je seznámit čtenáře s techn...

 19. Učební pomůcka pro vizualizaci asymetrické kryptografie

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou kryptografických protokolů, zejména asymetrických. Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro vizualizaci průběhu matematických operací v asymetrických kryptosystémech. Nejvíce porostoru je věnováno asymetrickým kryptosystémům typu Diffie-Hellman, DSA a RSA. V teoretické části práce je popsána historie a vývoj kryptografie, dále jsou popsány moderní kryptosystémy používané pro ochranu digitálních dat. Praktická část představuje návrh a tvorbu aplikace...

 20. Termodiagnostika - dotykové a bezdotykové měření teploty

  OpenAIRE

  Mikula, Martin

  2014-01-01

  Diplomová práce se zabývá termodiagnostikou v průmyslové praxi, která je v dnešní době značně důležitá pro posuzování technického stavu objektu na základě teploty. Obsahuje přehled metod dotykového, bezdotykového měření teploty a jejich princip, výhody a nevýhody pro aplikaci v průmyslové praxi. Dále bylo v rámci této diplomové práce provedeno měření ve firmě Daikin Device Czech Republic s použitím kontaktního teploměru a dvou dostupných termokamer pro řešení aktuálních úkolů souvisejících s ...

 1. Použití moderních komunikačních formátů pro implementaci informačního systému

  OpenAIRE

  Pála, Milan

  2010-01-01

  Tato práce se zabývá analýzou požadavků a tvorbou prototypu informačního systému hasičské sportovní ligy. Ten vychází z dosavadní verze postavené na obecném publikačním systému, jehož možnosti nedostačují požadavkům na moderní informační systém. Součástí nové verze systému jsou grafy, na kterých byl nastíněn současný stav moderních zobrazovacích prostředků a pomocí technologie Silverlight vytvořen modul, který grafy pro aplikaci vykresluje. This thesis is about analysis of requirements and...

 2. Detekce a rozpoznání objektů v obraze

  OpenAIRE

  Muzikářová, Michaela

  2015-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace typu klient-server, která umožňuje rozpoznání objektů v obraze a využívá již existující mobilní aplikaci. V teoretické části jsou nejprve popsány rozdíly lidského a počítačového vidění, dále detekce a rozpoznání objektů včetně vybraných metod. Další sekce obsahuje popis umělých neuronových sítí, které byly pro práci hlouběji nastudovány, spolu s jejich využitím k rozpoznání objektů. Následují informace, týkající se vybraných mobi...

 3. Vliv kvality mechanických prací na optický přenos

  OpenAIRE

  Tihlařík, Tomáš

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou působení lidského faktoru při manipulaci s optickými vlákny. Popisuje typy jednotlivých vláken a metody používané při jejich pokládce a spojování. Metody pokládky a spojování jsou v jednotlivých kapitolách popsány s důrazem na jejich aplikaci v různých prostředích a podmínkách. Práce se věnuje přípravě spojovaných optických vláken. Zdůrazňuje problémy, které mohou nastat při nedodržení správného postupu nebo z důvodů nekvalitních zařízení. Problémy...

 4. Cycling/Running Training Diary Using GPS Data

  OpenAIRE

  Matera, Tomáš

  2011-01-01

  Cílem praktické části práce je vytvořit aplikaci s vhodným grafickým uživatelským rozhraním, která bude umožňovat import tréninkových dat z GPS zařízení. Dále bude vytvářet grafické a statistické výstupy dosažených výsledků s možností jejich exportu do HTML a formátu podporovaného tabulkovými procesory. Teoretická část práce se týká úvodu do vedení a zaznamenávání tréninku, krátkého popisu funkce GPS systému, popisu formátu pro ukládání získaných GPS dat a návrhu aplikace. This master's th...

 5. Webová aplikace vodního póla

  OpenAIRE

  Ludvík, Martin

  2007-01-01

  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro klub vodního póla. Informační systém eviduje informace o zápasech, hráčích, článcích, fotografiích, týmech, atd. Schraňuje informace o výsledcích a dokáže z nich vytvářet statistiky. Přístup k aplikaci je hierarchický podle pravomocí jednotlivých uživatelů autentizovaných heslem. Jde vlastně o jistou odrůdu zjednodušeného redakčního systému. Jednou ze součástí systému je metoda umělé inteligence, která přiřazu...

 6. Návrh a optimalizace obchodní strategie na platformě MetaTrader

  OpenAIRE

  Kundračík, Roman

  2016-01-01

  Diplomová práce se věnuje implementaci automatického obchodního systému pro aplikaci na měnovém trhu. Takto vzniklý systém je testován a optimalizován na historických datech. Robustnost této strategie je ověřena pomocí testování na jiném měnovém páru a jiném časovém rámci. Účinnost systému je porovnána před a po optimalizaci. Vytvořený obchodní systém je ziskový ve všech testovaných prostředích. This Master’s thesis deals with implementation of an automated trading system for application i...

 7. Regionální a strukturální dopady PZI

  OpenAIRE

  Mazánková, Ester

  2007-01-01

  Cílem diplomové práce je zhodnocení regionálních a strukturálních dopadů PZI na Českou republiku. Snahou je zaprvé vysvětlit všeobecná východiska PZI a popsat faktory ovlivňující příliv zahraničního kapitálu do České republiky vůbec a také regionálně. Za druhé zhodnotit příliv zahraničního kapitálu s důrazem na jeho strukturu, a to jak z pohledu teritoriálního, tak z pohledu odvětvového. Na konec je uvedena analýza dopadů PZI v aplikaci na Moravskoslezský region....

 8. Univerzální bezdrátový komunikační spoj pomocí ZigBee modulů

  OpenAIRE

  Kyselý, Tomáš

  2014-01-01

  Práce pojednává o bezdrátovém přenosu informace pomocí standardu ZigBee 802.15.4. Popisuje funkci, způsob a určení této technologie. Detailně popisuje systém předávání a zabezpečení informací mezi ZigBee zařízeními. Dále ukazuje možnost připojení modulů ZigBee k počítači, jeho konfiguraci pro použití v síti a komunikaci v síti. Nakonec navrhuje nejjednodušší schéma zapojení a desku plošných spojů pro aplikaci. The work deals with the transmission of information via wireless ZigBee 802.15.4...

 9. Application of Ozonation to Intensify Nitrification and Denitrification Processes/ Využití Ozonizace K Intenzifikaci Nitrifikačních A Denitrifikačních Procesů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drozdová Martina

  2014-10-01

  Full Text Available Dusík a fosfor patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Významným zdrojem organických i anorganických sloučenin dusíku ve vodách jsou splaškové odpadní vody a průmyslové odpadní vody z výroby dusíkatých látek. V povrchové vodě se většina amoniaku nachází ve formě amonných kationtů, NH4+. Tohoto poznatku lze využít v procesu čištění odpadních vod. Článek je zaměřen na možné využití procesu ozonizace při úpravě a čištění vod znečištěných nadměrným množstvím organických látek obsahujících zejména dusík dusíkatých látek a jeho následné aplikaci v kombinaci s jinými oxidačními procesy (AOP.

 10. The Influence of Hypo Kinesis and Frequency Strain of a Car Ride on Mechanical Functions of Axial System Changes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kateřina van der Kamp

  2015-03-01

  pro pocit diskomfortu během monotónního zatížení během jízdy v automobilu. Metoda TVS je založena na aplikaci harmonického buzení plynule se měnícího od 5 Hz do 160 Hz na obratle C7 a L5. Toto vlnění se přenáší podél axiálního systému a akcelerometrickými snímači je snímáno zrychlení všech trnových výběžků obratlů, kterými se vlnění šíří mezi C7 až S1. Na základě naměřených dat lze vyhodnotit změnu mechanických vlastností páteře před a po hypokinéze a frekvenčním zatížení při jízdě v automobilu. Náš výzkum prokázal, že metoda TVS je vhodná pro detekci změn mechanických vlastností axiálního systému. Dále bylo prokázáno, že změny způsobené monotónním a frekvenčním zatížením ovlivňují způsob přenosu vlnění axiálním systémem subjektů. Z našich naměřených dat vyplývá, že můžeme subjekty srovnávat spíše intraindividuálně než interindividuálně. Zjistili jsme, že zdravá a flexibilní páteř osciluje jako elastická tyč a je schopna absorbovat více mechanické energie a spojení na páteři jsou více flexibilní. Rezonanční frekvence zdravé a flexibilní páteře se při našich měřeních objevuje mezi 40 a 60 Hz nebo výše. Ve většině případů nacházíme po jízdě v automobilu vyšší tlumení a nižší přenos vibrací. U některých subjektů se objevuje odlišná reakce na zatížení v hrudní a bederní páteři.

 11. Comparative analysis of the support phase during first two steps after leaving the starting blocks [Komparativní analýza oporové fáze prvních dvou kroků při nízkém startu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radka Bačáková

  2012-06-01

  áze kontaktu s podložkou, při které dochází k aplikaci silových impulsů na lidské tělo. CÍLE: Cílem práce bylo analyzovat odchylky v dynamice oporové fáze při prvním a druhém kroku akcelerovaného běhu po výběhu z bloků. METODIKA: 10 mužů (22.9 ± 4.6 roku se zúčastnilo laboratorního šetření. K detekci kontaktních sil během oporových fází v obou krocích byla použita dynamometrická deska (Kistler 9281 EA – Winterthur, Švýcarsko. Výpočty silových impulsů, produkce rychlosti a průměrného zrychlení byly provedeny v programu Matlab (The MathWorks, Inc., Natick, USA. V Matlabu jsme provedli i následný párový T-test a korelační analýzu. VÝSLEDKY: Statisticky významné diference (α = 0.01 mezi první a druhou oporou byly nalezeny v délce kontaktu, produkci horizontální rychlosti a průměrném zrychlení. Produkce horizontální rychlosti činila v prvním kroku 1.117 ± 0.081 ms-1 a 0.835 ± 0.074 ms-1 během druhého kroku. Průměrné zrychlení ukázalo negativní korelaci s tělesnou výškou atleta (r = -0.42. Pokud se během prvních 20-40 ms oporové fáze objevil brzdný impuls, docházelo k prodloužení trvání oporové fáze a celkovému nižšímu průměrnému zrychlení. ZÁVĚRY: Výskyt brzdné fáze v prvních krocích po výběhu z bloků je považován za technický nedostatek. Atleti vyššího vzrůstu jsou pro akcelerovaný běh lehce znevýhodněni. Oporové fáze prvního a druhého kroku vykazují významné odlišnosti v dynamických parametrech.

 12. Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski jumping [Pontrjaginův princip maxima a optimalizace stylu letu ve skoku na lyžích

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radim Uhlář

  2009-09-01

  CHODISKA: Existuje několik faktorů (počáteční poloha skokana na lyžích a její změny v průběhu přechodové fáze letu, velikost a směr vektoru rychlosti pohybu těžiště skokana, velikost aerodynamické odporové a vztlakové síly apod., které určují trajektorii soustavy skokan + lyže a tím i dosaženou délku skoku. CÍLE: Cílem studie je představit metodu řešení úlohy optimálního řízení letové fáze skoku na lyžích se třemi omezenými řídicími proměnnými – úhel náběhu (a, úhel trup vs. lyže (b, úhel levá lyže vs. pravá lyže (V – na základě Pontrjaginova principu maxima. METODIKA: Kritériem optimality byla zvolena délka skoku. Jako zdroj informací o závislosti veličin L (lift area a D (drag area na řídicích proměnných byla použita převzatá regresní funkce s tabelovanými regresními koeficienty. Srovnány byly trajektorie referenčního a optimalizovaného skoku s profilem můstku K = 125 m ve Frenštátě pod Radhoštěm a stanoveny odpovídající délky skoku, aerodynamické odporové a vztlakové síly, velikosti rychlosti pohybu těžiště soustavy skokan + lyže, její vertikální a horizontální složky. Aby byly respektovány reálné polohy v letové fázi skoku, přípustné hodnoty řídicích proměnných náležely v každém okamžiku ohraničené množině. VÝSLEDKY: Bylo zjištěno, že skokan by měl na ohraničené množině přípustných hodnot řídicích proměnných minimalizovat úhly (a a (b, úhel (V naopak maximalizovat. Prodloužení skoku vlivem optimalizace je 17 %. ZÁVĚRY: Pro možnost dalšího výzkumu je nezbytné využití regresní analýzy pro experimentální data při určení závislosti aerodynamických sil působících během letu na soustavu skokan + lyže. To platí také pro aplikaci kontrolních proměnných vztahujících se k základním fyzickým a psychickým vlastnostem skokanů na lyžích.

 13. The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage [Hodnocení míry úpravy senzomotorických funkcí ruky u skupiny rehabilitovaných pacientů po CMP v postakutním stádiu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Sochorová

  2010-03-01

  of patients, but the results are not consistent. Some of the patients got worse and sometimes there was only a slight change. The results of an experimental group of patients must be proven by a therapy specifically targeted to influence the somatosensory functions.[VÝCHODISKA: Deficit senzomotorických funkcí ruky u pacientů po CMP je velmi častý. Přesto je algoritmus jejich obnovy relativně málo známý. Není jasné, zda rozsah či typ poruchy somatosenzorických funkcí koreluje s horší obnovou motoriky. CÍLE: Tato studie byla zaměřena na sledování senzomotorických funkcí ruky u skupiny pacientů v postakutním stádiu po ischemické CMP, lokalizované v povodí arteria cerebri media. Cílem bylo zjistit míru úpravy somatosenzorických a motorických funkcí ruky u sledované skupiny. Jedná se o první etapu výzkumu, na kterou bude navazovat sledování experimentální skupiny s terapií cílenou na somatosenzorické funkce. METODIKA: Sledovaná skupina pacientů byla léčena na oddělení kliniky lůžkové rehabilitace a prošla standardní terapií po dobu 3–4 týdnů. K hodnocení senzomotorických funkcí ruky byly použity 2 testy čití: FMT – Test srovnávání textury látek a RASP – Rivermeadské hodnocení somatosenzorických funkcí a 2 testy motoriky: NHPT – Devítikolíkový test a TMF – Test manipulačních funkcí ruky pomocí stavebnice Ministav. Testy byly provedeny na začátku a na konci terapie. VÝSLEDKY: U sledované skupiny pacientů jsme zjistili poruchy somatosenzorických funkcí a motoriky i na horní končetině nepostižené strany. Jemná motorika je přitom postižena více než somatosenzorické funkce. Největší defi cit u motorických funkcí vykazovaly úkoly vyžadující precizní úchop. Nejvýraznější změny při hodnocení pacientů byly registrovány v ADL, hodnocených indexem Barthelové – k úpravě funkcí do normy došlo u 1/3 pacientů. ZÁVĚRY: Po aplikaci standardn