WorldWideScience

Sample records for mieu selekcijai latvij

 1. Restorānu franšīzes attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Zaļā, Magda

  2013-01-01

  'Jauniem uzņēmējiem, kam trūkst kompetences biznesa uzsākšanai, un uzņēmumiem, kuriem nākas izvērtēt alternatīvas paplašināšanās metodes, risinājums var būt franšīze. Bakalaura darba mērķis ir piedāvāt priekšlikumus restorānu franšīzes uzņēmumu attīstībai Latvijā un ārpus tās. Darbā aprakstīta franšīzes attīstība, veidi; salīdzināti franšīzes restorāni Latvijā, pētīts to potenciāls ārvalstīs un ārvalstu franšīzes potenciāls Latvijā; analizētas priekšrocības; noteikti attīstības faktori;...

 2. Valūtas tirgus. Eiro kā valsts valūta Latvijā

  OpenAIRE

  Bondarevs, Maksims

  2007-01-01

  Maksima Bondareva diplomdarba “ Valūtas tirgus. Eiro kā valsts valūta Latvijā”. Diplomdarba mērķis ir: izpētīt tagadnes Latvijas ekonomisko situāciju un noteikt vai tā ir labvēlīga eiro ieviešanai. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti vairāki uzdevumi: 1.raksturot valūtas sistēmas attīstības posmi un tas pakāpeniskas izmaiņas; 2.raksturot Monetārās sistēmas attistību; 3.izpētīt eiro ieviešanas Latvijā riskus un iespējas; 4.izdarīt secinājumus par Latvijas gatavību ei...

 3. Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Treija, Solveiga

  2014-01-01

  Solveiga Treija. Maģistra darbs „Mobilā mārketinga izmantošana un tā attīstības perspektīvas Latvijā.” Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mobilo mārketingu, mobilo ierīču lietotāju aptaujas rezultātiem un padziļināto interviju ar nozares speciālistiem rezultātiem, novērtēt mobilā mārketinga izmantošanu Latvijā, kā arī izstrādāt priekšlikumus mobilā mārketinga attīstībai uzņēmējdarbībā Latvijā. Pirmajā nodaļā pētīta mobilā mārketinga būtība, galvenie rīki un ...

 4. Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā

  OpenAIRE

  Burtniece, Ramona

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Franšīzes izmantošana auto nomas uzņēmumos Latvijā”. Darba mērķis: izpētīt preču zīmes nozīmi starptautiskajā tirdzniecībā un franšīzē, analizējot uz franšīzes pamata darbojošos auto nomas uzņēmumu darbību Latvijā, to iespējamās priekšrocības vai zaudējumus salīdzinājumā ar vietējiem uzņēmumiem. Darba ietvaros izpētīts preču zīmes jēdziens, franšīzes būtība, likumdošana, kas to regulē, analizēta un salīdzināta 2 uz franšīzes pamata darbojošos auto nomu darbība un, veicot ...

 5. Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā.

  OpenAIRE

  Kadincovs, Artūrs

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Konkurētspējas analīze medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā”. Medicīnas tūrisms mūsdienās ir eksporta pakalpojums ar augstu pievienoto vērtību, kurš pozitīva scenārija rezultātā nes lielus ienākumus uzņēmējdarbības videi un valsts ekonomikai un rada labi apmaksātu speciālistu pieprasījumu. Pēc autora domām, medicīnas tūrisma attīstībai Latvijā ir perspektīvs scenārijs, jo Latvijai ir visss nepieciešamais, gan kvalificēts darbaspēks, gan resursi, turklāt pietiekoši ...

 6. "McDonald's" reklāmas analīze Latvijā un Maltā - starpkultūru atšķirīgā uztvere

  OpenAIRE

  Barkēviča, Santa

  2016-01-01

  Darbā ““McDonald's” reklāmas analīze Latvijā un Maltā – starpkultūru atšķirīgā uztvere” galvenais problēmjautājums, kas jānoskaidro, vai starptautisks uzņēmums var izmantot viena stila reklāmas kampaņu divās dažādās valstīs – Latvijā un Maltā. Galvenais darba mērķis ir noskaidrot, vai starptautisks uzņēmums var veidot vienu reklāmas kampaņu shēmu, un to izmantot dažādās valstīs, kur atrodas tā franšīzes vai filiāles, un kā starpkultūru atšķirība ietekmē reklāmas uztveri. Veicot aptaujas, inte...

 7. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un Amerikas Savienotajās Valstīs

  OpenAIRE

  Grandaua, Monta

  2017-01-01

  Grandaua M. Dzimumu līdztiesība darba tirgū vērsta uz sieviešu tiesībām Latvijā un ASV: diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, 2017. 89 lpp. Tajā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli un izmantotā literatūra ietver 74 avotus. Dzimumu nevienlīdzība ir aspekts, kas ietekmē daudzas valstis. ASV valda samērā liela dzimumu nevienlīdzība, it īpaši darba samaksas jautājumā – vīrieši par vienu un to pašu darbu saņem vairāk nekā sievietes. Latvijā savukārt dzimumu...

 8. Starptautiskas kompānijas franšīze Latvijā - ,,McDonald's"

  OpenAIRE

  Sīle, Līga

  2012-01-01

  Bakalaura darbā tiek apskatīta stratēģiskā vadīšana un produktu diferencēšanas stratēģija, kā arī franšīze kā uzņēmējdarbības forma. Tiek analizēts uzņēmums McDonald’s un tā darbība dažādu valstu tirgos diferencēšanas stratēģijas ietvaros, veikta konkurentu analīze Latvijā, izvirzīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta stratēģiskā vadīšana, tās būtība un līmeņi, kā arī tuvāk aplūkota diferencēšanas stratēģija. Otrajā nodaļā apskatīta franšīzes būtība un veid...

 9. History of Academic Neurology in Latvia / Akadēmiskās Neiroloģijas Vēsture Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Balta Anita

  2015-09-01

  Full Text Available Raksts sniedz īsu ieskatu akadēmiskās neiroloģijas attīstībā Latvijā dažādos laika periodos, sākot no tās pirmsākumiem neilgi pēc Latvijas Republikas dibināšanas, līdz pat šim brīdim, kā arī par izcilākajām personībām neiroloģijā, kuru devums attiecīgajā zinātnes jomā ir bijis visievērojamākais.

 10. Akcīzes nodokļa sociālekonomiskā loma Latvijā

  OpenAIRE

  Ēķe, Sintija

  2009-01-01

  Maģistra darba tēma : Akcīzes nodokļa sociālekonomiskā loma Latvijā. Maģistra darba mērķis ir analizēt akcīzes nodokļa lomu ekonomikā un budžeta ieņēmumos, analizēt tā politiku un izstrādāt priekšlikumus akcīzes nodokļa palielināšanai valsts budžetā. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras saraksta. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tajā ir 94 lapaspuses, kur ir iekļautas 22 tabulas un 52 attēli. Izmantotās literat...

 11. Ienākumu nevienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm jauniešu vidū Latvijā un Itālijā

  OpenAIRE

  Cīrule, Laura

  2017-01-01

  Darba mērķi skaistās ar ienākumu un dzimumu nevienlīdzības teorētiskā pamatojuma apguvi, gūt uz statistiskas datiem balstītu priekšstatu par ienākumu nevienlīdzību dzimumu starpā jauniešu vecuma grupā Latvijā un Itālijā, kā arī individuāla pētījuma veikšanu. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām, kurās tiek pētīta ienākumu plaisa starp vīriešiem un sievietēm Latvijā un Itālijā, kā arī meklēti iespējamie problēmas skaidrojumi un risinājumi. Pirmajā daļā tiek apkopoti pieejamie teorētiskās lite...

 12. Pierādījumu institūta civilprocesā attīstība Latvijā no 1918. gada un tā pēctecības izpausmes

  OpenAIRE

  Keišs, Oskars

  2015-01-01

  Oskars Keišs, maģistra darbs „Pierādījumu institūta civilprocesā attīstība Latvijā no 1918.gada un tā pēctecības izpausmes”. Maģistra darba mērķis – izskatīt un analizēt pierādījumu institūtu civilprocesā, tā pēctecību un attīstību Latvijā no 1918. gada, tā nozīmi. Maģistra darba uzdevumi - normatīvo aktu un juridiskās literatūras izpēte un analīze, tiesas spriedumu izpildes nozīmes un būtības raksturojums, vēsturiskās attīstības izpētīšana, priekšlikumu izteikšana. Maģistra darbā iz...

 13. Interneta veikalu izstrāde un to attīstības tendences Latvijā

  OpenAIRE

  Krūze, Raitis

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Interneta veikalu izstrāde un to attīstības tendences Latvijā” un tā mērķis ir analizēt, izvērtēt un uzskaitīt pamatnostādnes, kas nepieciešamas sekmīgai interneta veikala izstrādei, ka arī, veicot Latvijas interneta veikalu tirgus un tā vides izpēti, apkopot galvenās attīstības tendences, kas kalpotu kā palīgmateriāls jauna interneta veikala izstrādē. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā autors veic interneta veikalu priekšrocību un trūkumu uzskaiti, snie...

 14. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

  OpenAIRE

  Lulle, Katrīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

 15. Franšīzes attīstības iespējas pakalpojumu sektorā Latvijā

  OpenAIRE

  Cvetkovs, Edgars

  2015-01-01

  Mūsdienās uzņēmējdarbības attīstīšanai arvien biežāk tiek izmantots franšīzes biznesa modelis. Tādējādi uzņēmējiem īsā laika periodā ļaujot attīstīt uzņēmējdarbību. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot Latvijas tirgus pievilcību franšīzes biznesa modeļa realizācijai, no mazo un vidējo uzņēmumu perspektīvas. Bakalaura darbā var iepazīties ar trim nodaļām, kurās detalizēti tiek apskatīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī franšīzes teorētiskie aspekti un tirgus analīze Latvijā. Nosl...

 16. Mārketinga pasākumu nozīme starptautiska zīmola atpazīstamības veicināšanai Latvijā

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Arnis

  2012-01-01

  Darba tēmas izvēle ir saistīta ar būtisku mūsdienu ekonomikas iezīmi - marketinga aktivitāšu un zīmola mijiedarbību. Autors šajā darbā izvirza mērķi noskaidrot starptautiska zīmola atpazīstamības veicinošos faktorus, ir apzinājis zīmola Nike darbību Latvijā, iepazinies ar SIA Sportland mārketinga aktivitātēm un analizējis zīmola izplatību veicinošos pasākumus. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: noskaidrot mārketinga vidi un preces izvēli veicinošos faktorus, izpētīt un analiz...

 17. Produkta izvietošana kinofilmās kā reklāmas veids un tā efektivitāte; 2009. gada 10 skatītāko kinofilmu Latvijā analīze

  OpenAIRE

  Goģe, Sandra

  2010-01-01

  Bakalaura darbs „PRODUKTA IZVIETOŠANA KINOFILMĀS KĀ REKLĀMAS VEIDS UN TĀ EFEKTIVITĀTE; 2009. GADA 10 SKATĪTĀKO KINOFILMU LATVIJĀ ANALĪZE” ir izstrādāts ar mērķi aplūkot produkta izvietošanu kinofilmās kā reklāmas veidu. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta produkta izvietošanas teorija, kino un izklaides industrija, produkta izvietošanas process un atribūcijas teorijas. Darba pētnieciskajā daļā tiek veikta 2009. gada 10 skatītāko kinofilmu Latvijā kontentanalīze, ar eksperimenta palīdzību t...

 18. Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)

  OpenAIRE

  Vismane, Inese

  2010-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Interneta sociālie tīkli draugiem.lv, mammam/tetiem.lv un twitter.com kā reklāmas nesēji Latvijā (2009.gads)”. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas interneta sociālo tīklu vidi kā potenciāli augošu un reklāmai piemērotu, kā arī izpētīt pamanāmākos reklāmas gadījumus šajos portālos. Teorijas daļā tiek apskatīta Web 2.0 ēra, interneta reklāmas un sociālo mediju mārketinga īpatnības, sociālo tīklu fenomens un teorijas, Latvijas reklāmas tirgus un auditorija, kā arī sociāl...

 19. Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā

  OpenAIRE

  Limane, Marianna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Pārdošanas veicināšanas paņēmienu ietekme uz patērētājiem Latvijā un Beļģijā”. Pārdošanas veicināšanas pasākumu izmantošana mērķtiecīgi palielinājusies kopš 1960tajiem gadiem un šobrīd tā ir kļuvusi par galveno mārketinga komunikāciju kompleksa sastāvdaļu. Izmantotās metodes kļūst arvien sarežģītākas un arvien vairāk uzņēmumu izprot labi izplānotu pārdošanas veicināšanas kampaņu nozīmību. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt kuras no pārdošanas veicināšanas metodēm u...

 20. Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze

  OpenAIRE

  Jaunzeme, Maija

  2013-01-01

  Bakalaura tēma ir „Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze”. Darba mērķis ir noskaidrot darba ņēmēja un darba devēja motīvus sociālā tīkla LinkedIn izmantošanai. Problēmjautājums bija noskaidrot, kā tīkls maina lietošanas paradumus lietotājam, meklējot darba vietu vai darbinieku? Teorētiskajā daļā tika analizēta lietojuma un apmierinājuma teorija sociālajiem tīkliem un LinkedIn auditorijai. Ar aptaujas palīdzību t...

 1. Application of thermoluminescence dating on pressed crystalline samples to determine the geological age at some areas in Eastern South, Vietnam

  International Nuclear Information System (INIS)

  Do Duy Khiem; Luu Anh Tuyen; Phan Trong Phuc; Nguyen Thi Ngoc Hue; Pham Thi Hue; La Ly Nguyen; Ha Quang Hai

  2016-01-01

  The terrestrial part of eastern margin of the Mekong Basin is formed by outcrop of the pre-Holocen Cenozoic sequence. Almost previous studies concerned in using relative methods in geologic dating at the Mekong Basin, therefore, the ages of its stratigraphy are still unclear. The thermoluminescence (TL) dating was considered as one of the precise methods in geologic dating. In our study, we used TL dating for some areas at Eastern South, Vietnam including Ba Mieu Formation and the Thu Duc Formation at some areas in Dong Nai province and Ho Chi Minh City. This work has been the first application of TL for in geologic dating by a domestic laboratory. Experimental measurements of TL were performed using pressed crystalline quartz specimens from sediment samples. The results show that the Ba Mieu Formation was deposited about 238±22 ka and the Thu Duc Formation was deposited about 199±21 ka. (author)

 2. Piesaistes stila saistība ar apmierinātību ar dzīvi

  OpenAIRE

  Čiekure, Līva

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis ir noskaidrot vai pastāv saistības starp piesaistes stilu un apmierinātību ar dzīvi. Tika aptaujāti 100 respondenti- 50 sievietes un 50 vīrieši. Pētījumā tika izmantotas Piesaistes stilu aptauja (Attachment Styles -Inventory /ASI/, Sperling & Berman, 1991), Latvijā adaptējusi Baiba Martinsone (2003) un Apmierinātības ar dzīvi aptauja ( Satisfaction with life scales,/SWLS/, Diener, 1985), Latvijā adaptēja Maslovska, Voitkāne, Miezīte & Raščevska ( 2005) un Upmane (Upmane, 2010)...

 3. Reliģijas makdonaldizācija

  OpenAIRE

  Siliņš, Toms

  2012-01-01

  Bakalaura darbā apskatītas makdonaldizācijas procesa izpausmes Latvijas reliģisko organizāciju darbībā. Pētījuma mērķis ir noskaidrot makdonaldizācijas izpausmes Latvijas reliģiskajās organizācijās, tādēļ izvirzīti pētījuma jautājumi – kādas ir liecības par makdonaldizācijas procesa ietekmi uz reliģiskajām organizācijām Latvijā un kā vērtējama makdonaldizācijas procesa ietekme uz reliģiskajām organizācijām Latvijā. Pētījuma ietvaros veiktas divas ekspertu intervijas, kuru analīzes rezultātā i...

 4. Vardarbīgu nodarījumu pret nepilngadīgajiem kvalifikācijas teorētiskie un praktiskie aspekti

  OpenAIRE

  Graudiņš, Juris

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Vardarbīgu nodarījumu pret nepilngadīgajiem kvalifikācijas teorētiskie un praktiskie aspekti”. Latvijā cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo ir aktuāla problēma, jo vēl daudzi cilvēki bērnu sodīšanu gan ar emocionāliem, gan fiziskiem paņēmieniem uzskata par pieņemamu praksi bērna audzināšanā, lai gan bērna sodīšana ar šādiem paņēmieniem ir krimināli sodāma. Latvijā kriminālsodāmi ir daudzi vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgajiem. Taču darba ...

 5. "Okarte" reklāmas kampaņas "Onedēļa" komunikācija internetā 2013. gadā

  OpenAIRE

  Volonts, Kaspars

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “"Okarte" reklāmas kampaņa "Onedēļa" komunikācija internetā 2013. gadā”. Tēma par zīmola komunikāciju interneta vidē ir aktuāla, jo interneta lietotāju skaits Latvijā aug katru gadu. Latvijā strādājošiem zīmoliem arvien biežāk jāsaskarās ar savu mērķauditoriju, izmantojot internetu. Bakalaura darba pētījuma mērķis ir izpētīt kā “Latvijas Mobilā Telefona” priekšapmaksas kartes “Okarte” zīmols komunicē savu tēlu un reklāmas kampaņu interneta vidē 2013.gadā. Ša...

 6. MCDonalds mārketinga komunikācijas analīze : Latvija-Īrija

  OpenAIRE

  Kazakova, Nataļja

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma; pētāmās problēmas apraksts: McDonalds pielietoto mārketinga komunikāciju analīze Latvijā un Īrijā; pētījuma veikšanas laikā daudzus uzņēmumus šajās valstīs (un īpaši Latvijā) skar ekonomiskās krīzes sekas, tāpēc ir nepieciešami aplūkot tādu uzņēmumu pieredzi, kas veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū ilglaicīgi. Atslēgas vārdi: McDonalds, mārketinga komunikācijas, reklāma, preces virzīšana tirgū, e-mārketings, sabiedriskās attiecības, tiešā pārdošana, personiskā apkalp...

 7. SIA „AUTO ATVARS” darbība Latvijas autotirgū.

  OpenAIRE

  Spila, Andis

  2007-01-01

  Pēdējo gadu laikā auto tirdzniecība ir viena no progresējošākajām nozarēm Latvijas tautsaimniecībā. Attīstoties jaunu automašīnu tirdzniecībai Latvijā attīstās arī citas vispārējai Latvijas attīstībai svarīgas nozares, tādas kā apdrošināšana, kreditēšana, būvniecība u.c. Pašreiz Latvijā piedāvājumā pārstāvētas praktiski visas pasaulē populārākās automašīnu markas, atsevišķas markas tirgo pat divas un vairāk kompānijas. Iespējams, jau pēc dažiem gadiem būs vēl vairāk jaunu auto ti...

 8. Franšīzes izmantošana Latvijas uzņēmējdarbības vidē

  OpenAIRE

  Berdinska, Zane

  2014-01-01

  Franšīze, kā uzņēmējdarbības veids Latvijā nav padziļināti izpētīta, nav izdota pilnvērtīga literatūra, kas skaidrotu franšīzes būtību un likumdošanā ir robi, kas ietekmē franšīzes izplatību Latvijā. Darba mērķis - izpētīt un izanalizēt franšīzes būtību, noskaidrot uzņēmējdarbības veida priekšrocības un trūkumus, izplatību Latvijas uzņēmējdarbības vidē un sniegt priekšlikumus franšīzes attīstības veicināšanai. Bakalaura darba uzdevumi: izpētīt informāciju par franšīzes vēsturi, izanali...

 9. Tiešsaistes GPS izsekošanas sistēma „GPS OrientTracker”

  OpenAIRE

  Āboliņš, Valters

  2008-01-01

  Darba mērķis bija ieviest Latvijā GPS tiešsaistes izsekošanas sistēmu, kas orientēšanās sacensību laikā spētu uzrādīt, kur atrodas konkrēta persona uz doto brīdi. Tā kā Pasaulē šāda veida sistēmas jau tiek pielietotas, arī Latvijā, lai attīstītu un popularizētu orientēšanās sportu, ir nepieciešamas tiešsaistes izsekošanas sistēmas. Rezultātā tika salīdzinātas jau esošas sistēmas, to cenas, un izvēlēta piemērotākā uztvērējierīce, un beigās izstrādāta tiešsaistes izsekošanas sistēma....

 10. Zilbaltā grāmata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raimo Pullats

  2010-12-01

  Full Text Available Akadēmiķa, zinātnes vēsturnieka Jāņa Stradiņa enciklopēdiskā monogrāfija "Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā" aizpilda līdz šim diezgan nepilnīgo zinātnes un kultūras vēstures telpu Latvijā. Autora pirmais raksts par dabaszinātnēm Baltijā 17. un 18. gs. tika sarakstīts 1955. gadā un publicēts rakstu krājumā "Из истории медицины", kuru toreiz izdeva viņa tēvs – profesors Pauls Stradiņš. Kopš tā laika autora interese par Baltijas prioritāšu meklējumiem zinātņu vēsturē nav apsīkusi un paveiktais apkopots šajā enciklopēdiskajā izdevumā par Latvijas intelektuālo vēsturi – lielākajā rakstu darbā, ko autors līdz šim ir paveicis.

 11. Viesnīcnieka glabājuma tiesiskais statuss Latvijā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Zane

  2016-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt esošo viesnīcnieka glabājuma tiesisko statusu Latvijas Republikā, tā atbilstību mūsdienu sabiedrības un uzņēmējdarbības vides prasībām. Darbā tiek analizēti Latvijas Republikas Civillikumā ietvertie termini un definīcijas attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, pētīti ārvalstu un starptautiskie tiesību akti un to projekti attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, kā arī uz viesnīcnieka atbildības jautājumiem kopumā. Darba noslēgumā tika apskatīti iespējamie varianti viesnīcnie...

 12. Dažu smago metālisko elementu noteikšana ķiplokos (Allium sativum)

  OpenAIRE

  Bleidele, Zaiga

  2016-01-01

  Dažu smago metālisko elementu noteikšana ķiplokos (Allium sativum). Bleidele Z., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., prof. Vīksna A. Bakalaura darbs, 48 lappuses, 21 attēli, 19 tabulas, 45 literatūras avoti, 5 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā tika analizēti Latvijā un Ķīnā audzēti ķiploki un lielveikalos nopirktās ķiploku garšvielas. Eksperimentāli tika noteikts cinka un vara masas koncentrācijas izmantojot liesmas atomabsorbcijas spektrometriju, bet svina un kadmija masas koncentrācijas noteikš...

 13. Fintech pakalpojumi Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Kims, Aleksejs

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir saistīta ar Latvijas fintech nozares izpēti. Autors uzskata, ka viņa izvēlētā maģistra darba tēma ir aktuāla mūsdienu, straujas ekonomikas un inovāciju kontekstā. Pieaugošā interese ne tikai par fintech pakalpojumu nozari, bet vispār par visu veidu tehnoloģiskām inovācijām, no valsts puses ir saistīta ar valdības tieksmi paaugstināt valsts izaugsmes tempus ar zināšanu ekonomikas palīdzību. Fintech industrija Latvijā ir pietiekami jauna nozare, kura sevī apvieno ne tik...

 14. Augsnes faktoru nozīme lauksaimniecībā izmantojamo zemju aizaugšanā

  OpenAIRE

  Kasparinska, Zane

  2010-01-01

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot augsnes faktoru nozīmi uz krūmu un koku apauguma attīstību aizaugošās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Maģistra darbā ir apkopota informācija saistībā ar lauksaimniecības zemju aizaugšanas pētījumiem Latvijā un pasaulē, kā arī noskaidrota ainavu ekoloģiskās sukcesijas gaita un augsnes faktoru ietekme neizmantotajās lauksaimniecības zemēs Siguldas, Līgatnes un Taurenes apkārtnes etalonteritorijās. Pētījumā konstatēts, ka kopumā krūmu un koku apaugum...

 15. Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā

  OpenAIRE

  Asejevs, Aleksandrs

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma izvēlēta „Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā”. Pastiprinoties konkurencei valstu iekšzemes tirgū, uzņēmumi savas preces un pakalpojumus virza globālajā tirgū. Starptautiskajā mārketingā reklāma tiek izmantota kā viens no mārketinga komunikācijas līdzekļiem, ar kura palīdzību uzņēmumi patērētajiem virzītu savas preces un pakalpojumus. Darba mērķis: balstoties uz veiktās aptaujas rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus reklāmas pilnveidošanai Latvijā. Lai...

 16. BTA Insurance Company SE darbības pilnveidošana tirgus daļas palielināšanā Baltijā un Eiropā

  OpenAIRE

  Radvila, Līga

  2012-01-01

  Maģistra darbā “Apdrošināšanas tirgus segmentēšana - ieiešana Polijā” ir izpētīta Polijas apdrošināšanas tirgus nozare, Latvijas apdrošināšanas vieta pasaules, Eiropas un Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE finanšu rādītāji un tirgus segmentācija. Par pētījuma objektu izvēlēta apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Insurance Company” SE, kura darbojas Latvijā kopš 1993.gada 1.novembra, bet no 2011. gada marta ir reģistrēta Eiropas komercsabiedrības reģistrā. Maģistra darba izstr...

 17. Prokrastinācijas saistība ar mācību motivāciju studentiem

  OpenAIRE

  Rauska, Rihards

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma “Prokrastinācijas saistība ar mācību motivāciju studentu vidū”. Darbā analizēta teorētiskā literatūra par motivāciju, mācību motivāciju un prokrastināciju. Bakalaura darba mērķis mācību motivācija un prokrastinācijas savstarpējās saistības izpēte un analīze. Pētījumā piedalījušies 50 respondentu vecumā no 19 – 40 gadu vecumam. Bakalaura darba pētījuma veikšanai izmantotas divas metodes: 1.Prokrastinācijas aptauja, (Procrastination scale Lay,1986), Latvijā aptauju adaptēj...

 18. Starptautiskā uzņēmuma "Adidas Group" pārstāvniecības "Adidas Baltic SIA" izmantotie mārketinga komunikāciju veidi sporta apavu "Adidas Energy Boost" virzīšanai tirgū.

  OpenAIRE

  Štubis, Guntis

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizēts starptautiska uzņēmuma „Adidas group” pārstāvniecības Latvijā „Adidas Baltic SIA” izmantotās mārketinga komunikācijas .Par praktisku piemēru autors izvēlējās sporta apavus „Adidas Energy Boost” virzīšanu tirgū. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un aptaujas rezultātiem , izpētīt uzņēmuma „adidas Baltics SIA” virzītā produkta „Adidas Energy Boost” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, atklāt to nepilnības un sniegt p...

 19. Latvijas Komercbanku risku regulēšana un Bāzeles III ieviešanas ietekme uz Komercbanku darbību

  OpenAIRE

  Kudrjavceva, Anastasija

  2013-01-01

  Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz ekonomiskās literatūras un darba autores veikto Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku analīzi, izstrādāt priekšlikumus par Bāzeles III ieviešanu Latvijā, ka arī novērtēt tās ietekmi uz komercbanku darbību. Darbā tiek veikta Latvijas komercbanku risku pārvaldīšanas politiku atbilstības LR likumdošanai un starptautiskiem regulējumiem analīze. Autore izpēta un novērtē komercbanku risku pārvaldīšanas metožu priekšrocības un trūkumus. Tiek i...

 20. Elektroniskie laikraksti kā informācijas mediatori

  OpenAIRE

  Mileiko, Evija

  2009-01-01

  E-laikraksts pagaidām ir maz pētīts un kopumā neapzināts resurss digitālajās bibliotēkās, kā arī Latvijā gandrīz nav labas prakses piemēru e-laikrakstu pētniecībā. Tieši tāpēc maģistra darba autore ir izvēlējusies tematu par e-laikrakstiem kā informācijas mediatoriem. Risinot problēmsituāciju, maģistra darbs, pirmkārt, sniedz apskatu par teorijām, kas saistītas ar e-laikrakstu kā informācijas mediatoru (pragmatisms, aktoru tīkla teorija, žanru teorija), kā arī analizē autoru konceptuālos a...

 1. Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors”.

  OpenAIRE

  Iļjenko, Santa

  2013-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Mārketinga komunikācijas SIA „Amserv Motors””. Autore mārketinga komunikācijas pēta uzņēmumā SIA „Amserv Motors”, kas ir Toyota un Lexus oficiālais dīleris Latvijā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt SIA „Amserv Motors” mārketinga komunikācijas, izvērtējot to priekšrocības un trūkumus, lai sniegtu priekšlikumus to pilnveidošanas iespējām. Darba pirmajā nodaļā raksturoti mārketinga komunikāciju veidi, to galvenās priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā autore a...

 2. Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori

  OpenAIRE

  Sidorenko, Anna

  2012-01-01

  Bakalaura darba temats ir «Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju ietekmējošie faktori». Ņemot vērā starptautisko pieredzi, medicīnas pakalpojumu sniegšana ārvalstniekiem var nodrošināt papildus ienākumu avotu nacionālajai ekonomikai. Bakalaura darba mērķis ir identificēt un izpētīt faktorus, kas ietekmē Latvijas kā medicīnas tūrisma galamērķa konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus medicīnas pakalpojumu sniedzējiem un valsts pārvaldes institūcijām ar nolūku veicināt Latvij...

 3. Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA "Carat"

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Evita

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Izmaksu un ieņēmumu klasifikācija un analīze mediju aģentūrā SIA „Carat””. Katrai Latvijas sabiedrībai (uzņēmumam) ir svarīgi apzināties tās ražošanas izmaksas, veikt šo izmaksu uzskaiti, iegrāmatošanu un turpmāko plānošanu ilgtermiņā. Reklāma ir ietekmīgs sabiedrības preces, pakalpojuma un citu objektu popularizēšanas līdzeklis. Tā kā Latvijā ekonomiskās lejupslīdes gados strauji kritās reklāmas tirgus, darba autorei ir aktuāli raksturot, pētīt un analizēt SIA „Car...

 4. Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū.

  OpenAIRE

  Viņķis, Ilvars

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Mārketinga komunikācija nekustamā īpašuma tirgū”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz mārketinga komunikāciju nekustamā īpašuma tirgū un nekustamā īpašuma tirgus īpatnību izpēti, atklāt labākos mārketinga komunikācijas paņēmienus šajā jomā un izstrādāt priekšlikumus veiksmīgai mārketinga komunikācijai nekustamā īpašuma tirgū Latvijā un Krievijā. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta mārketinga komunikācija, mārketinga komunikācijas instrumenti un kā tie tiek pieliet...

 5. Veiksmīgas ārzemju un Latvijas franšīzes piemērs un analīze

  OpenAIRE

  Kuzina, Jūlija

  2015-01-01

  Šī diplomdarba tēmas aktualitātes pamatojums ir tāds, ka pastāv vairāki faktori, kas kavē starptautiskā biznesa attīstību. Lai atrisinātu šo problēmu, ir vajadzīgi jauni ekonomiskie mehānismi, viens no kuriem ir franšīze, kas ļauj palielināt rentabilitāti. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot franšīzes attīstības iespējas, apskatīt franšīzes ietekmējošus faktorus, kā arī analizēt franšīzes izdevigumu Latvijā uz veiksmīgas ārzemju un Latvijas franšīzes piemēra. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām....

 6. SIA "Baltic Motors, Ltd" produkti, to attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Silavs, Mārtiņš

  2011-01-01

  Bakalaura darbā „SIA „Baltic Motors, Ltd produkti, to attīstības iespējas” tiek aplūkota Ford un Mazda automašīnu oficiālā pārstāvja darbība Latvijā, pašreiz sniegto produktu un pakalpojumu nozīmība veiksmīgai nākotnes darbībai, nozares raksturojums, produktu kustība mainīgajos apstākļos. Darba aktualitāti nosaka cilvēku nepieciešamību, uzskatu maiņa ekonomisko apstākļu ietekmē. Darba autors secina, ka cilvēki rūpīgāk izvērtē jaunu produktu iegādi, ir jūtīgi pret cenu izmaiņām, kas jauno a...

 7. Bioloģisko aktīvu uzskaite SIA "Lielvircava Agro"

  OpenAIRE

  Laščenko, Jeļena

  2010-01-01

  Latvijā bioloģisko aktīvu uzskaites problemātika ir neizpētīts jautājums, gan no zinātnisko pētījumu, gan no regulējuma aspekta. Darba mērķis ir izpētīt SIA „Lielvircava AGRO” piederošo bioloģisko aktīvu uzskaites īpatnības un izstrādāt priekšlikumus bioloģisko aktīvu uzskaites pilnveidošanai. Darba mērķi un uzdevumi tiek atspoguļoti darba divās loģiski saistītās nodaļās, secinājumos un priekšlikumos, literatūras sarakstā, kā arī pielikumos. Darba pirmā nodaļā tiek skaidrots bioloģis...

 8. Autolīzinga kompānijas AS "mogo" reklāmas kampaņu izstrāde, izmantojot Facebook reklāmas rīkus

  OpenAIRE

  Ābeltiņš, Elvis

  2017-01-01

  Diplomdarba tēma ir “Autolīzinga kompānijas AS “mogo” reklāmas kampaņu izstrāde, izmantojot Facebook reklāmas rīkus”. Vadošais sociālais tīkls Facebook nodrošina plašas reklāmas izvietošanas iespējas un tā auditorijas apjoms ir sasniedzis tradicionālajiem medijiem līdzvērtīgu izmēru. Darba analītiskajā daļā tiek kategorizētas digitālā mārketinga metodes, kā arī apkopota sociālo tīklu lietotāju statistika Latvijā un pasaulē. Projekta daļā autors salīdzina un analizē Facebook reklāmas izvietoša...

 9. Latvijas importa analīze un prognoze

  OpenAIRE

  Vasiļenko, Oļegs

  2010-01-01

  Viena no nozīmīgākām pazīmēm, kuras raksturo valsts ekonomikas stāvokli un attīstības līmeni, ir ārējās tirdzniecības bilance. Sakarā ar Latvijas ekonomikas situācijas pasliktināšanu, un, ar to saistītu, ārējās tirdzniecības negatīvās bilances strauju pieaugumu, importa analīzes un prognozes jautājuma nozīme vairāk kārt pieauga. Jau ilgāku laiku pieaug bezdarba līmenis Latvijā, līdz ar ko pasliktinās iedzīvotāju pirktspēja, kura, neapšaubāmi, ietekmē valsts ārējo tirdzniecību. ...

 10. Medicīnas vēsturei veltītajam krējumam Из истории медицины apritēja pusgadsimts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Grāvere

  2010-12-01

  Full Text Available 1957. gadā Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība laida klajā rakstu krājuma "Из истории медицины" ("Ieskats medicīnas vēsturē" pirmo sējumu krievu valodā. Tā iznākšanu kopīgiem spēkiem veicināja Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrija, Eksperimentālās medicīnas institūts un Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Redkolēģijā bija akadēmiķis P. Stradiņš, A. Šmits un medicīnas zinātņu kandidāts K. G. Vasiļjevs. Krājums tika komplektēts no 1953. līdz 1956. gadam, pirmajā, kā vēlāk rakstīs, "neizdevušās perestroikas" mēģinājuma laikā. Tas bija pirmais Latvijā iznākušais rakstu krājums par medicīnas vēsturi. Lai gan medicīnas vēstures studijas un pētniecība Latvijā aizsākās vēl 20. gs. sākumā un uzplauka 30. gados, tomēr tieši šis diezgan sarežģītā laikā tapušais rakstu krājums, kurš 1992. gadā pārtapa principiāli jaunā izdevumā Acta Medico-Historica Rigensia,lielā mērā veidoja to medicīnas vēstures pamatu, no kura var atskatīties uz šīsmedicīnas nozares attīstību un panākumiem. Turklāt daļa krājumā ievietoto pētījumu rada praktisko piepildījumu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejaekspozīcijās un izstādēs.

 11. Zemes izmantošanu ietekmējošie faktori 20.gs. Latvijā

  OpenAIRE

  Līkosts, Valdis

  2009-01-01

  Maģistra darbā tiek analizēta lauksaimniecībā izmantojamo zemju apsaimniekojuma struktūra divos Rietumkurzemes augstienes pagastos. Zemes izmantošanu ietekmējošo faktoru ietekmju izvērtēšanai tika izmantota zemju apsaimniekošanas datu statistiskā apstrāde, aprēķinot faktoru ietekmju lielumu un nosakot to būtiskumu. Faktoru analīzes rezultātā tika konstatēts, ka zemes izmantošanu un ainavas dinamiku, šie faktori ietekmē. Faktoru ietekmei piemīt spēcīga mainība gan telpiskā, gan temporālā m...

 12. Melnās krāsas iespējas interjerā

  OpenAIRE

  Lapkovska, Ērika

  2016-01-01

  Diplomdarbā “Melnās krāsas iespējas interjerā”, analizējot pieejamo literatūru, tiek apskatīta melnās krāsas izpratne, nozīme un lietojums vēsturiskā skatījumā, kā arī melnās krāsas izmantojuma principi interjerā. Empīriskajā daļā tiek veikts salīdzinošais pētījums, analizējot dažādus kafejnīcu un bāru interjerus Latvijā un pasaulē, kuros ir melnās krāsas klātbūtne. Diplomdarba apjoms – 75 lpp., kurās iekļauts ievads, 4 nodaļas, 7 apakšnodaļas, literatūras saraksts ar 53 vienībām, 2 pielikum...

 13. Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū.

  OpenAIRE

  Maklere, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba autore: Madara Makere. Bakalaura darba tēma: „Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū”. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta teorija par franšīzi un tās veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par franšīzi vairāk no praktiskā viedokļa, precīzāk, Latvijā esošā franšīzes uzņēmuma apskate un piesaistes uzņēmuma informācija. Trešajā daļā tiek apskatīts franšīzes dibināšanas pamats un ar to saistošā informācija. Bakalaura...

 14. Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA “X”

  OpenAIRE

  Pocjus, Evita

  2016-01-01

  Diplomdarba tēma: „Finanšu pārskata revīzija un tās gaita uzņēmumā SIA „X”” Finanšu pārskata revīzija ir būtiska, jo arī Latvijas Zvērināto revidentu asociācijas apkopotie statistikas dati norāda, ka Latvijā ~90% no pirmreizēji revidētiem uzņēmumiem tiek atklātas būtiskas neatbilstības grāmatvedības uzskaitē, tās atbilstībai LR likumiem un normatīviem aktiem, kā arī finanšu pārskata sagatavošanā. Finanšu pārskata revīzija ir nepieciešama katram uzņēmumam, kurš grib iegūt klientu un sadarbība...

 15. Franšīzes līgums

  OpenAIRE

  Bērziņš, Artūrs

  2011-01-01

  Bakalaura darba "Franšīzes līgums" mērķis ir jaunā nacionālā tiesiskā regulējuma izpēte, tā atbilstības starptautiskajam regulējumam konstatēšana. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek aplūkots franšīzes līgums un tā būtība, tā atšķirība no citiem civiltieskiem līgumiem, franšīzes attīstība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveidošana Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma ietvaros, kā arī problēmjautājumi un to risinājums. Darba autors nonāk pie secinājuma, ka nolūkā past...

 16. Franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju konfliktu izraisošie faktori

  OpenAIRE

  Iļjenko, Ivonna

  2015-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju konfliktu izraisošie faktori”. Maģistra darba mērķis ir identificēt būtiskākos konfliktu izraisošos faktorus franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju attiecībās, raksturot franšīzes praktisko pielietojumu un izstrādāt priekšlikumus franšīzes popularizēšanai un konfliktu novēršanai franšīzes attiecībās Latvijā. Darba pirmajā nodaļā raksturota franšīzes būtība, tās priekšrocības un trūkumi, konflikta process, konfliktu izraisošie...

 17. YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā

  OpenAIRE

  Krūma, Līga

  2014-01-01

  Diplomdarba tēma ir „YouTube izmantošana vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai pamatskolā. Diplomdarba tēmas izvēli noteica fakts, ka Latvijā nav daudz pētījumu par YouTube, un ka šī video interneta mājaslapa, var piedāvāt jauninājumus vācu valodas kā svešvalodas stundās rakstītprasmes attīstīšanai. Darba teorētiskā daļa veido pedagoģiskās un metodiskās literatūras analīze. Teorētiskās pētniecības darba gaitā tika izstrādāti un izmēģināti rakstītprasmes attīsto...

 18. Latvijas strādājošo jauniešu attieksme pret naudu

  OpenAIRE

  Stigeviča, Inga

  2010-01-01

  Ar naudu šobrīd nākas saskarties ikvienam Latvijas iedzīvotājam, jo bez naudas cilvēks nav spējīgs pilnvērtīgi eksistēt. Tādā gadījumā arī katram indivīdam ir izveidojusies noteikta attieksme pret naudu, kas spējīga izpausties noteiktās darbībās un nozīmes. Autore savā bakalaura darbā vēlas saprast, kāda ir tieši Latvijas strādājošo jauniešu attieksme pret savu nopelnīto naudu un naudas fenomenu kopumā. Par pētījuma objektu tika izvēlēti strādājošie jaunieši Latvijā, jo publiski pieejamu pētī...

 19. Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēla veidošanos integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra "Ventspils" piemērs

  OpenAIRE

  Boitmane, Līva

  2008-01-01

  Latvijā pēdējo gadu laikā tiek atvērti arvien jauni Olimpiskie centri, tādēļ bakalaura darba „Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēlu integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra „Ventspils” piemērs”, mērķis ir izpētīt, kā Olimpiskais centrs „Ventspils” veido savu uzņēmuma tēlu, vai strādājot pie pakalpojumu reklāmas izveides tiek mērķtiecīgi veidots Olimpiskā centra tēls jeb imidžs. Darbā sākotnēji tiek analizēta integrētā mārketinga komunikācijas teorija, aprakstīta viena no tā sastāv...

 20. Stresa pārvarēšanas stratēģiju saistība ar pašcieņu

  OpenAIRE

  Ošuroka, Anete

  2016-01-01

  Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot vai pastāv statistiski nozīmīga saistība starp pašcieņu un stresa pārvarēšanas stratēģiju izvēli. Pētījumā kopumā piedalījās 62 respondenti, vecumā no 19 – 45 gadiem (M = 24,29; SD = 5,22). Pašcieņa, tika mērīta izmantojot Rozenberga pašcieņas skalu (Rosenberg self-esteem scale, Rosenberg, 1965), Latvijā adaptējusi Anika Miltuze, 1996. gadā. Savukārt stresa pārvarēšanas stratēģijas, tika mērītas ar Stresa pārvarēšanas stratēģiju aptauju (The Coping Orientati...

 1. Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē. Baznīcas "Jaunā paaudze" gadījuma analīze

  OpenAIRE

  Maļuha, Sandra

  2008-01-01

  Izstrādātā bakalaura darba nosaukums ir „Sabiedriskās attiecības jauno reliģisko kustību praksē: baznīcas „Jaunā paaudze” gadījuma analīze”. Darbā aplūkotā pētnieciskā problēma ir jauns, līdz šim maz pētīts fenomens - sabiedrisko attiecību mērķu realizācija jauno reliģisko kustību darbībā. Izvēlētais pētniecības objekts ir baznīca „Jaunā paaudze”, kura, pēc Tieslietu ministrijas Reliģisko lietu pārvaldes sniegtajiem datiem, šobrīd ir lielākā jaunā reliģiskā kustība Latvijā. Teorētiskā pama...

 2. Projekts Sporta kluba izveidošanai

  OpenAIRE

  Andrejevs, Jurijs

  2010-01-01

  Maģistra darba temats ir „PROJEKTS SPORTA KLUBA „URBAN GYM” IZVEIDOŠANA.” Uzņēmējdarbības vide Latvijā pēdējos gados sākusi stipri vien mainīties. No vienas puses, tā lēnām kļūst sakārtotāka, no otras puses, iezīmējas arvien lielāks konkurences pieaugums. Tirgus tiek piesātināts, un aizvien grūtāk kļūst darboties, nedomājot par konkurenci, darbības aktivitāti un rentabilitāti. Vadītājiem un īpašniekiem nemitīgi jādomā, ar ko uzņēmums īsti pelna naudu, kā varētu pelnīt vairāk. Bet neskatoti...

 3. Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģerbu un apavu tirgū.

  OpenAIRE

  Kadakovska, Agnese

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz izpētīto teorētisko informāciju par zīmola vērtības no patērētāju perspektīvas veidošanu, identificēt patērētāju skatījumā vērtīgākos sporta apģērbu un apavu tirgus zīmolus Latvijā un izstrādāt priekšlikumus to vērtības palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikum...

 4. Ķīniešu tradīcijas un Mao Dzeduns: Mao „ci” dzeju interpretācija

  OpenAIRE

  Komova, Ņina

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Ķīniešu tradīcija un Mao Dzeduns: Mao “ci” dzeju interpretācija”. Šajā darba tiek aplūkota Mao Dzeduna dzeja, kādus dzejoļus viņš rakstīja, kādas bija galvenās tēmas viņā dzejā, kā arī daži no viņa dzejoļu tulkojumi. Šajā laikā cilvēkiem ir izveidojusies liela interese par Ķīnas kultūru, jo īpaši ir interese par literatūru un dzeju. Senā ķīniešu dzeja ir plaši aplūkota arī Latvijā. Ir iztulkoti un komentēti Li Bo darbi, kā arī citi seno ķīniešu autoru darbi. Iz...

 5. Rasu naida un neiecietību kurināšanas lietas vērtēšanas aspekti

  OpenAIRE

  Eihmane, Elīna

  2010-01-01

  Tēma par naidu un neiecietību kurinošo runu jau vairākus gadus ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Iespējams, tas ir tādēļ, ka pieaug migrācija un līdz ar to valstīs iebrauc aizvien vairāk imigrantu no mazāk attīstītām valstīm, radot arī zināmu sociālo spriedzi uzņemošajā valstī. Otrkārt, fanātiskās kustības ir pastāvējušas gandrīz visos laikos un mūsdienas nav izņēmums un lielā daļā valstu atradīsies grupējumi, kas atbalstīs kādu rasu pārākuma ideju vai reliģisko izredzētību. ...

 6. "Amoralle" zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū

  OpenAIRE

  Dubovska, Viktorija

  2014-01-01

  Maģistra darba „Amoralle zīmola attīstības stratēģija starptautiskajā tirgū” mērķis ir pētot starptautiskā mārketinga un preču virzīšanas tirgū metodes, kā arī luksusa zīmola nozīmes uzņēmumā teorētisko pamatojumu, izanalizēt „Amoralle” darbību Latvijā un izstrādāt uzņēmuma attīstības plānu starptautiskajā tirgū. Darbā tika apskatīts zīmola jēdziens, patērētāju uzvedība luksusa zīmola izvēlē, luksusa zīmols, starptautiskais zīmols un sadarbības zīmols. Autore apkopoja Latvijas uzņēmēju int...

 7. Vecrīgas restorānu ģeogrāfija

  OpenAIRE

  Udova, Alīna

  2009-01-01

  Bakalaura darbs “Vecrīgas restorānu ģeogrāfija” izstrādāts ar mērķi izvērtēt restorānu pakalpojumu vietu un attīstības iespējas Vecrīgā. Darbs sastāv no 7 nodaļām, kas veltītās restorānu attīstības vēsturei; attīstības tendencēm restorānos Latvijā; Vecrīgas restorānu izplatībai, daudzumam un virtuvei; Vecrīgas restorānu salīdzinājumam ar Viļņas un Tallinas restorāniem; Vecrīgas restorānu nozīmei Rīgas tūrisma piedāvājumu klāstā un Vecrīgas attīstības iespēju izvērtējumam ar pētījuma autora ...

 8. Patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku.

  OpenAIRE

  Dembovska, Gerda

  2013-01-01

  Darba tēma -patērētāju uzvedības pētījums par ēdienu piegādes portālu Hungryhouse.co.uk kā e-komercijas dalībnieku. Autore apraksta patērētāja uzvedības izpētes un e-komercijas teorētiskos aspektus,analizē uzņēmuma Hungryhouse.co.uk. darbību Lielbritānijā,veic aptauju par Hungryhouse.co.uk.pastāvēšanas iespējām Latvijā. Darba mērķis -pamatojoties uz patērētāju uzvedības un e-komercijas teorētiskām atziņām,kā arī uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, izpētīt ēdiena piegādes portāla Hungryho...

 9. Analytical Treatment of Forecasts of Electric Energy Consumption in Latvia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Balodis M.

  2014-06-01

  Full Text Available Rakstā apskatītas elektroenerģijas patēriņa izmaiņas, kas saistītas ar Latvijas postsociālisma perioda ekonomikas strukturālām izmaiņām. Rakstā dota Latvijas galveno elektroenerģijas patēriņa indikatoru analīze, lietojot īpašu pieeju - Rietumeiropas, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu indikatoru salīdzinājumu. Analizēts periods no 1990. gada līdz 2010. gadam. Salīdzināti Eiropas valstu grupu īpatnējie elektroenerģijas patēriņa indikatori un noskaidrotas to atšķirības un izmaiņu tendences. Noteiktas elektroenerģijas patēriņa izmaiņu tendences Latvijā. Dotas rekomendācijas par šo indikatoru izmantošanu elektroenerģijas patēriņa prognozēšanā. 07.05.2014.

 10. Mūsdienīgas metodes cīņā ar nelikumīgā ceļā iegūto līdzekļu legalizāciju LR banku sistēmā

  OpenAIRE

  Mišina, Jeļena

  2007-01-01

  Līdz ar to, kā pēdējos gados visa pasaulē un Latvijā tiek pievērsta pastiprinātā uzmanība naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas problēmai par maģistra darba tematu tika izvēlēta „Mūsdienīgas metodes cīņā ar nelikumīgā ceļa iegūto līdzekļu legalizāciju LR banku sistēmā”. Darbs sastāv no piecām nodaļām. Pirmā nodaļā tiek definēta līdzekļu legalizācijas būtība. Otrā nodaļa tiek izskatītas ārvalsts pieņemtie normatīvie akti un darbojošās institūcijas. Trešā daļā uzmanība ir vērst...

 11. "Private Banking" un tā attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Dolgileviča, Oļesja

  2015-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz Latvijas komercbanku darbības analīzi, identificēt „Private Banking” apkalpošanas sistēmas būtību, īpatnības un problēmas, kā arī izstrādāt priekšlikumus pilnveidošanai. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta analīze „Private Banking” teorētiskajos aspektos. Apakšnodaļās tiek analizēta vēstures attīstība, jēdziena skaidrojums, biznesa modeļa būtība un „Private Banking” apkalpošanas īpatnības un pakalpojumi. Otrajā nodaļ...

 12. Augsnes ķīmisko īpašību raksturojums bioloģiski vērtīgajos un daļēji dabiskajos zālājos Vaives pagastā

  OpenAIRE

  Elksnītis, Daniels

  2016-01-01

  Bioloģiski vērtīgos un daļēji dabiskos zālājus būtiski ietekmē augsnes īpašības. No augsnes īpašībām ir atkarīga šo zālāju kvalitāte, apsaimniekošanas veids un līdz ar to arī to sniegtie ekosistēmu pakalpojumi. Bioloģiski vērtīgo un daļēji dabisko zālāju nozīme arvien pieaug, turklāt jau pagājušā gadsimta otrajā pusē sākās strauja to platību samazināšanās gan Latvijā, gan Eiropā kopumā. Tāpēc ir ļoti būtiski noskaidrot bioloģiski vērtīgo zālāju augšņu īpašību ietekmējošos faktorus gan lokālā,...

 13. Slow Food Rīga- organizācijas ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā

  OpenAIRE

  Skudrīte, Laura

  2012-01-01

  Šajā pētījumā tiek aplūkots biedrības Slow Food Rīga ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā. Darba mērķis ir apskatīt Slow Food biedrību jauno sociālo kustību kontekstā, un novērtēt Slow Food Rīga darbības ieguldījumu izvirzītajos mērķos sabiedrības izglītošanai pārtikas jomā. Pētījums sniedz ieskatu globālās kustības Slow Food īstenošanai Latvijā, kā arī atklāj īstenotās prakses un aktuālās problēmas Latvijas sabiedrības uzvedībā pārtikas jomā no patērētāju, ražotāju un aktīvistu ...

 14. Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Pētersons, Miks

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā”. Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski noskaidrot zīmola nozīmi patērētāja lēmuma pieņemšanā par mēbeļu iegādi. Temats ir aktuāls un darbā apkopotie rezultāti var būt saistoši Latvijas mēbeļu nozares dalībniekiem. 1. nodaļā autors izvērtē patērētāju uzvedību noteicošos faktorus, kā arī zīmola nozīme lēmuma pieņemšanā. 2. nodaļā analizēta mēbeļu ražošanas nozare Latvijā, veikta uzņēm...

 15. E-vides pieejamība iedzīvotājiem ar redzes traucējumiem Latvijā

  OpenAIRE

  Ose, Laura

  2011-01-01

  Pētījuma problēma ir tehnoloģiju nepietiekama izmantošana cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kāpēc cilvēki ar redzes traucējumiem neizmanto informācijas tehnoloģijas un tīmekļa vietnes reģionu galvenajās bibliotēkās un izanalizēt, vai reģionu galveno bibliotēku tīmekļa vietnes atbilst e – vides pieejamības starptautiskajiem standartiem. Pēc aptaujas rezultātiem reģionu galvenajās bibliotēkās informācijas tehnoloģijas izmanto 17 pastāvīgie bibliotēkas apmekl...

 16. Līderība komercbanku organizācijas kultūras veidošanā Latvijā

  OpenAIRE

  Spiridonovs, Makars

  2016-01-01

  Maģistra darbs ir veltīts Latvijas komercbanku organizācijas kultūras izpētei un līdera lomai tās izveidē. Autors raksturo specifiskus bankas kultūru veidojošos elementus un nosaka, ar kādiem izaicinājumiem sastopas mūsdienu banku līderi, formējot kredītiestādes kultūru. Pētījuma rezultātā autors secina, ka vairot uzticības veidošanos un sekmēt bankas kulturālā profila izkristalizēšanos mainīgajos ekonomiskajos apstākļos ir pa spēkam tikai kompetentam, profesionāli un emocionāli inteliģentam ...

 17. Franšaizings kā starptautiskā biznesa iespēja un tā attīstība Latvijā.

  OpenAIRE

  Dolģe, Daiga

  2014-01-01

  Arvien biežāk uzņēmumi pielieto franšīzes metodi sava biznesa attīstīšanā, it īpaši, gadījumos, kad uzņēmums vēlas ar minimālu investīciju daudzumu apgūt jaunus tirgus. Savukārt pērkot franšīzi ir iespējams iegūt lielu potenciālo klientu skaitu ar jau pazīstama zīmola palīdzību un atbalstu no franšīzes devēja, kas ir īpaši izdevīgi mazāk pieredzējušiem uzņēmējiem. Baklaura darba mērķis ir sniegt vērtējumu franšīzei kā starptautiskai biznesa iespējai un izdarīt secinājumus un priekšlikumus...

 18. AAS "BALTA" konkurētspēja juridisko personu īpašuma produkta apdrošināšanā Latvijā

  OpenAIRE

  Jukštaka, Elīna

  2012-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīta AAS Balta juridisko personu īpašuma apdrošināšanas produkta konkurētspēja starp vadošajiem tirgus līderiem īpašuma apdrošināšanā Latvijas tirgū. Analizējot juridisko personu īpašuma apdrošināšanas noteikumus un finanšu rādītājus ir izteikti secinājumi un priekšlikumi AAS Balta juridisko personu īpašuma apdrošināšanas produkta konkurētspējas paaugstināšanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autors izpētīja Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus attīstību un atse...

 19. Characterizing the Aedes aegypti Population in a Vietnamese Village in Preparation for a Wolbachia-Based Mosquito Control Strategy to Eliminate Dengue

  Science.gov (United States)

  Jeffery, Jason A. L.; Thi Yen, Nguyen; Nam, Vu Sinh; Nghia, Le Trung; Hoffmann, Ary A.; Kay, Brian H.; Ryan, Peter A.

  2009-01-01

  Background A life-shortening strain of the obligate intracellular bacteria Wolbachia, called wMelPop, is seen as a promising new tool for the control of Aedes aegypti. However, developing a vector control strategy based on the release of mosquitoes transinfected with wMelPop requires detailed knowledge of the demographics of the target population. Methodology/Principal Findings In Tri Nguyen village (611 households) on Hon Mieu Island in central Vietnam, we conducted nine quantitative entomologic surveys over 14 months to determine if Ae. aegypti populations were spatially and temporally homogenous, and to estimate population size. There was no obvious relationship between mosquito (larval, pupal or adult) abundance and temperature and rainfall, and no area of the village supported consistently high numbers of mosquitoes. In almost all surveys, key premises produced high numbers of Ae. aegypti. However, these premises were not consistent between surveys. For an intervention based on a single release of wMelPop-infected Ae. aegypti, release ratios of infected to uninfected adult mosquitoes of all age classes are estimated to be 1.8–6.7∶1 for gravid females (and similarly aged males) or teneral adults, respectively. We calculated that adult female mosquito abundance in Tri Nguyen village could range from 1.1 to 43.3 individuals of all age classes per house. Thus, an intervention could require the release of 2–78 wMelPop-infected gravid females and similarly aged males per house, or 7–290 infected teneral female and male mosquitoes per house. Conclusions/Significance Given the variability we encountered, this study highlights the importance of multiple entomologic surveys when evaluating the spatial structure of a vector population or estimating population size. If a single release of wMelPop-infected Ae. aegypti were to occur when wild Ae. aegypti abundance was at its maximum, a preintervention control program would be necessary to ensure that there was no

 20. Characterizing the Aedes aegypti population in a Vietnamese village in preparation for a Wolbachia-based mosquito control strategy to eliminate dengue.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jason A L Jeffery

  Full Text Available BACKGROUND: A life-shortening strain of the obligate intracellular bacteria Wolbachia, called wMelPop, is seen as a promising new tool for the control of Aedes aegypti. However, developing a vector control strategy based on the release of mosquitoes transinfected with wMelPop requires detailed knowledge of the demographics of the target population. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: In Tri Nguyen village (611 households on Hon Mieu Island in central Vietnam, we conducted nine quantitative entomologic surveys over 14 months to determine if Ae. aegypti populations were spatially and temporally homogenous, and to estimate population size. There was no obvious relationship between mosquito (larval, pupal or adult abundance and temperature and rainfall, and no area of the village supported consistently high numbers of mosquitoes. In almost all surveys, key premises produced high numbers of Ae. aegypti. However, these premises were not consistent between surveys. For an intervention based on a single release of wMelPop-infected Ae. aegypti, release ratios of infected to uninfected adult mosquitoes of all age classes are estimated to be 1.8-6.7ratio1 for gravid females (and similarly aged males or teneral adults, respectively. We calculated that adult female mosquito abundance in Tri Nguyen village could range from 1.1 to 43.3 individuals of all age classes per house. Thus, an intervention could require the release of 2-78 wMelPop-infected gravid females and similarly aged males per house, or 7-290 infected teneral female and male mosquitoes per house. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Given the variability we encountered, this study highlights the importance of multiple entomologic surveys when evaluating the spatial structure of a vector population or estimating population size. If a single release of wMelPop-infected Ae. aegypti were to occur when wild Ae. aegypti abundance was at its maximum, a preintervention control program would be necessary to ensure that

 1. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un plānotajiem attīstības virzieniem.

 2. Sail-Type Wind Turbine for Autonomous Power Supplay: Possible Use in Latvia

  Science.gov (United States)

  Sakipova, S.; Jakovics, A.

  2014-12-01

  Under the conditions of continuous increase in the energy consumption, sharply rising prices of basic energy products (gas, oil, coal), deterioration of environment, etc., it is of vital importance to develop methods and techniques for heat and power generation from renewables. The paper considers the possibility to use a sail-type wind turbine for autonomous power supply in Latvia, taking into account its climatic conditions. The authors discuss the problems of developing a turbine of the type that would operate efficiently at low winds, being primarily designed to supply power to small buildings and farms distant from centralized electricity networks. The authors consider aerodynamic characteristics of such a turbine and the dependence of the thrust moment of its pilot model on the airflow rate at different angles of attack. The pilot model with a changeable blade shape has been tested and shows a good performance. Darbs veltīts vienam no atjaunojamo enerģiju veidiem - vēja enerģijai, analizētas tās izmantošanas iespējas. Vispirms īsi raksturota vēja enerģijas izmantošana pasaulē, kā arī vērtētas izmantošanas perspektīvas no inženiertehniskā un klimatisko apstākļu viedokļa. Turpinājumā raksturota situācija Latvijā, t. sk., arī vēja potenciāla pieejamība dažādos reģionos, kā arī vēja enerģijas izmantošanas efektivitāti raksturojošie lielumi. Konstatējot problēmu, rast vēja turbīnu risinājumus Latvijas apstākļiem ar maziem vidējiem vēja ātrumiem, izveidots buras tipa turbīnas modelis. Šī modeļa raksturlielumu izpēte veikta vēja tunelī Karagandas universitātē, konstatējot relatīvi labus efektivitātes rādītājus tiešai un pretējai vēja plūsmai. Izmantojot mērījumu rezultātus, ierosināti sistēmas uzlabojumi, kurus plānots pētīt turpmāk. Šādas sistēmas potenciāli var rast lietojumu tur, kur nepieciešami autonomi enerģijas avoti.

 3. Latvian Waste Management Modelling in View of Environmental Impact Reduction / Latvijas Atkritumu SAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA un TĀS RADĪTĀS Ietekmes UZ Vidi SAMAZINĀŠANAS MODELĒŠANA

  Science.gov (United States)

  Teibe, I.; Bendere, R.; Arina, D.

  2013-12-01

  In the work, the life-cycle assessment approach is applied to the planning of waste management development in a seaside region (Piejūra) using the Waste Management Planning System (WAMPS) program. In Latvia, the measures to be taken for the climate change mitigation are of utmost importance - especially as related to the WM performance, since a disposal of biodegradable waste presents the primary source of GHG emissions. To reduce the amount of such waste is therefore one of the most significant goals in the State WM plan for 2013-2020, whose adoption is the greatest challenge for municipalities. The authors analyse seven models which involve widely employed biomass processing methods, are based on experimental data and intended for minimising the direct disposal of organic mass at the solid waste landfills. The numerical results obtained evidence that the thermal or biotechnological treatment of organic waste substantially reduces the negative environmental impact of WM practices - by up to 6% as compared with the currently existing. Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumi Latvijā atkritumu saimniecības sektorā ir īpaši svarīgi. jo bioloģiski sadalāmo atkritumu apglabāšana ir viens no būtiskākajiem SEG emisiju avotiem valstī. Pētījumā modelēti virkne sadzīves atkritumu apsaimniekošanas modeļi. kas ietver plašāk izmantotās biomasas pārstrādes metodes un samazina tiešu organiskās masas apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonos. Atkritumu apsaimniekošanas modeļu radītās vides ietekmes novērtēšanai izmantota WAMPS (Waste Management Planning System) programma, kas balstīta uz atkritumu apsaimniekošanas procesu dzīves cikla novērtējumu vienā no desmit Latvijas atkritumu apsaimniekošanas reģioniem - Piejūra. Iegūtie kvantitatīvie rezultāti norāda. ka organiskās atkritumu masas pārstrāde un stabilizēšana, izmantojot biotehnoloģijas vai termisko pārstrādi, būtiski samazina atkritumu apsaimniekošanas rad

 4. Microbiological Quality of Ready-To-Eat Products and Potential Risks for Consumers in Latvia / Ēšanai Gatavu Produktu Mikrobioloģiskā Kvalitāte Un Iespējamais Risks Patērētājiem Latvijā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ciekure Elīna

  2016-08-01

  Full Text Available Ready-to-eat (RTE foods are challenging for food business operators as they need to remain qualitative and safe for consumers. However, consumers tend to choose them more and more often because of fast and easy handling. The highest risk from RTE foods is microbiological contamination, particularly for vulnerable groups like children, elderly, and pregnant women. The aim of the research was to assess the microbiological quality of RTE meat and fish products to highlight possible risks for consumers. A total of 15 984 analyses performed on RTE meat and fish products were included in this study. It was found that RTE meat and fish product samples representative of the market in Latvia in the period 2012-2015 had high microbiological quality and only in rare cases was contamination with hygiene indicatororganisms (coliforms and Escherichia coli and pathogens (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, and sulphite-reducing clostridia detected. However, it is important to pay attention to customer habits of cooking and preparing RTE foods as well - thermal processing for products intended to be used cooked, use before expiration date and adequate storage rules for products, as these have important regarding microbiological risks for health.

 5. Presence of Human Bocavirus 1 in Hospitalised Children with Acute Respiratory Tract Infections in Latvia and Lithuania / Cilvēka Bokavīrusa 1 Klātbūtne Latvijā Un Lietuvā Hospitalizētiem Bērniem Ar Akūtām Elpceīu Slimībām

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nora-Krūkle Zaiga

  2016-08-01

  Full Text Available Human bocavirus 1 (HBoV1 is a parvovirus recently found to be a possible aetiologic agent of acute respiratory disease in children. We conducted the first clinical and molecular study on this virus in Latvia (LV and Lithuania (LT. The aim of the study was to determine the occurrence of HBoV1 in respiratory tract samples taken from hospitalised children with acute respiratory tract infections in LV and LT. In total 186 children with age one to 50 months, and who fulfilled criteria of acute respiratory tract infection, including lower respiratory tract infections, with or without fever, were included in this study. A nasopharyngeal aspirate was obtained from each patient on admission. DNA was isolated and polimerase chain reaction (PCR performed targeting the HBoV1 NS1sequence. HBoV1 positive samples were sequenced and phylogenetic analysis was performed. HBoV1 sequence was detected in 42 (32% of 130 LV and in 8 (14% of 56 LT samples. In LV the majority of patients with HBoV1 infection were observed in February while in LT in October. The phylogenetic tree for HBoV1 indicated that isolates of HBoV1 cluster closely and include almost all of the isolates in this study. HBoV1 is common in Latvia and Lithuania and might be a significant pathogen that contributes to acute respiratory tract infections in children.