WorldWideScience

Sample records for metodiky kontroly kvality

 1. Parametry oceny kontroli astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej M. Fal

  2009-09-01

  Full Text Available Nie ma jednoznacznego stanowiska, które z oznaczanych obecnie parametrów w przebiegu astmy najlepiej odzwierciedlają efektywność leczenia i mogą być powszechnie uznanymi kryteriami oceny tej choroby. Do tej pory najczęściej stosowano w tym celu parametry spirometryczne (FEV1, PEF, występowanie wybranych objawów choroby (nocne lub dzienne napady duszności, nocne przebudzenia oraz przyjmowanie „na ratunek” β2-agonistów. Nie odzwierciedlają one jednak w pełni złożonych procesów patogenetycznych leżących u podłoża astmy. Artykuł niniejszy przedstawia znaczenie iwzajemne korelacje innych parametrów, szczególnie monitorujących przebieg zapalenia alergicznego: eozynofilia w plwocinie, stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP w surowicy krwi i/lub w plwocinie, stężenie wydychanego tlenku azotu (eNO, nadreaktywność oskrzeli (PC20, PD20, parametry spirometryczne (FEV1, PEF, parametry jakości życia (częstość hospitalizacji, częstość i nasilenie zaostrzeń. Autorzy zwracają także uwagę na wzrastającą rolę oceny jakości życia pacjentów w monitorowaniu terapii astmy szczególnie wkontekście współpracy pacjenta irelacji pacjent – lekarz. Ocenie zostaje poddany szereg badań analizujących poszczególne parametry i zależności pomiędzy nimi. W podsumowaniu analizowany jest sposób właściwego kojarzenia parametrów z różnych grup wcelu uzyskania pełnego obrazu poziomu kontroli astmy, co jest szczególnie podkreślane przez GINA2006, i podjęcia właściwych decyzji terapeutycznych. Autorzy sugerują, że dla pełniejszej indywidualizacji leczenia konieczna jest jednoczesna ocena parametrów, co najmniej po jednym, z przedstawionych grup. Dalsze badania są konieczne dla uzyskania bardziej obiektywnych połączeń parametrów w ocenie leczenia i kontroli astmy.

 2. CADAQUES: Metodika pro komplexní řízení kvality dat a informací

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David

  2014-06-01

  Full Text Available Dnešní doba je charakteristická stále se zvětšujícím množstvím pořizovaných a zpracovávaných dat. Cílem tohoto článku je poukázat na různorodost současně používaných datových zdrojů, ukázat jejich specifika z pohledu řízení kvality a představit konkrétní metodiku, která umožňuje řízení kvality dat a informací napříč těmito zdroji. Hlavní součástí této metodiky je sada základních principů a činností, které je možné univerzálně aplikovat. Jedním z klíčových doporučení této metodiky je zaměření se na relativně malou sadu vlastností dat, kterou lze efektivně řídit. Součástí metodiky je rovněž model zralosti datového zdroje, který slouží pro zhodnocení míry rizika spojené s použitím konkrétního zdroje.

 3. Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na iOS

  OpenAIRE

  Bobák, Petr

  2015-01-01

  V této práci se zabývám tvorbou aplikace pro mobilní platformu iOS, která je součástí studentského projektu zabývajícího se hodnocením kvality pokrmů ve stravovacích zařízeních. Popisuji cestu aplikace od návrhu přes implementaci uživatelského rozhraní a aplikační logiky až po závěrečné testování na skupině uživatelů. Předně se zabývám návrhem rozhraní a jeho testováním. Při návrhu a vývoji jsem postupoval podle metodiky prototypování, se kterou čtenáře také seznamuji. Výsledná aplikace mimo ...

 4. Od ciężkości astmy do kontroli astmy. Metody oceny kontroli astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Mikołajczyk

  2009-09-01

  Full Text Available Według pierwszych wytycznych dotyczących postępowania w astmie leczenie astmy zależy od stopnia jej cięż- kości, określonej na podstawie objawów klinicznych i wskaźników czynności płuc. Ponieważ astma jest chorobą o zmiennym przebiegu, duże znaczenie ma jej ciągła ocena kliniczna i dostosowana do niej modyfikacja leczenia. Niestety, stopień ciężkości nie dopasowuje się elastycznie do odpowiedzi na leczenie. Biorąc ten fakt pod uwagę, światowi eksperci zalecają zmianę w postępowaniu z astmą, przedkładając uzyskanie klinicznej kontroli astmy nad ustaleniem stopnia jej ciężkości, wyróżniając astmę kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i niekontrolowaną. Uzyskanie stanu pełnej kontroli astmy formułuje się w raporcie GINA 2006 jako główny cel leczenia. Kontrola astmy odnosi się do stopnia opanowania objawów i byłoby najlepiej, gdyby dotyczyła też markerów zapalenia i patofizjologicznych wykładników choroby. Określenie stopnia kontroli choroby zgodnie z obecnymi założeniami stanowi podstawę wyboru i modyfikacji leczenia – właściwe ustalenie stopnia kontroli astmy wpływa na skuteczność leczenia. Obecnie dostępnych jest wiele metod oceny kontroli astmy, wtym ocena parametrów klinicznych (objawy w ciągu dnia, objawy nocne, stosowanie leków rozszerzających oskrzela, ocena czynności płuc (PEF i FEV1, określenie zaawansowania zapalenia w drogach oddechowych (nieswoista nadreaktywność oskrzeli, stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym, liczba eozynofili w plwocinie indukowanej. Dostępne są także subiektywnie oceniające kontrolę astmy kwestionariusze badawcze oraz szybkie testy kontroli astmy (ACT, ACQ, ATAQ. Z drugiej strony wciąż nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, który z parametrów lub jakie połączenia parametrów najbardziej wiarygodnie określają kontrolę astmy. Ze względu na wieloczynnikową patogenezę astmy wydaje się, iż uzyskanie pe

 5. "Informacja chce by? wolna". Strategie kontroli i taktyki uwalniania informacji w epoce cyfrowej

  OpenAIRE

  Banaszak, Ada

  2016-01-01

  W niniejszej pracy przygl?dam si? wybranym strategiom kontroli informacji w epoce cyfrowej oraz taktykom jej uwalniania ? dzia?aniom haker?w i haktywist?w, takich jak Richard Stallman, za?o?yciel ruchu wolnego oprogramowania, Julian Assange, cypherpunk i redaktor naczelny WikiLeaks, czy Anonymous. Aleksander Kmak

 6. Vypracování metodiky kalibrace vlhkoměrů

  OpenAIRE

  Malina, Pavel

  2008-01-01

  Tato práce se zabývá vypracováním metodiky kalibrace vlhkoměrů. Cílem je zjistit z dostupných zdrojů co nejvíce informací o vlhkosti, vlhkoměrech, kalibraci a na základě tohoto vypracovat metodiku kalibrace vlhkoměrů. Součástí práce je také internetový systém online zpracování a správy výsledků kalibrace. This work deals with Elaboration of Methodology for Hydrometer Calibration. The main goal of this work is to gather together information about humidity, hygrometer, calibration and make m...

 7. Przyczyny braku kontroli astmy oskrzelowej na podstawie literatury = Reasons for lack of asthma control based on the literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Dońka

  2015-01-01

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki       Streszczenie   Brak kontroli astmy oskrzelowej najczęściej spowodowany jest nieprzestrzeganiem przez pacjentów zaleceń lekarskich (noncompliance. Trudności w kontroli astmy zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia stanu astmatycznego. Pacjenci z astmą niekontrolowaną korzystają częściej z wizyt lekarskich, są częściej hospitalizowani i częściej trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Rozwiązaniem tego problemu jest objęcie pacjentów programem szkoleniowym dotyczącym terapii astmy i możliwości kontroli choroby.   Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, kontrola choroby, przyczyny braku kontroli astmy.   Abstract   Lack of control of asthma is most often caused by failure patients' medical recommendations (noncompliance. The difficulties in the control of asthma, increase the likelihood of status asthmaticus. Patients with uncontrolled asthma often use the visits, they are more often hospitalized and more likely to get on Hospital Emergency Ward. The solution to this problem is to extend patient training program on asthma therapy and the ability to control the disease.   Keywords: asthma, diabetes control, reasons for the lack of asthma control.

 8. Analyzátor kvality hovorů VoIP

  OpenAIRE

  Basel, Martin

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro hodnocení kvality hovorů VoIP. Je zde vysvětlen rozbor protokolu RTP/RTCP a následné počítání statistik potřebných pro určení kvality hovorů. V této práci je také popsána metoda, která byla implementována do pluginů pro sondu FlowMon. Budete zde seznámeni s výsledky a s porovnáním s ostatními programy. This bachelor's thesis focuses on methods for evaluating quality of VoIP calls. You can read about analysis of RTP/RTCP packets and use this know...

 9. Działania w zakresie kontroli zanieczyszczenia powietrza w odlewniach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Margraf

  2012-12-01

  Full Text Available Rozwiązania dotyczące kontroli zanieczyszczenia powietrza mogą być rozumiane nie tylko jako przestrzeganie wymaganych wartościpoziomów emisji na wylocie z emitora. Efektywna ochrona środowiska zaczyna się obecnie już od zminimalizowania emisjizanieczyszczeń bezpośrednio u ich źródła, prowadząc w ten sposób do zminimalizowania objętości przepływu gazów dla konkretnychaplikacji. Ponadto system filtracyjny musi być skuteczny na poziomie wyższym niż 99%.Podczas wyboru konstrukcji filtra, należy przede wszystkich wziąć pod uwagę dużą jego niezawodność, przy zapewnieniu zachowaniaodpowiednich wartości poziomów emisji. Nawet tymczasowa produkcja wymaga sprawnie działającego filtra.Dodatkowe systemy odzysku ciepła, podczas projektowania instalacji odpylających, pomagają ograniczyć zużycie energii orazprzyczyniają się do bardziej skutecznej ochrony środowiska.Konsekwentne przestrzeganie wyżej wymienionych założeń stanowi również warunek, którego osiągnięcie umożliwia skutecznąochronę środowiska w odlewniach. W artykule powyższe kwestie omawiane będą z punktu widzenia konstruktora instalacji.

 10. Aplikace agilní metodiky Scrum a využití podpůrných softwarových nástrojů

  OpenAIRE

  Tošner, Jiří

  2015-01-01

  Agilní metodiky vývoje software jsou velmi populární pro jejich efektivitu a flexibilitu. Tato diplomová práce je zaměřena na agilní metodiku vývoje software nazvanou Scrum. Nejprve je uvedena základní charakteristika a srovnání tradičních a agilních metodik. Pozornost je věnována zejména zmíněné metodice Scrum, která je v praktické části znázorněna na příkladu využití konkrétní firmou. K organizaci metodiky Scrum je vhodné využít některý ze softwarových nástrojů. Proto je uveden také přehled...

 11. Využití metodiky RUP při vývoji webové aplikace menšího rozsahu v prostředí PHP 5

  OpenAIRE

  Albrecht, Jakub

  2008-01-01

  Práce se snaží zhodnotit možnosti využití metodiky RUP při realizaci projektu vývoje konkrétního informačního systému s danými parametry. Těmito parametry jsou malý rozsah, webová platforma a technologické prostředí PHP 5. V úvodu se práce zaobírá úlohou metodik při vývoji software, následuje představení metodiky RUP. Dále je probírána metodická podpora specifických charakteristik projektů. Vlastním přínosem práce je vytvoření vlastní instance metodiky RUP vhodné pro definovaný projekt a na z...

 12.  O czynnikach kształtujących systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Krytyczny przegląd badań empirycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2015-12-01

  Full Text Available Z punktu widzenia zachodzących zmian ważne staje się pozyskanie wiedzy o systemach rachunkowości i kontroli zarządczej z perspektywy różnych czynników mogących mieć wpływ na ich kształt. Dla nauki istotne jest prowadzenie szeroko zakrojonych długookresowych badań podstawowych w tym zakresie, odnoszących się zarówno do jednostek sektora prywatnego, jak i publicznego, co może jednoznacznie przyczynić się do stworzenia obrazu o aktualnym stanie systemów rachunkowości i kontroli zarządczej oraz kierunkach ich rozwoju. Celem tego artykułu jest uogólnienie wniosków dotyczących wpływu zróżnicowanych czynników na systemy rachunkowości i kontroli zarządczej. Dlatego analizowano cztery obszary: rodzaj stosowanej strategii, kulturę narodową, niepewność otoczenia oraz zintegrowane systemy informacyjne, których wpływy były najczęściej spotykane w literaturze przedmiotu. Jako metodę zasto-sowano krytyczny przegląd opracowań z dziedziny rachunkowości zarządczej, w tym w szczególności wyników badań empirycznych prowadzonych we wskazanych obszarach i opublikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych. Dokonano także systematyki pojęć w odniesieniu do systemów kontroli zarządczej oraz zdefiniowano czynniki rozważane w artykule. W pracy tej przyjęto też trzy tezy, których prawdziwość udowodniono w toku analizy.

 13. Návrh na snížení počtu neshod s využitím nástrojů kvality

  OpenAIRE

  Vondruška, Jiří

  2014-01-01

  Práce je zaměřena na snižování počtu neshod s využitím nástrojů kvality ve společnosti zabývající se barvením a zušlechťováním textilních materiálů. Cílem je návrh systému řízení neshod. Na základě analýzy současného způsobu řešení neshod jsou navrženy procesy evidence interních neshod a reklamací, na které navazuje systém vyhodnocování neshod. Návrh povede k systematickému přístupu při řešení neshod. The thesis is focused on reducing number of nonconformities using quality tools in the co...

 14. 6 February 2012 - Supreme Audit Institutions from Norway, Poland, Spain and Switzerland visiting the LHC tunnel at Point 5, CMS underground experimental area, CERN Control Centre and LHC superconducting magnet test hall. Delegations are throughout accompanied by Swiss P. Jenni, Polish T. Kurtyka, Spanish J. Salicio, Norwegian S. Stapnes and International Relations Adviser R. Voss. (Riksrevisjonen, Oslo; Tribunal de Cuentas , Madrid; the Court of Audit of Switzerland and Najwyzsza Izba Kontroli, Varsaw)

  CERN Multimedia

  Jean-Claude Gadmer

  2012-01-01

  6 February 2012 - Supreme Audit Institutions from Norway, Poland, Spain and Switzerland visiting the LHC tunnel at Point 5, CMS underground experimental area, CERN Control Centre and LHC superconducting magnet test hall. Delegations are throughout accompanied by Swiss P. Jenni, Polish T. Kurtyka, Spanish J. Salicio, Norwegian S. Stapnes and International Relations Adviser R. Voss. (Riksrevisjonen, Oslo; Tribunal de Cuentas , Madrid; the Court of Audit of Switzerland and Najwyzsza Izba Kontroli, Varsaw)

 15. Využití regulačních diagramů pro kontrolu jakosti

  OpenAIRE

  Ječmínková, Michaela

  2014-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na využití Shewhartových regulačních diagramů pro kontrolu jakosti. Práce popisuje současný proces kontroly kvality v podniku a následně poskytuje praktický návod zavedení statistické regulace procesu kontroly jakosti vybraného komponentu a hodnocení způsobilosti. Součástí práce je také aplikace pro tvorbu regulačních diagramů a průběžnou kontrolu jakosti daného výrobku. This diploma thesis deals with use of Shewhart Control Charts in quality control. The thesis...

 16. Management kvality a environmentu ve vybraném podniku

  OpenAIRE

  HUSOVÁ, Hana

  2011-01-01

  Describes the implementation of ISO 9001:2008 and 14001:2004 to selected business. Includes analysis and evaluation of the current situation before the introduction of standards in society and the consequent benefits of certification for the selected business.

 17. Management kvality ve vybraném podniku

  OpenAIRE

  ČECHÁČKOVÁ, Zuzana

  2009-01-01

  The theoretical part is intent on quality, quality management and quality management system. The practical part contains analysis of quality management in selected company. According to the realized analyse, propose improvements.

 18. Integrace metodiky PRINCE2 do internetové služby Unicorn Universe

  OpenAIRE

  Kocián, Václav

  2013-01-01

  This thesis deals with the subject of project management, primarily from the viewpoint of the development of a tool for project management support using the PRINCE2 methodology and the Unicorn Universe information system. The subject of the theoretical part is the definition of a project and project management and a description and a comparison of the most widely used project management standards, PRINCE2, PMI and IPMA. Subsequently, the emphasis is put on a detailed description of PRINCE2 wi...

 19. Adherence to physical activity in patients with coronary artery disease [Adherence k pohybové aktivitě u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Cipryanová

  2010-12-01

  ční ve věku 61,95 ± 11,02 let. Podle metodiky kontroly PA byli pacienti rozděleni do tří skupin. Skupina 1 (G1 používala krokoměr, skupina 2 (G2 monitor srdeční frekvence a skupina 3 (G3 oba přístroje současně. Pacienti zapisovali počet kroků, trvání cvičení (G1 a G3 nebo průměrnou srdeční frekvenci (G2 a G3 do záznamových archů. Kontrola sledovaných laboratorních a klinických ukazatelů probíhala po 3, 6 a 12 měsících. VÝSLEDKY: Adherence k programu byla velmi variabilní (60-360 dní, nejnižší byla u pacientů skupiny G2 a nejvyšší ve skupině G3. Program dokončili pouze dva pacienti ze skupiny G3 (10 % z celkového počtu intervenovaných pacientů. Mezi jednotlivými skupinami jsme nezaznamenali statisticky významný rozdíl v žádném ze sledovaných ukazatelů kvality pohybové intervence (počet kroků, doba cvičení, odhad energetické spotřeby při cvičení. ZÁVĚRY: Jako nejvíce akceptovaný prostředek ke kontrole objemu PA se jevil krokoměr. Velmi nízká adherence vyplývá z pevné fixace většinou několik desítek let trvajícího sedavého životního stylu a často má psychologické a sociální příčiny.

 20. Dispatcher's monitoring systems of coal preparation processes. Systemy dyspozytorskiej kontroli procesow wzbogacania wegla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cierpisz, S [Politechnika Slaska, Gliwice (Poland); Cierpisz, T; Glowacki, D; Puczylowski, T [Min-Tech Sp. z o.o., Katowice (Poland)

  1994-08-01

  The computer-based control and dispatcher's monitoring systems for coal preparation plants are described. The article refers to the local automation systems of coal blending production, control systems of heavy media separation process and dispatcher's visualization systems of technological lines operation. The effects of implementation of the above mentioned systems as well as some experiences gained at the designing and operational stages are given. (author). 2 refs., 6 figs.

 1. Kleveta jako prostředek sociální kontroly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kateřina Soukalová

  2015-06-01

  Full Text Available The paper presents gossip as a meansof social control. It shows that gossip as informalsocial control is used mainly to maintain a group’snorms and values. It highlights the importanceof the preventive character of gossip, because thepossible existence of gossip affects an individual’sperception of their reputation. The mere fact thatan individual can be an object of gossip or public opinion and thereby be identified as a violator ofstandards, values or norms, has a great influenceon their future social participation and reputationin that group. Within the context of social control,the manuscript presents several theories regardinggossip – the theory of the evolutionary originof gossip, the theory of gossip as a factor whichreinforces social values and norms, the theory ofgossip as a means for purely selfish personal gain,and finally the theory of pro-social gossip and gossipas a form of punishment. It also describes thefundamental functions of gossip and the reasonsfor its spread, and thereby highlights its societalimportance.

 2. Primjena suvremenih statističkih metoda u kontroli kvalitete kamene vune

  OpenAIRE

  Bukovčan, Nedeljko

  2016-01-01

  U radu je opisan značaj statističke kontrole kvalitete s posebnim naglaskom na primjenu kontrolnih karata i analize sposobnosti procesa u njenoj primjeni u praksi. Definirane su vrste kontrolnih karata i opisan postupak odabira odgovarajuće kontrolne karte. Detaljno su razrađene značajke i analiza kontrolnih karata za mjerljive karakteristike i kartu. Definirani su i uvjeti koje proces mora zadovoljiti prije postupka procjene sposobnosti procesa, razrađen sam postupak procjene,...

 3. Statističke metode u kontroli kvalitete mlijeka i proizvoda

  OpenAIRE

  Filajdić, Mirko; Ritz, Milana; Vahčić, Nada; Vojnović, Vera; Grüner, Matilda; Vujanić, Diana

  1991-01-01

  Nakon osnivanja Analitičke sekcije na XXVIII. simpoziju mljekarske industrije 1990. godine ukazala se potreba proširenja spoznaja ili obnova znanja iz primjene statističkih metoda u interpretaciji rezultata analiza pri provjeri kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda. 1. Utvrđivanje slučajnih pogrešaka u rezultatima analiza - Prvi dio rada sadrži nekoliko praktičnih primjera utvrđivanja slučajne pogreške rezultata analiza kad se rezultati izražavaju kao kontinuirane ili diskretne veličine mjere...

 4. Použití metodiky SCRUM v inovačním procesu firmy

  OpenAIRE

  Krbušek, Adam

  2015-01-01

  Diploma thesis deals with SCRUM methodology and its uses in innovation management. The main objective of the thesis is creation of a specific framework which will enable to use SCRUM methodology in the innovation process. The thesis is divided into three parts. The first part presents theoretical framework important for the main research. This part contains literature review and research dedicated to the SCRUM methodology and innovation process. The second part of the thesis deals with mappin...

 5. Implementace metodiky řízení projektů PRINCE2 do služby Unicorn Universe

  OpenAIRE

  Mikloš, Jiří

  2010-01-01

  The goal of Master's thesis is analysis of suitability of Unicorn Universe service, which is operated by Unicorn Company, for implementation of PRINCE2 project management methodology. Theoretical and Methodological part of Master's thesis includes description of PRINCE2 methodology and description of methods, which are used for requirements analysis and analysis of Unicorn Universe service. The analysis of Unicorn Universe service confirmed that this service is suitable for implementation of ...

 6. Vyhodnocení změny projektové metodiky v obchodní organizaci

  OpenAIRE

  Boháčková, Klára

  2010-01-01

  The thesis is focused on analysis and comparison of the company's internal project methodology and official project methodology PRINCE2. This thesis aims to evaluate which of the methodologies is more suitable for management of projects in Ahold. A comparative qualitative analysis is used for the comparison of the project methodologies. The analysis is mainly focused on comparison of project phases, processes and documents. Furthermore concrete project is used to substantiate how each of thes...

 7. Zajištění kvality v technologii výroby piva

  OpenAIRE

  POLANECKÝ, Lukáš

  2011-01-01

  The subject of the Bachelor thesis "Ensuring quality in beer production technology" is a quality management system according to standard 9000 and food safety management system according to ISO 22000, a system of critical control points (HACCP) and legislative requirements and regulations. The work describes the characteristics of the above systems. The paper also documents the basic characteristics of the raw materials for beer production and application of the HACCP system in the brewing ind...

 8. Management kvality s akcentem na lidský kapitál

  OpenAIRE

  ROHLÍČKOVÁ, Radka

  2012-01-01

  Aim of this work is a characteristic of a quality management system in selected company and clarify the meaning of the human factor in this system. The theoretical part explains the nature, importance and principles of quality management. The practical part is focused on mapping quality management system in selected company, especially in the field of personnel management. The first part is focused on the implementation of quality management system linked to the responsibility of management, ...

 9. Hodnocení kvality gastronomických služeb

  OpenAIRE

  Kosová, Michaela

  2008-01-01

  The thesis is focused on gastronomic services quality evaluation. The theoretical section characterizes gastronomy, its particularities and gives an overview of legal regulations covering this area. Furthermore, it explains the concept of quality, outlines the basic quality management systems, specifies the particularities of quality in gastronomic services and elucidates possible attitudes towards gastronomic services quality evaluation and recognition. The analytical section presents an ana...

 10. Benchmark nástrojů pro řízení datové kvality

  OpenAIRE

  Černý, Jan

  2013-01-01

  Companies all around the world are wasting their funds due to the poor data quality. Rationally speaking as the volume of processed data increase, the volume of error data increase too. This diploma thesis explains what is it data quality about, what are the causes of data quality errors, the impact of poor data and the way it can be measured. If you can measure it, you can improve it. This is where data quality tools are used. There are vendors that offer commercial solutions and there are a...

 11. Zavedení systému managementu kvality ve vybrané organizaci

  OpenAIRE

  Komjatiová, Petra

  2010-01-01

  The goal of my Master's thesis is to evaluate which requirements of the certification standard ČSN EN ISO 9001:2008 and of the quality legislation the organization Alois Hynek meets. The other goal is to create a documentation which is required by the standard ČSN EN ISO 9001:2008 and to suggest which steps need to be taken to meet all of ČSN EN ISO 9001:2008 and legislation requirements. The Master's thesis is divided into two parts -- the theoretical one and the practical one. In the theore...

 12. Názvosloví v oblasti metrologie a zabezpečování kvality

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Plzák, Zbyněk; Milde, D.

  2012-01-01

  Roč. 106, č. 1 (2012), s. 41-44 ISSN 0009-2770 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502 Keywords : terminology in metrology * quality assurance Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation Impact factor: 0.453, year: 2012

 13. Research into the causes of increased vibration levels on the diesel-electric generators set at the air traffic control: Belgrade Airport / Исследование причин повышеного уровня вибраций на дизельных электростанциях в авиадиспетчерской службе – Аэропорт Белград / Istraživanje uzroka povišenih nivoa vibracija na dizel-elektroagregatima u kontroli letenja - Aerodrom Beograd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola P. Žegarac

  2016-04-01

  ибрации, технического состояния дизельной электростанции, которые являются неотъемлемой частью документации о содержании и ремонте No-Break дизельных электростанций. / U radu su prikazana istraživanja uzroka povišenih nivoa vibracija na dizel-elektroagregatima u Kontroli letenja-Aerodrom Beograd. Dizel- elektroagregati su tipa No-Break (nema prekida u napajnaju električnom energijom, snage 175 KVA. Dizel agregati služe kao rezervni izvor napajanja (duplex sistem, u slučaju prekida u redovnom napajanju električnom energijom iz gradske mreže, sistema i uređaja Kontrole letenja na Aerodromu Beograd. Jedan dizel agragat je u neprekidnom radu, dok drugi dizel agregat služi kao rezervni sistem napajanja. Utvrđene su vibrodijagnostičke metode ocene tehničke ispravnosti dizel agregata i one su sastavni deo dokumentacije za održavanje i remont No-Break dizel-elektroagregata.

 14. Zpracování vybraných částí techniky a metodiky paralelních oblouků formou DVD \\\\

  OpenAIRE

  PAZDÍRKOVÁ, Petra

  2009-01-01

  The aim of this diploma thesis is to facilitate better knowledge both in a written form and by an instructional video record to those who have not become familiar with this popular winter sport with a long tradition yet. The thesis includes a brief history introduction and explains equipment and safety rules. It provides general ski exercises for beginners and thus prepares them for learning of basic ski skills. Games are included as a mean of better acquirements and enjoyment. They are follo...

 15. Aplikace metodiky Kepner-Tregoe pro řízení rizik ve vybrané svatební agentuře

  OpenAIRE

  Štědrová, Zlata

  2010-01-01

  This diploma thesis is about Kepner-Tregoe methodics which is targeting on Potential Problem (Opportunity) Analysis and its usage for organizing weddings. The goal of this diploma thesis is to apply this analysis in chosen wedding agency and to determine needed process of operative risk management. The output of this thesis is printed list of risks and opportunities including corrections for their elimination or decreasing/increasing if we talk about opportunities, how to proceed if potential...

 16. Features of method of employments on aerobics with the use of exercises of sporting orientation. [Osobennosti metodiki zaniatij po aerobike s ispol'zovaniem uprazhnenij sportivnoj napravlennosti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lulina N.V.

  2011-11-01

  Full Text Available The features of method of leadthrough of employments are considered on aerobics. 24 girls of the first course took part in an experiment. Directions are offered perfection of outside the time limit forms of employments. A basic orientation of employments is a capture from the different types of sport and increase of level of physical preparedness of girls motive actions. Is proposed method of employments on aerobics with the use of imitation exercises from the different types of sport. It is rotined that with imaginary objects in hands it is possible to execute different exercises: javelin-throwing or kernel, throws of ball etc. It is set that during a slow imitation individuality of loading is regulated the volitional capabilities of man. In this case protective reflexes do not allow to overstrain a muscle.

 17. Aplikace procesního přístupu v systému managementu kvality

  OpenAIRE

  ROHLÍČKOVÁ, Radka

  2014-01-01

  The goal of diploma work is to analyze process maps in a company as well as to review level of managing particular processes in relation to their efectivity, performance and effectivness at meeting organization targets. The theoretical part clarifies basis, relevance and principles of quality management. The practical part is focused on mapping quality management system in selected company, especially in the field of process management. First part is oriented to quality system implementation ...

 18. Proces riadenia systému kvality sociálných služieb na Slovensku

  OpenAIRE

  Šebestová, Petronela

  2008-01-01

  The contribution is intended for social service workers who deal with the standards of quality in social services and the complex process of systematic development of quality social services. The road to lasting improvement of the quality is characterized by social service facilities at regular intervals, total self-made assumptions on the CAF model.

 19. Slovník sjednocující terminologii z oblasti řízení kvality softwaru

  OpenAIRE

  Charvát, Jiří

  2016-01-01

  This paper deals with areas of software quality management. The introduction describes a development of software testing and explains its importance. The paper also describes the focus of the ISO 29119 standard Software testing and its structure. The ISTQB associa-tion has a significant impact on software quality management, which is also addressed in this paper in detail. Because the terminology of testing varying, the practical part is focused on mapping terms between ISO 29119 and ISTQB. T...

 20. Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Ondráček, Jakub; Součková, M.; Paulusová, H.; Bartl, B.; Benešová, M.; Ďurovič, M.

  2015-01-01

  Roč. 2015, č. 2015 (2015), s. 145-147 ISSN 1805-0050. [Konference konzervátorů-restaurátorů. Plzeň, 08.09.2015-10.09.2015] R&D Projects: GA MK DF11P01OVV020 Keywords : indoor air quality * archive * indoor monitoring Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry http://hdl.handle.net/11104/0250539

 1. Zvláštnosti kvality života v malých městech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frantál, Bohumil; Vaishar, Antonín

  2008-01-01

  Roč. 2008, č. 25 (2008), s. 175-188. ISBN 978-80-970076-1-4. ISSN 1210-3519 R&D Projects: GA AV ČR IAA3086301 Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906 Keywords : quality of life * perception * urban liveability * small towns * Czech republic Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 2. Srovnání kvality značkových prodejen z pohledu zákazníka u firem Nike a Adidas

  OpenAIRE

  Šrámek, Martin

  2018-01-01

  Title: adidas and Nike Brand Stores Quality Comparison through the Eyes of Customers Objectives: Mystery Shopping is the instrument used to inspect the quality of adidas and Nike branded stores through the eyes of customers. Subsequently, the selected stores are compared and potential enhancements are proposed. Methods: Mystery Shopping - questionnaire focused on retail. Results: In terms of exterior, as well as interior, the Nike stores are ahead of the ones of adidas as the American brand h...

 3. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (1. část – živiny)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ochecová, P.; Tlustoš, P.; Száková, J.; Perná, Ivana; Hanzlíček, Tomáš; Habart, J.

  -, č. 4 (2012), s. 204-209 ISSN 1804-0195 R&D Projects: GA MZe QI102A207 Institutional support: RVO:67985891 Keywords : ash * biomass * nutrients * pH * economics Subject RIV: DM - Solid Waste and Recycling http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2012.pdf#page=46

 4. Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy (2. část – rizikové prvky, PAU)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Ochecová, P.; Tlustoš, P.; Száková, J.; Perná, Ivana; Hanzlíček, Tomáš

  -, č. 2 (2013), s. 67-75 ISSN 1804-0195 R&D Projects: GA MZe QI102A207 Institutional support: RVO:67985891 Keywords : ash * biomass * trace elements * loss on ignition * polycyclic aromatic hydrocarbons Subject RIV: DM - Solid Waste and Recycling http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2013.pdf#page=21

 5. Ověření kvality gradientních magnetických polí metodami magnetické rezonance

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mareš, M.; Gescheidtová, E.; Bartušek, Karel

  -, č. 49 (2005), s. 1-12 ISSN 1213-1539 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA2065201 Keywords : nuclear magnetic resonance * diffusion coefficients * gradient pulse * spin echo * gradient pulses symmetry Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering

 6. Změna kvality patnerského vztahu po narození prvního dítěte

  OpenAIRE

  Vágnerová, Zuzana

  2015-01-01

  The work observes the development and changes of perception of the relationships of a couple in the period of accepting the role of a parent. In its theoretical part, the work considers the relationship of a couple within a wider context of a family, describes the relationship of a couple from its beginnings to the decision of establishing a family, emphasizes experience of the woman during pregnancy and after giving birth and also deals with the man's view of this period. The conclusion of t...

 7. Návrh implementace systému managementu kvality v lékárně Bubeneč

  OpenAIRE

  Hesslerová, Barbora

  2008-01-01

  Diploma work deal with development and description of management quality, interpretation of requirements of ISO 9001:2008, evaluation of present situation of monitored organization and it's preparation for certification the Management quality system according to ISO 9001:2008.

 8. Řešení kvality a životnosti dálničních mostů v projektu MOSTDYN

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pospíšil, Stanislav

  2007-01-01

  Roč. 3, č. 3 (2007), s. 18-21 ISSN 0012-5520 R&D Projects: GA MDS (CZ) 1F45D/013/120 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : traffic * serviceability * life time of existing structures Subject RIV: JN - Civil Engineering

 9. Akreditace vysokých škol jako předpoklad kvality a úspěšnosti

  OpenAIRE

  Stejkoza, Josef

  2009-01-01

  In the thesis, the main focus is concentrated on the regulation of tertiary education sector by means of the accreditation. According to The Academic Ranking of World Universities (ARWU), there are chosen the countries with the highest representation of universities in Top20-Top500. Especially in the point of view of their regulation, the systems of tertiary education of those countries are analyzed and divided into two groups: (1) In the first group, there are systems running liberally (or o...

 10. Analýza vývoje kvality a výkonnosti potravinářských výrobků

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richter Jiří

  2016-03-01

  Full Text Available The subject of the article is an analysis of the performance and quality of the food business and it presents partial results of a complex longitudinal study of business quality and performance conducted on Masaryk University. The quality is measured by means of customer satisfaction and business performance by financial indicators. This article aims to explain the relationship between quality and performance when evaluating annual changes. Article answers the following research questions: Is the annual change in the quality perceived by customers directly proportional to the financial performance of companies? How are the changes in customer satisfaction reflected in performance of the producers? The primary data were collected by two questionnaire surveys conducted in years 2014 and 2015 on a group of Czech students. The secondary data are based on annual financial reports of twenty six compared businesses. The businesses were divided into two groups based on change in their perceived quality and then the financial and quality indicators of these groups were compared. The results show that there is a direct proportion between the change of customer satisfaction and change of financial performance. The overall satisfaction seems to be more important than technical parameters of the product or other variables. In other words, the perceived quality may have greater influence on business performance than technical quality parameters. The year-on-year changes of customer satisfaction seem to have significant impact on variation of business profitability. Although the sample of customers is represented mostly by students, the results indicate tendency to pay higher price for products with higher perceived quality

 11. Faktory kvality v službách vinárskej turistiky v Českej republike

  OpenAIRE

  Jánošová, Simona

  2015-01-01

  Jánošová, S. Factors of quality in wine tourism services in Czech Republic. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2015. Thesis deals with investigation of the factors of quality in the service of wine tourism. Aim of this study is to compare the factors affecting the level of service quality wine tourism from an visitor point of view and from companies doing business in this area point of view. I implement the proposals for improving the quality of services for companies of wine t...

 12. Analýza reportingového informačního systému ve skupině GE Money ČR

  OpenAIRE

  Greif, Tomáš

  2006-01-01

  Popis prvků informačních systémů ve společnosti. Vliv IS na manažerskou práci. Obecné projektové řízení a nástin metod řešení a vizualizace. Východiska a postup aplikace metodiky BPMS. Aplikace metodiky BPMS v organizaci. Implementace reportingové technologie.

 13. Porovnání modelových chráněných území - hodnocení kvality a konektivity habitatů

  OpenAIRE

  Hrdina, Aleš

  2014-01-01

  This diploma thesis deals with the biodiversity hotspots - high biodiversity areas with a large proportion of endemic species, which also has already lost a significant part of its natural habitat. The historical development of the biodiversity hotspots concept is described, all 34 hotspots is characterized, species diversity and endemism of plants and animals, potential natural vegetation is analysed, as well as threats, anthropogenic impact and conservation considering protected areas, cate...

 14. Posouzení kvality vybraných pekařských výrobků určených pro zvláštní výživu

  OpenAIRE

  ŠKOPEK, Pavel

  2012-01-01

  The subject of this diploma thesis is "Assessment of quality selected bakery products for specific nutrition". Theoretical part explains the legislation for bakery products, characterizes the raw materials at tjhe input and the technological process in the production of bakery and the assessment methodes of bakery products. Practical part is focused at sensory analysis of fine pastery products called "vánočka" suitable for diabetics and obtained data are evaluated using appropriate statistica...

 15. Metody měření kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách : případová studie knihoven HAMU a JAMU

  OpenAIRE

  Bártová, Tereza

  2014-01-01

  This thesis examines the issue of measuring the quality of services from a theoretical and practical perspectives. It's trying to define the term quality in the context of library services, particular performance indicators used in practice and try to provide an overview of the possibilities of its measurement in the Czech environment as well as abroad. It describes methods Balanced ScoreCard, Benchmarking, Total Quality Management, ServQUAL and SWOT analysis, which originally came from the c...

 16. Stanovení kvality ovzduší různých typů archivů pomocí Ag/Cu kupónů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Mašková, Ludmila; Ďurovič, M.; Straka, R.; Smolík, Jiří

  2016-01-01

  Roč. 2016, č. 2016 (2016), s. 49-52 ISSN 1805-0050. [Konference konzervátorů-restaurátorů. Brno, 13.09.2016-15.09.2016] R&D Projects: GA MK DF11P01OVV020 Keywords : Ag/Cu coupons * indoor air quality * library Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry http://hdl.handle.net/11104/0262209

 17. Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Daněk, T.; Vavro, Martin; Moučka, L.

  2013-01-01

  Roč. 12, 1-2 (2013), s. 15-19 ISSN 1213-7308 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : roofing slate * building use * quality * petrographic methods * mining history Subject RIV: JN - Civil Engineering

 18. Metody vhodné pro analýzu kvality ovzduší - porovnání ovzduší vybraných jeskyní v NP Slovenský kras

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Elhottová, Dana; Petrásek, Jiří; Tříska, Jan; Nováková, Alena; Růžičková, Kamila; Zahradníčková, Helena

  2009-01-01

  Roč. 14, č. 2 (2009), s. 175-176 ISSN 1335-213X. [Vedecká konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň /7./. 10.11.2009-13.11.2009, Smolenice] Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z50070508; CEZ:AV0Z60870520 Keywords : qualitative air analysis * caves * NP Slovak Karst Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 19. Pilotní registr akutního infarktu myokardu - hodnocení kvality péče v non-PCI nemocnicích v průběhu 5 let

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Monhart, Z.; Grünfeldová, H.; Janský, P.; Zvárová, Jana; Faltus, Václav

  2010-01-01

  Roč. 56, č. 1 (2010), s. 21-29 ISSN 0042-773X R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : akutní infarkt myokardu * registr * rizikové faktory * kvalita péče * farmakoterapie * intervenční léčba Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 20. Jak mohou programy externího hodnocení kvality ovlivnit kvalitu laboratorních výsledků v terénní praxi v České republice

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Valík, D.; Nekulová, M.; Pecen, Ladislav; Votavová, I.

  2001-01-01

  Roč. 140, č. 17 (2001), s. 538-544 ISSN 0008-7335 Institutional research plan: AV0Z1030915 Keywords : routine laboratury results * external quality control * sodium * kalium * calcium * magnesium * creatinin * uric acid * cholesterol Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 1. Metodika projektů zajištění kvality a testování datových migrací Deloitte ČR

  OpenAIRE

  Pospíšil, Marek

  2011-01-01

  The main purpose of the thesis is to introduce a method for data migration quality assurance or completeness and accuracy testing of migrated data. Method will become part of the knowledge base of Deloitte Czech Republic for projects in the Enterprise Risk Services department. Data migration quality assurance projects carried by Deloitte in the Czech Republic have its own specifics. Although there exists methodology "Systems Development Playbook" which also includes a data migration methodolo...

 2. Vliv obsahu sušiny a kvality fermentačního procesu na aerobní stabilitu kukuřičné siláže

  OpenAIRE

  Sadílek, Roman

  2014-01-01

  The content of this thesis is, as the name suggests, the influence of the dry matter content and quality of the fermentation process on the aerobic stability of corn silage. Corn as a plant is used for silage to have fodder and for ensuring the operation of biogas plants. Currently it is one of the most commonly grown forage. In this paper I present both botanical classification and method of cultivation, agrotechnical period, soil preparation, pest management, fertilization and other feature...

 3. Posouzení vlivu systému řízení kvality na jeho účinnost v oblasti státní správy

  OpenAIRE

  DUCHKOVÁ, Eva

  2008-01-01

  The companies and organizations should take care about the control of quality. That´s why they boot quality into their systems of management. An implementation of such approaches presents the chance to directly benefit from the experiences gathered in the implementation in private sector. Main goal of this diploma work is the analysis of the systems of quality management in public administration. It treats with the assessment of an impact of quality management system on his effectivity in sta...

 4. Analýza kvality imigračních služeb a možnosti jejího zlepšování.

  OpenAIRE

  Mejtský, Miroslav

  2009-01-01

  This bachelor's thesis is enganged in providing immigration services in Deloitte Advisory LLC. It characterizes provided immigration services and it's legal aspects in it's theoretical part. Practical part of the thesis is focused on definig criteria of the services and on evaluation of quality of the immigration services based on survey which was done on clients of the company. The thesis presents some ideas for enhancements of the immigration services provided by Deloitte in it's last part.

 5. Metody ověřování kvality absorpčních kyvet plněných molekulárním jódem

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hrabina, Jan; Šarbort, Martin; Holá, Miroslava; Číp, Ondřej; Lazar, Josef

  2015-01-01

  Roč. 60, č. 1 (2015), s. 8-9 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : laser spectroscopy * absorption cell * molecular iodine * linewidth * laser standard Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

 6. Analýza existujících i potenciálních problémů a příležitostí při organizaci filmových festivalů dle metodiky Kepner-Tregoe

  OpenAIRE

  Kuročková, Slávka

  2010-01-01

  This diploma thesis examines risk identification, risk assessment, and risk management of existing and potential problems and opportunities at film festival's organization, using Kepner-Tregoe's methodology of Rational Processes. In the opening chapters the term risk is defined, and the Kepner-Tregoe's methodology introduced. The extensive part of the thesis focuses on application of thesis methodology on real problems and opportunities from the author's experience with organizing film festiv...

 7. Quality control system preparation for photogrammetric and laser scanning missions of Spanish national plan of aerial orthophotogpaphy (PNOA). (Polish Title: Opracowanie systemu kontroli jakości realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpańskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA))

  Science.gov (United States)

  Rzonca, A.

  2013-12-01

  The paper presents the state of the art of quality control of photogrammetric and laser scanning data captured by airborne sensors. The described subject is very important for photogrammetric and LiDAR project execution, because the data quality a prior decides about the final product quality. On the other hand, precise and effective quality control process allows to execute the missions without wide margin of safety, especially in case of the mountain areas projects. For introduction, the author presents theoretical background of the quality control, basing on his own experience, instructions and technical documentation. He describes several variants of organization solutions. Basically, there are two main approaches: quality control of the captured data and the control of discrepancies of the flight plan and its results of its execution. Both of them are able to use test of control and analysis of the data. The test is an automatic algorithm controlling the data and generating the control report. Analysis is a less complicated process, that is based on documentation, data and metadata manual check. The example of quality control system for large area project was presented. The project is being realized periodically for the territory of all Spain and named National Plan of Aerial Orthophotography (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, PNOA). The system of the internal control guarantees its results soon after the flight and informs the flight team of the company. It allows to correct all the errors shortly after the flight and it might stop transferring the data to another team or company, for further data processing. The described system of data quality control contains geometrical and radiometrical control of photogrammetric data and geometrical control of LiDAR data. According to all specified parameters, it checks all of them and generates the reports. They are very helpful in case of some errors or low quality data. The paper includes the author experience in the field of data quality control, presents the conclusions and suggestions of the organization and technical aspects, with a short definition of the necessary control software.

 8. Report on environmental control at the 'Boris Kidric' Institute, Vinca, Period 01.01. - 31.12.1979. Annex 3; Izvestaj o radu na kontroli okoline Instituta 'Boris Kidric', Vinca, Period 01.01. - 31.12.1979. god., Prilog 3

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1980-10-15

  This report includes description of the regular tasks performed on the territory of the 'Boris Kidric' Institute, namely, radioactivity control of water, precipitation, soil, plants, radioactivity control of aerosols and meteorology measurements. During 1979, total beta activity of aerosols in the air were measured at three measuring stations, two located in the Institute and one about three kilometers far from the Institute in the direction of the predominant wind towards Belgrade. Total of 761 samples were measured. From the obtained results it can be concluded that during the reporting period there was no environmental contamination caused by RA reactor operation. During 1979 the radioactivity of air was significantly lower compared to previous years. [Serbo-Croat] Izvestaj obuhvata prikaz standardnih poslova koji se obavljaju na teritoriji Instituta 'Boris Kidic' u Vinci, i to kontrolu radioaktivnosti voda, padavina, rastinja, zamljista, kontrolu radioaktivnosti aerosola, i meteoroloska merenja. U toku 1979. godine vrsena su merenja ukupne beta aktivnosti aerosola u vazduhu na tri merne stanice, dve u krugu Instituta a jedna na oko 3 km daleko od Instituta u pravcu predominantnog vetra prema Beogradu. Izmeren je 761 uzorak. Na osnovu dobijenih rezultata moze se zakljuciti da u ovom periodu nije bilo kontaminacije okoline usled rada nuklearnog reaktora u Institutu. Tokom 1979. godine doslo je do uocljivog opadanja readioaktivnosti vazduha u odnosu na prethodne godine.

 9. Hypertenze v roce 2005

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Peleška, Jan

  2006-01-01

  Roč. 4, č. 1 (2006), s. 32-33 ISSN 1214-231X Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : stav kontroly hypertenze * návrhy ke zlepšení kontroly hypertenze * osvojení znalostí lékařských doporučení Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery

 10. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizującychzadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2009-06-01

  Full Text Available Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI wydała w 2004 roku dokument zawierający wytyczne w zakresie tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego. Wraz z raportami COSO oraz standardami opracowanymi przez Dyrekcję Generalną do spraw Budżetu Komisji Europejskiej akt ten stał się podstawą dla sporządzenia polskich standardów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. Mając na uwadze dokument INTOSAI oraz inne źródła literaturowe, w niniejszym artykule przedstawiono rekomendacje dla tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. W jego pierwszej części opisano istotę kontroli wewnętrznej. W sposób kompleksowy uwydatniono jej cele, wskazano osoby odpowiedzialne za jej sprawowanie oraz zakres ich odpowiedzialności, zasygnalizowano też potencjalne źródła zagrożeń dla efektywności systemu kontroli wewnętrznej. W drugiej części przedstawiono poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej, a więc jej środowisko, zarządzanie ryzykiem, działania kontrolne, przepływ informacji i komunikację oraz monitoring. Zaprezentowano również przykładowe zestawy pytań wspomagających audytora wewnętrznego w badaniu systemu kontroli wewnętrznej w jednostce realizującej zadania publiczne.

 11. Doplněk Visual Studio Code pro kontrolu pravopisu

  OpenAIRE

  Gerguri, Denis

  2017-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením doplňku kontroly pravopisu pro textový editor zdrojových kódu Microsoft Visual Code. Práce popisuje historii kontroly pravopisu, dnešní volně nejpoužívanější knihovny a samotnou implementaci a publikaci doplňku kontroly pravopisu a jeho případném zlepšení. This bachelor's thesis deals with creation of spell checking extension for source code text editor Microsoft Visual Code. This papper describes the history of the spell checking, today's most wi...

 12. Možnosti využití jednoduché sebehodnoticí otázky pro měření úrovně pracovního stresu v průřezových dotazníkových šetřeních kvality pracovního života

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vinopal, Jiří

  2011-01-01

  Roč. 5, č. 2 (2011), s. 35-57 ISSN 1802-8152 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : working stress measurement * quality of working life * SQWL Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 13. Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Klusáček, Petr; Vaishar, Antonín

  2008-01-01

  Roč. 2008, č. 25 (2008), s. 145-157. ISBN 978-80-970076-1-4. ISSN 1210-3519 Institutional research plan: CEZ:AV0Z3086906 Keywords : quality of life * perception * reurbanization * inner zones * target groups Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 14. Spokojenost s celkovým pracovním životem jako indikátor kvality pracovního života: analýza výsledků šetření

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Červenka, Jan

  2015-01-01

  Roč. 8, červen (2015) ISSN 1803-3687 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020046 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : quality of working life * satisfaction with general working life * satisfaction with life Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.bozpinfo.cz/win/josra/josra-kvalita-zivota/spokojenost-analyza-vysledku.html

 15. Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity

  OpenAIRE

  Košulič, Ondřej

  2014-01-01

  The large-scale decline of traditionally managed early-successional habitats caused by the joint effects of agricultural intensification and abandonment of marginal lands has resulted in a critical reduction of xerophilous arthopods throughout Europe. The question is whether newly generated early-successional sites of human-made habitats (in this case vineyard terraces) may partially compensate this habitat loss. My research, therefore, focusses on spiders as model organisms to determine the ...

 16. Individualizace v Domech na půli cesty se zaměřením na individuální plán a změny spojené se zaváděním standardů kvality sociálních služeb.

  OpenAIRE

  Mottlová, Petra

  2009-01-01

  My Bachelor work is called The individualization in ́the houses on a half' way ́ with concentrating on an individual plan , and changes connecting to the introduction of the standard of the social serves quality I engaged in getting acquainted with the law No.108/2006 sb., about Social Services , changes that this law brings, Quality standards of Social Services,and their requirements. Then I was devoting an individual work with clients and an individual planning on that basis. Since this wor...

 17. Analýza kvality života u pubescentů a adolescentů s ohledem na cirkadiánní a diurální rytmy v dětských domovech v Jihočeském kraji.

  OpenAIRE

  VLKOVÁ, Alena

  2013-01-01

  This thesis deals with quality of life with regard to circadian and diurnal rhytm of children at children´s homes in South Bohemia. The theoretical part deals with pubescent and adolescent age of a child, circadian and diurnal rhytm, sleep and life quality of children. I also describe issues of value orientation, family and upbringing at children´s institutions. The most important part of the thesis was questionnaire development. QuestionnaireThe Circadian Typology CIT Harada, Krejčí (2010). ...

 18. Monitoring the progress of environmental quality by analysis of pollen abortivity and through Tradescantia MCN test in Horne Opatovce near Ziar nad Hronom in the years 2009 to 2011; Monitorovanie vyvoja kvality zivotneho prostredia analyzou pelovej abortivity a prostrednictvom Tradescantia MCN testu v Hornych Opatovciach pri Ziari nad Hronom v rokoch 2009 az 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kerekes, E; Micieta, K [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra botaniky, 81102 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  The present paper deals with the use of basic methods of effective monitoring of development of environmental quality. We use the test of pollen grains abortivity of native flora and we also assess the incidence of chromosomal aberrations in somatic and reproductive cells using Tradescantia MCN test. The target location is around the town Ziar Hronom in which we rely on secular research in this extremely environmentally loaded area. Together with the results of this research in this field we create and update the overall mosaic of development of environmental conditions. (authors)

 19. Motor abilities, movement skills and their relationship before and after eight weeks of martial arts training in people with intellectual disability [Motorické schopnosti, pohybové dovednosti a vztah mezi nimi u osob s mentálním postižením před osmitýdenním kurzem bojových umění a po jeho ukončení

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Karpljuk

  2012-06-01

  judokas had been noted. The effects of the training program should be verified in future studies. It is worth reiterating that by improving motor abilities and expanding the boundaries of skills, people with intellectual disability enhance their quality of life. Attention in the future and thus contributes to a higher quality of intellectually disabled people’s engagement in sport as well as in life.[VÝCHODISKA: Je známo, že část populace osob s mentálním postižením má sklon k obezitě a horšímu zdravotnímu stavu. Proto by v jejich životech měl hrát významnou roli sport. Navrhnout vědecky a profesionálně účinné tréninkové programy pro sportovní vyžití osob s mentálním postižením, sestávající z nezbytné metodiky a didaktických pokynů, je sice těžký úkol, ale stává se nezbytností pro blízkou budoucnost. CÍLE: Cílem studie je stanovit vzájemný vztah mezi vy branými motorickými schopnostmi a pohybovými dovednostmi v rámci bojových umění, jakož i to, jak a do jaké míry osoby s mentálním postižením (MP, které pravidelně trénují judo, mohou po osmitýdenním tréninkovém kurzu ve svých dovednostech v oblasti bojových umění (judo, karate, box a šerm dosáhnout zlepšení. Zajímalo nás také, zda došlo k jakýmkoli změnám ve vybraných motorických dovednostech. METODIKA: Měření motorických schopností a dovedností v oblasti vybraných bojových umění bylo provedeno dvakrát – v březnu 2008, týden před začátkem kurzu, a v květnu 2008, týden po jeho ukončení. Tréninkový kurz trval dva měsíce v rozsahu dvou lekcí týdně. Zkoumaný vzorek sestával z 5 žen a 18 mužů ve věku mezi 16 a 36 lety s mírným až středně těžkým mentálním postižením. Studie byla provedena pomocí 8 testů pro hodnocení motorických schopností a 9 testů pro hodnocení dovedností v oblasti bojových umění. VÝSLEDKY: Výsledky t-testu pro závislé vzorky prokázaly statisticky v

 20. Využití Balanced ScoreCard k měření výkonnosti procesů agentury CzechTrade

  OpenAIRE

  Achrerová, Gabriela Bc.

  2007-01-01

  Teoretická část: měření výkonnosti procesů v systémech managementu jakosti dle ISO 9001:2000 Aplikační část: charakteristika agentury, procesy agentury, stávající metodika Balanced ScoreCard, návrh nové metodiky Balanced ScoreCard v návaznosti na novou strategii

 1. Metodika RUP a testování

  OpenAIRE

  Randová, Libuše

  2008-01-01

  Bakalářská práce se zabývá testováním z pohledu metodiky Rational Unified Process. Cílem práce je seznámit čtenáře s vývojem softwaru podle metodiky RUP a s úlohou, kterou v tomto procesu hraje testování. V úvodní části teoretické části je poskytnut pohled na historii metodiky RUP a popis šesti klíčových principů, které v nedávné době nahradily předchozích šest nejlepších praktik. Další kapitola je věnována popisu jednotlivých fází vývoje softwaru. V této části jsou rovněž zmíněny další disci...

 2. Quality Label as the Guarantee of Top Quality Agricultural and Food Products Produced in Slovak Republic – a Case Study of Slovak Food Market

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingrida Košičiarová

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of the present paper was to determine the Slovak consumer’s opinion about the purchase and quality level of agricultural and food products produced in the Slovak Republic, as well as to determine their knowledge and preference of the National Quality Label “Značka kvality SK”. As research methods, there have been used the methods of survey and structured questionnaire consisting of 22 questions. The total number of respondents was 2.808 randomly selected respondents from all over the Slovak Republic. For a deeper analysis of the obtained results, there have been set out nine hypothesis, which have been tested with the use of Pearson’s chi-square test, Fisher’s exact test, Mann-Whitney U-Test and Cramer’s contingency coefficient. The results of the present paper show, that the knowledge and preference of higher quality food is between Slovak consumers on a pretty high level – more than 44 % respondents think that they buy higher quality products, more than 49 % of respondents think that the agricultural and food products produced in Slovak Republic are rather higher and higher quality, more than 58 % of respondents know the Quality Label “Značka kvality SK”, over 56 % of respondents could describe its logo, more than 60 % of them could spontaneously name five brands, respectively products labelled with this Quality Label and almost 50 % of respondents buy also the ecological products.

 3. Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

  OpenAIRE

  Aleksandar Ž. Drenovac; Bratislav Ž. Drenovac; Dušan M. Drenovac

  2013-01-01

  Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na − statističkoj analizi uzoraka. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veliku primenu u kontroli kvaliteta u ...

 4. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
 w systemie amerykańskiego prawa cywilnego

  OpenAIRE

  Czenko, Magdalena

  2017-01-01

  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdów autonomicznych w systemie prawnym USA. Praca rozpoczyna się od zdefiniowania pojazdu autonomicznego jako pojazdu, który dzięki technologii zdolny jest do poruszania się bez kontroli lub nadzoru człowieka. Następnie przedstawione zostają poziomy automatyzacji (od 0 do 4). W dalszej części opisane są aktualne podstawy odpowiedzialności cywilnej za ruch pojazdu mechanicznego ze strony dwóch potencjalnie od...

 5. Oporezivanje bitcoina

  OpenAIRE

  Čičin-Šain, Nevia

  2017-01-01

  Bitcoin je virtualna valuta koja se stvara i pohranjuje isključivo digitalnim putem. Bitcoin ne postoji u tiskanoj verziji i nije podložan kontroli neke institucije. Nastaje u okviru zajednice ljudi, nazvanih rudarima, koji upotrebljavaju softver za rješavanje kompliciranih matematičkih problema. Bitcoin je moguće steći ne samo originarnim, nego i derivativnim putem, odnosno klasičnom razmjenom za fiat valutu na platformama za razmjenu ili izravnom pogodbom s vlasnicima bitcoina. Pojava bitco...

 6. Business Case v podmínkách obchodního řízení a IT Governance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan

  2014-06-01

  Full Text Available Cílem tohoto článku je definovat problém nedostatečné kvality zavedení Business Case (BC v modelové organizaci. Druhotným cílem je definice BC ve vztahu k IT Governance. Na základě definic z předložených metodik (COBIT, ValueIT, RiskIT, PMBOK, PRINCE2, aj. aplikovaných na téma řízení investic a řízení financí v oblasti IT, jsou vybrány vhodné procesy a kontrolní body, které navedou k řešení předmětné oblasti a navrhnou se procedury řádného auditu této skutečnosti.

 7. Riziková analýza vodovodu obecního typu

  OpenAIRE

  Potyšová, Petra

  2012-01-01

  Cílem diplomové práce bylo analyzovat vodovodní síť v obci Klobouky u Brna pomocí softwarové aplikace WaterRisk za použití jednoduché a komplexní metodiky. Na vodovodní síti bylo provedeno měření zákalu jako praktická podpora nežádoucích stavů. Rovněž byl proveden podrobný průzkum obce Klobouky u Brna. Přidanou hodnotou diplomové práce byla konzultace s provozním technikem ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. o zdroji vody a úpravně vody, ze které se voda přebírá pro obec Klobou...

 8. Uticaj koncentracije olova i kadmijuma u zemljištu na razvoj drvenastih biljaka

  OpenAIRE

  Đunisijević-Bojović, Danijela M.

  2013-01-01

  Olovo i kadmijum spadaju u neesencijalne elemente koji u vrlo niskim koncentracijama mogu da deluju toksično kako na biljke tako i na živi svet uopšte. Interakcija između toksičnih teških metala i biljaka je od zanačaja za ekološku stabilnost ekosistema. Adaptivne strategije biljaka na povećane koncentracije teških metala su različite. Biljke su razvile složene mehanizme koji kontrolišu usvajanje i akumulaciju teških metala kao i detoksikaciju. Cilj ovog rada je utvrđivanje uticaja olova i...

 9. Report of the Instrumentation Service - Annex C; Prilog C - Izvestaj o radu sluzbe instrumentacije

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Majstorovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1987-12-15

  This report describes the tasks and organizational structure of the Instrumentation service. The most important task of this Service is control and maintenance of the reactor control and protection instruments, operation control, and dosimetry system. Besides data about this basic instrumentation, the report includes data about control and maintenance of other electronic equipment related to experimental facilities. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje zadatke i organizaciju rada sluzbe za instrumentaciju. Osnovni zadatak sluzbe je kontrola i odrzavanje osnovne kontrolno-merne opreme sistema za upravljanje i zastitu, sistema za tehnolosku kontrolu, sistema za dozimetrijsku kontrolu. Pored toga izvestaj sadrzi podatke o kontroli i odrzavanju ostale elektronske opreme, prenosne, servisne i eksperimentalne instrumentacije prema ukazanoj potrebi.

 10. Report of the Instrumentation Service - Annex C; Prilog C - Izvestaj o radu sluzbe instrumentacija

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Majstorovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1986-12-01

  This report describes the tasks and organizational structure of the Instrumentation service. The most important task of this Service is control and maintenance of the reactor control and protection instruments, operation control, and dosimetry system. Besides data about this basic instrumentation, the report includes data about control and maintenance of other electronic equipment, inspection of the reactor vessel and spent fuel storage pool and describes activities related to renewal of the equipment. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje zadatke i organizaciju rada sluzbe za instrumentaciju. Osnovni zadatak sluzbe je kontrola i odrzavanje osnovne kontrolno-merne opreme sistema za upravljanje i zastitu, sistema za tehnolosku kontrolu, sistema za dozimetrijsku kontrolu. Pored toga izvestaj sadrzi podatke o kontroli i odrzavanju ostale elektronske opreme, inspekciju stanja reaktorskog suda i bazena za skladistenje ozracenih gorivnih elemenata kao i aktivnosti vezanih za obnavljanje opreme.

 11. Report of the Instrumentation Service - Annex C; Prilog C - Izvestaj o radu sluzbe instrumentacije

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Majstorovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1989-12-15

  This report describes the tasks and organizational structure of the Instrumentation service. The most important task of this Service is control and maintenance of the reactor control and protection instruments, operation control, and dosimetry system. Besides data about this basic instrumentation, the report includes data about control and maintenance of other electronic equipment, inspection of the reactor vessel and spent fuel storage pool and describes activities related to renewal of the equipment. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje zadatke i organizaciju rada sluzbe za instrumentaciju. Osnovni zadatak sluzbe je kontrola i odrzavanje osnovne kontrolno-merne opreme sistema za upravljanje i zastitu, sistema za tehnolosku kontrolu, sistema za dozimetrijsku kontrolu. Pored toga izvestaj sadrzi podatke o kontroli i odrzavanju ostale elektronske opreme, inspekciju stanja reaktorskog suda i bazena za skladistenje ozracenih gorivnih elemenata kao i aktivnosti vezanih za obnavljanje opreme.

 12. Report of the Instrumentation Service - Annex C; Prilog C - Izvestaj o radu sluzbe instrumentacije

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Majstorovic, D [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1988-12-15

  This report describes the tasks and organizational structure of the Instrumentation service. The most important task of this Service is control and maintenance of the reactor control and protection instruments, operation control, and dosimetry system. Besides data about this basic instrumentation, the report includes data about control and maintenance of other electronic equipment, inspection of the reactor vessel and spent fuel storage pool and describes activities related to renewal of the equipment. [Serbo-Croat] Ovaj izvestaj opisuje zadatke i organizaciju rada sluzbe za instrumentaciju. Osnovni zadatak sluzbe je kontrola i odrzavanje osnovne kontrolno-merne opreme sistema za upravljanje i zastitu, sistema za tehnolosku kontrolu, sistema za dozimetrijsku kontrolu. Pored toga izvestaj sadrzi podatke o kontroli i odrzavanju ostale elektronske opreme, inspekciju stanja reaktorskog suda i bazena za skladistenje ozracenih gorivnih elemenata kao i aktivnosti vezanih za obnavljanje opreme.

 13. Kontrola tačnosti rezultata u simulacijama Monte Karlo / Accuracy control in Monte Carlo simulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nebojša V. Nikolić

  2010-04-01

  Full Text Available U radu je demonstrirana primena metode automatizovanog ponavljanja nezavisnih simulacionih eksperimenata sa prikupljanjem statistike slučajnih procesa, u dostizanju i kontroli tačnosti simulacionih rezultata u simulaciji sistema masovnog opsluživanja Monte Karlo. Metoda se zasniva na primeni osnovnih stavova i teorema matematičke statistike i teorije verovatnoće. Tačnost simulacionih rezultata dovedena je u direktnu vezu sa brojem ponavljanja simulacionih eksperimenata. / The paper presents an application of the Automated Independent Replication with Gathering Statistics of the Stochastic Processes Method in achieving and controlling the accuracy of simulation results in the Monte Carlo queuing simulations. The method is based on the application of the basic theorems of the theory of probability and mathematical statistics. The accuracy of the simulation results is linked with a number of independent replications of simulation experiments.

 14. Zarządzanie zasobami wodnymi w kulturze Majów

  OpenAIRE

  Gilewski, Michał

  2011-01-01

  in lieu of an abstract here is a brief excerpt: "Starożytni Majowie zamieszkiwali obszary o trudnych warunkach hydrologicznych, na któ-rych opady były sezonowe i nieprzewidywalne oraz brakowało stałych źródeł wody. Stąd też istotne dla tej kultury było zarządzanie zasobami wodnymi. Przy próbie rekonstrukcji świata Majów nale-ży uwzględnić fakt, że krajobraz, który ich otaczał ulegał licznym zmianom na skutek podejmowa-nych działań w celu pozyskania i kontroli zasobów wodnych[...]" Micha...

 15. Racionalizace výroby digitálního přijímače

  OpenAIRE

  Polák, Martin

  2009-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a zvyšování kvality výroby v oblasti elektrotechnického průmyslu. Cílem bylo analyzovat výrobní proces výroby digitálního přijímače ve specifických podmínkách nadnárodní společnosti. Hlavní částí mé práce bylo vypracování FMEA analýzy a vytvoření kontrolního plánu výrobní linky. Pro optimalizaci výrobního toku byla použita metoda štíhlé výroby a pro oblast zásobování materiálem metoda KANBAN. Diplomová práce byla napsána ve spolupráci se sp...

 16. Subjektivní měření QoE streamovaného videa se zaměřením na opakované načítáni streamovaného videa

  OpenAIRE

  Hůrek, Marek

  2017-01-01

  Bakalářská práce se zabývá především vytvořením webového nástroje pro subjektivní hodnocení kvality videa při počátečním a opakovaném načítání videa do vyrovnávací paměti. Simulace adaptivního streamování, zaměřené na načítání videa do vyrovnávací paměti, jsou provedena na základě vytvořených scénářů v databázi, které jsou náhodně generována a implementována do vytvořeného nástroje. V samotné teorii jsou rozebrány různé druhy streamování, následně služby pro streamování a nakonec služba QoE, ...

 17. Laserově svařovaný tlakový zásobník systému Common Rail

  OpenAIRE

  Vyskočil, Lukáš

  2014-01-01

  Tato práce se zabývá změnou ve výrobním procesu tlakového zásobníku za účelem zvýšení kvality výsledného produktu za současného snížení kvalitativních a technických výpadků. Mimo to je v práci zahrnuta rešerše systému Common Rail se zaměřením na výrobu a konstrukci tlakových zásobníků a analýza technického stavu svařovacího zařízení. The thesis “Laser welded Common Rail” deals with changes in the manufacturing process of Rail for the purpose of increasing the quality of the final product w...

 18. Multimediální služby v IMS

  OpenAIRE

  Dohnálek, Václav

  2009-01-01

  Tato diplomová práce rozebírá novou technologii v mobilních službách { IP multimedia subsystem. První, teoretická část podrobn popisuje architekturu této technologie, její základní protokoly. Jelikož se jedná o real-time služby, je také potřebné popsat QoS (třídu kvality služeb). Tento protokol zajišťuje spravedlivé dělení rychlostí a nedochází tak k zahlcování sít. Druhá, praktická část, je zaměřena na popsání vývojového prostředí SDS od firmy Ericsson, ve kterém je navržen klient využívajíc...

 19. Prostředí pro monitorování a správu VoIP s využitím technologie OnePK

  OpenAIRE

  Antolík, Dávid

  2015-01-01

  Cílem této diplomové práce je obeznámení s principy softwarově definovaných sítí na platformě Cisco One Platform Kit a postupy monitorování v těchto sítích se zaměřením na monitorování kvality Voice over IP komunikace. Součástí této práce je návrh a implementace rozšiřitelného monitorovacího prostředí  OneMon na platformě Cisco One Platform Kit prostřednictvím analyzátorů pro monitorování různých typů síťového provozu. V diplomové práci byl implementován analyzátor VoIP provozu pracující nad ...

 20. Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001

  OpenAIRE

  Prokeš, Tomáš

  2016-01-01

  První část diplomové práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu jakosti v malém podniku dle normy ISO 9001, následně procesem schvalování součásti do sériové výroby dle metodiky PPAP. V této části jsou řešeny především požadavky normy ISO 9001, statistická kontrola výroby a samotná certifikace podniku dle normy ISO 9001. Druhá část je zaměřena na problematiku sériové výroby příruby, za využití technologického zázemí společnosti Kovosobotka. V závěru práce jsou zohledněny i ned...

 1. Dolování dat

  OpenAIRE

  Stehno, David

  2013-01-01

  Cílem diplomové práce bylo nastudovat a popsat metodologii dolování dat CRISP-DM. Ze získané databáze byla prováděna predikce počtu hovorů na call centrum, přičemž bylo postupováno podle metodiky CRISP-DM. Ve fázi modelování byly použity 4 druhy modelů a to K-NN, neuronová síť, lineární regrese a model využívající metodu podpůrných vektorů. Pomocí různých druhů selekcí bylo zhodnoceno, které vstupní atributy mají důležitou roli pro výslednou predikci. Získané výsledky a poznatky mohou v budou...

 2. Účetnictví v zemědělství

  OpenAIRE

  Vejmelková, Veronika

  2008-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci Mezinárodního účetního standardu IAS 41 ? Zemědělství v podmínkách českého zemědělského podniku. V úvodu se zabývá jednotlivými specifiky oboru zemědělství. Další kapitola je zaměřena na stručnou charakteristiku účetní metodiky v zemědělství podle platné účetní legislativy v ČR. Dále je jde stručně charakterizován standard IAS 41 ? Zemědělství. Poslední kapitola se věnuje aplikaci standardu IAS 41 ? Zemědělství v praxi....

 3. Určení hodnoty věcných břemen stavby na cizím pozemku a přechodu nebo přejezdu přes pozemek jiného vlastníka

  OpenAIRE

  Kuhrová, Kristýna

  2011-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na problematiku věcných břemen z hlediska činnosti znalce. V první části práce je proveden rozbor platné právní úpravy věcných břemen, jejich členění, příčiny možného vzniku, změn a zániku. Dále následuje obecný popis metodiky oceňování věcných břemen, vymezení jednotlivých druhů cen a účelů oceňování věcných břemen. V návrhové části je teoretický rozbor aplikován na dva konkrétní případy věcných břemen, a to věcného břemene přechodu přes pozemek jiného vlastníka a...

 4. DRG systém v ČR

  OpenAIRE

  Hodyc, Daniel MUDr.

  2007-01-01

  Diplomová práce hodnotí historický proces implementace klasifikačního systému DRG v České republice a srovnává jej s vývojem analogických systémů v ostatních zemích světa. Na podkladě platné metodiky IR DRG užívané v ČR v roce 2006 analyzuje hospitalizační část lékařské péče poskytované ve Fakultní nemocnici v Motole. Zkoumá rozdíly v nákladovosti při srovnání rozdílných pacientských skupin (děti – dospělí, operovaní – léčení konzervativně) a ukazuje výhody užití DRG systému pro hodnocení kva...

 5. Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Pyskir

  2016-12-01

  • Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Pionowa stabilna pozycja ciała człowieka jest możliwa dzięki pracy skomplikowanego systemu kontroli postawy, którego praca wymaga prawidłowego działania i współpracy kilku zmysłów. Praca tego układu jest utrudniona w podeszłym wieku, ale także może być zaburzona w wyniku przebytych chorób czy urazów. Istnieje wiele sposobów oceny stabilności posturalnej, ale wypracowanie ogólnych norm różnicujących prawidłową od wadliwej pracy systemu kontroli postawy okazuje się być nadal dużym wyzwaniem. Cel Próba znalezienia takich wartości kilku mierzonych, podczas prostego, krótkiego badania, parametrów, których przekroczenie wskaże na ryzyko wystąpienia zaburzeń pracy systemu kontroli postawy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 50 pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza oraz 50 zdrowych ochotników. Do badania wykorzystano posturograf firmy PROMED J. Otton. Rejestrowano błądzenie centrum nacisku (COP na podłoże w czasie swobodnego stania przez 32 sekundy. Badanie obejmowało trzy próby – przy oczach otwartych, zamkniętych oraz samokontrolę. Wyniki Analizowano wartości pola powierzchni i długości statokinezjogramów w trzech sytuacjach pomiarowych oraz współczynniki Romberga i współczynnik koordynacji w badaniu samokontroli. Wszystkie analizowane parametry w grupie pacjentów znacznie różniły się od wyników uzyskanych przez osoby zdrowe. Uwagę zwraca szczególnie powierzchnia SKG przy oczach zamkniętych, współczynnik Romberga i współczynnik koordynacji. Wnioski Wartości pola statokinezjogramu przy oczach zamkniętych przekraczające 400mm2 w czasie 30 sekund badania, jak również wartości współczynnik Romberga powy

 6. Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Konarzewski

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest weryfikacja dwóch hipotez. Pierwszą, według której zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej jest ujemnie skorelowane z wiekiem startu szkolnego, sprawdzono na danych z Badania sześcio- i siedmiolatków na starcie szkolnym. Dyspersje wyników pomiaru umiejętności czytania i pisania (ale nie umiejętności matematycznych 1164 dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej istotnie malały w kolejnych kwartylach wieku. Drugą hipotezę, zgodnie z którą w oddziale szkolnym efekt względnego wieku w klasie trzeciej jest dodatnio skorelowany ze zróżnicowaniem początkowych umiejętności językowych i liczbowych w klasie pierwszej, sprawdzono na danych 4838 uczniów z 254 oddziałów trzeciej klasy szkoły podstawowej, zebranych w międzynarodowych badaniach osiągnięć szkolnych PIRLS i TIMSS 2011. Umiejętności początkowe oceniono na podstawie opinii rodziców. Hierarchiczna analiza regresji (przy kontroli płci i statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia oraz lokalizacji szkoły wykazała, że im większe było początkowe zróżnicowanie umiejętności językowych w oddziale (przy kontroli wieku uczniów, tym większa była różnica między osiągnięciami matematycznymi młodszych i starszych uczniów w klasie trzeciej. Wynik sugeruje, że pytanie o wiek, w jakim dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole, jest mniej ważne niż pytanie: Jak redukować zróżnicowanie umiejętności początkowych w oddziałach klasy pierwszej?

 7. Využívání otevřených vzdělávacích zdrojů studenty environmentálních oborů v České republice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduard Petiška

  2018-01-01

  Full Text Available Otevřené vzdělávací zdroje (OER jsou důležitou inovací ve vzdělávacích technologiích. Jejich správné využívání může mít řadu benefitů pro vysokoškolské vzdělávání i v oblasti environmentálního vzdělávání. Naopak, špatná práce s těmito zdroji může mít negativní dopady na znalosti studentů. Doposud nebylo zřejmé, jaké OER čeští studenti užívají, jak často a k čemu je využívají, a zda jsou schopni určit kritéria kvality. Na základě dosavadních zjištění jsme vypracovali metodu a na jejím základě realizovali výzkum formou dotazníkového šetření. U jednotlivých OER jsme přitom zkoumali a frekvenci využívání, b účely využívání a c subjektivní hodnocení kvality. Dotazníky byly rozdány v rámci environmentálních kurzů na pěti vysokých školách v ČR a celkem bylo vyhodnoceno 233 dotazníků. Ukázalo se, že většina studentů využívá OER často, zejm. Wikipedii, a to jak její českou, tak anglickou verzi, ačkoliv řada z nich má zkušenosti i s úložištěm nelegálních materiálů. Zdroje využívají zejména jako doplněk a sekundární zdroj, případně rozcestník k dalším zdrojům či k přípravě na zkoušky nebo psaní atestačních prací. Jako kvalitní zdroj hodnotí zejména Wikipedii. Většina studentů byla zároveň schopna určit alespoň některá kritéria, podle nichž posuzují kvalitu zdroje.

 8. Model Podejmowania Decyzji w Oparciu o Wartości Służący Ocenie Wariantów Systemu Monitorowania Stanu Technicznego Struktury Statków Powietrznych z Punktu Widzenia Wymagań Użytkownika Wojskowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klimaszewski Sławomir

  2016-12-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł opisuje model podejmowania decyzji w oparciu o wartości (ang. Value-Focused Thinking - VFT opracowany w celu oceny różnych wariantów wdrożenia systemu monitorowania stanu technicznego struktury (ang. Structural Health Monitoring - SHM wojskowego statku powietrznego. Rozpatruje się cztery warianty wspomnianego systemu (SHM oparte na: kontroli wzrokowej (aktualne podejście, czujnikach piezoelektrycznych (PZT, czujnikach światłowodowych z siatką Bragga (FBG i czujnikach próżniowych (Comparative Vacuum Monitoring - CVM. Przedstawiono przykład numeryczny w celu zilustrowania możliwości modelu. Analizy wrażliwości są wykonane dla takich wartości jak koszt, wydajność, dostępność statku powietrznego oraz poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level - TRL, aby zbadać wpływ tych parametrów na całkowitą wartość informacji z zakresu stanu technicznego struktury dostarczanych przez określony wariant systemu SHM.

 9. Bucket elevator

  OpenAIRE

  Chromek, Jiří

  2013-01-01

  Cílem této bakalářské práce je návrh svislého korečkového elevátoru, který má sloužit k dopravě obilovin s dopravní výškou 19 m a dopravovaným množstvím 100 t/hod. Práce se skládá z popisu korečkového elevátoru a jeho hlavních částí, zmiňující se v úvodní rešerši. Tato práce je zaměřena na funkční a kapacitní výpočet, určení pohonu a napínacího zařízení. Další výpočet je kontrolní, skládající se z pevnostní kontroly hnacího hřídele, výpočtu pera, životnosti ložisek a výpočtu napínacího zaříze...

 10. Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11

  OpenAIRE

  Pánek, Michal

  2013-01-01

  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť práce sa zaoberá metodamy určenými na tvarovanie dátového toku. Z tých boli vybrané a popísané metody, určené pre použitie v štandartoch 802.3 a 802.11. Práca sa v druhej časti zamerala na me- tody Hierarchical Token Bucket a Class-based queueing. Tretia časť práce je praktic...

 11. Changes of Diagnosis Criteria for Gambling-Related Disorders and Psychoactive and Behavioral Addictions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Niewiadomska

  2017-01-01

  Full Text Available Autorki poruszają kwestię zmian w kryteriach diagnostycznych dotyczących zaburzeń związanych z hazardem oraz uzależnień chemicznych i czynnościowych w literaturze przedmiotu. Prezentują też krótki przegląd kolejnych edycji podręczników międzynarodowych klasyfikacji, zarówno Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM, jak i The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD. W artykule przedstawiona jest również dyskusja badaczy na temat umiejscowienia zaburzeń związanych z hazardem w klasyfikacjach diagnostycznych. DSM-V umiejscawia zaburzenie hazardowe w kategorii „zaburzenia używania substancji i nałogów” (ang. Substance-Related and Addictive Disorders, DSM-V, w podkategorii „zaburzenia niezwiązane z substancjami” (ang. Non-Substace Related Disorders, DSM-V. Natomiast według nadal obowiązującego ICD-10, zaburzenie hazardowe pozostaje w obszarze zaburzeń kontroli i impulsów, pod nazwą „hazard patologiczny”.

 12. Strategy of adaptation in the management system at the Egyptian Universities after Arab Spring Uprising - revolution and aftermath

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borowski Piotr F.

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące doboru odpowiedniej strategii rozwoju przez uniwersytety egipskie, w dobie kryzysu politycznego. W Egipcie, po rewolucji roku 2011 i obaleniu prezydenta Mubaraka, nastąpił okres nieprzewidywalnych zmian politycznych, których efektem są ciągłe demonstracje i zamieszki na ulicach dużych miast. W lipcu 2013 roku miały miejsce kolejne niepokoje społeczne, które doprowadziły do upadku prezydentury Morsiego i wprowadzeniu kontroli przez armię. W tak niestabilnym, burzliwym i nieprzewidywalnym otoczeniu uniwersytety poszukują dla siebie właściwej ścieżki rozwoju. Jednym z przyjętych rozwiązań jest stosowana przez Uniwersytety strategia adaptacji, która w Egipcie spotyka się jednakże z silnymi uwarunkowaniami kulturowo-społecznymi

 13. Reflexia na stav a perspektívy didaktiky biológie z pohľadu situácie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarína Ušáková

  2014-12-01

  Full Text Available Príspevok popisuje východiská a impulzy rozvoja didaktiky biológie na Slovensku  z pohľadu skúseností edukačnej a výskumnej práce na Katedre didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PRIFUK v Bratislave. Cez stručný historický prehľad od povojnového obdobia až po súčasnosť upriamuje pozornosť na osobnosti, ktoré sú s formovaním didaktiky biológie úzko spojené. Poukazuje na niektoré spoločné problémy prírodovedného vzdelávania v kontexte spoločensko-politických zmien spojených so vstupom do EU a dôsledkami reformného úsilia s cieľom konvergencie vzdelávacích systémov krajín EU. Podrobnejšie sa venuje problémom v doktorandskom štúdiu  a výskumu v didaktike biológie, od kvality ktorého sa odvíja aj úroveň učiteľskej prípravy budúcich učiteľov biológie. Konkretizuje zmeny v obsahu aj v štruktúre didaktických predmetov s cieľom zvýšiť kvalitu a funkčnosť prípravy učiteľov. V závere príspevku autorka upozorňuje na pretrvávajúce problémy didaktiky biológie, ktorých riešenie si vyžaduje potrebu vyššej miery spolupráce všetkých zainteresovaných zložiek.

 14. Legislation of Renewable Energy Sources In Slovakia / Legislatívna Úprava Obnoviteľných Zdrojov Energie Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marišová Eleonóra

  2015-12-01

  Full Text Available Pestovanie energetickych rastlin a drevin na poľnohospodarskej pode a ďalšie využitie ich energie predstavuje zasadny vyznam pre realizaciu dlhodobej strategie Slovenska v oblasti ziskavania a využivania obnoviteľnych zdrojov energie (OZE. Energeticke rastliny spĺňaju ciele strategie Europa 2020 a prispievaju k diverzifi kacii energetickych zdrojov. Prispevok vychadza z pravnych predpisov EU a narodnej legislativy upravujucej OZE. Analyzovane su Smernica 2009/28/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. aprila 2009 o podpore využivania energie z obnoviteľnych zdrojov a o zmene a naslednom zrušeni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tema obnoviteľnych zdrojov energie je integrovana do Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Konkretne Akčny plan pre biomasu 2008-2013, Strategia vyššieho využitia obnoviteľnych zdrojov energie na Slovensku a Strategia energetickej bezpečnosti Slovenska bola prijata až do roku 2030. Trvalo udržateľne využivanie poľnohospodarskej pody, jeho riadenie a využivanie, ako aj ochrana jeho kvality a funkcie su upravene zakonom č 220/2004 Zb. o ochrane a využivani poľnohospodarskej pody a ktorym sa meni zakon č. 245/2003 Zb., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životneho prostredia a o zmene niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov, ktory nadobudol učinnosť 1. maja 2004. Zakon č. 57/2013 Zb., ktory je platny od 1. aprila 2013, stanovuje zasady a postup zriaďovania plantaži rychlorastucich drevin na poľnohospodarskej pode. Slovenska pravna uprava zaviedla register rychlo rastucich drevin na každom okresnom urade (72, na pozemkovom a lesnom odbore na Slovensku. Prieskum tychto registrov ukazuje, že tato pravna uprava podporuje poľnohospodarov, aby začali použivať marginalne pody pre rychlo rastuce dreviny.

 15. Leczenie skojarzone astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i β2-agonistami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Dokonany w tym artykule przegląd badań ocenia dowody dotyczące leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA. Za leki pierwszego wyboru w astmie uznaje się wGKS. Integralną częścią leczenia astmy są β2-agoniści, najsilniejsze leki rozszerzające oskrzela. Obecnie dostępne są dwa leki z grupy długo działających β2-agonistów – formoterol i salmeterol. W kilku badaniach klinicznych udowodniono, że kombinacja wGKS i LAβA stanowi skuteczną i bezpieczną opcję w leczeniu astmy. Raporty GINA zalecają dodanie LAβA do małych i średnich dawek wGKS, co pozwala na uzyskanie kontroli astmy. Także z badań klinicznych uzyskaliśmy wiedzę, że kombinacja wGKS i LAβA daje większe korzyści w kontroli objawów astmy niż dwukrotnie większa dawka wGKS. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną z rozwojem nadreaktywności oskrzeli. Przebieg kliniczny astmy jest zazwyczaj inny u różnych chorych, a nawet u tej samej osoby. W praktyce klinicznej choremu zaleca się podawanie stałych dawek wGKS, odpowiednich do stopnia ciężkości astmy, lub kombinacji wGKS i LAβA dwa razy dziennie i dodatkowo krótko działającego β2-agonisty „według potrzeby” (lub „na żądanie” dla złagodzenia objawów astmy. Ostatnio wprowadzono nowy model stosowania kombinacji wGKS i LAβA (budezonid/formoterol – tzw. SMART (Single Maintenance and Reliever Therapy. Jest to połączenie leków według koncepcji SMART stosowane zarówno w leczeniu przewlekłym dwa razy dziennie, jak i „według potrzeby” dla złagodzenia objawów bez dodatkowego stosowania leków tylko przynoszących ulgę. Badania kliniczne wykazały, że metoda SMART zmniejsza ryzyko ostrych zaostrzeń i jest dobrze tolerowana. Metoda ta ma korzystne działanie u pacjentów, u których utrzymują się objawy astmy pomimo leczenia kombinacją leków stosowanych tylko w leczeniu przewlekłym.

 16. Szacowanie efektu nauczyciela na osiągnięcia edukacyjne uczniów z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Koniewski

  2013-09-01

  Full Text Available Nauczyciele, różniąc się efektywnością pracy, wpływają na wyniki uczniów. Analizowano dane z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w gimnazjach w 2012 r. Analizy objęły 3883 uczniów z 246 oddziałów, ze 137 szkół i 202 nauczycieli matematyki oraz 4119 uczniów z 260 oddziałów, ze 143 szkół i 215 nauczycieli języka polskiego. Wariancja wyników egzaminów przypisana nauczycielom wyniosła 12% (matematyka i 8% (kompetencje językowe. W modelu uwzględniającym m.in.: wcześniejsze osiągnięcia, inteligencję, zmienne statusowe rodziny ucznia, efekt nauczyciela wyjaśnił 5% (matematyka i 4% (kompetencje językowe wariancji wyników egzaminu. Do tej pory nie było jasne, za pomocą jakich cech nauczycieli i stylu nauczania można wyczerpująco wyjaśnić zróżnicowanie efektywności ich pracy. Skala „autorytet nauczyciela/utrzymanie dyscypliny” wyjaśniła 91% efektu nauczyciela w nauczaniu matematyki i 81% w nauczaniu języka polskiego, przy kontroli wcześniejszych osiągnięć edukacyjnych, inteligencji, zmiennych statusowych rodziny ucznia i lokalizacji gimnazjum.

 17. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 18. Zmiany czynności kory ruchowej mózgu po leczeniu botuliną u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i spazmem kończyn dolnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Hok

  2011-12-01

  Full Text Available Miejscowe skurcze toniczne to powszechnie spotykany objaw stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM. Do ich zwalczania coraz częściej stosowany jest zastrzyk domięśniowy botuliny typu A. Do analizy statystycznej zaakceptowaliśmy 4 z 10 badanych pacjentów z SM i spastycznością kończyn dolnych oraz 5 zdrowych wolontariuszy. Pacjenci zostali poddani badaniu fMRI trzykrotnie: w tygodniu przed zastrzykiem botuliny A, a następnie w 4. i 12. tygodniu po iniekcji. Podczas badań fMRI probanci wykonywali zginanie i prostowanie stawu kolanowego według planu blokowego, przy czym faza czynna zamieniała się z fazą spoczynku w 15-sekundowych odstępach. Obraz przeciętnej aktywacji pacjentów podczas pierwszej sesji wskazywał, w porównaniu z grupą kontrolną, na istotny wzrost aktywacji obustronnej kory czuciowo-ruchowej płatu czołowego i ciemieniowego. Podczas drugiej sesji w 4. tygodniu aktywacja zmalała do tego stopnia, że statystycznie nie różniła się od zdrowej kontroli. Z kolei w obrazach trzeciej sesji po 12 tygodniach odnotowano w związku z wygaśnięciem efektu botuliny A ponowny wzrost aktywacji niemal do objętości pierwotnej. Wnioski: Stwierdzamy, że aktywacja kory ruchowej odzwierciedla zmiany w obwodowym układzie nerwowym zachodzące podczas leczenia za pomocą botuliny A, w czym prawdopodobnie pośredniczą zmiany w aferentacji. Jest to nowe odkrycie, aczkolwiek nie wykracza poza stwierdzenia podobnych badań przeprowadzonych innymi metodami.

 19. Aktualne poglądy na znaczenie neutrofilów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wciąż neutrofile czy może już mikrofagi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Gajewski

  2011-10-01

  Full Text Available Poglądy na rolę neutrofilów w procesie zapalnym na przestrzeniostatnich lat uległy fundamentalnym zmianom. Neutrofile sąkrótko żyjącymi, finalnie zróżnicowanymi fagocytami. Ponieważw wyniku kontaktu z patogenem ulegają szybkiej aktywacji, nazywanesą często pierwszą linią obrony organizmu. Zaktywowaneneutrofile żyją już bardzo krótko, ulegając apoptozie (kamikazecells. W reumatoidalnym zapaleniu stawów neutrofile mogą byćfagocytowane przez makrofagi, tworząc charakterystyczne komórkiReitera. Ostatnio wykazano, że migracja neutrofilów do tkanekhamuje proces apoptozy, a tym samym ich przedłużająca się aktywnośćmoże skutkować znacznym wydłużeniem czasu trwania procesuzapalnego. Ponadto wykazano, że neutrofile nie są komórkamijedynie biernie odpowiadającymi na zewnętrzne sygnały, aleodgrywają aktywną rolę w inicjacji i regulacji procesu zapalnegopoprzez wydzielanie prozapalnych cytokin, ekspresję receptorówMHC klasy II, a tym samym biorą udział w aktywacji i kontroli aktywnościlimfocytów T. Wykazano istotne znaczenie neutrofilóww patogenezie takich chorób, jak przewlekła obturacyjna chorobapłuc, choroba Behçeta czy zapalenia stawów. Komórki te, w kontekścienajnowszej wiedzy o ich roli, powinny w przyszłości staćsię ważnym celem nowych terapii reumatoidalnego zapaleniastawów.

 20. Stabilność posturalna starszych kobiet przed i po dziesięciu tygodniach ćwiczeń metodą Pilates = Postural stability of elderly women before and after ten weeks of Pilates exercises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Pyskir

  2016-12-01

  • Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz     Streszczenie   Wstęp Jedną z charakterystycznych cech człowieka jest stabilna pionowa postawa ciała. Nieprawidłowe działanie systemu kontroli postawy (PCS może powodować niekontrolowane upadki, co pogarsza kondycję fizyczną i ogranicza funkcje życiowe. Wykazano, że kontrola postawy u osób starszych jest utrudniona. Być może właściwie prowadzona rehabilitacja jest w stanie spowolnić ten proces. Cel Dotychczasowe badania pokazały pozytywny wpływ ćwiczeń Pilates na elastyczność tułowia i miednicy oraz równowagę dynamiczną. Celem niniejszej pracy było porównanie stabilności postawy starszych kobiet przed i po 10 tygodniach programu ćwiczeń metodą Pilates. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 35 kobiet w wieku 55-67 lat. Wstępne badanie posturograficzne wykonano przed rozpoczęciem ćwiczeń. Następnie uczestniczki programu przez 10 tygodni wykonywały ćwiczenia metodą Pilates pod opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Po zakończonym programie powtórzono badanie posturograficzne. Wyniki Analizowano pole powierzchni oraz długość rejestrowanych statokinezjogramów. Dokonano także analizy dyfuzyjnej otrzymanych krzywych. Ponad 60% uczestniczek uzyskało lepsze rezultaty w po programie ćwiczeń. Osoby, które w drugim badaniu miały gorsze wyniki donosiły, że były w dniu badania przeziębione lub mocno zmęczone.   Wnioski                 Pogorszenie stabilności postawy u osób starszych można minimalizować przez intensyfikację codziennej aktywności. Może jej pomóc wykonywanie ćwiczeń metodą Pilates. Badania posturograficzne stanowią dobre narzędzie do monitorowania pracy systemu kontroli postawy.   Słowa kluczowe: stabilność posturalna, system kontroli postawy (PCS, Pilates               Abstract   Introduction One of characteristic of humans is upright standing. Incorrect operation of Postural Control System (PCS can cause

 1. Wybrane aspekty dotyczące przychodów i kosztóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Czerny

  2009-06-01

  Full Text Available Celem postępowania upadłościowego, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie przychodów ze zbycia jego majątku, co pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów: z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. statyczny aspekt upadłości i jest związane z wyceną masy upadłości. Aspekt dynamiczny zaś wiąże się z zakresem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk. Decyzję o zakresie i czasie kontynuowania działalności w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej powinien podjąć syndyk, opierając się na danych generowanych przez system rachunkowości, przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej. Bardzo istotnym staje się zatem właściwe zarządzanie kosztami procesu upadłości, polegające na ich minimalizacji, co wymaga opracowania przez syndyka budżetu wydatków postępowania upadłościowego oraz przychodów i kosztów kontynuowanej działalności, a następnie szczegółowej kontroli ich wykonania.

 2. Przebieg i znaczenie zajęć arteterapeutycznych dla dziewcząt cierpiących na jadłowstręt psychiczny, hospitalizowanych na oddziale psychiatrii dziecięcej. Doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kondracka

  2014-06-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy była obserwacja i ewaluacja dotychczasowego przebiegu badania nad rolą warsztatów arteterapeutycznych w procesie zdrowienia nastoletnich pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny. Od grudnia 2011 roku autorka pracy, psycholog z tytułem plastyka ceramika, prowadzi warsztaty arteterapii na oddziale psychiatrii wieku rozwojowego. Do czerwca 2013 roku w zajęciach wzięło udział 27 pacjentek, spośród których 15 spełniło kryteria włączające do badania. Dziewczęta są badane po przyjęciu na oddział oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia za pomocą następujących narzędzi: EAT-26 (Eating Attitudes Test, EDI (Eating Disorder Inventory, YSR (Youth Self-Report – jedno z narzędzi z grupy Child Behavior Checklist – oraz KBPK (Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli. Dodatkowo po ukończeniu cyklu warsztatów arteterapeutycznych pacjentki są proszone o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Ich dotychczasowe wyniki przedstawiono w załączeniu. Obserwacje zdobyte przez autorkę w przebiegu prowadzenia zajęć arteterapeutycznych oraz wnioski wypływające z ankiet ewaluacyjnych wskazują na zapotrzebowanie na tego typu formę terapii wśród osób hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego. Na obecnym etapie badań trudno wykazać pozytywny wpływ arteterapii na proces zdrowienia pacjentek. Autorka ma nadzieję, że analiza wyników uzyskanych od ostatecznej liczby badanych umożliwi rzetelną ocenę skuteczności arteterapii w leczeniu jadłowstrętu psychicznego.

 3. Safety report for the independent CO{sub 2} loop for cooling the samples irradiated in the vertical experimental channels of the RA reactor; Izvestaj o sigurnosti za nezavisno kolo CO{sub 2} za hladjenje uzoraka ozracenih u vertikalnim eksperimentalnim kanalima reaktora RA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pavlovic, A; Zivkovic, S; Milosevic, M; Strugar, P [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  je kontroli i regulaciji temperature i pritiska. Ispitivanja osnovnih parametara rashladne petlje CO{sub 2} pokazala su da ona moze obaviti znatno vece zadatke nego sto je projektom predvidjeno. Prilog ovog izvestaja sadrzi rezultate ispitivanja na hermeticnost glava petlje u VEK-6 i VEK-8 helijumskim detektorom isticanja.

 4. POMIAR CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO METODĄ POJEMNOŚCIOWĄ W WARUNKACH OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja PRAŻMO

  Full Text Available Charakterystyka prądowo-napięciowa to podstawowa forma prezentacji parametrów elektrycznych ogniwa fotowoltaicznego. Wykres krzywej I-V modułu PV zmienia się w ciągu dnia w zależności od natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury modułu. Artykuł przedstawia pomiary krzywych I-V w warunkach oświetlenia sztucznego wykonanych autorskim urządzeniem. W skład układu pomiarowego oprócz urządzenia wchodził również komputer sterujący wraz z oprogramowaniem Arduino w celu kontroli procesu pomiaru oraz zapisu odczytu danych do pliku. Spośród różnych dostępnych metod pomiarowych do realizacji urządzenia wybrano metodę pojemnościową wykorzystującą proces ładowania kondensatora do zmiany rezystancji układu od zera do nieskończoności. Taka metoda pomiaru nie umożliwia odtworzenia krzywej od punktu zwarcia i wymaga ekstrapolacji wyników, natomiast wykorzystuje ona stosunkowo łatwy w konstrukcji układ elektroniczny a także nie jest ona kosztowna. Urządzenie mierzy napięcie poprzez wbudowany konwerter ADC porównując badane napięcie z napięciem referencyjnym oraz natężenie prądu w obwodzie wykorzystując czujnik natężenia oparty o efekt Halla. W pracy porównano rezultaty pomiarów dla dwóch różnych typów ogniw fotowoltaicznych: polikrystalicznego i monokrystalicznego ogniwa krzemowego. Otrzymane wyniki zaprezentowano w formie wykresów. Porównano na nich wyniki dla kilku pomiarów oraz wartości uśrednionych. Porównano obliczone wartości współczynnika wypełnienia, który określa stosunek mocy maksymalnej ogniwa rzeczywistego do mocy maksymalnej ogniwa idealnego z danymi podanymi przez producenta.

 5. Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Janicka

  2016-01-01

  kwestia to, czy większość dominującą można ukazać jako nieformalną instancję sprawującą rodzaj kontroli społecznej nad kompletnością Zagłady jako niemieckiej zbrodni państwowej. W centrum namysłu znajdują się także dotychczasowe funkcje kategorii świadka (bystander/onlooker, kategorii obojętności oraz koncepcji Zagłady jako traumy nieżydowskiego świadka. Funkcje te niejednokrotnie bowiem polegały na eliminacji z pola widzenia historycznego konkretu i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań. W tym sensie można mówić o koncepcji pamięci nieprzyswojonej (polskiej traumy Zagłady jako strategii przyswojenia pamięci Zagłady w sposób niezagrażający dominującej opowieści o przeszłości i tożsamości grupy większościowej. Tekst proponuje ponadto dekonstrukcję kategorii dialogu polsko-żydowskiego ze wskazaniem na zjawiska fałszywej symetrii i fałszywej uniwersalizacji, których częstą konsekwencją jest definiowanie antysemityzmu i Zagłady w kategoriach konfliktu międzygrupowego. Inspiracją do podjęcia namysłu była paradygmatyczna praca Michaela C. Steinlaufa Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust z 1997 roku, której polskie wydanie – zatytułowane Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady – ukazało się w roku 2001 w tłumaczeniu Agaty Tomaszewskiej.

 6. ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE ORAZ ENERGII ODPADOWEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OBIEKTU PRZEMYSŁOWO-BIUROWEGO W SCHWABACH/ NIEMCY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ada KOWALSKA

  Full Text Available Zastosowanie źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych na cele zaspokojenia potrzeb energetycznych pozwala na ograniczenie kosztów zakupu energii oraz opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w przypadku obiektów przemysłowych. W artykule omówiono rozwiązania służące redukcji zużycia energii i wykorzystaniu energii odpadowej generowanej w procesach produkcyjnych, zastosowane w nowej siedzibie producenta maszyn w przemyśle kablowym, firmie NIEHOFF. Zastosowane technologie pozwoliły na ograniczenie kosztów zakupu energii, opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego oraz sprawiło, że firma NIEHOFF stała się jednym z największych użytkowników geotermii w Niemczech. Zastosowane nowatorskie rozwiązania, wymagały użycia materiałów i izolacji termicznej o możliwie najniższych współczynnikach przewodzenia ciepła. Dopiero tak zaprojektowany budynek mógł spełnić warunki wysokiej efektywności energetycznej nowobudowanych obiektów. Głównym źródłem ciepła w budynku jest energia geotermalna, która zasila zarówno układ ogrzewania jak i chłodzenia. Takie podejście pozwoliło na oszczędności rzędu 75% w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych. Technologia wykorzystana do kontroli obiektów dostosowuje temperatury w pomieszczeniach z uwagi na warunki wewnętrzne oraz zewnętrzne, co zostało osiągnięte dzięki stałemu wglądowi do danych pogodowych. Zaopatrzenie w ciepło/chłód technologiczny zachodzi przez radiacyjne panele sufitowe, sufitowe panele grzewcze i wentylację oraz tradycyjną instalację c.o. co znacznie podniosło efektywność grzewczą oraz podniosło komfort pracowników. Obiekty firmy NIEHOFF w Schwabach są przykładem dobrych praktyk pro-ekologicznych i zrównoważonego wykorzystywania energii.

 7. Choroba refluksowa przełyku a astma oskrzelowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Patyk

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa i choroba refluksowa przełyku są często współwystępującymi jednostkami chorobowymi. Uważa się, że refluks stanowi potencjalny czynnik wywołujący lub zaostrzający astmę. Hipoteza ta opiera się zarówno na przesłankach patofizjologicznych, jak i badaniach klinicznych. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że zakwaszanie dolnej części przełyku powoduje wzmożoną reaktywność oskrzeli. Powstało kilka teorii wyjaśniających to zjawisko, do najistotniejszych należą teoria nerwowa, zapalna i mikroaspiracji. Wykazano również, że nieswoiste testy nadreaktywności oskrzeli mogą indukować epizody refluksu, co przemawia za udziałem samej astmy w promowaniu GERD. Do osłabienia mechanizmów antyrefluksowych prowadzą związane z zaostrzeniami astmy wzrost ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej oraz „pułapka powietrzna”, a także niektóre doustne leki rozszerzające oskrzela, zwłaszcza teofilina. Obie choroby mogą oddziaływać na siebie na zasadzie błędnego koła, co pociąga za sobą implikacje terapeutyczne. Nie ma jednak jednoznacznych danych z badań randomizowanych o skuteczności antyrefluksowej terapii farmakologicznej i chirurgicznej. Najnowsze dane z piśmiennictwa nie potwierdzają pozytywnych rezultatów takiej terapii w grupie astmy trudnej, w której dotąd rekomendowano wdrożenie leczenia dużymi dawkami IPP. Nadal brak jest przekonywają- cych danych dotyczących roli niekwaśnego i/lub żółciowego refluksu w astmie. Konieczne jest udoskonalenie i standaryzacja metod diagnostycznych oraz protokołów terapeutycznych pozwalających wyodrębnić grupę pacjentów, u których terapia antyrefluksowa przyniesie najlepsze efekty dla kontroli astmy.

 8. Gruźlica płuc u 27-letniej kobiety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamilla Tymińska

  2009-09-01

  Full Text Available Rozstrzenie oskrzeli to utrwalone, nieodwracalne, różnokształtne nieprawidłowe rozszerzenia oskrzeli – oskrzela są pogrubione i poszerzone oraz mają zmiany zapalne. U około 50% chorych przyczyna rozstrzeni oskrzeli pozostaje nieznana. Mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autosomalnie recesywnie. W większości jej przypadków dochodzi do zajęcia układów pokarmowego i oddechowego. Chlamydophila pneumoniae to bakteria przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie ostre infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Następstwem zakażenia mogą być uszkodzenie nabłonka rzęskowego w oskrzelach i zmiany sprzyjające rozwojowi astmy, nawracających katarów nosa, przewlekłego zapalenia gardła i zapalenia zatok. Według raportu WHO w roku 2006 zanotowano 9,2 miliona nowo rozpoznanych przypadków gruźlicy, z czego 7,7% dotyczyło chorych zakażonych wirusem HIV. Głównym celem światowego programu kontroli gruźlicy jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby do 2015 roku. DOTS (Directly Observed Treatment Short-course, czyli strategię krótkich kursów nadzorowanego leczenia, uważa się za najbardziej wydajną ekonomicznie w zwalczaniu gruźlicy. Opis przypadku dotyczy 27-letniej kobiety z astmą oskrzelową, która do końca nigdy nie została zdiagnozowana – pacjentkę przyjęto do szpitala z powodu nawracających napadów duszności. Pomimo wdrożonego leczenia antybiotykami i glikokortykosteroidami stan kliniczny chorej, a także obraz radiologiczny uległy pogorszeniu. Na podstawie wykonywanych badań podejrzewano chlamydiowe zapalenie płuc, idiopatyczne rozstrzenie oskrzeli oraz późną postać mukowiscydozy. W badaniach plwociny początkowo nie stwierdzono żadnych patogenów. Ostatecznie badanie bronchoaspiratu metodą BACTEC wykazało obecność prątków gruźlicy. Stan chorej po 6 miesią- cach leczenia przeciwprątkowego według zalecanego przez

 9. Ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Żurek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce znaczny odsetek populacji pozyskuje wodę pitną ze studni kopanych, podatnych na zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze. Woda pochodząca z tzw. prywatnych ujęć wodnych, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie podlega jednak ustawowej kontroli, a jej spo- żywanie naraża konsumentów na negatywne skutki zdrowotne. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych oraz odniesienie uzyskanych wyników do norm ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Materiał i metody. W przeprowadzonych analizach 36 próbek wody studziennej z terenu gminy Chmielnik, zawartość azotanów (III i jonu amonowego badano za pomocą fotometru, odczyn i przewodność elektrolityczną miernikiem wieloparametrowym, mętność za pomocą turbidymetru, zaś stężenie chlorków oznaczono metodą miareczkową. Wyniki. Dla badanych parametrów chemicznych, tj. azotanów (III, chlorków i jonu amonowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, podobnie jak dla parametru fizycznego, tj. przewodności elektrolitycznej. Ponadnormatywne wartości odnotowano natomiast dla dwóch parametrów fizycznych, tj. odczynu (2 próbki i mętności (33 próbki. Wnioski. Wodę z badanych studni kopanych można określić jako bezpieczną dla konsumentów pod względem badanych parametrów chemicznych, dla których spodziewano się przekroczeń dopuszczalnych norm w związku z terminem poboru. Problem ponadnormatywnych wartości mętności dla większości kontrolowanych studni może być rozwiązany poprzez wprowadzenie prostych metod uzdatniania, natomiast wprowadzenie regularnych badań wszystkich parametrów jakości wody pitnej pozwoliłoby ustalić, czy przekroczone normy dla odczynu wiążą się z niedopuszczalnymi stężeniami wskaźników chemicznych, które nie były badane w niniejszej pracy.

 10. Modernistyczny terror, czyli krótko o "tunnel vision" Jamesa C. Scotta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz Pietryka

  2014-06-01

  Full Text Available The terror of modernism or Scott’s 'tunnel vision'  The article analyses James C. Scott’s book Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Scott’s book examines different aspects of a modern state’s activity and its methods of control over the population. Scott describes diverse failures in state planning and links them to the ideology of what he terms “high modernism”. Scott states that this ideology results in over confidence in scientific progress and omnipresent simplifications, since a modernist plan does not recognize the importance of local knowledge and tradition. Though the book clearly illustrates how the fore-mentioned centralist approach leads to failures, its methodology, however, lacks the critical analysis of the nature of governance and liberal economy. Furthermore, Scott offers no insight on the late capitalism nor legible solutions for the described issues. He seems to be unaware of constructing his own “tunnel vision” by selective case studies and building the narration on simplified oppositions.   Modernistyczny terror, czyli krótko o tunnel vision Jamesa C. Scotta Artykuł jest analizą książki Jamesa Scotta, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Książka ta bada różnorodne aspekty aktywności współczesnego państwa i jego metody kontroli nad populacją. Autor opisuje rożnego typu niepowodzenia wynikające z państwowego planowania i wiąże je z ideologią nazwaną przez siebie „zaawansowanym modernizmem”. Scott twierdzi, że skutkuje ona pokładaniem nadmiernej wiary w postęp naukowy i wszechobecnymi uproszczeniami, ponieważ modernistyczny plan nie uznaje znaczenia lokalnej wiedzy i tradycji. Choć książka jasno pokazuje, jak wspomniane centralistyczne podejście kończy się porażkami, jej metodologii brakuje krytycznej analizy natury władzy i liberalnej ekonomii. Ponadto Scott pomija temat p

 11. The Problems of Controlling Defects in the Materials Used for the First Czechoslovak Nuclear-Power Station; Problemes de Controle des Defauts dans les Materiaux Utilises a la Premiere Centrale Nucleaire de Tchecoslovaquie; Problemy defektoskopicheskogo kontrolya stroitel'nykh materialov reaktora pervoj chekhoslovatskoj atomnoj ehlektrostantsii; Problemas de Control de Defectos en los Materiales Utilizados en la Primera Central Nuclear de Checoslovaquia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radislav, Filipp [Zavody Im.V.I. Lenina, Pl' zen, Czechoslovakia (Czech Republic)

  1965-09-15

  . Igualmente, se compensa el efecto de la irregularidad del acoplamiento acustico; el dispositivo envia impulsos al dispositivo del registro a distancia. Las dimensiones del defecto se determinan con ayuda de un atenuador. En la actualidad, se esta montando una instalacion automatica que permitira proceder al control de la superficie de un cilindro vertical. En el caso de las soldaduras, es necesario efectuar el control en la parte exterior a temperatura elevada. Con esa finalidad, en la fabrica 'V.I. Lenin' d e Pilsen se ha construido un dispositivo especial que permite procecer a controles de gran exactitud a altas temperaturas. El control no destructivo de los elementos soldados se efectua igualmente por rayos X. La medicion de pequenosi espesores y del metal base de una soldadura se hace mediante rayos X caracteristicos, utilizando chasis especiales. En la radioscopia de piezas soldadas de gran espesor se recurre a un betatron de procedencia checoslovaca. En la memoria se describe la tecnica de los ensayos, los resultados obtenidos y se comparan las caracteristicas del mencionado betatron de 15 MeV con otro construido por la firma Siemens. (author) [Russian] Daetsja kratkoe opisanie korpusa reaktora pervoj chehoslovackoj atomnoj jelektrostancii. Vysokie tre- bovanija k konstrukcii i tehnologii izgotovlenija korpusa reaktora, vypolnennogo iz nizko- legirovannoj nestarejushhej stali (tolshhina stenok 650 mm), priveli k neobhodimosti razra- botki metoda 'svidetelej' dlja kontrolja prochnosti konstrukcii bez razrushenija osnovnogo materiala i svarnyh soedinenij. Dlja kontrolja kachestva osnovnogo materiala i svarnyh soedinenij v bol'shoj mere is- pol'zuetsja ul'trazvukovoj impul'snyj metod s primeneniem odnogo zonda. Daetsja opisanie metodiki ispytanij i ocenki pokazanij vo vremja issledovanija osnovnogo materiala, a takzhe metodiki ispytanija kachestva jelektroshlakovyh svarnyh soedinenij, svarnyh soedinenij, provedennyh v atmosfere uglekislogo gaza , i ruchnyh dugovyh

 12. Purists, Partisans, and the Aesthetic Dimension of Sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charles Robinson

  2014-05-01

  vhodně uvádí, že estetická dimenze sportu je důležitá pro naše potěšení ze sportu, není důvod předpokládat, že partyzáni nemohou oceňovat sport esteticky. Navíc zatímco je výhra očividně velmi důležitá při hodnocení kvality sportovních týmů, budeme je hodnotit lépe, dosáhnou-li ji prokázáním estetických hodnot. I ten nejhlučnější partyzán je schopen takové týmy ocenit.

 13. Nuclear Collective Hamiltonian and Deformations; Yadernyj kollektivnyj gamil'tonian i deformatsii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kumar, Krishna [Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Copenhagen (Denmark)

  1968-12-15

  kollektivnom gamil'toniane Bora i modeli s parnym i kvadrupol'nym vzaimodejstviem. S pomoshh'ju chislennogo podbora velichiny svjazej mezhdu pjat'ju komponentami kvadrupol'nogo dvizhenija teorija mozhet ob{sup j}asnit' i predskazyvat' mnogie tendencii nizkolezhashhih urovnej i jelektromagnitnyh perehodov v oblasti W-Os-Pt. Nulevye kolebanija igrajut vazhnuju rol' v razmytii volnovoj funkcii jadra v ploskosti {beta}-{gamma}, tak chto povedenie jadra sushhestvenno zavisit ot po-vedenija kollektivnogo gamil'toniana vdali ot ravnovesnoj formy. Zavisimost' gamil'toniana ot u, i osobenno chlena v potenciale, otvechajushhego za raznicu vytjanutoj i spljusnutoj formy, igraet rjoshajushhuju rol' v rasshheplenii 2'{sup +} i 4{sup +} sostojanij i v sostojanijah I Not-Equal-To 0, s kvadrupol'nymi momentami, neravnymi nulju i imejushhimi mesto dazhe v sluchae sfericheskoj ravnovesnoj formy ili polnost'ju assimmetrichnoj s {gamma} = 30 Degree-Sign . Angarmonichnost' shesti inercionnyh funkcij gamil'toniana Bora vyzyvaet smeshivanie {beta}-{gamma} polos v protonah W, umen'shaet {beta}-{gamma} smeshivanie v izotopah Os i nejtralizuet razlichie v potenciale vytjanutoj i spljusnutoj formy. Takim obrazom, rasschitannyj spektr 196Pt okazalsja kolebatel'nym. Raschety dlja {sup 196}Pt dajut kak dostatochno bol'shoj otricatel'nyj kvadru- pol'nyj moment pervogo 2{sup +} sostojanija, tak i maluju verojatnost' prjamogo perehoda iz osnovnogo sostojanija na vtoroe 2{sup +} sostojanie. Odnako asschitannye 2+ (sostojanija {sup 192-196}Pt nahodjatsja na 0,1-0,2 Mjev vyshe. Velichiny V(E2; 2 Rightwards-Arrow 2'), rasschitannye dlja jetoj oblasti, bol'she nabljudaemyh priblizitel'no raza v dva. Ukazyvajutsja nekotorye vozmozhnye puti sovershenstvovanija metodiki. (author)

 14. Radioisotope Scanning of the Pancreas with Selenomethionine-Se{sup 75}; Gammagraphie du Pancreas a l'Aide de la Selenomethionine-{sup 75}Se; Diagnosticheskoe fotoskennirovanie podzheludochnoj zhelezy; Gammagrafia del Pancreas Mediante Radioisotopos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sodee, D. B. [Doctors Hospital and Renner Clinic Foundation, Cleveland Heights, OH (United States)

  1964-10-15

  voznikajushhee v rezul'tate koncentraciiselenometionina - {sup 75}Se v pecheni izluchenie, kotoroe v proshlom meshalo tochnomu opredeleniju kontura podzheludochnoj zhelezy. Nedavno avtory ispol'zovali kristall razmerom 12,5 h 7,5 sm i 121-kanal'nyj svincovyj kollimator s fokusnym rasstojaniem 12,5 sm. Jeto uluchshilo kachestvo izobrazhenija, i po mere usovershenstvovanija metodiki mozhno budet, verojatno, videt' men'shie povrezhdenija na bol'shej glubine. Okazalos',chto karcinoma podzheludochnoj zhelezy koncentriruet selenometionina -Se75 . huzhe, chem normal'naja tkan'. S pomoshh'ju jetoj metodiki udalos' pravil'no istolkovat' zabolevanie u 5 iz 6 bol'nyh, stradajushhih karcinomoj podzheludochnoj zhelezy. Nepoddajushhiesja obnaruzheniju Mel'chajshie karcinomatoznye uzly byli zatemneny uvelichennoj pechen'ju. Diagnoz ostrogo i hronicheskogo pankreatita takzhe podtverzhdaetsja skennirovaniem podzheludochnoj zhelezy, poskol'ku povrezhdennye kletki podzheluzhochnoj zhelezy ne koncentrirujut selenometionin -{sup 75}Se. Avtor takzhe opisyvaet izbiratel'noe pogloshhenie selenometionina -{sup 75}Se tkan'ju para- shhitovidnoj zhelezy . S pomoshh'ju jetogo zhe metoda skennirovanija byli obnaruzheny adenomy parashhitovidnoj zhelezy u nebol'shoj gruppy bol'nyh s povyshennoj funkciej parashhitovid- noj zhelezy. Fotoskennirovanie podzheludochnoj zhelezy uzhe javljaetsja prakticheskim metodom, i v nastojashhee vremja vedetsja izuchenie fotoskennirovanija parashhitovidnoj zhelezy. Narjadu s vnov' probudivshimsja interesom k organam, kotorye byli nevidimy pri obychnyh radiograficheskih metodah, selektivnoe skennirovanie organov s pomoshh'ju soedinenij,soderzhashhih mechenye atomy i podobrannyh po ih biohemicheskim svojstvam, stanovitsja vazhnym metodom budushhego. (author)

 15. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2012-03-01

  assistants do. We also established that more motor/sports active the pre-school teachers are during the week, the more often they participate in motor/sports activities in kindergartens, as well. CONCLUSIONS: The results of our research direct us towards providing a wider range of seminars within in-service teacher training also for the assistants and to contemplate offering recreational activities for the kindergarten staff, which shall contribute to a comprehensive bio-psycho-social status of an individual and to reshaping his lifestyle from the sedentary to the active one.[VÝCHODISKA: Na vzdělávacím procesu předškolních dětí v mateřských školách se společně podílí učitelé mateřských škol a asistenti. Výběr témat a zaměření výuky se odvíjí od jejich profesionality, které je také reflektována v subjektivních teoriích ovlivňujících volbu jejich životního stylu. CÍLE: Autoři se pokouší vymezit rozdíly v názorech předškolních učitelů a asistentů na kvalitu a množství času, které děti tráví ve školkách a vymezit rozdíly v jejich názorech na materiální podmínky k realizaci motorických/sportovních aktivit. Cílem bylo zjistit, zda předškolní učitelé uplatňují vyšší standardy, co se týče hodnocení kvality volného času, který děti tráví, a přísnější kritéria týkající se materiálních podmínek k provádění motorických/sportovních aktivit v mateřských školách než jejich asistenti. METODIKA: Výzkumný vzorek se skládal z 810 předškolních učitelů a asistentů na celém území Slovinska. Vzorek nebyl nadbytečný. Data byla sbírána v září 2009 v rámci širšího výzkumu s názvem "Profesní trénink odborníků ve vzdělávání k zavádění prvků principů speciální pedagogiky dle konceptu Reggio Emilia v oblasti předškolní výchovy v letech 2008-2013" a byla analyzována pomocí základních statistických parametrů. Data byla zpracována u

 16. The effect of oxidative modifications of amino acid residues in the active center of tyrosinase on the process of graying = Wpływ oksydacyjnych modyfikacji reszt aminokwasowych w centrum aktywnym tyrozynazy na proces siwienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Cwynar

  2015-08-01

  2 Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy   Summary Reactive oxygen species (ROS are molecules that form during  physiological processes of cellular metabolism. Production of ROS in the organism is strictly controlled by the system of numerous anti-oxidative mechanisms. Insufficiency of defense systems and an increase in the level of free radicals leads to disturbances of the oxidative-antioxidative balance, and consequently, to generation of oxidative stress. Many observations indicate that the process which underlies graying is oxidative stress induced by hydrogen peroxide. Milimole concentrations of hydrogen peroxide (H2O2 are accumulated within gray hairs. Its presence inhibits transformation of tyrosine to melanin through the inactivation of the enzyme tyrosinase. The cause of an increase in H2O2 level is most probably a decrease in activity of catalase (CAT responsible for its detoxication. This is a significant step forward, since the studies have indicated that another enzyme, called pseudocatalase, may prevent generation of gray hair. Scientists are working on obtaining effective inhibitors of the process of graying that could in the future serve as medicines preventing premature graying. Finding the mechanisms responsible for this process creates possibilities for developing new objectives for pharmacological therapy. The aim of this work is to present current reports concerning the problem of graying and a potential participation of oxidative stress in the course of this process.   Streszczenie Reaktywne formy tlenu (RFT są molekułami powstającymi podczas fizjologicznych procesów metabolizmu komórkowego. Produkcja RFT w organizmie podlega ścisłej kontroli przez system licznych mechanizmów antyoksydacyjnych. Niewydolność systemów obrony oraz wzrost poziomu wolnych rodników prowadzi do zaburzeń równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej, a w konsekwencji do generacji stresu oksydacyjnego. Wiele obserwacji

 17. Simulation Based Investigation of Different Fleet Management Paradigms in Open Pit Mines-A Case Study of Sungun Copper Mine / Symulacje I Badania Różnych Paradygmatów Wykorzystania Floty Pojazdów I Urządzeń W Kopalniach Odkrywkowych. Studium Przypadku: Kopalnia Miedzi W Sungun

  Science.gov (United States)

  Hashemi, Ali Saadatmand; Sattarvand, Javad

  2015-03-01

  kontroli procesu mieszania rud o rozmaitej zawartości pierwiastka użytecznego. Korzystając z nowo-dodanego modułu, możliwe stało się monitorowanie porcji materiału wybieranego z poszczególnych poziomów i kontrolowanie rozsyłanych ciężarówek tak, by w skali całej kopalni możliwe było ciągłe utrzymanie zawartości pierwiastka użytecznego na żądanym poziomie.

 18. Choroba Alzheimera – rola badań immunohistochemicznych w diagnostyce choroby = Alzheimer's disease - the role of immunohistochemistry in the diagnosis of disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Cichacz-Kwiatkowska

  2016-02-01

  Authors’ Contribution: A Study Design B Data Collection C Statistical Analysis D Manuscript Preparation E Funds Collection   Słowa kluczowe: badania immunohistochemiczne, choroba Alzheimera, wewnątrzkomórkowe zwyrodnienia włókienkowe typu Alzheimera, białkowe prekursor amyloidu.   Key words: immunohistochemistry, Alzheimer's disease, neurofibrillary tangles, amyloid precursor protein.   Glosariusz: Choroba Alzheimera – najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegeneracyjna, po raz pierwszy opisana w 1906 przez Alois Alzheimer [1]   Glossary:  Alzheimer's disease (AD, also known as Alzheimer disease, the most common form of dementia, progressive neurodegenerative disease, first described by Alois Alzheimer in 1906 [1]   Streszczenie Choroba Alzheimera jest przewlekłą i postępującą chorobą neurodegeneracyjną, będącą zarazem najczęstszą przyczyną zespołu otępiennego. Skutki tej choroby dotykają zarówno samego pacjenta i jego otoczenie, przybierając wymiar zarówno społeczny jak i ekonomiczny. Częstość występowania otępienia towarzyszącego chorobie Alzheimera podwaja się co 4,5 roku u osób po 65. roku życia. U podłoża tego schorzenia leży zróżnicowana grupa zaburzeń związanych ze starzeniem się organizmu oraz interakcjami genetycznymi i środowiskowymi. Procesy neurodegeneracyjne obserwowane w przebiegu choroby Alzheimera prowadzą do upośledzenia morfologicznego i fizjologicznego neuronów oraz w konsekwencji ich śmierci. Doprowadza to bezpośrednio do upośledzenia kontroli poznawczej. W zmienionej patologicznie tkance nerwowej chorych stwierdzono obecność nieprawidłowych struktur, takich jak blaszki amyloidowe i zwyrodnienia włókienkowe (splątki neurofibrylarne. Sformułowano wiele hipotez starających się wyjaśnić procesy prowadzące do neurodegeneracji, najczęściej wymieniana jest teoria kaskady amyloidowej. Metody immunohistochemiczne pozwalają na wykrycie

 19. Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Przez wiele lat asymetria półkul mózgowych rozpatrywana była jako wyraźny podział funkcjonalny. W tym dychotomicznym modelu badacze wiązali półkulę lewą wyłącznie z funkcjami werbalnymi, a prawą – ze zdolnościami niewerbalnymi. Podział ten jest jednak niewyczerpujący i zdecydowanie upraszcza tematykę specjalizacji półkul mózgowych. Najnowsze doniesienia wskazują na współpracę i zarazem pewną niezależność międzypółkulową w zakresie kontroli funkcjonowania człowieka. Ponadto podkreśla się, że różnice funkcjonalne istnieją, ale są znacznie subtelniejsze, niż zakładano na początku badań dotyczących tej tematyki. Aby ułatwić zrozumienie istoty asymetrii funkcjonalnej, stworzono modele, które wyjaśniały mechanizm specjalizacji półkulowej i odrębność stylów przetwarzania bodźców. Dane potwierdzające istnienie asymetrii funkcjonalnej półkul pochodzą m.in. z doniesień o jednostronnych uszkodzeniach mózgu, agenezji spoidła wielkiego, zabiegach komisurotomii czy hemisferektomii. Na tej podstawie dokonano analizy funkcjonowania kognitywnego i emocjonalnego pacjentów. Wykryto pewne prawidłowości dotyczące różnic i podobieństw w funkcjonowaniu półkul mózgowych w zakresie percepcji wzrokowej, funkcji werbalnych, praksji, uwagi, pamięci i uczenia się czy funkcji wykonawczych. Jeśli chodzi o lateralizację emocji w mózgu, pojawia się wiele sprzecznych doniesień. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, które pomogą zrozumieć, czy istnieje lateralizacja emocji w mózgu, a jeśli tak, to jakich aspektów funkcjonowania afektywnego ona dotyczy. Niniejsza praca przedstawia przegląd poglądów na wpływ asymetrii półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne człowieka.

 20. Skuteczność montelukastu w ambulatoryjnym leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów powyżej 15. roku życia w warunkach codziennej praktyki lekarskiej (real life study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Kupryś‑Lipińska

  2012-12-01

  44,48% (3808, zmalała też liczba pacjentów z częściowo kontrolowaną astmą – z 60,33% (5104 do 46,77% (4004 i wyraźnie zmniejszy‑ ła się liczba chorych z niekontrolowaną astmą – z 31,45% (2661 do 8,75% (749. W opinii samych pacjentów istotnie poprawił się ich stan zdrowia, nastąpiła redukcja nasilenia objawów. W przedstawionym tu badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym na dużej grupie chorych potwierdzono wysoką skuteczność montelukastu w poprawie kontroli astmy, zarówno stosowanego w monoterapii, jak i jako leku dodanego do wcześniejszego leczenia.

 1. Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmiła Bartoszewicz

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Częstość jej występowania w Polsce wśród populacji dziecięcej wynosi 8,6%. To choroba o podłożu zapalnym i każdy, nawet niespecyficzny bodziec prowokujący zmiany zapalne w układzie oddechowym, może przyczyniać się do jej zaostrzeń. Dzieci, zarówno z podejrzeniem astmy, jak i z już ustalonym rozpoznaniem, są częstymi pacjentami pediatry i lekarza rodzinnego. Postawiona diagnoza astmy nie zwalnia lekarza z czujności i indywidualnego rozważenia każdego przypadku. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zaostrzeniem astmy, które wywołane było aspiracją ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Początkowo wywiad w kierunku ciała obcego był negatywny. Pomimo intensywnego leczenia nie uzyskiwano zadowalającej odpowiedzi. Asymetria objawów osłuchowych nad płucami oraz obraz radiologiczny klatki piersiowej skłoniły do pogłębienia wywiadu oraz diagnostyki. Wykrycie ciała obcego i jego usunięcie pozwoliło na uzyskanie kontroli astmy i zapobiegło powikłaniom wynikającym z intensywnego leczenia dziecka. Nawrotowość przebiegu astmy i jej przewlekły charakter sprawiają, że lekarz kolejne zaostrzenia traktuje rutynowo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dobrą reakcją na leczenie. Z drugiej strony często negatywny wywiad oraz różnorodność i niespecyficzność objawów związanych z aspiracją ciała obcego prowadzą do błędnej diagnozy. Dodatkowo leczenie przeciwastmatyczne może powodować czasowe złagodzenie objawów związanych z aspiracją ciała obcego i sugerować astmę jako pierwotną przyczynę choroby. Nierozpoznanie ciała obcego prowadzi do poważnych i nieodwracalnych następstw, które są konsekwencją zarówno pozostawania ciała obcego w drogach oddechowych, jak i konieczności stosowania intensywnego leczenia, np. glikokortykosteroidów systemowych czy wielokrotnej antybiotykoterapii.

 2. Związek pomiędzy typem alergenu a rozwojem choroby atopowej w grupie pacjentów leczonych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej WIM w Warszawie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2011-07-01

  Full Text Available Punktowe testy skórne to jedna z najpowszechniej stosowanych metod diagnostycznych we współczesnej alergologii, dzięki niej rozpoznajemy alergię natychmiastową, IgE-zależną. Diagnostycznie alergeny są stosowane w postaci standaryzowanych roztworów. Oceniana jest średnica powstałych bąbli, a także ich wielkość wzglę- dem kontroli dodatniej i ujemnej. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki punktowych testów skórnych przeprowadzonych w grupie 225 dzieci z objawami alergii w postaci astmy, alergicznego nieżytu nosa (ANN oraz atopowego zapalenia skóry (AZS. Oceniano związek pomiędzy typem alergenu a chorobą atopową oraz wiekiem dziecka. Najczęściej uczulającym alergenem w całej badanej grupie były roztocza kurzu domowego, stwierdzone u 81% pacjentów. Drugą co do częstości występowania alergię stanowiło uczulenie na pyłki traw (u 43%. W dalszej kolejności uczulały pyłki drzewa (33% i alergeny sierści kota (27%. Kolejność ta zmienia się w poszczególnych grupach wiekowych. Dla najmłodszej grupy pacjentów najczęściej stwierdzanym alergenem były pleśnie (54,3%, rzadziej odnotowywano – w równym stopniu – roztocza kurzu domowego oraz alergeny traw (po 43,5%. W grupie między 5. a 12. rokiem życia dominującym alergenem były roztocza kurzu domowego (90,7%, następnie pleśnie (50,4% i trawy (36%. U dzieci powyżej 12. roku życia również dominowały roztocza kurzu domowego (92%, rzadziej stwierdzano uczulenie – w równym stopniu – na trawy i pleśnie (po 58%. Najczęstszą manifestacją kliniczną był zespół współwystępowania astmy i ANN, rzadziej wystę- powały objawy astmy, a jeszcze rzadziej objawy ANN oraz zespół współwystępowania astmy i AZS. Najmniej liczną grupę stanowiły dzieci z objawami AZS. Rozkład najczęściej występujących alergenów w odniesieniu do manifestacji choroby atopowej wykazał, że wśród pacjentów z astmą oraz współistniejącymi astmą i ANN

 3. Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmiła Bartoszewicz

  2009-03-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Częstość jej występowania w Polsce wśród populacji dziecięcej wynosi 8,6%. To choroba o podłożu zapalnym i każdy, nawet niespecyficzny bodziec prowokujący zmiany zapalne w układzie oddechowym, może przyczyniać się do jej zaostrzeń. Dzieci, zarówno z podejrzeniem astmy, jak i z już ustalonym rozpoznaniem, są częstymi pacjentami pediatry i lekarza rodzinnego. Postawiona diagnoza astmy nie zwalnia lekarza z czujności i indywidualnego rozważenia każdego przypadku. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zaostrzeniem astmy, które wywołane było aspiracją ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Początkowo wywiad w kierunku ciała obcego był negatywny. Pomimo intensywnego leczenia nie uzyskiwano zadowalającej odpowiedzi. Asymetria objawów osłuchowych nad płucami oraz obraz radiologiczny klatki piersiowej skłoniły do pogłębienia wywiadu oraz diagnostyki. Wykrycie ciała obcego i jego usunięcie pozwoliło na uzyskanie kontroli astmy i zapobiegło powikłaniom wynikającym z intensywnego leczenia dziecka. Nawrotowość przebiegu astmy i jej przewlekły charakter sprawiają, że lekarz kolejne zaostrzenia traktuje rutynowo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dobrą reakcją na leczenie. Z drugiej strony często negatywny wywiad oraz różnorodność i niespecyficzność objawów związanych z aspiracją ciała obcego prowadzą do błędnej diagnozy. Dodatkowo leczenie przeciwastmatyczne może powodować czasowe złagodzenie objawów związanych z aspiracją ciała obcego i sugerować astmę jako pierwotną przyczynę choroby. Nierozpoznanie ciała obcego prowadzi do poważnych i nieodwracalnych następstw, które są konsekwencją zarówno pozostawania ciała obcego w drogach oddechowych, jak i konieczności stosowania intensywnego leczenia, np. glikokortykosteroidów systemowych czy wielokrotnej antybiotykoterapii.

 4. Ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespołem nerczycowym – sposoby radzenia sobie z nimi i metody wsparcia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Pawlak-Bratkowska

  2013-06-01

  Full Text Available Wstęp i cele pracy: Idiopatyczny zespół nerczycowy w wieku rozwojowym przebiega nawrotowo i trwale zmie‑ nia życie dzieci oraz ich rodziców. Celem badania była ocena poziomu lęku i depresji u rodziców dzieci z zespo‑ łem nerczycowym. Materiał i metodyka: Badanie zaplanowano jako przekrojową próbę kliniczną wśród rodzi‑ ców dzieci chorujących na zespół nerczycowy w odniesieniu do rodziców dzieci zdrowych. Wszyscy badani (46 rodziców wypełniali: ankietę dotyczącą przebiegu choroby u dziecka, kwestionariusz STAI (Inwentarz stanu i cechy lęku, kwestionariusz Skali depresji Becka, kwestionariusz Skali kontroli emocji (CECS. Grupę kontrolną stanowiło 20 rodziców dzieci zdrowych. Wyniki: Rodzice dzieci z zespołem nerczycowym charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji (Skala depresji Becka 8,7 vs 4,9, t = 2,18, p < 0,05. U ojców zaobserwo‑ wano wyższe subiektywne uczucie kontrolowania własnych reakcji w porównaniu z matkami – wyższy wynik CECS, suma u ojców (55,1 vs 47,2, t = 2,53, p < 0,05. U matek odnotowano wyższe wskaźniki zarówno w ska‑ lach mierzących poziom lęku jako cechy (STAI – cecha 45,7 vs 36,1, t = 3,19, p < 0,05 i stanu (STAI – stan 42,8 vs 33,4, t = 2,8, p < 0,05, jak i w kwestionariuszu badającym poziom depresji (10,62 vs 4,86, t = 2,66, p < 0,05. Rodzice, którzy wykazywali tendencję do obwiniania się o chorobę dziecka, podczas jej pierwszego epizodu uzyskali statystycznie istotny wyższy wynik w testach badających poziom depresji. Wnioski: Rodzice dzieci cierpiących na zespół nerczycowy charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem depresji niż rodzice dzieci zdrowych. Ważne wydaje się objęcie szczególną opieką matek, mającą na celu obniżenie poziomu lęku i objawów depresji, oraz ojców skłonnych do tłumienia przeżywanych emocji.

 5. Pilot testing of the Czech versions of the Coaching Behavior Assessment Questionnaire structure [Pilotní testování struktury české verze dotazníku Coaching Behavior Assessment Questionnaire

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Musálek

  2012-03-01

  Martin a Kelly Barnes vytvořili v roce 1999 dotazník Coaching Behavior Assessment Questionnaire, který vychází z CBAS (Smith a kol., 1977 a LSS (Chelladurai & Saleh, 1978, 1980. V současné době není v České republice podobný diagnostický nástroj pro hodnocení chování trenéra. CÍLE: Cílem této pilotní studie bylo přeložit a ohodnotit strukturu dotazníku CBAQ metodou strukturálního modelování pro populaci dětí ve věku 10 – 16 let. METODIKA: Pro účel překladu dotazníku byla použita modifikovaná metoda přímého překladu (Behling & Law, 2000. Dotazník vyplnilo 100 účastníků ve věku 10 – 16 let, 63 děvčat (průměrný věk 13,02; SD = 2,10, 37 chlapců (průměrný věk 13,27; SD = 1,37. Pro analýzu dat byla použita exploratorní a konfirmační faktorová analýza. VÝSLEDKY: Původní model byl testován za účelem ověření struktury a diagnostické kvality tohoto nástroje. Výsledky původního 12-faktorového modelu CBAQ ukázaly slabý fit modelu s podprůměrnými hodnotami indexů fitu RMSEA = 0,082, CFI = 0,600 a také nízké koeficienty generické reliability. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro re-analýzu dat, ze které byla vytvořena modifikovaná 5-faktorová struktura CBAQ. Tento 5-faktorový model s omezeným počtem položek ukázal nejlepší hodnoty indexů fitu RMSEA = 0,056; CFI = 0.964 a také akceptovatelné hodnoty generické reliability. ZÁVĚRY: Tato studie měla pilotní charakter, uvědomujeme si proto, že snížení velkého počtu položek u této modifikované verze vedlo ke ztrátě informace. Přesto se domníváme, že by tato finální 5-faktorová verze s 15 položkami mohla tvořit základ pro budoucí připravovanou plně standardizovanou českou verzi CBAQ.

 6. Somatická analýza posluchačů tělesné výchovy ve čtyřletém sledovaném období Somatic analysis of PE students within a four-year research period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vojtěch Gajda

  2006-02-01

  Full Text Available Moderní pojetí interpretuje sportovní výkon jako vymezený systém prvků, které jsou označovány jako komponenty, determinanty, faktory apod. Velmi důležitou skupinou faktorů jsou faktory somatické, které se týkají podpůrného systému. Za somatické faktory považujeme tělesnou výšku, hmotnost, délkové, šířkové a obvodové rozměry a z nich tedy plynoucí tělesnou stavbu (velmi často vyjádřenou somatotypem. Příspěvek se zabývá tělesnou stavbou studentů oboru TV 1. ročníku, které můžeme považovat za selektovanou skupinu populace s poměrně velkým objemem pohybové aktivity. Šetření bylo prováděno v letech 2001–2004 a bylo do něj zařazeno 265 studentů (166 mužů a 99 žen. Pro zjištění tělesné stavby byl určován somatotyp podle metodiky Heath-Certer (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Při srovnání průměrných somatotypů studentů tělesné výchovy v jednotlivých letech jsme nezaznamenali významné rozdíly. Za výjimku můžeme považovat snad jen endomorfní komponentu u mužů, která měla výrazně klesající trend (hodnota se blížila k hranici statistické významnosti α = 0,05. Vzhledem k tomu, že považujeme studenty tělesné výchovy za selektovanou populaci s velkým objemem pohybové aktivity, předpokládali jsme u nich výrazný rozvoj habitu a typ somatotypu, kterým se většina přiblíží optimálnímu somatotypu pro studenty TV (Riegerová & Ulbrichová, 1993. Měření však ukázala, že studenti výrazně zaostávají především v oblasti mezomorfie, což ukazuje také srovnání s populačním normativem. Domníváme se, že zjištěné hodnoty mohou vypovídat o klesající úrovni fyzického a s tím souvisejícího somatického rozvoje naší populace. Modern theories and studies interpret sport performance as a defined system of elements which are characterized as components, determiners, factors, etc. Somatic factors concerning the support system

 7. The Technique and Dosimetry of Pituitary Implantation Using Sources of Y{sup 90}; Technique et Dosimetrie de l'Implantation de Sources d'Yttrium-90 dans l'Hypophyse; ДОЗИМЕТРИЯ ИМПЛАНТИРОВАННЫХ В ГИПОФИЗ ИГЛ ИТТРИЯ-90; Dosimetria de la Implantacion de Fuentes de {sup 90}Y en la Hipofisis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duggan, Mary H.; Jones, E.; Mallard, J. R. [Department of Physics, Hammersmith Hospital, London (United Kingdom); Joplin, G. F. [Department of Medicine, Postgraduate Medical School, London (United Kingdom)

  1963-03-15

  de implantacion consiste en elegir un tamano y una actividad de la fuente adaptados a las dimensiones de la glandula en cuestion. De esta manera, se procura que el procedimiento sea uniforme en todas las implantaciones. La forma de la glandula y el acceso a ella son tales que la mejor manera de lograr su destruccion completa es implantar dos fuentes, consistentes en varillas de Y{sub 2}O{sub 3} sintetizado (de 1 mm de diametro y de longitud adaptada a las dimensiones de la glandula). La actividad de la varilla se elige tambien convenientemente; en los casos caracteristicos esta comprendida entre 2 y 3 me. Los autores han encontrado experimentalmente la relacion entre la dosis de irradiacion por una parte y la geometria y la actividad por otra. Como absorbedor equivalente al tejido, utilizaron cera Mix D; como detector, una pelicula y como patron, una fuente calibrada de {sup 90}Sr ( que se desintegra formando {sup 90}Y). La memoria examina la validez de este procedimiento. Este trabajo permitio comprobar que la necrosis y la ablacion de la hipofisis requieren dosis que oscitan entre 100 000 y 200 000 rad. (author) [Russian] Udalenija gipofiza putem implantacii ittrievoj igly nahodit vse vozrastajushhee primenenie pri lechenii raka grudnoj i predstatel'noj zhelez,tak zhe kak pri lechenii diabeticheskoj retinopatii, bolezni Kushinga, akromegalii i, vozmozhno, jekzoftal'ma pri bazedovoj bolezni. IttriJ-90 javljaetsja naibolee podhodjashhim izotopom, kogda trebuetsja polnoe udalenie zhelezy, tak kejs on ispuskaet tol'ko beta-chasticy, maksimal'nyj radius dejstvija kotoryh (7 mm) soizmerim o razmerami zhelez. Implantacija v zhelezu sterzhnej standartnoj aktivnosti, nezavisimo ot ih velichiny, nedopustima iz-za standartnogo urovnja dozy, vvodimoj v zhelezy, togda kak cel'ju metoda implantacii javljaetsja vozmozhnost' vybora velichiny i aktivnosti istochnika sootvetstvenno razmeram rassmatrivaemoj zhelezy. Takim obrazom kachestvo metodiki mozhet sovershenstvovat'sja ot

 8. Clinical Photoscintillography: Technique and Applications; Photoscintigraphie Clinique: Methode et Applications; Klinicheskaya fotostsintillografiya: metodika i primenenie; Fotocentelleografia Clinica: Tecnicas y Aplicaciones

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ephraim, K. H. [Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut, Rotterdam (Netherlands)

  1964-10-15

  stvitel'nosti plenki primenjaetsja umerennyj usilitel' k on tra stno sti , i plenka prosmatrivaetsja v televizionnoj si stem e s zakrytym konturom. Podcherkivaetsja neo b h o dimost' adaptirovanija kollimacii k reshaemoj klinicheskoj probleme. Obsuzhdajutsja rezul'taty primenenija v klinike vysheupomjanutoj metodiki dlja i zu ch e nija zabolevanij shhitovidnoj zhelezy, pochek, pecheni i skeleta . (author)

 9. Pozorování aktivity autonomního nervového systému prostřednictvím spektrální analýzy variability srdeční frekvence u hráčů ledního hokeje Autonomic nervous system observation through to use of spectral analysis of heart rate variability in ice hockey players

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iva Řehová

  2007-01-01

  Full Text Available Cílem studie bylo poodhalit vliv pravidelného sportovního tréninku na aktivitu autonomního nervového systému (ANS, která byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV. K vyhodnocení výsledků SA HRV byly použity komplexní indexy (celkové skóre – TS, aktivita vagu – VA, sympatovagová balance – SVB a věkově standardizovaná hodnota celkového spektrálního výkonu (PT (Stejskal et al., 2002. Výzkumný soubor tvořili čtyři hráči ledního hokeje. Na základě získaných výsledků jsme došli k závěru, že kvalita sportovního tréninku ovlivňuje aktivitu ANS. Změny aktivity ANS, a tím velikosti adaptability sportovce, mohou významně ovlivnit sportovní výkon. Optimalizace adaptačních procesů prostřednictvím kontroly tréninkového zatížení na základě měření SA HRV může přinést nové aspekty řízení sportovního tréninku. The aim of our study was to investigate the infl uence of regular sport training on the activity of the autonomic nervous system (ANS and to disclose patterns of interrelations between them. The activity of the ANS was evaluated by means of the spectral analysis of heart rate variability (SA HRV. We used complex indices (total score – TS, vagal activity – VA, sympathovagal balance – SVB and age standardized values of total spectral power (PT for SA HRV results evaluation (Stejskal et al., 2002. The study group consisted of four ice hockey players, of whom all were 17 years old. The SA HRV was monitored by using VarCor PF7 hardware and VarCorMulti computer software, which enables four individuals to be measured at the same time. The examination of heart rate variability took place once a week in the morning. Information about the previous day’s training load, the duration and quality of sleep, and their self-reported health status (SRH was also obtained by completing a questionnaire before the SA HRV examination. Overall sports

 10. Determining Acceptable Explosive Charge Mass Under Different Geological Conditions / Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Ładunków Mw W Zróżnicowanych Warunkach Geologicznych

  Science.gov (United States)

  Pyra, Józef; Sołtys, Anna; Winzer, Jan; Dworzak, Michał; Biessikirski, Andrzej

  2015-09-01

  This article presents a procedure for determining the safety of explosive charges for their surrounding environment, using a limestone mine as a case study. Varied geological structures, as well as other constructions in the surrounding area of a mine, sometimes necessitate the use of two or more ground vibration propagation equations, and thus a variety of explosive charges, depending on the area of rock blasting. This is a crucial issue for the contractor, as it is important to blast the rock as few times as possible, while using the maximum amount of explosive charge for each blast. Wykonywanie robót strzałowych w górnictwie polega na odpalaniu mas materiału wybuchowego (MW) celem uzyskania dużej ilości odpowiednio rozdrobnionego urobku. W momencie zwiększonego popytu na surowce skalne zakłady górnicze zmuszone są do zwielokrotnienia wykonywania prac strzałowych aby zapewnić regularne dostawy produktu. Konsekwencją takich działań jest ponoszenie dodatkowych kosztów operacyjnych. Celem ich minimalizacji oraz uzyskania jak największej efektywności prowadzonych robót strzałowych jest wydłużanie serii, a więc stosowanie coraz to większych mas ładunków materiałów wybuchowych. Efektem takiego postępowanie jest możliwość wystąpienia w otoczeniu oddziaływania o potencjalnie szkodliwym charakterze m. in. drgania parasejsmiczne. Aby wyeliminować powyższy problem oraz zapewnić niezbędny komfort mieszkańcom, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia wykonawcze nakładają na podmiot wykonujący roboty strzałowe obowiązek ochrony otoczenia, poprzez prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie kontroli, monitorowania oraz wyznaczania dopuszczalnych mas ładunków MW. W momencie gdy nie ma możliwości ograniczenia niepożądanych wpływów dynamicznych po przez zmianę parametrów siatki strzałowej czy modyfikację struktury czasowo-częstotliwościowej drgań, jedyną możliwością staje si

 11. Numerical Simulation of Stress-Relief Effects of Protective Layer Extraction / Symulacja numeryczna skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie jej wybierania

  Science.gov (United States)

  Tian-Rang, Jia; Zi-Min, Zhang; Chun-An, Tang; Yong-Jun, Zhang

  2013-06-01

  ężeń i rozkładu spękań: pierwotna strefa wycieku, powoli zmniejszająca się strefa wycieku, gramatycznie powiększająca się strefa wycieku i stopniowo powiększająca się strefa wycieku. Powyższa klasyfikacja dostarcza wyraźnych wytycznych dla prowadzenia kontroli wycieku gazu w warstwach ochronnych. Wyniki symulacji skutków odprężania wykazują dużą zgodność z wynikami badań terenowych.

 12. Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miłosz J. Zieliński

  2014-04-01

  its inhabitants after the dissolution of the Soviet Union. In this sense, they can be considered as a starting point for further research which is my main objective as a PhD student at the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences.   Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców Przez minione dwie dekady obwód kaliningradzki podlegał różnorakim zmianom – nie tylko politycznym, ale również społecznym i kulturowym. W wyniku rozpadu Związku Sowieckiego obwód stał się półeksklawą, co dodatkowo spotęgowało skutki zachodzących zmian. W rezultacie obwód znacząco różni się od pozostałych część Rosji. Eksperci zajmujący się regionem, zarówno z Rosji, jak i innych krajów, zgodnie twierdzą, że obwód kaliningradzki to unikatowa część historycznej, kulturowej i społecznej mozaiki tego kraju. Nie jest zaskoczeniem, że procesy geopolityczne zostawiły ślad w tożsamości najbardziej europejskiego spośród rosyjskich regionów. Współczesna tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego nie może być jednak dokładnie zbadana i opisana bez analizy pierwszych lat istnienia tego bytu politycznego, tj. okresu od 1945 roku do końca lat 50. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe podsumowanie zmian, które nastąpiły w obwodzie kaliningradzkim, na podstawie czterech umownych dziedzin, tj.: okoliczności przejęcia kontroli administracji sowieckiej nad nowo zdobytym obszarem; zasiedlenie regionu przez nowych osadników i deportację pozostałej tu ludności niemieckiej; zastąpienie niemieckich nazw miejscowości przez nazwy sowieckie (rosyjskie; spontaniczne próby organizacji życia religijnego w regionie oraz stosunek władz centralnych i lokalnych do wspólnot wyznaniowych. Wymienione elementy powojennego życia w obwodzie kaliningradzkim przyczyniły się do stworzenia tu nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, która oznaczała ca

 13. Różnice deklarowanej częstości samokontroli stanu zdrowia u osób pracujących w zawodach medycznych i pozamedycznych = The difference between the declared frequency of self-health monitoring carried out by representatives of the medical and the non-medical professions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Józef Nowicki

  2016-05-01

  3. Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie     dr n. o zdrowiu Grzegorz Józef Nowicki1, dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak2, dr hab. n. o zdrowiu Barbara Ślusarska1, mgr Honorata Piasecka1, dr hab. n. o zdrowiu Danuta Zarzycka3, mgr Magdalena Brodowicz-Król3   1. Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2. Przychodnia Lekarza Rodzinnego, CRH ŻagielMed, ul. Onyksowa 12, 20-582 Lublin 3. Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie     Słowa klucze: profilaktyka, zachowania kontroli zdrowia, osoby pracujące Key words: prevention, behavior health checks, people working   Streszczenie Wstęp: Uczestnictwo w populacyjnych badaniach profilaktycznych oraz regularne samobadanie narządów to zachowania zdrowotne zmierzające do wczesnego wykrycia chorób. Cel pracy: Określenie różnic w zakresie deklarowanej samokontroli stanu zdrowia (uczestnictwo w programach profilaktyki i samobadania narządów pomiędzy osobami wykonującymi zawód medyczny i pozamedyczny. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 598 dorosłych osób pracujących, wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki: Uzyskane wyniki badań wskazują, że osoby wykonujące zawód niemedyczny istotnie częściej deklarowały uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP oraz w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Raka Jelita (p<0,001 niż badani wykonujący zawód medyczny. Natomiast kobiety, które wykonywały zawód medyczny, istotnie częściej deklarowały uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz częściej wykonywały  samobadanie piersi. (p<0,001. Wnioski: Istnieje

 14. The impact of competition in physical activity and sport on the self-perception of individuals with physical disabilities [Vliv soutěžení při pohybové aktivitě a sportu na sebehodnocení jedinců s tělesným postižením

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erik Sigmund

  2011-03-01

  self-perception as a whole. Quality of life was also seen, in some studies, to be an additional reference for comparison. The inclusion of competition had no significant effect on these relationships of selfperception. However, individuals competing at an elite or world class level showed significantly higher self-perception than all other groups. When able-bodied studies were compared, similar trends were found in both overall difference in self-perception and differences seen between competition levels. CONCLUSIONS: Findings show that competition should be included in physical activity and sport programs, for individuals with physical disabilities, only if it results in an increase in positive experiences for the participants. Participation in physical activity and sport programs contribute to an improvement in the quality of life of individuals with physical disabilities.[VÝCHODISKA: Zapojení do pohybové aktivity je jednou z tradičních strategií ke zlepšení kvality lidského života. Aplikování této strategie je již hodně publikačně doloženo. Proto bude příspěvek pohybové aktivity ke kvalitě života, sebevnímaní a sebehodnocení obsahem předložené práce. CÍLE: Cílem studie bylo analyzovat současné publikace hodnotící vliv účasti ve sportu a organizované pohybové aktivitě na sebehodnocení a kvalitu života jedinců s tělesným postižením. METODIKA: Literární zdroje byly vyhledávány prostřednictvím informačních databází Pubmed, Sport Discus, Medline, APAQ archives a European Journal of Adapted Physical Activity archives z let 1990–2009 a vybírány podle zaměření na analýzu vztahů mezi sebehodnocením, kvalitou života a pohybovou aktivitou a sportem u jedinců s tělesným postižením. Vyhledávání podle stanovených klíčových slov odhalilo 274 článků. Celkem 40 z nich obsahovalo úplné a validní informace k požadované analýze. Pro komparační analýzu výsledků bylo použito 9 z nich.

 15. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  Science.gov (United States)

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  -obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: • możliwość porównywania jakości wykonania noży, • możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, • możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, • parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: • pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, • badania parametrów materiałowych korpusu noża, • badania parametrów materiałowych ostrza, • pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, • pomiar twardości ostrza, • określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: • pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych, • badania parametrów materia

 16. Experimental Study of the Process of Neutron Thermalization in Time in Aqueous Moderators; Etude Experimentale du Processus de Thermalisation des Neutrons en Fonction du Temps dans les Ralentisseurs Contenant de l'Eau; Ehksperimental'noe izuchenie protsessa termalizatsii nejtronov vo vremeni v vodorodosoderzhashchikh zamedlitelyakh; Estudio Experimental del Proceso de Termalizacion de Neutrones en Funcion del Tiempo en Moderadores Acuosos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ishmaev, S. N.; Mostovoj, V. I.; Sadikov, I. P.; Chernyshov, A. A. [Gosudarstvennyj Komitet po Ispol' zovaniju Atomnoj Ehnergii SSSR, Institut Atomnoj Ehnergii Im. I.V.Kurchatova, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-08-15

  ambiente, con un poder de resolucion de 3,5 {mu}s. Los espectros medidos en un prisma de ZrH de gran tamano (B{sup 2} = 3,8 * 10{sup -2} cm{sup 2}) pertenecen a un intervalo de tiempos de moderacion (t > 30 {mu}s) en el cual la energia media de los neutrones es inferior a 0,13 eV y el intercambio de energia entre el gas neutronico y el medio se debe fundamentalmente a la excitacion de vibraciones acusticas en el reticulado. Dentro de este intervalo, la termaiizacion se desarrolla a un ritmo comparativamente lento y el tiempo necesario para obtener un espectro neutronico de equilibrio es del orden de 400 {mu}s. En montajes de ZrH de pequenas dimensiones (B{sup 2} Asymptotically-Equal-To 20 * 10{sup -2} cm{sup -2}) se observa un marcado efecto de enfriamiento por difusion. Los espectros medidos para tiempos de moderacion prolongados difieren considerablemente de la distribucion maxwelliana correspondiente a la temperatura ambiente. El tiempo necesario para lograr una distribucion energetica de equilibrio aumenta a medida que disminuyen las dimensiones del sistema. Los autores presentan espectros energeticos de neutrones en agua (B{sup 2} = 2,56 * 10{sup -2} cm{sup -2}) para tiempos de moderacion superiores a 13 {mu}s donde las deformaciones debidas a la resolucion son insignificantes. La forma del espectro solo concuerda con la distribucion maxwelliana a temperatura ambiente, al cabo de unos 100 {mu}s despues de emitida una rafaga de neutrones rapidos. El tiempo necesario para que el espectro de neutrones alcance el equilibrio es, en este experimento, tres a cuatro veces mas prolongado que los valores calculados por diversos autores. En la memoria se analizan los posibles motivos de esta discrepancia. (author) [Russian] S pomoshh'ju metodiki, opisannoj v drugom doklade avtorov na dannuju konferenciju, izmereny nestacionarnye spektry nejtronov v gidride cirkonija i vode pri komnatnoj temperature s razresheniem 3,5 mksek po vremeni zamedlenija. Spektry, izmerennye v prizme iz

 17. Quantitative Evaluation of Dose-Response Relationships in Human Beings with Skeletal Burdens of Radium-226 and Radium-228; Evaluation Quantitative de la Relation entre Dose et Reponse chez des Sujets Ayant une Charge Squelettique de Radium 226 et Radium 228; 041a 041e 041b 0414 ; Evaluacion Cuantitativa de las Relaciones Dosis-Respuesta en Seres Humanos con Cargas de Radio-226 y Radio-228 en el Esqueleto

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maletskos, C. J.; Braun, A. G.; Shanahan, M. M.; Evans, R. D. [Radioactivity Center, Department of Physics. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (United States)

  1964-11-15

  recurriendo a una prueba de contingencia, que permite comparar los datos efectivos con un modelo de independencia entre ambas variables, que se considera posible. Si no se comprueba tal independencia, se da por sentado que existe una relacion y se obtiene una descripcion cuantitativa de la ley de dependencia. Se aplican procedimientos de ajuste por cuadrados minimos a fin de deducir los coeficientes y las desviaciones standard de los,coeficientes de un desarrollo en serie. Tal expresion proporciona una descripcion cuantitativa de caracter empirico de los resultados, asi como una medida de su variabilidad, y sirve para comparar objetivamente los resultados con los obtenidos en otros laboratorios, pero no supone la intervencion de mecanismos biofisicos. Los resultados del examen clinico de estos sujetos se comparan con los datos obtenidos en testigos con cargas normales de radio, haya o no relacion de dependencia con la dosis de irradiacion. Los resultados preliminares indican que los cuadros radiograficos son los que presentan una correlacion acusada y neta con la dosis de irradiacion interna. Hay claros indicios de efectos fuera del esqueleto para cargas'mas elevadas, sobre todo en el recuento de linfocitos y en la velocidad de sedimentacion, que son analogos a los obtenidos en los experimentos realizados con perros en Utah. Se indican otros resultados de los analisis. Para un equivalente minimo de radio-226 puro < 0,5 {mu}c no se observan senales o sintomas clinicos significativos. En el intervalo de 10{sup 3} a 10{sup -1} {mu}c, los datos clinicos presentan valores normales. (author) [Russian] V rezul'tate issledovanija 361 pacienta, v kostjah skeleta kotoryh soderzhitsja radij-226 i radij-228, poluchen dostatochnyj material, pozvoljajushhij poluchit' kolichestvennuju ocenku vzaimosvjazi mezhdu biologicheskoj reakciej i dozoj vnutrennego obluchenija. Daetsja opisanie metodiki i privodjatsja predvaritel'nye rezul'taty dlja podobnogo analiza. Biologicheskie izmenenija byli

 18. Působení kognitivně-behaviorální psychoterapie na tělesné složení a konstituci Effects of cognitive behavioral psychotherapy on body composition and constitution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Kopecký

  2008-01-01

  žší průměrná hodnota se opět nacházela u skupiny nejmladších žen (83,6, nejvyšší (88,6 u skupiny nejstarších žen. Na základě hodnocení množství podkožního tuku dle metodiky Matiegky 57,5 % žen disponovalo více než 30 % tuku, z toho v kategorii nad 40 % podkožního tuku se nacházelo 28,75 % souboru. Hodnoty indexů centrality (1,3–1,5, které dokumentují rozložení podkožního tuku v jednotlivých oblastech těla, korespondují s vyššími hodnotami WHR a potvrdily především uložení tuku na trupu vzhledem ke končetinám. Byl tedy potvrzen výskyt abdominálního typu obezity. Na základě segmentální analýzy realizované metodou bioelektrické impedance bylo nejvíce tuku determinováno na dolních končetinách. Intervence prostřednictvím pohybové aktivity a změny výživových zvyklostí má především individuální dopad. Na základě hodnocení průměrných hodnot obvodových parametrů došlo ke snížení především obvodu pasu, břicha a boků, případně ke snížení obvodových parametrů na dolních končetinách (obvody gluteálního a středního stehna. Snížily se také průměrné hodnoty tělesné hmotnosti, BMI a WHR a zastoupení množství tukové složky v absolutních i relativních hodnotách. Ve všech kategoriích jsme zaznamenali signifikantní snížení endomorfie. Velmi významnou vlastností je silná vůle, která je nedílnou součástí intervence a kterou ne každá žena disponuje. Takže vždy v kurzech nacházíme i malé procento žen, které nesníží ani hmotnost, ani nedojde ke snížení obvodových parametrů a množství podkožního tuku zůstane stejné jako před nástupem na terapii. Obesity is a chronic disease of modern times that is not just a cosmetic problem but a bio-social-psychological problem especially, which means that obese individuals have, apart from their medical problems, also social and psychological problems. They often suffer from depression, low self

 19. Handling and Separation of Short-Lived Radioisotopes from Research Reactors; Manipulation et Separation des Radioisotopes a Courte Periode Produits dans des Reacteurs de Recherche; ПОЛУЧЕНИЕ И ОТДЕЛЕНИЕ КОРОТКОЖИВУЩИХ ИЗОТОПОВ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРАХ; Manipulacion y Separacion de Radioisotopos de Periodo Corto Obtenidos en Reactores de Investigacion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meinke, W. W. [University of Michigan, Ann Arbor, MI (United States)

  1963-03-15

  iz-za udalennosti ot snabzhavshego reaktora chasto ogranichivalos' temi, kotorye imeet period poluraspada bol'she odnogo dnja. Jeto tormozilo issledovanija v oblasti proizvodstva i primenenija radioizotopov voobshhe i v to zhe vremja meshalo potrebitele tochno ocenit' vozmozhnosti mnogih korotkozhivushhih izotopov. V svjazi s nalichiem vo vsem mire issledovatel'skih reaktorov jeta zavisimost' ot mesta proizvodstva izotopov mozhet predstavljat' soboj izvestnuju trudnost', no v to zhe vremja ona daet vozmozhnost' provodit' rjad novyh jeksperimentov s korotkozhivushhimi izotopami. Dlja jetogo trebuetsja vplotnuju podojti k voprosam proizvodstva mechenyh atomov. Pochti v techenie pjati let programma raboty ka issledovatel'skom reaktore Michiganskogo universiteta vkljuchala obrabotku, pererabotku i izmerenie korotkozhivushhih izotopov. Obychno pol'zovalis' izotopami, prodolzhitel'nost' poluraspada kotoryh ravnjalas' chasam i dazhe minutam. Hotja v dannom sluchae glavnye usilija byli napravleny na issledovanija v oblasti aktivacionnogo analiza, ispol'zovavsheesja oborudovanie i metodika mogut byt' primeneny i dlja drugih issledovanij. Dlja poluchenija korotkozhivushhih izotopov ne objazatel'no imet' sovershennoe oborudovanie, bol'shie zapasy izotopov ili podderzhivat' trehsmennuju rabotu reaktora. Pri uverennom obrashhenii s prostymi manipuljatorami mozhno poluchit' luchshie rezul'taty, chem distancionnym upravleniem. Osnovoj sistemy, opisyvaemoj v doklade, javljaetsja prisposoblenie v vide pnevmaticheskoj truby, kotoraja dostavljaet obrazcy v vytjazhnoj kolpak laboratorii, primykajushhej k reaktoru, v techenie treh sekund posle obluchenija. Rastvorenie i bystroe otdelenie radiohimicheskim sposobom mozhet proizvodit'sja bez dal'nejshego peremeshhenija obrazca. Metody otdelenija, legko prisposablivaemye dlja kratkovremennoj shkaly (neskol'ko minut), vkljuchajut ne tol'ko selektivnuju jekstrakciju, anionnyj obmen i osazhdenie, no i takie novye metodiki, kak izotopnyj obmen i

 20. Lens Opacification in Mice Exposed to Monoenergetic Fast Neutrons; Opacite du Cristallin chez la Souris Exposee aux Neutrons Rapides; Katarakty u myshej, obluchennykh monoehnergeticheskimi bystrymi nejtronami; Opacidad del Cristalino en los Ratones Expuestos a los Neutrones Rapidos Monoenergeticos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bateman, J. L.; Bond, V. P.; Rossi, H. H. [Medical Research Center, Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States); Radiological Research Laboratory, Department of Radiology, Columbia University, New York, NY (United States)

  1964-05-15

  treh pri 1,80 Mjev. Issledovanija s opredeleniem umen'shenija kolichestva spermatogoniev obnaruzhili neskol'ko bolee vysokie velichiny OBJe, no takoe zhe snizhenie pri uvelichenii jenergii nejtronov. V tom zhe diapazone jenergij nejtronov izuchalos' tormozhenie metabolizma nukleinovoj kisloty v kishechnike i kostnom mozgu, prichem polucheny bolee nizkie velichiny OBJe. V jetih issledovanijah jeffektivnost' nejtronov byla priblizitel'no proporcional'na raschetnoj (srednjaja jenergija) LPJe. Takoe pozdnee projavlenie, kak obrazovanie katarakty, obychno rassmatrivaetsja kak funkcija jenergii nejtronov, prichem 0,43 Mjev okazyvaetsja bolee jeffektivnoj velichinoj jenergii, chem, 1,80 Mjev. Ispol'zovanie peresmotrennoj metodiki s shhelevoj lampoj pozvoljalo obnaruzhivat' pomutnenie v rannej stadii pri otnositel'no nizkih dozah radiacii. Izuchalis' mehanizmy vosstanovlenija v razlichnyh kletochnyh sistemah pri obluchenii monojenergeticheskimi nejtronami i rentgenovskimi ili gamma-luchami. Izuchajutsja hromosomnye narushenija u myshej, podvergnutyh gamma-oblucheniju pri moshhnosti doz ot 0,2 rad do 100 rad/min po chastote pojavlenija patologicheskih anafaz v regenerirujushhej pecheni cherez 3 mesjaca posle obluchenija. (author)