WorldWideScience

Sample records for metingen van tnt

 1. Duurzame inzetbaarheid van ouderen: resultaten van de eerste twee metingen van STREAM

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, S. van den; Ybema, J.F; Leijten, F.; Wind, A. de

  2013-01-01

  In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen

 2. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de

 3. Groei van ongelijkjarige mengingen van grove den en berk op arme zandgronden; resultaten van metingen in 22 opstanden op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug

  NARCIS (Netherlands)

  Wijdeven, S.M.J.; Oosterbaan, A.; Berg, v.d. C.; Jole, van M.

  2000-01-01

  Het voorkomen en de groei van berk in ongelijkjarige mengingen van grove den en berk is bepaald op basis van opstandgemiddelden. Er is geen duidelijk verband tussen het voorkomen en de groei van berk en de schermdichtheid van grove den. Actuele groeigegevens zijn noodzakelijk voor een nadere

 4. Advies voor de toepassing van ground-penetrating radar bij de inventarisatie van de grondwaterdynamiek

  NARCIS (Netherlands)

  Knotters, M.

  2001-01-01

  Ground-penetrating radar (GPR) biedt mogelijk een nauwkeurig alternatief voor arbeidsintensieve metingen van de grondwaterstand in boorgaten. De GPR-metingen kunnen als hulpinformatie dienen bij geostatistische interpolatie van grondwaterstanden. Op basis van literatuurstudie en verkenning van het

 5. Dimensionering van de Uniqfill chemischer wasser met lamellen

  NARCIS (Netherlands)

  Starmans, D.A.J.

  2006-01-01

  In dit rapport wordt een eerste aanzet gegeven tot de modellering van een kruisstroom chemische wasser met lamellen. Met behulp van bestaande metingen is de stofoverdrachtscoëfficiënt afgeschat, waarna scenario's voor nieuwe wassers doorgerekend konden worden.

 6. Individual thermal comfort. Measurements versus perceived level; Thermisch individueel comfort. Metingen versus beleving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noom, P.; Zeiler, W.; Boxem, G. [Unit Building Physics and Systems, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands); Haan, J.F.B.C.; Van der Velden, J. [Kropman Installatietechniek, Rijswijk (Netherlands)

  2010-11-15

  In a normal office building measurements according to NEN-EN-ISO 7726 (Ergonomics of the thermal environment. Instruments for measuring physical quantities) have been carried out and a survey was held to determine the perceived thermal comfort of individuals. A comparison between the objective determined thermal comfort and the perceived thermal comfort shows quite a difference. This result was also reached in earlier research by others in laboratories. Therefore it is necessary to take care of the differences when designing a specific comfort level and try to determine the perceived comfort level of the individual occupants. [Dutch] Nieuwe optimalisatiemogelijkheden voor energiegebruik voor het comfort zijn mogelijk door vanuit de actuele en toekomstige individuele behoefte aan comfort van de gebruiker de installatie optimaal aan te sturen. Dit artikel geeft inzicht in de efficiente afstemming van vraag en aanbod van energie voor thermisch comfort. In een kantoorgebouw zijn metingen gedaan, conform NEN-EN-ISO 7726 (Ergonomics of the thermal environment. Instruments for measuring physical quantities), en er is een enquete gehouden om het thermisch comfort individueel te kunnen bepalen gedurende de werkdag. Het doel van de metingen was de verschillen tussen de individuele beleving en de werkelijke klimaat omstandigheden te kunnen bepalen.

 7. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 8. A comparison between (passive) NO2 measurements and results of calculations for 2010; Een vergelijking tussen (passieve) NO2-metingen en rekenresultaten in 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uiterwijk, J.W.; Wesseling, J.; Nguyen, L.

  2012-02-15

  Measurements of Nitrogen dioxide (NO2) concentrations using so-called Palmes tubes and formal reference methods show relatively small differences, of 10-15%, compared to results of calculations using Dutch standard calculation methods. This is concluded from research conducted by the RIVM for the ministry of Infrastructure and the Environment. These measurements were performed in order to determine concentration levels at locations where permanent measurements of the National Air Quality Measurement Network are not available. Palmes tubes are small plastic tubes containing a chemical agent that reacts with NO2, allowing to determine the NO2 concentration. These additional measurements are performed at several background locations in cities, along several highways, near a busy shipping lane and close to several tunnel exits. Where possible the results have been compared to results of calculations using official legal Dutch standard calculation methods. A good agreement was observed between measured and calculated concentrations in streets and along the highways. Measurements along a busy shipping lane showed only a small increase in concentration. Close to exits of traffic tunnels high NO2 concentrations were measured [Dutch] Metingen van stikstofdioxide (NO2) concentraties met zogeheten Palmesbuisjes en formele referentiemethoden laten betrekkelijk kleine verschillen, van 10-15%, zien met resultaten van berekeningen met wettelijk voorgeschreven standaardrekenmethoden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze metingen zijn uitgevoerd om een beeld te krijgen van de concentraties in gebieden waar geen continue metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) worden verricht. Palmesbuisjes zijn kleine plastic buisjes met daarin een chemisch actieve stof die NO2 aan zich bindt, waarmee de NO2-concentratie worden bepaald. De aanvullende metingen hiermee vinden plaats op verschillende

 9. Het ontwikkelen van een web performance en security analyse applicatie

  NARCIS (Netherlands)

  O. Hawker

  2017-01-01

  Doelstelling van de opdracht is om vier security en performance aspecten van een website te meten of bepalen. Dit wordt gedaan met behulp van een site crawler. De resultaten van de metingen inclusief de trends van vorige scans worden aan de gebruiker gepresenteerd. Als laatst moet er rekening met de

 10. CMR of EEX? Van samenloop, litispendentie en het vrij verkeer van beslissingen in Europa. Hof van Justitie EU 4 mei 2010, zaak C-533/08 (TNT Express/AXA)

  NARCIS (Netherlands)

  M.A.I.H. Hoeks (Marian)

  2011-01-01

  textabstractAbstract The seed from which the problem sprouted in the TNT-AXA case is the fact that the CMR, an international road carriage convention, refers to national law in Article 29 CMR. This Article determines that if the CMR carrier has caused damage to the cargo ‘by such default on his

 11. Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; de Voogt P; DDB; DMG

  2017-01-01

  Omdat metingen de aanwezigheid van de stof FRD-903 (een onderdeel van GenX), in oevergrondwater en drinkwater aantoonden, heeft het ministerie van IenM het RIVM gevraagd om meer inzicht te geven in de aanwezigheid en verspreiding van deze stof in drinkwater en haar bronnen. Hiervoor leverden de tien

 12. Maïs beperkt nitraatverlies van gras

  NARCIS (Netherlands)

  Verloop, J.; Boumans, L.

  2006-01-01

  Maïs staat bekend als een gewas dat veel nitraat naar het grondwater lekt. Maar maïs heeft ook goeie kanten. Nieuw in dit rijtje is dat maïs, in vruchtwisseling met gras, ook het nitraatverlies van grasland beperkt. Dit blijkt uit de metingen van het RIVM op De Marke.

 13. Huidige wijze van monitoren van fecale bacteriën in zwemwater geeft geen betrouwbaar beeld van actueel gezondheidsrisico zwemmers

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Haan, de M.; Gylstra, R.

  2013-01-01

  De Europese Zwemwaterrichtlijn schrijft voor dat elke zwemplas minimaal eens per maand wordt bemonsterd op één vast meetpunt. In Nederland wordt op de meeste locaties tweewekelijks bemonsterd. Waterschap Rivierenland heeft onderzoek laten doen naar de spreiding in ruimte en tijd van de metingen.

 14. Ruimtelijke analyse van het stadsklimaat in Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Heusinkveld, B.G.; Hove, van B.; Jacobs, C.M.J.

  2011-01-01

  Om een inzicht te verkrijgen in de opwarming van stedelijk gebied zijn ruimtelijk veel metingen nodig. Een mobiel meetplatform werd toegepast om langs verschillende trajecten de hitte overdag en ’s nachts in kaart te brengen. Belangrijkste resultaten uit de eerste verkenningen laten zien dat

 15. Vuurwerkramp Enschede: Metingen van concentraties, verspreiding en depositie van schadelijke stoffen: rapportage van het milieuonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Kliest JJG; Bruggen M van; IEM; LAC; LOC; CSR

  2001-01-01

  On May 13, 2000 the city of Enschede was hit by a series of explosions in a fireworks storage depot in the middle of a residential city district. The explosions resulted in a huge fire, in which more than 200 dwellings and dozens of commercial buildings were damaged. As a result of the accident, 22

 16. Ground subsidence Wadden Sea 1977-2011. Precision and reliability of measurements; Bodemdaling Waddenzee 1977-2011. Precisie en betrouwbaarheid uit metingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Houtenbos, A.P.E.M.

  2011-12-15

  What about the subsidence caused by gas exploitation around the Wadden Sea? Is subsidence on the Wadden Sea really manageable by extraction with the 'hand on the faucet'? These and other questions are examined in an analysis of the measurements around the Wadden Sea in the period 1977-2011 [Dutch] Hoe staat het met de bodemdaling door gaswinning rond de Waddenzee? Is bodemdaling op de Waddenzee werkelijk beheersbaar door winning met de 'Hand aan de kraan'? Deze en andere vragen zijn onderzocht in een analyse van de metingen rond de Waddenzee tot over de periode 1977-2011.

 17. TNT Green Office. NESK Final Report; TNT Green Office, Hoofddorp. NESK Eindrapportage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Spek, C; Van Rheenen, M [OVG Projectontwikkeling, Rotterdam (Netherlands)

  2011-12-15

  The aim of the collaboration between TNT (courier and express services) and Triodos/OVG (bank and project developer) was to realize CO2 free Green Offices in the Netherlands. The building is both developed and exploited by the same parties based on an innovative contract in which design, construction and maintenance and management are arranged. These parties are also responsible for the sustainable energy system of the building [Dutch] Doelstelling van de samenwerking tussen TNT (koerier en expresdiensten) en Triodos/OVG (bank en projectontwikkelaar) was het realiseren van CO2-emissievrije Green Offices in Nederland. Hierbij wordt het gebouw ontwikkeld en geexploiteerd door dezelfde partijen op basis van een innovatief contract waarin ontwerp, bouw, onderhoud en beheer zijn vastgelegd. Deze partijen zijn ook verantwoordelijk voor de duurzame energievoorziening van het gebouw.

 18. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. This report describes the interpretation of possible effects of heat and cold storage on soil contaminants: (1) What effect does the temperature have on biodegradation of contaminants, redox conditions, chemical equilibria and adsorption/desorption of contaminants; (2) What is the effect of the circulating water on contamination?; (3) What is the impact of pollution on the thermal energy storage?; (4) What is the risk of uncontrollable distribution of pollutants using thermal storage and how can it be prevented?; (5) Does thermal energy storage result in an increased risk of accumulation of toxic intermediates compared to natural degradation without thermal energy storage?; (6) What are the positive effects on the remediation period do the aboveground mixing of pollutants, fuel and nutrients have on the remediation efficiency? [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen

 19. Resultaten van de metingen aan de sprengen en het grondwater van de Veluwe

  NARCIS (Netherlands)

  Meinardi CR; Rolf A; Klaver G; Os B van; LBG

  1999-01-01

  The "sprengen" are water courses dug centuries ago in the Netherlands to discharge groundwater from the Veluwe hills. Natural vegetation has always prevailed in the recharge areas, agriculture and villages being nearly absent. An investigation in 1996 (continuing from a similar investigation in

 20. Comment on the RIVM report 'A comparison between (passive) NO2 measurements and results of calculations for 2010'; Commentaar op het RIVM-rapport 'Een vergelijking tussen (passieve) NO2 metingen en rekenresultaten in 2010'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cats, G.

  2013-04-15

  In 2011, the RIVM (Netherlands) published measurements and calculations of NO2 concentrations along highways. New analysis suggests that the calculations underestimate the contribution of highways with 40%. This is particularly important for areas where there is a risk of standards being exceeded [Dutch] Het RIVM heeft in 2011 metingen en berekeningen van de NO2-concentratie langs snelwegen gepubliceerd. Een nieuwe analyse ervan suggereert dat de berekeningen de bijdrage van de snelweg met 40% onderschatten. Dit is vooral van belang op plaatsen waar normoverschrijding dreigt.

 1. Profieldiepten van personenautobanden in Nederland : bevindingen bij een aantal metingen in November 1976.

  NARCIS (Netherlands)

  Schlösser, L.H.M. Blokpoel, A. & Harris, S.

  1979-01-01

  The Institute for Road Safety Research SWOV carried out an inspection of the tyres of approximately 6000 cars in the Netherlands during November 1976 in order to measure their tread-depths. The sample was taken at the parking lots of roadside restaurants, motels, and modern shopping centres and

 2. Het effect van spuitboombeweging en windvector op de drift : Randvariatie metingen 2007-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Stallinga, H.; Michielsen, J.G.P.; Velde, van P.; Zande, van de J.C.

  2014-01-01

  Spray drift measurements have been performed to quantify the effect of variations in wind angle and wind speed during application and the sprayer boom movement alongside the sprayed edge of the field on spray drift deposition alongside a sprayed potato field (2007-2008). Results of these spray drift

 3. More with thermal energy storage. Report 3-4. Effects on the underground. Effects of thermal energy storage systems on geochemistry and biology in practice. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 3-4. Effecten op de ondergrond. Effecten van bodemenergiesystemen op de geochemie en biologie in de praktijk. Resultaat metingen op pilotlocaties en labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  The project More With Thermal Energy Storage (MMB, abbreviated in Dutch) focuses on knowledge gaps and potential opportunities regarding open systems. The main questions to be answered are: (1) What effects (hydrological, thermal, microbiological and chemical) occur in the soil system by application of thermal energy storage; (2) Which technical options are available for a sustainable integration of thermal energy storage in the water and energy chain?; (3) Is it possible to achieve multiple objectives by using smart combinations? The project is organized in different work packages. In work package 2, the effects of individual and collective thermal energy storage storage systems on subsoils and the environment are determined. In work package 3 the opportunities for thermal energy storage and soil remediation are examined, while in work package 4 the focus is on new sustainable combinations of heat and cold storage. Work package 1 is the umbrella part where communication and policy of and participation in MMB are the main subjects. The aim of this literature survey is to search for knowledge that is available worldwide on the effects of heat and cold storage and the possibilities to combine this technology with controlling contaminants in soil and groundwater [Dutch] Het project Meer Met Bodemenergie (MMB) richt zich op het invullen van kennisleemtes en mogelijke kansen ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve

 4. Anaerobic and aerobic transformation of TNT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kulpa, C.F. [Univ. of Notre Dame, IN (United States). Dept. of Biological Sciences; Boopathy, R.; Manning, J. [Argonne National Lab., IL (United States). Environmental Research Div.

  1996-12-31

  Most studies on the microbial metabolism of nitroaromatic compounds have used pure cultures of aerobic microorganisms. In many cases, attempts to degrade nitroaromatics under aerobic conditions by pure cultures result in no mineralization and only superficial modifications of the structure. However, mixed culture systems properly operated result in the transformation of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and in some cases mineralization of TNT occurs. In this paper, the mixed culture system is described with emphasis on intermediates and the characteristics of the aerobic microbial process including the necessity for a co-substrate. The possibility of removing TNT under aerobic/anoxic conditions is described in detail. Another option for the biodegradation of TNT and nitroaromatics is under anaerobic, sulfate reducing conditions. In this instance, the nitroaromatic compounds undergo a series of reductions with the formation of amino compounds. TNT under sulfate reducing conditions is reduced to triaminotoluene presumably by the enzyme nitrite reductase, which is commonly found in many Desulfovibrio spp. The removal of nitro groups from TNT is achieved by a series of reductive reactions with the formation of ammonia and toluene by Desulfovibrio sp. (B strain). These metabolic processes could be applied to other nitroaromatic compounds like nitrobenzene, nitrobenzoic acids, nitrophenols, and aniline. The data supporting the anaerobic transformation of TNT under different growth condition are reviewed in this report.

 5. Ecobuild measurement report of the infiltration measurements of the Ecobuild dwellings and the ICT dwelling; Ecobuild meetverslag infiltratiemetingen van de Ecobuild woningen en de ICT woning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schuitema, R.; Bakker, E.J. [ECN Zonne-energie, Petten (Netherlands)

  2002-04-01

  By means of blower door measurements the airtightness of so-called Ecobuild dwellings (A, B and C) and the ICT-dwelling (D) has been determined. The airtightness is of importance with regard to calculations on heat losses and the heat balance. Data on air infiltration are important for other similar projects. [Dutch] Met blowerdeur metingen is door J.E. StorkAir de lekdichtheid van de Ecobuild woningen (woning A, B en C) en de ICT woning (woning D) bepaald.

 6. Monodehydroascorbate reductase mediates TNT toxicity in plants.

  Science.gov (United States)

  Johnston, Emily J; Rylott, Elizabeth L; Beynon, Emily; Lorenz, Astrid; Chechik, Victor; Bruce, Neil C

  2015-09-04

  The explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) is a highly toxic and persistent environmental pollutant. Due to the scale of affected areas, one of the most cost-effective and environmentally friendly means of removing explosives pollution could be the use of plants. However, mechanisms of TNT phytotoxicity have been elusive. Here, we reveal that phytotoxicity is caused by reduction of TNT in the mitochondria, forming a nitro radical that reacts with atmospheric oxygen, generating reactive superoxide. The reaction is catalyzed by monodehydroascorbate reductase 6 (MDHAR6), with Arabidopsis deficient in MDHAR6 displaying enhanced TNT tolerance. This discovery will contribute toward the remediation of contaminated sites. Moreover, in an environment of increasing herbicide resistance, with a shortage in new herbicide classes, our findings reveal MDHAR6 as a valuable plant-specific target. Copyright © 2015, American Association for the Advancement of Science.

 7. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  The intervention levels specified by the government serve as the starting-point for determining the necessary measurements for air, water, soil, foodstuffs and humans. A Technical Information Group (TIG) has been installed within the National Organisation for Nuclear Emergency Management to

 8. The energy consumption of control systems; Het energiegebruik van regelinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gulik, A.R.; De Wildt, M.G. [Grontmij Nederland, Amersfoort (Netherlands)

  2013-07-15

  Control systems for e.g. indoor climate and illumination are essential in modern building services, and useful for comfort or energy conservation. Energy conservation is of course an important aim, but what is the energy consumption of the control systems? Is the consumption higher than the savings? This question was subject of a comprehensive study, with measurements and simulation calculations. It can be concluded that the energy consumption of control installation for spaces is substantial [Dutch] Regelinstallaties voor bijvoorbeeld klimaatregeling, verlichtingsregeling en domotica zijn niet meer weg te denken uit de moderne installatietechniek, of ze nu dienen voor comfort, gemak of energiebesparing. Maar hoeveel energie gebruiken deze installaties eigenlijk? Voor ontwerpers blijkt dit helemaal geen issue te zijn terwijl adviseurs, installateurs en zelfs fabrikanten zeggen hiervan geen idee te hebben. Door metingen en het gebruik van berekeningsmodellen is vastgesteld wat het energiegebruik van regelinstallaties op jaarbasis is. Dit blijkt substantieel te zijn, maar er zijn mogelijkheden om het gebruik te reduceren.

 9. Fish passage hydroelectric power plant Linne, Netherlands. Didson measurements; Vispassage waterkrachtcentrale Linne. Didson metingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Keeken, O.A.; Griffioen, A.B. [Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies IMARES, Wageningen UR, IJmuiden (Netherlands)

  2011-11-15

  The hydroelectric power plant in the Dutch Maas River near Linne has a fish deflection and passage system. For this study, two evenings in the months of August and September 2011 were dedicated to examining the extent to which fish approached and used the fish passage system. To establish the swimming behavior of the fish, a high-resolution sonar (DIDSON) was used, which generates moving images of fish in turbid waters, to study their behavior. [Dutch] Bij de waterkrachtcentrale in de Maas bij Linne is een visafweer- en geleidingssysteem aangelegd. In deze studie werd op twee avonden verdeeld over de maanden augustus en september 2011 gekeken in hoeverre vissen het visgeleidingssysteem benaderden en gebruikten. Voor het vaststellen van het zwemgedrag van de vissen is gebruik gemaakt van de DIDSON, een hoge resolutie sonar waarmee bewegende beelden kunnen worden gemaakt van vis in troebel water om het gedrag te bestuderen.

 10. Emission of greenhouse gases from sewage installations; Emissies van broeikasgassen van rwzi's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Voorthuizen, E.; Van Leusden, M.; Visser, A.; Kruit, J. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands); Kampschreur, M.; Van Dongen, U.; Van Loosdrecht, M. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2010-03-15

  Emissions of greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) from wastewater treatment plants (WWTPs) are monitored. The emission of CO2 from waste water treatment plants (WWTPs) is related to the use of electricity, natural gas or other fossil fuels. The amount and origin of the emission of CH4 and N2O, however, is unknown. Presently emission factors from the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) are used to estimate those emissions. The aim of the study on the title subject was to determine the level of N2O and CH4 emission from Dutch WWTPs to understand the accuracy of the existing emission factors. In this way an estimation of the total greenhouse gas emission from a Dutch WWTP can be made. The emission of N2O and CH4 was measured at three WWTPs in the Netherlands: Papendrecht, Kortenoord and Kralingseveer [Dutch] In deze studie zijn de indirecte en directe emissies van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) van rwzi's in kaart gebracht aan de hand van metingen. De resultaten hebben aanleiding gegeven voor een vervolgonderzoek waarbij onder meer kennis wordt ontwikkeld op het gebied van methaanvorming (CH4) in de riolering en mogelijkheden om de emissie van methaan op een zuivering te reduceren. Met betrekking tot lachgas N2O wordt onderzoek gedaan naar de vormingsprocessen van lachgas en de wijze waarop deze vrijkomt vanuit een rwzi. Verder worden relaties tussen lachgasemissie en procesparameters inzichtelijk gemaakt. Met deze kennis is het hopelijk in de toekomst mogelijk om maatregelen te nemen die de vorming en emissie van lachgas vanuit rwzi's te reduceren.

 11. Comparative analysis of the vapor headspace of military-grade TNT versus NESTT TNT under dynamic and static conditions

  Science.gov (United States)

  Edge, Cindy C.; Gibb, Julie; Wasserzug, Louis S.

  1998-09-01

  The Institute for Biological Detection Systems (IBDS) has developed a quantitative vapor delivery system that can aid in characterizing dog's sensitivity and ability to recognize odor signatures for explosives and contraband substances. Determining of the dog's odor signature for detection of explosives is important because it may aid in eliminating the risk of handling explosives and reducing cross-contamination. Progress is being made in the development of training aids that represent the headspace of the explosives. NESTTTM TNT materials have been proposed as an approach to developing training aid simulates. In order for such aids to be effective they must mimic the headspace of the target material. This study evaluates the NESTTTM TNT product with regard to this criterion. NESTTTM TNT vapor was generated by the IBDS vapor delivery system, which incorporates a vapor generation cell that enables the user to control the conditions under which a substance is tested. The NESTTTM TNT vapor was compared to the headspace of military-grade TNT. The findings identify and quantify major vapor constituents of military-grade TNT and NESTTTM TNT. A comparative analysis evaluated the degree to which the NESTTTM TNT mimics the headspace of an actual TNT sample.

 12. Editorial: Trends in Nanotechnology (TNT2005)

  Science.gov (United States)

  Correia, Antonio; Serena, Pedro A.; José Saenz, Juan; Reifenberger, Ron; Ordejón, Pablo

  2006-05-01

  This special issue of physica status solidi (a) presents representative contributions describing the main topics covered at the sixth Trends in Nanotechnology (TNT2005) International Conference, held in Oviedo (Spain), 29 August-2 September 2005.During the last years many international or national conferences have emerged in response to the growing awareness of the importance of nanotechnology as key issue for the future scientific and technological development. Among these, the conference series Trends in Nanotechnology has become one of the most important meeting points in the nanotechnology field: it provides fresh organisation ideas, brings together well known speakers, and promotes a suitable environment for discussions, exchanging ideas, enhancing scientific and personal relations among participants. TNT2005 was organised in a similar way to the five prior TNT conferences, with an impressive scientific programme including 40 Keynote lectures and two Nobel prizes, without parallel sessions, covering a wide spectrum of Nanotechnology research. In 2005, more than 360 scientists worldwide attended this event and contributed with more than 60 oral contributions and 250 posters, stimulating discussions about their most recent research.The aim of the conference was to focus on the applications of Nanotechnology and to bring together, in a scientific forum, various worldwide groups belonging to industry, universities and government institutions. TNT2005 was particularly effective at transmitting information and establishing contacts among workers in this field. Graduate students attending such conferences have understood the importance of interdisciplinary skills to afford their future research lines. 76 graduate students received a grant allowing them to present their work. 28 prizes to the best posters were awarded during this event. We would like to thank all the participants for their assistance, as well as the authors for their written contributions.TNT2005 is

 13. TNT removal from culture media by three commonly available wild plants growing in the Caribbean.

  Science.gov (United States)

  Correa-Torres, Sandra N; Pacheco-Londoño, Leonardo C; Espinosa-Fuentes, Eduardo A; Rodríguez, Lolita; Souto-Bachiller, Fernando A; Hernández-Rivera, Samuel P

  2012-01-01

  Plants growing in the Caribbean, Rubia tinctorum, Lippia dulcis and Spermacoce remota, were used in vitro to remove TNT from culture media. Plants were found to be resistant to high TNT levels. S. remota was able to remove TNT in less than 48 h. Part of the TNT was physically removed from the culture media by evaporation.

 14. Surfactant producing TNT-degrading microorganisms for bioremediation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vorobyov, A.; Marchenko, A.; Rudneva, O.; Borovick, R. [Research Center for Toxicology and Hygienic Regulation of Biopreparations, Serpukhov, Moscow region (Russian Federation); Radosevich, M. [Univ. of Delaware, Newark (United States). Dept. of Plant and Soil Sciences

  2003-07-01

  In general the biodegradation of nitroaromatic hydrocarbons is influenced by their bioavailability. 2,4,6-trinitrotoluene is very poorly soluble in water. TNT is easily adsorbed to clay or humus fractions in the soil, and pass very slowly to the aqueous phase, where microorganisms metabolize it. Biosurfactants that increase TNT solubility and improve its bioavailability can thereby accelerate degradation. Pure cultures of microorganisms-TNT degraders were isolated by the method of enrichment cultures from samples of different-type soil contaminated by TNT (soddy-podzol, black earth, and gray forest ones). From 28 soil samples 35 isolates of microorganisms degrading TNT were taken. The isolated soil samples had been tested for availability of microbial activity towards TNT. By10 g of air-dried soil, 10 ml of distilled water, and 2 mg of TNT were placed into 750 ml shaken flasks. The flasks were incubated at 150 rev/min and 24 C. Glucose, sodium succinate or sodium acetate had been used as co-substrates. The ability of the strains to produce surfactants was studied by drop collapsing test and direct measuring of surface tension of cultural liquid after cultivation with TNT. Cells of the strains were cultivated on solid and liquid nutrient media. For drop collapsing test the cells were cultivated on solid nutrient media; the separated colonies were suspended in distilled water. Drop sustainability test ws conducted on a standard 96-well plates coated with a thin layer of vaseline oil. Surface tension of cultural liquid ws measured after cultivation of strains in the presence of TNT with the use of a ring tensiometer. Before measuring of surface tension microbial cells were collected from liquid culture by centrifugation. (orig.)

 15. Vetiver grass is capable of removing TNT from soil in the presence of urea

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Das, Padmini [Department of Earth and Environmental Studies, Montclair State University, One Normal Avenue, Montclair, NJ 07104 (United States); Datta, Rupali [Department of Biological Sciences, Michigan Technological University, Houghton, MI 49931 (United States); Makris, Konstantinos C., E-mail: konstantinos.makris@cut.ac.c [Cyprus International Institute for Environmental and Public Health in Association with Harvard School Of Public Health, Cyprus University of Technology, Limassol (Cyprus); Sarkar, Dibyendu [Department of Earth and Environmental Studies, Montclair State University, One Normal Avenue, Montclair, NJ 07104 (United States)

  2010-05-15

  The high affinity of vetiver grass for 2,4,6 trinitrotoluene (TNT) and the catalytic effectiveness of urea in enhancing plant uptake of TNT in hydroponic media we earlier demonstrated were further illustrated in this soil-pot-experiment. Complete removal of TNT in urea-treated soil was accomplished by vetiver at the low initial soil-TNT concentration (40 mg kg{sup -1}), masking the effect of urea. Doubling the initial TNT concentration (80 mg kg{sup -1}) significantly (p < 0.002) increased TNT removal by vetiver, in the presence of urea. Without vetiver grass, no significant (p = 0.475) change in the soil-TNT concentrations was observed over a period of 48 days, suggesting that natural attenuation of soil TNT could not explain the documented TNT disappearance from soil. - Vetiver grass in the presence of urea effectively removes TNT from soil.

 16. The Biodegradation of TNT in Enhanced Soil and Compost Systems

  Science.gov (United States)

  1978-01-01

  dimethylsulfoxide ( DMSO ) Is substituted for EDA because EDA tends to clog the sprayei . Dr. Chandler’s solvent system No. 1 is used for non-polar separa...material was converted to non- solvent -extractable, water-soluble materials of unknown Identity. These materials may represent the contents of dead... solvent system No. 1 54 2A TLC separation of TNT and derivatives using ChandlerIs solvent system No. 2 55 3A TLC separation of TNT and derivatives using

 17. Microbiological sanitation of abandoned armament sites - treatment of TNT-contaminated soils. Sanierung von Ruestungsaltlasten durch mikrobiologische Verfahren: Behandlung TNT-kontaminierter Boeden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Winterberg, R.; Stoffers, H. (Contracon GmbH, Cuxhaven (Germany))

  TNT (trinitrotoluene) is the most commonly used military explosive. It is a hazardous material which has been spread over many abandoned armament sites since its production and processing during Wold War II and the subsequent delaboration and dismantling of TNT production plants. The harmful effect of this explosive on man and on the environment calls for the sanitation of TNT-contaminated sites. The microbiological method is among the techniques applied to clean TNT-contaminated soils and waters. (orig.).

 18. Molecular imprinting at walls of silica nanotubes for TNT recognition.

  Science.gov (United States)

  Xie, Chenggen; Liu, Bianhua; Wang, Zhenyang; Gao, Daming; Guan, Guijian; Zhang, Zhongping

  2008-01-15

  This paper reports the molecular imprinting at the walls of highly uniform silica nanotubes for the recognition of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). It has been demonstrated that TNT templates were efficiently imprinted into the matrix of silica through the strong acid-base pairing interaction between TNT and 3-aminopropyltriethoxysilane (APTS). TNT-imprinted silica nanotubes were synthesized by the gelation reaction between APTS and tetraethylorthosilicate (TEOS), selectively occurring at the porous walls of APTS-modified alumina membranes. The removal of the original TNT templates leaves the imprinted cavities with covalently anchored amine groups at the cavity walls. A high density of recognition sites with molecular selectivity to the TNT analyte was created at the wall of silica nanotubes. Furthermore, most of these recognition sites are situated at the inside and outside surfaces of tubular walls and in the proximity of the two surfaces due to the ultrathin wall thickness of only 15 nm, providing a better site accessibility and lower mass-transfer resistance. Therefore, greater capacity and faster kinetics of uptaking target species were achieved. The silica nanotube reported herein is an ideal form of material for imprinting various organic or biological molecules toward applications in chemical/biological sensors and bioassay.

 19. Metingen in buitenlucht op het RIVM-terrein te Bilthoven na het Fukushima kernongeval in maart 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Overwater R; Kwakman P; Twenhofel CJW; Knetsch GJ; Scheele MP; van Velthoven PFJ; le Sager P; Kroonenberg FC; Smetsers RCGM; LSO; mev

  2011-01-01

  De in Nederland gemeten radioactiviteit uit Japan ligt duizenden keren lager dan tijdens Tsjernobyl en vormt geen risico voor de Nederlandse bevolking. De berekende stralingsdosis door inhalatie van I-131 over de gehele meetperiode bedraagt minder dan 0,00001 millisievert. De stralingsdosis van

 20. Bioconcentration of TNT and RDX in coastal marine biota.

  Science.gov (United States)

  Ballentine, Mark; Tobias, Craig; Vlahos, Penny; Smith, Richard; Cooper, Christopher

  2015-05-01

  The bioconcentration factor (BCF) was measured for 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) in seven different marine species of varying trophic levels. Time series and concentration gradient treatments were used for water column and tissue concentrations of TNT, RDX, and their environmentally important derivatives 2-amino-4,6-dintrotoluene (2-ADNT) and 4-amino-2,6-dinitrotoluene (4-ADNT). BCF values ranged from 0.0031 to 484.5 mL g(-1) for TNT and 0.023 to 54.83 mL g(-1) for RDX. The use of log K ow value as an indicator was evaluated by adding marine data from this study to previously published data. For the munitions in this study, log K ow value was a good indicator in the marine environment. The initial uptake and elimination rates of TNT and RDX for Fucus vesiculosus were 1.79 and 0.24 h(-1) for TNT and 0.50 and 0.0035 h(-1) for RDX respectively. Biotransformation was observed in all biota for both TNT and RDX. Biotransformation of TNT favored 4-ADNT over 2-ADNT at ratios of 2:1 for F. vesiculosus and 3:1 for Mytilus edulis. Although RDX derivatives were measureable, the ratios of RDX derivatives were variable with no detectable trend. Previous approaches for measuring BCF in freshwater systems compare favorably with these experiments with marine biota, yet significant gaps on the ultimate fate of munitions within the biota exist that may be overcome with the use stable isotope-labeled munitions substrates.

 1. Linear flow dynamics near a T/NT interface

  Science.gov (United States)

  Teixeira, Miguel; Silva, Carlos

  2011-11-01

  The characteristics of a suddenly-inserted T/NT interface separating a homogeneous and isotropic shear-free turbulence region from a non-turbulent flow region are investigated using rapid distortion theory (RDT), taking full account of viscous effects. Profiles of the velocity variances, TKE, viscous dissipation rate, turbulence length scales, and pressure statistics are derived, showing very good agreement with DNS. The normalized inviscid flow statistics at the T/NT interface do not depend on the form of the assumed TKE spectrum. In the non-turbulent region, where the flow is irrotational (except within a thin viscous boundary layer), the dissipation rate decays as z-6, where z is distance from the T/NT interface. The mean pressure exhibits a decrease towards the turbulence due to the associated velocity fluctuations, consistent with the generation of a mean entrainment velocity. The vorticity variance and dissipation rate display large maxima at the T/NT interface due to the existing inviscid discontinuities of the tangential velocity, and these maxima are quantitatively related to the thickness of the viscous boundary layer (VBL). At equilibrium, RDT suggests that the thickness of the T/NT interface scales on the Kolmogorov microscale. We acknowledge the financial support of FCT under Project PTDC/EME-MFE/099636/2008.

 2. Comparative study of the vapor analytes of trinitrotoluene (TNT)

  Science.gov (United States)

  Edge, Cindy C.; Gibb, Julie; Dugan, Regina E.

  1998-12-01

  Trinitrotoluene (TNT) is a high explosive used in most antipersonnel and antitank landmines. The Institute for Biological Detection Systems (IBDS) has developed a quantitative vapor delivery system, termed olfactometer, for conducting canine olfactory research. The research is conducted utilizing dynamic conditions, therefore, it is imperative to evaluate the headspace of TNT to ensure consistency with the dynamic generation of vapor. This study quantified the vapor headspace of military- grade TNT utilizing two different vapor generated methodologies, static and dynamic, reflecting differences between field and laboratory environments. Static vapor collection, which closely mimics conditions found during field detection, is defined as vapor collected in an open-air environment at ambient temperature. Dynamic vapor collection incorporates trapping of gases from a high flow vapor generation cell used during olfactometer operation. Analysis of samples collected by the two methodologies was performed by gas chromatography/mass spectrometry and the results provided information with regard to the constituents detected. However, constituent concentration did vary between the sampling methods. This study provides essential information regarding the vapor constituents associated with the TNT sampled using different sampling methods. These differences may be important in determining the detection signature dogs use to recognize TNT.

 3. Typologies of hybrid ventilation in school buildings; Typologieen van hybride ventilatie in scholen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Engel, P. [Deerns Raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands)

  2008-04-15

  This article is the result of a study on how to close the gap between architects and building service consultants. Closure of this gap is necessary in order to be able to create both a better indoor climate and an interesting architectural environment. For schools with a natural air intake it is particularly necessary to check for some basic physical principles of draught prevention at an early stage of the design or commissioning process. Air supply designs for the most common architectural problems should be easily available. Most of the presented design options have been evaluated with measurements and CFD simulations. For schools with a natural air exhaust (overpressure system) the results of an on-site test are presented. This system can be applied even in existing schools with single glass windows or protected facades. [Dutch] Dit artikel is het resultaat van een onderzoek naar het dichten van de 'kloof' tussen architecten en deskundigen op het gebied van installaties. Het dichten van deze kloof is noodzakelijk om het mogelijk te maken om zowel een beter binnenklimaat als een interessante architectonische omgeving te creeren. Vooral voor scholen met een natuurlijke luchttoevoer dient in een vroeg stadium van het ontwerp- of aanbestedingsproces een aantal fysische basisprincipes van tochtpreventie te worden gecontroleerd. Voor de meest voorkomende architectonische problemen zouden ontwerpen voor de luchttoevoer eenvoudig toegankelijk moeten zijn. Het grootste gedeelte van de voorgestelde ontwerpmogelijkheden is beoordeeld aan de hand van metingen en CFD-simulaties. Voor scholen met een natuurlijke luchtafvoer (overdruksysteem) worden de resultaten gepresenteerd van een test die op locatie is uitgevoerd. Dit systeem kan zelfs worden toegepast in bestaande scholen met enkel beglaasde ramen en een monumentale gevel.

 4. Separation and determination of PETN and TNT by HPTLC

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chaloosi, Marzieh; Nejad-Darzi, Seyed Karim Hassani; Ghoulipour, Vanik [Faculty of Chemistry, University of Tarbiat Moallem, Tehran (Iran)

  2009-02-15

  High-performance thin layer chromatography (HPTLC) has been used for the separation and quantification of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and pentaerythritol tetranitrate (PETN). The compounds were separated on silica gel 60 F{sub 254} with a double development system of trichloroethylene-acetone 4:1 and petroleum ether-acetone 5.7:1. For obtaining chromatograms of these materials, UV detection was performed at 215 and 250 nm for PETN and TNT, respectively. The linear dynamic range was 0.835-83.50 {mu}g per spot for PETN and 0.045-1.44 {mu}g per spot for TNT. (Abstract Copyright [2009], Wiley Periodicals, Inc.)

 5. Algorithm describing pressure distribution of non-contact TNT explosion

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radosław Kiciński

  2014-12-01

  Full Text Available [b]Abstract[/b]. The aim of this study is to develop a computational algorithm, describing the shock wave pressure distribution in the space induced by non-contact TNT explosion. The procedure describes pressure distribution on a damp surface of the hull. Simulations have been carried out using Abaqus/CAE. The study also shows the pressure waveform descriptions provided by various authors and presents them in charts. The formulated conclusions convince efficiency of the algorithm application.[b]Keywords:[/b] Underwater explosion, shock wave, CAE, TNT, Kobben class submarine

 6. Metingen aan twee luchtwassystemen in een vleeskuikenstal met conditionering van ingaande ventilatielucht = Measurements on two air scrubbing systems on broiler houses with heat exchanger for inlet ventilation air

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Hattum, van T.G.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Gerrits, F.A.

  2012-01-01

  The performance of two experimental air scrubber was investigated during 9 months on two broiler houses. The inlet ventilation air of the houses is led through a subsoil heat exchanger. In this report the removal efficiencies of the scrubber are reported for ammonia, odour and fine dust (PM10 and

 7. Effect van voereiwitgehalte op de ammoniakemissie bij vleeskuikens : oriënterende metingen bij vier behandelingsniveaus = Effect of dietary crude protein content on ammonia emission in broilers

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Belt, van de K.; Aar, van der P.; Blanken, K.

  2012-01-01

  The effects of dietary protein content on litter composition and ammonia emissions from the litter in a broiler house were measured. Differences were small, probably because feed intake was lower at higher dietary protein content.

 8. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 9. Pathways for the radioactive synthesis of metabolites of TNT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shimoni, M.; Blitzblau, M.; Cohen, A.; Cohen, H.; Hagag, Y.; Buchman, U.

  1982-02-01

  The following two metabolites of TNT were prepared: 2,4-dinitro-6-aminotoluene and 2,4-dinitro-4-aminotoluene. The first was prepared by ''cold'' microsynthesis and not by ''hot'' one because of technical problems. The second was synthesized by a ''hot'' synthesis as well. The resulting specific activity was 4.26 Ci/mmol. (Author)

 10. TNT gaat op klantreis om tevredenheid te meten

  NARCIS (Netherlands)

  Jorritsma, A.

  2010-01-01

  Als we weten wat klanten ervaren en voelen, weten we ook wat we goed doen en waar de verbeterpunten zitten, hoe we de omzet kunnen laten groeien en kosten kunnen besparen. TNT Post omarmde de door TNO ontwikkelde 'Customer Journey' methode en ging op klantreis.

 11. Contra-expertise on determination of radioactivity of waste water and ventilation air of Urenco Nederland B.V. Period 2011; Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van Urenco Nederland BV. Periode 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kwakman, P.J.M.; Overwater, R.M.W.

  2012-08-15

  Within the framework of a monitoring programme, RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of the Urenco uranium enrichment plant in Almelo, Netherlands. Measurements are carried out eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by the Urenco plant. As a rule, the waste water contains very low levels of gross alpha and gross beta activity. The two different sets of measurements of gross alpha and gross beta in waste water are generally in agreement, as is also the case in 2011. Radioactivity levels in the ventilation air are very close to those levels expected due to the natural presence of radon in the outside atmosphere. For gross alpha 0,007 - 0,13 mBq.m{sup -3} was found and for gross beta 0,026 - 0,5 mBq.m{sup -3}. The agreement with the measurement results of Urenco was mostly good. Taking into account the natural gross-beta activity, and the ratio gross alpha / gross beta it is possible that at SP4 in two cases a small release of uranium may have occurred. The RIVM determined the gross alpha and gross beta activity in eight waste water samples and 40 samples of ventilation air. The samples were taken by Urenco at time points dispersed throughout 2011. This procedure provides the RIVM with a method for determining the release of artificial alpha emitters into the environment. The analyses were carried out on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Human Environment and Transport Inspectorate from the Ministry of Infrastructure and Environment [Dutch] Het RIVM controleert achtmaal per jaar de metingen van de verrijkingsfabriek Urenco te Almelo. Het gaat hierbij om lozingen van radioactiviteit in water en lucht. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die Urenco uitvoert. Uit de metingen blijkt dat er in het afvalwater doorgaans een (zeer) lage totaal {alpha} en totaal {beta

 12. Sequence and 3D structure based analysis of TNT degrading proteins in Arabidopsis thaliana.

  Science.gov (United States)

  Bhattacherjee, Amrita; Mandal, Rahul Shubhra; Das, Santasabuj; Kundu, Sudip

  2014-03-01

  TNT, accidentally released at several manufacturing sites, contaminates ground water and soil. It has a toxic effect to algae and invertebrate, and chronic exposure to TNT also causes harmful effects to human. On the other hand, many plants including Arabidopsis thaliana have the ability to metabolize TNT either completely or at least to a reduced less toxic form. In A. thaliana, the enzyme UDP glucosyltransferase (UDPGT) can further conjugate the reduced forms 2-HADNT and 4-HADNT (2-hydroxylamino-4, 6- dinitrotoluene and 4-hydroxylamino-2, 6- dinitrotoluene) of TNT. Based on the experimental analysis, existing literature and phylogenetic analysis, it is evident that among 107 UDPGT proteins only six are involved in the TNT degrading process. A total of 13 UDPGT proteins including five of these TNT degrading proteins fall within the same group of phylogeny. Thus, these 13 UDPGT proteins have been classified into two groups, TNT-degrading and TNT-non-degrading proteins. To understand the differences in TNT-degrading capacities; using homology modeling we first predicted two structures, taking one representative sequence from both the groups. Next, we performed molecular docking of the modeled structure and TNT reduced form 2-hydroxylamino-4, 6- dinitrotoluene (2-HADNT). We observed that while the Trp residue located within the active site region of the TNT- degrading protein showed π-Cation interaction; such type of interaction was absent in TNT-non-degrading protein, as the respective Trp residue lay outside of the pocket in this case. We observed the conservation of this π-Cation interaction during MD simulation of TNT-degrading protein. Thus, the position and the orientation of the active site residue Trp could explain the presence and absence of TNT-degrading capacity of the UDPGT proteins.

 13. Biodegradation of TNT (2,4,6-Trinitrotoluene) by Phanerochaete chrysosporium

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fernando, T.; Bumpus, J.A.; Aust, S.D.

  1990-01-01

  Extensive biodegradation of TNT (2,4,6-trinitrotoluene) by the white rot fungus Phanerochaete chrysosporium was observed. At an initial concentration of 1.3 mg/liter, 35.4 ± 3.6% of the [ 14 C]TNT was degraded to 14 CO 2 in 18 days. The addition of glucose 12 days after the addition of TNT did not stimulate mineralization, and, after 18 days of incubation with TNT only, about 3.3% of the initial TNT could be recovered. Mineralization of [ 14 C]TNT absorbed on soil was also examined. Ground corncobs served as the nutrient for slow but sustained degradation of [ 14 C]TNT to 14 CO 2 such that 6.3 ± 0.6% of the [ 14 C]TNT initially present was converted to 14 CO 2 during the 30-day incubation period. Mass balance analysis of liquid cultures and of soil-corncob cultures revealed that polar [ 14 C]TNT metabolites are formed in both systems, and high-performance liquid chromatography analyses revealed that less then 5% of the radioactivity remained as undegraded [ 14 C]TNT following incubation with the fungus in soil and liquid cultures. When the concentration of TNT in cultures (both liquid and soil) was adjusted to contamination levels that might be found in the environment, i.e., 10,000 mg/kg in soil and 100 mg/liter in water, mineralization studies showed that 18.4 ± 2.9% and 19.6 ± 3.5% of the initial TNT was converted to 14 CO 2 in 90 days in soil and liquid cultures, respectively. In both cases (90 days in water at 100 mg/liter and in soil at 10,000 mg/kg) approximately 85% of the TNT was degraded. These results suggest that this fungus may be useful for the decontamination of sites in the environment contaminated with TNT

 14. Eerste inschatting van vrijkomen van plastics als gevolg van slijtage van Mosselzaad-Invagsystemen (MZI's)

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, E.; Brink, van den A.M.; Kamermans, P.

  2014-01-01

  IMARES heeft onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan en de aanwezigheid van microplastic zwerfvuil afkomstig van mosselzaad invangsystemen (hierna MZI’s genoemd). Deze studie is onderdeel van een opdracht van het ministerie van EL&I, om de ecologische effecten van opschaling van MZI’s in de

 15. TNT Biodegradation by Natural Microbial Assemblages at Estuarine Frontal Boundaries

  Science.gov (United States)

  2012-07-02

  St- Jean . 2007. The use of wet chemical oxidation with high-amplification isotope ratio mass spectrometry (WCO-IRMS) to measure stable isotope ...dissolved oxygen concentration (DO, mL L-1), bacterial production and mineralization rate of TNT, naphthalene (NAH) and phenanthrene (PHE) (water...m) in the Charleston Harbor system (26 June 2011) and measured for salinity (PSU), temperature (oC), dissolved oxygen concentration (DO, mL L-1

 16. Gasdynamic Model of Turbulent Combustion in TNT Explosions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuhl, A L; Bell, J B; Beckner, V E

  2010-01-08

  A model is proposed to simulate turbulent combustion in confined TNT explosions. It is based on: (i) the multi-component gasdynamic conservation laws, (ii) a fast-chemistry model for TNT-air combustion, (iii) a thermodynamic model for frozen reactants and equilibrium products, (iv) a high-order Godunov scheme providing a non-diffusive solution of the governing equations, and (v) an ILES approach whereby adaptive mesh refinement is used to capture the energy bearing scales of the turbulence on the grid. Three-dimensional numerical simulations of explosion fields from 1.5-g PETN/TNT charges were performed. Explosions in six different chambers were studied: three calorimeters (volumes of 6.6-l, 21.2-l and 40.5-l with L/D = 1), and three tunnels (L/D = 3.8, 4.65 and 12.5 with volumes of 6.3-l) - to investigate the influence of chamber volume and geometry on the combustion process. Predicted pressures histories were quite similar to measured pressure histories for all cases studied. Experimentally, mass fraction of products, Y{sub p}{sup exp}, reached a peak value of 88% at an excess air ratio of twice stoichiometric, and then decayed with increasing air dilution; mass fractions Y{sub p}{sup calc} computed from the numerical simulations followed similar trends. Based on this agreement, we conclude that the dominant effect that controls the rate of TNT combustion with air is the turbulent mixing rate; the ILES approach along with the fast-chemistry model used here adequately captures this effect.

 17. Katalytisch verbranden van varkensmest

  NARCIS (Netherlands)

  Hendriks, J.

  1995-01-01

  Door het verbranden van mest kan het mestvolume worden verkleind. Binnenkort gaat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel onderzoek van start om de mogelijkheden van het katalytisch verbranden van varkensmest te bekijken.

 18. Benchmark testing of ISL2 v6.00; Benchmark testen van ISL2 v6.00

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, A.T. [ECN Environment and Energy Engineering, Petten (Netherlands)

  2013-07-15

  Computer models are used to determine which standards for air pollution along Dutch roads are exceeded. On the basis of the outcome measures are proposed and, if considered to be effective, actually taken. The models are based on calculation rules that are checked against measurements. All models have a limited scope. The calculation rules and the scope of the models used within the legal framework of the Air Quality Assessment Scheme (RBL) (ref) are summarized in the text of the RBL. In the National Air Quality Cooperation Programme (NSL, abbreviated in Dutch) all the authorities involved work together in order to monitor the development of the air quality and to take action if needed [Dutch] Computermodellen worden gebruikt om vast te stellen waar normen voor luchtverontreiniging langs Nederlandse wegen worden overschreden. Op basis van de resultaten worden maatregelen voorgesteld en, indien effectief, daadwerkelijk genomen. De modellen zijn gebaseerd op rekenregels die weer getoetst zijn aan metingen. Alle modellen hebben een beperkt werkingsgebied. De rekenregels en het werkingsgebied voor de modellen die gebruikt worden binnen het wettelijk kader van de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) (ref) zijn samengevat in de tekst van het RBL. In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken alle bevoegde gezagen samen om jaarlijks de ontwikkeling van de luchtkwaliteit te volgen en maatregelen te nemen en te toetsen. Het modelinstrumentarium is daarbij een essentiele tool.

 19. Detection of Explosives in a Dynamic Marine Environment Using a Moored TNT Immunosensor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul T. Charles

  2014-02-01

  Full Text Available A field demonstration and longevity assessment for long-term monitoring of the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT in a marine environment using an anti-TNT microfluidic immunosensor is described. The TNT immunosensor is comprised of a microfluidic device with 39 parallel microchannels (2.5 cm × 250 µm × 500 µm, L × W × D fabricated in poly(methylmethacrylate (PMMA, then chemically functionalized with antibodies possessing a high affinity for TNT. Synthesized fluorescence reporter complexes used in a displacement-based assay format were used for TNT identification. For field deployment the TNT immunosensor was configured onto a submersible moored steel frame along with frame controller, pumps and TNT plume generator and deployed pier side for intermittent plume sampling of TNT (1h increments. Under varying current and tidal conditions trace levels of TNT in natural seawater were detected over an extended period (>18 h. Overnight operation and data recording was monitored via a web interface.

 20. Verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen

  NARCIS (Netherlands)

  van Orden, Claudia Y.D.

  Posterpresentatie over IAG4-project 'Functional Fitness Monitor', een methodiek voor het verbeteren van functionele fitheid van brandweermensen door een combinatie van meten, presenteren van feedback en coaching. Gepresenteerd op Symposium Healthy Work: Good for Business, gehouden op 29 april 2016

 1. Toxicity and Metabolites of 2,4,6- Trinitrotoluene (TNT) in Plants and Worms from Exposure to Aged Soil

  National Research Council Canada - National Science Library

  Best, Elly

  2004-01-01

  .... Short-term exposure tests were conducted to explore the acute toxicity for the test organisms of TNT-spiked artificial soils and of the aged TNT-contaminated soil to be included in the subsequent...

 2. BIOTRANSFORMATION OF 2,4,6-TRINITROTOLUENE (TNT) BY A PLANT-ASSOCIATED FUNGUS FUSARIUM OXYSPORUM

  Science.gov (United States)

  The capability of a plant-associated fungus, Fusarium oxyvorum, to transform TNT in liquid cultures was investigated. TNT was transformed into 2-amino-4, 6-dinitrotoluene (2-A-DNT), 4-amino-2, 6-dinitrotoluene (4-A- DNT), and 2, 4-diamino-6-nitrotoluene (2, 4-DAT) via 2- and 4-hy...

 3. Colorimetric-based detection of TNT explosives using functionalized silica nanoparticles.

  Science.gov (United States)

  Idros, Noorhayati; Ho, Man Yi; Pivnenko, Mike; Qasim, Malik M; Xu, Hua; Gu, Zhongze; Chu, Daping

  2015-06-03

  This proof-of-concept study proposes a novel sensing mechanism for selective and label-free detection of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). It is realized by surface chemistry functionalization of silica nanoparticles (NPs) with 3-aminopropyl-triethoxysilane (APTES). The primary amine anchored to the surface of the silica nanoparticles (SiO2-NH2) acts as a capturing probe for TNT target binding to form Meisenheimer amine-TNT complexes. A colorimetric change of the self-assembled (SAM) NP samples from the initial green of a SiO2-NH2 nanoparticle film towards red was observed after successful attachment of TNT, which was confirmed as a result of the increased separation between the nanoparticles. The shift in the peak wavelength of the reflected light normal to the film surface and the associated change of the peak width were measured, and a merit function taking into account their combined effect was proposed for the detection of TNT concentrations from 10-12 to 10-4 molar. The selectivity of our sensing approach is confirmed by using TNT-bound nanoparticles incubated in AptamerX, with 2,4-dinitrotoluene (DNT) and toluene used as control and baseline, respectively. Our results show the repeatable systematic color change with the TNT concentration and the possibility to develop a robust, easy-to-use, and low-cost TNT detection method for performing a sensitive, reliable, and semi-quantitative detection in a wide detection range.

 4. Optimaliseren van een biovergister

  NARCIS (Netherlands)

  van der Bij, Joost; Rademaker, Mark; Visser, Klaas; de Vries, Herman

  2014-01-01

  Dit rapport beschrijft onderzoek van conversie van biomassa in een Swill-gasser geplaatst bij het Van der Valk restaurant in Cuijk. De Swill-gasser is een biomassa vergister voor restaurant afval. Het onderzoek heeft zich gericht op het optimaliseren van de data acquisitie en op het bepalen van de

 5. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 6. "Polycyclische aromatische koolwaterstoffen. (PAK), nikkel en vanadium in luchtstof uit Bahrein (Perzische Golf): metingen en Puff-modelberekeningen voor dit gebied ten tijde van het branden van de oliebronnen in Kuwayt"

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Wilbers AAMM; Jekel AA; van Pul WAJ; van der Meulen A; Bloemen HJT; de Boer JLM

  1993-01-01

  In 1991, air particulate matter, was sampled in Bahrein when soot clouds were over that region. Also in that period Puff-model calculations were carried out for the Persian Gulf region to forecast the dispersion of the combustion products and the impact on the environment of the burning oil wells

 7. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 8. Kosten van allogene stamceltransplantaties

  NARCIS (Netherlands)

  M. van Agthoven (Michel); M.T. Groot (Martijn); C.A. Uyl-de Groot (Carin)

  2001-01-01

  textabstractAllogene stamceltransplantatie is een topspecialistische procedure die met succes kan worden ingezet in de behandeling van (hematologische) maligniteiten, met name bij leukemie. Van oudsher worden transplantaten van verwante donoren gebruikt, maar met de mogelijkheden om transplantaten

 9. Microbial and plant ecology of a long-term TNT-contaminated site

  International Nuclear Information System (INIS)

  Travis, Emma R.; Bruce, Neil C.; Rosser, Susan J.

  2008-01-01

  The contamination of the environment with explosive residues presents a serious ecological problem at sites across the world, with the highly toxic compound trinitrotoluene (TNT) the most widespread contaminant. This study examines the soil microbial community composition across a long-term TNT-contaminated site. It also investigates the extent of nitroaromatic contamination and its effect on vegetation. Concentrations of TNT and its metabolites varied across the site and this was observed to dramatically impact on the extent and diversity of the vegetation, with the most heavily contaminated area completely devoid of vegetation. Bryophytes were seen to be particularly sensitive to TNT contamination. The microbial population experienced both a reduction in culturable bacterial numbers and a shift in composition at the high concentrations of TNT. DGGE and community-level physiological profiling (CLPP) revealed a clear change in both the genetic and functional diversity of the soil when soil was contaminated with TNT. - Long-term contamination of soil with TNT reduces the extent and diversity of vegetation, decreases culturable bacterial numbers and shifts the microbial community composition

 10. Effects of additives on 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) removal and its mineralization in aqueous solution by gamma irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Byungjin; Jeong, Seung-Woo

  2009-01-01

  The effects of additives (i.e., methanol, EDTA, mannitol, thiourea, nitrous oxide, oxygen and ozone) on gamma irradiation of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) were investigated to elucidate the initial reaction mechanism of TNT degradation and suggest an practical method for complete by-product removal. All additives, except thiourea, significantly increased the TNT removal efficiency by gamma irradiation. The overall results of the additive experiments implied that the TNT decomposition would be initiated by ·OH, e aq - , and HO 2 ·/O 2 · - , and also implied that ·H did not have any direct effect on the TNT decomposition. Additions of methanol and nitrous oxide were more effective in TNT removal than the other additives, achieving complete removal of TNT at doses below 20 kGy. Total organic carbon (TOC) of the irradiated solution was analyzed to evaluate the degree of TNT mineralization under the additive conditions. TOC under the nitrous oxide addition was removed rapidly, and complete TNT mineralization was thus achieved at 50 kGy. Methanol addition was very effective in the TNT removal, but it was not effective in reduction in TOC. Trinitrobenzene (TNB), oxalic acid and glyoxalic acid were detected as radiolytic organic by-products, while ammonia and nitrate were detected as radiolytic inorganic by-products. The most efficient TNT removal and its mineralization by gamma irradiation would be achieved by supersaturating the solution with nitrous oxide before irradiation.

 11. Honey bees (Apis mellifera) as explosives detectors: exploring proboscis extension reflex conditioned response to trinitrotolulene (TNT)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Taylor-mccabe, Kirsten J [Los Alamos National Laboratory; Wingo, Robert M [Los Alamos National Laboratory; Haarmann, Timothy K [Los Alamos National Laboratory

  2008-01-01

  We examined honey bee's associative learning response to conditioning with trinitrotolulene (TNT) vapor concentrations generated at three temperatures and their ability to be reconditioned after a 24 h period. We used classical conditioning of the proboscis extension (PER) in honey bees using TNT vapors as the conditioned stimulus and sucrose as the unconditioned stimulus. We conducted fifteen experimental trials with an explosives vapor generator set at 43 C, 25 C and 5 C, producing three concentrations of explosives (1070 ppt, 57 ppt, and 11 ppt). Our objective was to test the honey bee's ability to exhibit a conditioned response to TNT vapors at all three concentrations by comparing the mean percentage of honey bees successfully exhibiting a conditioned response within each temperature group. Furthermore, we conducted eight experimental trials to test the honey bee's ability to retain their ability to exhibit a conditioned response to TNT after 24h period by comparing the mean percentage of honey bees with a conditioned response TNT on the first day compared to the percentage of honey bees with a conditioned response to TNT on the second day. Results indicate that there was no significant difference between the mean percentage of honey bees with a conditioned response to TNT vapors between three temperature groups. There was a significant difference between the percentage of honey bees exhibiting conditioned response on the first day of training compared to the percentage of honey bees exhibiting conditioned response 24 h after training. Our experimental results indicate that honey bees can be trained to exhibit a conditioned response to a range of TNT concentrations via PER However, it appears that the honey bee's ability to retain the conditioned response to TNT vapors after 24h significantly decreases.

 12. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 13. Detectie van ziektesymptomen met behulp van fluorescentiebeelden

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van P.C.C.

  2004-01-01

  Rapport over de positie van de biologische paddestoelenteelt op intersectoraal en (inter)-regionaal niveau. Het overzicht in tabel- en schemavorm van de stromen grondstoffen en producten verduidelijkt de intersectorale positie van de champignonteelt. Dit kan een aanzet zijn bij het signaleren en

 14. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 15. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 16. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 17. Van die Gasredakteur

  African Journals Online (AJOL)

  cherish and teach.'1. Die Fakulteit Geneeskunde van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat het pragtig gegroei ge- durende die eerste 21 jaar van sy bestaan. Die entoesiasme, doelgerigtheid, harde werk en inisia- tiewe van 'n groot aantal persone was hiervoor verantwoordelik. 'If we see a bit more clearly than they, it is ...

 18. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 19. Geochemische bodematlas van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, G.; Spijker, J.H.; Gaans, van P.; Römkens, P.F.A.M.

  2012-01-01

  Deze Geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland. Bodemmonsters van meer dan 350 locaties zijn geanalyseerd op meer dan 40 chemische elementen. De atlas geeft niet alleen informatie over de door de mens beïnvloede toplaag van de bodem,

 20. Neurotoxische effecten van broomcyclohexaan

  NARCIS (Netherlands)

  Velsen; F.L.van; Danse; L.H.J.C.; Vries; L.J.de; Liefde; A.de

  1984-01-01

  Kortdurende toediening (4-7 dagen) van broomcyclohexaan (BCH) veroorzaakt in een dosering van 1200 mg/kg lichaamsgewicht (per maagsonde) necrose van gegranuleerde cellen in de korrellaag van de kleine hersenen. In deze doseringen zijn ook gedragsafwijkingen waargenomen d.m.v. een objectieve

 1. Transformation of TNT to Triaminotoluene by Mixed Cultures Incubated Under Methanogenic Conditions

  National Research Council Canada - National Science Library

  Hwang, Philip

  1998-01-01

  ...), and demilitarization operations. Granular activated carbon adsorption is the standard technology for treating wastewater containing TNT and maintaining discharges within the limits established under the National Pollutant Discharge Elimination System...

 2. Environmental Toxicity of the Explosives RDX and TNT in Soil to the Soil Invertebrate Folsomia candida

  National Research Council Canada - National Science Library

  Phillips, Carlton T; Checkai, Ronald T; Kuperman, Roman G; Simini, Michael; Kolakowski, Jan E; Kurnas, Carl W

  2004-01-01

  ...; medium for RCL and KCL; and relatively low or WCL soil. We investigated whether soil type affects the toxicity of RDX or TNT in soil to Collembola by adapting a standardized Folsomia reproduction test (ISO 11267:1998...

 3. Uptake and effects of 2, 4, 6 - trinitrotoluene (TNT) in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar).

  Science.gov (United States)

  Mariussen, Espen; Stornes, Siv Marie; Bøifot, Kari Oline; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Heier, Lene Sørlie

  2018-01-01

  Organ specific uptake and depuration, and biological effects in Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to 2, 4, 6-trinitrotoluene (TNT) were studied. Two experiments were conducted, the first using radiolabeled TNT ( 14 C-TNT, 0.16mg/L) to study uptake (48h) and depuration (48h), while the second experiment focused on physiological effects in fish exposed to increasing concentrations of unlabeled TNT (1μg-1mg/L) for 48h. The uptake of 14 C-TNT in the gills and most of the organs increased rapidly during the first 6h of exposure (12h in the brain) followed by a rapid decrease even though the fish were still exposed to TNT in the water. The radioactivity in the gall bladder reached a maximum after 55h, 7h after the transfer to the clean water. A high concentration of 14 C-TNT in the gall bladder indicates that TNT is excreted through the gall bladder. Mortality (2 out of 14) was observed at a concentration of 1mg/L, and the surviving fish had hemorrhages in the dorsal muscle tissue near the spine. Analysis of the physiological parameters in blood from the high exposure group revealed severe effects, with an increase in the levels of glucose, urea and HCO 3 , and a decrease in hematocrit and the levels of Cl and hemoglobin. No effects on blood physiology were observed in fish exposed to the lower concentrations of TNT (1-100μg/L). TNT and the metabolites 2-amino-4,6-dinitrotoluene (2-ADNT) and 4-amino-2,6-dinitrotoluene (4-ADNT) were found in the muscle tissue, whereas only 2-ADNT and 4-ADNT were found in the bile. The rapid excretion and estimated bioconcentration factors (range of 2-18 after 48h in gills, blood, liver, kidney, muscle and brain) indicated a low potential for bioaccumulation of TNT. Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 4. Uptake of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) by Vetiver grass (Vetiviera ziznoides L.) -- Preliminary results from a hydroponic study

  Science.gov (United States)

  Shakya, K. M.; Sarkar, D.; Datta, R.; Makris, K.; Pachanoor, D.

  2006-05-01

  2,4,6-Trinitrotoluene(TNT) is a potent mutagen and a Group C human carcinogen that has been widely used to produce munitions and explosives. As a result, vast areas that have been previously used as military ranges, munition burning and open detonation sites have been heavily contaminated with TNT. Conventional remedial activities in such contaminated sites commonly rely on methods such as incineration, land filling and soil composting. Phytoremediation offers a cost-effective solution, utilizing plants to phytoextract TNT from the contaminated soil. We propose the use of vetiver grass (Vetiveria zizanoides) to remove TNT from such contaminated soils. Vetiver is a fast-growing and adaptive grass, enabling its use in TNT-contaminated sites in a wide variety of soil types and climate. We also hypothesized that TNT removal by vetiver grass will be enhanced by utilizing a chaotropic agent (urea) to alter rhizosphere/root hair chemical environment. The objectives of this preliminary hydroponic study were: i) to investigate the effectiveness of vetiver grass in removing TNT from solution, and ii) to evaluate the use of a common agrochemical (urea) in enhancing TNT removal by vetiver grass. Vetiver plants were grown in a hydroponic system with five different TNT concentrations (0, 5, 10, 25, and 50 mg TNT L-1) and three urea concentrations (0, 0.01 and 0.1%). A plant density of 10 g L-1 and three replicate vessels per treatment were used. Aliquots were collected at several time intervals up to 192 hour, and were analyzed for TNT with HPLC. Results showed that vetiver was able to remove TNT from hydroponic solutions. The overall magnitude and kinetics of TNT removal by vetiver grass was enhanced in the presence of urea. TNT removal kinetics depended on TNT and urea initial concentrations, suggestive of second-order kinetic reactions. Preliminary results are encouraging, but in need for verification using more detailed studies involving TNT-contaminated soils. Ongoing

 5. Het planetarium van Hartog van Laun

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Hooijmaaijers

  2009-12-01

  Full Text Available The instrument maker Hartog van Laun devised a special table for an orrery, a lunarium and a tellurium. Van Laun made these instruments for educational purposes, but what makes his planetariums so interesting is the great variety and accuracy of demonstrations one can perform with them. In this paper I will deal with Van Laun and his instrument makers business. I will outline the design of the planetarium and some of the firm’s other instruments. Furthermore I will demonstrate that the detailed description of the planetarium made by Professor Jan Hendrik van Swinden boosted the spread of the instrument.

 6. Zeeman en Einstein. Meeslepende metingen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ad Maas

  2016-10-01

  Full Text Available Zeeman and EinsteinThis article discusses an early example of interferometric, experimental research related to Einstein’s Special Theory of Relativity. This research concerned two series of experiments on the velocity of light in moving media, conducted between 1914 and 1921 by the Amsterdam physicist Pieter Zeeman. With the first of these series, on the velocity of light in moving water, Zeeman obtained an important result that validated the so called ‘dispersion term’ of the formula for the velocity of light in moving media. Less clear is the scientific objective of the second series, in which Zeeman measured the velocity of light in moving solid media. It seems that Zeeman’s interest in this second series was triggered mainly by the technical challenges posed by these experiments. In this way, they reveal the increasing tendency of Zeeman’s later research to be led by technical and experimental challenges, rather than by the actual scientific developments.

 7. Monitoring of effects of land subsidence at Ameland-Oost, Netherlands. Evaluation after 18 years of natural gas exploration. Summary; Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland-Oost. Evaluatie na 18 jaar gaswinning. Samenvatting

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eysink, W.D.; Wang, Z. [Waterloopkundig Laboratorium WL - Delft Hydraulics, Delft (Netherlands); Dijkema, K.S.; Slim, P.A.; Dankers, N.M.J.A.; Sanders, M.E.; Van Dobben, H.F. [ALTERRA, Wageningen (Netherlands); Krol, J.; Kersten, M.; Molenaar, W. [Natuurcentrum Ameland, Nes (Netherlands); Doornhof, D.; Schoustra, S.; Veldwisch, W. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2005-05-15

  After the start of the natural gas exploitation on the Dutch island Ameland in 1986 surveys were carried out from 1988 on to investigate and monitor the effect of the exploitation on land subsidence and related environmental effects. In this third report evaluated results of that survey over the last 18 years are presented and discussed. [Dutch] De gaswinning op Ameland-Oost is begonnen in 1986. In dat zelfde jaar werd in opdracht van de NAM door WL|Delft Hydraulics in samenwerking met Alterra (toen RIN) een voorspelling gemaakt van de mogelijke effecten van de bodemdaling, waarna eind 1988 is begonnen met de monitoring. De eerste twee rapportages zijn gebaseerd op gegevens tot 1994 respectievelijk 1999 en beschrijven de effecten over een periode van 8 jaar respectievelijk 13 jaar na het begin van de gaswinning. Deze derde rapportage is gebaseerd op gegevens tot 2003/2004. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar het evaluatierapport van maart 2000 en het nieuwe monitoringsprogramma 2000-2010 die op de bijgevoegde CD aanwezig zijn. De bodemdaling vond plaats in de vorm van een grote schotel met een doorsnede van ongeveer 15 km, en werd meetbaar vanaf 1987. In de periode daarna, ongeveer tot het jaar 2000, daalde de bodem in het centrum van de schotel met ongeveer 1,8 cm per jaar. Daarna begon de dalingssnelheid wat af te nemen, door de daling van de druk in het veld, tot circa 1,2 cm per jaar. In 2003 bedroeg de bodemdaling in het centrum van de bodemdalingschotel 27 cm. Verwacht wordt dat de bodemdaling steeds verder af zal nemen totdat hij rond het jaar 2020 geheel beeindigd zal zijn. In 2000 zijn de resultaten gepresenteerd in een openbaar debat. Sindsdien zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. De highlights van de afgelopen 5 jaar zijn de publicatie van het onderzoeksprogramma 2000-2010, het vogelonderzoek, de uitgebreide metingen op de wadplaten en de nieuw ontwikkelde techniek van spijkermetingen. Daarnaast heeft het nieuwe programma voor de

 8. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 9. De fysica van polymere materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Struik, L.C.E.

  1987-01-01

  Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de fysica van polymere materialen aan de Universitelt Twente op donderdag 22 januarì 1987 door Dr.lr. L.C.E. Struik.

 10. Mogelijkheden tot productie van beertjes

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.; Huiskes, J.

  1994-01-01

  In opdracht van het Produktschap Vee en Vlees is het project Mogelijkheden tot productie van vleesbeertjes en afzet van vlees en vleesproducten hiervan uitgevoerd. De afzetmogelijkheden voor vlees van beertjes zijn en blijven vooralsnog minimaal

 11. Van verenigingsondersteuning naar verenigingsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans; Meijburg, Heleen; Boven, Magda; Dijk, Bake; de Jong, Johan

  2017-01-01

  Sportverenigingen staan momenteel voor grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld vermeend consumentgedrag van leden (Van der Roest, 2015), steeds meer eisen vanuit de overheid om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken (Waardenburg, 2016) en teruglopende ledenaantal in krimpregio’s. Enkele

 12. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 13. Het presteren van FM

  NARCIS (Netherlands)

  van der Voordt, D.J.M.

  2008-01-01

  Prestatieafspraken. Prestatiespecificaties. Prestatiecontracten. Het woord prestatie duikt steeds vaker op in de wereld van FM. Maar wat bedoelen we er nu precies mee? En kunnen we de prestaties van FM wel op een betrouwbare en valide manier meten? Een beschouwing vanuit de wereld van een

 14. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw

 15. De Smartcard van 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Hartel, Pieter H.; Jacobs, Bart

  2001-01-01

  Aan de universiteiten van Twente en Nijmegen zijn twee onderzoeksgroepen onder leiding van de auteurs intensief bezig met smartcards. Beide auteurs zijn eerder dit jaar betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe Europese onderzoeksagenda voor smartcards, binnen het zogenaamde zesde kader

 16. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 17. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  University education was beyond reach for van der Waals as he had to work for earning his daily bread ... languages, which was a prerequisite for entering a University those days. van der Waals worked as a school ... take academic examinations at the University yet, van der Waals continued studying at Leiden. University ...

 18. De keuze van Vincent

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, Chris

  2003-01-01

  Official publication to accompany the important exhibition Vincent's Choice, Van Gogh's 'musee imaginaire' at the Van Gogh Museum, Amsterdam marking the 150th anniversary of the artist's birth.Thanks to van Gogh's correspondence, it has been possible to identify the works he knew and admired. The

 19. Localization of 131I-chTNT in a nude mice model with human hepatoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen Shaoliang; Sun Xiaoguang; Xiu Yan; Zhong Gaoren; Qiao Weiwei; Xu Lanwen; Li Wenzheng

  1998-01-01

  Purpose: In order to evaluate the targeting activity in the animal model with human hepatoma, the 131 I-chTNT radioimmunoimaging was explored. Methods: Radioimmunoimages were taken on different intervals after injection of 131 I-chTNT 5.55 MBq to the nude mice, and tissue distribution was measured. The results of 131 I-chTNT monoclonal antibody group were compared with that of 131 I control group. Results: The experimental group developed tumor positive images after one day of radio-labelled monoclonal antibodies injection and held on until the end of the experiment. The radioactivity in tumor mass was stable, and the half life of 131 I-chTNT in hepatoma mass was 6.0 +- 1.6 days. there was no special radioactivity accumulation in normal liver tissue in the nude mice and the radioactivity in it disappeared rapidly. Statistics indicated the tumor/liver ratio in 1, 2, 3, 5, 7 days were 1.03, 2.43, 5.71, 7.96, 10.67, respectively. Conclusions: The results suggest that 131 I-chTNT monoclonal antibody has a considerable targeting activity, and provide an evidence for that it can be used as a new radiopharmaceutical agent for the imaging and radio therapy of hepatoma

 20. A Nanosensor for TNT Detection Based on Molecularly Imprinted Polymers and Surface Enhanced Raman Scattering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mikella E. Hankus

  2011-03-01

  Full Text Available We report on a new sensor strategy that integrates molecularly imprinted polymers (MIPs with surface enhanced Raman scattering (SERS. The sensor was developed to detect the explosive, 2,4,6-trinitrotoluene (TNT. Micron thick films of sol gel-derived xerogels were deposited on a SERS-active surface as the sensing layer. Xerogels were molecularly imprinted for TNT using non-covalent interactions with the polymer matrix. Binding of the TNT within the polymer matrix results in unique SERS bands, which allow for detection and identification of the molecule in the MIP. This MIP-SERS sensor exhibits an apparent dissociation constant of (2.3 ± 0.3 × 10−5 M for TNT and a 3 µM detection limit. The response to TNT is reversible and the sensor is stable for at least 6 months. Key challenges, including developing a MIP formulation that is stable and integrated with the SERS substrate, and ensuring the MIP does not mask the spectral features of the target analyte through SERS polymer background, were successfully met. The results also suggest the MIP-SERS protocol can be extended to other target analytes of interest.

 1. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 2. Integrating Paper Chromatography with Electrochemical Detection for the Trace Analysis of TNT in Soil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrick Ryan

  2015-07-01

  Full Text Available We report on the development of an electrochemical probe for the trace analysis of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT in soil samples. The probe is a combination of graphite electrodes, filter paper, with ethylene glycol and choline chloride as the solvent/electrolyte. Square wave chromatovoltammograms show the probes have a sensitivity for TNT of 0.75 nA/ng and a limit of detection of 100 ng. In addition, by taking advantage of the inherent paper chromatography step, TNT can be separated in both time and cathodic peak potential from 4-amino-dinitrotolene co-spotted on the probe or in soil samples with the presence of methyl parathion as a possible interferent.

 3. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 4. Verslag van de voorstudie: Paddenstoelen bedrijf van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Tuijl, van B.A.J.; Bos, A.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2013-01-01

  Het rapport ‘Paddenstoelenbedrijf van de toekomst’ is het resultaat van een uitgebreid vooronderzoek en geeft de eerste aanzet tot het creëren van gemeenschappelijke visie van de sector op een betere toekomst voor paddenstoelenkwekerijen. Het rapport doet verslag van een reeks interviews en een

 5. Onderzoek naar vermindering van de bijvangst van een boomkortuig

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Duijn, van J.B.

  2005-01-01

  In het kader van EU-project RECOVERY werden vergelijkende visserij- en selectiviteitsproeven uitgevoerd in 2002 en 2003 aan boord van MS “Tridens” aan 12 m boomkortuigen. De resultaten van een negental vistuigproeven zijn hier gegeven, gericht op het bepalen van het effect van een grote mazen kap

 6. Verdeling van oxytetraxycline (afkomstig van versleping) in diervoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Stolker, A.A.M.; Zuidema, T.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.; Haelermans, P.J.M.; Hooglugt, J.H.

  2012-01-01

  De laatste jaren is er een toenemende aandacht voor de mogelijke bijdrage van therapeutisch gebruik van antibiotica in de dierhouderij op de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Een additionele bron van blootstelling van landbouwhuisdieren aan antibiotica is versleping via diervoeders. In

 7. Selectie van Italiaanse werkwoordsvormen op basis van frequentieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Dit artikel is een vroege recensie (mei 1972) van het LIF, de frequentielijst van IBM Italia uit 1971. De auteur concentreert zich op de verschillen met het project van Juilland, dat als uitgangspunt voor het LIF heeft gefungeerd. Op grond van de gegevens van het LIF is een basislijst

 8. n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  7 Jun 2011 ... Die eerste maal wat dit as deel van die teks van 1 Johannes aangehaal word, is in die. 4de eeu in 'n Latynse teks, Liber Apologeticus (hf 4). Eers aan die einde van die 16de eeu is dit in 'n amptelike Katolieke uitgawe van die Vulgaat ingesluit. Die doel van die Johannesbriewe. Waarom is die Briewe ...

 9. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 10. 09 Van Coller 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  29 Jul 2010 ... strangeness, awakening in it a drama whose actors are all those assumptions and operations which make the text the work of another period”. Die spore van Raka: Oor herskrywing en kanonisering. (Deel 2). H.P. van Coller en A. van Jaarsveld. H. P. van Coller is hoof van die Departement. Afrikaans ...

 11. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 12. Invoering van algemene vaardigheden: mogelijkheden van een vakoverstijgende aanpak

  NARCIS (Netherlands)

  Leenders, F.J.

  2003-01-01

  Centrale vraag: Het onderzoek richtte zich op de implementatie van vakoverstijgend vaardighedenonderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Belangrijkste conclusies: De brochure bevat onder meer een beschrijving van vijf scholen waar op verschillende wijze vaardighedenonderwijs

 13. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 14. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 15. Determination of TNT explosive based on its selectively interaction with creatinine-capped CdSe/ZnS quantum dots

  International Nuclear Information System (INIS)

  Carrillo-Carrión, Carolina; Simonet, Bartolomé M.; Valcárcel, Miguel

  2013-01-01

  Graphical abstract: -- Highlights: •Creatinine-modified CdSe/ZnS quantum dots fluorescent probe has been prepared. •This modified QDs has been used for sensing 2,4,6,-trinitrotoluene explosive (TNT). •The selectivity of fluorescence quenching of creatinine-QD for TNT has been evaluated. •The potential application of the proposed methodology for the determination of TNT in spiked soils has been demonstrated. -- Abstract: Here, a creatinine-modified CdSe/ZnS quantum dots fluorescent probe has been prepared and used for sensing 2,4,6,-trinitrotoluene explosive (TNT). The proposed method is based on the selective interaction between creatinine and nitroaromatic compounds according to the well-known Jaffé reaction. The procedure for the synthesis of creatinine-CdSe/ZnS reagent is very simple and reproducible and its fluorescent characteristics are reported. We found that the presence of TNT quenches the original fluorescence of creatinine-QD according to the Stern–Volmer model. Under the working conditions, the calibration plot of I o /I versus concentration of TNT was linear in the range 10–300 μg L −1 (R 2 = 0.996). The mechanism interaction is discussed. The selectivity of fluorescence quenching of creatinine-QD for TNT has been evaluated. Finally, the potential application of the proposed methodology for the determination of TNT in spiked soils is demonstrated. For the analysis of soil samples a solid-liquid extraction is carried out and a four-point standard addition protocol is used to correct the matrix effect. The method, which is simple and rapid, allows the detection of 0.057 μg g −1 of TNT in soil samples. This sensor could be a useful tool for environmental studies, a crucial topic for nanotechnology nowadays

 16. The environmental behavior and chemical fate of energetic compounds (TNT, RDX, tetryl) in soil and plant systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cataldo, D.A.; Harvey, S.D.; Fellows, R.J.

  1993-06-01

  Munitions materials can accumulate or cycle in terrestrial environs at production and manufacturing facilities and thus pose potential heath and environmental concerns. To address questions related to food chain accumulation, the environmental behavior of energetic compounds (2,4,6-trinitrotoluene,TNT; hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine, RDX; 2,4,6-trinitrophenylmethylnitramine, tetryl) was evaluated. Emphasis was placed on determining the potential for soil/plant transfer of munitions residues, translocation and distribution within the plant, the extent to which compounds were metabolized following accumulation, and the chemical nature and form of accumulated residues. Both TNT and tetryl undergo extensive chemical transformation in soil, forming aminodinitrotoluene isomers and N-methyl-2,4,6-trinitroaniline residues, respectively, along with a series of unknowns. After 60 days, only 30% of the amended TNT and 8% of the amended tetryl remained unchanged in the soil. In contrast, 78% of the soil-amended RDX remained unchanged after 60 days. After 60 days, plants grown in soils containing 10 ppm residues contained from 5 μg TNT/g to 600 μg RDX/G fresh wt. tissue. TNT and tetryl residues were primarily accumulated in roots (75%), while RDX was concentrated in leaves and seed. The principal transport form for TNT (root to shoot) was an acid labile conjugate of aminodinitrotoluene; RDX was transported unchanged. On accumulation in roots and leaves, highly polar and non-extractable TNT metabolites dominated, with the aminodinitrotoluene isomers accounting for less than 20% of the residues present. Only a few percent were present as the parent TNT. RDX was partitioned similarly to TNT, with 8 to 30% of the RDX appearing as polar metabolites, 20--50% as parent RDX, and the balance as non-extractable residues. Tetryl was metabolized to N-methyl-2,4,6-trinitroaniline and a variety of polar metabolites

 17. De democratische kwaliteit van gemeenteraadsverkiezingen’

  NARCIS (Netherlands)

  Boogers, Marcel; Reynaert, Herwig

  2018-01-01

  Gemeenteraadsverkiezingen horen ertoe bij te dragen dat het lokale beleid overeenkomt met de beleidsvoorkeuren van inwoners. Dat is immers de democratische functie van verkiezingen. De gedachte hierachter is dat als kiezers zich uitspreken over de beleidsprestaties en verkiezingsbeloften van

 18. Late effecten van kankerbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, Nelia E.

  2004-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de lange termijn effecten van kanker op de kinderleeftijd. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste late gevolgen die kunnen optreden na een oncologische behandeling met radio- en/of chemotherapie toegepast in de kinderleeftijd. Er wordt kort

 19. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 20. Een kwestie van vertrouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Bastiaansen, H.J.M.; Wijk, Y.W. van; Wortmann, H.; Bakkers, J.P.

  2013-01-01

  Generieke Logius-producten en diensten zoals DigiD en Digipoort zijn onderdeel van een ICT-keten waarin veel organisaties samenwerken. Deze diensten moeten continu in de lucht zijn om bijvoorbeeld een uitkering bij UWV te kunnen aanvragen of goederen bij de Douane in te voeren. Als er bij een van de

 1. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  in the world without learning the 'van der Waals equation'. ... theory”. Those days, however, molecules were assumed to be point masses occupying no .... was 36 to obtain his PhD due to the prevailing social conditions. van der Waals died in ...

 2. 'De 'lijmwaarde' van merken

  NARCIS (Netherlands)

  Mossinkoff, Marco

  2013-01-01

  Marketingwetenschap en -praktijk lijken in een crisis te verkeren: de consument en haar koopgedrag lijken steeds minder voorspelbaar, met alle nadelige gevolgen van dien voor het aanzien van marketing als vakgebied. Bij nadere beschouwing blijkt die onvoorspelbaarheid echter vooral betrekking te

 3. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 4. De magie van plekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, Gerrit J.

  2015-01-01

  Maakt het in deze tijd eigenlijk nog uit waar we ons bevinden? Sommige experts beweren van niet. Ze bespeuren een death of distance: onder invloed van informatie- en communicatietechnologie zou afstand steeds minder relevant worden. Door mobiele telefonie, internet, Facebook en Skype lijkt het niet

 5. TIEN VAN DO

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. TIEN VAN DO. Articles written in Sadhana. Volume 41 Issue 8 August 2016 pp 817-823. A closed-form solution for a two-server heterogeneous retrial queue with threshold policy · TIEN VAN DO DENES PAPP RAM CHAKKA JINTING WANG JANOS SZTRIK · More Details Abstract Fulltext PDF.

 6. De aantrekkingskracht van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  Frank van Enckevort; Ronald Beckers

  2012-01-01

  Hogescholen zijn de laatste jaren flink bezig met de ontwikkeling van gebouwen, met de nodige investeringen. In rap tempo worden er ultramoderne gebouwen neergezet of worden oude gebouwen gerenoveerd. Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen in eerste instantie gericht op het nog beter ondersteunen van

 7. Praktijkevaluatie van 'piglet snatching'

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, J.M.; Binnendijk, G.P.; Eijck, I.A.J.M.

  2002-01-01

  Bij piglet snatching worden biggen van een zeug direct bij de geboorte weggevangen en overgelegd naar een zeug op een ander bedrijf. In de praktijk is dit een goede, welzijnsvriendelijke manier om biggen van een bedrijf met een lage ziektevrij-status maar met een hoge genetische waarde over te

 8. Keuzeprocessen van Consumenten

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wierenga (Berend)

  1987-01-01

  textabstractVoor de aanbieder van een voedingsmiddel, of dit nu een merkprodukt a la Mona is of een 'commodity', bijvoorbeeld karnemelk, is het van groot belang te weten welke factoren bepalen of een consument het betreffende produkt zal kiezen dan wel voor een concurrerend alternatief zal opteren.

 9. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 10. Proeven van tekstkritiek. Een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

  NARCIS (Netherlands)

  Hogenhout-Mulder, Maaike Janna

  1984-01-01

  In dit proefschrift wordt een poging gedaan de tekstgeschiedenis te achterhalen van twee Middelnederlandse tekstfragmenten: een gedeelte uit de RENOUT VAN MONTALBAEN en een gedeelte uit de PERCEVAL. ... Zie: Twee tekstfragmenten als object van onderzoek

 11. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 12. Lichtdoorlatendheid van kasdekken onder verschillende omstsndigheden

  NARCIS (Netherlands)

  Bot, G.P.A.

  1984-01-01

  Aandacht voor lichtonderschepping; bewolkingsgraad; direkte straling; diffuse straling en gevolgen van veranderingen in kaskonstruktie of materiaaleigenschappen ten aanzien van de lichtdoorlatendheid. Bij vergelijking van de lichttransmissie van diverse kasdekken dient te worden uitgegaan van

 13. Field detection capability of immunochemical assays during criminal investigations involving the use of TNT.

  Science.gov (United States)

  Romolo, Francesco Saverio; Ferri, Elida; Mirasoli, Mara; D'Elia, Marcello; Ripani, Luigi; Peluso, Giuseppe; Risoluti, Roberta; Maiolini, Elisabetta; Girotti, Stefano

  2015-01-01

  The capability to collect timely information about the substances employed on-site at a crime scene is of fundamental importance during scientific investigations in crimes involving the use of explosives. TNT (2,4,6-trinitrotoluene) is one of the most employed explosives in the 20th century. Despite the growing use of improvised explosives, criminal use and access to TNT is not expected to decrease. Immunoassays are simple and selective analytical tests able to detect molecules and their immunoreactions can occur in portable formats for use on-site. This work demonstrates the application of three immunochemical assays capable of detecting TNT to typical forensic samples from experimental tests: an indirect competitive ELISA with chemiluminescent detection (CL-ELISA), a colorimetric lateral flow immunoassay (LFIA) based on colloidal gold nanoparticles label, and a chemiluminescent-LFIA (CL-LFIA). Under optimised working conditions, the LOD of the colorimetric LFIA and CL-LFIA were 1 μg mL(-1) and 0.05 μg mL(-1), respectively. The total analysis time for LFIAs was 15 min. ELISA proved to be a very effective laboratory approach, showing very good sensitivity (LOD of 0.4 ng mL(-1)) and good reproducibility (CV value about 7%). Samples tested included various materials involved in controlled explosions of improvised explosive devices (IEDs), as well as hand swabs collected after TNT handling tests. In the first group of tests, targets covered with six different materials (metal, plastic, cardboard, carpet fabric, wood and adhesive tape) were fixed on top of wooden poles (180 cm high). Samples of soil from the explosion area and different materials covering the targets were collected after each explosion and analysed. In the second group of tests, hand swabs were collected with and without hand washing after volunteers simulated the manipulation of small charges of TNT. The small amount of solution required for each assay allows for several analyses. Results of

 14. Bepaling van de optredende temperaturen bij tunnelcompostering van geitenmest

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.; Sauvage, de G.J.; Roest, H.I.J.

  2010-01-01

  Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de composteerbaarheid van geitenmest en het hiermee samenhangende temperatuursverloop . Bepaald dient te worden welke temperaturen tijdens het composteren van geitenmest worden bereikt om op basis daarvan een inschatting te kunnen maken van de

 15. Kleinschalige raffinage van bietenblad : eerste verkenning van de moglijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, de P.L.; Visser, de C.L.M.; Keijsers, E.R.P.; Meesters, K.P.H.; Heesakkers, J.W.M.; Aerts, M.

  2013-01-01

  Doelstelling van de eerste fase van het onderzoek was ‘het verkennen van kleinschalige keten(s) voor de raffinage van bietenblad’, met aandacht voor de technologische en economische haalbaarheid. Deze verkenning vormt de basis voor de volgende fase, waarin kansrijke opties verder worden uitgewerkt

 16. Inclusie door interprofessionele samenwerking. : Resultaten van de proeftuinen van PACT.

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Fukkink, Ruben; van Yperen, Tom; Balledux, Mariëlle; Spoelstra, Jolanda; Verseveld, Marloes

  2017-01-01

  Deze rapportage gaat over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt

 17. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 18. Digitale incunabelen : Over het belang van het archiveren van websites

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Keyzer, Andreas; den Hollander, Franciscus

  2000-01-01

  'Het geheugen van Nederland verpulvert'. Zo luidde de noodkreet van ruim twintig grote bibliotheken in het voorjaar van 1998. In een advertentie in enkele landelijke dagbladen vroegen deze bibliotheken om honderden miljoenen guldens voor het restaureren, fotograferen en digitaliseren van boeken en

 19. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  oordele aan die eerste drie hoofstukke van sy Evangelie, het Lukas onder „van ..... Simon te onderskei van Simon Petrus, hoef ons nie erns te maak nie. .... op hulle beurt vereenselwig met Mosa van Jos. .... i&) Lukas der Arzt. Leipzig, 1906.

 20. TNT Maritime Interdiction Operation Experiments: Enabling Radiation Awareness and Geographically Distributed Collaboration for Network-Centric Maritime Interdiction Operations [Preprint

  National Research Council Canada - National Science Library

  Bordetsky, Alex; Dougan, Arden; Chiann, Foo Y; Kilberg, Andres

  2007-01-01

  .... This joint Naval Postgraduate School (NPS)-Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) project, supported by partners from Sweden, Austria, and Singapore is based on the NPS Tactical Network Topology (TNT...

 1. The Effect of Light Casings on the Blast Parameters from a Spherical Charge of RDX/TNT 60/40

  National Research Council Canada - National Science Library

  Bishop, Valerie J; James, D. J

  1968-01-01

  .... High speed cine films were taken of the fireball growth. Peak overpressure and impulse enhancement over the values from an uncased RDX/TNT charge were obtained only from the thickest lead casing...

 2. Phytoremediation of Composition-B Derived TNT and RDX in Herbaceous Plant-vegetated and Bare Lysimeters

  Science.gov (United States)

  2009-12-01

  ER D C TR -0 9- 10 Strategic Environmental Research and Development Program Phytoremediation of Composition-B Derived TNT and RDX in...Program ERDC TR-09-10 December 2009 Phytoremediation of Composition-B Derived TNT and RDX in Herbaceous Plant-vegetated and Bare Lysimeters Elly P. H...for U.S. Army Corps of Engineers Washington, DC 20314-1000 ERDC TR-09-10 ii Abstract: This report describes a study in which phytoremediation of

 3. TNT Degradation by Natural Microbial Assemblages at Frontal Boundaries Between Water Masses in Coastal Ecosystems (ER-2124 Interim Report)

  Science.gov (United States)

  2014-06-26

  Tuominen, L. 1995. Comparison of leucine uptake methods and a thymidine incorporation method for measuring bacterial activity in sediment. J...measuring TNT incorporation rates into bacterial DNA using sediment samples. By seasonally repeating these survey measurements and mixing experiments...of days to months (e.g., PAHs; Boyd et al. 2008). TNT ring carbon is incorporated into bacterial macromolecules at rates in water that are 10-100

 4. Mineralization of TNT, RDX, and By-Products in an Anaerobic Granular Activated Carbon-Fluidized Bed Reactor

  Science.gov (United States)

  2003-04-01

  pipe fitters and safety personnel who constructed and installed the system. CERL personnel include Don Cropek, Pat Kemme, Neil Adrian and Clint Arnett...al. (2000), demonstrated the sequential conversion of the nitro-groups to amino-groups in TNT degradation, and Adrian and Sutherland , 1998...dinitrotoluene extended the research to TNT, RDX and pinkwater (Adrian and Sutherland , 1998, VanderLoop et al., 1998 and Hwang et al., 2000). Initial pilot

 5. Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. Botha

  1977-11-01

  Full Text Available Die Departement Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Fort Hare is 'n relatiewe jong departement en het eers in 1965 tot stand gekom. Voor hierdie datum is Bedryfsielkunde as 'n kort kursus deur die departement van suiwer Sielkunde aangebied en een van die destydse dosente, Dr. W. Backer, het die inisiatief geneem om 'n selfstandige departement van Bedryfsielkunde in die Fakulteit van Ekonomiese Wetenskappe op die been te bring.

 6. Controle van spectrofotometers in ziekenhuislaboratoria

  NARCIS (Netherlands)

  Ham; W.A.van den; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Terlingen; J.B.A.

  1985-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek dat door twee medewerkers van het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie werd ingesteld naar de toestand van 22 fotometers in ziekenhuislaboratoria. Onderzocht werden: - juistheid van de golflengte-instelling - juistheid

 7. Siektes van peroksisome - 'n oorsig

  African Journals Online (AJOL)

  (x 14 SOO). Peroksisoomsiektes2. ,3,5.6. Ongeveer 12 genetiese siektes wat as gevolg van foute in die ontwikkeling of in die samestelling van peroksisome antstaan, is reeds beskryf. Volgens die omvang van die biogenetiese fout en die graad van verlies aan peroksisoomfunksies word hierdie sindrome in 3 groepe.

 8. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het

 9. Algemene principes van palliatieve zorg

  NARCIS (Netherlands)

  de Graeff, A; Jobse, A.; Teunissen, SCCM; Verkuijlen, S.; Vissers, K.C.P.; Zylicz, Z; Gilsing, M.

  2017-01-01

  Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten (kinderen en volwassenen) en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en

 10. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 11. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 12. Bestrijding van duist in wintertarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.

  2006-01-01

  Duist, en speciaal resistente duist, is één van de grootste problemen in het graantelend gebied het Oldambt. De wintertarwegewassen ondervinden sterke concurrentie van de groeiende duistpopulatie, hetgeen ten koste gaat van de opbrengst. De inzet en kosten van de toegepaste herbiciden nemen toe

 13. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 14. Thermal decomposition and kinetic evaluation of decanted 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) for reutilization as composite material

  Science.gov (United States)

  Ahmed, M. F.; Hussain, A.; Malik, A. Q.

  2016-08-01

  Use of energetic materials has long been considered for only military purposes. However, it is very recent that their practical applications in wide range of commercial fields such as mining, road building, under water blasting and rocket propulsion system have been considered. About 5mg of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) in serviceable (Svc) as well as unserviceable (Unsvc) form were used for their thermal decomposition and kinetic parameters investigation. Thermogravimetric/ differential thermal analysis (TG/DTA), X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscope (SEM) were used to characterize two types of TNT. Arrhenius kinetic parameters like activation energy (E) and enthalpy (AH) of both TNT samples were determined using TG curves with the help of Horowitz and Metzger method. Simultaneously, thermal decomposition range was evaluated from DTA curves. Distinct diffraction peaks showing crystalline nature were obtained from XRD analysis. SEM results indicated that Unsvc TNT contained a variety of defects like cracks and porosity. Similarly, it is observed that thermal as well as kinetic behavior of both TNT samples vary to a great extent. Likewise, a prominent change in the activation energies (E) of both samples is observed. This in-depth study provides a way forward in finding solutions for the safe reutilization of decanted TNT.

 15. Organic pollutants removal from 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) red water using low cost activated coke

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Mohe Zhang; Quanlin Zhao; Zhengfang Ye

  2011-01-01

  We treated 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) red water from the Chinese explosive industry with activated coke (AC) from lignite.Since the composition of TNT red water was very complicated,chemical oxygen demand (COD) was used as the index for evaluating treatment efficiency.This study focused on sorption kinetics and equilibrium sorption isotherms of AC for the removal of COD from TNT red water,and the changes of water quality before and after adsorption were evaluated using high performance liquid chromatography,UV-Vis spectra and gas chromatography/mass spectroscopy.The results showed that the sorption kinetics of COD removal from TNT red water onto AC fitted well with the pseudo second-order model.The adsorption process was an exothermic and physical process.The sorption isotherm was in good agreement with Redlich-Peterson isotherm.At the conditions of initial pH =6.28,20°C and 3 hr of agitation,under 160 g/L AC,64.8% of COD was removed.The removal efficiencies of 2,4-dinitrotoluene-3-sulfonate (2,4-DNT-3-SO3-) and 2,4-dinitrotoluene-5-sulfonate (2,4-DNT-5-SO3-) were 80.5% and 84.3%,respectively.After adsorption,the acute toxicity of TNT red water reduced greatly,compared with that of unprocessed TNT red water.

 16. I-TNT: PHONE NUMBER EXPANSION AND TRANSLATION SYSTEM FOR MANAGING INTERCONNECTIVITY ADDRESSING IN SIP PEERING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. A. KHUDHER

  2015-02-01

  Full Text Available Voice over IP (VoIP subscribers is growing vastly in the recent years due to the ever increase in smartphones, 3G, WiFi, etc. This growth leads the VoIP service providers to peer with each other through Session Initiation Protocol (SIP peering for low/free cost of voice communication. Naturally, this growth is not without challenges, especially in phone addressing. This paper proposes an I-TNT (Infrastructure-Phone Number Translation numbering system to expand the range of the existing E.164 numbers and mapping between private and public number at the edge of the signalling path. As a result, I-TNT numbering system is successfully implemented and able to allocate the expanded phone numbers to end-users in one service provider.

 17. Proceedings, QCD-TNT-III, From Quarks and Gluons to Hadronic Matter: A Bridge too Far?

  CERN Document Server

  2013-01-01

  In the third edition of the QCD-TNT workshop the traditional focus of the last two editions (that is gaining a firmer grasp on the infrared behavior of the QCD Green's functions) will be slightly shifted towards attempts to implement the transition from the fundamental (quarks and gluons) to the effective (mesons and hadrons) degrees of freedom. So in addition to the traditional QCD-TNT themes (e.g., confinement, gluon mass generation, lattice simulations in different gauges, QCD at finite temperature and density) we plan to have more phenomenologically oriented topics (e.g., experimental reviews, determination of form factors from first principle, construction of Bethe-Salpeter kernels). In addition, a special session will be dedicated to review talks, summarizing the state-of-the-art, as well as highlighting the future perspectives, of simulating non-Abelian gauge fields using ultracold neutral atoms trapped in optical lattices, and other systems.

 18. Phytoremediation of soil co-contaminated with heavy metals and TNT using four plant species.

  Science.gov (United States)

  Lee, Insook; Baek, Kyunghwa; Kim, Hyunhee; Kim, Sunghyun; Kim, Jaisoo; Kwon, Youngseok; Chang, Yoontoung; Bae, Bumhan

  2007-11-01

  We investigated the germination, growth rates and uptake of contaminants of four plant species, barnyard grass (Echinochloa crusgalli), sunflower (Helianthus annuus), Indian mallow (Abutilon avicennae) and Indian jointvetch (Aeschynomene indica), grown in soil contaminated with cadmium (Cd), lead (Pb) and 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). These contaminants are typically found at shooting ranges. Experiments were carried out over 180 days using both single plant cultures and cultures containing an equal mix of the 4 plant species. Germination rates differed among the species in single culture (92% for H. annuus, 84% for E. crusgalli, 48% for A. avicennae and 38% Ae. indica). In the 4-plant mix culture, phytoremediation for the removal of heavy metals and TNT from contaminated soils should use a single plant species rather than a mixture of several plants.

 19. De eeuw van de Beeldenstorm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  1988-01-01

  Full Text Available P. van Boheemen, N.P.J. van der Lof, E. van Meurs, Het boek in Nederland in de 16e eeuw S. Groenveld, Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de zestiende eeuw R. Kistemaker, M. Jonker, De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm W.Th. Kloek, Kunst voor de Beeldenstorm. Noord-Nederlandse kunst ca 1525-1580, [I], Inleiding, [II, Catalogus] J.R. ter Molen, A.P.E. Ruempol, A.G.A. Dongen, Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16e eeuwse boedelinventaris M. de Roever, B. Bakker, Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm I.M. Veldman, Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck

 20. Sustainable Range Management of RDX and TNT by Phytoremediation with Engineered Plants

  Science.gov (United States)

  2016-04-01

  pH 6.5. Change in absorbance at 340 nm was measured over 1 min. Significant difference from wild-type (WT) is shown by an asterisk and determined by...FINAL REPORT Sustainable Range Management of RDX and TNT by Phytoremediation with Engineered Plants SERDP Project ER-1498 APRIL 2016...by Phyoremediation with Engineered Plants 5b. GRANT NUMBER 5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 6. AUTHOR(S) 5d. PROJECT NUMBER ER-1498 Neil C

 1. Ondersteuning van mobiele hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Streefkerk, J.W.

  2007-01-01

  TNO onderzoekt hoe mobiele hulpverleners beter ondersteund kunnen worden. Wat is de visie van TNO? Twee praktijkvoorbeelden geven inzicht. In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking

 2. Ontwerpen van productkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Boxtel, van A.J.B.; Stigter, J.D.; Entius, S.D.J.

  2004-01-01

  Bij het ontwerpen van productie- en voedselbereidingsapparatuur worden fysische grootheden als uitgangspunt genomen. Het ligt echter meer voor de hand om de berekeningen op de beoogde producteigenschappen te baseren. Tot nu toe zijn de rekenmethoden voor complexere producten ontoereikend. Wageningen

 3. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 4. Ellis Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 5. Combined zero-valent iron and fenton processes for the treatment of Brazilian TNT industry wastewater

  International Nuclear Information System (INIS)

  Barreto-Rodrigues, Marcio; Silva, Flavio T.; Paiva, Teresa C.B.

  2009-01-01

  The environmental impact caused by the production of explosives made from nitroaromatic compounds such as 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) is currently a major concern, mainly due to their toxic nature, a fact that makes these compounds highly harmful. This work evaluated a continual system treatment reactor (CSTR) consisting of column zero-valent iron and a system to promote a fenton reaction in order to create possible definitive routines for treating effluents originating from the TNT production process. The spectrophotometric results demonstrated that this combination of processes was highly efficient in promoting the removal of all the absorbed species at 290 nm and the visible region of the specter. The results also revealed that the combination of treatments was significantly efficient in terms of correcting the effluent's main parameters of relevance, mainly COD (95.5% reduction) and TNT concentration, whose total was converted into nitrous and phenolic compounds and, additionally, the acute toxicity was also significantly reduced (95%). These results indicate that the strategy can serve as an efficient option for effluent treatment, for release into the receiving body, or eventually for use as industrial reuse water.

 6. Mesoporous structured MIPs@CDs fluorescence sensor for highly sensitive detection of TNT.

  Science.gov (United States)

  Xu, Shoufang; Lu, Hongzhi

  2016-11-15

  A facile strategy was developed to prepare mesoporous structured molecularly imprinted polymers capped carbon dots (M-MIPs@CDs) fluorescence sensor for highly sensitive and selective determination of TNT. The strategy using amino-CDs directly as "functional monomer" for imprinting simplify the imprinting process and provide well recognition sites accessibility. The as-prepared M-MIPs@CDs sensor, using periodic mesoporous silica as imprinting matrix, and amino-CDs directly as "functional monomer", exhibited excellent selectivity and sensitivity toward TNT with detection limit of 17nM. The recycling process was sustainable for 10 times without obvious efficiency decrease. The feasibility of the developed method in real samples was successfully evaluated through the analysis of TNT in soil and water samples with satisfactory recoveries of 88.6-95.7%. The method proposed in this work was proved to be a convenient and practical way to prepare high sensitive and selective fluorescence MIPs@CDs sensors. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 7. Space Van system update

  Science.gov (United States)

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 8. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 9. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 10. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 11. The radioprotection problem in 131I-chTNT cancer therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chen Yangchun; Cheng Shaoliang; Gu Yucan; Shao Zhenghua; Li Beilei; Shi Hongchen

  2004-01-01

  Aim: Use of a mouse-human chimeric Tumor-Necrosis-Therapy (chTNT) monoclonal antibody has been considered for cancer therapy based on its potential for the radioimmunotherapy of many solid tumors. By estimating the total effective dose equivalent (EDE) to any other individual from exposure to the patient who containing 131 I-chTNT, we tried to determine when the patient could be released. Method: All urine samples were collected over the 168 h period infusion of 131 I-chTNT. The weight and radioactivity of urine collected at each micturition were determined specific activity was calculated, Anterior and posterior whole body imaging was performed at 0.5, 24, 48, 72, 120, 168 h after injection. We followed U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1997, Regulatory Guide 8.39 to calculate the EDE to the public, assuming patients being released 7 days after infusion and the exposure time to patients' household members being 0.33 day, and to doctor or nurse being 0.08 or 0.33 day. Result: And as much as (33±9% of the administrated radioactivity was excreted in the urine within 168 h after administration. Its per cent injection dose time curve followed a one-exponential model, and its mean appearance half time value was (3.8±0.4) h. The whole body clearance of 131 I-chTNT also followed a one-exponential model, and its mean disappearance half time value was (4.1±0.4) h. The EDE was (0.18±0.01)μSv/MBq (when exposure time was 0.08 day) or (0.42±0.02)μSv/MBq (when exposure time was 0.33 day) for doctor or nurse, and (0.18±0.02)μSv/MBq for any other individual. When any patient accumulated containing 11100 MBq, the highest dose she or he can infuse, whose household members' EDE may be 2 mSv. And the doctor or nurse who use 131 I-chTNT for cancer therapy (exposure time is 0.08 day) is safety when the accumulated dose under 111000 MBq (3Ci). Conclusion: If we follow this cancer therapy plan, the EDE to the public per year will lower than the national standard. It is safety

 12. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 13. Tracing the cycling and fate of the explosive 2,4,6-trinitrotoluene in coastal marine systems with a stable isotopic tracer, 15N-[TNT

  Science.gov (United States)

  Smith, Richard W.; Vlahos, Penny; Böhlke, John Karl; Ariyarathna, Thivanka; Ballentine, Mark; Cooper, Christopher; Fallis, Stephen; Groshens, Thomas J.; Tobias, Craig

  2015-01-01

  2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) has been used as a military explosive for over a hundred years. Contamination concerns have arisen as a result of manufacturing and use on a large scale; however, despite decades of work addressing TNT contamination in the environment, its fate in marine ecosystems is not fully resolved. Here we examine the cycling and fate of TNT in the coastal marine systems by spiking a marine mesocosm containing seawater, sediments, and macrobiota with isotopically labeled TNT (15N-[TNT]), simultaneously monitoring removal, transformation, mineralization, sorption, and biological uptake over a period of 16 days. TNT degradation was rapid, and we observed accumulation of reduced transformation products dissolved in the water column and in pore waters, sorbed to sediments and suspended particulate matter (SPM), and in the tissues of macrobiota. Bulk δ15N analysis of sediments, SPM, and tissues revealed large quantities of 15N beyond that accounted for in identifiable derivatives. TNT-derived N was also found in the dissolved inorganic N (DIN) pool. Using multivariate statistical analysis and a 15N mass balance approach, we identify the major transformation pathways of TNT, including the deamination of reduced TNT derivatives, potentially promoted by sorption to SPM and oxic surface sediments.

 14. De auteursrechtelijke aansprakelijkheid van intermediairs, het kabelpiratenarrest revisited in de tijd van Internet

  NARCIS (Netherlands)

  Dommering, E.J.; Verkade, D.W.F.; Visser, D.J.G.

  1998-01-01

  Het kabelpiratenarrest vestigde de auteursrechtelijke aansprakelijkheid van de kabelexploitant voor het verspreiden van gestolen films die clandestien na de uitzendingen van de reguliere omroepen werden uitgezonden met gebruikmaking van de centrale antenne-inrichting van KTA. Zouden wij de

 15. Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Boschman, Ferry; McKenney, Susan; Voogt, Joke

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). Praktijkkennis van leerkrachten als ontwerpers van een ICT rijke leeromgeving. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 16. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 17. Comparison of several methods to calculate sunshine hours from global radiation; Vergelijking van diverse methodes voor de berekening van zonneschijnduur uit globale straling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schipper, J.

  2004-07-01

  non-scientific use of sunshine hour data. As the sensor can also be used to make accurate solar radiation measurements, scientific data can be collected at the same time. Further development resulted in an alteration of this algorithm in 1993 (Algorithm Bergman). In this study the results for 'sunshine-duration' calculated by both algorithms will be compared to measurements from the Campbell-Stokes. The results of the comparison will be discussed and concluding remarks will be given. [Dutch] Het KNMI heeft de uurlijkse waarden van zonneschijnduur vanaf 1899 opgeslagen in de klimatologische database. Deze waarden zijn de basis voor tal van klimatologische producten. Per 1-1-1993 is op alle KNMI-stations overgeschakeld op een andere methode om de zonneschijnduur te bepalen. Sinds die datum wordt niet langer de oude en vertrouwde Campbell-Stokes (brandspoor) methode gebruikt, maar is overgeschakeld op een indirecte methode, gebaseerd op globale straling. Redenen voor vernieuwing waren de nieuwe richtlijnen van het WMO. Deze trok in september 1989 de Campbell-Stokes terug als standaard meetinstrument voor de bepaling van zonneschijnduur vanwege de te grote meetonzekerheid en de klimaatgevoeligheid van de Campbell-Stokes. Het KNMI heeft daarom gekozen voor een meer indirecte methode. Slob ontwikkelde hiertoe een methode waarbij de zonneschijnduur wordt bepaald met behulp van een herleiding uit metingen van de globale straling, in het bijzonder uit de 10-minuten registraties van de waarden gemiddelde, maximum en minimum globale straling, het zogeheten 'algoritme Slob'. Met het algoritme wordt uit de genoemde informatie de zonneschijnduur per 10'-vak bepaald. De 10'-waarden zijn de basis voor de berekening van de uurwaarden en de etmaalwaarden zonneschijnduur. De methode is in de periode 1991-1993 operationeel ingevoerd. De nieuwe technieken van inzamelen maakte het mogelijk om m.b.v. hogere tijdsresolutie (10'- basis) een nauwkeurige

 18. Assessment of the TNT- and AMPA-Induced Changes in Vegetation Morphology and Bio-physical Properties

  Science.gov (United States)

  Campbell, P. K.; Middleton, E.; Corp, L.

  2009-12-01

  Currently, there is no satisfactory method for locating unexploded ordinance or to mitigate the environmental impacts of leaked TNT. Non-exploded TNT-containing land mines deployed during military training exercises eventually leak TNT into the soils, where it is partially degraded into nitrate and toluene, a carcinogen. Environmental stresses alter plant physiology, affecting photosynthesis as well as the production of protective chemicals such as phenolic compounds which fluoresce in the blue/green spectrum. Changes in the fluorescence and reflectance spectral signatures of vegetation occur concurrently with the changes in plant vigor and chemical constituents. Thus, monitoring of vegetation vigor based on fluorescence and reflectance measurements could provide the means for detecting contamination from trinitrotoluene (TNT), a common compound contained in land mines. The goal of this study was to evaluate the capability of fluorescence sensing systems to remotely detect the presence of TNT-related compounds sequestered in vegetation growing on TNT contaminated soils. Using instrumentation and methodologies that utilize reflectance and actively induced fluorescence associated with “stead-state” emissions, we conducted experiments on four experimental species - two of which have the C4 photosynthetic pathway and two of which have the more common C3 pathway. The experimental plants were grown outdoors in 2 gallon pots in a 75:25 mixture of white quartz sand and perlite, with planted pots placed in larger pots to retain water and TNT solution added. Plants were randomly assigned to treatments for twice weekly applications of 0, 10, and 20 μl/l TNT solutions [doses ~30 μl/l are toxic] and watered daily as necessary. Our findings, using ChlF spectra, indicate statistically significant differences between TNT treated and control samples in the blue and green regions. Maximum treatment separation was achieved using 280Ex and measuring emissions in the blue

 19. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 20. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 1. De verleidelijkheid van het grote gebaar : Het werk van Dogma

  NARCIS (Netherlands)

  Teerds, P.J.

  2013-01-01

  In vier portacabins op het parkeerterrein van de Delftse Faculteit Bouwkunde is nog tot volgende week de tentoonstelling 11+1 projects te zien, een overzichtstentoonstelling van het intrigerende werk van het Brusselse bureau Dogma. Met de tentoonstelling zet de faculteit na de brand in 2008 weer een

 2. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 3. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 4. "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  belangrike kenmerk van die postmodernisme is, wil ek dit nie tot abso- lute kenmerk verhef nie. Een van die .... oorgang vanaf 'n epistemologiese ingesteldheid tot 'n ontologiese ingesteldheid demonstreer en ..... the neglected and a whole range of phenomena which have been denied a history. Die formulering van die ...

 5. Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming

  NARCIS (Netherlands)

  Calvert, S.C.; Van Stralen, W.; Molin, E.J.E.

  2013-01-01

  Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming Het is bekend dat het weer invloed heeft op het verkeer op snelwegen, en in het bijzonder filevorming. Op de eerste plaats wordt de wegcapaciteit tijdelijk beïnvloed door een verandering in rijgedrag van bestuurders. Ten tweede

 6. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 7. Beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.; Lamers, J.G.

  2009-01-01

  In 2007 en 2008 heeft PPO-agv in opdracht van het Productwschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar de beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie. Diverse fungicidentoepassingen zijn in staat om de peterselie (in meer of mindere mate) tegen valse meeldauw te beschermen.

 8. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 9. De afschaffing van de bezwaarfase bij boetebesluiten van de ACM

  NARCIS (Netherlands)

  Jans, J.H.; Outhuijse, A.

  Per 1 maart 2013 ontstaat door samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt. Om de ACM slagvaardig te laten functioneren, wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium m.b.t. het markttoezicht van de ACM te vereenvoudigen. Eén van de voorstellen

 10. Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie

  NARCIS (Netherlands)

  Eizing, A.; Aarnink, A.J.A.

  1996-01-01

  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op

 11. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 12. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek | Boshoff ...

  African Journals Online (AJOL)

  A lecture on hermeneutics by Adrianus van Seims This article is the content of a lecture on hermeneutics given by A van Seims. After a few opening words on the introduction to the lecture and its content, the presentation is reproduced in its entirety. Van Seims considers that hermeneutics is concerned not only with ...

 13. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Lilian Vloet; J. Schouten; N. Stevens; A. Rensen; A. Willems; F. Zeegers

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische

 14. Kwaliteitskosten door niet nuchter afleveren van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.

  1998-01-01

  Voor het maken en verkopen van kwaliteitsham moet de vleeskwaliteit van het karkas na het slachten goed zijn. De vleesvarkenshouder speelt een belangrijke rol in het vormen van de juiste omstandigheden voor het verkrijgen van de gewenste vleeskwaliteit.

 15. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 16. Nederlands pensioenstelsel verre van af

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.

  2008-01-01

  Het Nederlandse pensioenstelsel wordt verblijd met een nieuw type pensioeninstelling, de API (Algemene Pensioeninstelling). In optimale vrijheid moet deze kunnen functioneren met een toezichtregime dat aansluit op zowel dat van verzekeraars als dat van pensioenfondsen. Het pensioenstelsel is daarmee

 17. Sorption kinetics of TNT and RDX in anaerobic freshwater and marine sediments: Batch studies.

  Science.gov (United States)

  Ariyarathna, Thivanka; Vlahos, Penny; Tobias, Craig; Smith, Richard

  2016-01-01

  Examination of the partitioning of explosives onto sediment in marine environments is critical to predict the toxicological impacts of worldwide explosive-contaminated sites adjacent to estuaries, wetlands, and the coastal ocean. Marine sediments have been identified as sites of enhanced munitions removal, yet most studies addressing these interactions focus on soils and freshwater sediments. The present study measured the kinetics of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) sorption onto 2 marine sediments of varying grain sizes (silt vs sand) and organic carbon (OC) content. Abiotic sediment sorption tests were performed at 23 °C, 15 °C, and 4 °C by spiking TNT and RDX solutions directly into anaerobic sediment slurries. Marine sediments showed significantly higher compound uptake rates (0.30-0.80 h(-1) ) than freshwater silt (0.0046-0.0065 h(-1) ) for both compounds, probably because of lower compound solubilities and a higher pH in marine systems. Equilibrium partition constants are on the same order of magnitude for marine silt (1.1-2.0 L kg(-1) sediment) and freshwater silt (1.4-3.1 L kg(-1) sediment) but lower for marine sand (0.72-0.92 L kg(-1) sediment). Total organic carbon content in marine sediments varied linearly with equilibrium partition constants for TNT and was moderately linear for RDX. Uptake rates and equilibrium constants of explosives are inversely correlated to temperature regardless of sediment type because of kinetic barriers associated with low temperatures. © 2015 SETAC.

 18. Evaluation of the metabolic fate of munitions material (TNT & RDX) in plant systems and initial assessment of material interaction with plant genetic material. Validation of the metabolic fate of munitions materials (TNT, RDX) in mature crops

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fellows, R.J.; Harvey, S.D.; Cataldo, D.A.

  1995-09-01

  The goals of this effort were to confirm and expand data related to the behavior and impacts of munitions residues upon human food chain components. Plant species employed included corn (Zea mays), alfalfa (Medicago sativa). spinach (Spinacea oleraceae), and carrot (Daucus carota). Plants were grown from seed to maturity (70 to 120 days) in a low-fertility soil (Burbank) amended with either {sup 14}C-TNT or {sup 14}C-RDX at which time they were harvested and analyzed for munitions uptake, partitioning, and chemical form of the munition or munition-metabolite. All four of the plant species used in this study accumulated the {sup 14}C-TNT- and RDX-derived label. The carrot, alfalfa, and corn demonstrated a higher percentage of label retained in the roots (62, 73, and 83% respectively). The spinach contained less activity in its root (36%) but also contained the highest TNT specific activity observed (>4600 jig TNT equivalents/g dry wt.). The specific uptake values of RDX for the spinach and alfalfa were comparable to those previously reported for wheat and bean (314 to 590 {mu}g RDX-equivalents/g dry wt. respectively). An exception to this may be the carrot where the specific activity was found to exceed 4200 {mu}g RDX-equivalents/g dry wt. in the shoot. The total accumulation of TNT by the plants ranged from 1.24% for the spinach to 2.34% for the carrot. The RDX plants ranging from 15% for the spinach to 37% for the carrot. There was no identifiable TNT or amino dinitrotoluene (ADNT) isomers present in the plants however, the parent RDX compound was found at significant levels in the shoot of alfalfa (> 1 80 {mu}g/g) and corn (>18 {mu}g/g).

 19. Maatskaplike aspekte van geriatriese sorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Louw

  1979-09-01

  Full Text Available Dit is maar enkele dekades gelede dat Westerse gemeenskappe bewus geword het van die besondere behoeftes van die relatief groot en nog steeds groeiende persentasie bejaardes in hulle midde. Nie alleen het die liggaamlike behoeftes van liggaamlike afgetakelde bejaardes die aandag getrek nie maar die gemeenskappe het ook bewus geword van die maatskaplike behoeftes van ouerwordendes in ’n tydperk wat gekenmerk is deur die dramatiese veranderings in die lewenswyses van ons mense — veranderinge wat in baie opsigte ’n negatiewe invloed gehad het op die lewensomstandighede van ’n groot groep bejaardes. Welsynsbeplanners het besef dat hulle in hulle beplanning spesiale voorsiening moes maak vir die lewensbehoeftes van hierdie groep in die gemeenskap en dat hulle in die verband ’n groot agterstand het om in te haal. Geneeshere wat belang begin stel het in die gesondheidsbehoeftes van bejaardes het ook besef dat gevestigde geneeskundige praktyke geensins voldoen aan die spesifieke behoeftes van ’n groot groep bejaardes nie en dat groot aanpassings gemaak moes word met betrekking tot hulle benaderings en metodes van behandeling van hierdie pasiente.

 20. Effect van Moddus op graszaad

  NARCIS (Netherlands)

  Borm, G.E.L.

  2005-01-01

  Het onderzoek was de eerste jaren gericht op het verkrijgen van een brede toelating van de groeiregulator Moddus in graszaadgewassen en in de laatste jaren op het optimaliseren van de toepassing hiervan. Moddus kan goed worden ingezet in graszaadgewassen, maar het optimale toepassingtijdstip is

 1. Energie- en eiwitbehoefte van schapen

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.J.; Gosselink, J.M.J.

  2006-01-01

  In 2004 is een literatuuronderzoek uitgevoerd om een betere onderbouwing en eventuele aanpassing van de behoeftenormen voor schapen mogelijk te maken. Op basis van deze literatuurstudie is aanpassing van de normen mogelijk. Het rapport levert echter geen ‘kant-en-klare’ voedernormen voor schapen,

 2. Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften

  NARCIS (Netherlands)

  Adriaanse, P.C.; Barkhuysen, T.; Boswijk, P.; Habib, K.; Kruif, C. de; Luchtman, M.J.J.P.; Ouden, W. den; Prechal, A.; Steunenberg, B.; Vervaele, J.A.E.; Voermans, W.J.M.; Vries, S.A. de; Widdershoven, R.J.G.M.

  2008-01-01

  Na een verkennend onderzoek op twaalf beleidsterreinen naar aard, wijze en variatie van de EU/EG-beïnvloeding van nationale handhaving, zijn aan de hand van ‘beïnvloedingsscores’ acht beleidsterreinen geselecteerd voor nadere analyse. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:Hoe is de

 3. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 4. Van de leestafel

  NARCIS (Netherlands)

  Hedrén, M.

  1996-01-01

  Door middel van allo-enzymstudies toont de Zweedse auteur aan dat D. praetermissa een permanente tetraploide hybride is die is ontstaan uit D. incarnata en D. maculata/ fuchsii, een resultaat dat eerdere studies gebaseerd op morfologische eigenschappen ondersteunt. Daarnaast noemt de auteur het

 5. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 6. Beheersing van het Schmallenbergvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Poel, van der W.H.M.

  2013-01-01

  Schmallenbergvirus (SVB) werd in 2011 voor het eerst in Europa gezien en veroorzaakte een epidemie van aangeboren afwijkingen, vooral misvormde ledematen en hersenafwijkingen, bij kalveren en lammeren. Het ging om een niet eerder gevonden virus, dat om die reden aanvankelijk moeilijk onderkend kon

 7. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 8. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 9. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 10. Najaarsteelt van leeuwebek (Antirrhinum)

  NARCIS (Netherlands)

  Krogt, van der T.M.

  1982-01-01

  Een sortiment handelsrassen dat ook in de voorjaarsteelt gebruikt wordt, is getoetst op de gebruiksmogelijkheden in het najaar. Met enkele kultivars is een temperatuurproef gedaan. In de twee daaropvolgende jaren is een gekombineerde zaaitijden-rassenproef genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van

 11. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 12. Kalibemesting van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere

 13. An evaluation of the environmental fate and behavior of munitions materiel (tetryl and polar metabolites of TNT) in soil and plant systems. Preliminary evaluation of TNT-polar metabolites in plants

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fellows, R.J.; Harvey, S.D.; Cataldo, D.A.

  1993-09-01

  A preliminary study was conducted to elucidate the nature of the polar metabolites reported for plant tissues and xylem exudates following root accumulation of trinitrotoluene. Studies focused on the nature of the proposed conjugates of TNT-residues in xylem exudates of bush beam plants. Use of enzymatic methods failed to demonstrate that the conjugates were carbohydrate based, but acid hydrolysis indicated that the conjugates may be protein based. Of the five polar conjugates isolated from exudates, the presence of aminodinitrotoluene isomers and one unknown TNT residue was demonstrated.

 14. The tolerance efficiency of Panicum maximum and Helianthus annuus in TNT-contaminated soil and nZVI-contaminated soil.

  Science.gov (United States)

  Jiamjitrpanich, Waraporn; Parkpian, Preeda; Polprasert, Chongrak; Laurent, François; Kosanlavit, Rachain

  2012-01-01

  This study was designed to compare the initial method for phytoremediation involving germination and transplantation. The study was also to determine the tolerance efficiency of Panicum maximum (Purple guinea grass) and Helianthus annuus (Sunflower) in TNT-contaminated soil and nZVI-contaminated soil. It was found that the transplantation of Panicum maximum and Helianthus annuus was more suitable than germination as the initiate method of nano-phytoremediation potting test. The study also showed that Panicum maximum was more tolerance than Helianthus annuus in TNT and nZVI-contaminated soil. Therefore, Panicum maximum in the transplantation method should be selected as a hyperaccumulated plant for nano-phytoremediation potting tests. Maximum tolerance dosage of Panicum maximum to TNT-concentration soil was 320 mg/kg and nZVI-contaminated soil was 1000 mg/kg in the transplantation method.

 15. An Anti-C1s Monoclonal, TNT003, Inhibits Complement Activation Induced by Antibodies Against HLA.

  Science.gov (United States)

  Thomas, K A; Valenzuela, N M; Gjertson, D; Mulder, A; Fishbein, M C; Parry, G C; Panicker, S; Reed, E F

  2015-08-01

  Antibody-mediated rejection (AMR) of solid organ transplants (SOT) is characterized by damage triggered by donor-specific antibodies (DSA) binding donor Class I and II HLA (HLA-I and HLA-II) expressed on endothelial cells. While F(ab')2 portions of DSA cause cellular activation and proliferation, Fc regions activate the classical complement cascade, resulting in complement deposition and leukocyte recruitment, both hallmark features of AMR. We characterized the ability of an anti-C1s monoclonal antibody, TNT003, to inhibit HLA antibody (HLA-Ab)-induced complement activation. Complement deposition induced by HLA-Ab was evaluated using novel cell- and bead-based assays. Human aortic endothelial cells (HAEC) were cultured with HLA-Ab and human complement; production of activated complement proteins was measured by flow cytometry. Additionally, C3d deposition was measured on single antigen beads (SAB) mixed with HLA-Ab and human complement. TNT003 inhibited HLA-Ab mediated complement deposition on HAEC in a concentration-dependent manner; C3a, C4a and C5a anaphylatoxin production was also diminished by TNT003. Finally, TNT003 blocked C3d deposition induced by Class I (HLAI-Ab)- and Class II (HLAII-Ab)-specific antibodies on SAB. These data suggest TNT003 may be useful for modulating the effects of DSA, as TNT003 inhibits complement deposition and split product formation generated by HLA-I/II-Ab in vitro. © 2015 The Authors. American Journal of Transplantation Published by Wiley Periodicals, Inc.

 16. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden, van der A.M.A.; Beek, van C.G.E.M.; Boesten, J.J.T.I.; Leistra, M.; Meinardi, C.R.; Puijker, L.M.

  1999-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de omzettingssnelheid

 17. Beoordeling van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone van de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beek CGEM van; Boesten JJTI; Leistra M; Meinardi CR; Puijker LM; LBG

  1994-01-01

  In het MeerJarenPlan-Gewasbescherming van 1991 is de mogelijkheid gegeven om door middel van onderzoek in de verzadigde fase van de bodem aan te tonen dat bestrijdingsmiddelen, die kunnen uitspoelen naar de verzadigde zone, alsnog voor toelating in aanmerking kunnen komen als de

 18. Databank van de lithografische opbouw en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden van de Midden-Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Hebinck, K.A.

  2008-01-01

  In de uiterwaarden zijn de komende decennia veel ingrepen gepland. Een goede kennis van de sedimentatiedynamiek en morfologische ontwikkeling van de uiterwaarden is daarbij een vereiste. Daartoe is een digitale databank (op CD bij dit rapport) opgesteld van de opbouw en geomorfologische ontwikkeling

 19. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 20. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 1. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 2. Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit ; Vergelijking "in situ"-pH-meting met pH-meting in het laboratorium

  NARCIS (Netherlands)

  Reijnders HFR; Boumans LJM; Gast LFL; LBG

  1995-01-01

  In het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is tot 1989 de pH in het laboratorium gemeten. Vanaf 1989 werd de pH "in situ" en in het laboratorium gemeten. Onderzocht is in welke mate resultaten van pH-metingen "in situ" en pH-metingen in het laboratorium van elkaar

 3. Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. A. Labuschagne

  1990-06-01

  Full Text Available Identification of criteria for academic research performance. At South African universities, the achievement of objectives is usually measured in terms of so-called "process criteria" (e.g. pass rates, instead of performance criteria which reflect the quality of academic personnel. Stimulated by the need to identify valid indices of research performance, as a component of academic performance, this study investigated the dimensionality of several criteria, identified from empirical and literature studies. It was found that various valid criteria could be represented by six constructs, viz.: the stature of the researcher as scientist; scientific contributions; enhancement of own profession; community development; participation in research projects; and giving advice to persons or institutions outside the university. Opsomming By Suid-Afrikaanse universiteite word doelwitbereiking gewoonlik aan die hand van sogenaamde "prosesmaat-stawwe" (bv. slaagsyfers in plaas van prestasiemaatstawwe wat die gehalte van akademiese personeel weerspieel, gemeet. Na aanleiding van 'n behoefte aan die identifisering van geldige rigtingwysers vir navorsingsprestasie as 'n komponent van akademiese prestasie, is daar ondersoek ingestel na die dimensionaliteit van verskillende maatstawwe wat vooraf deur middel van empiriese- en literatuurstudies geidentifiseer is. Daar is gevind dat verskeie geldige maatstawwe deur ses konstrukte verteenwoordig word, te wete: die statuur van die navorser as wetenskaplike, wetenskaplike bydraes, uitbouing van eie professie, gemeenskapsontwikkeling, deelname aan navorsingsprojekte en advieslewering aan persone of instellings buite die Universiteit.

 4. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 5. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 6. Leren van ver weg

  NARCIS (Netherlands)

  Switzer, Andrew

  2016-01-01

  Van de week kreeg ik in mijn klushuis in de Bijlmer bezoek over de vloer: een onderzoekster uit het verre São Paulo die samen met collega’s aan een project over zel ouw werkt. Wie aan zel ouw in Brazilië denkt, komt al snel uit op de favela’s en het valt te betwijfelen of er vraag is naar dit soort

 7. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 8. Label-free peptide aptamer based impedimetric biosensor for highly sensitive detection of TNT with a ternary assembly layer.

  Science.gov (United States)

  Li, Yanyan; Zhao, Manru; Wang, Haiyan

  2017-11-01

  We report a label-free peptide aptamer based biosensor for highly sensitive detection of TNT which was designed with a ternary assembly layer consisting of anti-TNT peptide aptamer (peptamer), dithiothreitol (DTT), and 6-mercaptohexanol (MCH), forming Au/peptamer-DTT/MCH. A linear relationship between the change in electron transfer resistance and the logarithm of the TNT concentration from 0.44 to 18.92 pM, with a detection limit of 0.15 pM, was obtained. In comparison, the detection limit of the aptasensor with a common binary assembly layer (Au/peptamer/MCH) was 0.15 nM. The remarkable improvement in the detection limit could be ascribed to the crucial role of the ternary assembly layer, providing an OH-richer hydrophilic environment and a highly compact surface layer with minimal surface defects, reducing the non-covalent binding (physisorption) of the peptamer and non-specific adsorption of TNT onto the electrode surface, leading to high sensitivity, and which can serve as a general sensing platform for the fabrication of other biosensors.

 9. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-04-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 10. Toepassing van finite difference- en finite element methoden voor het oplossen van een aantal stationaire grondwaterstromingsproblemen

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, J.G.

  1977-01-01

  In dit verslag worden de oplossingsmethoden met de bijbehorende zelfontwikkelde FORTRAN computerprogramma's van de volgende stationaire grondwaterstromingsgevallen gegeven: - Analyse van de grondwaterstroming in een horizontaal vlak over een gedeelte van de Astense Aa, waar van plaats tot plaats

 11. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 12. Kansen voor conflictbemiddeling : Verslag van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van conflictbemiddeling

  NARCIS (Netherlands)

  Geveke, Henk; Plant, Ernelies; Thieme, Marianneke; Verberk, Marielle

  1998-01-01

  In opdracht van het Platform ADR, een klankbordgroep en denktank op het gebied van alternatieve geschilbeslechting, is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van een specifieke vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR): conflictbemiddeling (mediation). De onderzoeksopdracht was als volgt: het

 13. Transformation and fate of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) in anaerobic bioslurry reactors under various aeration schemes: implications for the decontamination of soils.

  Science.gov (United States)

  Newcombe, David A; Crawford, Ronald L

  2007-12-01

  Energetic compounds have been used in a variety of industrial and military applications worldwide leading to widespread environmental contamination. Many of these compounds are toxic and resist degradation by oxidative enzymes resulting in a need for alternative remediation methods. It has been shown that trinitrotoluene (TNT)-contaminated soil subjected to treatment in strictly anaerobic bioreactors results in tight binding of TNT transformation products to soil organic matter. The research presented here examined the fate of TNT and its metabolites in bioreactors under three different aeration regimes. In all treatment regimes, the typical metabolites of aminodinitrotoluenes and diaminonitrotoluenes were observed prior to irreversible binding into the soil fraction of the slurry. Significant transformation of TNT into organic acids or simple diols, as others report in prior work, was not observed in any of the treatments and is an unlikely fate of TNT in anaerobic soil slurries. These results indicate that aeration does not dramatically affect transformation or fate of TNT in reactor systems that receive a rich carbon source but does affect the rate at which metabolites become tightly bound to the soil. The most rapid transformations and lowest redox potentials were observed in reactors in which an aerobic headspace was maintained suggesting that aerobes play a role in establishing conditions that are most conducive to TNT reduction.

 14. Chloroplast DNA haplotype samenstelling van eikenopstanden (categorie "van bekende origine") van de Rassenlijst van Bomen; een aanvullende methode voor identificatie van autochtoniteit

  NARCIS (Netherlands)

  Buiteveld, J.; Boerwinkel, M.C.; Bovenschen, J.; Kranenborg, K.G.; Vries, de S.M.G.

  2005-01-01

  Tegenwoordig kan autochtoon materiaal op de Rassenlijst van Bomen geplaatst worden in de categorie `van bekende origine¿ en heeft daardoor een `officiële¿ status. Identificatie van autochtone opstanden blijft echter nog een lastige zaak. Momenteel worden autochtone opstanden geïdentificeerd met de

 15. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 16. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 17. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 18. Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit : Quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Elzinga, Hanny; Groenewoud, Jan; Ike, Paul; Loth, Betram; Reitsma, Sieuwke; Schotanus, Janke; Schuurman, Mieke; Steur, Jessica

  2015-01-01

  In het kader van dit onderzoek is een quickscan (15 vragen) opgesteld met als doel die informatie te verzamelen die nodig is om een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van een cursus (vak). De quickscan is gebaseerd op literatuuronderzoek en best practices van de faculteiten van de

 19. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 20. Antenna loading and electron heating experiments of ICRF wave in TNT-A tokamak

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shinohara, Shunjiro; Asakura, Nobuyuki; Naito, Masahiro; Miyamoto, Kenro

  1984-01-01

  Antenna loading resistance and electron heating effects of ICRF wave were investigated in TNT-A tokamak. Lodaing resistance increased with the mean plasma density and decreased with the input power. The effect of the distance between the plasma and antenna surface on loading resistance was studied and had good agreements with the calculated results. The increase in the soft Xray emissivity was larger in the presence of ion-ion hybrid and/or ion cyclotron resonance layer in the plasma than that in the absence of them. With the absorbed power up to two times of the ohmic power, the central electron temperature increased by 20%, the soft Xray emissivity increased by 80% and the mean plasma density decreased by 10%, while the total radiation loss increased slightly (by 15%). (author)

 1. Barcode van DNA. Democratisering van de taxonomie door digitaal identificatiesysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, F.T.

  2011-01-01

  Het herkennen van biologische soorten aan de hand van een gestandaardiseerde DNA-barcode heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Gedreven door aan de ene kant de biodiversiteitscrises en de mogelijke global change, en aan de andere kant zowel razendsnelle technologische vooruitgang als ook

 2. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 3. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 4. Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; Brandsema PS; Lodder WJ; de Roda Husman AM; Schalk JAC; van der Aa NGFM; IMG; LZO; EPI

  2009-01-01

  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila optreden. Als er dan geen maatregelen worden

 5. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 6. Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: de aanpak van DSM

  NARCIS (Netherlands)

  van Rinsum, M.; den Dekker, R.; Maas, V.

  2011-01-01

  Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatiemeetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun

 7. Stabilisatie en samenstelling van het glycosidenmengsel van Folia digitalis

  NARCIS (Netherlands)

  Tattje, Derk Hendrik Evert

  1952-01-01

  Na een korte inleiding wordt een omschrijving van het begrip stabilisatie gegeven en besproken hoe deze stabilisatie, dit is het irreversibel inactiveren van de enzymen, in het algemeen tot stand kan worden gebracht. Tevens wordt nagegaan of ook door verschillende oplosmiddelen reeds bij gewone

 8. Verzuring van bodem en grondwater als gevolg van atmosferische depositie

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeks, J.

  1983-01-01

  In het kader van de Tweede-Kamer-rapportage over verzuring door atmosferische depositie heeft het ICW een bijdrage geleverd aan het deelrapport over effecten op bodem en grondwater. Deze ICW-notitie is hier nu nader uitgewerkt, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de methode om effecten van

 9. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die

  African Journals Online (AJOL)

  agv regeringsoptrede nie.39. Siotsom. In die geskiedenis van die Unieverdedigings- mag word die gebeure random die 1914-staking oorskadu deur die Rebellie en Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wereldoorlog. Tog was dit 'n belangrike mylpaal in die geskiedenis van die organisasie, omdat dit sy eerste optrede ...

 10. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 11. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de

 12. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  70. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde beroepsvroue *. Martha Kok en Priscilla Botha. ABSTRACT. The purpose of this research is to understand and describe the context in which career women choose, purchase and use convenience food (CF). A person is rarely isolated from or unaffected by.

 13. De beoordeling van arbeidsongeschiktheid in Engeland

  NARCIS (Netherlands)

  Zuidam, W.; Cremer, R.; Brenninkmeijer, V.; Boer, W. de

  2003-01-01

  In het kader van een studie naar verschillende vormen van claimbeoordeling in 14 landen bezochten Wendy Zuidam en Roel Cremer Engeland om daar de privaat uitgevoerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in kaart te brengen. In dit artikel wordt verslag gedaan van hun bevindingen.

 14. Medische begeleiding produktiepersoneel uit oogpunt van produktbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Boot R; Bremer VHP; Hannik CA; Middelkoop-Selman YB; van Steenis G

  1986-01-01

  Dit rapport bevat globale richtlijnen betreffende gezondheidsaspecten van personeel, binnen het RIVM betrokken bij de bereiding van biologische prudkten voor humane toepassing, gericht op bescherming van deze produkten. In het rapport : a) wordt het betreffende produktiepersoneel (PP) nader

 15. Genetiese parameters van speenkafrf^ eienskappe by ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genetiese en. Omgewingsparameters van 'n VIeisraskudde. Ph.D.-tesis,. Univ. van die Oranje-Vrystaat. VAN MARLE, J., 1964. Untersuchungen tiber Einfltisse von. Umwelt und Erbanlage auf die Gewichtsentwicklung von. Fleischrinden unter extensiven Weidebedingungen der. Versuchstation Armoedsvlakte in Stidafrika.

 16. 3D-computersimulatie van het verhardingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk, van R.J.; Brouwers, H.J.H.

  2000-01-01

  De ontwikkeling van geavanceerde meettechnieken heeft het mogelijk gemaakt de structuur van cement en zijn hydratatieproducten te volgen en zo meer inzicht te krijgen in het ingewikkelde hydratatieproces. De beschikbaarheid van rekenkracht en vernieuwde kennis over de hydratatieproducten en

 17. Effectiviteit van markting management support systemen

  NARCIS (Netherlands)

  G.H. van Bruggen (Gerrit); A. Smidts (Ale); B. Wierenga (Berend)

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste

 18. Afscheid van de stapelmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 19. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 20. Overleving van pathogenen bij mestverwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksma, P.; Rutjes, S.; Aarnink, A.J.A.; Blaak, H.; Buisonjé, de F.E.

  2016-01-01

  In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar

 1. Die binding van die konfessie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Coetzee

  1970-05-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 2. Fractioneren van gras en luzerne

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  1998-01-01

  Gewasfractionering is de mechanische scheiding van gewassen in een aantal fracties voor een betere benutting van het oorspronkelijke materiaal. Het is een proces waarbij de bladrijke plant sterk gekneusd en samengeperst wordt. Hierdoor ontstaat een relatief eiwitrijke en een vezelarme sapfractie en

 3. DIE GESKIEDENIS VAN AFDELING LOGISTIEK

  African Journals Online (AJOL)

  1 Aug 1978 ... dan ook aangebied, Agv die probleem wat ont- staan het met die gebrek aan goedgekeurde poste vir die Afdeling en as gevolg van die ver- wagte vertraging met die ondersoek van die. DOS-span, het die Afdeling Logistiek en Afde- ling Personeel oorleg gepleeg en laasgenoemde het ingestem dat die ...

 4. prosesseringsmetodes op die voedingswaarde van

  African Journals Online (AJOL)

  gebring is, kon geen betekenisvolle verskille tussen die drie monsters gevind word nie. Volgens Opstvedt (1976) kan ME waardes ook dien as 'n kriteria van proteien- kwaliteit, hoofsaaklik a.g.v. die verhoogde stikstofuit- skeiding in die urine wat sal plaasvind a.g.v. beskadiging van aminosure. De Groote (1968) het gevind ...

 5. De stijl van gewoon proza

  NARCIS (Netherlands)

  Fagel-de Werd, Suzanne

  2015-01-01

  Ook gewóón proza heeft stijl. Dat is de argumentatieve stelling die in de titel van dit proefschrift verborgen zit. Vaak wordt stijl gelijkgesteld met het gebruik van stijlfiguren en wordt daarnaast aangenomen dat er dus ook zoiets bestaat als proza zonder stijl. Dat ook ‘gewoon’ proza stijl heeft

 6. Integrale diergezondheid : beheersing van leverbot

  NARCIS (Netherlands)

  Neijenhuis, F.; Verkaik, J.C.; Verwer, C.M.; Smolders, E.A.A.; Wagenaar, J.P.

  2014-01-01

  Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van melkvee en andere herkauwers. Bestrijding en/of behandeling van leverbot kent de volgende beperkingen: de besmettingscyclus is complex, beschikbare geneesmiddelen zijn in Nederland nagenoeg niet inzetbaar bij dieren die

 7. De materiaaleigenschappen van houtachtige materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuilen, J.W.G. van de

  2000-01-01

  Naast gezaagd hout en gelamineerd hout is een uitgebreid palet aan houtachtige (plaat)materialen ontwikkeld, waarvan triplex en Oriented Strand Board tot de meest gebruikte behoren. Een van de eerste typen plaatmateriaal ontwikkeld op basis van hout is triplex. Daarna zijn vele typen platen

 8. De prijsgevoeligheid van huishoudelijk watergebruik.

  NARCIS (Netherlands)

  Kooreman, P.

  1993-01-01

  Het kabinet wil het mogelijk maken dat huishoudens een rekening krijgen voor waterverbruik, rioolrechten en zuiveringsheffing. De hoogte van die rekening moet geheel afhankelijk zijn van de hoeveelheid water die het huishouden verbruikt. De achterliggende gedachte hierbij is dat dit mensen ertoe zal

 9. Aernout van Buchel in Napels

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, Jan; Kemper, J.A.R.

  2012-01-01

  Aernout van Buchel a Napoli Il 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius) da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità. Fin da

 10. Huisverkoop van biologisch vlees : handboek

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der C.H.T.M.

  2005-01-01

  Voor biologische boeren die willen beginnen met de verkoop van biologisch vlees aan huis, is het 'Handboek Huisverkoop Biologisch Vlees' samengesteld. Het handboek bevat o.a. marketingtips en een overzicht van de wet- en regelgeving. Het is opgesteld door Wageningen UR in samenwerking met Biologica

 11. Management control van ondersteunende diensten

  NARCIS (Netherlands)

  Vosselman, E.G.J.

  1996-01-01

  In dit artikel worden alternatieve inrichtingstypen van ‘management control’-systemen voor ondersteunende (facilitaire) diensten algeleid. Daaraan voorafgaand wordt de ‘management control’-functie in algemene zin beschreven. Het oorspronkelijke ‘management control’ raamwerk van Anthony (1988) wordt

 12. Meningen van kinderen over natuurverlies

  NARCIS (Netherlands)

  Mabelis, A.A.

  1999-01-01

  Ongeveer 400 leerlingen van basisonderwijs en middelbaar onderwijs (MAVO en MAVO/VBO) in de regio Amerongen-Veenendaal werden geenqueteerd over hun gevoelens m.b.t. natuurverlies (uitsterven van soorten; bossterfte) en milieuverontreiniging (water-, bodem- en luchtverontreiniging; kernramp). Verder

 13. Sites and diffusion of probe atoms on surfaces. Measured after soft-landing ion deposition.

  NARCIS (Netherlands)

  Laurens, Christiaan Rudolf

  1997-01-01

  Dit proefschrift beschrijft onderzoek naar het gedrag van geisoleerde atomen op metaaloppervlakken. Er zijn twee systemen bestudeerd: indiumatomen op een koperoppervlak en zilveratomen op een zilveroppervlak. De metingen zijn verricht met behulp van een vrij exotische meettechniek, namelijk

 14. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 15. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 16. Graphene-based electrochemical sensor for detection of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) in seawater: the comparison of single-, few-, and multilayer graphene nanoribbons and graphite microparticles.

  Science.gov (United States)

  Goh, Madeline Shuhua; Pumera, Martin

  2011-01-01

  The detection of explosives in seawater is of great interest. We compared response single-, few-, and multilayer graphene nanoribbons and graphite microparticle-based electrodes toward the electrochemical reduction of 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). We optimized parameters such as accumulation time, accumulation potential, and pH. We found that few-layer graphene exhibits about 20% enhanced signal for TNT after accumulation when compared to multilayer graphene nanoribbons. However, graphite microparticle-modified electrode provides higher sensitivity, and there was no significant difference in the performance of single-, few-, and multilayer graphene nanoribbons and graphite microparticles for the electrochemical detection of TNT. We established the limit of detection of TNT in untreated seawater at 1 μg/mL.

 17. Environmental Behavior and Fate of Explosives in Groundwater from the Milan Army Ammunition Plant in Aquatic and Wetland Plants. Fate of TNT and RDX

  National Research Council Canada - National Science Library

  Best, Elly

  1998-01-01

  The present study was performed to elucidate the environmental behavior and fate of TNT and RDX in aquatic and wetland plants collected from a field-scale wetland demonstration deployed at Milan Army...

 18. Effect of Simulated Weathering and Aging of TNT in Amended Sandy Loam Soil on Toxicity to the Enchytraeid Worm, Enchytreaeus Crypticus

  National Research Council Canada - National Science Library

  Kuperman, Roman G; Checkai, Ronald T; Simini, Michael; Phillips, Carlton T; Kolakowski, Jan E; Kurnas, Carl W

  2006-01-01

  ...) for the ecological risk assessment of contaminants at Superfund sites. Insufficient information for TNT to generate Eco-SSL for soil invertebrates has necessitated standardized toxicity testing to fill the data gap...

 19. Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

  OpenAIRE

  Wouters, Jan

  2011-01-01

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgest...

 20. Overzicht van de onderzoekresultaten van kroketten, bitterballen en frikandellen van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.

  1987-01-01

  In 1986 werden in opdracht van de AID 54 monsters frikandellen en 237 monsters kroketten en bitterballen door het RIKILT onderzocht op de eisen, zoals die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsverordening Kroketten, Bitterballen en Frika(n)dellen. In dit verslag zijn de analyseresultaten van deze monsters

 1. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 2. Pengaruh Tandem Booster TNT Terhadap Kecepatan Detonasi Campuran Bahan Peledak Tepung Kalium Klorat, Sulfur Dan Aluminium Sebagai Bahan Peldak High Explosive

  OpenAIRE

  Tarigan, Tarsim

  2010-01-01

  There are a research on velocity of detonation explosives from Improvised Bomb with potassium chlorate, sulfur and aluminum with a composition of 65:20:15% (weight / weight), 70 mesh, galvanized pipes and containers with some blasting mechanism, starts with an explosion that ignite by a improvise detonator, factory detonator without a booster, factory detonator with a tandem booster TNT, and TNT booster modifications by adding a layer of Pb plate and make a cavity between the main booster ch...

 3. A Literature Review - Problem Definition Studies on Selected Toxic Chemicals. Volume 3. Occupational Health and Safety Aspects of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)

  Science.gov (United States)

  1978-04-01

  crude liver extract, yellow bone marrow extract, a high vitamin (C and B complex) and high caloric diet . However, in spite of intensive treatment, the...protein-rich diet . . . . . 40 B. Effect of Other Food Additives . . . . . . . . . . . 40Si. Vitamin C . . . . . . ... . . . . . . . .. .. 40 ii...uncommon. Hassman (86) in 1971, in a review article about TNT reported that both hypo - and hyper-menorrhea occur in women exposed to TNT. f

 4. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 5. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van, M.; Barneveld, van, E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 6. Stroming en samenstelling van de sprengen en het grondwater van de Veluwe in 1996; een vergelijking met de toestand van 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Meinardi CR; LBG

  1999-01-01

  Monsters water uit sprengen en grondwater van de Veluwe zijn onderzocht op concentraties van hoofdcomponenten en van microcomponenten (bepalingen door NITG). Onderzoek is gedaan ter bepaling van verblijftijden in de bodem van grondwater en van het water in sprengen. De intrekgebieden van de

 7. Retrotransposons of the Tnt1B family are mobile in Nicotiana plumbaginifolia and can induce alternative splicing of the host gene upon insertion.

  Science.gov (United States)

  Leprinc, A S; Grandbastien, M A; Christian, M

  2001-11-01

  Active retrotransposons have been identified in Nicotiana plumbaginifolia by their ability to disrupt the nitrate reductase gene in chlorate-resistant mutants selected from protoplast-derived cultures. In mutants E23 and F97, two independent insertions of Tnp2, a new retrotransposon closely related to the tobacco Tnt1 elements, were detected in the nitrate reductase gene. These two Tnp2 elements are members of the Tnt1B subfamily which shows that Tnt1B elements can be active and mutagenic in the N. plumbaginifolia genome. Furthermore, these results suggest that Tnt1B is the most active family of Tntl elements in N. plumbaginifolia, whereas in tobacco only members of the Tnt1A subfamily were found inserted in the nitrate reductase gene. The transcriptional regulations of Tnp2 and Tnt1A elements are most probably different due to non-conserved U3 regions. Our results thus support the hypothesis that different Nicotiana species contain different active Tntl subfamilies and that only one active Tntl subfamily might be maintained in each of these species. The Tnp2 insertion found in the F97 mutant was found to be spliced out of the nitrate reductase mRNA by activation of cryptic donor and acceptor sites in the nitrate reductase and the Tnp2 sequences respectively.

 8. Omkering van de bewijslast: knelpunten in de regeling en bij de toepassing van de omkering van de sanctie (deel I)

  NARCIS (Netherlands)

  Okhuizen, E.C.G.

  2013-01-01

  De omkering van de bewijslast als processuele sanctie op het niet nakomen van de aangifteplicht en de daaraan verbonden bijkomende verplichtingen lijken niet weg te denken uit ons belastingrecht. De sanctie kwam al voor in de fiscale wetgeving die dateert van vóór de invoering van de Algemene wet

 9. Ontwateren van zeugenmest door middel van omgekeerde osmose

  NARCIS (Netherlands)

  Thelosen, J.; Gastel, van J.; Cuyck, van J.

  1992-01-01

  In periodiek nummer 1 (februari 1991) is het proces van omgekeerde osmose reeds beschreven. In het kort komt omgekeerde osmose op het volgende neer: de te ontwateren vloeistof wordt onder hoge druk (55 bar) door filterbuizen gepompt.

 10. Verteerbaarheid van katoensaadbevattende diete en die effek van ...

  African Journals Online (AJOL)

  , 15 and 20% whole cottonseed respectively, was determined in sheep at a feeding level of ... Die skynbare verteerbaarheid van droe materie (DM), organiese materie (OM), totale ruproteien (TRP), ruvesel (RV), neutraalbestande vesel (NBV), ...

 11. 'n Kwalitatiewe ondersoek na die invloed van aspekte van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  S Blignaut

  ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 26: No1, 1998. 15 ...... van byvoorbeeld die televisie en gedrukte media 'n invloed op die .... fashion promotion and advertising. New York. ... Consumer behaviour to-.

 12. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed op de ziektegevoeligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven heeft betrekking op de relatie tussen het calciumgehalte in de knol en het optreden van de ziekten Fusarium spp, Helminthosporium solani, Phytophthora infestans en Erwinia spp.

 13. Achtergrondconcentraties van 17 sporenmetalen in het grondwater van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Fraters B; Boumans LJM; Prins HP; LBG

  2002-01-01

  Er worden achtergrondconcentraties gegeven van 17 sporenmetalen in het grondwater in Nederland. De drie typen achtergrondconcentraties die onderscheiden worden, zijn: natuurlijk, semi-natuurlijk en regionaal. De natuurlijke achtergrondconcentratie is de concentratie zoals die gemeten zou worden op

 14. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 15. Effecten van wintergewassen op verliezen en benutting van stikstof bij de teelt van snijmaos; verslag van onderzoek op ROC Aver-Heino tussen voorjaar 1991 en najaar 1994

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schröder, J.J.; Holte, ten L.; Groot, de W.J.M.

  1995-01-01

  Tussen 1988 en 1994 is onderzoek verricht naar de effecten van wintergewassen (winterrogge en onderzaai van gras) op de verliezen en benutting van stikstof bij continuteelt van snijmaos op zandgrond. Gemiddeld over de gehele onderzoeksperiode nam zowel rogge als gras 30-40 kg/ha op in de

 16. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 17. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 18. Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Wever, A.C.; Borm, G.E.L.

  2003-01-01

  Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe

 19. De kern van HRM. - 2e dr.

  NARCIS (Netherlands)

  Verburg, R.; den Hartog, D.

  2008-01-01

  In dit boek staat de kern van HRM centraal. Op basis van praktijkvoorbeelden, toonaangevende internationale publicaties en onderzoek in Nederland worden essentiële thema's van HRM belicht. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De oorsprong van HRM - De veranderende relatie tussen werkgever

 20. Numerieke simulatie van de blastbelasting op vlucht MH17 van Malaysia Airlines als gevolg van de detonatie van een gevechtslading (U)

  NARCIS (Netherlands)

  2015-01-01

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt de crash van vlucht MH17 van Malaysia Airlines die plaatsvond op donderdag 17 juli 2014 in de regio Donetsk (Oekraïne). De OVV wil een duidelijk beeld geven van de oorzaak van de crash. Een mogelijke oorzaak is fatale schade aan het vliegtuig als

 1. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1992-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke invoering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en

 2. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Krooshof, G.H.; Kester, H.C.M.; Burgers, K.; Benen, J.A.E.

  2003-01-01

  In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2)

 3. Die teologiese arbeid van Antonius HJ Gunneweg

  African Journals Online (AJOL)

  En dis 'n klein treetjie van klagte na aanklag en na protes teen die gode, die heersers wat die mens vernietig deur hom oor sy ware lewe te bedrieg. Die ideologie eis dan ook dienooreenkomstig die bevryding en emansipasie van die mens van die gode en van God (1983: 118—119). Volgens die Jahwis is dit die slang wat, ...

 4. De polders van Nederland: een geologisch succesverhaal?

  NARCIS (Netherlands)

  Cohen, K.M.

  Overal in Nederland is de gesteldheid van de ondergrond het gevolg van landschapsvorming door de natuur, en van bedoelde en onbedoelde acties door de mens. Dat is nog eens extra waar in de poldergebieden van de kustvlakte en het rivierengebied. Al in de Romeinse tijd lagen daar lokaal de nodige

 5. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 6. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 7. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Die artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 8. De fysiologische tremor van de hand

  NARCIS (Netherlands)

  Weerden, Tiemen Willem van

  1989-01-01

  Bij het innemen van een houding, zoals het willekeurig horizontaal gestrekt houden van de hand, vertoont het betrokken lichaamsdeel kleine fluctuaties in positie: de fysiologische tremor. Het doel van het proefschrift is, naast een beschrijving van het fenomeen, inzicht te geven in de oorzakelijke

 9. Stabiliteit van drijvende lichamen; anti-slingertanks

  NARCIS (Netherlands)

  Bourgingnon, G.P.

  1980-01-01

  Het dempen van de slingerbewegingen (roll) van een drijvend lichaam door middel van tanks met een vrije vloeistofoppervlakte. In de scheepsbouwkunde is vrij veel bekend over het toepassen van anti-slingertanks. De anti-slingertank, die ook dempt bij een stilliggend schip (in tegenstelling tot

 10. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  In 1933 belas Rykskanselier. Hitler vir. Goering, Minister van Lugvaart, in die geheim met die skepping van die Luftwaffe. Die basis in Rusland is gesluit en toekomstige vlieeniers is nou in die geheim na Italie waar hulle elke aspek van moderne oorlog- voering oefen en die Blitzkrieg-gedagte, deur op ondersteuning van 'n.

 11. Biobrood van eigen bodem: een ketenproject

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, R.; Bakker, den A.; Derksen, V.; Kruiger, K.; Maassen, J.; Osman, A.M.; Schepers, H.E.

  2008-01-01

  In 2007 is het ketenproject “Biobrood van eigen bodem” uitgevoerd in het kader van het coinnovatieprogramma biologische afzetketens. Het betrof een samenwerkingsproject van een aantal ketenpartijen uit de biologische broodketen en een aantal kennisinstellingen. Het doel van het project was gericht

 12. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 13. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 14. Tranen van bloed : Het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629

  NARCIS (Netherlands)

  Cauwer, de Peter

  2008-01-01

  Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de

 15. Detectie van Meloidogyne spp. in grondmonsters - een vergelijking van twee technieken

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhuizen, P.T.M.; Schoemakers, N.; Vos, J.; Versteegen, F.; Landeweert, R.; Karssen, G.

  2007-01-01

  Hier volgen de samenvattingen van de bijeenkomst van 20 maart 2007 van de KNPV-werkgroep Meloidogyne. 1) Kwantitatieve multiplexdetectie van aaltjes; 2). Meloidogyne chitwoodi en M. fallax: vergelijking visuele beoordeling en Taqman-PCR aan pootaardappelen; 3) Detectie van Meloidogyne spp. in

 16. Fabrication of L-cysteine-capped CdTe quantum dots based ratiometric fluorescence nanosensor for onsite visual determination of trace TNT explosive

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Qian, Jing; Hua, Mengjuan [School of Chemistry and Chemical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013 (China); Wang, Chengquan [Changzhou College of Information Technology, Changzhou 213164 (China); Wang, Kan; Liu, Qian; Hao, Nan [School of Chemistry and Chemical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013 (China); Wang, Kun, E-mail: wangkun@ujs.edu.cn [School of Chemistry and Chemical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013 (China)

  2016-11-23

  New strategies for onsite determination of trace 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) explosives have become a research hotspot for homeland security needs against terrorism and environmental concerns. Herein, we designed a ratiometric fluorescence nanohybrid comprising 3-mercaptopropionic acid-capped green-emitting CdTe quantum dots (gQDs) encapsulated into SiO{sub 2} sphere and L-cysteine (Lcys)-capped red-emitting CdTe QDs (rQDs) conjugated onto SiO{sub 2} surface. The surface Lcys can be used as not only the stabilizer of the rQDs but also the primary amine provider which can react with TNT to form Meisenheimer complexes. Without any additional surface modification procedure, the fluorescence of rQDs equipped with Lcys was selectively quenched by TNT because electrons of the rQDs transferred to TNT molecules due to the formation of Meisenheimer complexes. Meanwhile, the embedded gQDs always remained constant. Upon exposure to increasing amounts of TNT, the fluorescence of rQDs could be gradually quenched and consequently the logarithm of the dual emission intensity ratios exhibited a good linear negative correlation with TNT concentration over a range of 10 nM–8 μM with a low detection limit of 3.3 nM. One can perform onsite visual determination of TNT with high resolution because the ratiometric fluorescence nanosensing system exhibited obvious fluorescence color changes. This sensing strategy has been successfully applied in real samples and already integrated in a filter paper-based assay, which enables potential fields use application featuring easy handling and cost-effectiveness. - Highlights: • A facile strategy for preparing Lcys-capped rQDs based hybrid spheres was reported. • Lcys serves as the stabilizer of rQDs and primary amine provider to react with TNT. • One can perform onsite visual determination of TNT by using such probe. • The nanosensor exhibited a wide linear range and a low detection limit. • This sensing strategy can be fully

 17. Kroniek van de intellectuele eigendom

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2015-01-01

  Het online doorverkopen en uitlenen van e-books is omstreden. De thuiskopieheffing blijft een kostbaar hoofdpijndossier. Een parodie vereist een humoristische bedoeling. Onpersoonlijke geschriften en verweesde werken zijn niet meer beschermd. Een stoel is geen merk, maar een winkelinrichting

 18. Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den A.P.

  1996-01-01

  Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers

 19. Gezondheidsaspecten van Legionella in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; de Roda Husman AM; MGB

  2004-01-01

  Legionella pneumophila is een veroorzaker van ernstige longontsteking bij mensen. Legionella bacterien blijken overal in waterige milieus aanwezig te zijn. Met name in kunstmatige waterige milieus kunnen mensen blootgesteld worden aan aerosolen waarin Legionella aanwezig is. Dit beknopte

 20. Tandem Van de Graaff facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Completed in 1970, the Tandem Van de Graaff facility was for many years the world's largest electrostatic accelerator facility. It can provide researchers with beams...

 1. Gentegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Riette Ruthven

  word bespreek asook daardie vakwoordeboeke wat op aanleerders van sowel 'n taal as die vak gerig is. ... Abstract: Integrated Dictionary Use of Specialised Dictionaries for Learn- ers. ...... Applied Language Studies 25(3): 319-331. Gouws ...

 2. First steps towards a validation of the new burnup and depletion code TNT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herber, S.C.; Allelein, H.J. [RWTH Aachen (Germany). Inst. for Reactor Safety and Reactor Technology; Research Center Juelich (Germany). Inst. for Energy and Climate Research - Nuclear Waste Disposal and Reactor Safety (IEK-6); Friege, N. [RWTH Aachen (Germany). Inst. for Reactor Safety and Reactor Technology; Kasselmann, S. [Research Center Juelich (Germany). Inst. for Energy and Climate Research - Nuclear Waste Disposal and Reactor Safety (IEK-6)

  2012-11-01

  In the frame of the fusion of the core design calculation capabilities, represented by V.S.O.P., and the accident calculation capabilities, represented by MGT(-3D), the successor of the TINTE code, difficulties were observed in defining an interface between a program backbone and the ORIGEN code respectively the ORIGENJUEL code. The estimation of the effort of refactoring the ORIGEN code or to write a new burnup code from scratch, led to the decision that it would be more efficient writing a new code, which could benefit from existing programming and software engineering tools from the computer code side and which can use the latest knowledge of nuclear reactions, e.g. consider all documented reaction channels. Therefore a new code with an object-oriented approach was developed at IEK-6. Object-oriented programming is currently state of the art and provides mostly an improved extensibility and maintainability. The new code was named TNT which stands for Topological Nuclide Transformation, since the code makes use of the real topology of the nuclear reactions. Here we want to present some first validation results from code to code benchmarks with the codes ORIGEN V2.2 and FISPACT2005 and whenever possible analytical results also used for the comparison. The 2 reference codes were chosen due to their high reputation in the field of fission reactor analysis (ORIGEN) and fusion facilities (FISPACT). (orig.)

 3. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 4. Mediamonitering in die bestuur van korporatiewe beeld

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.Comm. Die waarde van hierdie ondersoek hou verband met die bemarking van 'n onderneming en die handhawing van 'n mededingende voordeel deur die projektering van 'n positiewe beeld (Anon., 1995a:92; Bateman & Zeithaml, 1993:75; Caminiti, 1992:50; Kotler & Armstrong, 1991:240). Hierdie aspek neem toe in belangrikheid soos wat die besigheidsmilieu in Suid-Afrika verander, veral wat betref die toetrede van buitelandse maatskappye tot die Suid-Afrikaanse mark.

 5. Van Hove singularities revisited

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dzyaloshinskii, I.

  1987-07-01

  Beginning with the work of Hirsch and Scalapino the importance of ln 2 -Van Hove singularity in T c -enhancement in La 2 CuO 4 -based compounds was realized, which is nicely reviewed by Rice. However, the theoretical treatment carried out before is incomplete. Two things were apparently not paid due attention to: interplay of particle-particle and particle-hole channels and Umklapp processes. In what follows a two-dimensional weak coupling model of LaCuO 4 will be solved exactly in the ln 2 -approximation. The result in the Hubbard limit (one bare charge) is that the system is unstable at any sign of interaction. Symmetry breaking moreover is pretty peculiar. Of course, there are separate singlet superconducting pairings in the pp-channel (attraction) and SDW (repulsion) and CDW (attraction) in the ph-channel. It is natural that Umklapps produce an SDW + CDW mixture at either sign of the interaction. What is unusual is that both the pp-ph interplay and the Umklapps give rise to a monster-coherent SS + SDW + CDW mixture, again at either sign of the bare charge. In the general model where all 4 charges involved are substantially different, the system might remain metallic. A more realistic approach which takes into account dopping in La-M-Cu-O and interlayer interaction provides at least a qualitative understanding of the experimental picture. 10 refs, 5 figs

 6. SLAM in a van

  Science.gov (United States)

  Binns, Lewis A.; Valachis, Dimitris; Anderson, Sean; Gough, David W.; Nicholson, David; Greenway, Phil

  2002-07-01

  We have developed techniques for Simultaneous Localization and Map Building based on the augmented state Kalman filter, and demonstrated this in real time using laboratory robots. Here we report the results of experiments conducted out doors in an unstructured, unknown, representative environment, using a van equipped with a laser range finder for sensing the external environment, and GPS to provide an estimate of ground truth. The goal is simultaneously to build a map of an unknown environment and to use that map to navigate a vehicle that otherwise would have no way of knowing its location. In this paper we describe the system architecture, the nature of the experimental set up, and the results obtained. These are compared with the estimated ground truth. We show that SLAM is both feasible and useful in real environments. In particular, we explore its repeatability and accuracy, and discuss some practical implementation issues. Finally, we look at the way forward for a real implementation on ground and air vehicles operating in very demanding, harsh environments.

 7. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 8. The value of T/NT in FDG imaging with a coincidence camera for diagnosis of pulmonary nodules and mass lesions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sun Da; Zhan Hongwei; Xu Wei; Ye Xiaojuan; Liu Qichang

  2004-01-01

  Objectives: To assess the value of T/NT in FDG imaging with a coincidence camera for diagnosis of pulmonary nodules and mass lesions. Methods: 18F-FDG imaging were performed in 57 patients with a mean age of 62.18 (range from 33 83 years old) for diagnosis of pulmonary nodules and mass lesions using a gamma camera with 1 inch crystal in coincidence mode (Siemens E.comduet). 175 296 MBq (5 8 mci) of 18F-FDG was given by iv on an empty stomach at least for 6 hours, and a whole body imaging without brain and legs was performed after 40 60 minutes. The count rate of target ROI and no-target ROI (T/NT) were calculated as a semiquantative analysis to differentiate malignant from inflammatory lesions. The result was compared with CT, MRI, and/or pathology. Results: The mean value of T/NT in malignant lesions (N=45) in lungs is 4.32 (range 1.61 10.62). But it is 1.52 (range 1.37 1.95) in inflammatory lesions (N=17) in lungs, and 4.09 (range 2.2 7.01) in lung tuberculosis lesions (N=5). In 45 malignant, the value of T/NT is less than 2.0 in only 3 lesions. So the overlapping of T/NT value is very little between malignant and inflammatory lesions. But there is full overlapping of T/NT value between malignant and tuberculosis lesions. Conclusions: Focal pulmonary nodules and mass lesions are commonly encountered in clinical practice, and PET with 18F-FDG has proved to be an accurate noninvasive test for identifying pulmonary malignant lesions. The technique of semiquantity with T/NT is useful to differentiate malignant from inflammatory lesions. But it is invalidate for distinguishing malignant from tuberculosis lesions. (authors)

 9. ‘n Kritiese bespreking van roskam se seining van apartheid as grondslag van die Suid-afrikaanse samelewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. van Loggerenberg

  1963-03-01

  Full Text Available Segregasie is al deur vele ondersoekers histories tot ’n tradisie uit die stigtingsjaar 1652 met die aankoms van Jan van Riebeeck herlei. Roskam sion dit egter as 'n beleid wat veel later aanvaar is. Hy sien dit as beleid wat bepaalde groepe van die bevolking as 'n politieke eenheid, kragtens ’n sosiale hiërargie, van mekaar wil afskei, isoleer. Dit is vir  hom duidelik dat die politieke eenheid van Ordinansie 50 van 1828 nooit werklikheid geword het nie, en die tradisie van blanke heerskappy pas vir liom as heleid beter in die huidige situasic as segregasie. Roskam is dan van oordeel dat ..white supremacy” daarom die juiste en omskrywende betekenis van segregasie is.

 10. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 11. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 12. Resultaten van de proeftuinen van PACT : inclusie door interprofessionele samenwerking in kindvoorzieningen 0-6 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, Jeannette; Balledux, Marielle; Fukkink, Ruben; Spoelstra, Jolanda; van Verseveld, Marloes; van Yperen, Tom

  2018-01-01

  In deze bijdrage worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van de ontwikkelingen in de PACT-proeftuinen om door middel van interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg inclusie van elk kind te realiseren.

 13. Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie-aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Anonymous,

  1941-01-01

  Het doel van deit rapport is vast te stellen hoe het verloop van den prijs van consumptie-aardappelen gedurende den winter en het voorjaar moet zijn om de gemaakte kosten en het verlies aan product goed te maken.

 14. Lange termijneffecten van jeugdparticipatie : Persistente effecten van deelname aan jeugdverenigingen in Nederland en de Verenigde Staten

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, René; Hooghe, Marc; Stolle, Dietlind

  2004-01-01

  Gelet op het belang van primaire socialisatieprocessen, kan men van de verwachting uitgaan dat participatie in jeugdverenigingen persistente effecten zal hebben op latere gedrags- en attitudinale actoren. Deze effecten kunnen zowel verklaard worden vanuit een sociale integratie- (interiorisatie van

 15. Leven en werken van Geert Reinders. De grondlegger van de immunologie.

  NARCIS (Netherlands)

  Bruins, Luitje Hendrik

  1951-01-01

  De levensgeschiedenis van Geert Reinders is het relaas van de vele prestaties, waartoe deze man ondanks een zeer gebrekkige schoolopleiding in staat was. Hij was werkzaam als molenaar, boer, koopman, redger, gemeentesecretaris, secretaris en ontvanger van een groot zijlvest, veeartsenijdeskundige;

 16. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 17. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : Biologische gegevens van bot en milieukritische stoofen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2006-01-01

  In opdracht van RWS-RIKZ werden door het RIVO werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan

 18. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2008 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2009-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn door Wageningen IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters

 19. Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Barneveld, van E.

  2010-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde

 20. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 1. Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.

  2014-01-01

  Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: - het

 2. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  v a k t a a l k w a l i £ i k a s i e s ) neem d i e I n s t i t u t t a l l e take waar ter u i t b r e i d i n g van kennis van die Duitse taal in die buiteland. Sedert 1964 publiseer die. Institut die tydskrif Deutsch als Fremdsprache met die bylae Sprachpraxis, asook 'n handboek met die titel Deutsch - eln Lehrbuch Eur Auslander (Duits.

 3. Bestrijdingsmiddelen en teelten; een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten

  NARCIS (Netherlands)

  Deneer, J.W.

  2003-01-01

  Voor de vijftien landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geonventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij twee van de vijftien onderzochte teelten bleeft de belasting van algen, kreeftachtigen en vissen beneden

 4. Ellis-van Creveld Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Rajendra

  2010-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld syndrome also known as chondroectodermal dysplasia is a rare genetic disorder of the skeletal dysplasia type, first described by Richard WS Ellis and Simon van Creveld in 1940. The syndrome manifests with several skeletal anomalies, oral mucosal and dental anomalies, congenital cardiac defects, nail dysplasia and polydactyly of one or both limbs. It is caused by mutation of EVC1 and EVC2 genes located in a head-to-head configuration on chromosome 4p16, which has been identified as the causative. The EVC phenotype is variable and affects multiple organs. The presence of oral mucosal and dental alterations, like the presence of numerous frenulum, oligodontia, bellshaped anterior teeth, hypoplastic erupted teeth with high-caries index, will confirm the diagnosis of Ellis-van Creveld syndrome and hence its importance to dentists.

 5. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 6. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 7. Proceedings of the second workshop on thermal-non-thermal interactions in solar flares [TNT-II

  International Nuclear Information System (INIS)

  Phillips, K.J.H.

  1989-09-01

  The Second Workshop on the theme of Thermal-Non-thermal Interactions in Solar Flares (TNT-II) was held at Somerville College, University of Oxford, England, during the week of April 10-14, 1989. The keynote address, gave a view of the problems still outstanding with regard to soft and hard X-ray observations of flares. The gathering broke up into four subgroups. The subjects under discussion were: large-scale magnetic field phenomena, flare dynamics, energy release and deposition, and global energy balance. (author)

 8. De werking van de hydro- en acetylverbindingen van kinidine en kinine op het hart van Rana esculenta

  NARCIS (Netherlands)

  Sibie, Johan Dirk

  1942-01-01

  In hoofdstuk I werd een inleiding gegeven betreffende de geschiedenis van de kina en van het begin der kinacultuur op Java, de chemie der kinaälkaloïden en enkele aspecten der pharmacologische werking van de kinaderivaten. ... Zie: Samenvatting

 9. Bereiding van gevriesdroogd cholesterolcalibratie en -controleserum ten behoeve van de Stichting Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse ten behoeve van Epidemiologisch Onderzoek (KCA)

  NARCIS (Netherlands)

  Dreumel; H.J.van; Wikkeling; R.H.; Steentjes; G.M.; Buitenhuis; S.G.; Koedam; J.C.

  1986-01-01

  In het kader van de samenwerking tussen het RIVM en de Stichting KCA (Kwaliteitsbewaking Chemische Analyse t.b.v. Epidemiologisch Onderzoek) werden drie partijen cholesterolserum bereid. Uitgegaan werd van menselijk serum (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). Door uit een deel

 10. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, F.

  2005-01-01

  Maarten van Naarden’s failed mission as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557 In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s

 11. N HERSIENING VAN DIE AFRIKAANSE VERTALING VAN DIE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  aangetoon het, 'n huis in Kapernaum gehad en hierdie geskiedenis speel in Kapernaum of daar digby af. Jesus en sy dissipele het namelik, volgens 6:35 geland by Gennesaret, net suid van Kapernaum Die gevolgtrekking word ondersteun deur Joh. 6:17 waarvolgens die dissi pele na die spysiging op Kapernaum gevaar ...

 12. Die pastorale begeleiding van predikante van die Nederduitse ...

  African Journals Online (AJOL)

  21 Jan 2013 ... Stone, M.F., 1999, Coaching, counselling & mentoring: How to choose & use the right technique to boost employee performance, AMACOM, New York. Strydom, W.A., 2011, 'Pastoraat aan getraumatiseerde kinders in die intensiewesorgeenheid: 'n Gestalt benadering', DD tesis, Universiteit van Suid-. Afrika ...

 13. Stapeling van stigma? Interculturele aspecten van stigma bij psychische problemen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogsteder, M; Veling, Willem; van Weeghel, Jaap; Pijnenborg, Marieke; van 't Veer, Job; Kienhorst, Gerdie

  2015-01-01

  Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak

 14. Invloed van mielieaanvulling en weidruk op produksie van ooie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Massaveranderinge van ooie en lammers met verskillende tipe energieaanvullings op gespaarde wintersuurveld is vir drie opeenvolgende winterseisoene ondersoek in 'n 3 X 2 X 2-faktoriale proefontwerp. Veldkampe is vir 60 dae in Junie tot Augustus bewei teen 3 of 6 kg beskikbare DM/ooi/d. Mieliegraan teen 300 g en ...

 15. De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Eijsackers, H.J.P.

  2008-01-01

  Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie

 16. Die helende krag van regverdige vergifnis, sonder kondonering van ...

  African Journals Online (AJOL)

  22 Jul 2016 ... Scan this QR code with your .... respond to the wrongdoer based on the moral principle of ..... van mag, maar aan die ander kant tree mense wat onreg ervaar ..... One of the achievements of Christian ethics has been to extend.

 17. Effecten van zuurbelasting op de grondwaterkwaliteit van een pyriethoudende ondergrond

  NARCIS (Netherlands)

  Kanb, W.C.J.P.

  1985-01-01

  Onderzoek naar de gevolgen van zure depositie vanuit de atmosfeer beperkt zich in het algemeen tot de bovengrond. Het in deze nota beschreven onderzoek was in het bijzonder gericht op de ondergrond. Essentieel hierbij is, dat de experimenten onder anaërobe omstandigheden zijn uitgevoerd. Het doel

 18. Die funksies en toepassings van retoriese vrae | van der Merwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit kan byvoorbeeld in ekspressiewe funksie aangewend word ter be- klemtoning, ter oorreding en ter uiting van emosies. Hierdie soort vrae kom voor in mondelinge kommunikasie (bv. toesprake, didaktiese redevoering en gemoedelike gesprekvoering) en geskrewe taal (bv. in die media en die letterkunde). Die retoriese ...

 19. De mythe van moederliefde. Geschiedenis van een gevoel.

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pauline Naber

  2014-01-01

  Column over Elisabeth Badinter in Pedagogiek in de Praktijk. 81 (20), 24-27. Er zijn boeken die zo’n diepe indruk maken dat je er weken niet van loskomt. Er zijn boeken die je een wereld intrekken waarvan je het bestaan niet eens vermoedde. Er zijn boeken die een inzicht aandragen dat je leven

 20. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 1. Evaluering van Suid-Afrikaanse protelenbronne: Gebruik van ...

  African Journals Online (AJOL)

  binding as measure of protein quality in fish-meal South. African fish-meals differing in origin, composition and ... technique could serve as a quality control measure at the processing plants in the fish-meal industry. .... aangepas tot 'n vlak wat verseker dat die. Prometerlesing heer isas 'n kleurstotbinding van 2,0 mmol.l - 1.

 2. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  Differen-en ignoriert werden sollten, sondern so, dass, indem man sie fest im Blick behalt, die Einheit als eine lebendige und spannungsreiche zur Erscheinung kommt'. (Bultmann 1929:196). Sover ek weet, was Van Seims se lesing oor hermeneutiek die eerste geleent- heid waar hy, nadat hy die Hervormde Kerk verlaat ...

 3. Mediaplanning : Van marketingcommunicatieplan tot mediaplanning en –inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Babs van Teylingen-Geerlings

  2010-01-01

  Het boek Mediaplanning verschaft snel inzicht in het gehele mediaplanningsproces: van mediabriefing, het selecteren van de mediumtypen aan de hand van de mediumbeoordelingscriteria, media- en planningsschema, budgetverdeling tot media-inkoop. Kennis van het mediaplanningsproces alleen is echter niet

 4. Databestanden van de opgraving Colmont-Ponderosa 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Verpoorte, A.; Voormolen, B.

  2005-01-01

  Het veldwerk bestond uit vier onderdelen: oppervlaktekartering van de vindplaats Colmont-Ponderosa, geo-archeologisch booronderzoek, een archeologische proefopgraving, en een veldkartering in de omgeving (zgn. Eiland van Ubachsberg). In het kader van de waardering van oppervlaktevindplaatsen uit het

 5. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 6. Altijd wat te doen bij het sluisje van Dorkwerd

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; van Dam, Vanessa; Langenberg, Sjaak

  2006-01-01

  Ooggetuigeverslagen van 84 Nederlandse auteurs die op 1 september 2006 van 11.00 tot 17.00 uur langs de 118 kilometer lange vaarroute van Lemmer naar Delfzijl (Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborg-kanaal, Eemskanaal) zaten.

 7. Biologische reiniging van baggerspecie op de landfarm Kreekraksluizen; monitoring 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.; Toorn, van den A.; Dijk-Hooyer, van O.M.; Zweers, A.J.; Bouwman, L.A.; Ma, W.C.; Bodt, J.M.

  2002-01-01

  De monitoring betreft de afbraak van PAK, minerale olie; en het gedrag van zware metalen. De species zijn afkomstig van de Geulhaven (Rotterdam), de havens van Wemeldinge en Zierikzee, de Petroleumhaven (Amsterdam)

 8. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria

 9. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  OpenAIRE

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van auteurschap.

 10. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 11. Near infrared optical biosensor based on peptide functionalized single-walled carbon nanotubes hybrids for 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) explosive detection.

  Science.gov (United States)

  Wang, Jin

  2018-06-01

  A near infrared (NIR) optical biosensor based on peptide functionalized single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) hybrids for 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) explosive detection was developed. The TNT binding peptide was directly anchored on the sidewall of the SWCNTs using the π-π interaction between the aromatic amino acids and SWCNTs, forming the peptide-SWCNTs hybrids for near infrared absorption spectra measurement. The evidence of the morphology of peptide-SWCNTs hybrids was obtained using atomic force microscopy (AFM). The results demonstrated that peptide-SWCNTs hybrids based NIR optical biosensor exhibited sensitive and highly selective for TNT explosive determination, addressing a promising optical biosensor for security application. Copyright © 2018. Published by Elsevier Inc.

 12. Persoonlikheidskorrelate van posttraumatiese stresversteuring by polisiebeamptes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C Sophia Henning

  2000-10-01

  Die doelstelling van die onderhawige studie was om die persoonlikheidskorrelate van posttaumatiese stresversteuring (PTSV by polisiebeamptes te ondersoek. *Please note: This is a reduced version of the abstract. Please refer to PDF for full text.

 13. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen

 14. Verkorting kiemrust en vervroeging van groeikracht.

  NARCIS (Netherlands)

  Ittersum, van M.K.; Scholte, K.

  1993-01-01

  Een gewasbespuiting met gibberellinezuur 3-6 dagen voor de loofvernietiging van het pootgoedgewas en bewaartemperatuurregimes, onmiddelijk na de oogst toegepast, kunnen de kiemrustduur van pootgoed met maanden verkorten. Dezelfde behandelingen hebben een zeer positief effect op de groeikracht bij

 15. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega

 16. Open access: Financiering van de APC

  NARCIS (Netherlands)

  Bonder, K.A.

  2014-01-01

  Hoe worden de kosten van BioMedCentral’s Article Processing Charges gedekt, hoe worden verantwoordelijkheden omtrent de betaling daarvan gedeeld, en wat zijn de opvattingen van deze auteurs over Open Access? Enquête.

 17. Het effect van het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens op de slachtrendementen

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.

  1994-01-01

  Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens staat momenteel volop in de belangstelling. Redenen hiervoor zijn de lage prijs van de tarwe en het positieve effect dat tarwe kan hebben op de resultaten en gezondheid van de koppel. Door het bijvoeren van tarwe wordt de werking van de spiermaag en de ontwikkeling

 18. 'Uytnemende Schilder van Antwerpen' : Joos van Cleve: atelier, productie en werkmethoden

  NARCIS (Netherlands)

  Leeflang, Micha

  2007-01-01

  Joos van Cleve (ca. 1480-1541) was een van de meest invloedrijke Antwerpse schilders in de eerste helft van dezestiende eeuw. Hij kreeg belangrijke opdrachten voor portretten en altaarstukken van onder anderen de Franse koning Frans I. Micha Leeflang onderzocht met name de materieel-technische

 19. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 20. Ontwerp van een interventie om de groenteconsumptie van jongeren te verhogen

  NARCIS (Netherlands)

  Gilissen, L.J.W.J.; Meer, van der I.M.; Reinders, M.J.; Sluis, van der A.A.; Woltering, E.J.

  2011-01-01

  In dit rapport zullen verschillende mogelijke strategieën besproken worden die ingezet kunnen worden om de consumptie van groenten door jongeren te verhogen. De centrale vragen van dit onderzoek zijn: 1) Hoe kunnen groenten in het eetpatroon van jongeren een vaste plek van voldoende omvang krijgen?

 1. Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, A.F.M.; Berg, van den C.A.; Gruijter, de J.J.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na

 2. Vergelijking van vangsten van een 12 m pulskor met een conventionele wekkerboomkor

  NARCIS (Netherlands)

  Marlen, van B.; Ybema, M.S.; Kraayenoord, A.; Vries, de M.; Rink, G.J.

  2005-01-01

  In het kader van de ontwikkeling van een pulskor als alternatief voor de conventionele boomkor met wekkerkettingen werd in nov-dec 2004 en jan 2005 onderzoek uitgevoerd op het visserij-onderzoekingsvaartuig “Tridens” naar de vangstverschillen van beide visserijtechnieken en de overleving van door

 3. Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in ...

  African Journals Online (AJOL)

  8 Apr 2016 ... Kenmerkend van hierdie afdeling is die tema van ouderdom wat in menige van die stories voorkom. Hier is dit die onvermydelike aftakelingsproses van die liggaam (en verstand) wat 'n beduidende invloed op die skrywer het. In verhale soos “Wat 'n lieflike geraas”, “Die ou met die overall”, “Lofredes en ...

 4. Introductie van de Chevon : een zoektocht naar de afzet van geitenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld, I.; Louis Bolk,

  2008-01-01

  Het afmesten en afzetten van lammeren op een biologisch bedrijf is geen gemakkelijke weg. Aan de smaak van het vlees zal het niet liggen. De chevon, lammeren met een leeftijd van 5 tot 7 maand, geven vlees met karakter: een vleugje geit! De onbekendheid van het vlees vereist een zorgvuldige

 5. Effectiviteit van facultatief aansluitonderwijs wiskunde in de transitie van voortgezet naar hoger onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Tempelaar, D.T.; Rienties, B.; Kaper, W.; Giesbers, B.; Gastel, van L.J.; Vrie, van de E.M.; Kooij, van der H.; Cuypers, H.

  2011-01-01

  Samenvatting Wat is het effect van vrijwillig aansluitonderwijs, zoals het remediërend wiskundeonderwijs dat op veel instellingen voor hoger onderwijs wordt gegeven ter verbetering van de doorstroom? Bepaling van de doelmatigheid van dit onderwijs wordt bemoeilijkt door selectie-effecten die kunnen

 6. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 7. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 8. Vervluchtiging van EPTC, tri-allaat en parathion na bespuiting van een kleigrond

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, G.; Berg, van den F.; Smelt, J.H.; Peppel-Groen, van de A.E.; Leistra, M.

  1995-01-01

  Op tien tijdstippen na de bespuiting van een onbegroeide kleigrond met EPTC, tri-allaat en parathion werden de snelheden van vervluchtiging van deze middelen bepaald met de kapmethode en de theoretisch-profielmethode (TP-methode). De vervluchtiging was het hoogst op de dag van toepassing. In de

 9. Verspreiding van zout bij het terugwinnen van zeezand uit een depot in het Haringvliet

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, C.

  1991-01-01

  Dit rapport geeft een beknopte analyse van de verdunning en verspreiding van zout vanuit een gepland depot voor ontzilt zeezand in het Haringvliet. Beschouwd zijn de initiële menging van het zout bij terugwinnen van het zand, de verspreiding door stroming en turbulentie bij geopende spuisluis, en de

 10. Naar meer bruto nationaal sportgeluk? Verkenning van de rol van sport in geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Dool, R. van den; Breedveld, K.

  2017-01-01

  Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het 'transitietraject', ernaar om duidelijker voor het

 11. Een nieuwe ondersoort van Zosterops montana afkomstig van de Goenoeng Papandajan (West Java)

  NARCIS (Netherlands)

  Hoogerwerf, A.; Boer, de L.E.

  1947-01-01

  In zijn laatste revisie van het genus Zosterops (Journ. für Orn., vol. 87, 1939, p. 156-164) geeft Stresemann o.a. een schematische voorstelling van de horizontale en verticale verspreiding binnen deze Archipel van de vier voornaamste groepen van dit geslacht: montana, atricapilla, palpebrosa en

 12. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 13. Vloeistof-vloeistof verdeling als onderzoekmethode bij de vergelijking van enige rassen van digitalis purpurea L.

  NARCIS (Netherlands)

  Henning, Gerardus Johannes

  1962-01-01

  De samenstelling van het glycosidenmengsel van drie rassen van Digitalis purpura L. werd in verschillende groeistadia onderzocht. Door extractie met chloroform van een waterige oplossing der in het gefermenteerde blad voorkomende glycosiden werden deze in twee groepen verdeeld, een in chloroform

 14. Enkele hydrologische aspecten van een bodem- en grondwaterverontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Mulschlegel; J.; Kusse; A.A.M.

  1984-01-01

  De Regionaal Inspecteur van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene voor Zuid-Holland verzocht RIVM-LBG inzicht te geven in de eventuele verbreiding van een verontreiniging op het fabrieksterrein van Nestle te Rotterdam. Bij het uitgevoerde onderzoek is gebruik gemaakt van een 3-dimensionaal

 15. De economische kracht van de baggerindustrie: clusterstudie met behulp van de 'methode Porter'

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, D.; Limpens, I.; Kuijper, J.; Ven, B. van de

  1993-01-01

  Deze clusterstudie van de Nederlands-Belgische baggerindustrie is uitgevoerd in opdracht van IHC Holland, de belangrijkste bouwer van baggerschepen ter wereld, en de Vereniging Centrale Baggerbedrijf, de branche-organisatie van aannemers in de bagger. De bedoeling is een beter inzicht te krijgen in

 16. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 17. De opdeling van Centraal-Afrika, 1875-1885 : een analyse van twee territoriale conflicten

  NARCIS (Netherlands)

  Foeken, D.W.J.

  1992-01-01

  Deze studie beschrijft een politiek-historisch proces en vormt een bijdrage aan de systematische studie van internationale territoriale conflicten vanuit het gezichtspunt van de politieke geografie. Tevens worden aspecten van het Europese imperialisme van de late 19e eeuw nader verklaard. De

 18. die impak van metodologie op die verstaan van die nuwe testament

  African Journals Online (AJOL)

  voorbeeld eers een maal deur die bril van die vorm- en redaksiekritiek na die Evangelies gekyk het, dink jy vir altyd anders oor hulle tot- standkoming. Inderdaad, nuwe metodes lei tot nuwe perspektiewe! Dit is dan ook waar die fokus van hierdie artikel val: die impak van metodologie op die verstaan van die Nuwe ...

 19. Onderdeel: Kwaliteit van uitleg, deel uitmakend van het onderzoek naar: Corporate governance in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Schutte-Veenstra, J.N.; Boschma, H.E.

  2011-01-01

  De wijze en mate van naleving en toepasing van de principes en best practices van de nederlandse corporate governance code door de Nederlandse beursgenoteede vennootschappen in ht boekjaar 2010, alsmede de redengeving van eventuele afwijkingen, d.d. 21 september 2011.

 20. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van

 1. Effect minerale samenstelling van bodem en plant op de expressie van bladnecrose bij Freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorduin, J.C.; Bos, van den A.L.

  2003-01-01

  Freesiatelers veronderstellen een relatie tussen de voedingstoestand in de grond, de minerale samenstelling van de plant en de expressie van bladnecrose bij freesia. Op verzoek van de Landelijke Freesiacommissie van LTO is een inventarisatie uitgevoerd op ‘gezonde’ en ‘necrose’ bedrijven naar de

 2. VT-NRK Toepassing bioplastics : verbeteren van de technische eigenschappen van PLA-folies

  NARCIS (Netherlands)

  Molenveld, K.; Schennink, G.G.J.

  2009-01-01

  Het doel van dit project, VT-NRK toepassing bioplastics, is het genereren en verspreiden van kennis met betrekking tot het verbeteren van de technische eigenschappen van PLA folies. De kennis is bedoeld voor de bedrijven die binnen de kunststofindustrie aangesloten zijn bij de MJA én folies

 3. Lysine analoga; bereiding en enzymatische hydrolyse van peptide derivaten van lysine en lysine analoga

  NARCIS (Netherlands)

  Tesser, Godefridus Ignatius

  1961-01-01

  De synthese van enkele structuuranaloga van lysine wordt beschreven. Aangetoond wordt dat zij lysine in substraten voor trypsine, cathepsine B en papaine kan vervangen. Daar de structuur van de analoga O-(Beta-aminoaethyl)serine en S-(Beta-aminoaethyl) cysteine die van lysine dicht nadert, wordt

 4. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Grinsven JJM; Roelsma J; Groenendijk P; Egmond PM van; Beusen AHW; LBG; LAE; CIM

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode

 5. Van strijdtonelen en luchtkastelen. Gedachten en observaties over de rol van communicatie bij innovatie in het publieke domein

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwis, C.

  2003-01-01

  In een bewerkte versie van de inaugurele rede, die de auteur heeft uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Communicatie en Innovatie Studies aan Wageningen Universiteit, volgt een schets van de veranderingen in het denken over communicatie

 6. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  OpenAIRE

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van, E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot. De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.

 7. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 8. Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette

 9. Kwantificatie van PCB-componenten in krachtvoeders

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk, van R.J.; Munsteren, van A.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1981-01-01

  Met behulp van individuele chloorbifenylstandaarden is het PCB-gehalte van een aantal krachtvoeders bepaald, waarbij voor de onbekende componenten een geschatte waarde is gebruikt. Uit deze gehalten is met behulp van omrekeningsfactoren de theoretische DCB-opbrengst bij perchloreren berekend. Dit

 10. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 11. Liberia : van vrijheidsideaal naar verloren paradijs

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, van der F.

  2013-01-01

  Als enthousiaste twintiger vertrekt de schrijver in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar het West-Afrikaanse land Liberia. Hij gaat er les geven aan de Universiteit van Liberia. Onder zijn studenten bevinden zich latere ministers; een van zijn studenten ontpopt zich als een gevreesde warlord.

 12. Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg SW; Venhuis BJ; Buurma EJM; Rompelberg CJM; L& G; V& Z

  2018-01-01

  In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen. In 2016 gaf 0,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan dat zij in het voorgaande jaar een prestatieverhogend middel hadden gebruikt. Naar schatting komt dat neer op 65.000 mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het

 13. Vertaling en bewerking van de Pioetim

  NARCIS (Netherlands)

  van Bekkum, W.J.; Rosenberg, A.W.

  1998-01-01

  Gebedenboek voor het Pesachfeest met Hebreeuwse (resp. Aramese) tekst rechts en Nederlandse vertaling of parafrase links; voorzien van toelichtingen en praktische aanwijzingen vert. [uit het Hebreeuws] en bew. I. Dasberg ; vert. en bew. van de pioetim W.J. van Bekkum ; red. A.W. Rosenberg

 14. Kansrijk ; verbeteren van Leerlingprestaties door schoolontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Houtveen, A.A.M.; Kuijpers, J.M.; Mijs, T.J.E.

  2004-01-01

  Zes onderwijskansenscholen zijn onder begeleiding van het Christelijk Pedagogische Studiecentrum (CPS) hard aan het werk om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren. Er zijn vier hoofdoorzaken aan te wijzen voor het achterblijven van de prestaties op onderwijskansenscholen. Deze zijn: een

 15. Duurzaam functioneren van populatienetwerken in de stad

  NARCIS (Netherlands)

  Snep, R.P.H.; Opdam, P.F.M.; Kwak, R.G.M.

  2000-01-01

  In een case-studie voor een deel van het Rotterdamse havengebied is voor enige vogelsoorten onderzocht in hoeverre habitatnetwerken van populaties (metapopulaties) duurzaam kunnen functioneren in het stedelijk gebied. Daarvoor is gebruik gemaakt van het model LARCH (Landschapsecologische Analyse en

 16. Opstandige biologische bestrijder van het wortelknobbelaaltje

  NARCIS (Netherlands)

  Wurff, van der A.W.G.

  2007-01-01

  Uit een in vitro toets blijkt dat de bacterie Pasteuria penetrans een veelbelovende bestrijder is van het wortelknobbelaaltje. De bacterie heeft echter een sterke voorkeur voor bepaalde stammen uit een kas van een bioteler van kasgroenten. Knobbelaaltjes bij andere biotelers lieten de bacterie links

 17. De genetica van grauwe schimmelresistentie in tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Finkers, H.J.

  2010-01-01

  Resistentie tegen Botrytis cinerea is gevonden in wilde verwanten van tomaat en deze resistentie was meestal kwantitatief. Het doel van dit promotieonderzoek was om kwantitatieve loci (QTLs) te identificeren die bijdragen aan resistentie tegen B. cinerea. Met behulp van DNA-merkertechnologie en een

 18. MENSWAARDIGHEID NA TIEN JAAR VAN REGSTAATLIKHEID IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  rasionele mens daarvoor moet hê. Outonomie is gevolglik die grondslag van die waardigheid van die menslike natuur en van iedere rasionele skepsel. 11. Bekende Angelsaksiese regsfilosowe onderskryf 'n soortgelyke benadering. Volgens Ronald. Dworkin, wat deels vir John Rawls aanhaal, is die gelyke respek wat aan ...

 19. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van

 20. Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2001-01-01

  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten;

 1. Digilanid C by die behandeling van hartlyers

  NARCIS (Netherlands)

  Snyman, Hendrik Willem

  1942-01-01

  In die voorafgaande word 'n literatuur studie oor die ontwikkeling en huidige stand van die chemie en farmakologie van die Digitalis purpurea en Digitalis lanata gegee, waarin spesiaal gelet word op die chemiese samestelling en farmakologiese aktiwiteit van die Digitalis lanata glikoside. Daarna

 2. Katholieken en de Vrede van Munster

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.W.

  1997-01-01

  De tweede helft van de zeventiende eeuw geldt als een periode waarin de katholieken het in de Republiek wat makkelijker kregen. Van vervolgingen was al langer geen sprake meer. De vergaand anti-katholieke wetgeving zoals die in de plakkaten was vervat, was en bleef formeel van kracht. Zij werd

 3. Netwerkneutraliteit : stand van zaken in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Bekkers, R.N.A.; Brennenraedts, R.; Smeets, S.J.J.; te Velde, R.

  2009-01-01

  In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken - directie Telecommarkt deed Dialogic onderzoek naar NetwerkNeutraliteit in Nederland. Het onderzoek richtte zich allereerst op de vraag of schendingen van NetwerkNeutraliteit in Nederland voor komen. Dat komen ze - getuige ook voornoemde

 4. Aspekte van mikrostrukturele verskeidenheid en inkonsekwentheid

  African Journals Online (AJOL)

  Information Technology

  splintering in die tekssamehang van 'n semantiese subkommentaar a.g.v. die afstandsadressering tussen koteksinskrywing en betekenisparafrase of vertaal- ekwivalent. Alhoewel die gebrek aan onmiddellike adressering die samehang versteur, word 'n mate van kohesie steeds behou deur 'n duidelike markering van die ...

 5. De toekomst van Real Time Intelligence

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, J. van den; Berg, C.H. van den

  2013-01-01

  Al direct vanaf de start van de Nationale Politie is gewerkt aan het opzetten van tien real-time intelligence centra in Nederland. Van daaruit worden 24 uur per dag en zeven dagen in de week agenten op straat actief ondersteund met real-time informatie bij de melding waar ze op af gaan. In de visie

 6. Het effect van framing op pensioenperceptie

  NARCIS (Netherlands)

  Prast, Henriette; Teppa, F.

  2017-01-01

  Het communiceren van het te verwachten pensioen in termen van een percentage van het huidige inkomen heeft een ander effect dan de gebruikelijke communicatie in euro’s. Deelnemers denken bij communicatie in procenten vaker dat het te bereiken pensioen te laag is. Communicatie in procenten kan het

 7. De crisis van de staat in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Ellis, S.

  1994-01-01

  Thans, vijf jaar na de val van de Berlijnse Muur, is het duidelijk dat in het grootste deel van Afrika meerpartijendemocratie als zodanig niet geschikt of voldoende is om het politieke gezag te herstellen dat regeringen ten tijde van de onafhankelijkheid genoten en dat sinds die tijd gestaag is

 8. High Tech Campus Eindhoven, Netwerk van ontmoetingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Doevendans, C.H.

  2005-01-01

  Eindhoven wil zichzelf als brainport op de kaart zetten, als centrum van de Nederlandse kenniseconomie. Stond Eindhoven van oudsher vooral bekend als de Philips company town, in het postindustriële tijdperk moet het een innovatieve netwerkstad worden. Een brandpunt van innovatieve cultuur en

 9. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 10. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 11. Reisverslag van de boomkorsurvey (BTS) in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boois, de I.J.; Bol, R.A.

  2012-01-01

  In 2012 is de beam trawl survey (BTS) uitgevoerd met de Tridens II en de Isis in opdracht van het ministerie van EL&I. De survey is onderdeel van het EU Data Collectie Programma (DCF) en valt daarmee onder de wettelijke taken die binnen IMARES worden uitgevoerd. In dit rapport staan de

 12. De verborgen hand van culturele sturing

  NARCIS (Netherlands)

  Becker, H.M.

  2003-01-01

  Deze dissertatie bestaat uit een uitvoerige beschrijving van ‘good practice’, een casestudy dus. Humanitas Rotterdam als leverancier van zorg, welzijn en wonen is daarbij met een aantal theoretische instrumenten doorgelicht en ook uitvoerig empirisch onderzocht. Humanitas heeft een traditie van

 13. Effect van ozontoepassing in lange bewaring Conference

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.G.

  2012-01-01

  Ozon toepassing heeft op basis van deze proef en voorliggende ervaringen geen grote effecten in de reductie van rot en schimmels bij langdurige Conference bewaring. Gezien het beperkte effect op rot onderdrukking op één van de herkomsten met een hoger aantastingspercentage rot kan ook niet gesteld

 14. A G van Aarde as teoloog (1979-)

  African Journals Online (AJOL)

  partment of New Testament Studies (Sec A) at the Uni versity of ... In sy Skrifbeskouing meen Van Aarde (1982b: 16) dat as uitgangspunt die diver- ...... teen is geloof meer as kennis van God se Woord en meer as die doen van God se wil.

 15. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee

 16. 03 Van Wyk WEB 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  die hand van Kenneth Ramchand se The West Indian Novel and its Backgroundmeld hy die volgende tipologie: die .... background for the stories they write.” (Martin 170). Nogtans word hulle sentimente ... Walter Palm van die eiland Curaçao beskryf in sy gedig “Avondmuziek” (1997) hoe die liedere van die Katolieke nonne ...

 17. Regio intelligence Utrecht: vergelijkbaarheid van informatie

  NARCIS (Netherlands)

  Linderhof, V.G.M.; Michels, R.

  2014-01-01

  recente informatie over de economische potentie van de regio Utrecht. Het ministerie is specifiek geïnteresseerd in het verdienvermogen van kleine en grote bedrijven. Het project beoogt voor de provincie Utrecht: 1. in kaart te brengen welke informatie over de regionaal-economische potentie van de

 18. uniform van die staatspresidentswag - herkoms en tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  A blue uniform was inter alia proposed in 1980 but finally rejected by the Prime Minister in 1984. Instructions were issued to put forth new ideas. All the arguments in ..... In 1896 Is die rang van kommandant van die Staatsartlllerie verhoog tot die van lultenant-kolonel. Henning Pretorlus, father and first commandant of the.

 19. An evaluation of the environmental fate and behavior of munitions materiel (tetryl and polar metabolites of TNT) in soil and plant systems

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fellows, R.J.; Harvey, S.D.; Cataldo, D.A.

  1993-09-01

  A preliminary study was conducted to elucidate the nature of the polar metabolites reported for plant tissues and xylem exudates following root accumulation of trinitrotoluene. Studies focused on the nature of the proposed conjugates of TNT-residues in xylem exudates of bush beam plants. Use of enzymatic methods failed to demonstrate that the conjugates were carbohydrate based, but acid hydrolysis indicated that the conjugates may be protein based. Of the five polar conjugates isolated from exudates, the presence of aminodinitrotoluene isomers and one unknown TNT residue was demonstrated

 20. Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen: Resultaten onderzoek 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schipperus, R.; Grobben, S.A.; Weide, van der R.Y.

  2013-01-01

  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een

 1. Afbouw van het Wsw-bestand: update 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2012-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek recent onderzoek gedaan naar bouwstenen voor verdeelsleutels van het ongebundelde participatiebudget (Tempelman et al., 2012). Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van

 2. Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras

  NARCIS (Netherlands)

  Schoot, van der J.R.

  2008-01-01

  De effecten van de toepassing van de groeiregulator Moddus zijn in de praktijk vooral bij zaadgewassen van Engels raaigras wisselvallig. In opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw is onderzoek gestart om een meer consistent effect van Moddus te bereiken in de wijze van toepassing en de

 3. DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE HUIDIGE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  DIE ONTVC'ERP VAN 'N SENDINGBELEID IN DIE. HUIDIGE SITUASIE. Sending is 'n deel van die vervulling van die apostoliese opdrag van die kerk. Dit geskied op grond van en in gehoorsaamheid aan Gods. \\C'oord. Teologiese besinning is daarom die eerste en grondliggende vereiste by die ontwerp van 'n ...

 4. Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress

  OpenAIRE

  Ybema, A.S.; Sinnige, P.A.; Beerda, B.; Tol, van der, P.P.J.

  2005-01-01

  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de diervriendelijkheid van deze methoden

 5. Simon van der Meer retires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  CERN's big Auditorium was packed on Friday 23 November for a 'Simon van der Meer Feest' to mark the formal retirement of the gifted Dutch accelerator physicist who has made so many valuable contributions to his field and to CERN's success

 6. Protocollering van toetsen op Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Dees, R.H.L.; Martin, W.S.; Doorn, van J.

  2009-01-01

  De problemen in de bloembollenteelt zijn de laatste tien jaar sterk toegenomen. Voorheen was de aanwezigheid van Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc, nu Pectobacterium caotovorum) als witsnot in vooral hyacint bekend, maar gaf vrijwel nooit grote uitval in de teelt. Er zijn momenteel geen

 7. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op

 8. Introductie van virusresistentie in lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Door middel van transformatie via de paicle gun methode was in een voorgaand project resistentie tegen LSV geïntroduceerd in lelie (Lilium longiflorum ‘Snow Queen). In het huidige project werd de resistentie verder onderzocht. De resistentie bleek niet absoluut en niet altijd stabiel

 9. LED licht van de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Zeiler, W.

  2009-01-01

  De gloeilamp is verleden tijd, na ongeveer 125 jaar na de ontdekking door Thomas Edison valt langzaam maar zeker binnen een decennium het doek. Australië heeft de klassieke gloeilamp al in de ban gedaan en vele landen volgen deze trend. De rol van de klassieke gloeilamp wordt overgenomen door LED.

 10. 14 Van Krevelen 02.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  23 juni 2009 ... teiten en experimenten benadrukt, maar de publieke en kritische perceptie van zijn werk lijkt de fundamentele samenhang daarvan te miskennen, en reduceert het tot gefragmenteerde, op zichzelf staande aspecten. Poëzie is levenskunst. Als Breyten Breytenbach alleen maar poëzie had geschreven was ...

 11. Compost duurzaam ingezet. De Compost Scorekaarten: een instrument voor het afwegen van de waarde van compost

  OpenAIRE

  Schrik, Yannick; Koopmans, Chris

  2015-01-01

  Het duurzame gebruik van een reststof zoals compost hangt sterk samen met de waarde die de compost heeft bij toepassing. Deze publicatie geeft via heldere Compost Score Kaarten inzicht in het vinden van de juiste compostsoort voor het gewenste doel. Of het nu gaat om organischestofvoorziening, verbetering van de bodemstructuur of de nutriëntenvoorziening van gewassen: een bewuste keuze voor de compostsoort en –kwaliteit draagt bij aan een duurzame inzet en duurzaam hergebruik van reststoffen.

 12. Human health risks from TNT, RDX, and HMX in environmental media and consideration of the US Regulatory Environment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Daniels, J.I.; Knezovich, J.P.

  1994-12-01

  Although the most economical method for disposing of unwanted energetic high explosives [HEs; e.g., 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), hexahydro-1,3,5-trinitro-triazine (RDX, also known as Cyclonite), and octahydro-1,3,5,7-tetrazocine (HMX, also known as Octogen)] involves open burning and open or underground detonation [OB/O(U)D]; federal, state, and even local government agencies in the United States (U.S.) are implementing stricter environmental regulations that eventually may prevent such activities. These stricter regulations will promote alternative technologies that are designed to be environmentally benign. However, past HE-waste disposal practices at manufacturing and fabrication facilities in the U.S. have included uncontrolled OB/O(U)D, as well as direct surface discharge of HE-contaminated waste water, resulting in contaminated environmental media (e.g., ground water, soil, and perhaps even edible vegetation) near residential areas. Using TNT, RDX, and HMX as examples, this paper describes how risk-based standards for HEs can be derived that account for potential multimedia exposures (associated with contaminated air, water, food, and soil) by individuals near a contaminated site, and used to (1) protect public health and safety; (2)prevent limited resources from being dedicated to unnecessary cleanup activities; and (3) identify the most cost-effective, practical, and environmentally benign technologies suitable for integrating with the handling of the large quantity of high explosives scheduled for demilitarization

 13. The GEANT4 simulation study of the characteristic γ-ray spectrum of TNT under soil induced by DT neutron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Qin Xue; Han Jifeng; Yang Chaowen

  2014-01-01

  The characteristic γ-ray spectrum of TNT under soil induced by DT neutron is measured based on the PFTNA demining system. GEANT4 Monte Carlo simulation toolkit is used to simulate the whole experimental procedure. The simulative spectrum is compared with the experimental spectrum. The result shows that they are mainly consistent. It is for the first time to analyze the spectrum by Monte Carlo simulation, the share of the background sources such as neutron, gamma are obtained, the contribution that the experimental apparatus such as shielding, detector sleeve, moderator make to the background is analysed. The study found that the effective gamma signal (from soil and TNT) is only 29% of the full-spectrum signal, and the background signal is more than 68% of the full-spectrum signal, which is mainly produced in the shielding and the detector sleeve. The simulation result shows that by gradually improving the shielding and the cadmium of the detector sleeve, the share of the effective gamma signal can increase to 36% and the background signal can fell 7% eventually. (authors)

 14. Contractiemechanisme en elektrolythuishouding van het geïsoleerde, overlevende rattehart, mede in verband met de werking van insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Offerijns, F.G.J.; Willebrands, A.F.; Groen, J.

  1959-01-01

  Het waarnemen van een effect van insuline op de contracties van het geïsoleerde, overlevende rattenhart was aanleiding om de fysische verrichtingen in samenhang van het gehalte aan water en elektrolyten van dit orgaan tot onderwerp van studie te maken. Daarbij werd een zo goed mogelijk aan de

 15. Vaststellen reproduceerbaarheid van de nachtactiviteit van de Balb/c/rivm muis over de afgelopen vijf jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Steen BVL; Jansen van ' t Land C; CDL

  1999-01-01

  Om de inschatting van de mate van ongerief onafhankelijk te maken van ervaring en interpretatie van de persoon die de observatie uitvoert, maken wij in onze studies gebruik van een volledig geautomatiseerde opstelling. Met deze geautomatiseerde opstelling kan de bewegingsactiviteit van

 16. Magnesium productie in de Eemsmond, De milieueffecten van magnesiumproductie in de Eemsmond en de milieuprestaties van magnesium in auto's

  NARCIS (Netherlands)

  Sambeek, E.J.W. van

  1999-01-01

  Naar aanleiding van de dreigende sluiting van de primiaire aluminiumindustrie in Delfzijl (Aldel) is het Aldel convenant gevormd. Het doel van het convenant is het versterken van de economische structuur en het vergroten van de werkgelegenheid in en rond Delfzijl, opdat het verlies van

 17. De consequenties van categorieën: een analyse van grensoverschrijdende genre-identiteit in de populaire muziek

  NARCIS (Netherlands)

  van Venrooij, A.; Schmutz, V.

  2013-01-01

  Op basis van een analyse van de genreclassificaties door recensenten van 2951 popmuziekalbums worden in dit paper de consequenties onderzocht van het bezitten van een fuzzy of grensoverschrijdende genre-identiteit op het vergaren van commercieel en kritisch succes. De resultaten bevestigen in grote

 18. Pylstertmotte (Lepidoptera: Sphingidae van die Nasionale Krugerwildtuin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. van den Berg

  1975-07-01

  Full Text Available 'n Totaal van 42 spesies van pylstertmotte is in die Nasionale Krugerwildtuin versamel. Die bekendste hiervan is die patatrusper (Herse convolvuli (L en die dood-skedelmot (Acherontia atropos (L. Die volgende spesies wat versamel is, se voorkoms is nog nie voorheen vir die Republiek van Suid-Afrika aangemeld nie nl. Pemba flavillacea (Walk., Praedora plagiata (R. &J., Leptoclanis basalis (Walk., Polyptychus calcareus (R. &J., Polyptychus compar (R. &J., Nephele aequivalens (Walk., Nephele peneus (Cram., Hippotion roseipennis (Butler en Xenosphingia jansei (Jord.. Die verspreiding van Oligographa juniperi (Bsd. wat langs die kusgebiede van Natal en die Oos-Kaap aangetrefword, is op verskeie plekke in die Krugerwildtuin versamel.

 19. Perchlorering van PCB-extracten van paling : verificatie van Decachloorbifenyl m.b.v. massa spectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Mazijk, van R.J.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1980-01-01

  De gaschromatografische analyse van Decachloorbifenyl (DCB) wordt meestal uitgevoerd op een korte gepakte kolom, waardoor het mogelijk is een groot aantal monsters in een kort tijdsbestek te analyseren. Om eventuele interferentie aan te tonen werd de analyse uitgevoerd op een capillaire kolom met

 20. Effect van PCB's op de energiekosten van migratie en bloedparameters van Europese aal

  NARCIS (Netherlands)

  Ginneken, van V.J.T.; Palstra, A.P.; Nieveen, M.; Berg, van den J.H.J.; Murk, A.J.

  2005-01-01

  Er zijn nog steeds PCB's aanwezig in het ecosysteem (water en land). Als palingen 6000 km migreren, zullen ze hun vetreserves aanspreken en komen er giftige PCB's vrij in het lichaam. Daarnaast kan de embryonale ontwikkeling nadelig beïnvloed worden door ophoping van PCB's in dooiermateriaal.

 1. Discussie over de metamorfose van Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. de Haan

  2006-01-01

  Full Text Available N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 Ido de Haan, N.C.F. van Sas, De metamorphose van Nederland The collection of articles, which N.C.F. van Sas wrote over the course of two decades, reflect a shift in the periodization of Dutch history; away from the beginning of the Kingdom of the United Netherlands in 1813, to what Van Sas describes  as the birth of modern politics in the Netherlands in the Patriot Revolt in the 1780s. His version of the modernization of Dutch society, a the meal so discussed in the socio-economic history of Jan Luiten van Zanden and Arthur van Riel, and the cultural approach of Joost Kloek and Wijnand Mijnhardt, stresses the political aspects of the metamorphosis in the Dutch Sattelzeit. Van Sas convincingly shows how this politicization of cultural ideals, and the revolutionary zeal with which this was practised, was not just an import from France but part and parcel of tendencies that were already present within Dutch society around 1800. Disappointingly, however, Van Sas refrains from giving a more general evaluation of the political reconstruction and innovation that took shape in the early nineteenth century, there by missing the opportunity to link these episodes to the discussion about the constitutional transition after 1848 and the renewed nationalism at the end of the nineteenth century.

 2. Voedselverspilling, waarden van voedsel in de keten : de mogelijke rol van het groene onderwijs bij het oplossen van een maatschappelijke opgave

  OpenAIRE

  Waarts, Y.R.; Onwezen, M.C.; Wiersinga, R.C.; Eppink, M.M.; Thoden van Velzen, E.U.; Timmermans, A.J.M.

  2009-01-01

  Het doel van deze verkenning is om op basis van literatuur en interviews met belangrijkste stakeholders een visie te formuleren over de wijze waarop het groene onderwijs een bijdrage kan leveren aan het verminderen van voedselverliezen binnen alle schakels van de keten inclusief de consument, en aan de nuttige toepassing van reststromen.

 3. Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2006 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Barneveld, van E.

  2007-01-01

  De in dit rapport beschreven werkzaamheden werden door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat- Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens

 4. Evaluatie van het gebruik van de iPad in het klaslokaal : Een onderzoek naar het iPadgebruik onder brugklasleerlingen van een Leeuwarder Lyceum

  NARCIS (Netherlands)

  Klaas Jan Huizing; Chantal Philipsen; Luka Linster

  2013-01-01

  In november 2012 kregen alle brugklasleerlingen van het Leeuwarder Lyceum een iPad uitgereikt. Dit nieuwe ‘device’ is de aanjager van onderwijsvernieuwingen op het gebied van digitalisering van lesmateriaal. Sowijs volgde de implementatie van de iPad en vroeg zich af: hoe is het iPadgebruik na een

 5. Witte vlekken in het bereik van NME? : raamwerk voor het meten van gebruik en de effecten van NME in het primair onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Langers, F.; Berg, van den A.E.

  2011-01-01

  In het NME-beleid wordt het geven van NME ingezet als instrument om bij te dragen aan het reduceren van de achteruitgang, in omvang en kwaliteit, van natuur en milieu. Het bereik van NME moet aangeven in hoeverre NME de bevolking heeft bereikt en aan dit doel heeft bijgedragen. Het identificeren van

 6. Dimensies van onafhankelijkheid: de Surinaamse ervaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Meel

  2002-01-01

  Full Text Available J. Trommelen, Dwars door Suriname. Drie Guyana's in een tegendraads portret H. Breeveld, Jopie Pengel 1916-1970. Leven en werk van een Surinaamse politicus J. Jansen van Galen, J.A. Jansen, Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij J. Jansen van Galen, Het Suriname-syndroom. De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo M. van Kessel, H. van der Vlist, Tussen twee huizen. Het leven van de Surinaamse Nederlander Jan Veldema G. Oostindie, I. Klinkers, Knellende koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, I, 1940-1954, II, 1954-1975, III, 1975-2000 R. Tjin, C. Buma, J. Reichert, Suriname onafhankelijk. 25 November 1975. Srefidensi sranan = Suriname free. 25 November 1975

 7. IPv6 Monitoring in Nederland : De Nulmeting

  NARCIS (Netherlands)

  Boen-Leo, M.; Holtzer, A.; Tijmes, M.R.; Smets, R.

  2010-01-01

  In dit document wordt de mate van uitrol van IPv6 in Nederland per april 2010 beschreven. De 'nulmeting' is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Ecnomische Zaken en is de eerste van twee metingen die in 2010 worden uitgevoerd. Allereerst wordt een korte uitleg gegeven over IPv6 en het

 8. Het handwerk van de theorie in de praktijk van het Sociaal Werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Oostrik

  2010-06-01

  Sociaal werk is een narratieve praktijk. Vanuit een sociaal-constructivistische invalshoek, reflecteert de auteur in dit artikel op de vraag hoe vanuit deze narratieve praktijk tot theoretische handelingsmodellen kan worden gekomen. Drie elementen spelen daarbij een rol, welke door de auteur worden behandeld. Ten eerste zijn dat de vaardigheden van de professional, die bijdragen aan conceptualisering, zoals daar zijn: het signaleren van kwesties, het analyseren en vormen van begrippen en het ontwerpen van conceptuele modellen. Ten tweede kunnen theoretische modellen in de praktijk van het sociaal werk gebruikt worden als instrumenten om die praktijk als het ware te theoretiseren of reflectief te maken. De praktijk wordt met behulp van modellen zoals scenario’s en stappenplannen, verbeterd en verder ontwikkeld. Ten derde bestaat het handwerk van de theorie in het innemen van een theoretische houding of praktische verstandigheid waardoor sociaal werkers beter om kunnen gaan met de complexiteit van hun praktijk.

 9. Die beskerming van biologiese diversiteit deur gebruik te maak van die gevoeligheidsvariasie van spesies vir toksiese stowwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Reinecke

  2003-09-01

  Full Text Available Pogings om algemeen geldende standaarde of maatstawwe vir omgewingskwaliteit op te stel vir die beskerming van Suid-Afrika se ryk biodiversiteit word bemoeilik deur die feit dat spesies baie kan verskil  ten opsigte van hulle gevoeligheid vir toksiese stowwe. Daar kan dus nie sonder meer vanaf een spesie na ’n ander geëkstrapoleer word nie. Deur egter juis gebruik te maak van hierdie variasie in gevoeligheid van spesies, kan die assessering van die risiko wat besoedelingstowwe vir organismes inhou wel op ’n meer wetenskaplike grondslag bedryf word. Hierdie konsep gaan uit van die standpunt dat indien kwaliteitskriteriums opgestel word wat die sensitiefste spesies beskerm, alle ander spesies outomaties beskerm word. Hierdie bydrae fokus op die gebruik van sensitiwiteitsverspreidings van spesies as metode en kyk oorsigtelik en krities na die aard en toepassings van die ekstrapolasiemodelle wat op hierdie verspreidings gebaseer is. Die moontlike aanwending daarvan en die argumente ten gunste daarvan en daarteen word bespreek. Die gevolgtrekking word gemaak dat spesie-sensitiwiteitsverspreidings wel nuttige aanwending kan vind, maar dat  gegewens oor die gevoeligheid van plaaslike spesies  baie skaars is. Hoewel dit reeds bruikbaar is, kan die algemene aanwending daarvan  in Suid-Afrika aansienlik uitgebrei word indien meer navorsing gedoen word om betroubare toksisiteitsgegewens vir verskillende spesies in te win, sodat die model meer verfyn kan word. Daarvoor moet gestandaardiseerde toksisiteitstoetse vir plaaslike spesies eers ontwikkel word.

 10. Die berekening van vloeiing in ’n roterende annulus deur die metode van kunsmatige saamdrukbaarheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Grobler

  1987-03-01

  Full Text Available Die vloeiing van ’n onsaamdrukbare, viskeuse vloeier word ondersoek aan die hand van die numeriese oplossing van die gediskretiseerde Navier-Stokes- en kontinuiteitsbeheervergelykings. In die besonder word vloeiing in ’n annulus bestaande uit twee koaksiale silinders wat elk ten opsigte van die ander kan roteer, en met ’n voorgeskrewe drukval oor die lengte van die silinder, beskou. Die oplossings word bereken deur die toepassing van Chorin se metode van kunsmatige saamdrukbaarheid, waarin die tydonafhanklike beheervergelykings getransformeer word na tydafhanklike hulpvergelykings deur die invoering van ’n kunsmatige toestandsvergelyking. Die oplossing van die hulpvergelykings konvergeer na ’n stasionêre oplossing, wat ooreenstem met die oplossing van die oorspronklike tydonafhanklike beheervergelykings. Die gedrag van die vloeier, wanneer ten voile ontwikkelde laminêre vloeiing bereik word, is met sukses bereken. ’n Eenvoudige model vir die bepaling van ontwikkeling van vloeiing langs die annulus vir enige gegewe invloeisnelheidsprofiel word voorgestel. Die berekende resultate stem ooreen met die resultate wat uit die fisika van die probleem verwag word.

 11. Effect of Simulated Weathering and Aging of TNT in Amended Sandy Loam Soil on Toxicity to the Enchytraeid Worm, Enchytreaeus Crypticus

  Science.gov (United States)

  2006-05-01

  high bioavailability of organic compounds. However, amended SSL soil was analyzed for presence of metabolic transformation products from nitroaromatic...Phillips, C.; Checkai, R. 1999. Comparison of malathion toxicity using enchytraeid reproduction test and earthworm toxicity test in different soil ...OF TNT IN AMENDED SANDY LOAM SOIL ON TOXICITY TO THE ENCHYTRAEID WORM, ENCHYTRAEUS CRYPTICUS Roman G. Kuperman Ronald T. Checkai Michael Simini

 12. USE OF SERIAL ANALYSIS OF GENE EXPRESSION (SAGE) TO STUDY GENETIC RESPONSES TO THE PRESENCE OF THE TNT OR RDX BY ARABIDOPSIS THALIANA

  Science.gov (United States)

  Phytoremediation is currently being explored for its potential to clean-up of the large number of military sites that have been contaminated by explosives such as 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX). Although some of the enzymes responsi...

 13. Adsorption of TNT, DNAN, NTO, FOX7, and NQ onto cellulose, chitin, and cellulose triacetate. Insights from Density Functional Theory calculations

  Science.gov (United States)

  Todde, Guido; Jha, Sanjiv K.; Subramanian, Gopinath; Shukla, Manoj K.

  2018-02-01

  Insensitive munitions (IM) compounds such as DNAN (2,4-dinitroanisole), NTO (3-nitro-1,2,4-triazol-5-one), NQ (nitroguanidine), and FOX7 (1,1-diamino-2,2-dinitroethene) reduce the risk of accidental explosions due to shock and high temperature exposure. These compounds are being used as replacements for sensitive munition compounds such as TNT (2,4,6-trinitromethylbenzene) and RDX (1,3,5-hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine). NTO and NQ in IM compounds are more soluble than TNT or RDX, hence they can easily spread in the environment and get dissolved if exposed to precipitation. DNAN solubility is comparable to TNT solubility. Cellulosic biomass, due to its abundance in the environment and its chemical structure, has a high probability of adsorbing these IM compounds, and thus, it is important to investigate the interactions between cellulose and cellulose like biopolymers (e.g. cellulose triacetate and chitin) with IM compounds. Using Density Functional Theory methods, we have studied the adsorption of TNT, DNAN, NTO, NQ, and FOX7 onto cellulose Iα and Iβ, chitin, and cellulose triacetate I (CTA I). Solvent effects on the adsorption were also investigated. Our results show that all contaminants are more strongly adsorbed onto chitin and cellulose Iα than onto CTA I and cellulose Iβ. Dispersion forces were found to be the predominant contribution to the adsorption energies of all contaminants.

 14. Van der Waals black hole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aruna Rajagopal

  2014-10-01

  Full Text Available In the context of extended phase space, where the negative cosmological constant is treated as a thermodynamic pressure in the first law of black hole thermodynamics, we find an asymptotically AdS metric whose thermodynamics matches exactly that of the Van der Waals fluid. We show that as a solution of Einstein's equations, the corresponding stress energy tensor obeys (at least for certain range of metric parameters all three weak, strong, and dominant energy conditions.

 15. Technieken voor biometrische identificatie: hoge eisen maken multi-modale biometrie noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bazen, A.M.

  2005-01-01

  Een biometrisch systeem vergelijkt twee metingen van persoonskenmerken. Hierbij worden opgeslagen kenmerken gematcht met een live meting. Voor verificatie, identificatie en vergelijking met een zwarte lijst wordt biometrie ingezet bij beveiliging, verhoogde effici

 16. Health Risk Assessment for Organotins in Textiles

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen PJCM; van Veen MP; Speijers GJA; CSR; LBM

  2000-01-01

  In januari 1998 werd het RIVM gevraagd een voorlopige risicobeoordeling uit te voeren voor organische tinverbindingen (organotins) in textiel. Metingen uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken wezen op de aanwezigheid van deze potentieel toxische verbindingen

 17. Aernout van Buchel in Napels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan L. de Jong

  2012-05-01

  Full Text Available Aernout van Buchel a NapoliIl 18 ottobre 1587, dopo un viaggio in Germania, il giovane studioso olandese Aernout van Buchel (Buchellio/Arnoldus Buchellius da Utrecht arrivò in Italia. Il suo scopo fu visitare Roma ed esaminare, con i propri occhi, i monumenti e le iscrizioni dell’Antichità.Fin da giovane, Van Buchel raccolse notizie su ogni genere di cose che successero o che osservava. Il manoscritto con queste notizie, scritto in Latino ed intitolato Commentarius rerum quotidianarum, è oggi conservato nella biblioteca universitaria di Utrecht. Fa parte di questo manoscritto l’ Iter Italicum.Dopo un breve schizzo della vita e degli interessi del cittadino di Utrecht, gli autori in questo articolo presentano un’ edizione di una parte del suo ‘Grand Tour’. Si tratta della sua visita di Napoli (Iter Neapolitanum nel 1588. Gli autori hanno fatto una nuova collazione del testo del manoscritto e presentano qui nel quadro del loro progetto di un’edizione completa, il testo latino accompagnato da una traduzione neerlandese con commento storico-letterario.

 18. Die invloed van drie kruisbestuiwers op die saadinhoud van Minneola tangelo (Citrus parodist x C reticulata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. J. Esterhuizen

  1991-07-01

  Full Text Available Die invloed van verskillende kruisbestuiwers (Clementine, Empress en Valencia op die gemiddelde saadinhoud van Minneo­la tangelo is ondersoek. Clementine en Empress as kruisbestuiwers het die grootste invloed op die gemiddelde saadinhoud van die vrugte gehad, terwyl dié van Valencia nie noemenswaardig was nie. Die gemiddelde saadinhoud van die vrugte het afgeneem met toename in afstand vanaf die kruisbestuiwer. Indien ’n beperking op die afstand tussen kultivar en kruisbestuiwer geplaas word, sal ’n groter persentasie vrugte aan uitvoerstandaarde ten opsigte van saadinhoud voldoen.

 19. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Samenvattingen van 5 presentaties: 'Heterogenity of Dutch Fusarium oxysporum strains isolated as forma specialis radicis-lycopersici';'Een proteomics benadering om eiwitten te identificeren die door Fusarium oxysporum worden uitgescheiden in xyleemsap van tomaat'; 'Ontwikkeling en implementatie van

 20. De morbiditeit van astma en COPD in Nederland; een inventariserend onderzoek ten behoeve van de beleidsondersteuning van het Nederlands Astma Fonds

  NARCIS (Netherlands)

  Smit HA; Beaumont M; CZE

  2000-01-01

  In opdracht van het Nederlands Astma Fonds is een inventarisatie gemaakt van beschikbare kennis over de morbiditeit van astma en COPD in Nederland. De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Inventarisatie: welke gegevensbronnen zijn beschikbaar, welke gegevens zijn daarin aanwezig? In

 1. Designing an ultra-sensitive aptasensor based on an AgNPs/thiol-GQD nanocomposite for TNT detection at femtomolar levels using the electrochemical oxidation of Rutin as a redox probe.

  Science.gov (United States)

  Shahdost-Fard, Faezeh; Roushani, Mahmoud

  2017-01-15

  In this paper, for the first time a highly sensitive and low-cost electrochemical aptasensor was fabricated based on a silver nanoparticles/thiol functionalized graphene quantum dot (AgNPs/thiol-GQD) nanocomposite for the measurement of 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) as a nitroaromatic explosive. For the first time Rutin (RU) as a biological molecule with inherent properties was used as the redox probe in the development of the TNT aptasensor was used. The system was based on a TNT-binding aptamer which is covalently attached onto the surface of a glassy carbon electrode (GCE) modified with the nanocomposite for the formation of a sensing layer and improving the performance of the aptasensor. Using the proposed nanocomposite provides a specific platform with increased surface area which is capable of loading more Aptamer (Ap) molecules as a receptor element of TNT on the electrode surface. So, TNT molecules is in an upward position to be measured and the obtained results indicate that the aptasensor exhibits two wide linear ranges and an unprecedented LOD compared with previously reported analytical methods for TNT detection. Applicability of the developed aptasensor to easily detect TNT in real samples was evaluated. It seems that the proposed strategy can be expanded to other nanoparticles and is expected to have promising implications in the design of electrochemical sensors or biosensors for the detection of various targets. Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Jan van der Groen, hovenier van de Prins van Oranje. Nieuwe archiefgegevens over zijn leven

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lenneke Berkhout

  2017-08-01

  Jan van der Groen was something of an odd man out among the gardeners. Having started out as a florist, he would seem to have had no experience in garden management when he was appointed head gardener. Most other gardeners had worked in the job from an early age, thereby building a wider range of horticultural skills and knowledge. It is also probable that he had little or no knowledge of geometry at a time when gardeners were increasingly being required to lay out classical gardens. On the other hand, in addition to his considerable knowledge of flowers and plants, Van der Groen was acquainted with prevailing views on ‘outdoor life’; he was familiar with the foremost gardens in France and the Dutch Republic, either from illustrations or possibly even from personal experience. In this he probably differed from other gardeners. Van der Groen did not make any garden designs. His social position was comparable to that of other gardeners: they belonged to the petit bourgeoisie, a social middle class with a modicum of property, which fell between the small, wealthy upper class and the vast mass of poor people. Nor was there any difference in terms of the subordinate position within the stadholder household and the garden management organization. All gardeners were required to render detailed accounts to the Nassause Domeinraad, the body responsible for managing the Prince of Orange’s domains. Ultimately, it was the publication of his book that set Van der Groen apart from his peers. No other court gardener ever penned such a work.

 3. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  Full Text Available Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social supportIn this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio UtrechtIn dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige

 4. Ecotoxicological evaluation of in situ bioremediation of soils contaminated by the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frische, Tobias

  2003-01-01

  The luminescent bacteria assay, using soil leachates, was the most sensitive toxicity indicator. - To evaluate the environmental relevance of in situ bioremediation of contaminated soils, effective and reliable monitoring approaches are of special importance. The presented study was conducted as part of a research project investigating in situ bioremediation of topsoils contaminated by the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). Changes in soil toxicity within different experimental fields at a former ordnance factory were evaluated using a battery of five bioassays (plant growth, Collembola reproduction, soil respiration, luminescent bacteria acute toxicity and mutagenicity test) in combination to chemical contaminant analysis. Resulting data reveal clear differences in sensitivities between methods with the luminescent bacteria assay performed with soil leachates as most sensitive toxicity indicator. Complete test battery results are presented in so-called soil toxicity profiles to visualise and facilitate the interpretation of data. Both biological and chemical monitoring results indicate a reduction of soil toxicity within 17 months of remediation

 5. Van bescheiden humanist tot vechtjas. Viglius van Aytta en de crisis van 1566-1567

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F. Postma

  2008-01-01

  Full Text Available From Modest Humanist to Argumentative Aggressor. Viglius van Aytta and the Crisis of 1566-1567In this essay I examine the dealings of the president of the Privy Council of the Netherlands, Viglius van Aytta (1507-1577 between the presentation of the Request of the Lower Nobility in April 1566 and the departure of Alva and his army from Italy a year later. Since Motley, Fruin and Bakhuizen van den Brink in the nineteenth century reinvented the Dutch Revolt, Viglius, in spite of his intellect and office, has not been held in high esteem. At best he was considered to be mediocre, and at worst a coward. The most recent verdict on Viglius was passed by H.G. Koenigsberger who referred to him in 2001 as ‘an intelligent if unimaginative lawyer from Friesland’. My essay is an attempt to refute this incorrect image. I do this by looking at the way Viglius handled the crisis of 1566-1567 in the first and the second town of the Netherlands, Brussels and Antwerp.

 6. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 7. Ontwikkeling van een 11 Tesla Nb3Sn dipoolmagneet voor de LHC van CERN

  NARCIS (Netherlands)

  den Ouden, A.

  1996-01-01

  In synchrone deeltjesversnellers (kortweg synchrotrons) worden twee tegengesteld gerichte bundels geladen deltjes, zoals protonen of elektronen, in een cirkelvormige baan tot vrijwel de lichtsnelheid versneld... Het doel van dergelijke experimenten is om het karakter van deze samenstellende krachten

 8. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op

 9. De geschiedenis van de keppel : van Borsalino hoed tot Spiderman keppel

  NARCIS (Netherlands)

  Ottenheijm, H.L.M.|info:eu-repo/dai/nl/164045775

  2017-01-01

  Keppels zijn er in alle soorten en maten. Na de Tweede Wereldoorlog werden ze hét symbool van het jodendom. Religiewetenschapper Eric Ottenheijm beschrijft de ontwikkelingen van de joodse hoofdbedekking.

 10. Het belang van krimp en krimpspanning: effecten tijdens de verharding van composieten

  NARCIS (Netherlands)

  Kleverlaan, C.J.; Jongsma, L.A.

  2015-01-01

  De basis van de meeste tandheelkundige composieten bestaat uit monomeren zoals bisfenol-A diglycidylether methacrylaat (Bis-GMA) en tri-ethyleenglycoldimethacrylaat (TEGDMA), gecombineerd met vuldeeltjes van verschillende grootte en samenstelling. Tijdens het verharden met de lamp worden de

 11. Een planningsmethode voor reductie van de fluctuaties in de belasting van verpleegafdelingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vanberkel, P.T.; Boucherie, Richardus J.; Hans, Elias W.; Hurink, Johann L.; van Lent, W.A.M.; van Harten, Willem H.

  2012-01-01

  Zorgvuldige afstemming tussen het schema van de operatiekamers en de verpleegafdeling balanceert de belasting van de verpleegafdeling en vermindert het aantal afgezegde operaties. In samenwerking tussen het Center for Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR, kenniscentrum voor

 12. Effecten van bosbegrazing op het humusprofiel van arme zandgronden onder naaldbos

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.; Mekkink, P.; Smit, A.; Sevink, J.

  1996-01-01

  In het veld zijn de effecten van bosbegrazing op strooiselvoorraden onderzocht. Biomassa, pH, organische-stofgehalte, elektrisch geleidingsvermogen, elementenvoorraden en stikstofmineralisatie van strooisellagen werden gemeten na nul, twee en vijf jaar begrazing. De ondergrondse en bovengrondse

 13. Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Rommers, J.M.; Meijerhof, R.; Someren, van G.

  1996-01-01

  Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit

 14. De beschikbaarheid en kwaliteit van informatie over verkeersongevallen : een beknopte analyse van de beschikbare bronnen.

  NARCIS (Netherlands)

  Houwing, S.

  2017-01-01

  Er zijn verschillende gegevensbronnen die informatie bevatten over verkeersongevallen. Rijkswaterstaat wil namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu weten welke informatie in Nederland beschikbaar is en hoe deze het beste kan worden ingezet voor analyses van de verkeersonveiligheid. Daarom

 15. Kaks kirja vennale = Two Letters from Vincent van Gogh to his brother / Vincent van Gogh

  Index Scriptorium Estoniae

  Gogh, Vincent van, 1853-1890

  2008-01-01

  Kunstnik Vincent van Goghi kaks kirja oma vennale Theole. Tõlge vene keelest ja kommentaar Mehis Heinsaarelt. Ingliskeelsed kirjad raamatust "The Complete Letters of Vincent van Gogh", Thames and Hudson, 1979

 16. Herziening van de status van quarantaine organismen : zijn Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis nog wel quarantainewaardig?

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, E.; Boertjes, B.C.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Balk-Theuws, L.W.

  2005-01-01

  Overheid en bedrijfsleven willen voor twee specifieke organismen, Lyriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Lyriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) een duidelijk beeld krijgen van de quarantainewaardigheid en de consequenties van het voorkomen op de quarantainelijst. Hiertoe is een Pest Risk

 17. Sedimentologische interpretatie van de afzettingen van de Nuenen-groep nabij Best

  NARCIS (Netherlands)

  Alphen; J.S.L.J.

  1984-01-01

  In het kader van het project "Variaties in fysisch-chemische bodemkarakteristieken" zijn twaalf boringen uit de Nuenen-groep bij Best beschreven. Uit deze beschrijvingen is de sedimentologische ontstaansgeschiedenis van de onderscheiden bodemlagen gereconstrueerd. Vijf pakketten

 18. Die meting van die invloed van organisasiegrootte op bruin werkers se houdings en gedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van der Bank

  1985-11-01

  'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat bevindinge onkonsekwent is wat betref die invloed van die grootte van organisasies op veranderlikes soos die doeltreffendheid van personeel-keuringstelsels, opleiding, arbeidsomset, werkafwesigheid, werkdoeltreffendheid en so meer. In Wes-Kaapland is tien "groot" fabrieke geselekteer (aantal bruin werkers 300 of meer en vergelyk met 17 "klein" fabrieke (aantal bruin werkers minder as 50. Met behulp van t-toetse is statisties beduidende verskille gevind ten opsigte van die volgende veranderlikes waarvolgens groot organisasies meer gunstig vertoon: 1 meer keuringstegnieke word gebruik; 2 die doeltreffendheid van die keurings-programme is hoër; 3 meer opleidingstegnieke word gebruik; 4 opleidingsprogramme is meer doeltreffend; 5 werkers is meer tevrede; 6 werkers se gemiddelde beroepsaanpassing is beter, en 7 werkers is meer tevrede met hul salarisse of lone. Geen betekenisvolle verskille is egter gevind ten opsigte van arbeidsomset, werkafwesigheid en werkbehoeftes nie.

 19. Gebruik van elektriciteit: Domotica: Huis van de toekomst: Klas 4 vwo (docentversie)

  NARCIS (Netherlands)

  van Buuren, O.; van der Lee, M.

  2009-01-01

  Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis van de toekomst. Bij de elektriciteitsleer ligt de nadruk op het gebruik van elektriciteit in huis, bij de automatisering op intelligente systemen in huis.

 20. Strategieën van burgerinitiatieven

  OpenAIRE

  Dam, van, R.I.; Salverda, I.E.; During, R.

  2010-01-01

  In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de relatie burgerinitiatief en overheid, met een focus op strategieën. Net zoals de overheid zelf maken ook burgerinitiatieven gebruik van strategieën. De term strategie veronderstelt iets programmatisch wat doelen en middelen op eenduidige wijze aan elkaar verbindt. Burgerinitiatieven zijn uit op het realiseren van iets, op het beïnvloeden van hun omgeving om hun plan werkelijk te maken. In deze studie worden burgerinitiatieven geanalyseerd. Achteree...