WorldWideScience

Sample records for metodom obmennykh voln

 1. Barvanje svile in volne z naravnimi barvili

  OpenAIRE

  Breščak, Sindi

  2017-01-01

  Namen diplomskega dela je bil proučiti vpliv redčenja barvalne kopeli na obarvljivost svile in volne ter vpliv pranja na obstojnost posameznega barvila v določenem razmerju redčenja barvalne kopeli. Prav tako je bil namen izdelati barvno karto, ki bi oblikovalcu služila kot vodilo pri barvanju končnega izdelka glede na izbrani barvni ton. Za barvanje substratov so bila uporabljena naravna barvila kurkume, rdečega zelja in hrastovih šišk v kombinaciji z železovim sulfatom. Ekstrakcija barvil j...

 2. Absenční půjčování z volně přístupného oborového fondu KNAV

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Jandera, Tomáš

  -, č. 1 (2017) E-ISSN 1805-2800 Keywords : library loan services * Academy of Sciences Library * library collections https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/absencni-pujcovani-z-volne-pristupneho-oboroveho-fondu-knav/

 3. Středisko volného času Kostka

  OpenAIRE

  Křenková, Romana

  2017-01-01

  Tématem diplomové práce je novostavba školního zařízení Střediska volného času Kostka. SVČ je samostatně stojící objekt na mírně svažitém pozemku, se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není podsklepen. SVČ se nachází vedle mateřské školy a základní školy. Dispozičně zahrnuje objekt 11 učeben a je navržen pro 163 dětí. Obvodové, vnitřní nosné i nenosné stěny jsou navrženy z cihelných bloků. Stropy jsou tvořeny pomocí předpjatých stropních panelů. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou stře...

 4. ??? - Bern 1935 - Tartu 1995 : [Protokolõ sionskihh mudretsov] / Kristiina Ross ; ter.: Majana Abramson

  Index Scriptorium Estoniae

  Ross, Kristiina, 1955-

  1996-01-01

  Sisu: Tartu 1995; 'Protokolõ' kak takovõje; Original 'Protokolov'; Predõstorija sozdanija mifa o pokorenii mira jevrejami - volnõmi kamenshtshikami; 'Protokolõ' v ideologitsheskom hodu; 'Protokolõ' i natsism; Bern 1935-1937

 5. Methods for measuring nuclear properties of materials, Safety coefficient method and measurement of effective absorption coefficient of graphite by safety coefficient method; Razvijanje metoda merenja nuklearnih karakteristika materijala, Razrada metode koeficijenta opasnosti i merenje efektivnog apsorpcionog preseka grafita metodom koeficijenta opasnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maglic, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-11-15

  Reactivity of a reactor depends on production, absorption and leaking of neutrons. Change of absorption causes reactivity change, and this fact is used for determining the neutron absorption cross section for the sample inserted in the reactor core. Method for determining the absorption cross section based on reactivity change is called method of safety coefficient. Measurements of neutron absorption cross section for graphite was done in the RA reactor vertical experimental channel VK-5. taking into account the results obtained for five types of graphite this method is considered to be reliable for use. Comparison of nuclear properties of different types of graphite was done as well. Reaktivnost reaktora zavisi od proizvodnje neutrona, apsorpcije i isticanja neutrona. Promena apsorpcije izaziva promene reaktivnosti reaktora pa se ova osobina koristi za odedjivanje neutronskog apsorpcionog preseka uzorka koji se unosi u reaktor. Metoda merenja apsorpcionog preseka na bazi promene reaktivnosti nazvana je metodom koeficijenta opasnosti. Merenje apsorpcionog preseka grafita uradjeno je na reaktoru RA u vertikalnom eksperimentalnom kanalu VK-5. S obzirom na rezultate koji su dobijeni za pet vrsta grafita moze se smatrati da je opravdano koriscenje ove metode. Izvrseno je i poredjenje nuklearnih osobina pomenutih tipova grafita.

 6. Kontrola kvalitete DOF 2

  OpenAIRE

  Kozić, Ružica; Meštrić, Lucija

  2013-01-01

  Projekt studentske radionice bio je kontrola DOF-a u mjerilu 1:2000 na području općine Đurđevac. Proveden je terenski dio kontrole točnosti DMR-a, DOF-a, izvedene signalizacije te načina signalizacije. Mjerenja su obavljena 19.travnja 2013. godine. Obavljena je ponovna izmjera GPS točaka homogenog polja Đurđevac RTK metodom u sustavu CROPOS s ciljem kontrole tih točaka, čije su koordinate već određene u sklopu izrade DOF2. Uz trajno stabilizirane točke homogenog polja, RTK metodom snimane su ...

 7. Research Article Special Issue

  African Journals Online (AJOL)

  lanez

  2017-11-24

  Nov 24, 2017 ... presented materials in landscape architecture of artificial and natural objects, in designing .... [8] Agapov V.P. Aydemirov K.R. Raschet ferm metodom konechnykh elementov s uchetom ... finite difference energy method.

 8. Na grebnje volnõ / Nikolai Hrustaljov

  Index Scriptorium Estoniae

  Hrustaljov, Nikolai

  2002-01-01

  Vene režissöör Juri Kuzin, kes vene kultuuri tutvustuva "Kultuurimissiooni" raames tutvustab tallinlastele oma lühimängufilmi "Ljovsha" ("Junõje godõ Adolfa Gitlera") ning katkendeid oma uuest mängufilmist "Noa laev" ("Kovtsheg")

 9. Leisure time, occupational, domestic, and commuting physical activity of inhabitants of the Czech Republic aged 55-69: Influence of socio-demographic and environmental factors [Pohybová aktivita obyvatel České republiky ve věku 55-69 let prováděná v rámci volného času, zaměstnání, v domácnosti a při přesunech: Vliv socio-demografických a environmentálních faktorů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Pelclová

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: The assessment of multiple domains of physical activity is considered to be necessary for global physical activity surveillance and might be useful for the recognition of the effects of physical activity on health. OBJECTIVE: The aims of this study were twofold: firstly to analyze moderate physical activity and walking within the leisure time, domestic, occupational and transport related domains of the inhabitants of the Czech Republic aged 55–69, and secondly, to investigate the socio-demographic and environmental factors which can influence meeting physical activity recommendations in leisure time, domestic, occupational and transport related domains. METHODS: The long version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ was used to assess physical activity in 320 randomly selected inhabitants of the Czech Republic aged 55–69. They also answered additional questions on socio-demographic and environmental factors. RESULTS: Meeting moderate physical activity recommendations was significantly associated with elementary education, the age group 55–59 (compared to the age group 65–69, living in a house and non smoking whereas the likelihood of meeting the walking recommendation was connected only with having an occupation. Different socio-demographic and environmental factors were associated with moderate physical activity and walking within different domains. CONCLUSIONS: These factors should be taken into consideration, particularly when creating a successful PA promotion strategy tailored to Czech national specifics. [VÝCHODISKA: Výzkum pohybové aktivity z hlediska odlišných oblastí života se jeví jako přínosný pro celosvětové komparační studie a pomáhá detailněji zjišťovat efekt pohybové aktivity na zdraví člověka. CÍLE: Cíle této studie byly dva: za prvé analyzovat středně zatěžující pohybovou aktivitu a chůzi v rámci pohybových aktivit prováděných ve volném čase, v

 10. Doplněk Visual Studio Code pro kontrolu pravopisu

  OpenAIRE

  Gerguri, Denis

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením doplňku kontroly pravopisu pro textový editor zdrojových kódu Microsoft Visual Code. Práce popisuje historii kontroly pravopisu, dnešní volně nejpoužívanější knihovny a samotnou implementaci a publikaci doplňku kontroly pravopisu a jeho případném zlepšení. This bachelor's thesis deals with creation of spell checking extension for source code text editor Microsoft Visual Code. This papper describes the history of the spell checking, today's most wi...

 11. Aerodigitalni senzori - LH Systems ADS 40 / Airborne digital sensors: LH Systems ADS 40

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Pejić

  2004-01-01

  Full Text Available U radu su prezentovane osnove prikupljanja prostornih podataka metodom daljinske detekcije i klasičnim fotogrametrijskim metodom. Ukazano je na kompromis između dva metoda koji nudi digitalna aerokamera. Kompanija LH Systems proizvela je digitalnu aerokameru ADS 40 koja nudi sasvim nov koncept prikupljanja prostornih podataka. Sistem kamere obezbeđuje panhromatske i trodimenzionalne informacije koristeći tri CCD linije i opciono još pet linija iz multispektralnog opsega. Kamera skenira teren sa prostornom rezolucijom od 25 cm, površine od 300 kvadratnih kilometara, uz vreme trajanja leta koje je nešto kraće od jednog sata. / This paper presents basics of collecting spatial data with remote sensing and the classical photogrammetric method. A compromise between two methods, offered by a digital aero camera, is also suggested. The LH Systems has produced a new camera concept called Airborne Digital Sensor (ADS 40 which uses a new way of collecting spatial data. The camera system provides panchromatic and stereo information using three CCD lines and up to five more lines for multispectral imagery. The performance of the camera allows a three dimensional and multispectral image with a ground sample distance of 25 cm for an area of 300 square miles within a flight time shorter than one hour.

 12. Osteosinteza pertrohantemih prijeloma u starijih osoba metodom po Enderu

  OpenAIRE

  Antoljak, Tomislav; Turčić, Josip; Davila, Slavko; Livaković, Mirko; Kovač, Tomo

  2000-01-01

  Pertrohantemi prijelomi najčešće pogađaju osobe u starijoj životnoj dobi. Uzrok je većinom pad kod kuće kao posljedica mišićne diskoordinacije, uznapredovale osteoporoze, ateroskleroze i drugih kroničnih bolesti. Operacijsko liječenje ovih prijeloma posve je opravdano pa se u literaturi predlaže niz kirurških metoda stabilizacije. U ovom su radu prikazane indikacije, kontraindikacije i komplikacije za primjenu Enderovih čavala, te standardna tablica za procjenu postoperacijskih rezultata. Pre...

 13. Quantitative analysis of basal dendritic tree of layer III pyramidal neurons in different areas of adult human frontal cortex

  OpenAIRE

  Zeba, Martina; Jovanov-Milošević, Nataša; Petanjek, Zdravko

  2008-01-01

  Istraživanja mozga u primata ukazala su na dominantnu ulogu kortiko-kortikalnih piramidnih neurona IIIc sloja u neurobiologiji spoznajnih funkcija. U ovom radu prikazujemo rezultate usporedbene kvantitativne analize morfologije dendritičkog stabla najvećih neurona sloja IIIc impregniranih Golgi metodom, između tri različite Brodmannove areje (BA) frontalnog režnja mozga odraslog čovjeka: primarna motorna BA4, asocijativna magnopiramidalna BA9, te obostrano, govorna Brocina BA45. Statističkom ...

 14. Prikladnost metode spontanog emulgiranja u izradi nanoemulzija za oftalmičku primjenu

  OpenAIRE

  Pintur, Matej

  2017-01-01

  Nanoemulzije predstavljaju relativno nov terpaijski sustav s nekoliko prednosti u usporedbi s klasičnim terpijskim oblicima. Naročito su zanimljivi kao topikalni oftalmički oblici jer omogućuju bolju apsorpciju lijeka kroz barijere oka. Pripravljeno je nekoliko nanoemulzija različitih sastava metodom spontanog emulgiranja te im je ispitana veličina čestica, indeks polidisperznosti i zeta potencijal. Najbolja svojstva pokazale su nanoemulzije kod kojih je kao surfaktant korišten Cremophor EL, ...

 15. Nalaz tombusvirusa na vrsti Erigeron canadensis L.

  OpenAIRE

  Jeknić, Zoran; Erić, Živojin; Grbelja, Julijana

  1988-01-01

  Iz listova zaraženih primjeraka korovne biljke Erigeron canadensis L. koji su rasli na nekoliko lokaliteta u Sarajevu izoliran je virus iz skupine tombusvirusi. Identifikacija virusa izvršena je na osnovi reakcije pokusnih biljaka, analize ultratankih presjeka kroz zaraženo tkivo, morfologije i veličine virusnih čestica, te na osnovi seroloških reakcija metodom dvostruke imunodifuzije u agarskom gelu i čvrsto fazne imunoelektronske mikroskopije (SPIEM). U serološkim pokusima upotrijebljen je ...

 16. Zelené doprovody silnic ve volné krajině

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šerá, Božena

  2005-01-01

  Roč. 39, č. 2 (2005), s. 204-207 ISSN 0044-4863 R&D Projects: GA MŠk(CZ) OC 350.002 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : road * tree * green band Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 17. HPLC određivanje sfingozina i sfinganina u serumu kao potencijalnih biomarkera metaboličkog sindroma

  OpenAIRE

  Križanac, Andrea

  2016-01-01

  U ovom radu provedeno je određivanje koncentracije C18 sfingozina i C18-DL-erythrosfinganina ekstrahiranih iz uzoraka seruma zdravih ispitanika i ispitanika s dijagnosticiranim metaboličkim sindromom. Cilj rada je bio utvrditi mogu li navedene sfingoidne baze poslužiti kao specifični biomarkeri metaboličkog sindroma. Provedena je ekstrakcija ukupnih sfingolipida nakon čega su sfingoidne baze, C18 sfingozin i C18-DL-erythro-sfinganin, oslobođene iz kompleksnih sfingolipida metodom kisele hidr...

 18. Stavovi hrvatskih građana prema kulturnim različitostima

  OpenAIRE

  Mesić, Milan; Bagić, Dragan

  2011-01-01

  Članak se temelji na dijelu rezultata reprezentativnoga nacionalnog ispitivanja stavova hrvatskih građana o kulturnim različitostima u hrvatskome društvu. Terensko anketiranje provedeno je metodom osobnog intervjua u kućanstvu ispitanika, u okviru omnibus istraživanja. Pod kulturnim različitostima autori misle na nacionalne manjine i vjerske zajednice. U tom smislu Hrvatska je, poput većine zemalja suvremenoga svijeta, kulturno heterogena politička zajednica. Stoga će odnos njezinih građana p...

 19. Bakteriološka zagađenost alginatnih otisaka i dimenzionalna stabilnost pri dezinfekciji

  OpenAIRE

  Broz, Mira; Romić, Željko; Omrčen, Ante; Fridrih, Sandra; Ropac, Darko

  1989-01-01

  Istraživanje mikrobiološke zagađenosti alginatnih otisaka nametnulo je potrebu primjene dezinficijensa prije slanja otisaka u laboratorij. Kao praktično zadovoljavajuće pokazalo se petminutno potapanje otisaka u razrjeđenju od 1:50 klorheksidin-glukonata. Postavljen je problem točnosti uzetog otiska nakon dezinfekcije s obzirom na mogućnost utjecaja dezinfeciejnsa na volumen otiska. Originalnom metodom mjerenja otisne mase dokazano je da promjena volumena i površine alginata nije značajna te ...

 20. Korelacija izoenzimske aktivnosti LDH sadržaja radikularnih cista s citološkom i mikrobiološkom analizom

  OpenAIRE

  Sulejmanagić, Halid; Galić, Miroslav; Jadrić, Stjepko

  1986-01-01

  Cilj ovoga rada bio je metodom elektroforeze na poliakrilamidnom gelu izdiferencirati pojedine izoenzime laktatdehidrogenaze iz uzoraka sadržaja radikularnih cista te pri tome ispitati postojanje korelacije između izoenzimatskog spektra sadržaja sa citološkom i mikrobiološkom analizom istog. Cjelokupna istraživanja su urađena na 9 uzoraka. Biokemijski dio uređen je na Institutu za biohemiju po metodi Bloemendaala, citološki na Institutu za patologiju, a mikrobiološki u specijalističkom labora...

 1. Svojstva i primena solova cerijum (IV) oksida sintetisanih postupkom forsirane hidrolize

  OpenAIRE

  Gulicovski, Jelena J.

  2016-01-01

  Stabilne koloidne disperzije (solovi) cerijum(IV)-oksida dobijeni su metodom forsirane hidrolize, polazeći od cerijum(IV)-nitrata i cerijum(IV)-sulfata u prisustvu različitih količina sumporne i azotne kiseline. Posebna pažnja posvećena je ispitivanju uticaja elektrolita KNO3 i K2SO4 na stabilnost pripremljenih koloidnih disperzija. Takođe, ispitana je mogućnost primene solova CeO2 za formiranje zaštitne prevlake na površini aluminijuma i primene praha CeO2 u oblasti skladištenja vodonika. ...

 2. Volné radikály v lidských vlasech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stopka, Pavel; Křížová, Jana; Navrátilová, E.

  2002-01-01

  Roč. 10, č. 4 (2002), s. 262-267 ISSN 1210-7921 R&D Projects: GA ČR GA203/01/0944 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918 Keywords : human hair * melanin * EPR spectroscopy Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry

 3. Volní vlastnosti a sebevýchova u studentů

  OpenAIRE

  Kačena, Petr

  2014-01-01

  The bachelor thesis deals with volition, will traits and self-education of students. Volition is understood as a synthetic function of personality, evolutionary highest function of self-regulation and a limited cognitive source. Will traits are considered an outer manifestation of will, self-education (especially its Czech equivalent) is considered an outdated term that is being replaced by similar topics of research such as procrastination. Several philosophical and psychological concepts of...

 4. Rodinná výchova a volný čas

  OpenAIRE

  HANÁKOVÁ, Michaela

  2011-01-01

  Bachelor's thesis ?Family education and leisure time? is focused on leisure time of preschool children in context of family education. The theoretical part handle essential description of preschool child, importance of family and its function and education. Thinks of leisure time from perspective of educational action. The practical part is searching by questionnaire how each family members participate in education. And it shows what activities are offered to preschool child in its leisure time.

 5. Výchova v rodině k volnému času

  OpenAIRE

  KAČOVÁ, Petra

  2008-01-01

  I approached my thesis like a comparison between theory and practice. In theoretic part I deal with upbringing, leisure time and parents influent on children. I tried to find what is the most important thing on upbringing and how important role in children life have their parents. I wanted to penetrate to sphere about which have been writing many things and the people have been talking about this sphere more and more. Is it true, that children and youth do not have examples in their parents? ...

 6. Mobilní aplikace: kde pracovat mimo kancelář

  OpenAIRE

  Buchtová, Yveta

  2015-01-01

  Narůstá trend práce odkudkoli. Více lidí využívá možnost pracovat z kavárny, čajovny, coworkingového centra a lidé na volné noze se scházejí ve městě se svými klienty. Každý z těchto lidí má na pracovní prostředí vlastní nároky. Mobilní mapová aplikace Flow má usnadnit hledání a poznávání míst vhodných pro práci na dálku, díky komentářům samotných uživatelů. Map app Flow is here to ease the process of finding appropriate places for remote working - mostly through shared experience of other...

 7. Analiza uticaja armiranobetonskog rama od sopstvenog opterećenja i spoljašnjih sila/Structural analysis of a prestressed concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miloš Z. Petrović

  2014-10-01

  Full Text Available U radu je prikazano delovanje sile prednaprezanja na armiranobetonski ram (u daljem tekstu AB ram. Posmatrani sistem je statički neodređen sa dva ukleštenja. Na njega deluje opterećenje prednaprezanje kablom silom Nk=600 kN, kao i sopstveno opterećenje. Visina rama je 6.00 m, a osovinski razmak 20.00 m. Opterećenje od sopstvene težine elemenata je od rigle i stuba. Opterećenje konstrukcije usled prednaprezanja spada u unutrašnja opterećenja, koja zamenjujemo ekvivalentnim opterećenjem koje predstavlja spoljašnje opterećenje. Proračun je izvršen metodom sila i metodom deformacija, kao i u softverskom programu 'Tower'. Metodom sila se uklanja ukleštenje i preseku se omogućava obrtanje. Statički neodređena veličina tada je moment ukleštenja. Kod metode deformacije sve statičke i deformacijske veličine izražavaju se putem izvesnog broja međusobno nezavisnih deformacijskih veličina, koje su određene iz uslova ravnoteže sistema. Broj nezavisnih deformacijskih neodređenih veličina predstavlja deformacijsku neodređenost nosača. Sve deformacijski neodređene veličine mogu se svrstati u dve grupe: prvu grupu čine uglovi obrtanja na krajevima kruto vezanih štapova, a drugu grupu komponente pomeranja čvorova. / The effects of prestressing forces on a reinforced concrete frame are shown in the paper. The structure is a statically indeterminate frame with two fixed supports. The load is due to tendon prestressing with Nk = 600 kN and due to self-weight of columns and beam. The columns height is 6.00 m and the beam span is 20.00 m. Effects of prestressing can be replaced by an external equivalent load. Calculations are performed by the force method, by the direct stiffness method and using the 'Tower' software. The rotational restraints are released at fixed supports and the restraint moments are calculated by the force method. The direct stiffness method uses the members' stiffness relations for computing member forces and

 8. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase I), I-V, Part V, Determining the fine flux distribution; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (I faza) I-V, V Deo, Odredjivanje fine raspodele fluksa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-07-15

  Mono energetic neutron transport equation was solved by Carlson numerical method in cylindrical geometry. S{sub n} code was developed for the digital computer ZUSE Z23. Neutron flux distribution was determined for the RA reactor cell by applying S{sub 4} approximation. Reactor cell was treated as D{sub 2}O-U-D{sub 2}O system. Time of iteration was 185 s. Resena je transportna monoenergetska jednacina numerickom metodom Carlsona u cilindricnoj geometriji. Razvijanje S{sub n} kod za digitalnu masinu ZUSE-Z 23. Odredjena je raspodela fluksa u celiji reaktora RA S{sub 4} aproksimacijom. Celija je tretirana kao D{sub 2}O-U-D{sub 2}O. Vreme iteracije je 185 sec (author)

 9. Webová aplikace v PLC PFC200

  OpenAIRE

  Michalík, David

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce se věnuje implementaci vlastního způsobu ovládání vstupů, výstupů a paměti PLC PFC200 od firmy WAGO pomocí dynamického webového rozhraní. Součástí práce je popis PLC, způsobů jeho ovládání, rešerše volně dostupných webových serverů pro Linux a popis metod pro vytvoření real-time ovládání. Výstupem je webová aplikace běžící na webovém serveru v PLC, využívající vlastní runtime systém formou daemon programů. This bachelor’s thesis is mainly focused on implementation of ...

 10. Kulturní park Brno

  OpenAIRE

  Tesařová, Zuzana

  2013-01-01

  Cílem projektu je návrh novostavby kulturně-společenského centra v Brně na Mikuláškově náměstí ve Starém Lískovci. Základní myšlenkou návrhu nebylo pouze navrhnout stavbu, která spolehlivě vyhoví svému účelu, ale také vytvořit živé prostředí pro setkávání lidí a společné trávení volného času. Na daném pozemku uprostřed panelového sídliště navíc nebylo žádoucí ubírat zelených ploch, a tak došlo k utvoření parku na střechách objektů. Tím získal tento původně zapomenutý pozemek svůj charakter a ...

 11. ŘÍZENÍ VOLNÉ LIKVIDITY PODNIKU

  OpenAIRE

  Makovský, Zdeněk

  2008-01-01

  Předložená disertační práce se zabývá problematikou řízení volné likvidity podniku v podmínkách České republiky. Prudký rozvoj finančních trhů v posledních letech, související zejména s rozvojem přenosových technologií a s globalizací, umožnil českým podnikům využívat jednoduchým způsobem kapitálové trhy ke zhodnocování své momentálně přebytečné likvidity. Důvodem, proč české podniky příliš tuto možnost zatím nevyužívají, je jednak tradice využití bankovních ústavů, jednak v minulosti málo ro...

 12. PLC SCADA systém pro řízení větrného tunelu

  OpenAIRE

  Trenčan, Tomáš

  2017-01-01

  Předložená bakalářská práce se věnuje programovatelnému automatu (PLC) firmy WAGO a SCADA systémům. Skládá se ze dvou části, z teoretické části a z praktické části. V teoretické části jsou na zakladě poznatků z odborné literatury vymezeny pojmy ohledně SCADA systémů, PLC od firmy WAGO a vývojového prostředí e!COCKPIT firmy WAGO a rešerše volně dostupných SCADA systémů podporujících Modbus TCP. Na základě této rešerše byl vybrán SCADA systém pro vizualizaci dvou demonstračníc úloh v praktické ...

 13. Old Brno - CITY INSTEAD OF FACTORY

  OpenAIRE

  Hanousek, Jan

  2010-01-01

  Řešené území se nachází v oblasti Starého Brna v blízkosti Mendlova náměstí, které v současné době funguje jako dopravní uzel. Jedná se o plochu bývalé továrny Kras a na něj navazující území směrem k brněnskému výstavišti. Mou snahou bylo vytvořit příjemnou lokalitu pro komfortní bydlení se zázemím, službami a obchody. Veřejnými prostory pro volný čas s dostatkem zeleně pro harmonické prostředí, kde budou lidé rádi trávit čas po příchodu z práce. V návrhu jsou co nejvhodněji kombinované funkc...

 14. Proračun optimalnog perioda zamjene brodske opreme metodom statističkog modeliranja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Mavrić

  2012-10-01

  Full Text Available The article deals with the problem of assessing the optimalvolume and period for the replacement of ship equipment. Theintroduction analyses the character and the volume of technicalmaintenance and the repair of the ship equipment, certainassemblies and elements of that equipment. Possible tasks andvarious ways in which they can be solved are defined. The statisticalmodelling of random processes is particularly stressed.Eventually, the numerical example of statistical modelling oftechnical maintenance and the assessment of the optimal replacementperiod of the ship pump bearing is given.

 15. Primena metode MUSIC za određivanje smera dolaska radio-signala korišćenjem antenskih nizova ADCOCK / Application of the MUSIC method for direction of arrival estimation using the ADCOCK antenna arrays

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miljko M. Erić

  2002-01-01

  Full Text Available Analiziran je problem procene smera dolaska radio-signala metodom MUSIC korišćenjem antenskih nizova ADCOCK. Formulisan je matematički model signala na antenskom nizu ADCOCK. Izvedene su relacije između vektora prostiranja ADCOCK i vektora prostiranja ukupnog antenskog niza (niza od koga se ADCOCK-ov niz formira. Definisana je kriterijumska funkcija algoritma MUSIC i funkcija neodređenosti antenskog niza ADCOCK. Prikazani su rezultati simulacije, kao i rezultati praktične verifikacije mogućnosti primene metode MUSIC na antenske nizove ADCOCK. / The MUSIC based Direction of Arrival estimation using the ADCOCK antenna arrays is considered. Starting from signal model formulation, the cost function of the MUSIC algorithm and the ambiguity functions for the ADCOCK antenna array have been formulated. Some simulation results and some preliminary results of the verification in practice are presented.

 16. On the Conversion of UF{sub 6} to UO{sub 2}; Conversion de UF{sub 6} en UO{sub 2}; O prevrashchenii UF{sub 6} v UO{sub 2}; Transformacion del UF{sub 6} en UO{sub 2}

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolar, D.; Slivnik, J.; Volavsek, B. [Jozef Stefan Nuclear Institute, Ljubljana, Yugoslavia (Slovenia)

  1963-11-15

  reduccion del hexafluoruro de uranio con amoniaco en fase gaseosa a 40 deg. C. Mediante una pirohidrolisis con vapor de agua e hidrogeno entre 500 y 600 deg. C, transformaron en dioxido de uranio el producto de grano muy fino retenido en precipitadores electricos. Por analisis termodiferencial y termogravimetrico observaron el desarrollo de la reaccion. Determinaron el fluor y el oxigeno contenidos en el dioxido de uranio y examinaron su estructura cristalina por analisis roentgenografico. Evaluaron diversas caracteristicas fisicoquimicas tales como el area superficial especifica, las dimensiones de las particulas y la densidad del polvo vibrado. A partir del polvo, prepararon pastillas prensadas y sinterizadas a 1350 deg. C. Obtuvieron densidades, variables segun las diversas condiciones de preparacion, que alcanzaron hasta el 94% del valor teorico. (author) [Russian] Vosstanovleniem geksaftorida urana ammiakom v gazovoj faze pri 40 deg. C byl poluchen kompleksnyj ammonij ftorid urana. Ehtot melkij poroshok uderzhivalsya v ehlektroosaditelyakh i perevodilsya v dvuokis' urana metodom pirogidrolieha vodyanymi parami i vodorodom pri temperature ot 500 do 600 deg. C. Khod reaktsii kontrolirovalsya metodom termicheskogo i termogravimetricheskogo analizov. V dvuokisi urana analiticheski opredelyalos' soderzhanie ftora i kisloroda, a kristallicheskaya struktura proveryalas' metodom rentgenovskogo analiza. Opredeleny nekotorye fiziko- khimicheskie' kharakteristiki , kak udel'naya poverkhnost', razmer chastits i konechnaya plotnost' poroshka. Iz poroshka pressovalis' tabletki, kotorye spekalis' pri 1350 deg. C. V zavisimosti ot razlichnykh uslovij izgotovleniya byli dostignuty plotnosti do 94% teoreticheskoj. (author)

 17. Study of dinosaur's egg shell by EPR method; Issledovaniya metodom EhPR skorlupy yaits dinozavrov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tleuberdina, R A; Nasirov, R N

  1998-07-01

  Two varieties of calcium carbonate are defined on base of ESR spectra radiation-inducted signals containing in mollusc shell and dinosaur and ostrich egg shell; their spectral characters are studied by infrared-spectroscopy methods and X-ray analysis. Possibility of correlation between ESR signals intensity of CO{sub 2}-radical of investigated object and geological age is determined. (author)

 18. Trace Analysis of Boron in Nuclear Graphite by Means of Gas Chromatography; Analyse de traces de bore dans le graphite nucleaire au moyen de la chromatographie gazeuse; Analiz metodom gazovoj khromatografii sledov bora v yadernom grafite; Analisis de vestigios de boro en el grafito nuclear por cromatografia de gases

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zado, F. [Rudjer Boskovlc Institute, Zagreb, Yugoslavia (Croatia)

  1963-11-15

  en raison de la sensibilite du trichlorure de bore a l'humidite. (author) [Spanish] Hasta ahora no se han publicado datos sobre la aplicacion de la cromatografia de gases a la valoracion de vestigios de boro en el grafito. El autor examina los siguientes metodos de transformacion del boro en compuestos volatiles: a) Ignicion del grafito en corriente de oxigeno y transformacion subsiguiente del acido de boro en borato de metilo volatil, que se analiza luego en un cromatografo de gases Dilkens Aerograph H, modelo 96, con columna de silicona e hidrogeno como portador (metodo de concentracion). b) Extraccion del boro presente en el grafito por medio de fluoruro de sodio a 2800{sup o}C con cloracion y retencion simultaneas del tricloruro de boro, que luego se analiza (metodo directo). El autor uso un cromatografo de gases fabricado por el mismo, con un detector de conductividad termica y nitrogeno como portador. La columna era de vidrio con 20% en peso de fluorocarburo aceitoso sobre kieselgur. En vista de la sensibilidad del tricloruro de boro frente a la humedad, fue preciso adoptar medidas de precaucion especiales. (author) [Russian] V literature otsutstvuet dannye o primenenii gazovoj khromatografii dlya analiza sledov bora v grafite. Obsukhdayutsya sleduyushchie metody prevrashcheniya bora v ego letuchie soedineniya: a) Prokalivanie grafita v potoke kisloroda s posleduyushchim prevrashcheniem okisi bora v letuchij bornometilovyj ehfir, kotoryj zatem issleduetsya metodom gazovoj khromatografii na aehrografe Dilkensa, model' H 96, s kremnievoj kolonkoj i vodorodom v kachestve nositelya (metod kontsentratsii); i b) Ehkstragirovanie bora iz grafita s pomoshch'yu ftoristogo natriya pri 2800{sup o}C s odnovremennym khlorirovaniem i ulavlivaniem trekhkhloristogo bora, kotoryj zatem podvergaetsya analizu (pryamoj metod). Ispol'zovalas' ustanovka dlya gazovoj khromatografii kustarnogo proizvodstva s teploprovodnym detektorom i azotom v kachestve nositelya. Kolonka byla

 19. Interpretation of substitution experiments by homogenisation two-group method; Interpretacija supstitucionih eksperimenata homogenom dvo-grupnom metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sotic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1970-02-15

  This paper describes methods for interpretation of progressive substitution experiments for determining material buckling in homogeneous two-group approximation. These methods were applied for experiments on the zero power RB reactor in Vinca. Experiments were done on the reflected heavy water reactor core, the lattice pitch had unisotropy properties.

 20. Conductometric investigation of salt-free solutions of polyriboguanylic acid. Issledovanie bessolevykh rastvorov poliriboguanilovoj kisloty metodom konduktometrii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kozlov, A G; Davydova, O V; Kargov, S I [Moskovskij Gosudarstvennyj Univ., Moscow (Russian Federation). Khimicheskij Fakul' tet

  1993-08-01

  Salt-free solutions of various ionic forms of polyriboguanylic acid (poly(G)) were studied by the methods of conductometry and spectroscopy of annular dichroism. The Manning approach was employed to calculate transport characteristics and structural parameters of poly(G) on the basis of spectra permit putting poly(G) salts in two groups: the first one comprising NH[sub 4][sup +]-, Rb[sup +]-, K[sup +]-, Na[sup +]-, the second one - Cs[sup +]-, and Li[sup +]-poly(G). The assumption is made that Li[sup +] and Cs[sup +] ions, bound with concrete groups of polyanion in a specific way, can promote formation of a stable structure different from the one observed in the presence of the first group counterions. 25 refs., 3 figs.

 1. Kvalitet u transportu robe i pošiljki / Quality of products and forwarded goods transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavica Cvetković

  2009-07-01

  Full Text Available Danas je kvalitet dominantan kriterijum pri izboru isporučioca, a novi koncept kvaliteta smatra se superiornim metodom za reformu menadžmenta. Za razliku od tradicionalnog pristupa, novi koncept kvaliteta obezbeđuje povećanje prodaje uz istovremeno sniženje ukupnih troškova poslovanja. Obezbeđenje kvaliteta u skladu sa međunarodnim standardima serije ISO 9000 predstavlja uslov za nastup na svetskom tržištu i saradnju sa inostranim preduzećima. / When choosing a supplier today, a dominant criterion is quality, and a new concept of quality is said to be a superior method in the management reform. Unlike the traditional approach, the new concept of quality provides sales growth as well as a reduction in overall business expenses. Providing quality in accordance with the international standards series ISO 9000 is a condition to be fulfilled in order to enter the world market and cooperate with international companies.

 2. Geografické aspekty volného času: význam volného času pro formování sociálního kapitálu a lokálních identit

  OpenAIRE

  Kůsová, Tereza

  2017-01-01

  The thesis discusses the importance of leisure as a part of an individual's everyday life for the formation of social relationships and ties influencing whole society. In fact, leisure is understood as a sample of practices and activities with underlying social and cultural factors. These practices are allocated in time and space, having an impact on space. The study is devoted to the use of leisure, its position and importance in the general time framework of a day. There is also a discussio...

 3. Volně žijící býložravci a polní plodiny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kamler, Jiří; Homolka, Miloslav; Heroldová, Marta; Dvořák, J.

  2005-01-01

  Roč. 35, - (2005), s. 205-210 ISSN N R&D Projects: GA MZe(CZ) QF4192 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : field crops * food * ungulates * forest coverage Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 4. Nitriding the influence of plasma in resistance to wear micro abrasive tool steel AISI D2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gobbi, Vagner Joao; Gobb, Silvio Jose; Silva, Cosme Roberto Moreira da

  2010-01-01

  This work studies the influence of time of treatment in the formation of nitride layer of AISI D2 tool steel and the resistance to micro-abrasive wear from the technique of nitriding in plasma. The samples were nitrides at 400 ° C with a pressure of 4.5 mbar (450 Pa) and using a gas mixture of 80% vol.H2 and 20% vol.N2. The times of treatment were: 30, 60, 120, 180 and 360 minutes. The properties of the layers in the samples obtained nitrides were assessed by surface microhardness, profiles of microhardness, metallography analysis, X-ray diffraction and test for resistance to micro-abrasive wear. The best results for nitriding to 400 deg C, was obtained with the time of treatment of 360 minutes. In this case the increase in surface hardness was 94.6% and resistance to micro-abrasive wear of 15%. This increase in hardness may be associated with high concentration of nitrogen in the crystalline network of iron-α and additional training of nitrides. Low temperature of nitriding reduces between grain fragility to reduce the likelihood of precipitation of nitrides in a continuous manner in the austenite grain boundaries and the absence of previous ε'+ γ phases. (author)

 5. The Comparative Accuracy of the 4 {pi} Liquid Scintillation Counting Method of Radioisotope Standardization; L'exactitude comparee de la methode de comptage 4 {pi} a scintillateurs liquides pour l'etalonnage des radioisotopes; Sravnitel'naya tochnost' 4 {pi} zhidkogo stsintillatsionnogo metoda podscheta standartiziruemykh radioizotopov; Exactitud del metodo de recuento con centelleador liquido 4 {pi} para normalizar radioisotopos, comparada con la de otros metodos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steyn, J [National Physical Research Laboratory, Pretoria (South Africa)

  1960-06-15

  The accuracy of the 4 {pi} liquid scintillation counting method of standardizing {beta} emitters was compared to 4 l{pi} {beta}-{gamma} coincidence counting for the nuclides Co{sup 60}, I{sup 131} and Au{sup 198}. For P{sup 32} the liquid counting results were compared to 4 {pi} proportional counting. The efficiency of the liquid scintillation counting method was found to be energy dependent, dropping to about 97.5% for Co{sup 60} which was the lowest energy {beta} emitter investigated. (author) [French] La precision de la methode de comptage 4 {pi} a scintillateurs liquides pour l'etalonnage des emetteurs {beta} a ete comparee au comptage par coincidences 4 {pi} {beta}-{gamma} pour le So{sup 60}, le I{sup 131} et le Au{sup 198}. Dans le cas du P{sup 32}, les resultats du comptage au liquide ont ete compares a ceux du comptage 4 {pi} proportionnel. On a constate que le rendement de la methode de comptage a scintillateurs liquides variait en fonction de l'energie emise et qu'il descendait a environ 97.5% pour le Co{sup 60} qui, de tous les emetteurs {beta} etudies, emet l'energie la plus faible. (author) [Spanish] El autor compara la precision del metodo de recuento con centelleador iquido 4 {pi} para normalizar emisores {beta} con la del metodo de coincidencias {beta}-{gamma} 4 {pi}, para los siguientes nuclidos: So{sup 60}, I{sup 131} y Au{sup 198}. En el caso del P{sup 32}, confronta los resultados del primer metodo con los obtenidos mediante el recuento proporcional 4 {pi}. Comprueba que la eficacia del metodo de recuento con centelleador liquido depende de la energia y desciende al 97.5%, aproximadamente, para el Co{sup 60}, que fue el emisor {beta} mas debil que se investigo. (author) [Russian] Tochnost' 4 {pi} zhidkogo stsintillyatsionnog o metoda podscheta standartiziruemogo {beta}-izluchatelya sravnivalas' s 4 {pi} {beta}-{gamma} metodom podscheta na sovpadeniyakh dlya izotopov So{sup 60}, I{sup 131} i Au{sup 198}. Dlya R{sup 32} rezultaty zhidkogo

 6. Excitation of Neutron Waves by Modulated And Pulsed Sources; Excitation d'Ondes Neutroniques au Moyen de Sources Modulees et Pulsees; Vozbuzhdenie nejtronnykh voln s pomoshch'yu modulirovannykh i impul'snykh istochnikov; Excitacion de Ondas Neutronicas Mediante Fuentes Moduladas y Pulsadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perez, R. B.; Booth, R. S. [University of Florida, Gainesville, FL (United States)

  1965-10-15

  ecuacion (5), se hallo un valor de D{sub 0} = (2.2 {+-} 0.1) x 10{sup 5} cm{sup 2}/s crri/s que concuerda con los resultados de las mediciones realizadas por el metodo tradicional de los neutrones pulsados. Los resultados de calculos teoricos realizados empleando diversos nucleos concuerdan tambien con los datos experimentales. (author) [Russian] Esli postavit' sinusoidal'no modulirovannyj ili impul'snyj istochnik teplovyh nejtronov na odnu iz granic jadernoj sborki, to jeto sozdaet narushenie, kotoroe mozhno proanalizirovat' s tochki zrenija volnovyh komponentov, rasprostranjajushhihsja iz lokalizovannogo istochnika s kojefficientami oslablenija, zavisjashhego ot chastoty, i s volnovymi skorostjami. Dispersionnye svojstva sborki vyrazhajutsja s pomoshh'ju dispersionnogo sootnoshenija, svjazyvajushhego obratnuju volnu kompleksnogo zatuhanija (ili kompleksnoe volnovoe chislo), {rho}({omega}), s chastotoj vozbuzhdenija i jadernymi parametrami sborki. Dispersionnoe sootnoshenie imeet sledujushhij vid: {rho}{sup 2}({omega}) = {Sigma}{sub n(chetnye}) B{sup (n)}{omega}{sup n} + i {Sigma}{sub n(nechetnye}) B{sup (n)} {omega}{sup n} (1) gde kojefficienty B{sup (n)} svjazany s matrichnymi jelementami razlichnyh operatorov v zamedljajushhih i razmnozhajushhih sredah. Pri jeksperimente s nejtronnoj volnoj izmerjaetsja kojefficient oslablenija {alpha}({omega}) i sdvig fazy na edinicu dliny Greek-Small-Letter-Delta ({omega}), kotorye udovletvorjajut sootnoshenijam: {alpha}{sup 2}({omega}) - Greek-Small-Letter-Delta {sup 2}({omega}) = {Sigma}{sub n(chetnye}) B{sup (n)}{omega}{sup n}. (2) 2{alpha}({omega}) Greek-Small-Letter-Delta ({omega}) = {Sigma}{sub n(nechetnye}) B{sup (n)}{omega}{sup n}. (3) Takim obrazom poluchajut preimushhestvo po sravneniju s obychnym metodom s ispol'zovaniem pul'sacii s bystrymi nejtronami, kotoroe zakljuchaetsja v izmerenii dvuh nezavisimyh velichin (dejstvitel'noj i mnimoj chast'ju volnovogo chisla), blagodarja kotorym mozhno poluchit' bol'she informacii o

 7. Volný čas romských dětí a mládeže

  OpenAIRE

  Hradilková, Žofie

  2009-01-01

  The free time activity of romani children in socially exluded areas or socially endangered areas has high significance. The spending of leisure time of romani children embodies certain specifics that are related mainly to the traditional family values and the hiearchical structure of the romani community. The way of spending free time is also significantly affected by the living environment. The pivotal part of this work describes three localities inhabited by Roma. The emphasis is put on the...

 8. Analysis of accident caused by temperature increase at the RA reactor in Vinca; Analiza udesa usled povisenja temperature na reaktoru RA u Vinci

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Afgan, N; Kulundzic, P [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1964-06-15

  The objective of this work was to determine the maximum time interval without accident due to mechanical failures. The following accidents caused by mechanical failures are taken into account: loss of moderator flow, moderator leaking with or without circulation, and accidents caused by removal of fuel channels from the reactor vessel. Obtained numerical and experimental results are presented. Experimental device installed at the reactor was used for verification of calculation results. The analysis was done for the most damaging conditions and thus the obtained results represent the lowest boundary values. [Serbo-Croat] Rad je baziran na pronalazenju maksimalnih vremena pri kojima i pored mehanickih kvarova nece doci do udesa. Posmatrani su slucajevi: prestanak cirkulacije moderatora, curenje moderatora uz i bez postojece cirkulacije, kao i udesi pri vadjenju tehnoloskih kanala iz reaktorskog suda. Dobijeni su rezultati numerickom i eksperimentalnom metodom. Eksperimentalna aparatura je postavljena da bi se dobila potvrda numerickih rezultata. U radu se vodilo racuna da se uvek analiziraju najnepovoljniji slucajevi pa su zato i dobijeni rezultati donje granice resenja (author)

 9. The determination of sulphur in materials of high neutron absorption cross-section by fast-neutron activation analysis; Determination du soufre dans les matieres de forte section efficace d'absorption neutronique, au moyen d'une analyse par activation avec des neutrons rapides; Opredelenie sery v materialakh s bol'shim secheniem pogloshcheniya nejtronov metodom aktivatsionnogo analiza bystrykh nejtronov; Determinacion del azufre en sustancias de elevada seccion eficaz de absorcion neutronica mediante analisis por activacion con neutrones rapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gibbons, D; Simpson, H [Wantage Research Laboratory (A.E.R.E.), Wantage, Berks. (United Kingdom)

  1962-01-15

  secciones eficaces de absorcion para los neutrones rapidos son mucho mas bajas que para los lentos lo cual reduce considerablemente los errores debidos al autoblindaje. La interferencia debida a la reaccion (n, {gamma}) causada por los neutrones lentos en el fosforo natural puede eliminarse gracias a una tecnica que consiste en efectuar irradiaciones dobles en regiones del reactor en que varien las razones del flujo de neutrones lentos a neutrones rapidos. El metodo se ha aplicado a la determinacion del azufre en cromo y arsenico. (author) [Russian] Proizvodstvo radiofosfora pri vzaimodejstvii bystrykh nejtronov (n, p) s seroj ispol'zuetsya dlya opredeleniya sery s pomoshch'yu aktivatsionnogo analiza. Ispol'zovanie dannogo metoda pozvolyaet opredelit' nalichie sery v materialakh s bol'shim secheniem pogloshcheniya teplovykh nejtronov, t.k. sechenie pogloshcheniya bystrykh nejtronov, kak pravilo, znachitel'no men'she, chem medlennykh nejtronov, chto pozvolyaet zametno snizit' veroyatnost' oshibok iz-za samozashchity. Pomekhi iz-za reaktsii (n, {gamma}) na medlennykh nejtronakh s estestvennym fosforom ustranyayutsya metodom dvojnogo oblucheniya v mestakh s razlichnym otnosheniem potokov bystrykh i medlennykh nejtronov. Dannyj metod primenyalsya dlya opredeleniya sery v khrome i mysh'yake. (author)

 10. Study of power reactor dynamics by stochastic reactor oscillator method; Proucavanje dinamike reaktora snage metodom stohastickog reaktorskog oscilatora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Velickovic, Lj; Petrovic, M [Boris Kidric Institute of nuclear sciences Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1968-12-15

  Stochastic reactor oscillator and cross correlation method were used for determining reactor dynamics characteristics. Experimental equipment, fast reactor oscillator (BOR-1) was activated by random pulses from the GBS-16 generator. Tape recorder AMPEX-SF-300 and data acquisition tool registered reactor response to perturbations having different frequencies. Reactor response and activation signals were cross correlated by digital computer for different positions of stochastic oscillator and ionization chamber.

 11. PROMENE MAKSIMALNOG POTENCIJALA SNAGE NA FLEKSORE ZGLOBA LAKTA POSLE ŠEST NEDELJNOG PROGRAMIRANOG VEŽBANJA SA MATRIKS METODOM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir Vuksanović

  2011-03-01

  Full Text Available This particular research is analyzing the changes of the maximal muscle power in the elbow joint, as well as the anthropometrical measures and biomechanical variable. The program for exercising performed in this research has a longitudinal character with duration of 6 weeks and two check points. This program was performed on 17 adolescents. Participant had a task do power exercises on Scot’s bench, with individual weights using the matrix method (modified amplitude of movement The analyses and result from the statistical operation (ANOVA’S/MANOVA’S have shown positive changes at the participant’s maximal power (22,4%, also at the tested angular speed (70,1% as well as it has shown decreasing of the local body fat of the involved arm for 16,6% after six weeks of program. The results are in favor of the program for transformation of motorics capabilities and they are directly focused of modification of power component.

 12. Investigation of domain walls in GMO crystals by conoscope method. Issledovanie domennykh granits v kristallakh GMO konoskopicheskim metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radchenko, I R; Filimonova, L A [Moskovskij Inzhenerno-Fizicheskij Inst., Moscow (Russian Federation)

  1993-06-01

  The patterns of polarized beam interference (conoscopic patterns) enable assessment of orientation and parameters of crystal's optical indicatrix. The presented conoscopic patterns of gadolinium molybdate crystal in the vicinity to plane and wedge-live domain walls differ from conoscopic patterns of the crystals far away from these walls which allows to spear about changes occurring in the crystal in the vicinity to domain walls.

 13. Děti v předškolním věku a volný čas

  OpenAIRE

  LOMOVÁ, Michaela

  2016-01-01

  This thesis deals with leisure time of preschool children. The theoretical part describes the preschool children in view of their development, the importance of family, kindergarten and leisure. It also discusses the free time where there are defined basic concepts, as well as functions of leisure time, the factors that affect leisure and specifics of children's leisure time. Finally, it is engaged in activities related to the leisure time of preschool children. The principal activity is the ...

 14. Investigation of biological material for metallic poisoning by the fractional method. Issledovaniya biologicheskogo materiala na metallicheskiya yady drobnym metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krylova, A.N.

  1975-01-01

  A fractional method is developed for analysis of biological material for the presence of toxic quantities of Pb, Hg, Ba, Mn, Cr, Ag, Cu, Sb, Tl, As, Bi, Cd and Zn. The method satisfies the requirements of medical forensic toxicology. (Ref. Zh.)

 15. Acceleration of nodal diffusion code by Chebychev polynomial extrapolation method; Ubrzanje spoljasnjih iteracija difuzionog nodalnog proracuna Chebisevijevom ekstrapolacionom metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zmijarevic, I; Tomashevic, Dj [Institut za Nuklearne Nauke Boris Kidric, Belgrade (Yugoslavia)

  1988-07-01

  This paper presents Chebychev acceleration of outer iterations of a nodal diffusion code of high accuracy. Extrapolation parameters, unique for all moments are calculated using the node integrated distribution of fission source. Sample calculations are presented indicating the efficiency of method. (author)

 16. Hluboké a komplexní dohody o volném obchodu jako nástroj obchodní politiky EU

  OpenAIRE

  Žiga, Matúš

  2017-01-01

  Presented master's thesis deals with comprehensive free trade agreements (CFTA) and deep and comprehensive free trade agreements (DCFTA) concluded or proposed by the European Union. Its objective is to identify necessary conditions for initiation of (D)CFTA negotiation, determine areas covered by (D)CFTAs and contemplate an effect of (D)CFTAs on EU's position. In the first part of master's thesis, theoretical framework needed for research is introduced. The concept of soft power as defined by...

 17. Jak urbanizace ovlivňuje volný čas dětí a mládeže

  OpenAIRE

  ZÁMKOVÁ, Veronika

  2012-01-01

  The thesis deals with the issue of urbanization in connection with the influence on leisure of children and youth. The theoretical part is focused on the typification of rural and urban settlements; the process of urbanization itself in the context of the township of Ledenice; the issue of lifestyle and leisure as one of the most important parts of lifestyle (in connection with spending of it in a city and in the countryside). The practical part is dedicated to finding differences among ways ...

 18. Measurement of zero power reactor dynamic response by cross correlation method; Merenje dinamickog odziva reaktora nulte snage kros korelacionom metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kostic, Lj; Petrovic, M [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1969-07-15

  Pulse response is comprehensive description of linear system dynamics. In this paper, cross correlation method was used for measuring the response of zero power reactor. Reactor system was perturbed by pseudo-random signal, which was cross correlated with the reactor signal responding to this perturbation on the digital ZUSE Z-23 computer. Cross-correlation functions were measured for different positions of stochastic oscillator and ionization chamber in the critical system. From numerical processing of performed experimental data, it was concluded that a more powerful faster computer would be needed for processing statistical experiments. In that case it would be possible to obtain information about spatial effects in the reactor and propagation of neutron waves in the multiplication medium. Impulsni odziv je potpuni opis dinamike linearnog sistema. Za merenje impulsnog odziva nultog reaktora, u ovom radu, koriscena je kros korelaciona metoda. Reaktorski sistem je perturbovan pseudoslucajnim signalom, koji je u digitalnom racunaru ZUSE Z-23 kroskorelisan sa signalom odziva reaktora na ove perturbacije. Merene su kroskorelacione funkcije za razlicite polozaje stohastickog oscilatora i jonizacione komore u kriticnom sistemu. Iz numericki obradjivanih eksperimenta namece se kao zakljucak da bi za obradu statistickih eksperimenata kod nultih reaktora bio potreban racunar veceg kapaciteta i brzine. U tom slucaju bi se iz ovako postavljenog eksperimenta moglo doci i do informacija o prostornim efektima u reaktoru i prostiranju neutronskih talasa kroz multiplikativnu sredinu. (author)

 19. Fatigue limit of Zircaloy-2 under variable one-directional tension and temperature 300 deg C; Granica zamora zircaloy-2, pri cisto jednosmerno promenljivom opterecenju (A=1) na zatezanje i temperaturi 300 deg C

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spasic, Z; Simic, G [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1968-11-15

  A vacuum chamber wad designed and constructed. It was suitable for study of materials at higher temperatures in vacuum or controlled atmospheres. Zircaloy-2 fatigue at 300 deg C in argon atmosphere was measured. Character of strain is variable one directional (A=1) tension. Obtained results are presented in tables and in the form of Veler's curve. The obtained fatigue limit was {sigma} - 15 kp/mm{sup 2}. The Locati method was allied as well and fatigue limit value obtained was 15,75 kp/mm{sup 2}. Error calculated in reference to the previous value obtained by classical methods was 5%. Konstruisana je i izvedena vakuum-komora koja se pokazala prikladna za izucavanje osobina materijala na povisenim temperaturama u vakuumu ili kontrolisanim atmosferama. Izvrseno je ispitivanje zamaranja Zircaloy-2 na temperaturi 300 deg C u atmosferi preciscenog argona. Karakter opterecenja je bio cisto jednosmerno promenljivo opterecenje (A=1) na zatezanje. Dobiveni rezultati su dati tabelarno i u obliku Velerove krive. Dobijena je granica zamora {sigma} = 15 kp/mm{sup 2}. Primenjen je i metod Locati-a za priblizno odredjivanje granice zamora i dobijena je vrednost 15,75 kp/mm{sup 2}. Greska u odnosu na prethodnu granicu zamora dobijenu klasicnim metodom iznosi 5% (author)

 20. Ústavní výchova jako faktor využívání volného času

  OpenAIRE

  KAISERŠOTOVÁ, Marie

  2008-01-01

  This diploma dissertation is dealing with spending of leisure time in connection with institutional education and the results, which that education brings, when the main view is set on forming of subjecťs relations to his leisure time in connection of family and system for achievement of institutional or protective education. Dilatelly is treated about family as a natural background of education, which can significantly qualify the relation between the individual and his leisure time. At the ...

 1. Vliv masmédií na volný čas u studentů středních škol

  OpenAIRE

  VÍTKOVÁ, Petra

  2013-01-01

  ABSTRACT Mass Media and Their Impact on Leisure Time Activities of Secondary School Students Key words:media, television, internet, leisure time, teen-agers, value orientation, leisure time, non-profit organization This bachelor?s thesis deals with determination of basic terms related to mass media and their impact on leisure time spending of students at South-Bohemian secondary schools. This work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, basic terms are explai...

 2. Detection of viral hepatitis B markers by radioimmunoassay in medical personnel. Vyyavlenie markerov virusnogo gepatita B u meditsinskogo personala radioimmunologicheskim metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marievskij, V F; Lejbenzon, A S

  1990-10-01

  Results of revealing B markers of viral hepatitis (VHB) in medical personnel in the city of Zaporozhe by radioimmunoassay method are presented. By the frequency of revealing two markers (HB {sub s}Ag and anti-HB{sub s}) risk groups are indicated depending on the profession, age (length of service) of medical personnel.

 3. Measurement of control rods efficiency at the RB reactor by pulse method; Merenje efikasnosti kontrolnih sipki u reaktoru RB impulsnom metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petrovic, M; Markovic, V; Velickovic, Lj [Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1963-07-01

  Pulse method was applied for measuring the efficiency of control rods at the RB reactor. This paper describes the theory of experiment, experimental procedure applied and results obtained. Results are considered to be useful for safety analysis. it was found that the influence of delayed neutrons is rather small and could be neglected in estimation of rods efficiency.

 4. USPOREDNA ANALIZA VELIKIH VODA PROVEDENA UOBIČAJENIM METODAMA I METODOM GEMORFOLOŠKOG TRENUTNOG JEDINIČNOG HIDROGRAMA PRIMJENOM EBA4SUB PROGRAMA

  OpenAIRE

  Mulaomerović–Šeta, Ajla; Prskalo, Gordan; Lozančić, Željko; Petroselli, Andrea; Bakalović, Amina

  2017-01-01

  Problem određivanja hidrograma velikih voda jedan je od temeljnih problema u hidrotehničkoj praksi. Za definiranje hidrograma, odnosno njegovog vrha (pika), uobičajeno se koriste statističke metode godišnjih ekstrema i pikova, za koje je nužno raspolagati povijesnim podacima o protoku, zatim empirijski izrazi, te hidrološki modeli. U radu je prikazana primjena hidrološkog modela EBA4SUB (Event-Based Approach for Small Ungauged Basins) namijenjenog za definiranje hidrograma otjecanja na neizuč...

 5. Harmonizace pracovního a osobního života a její vliv na volný čas jedinců

  OpenAIRE

  Šantorová, Tereza

  2014-01-01

  This thesis explores the balance between work and personal life and its impact on individuals' leisure time. The first part begins with a discussion of the issues surrounding work-life balance and then focuses on the phenomenon of leisure and its importance in the lives of individuals. In order to contextualize this discussion, this thesis presents the relevant theories in the field and identifies their role in the development of leisure time in relation to work. Folowing part examines the co...

 6. A neutron depolarization study of magnetic inhomogeneities in weak-link superconductors. Issledovanie magnitnykh neodnorodnostej v sverkhprovodnikakh so slabymi svyazyami metodom depolyarizatsii nejtronov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhuchenko, N K; Yagud, R Z [AN SSSR, Leningrad (Russian Federation). Inst. Yadernoj Fiziki

  1993-09-01

  Neutron depolarization measurements in the mixed state of both high-T[sub c] and low-T[sub c] weak-link superconductors have been carried out. Samples of YBCO, BSCCO, SnMo[sub 6]S[sub 8] and 0.5 Nb-0.5 Ti of different magnetic prehistory were analyzed at temperatures T 4.2 K under applied magnetic fields II <= 16.5 kOe. We ascribe the appearance of magnetic inhomogeneities and their hysteresis behaviour to the interaction between dipole magnetic fields (diamagnetic and paramagnetic ones) and applied magnetic fields.

 7. Preparation of Films and Sources for 4{pi} Counting; Prigotovlenie dlya 4{pi}-scheta plenok i istochnikov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Konstantinov, A. A.; Sazonova, T. E. [Vsesojuznyj Nauchno - Isledovatel' skij Institut Im. D.I. Mendeleeva, Leningrad, SSSR (Russian Federation)

  1967-03-15

  To obtain a high degree of accuracy in determining the specific activity of sources by the absolute counting of particles with a 4{pi} counter, attention must be paid to the preparation of the radioactive sources. At the Mendeleev Institute of Metrology, celluloid films (surface density 8-10 {mu}/cm{sup 2}) coated on both sides with gold (10-15 {mu}g/cm{sup 2} ) or palladium (5-6 {mu}g/cm{sup 2}) are used as the bases of the radioactive sources. In order to reduce the correction for absorption of beta particles in the radioactive deposit, the base is specially treated with insulin. The authors present an extremely sensitive and effective method, employing the electron-capture nuclide {sup 54}Mn ({sup 54}Cr), for determining the uniform distribution of the active layer over the entire insulintreated surface. A solution of {sup 54}Mn ({sup 54}Cr) salt was applied to the insulin-tteated film, and the source of {sup 54}Cr ({sup 54}Mn) Auger K electrons thus obtained was investigated with the help of a proportional 4{pi} counter. The total number of {sup 54}Cr ({sup 54}Mn) Auger K electrons from the source was 8-12% less than the fluorescence coefficient (calculated from the number of {sup 54}Cr ({sup 54}Mn) K X-quanta emitted by the source) and the number of K electrons absorbed in the film (determined by the 'sandwich' method). From the differences, for insulintreated and untreated {sup 54}Mn ({sup 54}Cr) sources, between the calculated and recorded number of Auger electrons it is possible to reach a definite conclusion regarding the quality of the insulin treatment. (author) [Russian] Dlja poluchenija vysokoj tochnosti izmerenij pri opredelenii udel'noj aktivnosti istochnikov metodom absoljutnogo scheta chastic s pomoshh'ju 4{pi}- schetchika, bol'shoe vnimanie dolzhno byt' udeleno prigotovleniju radioaktivnyh istochnikov. Vo VNIIM v kachestve podlozhek radioaktivnyh istochnikov ispol'zujutsja celluloidnye plenki (poverhnostnaja plot- nost' 8-10 mkg/sm{sup 2

 8. Analýza způsobu trávení volného času českým spotřebitelem

  OpenAIRE

  Jansa, Hynek

  2011-01-01

  The aim of the thesis is to make segmentation of leisure activities market, to uncover important customer segments and describe the differences in their behavior and feature. Is used the knowledge of social sciences, particularly economics and sociology, with the help of which is described relationship of lifestyle and consumer behavior. The data come from research focused on consumer and media behavior and its relation to population lifestyle. Data were subjected to factor and cluster analysis.

 9. Observation of magnetostatic wave electron absorption in ferrite-high temperature superconductor structure. Nablyudenie ehlektronnogo pogloshcheniya magnitostaticheskikh voln v strukture ferrit-vysokotemperaturnyj sverkhprovodnik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anfinogenov, V B; Gulyaev, Yu V; Zil' berman, P E; Kotelyanskij, I M; Polzikova, N I; Sukhanov, A A [AN SSSR, Moscow (USSR). Inst. Radiotekhniki i Ehlektroniki

  1989-07-26

  Conditions for magneto-static wave (MSW) propagation in laminar structures ferrite-high-temperature superconductor (YBa{sub 2}Cu{sub 3}O{sub 7-{delta}}) and effect of transition into superconducting state under the temperature drop on these conditions are investigated. MSW electron absorption effrect in such structures (strongly dependent on the temperature) is detected and its interpretation is given.

 10. Specifika vegetace kolem silnic a dálnic - problematika začlenění dřevin do volné krajiny

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Cimbůrková, Miroslava; Šerá, Božena

  2011-01-01

  Roč. 45, č. 3 (2011), s. 162-165 ISSN 0044-4863 R&D Projects: GA MŠk OC10032 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : road * tree * planning Subject RIV: AP - Urban, Regional and Transport Planning

 11. Identifikace a stanovení volných radikálů ve vzorcích lidských vlasů metodou EPR spektroskopie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stopka, Pavel; Křížová, Jana; Arenberger, P.; Votruba, M.

  2004-01-01

  Roč. 12, č. 3 (2004), s. 196-200 ISSN 1210-7921 R&D Projects: GA ČR GA203/01/0944 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918 Keywords : hair s * free radicals * EPR Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry

 12. Ošetřovatelská péče u pacientky po rekonstrukční operaci prsu metodou volného TRAM laloku

  OpenAIRE

  Kneiflová, Jana

  2017-01-01

  (Aj) The topic of presented diploma thesis is nursing care of patients undergoing breast reconstruction surgery using TRAM (Transverse Rectus Abdominis Musculocutaneous) flap. The thesis is divided into theoretical and empirical part. Theoretical part deals with history of plastic surgery, breast anatomy, and physiology. In her thesis author focuses on breast cancer, its increasing incidence shifting to the younger and younger age groups, surgical therapy by total mastectomy as part of multid...

 13. Coherent effects in relativistic electron beams radiation in the presence of beat waves; Kogerentnye ehffekty v izluchenii relyativistskogo ehlektronnogo sgustka pri nalichii voln bienij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gevorgyan, L A; Shamamian, A N

  1992-12-31

  The problem of relativistic electron beam-laser beat waves interaction is considered. Due to interaction the electron density is changed as opposed to the case, when it interacts with still electron plasma, the change of density gets less. But it is interesting to research the coherent spontaneous radiation of the electron beam interacting with. It is shown that this interaction brings to an increase of the partial coherent effect. The radiation efficiency depends essentially on the beam parameters, i.e. on the radio of the distinctive longitudinal dimension density. The maximum amplification takes place when the beam length makes room for an odd number of wave length quarters. Since the gain factor decreases with the radiation wave length, we offer to use high-current relativistic electron beams to generate micro radio waves. 4 refs.

 14. Economic Aspects of Radiation Treatment; Considerations Economiques sur le Traitement par Irradiation; Ehkonomicheskie aspekty obrabotki produktov metodom oblucheniya; Consideraciones Economicas Sobre el Tratamiento por Irradiacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leveque, P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1966-11-15

  In May 1963, at the Conference held by the International Atomic Energy Agency on the Industrial Uses of Large Radiation Sources, there was considerable discussion of costs. This general exchange of views led to a number of assessments of the cost of treatment by radioactive sources and machines. After three years it seems appropriate to review the basic hypotheses, and in particular to take account of the drop in price: of radioisotopes, especially {sup 137}Cs. This affects the cost both of the installed kW and of the KWh of energy produced. In the light of the experience gained in the past: three years it is possible to define the efficiencies and the load factors observed in plants at present in operation. It is true that in most cases these are treating medical equipment and supplies, but the problems are comparable. (author) [French] En mai 1963, lors de la Conference organisee par l'AIEA sur l'emploi des sources de rayonnements intenses dans l'industrie, un large debat s'etait engage sur les prix de revient. De cette confrontation generale, on a pu tirer quelques evaluations du cout de traitement par sources radioactives et machines. Il est bon, trois ans apres, de revoir les hypotheses de base et surtout de tenir compte de l'abaissement du prix des radioelements et tout specialement du {sup 137}Cs. Ceci influe a la fois sur le prix du kW installe et du kWh d'energie produit. A la lumiere de l'experience acquise pendant ces trois dernieres annees, il est possible de preciser les rendements et facteurs de charge observes dans des installations actuellement en fonctionnement. Il s'agit il est vrai, dans la majorite des cas, de traitements d'accessoires medicaux, mais les problemes sont comparables. (author) [Spanish] En la Conferencia sobre las aplicaciones industriales de las fuentes de radiacion de elevada intensidad, celebrada.en mayo de 1963 bajo los auspicios del OIEA, se inicio un amplio debate sobre los precios de costo. De esta confrontacion general se pudieron sacar varias conclusiones sobre el costo del tratamiento por medio de fuentes radiactivas y maquinas. Es conveniente, tres aflos despues, revisar las hipotesis fundamentales y, sobre todo, tener en cuenta el abaratamiento de los radioelementos, en particular, del {sup 137}Cs. Esto influye a la vez sobre el precio del kilovatio instalado y del kilovatio-hora de energfa producido. La experiencia adquirida en estos tres ultimos aflos permite precisar los rendimientos y factores de carga observados en instalaciones actualmente en servicio. Es cierto que en la mayorfa de los casos estas consisten en instalaciones de tratamiento de accesorios medicos, pero los problemas son analogos. (author) [Russian] V mae 1963 goda vo vremja raboty Konferencii po promyshlennomu primeneniju moshhnyh istochnikov izluchenija, organizovannoj MAGATJe, razvernulas' bol'shaja diskussija po voprosu sebestoimosti. V rezul'tate obmena mnenijami mozhno sdelat' nekotorye ocenki stoimosti obrabotki radioaktivnymi istochnikami i ustrojstvami. Zhelatel'no po istechenii treh let peresmotret' osnovnye gipotezy i uchest' snizhenie stoimosti radiojelementov, i v osobennosti cezija-137. Stoimost' radiojelementov okazyvaet vlijanie srazu na stoimost' 1 kvt ustanovlennoj moshhnosti i kilovatt/chasa proizvodimoj jelektrojenergii. V svete poluchennogo v techenie poslednih treh let opyta imeetsja vozmozhnost' utochnit' proizvoditel'nost' i kojefficient nagruzki dejstvujushhih v nastojashhee vremja ustanovok; Rech' idet v bol'shinstve sluchaev ob obrabotke vspomogatel'nogo medicinskogo oborudovanija, no vse jeti problemy sravnimy. (author)

 15. Pilotní studie ročního režimu pohybové aktivity gymnaziálních studentek [Variability of year-round physical activity in high school girls – pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Pelcl

  2008-03-01

  Full Text Available Tato studie analyzuje výsledky výzkumu u devíti gymnaziálních dívek, které dobrovolně celý školní rok 2005-06 nosily krokoměry k monitorování pohybové aktivity a její variability v průběhu jejich školní docházky a volného času. Korigovaná data byla zpracována opakovanou analýzou rozptylu a zjištěny byly významné rozdíly mezi dny v týdnu, měsíci, dny s vyučovacími jednotkami tělesné výchovy a bez tělesné výchovy a ročními obdobími. [The adolescent period seems to be critical in age-related decline of physical activity. To infl uence physical activity behavior in children and youth, it is necessary to determine factors aff ecting physical activity which are related to seasonal, monthly or weekly period. Therefore, the purpose of this study is to collect one year pedometer self-monitoring data to fi nd out the year-round variability of physical activity in high school girls. Nine volunteering girls from a high school participated in this study. Girls were asked to wear pedometer at their waist during each day of one year and record steps per day and daily behavior. We obtained 2118 person-day, each girl recorded 303 days. The days with lowest number of steps were Saturday and Sunday. The highest number of steps was obtained on days with regular physical education lesson – Wednesday. The month with the lowest average number steps/day was February and the average number steps/day was the highest in June. Although this study has several limitations (e.g. low sample size, the variability in year-round physical activity has been found across days and autumn, winter, and spring months.

 16. Odlišnosti kulturního vkusu společenských vrstev - co nás baví ve volném čase?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Špaček, Ondřej; Šafr, Jiří

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 6 (2008), s. 5-6 ISSN 1214-1720 R&D Projects: GA MŠk 2D06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : culture consumption * social stratification * cultural taste Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/153_socioweb_6_08.pdf

 17. Trávení volného času v České republice ve srovnání s evropskými zeměmi

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šafr, Jiří; Patočková, Věra

  2010-01-01

  Roč. 8, č. 2 (2010), s. 21-27 ISSN 1214-438X R&D Projects: GA MŠk 2D06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : leisure * life style * Europe Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.cvvm.cas.cz/index.php?disp=nase_spolecnost&r=1

 18. Measurement of graphite and aluminium absorption cross sections via reactor period by danger coefficient method; Merenje apsorpcionih preseka grafita i aluminijuma preko periode reaktora metodom koeficijenta opasnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Petrovic, M; Markovic, V; Velickovic, Lj [Boris Kidric Institute of nuclear sciences, Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1963-07-01

  Full text: This activity is a logical continuation of the experiment at the RA reactor during 1962 which was based on compensating the effect by means of control rod. Since results are given with significant errors, new method for measuring the absorption cross sections via reactor period. Experiment was done at the RB reactor which was particularly prepared for this type of experiments. Reactor power was from 50 mW to 2 W. Absorption cross sections were measured for two types of material: domestic graphite No.3 and French graphite 'Pachiney', and two types of aluminium. Total errors in applying this method are {+-} 5%, where the source of major part of error comes from uncertainty of the standard absorption power (previous method gave {+-} 10 do 55% ). Comparison of French graphite absorption cross section obtained via reactor period and via control rod showed approximate agreement with discrepancy of 5.4% which is considered within the precision of this method. Considering the accuracy of measurement results and reactor economy it is concluded that measuring absorption cross sections of samples via period of RB reactor is more favourable than measurements by control rod at the RA reactor. Pun tekst: Ovaj rad predstavlja logican nastavak eksperimenta na reaktoru RA u toku 1962. godine, koji je bazirao na kompenzaciji efekta pomocu kontrolne sipke. Kako su rezultati dati sa velikim greskama, to se prislo novom nacinu merenja apsorpsionih preseka preko periode reaktora. Eksperiment je radjen na reaktoru RB koji je specijalno pripremljen za ovu vrstu eksperimenta. Snaga reaktora se kretala od 50 mW do 2 W. Preko periode reaktora RB odredjeni su apsorpcioni preseci za dve vrste materijala i to: domaci grafit No.3 i francuski 'Pachiney', i dve vrste aluminijuma. Ukupne greske pri ovom nacimu merenja iznose oko {+-} 5%, gde glavni deo greske nosi neodredjenost apsorpcione moci standarda (ranija metoda je dala {+-} 10 do 55% ). Poredjenjem vrednosti apsorpcionih preseka francuskog grafita, pomocu periode reaktora i preko kontrolne sipke, nalazi se da su u pribliznoj saglasnosti sa odstupanjem od 5,4 % a sto se smatra da je u okviru greske ove metode. Na osnovu svega recenog u pogledu tacnosti rezultata merenja kao i ekonomicnosti reaktora, zakljucujemo da su merenja apsorpcionih preseka uzoraka preko periode reaktora RB umnogome povoljnija od onih na reaktoru RA preko kontrolne sipke. (author)

 19. Curious Cases of the Enzymes / Neobiča Istorija Enzima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulusu Nuriye Nuray

  2015-07-01

  Full Text Available : Život oko nas uglavnom se zasniva na biološkoj katalizi, pa bi se čak, u nekakvoj neromantičnoj priči, život mogao opisati kao niz hemijskih reakcija koje regulišu glavni principi termodinamike. U davnoj prošlosti, ku­canje srca bilo je znak dobrog zdravlja, međutim, za mene, najvažniju ulogu ima upravo prisustvo enzima... Mada ne obraćamo često pažnju na to, istorija enzimologije stara je koliko i sam ljudski rod i seže daleko u prošlost. CVaj rad posvećen je baš tim počecima u ovoj veoma zanimljivoj nauci, koja je u prošlosti ostavila traga na našim životima i koja će u budućnosti učiniti da život bude mnogo pro­duktivniji za čovečanstvo. Između čoveka i enzima postojao je oduvek jedan delikatan, suštinski važan odnos. Suočen s nepoznatom i neprijateljski nastrojenom prirodom punom grabljivaca, preistorijski čovek rano je otkrio lekovita svojstva biljaka, i to metodom probe i greške. Štaviše, slučajno su otkriveni inhibitori enzima, čime je, grubo rečeno, još tada otvorena nova oblast istraživanja. Oi biljni derivati koji su imali ulogu inhibitora enzima pomagali su preistorijskom čoveku u njegovoj borbi da opstane i zaštiti se od grabljiva­ca; prilikom lova i ribolova... Kasnije kroz istoriju, sa nepro- menjenom svrhom opstanka i poboljšanja kvaliteta života, enzimologija je iz korena transformisana, a metodologiju »probe i greške« iz praistorije zamenile su racionalne naučne teorije.

 20. Dívkou a chlapcem ve volném čase: vnímání genderu v rámci zájmových aktivit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomáš Kůst

  2014-12-01

  Full Text Available In this paper I would like toexplain how students of first grade (12years old and last (eighth grade (19 yearsold at one grammar school in Pilsen regionunderstand their gender in connectionwith free time activities and interests. Freetime activities and interests are importantpart of human life. It is connected with allcomponents of our life. It means we cansuppose that gender stereotypes will exist inarea of interests and free time activities too.The aim of this work was to understand andexplain how gender stereotypes are producedand repeated. I decided for mixed methodsresearch design. First of my results is that forparticipants free time and interests are notthe same thing. Second of main results is thatin area of interests and hobbies are producedand repeated gender stereotypes. However theparticipants have never said it in the interview.The positive result of this research is howgender stereotypes could be deconstructed. Itis possible thanks to personal experience withuntypical interest according to gender. Thisexperience was shared through interactionswith others and it brought positive changes ofopinions.

 1. Fitness centrum jako náplň volného času. Srovnávací výzkum mezi klienty v Praze a Frankfurtu nad Mohanem

  OpenAIRE

  Černá, Jana

  2014-01-01

  The thesis discusses the social phenomenon of fitness and exercise in the fitness centers. It contains descriptive and comparative research of visitors fitness centers in Prague and Frankfurt am Main as representatives of this new phenomenon. It is a group of visitors who visit the fitness center at their leisure time. Research on the theoretical basis Bourdie's concept of habitus, social space and capital is trying to detect and describe patterns and main motivations of visitors fitness cent...

 2. Solving the transport equation by Monte Carlo method and application for biological shield calculations; Resavanje transportne jednacine Monte Carlo metodom i njena primena u zadacima proracuna bioloskog stita

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kocic, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1977-07-01

  General sampling Monte Carlo scheme for neutron transport equation has been described. Programme TRANSFER for neutron beam transmission analysis has been used to calculate the neutron leakage spectrum, detector efficiency and neutron angular distribution of the example problem (author) [Serbo-Croat] U radu se najpre razmatraju osnovni problemi resavanja transportne jednacine i nacin kako Monte Karlo metoda omogucuje da se prevazidju neki od njih: visedimenzionalnost zadatka, problem dubokog prodiranja i dovoljno fino tretiranje efikasnih preseka. Dalje, govori se o iskustvima sa primenom Monte Karlo metode u Laboratoriji za nuklearnu energetiku i tehnicku fiziku i o primeni ove metode na probleme zastite. Na kraju dati su i analizirani ilustrativni primeri proracuna transporta neutrona kroz ravan sloj zastitnog materijala koriscenjem Monte Karlo programa TRANSFER (author)

 3. Raman spectroscopy study of the crystal - melt phase transition of lanthanum, cerium and neodymium trichlorides; Issledovanie fazovogo perekhoda kristall-rasplav trikhloridov lantana, tseriya i neodima metodom spektroskopii KRS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zakir' yanova, I D; Salyulev, A B [UrO RAN, Inst. Vysokotemperaturnoj Ehlektrokhimii, Ekaterinburg (Russian Federation)

  2007-09-15

  Systematic structural studies of crystalline (over a wide temperature range) and molten LaCl{sub 3}, CeCl{sub 3}, and NdCl{sub 3} salts (near the crystal-melt phase transition temperature) are conducted employing Raman spectroscopy. A change in the trend of temperature dependences of characteristic frequencies is revealed in the pre-melting region of the compounds. This is attributed to an increase in the number of crystal defects due to weakening of a part of Ln-Cl bonds and decreasing of coordination number of chloride anions in the vicinity of rare earth cation.

 4. Knihovny v Dačicích a okolí a jejich vliv na volný čas dětí a mládeže

  OpenAIRE

  KOPŘIVOVÁ, Šárka

  2014-01-01

  The theses deals with libraries in Dačice and its surroundings and with their influence on children and teenagers' free time activities. In the theoretical part basic terms (such as free time, library, reader) have been explained. The library system in the Czech Republic, how it works, its functions and departments have also been specified. In this part libraries in Dačice area have been introduced. The Municipal Library in Dačice and in Budíškovice have been introduced in detail. The theses ...

 5. Investigation of cascade regions of damage in alpha iron by a computer simulation method (crystal model). Issledovaniye kaskadnykh oblastey povrezhdeniya v. cap alpha. -zheleze metodom mashinnogo modelirovaniya (kristallicheskaya model)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kevorkyan, Yu R

  1974-01-01

  A SPIKE program is used to study regions of structural damage that arise as a result of cascades of atomic collisions in single-crystal alpha iron. The model of the cascade process realized in the program uses a pair collision approximation and accounts for the influence of the crystal structure of the material. The following characteristics of regions of damage are found as a function of the energy of the primary knock-on atom: volume of the region, displacement effectiveness, size distribution of complexes of vacancies and injections. The results are compared with data in the literature. An appendix gives the text of the SPIKE program in FORTRAN.

 6. Eradication of White Grub (Melolontha Vulgaris F.) by the Sterile - Male Technique; Eradication du ver blanc (Melolontha Vulgaris F.) par la methode du lacher de males steriles; Unichtozhenie lichinok majskogo zhuka (Melolontha Vulgaris F.) metodom sterilizatsii muzhskikh osobej; Erradicacion de la larva del abejorro (Melolontha Vulgaris F.) por la tecnica de los machos esterilizados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Horber, E. [Swiss Experimental Station for Agriculture, Zurich-Oerlikon (Switzerland)

  1963-09-15

  mortalidad se observo en la zona a). En 1962 se procedio en esta zona a un segundo tratamiento para el que se soltaron 17 l de machos irradiados. Se habia esterilizado el 76% por lo menos de los machos. El nuevo muestreo de larvas demostro que en la zona a) el exterminio habia sido completo. Debido a la sequia que reino en toda la region se observaron tambien disminuciones en las zonas b) y c). Se ha demostrado que la tecnica de los machos esterilizados puede aplicarse con exito a insectos de una region que no este estrictamente aislada desde el punto de vista geografico, cuyas hembras copulen varias veces, y que no sea posible criar en grandes cantidades debido a la larga duracion de su ciclo de reproduccion. (author) [Russian] Laboratornye ispytaniya pokazyvayut, chto doza 30 00 r dostatochna dlya sterilizatsii muzhskikh osobej majskogo khuka. V techenie dvukh vyletov sterilizovannye samtsy vypuskalis' na volyu sredi neoblucheknykh populyatsij dlya likvidatsii khrushchej v rajone s nespetsializirovannym sel'skim khozyajstvom, raspolozhennom v severo-zapadnoj SHvejtsarii. V 1950 godu shirokoe rasprostranenie ehtikh vreditelej bylo predotvrashcheno primineniem khimikalij. Sparivaniya nablyudalis' pri vylete s 1953 po 1962 god. V 1959 godu byli otvedeny pyat' uchastkov ploshchad'yu 30 ga, na kotorykh sozdali: A - ehksperimental'nyj uchastok, na kotorom muzhskie osobi vylavlivalis', obluchalis' i vypuskalis' snova na volyu; B - uchastok dlya razvedeniya, gde majskie zhuki sobiralis', ikh muzhskie osobi obluchalis' i vypuskalis' na uchastok A; V - kontrol'nye uchastki, gde nablyudalis' sparivaniya bez vneshnego vmeshatel'stva. Samtsy obluchalis' na obychnoj terapevticheskoj rentgenovskoj ustanovke. Obluchennye samtsy okrashivalis' vruchnuyu dlya opredeleniya proportsii sterilizovannykh samtsov metodom izotopnogo razvedeniya. V 1959 godu v kachestve pervogo opyta na uchastok A bylo vypushcheno okolo 6 l sterilizovannykh samtsov, chto sostavlyalo okolo 50% vsej populyatsii

 7. Motivace k výtvarnému umění prostřednictvím výtvarných technik v pedagogice volného času

  OpenAIRE

  JÍROVÁ, Jana

  2009-01-01

  The diploma paper consists of two parts - theoretical and practical. There are explained notions related to visual art motivation in the theoretical part like creativity, imagination and fantasy, explanation of chosen visual art techniques, definition of younger pupil age, explication of pedagogy of leisure time and pedagogue of leisure. The practical part consists of visual art project which is composed of visual art activities. The visual art project is realized at the school nursery with p...

 8. Prevence rizikového chování na druhém stupni základních škol ve vztahu k problematice volného času

  OpenAIRE

  ZEVLOVÁ, Lenka

  2017-01-01

  The study enquires into the issue of risk behaviour prevention in relation to the importance of leisure time in upper primary school pupils. The theoretical part looks into the characteristics of leisure time and its importance, causes of risk behaviour, and the options for its prevention. The practical part examines the views of pupils, parents and education staff on the issues of risk behaviour and leisure time. The aim of the study was to analyse the types of leisure time activities and ot...

 9. The Scintillation Counting of Calcium-45; Comptage du Calcium-45 au Moyen d'un Scintillateur; Izmerenie aktivnosti Kal'tsiya-45 stsintillyatsionnym metodom; Determinacion del Calcio-45 Mediante Contadores de Centelleo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carr, T. E.F.; Parsons, B. J. [Medical Research Council, Radiobiological Research Unit, Harwell (United Kingdom)

  1965-10-15

  A review is made of some of the methods for the assay of {sup 45}Ca in biological materials. Experience gained from the assay of {sup 45}Ca in such materials, using a liquid scintillation technique previously published by the authors, is reported. Difficulties were found with certain samples because of the presence of relatively large amounts of iron. The quenching of the scintillator due to this iron, and methods for overcoming it are discussed. Results are given of the use of external gamma-ray sources as standards and as a means of estimating quenching effects in certain samples. Though not entirely satisfactory for the measurement of quenching, their use as a standard for checking counter performance is recommended. A comparison is given of the methods, including liquid and plastic scintillation counting of {sup 45}Ca covering the following aspects: (a) efficiency, (b) background, (c) ease and speed of sample preparation, (d) use of standards and reproducibility, and (e) stable calcium capacity. Recommendations are made as to which technique is most suitable under given circumstances. (author) [French] Les auteurs examinent plusieurs methodes de dosage de {sup 45}Ca contenu dans des substances biologiques. Ils decrivent les resultats qu'ils ont obtenus precedemment en analysant, au' moyen d'un scintillateur liquide, le {sup 45}Ca contenu dans ces substances. Certains echantillons ont cause des difficultes, car ils contenaient des quantites de fer assez importantes. Le memoire fait etat de l'extinction du scintillateur provoquee par ces quantites de fer et discute les methodes qui permettent d'y remedier. Les auteurs donnent les resultats obtenus avec des sources gamma exterieures utilisees comme etalons qui permettent par ailleurs d'evaluer les effets d'extinction dans certains echantillons. Bien que ces sources ne soient pas entierement satisfaisantes pour mesurer l'extinction, ils recommandent de les utiliser comme etalons pour controler la performance du compteur. Les auteurs comparent les diverses methodes de comptage de {sup 45}Ca notamment avec scintillateurs liquides ou en matiere plastique, sous les aspects suivants: a) efficacite, b) bruit de fond, c) facilite et vitesse de preparation des echantillons, d) emploi d'etalons et reproductibilite, et e) capacite en calcium stable. Les auteurs formulent des recommandations touchant la technique qu'ils considerent comme la plus appropriee dans des conditions donnees. (author) [Spanish] Los autores pasan revista a algunos metodos de determinacion del calcio-45 en sustancias biologicas. Se describe la experiencia adquirida en la determinacion de calcio-45 en dichas sustancias aplicando una tecnica de recuento con centelleador laquido ya dada a conocer por los autores. Ciertas muestras suscitaron dificultades debidas a la presencia de cantidades relativamente grandes de hierro. Se estudia la extincion provocada por este ultimo elemento, asf como metodos para superar esta dificultad. Se exponen los resultados del empleo de fuentes gamma internas como patrones y como medio de evaluar los efectos de extincion en ciertas muestras. Aunque no son enteramente satisfactorias para medir la extincion, se recomienda su uso como patrones para comprobar el correcto funcionamiento del contador. Se comparan los resultados de esos metodos, incluidos los de determinacion del {sup 45}Ca por recuento con centelleador liquido y plastico, con respecto a los siguientes puntos: a) rendimiento, b) actividad de fondo, c) facilidad y rapidez de preparacion de muestras, d) empleo de patrones y reproductibilidad, y e) influencia del calcio estable. Se formulan recomendaciones sobre la tecnica mas apropiada segun las circunstancias de cada caso. (author) [Russian] Daetsja obzor nekotoryh metodov ocenki kal'cija-45 v biologicheskih materialah. Soobshhaetsja ob opyte, nakoplennom v processe ocenki kal'cija-45, s primeneniem metoda scheta zhidkostnym scintilljatorom, o kotorom avtory soobshhali ranee. Pri ocenke nekotoryh obrazcov voznikali trudnosti vvidu prisutstvija sravnitel'no bol'shih kolichestv zheleza. Obsuzhdajutsja problemy oslablenija scintilljatora vvidu prisutstvija zheleza i metody preodolenija takogo oslablenija. Privodjatsja rezul'taty ispol'zovanija vneshnih istochnikov gamma-izluchenija v kachestve standartov i sredstv ocenki jeffektov oslablenija v nekotoryh obrazcah. Rekomenduetsja primenjat' ih v kachestve standartov dlja proverki harakteristiki schetchika, hotja oni ne polnost'ju udovletvorjajut trebovanijam pri izmerenii stepeni oslablenija. Provoditsja sravnenie metodov, v tom chisle metodov scheta kal'cija-45 zhidkim i plasticheskim scintilljatorami, s ohvatom sledujushhih aspektov: a) jeffektivnost'; b) fon; v) legkost' i skorost' podgotovki obrazcov; g) primenenie standartov i vosproizvodimost'; d) emkost' ustojchivogo kal'cija. Dajutsja rekomendacii otnositel'no stepeni prigodnosti jetih metodov pri zadannyh obstojatel'stvah. (author)

 10. Non-Destructive Testing Methods Applied to Multi-Finned SAP Tubing for Nuclear-Fuel Elements; Essais Non Destructifs de Gaines a Ailettes, en Poudre d'Aluminium Frittee, pour Elements Combustibles; Nedestruktivnye metody ispytaniya rebristykh trub iz spechennogo alyuminikiog'o poroshka dlya yadernykh toplivnykh ehlementov; Metodos de Ensayo No Destructivo Aplicados a Tubos de SAP con Aletas Multiples Destinados a Elementos Combustibles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lund, S. A. [Danish Central Welding Institution, Copenhagen (Denmark); Knudsen, P. [Danish Atomic Energy Commission, Research Establishment, Risoe (Denmark)

  1965-09-15

  corrientes de Foucault. (author) [Russian] Komissija po atomnoj jenergii Danii predprinjala izuchenie jenergeticheskogo reaktora s organicheskim teplonositelem i tjazhelovodnym zamedlitelem. Toplivnym jelementom dlja reaktora javljaetsja puchok iz 19 sterzhnej; toplivnyj sterzhen' soderzhit spechennye tabletki iz dvuokisi urana v dvuhmetrovoj trube iz spechennogo aljuminievogo poroshka. Truby dolzhny byt' ochen' horoshego kachestva, chtoby obespechit' optimal'nye uslovija perenosa tepla i sohranenija celostnosti toplivnyh jelementov vo vremja jekspluatacii reaktora. Dva primera otnositel'no konstrukcii trub svidetel'stvujut ob ochen' nebol'shih razmernyh dopuskah. Dlja obespechenija sootvetstvujushhego kachestva trub razrabotan strogij kontrol' v znachitel'noj stepeni osnovannyj na nedestruktivnyh metodah. Privoditsja opisanie jetih metodov, razrabotannyh dlja izmerenija tolshhiny stenok i diametrov i dlja obnaruzhenija defektov. Slozhnoe poperechnoe sechenie 24-rebernoj truby ne pozvoljaet primenjat' ul'trazvukovye metody ili metody vihrevyh tokov dlja izmerenija tolshhiny stenok. Pojetomu razrabotan special'nyj kontrol'no-izmeritel'nyj pribor, registrirujushhij beta-izluchenie, osnovannyj na principe oslablenija beta-izluchenija, poluchaemogo ot istochnika stroncija-90, pomeshhennogo vnutri truby. Metod ul'trazvukovogo rezonansa pri pogruzhenii primenjaetsja dlja postojannoj registracii tolshhiny stenok bolee prostyh konstrukcij 12-rebernyh trub. Vnutrennij i vneshnij (mezhdu granjami reber) diametry postojanno registrirujutsja bystrodejstvujushhimi sistemami vozduhomerov. Defekty obnaruzhivajut s pomoshh'ju ul'trazvuka metodom impul's-jeho i metodom vihrevyh tokov. Metodom ul'trazvuka mozhno legko obnaruzhivat' poperechnye no ne prodol'nye treshhiny. Pojetomu, krome proverki ul'trazvukom, primenjaetsja ispytanie vihrevymi tokami. (author)

 11. Radioisotope Scanning of the Pancreas with Selenomethionine-Se{sup 75}; Gammagraphie du Pancreas a l'Aide de la Selenomethionine-{sup 75}Se; Diagnosticheskoe fotoskennirovanie podzheludochnoj zhelezy; Gammagrafia del Pancreas Mediante Radioisotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sodee, D. B. [Doctors Hospital and Renner Clinic Foundation, Cleveland Heights, OH (United States)

  1964-10-15

  casos. El carcinoma mas pequeno que no pudo visualizarse estaba ocultado por el higado hipertrofiado. La exploracion pancreatica permite tambien confirmar la pancreatitis aguda y cronica, ya que las celulas lesionadas no concentran la selenometionina-{sup 75}Se. El autor trata ademas de la concentracion selectiva de la selenometionina{sup 75}Se en el tejido paratiroideo. Con la misma tecnica de expioracion se han visualizado adenomas paratiroideos en un pequeno grupo de enfermos de hiperparatiroidismo. La fotoexploracion del pancreas es ya una tecnica de uso corriente; actualmente se estudia la posibilidad de una fotoexploracion de la paratiroides. Debido a la mayor importancia medica atribuida a organos que antes no podian visualizarse con las tecnicas radiograficas tradicionales, la exploracion selectiva de organos por medio de compuestos marcados, elegidos segun sus propiedades bioquimicas, va adquiriendo cada vez mayor importancia. (author) [Russian] Nedavno bylo pokazano, chto fotoskennirovanie podzheludochnoj zhelezy s pomoshh'ju selenometionina, mechennogo {sup 75}Se , javljaetsja prakticheskim metodom. U 90%iz 100 bol'nyh, u kotoryh bylo polucheno 250 podobnyh fotoskennogramm, mozhno bylo otchetlivo videt' podzheludochnuju zhelezu. Bylo obnaruzheno, chto fiziologicheskaja stimuljacija podzheludochnoj zhelezy javljaetsja glavnym faktorom koncentracii selenometionina -Se15 v podzheludochnoj zheleze. Za chas do vnutrivennogo vvedenija v organizm 3-4 mkk/kg selenometionina-Ze75 s pomoshh'ju 30 grammov belkovoj pishhi byla nachata fiziologicheskaja stimuljacija podzheludochnoj zhelezy. Cherez 15 minut byla dostignuta nepreryvnaja stimuljacija podzheludochnoj zhelezy putem vvedenija cherez rot 900 mkg gidrohlorida glutaminovoj kisloty. Do skennirovanija podzheludochnoj zhelezy nad oblast'ju pecheni, predvaritel'no opredelennoj pri skennirovanii s pomoshh'ju zolota-198, byl pomeshhen izognutyj zashhitnyj jekran iz svinca razmerom 0,9 sm, Jetot jekran blokiruet

 12. Preparation of Impervious Pyrolytic Carbon Coatings and Application to Dispersed Fuels; Preparation de revetements de carbone pyrolytique etanches - applications aux combustibles disperses; Prigotovlenie nepronitsaemogo uglerodnogo piroliticheskogo pokrytiya dlya dispergirovannogo topliva; Preparacion de revestimientos estancos de carbono piroutico: aplicacion a los combustibles nucleares dispersos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Auriol, A.; David, C. [Battelle Memorial Institute, Geneve (Switzerland); Fillatre, A.; Kurka, G.; Le Boulbin, E.; Rappeneau, J. [Commissariat a l' Energie Atomique (France)

  1963-11-15

  osadka. Ehtot sposob pokrytiya byl perenesen na zerna okisi i karbida urana metodom dvizhushchegosya sloya. Posle utochneniya uslovij pokrytiya ehtikh zeren byla issledovana ikh makro- i mikrostruktury, a takte ikh pronitsaemost'. Byli izucheny svojstva ehtikh zeren pri vysokoj temperature na predmet ikh vozmozhnogo primeneniya v reaktore. (author)

 13. Uticaj oksidacije aktivnog uglja sumpornom kiselinom i impregnacije bakar-sulfatom na sorpcionu sposobnost gasnog filtra za zaštitu od dejstva amonijaka / Study of the effects of activated carbon oxidation with sulphuric acid and impregnation with copper sulphate on the protection capacity of gas filters against ammonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sretko Ilić

  2002-01-01

  Full Text Available U radu je istraživana mogućnost poboljšanja kvaliteta aktivnog uglja (AU za upotrebu u sredstvima za ličnu zaštitu respiratornih organa od dejstva amonijaka. Uzorci komercijalnih AU oksidovani su različitim količinama rastvora sumporne kiseline, masenih koncentracija 10% i 15%. Na uzorke AU tretirane kiselinom deponovan je zatim bakar-sulfat, metodom dvostruke impregnacije rastvorom bakar-sulfata do početne vlažnosti uzorka. Impregnisani AU ispitanje u sloju u gasnom filtru prečnika 105 mm, čije su visine imale vrednosti od 29 mm do 41 mm, a uslovi su bill: ulazna koncentracija amonijaka -3,5 mg/dm3 (zapreminska koncentracija 0,5%, protok gasne smeše vazduh-amonijak - 30 dm3/min, relativna vlažnost 70% i ambijentna temperatura. Proboj je detektovan kvalitativno, pomoću indikatorskog papirića safenolftaleinom. AU impregnisan novim postupkom obezbedio je u sloju visine 29 mm vreme proboja 108 min, a 160 min u sloju visine 41 mm. / The objective of this paper has been the study of the possibility to enhance the properties of activated carbon (AC for using it in respiratory protective devices for ammonia removal from the air. The commercial AC samples were oxidized with different amounts of 10% and 15% sulphuric acid solutions. The acid treated AC samples were the loaded with copper sulphate with twofold impregnation by the incipient wetness method. The impregnated AC was tested in a packed bed in the gas filter with a diameter of 105 mm and a bed depth ranging from 29 mm to 41 mm under the following test conditions inlet concentration of ammonia was 3,5 mg/dm3, flow rate of 30 dm3/min at 70% relative humidity and ambient temperature. The breakthrough was detected qualitatively by the phenolphtalein indicator paper. The new impregnated AC reached the breaktrough time of 108 min for a 29 mm bed depth, and 160 min for a bed depth of 41 mm.

 14. Rekreační funkce volného času u studentů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  OpenAIRE

  UHLÍŘOVÁ, Daniela

  2013-01-01

  This thesis deals with the recreational function of free time for students of the Faculty of Theology of the University of South Bohemia. The thesis is an analysis of the literature on the matter, stating kinds of recreation and brief historical overview in the context of free time. It is an analysis of recreation and active lifestyles including previous research studies. The central section is defined by the concept and function of free time period described in university education, recreati...

 15. Comparison of Spin Wave Theory with Neutron Scattering Results for MnF{sub 2}; Comparaison entre la Theorie de l'Onde de Spin et les Resultats Obtenus par la Diffusion des Neutrons dans MnF{sub 2}; Sravnenie teorij spinovoj volny s rezul'tatami rasseyaniya nejtronov dlya MnF{sub 2}; Estudio Comparativo, en el MnF{sub 2}, de la Teoria Ondulatoria del Spin y de los Resultados de la Dispersion Neutronica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Low, G. G. [Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Berks (United Kingdom)

  1965-04-15

  %, y esto ocurre unicamente a menos de un grado, aproximadamente, del punto de Neel. Et autor describe sucintamente las probables consecuencias de un termino bicuadratico de intercambio en el MnF{sub 2}, y llega a la conclusion de que tal intercambio, de producirse, es muy pequeno. (author) [Russian] V rezul'tate jeksperimentov po neuprugomu rassejaniju, kotorye proveli nedavno Okazaki i Turberfil'd, poluchena prjamaja mera dispersii spinovoj volny v MnF{sub 2} i pri 4,2 Degree-Sign K i pri bolee vysokih temperaturah, priblizhajushhihsja k tochke Nila. Nizkotemperaturnye rezul'taty vmeste s drugimi magnitnymi svojstvami pozvoljajut ocenit' s nekotoroj tochnost'ju razlichnye obmennye konstanty v MnF{sub 2}. Ispol'zuja jeti konstanty, byl primenen opisannyj Oguchi formalizm teorii spinovoj volny dlja antiferromagnetikov v celjah teoreticheskogo predskazanija zavisimosti dispersii spinovoj volny ot temperatury. Ni odin iz imejushhihsja parametrov ne zatragivaetsja, i teoreticheskie krivye dispersii mozhno sravnit' s jeksperimental'nymi rezul'tatami v otnoshenii bolee vysokih temperatur v kachestve proverki teorii spinovoj volny. Byli prinjaty v raschet chislennye znachenija jenergii spinovyh voln i byli vzjaty integral' po zone Brilljujena, i tem samym udalos' izbezhat' ispol'zovanija nekotoroj formy razlozhenija v rjad po temperature. Uchteny dinamicheskie vzaimodejstvija mezhdu parami spinovyh voln, odnako kinematicheskie jeffekty ne prinimalis' vo vnimanie. Byla proizvedena perenormirovka jenergij spinovyh voln. Jeto-vazhnyj faktor dlja T/T{sub N} Greater-Than-Or-Equal-To Vulgar-Fraction-One-Half . Fakticheski teoreticheskie i jeksperimental'nye dannye v znachitel'noj stepeni sovpadajut pri temperaturah, sootvetstvujushhih priblizitel'no 90% tochki Nila. Opasno jekstrapolirovat' jetot rezul'tat k sistemam s men'shimi spinami, poskol'ku, verojatno, kinematicheskie jeffekty igrajut znachitel'no bol'shuju rol' v takih sluchajah. Dlja MnF{sub 2}, gde S = 5/2, soglasno

 16. Impregnation of Graphite with Liquid Silicon in a Vacuum; Impregnation du graphite avec du silicium llquide sous vide; Propitka grafita kremniem v vakuume; Impregnacion de grafito con silicio liquido en el vacio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ivanov, V. E.; Zelenskij, V. F.; Kolendovskij, M. K.; Kolomiets, L. D.

  1963-11-15

  }asnit' mekhanizm i prichiny razrusheniya izdelij v protsesse propitki. Na osnove provedennykh issledovanij vydvigaetsya ryad trebovanij k tekhnologii, pri vypolnenii kotorykh mozhno poluchat' izdeliya iz grafit-karbidkremnievykh materialov metodom propitki grafitov zhidkim kremniem v vakuume pri temperature 1450 - 1600 deg. C. (author)

 17. Is the geopotential directly measurable (Gauss, Bruns, Einstein : Je li geopotencijal direktno mjerljiv? (Gaus, Bruns, Ajnštajn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helmut Moritz

  2016-12-01

  Full Text Available It has been pointed out by the great Swedish geodesist Arne Bjerhammar and others around1985 that it is possible to replace the classical method of spirit leveling for determining differences of the geopotential by a much more direct and elegant method, measuring the frequency of atomic clocks. This is impossible by classical physics and requires methods of Einstein’s General Theory of Relativity. The principle is that the geopotential can be “felt” by the “proper time” of this theory, but there remained the problem that the measuring accuracies were unthinkably high in 1985 and even later. To get a leveling accuracy of 1 cm, we must measure these frequencies to a relative accuracy of 10-18. Reaching such accuracies provided a great challenge to high-precision time observation all over the world, from USA to China. Now it seems that the required frequency accuracy is being reached. The author tries to give a short introductory review accessible to geodetic students and surveyors. It is purely didactic. : Veliki švedski geodeta Arne Bjerhammar (i neki drugi, istakao je oko 1985. godine, da je klasičnu metodu geometrijskog nivelmana za određivanje razlika geopotencijala moguće zamijeniti mnogo direktnijom i elegantnom metodom, mjerenjem frekvencije atomskih satova. Ovo nije moguće metodama klasične fizike, te zahtijeva primjenu Ajnštajnove Teorije općeg relativiteta. Princip je da se geopotencijal može “osjetiti” pomoću “pravog vremena” ove teorije, ali ostaje problem što je tačnost mjerenja bila nezamisliva u 1985. godini, pa čak i poslije. Da bi se dobila tačnost nivelanja od 1 cm, frekvencije se moraju mjeriti s relativnom tačnošću od 10-18. Dostizanje ove tačnosti bio je ogroman izazov za sve svjetske opservatorije za visokoprecizno mjerenje vremena, od SAD do Kine. Čini se da je zahtijevana tačnost ipak dostignuta. Autor nastoji dati kratak, potpuno didaktički uvod, pristupačan studentima geodezije i

 18. Standardization of Radionuclides in the Electrotechnical Laboratory, Tokyo; Etalonnage des radionuclides au Laboratoire d'electrotechniqu e de Tokyo; Standartizatsiya radioizotopov v ehlektrotekhnichesko j laboratorii v Tokio; Normalizacion de radionuclidos en el Laboratorio de Electrotecnica de Tokio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Naito, Masashi; Inouye, Yajiro; Yura, Osamu [Electrotechnical Laboratory, Tokyo (Japan)

  1960-06-15

  izmerenii aktivnosti bylo vzyato ochen' malen'koe kolichestvo (50 mg) obraztsa na tonkoj plenke. Ono bylo vysusheno v silikagel'nom sushil'nom vakuum-kotle. Zatem obrazets byl vyparen snova. Tonkaya plenka byla poluchena v rezul'tate togo, chto sinteticheskaya smola, pokryvavshaya vodnuyu poverkhnost', byla perenesena na metallicheskoe kol'tso i zatem pokryta ochen' tonkim sloem zolota s pomoshch'yu vyparivaniya v vakuume. Izotopy Sr{sup 90} - Y{sup 90}, So{sup 60} i Cs{sup 137} byli izmereny vysheupomyanuty m sposobom. Tochnost' izmerenij sostavlyala {+-} 2%. 2) Metod 2 ya a({pi}) ({alpha})-scheta. Obraztsy RaD + E + F, U{sup 238} i Ro{sup 210} byli izmereny s pomoshch'yu tekh zhe apparatov, kotorye primenyalis' pri metode 4 ({pi}) ({beta})-scheta. Tochnost' izmereniya sostavlyala {+-}2, {+-} 1 i + 1% sootvetstvenno. 3) Vychislenie metodom, osnovannom na printsipe sovpadenij. Pri pri- menenii ehtogo metoda byli ispol'zovany metody ({beta})-({gamma}) i ({gamma})-({gamma}) scheta. Stsintillyatsionny j schetchik [Nal (TI), 1'' ({Phi}) X 1''] byl ispol'zovan v ka- chestve detektora u-luchej, a schetchik Gejgera-Myuller a - kak detektor ({beta})-uchej. Nedavno dlya togo chtoby issledovat' sushchestvuyushchee razlichie mezhdu vychisleniem metodom 4({pi}) ({beta}) -scheta i metodom, osnovannom na printsipe sovpadenij, my vmesto schetchika Gejgera-Myuller a skonstruiroval i spe- tsial'nyj tip proportsional'nog o 4 ({pi}) ({beta}) -schetchika, kotoryj mozhet, krome togo, byt' ispol'zovan v kachestve proportsional'nog o 4 ({pi}) ({beta})-schetchika nezavisimo ot skhem sovpadenij. Rezul'taty, poluchennye metodom, osnovannym na printsipe sovpadenij, dlya ({beta})-({gamma}) -u izluchenij v obshchem neskol'ko otlichalis' (na 3-4%) ot rezul'tatov metoda vychisleniya 4 ({pi}) ({beta})-scheta. EHto mozhet proizojti blagodarya samopogloshcheniyu . S drugoj storony, rezul'tat dlya So{sup 60}, poluchennyj za schet metoda, osnovannogo na printsipe sovpadenij dlya ({gamma})-({gamma}) izluchenij

 19. Determination of the stresses and displacements in the cut off curtain body executed by the << Wall-in-the ground >> method.; Opredelenie napryazhenij i peremeshchenij v tele protivofil`tratsionnoj zavesy, vypolnennoj metodom << stena v grunte >>.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snisarenko, V I; Mel` nikov, A I [Myinyisterstvo Budyivel` noyi Arkhyitekturi, Kyiv (Ukraine); [Myizhgaluzevij Naukovo-Tekhnyichnij Tsentr ` ` Ukrittya ` ` , Natsyional` na Akademyiya Nauk Ukrayini, Chornobil` (Ukraine)

  1994-12-31

  Construction of the cut-off-curtain (COC) is analyzed as a possible variant to reduce the rate of radioactive horizontal migration. Such constructions can be executed by the << wall-in-the ground >> method. The theoretical analysis of the stress-strained state of the carried out using the methods of the theory of elasticity and of the limit equilibrium of the strewing medium. Theoretical dependences are obtained and formulas for practical calculations of the COC-body stress-strained state in the depth intervals which are of practical interest are suggested. The dependences obtained may be used to calculate the consolidation parameters and filtration coefficients, to choose materials for the COC body, geometrical size and film elements included.

 20. Některé projevy sociální patologie u dětí a mládeže a možnosti jejich prevence z pohledu pedagoga volného času

  OpenAIRE

  BÁRTOVÁ, Lenka

  2008-01-01

  The thesis deals with problems of social pathology in context of importance of leisure time on children and juvenils. The work attends to characterization of leisure time and the social pathologic phenomena, to the chosen demonstrate of social pathology and chances of prevention in the teoretical part. Practical part inquire into student´s and the pedagogical personnel´s ideas of problems of social pathology and leisure time. The research deals with prevention and leisure time activity analys...

 1. Study with radio-sulphur of the kinetics of the process SO{sub 2} + 0.5 O{sub 2} {r_reversible} SO{sub 3} in a state of chemical equilibrium on a platinum catalyst; Etude, a l'aide du soufre radioactif, de la cinetique de la reaction SO{sub 2} + 0,5 O{sub 2} {r_reversible} SO{sub 3} en equilibre chimique, en presence d'un catalyseur de platine; Issledovanie pri pomoshchi radioaktivnoj sery kinetiki protsessa SO{sub 2} + 0,5 O{sub 2} {r_reversible} SO{sub 3}, nakhodyashchegosya v sostoyanii khimicheskogo ravnovesiya, na platinovom katalizatore; Estudio, con ayuda de azufre radiactivo, de la cinetica de la reaccion SO{sub 2} + 0,5 O{sub 2} {r_reversible} SO{sub 3} en equilibrio quimico en presencia de un catalizador de platino

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rojter, V A; Stukanovskaya, N A; Kornejchuk, G P

  1962-03-15

  sostoyanii ravnovesiya. Issledovanie provodilos' tsirkulyatsionnym metodom. Posle ustanovleniya ravnovesiya v sistemu vvodilos' v kachestve metki maloe kolichestvo S{sup 35}O{sub 2} i izmeryalas' skorost' perekhoda ego v S{sup 35}O{sub 3}. Iz ehtoj skorosti vychislyalas' skorost' pryamogo i obratnogo protsessov okisleniya SO{sub 2} na katalizatore. Predlozheny i obsuzhdeny vozmozhnye skhemy protekaniya protsessa. (author)

 2. Francouzská a česká terminologie v evropských legislativních textech zaměřených na oblast: "Volný pohyb pracovníků a sociální politika"

  OpenAIRE

  NECHVÍLOVÁ, Martina

  2007-01-01

  The thesis deals with the terminology of French and Czech legislative texts originated from the field of "Free movement of workers and social policy". The legislative texts were processed in the form of a parallel corpus and key words and their collocations, typical for this area, were selected with the help of the programme. Consequently, the collocations were analysed according to their translation in this programme which enables a comparison of multilingual documents. I focused on the term...

 3. Korelace mezi sportovní činností a užíváním návykových látek u 14letých žáků a žákyň základních škol ve Slovinsku Correlation between sport activity and drug-taking among 14 year-old primary school male and female pupils in Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jože Štihec

  2006-02-01

  Full Text Available Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, zda u 14letých žáků existuje korelace mezi sportovní aktivitou a užíváním návykových látek. Tento průzkum je založen na dotazníku s 38 proměnnými, přičemž pravděpodobnostní vztahy mezi proměnnými byly testovány pomocí chí-kvadrát testu. Analýza ukázala, že ve svém volném čase se sportu věnuje 80 % chlapců a 85 % dívek. Sportu se věnují většinou dvakrát až třikrát týdně. Většina chlapců se věnuje sportu závodně (39 %, zatímco dívky se věnují především rekreačním pohybovým aktivitám (48 %. Pokud jde o kouření, ke kuřákům patří 4 % procenta chlapců a 12 % dívek. Většina chlapců začala kouřit ve věku 13 let, dívky ve věku 12 let. 90 % chlapců a 94 % dívek již nějaký alkoholický nápoj vyzkoušelo – jde tedy o většinu žáků ve věku od 10 do 13 let. Pokud jde o užívání drog, vyzkoušelo je 18 % chlapců a 26 % dívek. Nejčastějšími typy drog jsou inhalace, pilulky a marihuana. Většina žáků prohlásila, že kouření, pití alkoholu a užívání nelegálních návykových látek vyzkoušela ze zvědavosti. Rodiče většinou podporují děti v provozování sportu. Většina žáků se domnívá, že sport a kouření spolu nejde dohromady. Domnívají se, že sportovní aktivity jsou činnosti, které by od užívání návykových látek mohly odrazovat. Zjistili jsme, že mezi sportovními aktivitami a užíváním legálních i nelegálních návykových látek není statisticky významná korelace. Statisticky významná korelace však byla zjištěna u pití alkoholu v případě chlapců (pivo a víno a inhalace látek v případě dívek. Rozdíly by zřejmě mohly být výraznější v pozdějším věku – při přechodu mezi základní a střední školou. Mladé lidi by bylo možno od užívání legálních i nelegálních návykových látek odradit nabídkou většího množství aktivit, kter

 4. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part V, Determining the fine neutron flux distribution by Pn method; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza) I-V, V Deo, Odredjivanje fine raspodele fluksa Pn metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  Expression for spherical harmonic moments were applied. They were obtained by spherical harmonics expansion of monoenergetic transport equation. This report presents the procedure for calculating the neutron flux distribution in the nine-zone reactor cell of the RA reactor in Vinca. The procedure was modelled for digital computer ZUSE Z-23 by expansion of the diagram of the automated P{sub 3} code, which is adequate for P{sub n} code with minor changes. The needed subroutines were developed. The most important ones were those for modified first and second order Bessel functions of n-th order. Computer Z-23 was operating only 15 hours during three months, and thus only the subroutines for modified Bessel functions could be tested and the obtained results were excellent. For the mentioned reason the neutron flux distribution will be calculated in the forthcoming period. Koriscen je izraz za svernoharmonicne momente koji se dobija razvijanjem monoenergetske transportne jednacine u sverne harmonike. Dat je postupak za odredjivanje raspodele neutronskog fluksa u devet medijalnoj celiji reaktora RA u Vinci. Gornji postupak je logicki organizovan na digitalnoj masini ZUSE Z-23 razvijanjem tekuceg dijagrama automatskog P{sub 3} koda, koji sa malim izmenama odgovara Pn kodu. Razvijene su potrebne osnovne subrutine, medju kojima su najznacajnije one za modificirane Beselove funkcije prve i druge vrste n - tog reda. Masina ZUSE Z-23 bila je u radu svega 15 zasova u toku tri meseca, te sam stigao da testiram samo subrutine za modificirane Beselove funkcije koje su dale odlicne rezultate. Iz ovoga razloga nije se mogla dobiti trazena raspodela fluksa. To ce biti ucinjeno u narednom periodu posto cemo moci koristiti masinu Z-23 (author)

 5. Photoscanning; Photo-exploration; Fotoissledovanie; Fotoexploracion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bender, M A; Blau, M [Department of Radioisotope Research, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, NY (United States)

  1959-07-01

  contraste necesario para poder observar pequenos cambios en el indice de recuento. Existe la posibilidad de graduar el contraste y la ganancia del sistema de registro con arreglo a las necesidades clinicas. Un colimador de enfoque y un cristal de yoduro sodico de gran tamano proporcionan una elevada eficiencia, una resolucion satisfactoria y una sensibilidad adecuada en profundidad. Este instrumenta se ha utilizado con exito para la deteccion de tumores humanos en el cerebro, el higado y la tiroides. (author) [Russian] Issledovanie metodom izotopov pozvolyaet bez nane geniya travmy ustanavlivat' mestonakhozhdenie nekotorykh vidov opukholej v organizme cheloveka. Dlya polucheniya udovletvoritel'nogo graficheskogo izobrazheniya detektor dolzhen byt' v sostoyanii opredelyat' nebol'shie razlichiya mezhdu soderzhanii izotopov v zatronutoj i okruzhayushchej tkani, a takzhe registrirovat' ehti dannye v legko ponyatnoj forme. Krome togo, on dolzhen byt' dostatochno chuvstvitel'nym, chtoby mozhno bylo ego prisposoblyat' k razlichnym vstrechayushchimsya na praktike urovnyam radioaktivnosti i sushchestvuyushchim sootnosheniyam mezhdu bol'noj i okruzhayushchej tkan'yu. Tak kak izsledovanie s pomoshch'yu radioizotopov yavlyaetsya v osnovnom registratsionny m metodom diagnoza, obshchij koehffitsient ehffektivnosti schetchika dolzhen byt' dostatochno vysokim, chtoby vvodimaya radioaktivnost' ne prevyshala po vozmozhnosti minimal'nogo urovnya. Dlya ehtoj tseli byl skonstruirovan sootvetstvuyushchi j detektor. Sistema zapisi, osnovannaya na tom, chto napryazhenie v znachitel'noj mere otrazhaetsya na intensivnosti sveta, proizvodimogo vol'framovoj nit'yu, obespechivaet tot vysokij kontrast, kotoryj neobkhodim dlya ustanovleniya malejshikh izmenenij v skorosti scheta. EHtot kontrast i moshchnost' zapisyvayushchej sistemy mozhno regulirovat' i ehtim udovletvoryat' klinicheskim trebovaniyam. Fokusiruyushchi j kollimator i bol'shoj kristall iodistogo natriya (Nal) obespechivayut vysokuyu

 6. Arc in a Gas Flowing Through a Magnetic Field; Duga v potoke gaza pri nalichii magnitnogo polya

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baranov, V. Ju.; Vasil' eva, I. A.; Ul' janov, K. N. [Vsesojuznyj Jelektrotehnicheskij Institut Im.V.I. Lenina, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-10-15

  ' provodit' issledovanija v spektral'no chistom argone. Davlenie menjalos' v diapazone 1-M00mm.rt.st., skorosti potoka V{sub 0} Less-Than-Or-Equal-To 10{sup 4} sm/sek. Magnitnoe pole v usko - ritele (B{sub 1}) i oblasti issleduemoj dugi (B{sub 2}) menjalis' ot 0 do 7*10{sup 3} je. Provodilis' zondovye i spektral'n{sub e} izmerenija raspredelenij v prostranstve koncentracii jelektronov pe i temperatury jelektronov T{sub e}. Temperatura gaza T{sub g} izmerjalas' metodom nakalivaemoj niti, skorost' potoka - pri pomoshhi trubok Pito. Jeksperimenty provodilis' kak v tormozjashhem, tak i v uskorjajushhem magnitnom pole. (author)

 7. Practical Applications of Short-Lived Radionuclides in Activation Analysis; Applications Pratiques des Radioelements de Courte Periode dans l'Analyse par Activation; ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОРОТКОЖИВУЩИХ РАДИОИЗОТОПОВ ПРИ АКТИВАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ; Aplicaciones Practicas de los Radionuclidos de Periodo Corto en el Anausis por Activacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chinaglia, B. Chin; Ciuffolotti, L.; Fasolo, G. B.; Malvano, R. [Centre de Recherches Nucleaires Sorin, Saluggia (Italy)

  1963-03-15

  impurezas presentes en materiales destinados a usos especiales), sea en geoquimica o en biologia. (author) [Russian] Aktivacionnyj analiz s pomoshh'ju korotkozhivushhih radioizotopov nashel zamechatel'noe primenenie v Sorinskom issledovatel'skom centre v Saducce. Daetsja opisanie osobyh metodov obluchenija, himicheskogo vydelenija i izmerenija, kotorye neobhodimy dlja poluchenija udovletvoritel'no tochnosti i horopgoj chuvstvitel'nosti. Predstavljaetsja takzhe vozmozhnym rasprostranit' primenenie metoda na kolichestvennyj analiz jelementov, period kotoryh mozhet dostigat' 10 sek, dobivajas' takim obrazom zamechatel'nogo vyigrysha vo vremeni. Mnogie otrasli hozjajstva uzhe vospol'zovalis' jetim metodom libo pri reshenii metallurgicheskih i tehnologicheskih problem (naprimer, pri issledovanii primesej v metallah special'nogo naznachenija), libo v geohimii i biologii. (author)

 8. Control Methods Used in the Department of Metallurgy for Structure and Fuel Elements; Methodes de Controle Utilisees au Departement de Metallurgie pour les Elements de Structure et les Elements Combustibles; Metody kontrolya struktury toplivnykh ehlementov v departamente metallurgii; Metodos de Control Utilizados en el Departamento de Metalurgia para los Elementos Estructurales y Combustibles

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Destribats, Marie-Therese; Allain, C.; Prot, A.; Thome, P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1965-09-15

  metodos se han desarrollado con miras a su utilizacion industrial. Algunos de ellos se aplican ya corrientemente durante la fabricacion; otros se utilizaran proximamente y el resto es susceptible de aplicacion a mas largo plazo. (author) [Russian] Nachatoe v KAJe izuchenie razlichnyh tipov reaktorov privelo k ispol'zovaniju i razrabotke mnogih metodov nedestruktivnogo kontrolja razlichnyh materialov, v chastnosti radiografii, gammagrafii, ul'trazvukovyh voln i metoda tokov Fuko. Nizhe govoritsja o kontrole v processe stroitel'stva reaktorov sistemy EDF (grafit- gaz), EL4 (tjazhelaja voda) i izgotovlenija sovmestno prokatannyh jelementov. Vydeleny nekotorye harakternee momenty jetih razlichnyh metodov, chast' kotoryh horosho izvestna. Sistema EDF: izmerenie tolshhiny stenok trub iz urana ili iz uranovogo splava ul'trazvukom; vyjavlenie polostej v jetih trubkah s pomosh'ju gammagrafii; kontrol' za termicheskoj obrabotkoj ul'trazvukom jetih trub; izuchenie defektov (vkraplenija, treshhiny) ul'trazvukom v slitkah i zagotovkah obolochek iz MgZr; kontrol' za germetichnost'ju toplivnyh jelementov s pomoshh'ju gelija. Sistema EL 4: izmerenie tolshiny stenok silovyh trub i napravljajushhih trub iz cirkal- loja s pomoshh'ju ul'trazvuka i tokov Fuko; proverka s pomoshh'ju ul'trazvuka trub iz cirkal- loja, rasschitannyh na davlenie, i trubchatogo pokrytija iz nerzhavejushhej stali; vakuumnaja radiografija obolochek iz Be; kontrol' germetichnosti sterzhnej s pomoshh'ju gelija. Sovmestno prokatannye jelementy: izmerenie tolshhiny pokrytija pul'sirujushhimi tokami Fuko; vyjavlenie polozhenija serdechnika po otnosheniju k trubam i plastinkam s pomoshh'ju radiografii, scheta gamma-chastic i pul'sirujushhih tokov Fuko; kontrol' za gomogennost'ju topliva metodom scheta gamma-chastic; obnaruzhenie treshhin v slitkah iz ZrU s pomoshh'ju ul'trazvuka i gammagrafii; vyjavlenie otsloennyh uchastkov plastinok s pomoshh'ju ul'trazvuka, pul'sirujushhih tokov Fuko, a takzhe izmerenie udel

 9. Analysis of the Volatile Constituents of Irradiated Apple Juice; Analyse des Constituants Volatils des Jus de Pommes Irradies; Mezhdunarodnyj proekt po oblucheniyu fruktov i fruktovykh sokov; Analisis de los Componentes Volatiles de los Zumos de Manzana Irradiados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dubois, P.; Zenz, H.; Stehlik, G.; Kaindl, K. [Agence Europeenne pour l' Energie Nucleaire, Seibersdorf (Austria)

  1966-11-15

  contenian ya sustancias volatiles antes de la irradiacion. En los zumos de manzana, la irradiacion hace aparecer cinco aldehidos: acetico, isobutirico, butirico, isovalerico y capronico; en los zumos concentrados solo se han observado tres: acetico, isobutirico e isovalerico. En estos zumos concentrados aparece, ademas, 2-butanona p'ero en los no concentrados el maximo que le corresponde en los cromatogramas queda enteramente cubierto por el del etanol. Se ha comprobado la formacion de.furano y de dos compuestos que solo aparecen como vestigios y que no han podido ser aun identificados. Se han obtenido resultados analogos mediante pasterizacion realizada por embotellamiento en caliente. (author) [Russian] V ramkah Mezhdunarodnogo issledovatel'skogo proekta po konservirovaniju fruktov i fruktovyh sokov metodom obluchenija (Zajbersdorf) organolepticheskie issledovanija, a takzhe ispytanija na bezvrednost' delajut neobhodimym .provedenie analiza aromaticheskih veshhestv, obluchennyh i neobluchennyh sokov. Analizirovalis' letuchie veshhestva obluchennyh jablochnyh sokov metodom hromatografii v gazovoj faze putem neposredstvennogo vvedenija parov', ispuskaemyh sokami, libo pri rabochej temperature libo pri 60 Degree-Sign - 100 Degree-Sign (Head Space Techniguede Weurman). Identifikacija proizvodilas' putem sravnenija ob{sup e}mov uderzhanija s ob{sup e}mami chistyh veshhestv i pri pomoshhi himicheskih reaktivov, kotorye pozvoljali ustranjat' nekotorye komponenty para. Dlja uproshhenija analizov pervye issledovanija provodilis' s koncentratami jablochnyh sokov, ne soderzhavshih pered oblucheniem letuchih veshhestv. Pri obluchenii v jablochnom soke pojavljajutsja pjat' al'degidov: acetal'degid, izomaslja- nyj al'degid, masljanyj al'degid, izovaler'janovyj al'degid i kapronal'degid. V koncentrirovannyh sokah pojavljajutsja tol'ko tri al'degida: acetal'degid, izomasljanyj al'degid i izovaler'janovyj al'degid. Krome togo, v koncentrirovannyh sokah pojavljaetsja 2-butanon, no

 10. Status of Irradiation Control of Insects in Grain; Radiodesinsection des Cereales; Sostoyanie bor'by s hasekomymi-vreditelyami zerna putem oblucheniya; Radiodesinsectacion de Cereales Almacenados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cornwell, P. B. [Rentokil Laboratories Ltd., East Grinstead, Sussex (United Kingdom)

  1966-11-15

  pishhu chelovekom obluchennoj pshenicy i izdelij iz nee. Inzhenernye soobrazhenija, dajut vozmozhnost' predpolozhit', chto obluchenie s tochki zrenija jekonomiki javljaetsja konkurentnym metodom po otnosheniju k himicheskim metodam obrabotki zerna na krupnyh centrah jeksporta ili sbora zerna. Sozdannye v nastojashhee vremja vmestitel'nye hranilishha i avtomaticheskie konvejernye sistemy, javljajushhiesja naibolee celesoobraznym metodom obrabotki zerna na puti ot proizvoditelja k potrebitelju, dajut vozmozhnost' uverenno predskazat', chto primenenie obluchenija dlja dezinfekcii v zernoobrabatyvajushhej promyshlennosti budet imet' mesto v nedalekom budushhem. Informacija po problemam zarazhenija zerna i voprosam zernoobrabatyvajushhej promyshlennosti v razlichnyh stranah ispol'zovana dlja illjustracii perspektiv vozmozhnogo v budushhem primenenija obluchenija dlja obrabotki zerna v mezhdunarodnyh masshtabah. (author)

 11. Sport jako perspektivní potenciál rozvoje zaměstnanosti v EU [Sport as a prospective potentional for employment in the EU states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomáš Dohnal

  2008-03-01

  Full Text Available Zaměstnanost a ekonomický růst jsou dvěma nejdůležitějšími cíli, sledovanými v rámci Lisabonské strategie, pomocí níž by se z Evropy v dalších letech měl stát celosvětově nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomický region. Vlády jednotlivých zemí doposud plně nerozpoznaly prorůstový a zaměstnanostní potenciál, který skrývají dopady sportu a průmyslu volného času. Jejich vyhodnocení je velmi složité a přesto, že byly mnohé analýzy ve vyspělých zemích světa publikovány, jejich praktické využití je teprve na počátku. Prostřednictvím vybraných oblastí jsou dokumentovány případové studie potenciálního rozvoje zaměstnanosti iniciované rozvojem sportu. Možný vliv na potenciál zaměstnanosti a uplatnění na trhu práce se také staly jedním z významných faktorů tvorby nových curricul oboru rekreologie, které jsou zpracovávány v souvislosti s projektem Evropských sociálních fondů. [Employment and economic growth are monitored as two of the most important goals within the Lisbon strategy, which should make Europe the world's most dynamic and competitive region in the coming years. Governments of member states have not yet fully recognized the growth and employment potential of sport and leisure time industry. The valuation is very complicated and even though some analyses were already published in developed countries, the practical use is at the beginning. Case studies prove potential growth of employment in selected fields initiated by development of sport and leisure time industry. These fields include tourism, production and selling of sport equipment, services (physical condition, sport events, professional sport, media etc. The Czech Republic has an employment in sport of 0,3% which is just and average within the EU. Europe will need around 800 000 to 1 million professional experts for sport and leisure time. Considering this, all related fields of

 12. Motivace k základům dějin moderního výtvarného umění pro předškolní věk v rámci pedagogiky volného času

  OpenAIRE

  DOLÁŠOVÁ, Eva

  2013-01-01

  The theses deals with the modern art and its use for creating art workshops for preschool children. In practical part the thesis introduces selected styles of the modern art. Furthermore, it describes the gallery pedagogy and an art education approach, artefiletics. There are briefly described some art techniques used in the practical part. Individual art workshops that introduce certain modert art styles are described in the practical part. For art workshops knowledge from gallery pedagogy a...

 13. Předtucha blížící se zkázy: předobraz druhé světové války v díle bratří Čapků. Volná interpretace filmového plakátu.

  OpenAIRE

  KOPÁČKOVÁ, Stanislava

  2016-01-01

  This thesis focuses on the work of the Čapeks Brothers and monitors their premonition of a coming destruction, the World War II. It consists of two parts theoretical and practical. The practical part presents poster set freely interpreting a Hugo Haas film The White Disease.

 14. Rozvoj výtvarné kreativity dětí mladšího školního věku v pedagogice volného času s využitím mezioborových přesahů (literatura)

  OpenAIRE

  MACHÝČKOVÁ, Veronika

  2009-01-01

  This work is focused on creativity at kids of younger school age and possibilities of creative abilities developement. Theoretical part is defining creativity, it´s kinds, factors and levels. Describes creative process and product, barriers of creativity, is engaged in possible developement and talks about importance of teachers´s creativity. Defines kids creativity development, and talks about artistic aptitude and possible connection between inteligence and kreativity. Also describes younge...

 15. Matematika u vojnotehničkim dostignućima / Mathematics in military-technical achievements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalija B. Jelenković

  2010-10-01

  Full Text Available Matematika se definiše kao vrsta filozofije ili pogleda na svet, sredstvo za razvijanje apstraktnog mišljenja, a služi i za pojednostavljenje prirodnih nauka. Prilično je specijalna - izučava količinu i poredak; uopšteno, to je nauka o formalnim strukturama. Ona je i kombinacija slobode kreativne misli i strogih logičkih pravila, ali i deduktivna nauka koja daje pravila i zakone pomoću kojih baratamo brojevima i prostorom. Kao takva, matematika je i savremeni alat za vojnotehnička dostignuća modernog doba, kao što su: sve vrste radio i radio-relejnih veza, radarska sredstva, sredstva za upravljanje, navigaciju, televizijska, optoelektronska, hidro- akustična sredstva, sredstva za protivelektronsku borbu, kao i mnoga elektronska tehnička sredstava, naoružanje i vojna oprema Kopnene vojske, Vazduhoplovstva i protiv-vazduhoplovne odbrane, Ratne mornarice. Prethodno istaknute definicije matematike su korišćene kao osnova za uopšteno sistematizovano izlaganje metodom uporednog opisivanja, nabrajanjem činjenica, definisanjem pojmova. Cilj članka je da se na osnovu nabrojanja postojećih primena matematike i proširivanjem znanja može dalje napredovati u istraživanju mnogih vojnih oblasti. Pored toga, članak ima i pedagoški cilj, a to je da kroz opise i karakteristike sredstava ratne tehnike zainteresuje i afirmiše značaj i lepotu vojnog poziva. Rezultati razvoja informacionih tehnologija su, pored ostalog, i savršenija vojnotehnička dostignuća, a predstavljaju i inspiraciju za mnoge inovacije i uspehe. / In this article, mathematics is dealt with as a science necessary for the design, development and implementation of certain military-technical achievements such as many electronic devices, smart missiles, miniature antennas, camouflage military clothing and other military equipment. Some areas of applied, discrete and continuous mathematics are underlined in particular. Application of mathematics The importance of

 16. Properties of the ZrO2MgO/MgZrO3NiCr/NiCr triple-layer thermal barrier coating deposited by the atmospheric plasma spray process / Характеристики трехслойных термобарьерных покрытий ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Svojstva troslojne termo barijerne prevlake ZrO2MgO/ MgZrO3NiCr/ NiCr deponovane atmosferskim plazma sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-04-01

  . Radi dobijanja strukturnih i mehaničkih osobina slojeva, koji će obezbediti dobru toplotnu i abrazivnu zaštitu zadnjim krilima aviona J-22 pri ispaljivanju raketa munje i groma, izvršena je depozicija tri tipa praha na substratima od legure Al debljine 0,6 mm. Ova studija opisuje postupak korišćenja troslojne TBC prevlake kao izbor dobre kombinacije od mnogo raspoloživih mogućnosti, koja predstavlja kompromis između toplotne zaštite i otpornosti na abraziju za zaštitu zadnjih krila aviona. Studija se, uglavnom, zasniva na eksperimentalnom pristupu. Procena mehaničkih osobina slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Struktura slojeva ispitana je metodom svetlosne mikroskopije i površina ZrO2MgO keramičkih slojeva metodom skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM. Toplotna zaštita TBC slojeva i otpornost na abraziju ispitana je u tunelu Vojnotehničkog instituta iz Žarkova. Na osnovu dobijenih karakteristika površinskih slojeva i simuliranja ispaljivanja rakete, troslojni sistem TBC prevlake pokazao se pouzdanim.

 17. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2012-03-01

  assistants do. We also established that more motor/sports active the pre-school teachers are during the week, the more often they participate in motor/sports activities in kindergartens, as well. CONCLUSIONS: The results of our research direct us towards providing a wider range of seminars within in-service teacher training also for the assistants and to contemplate offering recreational activities for the kindergarten staff, which shall contribute to a comprehensive bio-psycho-social status of an individual and to reshaping his lifestyle from the sedentary to the active one.[VÝCHODISKA: Na vzdělávacím procesu předškolních dětí v mateřských školách se společně podílí učitelé mateřských škol a asistenti. Výběr témat a zaměření výuky se odvíjí od jejich profesionality, které je také reflektována v subjektivních teoriích ovlivňujících volbu jejich životního stylu. CÍLE: Autoři se pokouší vymezit rozdíly v názorech předškolních učitelů a asistentů na kvalitu a množství času, které děti tráví ve školkách a vymezit rozdíly v jejich názorech na materiální podmínky k realizaci motorických/sportovních aktivit. Cílem bylo zjistit, zda předškolní učitelé uplatňují vyšší standardy, co se týče hodnocení kvality volného času, který děti tráví, a přísnější kritéria týkající se materiálních podmínek k provádění motorických/sportovních aktivit v mateřských školách než jejich asistenti. METODIKA: Výzkumný vzorek se skládal z 810 předškolních učitelů a asistentů na celém území Slovinska. Vzorek nebyl nadbytečný. Data byla sbírána v září 2009 v rámci širšího výzkumu s názvem "Profesní trénink odborníků ve vzdělávání k zavádění prvků principů speciální pedagogiky dle konceptu Reggio Emilia v oblasti předškolní výchovy v letech 2008-2013" a byla analyzována pomocí základních statistických parametrů. Data byla zpracována u

 18. Electromagnetic Instabilities in a Collisionless Plasma; Instabilites Electromagnetiques des Plasmas sans Collisions; Ehlektromagnitnye neustojchivosti besstolknovitel'nykh plazm; Inestabilidad Electromagnetica en un Plasma sin Colisiones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Laval, G.; Pellat, R.; Vuillemin, M. [Centre d' Etudes Nucleaires de Fontenay-aux-Roses, Seine (France)

  1966-04-15

  chastic zavisjat lish' ot jEhnergii i momenta gamil'toniana chasticy po osi OZ. Ustojchivost' neodnorodna po osi OH, a deformacii nevariantny po osi OZ po napravleniju tokov. Vyvoditsja funkcija Ljapunova, minimizacija kotoroj pozvoljaet poluchit' vse sostojanija krajnej ustojchivosti, a takzhe opredelit' dostatochnoe uslovie ustojchivosti. Takim obrazom demonstrirujutsja rezul'taty, privedennye v literature ob argumentah v otnoshenii krajnih voln ili blizkih ravnovesij. Rasschityvaetsja takzhe skorost' rosta neustojchivostej . Dlja 'teta-pinchej s invertirovannym polem' skorost' rosta sostavljaet porjadka [ v{sub c} (tepl)/{lambda})(a{sub e}/{lambda}){sup 3/2}, gde {lambda} javljaetsja shkaloj gradienta plotnosti plazmy, a v{sub e} (tepl) i a{sub e} - teplovoj skorost'ju i larmorovskim radiusom jelektronov. Rezul'tat luchshe chem rezistivnaja teorija Furta, Killina i Rozenbluta soglasuetsja s jeksperimental'nymi nabljudenijami. Skorost' rosta neustojchivostej pincha ''serdechnika'' sostavljaet porjadka [v{sub i} (tepl)/{lambda}] (m{sub e}/{beta}m{sub i}){sup 1/2} (a{sub i}/{lambda}){sup 2}) javljajutsja sootvetstvenno massoj jelektronov i ionov, a {beta} imeet obychnoe znachenie. Dlja jeksperimentov na ustanovkah MEST i ERRE v centre Fontenje-o-Roz jeta skorost' rosta znachitel'no men'she po sravneniju so skorost'ju rezistivnyh voln s zatuhaniem (rezistivnyh tearing-mod). (author)

 19. Thermodynamic Calculation of the Distribution Coefficient Between the Liquid and Solid Phases of an Element in Dilute Solution in a Metal: Application to the Purification of Beryllium; Calcul Thermodynamique du Coefficient de Distribution Entre Phases Liquide et Solide d'un Element en Presence d'Autres Constituants en Solution Diluee dans un Metal: Application a la Purification du Beryllium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Desre, P. [Ecole Nationale Superieure d' Electrochimie et d' Electrometallurgie (France); Schaub, B. [Centre d' Etudes Nucleaires de Grenoble (France); Bonnier, I. E. [Ecole Nationale Superieure d' Electrochimie et d' Electrometallurgie, Grenoble (France)

  1966-01-15

  }{sup {infinity}}{sub ij} siendo {gamma}{sup {infinity}}{sub i(M)}, {gamma}{sup {infinity}}{sub j(M)} y {gamma}{sup {infinity}}{sub ij} los coeficientes de actividad limite de los elementos i y j en los sistemas liquidos (i, M), (j, M) y (i, j). Resulta facil deducir una aplicacion de cuanto antecede a la purificacion de los metales, en particular mediante el metodo llamado de la zona fundida. En efecto, la condicion expuesta permite elegir un elemento j a fin de anadirlo deliberadamente a un metal para facilitar la eliminacion de un elemento i, quedando entendido que resulta facil eliminar subsiguientemente ese elemento j. De esta forma, los autores han comprobado que la adicion de aluminio al berilio facilita la eliminacion del hierro en el proceso de purificacion-del berilio por la tecnica de la zona fundida; en ese caso, el aluminio desempena el papel de portador. (author) [Russian] Avtory rasschityvajut kojefficient raspredelenija Greek-Capital-Letter-Gamma {sub i} mezhdu zhidkoj i tverdoj fazami jelementa i pri nalichii drugih jelementov j v rastvoritele M ( Greek-Capital-Letter-Gamma {sub i} = x'{sub i}/x{sub i}, gDe x'{sub i} and x{sub i} javljajutsja sootvetstvenno atomnymi chastjami i v zhidkoj i tverdoj fazah) na osnove termodinamicheskih svojstv binarnyh sistem tipa: (i ,M); (j, M); (i, j). Avtory pokazyvajut, chto vzaimodejstvija vseh prisutstvujushhih jelementov mogut pri opredelennyh uslovijah okazyvat' sil'noe vlijanie na velichinu kojefficienta Ti . Jeto vlijanie stanet zametnym pri proverke sledujushhego uslovija: {gamma}{sup {infinity}}{sub i(M)}, {gamma}{sup {infinity}}{sub j(M)} > {gamma}{sup {infinity}}{sub ij} gde {gamma}{sup {infinity}}{sub i(M)}, {gamma}{sup {infinity}}{sub j(M)}, {gamma}{sup {infinity}}{sub ij} javljajutsja kojefficientami predel'noj aktivnosti sostavnyh i i j v sistemah, nahodjashhihsja v zhidkom sostojanii: (i, M); (j, M) i (i, j). Iz jetogo legko sdelat' vyvod o primenenii k ochistke metallov, v chastnosti metodom tak nazyvaemoj

 20. Direct measurement of the half-life of Rb{sup 87}; Mesure directe de la periode du rubidium-87; Pryamoe izmerenie poluraspada rubidiya-87; Medicion directa del periodo del {sup 87}Rb

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McNair, A; Wilson, H W [United Kingdom Atomic Energy Authority, Aldermaston, Berks. (United Kingdom)

  1962-01-15

  especial atencion a una reduccion del espesor de la fuente y de su soporte. Los autores han recurrido a diversos procedimientos para aumentar la precision de las mediciones. El espesor de la fuente se redujo empleando: i) un contador proporcional 4 {pi} de gran superficie util (hasta 100 cm{sup 2}), ii) un circuito de anticoincidencias para disminuir la intensidad de la radiacion de fondo, y iii) {sup 87}Rb enriquecido, lo que permite reducir a la cuarta parte el espesor de la fuente para una actividad dada. De esta forma, se han podido medir fuentes hasta de 5 {mu}g/cm{sup 2}. Tambien examinaron la relacion entre el periodo de semidesintegracion y el espesor de la fuente, a fin de poder introducir una correccion para tener en cuenta la debil absorcion remanente. El efecto del espesor del soporte de la fuente no estan considerable y puede calcularse partiendo: i) de la diferencia entre la velocidad de recuento en ambos lados de los delgados soportes utilizados, y ii) de un estudio de la relacion existente entre el periodo de semidesintegracion y el espesor del soporte de la fuente. Estos experimentos dan un valor aproximado de 5,25 x 10{sup 12} anos para el periodo de semidesintegracion del {sup 87}Rb. (author) [Russian] Period poluraspada Rb''8''7 izmeryalsya neposredstvenno putem opredeleniya spetsificheskoj aktivnosti metodom scheta. Poluchennye ranee periody poluraspada nakhodyatsya v predelakh 4 - 6 kh 10''1''0 let s velichinoj, kotoraya beretsya obychno v 5 kh 10''1''0 let. Metod pryamogo scheta yavlyaetsya dovol'no slozhnym iz-za nalichiya bol'shogo chisla ehlektronov ochen' maloj ehnergii v spektre rubidiya-87. Odnako ves'ma aktual'nym yavlyaetsya poluchenie tochnoj velichiny metodom scheta, t.e. to, chto avtory pytalis' prodelat'. V ehtikh izmereniyakh sleduet udelit' osoboe vnimanie umen'sheniyu tolshchiny istochnika i ego podkladki. Dlya uvelicheniya tochnosti izmerenij byli ispol'zovany sleduyushchie metody. Tolshchina istochnika umen'shalas' putem ispol

 1. Assessment of maximal erythrocyte Na sup + , K sup + -ATPase activity in patients with various arterial hypertensions by using sup 23 Na NMR. Otsenka maksimal'noj aktivnosti Na sup + , K sup + -ATFazy v ehritrotsitakh u bol'nykh s razlichnymi formami arterial'noj gipertenzii metodom sup 23 Na-YaMR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Revazov, A V; Knubovets, T L; Sibel' dina, L A; Sumarokov, A V [Pervyj Moskovskij Meditsinskij Inst., Moscow (USSR) AN SSSR, Moscow (USSR). Inst. Khimicheskoj Fiziki

  1990-03-01

  The paper provides measurements of maximal erythrocyte Na{sup +}, K{sup +}-ATPase activity in 20 patients with hypertensive disease, 20 patients with secondary hypertension and 20 healthy donors. The investigation was made by high-resolution nuclear magnetic resonance using sodium nuclei. A significant decrease was found in Na{sup +}, K{sup +}-ATPase activity in the patients with hypertensive disease (9.0{plus minus}0.3 mg-equiv. per liter cells an hour) as compared with those with secondary hypertension (10.3{plus minus}0.3 mg-equiv. per liter cells an hour) and the controls (10.5{plus minus}0.3 mg-equiv. per liter cells an hour), which supports the finding of impaired membrane morphology in hypertensive disease.

 2. Method of obtaining concentrated preparations of Cl{sup 36} and Br{sup 82} by recoil nuclei under exposure to high-density neutron fields; Preparation de composes du chlore-36 et du brome-82 de haute activite specifique, par exposition de noyaux de recul a des champs neutroniques intenses; Poluchenie kontsentrirovannykh preparatov Cl{sup 36} i Br{sup 82} metodom yader otdachi pri obluchenii v nejtronnykh polyakh vysokoj plotnosti; Obtencion de compuestos de cloro-36 y de bromo-82 de alta actividad especifica por retroceso de nucleos en campos neutronicos intensos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kurchatova, L N; Kurchatov, B V

  1962-01-15

  resultado de la superposicion de toda una serie de procesos : formacion de atomos de cloro radiactivo, separacion radiolitica del haluro, difusion de los productos obtenidos en la red cristalina del carbono, su sorcion en la superficie y su recombinacion en distintos centros. La extraordinaria variedad de condiciones en que se forman e interaccionan los productos de irradiacion con el esqueleto carbonico y su superficie depende de un gran numero de factores, a saber : la estructura ultramicroscopica, la naturaleza de los nuevos compuestos, que estan relacionados con el tipo de compuestos superficiales, la existencia en la superficie del carbono de centros con un espectro continuo de energia de sorcion, la probable formacion de diversos centros estacionarios de recombinacion por irradiacion del carbono, etc. Por ello, las tecnicas utilizadas ofrecen la posibilidad de realizar una gran variedad de experimentos a fin de establecer las condiciones optimas de enriquecimiento. (author) [Russian] Klassicheskij metod polucheniya kontsentrirovannykh radioaktivnykh preparatov Stsilarda-CHalmersa obychno rassmatrivaetsya kak malo ehffektivnyj pri ispol'zovanii bol'shikh integral'nykh potokov nejtronov iz-za znachitel'nogo razlozheniya obluchaemogo soedineniya pod dejstviem radiatsii. Avtorami najdeny soedineniya broma i khlora s uglerodom, pozvolyayushchie poluchat' sushchestvennoe obogashchenie radioaktivnymi izotopami khlora i broma metodom yader otdachi pri obluchenii v nejtronnykh potokakh poryadka 10{sup 13} nejtr./sek-cm{sup 2}. EHti soedineniya otvechayut formule C{sub n}X, gde X-Cl ili Br, N = 10 + 20 dlya soedineniya khlora i 25 + 70 -dlya soedinenij broma. Oni dostatochno ustojchivy termicheski i khimicheski. Soedinenie sostava C{sub 30}Br vyderzhivaet nagrevanie do 300{sup o}C v atmosfere argona bez otshchepleniya broma; ono razlagaetsya polnost'yu pri temperature 600{sup o}C. Ukazannoe soedinenie broma s uglerodom prakticheski ustojchivo k vozdejstviyu vodnykh rastvorov

 3. Rovní a rovnější. Malá skica z dějin zahraničního cestování, rekreací a trávení volného času vrcholné komunistické nomenklatury post-stalinské éry (1954-1968)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mücke, Pavel

  2017-01-01

  Roč. 25, č. 2 (2017), s. 154-170 ISSN 1211-9768 R&D Projects: GA ČR GA15-08130S Institutional support: RVO:68378114 Keywords : travelling * tourism * nomenklatura Subject RIV: AB - History OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 4. Mechanical properties and microstructures of bio-inert layers of chrome oxide coatings eposited by the APS process / Механические характеристики и микроструктура биоинертных слоев хромоксидных покрытий, нанесенных воздушно-плазменным напылением / Mehanička svojstva i mikrostrukture bioinertnih slojeva hrom-oksidnih prevlaka deponovanih APS-procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2018-01-01

  kompozitnoj keramici Ca10(PO46(OH2-Al2O3-ZrO2-Cr2O3 i drugim bioinertnim keramikama, praveći kompozi tipa Al2O3-ZrO2-SrO-Cr2O3-Y2O3, ZrO2-TiO2-Cr2O3 i TiO2-Cr2O3 za povećanje mehaničkih karakteristika i otpornosti komponenti veštačkog zgloba na habanje klizanjem i koroziju. U radu je analiziran uticaj odstojanja plazma pištolja od podloge na mehaničke karakteristike i mikrostrukturu Cr2O3 slojeva deponovanih sa snagom napajanja od 40 kW. Cilj rada bio je da se deponuju slojevi optimalnih karakteristika koji će omogućiti efikasnu primenu Cr2O3 slojeva na podlogama čeličnih implantata izloženih suvom trenju bez podmazivanja i koroziji živih tkiva. Ispitivanje mehaničkih karakteristika realizovano je ispitivanjem mikrotvrdoće slojeva metodom HV0.3 i čvrstoće spoja metodom na zatezanje. Izgled površine čestica praha ispitan je metodom SEM. Mikrostrukture slojeva analizirane su uz primenu optičkog mikroskopa (OM i skening elektronskog mikroskopa (SEM. Rezultati ispitivanja potvrdili su mogućnost efikasne primene bioinertnih slojeva Cr2O3 sa drugim keramikama namenjenim za izradu funkcionalnih implantata.

 5. Structure and properties of Ni22Cr10Al1Y coatings deposited by the vacuum plasma spray process / Структура и свойства покрытия Ni22Cr10Al1Y нанесенного методом вакуумного плазменного напыления / Struktura i svojstva prevlake Ni22Cr10Al1Y deponovane vakuum-plazma-sprej procesom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2017-04-01

  ценка качества покрытия. / Cilj rada jeste da se vakuum-plazma-sprej procesom deponuju slojevi prevlake Ni22Cr10Al1Y za zaštitu komponenti gasnih turbina od oksidacije i visokotemperaturne korozije. Prevlaka može znatno uticati na svojstva substrata, jer zajedno sa substratom formira kompozit. Vrsta procesa depozicije prevlake i režim termičke obrade prevlake sa substratom bitno utiču na njenu otpornost na visokotemperaturno puzanje. Deponovanje praha Ni22Cr10Al1Y urađeno je vakuum-plazma-sprej sistemom firme Plasma Technik - AG koji koristi komandni pult A-2000 i plazma pištoljem F4. Prevlaka deponovana na substratu od legure INCONEL X-750 termički je obrađena na 11000C u trajanju od 2 sata u zaštitnoj atmosferi argona. Morfologija čestica praha ispitana je metodom skening elektronske mikroskopije. Ispitivanja mikrotvrdoće slojeva rađena su metodom HV0.3 i čvrstoće spoja metodom ispitivanja na zatezanje, koja su bila u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Mikrostruktura slojeva prevlake u deponovanom stanju ispitana je na svetlosnom mikroskopu. Nagrizanje prevlake rađeno je mešanjem azotne kiseline 2,5 ml HNO3 sa 7,5 ml fluorovodonične kiseline HF. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake pre i posle termičke obrade, kao i debljina difuzione zone, izvedena je na svetlosnom mikroskopu, na osnovu čega je ocenjen kvalitet prevlake.

 6. Theory of isotope scanning; Theorie de l'Exploration par les Radioisotopes; Teoriya meditsinskikh issledovanij s primeneniem izotopov; Teoria de la exploracion mediante radioisotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brownell, G L [Physics Research Laboratory, Massachusetts General Hospital, Boston, MA (United States)

  1959-07-01

  aspecto del empleo de los radioisotopos en la medicina. El autor compara los esquemas de sensibilidad de diversos sistemas de colimacion y calcula su eficacia y su poder de resolucion. Los sistemas de coliminacion de que se trata se componen de orificios cilindricos y cenicos, de colimadores de enfoque y de dispositivos que permitan detectar por coincidencia las radiaciones de aniquilacion. Formula una teoria general con miras a establecer la concentracion optima de isotopos para cada uno de los sistemas. El autor enuncia una teoria analoga con respecto a la camara de centelleo, y compara la concentracion optima de isotopos para este dispositivo en relacion con los resultados logrados con ayuda de los distintos metodos de exploracion. Estudia tambien la posibilidad de modificar el principio de la camara a fin de utilizarla en la deteccion de las radiaciones de aniquilacion. Para terminar, compara diversos sistemas de registre desde el punto de vista de su eficacia y de la presentacion de los datos. (author) [Russian] Vozmozhnost' tochno ustanovit' raspredelenie izotopov yavlyaetsya vazhnym aspektom ispol'zovaniya ikh v meditsine. Sravnivaetsya stepen' chuvstvitel'nosti razlichnykh sistem kollimirovaniya, ustanavlivaetsya ikh ehffektivnost' i razreshayushchaya sposobnost'. Rassmatrivaemye kollimiruyushchie sistemy sostoyat iz tsilindricheskikh i konusnykh otverstij, fokusiruyushchikh kollimatorov i prispo-soblenij dlya obnaruzheniya annigilyatsionnogo izlucheniya metodom sovpadenij. Vyrabatyvaetsya obshchaya teoriya s tsel'yu ustanovit' optimal'nuyu kontsentratsiyu izotopov dlya kazhdoj iz ehtikh sistem. Podobnaya zhe teoriya razrabatyvaetsya i dlya stsintillyatsionnoj kamery; pro voditsya sravnenie optimal'noj kontsentratsii izotopov ehtogo pribora v svyazi s primenyaemymi metodami issledovaniya. Obsuzhdaetsya vopros ob izmenenii printsipa dejstviya kamery v tselyakh ispol'zovaniya ee pri nalichii annigilya-tsionnogo izlucheniya. Sravnivayutsya razlichnye sistemy

 7. Non-Destructive Testing of Plutonium-Enriched Fuel Rods; Controles non Destructifs de Barreaux Combustibles Enrichis au Plutonium; Nedestruktivnyj-kontrol' toplivnykh sterzhnej''obogashchennykh plutoniem; Ensayo no Destructivo de Elementos Combustibles Enriquecidos en Plutonio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Libotte, P.; Inniger, H.; Leblanc, J. M. [Centre D' Etude de l' Energie Nucleaire, Societe Belge pour l' Industrie Nucleaire, S.A. (Belgonucleaire), Mol (Belgium)

  1965-09-15

  , germetichnost' sterzhnej, plotnost' toplivnogo materiala i ego raspredelenie, obogashhenie plutoniem i e g o radial'noe i osevoe rasprostranenie v toplivnom sterzhne. Metody, primenennye dlja opytov, sostojat v osnovnom iz issledovanij s pomoshh'ju radio- grafii, radioavtografii, gammagrafii i ul'trazvukov. Izlagaetsja princip kazhdogo iz provedennyh izmerenij, dlja kazhdogo sluchaja daetsja opisanie apparatury i jekspluatacionnyh metodov, primenennyh dlja poluchenija zhelaemoj chuvstvitel'nosti i tochnosti. S pomoshh'ju radiografii metod pozvoljaet obnaruzhivat' treshhiny ot 50 do 60 mikron na svarkah koncov toplivnyh sterzhnej. Poskol'ku toplivo uplotnjaetsja vibraciej treh chastej plotnogo poroshka, iz kotoryh tol'ko melkaja chast' neset v s e b e obogashhenie plutoniem, to vazhno, chtoby raspredelenie poslednego i raspredelenie plotnosti bylo tochno ustanovleno. Otschet vyhodjashhego gamma- izluchenija plutonija pozvoljaet opredelit' prodol'noe rasprostranenie poslednego s tochnost'ju vyshe {+-}2% v sluchae sovershenno radial'nogo raspredelenija, a ono opredeljaetsja glavnym obrazom oblucheniem fotojemul'sii. Osevoe raspredelenie plotnosti toplivnogo materiala ustanavlivaetsja s tochnost'ju vyshe {+-}1% putem izmerenija nepogloshhennoj frakcii gamma- izluchenija ot vneshnego istochnika, t.e. cezija-137 ili iridija-192. Treshhiny razmerom 10 mi- kron mogut byt' obnaruzheny s pomoshh'ju ul'trazvukov metodom otrazhenija voln. Otnositel'nye preimushhestva kazhdogo iz metodov bez razrushenija issledujutsja s uchetom zhelaemoj tochnosti i ih vozmozhnogo primenenija dlja avtomaticheskogo kontrolja za toplivny- mi sterzhnjami s plutoniem, kotorye byli izgotovleny v promyshlennosti. (author)

 8. The Permanent Disposal of Highly Radioactive Wastes by Incorporation into Glass; Elimination Permanente de Dechets Hautement Radioactifs par Incorporation dans le Verre; 041e 041a 041e 041d 0427 0414 ; La Evacuacion Permanente de Desechos de Elevada Radiactividad Incorporandolos en Vidrio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Watson, L. C.; Aikin, A. M.; Bancroft, A. I. [Atomic Energy of Canada Ltd. (Canada)

  1960-07-01

  . Jetot process byl prodemonstrirovan proizvodstvom stekla, soderzhashhego do 50 kjuri smeshannyh rasshhepljajushhihsja produktov pjati-shestiletnej davnosti na kilogramm. Operacija provodilas' po ciklam po norme 4 kilogramma na cikl. Jeti operacii pokazali, chto rasshhepljajushhiesja produkty mogut byt' zakljucheny v steklo bezopasno i udobno. Rassmotrenie mnogih problem, svjazannyh s postojannym hraneniem ili okonchatel'nym udaleniem vysokoradioaktivnogo stekla privelo k vyvodu, chto ego sleduet zahoronjat' v zemlju ili hranit' v iskusstvennyh pogrebah, V takih uslovijah othody v sluchae neobhodimosti vsegda mogut byt' podvergnuty dopolnitel'nomu kontrolju. Esli othody pomeshhajutsja neposredstvenno v grunt, to osnovnym metodom, s pomoshh'ju kotorogo rasshhepljajushhiesja produkty mogut byt' vypushheny vo vneshnjuju sredu, javljaetsja vyshhelachivanie iz stekla v vodu. V svjazi s jetim schitajut vazhnym znat' skorost', pri kotoroj rasshhepljajushhiesja produkty budut rasseivat'sja jetim metodom. V laboratorii polucheno znachitel'noe kolichestvo dannyh o vyshhelachivanii s pomoshh'ju vody. Bylo najdeno, chto skorost' vyshhelachivanija zavisit ot sostava stekla. Izmerenija, provedennye pri ispytanii vseh sostavov stekla, pokazali, chto skorost' vyshhelachivanija rasshhepljajushhihsja produktov iz stekla so vremenem umen'shaetsja. Posle neskol'kih mesjacev prebyvanija v vode skorost' vysvobozhdenija iz stekla s razlichnym sostavom byla ravna primerno 10{sup -4} procenta v god ot dvuhkilogrammovoj stekljannoj polusfery. Poluchennye dannye byli ispol'zovany dlja opredelenija vysvobozhdenija rasshhepljajushhihsja produktov iz stekla, soderzhashhego bol'shie kolichestva rasshhepljajushhihsja produktov, kotorye budut akkumulirovat'sja v rezul'tate raboty jenergeticheskih reaktorov. (author)

 9. Coincidence scanning with positron-emitting arsenic or copper in the diagnosis of focal intracranial disease; Exploration par coincidences avec l'Arsenic ou le Cuivre Emetteurs de Positrons dans le Diagnostic des Maladies intracraniennes localisees; Raspoznavanie ochagovykh vnutricherepnykh zabolevanij putem podscheta (skanirovaniya) sovpralenij s primeneniem mysh'yaka ili medi, vydelyayushchikh pozitrony; Exploracion por coincidencia con arsenico o cobre emisores de positrones en el diagnostico de enfermedades intracraneanas localizadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sweet, William H; Mealey, John Jr; Brownell, Gordon L; Aronow, Saul [Departments of Surgery and Medicine, Harvard Medical School, and Neurosurgical Service and Physics Research Laboratory of Massachusetts General Hospital, Boston, MA (United States)

  1959-07-01

  suficiente para proceder a la reseccion quirurgica, quizas sea esta la contribucion mas importante del metodo hasta la fecha. En cambio, los resultados con tumores subtentoriales fueron menos satisfactorios, pues se fracaso en 23 de 39 casos, es decir en el 59 por ciento. En el grupo de enfermedades benignas, el arsenico permitid localizar 7 de 8 hematomas subdurales, mientras que la exploracion mediante cobre no dio ningun resultado positivo en tres casos. En cuatro casos sobre cinco el empleo del arsenico permitio localizar coagulos intracerebrales diagnosticados. La totalidad de los 10 abscesos estudiados fue diagnosticada mediante el arsenico, y 3 de cada 4 mediante el cobre. En los tres pacientes que sufrian de leucoencefalopatia, la exploracion mediante arsenico indico las zonas principales de desmielinizacion. De 10 pacientes que hablan sido sometidos a un total de 16 exploraciones, y a los que posteriormente se efectuo una craneotomia exploratoria con resultado negative, no hubo mas que dos en los cuales la exploracion (mediante arsenico y cobre respectivamente) habia permitido diagnosticar una anormalidad localizada y bien definida. (author) [Russian] Nastoyashchij doklad posvyashchen podschetu metodom sovpadenij v chelovecheskom organizme parnykh annigilyatsonny kh gamma-luchej, vydelyaemykh pri pozitroniem raspade izotopov medi i mysh'yaka. V nem rassmatrivaets ya biologicheskoe pove denie neorganicheskoj soli mysh'yakovoj i mysh'yakovistoj kisloty ili mednogo versenata, a takzhe rezul'taty ispol'zovaniya veshchestv pri provedenii issledovanij s pomoshch'yu avtomaticheski rabotayushchej apparatury v tselyakh lokalizatsii vnutricherepnykh mass. Radioaktivnost' glavnykh normal'nykh golovnykh tkanej, a takzhe razlichnykh novoobrazovanij , krovyanykh opukholej (gematom), gnojnikov (abstsessov) i zon razrusheniya mielina byla analizirovana metodom biopsii. Pri primenenii mysh'yaka koehffitsient sootnosheniya mezhdu zakhvatom izotopa v mozgovoj opukholi i ego

 10. The Measurement of Reactivity In Multiregion Subcritical Systems by the Pulsed Neutron Technique; Mesure de la Reactivite dans les Systemes Sous-Critiques a Plusieurs Regions par la Methode des Neutrons Pulses; Izmerenie reaktivnosti v mnogozonnykh podkriticheskikh sistemakh metodom impul'snykh nejtronov; Mediciones de la Reactividad en Sistemas Subcriticos de Varias Regiones Mediante la Tecnica de los Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sherwin, J.; Leng, J. H. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Windscale Works, Cumberland (United Kingdom)

  1965-10-15

  The prompt decay of a thermalized burst of neutrons in a multiregion subcritical system is examined using a two-group diffusion theory. It is shown that a relationship can be established between the prompt decay constant of the fundamental mode and the effective multiplication factor of the system in terms of two parameters, defined, for the purposes of this paper, as the reactor response coefficient and the prompt decay correction and which depend to a large extent on the spatial flux patterns within the system. For the uniform bare system, the response coefficient can be identified with the mean neutron lifetime in the system; for a multiregion system it represents a compound of the lifetimes in each region weighted by perturbation type integrals. The second parameter, the decay correction, can have no physical meaning in that it arises from an attempt to relate the two scales of reactivity involved; that is the scale using the prompt decay constant and the scale derived using the effective multiplication factor. The properties of these parameters are examined here with reference to an enriched uranium graphitemoderated reactor consisting of uniform core and reflector and it is shown that the two parameters are not uniquely defined by the reactivity of the system but depend on the method chosen to make the system subcritical. Two sets of measurements are treated by the theory. In one, the Windscale Advanced Gas-Cooled Reactor was shut down by a uniform poison. In the other the reactivity of a core in the zero-energy reactor HERO was varied by altering the loaded radius. The neutron pulse measurements are all shown to be in good agreement with more conventional methods of reactivity determination. Some discussion of the experimental techniques and the difficulties encountered in the graphite-moderated systems is presented. (author) [French] Les auteurs etudient la decroissance des neutrons instantanes d'une bouffee thermalisee de neutrons dans un systeme sous-critique a plusieurs regions, au moyen d'une theorie de diffusion a deux groupes. Ils montrent qu'on peut etablir un rapport entre la constante de decroissance du mode fondamental des neutrons instantanes et le facteur de multiplication effectif du systeme en fonction de deux parametres qui ont ete definis, aux fins du present memoire, comme le coefficient de reponse du reacteur et le facteur de correction pour la decroissance des neutrons instantanes et qui dependent dans une large mesure des structures de flux spatiales a l'interieur du systeme. Pour le systeme uniforme sans reflecteur, le coefficient de reponse peut etre considere comme etant identique a la duree de vie moyenne des neutrons dans le systeme; pour un systeme a plusieurs regions, c'est une moyenne des durees de vie dans toutes les regions ponderees par des integrales du type a perturbation. Le deuxieme parametre - le facteur de correction pour la decroissance - ne peut avoir aucune signification physique, en ce sens qu'il ressort d'une tentative faite pour etablir une relation entre les deux echelles de reactivite, savoir l'echelle que l'on obtient en utilisant la constante de decroissance des neutrons instantanes et celle que l'on obtient en utilisant le facteur de multiplication effectif. Les auteurs etudient les proprietes de ces parametres en se referant a un reacteur a uranium enrichi ralenti au graphite, qui se compose d'un coeur uniforme et d'un reflecteur; ils montrent que les deux parametres ne sont pas definis uniquement par la reactivite du systeme, mais dependent de la methode choisie pour rendre le systeme sous-critique. Deux series de mesures sont traitees d'une maniere theorique. Dans l'une, le reacteur a gaz pousse de Windscale a ete arrete par un poison uniforme. Dans l'autre, on a fait varier la reactivite d'un coeur du reacteur HERO de puissance zero en modifiant le rayon de la charge. Les auteurs montrent que toutes les mesures faites au moyen des neutrons puises sont en bon accord avec les resultats des methodes classiques de determination de la reactivite, ns discutent les methodes experimentales utilisees et les difficultes rencontrees dans les systemes ralentis au graphite. (author) [Spanish] Los autores estudian el decrecimiento inmediato de una rafaga de neutrones termalizados en un sistema subcritico de varias regiones, empleando una teoria de difusion de dos grupos. Demuestran que es posible establecer una relacion entre la constante de decrecimiento inmediato del modo fundamental y el factor de multiplicacion efectiva del sistema eligiendo dos parametros que, para los fines de la presente memoria se definen como el coeficiente de respuesta del reactor y como la correccion del decrecimiento inmediato, los cuales dependen en gran medida de la distribucion espacial del flujo en el interior del sistema. En el caso de un sistema uniforme desprovisto de reflector, el coeficiente de respuesta puede identificarse con la vida media de los neutrones en el sistema; en el caso de un sistema de varias regiones, ese coeficiente representa una combinacion de la vida media de los neutrones en cada region, ponderada por integrales del tipo de perturbacion. En cuanto al segundo parametro - la correccion del decrecimiento-, puede carecer de significado material en el sentido de que deriva de un intento de relacionar las dos escalas de reactividad que intervienen en el problema, es decir, la escala obtenida con la constante de decrecimiento inmediato y la escala obtenida empleando el factor de multiplicacion efectiva. Los autores examinan las propiedades de estos parametros en el caso de un reactor de uranio enriquecido moderado con grafito y constituido por un cuerpo y un reflector uniformes, y ponen de manifiesto que les dos parametros no quedan definidos unicamente por la reactividad del sistema, sino que dependen del metodo elegido para hacer que el sistema resulte subcritico. Los autores tratan por metodos teoricos dos conjuntos de mediciones. Uno de ellos se obtuvo en el reactor avanzado de Windscale, refigerado con gas, cuyo funcionamiento se interrumpio deliberadamente por un envenenamiento uniforme. En el segundo caso se hizo variar la reactividad del cuerpo del reactor 'HERO' de potencia nula modificando el radio de la zona cargada. Todas las mediciones de los impulsos ncuironicos concuerdan satisfactoriamente con las obtenidas por otros metodos mas clasicos de determinacion de la reactividad. Por ultimo, los autores examinan las tecnicas experimentales y las dificultades encontradas en los sistemas moderados con grafito. (author) [Russian] Mgnovennyj raspad termalizovannoj vspyshki nejtronov v mnogojeonnoj podkriticheskoj sisteme izuchalsja s pomoshh'ju dvuhgruppovoj teo- rii diffuzii. Pokazyvaetsja, chto mozhno ustanovit' svjaz' mezhdu postojannoj mgnovennogo raspada osnovnogo sostojanija i kojefficientom jeffektivnogo razmnozhenija sistemy v ramkah dvuh opredelennyh parametrov dlja celej publikuemogo doklada v kachestve kojefficienta chuvstvitel'nosti reaktora i popravki na mgnovennyj raspad, kotorye zavisjat v bol'shoj stepeni ot prostranstvennogo razmeshhenija potokov v sisteme. Pri odnorodnoj sisteme bez otrazhatelja kojefficient chuvstvitel'nosti mozhno ustanovit' pri opredelenii srednego perioda zhizni nejtrona v sisteme, dlja mnogozonnoj sistemy takoj kojefficient predstavljaet soboj sochetanie periodov zhizni v kazhdoj zone, uslozhnennyh in- tegralami vozmushhenija. Vtoroj parametr, popravka na raspad mozhet che imet' fizicheskogo smysla v svjazi s tem, chto ona pojavljaetsja pri popytke ustanovit' svjaz' mezhdu dvumja so- otvetstvujushhimi masshtabami reaktivnosti, to-est' masshtabom pri opredelenii kotorogo ispol'zuetsja postojannaja mgnovennogo raspada, i masshtabom, vyvodimym s ispol'zovaniem kojefficienta jeffektivnogo razmnozhenija. Izuchajutsja svojstva jetih parametrov s uporom na reaktor s obogashhennym uranom i grafitovym zamedlitelem, sostojashhij iz odnorodnoj aktivnoj zony i otrazhatelja, i pokazy- vaetsja, chto jeti dva parametra ne opredeljajutsja odnoznachno razmerom reaktivnosti sistemy, a zavisjat ot izbrannogo metoda dovedenija sistemy do sostojanija podkritichnosti. Oba vida izmerenij rassmatrivajutsja v teorii. V odnom sluchae usovershenstvovannyj reaktor s gazovym ohlazhdeniem v Uindskejle byl ostanovlen v rezul'tate ravnomernogo otravlenija. V drugom sluchae reaktivnost' aktivnoj zony v reaktore nulevoj moshhnosti NERO izmenjalas' putem izmenenija radiusa zagruzki. Rezul'taty izmerenij impul'sov nejtronov horosho soglasujutsja s rezul'tatami opredelenija reaktivnosti bolee obychnymi metodami. Provoditsja nekotoroe obsuzhdenie jeksperimental'nyh metodov i trudnostej, voznikajushhih pri ispol'zovanii sistem s grafitovym zamedlitelem. (author)

 11. Progress towards phosphorus-33 production: studies on the enrichment of sulphur-33 by means of anion exchangers; Mise au point d'une methode de production du phosphore-33: etudes sur l'enrichissement du soufre-33 au moyen d'echangeurs anioniques; Uspekhi v poluchenii fosfora-33: izuchenie obogashcheniya sery-33 pri pomoshchi anionnykh obmennikov; Progresos on la produccion de fosforo-33: estudios realizados sobre el enriquecimiento del azufre-33 por medio de intercambiadores anionicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forberg, S; Westermark, T [Division of Physical Chemistry, Kungl. Tekniska Hogskolan, Stockholm 70 (Sweden)

  1962-01-15

  {sup 33}S mediante intercambio quimico entre el HSO{sub 3}{sup -} y el H{sub 2}SO{sub 3} para la produccion del {sup 33}P, por ser el metodo que mejores perspectivas ofrece. Encontraron que el desplazamiento mediante HCl del HSO{sub 3}{sup -} fijado en los intercambiadores anionicos constituye un metodo excelente para lograr condiciones de contracorriente y de reflujo total en este sistema. Destacan algunos inconvenientes del metodo, que derivan de la necesidad de trabajar con un reflujo muy intenso. En el instituto de tecnologia de Estocolmo se ha construido una instalacion en que se aplica este proceso, y la memoria indica los parametros obtenidos y la experiencia adquirida durante su funcionamiento, asi como los resultados experimentales. El enriquecimiento obtenido, muy inferior al calculado segun los resultados de laboratorio, se atribuye a la formacion de una ''cola'' de H{sub 2}SO{sub 3} en la fase HCl. Los autores han investigado este problema y encuentran que quiza se pudiera resolver empleando disolventes organicos en vez de soluciones acuosas. (author) [Russian] V kachestve naibolee perspektivnogo sposoba polucheniya P{sup 33} bylo vybrano obogashchenie S{sup 33} khimicheskim obmenom mezhdu HSO{sub 3} i H{sub 2}SO{sub 3}. Vytesnenie HSO{sub 3} pri pomoshchi HCl iz anionnykh obmennikov okazalos' ochen' udobnym metodom dlya polucheniya protivotecheniya i sozdaniya massovogo potoka flegmy dlya ehtoj sistemy. Ukazyvayutsya nekotorye prisushchie sisteme nedostatki, svyazannye s trebovaniyami intensivnogo potoka flegmy. Dlya osushchestvleniya ehtogo protsessa pri institute byla sozdana osobaya ustanovka, v doklade izlagayutsya poluchennye parametry, operativnyj opyt i rezul'taty. Blagodarya obrazovaniyu H{sub 2}SO{sub 3} pri vytesnenii HSO{sub 3} s pomoshch'yu HCl dostigalos' znachitel'no men'shee obogashchenie, chem ehto predpolagalos' pri provedenii laboratornykh rabot. Bylo provedeno izuchenie ehtoj problemy, i vozmozhnym putem, veroyatno

 12. Measurement of the Specific Gravity of the Water-Steam Emulsion Flowing in a Screen Tube of an Industrial Boiler Using Sodium-24; Mesure du Poids Specifique de l'Emulsion (Eau-Vapeur) s'Ecoulant dans un Tube-Ecran de Chaudiere Industrielle: Emploi de Sodium-24; ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЭМУЛЬСИИ (ВОДА - ПАР), ПРОТЕКАВШЕЙ В ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ТРУБЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОТЛА С ПОМОЩЬЮ НАТРИЯ-24; Medicion con Ayuda de Sodio-24 del Peso Especifico de la Emulsion (Agua-Vapor) que Atraviesa la Parrilla de Agua de una Caldera Industrial

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maille, C.; Moinard, J. [Societe Steinet Roubaix, Paris (France); Blanc, D.; Fontan, J. [Faculte des Sciences, Toulouse (France)

  1963-03-15

  dans les chaudieres industrielles. (author) [Spanish] La circulacion en el interior de una caldera industrial es funcion de la velocidad del flujo y del peso especifico de la emulsion (agua - vapor). Los procedimientos clasicos de medicion del flujo en las parrillas de agua requieren dispositivos complejos que pueden llegar a perturbar el fenomeno que se desea medir. El simple procedimiento de emplear una fuente radiactiva externa, que se emplea con frecuencia en densimetria, resulta dificil de utilizar en el presente caso. Por este motivo, los autores han recurrido a una tecnica que consiste en introducir en el agua de la caldera una cantidad calculada de sodio-24. Este procedimiento, que es muy sencillo, no altera el flujo. Los autores describen el dispositivo experimental montado en la estacion de ensayos de la Societe Stein et Roubaix. El metodo del sodio-24 da resultados coherentes, aunque menos exactos que la densimetria por medio de una fuente externa de {sup 60}Co. Los estudios se realizan con una serie de tubos paralelos, dispuestos segun la misma geometria que en las calderas industriales. (author) [Russian] Cirkuljacija vnutri promyshlennogo kotla obuslovlena skorosti potoka i udel'nym vesom jemul'sii (voda - par). Obychnye metody izmerenija skorosti potoka v jekravi runshhih trubah svjazany s trudnymi montazhnymi rabotami, i sushhestvuet opasnost' poluchenija ishahenjanh rezul'tatov. Ispol'zovanie vneshnego radioaktivnogo istochnika, javljavsheesja prostym i shiroko primenjaemym metodom densimetrii, v nastojashhem sluchae predstavljaet, k sozhaleniju, trudnost'. Vot pochemu jeatori primenili metod, kotoryj sostoit v tom, chtoby vvodit' v vodu kotla otschitannoe kolichestvo natrija- 24. Jetot ochen' prostoj metod ne prepjatstvuet potoku. Avtory opisyvajut jeksperimental'nyj montah, provedennyj na opytnoj stancii obshhestva Shtejn i Rubeke. Primenenie natrija-24 privodit k soglasovannym rezul'tatam, hotja i menee tochnym, chem pri densimetricheskom metode

 13. Scintillation Scanning of the Spleen with Red Cells Labelled with Cr{sup 51}; Scintigraphie de la Rate au Moyen d'Hematies Marquees au Chrome-51; Stsintillyatsionnoe skennirovanie selezenki s pomoshch'yu ehritrotsitov mechennykh Khromom-51; Exploracion Centelleografica del Bazo Mediante Eritrocitos Marcados con Cromo-51

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spinelli-Ressi, F. [Istituto di Radiologia e Medicina Nucleare, Ospedale Maggiore, Milan (Italy)

  1964-10-15

  mediante isotopos radiactivos, este procedimiento de exploracion ha sido muy utilizado para el diagnostico diferencial de las masas de la mitad izquierda del abdomen. Entre los casos estudiados, cabe mencionar dos de esplenomegalia acompanada de tumor del rinon izquierdo, uno de enfermedad de Banti en el que se sospechaba la presencia de un neoplasma del colon descendente, y otro de neuroblastoma en un nino de dos anos, cuyo diagnostico fue facilitado por el centelleograma del bazo y de los rinones. La exploracion centelleografica ha sido, ademas, de suma utilidad para descartar la existencia de un bazo suplementario y senalar malformaciones congenitas del bazo, tales como un situs inversus viscerum. En pacientes afectados por leucemia cronica este procedimiento de exploracion ha servido para demostrar objetivamente la existencia de modificaciones del tamano del bazo causadas por una aplicacion terapeutica de rayos X. (author) [Russian] Udovletvoritel'nye scintigrammy selezenki byli polucheny pri ispol'zovanii jeritrocitov, mechennyh hromom-51, chto osushhestvljalos' dvumja sposobami. Pervonachal'no jeritrocity sensibilizirovali in vitro putem vozdejstvija nepolnogo anti-D antitela. Pri takom metode koncentracija sensibilizirovannyh jeritrocitov v selezenke proporcional'na ob{sup e}mu primenjaemoj v processe sensibilizacii syvorotki anti-D . Udovletvoritel'nye scintigrammy byli polucheny pri ispol'zovanii 0,50 ml syvorotki anti-D v razbavlenii 1: 128, pri pervonachal'nom titre 1:512, na 1 ml jeritrocitov. Nesmotrja na horoshie rezul'taty, metod sensibilizacii, primenimyj lish' u rezus-polozhitel'nyh bol'nyh, byl zamenen metodom s ispol'zovaniem jeritrocitov, vidoizmenennyh posredstvom nagrevanija, kotoryj v tehnicheskom otnoshenii gorazdo proshhe i mozhet ispol'zovat'sja i u re- zus-otricatel'nyh bol'nyh. Izobrazhenie selezejki imelo chetkuju konfiguraciju vo vseh sluchajah bez kakih libo pomeh za schet radioaktivnosti pecheni. Sootnoshenie selezenka-pechen' kolebletsja v

 14. Preparation of Uranium Dioxide by Electrochemical Reduction in Ammonium Carbonate Solutions and Subsequent Precipitation; Preparation de bioxyde d'uranium par reduction electrochimique dans des solutions de carbonate d'ammonium et precipitation; Prigotovlenie dvuokisi urana metodom ehlektrokhimicheskogo vosstanovleniya v rastvore karbonata ammoniya s posleduyushchim osazhdeniem; Preparacion de dioxido de uranio por reduccion electroquimica en soluciones de carbonato amonico u precipitacion subsiguiente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pravdic, V.; Branica, M.; Pucar, Z. [Department of Physical Chemistry, Rudjer Boskovic Institute, Zagreb, Yugoslavia (Serbia)

  1963-11-15

  Experiments in a small scale electrolysis cell on cathodic reduction of uranium (VI) to uranium (IV) show the possibility of an efficient way to obtain uranium (IV) in carbonate solutions. From this solution uranium (IV) hydrous oxide precipitates by merely raising the temperature. To obtain larger quantities of material needed for technological testing, a scale-up of the process was attempted. An electrolysis cell of hard PVC (polyvinylchloride) was constructed with a mercury pool cathode of approximately 2.5 dm{sup 2} and platinum anodes. The catholyte was separated from the anolyte by cationexchange membranes. The catholyte was circulated between two 50-1 reservoirs and streamed toward the vigorously stirred mercury cathode. The working potential of mercury was controlled against an Ag/AgCl/KC1 (sat.) reference electrode, the potential being held constant at -1.5 V. The current efficiency is approximately 90%; the power consumed for the reduction process is about 0.8 kWh/kg of uranium dioxide. After the electrolysis was completed the precipitation was initiated only by heating the deeply green clear solution up to 70 deg. C in a separate all-glass vessel of 60-1 volume. From 50, 1 of the catholyte solution 1 kg of a centrifuged product (containing about 20% of water) was obtained. The coulometric analysis of the oxygen-uranium ratio always gave results in the range of 2.04 to 2.09. By the procedure described uranium (IV) hydrous oxide is selectively precipitated, and the oxygen-uranium ratio in the precipitate was found to be independent of the degree of completion of the reduction. The product was identified as the alpha phase of uranium dioxide by the X-ray powder diffraction. Experiments in sintering and characterization of uranium dioxide thus obtained for the ceramic nuclear fuel requirements are under way. (author) [French] Des experiences faites dans une petite cellule d'electrolyse sur la reduction cathodique d'uranium (VI) en uranium (IV) montrent qu'il est possible d'obtenir, avec un bon rendement, de l'uranium (IV) en solution carbonatee. Il suffit de chauffer la solution pour faire precipiter l'hydroxyde d'uranium (IV). Afin d'obtenir des matieres en quantites plus importantes, pour les essais technologiques, les auteurs ont fait une experience en plus grand. Ils ont construit une cellule d'electrolyse en chlorure de polyvynile dur, avec une cathode de mercure (environ 2,5dm{sup 2} ) et des anodes de platine. Le catholyte etait separe de l'anolyte par des membranes echangeuses de cations. Le catholyte circulait entre deux reservoirs de 50 1 et passait sur la cathode de mercure soumise a une agitation energique. Le potentiel du mercure etait controle par reference a une electrode temoin de Ag/AgCl/KCl (sat.), et maintenu constant a -1,5 V. Le rendement du courant etait d'environ 90% et la consommation d'energie, pour l'operation de reduction, d'environ 0,8 kWh/kg de bioxyde d'uranium. A la fin de l'electrolyse, on a provoque la precipitation par simple chauffage de la solution (limpide, d'un vert fonce) jusqu'a une temperature de 70 deg. C, dans un autre recipient tout en verre, de 60 1. Sur 50 1 de solution catholytique, on a obtenu 1 kg de produit centrifuge (contenant environ 20% d'eau). L'analyse coulombmetrique du rapport O/U a toujours donne des resultats compris entre 2,04 et 2,09. La methode decrite permet de faire precipiter l'hydroxyde d'uranium (IV) seul et le rapport O/U dans le precipite est independant du degre atteint par la reduction. En analysant la poudre par diffraction des rayons X, on a identifie le produit comme etant la phase alpha du bioxyde d'uranium. On procede maintenant a des experiences de frittage et a l'etude des caracteristiques du bioxyde d'uranium ainsi obtenu pour determiner s'il peut servir a la fabrication de combustible nucleaire ceramique. (author) [Spanish] Se intento ampliar la escala del proceso con el fin de obtener las cantidades de material que requieren los ensayos tecnologicos. Se construyo una celda electrolitica de cloruro de polivinilo duro con catodo de mercurio de aproximadamente 2,5dm{sup 2} de superficie y anodos de platino. El catolito estaba separado del anolito por membranas de intercambio cationico. El catolito se hizo circular entre dos depositos de 50 1 y se dirigio hacia el catodo de mercurio sometido a una agitacion energica. El potencial del mercurio se mantuvo constante en -1,5 V comprobandolo con un electrodo patron de Ag/AgCl/KCl (sat.). El rendimiento de la corriente es aproximadamente el 90% y la energia consumida para el proceso de reduccion esde unos 0,8 kWh/kg de dioxido de uranio. Una vez terminada la electrolisis, se inicio la precipitacion calentando simplemente a 70 deg. C la solucion limpida de color verde obscuro, en otro recipiente de vidrio de 60 1 de capacidad. A partir de 50 1 de solucion de catolito se obtuvo por centrifugacion 1 kg de producto (conteniendo alrededor de un 20% de agua). El analisis por culombimetria de la razon O/U dio resultados siempre comprendidos entre 2,04 y 2,09. El procedimiento descrito permite precipitar selectivamente el oxido hidratado de uranio (IV) observandose que la razon O/U en el precipitado es independiente del grado que haya alcanzado la reduccion. Analizando el polvo por difraccion de rayos X , se pudo identificar el producto como la fase alfa del dioxido de uranio. Se estan realizando experimentos de sinterizacion y caracterizacion del dioxido de uranio obtenido de esta manera a fin de comprobar en que medida responde a las especificaciones para combustibles nucleares ceramicos. (author) [Russian] Dlya polucheniya bol'shego kolichestva materiala, neobkhodimogo dlya tekhnologicheskikh ispytanij, sdelana popytka rasshirit' masshtab protsessa. Byl skonstruirovan ehlektrolizer iz tverdogo polivinil- khlorida s rtutnym katodom okolo 2,5dm''2 i platinovymi anodami. Katodnyj rastvor otdelyalsya ot anodnogo kationoobmennymi membranami. Katodnyj rastvor tsirkuliroval mezhdu dvumya 50-litrovymi rezervuarami i podavalsya k intensivno peremeshivaemomu rtutnomu katodu. Rabochij potentsial rtuti proveryalsya po ehlektrodu sravneniya Ag/AgCl/KCl (Sat.). Potentsial podderzhivalsya postoyannogo znacheniya - 1,5 vol't. Proizvoditel'nost' po toku byla okolo 90%, dlya protsessa vosstanovleniya potreblyaemaya ehnergiya sostavlyala okolo 0,8 kvt-chas/kg dvuokisi urana. Po okonchanii ehlektroliza osazhdenie initsiirovali tol'ko pri pomoshchi nagreva temnozelenogo, prozrachnogo rastvora do temperatury 70 deg. C v spetsial'nom steklyannom sosude ob''emom 60 1. Iz 50 1 katalicheskogo rastvora poluchili 1 kg tsentrifugirovannogo produkta (soderzhanie vody okolo 20%). Kulonometricheskij analiz otnosheniya O/U daval vsegda rezul'taty, lezhashchie v predelakh ot 2,04 do 2,0. Opisannym sposobom gidrookis' urana (IV) osazhdaetsya selektivno. Ustanovleno, chto otnoshenie O/U v osadke ne zavisit ot polnoty vosstanovleniya. Pri pomoshchi rentgenoskopii produkt identifitsirovan kak al'fa-faza dvuokisi urana. Opyty po spekaniyu i kharakteristike poluchennoj takim obrazom dvuokisi urana, prigodnoj dlya keramicheskogo yadernogo topliva, prodolzhayutsya. (author)

 15. Fabrication and Testing of Prototype APM-Clad UO{sub 2} Fuel Elements; Fabrication et essai de prototypes de cartouches de combustible en bioxyde d'uranium gaine d'aluminium (APM); Izgotovlenie i ispytanie prototipa toplivnykh ehlementov na osnove UO{sub 2} s obolochkoj iz alyuminiya metodom poroshkovoj metallurgii; Elaboracion y ensayo de elementos combustibles prototipo de UO{sub 2} con revestimiento de aluminio sinterizado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ballif, III, J. L.; Friske, W. H.; Gordon, R. B. [Atomics International, Canoga Park, California (United States)

  1963-11-15

  In support of the 50-MW(e) Prototype Organic Power Reactor Programme (POPR), extensive development work has been performed on aluminium powder metallurgy (ARM) products, toward their use as cladding for UO{sub 2} fuel. As part of this development work, eutectic bonding, flash butt welding, and cold-pressure welding were investigated as methods for making end closures in die fuel element cladding. Vibratory packing was studied as a means of filling APM tubes with UO{sub 2}. Out-of-pile tests were conducted to obtain information on APM-UO{sub 2} compatibility. This work revealed that, under present conditions, eutectic bonding was the most suitable method for making end closures; vibratory packing produced fuel densities in the range of 80 to 88% of theoretical density; and no APM-UO{sub 2} reaction took place in the range of POPR operating temperatures (850{sup o}F maximum fuel-cladding interface temperature). As a result o f this development work, five APM-clad UO{sub 2} prototype fuel elements have been fabricated for testing in the Organic Moderated Reactor Experiment (OMRE). Each element consisted of 24 or 25 APM-clad fuel rods, arranged in a 5 x 5 array in a nickel-plated steel or an APM fuel box. To increase surface area, the extruded APM cladding had eight fins which were spiralled to a pitch of 45 or 90e/ ft to further improve heat transfer. The fuel rod end closures were made by eutectic bonding of silver-plated aluminium end plugs to the APM tubing. The elements were instrumented to: (1) Measure cladding surface and coolant temperatures, (2) Detect fuel rod failure, (3) Change coolant velocity (means of achieving peak cladding surface temperature of 850{sup o}F), (4) Measure coolant velocity, and (5) Measure fission gas build-up. These elements have been installed in the OMRE with target fuel burn-ups of 25000 to 30000 MWd/t of uranium. As of 1 April 1963, they had achieved accumulated burn-ups ranging from 7700 to 12 000 MWd/t of uranium. Two of the elements had been removed from the reactor as a result of problems encountered with instrumentation associated with their tests. The other three elements were still in the reactor. The results of the experimental work to date give every indication that the APM-UO{sub 2} fuel system will achieve the goals set for the POPR programme. (author) [French] Dans le cadre du programme execute avec le ''Prototype Organic Power Reactor'' (POPR) de 50 MWe, des travaux importants ont ete entrepris en vue de mettre au point des produits de la metallurgie des poudres d'aluminium (APM) utilisables comme gaines d'elements combustibles en bioxyde d'uranium. Dans le cadre de ces travaux on a etudie des procedes d'emploi de melanges eutectiques, de soudure directe a Tare et de soudure par pression a froid (Kolweld) pour obturer l'extiemite des gaines. On a etudie l'emploi des vibrations pour le remplissage des gaines d'APM en combustible UO{sub 2}. Des essais hors pile ont ete faits pour recueillir des renseignements sur la compatibilite entre les produits APM et le bioxyde d'uranium. Les etudes ont revele que, dans les conditions actuelles, le recours aux melanges eutectiques etait la meilleure methode d'obturation des extremites; le remplissage par vibration a permis d'atteindre des densites de combustible de l'ordre de 80 a 88% de la valeur theorique et aucune reaction n'a ete observee entre les produits APM et UO{sub 2} dans la gamme des temperatures de fonctionnement de POPR (temperature maximum a l'interface combustible/gaine-455{sup o}C). A la suite de ces travaux preliminaires, on a fabrique cinq prototypes de cartouches de combustibles en UO{sub 2} gaine d'APM, que Gop a essayes dans le reacteur experimental a ralentisseur organique (OMRE). Chaque cartouche consistait en 24 ou 25 barreaux gaines d'APM, disposes en 5 rangees de 5 dans un recipient en acier nickele ou en aluminium APM. Pour ameliorer les echanges thermiques, les gaines d'APM extrudees etaient munies de 8 ailettes disposees selon un pas helicoidal de 45 ou 90{sup o}/30 cm. L'obturation des gaines des barreaux etait assuree par des bouchons en aluminium plaque argent, lies par alliage eutectique aux tubes APM. Les cartouches etaient equipees d'instruments permettant de: 1. Mesurer la temperature du fluide de refroidissement et la temperature superficielle des gaines; 2. Deceler les defectuosites des barreaux de combustible; 3. Modifier la vitesse du fluide de refroidissement (on pourrait ainsi obtenir des temperatures maximums de l'ordre de 455{sup o}C a la surface de la gaine); 4. Mesurer la vitesse du fluide de refroidissement; 5. Mesurer le degagement des produits de fission gazeux. Ces cartouches ont ete installees dans le reacteur OMRE pour atteindre un taux de combustion de l'ordre de 25000 a 30000 MWj/tU. Au 1er avril 1963 le taux atteint etait de 7700 a 12000 MWj/tU. Deux des cartouches ont ete retirees du reacteur a la suite de difficultes suscitees par leurs instruments de mesure. Les trois autres cartouches ont ete maintenues dans le reacteur. A ce jour, les resusltats de ces travaux experimentaux donnent a penser que le combustible APM-UO{sub 2} permettra d'atteindre les objectifs du programme de POPR. (author) [Spanish] En ejecucion del programa relativo al reactor de potencia prototipo de moderador organico de 50 MW(e) (POPR), se han llevado a cabo amplios trabajos de investigacion sobre productos elaborados por pulvimetalurgia de aluminio (PMA), con el fin de utilizarlos como revestimiento para el combustible de UO{sub 2}. Como parte de estos trabajos, se ha investigado la aptidud de los metodos de union eutectica, de soldadura a tope por chispas y de soldadura por compresion en frio ''Koldweld'', para realizar los cierres de los extremos del revestimiento de los elementos combustibles. Se ha estudiado la compresion vibratoria como procedimiento para rellenar de UO{sub 2} los tubos de PMA. Se han realizado ensayos fuera de reactor para reunir datos sobre la compatibilidad entre el material PMA y el UO{sub 2} . De estos trabajos, se deduce que, en las condiciones actuales, el metodo de union eutectica es el mas adecuado para cerrar los extremos de los revestimientos; con la compresion vibratoria, se obtuvieron densidades del combustible del orden del 80 al 88% del valor teorico, y no se produjo reaccion alguna entre el material PMA y el UO{sub 2} en el intervalo de temperaturas de funcionamiento del POPR (temperatura maxima de 850{sup o}F en la superficie de separacion entre el combustible y el revestimiento). Como resultado de estos trabajos, se han elaborado cinco elementos combustibles prototipo de UO{sub 2}, revestido con material PMA, para ensayarlos en el reactor experimental de moderador organico (OMRE). Cada elemento esta compuesto por 24 o 25 barras de combustible revestidas de material PMA, dispuestas en grupos de 5 x 5 en una caja para combustible de acero niquelado o de material PMA. Con el proposito de aumentar la superficie, el revestimiento extruido de material PMA lleva ocho aletas dispuestas en espiral con un paso de 45 o 90{sup o}/pie , cuya funcion es mejorar la transmision de calor. Los cierres de los extremos de las barras de combustible se han realizado por union eutectica de tapones de aluminio plateado a los tubos de material PMA. Los elementos combustibles estan dotados de instrumentos para: 1 . Medir las temperaturas de la superficie del revestimiento y del refrigerante; 2. Detectar defectos de las barras de combustible; 3 . Modificar la velocidad del refrigerante (como medio para obtener una temperatura maxima de la superficie del revestimiento de 850{sup o}F); 4. Medir la velocidad del refrigerante; 5. Medir la acumulacion de gases de fision. Dichos elementos se instalaron en e l reactor OMRE con el proposito de obtener grados de combustion de 25 000 a 30 000 MWd/t de uranio. El 1- de abril de 1963 habian alcanzado grados de combustion acumulativos que oscilaban entre 7700 y 12 000 MWd/t de uranio. Dos de los elementos combustibles se extrajeron del reactor a raiz de problemas suscitados por el instrumental utilizado para los ensayos. Los tres elementos restantes continuaban en el reactor. Todos los resultados de los experimentos realizados hasta la fecha parecen indicar que el sistema de combustible PMA-UO{sub 2} permitira alcanzar los objetivos fijados para el programa relativo al reactor POPR. (author) [Russian] V podderzhku Programmy prototipov organicheskikh ehnergoreaktorov (POPR) moshchnost'yu 50 mgvt (ehl.) byla provedena obshirnaya rabota po razrabotke poroshkovoj metallurgiej alyuminievykh materialov (APM) v kachestve obolochek dlya topliva iz UO{sub 2} . Kak chast' ehtoj raboty byli issledovany ehvteticheskoe soedinenie, svarke v styk oplavleniem i kholodnaya svarka. Kolduehlla pod davleniem kak metody dlya soedineniya stykov pri sborke toplivnykh ehlementov. Vibratsionnoe uplotnenie izuchalos' kak sredstvo zapolneniya trubok APM dvuokis'yu urana. Opyty vne reaktora provodilis' dlya.ogo, chtoby poluchit' informatsiyu o svomestimosti APM - UO{sub 2} . Ehta rabota pokazala, chto pri sushchestvuyushchikh usloviyakh ehvteticheskoe soedinenie yavlyaetsya naibolee podkhodyashchim sposobom dlya soedineniya stykov; vibratsionnoe uplotnenie davalo plotnost' topliva v predelakh ot 80 do 88% teoreticheskoj plotnosti, i ne nablyudalos' vzaimodejstvie APM -UO{sub 2} v diapazone ehkspluatatsionnykh temperatur POPR (temperatura poverkhnosti razdela toplivo - obolochka maksimum 850{sup o}F). V rezul'tate ehtoj raboty bylo izgotovleno 5 prototipov UO{sub 2}-APM toplivnykh ehlementov s tsel'yu ispytaniya na opytnom reaktore s organicheskim zamedlitelem. Kazhdyj ehlement sostoyal iz 24 ili 25 toplivnykh sterzhnej v obolochke iz APM i sgruppirovannykh v sistemu 5 x 5 v stal'noj korobke, pokrytoj nikelem, ili toplivnoj korobke ieh APM. Dlya togo, chtoby uvelichit' poverkhnost' ehlementa i tem samym znachitel'no uluchshit' teploperedachu, izgotovlennaya ehkstruziej obolochka ieh APM imeet vosem' spiral'nykh reber s shagom vinta 45 ili 90{sup o} na 1 fut. Soedineniya stykov toplivnykh sterzhnej proizvodilis' s pomoshch'yu ehvteticheskogo, soedineniya poserebrennogo alyuminiya v vide kontsevykh probok k trubkam APM. EHlementy byli snabzheny prisposobleniyami dlya: 1. Izmereniya poverkhnosti obolochki i temperatury okhladitelya. 2. Opredeleniya neispravnosti toplivnogo sterzhnya. 3. Izmeneniya skorosti okhladitelya (sredstva polucheniya maksimal'noj temperatury poverkhnosti pokrytiya 850{sup o}F). 4. Izmereniya skorosti okhladitelya. 5., Izmereniya obrazuyushchikhsya pri raspade gazov. Ehti ehlementy byli ustanovleny v opytnom reaktore s organicheskim zamedlitelem pri raschetnykh dannykh vygoraniya topliva s 25 000 do 30 000 mgvt-dnej/t urana. Na 1 fevralya 1963 goda oni dostigli naivysshego vygoraniya v predelakh ot 7 700 do 12 000 mgvt-dnej/t urana. Iz imeyushchikhsya ehlementov dva byli udaleny iz reaktora vvidu trudnostej, kotorye vstretilis' pri ispol'zovanii kontrol'noizmeritel'nykh priborov, svyazannykh s ispytaniem ehlementov. Ostal'nye tri ehlementa byli ostavleny v reaktore. Rezul'taty ehksperimental'noj raboty, provedennoj na segodnyashnij den', ukazyvayut na to, chto toplivnaya sistema APM - UO{sub 2} dast svoi rezul'taty v programme POPR. (author)

 16. Istraživanje uticaja plazma sprej zaptivnih prevlaka na efekat zaptivanja kompresora turbomlaznog motora TV2 – 117A / Investigation of the influence of plasma spray sealing coatings on the effect of sealing the TV2 - 117A turbojet engine compressor / Aнализ эффекта уплотнения компрессора турбореактивного двигателя TV2-117A под воздействием плазменного напыления износостойких покрытий

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-01-01

  of efficiency of the compressor by 10% while reducing fuel consumption by 8%. / U ovom istraživanju prikazan je efekat primene mekih zaptivki deponovanih atmosferski plazma sprej - APS procesom na delovima kompresora turbomlaznog motora TV2-117A. Na delovima kompresora primenjena je prvi put zapadna plazma sprej tehnologija i materijali. Cilj je bio da se izvrši supstitucija postojećeg zaptivnog materijala sa novom klasom materijala, da bi se povećao efekat zaptivanja i obezbedio protok vazduha pod najvećim pritiskom kroz kompresor. Meke zaptivke su formirane kao dupleks sistemi koji se sastoje od donjeg veznog sloja na bazi NiCrAl i NiAl prevlaka i gornjih zaptivnih prevlaka na bazi slojeva Ni - 15% grafita, Ni - 25% grafita i AlSi - poliestera. U radu su prikazani parametri sa kojima su deponovane prevlake na delovima kompresora, mehaničke i mikrostrukturne karakteristike prevlaka proizvedenih sa optimalnim parametrima depozicije. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće veznih slojeva metodom HV0.3 i makrotvrdoće zaptivnih slojeva metodom HR15W. Zatezne čvrstoće spoja dupleks sistema prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka su procenjene na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura deponovanih slojeva urađena je u skladu sa standardom Pratt-Whitney i TURBOMECA. Pohabanost prevlaka određena je na osnovu promene dimenzija zaptivnih površina pre i posle ispitivanja. Merenje dimenzija rađeno je na koordinatnoj mernoj mašini MAUSER ML 28. U radu je prikazana srednja vrednost pohabanosti izražena u mm i upoređena sa vrednostima dozvoljenih tolerancija mašinski obrađenih delova kompresora. Efekat zaptivanja delova kompresora ispitan je u sklopu motora TV2-117A na ispitnoj stanici i letnim ispitivanjem na helikopteru Mi-8(HT-40. Ispitivanja su pokazala da je novim sistemom zaptivnih prevlaka povećan stepen iskorišćenja kompresora za 10% uz smanjenu potro

 17. Some Possibilities of the Eddy-Current Method for Multi-Parameter Testing of Structural Components; Quelques Possibilites Offertes par la Methode des Courants de Foucault pour le Controle de Nombreux Parametres des Elements de Construction; Nekotorye vozmozhnosti metoda vikhrevykh tokov dlya mnogoparametrovogo kontrolya ehlementov konstruktsij; Algunas Posibilidades que Brinda el Metodo de las Corrientes de Foucault para Controlar Numerosos Parametros de los Elementos de Construccion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vjahorev, V. G.; Gerasimov, V. G.; Deniskin, V. P.; Trahtenberg, L. I.; Shkarlet, Ju. M. [Gosudarstvennyj Komitet po Ispol' zovaniju Atomnoj Jenergii SSSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-09-15

  donnees calculees et experimentales, les auteurs indiquent diverses possibilites de realisation de detecteurs a courants de Foucault de frequence unique permettant le controle avec modification simultanee de plusieurs parametres. (author) [Spanish] Los autores demuestran que los problemas del control no destructivo de diversos parametros se plantean en la tecnologia nuclear segun ciertas leyes y que el metodo de las corrientes de Foucault se adapta particularmente a la solucion de varios de esos problemas. Los autores justifican la utilizacion de modelos electricos para resolver problemas de control con ayuda de una larga bobina hueca. Presentan formulas y exponen un metodo para el calculo de detectores a base de corrientes parasitas. Describen un dispositivo que permite verificar el espesor de las paredes de tubos; en este dispositivo, el desplazamiento del tubo a controlar no ejerce influencia alguna sobre los resultados de las mediciones, gracias al empleo de un monitor accionado por una senal dependiente de la fase de tension del detector. En calidad de detector se ha empleado un dispositivo destinado al control de los tubos de un autogenerador despues de haber incluido en su circuito una bobina de ensayo. Partiendo de datos calculados y experimentales, los autores senalan diversas posibilidades de realizacion de detectores a base de corrientes de Foucault de frecuencia unica, que permiten efectuar el control con modificacion simultanea de varios parametros. (author) [Russian] Pokazana zakonomernost' voznikno- venija zadach o nerazrushajushhem mnogoparametrovom kontrole v jadernoj tehnologii i celeso- obraznost' reshenija nekotoryh iz nih metodom vihrevyh tokov. Obosnovano primenenie jelektricheskih modelej dlja reshenija zadach kontrolja s ispol'zovaniem dlinnoj prohodnoj katushki. Privodjatsja raschetnye formuly i izlagaetsja metodika rascheta nakladnyh toko- vihrevyh datchikov. Opisana shema pribora dlja kontrolja tolshhiny stenki trub, v kotorom vlijanie pereme

 18. Liquid Scintillation Detection of Tritium and other Radioisotopes in Insoluble or Quenching Organic Samples; Detection par compteur a scintillations a liquides du tritium et des autres radioelements contenus dans des echantillons organiques insolubles ou coupeurs; Obnaruzhenie tritiya metodom zhidkostnoj stsintillyatsii v nerastvorimykh ili sposo'nykh gasit' izluchenie organicheskikh o'raztsakh; Deteccion del tritio u otros radioisotopos por centelleo liquido en muestras organicas insolubles o que provocan extincion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eastham, J F; Westbrook, H L; Gonzales, D [University of Tennessee, Knoxville, TN (United States)

  1962-01-15

  To facilitate a study of the H{sup 1}/H{sup 3} isotope effect in the reduction of organic compounds, it has been necessary to develop procedures to overcome the two major limitations of the most convenient general method of radioassaying organic material, liquid scintillation counting. These limitations, which are scintillation-quenching by many organic samples and limited solubility of others, are particularly common with material of biological significance: The procedures developed involve combustion of the sample wrapped in filter paper in art oxygen-filled flask, formation of a solution of the combustion products in a suitable solvent added to the flask before combustion, and scintillation-counting of the solution. Advantages of the developed, procedures, in addition to overcoming the indicated limitations, include efficacy with samples with a great range of activity (some as low as 1{mu}c/mole), good precision (as great as any other general method of radio-assaying H{sup 3}), and applicability to other soft beta emitters (C{sup 14} and S{sup 35}). With a scintillation spectrometer and the techniques developed, samples triply labelled with H{sup 3}, C{sup 14} and S{sup 35} can be differentially radio assayed. Details of the solvent systems and techniques developed are reported. Analytical results are reported for such quenching material as 2.4-dinitrophenyl-hydrazones dyes and for such insoluble materials as proteins and carbohydrates. Application of the techniques to evaluation of H{sup 1}/H{sup 3} isotope effects in certain reduction reactions are discussed. (author) [French] Pour faciliter l'etude de l'effet isotopique ''1H/''3H dans la reduction des composes organiques, il a fallu mettre au point des procedes permettant d'elargir le champ d'application de la methode generale la plus pratique de radioanalyse des matieres organiques, savoir l'analyse au moyen d'un compteur a scintillations a liquides. En effet, ce champ d'application est limite pour deux raisons: beaucoup d'echantillons organiques provoquent le coupage; d'autres echantillons sont peu solubles. Ces limitations sont particulierement frequentes dans le cas des substances importantes du point de vue biologique. Le procede mis au point par les auteurs comporte la combustion de l'echantillon enveloppe de papier filtre, dans un ballon rempli d'oxygene; la dissolution des produits de combustion dans un solvant approprie ajoute au ballon avant la combustion; enfin, le comptage de la solution. Parmi les avantages de ce procede, on relevera - outre le fait qu'il permet d'elargir le champ d'application de la methode en supprimant les limitations mentionnees plus haut - son efficacite pour des echantillons ayant des activites extremement diverses (dans certains cas, elles ne depassent pas 1 {mu}c par mole), son excellente precision (aussi grande que celle de toute autre methode generale de radioanalyse du tritium) et la possibilite de l'appliquer a d'autres emetteurs beta mous ({sup 14}C et {sup 35}S). Avec un spectrotnetre a scintillations et le procede mis au point par les auteurs, des echantillons marques par trois indicateurs (tritium, carbone-14 et soufre-35) peuvent faire l'objet d'une radioanalyse differentielle. Les auteurs donnent des details sur les solvants utilises et les techniques mises au point, et indiquent les resultats de l'analyse pour des matieres provoquant le coupage telles que les dinitro-2,4, phenylhydrazones et les colorants au thiazole, ainsi que pour des matieres insolubles telles que les proteines et les hydrates de carbone. Ils rendent compte de l'application du procede a l'evaluation des effets isotopiques {sup 1}H/{sup 3}H dans certaines reactions de reduction. (author) [Spanish] Para facilitar el estudio del efecto isotopico {sup 1}H/{sup 3}H en la reduccion de compuestos organicos, ha sido preciso idear procedimientos a fin de vencer los dos inconvenientes principales que presenta el metodo de radioanalisis general mas apropiado para las sustancias organicas, a saber, el recuento por centelleos de liquidos. Estos inconvenientes, que son la extincion del centelleo producida por. muchas muestras organicas y la escasa solubilidad de otras, son particularmente frecuentes en las sustancias de importancia biologica. El procedimiento ideado por los autores consiste en lo siguiente: combustion de la muestra, envuelta en papel de filtro, en un matraz lleno de oxigeno; disolucion de los productos de combustion en un disolvente adecuado que se introduce en el matraz antes de la combustion, y recuento por centelleo de la actividad de la solucion. Ademas de superar los inconvenientes mencionados, este procedimiento posee otras ventajas: eficacia con muestras de actividades muy diversas (algunas, tan baja como 1{mu}c/M), precision (tan elevada como la de cualquier otro metodo general de radioanalisis del {sup 3}H) y posibilidad de aplicarlo a otros emisores beta blandos ({sup 14}C y {sup 35}S). Con un espectrometro de centelleo y merced al procedimiento ideado, es posible efectuar un radioanalisis diferencial de muestras marcadas con tres indicadores ({sup 3}H, {sup 14}C y {sup 35}S). Los autores describen con detalle las tecnicas y los sistemas de disolventes utilizados. Asimismo, exponen los resultados obtenidos en el analisis de sustancias que provocan extincion, como 2,4- dinitrofenilhidrazona s y colorantes de tiazol, y de sustancias insolubles, como proteinas e hidratos de carbono. Estudian la aplicacion de estas tecnicas al analisis de los efectos isotopicos {sup 1}H/{sup 3}H en ciertas reacciones de reduccion. (author) [Russian] CHtoby oblegchit' izuchenie vliyaniya izotopa H{sup 1}/H{sup 3} na vosstanovlenie organicheskikh soedinenij neobkhodimo bylo razrabotat' protsedury dlya preodoleniya dvukh osnovnykh ogranichenij v naibolee udobnom obshchem metode izmereniya radioaktivnosti organicheskikh veshchestv posredstvom zhidkostnogo stsintillyatora . EHti ogranicheniya, kotorymi yavlyayutsya stsintillyatsionnoe gashenie mnogimi organicheskimi obraztsami i ogranichennaya rastvorimost ' drugikh, prisushchi takzhe biologicheskim veshchestvam. Razrabotannye protsedury vklyuchayut v sebya okislenie obernutogo v fil'troval'nuyu bumagu obraztsa v kolbe, napolnennoj kislorodom, obrazovanie rastvora okislennykh produktov v sootvetstvuyushchem rastvoritele, dobavlennom v kolbu pered okisleniem, i stsintillyatsionnyj schet rastvora. Preimushchestva razrabotannykh protsedur dlya preodoleniya ukazannykh ogranichenij vklyuchayut: kachestvo operatsii s obraztsami bol'shogo diapazona aktivnosti (nekotorye s takoj nizkoj aktivnost'yu kak 1{mu}c//mo1e), bol'shuyu tochnost' (takuyu zhe kak pri lyubom drugom obshchem metode izmereniya radioaktivnosti H{sup 3}), i primenimost' k drugim myagkim beta-izluchatelyam (C{sup 14} i k{sup 35}). S pomoshch'yu stsintillyatsionnogo spektrometra i razrabotannykh protsedur mozhet byt' razdel'no izmerena radioaktivnost ' obraztsov mechennykh trizhdy H{sup 3}, C{sup 14} i k{sup 35}. Detali, kasayushchiesya sistem rastvoritelya i razrabotannykh metodov, budut izlozheny v doklade, krome togo v nem budet dana rabochaya kharakteristika novogo, otnositel'no nedorogogo odnokanal'nogo stsintillyatsionnogo spektrometra. Budut izlozheny analiticheskie rezul'taty, kasayushchiesya takogo gasyashchego izluchenie materiala, kak 2,4-dinitro-fenilgidrozony i tiazolidy, a takzhe takikh nerastvorimykh materialov, kak proteiny i ugolevdy. Budet obsuzhdeno primenenie metodov k otsenke izotopnogo ehffekta H{sup 1}/H{sup 3} v opredelennykh reaktsiyakh vosstanovleniya. (author)

 19. Analysis of Scan Records with a Recording Densitometer - The ''Re-Scanner''; Etude d'un Grand Collimateur a Focalisation et Fort Pouvoir de Resolution: Resultats; Analiz skenogramm s pomoshch'yu registriruyushchego densitometra - ''re-skenner''; Diseno y Funcionamiento de un Gran Colimador Enfocado de Alto Poder de Resolucion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harris, C. C.; Bell, P. R.; Satterfield, M. M.; Ross, D. A.; Jordan, J. C. [Oak Ridge National Laboratory, TN (United States)

  1964-10-15

  kontrastnosti. Porogovyj kontrol' d a et ljuboj ''sokrashhennyj uroven'' vybora. Rabota provoditsja bystro, i diagramma mozhet byt' reskennirovana v techenie nebol'shogo promezhutka vremeni, neobhodim ogo dlja poluchenija pervonachal'nogo izobrazhenija. Issledovanija v oblasti klinicheskogo skennirovanija pochti ljubogo organa ili rajona., predstavljajushhego interes, pokazyvajut, chto rerazvertyvatel' daet informaciju, ne vidimuju snachala na di agram mah pri pervonachal'nom skennirovanii. Jeto bylo osobenno poleznym pri opredelenii st atisticheskogo znachenija nebol'shih izmenenij v kojefficiente scheta pri skennirujushhem izobrazhenii. . Pri diagrammah, poluchennyh metodom skennirovanija, bol'shogo dinamicheskogo diapazo n a , gle nikakoj otdel'nyj sokrashhennyj urov en' udovletv orit el'no ne pokazy vaet vse rajony, predstavljajushhie interes, vnov' byli neobhodimy rerazvertyvateli na nekotoryh sokrashhennyh urovnjah. V popytke preodolet' je t u trudnost' ispol'zovalsja dvuhdiapazonnyj chuvstvitel'nyj jel em en t , kotoryj ohvatyvaet rajon registracii vokrug o bl a sti nabljudenija glavnogo chuvstvitel'nogo jel em en t a . Po krajnej m er e , vozmozhny tri vida jek s pluatacii pribora s dvuhdiapazonnym chuvstvitel'nym jelemen tom: 1) ''normal'naja'' je k s pluatacija; 2) ignorirovanie obshhej plotnosti izobrazhenija i reakcija tol'ko na nebol'shie izmenenija, ustanavlivaja takim obrazom svoj sobstvennyj sokrashhennyj uroven'; 3) soobshhenie tol'ko o vnezapnyh izmenenijah v plotnosti registracii. Po-vidimomu, vozmozhny takzhe drugie vidy. Jeto sravnitel'no prostoj i nedorogostojashhij pribor obespechivaet okazanie cennoj pomoshhi v interpretacii diagramm, proizvedennyh metodom skennirovanija. (author)

 20. EMG (elektromyografie jako metoda pro sledování účinnosti sportovního tréninku Surface EMG as a method for following-up sports training efficiency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Miklavčič

  2005-02-01

  Full Text Available Účel této studie byl zhodnotit vhodnost a použitelnost povrchové elektromyografie pro vyhodnocení změn kontrakčních vlastností svalů spojených s tréninkem. Skupina osmi národních juniorských tenistů se zúčastnila šestitýdenního výcvikového programu, který byl zaměřen na zvýšení rychlosti a výbušnosti. Jejich fyzické charakteristiky byly zhodnoceny před a po období programu, a to specifickými tenisovými testy, které měří izometrickou kontrakci trhnutí středního gastroknemického svalu, a zaznamenáváním spektra frekvence EMG při 50% maximální volní kontrakci. Ve specifických tenisových testech se prokázalo, že většina hráčů zlepšila své výkony po výcvikovém období, pouze u 3 hráčů byla zjištěna zvýšená rychlost kontrakce středního gastroknemického svalu, která byla vyjádřena kratší dobou kontrakčního trhnutí po období výcviku. Stejní hráči předvedli vyšší charakteristickou frekvenci (definována jako střední frekvence ležící mezi 6. a 9. decilem spektrální distribuční funkce a širší EMG spektrum rozkmitu po výcvikovém období. Vysoká korelace byla zjištěna mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, která byla zlepšena o více než 2 % po období výcviku (Np, poměr mezi charakteristickou frekvencí po období výcviku (fA a před výcvikovým obdobím (fB (fA/fB (p = 0,0065, a také mezi Np a stoupáním lineárního přiblížení závislosti mezi decilovými frekvencemi signálů EMG po období výcviku (dAf a před výcvikovým obdobím (dBf (dAf = f(dBf (p = 0,0035. Korelace mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, které byly zlepšeny po období výcviku, a změny v charakteristických parametrech EMG evokují použitelnost EMG pro sledování účinnosti sportovního výcviku. The purpose of the present study was to evaluate the applicability of surface electromyography (EMG for evaluation of

 1. Physical activity and health related environment preferences among students from the Lithuanian Academy of Physical Education [Pohybové aktivity a preference prostředí spojené se zdravím u studentů Litevské akademie tělesné výchovy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edita Vainienė

  2011-03-01

  , rehabilitační cvičení, zdravá výživa, než tomu bylo v roce 2000 (muži 57,8 %, resp. 46,7 %, p < 0,1; ženy 84,4 %, resp. 71,2 % p < 0,02. Ženy prokázaly kritičtější pohled na prostředí akademie než muži a uvedly, že v roce 2008 je na akademii méně možností zdravého stravování než v roce 2000 (26,1 % oproti 19,12 % p < 0,02. Po osmi letech studenti akademie využívají nástroje podpory zdravého životního stylu méně často. Počet studentů využívajících v roce 2008 energické a posilující činnosti se oproti roku 2000 snížil (muži 59,2 %, resp. 46,7 %; ženy 47,7 %, resp. 22,5 % p < 0,001. Menší počet si také vybíral wellness centra (muži 27,6 %, resp. 22,8 %; ženy 37,0 %, resp. 11,6 % p < 0,001. V roce 2008 bylo méně žen, jež uvedly, že se účastní aktivit, při nichž se potí a rychleji dýchají (2–3× za týden a více, než tomu bylo v roce 2000 (χ2 = 49,05, p < 0,001. Koeficient kontingence (C měřící sílu tohoto spojení byl 0,369. ZÁVĚRY: Výsledky naznačují, že vzrůstá potřeba intervence vedoucí k podpoře PA mezi studenty, kteří přicházejí na akademii a pokračují zde ve studiu. DOPORUČENÍ: Zejména u žen je nezbytné připravit programy pohybových aktivit pro integrovanou výuku na akademii, čímž by se omezilo snižování objemu pohybových aktivit úměrné tomu, jak studenti postupují do dalších ročníků. Plán na zvýšení objemu pohybových aktivit a cvičení musí být zahrnut také do studijního plánu a využití volného času se musí orientovat na pohybové aktivity.

 2. Slow Neutron Spectrometers at the Swedish Reactors; Spectrometres a Neutrons Lents des Reacteurs Suedois; 0421 041f 0415 041a 0422 0420 041e 041c 0415 0422 0420 042b 041c 0415 0414 041b 0415 041d 041d 042b 0425 041d 0415 0419 0422 0420 041e 041d 041e 0412 041d 0410 0428 0412 0415 0414 0421 041a 0418 0425 0420 0415 0410 041a 0422 041e 0420 0410 0425 ; Espectrometros para Neutrones Lentos en los Reactores de Suecia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlborg, U.; Skoeld, K. [AB Atomenergi, Stockholm (Sweden); Larsson, K. -E. [Royal Institute of Technology, Stockholm (Sweden)

  1965-06-15

  uglovogo raspredelenija s ispol'zovaniem kombinirovannogo analiza metodom kristallicheskogo monohromatora i metodom vremeni proleta poluchajut ochen' cennye rezul'taty, nesmotrja dazhe na otnositel'no plohuju intensivnost' i razreshajushhuju sposobnost'. Nedavno byl ispytan mehanicheskij selektor skorostej s razreshajushhej sposobnost'ju 4,2% po dline volny. Odnako jetot pribor poka ne ispol'zuetsja vo vremja jeksperimentov. Spektrometr po vremeni proleta v Studsvike na reaktore R2 moshhnost'ju 30 mgvt s vodnym zamedlitelem ispol'zuetsja v celjah monohromatizacii kombinirovannogo berillie- vogo fjl'tra i preryvatelja s uzkoj krivoj propuskanija. Na jetom spektrometre, a takzhe na spektrometre v Stokgol'me preryvatel' stavitsja pered obrazcom, i tem samym sozdaetsja vozmozhnost' odnovremennoj registracii dannyh pri razlichnyh uglah nabljudenija. Na reaktore R2 takzhe dejstvuet trehosevoj kristallicheskij spektrometr. Privodjatsja razlichnye svojstva raznoobraznyh priborov, naprimer intensivnost', razreshajushhie sposobnosti i prigodnost' dlja opredelennyh izmerenij. Tak, privodjatsja cifry, pokazyvajushhie, chto bol'shaja poterja intensivnosti svjazana s dovol'no ogranichennym uluchsheniem razreshajushhej sposobnosti. Interesno, chto kogda sravnivajutsja mezhdu soboj reaktory R1 i R2 v kachestve nejtronnyh istochnikov dlja raboty s kanalom dlja vypuska puchka, to pri rabote s vyvodom nejtronov potok nejtronov reaktora R2, javljajushhijsja v 100 raz bol'shim, umen'shaetsja primerno v 10 raz. Jeta poterja ob'jasnjaetsja uzkimi kanalami dlja vypuska puchka i fil'trami, neobhodimymi dlja umen'shenija potoka bystryh nejtronov i gamma-izluchenija. Kratko obsuzhdajutsja v celjah illjustracii dannye po rassejaniju H{sub 2}O, poluchennye na razlichnyh priborah. V rezul'tate sravnenija mezhdu soboj reaktora s vodnym zamedlitelem i tjazhelovodnogo reaktora s tochki zrenija raboty kanalov dlja vypuska puchka otchetlivo mozhno videt' preimushhestvo reaktora tjazhelovodnogo tipa. (author)

 3. High-Temperature Gas-Cooled Reactor Critical Experiment and its Application to Thorium Absorption Rates; Experience Critique pour l'Etude d'un Reacteur a Haute Temperature, Refroidi par un Gaz et son Application a la Determination des Taux d'Absorption du Thorium; Kriticheskij opyt, postavlennyj na vysokotemperaturnom reaktore s gazovym okhlazhdeniem, i primenenie ego dlya opredeleniya stepeni pogloshcheniya toriya; Experimento Critico Efectuado en un Reactor de Elevada Temperatura Refrigerado por Gas y su Aplicacion para Calcular los Indices de Absorcion del Torio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bardes, R. G.; Brown, J. R.; Drake, M. K.; Fischer, P. U.; Pound, D. C.; Sampson, J. B.; Stewart, H. B. [General Dynamics Corporation,San Diego, CA (United States)

  1964-04-15

  . Daetsja opisanie izmerenija rezonansnogo integrala torija i ego zavisimosti ot temperatury. Pri jetom metode dlja izmerenija rezonansnogo zahvata v kachestve standarta ispol'zuetsja zoloto, a v kachestve materiala, dajushhego velichinu pogloshhenija, podchinjajushhujusja zakonu 1/v, -vanadij. Jetot metod obuslovlivaetsja tem faktom, chto torij dispergiruetsja v grafite i trudno primenjat' obychnyj metod kadmievogo otnoshenija. Sravnenie jeksperimental'nyh i teoreticheskih rezul'tatov svidetel'stvuet o prekrasnom soglasvi vo vsem diapazone peremennyh.. Krome togo, soglasujutsja rezul'taty izmerenija kojefficienta Dopplera kak metodom aktivacii, tak i metodom opredelenija reaktivnosti,-fakt, kotoryj, kak polagajut, javljaetsja vazhnym vvidu nalichija rashozhdenija mezhdu rezul'tatami primenenija jetih dvuh metodov, imejushhimisja v literature. (author)

 4. Mehanička svojstva i mikrostruktura vakuum plazma naprskane Cr3C2 - 25(Ni20Cr prevlake / Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2 – 25(Ni20Cr coatings / Механические свойства и микроструктура покрытия Cr3C2 - 25(Ni20Cr нанесенного методом вакуумного плазменного напыления

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2015-04-01

  Full Text Available U radu je analizirana vakuum plazma sprej prevlaka VPS – Cr3C2 - 25(Ni20Cr. Upotrebljen je komercijalni prah oznake Sulzer Metco Woka 7205. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 na odstojanju substrata od 340 mm. Glavni cilj rada bio je da se na smanjenom pritisku inertnog gasa Ar eliminiše razgradnja primarnog karbida Cr3C2 u karbid Cr23C6 koji bitno umanjuje mikrotvrdoću i mehaničke karakteristike prevlake. Prevlaka je deponovana debljine od 100 do 120 µm na čeličnom substratu. Mikrotvrdoća prevlake ispitana je metodom HV0.3. Vrednosti mikrotvrdoće bile su u rasponu od 1248 do 1342 HV0.3. Čvrstoća spoja prevlake ispitana je metodom na zatezanje. Utvrđeno je da čvrstoća spoja između substrata i prevlake ima vrednost 89 MPa. Mikrostruktura prevlake ispitana je tehnikom svetlosne mikroskopije. Struktura prevlake sastoji se od osnove NiCr legure sa dominantnom primarnom karbidnom fazom Cr3C2. Pored Cr3C2 faze prisutna je i faza Cr7C3. Nagrizanje prevlake urađeno je reagensom 1HNO3: 4HCl: 4H2O koji prvenstveno rastvara Ni da bi se videla raspodela karbidne faze u prevlaci. Nagrizanjem prevlake reagensom utvrđeno je da je u slojevima prevlake u velikom udelu prisutna primarna nerazgrađena karbidna faza Cr3C2 koja prevlaci daje visoke vrednosti mikrotvrdoće. / This paper analyzes vacuum plasma spray VPS - Cr3C2 - 25(Ni20Cr coatings. Commercial powder marked Sulzer Metco Woka 7205 is used. The powder is deposited with a plasma gun F4 at a distance of 340 mm from the substrate. The main objective of the study was to eliminate, at the reduced pressure of inert gas Ar, the degradation of primary Cr3C2 carbide into Cr23C6 carbide which significantly reduces the microhardness and mechanical properties of the coating. The coating is deposited with a thickness of 100 - 120 µm on a steel substrate. The microhardness of the coating was tested by HV0.3. The microhardness values were in the range of 1248 - 1342 HV0.3. The bond strength

 5. New Frontiers for Non-Destructive Testing in the Nuclear Age; Perspectives des Essais Non Destructifs a l'Ere Nucleaire; ''Novye rubezhi'' nedestruktivnykh ispytanij v yadernyj vek; Nuevas Posibilidades de los Ensayos No Destructivos en la Era Nuclear

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ballard, D. W. [Sandia Laboratory Albuquerque, NM (United States)

  1965-10-15

  aplicarlas a la produccion si se quiere lograr un mayor nivel de seguridad en el empleo-del equipo nuclear. (author) [Russian] Posle vtoroj mirovoj vojny kolossal'no vozroslo chislo metodov nedestruktivnyh ispytanij chto mozhno v znachitel'noj stepeni ob'jasnit' tem, chto v jadernoj promyshlennosti pred{sup j}av- ljajutsja vse bolee strogie trebovanija k kachestvu i nadezhnosti oborudovanija. Slozhnost' sis- temy i obshhie rashody, svjazannye s povrezhdenijami, nastol'ko vozrosli, chto sushhestvuet na stojatel'naja neobhodimost' v razrabotke bolee jeffektivnyh metodov nedestruktivnyh ispy- tanij, a takzhe v ih ispol'zovanii na vsem protjazhenii proizvodstvennogo cikla. V nastojashhee vremja znachitel'no rasshirjajutsja vozmozhnosti primenenija horosho izvest- nyh metodov ispytanij, naprimer s pomoshh'ju radiografii, ul'trazvuka i jelektromagnitnyh kolebanij, dlja udovletvorenija vse vozrastajushhih trebovanij tehnicheskogo usovershenstvova- nija. Odnovremenno razrabatyvajutsja novye principy ispytanij special'no dlja togo , chto- by proverit' te trebovanija, kotorye pred{sup j}avljajutsja k staticheskim i dinamicheskim harakte- ristikam. Jeti bystrodejstvujushhie metody s vysokoj razreshajushhej sposobnost'ju, javljaju- shhiesja poistine ''novymi rubezhami'' nedestruktivnyh ispytanij, polozheny v osnovu nasto- jashhej raboty. V chislo novejshih metodov, kotorye rassmatrivajutsja v doklade, vhodit ispol'zovanie infrakrasnyh luchej dlja opredelenija prochnosti svarnyh soedinenij. Rassmatrivaetsja ispy- tanie struktur metodom kinoradiografii vo vremja vibracionnogo ispytanija s cel'ju izuche- nija ih dinamicheskogo povedenija. Drugoj oblast'ju, kotoraja imeet iskljuchitel'no vazhnoe zna- chenie dlja poluchenija nadezhnogo reaktornogo topliva, javljaetsja jeffektivnoe nahozhdenie mesta techi. Rassmatrivaetsja metod proverki zakljuchennyh v o''olochku komponentov, pri kotorom ispol'zuetsja radioaktivnyj gaz i kotoryj pozvoljaet izmerjat' skorosti utechki, sostavlja- jushhie 10

 6. Vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany u dětí na základních školách ve Slovinsku Relationship between sports activity, smoking and alcohol and marijuana abuse in elementary school children in Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rado Pišot

  2008-01-01

  Full Text Available Prevence představuje nejúčinnější prostředek proti užívání drog. Na jedné straně vytváří tělesná aktivita řadu faktorů, které vedou k přijetí zdravých stravovacích návyků, na druhé straně představuje prevenci užívání drog, protože sama o sobě určitým způsobem stimuluje tělo i mysl. Cílem provedeného výzkumu bylo stanovit stupeň obeznámenosti s návykovými látkami a jejich užíváním (například cigarety, alkohol a marihuana u dětí ve vztahu k frekvenci jejich zapojení do sportovních aktivit. Vzorek obsahoval 748 dětí, z čehož bylo 194 žáků a 189 žákyň čtvrtých tříd (jejichž průměrný věk byl 10 let ± 5 měsíců, a 201 žáků a 164 žákyň sedmých tříd (jejichž průměrný věk byl 13 let ± 4 měsíce. Uvedené údaje byly získány v rámci projektu "Tělesná/sportovní aktivita pro zdraví" probíhajícího v Ústavu kinesiologického výzkumu ve Vědeckém a výzkumném středisku Primorske univerzity ve slovinském Koperu. Použili jsme dotazník IPAQ (International Physical Activity Questionnaire, který jsme poněkud upravili pro věk a specifické vlastnosti respondentů. Pro stanovení vztahu mezi nečíselnými proměnnými jsme použili korespondenční analýzu. Pro číselné proměnné jsme použili analýzu variance a t-testy nezávislých vzorků. Všechny hypotézy byly ověřovány s 5% statistickou úrovní rizika (p = 0,05. Výsledky potvrdily u žáků statisticky významný vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany. Faktem je, že i když problém užívání drog nemůže být zcela odstraněn, mohli bychom ho zásadním způsobem redukovat. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro snižování užívání drog je proto rovněž zapojení mládeže do vhodných sportovních aktivit (zvláště ve volném čase, což by mělo být řízeno a plánováno rodiči a učiteli. Prevention is the most

 7. A Kinetic Description of the Van Hove Correlation Functions; Description Cinetique des Fonctions de Correlation de Van Hove; 041a 0418 041d 0415 0422 0418 0427 0415 0421 041a 041e 0415 041e 041f 0418 0421 0410 041d 0418 0415 0424 0423 041d 041a 0426 0418 0419 041a 041e 0420 0420 0415 041b 042f 0426 0418 0418 0412 0410 041d 0413 041e 0412 0415 ; Descripcion Cinetica de las Funciones de Correlacion de Van Hove

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nelkin, M.; Van Leeuwen, J. M.J.; Yip, S. [Cornell University Ithaca N.Y. (United States)

  1965-06-15

  linearizirovannogo uravnenija Bol'cmana, vkljuchajushhego popravki na nepolnye stolknovenija. Esli prenebrech' jetimi popravkami, to sootvetstvujushhee uravnenie dlja F(r, p,t) stanovitsja linearizirovannym uravneniem Bol'cmana v tom vide, v kotorom ono ispol'zuetsja v teorii rasprostranenija zvuka v gazah. Sootvetstvujushhee uravnenie dlja F{sub s} (r, p, t) stanovitsja uravneniem dlja perenosa nejtronov. Poskol'ku izvestno, chto jeti uravnenija imejut pravil'nyj gidrodinamicheskij predel, pojetomu legko vyvoditsja dlinnovolnovaja harakteristika G(r,t) i G{sub s}(r, t). Kineticheskie uravnenija neposredstvenno primenimy tol'ko k razbavlennym sistemam. Odnako oni prigodny dlja sistematicheskogo izuchenija dinamicheskih korreljacij. Sushhestvennym razlichiem mezhdu jetimi dvumja uravnenijami javljaetsja nalichie protivorechivyh invariantnyh velichin. V uravnenii, opredeljajushhem F(r,p, t), invariantami javljajutsja kolichestvo chast tic, impul's i jenergija, v to vremja kak v uravnenii, opredeljajushhem F{sub s}(r,p,t), tol'ko kolichestvo chastic javljaetsja invariantom. Vvidu togo, chto v jetih dvuh sluchajah snizhenie nulevogo sobstvennogo znachenija svjazannyh operatorov stolknovenija ne odinakovo, gidrodinamicheskie uravnenija, sootvetstvujushhie G(r,t) i G{sub s}(r,t) ne imejut odinakovoj formy. Znachenija jetih dvuh opisanij demonstrirujutsja raschetami modelej v plane prostyh priblizhenij oslablenija. V rezul'tate rascheta G{sub s}(r,t) vyvoditsja funkcija korreljacii s negaussovymi jeffektami, kotorye podobny v kachestvennom otnoshenii, no bolee vyrazitel'ny, chem jeffekty, rasschitannye Ramanom pri izuchenii molekuljarnoj dinamiki v zhidkom argone. V nastojashhee vremja izuchaetsja vopros o bolee usovershenstvovannoj obrabotke integrala stolknovenij. Raschet G(r,t) svidetel'stvuet o nalichii predpolagaemyh jeffektov teplovoj diffuzii i rasprostranenii zatuhajushhih zvukovyh voln pri bol'shoj dline voln, i takoj raschet otlichaetsja ot obychnogo gidrodinamicheskogo opisanija

 8. Use of radioisotopes in the systematic analysis of impurities in metals of very high purity; Application des radioisotopes a l'analyse systematique des impuretes dans les metaux de tres haute purete; Primenenie radioizotopov v sistematicheskom analize primesej v vysokochistykh metallakh; Aplicacion de los radioelementos al analisis sistematico de las impurezas en los metales muy puros

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Albert, Philippe; Gaittet, Jean [Centre d' Etudes de Chimie Metallurgique (C.N.R.S.), Vitry (France)

  1962-01-15

  insistiran especialmente en los resultados y en las consecuencias de los analisis por ellos realizados. (author) [Russian] tsentratsiya primesej dostigaet poryadka 10{sup -6} - 10{sup -8}. EHti metally izgotovlyayutsya v nebol'shikh kolichestvakh, i ochen' vazhno umet' tochno opredelyat' kolichestvennym analizom ochen' bol'shoe chislo ehlementov v odnoj probe. Sistematicheskij analiz alyuminiya i zheleza pri pomoshchi nejtronnogo oblucheniya pozvolil nam proizvesti kolichestvennyj analiz 45 ehlementov v odnoj probe poryadka odnogo gramma. EHtot analiz bol'shogo chisla primesej stal vozmozhnym lish' blagodarya kaskadnomu razdeleniyu poluchivshikhsya vo vremya oblucheniya radioizotopov na bolee chem 40 analiticheskikh fraktsij. Zatem bol'shinstvo radioizotopov izoliruetsya v chistom vide radiokhimicheskim putem, a ikh identifikatsiya dostigaetsya putem odnovremennogo izucheniya perioda ikh radioaktivnogo raspada i spektra ikh gamma-izlucheniya. Odnako, dopolnyaya ehtot sistematicheskij analiz k olichestvennym analizom nekotorykh ehlementov v otdel'noj probe, mozhno opredelyat' a Ktivatsionnym metodom okolo 60 ehlementov, libo obluchaya ikh nejtronami (sera, fosfor, khlor, barij...), libo pri pomoshchi reaktsij, vyzvannykh nejtronami (uglerod i bor). V nashem doklade my namereny osobo ostanovit'sya na rezul'tatakh i posledstviyakh nashikh analizov. (author)

 9. Recent Measurements of the Scattering Laws of Some Hydrogenous Moderators; Determination des Lois de Diffusion de Plusieurs Ralentisseurs Hydrogenes; 0423 0421 0422 0410 041d 041e 0412 041b 0415 041d 0418 0415 0417 0410 041a 041e 041d 041e 0412 0420 0410 0421 0421 0415 042f 041d 0418 042f 041d 0410 041d 0415 041a 041e 0422 041e 0420 042b 0425 0412 041e 0414 041e 0420 041e 0414 0421 041e 0414 0415 0420 0416 0410 0429 0418 0425 0417 0410 041c 0415 0414 041b 0418 0422 0415 041b 042f 0425 ; Recientes Comprobaciones de las Leyes de Dispersion en Algunos Moderadores Hidro Genados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Glaeser, W.; Ehret, G.; Merkel, A. [Institut fuer Angewandte Kernphysik, Kernforschungszentrum Karlsruhe, Federal Republic of Germany (Germany)

  1965-06-15

  -Nelkin y a la teoria perfeccionada de Griffing. (author) [Russian] Ustanovlenie zakonov rassejanija na vodorodsoderzhashhih materialah imeet bol'shoe znachenie kak dlja luchshego ponimanija termalizacii nejtronov v takih zamedliteljah, tak i dlja ponimanija fizicheskih osnov dinamicheskogo povedenija takih sistem. S pomoshh'ju metoda izmerenija po vremeni proleta (vrashhajushhijsja kristall) byli izmereny dvojnye differencial'nye sechenija rassejanija dlja benzola, cirkonievogo gidrida i parov obychnoj vody. Jeti izmerenija byli osushhestvleny pri jenergijah bombardirujushhih nejtronov ot 0,018 do 0,06 jev i pri uglah rassejanija mezhdu 20 i 140 Degree-Sign . Izmerennye velichiny Q ohvatyvajut diapazon ot 0 do 15 A{sup -1} (zdes nQ - peredacha impul'sa). Dannye o zakone rassejanija byli vyvedeny iz izmerennyh poperechnyh sechenij i byli jekstrapolirovany s pomoshh'ju raschetov LEAP i ADDELT dlja poluchenija znachenij peredachi jenergii i impul'sa, kotorye nevozmozhno poluchit' neposredstvenno jeksperimental'nym putem. Metodom jekstrapoljacii byli opredeleny takzhe obobshhennye raspredelenija chastot r({beta}) dlja benzola i cirkonievogo gidrida. Rezul'taty dlja vodjanyh parov sravnivajutsja s teoreticheskimi raschetami, osnovannymi na teorii Krigera-Njelkina i na uluchshennoj teorii Griffinga. (author)

 10. Elements of a thermic method of preparing beta-sources with fused carriers, including strontium-90; Elements d'une methode thermique de preparation de sources beta avec des entraineurs fondus, y compris le strontium-90; Osnovy termicheskogo metoda prigotovleniya beta-istochnikov s plavlennymi nositelyami, vklyuchayushchimi strontsij-90; Bases de un metodo termico de preparacion de fuentes beta con portadores fundidos, incluido el estroncio-90

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bogdanov, N I; Zakharova, K P; Zimakov, P V; Kulichenko, V V

  1962-01-15

  avtomaticheskogo kontrolya i regulirovaniya proizvodstvennykh protsessov. Tekhnologicheskij protsess izgotovleniya istochnikov osnovan na obezvozhivanii smesi, sostoyashchej iz radioaktivnogo rastvora azotnokislogo strontsiya i komponentov tipa bornogo angidrida, okisi kremniya, okisi alyuminiya i dr. Termicheskaya obrabotka obezvozhennoj smesi pri vysokoj temperature privodit k obrazovaniyu legkopodvizhnogo rasplava, posle okhlazhdeniya kotorogo poluchaetsya steklovidnaya massa, vklyuchayushchaya v sebya neobkhodimye kolichestva radioizotopa Sr{sup 90}. Privodyatsya dannye i obsuzhdayutsya rezul'taty issledovaniya protsessa obezvozhivaniya sistemy SrO-B{sub 2}O{sub 3}-SiO{sub 2} v intervale temperatur' 100 - 1000{sup o} i obosnovyvaetsya vybor osnovnykh parametrov tekhnologicheskogo protsessa. Izlagayutsya osnovy metoda naneseniya steklovidnogo preparata s neobkhodimym kolichestvom radioizotopa Sr{sup 90} na podlozhki razlichnykh form i razmerov iz stali, keramiki i drugikh materialov. Rassmatrivayutsya osnovnye parametry, kharakterizuyushchie nadezhnost' i bezopasnost' v ehkspluatatsii razlichnykh tipov istochnikov i privodyatsya dannye po istochnikam na osnove Sr{sup 90}, izgotavlivaemym termicheskim metodom. (author)

 11. Bromine-82 Labelling of Human Serum Albumin, Insulin and Fibrinogen by Electrochemical Means; Marquage au Brome-82 de la Serum-Albumine Humaine, de l'Insuline et du Fibrinogene par Voie Electrochimique; ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ МЕЧЕНИЕ ИЗОТОПОМ БРОМА-82 АЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СЫВОРОТКИ, ФИБРИНОГЕНА И ИНСУЛИНА; Marcacion de Sueroalbumina Humana, de Insulina y de Fibrinogeno con Bromo-82 por Via Electroquimica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosa, U.; Scassellati, G. A.; Pennisi, G. [Centre de Recherches Nucleaires Sorin, Saluggia (Italy)

  1963-03-15

  , predstavljavshih osobyj interes dlja diagnosticheskogo primenenija i biologicheskih issledovanij: chelovecheskogo syvorotochnogo al'bumina, fibronogena i insulina. Metod vkljuchaet v sebja jelektroliticheskoe bromirovanie v vodnom rastvore v jelektroliticheskoj vanne, anodnaja zona kotoroj soderzhit veshhestvo dlja mechenija i otdelena ot katodnoj zony Analiticheskoj peregorodkoj. Dlja kazhdogo iz vysheukazannyh veshhestv bylo provedeno issledovanie kojefficienta bromirovanija v rastvore KN{sub 4}Vg pri 10{sup -3} i 10{sup -4}M pri postojannom toke (100, 200, 300 * 10{sup -6} A), v zavisimosti ot anodnogo potenciala; kolichestvo izgotovlennogo mechennogo bromom veshhestva kontrolirovalos' radiojelektroforezom pri razlichnyh znachenijah anodnogo potenciala, vplot' do 50 mv. V otnoshenii al'bumina i fibrinogena s pomoshh'ju immuno-jelektroforeza bylo ustanovleno, chto denaturacija jetih proteinov nachinaetsja lish' pri takih znachenijah anodnogo potenciala, pri kotoryh vyhod obrazovavshihsja mechennyh produktov uhe ochen' vysok po sravneniju s himicheskim metodom mechenija. Preimushhestvami jetogo metoda javljajutsja ego bystrota i vozmozhnost' upravlenija na rasstojanii processom, proishodjashhim v jekranirovannom korpuse. (author)

 12. The Preparation and Thermodynamics of Europium Dicarbide; Preparation et Thermodynamique du Bicarbure d'Europium; Poluchenie i termodinamicheskie svojstva dikarbida evropiya; Preparacion y Termodinamica del Dicarburo de Europio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gebelt, R. E. [Oklahoma State University, Stillwater, OK (United States); Eick, H. A. [Michigan State University, East Lansing, MI (United States)

  1966-01-15

  evropija i grafita v bombe iz nerzhavejushhej stali. Dannye himicheskogo analiza ukazyvajut, chto srednij sostav produkta sostavljaet EuC{sub 1.87{+-}0.07}. Rezul'taty analiza rentgenogramm tipa Debaja-IIl errera svidetel'stvujut o nalichii ob{sup e}mno-centrirovannoj tetragonal'noj simmetrii v strukture soedinenija i prostranstvennoj gruppy D{sup 17}{sub 4}n-14/mm s parametrami reshetki: a{sub 0} = 4.045 A; c{sub 0} = 6.645 A. Dannye hromatograficheskogo analiza fazy para ukazyvajut na to, chto devjanosto vosem' procentov gazoobraznogo produkta kislotnogo gidroliza dikarbida evropija sostavljaet uglevodorod, acetilen. Jeti dannye analiza vmeste s parametrami reshetki svidetel'stvujut o tom, chto dikarbid evropija pohozh na dikarbidy shhelochnyh zemel' bol'she, chem na drugie dikarbidy lantanonov. Process vyparivanija dikarbida evropija v diapazone temperatur 1130 Degree-Sign - 1 600 Degree-Sign K izuchalsja metodom jeffuzii Knudsena. Jeffuzat libo sobiralsja i analizirovalsja himicheskim putem, libo izuchalsja s pomoshh'ju mass-spektrometra po vremeni proleta. Predstavlennye zdes' dannye osnovany glavnym obrazom na rezul'tatah nabljudenij s pomoshh'ju mass-spektrometra, poskol'ku jeti rezul'taty priveli k oblucheniju bolee vosproizvodimyh dannyh, chem pri metode sbora. V jeffuzate obnaruzheny gazoobraznye dikarbid evropija i evropij v koncentracijah sootvetstvenno 1 i 99%. Vozmozhnosti priborov ne pozvolili opredelit' koncentraciju gazoobraznogo dikarbida kak funkciju temperatury. Kalibrovanie mass-spektrometra serebrom dalo vozmozhnost' rasschitat' davlenija, sootvetstvujushhie otmechennoj intensivnosti ionov. Jempiricheskoe uravnenie sootvetstvovalo dannym po evropiju, poluchennym metodom naimen'shih kvadratov . Na osnovanii vtorogo zakona termodinamiki EuC{sub 2} Rightwards-Harpoon-Over-Leftwards-Harpoon Eu(g) + 2C (graphite) byli vychisleny sledujushhie dannye: {Delta}H{sup 0}{sub 298} = 51.09{+-}1.42kcal/mole; {Delta}H{sup 0}{sub 298} = 18.43 {+-} 1.75 e

 13. Application of the {beta}-Decay of Te{sup 132} for the Preparation of I{sup 132} -Labelled Molecules; Application de la Desintegration {sup 132}Te {beta}{sup -} -> {sup 132}I a la preparation de Molecules Marquees; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ {beta}-РАСПАДА Te{sup 132} - J{sup 132} ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЧЕНЫХ МОЛЕКУЛ; Preparacion de Moleculas Marcadas Aplicando la Desintegracion {sup 132}Te {beta}{sup -} {sup 132}I

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adloff, J. -P.; Adloff-Bacher, M. [Departement de Chimie Nucleaire, Centre de Recherches Nucleaires, Strasbourg (France)

  1963-03-15

  de gases y los diversos compuestos, marcados por radiosintesis, se separan por destilacion en presencia de portadores. Los productos marcados pueden resultar de reacciones de intercambio isotopico o de sustitucion y fragmentacion. En ciertos casos, el empleo de un medio organico conveniente permite lograr una marcacion practicamente especifica. (author) [Russian] Korotkij period poluraspada izotopa J{sup 132} (T{sub 1/2} = 2,3 chasa), kotoryj opravdyvaet Interes, projavljaemyj k nemu v biologii i: medicine, i kotoryj javljaetsja svoego roda radioaktivnym indikatorom, predstavljaet vmeste s tem samoe bol'shoe neudobstvo, kogda idet rech' o provedenii sinteza mechenyh molekul. Otmechaetsja vozmozhnost' ispol'zovanija himicheskoj reaktivnosti 'dochernego' izotopa joda, obrazujushhegosja v rezul'tate raspada Te{sup 1}'3{sup 2} dlja bystrogo poluchenija mechenyh molekul s bol'shoj udel'noj aktivnost'ju. Jeta reaktivnost' voznikaet iz jenergii vozbuzhdenija joda, poduchaemoj v rezul'tate rezkogo izmenenija zarjada jadra v processe raspada, a takzhe vnutrennej konversii, soprovozhdajushhejsja {beta}-izlucheniem, sledujushhej za Je-raspadom. Jod-132 obrazuetsja v sisteme, prednaznachennoj dlja mechenija; naibolee podhodjashhej himicheskoj formoj ishodnogo komponenta javljaetsja chetyrehhloristyj Te{sup 132} v opredelennom organichjoskom rastvo rntele. V svjazi o jetim issledovanijam podvergalis' neskol'ko sistem (aromaticheskie uglevodorody i proizvodnye, spirty i pr.), Posde obluchenija v techenie neskol'kih chasov organicheskij rastvor analizirovalsja metodom gazovoj hromatografii. Razlichnye mechenye komponenty otdeljalis' putem distilljacii s nositelem. Mechenye produkty mogut byt' polucheny v rezul'tate reakcij izotopnogo obmena, zameshhenija i razlozhenija. Ispol'zovanie podhodjashhej organicheskoj sredy pozvoljaet v opredelennyh sluchajah proizvodit' na praktike specificheskoe mechenie. (author)

 14. Post-Irradiation Behaviour of I{sup 131} in TeO{sub 2}; Comportement de {sup 131}I Dans TeO{sub 2} Apres Irradiation; 041f 041e 0412 0415 0414 0415 041d 0418 0415 0419 041e 0414 0410 -131 0412 TeO{sub 2} 0433 041f 041e 0421 041b 0415 041e 0411 041b 0423 0427 0415 041d 0418 042f ; Comportamiento del {sup 131}I en TeO{sub 2} Despues de su Irradiacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jacimovic, Lj.; Stevovic, J.; Veljkovic, S. R. [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Yugoslavia (Serbia)

  1965-04-15

  cinetica del recocido. (author) [Russian] Sistema joda-131 v TeO{sub 2} predstavljaet interes, potomu chto malo izvestno o termohimicheskih izmenenijah v jetoj misheni. Radioaktivnyj jod poluchalsja pri nejtronnom obluchenii TeO{sub 2} v reaktore. Obluchennyj TeO{sub 2} rastvorjalsja v razbavlennom rastvore NaOH. Analiz razlichnyh valentnyh form joda proizvodilsja ionoobmennym metodom. Izuchalis' termicheskaja i radiacionnaja ustojchivost' TeO{sub 2} putem ispol'zovanija spektrofotometricheskogo metoda dlja opredelenija tellura i otzhig joda-131 v TeO{sub 2} posle obluchenija v zavisimosti ot vremeni i temperatury nagreva. Glavnaja tendencija otzhiga sostojala v vosstanovlenii radioaktivnogo joda. Zavisimost' jetogo processa ot vremeni ukazyvaet na bystroe izmenenie pri vysokoj temperature. Pri bolee nizkih temperaturah krivye javljajutsja bolee slozhnymi. Otzhig verojatno javljaetsja slozhnym vvidu mnogoobrazija teplovyh reakcij, vkljuchajushhih promezhutochnye soedinenija joda. On mozhet vstupat' v reakciju s produktami processa otdachi jader tellura v sootvetstvujushhej gorjachej zone, beta-perehoda Te{sup 131} i s samoj dvuokis'ju tellura. Rassmatrivalas' kinetika jetih izmenenij i proizvodilas' ocenka processov vo vremja otzhiga. Izuchalos' takzhe vlijanie nejtronnogo potoka na kinetiku otzhiga. (author)

 15. Assessment of the influence of examination postures on postural stability by means of the DTP-3 diagnostic system [Hodnocení vlivu vyšetřovacích poloh na posturální stabilitu pomocí diagnostického systému DTP-3

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter D. C. Phiri

  2009-06-01

  postural sway reduction, expressed by means of standard deviations in the mediolateral direction: 3.63–1.12–0.86 [mm], in the posterioanterior direction: 5.25–2.94–1.33 [mm] and in the caudocranial direction: 1.30–1.33–1.00 [mm]. It further results from the assessment that postures D and F significantly reduce postural sway towards posture A and posture F further reduces postural sway towards posture D. [VÝCHODISKA: Při vyšetřování tvaru páteře jak rentgenologickými, tak neradiačními neinvazivními metodami je důležitá standardizace polohy vyšetřované osoby. CÍLE: Standardizace vyšetřovací polohy umožní vzájemné porovnání výsledků vyšetření různými metodami. Navíc vhodná vyšetřovací poloha by měla snížit titubaci a tím zvýšit reliabilitu vyšetření. METODIKA: Pro hodnocení vlivu fixace na snížení titubace vyšetřované osoby byly navrženy dvě vyšetřovací polohy s různým stupněm fixace: poloha D – stoj s oporou ramen o fixační rám a poloha F – leh na břiše na fixačním lůžku. Uvedené polohy byly porovnány s polohou A – volný návykový stoj. Pro vyšetření tvaru páteře a titubace byl využit mikropočítačový diagnostický systém DTP-3, který umožňuje měřit třírozměrnou polohu bodů neinvazivní dotykovou metodou. Metodika vyšetření spočívá v palpaci a označení projekcí akromionů, zadních horních spin a trnových výběžků na kožním povrchu vyšetřované osoby. Označené body jsou snímány dotykem hrotu polohového snímače a přenášeny do osobního počítače, kde jsou zobrazeny do výstupních protokolů ve formě tabulek a grafů. Byl změřen soubor 80 vyšetřených osob (40 mužů a 40 žen, věk 23,1 ± 2,5 roku. Každá osoba byla v každé vyšetřovací poloze změřena pětkrát a byla vypočítána průměrná křivka páteře a standardní odchylka kvantifi kující titubaci vyšetřované osoby. VÝSLEDKY: Z hodnocení vlivu fixace na

 16. Úvodník

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2013-10-01

  Full Text Available Vážení čtenáři Envigogiky, jak máme ve zvyku, představujeme nové právě vycházející číslo (2013/VIII/3 v souvislostech širších, dosvědčujících směr našeho společného usilování. V tomto podzimním čase se dotkneme často diskutovaného problému elit a jejich postavení v současné společnosti výkonu, a pravidelně opakovaných námitek, že současná společnost elity jakoby nepotřebuje, a ani nevytváří[1]. Intelektuální elitou je vždy míněna vrstva lidí s rozhledem, sečtělých, schopných uvažovat v souvislostech; to vše jsou schopnosti vznikající ve svobodě – nejen smýšlení, tedy názoru a jeho vyjádření, ale především myšlení samého. Tato svoboda potřebuje otevření časového prostoru, kdy myšlení je samo sebou – může volně plynout, aniž by naráželo na své, či spíše vnější „produktivní“ nároky. Čas pro čtení, rozvažování či dokonce rozjímání chybí stále více, což je spojeno s nedůvěrou, že by takové počínání mohlo vůbec „k něčemu vést“. Také environmentální vzdělání vede v tomto ohledu bitvu předem ztracenou – pokouší se vyvzdorovat tento volný čas v systému požírajícímu naše děti již v útlém věku, a obhájit jej proti soustavnému nároku na vytváření nových znalostí. Jenomže co to je znalost: správně zodpovězená položka v dotazníku, výsledek testu? Souvisí v naší „znalostní společnosti“ opravdu přímo s (osobním úspěchem? Skutečné poznání je třeba nejen nabýt, ale také pro sebe strávit, vystavit zkoušce při střetu se skutečností, obhájit v diskusi… To vše postupně zdegenerovalo v pouhou schopnost použít je pro tvorbu požadovaného produktu, ať jím je publikovaný text, prezentace, nebo jen ukončená vzdělávací jednotka vykazatelná v CV. Že by se dalo poznávat „jen tak“, při četbě, procházkách krajinou a diskusích s přáteli, se zd

 17. New processing techniques for radioisotopes at Oak Ridge National Laboratory; Production de radioisotopes: nouvelles techniques employees au Laboratoire national d'Oak Ridge; Novye tekhnologicheskie metody polucheniya radioizotopov v Okridzhskoj natsional'noj laboratorii; Nuevos metodos de preparacion de radioisotopos aplicados en el Oak Ridge National Laboratory

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Butler, T A; Lamb, E; Rupp, A F [Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1962-01-15

  combinacion de procedimientos de precipitacion y de extraccion con disolventes, se han podido recuperar cantidades de tecnecio-99 del orden de algunos gramos, a partir de desechos de productos de fision. La pureza quimica del tecnecio obtenido es superior al 99,9%, en tanto que su pureza radioquimica sobrepasa el 99.99%. Trabajando tambien con vestigios, se ha demostrado la posibilidad de separar y purificar por extraccion continua pequenas cantidades de estroncio contenidas en otros materiales. Se obtuvo estroncio de 98% de pureza a partir de un material contaminado por un 95% de calcio inerte. El estroncio se transforma en titanato de estroncio, con el que se elaboran elementos ceramicos. (author) [Russian] Novejshaya progressivnaya programma proizvodstva radioizotopov v Okridzhskoj natsional'noj laboratorii vklyuchaet novye tekhnologicheskie protsessy i uluchsheniya ikh dlya proizvodstva tseriya-144, prometiya-147, tekhnetsiya-99 i strontsiya-90. TSerij-144 byl proizveden v kolichestve neskol'kikh kilokyuri pri probnoj postanovke proizvodstva. Produkt byl rekuperirovan bolee chem na 98 protsentov pri chistote produkta svyshe 99 protsentov. Posle ehtogo tserij byl obrabotan dlya polucheniya chistoj okisi tseriya-144 v vide poroshka s kontsentratsiej aktivnosti v 235 kyuri na gramm. Poroshok spressovyvalsya v tabletki, kotorye spekalis' v vide plotnogo keramicheskogo tela. Prometij-147 byl proizveden v kolichestve neskol'kikh kilokyuri po metodu osazhdeniya sovmestno s metodom ionnogo obmena. Dlya otdeleniya prometiya-147 ot drugikh redkikh zemel' byl isprobovan v masshtabe indikatorov metod izvlecheniya rastvoritelem. Iz produktov deleniya v stoke otkhodnykh materialov bylo rekuperirovano neskol'ko grammov tekhnetsiya-99 pri pomoshchi protsessa osazhdeniya sovmestno s protsessom izvlecheniya rastvoritelem. Tekhnetsij byl poluchen bolee chem s 99,9-protsentnoj khimicheskoj chistotoj i s radiokhimicheskoj chistotoj bolee chem 99,99%. V masshtabe indikatorov byla dokazana

 18. Some Non-Destructive Testing Methods Applicable to Sintered Materials; Quelques Methodes d'Essais Non Destructifs Applicables aux Materiaux Frittes; Nekotorye metody nedestruktivnykh ispytanii, primenimye k spechennym materialam; Algunos Metodos de Ensayo No Destructivo Aplicables a los Materiales Sinterizados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Labusca, Elena; Mirion, I.; Andreescu, N.; Alecu, M.; Biscoveanu, I. [Institut de Physique Atomique, Bucarest (Romania)

  1965-10-15

  s ispytanijami na mikrotverdost'. Takoe issledovanie mikrokristallicheskoj struktury predstavljaet soboj odin iz osnovnyh metodov kachestvennogo kontrolja za spechennymi materialami, i on ne mozhet byt' zamenen nikakim drugim metodom issledovanija; 2. Stepen' uplotnenija, kotoraja i opredeljaet glavnym obrazom kachestvo spechennyh materialov, takzhe kontroliruetsja putem izmerenija nekotoryh svojstv, naprimer jelektro- i teploprovodimosti, s popravkoj na plotnost', poskol'ku v sluchae s spechennymi materialami provodimost' prjamo proporcional'na stepeni spekanija. Primenjalsja takzhe adjekvatnyj metod kontrolja za poristost'ju, kotoryj pozvolil poluchit' interesnye jeksperimental'nye svedenija, osobenno s tochki zrenija svobodnoj poristosti, prigodnoj dlja gazovyh vkljuchenij. Privodjatsja jeksperimental'nye dannye otnositel'no primenenija jetih metodov kontrolja k nekotorym spechennym materialam, predstavljajushhie interes dlja jadernoj tehnologii. (author)

 19. Pancreas Scanning with Se{sup 75}-Selenomethionine; Scintigraphie du Pancreas avec de la Selenomethionine Marquee au Selenium-75; Skennirovanie podzheludochnoj zhelezy s pomoshch'yu selenometionina, mechennogo Selenom-75; Exploracion del Pancreas con Selenometionina-{sup 75}Se

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blau, M. [Department of Nuclear Medicine, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, NY (United States)

  1964-10-15

  dosis corporal total imputable a la aplicacion de este procedimiento es inferior a 1 rad. La dosis de selenio es de algunos microgramos solamente y no entrana ningun riesgo de toxicidad. (author) [Russian] Obnaruzhena vysokaja stepen' koncentracii aminokislot v podzheludochnoj zheleze v techenie pervyh neskol'kih chasov posle vvedenija. Jeta osobennost' svjazana s bystrym sintezom i krugooborotom pishhevaritel'nyh fermentov. Poskol'ku ni odin iz jelementov v strukture aminokislot (C,H,N i S) ne imeet sootvetstvujushhih gamma- izluchajushhih izotopov, ih nel'zja ispol'zovat' dlja skennirovanija. Byli podgotovleny i ispytany neskol'ko proizvodnyh aminokislot -jod-131, no v kazhdom sluchae terjalos' svojstvo ishodnoj aminokisloty sosredotochivat'sja v podzheludochnoj zheleze. Himicheskoe shodstvo selena i sery daet osnovanie schitat', chto selenovyj analog meteonina blizok k metioninu po stroeniju v dostatochnoj stepeni, chtoby zanjat' ego mesto pri sinteze belka. Selen-75 (period poluraspada 128 dnej, osnovnye dannye: gamma-luchi, 0,27 Mjev) prigoden dlja skennirovanija. Prigotavlivalsja selenometionin - selen-75 s pomoshh'ju biosinteza drozhzhej. Drozhzhi vyrashhivali na srede s nizkim soderzhaniem sery i vysokoj udel'noj aktivnost'ju selena-75 v vide selenita. Posle jekstragirovanija jefirom i gorjachej trihloruksusnoj kislotoj belkovyj ostatok podvergali gidrolizu s pomoshh'ju soljanoj kisloty. Rezul'tirujushhuju smes' aminokislot razdeljali metodom hromatografii na kolonke. Selenometionin -selen-75, podgotovlennyj takim obrazom, imel biologicheskie svojstva prirodnyh aminokislot. Pogloshhenie v podzheludochnoj zheleze sostavljalo okolo 7%vvedennoj dozy, a koncentracija na gramm podzheludochnoj zhelezy byla v 7 raz bol'she chem na gramm pecheni. Pogloshhenie v krovi i drugih organah bylo eshhe nizhe, pecheni. Pogloshhenie v krovi i drugih organah bylo eshhe nizhe. V nastojashhee vremja proizvoditsja klinicheskaja ocenka metodov skennirovanija podzheludochnoj zhelezy

 20. The determination of the thermodynamic activity of antimony in alpha-iron; Determination de l'activite thermodynamique de l'antimoine dans le fer alpha; Opredelenie termodinamicheskoj aktivnosti sur'my v al'fa-zheleze; Determinacion de la actividad termodinamica del antimonio en el hierro alfa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tomilin, I A

  1962-01-15

  solubilidad del antimonio en el hierro alfa. Como habian obtenido las aleaciones de antimonio y hierro saturandolas por difusion y no por enfriamiento a partir del estado liquido, no observaron fusion alguna. Esta circunstancia les permitio determinar con exactitud la constante de la red cristalina de las aleaciones y la medida en que esa constante depende de la concentracion de antimonio. El limite de solubilidad determinado por datos roentgenograficos concuerda con el hallado utilizando el {sup 124}Sb. (author) [Russian] V rabote predlozhen metod opredeleniya termodinamicheskoj aktivnosti sur'my, rastvorennoj v al'fa-zheleze, osnovannyj na izuchenii ee raspredeleniya mezhdu dvumya fazami - zhidkim svintsom i tverdym zhelezom. EHtim metodom bylo najdeno, chto tverdye rastvory sur'my v al'fa-zheleze otlichayutsya polozhitel'nymi otkloneniyami ot ideal'nosti. V dovol'no shirokoj oblasti kontsentratsij sur'my ee rastvory v zheleze podchinyayutsya zakonu Genri. Byli provedeny spetsial'nye opyty po izucheniyu raspredeleniya sur'my mezhdu svintsom i zhidkim zhelezom, kotorye pokazali, chto i v zhidkom sostoyanii sistema zhelezo-sur'ma, pri nebol'shikh kontsentratsiyakh poslednej, kharakterizuetsya polozhitel'nymi otkloneniyami ot ideal'nosti. Po temperaturnoj zavisimosti aktivnosti sur'my v al'fa-zheleze vychisleny teplota ee rastvoreniya i izbytochnaya partsial'naya molyarnaya ehntropiya. Poluchennye rezul'taty ispol'zovany dlya utochneniya polozheniya linii, ukazyvayushchej predel rastvorimosti sur'my v al'fa-zheleze. Blagodarya tomu, chto splavy sur'my s zhelezom byli polucheny putem diffuzionnogo nasyshcheniya, a ne okhlazhdeniya iz zhidkogo sostoyaniya, v nikh otsutstvovala likvatsiya. EHto obstoyatel'stvo pozvolilo nadezhno opredelit' postoyannuyu reshetki splavov i zavisimost' ee ot kontsentratsii sur'my. Opredelenie predela rastvorimosti po rentgenograficheskim dannym soglasuetsya s poluchennym pri ispol'zovanii Sb{sup 124}. (author)

 1. Muscle activation in healthy subjects during single step up [Aktivace svalů u zdravých osob při nákroku na schod

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaroslav Opavský

  2010-03-01

  muscle → right gluteus maximus muscle. Greater differences in the sequence of the muscle involvement were found on the side of the supporting leg. CONCLUSIONS: In conclusion, the findings have indicated that there exists variability in patterns of muscle activation during the step up task.[VÝCHODISKA: Nákrok na schod je součástí běžných denních motorických aktivit. Při jeho provádění musí být tělo schopno udržovat rovnováhu a stabilní vzpřímenou posturu za současného průběhu volního pohybu. K tomuto účelu vytváří centrální nervová soustava různé motorické programy, specifické pro daný úkol a obsahující předem programované sekvence zapojování svalů k zajištění provedení vlastního pohybu a k udržení postury během vykonávaného pohybu. CÍLE: Cílem práce bylo určení časové posloupnosti zapojení vybraných svalů trupu a dolních končetin při nákroku na schod. Dalším cílem bylo zjištění nejběžnějšího vzoru zapojování svalů v této modelové pohybové aktivitě u zdravých osob. METODIKA: U této práce byla snímána bilaterálně elektromyografická aktivita m. gluteus maximus, m. biceps femoris a m. erector spinae (v jeho lumbální části. Spolu s elektromyografickým signálem snímaným povrchovými elektrodami byl zaznamenáván i vizuální záznam provedení nákroku na schod. Soubor tvořilo 16 zdravých mladých probandů, všichni praváci (5 mužů, průměrný věk 23,6 let a 11 žen, průměrný věk 23,2 let, u kterých byly anamnesticky vyloučeny úrazy dolních končetin a páteře. Na povel nakročili probandi spontánní rychlostí na schod (výška schodu = 20 cm pravou dolní končetinou. Pohybový úkol končil došlápnutím levou dolní končetinou na schod. Elektromyografické záznamy jednotlivých svalů byly hodnoceny z hlediska časového nástupu aktivace svalů ve vztahu k začátku pohybu pravé dolní končetiny, který byl určen podle videozáznamu. Časy n

 2. Radioisotopes and Radiation in Animal and Plant Insect Pest Control; Emploi des radioisotopes et des rayonnements dans la lutte contre les insectes nuisibles aux plantes et aux animaux; Ispol'zovanie radioizotopov i radiashchi v bor'be s nasekomymi-vreditelyami rastenij i zhivotnykh; Utilizacion de los radioisotopos y de las radiaciones en la lucha contra los insectos nocivos para las plantas y los animales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andreev, S. V.; Martens, B. K.; Samojlova, V. A.; Molchanova, Z. I. [Vsesoyuznyj Institut Zashchity Rastenij, Leningrad, SSSR (Russian Federation)

  1963-09-15

  plagas de insectos. La accion esterilizadora y letal de las radiaciones ionizantes puede ser muy eficaz en la lucha contra las plagas de insectos. Utilizando rayos gamma se han establecido las dosis esterilizadoras para toda una serie de insectos nocivos para los productos agricolas almacenados (Calandra granaria L., Acanthoscelides Obtectus Say, Pectinophora Malvella Hb., Leptinotarsa decemlineota Say, Chloridea obsoleta F.) y los cultivos. Los datos obtenidos con esas investigaciones serviran de base para elaborar y perfeccionar los metodos de lucha contra los insectos daninos para la agricultura. (author) [Russian] Problema bor'by s vreditelyami sel'skokhozyajstvennykh kul'tur imeet krupnoe narodnokhozyajstvennoe znachenie. Pri razreshenii ehtoj problemy osoboe znachenie priobretaet ispol'zovanie poslednikh dostizhenij nauki. V tselyakh ratsionalizatsii i povysheniya ehffektivnosti sushchestvuyushchikh metodov bor'by s vrednymi nasekomymi byli ispol'zovany radioaktivnye izotopy i izlucheniya. Ispol'zovanie radioaktivnykh izotopov i izluchenij yavlyaetsya moguchim sredstvom ratsionalizatsii i'povysheniya ehffektivnosti sushchestvuyushchikh metodov bor'by s vrednymi nasekomymi. Razrabotka ehtikh metodov vyzyvaet neobkhodimost' detal'nogo izucheniya voprosov bioehkologii, toksikologii i t.d. V oblasti bioehkologii ves'ma perspektivnym yavlyaetsya metod radiomarkirovki nasekomykh. Primenenie radioizotopov dlya markirovki nasekomykh vreditelej zernovykh kul'tur (Eurygaster integriceps Put, Hadena sordida Skh.) i ikh parazitov (Meniscus agriatus Crow, Psendogonia cinerascens Rond.) pozvolilo ustanovit' razmery migratsij ikh, opredelit' mesta rezervatsij, chislennost' populyatsij i izuchit' voprosy pitaniya ukazannykh parazitov vrednykh nasekomykh. Ehtim khe metodom byla ustanovlena dinamika rasprostraneniya karantinnogo ob{sup e}kta kartofel'nogo khuka (Leptinotarsa decemlineota Say), chto pozvolilo poluchit' neobkhodimye dannye dlya provedeniya istrebitel'nykh meropriyatij

 3. The Use of the Moessbauer Effect in Investigating the Chemical Effects of Nuclear Transmutations in Oxygenous Compounds of Manganese and Tin; Utilisation de l'Effet Moessbauer pour l'Etude des Effets Chimiques des Transformations Nucleaires dans les Composes de Manganese et d'Etain; 0418 0421 0421 041b 0415 0414 ; Empleo del Efecto Moessbauer para Investigar las Transformaciones Nucleares de Compuestos Oxigenados de Estano y de Manganeso

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nesmejanov, An. N.; Babeshkin, A. M.; Kosev, N. P.; Bekker, A. A.; Lebedev, V. A. [Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet Im. M.V. Lomonosova, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-04-15

  7} a 10{sup 8} neutrones/cm{sup 2} * s emitido por una fuente de polonio-berilio. Los atomos calientes de {sup 56}Mn que se forman pueden ser hepta y tetravalentes o presentar estados de oxidacion inferiores. A partir de las muestras (SnO y SnO{sub 2}), irradiadas en un reactor con un flujo de 2,2 * 10{sup 13} neutrones/cm{sup 2}- s durante 1800 h, prepararon directamente fuentes para investigar la absorcion por resonancia de los cuantos gamma en un aparato que funciona a velocidad constante. Como absorbentes utilizaron los correspondientes compuestos de estano. Los atomos de retroceso del {sup 119m}Sn solo se han observado en el estado tetravalente. Basandose en los datos obtenidos, los autores examinan el mecanismo de estabilizacion de los atomos de retroceso. (author) [Russian] Obychnye metody izuchenija himicheskogo sostojanija atomov otdachi (himicheskij analiz, hromatografija, jelektroforez), svjazannye s fazovymi perehodami, takzhe kak i otzhig, dajut vozmozhnost' lish' kosvenno sudit' o mehanizme stabilizacii gorjachih atomov. Pri analize metodom rezonansnogo pogloshhenija gamma-kvantov bez otdachi v obrazec ne vnosjatsja nikakie izmenenija, mogushhie povlijat' na formy stabilizacii dazhe, esli oni malo ustojchivy. V nastojashhbj rabote issledovalis' formy stabilizacii atomov otdachi marganca-56 v obluchennyh rastvorah i tverdyh obrazcah permanganata, a takzhe olova-119{sup m} v dvuokisi i okisi olova. Obrazcy permanganata obluchalis' v parafinovom bloke na polonij-berillievom istochnike s potokom nejtronov 10{sup 7} - 10{sup 8} n/sm{sup 2}/sek. Gorjachie atomy marganca-56 obrazujutsja v +7,+ 4 i nizshih valentnyh sostojanijah. Iz obrazcov ( SnO i SnO{sub 2}), obluchennyh na reaktore potokom 2,2 * 10{sup 13} n/cm{sup 2}/sek v techenie 1800 chasov, neposredstvenno gotovilis' istochniki dlja issledovanija rezonansnogo pogloshhenija gamma-kvantov na ustanovke, rabotajushhej v rezhime postojannoj skorosti. V kachestve poglotitelej ispol

 4. Technical and Economic Considerations in the Preservation of Meats and Poultry by Ionizing Radiation; Considerations d'Ordre Technique et Economique sur la Conservation des Viandes et de la Volaille par les Rayonnements Ionisants; Tekhnicheskie i ehkonomicheskie soobrazheniya otnositel'no'konservatsii myasa i ptitsy s pomoshch'yu ioniziruyushchikh izluchenij; Consideraciones Tecnicas y Economicas Acerca de la Conservacion de Carnes y Volateria por Irradiacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Urbain, W. M. [Department of Food Science, Michigan State University, East Lansing, MI (United States)

  1966-11-15

  destructiva de los microbios, sobre todo en la preparacion centralizada de piezas para detallistas. Pero las radiaciones no eliminan otros agentes de naturaleza fisica o quimica tambien nocivos para la carne; mientras dure tal situacion, la irradiacion carece de autentico valor comercial. En lo que se refiere a la volateria fresca o congelada, las radiaciones, si es necesario, permiten eliminar la Salmonella. Se calculan los costos de la esterilizacion y de la pasterizacion, y se presentan de forma que permite seleccionar condiciones especificas en un intervalo de valores de ciertas variables importantes. Desde el punto de vista comercial, es importante conocer la aceptacion que tendran las carnes y la volateria radioesterilizadas. Para ello el procedimiento habitualmente seguido consiste en poner en venta una cantidad limitada de productos y observar su acogida en el mercado. Es por consiguiente necesario lograr una capacidad de produccion adecuada a las necesidades de ese estudio. (author) [Russian] Mjaso i ptica, sterilizovannye s pomoshh'ju izluchenij, mogut byt' luchshego kachestva po sravneniju s tem, kotoroe dostigaetsja termicheskoj obrabotkoj. Tam, gde obychnym metodom konservirovanija mjasa i pticy vo vremja raspredelenija javljaetsja zamorazhivanie, obluchenie, dostigajushhee urovnej sterilizacii, vrjad li zamenit jetot metod. Glavnaja prichina jetogo zakljuchaetsja v stoimosti. Na takom rynke sterilizovannoe s pomoshh'ju obluchenija mjaso budet sluzhit' glavnym obrazom v kachestve polufabrikata . Pasterizacija s pomoshh'ju obluchenija mogla by znachitel'no uvelichit' srok sohrannosti svezhego mjasa i pticy putem predohranenija ih ot porchi mikrobami, osobenno pri centralizovannoj razdelke dlja prodazhi v roznicu. Tem ne menee obluchenie ne ustranjaet drugie prichiny porchi mjasa, kotorye imejut himicheskij ili fizicheskij harakter; do teh por, poka jeti prichiny sushhestvujut, primenenie obluchenija ne budet davat' zhelaemyh jeffektov pri realizacii. V sluchae

 5. The Combined Use of Autoradiographic and Electron Microscopic Techniques for Studies on Ultra-Thin Sections of Tritium-Labelled Cells of the Intestinal Epithelium; Emploi Combine de l'Autoradiographie et du Microscope Electronique pour L'Etude de Coupes Ultra-Fines de Cellules Tritiees de l'Epithelium Intestinal; 0421 043e 0432 043c 0435 0414 ; Empleo Combinado de Tecnicas de Autorradiografia y de MicroscopiA Electronica para Estudiar Cortes Ultrafinos de Celulas Tritiadas del Epitelio Intestinal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hampton, J. C. [Division of Experimental Biology, Baylor University College of Medicine, TX (United States); Quastler, H. [Brookhaven National Laboratory, Upton, Long Island, NY (United States)

  1962-02-15

  tolstoj dlja poluchenija radioavtografii, no vse zhe dostatochno tonkoj dlja povtornogo izuchenija obrazca pod jelektronnym mikroskopom i dlja poluchenija novogo jelektronnogo mikrograficheskogo izo- brazhenija uzhe zasnjatogo ran'she radioavtografa kletok. Radioavtograficheskaja jemul'sija nakladyvalas' sledujushhim obrazom: pri pogruzhenii nebol'shoj provolochnoj petel'ki v zhidkuju jemul'siju na petle obrazovalas' tonkaja plenka, kotoraja perenosilas' jetoj petlej na prigotovlennyj obrazec, zakrepljavshijsja na okonechnosti nebol'shogo kolyshka iz plastmassy. Nadlezhashhij kontrol' mozhet proizvodit'sja putem snjatija sreza v polmikrona s kazhdogo sve- rhtonkogo sreza i nalozhenija ego na stekljannuju plastinku dlja semki obych- nym radioavtograficheskim metodom. Vvidu bol'shoj hrupkosti sverhtonkih srezov udaetsja poluchit' lish' nebol'shoe chislo udachnyh radioavtografov. Nesmotrja na jetot nedostatok, sleduet ozhidat', chto po mere uluchshenija tehniki i metoda jetot sposob oblegchit ponimanie vazhnyh zhiznennyh kletochnyh processov. (author)

 6. Karakterizacija vakuum plazma naprskane kobalt-nikal-hrom-aluminijum-itrijum prevlake

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2013-12-01

  Full Text Available U ovome radu je analiziran uticaj plazma sprej odstojanja na mikrostrukturu i mehaničke karakteristike Co32Ni21Cr8Al0.5Y prevlaka deponovanih vacuum plazma sprej postupkom (VPS. Mikrostruktura i mehaničke osobine plazma sprej prevlaka su određene interakcijom jona plazme Ar/H2 sa česticama praha pri čemu nastaje prenos brzine i temperature jona na čestice praha. Efekat interakcije je u direktnoj zavisnosti od vremena interakcije jona i čestica praha koji je definisan plazma sprej odstojanjem. Prah je deponovan sa plazma pištoljem F4 sa tri odstojanja substrata 270, 295 i 320 mm. Prevlaka najboljih strukturnih i mahaničkih karakteristika je testirana na oksidaciju u peći za termičku obradu bez zaštitne atmosfere na 11000C u trajanju od 240 sati. Morfologija čestica praha je ispitana na SEM-u. Mikrostruktura slojeva u deponovanom stanju je ispitana tehnikom svetlosne mikroskopije. Prevlaka najboljih mehaničkih karakteristikama je nagrizena  elektrolitički sa 10% oksalne kiseline H2C2O4x2H2O. Analiza mikrostrukture nagrizene prevlake je izvršena na svetlosnom mikroskopu i na SEM-u pre i posle testiranja prevlake na oksidaciju. Mikrostrukturna analiza deponovanih slojevima je urađena u skladu sa standardom Pratt-Whitney. Procena mehaničkih karakteristika slojeva je urađena ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Uvod Sistemi prevlaka CoNiCrAlY su razvijeni na osnovu sistema prevlaka NiCrAl, FeCrAlY , NiCrAlY i CoCrAlY (Mrdak, 2010, pp.5-16, (Mrdak, 2012, pp.182-201, ( Driver, 2004, ( Feuerstein, et al., 2008, pp.199-213. CoNiCrAlY su prevlake tipa koje se koriste u različitim aplikacijama gasnih turbina za zaštiti od visoko temperaturne oksidacije i tople korozije. Budući da su osobine i ponašanje prevlaka usko povezane sa mikrostrukturom, neophodno je da se ispitaju strukture prevlaka posle depozicije i oksidacije na povišenim temperaturama (Gudmundsson, Jacobson, 1988, pp.207

 7. The Formation of Polymeric Products in Reactions of Polyvalent Recoil Atoms; Formation de Polymeres lors de Reactions Provoquees par des Atomes de Recul Polyvalents; Obrazovanie polimernykh produktov pri reaktsiyakh polivalentnykh atomov otdachi; Formacion de Polimeros en las Reacciones de Atomos de Retroceso Polivalentes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dzantiev, B. G.; Stukan, R. A.; Shvedchikov, A. P.; Shishkov, A. V. [Institut Himicheskoj Fiziki AN SSSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-04-15

  mechenyh polimernyh produktov v processe himicheskoj stabilizacii atomov otdachi sery-35 i ugleroda-14, poluchajushhihsja po jadernym reakcijam Cl{sup 35} /n, p/S{sup 35} i N{sup 14}/n, p/C{sup 14} v gazovoj i zhidkoj fazah. Mozhno predpolozhit', chto v processe stabilizacii gorjachie atomy ugleroda obrazujut metilenovye biradikaly, kotorye po svoej sposobnosti vstupat' v reakciju vo mnogom napominajut povedenie atomarnoj sery. Issledovanija provodilis' kak dlja parafinovyh (CH{sub 4}, C{sub 2}H{sub 6}), tak i dlja ciklicheskih (ciklogeksan, ciklogeksen, benzol) uglevodorod. Oblucheniju podvergalis' binarnye sistemy uglevodorod-datchik gorjachih atomov S{sup 35} i C{sup 14}. V kachestve poslednego ispol'zovalis' soedinenija CCI{sub 4}, HCl i ammiak. Obluchenie provodilos' na reaktore tipa IRT-1000 pri potoke teplovyh nejtronov 10{sup 11} - 10{sup 12} neJtron/cm{sup 2}sek. Pokazano, chto dlja razlichnyh soedinenij v zhidkoj faze do 60-90% sery-35 stabilizuetsja v forme polimera, vyhod kotorogo jekstremal'no zavisit ot sostava, prohodja cherez maksimum pri sootnoshenii komponentov, blizkom k jekvimolekuljarnomu. V gazovoj faze vyhod polimera sostavljaet 30 - 40% ot obshhej aktivnosti. Metodom radiohromatografii na bumage ustanovleno, chto mechenye polimernye produkty imejut slozhnyj sostav i predstavljajut soboj smes' dvuh kachestvenno otlichnyh tipov soedinenij, vyhod kotoryh po-raznomu menjaetsja v zavisimosti ot sootnoshenija komponentov. Uvelichenie vremeni obluchenija privodit k rostu vyhoda mechenogo polimera. V sluchae zhidkofaznoj sistemy C{sub 6}H{sub 12}-CCl{sub 4} molekuljarnyj ves S{sup 35}-soderzhashhego polimera, opredeljalsja metodom diffuzii iz kapilljara i okazalsja ravnym 5000 dlja polimera odnogo tipa i 500 - 1000 dlja drugogo. Obrazovanie vysokokipjashhego mechenogo produkta nabljudalos' takzhe pri obluchenii chistogo CCI{sub 4}. Analogichnye opyty provodilis' v sisteme jetilen -ammiak v gazovoj faze pri vysokom davlenii. Pokazano, chto v jetom sluchae

 8. Heating of a Dense Plasma in a Metallic Chamber; Chauffage d'un Plasma dense dans une Chambre Metallique; 041d 0410 0413 0420 0415 0412 041f 041b 041e 0422 041d 041e 0419 041f 041b 0410 0417 041c 042b 0412 041c 0415 0422 0410 041b 041b 0418 0427 0415 0421 041a 041e 0419 041a 0410 041c 0415 0420 0415 ; Calentamiento de un Plasma Denso en una Camara Metalica

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shvets, O. M.; Tarasenko, V. F.; Ovchinnikov, S. S.; Tolok, V. T. [Fiziko-Tehnicheskij Institut AN USSR, Khar' kov, USSR (Ukraine)

  1966-04-15

  predstavljaet soboj mednuju vakuumnuju kameru, po osi kotoroj s oboih torcov vvedeny zapityvajushhie jelektrody s aljuminievymi nakonechnikami. Jelektrody cherez razdelitel'nyj kondensator podsoedineny k vysokochastotnomu generatoru. Kamera pomeshhena vnutr' solenoida, sozdajushhego magnitnoe pole. Naprjazhennost' magnitnogo polja mozhno plavno regulirovat' v predelah 0 - 2500 je. Konfiguracija polja vybiralas' v sootvetstvii s uslovijami neobhodimymi dlja generirovanija i pogloshhenija ionnyh ciklotronnyh voln (oblast' magnitnogo berega raspolozhena v centre solenoida). V kachestve rabochego gaza ispol'zovalsja vodorod, ego davlenie ustanavlivalos' stacionarnym rezhimom raboty natekatelja v diapazone 10{sup -4} -10{sup -2} tor. Dlja sozdanija otorvannoj ot stenok kamery plazmy ispol'zuetsja vysokochastotnyj razrjad, kotoryj vsledstvie detektirujushhih svojstv plazmy sozdaet postojannuju raznost' potencialov mezhdu jelektrodami i kameroj. Jeto privodit k pojavleniju mezhdu jelektrodami oscillirujushhih po silovym linijam magnitnogo polja jelektronov, vyzyvajushhih vysokuju stepen' ionizacii gaza v mezhdujelektrodnom prostranstve. Na osi vakuumnoj kamery obrazuetsja sterzhen' plotnoj plazmy, diametr kotorogo opredeljaetsja diametrom jelektrodov. V rabote issledovan spektral'nyj sostav izluchenija razrjada, proizvedena ocenka plotnosti plazmy po shtarkovskomu ushireniju kontura linii N{sub {beta}}; po otnosheniju intensivnostej singletnoj i tripletnoj linij gelija opredelena temperatura jelektronov plazmy. Byli proizvedeny izmerenija potokov bystryh nejtral'nyh atomov, obrazujushhihsja v processe perezarjadki ionov vodoroda na nejtral'nom gaze i s pomoshh'ju special'nyh zondov izmereny poperechnye jEhnergii ionov v zavisimosti ot naprjazhennosti magnitnogo polja i drugih parametrov. (author)

 9. Plasma Confinement in Low-Density C Stellarator Discharges; Confinement du Plasma dans des Decharges a Faible Densite dans le Stellarator C; УДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЫ В ''СТЕЛЛАРАТОРЕ С'' ПРИ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ РАЗРЯДА; Confinamiento de Plasma en Descargas de Baja Densidad en el Stellarator C

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stodiek, W.; Grove, D. J.; Kessler, J. O. [Princeton University, Princeton, NJ (United States)

  1966-04-15

  skorosti poteri plazmy (otkachka) mogut imet' mesto iz-za omicheskih tokov nagreva. Odnako ranee provedennye jeksperimenty pokazali, chto otkachka sushhestvuet dazhe togda, kogda toki (normal'no neobhodimye dlja predotvrashhenija ohlazhdenija i rekombinacii) namnogo nizhe kriticheskih znachenij dlja vozbuzhdenija ionnyh voln. Odin jeksperiment, kotoryj, kazalos', podtverzhdaet gipotezu ionnyh volnovyh kolebanij, dopuskaet al'ternativnoe tolkovanie. Nastojashhij doklad posvjashhen jeksperimentam na ''stellaratore S'', v kotoryh provedeny izmerenija pri blizkih k nulju omicheskih tokah nagreva. Oni provodilis' pri nizkih nachal'nyh davlenijah (2-3 x 10{sup -6} tor) vodoroda i temperaturah jelektronov 1-2 jev. Uderzhivajushhee pole ravnjalos' obychno 12,3 kg; nebol'shoe kolichestvo izmerenij provodilos' pri 35 kg. Vrashhatel'noe preobrazovanie, ravnoe 0,75 {pi} bylo osushhestvleno s pomoshh'ju spiral'nyh obmotok s Script-Small-L =2 i Script-Small-L = 3. V jetih jeksperimentah s nizkoj plotnost'ju i nizkoj temperaturoj v''stellaratore S''sushhestvuet anomal'naja skorost' poter' pri chetyreh uslovijah raboty: 1) omicheskij nagrev, 2) nagrev za schet jelektronnogo ciklotronnogo rezonansa, 3) mikrovolnovyj omicheskij nagrev i 4) bez nagreva. My prihodim k vyvodu, chto ni nalichie aksial'nogo toka maloj velichiny, ni izmenenie plotnosti v predelah 5 x 10{sup 9} Less-Than-Or-Equal-To n{sub e} Less-Than-Or-Equal-To 2 x 10{sup 11} sm{sup -3} ne vlijajut, kak predstavljaetsja, na postojannuju vremeni poter' plazmy poperek uderzhivajushhego magnitnogo polja. Skorost' poter' nel'zja otnesti za schet otsutstvija ravnovesija, svjazannogo s konechnoj provodimost'ju. Vremja polnogo ischeznovenija plazmy vychisljaetsja po formule t 0,9 v/T{sub e} msek (V v kg, T{sub e} v jev; radius plazmy = 5 sm), pravil'nost' kotoroj nabljudalas' Hinnovom i Bishopom pri plotnostjah okolo 10{sup 13} sm{sup -3}. (author)

 10. Catalytic Activity and Nuclear Radiation; L'activite catalytique et les rayonnements nucleaires; Kataliticheskaya aktivnost' i yadernoe izluchenie; La actividad catalitica y las radiaciones nucleares

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Turkevich, J.; Ikawa, T.; Nozaki, F.; Stamires, D. [Princeton University, N.J (United States)

  1963-11-15

  que se crean sitios desprovistos de cationes en el tamiz. Se ha preparado una serie graduada de estos catalizadores que poseen numeros regularmente crecientes de tales sitios desde cero hasta un ciento por ciento con respecto al contenido original de sodio. Los autores determinaron la actividad catalitica de esas dos series de catalizadores antes y despues de someterlos a irradiacion gamma, estudiando la cinetica de la descomposicion del eumeno en benceno y propileno, la isomerizacion del butano-1 en butano-2 por desplazamiento del doble enlace y la reaccion de intercambio hydrogenodeuterio. Se determino el numero de sitios activos recurriendo al envenenamiento progresivo por medio de quinolei'na, lo que permite establecer la actividad por cada sitio. Tambien se estudiaron los materiales midiendo la resonancia del espin electronico de agentes de transferencia de electrones adsorbidos tales como la trifenilamina, el perileno y el difeniletileno simetrico. Se comprobo que la capacidad de transferencia de electrones era paralela a la actividad catalitica. Para determinar la naturaleza de los sitios cataliticos, se utilizo la resonancia protonica del agua adsorbida. (author) [Russian] Predstavlena' novaya rabota po issledovaniyu dejstviya gamma-izlucheniya na kataliticheskuyu aktivnost' alyumosilikagelya i dekationirovannykh molekulyarnykh sit .gida Linde Y. Metodom sooavzhdeniya prigotovlen rnd obraztsov katalizatorov alyumosilikagelya, prichem atomnoe otnoshenie alyuminiya k kremniyu v kazhdom iz okisnykh katalizatorov bylo raznym, i takim obrazom poluchilos' desyat' razlichnykh obraztsov razlichnykh sostavov. Drugaya seriya obraztsov katalizatorov poluchena pri nepolnom zameshchenii natriya v molekulyarnom site tipa Linde Y (Na{sub 56}(AlO{sub 2}){sub 56}(SiO{sub 2} ){sub 126} na ion ammoniya) i pri posleduyushchem razlozhenii ego dlya udaleniya kak ammiaka, tak i vody. Pri ehtom v site obrazovyvalis' vakansii kationov. Prigotovlena tselaya seriya takikh katalizatorov

 11. Hanford High-Level Waste Management; Gestion des Dechets de Haute Activite a Hanford; 041e 0411 0420 0410 0411 041e 0422 041a 0410 0412 042b 0421 041e 041a 041e 0420 0410 0414 0418 041e 0410 041a 0422 0418 0412 041d 042b 0425 041e 0422 0425 041e 0414 041e 0412 0412 0425 042d 041d 0424 041e 0420 0414 0415 ; Tratamiento y Evacuacion de Desechos de Elevada Radiactividad en Hanford

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tomlinson, R. E. [Hanford Laboratories, General Electric Co., Richland, WA (United States)

  1963-02-15

  bol'shej uverennosti v nadezhnosti ih dlitel'nogo hranenija. Bol'shie ob'my prakticheski ne nagrevahhcihsja othodov poduchennyh v rezul'tate snjatija obolochek s teplovydeljajushhih jelementov, budut uparivat'sja v sushhestvujushhih podzemnyh bakah do poluchenija solenyh briketov. Laboratornye issledovanija i probnaja operacija v bake emkost'ju v 18 900 l pokazyvajut, chto putem -propuskanija nagretogo vozduha cherez rastvor mozhno udalit' dostatochnoe kolichestvo vody i chto reguliruemoe nasyshhenie ugol'noj kislotoj dlja prevrashhenija svobodnogo edkogo natrija v karbonat daet vozmozhnost' poluchat' negigroskopichnye soljanye brikety. Samoproizvol'no nagrevajushhiesja othody budut frakcionizirovat'sja dlja togo, chtoby dolgozhivushhie izluchateli tepla mozhje bylo hranit' razdel'no v prochnyh kontejnerah malogo ob{sup e}ma. V sluchae neobhodimosti jeti materialy mogut byt' ispol'zovany dlja razlichnyh celej. Cherez 5 idi 10 det posle raspada korotko-- zhivushhih izluchatelej tepla, ostavshiesja oodjanye othody budut smeshivat'sja s othodami, poluchaemymi v rezul'tate udalenija obolochek, uparivat'sja i briketirovat'sja. Dlja provedenija neobhodimyh rabot po himicheskoj pererabotke v nastojashhee vremja vosstanavlivaetsja i rekonstruiruetsja staroe zdanie s kan'onami. Dlja vydelenija stroncija i cerija iz kislyh othodov, verojatno, budet ispol'zovan metod jekstrakcii rastvoritelem (D2EHPA). Dlja vydelenija cezija eshhe ne sdelano okonchatel'nogo vybora mezhdu jekstrakciej, ionnym obmenom i metodom osazhdenija. Predpolagaetsja, chto processy vydelenija otdel'nyh izotopov budut vneseny primerno v 1966 godu. (author)

 12. The Self-Correlation Function of Real Gases; Fonction d'Autocorrelation des Gaz Reels; 0424 0423 041d 041a 0426 0418 042f 0421 0410 041c 041e 041a 041e 0420 0420 0415 041b 042f 0426 0418 0418 0420 0415 0410 041b 042c 041d 042b 0425 0413 0410 0417 041e 0412 ; La Funcion de Autocorrelacion de los Gases Reales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sigmar, D. J. [Institute for Theoretical Physics, Technical University of Vienna Vienna (Austria)

  1965-06-15

  autocorrelacion {gamma}{sub s}(K, t) para tiempos breves, incluido el primer termino no gaussiano. El desarrollo en racimo cesa despues del primer termino de interaccion, de forma que los resultados solo son validos para densidades bajas. Pero aun asi aparecen en cada coeficiente muchos tipos diferentes de racimos que contienen hasta siete puntos. En cuanto al potencial, se admite la hipotesis de un nucleo rigido formado por dos particulas. Como han demostrado Singwi y sus col., el comportamiento a largo plazo de {gamma}{sub s} viene determinado por la integral, respecto del tiempo, de la autocorrelacion de la velocidad; {integral}{sup {infinity}}{sub 0} {sub T}dt. Con el fin de determinar el integrando correspondiente a cualquier tiempo, se puede recurrir al desarrollo en racimo cuando t es pequefio, y aceptar la teoria de la difusion de Langevin en los casos en que t es grande. Se estan realizando calculos numericos. (author) [Russian] V formal'noj teorii neuprugogo rassejanija nejtronov funkcija samokorreljacii vyvedena v sredne-statisticheskih proizvodnyh vzaimodejstvie-potencial N-tela rasseivatelja. V dannom doklade jeti srednie znachenija opredeljajutsja dlja real'nyh gazov razlozheniem na gruppy, svjazannym s metodom Majera-Ursellja. Jeto privodit k polucheniju nekotoryh nelinejnyh tipov grupp, kotorye izuchajutsja v otnoshenii topologii graf, ih mnogokratnosti (metodami kombinatornogo analiza) i ih kvadratury. Kak predpolagaetsja v svjazi s problemoj mnogih tel, nekotorye iz grupp nerazdelimy, i ih neobhodimo integrirovat' s pomosh'ju schetno-reshajushhih mashin. Takim putem rasschityvaetsja funkcija samokorreljacii {gamma}{sub s}(K, t) dlja korotkih promezhutkov vremeni, v tom chisle i pervyj negaussovskij chlen. Razlozhenie na gruppy preryvaetsja posle pervogo chlena, vyrazhajushhego vzaimodejstvie, tak chto rezul'taty spravedlivy tol'ko dlja nizkoj plotnosti. Jeto tem ne menee privodit k samym razlichnym tipam grupp, v kotoryh soderzhitsja do

 13. A novel time-to-pulse height converter for fast-neutron time-of-flight techniques; Nouveau convertisseur temps-amplitude d'impulsions pour les mesures du temps de vol des neutrons rapides; Novyj vremya-amplitudnyj preobrazovatel' impul'sov dlya izmereniya vremeni proleta bystrykh nejtronov; Nuevo convertidor tiempo-altura de impulsos para tecnicas de tiempo de vuelo de neutrones rapidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Christiansen, J [Physikalisches Staatsinstitut, Hamburg, Federal Republic of Germany (Germany)

  1962-04-15

  } s con coincidencias gamma obtenidas de una fuente de {sup 60}Co y utilizando cristales plasticos NE 102, y de 2{tau} = 1,4 {center_dot} 10{sup -9} con coincidencias gamma de 511 KeV y utilizando cristales de Nal (Te). El metodo se utilizo tambien aplicando tecnicas de haces pulsantes. En la experiencia realizada se obtuvo, a partir de una radiofrecuencia pulsadora, una sucesion de impulsos muy aguzados, con una frecuencia de 8 MHz, que se transmitio a las placas de la valvula E80T. Se obtuvo un tiempo de resolucion de 2{tau} = 1,1 {center_dot} 10{sup -9} s con neutrones de 4 MeV, utilizando cristales plasticos de 0,7 pulgadas de largo. Normalmente la region de respuesta lineal fue de 30 ns (30 {center_dot} 10{sup -9} s), pero se consiguio aumentarla hasta 120 ns. (author) [Russian] Opisyvaetsya ehlektronnyj vremya-amplitudnyj preobrazovatel' impul'sov s ispol'zovaniem metoda umnozheniya perekryvayushchikhsya impul'sov vmesto obychnogo metoda ikh slozheniya. EHto dostigaetsya polucheniem sovpadeniya linejnogo piloobraznogo impul'sa s rezko ogranichennym igol'chatym impul'som. Piloobraznyj impul's postupaet na reshetku otklonyayushchej puchok lampy (E80T), a igol'chatyj impul's napravlyaetsya na otklonyayushchie plastiny, gde on otkryvaet lampu tol'ko v techenie promezhutka vremeni priblizitel'no 5 x 10{sup -9} sekund. Plastina poluchaet zaryad, proportsional'nyj raznitse vo vremeni mezhdu nachalom piloobraznogo i nachalom igol'chatogo impul'sov. Posylaemyj plastinoj impul's rasshiryaetsya i usilivaetsya i amplituda ego sootvetstvuet velichine raznitsy vo vremeni. EHtim metodom udalos' poluchit' razreshayushchuyu sposobnost' po vremeni, ravnuyu {tau} = 7 x 10{sup -12} sekundam s iskusstvennymi impul'sami, {tau} = 3 x 10{sup -10} sekundam s sovpadeniyami dlya kobal'ta-60 pri ispol'zovanii plasticheskogo kristalla NE 102, i {tau} = 1,4 x 10{sup -9} sekundy pri sovpadeniyakh v 511 kehv pri ispol'zovanii kristallov Nal (Te). EHtot metod byl ispol'zovan takzhe v sochetanii

 14. Theoretical Aspects of Phonon Dispersion Curves for Metals; Aspects Theoriques des Courbes de Dispersion des Phonons pour les Metaux; Teoreticheskie aspekty fononnykh dispersionnykh krivykh dlya metallov; Aspectos Teoricos de las Curvas de Dispersion Fononica en Metales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cochran, W. [Department of Natural Philosophy, University of Edinburgh, Scotland (United Kingdom)

  1965-04-15

  predstavljajut rezul'taty po svincu: okazalos' nevozmozhnym podognat' ih na osnove modeli konstanty sily, odnako dispersionnye krivye dlja volnovyh vektorov v simmetrichnyh napravlenijah, esli analizirovat' ih s tochki zrenija konstant sily mezhdu ploskostjami atomov, pokazyvajut nalichie kolebatel'nogo mezhatomnogo potenciala, prostirajushhegosja na rasstojanija, prevyshavshie 20A. Nastojashhij obzor posvjashhen poslednim teoreticheskim rabotam, imejushhim otnoshenie k raschetu fononnyh dispersionnyh krivyh dlja metallov i ob'jasneniju dal'nego dejstvija mezhatomnogo potenciala. V nastojashhee vremja naibolee obnadezhivajushhim metodom obshhej traktovki vzaimodejstvija atomov v metallah predstavljaetsja ''metod nejtral'nyh psevdoatomov'', kotoryj byl nedavno opisan Zimanom. Kratko izlozhena jeta priblizhennaja teorija i rassmotren vopros o ee spravedlivosti dlja anomalij Kona v fononnyh dispersionnyh krivyh. Jeksperimental'nye dannye po natriju soglasujutsja s teoriej, i mezhatomnyj potencial v natrii periodicheski menjaetsja na rasstojanii {pi}/k{sub F}(gde hk{sub F} - moment Fermi), kak bylo uzhe dokazano inym putem Kenigom. Bolee tochnye raschety po natriju proizveli Tojja i Sham. Rassmatrivaetsja svjaz' mezhdu razlichnymi metodami i drugimi rabotami bolee obshhego haraktera, naprimer, rabotoj Harrisona. (author)

 15. Automatic Inspection of Co-Laminated Elements; Controle Automatique d'Elements Colamines; Avtomaticheskij kontrol' ul'trazvukom sovmestno prokatannykh ehlementov; Metodo para la Verificacion Automatica de Elementos Colaminados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Destribats, Marie-Therese [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France); Dory, J. [Realisations Ultrasoniques Meaux (S. et M.) (France)

  1965-09-15

  manera, el haz ultrasonico describe sobre la superficie de la placa una serie de arcos de circunferencia tangentes entre sf. La cantidad de energia transmitida a traves de la placa se mide con precision en cada punto y el resultado de la determinacion se aplica a un registrador especial que reproduce a tramano natural el elemento inspeccionado (el papel del registrador es de tipo corriente y la inscripcion se realiza mediante papel carbonico). En el registro asf obtenido, los defectos aparecen en forma de manchas oscuras. El aparato puede trabajar como 'todo o nada' con umbral de registro predeterminado, o bien hacerlo con tintes intermedios. Los transductores, cuya frecuencia puede variar de 3 a 15 MHz, se excitan mediante impulsos breves. Los transductores utilizados son de titanato de bario y tienen un diametro de 3 mm. El paso de exploracion puede de 0,3 a 0,6 mm y la velocidad lineal est comprendida entre 5 y 20 mm/s. El conjunto puede admitir elementos de las siguientes dimensiones maximas: longitud 2 000 mm, ancho. 150 mm, espesor 25 mm. Los ensayos realizados hasta la fecha han permitido determinar zonas despegadas de 0,5 mm de diametro, en elementos de 2 mm de espesor. (author) [Russian] Daetsja opisanie avtomaticheskogo ustrojstva dlja proverki ul'trazvukovym metodom kachestva germetizacii sovmestno prokatannyh jelementov. Issledovanie plastinok osushhestvljaetsja s pomoshh'ju shesti preobrazovatelej, raspolozhennyh na periferii vrashhajushhegosja diska. Kazhdyj preobrazovatel' privoditsja v dejstvie v l/b kruga s pomoshh'ju rele,upravljaemogo magnitnymi sektorami. Pri jetom ul'trazvukovoj luch vypisyvaet na poverhnosti plastinki seriju soedinjajushhih dug okruzhnosti. Kolichestvo peredavaemoj cherez plastinku jenergii tochno izmerjaetsja v kazhdom punkte. Rezul'tat izmerenija zadaetsja special'nomu registratoru, kotoryj vosproizvodit natural'nuju velichinu izuchaemogo jelementa na bumage obychnogo tipa (nanesenie teksta osushhestvljaetsja cherez kopiroval

 16. Determination of Radiotracer Stability of Tritium-Labelled Compounds in Biological Studies; Determination de la Stabilite des Composes Trities Employes comme Indicateurs en Biologie; 041e 043f 0440 0435 0434 0414 043b ; Determinacion de la Estabilidad de los Compuestos Tritiados en los Estudios Biologicos Mediante Indicadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okita, G. T.; Spratt, J. L. [Argonne Cancer Research Hospital and Department of Pharmacology, University of Chicago, Chicago, IL (United States)

  1962-02-15

  neobhodimost' proverki issledovateljami radioindikatornoj ustojchivosti (radiotracer stability) mechennyh tritiem soedinenij. Dazhe pri ochishhenii mechenyh soedinenij do postojannoj udel'noj aktivnosti ne iskljuchaetsja vozmozhnost' obmena vnutri biologicheskoj sistemy atomov tritija na vodorod. Pri uslovii predvaritel'noj tshhatel'noj radiohimicheskoj ochistki mechenogo materiala radioindikatornaja ustojchivost' mozhet byt' pokazana raznymi sposobami. V nastojashhem doklade opisyvajutsja tri raznyh metoda opredelenija radioindikatornoj ustojchivosti mechennyh tritiem soedinenij. Odin iz jetih metodov zakljuchaetsja v sopostavlenii biologicheskogo poluperioda zhizni mechennogo tritiem N{sup 3} soedinenija s poluperiodom zhizni analogichnogo soedi- nenija, mechennogo uglerodom S{sup 14}. Jetot metod osobenno udachno primenjaetsja v svjazi s gomogennymi veshhestvami, ispytyvajushhimi pri pogloshhenii ih zhivotnymi izo- topnoe razbavlenie. Ustojchivost' jekzogennyh soedinenij mozhet byt' pro- verena vtorym metodom. V takom sluchae neobhodimo lish' dokazat', chto pri povtornom izvlechenii iz biologicheskih obrazcov mechenogo materiala ne nabljudaetsja umen'shenija v nih udel'noj aktivnosti. Tretij metod, otnimajushhij men'she vremeni, chem pervyj, primenimyj kak k gomogennym, tak i k jekzogennym materialam, zakljuchaetsja v opredelenii izotopnogo sootnoshenija mezhdu N{sup 3} i S{sup 14} v smesi odnogo i togo zhe soedinenija, mechennogo oboimi jetimi izotopami. Sohranenie neizmennogo izotopnogo sootnoshenija do vvedenija dvazhdy mechennogo materala i posle povtornogo ego izvlechenija iz organov ili vydelenij dokazy- vaet radioindikatornuju ustojchivost'. Jetot metod osobenno podhodit dlja takogo sluchaja, kogda otdelenie malyh kolichestv materiala vyzyvaet neobhodimost' ispol'zovanija neradioaktivnogo nositelja. V kachestve primerov ispol'zovanija kazhdogo iz jetih treh metodov privodjatsja dannye po opredeleniju radio- indikatornoj ustojchivosti mechenyh holesteroda, morfija i

 17. Pulsed Neutron Studies of BeO-Natural Uranium Lattices; Etudes de Reseaux Uranium Naturel-Glucine, par la Methode des Neutrons Pulses; Issledovanie reshetok BeO-prirodnyj uran s pomoshch'yu impul'snykh nejtronov; Estudio de Reticulados de Beo-Uranio Natural con Ayuda de Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joshi, B. V.; Nargundkar, V. R.; Subbarao, K. [Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1965-10-15

  proporcional'nye schetchiki iz oboga- shhennogo trehftoristogo bora. Prostranstvennye i vremennye garmoniki byli ustraneny s pomoshh'ju metoda, opisannogo Dzhoshi i drugimi v 1965 godu. Postojannaja raspada osnov- nogo sostojanija opredelena dlja neskol'kih laplasianov pri sostojanii, dalekom ot kriti- cheskogo. V jetih vychislenijah prinimali v raschet jeffekt diffuzionnogo ohlazhdenija i ani- zotropii. Vse postojannye diffuzii i razmnozhenija opredeljali metodom approksimacii naimen'shih kvadratov tremja razlichnymi podhodami. Mgnovennyj kriticheskij laplasian opredelen putem razlozhenija uravnenija postojannoj raspada dlja {lambda} = 0 . Okonchatel'nymi re- zul'tatami javljajutsja: Diffuzionnaja dlina L = 15,2 sm. Postojannaja absorbcii {lambda}{sub 0} = 762,5 sek{sup -1} . Diffuzionnyj kojefficient D = 1,761 * 10{sup 5} sm{sup 2} sek{sup 1} . Postojannaja diffuzionnogo ohlazhdenija C = -8,766 * 10{sup 5} sm{sup 4} sek{sup -1}. Vozrast {tau} = 150,7 sm{sup 2}. Kojefficient neogranichennogo razmnozhenija k{sub {infinity}} = 1,126. Mgnovennyj kriticheskij laplasian V{sup 2} = 3,00 - 10{sup -4} sm{sup -2}. (author)

 18. The Ethanol-Chlorobenzene Aerated System as a New High-Level Dosimeter for Routine Measurements; Le Systeme Ethanol-Chlorobenzene Aere Utilise Comme Dosimetre pour les Mesures Courantes de Fortes Doses; Aehrirovannaya sistema ehtanola-khlorobenzola v kachestve novogo dozimetra vysokogo urovnya dlya provedeniya obychnykh izmerenij; Dosimetro de Etanol-Clorobenceno Saturado de Aire para la Determinacion de Intensidades Elevadas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dvornik, I.; Zec, U.; Ranogajec, F. [Institute ' ' Ruder Boskovic' ' , Zagreb, Yugoslavia (Croatia)

  1966-11-15

  kalibrovki po dozimetru Frike. Pri 4% HB i 4% vody jetilovyj spirt vseh stepenej chistoty daet G(C1') =3,65{+-}0,05 nezavisimo ot prisadok. Jeffekt izmenenija soderzhanija vody v predelah {+-}1% javljaetsja ochen' neznachitel'nym. Koncentracija hloristogo vodoroda vo vsem intervale dozy opredeljaetsja rtutnometricheskim ili alkalimetricheskim titrovaniem neposredstvenno v obluchennom obrazce s tochnost'ju do 1% ili vyshe. Nezakonchennye jeksperimenty s bystrymi jelektronami pokazali, chto analogichnye sistemy mogut predstavljat' interes dlja kalibrovki i kontrolja promyshlennogo obluchenija intensivnymi jelektronnymi puchkami. Prostota podgotovki i analiza, a takzhe shirokij diapazon (ohvatyvaemyj tol'ko odnim analiticheskim metodom) i vysokaja obshhaja tochnost' pridajut novomu dozimetru vse kachestva pochti unikal'nogo instrumenta dlja dozimetricheskoj kalibrovki istochnikov i obychnogo kontrolja za promyshlennoj radiacionnoj obrabotkoj. (author)

 19. Solubility of metallic mercury in organic solvents; Solubilite du mercure metallique dans les solvants organiques; Rastvorimost' metallicheskoj rtuti v organicheskikh rastvoritelyakh; Solubilidad del mercurio metalico en solventes organicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klehr, E H; Voigt, A F [Institute for Atomic Research and Department of Chemistry, Iowa State University, Ames, IA (United States)

  1962-03-15

  siguientes solventes: tetracloruro de carbono; 2,2,4-trimetilpentano; n-decano; benceno; tolueno; nitrobenceno, clorobenceno y bromobenceno. Las mediciones se efectuaron sea agitando mercurio metalico de actividad especifica conocida con el solvente, sea determinando el coeficiente de distribucion del metal entre el solvente y el agua y combinando esta determinacion con la de la solubilidad del mercurio en agua, sea aplicando los dos metodos sucesivamente. La radiactividad se determino recontando las muestras del precipitado con un contador Geiger-Mueller, o recontando partes alicuotas del liquido con un contador de centelleo del tipo de pozo. Los valores de la solubilidad resultaron del orden de 4,6 a 16 x 10-6 atomos g/l. En el caso del n-decano, del tolueno y del clorobenceno, se determino la relacion de dependencia entre la solubilidad y la temperatura desde 0 hasta 45 {sup o}C. Para comparar los resultados se aplico a estos sistemas la teoria de la solubilidad de Hildebrand-Scott. En el caso de los hidrocarburos alifaticos, los valores de la solubilidad calculados teoricamente no se alejan mas de un 35% de los observados, pero para los otros solventes los valores teoricos son de 4 a 18 veces mayores que los observados. Modificando la teoria se obtiene una concordancia mayor para unos solventes y menor para otros. (author) [Russian] Opredelyalas' rastvorimost' metallicheskoj rtuti pri temperature 25{sup o}C s pomoshch'yu indikatora Hg{sup 203} v rastvoritelyakh chetyrekhkhloristogo ugleroda, 2,2,4-trimetilpentana, i-dekana, benzola, toluola, nitrobenzola, khlorbenzola i brombenzola. Izmereniya osushchestvlyalis' libo putem vzbaltyvaniya metallicheskoj rtuti izvestnoj udel'noj aktivnosti s rastvoritelem, libo izmereniem koehffitsienta raspredeleniya metalla mezhdu rastvoritelem i vodoj i ob{sup e}dineniem ehtogo izmereniya s rastvorimost'yu rtuti v vode ili i tem i drugim metodom. Radioaktivnost' izmeryalas' podschetom osazhdennykh obraztsov schetchikom Gejgera

 20. Research Applications of Beta-Particle Techniques: Back-Scattering and X-Ray Excitation; Applications de l'irradiation beta dans la recherche: retrodiffusion et excitation de rayons X; Primenenie metodov beta-chastits v issledovatel'skoj rabote: obratnoe rasseyanie i vozbuzhdenie rentgenovskikh luchej; Aplicacion de la irradiacion beta en la investigacion: retrodispersion y excitacion de rayos X

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, R H [Los Alamos Scientific Laboratory, University of California, Los Alamos, NM (United States)

  1962-01-15

  tecnicas confirman la opinion de que los radioisotopos encierran enormes promesas en el terreno cientifico y tecnico. Por lo que se refiere a las fuentes de rayos X, puede decirse que todo cuanto se realiza en el terreno de la tecnologia de los rayos X, salvo la determinacion de la estructura de los cristales, puede hacerse con mayor sencillez recurriendo a los medios citados. Es mas, si se emplearan fuentes de muchos curies, puede que incluso llegue a ser posible efectuar esas determinaciones. (author) [Russian] Prozvedennye v ehtoj laboratorii za poslednie sem', let issledovaniya ustanovili tochnye usloviya obratnogo rasseyaniya beta-chastits, i ehti metody byli dopolneny metodami ispol'zovaniya vozbuzhdennykh izotopami rentgenovskikh luchej. Vozbuzhdennye takim sposobom rentgenovskie luchi privlekli .shirokoe vnimanie vo vsem svete i vo mnogikh sluchayakh oni revolyutsionizirovali metody promyshlennoj kalibrovki. V nastoyashchem doklade razbirayutsya primeneniya k tochnoj abzorbtsiometrii, izmereniyu tolshchiny plenok, opoznovaniyu i kolichestvennomu opredeleniyu veshchestv putem izmereniya absorbtsii po krayam, a takzhe k bumazhnoj khromatografii. V poslednem sluchae, khromato grammy mogut izuchat'sya posredstvom beta-absorbtsii, absorbtsii rentgenovskimi luchami ili vozbuzhdeniem rentgenovskikh luchej v razlichnykh zonakh bombardirovkoj beta-luchami. Sravnivayutsya i otsenivayutsya ehti razlichnye podkhody. Byl izuchen tselyj ryad mikrokhimicheskikh metodov i libo posredstvom beta-absorbtsii, libo posredstvom vozbuzhdeniya rentgenovskikh luchej beta-chastitsami mogut byt' opoznany i opredeleny nebol'shie kolichestva veshchestv. Nizshie predely detektsii ne tak:maly, kak ehto dostizhimo metodom radioaktivnykh indikatorov, no imeetsya ryad drugikh preimushchestv, glavnoe iz kotorykh zaklyuchaetsya v tom, chto operatsii proizvodyatsya s zadelannymi istochnikami, chto pochti sovershenno isklyuchaet vozmozhnost' radioaktivnogo zarazheniya. Na osnovanii ehtikh dannykh byli

 1. Liver Scanning with Colloidal Radiogold; Exploration du foie a l'aide de l'or radioactif colloidal; Issledovanie pecheni pri pomoshchi radioaktivnogo kolloidal'nogo zolota; Exploracion del higado con oro coloidal radiactivo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Donato, L; Becchini, M F; Panichi, S [Centro di Medicina Nucleate, University of Pisa (Italy)

  1959-07-01

  esquemas anatomico y funcional. (author) [Russian] Avtory soobshchayut o svoem opyte v ispol'zovanii kolloidal'nog o zolota Ah{sup 198} dlya issledovaniya pecheni. Dlya polucheniya chetkogo razgranicheniya pecheni ot sosednikh organov i okru-zhayushchikh tkanej obychno trebuetsya doza mechenykh ehlementov, sootvetstvuyushcha ya 2,5 {mu}C/Kg. Vsya protsedura issledovaniya, kotoraya nachinaetsya cherez 30 minut posle vnutrivennogo vspryskivaniya, zanimaet okolo 90 minut pri ispol'zovanii polnost'yu avtomaticheskoj apparatury. Verkhnie i bokovye kontury pecheni obychno luchshe razlichayutsya chem nizhnie. Ispol'zovanie fokusiruyushchi kh kollimatorov (poristogo tipa) znachitel'no uluchshaet poluchaemye rezul'taty. V obychnykh usloviyakh pechen' yavlyaetsya edinstvennym organom, kotoryj chetko viden na ehkrane. V nekotorykh sluchayakh pri splenomegalii i tsirroza pecheni mozhno krome togo videt' i selezenku, veroyatno v svyazi s sokrashcheniem retikulo-ehndotelialyyuj sistemy pecheni. Sudya po priobretennomu avtorami opytu, dannyj metod ves'ma maloehffektive n dlya opredeleniya nebol'shikh metastazov pecheni, kotorye ne izmenyayut ob{sup e}ma i Formy poslednej. Dazhe v sluchayakh podtverzhdennog o operatsiej nalichiya mnozhestva razbrosannykh melkikh uzelkov metastaticheskog o kharaktera issledovaniya ehtim metodom dali neyasnye rezul'taty. Ispol'zovanie radioaktivnog o zolota-198 mozhet v sluchayakh rasseyannogo ili zonal'nogo rasshireniya - nezavisimo ot prichiny - sposobstvovat' vyyasnesho, vyzvany li ehti izmeneniya rasshireniem normal'no funktsioniruyushche j tkani ili zhe nalichem v tkani pecheni patologicheski kh obrazovanij. Ochen' udalnym okazalos' sochetanie radioizotopnog o issledovaniya pecheni s issledovaniem ee konturov rentgenovskimi luchami posle provedeniya pnevmoperitoneuma, tak kak ono pozvolyaet provesti sravnenie mezhdu anatomicheskim i funktsional'ny m sostoyaniem dannogo organa. Kontury, poluchaemye na stsintigrammakh i na rentgenovskikh snimkakh

 2. Transverse Injection Experiment; Injection Transversale; Poslednie dostizheniya v oblasti inzhektirovaniya plazmy poperek magnitnogo polya; Inyeccion Transversal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hammel, J. E.; Baker, D. A. [Los Alamos Scientific Laboratory, Los Alamos, NM (United States)

  1966-04-15

  ) [Russian] Dvizhenie plazmy, inzhektiruemoj poperek magnitnogo polja, rassmatrivalos' rjadom avtorov. V rannih jeksperimentah s inzhektirovaniem bystroj (5 Division-Sign 7 * 10{sup 7} sm/sek) i plotnoj (10{sup 14} cm{sup -3}) plazmy poperek magnitnogo polja nabljudalos' pojavlenie poljarizacionnogo jelektricheskogo polja,i struja plazmy peresekala magnitnoe pole s E x B drejfom. Magnitnoe pole slabo vozmushhalos' plazmoj (| {Delta}B/B | <0.1), v to vremja kak skorost' drejfa poperek magnitnogo polja naprjazhennost'ju do 5 kgs byla priblizitel'no ravna skorosti inzhektirovannoj strui. Struja szhimalas' v napravlenii perpendikuljarnom V i V po mere prodvizhenija v oblast' sil'nogo magnitnogo polja. V to zhe vremja izmerenija plotnosti jelektronov interferometricheskim metodom s pomoshh'ju He-Ne lazera pokazyvajut, chto poperechnoe pole naprjazhennost'ju do 7 kgs ne vyzyvaet zametnogo smeshhenija strui v napravlenii polja. Predstavljaet interes povedenie strui, kogda ona peresekaet oblast', v kotoroj magnitnoe pole menjaet svoe napravlenie otnositel'no linii nulevogo polja. Pri peresechenii struej . separatrissy mezhdu dvumja magnitnymi silovymi linijami jelektricheskoe pole dolzhno menjat' napravlenie, esli drejf prodolzhaetsja. Struja ostaetsja v oblasti separatrissy, togda kak vdol' silovyh linij magnitnogo polja izmerjajutsja bol'shie toki, svjazyvajushhie perednjuju chast' strui s posledujushhimi chastjami. Izoljatory, postavlennye dlja preryvanija jetogo toka, pozvoljajut strue dvigat'sja v oblast' polja obratnoj poljarnosti. Ispol'zuja induktivnost', svjazannuju s tokom depoljarizacii strui, mozhno proizvesti razdelenie bystryh i medlennyh komponentov strui. Otsechka medlennogo komponenta strui nabljudaetsja s pomoshh'ju interfe- rometricheskih metodov s primeneniem He-Ne lazera. Izmerenija jelektricheskogo polja v neskol'kih tochkah vdol' techenija pokazyvajut nekotorye iz naibolee slozhnyh osobennostej potoka plazmy. (author)

 3. Fission-Product Separation as a Final Solution to the Problem of Storing Highly Radioactive Waste; La Separation des Produits de Fission Comme Solution Definitive du Stockage des Dechets Fortement Radioactifs; 0412 042b 0414 ; La Separacion de los Productos de Fision Como Solucion Definitiva del Problema del Almacenamiento de los Desechos de Elevada Radiactividad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Raggenbass, A.; Lefevre, J. [Centre d' Etudes Nucleaires, Saclay (France)

  1963-02-15

  incorporacion de los desechos a masas vitreas. (author) [Russian] V 1955 godu na Zhenevskoj konferencii Gljukauf sformuliroval gipotezu o tom, chto okonchatel'noe reshenie problemy udalenija aktivnyh rastvorov, soderzhashhih produkty delenija, mohet byt' najdeno putem vydelenija cejeija-137 i stroncija-90 s kojefficientom ochistki porjadka menee 10{sup 4}, chto pozvolilo by posle vyderzhki 10-20 let svobodno udaljat' jeti othody posle sootvetstvujushhej pererabotki. Doklad presleduet cel' snova vernut'sja k jetomu voprosu v 1963 godu. Uspehi, dostignutye v metodah vydelenija cezija i stroncija, pozvoljaet poluchit' kojefficient ochistki porjadka 10{sup 4} v uslovijah promyshlennoj jekspluatacii ustanovki. Dlja cejeija-137 javljaetsja perspektivnym osazhdenie fosforvo.i'framatnoj kislotoj, obmen s ammonijnymi soljami geteropolikisloty, fiksacija fosfatom cirkonija, a dlja stroncija-90 - oksalatnoe osazhdenie, jekstrakcija di-2- jetilgeksilfosfornoj kislotoj, obmen s razlichnymi soljami, vkljuchaja sul'fat stroncija i dr. Jeti uspehi v oblasti himii vmeste s uspehami v oblasti promyshlennoj pererabotki jefljuentov sdelali vozmozhnym s tehnicheskoj tochki zrenija podtverdit' gipotezu Gljukaufa. Narjadu s jetim, razrabotka metodov ispol'zovanija bol'shih kolichestv produktov delenija, osobenno v sootvetstvii s programmami SNAP, chastichno opravdyvaet kapitalovlozhenija za schet prodazhi proizvodimoj produkcii. Ochevidno, chto ispol'zovanie ogneupornyh istochnikov, ustojchivyh k agressivnym vozdejstvijam vneshnej sredy, predstavljaet soboj primer, kotoryj naibolee otvechaet trebovanijam hranenija othodov, ves'ma opasnyh v techenie prodolzhitel'nogo perioda. My schitaem takzhe, chto s tehnicheskoj i psihologicheskoj tochek zrenija koncentrirovannye istochniki, pokrytye zashhitnoj obolochkoj, naibolee nadezhny kak sredstva hranenija radioaktivnyh othodov. Sravnenie jetogo metoda s metodom vvedenija radioaktivnosti v stekla zasluzhivaet bolee polnogo i glubokogo rassmotrenija. (author)

 4. A pulsed fast reactor; Un reacteur pulse a neutrons rapides; Impul'snyj reaktor na bystrykh nejtronakh; Reactor rapido pulsado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blokhin, G. E.; Blokhintsev, D. I.; Blyumkina, Yu. A.; Bondarenko, I. I.; Deryagin, B. N.; Zajmovskij, A. S.; Zinov' ev, V. P.; Kazachkovskij, O. D.; Krasnoyarov, N. V.; Lejpunskij, A. I.; Malykh, V. A.; Nazarov, P. M.; Nikolaev, S. K.; Stavisskij, Yu. Ya.; Ukraintsev, F. I.; Frank, I. M.; Shapiro, F. Ji.; Yazvitskij, Yu. S. [Akademiya Nauk, Moscow, SSSR (Russian Federation)

  1962-03-15

  los impulsos de potencia. Asimismo, se efectuaron mediciones del periodo de los neutrones instantaneos, de la fraccion efectiva de neutrones retardados y de los coeficientes de variacion de la reactividad en funcion de la temperatura. (author) [Russian] Impul'snyj reaktor na bystrykh nejtronakh (IBR) rabotaet na nominal'noj moshchnosti v Obedinennom institute yadernykh issledovanij s dekabrya 1960 goda. Reaktor ispol'zuetsya v kachestve impul'snogo istochnika nejtronov dlya fizicheskikh ehksperimentov, provodimykh metodom vremeni proleta. Provodyatsya izmereniya polnogo secheniya, secheniya zakhvata dlya promezhutochnykh nejtronov, issledo- vaniya vzaimodejstviya medlennykh nejtronov s tverdym telom i s zhidkost'yu, izmereniya spektrov nejtronov, ustanavlivayushchikhs ya v. razlichnykh sredakh. V doklade opisany osnovy konstruktsii reaktora i rezul'taty ego issledovanij. Osnovnoj rezhim raboty reaktora-rezhim periodicheskikh impul'sov. Impul'sy moshchnosti voznikayut pri bystrom peremeshchenii podvizhnoj chasti aktivnoj zony reaktora cherez ego nepodvizhnuyu zonu. Podvizhnaya chast' aktivnoj zony zakreplena vo vrashchayushchemsya diske i dvizhetsya so skorost'yu-230 m/sek. Chastota impul'sov moshchnosti mozhet izmenyat'sya s pomoshch'yu vspomogatel'noj podvizhnoj zony v diapazone 2,3-88 im/sek. Srednyaya moshchnost' reaktora - 1 kvt. Polushirina impul'sa moshchnosti - 36 mksek. Reaktor snabzhen sistemoj upravleniya i zashchity, obespechivayushchej avtomaticheskoe podderzhanie srednej moshchnosti reaktora i ego bystruyu ostanovku v sluchae narusheniya rezhima. Reaktor snabzhen sistemoj vakuumirovanny kh nektronovodov, ispol'zuemykh v ehksperimentakh po vremeni proleta. Glavnyj nejtronovod imeet dlinu 1000 m. V protsesse puska i fizicheskikh issledovanij reaktora izuchalos' vliyanie peremeshcheniya organov regulirovaniya i podvizhnykh chastej aktivnoj zony na reaktivnost', izmeryalas' dlitel'nost' impul'sa pri razlichnykh rezhimakh raboty reaktora, izuchalis

 5. Uticaj brzine depozicije praha na mehaničke karakteristike i strukturu APS-NiCr/Al prevlake / Effect of the powder deposition rate on the mechanical properties and the structure of the APS-NiCr/Al coating

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2010-10-01

  Full Text Available U radu su prikazani rezultati ispitivanja atmosferskih plazma-sprej prevlaka APS-NiCr/Al. Kompozitni prah NiCr/Al koji se sastoji od NiCr čestica obloženih finim česticama Al u procesu depozicije omogućuje egzotermnu reakciju. Reakcija ovih metala dovodi do formiranja samovezujućih NiCrAl prevlaka koje poseduju jedinstvene kombinacije osobina. Radi dobijanja najboljih strukturnih i mehaničkih karakteristika izvršena je optimizacija parametara depozicije. U ovom istraživanju urađene su tri grupe uzoraka prevlake NiCrAl sa različitim brzinama depozicije praha da bi se dobili depoziti velike čvrstoće i žilavosti. Kod prve grupe uzoraka brzina depozicije praha bila je 50 g/min, kod druge 40 g/min, a kod treće 30 g/min. Procena osobina depozita rađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena strukture rađena je tehnikom svetlosne mikroskopije. Verifikovane prevlake primenjene su za zaštitu i revitalizaciju delova turbomlaznih motora izloženih oksidaciji na povišenim temperaturama. / The paper presents the results of the examination of atmospheric plasma spraying of APS-NiCr/Al coatings. Composite NiCr/Al powders, composed of NiCr particles coated with fine Al particles, enable an exothermic reaction during the deposition process. The exothermic reaction of these metals results in the formation of selfbonding NiCrAl coatings with a unique combination of properties. For the purpose of obtaining excellent structural and mechanical properties, the deposition parameters were optimized. In this study, three groups of NiCrAl coating samples with different powder deposition rate were made to get deposits of greater strength and toughness. In the first group of samples, the deposition rate was 50g/min, in the second group the powder deposition rate was 40 g/ min. while in the third group it was 30 g/min. The assessment of the properties of deposits was made by the HV0

 6. Studija primene plazma naprskanih prevlaka na sekcijama turbo-mlaznog motora Astazou III B / Study of the application of plasma sprayed coatings on the sections of the Astazou III B turbo - jet engine / Исследование по применению плазменного напыления покрытия деталей турбореактивного двигателя ASTAZOU III B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo R. Mrdak

  2016-01-01

  Full Text Available Plazma-sprej proces intenzivno koriste avio-industrije u proizvodnji ključnih komponenti prekomerno izloženih visokim temperaturama, hemijski agresivnim sredinama, habanju, abraziji, eroziji i kavitaciji. Proces pokriva veliko polje parametara, tako da se može kombinovati skoro svaki sloj sa svakim i sa osnovnim materijalom. Prevlake mogu da se deponuju ravnomerno i stoga omogućavaju da se pohabane komponente dovedu na konačne dimenzije u procesu remonta vazduhoplova. U ovom istraživanju prikazan je efikasan postupak primene plazma-sprej prevlaka na delovima turbomlaznog motora ASTAZOU III B u procesu remonta. Proizvođač motora TURBOMECA predvideo je da se prahovi deponuju plazma-sprej sistemima sa oznakom Metco 3M ili 7M za koje je propisao parametre depozicije prahova, tako da se kod primene drugih plazma-sprej sistema parametri deponovanja moraju ispitati i optimizirati. Cilj rada bio je da se u remontu motora primeni plazma-sprej sistem firme Plasmadyne i izvrši optimizacija parametara, koja će omogućiti da se proizvedu prevlake koje će ispuniti sve kriterijume propisane standardom proizvođača motora. Izvršena je optimizacija parametara za plazma pištolj MINI - GUN II, pri čemu je urađen veliki broj uzoraka. U radu su prikazani optimalni parametri depozicije sa kojima su deponovane prevlake na kućištu, međukućištu, sprovodnom aparatu i rezervoaru za ulje motora ASTAZOU III B. Procena mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće prevlaka metodom HV0.3. Zatezne čvrstoće spoja prevlaka ispitane su metodom kidanja na zatezanje. Mikrostrukture slojeva prevlaka procenjene su na optičkom mikroskopu - OM. Analiza mikrostruktura i mehaničkih karakteristika prevlaka urađena je u skladu sa standardom TURBOMECA. Kvalitet deponovanih prevlaka potvrđen je 42-časovnim ispitivanjem delova u sklopu motora ASTAZUO III B na ispitnoj stanici. Izvršena ispitivanja potvrdila su kvalitet prevlaka i na

 7. Carbon-14 and Hydrogen-3 Measurement by Means of a Liquid Scintillation Spectrometer: Colour Quenching; Mesure du Carbone-14 et du Tritium a l'Aide d'un Spectrometre a Scintillateurliquide: Extinction Chromatique; Izmerenie soderzhaniya Ugleroda-14 i Vodoroda-3 s pomoshch'yu zhidkostnogo stsintillyatsionnogo spektrometra. oslablenie tsveta; Influencia de la Extincion Cromatica en la Medicion del Carbono-14 y del Hidrogeno-3 por Espectrometria del Centelleo Liquido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Iwakura, T.; Kasida, Y. [National Institute of Radiological Sciences, Chiba (Japan)

  1965-10-15

  TRI-CARB, model' 314 EH2. Nastrojka diskriminatora sostavljala 100-1000 delenij dlja krasnogo kanala i 186-1000 delenij dlja zelenogo. Vysokoe naprjazhenie, primenjaemoe dlja fotoumnozhitelja, vybrali dlja togo, chtoby obespechit' uravnoveshennuju tochechnuju rabotu v krasnom kanale pri neoslablennom obrazce. Koncentracija krasok byla izuchena po stepeni oslablenija. Vsledstvie harakternosti dliny voln sveta, ishodjashhego iz scintilljatornyh sistem i reakcii fotoumnozhitelej (reakcija S-I), predpolagalos', chto krasno-zheltyj rastvor, kotoryj imeet maksimum pogloshhenija pri 400 - 500 mmk budet imet' samyj bol'shoj jeffekt oslablenija. Chtoby ocenit' obshhee oslablenie cveta dlja opredelenija kojefficienta obshhego pogloshhenija ispol'zovalos' sledujushhee otnoshenie: A = ({Sigma}A{sub i}W{sub i})/({Sigma}W{sub i}), gde W{sub i} - otnositel'naja chuvstvitel'nost' fotoumnozhitelja k svetu s dlinoj volny i mmk; a A{sub i} - pogloshhenie sveta s dlinoj volny i mmk v predelah ispol'zuemogo spektra. Obshhee pogloshhenie bylo rasschitano dlja kazhdogo intervala v 40 mmk, naprimer dlja 360 - 400, 400 - 440 i t.d. do 520 - 560 mmk. Jekvivalentnoe pogloshhenie 1/A v zavisimosti ot jeffektivnosti scheta pokazyvaet linejnuju zavisimost' v shirokom diapazone jeffektivnosti scheta. Krivye zavisimosti kojefficienta diskriminatora ot jeffektivnosti scheta pokazyvajut, chto, kogda oslablenie cveta stanovitsja sil'nym, krivaja oslablenija cveta otdeljaetsja ot krivoj himicheskogo oslablenija pri schete ugleroda-14. S drugoj storony, proizvedennye pri schete vodoroda-3 analogichnye izmerenija ne pokazyvajut razdelenija dvuh krivyh oslablenija. (author)

 8. Analyser for fast single events; Analyseur d'evenements rapides simples; Analizator bystrykh odnokratnykh yavlenij; Analizador de sucesos rapidos no recurrentes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sedlmeyer, J W; Patten, R B; Fussell, L Jr [Edgerton, Germeshausen And Grier, Inc., Las Vegas, NV (United States)

  1962-04-15

  otrezki dostigaetsya pri pomoshchi vremennogo selektornogo impul'sa i intervala vremeni mezhdu otborom obraztsov, prichem i tot i drugoj mogut regulirovat'sya nezavisimo drug ot druga, nachinaya priblizitel'no s 4 nanosekund. Intervaly vremeni mogut zadavat'sya v nelinejnom poryadke, a razbros mezhdu nimi ne prevyshaet 0,5 nanosekund. Do nastoyashchego vremeni skorost' otvetnoj reaktsii ogranichivaetsya kharakteristikami dioda. Kazhdoe otobrannoe napryazhenie rasshiryaetsya v konture, kotoryj sokhranyaet amplitudu ehtogo napryazheniya. Udalos' osushchestvit' rasshirenie po vremeni v 10{sup 8} raz s sokhraneniem khoroshej ustojchivosti. Tochki pokazanij mogut soobshchat'sya i peredavat'sya po otkrytomu provodu v nizkochastotnoe registriruyushchee ustrojstvo, oni mogut byt' prevrashcheny v tsifrovye dannye dlya bystroj ikh obrabotki s pomoshch'yu obychnogo oborudovaniya; krome togo, ili vmesto ehtogo, oni mogut byt' dany vizual'no. Analizator imeet preimushchestva po sravneniyu s vysokoskorostnoj ostsiloskopiej, kogda trebuetsya provodit' individual'nyj analiz bol'shogo chisla odnokratnykh perekhodyashchikh signalov; ehto trebuetsya pri izuchenii kolebanij otvetnykh reaktsij sistem ili pri proizvodstvennykh ispytaniyakh komponentov. Analizator imeet preimushchestva, kogda analiz dannykh dolzhen proizvodit'sya neposredstvenno za poyavleniem signala; otpadaet neobkhodimost' proyavlyat' plenki ili prochityvat' ikh. Analizator udoben takzhe v tekh sluchayakh, kogda schetno-analiziruyushchij tsentr raspolozhen daleko ot mesta poyavleniya signala. EHtot metod shiroko primenyaetsya v oblasti yadernoj ehnergii. Metod pul'siruyushchikh nejtronov mozhet byt' primenen dlya bystrogo izucheniya kolebanij rezhima reaktorov i podkriticheskikh sborok. Mogut byt' opredeleny parametry nakopleniya i raspada detektorov i odnovremenno provodit'sya analiz statisticheskikh dannykh i kolebanij. Mozhet izmeryat'sya forma impul'sov radiatsionnykh voln, proizvodimykh yadernymi uskoritelyami. S

 9. Comparative Study of the Methods Used for the Computer Resolution of Composite Gamma-Ray Spectra; Etude Comparative des Methodes Utilisees pour la Resolution de Spectres Gamma Complexes au Moyen d'un Ordinateur; Sravnitel'noe izuchenie metodov razresheniya sostavnykh gamma-spektrov pri pomoshchi schetno-reshayushchego ustrojstva; Estudio Comparativo de los Metodos Aplicados para Resolver Espectros Gamma Complejos Mediante Calculadoras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  DeHaan, A. Jr.; Leventhal, L.; Benson, P. [Tracerlab, Richmond, CA (United States)

  1965-10-15

  mnogokomponentnye sistemy. Vyrabotan metod ispol'zovanija schetno-reshajushhego ustrojstva, normalizujushhij gamma-spektry dlja svedenija k minimumu jeffekta smeshhenija spektrometra, kotoryj projavljaetsja s techeniem vremeni, i prevrashhajushhij spektr v jenergeticheskuju sistemu koordinat. Pri pomoshhi razlichnyh metodov i s osobym uporom na proby s maloj aktivnost'ju issledovalis' jeffekty ''neozhidannogo fotopika'', komponenta nulevoj intensivnosti i perekryvajushhihsja pikov na kachestvo razreshenija. Issledovany naibolee shiroko rasprostranennye matematicheskie metody razlozhenija sostavnyh gamma-spektro v na sostavnye chasti. Bol'shaja chast' jetih metodov vedet k opredeleniju koncentracij razlichnyh gamma-izluchatelej pri pomoshhi odnogo iz sledujushhih sposobov: 1 . Posledovatel'noe iskljuchenie radioizotopov s fotopikami naibol'shih jenergij, dlja chego chistyj individual'nyj spektr vychitaetsja iz sostavnogo spektra vplot' do ego polnogo razreshenija. 2. Razreshenie pika bez otdelenija produktov delenija. 3. Sostavlenie rjada odnovremennyh linejnyh uravnenij, chislo kotoryh ravno chislu vhodjashhih v smes' radioizotopov, i razreshenie jetih uravnenij. 4. Opredelenie neizvestnyh koncentracij po metodu prostyh ili vzveshennyh naimen'shih kvadratov. 5. Sovmeshhenie statisticheskogo metoda s metodom naimen'shih kvadratov putem ispol'zovanija stupenchatoj mnogokratnoj linejnoj regressii, chto javljaetsja popytkoj vkljuchit' v analiz processy rassuzhdenij. Dlja kazhdogo analiticheskogo metoda, v sluchae primenenija ego k mnogosostavnym smesjam radioizotopov, dajutsja statisticheskie ocenki velichiny pogreshnosti, s kotoroj mozhet byt' opredelena ih koncentracija. (author)

 10. The Role of Non-Destructive Testing in the Los Alamos Reactor Programme; Role des Essais Non Destructifs dans le Programme de Reacteurs de los Alamos; Rol' nedestruktivnykh ispytanij materialov v Los-Alamosskoj reaktornoj programme; Papel de los Metodos de Ensayo No Destructivo en el Programa de Reactores de Los Alamos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tenney, G. H. [University of California, Los Alamos Scientific Laboratory, Los Alamos, NM (United States)

  1965-10-15

  prokatannogo lista iz slitka. Osushhestvljalsja takzhe kontrol' za svarnymi shvami. Byl razrabotan metod proverki potenciala jelektroda dlja kontrolja zolotyh poverhnostej dlja obnaruzhenija soderzhashhihsja zagrjaznenij. Osnovnaja koncepcija LARJeRP (Los-Alamosskij reaktornyj jeksperiment s rasplavlennym plutoniem) zakljuchaetsja v ispol'zovanii v kachestve topliva skoree zhidkogo, chem tverdogo metallicheskogo plutonija. Tantalovye kapsuly soderzhali toplivo. Byli ispol'zovany novye metody kontrolja bez razrushenija dlja proverki prochnosti osnovnogo materiala i svarok vo vremja proizvodstva kapsul, a takzhe dlja izuchenija kapsul, zapolnennyh plutoniem do, vo vremja i posle kontrolja metodom ohlazhdennoj plavki. Za jeksperimentom po perekachke rasplavlennogo plutonija nabljudali s pomoshh'ju radiograficheskih metodov, vkljuchaja gamma- luchi, svjazannye s konturom televedenija. Dlja RJeUVT (Reaktornyj jeksperiment pri ul'tra-vysokojtemperature), kotoryj v nastojashhee vremja nahoditsja v stadii stroitel'stva, byli provedeny mikroradiograficheskie i jelektronno-mikroskopicheskie issledovanija na sharikah diametrom 150 mikron iz karbida urana, pokrytyh pirouglerodom, dlja ocenki migracii urana kak funkcija temperatury. Kolichestvo i odnorodnosti uranovoj zagruzki v grafitovyh jelementah RJeUVT opredeljajutsja s pomoshh'ju special'no skonstruirovannyh scintilljacionnyh schetchikov. Primerno 90% raboty po jetoj teme ranee ne bylo opublikovano. (author)

 11. Technique for the Measurement of Low-Level Radioactivity of Organic Iodine in Large-Volume Urine Samples; Technique de Mesure de la Faible Radioactivite de l'Iode Organique Contenu dans des Echantillons d'Urine de Grand Volume; Metod izmereniya nizkikh aktivnostej organicheskogo joda v krupnykh obraztsakh mochi; Tecnicas de Medicion de Bajas Actividades de Yodo Organico Contenido en Muestras de Orina de Gran Volumen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nicolesco-Zinca, D.; Matei, I. [Institut d' Endocrinologie de l' Academie Roumaine, Bucarest (Romania)

  1965-10-15

  que presentan una desyodacion normal y en 10 cretinos con bocio, en cinco de los cuales la desyodacion era deficiente. Se administro 1 {mu}Ci de diyodotirosina-{sup 131}I. El metodo se puede emplear administrando una dosis radiactiva por lo menos 50 veces menor y permite separar la diyodotirosina y recuperarla en una muestra de 40 a 50 mi de orina con un error tipo de 0,42% en un plazo de algunas horas; requiere un aparato de centelleo con cristal de Nal hueco que se encuentra corrientemente en los laboratorios de medicina nuclear. (author) [Russian] V jadernoj jendokrinologii voznikajut dve bol'shie problemy v otnoshenii opredelenija pochechnogo vydelenija joda kak organicheskih soedinenij,' mechennyh in vitro: - ih kolichestvennoe razdelenie ot iodistogo soedinenija, prisutstvujushhego v moche, dazhe esli koncentracija joda v dvadcat' raz bol'she; - opredelenie ih nizkoj aktivnosti v krupnyh obrazcah mochi, prichem koncentracija na 1 ml mochi sostavljaet priblizitel'no 10{sup -5} ot vvedennoj aktivnosti, kotoraja dolzhna, v svoju ochered', byt' po vozmozhnosti nizkoj. Obychno razdelenie proizvoditsja metodom bumazhnoj hromatografii, kotoryj ispol'zuet lish' nebol'shie obrazcy mochi. Jetot metod trudoemok, trebuet mnogo vremeni i priborov dlja hromatografii. Pri opredelenii aktivnosti na bumage zagrjaznenie obnaruzhivaetsja na vsej lente. Nesmotrja na popravki rekuperacija aktivnosti sostavljaet lish' 89,9%i eshhe men'she, esli primenjaetsja butanovyj jekstrakt. Po izlagaemomu metodu krupnyj obrazec mochi prohodit cherez mikrokolonku kationobmen- noj smoly N{sup +}. Organicheskie soedinenija radioaktivnogo ioda fiksirujutsja na kationobmennoj smole, i ih aktivnost' opredeljaetsja s pomoshh'ju scintilljacionnogo zonda, imejushhego kristall NaJ(Tl). Posle proverki dlja zadannyh uslovij rekuperacii diiodotirozina mochi my nashli molnuju rekuperaciju so standartnymi pogreshnostjami v srednem 0,42% dlja 10 jeksperimentov . Jetot metod primenjalsja dlja opredelenija

 12. Low-Level {beta} and {gamma} Counting in the Region 0-10 Disintegrations Per Minute; Comptage {beta} et {gamma} d'echantillons de faible activite (0 a 10 desintegrations par minute); Izmerenie {beta}- i {gamma}-izlucheniya maloj moshchnosti (0-10 raspadov v minutu); Recuento {beta} y {gamma} de muestras de baja actividad (0 a 10 desintegraciones por minuto)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Manov, George G [Tracerlab Inc. (United States)

  1960-06-15

  materiales, preferentemente de origen anterior a la segunda guerra mundial. Para el recuento de las radiaciones procedentes de muestras de baja actividad es condicion primordial la estabilidad del sistema electronico utilizado, especialmente a fin de evitar el recuento de impulsos parasitos. Se describe un procedimiento que consiste en alimentar el sistema electronico con impulsos generados a un ritmo determinado, que pasan por el amplificador y se des- cuentan del numero bruto de impulsos registrado. En general, los circuitos equipados con transistores, inclusive en los preamplificadore s y en las fuentes de tension, son mas satisfactorios que los dispositivos clasicos basados en el empleo de valvulas electronicas. (author) [Russian] Izmerenie radioaktivnost i na urovne v oblasti, soderzhashchej ot 0-10 raspadov v minutu, stanovitsya vse bolee poleznym pri standartizatsii radioaktivnykh izotopov, a takzhe v takikh drugikh otraslyakh nauki, kak geologiya i meditsina naprimer. CHasto poyavlyaetsya neobkhodimost' v podschete izluchenij maloj moshchnosti v oblasti biologii i pri issledovanii metodom mechenykh atomov, v chastnosti, v tekh sluchayakh, kogda ispol'zovanie radiatsii bol'shoj moshchnosti mozhet izmenyat' khod raboty apparata ili okazyvat' vliyanie na izuchaemyj protsess. CHasto takogo roda izmereniya dolzhny provodit'sya v usloviyakh, kogda obraztsy obladayut aktivnost'yu, prevyshayushchej obychnyj neehkranirovanny j fon radiatsii lish' na 1%. V drugikh sluchayakh poyavlyayutsya dopolnitel'ny e trebovaniya vsledstvie togo, chto radioaktivnye izotopy mogut imet' ochen' korotkij period poluraspada. Imeyutsya tri osnovnykh puti uvelicheniya nadezhnosti izmerenij radiatsii maloj moshchnosti: bolee sovershennye schetchiki, men'shie popravki na fon i bolee nadezhnye svobodnye ot pomekh ehlektronnye sistemy. V dannom dokumente opisyvayutsya sravnitel'ny e ehksperimenty svyazannye s izucheniem otnositel'ny kh kachestv trekh razlichnykh tipov zashchishchennykh schetchikov

 13. Survey of Pulsed Neutron Source Methods for Multiplying Media; Methodes des Neutrons Pulses Pour l'Etude des Milieux Multiplicateurs; Obzor metodov s ispol'zovaniem istochnikov impul'snykh nejtronov dlya razmnozhayushchej sredy; Estudio Panoramico de los Metodos de Empleo de Fuentes de Neutrons Pulsados en Medios Multiplicadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garelis, E. [General Electric Company, Vallecitos Atomic Laboratory, Pleasanton, CA (United States)

  1965-10-15

  . Jeksponencial'nyj raspad, jeksp (-{alpha}t) , funkcii Grina daet prostranst- venno nezavisimuju postojannuju raspada mgnovennyh nejtronov. Obsuzhdajutsja metody, s pomoshh'ju kotoryh vyvoditsja reaktivnost' iz al'fa-izmerenija, naprimer izmerenie zapaz- dyvajushhej kriticheskoj al'fa i poslednij metod (k{beta}/ Script-Small-L ). Izuchajutsja osnovnye vidy obrabotki modeli v svete teorii s istochnikom impul'snyh nejtronov, kotorye razrabotany dlja modeli (k{beta}/ Script-Small-L ). Rassmatrivajutsja oslozhnenija, svjazannye s teoriej istochnika impul'snyh nejtronov dlja poluchenija tochnyh postojannyh raspada i sootvetstvujushhih dannyh dlja analiza impul'snyh sistem. Rassmatrivaetsja jeksperimental'naja rabota, kotoraja pokazyvaet preimushhestva, a takzhe nedostatki metoda (k{beta}/ Script-Small-L ). Obsuzhdaetsja takzhe ispol'zovanie metoda psevdosluchajnogo otveta impul'sa s kor- reljaciej mezhdu vhodom i vyhodom dlja opredelenija funkcii Grina na razmnozhajushhej sborke. Pokazano, chto informacija, poluchennaja psevdosluchajnym metodom, javljaetsja identichnoj toj, kotoraja poluchena v rezul'tate povtornogo impul'snogo metoda. Takim obrazom, jeto delaet vozmozhnym primenjat' metodiku, razrabotannuju dlja povtorenija metoda psevdo-sluchajnosti. (author)

 14. Measurements and Calculations of the Slowing-Down and Migration Time; Mesures et Calcul du Temps de Ralentissement et de Migration; Izmereniya i raschety vremeni zamedleniya i migratsii; Medicion y Calculo del Tiempo de Moderacion y de Migracion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Profio, A. E.; Koppel, J. U. [General Atomic Division of General Dynamics Corporation, John Jay Hopkins Laboratory for Pure and Applied Science, San Diego, CA (United States); Adamantiades, A. [Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (United States)

  1965-08-15

  impulsos para observar la atenuacion neutronica de caracter termico) y a las escasas probabilidades de captura. (author) [Russian] Srednee vremja i izmenenie vo vremeni zhizni nejtronov, poluchaemyh ot impul'snogo istochnika, s cel'ju ih zamedlenija i migracii do velichiny energii, ugla i polozhenija, udobnogo dlja nabljudenija, javljajutsja sushhestvennymi kolichestvennymi velichinami vo mnogih jeksperimentah. Srednee vremja javljaetsja popravkoj v izmerenijah nejtronnyh spektrov po metodu vremeni proleta v bol'shih ob{sup e}mah materialov, a izmenenie ogranichivaet maksimal'nuju razreshajushhuju spo- sobnost' takih jeksperimentov. Jeti parametry odinakovo vazhny v detektorah, zavisjashhih ot zamedlenija, v jeksperimentah po vremeni proleta, gde nejtrony s maloj energiej postu- pajut iz zamedlitelja, nahodjashhegosja vblizi pul'sirujushhego istochnika, a takzhe spektrometrii vremeni zamedlenija. Razrabotany razlichnye analiticheskie i cifrovye sposoby dlja vychislenija zavisimosti prostranstvennogo-energeticheskogo-uglovogo i vremennogo raspredelenija ili integralov po nim. Pokazano, chto momenty vremeni Empty-Set {sup (n)} (r, {Omega}, v, t) = {integral}{sub 0}{sup {infinity}}t{sup n} Empty-Set (r, {Omega}, v, t)dt, mozhno vyschitat' putem povtornogo primenenija programmy rascheta dlja stacionarnogo so- stojanija perenosa. Uslovie istochnika dlja vychislenija momenta ''p'' ravno nv{sup -1} Empty-Set {sup (n-1)}. Pri- vodjatsja rezul'taty dlja razmnozhajushhih i nerazmnozhajushih modelej reaktora {sup T}riga{sup .} Dru- gim metodom energeticheskogo rascheta javljaetsja metod vremennoj zavisimosti Monte Karlo. Dajutsja takzhe rezul'taty vychislenija potoka utechki iz tonkoj svincovoj plastiny. Izmerenija provodili na zamedlenii po vremeni po otnosheniju kadmievoj grani i re- zonansa v 1,46 jev indija v vode i toluole. Zahvatnoe gamma-izluchenie detektiruetsja s po- moshh'ju scintilljacionnogo schetchika. Jetot metod trebuet iskljuchitel'no intensivnogo is- tochnika i

 15. Design and Experimental Evaluation of an Electromagnetic Acceleration System for Fast Safety Rods; Etude Theorique et Experimentale d'un Mecanisme Electromagnetique d'acceleration pour des Barres de Securite; Proektirovanie i ehksperimental'naya otsenka ehlektromagnitnoj sistemy uskoreniya dlya avarijnykh sterzhnej bystrogo dejstviya; Proyecto y Estudio Experimental de un Sistema Electromagnetico de Aceleracion para Barras Rapidas de Seguridad

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dosch, P.; Kraus, H. -J.; Uhrig, H. [Kernreaktor Bau- und Betriebs-Gesellschaft m.b.H., Karlsruhe, Federal Republic of Germany (Germany)

  1964-06-15

  rapida de seguridad para un conjunto rapido de potencia nula (SNEAK). Se esta ensayando un prototipo de dicha barra. Los resultados obtenidos hasta ahora han sido muy satisfactorios. (author) [Russian] Sistema avarijnoj zashhity reaktora dolzhna dej stv ov at' s minimal'noj za d erzh k oj , esli ona prednaznachena dlja kontrolja ochen' bystryh otklonenij reaktivnosti. V jelektronnyh chastjah sistemy avarijnoj zashhity mozhno ochen' legko dobit'sja bystrogo srabatyvanija, t o gd a kak sokrashhenie vremeni m ehanicheskogo vysvobozhdenija avarijnogo sterzhnja javljaetsja trudnoj za d a ch ej. Bole etshhatel'nye issledovanija pokazyvajut, chto pomimo nebol'shogo vremeni vysvobozhdenija, preimushhestvo daet vysokaja pervonachal'naja skorost' sterzhnja. Pri odinakovom kolichestve vremeni, zatrach i v a emom na v v edenie st erzh n ja , sterzhni s ravnomernoj skorost'ju n emn ogo p revoshodjat sterzhni s ravnomernym u skoreiem . - Na osnovanii jetih soobrazhenij mozhno schi t a t' , chto impul'snoe u sk oren ie ja vlja etsja pravil'nym metodom vvedenija avarijnyh sterzhnej dlja ustranenija bystryh otklonenij r e aktivnosti, tak kak jeto daet nebol'shuju zaderzhku i obespechivaet vysokuju pervonachal'nuju skorost'. Ustanovleno, chto v avarijnyh sterzhnjah mozhno primenit' jelektromagnitnyj impul'snyj g en er ator. On imeet sledujushhie preimushhestva: a) nebol'shoe kolichestvo komponentov prostoj i prochnoj konstrukcii, kotorye mogut byt' legko vkljucheny v avarijnyj sterzhen', a takzhe mogut byt' skonstruirovany dlja u slovij, sushhestvujushhih okolo aktivnoj zony (vysokie urovni temperatury i izluchenija); b) jen ergi ja , privodjashhaja v dvizhenie sterzhni, akkumuliruetsja v jelek trok on den satore i p o jet om u takzhe mozhet byt' ispol'zovana v sluchae prekrashhenija jenergopitanija; v) konstrukciju legko mozhno prisposobit' k tomu, chtoby ona mogla svobodno i be sp r e pjatstvenno padat' v sluchae prekrashhenija impul'sov. V doklade opisyvajutsja rezul

 16. Application of radioisotopes to the investigation of the kinetics and mechanism of reactions of some inorganic complex compounds; Application des radioisotopes a l'etude de la cinetique et du mecanisme des reactions de certains complexes inorganiques; Primenenie radioizotopov k issledovaniyam kinetiki i mekhanizma reaktsij nekotorykh neorganicheskikh slozhnykh soedinenij; Aplicacion de los radioisotopos al estudio de la cinetica y del mecanismo de las reacciones de algunos complejos inorganicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harris, Gordon M [Department of Chemistry, University of Buffalo, Buffalo 14, NY (United States)

  1962-03-15

  estado de equilibrio, efectuada en la reaccion de intercambio de carbonatos. De la misma manera, los datos relativos al efecto cinetico de los isotopos en la hidratacion del ion Co(NH{sub 3}){sub 4}CO{sub 3}{sup +} catalizada por acidos han corroborado las teorias sobre el caracter de la fase de ruptura de enlaces, que determina la velocidad de estas reacciones. Por ultimo, los experimentos con trazadores radiactivos facilitan frecuentemente el estudio de las posiciones sucesivas de ciertos atomos o radicales en las reacciones inorganicas para las que existen diversas explicaciones teoricamente posibles. Como ejemplo puede citarse la demostracion de que en la oxidacion del ion tiocianato por peroxido de hidrogeno, el cianuro no es un producto intermedio que sufre un intercambio rapido a pesar de que constituye uno de los principales productos finales. (author) [Russian] Ispol'zovanie radioizotopov okazyvaet neotsenimye uslugi pri issledovanii khimicheskikh neorganicheskikh reaktsij samykh raznoobraznykh vidov i, v chastnosti, reaktsij so slozhnymi ionizirovannymi veshchestvami v vodnykh rastvorakh. Odnim iz vazhnykh metodov sluzhit izuchenie skorosti i mekhanizma protsessov izotopnogo obmena. Tak, naprimer, byl proveden ryad issledovanij obmen a mezhdu t.n. ''svobodnym'' karbonatom, mechennym uglerodom-14, i svyazyvayushchim karbonatom oktaehdral'nykh slozhnykh ionov tipa CoA{sub 2}CO{sub 3}{sup +}, gde A = 2 NH{sub 3}, ehtilendiamin (en), propilendiamin (pn) ili trimetilendiamin (tn). EHti issledovaniya priveli k dovol'no tochnomu ponimaniyu kharaktera reaktsij ehtogo roda po zamene svyazi, a takzhe roli v ehtoj reaktsii neuchastvuyushchikh v obmene svyazyvayushchikh aminovykh zven'ev. Analogichnye issledovaniya obmena oksalatov, provedennye so slozhnymi trioaksalatami tipa M (C{sub 2}O{sub 4}){sub 3}{sup -3}, gde M=Co (III), Cr (III) ili Br (III), dali stol' zhe plodotvornye rezul'taty. Drugim metodom, primenimym tol'ko v sluchae ispol'zovaniya radioizotopov s malym

 17. Chemical Behaviour of C{sup 11} in Liquid Hydrocarbons; Comportement Chimique de {sup 11}C dans les Hydrocarbures Liquides; Khimicheskaya kharakteristika ugleroda-11 v zhidkikh uglevodorodakh; Comportamiento Quimico del {sup 11}C en Hidrocarburos Liquidos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Voigt, A. F.; Clark, D. E.; Mesich, F. G. [Institute of Atomic Research and Department of Chemistry, Iowa State University, Ames, IA (United States)

  1965-04-15

  moleculas blanco en distintas condiciones de dosificacion. Los experimentos en curso sobre moleculas analogas en tamano a las del blanco han contribuido a la aclaracion de los mecanismos de recombinacion de los atomos de retroceso. Particular interes reviste el rendimiento de productos con un atomo de carbono mas que el blanco, que resultan de una reaccion de adicion. La localizacion del atomo adicional en una molecula blanco que tenga varios lugares de adicion proporciona informacion sobre la naturaleza del proceso. Cuando el atomo de retroceso es moderado y su energia disminuye hasta el punto en que es posible la formacion de un enlace, al menos temporal, el exceso de energia que el atomo llC cede al sistema puede originar la ruptura de otros enlaces del complejo activado, lo que suele dar origen a un producto de dos atomos de carbono. Si el complejo es capaz de conservar su integridad, suele resultar un producto de adicion. Por tanto, la comparacion del rendimiento de compuestos de dos atomos de carbono (acetileno, etileno y etano) y de productos de adicion proporciona una informacion valiosa sobre la energia a la que pueden formarse enlaces estables, y sobre la naturaleza del grupo que contiene el {sup 11}C y que participa en la reaccion. (author) [Russian] Uglerod-11 obrazuetsja v rezul'tate reakcii C{sup 12}({gamma}, n)C{sup 11} v puchke tormoznogo izluchenija v sinhrotrone s jenergiej jelektronov 70 Mjev. V kachestve veshhestva misheni primenjalis' zhidkie uglevodorody s pjat'ju i shest'ju atomami ugleroda, v tom chisle normal'nye razvetvlennye i aliciklicheskie pentany i geksany, a takzhe benzol. Povedenie C{sub 11} izuchalos' metodom gazohromatograficheskogo razdelenija produktov, scheta aktivnosti C{sub 11} v gazovom potoke v kamere, pomeshhennoj v scintilljacionnyj schetchik kanal'nogo tipa. V kazhdom jeksperimente vyhody razlichnyh produktov sravnivalis' s vyhodom acetilena kak vnutrennego standarta, a takzhe libo s pokazanijami registratora tantala, libo s

 18. Indirect Determination of Half-Lives of Short-Lived Fission Gases Using a Gas Flow Method; Determination Indirecte des Courtes PeRiodes de Produits de Fission Gazeux, par une Methode a Courant Gazeux; 041a 041e 0421 0412 0415 041d 041d 041e 0415 041e 041f 0420 0415 0414 0415 041b 0415 041d 0418 0415 041f 0415 0420 0418 041e 0414 041e 0412 041f 041e 041b 0423 0420 0410 0421 041f 0410 0414 0410 041a 041e 0420 041e 0422 041a 041e 0416 0418 0412 0423 0429 0418 0425 0413 0410 0417 041e - 041e 0411 0420 0410 0417 041d 042b 0425 041f 0420 041e 0414 0423 041a 0422 041e 0412 0414 0415 041b 0415 041d 0418 042f 0421 0418 0421 041f 041e 041b 042c 0417 041e 0412 0410 041d 0418 0415 041c 041c 0415 0422 041e 0414 041e 0412 0413 0410 0417 041e 0412 041e 0413 041e 041f 041e 0422 041e 041a 0410 ; Determinacion Indirecta del T 1/2 de los Cases de Fision de Periodo Corto por un Metodo de Circulacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patzelt, P.; Herrmann, G. [Institut fuer Anorganische Chemie und Kernchemie der Universitaet Mainz, Mainz, Federal Republic of Germany (Germany)

  1965-07-15

  .87 {+-} 0.15 min; {sup 138}Xe, 14.5 {+-} 0.5 min; {sup 139}Xe, 40.4 {+-} 1.3 s: {sup 140}Xe, 13.33 {+-} 0.27s; {sup 141}Xe, 1.70 {+-} 0.05s; {sup 142}Xe, 1.15 {+-} 0.04s- y {sup 143}Xe, 0.96 {+-} 0.02s. Los periodos de semidesintegracion se determinaron extrapolando las curvas correspondientes de desintegracion beta o las curvas de atenuacion de los picos gamma. Los datos enumerados representan los promedios resultantes de una serie de mediciones' a los que se ha aplicado un coeficiente de ponderacion W{sub i} Tilde-Operator 1/o{sup 2}. Todos los computos se rtan realizado en el centro de calculo electronico de la Universidad de Maguncia. (author) [Russian] Poskol'ku issledovanie raspredelenija zarjadov pri jadernom delenii trebuet opredelenija pervichnyh vyhodov otdel'nyh produktov delenija, kotorye v bol'shinstve sluchaev javljajutsja libo korotkozhivushimi sami po sebe, libo proishodjat iz korotkozhivushhih predshestvennikov, to neobhodimo provesti ochen' bystroe i jeffektivnoe razdelenie sosednih chlenov cepochki produktov delenija. Ispol'zuja chrezvychajno vysokuju jemanacionnuju sposobnost' nekotoryh uranovyh soedinenij, naibolee legko razdelit' gazoobraznye produkty delenija v bolee chem 12 cepochkah produktov delenija. Raschety vyhodov, a takzhe jeffektivnaja jemanacionnaja sposobnost' tolstyh sloev misheni mogut, odnako, ispytyvat' sushhestvennoe vlijanie so storony dannyh o periode poluraspada gazov. Pojetomu periody poluraspada izotopov kriptona i ksenona (Kr{sup 89}-Kr{sup 93} i Xe{sup 137}- X{sup 143}) {sup y}li opredeleny s bol'shoj tochnost'ju pri ispol'zovanii metoda skorosti potoka sovmestno s uluchshennym metodom zarjazhennogo jelektroda. Izmerenija proizvodilis' posredstvom aktivnogo otlozhenija dolgozhivushhih produktov raspadah na jelektrodah. ' Skorost' potoka, vremja obluchenija, period ohlazhdenija i sistema scheta izbiralis' takim obrazom, chtoby izmerenija otdel'nyh dochernih produktov okazalis' naibolee blagoprijatnymi. V nekotoryh sluchajah v

 19. Aspects of Reactor Physics Research at the Victoria University of Manchester; Quelques Aspects des Experiences de Physique des Reacteurs a l'Universite Victoria de Manchester; Aspekty ehksperimental'nykh issledovanij po fizike reaktorov v universitete viktorii v manchestere; Trabajos de Fisica Experimental con Reactores Efectuados en la Universidad Victoria de Manchester

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harris, M. J.; Walton, D. G. [Victoria University of Manchester (United Kingdom)

  1964-02-15

  ] Otdel jadernoj tehniki v Manchesterskom universitete sozdan v 1959 godu. Postepenno rasshirjajutsja issledovanija v aspiranture po fizike reaktorov. Osnovnoe vnimanie v jeksperimental'nyh issledovanijah so dnja sozdanija Otdela koncentriruetsja na sistemah na obychnoj vode i uskoritele, privodjashhem v dejstvie jeksponencial'nuju ustanovku prirodnyj uran -obychnaja voda. Daetsja obzor prodelannoj raboty, obsuzhdajutsja poluchennye rezul'taty, dajutsja nametki raboty v budushhem, opisyvajutsja razlichnye jeksperimental'nye metody, dajushhie jekonomiju v zatratah truda. Diffuzija nejtronov v obychnoj vode izuchalas' s pomoshh'ju impul'snyh i stacionarnyh istochnikov. Vo vremja provedenija pervyh iz upomjanutyh issledovanij osobyj upor delalsja na polnyj garmonicheskij analiz v takoj stepeni, chto fakticheski izuchalis' bolee vysokie formy v protivopolozhnost' samoj rannej rabote, kotoraja napravljalas' na ih ustranenie. Vtorye iz upomjanutyh issledovanij koncentrirujutsja na ustranenii vsjakogo vozdejstvija vvidu primenenija istochnika i detektora konechnyh razmerov, nalichija rezonansnoj aktivacii, vozmushhenija potoka i t.d. Obsuzhdajutsja i sravnivajutsja rezul'taty oboih issledovanij. Daetsja opisanie ochen' tshhatel'nyh izmerenij poperechnyh sechenij pogloshhenija impul'snym metodom s uchetom ustranenija garmonicheskih i drugih vozdejstvij, po-vidimomu, privodjashhih k vozniknoveniju oshibok: Spektry teplovyh nejtronov v ''otravlennoj'' obychnoj vode izmerjajutsja kak sredstvo dlja issledovanija i razvitija metoda integral'nogo detektora. Pri obsuzhdenii budut vkljucheny nekotorye interesnye momenty, svjazannye s jekonomiej vremeni i sredstv. Izucheny metody aktivacii bol'shih fol'g i metody scheta dlja izmerenija usrednennyh v prostranstve plotnostej nejtronov i takim obrazom rjada parametrov reaktora. Voznikli nekotorye interesnye momenty, v chastnosti v svjazi so spektral'nymi izmerenijami. Dannyj metod daet vozmozhnost' provodit' mnogie issledovanija v oblasti

 20. Techniques Which Aid in Quantitative Interpretation of Scan Data; Methodes Facilitant l'Interpretation Quantitative des Scintigrammes; Metody, oblegchayushchie kolichestvennuyu interpretatsiyu dannykh skennirovaniya; Tecnicas Que Facilitan la Interpretacion Cuantitativa de los Datos Centelleograficos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Charleston, D. B.; Beck, R. N.; Eidelberg, P.; Schuh, M. W. [Argonne Cancer Research Hospital, Chicago, IL (United States)

  1964-10-15

  jelektronnyh pereschetnyh us troj stv . Neposredstvennyj i chrezvychajno poleznyj metod ispol'zovanija generatora besporjadochnyh impul'sov sluzhit dlja nanesenija kalibrovannyh ustupchato-klinoobraznyh otmetok, kotorye proektirujutsja na plenku t em zhe samym istochnikom sveta, kotoryj ispol'zuetsja vo vremja skennirovanija; jeto daet vozmozhnost' prosmotrovoj golovke sravnivat' plotnost' obluchenija izuchaemyh zon skennirovanija s analogichnymi zonami na klinoobraznyh otmetkah, kotorye kalibrovany neposredstvenno v edinicah skorosti scheta. Vspomogatel'noe oborudovanie, kak naprimer mnogokanal'nyj analizator, ispol'zuemyh pri sposobe mnozhestvennyh schetov, pozvoljaet nakopljat' cifrovuju informaciju dlja poluchenija 'obshhego chisla schetov na strochku skennirovanija'' dlja kazhdogo shaga pokazatelja. Bylo provedeno skennirovanie melkih zhivotnyh, kotoroe pozvolja et nakopljat' dannye i davat' ''chislo schetov na strochku skennirovanija'' dlja kazhdogo shaga pokazatelja. Jeto da et tochnoe kolichestvennoe izmerenie raspredelenija aktivnosti v tele zhivotnogo, a takzhe izobrazhaet profil' aktivnosti, analogichnyj tomu, kotoryj poluchaetsja pri shhelevom linejnom skennirovanii. Tot zhe samyj metod mnozhestvennyh schetov primenja etsja idale e putem nakoplenija chislennoj informacii dlja poluchenija {sup c}hisla schetov na edinicu ploshhadi{sup .} Dlja kazhdoj strochki skennirovanija kazhdogo shaga pokazatelja poluchaetsja otdel'naja krivaja profilja. Jeto daet vozmozhnost' opredeljat' skorost' scheta ili stroit' sootvetstvujushhij profil' dlja kazhdoj ploshhadi. Pokazanija skennirovanija s usileniem kontrasta ili beznego, a takzhe s ''otstavaniem'' ili bezne go v integrirujushhem konture diagrammy skennirovanija s razlichnymi razmerami i formami pjaten byli polucheny v identichnyh statisticheskih uslovijah pri pomoshhi m no go kratnogo skennirovanija fantoma odnim detektorom . Neposredstvennoe sravnenie jetih pokazanij sovmestno s metodom sostavlenija grafikov {sup c

 1. Drift Instabilities and Electron Cyclotron Oscillations for Arbitrary Plasma Pressure; Instabilites de Derive et Oscillations Cyclotroniques des Electrons pour des Pressions de Plasma Arbitraires; Drejfovaya neustojchivost' i ehlektronno-tsiklotronnye kolebaniya pri proizvol'nom davlenii plazmy; Inestabilidades de Deriva y Oscilaciones Ciclotronicas de los Electrones en un Plasma de Presion Arbitraria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krall, N. A.; Pearlstein, L. D. [General Atomic Division, General Dynamics Corporation, San Diego, CA (United States)

  1966-04-15

  radiar si estan acoplados a ondas transversales; con {beta} = 0 este acoplamiento se producan la superficie o en una inhbmogeneidad local. Puesto que un efecto notable de {beta} finito es el de acoplar ondas longitudinales y transversales, los autores calculan el espectro y el acoplamiento de oscilaciones ciclotronicas de los electrones para valores de {beta} arbitrarios. (author) [Russian] Bol'shaja chast' izvestnyh drejfovyh neustoj- chivostej {l_brace}zhelobkovaja, universal'naja i t . d . ) byla rasschitana v predele {beta} = (plazmennoe dav- lenie)/(magnitnoe davlenie)= 0. V jetom predele vozmushhennoe jelektricheskoe pole javljaetsja jelektrostaticheskim i uravnenie Vlasova maksimal'no uproshheno.- Predel'noe {beta}, pri kotorom eshhe spravedlivo jelektrostaticheskoe priblizhenie, zavisit ot rassmatrivaemoj formuly kolebanij, i mnogie sovremennye jeksperimenty vyhodjat za jetot diapazon. Dva horosho izvestnyh nizkochastotnyh vida drejfovyh neustojchivostej issledujutsja pri proizvol'nom {beta}; opredeljaetsja rezhim nulevogo {beta}, i vyvodjatsja kriteriiustojchivosti dlja bol'shih znachenij {beta}. Krome togo, issleduetsja vlijanie konechnogo {beta} na izuchenie na jelektronno-ciklotronnoj garmonike. Vnachale rassmatrivaetsja zhelobkovaja neustojchivost' s konechnym larmorovskim radiusom (R), vyzyvaemaja kriviznoj magnitnogo polja zerkal. Pugajushhie bol'shie chleny samyh nizkih porjadkov, obratno proporcional'nye R{sup 2}, sokrashhajutsja vo vseh porjadkah po {beta}. Glavnye chleny zatem ne zavisjat ot R i vkljuchajutsja v zadachu o sobstvennyh znachenijah; poluchajutsja kriterii ustojchivosti dlja razlichnyh diapazonov {beta}. Dalee rassmatrivaetsja universal'naja neustojchivost' E (vozmushhennoe) = E(exp ik{sub Up-Tack }r{sub Up-Tack })(exp ik{sub II}r{sub II}) v odnorodnom magnitnom'pole B = B{sub 0}i{sub II} s kriviznoj polja, imitirovannoj fiktivnoj siloj tjazhesti. V jetom sluchae predel nulevogo {beta} zavisit ot dliny voln.' Esli {beta}<(massa jelektrona

 2. Study of Combined Treatment for Damp-Harvested Maize: Gamma Irradiation and Drying by Controlled Ventilation; Etude d'un Traitement Combine pour le Conditionnement du Mais Recolte Humide: Irradiation Gamma et Sechage par Ventilation Controlee; Izuchenie kombinirovannoj obrabotki kukuruzy molochno-voskovoj spelosti; Estudio de un Tratamiento Combinado para el Acondicionamiento del Maiz Recolectado Humedo: Irradiacion Gamma y Secado por Ventilacion Controlada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saint-Lebe, L.; Pelegrin, P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Cadarache (France); Guilbot, A. [Institut National de la Recherche Agronomique, Massy (France)

  1966-11-15

  humana. (author) [Russian] Sovmeshhenie jeffektov gamma-obluchenija kobal'ta-60 i medlennoj sushki s pomoshh'ju holodnoj ventiljacii (10-25 Degree-Sign S) v skladskih pomeshhenijah imeet cel'ju zamenit' obychnuju bystruju sushku pri pomoshhi nagretogo do vysokoj temperatury vozduha obrabotkoj, kotoraja obespechivaet celostnost' zerna i ochistku v mikrobiologicheskom plane. Jeta problema zatragivaet vo Francii million tonn kukuruzy molochno-voskovoj spelosti (1964 god) i priobretaet vse bol'shee znachenie kak dlja stran Evropy, tak i dlja stran tropicheskoj zony. Avtory rassmatrivajut snachala prjamye posledstvija gamma-obluchenija na proizvoditel'nost' i tehnicheskie dannye krahmala. Krahmal jekstragiruetsja iz kukuruzy laboratornym metodom, kotoryj pochti polnost'ju sootvetstvuet promyshlennym uslovijam. Ustanovleno, chto doza obluchenija, men'she 500 kilorad, ne okazyvaet vlijanija na jekstrakcionnuju sposobnost', v to vremja kak sushka pri temperature v 74 Degree-Sign S snizhaet jetu sposobnost' primerno na 4% vvidu chastichnoj koaguljacii bystromenjajushhejsja tkani i razryva zeren krahmala. Slabye strukturnye izmenenija v obluchennom krahmale v bol'shinstve sluchaev blagoprijatny s tochki zrenija dal'nejshej obrabotki produkta. Jeti izmenenija mogut privesti k provedeniju ispytanija, kotoroe pozvolit opredelit', obluchalis' li krahmal ili kukuruza. Byli pa3pa6oTaHbi metody provedenija sootvetstvujushhih mikrobiologicheskih analizov s cel'ju opredelit' v zavisimosti ot sredy optimal'nye uslovija radiopasterizacii kukuruzy. Raspolagaja jetimi dannymi, avtory pristupili v laboratorii k rassmotreniju problemy kombinirovannoj obrabotki putem obluchenija-ventiljacii pri jeksperimental'nyh uslovijah, kotorye legko perevesti na promyshlennye rel'sy. Oni izuchajut mikrobiologicheskie i biohimicheskie izmenenija, kotorye proishodjat vo frakcii zeren molochno-voskovoj spelosti, podvergajushhejsja dejstviju vysushivajushhego vozdushnogo potoka, t.e. pri samom neblagoprijatnom

 3. Multidimensional Gamma-Ray Spectrometry and its Use in Biology; La Spectrometry Gamma Multidimensionnelle et son Application en Biologie; Mnogomernaya spektrometriya gamma-luchej i ee ispol'zovanie v biologii; La Espectrometria Gamma Multidimensional y su Empleo en Biologia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nielsen, J. M.; Kornberg, H. A. [Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Laboratory, Richland, WA (United States)

  1965-10-15

  nahodjashhim sebe osoboe primenenie v biologii metodom izmerenija radioizotopov. Jetot instrumental'nyj opyt daet vozmozhnost' neposredstvenno vyjavit' i izmerit' otdel'nye gamma-izluchateli v slozh- nyh smesjah radioizotopov v razlichnyh matricah prob bez predvaritel'noj himicheskoj ob- rabotki. Sistema obnaruzhenija skonstruirovana tak, chtoby obespechit': bol'shuju chuvstvi- tel'nost' blagodarja ispol'zovaniju dvuh bol'shih kristallicheskih detektorov iz NaJ (T1) (diametrom 6 i tolshhinoj 4 djujma); bol'shuju selektivnost' blagodarja ispol'zovaniju metoda scheta sovpadenij, pozvoljajushhego otdeljat' drug ot druga spektry gamma-luchej, pol'zujas' harakteristikami gamma-raspada kazhdogo radioizotopa v otdel'nosti; nakonec, chrezvychajno nizkij fon, a takzhe sokrashhenie komptonovskoj interferencii posredstvom okruzhajushhego pribor detektora antisovpadenij s kol'cevym kanalom (sostojashhego iz kristalla NaJ (T1) tolshhinoj 11,5 djujma s otverstiem diametrom 6,5 djujma). Pri pomoshhi 4096-kanal'nogo mnogomernogo analizatora dva sovpadajushhih gamma-lucha razreshajutsja po svoim jenergijam i zanosjatsja dlja hranenija v ploskost' 64 h 64-kanal'noj pamjati, togda kak nesovpadajushhie sobytija hranjatsja tol'ko na osjah pamjati. Jeto jeffektivnym obrazom sokrashhaet fon i komp- tonovskie interferencii na neskol'ko porjadkov i vmeste s tem znachitel'no uluchshaet sele- ktivnost' . Neposredstvennoe gamma-spektrometricheskoe izmerenie radioizotopov, nahodjashhihsja v nichtozhno malyh kolichestvah v biologicheskih probah, znachitel'no zatrudnjaetsja iz-za pri- sutstvija otnositel'no bol'shih kolichestv prirodnogo kalija-40, gamma-radiacija kotorogo s jenergiej 1,47 Mjev meshaet izmerenijam. Poskol'ku bol'shaja chast' radioizotopov raspa- daetsja s kaskadnoj jemissiej dvuh ili neskol'kih gamma-luchej, novyj metod daet vozmozh- nost' provodit' neposredstvenno selektivnye izmerenija i rasshirjat' krug primenenija jetogo metoda. Tak, naprimer, natrij-22 (radioizotop, vstrechajushhijsja

 4. Stability of a Magnetically Confined 20-KeV Steady-State Plasma; Stabilite d'un Plasma Stationnaire de 20 KeV Confine par un Champ Magnetique; Ustojchivost' 20 KehV-statsionarnoj plazmy, uderzhivaemoj magnitnym polem; Estabilidad en Regimen Estacionario de un Plasma de 20 KeV Confinado Magneticamente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Futch, Jr., A. H.; Damm, C. C.; Foote, J. H.; Freis, R.; Gordon, F. J.; Hunt, A. L.; Killeen, J.; Moses, K. G.; Post, R. F.; Steinhaus, J. F. [Lawrence Radiation Laboratory, Livermore, CA (United States)

  1966-04-15

  ''Alisa'' (Livermor) issledovalas' ustojchivost' 20-kilovol'tovoj stacionarnoj vodorodnoj plazmy pri razlichnyh konfiguracijah uderzhivajushhih magnitnyh polej. Dlja sozdanija plazmy ispol'zovalsja metod inzhekcii nejtral'nyh chastic v lovushku. V magnitnom pole prostoj probochnoj konfiguracii nabljudalis' kolebanija nizkoj chastoty, i plotnost' zahvachennyh chastic byla ogranichennoj. Jeti fakty ob{sup j}asnjajutsja dejstviem mehanizma nizkochastotnoj drejfovoj neustojchivosti. Teoreticheskoe izuchenie jetoj neustojchivosti provodilos' s uchetom jeffektov, svjazannyh s konechnym razmerom ionnyh orbit, s jelektricheskim polem nulevogo priblizhenija i s neravnymi znachenijami ionnyh i jelektronnyh plotnostej. V nastojashhem issledovanii kak jelektricheskoe, tak i magnitnoe pole mogut byt' proizvol'nymi funkcijami prostranstvennoj koordinaty g. Poskol'ku poluchit' analiticheskoe reshenie dlja poluchennyh differencial'nyh uravnenij voobshhe nevozmozhno, to osnovnye uravnenija byli resheny chislenno metodom konechnyh raznostej. Rezul'taty soglasujutsja s analiticheskimi reshenijami, poluchennymi dlja chastnogo sluchaja jelektricheskogo polja ne nulevogo priblizhenija i uspeshno ob{sup j}asnjajut variacii plotnosti i drejfa, nabljudavshiesja jeksperimental'no v uslovijah slabogo jelektricheskogo polja. Poskol'ku dannoe teoreticheskoe issledovanie polagaet, chto magnitnoe pole dolzhno javljat'sja proizvol'noj funkciej g, mozhno poluchit' reshenija dlja polej s pervonachal'no otricatel'nym gradientom, kotoryj potom stanovitsja polozhitel'nym po mere uvelichenija koordinaty g. Rezul'taty jetih raschetov sravnivajutsja s jeksperimental'nymi nabljudenijami stabilizacii, poluchennymi pri dobavlenii k prostomu probkovomu polju giperbolicheskih polej. Jeksperimental'no pokazano, chto dobavlenie kak dodekapol'nyh, tak i oktupol'nyh polej jeffektivno podavljaet poteri ionov, vyzvannyh drejfovoj neustojchivost'ju. Ostavshiesja ionnye poteri voznikajut iskljuchitel'no za schet ih

 5. Pulsed and Static Neutron Measurements in Light-Water and Heavy-Water Exponentials; Mesures par les Methodes Pulsee et Statique dans les Ensembles Exponentiels a Eau Legere et a Eau Lourde; Izmerenie impul'snykh i staticheskikh nejtronov v ehksponentsial'nykh ustanovkakh s obychnoj i tyazheloj vodoj; Mediciones por los Metodos Pulsados y Estaticos en Conjuntos Exponenciales de Agua Ligera y Agua Pesada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Parkinson, T. F.; Perez, R. B.; Fry, D. N.; Hartley, R. H.; Smith, S. P.D.; Diaz, N. J. [University of Florida, Gainesville, FL (United States)

  1964-04-15

  kotorogo mozhno vyvesti k' , primenjalsja metod impul'snyh nejtronov. Odnako dlja ustanovlenija pravomernosti impul'snogo metoda neobhodimo proizvesti sravnenie mezhdu impul'snym i staticheskim metodami. My vypolnili takie izmerenija s zamedliteljami iz H{sub 2}O i D{sub 2}O v sistemah s otrazhatelem i bez takovogo. Dlja jeksperimentov ispol'zovalsja bak diametrom 1 m. Dlja korreljacii izmerennyh postojannyh raspada s sootvetstvujushhimi-parametrami sistemy, ispol'zovalas' modificirovannaja odnogruppovaja teoreticheskaja model' (imenuemaja v dal'nejshem model'ju A). Tak, {lambda} vyrazhaetsja prostym otnosheniem {lambda}{sub 0}, k{sub {infinity}} {tau}, L{sup 2} i B{sup 2}, gde B{sup 2} udovletvorjaet kriticheskomu ravneniju dvuh zon. Vychislitel'naja shema vkljuchaet opredelenie snachala znachenija postojannoj raspada {lambda} s posledujushhej interaciej do teh por, poka ne budet najdeno znachenie V', sootvetstvujushhee kriticheskomu uravneniju i granichnym uslovijam . Byli oprobovany takzhe dve drugie modeli: Model' V-dvuhzonnaja odnogruppovaja sistema, v kotoroj B{sup 2}{sub g} v funkcii vlijanija Fermi prinimaetsja kak geometricheskij laplasian jekvivalentnoj sistemy bez otrazhatelja s otrazhatel'noj dobavkoj. Model' C -dvuhgruppovaja sistema bez otrazhatelja s otrazhatel'noj dobavkoj. Sravnenie raschetnyh i jeksperimental'nyh postojannyh raspada pokazyvaet, chto tol'ko model' A daet udovletvoritel'noe sovpadenie. Mozhno sdelat' sledujushhie vyvody: 1. Prisutstvie otrazhatelja sil'no vlijaet na fiziku impul'snoj sistemy Metod predpolozhenija otrazhatel'noj dobavki ne vsegda cenen. 2. Znachenie postojannoj raspada {lambda} ochen' chuvstvitel'no k predpolagaemomu znacheniju verojatnosti izoezhanija utechki oystryh nejtronov. Jeksperimenty pokazali, chto dlja nebol'shih geterogennyh sborok k mozhno opredelit' metodom impul'snyh nejtronov. V nastojashhee vremja provodjatsja raboty po pustotelym uranovym sterzhnjam, kotorye pozvoljajut imitirovat' organicheskie

 6. Electron-Exchange Reactions of Aromatic Molecules; Echanges d'Electrons de Molecules Aromatiques; Reaktsii ehlektronnogo obmena aromaticheskikh molekul; Reacciones de Intercambio Electronico en Moleculas Aromaticas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malachesky, P. A.; Miller, T. A.; Layloff, T.; Adams, R. N. [University of Kansas, Lawrence, KS (United States)

  1965-10-15

  jeksperimental'no byli - pochti identichny uslovijam pri izuchenii EPR. Elektrohimicheskie issledovanija provodilis' metodom tverdogo sostojanija de s tem, chtoby iskljuchit' nekotorye neopredelennosti, pri- sushhie metodam jelektrohimicheskoj relaksacii. Ispol'zovalis' pri nizkih temperaturah vrashhajushhiesja diskovye jelektrody. Rastvorjajushhie jeffekty po k{sub je} l (dlja nitrobenzola) iden- tichny jeffektam, nabljudavshimsja dlja k{sub 0bm} - Odnako imejutsja ser'eznye rashozhdenija mezhdu velichinami nabljudavshegosja k{sub Jel} i predskazannymi teoriej Markusa. Dajutsja nekotorye vozmozhnye raz'jasnenija jetih rashozhdenij. (author)

 7. The Body Burden of Caesium-137 in People of Southern Finland 1961-1963; Charge Corporelle de Cesium 137 chez les Habitants de la Finlande Meridionale en 1961-1963; 0421 041e 0414 ; Carga Corporal de Cesio-137 en Ciertos Grupos Demograficos del Sur de Finlandia en 1961-1963

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haesaenen, E.; Miettinen, J. K. [Department of Radiochemistry, University of Helsinki (Finland)

  1964-11-15

  estudios mas detallados, a principios de 1963 se eligieron grupos testigo mas numerosos y se sometieron al recuento cuatro veces, a saber, en febrero, mayo, agosto y octubre, ( respectivamente. El grupo masculino estaba compuesto por 25 soldados de un batallon de infanteria (edad: 19 anos; peso medio: 65 kg) ; el femenino por 24 estudiantes de economia domestica-(edad: 22 anos; peso medio: 60 kg). En ambos casos, el regimen alimenticio pudo comprobarse en detalle; resulto ser el tipico de la poblacion de Finlandia. Ademas, se estudio el consumo individual de alimentos de cada sujeto, mediante entrevistas y recurriendo.a muestras de peso conocido. Se determinaron los contenidos de cesio-137 de los dos regimenes correspondientes a los intervalos entre las mediciones. En ambos grupos, el contenido de cesio-137 permanecio casi constante (hombres: 17,5 nc; mujeres: 11 nc) hasta fin de junio, cuando la proporcion de cesio-137 en la leche y la carne practicamente se duplico en un plazo de una semana, A fin de agosto, la carga corporal de cesio-137 habla crecido casi 40% con respecto al valor registrado en la primavera; a mediados de octubre el contenido en los hombres habia aumentado en un 22% y en las mujeres en un 14% con respecto a agosto. Los autores discuten los resultados de la determinacion del semiperiodo biologico del cesio-137 absorbido con los alimentos. (author) [Russian] V svjazi s ielledovanijami soderzhanija cezija-137 v organizme u finskih loparej byli provedeny izmerenija u nebol'shoj gruppy zhitelej juzhnoj Finljandii. V nojabre 1961 goda v Stokgol'me u 9 sluzhashhih i 2 shkol'nikov Hel'sinki (5 muzhchin i 6 zhenshhin v vozraste ot 15 do 54 let) bylo izmereno soderzhanie cezija-137 i kalija v organizme. Vse byli klinicheski zdorovy. Harakter diety byl ustanovlen metodom oprosa. U 10 chelovek iz jetoj gruppy izmerenie bylo provedeno povtorno s pomoshh'ju peredvizhnogo schetchika dlja izmerenija radioaktivnosti vsego organizma na dannom fakul'tete Universiteta

 8. Application of Sodium-24 to Flow-Rate Measurements and Leak Detection; Applications du Sodium-24 a des Mesures de Debits et de Recherches de Fuites; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТРИЯ-24 ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ ПОТОКОВ И ИССЛЕДОВАНИЯХ УТЕЧКИ; Aplicaciones del Sodio-24 a la Medicion de Caudales y Deteccion de Escapes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Guizerix, J.; Cornuet, R. [Centre d' Etudes Nucleaires, Grenoble (France)

  1963-03-15

  , predvaritel'no provedennoe issledovanie pozvolilo ustanovit' vremja maksimal'nogo probega radioaktivnyh voln v kazhdoj iz jetih sistem. Iz jetogo byl sdelan vyvod o tom, chto dannaja utechka mozhet byt' vyjavlena putem in{sup e}ktirovanija v vodjanuju sistemu 15 millikjuri natrija-24, i izvlechenija 3 l acetata v techenie 20 min. Chislo otschetov jetoj aktivnosti, otnesennoe k polnoj aktivnosti in{sup e}ktirovannoj vody, kotoraja podschityvalas' pri toj zhe geometrii, pozvoljaet opredeljat' utechku. Dlja izmerenija potoka vody v zamknutoj sisteme byl primenen {sup m}etod dvuh maksimumov{sup ;} cirkuljacija bila osushhestvlena pri pomoshhi termosifona, rabotajushhego pri temperature 350 Degree-Sign S i davlenii 180 kg/cm{sup 2}. Byla primenena kvazitochechnaja in'ekcija natrija-24 (0,5 millikjuri) v vide karbonata; pri jetom izmerenie vremeni probega radioaktivnoj volny mezhdu dvumja kollimirovannymi scintillja- cionnymi detektorami pozvolilo opredelit' potok s otnositel'noj tochnost'ju, primerno ravnoj 2%. (author)

 9. Stable and Unstable Behaviour of Preheated Plasma in Linear and Cusped Theta Pinches; Comportement de Plasmas Prechauffes Stables et Instables Soumis a des Strictions Azimutales Lineaires et Cuspidees; Ustojchivoe i neustojchivoe povedenie predvaritel'no nagretoj plazmy v teta-pinch razryadakh s linejnoj i antiprobkovoj geometriej; Comportamiento de Plasmas Precalentados, Estables e Inestables, Sometidos a Constricciones Azimutales de Geometria Lineal y Cuspidal

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Belitz, R. J.; Bogen, P.; Dippel, K. H.; Jordan, H. L.; Kugler, E.; Miyahara, A.; Noll, P.; Schlueter, J.; Witulski, H. [Association EURATOM-Kernforschungsanlage, Juelich (Germany)

  1966-04-15

  10,5 sm f, dlina 128 sm, B{sub max} = 100 kG, T{sub Vulgar-Fraction-One-Half} = 17 {mu}sec. 3. Teta-pinch razrjad v prostranstvennoj antiprobkovoj geometrii pri 10 kdzh s B{sub max} =45 kgs na osi vershinah i v oblasti shheli, radius 5,2 sm, dlina 8,5 sm. Na vseh ustanovkah prisposobleny: predvaritel'naja ionizacija s pomoshh'ju vysokochastotnogo generatora maloj moshhnosti s emkostnoj svjaz'ju, magnitnoe pole smeshhenija s peremennoj naprjazhennost'ju i poljarnost'ju, predvaritel'nyj nagrev s pomoshh'ju impul'snogo.kolebatel'nogo bezjelektrodnogo kol'cevogo razrjada, szhatie plazmy s pomoshh'ju bystrodejstvujushhej kondensatornoj batarei. Dlja nabljudenij ispol'zovalis' fotografirovanie razrjada s nepreryvnoj i kadrovoj razvertkoj vo vremeni, opticheskaja interferometrija s pomoshh'ju interferometra Maha-Cendera i differencial'nogo in- terferometra, spektroskopija v vidimoj oblasti i v oblasti mjagkih rentgenovskih luchej i magnitnye zondy. Jeti metody dajut informaciju o strukture plazmy, o profiljah plotnosti, o raspredelenii jelektronnyh i dopplerovskih ionnyh temperatur i ih izmenenii vo vremeni. V ustanovkah s linejnoj geometriej nabljudalis' kak ustojchivye tak i neustojchivye sostojanija plazmy. Putem izmenenija davlenija, polja smeshhenija, predvaritel'noj ionizacii, predvaritel'nogo nagreva i koncentracii primesej i putem narushenija simmetrii razrjadnoj trubki okazalos' vozmozhnym poluchit' informaciju ob oblastjah s ustojchivymi i neustojchivymi parametrami. Otklonenija ot simmetrii plazmennogo stolba mogut imet' mesto iz-za: 1) smeshhenij, svjazannyh s prostranstvennoj neodnorodnost'ju uderzhivajushhego magnitnogo polja, 2) osevyh dvizhenij i szhatij v plazme s zahvachennym antiparallel'nym polem i voln razrezhenija iz-za poter' na koncah, 3) vrashhenij i deformacionnyh kolebanij poperechnogo sechenija plazmy, 4) zvezdoobraznoj neustojchivosti i izverzhenij. V to vremja kak smeshhenija i osevye dvizhenija neposredstvenno svjazany s konfiguraciej

 10. Accumulation of a Hot Ion Plasma in PR-5; Accumulation d'un Plasma a Ions Chauds dans l'Installation PR-5; Nakoplenie plazmy s goryachimi ionami na ustanovke PR-5; Acumulacion de un Plasma con Iones Calientes en la Instalacion PR-5

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gott, Ju. V.; Ioffe, M. S.; Jushmanov, E. E. [Institut Atomnoj Ehnergii Im. I.V. Kurchatova, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1966-04-15

  neustojchivost' plazmy v lovushke s magnitnymi zerkalami polnost'ju podavljaetsja, kogda sozdaetsja gibridnoe magnitnoe pole, narastajushhee v radial'nom napravlenii (lovushka s minimumom N). V jetih jeksperimentah vodorodnaja plazma s gorjachimi ionami (T{sub i} Asymptotically-Equal-To 5 keV) i plotnost'ju p do 10{sup 10} sm{sup -3} sozdavalas' metodom magnetronnoj inzhekcii; vremja uderzhanija t sostavljalo desjatki millisekund i ono opredeljalos' tol'ko perezarjadochnymi poterjami. Jeffekt podavlenija zhelobkovoj neustojchivosti nabljudalsja takzhe v rjade drugih rabot, odnako na osnovanii imejushhihsja rezul'tatov nel'zja sdelat' kakoe-libo zakljuchenie ob ustojchivosti plazmy pri plotnostjah, znachitel'no bolee vysokih chem 10{sup 10}sm{sup -3} . U. Bige i dr. pri p = 10{sup 13} - 10{sup 14} sm{sup -3} t sostavljalo 60 mksek i avtory predpolagajut, chto stol''maloe t svjazano s perezarjadkoj bystryh ionov na nejtral'nom gaze, vydeljajushhemsja so stenok vo vremja inzhekcii. V nastojashhej rabote issleduetsja vozmozhnost' poluchenija i dlitel'nogo uderzhanija plazmy pri plotnostjah n Greater-Than-Or-Equal-To 10{sup 11} cm{sup -3} and T{sub i} Greater-Than-Or-Equal-To 5 keV. Jeksperimental'noe izuchenie povedenija takoj plazmy predstavljaet interes v svjazi s tem, chto soglasno teorii Mihajlovskogo-Timofeeva pri ukazannyh {rho} i T{sub i} sleduet ozhidat' pojavlenija drejfovo-ciklotronnoj neustojchivosti. Jeta neustojchivost', obuslovlennaja radial'noj neodnorodnost'ju plotnosti, dolzhna nastupat' pri uslovii: ({rho}/a){sup 2} > 4[(H{sup 2}/4{pi}m{sub i}c{sup 2}) + (m{sub e}/m{sub i})] {rho}{sub i} - larmorovskij radius ionov, a - harakternyj razmer neodnorodnosti. Dlja tipichnyh uslovij ustanovki PR-5 (N = 4000 e, {rho}{sub i}/ a Asymptotically-Equal-To 0,25) jetot kriterij vypolnjaetsja, nachinaja s gt- 5-10{sup 10} sm{sup -3} . Dlja poluchenija plazmy s takimi parametrami primenjaetsja modificirovannyj metod magnetronnoj inzhekcii, v kotorom uskorenie ionov iz stolba

 11. Comparison of Knolls Atomic Power Laboratory Clean Critical and Subcritical Experiments with Calculations; Etude Comparative des Calculs et des Experiences Critiques Non Empoisonnees et Souscritiques, Faits au Knolls Atomic Power Laboratory; Sravnenie chistykh kriticheskikh i podkriticheskikh opytov v nolle s raschetnymi dannymi; Comparacion de los Resultados Experimentales del Knolls Atomic Power Lamra Tory con los Valores Calculados Teoricamente en Conjuntos Criticos Limpios y Subcriticos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bach, D. R.; Bistline, J. A.; Bunch, S. I.; Cerbone, R. J.; Feiner, F.; Skolnik, W.; Slovacek, R. E.; Weinstein, S. [Knolls Atomic Tower Laboratory, Schenectady, NY (United States)

  1964-02-15

  - dajushhimi harakteristikami. Mehanicheskie kachestva kriticheskoj sborki takovy, chto kriti- cheskie konfiguracii predstavljajut soboj prostye prjamougol'nye parallelepipedy bez ka- nalov dlja avarijnyh i regulirujushhih sterzhnej. Issledovalsja kriticheskij razmer v sistemah v uslovijah utechki bystyh nejtronov (bez otrazhatelja i {sup s} otrazhatelem) i sravnenija so standartnymi dvuh- i trehrazmernymi gruppo- vymi schetno-reshajushhimi programmami. V celom raschetnye postojannye kritichnosti, vychislen- nye na osnovanii samyh poslednih jadernyh dannyh, priblizitel'no na 3% vyshe. Opisyvaemye opyty s plastinkami ohvatyvali shkalu temperatur, nachinaja ot komnatnoj do 293 Degree-Sign S pri davlenii 84,4 kg/sm{sup 2}. V celjah ustranenija oslozhnenija, svjazannogo s dejstviem regulirujushhih sterzhnej, opredelenie temperatury, pri kotoroj aktivnaja zona dostigala kri- tichnosti, provodilos' pri pochti polnom izvlechenii regulirujushhih sterzhnej. Pri nalichii tekushhej informacii otnositel'no poprechnyh sechenij raschetnaja kritichnost' postojanno vyshe priblizitel'no na 2% na vsem diapazone jeksperimentov. Raschety postojannyh raspada, provedennye metodom ustranenija otravlenija po zakonu l /v s ispol'zovaniem standartnoj gruppovoj diffuzii s uchetom uslovij zavisimosti grupp ot .granicy ukazyvajut na sovpadenie v predelah neskol'kih procentov s izmerennymi postojan- nymi raspada v diapazone ot 100 do 45 000 sek{sup -1}. Sravnenie dannyh izmerenij spektra selektora medlennyh nejtronov s raschetnymi spektrami s pomoshh'ju nedavno poluchennyh funkcij vlijanija svjazannogo vodoroda kak dlja vody, tak i dlja polijetilena svidetel'stvujut o horoshem soglasii, za iskljucheniem vodnyh sistem s vysokimi poglotitel'nymi svojstvami. V poslednem sluchae izmerennye spektry, po- vidimomu, dazhe mjagche, chem raschetnye spektry svobodnyh atomov. (author)

 12. Scanning Study of 700 Livers Evaluation of Existing Diagnostic Procedures; Etude Scintigraphique de 700 Foies (Evaluation des Procedures Actuelles de Diagnostic); Issledovanie pecheni 700 bol'nykh s pomoshch'yu skennirovaniya; Exploracion Hepatica de 700 Pacientes (Evaluacion de los Metodos Actuales De Diagnostico); Exploracion Hepatica de 700 Pacientes (Evaluacion de los Metodos Actuales de Diagnostico)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Czerniak, P. [Radium and Isotope Institute, Government Hospital, Tel-Hashomer (Israel)

  1964-10-15

  , a takzhe v 14% sluchaev drugih zabolevanij pecheni. Reakcii Vajnberga i Kasoni byli polozhitel'ny v 64% sluchaev jehinokokkovoj bolezni, a takzhe v 22%sluchaev drugih zabolevanij. Pri zlokachestvennyh zabolevanijah pecheni ogranichennyj uchastok porazhenija byl obnaruzhen v 44% sluchaev, nejasnaja skennogramma v 30%, morfologicheskie izmenenija -v*29%. V dvuh iz 158 sluchaev skennogramma oshibochno okazalas' normal'noj, odnako v 40% jetih zhe sluchaev laboratornye rezul'taty byli otricatel'nymi. Blagodarja primeneniju metoda dvuh i trehploskostnogo stereoskennirovanija v 45% sluchaev byli polucheny novye i dopolnitel'nye dannye o sostojanii pecheni. Skennirovanie pecheni primenjalos' takzhe pri posledujushhih issledovanijah. Bylo obnaruzheno, chto: 1) posle jehinokokkotomii ostaetsja otchetlivyj rubec kak ogranichennyj uchastok porazhenija; 2) cherez tri mesjaca posle izlechenija amebnogo abscessa proishodit polnaja regeneracija; 3) posle sozdanija porto-kaval'nogo anastomoza razmer skennogrammy pecheni umen'shaetsja , a selezenki -uvelichivaetsja, dazhe pri udovletvoritel'nom obshhem sostojanii; 4) pri nekotoryh diffuznyh porazhenijah pecheni citostaticheskie agenty mogut byt' vremenno jeffektivny; 5) pri povtornom skennirovanii predpolagaemoe zabolevanie mozhet okazat'sja ogranichennym uchastkom porazhenija ili ischeznut'. Takim obrazom diagnoz zavisit ot vremeni skennirovanija. Vyvody: 1. Skennirovanie pecheni mozhet schitat'sja ochen' poleznym metodom klinicheskogo, morfologicheskogo i topograficheskogo diagnoza pri patologicheskih izmenenijah pecheni. 2. Rezul'taty mogut byt' uluchsheny putem: a) uluchshenija apparatury i primenenija metodov stereoskennirovanija, b) luchshego sotrudnichestva mezhdu terapevtami i hirurgami. (author)

 13. Nuclear geophysics in prospecting for ore and coal deposits; Geophysique nucleaire et prospection des gisements de charbon et autres mineraux; Yadernaya geofizika pri razvedke rudnykh i ugol'nykh mestorozhdenij; Geofisica nuclear u prospeccion de yacimientos de carbon y otros minerales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulashevich, Yu P; Voskobojnikov, G M; Muzyukin, L V

  1962-01-15

  , intensivnost' kotoroj rezko oslablyaetsya s uvelicheniem srednego atomnogo nomera ehlementov sredy. EHtim metodom uspeshno vydelyayutsya rudnye zony s tyazhelymi ehlementami (svinets, vol'fram, rtut' i dr.). CHuvstvitel'nost' metoda poryadka 0,01 % SGGK uspeshno primenyaetsya na zhelezorudnykh (sideritovykh) mestorozhde- niyakh. Anomal'no bol'shoe sechenie zakhvata teplovykh nejtronov borom pozvolyaet vydelyat' v razreze skvazhin boronosnye zony metodami NGK i NNK. Meshayushchee vliyanie vody isklyuchaetsya inversionnymi zondami. EHti nejtronnye metody, a takzhe nejtronno-aktivatsionnyj karotazh nashli primenenie takzhe na mestorozhdeniyakh medi, margantsa, alyuminiya i nekotorykh drugikh. Nepreryvnyj aktivatsionnyj karotazh tselesoobrazen pri podkhodyashchem periode poluraspada voznikayushchego radioaktivnogo izotopa. Pri ehtom teoriya pozvolyaet ustanovit' optimal'nye usloviya karotazha (skorost', dlina zonda i t.d.). Registratsiya nejtronov pri foto-nejtronnom karotazhe pozvolyaet vydelyat' zony, obogashchennye berilliem, i otsenivat' soderzhaniya ehtogo ehlementa, nachinaya s 0,001%. Opyt podtverzhdaet ehffektivnost' i ehkonomicheskuyu tselesoobraznost' primeneniya metodov yadernoj geofiziki pri razvedke rudnykh i ugol'nykh mestorozhdenij. (author)

 14. Comparison Of The Worth Of Critical And Exponential Measurements For Heavy-Water-Moderated Reactors; Valeur Relative des Mesures Critiques et Exponentielles pour l'Etude des Reacteurs Ralentis a l'Eau Lourde; Sravnenie tsennosti kriticheskikh i ehksponentsial'nykh izmerenij dlya reaktorov s tyazhelovodnym zamedlitelem; Valor Relativo de las Mediciones Criticas y Exponenciales para los Reactores Moderados por Agua Pesada

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Graves, W. E.; Hennelly, E. J. [Savannah River Laboratory, E.I. Du Pont De Nemours and Co., Aiken, SC (United States)

  1964-02-15

  izmerenijah tipa PCTR. V jeksponencial'nyh izmerenijah trudnosti, po-vidimomu, zakljuchajutsja edinstvenno v opredelenii radial'nogo laplasiana. Pri udachnom vypolnenii jeksponencial'nye izmerenija mogut uspeshno konkurirovat' s kriticheskimi. Naibol'shee kolichestvo materiala trebuetsja dlja odnozonnyh kriticheskih izmerenij, primerno odinakovoe kolichestvo-dlja podstanovochnokriticheskih i jeksponencial'nyh izmerenij i menee vsego-dlja izmerenij tipa PCTR. 2) Anizotropnyj i pustotnyj jeffekty Sravnenija jeksperimentov laboratorii s kriticheskimi i kriticheski-jeksponencial'nymi privodjatsja v dannoj rabote, a bolee podrobno oni izlagajutsja v rabote, kotoraja soprovozhdaet dannuju. 3) Ocenka sistem upravlenija Okazalos, chto horosho proanalizirovannye jeksponencial'nye jeksperimenty dajut horoshie rezul'taty dlja izmerenij obshhej znachimosti. Odnako dlja nadlezhashhego izuchenija formirovan- nija obshhego potoka, uglov naklona potoka i t.d. neobhodima polnomasshtabnaja kriticheskaja ustanovka napodobie PDP. 4) Temperaturnye kojefficienty Jeksponencial'nye jeksperimenty javljajutsja prevoshodnym metodom opredelenija temperaturnogo kojefficienta laplasiana dlja nagrevanija odnorodnoj reshetki. Imejushhajasja v laboratorii special'naja ustanovka PSE pozvoljaet proizvodit' takie izmerenija vplot' do temperatury 215 Degree-Sign S. Dlja nagrevanija neodnorodnyh reshetok predpovtenie, kak pravilo, otdavalos' kriticheskim jeksperimentam. 5) Smeshannye reshetki Dlja nastojashhih reaktorov redko primenjajutsja prostye odnorodnye reshetki, dlja kotoryh ispol'zujutsja v osnovnom jeksponencial'nye izmerenija. Kriticheskie jeksperimenty so smeshannymi zagruzkami ispol'zujutsja kak dlja izmerenija prjamyh jeffektov v maketah, tak i dlja ispytanija raschetov geterogennoj i dvuhrazmernoj diffuzii. 6) Issledovanija kritichnosti topliva, ispol'zuemogo v tjazhelovodnyh reshetkah, v obychnoj vode vode Jeksponencial'nye izmerenija okazalis' osobenno cennymi dlja issledovanija kritichnosti s cel

 15. Recent Research on the Irradiation of Fruits and Vegetables; Recherches Recentes sur l'Irradiation des Fruits et Legumes; Poslednie issledovaniya po oblucheniyu fruktov i ovoshchej; Investigaciones Recientes Sobre la Irradiacion de Frutas y Verduras

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sommer, N. F.; Maxie, E. C. [University of California, Davis, CA (United States)

  1966-11-15

  madurar. Las dosis de 20 a 35 krad inhiben la maduracion de los platanos de 4 a 15 dias, segun el grado de sazon y la importancia delas deteriora-, ciones mecanicas sufridas por la fruta. Las frutas irradiadas sometidas a un tratamiento tipo con etileno maduran en buenas condiciones. Los melocotones y persicos sometidos a dosis de rayos gamma capaces de retardar la putrefaccion son muy sensibles a los danos debidos al transporte. La irradiacion de papayas con rayos gamma para eliminar la mosca de la fruta de Hawaii presenta perspectivas alentadores. El periodo de almacenamiento de las frutas irradiadas es de 3 a 5 dias mayor que el de las frutas sometidas a fumigacion con dibromuro de etileno. En ia memoria se examinan las perspectivas que ofrece la irradiacion de varias frutas y verduras. (author) [Russian] Posleuborochnaja radiacionnaja obrabotka fruktov i ovoshhej vyzvala bol'shoj interes s tochki zrenija bor'by s rynochnymi boleznjami, zarazhenija nasekomymi, zamedlenija sozrevanija i zaderzhki rosta. Obluchenie kak sredstvo bor'by protiv gribkov predstavljaet osobyj interes vvidu svoego terapevticheskogo dejstvija. K sozhaleniju, doza obluchenija chasto sil'no ogranichena vvidu chuvstvitel'nosti ''hozjaina'': Te ili inye vidy i sorta imejut razlichnuju stojkost' k oblucheniju, na kotoruju vlijaet stepen' sozrevanija v moment obluchenija. Esli produkty napravljajutsja v hranilishha, to ih mozhno obluchit' nebol'shoj dozoj vvidu zamedlennyh neblagoprijatnyh vozdejstvij. Zaderzhka rosta patogennogo mikroorganizma zavisit glavnym obrazom ot ego chuvstvitel'nosti i razmera porazhennogo, mesta. Obychno znachitel'naja chast' nebol'shih gribkovyh porazhenij inaktiviruetsja, a razvitie drugih porazhenij priostanavlivaetsja. V nastojashhee vremja radiacionnaja obrabotka javljaetsja naibolee perspektivnym metodom v teh sluchajah, kogda problemy bolezni javljajutsja ves'ma ser'eznymi, kak naprimer, pri obrabotke skoroportjashhihsja tovarnyh fruktov i ovoshhej, kotorye

 16. Radio Column Chromatographic Assay of H{sup 3}-Labelled Substances; Analyse par radiochromatographie en colonne, de substances marquees par le tritium; Radiokhromatograficheskoe ispytanie mechennykh tritiem veshchestv na kolonke; Analisis por radiocromatografia en columna de sustancias marcadas con {sup 3}H

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scharpenseel, H W; Menke, K H [Institute of Soil Science and Institute of Animal Husbandry, Bonn University, Bonn (Germany)

  1962-01-15

  laminar y una proporcion constante en la mezcla final. El rendimiento de recuento del {sup 3}H cuando el serpentin abarca todo el diametro de los fototubos oscila en general entre 2,5 y 4%. 3. El efluente acuoso de la columna se hace pasar por un tubo de vidrio relleno de antraceno y el recuento del {sup 3}H se efectua con un rendimiento del orden del 1 por ciento. (author) [Russian] Kombinirovannye radiokhromatograficheskie issledovaniya mechennykh tritiem veshchestv yavlyayutsya neot{sup e}mlemoj chast'yu bolytsinstva biokhimicheskikh ehksperimentov, provodimykh s mechennymi tritiem soedineniyami. Vykhod H{sup 3}-radiokhromatogrammy na bumage v razvertyvayushchem ustrojstve s potochnym schetchikom bez okoshka s ehffektivnost'yu otscheta v 0,5-1,5% v znachitel'noj stepeni zavisit ot tolshchiny bumagi i samopogloshcheniya mechenogo soedineniya. Ne predstavlyaet takzhe bol'shikh problem gazovaya radiokhromatografiya. Uspeshno primenyaetsya kombinatsiya gazovoj khromatogrammy s potochnoj ionizatsionnoj kameroj i ehlektrometrom s vibriruyushchim yazychkomsistema, razrabotannaya K. EH. VIL'TSBAKHOM i P. RISS i usovershestvovannaya G. DATTONOM, L. MASONOM i L. BLEORM, kotoraya pri ispol'zovanii teflona (Teflon) i kreministoj reziny dlya insolyatsionnykh (insolating) chastej potochnoj ionnoj kamery mozhet funktsionirovat ' pri temperature blizkoj k 300{sup o}C. Radiokhromatografiya na kolonke s tritiem yavlyaetsya maloobeshchayushchej, kogda ehflyuent kolonki razbrasyvaetsya melkim sloem i medlenno prokhodit pod potochnym schetchikom bez okoshka ili pod stsintillyatsionnym schetchikom, kak ehto uspeshno bylo provedeno s C{sup 14}. Spektrometriya zhidkostnoj stsintillyatsii yavlyaetsya udachnym metodom dlya vybora. Po sushchestvu imeetsya dva razlichnykh podkhoda, sravnenie kotorykh privoditsya nizhe: 1. EHflyuent kolonki prokhodit cherez obmotku truboprovoda plastikovogo stsintillyatora. Truboprovod namatyvaetsya na tsilindr iz pleksiglasa i ustanavlivaetsya v vannochku s

 17. Release of Fission Products from UC-ZrC Fuel Inserts; Degagement des produits de fission liberes dans des noyaux combustibles UC-ZrC; Vydelenie produktov deleniya iz topliv UC - ZrC; Liberacion de productos de fision por pastillas de combustible de UC-ZrC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Barth, F.; Von der Decken, C. B.; Schifferstein, K. [Brown Boveri/Krupp Reaktorbau G.M.B.H., Duesseldorf (Germany); Clauss, A.; Reichel, H.; Rygaert, J.; Ruston, W. R. [Societe d' Etudes de Recherches et d' Applications pour l' Industrie (S.E.R.A.I.), Brussels (Belgium)

  1963-11-15

  hallaron grandes diferencias en las energias de activacion determinadas en distintos tipos de pastillas, aunque algunas veces los valores D/r{sub 0}{sup 2} paragraph diferian en cuatro ordenes de magnitud para una misma temperatura de la muestra. Despues de la irradiacion, se determinaron las actividades de los isotopos {sup 131}I, {sup 85}Sr, {sup 140}Ba y {sup 141}Ce en el grafito de las capsulas. Exceptuando el {sup 131}I, las actividades resultaron superiores a las previstas para un desprendimiento debido solamente a retroceso. Los valores correspondientes al {sup 89}Sr, {sup 140}Ba y {sup 141}Ce son damasiado altos para que puedan atribuirse a una difusion de loe respectivos gases nobles precursores. Se supone que los isotopos medidos, o sus precursores distintos de los gases nobles se desprendieron por difusion. (author) [Russian] Provedeno issledovanie vo vremya oblucheniya v petle vydeleniya produktov deleniya ieh tabletok, imeyushchikh priblizitel'nyj sostav UC + 20 ZrC. Tsel' - proverka vozmozhnosti ispol'zovaniya podobnykh tabletok v kachestve topliva v sfericheskikh teplovydelyayushchikh ehlementakh vysokotemperaturnogo reaktora, postroennogo v Yulikhe ''Obshchestvom stroitel'stva reaktorov Braun Boveri/Krupp''. Ispytaniyu podvergalis' svobodnye tabletki i tabletki, vstavlennye v grafitovye kapsuly. Nekotorye iz tabletok imeli pogranichnuyu zonu ieh chistogo karbida tsirkoniya, tolshchinoj 1 - 2 mm. Obraztsy pomeshchalis' v pechi ehlektricheskogo soprotivleniya, dayushchie maksimal'nuyu temperaturu 1600{sup o}C. Nejtronnyj potok vo vremya oblucheniya sostavlyal 3 - 4 x 10{sup 10} n/cm{sup 2} -sek. Petlya pozvolyala izmerit' vydelenie izotopov inertnykh gazov Kr{sup 85m}, Kr{sup 87}, Kr{sup 88},Xe{sup 133} i Xe{sup 135} vo vremya oblucheniya, i kosvennoe opredelenie I{sup 133} i I{sup 135} posle vyklyucheniya reaktora. Minimum vydeleniya I{sup 131}, Sr{sup 88}, Ba{sup 141} i Ce{sup 141} byl opredelen radiokhimicheskim metodom posle izvlecheniya obraztsa iz

 18. Applications of Fluorine-18 in Biological Studies with Special Reference to Bone and Thyroid Physiology; Emploi du Fluor-18 dans des Études Biologiques, Notamment sur la Physiologie des Os et de la Thyroïde; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФТОРА-18 В БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ С УДЕЛЕНИЕМ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ВОПРОСАМ ФИЗИОЛОГИИ КОСТЕЙ И ФИЗИОЛОГИИ ПИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ; Aplicaciones del Fluor-18 en Estudios Biologicos, con Especial Referencia a la Fisiologia del Esqueleto y de la Tiroides

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anbar, M. [Weizmann Institute of Science (Israel); IAEC Soreq Research Establishment, Rehovot (Israel)

  1963-03-15

  4} estimula la accion inhibidora que ejercen sobre la captacion de yodo los iones hierro, cobre, cinc, cadmio, fluoruro, tiocianiato y otros, demostrando que en ella interviene la funcion de captacion. En una serie analoga de experimentos, se encontro que los compuestos sulfhidrilicos y las azidas incrementan la captacion de fluoroborato, aunque disminuyen la captacion total de yodo. Seguidamente, se demostro que la funcion de captacion es menos radiosensible que las funciones de formacion y liberacion de tiroxina. Otra aplicacion muy distinta de los iones fluoroborato marcados con {sup 18}F fue la localizacion de tumores cerebrales por exploracion direccional de coincidencias en la que se aprovecha la baja permeabilidad para estos iones de la barrera sangre- cerebro intacta. Se prepararon agentes de quelacion fluoroaromaticos marcados con {sup 18}F y se aplicaron a problemas de fisiologia de tejido oseo. Para estudiar la permeabilidad a traves de membranas biologicas, se emplearon colorantes aromaticos vitales marcados con {sup 18}F. Se han preparado antimeiabolitos que contienen fluor, marcados con {sup 18}F, entre otros, el 5-fluorouracilo y el acido fluoroorotico y se han aplicado al estudio de problemas fisiologicos e investigaciones sobre el cancer. (author) [Russian] V techenie poslednih treh let ftor-18 primenjaetsja v nashej laboratorii dlja razlichnyh biologicheskih i medicinskih issledovanij. Razrabotany metody poluchenija ftora v rezul'tate reakcij s O{sup 16} (p, n), O{sup 15} (H{sup 3}, p), i F{sup 18} (n, 2 ,). Soedinenija, mechennye radioaktivnym ftorom, byli poducheny metodom izotopnogo obmena sinteza, mechenija otdachej i uderzhivaniem ftora vo ftoroorganicheskih soedinenijah v rezul'tate reakcii (p,2 p). Razrabotana special'naja tehnika scheta nizkogo urovnja aktivnosti dlja raboty s malymi aktivnostjami indikatornyh kolichestv organicheskih ftoristyh soedinenij. Iony ftora-18 byli ispol'zovany pri izuchenii fiziologii kostej. Bylo obnaruzheno

 19. Data Evaluation Problems in the Pulsed Neutron Source Method; Problemes d'Evaluation des Donnees dans les Applications de la Methode de la Source Pulsee; Problemy otsenki dannykh pri primenenii metoda istochnika impul'snykh nejtronov; Problemas de Evaluacion de Datos en el Metodo de la Fuente de Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pal, L.; Bod, L.; Szatmary, Z. [Central Research Institute for Physics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Hungary)

  1965-08-15

  zavisjashhih ot energii global'nyh poperechnyh sechenij rassejanija. Raschety poka- zali, chto osazhdenie po metodu Radkovskogo javljaetsja poleznym jempiricheskim metodom dlja opredelenija srednego svobodnogo puti perenosa mnogih gidrogennyh materialov. (author)

 20. The Non-Destructive Testing of Fuel Elements and Their Components for the United Kingdom Power-Reactor Development Programme; Controle Non Destructif des Elements Combustibles et de Leurs Parties Constitutives dans le Cadre du Programme de Developpement des Reacteurs de Puissance au Royaume-Uni; Nedestruktivnoe ispytanie teplovydelyayushchikh ehlementov i ikh komponentov dlya osushchestvleniya programmy soedinennogo korolevstva po razrabotke ehnergeticheskikh reaktorov; Ensayo No Destructivo de Elementos Combustibles y sus Componentes, en el Marco del Programa de Reactores de Potencia del Reino Unido

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mann, C. A.; Campsie, I. C. [U.K.A.E.A., Reactor Fuel Element Laboratories, Springfields, Salwick, Preston, Lancs. (United Kingdom)

  1965-10-15

  proizvoditsja dlja neobhodimoj provedi vsego svarnogo shva po dline okruzhnosti. Polozhenie topliva takzhe mozhno tochno zaregistrirovat' s pomoshh'ju panoramnogo metoda. Rassmatrivaetsja takzhe ispol'zovanie cvetnoj radiografii. Sterzhni obychno ispytyvajutsja na tech' posle napolnenija geliem s pomoshh'ju mass - spektrometricheskogo techeiskatelja. Sterzhni, kotorye ne napolnjajutsja geliem, mozhno ispytyvat' metodom povyshenija ''obratnogo davlenija''. Obychnye metody zondov i ''vsasyvanija vozduha'' ispol'zujutsja v teh sluchajah, kogda zhelatel'no najti mesta techi. Ispol'zuetsja takzhe proba na obrazovanie puzyrej v kachestve deshevogo i prostogo ispytanija. Obsuzhdaetsja vopros ispol'zovanija kriptona-85 v kachestve indikatornogo gaza. (author)

 1. Plasma Equilibrium in a Torus with High-Frequency Fields and Plasma Heating Resulting from the Development of a Powerful Beam of ''Escaping Electrons''; Plasma Torique: Stabilisation au Moyen de Champs de Haute Frequence et Chauffage par Formation d'un Flux Intense d'Electrons 'Emballes'; Ehksperimental'noe issledovanie ravnovesiya plazmy v tore pri nalichii vysokochastotnykh polej i nagreva plazmy za schet razvitiya moshchnogo puchka ''ubegayushchikh ehlektronov''; Equilibrio del Plasma en un Toro, en Presencia de Campos de Alta Frecuencia, y Calentamiento del Plasma por el Desarrollo de un Haz Potente de 'Electrones Desbocados '

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Demirkhanov, R. A.; Kirov, A. G.; Stotland, M. A.; Malykh, N. I.; Horasanov, G. L.; Vishnevskij, N. K.; Gutkin, T. I.; Jampol' skij, I. R. [Fiziko-Tehnicheskij Institut Gosudarstvennogo Komiteta po Ispol' zovaniju Atomnoj Ehnergii SSSR, Sukhumi, SSSR (Russian Federation)

  1966-04-15

  la corriente, es decir, en 1 {mu}s, aproximadamente, es de unos 20 J, lo que indica que la conductividad del plasma es anormalmente pequena. Cuando el calentamiento se efectua por un campo electrico intenso, se observa una fuerte emision de rayos X, cuya energfa es del orden de 100 keV, acompanada por radiacion parasita de microondas, de frecuencias proximas a la del plasma. (author) [Russian] Daetsja opisanie jeksperimentov, provedennyh na ustanovke ''RT-0''. Ustanovka predstavljaet soboj tor s bol'shim diametrom 100 sm i malym - 10 sm. Vdol' kamery sozdaetsja toroidal'noe magnitnoe pole velichinoj okolo 6 * 10{sup 3} je. Plazma podzhigaetsja pri davlenii R Greater-Than-Or-Equal-To 5 * 10{sup -4} tor posredstvom prodol'nogo vihrevogo jelektricheskogo polja (f = 8,3 Mgc). Imeetsja vrashhajushheesja po malomu diametru vysokochastotnoe (f = 540 kgc) kvadrupol'noe pole s H{sub {phi}} =200 je u stenok kamery. Pri razrjade batarei maloinduktivnyh kondensatorov na vitki, ulozhennye vdol' tora, v ob{sup e}me kamery mozhet generirovat'sja vihrevoe jelektricheskoe pole zatuhajushhego tipa s maksimal'noj naprjazhennost'ju E{sub z} =200 v/sm pri dlitel'nosti poluperioda okolo 1 mksek. Cel'ju jeksperimentov javljaetsja: 1) vyjasnenie ravnovesija i stabilizacii plazmy v kvazipostojannom toroidal'nom magnitnom pole s pomoshh'ju vrashhajushhihsja mul'tipol'nyh vysokochastotnyh polej, predpolagaja, chto sila toroidal'nogo drejfa, ravnaja Tilde-Operator (r/R)nkT dolzhna kompensirovat'sja davleniem jelektromagnitnoj volny H{sup 2}/8{pi} 2) issledovanie nagreva plazmy za schet dissipacii ''puchkovoj'' neustojchivosti, vozbuzhdaemoj moshhnym potokom 'ubegajushhih jelektronov' pri jelektricheskih poljah v plazme E{sub z} >> E{sub c} Na ustanovke provodilis': a) mikrovolnovye izmerenija plotnosti plazmy s pomoshh'ju interferometra s dlinoj volny {lambda} = 2 mm i nabljudenie granicy plazmy po otrazhennomu signalu na volne {lambda} = 17 mm; b) registracija provedenija linii vo vremeni i

 2. Photo-Induced Electron-Exchange Reactions Exhibiting Chain Characteristics; Echanges d'Electrons Photoinduits Presentant les Caracteristiques d'une Reaction en Chaine; Vyzvannye fotonami reaktsii ehlektronnogo obmena, proyavlyayushchie kharakteristiki tsepochki; Intercambio de Electrones Fotoinducido del Tipo de Cadena

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stranks, D. R.; Yandell, J. R. [University of Adelaide, Adelaide (Australia)

  1965-10-15

  , porjadka millisekund) do sih por ne udalos' izmerit' sko- rost' reakcii disproporcionirovanija T Script-Small-L {sup 2+} metodom vrashhajushhegosja sektora. Otnositel'nye skorosti jetih reakcij perenosa jelektronov obsuzhdajutsja v ramkah teorij tunnel'nogo jeffekta jelektronov. Pokazyvaetsja, chto nabljudaemyj vyhod pervichnyh kvantov dlja reakcii T Script-Small-L {sup 3+}. OH{sup -} + hv -> T Script-Small-L {sup 2+} + OH sovmestim s teoriej Nojesa otnositel'no diffuzii radikalov geminata. (author)

 3. Determination of the Uranium Content of Aluminium Alloys; Determination de la Teneur en Uranium dans les Alliages a Base d'Aluminium; Opredelenie soderzhaniya urana v splavakh na osnove alyuminiya; Determinacion del Contenido de Uranio en las Aleaciones a Base de Aluminio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerard, J.; Van Hove, L. [S.A. Metallurgie et Mecanique Nucleaires Dessel (Belgium)

  1965-09-15

  determinacion de su contenido exacto de uranio-235 se efectua mediante analisis quimicos e isotopicos. El control, cuando las operaciones se reaUzan a una cadencia industrial, se hace midiendo la densidad de la aleacion o contando los rayos gamma emitidos por el uranio-235. Ambos metodos permiten obtener resultados de una precision relativa comparable ({+-} 0,5%). Desde el punto de vista economico, se puede recomendar la determinacion del contenido por recuento de la emision gamma, siempre que sea necesario llevar a cabo muchos examenes de piezas de una forma determinada. (author) [Russian] Vo mnogih reaktorah dlja ispytanija materialov splav aljuminija i obogashhennogo urana ispol'zuetsja v kachestve topliva. Kolichestvo urana-235 v kazhdom toplivnom jelemente dolzhno byt' tochno izvestno. Ispol'zovannye dlja jetogo opredelenija metody prosty v principe i k tomu zhe raznoobrazny. Privodjatsja sledujushhie metody: izmerenie plotnosti splava, otschet gamma-izluchenija urana-235, himicheskij analiz, opredelenie izotopnogo soderzhanija i ocenka potemnenija radiograficheskogo snimka. K sozhaleniju, kazhdyj iz jetih metodov stradaet bolee ili menee ser'eznymi nedostatkami na praktike, kogda jeto kasaetsja kontrolja vazhnoj produkcii. Izmerenie plotnosti splava metodom Arhimeda daet dostatochno tochnye rezul'taty, esli jetot metod primenjaetsja ostorozhno i esli tochno izvestna plotnost' sostavnyh metallov. Vmeste s tem, na praktike jetot metod javljaetsja ochen' medlennym. Krome togo, nado ochen' tochno znat' izotopnoe soderzhanie, chtoby opredelit' kolichestvo urana-235. Registracija gamma-aktivnosti urana-235 pozvoljaet neposredstvenno davat' ocenku jetomu izotopu. Odnako mnogie parametry odnokanal'nogo spektrometra obuslovlivajut primenenie horosho izvestnyh jetalonov i sozdanija iskljuchitel'noj ustojchivosti registracii. I vse zhe, po nashemu mneniju, jetot metod javljaetsja naibolee celesoobraznym dlja analizov v promyshlennom masshtabe. S drugoj storony, vybor jetalonov

 4. Nuclear Materials Management in Relation to Safety and Criticality Control: A Study of Non-Inherently Safe Systems; La Gestion des Matieres Nucleaires dans ses Rapports avec la Securite et le Controle de la Criticite; Etude des Systemes a Securite Non Inherente; Obrashchenie s yadernymi materialami s uchetom bezopasnosti i kontrolya za kritichnost'yu. izuchenie sistem dopolnitel'noj avarijnoj zashchity; La Administracion de Materiales Nucleares y sus Relaciones con la Seguridad y el Control de la Criticidad; Estudio de los Sistemas de Seguridad No Inherente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fruchard, Y. [Commissariat a l' Energie Atomique, Marcoule (France)

  1966-02-15

  fisionables. Por ultimo, conviene subrayar la importancia 'global' de las relaciones que existen entre la seguridad y la administracion de los materiales nucleares; en efecto, si esta administracion no constituye siempre la base del control 'primario' de la criticidad, sigue siendo indispensable a lo largo de todo un proceso, ya que la administracion de los materiales en una parte de la planta repercute en la seguridad de las partes vecinas, en particular de la destinada al tratamiento de los desechos. (author) [Russian] Proizvodstvo, ispol'zovanie i obrabotka nekotoryh deljashhihsja materialov predstavljajut bol'shuju opasnost', osobenno opasnost', svjazannuju s kritichnost'ju. Umenie inzhenera zakljuchaetsja v tom, chtoby izbezhat' jetu opasnost' s naimen'shej cenoj i ne meshaja slishkom rabote, svjazannoj s proizvodstvom ili pererabotkoj jadernyh materialov. Dlja ustranenija jetoj opasnosti sushhestvujut,na pervyj vzgljad, tri profilakticheskih metoda: ogranichenie koncentracii rastvorov, ogranichenie massy, tshhatel'nyj vybor geometrij. Tendencija sostoit v maksimal'nom ispol'zovanii tret'ego metoda, inache govorja, v rabote s sistemami dopolnitel'noj avarijnoj zashhity. Odnako na jadernyh ustanovkah imeetsja mnogo sistem dopolnitel'noj avarijnoj zashhity, i primenenie togo ili drugogo iz dvuh metodov stanovitsja neobhodimym. Jeti metody imejut otnoshenie k obrashheniju s jadernymi materialami. Na ustanovkah, gde rabotajut s nebol'shimi kolichestvami deljashhihsja materialov, zachastuju mozhno obespechit' jadernuju bezopasnost', dopuskaja dlja kazhdogo pomeshhenija takuju massu deljashhegosja materiala, kotoraja nizhe minimal'noj kriticheskoj massy. V otnoshenii bolee krupnyh ustanovok podobnyj kontrol', kotoryj polnost'ju osnovan na obrashhenii s materialami, stanovitsja nevozmozhnym. Izuchim, kak vygljadit svjaz' mezhdu obrashheniem i jadernoj bezopasnost'ju na zavode po obrabotke obluchennogo topliva vodnym metodom (toplivo na osnove prirodnogo urana). Takoj zavod

 5. Radioautography in the Study of Radioisotopically-Tagged Substances in Insect Control; L'autoradiographie dans l'etude de substances marquees au moy en de radioisotopes utilisees dans la lutte contre les insectes; Primenenie radioavtografii pri izuchenii substantsij, mechennykh radioizotopami, v bor'be s nasekomymi; La autorradiografia en el estudio de las sustancias marcadas con radioisotopos utilizadas en la lucha contra los insectos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joftes, D. L. [New England Deaconess Hospital, Boston, MA (United States)

  1963-09-15

  ''4 (kotorye zhelatel'ny, poskol'ku pochti kazhdyj insektitsid budet soderzhat' uglerod i vodorod) imeyut to preimushchestvo, chto dayut radioavtogrammy s vysokoj razreshayushchej sposobnost'yu i imeyut bol'shoj period poluraspada i poehtomu ne voznikaet trudnostej v tekh sluchayakh, kogda neobkhodim ochen' dlitel'nyj srok ehkspozitsii. Prodolzhitel'naya ehkspozitsiya mozhet potrebovat'sya, kogda predpolagaetsya nalichie ochen' nebol'shikh kolichestv radioaktivnykh veshchestv dazhe pri vysokoj udel'noj aktivnosti insektitsida. Neobkhodimo byt' uverennym v tom, chto insektitsid popadaet v tu chast' molekuly, gde radioaktivnyj indikator ostaetsya svyazannym s toj polovinoj, kotoruyu zhelatel'no izuchit'. Posle togo kak insektitsid pogloshchen ili vveden, podgotovka preparata osushchestvlyaetsya obychnymi gistologicheskimi metodami fiksatsii, zalivki, prigotovleniya srezov i nalozheniya na predmetnoe steklo. Zatem tkani mogut byt' deparafinirovany i gidratirovany, posle chego oni gotovy dlya pokrytiya yadernoj fotoehmul'siej. Esli radioaktivnye,sostavlyayushchie v tkanyakh nakhodyatsya v rastvorimom sostoyanii, to dlya izbezhaniya poteri ili mobilizatsii radioizotopa mogut byt' primeneny metody sushki zamorazhivaniem. Dlya takikh preparatov mozhno primenyat' sukhie ehmul'sionnye plenki. Okraska mozhet proizvodit'sya kak do, tak i posle primeneniya yadernoj fotoehmul'sii, v zavisimosti ot kharaktera trebuyushchejsya okraski. V obshchem, predpochtitel'nee okrashivat' posle togo, kak fotoehmul'siya nanesena i proyavlena. Pri primenenii izotopov s dostatochnoj ehnergiej izlucheniya radioaatografirovaniyu mogut podvergnut'sya rasteniya ili ikh chasti tselikom, i v ehtom sluchae gistologicheskaya obrabotka mozhet byt' isklyuchena; ta chast', kotoraya dolzhna podvergnut'sya radioavtografii, prizhimaetsya k plenke v presse dlya rastitel'nykh obraztsov ili v drugom, prigodnom dlya ehtogo ustrojstve. Naibolee udobnym metodom primeneniya yadernykh fotoehmul'sij dlya gistolicheskikh

 6. Some Applications of Surface Barrier Solid-State Detectors for Alpha-Activity Detection and Measurement; Quelques Applications des Detecteurs a Semi-Conducteurs a Barriere de Surface pour Deceler et Mesurer l'Activite Alpha; Nekotorye vidy primeneniya detektorov tverdogo sostoyaniya s poverkhnostnym bar'erom dlya izmereniya i obnaruzheniya al'fa-aktivnosti; Aplicaciones de los Detectores de Semiconductores de Barrera Superficial a la Deteccion y Medicion de Emisores Alfa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perry, K. E.G. [Atomic Energy Establishment, Winfrith, Dorset (United Kingdom)

  1965-10-15

  i dlja special'nogo dozimetricheskogo obsledovanija po programme radiacionnoj bezopasnosti. Naibolee udobnym metodom opredelenija kolichestva plutonija, uderzhannogo v organizme cheloveka, podvergajushhegosja oblucheniju, javljaetsja sobiranie prob mochi i kala. Jeti proby obrabatyvajutsja himicheskim sposobom dlja izvlechenija plutonija, kotoryj otlagaetsja jelektroliticheskim sposobom na malye diski iz nerzhavejushhej stali dlja poluchenija tonkih ''istochnikov'' s nichtozhnym samopogloshheniem al'fa-aktivnosti. Pri normal'nyh uslovijah raboty professional'no podvergajushhegosja oblucheniju personala kolichestvo aktivnosti, sobiraemoj takim obrazom, chrezvychajno malo, chto vyzyvaet neobhodimost' ochen' tochuo izmerjat' ves'ma slabye aktivnosti v poluchennyh probah. Detektory tverdogo sostojanija imejut preimushhestvo pered detektorami drugih vidov (naprimer, pered scintilljacionnymi schetchikami ili proporcional'nymi schetchikami s gazovym potokom) v tom otnoshenii, chto oni dajut vozmozhnost' sil'no ponizit' fon, chto v svoju ochered' pozvoljaet obnaruzhivat' gorazdo bolee slabuju aktivnost'. Dlja jetih izmerenij shiroko primenjajutsja dva tipa priborov s ispol'zovaniem detektorov tverdogo sostojanija. Naibolee prostoj tip oborudovanija snabzhen detektorom dlja izmerenija obshhej al'fa-aktivnosti proby. Odnako esli imejutsja eshhe drugie al'fa-aktivnye radioizotopy, to dlja opredelenija dejstvitel'nogo soderzhanija plutonija detektory tverdogo sostojanija mogut byt' ispol'zovany bolee celesoobrazno v kachestve spektrometrov; analiz amplitudy impul'sov daet vozmozhnost' otlichit' jemissiju plutonija s jenergiej 5,14 Mjev ot al'fa-jemissij drugih radioizotopov. V nastojashhee vremja ispol'zujutsja dva tipa oborudovanija s primeneniem detektorov tverdogo sostojanija dlja analiza jenergij. Naibolee prostoj iz jetih priborov vkljuchaet detektor sostojanija diametrom 20 mm, prichem na vyhode jetogo detektora imeetsja kontur, vkljuchajushhij dva diskriminatora

 7. Use of Short-Lived Radioisotopes to Determine Impurities in Aluminium, Iron and Zirconium of Very High Purity; Dosages d'Elements par leurs Radioisotopes de Periodes Courtes Dans l'Analyse de Valuminium, du Fer et du Zirconium de Tres Hautes Puretes; ДОЗИРОВКА ЭЛЕМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ КОРОТКОЖИВУЩИХ РАДИОИЗОТОПОВ ПРИ АНАЛИЗЕ АЛХМИНИЯ, ЖЕЛЕЗА И ЦИРКОНИЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ; Determinacion Cuantitativa de Radioisotopos de Periodo Corto en los Analisis de Aluminio, Hierro y Circonio de Alta Pureza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Albert, Ph.; Deyris, M.; Deschamps, N.; Fournet, L. [Centre d' Etudes de Chimie Metallurgique, Vitry (France)

  1963-03-15

  que siguen a la irradiacion (caso del aluminio). Los autores hacen notar que sin separacion previa han logrado determinar por espectrometria {gamma} concentraciones de 0,6 * 10{sup -6}de vanadio y 2 * 10{sup -6} de aluminio en el hierro o el circonio puros irradiados durante 30 s con un flujo de 5 * 10{sup 1{sup 2}}n/cm{sup 2}s. Las separaciones antes de la irradiacion son necesarias para alcanzar sensibilidades mayores y tambien en el caso de los metales de menor pureza. En la memoria se pone de relieve la importante contribucion que aportan las determinaciones cuantitativas con ayuda de radioisotopos de periodo corto (2,4 min a 4,6 h) al conocimiento del grado de pureza de las muestras. (author) [Russian] V laboratorii professora Shodroka i Vitri my oznakomilis' s sistematicheskim analizom putem 'radioaktivacii' takih metallov ochen' vysokoj chistoty, kak Aljuminij, zhelezo, cirkonij i med', ochishhennyh pri pomoshhi metoda 'zonnoj plavki', a takzhe metallov promyshlennogo naznachenija vysokoj chistoty. K poslednim otnosjatsja ochishhennyj dvojnym jelektrolizom aljuminij, ochishhennaja jelektrolizom med', poluchennyj metodom termicheskoj dissociacii iodida cirkonij i vydelennoe v chistom vide iz karbonilovogo soedinenija zhelezo. Dlja provedenija jetih analizov my ispol'zovali obluchenie nejtronami, dejtronami, protonami i {gamma}- tonami jenergiej 30 Mjev v celjah dozirovki kisloroda, ugleroda i azota. Sistematicheskij analiz posle obluchenija nejtronami ogranichen pjat'judesjat'ju jelementami. Dejstvitel'no, nekotorye izotopy javljajutsja slishkom korotkozhivushhimi, naprimer vanadij-52 (3,7 min), hlorke (37,5 min), Jod-128 (25 min), aljuminiJ-28 (2,4 min), magnij-27 (9,5 min), titan-51 (5,8 min). V otnoshenii drugih jelementov ne predstavljaetsja vozmozhnym s dostatochnoj chuvstvitel'nost'ju i v ramkah sistematicheskogo analiza predusmotret' ih vydelenie i dozimetriju. Imenno tak obstoit delo v sluchae s kremnem-28 pri ego periode v 2,8 chasa (slaboe jeffektivnoe

 8. Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihailo Rade Mrdak

  2013-10-01

  Full Text Available Cilj istraživanja bio je da se optimizacijom plazma-sprej parametara deponuju WC17Co slojevi optimalnih strukturno-mehaničkih karakteristika. Prah je deponovan plazma-sprej postupkom na atmosferskom pritisku (APS.Pri izboru parametara kao osnovni parametar uzet je protok plazma gasa He. Helijum u odnosu na druge gasove ne reaguje sa prahom, proizvodi gušću plazmu sa manjim toplotnim sadržajem i manje inkorporira okolni vazduh u mlaz plazme, što smanjuje dekarburizaciju praha. U istraživanju su korišćene tri grupe uzoraka dobijene sa tri protoka  plazma gasa od 12, 22 i 32 l/min He.  Prevlaka sa najboljim karakteristikama deponovana je na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera "gazela H42" da bi  se smanjio uticaj ležaja  i vibracija na habanje rukavca do 500°C. Procene WC17Co slojeva prevlake urađene su na osnovu njihovih strukturno-mehaničkih karakteristika. Morfologija površine čestica praha WC17Co ispitana je na SEM-u. Mehaničke karakteristike deponovanih prevlaka ispitane su  u skladu sa standardom TURBOMECA. Procena mehaničkih karakteristika slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena udela pora u slojevima WC17Co prevlaka (image analiza urađena je tehnikom svetlosne mikroskopije u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Istraživanja su pokazala da protok plazma gasa bitno utiče na mehaničke osobine i strukture prevlaka. Uvod Plazma-sprej postupak je zastupljen u mnogim industrijama radi poboljšanja karakteristika komponenti ili produženja njihovog radnog veka. Ovaj postupak našao je široku primenu u vazduhoplovnoj industriji i jedan je od najprimenjenijih postupaka za termičko nanošenje prevlaka. Na resurs prevlaka utiču karakteristike deponovanog materijala, njegov faznih sastav, udeo pora i nestopljenih čestica, koheziona i adheziona čvrstoća. Deponovane prevlake WC17Co termosprej postupcima uvek pokazuju promenu u