WorldWideScience

Sample records for mozne environmentalne aplikacie

 1. Kinematická analýza posturálních změn v bipedálním stoji při aplikaci podnětu ze zevního prostředí a modifikaci vizuální scény u pacientů po plastice předního zkříženého vazu Kinematic analysis of postural changes in bipedal stance at application of stimulus from external environment and modifi cation of visual scene in patients with anterior cruciate ligament reconstruction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Janura

  2007-01-01

  Full Text Available Tato studie se zabývá změnami postury při modifikované zrakové scéně a při aplikaci podnětu ze zevního prostředí u zdravých jedinců a u pacientů po plastice předního zkříženého vazu (LCA za nezměněné a modifi kované vizuální scény. Do vyšetřovaného souboru bylo zahrnuto 11 pacientů po plastice LCA a 14 zdravých jedinců. Modifi kace vizuální scény bylo dosaženo prostřednictvím speciálního optického systému Olympus – Eye trek FMD-700. Zevní podnět byl realizován pomocí nárazu letícího míče. K hodnocení posturálních změn jsme využili kinematickou analýzu. U pacientů po rekonstrukci LCA i u zdravých jedinců jsme nejvíce diferencí v jednotlivých způsobech provedení nalezli pro kinematické parametry na dolních končetinách a trupu. U obou skupin probandů jsme zaznamenali podobné tendence k posturálním změnám. Při porovnávání kinematických parametrů mezi skupinou pacientů a zdravých jedinců jsme nalezli rozdíly v poloze horních končetin. Pro dolní končetiny a trup (s výjimkou minimální velikosti úhlu bérec – stehno při modifi kované scéně s reálným podnětem nejsou rozdíly mezi oběma skupinami statisticky významné. Tears and rupture of the anterior cruciate ligament (ACL, which has an important function in knee joint stability, are very common and more so in sports. ACL injury can be managed in two ways. One alternative pertains to conservative therapy whereas the second variant is surgical intervention (reconstruction. The number of ACL reconstructions has risen recently. The purpose of this study was to analyze the postural changes in bipedal stance at application of a stimulus from external environment and the resultant modifi cation in the visual scene in patients with ACL reconstruction. The examined group consisted of 25 subjects – 11 patients with ACL reconstruction and 14 healthy adults. The external stimulus was realized by striking

 2. Zvukové rozhraní v aplikaci pro nevidomé

  OpenAIRE

  Načeradský, Hynek

  2014-01-01

  This work addresses use of sound interface in application for blind users. Correct application design is achieved by analysis of similar applications and by assesment of problematic areas in creation of applications for blind users. This work suggests rules for solving these problematic areas, which are underlined in practical part. Practical part of this work is mainly focused on design and creation of application, which offers alternative approach to file management. Application is based on...

 3. Ošetřovatelská péče u nemocných při aplikaci transfúze

  OpenAIRE

  OUŘEDNÍKOVÁ, Markéta

  2012-01-01

  This thesis deals with nursing care for patients during blood transfusion administration. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part blood, blood transfusion and nursing care for patients during blood transfusion administration are described. In the practical part quantitative research was used and the data collection technique was an anonymous questionnaire designed for nurses working in different departments. The research survey was conducted in...

 4. Nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci protinádorových léčiv

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Širc, Jakub; Janoušková, Olga

  Leden (2017), s. 122-123 ISSN 1804-2252. [Pražské mezioborové onkologické kolokvium /8./ - PragueONCO 2017. 25.01.2017-27.01.2017, Praha] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-04863S Institutional support: RVO:61389013 Keywords : nanofibers * drug delivery * paclitaxel Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 5. Design a výroba difrakčního elementu pro aplikaci v hyperspektrálním zobrazovacím systému pro LWIR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vojtíšek, Petr; Possolt, Martin; Doleček, Roman; Steiger, Kateřina; Pintr, Pavel; Václavík, Jan

  2015-01-01

  Roč. 60, č. 3 (2015), s. 96-100 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1206 Institutional support: RVO:61389021 Keywords : Hyperspectral * Diffraction grating * Long-wavelength infrared region * Scalar theory * RCWA * FEM * Single-point diamond turning * SPDT Subject RIV: JJ - Other Materials http://jmo.fzu.cz/

 6. Vliv zvýšené hladiny dopaminu na chování potkana v časné dospělosti po neonatální aplikaci N-acetylaspartylglutamátu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bubeníková, V.; Tejkalová, H.; Klaschka, Jan; Šťastný, F.

  2003-01-01

  Roč. 7, Suppl. 3 (2003), s. 46-49 ISSN 1211-7579 R&D Projects: GA MŠk LN00B122 Keywords : N-acetylaspartylglutamate * schizophrenia * animal model * behavior * GBR 12909 Subject RIV: BA - General Mathematics

 7. Barevná symbolika v marketingové komunikaci v aplikaci na předvolební kampaň k parlamentním volbám v červnu 2006

  OpenAIRE

  Veselá, Vendula

  2007-01-01

  The bachelor's thesis concentrates on defining colour influence on the political parties' campaign for 2006 general election in the Czech Republic. We considered only fi ve major parties - The Czec h Social Democratic Party, The Christian and Democratic Union. Czechoslovak People' s Party, The Communist Party of Bohemia and Moravia, The Civic Democratic Party and The Green Party. The opening part of this thesis deals with the history of colour context, colour associations and psychic influenc...

 8. Proceedings of the 8. Banska Stiavnica Days 2006. Measurements and analyses in environmental sciences and radioenvironmental sciences. Medium-term perspectives of energetic development in the Slovak Republic and in the European Union. Application of nuclear technologies; Zbornik 8. Banskostiavnicke dni 2006. Merania a analyzy v environmentalistike a radioenvironmentalistike. Strednedobe perspektivy rozvoja energetiky v SR a EU. Aplikacie nuklearnych technologii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lalik, V; Hybler, P; Schwarz, M [Katedra environmentalneho inzinierstva, Fakulta ekologie a environmentalistiky, Technicka univerzita Zvolen, Banska Stiavnica (Slovakia)

  2006-12-15

  Scientific conference deals with problems in environmental sciences and radio-environmental sciences. The conference proceeded in two sections: (A) Nuclear technologies; (B) Environmental engineering. Forty participants and further fifty guests took part in conference. Twenty-seven lectures and four posters were presented. Proceedings contain fifteen papers from which 8 papers deal with the scope of INIS.

 9. Srovnávání přístupů k aplikaci konceptu harmonizace pracovního a rodinného života zaměstnankyň ve veřejném a zaměstnankyň v soukromém sektoru

  OpenAIRE

  Spieglerová, Regina

  2013-01-01

  This thesis deals with the issue of reconciling work and family as one of the factors that influence satisfaction with work and family life, focusing on the women-mother. Attention is paid to the changing position of women in society, on the labor market and in the family, possible approaches to reproductive behavior and the opportunity offered by the state and employers to harmonize work and family. The work is focused on the comparison of the approaches of employers in the public and privat...

 10. Analýza postury polohovým snímačem DTP2 u žen ve věku senescence po aplikaci cíleného cvičebního programu Posture analysis using position detector DTP2 in senescent women after the application of a targeted exercise program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslava Přidalová

  2008-01-01

  Full Text Available U 3 souborů žen v mladším seniorském věku (průměrný věk 61, 63 a 66 let jsme v roce 2005, 2006 a 2007 sledovali změny v držení těla a ve tvaru páteře pomocí diagnostického přístroje DTP2 po intervenčním zásahu cíleného cvičebního programu (čínské terapeutické cvičení Chuej čchun kung. Cvičení ovlivnilo především oblast pánve, trendy naznačující zlepšení držení těla a stability nedosáhly ve všech případech statistické významnosti. Vzhledem k tomu, že technika cvičení je cíleně náročná, nesprávně provedené pozice nevedly ke zlepšení, ale projevily se nulovým efektem.Vždy byly nalezeny pozitivní změny ve smyslu zlepšení stability stoje a signifikantního posunu hrudní kyfózy k vertikále, což svědčí o zlepšení držení těla. V postavení ramen se projevila určitá rozkolísanost ve smyslu změn asymetrie ramen. Také postavení pánve reagovalo na intervenční zásahy přesuny asymetrie spinálních úhlů po 1. a 2. etapě cvičení, po 3. etapě došlo ke statisticky významnému vyrovnání levostranné asymetrie. Nalezli jsme zmenšení rozsahu titubací axiálního skeletu, což je doprovodným projevem zvýšení stability stoje. Celkově se nejlepší výsledky projevily po intervenci v roce 2007, kdy se snížil rozsah titubací ve směru osy x i y, byla zjištěna statisticky významná pozitivní změna v úpravě symetrie spina iliaca posterior superior a nalezen věcně významný trend snížení úhlových hodnot lordóz i hrudní kyfózy.Zdůvodnění těchto změn je možné najít ve zvýšeném důrazu na správné provádění technik cvičení a tím i úprav svalových dysbalancí. Subjektivní pocity seniorek byly velmi příznivé, vysoce pozitivně hodnotily pocit zlepšení stability stoje. During the years 2005, 2006, and 2007, we studied changes in the posture and spinal shape in three groups of younger female seniors (mean age 61, 63, and 66 years using the diagnostic device DTP2 following the interventional procedure of a targeted exercise program (the Chinese therapeutic exercise known as "Hui chun gong". The exercise influenced mainly the pelvic area; the trends suggesting improved posture and stability did not reach statistical significance in all cases. Since the exercise technique is technically difficult, improperly performed positions resulted in a zero effect rather than improvement.Positive changes were always found in terms of improved stance stability and significant shift of the thoracic kyphosis towards the vertical axis, which suggests improved posture. Shoulder position showed a certain degree of inconsistency in terms of changes in shoulder asymmetry. Pelvic position also responded to the intervention procedures by shifting the asymmetry of the spinal angles after the 1st and 2nd phases of exercise, while a statistically significant offset of the left sided asymmetry was achieved after the 3rd phase. We found a reduced extent of titubation of the axial skeleton, which was evaluated to be an accompanying effect of the improved stance stability. In total, best results were manifested following the intervention in 2007, when the extent of titubation was decreased in the direction of both the x and y axes, a statistically significant positive change was found in the adjustment of symmetry of the posterior superior iliac spine, and a materially significant trend of a decrease in the axial values of lordoses and thoracic kyphosis was observed. The reasons for these changes can be found in an increased emphasis on the proper performance of exercise techniques and thus adjustment of muscle imbalances.Subjective feelings of the senior patients were very beneficial, as they evaluated very positively the feeling of improved stance stability.

 11. Azid sodný a animální modely demence Alzheimerova typu. Část II – Chronická subkutánní aplikace mladým i starým zvířatům, shrnutí výsledků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krištofíková, Z.; Ort, Michael; Helešic, V.; Vrbacký, Marek; Majer, E.; Bureš, Jan; Stuchlík, Aleš; Řípová, D.

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl.3 (2007), s. 30-33 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuropsychiatrických studií - Neurologie v klinické aplikaci /7./. Zdoňov, 03.10.2007-05.10.2007] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : Sodium azide * Alzheimer’s dementia * memory Subject RIV: FH - Neurology

 12. Taoistický pohled na trénování ve fotbalu a triatlonu

  OpenAIRE

  Skála, Tomáš

  2009-01-01

  Nazev: Taoisticky pohled na trenovani ve fotbalu a triatlonu Cile prace: Objasnit pojmy taoismus a Tao, pomoci jejich charakteristiky osvetlit taoisticke vnimani sebe sama, okolniho sveta a pohybove aktivity, s naslednou aplikaci na konkretni sporty fotbal a triatlon. Metody: Deskripce, analyza, spekulace Klicova slova: Taoismus, Tao, Cchi, Jin a Jang, Wu-Wej, fotbal, triatlon, zacatecnicka mysl SUMMARY Title: The taoistic view in the football and triatlon training Objective: To explain terms...

 13. Úloha serotoninových -1A receptorů na učení a paměť – význam pro schizofrenii

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bubeníková-Valešová, V.; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš; Horáček, J.

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl.3 (2007), s. 8-11 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuropsychiatrických studií - Neurologie v klinické aplikaci /7./. Zdoňov, 03.10.2007-05.10.2007] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MZd(CZ) NR9178; GA ČR(CZ) GA309/07/0341 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : serotonine receptors * memory * learning Subject RIV: FH - Neurology

 14. Orientace potkana a člověka ve vícečetných referenčních rámcích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Telenský, Petr; Svoboda, Jan; Klement, Daniel; Vlček, Kamil; Blahna, Karel

  2007-01-01

  Roč. 11, Suppl.3 (2007), s. 40-43 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuropsychiatrických studií - Neurologie v klinické aplikaci /7./. Zdoňov, 03.10.2007-05.10.2007] R&D Projects: GA MŠk(CZ) LC554; GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/06/1231; GA ČR(CZ) GD206/05/H012 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : navigation * rat * human Subject RIV: FH - Neurology

 15. Analýza systému franchisingu McDonald´s v podmínkách EU

  OpenAIRE

  Nováková, Monika

  2007-01-01

  Tato práce hodnotí systém franchisingu - v teoretické části obecně, dále v ČR i v zahraničí. V aplikaci pak na firmě McDonald´s. V práci je obsažen i aspekt ekologie, médií a globální pohled. Také vedlejší činnosti McDonald´s, McDonald´s Cup a charita.

 16. Účetnictví v zemědělství

  OpenAIRE

  Vejmelková, Veronika

  2008-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci Mezinárodního účetního standardu IAS 41 ? Zemědělství v podmínkách českého zemědělského podniku. V úvodu se zabývá jednotlivými specifiky oboru zemědělství. Další kapitola je zaměřena na stručnou charakteristiku účetní metodiky v zemědělství podle platné účetní legislativy v ČR. Dále je jde stručně charakterizován standard IAS 41 ? Zemědělství. Poslední kapitola se věnuje aplikaci standardu IAS 41 ? Zemědělství v praxi....

 17. Databáze a generování testovacích otázek

  OpenAIRE

  Rejko, Peter

  2008-01-01

  Cílem bakalářské práce je vytvoření databáze testovacích otázek a jejich generování. Je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické jsou popsané nástroje se zaměřením na tvorbu databází jazyku HTML, PHP a databázový server MySQL. Praktická část obsahuje vytvořenou aplikaci a zpracování. Jazyk PHP podporuje programování na základě modulárního paradigmatu - to znamená, že každý vytvořený modul má svoji úlohu. Aplikace obsahuje modul zabezpečující přihlášení a výběr dalšího modulu n...

 18. Nekonvenční metody zpracování nožířských materiálů

  OpenAIRE

  Bražina, Jakub

  2017-01-01

  Tato práce se zaobírá problematikou nekonvenčních nožířských materiálu a jejich následnou aplikaci pro výrobu a zpracování loveckého nože. V rešeršní části je čtenáři přiblížena nožířská problematika, kde jsou uvedeny základní konstrukční charakteristiky a potřebné vlastnosti nože. V další části práce jsou popsány různé kovové i nekovové materiály, jejich vlastnosti, případné zpracování a výroba. Dále se práce zabývá problematikou povrchové ochrany těchto nožířských materiálu. Práce se také z...

 19. Application of Ozonation to Intensify Nitrification and Denitrification Processes/ Využití Ozonizace K Intenzifikaci Nitrifikačních A Denitrifikačních Procesů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drozdová Martina

  2014-10-01

  Full Text Available Dusík a fosfor patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, které jsou nezbytné pro rozvoj mikroorganismů. Významným zdrojem organických i anorganických sloučenin dusíku ve vodách jsou splaškové odpadní vody a průmyslové odpadní vody z výroby dusíkatých látek. V povrchové vodě se většina amoniaku nachází ve formě amonných kationtů, NH4+. Tohoto poznatku lze využít v procesu čištění odpadních vod. Článek je zaměřen na možné využití procesu ozonizace při úpravě a čištění vod znečištěných nadměrným množstvím organických látek obsahujících zejména dusík dusíkatých látek a jeho následné aplikaci v kombinaci s jinými oxidačními procesy (AOP.

 20. Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski jumping [Pontrjaginův princip maxima a optimalizace stylu letu ve skoku na lyžích

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radim Uhlář

  2009-09-01

  CHODISKA: Existuje několik faktorů (počáteční poloha skokana na lyžích a její změny v průběhu přechodové fáze letu, velikost a směr vektoru rychlosti pohybu těžiště skokana, velikost aerodynamické odporové a vztlakové síly apod., které určují trajektorii soustavy skokan + lyže a tím i dosaženou délku skoku. CÍLE: Cílem studie je představit metodu řešení úlohy optimálního řízení letové fáze skoku na lyžích se třemi omezenými řídicími proměnnými – úhel náběhu (a, úhel trup vs. lyže (b, úhel levá lyže vs. pravá lyže (V – na základě Pontrjaginova principu maxima. METODIKA: Kritériem optimality byla zvolena délka skoku. Jako zdroj informací o závislosti veličin L (lift area a D (drag area na řídicích proměnných byla použita převzatá regresní funkce s tabelovanými regresními koeficienty. Srovnány byly trajektorie referenčního a optimalizovaného skoku s profilem můstku K = 125 m ve Frenštátě pod Radhoštěm a stanoveny odpovídající délky skoku, aerodynamické odporové a vztlakové síly, velikosti rychlosti pohybu těžiště soustavy skokan + lyže, její vertikální a horizontální složky. Aby byly respektovány reálné polohy v letové fázi skoku, přípustné hodnoty řídicích proměnných náležely v každém okamžiku ohraničené množině. VÝSLEDKY: Bylo zjištěno, že skokan by měl na ohraničené množině přípustných hodnot řídicích proměnných minimalizovat úhly (a a (b, úhel (V naopak maximalizovat. Prodloužení skoku vlivem optimalizace je 17 %. ZÁVĚRY: Pro možnost dalšího výzkumu je nezbytné využití regresní analýzy pro experimentální data při určení závislosti aerodynamických sil působících během letu na soustavu skokan + lyže. To platí také pro aplikaci kontrolních proměnných vztahujících se k základním fyzickým a psychickým vlastnostem skokanů na lyžích.

 1. The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage [Hodnocení míry úpravy senzomotorických funkcí ruky u skupiny rehabilitovaných pacientů po CMP v postakutním stádiu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Sochorová

  2010-03-01

  of patients, but the results are not consistent. Some of the patients got worse and sometimes there was only a slight change. The results of an experimental group of patients must be proven by a therapy specifically targeted to influence the somatosensory functions.[VÝCHODISKA: Deficit senzomotorických funkcí ruky u pacientů po CMP je velmi častý. Přesto je algoritmus jejich obnovy relativně málo známý. Není jasné, zda rozsah či typ poruchy somatosenzorických funkcí koreluje s horší obnovou motoriky. CÍLE: Tato studie byla zaměřena na sledování senzomotorických funkcí ruky u skupiny pacientů v postakutním stádiu po ischemické CMP, lokalizované v povodí arteria cerebri media. Cílem bylo zjistit míru úpravy somatosenzorických a motorických funkcí ruky u sledované skupiny. Jedná se o první etapu výzkumu, na kterou bude navazovat sledování experimentální skupiny s terapií cílenou na somatosenzorické funkce. METODIKA: Sledovaná skupina pacientů byla léčena na oddělení kliniky lůžkové rehabilitace a prošla standardní terapií po dobu 3–4 týdnů. K hodnocení senzomotorických funkcí ruky byly použity 2 testy čití: FMT – Test srovnávání textury látek a RASP – Rivermeadské hodnocení somatosenzorických funkcí a 2 testy motoriky: NHPT – Devítikolíkový test a TMF – Test manipulačních funkcí ruky pomocí stavebnice Ministav. Testy byly provedeny na začátku a na konci terapie. VÝSLEDKY: U sledované skupiny pacientů jsme zjistili poruchy somatosenzorických funkcí a motoriky i na horní končetině nepostižené strany. Jemná motorika je přitom postižena více než somatosenzorické funkce. Největší defi cit u motorických funkcí vykazovaly úkoly vyžadující precizní úchop. Nejvýraznější změny při hodnocení pacientů byly registrovány v ADL, hodnocených indexem Barthelové – k úpravě funkcí do normy došlo u 1/3 pacientů. ZÁVĚRY: Po aplikaci standardn

 2. Comparative analysis of the support phase during first two steps after leaving the starting blocks [Komparativní analýza oporové fáze prvních dvou kroků při nízkém startu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radka Bačáková

  2012-06-01

  áze kontaktu s podložkou, při které dochází k aplikaci silových impulsů na lidské tělo. CÍLE: Cílem práce bylo analyzovat odchylky v dynamice oporové fáze při prvním a druhém kroku akcelerovaného běhu po výběhu z bloků. METODIKA: 10 mužů (22.9 ± 4.6 roku se zúčastnilo laboratorního šetření. K detekci kontaktních sil během oporových fází v obou krocích byla použita dynamometrická deska (Kistler 9281 EA – Winterthur, Švýcarsko. Výpočty silových impulsů, produkce rychlosti a průměrného zrychlení byly provedeny v programu Matlab (The MathWorks, Inc., Natick, USA. V Matlabu jsme provedli i následný párový T-test a korelační analýzu. VÝSLEDKY: Statisticky významné diference (α = 0.01 mezi první a druhou oporou byly nalezeny v délce kontaktu, produkci horizontální rychlosti a průměrném zrychlení. Produkce horizontální rychlosti činila v prvním kroku 1.117 ± 0.081 ms-1 a 0.835 ± 0.074 ms-1 během druhého kroku. Průměrné zrychlení ukázalo negativní korelaci s tělesnou výškou atleta (r = -0.42. Pokud se během prvních 20-40 ms oporové fáze objevil brzdný impuls, docházelo k prodloužení trvání oporové fáze a celkovému nižšímu průměrnému zrychlení. ZÁVĚRY: Výskyt brzdné fáze v prvních krocích po výběhu z bloků je považován za technický nedostatek. Atleti vyššího vzrůstu jsou pro akcelerovaný běh lehce znevýhodněni. Oporové fáze prvního a druhého kroku vykazují významné odlišnosti v dynamických parametrech.

 3. Analysis of conflict resolution in physical education depending on a teacher's gender [Analýza řešení konfliktů v tělesné výchově v závislosti na pohlaví učitele

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saša Vrbnjak

  2011-06-01

  consequence of the desire to ensure an efficient and the fastest possible elimination of the conflict behaviour. It was also established that in some cases the male physical education teachers differed from their female counterparts in terms of which conflict resolution strategies they selected. In further research some other factors, such as the teacher's age, cultural environment, the teacher's target orientation, the teacher’s emotional intelligence andleadership styles could be analysed.[VÝCHODISKA: V minulosti bylo provedeno mnoho studií zabývajících se řešením konfliktů, avšak pouze malé množství z nich se blíže zabývalo tělesnou výchovou. Specifická povaha práce v rámci tělesné výchovy v určitých situacích zvyšuje míru výskytu konfliktů. Učitel jako odborník v oblasti výchovného procesu v takových případech může být dobrým příkladem toho, jak zvládat daný konflikt. CÍLE: Studie byla zaměřena na shromažďování informací o rozdílných přístupech učitelů a učitelek tělesné výchovy při řešení konfliktních situací, jež se vyskytují v hodinách tělesné výchovy, se zaměřením na výběr strategií řešení konfliktů a jejich důslednou aplikaci. METODIKA: K tomu účelu byl v dubnu roku 2010 proveden průzkum u 158 učitelů tělesné výchovy z náhodně vybraných slovinských základních škol (z toho 78 mužů a 80 žen ve věku 28–60 let. Učitelé z vybraných škol se studie zúčastnili dobrovolně a jejich účast byla anonymní. Byl použit dotazník (Bežek, 2000; Štihec, Bežek, Videmšek, & Karpljuk, 2004 se 17 otázkami. Byla spočtena četnost odpovědí. K prokázání toho, zda mezi učiteli a učitelkami tělesné výchovy existují rozdíly, pokud jde o výběr strategií řešení konfliktů, byl použit test x2 při míře rizika 5 % (p ≤ 0,05. VÝSLEDKY: Bylo prokázáno, že učitelé používají různé metody řešení konfliktních situací. Nejčastěji pou