WorldWideScience

Sample records for models analiz protonnogo

 1. Model Referans Uyarlanabilir Kontrole Dayalı Bulanık Kontrol Kullanımı ile DC Motor Sürücülerde Hız Kontrolünün Analiz ve Benzetimi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghazanfar SHAHGHOLIAN

  2016-09-01

  Full Text Available Bu makalede, model referans uyarlamalı kontrol (MRAC ve model referans bulanık uyarlanabilir kontrol (MRFAC için geleneksel performans sunulmuştur. Çalışmanın amaçları: a sistemin tanımlı referans model hızı ile motor hızının uyumunun arttırılması, b yükleme değişimi ve bozuklukları durumunda gürültünün azaltılması ve c sistemin kararlılığının arttırılması. Böylece, model referans uyarlamalı kontrol yerine uyarlanabilir olmayan veya geleneksel kontrol uygulanır.Ayrıca bulanık kontrolör, PI kontrolör gibi klasik kontrolörlerin yerine kullanılmıştır. Uyarlanır olmayan kontrolün işletimi ve model referans bulanık kontrol ve geleneksel uyarlanabilir kontrol, dc motor hızının türetilmesi ve ayarlanmasında çalışılmıştır. Ardından bunlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Model referans ve bulanık kontrolör, tüm sistemin kararlılık güvencesine dayanarak tasarlanmıştır. Simülasyon, sabit ve değişken yükler ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, uyarlanabilir kontrol, uyarlanabilir olmayana göre daha gözdedir. Ayrıca bulanık uyarlanabilir kontrol geleneksel uyarlanabilir kontrolden daha tatmin edicidir.Simülasyonlar, Matlab-Simulink kullanılarak yapılmıştır

 2. Otizmli Bireylerin Eğitiminde Video ile Model Olma Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Bir Alanyazın Derlemesi ve Meta-Analiz Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Necdet Karasu

  2011-07-01

  Full Text Available Otizmli bireylerin eğitimlerinde teknolojinin de gelişmesi ile beraber video ile model kullanımı konusunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yöntemin etkililiğinin test edildiği tek denekli araştırma modellerine dayanan araştırmaların, niteliksel ve niteliksel özetlemeleri alanyazınını takip etmekte olan uygulamacı ve araştırmacılar için yardımcı olacaktır. Bu çalışmada otizmli bireylerle gerçekleştirilmiş, 2005 sonrası yayınlanmış, 24 adet tek denekli araştırma modeli kullanmış makale incelenmiştir. Ayrıca örtüşmeyen verilerin yüzdesi yöntemi ile etki büyüklüğü hesaplamaları da yapılarak, niceliksel sonuçlar da elde edilmiştir. Toplamda 59 katılımcının yer aldığı bu çalışmalarda iletişim, günlük yaşam becerileri, özbakım becerileri ve mesleki eğitim becerilerinin geliştirilmesi konularına odaklandıkları belirlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda otizmli bireylerin hedeflenen davranışlar üzerinde gelişme gösterdiklerine dair veriler elde edilmekle birlikte bazı sorular da ortaya çıkmıştır. Use of video modeling in education of autism is in increase in regard to the developments in technology. The quantitative and qualitative summaries of studies which based on single subject research methodology focused on the effectiveness of this method is important to the researchers and the teachers. This study reviewed 24 single subject design studies focused on students with autism and published after 2005. Also, effect-size calculations were completed by using percentage of nonoverlapping data method. Those selected studies included 59 participants and focused on communication skills, daily living skills, self-care skills and work skills. Even though the results have indicate to improvement on the selected behaviors, some questions have been also raised.

 3. Investavimo strategijų Forex rinkoje formavimas ir vertinimas taikant techninę analizę

  OpenAIRE

  Mockus, Dovydas

  2013-01-01

  Šiame baigiamajame bakalauro darbe tiriamas strategijų, paremtų technine analize, taikymas prekyboje Forex rinkoje. Pirmiausia teorinėje dalyje nagrinėjama pasaulinės valiutų rinkos sistema, aptariami privataus asmens dalyvavimo šioje rinkoje aspektai. Po to atskleidžiama techninės analizės specifika, pateikiant jos sampratą, pagrindines priemones bei teorinius, techninės analizės pagrindu sudarytos, strategijos formavimo principus. Praktinėje dalyje vertinamos, pagal teorinėje dalyje atsklei...

 4. Antrosios klasės gravimetrinių matavimų analizė

  OpenAIRE

  Purpurovič, Janina

  2012-01-01

  Baigiamajame magistro darbe atlikta Lietuvos ir Lenkijos gravimetrinių tinklų analizė. Apžvelgta IGSN 71 sunkio sistemos perdavimo metodika, išnagrinėtas gravimetrinių tinklų tikslumas. Pateikta informacija apie naujausią automatinį gravimetrą Scintrex CG-5, atlikta Lietuvos antrosios klasės gravimetrinio tinklo sudarymo metodikos detali analizė. Sudaryta gravimetrinių matavimų duomenų bazė, kuri gali būti naudojama gravimetrinių matavimų duomenų analizei. Panaudojant antrosios klasės gravime...

 5. Functional Analysis in Public Sector Funkcinė analizė viešajame sektoriuje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Živilė Tunčikienė

  2011-02-01

  š privataus sektoriaus „pasiskolintų“ ir viešajam sektoriui pritaikytų efektyvaus valdymo priemonių yra strateginis planavimas. Rengiant viešojo sektoriaus institucijų strateginius veiklos planus ir jų įgyvendinimo priemones, būtina vadovautis valstybės plėtros prioriteto, rinkos kaip institucijų veiklos reguliatoriaus pagrįstumo ir kitais principais. Siekiant įgyvendinti tokius principus, tikslinga taikyti funkcinės analizės metodą. Tyrimo tikslas – atskleisti funkcinės analizės esmę viešajame sektoriuje. Tokio tikslo pasirinkimą lėmė aktuali viešojo sektoriaus veiklos neefektyvumo problema. Tikslui pasiekti straipsnyje nagrinėjami įvairių mokslininkų bei praktikų pateikti funkcinės analizės tikslai ir uždaviniai, funkcinės analizės technologija, siūloma taikyti viešajam sektoriui. Naudojamas kokybinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė, vertinimas ir apibendrinimas.

  Raktiniai žodžiai: viešasis sektorius, viešojo administravimo reforma, viešosios institucijos, funkcinė analizė, efektyvumas.

 6. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARIHI GÖRSELLERI ANALIZ DÜZEYLERİ / TEACHER CANDIDATES’ ANALYSIS LEVELS of HISTORICAL IMAGES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Turan, I.

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007: 1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir bak

 7. Öğretmen Adaylarının Tarihi Görselleri Analiz Düzeyleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İbrahim TURAN

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007:  1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir

 8. International validation of safety analyses for nuclear power plants; Mednarodno preverjanje varnostnih analiz za jedrske elektrane

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gregoric, N; Mavko, B [Institut ' Jozef Stefan' Ljubljana (Yugoslavia)

  1988-07-01

  Paper describes the participation of 'J.Stefan' Institute in international standard problems for validation of modeling and programs for safety analysis. Listed are main international experimental facilities for collecting data basic for understanding of physical phenomena, code development and validation of modelling and programs. Since the results of international standard problem analyses are published in a joint final report, it is simple to asses the conformance of the results of a particular group with the experiment. Good results from three international exercises done so far, have encouraged the group to currently participate in OECD-ISP-22 which is a model of the Italian three loop PWR. (author)

 9. Lietuvos kompiuterinių žaidimų industrijos analizė vertės problematikos požiūriu

  OpenAIRE

  Kubertavičius, Justas

  2018-01-01

  Šio darbo tikslas atskleisti Lietuvos kompiuterinių žaidimų industrijos potencialą vertės problematikos požiūriu. Pagrindinis probleminis klausimas į kurį buvo bandoma atsakyti: Koks yra Lietuvos kompiuterinių žaidimų industrijos potencialas? Tyrimo metu remtasi mokslinių šaltinių analizę, oficialiais statistiniais duomenimis, ataskaitomis, dokumentais, interneto, žiniasklaidos kanalų šaltiniais, ekspertų nuomone. Visų pirma analizei pasirinktos dvi didžiosios kompiuterinių žaidimų indutr...

 10. Analyser for fast single events; Analyseur d'evenements rapides simples; Analizator bystrykh odnokratnykh yavlenij; Analizador de sucesos rapidos no recurrentes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sedlmeyer, J W; Patten, R B; Fussell, L Jr [Edgerton, Germeshausen And Grier, Inc., Las Vegas, NV (United States)

  1962-04-15

  registro de baja frecuencia; se puede darles forma digital para facilitar un rapido tratamiento de los datos con el empleo de los dispositivos corrientes; y pueden tambien presentarse visualmente. Comparado con los oscilografos rapidos, el analizador es mas ventajoso cuando se trata de analizar individualmente grandes cantidades de fenomenos transitorios distintos y no recurrentes; tal es el caso del estudio de las fluctuaciones en la respuesta de sistemas o el ensayo de componentes producidos en serie. Tambien es preferible el analizador cuando el analisis de los datos debe efectuarse en seguida de ocurrir el fenomeno ''senal'', puesto que no es preciso revelar peliculas ni interpretarlas. Asimismo presenta ventajas cuando el centro de computo del analisis esta situado lejos del lugar del suceso. Tiene multiples aplicaciones en el campo de la energia nuclear. Facilita el rapido estudio de las fluctuaciones en los reactores y conjuntos subcriticos mediante la tecnica de las fuentes pulsantes de neutrones. Permite determinar las caracteristicas de formacion y descenso del impulso en los detectores y hacer analisis de estadisticas y fluctuaciones. Es posible registrar con el la forma del impulso de la onda de radiacion de los aceleradores nucleares. Facilita la espectrometria neutronica por el metodo del tiempo de vuelo. Permite efectuar con rapidez y exactitud estudios isomericos en que intervienen periodos de semidesintegracion entre limites de 10 y 1000 ns, juntamente con investigaciones sobre dispersion. La Comision de Energia Atomica de los Estados Unidos presto su apoyo a este estudio. (author) [Russian] Byl skonstruirovan i postroen ehlektronnyj analizator dlya ispol'zovaniya s odnokratnykh nepovtoryayushchikhsya perekhodyashchikh signalakh. Vo vremya prokhoda signala vdol' koaksial'noj linii mgnovenno v tselom ryade tochek proiskhodit otbor, chto delaetsya pri pomoshchi odnokratnogo korotkogo vremennogo selektornogo impul'sa. Razbivka vremeni na mnogochislennye

 11. Analiz vmesto emotsii / Josef Kats

  Index Scriptorium Estoniae

  Kats, Josef, 1977-

  2007-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paeti sõnul on valitsus küsinud Vene-Saksa gaasijuhtme ehitamiseks vajalike teadusuuringute läbiviimiseks nõu enam kui 20 asutuselt, nende alusel tuleb teha kaalutletud otsus

 12. Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petre Gheorghe Bârlea

  2015-07-01

  Full Text Available Lucrarea pe care o propunem vizează istoria traducerilor românești ale poemelor homerice, din perspectiva evoluției limbii române literare. Pornim de la premisa că orice asemenea traducere reprezintă o probă de virtuozitate nu numai pentru traducătorul în cauză, ci și pentru limba și cultura modernă respectivă, așa încît este interesant de studiat modul în care dezvoltarea exegezei homerice și a teoriilor traductologice se manifestă în paralel cu etapele evoluției limbilor moderne. Grila de analiză va include, așadar, principii, metode și instrumente de lucru ale domeniilor amintite aici (istoria limbii, traductologie, dar și elemente împrumutate din gramatica constrastiv-tipologică, din filologie, în sensul restrîns al conceptului, din teoria mentalităților, istoria culturală ș.a. Demersul nostru evidențiază faptul că evoluția istorică a actului traducerii este marcată, în mod firesc, de personalitatea traducătorului (opțiuni teoretice, ideologice, pe lîngă competențe lingvistice, har poetic etc., dar și de contextul cultural al epocii și al spațiului respectiv. Pentru cultura română, cel puțin, putem constata că, în ansamblu, versiunea cea mai recentă este și cea mai reușită.

 13. Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilia-Iuliana Vârlan

  2016-02-01

  Full Text Available Lucrarea de față se concentrează asupra unei opere de maturitate a filozofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață, și asupra singurei versiuni românești a acesteia, realizate de Titu Maiorescu la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Existența a cinci variante ale versiunii românești, publicate de traducătorul însuși de-a lungul a patru decenii, reprezintă o dovadă clară a faptului că transpunerea în românește a acestui text de filozofie practică a incumbat o serie întreagă de dificultăți de traducere. Urmărind modul în care Titu Maiorescu a încercat să rezolve aceste dificultăți, prin adoptarea anumitor soluții traductologice, am realizat o analiză a acestora, din perspectivă lingvistică, cercetarea urmînd concomitent două direcții: contrastivă (rezultată din supra- punerea textului-sursă și a textului-țintă și diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite. Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filozofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filozofic.

 14. Audito rizikos įvertinimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje : analizė ir tobulinimo galimybės

  OpenAIRE

  Mackevičius, Jonas; Pranckevičiūtė, Laura

  2004-01-01

  The article deals with audit risk assessment in the National Audit Office of the Republic of Lithuania (hereinafter ref erred to as the NAOL). The audit risk features, classification, elements and the place of audit risk assessment are outlined. The text includes the legitimate environment of audit risk assessment in the NAOL and the evaluation of the NAOL Financial Audit Assurance Model. The Public Institutions Financial Audit Manuals of the United Kingdom and Sweden are taken into considera...

 15. Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė

  OpenAIRE

  Dzemydienė, Dalė; Naujikienė, Ramutė

  2007-01-01

  New changes of the possibilities of provision and quality of public services are noticed with the development of the information society. There emerge new forms of management, based by modern information and communication technologies. The article examines the possibilities of modernization of the services of the public administration sector, depending on the modern information and communication technologies, analyzes the models of automation of public administration services, studies the iss...

 16. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo taikant mokinio krepšelio principą rezultatų analizė

  OpenAIRE

  Butvilienė, Dovilė

  2016-01-01

  Education is one of the most important priorities of the Lithuanian state. After independence, education has started to reform and restructuring is being carried out so far. Perhaps the biggest reform implemented – change of funding model for schools of general education. In 2002, schools of general education were started to fund by the education voucher‘s principle "money follows the student". Change of funding system was caused due to continued lack of resources, ineffective school activiti...

 17. Ruhsal Zeka ve Çalışma Algısı Üzerine Bir Analiz(The Analysis on Spiritual Intelligence and Working Perception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ümmühan YİĞİT SEYFİ

  2016-12-01

  Full Text Available In today’s world, companies have mosaic organization structure in that employees with different cultures and generations work together. In this structure, to sustain existence of the companies with their employees as a whole, it is important to improve spiritual intelligence of employees. Spiritual intelligence is a kind of connective thinking that provides holistic approach. Spiritual intelligence is being aware of who you are and is living life with this awareness. This research is designed to understand the nature of the relationships between spiritual intelligence and working perception. First of all the related literature were examined aiming for research purpose. The survey instrument through which the research were conducted consists of ‘The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24, Work Mentality(IGA Questionnaire. The data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS 22. After profiles were determined benefiting from demographic data of the sample, the reliability and validity of the instruments, factor analysis were performed. Correlation, regression, t-test and ANOVA techniques have been used to analyse the data. Results of the study indicate that there is a statistically significant positive relationship between spiritual intelligence and work perception and established model was adopted. The increase in spiritual intelligence level positively affects the work perception.

 18. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available Bu çalışmada, derin yapı yüzey yapı ilişkileri bağlamında, ana dili eğitiminde temel dil becerileri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma kavramları analiz edilmiştir. Birinci bölümde, ilk kez Port Royal Gramer Okulu tarafından ortaya konan ve 1960’larda Noam Chomsky tarafından Üretimci Dönüşümsel Dil Bilgisi kuramıyla tekrar gündeme getirilen derin yapı ve yüzey yapı kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise derin yapı ve yüzey yapı ilişkileri çerçevesinde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, dilin iki temel boyutu olan anlam ve biçim ilişkileri bağlamında, temel dil becerilerinin eğitimi sürecinde belirleyici olan unsurları tespit ederek, sürecin programlanmasına yönelik öneriler geliştirmektir. Çalışma çerçevesinde yapılan analizlerde boğumlama, bürün olguları, beden dili, üretici kelime hazinesi, alıcı kelime hazinesi, akıcılık, metin türü, yazım ve noktalama, bağdaşıklık, tutarlılık, ön bilgi, kelime tanıma, kelime ayırt etme, edinilmiş bilgi, önvarsayım, sezdirim kavramlarının derin yapı yüzey yapı ilişkileri bağlamında temel dil becerilerinin geliştirilmesinde süreci etkileyen unsurlar olduğu tespit edilmiştir. Bu kavramlar arasında boğumlama, bürün olgusu, beden dili, akıcılık, bağdaşıklık, metin türü, kelime tanıma, kelime ayırt etme, yazım ve noktalama, doğrudan yüzey yapıyla ilgilidir. Üretici kelime hazinesi, akıcılık, alıcı kelime hazinesi, tutarlılık, ön bilgi, edinilmiş bilgi, önvarsayım ve sezdirim kavramları ise derin yapıyı ilgilendirmektedir. Akıcılık kavramının bütün dil becerileriyle ilgili olduğu belirlenmiştir.

 19. Sillamjaeskii port : analiz riskov / Jevgeni Ashihmin

  Index Scriptorium Estoniae

  Ashihmin, Jevgeni

  2004-01-01

  Tallinna firma E-Konsult eksperdid hindasid Sillamäe sadama riske, esitati soovitused, millised peaksid olema vedelkütuseid vedavad tankerid, raudteesõlme ja raudteejaama ehitusel kasutatavad raudteerööpad. Sadama võimalikust mõjust keskkonnale

 20. Skirstomojo elektros tinklo patikimumo analizė

  OpenAIRE

  Eitmantis, Jonas

  2018-01-01

  In the master‘s thesis there are overviewed concept of reliability of electrical energy. In the field of electrical power systems, transmission and distribution networks and their components occupy one of the most important places, because entire electrical power system depends on the grid that supply electricity. Therefore, this work analyzes the elements their condition of the electric power distribution network. This thesis examines the methods used to evaluate the reliability of distribut...

 1. Strategicheskiy analiz predpriyatiya ZAO Alfa Motor Grupp

  OpenAIRE

  Antonova, Maria

  2016-01-01

  The subject of the bachelor work is the company ZAO Alfa Motor Group. The aim is to conduct strategic analysis of economic activity, evaluation of the effectiveness of current policies and develop recommendations and proposals to change the company's development strategy. ZAO Alfa Motor Group - a network of specialized service centers and car sales of spare parts, specialized in cars of Toyota and Lexus. Bachelor work has two main parts. In the first part of the work to uncover the meaning of...

 2. Strategicheskiy analiz predpriyatiy Nestle S.A

  OpenAIRE

  Nazarova, Daria

  2017-01-01

  The subject of the research of the bachelor's thesis is the organization and the application of individual tools of strategic analysis. The object of the research is the Nestle SA enterprise in Russia. The aim of the work is to study the tools of strategic analysis of the enterprise Nestle SA in Russia to develop proposals for improving the strategy. "Nestle SA" is the world's largest concern for food production. The company was founded in distant 1866, by the Swiss pharmacist Henri-Henry Nes...

 3. A 900-channel coincidence pulse-amplitude analyser; Selecteur d'amplitudes d'impulsions a coincidence a trois dimensions; Devyatisotkanal'nyj amplitudnyj analizator impul'sov sovpadeniya; Analizador de amplitud de impulsos de coincidencia con 900 canales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alexander, T K; Robinson, L B [Atomic Energy of Canada Limited, Chalk River, Ontario (Canada)

  1962-04-15

  , les huit de la distribution A definissent huit groupes de 100 canaux pour les distributions B. En effet, on aura dans ce cas un analyseur a 100 canaux pour la distribution A et huit analyseurs distincts a 100 canaux, sur lesquels B peut etre dirige. Le memoire decrit les circuits de base du codeur et la logique de la memoire et de l'element . (author) [Spanish] Se describe un analizador proyectado para estudios de correlacion entre las distribuciones de amplitudes de impulsos procedentes de dos contadores de centelleo. El analizador consiste en dos unidades transistorizadas: un convertidor analogico-digital de doble canal y una unidad almacenadora de nucleos de ferrita, con 900 canales y una capacidad de 2{sup 16} por canal. La unidad de control y lectura del instrumento esta separada del resto y puede ser colocada a cierta distancia del analizador. El funcionamiento del aparato para el analisis de impulsos coincidentes en las entradas A u V del convertidor puede ser regulado de manera que sea de 30 canales por 30 distribuciones, de 100 por 9, o de 300 por 3. En los dos ultimos casos las lineas de base y la anchura de las ''ventanas'' de amplitud de impulsos en la distribucion A pueden ser elegidas por el operador. Con 100 canales para el analisis de amplitud de impulsos, ocho ''ventanas'' en la distribucion A definen ocho grupos de 100 canales para las distribuciones B. En este caso se dispone, en efecto, de un analizador de 100 canales para la distribucion A y de ocho analizadores separados de 100 canales para la distribucion B. Se describen los circuitos basicos del convertidor y se explica la logica de las unidades de almacenamiento y lectura. (author) [Russian] Opisyvaetsya analizator, prednaznachennyj dlya issledovaniya sootnosheniya raspredeleniya amplitud impul'sov dvukh stsintillyatsionnykh schetchikov. Analizator sostoit iz d v u kh otdel'nykh sektsij, rabotayushchikh na tranzistorakh, dvukhkanal'nogo kodirovochnogo

 4. The Nature of the Phonon Spectrum and the Analysis of Lattice Thermal Conductivity; Nature du Spectre des Phonons et Analyse de la Conductibilite Thermique du Reseau; Kharakter fononnogo spektra i analiz teploprovodnosti reshetki; Naturaleza del Espectro Fononico y Analisis de la Conductividad Termica Reticular

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joshi, S. K.; Sharma, K. C. [Physics Department, Allahabad University, Allahabad (India)

  1965-04-15

  , se obtiene tambien una concordancia satisfactoria con los datos experimentales. Se llega, pues, a la conclusion de que, segun los criterios actuales, la naturaleza del espectro fononico no ejerce inferencia acusada en el analisis de los datos relativos a la conductividad termica reticular, y de que las sutilezas propias del espectro fononico se pierden con el ajuste de los diversos parametros que intervienen. A juicio de los autores, en lugar de preocuparse demasiado por determinar las laboriosas integrales correspondientes a modelos de dinamica reticular mas realistas, es preferible investigar la validez de las diferentes hipotesis referentes al tiempo de relajacion que intervienen al formular dichas integrales. (author) [Russian] Daetsja analiz teploprovodnosti reshetki, v kotorom ispol'zuetsja bolee realistichnyj fonon- nyj spektr, chem obychnyj debaevskij fononnyj spektr, sostojashhij iz odnoj srednej akusticheskoj vetvi. Vpervye ispol'zovana dispersionnaja model' anizotropnogo sploshnogo spektra v reschete zavisimosti teploprovodnosti reshetki germanija ot temperatury. Primenennyj put' reshenija v jetom raschete predstavljaet soboj izmenennyj variant vyrazhenija Kollujejja. Dlja ocenki dovol'no znachitel'nyh integralov vyshe chastot reshetki ispol'zuetsja procedura integracii shesti i treh chlenov uravnenija Haustona. Primenjajutsja naibolee podhodjashhie rasprostranennye vyrazhenija dlja vremeni relaksacii dlja rassejanija na granice i na primesi, a takzhe dlja treh fononnyh normal'nyh processov i processa Umklappa. Pri pravil'nom podbore chetyreh postojannyh, imejushhihsja v integralah, poluchaetsja horoshee sootvetstvie s jeksperimental'nymi dannymi Hollanda, Slaka i Glassbrennera dlja germanija ot 20 do 1000 Degree-Sign K. Blagodarja nadezhnym dannym nejtronnoj spektroskopii my znaem, chto germanij imeet ochen' razbrosannye poperechnye vetvi, i dispersionnaja model' anizotropnogo sploshnogo spektra takzhe daet o nih plohoe predstavlenie. Pojetomu my schitaem

 5. Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda İşlem Gören Firmaların Gri İlişkisel Analiz ile Performans Ölçümü

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan BEKTAŞ

  2013-09-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem gören on bir işletme için performans ölçümü yapılmıştır. Bunun için işletmelerin, 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu verilerinden yararlanılarak altı tane oran elde edilmiştir. Bu oranlar kullanılarak Gri İlişkisel Analiz uygulanmıştır. Analiz sonucunda, Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE’nin en yüksek performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca DENGE’nin net kar/toplam varlık, net kar/özsermaye ve net kar/net satışlar olmak üzere karlılık oranlarında yüksek değerlere sahip olduğu görülmüştür.

 6. Meta Analiz Yaklaşımı ile Laktasyon Sırası ve Buzağılama Mevsiminin 305 Günlük Laktasyon Süt Verimi Üzerindeki Etki Büyüklüğünün Tahmini

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hande Küçükönder

  2014-08-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Siyah Alaca ırkı ineklerde süt verimini etkileyen faktörlerden laktasyon sırası ve buzağılama mevsimin etkisi meta analiz yöntemi ile incelenmiştir. Meta analiz aynı amaca yönelik olarak başka araştırıcılar tarafından yapılmış olan çalışmaların bir araya getirilerek yeniden değerlendirilmesini sağlayan istatistiksel bir tekniktir. Bu yöntem, çeşitli alanlarda yapılmış olan çalışmaların sonuçlarını birleştirir, özetler ve araştırıcılar arasında ortak bir yargının oluşturulmasında katkı sağlar. Bu sebeplerden ötürü, bu çalışmada 7 farklı araştırıcının çalışmaları meta analiz ile birleştirilmiş ve incelenen parametreler hakkında ortak bir bakış açısının yaratılması hedeflenmiştir. Ayrıca araştırmada etki büyüklüklerinin heterojenlik durumu Ki kare ve I2 test istatistikleri ile araştırılmış ve bu değerler sırasıyla ×^2=50,205 ve I2=%88 olarak bulunmuştur. Bundan dolayı çalışmaların birleştirilmesi için sabit etki modeli kullanılmamıştır. Araştırmada, söz konusu konuya ilişkin olarak araştırıcıların bulmuş oldukları çalışma sonuçları meta analitik tarama yöntemi ile taranmış meta analizde etki büyüklüğü ölçütü olan odds oranının (OR kullanılması ile birleştirilmiştir. Meta analiz sonucunda Odds oranı değeri 0,759 bulunmuş olup, bulunan etki düzeyi orta olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmayla Siyah Alaca sığırlarda 305 günlük laktasyon süt verimi üzerinde, laktasyon sırasının yüksek süt verimi elde edilmesinde Yapmış olduğu katkı payının buzağılama mevsimine nazaran 0,759 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir.

 7. Virtuţile şi limitele deliberării: o analiză critică a „turnurii deliberative” din teoria democraţiei

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tutui Viorel

  2010-01-01

  Full Text Available Abstract: In the last two decades the theory of democracy took a „deliberative turn”: a shift in the controversies in this field from the traditional models of democracy, based on voting and representation, to a model that promotes the ability of all individuals subject to a collective decision to engage in authentic deliberation about that decision. In this paper I present and analyze the main issues concerning this shift in the attempt to answer the following questions: What is the “deliberative turn” and how is it justified? Which are the most important deliberative theories of democracy? Which are the main difficulties that they face?

 8. Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özlem Ayvaz KIZILGÖL

  2012-03-01

  Full Text Available The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. The results of the analysis illustrated that, education level, household income, dependency ratio, ownership of the property and women’s age are the most important factors as to the women’s decision of participating to labour force regarding the married and single women. Furthermore, the number of children reduces the labour force participation in urban areas while increases in rural areas.

 9. Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-analytic Study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yusuf İnel

  2017-06-01

  Full Text Available Abstract This study aims to combine the results of independent studies in order to reveal the impact of the usage of instructional materials in teaching geography subjects on students’ achievement. We have tried to answer the question “Do the instructional materials in teaching geography subjects impact on students’ achievement?”. The study is performed via meta-analysis. The total sampling size obtained from 31 studies included in analysis. The data were analyzed using STATA 13. and CMA 3 programs. When analyzing the data, the values of standard deviation, arithmetic average and sampling size of postest measures of control and experimental groups in each study were used. The results of this study indicate that the usage of instructional materials in the teaching geography subjects impacts positively on students’ achievementat at wider effect size. They also show that there is no any statistically difference among effect size by sampling stage (high school, the material type used, research type, and publication years of studies.  Öz Bu çalışmada, coğrafya konuların öğretilmesinde kullanılan materyallerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin tespit edilmesine yönelik yapılmış birbirinden bağımsız çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç dâhilinde, “Coğrafya Konuların Öğretiminde Kullanılan Materyaller, öğrencilerin akademik başarılarını etkilemekte midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma, meta analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Analize dahil edilen 31 çalışmadan elde edilen toplam örneklem büyüklüğü 2138 dir. Verilerin analizinde STATA 13 ve CMA 3 programları kullanılmıştır. Verileri analiz ederken her bir çalışmanın kontrol ve deney grubunun sontest ölçümlerinden standart sapma, aritmetik ve örneklem büyüklüğü değerleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, coğrafya konuların öğretiminde kullan

 10. Analiz istorii razvitiya menegmenta vo vremya 20 veka .

  OpenAIRE

  Shchupakov, Anton

  2016-01-01

  In the first part of the work will be considered theoretical bases of formation of the major management schools in the twentieth century. As will be disclosed such topics as: the classical school of scientific management, the school of "human relations" and behavioral sciences and features modern approaches to management. In the second part touched upon the practical application of theoretical approaches to management, as well as the influence of the theoretical approaches to the development ...

 11. iç Göçler: Teorik Bir Analiz

  OpenAIRE

  ÇELİK, Fatih

  2013-01-01

  An indicator of changing in the social structure is migration Migration that has economic social and political reasons and consequences is an event that occurs internal and external country This study aims to explain economic reasons of internal migration In the literature the principal approches about migration are those: Returns costs approach push pull approach and selective approach Key Words: Migration Internal Migration Theory Migration Approaches

 12. Turkiye’de Vergi Gelirlerinin Oynakligina Dair Bir Analiz

  OpenAIRE

  Tuba Ozsevinc; Erdal Yilmaz

  2014-01-01

  [TR] Vergi gelirlerinin oynakliginin dusuk olmasi, butce planlarini kolaylastirici bir role sahiptir. Bu calismada, degisim katsayisi ve vergi geliri istikrar katsayisi kullanilarak, Turkiye’de vergi gelirlerinin istikrarli olup olmadigi ortaya koyulmaya calisilmistir. Bu nedenle, 2007-2013 yillarina ait vergi gelirleri ele alinmistir. Calismanin sonuclari, Turkiye’de goreli en istikrarli vergi gelirinin, dolaysiz vergilerin en onemli bileseni olan gelir ve kazanc uzerinden alinan vergiler ol...

 13. Analiz global’nogo «zelenogo» perehoda

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Niels I

  2015-01-01

  Mitigation of global warming and transitioning to a green and sustainable world are counteracted by a number of barriers and dilemmas. The paper analyzes a number of these barriers and dilemmas in order to highlight efficient strategies and solutions for a sustainable development. The dilemmas...... include the following examples: • There are limits to economic and material growth in a finite globe, but most governments in industrial countries are calling for more growth in a period of financial crisis. • More equity is required to stem the desire for growth, but inequity is increasing....... • The increase in global temperature should stay below two degrees centigrade in order to avoid irreversible consequences, but the present path points to four degrees or more. • At least 50% of known reserves of fossil fuels must remain underground in order to avoid a temperature increase higher than two degrees...

 14. Türk Edebiyatının Klasik Eserlerinin Günümüz Televizyon İzleyicisine Sunumu ve İzleyici Algısının Analiz Edilmesi The Presentation Of The Canonical Texts In Turkish Literature To The Contemporary Tv Audience And The Analysis Of The Audience Perception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Murat KORKMAZ

  2013-07-01

  ç edebi eser “ROMAN” ele alınmıştır. Bunlar; Aşk-ı Memnu, Hamının Çiftliği ve Yaprak Dökümü’dür. Bu üç eser hakkında öncelikli olarak literatür değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise bu eserlerin televizyona yansıması değerlendirilerek, eserler hakkında televizyon izleyicisinin düşünceleri ele alınmıştır. Araştırmada kullanılan anket iki farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorular,ikinci bölümde ise 5’li likert ölçekten oluşan sorular yer almaktadır.Araştırmanın evrenini İstanbul, Ankara gibi iki büyük ilde yaşayanizleyici kitlesi oluşturmaktadır. Araştırmaya (N=300 kadın ve erkekkatılım gerçekleştirmiştir. Anket verileri SPSS 20 istatistik programı ileanaliz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler öncelikli olarakgüvenirlilik analizine tabi tutulmuş ve Cronbach’s Alfa kat sayısı olarak0.920 değeri elde edilmiştir. Bu değer çalışmanın oldukça güvenilirolduğunu göstermektedir. Yine veriler farklı analiz yöntemlerikullanılarak analiz edilmiş ve sonuç olarak katılımcıların eserlerinorijinal halleri ile televizyonda gösterilen halleri arasında ciddi bir farkolduğuna işaret ettiği saptanmıştır.

 15. MODELS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM: CONTENT AND SCOPE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Awny ZREKAT

  2015-12-01

  Full Text Available In this article are analyzed methods developed to prevent the wastage of the majority of the benefit from the production process: JIT, Value Engineering and Constructability. These methods were developed parallel to the development of quality control, quality assurance and total quality management.MODELE DE SISTEM AL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII: CONŢINUTUL ŞI DOMENIUL DE APLICAREÎn acest articol sunt analizate metodele de prevenire a pierderilor beneficiului majoritar din procesul de producţie: JIT (eficienţa timpului, Valoarea Inginerie, Constructivitate. Aceste metode au fost dezvoltate în paralel cu evoluţia controlului calităţii, asigurarea calităţii şi managementului calităţii totale.

 16. Modelling

  CERN Document Server

  Spädtke, P

  2013-01-01

  Modeling of technical machines became a standard technique since computer became powerful enough to handle the amount of data relevant to the specific system. Simulation of an existing physical device requires the knowledge of all relevant quantities. Electric fields given by the surrounding boundary as well as magnetic fields caused by coils or permanent magnets have to be known. Internal sources for both fields are sometimes taken into account, such as space charge forces or the internal magnetic field of a moving bunch of charged particles. Used solver routines are briefly described and some bench-marking is shown to estimate necessary computing times for different problems. Different types of charged particle sources will be shown together with a suitable model to describe the physical model. Electron guns are covered as well as different ion sources (volume ion sources, laser ion sources, Penning ion sources, electron resonance ion sources, and H$^-$-sources) together with some remarks on beam transport.

 17. Trace Analysis of Boron in Nuclear Graphite by Means of Gas Chromatography; Analyse de traces de bore dans le graphite nucleaire au moyen de la chromatographie gazeuse; Analiz metodom gazovoj khromatografii sledov bora v yadernom grafite; Analisis de vestigios de boro en el grafito nuclear por cromatografia de gases

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zado, F. [Rudjer Boskovlc Institute, Zagreb, Yugoslavia (Croatia)

  1963-11-15

  No literature is available about the application of gas chromatography in trace analysis of boron in graphite. The following methods of transformation of boron into its volatile compounds are discussed: (a) Ignition of graphite in a stream of oxygen and subsequent transformation of boron oxide into volatile methyl borate which is then analysed on a Dilkens Aerograph H Model 96 gas chromatograph with silicone column and hydrogen as carrier (concentration method). (b) Extraction of boron from the graphite by means of sodium fluoride at 2800{sup o}C with simultaneous chlorination and trapping of boron trichloride, which is then analysed (direct method). A home-made gas chromatograph with a thermal conductivity detector and nitrogen as a carrier was used. The column was made of glass with a 20% (wt./wt.) fluorocarbon oil on kieselguhr. Special precautions were taken on account of the sensitivity of boron trichloride to moisture. (author) [French] Rien n'a ete publie sur l'application de la chromatographie gazeuse a l'analyse de traces de bore dans le graphite. L'auteur examine les methodes suivantes de transformation du bore en composes volatils: a) Brulage du graphite dans un courant d'oxygene, puis transformation de l'oxyde de bore en borate de methyle volatil, que l'on analyse ensuite a l'aide d'un appareil a chromatographie gazeuse Dilkens Aerograph H, Modele 96, utilisant une colonne de silicium et de rhydrogene comme entrafheur (methode de concentration). b) Extraction du bore contenu dans le graphite par chauffage avec du fluorure de sodium a 2800{sup o}C, avec chloruration simultanee et captage du trichlorure de bore qui est ensuite analyse (methode directe). On s' est servi d'un appareil a chromatographie gazeuse construit sur place, dote d'un detecteur a conductibilite thermique et utilisant l'azote comme entrafheur. La colonne etait faite de verre contenant 20% en poids de fluorocarbure huileux sur du kieselguhr. Des precautions particulieres ont ete prises

 18. Political Unrest and Educational Electronic Resource Usage in a Conflict Zone, Kashmir (Indian Administered Kashmir: Log Analysis as Politico Analytical Tool=Hindistan Tarafından Yönetilen Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde Siyasi Karışıklık ve Eğitimle İlgili Elektronik Kaynakların Kullanımı: Siyasi Analiz Aracı Olarak Log Analizleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumeer Gul

  2013-10-01

  and conflict studies of a politically simmering area, Kashmir. The research can further be extended to analyze the impact of political normalcy on the academia of Kashmir.How normalcy acts as an indicator of enhanced e-resource usage can be studied./Elektronik kaynak kullanım analizi, kütüphane hizmetlerine yönelik olarak yapılan planlamalarda en iyi karar verme araçlarından biridir. Elektronik kaynak kullanım düzeyinin belirlenmesi, ülkelerdeki siyasi karışıklıklardan etkilenen eğitim planlamalarının yapılmasında önemli bir araç olarak nitelendirilebilir. Bu çalışma, Hindistan Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’ndeki elektronik kaynak kullanımını ve siyasi karışıklıkların bu kullanım üzerindeki etkisini incelemektedir.Ocak 2008 - Aralık 2010 tarihleri arasındaki anlaşmazlık döneminde Keşmir Üniversitesinde Proje Muse dergisinin makalelerinin kullanımı loglar aracılığıyla analiz edilmiştir. Barış süreci,toplumların gelişiminde her yönden büyük bir role sahiptir. Siyasi anlaşmazlık ise eğitim alanında yaşanacak gelişimin sağlanmasında büyük ölçüde engel teşkil etmektedir. Araştırmada,anlaşmazlık sürecinde Keşmirlilerin akademik davranışlarının gerçek durumu, loglar aracılığıyla ortaya konulmuştur. Araştırma, siyasi anlaşmazlığın genel olarak eğitim alanında, özel olarak elektronik kaynak kullanımında olumsuz etkiler yarattığı gerçeğini yansıtmıştır. Bu araştırma,Keşmir Anlaşmazlık Bölgesi’nde yaşanan ve eğitim alanında olumsuz etkiler yaratan siyasi anlaşmazlığın etkilerinin azaltılmasında eğitimle ilgili politikacılara fikir vermesi bakımından önemlidir. Ayrıca bu araştırma log analizlerinin, siyasi anlaşmazlığın akademik çevrelere yönelik ortaya koyduğu olumsuz etkilerin saptanmasında yardımcı olacağını vurgulamaktadır. Araştırma, Keşmir’de siyasi anlaşmazlık ve eğitim arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk

 19. Mokinių sukurtų pasakų analizės aspektai

  OpenAIRE

  Bražienė, Nijolė

  2002-01-01

  Creativity capacities of primary school pupils are fostered with the help of fairy tales created by these children. Distinguishing of fairy tales created by children from other narrative texts is feasible only through the application of special identification criteria. The author refers to the experience of Western scientists. Formulation of the evaluation criteria for the fairy tales created by pupils may be based on either of the systems of typing fairy developed by folklorists (Aarne -Thom...

 20. Įvadas į detektyvinių romanų analizę

  OpenAIRE

  Danytė, Milda

  2011-01-01

  This text serves as an introduction to critical analysis of crime fiction in English. After a brief review of the pre-history of crime fiction in English, the principal focus is on sub-genres such as Golden Age detective stories, American noir thrillers, thrillers in general and police procedurals. For each sub-genre a list of characteristics is provided. Some major authors like Agatha Christie, Raymond Chandler, P.D. James, Ruth Rendell, Ian Rankin and Kathy Reichs are given closer attention...

 1. Bulevskij faktornyj analiz na osnove attraktornoj nejronnoj seti i nekotoryje ego priloženija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 1 (2011), s. 25-46 ISSN 1999-8554 R&D Projects: GA ČR GAP202/10/0262; GA ČR GA205/09/1079 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : Boolean factor analysis * recurrent neural network * Hopfield-like neural network * associative memory * unsupervised learning Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7&art=8576

 2. Sutrikusio intelekto asmenų dalyvavimo specialiojoje olimpiadoje motyvacijos palyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Urbonėlis, Egidijus

  2010-01-01

  Specialiosios olimpiados sporto programų tyrinėjime dėmesys dažniausiai buvo sutelktas į mokslinius tyrimus fizinio pajėgumo ir motorinių įgūdžių gerinimo, savivertės, socialinės kompetencijos ir savęs suvokimo srityse. Tyrimo tikslas: įvertinti Specialiosios olimpiados sportininkų dalyvavimo sporte motyvus ir motyvacijos tipą. Tyrimo uždaviniai: 1) Nustatyti sutrikusio intelekto sportininkų dalyvavimo sportinėje veikloje motyvus; 2) Įvertinti sutrikusio intelekto sportininkų dalyvavimo Spec...

 3. Europos Sąjungos regioninė politika: regionų konkurencingumo analizė

  OpenAIRE

  Stasiulionis, Tadas

  2018-01-01

  European Union regions’ competitiveness analysis is based on European Commission data about European regions’ competitiveness. Regions, that want to implement their economic, political and social goals, have to properly compete and be involved into an economic activities. For this reason it is important to analyse European Union regions’ competitiveness and search for appropriate methods, that could be applied to acquire the appropriate competitiveness in European regions. By analysing differ...

 4. Indeksas gyvenimo kokybei matuoti : analizė, vertinimas ir tyrimas Lietuvos atveju

  OpenAIRE

  Milaševičiūtė, Viktorija; Pukelienė, Violeta; Vilkas, Eduardas

  2006-01-01

  Recently, the concept of the quality of life as established in Western Culture and its evaluation are widely discussed by specialists of various fields of science. The prevailing understanding of the quality of life in the narrow sense (Lithuanians regard the high quality of life as high income of the household and good health), the quality of life analysis and evaluation often carried out superficially encouraged the authors of article to deeper analyze the problem of the evaluation of the q...

 5. Microcomputer-controlled thermoluminescent analyser IJS MR-200; Mikroracunalniski termoluminescentni analizator IJS MR-200

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mihelic, M; Miklavzic, U; Rupnik, Z; Satalic, P; Spreizer, F; Zerovnik, I [Institut Jozef Stefan, Ljubljana (Yugoslavia)

  1985-07-01

  Performances and concept of the multipurpose, microcomputer-controlled thermoluminescent analyser, designed for use in laboratory work TL dosemeters as well as for routine dose readings in the range from ecological to accident doses is described. The main features of the analyser are: time-linear sampling, digitalisation, storing, and subsequent displaying on the monitor time scale of the glow and and temperature curve of the TL material; digital stabilization, control and diagnostic of the analog unit; ability of storing 7 different 8-parametric heating programs; ability of storing 15 evaluation programs defined by 2 or 4 parameters and 3 different algorithms (altogether 5 types of evaluations). Analyser has several features intended for routine work: 9 function keys and possibilities of file forming on cassette or display disc, of dose calculation and averaging, of printing reports with names, and possibility of additional programming in Basic. (author)

 6. Metaforos populiarojo mokslo literatūroje: Richard Dawkins knygos analizė

  OpenAIRE

  Urbanavičiūtė, Dovilė

  2017-01-01

  The following paper discusses metaphor usage in the genre of popular science. The object of this analysis is a chapter called ‘Immortal coils’ taken from Richard Dawkins’ book The Selfish Gene. The study discusses the impact of creative conceptual metaphors on the construction of the overall meaning of the text, as well as the significance of their linguistic manifestations and context. In focusing on the genre of popular science, it also makes an attempt at defining potential difficulties of...

 7. Socialinių tinklų analizė migracijos studijose

  OpenAIRE

  Gečienė, Ingrida

  2009-01-01

  Over the last 20 years, there has been growing interest in social network analysis across a variety of social science disciplines, particularly in sociology, antropology, communication science, health and medicine, managment and political science. The roots of a social network perspective can be found in Simmel and Moreno discovery that the nature of ties themselves rather than the social group per se that lay at the center of many human behaviors. Despite these early insights, social network...

 8. Pieno produktų juslinė analizė: jos taikymas Lietuvoje

  OpenAIRE

  Jasiukaitytė, Vaida

  2007-01-01

  Aim of study: to analyse the sensory analyses using to dairy products rating in Lithuania (law acts, assessors training, practical using in Lithuania). Tasks of study: to select and instruct assessors group to work by LST ISO 8586 – 1:1997. Sensory analysis. General guidance of the selection, training and monitoring of assessors. Part 1 : Selected assessors. To do descriptive analysis of dairy product (cheese) by LST ISO 4121:2004. Sensory analysis. Methodology. Evaluation of food products...

 9. Bausmės šeimoje: edukacinės analizės kontekstas

  OpenAIRE

  Jonikaitė-Kievišienė, Jurgita; Ivanauskienė, Felicija

  2008-01-01

  The paper deals with a punishment situation in the family, context of categorizing such punishments as violent actions as well as violent punishment reasons, their spread and prevention opportunities in the family. Basing upon research results, it be can concluded that a punishment situation in the family, categorizing such punishments as violent actions are problematic due to the existing traditions, stereotypes, legal and educational treatment. Society still tolerates Punishments of a viole...

 10. Finansinės analizės reikšmė audito procese

  OpenAIRE

  Kačergienė, Vaida; Martirosianienė, Lina

  2006-01-01

  As national economy and foreign investments are increasing the number of companies, whose owners are not their managers, is growing. At the same time, the number of companies, which need external financing, is increasing as well. In such a situation, when the management of assets, investments and funds is consigned to other persons, the need of reliable information about the company's financial situation appears. Financial statements give the sufficient amount of information for the consumers...

 11. Lyties veiksnys asmens santykyje su autoritetais: kokybinė subjektyvaus patyrimo analizė

  OpenAIRE

  Bieliauskienė, Ieva; Gudaitė, Gražina

  2016-01-01

  An experience of a relationship to authority, which we understand as a person or institution superior in its competence, knowledge, wisdom or power, can be considered a universal human experience. Different theoretical publications and our own research suggest that gender issues are significant in an individual’s relationship to authority figures: feminine and maternal authority seems to be denied in favour of male and paternal authority, also the ways of relating to authority typical of men ...

 12. Paauglių seksualumo patyrimas: teorinė analizė

  OpenAIRE

  Kajokienė, Ilona; Žukauskienė, Rita

  2011-01-01

  Research subject: experiences of sexuality in adolescence. Study objectives: We aim to conduct a critical analysis of the concept of sexuality in relation to other similar concepts (gender identity, sexual identity subjectivity) often used in the studies of human sexuality. This article aims to reflect on heterogeneous theoretical literature in order to understand what is behind human sexual behavior. All theoretical considerations are mainly grounded in a special focus of experience of sexua...

 13. Nuotolinio mokymosi kursų rengimo sistemų lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Konrads, Egils

  2008-01-01

  E-learning can give you the freedom and flexibility to learn something new and useful whenever you want at your own place. E-learning is an ideal solution if the subject you are interested in is not available nearby. You can study a wide range of subjects at any level without going out from your place. The main goal of the project is to choose a distant learning system for organization. Deep system analysis describes and compares functions of several systems. This project will help the or...

 14. POLiMER MALZEMELERiN MEKANiK ANALiZ Y0NTEMLERi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MUSTAFA KEMAL ARICIOĞLU

  2000-06-01

  Full Text Available Son otuz y1l i9erisinde, polimer rnalzen1elerin onen1i ar1n11~t1r ve arttnaya devarn etlnektedir. Ozeltiklc metallerin yerine ikatne edilen politnerler n1etallerden farkh ozelliklere sahip oldugundan bu tnalzen1elerin ozell iklerinin bel irlentnesi ve bu tze 11 iklerin belirlenmesinde kullantlan test teknikleri onetnli bir konu ha line geln1 i~tir. 8 u 9alt~n1ada po litner tnalzen1e I er in n1ekanik ozellikleri ve kullanllan test teknikleri incelenn1 i~ti r

 15. Šunų šėrimo problemų analizė

  OpenAIRE

  Misevičius, Mantas

  2007-01-01

  The object I purposed to myself was to sift from top to bottom nutrition of the dogs and the main problems that are close to it, to describe it and to make inferences about it. To find what harm commercial food does for the organism of the dog. We discussed about the allergies, bad breath, bad teeth, fatty degeneration, digestive troubles and decisions. The operation was made with reference to the results of the blood test, nutriment analysis, questioning data and communication with kennel...

 16. The use of NRCS synthetic unit hydrograph and Wackermann conceptual model in the simulation of a flood wave in an uncontrolled catchment/ Zastosowanie syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS oraz konceptualnego modelu Wackermana do symulacji fali wezbraniowej w zlewni niekontrolowanej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pietrusiewicz Izabela

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki analiz z wykorzystaniem dwóch modeli - konceptualnego modelu Wackermana oraz syntetycznego hydrogramu jednostkowego NRCS-UH - do określenia przepływów w zlewni rzeki Słonka, znajdującej się na obszarze Polski. Wybrane modele charakteryzują się łatwością określenia danych wejściowych do modelu, co jest istotne w aspekcie obliczeń inżynierskich. Obliczenia wykonano dla przepływów o prawdopodobieństwie wystąpienia przekroczenia wynoszącym: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% i 50 dla różnych poziomów uwilgotnienia zlewni.

 17. Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacija ir reintegracija Lietuvoje: situacijos analizė ir galimybių modeliavimas

  OpenAIRE

  Ruškus, Jonas; Mažeikienė, Natalja

  2005-01-01

  While implementing the Governmental Programme of Trafficking in Persons and Prostitution Control and Prevention 2002-2004, the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania annually announces tenders for the projects of compulsory social assistance for prostitution victims and their integration into the society. Courses of assistance and measures are yet not clearly defined, a more or less single system for reintegration of the victims has not been developed yet, the net...

 18. Statistinė muzikos ritmo analizė: M. K. Čiurlionio simfoninė muzika

  OpenAIRE

  Besasparytė, Edita; Kučinskas, Darius

  2011-01-01

  The paper presents the statistical analysis of Čiurlionis’ symphonic music rhythmic. Rhythmic formulas, their frequencies and change during the early and mature creation periods are dealt with. The results are compared with previous Čiurlionis’ rhythmic studies results obtained from the analysis of Čiurlionis’ piano music (Ambrazevičius, Kučinskas, 2010). The study identified rhythmic formulas characteristic of all Čiurlionis’ symphonic oeuvre, and distinguished typical rhythmic symphonic mus...

 19. Gökkuşağı Pazarı: İktisadi Analiz Örneği

  OpenAIRE

  KOÇAK, Hüseyin

  2016-01-01

  Kapitalist düzen her şeyden önce aile ideolojisinin varlığını korumaya çalışır ve bunun içinde cinsiyet rollerinin belirlenmesine ihtiyaç duyar. Kapitalizmin bu tanımlamasına rağmen LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender ve İnterseksüel) tüketiciler, piyasa açısından açık pazar haline gelmiş ve sistem kendi içerisinde başka bir çelişki ortaya çıkarmıştır. Toplum tarafından marjinal olarak kabul edilseler bile gey pazarlarının görünürlüğü giderek artmış iyi gelire sahip olan hatta hetero...

 20. Kiekybinė bendrojo lavinimo mokyklos vadovėlių informacinių priemonių analizė

  OpenAIRE

  Svėrienė, Audronė

  2003-01-01

  The article discusses the basic types of annotation for school textbooks and presents the results of a qualitative analysis of annotated editions of general school textbooks. The study was undertaken at the International G. Eckert Textbook Analysis Institute (Braunschweig, Germany). The targets of the study were history and geography textbooks from Lithuania, Germany, France and Denmark for school years V–XII, published 1990–2002. The amount of textbooks chosen for the study was 160 history t...

 1. Management și leadership în sectorul public. O analiză comparativă a conceptelor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Călin HINŢEA

  2010-10-01

  Full Text Available Public administration in Romania has come a long way compared to the beginning of the 90’s and important reforms have significantly changed the administrative system. Although at formal level concepts like management and leadership have been taken into account in the reform process they still have problems in being implemented as functioning elements of everyday administrative life. The current paper is focused on these two major concepts used both in theory and in practice in the field of public administration: management and leadership. Both of them are analyzed, but with a focus on leadership, especially on what differentiates leadership from management and respectively leaders from managers. The aim is to create a clear picture regarding the relation between the two, with common elements and specific differences that will help understanding their importance for a modern administrative system.

 2. Viešojo ir privataus sektorių darbuotojų motyvacijos lyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Terentjevaitė, Ugnė

  2018-01-01

  The importance of employee motivation is undeniable. The effectiveness of human resources can determine the high of low performance and development of every organization. Modern organizations often invest in the development of the motivational environments, motivational systems or consultations with human resource specialist to find the most efficient ways to motivate their employees and to increase their work productivity. Motivating employees is an important element of external motivation t...

 3. Maisto tvarkymo įmonėse nustatytų pažeidimų analizė

  OpenAIRE

  Juodelytė, Indrė

  2015-01-01

  The quality and safety of food is the most important goal in contemporary food industry, as well as for government institutions related to food production, realization, processing. Evaluation of hygiene condition to legal acts was made of two territorial SFVS - „X“ SFVS ir „Y“ SFVS. During the research was collected and analysed state control data in 2012-2013 year of two territorial SFVS food business operators. The biggest part of infringements in food business operators is gener...

 4. Vyriausybės sprendimų priėmimo proceso analizė: Lietuvos atvejis

  OpenAIRE

  Marcinkevičius, Gediminas

  2018-01-01

  The relevance of the research. Decision making is the daily routine of politicians and the public sector institutions. The government is one of the main political institutions that takes important decisions at the state level. Nowadays, the decision-making process is becoming more complex and more difficult to manage. The decision-making process is influenced by the rapid development of information technology and the challenges posed by globalization. In such circumstances, a situation arises...

 5. Bendrojo lavinimo ir jaunimo mokyklų moksleivių vertybių ir nerimastingumo palyginamoji analizė

  OpenAIRE

  Barkauskaitė, Marijona

  2001-01-01

  Article analyses similarities and differences of 15-16 years school children values and the level of their anxiousness in the Secondary and Youth' schools. Quantitative data of scientific research and their qualitative analyses allows us to affirm that conclusions. Values of respondents are similar; they reflect peculiarities of age and time. Deeper analyses of values show that values of the Secondary school children are orientated into the person's intercourse with another person, society or...

 6. Ilgalaikių asmeninių investicijų strategijų ir valdymo metodų analizė

  OpenAIRE

  Stankevičiūtė, Agnė

  2010-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama investicijų planavimo, klasifikavimo, pasirinkimo galimybės, investicinio portfelio sudarymo metodai ir ilgalaikės strategijos teoriniu aspektu, bei išanalizuotos investicinių fondų strategijos trimis finansų rinkos laikotarpiais. Tyrimo objektas – investiciniai įrankiai, ilgalaikės investavimo strategijos. Tikslas – išanalizuoti ilgalaikes investavimo strategijas skirtingais ekonomikos tarpsniais ir išsiaiškinti kas lemia žemus investicinius rezul...

 7. Pirminio akcijų viešojo siūlymo sandorių efektyvumo analizė

  OpenAIRE

  Cibulskienė, Diana; Grigaliūnienė, Žana; Petrauskienė, Daiva

  2009-01-01

  Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio vis labiau populiarėjančiu kapitalo pritraukimo būdu tampa įmonių išėjimas į atvirą vertybinių popierių rinką. Sėkmingai įvykdytas pirminis akcijų viešas siūlymas (angl. IPO – Initial Public Offering) (toliau – IPO) vertybinių popierių biržose garantuoja emitentams dideles papildomo nuosavo kapitalo įplaukas, taip pat suteikia ir kai kuriuos kitus privalumus: įmonės gali tikėtis stabilaus jų akcijų kainų kilimo, geresnių kreditavimo sąlygų, strateginių sutarčių pas...

 8. Internetinio marketingo elementų analizė Lietuvos turizmo info rmacijos centrų pavyzdžiu

  OpenAIRE

  Bivainienė, Lina; Dauginaitė, Živilė

  2008-01-01

  Straipsnyje aktualizuojama internetinio marketingo sąvoka, aptariami internetinio marketingo elementai. Mokslininkai (Kotler, Keller, 2007 ir kt.) pabrėžia, kad internetas marketingo specialistams suteikia didesnes dialogo ir individualizacijos galimybes. Įmonėms tai reiškia santykių pradžią ir bendravimą su dar didesnėmis vartotojų grupėmis. Straipsnio tikslas – išanalizuoti internetinio marketingo elementus Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) turizmo informacijos centr...

 9. Mezhdunarodnoe nauchnoe sotrudnichestvo v Baltijskom regione: naukometricheskij analiz [International research cooperation in the Baltic region: a scientometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuznetsova Tatyana

  2012-01-01

  Full Text Available This article examines the processes of international research cooperation in the Baltic Sea region. It focuses on research works published in the leading periodicals in 1993—2012. The empirical material is collected from the world’s largest abstract and citation database, SciVerse Scopus, which makes it possible to evaluate macroindicators at the national and global levels as well as the contribution of scholars to the global progress. The article also offers an assessment of the efficiency of research activities in the Baltic Sea region countries. It is based on a number of scientometric indicators that reflect the performance of universities in terms of research journal publications and the development of research cooperation in the field of Baltic studies. The authors consider the dynamics of research contribution and academic cooperation in the Baltic Sea countries in four leading fields — i. e. agricultural and biological sciences, Earth sciences, ecology and social sciences presented in the SciVerse Scopus scientometric database. The article provides a map of research cooperation in the Baltic Sea region.

 10. Modified value chain model storage

  OpenAIRE

  Bielskaja, Svetlana

  2007-01-01

  Tyrimo tikslas yra sudaryti formalią veiklos žinių struktūrą, remiantis vertės grandinės modeliu, kurios pagrindu gali būti kuriama veiklos žinių bazė, skirta analizuoti ir pertvarkyti įmonės veiklą ir žiniomis pagrįstą veiklą, spręsti veiklos ir informacijos technologijų suderinimą kompiuterizuojant veiklos valdymo funkcijas. Tyrimo uždaviniai yra tokie: - išanalizuoti egzistuojančius modeliavimo metodus, veiklos ir IT suderinimo bei žinių valdymo metodus, ir analizės rezultate identifikuoti...

 11. The semiological model in the teaching of literature: discussing the title of Austen’s Mansfield Park. Semiologinio modelio taikymas literatūros dėstymui: J. Austen romano pavadinimas Mansfield Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leona Toker

  2008-01-01

  Full Text Available Straipsniu iliustruojama, kaip semiologinį modelį galima būtų pritaikyti dėstant literatūrą universitete. Trys semiologinio modelio aspektai: semantika, sintaktika ir pragmatika – padeda suderinti detalią teksto analizę ir jo meninių, istorinių ir sociologinių kontekstų apibrėžimą. Straipsnyje apžvelgiamos kryptys, kuriomis galima plėtoti diskusiją apie Jane Austen romano Mansfield Park pavadinimą. Jos remiasi intertekstine toponimo reikšme, sociologine ir istorine abiejų pavadinimo dalių reikšme (semantika, vidiniais ryšiais tarp romano temų, jų plėtotės būdų ir romano pavadinimo motyvų (sintaktika bei motyvų išdėstymo būdų priklausomybe nuo autorės pozicijos jos adresatų atžvilgiu (pragmatika.

 12. Modelling Practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cameron, Ian; Gani, Rafiqul

  2011-01-01

  This chapter deals with the practicalities of building, testing, deploying and maintaining models. It gives specific advice for each phase of the modelling cycle. To do this, a modelling framework is introduced which covers: problem and model definition; model conceptualization; model data...... requirements; model construction; model solution; model verification; model validation and finally model deployment and maintenance. Within the adopted methodology, each step is discussedthrough the consideration of key issues and questions relevant to the modelling activity. Practical advice, based on many...

 13. Leadership Models.

  Science.gov (United States)

  Freeman, Thomas J.

  This paper discusses six different models of organizational structure and leadership, including the scalar chain or pyramid model, the continuum model, the grid model, the linking pin model, the contingency model, and the circle or democratic model. Each model is examined in a separate section that describes the model and its development, lists…

 14. Models and role models.

  Science.gov (United States)

  ten Cate, Jacob M

  2015-01-01

  Developing experimental models to understand dental caries has been the theme in our research group. Our first, the pH-cycling model, was developed to investigate the chemical reactions in enamel or dentine, which lead to dental caries. It aimed to leverage our understanding of the fluoride mode of action and was also utilized for the formulation of oral care products. In addition, we made use of intra-oral (in situ) models to study other features of the oral environment that drive the de/remineralization balance in individual patients. This model addressed basic questions, such as how enamel and dentine are affected by challenges in the oral cavity, as well as practical issues related to fluoride toothpaste efficacy. The observation that perhaps fluoride is not sufficiently potent to reduce dental caries in the present-day society triggered us to expand our knowledge in the bacterial aetiology of dental caries. For this we developed the Amsterdam Active Attachment biofilm model. Different from studies on planktonic ('single') bacteria, this biofilm model captures bacteria in a habitat similar to dental plaque. With data from the combination of these models, it should be possible to study separate processes which together may lead to dental caries. Also products and novel agents could be evaluated that interfere with either of the processes. Having these separate models in place, a suggestion is made to design computer models to encompass the available information. Models but also role models are of the utmost importance in bringing and guiding research and researchers. 2015 S. Karger AG, Basel

 15. Model(ing) Law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlson, Kerstin

  The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) was the first and most celebrated of a wave of international criminal tribunals (ICTs) built in the 1990s designed to advance liberalism through international criminal law. Model(ing) Justice examines the case law of the ICTY...

 16. Models and role models

  NARCIS (Netherlands)

  ten Cate, J.M.

  2015-01-01

  Developing experimental models to understand dental caries has been the theme in our research group. Our first, the pH-cycling model, was developed to investigate the chemical reactions in enamel or dentine, which lead to dental caries. It aimed to leverage our understanding of the fluoride mode of

 17. Physicochemical analysis of zinc and cadmium ions interaction with unithiol; Fiziko-khimicheskij analiz vzaimodejstviya ionov tsinka i kadmiya s unitiolom v vodykh rastvorakh

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dubinina, L K; Shejkkh, M A; Ospanov, Kh K; Gemanova, L N [Kazakhskij Gosudarstvennyj Univ., Alma-Ata (Kazakhstan)

  1995-01-01

  Zinc and cadmium interaction with sodium 2,3-dimercaptopropane sulfonate in aqueous solution is studied by means of physicochemical analysis techniques (pH-metry, conductometry, viscosimetry, volumetry). Cadmium is determined to form 1:1 and 1:2 composition complex compounds. Formation constants of complex ions are determined. Mechanism of interaction of initial reagents is suggested. 7 refs.; 1 fig.

 18. Sosyal Ağlar ve E-Paylaşım: Kalitatif Bir Analiz / Social Media and Word of Mouse: A Qualitative Research

  OpenAIRE

  OZTURK, Eda

  2018-01-01

  Ağızdan ağıza reklam en eski reklam türlerinden biridir. Son yıllardaki hızlı gelişiminin altında yatan güç ise internetin yükselişi olmuştur. İnternet ağızdan ağıza reklam için yeni kanallar yaratmıştır. Sosyal Paylaşım siteleri bu yeni kanallar içerisinde en önde gelenlerden birini oluşturmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen internette ağızdan ağıza reklam halen yeni bir olgudur ve alanda konuya dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada önce uygulamanın gelişimine ye...

 19. Susijungimų ir įsigijimų tikslingumo ir galimybių tekstilės pramonėje analizė ir vertinimas

  OpenAIRE

  Levišauskaitė, Kristina; Stravinskaitė, Greta

  2006-01-01

  Textile industry is considered to be as one of the main traditional industries in European Union (EU) and in the whole world as well. Textile industry is important due to its part in creating manufacturing products, country export, number of employees, working in this sector, taxes paid to the state budget. Of late years, Lithuanian textile companies, as well as the companies in Europe, faced difficulties, which were due to insufficient demand on the production manufactured, notably strong co...

 20. Baltijos šalių konkurencingumas : situacijos analizė iki globalinės krizės ir po jos

  OpenAIRE

  Rojaka, Jekaterina

  2009-01-01

  The article analyses the condition of competitiveness and the achieved progress of the three Baltic States on the basis of two international sources widely used in literature on economics, i.e. a business climate evaluation report “Doing Business” elaborated by the World Bank and “Global Competitiveness Report” by the World Economic Forum. The Baltic States made a huge progress in the field of competitiveness improvement. Within a period less than two decades the country faced fundamental eco...

 1. Netiesioginių mokesčių tarifų keitimo poveikio Lietuvos biudžeto pajamoms analizė

  OpenAIRE

  Balčiūnaitė, Samanta; Grigaitytė, Asta

  2010-01-01

  The article analyzes indirect taxes, which are applicable in Lithuania and other countries. The article deals with indirect taxes, which are compose of goods and services, in addition that taxes are paid by final consumer, because taxes are included in the price. First deals with Lithuanians indirect taxes - value-added tax, tolls, excises and sugar taxes, also definable kind of taxes tariff and considerate point of taxing limit. It also provides indirect taxes performance of plan, its part i...

 2. Illegal immigration at sea: a social analysis (Imigraţia ilegală pe mare: o analiză socială

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martina Federica MANFREDI

  2014-09-01

  Full Text Available Illegal immigration could be defined as a pathology of migration (which is a much broader, positive and needed phenomenon. It is a phenomenon of relevant historical importance; in particular, European history has been marked by many waves of migration, sometimes of whole populations. Unfortunately, the problem of illegal immigration is still very much present in today’s society, touching certain countries in particular, such as Italy, which suffers immigration from sub-Saharan Africa and the Balkan area.

 3. New start-up channels and multichannel analyzer at the RB reactor; Novi start-up kanali i videkanalni analizator na reaktoru Rb

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O; Markovic, H; Vranic, S; Dimitrijevic, Z; Pesic, M [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1978-01-15

  New start-up channels and a multichannel analyzer were purchased in 1977 for the RB reactor. Both start-up channels contain BF{sub 3} neutron detectors, preamplifier, amplifier, single-channel analyzer, scaler, ratemeter, control unit, recording instrument. This document contains detailed technical description of these devices as well as characteristics of the multichannel analyzer which is being tested and will be used for measuring irradiation in the vicinity of the reactor.

 4. Telšių rajono savivaldybės biudžeto analizė ir prognozės

  OpenAIRE

  Onaitytė, Milda

  2003-01-01

  The aim of the article is to discuss the structure and budget of the municipality. The budget of Telšiai municipality is used as an example to illustrate the theory. The analysis of and the forecast for the budget of Telšiai municipality are made in this article too. The theory states that municipality incomes are made from tax return and other incomes. There are 7 different daily duties and taxes in Lithuania: withholding, land tax, rental of the state demesne, property tax, market place tax...

 5. Viešojo administravimo institucijų vykdomos socialinės reklamos pavyzdžių analizė

  OpenAIRE

  Toleikienė, Rita; Karpinaitė, Kristina

  2008-01-01

  Lithuanian institutions of public administration are socialy responsible. These institutions are not only responsible for social advertisements but also for their implementation. The aim of social publicity is not only to influence solutions of problems in a society but also the effect to demolish this problem or at least to reduce it. Activity of the research. Nowadays there many social advertisements, but still not each of them is initiated and implemented by the institutions of social admi...

 6. Kineziterapijos poveikio analizė asmenų, sergančių tarpslankstelinio disko išvarža, funkciniams judesiams, liemens stabilumui bei mobilumui

  OpenAIRE

  Zaveckas, Marius

  2017-01-01

  Aim:To determine long-term effects of physical therapy for functional movements, pain, trunk stability and mobility for person with herniated intervertebral lumbar disc. Tasks: To evaluate and compare subjects with herniated intervertebral disc, functional movement stereotypes, pain, lumbar stability and mobility before, after rehabilitation, 3 and 6 months after rehabilitation. Methodology: pain intensity was assessed with SAS scale, transverse abdominal muscle activity and static trunk endu...

 7. Integruota įmonės finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizės metodika

  OpenAIRE

  Mackevičius, Jonas; Valkauskas, Romualdas

  2010-01-01

  Information about company's financial status and its performance results is very important for the objective evaluation of company's position in the market and competitive possibilities in the future. Such information is provided in the financial statement. It is important to apply and investigate this information properly. The methodology of company's financial status and performance results integrated analysis is recommended in this article. This methodology consists of these three elements...

 8. Benzodiazepino darinių mišinio analizė dujų ir skysčių chromatografijos metodu

  OpenAIRE

  Ževžikovas, Andrejus; Kiliuvienė, Guoda; Ivanauskas, Liudas; Dirsė, Vidmantas

  2002-01-01

  The analysis of mixture of benzodiazepine derivates (chlordiazepoxide, flunitrazepam, medazepam, nitrazepam, oxazepam and tetrazepam) by gas – liquid chromatography (GLC) in purpose to separate and identify these psychotropic drugs in mixture is presented in this article. The experiment was carried out in vitro, accommodating this method for identification and separation of drugs, isolated from biological objects (blood and urine). Referring to data of annual reports of chemical investigation...

 9. Akademisyen Ücretlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz A Comparative Analysis Concerned With Academic Salaries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilmi SÜNGÜ

  2013-09-01

  Full Text Available It is proved fact through scientific studies that the pay has adirect influence on productivity and job satisfaction at the same time.The pay gained as a result of the performance is considered asinterrelated both with the increase in the productivity and improvementin the quality of the service. It is vital for the organizational justice thatpeople who have similar statues and who are performing similar tasksshould receive balanced payments. However, the diversity of the publicservices, redundancy of people and formal institutions providing publicservices make it hard to guarantee a fair payment policy. It is observedas a result of comparative studies that academicians are one of theseoccupational groups who are profoundly affected by the injustice in thepayments. In order to remove the injustice in the formal officers’incomes and attain the defined goals for the 100th anniversary of thefoundation of the Republic within the scope of 2023 vision, talentedindividuals must be encouraged to become academicians. When acomparison made between public officials on the national basis, it isrealized that academic staff working at public universities are not ableto benefit from yearly increases as much as the other public officers andit leads for the fresh academicians to move away from academicprofession. As for the international point of view, it is stated that thepayments that the Turkish academicians get are below the average incomparison to their colleagues. In this study, current situation ofmonthly income of the academicians working at public universities inTurkey and it’s the yearly increases in the payment in time arementioned, national comparisons are made between differentprofessions together with international comparisons betweenacademicians from different countries. Ücretin verimlilik ve iş doyumuna etkisi yapılan akademik çalışmalarda ortaya konulmuş bir gerçektir. Çalışanın verimliliğinin artırılması ve üretilen hizmetin kalitesinin geliştirilmesi ile emeğin karşılığında elde edilen kazanç doğrudan ilişkili olarak görülmektedir. Benzer statülere sahip ve birbirine eşit sayılabilecek görevlerde çalışan bireylere orantılı ücretler verilmesi örgütsel adaletin bir gereğidir. Ancak kamuda; hizmetlerin çeşitliliği, çalışan sayısının fazlalığı, kurum sayısının çok olması gibi nedenler ücret dengesinin sağlanmasını güçleştirmektedir. Karşılaştırmalı çalışmalarda ücret adaletsizliğinden en çok etkilenen gruplardan birinin akademisyenler olduğu görülmektedir. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılında, 2023 vizyonuna ilişkin belirlenen iddialı hedeflere ulaşabilmek için yetenekli bireyleri akademisyenliğe özendirmek gerekmektedir. Ancak ulusal bazda kamu çalışanları arasında bir karşılaştırma yapıldığında üniversitede görev yapmakta olan öğretim elemanlarının özellikle son yıllarda diğer çalışanlara oranla yıllık ücret artışlarından yeterince yararlanamadığı, bu durumun akademisyenlik mesleğinden uzaklaşmalara neden olduğu öne sürülmektedir. Uluslararası bazda yapılan karşılaştırma yapıldığında ise, Türkiye’deki kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aldıkları ücretin ortalamaların altında olduğuna işaret edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aylık ücretlerinin mevcut durumuna ve yıllar içindeki değişimine yer verilecek, üniversite öğretim elemanlarının aylık ücretleri ve diğer kamu çalışanları arasında bu açıdan yapılan karşılaştırmalarla birlikte, Türkiye ile diğer ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin aylık ücretleri mevcut durumu tartışılmaktadır.

 10. Cultura organizaţională în administraţia publică: o analiză comparativă

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavian MOLDOVAN

  2016-12-01

  Full Text Available Although organizational culture is a well-established topic in management studies, empirical studies on the public sector are still rather scarce, especially regarding the former communist space. Based on the dimensional approach of culture, this research aims to present the peculiarities of organizational culture in Romanian public administration organizations. Using quantitative empirical data collected in 2012 from civil servants (N=101 working in two county councils, the research shows that organizational culture is orientated toward a monochonic approach of time, collectivism, low power distance, masculine values, a high degree of uncertainty avoidance, long term actions and goals, and that the status (within the organization is won. Furthermore, a comparison between the two local authorities (done via an independent sample T-test did not revealed any statistical significant differences between the cultural values shared by these organizations, thus highlighting the stable nature of organizational culture.

 11. Tapatybės paieškos skaitmeninėje kultūroje: socialinių tinklų atvejo analizė

  OpenAIRE

  Žemaitytė, Rūta

  2017-01-01

  The digital media has an increasing impact on modern society. Social networks have become a part of popular culture, while at the same time – a way for human self-representation. This thesis is based on identity formation in social networks. According to traditional theories, identity is a social construct, therefore the thesis examined how identity is formed in the social networking space. Digital social networks supply favorable conditions to create a multiple personality - hyper ego. The h...

 12. Modelling SDL, Modelling Languages

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Piefel

  2007-02-01

  Full Text Available Today's software systems are too complex to implement them and model them using only one language. As a result, modern software engineering uses different languages for different levels of abstraction and different system aspects. Thus to handle an increasing number of related or integrated languages is the most challenging task in the development of tools. We use object oriented metamodelling to describe languages. Object orientation allows us to derive abstract reusable concept definitions (concept classes from existing languages. This language definition technique concentrates on semantic abstractions rather than syntactical peculiarities. We present a set of common concept classes that describe structure, behaviour, and data aspects of high-level modelling languages. Our models contain syntax modelling using the OMG MOF as well as static semantic constraints written in OMG OCL. We derive metamodels for subsets of SDL and UML from these common concepts, and we show for parts of these languages that they can be modelled and related to each other through the same abstract concepts.

 13. Modelling the models

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2012-01-01

  By analysing the production of mesons in the forward region of LHC proton-proton collisions, the LHCf collaboration has provided key information needed to calibrate extremely high-energy cosmic ray models.   Average transverse momentum (pT) as a function of rapidity loss ∆y. Black dots represent LHCf data and the red diamonds represent SPS experiment UA7 results. The predictions of hadronic interaction models are shown by open boxes (sibyll 2.1), open circles (qgsjet II-03) and open triangles (epos 1.99). Among these models, epos 1.99 shows the best overall agreement with the LHCf data. LHCf is dedicated to the measurement of neutral particles emitted at extremely small angles in the very forward region of LHC collisions. Two imaging calorimeters – Arm1 and Arm2 – take data 140 m either side of the ATLAS interaction point. “The physics goal of this type of analysis is to provide data for calibrating the hadron interaction models – the well-known &...

 14. Introducing a Global Optical Model Approach for Analysing 16O+16O Elastic Scattering at 5-10MeV/nucleon Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Küçükoğlu

  2013-06-01

  Full Text Available Abstract: In this paper, the experimental data on elastic scattering of the 16O+16O reaction for the energy range 5-10 MeV/nucleon have been analyzed within the optical model (OM formalism by using the phenomenological potential forms in Fresco code. When developing the shape of the nuclear potential for the calculations, we have used the Woods-Saxon (WS or Woods-Saxon squared (WS2 potentials for the imaginary part together with a WS2 type real part. Although most of the previous OM analyses using phenomenological potentials have provided reasonably good fits with the experimental measurements, none of them could completely relate the behavior of the imaginary potential to the energy of the projectile yet. However, we have managed to introduce two analyses that can keep the real potential parameters almost constant and suggest a linear expression for the depth of the imaginary part of the nuclear potential depending on the incidence energy. Thus, 16O+16O system within this wide energy range has been described globally by the optical potentials having a deep, attractive real potential part and a weaker, energy dependent absorptive imaginary potential part. It has been also shown that, our calculations with these potential forms can reproduce the experimental elastic scattering angular distributions successfully and the maxima and minima are predicted correctly for most of the energies. Key words: 16O+16O reaction, optical model, elastic scattering, cross-section, phenomenological potentials. 5-10MeV/nükleon Bölgesinde 16O+16O Esnek Saçılmasının Analizi için Global bir Optik Model Yaklaşımının Tanıtılması Özet: Bu çalışmada 5-10 MeV/nükleon enerji aralığında 16O+16O reaksiyonunun deneysel esnek saçılma verileri, optik model (OM formalizmi altında, Fresco kodunda fenomenolojik potansiyel formları kullanılarak analiz edilmektedir. Hesaplamalar için nükleer potansiyelin şekli oluşturulurken gerçel kısım için Woods

 15. Modelling Overview

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Lars Bjørn; Vesterager, Johan

  This report provides an overview of the existing models of global manufacturing, describes the required modelling views and associated methods and identifies tools, which can provide support for this modelling activity.The model adopted for global manufacturing is that of an extended enterprise s...

 16. Document Models

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.A. Malykh

  2017-08-01

  Full Text Available In this paper, the concept of locally simple models is considered. Locally simple models are arbitrarily complex models built from relatively simple components. A lot of practically important domains of discourse can be described as locally simple models, for example, business models of enterprises and companies. Up to now, research in human reasoning automation has been mainly concentrated around the most intellectually intensive activities, such as automated theorem proving. On the other hand, the retailer business model is formed from ”jobs”, and each ”job” can be modelled and automated more or less easily. At the same time, the whole retailer model as an integrated system is extremely complex. In this paper, we offer a variant of the mathematical definition of a locally simple model. This definition is intended for modelling a wide range of domains. Therefore, we also must take into account the perceptual and psychological issues. Logic is elitist, and if we want to attract to our models as many people as possible, we need to hide this elitism behind some metaphor, to which ’ordinary’ people are accustomed. As such a metaphor, we use the concept of a document, so our locally simple models are called document models. Document models are built in the paradigm of semantic programming. This allows us to achieve another important goal - to make the documentary models executable. Executable models are models that can act as practical information systems in the described domain of discourse. Thus, if our model is executable, then programming becomes redundant. The direct use of a model, instead of its programming coding, brings important advantages, for example, a drastic cost reduction for development and maintenance. Moreover, since the model is well and sound, and not dissolved within programming modules, we can directly apply AI tools, in particular, machine learning. This significantly expands the possibilities for automation and

 17. Model theory

  CERN Document Server

  Chang, CC

  2012-01-01

  Model theory deals with a branch of mathematical logic showing connections between a formal language and its interpretations or models. This is the first and most successful textbook in logical model theory. Extensively updated and corrected in 1990 to accommodate developments in model theoretic methods - including classification theory and nonstandard analysis - the third edition added entirely new sections, exercises, and references. Each chapter introduces an individual method and discusses specific applications. Basic methods of constructing models include constants, elementary chains, Sko

 18. MODELE CADRU ALE SUPRAVEGHERII MACROPRUDENŢIALE – DELIMITĂRI TEORETICE ŞI PRACTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail GÎRLEA

  2016-12-01

  Full Text Available Problematica supravegherii pieţelor financiare, în general, şi a celei bancare, în special, a fost şi rămâne o temă de actualitate. Dată fiind complexitatea şi întinderea subiectelor ce pot face obiectul unei astfel de teme, în cadrul prezentu­lui studiu nu ne-am propus o abordare exhaustivă (de altfel, fără sorţi de izbândă, ci doar o analiză în principal a rolului autorităţilor de supraveghere naţionale. În pofida evoluţiilor înregistrate la nivel instituţional în Uniunea Europeană în ultimul deceniu şi jumătate, autorităţile de supraveghere naţionale au continuat să fie privite ca principalii actori care sunt responsabili de supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare. Subiectul este cu atât mai captivant cu cât regle­men­tările europene în materie nu vin să stabilească o abordare unitară pentru toate statele membre, ceea ce face ca, la data analizei, să întâlnim o diversitate de modalităţi de organizare a activităţilor de supraveghere prudenţială.MODELS OF MACROPRUDENTIAL SUPERVISION FRAMEWORKThe issue of financial markets supervision in general and banking in particular is still a very topical issue. Taking into account the complexity and the variety of the issues that may be the object of this topic, the present paper is not having a comprehensive approach, as we would not succeed, but is mainly an analysis of the role of national supervising authorities. Despite the achievements registered at the institutional level in the EU during the last decade, the national supervisory authorities continue to be seen as the main actors responsible for the prudential supervision of financial institutions. The subject is even more interesting as the European regulations are not aimed at establishing a uniform approach for all Member States, which made us meet, during our analysis, a variety of ways of organizing the activities of prudential supervision. 

 19. Modeling Methods

  Science.gov (United States)

  Healy, Richard W.; Scanlon, Bridget R.

  2010-01-01

  Simulation models are widely used in all types of hydrologic studies, and many of these models can be used to estimate recharge. Models can provide important insight into the functioning of hydrologic systems by identifying factors that influence recharge. The predictive capability of models can be used to evaluate how changes in climate, water use, land use, and other factors may affect recharge rates. Most hydrological simulation models, including watershed models and groundwater-flow models, are based on some form of water-budget equation, so the material in this chapter is closely linked to that in Chapter 2. Empirical models that are not based on a water-budget equation have also been used for estimating recharge; these models generally take the form of simple estimation equations that define annual recharge as a function of precipitation and possibly other climatic data or watershed characteristics.Model complexity varies greatly. Some models are simple accounting models; others attempt to accurately represent the physics of water movement through each compartment of the hydrologic system. Some models provide estimates of recharge explicitly; for example, a model based on the Richards equation can simulate water movement from the soil surface through the unsaturated zone to the water table. Recharge estimates can be obtained indirectly from other models. For example, recharge is a parameter in groundwater-flow models that solve for hydraulic head (i.e. groundwater level). Recharge estimates can be obtained through a model calibration process in which recharge and other model parameter values are adjusted so that simulated water levels agree with measured water levels. The simulation that provides the closest agreement is called the best fit, and the recharge value used in that simulation is the model-generated estimate of recharge.

 20. Galactic models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buchler, J.R.; Gottesman, S.T.; Hunter, J.H. Jr.

  1990-01-01

  Various papers on galactic models are presented. Individual topics addressed include: observations relating to galactic mass distributions; the structure of the Galaxy; mass distribution in spiral galaxies; rotation curves of spiral galaxies in clusters; grand design, multiple arm, and flocculent spiral galaxies; observations of barred spirals; ringed galaxies; elliptical galaxies; the modal approach to models of galaxies; self-consistent models of spiral galaxies; dynamical models of spiral galaxies; N-body models. Also discussed are: two-component models of galaxies; simulations of cloudy, gaseous galactic disks; numerical experiments on the stability of hot stellar systems; instabilities of slowly rotating galaxies; spiral structure as a recurrent instability; model gas flows in selected barred spiral galaxies; bar shapes and orbital stochasticity; three-dimensional models; polar ring galaxies; dynamical models of polar rings

 1. Model-model Perencanaan Strategik

  OpenAIRE

  Amirin, Tatang M

  2005-01-01

  The process of strategic planning, used to be called as long-term planning, consists of several components, including strategic analysis, setting strategic direction (covering of mission, vision, and values), and action planning. Many writers develop models representing the steps of the strategic planning process, i.e. basic planning model, problem-based planning model, scenario model, and organic or self-organizing model.

 2. Event Modeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bækgaard, Lars

  2001-01-01

  The purpose of this chapter is to discuss conceptual event modeling within a context of information modeling. Traditionally, information modeling has been concerned with the modeling of a universe of discourse in terms of information structures. However, most interesting universes of discourse...... are dynamic and we present a modeling approach that can be used to model such dynamics.We characterize events as both information objects and change agents (Bækgaard 1997). When viewed as information objects events are phenomena that can be observed and described. For example, borrow events in a library can...

 3. Modelling survival

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ashauer, Roman; Albert, Carlo; Augustine, Starrlight

  2016-01-01

  The General Unified Threshold model for Survival (GUTS) integrates previously published toxicokinetic-toxicodynamic models and estimates survival with explicitly defined assumptions. Importantly, GUTS accounts for time-variable exposure to the stressor. We performed three studies to test...

 4. Constitutive Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sales-Cruz, Mauricio; Piccolo, Chiara; Heitzig, Martina

  2011-01-01

  covered, illustrating several models such as the Wilson equation and NRTL equation, along with their solution strategies. A section shows how to use experimental data to regress the property model parameters using a least squares approach. A full model analysis is applied in each example that discusses...... the degrees of freedom, dependent and independent variables and solution strategy. Vapour-liquid and solid-liquid equilibrium is covered, and applications to droplet evaporation and kinetic models are given....

 5. Interface models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn, Anders P.; Staunstrup, Jørgen

  1994-01-01

  This paper proposes a model for specifying interfaces between concurrently executing modules of a computing system. The model does not prescribe a particular type of communication protocol and is aimed at describing interfaces between both software and hardware modules or a combination of the two....... The model describes both functional and timing properties of an interface...

 6. Hydrological models are mediating models

  Science.gov (United States)

  Babel, L. V.; Karssenberg, D.

  2013-08-01

  Despite the increasing role of models in hydrological research and decision-making processes, only few accounts of the nature and function of models exist in hydrology. Earlier considerations have traditionally been conducted while making a clear distinction between physically-based and conceptual models. A new philosophical account, primarily based on the fields of physics and economics, transcends classes of models and scientific disciplines by considering models as "mediators" between theory and observations. The core of this approach lies in identifying models as (1) being only partially dependent on theory and observations, (2) integrating non-deductive elements in their construction, and (3) carrying the role of instruments of scientific enquiry about both theory and the world. The applicability of this approach to hydrology is evaluated in the present article. Three widely used hydrological models, each showing a different degree of apparent physicality, are confronted to the main characteristics of the "mediating models" concept. We argue that irrespective of their kind, hydrological models depend on both theory and observations, rather than merely on one of these two domains. Their construction is additionally involving a large number of miscellaneous, external ingredients, such as past experiences, model objectives, knowledge and preferences of the modeller, as well as hardware and software resources. We show that hydrological models convey the role of instruments in scientific practice by mediating between theory and the world. It results from these considerations that the traditional distinction between physically-based and conceptual models is necessarily too simplistic and refers at best to the stage at which theory and observations are steering model construction. The large variety of ingredients involved in model construction would deserve closer attention, for being rarely explicitly presented in peer-reviewed literature. We believe that devoting

 7. ICRF modelling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Phillips, C.K.

  1985-12-01

  This lecture provides a survey of the methods used to model fast magnetosonic wave coupling, propagation, and absorption in tokamaks. The validity and limitations of three distinct types of modelling codes, which will be contrasted, include discrete models which utilize ray tracing techniques, approximate continuous field models based on a parabolic approximation of the wave equation, and full field models derived using finite difference techniques. Inclusion of mode conversion effects in these models and modification of the minority distribution function will also be discussed. The lecture will conclude with a presentation of time-dependent global transport simulations of ICRF-heated tokamak discharges obtained in conjunction with the ICRF modelling codes. 52 refs., 15 figs

 8. Modelling in Business Model design

  NARCIS (Netherlands)

  Simonse, W.L.

  2013-01-01

  It appears that business model design might not always produce a design or model as the expected result. However when designers are involved, a visual model or artefact is produced. To assist strategic managers in thinking about how they can act, the designers challenge is to combine strategy and

 9. Eclipse models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Michel, F.C.

  1989-01-01

  Three existing eclipse models for the PSR 1957 + 20 pulsar are discussed in terms of their requirements and the information they yield about the pulsar wind: the interacting wind from a companion model, the magnetosphere model, and the occulting disk model. It is shown out that the wind model requires an MHD wind from the pulsar, with enough particles that the Poynting flux of the wind can be thermalized; in this model, a large flux of energetic radiation from the pulsar is required to accompany the wind and drive the wind off the companion. The magnetosphere model requires an EM wind, which is Poynting flux dominated; the advantage of this model over the wind model is that the plasma density inside the magnetosphere can be orders of magnitude larger than in a magnetospheric tail blown back by wind interaction. The occulting disk model also requires an EM wind so that the interaction would be pushed down onto the companion surface, minimizing direct interaction of the wind with the orbiting macroscopic particles

 10. Ventilation Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yang, H.

  1999-01-01

  The purpose of this analysis and model report (AMR) for the Ventilation Model is to analyze the effects of pre-closure continuous ventilation in the Engineered Barrier System (EBS) emplacement drifts and provide heat removal data to support EBS design. It will also provide input data (initial conditions, and time varying boundary conditions) for the EBS post-closure performance assessment and the EBS Water Distribution and Removal Process Model. The objective of the analysis is to develop, describe, and apply calculation methods and models that can be used to predict thermal conditions within emplacement drifts under forced ventilation during the pre-closure period. The scope of this analysis includes: (1) Provide a general description of effects and heat transfer process of emplacement drift ventilation. (2) Develop a modeling approach to simulate the impacts of pre-closure ventilation on the thermal conditions in emplacement drifts. (3) Identify and document inputs to be used for modeling emplacement ventilation. (4) Perform calculations of temperatures and heat removal in the emplacement drift. (5) Address general considerations of the effect of water/moisture removal by ventilation on the repository thermal conditions. The numerical modeling in this document will be limited to heat-only modeling and calculations. Only a preliminary assessment of the heat/moisture ventilation effects and modeling method will be performed in this revision. Modeling of moisture effects on heat removal and emplacement drift temperature may be performed in the future

 11. Mathematical modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blomhøj, Morten

  2004-01-01

  Developing competences for setting up, analysing and criticising mathematical models are normally seen as relevant only from and above upper secondary level. The general belief among teachers is that modelling activities presuppose conceptual understanding of the mathematics involved. Mathematical...... roots for the construction of important mathematical concepts. In addition competences for setting up, analysing and criticising modelling processes and the possible use of models is a formative aim in this own right for mathematics teaching in general education. The paper presents a theoretical...... modelling, however, can be seen as a practice of teaching that place the relation between real life and mathematics into the centre of teaching and learning mathematics, and this is relevant at all levels. Modelling activities may motivate the learning process and help the learner to establish cognitive...

 12. Mathematical modelling

  CERN Document Server

  2016-01-01

  This book provides a thorough introduction to the challenge of applying mathematics in real-world scenarios. Modelling tasks rarely involve well-defined categories, and they often require multidisciplinary input from mathematics, physics, computer sciences, or engineering. In keeping with this spirit of modelling, the book includes a wealth of cross-references between the chapters and frequently points to the real-world context. The book combines classical approaches to modelling with novel areas such as soft computing methods, inverse problems, and model uncertainty. Attention is also paid to the interaction between models, data and the use of mathematical software. The reader will find a broad selection of theoretical tools for practicing industrial mathematics, including the analysis of continuum models, probabilistic and discrete phenomena, and asymptotic and sensitivity analysis.

 13. Model : making

  OpenAIRE

  Bottle, Neil

  2013-01-01

  The Model : making exhibition was curated by Brian Kennedy in collaboration with Allies & Morrison in September 2013. For the London Design Festival, the Model : making exhibition looked at the increased use of new technologies by both craft-makers and architectural model makers. In both practices traditional ways of making by hand are increasingly being combined with the latest technologies of digital imaging, laser cutting, CNC machining and 3D printing. This exhibition focussed on ...

 14. Model building

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frampton, Paul H.

  1998-01-01

  In this talk I begin with some general discussion of model building in particle theory, emphasizing the need for motivation and testability. Three illustrative examples are then described. The first is the Left-Right model which provides an explanation for the chirality of quarks and leptons. The second is the 331-model which offers a first step to understanding the three generations of quarks and leptons. Third and last is the SU(15) model which can accommodate the light leptoquarks possibly seen at HERA

 15. Model building

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frampton, P.H.

  1998-01-01

  In this talk I begin with some general discussion of model building in particle theory, emphasizing the need for motivation and testability. Three illustrative examples are then described. The first is the Left-Right model which provides an explanation for the chirality of quarks and leptons. The second is the 331-model which offers a first step to understanding the three generations of quarks and leptons. Third and last is the SU(15) model which can accommodate the light leptoquarks possibly seen at HERA. copyright 1998 American Institute of Physics

 16. Modeling Documents with Event Model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Longhui Wang

  2015-08-01

  Full Text Available Currently deep learning has made great breakthroughs in visual and speech processing, mainly because it draws lessons from the hierarchical mode that brain deals with images and speech. In the field of NLP, a topic model is one of the important ways for modeling documents. Topic models are built on a generative model that clearly does not match the way humans write. In this paper, we propose Event Model, which is unsupervised and based on the language processing mechanism of neurolinguistics, to model documents. In Event Model, documents are descriptions of concrete or abstract events seen, heard, or sensed by people and words are objects in the events. Event Model has two stages: word learning and dimensionality reduction. Word learning is to learn semantics of words based on deep learning. Dimensionality reduction is the process that representing a document as a low dimensional vector by a linear mode that is completely different from topic models. Event Model achieves state-of-the-art results on document retrieval tasks.

 17. Animal models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gøtze, Jens Peter; Krentz, Andrew

  2014-01-01

  In this issue of Cardiovascular Endocrinology, we are proud to present a broad and dedicated spectrum of reviews on animal models in cardiovascular disease. The reviews cover most aspects of animal models in science from basic differences and similarities between small animals and the human...

 18. Battery Modeling

  NARCIS (Netherlands)

  Jongerden, M.R.; Haverkort, Boudewijn R.H.M.

  2008-01-01

  The use of mobile devices is often limited by the capacity of the employed batteries. The battery lifetime determines how long one can use a device. Battery modeling can help to predict, and possibly extend this lifetime. Many different battery models have been developed over the years. However,

 19. Didactical modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højgaard, Tomas; Hansen, Rune

  The purpose of this paper is to introduce Didactical Modelling as a research methodology in mathematics education. We compare the methodology with other approaches and argue that Didactical Modelling has its own specificity. We discuss the methodological “why” and explain why we find it useful...

 20. Design modelling

  NARCIS (Netherlands)

  Kempen, van A.; Kok, H.; Wagter, H.

  1992-01-01

  In Computer Aided Drafting three groups of three-dimensional geometric modelling can be recognized: wire frame, surface and solid modelling. One of the methods to describe a solid is by using a boundary based representation. The topology of the surface of a solid is the adjacency information between

 1. Education models

  NARCIS (Netherlands)

  Poortman, Sybilla; Sloep, Peter

  2006-01-01

  Educational models describes a case study on a complex learning object. Possibilities are investigated for using this learning object, which is based on a particular educational model, outside of its original context. Furthermore, this study provides advice that might lead to an increase in

 2. VENTILATION MODEL

  International Nuclear Information System (INIS)

  V. Chipman

  2002-01-01

  The purpose of the Ventilation Model is to simulate the heat transfer processes in and around waste emplacement drifts during periods of forced ventilation. The model evaluates the effects of emplacement drift ventilation on the thermal conditions in the emplacement drifts and surrounding rock mass, and calculates the heat removal by ventilation as a measure of the viability of ventilation to delay the onset of peak repository temperature and reduce its magnitude. The heat removal by ventilation is temporally and spatially dependent, and is expressed as the fraction of heat carried away by the ventilation air compared to the fraction of heat produced by radionuclide decay. One minus the heat removal is called the wall heat fraction, or the remaining amount of heat that is transferred via conduction to the surrounding rock mass. Downstream models, such as the ''Multiscale Thermohydrologic Model'' (BSC 2001), use the wall heat fractions as outputted from the Ventilation Model to initialize their postclosure analyses

 3. Modelling Constructs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kindler, Ekkart

  2009-01-01

  , these notations have been extended in order to increase expressiveness and to be more competitive. This resulted in an increasing number of notations and formalisms for modelling business processes and in an increase of the different modelling constructs provided by modelling notations, which makes it difficult......There are many different notations and formalisms for modelling business processes and workflows. These notations and formalisms have been introduced with different purposes and objectives. Later, influenced by other notations, comparisons with other tools, or by standardization efforts...... to compare modelling notations and to make transformations between them. One of the reasons is that, in each notation, the new concepts are introduced in a different way by extending the already existing constructs. In this chapter, we go the opposite direction: We show that it is possible to add most...

 4. STEREOMETRIC MODELLING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Grimaldi

  2012-07-01

  Full Text Available These mandatory guidelines are provided for preparation of papers accepted for publication in the series of Volumes of The The stereometric modelling means modelling achieved with : – the use of a pair of virtual cameras, with parallel axes and positioned at a mutual distance average of 1/10 of the distance camera-object (in practice the realization and use of a stereometric camera in the modeling program; – the shot visualization in two distinct windows – the stereoscopic viewing of the shot while modelling. Since the definition of "3D vision" is inaccurately referred to as the simple perspective of an object, it is required to add the word stereo so that "3D stereo vision " shall stand for "three-dimensional view" and ,therefore, measure the width, height and depth of the surveyed image. Thanks to the development of a stereo metric model , either real or virtual, through the "materialization", either real or virtual, of the optical-stereo metric model made visible with a stereoscope. It is feasible a continuous on line updating of the cultural heritage with the help of photogrammetry and stereometric modelling. The catalogue of the Architectonic Photogrammetry Laboratory of Politecnico di Bari is available on line at: http://rappresentazione.stereofot.it:591/StereoFot/FMPro?-db=StereoFot.fp5&-lay=Scheda&-format=cerca.htm&-view

 5. Modeling complexes of modeled proteins.

  Science.gov (United States)

  Anishchenko, Ivan; Kundrotas, Petras J; Vakser, Ilya A

  2017-03-01

  Structural characterization of proteins is essential for understanding life processes at the molecular level. However, only a fraction of known proteins have experimentally determined structures. This fraction is even smaller for protein-protein complexes. Thus, structural modeling of protein-protein interactions (docking) primarily has to rely on modeled structures of the individual proteins, which typically are less accurate than the experimentally determined ones. Such "double" modeling is the Grand Challenge of structural reconstruction of the interactome. Yet it remains so far largely untested in a systematic way. We present a comprehensive validation of template-based and free docking on a set of 165 complexes, where each protein model has six levels of structural accuracy, from 1 to 6 Å C α RMSD. Many template-based docking predictions fall into acceptable quality category, according to the CAPRI criteria, even for highly inaccurate proteins (5-6 Å RMSD), although the number of such models (and, consequently, the docking success rate) drops significantly for models with RMSD > 4 Å. The results show that the existing docking methodologies can be successfully applied to protein models with a broad range of structural accuracy, and the template-based docking is much less sensitive to inaccuracies of protein models than the free docking. Proteins 2017; 85:470-478. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. © 2016 Wiley Periodicals, Inc.

 6. Graphical Rasch models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kreiner, Svend; Christensen, Karl Bang

  Rasch models; Partial Credit models; Rating Scale models; Item bias; Differential item functioning; Local independence; Graphical models......Rasch models; Partial Credit models; Rating Scale models; Item bias; Differential item functioning; Local independence; Graphical models...

 7. Supernova models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woosley, S.E.; California, University, Livermore, CA); Weaver, T.A.

  1981-01-01

  Recent progress in understanding the observed properties of type I supernovae as a consequence of the thermonuclear detonation of white dwarf stars and the ensuing decay of the Ni-56 produced therein is reviewed. The expected nucleosynthesis and gamma-line spectra for this model of type I explosions and a model for type II explosions are presented. Finally, a qualitatively new approach to the problem of massive star death and type II supernovae based upon a combination of rotation and thermonuclear burning is discussed. While the theoretical results of existing models are predicated upon the assumption of a successful core bounce calculation and the neglect of such two-dimensional effects as rotation and magnetic fields the new model suggests an entirely different scenario in which a considerable portion of the energy carried by an equatorially ejected blob is deposited in the red giant envelope overlying the mantle of the star

 8. Model theory

  CERN Document Server

  Hodges, Wilfrid

  1993-01-01

  An up-to-date and integrated introduction to model theory, designed to be used for graduate courses (for students who are familiar with first-order logic), and as a reference for more experienced logicians and mathematicians.

 9. Markov model

  Indian Academy of Sciences (India)

  2School of Water Resources, Indian Institute of Technology,. Kharagpur ... the most accepted method for modelling LULCC using current .... We used UTM coordinate system with zone 45 .... need to develop criteria for making decision about.

 10. Paleoclimate Modeling

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Computer simulations of past climate. Variables provided as model output are described by parameter keyword. In some cases the parameter keywords are a subset of all...

 11. Energy Models

  Science.gov (United States)

  Energy models characterize the energy system, its evolution, and its interactions with the broader economy. The energy system consists of primary resources, including both fossil fuels and renewables; power plants, refineries, and other technologies to process and convert these r...

 12. Linear Models

  CERN Document Server

  Searle, Shayle R

  2012-01-01

  This 1971 classic on linear models is once again available--as a Wiley Classics Library Edition. It features material that can be understood by any statistician who understands matrix algebra and basic statistical methods.

 13. Ventilation models

  Science.gov (United States)

  Skaaret, Eimund

  Calculation procedures, used in the design of ventilating systems, which are especially suited for displacement ventilation in addition to linking it to mixing ventilation, are addressed. The two zone flow model is considered and the steady state and transient solutions are addressed. Different methods of supplying air are discussed, and different types of air flow are considered: piston flow, plane flow and radial flow. An evaluation model for ventilation systems is presented.

 14. Model uncertainty: Probabilities for models?

  International Nuclear Information System (INIS)

  Winkler, R.L.

  1994-01-01

  Like any other type of uncertainty, model uncertainty should be treated in terms of probabilities. The question is how to do this. The most commonly-used approach has a drawback related to the interpretation of the probabilities assigned to the models. If we step back and look at the big picture, asking what the appropriate focus of the model uncertainty question should be in the context of risk and decision analysis, we see that a different probabilistic approach makes more sense, although it raise some implementation questions. Current work that is underway to address these questions looks very promising

 15. Eficacia educativa: avances de un modelo para la educación superior (Educational Efficacy: Advances of a Higher Education Model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafael Hernández-González

  2008-12-01

  Full Text Available ResumenSe analizó un modelo de eficacia educativa que permite al controlar el factor socioeconómico, determinar el valor agregado que las instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionan a sus estudiantes. Es un estudio multinivel, longitudinal con resultados de 8,522 estudiantes de 38 universidades en 19 estados que sustentaron el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II y el examen para el egreso de técnico superior universitario-Sistemas Informáticos (EGETSU-SI del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior [CENEVAL] durante 2000-2006. El modelo identifica la eficacia de las instituciones y facilita la construcción de indicadores de calidad educativa.AbstractThis study analyzed a model for educational effectiveness, which after controlling for socioeconomic factors, determined the benefit that institutions of the subsystem of Technological Universities provide their students. This is a longitudinal multilevel study with a sample of 8,522 students from 38 universities in 19 states who took the national admissions exam for higher education (EXANI-II and the exam for technical higher education (CENEVAL during 2000-2006. The model identifies the efficacy of the institutions and facilitates the construction of educational quality indicators.ResumoAnalisa-se um modelo de eficácia educativa que controlando o fator socioeconômico, determina o valor agregado que as instituições do Subsistema de Universidades Tecnológicas proporcionam a seus estudantes. É um estudo multi-nível, longitudinal com resultados de 8,522 estudantes de 38 universidades em 19 estados que sustentaram o exame nacional de ingresso à educação superior (EXANI-II e o exame geral para Técnico Superior Universitário em Sistemas Informáticos (EGETSU-SI do Centro Nacional de Avaliação para a Educação Superior (CENEVAL período 2000-2006. O Modelo identifica a eficácia das instituições e facilita a

 16. Modelo de competencias del profesor de medicina Competencies model of medical teacher

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Martínez-González

  2008-09-01

  Full Text Available Objetivo. Generar el modelo de competencias del profesor para ejercer la docencia de alto nivel en Medicina. Materiales y métodos. Para generar el modelo se analizó la bibliografía, el propósito del plan de estudio por competencias y se utilizó el método Developing a Curriculum (DACUM, con la participación de 35 expertos que integraron mediante consenso el trabajo que debe realizar un docente de medicina para cumplir con éxito el propósito del plan de estudio. Resultados. Se identificaron las funciones básicas de los profesores de medicina, así como las actividades para su cumplimiento. Se conformó el modelo con seis competencias: disciplinaria, de investigación, psicopedagógica, de comunicación, académico-administrativa y humanística. Conclusiones. El modelo pretende guiar las acciones de los profesores que actualmente participan en el programa y aquellos que aspiran a formar parte del proceso educativo; elaborar programas para la formación de profesores que favorezcan el desarrollo de competencias académicas; identificar elementos que se deben considerar para la evaluación del desempeño docente; orientar el diseño de indicadores útiles para otorgar reconocimientos y estímulos a los profesores cuyo desempeño académico sea excepcional; orientar al estudiante, en la relación profesor-alumno, sobre las funciones y actividades que puede esperar del profesor.Aim. To create a competency model for the medical professor in order to exert teaching at its highest level. Materials and methods. To create such model, we analyzed current literature on teaching, the aim of the curricula for competencies and we used the DACUM method whose letters stand for Developing a Curriculum. 35 experts who participated in this project reached a consensus regarding the duties that have to be carried out by a medical professor in order to successfully fulfill the aim of the curricula. Results. We identified the basic functions of medical

 17. Thermocouple modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fryer, M.O.

  1984-01-01

  The temperature measurements provided by thermocouples (TCs) are important for the operation of pressurized water reactors. During severe inadequate core cooling incidents, extreme temperatures may cause type K thermocouples (TCs) used for core exit temperature monitoring to perform poorly. A model of TC electrical behavior has been developed to determine how TCs react under extreme temperatures. The model predicts the voltage output of the TC and its impedance. A series of experiments were conducted on a length of type K thermocouple to validate the model. Impedance was measured at several temperatures between 22 0 C and 1100 0 C and at frequencies between dc and 10 MHz. The model was able to accurately predict impedance over this wide range of conditions. The average percentage difference between experimental data and the model was less than 6.5%. Experimental accuracy was +-2.5%. There is a sriking difference between impedance versus frequency plots at 300 0 C and at higher temperatures. This may be useful in validating TC data during accident conditions

 18. Photoionization Modeling

  Science.gov (United States)

  Kallman, T.

  2010-01-01

  Warm absorber spectra are characterized by the many lines from partially ionized intermediate-Z elements, and iron, detected with the grating instruments on Chandra and XMM-Newton. If these ions are formed in a gas which is in photoionization equilibrium, they correspond to a broad range of ionization parameters, although there is evidence for certain preferred values. A test for any dynamical model for these outflows is to reproduce these properties, at some level of detail. In this paper we present a statistical analysis of the ionization distribution which can be applied both the observed spectra and to theoretical models. As an example, we apply it to our dynamical models for warm absorber outflows, based on evaporation from the molecular torus.

 19. Reflectance Modeling

  Science.gov (United States)

  Smith, J. A.; Cooper, K.; Randolph, M.

  1984-01-01

  A classical description of the one dimensional radiative transfer treatment of vegetation canopies was completed and the results were tested against measured prairie (blue grama) and agricultural canopies (soybean). Phase functions are calculated in terms of directly measurable biophysical characteristics of the canopy medium. While the phase functions tend to exhibit backscattering anisotropy, their exact behavior is somewhat more complex and wavelength dependent. A Monte Carlo model was developed that treats soil surfaces with large periodic variations in three dimensions. A photon-ray tracing technology is used. Currently, the rough soil surface is described by analytic functions and appropriate geometric calculations performed. A bidirectional reflectance distribution function is calculated and, hence, available for other atmospheric or canopy reflectance models as a lower boundary condition. This technique is used together with an adding model to calculate several cases where Lambertian leaves possessing anisotropic leaf angle distributions yield non-Lambertian reflectance; similar behavior is exhibited for simulated soil surfaces.

 20. Mathematical modeling

  CERN Document Server

  Eck, Christof; Knabner, Peter

  2017-01-01

  Mathematical models are the decisive tool to explain and predict phenomena in the natural and engineering sciences. With this book readers will learn to derive mathematical models which help to understand real world phenomena. At the same time a wealth of important examples for the abstract concepts treated in the curriculum of mathematics degrees are given. An essential feature of this book is that mathematical structures are used as an ordering principle and not the fields of application. Methods from linear algebra, analysis and the theory of ordinary and partial differential equations are thoroughly introduced and applied in the modeling process. Examples of applications in the fields electrical networks, chemical reaction dynamics, population dynamics, fluid dynamics, elasticity theory and crystal growth are treated comprehensively.

 1. Modelling language

  CERN Document Server

  Cardey, Sylviane

  2013-01-01

  In response to the need for reliable results from natural language processing, this book presents an original way of decomposing a language(s) in a microscopic manner by means of intra/inter‑language norms and divergences, going progressively from languages as systems to the linguistic, mathematical and computational models, which being based on a constructive approach are inherently traceable. Languages are described with their elements aggregating or repelling each other to form viable interrelated micro‑systems. The abstract model, which contrary to the current state of the art works in int

 2. Molecular modeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aarti Sharma

  2009-01-01

  Full Text Available The use of computational chemistry in the development of novel pharmaceuticals is becoming an increasingly important tool. In the past, drugs were simply screened for effectiveness. The recent advances in computing power and the exponential growth of the knowledge of protein structures have made it possible for organic compounds to be tailored to decrease the harmful side effects and increase the potency. This article provides a detailed description of the techniques employed in molecular modeling. Molecular modeling is a rapidly developing discipline, and has been supported by the dramatic improvements in computer hardware and software in recent years.

 3. Supernova models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Woosley, S.E.; Weaver, T.A.

  1980-01-01

  Recent progress in understanding the observed properties of Type I supernovae as a consequence of the thermonuclear detonation of white dwarf stars and the ensuing decay of the 56 Ni produced therein is reviewed. Within the context of this model for Type I explosions and the 1978 model for Type II explosions, the expected nucleosynthesis and gamma-line spectra from both kinds of supernovae are presented. Finally, a qualitatively new approach to the problem of massive star death and Type II supernovae based upon a combination of rotation and thermonuclear burning is discussed

 4. Modelación y simulación de disipadores de calor para procesadores de computadora en COMSOL Multiphysics Modeling and simulation of heat sinks for computer processors in COMSOL Multiphysics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sulin Garro Acón

  2012-11-01

  Full Text Available En este estudio se analizó la transferencia de calor en tres disipadores de calor utilizados para enfriar los procesadores de computadoras de escritorio. El objetivo de estos disipadores es evitar el sobrecalentamiento de la unidad de procesamiento y la consecuente reducción de la vida útil del computador. Los disipadores de calor se modelaron usando COMSOL Multiphysics con las dimensiones reales de los dispositivos y la generación de calor se modeló con una fuente puntual. Luego se modificaron los diseños de los disipadores para lograr una temperatura más baja en la zona más caliente del procesador. El resultado fue una reducción en la temperatura en el rango de 5-78 grados Kelvin, al rediseñarse el disipador de calor con variaciones feasibles como la reducción del grosor de las placas de intercambio de calor y el aumento de su número. Esto demuestra la posibilidad de desarrollar diseños optimizados para disipadores de calor que no requieran más materiales sino una mejor ingeniería. El trabajo se inició como parte del curso CM-4101 Modelización y Simulación.In this study, the heat transfer of three desktop- computer heat sinks was analyzed. The objective of using these heat sinks is to avoid overheating of the computer’s processing unit and in turn reduce the corresponding loss in the unit’s service time. The heat sinks were modeled using COMSOL Multiphysics with the actual dimensions of the devices, and heat generation was modeled with a point source. In the next step, the heat sink designs were modified to achieve a lower temperature in the higher temperature location on the heat sink. The results were temperature reductions in the range of 5-78 degrees Kelvin, by making feasible variations in design such as reducing the thickness of the heat exchanger fins and increasing their number. This paper demonstrates that there is room to develop improved designs that do not require more materials but rather a better engineering

 5. Análisis y optimización de una celda de combustible de membrana de intercambio protónico; Analysis and optimization of a proton exchange membrane fuel cell using modeling techniques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raciel de la Torre Valdés

  2015-04-01

  Full Text Available En el presente trabajo se realizó la modelación tridimensional y estacionaria de una celda de combustible de intercambio protónico empleando técnicas de modelación de dinámica de fluidos computacional, específicamente el software ANSYS FLUENT 14.5. El modelo fue comparado con datos experimentales y con resultados de otro modelo. Se analizaron los parámetros de operación del dispositivo presión y temperatura, sentido de los flujos, porosidad de los electrodos, humidificación de los gases y concentración de oxígeno. Se optimizó el diseño de la celda teniendo en cuenta las dimensiones de los canales y el espesor de la membrana. Se analizó el rendimiento de la celda funcionando con la membrana SPEEK (por sus siglas en inglés. Para realizar este estudio fue necesario modificar la expresión que describe la conductividad iónica. Se encontró que el rendimiento del dispositivo tiene gran sensibilidad a la variación de los parámetros termodinámicos y la composición de los gases. This paper proposes a three-dimensional, non-isothermal and steady-state model of Proton Exchange Membrane Fuel Cell using Computational Fluid Dynamic techniques, specifically ANSYS FLUENT 14.5. It's considered multicomponent diffusion and two-phasic flow. The model was compared with experimental published data and with another model. The operation parameters: reactants pressure and temperature, gases flow direction, gas diffusion layer and catalyst layer porosity, reactants humidification and oxygen concentration are analyzed. The model allows the fuel cell design optimization taking in consideration the channels dimensions, the channels length and the membrane thickness. Furthermore, fuel cell performance is analyzed working with SPEEK membrane, an alternative electrolyte to Nafion. In order to carry on membrane material study, it’s necessary to modify the expression that describes the electrolyte ionic conductivity. It’s found that the device

 6. Painting models

  Science.gov (United States)

  Baart, F.; Donchyts, G.; van Dam, A.; Plieger, M.

  2015-12-01

  The emergence of interactive art has blurred the line between electronic, computer graphics and art. Here we apply this art form to numerical models. Here we show how the transformation of a numerical model into an interactive painting can both provide insights and solve real world problems. The cases that are used as an example include forensic reconstructions, dredging optimization, barrier design. The system can be fed using any source of time varying vector fields, such as hydrodynamic models. The cases used here, the Indian Ocean (HYCOM), the Wadden Sea (Delft3D Curvilinear), San Francisco Bay (3Di subgrid and Delft3D Flexible Mesh), show that the method used is suitable for different time and spatial scales. High resolution numerical models become interactive paintings by exchanging their velocity fields with a high resolution (>=1M cells) image based flow visualization that runs in a html5 compatible web browser. The image based flow visualization combines three images into a new image: the current image, a drawing, and a uv + mask field. The advection scheme that computes the resultant image is executed in the graphics card using WebGL, allowing for 1M grid cells at 60Hz performance on mediocre graphic cards. The software is provided as open source software. By using different sources for a drawing one can gain insight into several aspects of the velocity fields. These aspects include not only the commonly represented magnitude and direction, but also divergence, topology and turbulence .

 7. Entrepreneurship Models.

  Science.gov (United States)

  Finger Lakes Regional Education Center for Economic Development, Mount Morris, NY.

  This guide describes seven model programs that were developed by the Finger Lakes Regional Center for Economic Development (New York) to meet the training needs of female and minority entrepreneurs to help their businesses survive and grow and to assist disabled and dislocated workers and youth in beginning small businesses. The first three models…

 8. Lens Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nash, Ulrik William

  2014-01-01

  Firms consist of people who make decisions to achieve goals. How do these people develop the expectations which underpin the choices they make? The lens model provides one answer to this question. It was developed by cognitive psychologist Egon Brunswik (1952) to illustrate his theory of probabil...

 9. Eclipse models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Michel, F.C.

  1989-01-01

  This paper addresses the question of, if one overlooks their idiosyncratic difficulties, what could be learned from the various models about the pulsar wind? The wind model requires an MHD wind from the pulsar, namely, one with enough particles that the Poynting flux of the wind can be thermalized. Otherwise, there is no shock and the pulsar wind simply reflects like a flashlight beam. Additionally, a large flux of energetic radiation from the pulsar is required to accompany the wind and drive the wind off the companion. The magnetosphere model probably requires an EM wind, which is Poynting flux dominated. Reflection in this case would arguably minimize the intimate interaction between the two flows that leads to tail formation and thereby permit a weakly magnetized tail. The occulting disk model also would point to an EM wind so that the interaction would be pushed down onto the companion surface (to form the neutral fountain) and so as to also minimize direct interaction of the wind with the orbiting macroscopic particles

 10. (SSE) model

  African Journals Online (AJOL)

  Simple analytic polynomials have been proposed for estimating solar radiation in the traditional Northern, Central and Southern regions of Malawi. There is a strong agreement between the polynomials and the SSE model with R2 values of 0.988, 0.989 and 0.989 and root mean square errors of 0.061, 0.057 and 0.062 ...

 11. Successful modeling?

  Science.gov (United States)

  Lomnitz, Cinna

  Tichelaar and Ruff [1989] propose to “estimate model variance in complicated geophysical problems,” including the determination of focal depth in earthquakes, by means of unconventional statistical methods such as bootstrapping. They are successful insofar as they are able to duplicate the results from more conventional procedures.

 12. Defect modelling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Norgett, M.J.

  1980-01-01

  Calculations, drawing principally on developments at AERE Harwell, of the relaxation about lattice defects are reviewed with emphasis on the techniques required for such calculations. The principles of defect modelling are outlined and various programs developed for defect simulations are discussed. Particular calculations for metals, ionic crystals and oxides, are considered. (UK)

 13. Cadastral Modeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stubkjær, Erik

  2005-01-01

  to the modeling of an industrial sector, as it aims at rendering the basic concepts that relate to the domain of real estate and the pertinent human activities. The palpable objects are pieces of land and buildings, documents, data stores and archives, as well as persons in their diverse roles as owners, holders...

 14. The Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  About the reconstruction of Palle Nielsen's (f. 1942) work The Model from 1968: a gigantic playground for children in the museum, where they can freely romp about, climb in ropes, crawl on wooden structures, work with tools, jump in foam rubber, paint with finger paints and dress up in costumes....

 15. Biotran model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wenzel, W.J.; Gallegos, A.F.; Rodgers, J.C.

  1985-01-01

  The BIOTRAN model was developed at Los Alamos to help predict short- and long-term consequences to man from releases of radionuclides into the environment. It is a dynamic model that simulates on a daily and yearly basis the flux of biomass, water, and radionuclides through terrestrial and aquatic ecosystems. Biomass, water, and radionuclides are driven within the ecosystems by climate variables stochastically generated by BIOTRAN each simulation day. The climate variables influence soil hydraulics, plant growth, evapotranspiration, and particle suspension and deposition. BIOTRAN has 22 different plant growth strategies for simulating various grasses, shrubs, trees, and crops. Ruminants and humans are also dynamically simulated by using the simulated crops and forage as intake for user-specified diets. BIOTRAN has been used at Los Alamos for long-term prediction of health effects to populations following potential accidental releases of uranium and plutonium. Newly developed subroutines are described: a human dynamic physiological and metabolic model; a soil hydrology and irrigation model; limnetic nutrient and radionuclide cycling in fresh-water lakes. 7 references

 16. Turbulence Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Mogens Peter; Shui, Wan; Johansson, Jens

  2011-01-01

  term with stresses depending linearly on the strain rates. This term takes into account the transfer of linear momentum from one part of the fluid to another. Besides there is another term, which takes into account the transfer of angular momentum. Thus the model implies a new definition of turbulence...

 17. Hydroballistics Modeling

  Science.gov (United States)

  1975-01-01

  thai h’liathe0in antd is finaull’ %IIIrd alt %tramlit And drohlttle. Mike aplpars Ito inua•,e upward in outler a rei and dowoi. ward it %iunr areli, Oil...fiducial marks should be constant and the edges phobic nor hydrophilic is better for routine sharpl ) defined. model testing. Before each launching in

 18. Molecular Modeling

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Resonance – Journal of Science Education; Volume 9; Issue 5. Molecular Modeling: A Powerful Tool for Drug Design and Molecular Docking. Rama Rao Nadendla. General Article Volume 9 Issue 5 May 2004 pp 51-60. Fulltext. Click here to view fulltext PDF. Permanent link:

 19. Criticality Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alsaed, A.

  2004-01-01

  The ''Disposal Criticality Analysis Methodology Topical Report'' (YMP 2003) presents the methodology for evaluating potential criticality situations in the monitored geologic repository. As stated in the referenced Topical Report, the detailed methodology for performing the disposal criticality analyses will be documented in model reports. Many of the models developed in support of the Topical Report differ from the definition of models as given in the Office of Civilian Radioactive Waste Management procedure AP-SIII.10Q, ''Models'', in that they are procedural, rather than mathematical. These model reports document the detailed methodology necessary to implement the approach presented in the Disposal Criticality Analysis Methodology Topical Report and provide calculations utilizing the methodology. Thus, the governing procedure for this type of report is AP-3.12Q, ''Design Calculations and Analyses''. The ''Criticality Model'' is of this latter type, providing a process evaluating the criticality potential of in-package and external configurations. The purpose of this analysis is to layout the process for calculating the criticality potential for various in-package and external configurations and to calculate lower-bound tolerance limit (LBTL) values and determine range of applicability (ROA) parameters. The LBTL calculations and the ROA determinations are performed using selected benchmark experiments that are applicable to various waste forms and various in-package and external configurations. The waste forms considered in this calculation are pressurized water reactor (PWR), boiling water reactor (BWR), Fast Flux Test Facility (FFTF), Training Research Isotope General Atomic (TRIGA), Enrico Fermi, Shippingport pressurized water reactor, Shippingport light water breeder reactor (LWBR), N-Reactor, Melt and Dilute, and Fort Saint Vrain Reactor spent nuclear fuel (SNF). The scope of this analysis is to document the criticality computational method. The criticality

 20. Building Models and Building Modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Kaj; Skauge, Jørn

  2008-01-01

  I rapportens indledende kapitel beskrives de primære begreber vedrørende bygningsmodeller og nogle fundamentale forhold vedrørende computerbaseret modulering bliver opstillet. Desuden bliver forskellen mellem tegneprogrammer og bygnings­model­lerings­programmer beskrevet. Vigtige aspekter om comp...

 1. Persistent Modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  The relationship between representation and the represented is examined here through the notion of persistent modelling. This notion is not novel to the activity of architectural design if it is considered as describing a continued active and iterative engagement with design concerns – an evident....... It also provides critical insight into the use of contemporary modelling tools and methods, together with an examination of the implications their use has within the territories of architectural design, realisation and experience....... on this subject, this book makes essential reading for anyone considering new ways of thinking about architecture. In drawing upon both historical and contemporary perspectives this book provides evidence of the ways in which relations between representation and the represented continue to be reconsidered...

 2. Persistent Modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  The relationship between representation and the represented is examined here through the notion of persistent modelling. This notion is not novel to the activity of architectural design if it is considered as describing a continued active and iterative engagement with design concerns – an evident....... It also provides critical insight into the use of contemporary modelling tools and methods, together with an examination of the implications their use has within the territories of architectural design, realisation and experience....... on this subject, this book makes essential reading for anyone considering new ways of thinking about architecture. In drawing upon both historical and contemporary perspectives this book provides evidence of the ways in which relations between representation and the represented continue to be reconsidered...

 3. Acyclic models

  CERN Document Server

  Barr, Michael

  2002-01-01

  Acyclic models is a method heavily used to analyze and compare various homology and cohomology theories appearing in topology and algebra. This book is the first attempt to put together in a concise form this important technique and to include all the necessary background. It presents a brief introduction to category theory and homological algebra. The author then gives the background of the theory of differential modules and chain complexes over an abelian category to state the main acyclic models theorem, generalizing and systemizing the earlier material. This is then applied to various cohomology theories in algebra and topology. The volume could be used as a text for a course that combines homological algebra and algebraic topology. Required background includes a standard course in abstract algebra and some knowledge of topology. The volume contains many exercises. It is also suitable as a reference work for researchers.

 4. Molecular Modelling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aarti Sharma

  2009-12-01

  Full Text Available

  The use of computational chemistry in the development of novel pharmaceuticals is becoming an increasingly important
  tool. In the past, drugs were simply screened for effectiveness. The recent advances in computing power and
  the exponential growth of the knowledge of protein structures have made it possible for organic compounds to tailored to
  decrease harmful side effects and increase the potency. This article provides a detailed description of the techniques
  employed in molecular modeling. Molecular modelling is a rapidly developing discipline, and has been supported from
  the dramatic improvements in computer hardware and software in recent years.

 5. RNICE Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Mogens Jin; Stritch, Justin Michael

  2018-01-01

  Replication studies relate to the scientific principle of replicability and serve the significant purpose of providing supporting (or contradicting) evidence regarding the existence of a phenomenon. However, replication has never been an integral part of public administration and management...... research. Recently, scholars have issued calls for more replication, but academic reflections on when replication adds substantive value to public administration and management research are needed. This concise article presents a conceptual model, RNICE, for assessing when and how a replication study...... contributes knowledge about a social phenomenon and advances knowledge in the public administration and management literatures. The RNICE model provides a vehicle for researchers who seek to evaluate or demonstrate the value of a replication study systematically. We illustrate the practical application...

 6. Maturity Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lasrado, Lester Allan; Vatrapu, Ravi

  2016-01-01

  Recent advancements in set theory and readily available software have enabled social science researchers to bridge the variable-centered quantitative and case-based qualitative methodological paradigms in order to analyze multi-dimensional associations beyond the linearity assumptions, aggregate...... effects, unicausal reduction, and case specificity. Based on the developments in set theoretical thinking in social sciences and employing methods like Qualitative Comparative Analysis (QCA), Necessary Condition Analysis (NCA), and set visualization techniques, in this position paper, we propose...... and demonstrate a new approach to maturity models in the domain of Information Systems. This position paper describes the set-theoretical approach to maturity models, presents current results and outlines future research work....

 7. Modelling Defiguration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bork Petersen, Franziska

  2013-01-01

  advantageous manner. Stepping on the catwalk’s sloping, moving surfaces decelerates the models’ walk and makes it cautious, hesitant and shaky: suddenly the models lack exactly the affirmative, staccato, striving quality of motion, and the condescending expression that they perform on most contemporary......For the presentation of his autumn/winter 2012 collection in Paris and subsequently in Copenhagen, Danish designer Henrik Vibskov installed a mobile catwalk. The article investigates the choreographic impact of this scenography on those who move through it. Drawing on Dance Studies, the analytical...... focus centres on how the catwalk scenography evokes a ‘defiguration’ of the walking models and to what effect. Vibskov’s mobile catwalk draws attention to the walk, which is a key element of models’ performance but which usually functions in fashion shows merely to present clothes in the most...

 8. Cheating models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arnoldi, Jakob

  The article discusses the use of algorithmic models for so-called High Frequency Trading (HFT) in finance. HFT is controversial yet widespread in modern financial markets. It is a form of automated trading technology which critics among other things claim can lead to market manipulation. Drawing....... The article analyses these challenges and argues that we witness a new post-social form of human-technology interaction that will lead to a reconfiguration of professional codes for financial trading....

 9. Biomimetic modelling.

  OpenAIRE

  Vincent, Julian F V

  2003-01-01

  Biomimetics is seen as a path from biology to engineering. The only path from engineering to biology in current use is the application of engineering concepts and models to biological systems. However, there is another pathway: the verification of biological mechanisms by manufacture, leading to an iterative process between biology and engineering in which the new understanding that the engineering implementation of a biological system can bring is fed back into biology, allowing a more compl...

 10. Ozone modeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McIllvaine, C M

  1994-07-01

  Exhaust gases from power plants that burn fossil fuels contain concentrations of sulfur dioxide (SO{sub 2}), nitric oxide (NO), particulate matter, hydrocarbon compounds and trace metals. Estimated emissions from the operation of a hypothetical 500 MW coal-fired power plant are given. Ozone is considered a secondary pollutant, since it is not emitted directly into the atmosphere but is formed from other air pollutants, specifically, nitrogen oxides (NO), and non-methane organic compounds (NMOQ) in the presence of sunlight. (NMOC are sometimes referred to as hydrocarbons, HC, or volatile organic compounds, VOC, and they may or may not include methane). Additionally, ozone formation Alternative is a function of the ratio of NMOC concentrations to NO{sub x} concentrations. A typical ozone isopleth is shown, generated with the Empirical Kinetic Modeling Approach (EKMA) option of the Environmental Protection Agency's (EPA) Ozone Isopleth Plotting Mechanism (OZIPM-4) model. Ozone isopleth diagrams, originally generated with smog chamber data, are more commonly generated with photochemical reaction mechanisms and tested against smog chamber data. The shape of the isopleth curves is a function of the region (i.e. background conditions) where ozone concentrations are simulated. The location of an ozone concentration on the isopleth diagram is defined by the ratio of NMOC and NO{sub x} coordinates of the point, known as the NMOC/NO{sub x} ratio. Results obtained by the described model are presented.

 11. Ozone modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  McIllvaine, C.M.

  1994-01-01

  Exhaust gases from power plants that burn fossil fuels contain concentrations of sulfur dioxide (SO 2 ), nitric oxide (NO), particulate matter, hydrocarbon compounds and trace metals. Estimated emissions from the operation of a hypothetical 500 MW coal-fired power plant are given. Ozone is considered a secondary pollutant, since it is not emitted directly into the atmosphere but is formed from other air pollutants, specifically, nitrogen oxides (NO), and non-methane organic compounds (NMOQ) in the presence of sunlight. (NMOC are sometimes referred to as hydrocarbons, HC, or volatile organic compounds, VOC, and they may or may not include methane). Additionally, ozone formation Alternative is a function of the ratio of NMOC concentrations to NO x concentrations. A typical ozone isopleth is shown, generated with the Empirical Kinetic Modeling Approach (EKMA) option of the Environmental Protection Agency's (EPA) Ozone Isopleth Plotting Mechanism (OZIPM-4) model. Ozone isopleth diagrams, originally generated with smog chamber data, are more commonly generated with photochemical reaction mechanisms and tested against smog chamber data. The shape of the isopleth curves is a function of the region (i.e. background conditions) where ozone concentrations are simulated. The location of an ozone concentration on the isopleth diagram is defined by the ratio of NMOC and NO x coordinates of the point, known as the NMOC/NO x ratio. Results obtained by the described model are presented

 12. Animal models.

  Science.gov (United States)

  Walker, Ellen A

  2010-01-01

  As clinical studies reveal that chemotherapeutic agents may impair several different cognitive domains in humans, the development of preclinical animal models is critical to assess the degree of chemotherapy-induced learning and memory deficits and to understand the underlying neural mechanisms. In this chapter, the effects of various cancer chemotherapeutic agents in rodents on sensory processing, conditioned taste aversion, conditioned emotional response, passive avoidance, spatial learning, cued memory, discrimination learning, delayed-matching-to-sample, novel-object recognition, electrophysiological recordings and autoshaping is reviewed. It appears at first glance that the effects of the cancer chemotherapy agents in these many different models are inconsistent. However, a literature is emerging that reveals subtle or unique changes in sensory processing, acquisition, consolidation and retrieval that are dose- and time-dependent. As more studies examine cancer chemotherapeutic agents alone and in combination during repeated treatment regimens, the animal models will become more predictive tools for the assessment of these impairments and the underlying neural mechanisms. The eventual goal is to collect enough data to enable physicians to make informed choices about therapeutic regimens for their patients and discover new avenues of alternative or complementary therapies that reduce or eliminate chemotherapy-induced cognitive deficits.

 13. Modeling biomembranes.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plimpton, Steven James; Heffernan, Julieanne; Sasaki, Darryl Yoshio; Frischknecht, Amalie Lucile; Stevens, Mark Jackson; Frink, Laura J. Douglas

  2005-11-01

  Understanding the properties and behavior of biomembranes is fundamental to many biological processes and technologies. Microdomains in biomembranes or ''lipid rafts'' are now known to be an integral part of cell signaling, vesicle formation, fusion processes, protein trafficking, and viral and toxin infection processes. Understanding how microdomains form, how they depend on membrane constituents, and how they act not only has biological implications, but also will impact Sandia's effort in development of membranes that structurally adapt to their environment in a controlled manner. To provide such understanding, we created physically-based models of biomembranes. Molecular dynamics (MD) simulations and classical density functional theory (DFT) calculations using these models were applied to phenomena such as microdomain formation, membrane fusion, pattern formation, and protein insertion. Because lipid dynamics and self-organization in membranes occur on length and time scales beyond atomistic MD, we used coarse-grained models of double tail lipid molecules that spontaneously self-assemble into bilayers. DFT provided equilibrium information on membrane structure. Experimental work was performed to further help elucidate the fundamental membrane organization principles.

 14. Model visionary

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chandler, Graham

  2011-03-15

  Ken Dedeluk is the president and CEO of Computer Modeling Group (CMG). Dedeluk started his career with Gulf Oil in 1972, worked in computer assisted design; then joined Imperial Esso and Shell, where he became international operations' VP; and finally joined CMG in 1998. CMG made a decision that turned out to be the company's turning point: they decided to provide intensive support and service to their customer to better use their technology. Thanks to this service, their customers' satisfaction grew as well as their revenues.

 15. Model integration and a theory of models

  OpenAIRE

  Dolk, Daniel R.; Kottemann, Jeffrey E.

  1993-01-01

  Model integration extends the scope of model management to include the dimension of manipulation as well. This invariably leads to comparisons with database theory. Model integration is viewed from four perspectives: Organizational, definitional, procedural, and implementational. Strategic modeling is discussed as the organizational motivation for model integration. Schema and process integration are examined as the logical and manipulation counterparts of model integr...

 16. ALEPH model

  CERN Multimedia

  1989-01-01

  A wooden model of the ALEPH experiment and its cavern. ALEPH was one of 4 experiments at CERN's 27km Large Electron Positron collider (LEP) that ran from 1989 to 2000. During 11 years of research, LEP's experiments provided a detailed study of the electroweak interaction. Measurements performed at LEP also proved that there are three – and only three – generations of particles of matter. LEP was closed down on 2 November 2000 to make way for the construction of the Large Hadron Collider in the same tunnel. The cavern and detector are in separate locations - the cavern is stored at CERN and the detector is temporarily on display in Glasgow physics department. Both are available for loan.

 17. modelling distances

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert F. Love

  2001-01-01

  Full Text Available Distance predicting functions may be used in a variety of applications for estimating travel distances between points. To evaluate the accuracy of a distance predicting function and to determine its parameters, a goodness-of-fit criteria is employed. AD (Absolute Deviations, SD (Squared Deviations and NAD (Normalized Absolute Deviations are the three criteria that are mostly employed in practice. In the literature some assumptions have been made about the properties of each criterion. In this paper, we present statistical analyses performed to compare the three criteria from different perspectives. For this purpose, we employ the ℓkpθ-norm as the distance predicting function, and statistically compare the three criteria by using normalized absolute prediction error distributions in seventeen geographical regions. We find that there exist no significant differences between the criteria. However, since the criterion SD has desirable properties in terms of distance modelling procedures, we suggest its use in practice.

 18. Antioxidant activity and sensory analysis of murtilla (Ugni molinae Turcz.) fruit extracts in an oil model system; Actividad antioxidante y evaluación sensorial de extractos de frutos de murtilla (Ugni molinae Turcz.) en un sistema modelo aceitoso

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Augusto-Obara, T.R.; Pirce, F.; Scheuermann, E.; Spoto, M.H.F.; Vieira, T.M.F.S.

  2017-07-01

  An oil model system was used to analyze the antioxidant activity of Chilean fruit extracts and to determine their odor sensory effect. Hydroalcoholic extracts from wild and 14-4 genotype murtilla (Ugni molinae Turcz.) fruit were assessed by the Response Surface Methodology. The optimal conditions for producing high total phenolic-content extracts were 49.5% (v/v) ethanol at 30 ºC, which yielded 18.39 and 26.14 mg GAE·g−1 dry matter, respectively. The optimized extracts were added to a lipid model system and evaluated via the Schaal Oven Test. After 96 hours, 150 and 200 mg·kg−1 oil of the wild and 14-4 genotype extracts, respectively, showed an antioxidant capacity similar to TBHQ (200 mg·kg−1 oil) in terms of peroxide values and odor. Thus, murtilla fruit extracts are a natural source of antioxidants for protecting lipidic foods, such as soybean oil. [Spanish] Se analizó la actividad antioxidante de extractos de una fruta chilena en un sistema modelo aceitoso y se determinó el efecto sobre las características organolépticas. Se utilizaron extractos hidroalcohólicos de frutos de murtilla (Ugni molinae Turcz.) silvestre y del genotipo 14-4, y se aplicó la Metodología de Superficie de Respuesta. Las condiciones óptimas para obtener extractos con altos contenidos de fenoles totales fueron 49,5% (v/v) de etanol a 30 °C, lo que produjo 18,39 y 26,14 mg AGE g−1 materia seca, respectivamente. Los extractos optimizados se añadieron a un sistema modelo aceitoso y se evaluaron a través de una prueba de estabilidad en horno Schaal. Después de 96 horas, los extractos de frutos silvestre (150 mg·kg−1 aceite) y genotipo 14-4 (200 mg·kg−1 aceite) mostraron una capacidad antioxidante similar al TBHQ (200 mg·kg−1 aceite) en términos de índice de peróxido y respecto a las características organolépticas. Se concluye que los extractos de frutos de murtilla son una fuente natural de antioxidantes para la protección de los alimentos lip

 19. Comparison: Binomial model and Black Scholes model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amir Ahmad Dar

  2018-03-01

  Full Text Available The Binomial Model and the Black Scholes Model are the popular methods that are used to solve the option pricing problems. Binomial Model is a simple statistical method and Black Scholes model requires a solution of a stochastic differential equation. Pricing of European call and a put option is a very difficult method used by actuaries. The main goal of this study is to differentiate the Binominal model and the Black Scholes model by using two statistical model - t-test and Tukey model at one period. Finally, the result showed that there is no significant difference between the means of the European options by using the above two models.

 20. Computational Modeling | Bioenergy | NREL

  Science.gov (United States)

  cell walls and are the source of biofuels and biomaterials. Our modeling investigates their properties . Quantum Mechanical Models NREL studies chemical and electronic properties and processes to reduce barriers Computational Modeling Computational Modeling NREL uses computational modeling to increase the

 1. Essays on model uncertainty in financial models

  NARCIS (Netherlands)

  Li, Jing

  2018-01-01

  This dissertation studies model uncertainty, particularly in financial models. It consists of two empirical chapters and one theoretical chapter. The first empirical chapter (Chapter 2) classifies model uncertainty into parameter uncertainty and misspecification uncertainty. It investigates the

 2. Vector models and generalized SYK models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peng, Cheng [Department of Physics, Brown University,Providence RI 02912 (United States)

  2017-05-23

  We consider the relation between SYK-like models and vector models by studying a toy model where a tensor field is coupled with a vector field. By integrating out the tensor field, the toy model reduces to the Gross-Neveu model in 1 dimension. On the other hand, a certain perturbation can be turned on and the toy model flows to an SYK-like model at low energy. A chaotic-nonchaotic phase transition occurs as the sign of the perturbation is altered. We further study similar models that possess chaos and enhanced reparameterization symmetries.

 3. Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz = Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sinem Gözde BEŞBALLI

  2010-01-01

  Full Text Available The effect of a change in monetary policy on output operates through monetary transmission channels. The transmission channels of monetary policy may be gathered in five main titles: interest rates channel, asset prices channel, exchange rate channel, credit channel (bank lending channel, balance sheet channel and expectation channel. Findings obtained from the analysis of the transmission channels can be used in policy determination.This paper empirically analyzes the bank lending channel, one of the transmission mechanisms of monetary policy in Turkey. In this paper, data between 1996:06-2006:09 are examined using VAR methodology. According to the findings, the credit channel in Turkey operates partially.

 4. Instituţia autonomiei locale în constituţiile ţărilor comunităţii statelor independente (CSI: o analiză comparată

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CORNEA

  2016-06-01

  Full Text Available The theoretical and pragmatic potential of the constitutional regulations and the comparative analysis of the peculiarities related to the normative fixing and the ways of implementing the local public power in the CIS countries, which have a common historical past and similar trends on building national sovereign states, can serve as a confirmation of the institutionalization and the need for a specific form of public power called local power in a democratic society. The rationale for recognizing the local autonomy in the constitutions of the states is determined by the following circumstance, namely, the recognition of the local autonomy principle in the fundamental law of the states constitutes a guarantee that it will be developed and deepened into the national law. Without such a constitutional basis, the local autonomy cannot be successful. From this perspective, it is important to conduct a comparative study of the constitutional texts of the states because the national legislative systems governing this phenomenon are designed under the constitutional provisions. The modalities of placing the local power in the supreme laws differ from state to state. The comparative study of the constitutional texts was carried out based on the following criteria: a the inclusion and ensuring the local autonomy in the constitutional text; b the interpretation of the concept of local autonomy in the constitutional text; and c the approach and recognition of local autonomy.

 5. Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu leczonych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku z analizą czynników ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Syta-Krzyżanowska

  2010-03-01

  Full Text Available Wstęp: W przeprowadzonych w Polsce badaniach epidemiologicznych stwierdzono utrzymujący się od kilkunastu lat wysoki współczynnik zapadalności na pierwszy w życiu udar mózgu, wzrastający wykładniczo z wiekiem oraz połączony z wciąż dużą śmiertelnością. Poznanie czynników ryzyka oraz wprowadzenie profilaktyki może istotnie zmniejszyć powyższe wskaźniki. Celem pracy było przeprowadzenie analizy epidemiologicznej pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych na Pododdziale Udarowym Kliniki Neurologii USK w Białymstoku. Uwzględniono w szczególności etiologię z czynnikami ryzyka oraz śmiertelnością w zależności od wieku i płci chorych. Materiał i metody: Rozpatrzono wszystkie przypadki pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku z powodu udaru mózgu w ciągu pełnego roku kalendarzowego. Posłużono się ankietami prowadzonymi w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych (POLKARD. Obliczenia statystyczne wykonywano przy użyciu programu Statistica w wersji 8.0. Wyniki: Przeanalizowano wyniki 408 pacjentów, w tym 185 (45,3% kobiet oraz 223 (54,7% mężczyzn z rozpoznanym: krwotokiem podpajęczynówkowym – 6,9%, krwotokiem śródmózgowym – 12,5% oraz udarem niedokrwiennym – 80,6%. Etiologię zatorową pochodzenia sercowego zdiagnozowano u 39,4%, zakrzep dużych naczyń u 35%, natomiast udar zatokowy u 11,6% pacjentów. Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu było nadciśnienie tętnicze (81,2%, następnie migotanie przedsionków i choroba niedokrwienna serca (38%. Zmarło 11,6% chorych z udarem niedokrwiennym mózgu oraz 21,5% z udarem krwotocznym. Średnia śmiertelność wyniosła 13,5%. Wnioski: Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu było nadciśnienie tętnicze, które szczególnie często współwystępowało z dodatkowym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Prowadzenie leczenia udaru mózgu w pododdziałach udarowych wiąże się z obniżeniem śmiertelności wczesnej.

 6. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Luebcke

  2011-02-01

  Full Text Available

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by correlation coefficients. Effective mana-gement is inseparable from ethics. The organization of ethical training in the company cannot just “wake” ethical awareness, and also of targeted individuals to shape their activities on matter-of-fact ethical justification, as modern ethics code object principles can be implemented not only for ethical training for staff, but also involving them in the company’s code of ethics for development. The study showed that in Lithuania, so far, very few companies have their own ethic codes and employees not only do not participate in the production, but also little wise twig about their purpose. Calculations showed, that business ethics have direct impact on the corporate profits, it is clear that ethics is only an aid in order to achieve its goal. Although the overall company’s revenue per year has increased substantially, ethical behavior may in itself be evocative. The strongest influence discovered was: commitment compliance with sales results, profit growth, and installation rates of innovations; guarantee of the reliable service information about earnings; infor-mation security assurance and leadership style for company’s image. Also, some problems of implementation of business ethics at service enterprises were discovered.

  Keywords: business ethics, business ethics elements, profit, the service company.

  Verslo ir rinkodaros etikos problemas Lietuvoje nagrinėjo įvairūs autoriai. Nepaisant to, nėra vienos nuomonės dėl atskirų etikos elementų įtakos įmonės veiklos rezultatams. Šis tyrimas yra skirtas nustatyti, ar atskiri verslo etikos elementai daro įtaką paslaugų įmonės veiklos rezultatams. Buvo tikrinama prielaida, kad yra galimybė įvertinti atskirų etikos elementų įtakos dydį. Tyrimo metu nustatyta kad, verslo etikos normų laikymasis daro didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams. Nustačius atskirų verslo etikos ir paslaugų įmonės veiklos rezultatų tarpusavio koreliacinį priklausomumą, išryškėjo didžiausia atskirų verslo etikos elementų įtaka atskiriems įmonės konkurencingumo elementams. Išanalizavus metinės paslaugų įmonių veiklos rezultatus, atspindėtus verslo masinėse informacijos priemonėse, nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams. Straipsnyje pateikiamas svarbiausių verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams modelis, kuris tinka visoms paslaugų sektoriaus įmonėms. Temos naujumas pasireiškia tuo, kad iki šiol nebuvo nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams.

  Raktiniai žodžiai: verslo etika, verslo etikos elementai, pelnas, paslaugų įmonės.

 7. An analysis of the efficiency of countermeasures intended to decrease radiation doses for population in radiologically contaminated territories.; Analiz ehffektivnosti kontrmer po snizheniyu doz oblucheniya naseleniya, prozhivayushchego na radioaktivno zagryaznennykh territoriyakh.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kretinin, A V; Landin, A F [Naukovo-Tekhnyichnij Tsentr z dezaktivatsyiyi ta kompleksnogo povodzhennya z radyioaktivnimi vyidkhodami, Zhovtyi Vodi (Ukraine)

  1994-12-31

  Efficiency of decontamination measures in settlements contaminated as a result of the Chernobyl disaster (exemplified by the Kiev and Zhitomir Regions) is analyzed. Specific and total expenditures for decontamination of a single farm-stead and of a settlement on the whole are described. Estimation of a decrease in the external equivalent radiation dose of population as a result of decontamination measures undertaken is presented.

 8. Neutron activation analysis of ancient silver coins; Analyse d'anciennes pieces d'argent par activation neutronique; Nejtronozyj aktivatsionnyj analiz starinnykh serebryanykh monet; Analisis de antiguas monedas de plata por activacion neutronica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aitken, Martin J; Emeleus, Vera M; Hall, Edward T [Research Laboratory for Archaeology and the History of Art, University of Oxford (United Kingdom); Kraay, Colin M [Heberden Coin Room, Ashmolean Museum, University of Oxford (United Kingdom)

  1962-01-15

  The amounts of gold and copper present as impurities in 500 Creek silver coins of the fifth century B.C. have been determined with a gamma-ray spectrometer, following neutron activation. The coinage from eight cities and kingdoms was studied; the average gold-content for different groups of coins varies between 0.02% and 0.3%, and the copper content between 0.1% and 10%. Evidence about trading connexions and of deliberate debasements of the coinage has been obtained, and several unsuspected plated coins were detected. The gold content was determined by measuring the intensity of the 0.411 MeV gamma-ray from Au{sup 198} (2.69 d); for the copper content the 0.511 MeV positron annihilation radiation from Cu{sup 64} (12.8 h) was used, and for silver the 0.884 MeV gamma-ray from Ag{sup 110m} (253 d). Decay measurements were used as a check of identity. The technique of using total gamma-activity decay curves by themselves is insufficiently sensitive. For accurate work, the importance of approximate facsimile standards is stressed. (author) [French] Apres activation neutronique, on a pu determiner, a l'aide d'un spectrometre gamma, les quantites d'or et de cuivre contenues comme impuretes dans 500 pieces d'argent grecques du cinquieme siecle avant J.C. On a etudie des pieces frappees par huit cites ou royaumes; la teneur moyenne en or des differentes pieces varie de 0,02 a 0,3%, tandis que la teneur en cuivre se situe entre 0,1 et 10%. Ces pieces ont permis, d'une part, de se rendre compte des relations commerciales existant a l'epoque et, d'autre part, de constater que certaines d'entre elles avaient ete deliberement alterees et que plusieurs autres etaient simplement plaquees. On a determine la teneur en or en mesurant l'intensite des rayons gamma de 0,411 MeV emis par l'or-198 (2,69 jours); pour la teneur en cuivre, on a utilise les rayonnements d'annihilation des positons de 0,511 MeV emis par le cuivre-64 (12,8 heures); pour la teneur en argent, les rayons gamma de 0,884 MeV emis par l'argent-110m (253 jours). Des mesures de la desintegration ont permis un controle d'identite. La methode qui utilise en elles-memes les courbes de desintegration de l'activite gamma totale n'est pas suffisamment precise. On souligne l'importance d'etalons a peu pres identiques aux pieces etudiees pour obtenir des resultats de haute precision. (author) [Spanish] Los autores han determinado cuantitativamente el oro y el cobre presentes como impurezas en 500 monedas de plata griegas del siglo U antes de Cristo. Despues de activar los componentes por irradiacion neutronica, los determinaron con ayuda de un espectrometro gamma. Estudiaron monedas procedentes de ocho ciudades y reinos distintos. Encontraron que el contenido de oro para diferentes grupos de monedas oscila entre 0,02 y 0,3 por ciento, en tanto que el de cobre varia entre 0,1 y 10 por ciento. Los autores han podido demostrar la existencia de relaciones comerciales entre las distintas ciudades y han encontrado pruebas de que ciertas monedas habian sido falsificadas deliberadamente rebajando su contenido de plata. Han descubierto asimismo que algunas de las monedas estaban enchapadas, dato que se ignoraba. Determinaron el contenido de oro midiendo la intensidad de los rayos gamma de 0,411 MeV emitidos por el {sup 198}Au (2,69 dias); para el cobre emplearon la radiacion de 0,511 MeV que el {sup 64}Cu (12,8) emite por aniquilacion de positrones y para la plata, la radiacion gamma de 0,884 MeV de la {sup 110m}Ag (253 dias). Como comprobacion de identidad, los autores efectuaron mediciones de la desintegracion. La tecnica que emplea las curvas mismas de desintegracion total por actividad gamma no posee una sensibilidad suficiente. Los autores recalcan la conveniencia de utilizar facsimiles patron aproximados para alcanzar resultados de cierta precision. (author) [Russian] Kolichestvo zolota i medi, soderzhashchikhsya v kachestve primesi v 500 grecheskikh serebryanykh monetakh V veka do nashej ehry bylo opredeleno pri pomoshchi gamma-spektrometra posle nejtronnoj aktivatsii monet. Byli izucheny monety vos'mi gorodov i korolevstv. V razlichnykh gruppakh monet v srednem soderzhalos' zolota ot 0,02 % do 0,3 % i medi 0,1 % do 10 %. Byli polucheny dokazatel'stva torgovykh svyazej, prednamerennogo obestsenivaniya monet, a takzhe bylo obnaruzheno neskol'ko poserebrennykh monet, o chem ranee ne podozrevali. Soderzhanie zolota v monetakh opredelyalos' posredstvom izmereniya intensivnosti gamma-luchej (0,411 mehv) ot zolota-198 (2,96 dnej), soderzhanie medi - s pomoshch'yu izmereniya izlucheniya pozitronnoj annigilyatsii (0,511 mehv) ot medi-64 (12,8 chasov), a soderzhanie serebra - posredstvom izmereniya intensivnosti gamma-luchej (0,884 mehv) ot serebra- 110t (253 dnya). Dlya proverki identichnosti provodilis' izmereniya radioaktivnogo raspada. Metod ispol'zovaniya krivykh obshchego gamma-aktivnogo raspada sam po sebe yavlyaetsya nedostatochno chuvstvitel'nym. Dlya bolee tochnoj raboty podcherkivaetsya vazhnost' primeneniya priblizitel'no tochnykh standartov. (author)

 9. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  OpenAIRE

  Kristina Luebcke

  2011-01-01

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by corr...

 10. Išrūginio aštuoniasdešimt procentų baltymų koncentrato cheminių ir mikrobiologinių rodiklių analizė

  OpenAIRE

  Janulionienė, Agnė

  2016-01-01

  Performed analysis of scientific literature associated with whey, whey protein concentrate, production of whey, chemical composition, microbiological indicators and use. Discussed regulation of the whey protein concentrate. Research object: 25 lots of the eighty percent whey protein concentrate and 25 lots of the eighty percent whey protein concentrate with lecithin of the samples from „ X“plant. There were explored microbiological (total number of bacteria, number of thermophilic bact...

 11. Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Devletin Rolü: Düzey 2 Bölgelerine İlişkin Ampirik Bir Analiz(The Role of State in Regional Innovation System: An Empirical Analysis of NUTS 2 Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gökhan DÖKMEN

  2012-01-01

  Full Text Available The state has a regulatory role in regional innovation systems. The regulatory role of the state in systemic approach covers a variety of areas such as building habitats for innovation and entrepreneurship, promotion of clustering and supporting innovative networks. This study examines the impact of public policies such as public investment, investment subsidies and advanced technology investment in state university on regional innovation. The relation between regional innovation and public policy tools has been tested for 1999-2008 period on 20 NUTS 2 regions by using panel DOLS (dynamic ordinary least square method. The result showed a positive and statistically significant equilibrium relation regional innovation and public expenditure. Further, investment subsidies and advanced technology investment have no significant impact on regional innovation capacity in NUTS2 regions.

 12. The Effectiveness of Multiple Intelligence Applications on Academic Achievement: A Meta-Analysis=Çoklu Zekâ Ögretim Uygulamalarinin Akademik Basari Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalismasi

  Science.gov (United States)

  Yurt, Eyüp; Polat, Seyat

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine the effectiveness of multiple intelligence applications on academic achievement in Turkey. Accordingly, findings of independent research studies aimed to find out effectiveness of multiple intelligence applications are gathered in a meta-analysis. Total of 71 studies, 66 dissertations and 7 articles were…

 13. Kamu Yönetiminde Bir Yönetişim Hedefi Olarak Kaynak Optimizasyonu: Kalkınma Ajanslarında COBIT-5 Çerçevesinde Bir Analiz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet Efe

  2016-01-01

  Full Text Available Kurumsal kaynak planlaması (ERP ve insan kaynakları yönetimi (HRM sistemleri sayesinde fiziki, beşeri, fikri ve mali kaynakların yönetimi gibi kavramlar, standartlar ve gerektirdikleri uygulamalar işletmecilik ve kamu yönetimi alanına girmiştir. Ancak kaynak optimizasyonu yaklaşımı ise ilk defa bir yönetişim hedefi ve süreci olarak yapılandırılması olarak COBİT-5 ile ortaya atılmıştır. Bu çalışmada kaynak optimizasyonu ile ilgili olarak Türkiye’de kalkınma ajansları (KA ve bölgesel gelişme dinamiklerinde yapılandırılmış bir yaklaşımın mevcut olmadığından dolayı Devlet Denetleme Kurulu (DDK tarafından belirlenmiş olan kurumsal sorunların çekirdek nedenleri araştırma problemi olarak ele alınmaktadır. COBIT-5 kaynak optimizasyonu ile ilgili modellemesinin KA dinamiklerine uyabilecek ve ilişkili kurumsal sorunları çözebilecek bir modellemenin olanaklı olduğu araştırmamızda iddia edilmektedir. Bu çerçevede yapılan analizler sonucunda kaynak optimizasyonu sürecinin KA dinamiklerinde nasıl işletilebileceği, kilit performans göstergeleri, kriter faaliyetler ile süreçlerde sorumlu, mesul, danışılan ve bilgilendirilen rollerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır.

 14. Viešojo ir privačiojo sektoriaus darbuotojų darbo sąlygų vertinimai: Europos socialinio tyrimo duomenų analizė

  OpenAIRE

  Morkevičius, Vaidas

  2013-01-01

  Article analyzes attitudes to work conditions of the public and private sector employees. The study is based on the analysis of data of the 4th and 5th waves of the European Social Survey wherein populations of the majority of European countries (including Lithuania) were asked different questions about their working conditions. The empirical analysis is focused on differences and similarities of attitudes towards workload and working conditions of the public and private sector workers. Analy...

 15. Viešojo ir privačiojo sektoriaus darbuotojų darbo sąlygų vertinimai : Europos socialinio tyrimo duomenų analizė.

  OpenAIRE

  Morkevičius, Vaidas

  2013-01-01

  This article analyzes attitudes to work conditions of the public and private sector employees. The study is based on the analysis of data of the 4th and 5th waves of the European Social Survey wherein populations of the majority of European countries (including Lithuania) were asked different questions about their working conditions. The empirical analysis is focused on differences and similarities of attitudes towards workload and working conditions of the public and private sector workers. ...

 16. Kamu Yönetiminde COBIT-5 Çerçevesinde Risk Yönetimi: Türkiye’de Kalkınma Ajansları Özelinde Bir Analiz

  OpenAIRE

  EFE, Ahmet

  2016-01-01

  Bu çalışmamızda kurumsal risk yönetiminin bölgesel kalkınma dinamiklerinde  uygulanabilirliği kalkınma ajansları sorunları üzerinden araştırılmaktadır. Kalkınma ajanslarının (KA) iç denetim ve iç kontrol sistematiğindeki sorunlar kurumsal ve bölgesel düzlemde risk optimizasyonunun yapılmasına engel olmaktadır. COBIT-5 modeli ile iş ve bilişim süreçlerinin zamanla entegre olacağı varsayımıyla birlikte dikkate alınarak bu alandaki yönetim ve yönetişim risklerinin yönetilememesinden kaynaklanan ...

 17. Multichannel analyzer using the direct-memory-access channel in a personal computer; Mnogokanal`nyj analizator v personal`nom komp`yutere, ispol`zuyushchij kanal pryamogo dostupa k pamyati

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Georgiev, G; Vankov, I; Dimitrov, L [Incn. Yadernykh Issledovanij i Yadernoj Ehnergetiki Bolgarskoj Akademii Nuk, Sofiya (Bulgaria); Peev, I [Firma TOIVEL, Sofiya (Bulgaria)

  1996-12-31

  Paper describes a multichannel analyzer of the spectrometry data developed on the basis of a personal computer memory and a controlled channel of direct access. Analyzer software covering a driver and program of spectrum display control is studied. 2 figs.

 18. Safety systems I/C reliability analysis of the Kozloduy NPP units 5 and 6; Analiz nadezhnosti KIP i sistem bezopasnosti pyatogo i shestogo bloka AEhS `Kozloduy`

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marinova, B [Risk Engineering Ltd., Sofia (Bulgaria)

  1996-12-31

  The purpose of the analysis is to assess the safety systems I/C equipment reliability of the Kozloduy-5 and the Kozloduy-6 reactors. The assessment of quantitative and qualitative effect of control systems unavailability on the safety systems unavailability is performed. The analysis is limited to the following systems: sprinkler management, low pressure emergency spray, emergency injection of boric acid, hydro accumulators, pressure compensator and compressed air. The code for probabilistic safety assessment PSAPACK has been used in analysis. Fault trees for all analysed safety systems have been constructed. Results indicates a high reliability of the safety systems management.

 19. Dezvoltarea diplomației publice. O analiză comparată între NATO și UE* (The development of public diplomacy: A comparative analysis between NATO and the EU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina-Georgiana IVAN

  2016-03-01

  Full Text Available Considering that NATO, EU and other organizations tend to include public diplomacy elements in their official documents and strategies, we can say that states are no longer the exclusive actors in this field. Through this paper, I seek to identify some similarities and differences between NATO and EU’s public diplomacy. In this research I will also study how much of their soft power capabilities these organizations use, if they are used in order to influence rather internal than external audiences and if we can talk about elements of public diplomacy with involvements for development. Beyond these aspects, I will take into account the fact that Philip Seib claims that NATO should focus on using soft power in order to justify its hard power and try to see if there are differences in the goals that NATO and the EU target to reach through the implementation of some public diplomacy strategies.

 20. Wykorzystanie pomiarów mikrotwardości Vickersa do analiz wegla kamiennego pochodzacego z partii F kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzebie, Ruch Zofiówka

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Godyń, K.; Králová, Lucie

  2017-01-01

  Roč. 19, č. 1 (2017), s. 25-33 ISSN 1643-1030 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : Vickers microhardness * hard coal * Upper Silesian Coal Basin (USCB) Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy OBOR OECD: Mining and mineral processing http://www.img-pan.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwa/prace-img-pan/2016.html

 1. Europa etnică O analiză a analogiilor şi contrastelor între Orient şi Occident (Ethnic Europe. An Analysis of the Analogies and Contrasts Between East and West

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreea ZAMFIRA

  2013-11-01

  Full Text Available This article aims at examining two types of similarities and dissimilarities between Central-Eastern Europe and Western Europe – similarities and dissimilarities that scientific literature put forward as analysis grid for the ethnic phenomenon. Romania, Bulgaria, Slovakia, Belgium, Switzerland, Italy and Spain are the main cases that we discuss within this article. For comparing them, several aspects are taken into consideration: the ethnogenesis or the formation process of ethnic minorities and of ethno-cultural identities; the evolution of the interethnic relations, of the relations between the “host” or “adoptive” State and the sub-national communities; the identity patterns and the ones of political representation today. The author’s leading conclusion is that the arguments one can generally use for constructing parallel monographs are not persuasive enough for sustaining a rigid separation between the two Europes.

 2. Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz / Consumption, Consumption Society and Consumption Culture: A Comparative Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olkan SENEMOĞLU

  2017-05-01

  Full Text Available Bu makale, tüketim, tüketim toplumu ve tüketim kültürü kavramlarına odaklanmak¬tadır. Bu kavramların literatürde nasıl tanımlandığına değinerek, karşılaştırmalı bir analizi¬ni sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu makalede tüketim olgusu başta olmak üzere, tüketim toplumu ve tüketim kültürünün günümüzde ne ifade ettiğine odaklanılmaktadır. Bu bağlamda ihtiyaçların manipülasyonu tezi, gösteri toplumu kuramı, reklamın bir tüketim propagandası olduğu yönündeki iddia ve tüketimin fazla ürüne sahip olmayla herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri süren düşünce ele alınmaktadır. Tüketim olgusunun iktisadi, sosyal ve kültürel olmak üzere çeşitli boyutlarını ele alan literatürün karşılaştırmalı bir analizi üzerine kurulan bu çalışmada, sadece bir şeyler satın almanın insanları tüketici yapmadığına, insanın ihti¬yacına tekabül eden nesneleri tüketmesinin onu tüketiciye dönüştürmediğine değinilmektedir. Tüketim toplumunda, tüketimin artık ihtiyaçtan dolayı gerçekleşmediğine aksine bizzat tüketi¬min kendisinin bir ihtiyaç haline geldiğine odaklanılmaktadır. Böyle olduğu için de insanların artık kültür yaratmadıklarına “tüketim kültürü”nün nesnelerine eklemlenerek kendilerini var ettiklerine dikkat çekilmektedir. Bu doğrultuda genel olarak çağımızın artık tüketim kültürü¬nün hüküm sürdüğü bir çağ olduğu iddia edilmektedir. Bireyin artık tüketimle, kültürüne dair bir ifade biçimi ortaya koymadığı tam tersine artık tüketim nesnesinin kendisinin birey için bir imaj ve mesaj iletimi halini almış olduğu tartışılmaktadır. Bu anlamda tüketim kültürünün, kendi kültürünü her yere sirayet ettirmiş olduğu gösterilmektedir. / This paper centres on the notions of consumption, consumption society and consumption culture. It seeks to present a comparative analysis by addressing the ways these notions have been defined in the literature. The paper moreover focuses on the contemporary meanings of these notions, with a prior focus on the consumption phenomenon. In this context, the manipulation of needs thesis, the society of spectacle theory, the claim that advertisement is a means to boost consumption and the notion that consumption is not related to the amount of purchased goods are tackled in this work. Based upon a comparative analysis, which addresses the social, cultural and economic dimensions of the consumption phenomenon, it touches upon the notion that the mere purchase of goods and their mere consumption in proportion to a person’s needs does not automatically qualify people as consumers. It focuses on the point that in consumption society consumption does not accrue out of a need anymore; instead consumption itself becomes the need in consumption society. Consequently, people realize themselves not anymore by producing culture, but by being merely added to the very objects of “consumption culture”. As such, this paper argues that our age largely corresponds to an age dominated by consumption culture. Through consumption, the individual ceases to produce expressions relating to its culture. On the contrary, the commodity of consumption itself becomes the image and communication vehicle of the individual. The study thereby seeks to demonstrate the extent to which consumption culture has spread its very own culture into all areas of life.

 3. Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz(Processing of Bank Lending Channel in Turkey: An Empirical Analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Osman PEKER

  2011-01-01

  Full Text Available In this study, processing of bank lending channel in Turkey was tested with the help of vector auto regression (VAR method by using 1990:01-2008:11 period monthly data. Processing of bank lending channel was investigated on the basis of two different monetary policy variables. According to the empirical findings of the study, on the contrary overnight interest rate, money supply was found to be a more effective monetary policy variable. In case of controling money supply, Central Bank can operate effectively bank credit channels and therefore the amount of output and inflation is going to be directed more easily. In this context it can be said that the processing of the bank lending channel is effective in Turkey.

 4. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefania GIRONE

  2013-11-01

  Full Text Available Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner-overcrowding has allowed to address the prison issue in accordance with a more specific approach that compares the Italian native component and the foreign one. This highlights that the overcrowding phenomenon in Italy is not an aspect suffered mainly by foreign prisoners, but it is equally endured by most of the native ones. Additionally, this analysis takes into account, on the one hand, the most outstanding foreign nationalities housed in Italian prisons and, on the other hand, the Regions having the highest rates of overcrowding, foreign inmates, and prison capacities. The outcomes reveal that Moroccans, Romanians, Tunisians and Albanians are the ones at increased risk of prison overcrowding since, in fact, they represent 60.0% of the total foreign presence in the Italian jails. However, there is a sort of “equal overcrowding distress” that comes out of this context: actually, the four major foreign presences are housed at the same percentage by the six selected Regions (the most overcrowded by foreigners, circumstance that generates a kind of homogeneity of the unlivable conditions in prisons.

 5. Lietuvoje ir Europos Sąjungoje gaminamų ledų maistinės vertės, vartojimo ypatumų ir ženklinimo pažeidimų analizė

  OpenAIRE

  Tučinskaitė, Justina

  2015-01-01

  The aim – to analyze the Lithuanian ice cream sold in supermarkets, their nutritional values, patterns of use and labeling violations. Results. Lithuanian producers consist 80 to 85 percent in total range in major shopping centres, the remaining part (15-20 percent.) consists of producers from foreign countries. The largest part of the range in trading places consists of white ice and sour cream. The majority of respondents taste the ice-cream (96.4 percent). Almost half of the respond...

 6. Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz(Entrepreneurship in Turkey and An Analysis on Turkish Entrepreneur Profile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asuman SÖNMEZ

  2014-12-01

  Full Text Available Entrepreneurship and entrepreneurs are described as an exit from economic turmoil for the economies in whole world in respect of development of economies and decreasing unemployment problems. Increase in production and employment thanks to new entrepreneurs has great importance in respect of Turkish economy as well. Therefore in order to develop entrepreneurship culture and activities and creating new entrepreneurs for different sectors, both state and private institutions in Turkey have been begun to increase their operations rapidly for the recent years. Works on entrepreneurship which also contribute inter-sectoral relations becomes popular country-wide in Turkey. This study which stated entrepreneurship activities in Turkey for recent years and explored Turkish entrepreneur profile aims to analyze to the subjects such as their demographic features, sectors, capital needs. The mentioned analysis performed with data of 400 people attended to “Applied Entrepreneurship Training” of Republic of Turkey Small and Medium Enterprises Development Organization’s (KOSGEB between May and August 2013 by using frequency analysis technique.

 7. Retorik ikna bileşenlerin siyasi liderlerce kullanımı: iktidar ve ana muhalefet liderlerinin TBMM grup konuşmaları üzerine bir analiz

  OpenAIRE

  BAŞARIR, Murat

  2016-01-01

  Persuasion is one of the main topics which political communication is interested in. Doubtlessly, the speeches which are performed by political party leaders based on the rhetorical principles are composed of persuasive expressions. This study aims to present a periodical segment in terms of the intensity of the use of the rhetorical persuasion components by the ruling and main opposition party leaders.Accordingly, the speeches which were performed by the ruling and the main opposition party ...

 8. Modeling styles in business process modeling

  NARCIS (Netherlands)

  Pinggera, J.; Soffer, P.; Zugal, S.; Weber, B.; Weidlich, M.; Fahland, D.; Reijers, H.A.; Mendling, J.; Bider, I.; Halpin, T.; Krogstie, J.; Nurcan, S.; Proper, E.; Schmidt, R.; Soffer, P.; Wrycza, S.

  2012-01-01

  Research on quality issues of business process models has recently begun to explore the process of creating process models. As a consequence, the question arises whether different ways of creating process models exist. In this vein, we observed 115 students engaged in the act of modeling, recording

 9. The IMACLIM model; Le modele IMACLIM

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  This document provides annexes to the IMACLIM model which propose an actualized description of IMACLIM, model allowing the design of an evaluation tool of the greenhouse gases reduction policies. The model is described in a version coupled with the POLES, technical and economical model of the energy industry. Notations, equations, sources, processing and specifications are proposed and detailed. (A.L.B.)

 10. From Product Models to Product State Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Michael Holm

  1999-01-01

  A well-known technology designed to handle product data is Product Models. Product Models are in their current form not able to handle all types of product state information. Hence, the concept of a Product State Model (PSM) is proposed. The PSM and in particular how to model a PSM is the Research...

 11. Modelling live forensic acquisition

  CSIR Research Space (South Africa)

  Grobler, MM

  2009-06-01

  Full Text Available This paper discusses the development of a South African model for Live Forensic Acquisition - Liforac. The Liforac model is a comprehensive model that presents a range of aspects related to Live Forensic Acquisition. The model provides forensic...

 12. Models in architectural design

  OpenAIRE

  Pauwels, Pieter

  2017-01-01

  Whereas architects and construction specialists used to rely mainly on sketches and physical models as representations of their own cognitive design models, they rely now more and more on computer models. Parametric models, generative models, as-built models, building information models (BIM), and so forth, they are used daily by any practitioner in architectural design and construction. Although processes of abstraction and the actual architectural model-based reasoning itself of course rema...

 13. Rotating universe models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tozini, A.V.

  1984-01-01

  A review is made of some properties of the rotating Universe models. Godel's model is identified as a generalized filted model. Some properties of new solutions of the Einstein's equations, which are rotating non-stationary Universe models, are presented and analyzed. These models have the Godel's model as a particular case. Non-stationary cosmological models are found which are a generalization of the Godel's metrics in an analogous way in which Friedmann is to the Einstein's model. (L.C.) [pt

 14. Concept Modeling vs. Data modeling in Practice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Bodil Nistrup; Erdman Thomsen, Hanne

  2015-01-01

  This chapter shows the usefulness of terminological concept modeling as a first step in data modeling. First, we introduce terminological concept modeling with terminological ontologies, i.e. concept systems enriched with characteristics modeled as feature specifications. This enables a formal...... account of the inheritance of characteristics and allows us to introduce a number of principles and constraints which render concept modeling more coherent than earlier approaches. Second, we explain how terminological ontologies can be used as the basis for developing conceptual and logical data models....... We also show how to map from the various elements in the terminological ontology to elements in the data models, and explain the differences between the models. Finally the usefulness of terminological ontologies as a prerequisite for IT development and data modeling is illustrated with examples from...

 15. Model-to-model interface for multiscale materials modeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Antonelli, Perry Edward [Iowa State Univ., Ames, IA (United States)

  2017-12-17

  A low-level model-to-model interface is presented that will enable independent models to be linked into an integrated system of models. The interface is based on a standard set of functions that contain appropriate export and import schemas that enable models to be linked with no changes to the models themselves. These ideas are presented in the context of a specific multiscale material problem that couples atomistic-based molecular dynamics calculations to continuum calculations of fluid ow. These simulations will be used to examine the influence of interactions of the fluid with an adjacent solid on the fluid ow. The interface will also be examined by adding it to an already existing modeling code, Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS) and comparing it with our own molecular dynamics code.

 16. Cognitive models embedded in system simulation models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Siegel, A.I.; Wolf, J.J.

  1982-01-01

  If we are to discuss and consider cognitive models, we must first come to grips with two questions: (1) What is cognition; (2) What is a model. Presumably, the answers to these questions can provide a basis for defining a cognitive model. Accordingly, this paper first places these two questions into perspective. Then, cognitive models are set within the context of computer simulation models and a number of computer simulations of cognitive processes are described. Finally, pervasive issues are discussed vis-a-vis cognitive modeling in the computer simulation context

 17. Model Manipulation for End-User Modelers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Acretoaie, Vlad

  , and transformations using their modeling notation and editor of choice. The VM* languages are implemented via a single execution engine, the VM* Runtime, built on top of the Henshin graph-based transformation engine. This approach combines the benefits of flexibility, maturity, and formality. To simplify model editor......End-user modelers are domain experts who create and use models as part of their work. They are typically not Software Engineers, and have little or no programming and meta-modeling experience. However, using model manipulation languages developed in the context of Model-Driven Engineering often...... requires such experience. These languages are therefore only used by a small subset of the modelers that could, in theory, benefit from them. The goals of this thesis are to substantiate this observation, introduce the concepts and tools required to overcome it, and provide empirical evidence in support...

 18. Air Quality Dispersion Modeling - Alternative Models

  Science.gov (United States)

  Models, not listed in Appendix W, that can be used in regulatory applications with case-by-case justification to the Reviewing Authority as noted in Section 3.2, Use of Alternative Models, in Appendix W.

 19. Topological massive sigma models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lambert, N.D.

  1995-01-01

  In this paper we construct topological sigma models which include a potential and are related to twisted massive supersymmetric sigma models. Contrary to a previous construction these models have no central charge and do not require the manifold to admit a Killing vector. We use the topological massive sigma model constructed here to simplify the calculation of the observables. Lastly it is noted that this model can be viewed as interpolating between topological massless sigma models and topological Landau-Ginzburg models. ((orig.))

 20. Business Model Innovation

  OpenAIRE

  Dodgson, Mark; Gann, David; Phillips, Nelson; Massa, Lorenzo; Tucci, Christopher

  2014-01-01

  The chapter offers a broad review of the literature at the nexus between Business Models and innovation studies, and examines the notion of Business Model Innovation in three different situations: Business Model Design in newly formed organizations, Business Model Reconfiguration in incumbent firms, and Business Model Innovation in the broad context of sustainability. Tools and perspectives to make sense of Business Models and support managers and entrepreneurs in dealing with Business Model ...

 1. [Bone remodeling and modeling/mini-modeling.

  Science.gov (United States)

  Hasegawa, Tomoka; Amizuka, Norio

  Modeling, adapting structures to loading by changing bone size and shapes, often takes place in bone of the fetal and developmental stages, while bone remodeling-replacement of old bone into new bone-is predominant in the adult stage. Modeling can be divided into macro-modeling(macroscopic modeling)and mini-modeling(microscopic modeling). In the cellular process of mini-modeling, unlike bone remodeling, bone lining cells, i.e., resting flattened osteoblasts covering bone surfaces will become active form of osteoblasts, and then, deposit new bone onto the old bone without mediating osteoclastic bone resorption. Among the drugs for osteoporotic treatment, eldecalcitol(a vitamin D3 analog)and teriparatide(human PTH[1-34])could show mini-modeling based bone formation. Histologically, mature, active form of osteoblasts are localized on the new bone induced by mini-modeling, however, only a few cell layer of preosteoblasts are formed over the newly-formed bone, and accordingly, few osteoclasts are present in the region of mini-modeling. In this review, histological characteristics of bone remodeling and modeling including mini-modeling will be introduced.

 2. A Model of Trusted Measurement Model

  OpenAIRE

  Ma Zhili; Wang Zhihao; Dai Liang; Zhu Xiaoqin

  2017-01-01

  A model of Trusted Measurement supporting behavior measurement based on trusted connection architecture (TCA) with three entities and three levels is proposed, and a frame to illustrate the model is given. The model synthesizes three trusted measurement dimensions including trusted identity, trusted status and trusted behavior, satisfies the essential requirements of trusted measurement, and unified the TCA with three entities and three levels.

 3. Modelling binary data

  CERN Document Server

  Collett, David

  2002-01-01

  INTRODUCTION Some Examples The Scope of this Book Use of Statistical Software STATISTICAL INFERENCE FOR BINARY DATA The Binomial Distribution Inference about the Success Probability Comparison of Two Proportions Comparison of Two or More Proportions MODELS FOR BINARY AND BINOMIAL DATA Statistical Modelling Linear Models Methods of Estimation Fitting Linear Models to Binomial Data Models for Binomial Response Data The Linear Logistic Model Fitting the Linear Logistic Model to Binomial Data Goodness of Fit of a Linear Logistic Model Comparing Linear Logistic Models Linear Trend in Proportions Comparing Stimulus-Response Relationships Non-Convergence and Overfitting Some other Goodness of Fit Statistics Strategy for Model Selection Predicting a Binary Response Probability BIOASSAY AND SOME OTHER APPLICATIONS The Tolerance Distribution Estimating an Effective Dose Relative Potency Natural Response Non-Linear Logistic Regression Models Applications of the Complementary Log-Log Model MODEL CHECKING Definition of Re...

 4. Modelling freight transport

  NARCIS (Netherlands)

  Tavasszy, L.A.; Jong, G. de

  2014-01-01

  Freight Transport Modelling is a unique new reference book that provides insight into the state-of-the-art of freight modelling. Focusing on models used to support public transport policy analysis, Freight Transport Modelling systematically introduces the latest freight transport modelling

 5. Semantic Business Process Modeling

  OpenAIRE

  Markovic, Ivan

  2010-01-01

  This book presents a process-oriented business modeling framework based on semantic technologies. The framework consists of modeling languages, methods, and tools that allow for semantic modeling of business motivation, business policies and rules, and business processes. Quality of the proposed modeling framework is evaluated based on the modeling content of SAP Solution Composer and several real-world business scenarios.

 6. Modelling of Hydraulic Robot

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Henrik; Zhou, Jianjun; Hansen, Lars Henrik

  1997-01-01

  This paper describes a case study of identifying the physical model (or the grey box model) of a hydraulic test robot. The obtained model is intended to provide a basis for model-based control of the robot. The physical model is formulated in continuous time and is derived by application...

 7. Model-Independent Diffs

  DEFF Research Database (Denmark)

  Könemann, Patrick

  just contain a list of strings, one for each line, whereas the structure of models is defined by their meta models. There are tools available which are able to compute the diff between two models, e.g. RSA or EMF Compare. However, their diff is not model-independent, i.e. it refers to the models...

 8. Forest-fire models

  Science.gov (United States)

  Haiganoush Preisler; Alan Ager

  2013-01-01

  For applied mathematicians forest fire models refer mainly to a non-linear dynamic system often used to simulate spread of fire. For forest managers forest fire models may pertain to any of the three phases of fire management: prefire planning (fire risk models), fire suppression (fire behavior models), and postfire evaluation (fire effects and economic models). In...

 9. Environmental Satellite Models for a Macroeconomic Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moeller, F.; Grinderslev, D.; Werner, M.

  2003-01-01

  To support national environmental policy, it is desirable to forecast and analyse environmental indicators consistently with economic variables. However, environmental indicators are physical measures linked to physical activities that are not specified in economic models. One way to deal with this is to develop environmental satellite models linked to economic models. The system of models presented gives a frame of reference where emissions of greenhouse gases, acid gases, and leaching of nutrients to the aquatic environment are analysed in line with - and consistently with - macroeconomic variables. This paper gives an overview of the data and the satellite models. Finally, the results of applying the model system to calculate the impacts on emissions and the economy are reviewed in a few illustrative examples. The models have been developed for Denmark; however, most of the environmental data used are from the CORINAIR system implemented in numerous countries

 10. Geologic Framework Model Analysis Model Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  R. Clayton

  2000-12-19

  The purpose of this report is to document the Geologic Framework Model (GFM), Version 3.1 (GFM3.1) with regard to data input, modeling methods, assumptions, uncertainties, limitations, and validation of the model results, qualification status of the model, and the differences between Version 3.1 and previous versions. The GFM represents a three-dimensional interpretation of the stratigraphy and structural features of the location of the potential Yucca Mountain radioactive waste repository. The GFM encompasses an area of 65 square miles (170 square kilometers) and a volume of 185 cubic miles (771 cubic kilometers). The boundaries of the GFM were chosen to encompass the most widely distributed set of exploratory boreholes (the Water Table or WT series) and to provide a geologic framework over the area of interest for hydrologic flow and radionuclide transport modeling through the unsaturated zone (UZ). The depth of the model is constrained by the inferred depth of the Tertiary-Paleozoic unconformity. The GFM was constructed from geologic map and borehole data. Additional information from measured stratigraphy sections, gravity profiles, and seismic profiles was also considered. This interim change notice (ICN) was prepared in accordance with the Technical Work Plan for the Integrated Site Model Process Model Report Revision 01 (CRWMS M&O 2000). The constraints, caveats, and limitations associated with this model are discussed in the appropriate text sections that follow. The GFM is one component of the Integrated Site Model (ISM) (Figure l), which has been developed to provide a consistent volumetric portrayal of the rock layers, rock properties, and mineralogy of the Yucca Mountain site. The ISM consists of three components: (1) Geologic Framework Model (GFM); (2) Rock Properties Model (RPM); and (3) Mineralogic Model (MM). The ISM merges the detailed project stratigraphy into model stratigraphic units that are most useful for the primary downstream models and the

 11. Geologic Framework Model Analysis Model Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clayton, R.

  2000-01-01

  The purpose of this report is to document the Geologic Framework Model (GFM), Version 3.1 (GFM3.1) with regard to data input, modeling methods, assumptions, uncertainties, limitations, and validation of the model results, qualification status of the model, and the differences between Version 3.1 and previous versions. The GFM represents a three-dimensional interpretation of the stratigraphy and structural features of the location of the potential Yucca Mountain radioactive waste repository. The GFM encompasses an area of 65 square miles (170 square kilometers) and a volume of 185 cubic miles (771 cubic kilometers). The boundaries of the GFM were chosen to encompass the most widely distributed set of exploratory boreholes (the Water Table or WT series) and to provide a geologic framework over the area of interest for hydrologic flow and radionuclide transport modeling through the unsaturated zone (UZ). The depth of the model is constrained by the inferred depth of the Tertiary-Paleozoic unconformity. The GFM was constructed from geologic map and borehole data. Additional information from measured stratigraphy sections, gravity profiles, and seismic profiles was also considered. This interim change notice (ICN) was prepared in accordance with the Technical Work Plan for the Integrated Site Model Process Model Report Revision 01 (CRWMS M and O 2000). The constraints, caveats, and limitations associated with this model are discussed in the appropriate text sections that follow. The GFM is one component of the Integrated Site Model (ISM) (Figure l), which has been developed to provide a consistent volumetric portrayal of the rock layers, rock properties, and mineralogy of the Yucca Mountain site. The ISM consists of three components: (1) Geologic Framework Model (GFM); (2) Rock Properties Model (RPM); and (3) Mineralogic Model (MM). The ISM merges the detailed project stratigraphy into model stratigraphic units that are most useful for the primary downstream models and

 12. Lapse rate modeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Giovanni, Domenico

  2010-01-01

  prepayment models for mortgage backed securities, this paper builds a Rational Expectation (RE) model describing the policyholders' behavior in lapsing the contract. A market model with stochastic interest rates is considered, and the pricing is carried out through numerical approximation...

 13. Lapse Rate Modeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Giovanni, Domenico

  prepayment models for mortgage backed securities, this paper builds a Rational Expectation (RE) model describing the policyholders' behavior in lapsing the contract. A market model with stochastic interest rates is considered, and the pricing is carried out through numerical approximation...

 14. Multivariate GARCH models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo

  This article contains a review of multivariate GARCH models. Most common GARCH models are presented and their properties considered. This also includes nonparametric and semiparametric models. Existing specification and misspecification tests are discussed. Finally, there is an empirical example...

 15. Collaborative networks: Reference modeling

  NARCIS (Netherlands)

  Camarinha-Matos, L.M.; Afsarmanesh, H.

  2008-01-01

  Collaborative Networks: Reference Modeling works to establish a theoretical foundation for Collaborative Networks. Particular emphasis is put on modeling multiple facets of collaborative networks and establishing a comprehensive modeling framework that captures and structures diverse perspectives of

 16. Models in Action

  DEFF Research Database (Denmark)

  Juhl, Joakim

  This thesis is about mathematical modelling and technology development. While mathematical modelling has become widely deployed within a broad range of scientific practices, it has also gained a central position within technology development. The intersection of mathematical modelling and technol...

 17. Business Model Canvas

  NARCIS (Netherlands)

  D'Souza, Austin

  2013-01-01

  Presentatie gegeven op 13 mei 2013 op de bijeenkomst "Business Model Canvas Challenge Assen".
  Het Business Model Canvas is ontworpen door Alex Osterwalder. Het model werkt zeer overzichtelijk en bestaat uit negen bouwstenen.

 18. Energy modelling software

  CSIR Research Space (South Africa)

  Osburn, L

  2010-01-01

  Full Text Available The construction industry has turned to energy modelling in order to assist them in reducing the amount of energy consumed by buildings. However, while the energy loads of buildings can be accurately modelled, energy models often under...

 19. Wildfire Risk Main Model

  Data.gov (United States)

  Earth Data Analysis Center, University of New Mexico — The model combines three modeled fire behavior parameters (rate of spread, flame length, crown fire potential) and one modeled ecological health measure (fire regime...

 20. Mathematical Modeling Using MATLAB

  National Research Council Canada - National Science Library

  Phillips, Donovan

  1998-01-01

  .... Mathematical Modeling Using MA MATLAB acts as a companion resource to A First Course in Mathematical Modeling with the goal of guiding the reader to a fuller understanding of the modeling process...

 1. Analytic Modeling of Insurgencies

  Science.gov (United States)

  2014-08-01

  Counterinsurgency, Situational Awareness, Civilians, Lanchester 1. Introduction Combat modeling is one of the oldest areas of operations research, dating...Army. The ground-breaking work of Lanchester in 1916 [1] marks the beginning of formal models of conflicts, where mathematical formulas and, later...Warfare model [3], which is a Lanchester - based mathematical model (see more details about this model later on), and McCormick’s Magic Diamond model [4

 2. Computational neurogenetic modeling

  CERN Document Server

  Benuskova, Lubica

  2010-01-01

  Computational Neurogenetic Modeling is a student text, introducing the scope and problems of a new scientific discipline - Computational Neurogenetic Modeling (CNGM). CNGM is concerned with the study and development of dynamic neuronal models for modeling brain functions with respect to genes and dynamic interactions between genes. These include neural network models and their integration with gene network models. This new area brings together knowledge from various scientific disciplines, such as computer and information science, neuroscience and cognitive science, genetics and molecular biol

 3. Environmental Modeling Center

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Environmental Modeling Center provides the computational tools to perform geostatistical analysis, to model ground water and atmospheric releases for comparison...

 4. Multilevel modeling using R

  CERN Document Server

  Finch, W Holmes; Kelley, Ken

  2014-01-01

  A powerful tool for analyzing nested designs in a variety of fields, multilevel/hierarchical modeling allows researchers to account for data collected at multiple levels. Multilevel Modeling Using R provides you with a helpful guide to conducting multilevel data modeling using the R software environment.After reviewing standard linear models, the authors present the basics of multilevel models and explain how to fit these models using R. They then show how to employ multilevel modeling with longitudinal data and demonstrate the valuable graphical options in R. The book also describes models fo

 5. Cosmological models without singularities

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petry, W.

  1981-01-01

  A previously studied theory of gravitation in flat space-time is applied to homogeneous and isotropic cosmological models. There exist two different classes of models without singularities: (i) ever-expanding models, (ii) oscillating models. The first class contains models with hot big bang. For these models there exist at the beginning of the universe-in contrast to Einstein's theory-very high but finite densities of matter and radiation with a big bang of very short duration. After short time these models pass into the homogeneous and isotropic models of Einstein's theory with spatial curvature equal to zero and cosmological constant ALPHA >= O. (author)

 6. TRACKING CLIMATE MODELS

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — CLAIRE MONTELEONI*, GAVIN SCHMIDT, AND SHAILESH SAROHA* Climate models are complex mathematical models designed by meteorologists, geophysicists, and climate...

 7. ROCK PROPERTIES MODEL ANALYSIS MODEL REPORT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Clinton Lum

  2002-01-01

  The purpose of this Analysis and Model Report (AMR) is to document Rock Properties Model (RPM) 3.1 with regard to input data, model methods, assumptions, uncertainties and limitations of model results, and qualification status of the model. The report also documents the differences between the current and previous versions and validation of the model. The rock properties models are intended principally for use as input to numerical physical-process modeling, such as of ground-water flow and/or radionuclide transport. The constraints, caveats, and limitations associated with this model are discussed in the appropriate text sections that follow. This work was conducted in accordance with the following planning documents: WA-0344, ''3-D Rock Properties Modeling for FY 1998'' (SNL 1997, WA-0358), ''3-D Rock Properties Modeling for FY 1999'' (SNL 1999), and the technical development plan, Rock Properties Model Version 3.1, (CRWMS MandO 1999c). The Interim Change Notice (ICNs), ICN 02 and ICN 03, of this AMR were prepared as part of activities being conducted under the Technical Work Plan, TWP-NBS-GS-000003, ''Technical Work Plan for the Integrated Site Model, Process Model Report, Revision 01'' (CRWMS MandO 2000b). The purpose of ICN 03 is to record changes in data input status due to data qualification and verification activities. These work plans describe the scope, objectives, tasks, methodology, and implementing procedures for model construction. The constraints, caveats, and limitations associated with this model are discussed in the appropriate text sections that follow. The work scope for this activity consists of the following: (1) Conversion of the input data (laboratory measured porosity data, x-ray diffraction mineralogy, petrophysical calculations of bound water, and petrophysical calculations of porosity) for each borehole into stratigraphic coordinates; (2) Re-sampling and merging of data sets; (3) Development of geostatistical simulations of porosity; (4

 8. Integrated Site Model Process Model Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Booth, T.

  2000-01-01

  The Integrated Site Model (ISM) provides a framework for discussing the geologic features and properties of Yucca Mountain, which is being evaluated as a potential site for a geologic repository for the disposal of nuclear waste. The ISM is important to the evaluation of the site because it provides 3-D portrayals of site geologic, rock property, and mineralogic characteristics and their spatial variabilities. The ISM is not a single discrete model; rather, it is a set of static representations that provide three-dimensional (3-D), computer representations of site geology, selected hydrologic and rock properties, and mineralogic-characteristics data. These representations are manifested in three separate model components of the ISM: the Geologic Framework Model (GFM), the Rock Properties Model (RPM), and the Mineralogic Model (MM). The GFM provides a representation of the 3-D stratigraphy and geologic structure. Based on the framework provided by the GFM, the RPM and MM provide spatial simulations of the rock and hydrologic properties, and mineralogy, respectively. Functional summaries of the component models and their respective output are provided in Section 1.4. Each of the component models of the ISM considers different specific aspects of the site geologic setting. Each model was developed using unique methodologies and inputs, and the determination of the modeled units for each of the components is dependent on the requirements of that component. Therefore, while the ISM represents the integration of the rock properties and mineralogy into a geologic framework, the discussion of ISM construction and results is most appropriately presented in terms of the three separate components. This Process Model Report (PMR) summarizes the individual component models of the ISM (the GFM, RPM, and MM) and describes how the three components are constructed and combined to form the ISM

 9. ECONOMIC MODELING STOCKS CONTROL SYSTEM: SIMULATION MODEL

  OpenAIRE

  Климак, М.С.; Войтко, С.В.

  2016-01-01

  Considered theoretical and applied aspects of the development of simulation models to predictthe optimal development and production systems that create tangible products andservices. It isproved that theprocessof inventory control needs of economicandmathematical modeling in viewof thecomplexity of theoretical studies. A simulation model of stocks control that allows make managementdecisions with production logistics

 10. Modelling bankruptcy prediction models in Slovak companies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kovacova Maria

  2017-01-01

  Full Text Available An intensive research from academics and practitioners has been provided regarding models for bankruptcy prediction and credit risk management. In spite of numerous researches focusing on forecasting bankruptcy using traditional statistics techniques (e.g. discriminant analysis and logistic regression and early artificial intelligence models (e.g. artificial neural networks, there is a trend for transition to machine learning models (support vector machines, bagging, boosting, and random forest to predict bankruptcy one year prior to the event. Comparing the performance of this with unconventional approach with results obtained by discriminant analysis, logistic regression, and neural networks application, it has been found that bagging, boosting, and random forest models outperform the others techniques, and that all prediction accuracy in the testing sample improves when the additional variables are included. On the other side the prediction accuracy of old and well known bankruptcy prediction models is quiet high. Therefore, we aim to analyse these in some way old models on the dataset of Slovak companies to validate their prediction ability in specific conditions. Furthermore, these models will be modelled according to new trends by calculating the influence of elimination of selected variables on the overall prediction ability of these models.

 11. Better models are more effectively connected models

  Science.gov (United States)

  Nunes, João Pedro; Bielders, Charles; Darboux, Frederic; Fiener, Peter; Finger, David; Turnbull-Lloyd, Laura; Wainwright, John

  2016-04-01

  The concept of hydrologic and geomorphologic connectivity describes the processes and pathways which link sources (e.g. rainfall, snow and ice melt, springs, eroded areas and barren lands) to accumulation areas (e.g. foot slopes, streams, aquifers, reservoirs), and the spatial variations thereof. There are many examples of hydrological and sediment connectivity on a watershed scale; in consequence, a process-based understanding of connectivity is crucial to help managers understand their systems and adopt adequate measures for flood prevention, pollution mitigation and soil protection, among others. Modelling is often used as a tool to understand and predict fluxes within a catchment by complementing observations with model results. Catchment models should therefore be able to reproduce the linkages, and thus the connectivity of water and sediment fluxes within the systems under simulation. In modelling, a high level of spatial and temporal detail is desirable to ensure taking into account a maximum number of components, which then enables connectivity to emerge from the simulated structures and functions. However, computational constraints and, in many cases, lack of data prevent the representation of all relevant processes and spatial/temporal variability in most models. In most cases, therefore, the level of detail selected for modelling is too coarse to represent the system in a way in which connectivity can emerge; a problem which can be circumvented by representing fine-scale structures and processes within coarser scale models using a variety of approaches. This poster focuses on the results of ongoing discussions on modelling connectivity held during several workshops within COST Action Connecteur. It assesses the current state of the art of incorporating the concept of connectivity in hydrological and sediment models, as well as the attitudes of modellers towards this issue. The discussion will focus on the different approaches through which connectivity

 12. Generalized latent variable modeling multilevel, longitudinal, and structural equation models

  CERN Document Server

  Skrondal, Anders; Rabe-Hesketh, Sophia

  2004-01-01

  This book unifies and extends latent variable models, including multilevel or generalized linear mixed models, longitudinal or panel models, item response or factor models, latent class or finite mixture models, and structural equation models.

 13. Biosphere Model Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  D. W. Wu

  2003-07-16

  The purpose of this report is to document the biosphere model, the Environmental Radiation Model for Yucca Mountain, Nevada (ERMYN), which describes radionuclide transport processes in the biosphere and associated human exposure that may arise as the result of radionuclide release from the geologic repository at Yucca Mountain. The biosphere model is one of the process models that support the Yucca Mountain Project (YMP) Total System Performance Assessment (TSPA) for the license application (LA), the TSPA-LA. The ERMYN model provides the capability of performing human radiation dose assessments. This report documents the biosphere model, which includes: (1) Describing the reference biosphere, human receptor, exposure scenarios, and primary radionuclides for each exposure scenario (Section 6.1); (2) Developing a biosphere conceptual model using site-specific features, events, and processes (FEPs), the reference biosphere, the human receptor, and assumptions (Section 6.2 and Section 6.3); (3) Building a mathematical model using the biosphere conceptual model and published biosphere models (Sections 6.4 and 6.5); (4) Summarizing input parameters for the mathematical model, including the uncertainty associated with input values (Section 6.6); (5) Identifying improvements in the ERMYN model compared with the model used in previous biosphere modeling (Section 6.7); (6) Constructing an ERMYN implementation tool (model) based on the biosphere mathematical model using GoldSim stochastic simulation software (Sections 6.8 and 6.9); (7) Verifying the ERMYN model by comparing output from the software with hand calculations to ensure that the GoldSim implementation is correct (Section 6.10); and (8) Validating the ERMYN model by corroborating it with published biosphere models; comparing conceptual models, mathematical models, and numerical results (Section 7).

 14. Biosphere Model Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  M. A. Wasiolek

  2003-10-27

  The purpose of this report is to document the biosphere model, the Environmental Radiation Model for Yucca Mountain, Nevada (ERMYN), which describes radionuclide transport processes in the biosphere and associated human exposure that may arise as the result of radionuclide release from the geologic repository at Yucca Mountain. The biosphere model is one of the process models that support the Yucca Mountain Project (YMP) Total System Performance Assessment (TSPA) for the license application (LA), the TSPA-LA. The ERMYN model provides the capability of performing human radiation dose assessments. This report documents the biosphere model, which includes: (1) Describing the reference biosphere, human receptor, exposure scenarios, and primary radionuclides for each exposure scenario (Section 6.1); (2) Developing a biosphere conceptual model using site-specific features, events, and processes (FEPs), the reference biosphere, the human receptor, and assumptions (Section 6.2 and Section 6.3); (3) Building a mathematical model using the biosphere conceptual model and published biosphere models (Sections 6.4 and 6.5); (4) Summarizing input parameters for the mathematical model, including the uncertainty associated with input values (Section 6.6); (5) Identifying improvements in the ERMYN model compared with the model used in previous biosphere modeling (Section 6.7); (6) Constructing an ERMYN implementation tool (model) based on the biosphere mathematical model using GoldSim stochastic simulation software (Sections 6.8 and 6.9); (7) Verifying the ERMYN model by comparing output from the software with hand calculations to ensure that the GoldSim implementation is correct (Section 6.10); and (8) Validating the ERMYN model by corroborating it with published biosphere models; comparing conceptual models, mathematical models, and numerical results (Section 7).

 15. Biosphere Model Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  D. W. Wu

  2003-01-01

  The purpose of this report is to document the biosphere model, the Environmental Radiation Model for Yucca Mountain, Nevada (ERMYN), which describes radionuclide transport processes in the biosphere and associated human exposure that may arise as the result of radionuclide release from the geologic repository at Yucca Mountain. The biosphere model is one of the process models that support the Yucca Mountain Project (YMP) Total System Performance Assessment (TSPA) for the license application (LA), the TSPA-LA. The ERMYN model provides the capability of performing human radiation dose assessments. This report documents the biosphere model, which includes: (1) Describing the reference biosphere, human receptor, exposure scenarios, and primary radionuclides for each exposure scenario (Section 6.1); (2) Developing a biosphere conceptual model using site-specific features, events, and processes (FEPs), the reference biosphere, the human receptor, and assumptions (Section 6.2 and Section 6.3); (3) Building a mathematical model using the biosphere conceptual model and published biosphere models (Sections 6.4 and 6.5); (4) Summarizing input parameters for the mathematical model, including the uncertainty associated with input values (Section 6.6); (5) Identifying improvements in the ERMYN model compared with the model used in previous biosphere modeling (Section 6.7); (6) Constructing an ERMYN implementation tool (model) based on the biosphere mathematical model using GoldSim stochastic simulation software (Sections 6.8 and 6.9); (7) Verifying the ERMYN model by comparing output from the software with hand calculations to ensure that the GoldSim implementation is correct (Section 6.10); and (8) Validating the ERMYN model by corroborating it with published biosphere models; comparing conceptual models, mathematical models, and numerical results (Section 7)

 16. AIDS Epidemiological models

  Science.gov (United States)

  Rahmani, Fouad Lazhar

  2010-11-01

  The aim of this paper is to present mathematical modelling of the spread of infection in the context of the transmission of the human immunodeficiency virus (HIV) and the acquired immune deficiency syndrome (AIDS). These models are based in part on the models suggested in the field of th AIDS mathematical modelling as reported by ISHAM [6].

 17. A Model for Conversation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ayres, Phil

  2012-01-01

  This essay discusses models. It examines what models are, the roles models perform and suggests various intentions that underlie their construction and use. It discusses how models act as a conversational partner, and how they support various forms of conversation within the conversational activity...

 18. HRM: HII Region Models

  Science.gov (United States)

  Wenger, Trey V.; Kepley, Amanda K.; Balser, Dana S.

  2017-07-01

  HII Region Models fits HII region models to observed radio recombination line and radio continuum data. The algorithm includes the calculations of departure coefficients to correct for non-LTE effects. HII Region Models has been used to model star formation in the nucleus of IC 342.

 19. Lumped-parameter models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ibsen, Lars Bo; Liingaard, M.

  2006-12-15

  A lumped-parameter model represents the frequency dependent soil-structure interaction of a massless foundation placed on or embedded into an unbounded soil domain. In this technical report the steps of establishing a lumped-parameter model are presented. Following sections are included in this report: Static and dynamic formulation, Simple lumped-parameter models and Advanced lumped-parameter models. (au)

 20. The Moody Mask Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Bjarke Alexander; Andkjær, Kasper Ingdahl; Schoenau-Fog, Henrik

  2015-01-01

  This paper proposes a new relation model, called "The Moody Mask model", for Interactive Digital Storytelling (IDS), based on Franceso Osborne's "Mask Model" from 2011. This, mixed with some elements from Chris Crawford's Personality Models, is a system designed for dynamic interaction between ch...

 1. Efficient polarimetric BRDF model.

  Science.gov (United States)

  Renhorn, Ingmar G E; Hallberg, Tomas; Boreman, Glenn D

  2015-11-30

  The purpose of the present manuscript is to present a polarimetric bidirectional reflectance distribution function (BRDF) model suitable for hyperspectral and polarimetric signature modelling. The model is based on a further development of a previously published four-parameter model that has been generalized in order to account for different types of surface structures (generalized Gaussian distribution). A generalization of the Lambertian diffuse model is presented. The pBRDF-functions are normalized using numerical integration. Using directional-hemispherical reflectance (DHR) measurements, three of the four basic parameters can be determined for any wavelength. This simplifies considerably the development of multispectral polarimetric BRDF applications. The scattering parameter has to be determined from at least one BRDF measurement. The model deals with linear polarized radiation; and in similarity with e.g. the facet model depolarization is not included. The model is very general and can inherently model extreme surfaces such as mirrors and Lambertian surfaces. The complex mixture of sources is described by the sum of two basic models, a generalized Gaussian/Fresnel model and a generalized Lambertian model. Although the physics inspired model has some ad hoc features, the predictive power of the model is impressive over a wide range of angles and scattering magnitudes. The model has been applied successfully to painted surfaces, both dull and glossy and also on metallic bead blasted surfaces. The simple and efficient model should be attractive for polarimetric simulations and polarimetric remote sensing.

 2. Validation of HEDR models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Napier, B.A.; Simpson, J.C.; Eslinger, P.W.; Ramsdell, J.V. Jr.; Thiede, M.E.; Walters, W.H.

  1994-05-01

  The Hanford Environmental Dose Reconstruction (HEDR) Project has developed a set of computer models for estimating the possible radiation doses that individuals may have received from past Hanford Site operations. This document describes the validation of these models. In the HEDR Project, the model validation exercise consisted of comparing computational model estimates with limited historical field measurements and experimental measurements that are independent of those used to develop the models. The results of any one test do not mean that a model is valid. Rather, the collection of tests together provide a level of confidence that the HEDR models are valid

 3. Composite hadron models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ogava, S.; Savada, S.; Nakagava, M.

  1983-01-01

  Composite models of hadrons are considered. The main attention is paid to the Sakata, S model. In the framework of the model it is presupposed that proton, neutron and Λ particle are the fundamental particles. Theoretical studies of unknown fundamental constituents of a substance have led to the creation of the quark model. In the framework of the quark model using the theory of SU(6)-symmetry the classification of mesons and baryons is considered. Using the quark model relations between hadron masses, their spins and electromagnetic properties are explained. The problem of three-colour model with many flavours is briefly presented

 4. Modeller af komplicerede systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mortensen, J.

  emphasizes their use in relation to technical systems. All the presented models, with the exception of the types presented in chapter 2, are non-theoretical non-formal conceptual network models. Two new model types are presented: 1) The System-Environment model, which describes the environments interaction...... with conceptual modeling in relation to process control. It´s purpose is to present classify and exemplify the use of a set of qualitative model types. Such model types are useful in the early phase of modeling, where no structured methods are at hand. Although the models are general in character, this thesis......This thesis, "Modeller af komplicerede systemer", represents part of the requirements for the Danish Ph.D.degree. Assisting professor John Nørgaard-Nielsen, M.Sc.E.E.Ph.D. has been principal supervisor and professor Morten Lind, M.Sc.E.E.Ph.D. has been assisting supervisor. The thesis is concerned...

 5. Equivalent Dynamic Models.

  Science.gov (United States)

  Molenaar, Peter C M

  2017-01-01

  Equivalences of two classes of dynamic models for weakly stationary multivariate time series are discussed: dynamic factor models and autoregressive models. It is shown that exploratory dynamic factor models can be rotated, yielding an infinite set of equivalent solutions for any observed series. It also is shown that dynamic factor models with lagged factor loadings are not equivalent to the currently popular state-space models, and that restriction of attention to the latter type of models may yield invalid results. The known equivalent vector autoregressive model types, standard and structural, are given a new interpretation in which they are conceived of as the extremes of an innovating type of hybrid vector autoregressive models. It is shown that consideration of hybrid models solves many problems, in particular with Granger causality testing.

 6. The Hospitable Meal Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Justesen, Lise; Overgaard, Svend Skafte

  2017-01-01

  This article presents an analytical model that aims to conceptualize how meal experiences are framed when taking into account a dynamic understanding of hospitality: the meal model is named The Hospitable Meal Model. The idea behind The Hospitable Meal Model is to present a conceptual model...... that can serve as a frame for developing hospitable meal competencies among professionals working within the area of institutional foodservices as well as a conceptual model for analysing meal experiences. The Hospitable Meal Model transcends and transforms existing meal models by presenting a more open......-ended approach towards meal experiences. The underlying purpose of The Hospitable Meal Model is to provide the basis for creating value for the individuals involved in institutional meal services. The Hospitable Meal Model was developed on the basis of an empirical study on hospital meal experiences explored...

 7. Applied stochastic modelling

  CERN Document Server

  Morgan, Byron JT; Tanner, Martin Abba; Carlin, Bradley P

  2008-01-01

  Introduction and Examples Introduction Examples of data sets Basic Model Fitting Introduction Maximum-likelihood estimation for a geometric model Maximum-likelihood for the beta-geometric model Modelling polyspermy Which model? What is a model for? Mechanistic models Function Optimisation Introduction MATLAB: graphs and finite differences Deterministic search methods Stochastic search methods Accuracy and a hybrid approach Basic Likelihood ToolsIntroduction Estimating standard errors and correlations Looking at surfaces: profile log-likelihoods Confidence regions from profiles Hypothesis testing in model selectionScore and Wald tests Classical goodness of fit Model selection biasGeneral Principles Introduction Parameterisation Parameter redundancy Boundary estimates Regression and influence The EM algorithm Alternative methods of model fitting Non-regular problemsSimulation Techniques Introduction Simulating random variables Integral estimation Verification Monte Carlo inference Estimating sampling distributi...

 8. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlers, C.F.; Liu, H.H.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Calibrated Properties Model that provides calibrated parameter sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This work was performed in accordance with the AMR Development Plan for U0035 Calibrated Properties Model REV00 (CRWMS M and O 1999c). These calibrated property sets include matrix and fracture parameters for the UZ Flow and Transport Model (UZ Model), drift seepage models, drift-scale and mountain-scale coupled-processes models, and Total System Performance Assessment (TSPA) models as well as Performance Assessment (PA) and other participating national laboratories and government agencies. These process models provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions

 9. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ahlers, C.; Liu, H.

  2000-01-01

  The purpose of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the Calibrated Properties Model that provides calibrated parameter sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models for the Yucca Mountain Site Characterization Project (YMP). This work was performed in accordance with the ''AMR Development Plan for U0035 Calibrated Properties Model REV00. These calibrated property sets include matrix and fracture parameters for the UZ Flow and Transport Model (UZ Model), drift seepage models, drift-scale and mountain-scale coupled-processes models, and Total System Performance Assessment (TSPA) models as well as Performance Assessment (PA) and other participating national laboratories and government agencies. These process models provide the necessary framework to test conceptual hypotheses of flow and transport at different scales and predict flow and transport behavior under a variety of climatic and thermal-loading conditions

 10. Business Models and Business Model Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Foss, Nicolai J.; Saebi, Tina

  2018-01-01

  While research on business models and business model innovation continue to exhibit growth, the field is still, even after more than two decades of research, characterized by a striking lack of cumulative theorizing and an opportunistic borrowing of more or less related ideas from neighbouring...

 11. Wake modelling combining mesoscale and microscale models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Badger, Jake; Volker, Patrick; Prospathospoulos, J.

  2013-01-01

  In this paper the basis for introducing thrust information from microscale wake models into mesocale model wake parameterizations will be described. A classification system for the different types of mesoscale wake parameterizations is suggested and outlined. Four different mesoscale wake paramet...

 12. Introduction to Adjoint Models

  Science.gov (United States)

  Errico, Ronald M.

  2015-01-01

  In this lecture, some fundamentals of adjoint models will be described. This includes a basic derivation of tangent linear and corresponding adjoint models from a parent nonlinear model, the interpretation of adjoint-derived sensitivity fields, a description of methods of automatic differentiation, and the use of adjoint models to solve various optimization problems, including singular vectors. Concluding remarks will attempt to correct common misconceptions about adjoint models and their utilization.

 13. Business Model Visualization

  OpenAIRE

  Zagorsek, Branislav

  2013-01-01

  Business model describes the company’s most important activities, proposed value, and the compensation for the value. Business model visualization enables to simply and systematically capture and describe the most important components of the business model while the standardization of the concept allows the comparison between companies. There are several possibilities how to visualize the model. The aim of this paper is to describe the options for business model visualization and business mod...

 14. Latent classification models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langseth, Helge; Nielsen, Thomas Dyhre

  2005-01-01

  parametric family ofdistributions.  In this paper we propose a new set of models forclassification in continuous domains, termed latent classificationmodels. The latent classification model can roughly be seen ascombining the \\NB model with a mixture of factor analyzers,thereby relaxing the assumptions...... classification model, and wedemonstrate empirically that the accuracy of the proposed model issignificantly higher than the accuracy of other probabilisticclassifiers....

 15. Geochemistry Model Validation Report: External Accumulation Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zarrabi, K.

  2001-01-01

  The purpose of this Analysis and Modeling Report (AMR) is to validate the External Accumulation Model that predicts accumulation of fissile materials in fractures and lithophysae in the rock beneath a degrading waste package (WP) in the potential monitored geologic repository at Yucca Mountain. (Lithophysae are voids in the rock having concentric shells of finely crystalline alkali feldspar, quartz, and other materials that were formed due to entrapped gas that later escaped, DOE 1998, p. A-25.) The intended use of this model is to estimate the quantities of external accumulation of fissile material for use in external criticality risk assessments for different types of degrading WPs: U.S. Department of Energy (DOE) Spent Nuclear Fuel (SNF) codisposed with High Level Waste (HLW) glass, commercial SNF, and Immobilized Plutonium Ceramic (Pu-ceramic) codisposed with HLW glass. The scope of the model validation is to (1) describe the model and the parameters used to develop the model, (2) provide rationale for selection of the parameters by comparisons with measured values, and (3) demonstrate that the parameters chosen are the most conservative selection for external criticality risk calculations. To demonstrate the applicability of the model, a Pu-ceramic WP is used as an example. The model begins with a source term from separately documented EQ6 calculations; where the source term is defined as the composition versus time of the water flowing out of a breached waste package (WP). Next, PHREEQC, is used to simulate the transport and interaction of the source term with the resident water and fractured tuff below the repository. In these simulations the primary mechanism for accumulation is mixing of the high pH, actinide-laden source term with resident water; thus lowering the pH values sufficiently for fissile minerals to become insoluble and precipitate. In the final section of the model, the outputs from PHREEQC, are processed to produce mass of accumulation

 16. Pavement Aging Model by Response Surface Modeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Manzano-Ramírez A.

  2011-10-01

  Full Text Available In this work, surface course aging was modeled by Response Surface Methodology (RSM. The Marshall specimens were placed in a conventional oven for time and temperature conditions established on the basis of the environment factors of the region where the surface course is constructed by AC-20 from the Ing. Antonio M. Amor refinery. Volatilized material (VM, load resistance increment (ΔL and flow resistance increment (ΔF models were developed by the RSM. Cylindrical specimens with real aging were extracted from the surface course pilot to evaluate the error of the models. The VM model was adequate, in contrast (ΔL and (ΔF models were almost adequate with an error of 20 %, that was associated with the other environmental factors, which were not considered at the beginning of the research.

 17. Modelling of an homogeneous equilibrium mixture model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bernard-Champmartin, A.; Poujade, O.; Mathiaud, J.; Mathiaud, J.; Ghidaglia, J.M.

  2014-01-01

  We present here a model for two phase flows which is simpler than the 6-equations models (with two densities, two velocities, two temperatures) but more accurate than the standard mixture models with 4 equations (with two densities, one velocity and one temperature). We are interested in the case when the two-phases have been interacting long enough for the drag force to be small but still not negligible. The so-called Homogeneous Equilibrium Mixture Model (HEM) that we present is dealing with both mixture and relative quantities, allowing in particular to follow both a mixture velocity and a relative velocity. This relative velocity is not tracked by a conservation law but by a closure law (drift relation), whose expression is related to the drag force terms of the two-phase flow. After the derivation of the model, a stability analysis and numerical experiments are presented. (authors)

 18. Model Validation Status Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  E.L. Hardin

  2001-01-01

  The primary objective for the Model Validation Status Review was to perform a one-time evaluation of model validation associated with the analysis/model reports (AMRs) containing model input to total-system performance assessment (TSPA) for the Yucca Mountain site recommendation (SR). This review was performed in response to Corrective Action Request BSC-01-C-01 (Clark 2001, Krisha 2001) pursuant to Quality Assurance review findings of an adverse trend in model validation deficiency. The review findings in this report provide the following information which defines the extent of model validation deficiency and the corrective action needed: (1) AMRs that contain or support models are identified, and conversely, for each model the supporting documentation is identified. (2) The use for each model is determined based on whether the output is used directly for TSPA-SR, or for screening (exclusion) of features, events, and processes (FEPs), and the nature of the model output. (3) Two approaches are used to evaluate the extent to which the validation for each model is compliant with AP-3.10Q (Analyses and Models). The approaches differ in regard to whether model validation is achieved within individual AMRs as originally intended, or whether model validation could be readily achieved by incorporating information from other sources. (4) Recommendations are presented for changes to the AMRs, and additional model development activities or data collection, that will remedy model validation review findings, in support of licensing activities. The Model Validation Status Review emphasized those AMRs that support TSPA-SR (CRWMS M and O 2000bl and 2000bm). A series of workshops and teleconferences was held to discuss and integrate the review findings. The review encompassed 125 AMRs (Table 1) plus certain other supporting documents and data needed to assess model validity. The AMRs were grouped in 21 model areas representing the modeling of processes affecting the natural and

 19. Modeling for Battery Prognostics

  Science.gov (United States)

  Kulkarni, Chetan S.; Goebel, Kai; Khasin, Michael; Hogge, Edward; Quach, Patrick

  2017-01-01

  For any battery-powered vehicles (be it unmanned aerial vehicles, small passenger aircraft, or assets in exoplanetary operations) to operate at maximum efficiency and reliability, it is critical to monitor battery health as well performance and to predict end of discharge (EOD) and end of useful life (EOL). To fulfil these needs, it is important to capture the battery's inherent characteristics as well as operational knowledge in the form of models that can be used by monitoring, diagnostic, and prognostic algorithms. Several battery modeling methodologies have been developed in last few years as the understanding of underlying electrochemical mechanics has been advancing. The models can generally be classified as empirical models, electrochemical engineering models, multi-physics models, and molecular/atomist. Empirical models are based on fitting certain functions to past experimental data, without making use of any physicochemical principles. Electrical circuit equivalent models are an example of such empirical models. Electrochemical engineering models are typically continuum models that include electrochemical kinetics and transport phenomena. Each model has its advantages and disadvantages. The former type of model has the advantage of being computationally efficient, but has limited accuracy and robustness, due to the approximations used in developed model, and as a result of such approximations, cannot represent aging well. The latter type of model has the advantage of being very accurate, but is often computationally inefficient, having to solve complex sets of partial differential equations, and thus not suited well for online prognostic applications. In addition both multi-physics and atomist models are computationally expensive hence are even less suited to online application An electrochemistry-based model of Li-ion batteries has been developed, that captures crucial electrochemical processes, captures effects of aging, is computationally efficient

 20. Product and Process Modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cameron, Ian T.; Gani, Rafiqul

  . These approaches are put into the context of life cycle modelling, where multiscale and multiform modelling is increasingly prevalent in the 21st century. The book commences with a discussion of modern product and process modelling theory and practice followed by a series of case studies drawn from a variety......This book covers the area of product and process modelling via a case study approach. It addresses a wide range of modelling applications with emphasis on modelling methodology and the subsequent in-depth analysis of mathematical models to gain insight via structural aspects of the models...... to biotechnology applications, food, polymer and human health application areas. The book highlights to important nature of modern product and process modelling in the decision making processes across the life cycle. As such it provides an important resource for students, researchers and industrial practitioners....

 1. Dimension of linear models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høskuldsson, Agnar

  1996-01-01

  Determination of the proper dimension of a given linear model is one of the most important tasks in the applied modeling work. We consider here eight criteria that can be used to determine the dimension of the model, or equivalently, the number of components to use in the model. Four of these cri......Determination of the proper dimension of a given linear model is one of the most important tasks in the applied modeling work. We consider here eight criteria that can be used to determine the dimension of the model, or equivalently, the number of components to use in the model. Four...... the basic problems in determining the dimension of linear models. Then each of the eight measures are treated. The results are illustrated by examples....

 2. Model Validation Status Review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  E.L. Hardin

  2001-11-28

  The primary objective for the Model Validation Status Review was to perform a one-time evaluation of model validation associated with the analysis/model reports (AMRs) containing model input to total-system performance assessment (TSPA) for the Yucca Mountain site recommendation (SR). This review was performed in response to Corrective Action Request BSC-01-C-01 (Clark 2001, Krisha 2001) pursuant to Quality Assurance review findings of an adverse trend in model validation deficiency. The review findings in this report provide the following information which defines the extent of model validation deficiency and the corrective action needed: (1) AMRs that contain or support models are identified, and conversely, for each model the supporting documentation is identified. (2) The use for each model is determined based on whether the output is used directly for TSPA-SR, or for screening (exclusion) of features, events, and processes (FEPs), and the nature of the model output. (3) Two approaches are used to evaluate the extent to which the validation for each model is compliant with AP-3.10Q (Analyses and Models). The approaches differ in regard to whether model validation is achieved within individual AMRs as originally intended, or whether model validation could be readily achieved by incorporating information from other sources. (4) Recommendations are presented for changes to the AMRs, and additional model development activities or data collection, that will remedy model validation review findings, in support of licensing activities. The Model Validation Status Review emphasized those AMRs that support TSPA-SR (CRWMS M&O 2000bl and 2000bm). A series of workshops and teleconferences was held to discuss and integrate the review findings. The review encompassed 125 AMRs (Table 1) plus certain other supporting documents and data needed to assess model validity. The AMRs were grouped in 21 model areas representing the modeling of processes affecting the natural and

 3. Modeling volatility using state space models.

  Science.gov (United States)

  Timmer, J; Weigend, A S

  1997-08-01

  In time series problems, noise can be divided into two categories: dynamic noise which drives the process, and observational noise which is added in the measurement process, but does not influence future values of the system. In this framework, we show that empirical volatilities (the squared relative returns of prices) exhibit a significant amount of observational noise. To model and predict their time evolution adequately, we estimate state space models that explicitly include observational noise. We obtain relaxation times for shocks in the logarithm of volatility ranging from three weeks (for foreign exchange) to three to five months (for stock indices). In most cases, a two-dimensional hidden state is required to yield residuals that are consistent with white noise. We compare these results with ordinary autoregressive models (without a hidden state) and find that autoregressive models underestimate the relaxation times by about two orders of magnitude since they do not distinguish between observational and dynamic noise. This new interpretation of the dynamics of volatility in terms of relaxators in a state space model carries over to stochastic volatility models and to GARCH models, and is useful for several problems in finance, including risk management and the pricing of derivative securities. Data sets used: Olsen & Associates high frequency DEM/USD foreign exchange rates (8 years). Nikkei 225 index (40 years). Dow Jones Industrial Average (25 years).

 4. Empirical Model Building Data, Models, and Reality

  CERN Document Server

  Thompson, James R

  2011-01-01

  Praise for the First Edition "This...novel and highly stimulating book, which emphasizes solving real problems...should be widely read. It will have a positive and lasting effect on the teaching of modeling and statistics in general." - Short Book Reviews This new edition features developments and real-world examples that showcase essential empirical modeling techniques Successful empirical model building is founded on the relationship between data and approximate representations of the real systems that generated that data. As a result, it is essential for researchers who construct these m

 5. Modeling Guru: Knowledge Base for NASA Modelers

  Science.gov (United States)

  Seablom, M. S.; Wojcik, G. S.; van Aartsen, B. H.

  2009-05-01

  Modeling Guru is an on-line knowledge-sharing resource for anyone involved with or interested in NASA's scientific models or High End Computing (HEC) systems. Developed and maintained by the NASA's Software Integration and Visualization Office (SIVO) and the NASA Center for Computational Sciences (NCCS), Modeling Guru's combined forums and knowledge base for research and collaboration is becoming a repository for the accumulated expertise of NASA's scientific modeling and HEC communities. All NASA modelers and associates are encouraged to participate and provide knowledge about the models and systems so that other users may benefit from their experience. Modeling Guru is divided into a hierarchy of communities, each with its own set forums and knowledge base documents. Current modeling communities include those for space science, land and atmospheric dynamics, atmospheric chemistry, and oceanography. In addition, there are communities focused on NCCS systems, HEC tools and libraries, and programming and scripting languages. Anyone may view most of the content on Modeling Guru (available at http://modelingguru.nasa.gov/), but you must log in to post messages and subscribe to community postings. The site offers a full range of "Web 2.0" features, including discussion forums, "wiki" document generation, document uploading, RSS feeds, search tools, blogs, email notification, and "breadcrumb" links. A discussion (a.k.a. forum "thread") is used to post comments, solicit feedback, or ask questions. If marked as a question, SIVO will monitor the thread, and normally respond within a day. Discussions can include embedded images, tables, and formatting through the use of the Rich Text Editor. Also, the user can add "Tags" to their thread to facilitate later searches. The "knowledge base" is comprised of documents that are used to capture and share expertise with others. The default "wiki" document lets users edit within the browser so others can easily collaborate on the

 6. O desenvolvimento de um modelo de assistência continua ao parto Desarrollo de un modelo de asistencia continua en el parto Development of a delivery continued care model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Cláudia Silveira Lambert

  2010-07-01

  Full Text Available Objetivo. Descrever as experiências das enfermeiras obstétricas relacionadas com o desenvolvimento de um modelo de assistência ao parto. Metodologia. investigação do tipo estudo de caso. Analisaramse as declarações de quatro enfermeiras obstétricas, que desenvolveram o modelo de assistência ao parto proposto pelo Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. A informação obtida se analisou de modo indutivo e interpretativo. Resultados. das narrativas surgiram quatro categorias descritivas: a a convivência com o sentimento de ambivalência, b o trabalho com facilidades e dificuldades com a adoção do novo modelo, c as mudanças no conceito da assistência ao parto, e d os benefícios proporcionados pelo modelo. As enfermeiras reconhecem a viabilidade do modelo, mas sua implementação definitiva na instituição depende das mudanças nas diretrizes filosóficas e gerenciais relacionadas com a assistência ao parto e do compromisso dos profissionais. Conclusão. Reconheceramse os diversos aspectos envolvidos na implementação do modelo de atendimento no parto.Objetivo. Describir las experiencias de las enfermeras obstétricas relacionadas con el desarrollo de un modelo de asistencia al parto. Metodología. Investigación del tipo estudio de caso. Se analizaron las declaraciones de cuatro enfermeras obstétricas, que desarrollaron el modelo de asistencia al parto propuesto por el Hospital Universitario de la Universidad de São Paulo. La información obtenida se analizó de modo inductivo e interpretativo. Resultados. De las narrativas surgieron cuatro categorías descriptivas: a la convivencia con el sentimiento de ambivalencia, b el trabajo con facilidades y dificultades con la adopción del nuevo modelo, c los cambios en el concepto de la asistencia al parto, y d los beneficios proporcionados por el modelo. Las enfermeras reconocen la viabilidad del modelo, pero su implementación definitiva en la institución depende de

 7. Models for Dynamic Applications

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sales-Cruz, Mauricio; Morales Rodriguez, Ricardo; Heitzig, Martina

  2011-01-01

  This chapter covers aspects of the dynamic modelling and simulation of several complex operations that include a controlled blending tank, a direct methanol fuel cell that incorporates a multiscale model, a fluidised bed reactor, a standard chemical reactor and finally a polymerisation reactor...... be applied to formulate, analyse and solve these dynamic problems and how in the case of the fuel cell problem the model consists of coupledmeso and micro scale models. It is shown how data flows are handled between the models and how the solution is obtained within the modelling environment....

 8. Holographic twin Higgs model.

  Science.gov (United States)

  Geller, Michael; Telem, Ofri

  2015-05-15

  We present the first realization of a "twin Higgs" model as a holographic composite Higgs model. Uniquely among composite Higgs models, the Higgs potential is protected by a new standard model (SM) singlet elementary "mirror" sector at the sigma model scale f and not by the composite states at m_{KK}, naturally allowing for m_{KK} beyond the LHC reach. As a result, naturalness in our model cannot be constrained by the LHC, but may be probed by precision Higgs measurements at future lepton colliders, and by direct searches for Kaluza-Klein excitations at a 100 TeV collider.

 9. Models of light nuclei

  International Nuclear Information System (INIS)

  Harvey, M.; Khanna, F.C.

  1975-01-01

  The general problem of what constitutes a physical model and what is known about the free nucleon-nucleon interaction are considered. A time independent formulation of the basic equations is chosen. Construction of the average field in which particles move in a general independent particle model is developed, concentrating on problems of defining the average spherical single particle field for any given nucleus, and methods for construction of effective residual interactions and other physical operators. Deformed shell models and both spherical and deformed harmonic oscillator models are discussed in detail, and connections between spherical and deformed shell models are analyzed. A section on cluster models is included. 11 tables, 21 figures

 10. Holographic Twin Higgs Model

  Science.gov (United States)

  Geller, Michael; Telem, Ofri

  2015-05-01

  We present the first realization of a "twin Higgs" model as a holographic composite Higgs model. Uniquely among composite Higgs models, the Higgs potential is protected by a new standard model (SM) singlet elementary "mirror" sector at the sigma model scale f and not by the composite states at mKK , naturally allowing for mKK beyond the LHC reach. As a result, naturalness in our model cannot be constrained by the LHC, but may be probed by precision Higgs measurements at future lepton colliders, and by direct searches for Kaluza-Klein excitations at a 100 TeV collider.

 11. Five models of capitalism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiz Carlos Bresser-Pereira

  2012-03-01

  Full Text Available Besides analyzing capitalist societies historically and thinking of them in terms of phases or stages, we may compare different models or varieties of capitalism. In this paper I survey the literature on this subject, and distinguish the classification that has a production or business approach from those that use a mainly political criterion. I identify five forms of capitalism: among the rich countries, the liberal democratic or Anglo-Saxon model, the social or European model, and the endogenous social integration or Japanese model; among developing countries, I distinguish the Asian developmental model from the liberal-dependent model that characterizes most other developing countries, including Brazil.

 12. Wastewater treatment models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gernaey, Krist; Sin, Gürkan

  2011-01-01

  description of biological phosphorus removal, physicalchemical processes, hydraulics and settling tanks. For attached growth systems, biofilm models have progressed from analytical steady-state models to more complex 2D/3D dynamic numerical models. Plant-wide modeling is set to advance further the practice......The state-of-the-art level reached in modeling wastewater treatment plants (WWTPs) is reported. For suspended growth systems, WWTP models have evolved from simple description of biological removal of organic carbon and nitrogen in aeration tanks (ASM1 in 1987) to more advanced levels including...

 13. Wastewater Treatment Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gernaey, Krist; Sin, Gürkan

  2008-01-01

  description of biological phosphorus removal, physical–chemical processes, hydraulics, and settling tanks. For attached growth systems, biofilm models have progressed from analytical steady-state models to more complex 2-D/3-D dynamic numerical models. Plant-wide modeling is set to advance further......The state-of-the-art level reached in modeling wastewater treatment plants (WWTPs) is reported. For suspended growth systems, WWTP models have evolved from simple description of biological removal of organic carbon and nitrogen in aeration tanks (ASM1 in 1987) to more advanced levels including...

 14. Microsoft tabular modeling cookbook

  CERN Document Server

  Braak, Paul te

  2013-01-01

  This book follows a cookbook style with recipes explaining the steps for developing analytic data using Business Intelligence Semantic Models.This book is designed for developers who wish to develop powerful and dynamic models for users as well as those who are responsible for the administration of models in corporate environments. It is also targeted at analysts and users of Excel who wish to advance their knowledge of Excel through the development of tabular models or who wish to analyze data through tabular modeling techniques. We assume no prior knowledge of tabular modeling

 15. Biosphere Model Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  D.W. Wu; A.J. Smith

  2004-11-08

  The purpose of this report is to document the biosphere model, the Environmental Radiation Model for Yucca Mountain, Nevada (ERMYN), which describes radionuclide transport processes in the biosphere and associated human exposure that may arise as the result of radionuclide release from the geologic repository at Yucca Mountain. The biosphere model is one of the process models that support the Yucca Mountain Project (YMP) Total System Performance Assessment (TSPA) for the license application (LA), TSPA-LA. The ERMYN provides the capability of performing human radiation dose assessments. This report documents the biosphere model, which includes: (1) Describing the reference biosphere, human receptor, exposure scenarios, and primary radionuclides for each exposure scenario (Section 6.1); (2) Developing a biosphere conceptual model using site-specific features, events, and processes (FEPs) (Section 6.2), the reference biosphere (Section 6.1.1), the human receptor (Section 6.1.2), and approximations (Sections 6.3.1.4 and 6.3.2.4); (3) Building a mathematical model using the biosphere conceptual model (Section 6.3) and published biosphere models (Sections 6.4 and 6.5); (4) Summarizing input parameters for the mathematical model, including the uncertainty associated with input values (Section 6.6); (5) Identifying improvements in the ERMYN compared with the model used in previous biosphere modeling (Section 6.7); (6) Constructing an ERMYN implementation tool (model) based on the biosphere mathematical model using GoldSim stochastic simulation software (Sections 6.8 and 6.9); (7) Verifying the ERMYN by comparing output from the software with hand calculations to ensure that the GoldSim implementation is correct (Section 6.10); (8) Validating the ERMYN by corroborating it with published biosphere models; comparing conceptual models, mathematical models, and numerical results (Section 7).

 16. Biosphere Model Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  D.W. Wu; A.J. Smith

  2004-01-01

  The purpose of this report is to document the biosphere model, the Environmental Radiation Model for Yucca Mountain, Nevada (ERMYN), which describes radionuclide transport processes in the biosphere and associated human exposure that may arise as the result of radionuclide release from the geologic repository at Yucca Mountain. The biosphere model is one of the process models that support the Yucca Mountain Project (YMP) Total System Performance Assessment (TSPA) for the license application (LA), TSPA-LA. The ERMYN provides the capability of performing human radiation dose assessments. This report documents the biosphere model, which includes: (1) Describing the reference biosphere, human receptor, exposure scenarios, and primary radionuclides for each exposure scenario (Section 6.1); (2) Developing a biosphere conceptual model using site-specific features, events, and processes (FEPs) (Section 6.2), the reference biosphere (Section 6.1.1), the human receptor (Section 6.1.2), and approximations (Sections 6.3.1.4 and 6.3.2.4); (3) Building a mathematical model using the biosphere conceptual model (Section 6.3) and published biosphere models (Sections 6.4 and 6.5); (4) Summarizing input parameters for the mathematical model, including the uncertainty associated with input values (Section 6.6); (5) Identifying improvements in the ERMYN compared with the model used in previous biosphere modeling (Section 6.7); (6) Constructing an ERMYN implementation tool (model) based on the biosphere mathematical model using GoldSim stochastic simulation software (Sections 6.8 and 6.9); (7) Verifying the ERMYN by comparing output from the software with hand calculations to ensure that the GoldSim implementation is correct (Section 6.10); (8) Validating the ERMYN by corroborating it with published biosphere models; comparing conceptual models, mathematical models, and numerical results (Section 7)

 17. Modelling of Innovation Diffusion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arkadiusz Kijek

  2010-01-01

  Full Text Available Since the publication of the Bass model in 1969, research on the modelling of the diffusion of innovation resulted in a vast body of scientific literature consisting of articles, books, and studies of real-world applications of this model. The main objective of the diffusion model is to describe a pattern of spread of innovation among potential adopters in terms of a mathematical function of time. This paper assesses the state-of-the-art in mathematical models of innovation diffusion and procedures for estimating their parameters. Moreover, theoretical issues related to the models presented are supplemented with empirical research. The purpose of the research is to explore the extent to which the diffusion of broadband Internet users in 29 OECD countries can be adequately described by three diffusion models, i.e. the Bass model, logistic model and dynamic model. The results of this research are ambiguous and do not indicate which model best describes the diffusion pattern of broadband Internet users but in terms of the results presented, in most cases the dynamic model is inappropriate for describing the diffusion pattern. Issues related to the further development of innovation diffusion models are discussed and some recommendations are given. (original abstract

 18. Nonlinear Modeling by Assembling Piecewise Linear Models

  Science.gov (United States)

  Yao, Weigang; Liou, Meng-Sing

  2013-01-01

  To preserve nonlinearity of a full order system over a parameters range of interest, we propose a simple modeling approach by assembling a set of piecewise local solutions, including the first-order Taylor series terms expanded about some sampling states. The work by Rewienski and White inspired our use of piecewise linear local solutions. The assembly of these local approximations is accomplished by assigning nonlinear weights, through radial basis functions in this study. The efficacy of the proposed procedure is validated for a two-dimensional airfoil moving at different Mach numbers and pitching motions, under which the flow exhibits prominent nonlinear behaviors. All results confirm that our nonlinear model is accurate and stable for predicting not only aerodynamic forces but also detailed flowfields. Moreover, the model is robustness-accurate for inputs considerably different from the base trajectory in form and magnitude. This modeling preserves nonlinearity of the problems considered in a rather simple and accurate manner.

 19. Integrated Medical Model – Chest Injury Model

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The Exploration Medical Capability (ExMC) Element of NASA's Human Research Program (HRP) developed the Integrated Medical Model (IMM) to forecast the resources...

 20. Traffic & safety statewide model and GIS modeling.

  Science.gov (United States)

  2012-07-01

  Several steps have been taken over the past two years to advance the Utah Department of Transportation (UDOT) safety initiative. Previous research projects began the development of a hierarchical Bayesian model to analyze crashes on Utah roadways. De...

 1. OPEC model : adjustment or new model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ayoub, A.

  1994-01-01

  Since the early eighties, the international oil industry went through major changes : new financial markets, reintegration, opening of the upstream, liberalization of investments, privatization. This article provides answers to two major questions : what are the reasons for these changes ? ; do these changes announce the replacement of OPEC model by a new model in which state intervention is weaker and national companies more autonomous. This would imply a profound change of political and institutional systems of oil producing countries. (Author)

 2. Solid Waste Projection Model: Model user's guide

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stiles, D.L.; Crow, V.L.

  1990-08-01

  The Solid Waste Projection Model (SWPM) system is an analytical tool developed by Pacific Northwest Laboratory (PNL) for Westinghouse Hanford company (WHC) specifically to address solid waste management issues at the Hanford Central Waste Complex (HCWC). This document, one of six documents supporting the SWPM system, contains a description of the system and instructions for preparing to use SWPM and operating Version 1 of the model. 4 figs., 1 tab

 3. Factores de Deserción Estudiantil en Ingeniería: Una Aplicación de Modelos de Duración Student Dropout Factors in Engineering: An Application of Duration Models

  OpenAIRE

  Christian J Díaz

  2009-01-01

  Se analizó la deserción estudiantil universitaria, en estudiantes de carreras de ingeniería de la cohorte del año 2004 hasta enero del año 2007. Se evaluó la retención utilizando un modelo de Kaplan-Meier, y se determinaron factores de la deserción con un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Los resultados muestran que la mayor probabilidad de desertar se presenta en los tres primeros semestres, y en estudiantes que provienen de colegios financiados por el estado. Son factores determinant...

 4. Emissions Modeling Clearinghouse

  Data.gov (United States)

  U.S. Environmental Protection Agency — The Emissions Modeling Clearinghouse (EMCH) supports and promotes emissions modeling activities both internal and external to the EPA. Through this site, the EPA...

 5. Radiobilogical cell survival models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zackrisson, B.

  1992-01-01

  A central issue in clinical radiobiological research is the prediction of responses to different radiation qualities. The choice of cell survival and dose-response model greatly influences the results. In this context the relationship between theory and model is emphasized. Generally, the interpretations of experimental data depend on the model. Cell survival models are systematized with respect to their relations to radiobiological theories of cell kill. The growing knowlegde of biological, physical, and chemical mechanisms is reflected in the formulation of new models. The present overview shows that recent modelling has been more oriented towards the stochastic fluctuations connected to radiation energy deposition. This implies that the traditional cell surivival models ought to be complemented by models of stochastic energy deposition processes and repair processes at the intracellular level. (orig.)

 6. The Cap Pele Model.

  Science.gov (United States)

  Pruneau, Diane; Chouinard, Omer; Arsenault, Charline

  1998-01-01

  Reports on a model of environmental education that aims to encourage greater attachment to the bioregion of Arcadia. The model results from cooperation within a village community and addresses the environmental education of people of all ages. (DDR)

 7. World Magnetic Model 2010

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The World Magnetic Model is the standard model used by the U.S. Department of Defense, the U.K. Ministry of Defence, the North Atlantic Treaty Organization (NATO)...

 8. World Magnetic Model 2015

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The World Magnetic Model is the standard model used by the U.S. Department of Defense, the U.K. Ministry of Defence, the North Atlantic Treaty Organization (NATO)...

 9. CCF model comparison

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pulkkinen, U.

  2004-04-01

  The report describes a simple comparison of two CCF-models, the ECLM, and the Beta-model. The objective of the comparison is to identify differences in the results of the models by applying the models in some simple test data cases. The comparison focuses mainly on theoretical aspects of the above mentioned CCF-models. The properties of the model parameter estimates in the data cases is also discussed. The practical aspects in using and estimating CCFmodels in real PSA context (e.g. the data interpretation, properties of computer tools, the model documentation) are not discussed in the report. Similarly, the qualitative CCF-analyses needed in using the models are not discussed in the report. (au)

 10. Snow model analysis.

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  This study developed a new snow model and a database which warehouses geometric, weather and traffic : data on New Jersey highways. The complexity of the model development lies in considering variable road : width, different spreading/plowing pattern...

 11. A costal dispersion model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rahm, L.; Nyberg, L.; Gidhagen, L.

  1990-01-01

  A dispersion model to be used off costal waters has been developed. The model has been applied to describe the migration of radionuclides in the Baltic sea. A summary of the results is presented here. (K.A.E)

 12. Consistent model driven architecture

  Science.gov (United States)

  Niepostyn, Stanisław J.

  2015-09-01

  The goal of the MDA is to produce software systems from abstract models in a way where human interaction is restricted to a minimum. These abstract models are based on the UML language. However, the semantics of UML models is defined in a natural language. Subsequently the verification of consistency of these diagrams is needed in order to identify errors in requirements at the early stage of the development process. The verification of consistency is difficult due to a semi-formal nature of UML diagrams. We propose automatic verification of consistency of the series of UML diagrams originating from abstract models implemented with our consistency rules. This Consistent Model Driven Architecture approach enables us to generate automatically complete workflow applications from consistent and complete models developed from abstract models (e.g. Business Context Diagram). Therefore, our method can be used to check practicability (feasibility) of software architecture models.

 13. Laboratory of Biological Modeling

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — The Laboratory of Biological Modeling is defined by both its methodologies and its areas of application. We use mathematical modeling in many forms and apply it to a...

 14. The ATLAS Analysis Model

  CERN Multimedia

  Amir Farbin

  The ATLAS Analysis Model is a continually developing vision of how to reconcile physics analysis requirements with the ATLAS offline software and computing model constraints. In the past year this vision has influenced the evolution of the ATLAS Event Data Model, the Athena software framework, and physics analysis tools. These developments, along with the October Analysis Model Workshop and the planning for CSC analyses have led to a rapid refinement of the ATLAS Analysis Model in the past few months. This article introduces some of the relevant issues and presents the current vision of the future ATLAS Analysis Model. Event Data Model The ATLAS Event Data Model (EDM) consists of several levels of details, each targeted for a specific set of tasks. For example the Event Summary Data (ESD) stores calorimeter cells and tracking system hits thereby permitting many calibration and alignment tasks, but will be only accessible at particular computing sites with potentially large latency. In contrast, the Analysis...

 15. Modeling Complex Time Limits

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oleg Svatos

  2013-01-01

  Full Text Available In this paper we analyze complexity of time limits we can find especially in regulated processes of public administration. First we review the most popular process modeling languages. There is defined an example scenario based on the current Czech legislature which is then captured in discussed process modeling languages. Analysis shows that the contemporary process modeling languages support capturing of the time limit only partially. This causes troubles to analysts and unnecessary complexity of the models. Upon unsatisfying results of the contemporary process modeling languages we analyze the complexity of the time limits in greater detail and outline lifecycles of a time limit using the multiple dynamic generalizations pattern. As an alternative to the popular process modeling languages there is presented PSD process modeling language, which supports the defined lifecycles of a time limit natively and therefore allows keeping the models simple and easy to understand.

 16. Modeling Philosophies and Applications

  Science.gov (United States)

  All models begin with a framework and a set of assumptions and limitations that go along with that framework. In terms of fracing and RA, there are several places where models and parameters must be chosen to complete hazard identification.

 17. Bounding species distribution models

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thomas J. STOHLGREN, Catherine S. JARNEVICH, Wayne E. ESAIAS,Jeffrey T. MORISETTE

  2011-10-01

  Full Text Available Species distribution models are increasing in popularity for mapping suitable habitat for species of management concern. Many investigators now recognize that extrapolations of these models with geographic information systems (GIS might be sensitive to the environmental bounds of the data used in their development, yet there is no recommended best practice for “clamping” model extrapolations. We relied on two commonly used modeling approaches: classification and regression tree (CART and maximum entropy (Maxent models, and we tested a simple alteration of the model extrapolations, bounding extrapolations to the maximum and minimum values of primary environmental predictors, to provide a more realistic map of suitable habitat of hybridized Africanized honey bees in the southwestern United States. Findings suggest that multiple models of bounding, and the most conservative bounding of species distribution models, like those presented here, should probably replace the unbounded or loosely bounded techniques currently used [Current Zoology 57 (5: 642–647, 2011].

 18. Bounding Species Distribution Models

  Science.gov (United States)

  Stohlgren, Thomas J.; Jarnevich, Cahterine S.; Morisette, Jeffrey T.; Esaias, Wayne E.

  2011-01-01

  Species distribution models are increasing in popularity for mapping suitable habitat for species of management concern. Many investigators now recognize that extrapolations of these models with geographic information systems (GIS) might be sensitive to the environmental bounds of the data used in their development, yet there is no recommended best practice for "clamping" model extrapolations. We relied on two commonly used modeling approaches: classification and regression tree (CART) and maximum entropy (Maxent) models, and we tested a simple alteration of the model extrapolations, bounding extrapolations to the maximum and minimum values of primary environmental predictors, to provide a more realistic map of suitable habitat of hybridized Africanized honey bees in the southwestern United States. Findings suggest that multiple models of bounding, and the most conservative bounding of species distribution models, like those presented here, should probably replace the unbounded or loosely bounded techniques currently used [Current Zoology 57 (5): 642-647, 2011].

 19. Modelling of wastewater systems

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Henrik

  to analyze and quantify the effect of the Aeration Tank Settling (ATS) operating mode, which is used during rain events. Furthermore, the model is used to propose a control algorithm for the phase lengths during ATS operation. The models are mainly formulated as state space model in continuous time......In this thesis, models of pollution fluxes in the inlet to 2 Danish wastewater treatment plants (WWTPs) as well as of suspended solids (SS) concentrations in the aeration tanks of an alternating WWTP and in the effluent from the aeration tanks are developed. The latter model is furthermore used...... at modelling the fluxes in terms of the multiple correlation coefficient R2. The model of the SS concentrations in the aeration tanks of an alternating WWTP as well as in the effluent from the aeration tanks is a mass balance model based on measurements of SS in one aeration tank and in the common outlet...

 20. Graphical Models with R

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højsgaard, Søren; Edwards, David; Lauritzen, Steffen

  Graphical models in their modern form have been around since the late 1970s and appear today in many areas of the sciences. Along with the ongoing developments of graphical models, a number of different graphical modeling software programs have been written over the years. In recent years many...... of these software developments have taken place within the R community, either in the form of new packages or by providing an R ingerface to existing software. This book attempts to give the reader a gentle introduction to graphical modeling using R and the main features of some of these packages. In addition......, the book provides examples of how more advanced aspects of graphical modeling can be represented and handled within R. Topics covered in the seven chapters include graphical models for contingency tables, Gaussian and mixed graphical models, Bayesian networks and modeling high dimensional data...

 1. Modeling EERE deployment programs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cort, K. A. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Hostick, D. J. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Belzer, D. B. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Livingston, O. V. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States)

  2007-11-01

  The purpose of the project was to identify and characterize the modeling of deployment programs within the EERE Technology Development (TD) programs, address possible improvements to the modeling process, and note gaps in knowledge for future research.

 2. Modeling DNA Replication.

  Science.gov (United States)

  Bennett, Joan

  1998-01-01

  Recommends the use of a model of DNA made out of Velcro to help students visualize the steps of DNA replication. Includes a materials list, construction directions, and details of the demonstration using the model parts. (DDR)

 3. Modelling arithmetic operations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shabanov-kushnarenk, Yu P

  1981-01-01

  The possibility of modelling finite alphabetic operators using formal intelligence theory, is explored, with the setting up of models of a 3-digit adder and a multidigit subtractor, as examples. 2 references.

 4. Hierarchical Bass model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tashiro, Tohru

  2014-01-01

  We propose a new model about diffusion of a product which includes a memory of how many adopters or advertisements a non-adopter met, where (non-)adopters mean people (not) possessing the product. This effect is lacking in the Bass model. As an application, we utilize the model to fit the iPod sales data, and so the better agreement is obtained than the Bass model

 5. TENCompetence Domain Model

  NARCIS (Netherlands)

  2006-01-01

  This is the version 1.1 of the TENCompetence Domain Model (version 1.0 released at 19-6-2006; version 1.1 at 9-11-2008). It contains several files: a) a pdf with the model description, b) three jpg files with class models (also in the pdf), c) a MagicDraw zip file with the model itself, d) a release

 6. Optimization modeling with spreadsheets

  CERN Document Server

  Baker, Kenneth R

  2015-01-01

  An accessible introduction to optimization analysis using spreadsheets Updated and revised, Optimization Modeling with Spreadsheets, Third Edition emphasizes model building skills in optimization analysis. By emphasizing both spreadsheet modeling and optimization tools in the freely available Microsoft® Office Excel® Solver, the book illustrates how to find solutions to real-world optimization problems without needing additional specialized software. The Third Edition includes many practical applications of optimization models as well as a systematic framework that il

 7. Model Checking Feature Interactions

  DEFF Research Database (Denmark)

  Le Guilly, Thibaut; Olsen, Petur; Pedersen, Thomas

  2015-01-01

  This paper presents an offline approach to analyzing feature interactions in embedded systems. The approach consists of a systematic process to gather the necessary information about system components and their models. The model is first specified in terms of predicates, before being refined to t...... to timed automata. The consistency of the model is verified at different development stages, and the correct linkage between the predicates and their semantic model is checked. The approach is illustrated on a use case from home automation....

 8. Physical modeling of rock

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cheney, J.A.

  1981-01-01

  The problems of statisfying similarity between a physical model and the prototype in rock wherein fissures and cracks place a role in physical behavior is explored. The need for models of large physical dimensions is explained but also testing of models of the same prototype over a wide range of scales is needed to ascertain the influence of lack of similitude of particular parameters between prototype and model. A large capacity centrifuge would be useful in that respect

 9. On Modeling Risk Shocks

  OpenAIRE

  Dorofeenko, Victor; Lee, Gabriel; Salyer, Kevin; Strobel, Johannes

  2016-01-01

  Within the context of a financial accelerator model, we model time-varying uncertainty (i.e. risk shocks) through the use of a mixture Normal model with time variation in the weights applied to the underlying distributions characterizing entrepreneur productivity. Specifically, we model capital producers (i.e. the entrepreneurs) as either low-risk (relatively small second moment for productivity) and high-risk (relatively large second moment for productivity) and the fraction of both types is...

 10. Hierarchical Bass model

  Science.gov (United States)

  Tashiro, Tohru

  2014-03-01

  We propose a new model about diffusion of a product which includes a memory of how many adopters or advertisements a non-adopter met, where (non-)adopters mean people (not) possessing the product. This effect is lacking in the Bass model. As an application, we utilize the model to fit the iPod sales data, and so the better agreement is obtained than the Bass model.

 11. Modelling of Corrosion Cracks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thoft-Christensen, Palle

  Modelling of corrosion cracking of reinforced concrete structures is complicated as a great number of uncertain factors are involved. To get a reliable modelling a physical and mechanical understanding of the process behind corrosion in needed.......Modelling of corrosion cracking of reinforced concrete structures is complicated as a great number of uncertain factors are involved. To get a reliable modelling a physical and mechanical understanding of the process behind corrosion in needed....

 12. GARCH Modelling of Cryptocurrencies

  OpenAIRE

  Jeffrey Chu; Stephen Chan; Saralees Nadarajah; Joerg Osterrieder

  2017-01-01

  With the exception of Bitcoin, there appears to be little or no literature on GARCH modelling of cryptocurrencies. This paper provides the first GARCH modelling of the seven most popular cryptocurrencies. Twelve GARCH models are fitted to each cryptocurrency, and their fits are assessed in terms of five criteria. Conclusions are drawn on the best fitting models, forecasts and acceptability of value at risk estimates.

 13. GARCH Modelling of Cryptocurrencies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeffrey Chu

  2017-10-01

  Full Text Available With the exception of Bitcoin, there appears to be little or no literature on GARCH modelling of cryptocurrencies. This paper provides the first GARCH modelling of the seven most popular cryptocurrencies. Twelve GARCH models are fitted to each cryptocurrency, and their fits are assessed in terms of five criteria. Conclusions are drawn on the best fitting models, forecasts and acceptability of value at risk estimates.

 14. Artificial neural network modelling

  CERN Document Server

  Samarasinghe, Sandhya

  2016-01-01

  This book covers theoretical aspects as well as recent innovative applications of Artificial Neural networks (ANNs) in natural, environmental, biological, social, industrial and automated systems. It presents recent results of ANNs in modelling small, large and complex systems under three categories, namely, 1) Networks, Structure Optimisation, Robustness and Stochasticity 2) Advances in Modelling Biological and Environmental Systems and 3) Advances in Modelling Social and Economic Systems. The book aims at serving undergraduates, postgraduates and researchers in ANN computational modelling. .

 15. Differential models in ecology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barco Gomez, Carlos; Barco Gomez, German

  2002-01-01

  The models mathematical writings with differential equations are used to describe the populational behavior through the time of the animal species. These models can be lineal or no lineal. The differential models for unique specie include the exponential pattern of Malthus and the logistical pattern of Verlhust. The lineal differential models to describe the interaction between two species include the competition relationships, predation and symbiosis

 16. Competing through business models

  OpenAIRE

  Casadesus-Masanell, Ramon; Ricart, Joan E.

  2007-01-01

  In this article a business model is defined as the firm choices on policies, assets and governance structure of those policies and assets, together with their consequences, be them flexible or rigid. We also provide a way to represent such business models to highlight the dynamic loops and to facilitate understanding interaction with other business models. Furthermore, we develop some tests to evaluate the goodness of a business model both in isolation as well as in interaction with other bus...

 17. Photovoltaic sources modeling

  CERN Document Server

  Petrone, Giovanni; Spagnuolo, Giovanni

  2016-01-01

  This comprehensive guide surveys all available models for simulating a photovoltaic (PV) generator at different levels of granularity, from cell to system level, in uniform as well as in mismatched conditions. Providing a thorough comparison among the models, engineers have all the elements needed to choose the right PV array model for specific applications or environmental conditions matched with the model of the electronic circuit used to maximize the PV power production.

 18. Model description and evaluation of model performance: DOSDIM model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lewyckyj, N.; Zeevaert, T.

  1996-01-01

  DOSDIM was developed to assess the impact to man from routine and accidental atmospheric releases. It is a compartmental, deterministic, radiological model. For an accidental release, dynamic transfer are used in opposition to a routine release for which equilibrium transfer factors are used. Parameters values were chosen to be conservative. Transfer between compartments are described by first-order differential equations. 2 figs

 19. Modelling MIZ dynamics in a global model

  Science.gov (United States)

  Rynders, Stefanie; Aksenov, Yevgeny; Feltham, Daniel; Nurser, George; Naveira Garabato, Alberto

  2016-04-01

  Exposure of large, previously ice-covered areas of the Arctic Ocean to the wind and surface ocean waves results in the Arctic pack ice cover becoming more fragmented and mobile, with large regions of ice cover evolving into the Marginal Ice Zone (MIZ). The need for better climate predictions, along with growing economic activity in the Polar Oceans, necessitates climate and forecasting models that can simulate fragmented sea ice with a greater fidelity. Current models are not fully fit for the purpose, since they neither model surface ocean waves in the MIZ, nor account for the effect of floe fragmentation on drag, nor include sea ice rheology that represents both the now thinner pack ice and MIZ ice dynamics. All these processes affect the momentum transfer to the ocean. We present initial results from a global ocean model NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean) coupled to the Los Alamos sea ice model CICE. The model setup implements a novel rheological formulation for sea ice dynamics, accounting for ice floe collisions, thus offering a seamless framework for pack ice and MIZ simulations. The effect of surface waves on ice motion is included through wave pressure and the turbulent kinetic energy of ice floes. In the multidecadal model integrations we examine MIZ and basin scale sea ice and oceanic responses to the changes in ice dynamics. We analyse model sensitivities and attribute them to key sea ice and ocean dynamical mechanisms. The results suggest that the effect of the new ice rheology is confined to the MIZ. However with the current increase in summer MIZ area, which is projected to continue and may become the dominant type of sea ice in the Arctic, we argue that the effects of the combined sea ice rheology will be noticeable in large areas of the Arctic Ocean, affecting sea ice and ocean. With this study we assert that to make more accurate sea ice predictions in the changing Arctic, models need to include MIZ dynamics and physics.

 20. Understandings of 'Modelling'

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andresen, Mette

  2007-01-01

  -authentic modelling is also linked with the potentials of exploration of ready-made models as a forerunner for more authentic modelling processes. The discussion includes analysis of an episode of students? work in the classroom, which serves to illustrate how concept formation may be linked to explorations of a non...

 1. Crushed Salt Constitutive Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Callahan, G.D.

  1999-01-01

  The constitutive model used to describe the deformation of crushed salt is presented in this report. Two mechanisms -- dislocation creep and grain boundary diffusional pressure solution -- are combined to form the basis for the constitutive model governing the deformation of crushed salt. The constitutive model is generalized to represent three-dimensional states of stress. Upon complete consolidation, the crushed-salt model reproduces the Multimechanism Deformation (M-D) model typically used for the Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) host geological formation salt. New shear consolidation tests are combined with an existing database that includes hydrostatic consolidation and shear consolidation tests conducted on WIPP and southeastern New Mexico salt. Nonlinear least-squares model fitting to the database produced two sets of material parameter values for the model -- one for the shear consolidation tests and one for a combination of the shear and hydrostatic consolidation tests. Using the parameter values determined from the fitted database, the constitutive model is validated against constant strain-rate tests. Shaft seal problems are analyzed to demonstrate model-predicted consolidation of the shaft seal crushed-salt component. Based on the fitting statistics, the ability of the model to predict the test data, and the ability of the model to predict load paths and test data outside of the fitted database, the model appears to capture the creep consolidation behavior of crushed salt reasonably well

 2. Urban tree growth modeling

  Science.gov (United States)

  E. Gregory McPherson; Paula J. Peper

  2012-01-01

  This paper describes three long-term tree growth studies conducted to evaluate tree performance because repeated measurements of the same trees produce critical data for growth model calibration and validation. Several empirical and process-based approaches to modeling tree growth are reviewed. Modeling is more advanced in the fields of forestry and...

 3. The IIR evaluation model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borlund, Pia

  2003-01-01

  An alternative approach to evaluation of interactive information retrieval (IIR) systems, referred to as the IIR evaluation model, is proposed. The model provides a framework for the collection and analysis of IR interaction data. The aim of the model is two-fold: 1) to facilitate the evaluation ...

 4. Modeling Natural Selection

  Science.gov (United States)

  Bogiages, Christopher A.; Lotter, Christine

  2011-01-01

  In their research, scientists generate, test, and modify scientific models. These models can be shared with others and demonstrate a scientist's understanding of how the natural world works. Similarly, students can generate and modify models to gain a better understanding of the content, process, and nature of science (Kenyon, Schwarz, and Hug…

 5. Models for tracer flow

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zuber, A.

  1983-01-01

  A review and discussion is given of mathematical models used for interpretation of tracer experiments in hydrology. For dispersion model, different initial and boundary conditions are related to different injection and detection modes. Examples of applications of various models are described and commented. (author)

 6. Loglinear Rasch model tests

  NARCIS (Netherlands)

  Kelderman, Hendrikus

  1984-01-01

  Existing statistical tests for the fit of the Rasch model have been criticized, because they are only sensitive to specific violations of its assumptions. Contingency table methods using loglinear models have been used to test various psychometric models. In this paper, the assumptions of the Rasch

 7. The cloudy bag model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thomas, A.W.

  1981-01-01

  Recent developments in the bag model, in which the constraints of chiral symmetry are explicitly included are reviewed. The model leads to a new understanding of the Δ-resonance. The connection of the theory with current algebra is clarified and implications of the model for the structure of the nucleon are discussed

 8. Climate models and scenarios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fortelius, C.; Holopainen, E.; Kaurola, J.; Ruosteenoja, K.; Raeisaenen, J. [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Meteorology

  1996-12-31

  In recent years the modelling of interannual climate variability has been studied, the atmospheric energy and water cycles, and climate simulations with the ECHAM3 model. In addition, the climate simulations of several models have been compared with special emphasis in the area of northern Europe

 9. The nontopological soliton model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilets, L.

  1988-01-01

  The nontopological soliton model introduced by Friedberg and Lee, and variations of it, provide a method for modeling QCD which can effectively include the dynamics of hadronic collisions as well as spectra. Absolute color confinement is effected by the assumed dielectric properties of the medium. A recently proposed version of the model is chirally invariant. 32 refs., 5 figs., 1 tab

 10. Models selection and fitting

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin Llorente, F.

  1990-01-01

  The models of atmospheric pollutants dispersion are based in mathematic algorithms that describe the transport, diffusion, elimination and chemical reactions of atmospheric contaminants. These models operate with data of contaminants emission and make an estimation of quality air in the area. This model can be applied to several aspects of atmospheric contamination

 11. Bayesian Graphical Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Finn Verner; Nielsen, Thomas Dyhre

  2016-01-01

  Mathematically, a Bayesian graphical model is a compact representation of the joint probability distribution for a set of variables. The most frequently used type of Bayesian graphical models are Bayesian networks. The structural part of a Bayesian graphical model is a graph consisting of nodes...

 12. Intermittency in branching models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chiu, C.B.; Texas Univ., Austin; Hwa, R.C.; Oregon Univ., Eugene

  1990-01-01

  The intermittency properties of three branching models have been investigated. The factorial moments show power-law behavior as function of small rapidity width. The slopes and energy dependences reveal different characteristics of the models. The gluon model has the weakest intermittency. (orig.)

 13. Making business models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gudiksen, Sune Klok; Poulsen, Søren Bolvig; Buur, Jacob

  2014-01-01

  Well-established companies are currently struggling to secure profits due to the pressure from new players' business models as they take advantage of communication technology and new business-model configurations. Because of this, the business model research field flourishes currently; however, t...

 14. ECOMOD: Ecological model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sazykina, T.G.; Kryshev, I.I.

  1996-01-01

  The main purpose of the model is a more detailed description of the radionuclide transfer in food chains, including the dynamics in the early period after accidental release. Detailed modelling of the dynamics of radioactive depositions is beyond the purpose of the model. Standard procedures are used for assessing inhalation and external doses. 3 figs, 2 tabs

 15. Modern Media Education Models

  Science.gov (United States)

  Fedorov, Alexander

  2011-01-01

  The author supposed that media education models can be divided into the following groups: (1) educational-information models (the study of the theory, history, language of media culture, etc.), based on the cultural, aesthetic, semiotic, socio-cultural theories of media education; (2) educational-ethical models (the study of moral, religions,…

 16. Climate models and scenarios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fortelius, C; Holopainen, E; Kaurola, J; Ruosteenoja, K; Raeisaenen, J [Helsinki Univ. (Finland). Dept. of Meteorology

  1997-12-31

  In recent years the modelling of interannual climate variability has been studied, the atmospheric energy and water cycles, and climate simulations with the ECHAM3 model. In addition, the climate simulations of several models have been compared with special emphasis in the area of northern Europe

 17. Dynamic term structure models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andreasen, Martin Møller; Meldrum, Andrew

  This paper studies whether dynamic term structure models for US nominal bond yields should enforce the zero lower bound by a quadratic policy rate or a shadow rate specification. We address the question by estimating quadratic term structure models (QTSMs) and shadow rate models with at most four...

 18. Automated Simulation Model Generation

  NARCIS (Netherlands)

  Huang, Y.

  2013-01-01

  One of today's challenges in the field of modeling and simulation is to model increasingly larger and more complex systems. Complex models take long to develop and incur high costs. With the advances in data collection technologies and more popular use of computer-aided systems, more data has become

 19. Modeling EERE Deployment Programs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cort, K. A. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Hostick, D. J. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Belzer, D. B. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States); Livingston, O. V. [Pacific Northwest National Lab. (PNNL), Richland, WA (United States)

  2007-11-01

  This report compiles information and conclusions gathered as part of the “Modeling EERE Deployment Programs” project. The purpose of the project was to identify and characterize the modeling of deployment programs within the EERE Technology Development (TD) programs, address possible improvements to the modeling process, and note gaps in knowledge in which future research is needed.

 20. Modelling: Nature and Use

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cameron, Ian; Gani, Rafiqul

  2011-01-01

  Engineering of products and processes is increasingly “model-centric”. Models in their multitudinous forms are ubiquitous, being heavily used for a range of decision making activities across all life cycle phases. This chapter gives an overview of what is a model, the principal activities in the ...

 1. Dynamic Latent Classification Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhong, Shengtong; Martínez, Ana M.; Nielsen, Thomas Dyhre

  as possible. Motivated by this problem setting, we propose a generative model for dynamic classification in continuous domains. At each time point the model can be seen as combining a naive Bayes model with a mixture of factor analyzers (FA). The latent variables of the FA are used to capture the dynamics...

 2. Parsimonious relevance models

  NARCIS (Netherlands)

  Meij, E.; Weerkamp, W.; Balog, K.; de Rijke, M.; Myang, S.-H.; Oard, D.W.; Sebastiani, F.; Chua, T.-S.; Leong, M.-K.

  2008-01-01

  We describe a method for applying parsimonious language models to re-estimate the term probabilities assigned by relevance models. We apply our method to six topic sets from test collections in five different genres. Our parsimonious relevance models (i) improve retrieval effectiveness in terms of

 3. The 5C Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Friis, Silje Alberthe Kamille; Gelting, Anne Katrine Gøtzsche

  2014-01-01

  the approaches and reach a new level of conscious action when designing? Informed by theories of design thinking, knowledge production, and learning, we have developed a model, the 5C model, accompanied by 62 method cards. Examples of how the model has been applied in an educational setting are provided...

 4. Flipped SO(10) model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maekawa, Nobuhiro; Yamashita, Toshifumi

  2003-08-14

  This Letter demonstrates that, as in flipped SU(5) models, doublet-triplet splitting is accomplished by a missing partner mechanism in flipped SO(10) models. The gauge group SO(10){sub F}xU(1){sub V'{sub F}} includes SU(2){sub E} gauge symmetry, which plays an important role in solving the supersymmetric (SUSY) flavor problem by introducing non-abelian horizontal gauge symmetry and anomalous U(1){sub A} gauge symmetry. The gauge group can be broken into the standard model gauge group by VEVs of only spinor fields; such models may be easier to derive than E{sub 6} models from superstring theory.

 5. CRAC2 model description

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ritchie, L.T.; Alpert, D.J.; Burke, R.P.; Johnson, J.D.; Ostmeyer, R.M.; Aldrich, D.C.; Blond, R.M.

  1984-03-01

  The CRAC2 computer code is a revised version of CRAC (Calculation of Reactor Accident Consequences) which was developed for the Reactor Safety Study. This document provides an overview of the CRAC2 code and a description of each of the models used. Significant improvements incorporated into CRAC2 include an improved weather sequence sampling technique, a new evacuation model, and new output capabilities. In addition, refinements have been made to the atmospheric transport and deposition model. Details of the modeling differences between CRAC2 and CRAC are emphasized in the model descriptions

 6. Modelling oil exploration

  International Nuclear Information System (INIS)

  Padilla, V.R.

  1992-01-01

  The analysis of oil exploration models in this paper is developed in four parts. The way in which exploration has been dealt with in oil supply models is first described. Five recent models are then looked at, paying particular attention to the explanatory variables used when modelling exploration activities. This is followed by a discussion of the factors which have been shown by several empirical studies to determine exploration in less developed countries. Finally, the interdependence between institutional factors, oil prices and exploration effort is analysed with a view to drawing conclusions for modelling in the future. (UK)

 7. Modeling Epidemic Network Failures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ruepp, Sarah Renée; Fagertun, Anna Manolova

  2013-01-01

  This paper presents the implementation of a failure propagation model for transport networks when multiple failures occur resulting in an epidemic. We model the Susceptible Infected Disabled (SID) epidemic model and validate it by comparing it to analytical solutions. Furthermore, we evaluate...... the SID model’s behavior and impact on the network performance, as well as the severity of the infection spreading. The simulations are carried out in OPNET Modeler. The model provides an important input to epidemic connection recovery mechanisms, and can due to its flexibility and versatility be used...... to evaluate multiple epidemic scenarios in various network types....

 8. Genomic Feature Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter; Edwards, Stefan McKinnon; Rohde, Palle Duun

  -additive genetic mechanisms. These modeling approaches have proven to be highly useful to determine population genetic parameters as well as prediction of genetic risk or value. We present a series of statistical modelling approaches that use prior biological information for evaluating the collective action......Whole-genome sequences and multiple trait phenotypes from large numbers of individuals will soon be available in many populations. Well established statistical modeling approaches enable the genetic analyses of complex trait phenotypes while accounting for a variety of additive and non...... regions and gene ontologies) that provide better model fit and increase predictive ability of the statistical model for this trait....

 9. Accelerator modeling at SPEAR

  International Nuclear Information System (INIS)

  LeBlanc, G.; Corbett, W.J.

  1997-01-01

  The response matrix, consisting of the closed orbit change at each beam position monitor (BPM) due to corrector magnet excitations, was measured and analyzed in order to calibrate a linear optics model of SPEAR. The model calibration was accomplished by varying model parameters to minimize the chi-square difference between the measured and the model response matrices. The singular value decomposition (SVD) matrix inversion method was used to solve the simultaneous equations. The calibrated model was then used to calculate corrections to the operational lattice. The results of the calibration and correction procedures are presented

 10. Models of human operators

  International Nuclear Information System (INIS)

  Knee, H.E.; Schryver, J.C.

  1991-01-01

  Models of human behavior and cognition (HB and C) are necessary for understanding the total response of complex systems. Many such models have come available over the past thirty years for various applications. Unfortunately, many potential model users remain skeptical about their practicality, acceptability, and usefulness. Such hesitancy stems in part to disbelief in the ability to model complex cognitive processes, and a belief that relevant human behavior can be adequately accounted for through the use of commonsense heuristics. This paper will highlight several models of HB and C and identify existing and potential applications in attempt to dispel such notions. (author)

 11. Process modeling style

  CERN Document Server

  Long, John

  2014-01-01

  Process Modeling Style focuses on other aspects of process modeling beyond notation that are very important to practitioners. Many people who model processes focus on the specific notation used to create their drawings. While that is important, there are many other aspects to modeling, such as naming, creating identifiers, descriptions, interfaces, patterns, and creating useful process documentation. Experience author John Long focuses on those non-notational aspects of modeling, which practitioners will find invaluable. Gives solid advice for creating roles, work produ

 12. Patterns of data modeling

  CERN Document Server

  Blaha, Michael

  2010-01-01

  Best-selling author and database expert with more than 25 years of experience modeling application and enterprise data, Dr. Michael Blaha provides tried and tested data model patterns, to help readers avoid common modeling mistakes and unnecessary frustration on their way to building effective data models. Unlike the typical methodology book, "Patterns of Data Modeling" provides advanced techniques for those who have mastered the basics. Recognizing that database representation sets the path for software, determines its flexibility, affects its quality, and influences whether it succ

 13. A Model for Information

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Walton

  2014-09-01

  Full Text Available This paper uses an approach drawn from the ideas of computer systems modelling to produce a model for information itself. The model integrates evolutionary, static and dynamic views of information and highlights the relationship between symbolic content and the physical world. The model includes what information technology practitioners call “non-functional” attributes, which, for information, include information quality and information friction. The concepts developed in the model enable a richer understanding of Floridi’s questions “what is information?” and “the informational circle: how can information be assessed?” (which he numbers P1 and P12.

 14. Complex matrix model duality

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brown, T.W.

  2010-11-01

  The same complex matrix model calculates both tachyon scattering for the c=1 non-critical string at the self-dual radius and certain correlation functions of half-BPS operators in N=4 super- Yang-Mills. It is dual to another complex matrix model where the couplings of the first model are encoded in the Kontsevich-like variables of the second. The duality between the theories is mirrored by the duality of their Feynman diagrams. Analogously to the Hermitian Kontsevich- Penner model, the correlation functions of the second model can be written as sums over discrete points in subspaces of the moduli space of punctured Riemann surfaces. (orig.)

 15. Designing Business Model Change

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cavalcante, Sergio Andre

  2014-01-01

  The aim of this paper is to base organisational change on the firm's business model, an approach that research has only recently start to address. This study adopts a process-based perspective on business models and insights from a variety of theories as the basis for the development of ideas...... on the design of business model change. This paper offers a new, process-based strategic analytical artefact for the design of business model change, consisting of three main phases. Designing business model change as suggested in this paper allows ex ante analysis of alternative scenarios of change...

 16. Complex matrix model duality

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brown, T.W.

  2010-11-15

  The same complex matrix model calculates both tachyon scattering for the c=1 non-critical string at the self-dual radius and certain correlation functions of half-BPS operators in N=4 super- Yang-Mills. It is dual to another complex matrix model where the couplings of the first model are encoded in the Kontsevich-like variables of the second. The duality between the theories is mirrored by the duality of their Feynman diagrams. Analogously to the Hermitian Kontsevich- Penner model, the correlation functions of the second model can be written as sums over discrete points in subspaces of the moduli space of punctured Riemann surfaces. (orig.)

 17. The interacting boson model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Iachello, F.; Arima, A.

  1987-01-01

  The book gives an account of some of the properties of the interacting boson model. The model was introduced in 1974 to describe in a unified way the collective properties of nuclei. The book presents the mathematical techniques used to analyse the structure of the model. The mathematical framework of the model is discussed in detail. The book also contains all the formulae that have been developed throughout the years to account for collective properties of nuclei. These formulae can be used by experimentalists to compare their data with the predictions of the model. (U.K.)

 18. Modeling urban fire growth

  International Nuclear Information System (INIS)

  Waterman, T.E.; Takata, A.N.

  1983-01-01

  The IITRI Urban Fire Spread Model as well as others of similar vintage were constrained by computer size and running costs such that many approximations/generalizations were introduced to reduce program complexity and data storage requirements. Simplifications were introduced both in input data and in fire growth and spread calculations. Modern computational capabilities offer the means to introduce greater detail and to examine its practical significance on urban fire predictions. Selected portions of the model are described as presently configured, and potential modifications are discussed. A single tract model is hypothesized which permits the importance of various model details to be assessed, and, other model applications are identified

 19. UZ Colloid Transport Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  McGraw, M.

  2000-01-01

  The UZ Colloid Transport model development plan states that the objective of this Analysis/Model Report (AMR) is to document the development of a model for simulating unsaturated colloid transport. This objective includes the following: (1) use of a process level model to evaluate the potential mechanisms for colloid transport at Yucca Mountain; (2) Provide ranges of parameters for significant colloid transport processes to Performance Assessment (PA) for the unsaturated zone (UZ); (3) Provide a basis for development of an abstracted model for use in PA calculations

 20. Mathematical modelling techniques

  CERN Document Server

  Aris, Rutherford

  1995-01-01

  ""Engaging, elegantly written."" - Applied Mathematical ModellingMathematical modelling is a highly useful methodology designed to enable mathematicians, physicists and other scientists to formulate equations from a given nonmathematical situation. In this elegantly written volume, a distinguished theoretical chemist and engineer sets down helpful rules not only for setting up models but also for solving the mathematical problems they pose and for evaluating models.The author begins with a discussion of the term ""model,"" followed by clearly presented examples of the different types of mode

 1. Intersection carbon monoxide modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zamurs, J.

  1990-01-01

  In this note the author discusses the need for better air quality mobile source models near roadways and intersections. To develop the improved models, a better understanding of emissions and their relation to ambient concentrations is necessary. The database for the modal model indicates that vehicles do have different emission levels for different engine operating modes. If the modal approach is used information is needed on traffic signal phasing, queue lengths, delay times, acceleration rates, deceleration rates, capacity, etc. Dispersion estimates using current air quality models may be inaccurate because the models do not take into account intersecting traffic streams, multiple buildings of varying setbacks, height, and spacing

 2. Surrogate waveform models

  Science.gov (United States)

  Blackman, Jonathan; Field, Scott; Galley, Chad; Scheel, Mark; Szilagyi, Bela; Tiglio, Manuel

  2015-04-01

  With the advanced detector era just around the corner, there is a strong need for fast and accurate models of gravitational waveforms from compact binary coalescence. Fast surrogate models can be built out of an accurate but slow waveform model with minimal to no loss in accuracy, but may require a large number of evaluations of the underlying model. This may be prohibitively expensive if the underlying is extremely slow, for example if we wish to build a surrogate for numerical relativity. We examine alternate choices to building surrogate models which allow for a more sparse set of input waveforms. Research supported in part by NSERC.

 3. Modelling Farm Animal Welfare

  Science.gov (United States)

  Collins, Lisa M.; Part, Chérie E.

  2013-01-01

  Simple Summary In this review paper we discuss the different modeling techniques that have been used in animal welfare research to date. We look at what questions they have been used to answer, the advantages and pitfalls of the methods, and how future research can best use these approaches to answer some of the most important upcoming questions in farm animal welfare. Abstract The use of models in the life sciences has greatly expanded in scope and advanced in technique in recent decades. However, the range, type and complexity of models used in farm animal welfare is comparatively poor, despite the great scope for use of modeling in this field of research. In this paper, we review the different modeling approaches used in farm animal welfare science to date, discussing the types of questions they have been used to answer, the merits and problems associated with the method, and possible future applications of each technique. We find that the most frequently published types of model used in farm animal welfare are conceptual and assessment models; two types of model that are frequently (though not exclusively) based on expert opinion. Simulation, optimization, scenario, and systems modeling approaches are rarer in animal welfare, despite being commonly used in other related fields. Finally, common issues such as a lack of quantitative data to parameterize models, and model selection and validation are discussed throughout the review, with possible solutions and alternative approaches suggested. PMID:26487411

 4. Making ecological models adequate

  Science.gov (United States)

  Getz, Wayne M.; Marshall, Charles R.; Carlson, Colin J.; Giuggioli, Luca; Ryan, Sadie J.; Romañach, Stephanie; Boettiger, Carl; Chamberlain, Samuel D.; Larsen, Laurel; D'Odorico, Paolo; O'Sullivan, David

  2018-01-01

  Critical evaluation of the adequacy of ecological models is urgently needed to enhance their utility in developing theory and enabling environmental managers and policymakers to make informed decisions. Poorly supported management can have detrimental, costly or irreversible impacts on the environment and society. Here, we examine common issues in ecological modelling and suggest criteria for improving modelling frameworks. An appropriate level of process description is crucial to constructing the best possible model, given the available data and understanding of ecological structures. Model details unsupported by data typically lead to over parameterisation and poor model performance. Conversely, a lack of mechanistic details may limit a model's ability to predict ecological systems’ responses to management. Ecological studies that employ models should follow a set of model adequacy assessment protocols that include: asking a series of critical questions regarding state and control variable selection, the determinacy of data, and the sensitivity and validity of analyses. We also need to improve model elaboration, refinement and coarse graining procedures to better understand the relevancy and adequacy of our models and the role they play in advancing theory, improving hind and forecasting, and enabling problem solving and management.

 5. Calibrated Properties Model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ghezzehej, T.

  2004-01-01

  The purpose of this model report is to document the calibrated properties model that provides calibrated property sets for unsaturated zone (UZ) flow and transport process models (UZ models). The calibration of the property sets is performed through inverse modeling. This work followed, and was planned in, ''Technical Work Plan (TWP) for: Unsaturated Zone Flow Analysis and Model Report Integration'' (BSC 2004 [DIRS 169654], Sections 1.2.6 and 2.1.1.6). Direct inputs to this model report were derived from the following upstream analysis and model reports: ''Analysis of Hydrologic Properties Data'' (BSC 2004 [DIRS 170038]); ''Development of Numerical Grids for UZ Flow and Transport Modeling'' (BSC 2004 [DIRS 169855]); ''Simulation of Net Infiltration for Present-Day and Potential Future Climates'' (BSC 2004 [DIRS 170007]); ''Geologic Framework Model'' (GFM2000) (BSC 2004 [DIRS 170029]). Additionally, this model report incorporates errata of the previous version and closure of the Key Technical Issue agreement TSPAI 3.26 (Section 6.2.2 and Appendix B), and it is revised for improved transparency

 6. Modeling of ultrasound transducers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bæk, David

  This Ph.D. dissertation addresses ultrasound transducer modeling for medical ultrasound imaging and combines the modeling with the ultrasound simulation program Field II. The project firstly presents two new models for spatial impulse responses (SIR)s to a rectangular elevation focused transducer...... (REFT) and to a convex rectangular elevation focused transducer (CREFT). These models are solvable on an analog time scale and give exact smooth solutions to the Rayleigh integral. The REFT model exhibits a root mean square (RMS) error relative to Field II predictions of 0.41 % at 3400 MHz, and 1.......37 % at 100MHz. The CREFT model exhibits a RMS deviation of 0.01 % relative to the exact numerical solution on a CREFT transducer. A convex non-elevation focused, a REFT, and a linear flat transducer are shown to be covered with the CREFT model as well. Pressure pulses calculated with a one...

 7. MATHEMATICAL MODEL MANIPULATOR ROBOTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. N. Krakhmalev

  2015-12-01

  Full Text Available A mathematical model to describe the dynamics of manipulator robots. Mathematical model are the implementation of the method based on the Lagrange equation and using the transformation matrices of elastic coordinates. Mathematical model make it possible to determine the elastic deviations of manipulator robots from programmed motion trajectories caused by elastic deformations in hinges, which are taken into account in directions of change of the corresponding generalized coordinates. Mathematical model is approximated and makes it possible to determine small elastic quasi-static deviations and elastic vibrations. The results of modeling the dynamics by model are compared to the example of a two-link manipulator system. The considered model can be used when performing investigations of the mathematical accuracy of the manipulator robots.

 8. WWTP Process Tank Modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Jesper

  The present thesis considers numerical modeling of activated sludge tanks on municipal wastewater treatment plants. Focus is aimed at integrated modeling where the detailed microbiological model the Activated Sludge Model 3 (ASM3) is combined with a detailed hydrodynamic model based on a numerical...... solution of the Navier-Stokes equations in a multiphase scheme. After a general introduction to the activated sludge tank as a system, the activated sludge tank model is gradually setup in separate stages. The individual sub-processes that are often occurring in activated sludge tanks are initially...... hydrofoil shaped propellers. These two sub-processes deliver the main part of the supplied energy to the activated sludge tank, and for this reason they are important for the mixing conditions in the tank. For other important processes occurring in the activated sludge tank, existing models and measurements...

 9. Modeling and cellular studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1982-01-01

  Testing the applicability of mathematical models with carefully designed experiments is a powerful tool in the investigations of the effects of ionizing radiation on cells. The modeling and cellular studies complement each other, for modeling provides guidance for designing critical experiments which must provide definitive results, while the experiments themselves provide new input to the model. Based on previous experimental results the model for the accumulation of damage in Chlamydomonas reinhardi has been extended to include various multiple two-event combinations. Split dose survival experiments have shown that models tested to date predict most but not all the observed behavior. Stationary-phase mammalian cells, required for tests of other aspects of the model, have been shown to be at different points in the cell cycle depending on how they were forced to stop proliferating. These cultures also demonstrate different capacities for repair of sublethal radiation damage

 10. Programming Models in HPC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shipman, Galen M. [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-06-13

  These are the slides for a presentation on programming models in HPC, at the Los Alamos National Laboratory's Parallel Computing Summer School. The following topics are covered: Flynn's Taxonomy of computer architectures; single instruction single data; single instruction multiple data; multiple instruction multiple data; address space organization; definition of Trinity (Intel Xeon-Phi is a MIMD architecture); single program multiple data; multiple program multiple data; ExMatEx workflow overview; definition of a programming model, programming languages, runtime systems; programming model and environments; MPI (Message Passing Interface); OpenMP; Kokkos (Performance Portable Thread-Parallel Programming Model); Kokkos abstractions, patterns, policies, and spaces; RAJA, a systematic approach to node-level portability and tuning; overview of the Legion Programming Model; mapping tasks and data to hardware resources; interoperability: supporting task-level models; Legion S3D execution and performance details; workflow, integration of external resources into the programming model.

 11. MODERN MEDIA EDUCATION MODELS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Fedorov

  2011-03-01

  Full Text Available The author supposed that media education models can be divided into the following groups:- educational-information models (the study of the theory, history, language of media culture, etc., based on the cultural, aesthetic, semiotic, socio-cultural theories of media education;- educational-ethical models (the study of moral, religions, philosophical problems relying on the ethic, religious, ideological, ecological, protectionist theories of media education;- pragmatic models (practical media technology training, based on the uses and gratifications and ‘practical’ theories of media education;- aesthetical models (aimed above all at the development of the artistic taste and enriching the skills of analysis of the best media culture examples. Relies on the aesthetical (art and cultural studies theory; - socio-cultural models (socio-cultural development of a creative personality as to the perception, imagination, visual memory, interpretation analysis, autonomic critical thinking, relying on the cultural studies, semiotic, ethic models of media education.

 12. Constitutive models in LAME.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hammerand, Daniel Carl; Scherzinger, William Mark

  2007-09-01

  The Library of Advanced Materials for Engineering (LAME) provides a common repository for constitutive models that can be used in computational solid mechanics codes. A number of models including both hypoelastic (rate) and hyperelastic (total strain) constitutive forms have been implemented in LAME. The structure and testing of LAME is described in Scherzinger and Hammerand ([3] and [4]). The purpose of the present report is to describe the material models which have already been implemented into LAME. The descriptions are designed to give useful information to both analysts and code developers. Thus far, 33 non-ITAR/non-CRADA protected material models have been incorporated. These include everything from the simple isotropic linear elastic models to a number of elastic-plastic models for metals to models for honeycomb, foams, potting epoxies and rubber. A complete description of each model is outside the scope of the current report. Rather, the aim here is to delineate the properties, state variables, functions, and methods for each model. However, a brief description of some of the constitutive details is provided for a number of the material models. Where appropriate, the SAND reports available for each model have been cited. Many models have state variable aliases for some or all of their state variables. These alias names can be used for outputting desired quantities. The state variable aliases available for results output have been listed in this report. However, not all models use these aliases. For those models, no state variable names are listed. Nevertheless, the number of state variables employed by each model is always given. Currently, there are four possible functions for a material model. This report lists which of these four methods are employed in each material model. As far as analysts are concerned, this information is included only for the awareness purposes. The analyst can take confidence in the fact that model has been properly implemented

 13. Geochemical modeling: a review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jenne, E.A.

  1981-06-01

  Two general families of geochemical models presently exist. The ion speciation-solubility group of geochemical models contain submodels to first calculate a distribution of aqueous species and to secondly test the hypothesis that the water is near equilibrium with particular solid phases. These models may or may not calculate the adsorption of dissolved constituents and simulate the dissolution and precipitation (mass transfer) of solid phases. Another family of geochemical models, the reaction path models, simulates the stepwise precipitation of solid phases as a result of reacting specified amounts of water and rock. Reaction path models first perform an aqueous speciation of the dissolved constituents of the water, test solubility hypotheses, then perform the reaction path modeling. Certain improvements in the present versions of these models would enhance their value and usefulness to applications in nuclear-waste isolation, etc. Mass-transfer calculations of limited extent are certainly within the capabilities of state-of-the-art models. However, the reaction path models require an expansion of their thermodynamic data bases and systematic validation before they are generally accepted

 14. Modeling environmental policy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Martin, W.E.; McDonald, L.A.

  1997-01-01

  The eight book chapters demonstrate the link between the physical models of the environment and the policy analysis in support of policy making. Each chapter addresses an environmental policy issue using a quantitative modeling approach. The volume addresses three general areas of environmental policy - non-point source pollution in the agricultural sector, pollution generated in the extractive industries, and transboundary pollutants from burning fossil fuels. The book concludes by discussing the modeling efforts and the use of mathematical models in general. Chapters are entitled: modeling environmental policy: an introduction; modeling nonpoint source pollution in an integrated system (agri-ecological); modeling environmental and trade policy linkages: the case of EU and US agriculture; modeling ecosystem constraints in the Clean Water Act: a case study in Clearwater National Forest (subject to discharge from metal mining waste); costs and benefits of coke oven emission controls; modeling equilibria and risk under global environmental constraints (discussing energy and environmental interrelations); relative contribution of the enhanced greenhouse effect on the coastal changes in Louisiana; and the use of mathematical models in policy evaluations: comments. The paper on coke area emission controls has been abstracted separately for the IEA Coal Research CD-ROM

 15. Modelling Farm Animal Welfare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chérie E. Part

  2013-05-01

  Full Text Available The use of models in the life sciences has greatly expanded in scope and advanced in technique in recent decades. However, the range, type and complexity of models used in farm animal welfare is comparatively poor, despite the great scope for use of modeling in this field of research. In this paper, we review the different modeling approaches used in farm animal welfare science to date, discussing the types of questions they have been used to answer, the merits and problems associated with the method, and possible future applications of each technique. We find that the most frequently published types of model used in farm animal welfare are conceptual and assessment models; two types of model that are frequently (though not exclusively based on expert opinion. Simulation, optimization, scenario, and systems modeling approaches are rarer in animal welfare, despite being commonly used in other related fields. Finally, common issues such as a lack of quantitative data to parameterize models, and model selection and validation are discussed throughout the review, with possible solutions and alternative approaches suggested.

 16. Modeling Quantum Well Lasers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dan Alexandru Anghel

  2012-01-01

  Full Text Available In semiconductor laser modeling, a good mathematical model gives near-reality results. Three methods of modeling solutions from the rate equations are presented and analyzed. A method based on the rate equations modeled in Simulink to describe quantum well lasers was presented. For different signal types like step function, saw tooth and sinus used as input, a good response of the used equations is obtained. Circuit model resulting from one of the rate equations models is presented and simulated in SPICE. Results show a good modeling behavior. Numerical simulation in MathCad gives satisfactory results for the study of the transitory and dynamic operation at small level of the injection current. The obtained numerical results show the specific limits of each model, according to theoretical analysis. Based on these results, software can be built that integrates circuit simulation and other modeling methods for quantum well lasers to have a tool that model and analysis these devices from all points of view.

 17. Geochemical modeling: a review

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jenne, E.A.

  1981-06-01

  Two general families of geochemical models presently exist. The ion speciation-solubility group of geochemical models contain submodels to first calculate a distribution of aqueous species and to secondly test the hypothesis that the water is near equilibrium with particular solid phases. These models may or may not calculate the adsorption of dissolved constituents and simulate the dissolution and precipitation (mass transfer) of solid phases. Another family of geochemical models, the reaction path models, simulates the stepwise precipitation of solid phases as a result of reacting specified amounts of water and rock. Reaction path models first perform an aqueous speciation of the dissolved constituents of the water, test solubility hypotheses, then perform the reaction path modeling. Certain improvements in the present versions of these models would enhance their value and usefulness to applications in nuclear-waste isolation, etc. Mass-transfer calculations of limited extent are certainly within the capabilities of state-of-the-art models. However, the reaction path models require an expansion of their thermodynamic data bases and systematic validation before they are generally accepted.

 18. The Earth System Model

  Science.gov (United States)

  Schoeberl, Mark; Rood, Richard B.; Hildebrand, Peter; Raymond, Carol

  2003-01-01

  The Earth System Model is the natural evolution of current climate models and will be the ultimate embodiment of our geophysical understanding of the planet. These models are constructed from components - atmosphere, ocean, ice, land, chemistry, solid earth, etc. models and merged together through a coupling program which is responsible for the exchange of data from the components. Climate models and future earth system models will have standardized modules, and these standards are now being developed by the ESMF project funded by NASA. The Earth System Model will have a variety of uses beyond climate prediction. The model can be used to build climate data records making it the core of an assimilation system, and it can be used in OSSE experiments to evaluate. The computing and storage requirements for the ESM appear to be daunting. However, the Japanese ES theoretical computing capability is already within 20% of the minimum requirements needed for some 2010 climate model applications. Thus it seems very possible that a focused effort to build an Earth System Model will achieve succcss.

 19. Differential Topic Models.

  Science.gov (United States)

  Chen, Changyou; Buntine, Wray; Ding, Nan; Xie, Lexing; Du, Lan

  2015-02-01

  In applications we may want to compare different document collections: they could have shared content but also different and unique aspects in particular collections. This task has been called comparative text mining or cross-collection modeling. We present a differential topic model for this application that models both topic differences and similarities. For this we use hierarchical Bayesian nonparametric models. Moreover, we found it was important to properly model power-law phenomena in topic-word distributions and thus we used the full Pitman-Yor process rather than just a Dirichlet process. Furthermore, we propose the transformed Pitman-Yor process (TPYP) to incorporate prior knowledge such as vocabulary variations in different collections into the model. To deal with the non-conjugate issue between model prior and likelihood in the TPYP, we thus propose an efficient sampling algorithm using a data augmentation technique based on the multinomial theorem. Experimental results show the model discovers interesting aspects of different collections. We also show the proposed MCMC based algorithm achieves a dramatically reduced test perplexity compared to some existing topic models. Finally, we show our model outperforms the state-of-the-art for document classification/ideology prediction on a number of text collections.

 20. Systemic resilience model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lundberg, Jonas; Johansson, Björn JE

  2015-01-01

  It has been realized that resilience as a concept involves several contradictory definitions, both for instance resilience as agile adjustment and as robust resistance to situations. Our analysis of resilience concepts and models suggest that beyond simplistic definitions, it is possible to draw up a systemic resilience model (SyRes) that maintains these opposing characteristics without contradiction. We outline six functions in a systemic model, drawing primarily on resilience engineering, and disaster response: anticipation, monitoring, response, recovery, learning, and self-monitoring. The model consists of four areas: Event-based constraints, Functional Dependencies, Adaptive Capacity and Strategy. The paper describes dependencies between constraints, functions and strategies. We argue that models such as SyRes should be useful both for envisioning new resilience methods and metrics, as well as for engineering and evaluating resilient systems. - Highlights: • The SyRes model resolves contradictions between previous resilience definitions. • SyRes is a core model for envisioning and evaluating resilience metrics and models. • SyRes describes six functions in a systemic model. • They are anticipation, monitoring, response, recovery, learning, self-monitoring. • The model describes dependencies between constraints, functions and strategies

 1. The Protein Model Portal.

  Science.gov (United States)

  Arnold, Konstantin; Kiefer, Florian; Kopp, Jürgen; Battey, James N D; Podvinec, Michael; Westbrook, John D; Berman, Helen M; Bordoli, Lorenza; Schwede, Torsten

  2009-03-01

  Structural Genomics has been successful in determining the structures of many unique proteins in a high throughput manner. Still, the number of known protein sequences is much larger than the number of experimentally solved protein structures. Homology (or comparative) modeling methods make use of experimental protein structures to build models for evolutionary related proteins. Thereby, experimental structure determination efforts and homology modeling complement each other in the exploration of the protein structure space. One of the challenges in using model information effectively has been to access all models available for a specific protein in heterogeneous formats at different sites using various incompatible accession code systems. Often, structure models for hundreds of proteins can be derived from a given experimentally determined structure, using a variety of established methods. This has been done by all of the PSI centers, and by various independent modeling groups. The goal of the Protein Model Portal (PMP) is to provide a single portal which gives access to the various models that can be leveraged from PSI targets and other experimental protein structures. A single interface allows all existing pre-computed models across these various sites to be queried simultaneously, and provides links to interactive services for template selection, target-template alignment, model building, and quality assessment. The current release of the portal consists of 7.6 million model structures provided by different partner resources (CSMP, JCSG, MCSG, NESG, NYSGXRC, JCMM, ModBase, SWISS-MODEL Repository). The PMP is available at http://www.proteinmodelportal.org and from the PSI Structural Genomics Knowledgebase.

 2. Models as Relational Categories

  Science.gov (United States)

  Kokkonen, Tommi

  2017-11-01

  Model-based learning (MBL) has an established position within science education. It has been found to enhance conceptual understanding and provide a way for engaging students in authentic scientific activity. Despite ample research, few studies have examined the cognitive processes regarding learning scientific concepts within MBL. On the other hand, recent research within cognitive science has examined the learning of so-called relational categories. Relational categories are categories whose membership is determined on the basis of the common relational structure. In this theoretical paper, I argue that viewing models as relational categories provides a well-motivated cognitive basis for MBL. I discuss the different roles of models and modeling within MBL (using ready-made models, constructive modeling, and generative modeling) and discern the related cognitive aspects brought forward by the reinterpretation of models as relational categories. I will argue that relational knowledge is vital in learning novel models and in the transfer of learning. Moreover, relational knowledge underlies the coherent, hierarchical knowledge of experts. Lastly, I will examine how the format of external representations may affect the learning of models and the relevant relations. The nature of the learning mechanisms underlying students' mental representations of models is an interesting open question to be examined. Furthermore, the ways in which the expert-like knowledge develops and how to best support it is in need of more research. The discussion and conceptualization of models as relational categories allows discerning students' mental representations of models in terms of evolving relational structures in greater detail than previously done.

 3. Modelling cointegration in the vector autoregressive model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Søren

  2000-01-01

  A survey is given of some results obtained for the cointegrated VAR. The Granger representation theorem is discussed and the notions of cointegration and common trends are defined. The statistical model for cointegrated I(1) variables is defined, and it is shown how hypotheses on the cointegratin...

 4. Template for Conceptual Model Construction: Model Review and Corps Applications

  National Research Council Canada - National Science Library

  Henderson, Jim E; O'Neil, L. J

  2007-01-01

  .... The template will expedite conceptual model construction by providing users with model parameters and potential model components, building on a study team's knowledge and experience, and promoting...

 5. Aeroservoelasticity modeling and control

  CERN Document Server

  Tewari, Ashish

  2015-01-01

  This monograph presents the state of the art in aeroservoelastic (ASE) modeling and analysis and develops a systematic theoretical and computational framework for use by researchers and practicing engineers. It is the first book to focus on the mathematical modeling of structural dynamics, unsteady aerodynamics, and control systems to evolve a generic procedure to be applied for ASE synthesis. Existing robust, nonlinear, and adaptive control methodology is applied and extended to some interesting ASE problems, such as transonic flutter and buffet, post-stall buffet and maneuvers, and flapping flexible wing. The author derives a general aeroservoelastic plant via the finite-element structural dynamic model, unsteady aerodynamic models for various regimes in the frequency domain, and the associated state-space model by rational function approximations. For more advanced models, the full-potential, Euler, and Navier-Stokes methods for treating transonic and separated flows are also briefly addressed. Essential A...

 6. Identification of physical models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Melgaard, Henrik

  1994-01-01

  of the model with the available prior knowledge. The methods for identification of physical models have been applied in two different case studies. One case is the identification of thermal dynamics of building components. The work is related to a CEC research project called PASSYS (Passive Solar Components......The problem of identification of physical models is considered within the frame of stochastic differential equations. Methods for estimation of parameters of these continuous time models based on descrete time measurements are discussed. The important algorithms of a computer program for ML or MAP...... design of experiments, which is for instance the design of an input signal that are optimal according to a criterion based on the information provided by the experiment. Also model validation is discussed. An important verification of a physical model is to compare the physical characteristics...

 7. Developing mathematical modelling competence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blomhøj, Morten; Jensen, Tomas Højgaard

  2003-01-01

  In this paper we introduce the concept of mathematical modelling competence, by which we mean being able to carry through a whole mathematical modelling process in a certain context. Analysing the structure of this process, six sub-competences are identified. Mathematical modelling competence...... cannot be reduced to these six sub-competences, but they are necessary elements in the development of mathematical modelling competence. Experience from the development of a modelling course is used to illustrate how the different nature of the sub-competences can be used as a tool for finding...... the balance between different kinds of activities in a particular educational setting. Obstacles of social, cognitive and affective nature for the students' development of mathematical modelling competence are reported and discussed in relation to the sub-competences....

 8. Elements of modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bozoki, E.

  1987-01-01

  There is burgeoning interest in modeling-based accelerator control. With more and more stringent requirements on the performance, the importance of knowing, controlling, predicting the behavior of the accelerator system is growing. Modeling means two things: (1) the development of programs and data which predict the outcome of a measurement, and (2) devising and performing measurements to find the machine physics parameter and their behavior under different conditions. These two sides should be tied together in an iterative process. With knowledge gained on the real system, the model will be modified, calibrated, and fine-tuned. The model of a system consists of data and the modeling program. The Modeling Based Control Programs (MBC) should in the on-line mode control, optimize, and correct the machine. In the off-line mode, the MBC is used to simulate the machine as well as explore and study its behavior and responses under a wide variety of circumstances. 15 refs., 3 figs

 9. Dimension of linear models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høskuldsson, Agnar

  1996-01-01

  Determination of the proper dimension of a given linear model is one of the most important tasks in the applied modeling work. We consider here eight criteria that can be used to determine the dimension of the model, or equivalently, the number of components to use in the model. Four...... the basic problems in determining the dimension of linear models. Then each of the eight measures are treated. The results are illustrated by examples....... of these criteria are widely used ones, while the remaining four are ones derived from the H-principle of mathematical modeling. Many examples from practice show that the criteria derived from the H-principle function better than the known and popular criteria for the number of components. We shall briefly review...

 10. Essentials of econophysics modelling

  CERN Document Server

  Slanina, Frantisek

  2014-01-01

  This book is a course in methods and models rooted in physics and used in modelling economic and social phenomena. It covers the discipline of econophysics, which creates an interface between physics and economics. Besides the main theme, it touches on the theory of complex networks and simulations of social phenomena in general. After a brief historical introduction, the book starts with a list of basic empirical data and proceeds to thorough investigation of mathematical and computer models. Many of the models are based on hypotheses of the behaviour of simplified agents. These comprise strategic thinking, imitation, herding, and the gem of econophysics, the so-called minority game. At the same time, many other models view the economic processes as interactions of inanimate particles. Here, the methods of physics are especially useful. Examples of systems modelled in such a way include books of stock-market orders, and redistribution of wealth among individuals. Network effects are investigated in the inter...

 11. Multiscale Cancer Modeling

  Science.gov (United States)

  Macklin, Paul; Cristini, Vittorio

  2013-01-01

  Simulating cancer behavior across multiple biological scales in space and time, i.e., multiscale cancer modeling, is increasingly being recognized as a powerful tool to refine hypotheses, focus experiments, and enable more accurate predictions. A growing number of examples illustrate the value of this approach in providing quantitative insight on the initiation, progression, and treatment of cancer. In this review, we introduce the most recent and important multiscale cancer modeling works that have successfully established a mechanistic link between different biological scales. Biophysical, biochemical, and biomechanical factors are considered in these models. We also discuss innovative, cutting-edge modeling methods that are moving predictive multiscale cancer modeling toward clinical application. Furthermore, because the development of multiscale cancer models requires a new level of collaboration among scientists from a variety of fields such as biology, medicine, physics, mathematics, engineering, and computer science, an innovative Web-based infrastructure is needed to support this growing community. PMID:21529163

 12. Modelling of biomass pyrolysis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kazakova, Nadezhda; Petkov, Venko; Mihailov, Emil

  2015-01-01

  Pyrolysis is an essential preliminary step in a gasifier. The first step in modelling the pyrolysis process of biomass is creating a model for the chemical processes taking place. This model should describe the used fuel, the reactions taking place and the products created in the process. The numerous different polymers present in the organic fraction of the fuel are generally divided in three main groups. So, the multistep kinetic model of biomass pyrolysis is based on conventional multistep devolatilization models of the three main biomass components - cellulose, hemicelluloses, and lignin. Numerical simulations have been conducted in order to estimate the influence of the heating rate and the temperature of pyrolysis on the content of the virgin biomass, active biomass, liquid, solid and gaseous phases at any moment. Keywords: kinetic models, pyrolysis, biomass pyrolysis.

 13. Hydrological land surface modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridler, Marc-Etienne Francois

  Recent advances in integrated hydrological and soil-vegetation-atmosphere transfer (SVAT) modelling have led to improved water resource management practices, greater crop production, and better flood forecasting systems. However, uncertainty is inherent in all numerical models ultimately leading...... temperature are explored in a multi-objective calibration experiment to optimize the parameters in a SVAT model in the Sahel. The two satellite derived variables were effective at constraining most land-surface and soil parameters. A data assimilation framework is developed and implemented with an integrated...... and disaster management. The objective of this study is to develop and investigate methods to reduce hydrological model uncertainty by using supplementary data sources. The data is used either for model calibration or for model updating using data assimilation. Satellite estimates of soil moisture and surface...

 14. Modeling exogenous moral norms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ross A. Tippit

  2014-11-01

  Full Text Available This paper considers the possibility of a robust and general formulation of a model of choice for the representation of a variety of moral norms. It starts by reviewing several recent models of deontological (or rule-based norms that retain the basic elements of the economic model of choice. It briefly examines the achievements and drawbacks of each model, and while no model is identified as the most accurate or robust, the most appealing aspects of each model contribute to the construction of a tout-ensemble utility function proposed in the final section. This representation of preferences aims to incorporate the most common qualities of both consequentialist and deontological moral norms in order to represent decision making under their influence.

 15. Brain Network Modelling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kasper Winther

  Three main topics are presented in this thesis. The first and largest topic concerns network modelling of functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and Diffusion Weighted Imaging (DWI). In particular nonparametric Bayesian methods are used to model brain networks derived from resting state f...... for their ability to reproduce node clustering and predict unseen data. Comparing the models on whole brain networks, BCD and IRM showed better reproducibility and predictability than IDM, suggesting that resting state networks exhibit community structure. This also points to the importance of using models, which...... allow for complex interactions between all pairs of clusters. In addition, it is demonstrated how the IRM can be used for segmenting brain structures into functionally coherent clusters. A new nonparametric Bayesian network model is presented. The model builds upon the IRM and can be used to infer...

 16. Inverse and Predictive Modeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Syracuse, Ellen Marie [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2017-09-27

  The LANL Seismo-Acoustic team has a strong capability in developing data-driven models that accurately predict a variety of observations. These models range from the simple – one-dimensional models that are constrained by a single dataset and can be used for quick and efficient predictions – to the complex – multidimensional models that are constrained by several types of data and result in more accurate predictions. Team members typically build models of geophysical characteristics of Earth and source distributions at scales of 1 to 1000s of km, the techniques used are applicable for other types of physical characteristics at an even greater range of scales. The following cases provide a snapshot of some of the modeling work done by the Seismo- Acoustic team at LANL.

 17. Spatial cluster modelling

  CERN Document Server

  Lawson, Andrew B

  2002-01-01

  Research has generated a number of advances in methods for spatial cluster modelling in recent years, particularly in the area of Bayesian cluster modelling. Along with these advances has come an explosion of interest in the potential applications of this work, especially in epidemiology and genome research. In one integrated volume, this book reviews the state-of-the-art in spatial clustering and spatial cluster modelling, bringing together research and applications previously scattered throughout the literature. It begins with an overview of the field, then presents a series of chapters that illuminate the nature and purpose of cluster modelling within different application areas, including astrophysics, epidemiology, ecology, and imaging. The focus then shifts to methods, with discussions on point and object process modelling, perfect sampling of cluster processes, partitioning in space and space-time, spatial and spatio-temporal process modelling, nonparametric methods for clustering, and spatio-temporal ...

 18. Models of Journalism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bro Petersen, Peter

  Models of Journalism investigates the most fundamental questions of how journalists can best serve the public and what factors enable or obstruct them in doing so. The book evaluates previous scholarly attempts at modeling the function and influencing factors of journalism, and proceeds to develop...... a range of important new models that take contemporary challenges faced by journalists and journalism into account. Among these new models is the "chronology-of-journalism", which introduces a new set of influencing factors that can affect journalists in the 21st century. These include internal factors...... – journalistic principles, precedents and practices – and external factors – journalistic production, publication and perception. Another new model, the "journalistic compass", delineates differences and similarities between some of the most important journalistic roles in the media landscape. For each new model...

 19. Models for poloidal divertors

  International Nuclear Information System (INIS)

  Post, D.E.; Heifetz, D.; Petravic, M.

  1982-07-01

  Recent progress in models for poloidal divertors has both helped to explain current divertor experiments and contributed significantly to design efforts for future large tokamak (INTOR, etc.) divertor systems. These models range in sophistication from zero-dimensional treatments and dimensional analysis to two-dimensional models for plasma and neutral particle transport which include a wide variety of atomic and molecular processes as well as detailed treatments of the plasma-wall interaction. This paper presents a brief review of some of these models, describing the physics and approximations involved in each model. We discuss the wide variety of physics necessary for a comprehensive description of poloidal divertors. To illustrate the progress in models for poloidal divertors, we discuss some of our recent work as typical examples of the kinds of calculations being done

 20. Models for poloidal divertors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Post, D.E.; Heifetz, D.; Petravic, M.

  1982-07-01

  Recent progress in models for poloidal divertors has both helped to explain current divertor experiments and contributed significantly to design efforts for future large tokamak (INTOR, etc.) divertor systems. These models range in sophistication from zero-dimensional treatments and dimensional analysis to two-dimensional models for plasma and neutral particle transport which include a wide variety of atomic and molecular processes as well as detailed treatments of the plasma-wall interaction. This paper presents a brief review of some of these models, describing the physics and approximations involved in each model. We discuss the wide variety of physics necessary for a comprehensive description of poloidal divertors. To illustrate the progress in models for poloidal divertors, we discuss some of our recent work as typical examples of the kinds of calculations being done.

 1. Beyond the standard model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Pleitez, V.

  1994-01-01

  The search for physics laws beyond the standard model is discussed in a general way, and also some topics on supersymmetry theories. An approach is made on recent possibilities rise in the leptonic sector. Finally, models with SU(3) c X SU(2) L X U(1) Y symmetry are considered as alternatives for the extensions of the elementary particles standard model. 36 refs., 1 fig., 4 tabs

 2. FORECASTING MODELS IN MANAGEMENT

  OpenAIRE

  Sindelar, Jiri

  2008-01-01

  This article deals with the problems of forecasting models. First part of the article is dedicated to definition of the relevant areas (vertical and horizontal pillar of definition) and then the forecasting model itself is defined; as article presents theoretical background for further primary research, this definition is crucial. Finally the position of forecasting models within the management system is identified. The paper is a part of the outputs of FEM CULS grant no. 1312/11/3121.

 3. The Protein Model Portal

  OpenAIRE

  Arnold, Konstantin; Kiefer, Florian; Kopp, J?rgen; Battey, James N. D.; Podvinec, Michael; Westbrook, John D.; Berman, Helen M.; Bordoli, Lorenza; Schwede, Torsten

  2008-01-01

  Structural Genomics has been successful in determining the structures of many unique proteins in a high throughput manner. Still, the number of known protein sequences is much larger than the number of experimentally solved protein structures. Homology (or comparative) modeling methods make use of experimental protein structures to build models for evolutionary related proteins. Thereby, experimental structure determination efforts and homology modeling complement each other in the exploratio...

 4. Vibroacoustic Skin Diagnostics Modeling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana М. Yatsun

  2013-01-01

  Full Text Available The article deals with the mathematical modeling of biological diagnosis of complex heterogeneous structure (skin, using non-destructive control method. The mathematical model, describing interaction of the material with electrodynamic vibration generator and sensor system, controlling the propagation of small disturbances was developed. The influence of material model parameters on the spectrum in the course of the propagation of the surface disturbance

 5. Conceptual IT model

  Science.gov (United States)

  Arnaoudova, Kristina; Stanchev, Peter

  2015-11-01

  The business processes are the key asset for every organization. The design of the business process models is the foremost concern and target among an organization's functions. Business processes and their proper management are intensely dependent on the performance of software applications and technology solutions. The paper is attempt for definition of new Conceptual model of IT service provider, it could be examined as IT focused Enterprise model, part of Enterprise Architecture (EA) school.

 6. Modeling Photovoltaic Power

  OpenAIRE

  Mavromatakis, F.; Franghiadakis, Y.; Vignola, F.

  2016-01-01

  A robust and reliable model describing the power produced by a photovoltaic system is needed in order to be able to detect module failures, inverter malfunction, shadowing effects and other factors that may result to energy losses. In addition, a reliable model enables an investor to perform accurate estimates of the system energy production, payback times etc. The model utilizes the global irradiance reaching the plane of the photovoltaic modules since in almost all Photovoltaic (PV) facilit...

 7. Anisotropic Rabi model

  OpenAIRE

  Xie, Qiong-Tao; Cui, Shuai; Cao, Jun-Peng; Amico, Luigi; Fan, Heng

  2014-01-01

  We define the anisotropic Rabi model as the generalization of the spin-boson Rabi model: The Hamiltonian system breaks the parity symmetry; the rotating and counterrotating interactions are governed by two different coupling constants; a further parameter introduces a phase factor in the counterrotating terms. The exact energy spectrum and eigenstates of the generalized model are worked out. The solution is obtained as an elaboration of a recently proposed method for the isotropic limit of th...

 8. Liftoff Model for MELCOR.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Young, Michael F. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2015-07-01

  Aerosol particles that deposit on surfaces may be subsequently resuspended by air flowing over the surface. A review of models for this liftoff process is presented and compared to available data. Based on this review, a model that agrees with existing data and is readily computed is presented for incorporation into a system level code such as MELCOR. Liftoff Model for MELCOR July 2015 4 This page is intentionally blank

 9. Bootstrapping pronunciation models

  CSIR Research Space (South Africa)

  Davel, M

  2006-07-01

  Full Text Available -scarce language. During the procedure known as ‘bootstrapping’, a model is improved iteratively via a controlled series of increments, at each stage using the previous model to generate the next. This self- improving circularity distinguishes bootstrapping...-to-phoneme rules (the second representation) can be used to identify possible errors that require re-verification. In contrast, during the bootstrapping of acoustic models for speech recognition, both representations are amenable to automated analysis...

 10. On discourse space modeling

  OpenAIRE

  Казыдуб, Надежда

  2013-01-01

  Discourse space is a complex structure that incorporates different levels and dimensions. The paper focuses on developing a multidisciplinary approach that is congruent to the complex character of the modern discourse. Two models of discourse space are proposed here. The Integrated Model reveals the interaction of different categorical mechanisms in the construction of the discourse space. The Evolutionary Model describes the historical roots of the modern discourse. It also reveals historica...

 11. Beyond the standard model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wilczek, F.

  1993-01-01

  The standard model of particle physics is highly successful, although it is obviously not a complete or final theory. In this presentation the author argues that the structure of the standard model gives some quite concrete, compelling hints regarding what lies beyond. Essentially, this presentation is a record of the author's own judgement of what the central clues for physics beyond the standard model are, and also it is an attempt at some pedagogy. 14 refs., 6 figs

 12. Modeling multiphase materials processes

  CERN Document Server

  Iguchi, Manabu

  2010-01-01

  ""Modeling Multiphase Materials Processes: Gas-Liquid Systems"" describes the methodology and application of physical and mathematical modeling to multi-phase flow phenomena in materials processing. The book focuses on systems involving gas-liquid interaction, the most prevalent in current metallurgical processes. The performance characteristics of these processes are largely dependent on transport phenomena. This volume covers the inherent characteristics that complicate the modeling of transport phenomena in such systems, including complex multiphase structure, intense turbulence, opacity of

 13. Standard Model processes

  CERN Document Server

  Mangano, M.L.; Aguilar-Saavedra, Juan Antonio; Alekhin, S.; Badger, S.; Bauer, C.W.; Becher, T.; Bertone, V.; Bonvini, M.; Boselli, S.; Bothmann, E.; Boughezal, R.; Cacciari, M.; Carloni Calame, C.M.; Caola, F.; Campbell, J.M.; Carrazza, S.; Chiesa, M.; Cieri, L.; Cimaglia, F.; Febres Cordero, F.; Ferrarese, P.; D'Enterria, D.; Ferrera, G.; Garcia i Tormo, X.; Garzelli, M.V.; Germann, E.; Hirschi, V.; Han, T.; Ita, H.; Jäger, B.; Kallweit, S.; Karlberg, A.; Kuttimalai, S.; Krauss, F.; Larkoski, A.J.; Lindert, J.; Luisoni, G.; Maierhöfer, P.; Mattelaer, O.; Martinez, H.; Moch, S.; Montagna, G.; Moretti, M.; Nason, P.; Nicrosini, O.; Oleari, C.; Pagani, D.; Papaefstathiou, A.; Petriello, F.; Piccinini, F.; Pierini, M.; Pierog, T.; Pozzorini, S.; Re, E.; Robens, T.; Rojo, J.; Ruiz, R.; Sakurai, K.; Salam, G.P.; Salfelder, L.; Schönherr, M.; Schulze, M.; Schumann, S.; Selvaggi, M.; Shivaji, A.; Siodmok, A.; Skands, P.; Torrielli, P.; Tramontano, F.; Tsinikos, I.; Tweedie, B.; Vicini, A.; Westhoff, S.; Zaro, M.; Zeppenfeld, D.; CERN. Geneva. ATS Department

  2017-06-22

  This report summarises the properties of Standard Model processes at the 100 TeV pp collider. We document the production rates and typical distributions for a number of benchmark Standard Model processes, and discuss new dynamical phenomena arising at the highest energies available at this collider. We discuss the intrinsic physics interest in the measurement of these Standard Model processes, as well as their role as backgrounds for New Physics searches.

 14. Generalized Nonlinear Yule Models

  OpenAIRE

  Lansky, Petr; Polito, Federico; Sacerdote, Laura

  2016-01-01

  With the aim of considering models with persistent memory we propose a fractional nonlinear modification of the classical Yule model often studied in the context of macrovolution. Here the model is analyzed and interpreted in the framework of the development of networks such as the World Wide Web. Nonlinearity is introduced by replacing the linear birth process governing the growth of the in-links of each specific webpage with a fractional nonlinear birth process with completely general birth...

 15. Los Alamos Programming Models

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bergen, Benjamin Karl [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-07-07

  This is the PDF of a powerpoint presentation from a teleconference on Los Alamos programming models. It starts by listing their assumptions for the programming models and then details a hierarchical programming model at the System Level and Node Level. Then it details how to map this to their internal nomenclature. Finally, a list is given of what they are currently doing in this regard.

 16. Vacuum inhomogeneous cosmological models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hanquin, J.-L.

  1984-01-01

  The author presents some results concerning the vacuum cosmological models which admit a 2-dimensional Abelian group of isometries: classifications of these space-times based on the topological nature of their space-like hypersurfaces and on their time evolution, analysis of the asymptotical behaviours at spatial infinity for hyperbolical models as well as in the neighbourhood of the singularity for the models possessing a time singularity during their evolution. (Auth.)

 17. AREST model description

  International Nuclear Information System (INIS)

  Engel, D.W.; McGrail, B.P.

  1993-11-01

  The Office of Civilian Radioactive Waste Management and the Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation of Japan (PNC) have supported the development of the Analytical Repository Source-Term (AREST) at Pacific Northwest Laboratory. AREST is a computer model developed to evaluate radionuclide release from an underground geologic repository. The AREST code can be used to calculate/estimate the amount and rate of each radionuclide that is released from the engineered barrier system (EBS) of the repository. The EBS is the man-made or disrupted area of the repository. AREST was designed as a system-level models to simulate the behavior of the total repository by combining process-level models for the release from an individual waste package or container. AREST contains primarily analytical models for calculating the release/transport of radionuclides to the lost rock that surrounds each waste package. Analytical models were used because of the small computational overhead that allows all the input parameters to be derived from a statistical distribution. Recently, a one-dimensional numerical model was also incorporated into AREST, to allow for more detailed modeling of the transport process with arbitrary length decay chains. The next step in modeling the EBS, is to develop a model that couples the probabilistic capabilities of AREST with a more detailed process model. This model will need to look at the reactive coupling of the processes that are involved with the release process. Such coupling would include: (1) the dissolution of the waste form, (2) the geochemical modeling of the groundwater, (3) the corrosion of the container overpacking, and (4) the backfill material, just to name a few. Several of these coupled processes are already incorporated in the current version of AREST

 18. SME International Business Models

  DEFF Research Database (Denmark)

  Child, John; Hsieh, Linda; Elbanna, Said

  2017-01-01

  This paper addresses two questions through a study of 180 SMEs located in contrasting industry and home country contexts. First, which business models for international markets prevail among SMEs and do they configure into different types? Second, which factors predict the international business...... models that SMEs follow? Three distinct international business models (traditional market-adaptive, technology exploiter, and ambidextrous explorer) are found among the SMEs studied. The likelihood of SMEs adopting one business model rather than another is to a high degree predictable with reference...

 19. Models of Reality.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brown-VanHoozer, S. A.

  1999-06-02

  Conscious awareness of our environment is based on a feedback loop comprised of sensory input transmitted to the central nervous system leading to construction of our ''model of the world,'' (Lewis et al, 1982). We then assimilate the neurological model at the unconscious level into information we can later consciously consider useful in identifying belief systems and behaviors for designing diverse systems. Thus, we can avoid potential problems based on our open-to-error perceived reality of the world. By understanding how our model of reality is organized, we allow ourselves to transcend content and develop insight into how effective choices and belief systems are generated through sensory derived processes. These are the processes which provide the designer the ability to meta model (build a model of a model) the user; consequently, matching the mental model of the user with that of the designer's and, coincidentally, forming rapport between the two participants. The information shared between the participants is neither assumed nor generalized, it is closer to equivocal; thus minimizing error through a sharing of each other's model of reality. How to identify individual mental mechanisms or processes, how to organize the individual strategies of these mechanisms into useful patterns, and to formulate these into models for success and knowledge based outcomes is the subject of the discussion that follows.

 20. A theoretical starspot model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jahn, K.

  1983-01-01

  A model of the monopoloidal and axisymmetric spot with the untwisted configuration of the magnetic field is considered and the influence of the magnetic field on the gas is described with the assumption that the magnetic field partially inhibits convective-energy transport. Series of starspot models have been computed for a zero-age main sequence star of one solar mass. Models are described by three free parameters: the total magnetic flux, the effective temperature of the spot and the position of the spot bottom. Obtained models of small spots can be compared with sunspot and there is a satisfactory agreement between our results and observations. (author)

 1. Delocalization in polymer models

  CERN Document Server

  Jitomirskaya, S Yu; Stolz, G

  2003-01-01

  A polymer model is a one-dimensional Schroedinger operator composed of two finite building blocks. If the two associated transfer matrices commute, the corresponding energy is called critical. Such critical energies appear in physical models, an example being the widely studied random dimer model. Although the random models are known to have pure-point spectrum with exponentially localized eigenstates for almost every configuration of the polymers, the spreading of an initially localized wave packet is here proven to be at least diffusive for every configuration.

 2. VBR video traffic models

  CERN Document Server

  Tanwir, Savera

  2014-01-01

  There has been a phenomenal growth in video applications over the past few years. An accurate traffic model of Variable Bit Rate (VBR) video is necessary for performance evaluation of a network design and for generating synthetic traffic that can be used for benchmarking a network. A large number of models for VBR video traffic have been proposed in the literature for different types of video in the past 20 years. Here, the authors have classified and surveyed these models and have also evaluated the models for H.264 AVC and MVC encoded video and discussed their findings.

 3. Plasticity: modeling & computation

  National Research Council Canada - National Science Library

  Borja, Ronaldo Israel

  2013-01-01

  .... "Plasticity Modeling & Computation" is a textbook written specifically for students who want to learn the theoretical, mathematical, and computational aspects of inelastic deformation in solids...

 4. Croatian Cadastre Database Modelling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonko Biljecki

  2013-04-01

  Full Text Available The Cadastral Data Model has been developed as a part of a larger programme to improve products and production environment of the Croatian Cadastral Service of the State Geodetic Administration (SGA. The goal of the project was to create a cadastral data model conforming to relevant standards and specifications in the field of geoinformation (GI adapted by international organisations for standardisation under the competence of GI (ISO TC211 and OpenGIS and it implementations.The main guidelines during the project have been object-oriented conceptual modelling of the updated users' requests and a "new" cadastral data model designed by SGA - Faculty of Geodesy - Geofoto LLC project team. The UML of the conceptual model is given per all feature categories and is described only at class level. The next step was the UML technical model, which was developed from the UML conceptual model. The technical model integrates different UML schemas in one united schema.XML (eXtensible Markup Language was applied for XML description of UML models, and then the XML schema was transferred into GML (Geography Markup Language application schema. With this procedure we have completely described the behaviour of each cadastral feature and rules for the transfer and storage of cadastral features into the database.

 5. Confinement models for gluons

  International Nuclear Information System (INIS)

  Khadkikar, S.B.; Vinodkumar, P.C.

  1987-04-01

  Confinement model for gluons using a 'colour super current' is formulated. An attempt has been made to derive a suitable dielectric function corresponding to the current confinement model. A simple inhomogeneous dielectric confinement model for gluons is studied for comparison. The model Hamiltonians are second quantized and the glueball states are constructed. The spurious motion of the centre of confinement is accounted for. The results of the current confinement scheme are found to be in good agreement with the experimental candidates for glueballs. (author). 16 refs, 3 tabs

 6. Models and simulations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, M.J.; Sheppard, J.C.; Sullenberger, M.; Woodley, M.D.

  1983-09-01

  On-line mathematical models have been used successfully for computer controlled operation of SPEAR and PEP. The same model control concept is being implemented for the operation of the LINAC and for the Damping Ring, which will be part of the Stanford Linear Collider (SLC). The purpose of this paper is to describe the general relationships between models, simulations and the control system for any machine at SLAC. The work we have done on the development of the empirical model for the Damping Ring will be presented as an example

 7. Chiral bag model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Musakhanov, M.M.

  1980-01-01

  The chiral bag model is considered. It is suggested that pions interact only with the surface of a quark ''bag'' and do not penetrate inside. In the case of a large bag the pion field is rather weak and goes to the linearized chiral bag model. Within that model the baryon mass spectrum, β decay axial constant, magnetic moments of baryons, pion-baryon coupling constants and their form factors are calculated. It is shown that pion corrections to the calculations according to the chiral bag model is essential. The obtained results are found to be in a reasonable agreement with the experimental data

 8. Business Model Innovation Leadership

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindgren, Peter; Rasmussen, Ole Horn

  2012-01-01

  Leading business model (BM) strategizing through “the field of innovation” has not yet been covered in business model and innovation leadership literature. This is a bit peculiar considering that there has been an increased focus on BM innovation (BMI) by academics and industry since 2011......”. This emphasizes the importance of questioning. How is BM innovation leadership (BMIL) carried out in companies related to various BM(s) and BMI tasks and throughout their business model innovation process? And, how can innovation leadership be related to BMI? A framework model for BMIL based on case research...

 9. System equivalent model mixing

  Science.gov (United States)

  Klaassen, Steven W. B.; van der Seijs, Maarten V.; de Klerk, Dennis

  2018-05-01

  This paper introduces SEMM: a method based on Frequency Based Substructuring (FBS) techniques that enables the construction of hybrid dynamic models. With System Equivalent Model Mixing (SEMM) frequency based models, either of numerical or experimental nature, can be mixed to form a hybrid model. This model follows the dynamic behaviour of a predefined weighted master model. A large variety of applications can be thought of, such as the DoF-space expansion of relatively small experimental models using numerical models, or the blending of different models in the frequency spectrum. SEMM is outlined, both mathematically and conceptually, based on a notation commonly used in FBS. A critical physical interpretation of the theory is provided next, along with a comparison to similar techniques; namely DoF expansion techniques. SEMM's concept is further illustrated by means of a numerical example. It will become apparent that the basic method of SEMM has some shortcomings which warrant a few extensions to the method. One of the main applications is tested in a practical case, performed on a validated benchmark structure; it will emphasize the practicality of the method.

 10. MARKETING MODELS APPLICATION EXPERIENCE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Yu. Rymanov

  2011-01-01

  Full Text Available Marketing models are used for the assessment of such marketing elements as sales volume, market share, market attractiveness, advertizing costs, product pushing and selling, profit, profitableness. Classification of buying process decision taking models is presented. SWOT- and GAPbased models are best for selling assessments. Lately, there is a tendency to transfer from the assessment on the ba-sis of financial indices to that on the basis of those non-financial. From the marketing viewpoint, most important are long-term company activities and consumer drawingmodels as well as market attractiveness operative models.

 11. Wind power prediction models

  Science.gov (United States)

  Levy, R.; Mcginness, H.

  1976-01-01

  Investigations were performed to predict the power available from the wind at the Goldstone, California, antenna site complex. The background for power prediction was derived from a statistical evaluation of available wind speed data records at this location and at nearby locations similarly situated within the Mojave desert. In addition to a model for power prediction over relatively long periods of time, an interim simulation model that produces sample wind speeds is described. The interim model furnishes uncorrelated sample speeds at hourly intervals that reproduce the statistical wind distribution at Goldstone. A stochastic simulation model to provide speed samples representative of both the statistical speed distributions and correlations is also discussed.

 12. Linear models with R

  CERN Document Server

  Faraway, Julian J

  2014-01-01

  A Hands-On Way to Learning Data AnalysisPart of the core of statistics, linear models are used to make predictions and explain the relationship between the response and the predictors. Understanding linear models is crucial to a broader competence in the practice of statistics. Linear Models with R, Second Edition explains how to use linear models in physical science, engineering, social science, and business applications. The book incorporates several improvements that reflect how the world of R has greatly expanded since the publication of the first edition.New to the Second EditionReorganiz

 13. Graphical Models with R

  CERN Document Server

  Højsgaard, Søren; Lauritzen, Steffen

  2012-01-01

  Graphical models in their modern form have been around since the late 1970s and appear today in many areas of the sciences. Along with the ongoing developments of graphical models, a number of different graphical modeling software programs have been written over the years. In recent years many of these software developments have taken place within the R community, either in the form of new packages or by providing an R interface to existing software. This book attempts to give the reader a gentle introduction to graphical modeling using R and the main features of some of these packages. In add

 14. Model Driven Engineering

  Science.gov (United States)

  Gaševic, Dragan; Djuric, Dragan; Devedžic, Vladan

  A relevant initiative from the software engineering community called Model Driven Engineering (MDE) is being developed in parallel with the Semantic Web (Mellor et al. 2003a). The MDE approach to software development suggests that one should first develop a model of the system under study, which is then transformed into the real thing (i.e., an executable software entity). The most important research initiative in this area is the Model Driven Architecture (MDA), which is Model Driven Architecture being developed under the umbrella of the Object Management Group (OMG). This chapter describes the basic concepts of this software engineering effort.

 15. A viable axion model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Peccei, R.D.; Wu Taitsun; Yanagida, T.

  1986-02-01

  We discuss whether an axion like excitation can be the source for the monoenergetic positrons observed at GSI. Although a direct extension of the original Peccei Quinn model is experimentally ruled out, it is possible to construct an alternative model which avoids all previous axion bounds, involving quarkonia decays, K decays, nuclear decays and beam dump experiments. The model predicts, at some level, the possibility of flavor changing interactions involving charmed quarks and suggests an appealing regularity for the quark and lepton masses. The expectations of the model for resonant e + e - scattering are briefly discussed. (orig.)

 16. Inside - Outside Model Viewing

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nikolov, Ivan Adriyanov

  2016-01-01

  components of the model, their proportions compared to each other and the overall design. A variety of augmented reality(AR) applications have been created for overall visualization of large scale models. For tours inside 3D renderings of models many immersive virtual reality (VR) applications exist. Both...... types of applications have their limitation, omitting either important details in the AR case or the full picture in the case of VR. This paper presents a low-cost way to demonstrate models using a hybrid virtual environment system (HVE), combining virtual reality and augmented reality visualization...

 17. Electrical load modeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Valgas, Helio Moreira; Pinto, Roberto del Giudice R.; Franca, Carlos [Companhia Energetica de Minas Gerais (CEMIG), Belo Horizonte, MG (Brazil); Lambert-Torres, Germano; Silva, Alexandre P. Alves da; Pires, Robson Celso; Costa, Junior, Roberto Affonso [Escola Federal de Engenharia de Itajuba, MG (Brazil)

  1994-12-31

  Accurate dynamic load models allow more precise calculations of power system controls and stability limits, which are critical mainly in the operation planning of power systems. This paper describes the development of a computer program (software) for static and dynamic load model studies using the measurement approach for the CEMIG system. Two dynamic load model structures are developed and tested. A procedure for applying a set of measured data from an on-line transient recording system to develop load models is described. (author) 6 refs., 17 figs.

 18. Computer Modeling and Simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pronskikh, V. S. [Fermilab

  2014-05-09

  Verification and validation of computer codes and models used in simulation are two aspects of the scientific practice of high importance and have recently been discussed by philosophers of science. While verification is predominantly associated with the correctness of the way a model is represented by a computer code or algorithm, validation more often refers to model’s relation to the real world and its intended use. It has been argued that because complex simulations are generally not transparent to a practitioner, the Duhem problem can arise for verification and validation due to their entanglement; such an entanglement makes it impossible to distinguish whether a coding error or model’s general inadequacy to its target should be blamed in the case of the model failure. I argue that in order to disentangle verification and validation, a clear distinction between computer modeling (construction of mathematical computer models of elementary processes) and simulation (construction of models of composite objects and processes by means of numerical experimenting with them) needs to be made. Holding on to that distinction, I propose to relate verification (based on theoretical strategies such as inferences) to modeling and validation, which shares the common epistemology with experimentation, to simulation. To explain reasons of their intermittent entanglement I propose a weberian ideal-typical model of modeling and simulation as roles in practice. I suggest an approach to alleviate the Duhem problem for verification and validation generally applicable in practice and based on differences in epistemic strategies and scopes

 19. Particle bed reactor modeling

  Science.gov (United States)

  Sapyta, Joe; Reid, Hank; Walton, Lew

  The topics are presented in viewgraph form and include the following: particle bed reactor (PBR) core cross section; PBR bleed cycle; fuel and moderator flow paths; PBR modeling requirements; characteristics of PBR and nuclear thermal propulsion (NTP) modeling; challenges for PBR and NTP modeling; thermal hydraulic computer codes; capabilities for PBR/reactor application; thermal/hydralic codes; limitations; physical correlations; comparison of predicted friction factor and experimental data; frit pressure drop testing; cold frit mask factor; decay heat flow rate; startup transient simulation; and philosophy of systems modeling.

 20. Type I supernova models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Canal, Ramon; Labay, Javier; Isern, Jordi

  1987-01-01

  We briefly describe the characteristics of Type I supernova outbursts and we present the theoretical models so far advanced to explain them. We especially insist on models based on the thermonuclear explosion of a white dwarf in a close binary system, even regarding the recent division of Type I supernovae into the Ia and Ib subtypes. Together with models assuming explosive thermonuclear burning in a fluid interior, we consider in some detail those based on partially solid interiors. We finally discuss models that incorporate nonthermonuclear energy contributions, suggested in order to explain Type Ib outbursts. (Author)

 1. Turbine stage model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kazantsev, A.A.

  2009-01-01

  A model of turbine stage for calculations of NPP turbine department dynamics in real time was developed. The simulation results were compared with manufacturer calculations for NPP low-speed and fast turbines. The comparison results have shown that the model is valid for real time simulation of all modes of turbines operation. The model allows calculating turbine stage parameters with 1% accuracy. It was shown that the developed turbine stage model meets the accuracy requirements if the data of turbine blades setting angles for all turbine stages are available [ru

 2. Selected System Models

  Science.gov (United States)

  Schmidt-Eisenlohr, F.; Puñal, O.; Klagges, K.; Kirsche, M.

  Apart from the general issue of modeling the channel, the PHY and the MAC of wireless networks, there are specific modeling assumptions that are considered for different systems. In this chapter we consider three specific wireless standards and highlight modeling options for them. These are IEEE 802.11 (as example for wireless local area networks), IEEE 802.16 (as example for wireless metropolitan networks) and IEEE 802.15 (as example for body area networks). Each section on these three systems discusses also at the end a set of model implementations that are available today.

 3. Comparisons of Multilevel Modeling and Structural Equation Modeling Approaches to Actor-Partner Interdependence Model.

  Science.gov (United States)

  Hong, Sehee; Kim, Soyoung

  2018-01-01

  There are basically two modeling approaches applicable to analyzing an actor-partner interdependence model: the multilevel modeling (hierarchical linear model) and the structural equation modeling. This article explains how to use these two models in analyzing an actor-partner interdependence model and how these two approaches work differently. As an empirical example, marital conflict data were used to analyze an actor-partner interdependence model. The multilevel modeling and the structural equation modeling produced virtually identical estimates for a basic model. However, the structural equation modeling approach allowed more realistic assumptions on measurement errors and factor loadings, rendering better model fit indices.

 4. Groundwater Model Validation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ahmed E. Hassan

  2006-01-24

  Models have an inherent uncertainty. The difficulty in fully characterizing the subsurface environment makes uncertainty an integral component of groundwater flow and transport models, which dictates the need for continuous monitoring and improvement. Building and sustaining confidence in closure decisions and monitoring networks based on models of subsurface conditions require developing confidence in the models through an iterative process. The definition of model validation is postulated as a confidence building and long-term iterative process (Hassan, 2004a). Model validation should be viewed as a process not an end result. Following Hassan (2004b), an approach is proposed for the validation process of stochastic groundwater models. The approach is briefly summarized herein and detailed analyses of acceptance criteria for stochastic realizations and of using validation data to reduce input parameter uncertainty are presented and applied to two case studies. During the validation process for stochastic models, a question arises as to the sufficiency of the number of acceptable model realizations (in terms of conformity with validation data). Using a hierarchical approach to make this determination is proposed. This approach is based on computing five measures or metrics and following a decision tree to determine if a sufficient number of realizations attain satisfactory scores regarding how they represent the field data used for calibration (old) and used for validation (new). The first two of these measures are applied to hypothetical scenarios using the first case study and assuming field data consistent with the model or significantly different from the model results. In both cases it is shown how the two measures would lead to the appropriate decision about the model performance. Standard statistical tests are used to evaluate these measures with the results indicating they are appropriate measures for evaluating model realizations. The use of validation

 5. Operator spin foam models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bahr, Benjamin; Hellmann, Frank; Kaminski, Wojciech; Kisielowski, Marcin; Lewandowski, Jerzy

  2011-01-01

  The goal of this paper is to introduce a systematic approach to spin foams. We define operator spin foams, that is foams labelled by group representations and operators, as our main tool. A set of moves we define in the set of the operator spin foams (among other operations) allows us to split the faces and the edges of the foams. We assign to each operator spin foam a contracted operator, by using the contractions at the vertices and suitably adjusted face amplitudes. The emergence of the face amplitudes is the consequence of assuming the invariance of the contracted operator with respect to the moves. Next, we define spin foam models and consider the class of models assumed to be symmetric with respect to the moves we have introduced, and assuming their partition functions (state sums) are defined by the contracted operators. Briefly speaking, those operator spin foam models are invariant with respect to the cellular decomposition, and are sensitive only to the topology and colouring of the foam. Imposing an extra symmetry leads to a family we call natural operator spin foam models. This symmetry, combined with assumed invariance with respect to the edge splitting move, determines a complete characterization of a general natural model. It can be obtained by applying arbitrary (quantum) constraints on an arbitrary BF spin foam model. In particular, imposing suitable constraints on a spin(4) BF spin foam model is exactly the way we tend to view 4D quantum gravity, starting with the BC model and continuing with the Engle-Pereira-Rovelli-Livine (EPRL) or Freidel-Krasnov (FK) models. That makes our framework directly applicable to those models. Specifically, our operator spin foam framework can be translated into the language of spin foams and partition functions. Among our natural spin foam models there are the BF spin foam model, the BC model, and a model corresponding to the EPRL intertwiners. Our operator spin foam framework can also be used for more general spin

 6. Model Based Temporal Reasoning

  Science.gov (United States)

  Rabin, Marla J.; Spinrad, Paul R.; Fall, Thomas C.

  1988-03-01

  Systems that assess the real world must cope with evidence that is uncertain, ambiguous, and spread over time. Typically, the most important function of an assessment system is to identify when activities are occurring that are unusual or unanticipated. Model based temporal reasoning addresses both of these requirements. The differences among temporal reasoning schemes lies in the methods used to avoid computational intractability. If we had n pieces of data and we wanted to examine how they were related, the worst case would be where we had to examine every subset of these points to see if that subset satisfied the relations. This would be 2n, which is intractable. Models compress this; if several data points are all compatible with a model, then that model represents all those data points. Data points are then considered related if they lie within the same model or if they lie in models that are related. Models thus address the intractability problem. They also address the problem of determining unusual activities if the data do not agree with models that are indicated by earlier data then something out of the norm is taking place. The models can summarize what we know up to that time, so when they are not predicting correctly, either something unusual is happening or we need to revise our models. The model based reasoner developed at Advanced Decision Systems is thus both intuitive and powerful. It is currently being used on one operational system and several prototype systems. It has enough power to be used in domains spanning the spectrum from manufacturing engineering and project management to low-intensity conflict and strategic assessment.

 7. Biosphere Process Model Report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J. Schmitt

  2000-05-25

  To evaluate the postclosure performance of a potential monitored geologic repository at Yucca Mountain, a Total System Performance Assessment (TSPA) will be conducted. Nine Process Model Reports (PMRs), including this document, are being developed to summarize the technical basis for each of the process models supporting the TSPA model. These reports cover the following areas: (1) Integrated Site Model; (2) Unsaturated Zone Flow and Transport; (3) Near Field Environment; (4) Engineered Barrier System Degradation, Flow, and Transport; (5) Waste Package Degradation; (6) Waste Form Degradation; (7) Saturated Zone Flow and Transport; (8) Biosphere; and (9) Disruptive Events. Analysis/Model Reports (AMRs) contain the more detailed technical information used to support TSPA and the PMRs. The AMRs consists of data, analyses, models, software, and supporting documentation that will be used to defend the applicability of each process model for evaluating the postclosure performance of the potential Yucca Mountain repository system. This documentation will ensure the traceability of information from its source through its ultimate use in the TSPA-Site Recommendation (SR) and in the National Environmental Policy Act (NEPA) analysis processes. The objective of the Biosphere PMR is to summarize (1) the development of the biosphere model, and (2) the Biosphere Dose Conversion Factors (BDCFs) developed for use in TSPA. The Biosphere PMR does not present or summarize estimates of potential radiation doses to human receptors. Dose calculations are performed as part of TSPA and will be presented in the TSPA documentation. The biosphere model is a component of the process to evaluate postclosure repository performance and regulatory compliance for a potential monitored geologic repository at Yucca Mountain, Nevada. The biosphere model describes those exposure pathways in the biosphere by which radionuclides released from a potential repository could reach a human receptor

 8. Biosphere Process Model Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schmitt, J.

  2000-01-01

  To evaluate the postclosure performance of a potential monitored geologic repository at Yucca Mountain, a Total System Performance Assessment (TSPA) will be conducted. Nine Process Model Reports (PMRs), including this document, are being developed to summarize the technical basis for each of the process models supporting the TSPA model. These reports cover the following areas: (1) Integrated Site Model; (2) Unsaturated Zone Flow and Transport; (3) Near Field Environment; (4) Engineered Barrier System Degradation, Flow, and Transport; (5) Waste Package Degradation; (6) Waste Form Degradation; (7) Saturated Zone Flow and Transport; (8) Biosphere; and (9) Disruptive Events. Analysis/Model Reports (AMRs) contain the more detailed technical information used to support TSPA and the PMRs. The AMRs consists of data, analyses, models, software, and supporting documentation that will be used to defend the applicability of each process model for evaluating the postclosure performance of the potential Yucca Mountain repository system. This documentation will ensure the traceability of information from its source through its ultimate use in the TSPA-Site Recommendation (SR) and in the National Environmental Policy Act (NEPA) analysis processes. The objective of the Biosphere PMR is to summarize (1) the development of the biosphere model, and (2) the Biosphere Dose Conversion Factors (BDCFs) developed for use in TSPA. The Biosphere PMR does not present or summarize estimates of potential radiation doses to human receptors. Dose calculations are performed as part of TSPA and will be presented in the TSPA documentation. The biosphere model is a component of the process to evaluate postclosure repository performance and regulatory compliance for a potential monitored geologic repository at Yucca Mountain, Nevada. The biosphere model describes those exposure pathways in the biosphere by which radionuclides released from a potential repository could reach a human receptor

 9. Wake modeling and simulation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsen, G.C.; Aagaard Madsen, H.; Larsen, T.J.; Troldborg, N.

  2008-07-15

  We present a consistent, physically based theory for the wake meandering phenomenon, which we consider of crucial importance for the overall description of wind turbine loadings in wind farms. In its present version the model is confined to single wake situations. The model philosophy does, however, have the potential to include also mutual wake interaction phenomenons. The basic conjecture behind the dynamic wake meandering (DWM) model is that wake transportation in the atmospheric boundary layer is driven by the large scale lateral- and vertical turbulence components. Based on this conjecture a stochastic model of the downstream wake meandering is formulated. In addition to the kinematic formulation of the dynamics of the 'meandering frame of reference', models characterizing the mean wake deficit as well as the added wake turbulence, described in the meandering frame of reference, are an integrated part the DWM model complex. For design applications, the computational efficiency of wake deficit prediction is a key issue. A computationally low cost model is developed for this purpose. Likewise, the character of the added wake turbulence, generated by the up-stream turbine in the form of shed and trailed vorticity, has been approached by a simple semi-empirical model essentially based on an eddy viscosity philosophy. Contrary to previous attempts to model wake loading, the DWM approach opens for a unifying description in the sense that turbine power- and load aspects can be treated simultaneously. This capability is a direct and attractive consequence of the model being based on the underlying physical process, and it potentially opens for optimization of wind farm topology, of wind farm operation as well as of control strategies for the individual turbine. To establish an integrated modeling tool, the DWM methodology has been implemented in the aeroelastic code HAWC2, and example simulations of wake situations, from the small Tjaereborg wind farm, have

 10. Why business models matter.

  Science.gov (United States)

  Magretta, Joan

  2002-05-01

  "Business model" was one of the great buzz-words of the Internet boom. A company didn't need a strategy, a special competence, or even any customers--all it needed was a Web-based business model that promised wild profits in some distant, ill-defined future. Many people--investors, entrepreneurs, and executives alike--fell for the fantasy and got burned. And as the inevitable counterreaction played out, the concept of the business model fell out of fashion nearly as quickly as the .com appendage itself. That's a shame. As Joan Magretta explains, a good business model remains essential to every successful organization, whether it's a new venture or an established player. To help managers apply the concept successfully, she defines what a business model is and how it complements a smart competitive strategy. Business models are, at heart, stories that explain how enterprises work. Like a good story, a robust business model contains precisely delineated characters, plausible motivations, and a plot that turns on an insight about value. It answers certain questions: Who is the customer? How do we make money? What underlying economic logic explains how we can deliver value to customers at an appropriate cost? Every viable organization is built on a sound business model, but a business model isn't a strategy, even though many people use the terms interchangeably. Business models describe, as a system, how the pieces of a business fit together. But they don't factor in one critical dimension of performance: competition. That's the job of strategy. Illustrated with examples from companies like American Express, EuroDisney, WalMart, and Dell Computer, this article clarifies the concepts of business models and strategy, which are fundamental to every company's performance.

 11. Mixed models for predictive modeling in actuarial science

  NARCIS (Netherlands)

  Antonio, K.; Zhang, Y.

  2012-01-01

  We start with a general discussion of mixed (also called multilevel) models and continue with illustrating specific (actuarial) applications of this type of models. Technical details on (linear, generalized, non-linear) mixed models follow: model assumptions, specifications, estimation techniques

 12. Multiple Model Approaches to Modelling and Control,

  DEFF Research Database (Denmark)

  on the ease with which prior knowledge can be incorporated. It is interesting to note that researchers in Control Theory, Neural Networks,Statistics, Artificial Intelligence and Fuzzy Logic have more or less independently developed very similar modelling methods, calling them Local ModelNetworks, Operating......, and allows direct incorporation of high-level and qualitative plant knowledge into themodel. These advantages have proven to be very appealing for industrial applications, and the practical, intuitively appealing nature of the framework isdemonstrated in chapters describing applications of local methods...... to problems in the process industries, biomedical applications and autonomoussystems. The successful application of the ideas to demanding problems is already encouraging, but creative development of the basic framework isneeded to better allow the integration of human knowledge with automated learning...

 13. Spiral model pilot project information model

  Science.gov (United States)

  1991-01-01

  The objective was an evaluation of the Spiral Model (SM) development approach to allow NASA Marshall to develop an experience base of that software management methodology. A discussion is presented of the Information Model (IM) that was used as part of the SM methodology. A key concept of the SM is the establishment of an IM to be used by management to track the progress of a project. The IM is the set of metrics that is to be measured and reported throughout the life of the project. These metrics measure both the product and the process to ensure the quality of the final delivery item and to ensure the project met programmatic guidelines. The beauty of the SM, along with the IM, is the ability to measure not only the correctness of the specification and implementation of the requirements but to also obtain a measure of customer satisfaction.

 14. Non-commutative standard model: model building

  CERN Document Server

  Chaichian, Masud; Presnajder, P

  2003-01-01

  A non-commutative version of the usual electro-weak theory is constructed. We discuss how to overcome the two major problems: (1) although we can have non-commutative U(n) (which we denote by U sub * (n)) gauge theory we cannot have non-commutative SU(n) and (2) the charges in non-commutative QED are quantized to just 0,+-1. We show how the latter problem with charge quantization, as well as with the gauge group, can be resolved by taking the U sub * (3) x U sub * (2) x U sub * (1) gauge group and reducing the extra U(1) factors in an appropriate way. Then we proceed with building the non-commutative version of the standard model by specifying the proper representations for the entire particle content of the theory, the gauge bosons, the fermions and Higgs. We also present the full action for the non-commutative standard model (NCSM). In addition, among several peculiar features of our model, we address the inherentCP violation and new neutrino interactions. (orig.)

 15. The EMEFS model evaluation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barchet, W.R.; Dennis, R.L.; Seilkop, S.K.; Banic, C.M.; Davies, D.; Hoff, R.M.; Macdonald, A.M.; Mickle, R.E.; Padro, J.; Puckett, K.; Byun, D.; McHenry, J.N.; Karamchandani, P.; Venkatram, A.; Fung, C.; Misra, P.K.; Hansen, D.A.; Chang, J.S.

  1991-12-01

  The binational Eulerian Model Evaluation Field Study (EMEFS) consisted of several coordinated data gathering and model evaluation activities. In the EMEFS, data were collected by five air and precipitation monitoring networks between June 1988 and June 1990. Model evaluation is continuing. This interim report summarizes the progress made in the evaluation of the Regional Acid Deposition Model (RADM) and the Acid Deposition and Oxidant Model (ADOM) through the December 1990 completion of a State of Science and Technology report on model evaluation for the National Acid Precipitation Assessment Program (NAPAP). Because various assessment applications of RADM had to be evaluated for NAPAP, the report emphasizes the RADM component of the evaluation. A protocol for the evaluation was developed by the model evaluation team and defined the observed and predicted values to be used and the methods by which the observed and predicted values were to be compared. Scatter plots and time series of predicted and observed values were used to present the comparisons graphically. Difference statistics and correlations were used to quantify model performance. 64 refs., 34 figs., 6 tabs

 16. Stormwater Management Model

  Science.gov (United States)

  SWMM is a model for urban hydrology. It has a long history and is relied upon by professional engineers in the US and around the world. SWMM provides both gray and green Infrastructure modeling capabilities. As such, it is a convenient tool for understanding the tradeoff between ...

 17. Agile modeling practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Liu Baojie

  2012-01-01

  In recent years, the Unified Process and Agile Modeling is attracting people's attention for having integrated theory and maneuver ability. Based on the practice of China North Nuclear PWR's production and quality MIS project, the paper introduces Unified Process and Agile Modeling at first, then scratch the application of scientific idea to soft project for reference by similar projects afterwards. (author)

 18. Automated Student Model Improvement

  Science.gov (United States)

  Koedinger, Kenneth R.; McLaughlin, Elizabeth A.; Stamper, John C.

  2012-01-01

  Student modeling plays a critical role in developing and improving instruction and instructional technologies. We present a technique for automated improvement of student models that leverages the DataShop repository, crowd sourcing, and a version of the Learning Factors Analysis algorithm. We demonstrate this method on eleven educational…

 19. Dual-Schemata Model

  Science.gov (United States)

  Taniguchi, Tadahiro; Sawaragi, Tetsuo

  In this paper, a new machine-learning method, called Dual-Schemata model, is presented. Dual-Schemata model is a kind of self-organizational machine learning methods for an autonomous robot interacting with an unknown dynamical environment. This is based on Piaget's Schema model, that is a classical psychological model to explain memory and cognitive development of human beings. Our Dual-Schemata model is developed as a computational model of Piaget's Schema model, especially focusing on sensori-motor developing period. This developmental process is characterized by a couple of two mutually-interacting dynamics; one is a dynamics formed by assimilation and accommodation, and the other dynamics is formed by equilibration and differentiation. By these dynamics schema system enables an agent to act well in a real world. This schema's differentiation process corresponds to a symbol formation process occurring within an autonomous agent when it interacts with an unknown, dynamically changing environment. Experiment results obtained from an autonomous facial robot in which our model is embedded are presented; an autonomous facial robot becomes able to chase a ball moving in various ways without any rewards nor teaching signals from outside. Moreover, emergence of concepts on the target movements within a robot is shown and discussed in terms of fuzzy logics on set-subset inclusive relationships.

 20. Vocal Fold Collision Modeling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Granados, Alba; Brunskog, Jonas; Misztal, M. K.

  2015-01-01

  When vocal folds vibrate at normal speaking frequencies, collisions occurs. The numerics and formulations behind a position-based continuum model of contact is an active field of research in the contact mechanics community. In this paper, a frictionless three-dimensional finite element model...

 1. Modeling Water Filtration

  Science.gov (United States)

  Parks, Melissa

  2014-01-01

  Model-eliciting activities (MEAs) are not new to those in engineering or mathematics, but they were new to Melissa Parks. Model-eliciting activities are simulated real-world problems that integrate engineering, mathematical, and scientific thinking as students find solutions for specific scenarios. During this process, students generate solutions…

 2. The Aalborg model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kolmos, Anette; Fink, Flemming Kobberøe; Krogh, Lone

  2004-01-01

  The article descibes the concept of problem-based learning and project-organized learning with focus on the Aalborg PBL model.......The article descibes the concept of problem-based learning and project-organized learning with focus on the Aalborg PBL model....

 3. Lumped Thermal Household Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Biegel, Benjamin; Andersen, Palle; Stoustrup, Jakob

  2013-01-01

  pump portfolio. Following, we illustrate two disadvantages of individual models, namely that it requires much computational effort to optimize over a large portfolio, and second that it is difficult to accurately model the houses in certain time periods due to local disturbances. Finally, we propose...

 4. Modelling Chinese Smart Grid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yuksel, Ender; Nielson, Hanne Riis; Nielson, Flemming

  In this document, we consider a specific Chinese Smart Grid implementation and try to address the verification problem for certain quantitative properties including performance and battery consumption. We employ stochastic model checking approach and present our modelling and analysis study using...

 5. Web Based VRML Modelling

  NARCIS (Netherlands)

  Kiss, S.; Sarfraz, M.

  2004-01-01

  Presents a method to connect VRML (Virtual Reality Modeling Language) and Java components in a Web page using EAI (External Authoring Interface), which makes it possible to interactively generate and edit VRML meshes. The meshes used are based on regular grids, to provide an interaction and modeling

 6. Lattice Higgs models

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jersak, J.

  1986-01-01

  This year has brought a sudden interest in lattice Higgs models. After five years of only modest activity we now have many new results obtained both by analytic and Monte Carlo methods. This talk is a review of the present state of lattice Higgs models with particular emphasis on the recent development

 7. Modelling Hyperboloid Sound Scattering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Burry, Jane; Davis, Daniel; Peters, Brady

  2011-01-01

  The Responsive Acoustic Surfaces workshop project described here sought new understandings about the interaction between geometry and sound in the arena of sound scattering. This paper reports on the challenges associated with modelling, simulating, fabricating and measuring this phenomenon using...... both physical and digital models at three distinct scales. The results suggest hyperboloid geometry, while difficult to fabricate, facilitates sound scattering....

 8. Business Model Innovation Leadership

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindgren, Peter

  2012-01-01

  When SME´s practice business model (BM) innovation (BMI), leading strategically BMs through the innovation process can be the difference between success and failure to a BM. Business Model Innovation Leadership (BMIL) is however extremely complex to carry out especially to small and medium size...

 9. Baryogenesis model suggesting antigalaxies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kirilova, D.P.

  1998-12-01

  A non-GUT baryogenesis model, according to which our Universe may contain clusters of antigalaxies is discussed. A mechanism of separation of vast quantities of matter from such of antimatter is described. The provided analysis showed that for a natural range of model parameters a sufficient separation between matter and antimatter regions, required from observational data, can be obtained. (author)

 10. A Situational Maintenance Model

  DEFF Research Database (Denmark)

  Luxhoj, James T.; Thorsteinsson, Uffe; Riis, Jens Ove

  1997-01-01

  An overview of trend in maintenance management and presentation of a situational model and an analytical tools for identification of managerial efforts in maintenance.......An overview of trend in maintenance management and presentation of a situational model and an analytical tools for identification of managerial efforts in maintenance....

 11. (Non) linear regression modelling

  NARCIS (Netherlands)

  Cizek, P.; Gentle, J.E.; Hardle, W.K.; Mori, Y.

  2012-01-01

  We will study causal relationships of a known form between random variables. Given a model, we distinguish one or more dependent (endogenous) variables Y = (Y1,…,Yl), l ∈ N, which are explained by a model, and independent (exogenous, explanatory) variables X = (X1,…,Xp),p ∈ N, which explain or

 12. Models and games

  NARCIS (Netherlands)

  Väänänen, J.

  2011-01-01

  This gentle introduction to logic and model theory is based on a systematic use of three important games in logic: the semantic game; the Ehrenfeucht–Fraïssé game; and the model existence game. The third game has not been isolated in the literature before but it underlies the concepts of Beth

 13. Modeling Carbon Exchange

  Science.gov (United States)

  Sellers, Piers

  2012-01-01

  Model results will be reviewed to assess different methods for bounding the terrestrial role in the global carbon cycle. It is proposed that a series of climate model runs could be scoped that would tighten the limits on the "missing sink" of terrestrial carbon and could also direct future satellite image analyses to search for its geographical location and understand its seasonal dynamics.

 14. Simplified Dark Matter Models

  OpenAIRE

  Morgante, Enrico

  2018-01-01

  I review the construction of Simplified Models for Dark Matter searches. After discussing the philosophy and some simple examples, I turn the attention to the aspect of the theoretical consistency and to the implications of the necessary extensions of these models.

 15. Connectionist Modelling and Education.

  Science.gov (United States)

  Evers, Colin W.

  2000-01-01

  Provides a detailed, technical introduction to the state of cognitive science research, in particular the rise of the "new cognitive science," especially artificial neural net (ANN) models. Explains one influential ANN model and describes diverse applications and their implications for education. (EV)

 16. Building information modelling (BIM)

  CSIR Research Space (South Africa)

  Conradie, Dirk CU

  2009-02-01

  Full Text Available The concept of a Building Information Model (BIM) also known as a Building Product Model (BPM) is nothing new. A short article on BIM will never cover the entire filed, because it is a particularly complex filed that is recently beginning to receive...

 17. Archaeological predictive model set.

  Science.gov (United States)

  2015-03-01

  This report is the documentation for Task 7 of the Statewide Archaeological Predictive Model Set. The goal of this project is to : develop a set of statewide predictive models to assist the planning of transportation projects. PennDOT is developing t...

 18. Dynamic accelerator modeling

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nishimura, Hiroshi.

  1993-05-01

  Object-Oriented Programming has been used extensively to model the LBL Advanced Light Source 1.5 GeV electron storage ring. This paper is on the present status of the class library construction with emphasis on a dynamic modeling

 19. Business model innovation paths

  NARCIS (Netherlands)

  Chesbrough, H.; Di Minin, Alberto; Piccaluga, A.

  2013-01-01

  This chapter explains the business model concept and explores the reasons why “innovation” and “innovation in services” are no longer exclusively a technological issue. Rather, we highlight that business models are critical components at the centre of business innovation processes. We also attempt

 20. Modelling of ratchetting

  International Nuclear Information System (INIS)

  Geyer, P.; Proix, J.M.; Shoenberger, P.; Taheri, S.

  1993-09-01

  The normal or abnormal operating subjects the nuclear power plant's components to cyclic loading (pressure, temperature gradient). So, we can have a progressive strain accumulation on every cyclic loading. This ratchet (cyclic strain accumulation) can produce excessive deformation or increase some damages as thermal fatigue. For some components, a fine modelling of the material's behaviour is necessary to study their mechanical strength. The modelling of cyclic plasticity made great progress during the past 20 years. The ratchet is one of the last phenomena for which numerical models have to be improved. We give in this paper the present state of research to model the description of ratcheting effects. Then we use the experimental results on the austenitic stainless steel 316L at 20 deg C and 300 deg C to study the TAHERI and the BURLET and CAILLETAUD model's capabilities. The cyclic constitutive law with a discrete memory variable developed by TAHERI leads to a satisfying description of ratcheting phenomena in uniaxial loadings. With the modification of kinematic hardening proposed by Burlet and Cailletaud in the Chaboche model we get a good modelling of ratchet in biaxial loadings. These two models have been integrated into a 3D structural mechanics software, the F.E. code ASTER. We present here the calculation of a tubular structure with a thickness transition subjected to thermal cycling. (authors). 11 figs., 3 tabs., 22 refs