WorldWideScience

Sample records for metoda leczenia paliatywnego

 1. Zaburzenia hazardowe – rozpowszechnienie, oferta terapeutyczna, dostępność leczenia i predyktory podjęcia leczenia. Przegląd literatury

  OpenAIRE

  Wieczorek, Łukasz; Dąbrowska, Katarzyna

  2015-01-01

  Celem przeglądu jest zaprezentowanie kompleksu zagadnień dotyczących leczenia zaburzeń hazardowych, w tym: definicji hazardu i narzędzi diagnostycznych, współwystępowania zaburzeń hazardowych z innymi zaburzeniami, epidemiologii zjawiska, rozpowszechnienia poszukiwania pomocy, oferty terapeutycznej dla osób z zaburzeniami hazardowymi i jej skuteczności, motywów podjęcia leczenia oraz barier w dostępie do leczenia. Materiał i metoda Do przeglądu literatury wykorzystano bazę artykułów MEDLINE o...

 2. Chirurgiczne metody leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kaczorowska

  2012-11-01

  Full Text Available U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia. Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa, zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu. Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.

 3. Alternatywne sposoby leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2012-04-01

  Full Text Available Problem padaczki lekoopornej, mimo pojawiających się kolejnych leków przeciwpadaczkowych nowej generacji, nadal pozostaje nierozwiązany. Oznacza to, że potrzebne jest nowe podejście do problemu braku pożądanego efektu terapeutycznego w padaczce, zwłaszcza w przypadku nieskuteczności stosowania 2-3 leków, stanowiących czwartą już kombinację preparatów. Ponieważ dieta ketogenna u części dzieci przynosi dobre rezultaty, autor poniższej pracy jest zdania, że można ją stosować także u dorosłych. Dodatkowo zasadność tego sposobu leczenia potwierdzają odpowiednie badania przeprowadzone w tej grupie wiekowej. Zakres stosowania immunoglobulin w medycynie, również w neurologii, stale się poszerza. Przed laty immunoglobuliny były zalecane u dzieci z padaczką z towarzyszącymi niedoborami immunologicznymi. Zaobserwowano, że po podaniu immunoglobulin zmniejszała się częstość napadów padaczkowych. Zainteresowanie badaczy skupiło się także na blokerach kanałów wapniowych w kontekście padaczki. Biorą one udział w patogenezie niektórych rodzajów napadów. Udowodniono, że zastosowanie werapamilu jako leku wspomagającego zmniejsza liczbę napadów padaczkowych. Inne blokery nie posiadają takich właściwości, ale uwagę zwraca potencjalne działanie winpocetyny. Drugą ważną grupę leków prowadzących do redukcji napadów padaczkowych stanowią statyny, a zwłaszcza atorwastatyna. Jej efekt przeciwdrgawkowy nie zależy od obniżenia poziomu cholesterolu. Preparat ten jako lek wspomagający jest szczególnie polecany u osób starszych. Reasumując, w prawidłowo leczonej padaczce lekoopornej, przy utrzymujących się napadach, należy rozważyć dołączenie jednego z omawianych leków.

 4. Astma łagodna – od patogenezy do leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają charakterystykę astmy łagodnej przewlekłej, metody diagnozowania i optymalne leczenie. Globalna Inicjatywa dla Astmy (GINA podaje, że astma łagodna charakteryzuje się objawami występującymi częściej niż raz w tygodniu, lecz rzadziej niż codziennie, objawami nocnymi występującymi częściej niż dwa razy w miesiącu, lecz rzadziej niż co tydzień, prawidłową czynnością płuc (FEV1 lub PEF‡80% między napadami astmy. Pacjenci z łagodną, przewlekłą astmą tworzą dużą grupę chorych, którzy rzadko z powodu swoich dolegliwości korzystają z pomocy lekarzy, chociaż czasami doświadczają ciężkich napadów duszności. Niektóre badania udowodniły, że łagodną astmę jest trudno rozpoznać, ponieważ wskaźniki wentylacji są w normie, a test odwracalności obturacji oskrzeli wypada ujemnie. Badania indukowanej plwociny i bioptatów oskrzeli udowodniły, że wskaźniki zapalenia oraz remodeling dróg oddechowych są związane z ciężkością choroby. W astmie łagodnej następstwa długotrwałego zapalenia często są takie same jak w astmie umiarkowanej. Większość dużych badań, które zajmowały się wpływem wziewnych kortykosteroidów na astmę łagodną, wykazała dużą skuteczność tej terapii. Pierwszą publikacją było badanie OPTIMA. W tym badaniu wyodrębniono dwie grupy chorych, u których przez rok oceniano skuteczność samego budezonidu w porównaniu z połączeniem budezonidu i formoterolu. Obserwowano znaczne zmniejszenie wskaźnika ciężkich zaostrzeń przypadających na jednego pacjenta na rok, dziennych i nocnych objawów astmy. Drugie badanie oceniające leczenie wziewnymi kostykosteroidami określono jako START. Badano w nim wpływ wczesnego leczenia budezonidem w łagodnej przewlekłej astmie, świeżo wykrytej. Leczenie budezonidem znacząco zmniejszyło liczbę zaostrzeń wymagających nagłych interwencji lub leczenia szpitalnego. W ostatnio publikowanej pracy

 5. Kardiologiczne powikłania leczenia klozapiną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wierzbiński

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina jest efektywnym lekiem przeciwpsychotycznym wprowadzanym w przypadkach schizofrenii lekoopornej. Stosowaniu klozapiny mogą towarzyszyć liczne działania niepożądane. Najczęściej opisuje się powikłania hematologiczne: neutropenię i agranulocytozę. Powikłania kardiologiczne są rzadkie, uważa się jednak, że częstość ich występowania jest niedoszacowana. Z tego względu klozapinę można włączyć jedynie po wykluczeniu chorób serca i zaburzeń rytmu na podstawie kompletnego wywiadu, pełnego badania przedmiotowego i elektrokardiogramu. Zapalenie mięśnia sercowego i kardiomiopatia są poważnymi powikłaniami stosowania klozapiny, potencjalnie zagrażającymi życiu pacjenta. Mechanizm powstawania tych zaburzeń nie jest do końca jasny, uznaje się, że wynikają one z nadwrażliwości na lek w wyniku reakcji alergicznej typu I zależnej od IgE. Symptomy są często niecharakterystyczne, mało specyficzne, mogą przypominać objawy grypopodobne. Najczęściej pojawiają się gorączka, suchy kaszel, bóle w klatce piersiowej i leukocytoza. Trzeba zwracać baczną uwagę na tachykardię spoczynkową, przede wszystkim w pierwszych dwóch miesiącach leczenia. Monitorowanie pacjenta pod kątem powikłań kardiologicznych w pierwszych miesiącach stosowania leku pozwala na wczesne rozpoznanie nieprawidłowości i uniknięcie poważnych następstw. W przypadku podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego i kardiomiopatii klozapinę należy odstawić. Wszelkie nieprawidłowości w badaniu elektrokardiograficznym powinno się konsultować z kardiologiem. Jeśli wystąpią zapalenie mięśnia sercowego lub kardiomiopatia związana ze stosowaniem klozapiny, z uwagi na duże ryzyko kolejnych powikłań nie zaleca się ponownego włączania leku.

 6. Powikłania ze strony przewodu pokarmowego w trakcie leczenia klozapiną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Wysokiński

  2015-07-01

  Full Text Available Klozapina jest ostateczną opcją terapeutyczną w przypadku pacjentów ze schizofrenią oporną na leczenie. Podczas terapii często występują działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego: ślinotok, zaparcia, niedrożność jelit, niewydolność wątroby (również o piorunującym przebiegu, nudności i wymioty, wzmożenie apetytu. W pracy podsumowano informacje na temat częstości występowania, mechanizmów oraz metod profilaktyki i leczenia ślinotoku, zaparć i niedrożności jelit w przebiegu leczenia klozapiną. Gdy występuje ślinotok, stosuje się klonidynę, amitryptylinę, pirenzepinę i glikopirolan. W przypadku zaparć i niedrożności szczególne znaczenie mają: właściwa profilaktyka (dieta, aktywność fizyczna oraz identyfikowanie pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka. Chorzy przyjmujący klozapinę są narażeni na szereg powikłań ze strony przewodu pokarmowego. Niektóre z nich (ślinotok mogą niekorzystnie wpływać na nastawienie do leczenia i powodować jego przerywanie, a inne (niedrożność przewodu pokarmowego – zagrażać życiu i wymagać intensywnego leczenia chirurgicznego. Należy więc podejmować działania mające na celu wykrywanie modyfikowalnych czynników ryzyka, wczesne diagnozowanie powikłań i wdrażanie właściwego leczenia.

 7. Tutoring szkolny jako koncepcja i metoda wsparcia rozwoju ucznia

  OpenAIRE

  Drozd, Ewa; Zembrzuska, Agnieszka

  2013-01-01

  Celem artykułu jest dokonanie opisu koncepcji i metody tutoringu szkolnego w odniesieniu do kilkuletnich doświadczeń programu Kolegium Tutorów realizowanego przy wsparciu lokalnych władz oświatowych. Tutoring ma korzenie akademickie jako zindywidualizowana metoda pracy studenta z profesorem, jego istotą jest otwarcie na potrzeby drugiego człowieka i wspieranie w rozwoju. Można wskazać kilka źródeł filozoficznych, które dookreślają czym współcześnie jest tutoring (sokratejski dialog, filozofia...

 8. Możliwości leczenia kamicy moczowodowej u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-09-01

  Full Text Available Kamicą układu moczowego nazywamy schorzenie, w którym wytwarzane są złogi w obrębie nerek lub dróg moczowych. Obecnie obserwuje się wzrost częstości występowania kamicy. Szacuje się, iż częstość występowania kamicy układu moczowego wynosi 0,5-5% w grupie dorosłych i 0,1-5% u dzieci. Istotnym problemem jest wykrywanie złogów u małych dzieci, również u niemowląt. Biorąc pod uwagę coraz częstsze wykrywanie kamicy układu moczowego, jej nawrotowość i powikłania, ważne jest wypracowanie schematów leczniczych skutecznych i jednocześnie bezpiecznych, nawet przy konieczności ich kilkukrotnego powtarzania. Postępowanie zachowawcze jest skuteczne w 80%, w przypadkach złogów o wielkości do 4 mm. Powszechnie stosowane do lat 80. XX wieku leczenie operacyjne związane z nacięciem miąższu nerki obecnie w większości przypadków zastępowane jest metodami mniej inwazyjnymi, takimi jak ESWL, PCNL, URSL, a wskazania do leczenia chirurgicznego kamicy zostały znacznie ograniczone. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki z kamicą układu moczowego leczonej kilkakrotnie metodą ESWL bez efektu, a następnie z uwagi na obecność złogów w moczowodzie za pomocą URSL. Jednym z powikłań po zabiegu ESWL może być „droga kamieni”. Po wykonaniu zabiegu ESWL pacjent wymaga monitorowania poprzez wykonywanie badań USG, co pozwala na szybkie uwidocznienie powikłania w postaci „drogi kamieni” i wdrożenie dodatkowego postępowania ułatwiającego wydalenie złogów. „Droga kamieni” może spowodować utrudnienie odpływu moczu, co może być przyczyną dolegliwości bólowych oraz różnego stopnia poszerzeń moczowodów i układów kielichowo-miedniczkowych. Często wymaga interwencji zabiegowej w trybie pilnym. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastą- piły w Polsce znaczne zmiany w sposobach leczenia kamicy moczowodowej. Rutynowo stosuje się URSL i ESWL, do rzadkości natomiast należy zak

 9. Występowanie i nasilenie distresu u pacjentów z nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do leczenia chirurgicznego = The occurrence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Łuczyk

  2016-07-01

    Streszczenie Wstęp. Pacjent z rozpoznanym nowotworem złośliwym, który oczekuje na zabieg operacyjny odczuwa różnego rodzaje emocje. Jedną z nich jest distres będący reakcją na zagrożenie związaną z diagnozą zagrażającej życiu choroby oraz koniecznością jej leczenia. Jeżeli distres przekracza możliwości adaptacyjne ustroju może działać szkodliwie na organizm [1].   Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia distresu u chorych na nowotwory złośliwe w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego. Materiał i metoda. Badaniem objęto 101 osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz wywiadu oraz Termometr distresu. Wyniki. U ponad połowy pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym w okresie przygotowania do zabiegu chirurgicznego występowało niewielkie nasilenie distresu, u części chorych nasilenie distresu było znaczne. U pacjentów z nasilonym poziomem distresu najczęściej wskazywanymi problemami były trudności w pracy i szkole, w relacjach z partnerem oraz poddenerwowanie i zmęczenie. Na występowanie i nasilenie distresu u pacjentów onkologicznych przygotowywanych do zabiegu chirurgicznego nie mają wpływu czynniki społeczno-demograficzne oraz rodzaj rozpoznanego nowotworu.   Słowa kluczowe: nowotwór złośliwy, distres, termometr distresu, leczenie chirurgiczne nowotworów.       Summary Admission. A patient diagnosed with a malignant tumor that is pending surgery feels different kinds of emotions. One of them is the distress that is a reaction to the threat associated with the diagnosis of a life-threatening disease and the need for its treatment. If the distress exceeds the capabilities of the adaptive system can cause harm to the body [1]. Aim of the study. To estimate the prevalence and severity of distress in cancer patients during preparation for surgery. Material and methods. The study involved 101 people

 10. Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Siminska

  2016-08-01

  6 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku   Streszczenie W pracy przedstawiono aktualne zasady postępowania  przedszpitalnego podejmowanego przez zespół ratownictwa medycznego i postępowania wczesnoszpitalnego, które ma wpływ na dalszy proces leczenia. Przedstawiono również zastosowanie leczenia trombolityczego w tzw. Złotej godzinie udarowej. Należy mieć na uwadze, że każde minuty, które odraczają podjęcie właściwego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu przyczyniają się do uniemożliwienia wdrożenia nowoczesnych, specyficznych metod leczenia ( leczenie trombolityczego.   Słowa kluczowe:  badania diagnostyczne, postępowanie ratunkowe, udar mózgu. Summary The paper presents the current rules of conduct undertaken by a team of prehospital emergency medical services and conduct prehospital, which has an impact on the further process of treatment. It also presents the use of the treatment thrombolysis. Golden time of impact. It should be noted that every minute that defer taking the proper treatment of ischemic stroke contribute to preventing the implementation of modern, specific treatment (treatment thrombolysis. Key words: diagnostic tests, emergency procedures, stroke.

 11. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 12. Primjena spektrometrijskih metoda u analizi metalurških uzoraka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Štrkalj

  2016-07-01

  Full Text Available Instrumentalne metode analize nezamjenjive su u znanstvenim istraživanjima, a sve više i u praksi gdje se zahtijeva što brže dobivanje rezultata, kao i što veća točnost. U metalurškoj praksi već se dulji niz godina primjenjuju spektrometrijske metode analize i to najčešće optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem. Međutim koncentracija pojedinih legirnih elemenata u suvremenim metalnim materijalima vrlo je niska, često niža od granice detekcije optičkih emisijskih spektrometara s izravnim očitanjem. U ovom radu određivana je koncentracija bora u nodularnom lijevu primjenom optičke emisijske spektrometrije s izravnim očitanjem (OES, optičke emisijske spektrometrije s induktivno spregnutom plazmom (ICP-OES te atomske apsorpcijske spektrometrije s grafitnom tehnikom (AAS-GF. Dobiveni rezultati pokazali su da se optička emisijska spektrometrija s izravnim očitanjem i optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom mogu primijeniti za određivanje bora u ispitivanim uzorcima (tablica 1. Ako se zahtijeva vrlo točna analiza, a posebno ako se radi o vrlo niskim koncentracijama, optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom pogodnija je metoda, uz uvjet da su uzorci pravilno pripremljeni. Atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom tehnikom nije pogodna za određivanje bora u uzorcima ovog tipa. Tijekom provođenja analize dodatna pažnja usmjerena je na eliminaciju negativnog utjecaja grafitne kivete na rezultat analize. Osim toga, u radu je praćen utjecaj načina otapanja uzoraka na rezultate analize bora spomenutim metodama. Rezultati su pokazali da pažljiva priprema uzoraka u zatvorenom sustavu pridonosi točnijem rezultatu analize.

 13. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA INDIRECTĂ

  OpenAIRE

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2014-01-01

  Cu toate că în baza reglementărilor contabile în vigoare întreprinderile mici și mijlocii nu au obligativitatea întocmirii situației fluxurilor de numerar, aceasta poate fi utilă tuturor stakeholderilor. În lipsa unor module specifice în cadrul aplicațiilor informatice de evidență contabilă, elaborarea post-factum a situației fluxurilor de numerar prin metoda directă este extrem de dificilă. Modelele dezvoltate prin metoda indirectă rămân în aceste condiții o opțiune viabilă. Un număr ridicat...

 14. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA INDIRECTĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2014-04-01

  Full Text Available Cu toate că în baza reglementărilor contabile în vigoare întreprinderile mici și mijlocii nu au obligativitatea întocmirii situației fluxurilor de numerar, aceasta poate fi utilă tuturor stakeholderilor. În lipsa unor module specifice în cadrul aplicațiilor informatice de evidență contabilă, elaborarea post-factum a situației fluxurilor de numerar prin metoda directă este extrem de dificilă. Modelele dezvoltate prin metoda indirectă rămân în aceste condiții o opțiune viabilă. Un număr ridicat de astfel de modele prezintă însă deficiențe în materie de detaliere, omisiuni ale unor fluxuri importante sau erori conceptuale. Prezentul studiu propune un model de tablou al fluxurilor de numerar dezvoltat prin metoda indirectă. Acesta poate fi elaborat folosind exclusiv informațiile furnizate de bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, oferind atât gradul ridicat de detaliere necesar în abordările post-factum, cât și acuratețea perfectă în explicarea variației trezoreriei de activ necesară în abordările previzionale.

 15. ESTIMASI ALIRAN AIR LINDI TPA BANTAR GEBANG BEKASI MENGGUNAKAN METODA SP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Syamsu Rosid

  2012-02-01

  Full Text Available Air lindi merupakan limbah sampah organik yang biasanya diproduksi dari sampah rumah tangga. Pencemaran air tanah (groundwater oleh air lindi menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat. Penduduk Bantar Gebang, Bekasi merasa terancam kehidupannya dengan adanya tempat pembuangan akhir (TPA sampah yang dikirim dari DKI Jakarta. Beberapa penduduk di sekitar TPA mengeluhkan bahwa air sumurnya agak bau dan tidak lagi terasa segar. Untuk mengetahui seperti apa polusi air lindi yang terjadi, ke arah mana dan sudah sejauh mana sebarannya, dan memetakan daerah resiko tinggi terkena polusi maka telah dilakukan pengukuran geolistrik metoda self potential (SP di sebelah Tenggara dan Selatan daerah TPA Bantar Gebang, Bekasi. Dari data SP diketahui bahwa aliran air tanah bawah permukaan di daerah tersebut berarah Selatan ke Utara. Meskipun lokasi TPA berada di Utara daerah penelitian, limbah air lindi diduga telah mencemari air tanah bawah permukaan hingga radius ratusan meter dari lokasi TPA. Penyebaran air limbah ini  diperkirakan melalui proses osmosis, mekanisme kapilaritas dan proses elektrokinetik.   Kata kunci: air lindi, metoda SP, TPA Bantar Gebang.

 16. Penanganan Gingivitis dengan Metoda "Toothpick Brushing" (Laporan kasus pada wanita pengguna kontrasepsi oral

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Armasastra Bahar

  2015-10-01

  Full Text Available Gingivitis sebagai salah satu kelainan jaringan penyangga gigi telah diketahui disebabkan karena kebersihan mulut yang tidak baik dan berkaitan dengan kebiasaan dan cara menyikat gigi yang tidak memadai. Di samping itu telah banyak pula laporan yang mengatakan bahwa terjadinya gingivitis juga berhubungan dengan peningkatan hormon kelamin steroid darah seperti pada kehamilan, menstruasi dan pada pengguna kontrasepsi hormonal.Dalam pemeriksaan yang dilakukan pada beberapa wanita pengguna kontrasepsi oral di Puskesmas Serpong ditemukan kelainan gingivitis.Pada penderita tersebut dilakukan pemeriksaan intraoral dan Occult Blood Test untuk memperkuat pemeriksaan apakah keadaan gingivitisnya memerlukan terapi lebih lanjut. Setelah dilakukan penambalan gigi yang merupakan keluhan utama penderita datang ke BKIA, dilakukan usaha untuk menanggulangi gingivitis yang ada berupa penerangan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab gingivitis dan instruksi cara menyikat gigi dengan metoda "Toothpick brushing". Evaluasi yang dilakukan pada minggu II dan III, memperlihatkan hasil yang baik, nilai PI, PBI dan OBT menurun dibandingkan dengan nilai awal yang telah dilakukan.Pada kunjungan pada minggu III dilakukan pembersihan karang gigi. Menyikat gigi dengan metoda "Toothpick brushing" memperlihatkan hasil yang baik dalam memperbaiki kelainan gingivitis.

 17. Penentuan Posisi Hiposenter Gempabumi dengan Menggunakan Metoda Guided Grid Search dan Model Struktur Kecepatan Tiga Dimensi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendro Nugroho

  2014-04-01

  Full Text Available Salah satu penelitian ilmu kebumian yang perlu dilakukan untuk membantu upaya mitigasi bencana gempabumi adalah menentukan pusat gempa dengan presisi tinggi. Dalam hal ini ketelitian sangat diperlukan oleh karena adanya heterogenitas materi bumi yang dilewati gelombang gempa dari hiposenter ke stasiun pencatat. Oleh karena itu dengan bantuan model geotomografi (model struktur 3D kecepatan rambat gelombang gempa diharapkan akan dapat diperoleh posisi sumber gempa yang lebih baik. Untuk studi ini daerah penelitian yang diambil adalah Jawa dan sekitarnya, yaitu : 7° LS - 11° LS dan 105° BT - 114° BT. Data yang digunakan adalah waktu tiba gelombang P dari seismogram yang direkam pada seismograf broadband di Indonesia. Penentuan hiposenter menggunakan metoda guided grid search dengan model kecepatan 3D untuk busur Sunda. Hasil penentuan hiposenter gempa dengan pendekatan ini memberikan tingkat kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan jika digunakan model kecepatan 1D.

 18. Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń

  OpenAIRE

  Cezary Żechowski; Irena Namysłowska; Antoni Jakubczyk; Anna Siewierska; Anna Katarzyna Bażyńska

  2010-01-01

  Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastyczn...

 19. Penerapan Metoda Serial Peripheral Interface (SPI pada Rancang Bangun Data Logger berbasis SD card

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RATNA SUSANA

  2018-03-01

  Full Text Available ABSTRAK Serial Peripheral Interface (SPI adalah protokol komunikasi yang dapat digunakan sebagai interface komunikasi antara mikrokontroler dengan SD Card. Dengan menerapkan metoda SPI pada data logger berbasis SD Card, maka dapat diketahui karakteristik protokol komunikasi SPI antara mikrokontroler dengan SD Card. SD Card diformat dengan tipe FAT 16, dan data di dalam SD Card berupa sekumpulan paket data sensor yang diambil secara periodik dan disimpan dalam bentuk file dengan format.csv. Berdasarkan format paket data sensor yang dibuat, dapat dihitungwaktu perekaman data yang diperlukan agar kapasitas SD Card terisi penuh oleh data sensor. Hasil penelitian menunjukkan,bahwa metoda SPI yang diterapkan pada penelitian ini memiliki sifat akan melakukan pemeriksaan berulang pada pin MISO terhadap command yang dikirimkan oleh mikrokontroler melalui pin MOSI. Proses read/write data pada SD Card data logger memiliki keberhasilan 100%, karena SD Card telah terinisialisasi dalam mode SPI melalui perintah reset dan init SD Card. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan crystal 4 Mhz – 20 Mhz. Untuk pengujian konfigurasi SPI, hanya Independent Slave Configuration yang dapat digunakan pada komunikasi SPI dengan 2 SD card sebagai slave. Kata kunci: Serial Peripheral Interface (SPI, Data Logger, SD card, FAT16 ABSTRACT Serial Peripheral Interface (SPI is a communication protocol that can be applied as a communication interface between microcontroller to SD Card. By implementing the SPI method to a data logger based on SD Card, it can be known the characteristics of the SPI communications protocol between microcontroller to SD Card. SD Card formatted in FAT 16 type, and data on the SD Card is the form of sensor data packets collection which be captured periodically and saved in .csv format file. Based on the sensor data packet format is created, it can be calculated recording time data required so that the SD Card capacity completely filled by the

 20. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 1. Występowanie i nasilenie zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego = Incidence and intensification of anxiety and depressive disorders at women with breast cancer prepared for the surgical treatm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Łuczyk

  2015-05-01

  2 Department of the Internal Medicine with the Unit of Internal Nursing, Department of Health Sciences, Medical University of Lublin   Streszczenie Wstęp. Rozpoznanie choroby nowotworowej piersi wywiera szczególny wpływ na stan psychiczny kobiety. Jedną z negatywnych reakcji emocjonalnych u kobiet po rozpoznaniu choroby nowotworowej są zaburzenia lękowe, którym mogą towarzyszy zaburzenia depresyjne. Cel pracy. Ocena występowania i nasilenia zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród kobiet z rakiem piersi oczekujących na zabieg operacyjny. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety z użyciem narzędzi: Szpitalnej Skali Oceny Lęku i Depresji (HADS, Skali wizualno – analogowej zaadoptowanej do oceny lęku, autorskiego kwestionariusza wywiadu. Do badań zakwalifikowano 150 kobiet z rakiem piersi. Wyniki. W grupie chorych z rakiem piersi przygotowywanych do leczenia chirurgicznego u 93 (62,00% osób wystąpiły zaburzenia lękowe, u 24 (19,33% chorych stwierdzono stany graniczne, u 28 kobiet (18,67% nie stwierdzono zaburzeń. Ponad 95% kobiet odczuwało niepokój przed chorobą nowotworową, a 89% badanych deklarowało odczuwanie lęku przed leczeniem chirurgicznym. Stwierdzono występowanie zaburzeń depresyjnych u 24 osób (16,00%, a u 39 (26,00% osób stwierdzono stany graniczne. U 58% (87,00% badanych kobiet nie stwierdzono zaburzeń. Wnioski. U badanych kobiet stwierdzono występowanie zaburzeń lękowych, natomiast w mniejszym stopniu zaobserwowano zaburzenia depresyjne. Prowadzenie badań oceniających występowanie lęku w okresie przedoperacyjnym powinno stać się rutynowym postępowaniem w przygotowaniu chorych do zbiegu operacyjnego. Słowa kluczowe: fobie, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, nowotwory sutka.   Abstract Introduction. Diagnosing cancer of the breast exerts special impact on the mental state of the woman. One of negative emotional reactions at women after diagnosing

 2. Metoda upravljanja pogonom sinhronih motora s dvostrukim trajnim magnetom napajanih pretvaračem s jednom matricom

  OpenAIRE

  Benteşen Yakut, Yurdagül; Sünter, Sedat; Özdemir, Mehmet

  2017-01-01

  U ovom je radu predstavljena metoda upravljanja pogonom dva sinhrona motora s paralelno povezanim trajnim magnetom, napajana jednim pretvaračem. Ovdje primijenjeni matrični konverter omogućuje ac-ac konverziju u jednom stupnju. Model matričnog konvertera i d-q model dvostrukih PMSMs izvode se u Matlab/Simulink-u. U industrijskim primjenama s dvostrukim motorima napajanim iz jedinstvenog pretvarača, smanjuje se volumen i težina pogonskog sustava, reduciraju se energetsko elektronički prekidači...

 3. Porównanie efektywności pierwotnej angioplastyki z leczeniem trombolitycznym w kontekście opóźnionego wdrożenia leczenia: metaanaliza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Bodera

  2009-12-01

  ęśnia sercowego. Niepowodzenia związane z wykonaniem zabiegu mogą rzutować na ocenę korzyści wynikających z takiej metody leczenia. Działanie zależnego od angioplastyki czasu opóźnienia w obniżaniu wskaźnika śmiertelności dla angioplastyki w odniesieniu do leczenia trombolitycznego wykazano z użyciem metod metaregresji.

 4. Zespół rowka nerwu łokciowego – ocena efektów leczenia operacyjnego = Cubital tunnel syndrome - evaluation of the effects of surgical treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-09-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Zespół rowka nerwu łokciowego jest to zespół chorobowy wywołany uciskiem na nerw łokciowy. Choroba najczęściej jest konsekwencją zwężenia kanału łokciowego (struktura anatomiczna utworzona przez nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej, więzadło ramienno-łokciowe i rozcięgno położone pomiędzy głowami zginacza łokciowego nadgarstka. Przyczynami zwężenia są urazy, stany zapalne lub zmiany zwyrodnieniowe stawów. Cel pracy Celem niniejszej pracy była ocena efektów leczenia operacyjnego u pacjentów z zespołem rowka nerwu łokciowego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym oraz w okresie 14 dni po zabiegu operacyjnym. Materiał i metody W okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2016 roku w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy do zabiegu operacyjnego zakwalifikowano 20 chorych, u których stwierdzono jednostronny zespół rowka nerwu łokciowego o różnym stopniu nasilenia. Badanie skuteczności metody operacyjnej obejmowało ocenę obiektywnych i subiektywnych objawów klinicznych w okresie po zabiegu operacyjnym – w 1 i 14 dobie. Wyniki Analiza dotychczasowych wyników leczenia wykazała, że po zastosowanej metodzie u większości pacjentów następuje zmniejszenie bądź ustąpienie dolegliwości bólowych i zaburzeń wegetatywnych w obszarze zaopatrywanym przez nerw łokciowy oraz poprawa funkcji chorej ręki. Wnioski Zastosowane leczenie operacyjne jest skutecznym postępowaniem u chorych, u których zostały wyczerpane możliwości leczenia farmakologicznego oraz fizjoterapeutycznego. Ocena zależności efektów terapii wymaga dalszych badań na większej liczbie pacjentów.   Słowa kluczowe: zespół rowka nerwu łokciowego, nerw łokciowy, leczenie operacyjne  

 5. Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sowa

  2016-09-01

  85 -801 Bydgoszcz e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl         Streszczenie Wprowadzenie: Rak piersi w ciąży jest rozpoznawany stosunkowo rzadko. W ostatnich dziesięciu latach w Europie można zauważyć wyraźną tendencję do odraczania macierzyństwa wśród młodych kobiet. Obecnie średnia wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi 30 lat. Jednym z czynników ryzyka zachorowania na raka piersi jest wiek. Z uwagi na fakt, iż kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo, a średnia wieku występowania raka piersi się obniża,  z tą szczególną sytuacją kliniczną lekarzom jak i kobietom przyjdzie się zmagać coraz częściej.  Cel pracy:Celem pracy była próba przybliżenia odmienności procesu diagnostyki i leczenia raka gruczołu piersiowego rozpoznanego w ciąży. Rozwinięcie:Z danych epidemiologicznych wynika, iż rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet ciężarnych.Szczególnie niebezpiecznym jest fakt, iż zmiany fizjologicznie zachodzące w organizmie kobiety już od pierwszych tygodni ciąży, mogą maskować pojawienie się guza i znacznie opóźniać wdrożenie procesu diagnostyki.  Choroba nowotworowa rozpoznana w czasie trwania ciąży jest zawsze dramatyczną i ogromnie stresującą sytuacją dla kobiety i jej najbliższych, dlatego proces diagnostyki i leczenia jest silnie zindywidualizowany, zaś maksymalny efekt terapeutyczny z jednoczesną ochroną nienarodzonego dziecka stanowi priorytet działań. Podsumowanie:Decyzje terapeutyczne podejmowane są po uwzględnieniu ogólnego stanu zdrowia pacjentki, stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu, wieku ciążowego oraz postulatów samej pacjentki i jej najbliższych.W niniejszej pracy, posługując się metodą analizy piśmiennictwa szczegółowo omówiono odmienności w procesie diagnostyki i leczenia raka piersi u kobiet ciężarnych.   Słowa kluczowe: rak piersi, ciąża, diagnostyka, leczenie   Breast cancer during pregnancy

 6. Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004–2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Śliwczyński

  2010-02-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena realizacji obowiązujących w Polscew latach 2004–2008 programów leczenia lekami biologicznymichorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapaleniastawów. Leczenie jest prowadzone przez 81 ośrodków rozmieszczonychrównomiernie w całym kraju. W tym okresie leczonołącznie 8160 chorych. W 2008 r. leczonych było 2282 chorych, costanowi około 2% wszystkich chorych na reumatoidalne zapaleniestawów; 72% z nich stanowiły kobiety, najczęściej w wieku45–55 lat. Lekiem najczęściej stosowanym był etanercept, rzadziejinfliksymab, bardzo rzadko adalimumab i rituksymab. Pieniądzeprzeznaczane przez NFZ na ten rodzaj leczenia nie sąwykorzystywane w pełni, w 2008 r. nie wykorzystano 13,5%.W podsumowaniu podkreślono, że należy zwiększyć liczbę leczonychchorych poprzez poprawienie wykorzystania przeznaczanychnakładów, a następnie ich zwiększenie.

 7. Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym – nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Krzesiński

  2012-07-01

  Full Text Available Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegli‑ wości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choro‑ by wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego, nieoptymalną farmakoterapią i rzadszym leczeniem interwencyjnym. Autorzy przedstawiają przypadek chorego z zespołem metabolicznym (negującego dolegliwości dławicowe, diagnozowanego w kierunku choroby niedokrwiennej serca z powodu dyskretnych nieprawidłowości elektrokardiograficznych. Wykonanie sekwencji nieinwazyjnych badań obrazo‑ wych (radioizotopowy test wysiłkowy, badanie echokardiograficzne z oceną kurczliwości metodą odkształce‑ nia dwuwymiarowego umożliwiło rozpoznanie i ocenę efektu leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej. Szczególnie wartościową obserwacją było wystąpienie w trakcie fazy recovery radioizotopowego testu wysił‑ kowego opóźnionego uniesienia odcinka ST, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim, a świadczącym o istotnym zwężeniu naczynia nasierdziowego. W opisywanym przypadku rozpoznanie choroby wieńcowej zostało usta‑ lone dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik obrazowania, których nieinwazyjny charakter gwarantuje bez‑ pieczeństwo pacjenta. Wykorzystanie tych wysoce wiarygodnych metod diagnostycznych umożliwiło wykry‑ cie krytycznego zwężenia tętnicy wieńcowej, którego konsekwencją hemodynamiczną mógł być w niedalekiej przyszłości ostry zespół wieńcowy, jako pierwsza manifestacja kliniczna choroby wieńcowej. W przypadku wątpliwości klinicznych, zwłaszcza u asymptomatycznych chorych wysokiego ryzyka sercowo‑naczyniowego, słuszne jest zatem

 8. Program leczenia zaburzeń odżywiania w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – refleksje i dylematy po 20 latach doświadczeń

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cezary Żechowski

  2010-03-01

  Full Text Available Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastycznych. Następnie autorzy przedstawiają własne, kilkunastoletnie doświadczenia w leczeniu zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Omawiają proces tworzenia i doskonalenia programu terapeutycznego, obejmującego program behawioralny, farmakoterapię i szeroko pojęte oddziaływania psychoterapeutyczne. Wskazują na znaczenie współdziałania całego zespołu terapeutycznego (psychiatrów, psychologów, pielęgniarek i wychowawców, konieczność konsekwencji w realizowaniu programu oraz znaczenie zaangażowania pacjentów w proces leczenia (np. poprzez uzyskiwanie ich pisemnej akceptacji oraz konsultowanie z nimi proponowanych zmian w programie. Omawiane jest znaczenie współpracy z rodzinami pacjentów realizowanej między innymi poprzez systemowe konsultacje rodzinne. Prezentowane są najczęściej pojawiające się problemy w realizacji programu związane np. z brakiem oczekiwanego przyrostu masy ciała, z rozbieżnością między tempem przyrostu masy ciała a zmianami w psychice pacjentek lub z leczeniem pacjentek deklarujących wegetarianizm. Wspomniano również o próbach dostosowania programów behawioralnych do coraz częściej występujących atypowych postaci zaburzeń jedzenia.

 9. A new complex vector method for balancing chemical equations: Nova kompleksna metoda za uravnoteženje kemičnih enačb:

  OpenAIRE

  Risteski, Ice B.

  2010-01-01

  In this article, the author discovers a paradox of balancing chemical equations. The many counterexamples illustrate that the considered procedure of balancing chemical equations given in the paper1 is inconsistent. A new complex vector method for paradox resolution is given too. V članku avtor opisuje paradoks pri uravnoteženju kemijskih reakcij. Več primerov dokazuje, da je procedura uravnoteženja kemijskih reakcij v viru1 inkonsistentna. Predstavljena je nova kompleksna vektorska metoda...

 10. Analisis Kadar Kofein Kopi Luwak Dengan Variasi Jenis Kopi, Spesies Luwak Dan Cara Pengolahan Dengan Metoda TlC Scanner

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahma Yulia

  2016-07-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian analisis kadar kofein kopi luwak dengan variasi jenis kopi, spesies luwak dan cara pengolahan dengan metoda TLC Scanner. Analisis dilakukan dengan menggunakan 8 sampel kopi luwak R.Ab.K ; R.Ab.B ; R.Ph.K ; R.Ph.B ; A.Ab.K ; A.Ab.B ; A.Ph.K ; A.Ph.B yang diekstraksi dengan pelarut diklorometana ( DCM . Pemisahan dengan KLT dilakukan dengan fasa diam plat silika gel GF254 dan fasa gerak campuran diklorometana : metanol ( 9,5 : 0,5 . Kadar kofein dihitung dengan menggunakan persamaan regresi y = 2715,112 + 4,389x dan memberikan persentase kadar berturut-turut 1,91 ; 2,04 ; 1,30 ; 1,89 ; 1,29 ; 1,45 ; 1,25 ; 1,42 %. Kadar kofein paling tinggi diberikan oleh kopi robusta yang diberikan pada luwak A. binturong dan diolah secara basah dengan persentase 2,04 %. Sedangkan kadar kofein paling rendah diberikan oleh kopi arabika yang diberikan pada luwak P. hermophroditus dengan persentase 1,25 %. Pengolahan data dengan statistik anova tiga jalan SPSS 21 menunjukkan hasil bahwa jenis kopi, variasi luwak dan cara pengolahan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar kofein dengan p < 0,05.

 11. Zatrucie tlenkiem węgla – drogi narażenia, obraz kliniczny, metody leczenia = Carbon monoxide poisoning, routes of exposure, clinical manifestation, treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sowa

  2015-04-01

  3Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy   Adres do korespondencji: mgr Magdalena Sowa Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9 85 – 094 Bydgoszcz e – mail: magdalena.sowa@cm.umk.pl   Streszczenie   Wprowadzenie: Tlenek węgla (CO jest bezbarwnym, bezwonnym, niedrażniącym i toksycznym gazem, niewykrywalnym przez narządy zmysłów. Powstaje on w wyniku niecałkowitego spalenia substancji, produktów zawierających węglowodory (np. gazy przemysłowe, węgiel drewno. Według badań stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zatruć inhalacyjnych na świecie. Cel pracy: Celem pracy była analiza dróg narażenia, obrazu klinicznego oraz metod leczenia zatrucia tlenkiem węgla. Skrócony opis stanu wiedzy: Toksyczność tegoż związku jest silnie związana z jego wysokim powinowactwem do hemoglobiny (około 200 razy większe od tlenu. Strukturami najbardziej newralgicznymi i najbardziej narażonymi na działanie CO są serce i ośrodkowy układ nerwowy (OUN. Patomechanizm działania polega na wiązaniu się tlenku węgla z atomem żelaza w cząsteczce hemu, tworząc związek zwany karboksyhemoglobiną (COHb. Wentylacja powietrzem zwierającym CO wiedzie do hipoksji tkankowej czyli niedotlenienia. Zwolnieniu, a następnie zahamowaniu ulegają metaboliczne procesy oksydacyjne, dochodzi do akumulacji kwaśnych metabolitów, przyczyniających się do rozszerzenia tętnic mózgowych a w konsekwencji przekrwienia mózgu. Podsumowanie: Liczba zatruć tlenkiem węgla w Polsce jest znacznie większa niż w innych krajach Europy. W ostatnich latach zaobserwowano znaczny spadek śmiertelności spowodowanej zatruciem CO, jednakże nadal bardzo wysoki koszt zdrowotny, wyrażający się w tysiącach pacjentów tracących zdrowie  a nawet życie, skłania do dbałości o skuteczność  działań prewencyjnych.   S

 12. UTILITATEA ANALIZEI RELAŢIEI COST-VOLUM-PROFIT ÎN METODA DIRECT-COSTING PENTRU PROCESUL DECIZIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelea CHIRILOV

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol este analizată relaţia cost-volum-profit în scopul optimizării profitului şi fundamentării unor decizii economice optime. Sunt prezentate studii de caz metodologice menite să evidenţieze necesitatea indicatorilor: pragul de rentabilitate, marja de contribuţie, rezerva stabilităţii financiare, volumul vânzărilor necesar obţinerii profitului dorit, preţul marginal. Rezultatele obţinute sunt prezentate şi analizate de autori. Articolul se încheie cu concluziile autorilor privind avantajele oferite de calculele şi analizele ce pot fi efectuate pe baza relaţiei cost-volum-profit în metoda direct-costing pentru procesul decizional.THE UTILITY OF ANALYZING COST-VOLUME-PROFIT RELATIONSHIP THROUGH THE DIRECT-COSTING METHOD FOR DECISION MAKING PROCESSIn this article it is analyzed the cost-volume-profit relationship with the aim of profit optimization and elaboration of optimum economic decisions. The statement also reflects methodological case studies which highlight the necessity of the following indicators: break-even point, contribution margin, reserve of financial stability, sales volume required for obtaining target profit, marginal price. The results are presented and are analyzed by authors. The article ends up with the conclusions of the authors with regards to advantages provided by the calculations and analysis which can be performed on the basis of cost-volume-profit relationship through the direct-costing method for decision making process.

 13. Metoda Criss-Cross

  OpenAIRE

  Papež, Jan

  2008-01-01

  This thesis describes the criss-cross method, which solves the tasks of linear programming and does not need primar or dual feasibility of the basis. At first, the single-phase simplex method, that needs primal feasibility, gets described. After that, we describe the dual simplex method, which needs dual feasibility. The criss-cross method combines both of these methods. All of mentioned methods are explained and demonstrated in several examples.

 14. Primena savremenih metoda izviđanja signala sa frekvencijskim skakanjem za formiranje elektronske slike bojišta / Advanced methods for frequency hopping signal reconnaissance for the purpose of constructing electronic order of battle

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Desimir Vučić

  2004-05-01

  Full Text Available Sve veća zastupljenost savremenih tehnika digitalnih komunikacija koje primenjuju signale sa malom verovatnoćom presretanja, kao što su signali sa frekvencijskim skakanjem, nameće razvoj novih metoda i algoritama za njihovo izviđanje radi formiranja elektronske slike bojišta. U ovom radu razmatraju se principi i dostignuća u razvoju novih metoda u detekciji, karakterizaciji identifikaciji i eksploataciji ovih sofisticiranih komunikacionih signala u kontekstu elektronskog rata. / The extensive use of modern low probability-of-intercept digital communication signals, such as frequency hopping signals, requires development of new theory and algorithms for their reconnaissance for the purpose of constructing an electronic order of battle. This paper presents some principles and advances in signal processing and analysis technology for the signal interception, characterization, identification and exploitation in the context of electronic warfare.

 15. Metoda ispitivanja kompatibilnosti sredstava lične NHB zaštite / Method of testing compatibility of personal NBC protection devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušan Rajić

  2009-07-01

  Full Text Available Na primeru izabranih sredstava lične NHB zaštite demonstrirana je primena metode procene kompatibilnosti, kao vrlo bitne taktičko-tehničke karakteristike za svako novouvedeno sredstvo naoružanja i vojne opreme (NVO u Vojsci Srbije. Utvrđeno je da zaštitno filtrirajuće odelo, zaštitni laki ogrtač i zaštitne rukavice ispunjavaju postavljene kriterijume kompatibilnosti. Opisana metoda provere kompatibilnosti može da se primenjuje i na druga sredstva NVO u fazama razvoja, proizvodnje i eksploatacije. / The selected personal NBC protection devices have served as an example for demonstrating the application of the compatibility evaluation method as a very important tactical-technical characteristic of each newly introduced item of weapon and military equipment in the Serbian army. It has been determined that a filtering protective suit, a light protective coat and protective gloves meet the required criteria of compatibility. The described method of testing compatibility can be also applied to other weapons and military equipment in stages of development, production and exploitation.

 16. Schorzenia w obrębie stawu łokciowego. Łokieć teniststy - schorzenie i współczesne metody leczenia = Diseases within the elbow joint. Tennis elbow - condition and modern methods of treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Siminska

  2015-04-01

    Streszczenie   Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia zauważyć należy, iż że wśród wszystkich obrażeń układu mięśniowo-szkieletowego prawie połowa to urazy tkanek miękkich (wraz ze ścięgnami i więzadłami, które często prowadzą one do powstawania przewlekłych dolegliwości  bólowych, ograniczenia ruchomości a  nawet niepełnosprawności. Ciągły rozwój medycyny oraz postęp technologiczny umożliwiają lepsze poznanie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ale również znalezienie najlepszych sposobów kompleksowej rehabilitacji. Jednym z obecnie najczęstszych urazów jest zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, popularnie zwane „łokciem tenisisty”. Pacjent z tym schorzeniem zgłasza się z odczuwanym bólem, który  jest spowodowany zwyrodnieniem w okolicy ścięgna prostowników. Omówiono również  najczęstsze urazy, które  dotyczą stawu łokciowego. Obecnie możemy wyróżnić kilka  metod leczenia schorzenia zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej m. in. polegające na ostrzykiwaniu miejsca sprawiającego ból: pełną krwią, sterydami oraz płukanymi płytkami krwi. Ponadto możemy stosować także  terapię falami uderzeniowymi oraz zabieg koblacji topaz.   Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, leczenie, dolegliwości bólowe nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Abstract According to the latest World Health Organization data that should be noted that among all the injuries of the musculoskeletal system, nearly half of the soft tissue injuries (along with the tendons and ligaments, which often lead to the formation of chronic pain disorders, limitation of movable property and even disability. The continuous development of the medicine and technological advances make it possible to better know the conditions of the musculoskeletal system, but also to find the best ways for comprehensive rehabilitation. One of the currently most common injuries is inflammation of the

 17. EEG POLISOMNOGRAFIJA KAO ZNAČAJNA DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA METODA ZA PROCJENU OŠTEĆENJA MOZGA U NOVOROĐENČADI I DOJENČADI

  OpenAIRE

  Paškov Dugandžija, Gordana

  2008-01-01

  EEG polisomnografija je značajna metoda za dijagnozu i prognozu oštećenja mozga u nedonošene i donošene novorođenčadi i dojenčadi. Sadrži slijedeće elemente: EEG(elektroencefalografija), EOG( elektrookulografija) , EMG( elektromiografija), EKG (elektrokardiografija), respiracija i video monitoriranje. Primjenjujemo polisomnografsku montažu. To je specifično modificiran način postavljanja elektroda. Koristimo posrebrene pločaste elektrode sa 1 metar savitljivim silikonskim odvodima u šest razl...

 18. Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym = Evaluation of the results of treatment of chronic back pain in the lumbosacral segment by use of the classical massage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kałużna

  2015-09-01

  3 Instytut Kultury Fizycznej, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy   Streszczenie   Wstęp: Dolegliwości bólowe kręgosłupa są poważnym problemem zdrowotnym współczesnej medycyny. Ból kręgosłupa często jest przyczyną ograniczenia aktywności, utrudnia wykonywanie czynności dnia codziennego i znacząco obniża jakość życia. W leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa stosuje się wiele form terapii, jedną z nich jest masaż klasyczny. Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa  w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 80 pacjentów (57 kobiet i 23 mężczyzn w wieku 45-57 lat z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.  Przed rozpoczęciem terapii przeprowadzono szczegółowy wywiad i badanie wstępne z wykorzystaniem testu Otta, testu Schobera oraz skali oceny bólu VAS. Po zakończeniu serii 10 zabiegów masażu klasycznego przeprowadzono badanie końcowe – identyczne jak badanie wstępne. Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką skuteczność leczenia chronicznych bólów kręgosłupa masażem klasycznym w aspekcie zmniejszenia poziomu bólu oraz poprawy zakresu ruchomości kręgosłupa. Wnioski: Seria 10 zabiegów masażu klasycznego istotnie statystycznie wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz na poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta.   Abstract   Introduction: Back pain is a serious health problem of modern medicine. Back pain is often the cause of activity limitation, makes it difficult to perform activities of daily living and significantly reduces the quality of life. In the treatment of back pain use many forms of therapy, one of which is the classical massage. Aim: The aim of this study is to evaluate the results of treatment with classical massage in patients with

 19. Brak skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa za pomocą laseroterapii i fali ultradźwiękowej = Lack of efficacy of laser therapy and ultrasound for low back pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Kocjan

  2016-09-01

  Doctoral Studium of School of Medicine, Medical University of Silesia, Katowice, Poland   Słowa kluczowe: ból kręgosłupa, dyskopatia, laseroterapia, ultradźwięki, fizykoterapia Keywords: back pain, disc herniation, laserotherapy, ultrasound, physical therapy   Streszczenie             Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią jeden z najbardziej rozpowszechnionych problemów zdrowotnych na całym świecie. Skuteczne strategie leczenia tego schorzenia są jednak w dalszym ciągu ograniczone.              Celem pracy była ocena skuteczności leczenia zespołów bólowych kręgosłupa o podłożu mechanicznym za pomocą laseroterapii oraz fali ultradźwiękowej w zależności od pozycji w której wykonywano zabieg.             Materiał badawczy stanowiły 92 osoby z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa o podłożu dyskowym. Badanych losowo przydzielono do jednej z czterech grup (każda n=23 ze względu na rodzaj przeprowadzonej interwencji zabiegowej. Wszystkich chorych oceniano dwukrotnie, przed rozpoczęciem leczenia oraz po jego zakończeniu posługując się skalą VAS (Visual Analogue Scale oraz skalą ODI (Oswestra Disability Index.             Przed leczeniem nie stwierdzono żadnych statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami w zakresie analizowanych zmiennych, tj. intensywności bólu oraz poziomu niepełnosprawności. Istotną statystycznie poprawę po zastosowanym leczeniu odnotowano wśród pacjentów którym zabiegi fizykalne wykonywano w pozycji przeprostu odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz wśród pacjentów u których wykonywano symulowane zabiegi fizykoterapeutyczne również w pozycji przeprostu odcinka lędźwiowego. W przypadku pacjentów przebywających podczas zabiegu w zgarbionej, siedzącej pozycji (grupa interwencyjna i grupa placebo nie odnotowano znamiennej poprawy względem danych wyjściowych.             Przeprowadzone badania i analiza

 20. Franchising jako metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Grešlová, Denisa

  2011-01-01

  Purpose of entered final thesis is to explain function of franchising, describe main principls, advantages and disadvantages. From summarized basic information to analyze specific case of franchising concept "Potrefená husa" from brewery Pivovary Staropramen a.s.

 1. Franchising jako metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Knapová, Monika

  2011-01-01

  This bachelor thesis describes franchising as an method of entry to the market. The first part defines basic terms, the history of franchising, advantages and disadvantages of franchising, it describes the way how to start franchising business and its development in the Czech Republic. The second part describes a banking system UniCredit Bank.

 2. PRIMENA PLIOMETRIJSKOG METODA TRENINGA U ODBOJCI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladan Milić

  2011-09-01

  Full Text Available Knowledge in various fields of science and the profession is gained from different written information sources today. Their quality is directly dependent on ability to further educate the reader and therefore improve the existing level of knowledge about certain phenomena. The study presents a systematic review and analysis of previous studies, published in the last twenty years, on the application of plyometric training method in volleyball. A descriptive and historical methods are used, and data source are different electronic articles appropriate to the topic, as well as printed literature. Plyometric method and its application in practice, even today, causes a lot of controversy among experts and researchers, and therefore cannot make a unique conclusion. However, experts have agreed that the application of plyometric training method in volleyball can achieve the effects of applying this method, primarily to improve the vertical jump and vertical jump in volleyball.

 3. Franchising jako metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Smejkal, Martin

  2011-01-01

  This bachelor thesis focuses on franchising as a form of market entry.The aim of this thesis is to describe franchising as a efficient way of cooperating on theoretical and practical basis. The first chapter describes franchising as a form of cooperation and what are the basic principles of the relation between franchisor and franchisee. History and basic types of franchising are described as well. The second chapter describes a process of forming particular franchise business and what is the...

 4. Franchising jako metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Tichá, Alice

  2011-01-01

  There are several alternatives to entering a new business market. This bachelor thesis focuses on franchising as one form of market entry. Both the theoretical and practical aspects of franchising will be discussed. The theoretical section encompasses the basic principles of franchising, its history and conception. All aspects of franchising, including the advantages and disadvantages for both franchisor and franchisee, will be reviewed. The practical section focuses on franchising applied to...

 5. Analytical Method of Designing and Selecting Take-Up Systems for Mining Belt Conveyors / Analityczna Metoda Projektowania i Doboru UKŁADÓW Napinania Dla GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

  Science.gov (United States)

  Kulinowski, Piotr

  2013-12-01

  ężystości taśmy uwzględnianego w obliczeniach drogi napinania jest korygowana na podstawie zależności przedstawionej w niniejszym artykule. Zastępczy moduł sprężystości taśmy powinien być uwzględniony w algorytmie obliczania długości skokuwózka napinającego, szczególnie dla przenośników, których złożony profil trasy może przyczynić się do lokalnego zmniejszenia sił w taśmie. W kolejnej części artykułu przedstawiono metodę konstruowania charakterystyk statycznych urządzeń napinających taśmę (Jabłoński, 1988), które wykorzystano do opisu stosowanych układów napinania taśmy. Spośród stosowanych urządzeń napinających przedstawiono rozwiązania ze stałym położeniem bębna napinającego podczas pracy przenośnika - tzw. sztywne urządzenia napinające oraz ze zmiennym położeniem bębna napinającego w czasie pracy przenośnika - grawitacyjne, hydrauliczne, automatyczne i nadążne. Na diagramach opisujących charakterystykę napinania, poza wymaganą wartością siły w taśmie zbiegającej z bębna napędowego, przedstawiono spodziewany przebieg jej zmiany w funkcji momentu napędowego, charakterystyczny dla danego typu urządzenia napinającego taśmę (Kulinowski, 2012). Podsumowanie artykułu stanowi przedstawienie propozycji wykorzystania charakterystyk statycznych urządzeń napinających do oceny pracy ciernego, bębnowego układu napędowego przenośnika taśmowego. Przedstawiona w artykule metoda obliczeniowa została weryfikowana poprzez badania przemysłowe i realizacje wielu złożonych projektów przenośników taśmowych uzupełnionych analizą wyników badań symulacyjnych dynamiki pracy modeli urządzeń napinających taśmę (Kulinowski, 2012).

 6. Novel Technique of Active Biomonitoring Introduced in the Czech Republic: Bioaccumulation of Atmospheric Trace Metals in two moss species / Nová Metoda Aktivního Biomonitoringu Zavedená V České Republice: Bioakumulace Stopových Kovů V Atmosféře U Dvou Druhů Mechů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Motyka Oldřich

  2011-09-01

  Full Text Available Za účelem validace byla pro biomonitoring v průmyslem ovlivněném regionu Ostravska použita metoda, která dosud v České republice nebyla aplikována. Transplantáty dvou druhů mechů Hylocomium splendens a Pleurozium schreberi byly vystaveny atmosférickému znečištění pomocí metody “irrigated moss bag” ve výšce jak 1 m, tak 2 m nad zemí. Vzorky byly poté analyzovány za účelem zjištění koncentrace stopových prvků Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, V a Zn. Celkový průběh bioakumulace ukazuje, že je Hylocomium splendens pro biomonitoring vhodnější, stejně tak jako výška 2 m nad zemí.

 7. Method of Rigid Overlying Strata Failure Assessment of Extracted Seams and its Practical Application / Metoda Hodnocení Porušování Pevného Nadloží Exploatovaných Slojí A Její Praktické Využití

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jiránková Eva

  2012-09-01

  Full Text Available Metoda hodnocení porušování pevného nadloží exploatovaných slojí je založena na současném hodnocení poklesů povrchu a seismické aktivity vzhledem k časoprostorovému postupu dobývání v závislosti na charakteru horského masivu a předchozí hornické činnosti. Pokud nedojde k prolomení pevných nadložních vrstev, je okolí vydobytého prostoru značně přitíženo a podstatně se zvyšuje nebezpečí vzniku anomálních geomechanických jevů. V článku je vysvětlen mechanismus porušování pevných nadložních vrstev v konkrétních podmínkách.

 8. Methods for measuring nuclear properties of materials, Safety coefficient method and measurement of effective absorption coefficient of graphite by safety coefficient method; Razvijanje metoda merenja nuklearnih karakteristika materijala, Razrada metode koeficijenta opasnosti i merenje efektivnog apsorpcionog preseka grafita metodom koeficijenta opasnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maglic, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-11-15

  Reactivity of a reactor depends on production, absorption and leaking of neutrons. Change of absorption causes reactivity change, and this fact is used for determining the neutron absorption cross section for the sample inserted in the reactor core. Method for determining the absorption cross section based on reactivity change is called method of safety coefficient. Measurements of neutron absorption cross section for graphite was done in the RA reactor vertical experimental channel VK-5. taking into account the results obtained for five types of graphite this method is considered to be reliable for use. Comparison of nuclear properties of different types of graphite was done as well. Reaktivnost reaktora zavisi od proizvodnje neutrona, apsorpcije i isticanja neutrona. Promena apsorpcije izaziva promene reaktivnosti reaktora pa se ova osobina koristi za odedjivanje neutronskog apsorpcionog preseka uzorka koji se unosi u reaktor. Metoda merenja apsorpcionog preseka na bazi promene reaktivnosti nazvana je metodom koeficijenta opasnosti. Merenje apsorpcionog preseka grafita uradjeno je na reaktoru RA u vertikalnom eksperimentalnom kanalu VK-5. S obzirom na rezultate koji su dobijeni za pet vrsta grafita moze se smatrati da je opravdano koriscenje ove metode. Izvrseno je i poredjenje nuklearnih osobina pomenutih tipova grafita.

 9. The Comparative Accuracy of the 4 {pi} Liquid Scintillation Counting Method of Radioisotope Standardization; L'exactitude comparee de la methode de comptage 4 {pi} a scintillateurs liquides pour l'etalonnage des radioisotopes; Sravnitel'naya tochnost' 4 {pi} zhidkogo stsintillatsionnogo metoda podscheta standartiziruemykh radioizotopov; Exactitud del metodo de recuento con centelleador liquido 4 {pi} para normalizar radioisotopos, comparada con la de otros metodos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steyn, J [National Physical Research Laboratory, Pretoria (South Africa)

  1960-06-15

  The accuracy of the 4 {pi} liquid scintillation counting method of standardizing {beta} emitters was compared to 4 l{pi} {beta}-{gamma} coincidence counting for the nuclides Co{sup 60}, I{sup 131} and Au{sup 198}. For P{sup 32} the liquid counting results were compared to 4 {pi} proportional counting. The efficiency of the liquid scintillation counting method was found to be energy dependent, dropping to about 97.5% for Co{sup 60} which was the lowest energy {beta} emitter investigated. (author) [French] La precision de la methode de comptage 4 {pi} a scintillateurs liquides pour l'etalonnage des emetteurs {beta} a ete comparee au comptage par coincidences 4 {pi} {beta}-{gamma} pour le So{sup 60}, le I{sup 131} et le Au{sup 198}. Dans le cas du P{sup 32}, les resultats du comptage au liquide ont ete compares a ceux du comptage 4 {pi} proportionnel. On a constate que le rendement de la methode de comptage a scintillateurs liquides variait en fonction de l'energie emise et qu'il descendait a environ 97.5% pour le Co{sup 60} qui, de tous les emetteurs {beta} etudies, emet l'energie la plus faible. (author) [Spanish] El autor compara la precision del metodo de recuento con centelleador iquido 4 {pi} para normalizar emisores {beta} con la del metodo de coincidencias {beta}-{gamma} 4 {pi}, para los siguientes nuclidos: So{sup 60}, I{sup 131} y Au{sup 198}. En el caso del P{sup 32}, confronta los resultados del primer metodo con los obtenidos mediante el recuento proporcional 4 {pi}. Comprueba que la eficacia del metodo de recuento con centelleador liquido depende de la energia y desciende al 97.5%, aproximadamente, para el Co{sup 60}, que fue el emisor {beta} mas debil que se investigo. (author) [Russian] Tochnost' 4 {pi} zhidkogo stsintillyatsionnog o metoda podscheta standartiziruemogo {beta}-izluchatelya sravnivalas' s 4 {pi} {beta}-{gamma} metodom podscheta na sovpadeniyakh dlya izotopov So{sup 60}, I{sup 131} i Au{sup 198}. Dlya R{sup 32} rezultaty zhidkogo

 10. Zaburzenia hazardowe – rozpowszechnienie, oferta terapeutyczna, dostępność leczenia i predyktory podjęcia leczenia. Przegląd literatury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Wieczorek

  2015-03-01

  Results: The legalisation of gambling contributed to a growth in the social acceptance for this type of behaviour. Gambling disorders are often associated with mental disorders (mood, neurotic and personality disorders, and psychoactive substance dependence. The vast majority of gamblers do not seek treatment and about one third of them recover without professional help. Among those who decided on treatment, participation in the Gamblers Anonymous meetings is the most preferred form. Cognitive behavioural therapy, brief interventions and controlled gambling are effective forms of treatment as confirmed by evaluation studies. Gamblers decide to take treatment mainly for economic reasons or because of concerns about their mental and physical health. Barriers to treatment are primarily gamblers’ beliefs that they can solve their problems themselves, shame, fear of stigma, lack of information on what the treatment is and doubts about its effectiveness and quality.

 11. Zaburzenia hazardowe – rozpowszechnienie, oferta terapeutyczna, dostępność leczenia i predyktory podjęcia leczenia. Przegląd literatury

  OpenAIRE

  Łukasz Wieczorek; Katarzyna Dąbrowska

  2015-01-01

  Introduction: The aim of the review is to present the complexity of issues related to treatment of gambling disorders, including definition of gambling and diagnostic criteria, the coexistence of gambling disorders and other disorders, epidemiology of the phenomenon, the prevalence of help seeking, the therapeutic offer for gamblers and its effectiveness, motivations and barriers to treatment. Material and method: The review of the literature was conducted using the MEDLINE database and Go...

 12. PERANCANGAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODA PERFORMANCE PRISM

  OpenAIRE

  Handayani, Naniek Utami; Santoso, Haryo; Rochmawati, Siti

  2009-01-01

  XYZ company is a printing and publishing company, especially for lesson and education books with more than 50 branch offices in Indonesia. As a profit oriented organization, so far performance measures of this company only based on financial aspect. Whereas, non financial aspect and stakeholder wants and needs ignored and didn’t get enough attention. So, it is difficult to know overall company performance exactly. Therefore, required new performance measurement system that can describe compan...

 13. Franchising, moderní metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Ramsová, Iveta

  2011-01-01

  My work deals with the franchising as a modern method of market entry. My work is divided into two main parts. The first part is about the meaning of the word franchising and his different types and possible forms of expansion of franchising to foreing markets. I also analyze the possible advantages and disadvantages of a particular company Mistic. The second part shows the application of franchising to specific company Mistic. On this part is supplemented by advantages and disadvantages of t...

 14. PREDIKSI TEMPERATUR RESERVOAR PANASBUMI DENGAN MENGGUNAKAN METODA GEOTERMOMETER KIMIA FLUIDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yoga Aribowo

  2012-02-01

  Full Text Available In the preliminary study of Geothermal field development, one the most important thing to observe istemperature capacity of the geothermal reservoirs. One of several method to get subsurface temperature datathat low cost and reliable is geothermometry method. With just surface investigation of the geothermal prospectand fluid geochemistry analysis, it is possible to make a prediction how hot reservoir fluids are. The subsurfacetemperature prediction is based on physical and chemical properties of some chemical constituent. Temperaturedependant solubility of many chemical consituent of geothermal fluids such as silica, chloride, and Na.

 15. SIKAP DAN PERILAKU BIDAN TERHADAP PELAYANAN METODA KONTRASEPSI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Soemartono Soemartono

  2012-11-01

  Full Text Available The role of midwives in implementing Family Planning programs is important, but on the other hand, there is an issue that the midwife has a tendency much prefer to use short-term contraceptive methods in providing Family Planning services such as oral pill and injection. The problem is, it is true that the attitude and practices of midwives in providing Family Planning services much prefer to use short-term contraceptive methods. For answering the problem, a study on attitudes and practices of midwives in providing Family Planning services has been undertaken. The facts showed that the midwife's attitudes toward long-term contraceptive methods was good, but they preferred to use short term contraceptive method. Factors influencing this conditions were availability and accessibility (including cost of services as well as experiences of midwives including training and education. The other findings showed the background characteristics of midwives had influence on their attitudes and practices in providing Family Planning services, such as working places (health center, health post and hospital, training experience, age and working experience. In general, midwives agree and support the government policy on encouragement of the use of long term contraceptive method in providing Family Planning services and they are expecting that training method on contraceptive service should be standardized in order to improve skill and knowledge.   Keywords: attitute, behavior contraception 

 16. Klasifikasi Penyakit Paru Berdasarkan Citra Rontgen dengan Metoda Segmentasi Sobel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reni Rahmadewi

  2016-03-01

  Full Text Available Lung disease is one of the diseases that are prevalent in society. Often there is a delay in the treatment of this lung disease. These delays are often caused by ignorance of the community in the proper handling and lack of clear information about lung disease. One way to detect lung disease is by reading the X-ray images are correct and are usually carried out by experts who are experts on the X-ray results. But to get the diagnosis depends on the schedule of expert practice and takes a long time. To ease the difficulties of this society, so in this study built applications that can analyze X-ray images based on image processing. The data is processed there are 41 (forty-one X-ray image of the segmentation of the lung region. Then the lung region performed edge detection based on Sobel operator . The test results obtained from the comparison of pixels between the results of edge detection on the lung region, which classifies six (6 types of lung disease with a percentage interval for bronchitis of 1.43% - 1.59%, pleurisy 1.43% - 1.59 %, pneumonia 2.00% - 2.50%, tuberculosis 2.86% - 3.79%, emphysema 4.16% - 4.76% and lung cancer 76.72% - 94.85%.

 17. Metoda komponentního odepisování

  OpenAIRE

  IMBER, Jakub

  2016-01-01

  The topic of this thesis is the issue of component depreciation, which is a relatively new method of accounting depreciation. The theoretical part describes the methods of depreciation, the component depreciation method analyzed in detail and the definition of particular basic concepts in the depreciation policy. The theoretical part focuses on the issue of dismantling the component depreciation for easy understanding of the advantages and disadvantages of this method. The practical part is f...

 18. Franchising jako moderní metoda vstupu na trh

  OpenAIRE

  Plešmídová, Dagmar

  2008-01-01

  This essay describes the franchising as a form of entry to the market, its functioning, its advantages and its risks. Then, the devolopment and contemporary situation of franchising in the Czech republic are explained. In the second part, the franchise system Paneria is described.

 19. Primena metoda ekspertskog ocenjivanja pri oceni profesionalnog rizika

  OpenAIRE

  Zoran Novaković

  2007-01-01

  Osnovni cilj utvrđivanja ocene profesionalnog rizika je preventivno delovanje u funkciji bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, tj. preduzimanje opštih i posebnih mera zaštite na radu radi eliminisanja opasnosti ili štetnosti, ili smanjivanja vremena ekspozicije zaposlenog određenim faktorima rizika u sredinama gde je ustanovljena njihova prisutnost. U mnogim slučajevima raspoloživi podaci o prethodnim štetnim događajima su nepotpuni ili nisu dovoljno statistički relevantni...

 20. Franchising jako metoda tvorby sítě

  OpenAIRE

  Vedej, Josef

  2009-01-01

  Graduation theses is concerned with the analysis of taking advantage of using franchising in the business, specifically with application of franchising for development of already existing firm. Theoretical part summarises the principles and presumptions of using franchising concept. The practical part deals with the application of hypothesis stated in the first part on the example of a real firm. The thesis suggests a solution of problems connected with creating a franchise network.

 1. PENINGKATAN ADDED VALUE KOPRA PUTIH DENGAN METODA INDIRECT DRYING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Imron Mustajib

  2016-11-01

  Full Text Available Traditionally, drying of copra is carried out by sundrying or fumigation on a tomang (clay furnace. However, using these methods, the quality of copra resulted cannot be guaranteed and the prices is low, and thus the process is unprofitable. Another problem is that it is difficult to do the process during rainy season. We facilitated a copra home industry with a dryer with indirect drying system to replace the old copra processing drying equipment. The dryer consists of 12 racks equipped with a temperature controller (with temperatures reaching 150 ° C and a timer. By controlling temperature and time it was possible to get good quality copra and the process can be done in rainy season. From the test results using LPG fuel at temperature of 70 ° C for 18 hours, white copra was produced with 7% moisture content.

 2. Kontrol Kecepatan Robot Hexapod Pemadam Api menggunakan Metoda Logika Fuzzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darwison

  2015-09-01

  Full Text Available This study aims to create a hexapod robot speed control fire extinguisher using fuzzy logic method . By applying the method of fuzzy logic will make the robot move smoother and comparable to the distance . The input of the fuzzy logic method is obtained from three ultrasonic sensors as detection distance to the wall / barrier . Hexapod robot using a servomotor with torgue large enough to perform the movement . Robot speed will be faster if the purpose of the movement of the robot is still far from the wall / barrier and vice versa . Microcontroller with fuzzy logic -based program of its use as a controller movement . The results showed that more refined movement based on the distance read by the sensor , where the sensor is experiencing an error distance measurement is influenced by the material wall / barrier . For the wall material / to obstacle of the board experienced a reading error of 0.18 % , amounting to 0.5 % of books and dolls of 1.58 %.

 3. RECOVERY GARAM LITHIUM DARI AIR ASIN (BRINE DENGAN METODA PRESIPITASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sumarno Sumarno

  2012-07-01

  Full Text Available Lithium demand increases as it is widely used as raw material for rechargeable battery, alloy for airplane, andfuel for fusion nuclear reactor. Lithium is an extremely reactive element, that it is never found as free element innature. Lithium compounds are found in earth crust, with very small concentration (20 – 70 ppm and totalcontent of more than 20 million tons. The biggest lithium reserve is in seawater (0,14 – 0,25 ppm andgeothermal water (7 ppm with total amount of 230 billion tons. There is no industry applies the technology torecover lithium from seawater. Having a vast sea area and abundant geothermal sources, Indonesia needs todevelop a technology to recover lithium from both sources. This research is aimed to recover lithium fromgeothermal water. The experiment was conducted using synthetic and geothermal water with lithiumconcentration range of 220 – 400 ppm, temperature range of 20 – 40°C, and mixing time range of 1 – 4 hours.The experiment was designed with 2 level factorial design. The results show that the most influencing variable ismixing time, while significant interaction amongst variables is not observed. Further experiment usinggeothermal water from Bledug Kuwu with initial lithium concentration of 400 ppm and temperature 30°Cresulted in optimum mixing time, i.e. 3 hours with 92,5% of the lithium could be recovered

 4. PANDANGAN TEORITIK RANCANGAN KUBAH GEODESIK DENGAN METODA DUA DIMENSIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Huthudi Huthudi

  2004-01-01

  Full Text Available Robert Buckminster Fuller, a well known researcher, creates many inventions about the dome. With his geodesic dome, R.B. Fuller can skip over the barrier which last in the 19th century, by the Pantheon dome, designs by Caesar Hadrian in the year 123 AD. The concept, basic thought of the geodesic dome, is Icosahedron, invented by a phylosoof Plato 427 - 348 BC, and the great Circle, invented by Euclid 323 - 285 BC., The most famous mathematician of the world. Planar icosahedron became a spherical icosahedron devided into some partition, called frequency that create a straight bar. If the whole 20 spherical icosaface devided in the same way, the result is a frame structure, skelleton, that consist of straight elemen, or a straight bar. This paper will try to solve the frame structure from the side of two dimensional points of view. Abstract in Bahasa Indonesia : Robert Buckminster Fuller adalah pemerhati dan peneliti ulung kubah. Banyak inovasi yang dihasilkannya, salah satunya yang terkenal adalah kubah geodesik. Dengan kubah geodesik ini, R.B. Fuller dapat melampaui batas, barrier, yang bertahan selama pertengahan abad ke-19, yang dipegang oleh kubah Pantheon, hasil karya kaisar Hadrian pada tahun 123 M. Konsep dasar yang dipakai pada kubah geodesik adalah Icosahedron yang ditemukan oleh Plato 427-348 SM, seorang filosof dan lingkaran besar temuan dari Euclid 323-285 SM seorang ahli matematika. Icosahedron planar dijadikan icosahedron spherik. Dengan kemahirannya icosahedron spherik ini dibagi dalam beberapa bagian, yang dinamakannya frekuensi hingga membentuk tembereng. Jika ke 20 icosaface spherik ini diberlakukan dengan pembagian yang sama, maka akan terdapat suatu rangkaian kerangka batang, yang terdiri dari elemen batang lurus. Dalam tulisan ini ingin dicoba membahas kerangka batang ini dengan pendekatan 2 dimensional. Kata kunci: icosahedron planar, icosavertex spherik, bentuk 2 dimensi, frekuensi.

 5. Diffusion Parameters of BeO by the Pulsed Neutron Method; Calcul des Parametres de Diffusion de BeO par la Methode des Neutrons Pulses; Opredelenie diffuzionnykh parametrov BeO s pomoshch'yu metoda impul'snykh nejtronov; Determinacion de los Parametros de Difusion en el BeO por el Metodo de los Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Joshi, B. V.; Nargundkar, V. R.; Subbarao, K. [Atomic Energy Establishment Trombay, Bombay (India)

  1965-08-15

  la constante de decrecimiento, fue posible tener en cuenta toda actividad de fondo constante. Para evitar armonicos temporales se prescindio de los laplacianos de valor muy elevado. Se elimino el efecto de todo contenido armonico remanente mediante el empleo de un retardo adecuado. Se determino, para varios laplacianos, la constante de decrecimiento del modo fundamental de la poblacion de neutrones termicos. Los autores examinan las condiciones que han de satisfacerse para determinar con precision la constante C de enfriamiento por difusion. Los valores obtenidos para el BeO fueron los siguientes: {lambda}{sub 0} = constante de absorcion = 156, 02 {+-} 4,37 s{sup -1}, D = coeficiente de difusion = (1,3334 {+-} 0,0128) * 10{sup 5} cm{sup 2}/s, C = constante de enfriamiento por difusion = (-4,8758 {+-} 0,5846) * 10{sup 5} cm{sup 4}/s. Los autores calcularon el efecto de despreciar la influencia del termino B{sup 6} sobre la determinacion de los parametros de difusion, demostrando que es considerable. Atribuyen a ese efecto la persistente discrepancia entre los valores de C obtenido para el mismo moderador por distintos investigadores. (author) [Russian] Opisyvaetsja primenenie metoda impul'snyh nejtronov dlja toch- nogo opredelenija diffuzionnyh parametrov zamedlitelej. S pomoshh'ju jetogo metoda byli polucheny diffuzionnye parametry VeO. Impul'sy nejtronov poluchalis' s pomoshh'ju kas- kadnogo uskoritelja v rezul'tate pul'sirovanija istochnika ionov i ispol'zovanija reakcii Be (d, n). Detektorom sluzhil proporcional'nyj schetchik iz obogashhennogo grehftoristogo bora. Pokazano, chto pri pravil'nom vybore polozhenija i dliny schetchika, a takzhe polozhenija istochnika, mozhno ustranit' bol'shuju chast' prostranstvennyh garmonik. Ljuboj postojannyj fon mozhet byt' uchten pri raschete postojannoj raspada. Chtoby izbezhat' vremennyh garmo- nik, ochen' bol'shie laplasiany ne ispol'zovalis'. Vse ostavshiesja garmoniki byli svedeny na net blagodarja ispol'zovaniju pravil

 6. Evaluasi Struktural Perkerasan Kaku Menggunakan Metoda AASHTO 1993 dan Metoda AUSTROADS 2011 Studi Kasus : Jalan Cakung-Cilincing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shinta Rahmalia Irawan

  2017-08-01

  Full Text Available Cakung-Cilincing Jakarta National Road Section has very rapid traffic load for rigid pavement. The purpose of this study are determining overlay thickness and choosing suitable method for implementation. AASHTO 1993 and AUSTROADS 2011 method are used in this study and using on Falling Weight Deflectometer (FWD data. This study shows that value of Concrete Elasticity Modulus less than 3 million, then this rigid pavement is severely damaged. Based on AASHTO 1993 Method analysis, it needs 11 cm for flexible overlay and 12 cm for rigid overlay on lane 1 with 59% remaining life and lane 2 with 53% remaining life. AUSTROADS 2011 Methods use only FWD data and for overlay thickness determination is use new pavement analysis. Analysis using AUSTROADS 2011 Methods shows that flexible overlay requirement is 24 cm and rigid overlay requirement is 18.50 cm. Comparation between these two methods shows that AASHTO 1993 Method Analysis produce less overlay thickness than AUSTROADS 2011 Methods.

 7. The production of radioisotopes with a betatron using an internal bombarding technique; Production de radioisotopes par bombardement interne dans un betatron; Proizvodstvo radioizotopov s pomoshch'yu betatrona s ispol'zovaniem metoda vnutrennej bombardirovki; Obtencion de radioisotopos por bombardeo interno en el betatron

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morinaga, H [Department of Physics, Tohoku University, Sendai (Japan)

  1962-01-15

  pueden servir para la obtencion de isotopos. Con frecuencia es conveniente emplear isotopos de periodo corto debido a su rapida desintegracion, al hecho de que emitan radiaciones de alta energia y a la facilidad con que pueden obtenerse incluso sin necesidad de poseer conocimientos especiales. (author) [Russian] Razrabotan i uspeshno ispol'zuetsya novyj metod proizvodstva radioizotopov s vysokoj udel'noj aktivnost'yu s pomoshch'yu betatrona. Podvergaemye aktivatsii materialy pomeshchayutsya vnutr' vakuumnoj kamery betatrona v kontse slepogo tsilindra, ustanovlennogo izvne; takim obrazom, proby podvergayutsya bombardirovke pri odnoj atmosfere neposredstvenno za mishen'yu tormoznogo izlucheniya, gde intensivnost' radiatsii chrezvychajno vysoka. Aktivnost' pri nasyshchenii Cu{sup 62}, vyzvannaya v nebol'shoj chastitse medi, prevyshala 1 millikyuri, i poluchaemaya naivysshaya udel'naya aktivnost' priblizitel'no v 500 raz prevyshala aktivnost', vyzvannuyu v obychnom ustrojstve. Do sikh por ehtot metod vnutrennej misheni ispol'zuetsya tol'ko dlya rabot v oblasti yadernoj spektroskopii; bylo ustanovleno vosem' novykh vidov radioaktivnykh izotopov (Co{sup 63}, Ga{sup 75}, As{sup 81}, In{sup 121}, In{sup 123}, Tm{sup 173}, Tm{sup 175} i Ac{sup 231}). Gibkost' takogo metoda bombardirovki otkryvaet novye vozmozhnosti, t.k. meditsinskij, promyshlennyj, a takzhe issledovatel'skij betatrony mogut ispol'zovat'sya dlya proizvodstva izotopov. Korotkozhivushchie izotopy, kotorye chasto yavlyayutsya bolee udobnymi pri razlichnykh vidakh primeneniya vsledstvie ikh bystrogo raspada i obychno vysokoj ehnergii radiatsii, mogut byt' bystro polucheny bez kakogo-libo dopolnitel'nogo umeniya. (author)

 8. A modification of the method for determining current efficiency of aluminium electrolytic cells; Modification de la methode permettant de determiner le rendement des cuves dans la production d'aluminium par electrolyse; Izmenenie metoda opredeleniya ehffektivnosti toka v alyuminievykh ehlektroliticheskikh bakakh; Modificacion del metodo para determinar el rendimiento de las celdas utilizadas en la produccion de aluminio por electrolisis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pradzynski, A [Institute of Basic Technical Problems, Polish Academy of Sciences. Warsaw (Poland); Orman, Z [Institute of Nonferrous Metals, Gliwice (Poland)

  1962-01-15

  alyuminievykh pechakh, opisannyj vpervye REMPELEM i dr., byl usovershenstvovan BOZUKI i dr. pri pomoshchi ispol'zovaniya radioaktivnogo izotopa zolota Au{sup 198}. Pri provedenii upomyanutogo issledovaniya byli izgotovleny obraztsy splavov alyuminiya s zolotom Au{sup 198}, i proby ehtikh obraztsov s vysokoj udel'noj aktivnost'yu byli izmereny pri pomoshchi schetchika Gejgera-Myullera so svintsovym poglotitelem, vstavlennym mezhdu schetchikom i proboj. Udel'naya aktivnost' obraztsa splava byla izmerena posle razbavleniya ego opredelennym kolichestvom chistogo alyuminiya. Takim obrazom proby razbavlennogo splava i proby, vzyatye iz ehlektroliticheskogo baka, imeli udel'nuyu aktivnost' togo zhe poryadka velichiny i mogli izmeryat'sya bez vsyakogo poglotitelya. Dlya togo, chtoby oblegchit' primenenie ehtogo metoda na alyuminievom zavode i vo izbezhanie vsyakikh ogranichenij i opasnosti, svyazannykh s obrashcheniem s otkrytymi radioaktivnymi istochnikami vne osobykh laboratorij, prednaznachennykh dlya issledovaniya radioaktivnykh izotopov, byl ispol'zovan radioaktivatsionnyj analiz. K obraztsu splava, a takzhe i v nakhodyashchuyusya v ehlektroliticheskom bake plavil'nuyu vannu bylo dobavleno neaktivirovannoe zoloto. Kontsentratsiya zolota kak v obraztsakh splava, tak i v plavil'noj smesi byla zatem izmerena posle oblucheniya prob v yadernom reaktore. (author)

 9. Use of the Scintigraphic Method In Morphological Exploration of the Liver during Amoebiasis; Application de la Methode Scintigraphique a l'Exploration Morphologique du Foie au Cours de l'Amibiase; Primenenie stsintigraficheskogo metoda dlya morfologicheskogo issledovaniya pecheni pri amebiaze; Aplicacion de la Centelleografia a la Exploracion Morfologica del Higado en Casos de Amibiasis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gongora, R.; Jammet, H. [Fondation Curie, Paris (France)

  1964-10-15

  de los examenes que han efectuado y las conclusiones correspondientes. Describen la tecnica de examen considerando, sucesivamente: a) el problema de la eleccion de los productos (Rosa Bengala marcadb con {sup 131}I; {sup 198}Au en solucion coloidal) senalando sus ventajas e inconvenientes; b) los aparatos empleados, insistiendo en el problema de la colimacion; c) el desarrollo del examen, que comprende un examen funcional y la centelleografia propiamente dicha efectuada, necesariamente, desde varias proyecciones; d) la repeticion del examen a intervalos de varios meses. A continuacion, los autores tratan de la semiologia centelleograueca de las amibiasis hepaticas, analizan las imagenes anormales elementales, examinan su topografia y describen las asociaciones de esas imagenes en el caso de la hepatitis y en el de los abscesos amibianos. Estudian la evolucion temporal de esas imagenes y dan informacion sobre un cierto numero de casos en que el examen centelleografico se repitio a intervalos de varias semanas o de varios meses. Por ultimo, senalan en que casos esta indicado este metodo, que facilita datos esenciales para precisar el diagnostico positivo de los abscesos hepaticos amibianos y su diagnostico topografico y morfologico, particularmente interesante desde el punto de vista quirurgico, y que permite seguir la evolucion de la enfermedad y apreciar la curacion de los abscesos despues del tratamiento medico. (author) [Russian] Scintigraficheskij metod nahodit vse bole;e shirokoe primenenie pri morfologicheskom issledovanii amebnogo zabolevanija pecheni v svjazi s chastotoj pechenochnyh lokalizacij amebiaza i trudnostjami klinicheskogo i paraklinicheskogo diagnoza amebnogo abscessa pecheni. V dannoj oblasti metod daet vozmozhnost' poluchat' ves'ma interesnye dannye. Privoditsja statistika provedennyh opytov, predlagajutsja sootvetstvujushhie vyvody. Izlozhenie metoda issledovanija daetsja v sledujushhem porjadke: Problema vybora indikatora (Bengal'skaja roza

 10. Industrial Ultrasonic Inspection of Stainless-Steel Claddings for the EL4 Reactor; Controle Industriel par Ultrasons des Gaines en Acier Inoxydable du Reacteur EL4; Promyshlennyj kontrol' obolochechnykh trub iz nerzhaveyushchej stali reaktora dlya EL4 s pomoshch'yu ul'trazvukovogo metoda; Metodos Ultrasonicos para Control Industrial de las Vainas de Acero Inoxidable del Reactor EL4

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prot, A. C.; Foulquoer, H. E.; Peyrot, J. P. [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France)

  1965-09-15

  'nosti reaktorov. Podtverzhdaetsja, chto vybor metoda, kotoryj sleduet primenjat' i razrabatyvat', javljaetsja trudnym. Privodjatsja osnovnye momenty. Posle togo, kak v rezul'tate laboratornyh rabot sdelan vybor, voznikajut dve novye problemy: D) vnedrenie v promyshlennost' neobhodimost' ucheta dopustimogo kachestva v opredelennyj moment metodami izgotovlenija v svjazi s ustanovlennymi bolee ili menee proizvol'nym obrazom normami dlja priema. Jeto, v dejstvitel'nosti, obuslavlivaetsja neobhodimost'ju v statisticheskom issledovanii komplektov trub razlichnogo izgotovlenija i ih klassifikacii po otnosheniju k bolee ili menee strogim normam. Vidno, chto kolichestvo podlezhashhih kontrolju trub znachitel'no prevyshaet pervonachal'no namechennoe. Jeto vedet k izucheniju avtomaticheskogo kontrol'nogo mehanizma, sposobnogo udovletvorit' odnovremenno i trebovanijam tempa, i trebovanijam, vytekajushhim iz vybrannogo tipa kontrolja: poslednie obychno svodjatsja k mehanicheskomu kontrolju i nuzhdajutsja v osobenno tshhatel'no razrabotannoj konstrukcii. Sovokupnost' jetih soobrazhenij privela k razrabotke ustrojstva, temp raboty kotorogo uzhe sejchas mozhet bez truda pokryt' potrebnosti vsego cikla proizvodstva toplivnyh jelementov. Vozmozhnosti jetogo ustrojstva tesno svjazany s harakteristikami podobrannogo oborudovanija navedenija i kontrolja, v osobennosti so svojstvami jelektroniki priborov kontrolja po ul'trazvuku i so svojstvami ispol'zuemyh preobrazovatelej. K tomu zhe iz jetogo issledovanija javstvuet, chto standartnoe oborudovanie daleko ne sootvetstvuet probleme i chto uzhe sejchas sleduet predusmotret' osoboe ustrojstvo dlja dannogo tipa kontrolja. (author)

 11. The Pulsed Neutron Technique Applied to Fast Non-Multiplying Assemblies; Application de la Methode des Neutrons Pulses aux Assemblages Non Multiplicateurs a Neutrons Rapides; Primenenie metoda impul'snykh nejtronov pri izuchenii povedeniya bystrykh nejtronov v nerazmnozhayushchikh sborkakh; Aplicacion de la Tecnica de los Neutrones Pulsados a Conjuntos Rapidos de Materiales No Multiplicadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beghian, L. E.; Wilensky, S. [Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (United States)

  1965-10-15

  mozhno opredelit' putem izmerenija postojannoj spada v zavisimosti ot razmera sborki. Predstavlen teoreticheskij vyvod dlja rascheta doli uprugogo rassejanija v chlene utechki i, sledovatel'no, mozhno opredelit' sechenie neuprugogo rassejanija. Teoreticheskaja traktovka dlja rascheta vklada uprugogo rassejanija proverena jeksperimental'nym putem. Sechenie neuprugogo rassejanija zheleza izmereno s pomoshh'ju jetogo metoda dlja pervichnoj jenergii nejtronov v diapazone 0,8 -1,5 Mjev. Vysheopisannyj metod impul'snogo istochnika nejtronov byl ispol'zovan dlja. izmere nija postojannoj spada v otnoshenii svincovyh plastin. Jeksperimental'nye dannye primerno soglasujutsja s predpolozhenijami, kotorye obychno delajut pri reshenii bol'cmanovskogo uravnenija perenosa s vremennoj zavisimost'ju (t.e. odnomernoe, odnoskorostnoe). Postojannye spada izmereny dlja svincovyh plastin razmerom 28x32 djujma i tolshhinoj 2; 4; b i 8 djujmov. Posle vnesenija popravki na poterju jenergii i konechnye razmery sborki rezul'taty sravnivajutsja s priblizitel'nymi reshenijami bol'cmanovskogo uravnenija perenosa. (author)

 12. Magnetic resonance imaging in monitoring of treatment of multiple sclerosis; Zastosowanie metody rezonansu magnetycznego w monitorowaniu leczenia stwardnienia rozsianego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bekiesinska-Figatowska, M.; Walecki, J.; Stelmasiak, Z. [Zaklad Diagnostyki Obrazowej, Centralny Szpital Kolejowy i Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Miedzylesie (Poland)]|[Centrum Naukowo-Kliniczne and Zespol Naukowo Badawczy Chorob Demielinizacyjnych, Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1996-12-31

  The purpose of the study was to establish the value of MR in monitoring of treatment of multiple sclerosis with new drug 2-CDA and placebo. 83 patients (51 women, 32 men) were examined - 81 of them twice, 66 - three times: before and after 6 and 12 courses of treatment. Toshiba MRT50A machine was used. After the first 6 courses of treatment the number of new plaques was twice as big in placebo group than in 2-CDA group. After 12 courses it turned out that a certain inhibitory influence of 2-CDA on new plaques` appearance was more evident after 15 than 3 months after the end of its administration. This may indicate the delayed action of 2-CDA but requires further investigation. (author) 8 refs, 2 figs, 7 tabs

 13. Psychological aspects of breast conserving therapy (BCT) in early breast cancer; Psychologiczne aspekty leczenia oszczedzajacego chorych na raka sutka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jeziorski, A. [Klinika Chirurgii Onkologicznej, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)

  1994-12-31

  Psychological and social status of 40 women who underwent BCT in early cancer was compared with 40 women after radical mastectomy. Women in BCT group showed significantly less anxiety about overall body image. The majority of them reported adjustment to work or ability to carry out household tasks. Almost all returned to normal social activities and interpersonal relationships. The majority of patients treated with BCT were fully satisfied in spite of unsatisfactory cosmetic results achieved in some of them and in spite of long duration of combined modality treatment. (author). 11 refs, 1 fig.

 14. Alemtuzumab – nowy lek w terapii postaci rzutowej stwardnienia rozsianego. Pierwsza czy druga linia leczenia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Zaborski

  2015-11-01

  Full Text Available Alemtuzumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko glikoproteinie CD52, powodującym deplecję (eliminację krążących limfocytów T i B. Proces odtwarzania obu populacji limfocytów przebiega odmiennie, co prowadzi do zaburzeń w układzie odpornościowym. Zmiany te skutkują zmniejszeniem aktywności procesu chorobowego. Skuteczność alemtuzumabu została potwierdzona w trzech badaniach klinicznych: jednym fazy drugiej – CAMMS223 oraz dwóch fazy trzeciej – CARE-MS I i CARE-MS II. W badaniach tych wykazano skuteczność kliniczną podawanego dożylnie alemtuzumabu u chorych z postacią rzutową stwardnienia rozsianego. Komparatorem był podawany podskórnie interferon beta-1a. W CAMMS223 i CARE-MS I wykazano istotny wpływ alemtuzumabu na spadek wskaźnika rzutów w porównaniu z interferonem, a w CAMMS223 i CARE-MS II – wpływ na zwolnienie narastania niesprawności. Terapia z zastosowaniem alemtuzumabu nie była wolna od istotnych działań niepożądanych, które należały do trzech zasadniczych grup: działania niepożądane bezpośrednio związane z podawaniem leku, ciężkie infekcje oraz zaburzenia autoimmunologiczne (samoistna plamica małopłytkowa, zaburzenia funkcji tarczycy i nefropatia. Terapia alemtuzumabem może być zarówno skuteczna, jak i bezpieczna, jednakże pod warunkiem zachowania właściwego programu monitorowania działań niepożądanych.

 15. Experience with a New Colour-Scintillographic Method for Diagnosing Liver Tumours and Inflammatory Liver Disorders; Experience d'une Nouvelle Methode d'Enregistrement Scintigraphique en Couleurs, pour le Diagnostic des Tumeurs Hepatiques et des Affections Inflammatoires du Foie; Opyt ispol'zovaniya novogo metoda tsvetnoj'' stsintigrafii dlya diagnostiki pechenochnykh opukholej i vospalitel'nykh protsessov pecheni; Ensayo de un Nuevo Metodo de Registro Centelleografico Policromo, para el Diagnostico de Tumores Hepaticos y de Inflamaciones del Higado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sparchez, T.; Gheorghescu, B.; Steclaci, A.; Merculiev, E.; Popovici, M. [Clinique Medicale, Bucarest (Romania)

  1964-10-15

  el oro-198 coloidal (Amersham -Reino Unido) inyectado por vía endovenosa. En un gran numero de casos, efectuaron paralelamente mecanogramas, fotocentelleogramas en blanco y negro y centelleogramas policromos. Verificaron el diagnostico mediante puncion, laparoscopia, laparofotograffa o cinematografia, puncion biopsica, intervencion quirurgica o necropsia. El metodo centelleografico policromo permite distinguir mejor las variaciones de intensidad de la radiactividad, es decir, da una idea mas cabal de la desorganizacion o sustitucion del parenquima hepatico provocadas por los procesos tumorales. (author) [Russian] Dlja poluchenija izobrazhenij, luchshe otrazhajushhih podrobnosti struktury porazhennoj p ech e nochnoj parenhimy, k laboratornomu apparatu dlja skennirovanija s samopiscem bylo prisposo bleno o sobo eustrojstvo , pozvoljajushhee poluchat' skennogrammy pecheni v s em i cvetah . Kazhdyj proizvol'no vybrannyj cvet so otvetstvu et opredelennomu chislu impul'sov i o t granichivaet zony s odinakovoj radioaktivnost'ju, t.e. priblizitel'no ravnye po ob{sup e}m u zony pechenochnoj tkani. Na takoj cvetnoj scintigramme belyj cvet otrazhaet fonovuju radioaktivnost', togda kak chernyj so o tv et stv u et maksimal'noj radioaktivnosti v centre pecheni, t.e. vmeste naibol'shej tolshhiny parenhimy. Promezhutochnye cveta so otvet s tv uju traz lichnym zonam s odinakovoj radioaktivnost'ju. S pomoshh'ju jet o go metoda izucheno 150 sluchaev kak zlokachestvennyh (pervichnyh i v to richnyh), tak i nezlokachestvennyh opuholej pecheni, 80 sluchaev hronicheskogo gepatita i cirroza i provedeno 50 issledovanij pecheni u zdorovyh ljudej. V bol'shinstve sluchaev dlja vnutrivennyh in{sup e}kcij ispol'zovalos' kolloidal'noe zolot o-198 (firmy Amershem, Anglija). Vo mnogih sluchajah odnovremenno byli polucheny m eh an ogram my, chern o-belye foto- scintigrammy, a takzhe cvetnye scintigrammy. Diagnoz podtverdilsja s pomoshh'ju punkcii laparoskopii, fotograficheskoj i kinematograficheskoj

 16. Elements of a thermic method of preparing beta-sources with fused carriers, including strontium-90; Elements d'une methode thermique de preparation de sources beta avec des entraineurs fondus, y compris le strontium-90; Osnovy termicheskogo metoda prigotovleniya beta-istochnikov s plavlennymi nositelyami, vklyuchayushchimi strontsij-90; Bases de un metodo termico de preparacion de fuentes beta con portadores fundidos, incluido el estroncio-90

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bogdanov, N I; Zakharova, K P; Zimakov, P V; Kulichenko, V V

  1962-01-15

  avtomaticheskogo kontrolya i regulirovaniya proizvodstvennykh protsessov. Tekhnologicheskij protsess izgotovleniya istochnikov osnovan na obezvozhivanii smesi, sostoyashchej iz radioaktivnogo rastvora azotnokislogo strontsiya i komponentov tipa bornogo angidrida, okisi kremniya, okisi alyuminiya i dr. Termicheskaya obrabotka obezvozhennoj smesi pri vysokoj temperature privodit k obrazovaniyu legkopodvizhnogo rasplava, posle okhlazhdeniya kotorogo poluchaetsya steklovidnaya massa, vklyuchayushchaya v sebya neobkhodimye kolichestva radioizotopa Sr{sup 90}. Privodyatsya dannye i obsuzhdayutsya rezul'taty issledovaniya protsessa obezvozhivaniya sistemy SrO-B{sub 2}O{sub 3}-SiO{sub 2} v intervale temperatur' 100 - 1000{sup o} i obosnovyvaetsya vybor osnovnykh parametrov tekhnologicheskogo protsessa. Izlagayutsya osnovy metoda naneseniya steklovidnogo preparata s neobkhodimym kolichestvom radioizotopa Sr{sup 90} na podlozhki razlichnykh form i razmerov iz stali, keramiki i drugikh materialov. Rassmatrivayutsya osnovnye parametry, kharakterizuyushchie nadezhnost' i bezopasnost' v ehkspluatatsii razlichnykh tipov istochnikov i privodyatsya dannye po istochnikam na osnove Sr{sup 90}, izgotavlivaemym termicheskim metodom. (author)

 17. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kopka

  2015-08-01

  Full Text Available Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG, mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.

 18. Use of the Neutron Die-Away Technique to Test Control Rod Effectiveness Theories; Emploi de la Methode d'Absorption des Neutrons pour Verifier les Theories sur l'Efficacite des Barres de Commande; Ispol'zovanie metoda spada potoka nejtronov dlya proverki teorij ehffektivnosti reguliruyushchikh sterzhnej; Aplicacion de la Tecnica de Extincion Neutronica a la Verificacion de las Teorias sobre la Eficacia de las Barras de Control

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Perez, R. B. [University of Florida, Gainesville, FL (United States); De Saussure, G.; Silver, E. G. [University of Florida, Gainesville, FL (United States); Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (United States)

  1964-04-15

  actualmente determinaciones con barras de dimensiones intermedias, a fin de averiguar el limite de aplicacion de la teoria de la difusion. (author) [Russian] Raschety jeffektivnosti regulirujushhih sterzhnej uslozhnjajutsja ih zavisimost'ju kak ot raspredelenija jenergij nejtronov, tak m ot geometrii sborki. Pri sravnenii teoreticheskih dannyh s rezul'tatami jeksperimentov, provedennyh na reaktorah ili kriticheskih sistemah, voznikajut trudnosti, svjazannye s vnutrennej slozhnost'ju takih sistem. Metod spada potoka nejtronov pozvoljaet poluchit' model' vseh teplovyh nejtronov, v kotoroj raspredelenie jenergii nejtronov mozhet byt' otdeleno ot prostranstvennyh jeffektov. Pojetomu geometricheskij faktor jeffektivnosti regulirujushhego sterzhnja mozhet byt' izuchen bez ucheta detalej nejtronnogo spektra, a rezul'taty mogut byt' sravneny s rezul'tatami chistoj prostoj jeksperimental'noj ustanovki. Metod osnovan na tom fakte, chto v jeksperimente s zamiraniem nejtronov, kak on zdes' opisan, laplasian sborki svjazan s postojannoj raspada osnovnogo vida po formuljo: B{sup 2} = ({lambda} - {lambda}{sub a})/D {lambda}{sub a} gde Ha-obratnyj poluperiod nejtronov v zamedlitele (sek-1 ); D- postojannaja diffuzii (sm2 'sek-1 ). V zamedljajushhih sborkah, ispol'zuemyh dlja jetih jeksperimentov, imelis' prjamougol'nye berillievye prizmy razlichnyh razmerov, sostavlennye iz nebol'shih (7,3 h 7,3 h 5,24 sm) blokov. Ispol'zovalis' tri vida kadmievyh regulirujushhih sterzhnej: tonkie diametrom 0,476sm, krestoobraznye i polye ''tolstye'' sterzhni secheniem 7,3 X 7,3sm. Byli provereny sledujushhie teoreticheskie shemy: 1) Nordhejma -Skalettara; 2) Hurvitca-Roe; 3) Cifrovoj hod diffuzii. Jeffekt krestoobraznogo poglotitelja byl raschitan s pomoshh'ju metoda konformnogo preobrazovanija Hurvitca-Roe. Dlja laplasiana bylo polucheno znachenie 0,0188sm{sup -2}, chto sravnimo s jeksperimental'nymi rezul'tatami, sostavivshimi 0,0187 {+-} 0,0006 cm{sup -2}. Znachenija, poluchennye dlja tolstyh sterzhnej s

 19. Interpretasi Potensi Massa Longsoran Dengan Metoda Geolistrik(Studi Kasus Daerah Gayo Lues

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muchlis Muchlis

  2015-09-01

  Full Text Available One indication of a potential landslide area is a formation along the slip field slope. The slope is formed due to the difference between the cover layers (top soil with a layer beneath it. The top layer is usually a layer of soil that passes the water so that it could be easily infiltrated into the slope. However, rain water infiltrated into the soil or are often not able to enter deeper into the ground because there is an impermeable layer which forms the slope area. Geoelectric resistivity method is generally used for shallow exploration, approximately to depth of 300 to 500 meter. The principle of the method is that the electrical current injected into the earth through two current electrodes, while the potential difference that occurs is measured through two potential electrodes. From the results of measurements of currents and electric potential difference can be obtained by variation of value of electrical resistivity in the layer below the measuring point. The resistivity value can show the bedding soils and on which one is the layer of slip field. From this study we expected the resistivity 2D cross section that shows the depth and dimensions of the field of slip on the slope studied so as to provide recommendations on the appropriate method of stabilizing slopes.

 20. Talent management kot metoda razvoja človeških virov

  OpenAIRE

  Pavić, Lazar

  2016-01-01

  V magistrskem delu smo predstavili talent management kot eno izmed sodobnih metod razvoja človeških virov. Magistrsko delo obsega naslednja poglavja: uvod, teoretični del, empirični del, perspektivni del in sklep. V uvodnem delu magistrskega dela smo podrobnejše opisali področje in opredelili raziskovalni problem, predstavili smo namen, cilje in raziskovalne hipoteze, predpostavke in omejitve raziskave kot tudi predvidene metode raziskovanja. V teoretičnem delu magistrskega dela smo p...

 1. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA DIRECTĂ

  OpenAIRE

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2013-01-01

  The information supplied by the cash-flow statement represents an important basis in the decision-making process for all the stakeholders of the company. The utility of the cash-flow statements built through the direct method is superior to that of the cash-flow statements built through the indirect method, but the direct method is employed with a significantly lower frequency because of the difficulty in accessing the required accounting data. A study conducted over a sample of 50 companies ...

 2. Algoritm bulevskogo faktornogo analiza, osnovannyj na kombinirovanii nejrosetevogo podchoda i metoda maksimizacii funkcii pravdopodobija

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 3 (2014), s. 3-11 ISSN 1999-8554 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : boolean factor analysis * attractor neural network * likelihood function maximization * KEGG database Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/ cat alog.php? cat =jr7&art=14354

 3. Spinal epidural hematomas examined on MRI; Krwiaki nadtwardowkowe, wewnatrzkanalowe w badaniu metoda MR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rejnowski, G.; Poniatowska, R.; Kozlowski, P. [Zaklad Neuroradiologii, Inst. Psychiatrii i Neurologii, Warsaw (Poland)

  1995-12-31

  Spinal epidural hematomas are rare pathology, caused by trauma or spontaneous. In clinical examination acute spinal cord compression is observed. MRI designations appear entirely particular. In sagittal projection, biconvex mass in the dorsal, or sometimes ventral part of the spinal canal is clearly visible. This is well delineated by the thecal sac from the cord and cauda equina. MRI investigations in 3 patients revealed corresponding with spinal bone injuries and cord edema epidural hematomas. Differential diagnosis must contain subdural hematoma and epidural neoplasms or abscess. (author) 8 refs, 3 figs

 4. Franchising jako metoda vstupu na zahraniční trh

  OpenAIRE

  Vágnerová, Jitka

  2011-01-01

  This bachelor thesis deals with franchising as a form of entering a foreign market. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first part is focused on the history of franchising, advantages and disadvantages connected with this kind of enterprise, franchise treaty and the development of franchising in the Czech Republic. The practical part describes two fitness franchise chains, the companies Expreska and Contours.

 5. „Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Nowak

  2009-01-01

  Full Text Available Poruszane w tekście zagadnienia wiążą się z problematyką budowy nowych systemów informacyjnych w nauce, które w piśmiennictwie określa się mianem e-library, library 2.0, e-science, Web 2.0 etc. Artykuł mówi o koniecznych zmianach zachowań ludzi nauki w zakresie publikowania w kontekście wspomnianych kierunków rozwoju komunikacji naukowej. Autor przewiduje, że budowa nowych systemów informacyjnych spopularyzuje samopublikację (self-publishing tekstów naukowych, która zdynamizuje rozwój repozytoriów o otwartym dostępie (open access. Zjawisko samopublikacji wpłynie także na zmianę metod oceny publikacji naukowych. Ich ocena będzie mogła się dokonywać przez automatyczne obliczanie cytowalności. Stopniem uzyskiwanych cytowań będzie można także parametryzować teksty opublikowane przez autorów w repozytoriach już po pozytywnej ocenie peer review. Ponadto, jak twierdzi autor, zjawisko samopublikacji powinno spopularyzować blogosferę w nauce, a w tym kontekście z pewnością pojawi się nawyk bezpośredniego komentowania wzmianek uczonych o własnych pracach badawczych przez specjalistów reprezentujących te same dyscypliny. Taka wymiana informacji będzie możliwa dzięki rozpowszechnieniu się samopublikacji i powinna w pełni zastąpić organizowanie drogich konferencji naukowych, w których udział bierze najczęściej tylko część środowiska. Autor uważa, że na marginesie zasygnalizowanych zmian pojawią się także zjawiska niepożądane, których przejawem z pewnością będzie „wykluczenie” najstarszych generacji uczonych, z uwagi na niemożność opanowania przez nich nowych technologii.

 6. Razvoj i primena hemometrijskih metoda za klasifikaciju i procenu kvaliteta vode

  OpenAIRE

  Živojinović, Dragana Z.

  2013-01-01

  Savremeno društvo karakteriše intenzivna industrijalizacija i urbanizacija, što ima za posledicu sve obimnije iscrpljivanje prirodnih resursa i sve opasnije ugrožavanje životne sredine. U uslovima globalnog razvoja, briga o vodi predstavlja pitanje opstanka civilizacije. Stoga upravljanje vodama i kontrola kvaliteta voda postaju suštinska društvena potreba. Timovi stručnjaka iz različitih oblasti pokušavaju da nađu obrasce i modele za modelovanje parametara kvaliteta vode i pre...

 7. Pengembangan Metoda Deteksi Rintangan untuk Traktor tanpa Awak Menggunakan Kamera CCD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Usman Ahmad

  2012-04-01

  Full Text Available For unmanned tractor guided by global positioning system, ability for eluding obstacles such as trees, big stone, cavity, bund, people, and other objects in the work area is very important in order not to stop the operation.Surrounding detection system using CCD camera makes it possible for unmanned tractor to detect obstacles in front of it realtime. However, with so many different objects that may captured by the camera, it will need a lot of image processing steps that takes a lot of time so it is no longer suitable for realtime detection in application. The proposed research is aimed to develop a simpler obstacle detection method by adding a red laser pointer to the CCD camera used to capture scene in front of the tractor. The red laser light that reflected by an obstacle gives an important information in the image, and the distance of the obstacle could be calculated based on phytagoras theory. The results showed that all obstacles with 1 m distance, 80% obstacles with 2 m distance, and 40% obstacles with 3 m distance could be detected. Obstacles with more than 3 m distances could not be detected due to weak laser light for the distances. The accuracy of distance prediction for all situation is 67.5%, which is still need improvements.

 8. Hlasité myšlení jako výzkumná metoda

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Heller, Daniel

  2005-01-01

  Roč. 49, č. 6 (2005), s. 554-562 ISSN 0009-062X R&D Projects: GA AV ČR IAA7025401 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : psychology of thinking * research methods in thinking * thinking aloud Subject RIV: AN - Psychology Impact factor: 0.241, year: 2005

 9. Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumai: franšizės metodas

  OpenAIRE

  Užkuraitienė, Fausta

  2007-01-01

  Franšizė yra viena iš tarptautinio verslo internacionalizavimo galimybių. Teoretikai ir praktikai pabrėžia šios verslo formos pranašumus prieš alternatyvas eksportą, investicijas ar bendrų kompanijų kūrimą. Tačiau Lietuvos mokslininkų darbuose randame tik fragmentinius šios kontraktinės tarptautinio verslo plėtros formos analizės elementus. Menkai analizuojami valdymo, kontrolės, kultūrinės adaptacijos klausimai. Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos Yamaha muzikos mokyklų valdymo ypatumus, vei...

 10. Efisiensi Penurunan Kadar Kalsium pada Air Laut dengan Metoda Penukar Ion yang Memanfaatkan Tanah

  OpenAIRE

  Kurniati, Roselyn Indah; Elystia, Shinta; Zultiniar, Zultiniar

  2014-01-01

  Source of water in Bengkalis is difficult. Sea water can be a source of water in there. Once of alternative can be process sea water be clean water use ion exchange with clay. This experiment use coloumn with diameter 2 inchi and high 1,2 meter. Media who used is clay. Ratention time and particle measure used variation of this experiment. Rate of retention time are 60, 120, 180 minute and particle measure are -3+5, -5+10, -10+15 mesh. Concentration Ca before process is 128 mg/l and after proc...

 11. PENGARUH GUGUS p-METOKSI PADA REAKSI KONDENSASI CLAYSEN-SCHMIDT MENGGUNAKAN METODA GRINDING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karim Theresih

  2016-10-01

    This research aims to synthesize the compound dibenzalaceton, 4-methoksikalkon and dianisalaceton through Claysen Schmidt condensation reaction with grinding method and to determine the effect of p-methoxy groups on the reaction. Dibenzalaceton compound was synthesized from benzaldehyde, acetone, and NaOH. Synthesis of compound 4-metoksikhalkon was done using 4-methoxybenzaldehyde, acetophenone, and NaOH. Dianisalceton compound was synthesized through Claysen-schmidt reaction between acetone, anisaldehide, and the catalysts NaOH. This synthesis were performed through solvent-free grinding method. Catalyst base material and simultaneously crushed in mortar for 15 minutes to form a paste. The pasta is dried and recrystallized. The resulted compounds were characterized by TLC, FTIR and GC-MS. Based on the results of the analysis of FTIR and GC-MS showed that dibenzalaceton, 4-methoksikhalkon and dianisalaceton can be synthesized and have succession yield 59.93%, 86.21% and 70.39% . There is the influence of p-methoxy groups in a condensation reaction Claysen-Schmidt on the synthesis of compounds dibenzalaceton, 4-methoksikhalkon and dianizalaceton use grinding method.   Keywords: dibenzalaceton, 4-methoksikhalkon, dianizalaceton, grinding method

 12. Surface investigations by means of positrons annihilation; Badania warstwy wierzchniej metoda anihilacji pozytonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dryzek, J. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland); Stegemann, T.; Cleff, B. [Muenster Univ. (Germany). Inst. fuer Kernphysik

  1996-12-31

  The aim of the report is a presentation of the positron annihilation studies performed on the Cu samples that surface was exposed to the friction and wear processes. Using the measurement of Doppler broadening of annihilation line, we were able to detect the profile of vacancies in the top layers of the defected metals. It was established that one could describe the profile by a simple exponential function of the depth in all cases. The range of vacancies concentration depth depends on the load, time and the speed of the defects creation processes on the surface of a sample. The outline of the positron annihilation method is also given. (author). 10 refs, 16 figs, 5 tabs.

 13. Primjena suvremenih statističkih metoda u kontroli kvalitete kamene vune

  OpenAIRE

  Bukovčan, Nedeljko

  2016-01-01

  U radu je opisan značaj statističke kontrole kvalitete s posebnim naglaskom na primjenu kontrolnih karata i analize sposobnosti procesa u njenoj primjeni u praksi. Definirane su vrste kontrolnih karata i opisan postupak odabira odgovarajuće kontrolne karte. Detaljno su razrađene značajke i analiza kontrolnih karata za mjerljive karakteristike i kartu. Definirani su i uvjeti koje proces mora zadovoljiti prije postupka procjene sposobnosti procesa, razrađen sam postupak procjene,...

 14. Shybka i skuteczna metoda osadzania hydrosyapatytu na polimerze resorbowalnym przeznaczonym dla inzynierii tkankowej

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pamula, E.; Filová, Elena; Bačáková, Lucie

  2008-01-01

  Roč. 103, - (2008), s. 881-888. ISBN 978-83-60958-08-7. ISSN 0860-3340 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/06/1576 Grant - others:WIMiC AGH(PL) 11.11.160.361 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : degradable polyesters * hydroxyapatite * osteoblasts Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics

 15. Metoda opisu analitycznego Tadeusza Czeżowskiego – studium historyczno-systematyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Zinkiewicz

  2016-12-01

  Despite some similarities between Czeżowski’s method and other methods of conceptual analysis, the former is not subjected to the paradox of analysis (what is shown, according to the author of the paper.

 16. MODEL DE PREZENTARE A FLUXURILOR DE NUMERAR DEZVOLTAT PRIN METODA DIRECTĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel BRÎNDESCU – OLARIU

  2013-11-01

  Full Text Available The information supplied by the cash-flow statement represents an important basis in the decision-making process for all the stakeholders of the company. The utility of the cash-flow statements built through the direct method is superior to that of the cash-flow statements built through the indirect method, but the direct method is employed with a significantly lower frequency because of the difficulty in accessing the required accounting data. A study conducted over a sample of 50 companies from the Timis County concerning the methods employed for the construction of the cash-flow statement reflects o preference for the direct approach in forecasts, as in such situations the accounting data is easier to collect. Still, in practice, the cash-flow statements developed through the direct method are often incomplete, which makes the explanation of the cash variation impossible. The current study proposes a cash-flow statement model developed through the direct method and tested through simulations within a software application specially conceived for this purpose.

 17. OPTIMASI POLA TANAM PADA LAHAN KERING DI KOTA PEKANBARU DENGAN MENGGUNAKAN METODA MULTI OBJECTIVE (GOAL PROGRAMMING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vera Devani

  2012-12-01

  Full Text Available Salah satu alternatif pilihan yang diharapkan dapat meningkatkan potensi produksi tanaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan adalah pendayagunaan lahan kering. Pada model Linear Programming kendala-kendala fungsional menjadi pembatas bagi usaha memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan, maka pada Multi Objective Goal Programming kendala-kendala itu merupakan sarana untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola tanam sayur-sayuran, menentukan kendala sasaran yang dapat dicapai, dan mengetahui sensitivitas terhadap solusi optimum yang telah dicapai. Dari penelitian diperoleh bahwa dengan luas lahan 504 Ha, jumlah tenaga kerja 300 orang, kebutuhan pupuk kandang sebanyak 15.000 kg/Ha, dan kebutuhan pupuk urea sebanyak 350 kg/Ha dapat mengoptimasi pola tanam dengan menanam jenis komoditas sayuran berupa ketimun dan sawi.

 18. Periotron: Suvremena sijalometrijska metoda u dijagnostici i u nadzoru liječenja kserostomije

  OpenAIRE

  Alajbeg, I.; Hladki, N.; Cekić-Arambašin, A.; Alajbeg, IŽ.

  2003-01-01

  Periotron (Oraflow, Plainview, SAD), mjerač mikrokoličine vlažnosti, elektronički je instrument napravljen za mjerenje gingivne tekućine, eksudata parodontnoga džepa, lučenja sline i debljine filma sline. U mjerenju se rabe različiti papirni mediji za sakupljanje uzorka. Ti se mediji (Periopaper strips, PeroCol strips, Sialopaper strips) stave na željeno mjesto u ustima i ostave tijekom određenog vremena, nakon čega se odloži između elektroda Periotrona. Poseban oblog elektroda omogućuje im d...

 19. Franchising jako úspěšná metoda podnikání

  OpenAIRE

  TŘEŠTÍK, Miroslav

  2008-01-01

  Last 25 years, franchising as a system of business reach a dynamical progress thanks to the easier breaking through technological and political barriers in diffusing information. These days, there are lots of famous companies, all over the world, that are using this way of business and they are very known and successful with very strong position in market environment (environment of market). The most successful ones get to the global meaning. We have already known, franchising can significant...

 20. METODA PENGHILANGAN ZAT BESI DAN MANGAN DI DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM DOMESTIK

  OpenAIRE

  Said, Nusa Idaman

  2018-01-01

  Small amounts of iron and manganese are quite common in domestic water supply because of the presence of iron and manganese in the soil and rock formations through which the water passes in reaching the point of use. Iron and manganese is characterized by red-brown staining of bathroom fixtures and laundry, and cause taste and odor problems. Iron and manganese are brought into solution by biological reactions under anaerobic reducing conditions. When the water is exposed to air or oxygen, oxi...

 1. Reliability analysis of reactor systems by applying probability method; Analiza pouzdanosti reaktorskih sistema primenom metoda verovatnoce

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Milivojevic, S [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1974-12-15

  Probability method was chosen for analysing the reactor system reliability is considered realistic since it is based on verified experimental data. In fact this is a statistical method. The probability method developed takes into account the probability distribution of permitted levels of relevant parameters and their particular influence on the reliability of the system as a whole. The proposed method is rather general, and was used for problem of thermal safety analysis of reactor system. This analysis enables to analyze basic properties of the system under different operation conditions, expressed in form of probability they show the reliability of the system on the whole as well as reliability of each component.

 2. METODA POŚREDNIEJ OCENY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA PRZEJŚCIACH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław GACA

  2016-07-01

  Full Text Available W analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego coraz większą rolę odgrywają pośrednie miary bezpieczeństwa, w tym prędkość pojazdów. W nawiązaniu do tego trendu badań autorzy przedstawili koncepcję modelu pośredniego szacowania prawdopodobieństwa wypadków najechania na pieszego w obrębie wyznaczonych przejść. Wykorzystując dane o prędkości pojazdów z pomiarów empirycznych na terenach zurbanizowanych, porównano potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach o różnych lokalizacjach i rozwiązaniach geometrycznych. W porównaniach tych oceniano możliwości zatrzymania się pojazdu przed pieszym w przypadkach jego wtargnięcia na przejście.

 3. Kontroling jakości zarzadzania bezpieczeństwem pracy realizowany metoda audytu stanowiskowego

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Doležalová, Hana; Doležal, M.; Mikoláš, M.; Kondras, I.; Korban, Z.

  -, č. 273 (2006), s. 95-102 ISSN 0372-9508 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : work safety * controlling * post audit method Subject RIV: AQ - Safety, Health Protection, Human - Machine

 4. A variational nodal diffusion method of high accuracy; Varijaciona nodalna difuziona metoda visoke tachnosti

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tomasevic, Dj; Altiparmarkov, D [Institut za Nuklearne Nauke Boris Kidric, Belgrade (Yugoslavia)

  1988-07-01

  A variational nodal diffusion method with accurate treatment of transverse leakage shape is developed and presented in this paper. Using Legendre expansion in transverse coordinates higher order quasi-one-dimensional nodal equations are formulated. Numerical solution has been carried out using analytical solutions in alternating directions assuming Legendre expansion of the RHS term. The method has been tested against 2D and 3D IAEA benchmark problem, as well as 2D CANDU benchmark problem. The results are highly accurate. The first order approximation yields to the same order of accuracy as the standard nodal methods with quadratic leakage approximation, while the second order reaches reference solution. (author)

 5. Pengembangan Bioelectrical Impedance Sebagai Control Commands Pengaturan Kecepatan Gerak Kursi Roda Dengan Metoda PID Controller

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juli Sardi

  2014-09-01

  Full Text Available In the present study, bioimpedance signals of human body was utilized to control speed of a wheelchair movement. A bioimpedance is electrically passive part contained the body tissues. The research is one of alternative solutions for patients with paralysis of the upper and lower limb. Firstly, design of system of the research consisted of bioimpedance measuring instruments and a mechanical design of the wheelchair. Bioimpedance measurement was performed by injecting a sinusoidal current source of 0.5 mArms with a frequency of 50 kHz to muscle tissue (shoulder to obtain the output voltage in the range of 0-5 Vdc. With impulse and manual thresholding methods, the voltage signal was classified into several controls command to adjust the speed and direction of the wheelchair control based on PID Controller. The experimental result of the research was realization of bioimpedance signal that used as a reference to control the direction and speed of the wheelchair with a success rate of 86.7 %. A wheelchair velocity was classified into three types of motion, namely slow, medium and fast. Slow speed has a rated speed of 30 Cm/s, medium speed value speed of 40 Cm/s and fast speed value of 50 Cm/s. The wheelchair can also turn to the left and the right in accordance with the wishes of wheelchair user beside to moving forward.

 6. Gruźlica – od diagnostyki do leczenia według standardów dla krajów Unii Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2013-09-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają dane epidemiologiczne odnoszące się do gruźlicy w niektórych krajach, w tym w Polsce. Gruźlica ciągle pozostaje priorytetowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Obecnie stosowana chemioterapia jest skuteczna, ale długotrwała i kompleksowa. Poważny problem stanowią szczepy Mycobacterium tuberculosis oporne na leki przeciwprątkowe, szczególnie szczepy oporne na wiele leków (MDR-TB i te o rozszerzonej opor‑ ności (XDR-TB, oraz zakażenia HIV wśród chorych na gruźlicę. W październiku 2011 roku zostały sfinalizowane standardy dotyczące gruźlicy dla krajów Unii Europejskiej (European Union Standards for Tuberculosis Care, ESTC. Dokument ten pozostaje w zgodzie z definicjami i rekomendacjami WHO. ESTC składają się z czterech sekcji: diagnozowanie, leczenie, HIV i choroby współistniejące, zdrowie publiczne, które korespondują z Między‑ narodowymi Standardami Opieki nad Chorymi na Gruźlicę (ISTC z 2009 roku. W 2013 roku zostały opubliko‑ wane polskie rekomendacje. Autorzy komentują wszystkie odnoszące się do gruźlicy rekomendacje. Przedstawio‑ no objawy kliniczne gruźlicy i wybrane problemy gruźlicy utajonej (latent tuberculosis. Próbki wydzieliny oskrzelowej powinny być poddane badaniu mikroskopowemu, hodowli i testom lekowraźliwości. WHO rekomen‑ duje szybki test molekularny, który należy wykonać w dniu bakteriologicznej diagnozy gruźlicy. Wszyscy chorzy (w tym osoby zakażone HIV, którzy nie byli wcześniej leczeni i u których nie występują czynniki ryzyka oporności na leki, powinni otrzymywać przez 2 miesiące izoniazyd, ryfampicynę, pirazynamid i etambutol, a przez 4 miesiące izoniazyd i ryfampicynę. Niektóre standardy odnoszą się do gruźlicy dziecięcej. Infekcja wywołana przez Mycobacterium tuberculosis powinna zostać wykryta za pomocą testu tuberkulinowego lub testu uwalniania interferonu gamma (IGRA. Dzieci poniżej 5. roku życia i osoby zakażone HIV, u których stwierdzono gruźlicę utajoną, należy leczyć izoniazydem, jeśli nie stwierdza się u nich aktywnej gruźlicy.

 7. Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym – nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia

  OpenAIRE

  Paweł Krzesiński; Agnieszka Jaguś‑Jamioła; Grzegorz Gielerak; Stanisław Piszczek; Mirosław Dziuk; Andrzej Mazurek; Robert Ryczek; Andrzej Skrobowski

  2012-01-01

  Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegli‑ wości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choro‑ by wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego...

 8. Rola świadomej zgody pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia = The role of patient informed consent in the process of diagnosis and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Podgórniak

  2016-05-01

    Keywords: informed consent, medical law, legal liability.   Abstract Patient’s consent is a document defining a range and terms of intervention of medical personnel in the patient's personal sphere, which is protected by the Constitution and other many laws. Obtaining consent to treatment from the patient plays a main role in the diagnosis and treatment. The doctor is obliged to obtain consent to provide health care services aimed at saving lives and preserving, restoring or improving the health with the exception of situations in which the patient requires immediate medical intervention. In the case of many basic health services verbal consent is sufficient. In the case of medical services with increased risk of complications it is necessary to get the written consent to treatment, the text should include a statement of the will of the patient, the term of medical activities and related possible complications, signature and the date of the patient's consent. For undertaking medical services in the group of people under 16 years it is necessary to get consent from patient's legal representative. In cases of a patients who are over 16 years it is needed to obtain the consent known as cumulative, that is the consent of the patient and his legal representative. Performing treatments and diagnostic activities without consent of the patient is permitted in certain exceptional situations. In daily practice of physicians, getting consent is sometimes difficult task due to the limited amount of time or difficulties in collaboration with the patient or assess his state of consciousness.

 9. Evaluation of the efficacy of palliative irradiation with high fractionated doses and planned intervals of patients with advanced cancer of the oral cavity and pharynx. Ocena skutecznosci paliatywnego napromieniania wysokimi dawkami frakcyjnymi z planowanymi przerwami chorych na zaawansowanego raka jamy ustnej i gardla

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skolyszewski, J; Reinfuss, M [Instytut Onkologii, Cracow (Poland)

  1988-01-01

  200 patients, previously not treated, with advanced highly differentiated cancer of the oral cavity and pharynx have been palliatively irradiated in the Oncology Center in Cracow in the years 1976-1985. Megavoltage irradiation with fractionated doses 4-5 Gy up to the dose of 20 Gy to the tumor with 4-5 fractions during 4-7 days has been applied. 64 patients received 20 Gy as simple dose, in 65 cases such dose has been repeated after month. 71 patients have been irradiated for the third time with similar dose after another 1 month interval. Partial regression of 25-50% of the tumor volume has been obtained after the first series of irradiation in 19% of patients and more than 50% in 28% of patients, complete regression in 4% of patients. 15,5% of the total number of patients survived 1 year since the initiation of the irradiation, 5% without symptoms of the neoplasm. Worse prognosis is connected with major advancement of the tumor (T{sub 4}, N{sub 2}), poor general condition, cachexia and alcohol addition. Absence of improvement after the first series of irradiations indicates the non-effectiveness of the treatment. Palliative treatment by irradiation with high fractionated doses and planned interval is a safe and efficacious method. 1 fig., 6 tabs., 14 refs. (author).

 10. Leczenie skojarzone astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i β2-agonistami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Dokonany w tym artykule przegląd badań ocenia dowody dotyczące leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA. Za leki pierwszego wyboru w astmie uznaje się wGKS. Integralną częścią leczenia astmy są β2-agoniści, najsilniejsze leki rozszerzające oskrzela. Obecnie dostępne są dwa leki z grupy długo działających β2-agonistów – formoterol i salmeterol. W kilku badaniach klinicznych udowodniono, że kombinacja wGKS i LAβA stanowi skuteczną i bezpieczną opcję w leczeniu astmy. Raporty GINA zalecają dodanie LAβA do małych i średnich dawek wGKS, co pozwala na uzyskanie kontroli astmy. Także z badań klinicznych uzyskaliśmy wiedzę, że kombinacja wGKS i LAβA daje większe korzyści w kontroli objawów astmy niż dwukrotnie większa dawka wGKS. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną z rozwojem nadreaktywności oskrzeli. Przebieg kliniczny astmy jest zazwyczaj inny u różnych chorych, a nawet u tej samej osoby. W praktyce klinicznej choremu zaleca się podawanie stałych dawek wGKS, odpowiednich do stopnia ciężkości astmy, lub kombinacji wGKS i LAβA dwa razy dziennie i dodatkowo krótko działającego β2-agonisty „według potrzeby” (lub „na żądanie” dla złagodzenia objawów astmy. Ostatnio wprowadzono nowy model stosowania kombinacji wGKS i LAβA (budezonid/formoterol – tzw. SMART (Single Maintenance and Reliever Therapy. Jest to połączenie leków według koncepcji SMART stosowane zarówno w leczeniu przewlekłym dwa razy dziennie, jak i „według potrzeby” dla złagodzenia objawów bez dodatkowego stosowania leków tylko przynoszących ulgę. Badania kliniczne wykazały, że metoda SMART zmniejsza ryzyko ostrych zaostrzeń i jest dobrze tolerowana. Metoda ta ma korzystne działanie u pacjentów, u których utrzymują się objawy astmy pomimo leczenia kombinacją leków stosowanych tylko w leczeniu przewlekłym.

 11. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 12. Rapid method for the radioactive strontium determination in natural samples; Brza metoda za odredjivanje radioaktivnog stroncija u prirodnim uzorcima

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grahek, Z; Kosutic, K; Lulic, S [Rudjer Boskovic Institute, Zagreb (Croatia)

  1997-12-31

  Radioactive strontium isotopes belong to the group of isotopes that are very dangerous for human health. Therefore radioactive strontium is regularly determined in natural samples. When determining strontium isotopes in natural samples, it is necessary to isolate strontium from the sample because strontium isotopes are pure {beta}-emitters. As natural samples contain much more calcium and sodium than strontium it is necessary to isolate a small quantity of strontium from large sample with simultaneous separation of calcium and other interfering elements. For this purposes an elegant method based on ion exchange chromatography has been developed. Namely, examinations with model system have shown that strontium may be separated from calcium on the column filled with anion exchanger and the mixture of the methanol and nitric acid as eluent. It was also shown that yttrium does not separate from strontium but elutes almost simultaneously with it. Yttrium may be separated from strontium on the column filled with cation exchanger DOWEX 50X8 and nitric acid as eluent. According to the above examinations, the procedure of isolation of strontium and yttrium from natural sample has been created (on assumption that {sup 90}Sr and {sup 90}Y in secular equilibrium in sample). Strontium and yttrium have been isolated from natural sample (standard IAEA A-7) on the column filled with the exchanger AMBERLITE CG-400 and the mixture of methanol and nitric acid as eluent. Strontium and yttrium have been separated on the column with cation exchanger. {sup 90}Sr has been determined through {sup 90}Y by counting the solid yttrium oxalate immediately upon isolation and separation from strontium. {sup 90}Sr has also been determined by counting {sup 90}Sr-{sup 90}Y in secular equilibrium after 15 days. The obtained results of determination of {sup 90}Sr through {sup 90}Y and through secular equilibrium {sup 90}Sr-{sup 90}Y correspond to the declared values of standard. (author). 2 figs., 1 tab., 7 refs.

 13. Osnovanje, razvoj in delovanje Slovenskega verskega središča svetih bratov Cirila in Metoda v Melbournu in Avstraliji:

  OpenAIRE

  Koderman, Miha

  2007-01-01

  Intense emigration of Slovenes to Australia started after the World War One and reached climax in the 1950s and 1960s. According to appraisals of several Slovene emigrant organizations, the number of Slovenians settled in Australia in the 1980s must have been about 25.000 - 30.000. Despite the fact that Slovenians in Australia are the fourth largest non-European Slovene emigrant community (after the Slovene emigrant communities in the USA, Canada and Argentina), they have so far been subject ...

 14. MENGEMBANGKAN KERJASAMA (SOFT SKILL MELALUI PENERAPAN METODA COOPERATIF LEARNING DAN EXPERIENTIAL LEARNING DALAM MATA KULIAH PSIKOLOGI KEWIRAUSAHAAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  lala septiyani sembiring

  2015-11-01

  Full Text Available This research aimed to examine the effect of the value of student co-operation in enterpreneur courses through the implementation of co-operative learning and experiential teaching method. Research was conducted on 57 psychology students who take enterpreneur courses treated in method cooperative teaching and experiential learning. Data collected through the scale were analyzed using the t test to see differences in the ability of co-operation between the students before teaching method experiential learning and cooperative learning with teaching method after doing experiential learning and cooperative learning. T test results prove that there are significant differences between the data pre and post data. This study means that there is a significant difference in the value of co-operation caused by the treatment by student cooperative learning and experiential learning method.

 15. Metoda pentru analiza spectrometrica cu detector de Ge(Li) a probelor de trasori radioactivi cu rasini schimbatoare de ioni

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stanescu, S.P.; Farcasiu, O.M.

  1981-07-01

  The radioactive tracers methods presently in use in hydrology are based on ''in situ'' low resolution gamma-ray spectrometry measurements. However sometimes the information obtained in this way is not conclusive and the need for better spectrometry systems is evident. Therefore the authors present a method for measuring in laboratory conditions samples of radioactive tracers collected ''in situ'' and concentrated on ions exchange resins, sing low level gamma-ray spectrometry with Ge(Li) detector. The advantages of this method in comparison with the methods based on Na(Tl) detectors are also presented in the paper. (authors)

 16. Investigation of the crystal lattice defects by means of the positrons annihilations; Badania defektow sieci krystalicznej metoda anihilacji pozytonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dryzek, J [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  In this report the positrons annihilation methods as a tool for the crystal defects studies is presented. The short description of the positron - crystal interactions and different positron capture models are discussed. 192 refs, 67 figs, 6 tabs.

 17. PEMERIKSAAN KADAR MERKURI DAN KELUHAN KESEHATAN DALAM DARAH WANITA PEMAKAI KRIM PEMUTIH DENGAN METODA INDUCTIVELY COUPLED PLASMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dyna Putri Mayaserli

  2017-03-01

  Full Text Available Whitening cream is a mixture of chemicals or other materials that serve to lighten skin or fade black spots on the skin. Bleaching creams that contain mercury is very harmful for health. The purpose of this study is to examine and establish the levels of mercury in the blood of women users of whitening creams in the city of Padang. Blood samples examined as many as 10 samples and whitening creams as much as 5 samples. The qualitative analysis of the bleaching creams done with color test method, while the quantitative analysis of the blood samples used method ICP (Inductively Coupled Plasma. The results showed that of the five samples examined bleaching creams with color test, there are three positive samples contain mercury. while the results showed that the ten blood samples studied one sample contained mercury levels in the blood exceeds the normal value is 0.04435 mg / L. The use of whitening creams containing mercury can cause a variety of health complaints, ranging from skin discoloration, which in turn can cause black spots on the skin, allergies, skin irritation as well as the use of high doses can cause permanent brain damage, and can cause cancer.

 18. Implementasi Konsep Desain Partisipasi Pada Interior Ruang Terapi Perilaku Anak Autis Dengan Menggunakan Metoda Aba/lovass

  OpenAIRE

  Sari, Sriti Mayang

  2011-01-01

  The concept of participation design in the interior of a therapy room for autistic behavior in children truly considers the character of children with autism and methods of therapy used so that the criteria and the embodiment of space can meet the demands of autistic children. The physical environment that is suitable with the condition of the user can bring great influence to the therapy activities. The purpose of this research is to implement the design concept of participation as the basis...

 19. Metoda szacunku potencjalnych efektów ekologicznych pozyskania energii biomasy drewna wierzby energetycznej na przykładzie Polski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawrońska Grażyna

  2016-04-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono metodę szacunku potencjalnych efektów ekologicznych rozumianych jako zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, które wynikają z zastosowania biomasy wierzby energetycznej jako paliwa alternatywnego dla węgla kamiennego. Praca ma charakter metodyczny, a bazę badawczą stanowią grunty ugorowane w Polsce w ujęciu województw pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. W wyniku badań określono potencjalne efekty ekologiczne wyrażone niewyemitowaniem do powietrza atmosferycznego dwutlenku węgla w ilości 13 828 553 ton w ciągu roku oraz dwutlenku siarki w ilości 103 714 ton w ciągu roku oraz istotnym zmniejszeniem emisji tlenków azotu o ok. 26 274 ton w ciągu roku. Uzyskane efekty ekologiczne są szczególnie istotne na analizowanym obszarze, ze względu na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w strukturze zużycia pierwotnych nośników w bilansie paliwowo – energetycznym Polski.

 20. Bioassay method for Uranium in urine by Delay Neutron counting; Metoda Bioassay Uranium dalam urin dengan pencacahan Netron Kasip

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suratman,; Purwanto,; Sukarman-Aminjoyo, [Yogyakarta Nuclear Research Centre, National Atomic Energy Agency, Yogyakarta (Indonesia)

  1996-04-15

  A bioassay method for uranium in urine by neutron counting has been studied. The aim of this research is to obtain a bioassay method for uranium in urine which is used for the determination of internal dose of radiation workers. The bioassay was applied to the artificially uranium contaminated urine. The weight of the contaminant was varied. The uranium in the urine was irradiated in the Kartini reactor core, through pneumatic system. The delayed neutron was counted by BF3 neutron counter. Recovery of the bioassay was between 69.8-88.8 %, standard deviation was less than 10 % and the minimum detection was 0.387 {mu}g.

 1. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01, znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jako- ści życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01 po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.

 2. Pęknięcie nerki jako rzadkie powikłanie zabiegu ESWL (kruszenie kamieni falą generowaną pozaustrojowo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2010-12-01

  Full Text Available Kruszenie kamieni falą generowaną pozaustrojowo (extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL należy do podstawowych metod leczenia kamicy nerkowej – zyskała ona szerokie zastosowanie jako metoda małoinwazyjna i skuteczna. Wraz ze wzrostem doświadczenia urologów wykonujących zabiegi litotrypsji oraz udoskonalaniem litotryptorów wzrasta skuteczność wykonywanych zabiegów. Autorzy przedstawiają niezmiernie rzadkie powikłanie po zabiegu ESWL pod postacią pęknięcia nerki i masywnego krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej. Siedemdziesięcioośmioletni pacjent z małopłytkowością, po zabiegu by-passów (coronary artery bypass graft, CABG, po implantacji układu stymulującego serca, z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II, leczony doustnymi antykoagulantami został przyjęty do Kliniki Urologicznej 6 godzin po zabiegu ESWL w trybie pilnym z powodu pogarszającego się stanu ogólnego, narastających dolegliwości bólowych w lewej okolicy lędźwiowej i masywnego krwiomoczu. Po przeprowadzeniu badania podmiotowego, przedmiotowego i na podstawie wykonanych badań dodatkowych (tomografia komputerowa jamy brzusznej rozpoznano pęknięcie nerki z masywnym krwiakiem przestrzeni zaotrzewnowej. Chorego zakwalifikowano w trybie pilnym do leczenia operacyjnego. Śródoperacyjnie stwierdzono ogromny krwiak wypełniający przestrzeń zaotrzewnową wokół nerki lewej i schodzący do lewego dołu biodrowego oraz masywne krwawienie z całej powierzchni uszkodzonej nerki bez możliwości opanowania krwawienia. Wobec powyższego obrazu podjęto decyzję o wycięciu nerki lewej. Z uwagi na stwierdzone płaszczyznowe krwawienie w otaczających tkankach i brak pewności co do ostatecznej hemostazy zdecydowano wykonać packing – założono 6 serwet do przestrzeni zaotrzewnowej. We wczesnym okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań. Pacjent krążeniowo, oddechowo i nerkowo wydolny. W 3. dobie od zabiegu w trybie planowym usuni

 3. Polimorfizmy genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej a skuteczność leczenia i działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Szechiński

  2010-04-01

  Full Text Available Wstęp: Obecnie dużą nadzieję wiąże się z indywidualizacją leczeniachorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. Opróczczynników klinicznych pomocna w ustaleniu indywidualnych zaleceńmoże być predyspozycja genetyczna. Celem pracy było okreś -lenie roli i wpływu polimorfizmów genu reduktazy metyleno -tetrahydrofolianowej: MTHFR C677T i A1298C na skutecznośći działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem (MTXchorych na RZS. Materiał i metody: Badaniem zostało objętych 273 chorych na RZSspełniających kryteria American Rheumatism Association (ARAz 1987 r. Wszyscy chorzy byli leczeni MTX (15–25 mg tygodniowominimum 6 miesięcy lub lek został u nich odstawiony wcześniejz powodu wystąpienia działań niepożądanych. Oceniano klinicznąi biochemiczną aktywność choroby. Biorąc pod uwagę działanianiepożądane, wyróżniono trzy grupy chorych: bez działań niepożądanych,z lekkimi i średnimi oraz ciężkimi działaniami niepożądanymi.Genomowe DNA było izolowane z limfocytów krwi obwodowej,a następnie amplifikowane metodą reakcji łańcuchowejpolimerazy (polymerase chain reaction – PCR. W kolejnym etapieprodukty reakcji zostały poddane działaniu enzymów restrykcyjnych. Wyniki: Ostateczne wyniki analizowano w grupie 240 chorych.Dobrą odpowiedź na leczenie stwierdzono w 6. miesiącu u 33%,umiarkowaną poprawę u 43%, a brak poprawy u 24% chorych.Działania niepożądane wystąpiły łącznie u 53% chorych, a u 16,5%były przyczyną odstawienia leku. Badając skuteczność terapii MTXw zależności od badanych polimorfizmów, nie wykazano istotnościstatystycznej. Biorąc pod uwagę wszystkie działania niepożądane,to istotnie statystycznie częściej występowały one u chorychz genotypem MTHFR 677TT i 677CT w porównaniu z 677CC(OR = 1,97, p < 0,01. Częściej stwierdzono zwiększenie aktywnościaminotransferaz u chorych z genotypem MTHFR 677CT i 677TTw porównaniu z MTHFR 677CC (p = 0,02, OR = 3,4. Wnioski: Polimorfizm MTHFR 677CC był związany z mniejszą liczbądziałań niepożądanych. Badania polimorfizmów genów mogąpozwolić na wyróżnienie grupy pacjentów predysponowanych dowystąpienia działań niepożądanych. Badania farmakogenetycznemogą przyczynić się do skuteczniejszej indywidualizacji leczeniachorych na RZS.

 4. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  Full Text Available Celem pracy jest omówienie metody QEEG w kontekście jej przydatności w stawianiu diagnozy psychiatrycznej oraz monitorowaniu skutków oddziaływań psychologicznych i/lub psychofarmakologicznych na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Autorki starały się określić zastosowania omawianej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży. QEEG polega na ilościowej analizie zapisu EEG za pomocą obróbki statystycznej sygnału. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w celu przygotowania zaleceń terapeutycznych do treningu neurofeedback. Za granicą coraz częściej pisze się o próbach wdrażania QEEG w diagnostyce różnych chorób – także psychicznych. Większość doniesień nadal dotyczy zagadnień nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (porównanie skutków neurofeedbacku i oddziaływań farmakologicznych, odróżnianie podtypów choroby. Inne analizy odnoszą się do diagnozowania chorób psychicznych, różnicowania ich podtypów, przewidywania skutków leczenia farmakologicznego, porównania skuteczności poszczególnych metod leczenia. Popularne stają się badania nad pacjentami z depresją i schizofrenią. QEEG okazało się przydatne w ocenie skuteczności farmakoterapii depresji, według badaczy umożliwia też przewidywanie zachorowania na schizofrenię, różnicowanie jej podtypów i określanie skuteczności leczenia. Istnieją badania poświęcone analizie zmian w zapisie QEEG charakterystycznych dla uzależnienia od metamfetaminy i dla zaburzeń odżywiania. Mało jest natomiast analiz na temat użycia tej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży – z wyjątkiem badań, które odnoszą się do roli QEEG w terapii neurofeedback pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy skuteczności typów leków używanych w terapii tej choroby. Znaleziono jedną pracę poruszającą problematykę dzieci z autyzmem (w odniesieniu do treningu EEG biofeedback

 5. The method of “external spiral” for solving a large system of linear equations / Применение метода «внешней спирали» при решении систем линейных уравнений с большим количеством неизвестных / Metoda 'spoljašnje spirale" za rešavanje linearnog sistema sa velikim brojem nepoznatih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksa S. Srdanov

  2018-04-01

  начений результатов, что приводит к проблемам: overflow и underflow; 3. изменение значений некоторых коэффициентов в исходной системе, что приводит к неустойчивости решения; 4. дополнительные требования вследствие конвергенции; 5. в случаях большого количества уравнений и неизвестных необходимо, чтобы матрица системы была или не слишком наполнена, или была симметричной, либо диагональной, и т.д. В данной работе представлены методы решения системы линейных уравнений с произвольным количеством уравнений и неизвестных, на которых не отражаются перечисленные проблемы. / Rešavanje linearnog sistema jednačina n × n može biti problem i za računar, pogotovo ako je potrebno tačno rešenje, čak i kada je broj jednačina i nepoznat i relativno mali (par hiljada. Sve postojeće metode su opterećene bar jednim od sledećih problema: 1. složenošću računanja izraženim kroz broj potrebnih operacija koje je potrebno izvršiti kako bi se došlo do rešenja; 2. potencijalnom mogućnošću neograničenog rasta veličina među rezultata, što uzrokuje probleme prekoračenja opsega (overflow i nedovoljne osetljivosti odnosno preciznosti (underflow; 3. promenom vrednosti nekih koeficijenata u polaznom sistemu, što uzrokuje nestabilnost rešenja; 4. dodatnim zahtevima, zbog konvergencije; 5. slučajevima velikog broja jednačina i nepoznatih koji zahtevaju da matrica sistema bude: ili slabo popunjena, ili simetrična, ili dijagonalna, itd. U ovom radu prezentuje se metoda za rešavanje sistema linearnih jednačina sa proizvoljnim brojem

 6. Determination Of Refractive Index And Reflectivity Of Thin Layer With Optical Absorption Method; PENENTUAN INDEKS BIAS DAN REFLEKTIVITAS LAPISAN TIPIS DENGAN METODA SERAPAN OPTIK

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hariyanto, Sigit; Budianto, Anwar; Subarkah,; Atmono, Trimarji [Yogyakarta Nuclear Research Center, National Nuclear Energy Agency, Yogyakarta (Indonesia)

  1996-04-15

  . The refractive index and reflectivity of ASi:H and Si Ox thin layer have been observed by optical absorption methods. Measurement has been done after the preparation of optical system which consists of a halogen lamp light source, monochromator, sample and light detector. The Monochromator output showed that measured halogen lamp spectrum light is between 470 nm -750 nm. The maximum voltage of halogen lamp is 220 Volt, the output light increases in intensity while the wave length increases. The inclination of intensity decrease at the wave length of 725 nm. The result of the calculation of refractive index varies in accordance with the wave length. The average refractive index of ASi:H is nf a = 1.753. The total reflectivity of air-thin layer-substrate is Rt a = 0.315. The refractive index of Si Ox sample is nf b2.182 and the total reflectivity is Rt b=O,514.

 7. Nová metoda kvantifikace otěrových částic UHMWPE v okolí kloubních náhrad

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pokorný, D.; Šlouf, Miroslav; Dybal, Jiří; Zolotarevova, E.; Veselý, F.; Jahoda, D.; Vavřík, P.; Landor, I.; Entlicher, G.; Sosna, A.

  2009-01-01

  Roč. 76, č. 5 (2009), s. 374-381 ISSN 0001-5415 R&D Projects: GA MŠk 2B06096 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : ultra high-molecular weight polyethylene * total hip arthroplasty * wear Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry Impact factor: 1.628, year: 2009

 8. Development of methods for measuring materials nuclear characteristics, Phases, I, II, II and IV; Razvijanje metoda merenja nuklearnih karakteristika materijala, I, II, II i VI faza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maglic, R [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1963-04-15

  This report contains the following phases of the project 'measurement of nuclear characteristics of reactor materials': nuclear performances of the neutron chopper; method for measuring total effective cross sections by transmission method on the chopper; review of methods for measuring activation cross sections; measurement of neutron spectra of the RA reactor and measurement of total effective cross section of gold by using the chopper.

 9. Analysis of possible application of regression analysis method in automation of fitting numerical data; Analiza mogucnosti primene metoda regresione analize u cilju automatizovanog fitovanja numerickih podataka

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Altiparmakov, D; Zavaljevski, N; Dasic, N [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1988-12-15

  The report presents an analysis of possible calculation procedure for automated data fitting. The problem is defined in the first part, and it is shown that solution demands optimisation under invariance conditions (stochastic errors) which is part of theory of planning optimal experiments. A rough review of knowledge in this field is given. Second part of the report some statistical and optimisation methods are analysed in more detail in order to be used for automated fitting. Evaluation of possible relevant calculation procedure is presented. Izvestaj prikazuje analizu mogucnosti realizacije racunskog postupka za automatizovano fitovanje poodataka. U prvom delu izvestaja razmatran je postavljeni problem i ukazano je da njegovo resavanje zahteva optimizaciju u uslovima neodredjenosti (slucajnih gresaka) sto spada u okvir teorije planiranja optimalnih eksperimenata. Dat je grubi pregled stepena izucenosti ove probblematike. U drugom delu izvestaja detaljnije su razmotrene neke statisticke i optimizacione metode koje bi se koristile u cilju automatizovanog fitovanja. Na osnovu toga data je procena mogucnosti realizacije odgovarajuuceg racunskog postupka. (author)

 10. Bugetul funcțional (Line - Item Budget și metoda Buget Bază Zero ( Zero Base Budgeting - ZBB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dan Tudor LAZĂR

  2004-06-01

  Full Text Available A line-item budget lists, in vertical columns, each of the revenue sources and each of the types – or classes – of items will purchase during the fiscal year. The line-item budget, which is the most widely used of all budgeting systems, offers many advantages. It is comparatively easy to prepare and doesn’t require sophisticated financial skills. Also, the line-item budget is straightforward, simple to administer and readily understood by everybody. Moreover, the simplicity of the system makes it easier to monitor revenues and expenditures, which is important in this era of shrinking resources. Zero-based budgeting is a system that requires all departments to defend their programs and justify their continuation each year. Instead of simply penciling in the amounts of the additional funds that are needed in each account, the department head must prepare a series of “decision packages” that describe – and justify – each of the department’s programs in detail. For each program, the department must show: the various levels of service that could be provided with different levels of funding – including zero funding; alternative courses of action; and the consequences of funding the service at different levels, or not funding it at all. The most positive feature of zero-based budgeting is that it requires a thorough evaluation of all programs on a continuing basis and encourages proper funding for priority programs at the expense of less useful programs. The major drawback to zero-based budgeting is that it is extremely time-consuming, costly and requires a level of staff expertise that is not often available in small cities.

 11. Bugetul funcțional (Line - Item Budget) și metoda Buget Bază Zero ( Zero Base Budgeting - ZBB)

  OpenAIRE

  Dan Tudor LAZĂR; Adrian Mihai INCEU

  2004-01-01

  A line-item budget lists, in vertical columns, each of the revenue sources and each of the types – or classes – of items will purchase during the fiscal year. The line-item budget, which is the most widely used of all budgeting systems, offers many advantages. It is comparatively easy to prepare and doesn’t require sophisticated financial skills. Also, the line-item budget is straightforward, simple to administer and readily understood by everybody. Moreover, the simplicity of the system make...

 12. Capillary and sorbed water content in wood as studied by nuclear magnetic resonance; Badanie zawartosci wody wolnej i zwiazanej w drewnie metoda magnetycznego rezonansu jadrowego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olek, W.; Baranowska, H.M.; Guzenda, R.; Olszewski, K.J. [Akademia Rolnicza, Poznan (Poland)

  1995-12-31

  Water content in wood has been studied by NMR technique. The spin-spin relaxation time has been measured for distinguish the capillary and sorbed water. The qualitative and quantitative determination have been possible by means of proposed method. 8 refs, 6 figs.

 13. Analýza stabilních izotopů – alternativní metoda studia migrace ptáků

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Procházka, Petr

  2006-01-01

  Roč. 42, - (2006), s. 3-21 ISSN 0231-7796 R&D Projects: GA AV ČR KJB600930508 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : bird migration * dispersal * moult patterns * movements * natal origin * stable isotop Subject RIV: EG - Zoology http://www. bird life.cz/wpimages/other/sylvia42-1Prochazka.pdf

 14. Metoda dvou záření na určení velikosti krystalitů a mikrodeformací

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čerňanský, Marian

  2010-01-01

  Roč. 17, 2a (2010), k88-k89 ISSN 1211-5894. [Struktura 2010. Soláň, 14.06.2010-17.06.2010] R&D Projects: GA AV ČR KAN300100801 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520 Keywords : diffraction broadening * wavelength * microstrain * crystallite size Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism http://www. xray .cz/ms/bul2010-2a/cernansky.pdf

 15. PENERAPAN METODA TAGUCHI SEBAGAI USULAN PERBAIKAN KUALITAS DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN CACAT PADA PRODUK BOTOL MORNING FRESH (LIME) ISI 1000 ML DI CV. TUNGGAL JAYA PLASTICS

  OpenAIRE

  Adianto, Hari; Agustin, Yeny; Wibisono, Yogi Yusuf

  2017-01-01

  One of the company efforts in increasing the sales volume of a product is with maintaining and increasing the quality of a product that have been produce by the company. Therefore, it is very important for the company to analyze and identify the problems that have been caused during the production process so the company can increase the quality of the product and productivity. Problems that cause during analyzing the defect product in production is how to arrange the optimal setting from each...

 16. Uncertainties in determination of tritium ages demonstrated for therapeutical waters of the Sudetes; Niepewnosci w okreslaniu wieku wod metoda trytowa na przykladzie wod leczniczych Sudetow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ciezkowski, W. [Politechnika Wroclawska, Wroclaw (Poland); Zuber, A. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1996-12-31

  Examples of tritium age interpretation with the FLOWPC program are discussed for mineral waters in Sudetes south-western Poland. It is shown that tritium data sometimes lead to obtaining completely different ages. (author). 10 refs, 3 figs.

 17. Metoda vyhodnocování antimikrobiální aktivity počítačovým prahováním barev

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Rychtáriková, Renata; Kuncová, Gabriela

  2011-01-01

  Roč. 105, č. 6 (2011), s. 493-498 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA MŠk ME 892; GA MŠk(CZ) LC06070 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : image analysis * microbiology * photosensitive material Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics Impact factor: 0.529, year: 2011

 18. Perturbation method for experimental determination of neutron spatial distribution in the reactor cell; Metoda perturbacije za eksperimentalno odredjivanje prostorne raspodele neutrona u celiji reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Takac, S M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1972-07-01

  The method is based on perturbation of the reactor cell from a few up to few tens of percent. Measurements were performed for square lattice calls of zero power reactors ANNA, NORA and RB, with metal uranium and uranium oxide fuel elements, water, heavy water and graphite moderators. Character and functional dependence of perturbations were obtained from the experimental results. Zero perturbation was determined by extrapolation thus obtaining the real physical neutron flux distribution in the reactor cell. Simple diffusion theory for partial plate cell perturbation was developed for verification of the perturbation method. The results of these calculation proved that introducing the perturbation sample in the fuel results in flattening the thermal neutron density dependent on the amplitude of the applied perturbation. Extrapolation applied for perturbed distributions was found to be justified.

 19. Dynamický impaktní test – unikátní metoda analýzy ochranných vrstev

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fořt, Tomáš; Grossman, Jan; Sobota, Jaroslav; Daniel, Josef

  2017-01-01

  Roč. 62, č. 10 (2017), s. 257-260 ISSN 0447-6441 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : dynamical impact test * thin films * protective coatings * wear-resistance * fatigue tests Subject RIV: JK - Corrosion ; Surface Treatment of Materials OBOR OECD: Audio engineering, reliability analysis

 20. „Hustý popis“ jako literárněvědná metoda? // "Thick description" as a method of literary theory?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jitka Paitlová

  2016-11-01

  Full Text Available This paper deals with a selected example of the understanding of the Anglo-Saxon New Historicism by German literary scholars. It focuses on the method of “thick description” as formulated by the American anthropologist Clifford Geertz and as criticized by German literary scholar and ethnologist Thomas Fechner-Smarsly. In connection with the so-called anthropological turn, it consists in the application of ethnology in literary criticism. According to Geertz a semantic density arises from the complexity of described, but Geertz fails to formulate a general theory. Fechner sees a great potential for literary studies in the method of “thick description”, but he criticizes the lack of system in Geertz’, when he is reluctant to formulate a generally applicable model of this method. Fechner therefore calls for contextualization, organization and instantiation methods of “thick description” in literary studies and, moreover, emphasizes the interdisciplinary overlap.

 1. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  OpenAIRE

  Fortmann-Roe Scott; Iwanejko Ryszarda; Wójcik Włodzimierz

  2015-01-01

  Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnieni...

 2. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fortmann-Roe Scott

  2015-06-01

  Full Text Available Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnienia powiązań zwrotnych w systemie. Artykuł przedstawia propozycje Metody Dynamicznego Szacowania Ryzyka (MDSR, która pozwala oceniać ryzyko związane z hipotetycznymi kosztami zachorowań wywołanymi skażeniem systemu zaopatrzenia w wodę przez Cryptosporidium.

 3. Jednoduchá metoda pro stanovení relativních rychlostí růstu jednotlivých ploch krystalu

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Nývlt, Jaroslav

  2001-01-01

  Roč. 95, č. 1 (2001), s. 35-37 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GA203/99/1222 Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918 Keywords : crystallization * crystal growth rate Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry Impact factor: 0.317, year: 2001

 4. Ocena czynności nerek u dzieci leczonych metodę ESWL - doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Straż-Żebrowska

  2010-06-01

  zmniejszenie mikroalbuminuiii. Wnioski: Na podstawie oceny wykonanych badań stwierdzono wstępnie, że metoda ESWL jest skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia kamicy układu moczowego.

 5. Edukacja żywieniowa rodziny w przypadku występowania otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Pieszko

  2013-12-01

  Full Text Available Edukacja żywieniowa stanowi ważny element terapii osób z nadwagą i otyłością, będąc niejednokrotnie dopełnie‑ niem dla diety redukcyjnej czy farmakoterapii. Prawidłowo dobrana i realizowana metoda szkolenia powinna speł‑ niać funkcję czynnika mobilizującego i wzmacniającego, dzięki któremu pacjent będzie chętniej modyfikował swój styl życia. Głównym celem edukacji dotyczącej diety jest przekazanie i utrwalenie właściwych postaw żywieniowych, przy czym forma przekazu wiedzy na temat odżywiania skierowana do dzieci nie może być taka sama jak przezna‑ czona dla ich rodziców/opiekunów. Związane jest to z różnicami w rozumieniu i przyswajaniu informacji pomiędzy osobami dorosłymi i dziećmi. Mimo to trzeba pamiętać, że rodzina jest społecznością, której członkowie są ze sobą bardzo związani i mają na siebie duży wpływ – nie można zatem pominąć edukacji, która będzie zachęcała całą rodzinę do wspólnych działań. Zmiana nawyków żywieniowych musi dotyczyć wszystkich członków rodziny, gdyż to rodzice poprzez swoje poglądy, preferencje i zachowania kształtują poglądy, preferencje i zachowania dzieci. Również osoba szczupła powinna dostosować się do nowych zasad dla dobra swoich bliskich. Wzajemna moty‑ wacja może być kluczem do sukcesu. Zmiana stylu życia wiąże się też ze zwiększeniem aktywności fizycznej, która jest nieodzownym elementem terapii pacjentów otyłych. Wzrost aktywności ruchowej może skutecznie skrócić czas leczenia oraz przyczynić się do jego lepszych efektów.

 6. Miejsce psychoterapii w prewencji i leczeniu depresji poudarowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hubert M. Wichowicz

  2018-06-01

  Full Text Available Depresja poudarowa jest najczęstszym psychiatrycznym powikłaniem udaru. Jej wystąpienie koreluje z opóźnieniem procesu rehabilitacji, głębszym upośledzeniem procesów poznawczych czy pogorszeniem jakości życia chorych. Większość artykułów dotyczących prewencji i leczenia depresji poudarowej koncentruje się na środkach farmakologicznych. Psychoterapia pozostaje zaś w tle, chociaż jako forma wskazana dla osób z lekkimi i umiarkowanymi postaciami depresji wydaje się odpowiednia dla chorych po udarze, u których dominują takie właśnie postacie. Jakkolwiek u znacznego odsetka pacjentów psychoterapia jest trudna do przeprowadzenia ze względu na ciężki stan neurologiczny i zaburzenia wyższych funkcji poznawczych, afazję czy otępienie, wiele udarów mózgu ma lżejszy przebieg i potencjalnie kwalifikuje się do tej formy zapobiegania albo terapii depresji. W świetle medycyny opartej na dowodach psychoterapia wykazuje u chorych po udarze wpływ prewencyjny. Wpływ leczniczy nie został udowodniony, jednak rozmaitość stosowanych podejść, czyniących każde doniesienie nieporównywalnym z innymi, nakazuje ostrożność we wnioskowaniu. W artykule zaprezentowano wybrane prace i proponowane formy terapii. Ich przegląd sugeruje, że w odniesieniu do osób po udarze lepsze będzie zastosowanie prostszych form psychoterapii, które najbliższe są psychoedukacji czy nawet grupom wsparcia oraz koncentrują się na codziennych problemach. Nie ma i prawdopodobnie długo nie będzie jasnych wskazówek co do tego, jaka metoda jest najbardziej wskazana. Mimo to – jeśli uwzględnić liczebność populacji pacjentów po udarze, brak możliwości zastosowania farmakoterapii w niektórych przypadkach i etyczne wątpliwości związane z profilaktycznym podawaniem leków psychotropowych – psychoterapia poszerza repertuar środków potencjalnie użytecznych w prewencji i leczeniu depresji.

 7. Przegląd metody leczenia i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Pietkun

  2015-03-01

  Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Streszczenie W obecnych czasach obrażenia w obrębie rąk są dość często spotykanymi urazami w obrębie ciała. Często przyczynami amputacji są urazy powstałe podczas obsługi maszyn  zarówno maszyn rolniczych jak i maszyn w przemyśle rzemieślniczym. Każda amputacja jest zabiegiem odjęcia części kończyny lub jej całej. Nieważne jak dobrze będzie  dobrana proteza i długość uformowanego kikuta prawdziwej ręki nic nie zastąpi. Amputacje wiążą się nie tylko z utratą części własnego ciała, ale również z dużą zmianą postawy psychicznej. Słowa kluczowe: amputacja, przyczyny amputacji, powikłania po amputacji, amputacja zamknięta, amputacja otwarta.   Abstract   At the present time the damage within the hands are quite often common injuries within the body. Often the causes of amputation injuries are caused when handling machines both agricultural machinery and machinery in the craft. Each amputation is to become part of a limb or the entire. No matter how well chosen and the length of the prosthesis will be molded a genuine die-hand there is no substitute. Amputations are not only with the loss of parts of his own body, but also with a large change in mental attitude. Keywords: amputation, the causes of amputation, complications after amputation, closed amputation, open amputation.

 8. EMG (elektromyografie jako metoda pro sledování účinnosti sportovního tréninku Surface EMG as a method for following-up sports training efficiency

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Miklavčič

  2005-02-01

  Full Text Available Účel této studie byl zhodnotit vhodnost a použitelnost povrchové elektromyografie pro vyhodnocení změn kontrakčních vlastností svalů spojených s tréninkem. Skupina osmi národních juniorských tenistů se zúčastnila šestitýdenního výcvikového programu, který byl zaměřen na zvýšení rychlosti a výbušnosti. Jejich fyzické charakteristiky byly zhodnoceny před a po období programu, a to specifickými tenisovými testy, které měří izometrickou kontrakci trhnutí středního gastroknemického svalu, a zaznamenáváním spektra frekvence EMG při 50% maximální volní kontrakci. Ve specifických tenisových testech se prokázalo, že většina hráčů zlepšila své výkony po výcvikovém období, pouze u 3 hráčů byla zjištěna zvýšená rychlost kontrakce středního gastroknemického svalu, která byla vyjádřena kratší dobou kontrakčního trhnutí po období výcviku. Stejní hráči předvedli vyšší charakteristickou frekvenci (definována jako střední frekvence ležící mezi 6. a 9. decilem spektrální distribuční funkce a širší EMG spektrum rozkmitu po výcvikovém období. Vysoká korelace byla zjištěna mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, která byla zlepšena o více než 2 % po období výcviku (Np, poměr mezi charakteristickou frekvencí po období výcviku (fA a před výcvikovým obdobím (fB (fA/fB (p = 0,0065, a také mezi Np a stoupáním lineárního přiblížení závislosti mezi decilovými frekvencemi signálů EMG po období výcviku (dAf a před výcvikovým obdobím (dBf (dAf = f(dBf (p = 0,0035. Korelace mezi počtem parametrů izometrické kontrakce trhnutí, které byly zlepšeny po období výcviku, a změny v charakteristických parametrech EMG evokují použitelnost EMG pro sledování účinnosti sportovního výcviku. The purpose of the present study was to evaluate the applicability of surface electromyography (EMG for evaluation of training related changes in muscle contractile properties. Eight nationally ranked junior tennis players participated in a six weeks training program designed to increase speed and explosiveness. Their physical characteristics were evaluated before and after the training period by: tennis-specific field tests, measuring isometric twitch contraction of the medial gastrocnemius muscle, and by monitoring the frequency spectrum of the EMG at 50% of the maximal voluntary contraction. All the players improved the results of tennis specific field tests after the training period, but only three players were recognized to increase contractile speed of the medial gastrocnemius muscle expressed by shorter twitch contraction times after the training period. The same three players exhibited higher characteristic frequency (defined as the mean frequency lying between the sixth and ninth decile of the spectral distribution function and a wider EMG amplitude spectrum after the training period. A good correlation was found between the number of the parameters of the isometric twitch contraction that were improved by more than 2% after the training period (NP and the ratio between characteristic frequency after the training period (fA and characteristic frequency before the training period (fB (fA/fB (p = 0.0065, as well as between NP and the slope of the linear approximation of the dependence between decile frequencies of the EMG signal after the training period (dAf and decile frequencies of the EMG signal before the training period (dBf (dAf = f(dBf (p = 0.0035. The correlation between the number of parameters of the isometric twitch contraction that were improved after the training period and the changes in characteristic parameters of EMG suggests the applicability of EMG for following-up sports training efficiency.

 9. Metoda měření chemické mikroheterogenity uhlíku v plynule litých ocelových blocích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Stránský, K.; Rek, Antonín; Dobrovská, J.; Dobrovská, V.; Kavička, F.; Sekanina, B.

  2013-01-01

  Roč. 66, č. 5 (2013), s. 66-73 ISSN 0018-8069 Institutional support: RVO:68081731 Keywords : steel block * wave dispersive X ray * spectral micro analysis * effective partition coefficients * heterogeneity index * mass concentration C, Mn, Si, P Subject RIV: JG - Metallurgy

 10. An improved method for analysis of time dependent one-dimensional heat exchange between a river flow and atmosphere; Usovrsena metoda za prognoziranje na vremenski zavisna izmena na toplina pomegu voden tek i atmosferata

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bosevski, T [elektrotehnicki fakultet, Skopje (Yugoslavia); Kusakatov, V [Matematicki fakultet, Skopje (Yugoslavia)

  1978-07-01

  In this work an improvement of the methodology for analysis of time dependent one-dimensional heat exchange between a river flow and atmosphere at additional discharge of condenser heated water from thermal power plant, published at the XXI Yugoslav Conference of ETAN, is performed. In comparison with the already published methodology this work comprises the following improvements: The dispersive member along the river flow is taken into account, so that the basic second order partial differential equation is to be solved. With this improvement the mentioned methodology becomes applicable for analysis of rivers with high and low velocities. The assumption for stationarity is dropped out for at least three consequent days, in a manner that the conditions for equality of temperature and derivative at the beginning and at the end of the day is replaced with assumption that the river flow reaches minimal and maximal ambient temperature at sunrise and sunset. It is possible to conclude that the main characteristics of the developed methodology is the minimal number of hydro meteorological data are needed, that is only two temperature measurements of the water and two measurements of the wind velocity for the whole day - night time period. This conclusion is especially important when statistical analyses of data for longer past period of time are made, i.e. when it is not possible to obtain additional information. (author)

 11. Metoda fundamentální analýzy použitá ke komparaci výnosností akciových portfolií a akciových indexů

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radim Gottwald

  2013-10-01

  Full Text Available Purpose of the article: Investing in securities, many individual and institutional investors use the diversification of risk in the framework of their investment strategies. Security risk can be interpreted through the the meaning of risk in portfolio theory. Investing in various types of stocks, investors calculate not only risk rate and liquidity, but also achieved rate of return. It is also possible to compare stock portfolios rates of return with stock index rates of return of stock exchange. Nowadays, many methods leading to stock valuation is known, however new approaches can lead to modified methods. Methodology/methods: Method is theoretically described and applied in real data. Using historical model P/D of the fundamental analysis, linear regression of certain variables is realised. Based on founded values, stocks are dividend into portfolios. The relation between stock portfolio rate of return and stock index rate of return is analysed. The portfolio risk is also considered. Scientific aim: The aim of the article is to describe and apply in practice the modified method of the fundamental analysis, which proceeds from historical model P/D of the fundamental analysis. This method can be used to comparison of stock portfolio and stock index rate of returns and it enables to identify the undervalued, fairly valued and overvalued stocks. Findings: Focusing on the fundamental analysis, its levels were described, concretely macroeconomical analysis, sectoral analysis and company analysis. Often used methods to estimate the intrinsic value of a stock were presented, concretely dividend discount model, profit model and historical model. Modified method was applied to selected stocks from the London Stock Exchange. Using linear regression, the accounting indicators were chosed to final regression relation. It depended on the comparison of R-squared indexes. Average annual and total rates of portfolios, annual and total rates of return of six portfolios, annual and total rates of return of index FTSE 100 were finnaly calculated and compared. Beta coefficients of six portfolios were calculated, too. Conclusions: To make a conclusion, the results of the modified method were commented and compared with results of similar methods. These analyses were focused on comparison of similar variables and low P/E effect. Author also implied, in what directions can next research in the field continue. Applying in other world Stock Exchanges, other methods using linear or other regression are able to identify overvalued, fairly valued and undervalued stocks. The number of used portfolios can be various. Instead of beta coefficient, other coefficients can be used, too.

 12. Stálost objektu jako metoda pro výzkum vyšších kognitivních funkcí primátů

  OpenAIRE

  Englerová, Kateřina

  2014-01-01

  Object permanence is a cognitive ability, which allows individual to realize the existence of an object even it is not directly accessible to its senses. This ability is essential for successful using of complex cognitive operations. Object permanence is qualitatively and gradually change throughout the development of a child. Congruently, it is not developed to the same level in various species of animals. The aim of this study is to study object permanence in naive rhesus monkeys (Macaca mu...

 13. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase I), I-V, Part V, Determining the fine flux distribution; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (I faza) I-V, V Deo, Odredjivanje fine raspodele fluksa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-07-15

  Mono energetic neutron transport equation was solved by Carlson numerical method in cylindrical geometry. S{sub n} code was developed for the digital computer ZUSE Z23. Neutron flux distribution was determined for the RA reactor cell by applying S{sub 4} approximation. Reactor cell was treated as D{sub 2}O-U-D{sub 2}O system. Time of iteration was 185 s. Resena je transportna monoenergetska jednacina numerickom metodom Carlsona u cilindricnoj geometriji. Razvijanje S{sub n} kod za digitalnu masinu ZUSE-Z 23. Odredjena je raspodela fluksa u celiji reaktora RA S{sub 4} aproksimacijom. Celija je tretirana kao D{sub 2}O-U-D{sub 2}O. Vreme iteracije je 185 sec (author)

 14. Fluorometrická metoda pro in vitro měření ligandem otevíraných iontových kanálů pro Ca2+ v rostlinnách

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Krinke, Ondřej; Novotná, Z.; Valentová, O.; Martinec, Jan

  2003-01-01

  Roč. 68, č. 3 (2003), s. 195-199 ISSN 0366-0486 R&D Projects: GA MŠk LN00A081 Institutional research plan: CEZ:AV0Z5038910 Keywords : Calcium ion channels * D-myo-inositol-1,4,-trisphosphate Subject RIV: CE - Biochemistry

 15. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part V, Determining the fine neutron flux distribution by Pn method; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza) I-V, V Deo, Odredjivanje fine raspodele fluksa Pn metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  Expression for spherical harmonic moments were applied. They were obtained by spherical harmonics expansion of monoenergetic transport equation. This report presents the procedure for calculating the neutron flux distribution in the nine-zone reactor cell of the RA reactor in Vinca. The procedure was modelled for digital computer ZUSE Z-23 by expansion of the diagram of the automated P{sub 3} code, which is adequate for P{sub n} code with minor changes. The needed subroutines were developed. The most important ones were those for modified first and second order Bessel functions of n-th order. Computer Z-23 was operating only 15 hours during three months, and thus only the subroutines for modified Bessel functions could be tested and the obtained results were excellent. For the mentioned reason the neutron flux distribution will be calculated in the forthcoming period. Koriscen je izraz za svernoharmonicne momente koji se dobija razvijanjem monoenergetske transportne jednacine u sverne harmonike. Dat je postupak za odredjivanje raspodele neutronskog fluksa u devet medijalnoj celiji reaktora RA u Vinci. Gornji postupak je logicki organizovan na digitalnoj masini ZUSE Z-23 razvijanjem tekuceg dijagrama automatskog P{sub 3} koda, koji sa malim izmenama odgovara Pn kodu. Razvijene su potrebne osnovne subrutine, medju kojima su najznacajnije one za modificirane Beselove funkcije prve i druge vrste n - tog reda. Masina ZUSE Z-23 bila je u radu svega 15 zasova u toku tri meseca, te sam stigao da testiram samo subrutine za modificirane Beselove funkcije koje su dale odlicne rezultate. Iz ovoga razloga nije se mogla dobiti trazena raspodela fluksa. To ce biti ucinjeno u narednom periodu posto cemo moci koristiti masinu Z-23 (author)

 16. Study of dipole-dipole interactions between iron and spin labelled centre in cytochrome C by means of ESR; Badanie oddzialywan dipolowo-dipolowych pomiedzy zelazem a znacznikiem spinowym w cytochromie C metoda SF EPR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blicharski, W; Froncisz, W; Kostrzewa, A; Osyczka, A; Turyna, B [Inst. Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  The influence of dipole-dipole interactions between two different spins localized in the same molecule on spin-lattice relaxation time have been discussed on the base of measured spectra by means of pulsed ESR. The structural conclusions, the distance between interacting paramagnetic centers, for molecules of three derivatives of cytochrome C have been presented. 8 refs, 2 figs, 1 tab.

 17. Graphical method for determination of critical dimensions and neutron flux distribution in multi zone nuclear reactors; Graficka metoda za odredjivanje kriticnih dimenzija i raspodele fluksa kod multiregionalnih nuklearnih reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radanovic, Lj; Bingulac, S; Lazarevic, B; Matausek, M [The Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1964-07-01

  This paper describes the graphical method for calculating the neutron flux distribution by using normalized Riccati equations. It was shown that the solutions of adequately normalized Riccati equations could be used as standard curves for determining the critical dimensions and radial flux distribution in multi zone nuclear reactors. the methos is applicable irrelevant of the number and position of the region in the core.

 18. Study of bark of chestnut tree Aesculus hippocastanum L. by two-dimensional decomposition of nuclear relax application; Badanie kory kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) metoda dwuwymiarowej dekompozycji funkcji relaksacji jadrowej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weglarz, W.; Haranczyk, H. [Inst. Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  Water bound in the bark of Aesculus hippocastanum L. was studied by two-dimensional decomposition of nuclear relaxation function. The aim of the work was to increase accuracy of relaxation function measurement. The work shows three components of relaxation function. 6 refs, 4 figs, 4 tabs.

 19. Electrophysical properties of CdS layers obtained by pulverization method and annealed in hydrogen ambience; Proprietati electrofizice ale straturilor de CdS obtinute prin metoda pulverizarii cu tratare termica in hidrogen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Botnariuc, Vasile; Gorceac, Leonid; Coval, Andrei; Cinic, Boris; Chetrus, Petru; Raevschi, Semion; Banu, Semion [Univ. de Stat din Moldova, Chisinau (Moldova, Republic of)

  2012-07-15

  CdS layers were grown from the aqueous solution of CdCl{sub 2}/(NH{sub 2}){sub 2} CS having a molarity of 0,1 M by pulverization method in the temperature range of (250-450) degrees Celsius. The layers were heat treated in a hydrogen flow during 20 min at the temperatures of 350 degrees Celsius and 450 degrees Celsius. Electro- physical properties and photoluminescence of these layers were studied. For the layers deposited at 450 degrees Celsius a slight decrease of charge carriers concentration is observed with the increase of treatment temperature up to 450 degrees Celsius. The photoluminescence spectrum consists of a large band in the energy interval from 1,6 eV to 2,6 eV. A photoluminescence peak with the energy of 1,95 eV is observed, which is shifting with CdS layer growth temperature increase and if reaches the value of 2,5 eV for the layers grown at the temperature of 450 degrees Celsius. (authors)

 20. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase III), I-V, Part III, Reactor poisoning; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (III faza) I-IV, III Deo, Zatrovanje reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  Report on calculation of poisoning in experimental and power reactor includes four parts. Part one describes the influence of poisoning on the physical parameters of a reactor. part two includes transformation of differential equations for iodine and xenon. It was needed for easier solution of of differential equation using the analog computer. This calculation was done for RA reactor operating at 5 MW power. The RA reactor was used an example of calculation by the proposed method. Part four shows the application of the method for calculating the Calder Hall power reactor.

 1. Metoda menedżerska zarządzania działalnością instytucji publicznych – menedżer jako kierownik skuteczności

  OpenAIRE

  Kasprzak, Sylwester

  2012-01-01

  Technics of the Management Managerial of public organizations in the world today is one of the most important strategies of good company and a viable business. Efforts to develop gives the characteristics of work and task manager - head. In the sequence shown were the criteria requirements for candidates for this job. Manager's job is fairly young, but their number also allowed many women who turn out to be a good sense of organization. A good manager a successful organization,...

 2. Influence of the method of optimizing adjustments of ARV-SD on attainable degree of system stability. Vliyaniye metoda optimizatsii nastroyek ARV-SD na dostizhimuyu stepen ustoychivosti sistemy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gruzdev, I.A.; Trudospekova, G.Kh.

  1983-01-01

  An examination is made of the efficiency of the methods of successive and simultaneous optimization of adjustments of ARV-SD (ARV of strong action) of several PP. It is shown that with the use of the method of simultaneous optimization for an idealized model of complex EPS, it is possible to attain absolute controllability of the degree of stability.

 3. Indirect method of measuring changes of EM field in RF-gun cavity for XFEL accelerator (Pośrednia metoda pomiaru zmian pola we wnęce działa elektronowego akceleratora XFEL)

  CERN Document Server

  Pozniak, K; Zabolotny, W; Koehler, W; Stephan, F; Simrock, S

  2009-01-01

  In the paper an RF-gun control system is described. Difficulties caused by the impossibility to observe directly the field gradient are mentioned. Calibration nd measurement procedure is discussed. A mathematical model, which provides a way to calculate the desired signal from the indirect measurements is developed and analyzed. This model is supported by both measurements and simulations discussed in the final part of the paper. Research done with participation of Ph.D. students.

 4. Komórki macierzyste w leczeniu złamań towarzyszących osteoporozie – medyczne science fiction czy metoda terapii w przyszłości?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Grafka

  2011-10-01

  Full Text Available Osteoporosis is typically a disease of the elderly, and with population aging it has become one of themost frequent and relevant health problems in this age bracket, especially among women. The greatest lossof bone mass occurs in women during perimenopause and is associated with oestrogen deficiency. The agerelateddecrease in bone mass could also reflect decreased osteoblasts secondary to an age-related loss ofosteoprogenitors.The risk of fractures increases as women pass through the menopause. Osteoporotic fractures are associatedwith a profound temporary, and sometimes permanent, impairment of function and quality of life.Despite the rapid evolution of implant technologies and bone grafting techniques, there is still a greatdemand for novel bone replacement strategies. Cell replacement therapies represent an alternative solution. The potenuseof mature cells such as osteoblasts is associated with several disadvantages such as the limited availability,donor site morbidity, dedifferentiation, and restricted proliferation potential. Bone marrow or adipose tissuederivedmesenchymal stem cells, which are the developmental progenitors for osteoblasts and for several othercell types, have been discovered for bone regeneration purposes.This review presents the possible applications of mesenchymal stem cells in the treatment of osteoporoticfractures.

 5. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part IV, Depletion of nuclear fuel; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza) I-V, IV Deo, Promena izotopnog sastava goriva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  This phase of the project deals with the U{sup 238} isotope chain with the analysis of Pu{sup 239} build-up. Part one of the report shows two theoretical approaches, one leading to a system of differential equations which could be solved by using a computer, and the second Machinari-Goto method which gives analytical expressions for approximations for certain isotopes. Part two includes the results obtained by using digital computer ZUSE-Z22-R.

 6. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase I), I-V, Part III, Reactor poisoning; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (I faza) I-V, III Deo, Zatrovanje reaktora, I faza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-07-15

  Method was developed for calculation of Xe{sup 135} static effect and kinetic effects of Xe{sup 135} and Sm{sup 149} with separate treatment of iodine effect and influence of reactor poisoning during power increase. Mentioned effects are treated first for uranium fuel and then the basic formulae were generalized for a mixture of fissile material. The annex contains a table with data needed for calculations and the Xe{sup 135} microscopic capture cross section dependent on temperature. Razradjen je metod proracuna statickog efekta Xe{sup 135} zatim kinetickog efekta Xe{sup 135} i Sm{sup 149} sa posebnim tretiranjem jodne jame i promene zatrovanja pri prelazu sa jedne snage na drugu. Navedeni efekti su tretirani prvo za uransko gorivo, a zatim su glavni obrasci uopsteni za smesu fisibilnih materijala. U prilogu su dati u vidu tabele, podaci potrebni za proracun i grafik zavisnosti mikroskopskog preseka zahvata Xe{sup 135} od temperature.

 7. Development of methods for theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part IV, Fuel depletion; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza), I-V, IV Deo, Promena izotopnog sastava goriva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  This report includes the analysis of plutonium isotopes from U{sup 238} depletion chain. Two theoretical approaches for solving the depletion of fuel are shown. One results in the system of differential equations that can be solved only by using electronic calculators and the second, Machinari-Goto method enables obtaining analytical equations for approximative values of particular nuclei. In addition, differential equations are given for different approximation levels in calculating Pu {sup 239}, as well as relations between the released energy and irradiation. Ova faza obuhvata analizu stvaranja izotopa plutonijuma u lancu U{sup 238}. Prikazana su dva teorijska pristupa resavanju problema 'konverzije goriva', jedan dovodi do sistema diferecijalnih jednacina za cije je resavanje neophodno koriscenje elektronskih racunskih masina, i drugi, Machinari-Goto metod koji omogucava da se dobiju analiticki izrazi vrednosti aproksimacije pojedinih jezgara. Osim toga date su diferencijalne jednacine raznih stepena aproksimacije u racunanju Pu {sup 239}, kao i veze izmedju oslobodjene energije i ozracivanja.

 8. Laboratory Method for Evaluating the Characteristics of Expansion Rock Bolts Subjected to Axial Tension / Laboratoryjna Metoda Badania Charakterystyk Kotew Rozprężnych Poddanych Rozciąganiu Osiowemu

  Science.gov (United States)

  Korzeniowski, Waldemar; Skrzypkowski, Krzysztof; Herezy, Łukasz

  2015-03-01

  Rock bolts have long been used in Poland, above all in the ore mining. Worldwide experience (Australia, Chile, Canada, South Africa, Sweden, and USA) provides evidence of rock bolt supports being used for loads under both static and dynamic conditions. There are new construction designs dedicated to the more extreme operating conditions, particularly in mining but also in tunneling. Appreciating the role and significance of the rock bolt support and its use in Polish conditions amounting to millions of units per year, this article describes a new laboratory test facility which enables rock bolt testing under static load conditions. Measuring equipment used as well as the possibilities of the test facility were characterized. Tests were conducted on expansion rock bolt supports installed inside a block simulating rock mass with compression strength of 80 MPa, which was loaded statically as determined by taking account of the load in order to maintain the desired axial tension, which was statically burdened in accordance with determined program load taking into consideration the maintenance of set axial tension strength at specified time intervals until capacity was exceeded. As an experiment the stress-strain characteristics of the rock bolt support were removed showing detailed dependence between its geometrical parameters as well as actual rock bolt deformation and its percentage share in total displacement and deformation resulting from the deformation of the bolt support elements (washer, thread). Two characteristic exchange parts with varying intensity of deformation /displacement per unit were highlighted with an increase in axial force static rock bolt supports installed in the rock mass. Obudowa kotwowa jest już od dawna stosowana w Polsce, przede wszystkim w górnictwie rudnym. Światowe doświadczenia (Australia, Chile, Kanada, RPA, Szwecja,USA) świadczą o stosowaniu obudowy kotwowej zarówno w warunkach obciążeń o charakterze statycznym jak i dynamicznym. W podziemnych wyrobiskach górniczych wykonywanych na dużych głębokościach, szczególnie przy eksploatacji złóż rud miedzi w kopalniach LGOM, w których stosuje się samodzielną obudową kotwową istnieje niebezpieczeństwo nieprzewidzianego odpadania bloków skalnych do przestrzeni roboczej. Podstawowym zadaniem kotwienia wyrobisk górniczych jest zapewnienie ich stateczności, jako zasadniczy warunek bezpieczeństwa pracy. Powstają nowe konstrukcje przeznaczone do bardziej ekstremalnych warunków funkcjonowania, w szczególności w warunkach górniczych, ale również w tunelarstwie. Podstawowym rodzajem obudowy wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych w podziemnych kopalniach LGOM jest obudowa kotwowa rozprężna lub wklejana. Wybór sposobu utwierdzenia obudowy kotwowej zależy miedzy innymi od: czasu użytkowania, klasy stropu, wymiarów oraz przeznaczenia wyrobiska. W polach eksploatacyjnych, gdzie okres od wykonania wyrobiska do jego likwidacji jest stosunkowo krótki, częściej stosuje się kotwy rozprężne, które ze względu na mniejszą czasochłonność zabudowy, pozwalają na większą wydajność kotwienia. Doceniając rolę i znaczenie obudowy kotwowej oraz jej zużycie sięgające w warunkach polskich milionów sztuk rocznie, w niniejszym artykule opisano nowe stanowisko laboratoryjne umożliwiające badanie rzeczywistej obudowy kotwowej w warunkach obciążeń statycznych. Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości na rozciąganie obudowy kotwowej zbudowane w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH umożliwia badania obudów kotwowych przy różnych warunkach obciążeń. Składa się ono z kilku współpracujących ze sobą podzespołów: Hydraulicznego Układu Obciążającego Kotew (HUK), pulpitu sterującego I, pulpitu sterującego II, pulpitu rejestrującego oraz zespołu agregatu hydraulicznego (Rys. 1). W artykule scharakteryzowano zastosowaną aparaturę pomiarową oraz możliwości badawcze stanowiska badawczego. Pomiar siły na stanowisku laboratoryjnym był wykonywany za pomocą czterech tensometrycznych czujników siły. Czujniki były rozmieszczone co 90 stopni na tarczy pomiarowej (Rys. 4). Całkowita siła rejestrowana podczas badań rozciągania żerdzi kotwowej była sumą wartości sił uzyskiwanych na poszczególnych czujnikach siły. Pomiar przemieszczeń elementów obudowy oraz wydłużenia żerdzi kotwowej był wykonywany za pomocą enkodera linkowego inkrementalnego. Enkoder przymocowany był na stałe do bloku siłowników (Rys. 6), natomiast linka enkodera przemieszczała się wraz z wysuwem tarczy pomiarowej (Rys. 6). W celu określenia odkształcenia materiału badanego elementu (żerdzi kotwowej) w badaniach zastosowano tensometry elektrooporowe typu kratowego (Rys. 7). Czujniki siły, przemieszczenia oraz odkształcenia zostały podłączone do uniwersalnego wzmacniacza pomiarowego QuantumX MX840, za pomocą wtyczek 15-pinowych. Podczas procesu rozciągania kotwy wyniki pomiarów siły, przemieszczenia oraz odkształcenia były rejestrowane na bieżąco za pomocą specjalistycznego programu z dziedziny technik pomiarowych "CATMAN - EASY". Wybór programu wynikał z możliwości współpracy z systemem operacyjnym MS Windows oraz połączenia komputera z uniwersalnym wzmacniaczem pomiarowym QuantumX MX840 poprzez kabel ethernetowy. Program umożliwiał bieżącą (on- -line) wizualizację i ocenę pomiaru. Ponadto po zakończeniu testu, tworzone były raporty dokumentujące wyniki pomiarów, które były zapisywane w rozszerzeniu pliku ASCII. Następnie dane były przesyłane do programu Microsoft Excel w celu analizy uzyskanych wyników. W badaniach zastosowano obudowę kotwową rozprężną, zainstalowaną w bloku symulującym górotwór o wytrzymałości skał na ściskanie wynoszącej 80MPa (Rys. 3), która była obciążana statycznie według ustalonego programu obciążenia uwzględniającego utrzymywanie zadanej osiowej siły rozciągającej w określonych przedziałach czasowych, aż do przekroczenia nośności. W badaniach zastosowano obudowę kotwową rozprężną, która stanowi podstawową obudowę wyrobisk eksploatacyjnych w ZG "Polkowice - Sieroszowice". Obudowa składała się z żerdzi kotwowej typu RS-2N (Tabl. 1). Żerdź kotwowa współpracowała z głowicą rozprężną typu KE3-2K (Tabl. 2, Rys. 9). W badaniach zastosowano profilowane podkładki kotwowe okrągłe o grubości 6 mm (Tabl. 3, Rys. 10). Eksperymentalnie zdjęto charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową kotwy (Rys. 12) pokazując szczegółowo zależności pomiędzy jej parametrami geometrycznymi, odkształceniami właściwymi żerdzi kotwowej oraz ich procentowego udziału w całkowitych przemieszczeniach i odkształceniach wynikających z deformowania się elementów składowych obudowy kotwowej (podkładka, gwint) oraz przemieszczeń głowicy rozprężnej. Wyróżniono dwie znamienne części charakterystyki różniące się wielkością intensywności odkształceń/przemieszczeń przypadających na jednostkowy przyrost wartości siły osiowej obciążającej statycznie kotew zainstalowaną w górotworze.

 9. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase I), I-V, Part IV, Nuclear fuel depletion; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (I faza) I-V, IV Deo, Promena izotopnog sastava goriva

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-07-15

  Nuclear fuel depletion is analyzed in order to estimate the qualitative and quantitative fuel property changes during irradiation and the influence of changes on the reactivity during long-term reactor operation. The changes of fuel properties are described by changes of neutron absorption and fission cross sections. Part one of this report covers the economic significance of fuel burnup and the review of fuel isotopic changes during depletion. Pat two contains the analysis of the U{sup 235} chain, analytical expressions for the concentrations of U{sup 235}, U{sup 236} and Np{sup 237} as a function of burnup. Part three contains the analysis of neutron spectrum influence on the Westcott method for calculating the cross sections. Part four contains the calculation method applied on Calder Hall type reactor. The results were obtained by applying ZUSE-22 R digital computer.

 10. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase II), I-V, Part III, Reactor poisoning; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (II faza) I-V, III Deo, Zatrovanje reaktora, II faza

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1962-10-15

  This phase is dealing with influence of all the fission products except Xe{sup 135} on the reactivity of a reactor, usually named as reactor poisoning. The first part of the report is a review of methods for calculation of reactor poisoning. The second part shows the most frequently used method for calculation of cross sections and yields of pseudo products (for thermal neutrons). The system of equations was adopted dependent on the conditions of the available computer system. It is described in part three. Detailed method for their application is described in part four and results obtained are presented in part five.

 11. The freezing of water bonded in the wheat (Triticum aestivum L.) grain studied by means protons magnetic relaxation method; Zamarzanie wody zwiazanej w ziarnach pszenicy (Triticum aestivum L.) badane metoda relaksacji magnetycznej dla protonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haranczyk, H.; Jasinski, G. [Inst. Fizyki, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland); Strzalka, K. [Inst. Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  Some biological aspects of water freezing in the wheat grain have been studied using NMR methods. Measuring of the relaxation times for freezing and liquid water shown absence of T{sub 2}{approx}100 {mu}s and T{sub 2}{approx}1 ms separated components what pointed for some different way of water bonding. 7 refs, 12 figs, 2 tabs.

 12. USE OF THE DELPHI METHOD FOR COLLECTION AND ANALYSIS OF SUBJECTIVE JUDGEMENTS: AN EXAMPLE FROM CENTRAL KALIMANTAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Hindle

  2012-09-01

  Full Text Available Sebagian besar daripada keputusan-keputusan yang penting dalam bidang pelayanan kesehatan harus didasarkan kepada pendapat individu yang subyektif, oleh karena data-data yang tepat dan model-model analitis tidak cukup tersedia. Metoda Delphi dapat digunakan maka data-data subyektif dapat dikumpulkan dan dianalisa secara sistematis, walaupun metoda tersebut sangat murah digunakan dan mudah dimengerti. Satu contoh daripada penggunaan metoda Delphi diberikan dalam naskah ini, mengenai persiapan-persiapan Pelita 3 Kesehatan di Kalimantan Tengah.

 13. Napovedovanje prodaje izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o.

  OpenAIRE

  Kebler, Andreja

  2015-01-01

  V projektni nalogi je predstavljeno napovedovanje prodaje v podjetjih, kvantitativne metode za napovedovanje ter kazalci za preveritev točnosti napovedi. Glavni cilj te projektne naloge je bil napovedati prihodke od prodaje ter količino izdelanega izolacijskega stekla v podjetju Reflex Gornja Radgona d.o.o. z naslednjimi kvantitativnimi metodami napovedovanja: metoda drsečih aritmetičnih sredin, tehtana aritmetična sredina, metoda eksponentnega izravnavanja, metoda izboljšanega eksponentne...

 14. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 15. Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową w okresie chemioterapii = Coping strategies evaluated in oncological patients on chemotherapy treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Baczewska

  2017-02-01

    1 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 2 Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. OTS Lublin 3 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 4 Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie       Słowa kluczowe: strategie radzenia sobie z chorobą, choroba nowotworowa, chemioterapia   Key words: strategies for coping with the disease, cancer, chemotherapy     Streszczenie Wstęp. Chemioterapia będąc długim procesem leczenia, niesie za sobą szereg skutków ubocznych. Wiele skutków ubocznych działania cytostatyków wpływa na psychikę człowieka. Pacjent w tym okresie stosuje różne strategie radzenia sobie z chorobą, które pozwalają mu przetrwać trudne chwile. Materiał i metoda. Badaniem objęto 123 pacjentów poddanych chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Zastosowano Skalę Przystosowania Psychicznego do choroby nowotworowej Mini-MAC oraz autorski kwestionariusz. Wyniki badań. Respondenci w 55,5% wykazują cechy zaabsorbowania lękowego. Zdecydowana większość pacjentów ukazuje cechy ducha walki (83,61%. Większość badanych (75,02% nie wykazuje objawów bezradności i beznadziejności. Badani w 79,55% stosują zachowania zakwalifikowane do strategii pozytywnego przewartościowania. Częściej styl konstruktywny stosowały kobiety niż mężczyźni. Największe nasilenie stylu destrukcyjnego zanotowano dla osób chorych na nowotwory: narządów rodnych (36,26,  pęcherza (36,26 oraz sutka/piersi (34,71. Jeśli chodzi o styl konstruktywny, zaistniał on w każdym rodzaju choroby nowotworowej. Wnioski. 1. W badanej grupie pacjentów, poddanych chemioterapii dominują strategie ducha walki i pozytywnego przewartościowania, które są sk

 16. Optical and electrical properties of heterostructures Zn{sub 1-x}Mg{sub x}Se crystallized on ZnTe and GaAs crystals by MBE method; Wlasnosci optyczne i elektryczne heterostruktur Zn{sub 1-x}Mg{sub x}Se krystalizowanych metoda MBE w krysztalach ZnTe i GaAs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gapinski, A; Glowacki, G; Bala, W [Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun (Poland). Inst. Fizyki

  1997-12-01

  Triple component mixing crystals Zn{sub 1-x}Mg{sub x}Se have been crystallized on ZnTe and GaAs monocrystals by means of molecular beam epitaxy method. The optical and electrical properties of such structures with different magnesium content have been studied. The applicability for optoelectronial and light-pipe use have been discussed as well. 6 refs, 4 figs.

 17. Comparison study Of H{sub 2}O determination in UO{sub 2} powder by using MEA (Moisture Evaluation Analysis) and KFT (Karl Fischer Titration); Studi banding penentuan kadar H{sub 2}O dalam serbuk UO{sub 2} menggunakan metoda MEA (Moisture Evaluation Analysis) dan KFT (Karl Fischer Titration)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farida,; Yudhi, N; Lilis, W; Putro, P K [Center for Development of Nuclear Fuel and Recycling Technology, National Atomic Energy Agency, Serpong (Indonesia)

  2000-03-08

  To find out an analytical method to determine H{sub 2}O content in UO{sub 2} powder as fuel elements of power reactors which is simple, economical, precise, and accurate, it is necessary to do comparison study of H{sub 2}O content determination using MEA method which is based on electrolysis process with two helically wound electrodes which contains P{sub 2} O{sub 5} that has function to absorb water steam. The platinum electrodes have a 67 Volt potential on them. The quantity of charge required to electrolyse 0.1 {mu}gr of H{sub 2}O is a constant which is the basic of the electronic measurement. In KFT method is based on volumetric titration using the one component reagent hydronol composite contain all reactants i.e. iodine, sulfur dioxide and imidazole as the base, dissolved in a suitable alcohol. The t- (student) test show that there is no different result significantly between those method. The H{sub 2}O contain obtained is 0.956{+-}0.0095 %, for MEA method and 0.953{+-}0.023 % for KFT method. (author)

 18. Data Evaluation Problems in the Pulsed Neutron Source Method; Problemes d'Evaluation des Donnees dans les Applications de la Methode de la Source Pulsee; Problemy otsenki dannykh pri primenenii metoda istochnika impul'snykh nejtronov; Problemas de Evaluacion de Datos en el Metodo de la Fuente de Neutrones Pulsados

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pal, L.; Bod, L.; Szatmary, Z. [Central Research Institute for Physics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest (Hungary)

  1965-08-15

  To determine the diffusion parameters of thermal neutrons the pulsed method has been in use for more than a decade. This method proves to be particularly suitable for the investigation of hydrogenous moderators. Results of measurements in water, benzene, toluene, xylene, cyclohexane, n-hexane and diphenyl are reported and the methods by which the diffusion parameters of interest can be evaluated from the measured data with the least error are discussed. The time-of-flight effect, manifesting itself, for technical reasons, in the investigation of moderators at elevated temperatures and influencing the value of the decay constant, is investigated in detail both theoretically and experimentally, and the geometrical conditions under which proper accuracy can be achieved are given. The effect of the dead-time of the neutron detector and amplifier system on the value of the decay constant is also determined and it is shown that the effect of dead-time can be neglected when [i(t) {tau}]{sup 2} << 1, where i (t)dt is the number of neutrons detected in the time interval (t, t + dt) and {tau} is the dead-time. For the evaluation of the decay constant the maximum likelihood method is used. For unambiguous determination of the likelihood function, the multi-channel analyser was operated in such a way as to store a maximum of one pulse per analysing cycle and per channel. It is of primordial importance to incorporate the parameter characterizing the background into the likelihood function. The parameters of the maximum likelihood function were evaluated by Newton iteration on a computer. If the background is not properly taken into account, this may cause apparent higher harmonic contamination, while higher harmonic contamination, in turn, may be taken for an apparent background. Therefore, it is particularly important to determine the parameter characterizing the background directly from the decay data obtained at several delay times. The diffusion parameters were computed by the weighted least-squares method using the decay constants of minimum standard deviation evaluated from the maximum likelihood function. Since, for the materials investigated, the values of the transport mean free path were not known, a fast converging iteration procedure was elaborated for the determination of the transport mean free path. The computer evaluation made it possible to determine the coefficients of the B{sup 6} and higher order terms of the decay constant. The diffusion parameters of the hydrogenous materials investigated were calculated by the Radkowsky prescription from the energy dependence of the integral scattering cross-sections. The calculations have shown that the Radkowsky prescription is a useful empirical method for the evaluation of the transport mean free path of numerous hydrogenous materials. (author) [French] Pour obtenir les parametres de diffusion des neutrons thermiques, on emploie depuis plus de dix ans la methode des neutrons puises. Cette methode convient tout particulierement pour l'etude des ralentisseurs hydrogenes. Les auteurs donnent les resultats des mesures pour l'eau, le benzene, le toluene, le xylene, le cyclohexane, le n-hexane et le diphenyle et discutent les methodes permettant d'evaluer avec le minimum d'erreurs les parametres de diffusion interessants, a partir des donnees mesurees. Ils etudient en detail au point de vue theorique et experimental l'effet du temps de vol qui se fait sentir lors des recherches sur les ralentisseurs a des temperatures elevees pour des raisons techniques, et influe sur la valeur de la constante de decroissance; ils indiquent les conditions geometriques dans lesquelles on peut obtenir une bonne precision. Ilsdeterminent en outre l'effet du temps mort du detecteur de neutrons et du systeme d'amplification sur la valeur de la constante de decroissance: l'effet du temps mort peut etre neglige si [i(t) {tau}]{sup 2} << 1, ou i (t) dt est le nombre des neutrons detectes dans l'intervalle de temps (t, t + dt) et {tau} temps mort. Pour evaluer la constante de decroissance, on applique la methode de la probabilite maximum. Pour determiner la fonction de probabilite de facon non ambiguee, les auteurs ont regle l'analyseur multicanal de maniere qu'un acte d'enregistrement au maximum puisse etre stocke par cycle d'analyse et pat canal. Ils ont constate qu'il est d'une importance primordiale d'incorporer le parametre caracterisant le bruit de fond dans la fonction de probabilite. Ils ont evalue les parametres de la fonction de probabilite maximum par iteration de Newton a l'aide de la calculatrice. Faute de tenir compte du bruit de fond d'une maniere convenable, il peut se produire une contamination harmonique apparente plus elevee, et cette contamination risque d'etre prise a son tour pour un bruit de fond apparent. Il est donc particulierement important de determiner directement le parametre caracterisant le bruit de fond a partir de donnees concernant la decroissance obtenues apres plusieurs temps de retard. Les auteurs ont calcule les parametres de diffusion par la methode des moindres carres ponderes, en utilisant les constantes de decroissance d'ecart type minimum evaluees a partir de la fonction de probabilite maximum. Comme ils ne connaissaient pas, pour les matieres faisant l'objet des experiences, les valeurs du libre parcours moyen de transport, ils ont mis au point une formule d'iteration rapidement convergente, pour determiner le libre parcours moyen de transport. L'evaluation a l'aide d'une calculatrice a permis de determiner les coefficients du terme en B{sup 6} et des termes d'ordre superieur de la constante de decroissance. Les auteurs ont calcule les parametres de diffusion pour les matieres hydrogenees par la formule de Radkowsky a partir des variations des sections efficaces de diffusion integrales selon l'energie. Ces calculs montrent que la formule de Radkowsky constitue une methode empirique qui a son utilite pour evaluer le libre parcours moyen de transport dans de nombreuses matieres hydrogenees. (author) [Spanish] Desde hace mas de diez anos se viene empleando el metodo de los neutrones pulsados para determinar los parametros de difusion de los neutrones termicos. Este metodo ha resultado especialmente idoneo para el estudio de los moderadores hidrogenados. Los autores dan los resultados de las mediciones hechas en agua, benceno, tolueno, xileno, ciclohexano, n-hexano y difenilo, y examinan los metodos para evaluar con el minimo error los parametros de difusion de interes partiendo de los datos obtenidos en las mediciones. Se examina detenidamente, tanto en el plano teorico como en el experimental, el efecto de tiempo de vuelo que se manifiesta por razones tecnicas cuando se investigan moderadores a elevadas temperaturas, y que influye en el valor de la constante de desintegracion, y se exponen las condiciones geometricas en que se ha de operar para obtener resultados satisfactorios. Los autores determinan tambien el efecto que sobre la constante de desintegracion ejerce el tiempo muerto del detector neutronico y del amplificador, y demuestran que es despreciable cuando [i(t) {tau}]{sup 2} << 1, siendo i/t/dt el numero de neutrones detectados en el intervalo de tiempo/t, t + dt/, y {tau} el tiempo muerto. Se evaluo la constante de desintegracion empleando el metodo de la maxima probabilidad. Para determinar inequivocamente la funcion de probabilidad, se eligio un analizador multicanal que acumulaba como maximo una sola senal por ciclo de analisis y por canal. Se comprobo que la incorporacion del parametro caracteristico del fondo a la funcion de probabilidad tiene primordial importancia. Los parametros de la funcion de maxima probabilidad se evaluaron en una calculadora aplicando el metodo de iteracion de Newton. Cuando no se tiene debidamente en cuenta el fondo, este puede causar una mayor contaminacion aparente de armonicos, la cual, a su vez, puede interpretarse como un fondo aparente. Por ello es muy importante determinar directamente el parametro caracteristico del fondo, partiendo de los datos de desin tegracion obtenidos empleando diversas demoras. Los parametros de difusion se calcularon con el metodo de los cuadrados minimos ponderados, empleando las constantes de desintegracion de desviacion tipo minima obtenidas segun la funcion de maxima probabilidad. Como no se conocian los valores del recorrido libre medio de transporte para los materiales investigados, se ideo un procedimiento de iteracion rapidamente convergente para determinarlo. Con la calculadora se pudieron determinar los coeficientes de orden B{sup 6} y los terminos superiores de la constante de desintegracion. Los parametros de difusion de los materiales hidrogenados investigados se calcularon con la formula de Radkowsky, partiendo de la variacion de las secciones eficaces integrales de dispersion en funcion de la energia. Los calculos demuestran que la formula de Radkowsky proporciona un metodo empirico muy util para evaluar el recorrido libre medio de transporte en gran numero de materiales hidrogenados. (author) [Russian] Dlja opredelenija diffuzionnyh parametrov teplovyh nejtronov uzhe bolee desjati let primenjaetsja impul'snyj metod. Jetot metod okazalsja ves'ma podhodjashhim dlja issledovanija gidrogennyh zamedlitelej. Soobshhajutsja rezul'taty izmerenij v vode, benzole, toluole, ksilon-ciklogeksane, n-geksane i difenile; obsuzhdajutsja metody, s po- moshh'ju kotoryh na osnovanii izmerennyh dannyh s naimen'shej pogreshnost'ju mozhno opre- delit' parametry diffuzii, predstavljajushhie interes. Vvidu togo, chto pri issledovanii zamedlitelej pri vysokih temperaturah vstrechajutsja zatrudnenija tehnicheskogo haraktera iz-za projavlenija vozdejstvija vremeni proleta, chto oka- zyvaet vlijanie na velichinu konstanty raspada, to jeto javlenie podrobno issleduetsja kak teoreticheski, tak i jeksperimental'no; ukazyvajutsja geometricheskie uslovija, dajushhie voz- mozhnost' obespechit' nadlezhashhuju tochnost'. Opredeljaetsja takzhe vlijanie vremeni otstava- nija detektora nejtronov i usilitel'noj shemy na velichinu konstanty raspada i dokazyvaetsja, chto vremenem otstavanija mozhno prenebrech', es [i(t) {tau}]{sup 2} << 1, gde i/t/d t vyrazhaet chislo nejtronov, obnaruzhennyh za promezhutok vremeni (t, t + dt) , a {tau} oboznachaet vremja otstavanija. Dlja ocenki konstanty raspada primenjaetsja metod maksimal'noj verojatnosti. Dlja odno- znachnogo opredelenija funkcii verojatnosti byl vybran mnogokanal'nyj analizator, kotoryj rabotal takim obrazom, chto dlja kazhdogo cikla analiza i dlja kazhdogo kanala zanosilos' v pamjat' tol'ko odno zaregistrirovannoe sobytie.' Obnaruzheno, chto vvedenie v funkciju ve- rojatnosti parametra, harakterizujushhego fon, imeet pervostepennoe znachenie. Parametry funkcii maksimal'noj verojatnosti byli opredeleny na schetno-reshajushhem ustrojstve po N'jutonovskomu metodu povtorenij. Esli ne prinimat' v raschet fonovye shumy, to jeto mozhet vyzvat' javnoe, bolee sil'noe garmonicheskoe zagrjaznenie, a ono v svoju ochered', mozhet byt' prinjato za javnyj fon. Po- jetomu predstavljaetsja osobenno vazhnym opredelit' harakterizujushhij fon parametr nepo- sredstvenno iz dannyh raspada, poluchennyh dlja raznyh vremen zamedlenija. Diffuzionnye parametry podschityvali po metodu vzveshennyh naimen'shih kvadratov s ispol'zovaniem konstant raspada naimen'shego standartnogo otklonenija, opredelennyh po funkcii maksimal'noj verojatnosti. Tak kak dlja issleduemyh materialov ne byli iz- vestny velichiny srednego svobodnogo puti perenosa, to dlja opredelenija srednego svobod- nogo puti perenosa byla vyrabotana bystro konvergirujushhaja povtornaja formula. Ispol'- zovanie schetno-reshajushhego ustrojstva dalo vozmozhnost' opredelit' kojefficienty konstanty raspada porjadka V' i dazhe bolee vysokih porjadkov. Diffuzionnye parametry issleduemyh gidrogennyh materialov byli podschitany s pomoshh'ju osazhdenija po metodu Radkovskogo na osnovanii zavisjashhih ot energii global'nyh poperechnyh sechenij rassejanija. Raschety poka- zali, chto osazhdenie po metodu Radkovskogo javljaetsja poleznym jempiricheskim metodom dlja opredelenija srednego svobodnogo puti perenosa mnogih gidrogennyh materialov. (author)

 19. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase III), I-V, Part V, Establishment of Monte Carlo method for solving the integral transport equation; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (III faza) I-V, V Deo, Postavljanje Monte Carlo metode za resavanje integralnog oblika transportne jednacine

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-02-15

  General mathematical Monte Carlo approach is described with the elements which enable solution of specific problems (verification was done by estimation of a simple integral). Special attention was devoted to systematic presentation which demanded explanation of fundamental topics of statistics and probability. This demands a procedure for modelling the stochastic process i.e. Monte Carlo method. Dat je matematicki prilaz Monte Carlo metodi uopste, a po elementima koji dozvoljavaju konkretno resavanje izvesnih problema. (Provera je izvrsena na estimiranju prostog integrala). Narocito je vodjeno racuna o sistematicnosti izlaganja materije sto je mestimicno zahtevalo tretiranje i osnovnih pojmova, statistike i verovatnoce, a sve to skupa zahteva postupak modeliranja stohastickog procesa odnosno Monte Carlo metod (author)

 20. Navigační úloha aktivního alotetického vyhýbání se místu (AAPA): užitečná metoda pro hodnocení prostorové kognice a chování laboratorních zvířat

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Petrásek, Tomáš; Benkovičová, Kristína; Valeš, Karel; Stuchlík, Aleš

  2009-01-01

  Roč. 13, č. 4 (2009), s. 195-200 ISSN 1211-7579. [Konference Centra neuro psychiatrických studií /9./. Znojmo, 15.10.2009-17.10.2009] R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR GA309/09/0286; GA ČR(CZ) GA309/07/0341; GA MZd(CZ) NR9178; GA MZd(CZ) NR9180 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509 Keywords : spatial learning * AAPA * place navigation Subject RIV: FH - Neuro logy

 1. Superkritická extrakce kapalin – nová progresivní metoda v pivovarské analytice. Část I. – Teoretické základy superkritické extrakce kapalin a příklady jejího využití

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čulík, J.; Horák, T.; Čejka, P.; Jurková, M.; Kellner, V.; Karásek, Pavel; Ostrá, Elena V.

  2006-01-01

  Roč. 52, č. 4 (2006), s. 106-110 ISSN 0023-5830. [Pivovarsko-sladařský seminář /32./. Plzeň, 13.10.2004-14.10.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : supercritical fluid extraction * theoretical principles * sensory active substances Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 2. Superkritická extrakce kapalin – nová progresivní metoda v pivovarské analytice. Část II. - Možnosti uplatnění superkritické extrakce kapalin při analýze senzoricky aktivních látek v pivě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Čulík, J.; Horák, T.; Čejka, P.; Jurková, M.; Kellner, V.; Karásek, Pavel; Ostrá, Elena V.

  2006-01-01

  Roč. 52, č. 5 (2006), s. 142-147 ISSN 0023-5830. [Pivovarsko-sladařský seminář /32./. Plzeň, 13.10.2004-14.10.2004] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501 Keywords : supercritical fluid extraction * SFE of liquids * sensory active substances Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

 3. Genetic algorithm method for solving the optimal allocation of response resources problem on the example of polish zone of the Baltic Sea / Metoda algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów optymalnej alokacji środków do zwalczania rozlewów olejowych na przykładzie polskiej strefy Morza Bałtyckiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łazuga Kinga

  2016-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono badania związane z optymalną alokacją środków do zwalczania rozlewów olejowych na morzu. Należą one do problemu logistycznego typu lokacja-alokacja (LA. W badaniach skoncentrowano się na statkach posiadanych przez polskie służby odpowiedzialne za rozlewy na Morzu Bałtyckim w tym SAR. Do optymalnej alokacji środków wykorzystano metodę dwustopniową, w której pierwszy stopień, wykonany za pomocą metod optymalizacji genetycznej, polegał na takim rozlokowaniu sił do zwalczania rozlewów, aby zminimalizować koszty dotarcia do rozlewu na morzu. W drugim etapie wykorzystano model symulacyjny rozlewu olejowego i akcji jego zwalczania do weryfikacji rozwiązań uzyskanych za pomocą algorytmu genetycznego.

 4. Názory a postoje k návykovým látkám a jejich užívání u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Miovský, Michal; Trapková, B.; Miovská, L.

  2004-01-01

  Roč. 4, č. 3 (2004), s. 306-317 ISSN 1213-3841 R&D Projects: GA ČR GP406/04/P250 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7025918 Keywords : primary prevention * evaluation * addictive substances Subject RIV: AN - Psychology

 5. Metoda jevištního tvaru vyžadující kvalitativní přístup pro měření pokroku jinojazyčných mluvčích : Theatre Based Method Requiring a  Qualitative Approach for Measuring the Progress of Learners

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Boccou Kestřánková

  2017-12-01

  Full Text Available In this article we introduce a teaching methodology “theatre pedagogy” (“MJT”, which is used in teaching Czech for foreigners. The primary goal of MJT is not only to positively influence the acquisition of language, but also to focus on sociolinguistic, discourse, sociocultural and social and strategic competences. Theatre practices also help students overcome their fear of talking (i.e. reduce the fear of making a mistake while speaking, it also strengthens communication, interaction and social skills of students. The second part of this text presents our empirical research used to validate MJT. The foundations of this analysis are video recording of role plays which students prepare throughout the classwork. The evaluation of particular role plays is more qualitative than quantitative: it is based on assessment criteria and assessment grids, the main keys for evaluation are fulfillment of role play instructions, success rate of information transfer with a partner, meeting of various communication competences. Each criterion is commented in a table and then scored.

 6. Theoretical analysis of nuclear reactors (Phase III), I-V, Part IV, Influence of isotopic composition of nuclear fuel on the reactivity with constant flux; Razrada metoda teorijske analize nuklearnih reaktora (III faza) I-IV, IV Deo, Uticaj promene izotopnog sastava goriva na reaktivnost uz konstantan fluks

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1963-01-15

  Part one of this report presents a series of differential equations describing the nuclear fuel depletion during reactor operation. This series of differential equations is extended to describe the fission products. This part includes equations for effective multiplication factor k{sub eff} and reactivity {rho} as a function of irradiation {tau}. Part two includes results obtained on the analog computer PACE 231 R, and related to Calder Hall type reactor. Part three covers detailed preparation of the series of equations for solution by using the analog computer. Part four includes the list of references related to this task.

 7. Sociální simulace při zkoumání společnosti, ekonomiky a využívání krajiny v době železné: metoda a příklady

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Danielisová, Alžběta; Štekerová, K.

  2015-01-01

  Roč. 106, prosinec (2015), s. 137-180 ISSN 0031-0506 R&D Projects: GA ČR GAP405/12/0926 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : social simulation * agent-based modelling * archaeological the ory * Iron Age * demography * economic production * settlement dispersion Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 8. Aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów – wczoraj i dziś

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Słowińska

  2011-10-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono historię leczenia operacyjnego stawówśródręczno-paliczkowych ręki z użyciem endoprotez u chorych nareumatoidalne zapalenie stawów w Klinice Reumoortopedii InstytutuReumatologii w Warszawie (ryc. 1–4.

 9. Poziom uzależnienia od nikotyny oraz motywacja do zaprzestania palenia tytoniu w wybranej grupie Polaków = Level of nicotine addiction and motication for qutting smoking in chosen group of Poles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Sawicka

  2015-08-01

  3Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie   Adres do korespondencji: katesawicka@wp.pl   Streszczenie Wstęp: Palenie tytoniu jest poważnym problemem zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym w Polsce i na całym świecie [16]. Podejmowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO liczne działania antynikotynowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Palenie tytoniu jest nadal powszechne powodując poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego [1]. Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone od lipca do sierpnia 2014 roku. Grupę badaną stanowiły osoby palące papierosy od 25 - 70 roku życia. Respondenci wyrażający chęć wzięcia udziału w badaniu otrzymali zestaw testów składający się z autorskiej metryczki oraz wystandaryzowanego narzędzia: Testu uzależnienia od nikotyny wg Fagerströma oraz Testu motywacji do zaprzestania palenia wg dr Niny Schneider. Test uzależnienia od tytoniu wg Fagerströma mierzy głębokość uzależnienia biologicznego od nikotyny. Kwestionariusz składa się z 7 pytań, za każdą z odpowiedzi można otrzymać od 0 do 3 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 12. Test motywacji do zaprzestania palenia tytoniu wg Niny Schneider służy do pomiaru gotowości do zaprzestania palenia. Składa się on z 12 pytań, na które respondent odpowiada „tak” lub „nie”. Przewaga odpowiedzi „tak” świadczyć ma o motywacji do leczenia, przewaga odpowiedzi „nie” świadczy o braku chęci leczenia. Wyniki badań i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników wyciągnięto następujące wnioski: - osoby palące nie są w większości uzależnione od nikotyny, - motywację do zaprzestania palenia mają częściej osoby nieuzależnione od nikotyny, - uzależnieni od nikotyny są częściej mężczyźni, osoby starsze, pracownicy fizyczni, w mniejszym stopniu od nikotyny uzależnione są osoby z wykształceniem wy

 10. Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu = The impact of hearing aids on the quality of life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrycja Witczak

  2016-09-01

    Ocena jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu The impact of hearing aids on the quality of life     Patrycja Witczak1, Dominik Olejniczak2, Joanna Skonieczna2     1 Absolwentka kierunku Zdrowie Publiczne Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny   2 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Zdrowia Publicznego ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa     Słowa kluczowe: aparaty słuchowe, jakoś życia, niedosłuch Key words: Hearing aids, Quality of life, Hearing impairment     Streszczenie   Wprowadzenie i cel pracy: Problem niedosłuchu dotyczy ok. 12% populacji. Liczba osób dotkniętych wadą słuchu systematycznie wzrasta. Jest to ważny aspekt medyczny i społeczny. U osób u których stwierdzono niedosłuch jedną z metod rehabilitacji narządu słuchu jest użytkowanie aparatu słuchowego. Podstawowym celem protezowania narządu słuchu jest poprawa komunikowania się osoby niedosłyszącej z otoczeniem oraz zwiększenie komfortu jej życia. Głównym celem badania była ocena jakości życia i korzyści z użytkowania aparatów słuchowych u osób po 60 roku życia. Materiał i metoda: Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, a narzędziem kwestionariusz standaryzowany oceny jakości życia przed i po protezowaniu narządu słuchu. Grupą badaną jest populacja osób w wieku powyżej 60 lat. Łączna ilość osób przebadanych stanowiła grupę 60 pacjentów z wadami słuchu stosujących aparaty słuchowe. Wyniki: Narażenie środowiska pracy na hałas zadeklarowało blisko 61% badanych. Jedynie 30,5% zna podstawowe uwarunkowania zdrowia mające znaczenie w przypadku niedosłuchu. Około 75% badanych uznało, że aparat słuchowy pomógł im w życiu codziennym przynajmniej w stopniu dobrym. Wnioski: Z uwagi na dużą poprawę jakości życia po protezowaniu narządu słuchu, konieczne jest edukowanie i informowanie pacjentów w zakresie tej metody leczenia i podnoszenia jakości

 11. Czynniki chroniące przed samobójstwem młodzieży w wieku 13-19 lat = Factors preventing suicide among youth aged 13-19

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Gmitrowicz

  2015-09-01

  Department of Applied Psychology, Medical University of Lublin3   Streszczenie   Wstęp. Zachowania samobójcze stanowią powszechny i poważny problem zdrowotny i społeczny na całym świecie. W literaturze istnieją doniesienia mówiące, iż samobójstwo to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów nastolatków w wieku 15-19 lat. Młodzi ludzie dokonują prób samobójczych (PS będąc pod wpływem następujących czynników: negatywna presja rówieśnicza, wydarzenia o charakterze stresowym, brak umiejętności życiowych. Dlatego też istotne wydaje się poszukiwanie czynników mogących ograniczać to niepokojące zjawisko, do których niewątpliwie zalicza się PS. Cel pracy. Określenie czynników chroniących przed podejmowaniem prób samobójczych (PS oraz oczekiwań odnośnie skutecznej pomocy po PS. Materiał i metoda. W badaniu udział wzięło 80 pacjentów w wieku 13-19 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskane wyniki poddano analizie procentowej. Wyniki. Co trzeci badany nastolatek swoje problemy omawiał wspólnie z rówieśnikami, natomiast tylko co ósmy badany mógł liczyć na pomocy ze strony rodziców. Oczekiwania pacjentów w zakresie otrzymywania pomocy jako formy zapobiegania przed PS dotyczą głównie ich relacji rodzinnych. Oczekują oni również zmian w systemie leczenia. Wnioski. Badani potrzebują czuć się kochani, bezpieczni, mieć wsparcie ze strony rodziców oraz rówieśników. Chcą mieszkać w domach rodzinnych. Nie chcą być obiektami przemocy, być źle traktowanymi przez innych oraz wychowywać się w patologicznym środowisku. Potrzebują zwiększenia poczucia własnej wartości i zaakceptowania siebie.   Słowa kluczowe: psychiatria, młodzież, próby samobójcze, czynniki ochronne, samobójstwo.   Abstract   Introduction. Suicidal behavior is a common and serious health and social problem worldwide. In the literature there are reports stating that suicide is one of

 12. Some Possibilities of the Eddy-Current Method for Multi-Parameter Testing of Structural Components; Quelques Possibilites Offertes par la Methode des Courants de Foucault pour le Controle de Nombreux Parametres des Elements de Construction; Nekotorye vozmozhnosti metoda vikhrevykh tokov dlya mnogoparametrovogo kontrolya ehlementov konstruktsij; Algunas Posibilidades que Brinda el Metodo de las Corrientes de Foucault para Controlar Numerosos Parametros de los Elementos de Construccion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vjahorev, V. G.; Gerasimov, V. G.; Deniskin, V. P.; Trahtenberg, L. I.; Shkarlet, Ju. M. [Gosudarstvennyj Komitet po Ispol' zovaniju Atomnoj Jenergii SSSR, Moskva, SSSR (Russian Federation)

  1965-09-15

  The paper discusses the pattern of occurrence of problems of non-destructive multiparameter testing in nuclear technology and the advisability of approaching these problems by the eddy-current method. The application of electric models is justified for solving testing problems using a long follow-through coil. Design formulae are given and the principles of designing applied eddy-current probes are explained. An arrangement for testing tube-wall thickness is described: in this apparatus the effect of movement of the tube under testing on the measurement results is eliminated with the aid of a servo-system controlled by a signal depending on the probe voltage phase. The paper describes how a self-oscillating circuit containing a test-coil is used as the probe of an apparatus for testing tubes. On the basis of calculated and experimental data various possibilities are indicated for the construction of single-frequency applied eddy-current testing probes for simultaneous measurement of more than two parameters. (author) [French] Les auteurs montrent que les problemes du controle non-destructif de plusieurs parametres en technologie nucleaire surgissent selon certaines lois et que la methode des courants de Foucault convient particulierement a la solution de plusieurs d'entre eux. Ils justifient l'utilisation de modeles electriques pour la solution des problemes de controle au moyen d'une longue bobine creuse. Us donnent des formules et exposent une methode pour le calcul de detecteurs a courants de Foucault. Us decrivent le schema d'un dispositif permettant de verifier l'epaisseur des parois de tubes, dans lequel le deplacement du tube a controler n'exerce aucune influence sur les resultats des mesures grace a l'emploi d'un moniteur actionne par un signal qui depend de la phase de tension du detecteur. Comme detecteur, on a employe un dispositif destine au controle des tubes d'un autogenerateur, apres avoir inclus dans son circuit une bobine d'essai. En partant des donnees calculees et experimentales, les auteurs indiquent diverses possibilites de realisation de detecteurs a courants de Foucault de frequence unique permettant le controle avec modification simultanee de plusieurs parametres. (author) [Spanish] Los autores demuestran que los problemas del control no destructivo de diversos parametros se plantean en la tecnologia nuclear segun ciertas leyes y que el metodo de las corrientes de Foucault se adapta particularmente a la solucion de varios de esos problemas. Los autores justifican la utilizacion de modelos electricos para resolver problemas de control con ayuda de una larga bobina hueca. Presentan formulas y exponen un metodo para el calculo de detectores a base de corrientes parasitas. Describen un dispositivo que permite verificar el espesor de las paredes de tubos; en este dispositivo, el desplazamiento del tubo a controlar no ejerce influencia alguna sobre los resultados de las mediciones, gracias al empleo de un monitor accionado por una senal dependiente de la fase de tension del detector. En calidad de detector se ha empleado un dispositivo destinado al control de los tubos de un autogenerador despues de haber incluido en su circuito una bobina de ensayo. Partiendo de datos calculados y experimentales, los autores senalan diversas posibilidades de realizacion de detectores a base de corrientes de Foucault de frecuencia unica, que permiten efectuar el control con modificacion simultanea de varios parametros. (author) [Russian] Pokazana zakonomernost' voznikno- venija zadach o nerazrushajushhem mnogoparametrovom kontrole v jadernoj tehnologii i celeso- obraznost' reshenija nekotoryh iz nih metodom vihrevyh tokov. Obosnovano primenenie jelektricheskih modelej dlja reshenija zadach kontrolja s ispol'zovaniem dlinnoj prohodnoj katushki. Privodjatsja raschetnye formuly i izlagaetsja metodika rascheta nakladnyh toko- vihrevyh datchikov. Opisana shema pribora dlja kontrolja tolshhiny stenki trub, v kotorom vlijanie pereme- shhenij kontroliruemoj truby na rezul'taty izmerenij ustranjaetsja putem primenenija sledja- shhej sistemy, upravljaemoj signalom, zavisjashhim ot fazy naprjazhenija datchika. Soobshhaetsja o primenenii v kachestve datchika pribora dlja kontrolja trub avtogenera- tora, s vkljuchennoj v ego kontur ispytatel'noj katushkoj. Na osnove raschetnyh i jeksperimental'nyh dannyh pokazany nekotorye vozmozhnosti postroenija odnochastotnyh tokovihrevyh nakladnyh datchikov dlja kontrolja pri odnovremen- nom izmenenii bolee chem dvuh parametrov. (author)

 13. Nieswoiste zapalenia jelit a płodność, przebieg ciąży, porodu i karmienie piersią

  OpenAIRE

  Dorota Szczeblowska; Dariusz Serwin; Andrzej Hebzda; Stanisław Wojtuń; Iwon Grys

  2011-01-01

  Do nieswoistych zapaleń jelit zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna. Ponieważ szczyt zapadalności na te choroby przypada między 15. a 35. rokiem życia, a więc dotyczy osób w okresie prokreacyjnym, rodzi się szereg pytań i wątpliwości na temat wpływu tych schorzeń oraz ich leczenia na płodność, a także przebieg ciąży, porodu i ewentualne bezpieczeństwo późniejszego karmienia piersią. W opracowaniu zostały przedstawione zasady leczenia nieswo...

 14. Dietoterapia doustna u pacjentów z anoreksją

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Dutkiewicz

  2016-06-01

  Full Text Available Anorexia nervosa jest polietiologicznym specyficznym zaburzeniem odżywiania, którego objawy i powikłania mają charakter psychologiczny, społeczny i somatyczny. W leczeniu, obok psychoterapii i ewentualnej farmakoterapii, ważną rolę odgrywa prowadzona równolegle terapia żywieniowa. Zdaniem autorytetów w dziedzinie leczenia zaburzeń odżywiania w skład interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego powinien wchodzić wykwalifikowany dietetyk, odpowiedzialny za zaplanowanie, przeprowadzenie i kontrolowanie leczenia żywieniowego oraz reedukacji żywieniowej pacjentów i członków ich rodzin. Przebieg dietoterapii w omawianej jednostce chorobowej jest fazowy i zindywidualizowany, zmienia się wraz z poprawą stanu somatycznego i psychicznego osoby chorej. Prowadzenie dietoterapii wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak aktualny stan kliniczny pacjenta, jego preferencje i postawy żywieniowe oraz – niezwykle istotna w anoreksji – motywacja chorego do współpracy w procesie terapeutycznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli i zadań leczenia żywieniowego w jadłowstręcie psychicznym, a także rozmiaru potencjalnych korzyści wynikających z wprowadzenia rzetelnej terapii żywieniowej. W pracy scharakteryzowano dietoterapię z uwzględnieniem etapu planowania diety doustnej, jak również zmian branych pod uwagę podczas przygotowywania jadłospisów na kolejnych etapach leczenia. Podano praktyczne wskazówki dla osób prowadzących dietoterapię, mogące usprawnić leczenie.

 15. WHATSAPP FORENSICS PADA ANDROID SMARTPHONE : A SURVEY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zulkarnaen Akbar

  2016-12-01

  Full Text Available Salah satu applikasi jejaring sosial yang sangat populer saat ini adalah WhatsApp. Hampir seluruh pengguna smartphone menggunakan applikasi ini sebagai media komunikasi. Berbagai macam perkembangan atau fitur baru telah banyak ditambahkan pengembang sebagai fasilitas yang dapat memanjakan para pengguna. Peranan sistem keamanan tentunya sangat penting untuk menunjang keamanan privasi para pengguna agar kerahasiaan tetap terjaga. Beberapa peneliti telah banyak melakukan experimen mobile forensics untuk mendapatkan berbagai informasi dari para pengguna WhatsApp. Pada paper ini membahas survey berbagai metoda dari berbagai para peneliti WhatsApp forensics. Dalam sebuah proses mobile metoda yang digunakan dalam proses forensics antara lain menggunakan internet protocol dan live memory. Untuk proses mobile forensics khususnya pada applikasi WhatsApp dapat dilakukan dengan menggunakan metoda tersebut untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan.

 16. IMPLEMENTASI METODE HISTOGRAM EQUALIZATION UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS CITRA DIGITAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isa Akhlis

  2012-02-01

  Full Text Available Radiografi dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit dalam bidang medis. Umumnya citra radiograf masih tampak kabur sehingga memerlukan pengolahan untuk menghilangkan atau mengurangi kekaburan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mendesain perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas citra digital foto Roentgen yaitu dengan meningkatkan kontras citra tersebut. Salah satu metode untuk meningkatkan kontras citra digital adalah dengan menggunakan metode histogram equalization. Metoda tersebut membuat tingkat keabuan citra tersebar merata pada semua tingkat keabuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metoda histogram equalization dapat digunakan untuk meningkatkan kontras citra.  Hal ini dapat langsung dilihat pada layar monitor.   Kata kunci: citra radiograf,  histogram equalization

 17. Międzynarodowy konsensus dotyczący astmy u dzieci opracowany na podstawie International consensus on (ICON pediatric asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mierzejewska

  2012-11-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą dolnych dróg oddechowych u dzieci na całym świecie. Dostępne wytyczne ułatwiają podejmowanie decyzji leczniczych w populacji dziecięcej dotkniętej astmą. Postępowanie według ujednoliconych schematów niewątpliwie poprawia efekty, ale ich rozpowszechnianie i wdrażanie nadal stanowi duże wyzwanie. Międzynarodowa współpraca towarzystw medycznych (EAACI, AAAAI, ACAAI, WAO zaowocowała wydaniem konsensusu ICON dotyczącego astmy u dzieci. Autorzy dokumentu podkreślili kluczo‑ we informacje wspólne dla istniejących wytycznych, a także dokonali przeglądu oraz skomentowali różnice, dostarczając zwięzłych rekomendacji. Niniejsza praca systematyzuje informacje zawarte w tym dokumencie. Zasady leczenia astmy u dzieci są powszechnie akceptowane. Celem terapii jest kontrola choroby. W celu opty‑ malnego leczenia pacjenci oraz ich rodzice powinni być odpowiednio edukowani przez pracowników służby zdrowia. Istotne są również identyfikacja i unikanie czynników wyzwalających, a także regularna ocena i moni‑ torowanie choroby. Podstawę leczenia stanowi farmakoterapia. Optymalna farmakoterapia w większości przy‑ padków pomaga pacjentom kontrolować objawy i zmniejszyć ryzyko zachorowania w przyszłości. Leczenie zaostrzenia jest głównym punktem rozważań terapeutycznych zależnym od stosowanego leczenia przewlekłego. Dąży się do leczenia uzależnionego od fenotypu astmy, jednak ten cel nie został jeszcze osiągnięty.

 18. Povijesni pregled implementacije matematike i statistike u ekonomiju

  OpenAIRE

  Crnjac Milić, Dominika; Martinović, Martina

  2012-01-01

  U ovom preglednom članku dat ćemo kratki povijesni pregled implementacije matematike i matematičkih disciplina u kvantitativnu ekonomiju. Kronološki ćemo pokazati razvoj matematičkih metoda i njihovu primjenu u ekonomiji. Posebnu ćemo pozornost posvetiti ekonometrijskom razvoju.

 19. Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Recurrent Dengan Metode Pembelajaran Gradient Descent Adaptive Learning Rate Untuk Pendugaan Curah Hujan

  OpenAIRE

  Salman, Afan Galih

  2011-01-01

  Penggunaan teknologi di bidang Artificial Intellegence khususnya teknologi Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dalampendugaan curah hujan dapat dilakukan dengan metoda pendekatan pembelajaran. Berdasarkan kemampuanbelajar yang dimilikinya, maka JST dapat dilatih untuk mempelajari dan menganalisa pola data masa lalu danberusaha mencari suatu formula atau fungsi yang akan menghubungkan pola data masa lalu dengan keluaranyang diinginkan pada saat ini. Keakuratan hasil prediksi JST diukur berdasarkan ko...

 20. O rozděleních s těžkými chvosty

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Fabián, Zdeněk

  2009-01-01

  Roč. 20, č. 3 (2009), s. 13-21 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA AV ČR 1ET400300513 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : zobecněná momentová metoda * skórová funkce Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

 1. Perancangan Kendali Pid Dengan Matlab

  OpenAIRE

  Sukamta, Sri

  2010-01-01

  Perancangan PID Controller selama ini menggunakan metoda trial and error dengan perhitungan yangmemakan waktu lama. MatLab yang dilengkapi Control Toolbox, membantu perancang untuk melihatrespon berbagai kombinasi konstanta dengan variasi input yang berbeda. Penggunaan MatLab ini sangatmembantu perancang dalam menentukan kombinasi di antara P, I, dan D Controller untuk menghasilkansistem pengaturan yang baik dan sederhana.

 2. A Discontinuous Galerkin Finite Element Method for Dynamic of Fully Saturated Soil / Rzwiazanie Zadania Dynamiki Całkowicie Nawodnionego Gruntu Przy Zastosowaniu Mes Z Nieciagłym Sformułowaniem Galerkina W Czasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wrana B.

  2011-03-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje zagadnienie analizy rozchodzenia sie fal naprezeniowych w gruncie w ujeciu metody elementów skonczonych bazujac na sformułowaniu rozwiazania ciagłego w przestrzeni i nieciagłego w dziedzinie czasu Galerkina (space and time-discontinous Galerkin TDG finite element method. W tym sformułowaniu zarówno przemieszczenia jak i predkosci sa wielkosciami nieznanymi wzajemnie niezaleznymi aproksymowanymi ciagłymi funkcjami kształtu w przestrzeni i nieciagłymi funkcjami kształtu w czasie. Do opisu zachowania sie gruntu w pełni nasyconego woda zastosowano sformułowanie u-p w ujeciu metody elementów skonczonych. Grunt traktowany jest, jako osrodek dwufazowy składajacy sie ze szkieletu i wody w porach. Zastosowane sformułowanie uwzglednia tłumienie osrodka przez uwzglednienie dyssypacji energii proporcjonalnej do predkosci wody wzgledem szkieletu. W artykule przedstawiono porównanie proponowanej metody rozwiazania numerycznego w dziedzinie czasu do metod obecnie stosowanych, takich jak: metoda róznicy centralnej, metoda Houbolta, Wilsona θ, HHT-α oraz najczesciej stosowanej metody Newmarka. Z porównania wynika, ze proponowana metoda jest metoda stabilna o małym błedzie numerycznego rozwiazania.

 3. Automatizovani sistem podrške odlučivanju u procesima javne nabavke / Automatic automatic decision support in a tender process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siniša Borović

  2004-01-01

  Full Text Available U poslednjoj fazi procesa javne nabavke komisija se susreće sa problemom izbora naboljeg ponuđača, odnosno onog čija ponuda u najvećoj meri ispunjava zahteve i uslove koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji. Mora se doneti odluka uz uvažavanje više različitih, a često i protivrečnih kriterijuma. Za rešavanje ovakvih i sličnih problema razvijen je čitav niz metoda koje pripadaju oblasti višekriterijumske analize i rangiranja. Uzimajući u obzir karakteristike problema izbora ponuđača u procesu javne nabavke, iz skupa navedenih metoda izdvojena je metoda analitičkih hijerarhijskih procesa (AHP, kao osnovna metoda za rangiranje ponuđača. Za eventualnu kontrolu izvršenog rangiranja predlaže se familija metoda PROMETHEE I-II. / In the last phase of a tender process, the Commission has a problem with choosing the best bidder, i.e. the one whose offer meets the highest requirements in the Tender documentation. A decision has to be made taking into account many different, and very often contradictory, criteria. For solving this one as well as similar problems, numerous methods, belonging to the multicriteria analysis and ranking, are developed. Taking in to account the characteristics of a problem imposed by choosing the bidder in a Tender process, one of the mentioned methods, the method of analytical hierarchy process (AHP has been chosen as a basic method for ranking bidders. For the performed ranking control, the PROMETHEE I-II, method family is proposed.

 4. Podstawy immunopatogenetyczne i doświadczenia kliniczne zastosowania leków biologicznych w terapii przewlekłych kłębuszkowych zapaleń nerek u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lidia Hyla-Klekot

  2010-12-01

  Full Text Available Zespół nerczycowy u dzieci, rozwijający się najczęściej na podłożu zmian minimalnych, ogniskowego szkliwienia kłębuszków nerkowych bądź w przebiegu chorób układowych, jest następstwem dysfunkcji układu immunologicznego. Pośrednim tego dowodem jest ustępowanie klinicznych i laboratoryjnych objawów choroby pod wpływem steroidów nadnerczowych oraz leków immunosupresyjnych. Występowanie steroidoopornych, alkiloopornych, a także steroido- i cyklosporynozależnych przypadków stwarza konieczność poszukiwania nowych form terapii. Dużą nadzieję wiąże się z grupą leków określanych mianem leków biologicznych. Ich działanie jest precyzyjnie ukierunkowane na wybrane ogniwa układu immunologicznego, zaangażowane w etiopatogenezę pierwotnych i wtórnych glomerulopatii. W nefrologii dziecięcej do chwili obecnej znalazł zastosowanie jedynie rytuksymab – chimeryczne przeciwciało monoklonalne przeciw antygenowi CD20 limfocytów B. Lek ten wywołuje deplecję limfocytów B, a w efekcie hamuje syntezę hipotetycznych czynników przepuszczalności białka czy też produkcję patologicznych autoprzeciwciał. Stosowanie rytuksymabu u dzieci uznawane jest za „terapię ratunkową”, dopuszczoną jedynie w przypadkach niepowodzenia innych form leczenia. Wskazania obejmują: steroidooporny zespół nerczycowy na podłożu FSGS, MCNS, nefropatie w przebiegu tocznia trzewnego, nawrót FSGS w nerce przeszczepionej. Pomimo zadowalających wyników leczenia biologicznego, raportowanych przez większość autorów, nie w pełni zrozumiały i przewidywalny jest zakres zaburzeń w układzie immunologicznym, indukowany jego podaniem. Wywoływanie i podtrzymywanie remisji zespołu nerczycowego nie pozostaje w prostej zależności ze stopniem i czasem trwania deplecji limfocytów B, a powodzenie leczenia bywa zależne od aktywności choroby, nasilenia białkomoczu i stosowanego uprzednio leczenia immunosupresyjnego. Pełna ocena

 5. Nieswoiste zapalenia jelit a płodność, przebieg ciąży, porodu i karmienie piersią

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Szczeblowska

  2011-07-01

  Full Text Available Do nieswoistych zapaleń jelit zaliczamy wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna. Ponieważ szczyt zapadalności na te choroby przypada między 15. a 35. rokiem życia, a więc dotyczy osób w okresie prokreacyjnym, rodzi się szereg pytań i wątpliwości na temat wpływu tych schorzeń oraz ich leczenia na płodność, a także przebieg ciąży, porodu i ewentualne bezpieczeństwo późniejszego karmienia piersią. W opracowaniu zostały przedstawione zasady leczenia nieswoistych zapaleń jelit u mężczyzn oraz u kobiet planujących posiadanie potomstwa, jak również kobiet będących w ciąży i karmiących. Należy podkreślić, że sam fakt rozpoznania nieswoistych chorób zapalnych jelit nie jest bezpośrednim przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę. Ciąża nie stanowi również wskazania do przerwania leczenia tych chorób, tj. nieswoistych zapaleń jelit, gdyż zaostrzenie ich przebiegu wiąże się z większym ryzykiem dla potomstwa w porównaniu z niebezpieczeństwem wynikają- cym z wdrożenia nawet agresywnego, a skutecznego leczenia. Aktywacja tych chorób zwiększa zarówno ryzyko poronień, jak i porodów przedwczesnych oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Nieprzerwana farmakoterapia nieswoistych zapaleń jelit środkami niemającymi działania karcynogennego ma istotny wpływ na urodzenie zdrowego dziecka. Optymalnym czasem do zajścia w ciążę w takim przypadku jest okres po trwającej przynajmniej 3 miesiące remisji choroby. W okresie planowania ciąży zaleca się suplementację kwasu foliowego.

 6. Farmakogenetyczne uwarunkowania lekooporności w padaczce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Kozera-Kępniak

  2013-06-01

  Full Text Available Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego, występującą u około 1% populacji na świecie. Charakteryzuje się występowaniem nawracających napadów o różnej symptomatologii. Szacuje się, że u 30% pacjentów mimo prowadzonego właściwego leczenia przeciwpadaczkowego nadal występują napady drgawkowe. Jest to tak zwane zjawisko lekooporności. W Polsce problem ten dotyczy około 100 000–120 000 chorych. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia padaczki lekoopornej są: ujawnienie się choroby przed 1. rokiem życia, duża częstotliwość napadów przed rozpoczęciem leczenia oraz zmiany strukturalne mózgu, w tym wady rozwojowe kory mózgowej. Niekontrolowane napady padaczkowe pogarszają jakość życia chorych, zwiększając ryzyko urazów, wpływając negatywnie na samopoczucie fizyczne oraz funkcjonowanie psychospołeczne. Chociaż znane są potencjalne czynniki ryzyka, to nadal nie wiadomo, dlaczego u dwóch pacjentów z tym samym rodzajem padaczki lub tym samym typem napadów skuteczność leczenia lekami przeciwpadaczkowymi może być skrajnie różna. Wśród możliwych przyczyn tego zjawiska wymienia się czynniki genetyczne, zmieniające właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne stosowanych leków. Do grupy tych czynników zalicza się: genetycznie uwarunkowany polimorfizm niektórych enzymów mikrosomalnych (CYP2C9, CYP2C19, glikoproteiny P, białka MRP (multidrug resistance-associated protein oraz zaburzenia funkcji farmakodynamicznych receptorów GABA (GABAA i kana- łów jonowych. Wydaje się, że badania nad mechanizmami lekooporności mogą skutkować wprowadzeniem nowych strategii terapeutycznych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wpływu powyżej wymienionych czynników genetycznych na brak skuteczności leczenia w padaczce.

 7. POSTĘPOWANIE ORAZ FARMAKOTERAPIA W OSTRYCH STANACH POWIKŁANIA CUKRZYCY W LECZENIU PRZEDSZPITALNYM

  OpenAIRE

  Piergies, Przemysław

  2016-01-01

  Praca przedstawia problematykę, często występującego schorzenia, jakim jest cukrzyca. Rokowanie w tej chorobie zależy od wielu czynników takich jak typ cukrzycy czy powikłania sercowo-naczyniowe, ale przede wszystkim od właściwego leczenia tej choroby. Obecnie dzięki wprowadzeniu nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych oraz możliwości prowadzenia samokontroli choroba ta nie musi, tak jak dawnej, szybko prowadzić do ciężkiego kalectwa albo śmierci. Pacjenci chorzy na cukrzycę mogą prowad...

 8. Dietoterapia doustna u pacjentów z anoreksją

  OpenAIRE

  Agata Dutkiewicz; Teresa Grzelak

  2016-01-01

  Anorexia nervosa jest polietiologicznym specyficznym zaburzeniem odżywiania, którego objawy i powikłania mają charakter psychologiczny, społeczny i somatyczny. W leczeniu, obok psychoterapii i ewentualnej farmakoterapii, ważną rolę odgrywa prowadzona równolegle terapia żywieniowa. Zdaniem autorytetów w dziedzinie leczenia zaburzeń odżywiania w skład interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego powinien wchodzić wykwalifikowany dietetyk, odpowiedzialny za zaplanowanie, przeprowadzenie i kon...

 9. STATE OF THE ART IN PROTEOMICS FOR CANCER DETECTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Syafrizayanti Syafrizayanti

  2014-12-01

  Full Text Available The earliest stages of cancer detection determine the successful of cancer treatment andtherapy. The existing cancer test or detection methods have been routinely used, but they arelack of sensitivity and specificity that are needed to avoid false positive or negative results. Thegenomic basedtechniques have been applied, although molecular understandings of cancerfar from complete, but few genomic platforms are becoming routine. Application of proteomicsbasedtechniques provide intriguing outcome, which is cancer detection at their earliest stages.Proteomics have exposed a new perspective into the phases of tumorigenesis and depictedmore detailed molecular network scheme, which made important contributions in the discoveryof biomarker of early diagnosis, prognosis and prediction outcome of cancer therapies.The noticeable proteomic platforms to achieve these goals are protein microarray, tissuemicroarray, mass spectrometry-based proteomic, and two-dimensionalgel electrophoresis (2-DE. The application of these techniques will be overviewed, providing a general review ofcurrent proteomic methods in cancer detection and subsequently improvement in prognosisand prediction of cancer therapies.Keywords: proteomics, protein microarrays, mass spectrometry, cancer biomarkerAbstrakDeteksi dini kanker sangat menentukan keberhasilan penanganan dan terapi kanker. Hinggasaat ini, telah banyak jenis metoda deteksi dan uji kanker yang sudah rutin digunakan, akantetapi metoda-metoda tersebut memiliki tingkat sensitifitas dan spesifikasi yang rendah,sehingga sering menyebabkan terjadi kesalahan hasil uji baik secara positif ataupun negatif.Bidang genomik telah banyak digunakan untuk lebih memahami kanker pada level molekuler,meskipun hasil yang diperoleh belum mendalam, akan tetapi beberapa metoda berbasiskangenomik telah mulai rutin digunakan. Bidang pioteomik mulai banyak diaplikasikan untukkeperluan deteksi kankersedini mungkin. Proteomik memberikan perspektif

 10. Metody fizykalne w terapii odleżyn = Physical methods for the treatment of bedsores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Radzimińska

  2015-04-01

  • 5.      Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska   Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Radzimińska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz e-mail: agnieszka.radziminska@gmail.com   Streszczenie Odleżyny (obok zakażeń szpitalnych to najpoważniejsze powikłania występujące u pacjentów hospitalizowanych. Od lat poszukuje się najskuteczniejszych metod leczenia zachowawczego odleżyn. Wśród tych metod należy zwrócić uwagę na metody leczenia fizykalnego, a wśród nich: fototerapię, elektroterapię, magnetoterapię i sonoterapię.   Summary Pressure ulcers (next to nosocomial infections are the most serious complications occurring in hospitalized patients. For years he sought the most effective methods of conservative treatment of pressure ulcers. Among these methods, you must pay attention to the methods of physical treatment, among them: phototherapy, electrotherapy, magnetic fields and sonotherapy.   Słowa kluczowe: metody fizykalne; terapia; odleżyny. Keywords: physical methods; therapy; bedsores.

 11. IMPLEMENTASI METODE 5S PADA LEAN SIX SIGMA DALAM PROSES PEMBUATAN MUR BAUT VERSING (Studi Kasus di CV. Desra Teknik Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriansyah Adriansyah

  2007-01-01

  Full Text Available The objective of this research was to minimize processing time in manufacturing using 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke method. As well as quality, processing time is one of the important points to consider. Improvement had been done in every step of the process to achieve 3.4 defect per million (DPM. Although 6s had not been achieved yet, but 5S method in Lean Sigma have already improved the production process Abstract in Bahasa Indonesia : Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan penggunaan Metoda 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke dalam meminimalkan waktu proses pembuatan produk. Selain kualitas produk, waktu proses merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perbaikan dari setiap proses dilakukan agar didapat 3,4 kegagalan persejuta (DPM. Walaupun 6s belum tercapai, tapi penerapan metoda 5S dalam Lean Sigma sudah menunjukkan perbaikan pada proses yang dilakukan. Kata kunci: 5S, six sigma, lean sigma

 12. Wpływ leków przeciwpsychotycznych na występowanie zespołu metabolicznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Wysokiński

  2014-12-01

  Full Text Available Zespół metaboliczny to zbiór współwystępujących zaburzeń, które zwiększają ryzyko zawału serca, udaru i cukrzycy. W Europie do oceny zespołu metabolicznego stosuje się kryteria International Diabetes Federation. Zgodnie z nimi zespół metaboliczny to współobecność otyłości brzusznej (trzewnej, centralnej, zdefiniowanej jako obwód talii ≥80 cm u Europejek i ≥94 cm u Europejczyków, oraz dwóch spośród następujących czynników: 1 stężenia trójglicerydów >1,7 mmol/l (150 mg/dl lub leczenia triglicerydemii; 2 stężenia cholesterolu frakcji HDL <1,0 mmol/l (40 mg/dl u mężczyzn i <1,3 mmol/l (50 mg/dl u kobiet lub leczenia tego zaburzenia lipidowego; 3 ciśnienia tętniczego skurczowego ≥130 mm Hg bądź rozkurczowego ≥85 mm Hg lub leczenia wcześniej rozpoznanego nadciśnienia; 4 stężenia glukozy w osoczu na czczo ≥5,6 mmol/l (100 mg/dl lub rozpoznanej wcześniej cukrzycy typu 2. Zespół metaboliczny występuje 2–3-krotnie częściej u pacjentów otrzymujących leki przeciwpsychotyczne. Obecność zespołu metabolicznego wiąże się z 2–3-krotnie większym ryzykiem zgonu z powodu powikłań sercowo-naczyniowych. Niemal wszystkie leki przeciwpsychotyczne podnoszą ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego; dotyczy to w szczególności leków najskuteczniej działających (klozapina, olanzapina. Punktem wyjścia metabolicznych powikłań leczenia przeciwpsychotycznego jest wzrost łaknienia indukowany leczeniem, prowadzący do przyrostu masy ciała; powikłania te mogą się rozwijać wskutek bezpośredniego działania leków. Zdecydowana większość pacjentów nie otrzymuje właściwego leczenia zaburzeń metabolicznych. W przypadku polekowego przyrostu masy ciała dostępne opcje terapeutyczne są mało skuteczne i zbyt rzadko stosowane.

 13. Analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego mózgu i rdzenia szyjnego u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta, octanem glatirameru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sławomir Wawrzyniak

  2010-09-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, stanowi też główną przyczyną niepełnosprawności (nieurazowej w populacji młodych dorosłych. Lekami, które zgodnie z wynikami badań klinicznych mają wpływ na przebieg choroby, są: interferony beta (IFN-β-1a i IFN-β-1b oraz octan glatirameru (GA. Celem pracy była analiza przebiegu choroby oraz zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (RM mózgu i rdzenia szyjnego u chorych z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego (RRSM u chorych w przebiegu 2-letniej terapii lekami immunomodulującymi (DMD: IFN-β-1b (250 µg, IFN-β-1a (44 µg, IFN-β-1a (30 µg oraz GA (20 mg. Badanie trwało 24 miesiące. Materiał kliniczny stanowiło 118 chorych z RRSM. Grupa chorych, u których włączono leczenie, to: 20 osób leczonych IFN-β-1a (30 µg, 40 – IFN-β-1b (250 µg, 33 – IFN-β-1a (44 µg i 25 – GA (20 mg. W badanej grupie przeważały kobiety – 66,1%. Średni wiek chorych wynosił 29,0±8,6 (18-50 roku; wartość EDSS w chwili rozpoczęcia leczenia – 2,3±0,9 pkt; roczny wskaźnik rzutów (ARR – 0,82. W badaniu stwierdzono podobny wpływ poszczególnych leków na oceniane parametry. Po dwóch latach leczenia wartość EDSS wyniosła 2,6±1,3 pkt (wzrost o 0,3 pkt. Zaobserwowano zmniejszenie rocznego wskaźnika rzutów (ARR do 0,55 (redukcja o 32,9%. Stwierdzono wyraźną różnicę progresji choroby w ocenie RM – po pierwszym roku progresję stwierdzono u 87,0% chorych, po drugim roku leczenia – u 42,9%. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badane leki działają podobnie na postęp choroby, leczenie DMD wpływa stabilizująco na narastanie niesprawności tylko u części chorych, korzystny wpływ leczenia immunomodulującego obserwowano szczególnie w drugim roku leczenia, a obecność nowych rzutów choroby w trakcie kuracji jest najważniejszym klinicznym wykładnikiem braku odpowiedzi na

 14. Analisis Pengaruh Konsentrasi Gas LPG Menggunakan Sensor TGS 2610 Berbasis Mikrokontroler AVR ATMega8535

  OpenAIRE

  Nurhalimah

  2011-01-01

  Telah dilakukan analisis kuantitatif gas dalam LPG. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur konsentrasi gas LPG terhadap sensor. Metoda yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gas LPG yaitu sensor gas semikonduktor jenis TGS 2610 keluaran Figaro yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas. Sementara yang menjadi pusat pengendalian dari seluruh alat yang dirancang digunakan mikrokontroler AVR ATMega8535. Selain itu sistem yang dirancang dilengkapi LCD sebagai tampilan nilai konsentrasi ga...

 15. ANALISIS STRUKTUR MIKRO LAPISAN BOND COAT NIAL THERMAL BARRIER COATING (TBC PADA PADUAN LOGAM BERBASIS CO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Toto Sudiro

  2012-11-01

  Full Text Available Kehandalan dan umur pakai sistem Thermal Barrier Coating (TBC ditentukan oleh kestabilan lapisan bond coat dan thermal grown oxide (TGO. Sehingga sangatlah penting untuk memahami mekanisme pembentukan dan degradasi lapisan ini. Pada makalah ini akan dibahas analisis struktur mikro lapisan bond coat NiAl yang dideposisikan pada substrat CoCrNi dengan menggunakan gabungan metoda electroplating dan pack-cementation. Pada makalah ini juga dibahas mekanisme pembentukan void disepanjang interface bond coat¬-substrat setelah tes oksidasi.

 16. Analisis Algoritma Pergantian Cache Pada Proxy Web Server Internet Dengan Simulasi

  OpenAIRE

  Nurwarsito, Heru

  2007-01-01

  Pertumbuhan jumlah client internet dari waktu ke waktu terus bertambah, maka respon akses internet menjadi semakin lambat. Untuk membantu kecepatan akses tersebut maka diperlukan cache pada Proxy Server. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performansi Proxy Server pada Jaringan Internet terhadap penggunaan algoritma pergantian cache-nya.Analisis Algoritma Pergantian Cache Pada Proxy Server didesain dengan metoda pemodelan simulasi jaringan internet yang terdiri dari Web server, Proxy ...

 17. Prosody Optimisation of a Czech Language Synthesizer

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Tučková, J.; Šebesta, Václav

  2008-01-01

  Roč. 18, č. 4 (2008), s. 291-308 ISSN 1210-0552 R&D Projects: GA ČR GA102/05/0278 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : neuronové sítě * syntéza řeči * modelování prosodie * metoda GUHA * klestění Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science Impact factor: 0.395, year: 2008

 18. GEODETSKE MERITVE IN ČASOVNO PLANIRANJE MONITORINGA PRI GRADNJI GARAŽNE HIŠE

  OpenAIRE

  Žižek, Marko

  2011-01-01

  Diplomska naloga pokriva problematiko geodetskih kontrolnih meritev (monitoringa) med gradnjo. Glavni cilj diplomske naloge je prikazati metode monitoringa in različne metode geodetskega merjenja. Podrobno sta opisani merski metodi niveliranja in tahimetrije, kot tudi instrumenti, ki jih uporabljamo. Predstavljena je metoda niveliranja na konkretnem primeru in sicer gra za objekt garažne hiše v centru mesta Maribor. V nalogi je tudi predstavljen terminski plan samih meritev. Plan je prikazan ...

 19. Badania nad komunikacją międzykulturową

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wilczewski, Michał; Søderberg, Anne-Marie

  2017-01-01

  jako badanie narracyjne. Proponujemy, by podejście narracyjne zostało wykorzystane w badaniach nad komunikacją międzykulturową, gdyż oferuje narzędzia dające dostęp do sposobów, w jakie uczestnicy komunikacji opowiadają o swoich międzykulturowych doświadczeniach, do refleksji na ich temat, więc metoda...

 20. Hubungan Asupan Zat Gizi dan Indeks Masa Tubuh dengan Hiperlipidemia pada Murid SLTP yang Obesitas di Yogyakarta

  OpenAIRE

  Siti Nurul Hidayati; Hamam Hadi; W. Lestariana

  2016-01-01

  Latar belakang. Obesitas pada anak dan remaja meningkatkan risiko penyakit degeneratif dan kardiovaskular. Namun belum jelas apakah remaja yang obesitas berisiko mengalami hiperlipidemia Tujuan. Menilai hubungan antara indeks masa tubuh (IMT), asupan karbohidrat dan lemak dengan hiperlipidemia pada murid SLTP yang obesitas. Metoda. Penelitian cross sectional di Yogyakarta. Sampel 109 murid SLTP dengan IMT = persentile-95 kurve IMT dari NCHS-CDC, dipilih secara acak dari muri...

 1. Problems of space-time behaviour of nuclear reactors; Problemi prostorno-vremenskog ponasanja nuklearnih reaktora

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Obradovic, D [Institut za nuklearne nauke ' Boris Kidric' , Vinca, Belgrade (Yugoslavia)

  1966-07-01

  This paper covers a review of literature and mathematical methods applied for space-time behaviour of nuclear reactors. The review of literature is limited to unresolved problems and trends of actual research in the field of reactor physics. Dat je pregled literature i matematickih metoda koje se koriste prilikom tretiranja prostorno-vremenskog ponasanja nuklearnih reaktora. Pregled literature ogranicen je na jos neresene probleme i pravce u kojima su danas usmerena istrazivanja u ovoj oblasti fizike nuklearnih reaktora (author)

 2. Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kalina, Jan

  2011-01-01

  Roč. 22, č. 1 (2011), s. 13-19 ISSN 1210-8022 R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : robustní metody * vícerozměrná statistika * genetický výzkum * metoda MWCD * sekvence Subject RIV: BB - Applied Statistics , Operational Research

 3. PERBANDINGAN QUANTUM CLUSTERING DAN SUPPORT VECTOR CLUSTERING UNTUK DATA MICROARRAY EXPRESSION YEAST CELL DALAM RUANG SINGULAR VALUE DECOMPOSITION (SVD)

  OpenAIRE

  ., Riwinoto

  2013-01-01

  Sekarang ini, metode clustering telah diimplementasikan dalam riset DNA. Data dari DNA didapat melalui teknik microarray. Dengan menggunakan metode teknik SVD, dimensi data dikurangi sehingga mempermudah proses komputasi. Dalam paper ini, ditampilkan hasil clustering tanpa pengarahan terhadap gen-gen dari data bakteri ragi dengan menggunakan metode quantum clustering. Sebagai pembanding, dilakukan juga clustering menggunakan metoda Support Vector Clustering. Selain itu juga ditampilkan data h...

 4. Analisis Hasil Sintesis Serbuk TiO2 / ZnO sebagai Lapisan Elektroda untuk Aplikasi Dye-sensitized Solar Cell

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilis Retnaningsih

  2016-06-01

  Full Text Available Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis antara serbuk partikel nano TiO2 dan serbuk partikel nano ZnO menjadi pasta yang akan diaplikasikan sebagai elektroda pada dye-sensitized solar cell (DSSC. Elektroda pada DSSC ini bekerja berdasarkan adsorbsi foton oleh pewarna, elektron yang tereksitasi ditransfer ke TiO2/ZnO yang mempunyai perbandingan berbeda. Dimensi material partikel nano TiO2/ZnO sebagai elektroda sangat penting untuk menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi pada DSSC. Sifat ini sangat dipengaruh oleh metoda pabrikasi elektroda TiO2/ZnO dan parameternya. Pada penelitian ini digunakan metoda doctor blade untuk pabrikasi DSSC dan larutan dyes (Z907 sebagai zat pewarna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pencampuran serbuk TiO2 dan serbuk ZnO sebagai elektroda. Teknik pembuatan pasta TiO2/ZnO sebagai elektroda sangat penting untuk menghasilkan efisiensi tinggi pada DSSC. Teknik ini sangat terkait dengan material TiO2/ZnO, metoda pabrikasi, dan parameter pengukurannya. Dalam penelitian ini dibahas hasil karakterisasi XRD pada kedua serbuk TiO2 dan ZnO, hasil SEM pada pencampuran kedua material, hasil pengujian IPCE serta hasil pengukuran effisiensi pada pengujian I - V.

 5. Chirurgiczne leczenie zatoki włosowej z zastosowaniem Z-plastyki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dariusz Pakuła

  2010-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie. Zatoka włosowa jest przewlekłym stanem zapalnymzlokalizowanym w szparze międzypośladkowej. Pomimo iż pierwszyopis chirurgicznego leczenia tej choroby pochodzi z 1847 roku, to jejterapia wciąż stanowi duże wyzwanie na oddziałach chirurgicznychw Polsce. Obecnie torbiel włosowa może być leczona zarówno zachowawczo,jak i chirurgicznie.Cel pracy. Przedstawienie przypadku chirurgicznego leczenia pacjentaz zatoką włosową oraz przegląd najnowszego piśmiennictwa odnoszącegosię do tego problemu.Opis przypadku. Chory 30-letni został przyjęty na Oddział ChirurgiiOgólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.M. Pirogowa w Łodzi z powodu zatoki włosowej celem wykonaniaplanowego zabiegu operacyjnego. U chorego wykonano operacjędoszczętnego wycięcia zatoki włosowej z zastosowaniem Z-plastyki.Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Obecnie chory jest pod kontroląprzyszpitalnej poradni proktologicznej. Po 5 miesiącach odmomentu wykonania zabiegu operacyjnego u pacjenta nie stwierdzononawrotu zatoki włosowej.Wnioski. Wyniki chirurgicznego leczenia torbieli włosowej w Polscenadal nie są w pełni zadowalające ze względu na częste wznowy. Szerokiewycięcie zatoki włosowej, a następnie zastosowanie Z-plastykipozwala skutecznie leczyć pacjentów z tą chorobą. Autorzy artykułuuważają, że ze względu na dużą liczbę powikłań i nawrotów po chirurgicznymleczeniu zatoki włosowej zabiegi tego typu powinny byćwykonywane tylko w wysokospecjalistycznych placówkach.

 6. Zastosowanie ketoprofenu w jonoforezie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariola Kowalska

  2011-07-01

  Full Text Available Dzięki postępom medycyny oraz technologii medycznej możliwe dziś jest stosowanie wielu leków, w tym ketoprofenu, metodą jonoforezy, i to zarówno podczas leczenia sensu stricte, jak i w czasie rehabilitacji pacjenta. Ten sposób leczenia powinien być dostępny na każdym poziomie fizykoterapii według określonych standardów w zakresie rehabilitacji medycznej. Występowanie dolegliwości bólowych jest istotnym problemem zakłó- cającym stan chorego. Pojawienie się incydentów bólowych stanowi kluczowy problem, gdyż mogą one powodować zaburzenia zdrowia i samopoczucia. Istnieje wiele sposobów na zminimalizowanie, zapobieganie i walkę z bólem. Dzięki zastosowaniu medycyny alternatywnej, leczenia farmakologicznego, jak również urzą- dzeń medycznych możemy wybrać odpowiednią metodę w konfrontacji z nim, dostosowaną indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Niesterydowe leki przeciwbólowe i przeciwzapalne są terapią często wykorzystywaną do uśmierzania bólu ostrego, a także przewlekłego dotyczącego urazów powstałych w narządzie ruchu. Poprzez stosowanie leku metodą jonoforezy można uzyskać efekt przeciwzapalny i przeciwbólowy, z pominięciem doustnej drogi jego podania (per os. Zmienia to dotychczasowy schemat stosowania leków z grupy NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, głównie w przypadku chorób, w przebiegu których skuteczne jest miejscowe podawanie leku zawierającego jako substancję czynną ketoprofen. Zastosowanie jonoforezy umożliwia aplikację około 10-2000 razy więcej cząsteczek leczniczych niż zwykłe nałożenie substancji leczniczej na powierzchnię skóry, np. w postaci żelu.

 7. Ostre uszkodzenia nerek u dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii dziecięcej – prospektywna analiza epidemiologiczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Malesza

  2011-10-01

  Full Text Available Wstęp: Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI na oddziałach intensywnej terapii (OIT występuje bardzo często. Ocenia się, że powikłanie to dotyczy około 5-31% dorosłych oraz 4,5-10% dzieci w OIT. Struktura występowania AKI zależy od stopnia referencyjnego szpitala i liczby oddziałów zabiegowych. Cel pracy: Ocena częstości występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT trzeciorzędowego ośrodka pediatrycznego z zapleczem do prowadzenia leczenia nerkozastępczego. Metody: Badanie przeprowadzono jako badanie prospektywne i obserwacyjne, polegało na ocenie częstości występowania AKI w grupie chorych przyjętych na oddział. Do badania kwalifikowano chorych, którzy ukończyli 28 dni, a nie ukończyli 18 lat w dniu przyjęcia. Kryteriami wyłączania pacjentów były: wiek poniżej 1 miesiąca oraz powyżej 18. roku życia, śmierć pnia mózgu w chwili przyjęcia, pobyt na oddziale powyżej 24 godzin. Do oceny AKI zastosowano skalę RIFLE. Wyniki: Do badania zakwalifikowano 198 pacjentów. Kryteria ostrego uszkodzenia nerek spełniło 26 osób (13,1%. Byli to głównie pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych (88,5%. Śmiertelność w grupie pacjentów z AKI wyniosła 34,6%. Metody nerkozastępcze zastosowano w 30,7% przypadków AKI (dializę otrzewnową i ciągłe techniki leczenia nerkozastępczego. Śmiertelność w grupie pacjentów dializowanych wynosiła 88,8%. Podsumowanie: Badanie wykazało, że częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek na OIT wielospecjalistycznego ośrodka referencyjnego jest wysoka i zależy od specyficznego profilu pacjentów z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym. W takim ośrodku konieczne jest zapewnienie dostępności wszystkich metod leczenia nerkozastępczego.

 8. Niewydolność serca - definicja, klasyfikacja, epidemiologia, objawy i leczenie = Heart failure - definition, classification, epidemiology, symptoms and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kowalczyk

  2017-02-01

    Streszczenie   W ciągu ostatnich 50 lat pojawiło się wiele określeń niewydolności serca. Dokonał się również znaczący postęp w postrzeganiu i leczeniu tej choroby. Skuteczność leczenia i rehabilitacji przekłada się na redukcję klasy NYHA i poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Istotnie poprawiło się rokowanie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią niewydolności. Kluczem do wczesnego rozpoznania niewydolności serca są jej objawy przedmiotowe i podmiotowe. Niestety pomimo ogromnego rozwoju medycyny niewydolność serca jest nadal poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. Liczba zachorowań stale rośnie. W kompleksowej opiece nad pacjentem z niewydolnością serca oprócz leczenia farmakologicznego znaczącą rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie chorego do życia z niewydolnością serca. Celem artykułu jest podsumowanie zagadnień definicji, klasyfikacji, epidemiologii, objawów i leczenia niewydolności serca.   Słowa kluczowe: niewydolność serca, definicja, klasyfikacja, epidemiologia, leczenie.     Abstract   In the last 50 years there have been many definitions of heart failure. It has been made significant progress in the perception and treatment of the disease. The effectiveness of treatment and rehabilitation translates into a reduction in NYHA class and improve the ejection fraction of the left ventricle. Significantly improved the prognosis in patients with moderate or severe heart failure. The key to early diagnosis of heart failure are its signs and symptoms. Heart failure unfortunately continues despite the enormous development of medicine is serious clinical, social and economic problem. The number of cases continues to grow. In the comprehensive care of patients with heart failure in addition to pharmacological treatment plays an important role adequate preparation of the patient to live with heart failure. Objectives of this article is a summary of issues of definition

 9. Zaostrzenie przewlekłej choroby nerek w przebiegu pierwotnej hiperoksalurii typu 1 - prezentacja przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Violetta Bochniewska

  2010-06-01

  Full Text Available Przewlekła choroba nerek (PChN zaliczana jest do schorzeń cywilizacyjnych XXI wieku. Jej częstość w ciągu ostatnich lat systematycznie wzrasta. Według danych epidemiologicznych na PChN choruje około 600 min ludzi na świecie i ponad 4 min osób w Polsce. Najczęstsze przyczyny przewlekłej choroby nerek to: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, kamica dróg moczowych, zwyrodnienie torbielowate nerek nowotwory układu moczowego, szpiczak mnogi, skrobiawica wtórna. Do rzadkich przyczyn PChN możemy zaliczyć choroby uwarunkowane genetycznie, wśród nich pierwotną hiperoksalurię typu 1. W pracy autorzy przedstawiają historię rozpoznania pierwotnej hiperoksalurii typu 1 u 4-letniej dziewczynki oraz wpływ tej choroby na rozwój przewlekłej choroby nerek. Podczas leczenia ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u pacjentki rozpoznano niewydolność nerek, nefrokalcynozę oraz kamicę układu moczowego. Wdrożono leczenie urologiczne, które powtarzano przez 3 miesiące (2 x operacje, 2 x ESWL. Następnie wykonano diagnostykę metaboliczną kamicy i nefrokalcynozy, która ujawniła znacznie zwiększone wydalanie kwasu szczawiowego. Z tego powodu wysunięto podejrzenie pierwotnej hiperoksalurii, które następnie potwierdzono badaniem genetycznym (typowe mutacje genu AGXT. Wdrożenie leczenia przyczynowego pirydoksyną pozwoliło na zmniejszenie wydalania kwasu szczawiowego w moczu i poprawę funkcji nerek. Wnioski: Pierwotna hiperoksaluiia typu 1 może prowadzić do niewydolności nerek w okresie wczesnego dzieciństwa. Wczesna diagnostyka i rozpoznanie tej choroby pozwalają na wdrożenie odpowiedniego leczenia, co zwiększa szansę na opóźnienie jej postępu.

 10. Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Grancow-Grabka

  2016-09-01

  Full Text Available Deficyt w obszarze funkcjonowania poznawczego jest stałym fenomenem opisywanym w populacji osób z rozpoznaniem schizofrenii – w okresie przedchorobowym, w trakcie pogorszeń, jak również między kolejnymi epizodami. Zaburzenie funkcjonowania poznawczego stanowi niezależny czynnik rokowniczy w schizofrenii. Badania wskazują, że właśnie od tego wymiaru patologii zależą takie wykładniki funkcjonowania pacjentów, jak: wyniki leczenia i rehabilitacji, współpraca w leczeniu, funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, zdolność do samodzielnej egzystencji oraz jakość życia. Dotychczasowe metody leczenia schizofrenii nie zapewniają wystarczającej poprawy w zakresie tego wymiaru choroby. W okresie ostatnich 25 lat testowano użyteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 jako monoterapii oraz jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, choć podkreśla się tzw. pozytywny trend uzyskiwanych wyników w zakresie poprawy objawowej. Stosunkowo rzadko oceniano wpływ suplementacji preparatami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcjonowanie poznawcze osób z rozpoznaniem schizofrenii. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na funkcjonowanie poznawcze ma uzasadnienie teoretyczne. Wśród znanych działań tych substancji mogących wpływać na usprawnienie funkcji poznawczych należy wymienić: działanie immunomodulacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę parametrów stresu oksydacyjnego, zmiany w zakresie neurotransmisji oraz wpływ na procesy plastyczności neuronalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systematycznego przeglądu wyników badań dotyczących zmian sprawności funkcjonowania poznawczego u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3.

 11. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 12. Depresja u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Kwiatkowska

  2011-04-01

  Full Text Available Depresja jest najczęstszym schorzeniem psychicznym występującymu pacjentów tzw. podstawowej opieki zdrowotnej i stwierdzasię ją u 12,5% chorych, a w przebiegu schorzeń przewlekłych jestroz poznawana wielokrotnie częściej.Do rozwoju depresji w przebiegu schorzeń przewlekłych przyczyniasię wiele czynników, takich jak: predyspozycje genetyczne, predyspozycjepsychiczne, długotrwale utrzymujący się stres orazzwiększenie stężeń cytokin prozapalnych w ośrodkowym układzienerwowym. Ośrodkowy układ nerwowy w wyniku działania cytokinprozapalnych aktywuje wiele zmian w układzie neuroendokrynnymi immunologicznym, określanych jako „zachowanie chorobowe” (sickness behaviour.W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS depresja występujeu 13–65% chorych, ale tylko u 25% chorych jest rozpoznana. Tak częstewystępowanie depresji jest wynikiem utrzymywania się dużegostężenia cytokin prozapalnych wtym schorzeniu, powodującego zaburzeniaw zachowaniu. Depresja wpływa negatywnie na przebieg RZS,nasilając objawy somatyczne choroby. Z kolei wyniki leczenia depresjisą tym gorsze, im większa jest aktywność RZS, co powoduje zmniejszenieskuteczności leczenia podtrzymującego i zwiększa możliwośćwy stąpienia nawrotów depresji po pierwszym epizodzie. Udowadniato konieczność jednoczesnego intensywnego leczenia obu chorób i ichwczesnego rozpoznania. Rozpoznanie depresji może nastręczać dużotrudności z powodu nakładania się objawów wy stępujących zarównow depresji, jak i w RZS, takich jak: zmęczenie, brak apetytu, zmniejszeniemasy ciała, różnego typu dolegliwości bólowe itp. Nierozpoznanadepresja w przebiegu RZS, poza wpływem na nasilenie objawówchoroby, zmniejsza skuteczność stosowanej terapii, z uwagi na gorsząwspółpracę pacjenta i mniejsze zaangażowanie w leczenie. Zwiększato ryzyko myśli i prób samobójczych oraz skraca czas przeżycia pacjentówchorych na RZS.

 13. Parametry oceny kontroli astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej M. Fal

  2009-09-01

  Full Text Available Nie ma jednoznacznego stanowiska, które z oznaczanych obecnie parametrów w przebiegu astmy najlepiej odzwierciedlają efektywność leczenia i mogą być powszechnie uznanymi kryteriami oceny tej choroby. Do tej pory najczęściej stosowano w tym celu parametry spirometryczne (FEV1, PEF, występowanie wybranych objawów choroby (nocne lub dzienne napady duszności, nocne przebudzenia oraz przyjmowanie „na ratunek” β2-agonistów. Nie odzwierciedlają one jednak w pełni złożonych procesów patogenetycznych leżących u podłoża astmy. Artykuł niniejszy przedstawia znaczenie iwzajemne korelacje innych parametrów, szczególnie monitorujących przebieg zapalenia alergicznego: eozynofilia w plwocinie, stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP w surowicy krwi i/lub w plwocinie, stężenie wydychanego tlenku azotu (eNO, nadreaktywność oskrzeli (PC20, PD20, parametry spirometryczne (FEV1, PEF, parametry jakości życia (częstość hospitalizacji, częstość i nasilenie zaostrzeń. Autorzy zwracają także uwagę na wzrastającą rolę oceny jakości życia pacjentów w monitorowaniu terapii astmy szczególnie wkontekście współpracy pacjenta irelacji pacjent – lekarz. Ocenie zostaje poddany szereg badań analizujących poszczególne parametry i zależności pomiędzy nimi. W podsumowaniu analizowany jest sposób właściwego kojarzenia parametrów z różnych grup wcelu uzyskania pełnego obrazu poziomu kontroli astmy, co jest szczególnie podkreślane przez GINA2006, i podjęcia właściwych decyzji terapeutycznych. Autorzy sugerują, że dla pełniejszej indywidualizacji leczenia konieczna jest jednoczesna ocena parametrów, co najmniej po jednym, z przedstawionych grup. Dalsze badania są konieczne dla uzyskania bardziej obiektywnych połączeń parametrów w ocenie leczenia i kontroli astmy.

 14. Gruźlica płuc u 27-letniej kobiety

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamilla Tymińska

  2009-09-01

  Full Text Available Rozstrzenie oskrzeli to utrwalone, nieodwracalne, różnokształtne nieprawidłowe rozszerzenia oskrzeli – oskrzela są pogrubione i poszerzone oraz mają zmiany zapalne. U około 50% chorych przyczyna rozstrzeni oskrzeli pozostaje nieznana. Mukowiscydoza jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną autosomalnie recesywnie. W większości jej przypadków dochodzi do zajęcia układów pokarmowego i oddechowego. Chlamydophila pneumoniae to bakteria przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie ostre infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych. Następstwem zakażenia mogą być uszkodzenie nabłonka rzęskowego w oskrzelach i zmiany sprzyjające rozwojowi astmy, nawracających katarów nosa, przewlekłego zapalenia gardła i zapalenia zatok. Według raportu WHO w roku 2006 zanotowano 9,2 miliona nowo rozpoznanych przypadków gruźlicy, z czego 7,7% dotyczyło chorych zakażonych wirusem HIV. Głównym celem światowego programu kontroli gruźlicy jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby do 2015 roku. DOTS (Directly Observed Treatment Short-course, czyli strategię krótkich kursów nadzorowanego leczenia, uważa się za najbardziej wydajną ekonomicznie w zwalczaniu gruźlicy. Opis przypadku dotyczy 27-letniej kobiety z astmą oskrzelową, która do końca nigdy nie została zdiagnozowana – pacjentkę przyjęto do szpitala z powodu nawracających napadów duszności. Pomimo wdrożonego leczenia antybiotykami i glikokortykosteroidami stan kliniczny chorej, a także obraz radiologiczny uległy pogorszeniu. Na podstawie wykonywanych badań podejrzewano chlamydiowe zapalenie płuc, idiopatyczne rozstrzenie oskrzeli oraz późną postać mukowiscydozy. W badaniach plwociny początkowo nie stwierdzono żadnych patogenów. Ostatecznie badanie bronchoaspiratu metodą BACTEC wykazało obecność prątków gruźlicy. Stan chorej po 6 miesią- cach leczenia przeciwprątkowego według zalecanego przez

 15. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące stosowania leków biologicznych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Szepietowski

  2010-02-01

  Full Text Available Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry dotyczącą około1–3% populacji rasy kaukaskiej. Wprowadzenie do leczenia tego schorzenialeków biologicznych, które cechują się dobrą skutecznościąi wysokim profilem bezpieczeństwa, spowodowało, że obecnie wieluchorych na łuszczycę może prowadzić normalny tryb życia. Z tegopowodu niezbędne jest, aby leki biologiczne były dostępne również dlapolskiej populacji pacjentów, zwłaszcza tych, u których inne metodyterapii okazały się nieskuteczne lub też nie mogą być stosowane. Obecnewytyczne opracowano w celu ułatwienia polskim dermatologomkwalifikowania pacjentów z łuszczycą do leczenia biologicznego i ichdalsze prowadzenie. Mamy nadzieję, że przedstawione wskazówkibędą cenną pomocą dla lekarzy, którzy dopiero rozpoczynają doświadczeniaz tą grupą leków.W polskich realiach ekonomicznych do leczenia biologicznego powinnibyć kwalifikowani pacjenci z łuszczycą zwyczajną o średnim lubdużym nasileniu, u których nie uzyskano poprawy po leczeniu z zastosowaniemprzynajmniej dwóch różnych metod tradycyjnej terapiiogólnej lub którzy mają przeciwwskazania do stosowania innychmetod terapii ogólnej. W przypadku łuszczycowego zapalenia stawówterapię lekami biologicznymi można rozważyć u pacjentów z jegoaktywną postacią, u których nie uzyskano wystarczającej poprawy pozastosowaniu przynajmniej dwóch przeciwreumatycznych leków modyfikujących przebieg choroby, podawanych w monoterapii lubpoliterapii. Autorzy nie rekomendują żadnego leku biologicznego jakopierwszego leku z wyboru. Decyzję tę lekarz podejmuje sam, w zależnościod indywidualnego przypadku i na podstawie bieżących danychpiśmiennictwa na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa.

 16. Bezobjawowa aspiracja wiertła stomatologicznego do dolnych dróg oddechowych – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Wochna

  2014-10-01

  Full Text Available W niniejszej pracy przedstawiono przypadek mężczyzny, u którego podczas leczenia stomatologicznego doszło do bezobjawowej aspiracji wiertła stomatologicznego do dolnych dróg oddechowych. Brak jakichkolwiek objawów aspiracji ciała obcego mylnie zasugerował lekarzom połknięcie i przedostanie się go do żołądka, co nie zostało wykluczone kontrolnym zdjęciem radiologicznym klatki piersiowej. Dopiero kolejne badania obrazowe umożliwiły postawienie właściwego rozpoznania i usunięcie ciała obcego drogą torakotomii lewostronnej.

 17. Nowoczesna farmakoterapia kardiologiczna w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2013 roku

  OpenAIRE

  Filip M. Szymański

  2013-01-01

  W bieżącym roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology, ESC) opublikowało nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, postępowania u chorych ze stabilną cho‑ robą wieńcową oraz wytyczne dotyczące chorób układu sercowo-naczyniowego w grupie pacjentów z cukrzycą. Częstość występowania wszystkich tych schorzeń w populacji ogólnej jest bardzo wysoka. W codziennej praktyce klinicznej lekarze, niezależnie od wykonywanej specjal...

 18. Aquaculture and Fish Welfare: Are the Rights of Fish Compromised?/ Akwakultura I Dobrostan Ryb: Czy Prawa Ryb Są Szanowane?

  OpenAIRE

  Mustapha Moshood K.

  2014-01-01

  Zagadnienie dobrostanu ryb w akwakulturze jest aktualne przez cały proces produkcyjny, a jego właściwa realizacja, z poszanowaniem praw ryb i humanitarnym ubojem, jest korzystana dla producenta i konsumenta. Poszanowanie praw ryb odnosi się do różnorodnych aspektów hodowli uwzględniając takie jak: baseny i stawy hodowlane, zagęszczenie obsady, jakość wody, pokarm i reżim żywienia, zarażenie chorobami i pasożytami, metody leczenia ryb zarażonych, manipulacja ciałem ryby, odłowy sieciowe, metod...

 19. Od ciężkości astmy do kontroli astmy. Metody oceny kontroli astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Mikołajczyk

  2009-09-01

  Full Text Available Według pierwszych wytycznych dotyczących postępowania w astmie leczenie astmy zależy od stopnia jej cięż- kości, określonej na podstawie objawów klinicznych i wskaźników czynności płuc. Ponieważ astma jest chorobą o zmiennym przebiegu, duże znaczenie ma jej ciągła ocena kliniczna i dostosowana do niej modyfikacja leczenia. Niestety, stopień ciężkości nie dopasowuje się elastycznie do odpowiedzi na leczenie. Biorąc ten fakt pod uwagę, światowi eksperci zalecają zmianę w postępowaniu z astmą, przedkładając uzyskanie klinicznej kontroli astmy nad ustaleniem stopnia jej ciężkości, wyróżniając astmę kontrolowaną, częściowo kontrolowaną i niekontrolowaną. Uzyskanie stanu pełnej kontroli astmy formułuje się w raporcie GINA 2006 jako główny cel leczenia. Kontrola astmy odnosi się do stopnia opanowania objawów i byłoby najlepiej, gdyby dotyczyła też markerów zapalenia i patofizjologicznych wykładników choroby. Określenie stopnia kontroli choroby zgodnie z obecnymi założeniami stanowi podstawę wyboru i modyfikacji leczenia – właściwe ustalenie stopnia kontroli astmy wpływa na skuteczność leczenia. Obecnie dostępnych jest wiele metod oceny kontroli astmy, wtym ocena parametrów klinicznych (objawy w ciągu dnia, objawy nocne, stosowanie leków rozszerzających oskrzela, ocena czynności płuc (PEF i FEV1, określenie zaawansowania zapalenia w drogach oddechowych (nieswoista nadreaktywność oskrzeli, stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym, liczba eozynofili w plwocinie indukowanej. Dostępne są także subiektywnie oceniające kontrolę astmy kwestionariusze badawcze oraz szybkie testy kontroli astmy (ACT, ACQ, ATAQ. Z drugiej strony wciąż nie wypracowano jednoznacznego stanowiska, który z parametrów lub jakie połączenia parametrów najbardziej wiarygodnie określają kontrolę astmy. Ze względu na wieloczynnikową patogenezę astmy wydaje się, iż uzyskanie pe

 20. Leczenie astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-agonistami – leczenie podtrzymujące i doraźne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2014-03-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają niektóre problemy dotyczące wziewnego leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA, określanego jako leczenie podtrzymujące i doraźne (LPiD. Od 2006 roku międzynarodowe zalecenia dotyczące terapii astmy i jej zapobiegania (GINA – Globalna Inicjatywa dla Astmy rekomendują małe dawki wGKS jako pierwszą linię leczenia chorych na łagodną, przewlekłą astmę (drugi stopień leczenia i średnie dawki wGKS lub kombinację wGKS z LAβA jako preferowane leczenie astmy umiarkowanej (trzeci stopień leczenia. Wziewne glikokortykosteroidy stanowią główne leki w astmie, ponieważ są skuteczne w kontrolowaniu objawów choroby i wskaźników spirometrycznych. Salmeterol i formoterol (LAβA wywierają przede wszystkim działanie rozszerzające oskrzela, które utrzymuje się ponad 12 godzin. Ta grupa leków jest bardzo ważna w leczeniu astmy, pozwala bowiem na zmniejszenie dawki wGKS. Fundamentalną cechą astmy jest zapalenie, które dotyczy dużych i małych dróg oddechowych (o średnicy mniejszej niż 2 mm. Zajęcie małych oskrzeli jest powiązane z ciężkością choroby. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że astma nie jest dostatecznie kontrolowana nie tylko w badaniach klinicznych, ale również w real-life. Nowy model terapii astmy, wykorzystujący budezonid oraz formoterol, określony jako leczenie podtrzymujące i doraźne, okazał się skuteczny i dobrze tolerowany. Poprawiał podatność pacjentów na terapię, zmniejszał ryzyko jej przerwania i poprawiał kliniczny przebieg astmy. Technologia Modulate pozwoliła na zmniejszenie cząstek dwupropionianu beklometazonu i formoterolu (BDP/F w połączeniu, co umożliwiło uzyskanie homogennego rozkładu cząstek leku w całym drzewie oskrzelowym. Ostatnio ta superdrobnocząstkowa formulacja BDP/F była oceniana u chorych na astmę według modelu LPiD. Wykazano, że leczenie kombinacj

 1. Pengembangan Aplikasi @Webplan untuk Perhitungan Waktu Standar pada Proses Perakitan Manual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Sutanto

  2010-04-01

  Full Text Available Karya tulis ini berkenaan dengan pengembangan perangkat lunak berbasiskan Web untuk perhitungan waktu kerja standar yang merupakan sebuah modul tambahan pada aplikasi perangkat lunak untuk perancangan sistem kerja berbasiskan Web atau yang diberi nama @WebPlan® yang sudah dikembangkan oleh penulis. @WebPlan ini merupakan integrasi dari beberapa modul untuk perancangan tataletak dan disain stasiun kerja secara virtual 3D. Beberapa modul sudah dirancang sebelumnya yaitu modul untuk visualisasi produk dan strukturnya sehingga dimungkinkan visualisasi yang interaktif untuk proses perakitannya. Sedangkan modul utama dalam @WebPlan ini adalah 3D Facilities Layout dan disain/layout stasiun kerja. Untuk tujuan ini juga sudah dibuat beberapa alat bantu yaitu model manusia 3D untuk beberapa persentil dan beberapa analisa dan checklist ergonomi. Pengembangan aplikasi @WebPlan ini untuk perhitungan waktu standar pada produksi serial merupakan suatu yang sangat diperlukan untuk menentukan waktu total yang diperlukan dalam memproduksi/merakit sebuah produk. Waktu total ini merupakan data penting dalam membuat konfigurasi stasiun kerja untuk pembuatan produk. Metoda Pengukuran waktu perakitan yang dipakai dalam hal ini adalah MTM-UAS (Universal Analysing System yang sangat cocok untuk perakitan manual. Hasil perhitungan waktu proses perakitan ini divalidasi dengan proses perakitan yang sebenarnya dan tidak menunjukkan perbedaan harga yang cukup signifikan. Beberapa kemudahan yang didapat pada metoda ini adalah MTM-UAS menggabungkan beberapa gerakan dan tidak terlalu detail dibandingkan metoda pengukuran waktu lainnya. Akan tetapi memiliki hasil yang cukup mendekati hasil yang sebenarnya. Modul aplikasi perhitungan waktu standar ini merupakan bagian yang diintergrasikan nantinya dalam perancangan tataletak dan stasiun kerja secara virtual 3D

 2. Uji Efektifitas Beberapa Konsentrasi Larutan Daun Kirinyuh (Choromolaena odorata (L. King & Robinson Terhadap Ulat Tritip (Plutella xylostella L Pada Tanaman Kubis (Brassica oleraceae var. capitata Di Laboratorium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Firdaus Firdaus

  2016-12-01

  Full Text Available Ulat tritip, Plutella xylostella, merupakan hama cosmopolitan yang memiliki kecendrungan tinggi untuk resisten terhadap insektisida konvensional.  Oleh karenanya perlu terus dikaji bahan alternative yang berpotensi insektisidal untuk hama ini.  Kirinyuh, Chromolaena odorata, merupakan gulma invasive yang memiliki kandungan senyawa dengan  potensi insektisidal.   Penelitian ini  telah dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau, Jalan Kaharudin Nasution, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru KM 11; dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh interaksi konsentrasi filtrate daun kirinyuh dengan dua cara aplikasi (metoda tetes/topical dan metoda celup daun/pakan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap ( RAL faktorial, dimana faktor pertama adalah berbagai tingkat konsentrasi larutan daun kirinyuh ( D terdiri dari 5 taraf perlakuan yaitu : kontrol, 150 gr/liter air, 300 gr/liter air, 450 gr/liter air dan 600 gr/liter air dan faktor kedua adalah cara aplikasi ( A yang terdiri dari 2 taraf perlakuan dimana  cara pertama yaitu larutan yang ditetesi secara topikal ketubuh larva dan bahan makan larva yang dicelupkan kedalam larutan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah : persentase mortalitas larva Plutella xylostella, persentase larva menjadi pupa, persentase pupa menjadi imago dan dampak perlakuan terhadap progeni.Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian berbagai tingkat konsentrasi filtrat kirinyuh dan cara aplikasi larutan daun kirinyuh secara interaksi berpengaruh secara nyata terhadap parameter pengamatan persentase mortalitas larva, persentase larva menjadi pupa, dan persentase pupa menjadi imago. Kombinasi perlakuan terbaik yaitu pada konsentrasi tertinggi yang di uji 600 g bahan per liter air dan metode celup daun.  Sedangkan perlakuan utama tingkat konsentrasi larutan kirinyuh berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter pengamatan. Pengaruh

 3. Pemanfaatan Ekstrak Andrographis Paniculata Nees Dan Aloe Vera L Sebagai Anti Inflamas

  OpenAIRE

  Evacuasiany W., Endang; Soebiantoro, Freddy

  2002-01-01

  Telah dilakukan pengujian terhadap tanaman Andrographis paniculata Nees dan Aloe Vera L dengan metoda artritis eksperimental pada tikus putih galur Wistar. Hasil percobaan menunjukkan adanya efek inhibisi radang yang diinduksi oleh karagenin lambda. Ekstrak etanol Andrographis paniculata Nees bermakna (p=0.05) pada dosis 0.9 g/kg BB dan Aloe vera L memberikan efek inhibisi radang pada dosis 1.5 g/kg BB (p=0.05). Pengujian dilakukan pada dosis yang bervariasi. Ternyata efek yang ditimbulkan te...

 4. Mikrosimulacijski model proračuna kapaciteta kružnog raskrižja

  OpenAIRE

  Šurdonja, Sanja; Nežić, Daniela; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

  2015-01-01

  Računalni programi namijenjeni prometnim mikrosimulacijama stekli su značajnu popularnost i široku primjenu, kako u praktičnoj primjeni, tako i u istraživanjima. Broj prometnih simulacijskih modela značajno se povećao, a samo do kraja prošloga stoljeća bilo je dostupno više od 50 simulacijskih modela. Njihova je prednost mogućnost predviđanja prometnog ponašanja u svakodnevnim, ali i izvanrednim situacijama. Za razliku od klasičnih analitičkih metoda analiza prometa, simulacijski modeli...

 5. Uvođenje programa osiguranja kvalitete pri mamografskom pregledu u Kliničkoj bolnici Osijek: prvi rezultati

  OpenAIRE

  Faj, Dario; Ivković, Ana; Štimac, Damir; Posedel, Dario; Kotromanović, Zdenka; Ivezić, Zdravko; Belaj, Nenad; Tomaš, Ilijan; Kubelka, Dragan

  2009-01-01

  Mamografija je najvažnija dijagnostička metoda za rano otkrivanje tumora dojke. Cilj je radiologa imati najbolju moguću dijagnostičku informaciju uz prihvatljivu dozu zračenja za bolesnika. Kakvoća slike i doza zračenja ovisi o velikom broju čimbenika kao što su brzina i kontrast filma, razvijanje filma, napon i automatski nadzor ekspozicije mamografskoga uređaja, te veličina i gustoća dojke. Uz to, uvjeti gledanja slike mogu značajno utjecati na točnost mamografske informacije. S obzirom na ...

 6. Primerjava učinkovitosti metode mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo

  OpenAIRE

  Jagodnik, Sabina

  2017-01-01

  Magistrsko delo se osredotoča na primerjavo rabe mentorstva in koučinga pri delu z brezposelno osebo z namenom uspešnega nastopa na trgu dela. Primerjava je izpeljana na podlagi treh izpeljanih procesov koučinga ter dveh procesov mentorstva. Preko uporabe metode participativnega akcijskega raziskovanja odgovarja na vprašanja, katera metoda je primernejša glede na potrebe brezposelne osebe za uspešen nastop na trgu dela, njene izkušnje, obstoječa znanja in veščine, katere so prednosti in slabo...

 7. Levkemija pri otroku in problemi prehranjevanja in pitja

  OpenAIRE

  Šinkovec, Sara

  2017-01-01

  Uvod: Podhranjenost in kaheksija sta pogosta pri otrocih z levkemijo in sta pokazatelja slabše prognoze. Slabo prehransko stanje otroka je povezano z večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, s slabšim odzivom na zdravljenje in krajšim preživetjem. Funkcionalno stanje otrok in kakovost njihovega življenja sta slabša. Namen: Namen diplomskega dela je opisati problem prehranjevanja in pitja pri otroku z levkemijo. Metode dela: V diplomskem delu je uporabljena deskriptivna metoda dela s kr...

 8. Osteosinteza pertrohantemih prijeloma u starijih osoba metodom po Enderu

  OpenAIRE

  Antoljak, Tomislav; Turčić, Josip; Davila, Slavko; Livaković, Mirko; Kovač, Tomo

  2000-01-01

  Pertrohantemi prijelomi najčešće pogađaju osobe u starijoj životnoj dobi. Uzrok je većinom pad kod kuće kao posljedica mišićne diskoordinacije, uznapredovale osteoporoze, ateroskleroze i drugih kroničnih bolesti. Operacijsko liječenje ovih prijeloma posve je opravdano pa se u literaturi predlaže niz kirurških metoda stabilizacije. U ovom su radu prikazane indikacije, kontraindikacije i komplikacije za primjenu Enderovih čavala, te standardna tablica za procjenu postoperacijskih rezultata. Pre...

 9. VRIJEDNOST KARBOKSITERAPIJE PRI LIJEČENJU KRONIČNE RANE POTKOLJENICE

  OpenAIRE

  KOVAČEVIĆ, JADRANKA; SINOŽIĆ, TAMARA

  2015-01-01

  Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili subkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem Bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimuliraju ibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. Brojna su područja primjene karboksiterapije: od liječenja kroničnih rana, bolesti ...

 10. KARBOKSITERAPIJA – POTPORNA TERAPIJA U LIJEČENJU KRONIČNIH RANA

  OpenAIRE

  SINOŽIĆ, TAMARA; KOVAČEVIĆ, JADRANKA

  2014-01-01

  Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili supkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimulirajući fibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. brojna su područja primjene karboksiterapije - od liječenja kroničnih rana, bole...

 11. Gender stereotypes analysis in cartoons broadcasted on Croatian televisions

  OpenAIRE

  Rudančić, Vlatka

  2015-01-01

  Rodni stereotipi postoje od kada postoje muškarci i žene, njihovo značenje roda i spola. Od samih početaka razvoja pismenosti (od doba Aristotela) muškarci su bili oni koji su išli u lov i čije se mišljenje uvažavalo, dok su žene ostajale doma, rađale djecu i brinule se o njima. Istraživanje se temelji na osamdeset analiziranih crtanih filmova koji se prikazuju na hrvatskim nacionalnim TV postajama te prikazuju postojanje rodnih stereotipa u svim pregledanim materijalima. Metoda koja se koris...

 12. Robotizacija oddelka lakirnice v programu za pralno pomivalne aparate

  OpenAIRE

  Klemenčič, Matej

  2012-01-01

  V začetnem delu diplomskega dela smo na kratko predstavili podjetje Gorenje d.d., njihovo dejavnost in poslovna področja. Nato je opisano, kakšen je pomen oblikovanja delovnih mest za same pogoje dela ter razlaga sistemizacije in ergonomije, ki imata tudi zelo pomembno vlogo pri urejanju delovnih mest. V nadaljevanju je predstavljena metoda 20 ključev, ki pomaga podjetjem, da se čim hitreje prilagajajo globalnemu trgu. Zaradi varnostnih in ekonomskih razlogov se je podjetje odločilo, d...

 13. Superkondensatorių su anglies elektrodais, suformuotais iš elektrolankinio išlydžio argono-acetileno plamos, tyrimas

  OpenAIRE

  Kavaliauskas, Žydrūnas

  2010-01-01

  Disertacijoje nagrinėjama tematika yra susijusi su superkondensatorių formavimu ir jų tyrimais naudojant plazmines technologijas. Superkondensatorių elektrodams formuoti panaudota plazminio purškimo technologija. Anglis ant nerūdijančio plieno paviršiaus užnešta panaudojant atmosferinio slėgio argono-acetileno plazmą. Nikelio oksidui nusodinti ant anglies elektrodų paviršiaus panaudotas magnetroninio garinimo metodas. Įvertinta acetileno kiekio įtaka superkondensatorių elektrinėms charakteris...

 14. Kontrolne karte kao sredstvo statističke kontrole kvaliteta

  OpenAIRE

  Aleksandar Ž. Drenovac; Bratislav Ž. Drenovac; Dušan M. Drenovac

  2013-01-01

  Primena statističkih metoda može u velikoj meri doprineti povećanju kvaliteta proizvoda i usluga, a samim tim i povećanju rejtinga ustanova. Definisanje optimalnih, odnosno upozoravajućih i graničnih vrednosti, zasnovano je na − statističkoj analizi uzoraka. Kontrolne karte predstavljaju veoma pouzdano, jednostavno za upotrebu i efikasno sredstvo kontrole procesa, kojim se proces stalno održava u zadatim okvirima. Kao takve, mogu naći veliku primenu u kontroli kvaliteta u ...

 15. Vrste i tehnike 3D modeliranja

  OpenAIRE

  Bernik, Andrija

  2010-01-01

  Proces stvaranja 3D stvarnih ili imaginarnih objekata naziva se 3D modeliranje. Razvoj računalne tehnologije omogućuje korisniku odabir raznih metoda i tehnika kako bi se postigla optimalna učinkovitost. Odabir je vezan za klasično 3D modeliranje ili 3D skeniranje pomoću specijaliziranih programskih i sklopovskih rješenja. 3D tehnikama modeliranja korisnik može izraditi 3D model na nekoliko načina: koristi poligone, krivulje ili hibrid dviju spomenutih tehnika pod nazivom subdivizijsko modeli...

 16. Određivanje kupnih ugljikohidrata u plodu kestena

  OpenAIRE

  Kovačec, Katarina

  2015-01-01

  Pitomi kesten (Castanea sativa Mill) pripada u skupinu listopadnog drveća, rjeđe grmova iz porodice Fagaceae. U ovom radu je analizirano je 7 uzoraka od tri francuska kultivara pitomog kestena: Maraval, Marsol i Bouche de Betizac, sakupljenih na području U.Š. Sisak, s ciljem određivanja ukupnog udjela ugljikohidrata u pojedinom uzorku. Za analizu je korištena spektrofotometrijska metoda određivanja ukupnog udjela ugljikohidrata u plodu kestena temeljena na korištenju Anthrona. Dobiveni re...

 17. Acicular Ferrite in Micro Welding Technologies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Węgrzyn T.

  2014-06-01

  Full Text Available Laser jest szeroko stosowany w mikro-spawaniu. Oprócz tej metody, spawanie z chłodzeniem mikrojetowym powinno być traktowane jako ważna metoda spawania cienkościennych konstrukcji. W artykule przedstawiono innowacyjną technologię spawania z chłodzeniem mikrojetowym w porównaniu do spawania laserowego. Uzyskano informacje o wpływie obu metod na strukturę metalograficzną stalowych cienkościennych konstrukcji. Zawartość ferrytu AF była porównana w obu przypadkach.

 18. Statističke metode u kontroli kvalitete mlijeka i proizvoda

  OpenAIRE

  Filajdić, Mirko; Ritz, Milana; Vahčić, Nada; Vojnović, Vera; Grüner, Matilda; Vujanić, Diana

  1991-01-01

  Nakon osnivanja Analitičke sekcije na XXVIII. simpoziju mljekarske industrije 1990. godine ukazala se potreba proširenja spoznaja ili obnova znanja iz primjene statističkih metoda u interpretaciji rezultata analiza pri provjeri kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda. 1. Utvrđivanje slučajnih pogrešaka u rezultatima analiza - Prvi dio rada sadrži nekoliko praktičnih primjera utvrđivanja slučajne pogreške rezultata analiza kad se rezultati izražavaju kao kontinuirane ili diskretne veličine mjere...

 19. SUMBER DAYA WIRELESS UNTUK MENGHASILKAN ENERGI LISTRIK TERBARUKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rahmad Hidayat

  2016-06-01

  Full Text Available Industri daya dan energi tidak terlepas dari peran penting gelombang elektromagnetik. Tulisan ini memberikan kajian metode pembangkitan daya listrik melalui sistem transmisi wireless. Perhatian utamanya ada pada empat metode karena kepraktisannya yaitu induksi elektromagnetik,  kopling resonansi, laser dan penerimaan sinyal  frekuensi radio. Metode yang ada dibandingkan satu sama lain dalam beberapa aspek teknis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memilah beberapa desain sesuai metoda pembangkitan daya listriknya masing-masing, dan hasil penelitian ini berupa usulan metode yang paling menjanjikan untuk memanen energi listrik secara wireless dengan tingkat efisiensi yang baik yaitu dengan menggunakan rectenna sebagai bagian utama suatu sistem Wireless Power Transmission (WPT.

 20. Igra s simetrijo v vrtcu

  OpenAIRE

  šebjan, Valentina

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Igra s simetrijo v vrtcu teoretično, praktično in empirično predstavlja področje simetrije v vrtcu oz. sistematično vpeljevanje simetrije v vrtec. Namen diplomskega dela je bil raziskati pridobivanje pojma simetrija in pripraviti gradiva in model oz. metodične postopke za razvijanje pojma v vrtcu ter izmeriti učinkovitost pridobljenih spoznanj o simetriji pri predšolskih otrocih. V teoretičnem delu je bila uporabljena metoda študija pisnih virov. Slednja pa je ...

 1. Analiza metroloških karakteristika uređaja za optičku digitalizaciju stomatoloških CAD/CAM sistema

  OpenAIRE

  Trifković, Branka V.

  2012-01-01

  Razvoj i unapređenje metoda 3D digitalizacije u proteklih četrdeset godina, omogućio je da se ideja o primeni digitalnog otiska u stomatologiji pretvori u stvarnost. Za razliku od konvencionalnog otiska koji predstavlja kopiju zuba i okolnih tkiva u negativu, 3D digitalizacija je postupak u okviru koga se vrši prikupljanje podataka u vidu koordinata – tačaka i obavla njihovo prevođenje u digitalnu formu. Razlike u radnim principima postupaka 3D digitalizacije predstavljale su p...

 2. Usporedba materijala i tehnologija za dentalne otiske

  OpenAIRE

  Stričak, Tena

  2017-01-01

  Konvencionalna metoda otiskivanja podrazumijeva otisak pomoću žlice u koju se aplicira otisni materijal. Napredak tehnologije omogućio je razvoj dentalnih skenera kojima se skenira intraoralno (zubni luk) ili ekstraoralno (otisak ili izliveni model). Usporedba materijala i tehnologija predmet je brojnih istraživanja čiji su rezultati pokazali da pacijenti bolje prihvaćaju digitalni otisni postupak. Konvencionalni otisni postupci imaju više faza pri uzimanju otiska pa je rizik od nastanka ...

 3. NOVIJE SPOZNAJE U DIJAGNOSTICI, LIJEČENJU I PREVENCIJI RH IMUNIZACIJE

  OpenAIRE

  Matijević, Ratko; Knežević, Mario

  2009-01-01

  Rh imunizacija kroz hemolitičku bolest fetusa i novorođenčeta (HBFN) najčešći je uzrok fetalne anemije tijekom trudnoće. Amniocenteza je godinama korištena kao metoda probira kroz određivanje OD 450 uz pomoć Lileyeva dijagrama, no u novije je vrijeme zamijenjena neinvazivnim određivanjem maksimalne brzine protoka u središnjoj moždanoj arteriji fetusa. Napredak je postignut i u liječenju HBFN gdje je konzervativno liječenje zamijenjeno intrauterinom intravaskularnom fetalnom transfuzijom. Tako...

 4. Finansinių rodiklių vaidmuo kainodaroje

  OpenAIRE

  Tuusis, Danel

  2007-01-01

  The paper studies the use of cost-plus method which is the most used pricing method among companies. Based on case-studies the paper defines two-level pricing management where different pricing methods are used. The paper argues against the simplified approach to the cost-plus method and explains states hypothesis why companies count costs differently in price management. Straipsnyje analizuojamas dažniausiai naudojamas kainodaros metodas šiuolaikinėse įmonėse – pridėtinių kaštų modelis. R...

 5. SUVREMENE TENDENCIJE U RAZVITKU MARKETINGA - OSVRT NA DIREKTNI MARKETING

  OpenAIRE

  Dvorski, Stjepan; Vranešević, Tihomir; Dobrinić, Damir

  2004-01-01

  Direktni marketing, kao marketinški pojam, javlja se početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, predstavljajući novi pristup u prodajnoj komunikaciji s tržištem. Za razliku od klasičnih metoda jednosmjernog komuniciranja (prodavač – kupac), direktni marketing se oslanja na dvosmjernu (interaktivnu) komunikaciju. Suštinu te komunikacije čini skup aktivnosti pomoću kojih prodavač izravno ulaže napore prema ciljanom potrošaču/korisniku kako bi dobio mjerljiv odgovor ili transakciju. V...

 6. SISTEMI ZA ČIŠČENJE FOTONAPETOSTNIH MODULOV

  OpenAIRE

  Džidić, Adnan

  2013-01-01

  V diplomskem delu so predstavljeni nanopremazi za čiščenje sončnih modulov kot učinkovita metoda za povečanje izplena proizvodnje električne energije sončnih modulov. Opisane so fizikalne osnove delovanja sončnih celic, ki so potrebne za osnovno razumevanje delovanja sončnih modulov. Nanopremazi zagotavljajo, da se umazanija in dežne kapljice ne zadržujejo na aktivni površini sončnih modulov in s tem zagotavljajo čistost površine. Na eksperimentalnem primeru je ovrednoten izplen proizvedene e...

 7. ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO INFORMACIJSKEGA SISTEMA GOSTINSKEGA LOKALA

  OpenAIRE

  Radišić, Nikola

  2011-01-01

  Diplomska naloga vsebuje obravnavo procesa odločanja v kontekstu poslovnih sistemov. Osredotočenje je na računalniškem programu za podporo odločanju Dexi in reševanju odločitvenega problema izbire informacijskega sistema gostinskega lokala (GIS). Za reševanje problema uporabljena je metoda modeliranja večkriterijskega odločitvenega modela v DEXi-ju, kjer so za slučaj gostinskega lokala "Flirt Sushi Longue" ovrednoteni pet variant (ponudnikov GIS-ov v Sloveniji). Rezultat diplomskega dela je a...

 8. Generation of the dynamic interactive gaming environment using audio signals

  OpenAIRE

  Nickus, Lukas

  2017-01-01

  Šiame magistriniame darbe buvo pasiūlytas interaktyvios dinaminės žaidimo aplinkos generavimo metodas, naudojant garsinius signalus. Buvo tobulinamas ritmą aptinkantis algoritmas, sukurtas programinis kodas, vartotojui leidžiantis į virtualią aplinką įkelti garso failus iš savo muzikos bibliotekos. Taip pat buvo apibrėžta virtualios aplinkos koncepcija bei sugeneruota testinių aplinkų aibė. Tyrimo tikslams aibės buvo išskirtos į du tipus – dinamines bei statines. Dinaminių aplinkų kaita prikl...

 9. FORMALNO MENTORSTVO KOT ELEMENT RAZVOJA ZAPOSLENIH V PODJETJU

  OpenAIRE

  Rizmal, Kaja

  2011-01-01

  Pritiski kompleksnega, nepredvidljivega in dinamičnega poslovnega okolja, globalne tržne konkurence in organizacijske spremembe silijo podjetja k nenehnemu iskanju načinov za doseganje in vzdrževanje konkurenčne prednosti. Kritični pri doseganju konkurenčnosti so človeški viri, katerih aktivnosti prispevajo k doseganju le-te. Ena izmed aktivnosti človeških virov je tudi mentorstvo kot metoda razvoja zaposlenih. Čeprav se mentorski odnosi razlikujejo po času trajanja, se na splošno pomikaj...

 10. Odabir optimalne prostorne rezolucije fotogrametrijskih digitalnih modela površine za primjenu u šumarstvu – primjer s područja nizinskih šuma hrasta lužnjaka

  OpenAIRE

  Balenović, Ivan; Marjanović, Hrvoje

  2016-01-01

  Posljednjih godina digitalna aerofotogrametrija počinje se primjenjivati kao alternativna metoda zračnomu laserskomu skeniranju u trodimenzionalnom modeliranju šumskih površina, poglavito u izradi digitalnih modela površine (DSM-ova). Za potrebe inventure šuma DSM se uglavnom koristi u kombinaciji s digitalnim modelom reljefa, preklapanjem kojih se dobije digitalni model visine sastojina/krošanja (CHM) koji se potom koristi za procjenu različitih varijabli pojedinačnih stabala ili šumskih sas...

 11. Vrtanje in miniranje v bližini visokonapetostnih daljnovodov

  OpenAIRE

  Sladič, Andrej

  2017-01-01

  V kamnolomu pridobivajo različne kamene agregate. Pridobivanje le teh poteka z mehanskim lomljenjem hribin. Ob potrebi večjih količin tehničnega kamenja za hitrejše pridobivanje uporabljajo kemično lomljenje z uporabo gospodarskih razstreliv. Razstreliva so kemične sestavine, ki ob detonaciji eksplodirajo. Poznamo več vrst gospodarskih razstreliv. Ena najvarnejših so emulzijska razstreliva. Za začetno detonacijo uporabljajo različna vžigalna sredstva. Najpogosteje uporabljena metoda je me...

 12. MODALITĂŢI DE EXPRIMARE A ACŢIUNII DE TRAFIC DE PERSOANE ÎN DREPTUL COMPARAT

  OpenAIRE

  Mihai ŞTEFĂNOAIA

  2015-01-01

  În prezentul articol autorul urmăreşte să ofere, prin metoda dreptului comparat, soluţii mai bune, specifice, relevante procesului legislativ în interpretarea infracţiunii de trafic de persoane. Obiectul de cercetare al lucrării îl formează urmă-toarele subiecte: conceptul şi natura traficului de persoane; recrutarea, primirea, adăpostirea, ascunderea, transportarea, transferul sau acceptarea persoanelor în vederea exploatării acestora; factorii care contribuie la dezvoltarea traficului de pe...

 13. In one breath (Jednym tchem performed at the Theatre of the Eighth Day

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lech Raczak

  2016-12-01

  Full Text Available This text deals with the 1971 play Jednym tchem (In one breath, performed at the Theatre of the Eighth Day (Teatr Ósmego Dnia and based on Stanisław Barańczak’s poem. Lech Raczak outlines the methods used in the play, the characters, way of presenting a poetic text and the music in the performance. The author uses fragments of performance records published in his previous book Szaleństwo i metoda. 48 tekstów o teatrze (Madness and method. 48 texts about theatre (Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań 2012.

 14. Ispitivanje pogodnosti za održavanje elektronskih uređaja / Demonstration and verification of the maintainability of electronic devices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragan Ćosović

  2003-11-01

  Full Text Available Ispitivanje pogodnosti za održavanje, u toku razvoja uređaja, sastavni je deo Programa i plana pogodnosti za održavanje. U toku ispitivanja proveravaju se kvantitativni i kvalitativni parametri pogodnosti za održavanje. Ispitivanje kvantitativnih parametara vrši se primenom određenih statističkih metoda. U radu je dat primer primene statističkih metoda za ispitivanje pogodnosti za korektivno održavanje jednog elektronskog uređaja i analizirani su rezultati ispitivanja. / The demonstration and verification of maintainability during the development of a device is an integral part of the Maintainability Plan and Programme. During the demonstration and verification, the quantitative and qualitative parameters of maintainability are checked. The demonstration and verification of the maintainability parameters are done by applying certain statistical methods. An example of applying a statistical methods for testing the maintainability of corrective maintenance of radio is given in the work and the results of the demonstration and verification are analyzed.

 15. Racionalizace výroby digitálního přijímače

  OpenAIRE

  Polák, Martin

  2009-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a zvyšování kvality výroby v oblasti elektrotechnického průmyslu. Cílem bylo analyzovat výrobní proces výroby digitálního přijímače ve specifických podmínkách nadnárodní společnosti. Hlavní částí mé práce bylo vypracování FMEA analýzy a vytvoření kontrolního plánu výrobní linky. Pro optimalizaci výrobního toku byla použita metoda štíhlé výroby a pro oblast zásobování materiálem metoda KANBAN. Diplomová práce byla napsána ve spolupráci se sp...

 16. Ocena funkcija saobraćajne podrške primenom metode procesnih funkcija / Evaluation of the traffic support functions using the processing function method

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Goran Tadić

  2005-05-01

  Full Text Available U naučnoj organizaciji rada razvijeno je više metoda za ocenu postojećeg organizacionog nivoa. Organizovanost se može analizirati na različitim nivoima, kao što su: poslovne funkcije, organizacijske jedinice, područja rada u okviru pojedinih funkcija ili organizacijskih jedinica, kao i elemenata poslovanja. Analitički postupak, koji daje metoda procesnih funkcija, omogućuje kvantitativno ocenjivanje organizacionog nivoa funkcija i, polazeći od toga, preciziranje i programiranje mera za dalje organizacijsko delovanje. U radu je prikazana primena metode procesnih funkcija u ocenjivanju funkcija saobraćajne podrške korpusa kopnene vojske. / To appraise the existing organizational solutions -within the scientific organization of work, there are several methods. Organization could be analyzed at different levels such as: functionality, organizational units, -working areas included in some functions or organizational units and also into -work elements. Analytical order, given by the method of processing function, permits us to evaluate the level of organizational functions and starting from this point, precising and programming orders for further organizational -work could be done. In this paper, the methods of processing functions in evaluation of the functions of traffic support for army corps could be read.

 17. Teknologi Hijau Warisan Nenek Moyang di Tanah Parahyangan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Handajani Asriningpuri

  2015-08-01

  Full Text Available Masyarakat tradisional umumnya tidak berkebutuhan majemuk; sederhana; bersahaja; dan menerima keberadaan alam sebagai sahabat, bahkan merupakan bagian kehidupannya. Keadaan ini terjadi di Kampung Naga, Garut, Tanah Parahyangan sebagai suatu kearifan lokal. Dari sudut pandang arsitektur, hal tersebut menginspirasi konsep perancangan. Penelitian ini, membuktikan dari sudut pandang ilmu lingkungan dan arsitektur tentang adanya kaitan kearifan lokal dengan teknologi hijau yang menerapkan “green concept”(ZEB – Zero Energy Building dan 3R – Reuse, Reduce, Recycle. Metoda yang dilakukan adalah metoda diskriptif kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder hasil observasi lapangan dan literatur. Kemudian dikaji melalui teori Aarsitektur dan pendekatan Teknologi Hijau, dan dibuktikan melalui Greenship Home Assestment (ketentuan GBCI – Green Building Council Indonesia Hasil kajian dan temuan pemahaman kearifan lokal, akan menginspirasi, membangkitkan semangat hijau, dan menambah wawasan bagiperancang bangunan. Bagi para regulator (pemerintah daerah kearifan lokal harus di pertahankan dan dapat menyadarkan penduduk kampung Naga untuk tetap berkehidupan sesuai ketentuan yang di yakini. Kata Kunci : Green Concept, Kampung Naga, Kearifan lokal, Teknologi Arsitektur

 18. Analýza zatěžovací zkoušky piloty

  OpenAIRE

  Ponížil, Cyril

  2017-01-01

  V České republice je k posouzení pilot používána metoda podle Masopusta. Tato metoda je založena na statistickém zpracování rozsáhlého souboru dat ze zatěžovacích zkoušek pilot. Posouzení pilot je pak díky použití regresních součinitelů poměrně komplikované a málo přehledné. Zahraniční normy naopak obvykle využívají přímo stanovených hodnot mezního napětí na patě piloty a maximálního smykového napětí na plášti piloty. Postup pro stanovení únosnosti pilot se tímto značně zjednodušuje. V diplom...

 19. PENGHEMATAN ENERGI PADA MENARA DISTILASI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arief Budiman

  2012-02-01

  Full Text Available Distilasi merupakan salah satu unit operasi yang banyak digunakan dalam industri, tetapi dikenal boros energi, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi energi agar terjadi penurunan beaya produksi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggunakan heat integrated distillation column (HIDIC, yang merupakan aplikasi dari heat pump. Dari sisi analisis thermodinamika, penulis telah mengembangkan metoda grafis berdasarkan hukum thermodinamika satu & dua dengan material-utilization diagram (MUD. Metoda ini mempunyai peran penting untuk proses sintesa dan pengembangan proses distilasi yang efisien. Dengan analisis ini akan diperoleh informasi tentang thermodynamic efficiency, lokasi dengan efisiensi energi rendah sehingga dapat dilakukan targeting untuk penghematan energi. Kelebihan dari MUD adalah tersedianya informasi konsentrasi komponen ringan & komponen berat di setiap plate dan karakteristik exergy, yang berupa; exergy loss yang disebabkan oleh baik mixing pada fase cair & fase gas, evaporation dari komponen ringan maupun condensation dari komponen berat.  Tulisan ini akan membahas tentang HIDiC, meliputi pengaruh kenaikan tekanan rectifying section pada HIDiC terhadap kemurnian hasil, kebutuhan panas  dan exergy loss. Pada operasi HIDiC dengan energy level kondenser lebih besar dari pada energi level reboiler akan bisa dihemat sekitar 75% kebutuhan panas pada reboiler.

 20. PEMANFAATAN LIMBAH PEPAYA (Carica papaya L DAN TOMAT (Solanum lycopersicum L UNTUK MEMPERCEPAT PENGOMPOSAN SAMPAH ORGANIK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aji Baharudin

  2017-04-01

  Full Text Available Salah satu penanganan sampah organik adalah memaanfaatkannya menjadi bahan baku kom-pos. Dalam penelitian ini, untuk mempercepat waktu pengomposan,digunakan limbah pepaya dan limbah tomat sebagai inokulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis inokulan yang lebih efektif di antara dua jenis limbah buah tersebut, melalui eksperimen yang mengguna-kan rancangan post test only group. Obyek penelitian adalah sampah organik yang berasal dari halaman Asrama I Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebanyak 60 kg yang diperoleh dengan me-toda integrated sampling, sedangkan sampah limbah pepaya dan tomat sebanyak 2 kg yang di-peroleh dari Pasar Serangan, diambil dengan metoda purposive sampling. Berdasarkan indika-tor kompos matang, dari lima kali ulangan, rata-rata waktu terbentuknya kompos pada kelompok perlakuan dengan inokulan limbah pepaya adalah selama 32,3 hari dan inokulan limbah tomat selama 31,7 hari. Hasil uji statistik dengan t-test bebas memperoleh nilai p < 0,001 yang berarti bahwa perbedaan lama waktu pengomposan antara kedua inokulan tersebut memang bermak-na. Dapat disimpulkan bahwa limbah tomat lebih efektif dan cepat dibandingkan dengan limbah pepaya dalam mempercepat proses pengomposan.

 1. Sintesis Bahan Dasar Tibial Tray Berbasis HDPE Yang Diperkuat Dengan Iradiasi Gamma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sulistioso Giat S.

  2014-04-01

  Full Text Available Tibial tray yang sudah komersil dibuat dari Polimer Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE tetapi harganya sangat mahal. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan polimer High Density Polyethylene (HDPE untuk pembuatan tibial tray karena harganya yang lebih murah dan memiliki kemiripan sifat dengan UHMWPE. HDPE dibuat dengan dua metode, yaitu metode hot press dan pemanasan tanpa tekanan (PTT. UHMWPE dengan metode hot press digunakan sebagai pembanding. Metode hot press dilakukan pada suhu 180 °C dan diberi tekanan sebesar 200 kg/cm2. Sedangkan metode pemanasan tanpa tekanan (PTT dilakukan di dalam oven pada suhu 180°C. Film tipis UHMWPE dan sampel HDPE yang dihasilkan dari kedua metode tersebut, kemudian diiradiasi sinar gamma dengan variasi dosis 0, 100, 200, 300 dan 500 kGy. Karakterisasi mencakup analisis morfologi dengan Scanning Electron Microscope (SEM, uji kekerasan, kekuatan tarik, dan derajat kristalinitas. Semakin tinggi dosis radiasi, maka kekerasan dan derajat kristalinitas semakin meningkat, tetapi kekuatan tarik semakin menurun. Dosis radiasi untuk sampel HDPE yang optimum , adalah 100 kGy untuk HDPE yang dibuat dengan metoda hot press, pada kondisi ini HDPE mempunyai kekuatan mekanik mendekati nilai kekuatan mekanik UHMWPE, sedangkan HDPE yang dibuat dengan metode PTT kekuatan mekaniknya masih dibawah kekuatan mekanik HDPE yang dibuat dengan metoda hot press 

 2. Calorimetric dosimetry of reactor radiation; Kalorimetriska dozimetrija reaktorskog zracenja

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Radak, B; Markovic, V; Draganic, I [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Odeljenje za radijacionu hemiju, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  Calorimetric dosimetry of reactor radiation is relatively new reactor dosimetry method and the number of relevant papers is rather small. Some difficulties in applying standard methods (chemical dosemeters, ionization chambers) exist because of the complexity of radiation. In general application of calorimetric dosemeters for measuring absorbed doses is most precise. In addition to adequate choice of calorimetric bodies there is a possibility of determining the yields of each component of the radiation mixture in the total absorbed dose. This paper contains a short review of the basic calorimetry methods and some results of measurements at the RA reactor in Vinca performed by isothermal calorimeter. Kalorimetrijska dozimetrija reaktorskog zracenja je relativno nova metoda dozimetrije reaktora i broj do sada objavljenih radova je vrlo skroman. S obzirom na slozenu prirodu zracenja postoje neke teskoce pri radu sa standardnim metodama (hemijski dozimetri, jonizacione komere). U principu, upotreba kalorimetra za merenje apsorbovanih doza je najegzaktnija. Osim toga, uz pogodni izbor kalorimetrijskih tela postoji mogucnost za odredjivanje doprinosa pojedinih komponenti smese zracenja u totalnoj apsorbovanoj dozi. U tekstu je dat kratak pregled osnovnih metoda kalorimetrije i neki rezultati merenja sa izotermskim kalorimetrom na reaktoru RA u Vinci.

 3. Dyskopatia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym u 10 - letniego dziecka - opis przypadku = Discopathy of the lumbar spine in a 10 - years old child - case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2015-09-01

  2.Chair and Department of Rehabilitation Medicine, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland   Streszczenie Dyskopatia lędźwiowa stanowi niezwykle rzadki problem występujący u dzieci i młodzieży. W 1945 roku Wahren przedstawił pierwszy opis dotyczący dyskopatii kręgosłupa w odcinku lędźwiowo - krzyżowym u dziecka. Dyskopatia lędźwiowa w populacji pediatrycznej występuje niezmiernie rzadko, a jeszcze rzadziej wymaga interwencji operacyjnej. Powszechnie uważa się, że czynnikami predysponującymi do występowania dyskopatii w odcinku lędźwiowo - krzyżowym w populacji pediatrycznej są dyscypliny sportowe związane ze zwiększonym ryzykiem urazu lub nadmiernymi obciążeniami kręgosłupa, otyłość, wysoki wzrost, przebyty uraz okolicy lędźwiowo – krzyżowej. Dyskopatia u dzieci i młodzieży wykazuje pewne cechy charakterystyczne różniące ją od dorosłych. W literaturze światowej istnieje wiele prac dotyczących metod postępowania w leczeniu dyskopatii kręgosłupa w populacji pediatrycznej, ale nie ma jednoznacznych wytycznych dotyczących kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego. Autorzy przedstawiają opis przypadku klinicznego: 10 - letniego chłopca operowanego z powodu wypukliny jądra miażdżystego w przestrzeni L5/S1. Leczenie chirurgiczne dyskopatii kręgosłupa w odcinku lędźwiowo - krzyżowym u dzieci i młodzieży jest metodą, uzasadnioną tylko wtedy, gdy leczenie zachowawcze okaże się nieskuteczne. Z drugiej strony w przypadku ewidentnego braku efektywności leczenia zachowawczego, nie należy zbyt długo zwlekać z decyzją o podjęciu leczenia operacyjnego. W populacji pediatrycznej wybór metody leczenia i kwalifikacja do leczenia chirurgicznego musi wynikać każdorazowo z wnikliwej analizy każdego przypadku.   Słowa kluczowe: dyskopatia, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, przepuklina krążka międzykręgowego, populacja pediatryczna, fenestracja.   Abstract

 4. Trudności terapeutyczne u pacjenta z ciężką postacią młodzieńczego zapalenia skórno-mięśniowego powikłanego uogólnioną wapnicą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Szymańska-Kałuża

  2011-08-01

  Full Text Available Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe (MZSM to najczęstszaidiopatyczna miopatia zapalna wieku dziecięcego. Do charakterystycznychobjawów tej choroby należą: osłabienie mięśni, głównieobręczy barkowej lub biodrowej, oraz zmiany skórne w postaciobrzęku twarzy, heliotropowego zabarwienia powiek, zmian plamisto-rumieniowych na twarzy i klatce piersiowej. W badaniachlaboratoryjnych typowe dla MZSM są podwyższone wskaźnikiostrej fazy, wysoka aktywność enzymów mięśniowych (aminotransferaz,kinazy kreatynowej oraz dehydrogenazy mleczanowej,a także czasami obecność przeciwciał anty-Jo1. Badanie elektromiograficznewykazuje cechy pierwotnego uszkodzenia mięśni,a w obrazie histopatologicznym wycinka skórno-mięśniowegoodnotowuje się nacieki zapalne. U dzieci często obserwowane sątakże ogniska zwapnień w tkankach miękkich, prowadzące doatrofii mięśni i przykurczów stawowych.Leczeniem I rzutu u pacjentów z MZSM są glikokortykosteroidy,w przypadku nieskuteczności tej terapii stosuje się leki immunosupresyjnelub leki biologiczne, w tym immunoglobuliny.W pracy przedstawiono przypadek pacjenta z ciężkim przebiegiemMZSM powikłanego wapnicą, z uwzględnieniem objawów klinicznychi możliwości leczenia. Omówiono również trudności w doborzenajskuteczniejszej farmakoterapii dla tego pacjenta. U chorego– obecnie 14-letniego chłopca – występowały uogólnione zmianyskórne oraz bardzo gwałtownie narastające liczne złogi soli wapniaw skórze, tkance podskórnej, powięziach i mięśniach, które pojawiły się po 3 latach od wystąpienia pierwszych objawów chorobowych(ryc. 1–8. U chłopca z powodu wybitnie ciężkiego przebieguchoroby prowadzono agresywną konwencjonalną terapię(glikokortykosteroidy, metotreksat, cyklosporyna, pamidronian,która nie przynosiła zadowalających rezultatów i poprawy stanuklinicznego. Na podstawie doniesień z piśmiennictwa światowegopodjęto próbę leczenia

 5. Kontrowersje w leczeniu dietetycznym otyłości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Białokoz-Kalinowska

  2009-03-01

  Full Text Available Otyłość jest zjawiskiem coraz częściej występującym na świecie. Szacuje się, że ponad połowę dorosłej populacji krajów uprzemysłowionych dotknęła nadwaga, a odsetek otyłości w niektórych krajach (USA, Wielka Brytania wzrasta do 30%. Ta niepokojąca tendencja obserwowana jest również w populacji dzieci i młodzieży. Epidemia otyłości rozpoczęła się w latach 80. i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej, stając się poważnym problemem społeczno-medycznym współczesnego świata. Przyczyny tego zjawiska są złożone i wynikają z uwarunkowań biologicznych i środowiskowych, w szczególności z niedostatecznej codziennej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Do tej pory nie udało się wypracować w pełni efektywnej strategii leczenia otyłości. Promocja zdrowego stylu życia oraz właściwych nawyków żywieniowych adresowana do całej populacji stanowi podstawę prewencji i leczenia otyłości. Powszechnie stosowane różnego rodzaju diety odchudzające zawierają często sprzeczne zalecenia. Istniejące kontrowersje utrudniają wybór skutecznej diety w celu redukcji masy ciała, a ich mnogość i różnorodność wprowadzają swoisty chaos informacyjny. Efekty wielu diet są krótkotrwałe i obarczone efektem jo-jo. W wielu przypadkach brak jest jakichkolwiek przesłanek naukowych uzasadniających dane postępowanie dietetyczne. Właśnie dlatego wciąż istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań naukowych umożliwiających w sposób obiektywny ocenę skuteczności dietetycznych metod leczenia otyłości. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają spotykane w praktyce różne dietetyczne podejścia do problemu otyłości, wskazując na ich efektywność i naukowe uzasadnienie.

 6. Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmiła Bartoszewicz

  2009-09-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Częstość jej występowania w Polsce wśród populacji dziecięcej wynosi 8,6%. To choroba o podłożu zapalnym i każdy, nawet niespecyficzny bodziec prowokujący zmiany zapalne w układzie oddechowym, może przyczyniać się do jej zaostrzeń. Dzieci, zarówno z podejrzeniem astmy, jak i z już ustalonym rozpoznaniem, są częstymi pacjentami pediatry i lekarza rodzinnego. Postawiona diagnoza astmy nie zwalnia lekarza z czujności i indywidualnego rozważenia każdego przypadku. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zaostrzeniem astmy, które wywołane było aspiracją ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Początkowo wywiad w kierunku ciała obcego był negatywny. Pomimo intensywnego leczenia nie uzyskiwano zadowalającej odpowiedzi. Asymetria objawów osłuchowych nad płucami oraz obraz radiologiczny klatki piersiowej skłoniły do pogłębienia wywiadu oraz diagnostyki. Wykrycie ciała obcego i jego usunięcie pozwoliło na uzyskanie kontroli astmy i zapobiegło powikłaniom wynikającym z intensywnego leczenia dziecka. Nawrotowość przebiegu astmy i jej przewlekły charakter sprawiają, że lekarz kolejne zaostrzenia traktuje rutynowo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dobrą reakcją na leczenie. Z drugiej strony często negatywny wywiad oraz różnorodność i niespecyficzność objawów związanych z aspiracją ciała obcego prowadzą do błędnej diagnozy. Dodatkowo leczenie przeciwastmatyczne może powodować czasowe złagodzenie objawów związanych z aspiracją ciała obcego i sugerować astmę jako pierwotną przyczynę choroby. Nierozpoznanie ciała obcego prowadzi do poważnych i nieodwracalnych następstw, które są konsekwencją zarówno pozostawania ciała obcego w drogach oddechowych, jak i konieczności stosowania intensywnego leczenia, np. glikokortykosteroidów systemowych czy wielokrotnej antybiotykoterapii.

 7. Ciało obce drzewa oskrzelowego jako przyczyna zaostrzenia astmy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ludmiła Bartoszewicz

  2009-03-01

  Full Text Available Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Częstość jej występowania w Polsce wśród populacji dziecięcej wynosi 8,6%. To choroba o podłożu zapalnym i każdy, nawet niespecyficzny bodziec prowokujący zmiany zapalne w układzie oddechowym, może przyczyniać się do jej zaostrzeń. Dzieci, zarówno z podejrzeniem astmy, jak i z już ustalonym rozpoznaniem, są częstymi pacjentami pediatry i lekarza rodzinnego. Postawiona diagnoza astmy nie zwalnia lekarza z czujności i indywidualnego rozważenia każdego przypadku. W artykule przedstawiono przypadek pacjenta z zaostrzeniem astmy, które wywołane było aspiracją ciała obcego do drzewa oskrzelowego. Początkowo wywiad w kierunku ciała obcego był negatywny. Pomimo intensywnego leczenia nie uzyskiwano zadowalającej odpowiedzi. Asymetria objawów osłuchowych nad płucami oraz obraz radiologiczny klatki piersiowej skłoniły do pogłębienia wywiadu oraz diagnostyki. Wykrycie ciała obcego i jego usunięcie pozwoliło na uzyskanie kontroli astmy i zapobiegło powikłaniom wynikającym z intensywnego leczenia dziecka. Nawrotowość przebiegu astmy i jej przewlekły charakter sprawiają, że lekarz kolejne zaostrzenia traktuje rutynowo, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z dobrą reakcją na leczenie. Z drugiej strony często negatywny wywiad oraz różnorodność i niespecyficzność objawów związanych z aspiracją ciała obcego prowadzą do błędnej diagnozy. Dodatkowo leczenie przeciwastmatyczne może powodować czasowe złagodzenie objawów związanych z aspiracją ciała obcego i sugerować astmę jako pierwotną przyczynę choroby. Nierozpoznanie ciała obcego prowadzi do poważnych i nieodwracalnych następstw, które są konsekwencją zarówno pozostawania ciała obcego w drogach oddechowych, jak i konieczności stosowania intensywnego leczenia, np. glikokortykosteroidów systemowych czy wielokrotnej antybiotykoterapii.

 8. Nudności i wymioty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mokrowiecka

  2010-12-01

  Full Text Available Nudności są nieprzyjemnym, niebolesnym odczuciem silnej, nieodpartej potrzeby zwymiotowania, z kolei wymioty polegają na gwałtownym wydaleniu treści żołądka przez usta w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha i klatki piersiowej. Nudności i wymioty mogą występować niezależnie od siebie, ale najczęściej są ze sobą powiązane. Nudności i wymioty powstają w odpowiedzi zarówno na bodźce fizjologiczne, jak i patologiczne. Zwykle jednak przewlekłe nudności i wymioty są objawem chorób przewodu pokarmowego lub innych narządów. Choroby przewodu pokarmowego i otrzewnej stanowią szeroką grupę chorób wywołujących nudności i wymioty, począwszy od nieżytu żołądkowo-jelitowego o ostrym infekcyjnym tle, przez zatrucie pokarmowe i nadwrażliwość pokarmową, do stanów ostrych – niedrożności jelita cienkiego lub/i grubego. Leki i toksyny, między innymi cytostatyki, są jedną z najczęstszych przyczyn nudności i wymiotów. Wśród innych przyczyn nudności i wymiotów można wymienić: choroby OUN prowadzące do zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego, choroby endokrynologiczne i metaboliczne (mocznica, kwasica ketonowa w cukrzycy, choroby tarczycy i przytarczyc oraz choroba Addisona, zawał ściany dolnej mięśnia sercowego, nudności i wymioty pooperacyjne. Nudności i wymioty jako choroby czynnościowe zostały ujęte w III kryteriach rzymskich w punkcie „Choroby czynnościowe żołądka i dwunastnicy”. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić czas trwania wymiotów, czas pomiędzy posiłkiem a wystąpieniem wymiotów, a także charakter treści wymiocin i inne objawy towarzyszące. Wywiad i badanie fizykalne dostarczają zwykle wystarczających informacji do postawienia prawidłowej diagnozy i ustalenia leczenia u większości chorych cierpiących na nudności i wymioty. Niektórzy pacjenci wymagają jednak badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych przed zastosowaniem odpowiedniej

 9. Rodzinne występowanie zespołu Treachera Collinsa – opis 6 rodzin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Kot

  2009-06-01

  Full Text Available Zaliczany do żuchwowo-twarzowych dyzostoz zespół Treachera Collinsa (TCS jest autosomalnym dominującym zaburzeniem rozwoju czaszki twarzowej. Występuje w populacji ogólnej z częstością 1/50 000 żywych urodzeń. Zespół ten powstaje na skutek wczesnych zaburzeń embriogenezy pierwszego i drugiego łuku skrzelowego. W 40% przypadków stwierdzono rodzinne występowanie zaburzeń, natomiast w 60% choroba ta jest wynikiem mutacji de novo w genie TCOF1, na chromosomie 5q32-q33.1. Gen TCOF1 składa się z 26 eksonów i koduje białko zwane treacle, złożone z 1411 aminokwasów. Opisano około 116 różnych mutacji TCOF1, spośród których najczęstsze są delecje. Obraz kliniczny TCS obejmuje: antymongoloidalne ustawienie szpar powiekowych, rozszczep powiek dolnych, zmniejszenie liczby rzęs, „językowate” owłosienie na policzkach, podniebienie wysoko wysklepione lub rozszczepione, makrostomię, niedorozwój kości jarzmowej oraz żuchwy, niedorozwój ucha zewnętrznego, środkowego, rzadziej wewnętrznego. Pacjenci wymagają wieloetapowego leczenia chirurgicznego, na które składa się: plastyka kości twarzy, rekonstrukcja małżowin usznych, korekcja antymongoloidalnego ustawienia szpar powiekowych, plastyka rozszczepionego podniebienia, plastyka powiek. Poza leczeniem chirurgicznym chorzy wymagają leczenia wielospecjalistycznego z udziałem pediatrów, laryngologów, logopedów i ortodontów. Ponieważ zakres i stopień deformacji obserwowanych w TCS jest rozległy, plan postępowania terapeutycznego powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. W pracy przedstawiono analizę 6 rodzin, w których obserwowano TCS. Autorzy przeanalizowali płeć i stopień pokrewieństwa chorych oraz zmianę nasilenia zaburzeń rozwojowych w kolejnych pokoleniach.

 10. Potrzeby i możliwości rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Potemkowski

  2015-08-01

  Full Text Available Specyfika stwardnienia rozsianego sprawia, że rehabilitacja pacjentów cierpiących na tę chorobę jest jednym z najtrudniejszych zadań rehabilitacji neurologicznej. Liczne objawy stwardnienia rozsianego znacznie obniżają jakość życia około 40 000 chorych żyjących w Polsce. Choć rehabilitacja nie zmniejsza istotnie częstości rzutów ani nie zatrzymuje progresji choroby, to – jeśli jest odpowiednio, nowocześnie prowadzona – poprawia nie tylko obiektywne wskaźniki, lecz także subiektywne samopoczucie i samoocenę, a w rezultacie daje możliwość wytworzenia pozytywnego obrazu siebie. Potrzeby polskich chorych są duże, ale dostępność rehabilitacji (zarówno ambulatoryjnej, jak i  stacjonarnej jest wysoce niesatysfakcjonująca. W związku z tym powinno się optymalizować jakość rehabilitacji prowadzonej przez chorych samodzielnie, w warunkach domowych. Duże znaczenie mają zatem wiedza pacjenta na temat wpływu rehabilitacji na chorobę i możliwych form leczniczych, jak również świadomość skutków zaniechania tej formy leczenia. Stwardnienie rozsiane, niezależnie od postaci, prowadzi do niepełnosprawności i obniżenia jakości życia, a to ogranicza samodzielność, niesie ze sobą ryzyko utraty pracy, utrudnia samoobsługę i swobodę w zakresie aktywności dnia codziennego. Istotna staje się rola rehabilitacyjnych zespołów terapeutycznych (specjaliści neurologii i rehabilitacji plus fizjoterapeuta, które powinny istnieć w każdej poradni diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego. Ustalenie przez taki zespół ubytków funkcji oraz określenie celów i planu postępowania pozwoliłyby na zmniejszanie skutków postępu choroby.

 11. Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Pasek

  2010-06-01

  Full Text Available Choroba Parkinsona (Parkinson’s disease, PD jest schorzeniem neurodegeneracyjnym ośrodkowego układu nerwowego, które charakteryzuje się klinicznie podstępnym początkiem i powolnym postępem objawów, zaś patomorfologicznie – zwyrodnieniem komórek części zbitej istoty czarnej zawierających barwnik neuromelaninę. Klinicznie objawy pojawiają się po zniszczeniu około 50% komórek istoty czarnej i spadku produkcji dopaminy. Choroba ta należy do chorób układu pozapiramidowego, w których stosuje się leczenie objawowe (farmakoterapia, rehabilitacja, co pozwala wydłużyć i utrzymać aktualną kondycję fizyczną. Stosuje się także leczenie operacyjne – neurochirurgiczne, którego celem jest poprawa jakości życia pacjentów (quality of life. Kompleksowa rehabilitacja powinna być wdrażana na każdym etapie choroby i prowadzona w sposób ciągły, nie tylko w warunkach szpitalnych, ale także ambulatoryjnie. Wykorzystanie różnych możliwości i metod terapeutycznych w znaczący sposób przyspiesza powrót pacjenta do optymalnej sprawności funkcjonalnej w zależności od stopnia zaawansowania choroby, a to z kolei jest podstawą sukcesu usprawniania. Rehabilitacja w chorobach neurologicznych stanowi bardzo ważne i szerokie zagadnienie. Jednocześnie jest jednym z najważniejszych elementów w procesie leczenia tych chorych. Autorzy w pracy przeglądowej przedstawili wybrane formy i metody ćwiczeń ruchowych, zabiegów fizykalnych oraz niektóre zasady postępowania rehabilitacyjnego pacjentów z chorobą Parkinsona, które powinny być realizowane w ramach kompleksowego leczenia.

 12. Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna w trybie wnioskowym, w kontekście poszanowania praw pacjenta poradni zdrowia psychicznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2010-12-01

  Full Text Available W niniejszej pracy została przedstawiona specyfika procedury umieszczenia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym na podstawie tzw. trybu wnioskowego, o którym mowa w art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Procedura ta posiada wyjątkowy charakter, gdyż nie wiąże się ona ze stanem bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Wnioskodawcą w sprawie są najczęściej: osoby bliskie pacjentowi lub organ do spraw pomocy społecznej. Sytuacja ta jest wyjątkowa, również dlatego że w większej część odbywa się ona na terenie poradni zdrowia psychicznego. Autorzy poświęcili też sporo miejsca zagadnieniu praw pacjenta zgłaszającego się do ww. typu poradni. W niniejszym artykule duży nacisk położono na zanalizowanie prawa pacjenta do uzyskania informacji na temat nie tylko swojego leczenia, ale też celu badania oraz okoliczności złożenia wniosku dotyczącego przymusowego leczenia. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na takie pytania, jak: czy w powyższej sytuacji lekarz ma prawo zataić przed badanym pewne informacje, zwłaszcza te, które mogą doprowadzić do pojawienia się konfliktu lub wywołać jego eskalację w rodzinie pacjenta? oraz czy w prezentowanej sytuacji dostrzec można okoliczności, które uprawniałyby zastosowanie przymusu bezpośredniego? Rozważania zobrazowano przypadkiem konkretnego pacjenta, który został skierowany do szpitala w wyżej przywołanym trybie.

 13. Występowanie dyskinez w przebiegu choroby Parkinsona leczonej preparatami lewodopy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Zaborowska

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Celem pracy była ocena występowania dyskinez podczas wieloletniego leczenia preparatami lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona. Materiał i metody: Materiał kliniczny stanowiło 103 chorych z chorobą Parkinsona (54 z dyskinezami, 49 bez dyskinez, w podobnej grupie wiekowej (64,37±6,94 vs 64,94±6,81 roku. Stan kliniczny oceniano wg skali Hoehn-Yahra, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, Mini-Mental State Examination (MMSE. W każdym przypadku wykonywano badanie tomografii komputerowej głowy w celu oceny zaników mózgu lub obecności zmian naczyniopochodnych. Dodatkowo wzięto pod uwagę obecność czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca. Wyniki: Chorzy z dyskinezami charakteryzowali się częstszym występowaniem nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, hipercholesterolemii i cukrzycy. W tej samej populacji stwierdzono częstszą obecność zaników korowych w tomografii komputerowej mózgu w porównaniu z grupą odniesienia (25 vs 8. Wśród chorych z dyskinezami dawki lewodopy były wyższe (1013,43±260,61 vs 877,55±216,46 mg, a czas leczenia dłuższy o średnio 2 lata. Wartości oceny w skali Hoehn-Yahra i UPDRS były zbliżone. Wnioski: W badaniach własnych u pacjentów z chorobą Parkinsona dyskinezy występowały częściej w przypadkach bardziej zaawansowanego procesu neurozwyrodnieniowego, co wiązało się z dłuższym czasem trwania objawów oraz stosowaniem wyższych dawek lewodopy. Korelowało to z częstszym w tej grupie występowaniem dodatkowych czynników ryzyka.

 14. Surgical site infection among patients after colorectal cancer surgery.

  Science.gov (United States)

  Banaszkiewicz, Zbigniew; Cierzniakowska, Katarzyna; Tojek, Krzysztof; Kozłowska, Elżbieta; Jawień, Arkadiusz

  2017-02-28

  Wstęp: Zakażenie miejsca operowanego występuje u 2,5-22,3% operowanych chorych. Jest ono wykładnikiem jakości leczenia na oddziałach zabiegowych i ma duży wpływ na jego koszt. Materiał i metodyka: Analizie poddano chorych, u których w obserwacji 30-dniowej wystąpiło zakażenie miejsca operowanego. Grupę wyjściową stanowiło 1581 chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego poddanych zabiegowi operacyjnemu w jednym ośrodku. Kryteriami wyłączającymi z badania były: brak wiarygodnej dokumentacji leczenia (szpitalnego lub ambulatoryjnego) i zgon chorego przed 30. dniem po operacji bez rozpoznanego zakażenia miejsca operowanego. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica 10. Wyniki: Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 262 chorych (16,6%). Najczęściej występującym było zakażenie miejsca operowanego (198 pacjentów; 12,52%). Stwierdzono, że wystąpienie tego powikłania zależne było od zaawansowania klinicznego raka, wieku chorych, chorób współtowarzyszących (cukrzyca i choroby kardiologiczne). Ponadto zauważono, że powikłanie to występowało znamiennie częściej u chorych operowanych w trybie pilnym z powodu powikłań oraz u tych, u których wyłoniono stomię jelitową. Nie stwierdzono natomiast zależności wystąpienia tego powikłania od płci chorych i lokalizacji guza nowotworowego. Wniosek: U chorych po operacji raka jelita grubego największe zagrożenie wystąpienia zakażenia miejsca operowanego wystąpiło u chorych po 75. roku życia, obciążonych cukrzycą i chorobami kardiologicznymi, z dużym zaawansowaniem klinicznym raka, operowanych w trybie ostrego dyżuru, u których konieczne było wyłonienie stomii jelitowej (a szczególnie kolostomii).

 15. PRACTALL – nowe zalecenia w leczeniu astmy u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Pawliczak

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego występującą u dzieci. Chociaż jej rozpoznawanie w większości przypadków oparte jest na wywiadzie i stosunkowo prostych badaniach dodatkowych, wydaje się, że choroba ta często pozostaje niezdiagnozowana przez lekarzy rodzinnych i pediatrów. Również leczenie astmy – choć stosunkowo proste – pozostawia wiele do życzenia. Taka sytuacja występuje nie tylko w Polsce, podobnie jest na całym świecie. W zależności od kraju lub kontynentu to samo dziecko chore na astmę może zostać poddane leczeniu różnego rodzaju. Dzieje się tak z wielu powodów, między innymi dlatego, że leczeniem astmy na świecie zajmuje się szerokie grono specjalistów, począwszy od lekarzy rodzinnych, przez pediatrów i pulmonologów, a na alergologach skończywszy. Dotychczasowe zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia astmy u dzieci stanowiły zaledwie część dokumentów poświęconych dorosłym pacjentom. Opublikowane niedawno zalecenia PRACTALL dotyczą diagnostyki i leczenia astmy oskrzelowej u dzieci. W niniejszej pracy zawarto omówienie tego ważnego konsensusu pediatrycznego, pierwszego ogólnoświatowego tak obszernego dokumentu poświęconego chorobie, która stanowi ważne wyzwanie dla lekarzy rodzinnych, pediatrów, pulmonologów dziecięcych i alergologów. Konsensus ten omawia i wprowadza do praktyki klinicznej większość najnowszych badań nad astmą oskrzelową i świstami u dzieci. Niektóre zmiany mają charakter nowatorski i przełomowy, gdy chodzi o diagnostykę i leczenie astmy dziecięcej. W poniższym artykule podjęto próbę omówienia najważniejszych elementów zaleceń PRACTALL.

 16. Tiagabina w zaburzeniach lękowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Pawełczyk

  2012-11-01

  Full Text Available Wiadomo, że pacjenci z zaburzeniami lękowymi uzyskują tylko częściową odpowiedź na stosowaną farmakoterapię i wymagają leczenia uzupełniającego. Głównymi lekami w terapii zaburzeń lękowych są selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI oraz benzodiazepiny. Niestety wielu chorych nie osiąga zadowalającej odpowiedzi na to leczenie lub doświadcza znaczących objawów ubocznych. Z tego względu farmakoterapia zaburzeń lękowych stanowi aktywne pole do badań, a obecne ich wyniki sugerują potencjalną skuteczność leków przeciwpadaczkowych w terapii tych zaburzeń. Do leków wykazujących działanie redukujące objawy lękowe należy tiagabina, selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu GABA. Kwas γ-aminomasłowy (GABA jest najważniejszym hamującym neurotransmiterem w ośrodkowym układzie nerwowym. Istnieją dowody, że GABA jest zaangażowany w etiologię zaburzeń lękowych, ale może być również skuteczny w ich leczeniu. Działanie tiagabiny polega na presynaptycznym blokowaniu transportera GAT-1, dzięki czemu ułatwiona zostaje neurotransmisja GABA. Ostatnie badania sugerują, że tiagabina z uwagi na ów mechanizm może wykazywać właściwości przeciwlękowe przy jednoczesnych umiarkowanych działaniach niepożądanych obejmujących mię- dzy innymi zawroty, bóle głowy oraz nudności. Badania dowiodły skuteczności tiagabiny w terapii uogólnionych zaburzeń lękowych, stresu pourazowego, jak również ataków paniki. Korzystny wpływ leczenia tiagabiną dotyczy zarówno przypadków stosowania jej w monoterapii, jak i w leczeniu uzupełniającym u pacjentów, którzy nie odnieśli satysfakcjonującej poprawy po wcześniejszej typowej terapii przeciwlękowej.

 17. Nowoczesna farmakoterapia kardiologiczna w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2013 roku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Filip M. Szymański

  2013-09-01

  Full Text Available W bieżącym roku Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology, ESC opublikowało nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, postępowania u chorych ze stabilną cho‑ robą wieńcową oraz wytyczne dotyczące chorób układu sercowo-naczyniowego w grupie pacjentów z cukrzycą. Częstość występowania wszystkich tych schorzeń w populacji ogólnej jest bardzo wysoka. W codziennej praktyce klinicznej lekarze, niezależnie od wykonywanej specjalizacji, bardzo często spotykają się z pacjentami z nadciśnie‑ niem tętniczym, cukrzycą czy chorobą wieńcową. Aby leczyć pacjentów zgodnie z najnowszymi zaleceniami, lekarze praktycy muszą stale pogłębiać swoją wiedzę. W kontekście publikacji nowych wytycznych szczególnie istotne jest zapoznanie się z wprowadzanymi zasadami dotyczącymi farmakoterapii – właśnie w stosunku do leczenia farma‑ kologicznego obserwowane w ostatnich latach zmiany są najbardziej dynamiczne i w bardzo wysokim stopniu wpły‑ wają na sposób postępowania z pacjentami. Niektóre ze stosowanych w kardiologii grup farmaceutycznych zyskują na znaczeniu, inne powoli zastępowane są nowymi substancjami. W obecnych wytycznych pozycja inhibitorów konwertazy angiotensyny, blokerów receptora angiotensynowego, statyn oraz kwasu acetylosalicylowego w lecze‑ niu oraz prewencji incydentów sercowo-naczyniowych została umocniona. Jednak w przypadku wymienionych grup leków bardzo istotny jest wybór substancji, która będzie spełniać oczekiwania dotyczące zarówno skuteczności działania, jak i bezpieczeństwa terapii. Poniższa praca, poza podsumowaniem najnowszych wytycznych ESC, pokazuje dowody naukowe potwierdzające skuteczność kliniczną takich substancji, jak ramipril, telmisartan, ator‑ wastatyna czy rosuwastatyna, u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

 18. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w chorobie Alzheimera: obecne strategie i terapie eksperymentalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Obecnie dostępne metody farmakologicznego leczenia zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD opierają się na potencjalizacji przekaźnictwa cholinergicznego (inhibitory cholinesteraz oraz modulowaniu przekaźnictwa glutaminianergicznego (memantyna. Leki te wywierają zauważalny efekt objawowy w zakresie nie tylko funkcji poznawczych, lecz także zachowania i codziennej aktywności. Ich wpływ na naturalny przebieg choroby nie został jak dotąd jednoznacznie potwierdzony i ze względu na mechanizm działania jest uwa- żany za mało prawdopodobny. Wraz z rozwojem badań genetycznych i molekularnych nad patogenezą AD do prób klinicznych wchodzą leki, które mają bezpośrednio oddziaływać na procesy odpowiedzialne za neurodegenerację i prowadzące do neurotoksycznego działania oligomerów i odkładania się w mózgu złogów białkowych. Niestety, przeprowadzone dotąd badania kliniczne zawiodły oczekiwania – nie potwierdziły skuteczności klinicznej i/lub wskazały na problemy z bezpieczeństwem leczenia. Najczęściej wymienianymi przyczynami tych niepowodzeń mają być podawanie leków w zbyt późnym stadium choroby i/lub niewystarczająco selektywne strategie doboru pacjentów, skutkujące włączaniem do badań chorych cierpiących na inne niż AD przyczyny zaburzeń poznawczych. Proponowaną odpowiedzią na niepowodzenia prób klinicznych ma być inkorporowanie biomarkerów procesu chorobowego do nowych badań.

 19. Etiologia, objawy i leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia według aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Adamska-Wełnicka

  2013-04-01

  Full Text Available Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW cechuje niejednorodny obraz kliniczny, z pogranicza przewlekłych, nie‑ sprecyzowanych chorób infekcyjnych, autoimmunologicznych, reumatologicznych oraz nowotworowych. Szybka diagnostyka i włączenie leczenia celowanego IZW są konieczne z uwagi na poważne rokowanie i bez‑ pośrednie zagrożenie życia pacjenta. W procesie IZW w obrębie zastawek serca tworzą się konglomeraty bak‑ terii, komórek zapalnych, płytek krwi i włóknika, zwane wegetacjami. Dotyczą najczęściej zastawek lewej strony serca. Wegetacje doprowadzają do miejscowej destrukcji wsierdzia oraz stanowią źródło zatorowości obwo‑ dowej. Najczęstszym objawem IZW jest gorączka, natomiast w badaniu przedmiotowym zwraca uwagę nowy szmer wysłuchiwany nad sercem, świadczący o uszkodzeniu zastawek lub nici ścięgnistych. Zdarza się, że pierwszym symptomem choroby są zaburzenia neurologiczne spowodowane udarem mózgu powstałym w mechanizmie zatorowym. W ostatnim czasie wzrasta liczba zachorowań na IZW związanych ze stosowa‑ nymi procedurami inwazyjnymi wewnątrzsercowymi z implantacją sztucznych zastawek oraz elektrod. Szczególną grupę chorych stanowią również narkomani, u których najczęściej dochodzi do zajęcia zastawek prawej strony serca. Głównym czynnikiem etiologicznym zapalenia wsierdzia są bakterie, wśród nich obecnie dominują zakażenia gronkowcowe. Rozpoznanie choroby opiera się na danych klinicznych, obrazie echokar‑ diograficznym oraz badaniach bakteriologicznych krwi. Leczeniem przyczynowym IZW jest antybiotykotera‑ pia wielolekowa prowadzona w warunkach szpitalnych. Konieczne jest ścisłe monitorowanie choroby i roz‑ ważenie wskazań do leczenia kardiochirurgicznego. Istotnym zagadnieniem są również metody zapobiegania zakażeniom wsierdzia. Zasady profilaktyki IZW na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznym modyfikacjom. Infekcyjne zapalenie wsierdzia wciąż pozostaje

 20. SISTEM PENYUSUNAN KEPEGAWAIAN PADA MANAJEMEN CALL CENTER DENGAN MULTI-CLASS PELANGGAN DAN MULTI-POOL SERVER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aidy Ilmy

  2005-07-01

  Full Text Available Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1\\:*{behavior:url(#ieooui } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Penelitian ini mempertimbangkan suatu model call center dari pengarahan berbasis ketrampilan. Model ini merupakan server yang bersifat homogen dan heterogen dengan sejumlah aliran masuk dan sejumlah kelompok agen, dengan tingkat kedatangan seketika yang diperbolehkan bersifat tergantung dengan waktu (time-dependent dan bersifat stokastik. Pelanggan yang tidak sabar menunggu untuk dilayani agen kemungkinan akan meninggalkan antrian dan terdapat biaya hukuman yang berhubungan dengan penundaan tersebut. Metoda penyusunan kepegawaian yang diajukan mengoptimalkan perimbangan antara biaya personel dan hukuman penundaan dengan melakukan pengembangan dan penjelasan suatu metoda praktis untuk mengukur jumlah kelompok agen. Dengan menggunakan suatu model stokastik fluida, metoda ini mereduksi permasalahan dalam penyusunan kepegawaian ke bentuk newsvendor problem, yang dapat dipecahkan secara numerik melalui suatu kombinasi linear programming dan simulasi Monte Carlo. Hasil penelitian dan analisa yang diperoleh, dimana dalam semua kasus untuk ukuran kelompok yang diperoleh dari hasil simulasi hampir mendekati optimal dengan hasil dari metode pendekatan yang diusulkan, sekitar 2%-3%..   Kata

 1. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 2. Ocena skuteczności metod fizykalnych w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet – przegląd badań = Evaluation of the efficacy of physical methods in the treatment of urinary incontinence in women - a review of research

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Weber-Rajek

  2015-03-01

  Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki   dr n. o zdr. Magdalena Weber-Rajek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz e-mail: magdawr69@gmail.com   Streszczenie Nietrzymanie moczu definiujemy jako objaw niekontrolowanego wycieku moczu przez cewkę moczową. Schorzenie to stanowi obecnie duży problem zdrowotny i społeczny. Fizjoterapia jest jedną z metod zachowawczego leczenia NTM. Artykuł zawiera przegląd  literatury dotyczącej metod fizykalnych stosowanych w leczeniu NTM w oparciu o artykuły zamieszczone w bazie PubMed oraz Medline.   Summary Urinary incontinence is defined as uncontrolled urine leakage through an urethra. This disease is a major health and social problem. Physiotherapy is one of the methods of conservative treatment of  urinary incontinence. The presented report contains a review of literature concerning physical methods in the treatment of urinary incontinence based of the articles included in PubMed and Medline.   Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, metody fizykalne, elektrostymulacja, stymulacja magnetyczna, biofeedback, terapia wibracyjna całego ciała.   Key words: urinary incontinence, physical methods, electrical stimulation, magnetic stimulation, biofeedback, whole body vibration.

 3. Certolizumab pegol w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wiland

  2011-08-01

  Full Text Available Wostatnich latach wyprodukowano i oceniono w wielu badaniachlaboratoryjnych i klinicznych nowy lek hamujący funkcje biologiczneczynnika martwicy nowotworu (tumour necrosis factor – TNF –certolizumab pegol. Dzięki pegylacji (dołączeniu do fragmentuFab przeciwciała neutralizującego TNF cząsteczki glikolu polietylenowegozwiązek ten wykazuje nieco odmienne właściwościw porównaniu z innymi lekami blokującymi TNF. W artykule przedstawionopodobieństwa i różnice mechanizmów działania, farmakokinetyki,metabolizmu, skuteczności klinicznej, wpływu na progresjęradiologiczną i bezpieczeństwa stosowania certolizumabuw porównaniu z innymi lekami biologicznymi hamującymi funkcjebiologiczne TNF w leczeniu chorych na reumatoidalne zapaleniestawów (tab. I–III. Badania kliniczne wykazały bardzo szybkąodpowiedź kliniczną na zastosowany certolizumab (tab. II, ryc. 1.Dodatkowo można z dużym prawdopodobieństwem przewidziećdługoterminową skuteczność tego leku, co może mieć istotnywpływ na farmakoekonomikę leczenia.

 4. Rytuksymab – miejsce w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Tłustochowicz

  2011-02-01

  Full Text Available Rytuksymab jest przeciwciałem powodującym niszczenie limfocytówB zaangażowanych w proces zapalny w chorobach autoimmunologicznych.W reumatoidalnym zapaleniu stawów jest zalecanyu chorych, u których utrzymuje się aktywny proces zapalny, mimoleczenia klasycznymi lekami modyfikującymi przebieg chorobyi lekami anty-TNF-α. U tych chorych jest lekiem bardzo skutecznym,skuteczniejszym niż inny lek z grupy anty-TNF-α. Rytuksymabmoże być stosowany przez wiele lat, a jego skuteczność utrzymujesię na tym samym poziomie. Najczęstsze zdarzenia niepożądanewystępują w czasie wlewu leku, są one głównie związane z uwalnianiemcytokin z limfocytów B. Częstość i natężenie tych reakcjiznacznie się zmniejsza po premedykacji glikokortykosteroidami,a także przy kolejnych podaniach leku. Innymi powikłaniami sąinfekcje, ale ich liczba nie jest większa niż w populacji chorych nareumatoidalne zapalenie stawów. W artykule przedstawiono praktyczneaspekty kwalifikacji chorego do leczenia rytuksymabemoraz sposób przygotowania i podawania wlewu.

 5. Geneza reumatoidalnego zapalenia stawów a możliwości terapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan H. Mackiewicz

  2010-02-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów należy do najbardziejzłożonych pod względem patogenetycznym chorób autoimmunologicznych.Czynniki (czynnik DR-β1 genetyczne i środowiskowestanowią o wrażliwości na chorobę. Nieznany mechanizm indukującypowoduje aktywację układu immunologicznego. Zakreszmian w różnych populacjach komórek i produkcja prozapalnychmediatorów chemicznych stwarza stan pewnego ,,chaosu biologicznego”.Kluczowe znaczenie ma derepresja genów w komórkachi przepływ sygnałów wewnątrz- i międzykomórkowych.Chorobę charakteryzuje bardzo indywidualny przebieg i nieprzewidywalnaodpowiedź na różne metody leczenia. Stosowane lekidziałają plejotropowo (metrotreksat – hamując proliferację aktywowanychkomórek bądź selektywnie na poszczególne elementyłańcucha patogenetycznego (antycytokiny.

 6. Czynniki prognostyczne progresji radiologicznej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wiland

  2010-08-01

  Full Text Available Możliwość przewidywania odległych konsekwencji reumatoidalnegozapalenia stawów ma zasadnicze znaczenie dla podejmowaniawłaściwych decyzji terapeutycznych u danego chorego. Markeryprognostyczne są pomocne w identyfikacji chorych o dużym ryzykuszybkiej progresji radiologicznej. Utwierdzają one lekarzaw decyzji o rozpoczęciu intensywnego leczenia u chorych z możliwąznaczną destrukcją stawów w ciągu następnych kilku lat.W artykule zaprezentowano pilotażowy model ryzyka dla przewidywaniaszybkiej progresji radiologicznej. W celu stworzenia tegomodelu posłużono się danymi, w tym wynikami badań radiologicznychpochodzącymi z badania ASPIRE, w którym porównywanomonoterapię metotreksatem z leczeniem skojarzonym metotreksatemi infliksymabem. W tym modelu wybrano wyjściowe parametry,które są łatwe do uzyskania w rutynowej praktyce klinicznej,takie jak: stężenie białka C-reaktywnego, wartość odczynuopadania krwinek czerwonych, liczbę obrzękniętych stawów orazmiano czynnika reumatoidalnego. Ten macierzowy model ryzykamoże być przydatny w ocenie ryzyka postępującego uszkodzeniastawów, szczególnie u chorych z wczesnym zapaleniem stawów.

 7. KARAKTERISTIK BATUBARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSES PENCAIRAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harli Talla

  2014-12-01

  Full Text Available Tujuan penelitian ini adalah mempelajari pengaruh karakteristik batubara terhadap proses pencairan dengan menggunakan metoda hidrogenasi katalitik. Sampel batubara yang digunakan adalah batubara Sorong dengan peringkat lignit dan batubara Mulia dengan peringkat sub bituminus. Proses pencairan dilakukan dalam sebuah otoklaf yang berkapasitas 5 liter dengan menggunakan pelarut antrasen dan katalis bijih besi. Kisaran suhu pencairan adalah 375ºC, 400ºC, 425ºC, dan 450ºC, sementara tekanan awal hidrogen ditetapkan 100 bar. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa karakteristik batubara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan. Konversi tertinggi batubara Sorong adalah 89,94% pada suhu 400ºC, sementara untuk batubara Mulia sebesar 87,28% pada suhu 450ºC

 8. Analiza štetnog uticaja vibracija na posadu u transportnim sredstvima vojske Srbije / Analysis of risks from crew exposure to vibrations in military transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Snežana B. Jovanović

  2009-10-01

  Full Text Available U radu je prikazana metoda za procenu rizika nastalog usled izloženosti čoveka vibracijama. Merenja vibracija koje se prenose na celo telo i na sistem šaka-ruka izvršena su za posadu helikoptera, rečnog broda i terenskog vozila. Izmerene vibracije ocenjene su prema kriterijumima 'štetnosti po zdravlje' i 'kvaliteta komfora'. / This paper presents test methods for assessing risks arising from human exposure to vibrations. The measuring of vibrations transmitted to the 'whole-body' and human 'hand-arm' system is carried out for helicopter, river boat and off-road vehicle crews. The measured vibrations are assessed according to the criteria of the 'health quality' level and the 'comfort quality' level.

 9. Treatment of radioactive liquid wastes at the Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences at Vinca, Yugoslavia; Obrada radioaktivnih otpadnih voda

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jankovic, O [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1969-07-01

  A survey of the past work on decontamination and disposal of radioactive liquid wastes is given. The procedure of collecting and disposal of radioactive liquid wastes being formed are described. Also a general view of tested and developed methods of coprecipitation and ion exchange for removal of radionuclides from liquid wastes is reported. Scheme of experimental plant based on precipitation processes and ion exchange, capacity 100 1/h, that should start to operate at the end of 1969 has been illustrated (author) [Serbo-Croat] Dat je prikaz dosadasnjeg rada na problemima dekontaminacije i odlaganja radioaktivnih otpadnih voda. Opisani su postupci sakupljanja i odlaganja nastalih radioaktivnih voda. Dat je pregled ispitivanih i razvijanih metoda koprecipitacije-talozenja i jonske izmene za uklanjanje radionuklida iz otpadnih voda. Prikazana je shema eksperimentalnog postrojenja baziranog na procesima talozenja i jonske izmene, kapaciteta 100 1/cas, koje treba da bude pusteno u pogon krajem 1969. godine (author)

 10. Mendeteksi Earning Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahim Abdurahim

  2015-12-01

  Full Text Available Artikel ini membahas perkembangan model-model yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya earnings management berdasarkan akrual (accrual-based models. Masing-masing model memiliki asumsi dan metoda yang berbeda dalam mendeteksi adanya earnings management. Masing-masing model memiliki kelemahan-kelemahan yang melekat disamping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Dari keempat model yang dapat digunakan untuk mendeteksi earnings management yaitu, Healy Model, DeAngelo Model, Jones model, Modified Jones model dan Industry model, diuji oleh Dechow et al. (1995, dalam hal tingkat keakuratannya dalam mendeteksi adanya earnings management. Masing-masing model diuji tingkat kemungkinannya memiliki kesalahan dalam mengukur adanya earnings management dengan tipe kesalahan I dan tipe kesalahan II. Hasilnya menunjukkan bahwa sangat penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang mendorong timbulnya earnings management yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Hasil lain diperoleh pula bahwa modified Jones Model (1991 memiliki kemampuan yang baik untuk mendeteksi adanya earnings management. 

 11. Konservatisme Akuntansi di Indonesia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hananto Andreas

  2017-04-01

  Dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas, perusahaan dihadapkan oleh pertimbangan yang salah satunya adalah penerapan konservatisme akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh company growth, profitability, dan investment opportunity set (IOS terhadap penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi dalam penelitian ini diukur menggunakan perhitungan total akrual. Total akrual adalah selisih antara laba sebelum extraordinary item ditambah dengan depresiasi dikurangi dengan arus kas operasi untuk mengetahui apakah perusahaan menggunakan konservatisme akuntansi tinggi atau rendah di dalam perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 114 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI di tahun 2012 dan 2013. Metoda pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Alat analisis yang digunakan untuk pengujian adalah regresi linier berganda yang sebelumnya harus lolos uji asumsi klasik. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan company growth, profitability dan investment opportunity set berpengaruh positif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

 12. Upajmo si biti starši. Praktično delovanje dveh sol za starše

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Jereb

  2005-12-01

  Full Text Available V prispevku predstavljam dva primera uspdne prakse sole za starSe. Prvi zasluzi pozornost, ker zajema vse potrebne vsebine za ozavdcanje starsev o kompleksnosti in konfliktnosti odnosov v druzini tako med zakoncema kot tudi med starsi in mladostniki. Program je pripravljen sistematicno, sreeanja so strukturirana in privlacna za starSe mladostnikov, ki marsikatero tezavo iz doma prepoznajo v stevilnih primerih iger vlog. Drugi, spanski primer, zasluzi pozornost predvsem zaradi aktivne vloge starsev pri pripravi na sreeanje, z leti vedno aktivnejSe vloge na srecanjih in v pogovorih v druZini, zaradi cesar je precej zahteven tako za voditelja kot za starSe, a sodee po izjavah starsev iskana in uspdna metoda dela s starsi.

 13. Využití možností IoT pro reinženýring podnikových procesů

  OpenAIRE

  Hujňák, Vilém

  2017-01-01

  Bakalářská práce se zabývá problematikou reinženýringu podnikových procesů s využitím možností Internetu věcí. V práci je navržena metoda implementace IoT procesním způsobem a ověřena na případové studii procesu zajištění pohybu oprávněných osob ve firemních prostorách s vyžitím vícefaktorové autentizace. The bachelor's thesis deals with the issue of Business Process Reengineering using possibilities of the Internet of Things. The thesis describes a method for implementing IoT solutions in...

 14. Ocena dokładności wyznaczania przestrzennego położenia punktów metodą biegunową

  OpenAIRE

  Preweda, Edward

  1997-01-01

  Położenie, wymiary czy też kształt wielu obiektów przemysłowych określa się na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. Kontrolowane obiekty reprezentowane są przez zbiory punktów położonych na ich powierzchni. Jedną z metod wyznaczania współrzędnych przestrzennych punktów jest metoda biegunową. W pracy wyprowadzono zależności określające macierz kowariancji dla współrzędnych punktów wyznaczanych tą metodą. Positions, dimensions or shape of many industrial objects are determined on the bas...

 15. ANALISIS BAURAN PEMASARAN, KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS DALAM KAITANNYA DENGAN PENJUALAN PADA JAMU NYONYA MENEER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Apriatni EP

  2016-03-01

  Full Text Available Loyalitas pelanggan (customer loyalthy tidak disangkal lagi telah menjadi tujuan strategis yang paling penting dari perusahaan kurun waktu belakang ini. Loyalitas pelangganhanya bisa diraih, jika betul-betul mengerti karakteristik dan kebutuhan pelanggan, serta menawarkan berbagai program loyalitas yang inovatif sesuai dengan kebutuhan mereka. pelanggan yang loyal akan sangan bermanfaat bagi suatu perusahan untuk mengembangkan pangsa pasarnya. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis atau tipe penelitian kausalitas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitina ini penggambilan sampel dilakukan secara accidental, sedangkan data dikumpulkan menggunakan metode angket (kuesioner terstruktur. Metoda yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan The Struktural Equation Modelling (SEM dari paket software statistik AMOS digunakandalam model dan pengujian hipotesis. Berdasarkan analisis factor (confirmatory factor analyse, menunjukkan dari tiga indikator atau dimensi yang diajukan untuk mengukur konstruk bauran pemasaran, kepercayaan, loyalitas dan penjualan dapat diterima. Berdasarkan analisa untuk mengevaluasi normalitas data menunjukkan bahwa data yang dgunakan/diumpulkan adalah normal.

 16. KOEFISIEN TANAMAN PADI SAWAH PADA SISTEM IRIGASI HEMAT AIR Crop Coefficient for Paddy Rice Field under Water Saving Irrigation Systems

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joko Sujono

  2012-05-01

  Full Text Available Traditional irrigation for paddy rice is the leading of consumer of water, about 80 % of the water resource availabilityused for irrigation purpose. This phenomenon is related to the way how to estimate the crop water requirement where crop coefficient for paddy rice (k (Prosida is always greater than one starting from planting up to nearly harvesting. In this research, a number of water saving irrigations (WSI systems for paddy rice cultivation using pots such asalternate wetting and drying (AWD, shallow water depth with wetting and drying (SWD, semi-dry cultivation (SDC, system of rice intensification (SRI, and  AWD with mulch (AWD-Mul were applied. The amount of irrigated water and when it should be irrigated depend on evapotranspiration rate, soil moisture condition and the WSI system used. For this purpose, daily measurement of the pot weight was carried out. Crop coefficient (k  is then caluculated as a cratio between crop and reference evapotranspiration computed using Penman-Montheit  method. Results show that up to 45 days after transplanting, the k of WSI treatments were around half of the k (Prosida values currently used for computing the water requirement, whereas at the productive stage the k of WSI systems were relatively equal (AWD, SDC to or greater (SRI, SWD than the k (Prosida. Based on the the k values, the AWD and the SDC systems could save much water compared to the SRI or the SWD. Water saving could be increased by applying the AWD with mulch. ABSTRAK Irigasi padi sawah dengan sistem tradisional merupakan sistem irigasi  yang boros air, hampir 80 % sumber air yang ada untuk irigasi. Hal ini tidak terlepas dari perhitungan kebutuhan air tanaman dengan nilai koefisien tanaman (k menurut Standar Perencanaan Irigasi (Prosida selalu lebih besar dari satu mulai dari tanam hingga menjelang panen.Dalam penelitian ini beberapa metoda budidaya padi hemat air seperti alternate wetting and drying (AWD, shallow water depth

 17. Motorické projevy laterality u osob středního věku a starších

  OpenAIRE

  Habartová, Lucie

  2008-01-01

  Název dielomové eráce: Motorické projevy laterality u osob středního věku a starších. Název v gnglickém jazyce: The Manifestations of Motoric Laterality of Middle-aged People and Elderly. Cíle eráce: Definovat, popsat lateralitu, zjistit stupeň laterality horní končetiny, dolní končetiny a oka. Zjistit vztah laterality horních končetin a očí, horních končetin a dolních končetin. Metoda: Lateralitu budeme zjišťovat na základě dotazníků a motorických testů. Testovaný soubor čítá 50 probandů ve ...

 18. Integration of Modeling in Solidworks and Matlab/Simulink Environments

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cekus Dawid

  2014-03-01

  Full Text Available W pracy opisano tok postepowania podczas budowy modeli symulacyjnych z wykorzystaniem programu SolidWorks i Matlab/Simulink. Tworzenie modelu symulacyjnego przebiega etapami, to znaczy najpierw opracowywany jest model geometryczny w programie SolidWorks, nastepnie dzieki mozliwosci wymiany danych, model CAD jest implementowany w srodowisku obliczeniowym Matlab/Simulink. Modele SimMechanics pozwalaja na sledzenie wielu parametrów, np. trajektorii, predkosci, czy przyspieszen dowolnych elementów układu złozonego. W pracy, jako przykłady modeli symulacyjnych opracowanych zgodnie z zaprezentowana metoda, pokazano modele laboratoryjnego zurawia samochodowego oraz zurawia lesnego. Modele te umozliwiaja wizualizacje zadanego - za pomoca wymuszen kinematycznych - cyklu pracy.

 19. Etnoarheologija – sadašnjost kao ključ za prošlost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Porčić

  2016-03-01

  Full Text Available Tema ovog teksta jeste etnoarheologija kao amalgam dve discipline, etnologije i arheologije. Cilj ovog rada je da ukaže na mogućnost veze između etnologije i arheologije, predstavljajući etnoarheologiju kao metodološki put ka pronalaženju načina da se dinamika ljudske aktivnosti poveže sa statikom arheološkog zapisa. Predstavljene i razmotrene su osnovne teorijske pretpostavke koje leže u osnovi etnoarheološkog metoda, a posebna pažnja je posvećena ideji o teoriji srednjeg opsega, nastaloj u kontekstu procesne arheologije. Ključni element teorije srednjeg opsega jeste etnoarheologija kao direktna spona između etnologije i arheologije. Takođe, autor razmatra mogućnosti povezivanja srpske arheologije i etnologije kroz etnoarheološku praksu.

 20. THE ATTITUDE, KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR OF TRADITIONAL BIRTH ATTENDANTS IN A RURAL AREA, UJUNG -BERUNG, WEST JAVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Alisjahbana

  2012-09-01

  Full Text Available Telah dilaksanakan suatu penelitian mengenai pengetahuan, sikap dan perbuatan dari para dukun bayi di desa Ujung Berung, yang letaknya kira-kira 15 km dari Bandung. Dukun yang diteliti berjumlah 45 orang dan 11 di antaranya telah mendapat latihan dari Dinas Kesehatan setempat. Metoda penelitian yang dipakai ialah wawancara, observasi langsung dan pengumpulan data morta­litas dan morbiditas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukun yang terlatih mempunyai pengetahuan dan sikap yang lebih baik daripada dukun yang tidak terlatih, namun tindakannya masih banyak yang tidak berbeda dengan cara tradisional. Frekuensi tetanus neonatorum misalnya masih tinggi pada bayi yang ditolong dukun terlatih. Untuk meningkatkan efektivitas dari pekerjaan dukun terlatih diperlukan bimbingan dan pertemuan berkala yang lebih teratur dari petugas kesehatan setempat.

 1. PENERAPAN PRINSIP BERMAIN SAMBIL BELAJAR DALAM MENGEMBANGKAN MULTIPLE INTELIGENCIA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (Study Kasus Di PAUD Daarul Piqri Kelurahan Leuwigajah Cimahi Selatan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yani Nurdiani

  2018-01-01

  Full Text Available Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yaitu masih kurang maksimal penerapan prinsip bermain sambil  belajar dalam mengembangkan multiple intelegencie anak usia dini. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu : konsep bermain sambil belajar, pengertian belajar, konsep pembelajaran PAUD, konsep pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa   PAUD Daarul Piqri menggunakan metoda bermain sambil belajar untuk meningkatkan multiple intelegensi anak. Kesimpulan dari penelitian ini  adalah bahwa belajar sambil bermain sangat efektif untuk dilakukan. Rekomendasi bahwa pembelajaran hanya berorentasi pada keberhasilan kognitif saja, sementara potensi guru sangat kreatif dan inovatif sehingga di sarankan agar para guru terus mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya

 2. Kontrola tačnosti rezultata u simulacijama Monte Karlo / Accuracy control in Monte Carlo simulations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nebojša V. Nikolić

  2010-04-01

  Full Text Available U radu je demonstrirana primena metode automatizovanog ponavljanja nezavisnih simulacionih eksperimenata sa prikupljanjem statistike slučajnih procesa, u dostizanju i kontroli tačnosti simulacionih rezultata u simulaciji sistema masovnog opsluživanja Monte Karlo. Metoda se zasniva na primeni osnovnih stavova i teorema matematičke statistike i teorije verovatnoće. Tačnost simulacionih rezultata dovedena je u direktnu vezu sa brojem ponavljanja simulacionih eksperimenata. / The paper presents an application of the Automated Independent Replication with Gathering Statistics of the Stochastic Processes Method in achieving and controlling the accuracy of simulation results in the Monte Carlo queuing simulations. The method is based on the application of the basic theorems of the theory of probability and mathematical statistics. The accuracy of the simulation results is linked with a number of independent replications of simulation experiments.

 3. ANALISIS KEHILANGAN MINYAK PADA CRUDE PALM OIL (CPO DENGAN MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vera Devani

  2014-06-01

  Full Text Available PKS “XYZ” merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit. Produk yang dihasilkan adalah Crude Palm Oil (CPO dan Palm Kernel Oil (PKO. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kehilangan minyak (oil losses dan faktor-faktor penyebab dengan menggunakan metoda Statistical Process Control. Statistical Process Control adalah sekumpulan strategi, teknik, dan tindakan yang diambil oleh sebuah organisasi untuk memastikan bahwa strategi tersebut menghasilkan produk yang berkualitas atau menyediakan pelayanan yang berkualitas. Sampel terjadinya oil losses pada CPO yang diteliti adalah tandan kosong (tankos, biji (nut, ampas (fibre, dan sludge akhir. Berdasarkan Peta Kendali I-MR dapat disimpulkan bahwa kondisi keempat jenis oil losses CPO berada dalam batas kendali dan konsisten. Sedangkan nilai Cpk dari total oil losses berada di luar batas kendali rata-rata proses, hal ini berarti CPO yang diproduksi telah memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan total oil losses kurang dari batas maksimum yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 1,65%.

 4. Perbaikan Metode Penghitungan Debit Sungai Menggunakan Cubic Spline Interpolation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Budi I. Setiawan

  2007-09-01

  Full Text Available Makalah ini menyajikan perbaikan metode pengukuran debit sungai menggunakan fungsi cubic spline interpolation. Fungi ini digunakan untuk menggambarkan profil sungai secara kontinyu yang terbentuk atas hasil pengukuran jarak dan kedalaman sungai. Dengan metoda baru ini, luas dan perimeter sungai lebih mudah, cepat dan tepat dihitung. Demikian pula, fungsi kebalikannnya (inverse function tersedia menggunakan metode. Newton-Raphson sehingga memudahkan dalam perhitungan luas dan perimeter bila tinggi air sungai diketahui. Metode baru ini dapat langsung menghitung debit sungaimenggunakan formula Manning, dan menghasilkan kurva debit (rating curve. Dalam makalah ini dikemukaan satu canton pengukuran debit sungai Rudeng Aceh. Sungai ini mempunyai lebar sekitar 120 m dan kedalaman 7 m, dan pada saat pengukuran mempunyai debit 41 .3 m3/s, serta kurva debitnya mengikuti formula: Q= 0.1649 x H 2.884 , dimana Q debit (m3/s dan H tinggi air dari dasar sungai (m.

 5. Oglašavanje poduzeća putem mobilnih uređenja

  OpenAIRE

  Cvitković, Verica

  2018-01-01

  Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da učinkovito prilagodi po...

 6. OGLAŠAVANJE PODUZEĆA PUTEM MOBILNIH UREĐAJA

  OpenAIRE

  Cvitković, Verica

  2017-01-01

  Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da učinkovito prilagodi po...

 7. UJI AKTIFITAS ANTINYAMUK MINYAK ATSIRI SEREH DAPUR DALAM BENTUK SEMPROT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yulianis S.Farm, M.Farm, Apt

  2018-03-01

  Full Text Available Minyak atsiri daun sereh dapur mengandung citronella dan geraniol, kandungan ini mempunyai aktivitas sebagai antinyamuk. Penelitian ini dilakukan dengan isolasi minyak atsiri menggunakan metoda destilasi air. Minyak atsiri daun sereh dapur diuji dengan konsentrasi 1%, 5%, 10%, dan 15%, kemudian disemprotkan kepada nyamuk, uji ini juga menggunakan  kontrol (- berupa zat pembawa tanpa minyak atsiri dan kontrol (+ berupa obat semprot yang beredar dipasaran. Hasil uji aktivitas antinyamuk terhadap 100% kematian nyamuk dengan konsentrasi 1%, 5%, 10%, dan 15% berturut turut diperoleh waktu kematian 3.05, 2.03, 1.1 dan 0.6 (menit dan detik, untuk kontrol (- tidak mempunyai aktivitas membunuh nyamuk, sedangkan kontrol (+ diperoleh waktu 20 detik. Kesimpulan uji aktivitas antinyamuk minyak atsiri daun sereh dapur diperoleh semakin besar konsentrasi, aktivitasnya semakin tinggi.Kata Kunci : Antinyamuk; Minyak atsiri; Sereh dapur.

 8. Segmentace hipokampu v MRI datech

  OpenAIRE

  Kodym, Oldřich

  2015-01-01

  Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie grafů. Následně je popsána me toda minimálního řezu grafem včetně algoritmů schopných tento minimální řez nalézt. Následuje popis její implementace pro segmentaci 2D a 3D obrazových dat. Metoda byla testována na zkušebních datech a poté implemetována jako modul pro software 3D...

 9. Prilog optimalnom projektovanju aktivnog sistema za oslanjanje vozila / A contribution to optimal design of vehicle active suspension system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miroslav Demić

  2005-05-01

  Full Text Available U ovom radu prikazanje sistem za aktivno oslanjanje vozila, uz korišćenje ravanskog modela vozila, bez filtera u povratnim spregama sistema za regulaciju. Za optimizaciju parametara PI kontrolera korišćena je metoda stohastičke parametarske optimizacije. Cilj optimizacije bio je istovremeno minimiziranje vibracijskih ubrzanja oslonjene mase i standardnog odstupanja sila u kontaktima točkova i tla, što poboljšava udobnost i ponašanje vozila na putu. / In this paper, an active suspension system is developed by use of a vehicle plane model without feedback filters in control system. A method of stochastic parameters optimization has been utilized in order to optimize PI controller parameters. The basic optimization goal was a simultaneous minimization of sprung mass acceleration and standard deviation of forces in tire-to-ground contact area, so as to improve vehicle comfort and handling performances.

 10. Řezání plazmou pomocí zařízení TransCut 300

  OpenAIRE

  Bergauer, Radek

  2009-01-01

  Tepelné dělení plazmou je progresivní technologie řezání materiálů. Kromě běžných zařízení s plynovou stabilizací je nová metoda založena na stabilizaci plazmy vodní parou. V této diplomové práci jsou ověřeny možnosti řezání parou stabilizovanou plazmou a výsledky jsou porovnány s klasickou vzduchovou plazmou. The thermal parting by plasma is progressive technology of material cutting. There is a new method based on the plasma stabilization by the steam, beyond common systems with gas stab...

 11. Solving the transport equation by Monte Carlo method and application for biological shield calculations; Resavanje transportne jednacine Monte Carlo metodom i njena primena u zadacima proracuna bioloskog stita

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kocic, A [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1977-07-01

  General sampling Monte Carlo scheme for neutron transport equation has been described. Programme TRANSFER for neutron beam transmission analysis has been used to calculate the neutron leakage spectrum, detector efficiency and neutron angular distribution of the example problem (author) [Serbo-Croat] U radu se najpre razmatraju osnovni problemi resavanja transportne jednacine i nacin kako Monte Karlo metoda omogucuje da se prevazidju neki od njih: visedimenzionalnost zadatka, problem dubokog prodiranja i dovoljno fino tretiranje efikasnih preseka. Dalje, govori se o iskustvima sa primenom Monte Karlo metode u Laboratoriji za nuklearnu energetiku i tehnicku fiziku i o primeni ove metode na probleme zastite. Na kraju dati su i analizirani ilustrativni primeri proracuna transporta neutrona kroz ravan sloj zastitnog materijala koriscenjem Monte Karlo programa TRANSFER (author)

 12. Problematika Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Widati Wulandari

  2017-12-01

  Full Text Available Makar dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia sering kali ditafsirkan terlalu luas dan karenanya menjangkau perbuatan yang tidak selayaknya dikategorikan sebagai tindak pidana yang mengancam keselamatan negara. Tulisan ini hendak menelusuri kembali pemaknaan dua konsep penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indie; WvSNI, yaitu aanslag maupun aanslag tot en feit. Metoda yang digunakan adalah metode penemuan hukum dan perbandingan hukum. Temuan terpenting adalah adanya kekeliruan penerjemahan istilah aanslag dan aanslag tot en feit secara otomatis sebagai makar dalam berbagai pasal KUHP. Koreksi terhadap itu seharusnya dilakukan agar penegakan hukum pidana tidak memunculkan ketidakadilan dalam wujud reaksi negara yang tidak proporsional dengan kadar kesalahan.

 13. Senyawa Bufadienolida yang bersifat Insektisida, Daigremontianin dari daun Cocor Bebek (Kalanchoe daigremontiana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tri Mayanti

  2017-03-01

  Full Text Available Dalam penelitian berkelanjutan untuk pencarian senyawa-senyawa yang bersifat insektisida daritanaman Kalanchoe (Cocor bebek Indonesia, diperoleh hasil bahwa ekstrak metanol daun Cocorbebek (Kalanchoe daigremontiana memberikan aktivitas insektisida yang kuat terhadap instar ke tigalarva ulat sutera (Bombyx mori. Ekstrak metanol yang diperoleh selanjutnya dipisahkan senyawasenyawanyamenggunakan partisi dengan pelarut organik dan kombinasi kolom kromatografi padasilika gel dan ODS sehingga dihasilkan satu senyawa aktif insektisida. Struktur kimia senyawa yangbersifat insektisida tersebut ditentukan dengan metoda spektroskopi dan perbandingan data spektrasenyawa analog yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya sehingga senyawa aktif insektisidatersebut diidentifikasikan sebagai senyawa turunan bufadienolida, daigremontianin. Daegremontianinmenunjukkan aktivitas insektisidal yang kuat terhadap instar ke tiga ulat sutera (Bombyx mori denganLD50 0,9 μg/g diet.

 14. Učenje po metodi AVS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karmen Špilek Štumberger

  1995-12-01

  Full Text Available Ker se učimo vse življenje, so učne metode in. pristopi zelo pomembni. Osrednja tema članka je sugestopedija in njen pomen za učenje odraslih. Georgie Lozanov je sugestopedijo utemeljil že leta 1960 kot del sugestologije, ki je temeljila na uporabi hetero- in avtosugestije v izobraževanju. Temelj sugestopedije je, da se mora posameznik znebiti svojih notanjih zavor in doživeti popuščanje napetosti. Sugestopedija ponuja različne tehnike za aktiviranje neizkoriščenih možganskih in telesnih sposobnosti. Pomembno je tudi vplivanje na podzavest z zvokom, besedami, recitacijo ali opazovanjem barv. Vse to naj bi povečevalo sposobnost pomnenja in izboljšalo koncentracijo. Metoda A VS je kombinacija tradicionalnih in avdiovizualnih metod in tehnik ter sprostitvenih tehnik, izpeljanih iz sugestopedije.

 15. Analyzátor kvality hovorů VoIP

  OpenAIRE

  Basel, Martin

  2014-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá metodami pro hodnocení kvality hovorů VoIP. Je zde vysvětlen rozbor protokolu RTP/RTCP a následné počítání statistik potřebných pro určení kvality hovorů. V této práci je také popsána metoda, která byla implementována do pluginů pro sondu FlowMon. Budete zde seznámeni s výsledky a s porovnáním s ostatními programy. This bachelor's thesis focuses on methods for evaluating quality of VoIP calls. You can read about analysis of RTP/RTCP packets and use this know...

 16. Recenzije, prikazi

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Lubomíra Havlíková, Peter Ivanič, Martin Hetényi: Po stopách sv. Cyrila a Metoda: výberová bibliografi a českýcha a slovenských prác za roky 1945 – 2011 = In the footsteps of St. Cyril ant Methodus: selective bibliography of works from Bohemia and Slovakia published in 1945 – 2011, Nitra, 2013. (Marijan ŠABIĆ); Tibor Neumann (prir.): A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458-1526) / Documenta Szapolyaiana I. Epistulae et litterae (1458-526), Budapest, 2012. (Stanko ANDRIĆ);...

 17. Automatická detekce mikroaneurizmat ve snímcích sítnice

  OpenAIRE

  Klímová, Markéta

  2013-01-01

  Diabetická retinopatie je závažná komplikace diabetu mellitus. Vzniká jako důsledek celkového poškození cév při hyperglykemii a je jednou z hlavních příčin slepoty. Prvními klinicky prokazatelnými projevy diabetické retinopatie jsou mikroaneurysmata. Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat detektor mikroaneurysmat ve snímcích sítnice. Teoretická část práce popisuje anatomii oka, diabetickou retinopatii a některé již existující metody detekce. Dále je popsána realizovaná metoda ...

 18. Fabrication of Ceramic Aggregate from Phosphogypsum and Power Plant Ash – Preliminary Studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sokołowski J.

  2013-12-01

  Full Text Available Z odpadów po produkcji kwasu fosforowego i po energetycznym spaleniu węgla spreparowano mieszanki fosfogipsowo- popiolowe z dodatkiem węgla, zgranulowano je oraz wyznaczono parametry spiekania aglomeratów w piecu muflowym, w atmosferze powietrza. Określono wytrzymałość mechaniczną granul kruszywa, ich porowatość i nasiąkliwość oraz porównano je z parametrami kruszywa handlowego. Wyznaczono ich skład chemiczny i fazowy. Wyniki badań wskazują, że zaproponowana metoda wysokotemperaturowej utylizacji fosfogipsu i popiołów elektrownianych ma potencjał aplikacyjny, który uzasadnia prowadzenie dalszych badań.

 19. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreja Ljubič

  2017-03-01

  Full Text Available Uvod: Demenca je kronično obolenje s tendenco upadanja kognitivnih sposobnosti obolelega. Uporaba metod za obvladovanje in trening osnovnih življenjskih aktivnosti, ki omogočajo daljše obdobje samostojnega življenja pacienta z demenco, je v tujini uveljavljena z različnimi novejšimi koomplementarnimi pristopi. Ena izmed uveljavljenih metod je pristop Marie Montessori, prilagojen odraslim pacientom z demenco. V članku je predstavljena metoda montessori pri obravnavi pacienta z demenco in njeni učinki na kakovost življenja pacienta z demenco. Metode: Uporabljena je bila deskriptivna raziskovalna metodologija s pregledom domače in tuje literature. Za prikaz pregleda petih preko spleta dostopnih podatkovnih baz in odločanja o uporabnosti pregledanih virov je bila uporabljena metoda PRISMA. V končni pregled literature je bilo ključenih 19 člankov, objavljenih do maja 2016. Za obdelavo podatkov je bil uporabljen model analize konceptov. Večina zajetih raziskav je bila izvedena v Združenih državah Amerike. Rezultati: Po pregledu raziskav so bila identificirana tri tematska področja: (1 vpliv metode montessori na sodelovanje in prizadevanje, (2 vpliv metode montessori na vedenje, povezano s hranjenjem, in (3 vpliv metode montessori na širšo skupino kognitivnih sposobnosti. Diskusija in zaključek: Kljub majhnemu številu člankov, ki opisujejo uporabo metode montessori pri obravnavi pacientov z demenco, metodo lahko predstavimo kot učinkovito. Avtorji raziskav ugotavljajo, da pristop ne le omogoča ohranjanje kognitivnih sposobnosti, temveč le-te celo izboljšuje.

 20. Identifikasi dan Penentuan Kadar Boraks dalam Lontong yang Dijual di Pasar Raya Padang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rizki Amelia

  2014-09-01

  Full Text Available AbstrakKeamanan makanan merupakan salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian terutama di negara berkembang seperti Indonesia, karena bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Penyebabnya adalah masih rendahnya pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab produsen pangan terhadap mutu dan keamanan makanan terutama pada industri kecil atau industri rumah tangga. Hal ini menyebabkan produsen sering menambahkan bahan kimia ke dalam produk makanan, salah satunya boraks. Konsumsi boraks dapat menyebabkan mual, muntah, kanker bahkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan penentuan kadar boraks pada lontong yang dijual di Pasar Raya Padang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan di Laboratorium FMIPA Universitas Andalas Padang dari bulan Januari sampai bulan Desember 2013. Identifikasi dan penentuan kadar boraks dilakukan terhadap 10 sampel lontong yang diambil secara random. Metoda yang digunakan adalah metoda titrasi dan menggunakan larutan standar NaOH. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 10 sampel, didapatkan tidak ada satupun sampel lontong yang mengandung boraks.Kata kunci: boraks, lontong, titrasiAbstractThe food safety is one of problems that should get attention, especially in developing countries like Indonesia, because it can gives a negative impact for health. The cause is lack of knowledge, skill, and responsibility for the quality and safety of food, especially in small industries or home industry. It causes producers often add chemicals to food products, one of which borax. Consumption of borax can cause nausea, vomiting, cancer and even death. This research was to identify and determination of borax in lontong which sold at Pasar Raya Padang. This was a descriptive study at The Chemistry Laboratory, Andalas University Padang from January to December 2013. The identification and determination of borax on 10 samples of lontong taken by random. The method used is titration

 1. Charakterystyka etiologiczna udarów mózgu leczonych w Klinice Neurologii UM w Białymstoku z analizą czynników ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Syta-Krzyżanowska

  2010-03-01

  Full Text Available Wstęp: W przeprowadzonych w Polsce badaniach epidemiologicznych stwierdzono utrzymujący się od kilkunastu lat wysoki współczynnik zapadalności na pierwszy w życiu udar mózgu, wzrastający wykładniczo z wiekiem oraz połączony z wciąż dużą śmiertelnością. Poznanie czynników ryzyka oraz wprowadzenie profilaktyki może istotnie zmniejszyć powyższe wskaźniki. Celem pracy było przeprowadzenie analizy epidemiologicznej pacjentów z udarem mózgu hospitalizowanych na Pododdziale Udarowym Kliniki Neurologii USK w Białymstoku. Uwzględniono w szczególności etiologię z czynnikami ryzyka oraz śmiertelnością w zależności od wieku i płci chorych. Materiał i metody: Rozpatrzono wszystkie przypadki pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii USK w Białymstoku z powodu udaru mózgu w ciągu pełnego roku kalendarzowego. Posłużono się ankietami prowadzonymi w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych (POLKARD. Obliczenia statystyczne wykonywano przy użyciu programu Statistica w wersji 8.0. Wyniki: Przeanalizowano wyniki 408 pacjentów, w tym 185 (45,3% kobiet oraz 223 (54,7% mężczyzn z rozpoznanym: krwotokiem podpajęczynówkowym – 6,9%, krwotokiem śródmózgowym – 12,5% oraz udarem niedokrwiennym – 80,6%. Etiologię zatorową pochodzenia sercowego zdiagnozowano u 39,4%, zakrzep dużych naczyń u 35%, natomiast udar zatokowy u 11,6% pacjentów. Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu było nadciśnienie tętnicze (81,2%, następnie migotanie przedsionków i choroba niedokrwienna serca (38%. Zmarło 11,6% chorych z udarem niedokrwiennym mózgu oraz 21,5% z udarem krwotocznym. Średnia śmiertelność wyniosła 13,5%. Wnioski: Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru mózgu było nadciśnienie tętnicze, które szczególnie często współwystępowało z dodatkowym czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Prowadzenie leczenia udaru mózgu w pododdzia

 2. Różnicowanie infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego i seronegatywnej spondyloartropatii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Maślińska

  2011-06-01

  Full Text Available Objawy infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego mogąimitować objawy spondyloartropatii seronegatywnych i wymagaćróżnicowania wśród tych jednostek chorobowych (tab. I. Spondyloartropatieseronegatywne to grupa zapalnych chorób przebiegającychz zajęciem stawów kręgosłupa i stawów obwodowych.Wśród zapaleń kości i szpiku infekcyjne zapalenie krążka międzykręgowegostanowi ok. 2–4% wszystkich przypadków. Poniżejprzedstawiono opis przypadku 18-letniego mężczyzny diagnozowanegoz powodu podejrzenia spondyloartropatii. U pacjentawystępowały: ból kręgosłupa o charakterze zapalnym, bóle stawówobwodowych oraz epizody stanów gorączkowych. Po wykluczeniuspondyloartropatii ostatecznie rozpoznano u pacjentainfekcyjne zapalenie krążka międzykręgowego. Dzięki diagnostycemetodą rezonansu magnetycznego możliwe było postawienie diag -nozy (ryc. 1, 2 oraz ocena skuteczności leczenia (ryc. 3, 4. Niew każdym przypadku infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowegomożliwe jest ustalenie czynnika etiologicznego, wówczasw leczeniu należy uwzględnić potencjalne czynniki ryzyka zakażeniaoraz najczęstsze patogeny, będące przyczyną spondylodiscitis,takie jak Staphylococcus aureus (w 50% przypadków i Escherichiacoli (23%. Brak klinicznej poprawy po 2 tygodniach optymalniecelowanej antybiotykoterapii drogą dożylną byłby wskazaniem doleczenia chirurgicznego.Womawianym przypadku rozpoznanie kliniczne potwierdził dobryefekt terapeutyczny prowadzonej antybiotykoterapii, wobec czegonie było wskazań do leczenia operacyjnego. Opisany przypadekwskazuje również na konieczność szybkiej oceny kręgosłupa pierwmetodąrezonansu magnetycznego u pacjentów z bólem zapalnymkręgosłupa i objawami ogólnymi wobec wątpliwości co do ich etiologiii braku wyjaśnienia ich przyczyny klasycznym zdjęciem radiologicznym.Ponieważ bardziej narażeni na infekcyjne zapaleniekrążka międzykręgowego są chorzy z obni

 3. Toksyczna nekroliza naskórka u pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową leczonego lamotryginą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Pawełczyk

  2010-06-01

  Full Text Available Zespół Stevensa-Johnsona (SJS i toksyczna nekroliza naskórka (TEN należą do potencjalnie zagrażających życiu manifestacji odczynów polekowych, których wystąpienie jest praktycznie niemożliwe do przewidzenia. Uważa się, że SJS i TEN mają podobną patogenezę, która dotychczas nie została dokładnie poznana, jednak prawdopodobnie wiąże się z indukcją odpowiedzi immunologicznej przez lek, w wyniku czego dochodzi do apoptozy keratynocytów na drodze swoistej cytotoksyczności komórkowej, humoralnej lub nieswoistej odpowiedzi immunologicznej mediowanej przez układ dopełniacza. Sądzi się, że SJS/TEN może powstawać także na drodze nieimmunologicznej: idiosynkrazji, nietolerancji lub reakcji rzekomoalergicznej. Za większość polekowych odczynów skórnych są odpowiedzialne sulfonamidy, antybiotyki beta-laktamowe oraz leki przeciwpadaczkowe. Leki należące do tej ostatniej grupy są powszechnie stosowane w psychiatrii, a największym ryzykiem wywołania SJS/TEN obarczone są karbamazepina, lamotrygina, walproinian. Autorzy pracy przedstawiają przypadek 28-letniego mężczyzny leczonego z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej, u którego w 12. dobie po włączeniu do leczenia lamotryginy wystąpiły rumieniowo-obrzękowe zmiany śluzówkowo- -skórne mające tendencję do zlewania i szybkiego uogólniania, prowadząc do martwicy i spełzania pozornie niezmienionego naskórka (dodatni objaw Nikolskiego. Znacznie nasilone były zmiany śluzówkowe, występowały liczne, głę- bokie owrzodzenia w obrębie jamy ustnej, nosowej oraz spojówek, co uniemożliwiało przyjmowanie pokarmów drogą enteralną. W badaniach dodatkowych obserwowano istotny wzrost niespecyficznych markerów stanu zapalnego (CRP, hipoproteinemię, hipokaliemię, podwyższone wartości D-dimerów oraz nieznacznie podwyższone wartości aminotransferazy alaninowej. Pomimo szybkiej diagnozy i odstawienia leku podejrzewanego o związek przyczynowy

 4. Astma w badaniach spirometrycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2010-06-01

  Full Text Available Astma i POChP to choroby charakteryzujące się zmiennym zwężeniem dróg oddechowych określanym jako „obturacja oskrzeli". Obturacja wywołana jest przez zapalenie błony śluzowej i przebudowę, które wynikają z napływu komórek zapalnych oraz działania różnorodnych mediatorów i cytokin. W procesie zapalnym zaangażowane są różne struktury i procesy określane jako „jednostka nabłonkowo-mezenchymalna". Rozpoznanie astmy opiera się na wywiadzie, badaniu alergologicznym i ocenie wskaźników spirometrycznych. Do podstawowych wskaźników stosowanych do właściwej interpretacji czynności płuc należą: FVC, FEV! i stosunek FEN^ do FVC. Stopień ciężkości zaburzeń wentylacji opiera się na ocenie wartości odsetka FEV! w stosunku do wartości należnej. Charakterystyczną cechą astmy jest zmienność objawów klinicznych i wskaźników spirometrycznych. Najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym obturację jest FEV1/FVC. Typowe wskaźniki spirometryczne to: prawidłowa FVC, obniżone FEV! i FEV1/FVC. Czasami FVC i FEV! są jednocześnie obniżone, a FEV1/FVC pozostaje w normie lub prawie w normie. Częścią badań funkcji płuc jest test odwracalności obturacji. Wzrost FEV! i/lub FVC >12% w stosunku do wartości wyjściowej i >200 ml stanowi dodatnią odpowiedź bronchodylatacyjną. Celem tego testu jest określenie, czy czynność płuc może poprawić się po wziewaniu 400 ^g salbutamolu lub po 2-8-tygodniowym leczeniu wziewnymi glikokortykosteroidami. Wskaźniki spirometryczne pozwalają ocenić ciężkość choroby i możliwość interwencji terapeutycznej. W celu diagnozowania astmy i oceny leczenia należy również dokonywać pomiaru nadreaktywności oskrzeli dróg oddechowych. Nadreaktywność oskrzeli jest bardzo czułym, lecz nieswoistym narzędziem dla celów diagnostycznych. Ujemny wynik testu wziewnego z metacholiną pozwala wykluczyć astmę, dodatni wynik testu potwierdza rozpoznanie astmy w w

 5. Powikłania neurologiczne współistniejące z niewydolnością nerek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Łukasik

  2010-03-01

  Full Text Available Powikłania neurologiczne w przebiegu niewydolności nerek, zarówno te spowodowane mocznicą, jak i wynikające z jej leczenia, dotyczą ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego, jak również tkanki mięśniowej i stanowią przyczynę zwiększonej śmiertelności u chorych z niewydolnością nerek. Pacjenci z niewydolnością nerek są szczególnie narażeni na rozwój encefalopatii mocznicowej, encefalopatii nadciśnieniowej, chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego bądź zespołów otępiennych. W tej grupie chorych częściej niż w populacji ogólnej rozwijają się mono- i polineuropatie, a choroby nerek należą do częstszych przyczyn zespołu niespokojnych nóg. Pomimo ciągłego postępu terapeutycznego wciąż nie ma skutecznego leczenia wielu tych powikłań, m.in. encefalopatii mocznicowej, miażdżycy, neuropatii czy miopatii. Co więcej, wprowadzenie dializoterapii rozszerzyło spektrum komplikacji o otępienie dializacyjne, krwawienia śródczaszkowe, zespół nierównowagi dializacyjnej, encefalopatię Wernickego i osmotyczną mielinolizę. Leczenie immunosupresyjne stosowane zarówno w chorobach nerek, jak i u chorych po przeszczepie nerki przyczyniło się do rozwoju oportunistycznych infekcji i nowotworzenia w ośrodkowym układzie nerwowym, ponadto niekiedy powikłane jest rozwojem odwracalnej tylnej leukoencefalopatii. Znajomość tych powikłań oraz ścisła współpraca między nefrologami i neurologami mogą przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności i poprawy jakości życia chorych z niewydolnością nerek. Należy przy tym pamiętać, że także patologie, które prowadzą do niewydolności nerek (szczególnie choroby układowe tkanki łącznej czy cukrzyca, powodują uszkodzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, a określenie rzeczywistej przyczyny bywa niemożliwe.

 6. Ciąża ektopowa – czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie = Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sowa

  2015-11-01

  4Katedra i Klinika Rehabilitacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy     Adres do korespondencji/ Address for correspondence: Magdalena Sowa Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Techników 3 85 – 801 Bydgoszcz           Streszczenie   Wprowadzenie: Ciąża ektopowa stanowi poważny problem kliniczny, w którym dochodzi do zagnieżdżenia komórki jajowej poza jamą macicy. Częstość jej występowania w ostatnich latach wykazuje tendencję wzrostową. Każde ektopowe zagnieżdżenie jaja płodowego stanowi stan zagrożenia życia dla kobiety ciężarnej. Mimo, iż znane są czynniki ryzyka nieprawidłowej implantacji blastocysty, nie ma skutecznych sposobów zapobiegania ciążom pozamacicznym. Cel pracy: Celem pracy była analiza czynników ryzyka, diagnostyki oraz współczesnych metod leczenia ciąży ekotopowej. Metodyka: W celu przedstawienia problemu posłużono się metodą analizy piśmiennictwa dostępnego w internetowych, medycznych bazach danych. Podsumowanie: Na przełomie ostatnich lat nastąpił rozwój zaawansowanych metod diagnostycznych, co przyczyniło się do wcześniejszego wykrywania patologii oraz umożliwiło wdrożenie odpowiedniego leczenia, dostosowanego do możliwości terapeutycznych zakładu opieki zdrowotnej oraz dalszych planów rozrodczych pacjentki. Obecnie trwają prace nad poznaniem czynników genetycznych, sprzyjających ektopii jaja płodowego.   Słowa kluczowe: ciąża ektopowa, diagnostyka, leczenie.         Summary   Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment Introduction: Ectopic pregnancy is a serious clinical problem, in which the egg cell is implanted outside the uterine cavity. Its incidence has been increasing in the last years. Each ectopic implantation of the ovum constitutes life-threatening condition for a pregnant

 7. Opryszczkowe zapalenie mózgu przebiegające w postaci szybko narastającego zespołu otępiennego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonej infliksymabem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Swarowska-Knap

  2011-06-01

  Full Text Available Przedstawiono przypadek 53-letniej chorej na reumatoidalnezapalenie stawów (RZS o ciężkim, opornym na standardoweleczenie przebiegu, leczonej wieloma lekami modyfikującymi przebiegchoroby (LMPCh oraz glikokortykosteroidami, u którejw trakcie leczenia antycytokinowego (infliksymabem wystąpiłyobjawy szybko narastającego zespołu otępiennego. Ze względu nacoraz powszechniejsze zastosowanie leków antycytokinowych nietylko w dziedzinie reumatologii, coraz częściej w literaturze światowejpojawiają się doniesienia o związanych z ich stosowaniemdziałaniach niepożądanych, w tym powikłaniach infekcyjnychi zaburzeniach ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenianeurologiczne obserwowano w trakcie leczenia wszystkimiinhibitorami czynnika martwicy nowotworów α (tumour necrosisfactor α – TNF-α. Wśród nich występowały: parestezje (65% chorych,zaburzenia widzenia związane z zapaleniem nerwu wzrokowego(40% chorych i splątanie (25% chorych. Ponadto, wgdanych literaturowych, u chorych na RZS leczonych immunosupresyjnieistnieje większe niż w populacji ogólnej ryzyko poważnychinfekcji oraz reaktywacji latentnych infekcji wirusowych,w tym infekcji wirusami z rodziny Herpesviridae i wirusem JC. Ze względu na możliwy związek szybko ujawniających się zaburzeńneurologicznych z leczeniem infliksymabem wysunięto u pacjentkipodejrzenie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii(progressive multifocal leukoencephalopathy – PML, będącej wynikiemaktywacji utajonej infekcji wirusem JC. W wykonanym badaniuMRI mózgowia stwierdzono obecność hiperintensywnychzmian zlokalizowanych w istocie białej oraz szarej płatów czołowychi skroniowych, które nie dawały efektu masy (ryc. 1. Lokalizacjazmian w płatach skroniowych była typowa dla opryszczkowegozapalenia mózgu (herpes simplex encephalitis – HSE, aleobecnie wiadomo, że podobne zmiany mogą także występowaćw PML. Obie neuroinfekcje mogą przebiega

 8. Skuteczność montelukastu w ambulatoryjnym leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów powyżej 15. roku życia w warunkach codziennej praktyki lekarskiej (real life study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Kupryś‑Lipińska

  2012-12-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa jest chorobą o podłożu zapalnym, dlatego leki o właściwościach przeciwzapalnych stanowią podstawę w terapii tej choroby. Takie działanie wykazują leki antyleukotrienowe. Leki te są rekomendowane przez ekspertów GINA w monoterapii alternatywnie do niskich dawek wGKS w 2. stopniu intensywności terapii lub jako terapia dodana do wGKS w wyższych stopniach intensywności leczenia astmy. Celem obecnego badania obserwacyjnego była ocena skuteczności montelukastu w warunkach codziennej praktyki lekarskiej u pacjentów ambulatoryjnych w wieku 15 lat i więcej, leczonych w Polsce z powodu przewlekłej astmy oskrzelowej. Do bada‑ nia włączono 11 250 pacjentów, u których lekarze z przyczyn medycznych niezależnych od udziału pacjenta w obserwacji włączyli montelukast w ostatnim miesiącu przed rozpoczęciem obserwacji. Dane były zbierane od pacjentów przez ich lekarzy prowadzących w ramach dwóch rutynowych wizyt lekarskich przeprowadzonych średnio w odstępnie 8 tygodni. Zastosowano jednolite, specjalnie przygotowane dla potrzeb badania kwestiona‑ riusze. średnia wieku uczestników badania wyniosła 36,79±15,62 roku (przedział od 15 do 90 lat. Kobiety sta‑ nowiły 52,09% respondentów. W chwili włączenia do obserwacji czas trwania astmy najczęściej wynosił między 2 a 5 lat. W 83,39% przypadków astma miała charakter atopowy. Przyczyną włączenia montelukastu u większo‑ ści pacjentów (58,74% była niedostateczna kontrola choroby, w 47,99% lekarze włączyli lek z powodu objawów astmy prowokowanych wysiłkiem, a w 40,85% wskazywali na istotny wpływ na decyzję współwystępowania aler‑ gicznego nieżytu nosa. W 11,35% przypadków montelukast stosowano w monoterapii, a u 87,6% badanych jako lek dodany do wziewnych glikokortykosteroidów. W ciągu 8 tygodni obserwacji istotnie wzrosła liczba pacjen‑ tów z całkowitą bieżącą kontrolą astmy z 8,22% (695 podczas pierwszej wizyty do

 9. Psychoterapia ADHD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Artur Kołakowski

  2010-09-01

  Full Text Available Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jedną z najczęstszych pediatrycznych, neurologicznych i psychiatrycznych przypadłości u dzieci. Większość wytycznych dotyczących postępowania w ADHD sugeruje zastosowanie metod niefarmakologicznych, a dopiero gdy te okażą się nieskuteczne, rozważenie dołączenia leczenia farmakologicznego. Jednak badania pokazują, że w przypadku zarówno skrajnie nasilonego obrazu klinicznego ADHD, jak i towarzyszących zaburzeń zachowania (zaburzenie opozycyjno-buntownicze i poważne zaburzenia zachowania według DSM-IV-TR leczenie farmakologiczne powinno być włączane równocześnie z innymi metodami terapeutycznymi. W ostatnich dwudziestu latach w leczeniu ADHD stosowano wiele metod niefarmakologicznych: terapię indywidualną, grupową, diety restrykcyjne lub suplementacyjne, EEG biofeedback, treningi uwagi, jednak tylko jedna z nich – samodzielnie lub w połączeniu z farmakoterapią – ma potwierdzoną krótkoterminową skuteczność w leczeniu ADHD: behawioralna modyfikacja zachowań. Podobne interwencje powinny być również przeprowadzane w środowisku szkolnym. W chwili obecnej w Polsce – tak jak i w europejskich wytycznych – zaleca się kompleksowe leczenie ADHD, w którym jednym z elementów może być leczenie farmakologiczne. W artykule omówiono kolejne metody, które powinny znaleźć się w takim programie terapeutycznym, poczynając od psychoedukacji pacjenta i rodziny (pacjent oraz rodzice powinni usłyszeć, jaka jest specyfika ADHD, w szczególności uzyskać informacje o trzech osiowych grupach objawów, etiologii, przebiegu, rokowaniu i planowanym leczeniu; wiedza rodziców, opiekunów, członków rodzin i nauczycieli na temat zaburzenia pozwala wdrażać odpowiednie elementy pomocy nadpobudliwemu dziecku, ale także bardzo często zdejmuje z niego „winę za objawy”, edukacji i motywowaniu nastolatka do leczenia, a kończąc na dołączaniu specyficznych rodzaj

 10. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku ziarniniaka grzybiastego rozpoznanego wstępnie jako actinic reticuloid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

  2010-07-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides – MF to chłoniako niskiej złośliwości, wywodzący się z obwodowych komórek T,pierwotnie zajmujący skórę. Cel pracy: Przedstawienie trudności diagnostycznych i terapeutycznychw MF. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek dotyczący 72-letniejpacjentki z MF, objętej opieką przez Klinikę od października 2007 dowrześnia 2009 roku. Zmiany skórne miały cechy melanoerytrodermii,a obraz histopatologiczny wycinków ze zmian nie upoważniał do rozpoznaniarozrostu złośliwego. Początkowo rozpoznawano osutkępolekową oraz actinic reticuloid. Rozpoznanie MF ustalono dopiero po19 miesiącach obserwacji. Na skórze chorej wystąpiły zmiany rumieniowo-naciekowe, które w badaniu histopatologicznym miały cechyMF. Dwa miesiące później chora zmarła, mimo leczenia cytostatycznegoi naświetlań szybkimi elektronami. Wnioski: Przedstawiony przypadek potwierdza trudności diagnostycznewynikające z podobieństwa wczesnych okresów chłoniaka dodermatoz o podłożu zapalnym. Wyjątkowo niepomyślny przebieg choroby– pacjentka zmarła po 2 latach od momentu ustalenia rozpoznania– uzmysławia także ograniczenia możliwości terapeutycznych,szczególnie w zaawansowanych stadiach MF.

 11. Czaszkogardlak – rzadki łagodny guz nowotworowy - opis przypadku = Craniopharyngioma – rare benign tumor – case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamila Woźniak

  2016-08-01

  • 2.        Katedra i Klinika Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu     Streszczenie Czaszkogardlak (guz Erdheima, łac. craniopharyngioma to stosunkowo rzadki, łagodny guz nowotworowy o lokalizacji wewnątrzczaszkowej, wywodzący się z pozostałości kieszonki Rathkego. Nazwę craniopharyngioma wprowadził Harvey Cushing w 1932. Jedne z pierwszych prób operacyjnego leczenia guza podjął Ludvig Puusepp w 1923 roku. Objawy kliniczne zależą od lokalizacji guza. Są to przede wszystkim objawy wynikające z ucisku masy guza na sąsiadujące struktury anatomiczne. Autorzy przedstawiają opis przypadku klinicznego, leczonego operacyjnie w Klinice Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy z rozpoznanym w badaniu histopatologicznym craniopharyngioma.   Słowa kluczowe: czaszkogardlak, craniopharyngioma, guz Erdheima, nowotwór łagodny.     Abstract Craniopharyngioma (Erdheima tumor is a relatively rare benign tumor of intracranial location, derived from the remnants of Rathke's pouch. The name craniopharyngioma introduced Harvey Cushing in 1932. One of the first attempts at surgical treatment of the tumor took Ludvig Puusepp in 1923. Clinical symptoms depend on the site of a tumor. These are primarily the symptoms resulting from the comppression of the tumor mass on adjacent anatomical structures. The authors present a clinical case operating treated in the Department of Neurosurgery, Neurotraumatology and Pediatric Neurosurgery, Dr Antoni Jurasz University Hospital No.1 in Bydgoszcz histopathological diagnosed with craniopharyngoma.   Key words: craniopharyngioma, Erdheima tumor, benign tumor.

 12. Wybrane aspekty komunikacji terapeutycznej w kontekście kontaktu z pacjentem chorym psychicznie = Selected aspects of communication in the context of therapeutic contact with the patient mentally ill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Paweł Biegański

  2016-09-01

  e-mail: malwina.tudorowska@gmail.com         Streszczenie: Komunikacja terapeutyczna jako część procesu porozumiewania się pomiędzy pacjentem a personelem medycznym jest istotnym elementem leczenia począwszy od diagnozy. Celem całego procesu jest wzmocnienie sfery psychicznej ze względu na różnorodność przebiegu choroby. Wsparcie terapeuty poprzez odpowiednie komunikowanie się nie jest procesem psychoterapeutycznym a reakcją na stan chorobowy pacjenta i jego sytuację życiową. Czynnikami wzmacniającymi tego typu komunikację są nawiązanie dobrych relacji oraz wprowadzenie interwencji terapeutycznych. Porozumiewanie się z pacjentem chorym psychicznie wymaga szczególnego zaangażowania poprzez otwartość, zrozumienie, akceptację. Należy minimalizować bariery wynikające z uwarunkowań fizycznych, społecznych tak aby budować zaufanie pacjenta tak aby proces komunikacji był jak najbardziej efektywny.   Słowa kluczowe: komunikacja, komunikacja terapeutyczna, choroba psychiczna Abstrakt: Therapeutic communication as part of the process of communication between the patient and the medical staff is an important element of treatment from diagnosis. The aim of the whole process is to strengthen the psychiatric due to the variety of the disease. Support therapist through appropriate communication is not a psychotherapeutic method but a reaction to the condition of the patient and his life situation. Factors reinforcing this type of communication is to establish good relations and the introduction of therapeutic interventions. Communication with the patient mentally ill requires special commitment through openness, understanding, acceptance. We should minimize the barriers stemming from the conditions of physical, social, in order to build the confidence of the patient so that the process of communication as effective as possible.   Key words: communication, therapeutic communication, mental illness

 13. Asenapina – nowy lek przeciwpsychotyczny drugiej generacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Artur Kucia

  2010-06-01

  Full Text Available Asenapina jest nowym lekiem przeciwpsychotycznym, dopuszczonym w 2009 roku przez FDA do leczenia ostrych epizodów schizofrenii oraz epizodów manii i epizodów mieszanych związanych z chorobą afektywną dwubiegunową typu I u dorosłych. Nazwa handlowa asenapiny w USA to Saphris, natomiast proponowana w Unii Europejskiej to Sycrest. Planowana na rok 2010 rejestracja europejska ma objąć analogiczne wskazania, z wyjątkiem epizodów mieszanych w przebiegu CHAD. Asenapina wykazuje duże powinowactwo i wysoką swoistość w stosunku do receptorów dopaminowych, serotoninowych, adrenergicznych i histaminowych. Lek jest metabolizowany do dwóch nieaktywnych metabolitów, a okres jego połowicznej eliminacji wynosi mniej więcej 24 godziny. Asenapina jest dostępna w postaci tabletek podjęzykowych, zapewniających optymalne i szybkie wchłanianie leku. Dawka zalecana w schizofrenii to 5 mg dwa razy na dobę, w CHAD typu I zaleca się rozpoczęcie terapii od 10 mg dwa razy dziennie. Badania kliniczne z użyciem asenapiny wykazały w stopniu statystycznie znamiennym jej skuteczność w zmniejszaniu nasilenia zarówno objawów pozytywnych i negatywnych schizofrenii, jak i objawów manii. We wszystkich badaniach lek był dobrze tolerowany. Najczęściej pojawiającymi się działaniami niepożądanymi były: bezsenność, nadmierna senność, bóle głowy i przyrost masy ciała, których nasilenie oceniono jako łagodne lub umiarkowane.

 14. Nawracające obwodowe porażenie nerwu twarzowego – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Figlus

  2014-07-01

  Full Text Available Zespół Melkerssona–Rosenthala jest klasycznie definiowany jako triada objawów pod postacią nawracającego obwodowego porażenia nerwu twarzowego, obrzęku w obrębie twarzy oraz języka pofałdowanego. Etiologia choroby nie została jednoznacznie potwierdzona – prawdopodobnie jest wieloczynnikowa, z dominującym mechanizmem reakcji autoimmunologicznej o typie nadwrażliwości późnej. Istotny może być także wpływ infekcji, chorób ogólnoustrojowych oraz urazów. Nie wyklucza się również predyspozycji genetycznej. Postaci pełnoobjawowe są rzadkie, a przypadki niepełnoobjawowe stanowią problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny, mimo coraz liczniejszych opisów przypadków klinicznych. W artykule zaprezentowano przypadek pacjenta z nawracającym porażeniem nerwu twarzowego i językiem pofałdowanym, u którego rozpoznanie ustalono po 18 latach od wystąpienia pierwszego objawu choroby. Po przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej zdiagnozowano niepełny zespół Melkerssona–Rosenthala i włączono standardowe leczenie, nie uzyskując jednak satysfakcjonujących efektów terapeutycznych. W pracy zwracamy uwagę na heterogenny obraz kliniczny pacjentów, wynikający z kolejnego pojawiania się objawów, na różnorodne podejścia terapeutyczne, brak jednoznacznych wytycznych co do strategii leczenia oraz potrzebę współpracy lekarzy różnych specjalności w celu ustalenia tego rzadkiego rozpoznania.

 15. Zmiany czynności kory ruchowej mózgu po leczeniu botuliną u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i spazmem kończyn dolnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavel Hok

  2011-12-01

  Full Text Available Miejscowe skurcze toniczne to powszechnie spotykany objaw stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex, SM. Do ich zwalczania coraz częściej stosowany jest zastrzyk domięśniowy botuliny typu A. Do analizy statystycznej zaakceptowaliśmy 4 z 10 badanych pacjentów z SM i spastycznością kończyn dolnych oraz 5 zdrowych wolontariuszy. Pacjenci zostali poddani badaniu fMRI trzykrotnie: w tygodniu przed zastrzykiem botuliny A, a następnie w 4. i 12. tygodniu po iniekcji. Podczas badań fMRI probanci wykonywali zginanie i prostowanie stawu kolanowego według planu blokowego, przy czym faza czynna zamieniała się z fazą spoczynku w 15-sekundowych odstępach. Obraz przeciętnej aktywacji pacjentów podczas pierwszej sesji wskazywał, w porównaniu z grupą kontrolną, na istotny wzrost aktywacji obustronnej kory czuciowo-ruchowej płatu czołowego i ciemieniowego. Podczas drugiej sesji w 4. tygodniu aktywacja zmalała do tego stopnia, że statystycznie nie różniła się od zdrowej kontroli. Z kolei w obrazach trzeciej sesji po 12 tygodniach odnotowano w związku z wygaśnięciem efektu botuliny A ponowny wzrost aktywacji niemal do objętości pierwotnej. Wnioski: Stwierdzamy, że aktywacja kory ruchowej odzwierciedla zmiany w obwodowym układzie nerwowym zachodzące podczas leczenia za pomocą botuliny A, w czym prawdopodobnie pośredniczą zmiany w aferentacji. Jest to nowe odkrycie, aczkolwiek nie wykracza poza stwierdzenia podobnych badań przeprowadzonych innymi metodami.

 16. Farmakoterapia zaburzeń behawioralnych towarzyszących otępieniu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń zachowania i objawów neuropsychiatrycznych u chorych otępiałych (behavioural and psychological symptoms of dementia, BPSD była przedmiotem wielu badań klinicznych. Ich wyniki nie pozwalają niestety na sformułowanie prostych zaleceń. Leki przeciwpsychotyczne (zwłaszcza II generacji okazały się względnie skuteczne w zwalczaniu pobudzenia i agresji, ale ich działanie na objawy psychotyczne jest wątpliwe. Poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków przeciwpsychotycznych (zwłaszcza ryzyko ostrych zdarzeń sercowo-mózgowych i związanej z nimi śmiertelności w znaczący sposób ograniczają ich wykorzystanie. Leki przeciwdepresyjne, szczególnie z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI, wykazują podobną skuteczność w zwalczaniu pobudzenia i objawów psychotycznych jak leki przeciwpsychotyczne, co wobec lepszej tolerancji zachęca do ich szerszego stosowania. Inne grupy leków (w tym przeciwdrgawkowe i benzodiazepiny, pomimo teoretycznych przesłanek sugerujących możliwą skuteczność, w randomizowanych badaniach nie zostały ocenione jako wystarczająco efektywne (i bezpieczne, aby rekomendować ich szersze wykorzystanie. Rutynowe stosowanie zasady hierarchicznego postępowania w BPSD (najpierw staranna diagnostyka, w tym wykluczenie majaczenia, następnie interwencje niefarmakologiczne i optymalizacja leczenia inhibitorami cholinesterazy i/lub memantyną, a dopiero w trzeciej kolejności zastosowanie leków psychotropowych pozwala na ograniczenie farmakoterapii w tej szczególnie wrażliwej grupie pacjentów.

 17. Socio-economic status and the duration of pulmonary tuberculosis symptoms in women treated at the Mazovian Treatment Centre of Tuberculosis and Lung Diseases in Otwock.

  Science.gov (United States)

  Błachnio, Maria; Zielonka, Tadeusz M; Błachnio, Antoni; Jagodziński, Jacek

  2014-01-01

  The prevalence of tuberculosis depends on various factors such as migration, homelessness, malnutrition, unemployment, bad life conditions and the aging of a society. The aim of this study was to evaluate tuberculosis in females treated at the Mazovian Treatment Centre of Tuberculosis and Lung Diseases (Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy) in Otwock, regarding the context of demographic, social and professional status of female patients. The duration of the illness and the extent of radiographic changes were also taken into consideration. The study was carried out retrospectively. The medical documentation that was evaluated concerned 100 women, aged between 20 and 92, hospitalized at the Mazovian Treatment Centre of Tuberculosis and Lung Diseases in Otwock in the years 2005 and 2006 due to bacteriologically confirmed tuberculosis. Most women with tuberculosis lived in cities (65%), 32% of the evaluated patients lived in villages and 3% were homeless. 1/3 of females were under 40 years of age, and 1/3 were over 60 years of age. Only 29% of the women were professionally active and 25% were unemployed. 60% of women were not married. 35% of women with tuberculosis were bringing up children and 7% had abandoned their offspring. More than 1/3 of women had had tuberculosis symptoms for more than half a year before tuberculosis was diagnosed. 40% of women with tuberculosis had small radiological changes (1 to 2 lung fields); however, 26% of them had extensive changes covering 4 to 6 lung fields. The majority of women with tuberculosis in the Mazovian district are single, over 40 years old, unemployed inhabitants of cities. 30% of women in the study group had had symptoms for more than 6 months before tuberculosis was diagnosed. 40% of women with tuberculosis had very extensive radiological changes covering 4 to 6 lung fields.

 18. Zarys działalności neurologiczno-neurochirurgicznej w Instytucie Reumatologii w Warszawie w drugiej połowie ubiegłego wieku i dziś

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tadeusz Styczyński

  2011-10-01

  Full Text Available Większość chorób, którymi zajmuje się reumatologia, przebiegaz bólem i/lub uszkodzeniem ośrodkowego bądź obwodowegoukładu nerwowego. Szczególnie często dotyczy to chorób kręgosłupa,zarówno zwyrodnieniowych z przepuklinami krążkówmiędzykręgowych, degeneracją stawów międzykręgowych, destabilizacjąkręgów lub stenozą kanału kręgowego, jak i choróbo podłożu immunologiczno-zapalnym (reumatoidalne zapaleniestawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i inne.Stwarza to szerokie pole do współpracy naukowej i klinicznejlekarzy reumatologów, neurologów, neurochirurgów i ortopedów.W założonym przed 60 laty Instytucie Reumatologii znalazło sięmiejsce także dla Kliniki Neurologicznej, która później, powprowadzeniu leczenia chirurgicznego przyjęła nazwę KlinikiSpondylo-Neurochirurgii. Zaowocowało to opublikowaniem ponad350 prac naukowo-badawczych, rozdziałów książek, skryptówi broszur popularnonaukowych. Głównym przedmiotem działalnościklinicznej było i jest leczenie zachowawcze lub chirurgicznezespołów bólowych kręgosłupa z uszkodzeniem układu nerwowego,co odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu z uwagi nadużą zachorowalność.

 19. Ocena urodynamiczna nietrzymania moczu po radykalnej prostatektomii - studium przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Święcicki

  2010-06-01

  Full Text Available Nietrzymanie moczu po radykalnej prostatektomii we wczesnym okresie po zabiegu występuje u około 30% operowanych, natomiast w okresie późnym, ponad rok po zabiegu, objawy wysiłkowego nietrzymania moczu utrzymują się u około 5% badanych chorych. Obiektywnych danych na temat przyczyn i nasilenia nietrzymania moczu może dostarczyć kompleksowe badanie urodynamiczne. Zasadnicze znaczenie dla rokowania zależne jest od stopnia dysfunkcji aparatu zwieraczowego. Cel pracy: Celem pracy była ocena możliwości diagnostycznych pooperacyjnego nietrzymania moczu u chorego po prostatektomii radykalnej, na podstawie diagnostyki urodynamicznej. Materia! i metody: W pracowni urodynamicznej 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką (WSKzP wykonano kompleksowe badanie urodynamiczne u chorego skarżącego się na nietrzymanie moczu 12 miesięcy po radykalnej prostatektomii. W ramach badania wykonano przepływ cewkowy, cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe oraz profiłometrię spoczynkową. Wyniki: Maksymalne ciśnienie zamknięcia cewki moczowej było wyraźnie obniżone, do wartości 8 cm H20, c o sugerowało obecność wysiłkowego nietrzymania moczu. Stwierdzono również objawy niestabilności wypieracza oraz cechy uszkodzenia mechanizmu zwieraczowego. Wynik ten miał duże znaczenie dla dalszych możliwości leczenia chorego. Wnioski: Kompleksowe badanie urodynamiczne ma istotne znaczenie w diagnozowaniu chorych z pooperacyjnym nietrzymaniu moczu.

 20. Kompleksowe postepowanie leczenicze nowotowrów gruczołu sutkowego = Comprehensive therapeutic treatments methods of mammary gland carcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Paweł Mieszkowski

  2015-07-01

  Mieszkowski Jan1, Pastwik Magdalena2, Stejbach Karolina2, Przybyłowicz Magdalena2, Pijankowska Edyta2     1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy   Autor do korespondencji: mgr farm. Jan Mieszkowski e-mail mieszkowskijan@gmail.com   Słowa kluczowe: gruczoł sutkowy, kancerogeneza, mammografia, chemioterapia, mastektomia. Key words: mammary gland, carcinogenesis, mammography, chemotherapy, mastectomy.   Streszczenie:             Nowotwory piersi są obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem wśród kobiet na świecie, z liczbą nowo zdiagnozowanych zachorowań w 2012 roku na poziomie 1 670 000 pacjentek.  Wśród zgonów z powodu chorób nowotworowych, nowotwór piersi jest pierwszą, w krajach mniej rozwiniętych i drugą (po nowotworach płuc w krajach rozwiniętych przyczyną zgonów kobiet. W Polsce obserwuje się ciągły wzrost zachorowań na nowotwory piersi. Najczęściej nowotwory piersi wykrywane są u kobiet w wieku 50 - 69 lat, jednak ostatnio obserwowany jest wyraźny wzrost zachorowań u kobiet młodszych.             W ostatnim dwudziestoleciu nowe strategie profilaktyczne pozwalają na wykrywanie rozwoju choroby we wczesnym jej stadium,  zwiększając znacząco szansę pacjentek na dłuższe życie lub wyzdrowienie. Niezmiennie jednak leczenie nowotworów piersi  pozostaje procesem długotrwałym i nie dającym gwarancji na zahamowanie rozwoju zmian chorobowych i wyzdrowienie. Skuteczność terapeutyczna stosowanych metod leczenia jest bardzo zróżnicowana i wymaga każdorazowo indywidualizacji, oraz zastosowania odrębnych strategii leczenia (chirurgia, farmakoterapia, fizjoterapia, psychoterapia, które pozwolą na poprawę ogólnego stanu zdrowia chorego, spowolnienie progresji choroby lub poprawę komfortu życia.             Niniejszy artykuł jest próbą usystematyzowania dostępnych metod diagnostyki i

 1. Platelet indices in Philadelphia-negative chronic myeloproliferative neoplasms / Indicii plachetari de volum în neoplasmele mieloproliferative cronice Philadelphia-negative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olteanu Ariela-Ligia

  2015-06-01

  Full Text Available Introducere: Neoplasmele mieloproliferative cronice cromozom Philadelphia negative (Ph-MPN -policitemia vera (PV, trombocitemia esenţială (TE şi mielofibroza primară (MP - sunt caracterizate de o rată mare de complicaţii trombotice, parţial date de activarea trombocitară. Trombocitele mari sunt mai active, cu o funcţie procoagulantă crescută şi au rol patogenic demonstrat în tromboza arterială şi venoasă. În studiul nostru am încercat să stabilim dacă indicii trombocitari (MPV, PDW, P-LCR, furnizaţi de analizoarele de hematologie în hemoleucograma completă, sunt modificaţi la pacienţii diagnosticaţi cu Ph-MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Material şi metodă: Hemoleucograma, ce a inclus şi indicii trombocitari, a fost determinată la 102 pacienţi Ph- MPN şi la 102 subiecţi sănătoşi cu ajutorul analizorului de hematologie Sysmex XS 1000i (metoda impedanţei, iar testele biochimice (glucoza şi parametrii metabolismului lipidic, pe analizorul Architect c8000. Prezenţa mutaţiei JAK2 V617F, la pacienţii cu Ph-MPN, a fost evidenţiată prin tehnica ARMS-PCR. Rezultate: Indicii de volum plachetari (IVP măsuraţi prin metoda impedanţei, nu au fost semnificativ modificaţi la pacienţii cu Ph-MPN comparativ cu cei ai subiecţilor sănătoşi. Totuşi, am observat o moderată corelaţie între valoarea acestor indici şi prezenţa mutaţiei JAK2V617F, fără însă a se atinge o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic. IVP au fost crescuţi la micul subgrup de pacienţi trataţi cu anagrelide şi scăzuţi la cei trataţi cu simvastatin, comparativ cu pacienţii care nu au primit aceste terapii. Concluzii: Folosind metoda impedanţei în determinarea indicilor trombocitari, în studiul nostru nu am demonstrat o diferenţă semnificativă între valorile indicilor trombocitari la pacienţii cu Ph- MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Sunt necesare studii ulterioare pentru a demonstra o

 2. UPAYA PERBAIKAN KUALITAS KERUPUK UDANG TIPE MILD-B PADA PT. INDOSIGMA SURYA CORPORATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naniek Utami Handayani

  2012-02-01

  Full Text Available Perusahaan makanan adalah satu bisnis yang menghasilkan makanan untuk manusia. Salah satu bentuk makanan adalah kerupuk udang. Perusahaan makanan berkembang luas di Indonesia. Banyak perusahaan di dalam dan juga luar negeri aktif dalam hal ini. Konmpetisi membuat setiap perusahaan mencari cara untuk mampu berdiri. Tak terkecuali PT. INDOSIGMA SURYA CORP. Salah satu usaha PT. INDOSIGMA SURYA CORP untuk mampu bertahan sebagai satu industri makanan di Indonesia adalah tidak berhenti meningkatkan kualitas produk yang mana mereka hasilkan. Tetapi dalam proses produksi masih ditemukan produk cacat dan rework dalam jumlah tinggi. Sebagian besar produk rework terjadi pada jenis Mild B dari kerupuk udang karena Moisture Content level (MC tidak sesuai standar. Laporan ini bertujuan untuk mencari dan meneliti penyebab Moisture Content level (MC tidak sesuai dari standar sehingga didapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Metoda yang digunakan dalam laporan ini adalah Sig Sigma dengan proses tahap adalah DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control. Dari penerapan metoda dihasilkan perbaikan untuk PT. INDOSIGMA SURYA CORP untuk mengurangi sejumlah produk rework. Kata kunci : Sig Sigma, MC (Moisture Content, Kerupuk udang               Food Manufacturing is a business that produce food for human. One of forming food that is prawn crisply. Food manufacturing expand in Indonesia. A lot of good company own in and also abroad active in this. Tighten emulation make every company look for the way of in order to still able to stand up. Do not aside from PT. INDOSIGMA SURYA CORP. One of effort of PT. INDOSIGMA SURYA CORP in order to able to hold out as one of food industry in Indonesia is non-stoped to improve the quality of product which they yield. But from the production process remain to be found defect product and high rework. Mostly rework happened in type Mild B of  prawn crisply because Moisture Content level (MC inappropriate from the

 3. Demografické cílení internetové reklamy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Václav Stříteský

  2014-12-01

  Full Text Available Významnou roli v oblibě internetu jako reklamního média hrají široké možnosti cílení. Ačkoli současné technologie umožňují využívat data získaná sledováním uživatelského chování, tradiční způsob cílení reklamy pomocí afinity je stále široce používaný. Cílem článku je prostřednictvím analýz dat projektu NetMonitor zhodnotit možnosti tradičního způsobu demografického cílení dle pohlaví a věku na českém internetu. Výsledky ukazují, že v určitých případech může být tradiční metoda cílení s využitím afinity efektivní. Jedná se zejména o cílení na muže a mladší uživatele. Na druhé straně tato metoda generuje určitou část zbytečných zobrazení reklamy mimo cílovou skupinu. To je problematické zejména při cílení na starší věkovou skupinu uživatelů. Lze tak očekávat postupné rozšiřování modernějších technik cílení internetové reklamy, které jsou založeny na sledování uživatelských dat.

 4. The use of Curcuma longa extract to control Edwardsiella tarda infection on Clarias sp.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinamella Wahjuningrum

  2015-05-01

  Full Text Available ABSTRACT  Target production of catfish in aquaculture can be reached by suppressing the pathogenic bacterial infection. Previous works had shown that turmeric Curcuma longa has antibacterial activity. The objectives of this research were to determine the best method of extraction and to evaluate the efficacy of turmeric extract as feed additive to control Edwardsiella tarda disease in catfish culture. Briefly, the objective was achieved through in vitro assay based on inhibition ability of extraction method against E. tarda, while the following objective was obtained through in vivo assay based on their survival during challenge test either as preventive or curative measurement. A complete randomized design with three replications was used for each assay. Furthermore, challenge test was done by mean intraperitoneal injection at concentration 106 cfu/mL of E. tarda (LD50. The results showed that 15 minutes decoction method allowed the best inhibition with diameter 7.42 mm of clear zone and then curative measurement using turmeric extract could be the best application against E. tarda since it gave 86.67% of survival. Clinical signs such as swelling, hemoraghic, body ulcer, gastroentritis and gaseous captivity were observed on challenged fish. However, there were no significant different among treatments for specific growth, body weight, and absolute length parameters.  Keywords: Edwardsiella tarda, extraction, turmeric, catfish, inhibition zone  ABSTRAK Peningkatan produksi ikan lele dapat dicapai melalui pencegahan infeksi penyakit bakterial. Hasil beberapa penelitian membuktikan bahwa kunyit Curcuma longa terbukti memiliki zat aktif yang bersifat antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari metode ekstraksi terbaik dan mengevaluasi efektivitas penambahan ekstrak kunyit pada pakan untuk pengendalian patogen Edwardsiella tarda pada ikan lele. Metoda ekstraksi kunyit diuji secara in vitro dengan metoda zona hambat, sedangkan efikasi

 5. Pengaruh Suhu dan Lama Pencelupan Benang Katun pada Pewarnaan Alami dengan Ekstrak Gambir (Uncaria gambir Roxb

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Failisnur Failisnur

  2016-06-01

  Full Text Available Natural dyes re-extraction of raw gambier was used as a dye on cotton yarn. Al2 (SO43, FeSO4 and CaO was used as a mordant with post-mordanting method. Dyeing process was done through a few stages; re-extracting of raw gambier, bleaching of cotton yarn, dyeing with gambier solution extract, mordanting with post-mordanting method, and finishing. Dyeing process was carried out at temperature of 30, 50, and 70⁰C with dyeing time 5, 15, and 25 minutes. Analysis of tannin content and particle size was conducted on raw gambier, gambier solution extract and remaining of dyeing solution. Cotton yarn which had been dyed with extracts of gambier evaluated its tensile strength, elongation, shrink yarn, intensity, color direction, and color fastness. The result showed that the hidhest color streght was obtained at 70⁰C dyeing and 25 minutes dyeing time using CaO mordant. Color fastness to 40⁰C washing with the use of CaO modant was good (4. The value of rubbing and light fastness was good until very good (4-5 for all treatments. All treatments with the same mordant shown to have similar of color direction visually, however quantitatively each of sample had a different significant on intensity and direction of colors.ABSTRAKPewarna alam gambir digunakan sebagai pewarna pada benang katun melalui  ekstraksi ulang dari gambir asalan.  Al2(SO43, FeSO4 dan CaO digunakan sebagai mordan dengan metoda pasca mordanting. Proses pencelupan dilakukan melalui tahapan; ekstraksi ulang gambir asalan, pengelantangan benang katun, pencelupan dengan larutan ekstrak gambir, pemordanan dengan metoda pasca mordanting, dan finishing. Proses pencelupan dilakukan pada suhu 30, 50 dan 70⁰C dengan lama pencelupan 5, 15 dan 25 menit.  Analisis kadar tanin dan ukuran partikel dilakukan terhadap gambir asalan, larutan ekstrak gambir dan larutan sisa pencelupan. Benang katun yang telah diwarnai dengan ekstrak gambir dievaluasi kekuatan tarik, mulur, mengkeret benang

 6. Pengaruh Kecepatan Homegenisasi Terhadap Sifat Fisika dan Kimia Krim Nanopartikel dengan Metode High Speed Homogenization (HSH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galuh Suprobo

  2015-06-01

  Full Text Available Nanoparticle cream is the development of nanotechnology in cosmetics fields for improving the function of cream. High speed homogenization (HSH is one of the methods for creating nanoparticle cream. In this research, the use of natural materials based palm oil derivative  such as stearic acid, cetil alcohol, cetil stearil alcohol was chosen in nanoparticle cream producing by using HSH methods.The speed variable of  homogenization of 1000 rpm, 1500 rpm, 2,000 rpm and 2,500 rpm  intended to find out the influence of speed toward the  properties of cream product. The observation result showed the influence on physical display in term of texture but not in homogeneity , stability and cream color. The pH of the product during two months storage for all variables were still stable. The particle size was increased in the homogeneity of speed at 2000 rpm and 2500 rpm. In this research has produced the cream in particle size from 239.86 to 358.10 nm which enter in nanoparticle category 50 nm to 1000 nm. The stability of nanoparticle cream product in the range of 97,20 to 98%.ABSTRAKKrim nanopartikel merupakan pengembangan nanoteknologi di bidang kosmetik untuk meningkatkan fungsi krim tersebut. High speed homogenization (HSH merupakan salah satu metoda dalam pembuatan krim nanopartikel. Pada penelitian ini, krim nanopartikel dibuat menggunakan bahan baku alami turunan kelapa sawit yaitu asam stearat, setil alkohol, setil stearil alkohol dengan metoda HSH. Variabel kecepatan homogenisasi pada 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm dan 2500 rpm dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kecepatan terhadap sifat-sifat krim. Hasil menunjukkan bahwa perubahan kecepatan homogenisasi dalam reaktor berpengaruh terhadap tampilan fisik dari segi tekstur, akan tetapi tidak mempengaruhi terhadap kehomogenan, stabilitas dan warna krim. Dari pengamatan selama 2 bulan penyimpanan diketahui tidak terjadi perubahan pH selama penyimpanan untuk keempat variabel. Ukuran partikel

 7. CONSIDERAŢII PRIVIND IMPORTANŢA METODEI DE CALCULAŢIE A COSTULUI PE COMENZI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana MIHAILA

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol este prezentată o modalitate de organizare a contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor prin metoda pe comenzi. Sunt tratate etapele de derulare a metodei de calculaţie a costului pe comenzi, respectiv rolul conta­bilului de gestiune în derularea şi implementarea acestei metode. Din punct de vedere teoretic şi aplicativ, sunt abordate etapele metodologice parcurse în contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor.Concluziile formulate vizează organizarea contabilităţii de gestiune; entitatea trebuie să aplice cea mai eficientă metodă de calculaţie, ba chiar şi o combinaţie de metode de calculaţie – clasice şi moderne, în concordanţă cu parti­cularităţile tehnologiei şi organizării producţiei, precum şi cu cerinţele unei administrări eficiente. Totodată, sunt abor­date şi avantajele pe care le oferă metoda pe comenzi, de unde derivă şi importanţa acestui subiect. CONSIDERATIONS ON THE IMPORTANCE OF THE JOB-ORDER COSTING SYSTEM The authors present a method for the organization of the management accounting and job-order costing. Consideration has been given to the stages of the job-order costing system, as well as to the role of the accountant in the application and implementation of such method. The authors have adopted a theoretical and applicative approach in regard to the methodological stages covered by the management accounting and the costing method.The article ends with the authors' conclusions regarding the organization of the management accounting. In this respect, it outcomes that an entity is to apply the most efficient costing method and, moreover, a combination of classical and modern costing methods, in accordance with the specific features of the manufacturing process and production engineering, as well as the efficient management requirements. The authors have also shed light on the advantages offered by the job-order costing system, and the resulting

 8. PENILAIAN SAHAM PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PROPERTI DALAM RANGKA INITIAL PUBLIC OFFERING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rifki Khoirudin

  2017-05-01

  Full Text Available This research aimed to estimate fair value per share of PT Pembangunan Perumahan Properti Tbk. as a comparison value to the offered price, set at the time of Initial Public Offering (IPO. This research also aimed to determine whether the price offered at the time of IPO was undervalued or overvalued. Information used in this research was in the form of secondary data of PT Pembangunan Perumahan Properti, financial report of comparable companies, and stock prices of comparable companies. The analyzing tools used to determine the fair value per share were discounted cash flow method and relative valuation method. The discounted cash flow method was performed through: projection of the financial statements i.e. the balance sheet and income statement, projection of Free Cash Flow to Equity (FCFE, determination of the discount rate, determination of terminal value, and determining the estimated value of the equity. The relative valuation method was established by searching, choosing and determining the appropriate multiple of comparable companies in similar bussines. Multiples used were: Price Earnings Ratio (PER, Price to Book Value (PBV, and Price to Sales Ratio (P/S. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai wajar per lembar saham PT Pembangunan Perumahan Properti sebagai nilai pembanding bagi harga penawaran yang telah ditetapkan pada saat Initial Public Offering (IPO. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah harga penawaran yang ditetapkan pada saat IPO berada dalam kondisi undervalued atau overvalued. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa laporan keuangan PT Pembangunan Perumahan Properti, laporan keuangan perusahaan pembanding, dan data harga saham perusahaan pembanding. Metoda analisis yang digunakan untuk menentukan nilai wajar per lembar saham adalah Discounted Cash Flow dan Relative Valuation. Analisis metoda Discounted Cash Flow dilakukan dengan cara: proyeksi laporan

 9. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE – MODELE REPREZENATIVE INTERDISCIPLINARE LANSATE DE K.POPPER ŞI G.BACHELARD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile ŢAPOC

  2018-05-01

  Full Text Available În articol sunt abordate posibilităţile investigaţionale ale modelelor elaborate de K.Popper şi G.Bachelard, ce se înscriu în orizontul cercetării interdisciplinare. Atât metoda raţionalismului critic a lui K.Popper, cât şi metoda recurentă a lui G.Bachelard utilizează din plin resursele cunoaşterii raţionale, obiective. Anume natura acesteia a permis transfor­marea metodologiei interdisciplinare în tehnologie de producere a cunoştinţelor prin computere, fapt ce a dus la pro­gresul civilizaţiei, concomitent cu criza culturii. Specialistul, în inter­de­pendenţă cu computerul, a devenit instrument comod în rezolvare a problemelor civilizaţionale, omul, însă, cu problemele sale legate de cultură: finalitatea existenţei, realizarea de sine spirituală ş.a., este pus în sarcina­ cercetărilor transdisciplinare.THE METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH – REPRESENTATIVE INTERDISCIPLINARY MODELS, INTRODUCED BY K.POPPER AND G.BACHELARDThe current article focuses on possibilities of research offered by the models, developed by K.Popper and G.Bachelard, as placed in the sphere of interdisciplinary study. Both the method of critical rationalism by K.Popper, as well as the recurrent method of G.Bachelard use abundantly the resources of rational, objective knowledge. It is the nature of the latter that allowed for the transformation of interdisciplinary methodology into a technology of knowledge production by computers, which lead to the progress of civilization, along with the crisis of culture. A specialist in computer interdependency has become a convenient tool in solving civilization problems, whereas the man overwhelmed by his cultural problems – the finality of his existence and others – falls into the realm of interdisciplinary research.

 10. Oprava klínovitosti vzorků pro měření v laserové spektroskopii

  OpenAIRE

  Schiffer, Štěpán

  2016-01-01

  Jednou z oblastí využití metody LIBS je tvorba chemických map zkoumaných vzorků. Významný vliv na přesnost měření touto metodou má vzdálenost mezi čočkou a povrchem vzorku. U klínovitých vzorků se tato vzdálenost v průběhu experimentu mění a výrazně tak snižuje kvalitu vytvořených chemických map. V této bakalářské práci je navržena a experimentálně ověřena metoda, kterou je možné klínovitost vzorku kompenzovat. Součástí práce je popis teoretických základů laserové spektroskopie a přehled někt...

 11. ANALISIS WAKTU PEMUPUKAN TANAMAN SAWI HIJAU (Brassica rapa var. parachinensis DENGAN TEKNIK PERUNUT RADIOAKTIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gusti Ngurah Sutapa

  2016-11-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian analisis waktu pemupukan pada tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensisdengan teknik perunut radioaktif. Untuk menuju sistem pertanian berkelanjutan perlu adanya perbaikan pertanian(intensifikasi selama beberapa tahun yang lalu masih signifikan, karena ketersediaan sumber daya alam danteknologi pertanian cukup memadai dan berimbang dengan ketersediaan lahan dan peningkatan jumlah penduduk.Keadaan ini sulit untuk dipertahankan dimasa yang akan datang, kecuali ada pendekatan baru yang menawarkan ide dan teknik untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Efesiensi pemupukan tanaman dengan teknik perunut (tracer radioisotop adalah salah satu potensi menujusistem pertanian berkelanjutan. Teknik perunut dapat digunakan antara lain untuk mempelajari hubungan antaratanah dan tanaman, menentukan kondisi optimal dalam penggunaan pupuk (waktu pemupukan, pola perakaranaktif tanaman, jenis dan takaran pupuk, mempelajari proses dekomposisi dan mineralisasi bahan organik, sertamempelajari proses fotosintesis tanaman,baik dengan metoda langsung maupun tidak langsung.Waktu pemupukanyang lebih tepat dapat ditentukan dengan teknik perunut tersebut, sehingga optimalisasi pemupukan dapat dicapai,tanpa pemborosan yang tidak berguna.Dari penelitian dengan menggunakan radioisotop P, ternyata waktupemupukan pada tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensis yang paling signifikan adalah padapukul 9.00 pagi. Waktu siang hari mulai pukul 11.00 sampai pukul 15.00 adalah waktu pemupukan yang sangatburuk. Sedangkan waktu sore hari yaitu pukul 15.00 sampai 17.00 menunjukkan waktu pemupukan yang semakinbaik namun tidak signifikan.32

 12. ANALISIS WAKTU PEMUPUKAN TANAMAN SAWI HIJAU (Brassica rapa var. parachinensis DENGAN TEKNIK PERUNUT RADIOAKTIF

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gusti Ngurah Sutapa

  2016-06-01

  Full Text Available Telah dilakukan penelitian analisis waktu pemupukan pada tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensisdengan teknik perunut radioaktif. Untuk menuju sistem pertanian berkelanjutan perlu adanya perbaikan pertanian(intensifikasi selama beberapa tahun yang lalu masih signifikan, karena ketersediaan sumber daya alam danteknologi pertanian cukup memadai dan berimbang dengan ketersediaan lahan dan peningkatan jumlah penduduk.Keadaan ini sulit untuk dipertahankan dimasa yang akan datang, kecuali ada pendekatan baru yang menawarkan ide dan teknik untuk meningkatkan produktifitas pertanian. Efesiensi pemupukan tanaman dengan teknik perunut (tracer radioisotop adalah salah satu potensi menujusistem pertanian berkelanjutan. Teknik perunut dapat digunakan antara lain untuk mempelajari hubungan antaratanah dan tanaman, menentukan kondisi optimal dalam penggunaan pupuk (waktu pemupukan, pola perakaranaktif tanaman, jenis dan takaran pupuk, mempelajari proses dekomposisi dan mineralisasi bahan organik, sertamempelajari proses fotosintesis tanaman,baik dengan metoda langsung maupun tidak langsung.Waktu pemupukanyang lebih tepat dapat ditentukan dengan teknik perunut tersebut, sehingga optimalisasi pemupukan dapat dicapai,tanpa pemborosan yang tidak berguna.Dari penelitian dengan menggunakan radioisotop P, ternyata waktupemupukan pada tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. parachinensis yang paling signifikan adalah padapukul 9.00 pagi. Waktu siang hari mulai pukul 11.00 sampai pukul 15.00 adalah waktu pemupukan yang sangatburuk. Sedangkan waktu sore hari yaitu pukul 15.00 sampai 17.00 menunjukkan waktu pemupukan yang semakinbaik namun tidak signifikan.32

 13. Řešení diferenčních rovnic a jejich vztah s transformací Z

  OpenAIRE

  Klimek, Jaroslav

  2011-01-01

  Tato disertační práce pojednává o řešení diferenčních rovnic a soustřeďuje se na metodu řešení diferenčních rovnic pomocí vlastních vektorů. V první části jsou v přehledu nejdříve uvedeny základní pojmy diferenčních rovnic jako dynamika diferenčních rovnic, lineární diferenční rovnice prvního a vyššího řádu. Dále jsou v této kapitole připomenuty i systémy diferenčních rovnic včetně fundamentální matice a popisu obecného řešení. Nakonec je připomenuta metoda řešení diferenčních rovnic variací ...

 14. Measurement of zero power reactor dynamic response by cross correlation method; Merenje dinamickog odziva reaktora nulte snage kros korelacionom metodom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kostic, Lj; Petrovic, M [Boris Kidric Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1969-07-15

  Pulse response is comprehensive description of linear system dynamics. In this paper, cross correlation method was used for measuring the response of zero power reactor. Reactor system was perturbed by pseudo-random signal, which was cross correlated with the reactor signal responding to this perturbation on the digital ZUSE Z-23 computer. Cross-correlation functions were measured for different positions of stochastic oscillator and ionization chamber in the critical system. From numerical processing of performed experimental data, it was concluded that a more powerful faster computer would be needed for processing statistical experiments. In that case it would be possible to obtain information about spatial effects in the reactor and propagation of neutron waves in the multiplication medium. Impulsni odziv je potpuni opis dinamike linearnog sistema. Za merenje impulsnog odziva nultog reaktora, u ovom radu, koriscena je kros korelaciona metoda. Reaktorski sistem je perturbovan pseudoslucajnim signalom, koji je u digitalnom racunaru ZUSE Z-23 kroskorelisan sa signalom odziva reaktora na ove perturbacije. Merene su kroskorelacione funkcije za razlicite polozaje stohastickog oscilatora i jonizacione komore u kriticnom sistemu. Iz numericki obradjivanih eksperimenta namece se kao zakljucak da bi za obradu statistickih eksperimenata kod nultih reaktora bio potreban racunar veceg kapaciteta i brzine. U tom slucaju bi se iz ovako postavljenog eksperimenta moglo doci i do informacija o prostornim efektima u reaktoru i prostiranju neutronskih talasa kroz multiplikativnu sredinu. (author)

 15. Genetic Polymorphism of the Lactoferrin Gene in Dairy and Beef Cattles at National Artificial Insemination and Embryo Transfer Stations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anneke Anggraeni

  2016-12-01

  Full Text Available Lactoferrin (LTF adalah gen pengontrol komponen protein susu dan memiliki karakteristik sebagai antimikrobial. LTF pada susu berfungsi untuk mencegah diare, sedangkan pada sapi laktasi untuk mencegah mastitis pada ambing. Mempertimbangkan peran penting dari gen LTF, maka perlu dilakukan peningkatan kadar LTF dalam susu melalui seleksi pada taraf DNA. Polymorfisme genetik dari gen LTF diidentifikasi pada sapi perah dan potong dengan metoda Polymerase Chain Reaction - Restricsion Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP, dengan enzim restriksi EcoRI. Genotyping dilakukan pada sapi perah Friesian Holstein (FH total sejumlah 89 ekor, meliputi dari Balai Inseminasi Buatan Lembang (BIB Lembang untuk 17 pejantan, Balai Besar IB Singosari (BBIB Singosari untuk 32 pejantan, dan Balai embrio Transfer Cipelang (BET Cipelang pada 40 dara. Genotyping dilakukan pula pada sapi potong dara berasal dari empat bangsa, meliputi Limousin (14 ekor, Angus (5 ekor, Simmental (13 ekor dan Brahman (5 ekor dari BET Cipelang. Gen LTF|EcoRI pada sapi perah dan potong pengamatan menghasilkan dua tipe alel, yaitu alel A dan B. Kedua jenis sapi tersebut menghasilkan hanya dua genotipe, yaitu genotipe AA dan AB, tanpa genotipe BB. Ini dapat menjadi hal yang baik karena genotipe AA dan AB dipertimbangkan berasosiasi dengan ketahan pada mastitis. Nilai-nilai dari heterozygositas observasi (Ho dari gen ini lebih tinggi dibandingkan heterozigositas ekspektasi (He. Disimpulkan bahwa gen LTF|EcoRI memiliki variasi yang baik pada sapi perah dan sapi potong dari ketiga balai bibit nasional tersebut.

 16. Motorická výkonnost závodníků Muay-Thai

  OpenAIRE

  Bělský, Dalibor

  2006-01-01

  Název práce: Motorická yýkonnost závodníků Muay-Thai Title: Motor performance ofMuay-Thai competitors Cíl práce: Cílem diplomové práce je na základě standardizované baterie obecných motorických testů porovnat obecnou motorickou výkonnost závodníků Muay - Thai (Thajského boxu) a posoudit vliv této motorické výkonnosti na výkonnost specifickou. Metoda: Všichni závodníci byli měřeni stejnou baterií testů. Použitá baterie testů obsahuje: člunkový běh 4x10m, počet shybů, leh/sed za lmin., skok dal...

 17. FACTORS INFLUENCING HUMAN RELIABILITY OF HIGH TEMPERATURE GAS COOLED REACTOR OPERATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sigit Santoso

  2016-10-01

  ABSTRAK Peran dan tindakan operator pada reaktor berpendingin gas akan berbeda dengan peran operator pada operasi tipe reaktor lain. Analisis unjuk kerja operator dan faktor yang berpengaruh dapat dilakukan secara komprehensif melalui analisis keandalan manusia(HRA. Melalui HRA dampak dari kesalahan manusia pada sistem maupun cara untuk mengurangi dampak dan frekuensi kesalahan dapat diketahui. Makalah membahas faktor yang berpengaruh pada tindakan operator, yaitu pada kejadian kecelakaan pendingin reaktor gas bersuhu tinggi-HTGR. Analisis untuk kualifikasi faktor pembentuk kinerja(PSF dilakukan berdasarkan kurva keandalan fungsi waktu, dan metode keandalan manusia yang dikembangkan berdasar pada aspek kognitif yaitu Cognitive Reliability and Error Analysis Method (CREAM. Hasil analisis berdasar kurva keandalan fungsi waktu menunjukkan komponen waktu berkontribusi positif pada peningkatan keandalan operator (PSF<1 pada kondisi semua fitur keselamatan berfungsi sesuai rancangan. Sedangkan pada metoda analisis dengan pendekatan kognitif CREAM diketahui selain faktor ketersediaan waktu, faktor pelatihan dan rancangan HMI juga berkontribusi meningkatkan keandalan operator. Faktor pembentuk kinerja keseluruhan diketahui sebesar 0,25 dengan faktor kontribusi positif dominan atau berpengaruh pada penurunan kesalahan manusia adalah ketersediaan waktu (PSF=0,01, dan faktor kontribusi negatif dominan adalah prosedur dan siklus kerja (PSF=5. Nilai PSF tersebut sebagai faktor pengali dalam perhitungan probabilitas kesalahan manusia. Analisis faktor pembentuk kinerja perlu dikembangkan pada skenario kejadian lain untuk selanjutnya digunakan untuk perhitungan dan analisis keandalan manusia yang komprehensif dan perancangan sistem interaksi manusia mesin di ruang kendali. Kata kunci: PSF, HTGR, operator, ruang kendali, keandalan manusia

 18. Standard NIJ 0115.00 za testiranje otpornosti zaštitnih prsluka na ubode nožem i predmetima sa oštrim vrhom / NIJ 0115.00 standard for testing stab resistance of body armor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuro Jovanić

  2008-04-01

  Full Text Available Standard NIJ 0115.00 (prema Nacionalnom institutu pravde SAD, namenjen je za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i metoda ispitivanja otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od uboda nožem i predmetima sa oštrim vrhom. Područje primene ovog standarda ograničeno je samo na pretnje ubodima, a ne na balističke pretnje, poput onih koje su obuhvaćene standardom NIJ 0101.04 za testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka. / In this work made presentation of NIJ 0115.04. (National Institute of Justice standard, witch purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing for the stab resistance of body armor intended to protect the torso against slash and stab threats. The scope of the standard is limited to stab resistance only; the standard does not address ballistic threats, as those are covered by NIJ Standard 0101.04. Ballistic Resistance of Personal Body Armor.

 19. PERMEABILITY MAP OF RESIDENTIAL SETTLEMENTS IN THE TROPICS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I Gusti Ngurah Antaryama

  2002-01-01

  Full Text Available Source of information for ventilation design of residential settlement is generally derived from wind tunnel or, recently, CFD studies, which involves both modeling and simulation of wind flow pattern and speed. Yet this is not readily accessible to most architects. In order to gain similar objectives but without involving detailed studies, the present study introduces a graphical method of gathering information about permeability of residential. It describes how the way wind reaches and flows through built spaces and forms (streets, park/garden, buildings, and makes use of access graphs and numerical measures to indicate permeability of a given residential settlement. Since the method is still in the initial development, further study will be required for refinement and validation. Nevertheless, the method can be employed to provide information for ventilation design of low-rise residential settlements, particularly at the schematic level. Abstract in Bahasa Indonesia : Informasi untuk perancangan ventilasi alam pada permukiman selama ini sangat bergantung dari hasil-hasil yang diperoleh dari studi terowongan angin ataupun studi simulasi komputer dengan menggunakan CFD. Namun demikian ketersediaan informasi tersebut sangatlah terbatas bagi arsitek. Studi yang dilakukan penulis berusaha untuk mengisi kesenjangan yang ada dengan menyediakan tampilan grafis untuk menunjukkan permiabilitas sebuah permukiman. Perilaku angin di dalam dan permiablitas permukiman dijabarkan dengan menggunakan grafik akses dan pengukuran-pengukuran numerik. Oleh karena pengembangan metoda ini berada pada tahap awal, beberapa studi lanjutan sangatlah diperlukan. Kata kunci: morfologi permukiman, sains arsitektur, ventilasi alam, iklim tropis.

 20. PREDIKSI HUJAN BULANAN MENGGUNAKAN ADAPTIVE STATISTICAL DOWNSCALING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Safril

  2014-08-01

  Full Text Available Permasalahan pada prediksi hujan bulanan menggunakan Global Circulation Model (GCM adalah resolusi yang rendah  sehingga tidak dapat memberikan informasi yang rinci sampai tingkat regional. Permasalahan lain adalah akurasi prediksi yang rendah yang disebabkan pola curah hujan yang non linier dan non stasioner. Prediksi  hujan dengan adaptive statistical downscaling diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Variabel prediktor prediktor dipilih dari korelasi tertinggi  antara prediktor dan curah hujan menggunakan Singular Value Decomposition (SVD. Hasil prediksi hujan bulanan dengan metoda adaptif  menggunakan ANFIS (Adaptif Neuro Fuzzy Inference System menunjukkan nilai korelasi antara prediksi dan observasi lebih tinggi dari pada hasil prediksi curah hujan  keluaran model sirkulasi global (GCM. Nilai  RMSE (Root Mean Square Error pada prediksi statistical downscaling juga menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan prediksi hasil keluaran model sirkulasi global. Hasil prediksi hujan menunjukkan bahwa nilai korelasi (r antara prediksi dan hujan observasi di daerah dengan siklus hujan tahunan > 0,66, di daerah dengan siklus hujan semi tahunan adalah sedang (0,33 ≤ r  ≤ 0,66 kecuali di Meulaboh, Sibolga, dan Lhokseumawe dengan kategori r 0,66, in the semi annual cycle was moderate (0,33 ≤ r ≤ 0,66,  except in Meulaboh, Sibolga, and Lhokseumawe stations (r < 0,33.

 1. PERANCANGAN APLIKASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB (STUDI KASUS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SALATIGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adi Nugroho

  2009-01-01

  Full Text Available Creating Project Cost Estimation (PCE, list of materials and staff requirements of a construction project should be done before do the project itself. This process needs careful and accurate analysis. Until now Dinas Pekerjaan Umum (DPU in Salatiga city still made PCE manually. It needs much of time and lack of accuracy. This article studies about how to design and implements efficient and accurate PCE computer software, especially for building construction and rehabilitation. PCE aplication software will be by using prototyping method. The application is implemented with Java programming language, Object Relational Mapping (ORM Hibernate, database server MySQL Abstract in Bahasa Indonesia: Pembuatan Project Cost Estimation (PCE, daftar kebutuhan material, dan tenaga kerja seharusnya dilakukan sebelum suatu proyek dimulai. Proses ini membutuhkan analisis yang akurat dan berhati-hati. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU Salatiga masih mengerjakannya secara manual, dimana hal ini membutuhkan waktu yang lama dan akurasinya kurang terjamin. Makalah ini membahas tentang perancangan dan pembuatan perangkat lunak komputer PCE yang efisien dan akurat, terutama untuk pembangunan dan perbaikan gedung. Perangkat lunak aplikasi PCE akan dikembangkan menggunakan metoda prototipe. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, Object Relational Mapping (ORM Hibernate, server basis data MySQL. Kata kunci: project cost estimation, konstruksi bangunan dan rehabilitasi, java, hibernate, prototyping

 2. Ayran Üretim Metotları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Celalettin Koçak

  2015-02-01

  Full Text Available Ayran, yoğurt, tuz ve sudan oluşan, geleneksel bir Türk içeceğidir. Ticari olarak Ayran iki şekilde üretilmektedir. Bu iki üretim şekli arasındaki başlıca fark, inkübasyondan önce Ayran sütüne su ilave edilmesi veya inkübasyondan sonra yoğurda suyun ilave edilmesidir. Bu nedenle bu araştırma, bu iki üretim metodunun Ayranın kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, üretim metotlarının Ayranın genel bileşimi ve tüketici beğenisi üzerinde herhangi bir etkilerinin bulunmadığını göstermiştir (P >0.05. Ancak, yoğurda su katılarak üretilen ayranların asetaldehit içeriklerinde 7. gün depolamada, S. thermophilus içeriğinde ise 1. gün depolamada diğer metoda göre daha düşük değerler elde edilmiştir (P < 0.05.

 3. Identifikasi Wajah Manusia untuk Sistem Monitoring Kehadiran Perkuliahan menggunakan Ekstraksi Fitur Principal Component Analysis (PCA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cucu Suhery

  2017-04-01

  Full Text Available Berbagai sistem monitoring presensi yang ada memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan perlu  untuk terus dikembangkan sehingga memudahkan dalam proses pengolahan datanya. Pada penelitian ini dikembangkan suatu sistem monitoring presensi menggunakan deteksi wajah manusia yang diintegrasikan dengan basis data menggunakan bahasa pemrograman Python dan library opencv. Akuisisi data citra dilakukan dengan ponsel android, kemudian citra tersebut dideteksi dan dipotong sehingga hanya didapat bagian wajah saja.  Deteksi wajah menggunakan metode Haar-Cascade Classifier, kemudian ekstraksi fitur dilakukan menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA. Hasil dari PCA diberi label sesuai dengan data manusia yang ada pada basis data. Semua citra yang telah memiliki nilai PCA dan tersimpan di basis data akan dicari kemiripannya dengan citra wajah pada proses pengujian menggunakan metoda Euclidian Distance. Pada penelitian ini basis data yang digunakan yaitu MySQL. Hasil deteksi citra wajah pada proses pelatihan memiliki tingkat keberhasilan 100% dan hasil identifikasi wajah pada proses pengujian memiliki tingkat keberhasilan 90%..   Kata kunci— android, haar-cascade classifier, principal component analysis, euclidian distance, MySQL, sistem monitoring presensi, deteksi wajah

 4. KETERSEDIAAN BILOGIS MIKROKAPSUL ZAT BESI UNTUK FORTIFIKASI GANDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Komari Komari

  2012-11-01

  Full Text Available Mikrokapsul zat besi yang dikembangkan dengan menggunakan teknik spray cooling diteliti ketersediaan biologisnya pada hewan percobaan menggunakan metoda repletion. Mikrokapsul tersebut mengandung zat besi 7.2% dan sebagai kontrol digunakan senyawa ferosulfat. Pada awal masa depletion, tikus percobaan yang telah berumur 4 minggu diberi ransum rendah zat besi (sekitar 10 ppm selama 14 hari, setelah tikus-tikus memasuki masa repletion diberi ransum mengandung kadar zat besi tinggi (54 ppm yang berasal dari mikrokapsul zat besi atau ferosulfat. Tikus yang diberi ransum rendah zat besi menunjukkan kadar hemoglobin sekitar 11.4 g/dl. Sedangkan setelah diberikan ransum dengan kadar zat besi tinggi kadar hemoglobinnya meningkat menjadi sekitar 15.13 g/dl - 15.43 g/dl. Dengan demikian nilai ketersediaan biologisnya yang dinyatakan dalam Relative Biological Value sebesar 109. Keuntungan pembuatan mikrokapsul menggunakan teknik spray cooling adalah membran mikrokapsul dapat dipilih senyawa gizi (lemak, sehingga mikrokapsul tersebut mudah dicerna dan mutu zat besi yang dikandungnya tidak berubah.

 5. Sada testů pro projekt OpenLDAP/NSS

  OpenAIRE

  Špůrek, David

  2011-01-01

  Cílem práce je vytvořit sadu testů pro projekt OpenLDAP/NSS. Práce objasňuje principy testování, možnosti automatizace testování v prostředí GNU/Linux a vysvětluje pojmy LDAP i NSS. Testy jsou navrženy pro distribuci Fedora/Red Hat Enterprise Linux a jsou automatizovány pomocí skriptování v shellu s využitím knihovny Beakerlib pro testování. Pro návrh testů je použita metoda black box. Testy se zaměřují na integraci OpenLDAP a NSS. V práci jsou navrhnuty a implementovány testy pro balíky open...

 6. Wodoprzepuszczalność gruntów skarpy abrazyjnej zbiornika Czorsztyn-Niedzica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugeniusz Zawisza

  2016-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera wyniki badań wodoprzepuszczalności gruntów budujących skarpy abrazyjne fragmentu północnych obrzeży zbiornika czorsztyńskiego od strony Pienińskiego Parku Narodowego. Charakterystykę podstawowych właściwości geotechnicznych badanych gruntów opracowano na podstawie wyników badań wykonanych według procedur standardowych. Badania wodoprzepuszczalności gruntów wykonano metodami: polową według Giryńskiego w wykopach badawczych, laboratoryjną w aparacie średniowymiarowym oraz analityczną z zastosowaniem wzorów empirycznych opartych głównie na znajomości uziarnienia i porowatości gruntów. Analizę wyników badań przeprowadzono w aspekcie określenia optymalnej metody oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów skarp abrazyjnych przedmiotowego obiektu oraz maksymalnej bezpiecznej prędkości obniżania poziomu wody w zbiorniku. Stwierdzono, że najbardziej właściwą metodą oznaczania wodoprzepuszczalności przedmiotowych gruntów była metoda Giryńskiego. Maksymalna dopuszczalna prędkość obniżania wody w zbiorniku powinna wynosić 0,103 m/h.

 7. 'KONSEP SEDULUR' SEBAGAI FAKTOR PENGHALANG TERBENTUKNYA RUANG EKSKLUSIF PADA PERMUKIMAN KAUM SAMIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Retno Hastijanti

  2002-01-01

  Full Text Available Saminist is Saminism followers. Their culture based on the history of the Samin's rebellion against the Dutch. In 1940, The Dutch exploded Saminist cleansing. For saving their life, the Saminist then made an unwritten-agreement among them to undercover and blend in the middle of society surround, and always assumed the society as sedulur. This unwritten-agreement became their way of life and was reflected in their settlement. This research is qualitative-phenomenology research and using meaning-translation method for analyzing the exclusive space of the Saminist settlement. It had been found that sedulur concept anticipated the formed of exclusive space of Saminist settlement. Abstract in Bahasa Indonesia : Kaum Samin merupakan sekumpulan orang pengikut Saminisme. Budaya Saminisme, berlatar belakang sejarah pemberontakan Samin Surontiko melawan penjajahan Belanda (1890. Pada th.1940, Belanda melakukan 'pembersihan' Kaum Samin, sehingga jumlah mereka menyusut dan tercerai berai. Demi keselamatan mereka, Kaum Samin membuat kesepakatan tak tertulis untuk menyamar dan membaur dengan orang disekitar mereka dan selalu menganggap orang sekeliling mereka adalah sedulur. Kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi konsep hidup mereka tetapi tercermin pula dalam permukiman mereka. Melalui penelitian kualitatif-phenomenologis dan penggunaan metoda penerjemahan makna, dilakukan analisa terhadap ruang eksklusif pada permukimannya. Dan terbukti bahwa konsep sedulur mengantisipasi terbentuknya ruang eksklusif pada permukiman kaum Samin. Kata kunci: Kaum samin, Konsep sedulur, Ruang eksklusif.

 8. Industrial chains and innovation activity in Małopolska region in 2008-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Świadek Arkadiusz

  2014-05-01

  Full Text Available Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionie małopolskim w latach 2008-2010 Głównym celem prowadzonych badań była próba poszukiwania zmiennych warunków wpływu łańcuchów dostaw na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie wybranego regionalnego systemu przemysłowego, a tym samym określenie warunków brzegowych dla modelu regionalnej sieci innowacji, biorąc pod uwagę specyfikę województwa małopolskiego. Badanie zostało oparte na kwestionariuszu ankietowym i wykonane na grupie 500 firm z Małopolski. W badaniu wykorzystano modelowanie probitowe. Metoda ta jest skutecznym narzędziem analizy dużych, ale statycznych prób, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy.

 9. EFISIENSI PRODUKSI PETANI JAGUNG MADURA DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN JAGUNG LOKAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isdiana Suprapti

  2014-04-01

  Full Text Available ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi produksi, alokatif dan ekonomis petani jagung terhadap usaha tani jagung lokal, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi. Analisis data yang digunakan berupa analisis fungsi produksi stochastic frontier yang diestimasi  dengan metoda maximum likelihood (MLE dengan memakai program komputasi frontier versi 4.1 yang dikembangkan oleh Coelli (1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi ekonomi komoditi jagung lokal di kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sebesar 0,676. Efisiensi teknis sebesar 0,29 (belum efisien, sedangkan efisiensi alokatif/harga sebesar 3,108 (sudah efisien. Faktor yang secara nyata mempengaruhi efisiensi ekonomi adalah pengalaman usahatani dan pendidikan formal petani. Faktor yang secara nyata mempengaruhi efisiensi teknis usahatani adalah pengalaman usahatani ABSTRACTThe purpose of the research is to analyze the level of production efficiency, alokatif and economical corn farmers on local corn farmer, analyzes the factors that affect the level of production efficiency. The analysis of the data used in the analysis of stochastic frontier production function which is being estimated by the method of maximum likelihood (MLE using the computing frontier version 4.1 program developed by Coelli (1996. The result showed that the level of economic efficiency comodities Fakultas Pertanian localized in sub-district sumenep guluk-guluk district of 0,676. Technical efficiency of 0,29 ( not efficient , while efficiency alokatif / price of 3,108 ( efficient . Factor that significantly affect economic efficiency is an experience and formal education of farmers

 10. APLIKASI PENCARIAN JALUR TERPENDEK PADA RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS MENGGUNAKAN ALGORITMA A* (A-STAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muh. Yamin

  2015-07-01

  Full Text Available Pencarian jalur terpendek merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pengunjung rumah sakit untuk menemukan gedung atau ruangan yang dicari. Salah satu contohnya adalah pada Rumah Sakit Umum Bahteramas. Karena banyaknya gedung dan ruangan yang ada pada rumah sakit tersebut, mengakibatkan pengunjung kesulitan menemukan gedung dan ruangan yang dicari. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat menunjukkan lokasi gedung dan ruangan beserta jalur terpendeknya, agar waktu pencarian lebih efisien. Terdapat beberapa algoritma pencarian jalur terpendek, salah satunya adalah algoritma A* (A-Star. Algoritma A* menggunakan estimasi jarak terdekat untuk mencapai tujuan (goal dan memiliki nilai heuristik yang digunakan sebagai dasar pertimbangan. Heuristik adalah kriteria, metoda, atau prinsip-prinsip untuk menentukan  pilihan sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran dengan efektif. Hasil pada penelitian ini adalah aplikasi yang dapat menentukan jalur terpendek antara gedung dan antara ruangan yang diimplementasikan pada Operating System Android dan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Actionscript 3.Kata kunci : algoritma A* (A-Star, android, actionscript 3, jalur terpendek.

 11. Uji Aktivitas Senyawa Antioksidan dari Ekstrak Metanol Kulit Pisang Raja (Musa paradisiaca Sapientum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elfira Rosa Pane

  2017-03-01

  Full Text Available AbstrakTelah dilakukan penelitian uji aktivitas senyawa antioksidan dari ekstrak metanol kulit pisang raja (Musa paradisiaca Sapientum. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol. Ekstraksi bertingkat dilakukan terhadap ekstrak metanol dengan n-heksan dan etil asetat. Dari uji fitokimia terhadap fraksi metanol menunjukkan positif flavonoid. Pengujian aktifitas antioksidan dilakukan dengan reaksi oksidasi asam linoleat dengan metoda feritiosianat (FTC 0,05%. Sebagai standar antioksidan digunakan Butil hidroksianisol (BHA. Hasil penelitian ini menunjukkan ekstrak metanol, fraksi n-heksan dan etil asetat memiliki aktifitas antioksidan yang tidak jauh berbeda dengan BHA. Sedangkan fraksi etil asetat memiliki aktifitas antioksidan yang lebih tinggi daripada BHA.Kata kunci : antioksidan, feritiosianat, Musa paradisiaca SapientumAbstractA research has been done to evaluate the antioxidant activity of metanol extract Musa paradisiaca Sapientum peel’s. Maseration technique was used to get the extract using metanol as solvent. The metanol extract of the peel was re-extracted by solvents into n-hexan and ethyl acetate fractions. Phytochemical screening of metanol extract showed positive flavonoid. The antioxidant activities were tested by using ferric thiocyanate method 0,05% (FTC on linoleic acid and buthyl hydroxyanisole (BHA as antioxidant standard. Metanol extract, n-hexan and ethyl acetate fraction exhibited antioxidative activity that was not significantly different from BHA, on the other hand, the ethyl acetate fraction exhibited significant antioxidative activity, which is better than BHA.Keywords : antioxidant, ferric thiocyanate, Musa paradisiaca Sapientum

 12. Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Perubahan Refrigeran-22 Dengan Musicool-22 Pada Sistem Pengkondisian Udara Dengan Pre-cooling

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arnovia Christine Sabatiana

  2017-01-01

  Full Text Available Air conditioning system merupakan mesin sistem refrigerasi kompresi uap sederhana. Kemudian dimodifikasi menjadi dua indoor unit dan satu outdoor unit. Dimana outdoor unit memiliki dua jenis kondenser yaitu, water cooled condenser dan air cooled condenser. Pembuangan kalor pada bagian water cooled condenser dimanfaatkan untuk memanaskan air yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kedepannya. Penggunaan refrigeran CFC atau HCFC mengakibatkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan dan penggunaan mesin refrigerasi ini, diantaranya dapat merusak lapisan ozone, pemanasan global dan tidak hemat energi listrik. Penelitian pada ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan performansi suatu sistem refrigerasi sederhana yang mampu menghemat konsumsi energi dan ramah lingkungan. Metoda penelitian ini dilakukan pertama menggunakan R-22 sebagai refrigeran primernya dan selanjutnya dilakukan proses retrofitting (penggantian refrigeran dengan menggunakan MC-22. Selanjutnya analisis dilakukan berdasarkan data dari setiap titik-titik pengukuran dengan begitu akan diperoleh suatu sistem refrigerasi dengan performansi yang paling baik dengan konsumsi energi listrik yang sedikit, serta sistem refrigerasi yang ramah lingkungan. Sistem tersebut aladah yang menggunakan MC-22 baik menggunakan atau tanpa pre-cooling dengan nilai COPelektrik 3,786; dan 3,933, COPthermal 4,501; dan 4,670, dan nilai penghematan energi listrik sekitar 20% lebih hemat dibanding sistem yang menggunakan R-22.

 13. Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů pneumatik

  OpenAIRE

  Lavický, Ondřej

  2008-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi výpočtového modelování mechanického chování elastomerů a kompozitů s pryžovou matricí a jejich využití pro tvorbu výpočtového modelu pneumatiky. Byl vytvořen 2D-axisymetrický výpočtový model pneumatiky MATA-DOR 165/65 R13 ve dvou geometrický variantách. Pro výpočtové modelování je aplikována metoda konečných prvků (MKP). Model byl řešen v několika variantách lišících se použitou úrovní modelování materiálu. Nejprve byla provedena analýza vlivu vnitřníh...

 14. UJI EFEK ANALGETIK EKSTRAK METANOL DAUN MANGGA ARUM MANIS (Mangifera indica L. Var. Arum manis TERHADAP MENCIT PUTIH BETINA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mhd Riza Marjoni

  2018-03-01

  Full Text Available Penggunaan tanaman sebagai salah satu bahan pengobatan di Indonesia sudah dikenal sejak lama dan sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh masyarakat secara luas. Mangga varietas arumanis yang merupakan produk asli Indonesia merupakan salah satudari tanaman tersebut yang telah digunakan secara tradisional oleh masyarakat untuk meredakan rasa nyeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek analgetik dari ekstrak methanol daun mangga arumanis menggunakan 3 variasi dosis.Penelitian ini menggunakan 15 ekor mencit putih betina sebagai hewan uji yang dikelompokan menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama diberi obat analgetik tramadol sebagai kontrol positif, kelompok kedua diberi aquades sebagai kontrol negatif, dan kelompok ketiga sampai kelima diberi ekstrak methanol daun mangga arumanis dengan 3 variasi dosis 25 mg, 50 mg, 100 mg setiap 0,5 ml secara oral.  Pengamatan yang dilakukan terhadap hewan uji adalah respon berupa melompat dan atau menjilat kaki sebelum perlakuan, dan pada menit ke-30, 60, 90, 120 setelah diberi rangsangan nyeri berupa suhu panas 55 0 C menggunakan metoda hot plate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga dosis ektrak metanol daun mangga arum manis memiliki efek analgesik pada mencit putih betina

 15. Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Chmist

  2016-06-01

  Full Text Available Problem z jakością wód w zamkniętych zbiornikach jest znany od lat. Poprawa parametrów jakości wody w jeziorze zwiększa możliwości jego wykorzystania. Obecnie istnieje wiele metod rekultywacji zbiorników wodnych. Wybór odpowiedniej uwarunkowany jest zarówno oddziaływaniem różnorodnych czynników powodujących stopniową degradację jezior, jak i kosztami rekultywacji czy typem zbiornika. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowanie metody AHP w rozwiązaniu wielokryterialnych problemów rekultywacji zbiorników wodnych. Metoda ta umożliwia uwzględnienie wielu aspektów dotyczących danego problemu i znalezienie poszukiwanego rozwiązania zarówno na podstawie parametrów mierzalnych, jak i ocen ekspertów.

 16. Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace

  OpenAIRE

  Hlochová, Lenka

  2011-01-01

  Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě diagnostické metody pro zkoumání parametrů plazmatu. První z nich probíhala v Laboratoři plazmochemie na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, a sice optická emisní spektroskopie. Jako druhá metoda byla použita diagnostika pomocí časově rozlišené ICCD kamery v ...

 17. INVESTIGAREA METODELOR DE SINTEZĂ PENTRU 3-(ANTRACEN-9-IL-1-(4-IZOTIOCIANATOFENIL-PROP-2-EN-1-ONĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana POPUŞOI

  2017-03-01

  Full Text Available Lucrarea prezintă o descriere succintă a izotiocianatochalconelor fluorescente şi redă unele metode de obţinere a lor. În aspect mai detaliat sunt cercetate metodele de obţinere a izotiocianatochalconelor ce conţin fragmentul antracenic. Rezultate bune atestă metoda ce include condensarea 3-(4-acetilfenil-1,1-dimetiltioureei cu antracen-9-carbaldehidă, urmată de eliminarea dimetilaminei din chalconele corespunzătoare la tratare cu anhidridă acetică sau cu clorură de acetil.THE INVESTIGATION OF SYNTHESIS METHODS FOR 3-(ANTHRACEN-9-YL-1-(4-ISOTHIOCYANATOPHENYLPROP-2-EN-1-ONEThe paper presents a review of the isothiocyanatochalcones fluorescents and their methods of synthesis. Various methods were investigated for obtaining anthracene moiety containing isothiocyanatochalcones. Good results give the method which includes condensation of 3-(4-acetylphenyl-1,1-dimethylamine with antracene-9-carbaldehyde flowed by elimination of dimethylamine in the treatment of corresponding chacones with acetyl anhydride or acetyl chloride.

 18. PENURUNAN WAKTU SET-UP UNTUK PENINGKATAN EFEKTIFITAS PADA PT. X

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendri Hendri

  2015-06-01

  Full Text Available PT. X bergerak dalam industri manufuktur yang memproduksi komponen otomotif yang  salah satu prosesnya adalah pembuatan bearing. Saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Situasi ini membuat organisasi untuk memperbaiki diri dengan penurunan waktu set-up supaya dapat menghilangkan pemborosan sehingga peningkatan efektifitas dapat dicapai. Untuk melakukan penurunan waktu set-up dalam penelitian ini menggunakan metode Single Minute Exchange of Dies (SMED. SMED adalah salah satu metoda improvement dari Lean Manufacturing yang digunakan untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan setup pergantian dari memproduksi satu jenis produk ke model produk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu Set up, serta mengetahui cara memperbaiki dan menurunkan waktu set up. Setelah dilakukan penelitian diketahui total waktu set up atau change over serta dilakukan perbaikan pada tiga titik yakni memindakan enam aktivitas internal menjadi aktivitas eksernal yang aktivitasnya dipersingkat, mengganti cara kerja setting/pengencangan baut dari cara manual ke alat bantu pengencangan dengan bantuan tekanan udara (pneumatic, dan mengganti cara kerja setting/penyetelan manual menjadi penyetelan dengan mengunakan block gauge. Secara keseluruhan terjadi penurunan waktu set up yang signifikan. Dengan demikian terjadi peningkatan efektifitas dengan menghilangkan pemborosan waktu set up sehinga terjadi peningkatan jumlah produksi per jam.

 19. Quasiparticles and Nuclear Vibrational States; Kvazichastitsy i vibratsionnye sostoyaniya yader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sorensen, R. A. [Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, PA (United States)

  1968-12-15

  The level structure associated with various nuclear vibrations is described. It is shown how these vibrations are described in terms of particle or quasi - particle excitations by means of the harmonic random phase approximation. Vibrations corresponding to different modes of excitation are compared. Motions corresponding to the enhancement of three different simple operators are considered: (a) the E2 one-body operator, (b) the operator causing the removal or addition of a like, zero-coupled pair of nucleons from the nucleus, and (c) the operator for allowed beta decay which changes one proton to a neutron or one neutron to a proton. (author) [Russian] Da etsja opisanie str u ktu ry urovnej, svjazannyh s razlichnymi jadernymi kolebanijami. Pokazano, kak takie vibracii mogut byt' opisany s pomoshh'ju chastichnyh i kvazichastichnyh vozbuzhdenij v garmonicheskom priblizhenii metoda sluchajnyhfaz. Sravnivajutsja kolebanija, sootvetstvujushhie razlichnym tipam vozbuzhdenij. R assm atrivaju tsja dvizhenija, sootvetstvujushhie uvelicheniju trehraz lichnyh prostyh operatorov: a) odnochastichnyj operator E2-perehoda, v) operator pogloshhenija ili porozhdenija sparennyh nuklonov s nulevym momentom, s) operator razreshennogo /3-raspada, zamenjajushhij proton na nejtron ili nejtron na proton. (author)

 20. VARIASI WAKTU ELEKTROLISIS MENGGUNAKAN ELEKTRODA ALUMUNIUM UNTUK MENURUNKAN COD LIMBAH “BATIK AYU” DI PIJENAN, WIJIREJO, PANDAK, BANTUL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mia Nandha Sari

  2017-04-01

  Full Text Available Perkembangan industri batik memberikan dampak positif dan juga negatif bagi kehidupan ma-syarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah dihasilkannya limbah yang berpotensi menim-bulkan pencemaran lingkungan. Dari hasil survei pendahuluan, diketahui pemeriksaan COD limbah industri “Batik Ayu” di Pijenan, Wijirejo, Pandak, Bantul, pada outlet adalah sebesar 570 mg/L yang berarti masih melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIY No. 7 tahun 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh waktu elektrolisis menggu-nakan elektroda alumunium terhadap penurunan COD limbah di atas. Jenis penelitian yang di-lakukan adalah eksperimen dengan desain pre-test post-test with control group. Sampel lim-bah cair diperoleh dengan metoda sampling gabungan waktu dengan teknik pengambilan  quo-ta sampling. Ada tiga waktu kontak yang digunakan, yaitu: 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, yang diukur dalam 10 kali ulangan. Hasil analisis data menggunakan uji one way anova dari SPSS for Win-dows pada taraf signifikan 0,05; menunjukkan bahwa kelompok perlakuan dan kontrol tidak memberikan perbedaan penurunan kadar COD yang signifikan. Namun demikian, jika diban-dingkan antara masing-masing waktu kontak dengan kontrol, ditemukan adanya perbedaan.

 1. Study of the absorbers and gaps influence on the reactor reactivity, IZ-061-0071-1961; Ispitivanje uticaja apsorbera i supljina na reaktivnost reaktora, IZ-061-0071-1961

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinc, R [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1961-12-15

  It has been foreseen by the contract to study theoretically and experimentally the influence of the absorbers and gaps on the reactivity of the reactor. Within theoretical study it was planned to develop a method and find the approximation methods for calculations of these effects. Experimental part include development of equipment and performing the experiment at the RB reactor. Since it has not been possible to perform the experiment due to lack of heavy water, only the theoretical part of the task was completed with additional theoretical study of the VISA-1 experimental loop. This report includes the following annexes: influence of absorbers and gaps on the reactivity of the reactor, and calculation of flux depression in the VISA-1 loop. [Serbo-Croat] Ugovor predvidja teorijske i eksperimentalne radove u vezi ispitivanja uticaja apsorbera i praznina na reaktivnost reaktora. Za teorijski deo predvidjena je razrada metode i nalazenje aproksimativnih metoda za proracun ovih efekata. Eksperimentalni deo predvidja pripremu uredjaj i izvodjenje eksperimenata na reaktoru RB. S obzirom na nedostatak teske vode i nemogucnost izvodjenja eksperimenata, zadatak je obavljan samo teorijski a dodata mu je i teorijska obrada petlje VISA-1. Zadatak sadrzi sledece priloge: uticaj apsorbera i supljina na reaktivnost reaktora i proracun depresije fluksa u petlji VISA-1.

 2. Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku

  OpenAIRE

  Čadová, Michaela

  2017-01-01

  Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se zaobírá zhodnocením současného stavu, obsahuje tedy původní konsolidaci účetní závěrky zvolené společnosti. V návrhové části je aplikována nová metoda konsolidace účetní závěrky. Následně je zhodnocen dopad změny konsolidační metody na ekonomickou situaci konsolidačního celku...

 3. PERANAN MUHAMMADIYAH DALAM MEMBINA GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER DI SUKAJADI KOTA BANDUNG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neni Rohayati

  2018-01-01

  Full Text Available Tujuan Penelitian ini adalah :Untuk memperoleh gambaran tentang  Perencanaan , Pelaksanaan dan  Evaluasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah Kecamatan Sukajadi dalam membina generasi muda melalui pendidikan Karakter.Landasan teori dalam penelitian ini Pembinaan Generasi Muda Oleh Muhamadiyah Merupakan Salah Satu Program PLS, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan Generasi Muda, Pembinaan Generasi Muda melalui Pendidikan Karakter, Peran Organisasi Muhamadiyah, Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif untuk pengumpulan data peneliti menggunakan teknik obsevasi, studi dokumentasi, wawancara. Dalam menganalisis data digunakan langkah–langkah yaitu, reduksi, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi data.Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh PRM Muhammadiyah dalam membina generasi muda. Perancanaan di susun menjadi tiga tahap yaitu, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Untuk pelaksanaannya adalah berbagai model pelatihan diantaranya Taruna Melati, Darul Arqom, BAitul Arqom, sekolah kader, up grading.  evaluasi melalui penilaian yang menunjukan  bahwa generasi muda wajib untuk memiilki 18 karakter. Dalam penelitian ini bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PRM Muhammadiyah telah sesuai dengan vici, misi dan tujuan organisasi.

 4. Aerodigitalni senzori - LH Systems ADS 40 / Airborne digital sensors: LH Systems ADS 40

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Pejić

  2004-01-01

  Full Text Available U radu su prezentovane osnove prikupljanja prostornih podataka metodom daljinske detekcije i klasičnim fotogrametrijskim metodom. Ukazano je na kompromis između dva metoda koji nudi digitalna aerokamera. Kompanija LH Systems proizvela je digitalnu aerokameru ADS 40 koja nudi sasvim nov koncept prikupljanja prostornih podataka. Sistem kamere obezbeđuje panhromatske i trodimenzionalne informacije koristeći tri CCD linije i opciono još pet linija iz multispektralnog opsega. Kamera skenira teren sa prostornom rezolucijom od 25 cm, površine od 300 kvadratnih kilometara, uz vreme trajanja leta koje je nešto kraće od jednog sata. / This paper presents basics of collecting spatial data with remote sensing and the classical photogrammetric method. A compromise between two methods, offered by a digital aero camera, is also suggested. The LH Systems has produced a new camera concept called Airborne Digital Sensor (ADS 40 which uses a new way of collecting spatial data. The camera system provides panchromatic and stereo information using three CCD lines and up to five more lines for multispectral imagery. The performance of the camera allows a three dimensional and multispectral image with a ground sample distance of 25 cm for an area of 300 square miles within a flight time shorter than one hour.

 5. Použití erozní potenciální metody v České republice

  OpenAIRE

  Hloušek, Jakub

  2016-01-01

  V rámci bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení ztráty půdy pro zájmové území nacházející se v severozápadní části povodí Němčického potoka, v okresu Blansko. Výpočet byl stanoven dvěma metodami, a to erozně potenciální metodou EPM, využívanou v Srbsku a metodou universální rovnice Wischmeiera a Smithe - USLE, využívanou pro podmínky v ČR. Nakonec byly obě tyto metody vzájemně porovnány. Obě metody využívají jiný způsob výpočtu. Metoda USLE využívá univerzální rovnici pro výpočet průměrné...

 6. Business Intelligence

  OpenAIRE

  Petersen, Anders

  2001-01-01

  Cílem této bakalářské práce je seznámení s Business Intelligence a zpracování vývojového trendu, který ovlivňuje podobu řešení Business Intelligence v podniku ? Business Activity Monitoring. Pro zpracování tohoto tématu byla použita metoda studia odborných pramenů, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Hlavním přínosem práce je ucelený, v českém jazyce zpracovaný materiál pojednávající o Business Activity Monitoring. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. Prvních pět je věnováno p...

 7. USAHA PENURUNAN PERSENTASE CACAT RING PISTON TIPE 4JA1 PADA PROSES HABANAKASHI MESIN BESLY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E.V. Yuliana Wibisono

  2007-01-01

  Full Text Available One of the programs that can be used to improve the quality is Six Sigma program using DMAIC method. The research is performed at PT Baninusa Indonesia (PT. BN producing the 2nd type of 4JA1 piston ring. The program is implemented to decrease the defect proportion The production process performance and the problem priority are known from the CTQ itself. The fish bone diagram is used to determine the causes of the problem. The improvement is performed by determination of the best process parameter through the fullfactorial experiment design. The result is significantly decrease defect proportion by 2.682%. Abstract in Bahasa Indonesia : Salah satu program peningkatan kualitas yang dapat mengakomodasi tuntutan peningkatan kualitas adalah program Six Sigma dengan menggunakan metode DMAIC. Penelitian dilakukan pada PT.Baninusa Indonesia (PT.BN, salah satu perusahaan yang memproduksi produk ring piston tipe 4JA1 jenis 2nd ring. Program digunakan untuk menurunkan persentase cacat produk. Dari CTQ yang ada dapat diketahui kinerja proses produksi saat ini dan prioritas permasalahan. Fish bone diagram digunakan untuk akar penyebab masalah Tindakan perbaikan yang dipilih adalah menentukan parameter proses terbaik dengan menggunakan metode eksperimen full factorial. Hasil penerapan parameter proses tersebut menunjukkan pengurangan yang signifikan terhadap persentase cacat sebesar 2,682%. Kata kunci: metoda six sigma, DMAIC, perbaikan kualitas, karakteristik kualitas kritis, diagram fish bone.

 8. KAJIAN SANITASI TERMINAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dani Febriyanto

  2017-04-01

  Full Text Available Sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpenga-ruh pada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fi-sik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Berdasarkan uji pendahuluan yang dilakukan pada 2-4 April 2016, diketahui bahwa terdapat beberapa sarana atau fasilitas terminal bus yang tidak se-suai dengan persyaratan. Hal tersebut memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan dan kese-hatan manusia di tempat umum tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambar-an kondisi sanitasi terminal bus di Provinsi D. I. Yogyakarta, dengan melakukan penelitian survei dengan analisis deskriptif. Dari 16 populasi terminal yang ada, yang dijadikan sampel penelitian adalah Terminal Wates, Terminal Jombor, Terminal Giwangan, dan Terminal Dhaksinarga yang diambil dengan metoda area probability sampling. Ada lima variabel yang diamati dengan mela-kukan inspeksi sanitasi, yaitu: penyehatan lingkungan luar, penyehatan ruang dan bangunan, fa-silitas sanitasi, kenyamanan dan keselamatan, serta higiene makanan dan minuman. Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah kondisi sanitasi terminal bus di Provinsi D. I. Yogyakarta masih kurang baik, karena hanya Terminal Giwangan yang berkategori laik sehat dengan prosentase 89 %.

 9. Entrepreneurial Orientation and Social Capital in Pricing Strategy: a Case of Small Enterprises in East Java

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suyanto Suyanto

  2016-06-01

  Full Text Available Penelitian ini mengkaji dampak orientasi kewirausahaan dan modal insani terhadap strategi penetapan harga perusahaan-perusahaan kecil di Jawa Timur. Metoda penelitian ini merupakan campuran antara analisis kuantitatif dan analisis kualitatif yang dipergunaan untuk menganalisis 168 perusahaan kecil. Temuan utama dari analisis kualitatif adalah perusahaan kecil cenderung menetapkan harga rendah untuk produk-produk mereka, diskon diberikan kepada pelanggan yang loyal, sistem penetapan harga transfer berdasarkan biaya produksi, adanya hubungan yang dekat antara pekerja dan pemilik dan antar pekerja, serta keagresifan bukanlah merupakan ciri perusahaan kecil. Temuan utama dari analisis kuantitatif ada tiga, yaitu (1 keagresifan dalam inovasi produk dan otonomi dalam pengambilan risiko merupakan dua ukuran orientasi kewirausahaan yang memengaruhi kemampuan perusahaan kecil di Jawa Timur dalam menetapkan harga produk baru; (2 baik agresifitas dalam inovasi dan otonomi dalam pengambilan risiko menentukan program pemasaran (salah satu ukuran penetapan harga di perusahaanperusahaan kecil; (3 berbagi ide tentang tujuan merupakan faktor kunci dalam modal insani yang sangat memengaruhi komunikasi yang baik dengan pelanggan.

 10. OPTIMASI AIRFOIL MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM DENGAN PARAMETERISASI CST (CLASS SHAPE TRANSFORMATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Hertnacahyani Herraprastanti

  2017-11-01

  Full Text Available Airfoil merupakan profil penampang yang diaplikasikan pada sarana transportasi maupun pembangkit energi sebagai penampang sudu turbin. Airfoil yang dirancang diharapkan menghasilkan gaya angkat (lift maksimal namun gaya hambat (drag seminimal mungkin. Tujuan penelitian 1 Validasi aerodinamika metode panel dengan Interaksi Viskos-Tak Viskos; 2 Analisis aerodinamika airfoil untuk menentukan koefisien lift dan drag; 3 Menerapkan metode optimasi Particle Swarm Optimization untuk mendapatkan geometri airfoil dengan rasio koefisien lift dan drag maksimum (CL/CD maks. Tahap pertama menentukan profil airfoil Class Shape Transformation (CST. Airfoil akan dianalisis menggunakan metoda panel selanjutnya diterapkan model aliran singularitas source dan doublet. Solusi yang diperoleh dari metode panel merupakan kondisi aliran yang dianggap tak viskos. Apabila sudut serang cukup tinggi solusi yang diperoleh dengan pendekatan tersebut sudah tidak akurat lagi. Untuk memperbaiki hasil maka diterapkan metode interaksi viskos-tak viskos kuasi simultan. Proses ini diulang sampai konvergensi dan diperoleh koefisien lift, dan drag. Dengan menggunakan optimasi Particle Swarm Optimization (PSO akan didapat profil airfoil dengan  koefisien lift dan drag maksimum. Namun apabila prosedur optimasi belum optimal, akan dilakukan update geometri, sampai didapat konvergensi. Kesimpulan penelitian :1 Metode panel dengan interaksi viskos tak viskos memberikan hasil yang cukup baik dan akurat, dengan rata-rata kesalahan dibawah 9.5%;  2 Semakin besar bilangan Reynold maka nilai CL/CD maksimum akan semakin tinggi; 3 Ketebalan (thickness dan camber maksimum cenderung meningkat dengan peningkatan bilangan Reynold; 4 Untuk airfoil CST optimasi dengan PSO memberikan hasil yang lebih baik.

 11. Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku

  OpenAIRE

  Dresler Petr; Macháček Jiří

  2013-01-01

  Článek seznamuje s výsledky systematické archeologické prospekce na území dolního Podyjí. Zájmové území je charakterizováno z hlediska přírodního prostředí i dějin archeologického bádání. Hlavní pozornost je věnována výzkumu z let 2004–2012. Popsána je jak metoda, která kombinuje analytické povrchové sběry, prediktivní modelování, leteckou archeologii a prospekci detektorem kovů, tak výstupy projektu. Prezentovaný výzkum přispěl k hlubšímu poznání vývoje sídlištní struktury v dolním Podyjí v ...

 12. SISTEM INFORMATIC ADAPTIV „DETERMINAREA STĂRILOR PROPRII ALE MOLECULELOR DE FULLERENE”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor CIOBU

  2015-12-01

  Full Text Available În articol sunt studiate comportamentul şi proprietăţile fizice ale fullerenelor. Avantajul tehnologiilor informaţionale inteligente este de a construi automat programul de calcul din specificarea iniţială a problemei slab-structurate şi infor-maţiile de concretizare, furnizate de către beneficiarul problemei în cadrul dialogului cu SSD (parametrii necunoscuţi ai problemei, metoda de calcul, criteriile de optimizare etc.. SSD a fost folosit la cercetarea fullerenelor: C60, C70, C76, C82.ADAPTIVE INFORMATIC SYSTEM „DETERMINATION OF THE EIGENSTATES OF FULLERENE MOLECULES”In the present article the behavior and physical properties of fullerenes are studied. The advantage of intelligent information technologies is to build automatically computer program from the initial specification of a poorly-structured problem and the embodiment information provided by the recipient of the problem through a dialogue with DSS (unknown parameters of the problem, the method of calculation, optimization criteria etc.. DSS was used to research fullerene C60, C70, C76, C82.

 13. Karakteristik Morfologi Permukaan Pada Polimer PVdF-LiBOB-ZrO2 dan Potensinya untuk Elektrolit Baterai Litium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Etty Marti Wigayati

  2018-02-01

  Full Text Available Membran elektrolit polimer pada baterai litium ion berfungsi sebagai media transport ion dan sebagai separator antara anoda dan katoda. Dalam penelitian ini, telah dilakukan sintesis membran elektrolit polimer LiBOB (Lithium Bis Oksalato Borate dengan rumus kimia LiB(C2O42 dengan menggunakan Polyvilinidine fluoride (PVdF sebagai matriks dan bahan aditif  Zirkonium Oksida (ZrO2. Metoda yang dipergunakan adalah solution cast. Konsentrasi bahan aditif dibuat bervariasi. Membran yang terbentuk dikarakterisasi morfologi permukaan menggunakan Scanning Electrone Microscope (SEM, sifat elektrokimia dengan Cyclic Voltametric (CV dan kapasitas baterai dengan kurva charge discharge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa morfologi permukaan rantai polimer saling berikatan dan tersusun dengan bagus. Pori tertutup oleh rantai polimer secara rata yang berikatan membentuk jaring dan saling bertumpukan pada keadaan amorf. Terjadi reaksi oksidasi dan reduksi pada sel baterai dengan kapasitas charge sekitar 24 mAh pada tegangan 4 volt, sedangkan kapasitas discharge bernilai sama sekitar 24 mAh pada tegangan 4 volt dengan penambahan 10% ZrO2.

 14. BADANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W WARUNKACH ŚCINANIA PRZY KONTROLOWANEJ SZTYWNOŚCI WZDŁUŻNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam ZOFKA

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody badania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej w warunkach ścinania z ciśnieniem bocznym. Dotychczas stosowane metody badawcze ścinania z obciążeniem bocznym opierają się na ocenie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej przy ścinaniu w warunkach stałej siły wzdłużnej lub stałej objętości badanej próbki. Nowa metoda badawcza pozwala na badanie ścinania przy stałej sztywności wzdłużnej. Aby możliwe było badanie według tej metody, zaprojektowano i wykonano specjalną przystawkę o nazwie AST (ang. Advanced Shear Tester. W artykule przedstawiono zarówno opis procesu twórczego podczas projektowania przystawki, jak wykonane urządzenie. Zaprezentowano pierwsze wyniki badań walidacyjnych uzyskanych przy użyciu przystawki na próbkach UHMW-PE oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 15. Organizacijska kultura v slovenskih tujih podjetjih

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Denis Benjamin Kmetec

  2017-12-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: Kakšna je prevladujoča organizacijska kultura v tujih podjetjih v Sloveniji in kakšna usmerjenost k posameznim kulturam se kaže na različnih ravneh organiziranosti? Namen: Namen raziskave je bil raziskati prevladujoči tip organizacijske kulture v izbranih mikro, malih, srednjih in velikih podjetjih s tujim lastništvom v Republiki Sloveniji. Metoda: Za pridobivanje podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik po tipologiji Camerona in Quina, ki smo ga poslali v 437 podjetij. Rezultati: Anketirani, ki so zaposleni v slovenskih podjetjih s tujim kapitalom, si želijo kulture klana, kot prevladujoči kulturi v podjetju pa dojemajo kulturo trga in kulturo hierarhije. Organizacija: Dobljeni izidi iz empiričnega dela raziskave pripomorejo k boljšemu razumevanju organizacijske kulture v uspešnih tujih podjetij. Družba: V slovenskem gospodarskem okolju je organizacijska kultura v tujih podjetjih osnova za njeno nadaljnje raziskovanje. Originalnost: Kot prvi smo ugotavljali ali glede na identificirani tip organizacijske kulture obstaja večja uspešnost podjetij s tujim lastništvom. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: obstaja priložnost za nadaljnje raziskovanje na področju povezave uspešnosti podjetij in njihove stabilnosti.

 16. Lindemanovi filozofski temelji andragogike

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2000-12-01

  Full Text Available Avtorica najprej predstavi Eduarda Lindemana in njegovo življenje primerja z življenjsko potjo Janeza Kreka, slovenskega prosvetitelja, politika in znanstvenika. S predstavitvijo Lindemanovega življenja želi, da bi zaznali povezanost med življenjem in njegovimi pogledi na izobraževanje odraslih. Ustavi se ob nekaterih ponavljajočih se Lindemanovih temah, kot sta vloga diskusijske metode v izobraževanju odraslih in potreba po tem, da se skupine v izobraževanju odraslih spremenijo v družbeno dejavne skupine. Še pose­ bej se posveti družbenim razsežnostim izobraževanja odraslih in v zvezi s tem naredi primerjavo z univerzo za tretje življenjsko obdobje, izobraževalnim in družbenim gibanjem odraslih pri nas. Kritično se dotakne Lindemanove trditve, da je v izobraževanju pomembna zgolj metoda, ne pa tudi vsebina. V svoji diskusiji Lindemana večkrat primerja s sodobnimi fracnoskimi družbenimi misleci.

 17. O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dušana Findeisen

  2013-12-01

  Full Text Available Avtorica uvodoma predstavi, kako različni teoretiki izobraževanja odraslih obravnavajo metode, nato pa proučuje vrednost in povezljivost posameznih elementov »učenja s poskusi in napakami« in »nedirektivnega učenja«. Tako kot so metode eklektične, razmišlja avtorica, so lahko eklektični tudi načini učenja. Avtorica ilustrira svojo hipotetično trditev z analizo »antimetode« francoskega režiserja Mauricea Pialata in jo kontrastira z metodo/metodami, kjer je zakoličen cilj in je zakoličena pot, kjer gre za vnaprej postavljen, v zaporedne sekvence urejen proces, kakršnega najpogosteje srečujemo pri snemanju filma po scenariju, režiranju gledališke predstave, v izobraževanju odraslih. Avtorica opozori na to, da je tudi učenje veščin (kako nekaj naredimo povezano z učenjem o tem, »kako biti«, in nazadnje tudi, da metoda ne more služiti vsiljevanju znanja in resnice, saj se tako rušijo okoliščine, ki omogočajo pridobivanje ali ustvarjanje znanja.

 18. Standardization of Radionuclides in the Electrotechnical Laboratory, Tokyo; Etalonnage des radionuclides au Laboratoire d'electrotechniqu e de Tokyo; Standartizatsiya radioizotopov v ehlektrotekhnichesko j laboratorii v Tokio; Normalizacion de radionuclidos en el Laboratorio de Electrotecnica de Tokio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Naito, Masashi; Inouye, Yajiro; Yura, Osamu [Electrotechnical Laboratory, Tokyo (Japan)

  1960-06-15

  metodo se midio la actividad de los nuclidos Sr{sup 90}-Y{sup 90}, So{sup 60} y Cs{sup 187}. La preci- sion de las mediciones fue del orden de +{+-} 2%. 2) Recuento {alpha} 2 {pi}. - Se midio la radiactividad de muestras de RaD + RaE + RaF, U{sup 238} y Po{sup 210} utilizando el mismo aparato que en el metodo de recuento |3 4 l. La precision de las mediciones fue de {+-} 2, {+-} 1 y {+-} 1%, respectivamente. 3) Recuento por coincidencias. - Para aplicar este metodo, se emplearon aparatos de recuento {beta}-{gamma}-y {gamma}-{gamma}. Como detector de rayos {gamma} se utilizo un contador de centeleo [cristal de Nal (TI) de 1 pulgada de diametro y 1 pulgada de largo] y como detector de rayos{beta} un contador Geiger-Mueller. Recientemente, para estudiar las diferencias existentes entre el metodo de recuento {beta} 4{pi}y el de coincidencias, en lugar de utilizar un contador Geiger- Mueller, los autores recurrieron a un modelo especial de contador proporcional {beta} 4 {pi}, que puede ser tambien empleado independientemente , es decir, sin los circuitos de coincidencia. Los resultados obtenidos con el metodo de coinci dencias {beta}-{gamma} difieren ligeramente (3-4%) de los alcanzados con el metodo {beta} 4 {pi} La discrepancia puede deberse a la autoabsorcion. En cambio, los resultados del metodo de coincidencias {gamma}-{gamma} para el So{sup 60} concuerdan con los obtenidos al aplicar el metodo de coincidencias {beta}-{gamma}. (author) [Russian] Posle 1953 goda v ehlektrotekhnichesko j laboratorii s pomoshch'yu vychislitel'nog o metoda 4 {pi} {beta}-scheta i metoda sovpadenij bylo proizvedeno absolyutnoe izmerenie nekotorykh izotopov. Podrobnosti metoda vychislenij v nashej laboratorii budut opisany v sleduyushchem poryadke: 1) Metod 4 ({pi}) ({beta})-scheta. Byl skonstruirova n zvonkovyj gazovyj pro- portsional'nyj schetchik 4 ({pi}) ({beta})-izluchenij. Byli issledovany ego vychislitel'nye kharakteristiki , v osobennosti nadezhnost' takikh primenyaemykh gazov. Pri

 19. Łuszczyca paznokci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Wolska

  2010-09-01

  Full Text Available Łuszczycowe zmiany paznokciowe występują u około 50% pacjentówz łuszczycą zwyczajną i powyżej 80% osób z łuszczycą stawową. Zmianymogą mieć różnorodny charakter, z czego najczęściej występującymii/lub stwarzającymi największe problemy dla pacjentów są: naparstkowanie,hiperkeratoza podpaznokciowa oraz onycholiza. Mogą oneutrudniać wykonywanie nie tylko czynności dnia codziennego, alenawet pracy zawodowej, a tym samym wpływać wybitnie niekorzystniena jakość życia. Istnieją ponadto dane wskazujące na wyraźnyzwiązek między zmianami paznokciowymi i łuszczycą stawową.Związek ten zaznacza się zwłaszcza przy objęciu procesem zapalnymdystalnych stawów międzypaliczkowych. Nasilone zmiany paznokciowewydają się jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju łuszczycystawowej. Stopień zajęcia paznokci określa się najczęściej zapomocą tzw. skali NAPSI, która pozwala na obiektywne porównanieskuteczności poszczególnych terapii. Jest to o tyle istotne, że dotychczasnie ma ujednoliconych metod leczenia przy tej lokalizacji łuszczycy.Wszystkie leki podawane ogólnie, zwłaszcza retinoidy, mogąpowodować poprawę stanu paznokci. Badania kontrolowane nowychpreparatów wskazują na znaczną skuteczność infliksymabu, a obserwacjekliniczne – również adalimumabu. Najczęściej jednak stosuje siępreparaty miejscowe, z których najskuteczniejsze wydają się kortykosteroidy,zwłaszcza w iniekcjach domiejscowych, co może jednakłączyć się z istotnymi działaniami niepożądanymi. Bezpieczniejsze jeststosowanie miejscowych pochodnych witaminy D i witaminy A – kalcypotriolui tazarotenu, ale ich skuteczność zależy w dużej mierze odsposobu aplikacji – pod okluzją czy bez okluzji, czy też w skojarzeniuz miejscowymi kortykosteroidami. Postępowanie u pacjentów z łuszczycąpaznokci nadal pozostaje problemem.

 20. Przebieg i znaczenie zajęć arteterapeutycznych dla dziewcząt cierpiących na jadłowstręt psychiczny, hospitalizowanych na oddziale psychiatrii dziecięcej. Doniesienie wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Kondracka

  2014-06-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy była obserwacja i ewaluacja dotychczasowego przebiegu badania nad rolą warsztatów arteterapeutycznych w procesie zdrowienia nastoletnich pacjentek cierpiących na jadłowstręt psychiczny. Od grudnia 2011 roku autorka pracy, psycholog z tytułem plastyka ceramika, prowadzi warsztaty arteterapii na oddziale psychiatrii wieku rozwojowego. Do czerwca 2013 roku w zajęciach wzięło udział 27 pacjentek, spośród których 15 spełniło kryteria włączające do badania. Dziewczęta są badane po przyjęciu na oddział oraz 6 miesięcy po zakończeniu leczenia za pomocą następujących narzędzi: EAT-26 (Eating Attitudes Test, EDI (Eating Disorder Inventory, YSR (Youth Self-Report – jedno z narzędzi z grupy Child Behavior Checklist – oraz KBPK (Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli. Dodatkowo po ukończeniu cyklu warsztatów arteterapeutycznych pacjentki są proszone o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Ich dotychczasowe wyniki przedstawiono w załączeniu. Obserwacje zdobyte przez autorkę w przebiegu prowadzenia zajęć arteterapeutycznych oraz wnioski wypływające z ankiet ewaluacyjnych wskazują na zapotrzebowanie na tego typu formę terapii wśród osób hospitalizowanych z powodu jadłowstrętu psychicznego. Na obecnym etapie badań trudno wykazać pozytywny wpływ arteterapii na proces zdrowienia pacjentek. Autorka ma nadzieję, że analiza wyników uzyskanych od ostatecznej liczby badanych umożliwi rzetelną ocenę skuteczności arteterapii w leczeniu jadłowstrętu psychicznego.

 1. Wpływ aktywności fizycznej na sprawność funkcji poznawczych osób w podeszłym wieku i na przebieg choroby Alzheimera

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gabryelewicz

  2013-04-01

  Full Text Available W miarę starzenia się społeczeństwa coraz więcej osób doświadcza związanego z wiekiem osłabienia pamięci i zaburzeń innych funkcji poznawczych. Dla części tych osób zaburzenia te mogą być zwiastunem otępienia. Wiadomo, że jego najczęstszą przyczyną jest choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD. Stosowane obecnie metody farmakologicznego zapobiegania i leczenia AD są mało skuteczne. Powoduje to, że podejmowane są próby terapii mających na celu spowolnienie przebiegu AD i opóźnienie początku objawowej fazy klinicznej choroby. Może to znacząco wpływać na zmniejszenie zapadalności na AD. Wyniki biologicznych, epidemiologicznych i randomizowanych badań kontrolowanych wskazują na korzystny wpływ regularnej aktywności fizycznej na zapobieganie występowaniu zaburzeń poznawczych u osób w podeszłym wieku i spowolnienie przebiegu AD. Okazuje się, że aktywność fizyczna, szczególnie w połączeniu z aktywnością umysłową i intensywną aktywnością społeczną, może być użyteczną, a przy tym tańszą i bezpieczniejszą metodą zapobiegania AD niż profilaktyka farmakologiczna. Dalszych badań wymaga określenie precyzyjnych zaleceń dotyczących rodzaju, czasu trwania i intensywności tych form terapii. Istnieje jednak szansa, że w bliskiej przyszłości będziemy mogli stosować potwierdzone zasady zapobiegania AD dotyczące zachowań dietetycznych, aktywności społecznej, umysłowej i fizycznej. Wymienione wyżej rodzaje interwencji niefarmakologicznych wpływają również pozytywnie na codzienne funkcjonowanie i ogólną jakość życia osób w podeszłym wieku i pacjentów z AD.

 2. Peginterferon beta-1a – nowa postać interferonu beta-1a

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdzisław Maciejek

  2015-11-01

  Full Text Available W 2014 roku, po zakończeniu próby klinicznej III fazy ADVANCE, do leczenia postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego wprowadzono nową pegylowaną postać interferonu beta-1a o wydłużonym czasie działania. Do badania zakwalifikowano 1512 chorych ze 183 ośrodków z 26 krajów (500 uczestników przyjmowało placebo, 512 – peginterferon beta-1a w dawce 125 µg podawany podskórnie co 2 tygodnie, 500 – peginterferon beta-1a w dawce 125 µg podawany podskórnie co 4 tygodnie. Grupy były zbliżone pod względem wieku, płci, czasu trwania choroby i niepełnosprawności ocenianej w Expanded Disability Status Scale. Cel badania stanowiła ocena skuteczności i bezpieczeństwa pegylowanego interferonu beta-1a po 2 latach terapii w porównaniu z grupą placebo, która w drugim roku również otrzymywała ten lek. Skuteczność peginterferonu beta-1a podawanego co 2 tygodnie w porównaniu z placebo przejawiała się redukcją rocznego wskaźnika rzutów (o 37%, liczby nowych lub powiększonych ognisk T2-zależnych (o 67%, ryzyka wystąpienia rzutu (o 39% i ryzyka utrwalonej 12-tygodniowej progresji niepełnosprawności (o 33%. Najczęstsze działania niepożądane towarzyszące kuracji (94% chorych to odczyn w miejscu wkłucia, objawy grypopodobne, gorączka i bóle głowy. U 16% osób przyjmujących lek co 2 tygodnie i 22% otrzymujących go co 4 tygodnie odnotowano poważne objawy niepożądane (rzuty, zapalenie płuc, infekcje dróg moczowych. Reasumując: leczenie peginterferonem beta-1a cechowały skuteczność, dobra tolerancja i bezpieczeństwo.

 3. Zakażenia pałeczkami Legionella pneumophila – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2011-12-01

  Full Text Available Legionella pneumophila jest wewnątrzkomórkowym patogenem zasiedlającym środowiska wodne. Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu, rzadziej poprzez aspirację. Rozprzestrzenianie się zachodzi drogą krwionośną, limfatyczną i przez ciągłość. Choroba rozwija się w postaci dwóch klinicznie odrębnych zespołów: choroby legionistów i gorączki Pontiac. Pozapłucne postaci legionelozy spotyka się niezmiernie rzadko. Powikłania mogą występować w postaci niedodmy, wysięku, zrostów, ropni płuc, ropniaków opłucnej, przetok oskrzelowo-opłucnowych, a w konsekwencji mogą prowadzić do niewydolności wielonarządowej. W diagnostyce zakażenia Legionella pneumophila stosuje się izolację i hodowlę bakterii uzyskanych z tkanek chorego na specjalnych podłożach, metody genetyczne bądź też testy serologiczne. W leczeniu skuteczne są antybiotyki z grupy makrolidów, a w ciężkiej postaci choroby także fluorochinolony. Leczeniem alternatywnym jest kombinacja trimetoprym + sulfametoksazol. W artykule przedstawiono opis przypadku 14-letniego chłopca, który został przyjęty do Kliniki z powodu gorączki, osłabienia, wymiotów, bólów brzucha i głowy. U dziecka wykonano serię badań wyjaśniających przyczynę dolegliwości. Stwierdzono podwyższone wykładniki stanu zapalnego z towarzyszącą leukopenią i trombocytopenią. W przebiegu choroby pojawiły się kaszel i wysypka. W badaniach dodatkowych wysunięto podejrzenie zajęcia układu sercowo-naczyniowego. Podejrzewając zakażenie atypowe, do leczenia dołączono makrolid, po którym uzyskano poprawę stanu klinicznego i ustąpienie objawów. Otrzymany później wynik badania w kierunku Legionella pneumophila wskazywał na możliwość zakażenia o tej etiologii.

 4. Ropień tkanek miękkich podudzia wywołany przez Salmonella sp. u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonej adalimumabem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Marek

  2011-04-01

  Full Text Available Stosowanie leków biologicznych, do których zalicza się m.in. przeciwciałaprzeciwko czynnikowi martwicy nowotworów α, może byćzwiązane ze zwiększoną zapadalnością na zakażenia o etiologiibakteryjnej, wirusowej czy grzybiczej.Supresja układu odpornościowego czasami zmienia typowy przebiegkliniczny infekcji w porównaniu z przebiegiem u osób immunokompetentnych.Obserwuje się tendencję do uogólnienia zakażeniai/lub nietypowego, skąpoobjawowego przebiegu.Przedstawiono przypadek 60-letniej kobiety chorej na reumatoidalnezapalenie stawów o agresywnym przebiegu od ok. 12 lat,obciążonej wieloletnią cukrzycą typu 2, leczonej adalimumabem,metotreksatem i prednizonem, przyjętej do szpitala z powodubolesnej zmiany o charakterze naciekowo-zapalnym na bocznejpowierzchni prawego podudzia. Przeprowadzona diagnostykadoprowadziła do rozpoznania ropnia tkanek miękkich prawegopodudzia o etiologii Salmonella sp. (ryc. 1, 2.Etiologia została potwierdzona badaniem bakteriologicznymwydzieliny uzyskanej po chirurgicznym nacięciu ropnia. Zastosowanoantybiotykoterapię zgodną z antybiogramem oraz leczeniemiejscowe (miejscowo działające leki odkażające i regularnawy mia na sączków, uzyskując bardzo dobry efekt kliniczny (ryc. 3.W cza sie diagnostyki i leczenia odstawiono metotreksat i adali -mumab.Powstanie ropnia było prawdopodobnie poprzedzone skąpoobjawowym,ograniczonym jedynie do stanów gorączkowych, zakażeniemSalmonella i bakteriemią. Należy również wziąć pod uwagęmożliwość nosicielstwa i reaktywacji zakażenia w wyniku stosowanychleków immunosupresyjnych. Z powodu wciąż rosnącej liczby chorych stosujących leki biologicznewarto zwrócić uwagę na to, że zakażenia w tej grupie chorychmogą mieć bardzo nietypowy przebieg oraz etiologię.Decyzja o ponownym stosowaniu leku z grupy leków modyfikującychprzebieg choroby, ewentualnie o ponownej kwalifikacji doleczenia biologicznego, będzie podjęta po zako

 5. Zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2011-07-01

  Full Text Available Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP to zapalne choroby dróg oddechowych, które łączy obecność ograniczenia przepływu powierza przez drogi oddechowe podkreślane w ich definicji. Zapalenie, które leży u podłoża obu chorób, różni się jakościowo rodzajem przeważających komórek i głównych mediatorów zapalnych. Inna jest też na ogół odpowiedź na leki rozszerzające oskrzela w astmie i POChP. Pomimo tych różnic i znaczących odrębności naturalnego przebiegu, rokowania i patogenezy właściwe rozpoznanie obu chorób w praktyce jest trudne, a niekiedy nawet niemożliwe z powodu nakładania się cech astmy i POChP u tego samego pacjenta. Wraz z upływem lat u części chorych na astmę dochodzi do utrwalenia się obturacji, a wielu pacjentów z POChP wykazuje istotną reaktywność oskrzeli i częściową odwracalność obturacji. Nawet profil zapalenia w ciężkiej astmie może zmieniać się na podobny do obserwowanego w POChP, a zaostrzenie POChP przebiega niejednokrotnie z większym udziałem eozynofilów. Głównej przyczyny takiego współwystępowania obu schorzeń (zespołu nakładania upatruje się we wspólnych czynnikach ryzyka i fakcie, że sama astma może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia POChP. Powszechność zjawiska zmusza do wypracowania skutecznych metod zapobiegania rozwojowi zespołu nakładania, lepszego różnicowania obu chorób, a w przypadku ich współistnienia – do poszukiwania optymalnych sposobów postępowania i leczenia.

 6. Jak różnicować wymioty u noworodków i niemowląt? Część II. Gastroenterologiczne i alergologiczne przyczyny wymiotów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Stańczyk-Przyłuska

  2014-03-01

  Full Text Available Najczęstszą przyczyną wymiotów w wieku niemowlęcym są błędy w karmieniu. Ich rozpoznanie wymaga wnikliwej analizy sposobu żywienia oraz przygotowywania posiłków. Optymalne warunki dla takiej oceny stwarza kilkudniowa obserwacja dziecka. Również zaburzenia więzi matki z dzieckiem mogą się istotnie przyczyniać do większej częstości zwracania pokarmu. Znaczna część incydentów wymiotów niemowlęcych nie wynika z zaburzeń chorobowych, a jedynie z fizjologicznej niedojrzałości górnego odcinka przewodu pokarmowego. Refluks żołądkowo-przełykowy uważany jest za zjawisko normalne, o przejściowym charakterze, będące konsekwencją anatomicznej i czynnościowej niedojrzałości przewodu pokarmowego młodszych niemowląt. Leczenia wymagają jedynie te dzieci, u których refluks żołądkowo-przełykowy wywołuje takie objawy kliniczne, jak: zaburzenia rozwoju fizycznego, niepokój, zaburzenia połykania, wheezing, kaszel lub bezdechy, albo prowadzi do rozwoju powikłań, np. zapalenia przełyku, jego zwężenia czy przełyku Barretta. Kolejną najczęściej rozpoznawaną przyczyną wymiotów w wieku niemowlęcym są różne manifestacje kliniczne alergii na pokarmy. Immunologiczna reakcja na białka pokarmowe może wywoływać mniej niż 1% przypadków wymiotów, a ich rozpoznanie powinno zostać potwierdzone w teście eliminacji i prowokacji. Wiele innych chorób przewodu pokarmowego również może prowadzić do wymiotów, m.in. infekcyjne zapalenie żołądka i jelit, nieswoiste zapalenie jelit, nietolerancje pokarmowe, a także cholestaza zewnątrzwątrobowa oraz zapalenie trzustki.

 7. Leczenie schizofrenii elektrowstrząsami oraz lekami przeciwpsychotycznymi, łącznie z elektrowstrząsami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Kołodziej‑Kowalska

  2011-12-01

  Full Text Available Elektrowstrząsy (EW były stosowane w leczeniu schizofrenii od czasu ich wynalezienia w 1938 roku. Wprowadzenie efektywnej farmakoterapii schizofrenii oraz zaburzeń nastroju doprowadziło do znacznego spadku ich wykonywania w latach 60. i 70. XX wieku. Stopniowe wykazanie ograniczeń skuteczności i występowanie objawów niepożądanych le‑ ków przeciwpsychotycznych doprowadziło w kolejnych dekadach do powrotu zainteresowania elektrowstrząsami jako metodą leczenia lekoopornej schizofrenii. Niestety, wskazania do zastosowania EW w schizofrenii i ich miejsce w algoryt‑ mach leczniczych są niejasne, głównie w związku z brakiem odpowiedniej jakości badań klinicznych. Kontrowersje zwią‑ zane z oceną efektywności EW w leczeniu schizofrenii, zwłaszcza opornej na farmakoterapię, znalazły odzwierciedlenie w różnicach w rekomendacjach wydawanych przez różne towarzystwa naukowe. Analiza danych z literatury (nieliczne badania randomizowane i otwarte, głównie badania retrospektywne i opisy kazuistyczne wykazuje, że strategia polegająca na leczeniu skojarzonym lekami przeciwpsychotycznymi i elektrowstrząsami jest efektywniejsza od każdej z tych metod z osobna. Badania sugerują także, że połączenie EW i klozapiny jest raczej bezpieczne i skuteczne; doniesienia oceniające połączenie z nowymi LPP drugiej generacji są nieliczne. Identyfikowano różne czynniki predykcyjne poprawy po leczeniu skojarzonym EW i LPP. Częsta jest konkluzja, że elektrowstrząsy w połączeniu z lekami przeciwpsychotyczny‑ mi mogą być rozważane jako opcja terapeutyczna u pacjentów, u których farmakoterapia wykazuje ograniczoną skutecz‑ ność. Profil objawów ubocznych terapii skojarzonej nie różni się od samych zabiegów EW, jest ona bezpieczna i dobrze tolerowana.

 8. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 9. Modulowanie funkcji układu cholinergicznego w leczeniu schizofrenii – dziś i jutro

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Frątczak

  2013-06-01

  Full Text Available W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie rolą układu cholinergicznego w patogenezie schizofrenii. Od wielu lat obserwowano zaburzenia funkcji tego układu, głównie w postaci efektów niepożądanych wywołanych lekami przeciwpsychotycznymi. Postrzeganie układu acetylocholiny ewoluuje, co wynika z założenia, że wpływ na przekaźnictwo w jego obrębie może nie tylko wywoływać albo eliminować wspomniane objawy niepożądane, ale też bezpośrednio modyfikować symptomatologię schizofrenii. Celem niniejszego artykułu jest przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego nowych opcji modulowania funkcji układu cholinergicznego. Obecnie badania koncentrują się na poszukiwaniu selektywnych agonistów i allosterycznych modulatorów receptorów muskarynowych, które mogą redukować ryzyko skutków ubocznych tradycyjnej terapii przeciwpsychotycznej i jednocześnie mieć swój własny terapeutyczny potencjał antypsychotyczny. Zastosowanie substancji mniej selektywnych nie prowadzi do takich korzyści. W kręgu zainteresowań psychofarmakologów pozostają również modulatory receptorów nikotynowych α4β2 i α7, które korzystnie wpływają między innymi na funkcjonowanie poznawcze chorych na schizofrenię, co potwierdzono w wielu niezależnych badaniach. Jak wiadomo, u większości pacjentów mimo leczenia utrzymują się objawy negatywne, deficyty poznawcze, często też resztkowe objawy pozytywne. Z klinicznego punktu widzeniaistotne pozostają także objawy niepożądane, które bardzo często komplikują leczenie, ograniczają możliwości terapeutyczne i pogarszają współpracę chorego w farmakoterapii. Badania nowych, bardziej selektywnych substancji cholinergicznych dają nadzieję na udoskonalenie terapii schizofrenii poprzez zwiększenie skuteczności i wyeliminowanie objawów niepożądanych.

 10. Aripiprazol: od wyjątkowego mechanizmu działania do szerokich zastosowań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2016-09-01

  Full Text Available Efektywne, nastawione na możliwie kompletną poprawę objawową i funkcjonalną leczenie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej pozostaje w dzisiejszym stanie wiedzy zadaniem trudnym. Uważa się, że kluczowe jest kompleksowe podejście do problemów pacjenta, a zastosowanie odpowiedniego leku przeciwpsychotycznego ma ten proces skutecznie wspomagać. Powszechnie obecnie stosowane nowoczesne leki przeciwpsychotyczne są podobnie skuteczne w zwalczaniu pozytywnych objawów psychozy schizofrenicznej oraz manii, natomiast znacznie różnią się w zakresie wpływu na pozostałe objawy, jak również pod względem tolerancji, akceptacji leczenia i szeroko rozumianej współpracy lekarz – pacjent. Aripiprazol wyróżnia się unikalnym mechanizmem działania – inaczej niż pozostałe leki przeciwpsychotyczne, jest częściowym antagonistą D2/D3 (oraz niektórych receptorów serotoninowych. Taki profil farmakologiczny pozwala na uzyskanie nie tylko znacznej, porównywalnej do innych leków przeciwpsychotycznych II generacji, skuteczności w leczeniu ostrej psychozy, ale także korzystnego wpływu na objawy afektywne, poznawcze i negatywne schizofrenii. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z profilu farmakologicznego leku są niskie ryzyko wywoływania parkinsonizmu, korzystny profil w zakresie wpływu na stan metaboliczny (praktycznie brak wpływu na masę ciała oraz niewywoływanie hiperprolaktynemii. Te korzystne cechy farmakologiczne powodują, że aripiprazol może być stosowany nie tylko w preferowanej monoterapii, ale także jako leczenie dodane, w tym w celu poprawy tolerancji innych leków. Nowsze badania wskazują na możliwości poszerzenia panelu wskazań, między innymi o depresję oporną na standardową farmakoterapię oraz zaburzenia zachowania u chorych z otępieniem.

 11. Topiramat – przegląd wybranych artykułów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2013-06-01

  Full Text Available Padaczka stanowi poważny problem epidemiologiczny z powodu znacznego rozpowszechnienia, a także terapeutyczny ze względu na odsetek przypadków lekooporności wynoszący 30%. W związku z tym położono nacisk na proces zsyntetyzowania nowych leków przeciwpadaczkowych (LPP, które będzie cechować większa skuteczność niż dotychczasowych. Pomimo wprowadzenia do obrotu ponad dziesięciu LPP drugiej generacji odsetek przypadków padaczki lekoopornej nie uległ zmianie, aczkolwiek u pojedynczych chorych wykazały one wyższość nad preparatami stosowanymi tradycyjnie. Do leków przeciwpadaczkowych drugiej generacji należy między innymi topiramat (TPM, cechujący się unikalną budową chemiczną (pochodna fruktopiranozy. W Polsce został wprowadzony do obrotu w 1998 roku. W niniejszej pracy opisano właściwości farmakokinetyczne, jak również zastosowanie TPM jako terapii dodanej w napadach padaczkowych uogólnionych i napadach częściowych oraz jako monoterapii w tego typu napadach. Topiramat ma wielokierunkowy mechanizm działania. Jest silnym blokerem kanałów sodowych, a także wpływa na kanały wapniowe, zwiększa aktywność receptorów GABA, blokuje typ kainowy/AMPA receptorów glutaminowych, jest słabym inhibitorem anhydrozy węglanowej. Omówiono dodatkowo możliwości zastosowania TPM w status epilepticus. Zwrócono uwagę na koszt leczenia topiramatem w porównaniu z takimi lekami, jak kwas walproinowy, oraz wpływ na jakość życia w porównaniu na przykład z lamotryginą. Opisano objawy uboczne, przyglądając się bliżej przyczynie spadku wagi przy zastosowaniu TPM oraz możliwości wystąpienia kwasicy metabolicznej, kamicy nerkowej oraz zmniejszonej potliwości. Podkreślono zalety stosowania topiramatu na tle innych LPP.

 12. Aquaculture and Fish Welfare: Are the Rights of Fish Compromised?/ Akwakultura I Dobrostan Ryb: Czy Prawa Ryb Są Szanowane?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustapha Moshood K.

  2014-12-01

  Full Text Available Zagadnienie dobrostanu ryb w akwakulturze jest aktualne przez cały proces produkcyjny, a jego właściwa realizacja, z poszanowaniem praw ryb i humanitarnym ubojem, jest korzystana dla producenta i konsumenta. Poszanowanie praw ryb odnosi się do różnorodnych aspektów hodowli uwzględniając takie jak: baseny i stawy hodowlane, zagęszczenie obsady, jakość wody, pokarm i reżim żywienia, zarażenie chorobami i pasożytami, metody leczenia ryb zarażonych, manipulacja ciałem ryby, odłowy sieciowe, metody pozyskiwania ryb przed ubojem, metody uboju, metody oczyszczania z pokarmu, sztuczny fotoperiod, selekcja w kierunku szybkiego wzrostu, selektywny i indukowany rozród, manipulacje genetyczne, ekspozycja na drapieżnictwo, hodowla w polikulturach, znakowanie, stłaczanie ryb, sortowanie, transport, rybie atraktory, przypadkowe bądź celowe introdukcje ryb modyfikowanych genetycznie do akwakultury. Najbardziej rekomendowaną metodą utrzymywania ryb w pożądanym dobrostanie, która zapewni też korzyści dla hodowcy jest zachowywanie tzw. „pięciu wolności” w odniesieniu do hodowanych zwierząt. Sposoby realizacji takiego prowadzenia hodowli są przedstawione i dyskutowane w niniejszej pracy. Stan ryb w niewoli powinien uwzględniać czynniki etyczne, produkcyjne, ekonomiczne i handlowe. Jest to coraz ważniejsze ze względu na rosnącą potrzebę konsumenta do zapoznania się z technikami stosowanymi w produkcji pożywienia pochodzenia zwierzęcego i akceptacji tych praktyk. Polepszenie dobrostanu produkowanych ryb w akwakulturze skutkuje zwiększeniem korzyści produkcyjnej: ryby będą przyrastać lepiej, a jakość mięsa będzie wyższa. Wzrasta też poziom akceptacji u konsumentów tak wyprodukowanego mięsa w powiązaniu z humani- tarnym ubojem.

 13. Przydatność artroskopowej totalnej synowektomii w leczeniu wysiękowego zapalenia stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Frąszczak

  2011-06-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS to przewlekła immunologiczniezależna układowa choroba tkanki łącznej. Charakteryzujeją symetryczne i przewlekłe zapalenie błony maziowej. Obej -muje stawy obwodowe, a z dużych stawów najczęściej stawkolanowy. Oprócz leczenia farmakologicznego jedną z metod opera -cyjnych jest synowektomia. Ostatnio coraz większego znaczenianabiera artroskopowa totalna synowektomia z uwagi na mało -inwazyjność, dużą radykalność oraz skrócenie czasu terapii i rehabilitacji.Technika ta pozwala na dość dokładne usunięcie błonymaziowej z 4 portów artroskopowych, a wskazaniem są nawracającewysięki trwające 6 miesięcy.Celem pracy było przedstawienie wczesnych wyników i sku -teczności artroskopowej totalnej synowektomii wykonaneju chorych na RZS. Ocenie poddano chorych po artroskopowejtotalnej synowektomii stawu kolanowego wykonanej w KliniceReumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie w latach2005–2006. Okres obserwacji wynosił dwa lata. Badania prowa -dzono na podstawie opracowanych własnych kart badań, a ocenywyników dokonano na podstawie czynnościowych skal HSSi Lysholma. Do badania zgłosiło się 15 chorych z 21 osób opero -wanych. Ocenę czynnościową przeprowadzono w okresie od półroku do 2 lat po artroskopowej totalnej synowektomii. Stwier dzono,że wynik doskonały i dobry po operacji osiągnęło w tym okresie 80% badanych. Wyniki te są porównywalne z wynikami uzyskanymiprzez inne ośrodki zajmujące się tym problemem w Europie i naświecie. Artroskopowa totalna synowektomia umożliwia szybkiepodjęcie rehabilitacji i funkcji czynnościowej stawu, skraca czasleczenia i obniża jego koszty oraz redukuje dawki leków podstawowych(tab. I.

 14. Krioterapia ogólnoustrojowa zmniejsza aktywność fibrynolityczną krwi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i osób z chorobą zwyrodnieniową stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julita Istrati

  2010-06-01

  Full Text Available W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS istnieje podwyższoneryzyko występowania zawału serca i innych powikłań ze strony układukrążenia. W aktywnym RZS stwierdza się ponadto stan pobudzeniaukładu krzepnięcia i fibrynolizy, co w pewnym stopniu tłumaczyczęstsze incydenty sercowo-naczyniowe. Celem przeprowadzonychbadań było sprawdzenie, czy powszechnie uznana za bezpieczną,ogólnoustrojowa krioterapia stosowana w fizykoterapii RZS możezaburzać chwiejną równowagę układu hemostatycznego. Wykonanobadania wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizyu 46 pacjentów z RZS oraz 20 pacjentów z chorobą zwyrodnieniowąstawów (OA, poddanych 10 cyklom leczenia w komorze kriogenicznej(w temperaturze –120°C przez 3 min. Stwierdzono, że taka terapianie powoduje hamowania odczynu ostrej fazy u chorych na RZS– stężenie białka C-reaktywnego (CRP we krwi nie uległo zmianie.Zaobserwowano natomiast zmiany w układzie fibrynolitycznymw postaci zmniejszenia stężenia tkankowego aktywatora plazminogenu(t-PA w osoczu i zwiększenia stężenia kompleksów plazminy––antyplazminy (PAP (p < 0,05 u chorych na RZS, a także zmniejszeniastężenia t-PA i zwiększenia stężenia inhibitora aktywatoraplazminogenu (PAI-1 (p < 0,05 u chorych na OA. Pomimo brakujakichkolwiek negatywnych objawów klinicznych związanych z tymizmianami autorzy uważają, że terapia chorych na RZS w komorzekriogenicznej może zaburzać równowagę w układzie hemostazy–fibrynolizy i u niektórych pacjentów może zwiększać ryzyko zakrzepicyi powikłań sercowo-naczyniowych.

 15. Choroba refluksowa przełyku a astma oskrzelowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Patyk

  2009-09-01

  Full Text Available Astma oskrzelowa i choroba refluksowa przełyku są często współwystępującymi jednostkami chorobowymi. Uważa się, że refluks stanowi potencjalny czynnik wywołujący lub zaostrzający astmę. Hipoteza ta opiera się zarówno na przesłankach patofizjologicznych, jak i badaniach klinicznych. W badaniach eksperymentalnych wykazano, że zakwaszanie dolnej części przełyku powoduje wzmożoną reaktywność oskrzeli. Powstało kilka teorii wyjaśniających to zjawisko, do najistotniejszych należą teoria nerwowa, zapalna i mikroaspiracji. Wykazano również, że nieswoiste testy nadreaktywności oskrzeli mogą indukować epizody refluksu, co przemawia za udziałem samej astmy w promowaniu GERD. Do osłabienia mechanizmów antyrefluksowych prowadzą związane z zaostrzeniami astmy wzrost ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej oraz „pułapka powietrzna”, a także niektóre doustne leki rozszerzające oskrzela, zwłaszcza teofilina. Obie choroby mogą oddziaływać na siebie na zasadzie błędnego koła, co pociąga za sobą implikacje terapeutyczne. Nie ma jednak jednoznacznych danych z badań randomizowanych o skuteczności antyrefluksowej terapii farmakologicznej i chirurgicznej. Najnowsze dane z piśmiennictwa nie potwierdzają pozytywnych rezultatów takiej terapii w grupie astmy trudnej, w której dotąd rekomendowano wdrożenie leczenia dużymi dawkami IPP. Nadal brak jest przekonywają- cych danych dotyczących roli niekwaśnego i/lub żółciowego refluksu w astmie. Konieczne jest udoskonalenie i standaryzacja metod diagnostycznych oraz protokołów terapeutycznych pozwalających wyodrębnić grupę pacjentów, u których terapia antyrefluksowa przyniesie najlepsze efekty dla kontroli astmy.

 16. Znaczenie edukacji w terapii pacjentów z astmą oskrzelową = Importance of education in treatment of patients with asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Czerwińska Pawluk

  2015-01-01

    Streszczenie   Edukacja pacjentów z astmą jest jednym z elementów warunkujących osiąganie celów leczenia, a w konsekwencji poprawia jakość życia chorych. Pośród wielu czynników warunkujących skuteczność edukacji prowadzonej wobec pacjentów z chorobą przewlekłą i / lub ich opiekunów na szczególną uwagę zasługują: partnerskie relacje między lekarzem a pacjentem/ jego opiekunem, dostosowanie zakresu wiedzy w zależności do wieku, poziomu wykształcenia oraz oczekiwań pacjentów/ opiekunów.  Istotna też jest ciągłość kształcenia, mająca na celu weryfikację zdobytej wiedzy  i nabytych umiejętności.  Chory na astmę musi zaakceptować chorobę i z pełnym przekonaniem podjąć zadanie współuczestnictwa w jej leczeniu. Edukacja jest podstawą interakcji między pracownikami opieki zdrowotnej a pacjentem. Może mieć charakter edukacji bezpośredniej,  szkoleń w małych grupach, seminariów, sympozjów, konferencji, dystrybucji materiałów edukacyjnych, kampanii medialnych,  portali internetowych.   Abstract   Education of patients with asthma is one of the prerequisites for achieving the goals of treatment and consequently improves the quality of life of patients. Among the many factors determining the effectiveness of education provided to patients with chronic disease and / or their carers deserve special attention: partnerships between doctor and patient / his guardian, adjust the scope of knowledge according to age, educational level and expectations of patients / caregivers. Also important is the continuity of education, in order to verify their knowledge and acquired skills. Suffering from asthma must accept the disease and confidently take on the task of participation in its treatment. Education is the basis of the interaction between health care professionals and patients. It may be of direct education, training in small groups, seminars, symposia, conferences, distribution of educational materials, media

 17. Współczesne poglądy na patogenezę nadreaktywności oskrzeli w astmie dziecięcej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  2010-09-01

  Full Text Available Astma jest przewlekłą chorobą płuc, której głównymi cechami są odwracalna obturacja oskrzeli, zapalenie i nadreaktywność dróg oddechowych. Ostatnia z nich, określana jako nadmierna skurczowa odpowiedź oskrzeli na nieswoiste substancje drażniące, jest najbardziej charakterystyczna dla astmy i stwierdza się ją u wszystkich dzieci z czynną chorobą i większości tych aktualnie bez objawów, ale z wywiadem astmy w przeszłości. Rzeczywisty mechanizm nadreaktywności oskrzeli (NO w astmie, także dziecięcej, pozostaje niejasny. Powszechnie sądzi się, że NO jest skutkiem przewlekłego zapalenia oskrzeli. Potwierdzają to obserwacje dotyczące wzrostu NO po ekspozycji na alergeny i jej zmniejszenia się pod wpływem leczenia przeciwzapalnego. Jednak brak korelacji między NO a wykładnikami stanu zapalnego w astmie sugeruje udział także innych, niezapalnych mechanizmów patogenetycznych NO. Zarówno badania rodzin, jak i bliźniąt z astmą wskazują na silne genetyczne uwarunkowania NO. W badaniach u ludzi i myszy zidentyfikowano więcej niż jeden obszar genowy związany z astmą i charakteryzującymi ją fenotypami, w tym NO. Istotną rolę odgrywa także związana z zapaleniem strukturalna przebudowa ściany oskrzeli. Artykuł stanowi przegląd możliwych mechanizmów wywołujących NO, które zostały omówione w literaturze medycznej. Wykazano, że nieswoista NO jest zjawiskiem wieloczynnikowym, o złożonej i wciąż niedostatecznie poznanej patogenezie.

 18. Escitalopram w leczeniu zaburzeń psychicznych chorych w podeszłym wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2015-07-01

  Full Text Available Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u chorych w podeszłym wieku jest często trudna i ograniczona powszechniejszym niż u młodszych chorych występowaniem objawów niepożądanych, interakcji lekowych oraz koniecznością brania pod uwagę współchorobowości, nie tylko psychiatrycznej, ale przede wszystkim – somatycznej. Te aspekty, razem z wieloczynnikową patogenezą zaburzeń i znaczną w wielu badaniach odpowiedzią placebo, prowadzą do względnie niższych wskaźników efektywności klinicznej leczenia. Właściwy wybór leku, uwzględniający jego skuteczność i bezpieczeństwo, jest zatem kluczowy dla sukcesu terapii. Escitalopram to obiecujący lek dla starszych chorych. Jego znaczna selektywność farmakodynamiczna, korzystny profil farmakokinetyczny, w tym stosunkowo niewielki potencjał wchodzenia w interakcje lekowe, oraz dość rzadkie wywoływanie poważnych objawów ubocznych spowodowały – wraz z zadowalającymi wynikami badań klinicznych – częste i z korzyścią dla pacjentów stosowanie escitalopramu w zaburzeniach nastroju (także w tzw. organicznych i zaburzeniach lękowych, a ostatnio jako leku korygującego zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu, takie jak pobudzenie, agresja czy psychoza. Dodatkowym ważnym aspektem stosowania escitalopramu jest łatwość podawania (jedna dawka na dobę oraz dostępność postaci w kroplach, która może być szczególnie użyteczna dla chorych z problemami w połykaniu, przyjmujących wiele leków, karmionych poprzez gastrostomię czy z zaburzeniami funkcji poznawczych.

 19. Ból w klatce piersiowej – podobne objawy, a różne rozpoznania i przebieg kliniczny – opisy przypadków

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kaźmierczak-Dziuk

  2011-12-01

  Full Text Available Ból w klatce piersiowej jest najczęstszym objawem chorób układu krążenia, może być jednak spowodowany zaburzeniami ze strony innych układów i narządów. Ustalenie przyczyny bólu nie jest łatwe, niemniej jednak kluczowe w procesie diagnostycznym. W różnicowaniu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim choroby najczęściej występujące oraz te, które zagrażają bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjenta. Są to stany związane z niedokrwieniem mięśnia serca: niestabilna dławica piersiowa, zawał mięśnia serca. Podczas oceny chorego konieczne jest uwzględnienie przyczyn bólu w klatce piersiowej pochodzących z wnętrza klatki piersiowej (aorta, tętnica płucna, śródpiersie, przełyk, tchawica, oskrzela, opłucna, ze ściany klatki piersiowej (nerwy czuciowe, połączenia chrzęstno-kostne, kręgosłup, skóra, ze strony jamy brzusznej (żołądek, dwunastnica, trzustka, pęcherzyk żółciowy, a także dolegliwości o podłożu psychogennym. W procesie diagnostycznym należy brać pod uwagę charakter bólu, jego czas trwania, sytuacje prowokujące i zmniejszające ból, a także objawy towarzyszące. Do czasu zakończenia postępowania diagnostycznego chory z bólem w klatce piersiowej powinien być traktowany jak pacjent o istotnie podwyższonym ryzyku sercowo-naczyniowym. Dokładnie przeprowadzona diagnostyka różnicowa pozwala na ustalenie prawidłowego rozpoznania i włączenie odpowiedniego leczenia. W pracy przedstawiono opisy pięciu przypadków klinicznych chorych z bólem w klatce piersiowej. Pomimo podobnych objawów u każdego z prezentowanych pacjentów ustalono inne rozpoznanie, a przebieg kliniczny był w każdym przypadku zupełnie odmienny.

 20. Psychologiczne trudności, wsparcie społeczne oraz radzenie sobie ze stresem u rodziców dzieci z chorobą nowotworową

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Chrapek

  2016-03-01

  Full Text Available Choć w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci odnotowano znaczące postępy, a tym samym realnie wzrosły szanse na przeżycie nieletnich pacjentów, jest to wciąż sytuacja kryzysowa nie tylko dla chorego, lecz także dla jego rodziny. Rodzice stają bowiem w obliczu szeregu wyzwań, dotyczących m.in. stałej opieki nad dzieckiem, inwazyjnego i długotrwałego leczenia, problemów finansowych, jak również trudności natury psychologicznej. Zgodnie z klasyfikacją DSM-IV nowotwór zdiagnozowany u dziecka może być przeżyciem o charakterze traumatycznym i prowadzić do wystąpienia objawów stresu pourazowego. Te i inne symptomy zaburzonego funkcjonowania emocjonalnego dziecka mogą z kolei poważnie zagrażać adaptacji rodziców do nowej sytuacji. Celem artykułu jest analiza wyników badań dotyczących psychologicznych trudności rodziców dzieci chorych onkologicznie oraz wsparcia społecznego, które te osoby otrzymują, i stosowanych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wnioski: Przegląd piśmiennictwa potwierdził zwiększone ryzyko wystąpienia objawów psychopatologicznych o obrazie depresji, lęku i traumy w omawianej grupie rodziców. Analiza wyników badań wykazała zależność poziomu nasilenia objawów od szeregu zmiennych, w tym od czasu, który upłynął od momentu diagnozy dziecka. Uzyskane dane podkreślają znaczenie wsparcia i umiejętności radzenia sobie ze stresem dla funkcjonowania emocjonalnego matki lub ojca podczas choroby dziecka. Stanowi to podstawę do ważnych działań praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem planowania terapii dla tej grupy rodziców.

 1. Podstawowe zasady postępowania w przebiegu chorób układu pokarmowego u kobiet w ciąży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Tylec-Osóbka

  2012-12-01

  Full Text Available Chociaż ciąża jest stanem fizjologicznym, to jednak kobiety ciężarne często wymagają diagnostyki i leczenia z powodu poważnych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego. Zwykle są one najczęściej zgłaszanymi dolegliwościami klinicznymi w przebiegu ciąży. U części kobiet pojawiają się zaburzenia specyficzne dla ciąży. Inne ciężarne, z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego, wymagają specjalnego postępowania w tym okresie. Zrozumienie przebiegu i chorobowości różnorodnych zaburzeń przewodu pokarmowego jest niezbędne, by zoptymalizować opiekę nad tymi pacjentkami. Ciąża ma niewielki wpływ na wydzielanie i wchłanianie, ale wpływa istotnie na motorykę przewodu pokarmowego. Te zaburzenia motoryki są związane z podwyższonym stężeniem żeńskich hormonów płciowych. Dodatkowo powiększająca się macica przemieszcza jelita, co jest przyczyną powszechnych dolegliwości, jakimi są zaparcia. Wiedza na temat mechanizmów adaptacyj‑ nych przewodu pokarmowego w czasie ciąży umożliwia prawidłową interpretację testów laboratoryjnych i badań obrazowych u ciężarnych. Rzadko konieczne jest wykonywanie badań endoskopowych w ciąży. Poten‑ cjalne ryzyko wynikające z endoskopii to niedotlenienie płodu powodowane lekami sedatywnymi oraz ekspo‑ zycja na promieniowanie rentgenowskie. Nie stwierdzono, by badania endoskopowe wywoływały wcześniejsze porody, a obserwacje potwierdzają, że endoskopia w czasie ciąży jest generalnie bezpieczna, przy zachowaniu określonych standardów. Badania powinno się wykonywać w przypadku mocnych wskazań, jeśli to możliwe – w drugim trymestrze ciąży. Procedury najlepiej wykonywać bez sedacji lub z użyciem najmniejszych dawek leków, minimalizując czas ekspozycji na fluoroskopię, optymalnie w obstawie anestezjologicznej i położniczej.

 2. Depresja psychotyczna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Zdanowicz

  2017-06-01

  Full Text Available Depresja psychotyczna jest ciężkim zaburzeniem afektywnym, często o niejednorodnym i zmiennym obrazie klinicznym. Od dawna wielu klinicystów zadaje sobie pytanie, czy jest ona odmianą depresji, czy może ze względu na swój przebieg i objawy psychopatologiczne powinna być uznawana za odrębną jednostkę chorobową. Depresja psychotyczna charakteryzuje się poczuciem winy, brakiem dobowych wahań nastroju, spowolnieniem psychomotorycznym lub agitacją; często towarzyszy jej wysoki poziom zaburzeń poznawczych, lęku, poczucia beznadziejności oraz hipochondrii i skarg somatycznych. Epizody depresji psychotycznej są dłuższe i wiążą się ze znacznym upośledzeniem funkcjonowania pacjenta. Wykazano, że około 30% osób, które w przebiegu choroby miały objawy psychotyczne, będzie je miało również w kolejnych nawrotach. Niezwykle ważnym zagadnieniem – ze względu na zachowania samobójcze – jest epizod depresji psychotycznej u kobiet w okresie połogu. Okazuje się, że samobójstwo to najczęstsza przyczyna śmierci kobiet w ciągu roku po urodzeniu dziecka; aż 70% pacjentek z przebytą psychozą poporodową odbiera sobie życie. Próbuje się to tłumaczyć gwałtownym spadkiem poziomu estrogenów i progesteronu, który może wpływać negatywnie na szlaki związane z regulacją nastroju. Leczenie depresji psychotycznej wiąże się z gorszą odpowiedzią na przyjmowane leki. Zgodnie z zaleceniami towarzystw naukowych farmakoterapia powinna obejmować stosowanie leku przeciwdepresyjnego w połączeniu z lekiem przeciwpsychotycznym, a ich wybór powinien być poprzedzony oceną stanu somatycznego, symptomów dominujących u danego pacjenta oraz możliwych interakcji z innymi lekami. W niektórych przypadkach klinicznych najskuteczniejszą formą leczenia są zabiegi elektrowstrząsowe.

 3. Klindamycyna – kompletna monografia leku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Korzeniewska-Rybicka

  2018-01-01

  Full Text Available Klindamycyna jest półsyntetyczną chlorową pochodną linkomycyny o licznych zaletach w porównaniu ze swoim prekursorem, dostępną w lecznictwie od 1966 roku. Wykazuje działanie bakteriostatyczne poprzez wpływ na podjednostkę 50S rybosomów wrażliwych bakterii, identycznie jak makrolidy i streptograminy typu B, a co nie mniej ważne, blokuje syntezę toksyn i ogranicza wirulencję niezwykle niebezpiecznych bakterii: Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus. Jest to antybiotyk aktywny wobec ziarenkowców Gram-dodatnich, z wyjątkiem enterokoków, oraz wobec większości bakterii beztlenowych, zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. Działa też przeciwpierwotniakowo, np. wobec gatunków takich jak Pneumocystis czy Toxoplasma. Oporność bakterii na klindamycynę narasta wśród niektórych gatunków, np. Streptococcus pneumoniae czy Bacteroides fragilis, co związane jest zwykle z modyfikacją miejsca docelowego wiązania, działaniem pomp wyrzutu lub inaktywacją enzymatyczną leku. Klindamycyna jest dostępna w Polsce pod różnymi postaciami. Charakteryzuje się dobrą biodostępnością po podaniu doustnym oraz dobrą dystrybucją do tkanek (z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego. Eliminowana jest głównie z żółcią. Działania niepożądane klindamycyny na ogół nie są groźne, choć stosunkowo często występują objawy takie jak biegunka czy wysypki skórne. Poważnym powikłaniem terapii tym antybiotykiem może być wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołanego przez Clostridium difficile. Klindamycyna może być stosowana w wielu wskazaniach klinicznych. Często jest jednak lekiem drugiego rzutu w terapii zakażeń lub w farmakoprofilaktyce. Aktywność wobec bakterii beztlenowych i gronkowców opornych na metycylinę przesuwa ją do terapii pierwszej linii leczenia w infekcjach o takiej etiologii.

 4. Zakrzepowa plamica małopłytkowa – diagnostyka i leczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jolanta Korsak

  2013-12-01

  Full Text Available Zakrzepowa plamica małopłytkowa (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP początkowo charakteryzowała się pentadą objawów: małopłytkowością, niedokrwistością hemolityczną mikroangiopatyczną, zaburzeniami układu nerwowego, niewydolnością nerek i gorączką. Jednak u 35% chorych z rozpoznaniem TTP nie stwierdza się wszyst‑ kich tych dolegliwości: nie występują u nich objawy neurologiczne, zaburzenia funkcji nerek oraz gorączka. Obec‑ nie zakrzepową plamicę małopłytkową rozpoznaje się na podstawie małopłytkowości i niedokrwistości mikroangiopatycznej. Diagnostyka obejmuje badanie morfologiczne krwi obwodowej wraz z rozmazem, badanie czynności nerek i oznaczenie aktywności LDH. Pomocne w rozpoznaniu jest oznaczenie aktywności metaloprote‑ azy ADAMTS13 i miana przeciwciał anty-ADAMTS13. W terapii w pierwszym rzucie stosuje się plazmaferezę lecz‑ niczą – powinna ona zostać przeprowadzona nawet wtedy, gdy diagnoza jest niepewna. Plazmafereza usuwa mul‑ timery ULvWF i nabyte przeciwciała skierowane przeciw ADAMTS13. Przetoczenie osocza nie jest tak efektywne jak plazmafereza, lecz może być stosowane tymczasowo. Efekt leczenia oceniany jest na podstawie unormowa‑ nia się aktywności LDH oraz ustąpienia małopłytkowości, niedokrwistości i zmian neurologicznych. Inną możli‑ wością terapeutyczną jest podawanie glikokortykosteroidów oraz immunoglobulin. U niektórych chorych korzystne może być wykonanie splenektomii. Ostatnio stosuje się także rytuksymab – powoduje on redukcję miana inhibitora ADAMTS13 i wzrost aktywności enzymu. Po leczeniu rytuksymabem odnotowano remisje kliniczne w przypad‑ kach, w których zawiodły inne metody terapii.

 5. Łokieć tenisisty - przegląd wybranych metod fizykalnych, metod zaopatrzenia ortopedycznego i masażu = Tennis elbow ty - review of selected physical methods, methods of orthopaedic supplies and massage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Siminska

  2015-02-01

  Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy   Streszczenie   Obecnie szeroko rozpropagowany jest zdrowy i aktywny tryb życia. Dzisiaj dominuje moda za zdrowie i podejmowanie różnych form aktywności fizycznej. Nikogo zatem nie dziwi coraz większe zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportu, zaczynając od biegania, przez fitness a kończąc na kulturystyce. Wzrost poziomu aktywności fizyczne i jej aktywnego podejmowania  jest zauważany nie tylko wśród ludzi zajmującymi się sportem zawodowo, ale również pośród amatorów, co jest obecnie bardzo popularne. Uprawianie sportu może niestety wiązać się z powstawaniem kontuzji oraz niechcianych urazów w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Oczywiście wraz z podejmowanymi formami aktywności fizycznej mogą pojawiać się nieprzyjemne dolegliwości związane z odczuwaniem bólu w kościach, stawach, mięśniach czy ścięgnach. Te dolegliwości bólowe mogą występować również podczas wykonywania codziennych, rutynowych czynności życiowych. Ponadto grupą, która jest szczególnie narażona na takie niechciane urazy i dolegliwości bólowe są osoby pracujące fizycznie, wykonujące często powtarzalne ruchy. Często występują u nich powtarzające się mikrourazy. Z wiekiem mogą one przyczynić się do powstawania zwyrodnień. Jednym a takich przykładów mikrourazów w obrębie kończyny górnej jest łokieć tenisisty. Jedną ze skutecznych metod leczenia oprócz leczenia operacyjnego jest fizykoterapia. Działania te mogą zmniejszyć dolegliwości bólowe, a także zahamować niepożądane skutki mikrouszkodzeń w obrębie stawu łokciowego.   Słowa kluczowe: łokieć tenisisty, urazy, fizykoterapia, rehabilitacja.   Abstract   Now widely publicised is a healthy and active lifestyle. Today is dominated by the fashion for health and to undertake various forms of physical activity. It is not surprising, therefore anyone growing interest in

 6. PEMILIHAN STRATEGI PEMASARAN DI KAMPOENG KOPI BANARAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP DAN TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO AN IDEAL SOLUTION (TOPSIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aries Susanty

  2014-09-01

  Full Text Available Kampoeng Kopi Banaran belum dapat mencapai laba sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diduga hal ini terjadi karena semakin banyaknya pesaing dengan usaha sejenis, seperti Cimory, Kampoeng Rawa, Tlogo Plantation, Salib Putih, dan Umbul Sidomukti serta belum dimilikinya strategi pemasaran yang tepat oleh Kampoeng Kopi Banaran. Selama ini, Kampoeng Kopi Banaran baru memasarkan  produk-produk yang dimilikinya dengan menggunakan website, brosur,  dan promosi mulut ke mulut.  Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk  mengidentifikasi kriteria dan subkriteria yang tepat bagi penyusunan strategi pemasaran dari Kampoeng Kopi Banaran, menentukan bobot dari setiap kriteria dan subkriteria tersebut, serta mengusulkan strategi pemasaran tertentu berdasarkan kriteria dan subkriteria tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat delapan buah kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi pemasaran bagi Kampoeng Kopi Banaran, yaitu Managerial Capabilities (MC, Market Innovation Capabilities (MIC, Customer Linking Capabilities (CLC, Human Resource Assetes (HRA, Reputational Asset (RA, Competition (C, Economy (E, dan Social and cultural (SC. Selanjutnya kedelapan kriteria tersebut akan dijabarkan lagi menjadi sejumlah subkriteria. Metoda yang digunakan untuk menghitung bobot dari kriteria dan subkriteria adalah Analitycal Network Process (ANP; sedangkan metoda yang digunakan untuk penyusunan strategi pemasaran adalah  Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS . Data untuk penelitian ini diperoleh dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada manager dan bagian marketing Kampoeng Kopi Banaran. Hasil pengolahan data menunjukkan kriteria yang memiliki bobot tertinggi untuk penyusunan strategi pemasaran di Kampoeng Kopi Banaran adalah Managerial Capabilities (MC (0,1897 dan sub kriteria yagn memiliki bobot tertinggi adalah subkriteria brand atau reputasi (0,1277. Selanjutnya, strategi yang terbaik

 7. ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, PENDAPATAN NASIONAL DAN INFLASI TERHADAP NILAI TUKAR NOMINAL : PENDEKATAN DENGAN COINTEGRATION DAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roosaleh Laksono T.Y.

  2016-04-01

  linier berganda  metoda OLS. Metoda penelitian ini menggunakan mendekatan dengan cointegration dan error correction model (ECM dengan sebelumnya melallui beberapa tahapan pengujian statistic lainnya. Hasil dalam penelitian dengan cointegration (Johansen Cointegration test   menunjukkan bahwa semua variable bebas (inflasi, pendapatan nasional dan suku bunga  dan variable tak bebas (nilai tukar telah terjadi hubungan keseimbangan (equilibrium dalam jangka panjang, hal ini dibuktikan dengan hasil uji tersebut dimana nilai trace statistic sebesar 102.1727 jauh lebih besar dari nilai kritis (5%  sebesar 47.85613.  Selain itu pula  hasil dari Maximum Eigenvalue Statistic yaitu dengan hasil sebesar 36,7908 lebih besar dari nilai kritis 5%. Sebesar 27,584434. Sementara hasil dari uji koreksi kesalahan model (ECM bahwa hanya variable inflasi, suku bunga dan residual yang signifikan, sementara variable pendapatan nasional tidak signifikan. Hal ini yang berarti bahwa variable inflasi dan suku bungan mempunyai hubungan jangka pendek terhadap nilai tukar, hal ini terlihat dari nilai Probabilitas (Prob. masing- masing variable dibawan 0,05 (5%, selain itu koefisien residual pada hasil uji ECM adalah -0,732447, hal ini menunjukan bahwa koreksi kesalah (error correction term adalah sebesar 73,24% dan significant. Kata Kunci: Suku Bunga; Pendapatan Nasional; Inflasi, Nilai Tukar; Kointegrasi; Error Correction Model (ECM

 8. A review of calculation methods for fast and intermediate reactors; Expose des methodes pour le calcul de reacteurs a neutrons rapides et intermediaires; Obzor metodov rascheta reaktorov na promezhutochnykh i bystrykh nejtronakh; Estudio panoramico de los metodos de calculo de los reactores rapidos e intermedios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marchuk, G I [Akademiya Nauk, Moskva, Union of Soviet Socialist Republics (Russian Federation)

  1962-03-15

  de ecuaciones fundamentales y conjugadas de la teoria de los multigrupos. Expone luego diversas aplicaciones de la teoria de la perturbacion a los problemas del calculo fisico del reactor. Examina los metodos numericos de resolucion de las ecuaciones fundamentales y conjugadas que expresan el funcionamiento del reactor sobre la base del metodo de los armonicos esfericos. Explica asimismo como se utiliza el metodo de las caracteristicas en la solucion de problemas relativos a la masa critica del reactor. Describe los metodos de calculo de los reactores con moderadores que contienen hidrogeno y, por fin, expone las bases de un modelo efectivo fundado en la teoria de un solo grupo, aplicable al reactor. (author) [Russian] Obsuzhdaetsya razvitie metodov rascheta yadernykh reaktorov na promezhutochnykh i bystrykh nejtronakh. Rassmatrivayuts ya razlichnye postanovki zadach fizicheskogo rascheta. Obsuzhdaetsya uchet rezonansnykh ehffektov. Vvodyatsya v rassmotrenie mnogogruppovy e sistemy 'osnovnykh i sopryazhennykh uravnenij. Daetsya razlichnoe primenenie teorii vozmushchenij k zadacham fizicheskogo rascheta reaktora. Rassmatrivayuts ya chislennye metody resheniya osnovnykh i sopryazhennykh uravnenij reaktora v priblizhenii metoda sfericheskikh garmonik. Daetsya primenenie metoda kharakteristik k resheniyu zadach na kriticheskuyu massu reaktora. Izlagayutsya metody rascheta reaktorov s vodorodsoderzhashchim i zamedlitelyami . Izlagayutsya osnovy ehffektivnoj odnogruppovoj modeli reaktora. (author)

 9. Parasitic Worm in Tiger (Panthera tigris at Serulingmas Zoological Garden Banjarnegara, Bandung Zoological Garden, and Indonesia Safari Park Bogor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Risa Tiuria

  2017-04-01

  Benggala dan 15 ekor harimau Sumatera dari TSI Bogor. Semua sampel tinja diperiksa dengan metoda kualitatif (pengapungan dan sedimentasi dan kuantitatif (metoda McMaster. Selain itu juga dilakukan pemupukan pada tinja yang positif telur strongylid. Cacing parasitik yang ditemukan dari penelitian ini adalah cacing ascarid (Toxocara sp, Toxascaris sp, cacing strongylid (Trichostrongylus sp, Ancylostoma sp, Cooperia sp, cacing oxyurid (Oxyuris sp dan Strongyloides sp. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prevalensi kecacingan pada harimau di TRMS 100%, di KBB 50%, dan di TSI Bogor 47,4%. Cacing parasitik yang ditemukan pada harimau di TRMS adalah cacing ascarid (Toxocara sp, cacing strongylid (Ancylostoma sp, Trichostrongylus sp, Cooperia sp and Strongyloides sp. Cacing parasitik yang terdapat pada harimau di KBB adalah cacing ascarid (Toxocara sp, Toxascaris sp, cacing strongylid (Ancylostoma sp, Trichostrongylus sp, dan cacing oxyurid (Oxyuris sp. Cacing parasitik yang terdapat di TSI Bogor adalah cacing ascarid (Toxocara sp, Toxascaris sp, strongylid (Ancylostoma sp, dan cacing oxyurid (Oxyuris sp.

 10. Characterization of fresh and irradiated domestic nuclear graphite; Karakterizacija neozracenog i ozracenog domaceg nuklearnog grafita

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marinkovic, S; Suznjevic, C; Bogdanovic, R; Gasic, M [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1965-11-15

  This report shows results of testing the quality of domestic impregnated graphite IGSP-05, and irradiated domestic graphite IGSP-01 as well as the new methos of characterization based on graphite oxidation by liquid agent. Systematic measurement of domestic impregnated graphite enabled conclusions related to its quality and further improvement. Domestic graphite is relatively well graphitized and its properties are approaching standard nuclear graphite, although it still shows some deficiencies. Important deficiencies are significant inhomogeneity and low density. The applied impregnation procedure did not improve significantly the quality of graphite, probably because the material which was impregnated had fine pores. To avoid this porosity it would be necessary to use material with higher granulation. Soot which was present in some blocks probably worsened the quality of graphite and caused dispersion of the obtained results. First tests of irradiated domestic graphite IGSP-01 showed that its behaviour does not differ from standard nuclear graphite in case of low doses. It is necessary to test its properties in case of higher neutron doses before drawing final conclusions. The new method of graphite oxidation by the N{sub 2}SO{sub 4} - Ag{sub 2}Cr{sub 2}O{sub 7} mixture which is highly sensitive on the existence of structural defects is based on detecting the oxidation rate of graphite by measuring the pressure of released CO{sub 2}. Application of the method for testing the domestic and American graphite showed that irradiation caused drastic changes of oxidation rates and similar behaviour of both graphite types. U ovom izvestaju su prikazani rezultati ispitivanja kvaliteta domaceg impregnisanog grafita IGSP-05, rezultati ispitivanja ozracenog domaceg grafita IGSP-01 i opisana je nova uvedena metoda karakterizacije zasnovana na oksidaciji grafita tecnim agensom. Sistematsko merenje osobina domaceg impregnisanog grafita je omogucilo donosenje zakljucaka o

 11. Ocena transportu rumowiska zawieszonego z wykorzystaniem nefelometrycznych i tradycyjnych pomiarów mętności wody na przykładzie kaskady dolnej Brdy = The estimation of suspended sediment transport using nefelometric and traditional measurements of turbidity of water on an example of the cascade lower Brda River

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dawid Aleksander Szatten

  2016-01-01

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Geografii, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15   Streszczenie             Ocenę transportu rumowiska zawieszonego, dla zbiorników retencyjnych kaskady dolnej Brdy, przeprowadzono w celu porównania metod: tradycyjnej (wagowej oraz nefelometrycznej (optycznej. Analizy dokonano na podstawie badań terenowych przeprowadzonych poniżej Zbiornika Smukała w latach 2014 - 2015. Obejmowały one pobór prób w celu oznaczenia wartości wskaźnika zawiesina ogólna (metoda tradycyjna oraz nefelometrycznej mętności wód (metoda laserowa. Pobór połączony był z obserwacjami stanów wody, umożliwiając określenie sytuacji hydrologicznej. Zebrane dane zinterpretowano za pomocą podstawowych metod statystycznych. Stwierdzono, iż rzeka Brda charakteryzuje się niewielkim obciążeniem w materiał zawieszony. Obserwacje zmącenia wód, umożliwiły określenie chwilowej dynamiki zawiesin oraz wskazanie głównego źródła pochodzenia analizowanej składowej transportu fluwialnego. Otrzymane dane wskazują na możliwość zamiennego stosowania porównywanych w artykule metod.   Abstract             The evaluation of the suspended sediment transport was conducted on artificial reservoir of cascade of lower Brda River, to compare methods: traditional (weight and nephelometric (optical. The analysis was based on field research conducted below the Smukała Reservoir in the years 2014 - 2015. These included sample collection for determining the value of total suspension (traditional method and nephelometric turbidity of water (laser method. Sampling was connected with the observations of water levels, for specifying the hydrological situation. The collected data were interpreted using basic statistical methods. Was found that the the Brda River is characterized by a low suspended sediments load. Observations turbidity of water was possible to determine

 12. Aerozoloterapia w praktyce zawodowej pielęgniarki pediatrycznej = Aerosolotherapy in professional practice pediatric nurse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogumiła Małecka

  2016-08-01

  2 doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego CM                  w Bydgoszczy UMK w Toruniu   Adres do korespondencji: Bogumiła Małecka, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, Bydgoszcz, bogumila.malecka@interia.eu       Streszczenie Nebulizacja jest zabiegiem leczniczym polegającym na wprowadzeniu leku do układu oddechowego w postaci aerozolu w celu działania miejscowego, jak i systemowego. Współcześnie w pneumonologii nebulizacja jest coraz częściej stosowana, jako nieagresywna metoda szybkiego dostarczenia leku w dowolny region zmienionych chorobowo dróg oddechowych. Metoda ta nie wymaga od chorego koordynacji czynności oddechowych ani wkładu wysiłkowego w fazie wdechowej i dlatego jest szeroko zastosowana w pediatrii. Celem artykułu jest przedstawienie prawidłowej techniki wykonywania zabiegu nebulizacji. Brak wiedzy odnośnie techniki zabiegu nebulizacji  zarówno wśród rodziców, jak i personelu medycznego  prowadzi do powstawania błędów, które mają wpływ na proces terapeutyczny . Szeroko rozumiany rozwój nauk medycznych wymusza ciągłą edukację nie tylko pracowników ochrony zdrowia, ale także pacjentów jak i ich opiekunów. Podawanie leków z wykorzystaniem aerozoloterapii jest procesem złożonym i bezwzględnie wymagana jest ścisła współpraca pomiędzy dzieckiem, rodzicami i urządzeniem w oparciu o szczegółowa wiedzę na temat prawidłowej techniki zabiegu.   Słowa kluczowe: nebulizacja, dziecko, pielęgniarka pediatryczna, rodzina.       Summary Nebulization is a therapeutic treatment which consists in loading the drug to the respiratory tract as an aerosol for local and systemic effects. Today in respiratory medicine nebulization is increasingly used as a non-aggressive method for the rapid delivery of the drug in any region of the affected airways. This method does not require the coordination of the patient

 13. GROUND WATER ASSESSMENT IN AGRICULTURAL AREA, CASE STUDY FROM MACHANG-MALAYSIA (Penilaian Air Tanah di Daerah Pertanian, Studi Kasus di Machang Malaysia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nur Islami

  2010-11-01

  Full Text Available ABSTRACT The study area is located in Machang, North Kelantan - Malaysia. The North Kelantan plain is covered with Quaternary sediments overlying granite bedrock. The drainage system is dendritic with the main river flowing into the South China Sea. Hydrogeochemical method was used to study groundwater of shallow aquifer characters within the area. Based on water samples analysis collected from the study area, it can be deduced that the cations and anions concentration are good for domestic use except in the southern region which the nitrate concentration is higher (more than 20 mg/l compared to the northern region (relatively zero. The areas that possibly possess nitrate-contaminated groundwater have been mapped along with groundwater flow patterns. The southern and middle part of the study area has an east to west groundwater flow pattern, making it impossible for contaminated water from the southern region to enter the northern area, despite in the northern area has lower elevation. ABSTRAK Lokasi area studi adalah berada di Machang, Kelantan Utara – Malaysia. Dataran tanah wilayah Kelantan Utara dilapisi oleh batuan Sedimen Kuarter yang mana batuan granit sebagai batuan dasar. Sistem pengairan adalah berbentuk jaringan dendritik dengan sungai utama mengalir ke Laut Cina Selatan. Metoda hydrogeochemical digunakan untuk mempelajari karakter air tanah dari akuifer dangkal untuk keseluruhan area studi. Berdasarkan pada analisa air yang diperoleh dari area studi, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kation dan anion baik digunakan untuk kehidupan sehari hari kecuali air tanah di area sebelah selatan yang mana kandungan nitratnya tinggi (lebih dari 20 mg/l dibandingkan di area sebelah utara (hampir tidak ada kandungan nitrat. Area yang memungkinkan memiliki konsentrasi nitrat pada air tanah dipetakan dengan kombinasi pola aliran air tanah. Pola aliran air tanah di area belahan selatan dan bagian tengah adalah dari timur ke barat yang mana tidak

 14. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a rozwój kultury fizycznej po zakończeniu etapu edukacyjnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Kozłowska

  2015-04-01

  Full Text Available Wprowadzenie i cel pracy: Regularna aktywność fizyczna stanowi integralny element właściwego stylu życia, niezbędny do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Uznaje się ją za najlepszą niefarmakologiczną metodę pierwotnej i wtórnej prewencji większości schorzeń stanowiących współcześnie główną przyczynę śmierci – tzw. chorób cywilizacyjnych. Celem pracy jest określenie związku między uczestnictwem w lekcjach wychowania fizycznego w dzieciństwie a aktywnością ruchową w życiu dorosłym. Materiał i metoda: Badaniem została objęta grupa 937 losowo wybranych pracowników biurowych zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Zależność statystyczną pomiędzy aktywnym uczestnictwem na lekcjach wychowania fizycznego a aktywnością ruchową w życiu dorosłym sprawdzano przy użyciu testu χ2 Pearsona. Wyniki: Respondenci systematycznie ćwiczący na lekcjach w-f częściej podejmują czynną formę odpoczynku w życiu dorosłym (p

 15. PENERAPAN HACCP BUBUR BAYI BERAS MERAH TERHADAP PENERIMAAN DAN LAMA WAKTU SIMPAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riska Listyanti

  2017-04-01

  Full Text Available Penelitian ini secara umum bertujuan terlaksananya penerapan HACCP untuk bubur beras me-rah yang ditujukan untuk bayi usia 6-10 bulan, dan secara khusus menetapkan perbedaan lama waktu simpan bubur tersebut antara penerapan HACCP (variasi 1 dengan penerapan HACCP tanpa pengendalian CCP persiapan bahan (variasi 2; sanitasi alat (variasi 3; penjamah (variasi 4; cara pengolahan (variasi 5; penyimpanan (variasi 6 dan penyajian (variasi 7, serta mene-tapkan perbedaan penerimaan bubur beras merah variasi 1 dan bubur organik sebagai kontrol positif. Hal ini dilatar-belakangi karena dalam proses pembuatan bubur beras merah oleh ibu bayi, pada pemilihan bahan, sanitasi alat, penjamah dan cara pengolahan tidak memenuhi sya-rat. Begitu juga pada proses pengolahan bubur organik, pada sanitasi alat, penjamah, penyim-panan dan penyajian juga tidak memenuhi syarat. Metoda pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dengan bahan penelitian bubur hasil olahan sendiri. Hasil analisis menunjukan bahwa: bayi homogenisasi yang menerima bubur beras merah olahan sendiri adalah sebesar 73,25 %, dan yang menerima bubur organik pabrikan sebesar 46,5 %; penerimaan bubur beras merah dengan bubur organik berbeda secara bermakna (nilai p: 0,022. Selain itu diketahui pula bahwa lama waktu simpan bubur beras merah variasi 1 lebih dari 12 jam; variasi 2, 12 jam ( p: 1,00; variasi 3, 12 jam (p: 0,831; variasi 4, 11 jam (p: 0,862; variasi 5, 11 jam (p: 0,478; variasi 6, 8 jam (p: 0,155; dan variasi 7, 11 jam (p: 0,473. Dengan demiki-an dapat disimpulkan bahwa lama waktu simpan bubur beras merah variasi 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak berbeda dengan variasi 1.

 16. СПОСОБ ОТСРОЧЕННОГО УЧЕТА ЧИСЛА КОЛОНИЙ НА ЧАШКАХ ПЕТРИ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arcadie NICOLAEV

  2015-12-01

  Full Text Available METODĂ DE EVIDENŢĂ AMÂNATĂ A NUMĂRULUI COLONIILOR DE MICROORGANISME ÎN CUTII PETRISe propune o metodă de evidenţă a coloniilor de microorganisme în cutii Petri prin analiza imaginilor digitale, marcarea coloniilor evidenţiate într-un program pentru crearea şi editarea desenelor Microsoft Paint şi înregistrarea numărului lor într-o fereastră Microsoft Office Excel deschisă paralel. Obţinerea imaginilor digitale permite a documenta, arhiva şi evidenţia datele în orice moment potrivit. Posedând toate avantajele aparatului pentru numărarea coloniilor în cutii Petri, metoda propusă de noi evită necesitatea de echipament special şi permite a evidenţia coloniile oricărui microorganism.THE METHOD OF DEFERRED ACCOUNTING OF COLONIES NUMBER IN PETRI DISHESA method for colony account in Petri dishes by analyzing digital images of dishes and marking of recorded colonies by means of computer graphics editor Microsoft Paint and a registration of recorded colonies number in the new open Microsoft Office Excel window is proposed. Obtaining digital images allows documentation and archivation the data and to carry out account at any desired time. Possessing all device advantages for counting colonies in Petri dishes, the method allows to avoid any other special devices for this purpose and to account any kinds of microorganism colonies.

 17. THERMAL-HYDRAULIC ANALYSIS OF SMR WITH NATURALLY CIRCULATING PRIMARY SYSTEM DURING LOSS OF FEED WATER ACCIDENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susyadi Susyadi

  2016-09-01

  ABSTRAK Reaktor daya kecil modular (SMR memiliki beberapa keunggulan dibanding reaktor daya besar konvensional. Dengan disain yang lebih sederhana dan terintegrasi, penerapan hukum alamiah untuk sistem keselamatannya dan biaya modal yang rendah, reaktor ini sangat cocok untuk dibangun di Indonesia. Salah satunya disain SMR yang sedang dikembangkan menerapkan gaya penggerak alami untuk sistim pendingin primernya. Dengan disain seperti itu, adalah sangat penting untuk memahami implikasinya terhadap aspek keselamatan pada seluruh kondisi operasi. Salah satu yang perlu diinvestigasi adalah kecelakaan kehilangan air umpan (LoFW. Pada studi ini, dilakukan analisis kinerja thermal hidrolik SMR yang menggunakan sistim pendinginan primer sirkulasi alam saat kecelakaan LoFW. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi karakteristik aliran sistem primer saat kecelakaan LoFW dan untuk memastikan apakah aliran sirkulasi alam cukup untuk memindahkan panas dari teras guna menjaga kondisi tetap aman selama kecelakaan tersebut. Metoda yang digunakan adalah dengan merepresentasikan sistem reaktor ke dalam model-model generik program RELAP5 dan melakukan simulasi numerik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setelah kejadian pemicu dan trip reaktor, pada sisi primer laju alirnya berfluktuasi secara signifikan dan temperatur pendinginnya menurun secara bertahap sedangkan  pada sisi sekunder kondisi uap berubah menjadi uap jenuh. Laju alir turun dari ~711 kg/detik menjadi ~263 kg/detik sebelum kembali naik lagi pada t=~46 detik. Saat laju alir di titik terendah, temperatur pusat bahan bakar dan fluida pendingin adalah sekitar  ~565 K dan  ~554 K, yang menujukkan bahwa temperatur bahan bakar masih jauh di bawah batas disain dan temperatur fluidanya juga berada di bawah titik saturasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa saat transien kedua parameter utama termohidrolik reaktor tetap dalam kondisi yang dapat diterima sehingga dapat disimpulkan  bahwa saat  kecelakaan kehilangan air umpan, SMR

 18. PENGGUNAAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS DALAM MENGANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MODA KE KAMPUS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kardi Teknomo

  1999-01-01

  Full Text Available Limitation of parking spaces in Petra Christian University need to be solved by deterring private cars usage. However, the factors that affect students to choose their mode to campus are unknown. Determination of factors that influence mode choices may support alternatives and policy that could be proposed. Analytic Hierarchy Process was used to analyze the factors. Trips characteristics data of the students was collected by questionnaires interview. The results of the analysis show that the main factors that influence student to choose their mode to campus is security (49,3% and time (27,3%. Walking from student dormitory was the best alternative (33.2%, while carpool (16% is slightly lower than private cars usage (18%. Vanpool (12.4% is lower than carpool. Abstract in Bahasa Indonesia : Lahan parkir di Universitas Kristen Petra yang terbatas, memerlukan solusi alternatif yang mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi. Permasalahannya, faktor-faktor apa yang menyebabkan mahasiswa memilih menggunakan mobil pribadi daripada alternatif moda yang lain belum diketahui. Dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda, serta besar pengaruhnya, berbagai alternatif dan kebijakan untuk menurunkan kebutuhan akan lahan parkir, dapat diusulkan dengan lebih efektif. Metoda Analytic Hierarchy Process (AHP dapat dipergunakan untuk menentukan faktor-faktor pemilihan moda. Data karakteristik perjalanan dilakukan dengan wawancara berkuisioner kepada mahasiswa Universitas Kristen Petra yang mempunyai kemungkinan untuk melakukan pilihan terhadap alternatif-alternatif moda yang ada. Hasil analisa menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan moda untuk berangkat kuliah adalah faktor keamanan (49,3% dan faktor waktu (27,3%. Ditinjau dari berbagai faktor, alternatif jalan kaki dari pondokan merupakan alternatif yang terbaik (33,2%, sedangkan carpool (16%, sedikit lebih rendah daripada penggunaan mobil pribadi (18%. Angkutan kampus (antar

 19. Determination of reactor parameters in a simulated RA reactor lattice by measuring the reactivity level of heavy water in D{sub 2}O moderated RB reactor; Odredjivanje reaktorskih parametara u simuliranoj resetki reaktora RA merenjem reaktivnosti nivoa teske vode u D{sub 2}O moderiranom reaktoru RB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Takac, S M; Markovic, H D; Dimitrijevic, Z B [Institute of Nuclear Sciences Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1974-07-01

  Direct method for experimental determination of the neutron age {tau} in the reactor lattice is not developed. Fermi theory for determining {tau} by measuring the reactivity level of the heavy water can be applied for a limited number of reactor lattices. An attempt was made to apply this approach for a complex reactor core with side and upper reflector. As expected the obtained results were not satisfactory, and {tau} was determined by Dessauer formula which gives more realistic estimation of thermalization in the reactor cell. major discrepancies are resulting from the fact that the lower reflector was neglected. But it is possible to to determine {tau} for reactor core with reflectors by additional measurements of axial distribution and other experimental data for {tau}. This is quite tedious numerical procedure. Obtained experimental data for a number of reactor parameters are compared to the initial data of the RA reactor core showing very good agreement. [Serbo-Croat] Ekspeimentalna metoda za direktno odredjivanje starosti neutrona {tau}, u resetki reaktora do danas nije razvijena. Primenjena Fermijeova teorija za odredjivanje {tau} preko merenja reaktivnosti nivoa teske vode, ocigledno se moze koristiti samo na ogranicen spektar reaktorskih resetki. U ovom radu pokusano je da se vidi primenljivost iste u slozenom - bocno i odozdo - reflektovanom jezgru reaktora. Naravno dobijeni rezultati nisu zadovoljili, sto se i moglo ocekivati, pa je {tau} odredjen preko Dessauer-ove formule, sto daje daleko blizu sliku stvarnog stanja procesa termalizacije u celiji reaktora. Ocigledno vece neslaganje primenjene teorije dolazi od zanemarivanja donjeg reflektora u jezgru reaktora. Medjutim, dopnskim merenjem aksijalne raspodele i na osnovu ostalih eksperimentalnih podataka za {tau}, moguce je odrediti eksperimentalno reflektorski koeficijent za visestruko reflektovano jezgro reaktora, sto numericki predstavlja mukotrpan i dugotrajan rad na racunaru. Dobijeni

 20. ARMONIZAREA MANAGEMENTULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA LA DIRECTIVELE UE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria COJOCARU

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol sunt abordate probleme ce vizează reforma sistemului de achiziţii publice al Republicii Moldova şi al României, armonizarea legislaţiei şi a procesului de achiziţii publice la normele europene. Întru realizarea scopului şi sarcinilor propuse au fost aplicate diferite metode de cercetare: monografică, comparativă, metoda grafică. Cercetarea procesului de achiziţii publice, în contextul prevederilor legislative ale Uniunii Europene, a permis autorilor să constate prezenţa unor nereguli şi disfuncţionalităţi în organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice la nivel naţional. În concluzie, au fost formulate sugestii menite să contribuie la perfecţionarea managementului achiziţiilor publice din Republica Moldova.HARMONIZATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT IN MOLDOVA TO EU DIRECTIVESIn this article the author presents a studio on the reform of the procurement system of Moldova and Romania, har­monization of legislation and the process of European procurement rules. In achieving established goals were applied different research methods: monographic, comparative graphical method. Research the procurement process in the con­text of the legislative European Union (EU, allowed the author to declare the presence of irregularities and failures in organization and conduct of procurement procedures at national level. In conclusion, suggestions were made that would help to improve the management of public procurement in Moldova.

 1. Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nika Urh

  2017-09-01

  Full Text Available Uvod: Eden od dejavnikov kakovosti življenja starejših v socialnovarstvenem zavodu je prehrana. Namen raziskave je bil proučiti prehransko stanje in ponuditi predloge za izboljšanje prehrane starejših v socialnovarstvenem zavodu. Metode: V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna opisna metoda raziskovanja. Analizirani so bili dnevni jedilniki v socialnovarstvenem zavodu in na vzorcu starejših (n = 48 izvedena analizo dejanskega vnosa hranil in prehranskega statusa. Prehransko stanje je bilo ugotovljeno na podlagi indeksa telesne mase in vprašalnika Mini prehranski pregled. Vključeni v raziskavo so imeli prehrano, pri kateri dietne prilagoditve niso bile potrebne. Rezultati: Povprečna energijska vrednost ponujenih jedilnikov je znašala 8457 kJ (2021 kcal na dan, 17 hranil je odstopalo od priporočil. Moški (M in ženske (Ž se statistično pomembno razlikujejo v deležu ostanka maščob (μM = 16 %, μŽ = 24 %; p = 0,036, holesterola (μM = 15 %, μŽ = 26 %; p = 0,035, vitamina D (μM = 15 %, μŽ = 27 %; p = 0,017 in vitamina B12 (μM = 17 %, μŽ = 25 %; p = 0,016. Indeks telesne mase je pokazal, da nihče od starejših, ki so bili vključeni v raziskavo, ni bil podhranjen ali v kategoriji debelost III. stopnje. Diskusija in zaključek: Raziskava je potrdila potrebo po sistematičnem spremljanju kakovosti prehrane starejših v socialnovarstvenih zavodih. Da bi starejšim zagotovili ustrezno prehransko oskrbo, je potrebno sodelovanje medpoklicnega tima s starejšimi in njihovimi družinskimi člani.

 2. Problems of Uranium Monocarbide and Mononitride Technology; Problemes de la technologie des monocarbures et mononitrures d'uranium; Problemy tekhnologii monokarbida i mononitrida urana; Problemas de la tecnologia del monocarburo y del mononitruro de uranio

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yakeshova, L. [Institut Yadernykh Issledovanij Chekhoslovatskoj, Czechoslovak Socialist Republic (Czech Republic)

  1963-11-15

  A critical account of published data is given, and the over-all demands made on ceramic nuclear fuel of the uranium monocarbide and mononitride type are examined. The paper also refers to a number of still unsolved problems, either at the research level or at that of practical application. A short account is given of methods of obtaining monocarbide and preparing compacted products. (author) [French] Le memoire donne un apercu critique de la documentation publiee. Il examine les criteres generaux auxquels doit repondre le combustible nucleaire ceramique du type monocarbure et mononitrure d'uranium. Il indique les problemes qui se posent encore en ce qui concerne les travaux de recherche ou l'utilisation pratique des matieres. Les methodes de preparation des monocarbures et les questions relatives a la fabrication de produits compacts font l'objet d'un bref examen. (author) [Spanish] La memoria examina criticamente los datos publicados. Se exponen los requisitos generales de los combustibles nucleares ceramicos del tipo monocarburo y mononitruio de uranio. Se senalan los problemas aun no resueltos en lo relativo a los trabajos de investigacion o a las aplicaciones practicas de esos materiales. Se describen brevemente los metodos de preparacion de los monocarburos y los problemas que plantean la elaboracion de productos compactos. (author) [Russian] Daetsya kriticheskoe obsuzhdenie literaturnykh dannykh. Razbirayutsya obshchie trebovaniya k keramicheskomu yadernomu toplivu tipa monokarbida i mononitrida urana. Otmechayutsya problemy, kotorye s tochki zreniya issledovatel'skikh rabot ili prakticheskogo primeneniya materialov, ostayutsya eshche ne reshennymi. Kratko obsuzhdayutsya metoda polucheniya monokargida i voprosy prigotovleniya kompaktnykh izdelij. (author)

 3. Monitoring jonosfere i svemirskog vremena u Bosni i Hercegovini : Monitoring of ionosphere and space weather in Bosnia and Herzegovina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Džana Horozović

  2015-12-01

  Full Text Available Zbog svoje disperzivne prirode, jonosfera uzrokuje kašnjenje koda, odnosno ubrzanje faze signala Globalnih navigacijskih satelitskih sistema - GNSS. Usprkos napretku metoda GNSS pozicioniranja, jonosferska refrakcija je još uvijek jedan od najvećih izvora pogrešaka geodetskog pozicioniranja i navigacije. Različiti fenomeni svemirskog vremena, kao: solarni vjetar, geomagnetna oluja, solarna radijacija, može oštetiti GNSS satelite, dalekovode i elektrodistributivnu mrežu, itd. Zato je važno ustanoviti metode istraživanja i monitoringa svemirskog vremena. Istraživanje jonosfere i svemirskog vremena je predmet ovog rada. Opisan je postupak konstruiranja SID (engl. sudden ionospheric disturbances – iznenadne jonosferske smetnje monitora. Analiza je pokazala da je jonosferska monitoring stanica u Sarajevu SRJV_ION 0436 sposobna otkriti pojačano zračenje. : Due to its dispersive nature, ionosphere causes a group delay or phase acceleration of the signals from Global navigation satellite systems - GNSS. Despite the progress of GNSS positioning methods, the ionospheric refraction is still one of the greatest source of the errors in the geodetic positioning and navigation. Different phenomenons oft he space weather: solar wind, geomagnetic storm, solar radiation, can damage GNSS, and electric power distribution networks but That is why it's important to establish research and monitoring methods of the space weather. The subject of this paper is the investigation of ionosphere and space weather. Procedure of constructing a SID (engl. Sudden ionospheric disturbances monitor station are described. The analysis showed that ionosphere monitoring station in Sarajevo, SRJV_ION 0436, was able to detect increased solar radiation.

 4. STRUCTURILE DE DEFLECTORI, FACTORI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE AI HABITATULUI PISCICOL- STUDIU DE CAZ, RÂUL NICOLET (QUEBEC-CANADA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius DULGHERU

  2010-06-01

  Full Text Available Deflection structures factors for improve the fish habitat. Case study nicolet river (Quebec-Canada. Există câţiva factori care joacă un rol important în definirea calităţii habitatului fizic al râurilor, speciile de peşti manifestând preferinţe pentru anumite elemente hidraulice (viteză, adâncime, tipul sedimentelor etc. Un habitat sănătos este în mod normal caracterizat printr-o succesiune morfologică de vaduri şi adâncuri cu impact în oxigenarea apei, reproducerea şi hrănirea peştilor etc. Datorită importanţei recreaţionale a pescuitului, în Canada există un număr foarte mare de proiecte de îmbunătăţire a habitatului piscicol. In acest sens, deflectorii amplasaţi în albiile cursurilor de apă s-au dovedit a fi metoda cea mai de succes pentru habitatul păstrăvilor. Pe râul Nicolet (Quebec-Canada a fost monitorizată influenţa unor astfel de structuri inginereşti asupra menţinerii în timp a structurii de adânc. Din analiza evoluţiei morfologice şi morfometrice a adâncurilor (prin folosirea diferitelor ridicări topografice succesive din perioada 2000-2007, rezultă faptul că structurile inginereşti au un rol benefic în menţinerea unui habitat propice pentru peşti.

 5. MULTI-LINK SUPPORT FOR IPV6 NETWORKS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cüneyt Akınlar

  2016-03-01

  Full Text Available IPv6 ağ konfigürasyonu için genel pratik ağ üzerindeki her fiziksel bağ için ayrı bir altağ öneki atamaktır. Bu uygulama hem birden fazla ağ öneki gereksimine sebep olur, hem de elle yönetim ve konfigürasyon gerektirir. Buna alternatif konfigürasyon yöntemi bütün bağları IPv6 seviyesinde bir köprü ile bağlamak ve bu sayede bütün ağ için tek bir ağ öneki ataması yapmaktır. Bu metoda çoklu-bağ öneki ismi verilir. Bu makalede IPv6 ağları için çoklu-bağ öneki oto-konfigürasyonu konusu ele alınmıştır. Öncelikle tek yönlendiricili ağlar için coklu-bağ desteğinin nasıl gerçekleneceği tarif edilmiş, daha sonra bu yöntemin çok yönlendiricili ağlara nasıl uygulanacağı anlatılmıştır. Önerilen oto-konfigürasyon yöntemleri standart alıcı otokonfigürasyon protokollerini tamamlamakta ve IPv6 ağlarının yaygın kurulum ve kullanımları için gerekli tak-çalıştır metodolojine olanak sağlamaktadır

 6. Efek Pemordanan terhadap Pewarnaan Menggunakan Kombinasi Limbah Cair Gambir dan Ekstrak Kayu Secang pada Kain Rayon dan Katun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F Failisnur

  2017-12-01

  Full Text Available Combination of gambier liquid waste and secang wood (Caesalpinea sappan L. can add color variations of fabric dyed with natural dyes. This research explained the effect of dyeing combination of gambir liquid waste and secang wood with different mordant method and type on the color shade and other characteristics of rayon and cotton dyed fabric. The mordant process was performed as much as 1 and 2 times using CaO, Al(2SO43, FeSO4 mordant and then compared without mordant treatment. The result of the dyed fabrics was evaluated the color shade, color strength (K/S, and fastness properties. The results showed that the color shade of rayon and cotton fabrics were varied. Rayon fibers had a greater affinity and absorption to the liquids waste of gambier and secang wood than in cellulose fibers. The mordant process could increase color strength (K/S and color fastness to washing, acidic perspiration, rubbing, and light.ABSTRAKKombinasi limbah cair gambir dan kayu secang (Caesalpinea sappan L. dapat menambah variasi warna kain yang dicelup dengan pewarna alami. Penelitian ini menjelaskan tentang efek pewarnaan kombinasi limbah cair gambir dan kayu secang dengan metoda dan  jenis mordan yang berbeda terhadap arah warna dan karakteristik lainnnya dari kain rayon dan katun hasil celupan. Proses mordan yang digunakan adalah 1 kali dan 2 kali mordan menggunakan CaO, Al(2SO43, FeSO4 yang dibandingkan dengan tanpa mordan. Kain hasil pewarnaan dievaluasi arah warna, intensitas warna (K/S, dan ketahanan luntur warna. Hasil penelitian menunjukkan arah warna kain rayon dan katun yang lebih bervariasi. Serat rayon memiliki afinitas dan penyerapan yang lebih besar terhadap zat warna limbah cair gambir dan kayu secang dibandingkan dengan serat selulosa.  Proses mordan dapat meningkatkan intensitas warna (K/S dan ketahanan luntur warna terhadap pencucian, keringat asam, gosokan, dan sinar.

 7. Egzemplifikacja Tomograficznej Metody Do Oceny Jakości Połączeń Spawanych Ze Stopu EN 5754 H22

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błachnio Józef

  2016-12-01

  Full Text Available Jakość połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszczącą metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego. Ta nowoczesna metoda diagnozowania łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Podstawową zaletą tomografii komputerowej jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania tej metody do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne, jak również wewnętrzne wady spawalnicze.

 8. Strukturna analiza složenih planetarnih prenosnika snage / Structural analysis of compound planetary gear trains

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Slavko Muždeka

  2005-03-01

  Full Text Available Određivanje osnovnih kinematičkih i dinamičkih karakteristika složenih planetarnih prenosnika je složen proces za koji je razvijeno više analitičkih, grafičkih i grafoanalitičkih metoda. U radu je prikazan način određivanja prenosnog odnosa, opterećenja elemenata i tokova snage za planetarni red sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem preko polužne analogije i primene strukturnog (Wolfovog simbola. Polužna analogija definisana je i za planetarni red sa spoljašnjim ozubljenjem, za koji je, takođe, definisan strukturni simbol. Definisani strukturni simboli iskorišćeni su za definisanje strukture prenosnika tipa Ravigneaux. Primena strukturne šeme za analizu karakteristika složenih planetarnih prenosnika ilustrovana je kroz analizu određenih funkcionalnih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. Posebno je definisana mogućnost analize blokiranih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. / Determination of basic cinematic and dynamic characteristics of compound planetary gear trains is complex process. Therefore there are many analytical, graphical and graphic-analytical methods. This paper presents method of determination gear ratios, loads and power flows for planetary gear set with the sun and ring gear by lever analogy with the application of Wolfs structural symbol. The lever analogy and structural symbols are also defined for the planetary gear set with two sun gears. Defined structural symbols are employed for definition of Ravigneaux gear structure. Application of structural schemes for an analysis of compound planetary gear trains is illustrated through analysis of certain planetary gearboxes functional state. The possibility of analysis of blocked compound planetary gear train is defined too.

 9. DETERMINANTS OF AGRO–FOOD PRICE CHANGES IN SLOVENIA DEJAVNIKI SPREMINJANJA AGROŽIVILSKIH CEN V SLOVENIJI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergej GRIČAR

  2012-03-01

  Full Text Available This paper investigates the impacts of the current economic developments, the Euro adoption, and input prices on the consumer food prices. The focus of the analysis is on the consumer food price developments during the Slovenian adjustments towards the European Union membership, the Euro adoption by the followed increased in consumer prices, and the current economic and financial conditions. The empirical analysis on the determinants of the consumer food prices is based on the monthly statistical data, which were obtained from the Statistical Office of Republic of Slovenia. We use three statistical methods of the analyses on the time-series data: principal component analysis, regression analysis, and linear trend analysis. We found that the Euro adoption had only short-term impact on the consumer food prices. The rise in the consumer food prices has been determined by the intermediary costs and the agricultural producers` prices. Prispevek analizira vpliv ekonomsko-finančnih gibanj, uvedbe evra in cene inputov na cene hrane in brezalkoholnih pijač (agroživilske cene. Članek se osredotoča na agroživilske cene v času slovenskega pristopa k Evropski uniji, sprejetjem evra, povečanih cen življenjskih potrebščin in trenutne gospodarske in finančne krize. Empirična analiza dejavnikov agroživilskih cen temelji na mesečnih statističnih podatkih, ki so bili pridobljeni iz Statističnega urada Republike Slovenije. Uporabljene so tri statistične metode analize časovnih serij podatkov: metoda glavnih komponent, regresijska analiza in analiza linearnega trenda. Ugotovili smo, da se agroživilske cene na srednji rok niso povečale z uvedbo evra. Agroživilske cene pa imajo statistično značilno povezanost s stroški in s cenami pridelkov pri pridelovalcih.

 10. Research in nuclear reactor theory and experimental reactors; Istrazivanja u teoriji nuklearnih reaktora i ekspeimentalni reaktori

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pop-Jordanov, J [Elektrotehnicki fakultet, Beograd (Yugoslavia)

  1978-05-15

  The paper is devoted to the possibilities of using experimental reactors for scientific research in nuclear power with a stress on problems in nuclear reactor theory. The stationary and nonstationary neutron fields, burnup prediction and analyses as well as fuel element development and the corresponding role of test-reactors were dealt with. It was shown that the investigations in nuclear reactor theory in Yugoslavia were developing continuously and in a useful interaction with experiments on research reactors. The needs for continuing the work on fundamental problems in neutron transport theory and on improving the calculation methods for thermal power reactors, together with the improvement of performances of existing research systems, were pointed out. A new quality in scientific work could be obtained dealing with the problems connected to a possible introduction of test-reactors, and fast systems later on. It was also pleaded for the corresponding orientations in fundamental sciences. (author) Rad je posvecen mogucnostima koriscenja eksperimentalnih reaktora za naucna istrazivanja u nuklearnoj energetici, sa akcentom na probleme teorije nuklearnih reaktora. Obradjena su stacionarna i nestacionarna neutronska polja, predikcija i analize sagorevanja, kao i razvoj gorivnih elemenata te uloga test-reaktora u osvajanju njihove tehnologije. Pokazano je da su se istrazivanja u teoriji nuklearnih reaktora u nas odvijala kontinualno i u korisnoj interakciji sa eksperimentima na istrazivackim reaktorima. Istaknuta je potreba nastavljanja rada na fundamentalnim problemima transportne teorije neutrona i na usavrsavanju metoda proracuna termalnih enerrgetskih reaktora, uz poboljsanje performansi postojecih istrazivackih sistema. Novi kvalitet u naucnom radu bi predstavljala orijentacija na probleme vezane sa eventualnim uvodjenjem test-reaktora, a zatim i brzih sistema. Pledirano je i za odgovarajuca usmeravanja u fundamentalnim naukama. (author)

 11. MICROSCOPIC FERMI-LIQUID APPROACH TO THE RESONANT EFFECTS OF SPIN-ORBIT INTERACTION IN SOLIDS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Александр КЛЮКАНОВ

  2017-08-01

  Full Text Available Kondo effect, saturation magnetization and heat capacity of ferromagnetic are calculated from the first principles in the spirit of Landau’s Fermi-liquid theory. Temperature dependence of resistivity of metal with magnetic impurity is obtained in a good agreement with existing experimental data. Resistance curves demonstrate a minimum due to the resonance character of the interaction between spins of the localized and conduction electrons. It has been demonstrated that both temperature dependence of magnetic momentum and internal energy of ferromagnetic are in a good agreement with those predicted by the Heisenberg’s model.METODA FERMI-LICHID MICROSCOPICĂ PENTRU EFECTELE DE REZONANȚĂ A INTERACȚIUNII SPIN-ORBITE ÎN SUBSTANȚELE SOLIDEEfectul Kondo, magnetizarea de saturație și căldura specifică a unui feromagnet sunt calculate folosind principiile fundamentale în spiritul teoriei Fermi-lichid Landau. Dependența de temperatură a rezistenței  metalului cu impurități magnetice este în concordanță cu experimentul. Rezistența minimă este legată de natura rezonantă a interacțiunii unui electron de conducție cu un electron localizat. Se arată că dependența de temperatură a momentului magnetic și energia interioară este în bună concordanță cu modelul Heisenberg.

 12. Angular distributions of fast neutrons scattered by Al, Si, P, S and Zn; Distributions angulaires des neutrons rapides diffuses par Al, Si, P, S et Zn; Usloviya raspredeleniya bystrykh nejtronov, rasseyannykh alyuminiem, kremniem, fosforom i tsinkom; Distribuciones angulares de neutrones rapidos dispersados por Al, Si, P, S y Zn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tstjkaija, K; Tanaka, S; Maeuyama, M; Tomita, Y [Japan Atomic Energy Research Institute, Tokai-Mtjea (Japan)

  1962-03-15

  Differential scattering cross-sections of Al, Si, P, S and Zn for fast neutrons have been measured in an energy range of 3.4 to 4.6 MeV by using the time-of-flight method. Angular distributions of the inelastically scattered neutrons are nearly isotropic in all cases. These results are discussed on the basis of the Hauser-Feshbach theory. (author) [French] Les sections efficaces differentielles de diffusion de Al, Si, P, S et Zn pour des neutrons rapides ont ete mesurees dans la gamme d'energies de 3,4 a 4,6 MeV, en employant la methode du temps de vol. Les distributions angulaires des neutrons diffuses inelastiquement sont presque isotropes dans tous les cas. Les auteurs analysent ces resultats en se fondant sur la theorie de Hauser-Feshbach. (author) [Spanish] Los autores han medido por el metodo del tiempo de vuelo las secciones eficaces diferenciales de dispersion del Al, Si, P, S y Zn para neutrones rapidos de energia comprendida entre 3,4 y 4,6 MeV. Las distribuciones angulares de los neutrones dispersados inelasticamente son casi isotropicas en todos los casos. Los autores analizan los resultados obtenidos basandose en la teoria de Hauser-Feshbach . (author) [Russian] Differentsial'no e sechenie rasseyaniya alyuminiya, kremniya, fosfora, sery i tsinka dlya bystrykh nejtronov izmereno v diapazone ehnergii ot 3,4 do 4,6 Megaehlektronvol't ispol'zovanie m metoda vremeni proleta. Uglovye raspredeleniya neuprugo rasseyannykh nejtronov yavlyayutsya pochti vo vsekh sluchayakh izotropnymi. Jeti rezul'taty obsuzhdayutsya na osnove teorii Hauzera-Feshbakha. (author)

 13. Wykorzystanie efficiency matrix w analizie zysku na pracownika (na przykładzie MŚP w sektorze informatycznym w Estonii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paavo Siimann

  2015-10-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa usługowe osiągają zyski dzięki wykorzystaniu zdolności i wiedzy pracowników. Stąd miara taka jak zysk na pracownika może być użyta w celu maksymalizacji wyników finansowych i wartości firmy. Artykuł obejmuje badanie z wykorzystaniem zmiennych: liczba pracowników, wysokość kapitału własnego, kapitału obcego, kosztów operacyjnych, przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku przed opodatkowaniem w celu oszacowania ich wpływu na zmianę zysku na pracownika. Do próby badawczej wybrano małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora informatycznego łącznie i jako osobne grupy. Badanie objęło lata 2009–2013. Co więcej, artykuł wskazuje, że metoda efficiency matrix rozwijana od początku lat 60. w Rosji i Estonii do lat 90. ubiegłego wieku może być stosowana także obecnie. Badania wykazały, że marża brutto oraz wartość kapitału własnego wzrastały gwałtownie w analizowanym okresie. Zysk na pracownika był mniejszy w średnich firmach, a większy w przedsiębiorstwach małych, podczas gdy kapitał własny na pracownika, przychody netto ze sprzedaży w stosunku do kosztów operacyjnych oraz marża brutto były mniejsze w małych firmach.

 14. Weekly urban water demand forecasting using a hybrid wavelet–bootstrap–artificial neural network approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adamowski Kaz

  2014-10-01

  Full Text Available Tygodniowa prognoza zapotrzebowania na wodę w obszarach miejskich określana metodą hybrydową z wykorzystaniem transformaty falkowej - bootstrapu - sztucznej sieci neuronowej. W artykule zaproponowano hybrydowy model (WBANN wykorzystujący transformatę falkową, bootstrap i sztuczną sieć neuronową do opracowania tygodniowej prognozy zapotrzebowania na wodę w obszarach miejskich przy ograniczonej dostępności danych. Proponowany model WBANN ma na celu poprawę trafności i niezawodności prognozowania zaopatrzenia w wodę. W analizach wykorzystane zostały dobowe wartości maksymalnej temperatury, sumy opadów i zapotrzebowania na wodę z 3-letniego okresu obserwacji. Stwierdzono, że hybrydowy model WBANN jest dokładniejszy od modeli ANN, BANN i WANN i z powodzeniem może być użyty do operacyjnego prognozowania zapotrzebowania na wodę. Model WBANN bardzo skutecznie prognozuje szczytowy popyt na wodę. Dobre wyniki otrzymane z modelu WBANN świadczą o tym, że zastosowana analiza falkowa znacząco poprawiła dokładność modelu, a metoda bootstrapu polepszyła niezawodność (wiarygodność modelu poprzez prognozowanie ensemblowe. Ocena niepewności z zastosowaniem przedziału ufności wykazała dużą trafność prognoz generowanych przez model WBANN oraz jego przydatność w operacyjnym wykorzystaniu

 15. Testiranje balističke otpornosti zaštitnih prsluka / Ballistic resistance of body armour testing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Đuro Jovanić

  2006-04-01

  Full Text Available U radu je predstavljena osnova standarda NIJ 0101.04 (Nacionalni Institut Pravde, namenjenog za utvrđivanje minimuma tehničkih zahteva i propisivanje metoda ispitivanja balističke otpornosti zaštitnih prsluka, koji treba da zaštite gornji deo tela od dejstva streljačkog oružja. Standard jeste revizija standarda NIJ 0101.03 iz aprila 1987. i preciznije definiše zahteve u pogledu obeležavanja, kriterijume za prijem i postupke merenja otiska u materijalu iza prsluka. Područje ovog standarda odnosi se samo na balističku otpornost, ali ne i na pretnje od noža i predmeta sa oštrim vrhom. Takođe, ne odnosi se na zaštitne prsluke koji sadrže dopunske elemente ili varijacije u konstrukciji balističkih panela za malu površinu torza, radi povećanja osnovnog nivoa zaštite na ograničenim površinama (bilo balističke ili povrede od tupog vrha. / This work is a basic presentation of NIJ 0101.04 (National Institute of Justice standard, -whose purpose is to establish minimum performance requirements and methods of testing ballistic resistance of body armor intended to protect the torso against gunfire. This standard is a revision of NIJ Standard 0101.03 dated April 1987 and it clarifies the labeling requirements, acceptance criteria, and backface signature measurement procedure. The scope of this standard is limited only to ballistic resistance; and it does not include threats from knives and sharply pointed instruments. In addition, the standard does not include armor that incorporates inserts, or variations in construction of the ballistic panel over small areas of the torso, used for increasing the basic level of protection of the armor (whether ballistic or blunt trauma on localized areas.

 16. Twardzina ograniczona pęcherzowa – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Meszyńska

  2011-01-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Pęcherze pojawiające się w obrębie zmian typu twardzinyograniczonej są rzadko opisywane. Etiologia ich powstawaniajest wieloczynnikowa. Najczęściej rozważany jest ucisk blaszek twardzinowychna naczynia limfatyczne. Twardzina pęcherzowa wymagaróżnicowania z liszajem twardzinowym i zanikowym, w którym u częścichorych obserwuje się występowanie pęcherzy. Cel pracy: Przedstawienie przypadku 41-letniej kobiety z twardzinąograniczoną (morphea, u której w 15. roku trwania choroby wystąpiłypęcherze w obrębie ognisk twardzinowych. Opis przypadku: U 41-letniej kobiety z trwającymi od 15 lat ogniskamimorphea wystąpiły nadżerki oraz pęcherze krwotoczne w obrębieognisk stwardniałych. Badanie histopatologiczne wykazało obrzękskóry właściwej oraz obecność pęcherzy podnaskórkowych. Badaniaimmunologiczne (metoda immunofluorescencji pośredniej i bezpośredniejbyły negatywne. Obraz kliniczny i histopatologiczny pozwoliłna rozpoznanie odmiany pęcherzowej twardziny ograniczonej (morpheabullosa. Zmiany pęcherzowe ustąpiły po 40 dniach leczeniacefalosporynami (cefuroksym. Wnioski: Morphea bullosa jest rzadką odmianą twardziny skórnej, którawymaga różnicowania z liszajem twardzinowym i zanikowym orazautoimmunologicznymi, podnaskórkowymi chorobami pęcherzowymi.Wykwity pęcherzowe w obrębie ognisk morphea mogą wystąpićnawet po wielu latach utrzymywania się typowych blaszek stwardnieniowych.

 17. Analiza rezultata određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim barutima / Content of stabilizer determination results analysis of naturally aged gun propellants

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luka Grbović

  2006-04-01

  Full Text Available Praćenje sadržaja stabilizatora jedna je od suvremenih i pouzdanih metoda koja se u svetu, a i kod nas, primenjuje za kontrolu kemijske stabilnosti i prognoziranje veka upotrebljivosti baruta. Radi ocene kemijske stabilnosti baruta domaće proizvodnje u radu su analizirani rezultati određivanja sadržaja stabilizatora u prirodno starenim jednobaznim barutima tipa NC i NCD i dvobaznim barutima tipa NGB i NGH. Pri tome su uporedno analizirani rezultati uzoraka iz kolekcija baruta iz Kragujevca (KB-1 i Zelenike (KB-2. Dobijeni rezultati ukazuju na znatno brži pad stabilnosti uzoraka baruta iz kolekcije KB-2, što se može objasniti značajnim uticajem klimatskih uslova. Osim toga, dobijeni rezultati potvrđuju uticaj mnogih faktora na kemijsku stabilnost baruta, kao što su: sastav, kvalitet sirovina, tehnološki postupak, oblik i dimenzije barutnog zrna i sl. / Monitoring of the stabilizer content is one of the modern and reliable methods in the world, and here also, which is used to control chemical stability and to predict the usage time of gun propellants. For the purpose of evaluation of gun propellants' chemical stability manufactured in our country, in this paper -we analyzed results from the content of stabilizer determination in naturally aged single base, NC and NCD type, and double base, NGB and NGH type of gun propellants. At the same time -we analyzed results from both collections of gun propellant samples, one from Kragujevac factory (KB-1 and the other from Zelenika factory (KB-2. Obtained results point that the stability decays faster for KB-2 collection samples, -which can be explained due to climate factors. Beside this influence, obtained results prove the influence of many factors on chemical stability of gun propellants: used components, quality of the ingredients, procedures of manufacture, shape and dimensions of gun propellant grains, etc.

 18. Primer uticaja filtriranja slike u sistemima za praćenje ciljeva primenom termovizije / An example of image filtering in target tracking systems with thermal imagery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonko M. Radosavljević

  2003-07-01

  Full Text Available U radu je dat primer primene jedne vrste niskofrekventnog filtriranja sa usrednjavanjem, koje se primenjuje u sistemima za detekciju i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru primenom termovizije. Date su dve metode filtriranja slike. Prva metoda koristi niskofrekventno konvoluciono filtriranje a druga usrednjavajući filtar na osnovu srednje vrednosti nivoa sivog. Ovi filtri su primenjeni u sistemima za praćenje uz pomoć infracrvenih senzora. Određivanje nivoa praga filtriranja vrši se uz pomoć statističkih osobina slike. Veoma važan korak u procesu praćenja je određivanje prozora praćenja, koji maze biti, po dimenzijama, fiksan ili adaptibilan. Pogrešna procena o postojanju cilja u prozoru može se doneti u slučaju prisustva šuma pozadine, predpojačavača, detektora, itd. Filtriranje je neophodan korak u ovim sistemima, kao značajan činilac U povećanju brzine i tačnosti praćenja. / A case of image filtering in air target detecting and tracking systems is described in this paper. Two image filtering methods are given. The first method is performed using a low pass convolving filter and the second one uses the mean value of gray level filter. The main goal of the cited filtering is implementation in IR (infra red systems. Some statistical features of the images were used for selecting the threshold level. The next step in the algorithm is the determination of a 'tracking window' that can be fixed or adaptive in size. A false estimation of a target existing in the window may be influenced by the background noise, low noise amplifier detector, etc.

 19. Special tax regimes for sportsmen = Systemy opodatkowania sportowców

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Szwajdler

  2015-04-01

    E-mail: szwajdli@onet.eu     Abstract         The main purpose of this work is to show diversity of tax regimes for sportsmen. The author focuses on tax regulations in Germany and in France. In this work is showed, that  not only tax regimes, which are applicable to all sportsmen, are in force, but also regimes, which are applicable only to sportsmen who are non- residents. Author of this article is going to answer , if it is necessary to  treat sportsmen in other way than other taxpayers. In this work, the author analyses legal regulations and specialist literature. Key words: taxation of sportsmen, tax regimes for sportsmen, taxes.   Streszczenie         Głównym celem niniejszej pracy jest wskazanie na różnorodność systemów opodatkowania sportowców. Autor  skupia się przede wszystkim na regulacjach obowiązujących we Francji oraz w Niemczech. W pracy zostało wskazane, że specyficzne systemy opodatkowania sportowców dzielą się na konstrukcje prawne dotyczące wszystkich sportowców oraz na rozwiązania jurydyczne mające zastosowanie tylko do nierezydentów. Autor odpowiada w niniejszym artykule na pytanie, czy istnieją powody, dla których sportowcy powinny być opodatkowani w sposób odmienny, niż pozostali podatnicy. W pracy zastosowana została metoda polegająca na analizie tekstów prawnych oraz poglądów doktryny. Słowa kluczowe: opodatkowanie sportowców, systemy opodatkowania sportowców, podatki.

 20. Analiza kakovosti podatkov o vodnih izgubah v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Rudar Neral

  2017-12-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: V članku želimo raziskati upravljanje z vodnimi izgubami v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo in ugotoviti, kakšne so vodne izgube v Sloveniji. Vprašanje je, ali so podatki o vodnih izgubah kakovostni. Namen: Opredeliti pojmovanje vodnih izgub v okviru zakonodaje, ki ureja oskrbo s pitno vodo in smernice glede vodnih izgub, načine in vidike poročanja o vodnih izgubah izvajalcev gospodarske javne službe ter preučiti kakovost podatkov o stanju vodnih izgub v letih 2010 in 2012. Metoda: Podatke smo primerjali po triangulacijski metodi, uporabljene so kvantitativne in deloma kvalitativne metode raziskovanja. Rezultati: Primerjava podatkov o vodnih izgubah za leti 2010 in 2012 kaže na signifikantne razlike, ki izhajajo iz nejasne zakonodaje. Ta ne predpisuje enoznačne, enotne definicije vodnih izgub. V opazovanem obdobju ni opredeljene enotne metodologije določanja vodnih izgub, ki bi omogočila primerjavo podatkov. Organizacija: Model upravljanja z vodnimi izgubami, opredeljen z enotno metodologijo in usklajeno zakonodajo, bo omogočil razumevanje stanja sistema in lažji postopek odločanja o potrebnih ukrepih za ciljno zmanjšanje vodnih izgub. Družba: Zagotavljanje odgovornosti izvajalcev gospodarske javne službe za doseganje ciljev pri oskrbi s pitno vodo s poudarkom na obvladovanju in zmanjševanju vodnih izgub ter višja kakovost dejavnosti oskrbe s pitno vodo so pomembni za lastnike, upravljavce in uporabnike. Originalnost: Tovrstne raziskave o vodnih izgubah še nismo zasledili. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Podatkov o vodnih izgubah vseh izvajalcev gospodarske javne službe ni mogoče pridobiti, zato je raziskava fokusirana zgolj na javno objavljene podatke iz resornega ministrstva in objavljenih statističnih podatkov. Dostop do celovitih podatkovnih baz v informacijskem sistemu ni omogočen.

 1. Implementasi Sistem Penyiaran Musik Digital di Kafe menggunakan Visible Light Communication

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DENNY DARLIS

  2018-03-01

  Full Text Available ABSTRAK Teknologi penyiaran dengan frekuensi radio menggunakan teknik modulasi frekuensi (FM telah dikenal sejak lama. Teknologi ini memfasilitasi pengiriman suara melalui sinyal analog dari pemancar kepada penerima. Pengembangan teknologi komunikasi menggunakan cahaya tampak yang memanfaatkan lampu LED sebagai pengirim informasi cukup banyak dilakukan. Pada penelitian ini diimplementasi sistem pengiriman dan penerimaaan siaran musik digital dengan memanfaatkan cahaya tampak yang berasal dari lampu penerangan di kafe. Sistem visible light communication (VLC diimplementasikan dengan menggunakan metoda modulasi intensitas dan deteksi langsung (IM/DD. Dari hasil pengujian dapat ditunjukkan bahwa sistem ini dapat melewatkan siaran musik digital dengan redaman rata-rata 7,77 dB pada jarak maksimal adalah 3 meter. Hasil dari sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan menunjukan hasil yang baik sehingga layak untuk diterapkan pada system penyiaran musik digital di kafe. Kata kunci: Visible Light Communication, IM/DD, Sistem Penyiaran Musik Digital, Sistem Penerangan Kafe. ABSTRACT Broadcasting technology uses radio frequency and technique of frequency modulation (FM has been known for a long time. This technology allows the transmission of voice through analog signals from transmitter to receiver. Currently, many research on visible light communication technology utilizes LED lights as the sender. In this paper presented the results of transmitter and receiver system implementation of digital musik broadcast for use in the cafe. Visible light communication (VLC system is implemented using intensity modulation and direct detection (IM/DD method. From the test results can be shown that this system can pass digital musik broadcast with an average attenuation of 7.77 dB at maximum distance is 3 meters. Results of the system that has been designed and implemented shows good results, so it deserves to be applied to the digital musik broadcasting

 2. Implementasi Sistem Penyiaran Musik Digital di Kafe menggunakan Visible Light Communication

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DENNY DARLIS

  2017-06-01

  Full Text Available ABSTRAKTeknologi penyiaran dengan frekuensi radio menggunakan teknik modulasi frekuensi (FM telah dikenal sejak lama. Teknologi ini memfasilitasi pengiriman suara melalui sinyal analog dari pemancar kepada penerima. Pengembangan teknologi komunikasi menggunakan cahaya tampak yang memanfaatkan lampu LED sebagai pengirim informasi cukup banyak dilakukan. Pada penelitian ini diimplementasi sistem pengiriman dan penerimaaan siaran musik digital dengan memanfaatkan cahaya tampak yang berasal dari lampu penerangan di kafe. Sistem visible light communication (VLC diimplementasikan dengan menggunakan metoda modulasi intensitas dan deteksi langsung (IM/DD. Dari hasil pengujian dapat ditunjukkan bahwa sistem ini dapat melewatkan siaran musik digital dengan redaman rata-rata 7,77 dB pada jarak maksimal adalah 3 meter. Hasil dari sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan menunjukan hasil yang baik sehingga layak untuk diterapkan pada system penyiaran musik digital di kafe.Kata kunci: Visible Light Communication, IM/DD, Sistem Penyiaran Musik Digital, Sistem Penerangan Kafe.ABSTRACTBroadcasting technology uses radio frequency and technique of frequency modulation (FM has been known for a long time. This technology allows the transmission of voice through analog signals from transmitter to receiver. Currently, many research on visible light communication technology utilizes LED lights as the sender. In this paper presented the results of transmitter and receiver system implementation of digital musik broadcast for use in the cafe. Visible light communication (VLC system is implemented using intensity modulation and direct detection (IM/DD method. From the test results can be shown that this system can pass digital musik broadcast with an average attenuation of 7.77 dB at maximum distance is 3 meters. Results of the system that has been designed and implemented shows good results, so it deserves to be applied to the digital musik broadcasting system in

 3. PROBLEMATYKA BUDOWLANO–KONSERWATORSKA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANYCH NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W DOMARADZU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek GOSZTYŁA

  Full Text Available Problematyka prowadzenia prac rewaloryzacyjnych drewnianych obiektów zabytkowych zaliczana jest do trudniejszych zadań konserwatorskich. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne i ciesielskie w XV wieku i późniejszych latach zostały zapomniane przez współczesnych architektów - konserwatorów i brygady ciesielskie. Wykonane prace, które zaliczyć można do rekonstrukcyjnych, w kościele w Domaradzu, dowodzą, że przed przystąpieniem do prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, należy wykonywać specjalistyczne badania mykologiczne i studia architektoniczno-konserwatorskie. Dopiero wyniki badań, dają podstawę do formułowania zaleceń konserwatorskich. Przyjęty tok postępowania w kościele, oparty został na metodzie zachowania nawarstwień kulturowych, oryginalnych struktur materiałowych i systemu połączeń ciesielskich. Kolejne etapy prac konserwatorskich, począwszy od wymiany belek podwalinowych, po wzmocnienie konstrukcyjne więźby dachowej, prowadzono po wykonaniu wnikliwych analiz stanu zachowania tychże elementów. W trakcie prac odsłonięto fragmenty wcześniejszych form konstrukcyjnych i polichromii. Odkryta belka, będąca pozostałością tzw. sobót została wyeksponowana, z myślą, ukazania śladów historycznych form architektonicznych obiektu. Metoda ta, jest powszechnie stosowana w postępowaniach konserwatorskich.

 4. Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdrahman Alsabry

  2018-04-01

  Obliczenia analityczne jednoznacznie pokazują, że przyjęta metodyka wyznaczenia wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła mostka cieplnego, znacząco wpływa na charakterystykę energetyczną budynku. Przedstawione w katalogach mostków cieplnych wartości liniowego współczynnika przenikana ciepła dla konkretnych przegród, najczęściej rozwiązań systemowych różnych firm, dają bardziej precyzyjne wartości aniżeli przyjęte na podstawie uproszczonej metodyki zgodnie z normą PN-EN ISO 14683:2008. Przy użyciu obliczeń komputerowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 wartości współczynnika liniowego przenikania ciepła są odzwierciedleniem rzeczywistych detali konstrukcyjnych. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że obliczenia te są najdokładniejsze. Jednak w porównaniu do katalogów metoda ta wymaga dużo większych nakładów pracy. Zmiana sposobu uwzględnienia wartości mostka termicznego może zmienić wartość wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej nawet o 20 [kWh/m2rok]. Szczególną uwagę do precyzyjnych analiz strat ciepła przez mostki cieplne powinno się uwzględniać przy projektowaniu budynków pasywnych oraz zero-energetycznych, w których wpływ mostków termicznych stanowić może ponad 20% łącznego zapotrzebowania na ciepło.

 5. Menedžment projektov in finančna dodana vrednost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Brcar

  2017-03-01

  Full Text Available Raziskovalno vprašanje (RV: Ali obstajajo statistično značilne povezave med dejavniki planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja in finančno dodano vrednostjo gradbenih projektov. Namen: Namen raziskave je bil opraviti empirično raziskavo o vplivu dejavnikov menedžment projektov na finančno dodano vrednost v izbranih slovenskih gradbenih podjetjih ter podati predloge za izboljšanje stanja. Metoda: V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 77 anketirancev iz slovenskih gradbenih podjetij, med katerimi je bila večina menedžerjev projektov. Rezultati: Na podlagi raziskave je razvidno, da imajo natančneje planirani gradbeni projekti statistično značilen vpliv na finančno dodano vrednost projektov, pri čemer imata največji vpliv ustrezno planiranje in preverjanje ciljev ter obvladovanje sprememb na projektu. Organizacija: Izidi raziskave bodo lahko v praktično pomoč vsem tistim, ki se ukvarjajo s področjem gradbenih projektov in njihovo uspešnostjo. Empirične ugotovitve iz raziskave naj bi spodbudile podjetja in druge organizacije, da bodo več časa namenila planiranju projekta. Originalnost: Prispevek raziskave k menedžerski znanosti in stroki je opravljena empirična raziskava in analiza vpliva dejavnikov menedžmenta na finančno dodano vrednost projekta, saj v zadnjih desetih letih v gradbeništvu ni bilo podobne raziskave. Omejitve: V raziskavi smo se omejili le na finančno dodano vrednost projektov, nismo se osredotočali na ostale dejavnike učinkovitosti projektov, na primer kakovost proizvoda ali procesa, zadovoljstvo uporabnika, zadovoljstvo odjemalcev in podobno.

 6. BIOTESTAREA ŞI ESTIMAREA TOXICITĂŢII COMPUŞILOR METALOORAGNICI ASUPRA POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion TODERAŞ

  2017-03-01

  Full Text Available În articol este studiată influenţa unor grupuri de substanţe metaloorganice asupra microorganismelor acvatice. Este utilizată metoda de biotestare toxicologică a compuşilor coordinativi CMT-28 şi CMA-18 asupra ciliatelor Paramecium caudatum Ehrnbg, în concentraţii de 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L, comparativ cu prototipul. Metoda de biotestare ne permite să formulăm rapid concluzii în plan comparat, evitând riscul unei erori înalte.Proprietăţile compuşilor metaloorganici au fost cercetate prin metoda diluărilor în serie, în mediul nutritiv lichid (1 gsoluţie nutritivă/1 l apă. În calitate de culturi de referinţă au fost folosite ciliatele Paramecium caudatm.Infuzoriile, ca obiecte de cercetare, sunt foarte comode, se reproduc destul de rapid, fiind cele mai convenabile test-obiecte pentru investigaţii în condiţii de laborator, în care factorul timp joacă un rol decesiv, inclusiv pentru elucidarea impac­tului unor factori abiotici (substanţelor metaloorganice asupra procesului de reproducere asexuată la Paramecium caudatum.Activitatea substanţelor a fost evaluată după caracterul toxicităţii preparatelor (LT50 şi LC50, iar activitatea ciliatelor a fost studiată după caracterul viabilităţii şi parametrii reproductivi (creşterea sau diminuarea efectivului numeric şi a ratei lor de reproducere.Toxicitatea acută (LT50 şi LC50 a compuşilor a fost cercetată conform recomandărilor metodice privind studierea toxicităţii generale a remediilor farmaceutice.LC50 (concentraţia letală, 50% – concentraţia care cauzează moartea a 50% din test-organisme într-o anumită perioadă de timp.LT50 (timpul letal, 50% – timpul în care concentraţia utilizată a compusului testat cauzează moartea a 50% din organismele testate.THE BIOASSAY AND ESTIMATION OF THE TOXICITY OF METALLOORGANIC COMPOUNDS IMPACTING THE POPULATION OF PARAMECIUM CAUDATUMThis work will focus on the study of groups of metalloorganic

 7. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  Science.gov (United States)

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  - Capital (kapitał). Jest to metoda punktowa (scoringowa) zbliżona do sposobu określania wartości cen akcji wykorzystywana przez ING Finansial Markets. Jak wynika z przeprowadzonego przeglądu literatury, metoda ta nie jest powszechnie znana i używania przez przed- siębiorstwa, niemniej jednak posiada ona pewne zalety, uzasadniające jej wykorzystanie. Do jej głównych atutów należy zaliczyć łatwość zastosowania oraz "stabilność" uzyskiwanych wyników - wyliczony koszt kapitału własnego nigdy nie będzie przyjmował wartości mniejszych niż przyjęta stopa wolna od ryzyka. Omawiana metoda ma swoje szczególne zastosowanie do spółek (przedsiębiorstw), które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych. Niniejszy artykuł składa się z pięciu części: wstępu, metody LEFAC, parametryzacji metody LEFAC (P-LEFAC), przykładu obliczeniowego oraz podsumowania. Druga cześć opracowania dotyczy charakterystyki metody LEFAC. W trzeciej części artykułu dokonano parametryzacji metody uzyskując funkcję określoną przez wzór 22. Kolejny rozdział zawiera przykład obliczeniowy dla spółki KGHM S.A., w rozdziale tym zaprezentowano również wyniki, jakie uzyskałyby spółki górnicze stosując omawianą metodę obliczania kosztu kapitału własnego - obliczeń dokonano zarówno dla spółek górniczych notowanych, jak i nie notowanych, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W tej części artykułu zaprezentowano również krótkie porównanie wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu metody CAPM z omawianym modelem. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe. Całość artykułu została zamknięta spisem wykorzystanej literatury

 8. Use of radioactive tracers in studying the transport of solids in watercourses; Emploi de traceurs radioactifs pour l'etude du transport solide dans les cours d'eau; Ispol'zovanie radioaktivnykh indikatorov dlya izucheniya peremeshcheniya tverdykh chastits v vodnykh potokakh; Empleo de indicadores radiactivos para el estudio del transporte de solidos en las corrientes de agua

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Courtois, G [Centre d' Etudes Nucleaires de Saclay (France); Jaeery, P; Heuzel, M [Laboratoire National d' Hydraulique de Chatou (France)

  1962-01-15

  aplicacion de los indicadores radiactivos a los estudios sobre modelos a escala reducida con el doble proposito de: a) disponer de un procedimiento de investigacion comun para los estudios efectuados sobre el terreno y en los modelos a escala reducida, con el objeto de poder controlar la fidelidad del modelo durante los ensayos de calibracion; b) aprovechar las ventajas que ofrecen los modelos a escala reducida en cuanto a facilidad de observacion y mediciones directas, para estudiar las posibilidades de mejorar el metodo de los indicadores, especialmente en lo que se refiere a la obtencion de datos cuantitativos. (author) [Russian] Natsional'naya gidravlicheskaya laboratoriya, vyrabotavshaya v sotrudnichestve s TSentrom yadernykh issledovanij v Sakle pribory i metody izucheniya dvizheniya donnykh otlozhenij pri pomoshchi metoda radioaktivnykh indikatorov, prilagaet v nastoyashchee vremya usiliya k tomu, chtoby osushchestvit' dejstvitel'no kolichestvennyj sposob issledovanij. Za poslednee vremya bylo provedeno dva opyta v prirodnykh usloviyakh v rekakh; pervyj iz nikh byl posvyashchen izucheniyu uvlecheniya gal'ki vodami Rony, a drugoj - izucheniyu peremeshcheniya peska v reke Niger. Parallel'no s poslednim opytom byli provedeny identichnye ispytaniya na makete reki Niger, sozdannom v laboratorii v SHatu. V ehtikh opytakh bylo ispol'zovano izluchenie margantsa-56 i natriya-24, vyzvannoe neposredstvennoj aktivatsiej tolchenoj kostochki abrikosa, izobrazhavshej v ispytaniyakh na makete prirodnye donnye otlozheniya Nigera. Sovmestnye usiliya laboratorii v SHatu i TSentra yadernykh issledovanij v Sakle napravleny v nastoyashchee vremya na primenenie metoda radioaktivnykh indikatorov k opytam na maketakh s dvojnoj tsel'yu: a) Vyrabotat' odinakovye metody issledovaniya v prirodnykh usloviyakh i na makete dlya proverki tochnosti maketa v stadii opytov po ehtalonirovaniyu; b) Ispol'zovat' legkost' vedeniya nablyudenij i proizvodstva neposredstvennykh izmerenij na maketakh dlya

 9. Plant Measurement, Sampling and Analysis for Accountancy Purposes with Particular Reference to Separation Plants at Windscale; Mesures, Echantillonnages et Analyses en Usine a des Fins Comptables, Notamment dans les Installations de Separation de Windscale; Izmereniya, vzyatie obraztsov i analizy v tselyakh ucheta na opyte ustanovki razdeleniya radioizotopov v uindskejle; Medicion, Muestreo y Analisis para Fines Contables, Especialmente en las Plantas de Separacion de Windscale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Davidson, A. S.; Elliott, F.; Powell, R.; Swinburn, K. A. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Windscale and Calder Works, Cumberland (United Kingdom)

  1966-02-15

  ). La precision requerida del metodo de analisis quimico depende del numero de determinaciones que se efectuen en cada periodo contable. Asi, para un metodo minucioso pero impreciso es necesario proceder a un gran numero de analisis. Puede resultar mas economico efectuar menos determinaciones con un metodo mas preciso. En la memoria se exponen detalladamente los metodos para la determinacion del plutonio: a) radioquimicos, b) colorimetricos, con toronol, c) separacion del plutonio, formacion del complejo con exceso de EDTA y retrovaloracion del reactivo, d) volumetria, e) dilucion isotopica seguida de espectrometria de masas, y f) espectrometria diferencial. Tambien se resenan los metodos de determinacion del uranio: a) gravimetria en forma de U{sub 3}O{sub 8}, b) extraccion con eter seguida de gravimetria o calorimetria, c) volumetria, d) dilucion isotopica seguida de espectrometria de masas y e) determinacion del enriquecimiento por espectrometria de masas o por espectrografia del desplazamiento de las lineas de un espectro de emision. En todos los procedimientos contables se emplean patrones para controlar los analisis y descubrir las inexactidudes que deben corregirse. En la memoria se dan precisiones sobre todos los metodos y se indica cuales de ellos se emplean en la nueva planta de separacion. (author) [Russian] Vse cifry dlja podscheta kolichestva special'nyh materialov vkljuchajut odin ili bolee iz treh osnovnyh parametrov, a imenno: izmerenija na ustanovke, vzjatie obrazcov i vzjatie analizov. Chto kasaetsja izmerenij, provodimyh na ustanovke, to luchshe vsego ispol'zovat' vzveshivanie tam, gde jeto vozmozhno, naprimer, kolichestvo plutonija pri zagruzke v novuju ustanovku razdelenija izotopov opredeljaetsja na osnove vesa zagruzhennyh uranovyh sterzhnej. Podrobno obsuzhdajutsja metody izmerenija velichin, naprimer a) pnevmaticheskogo merkatora i b) indikatornogo metoda s ispol'zovaniem radioaktivnogo cezija. Privodjatsja proverennye vykladki kazhdogo metoda

 10. Survey of Pulsed Neutron Source Methods for Multiplying Media; Methodes des Neutrons Pulses Pour l'Etude des Milieux Multiplicateurs; Obzor metodov s ispol'zovaniem istochnikov impul'snykh nejtronov dlya razmnozhayushchej sredy; Estudio Panoramico de los Metodos de Empleo de Fuentes de Neutrons Pulsados en Medios Multiplicadores

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Garelis, E. [General Electric Company, Vallecitos Atomic Laboratory, Pleasanton, CA (United States)

  1965-10-15

  tratamiento del modo fundamental teniendo en cuenta la base teorica de las tecnicas de empleo de fuentes de neutrones pulsados que se han perfeccionado para el modelo (kO/E). Se exponen las repercusiones de la teoria de la fuente de neutrones pulsados en lo que se refiere a la obtencion de valores exactos de la constante de decrecimiento y de datos adecuados para el analisis de los sistemas pulsados. Tambien se examina la labor experimental realizada y se ponen de manifiesto tanto las ventajas como las limitaciones de la tecnica (k{beta}/ Script-Small-L ). El autor estudia tambien los metodos seudoaleatorios de respuesta a los impulsos, que utilizan una correlacion entre los datos de entrada y los de salida para determinar la funcion de Green de un conjunto multiplicador, y pone de manifiesto que la informacion obtenida con el metodo seudoaleatorio es identica a la conseguida por el metodo de la pulsacion reiterada. Por consiguiente, los metodos desarrollados para la tecnica de la pulsacion reiterada se pueden aplicar a la tecnica seudoaleatoria. (author) [Russian] V poslednie gody sushhestvovali dva napravlenija v oblasti jeffektivnyh sposobov poluchenija izmerenii ostatochnoj reaktivnosti s ispol'zovaniem ge- neratorov impul'snyhnejtronov: 1) obychnye izmerenija s istochnikom impul'snyh nejtronov pri nepreryvnom pul'sirujushhem istochnike i 2) metody, osnovannye na psevdosluchajnom otvete impul'sa s ispol'zovaniem sootnoshenija mezhdu vhodom i vyhodom. V oboih sluchajah po- luchaemaja informacija identichna, t.e. oba napravlenija ideal'no sluzhat opredeleniju otvetnoj funkcii. Razrabotka metodov s istochnikom impul'snyh nejtronov na teplovyh sistemah v celjah izmerenija reaktivnosti proslezhivaetsja ot pervonachal'nyh popytok Sjoestrand do nedavnego metoda (k{beta}/ Script-Small-L ). Pri obychnom metode s istochnikom impul'snyh nejtronov funkcija podkriti- cheskoj sborki Grina, otvet reaktora na del'ta-funkciju istochnika nejtronov, predstavljaet soboj poisk svojstv

 11. Tapentadol in the management of chronic low back pain: a novel approach to a complex condition?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pergolizzi J

  2011-07-01

  Full Text Available Joseph Pergolizzi1, Eli Alon2, Ralf Baron3, Cesare Bonezzi4, Jan Dobrogowski5, Rafael Gálvez6, Troels Jensen7, Hans-Georg Kress8, Marco AE Marcus9, Bart Morlion10, Serge Perrot11, Rolf-Detlef Treede121Department of Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA; 2Universitätsspital Zurich, Switzerland; 3Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Germany; 4Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia, Italy; 5Zaklad Badania i Leczenia Bólu, Kraków, Poland; 6Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, Spain; 7Aarhus University, Denmark; 8Medical University of Vienna, Austria; 9Maastricht University Medical Center and University of Muenster, Maastricht, The Netherlands; 10University Hospitals Leuven, Belgium; 11Hôpital Dieu, Paris, France; 12Ruprecht-Karls-University, Heidelberg, GermanyAbstract: Chronic pain affects approximately 1 in 5 people in Europe, and around half of sufferers receive inadequate pain management. The most common location is the lower back. Pharmacological treatment of this condition is challenging because of the range of causative mechanisms and the difficulty of balancing analgesic efficacy and tolerability. An international panel of clinical pain specialists met in September, 2009, to discuss the treatment of chronic low back pain, and to review preclinical and clinical data relating to the new analgesic, tapentadol. A lack of consensus exists on the best treatment for low back pain. The range of regularly prescribed pharmacological agents extends from nonopioids (paracetamol, NSAIDs, and COX-2 inhibitors to opioids, antidepressants and anticonvulsants. Pain relief may be compromised, however, by an undetected neuropathic component or intolerable side effects. Treatment is potentially life-long and effective analgesics are urgently needed, with demonstrable long-term safety. Combining separate agents with different mechanisms of action could overcome the limitations of present

 12. Realizacja „Programu zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” w województwie łódzkim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Felcenloben

  2015-10-01

  Full Text Available Zaburzenia depresyjne stanowią istotny czynnik ryzyka zachowań samobójczych wśród nastolatków. Wykazano, że u młodocianych pacjentów po próbach samobójczych z rozpoznaną depresją występują określone czynniki ryzyka, w tym trudności szkolne i w relacjach z rówieśnikami. W programach prewencji samobójstw podkreśla się potrzebę wczesnego wykrywania zaburzeń depresyjnych i szybkiego wdrażania odpowiednich strategii terapeutycznych. Prezentowany w artykule „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Realizowany jest corocznie od 2010 roku przez podmioty wyłaniane w otwartych konkursach ofert. Główne cele Programu to zmniejszenie częstości występowania pełnoobjawowej depresji przez zidentyfikowanie u badanych dzieci czynników predysponujących do jej wystąpienia oraz redukcja tych czynników za sprawą zastosowanej interwencji, czyli uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Za cele szczegółowe autorzy uznali m.in. nabycie pożądanych umiejętności społecznych, nazywania i wyrażania odczuwanych emocji, poznanie technik radzenia sobie ze stresem, poprawę samooceny, a także podniesienie stanu wiedzy dzieci i ich rodzin na temat depresji, metod jej profilaktyki i leczenia, co może być szczególnie przydatne w przypadku pojawienia się lub nawrotu choroby. Analiza efektywności Programu obejmowała lata 2010–2013. Każdego roku Programem obejmowano ponad 0,5% populacji województwa łódzkiego w wieku 11–16 lat, łącznie w ciągu czterech lat przebadano ponad 2% populacji w tej grupie wiekowej. Do warsztatów terapeutycznych zakwalifikowano niemal co drugiego ucznia z ryzykiem depresji (20% nastolatków przebadanych w pierwszym etapie programu, u co piątego dziecka stwierdzono konieczność dalszej diagnostyki bądź terapii w poradni zdrowia

 13. Przyczyny oraz czynniki sprzyjające występowaniu zespołu wypalenia zawodowego wśród lekarzy zatrudnionych w publicznych sektorach opieki zdrowotnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Solecki

  2017-03-01

  Full Text Available Wstęp. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem wystę- pującym coraz częściej wśród pracowników różnych grup zawodowych. Lekarze stanowią grupę bardzo mocno narażoną na ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego ze względu na charakter wykonywanej pracy. Opis stanu wiedzy. Praca lekarzy i całego personelu nasycona jest czynnikami stresogennymi, które zlokalizowane są w różnych płaszczyznach. Są to cechy osobowościowe, stosunek do pracy oraz struktura i organizacja pracy zawodowej. Wypalenie zawodowe jest procesem długofalowym, w którym kolejne fazy pojawiają się narastająco. Najczęściej wyróżnia się 12 faz. Warunkiem koniecznym dla rozwoju wypalenia zawodowego jest występowanie przewlekłego stresu. Typowymi źródłami stresu występującymi w zawodzie lekarza mogą być: ponoszenie odpowiedzialności za własne działanie, codzienny kontakt z chorobą, wymóg stałej czujności, konieczność kontaktu zarówno z samym chorym jak i jego rodziną, świadomość braku wpływu na losy pacjentów oddziałów opieki paliatywnej, roszczeniowość i niezadowolenie pacjentów, zmianowość, praca w nocy, brak warunków do leczenia (np. złe warunki lokalowe, brak odpowiedniego sprzętu, niedogodności związane z relacjami z personelem szpitala. Podsumowanie. Wypalenie zawodowe można określić jako stan fizycznego, umysłowego i emocjonalnego wyczerpania, który ujawnia się pod postacią chronicznego zmęczenia. Jednocześnie towarzyszy mu negatywna postawa wobec pracy, ludzi i życia, poczucie bezradności oraz beznadziejności położenia. Na wypalenie zawodowe szczególnie narażeni są lekarze, którzy stawiają sobie wysokie cele, są ambitni, dobrze wykonują swoją pracę, pracują pod presją czasu, często na dyżurach trwających wiele godzin.

 14. Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Chodkiewicz

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja w latach 80. ubiegłego stulecia. Program, skierowany do lekarzy rodzinnych, zmniejszył liczbę zachowań samobójczych wśród kobiet, ale nie wśród mężczyzn. Przyjęto, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być odmienny obraz depresji u obu płci. Różnice między płciami mogą odpowiadać za to, że depresja u mężczyzn znacznie częściej niż u kobiet pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co prowadzi do zwiększenia liczby samobójstw. Wśród dominujących objawów depresji u mężczyzn wyróżniono wzrost impulsywności i zachowań agresywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, podejmowanie zachowań ryzykownych (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne oraz tłumienie emocji. Jako przyczyna występowania atypowej depresji u mężczyzn najczęściej wymieniane jest rygorystyczne podporządkowywanie się tradycyjnym męskim normom kulturowym. Normy te dotyczą odporności, wytrzymałości, konkurowania, opanowania i tłumienia uczuć oraz konieczności zapewnienia bytu rodzinie. W pracy omówiono najbardziej znane metody badania męskiej depresji – Gotland Male Depression Scale (GMDS Rutza, Male Depression Risk Scale (MDRS-22 Rice’a i współpracowników oraz Masculine Depression Scale (MDS Magovcevic i Addisa – a także przedstawiono wyniki badań prowadzonych z użyciem wspomnianych metod. Artykuł kończą refleksje dotyczące dalszych kierunków badań nad problemem męskiej depresji i opis kontrowersji związanych z omawianą koncepcją.

 15. Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-524™ z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Zawadzki

  2011-08-01

  żądane w postaci zaburzeń gastrycznych (tab. VI.Wnioski: Po czterech tygodniach od rozpoczęcia badania u pacjentówprzyjmujących kapsułki zawierające PCSO-524™ zaobserwowanostatystycznie istotne obniżenie intensywności odczuwanegobólu. Lekarze mogą się spodziewać szybszych i dłużej utrzymującychsię efektów leczenia oraz mniejszej liczby działań niepożądanychu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, przepisującim produkty zawierające PCSO-524™.

 16. Zaburzenia odżywiania u młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kierus

  2012-12-01

  rodzinna. Ponieważ istnieje bezpośrednia zależność między czasem trwania choroby a możliwościami skutecznej terapii, bardzo ważne jest wczesne rozpoczęcie leczenia.

 17. Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn = The role of the nurse in the prevention and treatment of pressure ulcers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Chrzan

  2016-12-01

  • Wyraźnie brakuje w literaturze naukowej pielęgniarskich prac empirycznych z zakresu problematyki i leczenia odleżyn, które pozwoliłyby na weryfikację skuteczności sposobów i metod postępowania w praktyce zawodowej.     Summary   Prevention and treatment of pressure ulcers are extremely significant problem in nursing care. Bed sores are a source of additional health complications of the patient, are a source of pain and suffering, as well as common financial problems. The purpose of this work is to identify the role played by the nurse in the prevention and treatment of pressure ulcers and the response to the questions of concern: the root Problem: the importance of nursing care in the prevention and treatment of pressure ulcers? Specific problems: what range of preventive activities may take a nurse in preventing pressure ulcers? What is the role of the nurse in the treatment of pressure ulcers? Whether gender, age and diagnosis are important in the treatment of pressure ulcers? Whether the patient's length of stay in hospital has an impact on the progress in the treatment of pressure ulcers? What brings standardization against bed sores stationary care prevention? In response to the above questions it took the following hypothesis: Hypothesis: Nurse full leading role in in prevention against bed sores. and treatment of pressure ulcers. Hypothesis: Sound at a high level of nursing care effectively prevents patients with pressure ulcers. Nurse has a significant impact on therapeutic effects in the process of treatment of pressure ulcers. Age, sex and diagnosis of the patient are variables, which have a significant impact on the treatment of pressure ulcers. Duration of hospitalization, understood as a time of specialized, comprehensive, individual and multilateral treatment of pressure ulcers, has a beneficial effect on progress in the treatment of pressure ulcers. Standardization of nursing care in prevention and treatment of pressure ulcers raises

 18. Nieswoista nadreaktywność oskrzeli w diagnostyce astmy dziecięcej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadwiga Kroczyńska-Bednar