WorldWideScience

Sample records for mentale og sociale

 1. Mental sundhed, klasse og livshistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dybbroe, Betina

  2016-01-01

  Kapitlet stiller spørgsmål til, hvordan klasserelationer påvirker identitet og handlerummet for børn og deres familier, og skaber betydninger for ulige sundhed. De empiriske eksempler som bidrager til analysen er hentet fra psykiatrisk praksis, hvori børn og familier indgår i relationer til behan...... behandlere og sundhedssystem, og hvori sygdomskategoriseringer skabes. Her får vi et indblik i, hvordan ulige mental sundhed indgår i komplekse sociale livsmønstre af social ulighed, reproduceret over flere generationer....

 2. Kulturel og mental byomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samson, Kristine

  2013-01-01

  Redesign og kulturel byomdannelse kan være tankevækkende studier af, hvordan byer udvikler sig og omdannes under indflydelse af sociale, kulturelle og økonomiske sammenhænge. Parque Cultural de Valparaiso i Chile er et fremragende eksempel på, hvordan arkitektur og landskabsdesign forbinder sig til...... den omkringliggende by og Chiles komplekse historie. Men Parque Cultural giver samtidig et arkitektonisk rumligt bud på Valparaiso mulige fremtid....

 3. Social innovation og aktionsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, John; Bilfeldt, Annette

  2014-01-01

  Formålet med dette kapitel er at vise, hvordan aktionsforskning kan bidrage til social innovation og empowerment i velfærds- og kulturinstitutioner (plejehjem og biblioteker) på en måde, der fremmer marginaliserede medborgere og lokalområders magtposition og skaber muligheder for positiv forandring....... Kapitlet præsenterer først mere overordnet de kritiske begreber om empowerment, aktionsforskning og social innovation og disse tilganges rødder i kritisk teori. Efterfølgende gennemgås to forskellige metodiske varianter af aktionsforskning i to forskellige kontekster....

 4. Environmental, Social og Governance og aktivt ejerskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.

  2016-01-01

  Den første artikel i dette nummer af Finans/Invest diskuterer Environmental, Social og Governance (ESG) i forhold til at skabe forbedret aktieafkast. Den tredje artikel går i dybden med udviklingen i danske børsnoterede bankers corporate governance karakteristika hen over bankkrisen. ESG og...

 5. Uddannelse og social innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2012-01-01

  Social innovation handler om at udvikle af innovative svar på samfundsmæssige behov, som ikke i tilstrækkeligt omfang dækkes af eksisterende former for privat eller offentlig service. Der er oftest tale om svar, som udvikles af ikke-kommercielle organisationer og aktører gennem kreative processer...... med et væsentligt element af initiativ ”nedefra”. Uddannelse er et af de områder, hvor social innovation både historisk og aktuelt har haft betydning. Historisk er der gennem sociale innovationsprocesser blevet udkrystalliseret former for uddannelse, som har imødekommet væsentlige behov for oplysning...... og kompetence, og som på nogle områder har opnået lang levetid. Fremkomsten og udbredelsen af folkehøjskoler er et centralt eksempel. Ligesom anden innovation sker social innovation inden for rammerne et kompleks af strukturer og institutioner, som kan kaldes et national innovationssystem. Artiklen...

 6. Mobning og social eksklusionsangst

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Dorte Marie

  2009-01-01

  afgørende hvilke tænketeknologier, de gør brug af i deres aflæsning af det, der foregår. Der er, som Dorte Marie Søndergaard skriver i sin artikel, Mobning og social eksklusionsangst, afgørende forskel på, om man i forbindelse med børns gensidige foragtproduktion, bruger en skyldsfokuserende tænketeknologi......, der får både børn og voksne til at søge efter en skyldig aggressor og et afmægtigt offer; eller om man bruger en tænketeknologi med fokus på sociale processer, og dermed retter blikket mod de dynamikker mellem børnene, der gør det oplagt for nogle børn at deltage aktivt i cirkulationen af foragt og...... sociale dynamikker, der for tiden findes i denne klasse, at gribe til netop den form for gensidig aflæsning? Hvad er det, de ønsker, frygter, tror etc., som får dem til at gribe til foragtproduktion i stedet for at gøre så meget andet, der også ville kunne tænkes oplagt, når man går i klasse med hinanden...

 7. Facebook og social ambivalens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper

  2013-01-01

  Facebook er et prominent eksempel på de digitale medier, der i disse år ryster samfundet med sine nye (u)muligheder for ageren, interaktion og deling af information. Dette kapitel analyserer, hvordan befolkningen med introduktionen af Facebook som nyt medie aktuelt udsættes for en række sociale...... mediemiljø. Et vigtigt spørgsmål herunder er, om Facebook med sin aktuelle funktionelle arkitektur forstærker eller direkte initierer sociale ambivalenser, set op imod de digitale mediers generelle potentialitet for transparens og selektion, og dermed kommer til at bevirke, at samfundet har unødigt svært ved...

 8. Social arv og ulighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  2017-01-01

  Artiklen søger at komme tættere på spørgsmål om hvordan dagtilbud kan gøre en forskel for social udsatte børn ved for det første at indkredse forskning om dagtilbuds betydning set i relation til en social arv- og ulighedsproblematik. For det andet belyses eksempler fra dansk interventionsforskning...

 9. Mindfulness og mental sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  2011-01-01

  Mindfulness is a way to practice 'healthy mindedness' – a form of self help that has been the subject for research and development of a number of new significant self-technologies, therapy and meditation treatment methods. To be mindful can help people to feel more relaxed (serenity) and fully...... alive. The article aims at describing realistic expectations to the contribution of mindfulness to health education work in the field of mental health. The article discuss ways in which mindfulnesss is connected with established health education in the mental health promotion field, and ways in which...... mindfulness breaks with established health education. Interest in utilising mindfulness and mindfulness-inspired methods in health-education intervention has increased in recent years. Mindfulness is seen here as an answer to how to achieve more accepting presence, and thereby a healthier mental life...

 10. Social kapital og historisk institutionalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase; Svendsen, Gert Tinggaard

  2006-01-01

  Social kapital, målt som niveauet af tillid blandt folk, skal muligvis betragtes som en ny produktionsfaktor på linje med traditionelle faktorer som human og fysisk kapital. I kraft af et højt niveau af social kapital er det muligt at spare statslig monitoring og transaktionsomkostninger. Som såd...

 11. Social Medie-strategi og implementering

  DEFF Research Database (Denmark)

  2017-01-01

  20 arbejdsark bygget på en strategimodel for arbejdet med sociale medier. Fra målgruppeudvælgelse til implementering i praksis og måling.......20 arbejdsark bygget på en strategimodel for arbejdet med sociale medier. Fra målgruppeudvælgelse til implementering i praksis og måling....

 12. Social kapital og økonomisk sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Gunnar Lind Haase; Svendsen, Gert Tinggaard

  2003-01-01

  Hvad er social kapital? Vi søger at besvare dette spørgsmål i en tværvidenskabelig tilgang, som forener økonomi og sociologi. Dette sker i tre dele. Det generelle økonomiske udgangspunkt er hentet fra New Institutional Economics (NIE) med dets fokus på asymmetrisk information og deraf følgende...

 13. Frivillige og social innovation i sundhedsfremmeaktiviteter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda

  2012-01-01

  samarbejde med frivillige og foreninger på nye og socialt innovative måder. Innovationsbegrebet er oprindeligt udviklet i produktionssfæren, men i social innovation er målet i langt højere grad skabelsen af social værdi, sociale netværk og social kapital. En afgørende pointe er, at hverken innovation eller...... social innovation er målet i sig selv, men derimod et værktøj for at nå andre mål, såsom sundhedsfremme. Socialt innovative sundhedsfremmeindsatser er ved at tage form, og dette kapitel præsenterer eksempler på sundhedsfremmeaktiviteter med deltagelse af frivillige fra patientforeninger, idrætsforeninger...... og sociale foreninger. Formålet med disse eksempler er at vise både styrker og vanskeligheder ved at inddrage frivillige i indsatserne, herunder de barrierer, der viser sig at være. Til sidst i kapitlet vil det blive vurderet i hvor høj grad, der er tale om social innovation i eksemplerne....

 14. Sociale og liberale dimensioner i uddannelsespolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjort, Katrin

  2009-01-01

  Det sociale og det liberale princip har historisk altid konkurreret i dansk uddannelsespolitik. Men er vi i dag i den internationale konkurrences navn ved at indføre metoder til styring af uddannelse, der modarbejder såvel de sociale lighedsbestræbelser som de liberale frihedsidealer?...

 15. Kapabilitetsteorien og social retfærdighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Lasse

  2014-01-01

  Denne artikel giver et bud på, hvordan kapabilitetsteorien oprindeligt udformet af Amartya Sen i en videre udvikling kan forstås som en egentlig teori om social retfærdighed, og hvordan det er muligt at imødegå de mest udbredte udfordringer, som teorien står overfor.......Denne artikel giver et bud på, hvordan kapabilitetsteorien oprindeligt udformet af Amartya Sen i en videre udvikling kan forstås som en egentlig teori om social retfærdighed, og hvordan det er muligt at imødegå de mest udbredte udfordringer, som teorien står overfor....

 16. Social mening og viden på sociale video sites

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Tove Arendt

  2011-01-01

  . De sociale medier som Facebook, YouTube o.l. er blevet prototype for det dialogiske aspekt, der egentlig ligger indbygget fra starten i de digitale netværksmedier. Modtageren, læseren, seeren og tilhøreren deltager i den medierede kommunikation med kommentar, dialog eller egne produkter. Brugeren er...... også producent og distributør adf viden i de sociale mediers brugerfællesskaber. Brugeren er ikke kun ’user’, men ’produser’ (sammentrækning af user og producer), skriver den amerikanske medieforsker Axel Bruns, som både Tove Arendt Rasmussen og hans Jørn Nielsen citerer i deres artikler”....

 17. Social- og sundhedsprofessioner, videnskab, teknologier og nye udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2015-01-01

  mere bredt i samfundet. Konkret er her tale om studier af faggrupperne fysioterapi, sygepleje, socialrådgivere og jordemødre, der alle udgør dele af velfærdsstatens reproduktive arbejdsområder. Fire af de fem artikler der indgår i temanummeret har udspring i det norsk-danske forskningsprojekt...... universiteter, professionshøjskoler, hospitaler og kommuner, se den danske (www.phlegethon.net) eller norske hjemmeside (http://www.hioa.no/Research-and-Development/Our-research/Helse-omsorg-og-velferd-HOV/Phlegethon-nettverket2).De fire artikler (Højbjerg et al; Sandholm et al; Sandholm et al; Søbjerg et al...... sammenhænge og med forskellige professionelle baggrunde og med inddragelse af supplerende teorier og metodiske tilgange, men med en vis fælles sociologisk inspireret epistemologi som udgangspunkt. De fire artikler har på forskellig måde og dybde gjort brug af Bourdieu og hans tænkning omkring felt, habitus og...

 18. Social innovation og Muhammad Yunus i en dansk kontekst

  DEFF Research Database (Denmark)

  2008-01-01

  Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?......Hvorfor er social innovation og Muhammad Yunus' arbejde relevant i en dansk kontekst? Kan social innovation være med til at skabe fremtidens danske velfærdssamfund?...

 19. Type 2-diabetes. Sociale relationer og sundhedsadfaerd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Astrid Ledgaard; Andersen, Anne Friis; Avlund, Kirsten

  2008-01-01

  INTRODUCTION: Type 2 diabetes is a chronic disease that challenges the Danish health care system and health behaviour is important in connection with rehabilitation. Foreign research shows that social relations are associated with a healthy lifestyle, but this effect has not yet been examined...... to the recommendations for physical activity and diet. Only the association between functional network and diet remains significant when adjusted for the effects of co-variates. CONCLUSION: The study shows a need for the promotion of health behaviour among adult Danes with type 2 diabetes, and indicates that social...... thoroughly based on Danish data. The purpose of this study was to examine the association between social relations and health behaviour among adult Danes with type 2 diabetes. MATERIALS AND METHODS: The study design was cross-sectional and based on data from the report ''Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen...

 20. Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Carl Gustav

  2011-01-01

  Artiklen fokuserer på effekten af brugen af sociale teknologier i folkebibliotekerne med fokus på i hvilken udstrækning de sociale teknologier lader sig forstå og analysere som vidensmedier, kommunikationsmønstre ved brug af sociale medier, de sociale mediers virkninger i undervisningssammenhænge...... og endelig de kulturpolitiske konsekvenser af bibliotekernes inddragelse af sociale teknologier....

 1. Social innovation og socialt entreprenørskab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundgaard Andersen, Linda

  2013-01-01

  Social innovation – og socialt entreprenørskab - er sat på dagsordenen som en nødvendig dimension i løsningen af sociale velfærdsproblemer. Men hvad rummer disse fænomener og hvilke potentialer og udfordringer kan indkredses? Innovation er et velkendt begreb, som oprindeligt er knyttet til...... udvikling i produktionsvirksomheder. I dag tales om social innovation og dermed fokuseres på hvordan innovation kan have sociale værdier som sit mål. Inden for det sociale område har social innovation været i aktivt virke længe før begrebet kom på mode. Det sociale områdes historie byder på stærke sociale...... innovative ud-viklinger: den danske andelsbevægelse og de selvejende børnehaver er konkrete eksempler, rækken af socialpædagogiske behandlings- og levemiljøer et andet, de mange forsøgs- og udviklingsprojekter et tredje, det gensidige sygeforsikringsprincippet et fjerde. I dette kapitel defineres social...

 2. Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Tække

  2016-03-01

  Full Text Available Artiklen handler om spændingen mellem det lærerledede undervisningsfællesskab og kvasi-hemmelige netværk i en gymnasieklasse. Omdrejningspunktet er deling af resultater og opgaver i netværkene gennem hemmelige lukkede Facebook-grupper. Artiklen argumenterer for at denne praksis, hvis ikke den var forbudt, ville komme længere frem i lyset og at lærerne herved ville kunne hjælpe eleverne med trække grænsen mellem snyd, plagiat, inspiration, applikation og appopriation. Hertil ville lærerne kunne hjælpe eleverne med, hvordan man søger og netværker sig til opgaver og trækker på dem i arbejdet med egne opgaver. Til at kvalificere vores analyse og argumentation vil vi primært udgå fra netværksteori. Dette vil navnlig komme til udtryk gennem en løbende diskussion om negativ social arv, der lever videre i netværk og om positiv social arv, der omvendt udraderes i gymnasiets forbudte og derfor hemmelige netværk. Empirisk trækker artiklen på aktionsforskningsprojektet Socio Media Education.

 3. Unge og online sociale netværk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  I denne ph.d.-afhandling udforskes 12-18-årige danske børn og unges brug af et af den seneste tids nyere internetfænomener: Online sociale netværk. De såkaldte sociale netværkssider (SNS’er) er internetbaserede mødesteder, hvor brugere via personaliserede profiler kan liste hinanden som venner og...... for danske unges brug af online sociale netværk....

 4. Det sociale bånd og følelser i menneskers interaktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind

  2012-01-01

  forekommende og mest centrale følelse, og det er denne argumentation, der udfoldes i artiklen ved at se på tre af Scheffs centrale inspirationskilder: 1) E. Goffman og dennes blik for følelsesdynamikker i interaktionen, 2) C.H. Cooleys teori om det sociale spejlselv og 3) H. Lewis' begreb om følelsesfælder og...

 5. Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Scott Sørensen

  2012-01-01

  Full Text Available I denne artikel vil jeg ud fra et medialiseringsperspektiv på sociale medier, der spørger til, hvordan de fremmer en særlig netværkssocialitet (Jensen, 2009; Tække, 2010a/b og -kommunikation (Miller, 2008 dokumentere brugen af den sociale netværksside Facebook i en dansk kontekst. Det vil jeg gøre på baggrund af en kvalitativ undersøgelse fra 2010, hvortil informanterne blev rekrutteret via et survey. Undersøgelsen afdækker tre dilemmaer, der udspringer af det grundlæggende kommunikative paradoks, som netværksmediet afsætter, og som vedrører præmisserne for selvfremstilling, brugen af statusopdateringen og den sociale regulering. Disse dilemmaer sættes i relief af dels aktuelle genre- og talehandlingsteorier (Miller, 2004; Butler, 2005, dels eksisterende undersøgelser af relaterede aspekter såsom sammensætningen af de personlige netværk (”vennelister” og graden af åbenhed og adgang til de personlige profiler (”privathed”. Mens herværende undersøgelse i grove træk bekræfter forskningslitteraturen på disse felter, så er de ikke før dokumenteret (og nuanceret i en dansk sammenhæng. Artiklens væsentligste bidrag ligger dog i identificeringen af de tre kommunikative dilemmaer og i forbindelse hermed en forsøgsvis genrebestemmelse af statusopdateringen og en tematisering af den implicitte sociale regulering og etik, hvilket ikke har været gjort før.

 6. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2009-01-01

  Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing) s...

 7. Specialiseringsmodul i Læreruddannelsen - inklusion i skolen og social innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gottlieb, Lotte; Johannesen, Rikke

  2017-01-01

  Modulet "Inklusion i skolen og socialt entreprenørskab" retter sig mod det store overlap mellem inklusion og social innovation/socialt entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab indgår derfor i modulet som et didaktisk greb både indholds- og formmæssigt.......Modulet "Inklusion i skolen og socialt entreprenørskab" retter sig mod det store overlap mellem inklusion og social innovation/socialt entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab indgår derfor i modulet som et didaktisk greb både indholds- og formmæssigt....

 8. Definitioner og målinger af social eksklusion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kronborg Bak, Carsten

  2012-01-01

  Fattigdom og ulighed har længe været de dominerende kategorier til at beskrive befolkningens levevilkår og afspejler stadigvæk væsentlige problemer i det danske samfund, selvom fattigdomsrisikoen i Danmark er lavsammenlignet med andre europæiske lande. I løbet af 1990’erne har social eksklusion s...

 9. Fredsopbygning som social og materiel læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jeppe Høj; Berliner, Peter

  2013-01-01

  I denne artikel beskriver vi den lokale befolknings skabelsen af et fredsområde (Space for Peace) midt i borgerkrigen på øen Mindanao i Filippinerne. Fredsopbygning er en social læringsproces, der omfatter en transformation og restoration af det social-økologiske system, der omfatter såvel det...... for respekten for diversiteten. Efter analysen sammenlignes fredsprocessen med Magis’ teori om social resiliens og Ungars teori om den social-økologiske indlejring af den individuelle resiliens. Det konkluderes, at fredsopbygning i Space for Peace er bygget op omkring en helheds- eller systemforståelse, der...

 10. Sygdomsrelateret adfærd og sociale stereotyper

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tørring, Marie Louise; Andersen, Rikke Sand

  2008-01-01

  Som lægmandskategorier bruges stereotyper til at præsentere en given gruppes essentielle eller iboende kulturelle værdier. Det er også tilfældet indenfor sundhedsvæsnet, hvor stereotyper ofte bruges som billeder på kønslige og kulturelle forskelle. Her opstår stereotyper som blandt andet 'den...... hypokondriske kvinde' og 'den jyske landmand'. Formålet med denne artikel er at diskutere de sociale stereotypers funktion i sundhedsvæsnet ud fra et antropologisk perspektiv. Vi ønsker at bidrage til en processuel forståelse af, hvordan sociale stereotyper benyttes i forhold til sygdomsrelateret adfærd....... Artiklen tager udgangspunkt i to kvalitative studier af henholdsvis lægesøgningsadfærd blandt danske kræftpatienter og postoperativ smertebehandlingspraksis i Danmark og Italien. Det er artiklens hovedargument at stereotyper har en social funktion, mere end de er en præsentation af den sociale virkelighed...

 11. Vilkår og muligheder i det sociale web

  DEFF Research Database (Denmark)

  2009-01-01

  Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil......Dette podcast gengiver et indlæg på Forskningsnetkonferencen 2007 om muligheder og vilkår i det sociale web med særligt henblik på e-læring. Fysisk medie: Flash-fil...

 12. Køn, krop, intimitet og seksualitet på de sociale medier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Agustin, Lise Rolandsen; Faber, Stine Thidemann

  2016-01-01

  Drenge og piger navigerer i dag i en kompleks digital virkelighed, hvor kropslige, intime og seksuelle grænser kan overskrides og bliver overskredet på andre måder, end vi har set det tidligere. Især de sociale medier har udvidet interaktionsmønstrene, og dermed er der skabt en scene, hvor børn og...

 13. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt er hos Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Ulf P. Lund­gren, Staf Callewaert, det konkrete er en række evalueringer af uddannelser til (semi)professioner inden for sundhedssektoren.                I afhandlingen konstrueres den sociale og symbolske funktion af...

 14. Vidensledelse er også en social praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob; Waldstrøm, Christian

  2006-01-01

  lys er det utroligt vigtigt at personalefunktionen i virksomheden er klar over de processer der udspiller sig, og aktivt tager fat om problemerne der ligger i disse barrierer. Vores egne undersøgelser viser, at på trods af opstillingen af teknologiske systemer til vidensdeling, er der stadig...... væsentlige ledelsesmæssige opgaver i forhold til sociale aspekter ved arbejdet i en organisation, som skal varetages hvis vidensdelingen skal fremmes succesfuldt. Det er væsentligt at forstå, at vidensledelse ikke blot handler om cirkulering af information, men også er forbundet mere generelt til ledelse som...

 15. Ungdomsuddannelsernes og enhedsskolens bidrag til social u/lighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christian Helms

  2018-01-01

  Indførelsen af enhedsskolen har stået centralt i de nordiske velfærdsstaters indsats for at reducere den sociale ulighed i uddannelsessystemet og i samfundet. I perioden frem til 1990erne indførte de nordiske lande en udelt grundskole, hvor alle elever skal undervises sammen (Wiborg,2009). Men li...... dilemma mellem lighed i toppen af uddannelsessystemet (’lige adgang til videregående uddannelser’) og lighed i bunden af uddannelsessystemet (’uddannelse til alle’)....

 16. Processer og procesledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Benedicte

  Bogen udfolder, nuancerer og konkretiserer procesledelse ift. mentale, relationelle og organisatoriske processer. Eksempler på kapitel-overskrifter: Procesbegrebet, Rammesætning, Kontraktredskabet, Mødeledelse, Samtaler, Reflekterende positioner og processer, Konflikthåndtering og teamudvikling......, Invitation til det dialogiske rum - om at arbejde over og under stregen, og Mentale omstruktureringer....

 17. Sociale læringsprocesser, ulighed, mistrivsel, resiliens og transformation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Nielsen, Anne Maj

  2013-01-01

  I artiklen diskuterer vi nogle perspektiver på social læring. Det første perspektiv vedrører spørgsmål om sammenhænge mellem uddannelse og lige muligheder. Her vil forebyggelse af mistrivsel relateret til manglende uddannelse indgå. Det andet perspektiv vedrører spørgsmål om social læring som sam...

 18. Børn, unge og sociale netværkssider. Hvad ved vi?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Malene Charlotte

  2012-01-01

  været. Herefter skal vi se på, hvordan børn og unge selv begrunder deres brug af sociale netværkssider, og hvilke motiver der ligger bag deres mange timer foran skærmen. Dernæst sætter kapitlet fokus på børn og unges venskaber på sociale netværkssider, hvad der karakteriserer et venskab i dag, og...

 19. Faglig læring, social læring og evaluering i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Annette; Rasmussen, Palle

  2010-01-01

  I det moderne samfunds skole foregår der en dobbelt social læring. På den ene side er en social dannelse, især orienteret mod medborgerskab og demokratisk deltagelse, en del af skolens formål. På den anden side lægger skolens rammer og kultur og kultur ofte op til passivitet og konformitet. I art...

 20. Dybder og Overflader i styring, viden og praksis i det sociale og psykiatriske arbejde med sindslidende

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ringø, Pia

  2013-01-01

  The thesis ”Depths and surfaces in management, knowledge and practice in social and psychiatric work” examines whether specific technological processes bring about specific tools of observation and particular methods and instruments for outlining, categorizing and diagnosing social and psychiatric...... problems in a network of concepts, technologies, institutions and practices - as well as the specific problem solving strategies established to intervene, alter and improve that which is considered problematic about the individual. The thesis challenge traditional paradigmatic boundaries of knowledge...

 1. Type 2-diabetes. Sociale relationer og sundhedsadfaerd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holm, Astrid Ledgaard; Andersen, Anne Friis; Avlund, Kirsten

  2008-01-01

  with the official Danish recommendations for physical activity, diet, alcohol and smoking. Adjustments were made for sex, age, income, self-rated health, functional ability, stress and Body Mass Index. RESULTS: Social relations measured as civil status and functional network are positively associated with adherence...... to the recommendations for physical activity and diet. Only the association between functional network and diet remains significant when adjusted for the effects of co-variates. CONCLUSION: The study shows a need for the promotion of health behaviour among adult Danes with type 2 diabetes, and indicates that social...

 2. Børnekultur og social identitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther-Lindqvist, Ditte Alexandra

  2011-01-01

  Artiklen præsenterer den etnografiske iagttagelsesmetode som værktøj til at vurdere børns kulturelle fællesskaber. Med fokus på observationer af legegrupper gives konkrete værktøjer til analysen af social identiteter i børnegruppen......Artiklen præsenterer den etnografiske iagttagelsesmetode som værktøj til at vurdere børns kulturelle fællesskaber. Med fokus på observationer af legegrupper gives konkrete værktøjer til analysen af social identiteter i børnegruppen...

 3. Facework og mikrosociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hougaard, Tina Thode

  2014-01-01

  Troværdighed og tillid er alfa og omega, når virksomheder, organisationer og myndigheder kommunikerer med brugerne, men hvordan skabes denne troværdighed i de sociale medier - og hvordan opretholdes den?......Troværdighed og tillid er alfa og omega, når virksomheder, organisationer og myndigheder kommunikerer med brugerne, men hvordan skabes denne troværdighed i de sociale medier - og hvordan opretholdes den?...

 4. Vidensledelse og den sociale dimension i deling af viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lauring, Jakob

  2004-01-01

  imidlertid et alternativt syn på viden som i højere grad inddrager den sociale dimension ved vidensdeling - den socialkonstruktivistiske opfattelse. I denne artikel vil jeg beskæftige mig med den socialkonstruktivistiske opfattelse af viden og beskrive, hvorledes denne synsvinkel kan rette fokus mod nogle...... meget væsentlige problemstillinger ved organisatorisk adfærd, som man ofte kommer til at ignorere, hvis man i for høj grad baserer ledelsen på en funktionalistisk opfattelse af viden. Delingen af viden er en aktuel udfordring for anvendelse af viden i forretningssammenhæng. Det er hovedsageligt det, som...... gør vidensbegrebet interessant i forhold til ledelse af virksomheder. - Fokus på de sociale barrierer for deling af viden Jeg vil i det kommende illustrere, hvilke betydninger den sociale dimension i deling af viden kan have for videnledelse. Det vil jeg gøre gennem beskrivelser af to forskellige...

 5. Bekæmpelse af social dumping er også en kommunal opgave

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baadsgaard, Kelvin; Jørgensen, Henning

  2018-01-01

  Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk.......Kommunal indsats mod social dumping er en væsentlig del af den samlede indsats, og en evaluering af Københavns Kommunes indsats har givet indsigt i nogle af betingelserne for at få effektiviseret en sådan. Dette er også fulgt op politisk....

 6. Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric

  2016-01-01

  Artiklen handler om spændingen mellem det lærerstyrede undervisningsfællesskab og hemmelige netværk i en gymnasieklasse. De hemmelige netværk deler resultater og opgaver gennem lukkede Facebook-grupper. Denne aktivitet ville lærerne betegne som plagieren og altså som forbudt snyd, hvis de kendte ...

 7. Positioneringsmuligheder og social integration i et særligt støtteboligtilbud

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wulf-Andersen, Trine Østergaard

  I afhandlingen undersøges positioneringsmuligheder og former for social integration, som et særligt støtteboligtilbud for 18-25årige udvirker. Afhandlingen bidrager på baggrund af tre måneders etnografisk feltarbejde i boligerne med detaljerede eksempler på og analyser af, hvad der foregår i hver...

 8. Fysisk og mental belastning hos kirurgen under minimalt invasiv kirurgi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munch-Petersen, H.R.; Rosenberg, J.

  2008-01-01

  Minimally invasive surgery (MIS) is in theory more physically and mentally demanding than open surgery. This aspect is due to the inherent limits of MIS. The implementation of high-technological operating rooms and the development of ergonomically more useful instruments have not been documented...

 9. Om den sociale og symbolske funktion af uddannelsesevalueringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nørholm, Morten

  Ph.d.-afhandlingen handler om evalueringer, om evalueringer af uddannelse med et fokus og perspektiv som er begrænset til en afdækning af forhold om evalueringer, til en formulering af en teori om evalueringer. I afhandlingens analyser og diskussioner anvendes teorier af Émile Durkheim, Pierre...

 10. Folkedans, elitekultur og nationalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2017-01-01

  Historisk set. Begreberne folkedans og folkemusik blev i løbet af 1900-tallet overtaget af de udøvende, og samtidig ændredes dansens sociale funktion og rituelle betydning. Folkedansen er ikke blevet til et nationalt symbol.......Historisk set. Begreberne folkedans og folkemusik blev i løbet af 1900-tallet overtaget af de udøvende, og samtidig ændredes dansens sociale funktion og rituelle betydning. Folkedansen er ikke blevet til et nationalt symbol....

 11. Social inclusion and mental health.

  Science.gov (United States)

  Cobigo, Virginie; Stuart, Heather

  2010-09-01

  Recent research on approaches to improving social inclusion for people with mental disabilities is reviewed. We describe four approaches (or tools) that can be used to improve social inclusion for people with mental disabilities: legislation, community-based supports and services, antistigma/antidiscrimination initiatives, and system monitoring and evaluation. While legislative solutions are the most prevalent, and provide an important framework to support social inclusion, research shows that their full implementation remains problematic. Community-based supports and services that are person-centered and recovery-oriented hold considerable promise, but they are not widely available nor have they been widely evaluated. Antistigma and antidiscrimination strategies are gaining in popularity and offer important avenues for eliminating social barriers and promoting adequate and equitable access to care. Finally, in the context of the current human rights and evidence-based health paradigms, systematic evidence will be needed to support efforts to promote social inclusion for people with mental disabilities, highlight social inequities, and develop best practice approaches. Tools that promote social inclusion of persons with mental disabilities are available, though not yet implemented in a way to fully realize the goals of current disability discourse.

 12. Bænken på kanten. Social kapital, lokalsamfund og lokalt forankrede kulturbærende institutioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lolle, Anna Kristine E. L.

  dens operationalisering diskuteres i afhandlingen, og diskussionen leder op til et forslag om at inddrage et nyt aspekt, når man undersøger social kapital i lokalsamfund. Et aspekt som mine data viste var et vigtigt element i dannelsen af de sociale netværk, tilliden og reciprociteten, nemlig et...

 13. Designprocesser og digital produktion:

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilgaard, Michal; Lembcke, Steen

  Der er fokus på Fab-Labs som ramme for en social læringskontekst i folkeskolen, hvor elever sammen med lærere og pædagoger får mulighed for at udforske teknologier og fremstille digitale produkter og produktioner. I læringsmiljøet hvor designprocessen og den digitale fabrikation udfoldes...

 14. Mental Retardation; Its Social Context and Social Consequences.

  Science.gov (United States)

  Farber, Bernard

  Concerned with mental retardation as a social product, the following topics are discussed: mental retardation as a social phenomenon, the concept of the retarded as surplus population, labeling and incompetence in relation to life chances, mental retardation as deviance and as incompetence, and findings on the prevalence of retardation in the…

 15. Pendlingens sociale geografi – transportmiddelvalg i lyset af pendlerens politiske holdninger, sociale normer og kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Anne Vingaard; Jensen, Ole B.; Kjems, Erik

  2016-01-01

  Danske pendlere kører fortrinsvist i bil – også i store byer som København. Når rejsetiden er 20 minutter i bil var der blandt pendlere bosiddende i Hovedstaden godt 15 % cyklister, 35 % bilister og 15 % i offentlig transport. De resterende 35 % var enten til fods eller vekslede mellem forskellig...

 16. Social Work Faculty and Mental Illness Stigma

  Science.gov (United States)

  Watson, Amy C.; Fulambarker, Anjali; Kondrat, David C.; Holley, Lynn C.; Kranke, Derrick; Wilkins, Brittany T.; Stromwall, Layne K.; Eack, Shaun M.

  2017-01-01

  Stigma is a significant barrier to recovery and full community inclusion for people with mental illnesses. Social work educators can play critical roles in addressing this stigma, yet little is known about their attitudes. Social work educators were surveyed about their general attitudes about people with mental illnesses, attitudes about practice…

 17. Poverty, social stress & mental health.

  Science.gov (United States)

  Kuruvilla, A; Jacob, K S

  2007-10-01

  While there is increasing evidence of an association between poor mental health and the experience of poverty and deprivation, the relationship is complex. We discuss the epidemiological data on mental illness among the different socio-economic groups, look at the cause -effect debate on poverty and mental illness and the nature of mental distress and disorders related to poverty. Issues related to individual versus area-based poverty, relative poverty and the impact of poverty on woman's and child mental health are presented. This review also addresses factors associated with poverty and the difficulties in the measurement of mental health and illness and levels/impact of poverty.

 18. Social innovation og læringsforståelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Steen Baagøe

  2002-01-01

  Paper fremlagt ved arbejdsseminar i tilknytning til det Nordiske Velfærdsforskningsprojekt Welfare, masculinity and social innovation, Liseleje 18.-20. september 2002......Paper fremlagt ved arbejdsseminar i tilknytning til det Nordiske Velfærdsforskningsprojekt Welfare, masculinity and social innovation, Liseleje 18.-20. september 2002...

 19. Mental health, participation and social identity

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johannsen, Gundi Schrötter; Elstad, Toril

  2017-01-01

  pointed out how people with mental illness protect their identities through consealment in order to avoid stigmatisation. Changes in the organisation of mental health services, from a mainly hospital-based psychiatry towards mental health work in local communities, have highlited issues of participation......, social incluison and integration for people who live with mental health problems. Aiming to support people in daily life, community mental health services that facilitate active participation are encouraged internationally (WHO 2001b, 2005,2013). From these perspectives, we will present our studies from...... a Danish ond Norwegian community mental health service, and relate our findings and the discussion of them to the overall themes of participation, social identity and mental helath....

 20. Praksisteori og arbejdslivsforskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders

  2017-01-01

  Praksisteori er en lang og bred human- og socialvidenskabelig tradition, der forsøger at forstå mennesker, arbejde og samfund med udgangspunkt i aktivitet og handling. I denne artikel gøres der rede for praksisteoriens grundlæggende antagelser og begreber. Artiklen fokuserer på, hvordan nyere...... praksisteori – her Theodore Schatzkis teori om socialt liv – udvikler begreber til at forstå, hvordan det sociale liv er organiseret igennem praksisser, og hvordan normativitet i praksisser bidrager til at bestemme handlinger. Der argumenteres for, at den praksisteoretiske tilgang kan tilbyde...

 1. Facebook: selvfremstilling, small-talk og social regulering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Anne Scott

  2012-01-01

  In this paper, I will document the use of Facebook in a Danish context, taking a mediatisation perspective focused on the network sociality in question (Jensen, 2009; Tække, 2010a/b) and the communication (Miller, 2008) of social media. This discussion is based on a qualitative study from 2010......, consisting of participants recruited from a survey study. The study explores three dilemmas resulting from network media’s communicative paradox, involving the premises of self-representation, use of status updates, and social regulation. These dilemmas are contextualised by recent theories of genre......, such research has not previously been documented (or refined) in a Danish context. The paper’s most important contributions, however, consist of its identification of the three communicative dilemmas, its tentative genre classification of the status update, and its discussion of implicit social regulation...

 2. Sociale, økonomiske og kulturelle aspekter ved whiplash

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Claus; Stenager, Elsebeth; Nielsen, Claus Vinther

  2010-01-01

  The sequelae following whiplash injuries (WL) entail considerable human costs and expenses for both treatment and social services, especially public income benefits. Frequently, many players are involved after WL and good intersectional collaboration is therefore essential to counter the WL...

 3. "Brugerens arme og ben"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Madsen, Eva

  Omsorgspraksis, det praktiske, sociale og emotionelle arbejde omsorgsydere udfører i samspil med omsorgsmodtagere, har både diskursive og ikke-diskursive elementer. Disse er imidlertid tæt forbundne via arbejdets mellem-menneskelige karakter. I dette paper er det samspillet mellem diskurs og plej...

 4. Brugerens arme og ben

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk-Madsen, Eva

  2006-01-01

  Omsorgsarbejde, det praktiske, sociale og emotionelle arbejde omsorgsarbejdere udfører i samspil med omsorgsmodtagere, har både diskursive og praktiske elementer. Disse er tæt forbundne via arbejdets mellemmenneskelige karakter. I denne artikel er det samspillet mellem diskurs og plejepraksis i h...

 5. Skolehaver, maddannelse og naturformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  2011-01-01

  sundhedsfremmende effekter, der gør, at elevernes faglige, alsidige og sociale kompetencer bliver styrket. Sammenlignes Haver til Maver med andre skolehaveprojekter rundt omkring i verden, adskiller dette koncept sig ved det centrale fokus på gastronomi og urkræfter. Treenigheden mellem haver, udekøkken og den...

 6. Midlertidighedens paradokser og rationaler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiib, Hans

  2016-01-01

  metoder, der har til formål at fremme en social bevidsthed om at tingene kunne være anderledes og styrke et lokalt beredskab i forhold at kunne handle herpå. I dag oplever vi, at disse metoder i stadig stigende omfang operationaliseres og implementeres i planlægningen i kommuner og hos private investorer...

 7. Mellem lidelse og livsduelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dræby, Anders

  Den psykiske lidelse i det moderne samfund er i det væsentlige et udtryk for vanskeligheder med de sociale og kulturelle krav om funktionel livstilpasning. Der præsenteres en anderledes og mere konstruktiv indgang til forståelse af liv og lidelse i vores samtid, der er funderet i et begreb om liv...

 8. Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Scott Sørensen

  2012-01-01

  Full Text Available In this paper, I will document the use of Facebook in a Danish context, taking a mediatisation perspective focused on the network sociality in question (Jensen, 2009; Tække, 2010a/b and the communication (Miller, 2008 of social media. This discussion is based on a qualitative study from 2010, consisting of participants recruited from a survey study. The study explores three dilemmas resulting from network media’s communicative paradox, involving the premises of self-representation, use of status updates, and social regulation. These dilemmas are contextualised by recent theories of genre and speech-acts (Miller, 2004; Butler, 2005 as well as by existing studies of related issues, such as the composition of personal networks (friend lists and the degree to which personal profiles are open and accessible (privacy. While the study generally confirms recent research in these fields, such research has not previously been documented (or refined in a Danish context. The paper’s most important contributions, however, consist of its identification of the three communicative dilemmas, its tentative genre classification of the status update, and its discussion of implicit social regulation and ethics, which have not been previously been considered.

 9. Arrangerede kulturmøder og social integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kappa, Katherine

  2017-01-01

  This article investigates English conversation meetings at a grassroots integration initiative which targets improving the life situation of asylum seekers and refugees in Denmark. Contrary to similar initiatives which have been studied from an integration policy evaluation perspective, this study...... takes an explorative, social interactional approach. The paper gives examples of a common occurrence: specifically, how the volunteers actively seek out shared identities, or co-membership, with the asylum seekers and refugees as language learners. It is argued that this interactional choice highlights...... the intentional diversity fundamental to organised cultural encounters, seeing as the volunteers seek co-membership as a result of a particular oriented to difference in membership belongings among the participants. Since these English conversation meetings are transient by nature, a focus on managing...

 10. Mental sundhed i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wistoft, Karen

  Baggrund: Skolebørns opfattelse af sundhed har i høj grad noget med deres selvbilleder, trivsel og sociale inklusion at gøre. Det viser en lang række nyere undersøgelser, der alle peger på, at det er nødvendigt at skærpe opmærksomheden på børn og unges mentale sundhed. Internationalt er der...... udviklet og afprøvet en række pædagogiske programmer, der kan bruges til at igangsætte aktiviteter, der fremmer børn og unges mentale sundhed i skolen. Især i USA, Australien og Storbritannien har der været fokus på evidensbaseret praksis og praksisbaseret evidens i denne sammenhæng. I Danmark har man ikke...... på sammen måde tilgængelig systematiseret viden herom. Sundhedsstyrelsen har gennem de senere år prioriteret indsatser og fremskrivning af evidensgrundlag til fremme af mental sundhed højt. Betydningen af børns mentale sundhed og overvejelser om, hvilken slags evidens der er behov for på dette område...

 11. [Suffering and mental health during social crises].

  Science.gov (United States)

  Stagnaro, Juan Carlos

  In this paper the author analyzes the epidemiological data of the effects of the social crisis on the mental health against the background of the political and social events in Argentine in the last years. These effects are found both in the general population and in the health care professionals. The article reviews the clinical and psychopathological approaches to understand the disorders of the patients during a social crisis.

 12. Pædagoger og Perkere – etniske minoritetsbørn i det sociale system

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vitus, Kathrine

  : hvad gør mødet med en socialpædagogisk institution ved og for etniske minoritetsbørn? Hvilke praksisser, manøvremuligheder og handlerum har pædagoger? Hvorfor er mødet mellem danske velfærdsinstitutioner, deres professionelle og etniske minoritetsbørn, unge og deres familier tilsyneladende så svært? I...

 13. Dokumentation og forskning. Januar 2014 - august 2014

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  artikler fra Frontiers in Human Neuroscience. En ny Cochrane-oversigt vedr. musikterapi og autisme konkluderer at musikterapi har en positiv effekt på initiativ, social interaktion, nonverbal og verbal kommunikation, social og følelsesmæssig gensidighed, herudover social tilpasning, glæde og kvaliteten af...

 14. Mental Health and Social Networks After Disaster.

  Science.gov (United States)

  Bryant, Richard A; Gallagher, H Colin; Gibbs, Lisa; Pattison, Philippa; MacDougall, Colin; Harms, Louise; Block, Karen; Baker, Elyse; Sinnott, Vikki; Ireton, Greg; Richardson, John; Forbes, David; Lusher, Dean

  2017-03-01

  Although disasters are a major cause of mental health problems and typically affect large numbers of people and communities, little is known about how social structures affect mental health after a disaster. The authors assessed the extent to which mental health outcomes after disaster are associated with social network structures. In a community-based cohort study of survivors of a major bushfire disaster, participants (N=558) were assessed for probable posttraumatic stress disorder (PTSD) and probable depression. Social networks were assessed by asking participants to nominate people with whom they felt personally close. These nominations were used to construct a social network map that showed each participant's ties to other participants they nominated and also to other participants who nominated them. This map was then analyzed for prevailing patterns of mental health outcomes. Depression risk was higher for participants who reported fewer social connections, were connected to other depressed people, or were connected to people who had left their community. PTSD risk was higher if fewer people reported being connected with the participant, if those who felt close to the participant had higher levels of property loss, or if the participant was linked to others who were themselves not interconnected. Interestingly, being connected to other people who in turn were reciprocally close to each other was associated with a lower risk of PTSD. These findings provide the first evidence of disorder-specific patterns in relation to one's social connections after disaster. Depression appears to co-occur in linked individuals, whereas PTSD risk is increased with social fragmentation. These patterns underscore the need to adopt a sociocentric perspective of postdisaster mental health in order to better understand the potential for societal interventions in the wake of disaster.

 15. Social support of mentally retarded persons

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Zwolinska

  2015-01-01

  Full Text Available Purpose: The aim of this work is to assess the relationship between the environment and mentally retarded persons. Material and methods: Information referring to social support of mentally retarded persons is a source material collected on the base of the data included in the Polish and foreign literature. The issues under discussion related to the following problems: social integration of persons with intellectual disabilities in a family and local environment, social functioning of people with mild intellectual disability, social rehabilitation of people with moderate, severe and profound intellectual disability and specific contact with people with disabilities. Results: For a person with an intellectual disability, the family is the source of acquisition of basic social skills that give him the opportunity for further development and performing certain social roles in a sense of safety. Full acceptance of the intellectually disabled, may dismiss their sense of shame and fear, and instill the satisfaction of belonging to a social community. Conclusions: Full social acceptance of people with intellectual disabilities is the basis for their assimilation and social functioning.

 16. Perceived Social Support among Mentally Ill Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bandana Pokharel

  2014-06-01

  Full Text Available Introduction: Social support is the perception that one is cared for, has assistance available from significant others and its benefit is by buffering stress by influencing the ability to adjust and live with illness. Social support can uplift the quality and subjective wellbeing of people. The objective of this study was to examine the perceived social support and factors influencing it among mentally ill patients. Methods: A descriptive cross-sectional study was carried out. Ninety cases aged more than 18 years visiting outpatient of psychiatric department and diagnosed as a case of mental illness for at least a year were included. Instruments used were self-developed proforma and Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Interview technique was used to collect the data. Results: Majority (60% of the patients perceive social support from family, 28% of the patients perceive social support from significant others. Regression analysis showed that the perceived social support is influenced by employment status, type of family one lives in and physical illness. It is not influenced by gender, subjective financial status and frequency of hospitalization. Conclusion: Perceived social support is influenced by employment status, type of family one lives in and physical illness. Majority (60% of the patients perceive social support from family.

 17. Measuring social disabilities in mental health

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersma, D

  Social functioning is important in relation to mental illness as it can limit the ability to funtion independently and because it may vary separately from symptoms. This paper summarises and critically reviews the development of the WHO Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. The

 18. Matematiske billeder, sprog og læsning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Michael Wahl

  Matematiske billeder sprog og læsning giver et indblik i, hvordan man kan arbejde med elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen, og hvordan den sproglige dimension kan styrke og guide dem i deres problemløsningsopgaver......Matematiske billeder sprog og læsning giver et indblik i, hvordan man kan arbejde med elevernes mentale billeddannelse i matematikundervisningen, og hvordan den sproglige dimension kan styrke og guide dem i deres problemløsningsopgaver...

 19. Afkastet og anstændigheden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vallentin, Steen

  Ud over at beskæftige sig med CSR som praksis, giver bogen indblik i teori- og begrebsudviklingen på den sociale ansvarligheds område. Den diskuterer de forskellige, politisk-ideologisk betonede kritikker af CSR, og samtidig belyser den spændingerne mellem virksomheders kommunikation om CSR og...... deres faktiske handlinger og organisering af arbejdet med social ansvarlighed....

 20. Oplevelsesanalyse og arkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nagbøl, Søren Peter

  styrer ikke blot de fysiske begrænsninger, den sætter for os, men også de sociale og psykiske processer, der næsten i al forskning har været upåagtet. Samtidig repræsenterer og symboliserer arkitekturen den tid de er opført i. Alt dette analyseres i bogen ved udvikling af metoder forbindelse med konkrete...

 1. Malaysia's social policies on mental health: a critical theory.

  Science.gov (United States)

  Mubarak, A Rahamuthulla

  2003-01-01

  This article aims to review the social policies on mental health and mental illness in Malaysia. Using critical theory, major policy issues pertaining to mental health and mental illness such as mental health legislation, prevalence rates and quality of services available to the people with mental health problems are discussed in detail. Implications of these issues on persons with mental health problems are critically evaluated. The paper highlights that the other countries in ASEAN region also require similar review by policy literature.

 2. Online Social Networking and Mental Health

  Science.gov (United States)

  2014-01-01

  Abstract During the past decade, online social networking has caused profound changes in the way people communicate and interact. It is unclear, however, whether some of these changes may affect certain normal aspects of human behavior and cause psychiatric disorders. Several studies have indicated that the prolonged use of social networking sites (SNS), such as Facebook, may be related to signs and symptoms of depression. In addition, some authors have indicated that certain SNS activities might be associated with low self-esteem, especially in children and adolescents. Other studies have presented opposite results in terms of positive impact of social networking on self-esteem. The relationship between SNS use and mental problems to this day remains controversial, and research on this issue is faced with numerous challenges. This concise review focuses on the recent findings regarding the suggested connection between SNS and mental health issues such as depressive symptoms, changes in self-esteem, and Internet addiction. PMID:25192305

 3. Online social networking and mental health.

  Science.gov (United States)

  Pantic, Igor

  2014-10-01

  During the past decade, online social networking has caused profound changes in the way people communicate and interact. It is unclear, however, whether some of these changes may affect certain normal aspects of human behavior and cause psychiatric disorders. Several studies have indicated that the prolonged use of social networking sites (SNS), such as Facebook, may be related to signs and symptoms of depression. In addition, some authors have indicated that certain SNS activities might be associated with low self-esteem, especially in children and adolescents. Other studies have presented opposite results in terms of positive impact of social networking on self-esteem. The relationship between SNS use and mental problems to this day remains controversial, and research on this issue is faced with numerous challenges. This concise review focuses on the recent findings regarding the suggested connection between SNS and mental health issues such as depressive symptoms, changes in self-esteem, and Internet addiction.

 4. Klassisk og moderne pædagogisk teori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Klassisk og moderne pædagogisk teori giver en indføring i pædagogikkens centrale problemstillinger, teorier, personer og begreber. Bogen indeholder 31 kapitler samt en leksikal del, skrevet af førende danske forskere og ordnet tematisk under følgende overskrifter: Del 1: Pædagogik og teorier om...... opdragelse, undervisning og uddannelse Del 2: Nationalstat og globalisering Del 3: Fag, viden og undervisning Del 4: Kulturelle og sociale forskelle Del 5: Perspektiver og deres betydning Del 6: Pædagogikkens institutioner Del 7: Socialt og pædagogisk samspil Del 8: Person- og teoriintroduktioner Der er...

 5. Social ulighed i fedme og fedme-epidemien for børn; et review

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stockmarr, Anders; Matthiessen, Jeppe; Groth, Margit Velsing

  2015-01-01

  I løbet af det sidste årti har forfatterne fuldt udviklingen af overvægt og fedme i den danske befolkning. På baggrund af 3 undersøgelser af BMI, overvægt og fedme har de publiceret 4 artikler, som beskriver detaljer omkring betydningen af socioøkonomiske dimensioner og sammensætningen i befolkni...

 6. Voksenuddannelse og regional udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2008-01-01

  Med udgangspunkt i regionale og lokale forskelle uddannelsesforskelle behandler artiklen uddannelsers rolle i regional udvikling. Der lægges særlig vægt på forskellige former for voksenuddannelse. Hvad betyder udviklingen mod vidensamfundet for udviklingen i erhverv, beskæftigelse og sociale...... forhold? Hvilken rolle spiller uddannelse i centerområder og udkantsområder? Hvordan kan uddannelse og læring bidrage til regional udvikling? Hvilke roller kan voksenuddannelse have i denne sammenhæng?...

 7. Mellem kontrol og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjeldsen, Lena

  2015-01-01

  Sociale netværkssider som Facebook og Twitter er blevet en fast del af politikernes kommunikationsrepertoire, og således er journalister begyndt at monitorere platformene for nyhedsscoops, hvilket har skabt en ny kilde til den politiske journalistik: politikernes opdateringer. Formålet med...

 8. Kollegialitet og teamwork

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bovbjerg, Kirsten Marie; Søgaard Sørensen, Marianne

  2007-01-01

   Kapitlet beskæftiger sig med teamwork som en af de sociale teknologier, der i dag, også indenfor undervisningssektoren, er med til at forandre medarbejderes, og altså her læreres, forståelse af deres arbejdsliv. Ud fra empiriske studier på erhvervsskoleområdet kontrasteres team-samarbejde med de...

 9. Klasse, kultur og politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skjøtt-Larsen, Jakob

  Med udgangspunkt i den den franske sociolog Pierre Bourdieus arbejde, særligt La Distinktion (1979), undersøges nutidige mønstre for social differentiering i Aalborg. En større spørgeskemaundersøgelse og 16 dybdegående interviews inddrages i en analyse af sammenhænge mellem ulighed, identitet og ...

 10. Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elfrid Margrete Aarseth

  2015-01-01

  Full Text Available Patients with mental disorders are often less active than the general population and inactivity over time reduces mental and physical health. We know from previous studies that physical activity contributes to improved mental and physical health, but it is not clear whether any type of physical activity will give the same effect. The objective of this pilot study was to investigate whether the nature of the physical activity the patients participated in during their stay in a psychiatric ward would make a difference in outcome related to improved mental and physical health. Fifty patients (39 women participated, mean age 80 years (SD 6.0, length of stat from 3 to 28 weeks (mean 8.8, SD 4.4. Patients were offered different types of physical activity and physical therapy in addition to cognitive psychotherapy and supporting conversations. They were subsequently divided into three groups (self-training, joint exercise, regular walking. We examined the difference in treatment effect with regard to general mental health, depression, balance, physical strength and walking skills. Average values showed significant improvements on all tests except for the timed walking tests. Depression scores according to the MADRS was at least one category lower on discharge than on arrival for 31 of the 36 participants. We find that older patients with moderate to severe depression benefit greatly from the treatment they receive during their stay at the age psychiatric ward. The improvements are significant both for mental and physical health. Furthermore, the findings indicate that walking appears to be a type of activity that has especially good effect on mental health.

 11. Digital Natives: Digitale Teknologier og Engagerende Publikumsoplevelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith, Rachel Charlotte; Iversen, Ole Sejer

  2011-01-01

  Nye teknologier, sociale medier og digitale kulturer stiller museerne overfor nye formidlingsmæssige udfordringer, men også muligheder. Brug af digitale teknologier kan skabe engagerende og dynamiske oplevelser i museumsverdenen der åbner for nye kommunikationsformer og inddragelse af publikum. Men...

 12. Træfsikre mødesteder. Sociale og kulturelle møder i og omkring online multiplayer computerspil

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stald, Gitte Bang

  2005-01-01

  Online multiplayer computerspil1 er i l¢bet af ganske kart tid blevet udbredt i et omfang, der syntes utopisk for fa ar siden - for internettets udbredelse, etableringen af netcafeer og udviklingen af spil med potentiale til online multi­player-spil i bade gameplay, grafik og interface. Det prcec...... forskelle i prog­noser indikerer tallene big business og star brugerinteresse (IGDA 2003: 15-28)....

 13. Social Workers' Role in the Canadian Mental Health Care System

  Science.gov (United States)

  Towns, Ashley M.; Schwartz, Karen

  2012-01-01

  Objective: Using Canadian survey data this research provides social workers in Canada with a better understanding of their role in the Canadian mental health care system. Methods: By analyzing data from the Canadian Community Health Survey, Cycle 1.2 Mental Health and Well-being, the role of social workers in the Canadian mental health system was…

 14. Social arv, ulighed og dagtilbuds betydning med henblik på mønsterbrydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Bente

  i 120 dagtilbud. Programmet har udviklet innovative strategier for professionelles kompetenceudvikling, dvs. et kompetenceudviklingsprogram, der tilbyder deltagerne muligheder for selv at arbejde eksperimenterende med viden om kvalitetsudvikling i dagtilbud, samt værktøjer til at omsætte denne viden...... (uddannelse), og her planlægges innovative strategier for implementering gennem eksperimenter (i praksis). Antagelsen bag programmet er, at en længerevarende og dybtgående tilgang til professionel kompetenceudvikling med fokus på et innovativt perspektiv vil kunne føre til varige fornyelser i dagtilbud og...... undersøgelse af, om modellen for forandring og fornyelse opnår effekt. Resultater viser, at der opnås positive virkninger af professionelles kompetenceudvikling målt på implementering af nye innovative strategier i det pædagogiske arbejde. Teoretisk diskuteres resultaterne i lyset af en begrebsliggørelse om...

 15. Social interaction recruits mentalizing and reward systems in middle childhood.

  Science.gov (United States)

  Alkire, Diana; Levitas, Daniel; Warnell, Katherine Rice; Redcay, Elizabeth

  2018-06-08

  Social cognition develops in the context of reciprocal social interaction. However, most neuroimaging studies of mentalizing have used noninteractive tasks that may fail to capture important aspects of real-world mentalizing. In adults, social-interactive context modulates activity in regions linked to social cognition and reward, but few interactive studies have been done with children. The current fMRI study examines children aged 8-12 using a novel paradigm in which children believed they were interacting online with a peer. We compared mental and non-mental state reasoning about a live partner (Peer) versus a story character (Character), testing the effects of mentalizing and social interaction in a 2 × 2 design. Mental versus Non-Mental reasoning engaged regions identified in prior mentalizing studies, including the temporoparietal junction, superior temporal sulcus, and dorsomedial prefrontal cortex. Moreover, peer interaction, even in conditions without explicit mentalizing demands, activated many of the same mentalizing regions. Peer interaction also activated areas outside the traditional mentalizing network, including the reward system. Our results demonstrate that social interaction engages multiple neural systems during middle childhood and contribute further evidence that social-interactive paradigms are needed to fully capture how the brain supports social processing in the real world. © 2018 Wiley Periodicals, Inc.

 16. Exploring opportunities to support mental health care using social media: A survey of social media users with mental illness.

  Science.gov (United States)

  Naslund, John A; Aschbrenner, Kelly A; McHugo, Gregory J; Unützer, Jürgen; Marsch, Lisa A; Bartels, Stephen J

  2017-10-20

  Social media holds promise for expanding the reach of mental health services, especially for young people who frequently use these popular platforms. We surveyed social media users who self-identified as having a mental illness to learn about their use of social media for mental health and to identify opportunities to augment existing mental health services. We asked 240 Twitter users who self-identified in their profile as having a mental illness to participate in an online survey. The survey was in English and inquired about participants' mental health condition, use of social media for mental health and interest in accessing mental health programs delivered through social media. Respondents from 10 countries completed 135 surveys. Most respondents were from the United States (54%), Canada (22%) and the United Kingdom (17%) and reported a psychiatric diagnosis of either schizophrenia spectrum disorder (27%), bipolar disorder (25%), major depressive disorder (16%) or depression (20%). Young adults age ≤35 (46%) were more likely to use Instagram (P = .002), Snapchat (P social media (P social media, especially to promote overall health and wellbeing (72%) and for coping with mental health symptoms (90%). This exploratory study demonstrates the feasibility of reaching social media users with mental illness and can inform efforts to leverage social media to make evidence-based mental health services more widely available to those in need. © 2017 John Wiley & Sons Australia, Ltd.

 17. Rural Mental Health Ecology: A Framework for Engaging with Mental Health Social Capital in Rural Communities.

  Science.gov (United States)

  Wilson, Rhonda L; Wilson, G Glenn; Usher, Kim

  2015-09-01

  The mental health of people in rural communities is influenced by the robustness of the mental health ecosystem within each community. Theoretical approaches such as social ecology and social capital are useful when applied to the practical context of promoting environmental conditions which maximise mental health helping capital to enhance resilience and reduce vulnerably as a buffer for mental illness. This paper explores the ecological conditions that affect the mental health and illness of people in rural communities. It proposes a new mental health social ecology framework that makes full use of the locally available unique social capital that is sufficiently flexible to facilitate mental health helping capital best suited to mental health service delivery for rural people in an Australian context.

 18. Social perspective: the missing element in mental health practice

  National Research Council Canada - National Science Library

  U'Ren, Richard C

  2011-01-01

  .... ________________________________________________________________ Library and Archives Canada Cataloguing in Publication U'Ren, Richard, 1939- Social perspective : the missing element in mental health practice / Richard U'Ren...

 19. Social konstruktionisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Busch-Jensen, Peter

  2007-01-01

  I bidraget formidles grundtanker og grundbegreber i social konstruktionismen på en let tilgængelig og underholdende måde til gymnasieelever og universitetsstuderende.......I bidraget formidles grundtanker og grundbegreber i social konstruktionismen på en let tilgængelig og underholdende måde til gymnasieelever og universitetsstuderende....

 20. Social context and consequences of mental illness in changing scenario

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anand Kumar

  2015-07-01

  Full Text Available Mental illness has very close and intimate relationship with societal factors and components. There have been many theoretical postulations that come from time to time to explain this relationship. Mental disorder has definite aetiological association with various socio-cultural and economic factors, and ideal interventions of mental disorders should include equal appraisal to biological, psychological, and social aspects.

 1. Psykisk helsearbeid på internett: konsekvenser for normalitets- og identitetsdannelse hos ungdom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anders Johan W. Andersen

  2011-03-01

  Full Text Available Psykisk helsearbeid på internett øker i omfang, og verdsettes på grunn av bekvemmelighet, lave kostnader og muligheter for anonymitet. Artikkelen bygger på en kartlegging av norske og svenske nettbaserte eposttjenester for ungdom og unge voksne, og viser at det var 24 nettsteder som tilbød slike tjenester i 2009. Tjenestene hadde opphav i både offentlig og frivillig sektor. Flesteparten av sidene fra offentlig sektor tok utgangspunkt i eksisterende tjenestetilbud, og var en videreutvikling av tjenestene for å styrke tilgjengeligheten av psykisk helsetjenester. Andre sider oppsto som en konsekvens av FNs konvensjon av barns rettigheter. Størsteparten av sidene fra frivillig sektor ble utviklet som følge av et personlig og/eller fagpolitisk engasjement. Fire hovedtema for e-posttjenestene ble identifisert: 1 Kropp, kjønn og seksuell helse; 2 Informasjon og kontakt med voksne; 3 Rus og rusmidler; 4 Psykiske problemer. Studien viser at nettjenestene argumenterer for at det er viktig for ungdoms psykiske helse at de blir inkludert og akseptert i et fellesskap og at de opplever å bli respektert på egne premisser. Samtidig videreføres et ideal om det uavhengige og autonome mennesket, og nettjenestene formidler samlet sett et spenningsfylt budskap om at ungdom er avhengige av andre for å bli og forbli uavhengige individer. Psykisk helsearbeid på internett framstår som en måte å håndtere denne spenningen på, og muliggjør at ungdom kan håndtere en identitet som både avhengige og uavhengige mennesker. Studien viser forskjeller knyttet til begrepsforståelse, og peker på viktigheten av å utforske meningsinnholdet i psykisk helse nærmere.Mental health services on the Internet.ENGLISH SUMMARY: The demand for Internet-based mental health services are increasing. The services are valued for their convenience, low cost and opportunities for anonymity. This article is based on a survey of Norwegian and Swedish Internet-based email

 2. [Social Networks of Children with Mentally Ill Parents].

  Science.gov (United States)

  Stiawa, Maja; Kilian, Reinhold

  2017-10-01

  Social Networks of Children with Mentally Ill Parents Mental illness of parents can be a load situation for children. Supporting social relations might be an important source in such a situation. Social relations can be shown by social network analysis. Studies about social networks and mental health indicate differences regarding structure and potential for support when compared with social networks of healthy individuals. If and how mental illness of parents has an impact on their children's network is widely unknown. This systematic review shows methods and results of studies about social networks of children with mentally ill parents. By systematic search in electronic databases as well as manual search, two studies were found who met the target criteria. Both studies were conducted in the USA. Results of studies indicate that parental mental illness affects the state of mental health and social networks of children. Symptomatology of children changed due to perceived social support of network contacts. Impact of social support and strong network contacts seems to depend on age of children and the family situation. That's why support offers should be adapt to children's age. Focusing on social networks as potential resource for support and needs of the family affected seems appropriate during treatment.

 3. Financial coping strategies of mental health consumers: managing social benefits.

  Science.gov (United States)

  Caplan, Mary Ager

  2014-05-01

  Mental health consumers depend on social benefits in the forms of supplemental security income and social security disability insurance for their livelihood. Although these programs pay meager benefits, little research has been undertaken into how this population makes ends meet. Using a qualitative approach, this study asks what are the financial coping strategies of mental health consumers? Seven approaches were identified: subsidies, cost-effective shopping, budgeting, prioritizing, technology, debt management, and saving money. Results illustrate the resourcefulness of mental health consumers in managing meager social benefits and highlight the need to strengthen community mental health efforts with financial capabilities education.

 4. Integrating mental health and social development in theory and practice.

  Science.gov (United States)

  Plagerson, Sophie

  2015-03-01

  In many low and middle income countries, attention to mental illness remains compartmentalized and consigned as a matter for specialist policy. Despite great advances in global mental health, mental health policy and practice dovetail only to a limited degree with social development efforts. They often lag behind broader approaches to health and development. This gap ignores the small but growing evidence that social development unavoidably impacts the mental health of those affected, and that this influence can be both positive and negative. This article examines the theoretical and practical challenges that need to be overcome for a more effective integration of social development and mental health policy. From a theoretical perspective, this article demonstrates compatibility between social development and mental health paradigms. In particular, the capability approach is shown to provide a strong framework for integrating mental health and development. Yet, capability-oriented critiques on 'happiness' have recently been applied to mental health with potentially detrimental outcomes. With regard to policy and practice, horizontal and vertical integration strategies are suggested. Horizontal strategies require stronger devolution of mental health care to the primary care level, more unified messages regarding mental health care provision and the gradual expansion of mental health packages of care. Vertical integration refers to the alignment of mental health with related policy domains (particularly the social, economic and political domains). Evidence from mental health research reinforces aspects of social development theory in a way that can have tangible implications on practice. First, it encourages a focus on avoiding exclusion of those affected by or at risk of mental illness. Secondly, it underscores the importance of the process of implementation as an integral component of successful policies. Finally, by retaining a focus on the individual, it seeks to

 5. Forskning og undervisning i skriftsprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Perregaard, Bettina

  Bettina Perregaard giver i denne bog en introduktion til L.S. Vygotskys kulturhistoriske teori og afdækker den videnskabshistoriske baggrund for forskning i forholdet mellem social interaktion og skriftsproglig udvikling. Bogen diskuterer begreber som internalisering, udviklingszone, social praksis...

 6. Perceived Social Support and Mental Health: Cultural Orientations as Moderators

  Science.gov (United States)

  Shelton, Andrew J.; Wang, Chiachih D. C.; Zhu, Wenzhen

  2017-01-01

  This study investigated unique and shared effects of social support and cultural orientation on mental health indicators (depressive and anxiety symptoms, stress, and life satisfaction) of 896 college students. Results indicated that perceived social support predicted mental health variables and that cultural orientation variables (independent and…

 7. Social Integration and the Mental Health of Black Adolescents

  Science.gov (United States)

  Rose, Theda; Joe, Sean; Shields, Joseph; Caldwell, Cleopatra H.

  2014-01-01

  The influence of family, school, and religious social contexts on the mental health of Black adolescents has been understudied. This study used Durkheim's social integration theory to examine these associations in a nationally representative sample of 1,170 Black adolescents, ages 13-17. Mental health was represented by positive and negative…

 8. Climate change adaptation and the social factor; Klimatilpasning og den sociale faktor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kjerulf Petersen, L.; Jensen, Anne; Svalgaard Nielsen, S.

  2009-06-15

  This report addresses the social aspects of climate change adaptation. How do people perceive and relate to climate change adaptation; what risks are associated with climate change, and how are these risks balanced with other risks and concerns of everyday life and long-range choices? The report is based on an explorative study about social aspects of climate change adaptation in Denmark. The issue was investigated through literature studies and interviews with respondents with residence in different parts of Denmark. The study was based on a distinction between climate change mitigation and adaptation and further on an assumption in adaptation policies that some adaptation measures - for economic or practical reasons - will have to be carried out by private citizens and households. This study showed, however, that the distinction between climate change mitigation and adaptation is of little significance for lay people. Moreover, the prospect of climate change does provoke reflections on social values and the need for saving energy, but when it comes to protecting ones own life and property against future damaging effects of climate change the threat seems distant and other forms of home improvement seem more relevant. Nevertheless, some adaptation measures are carried out by single households and local communities. When households experience weather related damages - of a kind that are expected to occur more frequently and with greater force as a result of climate changes - they take action to repair damages and prevent similar damages in the future; at least the kind of action that is easily carried out such as moving valuable goods from the basement or felling a tree. Such measures are, however, not necessarily understood in a context of climate change adaptation; they are rather specific reactions to acute problems. To the extent that a more thorough precautionary adaptation effort is required, also by private citizens, it will have to be performed in

 9. Mental Health Stigma about Serious Mental Illness among MSW Students: Social Contact and Attitude

  Science.gov (United States)

  Covarrubias, Irene; Han, Meekyung

  2011-01-01

  In this study, the attitudes toward and beliefs about serious mental illness (SMI) held by a group of graduate social work students in the northwestern United States were examined. Mental health stigma was examined with relation to the following factors: participants' level of social contact with SMI populations, adherence to stereotypes about SMI…

 10. Discrimination, mental problems and social adaptation in young refugees

  DEFF Research Database (Denmark)

  Montgomery, Edith; Foldspang, Anders

  2008-01-01

  a mean of 1.8 experiences of discrimination, and the prevalence of five indicators of positive social adaptation was 47–92%. Discrimination, mental problems and social adaptation were strongly mutually associated, without gender difference. Discrimination predicted internalizing behaviour. Improved...... but not externalizing behaviour. The direction of other pathways is ambiguous, suggesting a certain amount of recursive interaction between mental health, discrimination and social adaptation.......Background: Mental problems have been hypothesized to impede social adaptation and vice versa, and discrimination is assumed to interact with both. The available empirical documentation is, however, limited. The objective of this study is to contribute to a more comprehensive understanding...

 11. Europæisk Kerne Kompetenceramme for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  . European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden for social- og sundhedsområdet er udviklet i et samarbejde mellem 26 universiteter og andre højere læreanstalter som en del af European Later Life Active Network (ELLAN). ELLANs Lifelong Learning Programme er...... mod en bedre kvalitet i de videregående professionsuddannelser, hvor de færdiguddannede kan arbejde med ydelser til ældre mennesker i social- og sundhedssektoren. Hovedresultatet er udarbejdelsen af European Core Competences Framework til brug for professionsuddannede der arbejder med ældre inden...... for hos professionelle, der arbejder med ældre mennesker ved at gennemføre et litteraturstudie, gennemføre kvalitative studier blandt de ældre i seks forskellige lande samt gennemføre kvantitative studier blandt professionelle. Disse forskningsprojekter dannede baggrunden for udvikling af European Core...

 12. Folkeskolens opgaver overfor børn med forskellig social, etnisk og kultur baggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2012-01-01

  Med udgangspukt i en case om romapige fremhæves det, at skolen og lærerne stigmatiserer elever med en anden baggrund end etnisk dansk. Det betyder, at skolen i fremtiden står overfor en stor ligestillingsopgave, da prognoser tyder på øget indvandring. Der kan derfor let opstår øgede forskelle mel...

 13. Does social capital protect mental health among migrants in Sweden?

  Science.gov (United States)

  Lecerof, Susanne Sundell; Stafström, Martin; Westerling, Ragnar; Östergren, Per-Olof

  2016-09-01

  Poor mental health is common among migrants. This has been explained by migration-related and socio-economic factors. Weak social capital has also been related to poor mental health. Few studies have explored factors that protect mental health of migrants in the post-migration phase. Such knowledge could be useful for health promotion purposes. Therefore, this study aimed to analyse associations between financial difficulties, housing problems and experience of discrimination and poor mental health; and to detect possible effect modification by social capital, among recently settled Iraqi migrants in Sweden. A postal questionnaire in Arabic was sent to recently settled Iraqi citizens. The response rate was 51% (n = 617). Mental health was measured by the GHQ-12 instrument and social capital was defined as social participation and trust in others. Data were analysed by means of logistic regression. Poor mental health was associated with experience of discrimination (OR 2.88, 95% CI 1.73-4.79), housing problems (OR 2.79, 95% CI 1.84-4.22), and financial difficulties (OR 2.14, 95% CI 1.44-3.19), after adjustments. Trust in others seemed to have a protective effect for mental health when exposed to these factors. Social participation had a protective effect when exposed to experience of discrimination. Social determinants and social capital in the host country play important roles in the mental health of migrants. Social capital modifies the effect of risk factors and might be a fruitful way to promote resilience to factors harmful to mental health among migrants, but must be combined with policy efforts to reduce social inequities. © The Author 2015. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 14. Mellem lovregulering og frivillighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mailand, Mikkel

  Dette notat analyserer Corporate Social Responsibility (CSR) og Virksomhedernes Sociale Engagement i tre lande. Herunder diskuteres rammebetingelsernes betydning herfor.  Diskussionen om frivillighed eller tvang er central i CSR-debatten. Analysen i notatet viser, at aktørerne i ingen af de tre...

 15. Mistede Liv og Nye Chancer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anja Marie Bornø

  2009-01-01

  diskuteres ligeledes hvordan opfattelsen af kroppens organer bliver afgørende for, hvorledes efterladte pårørende håndterer sorgen over et pludseligt dødsfald, og på hvilke måder donation af organer afføder komplekse sociale relationer i denne medicinske kontekst. Endelig diskuteres det hvordan forskellige...... fremstilling af organer som en efterspurgt mangelvare for syge patienter på ventelisterne. Artiklen belyser i stedet hvorledes kroppens organer er komplekse og flertydige symboler på liv og død, der gennem strategiske processer tillægges meningsfulde betydninger af såvel modtagere som donorpårørende. Det...... opfattelser af ejerskab af kroppens organer og deres betydning for ritualer og praksisser omkring døden kan afstedkomme kontroverser blandt både pårørende og det me­dicinske personale....

 16. Social inequalities in mental health in Norway: possible explanatory factors

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dalgard Odd

  2008-12-01

  Full Text Available Abstract Background It is well known that there is a social gradient in mental health, the prevalence of mental disorders stepwise increasing by lower social status. The reason for this, however, is not clear, and the purpose of the present study was to explore possible mediating factors between social status and mental health. Methods The study has a cross-sectional design, and was based on a nationwide survey in Oslo, Norway, counting 12 310 people in the age of 30–60 years. Immigrants from non-western countries were excluded. Socio-demographic data were gathered from existing registers, whereas data on health, psychosocial variables and life style were gathered by structured interview. As indicator of mental health was used a 10-items version of Hopkins Symptom Checklist, measuring psychological distress. Measures of general self-efficacy and sense of powerlessness was used as indicators of control of own life situation. Results A strong social gradient in mental health was found, the prevalence of psychological distress increasing by decreasing social status. Psychosocial factors, including self-efficacy, sense of powerlessness, control of work, social support and negative life events, in particular economic problems, as well as life style factors (physical exercise, BMI, smoking and somatic health, likewise showed a social gradient, all risk factors increasing by decreasing social status. When adjusting for the risk factors in multivariate statistical analyses, the social gradient in mental health was eliminated. Low self-efficacy and sense of powerlessness emerged as important explanatory factors, alongside with poor social support, economic problems, smoking and somatic disorder. Conclusion Both individual characteristics, supposedly linked to the personality, like low self-efficacy, and factors related to the actual life situation, like economic problems and a feeling of powerlessness, contribute to the social gradient in mental health

 17. Hartvig Frisch og "Pest over Europa"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2013-01-01

  Vil populistiske bevægelser i dagens Europa udhule demokratiet og skabe stater med en formel retsorden, som bliver vendt mod syndebukke og udnyttes til diskrimination af etniske, sociale og religiøse mindretal – som i 1930erne?...

 18. Factors influencing social distance toward people with mental illness.

  Science.gov (United States)

  Lauber, Christoph; Nordt, Carlos; Falcato, Luis; Rössler, Wulf

  2004-06-01

  When identifying ways to reduce stigmatization because of mental illness it is crucial to understand contributing factors. Social distance-the willingness to engage in relationships of varying intimacy with a person--is an indicator of public attitudes toward persons with mental illness. Multiple linear regression analysis of the results of a vignette-based opinion survey conducted on a representative population sample in Switzerland (n = 594). The level of social distance increases if situations imply 'social closeness.' The vignette describing a person with schizophrenia, attitudes to general aspects of mental health (lay helping, community psychiatry), emotions toward those affected, and the attitude toward consequences of mental illness (medical treatment, medication side effects, negative sanctions, e.g. withdrawal of the driver license) were found to predict social distance. Demographic factors such as age, gender, and the cultural background influence social distance. The explained variance (R2) is 44.8%. Social distance is a multifaceted concept influenced by, e.g., socio-economic and cultural factors, but also by the respondent's general attitude toward (mental) health issues. These results suggest that more knowledge about mental illnesses, especially schizophrenia, may increase social distance. The findings presented here may help to focus anti-stigma campaigns not only on transmission of knowledge, but on integrating different approaches.

 19. Corporate Governance, CSR og menneskerettigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buhmann, Karin

  2005-01-01

  Artiklen diskuterer om der findes en forbindelse mellem Corporate Governance og Corporate Social Responsibility i forhold til menneskerettigheder. Det konkluderes, at en sådan forbindelse findes, i hvert fald i forhold til arbejdstagerrettigheder og dele af forholdet til eksterne stakeholdere. Me...

 20. Max Weber - bedaget og aktuel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eistrup, Jens

  2010-01-01

  undervisningsartiklen introducerer en række af Max Webers centrale begreber om herredømme, bureaukrati, social handlen, rationalitet og profession. dernæst illustreres hvorledes Webers begreber kan tjene til at belyse spændingsfeltet mellem politik og profession i en socialfaglig kontekst....

 1. Non-mental health workers' attitudes and social distance towards ...

  African Journals Online (AJOL)

  Non-mental health workers' attitudes and social distance towards people with mental illness in a. Nigerian teaching hospital. Olatunji F. Ainaa, O. Yewande Oshodia, Adebayo R. Erinfolamia, Joseph D. Adeyemia, and Tajudeen. F Suleimanb a Department of Psychiatry, College of Medicine, University of Lagos, PMB 12003, ...

 2. Ethnic Differences in Adolescents' Mental Distress, Social Stress, and Resources

  Science.gov (United States)

  Choi, Heeseung; Meininger, Janet C.; Roberts, Robert E.

  2006-01-01

  Limited data on ethnic group differences among young adolescents exist regarding the prevalence of mental distress, social stress, and resources. The aim of this cross-sectional study was to examine ethnic differences among African American (AA), European American (EA), Hispanic American (HA), and Asian American adolescents in mental distress,…

 3. Community Mental Health: Issues for Social Work Practice and Education.

  Science.gov (United States)

  Katz, Arthur J., Ed.

  Articles by social work educators on some of the critical issues in community mental health are presented. Examined are some conceptual and program developments related to coordination, continuity of care, and the use of teams in planning and service delivery for community mental health (Lawrence K. Berg). The issue of civil commitment to and…

 4. Social problem solving ability predicts mental health among undergraduate students.

  Science.gov (United States)

  Ranjbar, Mansour; Bayani, Ali Asghar; Bayani, Ali

  2013-11-01

  The main objective of this study was predicting student's mental health using social problem solving- ability. In this correlational. descriptive study, 369 (208 female and 161 male) from, Mazandaran University of Medical Science were selected through stratified random sampling method. In order to collect the data, the social problem solving inventory-revised and general health questionnaire were used. Data were analyzed through SPSS-19, Pearson's correlation, t test, and stepwise regression analysis. Data analysis showed significant relationship between social problem solving ability and mental health (P Social problem solving ability was significantly associated with the somatic symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and severe depression (P social problem solving ability and mental health.

 5. Social support, social conflict, and immigrant women's mental health in a Canadian context: a scoping review.

  Science.gov (United States)

  Guruge, S; Thomson, M S; George, U; Chaze, F

  2015-11-01

  Social support has positive and negative dimensions, each of which has been associated with mental health outcomes. Social networks can also serve as sources of distress and conflict. This paper reviews journal articles published during the last 24 years to provide a consolidated summary of the role of social support and social conflict on immigrant women's mental health. The review reveals that social support can help immigrant women adjust to the new country, prevent depression and psychological distress, and access care and services. When social support is lacking or social networks act as a source of conflict, it can have negative effects on immigrant women's mental health. It is crucial that interventions, programmes, and services incorporate strategies to both enhance social support as well as reduce social conflict, in order to improve mental health and well-being of immigrant women. Researchers have documented the protective role of social support and the harmful consequences of social conflict on physical and mental health. However, consolidated information about social support, social conflict, and mental health of immigrant women in Canada is not available. This scoping review examined literature from the last 24 years to understand how social support and social conflict affect the mental health of immigrant women in Canada. We searched MEDLINE, PsycINFO, CINAHL, Healthstar, and EMBASE for peer-reviewed publications focusing on mental health among immigrant women in Canada. Thirty-four articles that met our inclusion criteria were reviewed, and are summarized under the following four headings: settlement challenges and the need for social support; social support and mental health outcomes; social conflict and reciprocity; and social support, social conflict, and mental health service use. The results revealed that social support can have a positive effect on immigrant women's mental health and well-being, and facilitate social inclusion and the use of

 6. The language of mental health problems in social media

  OpenAIRE

  Gkotsis, George; Oellrich, Anika; Hubbard, Tim; Dobson, Richard JB; Liakata, Maria; Velupillai, Sumithra; Dutta, Rina

  2016-01-01

  Online social media, such as Reddit, has become an important resource to share personal experiences and communicate with others. Among other personal information, some social media users communicate about mental health problems they are experiencing, with the intention of getting advice, support or empathy from other users. Here, we investigate the language of Reddit posts specific to mental health, to define linguistic characteristics that could be helpful for further applications. The latte...

 7. Mental Health Mobile Apps: From Infusion to Diffusion in the Mental Health Social System.

  Science.gov (United States)

  East, Marlene Lynette; Havard, Byron C

  2015-01-01

  The roles of mental health educators and professionals in the diffusion of mental health mobile apps are addressed in this viewpoint article. Mental health mobile apps are emerging technologies that fit under the broad heading of mobile health (mHealth). mHealth, encompassed within electronic health (eHealth), reflects the use of mobile devices for the practice of public health. Well-designed mental health mobile apps that present content in interactive, engaging, and stimulating ways can promote cognitive learning, personal growth, and mental health enhancement. As key influencers in the mental health social system, counselor educators and professional associations may either help or hinder diffusion of beneficial mHealth technologies. As mental health mobile apps move towards ubiquity, research will continue to be conducted. The studies published thus far, combined with the potential of mental health mobile apps for learning and personal growth, offer enough evidence to compel mental health professionals to infuse these technologies into education and practice. Counselor educators and professional associations must use their influential leadership roles to train students and practitioners in how to research, evaluate, and integrate mental health mobile apps into practice. The objectives of this article are to (1) increase awareness of mHealth and mental health mobile apps, (2) demonstrate the potential for continued growth in mental health mobile apps based on technology use and acceptance theory, mHealth organizational initiatives, and evidence about how humans learn, (3) discuss evidence-based benefits of mental health mobile apps, (4) examine the current state of mHealth diffusion in the mental health profession, and (5) offer solutions for impelling innovation diffusion by infusing mental health mobile apps into education, training, and clinical settings. This discussion has implications for counselor educators, mental health practitioners, associations

 8. Social Network Types and Mental Health Among LGBT Older Adults.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hyun-Jun; Fredriksen-Goldsen, Karen I; Bryan, Amanda E B; Muraco, Anna

  2017-02-01

  This study was designed to identify social network types among lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) older adults and examine the relationship between social network type and mental health. We analyzed the 2014 survey data of LGBT adults aged 50 and older (N = 2,450) from Aging with Pride: National Health, Aging, and Sexuality/Gender Study. Latent profile analyses were conducted to identify clusters of social network ties based on 11 indicators. Multiple regression analysis was performed to examine the association between social network types and mental health. We found five social network types. Ordered from greatest to least access to family, friend, and other non-family network ties, they were diverse, diverse/no children, immediate family-focused, friend-centered/restricted, and fully restricted. The friend-centered/restricted (33%) and diverse/no children network types (31%) were the most prevalent. Among individuals with the friend-centered/restricted type, access to social networks was limited to friends, and across both types children were not present. The least prevalent type was the fully restricted network type (6%). Social network type was significantly associated with mental health, after controlling for background characteristics and total social network size; those with the fully restricted type showed the poorest mental health. Unique social network types (diverse/no children and friend-centered/restricted) emerge among LGBT older adults. Moreover, individuals with fully restricted social networks are at particular risk due to heightened health needs and limited social resources. This study highlights the importance of understanding heterogeneous social relations and developing tailored interventions to promote social connectedness and mental health in LGBT older adults. © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of The Gerontological Society of America. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 9. Social Network Types and Mental Health Among LGBT Older Adults

  Science.gov (United States)

  Kim, Hyun-Jun; Fredriksen-Goldsen, Karen I.; Bryan, Amanda E. B.; Muraco, Anna

  2017-01-01

  Purpose of the Study: This study was designed to identify social network types among lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) older adults and examine the relationship between social network type and mental health. Design and Methods: We analyzed the 2014 survey data of LGBT adults aged 50 and older (N = 2,450) from Aging with Pride: National Health, Aging, and Sexuality/Gender Study. Latent profile analyses were conducted to identify clusters of social network ties based on 11 indicators. Multiple regression analysis was performed to examine the association between social network types and mental health. Results: We found five social network types. Ordered from greatest to least access to family, friend, and other non-family network ties, they were diverse, diverse/no children, immediate family-focused, friend-centered/restricted, and fully restricted. The friend-centered/restricted (33%) and diverse/no children network types (31%) were the most prevalent. Among individuals with the friend-centered/restricted type, access to social networks was limited to friends, and across both types children were not present. The least prevalent type was the fully restricted network type (6%). Social network type was significantly associated with mental health, after controlling for background characteristics and total social network size; those with the fully restricted type showed the poorest mental health. Implications: Unique social network types (diverse/no children and friend-centered/restricted) emerge among LGBT older adults. Moreover, individuals with fully restricted social networks are at particular risk due to heightened health needs and limited social resources. This study highlights the importance of understanding heterogeneous social relations and developing tailored interventions to promote social connectedness and mental health in LGBT older adults. PMID:28087798

 10. [College students social anxiety associated with stress and mental health].

  Science.gov (United States)

  Chen, Xuefeng; Wang, Zhen; Gao, Jing; Hu, Weipeng

  2007-03-01

  To explore the mediator effects of social anxiety on college students' life stress and mental health. 1430 college students were tested by revised Adolescent Self-Rating Life Events Check List (ASLEC), General Health Questionnaire (GHQ12) and social anxiety scale chose from Self-Consciousness Scale. 1. Social anxiety was the mediator variable between stress and mental health. 2. Female students were easily suffered from higher losing stress and human relationship stress in comparision with male. 3. Non-only child Students got a higher score in social anxiety and lower GHQ in comparision with only child. It may be helpful to improve the stress management and mental health of college students by testing and intervening their social anxiety perception.

 11. Social, state and political society: Reflections on Mental Health Policy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofia Laurentino

  2014-06-01

  Full Text Available This article intends to develop a historical, theoretical and critical debate about mental health, as a social policy, resulting from the dialectical relationship between state and civil society. The adopted methodology is qualitative, consisting on a bibliographical and reflexive review, through which it aims to evaluate positions of various authors on the subject. A discussion of the historical development of the Mental Health policy in Brazil was made, emphasizing the presence of various social movements, such as the Workers in Mental Health Movement, the Sanitary Reform Movement, the Psychiatric Reform Movement and the Anti-Asylum Movement. Therefore, it is verified that society has great ability to fight for effective social policies, in order to mitigate the destructive effects of capitalism. It is concluded that, although social policy is incapable of overcoming the social order, it includes significant changes to the recognition and assurance of rights to the people deprived of wealth and power in society.

 12. Rationality, mental causation and social sciences

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mladenović Ivan

  2009-01-01

  Full Text Available The aim of this paper is to investigate the role of mental causation in the context of rational choice theory. The author defends psychological aspect of rational explanation against the challenge of contemporary reductive materialism.

 13. Rationality, mental causation and social sciences

  OpenAIRE

  Mladenović Ivan

  2009-01-01

  The aim of this paper is to investigate the role of mental causation in the context of rational choice theory. The author defends psychological aspect of rational explanation against the challenge of contemporary reductive materialism.

 14. Social Rhythm and Mental Health: A Cross-Cultural Comparison.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jürgen Margraf

  Full Text Available Social rhythm refers to the regularity with which one engages in social activities throughout the week, and has established links with bipolar disorder, as well as some links with depression and anxiety. The aim of the present study is to examine social rhythm and its relationship to various aspects of health, including physical health, negative mental health, and positive mental health.Questionnaire data were obtained from a large-scale multi-national sample of 8095 representative participants from the U.S., Russia, and Germany.Results indicated that social rhythm irregularity is related to increased reporting of health problems, depression, anxiety, and stress. In contrast, greater regularity is related to better overall health state, life satisfaction, and positive mental health. The effects are generally small in size, but hold even when controlling for gender, marital status, education, income, country, and social support. Further, social rhythm means differ across Russia, the U.S., and Germany. Relationships with mental health are present in all three countries, but differ in magnitude.Social rhythm irregularity is related to mental health in Russia, the U.S., and Germany.

 15. Livschancer og mobilitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  D. Munk, Martin

  sociale positioner end de lidt ældre fødselskohorter? Ved chance tænkes på begrebet livschance, som dels kan anvendes som et empirisk begreb, f.eks. som rækkeprocenter i en kontingenstabel (jf. Hansen 1995), og dels som et mere teoretisk sociologisk begreb i Max Webers tradition, som refererer til en...... persons ”klasse situation”, der indebærer en vis sandsynlighed for at have adgang til varer, forbrug og anerkendelse fra andre personer (Weber 1978: 302; Goldthorpe 1996). Her undersøges positionen som akademiker/direktør og som ikke-faglært arbejder, typiske yderpositioner i det sociale hierarki....

 16. Viden, virkning og virke

  DEFF Research Database (Denmark)

  traditioner og vante tænkemåder. Relationerne mellem politiske og administrative beslutningstagere, sundhedsprofessionelle og patienter/borgere og deres foreninger forandres, og viden, politik og sundhed mødes og brydes på nye måder.   Har vi bevæget os fra en velfærdsstat til en konkurrencestat? Hvad betyder...

 17. Hjem og hjemlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Winther, Ida

  , samtidig med at vi sidder bag den låste dør foran skærmen, eller mens vi cirkulerer i den sociale trafik med mobiltelefonen i hånden. Vi kan på en og samme tid ?stay at home?, ?go places? og være ?NoWhere?. No where og now here er ingen steder, alle steder og lige præcis dette sted på én og samme tid. Det...... demands and invade us. We can be in the global space, even though we simultaneously sit behind a locked door in front of a screen, or while we are in circulation in the social traffic mobile phone in hand. We can be said to ?stay at home?, ?go places? and be ?NoWhere?, almost at the same time. ?Now here...... about a puzzle with a lot of pieces ? heterogeneous and non-contemporaneous, both in form and substance, but we also acknowledge that even more pieces could have been relevant for the investigatation.The material is polymorph, and I let it be so, and my source material is inexhaustible. Cultural...

 18. At finde rundt i klinisk praksis og om de enkelte rums funktion og betydning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2013-01-01

  de rumlige omgivelser er relevant, fordi læring i praksis i højeste grad foregår i fysiske, arkitektoniske rammer med specifikke sociale spilleregler for, hvad man gør og ikke gør i et konferencerum, en sygestue eller i patientens eget hjem. Arkitektur er således materielt og kropsligt nærværende...... læremester, og rumlige omgivelser involverer også magtrelationer,som hvem der besidder hvilke lokaliteter og artefakter og hvem, der ikke gør det. Dette kapitel angår relationer mellem mennesker og fysiske omgivelser, og det er hensigten at gøre rede for både enkle og komplekse forhold. I den forbindelse vil...

 19. Civil war, social integration and mental health in Croatia.

  Science.gov (United States)

  Kunovich, R M; Hodson, R

  1999-12-01

  Research has shown that social relationships are generally beneficial for mental health (Thoits 1995). However, few scholars have examined this association after the occurrence of a significant shock to the social system as a whole. The purpose of this article is to examine the relationship between social integration and war-related distress in Croatia immediately following the recent civil war. Does social integration decrease war-related distress? Does social integration buffer the effect of traumatic events on war-related distress? We analyze these questions using nationally representative survey data collected in Croatia in 1996. Results suggest that social integration has both positive and negative direct effects on distress. Being a member of informal organizations, such as sports clubs, and participating in social activities are beneficial for mental health. On the other hand, being a member of some formal organizations, such as church organizations and unions, is detrimental to mental health. There is little support for the idea that social integration buffers the effect of traumatic events on distress. Only one of thirty-six possible interactions is significant and supports the buffer hypothesis. Frequent participation in social activities buffers the effect of experiencing violence on war-related distress. Also, some forms of social integration appear to aggravate the effect of traumatic events on war-related distress. In sum, social integration does affect war-related distress after a system shock, but in complex and sometimes unexpected ways.

 20. Professionel kompetence og uddannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hedegaard, Karen Marie

  Specialet behandler forholdet mellem professionel kompetence og uddannelse gennem en undersøgelse og diskussion af teorier og forskning om professionsbegrebet i sociologien historisk og aktuelt, bl.a. Talcott Parsons, MaxWeber og Thomas Mathiesen, og diskuterer forskellige forståelser af professi......Specialet behandler forholdet mellem professionel kompetence og uddannelse gennem en undersøgelse og diskussion af teorier og forskning om professionsbegrebet i sociologien historisk og aktuelt, bl.a. Talcott Parsons, MaxWeber og Thomas Mathiesen, og diskuterer forskellige forståelser af...

 1. Does school social capital modify socioeconomic inequality in mental health?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Line; Koushede, Vibeke; Vinther-Larsen, Mathilde

  2015-01-01

  It seems that social capital in the neighbourhood has the potential to reduce socioeconomic differences in mental health among adolescents. Whether school social capital is a buffer in the association between socioeconomic position and mental health among adolescents remains uncertain. The aim...... of this study is therefore to examine if the association between socioeconomic position and emotional symptoms among adolescents is modified by school social capital. The Health Behaviour in School-aged Children Methodology Development Study 2012 provided data on 3549 adolescents aged 11-15 in two....... In school classes characterised by high and moderate trust, there were no statistically significant differences in emotional symptoms between high and low socioeconomic groups. Although further studies are needed, this cross-sectional study suggests that school social capital may reduce mental health...

 2. Social capital and post-disaster mental health

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tim R. Wind

  2011-06-01

  Full Text Available Background : Despite national and international policies to develop social capital in disaster-affected communities, empiric evidence on the association between social capital and disaster mental health is limited and ambiguous. Objective : The study explores the relationship between social capital and disaster mental health outcomes (PTSD, anxiety, and depression in combination with individual factors (appraisal, coping behavior, and social support. Design : This is a community-based cross-sectional study in a flood-affected town in northern England. The study is part of the MICRODIS multi-country research project that examines the impact of natural disasters. It included 232 flood-affected respondents. Results : The findings showed that a considerable part of the association between cognitive and structural social capital and mental health is exerted through individual appraisal processes (i.e. property loss, primary and secondary appraisal, social support, and coping behavior. These individual factors were contingent on social capital. After the inclusion of individual characteristics, cognitive social capital was negatively related to lower mental health problems and structural social capital was positively associated to experiencing anxiety but not to PTSD or depression. Depression and anxiety showed a different pattern of association with both components of social capital. Conclusions : Individual oriented stress reducing interventions that use appraisal processes, social support, and coping as starting points could be more effective by taking into account the subjective experience of the social context in terms of trust and feelings of mutual support and reciprocity in a community. Findings indicate that affected people may especially benefit from a combination of individual stress reducing interventions and psychosocial interventions that foster cognitive social capital.

 3. Etniske familier og sosialt arbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  Denne 2. udgave på norsk er omarbejdet, så den er tilpasset norske forhold. Gennemgang af migranter og deres efterkommeres sociale situation i Norge er således udgangspunktet for bogens analyser....

 4. Facebook og privatliv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jøren Ullits Olai

  2015-01-01

  Hvornår har vi privatliv på de sociale medier? Kan journalister frit anvende informationer fra åbne profiler på nettet, herunder personfølsomme oplysninger? Hvad hvis profilen er lukket? Betyder det, at oplysningerne ikke må anvendes, fordi de er private? Og hvis det er tilfældet, er profilen så ...

 5. The effect of social networks and social support on common mental disorders following specific life events.

  Science.gov (United States)

  Maulik, P K; Eaton, W W; Bradshaw, C P

  2010-08-01

  This study examined the association between life events and common mental disorders while accounting for social networks and social supports. Participants included 1920 adults in the Baltimore Epidemiologic Catchment Area Cohort who were interviewed in 1993-1996, of whom 1071 were re-interviewed in 2004-2005. Generalized estimating equations were used to analyze the data. Social support from friends, spouse or relatives was associated with significantly reduced odds of panic disorder and psychological distress, after experiencing specific life events. Social networks or social support had no significant stress-buffering effect. Social networks and social support had almost no direct or buffering effect on major depressive disorder, and no effect on generalized anxiety disorder and alcohol abuse or dependence disorder. The significant association between social support and psychological distress, rather than diagnosable mental disorders, highlights the importance of social support, especially when the severity of a mental health related problem is low.

 6. Oral History og Militærhistorie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brink Rasmussen, Jakob

  2016-01-01

  Oral History er en forskningsmetode, der indsamler, dokumenterer og fortolker vidnesbyrd og erindringer gennem mundtlige interviews. Oral History har som metode vist sig særligt egnet til at udforske historiske processer, fx sociale og erindringshistoriske forandringer, ligesom den kan påvise...... forbindelsen mellem individuelle erfaringer og kulturelle og sociale sammenhænge. Mens Oral History internationalt er i vældig fremgang, har historievidenskaben i Danmark længe fastholdt en skepsis overfor den mundtlige beretning. Først med nyere strømninger indenfor faget har det mundtlige vidnesbyrd opnået...... et gennembrud, der lover godt for den metodiske udvikling og inspirerer til øget brug af mundtlige kilder i såvel forskning som undervisning. Oral History i Danmark er den første bog på dansk om danske historikeres erfaringer med det mundtlige interview og introducerer til både arkivarisk...

 7. Melodrama, temporalitet og genkendelse: amerikansk og russisk stumfilm.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mary Ann Doane

  1990-08-01

  Full Text Available Mary Ann Doanes artikel om det tidlige amerikanske og russiske me- lodrama fra stumfilmsperioden kan måske synes at have et meget eksotisk tema her i 1990. Men hun beskæftiger sig for det første med en genre, melodramaet, som indtager en enestående central plads i både filmens og TV-mediets historie, og hvis historiske rødder derfor har stor aktualitet. Desuden kaster hun et kønsteoretisk aspekt ind- over genre-diskussionen i sin beskæftigelse med sammenhængen mellem kønsroller på lærredet og i den virkelighed, som publikum og filmene befandt sig i. Endelig rummer hendes artikel en central pointe i en generel genre- diskussion: genrerne er i høj grad bundet til deres sociale, kulturelle og historiske produktionssammenhæng - de er ikke ontologiske, over- historiske skabeloner. Det amerikanske og det russiske melodrama er to meget forskellige udgaver af en basal, melodramatiske oplevel- sesmåde. (Artiklen er oversat af Ib Bondebjerg og er i sin engelske udgave trykt i "East-West Film Journal", vol.4, no.2, juni 1990.

 8. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-02-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 9. Sociale netværkssider og digital ungdomskultur: Når unge praktiserer venskab på nettet [Social Network Sites and Digital Youth Culture: When young people practice friendship online

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malene Charlotte Larsen

  2009-12-01

  Full Text Available Arto, Facebook og MySpace er nogle af de internetfællesskaber, som flere hundredtusinde danskere i løbet af ganske få år har oprettet profiler på. Med fremkomsten og populariseringen af disse hjemmesider er opstået et nyt mediebegreb: sociale netværkssider (eller på engelsk: social network(ing sites. Som det oftest er tilfældet med nye medier, har teenagere være de første til at tage sociale netværkssider til sig. Med denne artikel har jeg til hensigt at beskrive, hvad sociale netværkssider er, samt hvordan de anvendes som en del af ungdomsgenerationens hverdagsliv til vedligeholdelse af sociale relationer. Dette gør jeg ved dels at præsentere en række begreber, som jeg mener er vigtige at forstå i forhold til unges brug af sociale netværk. Og dels vil jeg fremhæve nogle resultater fra min egen forskning i 12-18-årige børn og unges brug af forskellige sociale netværk, heriblandt Arto.com, som længe har været de danske teenageres foretrukne mødested på nettet. Ud fra empiriske eksempler diskuterer jeg således, hvordan sociale netværkssider indgår som en integreret del af de unge brugeres venskaber og sociale liv. Artiklen bygger på fire års etnografiske undersøgelser.

 10. Mental health impact of social capital interventions: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Flores, Elaine C; Fuhr, Daniela C; Bayer, Angela M; Lescano, Andres G; Thorogood, Nicki; Simms, Victoria

  2018-02-01

  Mental disorders are a major contributor to the global burden of disease and disability, and can be extremely costly at both individual and community level. Social capital, (SC) defined as an individual's social relationships and participation in community networks, may lower the risk of mental disorders while increasing resilience capacity, adaptation and recovery. SC interventions may be a cost-effective way of preventing and ameliorating these conditions. However, the impact of these SC interventions on mental health still needs research. We conducted a systematic review of SC-based interventions to investigate their effect on mental health outcomes from controlled, quasi-experimental studies or pilot trials. We searched twelve academic databases, three clinical trials registries, hand-searched references and contacted field experts. Studies' quality was assessed with the Cochrane Risk of Bias tools for randomized and non-randomized studies. Seven studies were included in the review, published between 2006 and 2016. There was substantial heterogeneity in the definitions of both SC and mental disorders among the studies, preventing us from calculating pooled effect sizes. The interventions included community engagement and educative programs, cognitive processing therapy and sociotherapy for trauma survivors, and neighbourhood projects. There are paucity of SC interventions investigating the effect on mental health outcomes. This study showed that both SC scores and mental health outcomes improved over time but there was little evidence of benefit compared to control groups in the long term. Further high-quality trials are needed, especially among adverse populations to assess sustainability of effect.

 11. Mental health in Asia: social improvements and challenges.

  Science.gov (United States)

  Tseng, W S; Ebata, K; Kim, K I; Krahl, W; Kua, E H; Lu, Q; Shen, Y; Tan, E S; Yang, M J

  2001-01-01

  Remarkable improvements in economic conditions and a considerable upgrade in the quality of life have been observed in many parts of Asia during the past several decades. At the same time, many mental health challenges face the people of Asia. Various social mental health indexes are reviewed here, with available data from China, Japan, Korea, Singapore, Malaysia, and other Asian societies. The data are compared with data from the United States, Australia in the Pacific Rim, and some other Western countries to examine patterns of similarity or difference between East and West in the process of modernization. Common trends in mental health issues associated with rapid sociocultural change observed in different Asian societies are discussed, as well as the relative shortage of mental health personnel available in many Asian societies. It is emphasized that, in addition to expanding psychiatric services, there is an even more urgent need to promote mental health knowledge and concern through education in the general population. Mental health needs to be cultivated and maintained by social forces and cultural strengths. It is stressed that there is a challenge for Asian people to advance mental health beyond economic development in the 21st century.

 12. Islam og Islamisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Jørgen Bæk

  2010-01-01

  En præsentation og en kritik af nyere international forskning i islam og islamisme Udgivelsesdato: Februar......En præsentation og en kritik af nyere international forskning i islam og islamisme Udgivelsesdato: Februar...

 13. Social problem solving ability predicts mental health among undergraduate students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mansour Ranjbar

  2013-01-01

  Methods : In this correlational- descriptive study, 369 (208 female and 161 male from, Mazandaran University of Medical Science were selected through stratified random sampling method. In order to collect the data, the social problem solving inventory-revised and general health questionnaire were used. Data were analyzed through SPSS-19, Pearson′s correlation, t test, and stepwise regression analysis. Results : Data analysis showed significant relationship between social problem solving ability and mental health (P < 0.01. Social problem solving ability was significantly associated with the somatic symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and severe depression (P < 0.01. Conclusions: The results of our study demonstrated that there is a significant correlation between social problem solving ability and mental health.

 14. Mental and social health in disasters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henderson, Silja; Elsass, Peter; Berliner, Peter

  2016-01-01

  The article presents a study of important themes in relation to the Sphere standards of psycho-social interventions in disasters.......The article presents a study of important themes in relation to the Sphere standards of psycho-social interventions in disasters....

 15. Identity Management and Mental Health Discourse in Social Media.

  Science.gov (United States)

  Pavalanathan, Umashanthi; De Choudhury, Munmun

  2015-05-01

  Social media is increasingly being adopted in health discourse. We examine the role played by identity in supporting discourse on socially stigmatized conditions. Specifically, we focus on mental health communities on reddit. We investigate the characteristics of mental health discourse manifested through reddit's characteristic 'throwaway' accounts, which are used as proxies of anonymity. For the purpose, we propose affective, cognitive, social, and linguistic style measures, drawing from literature in psychology. We observe that mental health discourse from throwaways is considerably disinhibiting and exhibits increased negativity, cognitive bias and self-attentional focus, and lowered self-esteem. Throwaways also seem to be six times more prevalent as an identity choice on mental health forums, compared to other reddit communities. We discuss the implications of our work in guiding mental health interventions, and in the design of online communities that can better cater to the needs of vulnerable populations. We conclude with thoughts on the role of identity manifestation on social media in behavioral therapy.

 16. Social Media Use and Mental Health among Young Adults.

  Science.gov (United States)

  Berryman, Chloe; Ferguson, Christopher J; Negy, Charles

  2018-06-01

  In recent years many parents, advocates and policy makers have expressed concerns regarding the potential negative impact of social media use. Some studies have indicated that social media use may be tied to negative mental health outcomes, including suicidality, loneliness and decreased empathy. Other studies have not found evidence for harm, or have indicated that social media use may be beneficial for some individuals. The current correlational study examined 467 young adults for their time spent using social media, importance of social media in their lives and tendency to engage in vaguebooking (posting unclear but alarming sounding posts to get attention). Outcomes considered included general mental health symptoms, suicidal ideation, loneliness, social anxiety and decreased empathy. Results indicated that social media use was not predictive of impaired mental health functioning. However, vaguebooking was predictive of suicidal ideation, suggesting this particular behavior could be a warning sign for serious issues. Overall, results from this study suggest that, with the exception of vaguebooking, concerns regarding social media use may be misplaced.

 17. Social connectedness, mental health and the adolescent brain.

  Science.gov (United States)

  Lamblin, M; Murawski, C; Whittle, S; Fornito, A

  2017-09-01

  Social relationships promote health and wellbeing. Brain regions regulating social behavior continue to develop throughout adolescence, as teens learn to navigate their social environment with increasing sophistication. Adolescence is also a time of increased risk for the development of psychiatric disorders, many of which are characteristically associated with social dysfunction. In this review, we consider the links between adolescent brain development and the broader social environment. We examine evidence that individual differences in social ability, partly determined by genetic influences on brain structure and function, impact the quality and quantity of social ties during adolescence and that, conversely, the structure of one's social network exerts complex yet profound influences on individual behavior and mental health. In this way, the brain and social environment sculpt each other throughout the teenage years to influence one's social standing amongst peers. Reciprocal interactions between brain maturation and the social environment at this critical developmental stage may augment risk or promote resilience for mental illness and other health outcomes. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 18. [Social enterprises in mental health: the narratives of their protagonists].

  Science.gov (United States)

  2011-01-01

  This paper aims to share the experience carried on in the Social Enterprises which are part of the Mental Health System of the state of Chubut (Argentina) since 2009. First, the context of the founding of the social enterprises inside a program which involves the government and the civil society in line with the state policies is presented, taking labour as a paradigm of psychosocial rehabilitation of people with mental suffering in effective interaction with other people from the community. Then, testimonies of entrepreneurs, as well as their definition of the enterprise and their personal experiences when participating in it are presented. Finally, the future challenges of this type of practice is summarised.

 19. Men's Mental Health: Social Determinants and Implications for Services.

  Science.gov (United States)

  Affleck, William; Carmichael, Victoria; Whitley, Rob

  2018-01-01

  Numerous scholars have stated that there is a silent crisis in men's mental health. In this article, we aim to provide an overview of core issues in the field of men's mental health, including a discussion of key social determinants as well as implications for mental health services. Firstly, we review the basic epidemiology of mental disorders with a high incidence and prevalence in men, including suicide and substance use disorder. Secondly, we examine controversies around the low reported rates of depression in men, discussing possible measurement and reporting biases. Thirdly, we explore common risk factors and social determinants that may explain higher rates of certain mental health outcomes in men. This includes a discussion of 1) occupational and employment issues; 2) family issues and divorce; 3) adverse childhood experience; and 4) other life transitions, notably parenthood. Fourthly, we document and analyze low rates of mental health service utilization in men. This includes a consideration of the role of dominant notions of masculinity (such as stubbornness and self-reliance) in deterring service utilization. Fifthly, we note that some discourse on the role of masculinity contains much "victim blaming," often adopting a reproachful deficit-based model. We argue that this can deflect attention away from social determinants as well as issues within the mental health system, such as claims that it is "feminized" and unresponsive to men's needs. We conclude by calling for a multipronged public health-inspired approach to improve men's mental health, involving concerted action at the individual, health services, and societal levels.

 20. Videnarbejde og stress

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buch, Anders; Andersen, Vibeke; Sørensen, Ole Henning

  . Videnarbejde kan for den enkelte være vejen til selvrealisering og begejstring, men rummer også i sig kimen til stress og udbrændthed. Og det er netop i spændingsfeltet - i kampen - mellem begejstring og belastning, at bogen ser stress i det moderne arbejdsliv, som en uoverensstemmelse mellem ydre krav og...

 1. Magt og anerkendelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Carsten Frank

  2014-01-01

  Kapitlet omhandler dilemmaer i relation til døgnanbringelse af et barn, og samarbejdet/modarbejdet mellem familie og professionelle/system, hvor magt og anerkendelse er de analytiske nøglebegreber. Barnets reform og efterfølgende lovgivning til og med 2013 inddrages i relation, og søger at illust...

 2. Portfolio, refleksion og feedback

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jens Jørgen; Qvortrup, Ane; Christensen, Inger-Marie F.

  2017-01-01

  Denne leder definerer indledningsvist begrebet portfolio og gør rede for anvendelsesmuligheder i en uddannelseskontekst. Dernæst behandles portfoliometodens kvalitet og effekt for læring og undervisning og de centrale begreber refleksion, progression og feedback præsenteres og diskuteres. Herefter...

 3. Ældres friluftsliv og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen-Møller, Jette

  2010-01-01

  I 2040 forventes 40 pct. af den danske befolkning at være over 67 år. Sikring af deres fysiske og mentale velbefindende er derfor en vigtig samfundsmæssig udfordring. Friluftsliv har meget at tilbyde i den henseende, fordi det giver naturoplevelser, socialt samvær og motion, der ikke minder om tr...... træning, hvilket altsammen især værdsættes af ældre. I dette og fire følgende Videnblade fokuseres på friluftslivets betydning for ældres sundhed, aktivitetsniveau, motiver, hindringer og ønsker....

 4. Factors Related to Social Support in Neurological and Mental Disorders

  Science.gov (United States)

  Kamenov, Kaloyan; Cabello, Maria; Caballero, Francisco Félix; Cieza, Alarcos; Sabariego, Carla; Raggi, Alberto; Anczewska, Marta; Pitkänen, Tuuli; Ayuso-Mateos, Jose Luis

  2016-01-01

  Despite the huge body of research on social support, literature has been primarily focused on its beneficial role for both physical and mental health. It is still unclear why people with mental and neurological disorders experience low levels of social support. The main objective of this study was to explore what are the strongest factors related to social support and how do they interact with each other in neuropsychiatric disorders. The study used cross-sectional data from 722 persons suffering from dementia, depression, epilepsy, migraine, multiple sclerosis, Parkinson's disease, schizophrenia, stroke, and substance use disorders. Multiple linear regressions showed that disability was the strongest factor for social support. Extraversion and agreeableness were significant personality variables, but when the interaction terms between personality traits and disability were included, disability remained the only significant variable. Moreover, level of disability mediated the relationship between personality (extraversion and agreeableness) and level of social support. Moderation analysis revealed that people that had mental disorders experienced lower levels of support when being highly disabled compared to people with neurological disorders. Unlike previous literature, focused on increasing social support as the origin of improving disability, this study suggested that interventions improving day-to-day functioning or maladaptive personality styles might also have an effect on the way people perceive social support. Future longitudinal research, however, is warranted to explore causality. PMID:26900847

 5. Factors Related to Social Support in Neurological and Mental Disorders.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaloyan Kamenov

  Full Text Available Despite the huge body of research on social support, literature has been primarily focused on its beneficial role for both physical and mental health. It is still unclear why people with mental and neurological disorders experience low levels of social support. The main objective of this study was to explore what are the strongest factors related to social support and how do they interact with each other in neuropsychiatric disorders. The study used cross-sectional data from 722 persons suffering from dementia, depression, epilepsy, migraine, multiple sclerosis, Parkinson's disease, schizophrenia, stroke, and substance use disorders. Multiple linear regressions showed that disability was the strongest factor for social support. Extraversion and agreeableness were significant personality variables, but when the interaction terms between personality traits and disability were included, disability remained the only significant variable. Moreover, level of disability mediated the relationship between personality (extraversion and agreeableness and level of social support. Moderation analysis revealed that people that had mental disorders experienced lower levels of support when being highly disabled compared to people with neurological disorders. Unlike previous literature, focused on increasing social support as the origin of improving disability, this study suggested that interventions improving day-to-day functioning or maladaptive personality styles might also have an effect on the way people perceive social support. Future longitudinal research, however, is warranted to explore causality.

 6. Social determinants of mental health: a Finnish nationwide follow-up study on mental disorders.

  Science.gov (United States)

  Paananen, Reija; Ristikari, Tiina; Merikukka, Marko; Gissler, Mika

  2013-12-01

  Most mental disorders start in childhood and adolescence. Risk factors are prenatal and perinatal, genetic as well as environmental and family related. Research evidence is, however, insufficient to explain the life-course development of mental disorders. This study aims to provide evidence on factors affecting mental health in childhood and adolescence. The 1987 Finnish Birth Cohort covers all children born in Finland in 1987 (N=59 476) who were followed up until the age of 21 years. The study covers detailed health, social welfare and sociodemographic data of the cohort members and their parents from Finnish registers. Altogether, 7578 (12.7%) cohort members had had a diagnosed mental disorder. Several prenatal, perinatal and family-related risk factors for mental disorders were found, with sex differences. The main risk factors for mental disorders were having a young mother (OR 1.30 (1.16 to 1.47)), parents' divorce (OR 1.33 (1.26 to 1.41)), death of a parent (OR 1.27 (1.16 to 1.38)), parents' short education (OR 1.23(1.09 to 1.38)), childhood family receiving social assistance (OR 1.61 (1.52 to 1.71)) or having a parent treated at specialised psychiatric care (OR 1.47 (1.39 to 1.55)). Perinatal problem (OR 1.11 (1.01 to 1.22)) and prenatal smoking (OR 1.09 (1.02 to 1.16)) were risk factors for mental disorders, even after controlling for background factors. Elevated risk was seen if the cohort member had only basic education (OR 3.37 (3.14 to 3.62)) or had received social assistance (OR 2.45 (2.30 to 2.60)). Mental disorders had many social risk factors which are interlinked. Although family difficulties increased the risk for mental disorders, they were clearly determined by the cohort member's low education and financial hardship. This study provides evidence for comprehensive preventative and supporting efforts. Families with social adversities and with parental mental health problems should be supported to secure children's development.

 7. The Predictors of Graduation: Social Skills, Mental Health, Academic Characteristics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alessandra Salina Brandão

  Full Text Available Abstract: Not completing the undergraduate course in the time expected in the curricula can put the universities and students at a disadvantage, with a delay to enter the labor market. The aim was to identify predictors of graduation, considering social skills, mental health, initial academic performance and socio-demographic and academic characteristics. In total, 287 students participated, of both genders and fromthe humanities, exact and biological areas, who answered the instruments: Social Skills, Behaviors and Context Assessment Questionnaire for University Students, Short version of the Social Phobia Inventory, Beck Depression Inventory, and Structured Clinical Interview for DSM-IV. Predictors were: female, humanities area and average or above-average initial academic performance. The social skills and mental health differentiated the groups in the univariate analyses. This data suggests a need for attention to academic performance in the initial stages of the course, and preventive measures for male students of the exact and biological areas.

 8. Social Problem Solving Ability Predicts Mental Health Among Undergraduate Students

  OpenAIRE

  Ranjbar, Mansour; Bayani, Ali Asghar; Bayani, Ali

  2013-01-01

  Background : The main objective of this study was predicting student′s mental health using social problem solving- ability . Methods : In this correlational- descriptive study, 369 (208 female and 161 male) from, Mazandaran University of Medical Science were selected through stratified random sampling method. In order to collect the data, the social problem solving inventory-revised and general health questionnaire were used. Data were analyzed through SPSS-19, Pearson′s correlation, t tes...

 9. Social Factors in the Workplace and Mental Health.

  Science.gov (United States)

  Repetti, Rena L.

  Previous research has suggested that satisfying interpersonal relationships help promote psychological well-being. This study examined the influence that social relations at work have on the individual's mental health. Data were collected in two phases. In phase 1, a volunteer sample of nonmanagerial employees (N=302) from 37 bank branches rated…

 10. Mental Programs and Social Behavior Patterns in Russian Society

  Science.gov (United States)

  Lubsky, Anatoly Vladimirovich; Kolesnykova, Elena Yuryevna; Lubsky, Roman Anatolyevich

  2016-01-01

  The objective of the article is to reconstruct the mental programs, their cognitive, axiological and connotative structures, and construction on this basis of various modal patterns of social behavior in Russian society. Methodology of the article is based on an interdisciplinary scientific approach making it possible to conceptually disclose the…

 11. Identifying social labels for mental illness in a Nigerian university ...

  African Journals Online (AJOL)

  Identifying social labels for mental illness in a Nigerian university: the overt problem of public ... Methods: The study was a Focus Group Discussion that took place in the University of Ibadan. ... Support: A partial bursary was received from the John D. and Catherine T. McArthur Foundation, ... AJOL African Journals Online.

 12. Social Connection: Empathy and Mentalization for Teachers

  Science.gov (United States)

  Swan, Paul; Riley, Philip

  2015-01-01

  Attending to the academic and social/emotional developmental needs of students has and continues to be a significant challenge for teachers and relatively little research examining the impact of teacher empathy exists. Empathy is an important skill for educators to facilitate the creation of a positive learning environment with students and…

 13. Social Support and Social Anxiety in Use and Perceptions of Online Mental Health Resources: Exploring Social Compensation and Enhancement.

  Science.gov (United States)

  Ruppel, Erin K; McKinley, Christopher J

  2015-08-01

  This study used the frameworks of social compensation and social enhancement to examine how social anxiety and social support were related to college students' (N=443) use and perceptions of online mental health resources (Web sites and online support groups). Potential interactions between social support and social anxiety were also examined. Consistent with the social compensation hypothesis, perceived usefulness of Web sites was positively associated with social support. Perceived usefulness of online support groups was positively associated with social support when participants reported average or high, but not low, social anxiety. In contrast, previous use of Web sites was consistent with the social compensation hypothesis. Participants who reported less social support were more likely to have used a Web site for a mental or emotional problem. These findings suggest that college students' use and perceptions of online mental health resources vary as a function of social support and social anxiety, and that patterns suggestive of social compensation and social enhancement depend on whether perceptions or actual use of resources are examined. Combined with the significant interaction between social support and social anxiety on perceived usefulness of online support groups, these findings highlight the potential complexity of social compensation and enhancement phenomena.

 14. Undervisningskontekst og præmisser for deltagelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiasen, Helle

  redskab til produktion (tekst, lyd, video, eksperimenter, animationer, simuleringer mm) og faglig formidling (interaktive - og elektroniske bøger, net-ressourcer som YouTube, Wikipedia mm). It-brug kan også ses ud fra en social dimension, hvor undervisningsaktiviteterne er understøttet af sociale medier...

 15. Fascinerende poesi om tab og sorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2017-01-01

  Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv......Bodil Malmstens "Det her er hjertet" er et værk om dunkle, komplekse og " grimme" følelser, der ikke har en plads i det sociale liv...

 16. Sociale og sundhedsmaessige uligheder i et område med almennyttigt boligbyggeri i Odense

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bælum, Jesper; Lander, F; Viskum, B

  1991-01-01

  . The vaccination coverage was found to be lower in the socially stressed district and lower among immigrant children. More unvaccinated children were observed among children of mothers who received public assistance and of single parents. Hospital admissions on account of diagnoses due to infection were thrice...... where the socially stressed environments are concerned e.g. immigrant families....

 17. Social isolation in mental health: a conceptual and methodological review.

  Science.gov (United States)

  Wang, Jingyi; Lloyd-Evans, Brynmor; Giacco, Domenico; Forsyth, Rebecca; Nebo, Cynthia; Mann, Farhana; Johnson, Sonia

  2017-12-01

  Social isolation and related concepts have been discussed increasingly in the field of mental health. Despite this, there is a lack of conceptual clarity and consistency in the definition and operationalisation of these terms. This review aimed to provide a clear framework for social isolation and related concepts, and to identify well-established measures in the field of mental health for each conceptual domain discussed. We used an iterative strategy of expert consultation and literature searching. A multi-disciplinary group of senior academics was consulted both before and after the literature searching to identify relevant terms, conceptual papers, or recommended measures. Our conceptual framework was also validated through expert consultation. We searched the Web of Science database using terms suggested by experts and subsequently identified further relevant studies through review articles and by reading full texts and reference lists of included studies. A narrative synthesis was conducted. We developed a model with five domains incorporating all the concepts relevant to social isolation in regular use in the mental health research literature. These five domains are: social network-quantity; social network-structure; social network-quality; appraisal of relationships-emotional; and appraisal of relationships-resources. We also identified well-developed measures suitable for assessing each of the five conceptual domains or covering multi-domains. Our review proposes a conceptual model to encompass and differentiate all terms relating to social isolation. Potential uses are in allowing researchers and intervention developers to identify precisely the intended outcomes of interventions, and to choose the most appropriate measures to use in mental health settings.

 18. ASPECTS OF SOCIAL INTEGRATION OF MENTALLY DISABLED PEOPLE THROUGH SPORTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirela Dan

  2011-12-01

  Full Text Available Practiced in educational institutions but also in leisure, sport became a profession requiring not only active involvement but also participation to the show offered by him, thus having a large social area. Purpose. Emphasizing the importance of sport as a primary approach of social integration for people with mental disabilities. Methods. We analyzed the specialized literature using bibliographic study and we identified a total of 23 references from which we selected a number of 12 bibliographic materials that were representative to bring an additional argument to the importance of sport as a primary approach of social integration of persons with mental disabilities. In terms of form documents were consulted books and journals, various graphic and electronic information sources (internet. Results. Bibliographic references cited support the idea of the importance of social integration of people with mental disabilities through sports and they are addressing different aspects that together provide an overview of the complexity of this process, emphasizing the necessity to develop the right environment, both in terms of material and human resources, to achieve this goal in optimal conditions. Discussions. Scientific research results and practical experience have shown the importance of exercise practice in general, and sport, especially for people with disabilities, which leads to the idea that the state, society must give more importance to the role of sport in his social policy and strategy regarding the protection of persons with disabilities.

 19. #IKKESPONSORERET - Social media influencers, deres følgere og troværdighed

  OpenAIRE

  Petersen, Siw Wahl; Peuker, Theresa Henriette; Pedersen, Julie Lingren; Hilstrøm, Sara Andrea; Snitgaard, Michelle Andersen

  2017-01-01

  This study investigates how social media influencers create and maintain credibility and influence with their followers. In addition, the study also investigates how followers make sense of the information they receive from the influencer, and which factors play a part in their sense-making. Social media influencers are people with a significant number of followers on various platforms such as Instagram, YouTube and blogs. Because of their large following, influencers are highly valuable to ...

 20. Demoralization in mental health organizations: leadership and social support help.

  Science.gov (United States)

  Gabel, Stewart

  2012-12-01

  Demoralization is a commonly observed feeling state that is characterized by a sense of loss of or threat to one's personal values or goals and a perceived inability to overcome obstacles toward achieving these goals. Demoralization has features in common with burnout and may precede or accompany it. Psychiatrists working in many mental health care organizational settings, be they in the public or private sectors, may be at particular risk for demoralization. This is due partly to stressors that threaten their own professional values because of factors such as programmatic cut backs, budgetary reductions and changing social emphases on the value of mental health treatments. They also may be at risk for demoralization because of the effects on them of the governance styles of the agencies in which they are employed. The leadership or governance style in large organizational settings often is authoritarian, hierarchical and bureaucratic, approaches that are antithetical to the more participative leadership styles favored by many mental health professionals in their clinical activities. Clinical leaders in mental health organizations must exhibit various competencies to successfully address demoralization in clinical staff and to provide a counterbalance to the effects of the governance style of many agencies in which they are employed. Appropriate leadership skills, sometimes too simplistically termed "social support", have been found to reduce burnout in various populations and are likely to lessen demoralization as well. This paper reviews these important leadership issues and the relationship of social support to recognized leadership competencies.

 1. Social Smoking and Mental Health Among Chinese Male College Students.

  Science.gov (United States)

  Cai, Long-Biao; Xu, Fang-Rong; Cheng, Qing-Zhou; Zhan, Jian; Xie, Tao; Ye, Yong-Ling; Xiong, Shang-Zhi; McCarthy, Kayne; He, Qi-Qiang

  2017-05-01

  China has a high prevalence of smoking, but the characteristics of social smoking in Chinese college students have not been investigated. We examined the pattern of social smoking and explored the association between social smoking and personal cessation efforts and mental health factors among Chinese male college students. Study design was a cross-sectional survey. P. R. China was the setting of the study. Participants were a random sample of 1327 male college students. All participants completed a self-administered questionnaire that examined their smoking behaviors and a group of specific mental health factors (loneliness, self-harm, suicide, depression, and anxiety). Analysis was conducted using descriptive statistics, χ 2 analysis, and multivariate logistic regression. Of a total of 207 current smokers, 102 (49.3%) were identified as social smokers. Compared with nonsmokers, social smokers had increased risks for depression (odds ratio, 1.74; 95% confidence interval, 1.15-2.65). Among daily smokers, social smokers were less likely to have an intention to quit smoking than nonsocial smokers (odds ratio, .08; 95% confidence interval, .01-.57). This study reveals unique psychologic characteristics related to social smoking. College students are a particular group of interest because unhealthy behaviors initiated during adolescence may continue through adulthood. Our findings provide evidence for future tobacco control intervention among this population.

 2. Kronisk obstruktiv lungesygdom fører til stort forbrug af sundhedsudgifter og sociale udgifter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Martin Bach; Fenger-Grøn, Morten; Fonager, Kirsten

  2013-01-01

  INTRODUCTION: The present study compared health carerelated costs and the use of social benefits and transfer payments in participants with and without chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and related the costs to the severity of the COPD. MATERIAL AND METHODS: Spirometry data from...... a cohort study performed in Denmark during 2004-2006 were linked with national register data that identified the costs of social benefits and health-care services. The cohort comprised 546 participants with COPD (forced expiratory volume in the first sec. (FEV1)/forced vital capacity (FVC) ratio ... of disability pensions. CONCLUSION: Health care-related costs and costs for social benefits and transfer payments were higher for participants with COPD than for non-COPD participants and nonresponders. FUNDING: This study was supported by The Obel Family Foundation, The Danish Lung Association and The Health...

 3. Meningsskabelse og meningstab

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsén, Peter; Hagedorn-Rasmussen, Peter

  2008-01-01

  Meningsfulde forandringsprocesser i arbejdslivet kræver, at der skabes rum til at fokusere på både indhold og betingelser i arbejdet. At man mestrer arbejdet, og at arbejde og produkt har kvalitet og nytte, er omdrejningspunkt i en positiv oplevelse af arbejdet - og drivkraft i ny meningsskabelse...

 4. GI og GISc

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brande-Lavridsen, Hanne

  Udviklingen inden for kort- og geodataverdenen ligner udviklingen inden for alle andre erhverv, hvor globaliseringen spiller en stor rolle. Her kan man vælge de negative tilgang og se udviklingen som uoverskuelig og foruroligende. Eller man kan vælge en positiv og se udviklingen som udfordrende og...

 5. Pigebilleder og drengestreger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anne Maj

  Med udgangspunkt i børns tegninger gøres der i bogen rede for børns billedsmæssige udvikling og billedsocialisation, for personlige, lokale og kulturelle betydninger i børns billeder i form af forskellige symbollag samt for ligheder og forskelle i piger og drenges billeder og billedsocialisation....

 6. Om musik og multimedier

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knakkergaard, Martin

  1998-01-01

  Artiklen søger, gennem eksemplificering og diskussion, at problematisere forholdet musik og multimedia. Der er ikke tale om et forsøg på at nå til nogen endegyldig afgrænsning og bestemmelse af de karakteristika og betingelser, der kendetegner feltet. Formålet er derimod at belyse og præcisere...

 7. Urbanitet, lyd og kunst

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  designere med lyd og kunst i byrummet? Med dette fokus ønsker vi at definere og diskutere fremkomsten nye relationer mellem byen og den auditive kultur, hvor stedsspecificitet, byens kvalitative og æstetiske lyde og det offentlige rums uforudsigelighed tages op. Vi har inviteret danske såvel som...

 8. Jerome Bruner og socialkonstruktivisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dupont, Søren

  2007-01-01

  Artiklen gennemgår den amerikanske læringsteoretiker Jerome Bruners opfattelse af socialkonstruktivisme. Artiklen kommer i den forbindelse ind på Jerome Bruners opfattelser af sociale konstruktioner, folkepsykologi, mening, fortælling, pædagogiske kulturmodeller, dannelse og fællesskaber. Artiklen...... slutter af med nogle betragtninger over udfordringer til uddannelsessystemet inspireret af Jerome Bruner. Gennemgående sætter artiklen Jerome Bruner ind i en hverdagslteoretisk sammenhæng....

 9. Om kategorisering og symbolsk magtudøvelse i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie Kolonda; Moesby-Jensen, Tommy

  2016-01-01

  Social workers often use the term resourceful about a certain group of parents to children with neuro-psychiatric diagnoses, e.g. autism spectrum disorder and ADHD. This paper discusses the consequences of this sort of stereotyping/categorization with particular regard to the collaboration between...

 10. Om kategorisering og symbolskmagtudøvelse i det sociale arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie K.; Moesby-Jensen, Tommy

  2016-01-01

  Social workers often use the term resourceful about a certain group of parents to children with neuro-psychiatric diagnoses, e.g. autism spectrum disorder and ADHD. This paper discusses the consequences of this sort of stereotyping/categorization with particular regard to the collaboration between...

 11. Social capital and common mental disorder: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Ehsan, Annahita M; De Silva, Mary J

  2015-10-01

  This study aims to systematically review all published quantitative studies examining the direct association between social capital and common mental disorders (CMD). Social capital has potential value for the promotion and prevention of CMD. The association between different types of social capital (individual cognitive and structural, and ecological cognitive and structural) and CMD must be explored to obtain conclusive evidence regarding the association, and to ascertain a direction of causality. 10 electronic databases were searched to find studies examining the association between social capital and CMD published before July 2014. The effect estimates and sample sizes for each type of social capital were separately analysed for cross-sectional and cohort studies. From 1857 studies retrieved, 39 were selected for inclusion: 31 cross-sectional and 8 cohort studies. 39 effect estimates were found for individual level cognitive, 31 for individual level structural, 9 for ecological level cognitive and 11 for ecological level structural social capital. This review provides evidence that individual cognitive social capital is protective against developing CMD. Ecological cognitive social capital is also associated with reduced risk of CMD, though the included studies were cross-sectional. For structural social capital there was overall no association at either the individual or ecological levels. Two cross-sectional studies found that in low-income settings, a mother's participation in civic activities is associated with an increased risk of CMD. There is now sufficient evidence to design and evaluate individual and ecological cognitive social capital interventions to promote mental well-being and prevent CMD. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://group.bmj.com/group/rights-licensing/permissions.

 12. [Determinants of social participation and social inclusion of people with severe mental illness].

  Science.gov (United States)

  Schützwohl, Matthias

  2017-03-01

  Individuals with mental disorders are known to be socially excluded so that improving social inclusion has become a major goal of healthcare provision. However, empirical research on specific determinants of social inclusion is rather scarce. A cross-sectional survey of adults with a severe mental illness (n =70) was conducted using a measure of participation and social inclusion for individuals with a chronic mental disorder (F-INK). Univariate and multivariate regression analyses were conducted to identify determinants of social participation and social inclusion. Social participation increased with the number of friends and was, independently thereof, higher in adults living independently than in adults living in supported housing arrangements. The level of social inclusion was higher in those cohabitating and increased with duration of illness. Findings on social participation indicate the need for a re-organization of community-based supported housing arrangements, and, with respect to existing settings, an amendment of present conditions. To promote social inclusion, measures to prime a feeling of ongoing social affiliation should be taken during the first years of psychiatric illness.

 13. Social media, help or hindrance: what role does social media play in young people's mental health?

  Science.gov (United States)

  Lloyd, Alfie

  2014-11-01

  Social media is a huge force in the lives of young people with wide ranging effects on their development; given the importance of adolescence in the genesis of mental illness, social media is a factor in the mental health of young people. Despite the role that social media obviously plays in the development of mental illness, little research has been done into the impact that social media has on in the mental illness of young people. In general, what research there is points towards social media having a large impact on young people in both positive and negative ways. In particular, certain studies show a greater incidence and severity of bullying online compared to offline which may contribute to the development of depression. This contrasts with the positive impact that social media seems to have for young people in minority groups (ethnic minorities and those with chronic disease or disability) by allowing them to connect with others who live similar lives despite geographical separation. This acts as a positive influence in these people's lives though a direct link to mental illness was not shown. Overall, several important issues are raised: firstly, the lack of research that has been conducted in the area; secondly, the gulf that exists between the generation of younger, 'digital native' generations and the older generations who are not as engaged with social media; and finally, the huge potential that exists for the use of social media as a protective influence for adolescents. With proper engagement, policy makers and health professionals could use social media to connect with young people on issues like mental health.

 14. Social stressors, social support, and mental health among Haitian migrants in the Dominican Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bonnie N. Kaiser

  2015-08-01

  Full Text Available This mixed-method study explored the social world of Haitian migrants, examining forms of social support and social stress, as well as their relationship to mental health. Among six Haitian migrant communities in the Cibao Valley of the Dominican Republic, a community-based survey (n = 127 was conducted to assess migration experiences, current stressors, mental health, and functioning. In addition, to explore perceptions and experiences of migration, social interactions, and mental health, the study drew upon in-depth interviews and free-listing activities among Haitian migrants, as well as cognitive interviews with select survey participants. Depressive, anxiety, and mental distress survey scores were associated with 1 negative social interactions (including interrogation or deportation, perceived mistreatment by Dominicans, and overcrowding and 2 lack of social support, including migrating alone. Mental distress scores were higher among women, and being married was associated with higher anxiety scores, potentially reflecting unmet social expectations. In qualitative data, participants emphasized a lack of social support, often referred to as tèt ansanm (literally meaning "heads together" in Haitian Creole or Kreyòl and roughly defined as solidarity or reciprocal social collaboration. The authors of the study propose that the practice of tèt ansanm-also termed konbit, and, in the Dominican Republic, convite-could be used as a means of facilitating positive-contact events among Haitians and Dominicans. These interactions could help counteract social stress and build social capital in settings similar to those of the study.

 15. Studerende og professionelle praktikere “samskaber”: Fokus på udsatte børn og unge, de professionelles agency og meningsfuld deltagelse i FoU

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Birgitte Lund; Nielsen, Ove; Weissschädel, Sine

  lærerstuderende og lærere/pædagoger. De refererer til personlig professionel kompetence og agency ift. at støtte social inklusion og på det relationelle. De lærerstuderende peger særligt på arbejdet med det de oplever som “ægte” problemstillinger, men de fremhæver også, at de har behov for autonomi i valg af...

 16. Social networks, substance use, and mental health in college students.

  Science.gov (United States)

  Mason, Michael J; Zaharakis, Nikola; Benotsch, Eric G

  2014-01-01

  The relationship between social network risk (alcohol-using close friends), perceived peer closeness, substance use, and psychiatric symptoms was examined to identify risk and protective features of college students' social context. Six hundred and seventy undergraduate students enrolled in a large southeastern university. An online survey was administered to consenting students. Students with risky networks were at a 10-fold increase of hazardous drinking, 6-fold increase for weekly marijuana use, and 3-fold increase for weekly tobacco use. College students' who feel very close to their peers were protected against psychiatric symptoms yet were at increased risk for marijuana use. Perceived closeness of peers was highly protective against psychiatric symptoms, adding a natural preventive effect for a population at great risk for mental illness. RESULTS support targeting college students through network-oriented preventive interventions to address substance use as well as mental health.

 17. Test og prøvelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Test i forskellige former og afskygninger spiller i dag en markant rolle indenfor mange forskellige områder i samfundet. De bliver anvendt til at evaluere og bedømme børn, unge og voksne i forskellige kontekster og med forskellige formål og konsekvenser. I mange tilfælde er der tale om test, hvis...... udfald – direkte eller indirekte - vil kunne få vidtrækkende følger for dem, der testes. Test kan sætte sig spor livet igennem og udsætte de testede for prøvelser, idet de påvirker deres selvopfattelser og udstikker bestemte livsbaner og muligheder. Med afsæt i uddannelsesområdet sætter denne bog fokus...... på test i historisk og nutidig belysning. Den behandler spørgsmål som: Hvordan kom test ind i feltet? Hvilke test anvendes? Hvem tester man? Hvorfor vil man gerne teste? Hvad er de direkte og indirekte sociale konsekvenser af at anvende test? Besvarelsen af disse spørgsmål kan på den ene side bidrage...

 18. Dokumentation og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2013-01-01

  og psykologiske symptomer på demens. Endelig omtales udgivelsen af "Musical life stories. Narratives on health musicking" fra det norske Senter for Musikk og Helse, og Nordic Journal of Music Therapi beskrives som et toneangivende tidsskrift for international musikterapi....

 19. Teori og baggrundsviden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne

  2005-01-01

  Bogdel med følgende kapitler: Statistik om befolkningssammensætningen i Danmark. Kultur og etnicitet. Kategorisering, stereotypering, stigmatisering og diskrimination. Integrationsstrategier. Værdier omkring familieliv og børneopdragelse. Tosprogethed. Kulturagram. Dilemmaet mellem ligebehandling...

 20. Building blocks of social cognition: Mirror, mentalize, share?

  Science.gov (United States)

  Alcalá-López, Daniel; Vogeley, Kai; Binkofski, Ferdinand; Bzdok, Danilo

  2018-05-14

  During the past decade, novel approaches to study social interaction have expanded and questioned long-standing knowledge about how humans understand each other. We aim to portray and reconcile the key psychological processes and neural mechanisms underlying navigation of the social environment. Theoretical accounts mostly revolved around either abstract inferences or embodied simulations, whereas experimental studies mostly focused on theory of mind or mentalizing, empathy, and action imitation. The tension between theories of and experiments on social cognition is systematically revisited to foster new theoretical and empirical studies in the fields. We finally retrace differential impairments in social capacities as a means to re-conceptualize psychopathological disturbance in psychiatry, including schizophrenia, borderline personality, and autism. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 1. PH og modernismen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahnfeldt-Mollerup, Merete

  2012-01-01

  Artiklen kaster et kritisk blik på Poul Henningsens samfundsanalyse og dennes sammenhæng med hans design. PH ses i en bredere national og international sammenhæng. Diskussion af designmetoder, æstetik og Bauhaus.......Artiklen kaster et kritisk blik på Poul Henningsens samfundsanalyse og dennes sammenhæng med hans design. PH ses i en bredere national og international sammenhæng. Diskussion af designmetoder, æstetik og Bauhaus....

 2. Pædagog, profession og person - set i et uddannelsesperspektiv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buss, Lone Grundtvig

  2003-01-01

  Opgaven med at uddanne studerende til fagligt dygtige og personligt kompetente professionelle som ikke tror at der findes tekniske løsninger på komplekse sociale og menneskelige problemer, rejser en række spørgsmål om intentionerne og målet med uddannelsesvirksomheden. Hvilke kompetencer er...

 3. Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  normdannende i det sociale (Foucault, Ihde, Latour, Clarke, Lyon, Meyrowitz, Tække) og teorier om socialisering og internalisering (Mead). Teorierne sammenføjes til en ramme, hvor ud fra det diskuteres om og hvordan digitale medier (u)muliggør forskellige former for magt, der igen (u)muliggør forskellige...

 4. Musik, sprog og integration. Evalueringsrapport 08-09

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Finn Holst

  2009-01-01

  Projektet er rettet mod at styrke børnenes musikalske udvikling samt at bidrage til udviklingen af deres personlige, sociale og sproglige kompetencer i rammen af en kompetent musikfaglig undervisning. Krop og bevægelse spiller en central rolle, især i overgangen mellem førskole og skole, med særl...

 5. Vision og virkelighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Carlsen, Benny Bang

  Bogen behandler andetsprogsdidaktiske problemstillinger og emner som fx sproglig opmærksomhed, kontrastiv lingvistik, kommunikativ kompetence, andetsprogstilegnelsesteorier, intersprogsanalyse og kulturmødet....

 6. Immaterialret og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riis, Thomas

  Indhold: Beskyttelse af edb-programmer ; Patentbeskyttelse af softwarerelaterede opfindelser ; Beskyttelse af databaser ; Ophavsret og internettet ; Beskyttelse af halvlederkredsløb ; Informationsteknologi og konkurrence...

 7. Inklusion af elever med autisme og ADHD i skoleidrætten - er det muligt?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bentholm, Anette Lisbeth

  Goffmans teorier om Stigma (2014) og Hverdagslivets rollespil (2014). Hovedresultater og konklusioner: De igangværende analyser tyder på, at størrelsen af den sociale enhed og holddannelsen i idrætstimerne har stor indflydelse på den inkluderende proces. Idrætslærernes undervisningsmæssige og skolens...... ADHD har en udviklingsforstyrrelse, der ofte påvirker deres sociale kommunikation, kognition og motorik (Harvey & Reid, 2003). Deres trivsel og deltagelsesgrad i skolen er generelt mindre end deres jævnaldrende uden diagnoser (Christensen & Nielsen, 2015), og målgruppen synes svær at inkludere. Det...... pædagogisk konsulent i Aalborg Kommune, samt Social Network Analysis for at vurdere elevernes sociale status i idrætstimerne. Empirien er indsamlet i 2015 og analyseres ud fra processociolog Norbert Elias teorier om The Civilizing process (1994) og The Established and Outsiders (1994) og mikrosociolog Erving...

 8. Børns og elevers udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spaten, Ole Michael

  2016-01-01

  Udvikling i læringsmiljøet - også mellem linjerne. Børns udvikling af selvværd. Køn. Børns kognitive udvikling. Børns sociale og emotionelle udvikling. Økologisk tilgang til børns udvikling...

 9. Omsorgsarbejde, subjektivitet og læring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Liveng, Anne

  om social- og sundhedshjælperuddannelsen er et længe tilstræbt ønske eller en nødvendighedspræget vej til et fast job. På baggrund af den optagethed af relationn til borgeren og rettehed mod at indgå i omsorgsrelationer, der fremstilles i interviewene, udvikles et begreb om omsorgsorientering som en...

 10. Psychosocial Mechanisms Linking the Social Environment to Mental Health in African Americans.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Scherezade K Mama

  Full Text Available Resource-poor social environments predict poor health, but the mechanisms and processes linking the social environment to psychological health and well-being remain unclear. This study explored psychosocial mediators of the association between the social environment and mental health in African American adults. African American men and women (n = 1467 completed questionnaires on the social environment, psychosocial factors (stress, depressive symptoms, and racial discrimination, and mental health. Multiple-mediator models were used to assess direct and indirect effects of the social environment on mental health. Low social status in the community (p < .001 and U.S. (p < .001 and low social support (p < .001 were associated with poor mental health. Psychosocial factors significantly jointly mediated the relationship between the social environment and mental health in multiple-mediator models. Low social status and social support were associated with greater perceived stress, depressive symptoms, and perceived racial discrimination, which were associated with poor mental health. Results suggest the relationship between the social environment and mental health is mediated by psychosocial factors and revealed potential mechanisms through which social status and social support influence the mental health of African American men and women. Findings from this study provide insight into the differential effects of stress, depression and discrimination on mental health. Ecological approaches that aim to improve the social environment and psychosocial mediators may enhance health-related quality of life and reduce health disparities in African Americans.

 11. Therapeutic Workshops and social changes in people with mental disorders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aline Raquel de Sousa Ibiapina

  2017-06-01

  Full Text Available ABSTRACT Objective: To analyze the impact of the therapeutic workshops and the social changes in people with mental disorders from the point of view of the experience of the workers of a Center of Psychosocial Attention. Method: A descriptive, qualitative study developed with seven professionals from a Psychosocial Care Center in a city in the Northeast of Brazil. The data production was performed through a semi-structured interview and analyzed by the Descending Hierarchical Classification, after processing in the IRaMuTeQ software. Results: Were presented in two segments: the first one portrays the reality of the work of the professionals in the Center for Psychosocial Care, while segment two emphasizes the professionals' perception about the therapeutic workshops as a tool for social reintegration. Conclusion: The use of therapeutic workshops contributes to the effectuation of social change on mental illness and social inclusion of people with psychic disorders in the daily family, in the community, encouraged by the multidisciplinary approach.

 12. Nye steder med liv og sjæl?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stender, Marie

  planlæggere, der har skabt dem, udforskes stedernes tilblivelsesproces og sociale liv. Det nye sted opfattes af både beboere og professionelle som en bar mark, og mange kræfter sættes ind på at genfortrylle det med et skær af liv, identitet og historie fra start. Hånd i hånd med branding, virtuelle fora...

 13. Social capital and burnout among mental healthcare providers.

  Science.gov (United States)

  Eliacin, Johanne; Flanagan, Mindy; Monroe-DeVita, Maria; Wasmuth, Sarah; Salyers, Michelle P; Rollins, Angela L

  2018-01-06

  Provider burnout is a critical problem in mental health services. Contributing factors have been explicated across three domains: personal, job and organizational characteristics. Of these, organizational characteristics, including workplace environment, appear to be particularly important given that most interventions addressing burnout via the other domains (e.g. bolstering personal coping skills) have been modestly effective at best. This study builds on previous research by using social capital as a framework for the experience of work social milieu, and aims to provide a richer understanding of how workplace social environment might impact burnout and help create more effective ways to reduce burnout. Providers (n = 40) taking part in a larger burnout intervention study were randomly selected to take part in interviews regarding their workplace environment and burnout. Participant responses were analyzed thematically. Workplace social milieu revolved around two primary themes: workplace social capital in provider burnout and the protective qualities of social capital in cohesive work teams that appear to mitigate burnout. These results imply that work environments where managers support collaboration and social interaction among work teams may reduce burnout.

 14. The energy consumption of households - technical and social explanations of variations; Boligers energiforbrug - sociale og tekniske forklaringer pae forskelle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gram-Hansen, K

  2003-07-01

  It is well known that the amount of energy consumed in different households varies greatly with respect to both heat and electricity. Previous research has focused on either technical or social explanations for this and the social explanations have focused on the big variations between social groups. In contrast to this, the aim of this project has been to explain differences in energy consumption between quite similar households and to seek social and technical explanations. Seven high-dense, low-rise neighbourhoods in the municipality of Albertslund have been investigated. The eco-account of the municipality shows large variations in the level of energy consumption both between households in the same neighbourhood and between the neighbourhoods. Noticeably larger heat consumption was found in neighbourhoods with rented apartments rather than with owner-occupied apartments. On this background the aim of this project has been: To explore technical and social explanations for large variations in energy consumption in similar neighbourhoods; To investigate connections between technical and social explanations; To point to relevant strategies concerning behaviour and lifestyle to reduce energy consumption. To answer these questions several investigations were carried out in the seven neighbourhoods including computer calculations of the buildings' heat loss, a survey among 500 residents, qualitative interviews with ten families and detailed measures of the indoor climate in thirty households. Based on the results the following strategies to reduce energy consumption are formulated: Emphasising positive aspect of a modest life to promote families with a saving attitude to stick to this in spite of societal pressure for increased consumption; Continuing information strategies towards a more environmentally sound behaviour, bur with greater emphasis on reducing consumption than on the attitude towards environment; Concerning new information technologies, technology

 15. The energy consumption of households - technical and social explanations of variations; Boligers energiforbrug - sociale og tekniske forklaringer pae forskelle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gram-Hansen, K.

  2003-07-01

  It is well known that the amount of energy consumed in different households varies greatly with respect to both heat and electricity. Previous research has focused on either technical or social explanations for this and the social explanations have focused on the big variations between social groups. In contrast to this, the aim of this project has been to explain differences in energy consumption between quite similar households and to seek social and technical explanations. Seven high-dense, low-rise neighbourhoods in the municipality of Albertslund have been investigated. The eco-account of the municipality shows large variations in the level of energy consumption both between households in the same neighbourhood and between the neighbourhoods. Noticeably larger heat consumption was found in neighbourhoods with rented apartments rather than with owner-occupied apartments. On this background the aim of this project has been: To explore technical and social explanations for large variations in energy consumption in similar neighbourhoods; To investigate connections between technical and social explanations; To point to relevant strategies concerning behaviour and lifestyle to reduce energy consumption. To answer these questions several investigations were carried out in the seven neighbourhoods including computer calculations of the buildings' heat loss, a survey among 500 residents, qualitative interviews with ten families and detailed measures of the indoor climate in thirty households. Based on the results the following strategies to reduce energy consumption are formulated: Emphasising positive aspect of a modest life to promote families with a saving attitude to stick to this in spite of societal pressure for increased consumption; Continuing information strategies towards a more environmentally sound behaviour, bur with greater emphasis on reducing consumption than on the attitude towards environment; Concerning new information technologies, technology

 16. Promover la salud mental con mujeres chilenas en desventaja social

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M Soledad Rivera

  2004-01-01

  Full Text Available Se descrive una parte de la experiencia del proyecto Chileno/Canadiense: “Promover la salud mental de las mujeres chilenas en desventaja social: Los Secretos de Maruja”. Se describen los objetivos, las etapas del proceso, de intervención y los resultados de las evaluaciones preliminares. Con la participación de las mujeres usuárias de los centros de salud, profesionales y autoridades de la comuna de La Pintana, se construyó, aplicó y evaluó un proyecto de intervención para apoyar a las mujeres en la toma de decisiones que favorezcan su salud mental personal, familiar y social. La intervención contempló el diseño, producción, distribución y evaluación de 12 folletos educativos tipo calendarios, cada uno respecto a tres temas de salud mental identificados por las mismas mujeres: Identidad y autoestima, Vínculo y Comunicación y Autocuidado. Además se involucró a las enfermeras que trabajan en los Centros de Salud, quienes incorporaron esta estrategia a la atención de salud habitual y evaluaron su impacto en la identidad, autonomía profesional y en la mejoría de la calidad del cuidado

 17. Mental and Behavioral Symptoms of Person's with Asperger's Syndrome: Relationships with Social Isolation and Handicaps

  Science.gov (United States)

  Tani, Masayuki; Kanai, Chieko; Ota, Haruhisa; Yamada, Takashi; Watanabe, Hiromi; Yokoi, Hideki; Takayama, Yuko; Ono, Taisei; Hashimoto, Ryuichiro; Kato, Nobumasa; Iwanami, Akira

  2012-01-01

  People with Asperger's syndrome (AS) experience mental comorbidities, and behavioral symptoms that can deepen social isolation and handicaps. We compared the frequency of mental and behavioral symptoms, motor abnormality, and life history between adults with AS and those with no mental disorders but with disturbance of social functions and…

 18. Social networks and mental health among a farming population.

  Science.gov (United States)

  Stain, Helen J; Kelly, Brian; Lewin, Terry J; Higginbotham, Nick; Beard, John R; Hourihan, Fleur

  2008-10-01

  The study investigated the associations between mental health and measures of community support, social support networks, sense of place, adversity, and perceived problems in a rural Australian population. There was a specific focus on farming communities due to previous qualitative research by the authors indicating distress by farmers in response to drought (Sartore et al. Aust Fam Phys 36(12), 990-993, 2007). A survey was mailed to adults randomly selected from the Australian Electoral Roll and residing within four local government areas (LGAs) of varying remoteness in rural New South Wales (NSW). Survey measures included: support networks and community attachment; recent stressors (including drought-related stress); and measures of health and related functioning. The Kessler-10 provided an index of current psychological distress. The sample (n = 449; response rate 24%) was predominantly female (58.4%) and 18.9% were farmers or farm workers. Moderate to very high psychological distress was reported for 20.7% of the sample. Half (56.1%) of all respondents, and specifically 71.8% of farmers or farm workers, reported high levels of perceived stress due to drought. Psychological distress was associated with recent adverse life events, increased alcohol use and functional impairment. Hierarchical regression analysis demonstrated an independent effect of the number of stressful life events including drought related stress, perceived social support (community and individual), alcohol use and physical functioning ability on levels of psychological distress. This model accounted for 43% of the variance in current levels of distress. Lower community support had a more marked impact on distress levels for non-farming than farming participants. This study has highlighted the association between unique rural community characteristics and rural stressors (such as drought) and measures of mental health, suggesting the important mediating role of social factors and community

 19. Mental exercising through simple socializing: social interaction promotes general cognitive functioning.

  Science.gov (United States)

  Ybarra, Oscar; Burnstein, Eugene; Winkielman, Piotr; Keller, Matthew C; Manis, Melvin; Chan, Emily; Rodriguez, Joel

  2008-02-01

  Social interaction is a central feature of people's life and engages a variety of cognitive resources. Thus, social interaction should facilitate general cognitive functioning. Previous studies suggest such a link, but they used special populations (e.g., elderly with cognitive impairment), measured social interaction indirectly (e.g., via marital status), and only assessed effects of extended interaction in correlational designs. Here the relation between mental functioning and direct indicators of social interaction was examined in a younger and healthier population. Study 1 using survey methodology found a positive relationship between social interaction, assessed via amount of actual social contact, and cognitive functioning in people from three age groups including younger adults. Study 2 using an experimental design found that a small amount of social interaction (10 min) can facilitate cognitive performance. The findings are discussed in the context of the benefits social relationships have for so many aspects of people's lives.

 20. Mental Dimension in Social Causalities: Past and Future

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akop P. Nazaretyan

  2017-02-01

  Full Text Available Following an old tradition, the political analysts tend to exaggerate the role of economic and resource factors, which entail prognostication errors. This paper shows that in most historical cases, mental contents, conditions and fluctuation in mass moods, ambitions, talents of authoritative leaders and other “subjective’ factors of the kind determine social events more substantially than any outside factors. Economic and political spheres intersect during quiet phases and far diverge as crisis phases approach. In addition, the specific weight of mental phenomena in system dependencies has been growing throughout human history, so that in the 21st century, it is the evolution in worldviews, values and meanings that ultimately determines the viability of our planetary civilization.

 1. Neighbourhood green space, social environment and mental health: an examination in four European cities.

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijsbroek, A.; Mohnen, S.M.; Droomers, M.; Kruize, H.; Gidlow, C.; Grazuleviciene, R.; Andrusaityte, S.; Helbich, M.; Maas, J.; Nieuwenhuijsen, M.J.; Triguero-Mas, M.; Masterson, D.; Ellis, N.; Kempen, E. van; Hardyns, W.; Stronks, K.; Groenewegen, P.P.

  2017-01-01

  Objectives: This study examines the relationship between neighbourhood green space, the neighbourhood social environment (social cohesion, neighbourhood attachment, social contacts), and mental health in four European cities. Methods: The PHENOTYPE study was carried out in 2013 in Barcelona

 2. Neighbourhood green space, social environment and mental health : an examination in four European cities

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijsbroek, Annemarie; Mohnen, Sigrid M.; Droomers, Mariël; Kruize, Hanneke; Gidlow, Christopher; Gražulevičiene, Regina; Andrusaityte, Sandra; Maas, Jolanda; Nieuwenhuijsen, Mark J.; Triguero-Mas, Margarita; Masterson, Daniel; Ellis, Naomi; van Kempen, Elise; Hardyns, Wim; Stronks, Karien; Groenewegen, Peter P.

  2017-01-01

  Objectives: This study examines the relationship between neighbourhood green space, the neighbourhood social environment (social cohesion, neighbourhood attachment, social contacts), and mental health in four European cities. Methods: The PHENOTYPE study was carried out in 2013 in Barcelona (Spain),

 3. Social firms: sustainable employment for people with mental illness.

  Science.gov (United States)

  Williams, Anne; Fossey, Ellie; Harvey, Carol

  2012-01-01

  Social firms or enterprises aim to offer sustainable employment in supportive workplaces for people who are disadvantaged in the labour market. Therefore, this study sought to explore employees' views in one social firm about the features of their workplace that they found supportive. Seven employees were recruited, all of whom experienced persistent mental illness, and had worked in this social firm for between eleven months and six years. A semi-structured interview, the Work Environment Impact Scale (version 2.0), was used to explore participants' views of their workplace and to rate how its physical and social characteristics impacted them. Participants also rated their job satisfaction with a modified Indiana Job Satisfaction Scale. Features of the social firm workplace identified by these employees as contributing to their sustained employment and satisfaction were the rewards, task demands, work schedule, and workplace interactions with supervisors and other co-workers. From their views, guiding principles for the development of supportive workplaces and evaluation of their capacity to afford sustainable employment were derived. This study adds to current knowledge about workplace supports from an employee perspective, and is of relevance for informing future social firm development, workplace design and evaluation.

 4. Stigma: The relevance of social contact in mental disorder.

  Science.gov (United States)

  Frías, Víctor M; Fortuny, Joan R; Guzmán, Sergio; Santamaría, Pilar; Martínez, Montserrat; Pérez, Víctor

  The stigma associated with mental illness is a health problem, discriminating and limiting the opportunities for sufferers. Social contact with people suffering a mental disorder is a strategy used to produce changes in population stereotypes. The aim of the study was to examine differences in the level of stigma in samples with social contact and the general population. The study included two experiments. The first (n=42) included players in an open football league who played in a team with players with schizophrenia. In the second included, a sample without known contact (n=62) and a sample with contact (n=100) were compared. The evaluation tool used was AQ-27, Spanish version (AQ-27-E). The mean difference between the two samples of each of the 9 subscales was analyzed. In the first experiment, all the subscales had lower scores in post-contact than in pre-contact, except for responsibility. The two subscales that showed significant differences were duress (t=6.057, p=.000) and Pity (t=3.661, p=.001). In the second experiment, seven subscales showed a significance level (p=responsibility and did not. It is observed that the social contact made in daily situations can have a positive impact on the reduction of stigma. This can help to promote equality of opportunity. Copyright © 2017 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 5. Measuring mental illness stigma with diminished social desirability effects.

  Science.gov (United States)

  Michaels, Patrick J; Corrigan, Patrick W

  2013-06-01

  For persons with mental illness, stigma diminishes employment and independent living opportunities as well as participation in psychiatric care. Public stigma interventions have sought to ameliorate these consequences. Evaluation of anti-stigma programs' impact is typically accomplished with self-report questionnaires. However, cultural mores encourage endorsement of answers that are socially preferred rather than one's true belief. This problem, social desirability, has been circumvented through development of faux knowledge tests (KTs) (i.e., Error-Choice Tests); written to assess prejudice. Our KT uses error-choice test methodology to assess stigmatizing attitudes. Test content was derived from review of typical KTs for façade reinforcement. Answer endorsement suggests bias or stigma; such determinations were based on the empirical literature. KT psychometrics were examined in samples of college students, community members and mental health providers and consumers. Test-retest reliability ranged from fair (0.50) to good (0.70). Construct validity analyses of public stigma indicated a positive relationship with the Attribution Questionnaire and inverse relationships with Self-Determination and Empowerment Scales. No significant relationships were observed with self-stigma measures (recovery, empowerment). This psychometric evaluation study suggests that a self-administered questionnaire may circumvent social desirability and have merit as a stigma measurement tool.

 6. Mental health effects from radiological accidents and their social management

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brenot, J.; Charron, S.; Verger, P.

  2000-01-01

  Mental health effects resulting from exposure to radiation have been identified principally in the context of large radiological accidents. They cover an extended scope of manifestations in relation with the notion of stress: increase of some hormones, modifications in mental concentration, symptoms of anxiety and depression, psycho-somatic diseases, deviation behaviours, and, on the long term, a possible post-traumatic stress disorder (PTSD). The main results come from the Three Mile Island, Goiania, and Chernobyl accidents and several modifying factors have been identified. Considering those facts, diverse social responses can be brought to reduce the detriment to affected individuals and communities. Medical treatments are necessary for persons who suffer from pathological diseases. In most cases, a structured public health follow-up is required to establish the seriousness of the health problems, to forecast the extent of medical and psychological assistance, and to inform people who express fears and worries. Social assistance is always valuable under various forms: financial compensations, preferential medical care, and particular advantages concerning working and living conditions. If this social assistance is necessary and helpful, it also induces a loss in personal adjustment capability and initiative capacity. To overcome those negative impacts, some guidelines to authorities' action can be set up. But the best approach, not excluding the previous ones, remains problem solving at the local level through community responsibilization; some instructive examples come from the Chernobyl experience. (author)

 7. A social/emotional theory of 'mental illness'.

  Science.gov (United States)

  Scheff, Thomas

  2013-02-01

  One reason that theories of mental illness have made little progress may be their focus on individuals, omitting the social/relational and emotional world. Adding these components will be difficult, however: in modern societies they have become virtually invisible, particularly the emotion of shame. The theory outlined here is based on the work of Cooley, Elias, Lewis and Goffman: shame is both social and individual and, if anticipation is included, virtually omnipresent in modern societies. It is proposed that most symptoms of mental illness are products of shame and relational feedback loops: emotion and alienation can both spiral leading to further alienation and chaotic or hidden emotions. Almost everyone is especially ashamed of their shame. Being ashamed of one's shame and/or anger can spiral when not acknowledged. Under certain conditions, these spirals continue without limit, generating immense force for acting out symptoms or depression. To the extent that this theory is true, we would need to rename the field using non-medical terms, such as emotional/social dysfunction.

 8. Mental health effects from radiological accidents and their social management

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brenot, J.; Charron, S.; Verger, P. [Institute for Protection and Nuclear Safety, Fontenay-aux-Roses Cedex (France)

  2000-05-01

  Mental health effects resulting from exposure to radiation have been identified principally in the context of large radiological accidents. They cover an extended scope of manifestations in relation with the notion of stress: increase of some hormones, modifications in mental concentration, symptoms of anxiety and depression, psycho-somatic diseases, deviation behaviours, and, on the long term, a possible post-traumatic stress disorder (PTSD). The main results come from the Three Mile Island, Goiania, and Chernobyl accidents and several modifying factors have been identified. Considering those facts, diverse social responses can be brought to reduce the detriment to affected individuals and communities. Medical treatments are necessary for persons who suffer from pathological diseases. In most cases, a structured public health follow-up is required to establish the seriousness of the health problems, to forecast the extent of medical and psychological assistance, and to inform people who express fears and worries. Social assistance is always valuable under various forms: financial compensations, preferential medical care, and particular advantages concerning working and living conditions. If this social assistance is necessary and helpful, it also induces a loss in personal adjustment capability and initiative capacity. To overcome those negative impacts, some guidelines to authorities' action can be set up. But the best approach, not excluding the previous ones, remains problem solving at the local level through community responsibilization; some instructive examples come from the Chernobyl experience. (author)

 9. Social functioning as a predictor of the use of mental health resources in patients with severe mental disorder.

  Science.gov (United States)

  Bellido-Zanin, Gloria; Pérez-San-Gregorio, María Ángeles; Martín-Rodríguez, Agustín; Vázquez-Morejón, Antonio J

  2015-12-15

  Previous studies have tried to determine the factors causing greater use of health resources by patients with mental disorders. These studies have essentially focused on socio-economic variables. Nevertheless, many other variables, such as social functioning, have not yet been explored. This study aims to assess the effect of social functioning on mental health service use in a sample of patients with severe mental disorder (schizophrenia, other psychotic disorders or bipolar affective disorder) in an area of Spain. The Social Functioning Scale (SFS) was administered to 172 family members of patients with a severe mental disorder who were receiving care at a community mental health unit. Analysis of bivariate logistic regression identified specific areas as predictors of the use of mental health resources over a 12-month follow-up period. The overall social functioning score predicted need for hospital admissions. In addition, interpersonal behaviour had a major role in the number of outpatient visits, while social isolation significantly predicted the need for hospitalization. These results point out the necessity for including psychosocial variables, such as social functioning in current mental health resource use models. Copyright © 2015 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 10. Grænser, barrierer og broer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nortvig, Anne Mette; Christiansen, René B.; Karlsen, Asgjerd Vea

  2015-01-01

  ledelsesmæssige muligheder for, at skoleklasser i grundskolen kan arbejde sammen og lære på tværs af de tre landes grænser. Nogle af de helt overordnede mål for projektet har således været at udvikle grænseoverskridende undervisningsmodeller i Norden, der kunne mindske de mentale og praktiske barrierer for en...

 11. Motivation og refleksion i e-learning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Majgaard, Gunver; Thisted, Anni

  2009-01-01

  , spilelementer (serious gaming) og opslugthed (flow) og dermed et grundlag for at stimulere refleksion og motivation. Målet med artiklen er at give inspiration til praktikere, som udvikler e-learning til individuelt brug, og som ønsker at gøre e-learning engagerende og motiverende og samtidig opnå væsentlig...... læringsdybde.   Artiklen giver en introduktion til udvalgte teoretikere, som arbejder med motivation og opslugthed og er krydret med eksempler fra en undersøgelse af en individuel e-learning-applikation fra den finansielle sektor, som understøtter social stimulation. Applikationen er udviklet med henblik på......Hvad sker der med motivation og refleksion, når individuel læring understøttes af digitale medier? Individuel læring giver en række begrænsninger på grund af manglende samspil med andre kursister, men samtidig giver digitale læringsmedier muligheder for bevidst at arbejde med læringsstile...

 12. Social support and common mental disorder among medical students

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriano Gonçalves Silva

  2014-03-01

  Full Text Available INTRODUCTION: Different kinds of psychological distress have been identified for students in the health field, especially in the medical school. OBJECTIVE: To estimate the prevalence of mental suffering among medical students in the Southeastern Brazil and asses its association with social support. METHODS: It is a cross-sectional study. Structured questionnaires were applied for students from the 1st up to the 6th years of the medical school of Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", assessing demographic variables related to aspects of graduation and adaptation to the city. Psychological suffering was defined as a common mental disorder (CMD assessed by the Self Reporting Questionnaire (SRQ-20. Social support was assessed by the social support scale of the Medical Outcomes Study (MOS. The association between the outcome and explanatory variables was assessed by the χ2 test and Logistic Regression, for the multivariate analyses, using p < 0.05. RESULTS: The response rate was of 80.7%, with no differences between sample and the population regarding gender (p = 0.78. The average age was 22 years old (standard deviation - SD = 2.2, mainly women (58.2% and students who were living with friends (62%. The prevalence of CMD was 44.9% (95%CI 40.2 - 49.6. After the multivariate analyses, the explanatory variables that were associated with CMD were: feeling rejected in the past year (p < 0.001, thinking about leaving medical school (p < 0.001 and "interaction" in the MOS scale (p = 0.002. CONCLUSIONS: The prevalence of CMD among medical students was high and insufficient social support was an important risk factor. Our findings suggest that interventions to improve social interaction among those students could be beneficial, decreasing the prevalence of CMD in this group.

 13. Social support and common mental disorder among medical students.

  Science.gov (United States)

  Silva, Adriano Gonçalves; Cerqueira, Ana Teresa de Abreu Ramos; Lima, Maria Cristina Pereira

  2014-01-01

  Different kinds of psychological distress have been identified for students in the health field, especially in the medical school. To estimate the prevalence of mental suffering among medical students in the Southeastern Brazil and asses its association with social support. It is a cross-sectional study. Structured questionnaires were applied for students from the 1st up to the 6th years of the medical school of Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", assessing demographic variables related to aspects of graduation and adaptation to the city. Psychological suffering was defined as a common mental disorder (CMD) assessed by the Self Reporting Questionnaire (SRQ-20). Social support was assessed by the social support scale of the Medical Outcomes Study (MOS). The association between the outcome and explanatory variables was assessed by the χ2 test and Logistic Regression, for the multivariate analyses, using p < 0.05. The response rate was of 80.7%, with no differences between sample and the population regarding gender (p = 0.78). The average age was 22 years old (standard deviation - SD = 2.2), mainly women (58.2%) and students who were living with friends (62%). The prevalence of CMD was 44.9% (95%CI 40.2 - 49.6). After the multivariate analyses, the explanatory variables that were associated with CMD were: feeling rejected in the past year (p < 0.001), thinking about leaving medical school (p < 0.001) and "interaction" in the MOS scale (p = 0.002). The prevalence of CMD among medical students was high and insufficient social support was an important risk factor. Our findings suggest that interventions to improve social interaction among those students could be beneficial, decreasing the prevalence of CMD in this group.

 14. Partnership in mental health and child welfare: social work responses to children living with parental mental illness.

  Science.gov (United States)

  Sheehan, Rosemary

  2004-01-01

  Mental illness is an issue for a number of families reported to child protection agencies. Parents with mental health problems are more vulnerable, as are their children, to having parenting and child welfare concerns. A recent study undertaken in the Melbourne Children's Court (Victoria, Australia) found that the children of parents with mental health problems comprised just under thirty percent of all new child protection applications brought to the Court and referred to alternative dispute resolution, during the first half of 1998. This paper reports on the study findings, which are drawn from a descriptive survey of 228 Pre-Hearing Conferences. A data collection schedule was completed for each case, gathering information about the child welfare concerns, the parents' problems, including mental health problems, and the contribution by mental health professionals to resolving child welfare concerns. The study found that the lack of involvement by mental health social workers in the child protection system meant the Children's Court was given little appreciation of either a child's emotional or a parent's mental health functioning. The lack of effective cooperation between the adult mental health and child protection services also meant decisions made about these children were made without full information about the needs and the likely outcomes for these children and their parents. This lack of interagency cooperation between mental health social work and child welfare also emerged in the findings of the Icarus project, a cross-national project, led by Brunel University, in England. This project compared the views and responses of mental health and child welfare social workers to the dependent children of mentally ill parents, when there were child protection concerns. It is proposed that adult mental health social workers involve themselves in the assessment of, and interventions in, child welfare cases when appropriate, and share essential information about

 15. Psychosocial Mechanisms Linking the Social Environment to Mental Health in African Americans.

  Science.gov (United States)

  Mama, Scherezade K; Li, Yisheng; Basen-Engquist, Karen; Lee, Rebecca E; Thompson, Deborah; Wetter, David W; Nguyen, Nga T; Reitzel, Lorraine R; McNeill, Lorna H

  2016-01-01

  Resource-poor social environments predict poor health, but the mechanisms and processes linking the social environment to psychological health and well-being remain unclear. This study explored psychosocial mediators of the association between the social environment and mental health in African American adults. African American men and women (n = 1467) completed questionnaires on the social environment, psychosocial factors (stress, depressive symptoms, and racial discrimination), and mental health. Multiple-mediator models were used to assess direct and indirect effects of the social environment on mental health. Low social status in the community (p health. Psychosocial factors significantly jointly mediated the relationship between the social environment and mental health in multiple-mediator models. Low social status and social support were associated with greater perceived stress, depressive symptoms, and perceived racial discrimination, which were associated with poor mental health. Results suggest the relationship between the social environment and mental health is mediated by psychosocial factors and revealed potential mechanisms through which social status and social support influence the mental health of African American men and women. Findings from this study provide insight into the differential effects of stress, depression and discrimination on mental health. Ecological approaches that aim to improve the social environment and psychosocial mediators may enhance health-related quality of life and reduce health disparities in African Americans.

 16. Social Security And Mental Illness: Reducing Disability With Supported Employment

  Science.gov (United States)

  Drake, Robert E.; Skinner, Jonathan S.; Bond, Gary R.; Goldman, Howard H.

  2010-01-01

  Social Security Administration disability programs are expensive, growing, and headed toward bankruptcy. People with psychiatric disabilities now constitute the largest and most rapidly expanding subgroup of program beneficiaries. Evidence-based supported employment is a well-defined, rigorously tested service model that helps people with psychiatric disabilities obtain and succeed in competitive employment. Providing evidence-based supported employment and mental health services to this population could reduce the growing rates of disability and enable those already disabled to contribute positively to the workforce and to their own welfare, at little or no cost (and, depending on assumptions, a possible savings) to the government. PMID:19414885

 17. Smagsoplevelse og Fordybelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Peter

  2017-01-01

  Smag og smagsoplevelser har en selvstændig plads i faget madkundskab, og som sådan er de sigtekorn for dannelsesforestillinger. Med afsæt i teorien om kategorial dannelse drøfter kapitlet, hvordan fordybelse gennem sansebaserede og æstetiske smagsoplevelser på den ene side og analytiske aktivitet...

 18. Dokumentation og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2018-01-01

  Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi. Review-artikler vedr. musikterapi og onkologi og demens. Særnummer i Approaches om Europæisk GIM forening. Bogudgivelse: Lindvang & Beck (Red). Musik, krop og følelser. Neuroaffektive processer i musikterapi samt Jensen (Red.) Kultur og Sundhed. TV-serie s...

 19. Emergens og transkulturalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Karen-Margrethe

  2009-01-01

  Artiklen handler om, hvordan latinamerikansk litteratur og især magisk realisme udveksler med verden og hvordan den læses og brandes uden for Latinamerika. Jeg argumenterer for, at begreberne "emergens" (Wlad Godzich) og "transkulturation" (Fernando Ortiz) er gode til at beskrive nogle af de...

 20. Inger og Johannes Exner

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Thomas Bo

  Monografi om Inger og Johannes Exners arkitektur. Bogen behandler indgående Exners inspirationer samt deres teorier vedrørende kirkearkitektur og restaurering.......Monografi om Inger og Johannes Exners arkitektur. Bogen behandler indgående Exners inspirationer samt deres teorier vedrørende kirkearkitektur og restaurering....

 1. Xerostomi og nedsat spytsekretion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Siri Beier; Dynesen, Anja Weirsøe; Pedersen, Anne Marie Lynge

  2011-01-01

  Forekomst og årsager til xerostomi og nedsat spytsekretion ' Xerostomi er defineret som den subjektive følelse af mundtørhed og er som oftest en følge af nedsat eller manglende spytsekretion. Xerostomi kan dog også forekomme uden objektiv dysfunktion af spytkirtlerne. De grundlæggende årsager til...

 2. Lyset og livet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Oxenvad, Carsten Michael

  2003-01-01

  Beskrivelse af Øster Aaby Friskole og friskoler generelt. Blandt bidragyderne: Susanne Eskildsen, Holger Henriksen, Margrethe Vestager, John Iversen, Thorstein Balle og Poul Erik Søe......Beskrivelse af Øster Aaby Friskole og friskoler generelt. Blandt bidragyderne: Susanne Eskildsen, Holger Henriksen, Margrethe Vestager, John Iversen, Thorstein Balle og Poul Erik Søe...

 3. Hund og menneske imellem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hovmark, Henrik

  2009-01-01

  og menneske imellem? Denne artikel beskriver hvordan hundelivet bliver udfoldet i Ordbog over det danske Sprog (ODS), Den Danske Ordbog (DDO) og Ømålsordbogen (ØMO). Fælles for ODS, DDO og ØMO er at de er videnskabeligt beskrivende ordbøger. Det betyder ideelt set at man indsamler og beskriver...

 4. Quickplace - anvendelse og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bojesen, Jakob Cloos

  beskrives status og fremtidsudsigter for brugen af systemet på Aalborg Universitet. De opnåede erfaringer med emner som mulige anvendelsesområder, organisatorisk forankring, support og tilretning af systemet beskrives, og rapporten kan således inspirere og informere andre, som står over for at vælge en...

 5. Formalsproglig kompetence og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2002-01-01

  Sproglæringsteoretisk værktøj til udvikling af IT-støttede materialer og programmer inden for grammatisk og leksikalsk kompetence......Sproglæringsteoretisk værktøj til udvikling af IT-støttede materialer og programmer inden for grammatisk og leksikalsk kompetence...

 6. Mord og metafysik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Kim Toft

  Krimien er traditionelt indskrevet i en moderne samfundsramme, hvor opklaringen sker ved hjælp af rationelle og empiriske hjælpemidler. Derfor har krimien gennem mange år været kritisk over for metafysik, religion og det overnaturlige. Mord og metafysik viser, at skellet mellem krimi og metafysik...

 7. Supervisand og supervisor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet redegør for aspekter ved det komplekse forhold mellem supervisand og supervisor, og der anlægges en række forskellige perspektiver. Først beskrives forholdet fra supervisandens perspektiv. At indtræde i rollen som supervisand er, foruden at være lærerigt og fagligt udviklende, ofte også ...

 8. Supervisionens materiale og proces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Claus Haugaard

  2007-01-01

  Kapitlet handler om supervisionens materiale og proces, dvs. spørgsmålene om, hvilket materiale supervisanden skal medbringe til supervision, hvordan det skal fremlægges, og hvordan valg af materiale og metode gensidigt indvirker på hinanden og på supervisionsprocessen. Som de mest anvendte metoder...

 9. Professionalitet og medlemsdemokrati

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Anette; Johannsen, Gundi Schrötter

  2017-01-01

  begreb om udspændthed (Kofoed 2003 & Neidel 2011) samt Erving Goffmans begreber om frontstage og backstage (Jacobsen & Kristiansen 2014). Analyserne viser en kompleks praksis udspændt mellem forskelligrettede krav og forventninger og med stadige forhandlinger, som både medarbejdere og medlemmer må...

 10. Kamp og status

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Christian Sandbjerg; Dahl, Hanne Marlene; Eklund Hansen, Anette

  Dette bind er det første af to om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet. Bind 2, Kald og kundskab, går tæt på indholdet i småbørnspædagogikken og i uddannelserne fra 1870 til i dag....

 11. Normalitet og afvigelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holst, Jesper

  2009-01-01

  Anmeldelse ad Ivar Morkens bog:" Normalitet og afvigelse", der tager udgangspunkt i kontrasten mellem visionerne om inklusion, empowerment og anerkendelse og de faktiske forhold, hvor menneskelig afvig stadig diagnosticeres. Kontrasterne defineres og forsøges imødegået med forskellige former for ...

 12. Musik og folkesundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole; Ekholm, Ola

  2015-01-01

  Præsentation af undersøgelsen "Musik og folkesundhed", som er blevet til i et samarbejde mellem Musikterapi AAU og Statens Institut for Folkesundhed......Præsentation af undersøgelsen "Musik og folkesundhed", som er blevet til i et samarbejde mellem Musikterapi AAU og Statens Institut for Folkesundhed...

 13. Rygevaner blandt 11-15 årige i 1988. Undersøgelse af rygevaner og deres sammenhaeng med sociale baggrundsfaktorer, helbred, trivsel og socialt netvaerk

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holstein, B E; Ito, H; Due, P

  1990-01-01

  and by the number of smokers at home. Smoking was associated with poor health, fatigue, school tiredness, school performance below the average, frequent contacts with friends outside school and at night, difficulties in discussion with parents, ease in discussions with friends, and with having close friends...... of smokers were 3%, 8%, and 29%, and the proportions of daily smokers were 0%, 2% and 6%. More girls than boys were smokers but there was almost no difference if place of residence, social class, or family type were considered. Almost the entire variation could be explained by best friends' smoking habits...

 14. Medier og digital kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, René Boyer; Hestbech, Astrid Margrethe; Jørnø, Rasmus Leth Vergmann

  ser en film eller er til en koncert. Børn og unge bliver ikke længere betragtet som novicer, men mere som forbrugere og kunder, der kræver at blive engageret og underholdt. Også i pædagogisk praksis må man derfor tage højde for, at børn, unge og brugere generelt kommer med nye forventninger og...... målbeskrivelser og krav til metodevalget, og der findes nu et modul, der indholdsmæssigt fokuserer på netop medier og digital kultur. Der er derfor behov for et samlet værk, der fagligt funderet diskuterer den nyeste viden om medier i pædagogisk praksis ud fra kravene om fokuseret og reflekteret arbejde med mål...

 15. Trends of Empirical Research in South Korean Mental Health Social Work

  Science.gov (United States)

  Song, In Han; Lee, Eun Jung

  2017-01-01

  Since the introduction of evidence-based practice in South Korea, it has gained significant attention for its potential to promote the efficacy of social work services and to integrate knowledge and practice in mental health social work. In order to see how empirical research in South Korean mental health social work has changed, we examined…

 16. Study of Social Support and Mental Health among Older Women in Iranshahr, Iran

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shamsodin Niknami

  2017-12-01

  Conclusion: Our finding suggests that coherent social support can have a significant impact on mental health and social functions of older women, as such, interventions promoting mental health and social needs of elderly women are necessities in the context of Iranian culture.

 17. Cultural psychopathology: uncovering the social world of mental illness.

  Science.gov (United States)

  López, S R; Guarnaccia, P J

  2000-01-01

  We review cultural psychopathology research since Kleinman's (1988) important review with the goals of updating past reviews, evaluating current conceptualizations and methods, and identifying emerging substantive trends. Conceptual advances are noted, particularly developments in the definition of culture and the examination of both culture-specific and cultural-general processes. The contributions of the Culture and Diagnosis Task Force for DSM-IV and the World Mental Health Report are reviewed and contrasted. Selected research on anxiety, schizophrenia, and childhood disorders is examined, with particular attention given to the study of ataque de nervios, social factors affecting the course of schizophrenia, and cross-national differences in internalizing and externalizing problems in children. Within the last ten years, cultural psychopathology research has become a significant force. Its focus on the social world holds promise to make significant inroads in reducing suffering and improving people's everyday lives.

 18. Flow og fordybelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Frans Ørsted

  2010-01-01

  Artiklen handler om flow og fordybelse i et nyt tværfagligt / naturfagligt undervisningskoncept, "Overvågningens dilemma", til brug i folkeskolens 7.-9.kl. og på gymnasiale uddannelser. Konceptet sætter fokus på den overvågning der foregår og er mulig i nutidens IT og hi-tec samfund og der arbejd...

 19. Farestrategier og trampolinleg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Karoff, Helle Skovbjerg

  Vild og farlig leg på havetrampoliner udfordrer børns sikkerhed og tryghed og er samtidig både udviklende og udfordrende. Børn kan lære at håndtere risici, når de leger på trampolinen. Helle Skovbjerg Karoff er adjunkt ved Aalborg Universitet/København og knyttet til forskningslaboratoriet for IT...

 20. Social inequality, scientific inequality, and the future of mental illness.

  Science.gov (United States)

  Dean, Charles E

  2017-12-19

  Despite five decades of increasingly elegant studies aimed at advancing the pathophysiology and treatment of mental illness, the results have not met expectations. Diagnoses are still based on observation, the clinical history, and an outmoded diagnostic system that stresses the historic goal of disease specificity. Psychotropic drugs are still based on molecular targets developed decades ago, with no increase in efficacy. Numerous biomarkers have been proposed, but none have the requisite degree of sensitivity and specificity, and therefore have no usefulness in the clinic. The obvious lack of progress in psychiatry needs exploration. The historical goals of psychiatry are reviewed, including parity with medicine, a focus on diagnostic reliability rather than validity, and an emphasis on reductionism at the expense of socioeconomic issues. Data are used from Thomas Picketty and others to argue that our failure to advance clinical care may rest in part on the rise in social and economic inequality that began in the 1970s, and in part on our inability to move beyond the medical model of specificity of disease and treatment. It is demonstrated herein that the historical goal of specificity of disease and treatment has not only impeded the advance of diagnosis and treatment of mental illness, but, in combination with a rapid increase in socioeconomic inequality, has led to poorer outcomes and rising mortality rates in a number of disorders, including schizophrenia, anxiety, and depression. It is proposed that Psychiatry should recognize the fact of socioeconomic inequality and its effects on mental disorders. The medical model, with its emphasis on diagnostic and treatment specificity, may not be appropriate for investigation of the brain, given its complexity. The rise of scientific inequality, with billions allocated to connectomics and genetics, may shift attention away from the need for improvements in clinical care. Unfortunately, the future prospects of those

 1. Racial Assumptions Color the Mental Representation of Social Class.

  Science.gov (United States)

  Lei, Ryan F; Bodenhausen, Galen V

  2017-01-01

  We investigated the racial content of perceivers' mental images of different socioeconomic categories. We selected participants who were either high or low in prejudice toward the poor. These participants saw 400 pairs of visually noisy face images. Depending on condition, participants chose the face that looked like a poor person, a middle income person, or a rich person. We averaged the faces selected to create composite images of each social class. A second group of participants rated the stereotypical Blackness of these images. They also rated the face images on a variety of psychological traits. Participants high in economic prejudice produced strongly class-differentiated mental images. They imagined the poor to be Blacker than middle income and wealthy people. They also imagined them to have less positive psychological characteristics. Participants low in economic prejudice also possessed images of the wealthy that were relatively White, but they represented poor and middle class people in a less racially differentiated way. We discuss implications for understanding the intersections of race and class in social perception.

 2. Kill or Cure? Different Types of Social Class Identification Amplify and Buffer the Relation between Social Class and Mental Health

  OpenAIRE

  Rubin, Mark

  2017-01-01

  The present research investigated different types of social class identification as moderators of the negative relation between social class and mental health problems. Psychology undergraduates (N = 355) completed an online survey that included measures of social class, mental health and well-being, and three aspects of social class identification: importance of identity, salience of identity, and perceived self-class similarity. Perceived self-class similarity buffered the negative associat...

 3. Elevplanen mellem refleksion og kontrol

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krejsler, John

  2007-01-01

    Med elevplanen som eksempel vises i dette kapitel, hvorledes en ny social teknologi finder sin form og plads i skolen. Det påvises, at dette langt fra er en proces, som kan isoleres til skolen. Ved at inddrage så forskelligartet materiale som lovbekendtgørelser, ministerkronikker, fagblade for ...

 4. Et Forsknings- og Udviklingsprojekt om Marjattas Skole- og Behandlingshjem

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Kasper Andreas

  2011-01-01

  Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik......Forskning og udviklingsrapport om rytmer og kunstneriske processer i Marjattas Rudolf Steiner inspirerede specialpædagogik...

 5. The effect of social roles on mental health: a matter of quantity or quality?

  Science.gov (United States)

  Plaisier, I; Beekman, A T F; de Bruijn, J G M; de Graaf, R; Ten Have, M; Smit, J H; van Dyck, R; Penninx, B W J H

  2008-12-01

  The effect of social roles (partner, parent, worker) on mental health may depend on the total number or the quality of the individual occupied social roles. With longitudinal data from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS), the effect of the number and quality of occupied social roles on mental health over three years was examined among 2471 men and women aged 25-55 years without mental disorders at baseline. Mental health was assessed using 3-year change in the SF-36 mental health scale as well as using the 3-year incidence of anxiety and depressive disorders defined by DSM-III criteria. The quality of social roles was assessed by the GQSB (Groningen Questionnaire Social Behavior). The number of social roles had no significant effect on the risk of developing depressive and anxiety disorders, but particularly the partner-role had a significant positive effect on mental health (beta of mental health=1.19, p=0.01; HR of incident disorders=0.75, 95% CI:0.51-1.00, p=0.05). A good quality of each of the three social roles was associated with higher levels of mental health and lower risks of incident disorders over 3 years. More than the number of social roles, knowledge about social role quality might provide opportunities for prevention of depressive and anxiety disorders.

 6. Young adults with mental health conditions and social networking websites: seeking tools to build community.

  Science.gov (United States)

  Gowen, Kris; Deschaine, Matthew; Gruttadara, Darcy; Markey, Dana

  2012-01-01

  This study examined ways that young adults with mental illnesses (1) currently use social networking; and (2) how they would like to use a social networking site tailored for them. The authors examined differences between those with mental health conditions and those without. An online survey was administered by the National Alliance on Mental Illness (NAMI) to 274 participants; of those, 207 reported being between 18 and 24 years old. The survey included questions about current social networking use, the key resources respondents believed young adults living with mental illness need, and the essential components that should be included in a social networking site specifically tailored to young adults living with mental illness. Pearson Chi-square analyses examined the differences between those who reported having a mental illness and those who did not. Results indicate that almost all (94%) participants with mental illnesses currently use social networking sites. Individuals living with a mental illness are more likely than those not living with a mental illness to report engaging in various social networking activities that promote connectivity and making online friends. Individuals living with mental illnesses are also more likely to report wanting resources on independent living skills and overcoming social isolation available on a social networking site. Young adults living with mental illnesses are currently using social networking sites and express high interest in a social networking site specifically tailored to their population with specific tools designed to decrease social isolation and help them live more independently. These results indicate that practitioners should themselves be aware of the different social networking sites frequented by their young adult clients, ask clients about their use of social networking, and encourage safe and responsible online behaviors.

 7. Exploring the relationship between social class, mental illness stigma and mental health literacy using British national survey data.

  Science.gov (United States)

  Holman, Daniel

  2015-07-01

  The relationship between social class and mental illness stigma has received little attention in recent years. At the same time, the concept of mental health literacy has become an increasingly popular way of framing knowledge and understanding of mental health issues. British Social Attitudes survey data present an opportunity to unpack the relationships between these concepts and social class, an important task given continuing mental health inequalities. Regression analyses were undertaken which centred on depression and schizophrenia vignettes, with an asthma vignette used for comparison. The National Statistics Socio-economic Classification, education and income were used as indicators of class. A number of interesting findings emerged. Overall, class variables showed a stronger relationship with mental health literacy than stigma. The relationship was gendered such that women with higher levels of education, especially those with a degree, had the lowest levels of stigma and highest levels of mental health literacy. Interestingly, class showed more of an association with stigma for the asthma vignette than it did for both the depression and schizophrenia vignettes, suggesting that mental illness stigma needs to be contextualised alongside physical illness stigma. Education emerged as the key indicator of class, followed by the National Statistics Socio-economic Classification, with income effects being marginal. These findings have implications for targeting health promotion campaigns and increasing service use in order to reduce mental health inequalities. © The Author(s) 2014.

 8. [Homicide and major mental disorder: what are the social, clinical, and forensic differences between murderers with a major mental disorder and murderers without any mental disorder?].

  Science.gov (United States)

  Richard-Devantoy, S; Chocard, A-S; Bourdel, M-C; Gohier, B; Duflot, J-P; Lhuillier, J-P; Garré, J-B

  2009-09-01

  To establish the social, clinical, and forensic differences between murderers suffering from a major mental disorder and murderers without any psychiatric disorder and, in particular, to compare their respective records of psychiatric symptoms and their respective relationship with their victims. We studied 210 forensic examinations of murderers, the offences related to the murders, and the social and clinical information collected from psychiatric court reports on persons convicted of homicide. Firstly, we identified the socio-demographic, clinical and criminological profiles of 210 murderers from which were distinguished murderers with major mental disorder. Then, we compared the profiles of murderers suffering from a major mental disorder with those of murderers without any mental disease. In other words, we compared 37 persons affected with major mental disorder (schizophrenia, paranoiac delusional disorder, and affective disorder) with 73 persons without any mental disorder. We deliberately excluded subjects with personality disorder or abuse of/dependency on drugs, mental retardation or dementia. With the exception of certain variables, murderers with major mental disorder have the same characteristics as others murderers: young man, living alone, with psychiatric and offence records and substance abuse. Murderers with major mental disorder are older (37.8 versus 31.7 years old) than perpretators without any mental disorder, and the former have a psychiatric record more often than the latter (81 versus 32.9%). In addition, contrary to the latter, the former show clinical symptoms of a psychopathological process. Depression, delusional and suicidal ideas are frequent among murderers with a major mental disorder, whereas the persons without mental disorder quarrel or have a row with their victim just before their crime. The victim was known to the perpetrator significantly more often in the major mental disorder group than in the no mental disorder group (94

 9. Modernitet og forbrugskultur i Chile

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cristoffanini, Pablo Rolando

  2012-01-01

  I de sidste årtier er Chile blevet et egentligt forbrugersamfund. Udbredelsen af forbrugskulturen og forbrugerismen er centrale fænomener i chilenernes dagligliv og har nået et omfang, som har konsekvenser for de borgere, der ikke kan deltage fuldt ud heri, noget som er typisk for et samfund med en...... ujævn økonomisk udvikling og med store sociale forskelle. Denne proces er ikke et produkt af en stille, fredelig og naturlig samfundsudvikling, således som magteliten og de toneangivende intellektuelle i Chile har fremstillet det. Som jeg vil vise, er skabelsen af et egentlig forbrugssamfund knyttet til...... til i dag. Ifølge disse er Chile blevet et moderne samfund netop i kraft af, at Chile er et ægte forbrugersamfund med alt, hvad dette indebærer, såvel materielt som symbolsk. For det tredje er billedet af Chile som en ”supermoderne” nation i den latinamerikanske kontekst en udbredt forestilling hos...

 10. The Multistream Self: Biophysical, Mental, Social, and Existential

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vinod D. Deshmukh

  2008-01-01

  Full Text Available Self is difficult to define because of its multiple, constitutive streams of functional existence. A more comprehensive and expanded definition of self is proposed. The standard bio-psycho-social model of psyche is expanded to biophysical-mental-social and existential self. The total human experience is better understood and explained by adding the existential component. Existential refers to lived human experience, which is firmly rooted in reality. Existential living is the capacity to live fully in the present, and respond freely and flexibly to new experience without fear. Four common fears of isolation, insecurity, insignificance, and death can be overcome by developing a lifestyle of whole-hearted engagement in the present reality, creative problem solving, self-actualization, and altruism. Such integrative living creates a sense of presence with self-awareness, understanding, and existential well-being. Well-being is defined as a life of happiness, contentment, low distress, and good health with positive outlook. Self is a complex, integrative process of living organisms. It organizes, coordinates, and integrates energy-information within and around itself, spontaneously, unconsciously, and consciously. Self-process is understood in terms of synergetics, coordination dynamics, and energy-information–directed self-organization. It is dynamic, composite, ever renewing, and enduring. It can be convergent or divergent, and can function as the source or target of its own behavior-mentation. The experience of self is continuously generated by spontaneous activation of neural networks in the cerebral neocortex by the brainstem-diencephalic arousal system. The multiple constitutive behavioral-mental streams develop concurrently into a unique experience of self, specific for a person at his/her developmental stage. The chronological neuro-behavioral-mental development of self is described in detail from embryonic stage to old age. Self can be

 11. Flersprogede børns investering i sprog og literacy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Laursen, Helle Pia

  identitetsdannelse, der positionerer dem forskelligt i relation til hinanden og i relation til diverse diskurser om literacy og flersprogethed. Data stammer fra forskningsprojektet Tegn på Sprog, der er et studie af flersprogede børns literacy (Laursen 2011, 2012). Projektet anlægger et socialsemiotisk og...... interaktionistisk syn på literacytilegnelse (Kress 2001, 2007; Kenner et al 2014). Med afsæt i en række etnografiske og kvasi-eksperimentelle data undersøges, hvordan børn som sociale agenter skaber betydning ud fra de sproglige og semiotiske ressourcer, som er tilgængelige for dem i de literacypraksisser, de...

 12. Lydighedsetik og bureaukratisk grusomhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moesby-Jensen, Cecilie Kolonda; Moesby-Jensen, Tommy

  2017-01-01

  I dette kapitel fokuseres der på samarbejdet mellem socialrådgivere i en forvaltnings familieafdeling og ansatte i Psykologisk og Pædagogisk Rådgivning (PPR). Vi vil vise, hvordan denne arbejdsorganisering har afgørende bureaukratiske træk og derfor rummer lydighedsetiske problemer – et begreb, d...... tager udgangspunkt i et myndighedssocialrådgiver-perspektiv og dermed i, hvordan de oplever samarbejdet. Analyserne fremskrives og diskuteres med udgangspunkt i teoretiske perspektiver hos Max Weber, Zygmunt Bauman, Etienne Wenger, Paul Duguid og John Seely Brown....

 13. Individualiseringens vindere og tabere

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasborg, Klaus

  2013-01-01

  Snarere end værdiforfald og egoisme er nutidens individualisering ensbetydende med fremkomsten af nye værdier, deltagelsesformer og politiske orienteringsmønstre. Der er imidlertid både vindere og tabere i individualiseringsspillet, hvilket artiklen forsøger at vise.......Snarere end værdiforfald og egoisme er nutidens individualisering ensbetydende med fremkomsten af nye værdier, deltagelsesformer og politiske orienteringsmønstre. Der er imidlertid både vindere og tabere i individualiseringsspillet, hvilket artiklen forsøger at vise....

 14. Indre spenninger og ytre press

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ibsen, Bjarne

  2011-01-01

  Anmeldelse af bogen 'Norsk idrett. Indre spenninger og ytre press' redigeret af Dag Vidar Hanstad, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset og udgivet af forlaet akilles.......Anmeldelse af bogen 'Norsk idrett. Indre spenninger og ytre press' redigeret af Dag Vidar Hanstad, Gunnar Breivik, Mari Kristin Sisjord og Hans B. Skaset og udgivet af forlaet akilles....

 15. Conceptions of authority within contemporary social work practice in managed mental health care organizations.

  Science.gov (United States)

  Bransford, Cassandra L

  2005-07-01

  This article examines how social workers may use their authority to create managed mental health care organizations that support the principles and values of professional social work practice. By exploring research and theoretical contributions from a multidisciplinary perspective, the author suggests ways that social workers may incorporate empowerment strategies into their organizational practices to create more socially responsible and humane mental health organizations. (c) 2005 APA, all rights reserved.

 16. Hvorfor, hvorfra (og hvornår) kom religion?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2018-01-01

  dyr færdiggjort inden for en specifik kultur. Når man ser på de seneste landvindinger inden for neuropsykologien, er der fire kendetegn, som jeg mener, er konstituerende for mennesket. Disse er: en finudviklet social kognition, en kommunikations- og samarbejdsdrift, en bedragerisk hjerne samt en...... overtroisk hjerne med tendens til ualmindelige mentale og/eller emotionelle oplevelser. Disse egenskaber er en nødvendig forudsætning for religiøst adfærd. Når man ser på de arkæologiske vidnesbyrd i jagten på det religiøse menneske, skal man gå betydeligt længere tilbage end Homo sapiens, ja, man skal langt...... tilbage i homininlinjen. De første proto-religiøse træk synes at komme til syne med Homo heidelbergensis (mellem 600.000 og 400.000 år siden). KEYWORDS: religion; evolution; cognitive science of religion; definition of religion; neurobiology of religion; method and theory in the study of religion....

 17. Teamarbejde og samspillet mellem medarbejdere og organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jeppesen, Hans Jeppe; Jønsson, Thomas

  2008-01-01

  Gennem det seneste årti har brug af teams som en måde at organisere arbejdet på været i hastig fremmarch. Det er baggrunden for forskningsprojektet ”Team-organiseringens betydning for participation og organisatoriske relationer”, der er et multiple case-studie af seks organisationers brug af...... teamwork. Bag projektet står professor Hans Jeppe Jeppesen, cand.psych. og ph.d. Thomas Rasmussen samt adjunkt Thomas Jønsson. I denne klumme gives en forskningsbaseret introduktion til teamarbejdet og dets betydning for samspillet mellem medarbejdere og organisation. Med udgangspunkt i egen forskning...

 18. Social Firms as a means of vocational recovery for people with mental illness: a UK survey.

  Science.gov (United States)

  Gilbert, Eleanor; Marwaha, Steven; Milton, Alyssa; Johnson, Sonia; Morant, Nicola; Parsons, Nicholas; Fisher, Adrian; Singh, Swaran; Cunliffe, Di

  2013-07-11

  Employment is associated with better quality of life and wellbeing in people with mental illness. Unemployment is associated with greater levels of psychological illness and is viewed as a core part of the social exclusion faced by people with mental illness. Social Firms offer paid employment to people with mental illness but are under-investigated in the UK. The aims of this phase of the Social Firms A Route to Recovery (SoFARR) project were to describe the availability and spread of Social Firms across the UK, to outline the range of opportunities Social Firms offer people with severe mental illness and to understand the extent to which they are employed within these firms. A UK national survey of Social Firms, other social enterprises and supported businesses was completed to understand the extent to which they provide paid employment for the mentally ill. A study-specific questionnaire was developed. It covered two broad areas asking employers about the nature of the Social Firm itself and about the employees with mental illness working there. We obtained returns from 76 Social Firms and social enterprises / supported businesses employing 692 people with mental illness. Forty per cent of Social Firms were in the south of England, 24% in the North and the Midlands, 18% in Scotland and 18% in Wales. Other social enterprises/supported businesses were similarly distributed. Trading activities were confined mainly to manufacturing, service industry, recycling, horticulture and catering. The number of employees with mental illness working in Social Firms and other social enterprises/supported businesses was small (median of 3 and 6.5 respectively). Over 50% employed people with schizophrenia or bipolar disorder, though the greatest proportion of employees with mental illness had depression or anxiety. Over two thirds of Social Firms liaised with mental health services and over a quarter received funding from the NHS or a mental health charity. Most workers with

 19. Social firms as a means of vocational recovery for people with mental illness: a UK survey

  Science.gov (United States)

  2013-01-01

  Background Employment is associated with better quality of life and wellbeing in people with mental illness. Unemployment is associated with greater levels of psychological illness and is viewed as a core part of the social exclusion faced by people with mental illness. Social Firms offer paid employment to people with mental illness but are under-investigated in the UK. The aims of this phase of the Social Firms A Route to Recovery (SoFARR) project were to describe the availability and spread of Social Firms across the UK, to outline the range of opportunities Social Firms offer people with severe mental illness and to understand the extent to which they are employed within these firms. Method A UK national survey of Social Firms, other social enterprises and supported businesses was completed to understand the extent to which they provide paid employment for the mentally ill. A study-specific questionnaire was developed. It covered two broad areas asking employers about the nature of the Social Firm itself and about the employees with mental illness working there. Results We obtained returns from 76 Social Firms and social enterprises / supported businesses employing 692 people with mental illness. Forty per cent of Social Firms were in the south of England, 24% in the North and the Midlands, 18% in Scotland and 18% in Wales. Other social enterprises/supported businesses were similarly distributed. Trading activities were confined mainly to manufacturing, service industry, recycling, horticulture and catering. The number of employees with mental illness working in Social Firms and other social enterprises/supported businesses was small (median of 3 and 6.5 respectively). Over 50% employed people with schizophrenia or bipolar disorder, though the greatest proportion of employees with mental illness had depression or anxiety. Over two thirds of Social Firms liaised with mental health services and over a quarter received funding from the NHS or a mental health

 20. Making mental health an integral part of sustainable development: the contribution of a social determinants framework.

  Science.gov (United States)

  De Silva, M J

  2015-04-01

  There have been repeated calls to include mental health in the sustainable development goals (SDGs), arguing that progress in development will not be made without improvements in mental health. Although these calls are starting to gain political traction, currently only a tiny fraction of international development work includes mental health. A social determinants framework may be useful in incorporating mental health into sustainable development because it promotes a multi-sectorial and multi-disciplinary approach which is the corner stone of good development practice. Two approaches are suggested to make mental health a part of sustainable development: (1) integrate mental health into existing development programmes to promote social and economic environments that prevent mental health problems developing; (2) ensure that mental health programmes are better at promoting sustainable development by preventing the negative social and economic consequences of mental illness. Real-world examples of these approaches are provided. To achieve this, the mental health impact of wider development programmes, and the social and economic consequences of mental health interventions, must be evaluated. Development agencies should ensure that they have equity for mental health in all their policies, and investment must be increased for those mental health prevention, promotion and treatment programmes which have the greatest impact on sustainable development. The SDGs bring the promise of a more holistic approach to development. It is now the task of global mental health to demonstrate not just that mental health is an integral part of sustainable development, but that affordable and effective solutions exist which can improve mental health and development more broadly.

 1. Parental Control of the Time Preadolescents Spend on Social Media: Links with Preadolescents' Social Media Appearance Comparisons and Mental Health.

  Science.gov (United States)

  Fardouly, Jasmine; Magson, Natasha R; Johnco, Carly J; Oar, Ella L; Rapee, Ronald M

  2018-07-01

  Time spent on social media and making online comparisons with others may influence users' mental health. This study examined links between parental control over the time their child spends on social media, preadolescents' time spent browsing social media, preadolescents' appearance comparisons on social media, and preadolescents' appearance satisfaction, depressive symptoms, and life satisfaction. Preadolescent social media users (N = 284, 49.1% female; aged 10-12) and one of their parents completed online surveys. Preadolescents, whose parents reported greater control over their child's time on social media, reported better mental health. This relationship was mediated by preadolescents spending less time browsing and making fewer appearance comparisons on social media. Parental control over time spent on social media may be associated with benefits for mental health among preadolescents.

 2. Social identity continuity and mental health among Syrian refugees in Turkey

  NARCIS (Netherlands)

  Smeekes, Anouk; Verkuyten, Maykel; Çelebi, Elif; Acartürk, Ceren; Onkun, Samed

  2017-01-01

  Purpose: Building upon social psychological work on social identity and mental health, this study among Syrian refugees in Turkey examined the importance of multiple group memberships and identity continuity for mental health and well-being. Method: A survey study was conducted among the very

 3. Microsocial determinants of the formation verbal-behavioral social practices interact with the mentally ill

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. F. Pironkova

  2014-01-01

  For respondents with higher education and high social status were characterized by a more humanistic and tolerant practices of interaction with the mentally ill against the possibility of hidden­negativities attitude towards the mentally ill, which is reflected in social practices bypassing the declared position.

 4. Paradokser om stat, sundhedsvæsen, professioner, viden, sygdom og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Kristian

  2016-01-01

  bestemte betingelser og de betingelser bliver så at sige bygget ind i vores krop og sjæl som en matrisse for, hvordan vi læser os selv og andre og mere eller mindre agerer i den sociale verden. Habitus er dog ikke en fast struktur som determinerer handling, den gør også rede for kreativitet i handlingerne...... sundhedsvæsenet og fremstille de økonomiske, sociale og kulturelle forhold som er med til at forme samme væsen. Styrken her er at tillægge en beskrivelse og en forklaring af sociale forhold og det er ikke hensigten at bidrage med normative ideer, dvs. anbefalinger om, hvordan dette eller hint kan forbedres...... politik og regulering af ministerielle områder (finans-økonomi, arbejdsmarked, sociale-pædagogiske-sundhedsmæssige områder, uddannelse, undervisning mv.), men også gennem deltagelse i regulering og styring af videnskab, institutioner og professioner relateret til sundhed og andre områder som...

 5. Humanisme, sprogvidenskab og matematik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Prebensen, Henrik

  1999-01-01

  Kulturkløft, C.P.Snow, matematikkens grundlag, logik og sprog, strukturalisme, semantik, syntaks, Chomsky-kritik......Kulturkløft, C.P.Snow, matematikkens grundlag, logik og sprog, strukturalisme, semantik, syntaks, Chomsky-kritik...

 6. Sekularisering og religion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Kirsten Margrethe

  2015-01-01

  Sammendrag: Sekularisering og religion: En studie i fortællingens nøglerolle i folkeskolens religionsundervisning Kirsten M. Andersen Ph.d. afhandling, indleveret ved institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, d. 23. oktober 2014 Indledning Afhandlingens sigte er at bidrage til en...... fortsat udvikling af religionsundervisningen i skolen ud fra en almen pædagogisk interesse. Skolen har sit eget formål og derfor må religion ombrydes, så den gøres pædagogisk. Religionshistorisk, religionssociologisk og antropologisk opfattes religion og kultur i et kontinuum. Det betyder, at religion...... fænomenologiske overvejelser over, hvorfor filosofien har behov for at formulere en religionshermeneutik med henblik på en almen pædagogisk begrundelse for skolens religionsundervisning. I Del: Kap. 2: Afhandlingen indledes med at indkredse og definere både religion og sekularisering som kulturelle og kollektive...

 7. Krig, magt og kristendom

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Svend

  2012-01-01

  Der gøres rede for Martin Luthers opfattelse af krig og soldateretik. Relevansen for nutiden antydes......Der gøres rede for Martin Luthers opfattelse af krig og soldateretik. Relevansen for nutiden antydes...

 8. Banalitet og egensind

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tanderup, Sara

  2009-01-01

  Anmeldelse af Hannah Arendts Eichann i Jerusalem og Hans Magnus Enzensbergers Hamerstein eller egensindigheden......Anmeldelse af Hannah Arendts Eichann i Jerusalem og Hans Magnus Enzensbergers Hamerstein eller egensindigheden...

 9. Universitetsforskere, ledelse og styringslogik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Thomas; Ingemann, Jan Holm

   Dette paper indeholder en erfaringsbaseret del og en teoretisk. Den erfaringsbaserede beskriver forfatternes oplevelser som institutledere under universiteternes transformationsproces fra kollegialt selvstyre med mål-ramme styring under relativ autonomi til professionelt ledet og topstyret...

 10. Social determinants of mental disorders and the Sustainable Development Goals: a systematic review of reviews.

  Science.gov (United States)

  Lund, Crick; Brooke-Sumner, Carrie; Baingana, Florence; Baron, Emily Claire; Breuer, Erica; Chandra, Prabha; Haushofer, Johannes; Herrman, Helen; Jordans, Mark; Kieling, Christian; Medina-Mora, Maria Elena; Morgan, Ellen; Omigbodun, Olayinka; Tol, Wietse; Patel, Vikram; Saxena, Shekhar

  2018-04-01

  Mental health has been included in the UN Sustainable Development Goals. However, uncertainty exists about the extent to which the major social determinants of mental disorders are addressed by these goals. The aim of this study was to develop a conceptual framework for the social determinants of mental disorders that is aligned with the Sustainable Development Goals, to use this framework to systematically review evidence regarding these social determinants, and to identify potential mechanisms and targets for interventions. We did a systematic review of reviews using a conceptual framework comprising demographic, economic, neighbourhood, environmental events, and social and culture domains. We included 289 articles in the final Review. This study sheds new light on how the Sustainable Development Goals are relevant for addressing the social determinants of mental disorders, and how these goals could be optimised to prevent mental disorders. Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. Dokumentation og forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2012-01-01

  Udover en liste over de nyeste specialeafhandlinger er der Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi, og bl.a. omtale af effekt-undersøgelser vedr. musik og autisme, immunsystemet samt astma.......Udover en liste over de nyeste specialeafhandlinger er der Nyt fra Forskerprogrammet i musikterapi, og bl.a. omtale af effekt-undersøgelser vedr. musik og autisme, immunsystemet samt astma....

 12. EPR, kvantemekanik og Bohr

  OpenAIRE

  Nielsen, Morten Klockmann

  2007-01-01

  Dette projekt omhandler området hvor filosofi og fysik smelter sammen. Kvantemekanikkens tilblivelse fik en hård medfart hvilket diskussionerne mellem især Albert Einstein og Niels Bohr vidner om. De var hovedpersoner i striden om hvordan kvantemekanikken skulle fortolkes, og diskussionen kulminerede i 1935 hvor Einstein sammen med kollegerne Podolsky og Rosen offentliggjorde en artikel med titlen “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?” (EPR-artiklen)....

 13. Uddannelse og Entrepreneurship

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blenker, Per; Dreisler, Poul; Færgemann, Helle Maibom

  2004-01-01

  Innovation og entrepreneurship står højt på den politiske dagsorden og universiteterne er tiltænkt en central rolle i denne proces, hvis mål er at skabe større vækst og øget velfærd i samfundet. Et af midlerne har været at motivere til større samarbejde om forskning og uddannelse i samspil mellem...

 14. Mellem medicin og moral

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksen, Sidsel

  2002-01-01

  Den dødsdømte Peder Worms sidste tid før skafottet i 1830'ernes København set ud en medicinsk synsvinkel repræsteret ved fængselslægen og frenologen (kraniesamleren) Carl Otto og en teologisk synsvinkel set ud fra fængselslægen og rationalisten C.F. Visbye og dennes samtaler med fangen....

 15. Innovation og digitalisering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ivang, Reimer

  2012-01-01

  Kapitet fokuserer på, hvordan og hvorfor den digitale teknologi og innovation er to sider af samme sag. Den digitale teknologi er af mange anerkendt som en af nutidens største forandringskræfter. Perez (2002) benævner det ligefrem en teknologisk revolution og sammenligner den digitale teknologi m......, at innovationsprocesser ofte vil være det bedste perspektiv til at forstå, identificere og realisere det virkelige potentiale i digitalisering....

 16. Stemmeret og straf

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rytter, Jens Elo

  2016-01-01

  En analyse af hvorvidt det vil være foreneligt med Grl § 29 og med EMRK at fratage straffede personer stemmeret. Det overvejes også, hvilke grunde, der taler for hhv. imod at fratage straffede personer stemmeret......En analyse af hvorvidt det vil være foreneligt med Grl § 29 og med EMRK at fratage straffede personer stemmeret. Det overvejes også, hvilke grunde, der taler for hhv. imod at fratage straffede personer stemmeret...

 17. Kildebankemne: Slaveriet og Vestindien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Christina Louise; Poulsen, Jens Aage; Peters, Rikke Louise Alberg

  2017-01-01

  Den digitale kildebank består af flere end 130 kilder, der er inddelt i de 12 temaer. I hvert tema stilledes der mellem 10-15 kilder til rådighed om slavehandelen, slavernes liv og arbejde på De Dansk Vestindiske Øer og meget mere. Til læremidlet er også udviklet lærervejledninger, opgaver og tri...

 18. Transfer og effekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Peter

  2017-01-01

  Effekt, virkning eller udbytte af en lederuddannelse afhænger af en række individuelle, uddannelsesmæssige og organisatoriske faktorer. Det ved vi fra uddannelsesforskningen og særligt fra forskningen i transfer. Kun hvis uddannelsesinstitutionerne såvel som de studerende og arbejdspladserne vil...... medvirke aktivt til at skabe og fremme transfer, kan man gøre sig forhåbninger om, at få effekt af en lederuddannelse....

 19. Landskabskaraktermetoden og kommunerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Caspersen, Ole H.; Føns, Christina; Ginsbak, Anette

  2010-01-01

  Seks sydjyske kommuner, By- og Landskabsstyrelsen, KL samt Skov & Landskab har i 2010 gennemført et projekt med henblik på videre udvikling og tilpasning af landskabskaraktermetoden. Målet var at tilpasse metoden til kommunernes behov og at gøre den mere operationel og overskuelig. Dette videnbla...... er det første af fire, der redegør for resultaterne fra projektet....

 20. Content analysis of neurodegenerative and mental diseases social groups.

  Science.gov (United States)

  Martínez-Pérez, Borja; de la Torre-Díez, Isabel; Bargiela-Flórez, Beatriz; López-Coronado, Miguel; Rodrigues, Joel J P C

  2015-12-01

  This article aims to characterize the different types of Facebook and Twitter groups for different mental diseases, their purposes, and their functions. We focused the search on depressive disorders, dementia, and Alzheimer's and Parkinson's diseases and examined the Facebook (www.facebook.com) and Twitter (www.twitter.com) groups. We used four assessment criteria: (1) purpose, (2) type of creator, (3) telehealth content, and (4) free-text responses in surveys and interviews. We observed a total of 357 Parkinson groups, 325 dementia groups, 853 Alzheimer groups, and 1127 depression groups on Facebook and Twitter. Moreover, we analyze the responses provided by different users. The survey and interview responses showed that many people were interested in using social networks to support and help in the fight against these diseases. The results indicate that social networks are acceptable by users in terms of simplicity and utility. People use them for finding support, information, self-help, advocacy and awareness, and for collecting funds. © The Author(s) 2014.

 1. Projecting the Mental Model of Social Networking Site Usage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chun-Hui Wu

  2018-01-01

  Full Text Available The growth of online social networking sites (SNS has created a new world of connection and communication for online users. SNS usage has become an important part of people’s daily lives. This study aims to obtain new insights towards SNS usage behaviour. Based on participants’ mental models, it is hoped to make more clear exposition about their perceptions and experiences as well as to explore what factors affect their behaviour for using social networking sites. A blend of qualitative methodologies was adopted for data collection and analysis, including the Zaltman metaphor elicitation technique (ZMET method, the laddering technique, and the means-end chain theory. The results of this study show that the most important values of using SNS include its convenience, maintaining relationship, gaining relaxation, as well as reaching coherence. Additionally, participants pointed out they cared about their online privacy issues very much and had found some potential dangers; however, they continued to use these sites because of the great benefits and enjoyment.

 2. In search of links between social capital, mental health and sociotherapy: a longitudinal study in Rwanda.

  Science.gov (United States)

  Verduin, Femke; Smid, Geert E; Wind, Tim R; Scholte, Willem F

  2014-11-01

  To date, reviews show inconclusive results on the association between social capital and mental health. Evidence that social capital can intentionally be promoted is also scarce. Promotion of social capital may impact post-conflict recovery through both increased social cohesion and better mental health. However, studies on community interventions and social capital have mostly relied on cross-sectional study designs. We present a longitudinal study in Rwanda on the effect on social capital and mental health of sociotherapy, a community-based psychosocial group intervention consisting of fifteen weekly group sessions. We hypothesized that the intervention would impact social capital and, as a result of that, mental health. We used a quasi-experimental study design with measurement points pre- and post-intervention and at eight months follow-up (2007-2008). Considering sex and living situation, we selected 100 adults for our experimental group. We formed a control group of 100 respondents with similar symptom score distribution, age, and sex from a random community sample in the same region. Mental health was assessed by use of the Self Reporting Questionnaire, and social capital through a locally adapted version of the short Adapted Social Capital Assessment Tool. It measures three elements of social capital: cognitive social capital, support, and civic participation. Latent growth models were used to examine whether effects of sociotherapy on mental health and social capital were related. Civic participation increased with 7% in the intervention group versus 2% in controls; mental health improved with 10% versus 5% (both: p social capital did not show consistent changes. These findings hint at the possibility to foster social capital and simultaneously impact mental health. Further identification of pathways of influence may contribute to the designing of psychosocial interventions that effectively promote recovery in war-affected populations. Nederlands Trial

 3. Social Isolation and Mental Health at Primary and Secondary School Entry: A Longitudinal Cohort Study

  Science.gov (United States)

  Matthews, Timothy; Danese, Andrea; Wertz, Jasmin; Ambler, Antony; Kelly, Muireann; Diver, Ashleen; Caspi, Avshalom; Moffitt, Terrie E.; Arseneault, Louise

  2015-01-01

  Objective We tested whether children who are socially isolated early in their schooling develop mental health problems in early adolescence, taking into account their mental health and family risk at school entry. Method We used data from the Environmental Risk (E-Risk) Longitudinal Twin Study, a birth cohort of 2,232 children born in England and Wales in 1994 and 1995. We measured social isolation using mothers’ and teachers’ reports at ages 5 and 12 years. We assessed mental health symptoms via mothers’ and teachers’ ratings at age 5 and self-report measures at age 12. We collected mother-reported information about the family environment when children were 5 years old. We conducted regression analyses to test concurrent and longitudinal associations between early family factors, social isolation, and mental health difficulties. Results At both primary and secondary school, children who were socially isolated experienced greater mental health difficulties. Children with behavioral problems or attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptoms at age 5 years had an elevated risk of becoming more socially isolated at age 12. However, children who were isolated at age 5 did not have greater mental health symptoms at age 12, over and above pre-existing difficulties. Conclusion Although social isolation and mental health problems co-occur in childhood, early isolation does not predict worse mental health problems later on. However, children who exhibit problematic behaviors may struggle to cope with the social challenges that accompany their progression through the early school years. PMID:25721188

 4. Samtidskunst og migration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Petersen, Anne Ring

  2010-01-01

  "Samtidskunst og migration. En oversigt over faglitteraturen" er en forskningsoversigt der gør status over hvad der hidtil er skrevet inden for det kunsthistoriske område om vor tids billedkunst og migration som politisk, socialt og kulturelt fænomen, primært i forbindelse med immigration til...

 5. Ledelsesfilosofi og Praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hertel, Frederik; Fast, Michael

  2015-01-01

  , som f.eks. Machiavellis ”Fyrsten”, Platons ”Statsmanden”, Taylors ”The Principles of Scientific Management” og Fayols ”General and Industrial Management”, har ledelse og ledelsesforskningen således koncentreret sig om ledelsestyper, god/rigtig ledelse, management/organisering og arbejdsdeling...

 6. Reminiscens, livshistorie og demensomsorg

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Anders Møller

  2015-01-01

  Reminiscens har vundet indpas i plejen af og omsorgen for mennesker med demens. Der er flere udlægninger af, hvordan reminiscens skal defineres, og det har betydet, at implementeringen har antaget mange former. Det gør det vanskeligt at sammenligne studier på området. Forskning og klinisk praksis...

 7. Mellem kommunikation og kreativitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Eriksson, Birgit

  2014-01-01

  Den franske filosof og kunstteoretiker Yves Michaud har argumenteret for, at moderniteten er karakteriseret ved tre utopier: Utopien om demokratisk medborgerskab, arbejdets utopi og kunstens utopi. Kunstens utopi sporer han tilbage til Immanuel Kants æstetik og hans forestilling om, at vi i...

 8. Etnologien og industrisamfundets kulturarv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Højrup, Thomas

  2007-01-01

  Kulturarven anskues her som den praksis vi står på skuldrene af, og som vi bygger på, når vi skal tage stilling til, hvordan vi griber dagens aktuelle problemstillinger an. Med dette udgangspunkt diskuteres de begreber og opfattelser af "industrisamfundet", vi har fået i arv og må tage stilling t...

 9. Person og Rolle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Szatkowski, Janek

  2011-01-01

  Distinktionen mellem person og rolle forslås som grundlag for et præcist og anlytisk anvendeligt begreb om performativitet. Begrebet tager sigte på at beskrive enkeltindividers og gruppers kommunikation med henblik på hvordan kommunikation etableres. Performativitet gør det muligt at iagttage den...

 10. Unges liv og muligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berliner, Peter; Fanous, Sandrine; Wattar, Laila

  2010-01-01

  trivsel og deltagelse kan øges. De unge deltog i fokusgruppeinterviews, individuelle interviews, udfyldelse af et spørgeskema, arrangering af et borgermøde samt i overvejelser omkring undersøgelsens metode og design og analysen af data. Analysen af data pegede på en række vigtige betingelser for at øge de...

 11. Institution, profession og samfund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olesen, Henning Salling; Warring, Niels; Nielsen, Steen Baagøe

  2014-01-01

  Artiklen introducerer en sociologisk forståelse af institutioner som både et konkret sted og en samfundsmæssig byggesten. De pædagogiske institutioners udvikling med samfundsmæssige transformationer danner rammen om en historisk og funktionel beskrivelse af det pædagogiske arbejde, og det spændin...

 12. Prekarisering og akademisk arbejde

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gleerup, Janne; Nielsen, Birger Steen; Olsén, Peter

  2018-01-01

  Artiklen fremlægger resultater fra et forskningsprojekt, der handler om de subjektive sider af prekarisering. Den empiriske del fokuserer på en udvalgt gruppe af akademikere, der er ramt af prekarisering på det danske arbejdsmarked, og hvordan de oplever og lever med midlertidige og usikre arbejd...

 13. Internationalisering og sprogpolitik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Palle

  2008-01-01

  Internationaliseringen af uddannelse og erhverv sker helt overvejende via det engelske sprog, som kommer til at dominere mere og mere. Som modvægt hertil er det vigtigt at danske forskere og universiteter gør en bevidst indsats for at opretholde dansk som videnskabssprog. Derimod er det mere prob...

 14. Mellem 'arkitekturen' og kroppen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Peters, Terri

  2009-01-01

  I forbindelse med det internationale klimatopmøde COP15 i København har Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for Teknologi og Institut for Planlægning i samarbejde med arkitekten Philippe Rahm, forskere og studerende sat fokus på arkitekturens rolle i klimadebatten. Udstillingen Klima og...

 15. Potentialitet og optimering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hamre, Bjørn

  . Afhandlingen kan både ses som et bidrag til eksisterende governmentality studier inden for uddannelse og som et bidrag til forskning i specialpædagogik. Optimering ses som en type rationalitetsform og magtudøvelse, der defi nerer problemforståelser i nutiden og sætter et skel mellem den adfærd, der inkluderes...

 16. Overskydende og fremmede byrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Tom

  2008-01-01

  Hvordan kan vi overhoved forstå og sammenkæde begreber som 'byrum', 'udviklingsstrategi' og temaet 'det fremmede i det kendte'? I det efterfølgende vil jeg give et bud på dette ved at tage udgangspunkt i nogle generelle overvejelser om bybegrebet og en aktuel ramme for forståelse af hvad 'byrum' ...

 17. Landbruget og kulturlandskabet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rentz-Petersen, Nee

  2011-01-01

  Denne historiske oversigt beskriver, hvordan landbrugets bygninger og driftsformer gennem de sidste 6000 år har tilført kulturlandskabet en dynamik og stadig forvandling. Materialet er udvalgt efter nedslagsmetoden – landbrugets udvikling beskrives i spring, når signifikante ændringer og nyskabel...

 18. Etnicitet og udsathed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2015-01-01

  Kapitlet beskæftiger sig med relationen mellem udsathed og etnicitet og bearbejder spørgsmålet om, hvorfor nogle grupper defineres som udsatte, uden et egentligt empirisk belæg for kausalitetsforhold mellem etnicitet og udsathed. Desuden gives en forklaring på forskellighed i udsathed grupperne i...

 19. Medborgerskab og kulturel mangfoldighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tireli, Üzeyir

  2017-01-01

  Medborgerskab er et nødvendigt fokus i en tid, der i høj grad er præget af individualisme, ligegyldighed overfor de svage og marginaliserede i samfundet og tilbøjelighed til sekterisme både på bunden og toppen af samfundet. Medborgerskabet kan ses som et modstykke til denne udvikling, idet medbor...

 20. Materialers og komponenters bestandighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Publikationen omfatter 41 indlæg på et nordisk symposium arrangeret af SBI i samarbejde med NORDTEST-BYGG og NBS-MK. Indlæggene giver information om prøvningsmetoder og vurderingskriterier for byggematerialers og -komponenters bestandighed....

 1. Software og kvalitativ dataanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristiansen, Søren

  Denne bog handler om brug af softwareprogrammer til håndtering og analyse af kvalitative data. Den gengiver og diskuterer nogle af de væsentligste problemstillinger, muligheder og perspektiver, som knytter sig til indførelsen af softwareredskaber til analyse af kvalitative data med udgangspunkt i...

 2. Feedback - evalueringskultur og motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dolmer, Grete

  2015-01-01

  I bogen formidles erfaringer og refleksioner med anvendelse af studieaktivitetsmodellen i praksis. Forskellige udfordringer og muligheder belyses, og der identificeres opmærksomhedspunkter til arbejdet med studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellens fire kvadranter. Bogen baserer sig på et følg...

 3. Personlighed og motivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Jan Brødslev

  2017-01-01

  ses som forskelle i deres personlighed og i deres motivation. Kapitlet er opbygget således, at ganske kort præciseres først de to begreber, personlighed og motivation, hvorefter udvalgte teoretiske perspektiver på personlighed og motivation tages op. Til sammen vil disse bidrage til at besvare...

 4. Mette og Murakami

  DEFF Research Database (Denmark)

  Roesgaard, Marie Højlund

  2017-01-01

  Chiro og Heksene, mange ved at manga er japanske tegneserier, Nationalmuseet laver udstilling om cosplay og opstiller en purikura-maskine, der kan lave billeder af gæsterne i nuttede, storøjede udgaver – så jo, Japan er synlig i Danmark. Mindre kendt er det, at Japan og Danmark allerede under Christian...

 5. Refinansieringsrisiko, DONG og Bankunionen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bechmann, Ken L.

  2014-01-01

  Denne leder indeholder primært redaktørens refleksioner og kommentarer i forlængelse af artiklerne om regulering af refinansieringsrisiko og om salget af aktier i DONG. Endvidere knyttes en række kommentarer til artiklen med Morningstars kritik af ”Om dygtighed, held og stjerner”, der blev bragt ...... Finans/Invest 1/14....

 6. Forsegling og symbiose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerregaard Jensen, Lotte

  universelle løsninger, men mere dybtgående ved grundlaget for vor videnskabelige og tekniske kultur. Bjerregaard taler i sin bog om komp!ekset kartesiansk dualisme, naturvidenskab og industrialisme. Op imod denne ”modernitet” sætter hun naturromantikken og etablerer en forbindelse mellem det ”pittoreske...

 7. WTO og skatteret

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Karsten Engsig

  2005-01-01

  Artiklen analyserer hvordan WTO-retten, særligt GATT-, GATS- og subsidieaftalen, kan påvirke indholdet af national skatteret. Udover en drøftelse af princippet om national behandling og mest begunstigelsesprincippet drøftes hvordan subsidieaftalen kan påvirke de nationale principper om global con...... contra territorial beskatning og reglerne om transfer pricing....

 8. Baggrund og inspiration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rotne, Georg

  2002-01-01

  Illustreret gennemgang af den arkitektoniske anvendelse af beton og betonelementer gennem de sidste 100-150 år. Casestories: Antonio Gandi (1852-1925) og Jørn Utzon (1918-). Afsluttende betragtninger over den aktuelle og fremtidige anvendelse af betonelementer i arkitektur....

 9. Idiomer og improviseret musik

  DEFF Research Database (Denmark)

  2013-01-01

  intuitiv musik / fri improvisation, da denne musikform som et nyt fænomen har brug for at den studerende får nye erfaringer og nye begreber at støtte sig til. Her inddrages også Baileys begreber om idiomatisk / ikke-idiomatisk musik og det senere syn på denne skelnen. Musikeksempler fra undervisningen...

 10. Facebook samtaler og visionsformuleringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Anders Koed; Munk, Anders Kristian

  I forbindelse med Aalborg Kommunes visionsproces for fremtidens folkeskole har forfatterne mellem september 2014 og januar 2015 indsamlet og analyseret visionsrelevante indlæg på skoleforvaltningens facebookside. Analysen falder i to dele: 1. En struktureret analyse og indeksering af de visioner,...

 11. Politik og organisation, organisation og politik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Jørgen Grønnegård

  2006-01-01

  Artiklen beskæftiger isg med samspillet mellem politiske og organisatoriske variable i analysen af administrativ adfærd. Gennem tre casestudier beslyses situationer, hvor skift i politiske præferencer og politisk dagsorden sklår umiddelbart igennem i administrativ praksis (Udlændingestyrelsen), h...

 12. [Social exclusion and discrimination of chronically mentally ill people in the Lodz region].

  Science.gov (United States)

  Rasmus, Paweł; Nowaczyńska, Ewa; Stetkiewicz-Lewandowicz, Agnieszka; Rasmus, Alicja; Sobów, Tomasz

  2013-11-01

  Mental crisis exerts a negative effect on somatic, psychological and social functioning of a mentally ill person. Mental disease is often accompanied by factors increasing the social exclusion and discrimination of patients. Another problem is deeply rooted stereotypes and prejudices functioning in the public opinion, according to which people who suffer from mental disorder are considered insane and often dangerous for society. In Poland, thanks to, amongst others, the ESF (The European Social Fund) funds, it is possible to finance and implement research concerning social exclusion and discrimination of people who have experienced a mental crisis. The aim of the study was to evaluate the level of social exclusion and discrimination of people suffering from mental disorders from the Lodz region on the basis of seven points scale assessing their personal, occupational, and social functioning. MATERIAL AND METHODS; The study included a group of 101 patients with mental disorders. Participants were selected randomly from mental health institutions from the region of Lodz. To evaluate the problem of social exclusion in the group of patients a interview questionnaire was used. Social exclusion concerned people suffering from schizophrenia and psychosis, more than six years of illness, those with allocated disability pension, non-working and non-learning, with the lowest levels of education and maintaining a one-person household or living with one parent. Those who experienced the lowest degree of social exclusion were mainly people suffering from mood disorders, people with higher education, learning and working, living with both parents. Groups experiencing discrimination were mostly people with schizophrenia, disorders due to psychoactive substances, those with secondary and professional education, patients having a certificate of disability and maintaining a one-person household. Social exclusion of mentally ill people was mainly related to their low education, civic

 13. Mental Health, Social Context, Refugees and Immigrants: A Cultural Interface.

  Science.gov (United States)

  Mayadas, Nazneen S.; Ramanathan, Chathapuram S.; Suarez, Zulema

  1999-01-01

  Explores how the lack of awareness of human diversity can adversely affect the mental health care of nondominant ethnic groups. Proposes a three-dimensional cultural-interface model for assessing and treating mental health problems. (SLD)

 14. Associations between subjective social status and DSM-IV mental disorders: results from the World Mental Health surveys.

  Science.gov (United States)

  Scott, Kate M; Al-Hamzawi, Ali Obaid; Andrade, Laura H; Borges, Guilherme; Caldas-de-Almeida, Jose Miguel; Fiestas, Fabian; Gureje, Oye; Hu, Chiyi; Karam, Elie G; Kawakami, Norito; Lee, Sing; Levinson, Daphna; Lim, Carmen C W; Navarro-Mateu, Fernando; Okoliyski, Michail; Posada-Villa, Jose; Torres, Yolanda; Williams, David R; Zakhozha, Victoria; Kessler, Ronald C

  2014-12-01

  The inverse social gradient in mental disorders is a well-established research finding with important implications for causal models and policy. This research has used traditional objective social status (OSS) measures, such as educational level, income, and occupation. Recently, subjective social status (SSS) measurement has been advocated to capture the perception of relative social status, but to our knowledge, there have been no studies of associations between SSS and mental disorders. To estimate associations of SSS with DSM-IV mental disorders in multiple countries and to investigate whether the associations persist after comprehensive adjustment of OSS. Face-to-face cross-sectional household surveys of community-dwelling adults in 18 countries in Asia, South Pacific, the Americas, Europe, and the Middle East (N=56,085). Subjective social status was assessed with a self-anchoring scale reflecting respondent evaluations of their place in the social hierarchies of their countries in terms of income, educational level, and occupation. Scores on the 1 to 10 SSS scale were categorized into 4 categories: low (scores 1-3), low-mid (scores 4-5), high-mid (scores 6-7), and high (scores 8-10). Objective social status was assessed with a wide range of fine-grained objective indicators of income, educational level, and occupation. The Composite International Diagnostic Interview assessed the 12-month prevalence of 16 DSM-IV mood, anxiety, and impulse control disorders. The weighted mean survey response rate was 75.2% (range, 55.1%-97.2%). Graded inverse associations were found between SSS and all 16 mental disorders. Gross odds ratios (lowest vs highest SSS categories) in the range of 1.8 to 9.0 were attenuated but remained significant for all 16 disorders (odds ratio, 1.4-4.9) after adjusting for OSS indicators. This pattern of inverse association between SSS and mental disorders was significant in 14 of 18 individual countries, and in low-, middle-, and high

 15. Ventilation og luftkvalitet i kontorbygninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Valbjørn, O.; Bach Nielsen, J.; Gunnarsen, Lars Bo

  Udformningen og brugen af kontorbygninger spiller en rolle for luftudvekslingen mellem rummene og derved også for luftkvaliteten. I én mekanisk og to naturligt ventilerede kontorbygninger er ventilationsforhold og luftkvalitet blevet undersøgt med dørene til kontorerne henholdsvis holdt åbne og l...... har adsorption af forureninger på overfladerne en betydning. Effekten vil kunne udnyttes ved hensigtsmæssig projektering og drift....

 16. Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences

  OpenAIRE

  Warszewska-Makuch, Magdalena; Bedyńska, Sylwia; Żołnierczyk-Zreda, Dorota

  2015-01-01

  The aim of this study was to show how authentic leadership is related to social support and exposure to workplace bullying and how these variables are related to mental health. For our sample of 820 office workers employed in different Polish organizations and sectors, social support from supervisors moderated the relationship between authentic leadership and workplace bullying. Social support from co-workers moderated the relationship between workplace bullying and mental health and authenti...

 17. Ytringsfrihed og blasfemi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Sten

  2009-01-01

  En redegørelse for forholdet mellem blasfemi, ytringsfrihed og religionsforhånelse. Der argumenteres endvidere for at blasfemibestemmelsen i den danske straffelov ikke udtrykker gældende ret, at det stedse er vanskeligt at finde en balance mellem den vigtige ytringsfrihed og de nødvendige indskræ...... indskrænkninger (såsom børneporne, opfordringer til vold og folkemord) og at beskyttelse af religion ikke har noget med menneskerettigheder at gøre og at forbud mod religionsforhånelse risikerer at stride mod menneskerettighederne....

 18. Mellem bureaukrati og profession

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandholm, Niels; Nielsen, Ulla Søbjerg; Nielsen, Iben Husted

  2015-01-01

  Forhold mellem profession og bureaukrati undersøges med afsæt i to cases, sygeplejersker på hospital og sygehussocialrådgivere. Det empiriske materiale er fokusgruppeinterviews med to grupper af sygeplejersker og to grupper af socialrådgivere. Perspektivet er mikrosociologisk og der trækkes på an....... Et markant fund er, at mens socialrådgiverne fremstår som overvejende loyale overfor klienter, så udtrykker sygeplejerskerne en højere grad af loyalitet med organisatoriske mål og logikker....

 19. Eksistens og natur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pahuus, Mogens

  Eksistens og Natur er et centralt stykke livsfilosofi skrevet af en af dansk filosofis grand old men. Professor emeritus fra Aalborg Universitet Mogens Pahuus præsenterer her den grundidé om mennesket, at ethvert individ er formet i en dobbelthed mellem det givne i os - naturen - og det, at vi fo...... forholder os til det givne - eksistensen. Mogens Pahuus sammenfatter i denne bog sin livsfilosofiske tænkning, og han tør give sig i kast med en stor og systematisk fremstilling af menneskets væsen. Bogen er et modent værk med overskud og overblik....

 20. Mental Health Mobile Apps: From Infusion to Diffusion in the Mental Health Social System

  OpenAIRE

  East, Marlene Lynette; Havard, Byron C

  2015-01-01

  The roles of mental health educators and professionals in the diffusion of mental health mobile apps are addressed in this viewpoint article. Mental health mobile apps are emerging technologies that fit under the broad heading of mobile health (mHealth). mHealth, encompassed within electronic health (eHealth), reflects the use of mobile devices for the practice of public health. Well-designed mental health mobile apps that present content in interactive, engaging, and stimulating ways can pro...

 1. Kill or cure? Different types of social class identification amplify and buffer the relation between social class and mental health.

  Science.gov (United States)

  Rubin, Mark; Stuart, Rebecca

  2018-01-01

  The present research investigated different types of social class identification as moderators of the negative relation between social class and mental health problems. Psychology undergraduates (N = 355) completed an online survey that included measures of social class, mental health and well-being, and three aspects of social class identification: importance of identity, salience of identity, and perceived self-class similarity. Perceived self-class similarity buffered the negative association between social class and depressive symptoms. However, importance and salience of social class identity amplified the associations between social class and anxiety and life satisfaction. These findings contribute to a more sophisticated understanding of the way in which social identification may operate as a social cure.

 2. Neighbourhood green space, social environment and mental health: an examination in four European cities.

  Science.gov (United States)

  Ruijsbroek, Annemarie; Mohnen, Sigrid M; Droomers, Mariël; Kruize, Hanneke; Gidlow, Christopher; Gražulevičiene, Regina; Andrusaityte, Sandra; Maas, Jolanda; Nieuwenhuijsen, Mark J; Triguero-Mas, Margarita; Masterson, Daniel; Ellis, Naomi; van Kempen, Elise; Hardyns, Wim; Stronks, Karien; Groenewegen, Peter P

  2017-07-01

  This study examines the relationship between neighbourhood green space, the neighbourhood social environment (social cohesion, neighbourhood attachment, social contacts), and mental health in four European cities. The PHENOTYPE study was carried out in 2013 in Barcelona (Spain), Stoke-on-Trent (United Kingdom), Doetinchem (The Netherlands), and Kaunas (Lithuania). 3771 adults living in 124 neighbourhoods answered questions on mental health, neighbourhood social environment, and amount and quality of green space. Additionally, audit data on neighbourhood green space were collected. Multilevel regression analyses examined the relation between neighbourhood green space and individual mental health and the influence of neighbourhood social environment. Mental health was only related to green (audit) in Barcelona. The amount and quality of neighbourhood green space (audit and perceived) were related to social cohesion in Doetinchem and Stoke-on-Trent and to neighbourhood attachment in Doetinchem. In all four cities, mental health was associated with social contacts. Neighbourhood green was related to mental health only in Barcelona. Though neighbourhood green was related to social cohesion and attachment, the neighbourhood social environment seems not the underlying mechanism for this relationship.

 3. ADHD SOM SOCIALT OG KULTURELT FÆNOMEN

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Nichlas Permin

  Der har i Danmark de seneste årtier været en eksplosiv vækst i antallet af mennesker, der stilles en ADHD-diagnose. Der eksisterer et væld af forskellige bud på forklaringer på dette fænomen. Lige fra epidemiologiske og medicinske tolkninger, der peger på, at mennesker generelt er blevet mere syge...... at forbinde psykiske lidelser, herunder i væsentlig grad ADHD, som en risikofaktor for kriminalitet, antisocial adfærd, misbrug og en række andre sociale problemer. Med interesse i dette komplekse fænomen belyses empirisk den sociale og kulturelle forudsætning for ADHD-diagnosen i Kriminalforsorgens...... institutioner i en kulturanalytisk og socialkonstruktivistisk optik. Afhandlingen undersøger, hvordan ADHD og kriminalitet diskursivt kobles sammen af voksne kriminelle med en ADHD-diagnose og frontmedarbejdere i Kriminalforsorgen....

 4. Sammenhænge mellem arkitektur og kriminalitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grønlund, Bo

  2008-01-01

  Kan man forandre de sociale problemer i ghettoområder som Vollsmose og Gellerupparken ved at bygge om på husene? Eksempler fra udlandet tyder på, at man kan. I lande som Holland, Frankrig, Spanien, USA og Storbritannien sættes ind over for de sociale problemer i ghettoerne ved at gøre radikalt op...... med boligblok-arkitekturen. Kapitlet om sammenhængen mellem arkitektur og kriminalitet viser at bebyggelsesplanen og bebyggelsesudformning påvirker kriminalitet og utryghed og der gøres rede for de grundlæggende danske erfaringer om hvad der kan gøres for at reducere problemerne, herunder...

 5. Kultur og sundhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  kunst- og kulturaktiviteter benyttes på sundhedsområdet? Antologien "Kultur og sundhed" præsenterer en bred platform af forskellige praksisser, bidrager til vidensgrundlaget og diskursen i feltet og skaber inspiration til fremtidige, sundhedsfremmende tilbud i Danmark ved at afsøge muligheder i...... krydsfeltet mellem sundhed, trivsel og kunst- og kulturaktiviteter. Bogen er opdelt i tre dele hvor den første del fokuserer på en række af de forståelser, begreber, tilgange, vidensgrundlag og mekanismer der er i spil i det tværfaglige felt. Bogens anden del er koncentreret om en bred præsentation af feltets...

 6. Social networks and treatment adherence among Latino offenders with mental illness.

  Science.gov (United States)

  Eno Louden, Jennifer; Manchak, Sarah M

  2018-02-01

  Mental health treatment adherence is often required for offenders with mental illness supervised on probation and parole. However, research on offenders with mental illness has largely overlooked cultural and ethnic responsivity factors that may affect adherence to treatment. Latinos are a quickly growing subgroup of offenders whose social networks differ in meaningful ways from European Americans' (e.g., size, composition, centrality of family). Social networks are known to relate to both clinical and criminal justice outcomes for offenders with mental illness, and there are features of nonoffender Latinos' social networks that suggest that findings distilled from work with non-Latino offenders may not apply to them. The present study examined the social networks of 86 Latino probationers with serious mental illness to (a) describe the size and composition of these networks and (b) to determine which factors of social networks are related to treatment adherence. The authors found that Latino offenders' social networks are small (∼6 individuals), consisting primarily of family and professionals such as treatment providers and probation officers. Supportive relationships with nonprofessionals and treatment providers was related to lower likelihood of missing treatment appointments, whereas social control and pressure from family and friends to attend treatment was not related to treatment adherence. Findings are discussed within the context of improved practices for community corrections and mental health agencies in working with Latino offenders with mental illness. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved).

 7. Enterprising social wellbeing: social entrepreneurial and strengths based approaches to mental health and wellbeing in "remote" Indigenous community contexts.

  Science.gov (United States)

  Tedmanson, Deirdre; Guerin, Pauline

  2011-07-01

  Social enterprises are market-based activities that provide social benefits through the direct engagement of people in productive activities. Participation in social enterprise development brings psychosocial wellbeing benefits, by strengthening family networks, enhancing trust, increasing self-reliance and social esteem and promoting cultural safety. Our objective is to explore how social enterprise activities can meet community needs and foster self-sustainability while generating profits for redistribution as social investment into other ventures that aid social functioning and emotional well-being. Social entrepreneurship enhances both interdependence and independence. Concomitant mental health and social wellbeing dividends accrue overtime to communities engaged in self-determined enterprise activities. Social entrepreneurship builds social capital that supports social wellbeing. Strengths-based approaches to social entrepreneurship can assuage disempowering effects of the "welfare economy" through shifting the focus onto productive activities generated on people's own terms.

 8. Mental Toughness Moderates Social Loafing in Cycle Time-Trial Performance.

  Science.gov (United States)

  Haugen, Tommy; Reinboth, Michael; Hetlelid, Ken J; Peters, Derek M; Høigaard, Rune

  2016-09-01

  The purpose of this study was to determine if mental toughness moderated the occurrence of social loafing in cycle time-trial performance. Twenty-seven men (Mage = 17.7 years, SD = 0.6) completed the Sport Mental Toughness Questionnaire prior to completing a 1-min cycling trial under 2 conditions: once with individual performance identified, and once in a group with individual performance not identified. Using a median split of the mental toughness index, participants were divided into high and low mental toughness groups. Cycling distance was compared using a 2 (trial) × 2 (high-low mental toughness) analysis of variance. We hypothesized that mentally tough participants would perform equally well under both conditions (i.e., no indication of social loafing) compared with low mentally tough participants, who would perform less well when their individual performance was not identifiable (i.e., demonstrating the anticipated social loafing effect). The high mental toughness group demonstrated consistent performance across both conditions, while the low mental toughness group reduced their effort in the non-individually identifiable team condition. The results confirm that (a) clearly identifying individual effort/performance is an important situational variable that may impact team performance and (b) higher perceived mental toughness has the ability to negate the tendency to loaf.

 9. From social liminality to cultural negotiation: Transformative processes in immigrant mental wellbeing.

  Science.gov (United States)

  Simich, Laura; Maiter, Sarah; Ochocka, Joanna

  2009-12-01

  The underlying psychosocial processes that produce immigrant mental wellbeing are understudied in anthropology and medicine. This paper provides insights into these processes by describing culturally diverse immigrants' perceptions of mental health and adaptation strategies. Qualitative data were collected from 21 focus groups as part of a large, multidisciplinary, participatory action research project about mental health with five ethnolinguistic groups (Mandarin-speaking Chinese, Polish, Punjabi Sikh, Somali and Spanish-speaking Latin American) in Ontario, Canada. In framing the analysis, transformative concepts are applied to address dimensions of power and culture - social liminality and cultural negotiation - to the ongoing psychosocial processes of coping with mental distress. 'Social liminality' describes how immigrants perceive themselves to be in a psychologically stressful, transitional state, whereas 'cultural negotiation' describes how they actively cope with cultural tensions and respond to mental health challenges. Study findings show that while social liminality and cultural negotiation are stressful, they also have the potential to help individuals adapt by producing a positive synthesis of ideas about mental health in new social and cultural contexts. The study contributes to the shift from problem identification using a biomedical model of mental illness to a more psychosocial and ecological approach that reveals the potential for resolving some mental health problems experienced in immigrant communities. Describing active psychosocial process of adaptation also reinforces the therapeutic and educational value of partnerships between practitioners and clients and immigrant communities and mental health systems.

 10. The impact of stress and social support on the mental health of individuals with intellectual disabilities Efectos del estrés y del apoyo social sobre la salud mental de individuos con discapacidad intelectual

  OpenAIRE

  Yona Lunsky

  2008-01-01

  People with intellectual disabilities (ID) are at increased risk for mental health problems than the general population. The reasons for this are both biological and social. Current treatment for mental health problems tends to be reactive in nature with less emphasis on how mental health problems can be prevented. A better understanding of the social contributors to mental health in individuals with ID should lead to the prevention of mental health problems in this particularly vulnerable po...

 11. Experiences of Social Inclusion and Employment of Mental Health Service Users in a European Union Project

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nieminen, Irja; Ramon, Shulamit; Dawson, Ian

  2012-01-01

  users experienced improvement in their social life. Employment and participation in meaningful activities continued to improve to the end of the EMILIA project, although at a slower pace. In addition, users were motivated for work and actively searched for employment. Having a mental illness, stigma......, and discrimination were reported to be obstacles to social inclusion. The difficulties identified in social relationships continued to exist. Conclusions: Train- ing intervention impact positively on mental health service users’ social inclusion and employment. However stigma, discrimination, and having a mental......ABSTRACT: Aims: The aim of this study is to describe how the mental health service users experienced social inclusion and employment in the EU EMILIA project. Methods: The study design is an intervention group follow-up study, with data collection at three points: baseline (T0), at 10-month follow...

 12. Social inclusion of the people with mental health issues: Compare international results.

  Science.gov (United States)

  Santos, Jussara Carvalho Dos; Barros, Sônia; Huxley, Peter John

  2018-06-01

  Social inclusion of people with mental health issues is an aim of the World Health Organisation. Many countries have adopted that objective, including Brazil and the United Kingdom and both have focused treatment in the community. The aim of this article is to compare international results using the same inclusion instrument. The samples in this study were 225 people with mental health issues in community services in São Paulo, Brazil. Their results are compared to findings from 168 people with similar mental health issues in Hong Kong, China, and from the United Kingdom - a nationally representative sample of 212 people without mental health issues. The instrument used to measure a social inclusion called Social and Communities Opportunities Profile (SCOPE) has been validated for use in the United Kingdom, China and Brazil. The results are that people with mental health issues have worse social inclusion when compared to general population. Between the people with mental health issues, the sample of São Paulo has the lowest social inclusion index but, in relation to access to the Brazilian revised mental health services, that sample has a similarly high inclusion rating to the general population of the United Kingdom. Findings are important to understand mental health in the community context, as well as their adversities and potentialities.

 13. The impact of social networks and social support on mental disorders and mortality

  OpenAIRE

  Santini, Ziggi Ivan

  2016-01-01

  [spa] INTRODUCCIÓN: Hay pruebas contradictorias sobre el rol de las relaciones sociales en la salud y el bienestar y es necesaria más investigación para hacer frente a la falta de información. El objetivo de este proyecto es categorizar los indicadores clave identificados en relación con la salud y el bienestar, y determinar el impacto de este tipo de indicadores en la salud mental y mortalidad. MÉTODOS: Este proyecto incluirá tres artículos de investigación: El artículo I es una revisión de ...

 14.  Gadeplansarbejdets grænseposition - muligheder og dilemmaer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche

  2010-01-01

  Artiklen giver et bud på, hvordan vi gennem grænsefællesskaber på tværs af etniske og sociale skel kan bevæge det etablerede samfund og de unge, så de unge kommer 'indenfor rækkevidde'. Der diskuteres muligheder og dilemmaer i et gadeplansarbejde, der mødes med forventninger om at skulle samarbej...

 15. Parental Rejection Following Sexual Orientation Disclosure: Impact on Internalized Homophobia, Social Support, and Mental Health.

  Science.gov (United States)

  Puckett, Julia A; Woodward, Eva N; Mereish, Ethan H; Pantalone, David W

  2015-09-01

  Sexual minority individuals face unique stressors because of their sexual identity. We explored associations between parental reactions to children's coming out, internalized homophobia (IH), social support, and mental health in a sample of 257 sexual minority adults. Path analyses revealed that higher IH and lower social support mediated the association between past parental rejection and current psychological distress. Mental health providers may benefit clients by utilizing interventions that challenge internalized stereotypes about homosexuality, increase social support, and process parental rejection, as well as focusing on how certain crucial experiences of rejection may impact clients' IH and mental health.

 16. How Managers' Shared Mental Models of Business–Customer Interactions Create Different Sensemaking of Social Media

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rydén, Pernille; Ringberg, Torsten; Wilke, Ricky

  2015-01-01

  Building on empirical research, we identify four mental models of business–customer interactions and show how each uniquely affects how managers conceptualize and use social media. The four models are “business-to-customers,” “business-from-customers,” “business-with-customers,” and “business......-for-customers.” The mental model approach helps explain why managers' use of social media does not necessarily lead to radical changes in their interaction with customers, despite the opportunities facilitated by these media. We provide a conceptual framework that enables managers to introspectively investigate their own...... mental models and thereby revise their sensemaking and use of social media....

 17. Nursing and the Emergence of Egoless Care: A Discussion on Social Engineering in Mental Health.

  Science.gov (United States)

  Schout, Gert; de Jong, Gideon

  2018-02-01

  The narrowing of the diverse fields of psychiatry to just the single dimension of the biomedical model has resulted in a situation where professions with a focus on curing (psychiatrists and psychologists) are favoured over those with a focus on caring and encouraging near communities to care for each other (nurses). The social engineering of mental problems leads to a state of helplessness. This paper contributes to an understanding of the barriers to utilise the social resources of people with mental health problems and argues for forms of "indirect social engineering" and "egoless care," and, ultimately, a rediscovery of nursing, using the mental health care in the Netherlands as a case study.

 18. Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences

  Science.gov (United States)

  Warszewska-Makuch, Magdalena; Bedyńska, Sylwia; Żołnierczyk-Zreda, Dorota

  2015-01-01

  The aim of this study was to show how authentic leadership is related to social support and exposure to workplace bullying and how these variables are related to mental health. For our sample of 820 office workers employed in different Polish organizations and sectors, social support from supervisors moderated the relationship between authentic leadership and workplace bullying. Social support from co-workers moderated the relationship between workplace bullying and mental health and authentic leadership moderated the relationship between workplace bullying and mental health. PMID:26323771

 19. Authentic leadership, social support and their role in workplace bullying and its mental health consequences.

  Science.gov (United States)

  Warszewska-Makuch, Magdalena; Bedyńska, Sylwia; Żołnierczyk-Zreda, Dorota

  2015-01-01

  The aim of this study was to show how authentic leadership is related to social support and exposure to workplace bullying and how these variables are related to mental health. For our sample of 820 office workers employed in different Polish organizations and sectors, social support from supervisors moderated the relationship between authentic leadership and workplace bullying. Social support from co-workers moderated the relationship between workplace bullying and mental health and authentic leadership moderated the relationship between workplace bullying and mental health.

 20. Resilience Mediates the Longitudinal Relationships Between Social Support and Mental Health Outcomes in Multiple Sclerosis.

  Science.gov (United States)

  Koelmel, Emily; Hughes, Abbey J; Alschuler, Kevin N; Ehde, Dawn M

  2017-06-01

  To investigate the longitudinal relationships between social support and subsequent mental health outcomes in individuals with multiple sclerosis (MS), and to examine resilience as a mediator between social support and subsequent mental health outcomes in this population. Observational, longitudinal cohort study. Participants were assessed at 4 time points over 12 months in the context of a previously reported randomized controlled trial. Telephone-based measures administered to community-based participants. Individuals (N=163) with MS and 1 or more of the following symptoms: depression, fatigue, and pain. Not applicable. Mental health outcomes included (1) depressive symptomatology, assessed using the Patient Health Questionnaire-9; (2) anxious symptomatology, assessed using the short form of the Emotional Distress-Anxiety Scale from the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System; and (3) general mental health status, assessed using the Mental Component Summary score from the Short Form-8 Health Survey. Resilience was assessed using the Connor-Davidson Resilience Scale. At any given time, social support from significant others, family members, and friends was significantly associated with subsequent mental health outcomes for all 3 measures assessed (all P values social support significantly mediated the relationships between social support and subsequent mental health outcomes. After controlling for resilience, most of the direct relationships between social support and mental health outcomes were no longer significant. There are significant longitudinal relationships between social support, resilience, and mental health outcomes for people with MS. Given the mediating role of resilience in supporting better mental health outcomes, future clinical research and practice may benefit from an emphasis on resilience-focused psychological interventions. Copyright © 2016 American Congress of Rehabilitation Medicine. All rights reserved.

 1. Social capital and stigma toward people with mental illness in Tokyo, Japan.

  Science.gov (United States)

  Kido, Yoshifumi; Kawakami, Norito; Miyamoto, Yuki; Chiba, Rie; Tsuchiya, Masao

  2013-04-01

  Living in a community with high social capital might lead to lower stigma towards people with mental illness. We examined the association between social capital and stigma toward people with mental illness in the community of Tokyo, Japan. A random sample of 2,000 community residents was selected and surveyed. Data from 516 respondents were analyzed. In this study, two individual-based social capital variables were significantly and negatively associated with the stigma score, while area-based social capital was not significantly associated with the stigma score. Social capital, particularly reciprocity/norm of cooperation and trust in the community, may be associated with lower stigma.

 2. Konstruktion, rekonstruktion og strategiske essentialismer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borup, Jørn

  2007-01-01

  Essentialisme og dennes misrepræsentation, etnocentrisme og hegemoni (som afsløret af eksempelvis postkoloniale studier) er et af de vigtigste kritikpunkter mod før-postmoderne religions- og kulturstudier. Denne artikel hævder, at konstruktioner ("opfindelser") og essentialismer er naturlige og...

 3. Om standpunkter, interesser og behov

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adrian, Lin

  2008-01-01

  Begreberne standpunkter, interesser og behov er hyppigt anvendte begreber i mæglingslitteraturen. Deres betydning tages ofte for givet og underkastes sjældent selvstændig definition og analyse. Artiklen undersøger begrebernes oprindelse og betydning og diskuterer deres rolle i mæglingspraksis. Ar...

 4. Cases om organisation og ledelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sinding, Knud; Bøllingtoft, Anne

  Cases gør det muligt at øve sig og giver mange forskellige problemstillinger at arbejde med, end de fleste kommer i nærheden af i deres arbejde. Samlingen her passer til en bred vifte af organisationsfag. Der er navnløse og navngivne, store og små, offentlige og private, kendte og ukendte. Casene...

 5. The Social reality of hygiene and sanitation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rheinländer, Thilde

  ) forældre og andre omsorgspersoners forklaringer, behandlingssøgende adfærd og adgang til behandling for en hygiejnerelateret sygdom (børnediarré) og 3) organisation og implementering af hygiejne- og sanitetsfremmende strategier og aktiviteter i studieområdet, inklusive roller og ansvarsfordeling blandt de......-udviklede’ hvilket afførte en vis afhængighed af regeringssubsidier og få eller ingen lokale tiltag til at forbedre eksempelvis sanitetsforhold. Analysen af hygiejne- og sanitetsfremmende strategier viste, at Vietnam har udviklet et særdeles velorganiseret folkesundhedssystem støttet af masseorganisationer...... sundhedsuddannelse. Strategier var også i høj grad generiske og ikke tilpassede den lokale kontekst, samt socioøkonomiske og kulturelle forhold. Hygiejne- og sanitetsfremme afspejler derfor langt fra de mange sociale, kulturelle og politiske faktorer, som influerer disse etniske minoritetssamfunds respons på og...

 6. The clinical profile of employees with mental health problems working in social firms in the UK.

  Science.gov (United States)

  Milton, Alyssa; Parsons, Nicholas; Morant, Nicola; Gilbert, Eleanor; Johnson, Sonia; Fisher, Adrian; Singh, Swaran; Cunliffe, Di; Marwaha, Steven

  2015-08-01

  UK social firms are under-researched but are a potentially important vocational option for people with mental health problems. To describe the clinical profile, satisfaction levels and experiences of social firms employees with mental health problems. Clinical, work and service use characteristics were collected from social firms' employees with mental health problems in England and Wales. Workplace experience and satisfaction were explored qualitatively. Predominantly, social firms' employees (N = 80) report that they have a diagnosis of depression (56%) and anxiety (41%). People with schizophrenia (20%) or bipolar disorder (5%) were a minority. Respondents had low symptom and disability levels, high quality of life and job satisfaction and experienced reductions in secondary mental health service use over time. High-workplace satisfaction was related to flexibility, manager and colleague support and workplace accommodations. The clinical profile, quality of life and job satisfaction level of employees with mental health problems suggest social firms could be a useful addition to UK vocational services for some people. Current employees mainly have common mental disorders, and social firms will need to shift their focus if they are to form a substantial pathway for the vocational recovery of people currently using community mental health teams.

 7. Effectiveness of an intervention for reducing social stigma towards mental illness in adolescents.

  Science.gov (United States)

  Vila-Badia, Regina; Martínez-Zambrano, Francisco; Arenas, Otilia; Casas-Anguera, Emma; García-Morales, Esther; Villellas, Raúl; Martín, José Ramón; Pérez-Franco, María Belén; Valduciel, Tamara; Casellas, Diana; García-Franco, Mar; Miguel, Jose; Balsera, Joaquim; Pascual, Gemma; Julia, Eugènia; Ochoa, Susana

  2016-06-22

  To evaluate the effectiveness of an intervention for reducing social stigma towards mental illness in adolescents. The effect of gender and knowledge of someone with mental illness was measured. Two hundred and eighty secondary school students were evaluated using the Community Attitudes towards Mental Illness (CAMI) questionnaire. The schools were randomized and some received the intervention and others acted as the control group. The programme consisted of providing information via a documentary film and of contact with healthcare staff in order to reduce the social stigma within the school environment. The intervention was effective in reducing the CAMI authoritarianism and social restrictiveness subscales. The intervention showed significant changes in girls in terms of authoritarianism and social restrictiveness, while boys only showed significant changes in authoritarianism. Following the intervention, a significant reduction was found in authoritarianism and social restrictiveness in those who knew someone with mental illness, and only in authoritarianism in those who did not know anyone with mental illness. The intervention was effective to reduce social stigma towards people with mental illness, especially in the area of authoritarianism. Some differences were found depending on gender and whether or not the subjects knew someone with mental illness.

 8. [Stigmatization on the way to recovery in mental illness - the factors associated with social functioning].

  Science.gov (United States)

  Podogrodzka-Niell, Magdalena; Tyszkowska, Magdalena

  2014-01-01

  Persons with mental disorders often experience stigmatization. There is a number of social factors that may affect the process of recovery and at the same time, in certain circumstances, could be a source of stigma. Mentally ill may find strength in themselves to fight against the disease or the opposite - can internalize the negative attitudes of the society and become self-stigmatized. The patient's family, on the one hand, is often the only source of social support, on the other hand, can experience a destructive influence of courtesy-stigma. Mentally ill have to face social reluctance which is reinforced by stereotypical media coverage of mental disorders. The social network of patients is poor and often limited to a family system. Negative views about persons diagnosed with mental illness are most visible in the labour market. Patients experience many types of discrimination at work,have lower employment rates and lower mean wages than healthy ones. Structural discrimination is a form of stigma which is revealed in underfunded and inefficient system of mental health care. All the social factors mentioned above are necessary for recovery (positive stimulation of functioning), but can also increase stigma and become a significant barrier in the recovery of psychiatric patients. This paper highlights the complex and ambiguous nature of the relationship between social factors and the recovery of the mentally ill basing on the data from the literature.

 9. Multimetodisk social intervention

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Linda Lundgaard

  2016-01-01

  Sociale interventioner er en fællesbetegnelse for indsatser og aktiviteter, som i dag er en integrereret del af velfærdsydelser som uddannelse, sundhed og sociale indsatser. Sociale interventioner har stor spændvidde med mange tilgange og forskellige metoder. I dette kapitel sættes fokus på......, hvordan praksisnære og multimetodiske sociale interventioner kan udfolde sig. Jeg belyser med afsæt i Bromley by Bow, en engelsk civilsamfundsplatform og en socialøkonomisk organisation, hvordan det multimetodiske kan praktiseres som sociale interventioner og civilsamfundsindsatser lokaliseret i en fælles...

 10. Neighbourhood green space, social environment and mental health: an examination in four European cities

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijsbroek, Annemarie; Mohnen, Sigrid M.; Droomers, Mariël; Kruize, Hanneke; Gidlow, Christopher; Gražulevičiene, Regina; Andrusaityte, Sandra; Maas, Jolanda; Nieuwenhuijsen, Mark J.; Triguero-Mas, Margarita; Masterson, Daniel; Ellis, Naomi; van Kempen, Elise; Hardyns, Wim; Stronks, Karien; Groenewegen, Peter P.

  2017-01-01

  This study examines the relationship between neighbourhood green space, the neighbourhood social environment (social cohesion, neighbourhood attachment, social contacts), and mental health in four European cities. The PHENOTYPE study was carried out in 2013 in Barcelona (Spain), Stoke-on-Trent

 11. Psychosocial mechanisms linking the social environment to mental health in African Americans

  Science.gov (United States)

  Resource-poor social environments predict poor health, but the mechanisms and processes linking the social environment to psychological health and well-being remain unclear. This study explored psychosocial mediators of the association between the social environment and mental health in African Amer...

 12. Compulsury intervension towards adult substance abusers and mentally disabled people in scandinavian social law

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nilssen, Even

  as the basic principle in social law. This does not mean, however, that the use of coercive measures is removed from social law. In this paper our focus is on two social groups who historically have been the target of comprehensive compulsory interventions – adult substance abusers and mentally disabled people...

 13. Influence of preschool-teacher-efficacy, social skills and work satisfaction on mental health

  OpenAIRE

  前田, 直樹; 金丸, 靖代; 畑田, 惣一郎; マエダ, ナオキ; カネマル, ヤスヨ; ハタダ, ソウイチロウ; Naoki, MAEDA; Yasuyo, KANEMARU; Soichiro, HATADA

  2009-01-01

  The purpose of the present study was to investigate preschool teacher's mental health and to examine the influence of preschool-teacher-efficacy, social skills and work satisfaction on their mental health. One hundred preschool teachers (8 males, 92 females) were administered a questionnaire including preschool teacher-efficacy scale, Kiss-18, work satisfaction scale and BDI-II. With regard to the situation of mental health, preschool teachers scored slightly lower than the general level. Pas...

 14. Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Artikelsamling i anledning af Peter Widells 60-års fødselsdag, med emnerne: 1. Stilistik og litteraturvidenskab  (7 artikler), 2. Leksikografi, semantik og grammatik (10 artikler), 3. Sprogfilosofi, sprogpsykologi og metaforteori (10 artikler)....

 15. Etik og kommunikation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uwe Geist

  1996-09-01

  Full Text Available "Det er ikke helt tilfældigt, at etik og PR ekspanderer voldsomt i 80´ernes Europa, og PR nærmer sig etikken. Begge dele er affødt af dybtgående forandringer i livsbetingelserne, som er beskrevet mange steder. Forurening, globalisering, polarisering mellem rig og fattig, genmanipulation og informationseksplosion er de gennemgå- ende motiver og et truende kaos det gennemgående tema". Det er på den baggrund, at Uwe Geist, der er ansat på Roskilde Universitets- centers Dansk/PR-uddannelse, i artiklen prøver at komme bag om et modeord, som i de senere år har hærget både samfundet i almindelig- hed og PR-branchen i særdeleshed. I artiklen sætter han først begre- bet "etik" op imod beslægtede begreber som "moral", "høflighed" og "ret". Dernæst diskuterer han etikkens nødvendighed, på den ene side inden for Habermas´ teori om kommunikativ handlen og diskurs, livs- verden og systemverden, hvor etik ikke handler om faste normer for godt og ondt, men om gensidigheden som grundnorm; på den anden side inden for Luhmanns systemteori, hvor gensidighed ganske vist er funktions- og effektivitetsorienteret, men ikke kan undvære mekanis- men og ressourcen "tillid". Fordi artiklen omhyggeligt forklarer de cen- trale begreber, den diskuterer, kan den både fungere begrebsintrodu- cerende for læsere uden omfattende forudsætninger på feltet, og be- grebsafklarende for mere indviede læsere.

 16. Mental health and social networks in early adolescence: a dynamic study of objectively-measured social interaction behaviors.

  Science.gov (United States)

  Pachucki, Mark C; Ozer, Emily J; Barrat, Alain; Cattuto, Ciro

  2015-01-01

  How are social interaction dynamics associated with mental health during early stages of adolescence? The goal of this study is to objectively measure social interactions and evaluate the roles that multiple aspects of the social environment--such as physical activity and food choice--may jointly play in shaping the structure of children's relationships and their mental health. The data in this study are drawn from a longitudinal network-behavior study conducted in 2012 at a private K-8 school in an urban setting in California. We recruited a highly complete network sample of sixth-graders (n = 40, 91% of grade, mean age = 12.3), and examined how two measures of distressed mental health (self-esteem and depressive symptoms) are positionally distributed in an early adolescent interaction network. We ascertained how distressed mental health shapes the structure of relationships over a three-month period, adjusting for relevant dimensions of the social environment. Cross-sectional analyses of interaction networks revealed that self-esteem and depressive symptoms are differentially stratified by gender. Specifically, girls with more depressive symptoms have interactions consistent with social inhibition, while boys' interactions suggest robustness to depressive symptoms. Girls higher in self-esteem tended towards greater sociability. Longitudinal network behavior models indicate that gender similarity and perceived popularity are influential in the formation of social ties. Greater school connectedness predicts the development of self-esteem, though social ties contribute to more self-esteem improvement among students who identify as European-American. Cross-sectional evidence shows associations between distressed mental health and students' network peers. However, there is no evidence that connected students' mental health status becomes more similar in their over time because of their network interactions. These findings suggest that mental health during early

 17. Reducing perceived stigma: Work integration of people with severe mental disorders in Italian social enterprise.

  Science.gov (United States)

  Villotti, Patrizia; Zaniboni, Sara; Corbière, Marc; Guay, Stéphane; Fraccaroli, Franco

  2018-06-01

  People with mental illnesses face stigma that hinders their full integration into society. Work is a major determinant of social inclusion, however, people with mental disorders have fewer opportunities to work. Emerging evidence suggests that social enterprises help disadvantaged people with their work integration process. The purpose of this study is to enhance our understanding about how perceptions of stigma can be decreased for people with mental disorders throughout their work experience in a social enterprise. Using a longitudinal study design, 310 individuals with mental disorders employed in Italian social enterprises completed a battery of questionnaires on individual (e.g., severity of symptoms; occupational self-efficacy) and environmental (e.g., social support; organizational constraints) variables. Of the 223 individuals potentially eligible at the 12-month follow up, 139 completed a battery of questionnaires on social and working skills, perceived work productivity and perceived stigma. Path analyses were used to test a model delineating how people with mental disorders working in social enterprises improve social and work outcomes (i.e., motivation, skills and productivity), and reduce the perception of being stigmatized. Working in a social enterprise enhances working social skills, which leads to a perception of higher productivity and, consequently, the perception of being discriminated against and stigmatized is reduced. Social enterprise provides a context in which people with mental disorders reach a sense of work-related and social competence. This sense of competence helps them to reduce perceived stigma, which is a crucial step toward social inclusion. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved).

 18. Workplace social capital, mental health and health behaviors among Brazilian female workers.

  Science.gov (United States)

  Pattussi, Marcos Pascoal; Olinto, Maria Teresa Anselmo; Canuto, Raquel; da Silva Garcez, Anderson; Paniz, Vera Maria Vieira; Kawachi, Ichiro

  2016-09-01

  Previous studies have investigated the relationship between workplace social capital and mental health, yet few have sought to examine the mediating mechanisms. We sought to explore the role of workplace social capital on health related behaviors and on mental health among female employees in Brazil. A cross-sectional study was undertaken with 553 women aged 28-50 years working in the production line of a poultry processing plant. We assessed workplace social capital, common mental disorders, stress (Perceived Stress Scale) and health related behaviors (physical activity, healthy eating habits and co-occurrence of risk behaviors). We used structural equation modeling to clarify relationships between exposures, outcomes, and mediating variables. Our model demonstrated a direct effect of social capital on the outcomes studied. Higher workplace social capital was associated with lower stress and common mental disorders as well as more favorable health-related behaviors. Our model also showed an indirect effect of social capital on mental health and on behaviors that was mediated by lower levels of perceived stress. Workplace social cohesion may play an important role in the promotion of mental health and healthy behaviors among women employees.

 19. Higiene mental y peligrosidad social en España (1920-1936

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Campos Marín, Ricardo

  1997-06-01

  Full Text Available The aim of this work is to demostrate that the social danger represented by the mentally ill and need to defend society originated the mental hygiene movement in Spain from 1920 to 1936. It stresses that, in spite of attempts of psychiatrists to redefine madness from a medical perspective, there were great theoretical and practical difficulties to characterize madness scientifically; doctors had to resort to social and administrative conceptions such as social dangerousness to define mental illnesses and the medical treatment administered to the patient.

  El objetivo de este trabajo es demostrar que la peligrosidad social del enfermo mental y la defensa social fundamentaron el movimiento de higiene mental español entre 1920 y 1936. En este sentido, analizo cómo a pesar de los intentos de remedicalizar la locura, los psiquiatras tuvieron grandes dificultades teóricas y prácticas para definirla científicamente, teniendo que recurrir a conceptos sociales y administrativos como la peligrosidad social para definir la enfermedad mental y el tratamiento que debía seguir el enfermo.

 20. Sense of agency and mentalizing: dissociation of subdomains of social cognition in patients with schizophrenia.

  Science.gov (United States)

  Schimansky, Jenny; David, Nicole; Rössler, Wulf; Haker, Helene

  2010-06-30

  The sense of agency, i.e., the sense that "I am the one who is causing an action", and mentalizing, the ability to understand the mental states of other individuals, are key domains of social cognition. It has been hypothesized that an intact sense of agency is an important precondition for higher-level mentalizing abilities. A substantial body of evidence shows that both processes rely on similar brain areas and are severely impaired in schizophrenia, suggesting a close link between agency and mentalizing. Yet this relationship has not been explicitly tested. We investigated 40 individuals with schizophrenia and 40 healthy controls on an agency and mentalizing task. On the agency task, participants carried out simple mouse movements and judged the partially manipulated visual feedback as either self- or other-generated. On the mentalizing task, participants inferred mental states from pictures that depicted others' eyes ("Reading the mind in the eyes test"). Neuropsychological, psychopathological and social functioning levels were also evaluated. Both sense of agency and mentalizing were impaired in schizophrenia patients compared to healthy controls. However, testing for a relationship revealed no significant correlations between the two processes, either in the schizophrenia or the control group. The present findings demonstrate a dissociation of agency and mentalizing deficits in schizophrenia, suggesting that the multifaceted construct of social cognition consists of independent subdomains in healthy and psychiatrically ill individuals.

 1. Ethnicity, Social Class and Mental Illness. Working Paper Series Number 17.

  Science.gov (United States)

  Rabkin, Judith G.; Struening, Elmer L.

  This report is an analysis of five ethnic groups in New York City (Jews, blacks, Puerto Ricans, Italians, and Irish), and makes correlations between ethnicity, social class and mental illness. It estimates the extent to which five indicators of health in area populations account for variation in rates of mental hospitalization for men and women…

 2. Should Social Workers Use "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5?"

  Science.gov (United States)

  Frances, Allen; Jones, K. Dayle

  2014-01-01

  Up until now, social workers have depended on the "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" ("DSM") as the primary diagnostic classification for mental disorders. However, the "DSM-5" revision includes scientifically unfounded, inadequately tested, and potentially dangerous diagnoses that may lead them…

 3. Mental time travel : A conceptual overview of social psychological perspectives on a fundamental human capacity

  NARCIS (Netherlands)

  Epstude, K.; Peetz, J.

  Humans have the unique capacity to mentally travel through time, that is, to reflect on the past, anticipate the future, and construct alternate realities in their minds. The ability to mentally travel through time affects a variety of social psychological topics. Representations of events can

 4. Mental Health Workforce Change through Social Work Education: A California Case Study

  Science.gov (United States)

  Foster, Gwen; Morris, Meghan Brenna; Sirojudin, Sirojudin

  2013-01-01

  The 2004 California Mental Health Services Act requires large-scale system change in the public mental health system through a shift to recovery-oriented services for diverse populations. This article describes an innovative strategy for workforce recruitment and retention to create and sustain these systemic changes. The California Social Work…

 5. Social constructionism, discourse analysis and mental health nursing: a natural synergy.

  Science.gov (United States)

  Leishman, June L

  2003-09-01

  This paper has been developed to identify the natural synergy between social constructionism, discourse analysis and mental health research. It is based on research undertaken to explore mental health nurses' identity. The proposal is that nurses' identities are rhetorically constructed in the language they use to account for and justify their work in the practice context.

 6. Bachelor of Social Work Students and Mental Health Stigma: Understanding Student Attitudes

  Science.gov (United States)

  Zellmann, Karen T.; Madden, Elissa E.; Aguiniga, Donna M.

  2014-01-01

  Bachelor-level social work students (n = 198) at a midsized Midwestern public university were surveyed to evaluate their attitudes toward those with mental health concerns. Additionally, students were surveyed regarding their willingness to seek treatment for their own mental health needs. Results of the analyses suggest that the majority of…

 7. Institutionernes, ledernes og medarbejdernes succeskriterier - og Strukturreformen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, John Storm

  2007-01-01

  På grundlag af en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt institutionsledere i de danske offentlige kommunale driftsinstitutioner analyseres institutionernes, ledernes og medarbejdernes succeskriterier blandt andet set i lyset af Strukturreformen...

 8. Predictors of positive mental health among refugees: Results from Canada's General Social Survey.

  Science.gov (United States)

  Beiser, Morton; Hou, Feng

  2017-01-01

  Do refugees have lower levels of positive mental health than other migrants? If so, to what extent is this attributable to post-migration experiences, including discrimination? How does gender affect the relationships between post-migration experience and positive mental health? To address these questions, the current study uses data from Statistics Canada's 2013 General Social Survey (GSS), a nationally representative household study that included 27,695 Canadians 15 years of age and older. The study compares self-reported positive mental health among 651 refugees, 309 economic immigrants, and 448 family class immigrants from 50 source countries. Immigration-related predictors of mental health were examined including sociodemographic characteristics, discrimination, acculturation variables, and experiences of reception. Separate analyses were carried out for women and men. Refugees had lower levels of positive mental health than other migrants. Affiliative feelings towards the source country jeopardized refugee, but not immigrant mental health. A sense of belonging to Canada was a significant predictor of mental health. Perceived discrimination explained refugee mental health disadvantage among men, but not women. Bridging social networks were a mental health asset, particularly for women. The implications of anti-refugee discrimination net of the effects of anti-immigrant and anti-visible minority antipathies are discussed, as well as possible reasons for gender differences in the salience of mental health predictors.

 9. The social Bayesian brain: does mentalizing make a difference when we learn?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Devaine

  2014-12-01

  Full Text Available When it comes to interpreting others' behaviour, we almost irrepressibly engage in the attribution of mental states (beliefs, emotions…. Such "mentalizing" can become very sophisticated, eventually endowing us with highly adaptive skills such as convincing, teaching or deceiving. Here, sophistication can be captured in terms of the depth of our recursive beliefs, as in "I think that you think that I think…" In this work, we test whether such sophisticated recursive beliefs subtend learning in the context of social interaction. We asked participants to play repeated games against artificial (Bayesian mentalizing agents, which differ in their sophistication. Critically, we made people believe either that they were playing against each other, or that they were gambling like in a casino. Although both framings are similarly deceiving, participants win against the artificial (sophisticated mentalizing agents in the social framing of the task, and lose in the non-social framing. Moreover, we find that participants' choice sequences are best explained by sophisticated mentalizing Bayesian learning models only in the social framing. This study is the first demonstration of the added-value of mentalizing on learning in the context of repeated social interactions. Importantly, our results show that we would not be able to decipher intentional behaviour without a priori attributing mental states to others.

 10. Frivillig og under eget ansvar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bang, Karin

  2002-01-01

  Ifølge Lou Andreas-Salomé drejer flere af Henrik Ibsens dramaer sig om problemet med at skabe balance mellem selvbefrielse og selvbegrænsning, og nøgleordene er: Frivillig og under eget ansvar....

 11. Følelser og sociologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bo, Inger Glavind; Jacobsen, Michael Hviid

  2017-01-01

  En introduktion til bogen om følelsernes sociologi eller emotionssociologi - herunder om den ekspressive revolution og den affektive vending, om forskning i følelser og dens klassifikationer, tilgange, teorier og metoder....

 12. Professionsetik indefra og udefra

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dige, Morten

  & Childress' fire principper for medicinsk etik: godgørenhed, ikke-skadevolden, retfærdighed og respekt for autonomi. Mange organisationers og professioners værdigrundlag er bygget op om værdier som bedst lader sig forstå som denne type: respekt, ligeværdighed, troværdighed, omsorg, tillid, værdighed osv. Den....... Jeg finder en besindelse på og oprustning af denne etiske kerne af afgørende betydning i en tid, hvor hjælpeprofessionernes autonomi og troværdighed sættes under pres af markedsdrevne og bureaukratiske logikker ("New Public Managment"). Jeg illustrerer dette med cases fra socialt arbejde og...

 13. Medier - love og regler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Oluf

  Den mest komplette samling af de love og regler, der har størst betydning for medier og journalistik i Danmark. Samlingen ajourføres, når Folketinget lukker i juni, og alle nye bestemmelser dermed er kendt. Ændringer siden sidste udgave: Lovbogen er ajourført med ændringer i arkivloven, miljøoply......Den mest komplette samling af de love og regler, der har størst betydning for medier og journalistik i Danmark. Samlingen ajourføres, når Folketinget lukker i juni, og alle nye bestemmelser dermed er kendt. Ændringer siden sidste udgave: Lovbogen er ajourført med ændringer i arkivloven...

 14. Religion, migration og integration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Borup, Jørn

  2010-01-01

  Sammenhængen mellem religion og integration har de sidste år været genstand for debat. Artiklen kommer ind på begreber og sammenhænge relateret til området (migration, diaspora, assimilation, etnicitet, kultur) og ser på religionens mulige rolle som negativ eller positiv ressource i integrationss......Sammenhængen mellem religion og integration har de sidste år været genstand for debat. Artiklen kommer ind på begreber og sammenhænge relateret til området (migration, diaspora, assimilation, etnicitet, kultur) og ser på religionens mulige rolle som negativ eller positiv ressource i...

 15. Migration og etnicitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christiansen, Connie Carøe

  2004-01-01

  Migration og etnicitet er aktuelle og forbundne fænomener, idet migration øger berøringsfladerne mellem befolkningsgrupper. Etniciteter formes i takt med at grænser drages imellem disse grupper. Imod moderniserings-teoriernes forventning forsvandt etnicitet ikke som en traditionel eller oprindelig...... måde at skabe tilhørsforhold på; globalt set fremstår vor tid istedet som en "migrationens tidsalder", der tilsyneladende også er en tidsalder, hvor kulturelle særtræk, i form af etnicitet, udgør vigtige linjer, hvorefter grupper skilller sig ud fra hinanden. Både migration og etnicitet bringer fokus...... den finder sted i modtagerlandet, men nyere perspektiver på migration, som begreber om medborgerskab, transnationalisme og diaspora er eksponenter for, søger udover den nationalstatslige ramme og inddrager konsekvenserne af migrationen for afsenderlande....

 16. Menneskets hjerne og personlighed

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiesen, Birgit Bork; Thomsen, Marianne Skovgaard

  2017-01-01

  været stigende, siden en gruppe af danske psykiatere og psykologer i 1988 afholdt den første internationale kongres om personlighedsforstyrrelser i København og dannede Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP). Da IPTP afholdt sit 25-års jubilæum, besluttede man at udgive en bog, der...... indeholder al den viden, man har opnået på området gennem de seneste 25 års forskning. Resultatet er Personlighed og personlighedsforstyrrelser. En grundbog. Bogens redaktører er professor Erik Simonsen og lektor Birgit Bork Mathiesen, der er henholdsvis formand og næstformand for IPTP. De har begge gennem...

 17. Menneskerettighederne og Holocaust

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wæhrens, Anne

  2012-01-01

  Menneskerettighederne er i dag et centralt element i de fleste demokratiske staters opbygning, og de er afgørende for staternes forståelse af sig selv. Holocaust og menneskerettighederne bliver ofte set som forbundne, men er de det? Hvor står menneskerettighederne i dag? Og hvad gør man for at fo......Menneskerettighederne er i dag et centralt element i de fleste demokratiske staters opbygning, og de er afgørende for staternes forståelse af sig selv. Holocaust og menneskerettighederne bliver ofte set som forbundne, men er de det? Hvor står menneskerettighederne i dag? Og hvad gør man...

 18. Mentaliseringsbaseret behandling og musikterapi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2013-06-01

  Full Text Available Denne artikel behandler spørgsmålet, om mentaliseringsbaseret terapi er en metode der medfører et skift i terapeutisk forholdemåde for analytisk orienterede musikterapeuter i arbejde med patienter med personlighedsforstyrrelse. Artiklen skal ses om en del af den teoretiske integrationer af MBT i musikterapi med denne målgruppe. Artiklen ser på de forskrifter til mentaliseringsfremmende tiltag som Allan, Fonagy og Bateman (2010 beskriver. Artiklens konklusion er dels af MBT’s krav til forholdemåde og interventionsfokus er et skift i forhold til traditionel analytisk orienteret terapi, bl.a. i forhold til fokus på her og nu, og øget fokus på implicit relationel læring, men siger samtidig at musikterapi allerede lever op til og i forvejen anvender disse elementer i musikterapi qua ligheden mellem klinisk improvisation (Wigram 2004 og implicit relationel viden (Stern 2010.

 19. Integrated care for mental health social inclusion through job placement: Implementing IPS in Spain

  OpenAIRE

  Koatz, Débora; Hilarión, Pilar; Bonet, Pere; Suñol, Rosa

  2016-01-01

  Introduction: Individual Placement and Support (IPS) is an integrated social, labor and mental health intervention with an important component of evidence for its effectiveness in helping people with severe mental disorders. Its objective is to obtain and maintain competitive jobs, increase social inclusion and quality of life, and while consuming fewer resources. In Europe, IPS model (which began 14 year ago) is currently implemented in four countries which share background with Dartmouth Co...

 20. Stigma and social support in substance abuse: Implications for mental health and well-being

  OpenAIRE

  Birtel, Michèle; Wood, Lisa; Kempa, Nancy J.

  2017-01-01

  Individuals with substance abuse may suffer from severe public and internalized stigma. Little is known about how social support can reduce stigma and improve mental health and well-being for them. This research examined how perceived stigma influences individuals in treatment for substance abuse, and whether internalized stigma and shame are mechanisms which link social support with better mental health and well-being. Sixty-four participants in treatment for substance abuse (alcohol, drugs)...

 1. The negative effects of social support on mental-physical health of adolescents

  OpenAIRE

  Jou, Yuh Huey; Fukada, Hiromi

  1996-01-01

  The present study examined the negative effects of insufficient social support on mental-physical health of adolescents. Two types of insufficient social support were used; the gap between requested and received support and the gap between received and provided support. Five hundred and five adolescents responded to questionnaires that included items measuring received, requested and provided support, and adjustment and mental-physical health. Received support was classified into six factors ...

 2. A developmental approach to mentalizing communities: I. A model for social change.

  Science.gov (United States)

  Twemlow, Stuart W; Fonagy, Peter; Sacco, Frank C

  2005-01-01

  A developmental model is proposed applying attachment theory to complex social systems to promote social change. The idea of mentalizing communities is outlined with a proposal for three projects testing the model: ways to reduce bullying and create a peaceful climate in schools, projects to promote compassion in cities by a focus of end-of-life care, and a mentalization-based intervention into parenting style of borderline and substance abusing parents.

 3. Erving Goffman og Axel Honneth - Anerkendelse og krænkelse

  OpenAIRE

  Hansen, Annemette E

  2006-01-01

  En kombination af Erving Goffmans teorier om stigma og rollespil og Axel Honneths anerkendelsesteori En kombination af Erving Goffmans teorier om stigma og rollespil og Axel Honneths anerkendelsesteori

 4. Social relationships, mental health and wellbeing in physical disability: a systematic review

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hannah Tough

  2017-05-01

  Full Text Available Abstract Background Research has consistently found that favourable exchange with one’s proximal social environment has positive effects on both mental health and wellbeing. Adults with physical disabilities may have fewer opportunities of favourable exchange, and therefore the effects on mental health and wellbeing may be less advantageous. The aim of this study is to systematically review quantitative studies exploring associations of social relationships with mental health and wellbeing in persons with physical disabilities. Methods The databases PubMed, PsycINFO and Scopus were searched for relevant studies published between 1995 and 2016. Data was extracted on study and participants’ characteristics, independent and dependent variables, used measures and effects sizes of associations between social relationships and mental health or wellbeing. A narrative review was performed to synthesize findings along the constructs social support, social networks, negative social interactions, family functioning and relationship quality. Results Of the 63 included studies, 47 were cross-sectional and 16 longitudinal. Most studies included a measure of social support (n = 58, while other concepts were less often studied (social networks n = 6; negative social interaction n = 3; family functioning n = 2; relationship quality n = 1. Over half of studies included depression as outcome (n = 33, followed by wellbeing (n = 14, composite mental health measures (n = 10, anxiety (n = 8, psychological distress (n = 7, posttraumatic stress disorder (n = 3, and hopelessness (n = 1. Although trends for associations of social support with mental health and wellbeing were consistent, around a quarter of studies failed to report significant associations. Social networks were related to depression, but not to other mental health or wellbeing measures. Family functioning, negative social interactions and relationship quality showed consistent

 5. Social relationships, mental health and wellbeing in physical disability: a systematic review.

  Science.gov (United States)

  Tough, Hannah; Siegrist, Johannes; Fekete, Christine

  2017-05-08

  Research has consistently found that favourable exchange with one's proximal social environment has positive effects on both mental health and wellbeing. Adults with physical disabilities may have fewer opportunities of favourable exchange, and therefore the effects on mental health and wellbeing may be less advantageous. The aim of this study is to systematically review quantitative studies exploring associations of social relationships with mental health and wellbeing in persons with physical disabilities. The databases PubMed, PsycINFO and Scopus were searched for relevant studies published between 1995 and 2016. Data was extracted on study and participants' characteristics, independent and dependent variables, used measures and effects sizes of associations between social relationships and mental health or wellbeing. A narrative review was performed to synthesize findings along the constructs social support, social networks, negative social interactions, family functioning and relationship quality. Of the 63 included studies, 47 were cross-sectional and 16 longitudinal. Most studies included a measure of social support (n = 58), while other concepts were less often studied (social networks n = 6; negative social interaction n = 3; family functioning n = 2; relationship quality n = 1). Over half of studies included depression as outcome (n = 33), followed by wellbeing (n = 14), composite mental health measures (n = 10), anxiety (n = 8), psychological distress (n = 7), posttraumatic stress disorder (n = 3), and hopelessness (n = 1). Although trends for associations of social support with mental health and wellbeing were consistent, around a quarter of studies failed to report significant associations. Social networks were related to depression, but not to other mental health or wellbeing measures. Family functioning, negative social interactions and relationship quality showed consistent associations with mental health and wellbeing

 6. Effects of social networks on physical health among people with serious mental illness.

  Science.gov (United States)

  Lee, Sungkyu; Wong, Yin-Ling Irene; Rothbard, Aileen

  2014-12-01

  This study examined the effects of social network characteristics on physical health among people with serious mental illness using social transactions that are reciprocal, and the combination of objective and subjective health measures. The sample consisted of a probability sample of 231 adults with serious mental illness who resided in permanent supportive housing in Philadelphia, Pennsylvania. Path analyses were conducted to examine the relationships between social network characteristics and two aspects of medical comorbidity, objective health and subjective health. Bivariate statistics showed that individuals with medical comorbidity were more likely to have contact with their network members and had a higher level of reciprocal positive tangible support when compared to those who did not have medical comorbidity. The results of the path analyses revealed that none of the social network characteristics were associated with better physical health. The lack of a significant relationship between social networks and better physical health is contrary to prior research findings. However, this is the first study to include both types of social transactions simultaneously as predictors of better physical health for individuals with serious mental illness. A longitudinal study would provide more insight into the temporal relationship of social networks and physical health conditions of people with serious mental illness. Furthermore, the transactional nature of social relationships, particularly for those with mental health issues, requires greater exploration.

 7. Social networks and mental health in post-conflict Mitrovica, Kosova.

  Science.gov (United States)

  Nakayama, Risa; Koyanagi, Ai; Stickley, Andrew; Kondo, Tetsuo; Gilmour, Stuart; Arenliu, Aliriza; Shibuya, Kenji

  2014-11-17

  To investigate the relation between social networks and mental health in the post-conflict municipality of Mitrovica, Kosovo. Using a three-stage stratified sampling method, 1239 respondents aged 16 years or above were recruited in the Greater Mitrovica region. Social network depth was measured by the frequency of contacts with friends, relatives and strangers. Depression and anxiety were measured using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Multivariate logistic regression was used to examine the association between social network depth and mental health. The analytical sample consisted of 993 respondents. The prevalence of depression (54.3%) and anxiety (64.4%) were extremely high. In multiple regression analysis, a lower depth of social network (contact with friends) was associated with higher levels of both depression and anxiety. This study has shown that only one variety of social network--contact with friends--was important in terms of mental health outcomes in a population living in an area heavily affected by conflict. This suggests that the relation between social networks and mental health may be complex in that the effects of different forms of social network on mental health are not uniform and may depend on the way social networks are operationalised and the particular context in which the relationship is examined.

 8. Measuring social inclusion--a key outcome in global mental health.

  Science.gov (United States)

  Baumgartner, Joy Noel; Burns, Jonathan K

  2014-04-01

  Social inclusion is increasingly recognized as a key outcome for evaluating global mental health programmes and interventions. Whereas social inclusion as an outcome is not a new concept in the field of mental health, its measurement has been hampered by varying definitions, concepts and instruments. To move the field forward, this paper reviews the currently available instruments which measure social inclusion and are reported in the literature, realizing that no single measure will be appropriate for all studies or contexts. A systematic literature search of English language peer-reviewed articles published through February 2013 was undertaken to identify scales specifically developed to measure social inclusion or social/community integration among populations with mental disorders. Five instruments were identified through the search criteria. The scales are discussed in terms of their theoretical underpinnings, domains and/or key items and their potential for use in global settings. Whereas numerous reviewed abstracts discussed mental health and social inclusion or social integration, very few were concerned with direct measurement of the construct. All identified scales were developed in high-income countries with limited attention paid to how the scale could be adapted for cross-cultural use. Social inclusion is increasingly highlighted as a key outcome for global mental health policies and programmes, yet its measurement is underdeveloped. There is need for a global cross-cultural measure that has been developed and tested in diverse settings. However, until that need is met, some of the scales presented here may be amenable to adaptation.

 9. IT og Innovation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordbjerg, Finn Ebertsen; Andersen, Poul

  IT og innovation behandles ud fra tre perspektiver: IT-udviklingsprocesser, IT og lærende organisation og IT-understøttelse af en innovativ didaktik. Vi beskriver nogle ideer til, hvordan arbejdsformer anvendt i forbindelse med ITudviklingsprocesser kan inspirere en innovativ didaktik. IT...... beskrives nogle idéer til, hvordan IT-værktøjer kan understøtte innovative læreprocesser....

 10. Materialer, overflade- og procesteknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Alsted Rasmussen, Anette; Somers, Marcel A. J.; Pihl, Niels Henrik

  2013-01-01

  Rengøring udgør en væsentlig del af danske slagteriers og mejeriers daglige arbejde. Cirka 20 procent af branchens driftsomkostninger allokeres til løsning og håndtering af problemstillinger, der er forbundet til rengøring. Rengøringsprocesser på slagterier og mejerier er i dag forbundet med et h...

 11. Unge og gambling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Jens Christian; Sørensen, Niels Ulrik; Wittendorff, Nina

  Rapporten offentliggør resultaterne af den første videnskabelige undersøgelse af pengespil blandt unge danskere mellem 12 og 17 år. Den beskæftiger sig med tre områder 1) Pengespiladfærd blandt unge, 2) Problemspiladfærd blandt unge og 3) Sammenhænge mellem unges risikoadfærd og trivsel samt dere...

 12. Adoption og diskrimination

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henze-Pedersen, Sofie

  2017-01-01

  I denne undersøgelse har vi gennemført interview med både internationalt adopterede og dansk adopterede og har derfor mulighed for at nuancere adopteredes oplevelser af diskrimination. Det bliver således muligt at belyse, hvornår og på hvilken måde det at have et etnisk udseende, der adskiller si...

 13. Klima og turisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ren, Carina Bregnholm

  2014-01-01

  Denne artikel præsenterer en række koblinger mellem klima og turisme med det formål at pege på, hvorledes klima og turisme i fremtiden kan tænkes. Jeg beskriver, hvorledes man i turismeforskningen har fokuseret på at blotlægge særligt to kausale forbindelser mellem klima og turisme, nemlig hvorda...

 14. Kognition og kultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Hans Jørgen Lundager

  2008-01-01

    Igennem det meste af det 20. årh. har akademisk religionsteori været baseret på et kulturparadigme, som ignorerede eller direkte afviste at inddrage biologi og evolution. Med tilkomsten siden 1990'erne af kognitive studier og disses indflydelse på religionsvidenskaben er denne situation ændret ...... ‒ det som er formuleret af bl.a. Emile Durkheim og Roy A. Rappaport....

 15. Systemisk og narrativ familieteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Svend Aage

  2010-01-01

  Spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi har op gennem det 20. århundrede og især inden for de sidste 50 år været et stigende problem i den vestlige verden. Problemet er særlig udbredt blandt unge kvinder, der står på tærsklen til voksenverdenen, og har store omkostninger af såvel psykologisk som...

 16. Darwinisme, film og filmteori

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grodal, Torben Kragh

  2010-01-01

  Artiklen giver først en oversigt over evolutionshistorisk baseret kulturanalyse og dennes tilknytning til neuropsykologi, herunder evolutionsteoretiske studier af religion og andre overnaturlige forestillingssystemer. Derefter redegøres der kort for, hvorledes Darwinismen har  stødt på modstand, ...... kulturhistoriske baggrund for retssag og film.   Keywords: evolutionsteori, filmteori, evolutionær religionsanalyse, Inherit the wind.     Udgivelsesdato: april 2010...

 17. Analyse og design af produktionssystemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, John; Riis, Jens Ove; Arlbjørn, Jan Stentoft

  lys, men til vores store glæde og overraskelse har vi erfaret, at dele af materialet stadigvæk er anvendt på en del ingeniør- og økonomiuddannelser i Danmark. Nogle af de tanker og metoder som blev udviklet i ViPSprogrammet har overlevet og opfattes fortsat som relevante og anvendelige også til...

 18. The relationship between mental health and social solidarity among apartment residents in shahrekord, iran.

  Science.gov (United States)

  Ganji, Forouzan; Nekooee, Afsaneh; Safdari, Faranak; Parvin, Neda; Shafei, Akbar; Ganji, Hanife

  2012-01-01

  To examine the relationship between psychological well-being and social solidarity of apartment residents in Shahrekord, Iran. A sample of 200 apartment dwellers was selected randomly. Fessler Social Solidarity Inventory and General Health Questionnaire were used to gather data. Using partial correlation test and having controlled the effect of age, sex and education, we found significant relationship between mental health and social solidarity (r = 0.47; p= 0.023). After controlling education and marital status, it was also revealed that women were in a better solidarity situation compared to men (psolidarity of apartment residents in Sharekord. Good mental health accompanied with better social solidarity.

 19. Ethical Evaluation of Mental Health Social Research: Agreement Between Researchers and Ethics Committees.

  Science.gov (United States)

  Mondragón Barrios, Liliana; Guarneros García, Tonatiuh; Jiménez Tapia, Alberto

  2017-07-01

  The objective of this article is to compare various ethical issues considered by social scientists and research ethics committees in the evaluation of mental health social research protocols. We contacted 47 social scientists and 10 members of ethics committees in Mexico with two electronic national surveys that requested information from both groups related to the application of ethical principles in mental health social research. The results showed no significant difference between these groups in the value placed on the ethical issues explored. Based on this finding, we make proposals to strengthen the collaboration between the two groups.

 20. Social Support and Mental Health in LGBTQ Adolescents: A review of the literature.

  Science.gov (United States)

  McDonald, Kari

  2018-01-01

  LGBTQ adolescents experience higher rates of mental health disorders than their heterosexual peers. The purpose of this systematic review of the literature was to examine studies evaluating social support and its effects on mental health in the LGBTQ adolescent population. Higher levels of social support were associated with positive self-esteem. Lack of social support (or low social support) was associated with higher levels of depression, anxiety, alcohol or drug misuse, risky sexual behaviors, shame, and low self-esteem. Interdisciplinary research teams from multiple and diverse professions could provide valuable insight supporting the development of inclusive and comprehensive interventions programs for this population.

 1. Vigorous Physical Activity, Mental Health, Perceived Stress, and Socializing Among College Students

  Science.gov (United States)

  VanKim, Nicole A.; Nelson, Toben F.

  2013-01-01

  Purpose To examine cross-sectional associations between vigorous physical activity, mental health, perceived stress, and socializing among 4-year college students. Design A national cross-sectional sample of 4-year colleges in the United States. Setting Ninety-four 4-year colleges in the United States. Subjects A total of 14,804 undergraduate students. Measures Self-report vigorous physical activity, perceived stress (measured using the Cohen Perceived Stress Scale), mental health (measured using the SF-36), and socializing (assessed using self-report number of friends and hours spent socializing). Analysis Logistic regression models accounting for clustering within schools were estimated to examine the association between vigorous physical activity, mental health, perceived stress, and socializing. Adjusted models included high school vigorous physical activity and sociodemographic characteristics. Results Students who met vigorous physical activity recommendations were less likely to report poor mental health (adjusted odds ratio [OR]: .79; 95% confidence interval [CI]: .69, .90) and perceived stress (adjusted OR: .75; 95% CI: .67, .83) than students who did not meet recommendations. In addition, socializing partially mediated the relationship between vigorous physical activity, mental health, and perceived stress; however, race and sex did not moderate the relationship. Conclusion Interventions aiming to improve mental well-being of college students should also consider promoting physical activity. At least some of the positive benefits of physical activity may arise from social interactions. PMID:23470187

 2. Vigorous physical activity, mental health, perceived stress, and socializing among college students.

  Science.gov (United States)

  Vankim, Nicole A; Nelson, Toben F

  2013-01-01

  To examine cross-sectional associations between vigorous physical activity, mental health, perceived stress, and socializing among 4-year college students. A national cross-sectional sample of 4-year colleges in the United States. Ninety-four 4-year colleges in the United States. A total of 14,804 undergraduate students. Self-report vigorous physical activity, perceived stress (measured using the Cohen Perceived Stress Scale), mental health (measured using the SF-36), and socializing (assessed using self-report number of friends and hours spent socializing). Logistic regression models accounting for clustering within schools were estimated to examine the association between vigorous physical activity, mental health, perceived stress, and socializing. Adjusted models included high school vigorous physical activity and sociodemographic characteristics. Students who met vigorous physical activity recommendations were less likely to report poor mental health (adjusted odds ratio [OR]: .79; 95% confidence interval [CI]: .69, .90) and perceived stress (adjusted OR: .75; 95% CI: .67, .83) than students who did not meet recommendations. In addition, socializing partially mediated the relationship between vigorous physical activity, mental health, and perceived stress; however, race and sex did not moderate the relationship. Interventions aiming to improve mental well-being of college students should also consider promoting physical activity. At least some of the positive benefits of physical activity may arise from social interactions.

 3. Humor: Power Conveying Social Structures Inside Forensic Mental Health Nursing.

  Science.gov (United States)

  Gildberg, Frederik A; Paaske, Kristian J; Rasmussen, Vivian L; Nissen, Ricko D; Bradley, Stephen K; Hounsgaard, Lise

  2016-01-01

  According to research literature, humor inside the staff-patient interaction seems to be significant in the area of forensic mental healthcare. However, existing literature on the subject is limited. Therefore, the aim of this study was to explore the characteristics of the use humor by forensic mental health staff members in interactions with forensic mental health inpatients. The study included 32 forensic mental health staff members, used 307 hours of participant observations, 48 informal interviews, and seven formal semistructured interviews. Outcomes identify four themes concerning the conveyance of power to, from, and between forensic mental health staff and patients as they interact: (a) "the informal use: the human-to-human approach," characterized by an informal use of humor and without any reference to mental health issues; (b) the "formal use of humor: the staff-patient approach," characterized as formal with a view on the patient as mentally ill, unable to understand humor, and with the aim of using humor to prevent conflicts or negative behavior; (c) "protest against requested care: the human-patient approach," characterized by the use of humor as a protest against requested care; and the use of (d) "inadequacy humor: the staff-human approach," characterized by the use of inadequacy-humor referring to, for example, patients' physical features. Recommendations and clinical implications are discussed.

 4. Luhmann og Organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Tække, Jesper; Paulsen, Michael

  2008-01-01

    Synopsis - Vi vil i denne artikel udlægge Luhmanns organisationsteori i et fugleperspektiv. Ud fra en videnskabsteoretisk og metametodologisk vinkel henvender vi os især til interesserede i organisationsteori og organisationskommunikation, som gerne vil tilegne sig Luhmanns organisationsteori i...... bevæger sig videre til systembegrebet, forskellige systemtyper, kommunikationsbegrebet og til sidst organisations- og beslutningsbegrebet. Alt i alt er det artiklens ærinde at blotlægge de begrebslige præmisser for Luhmanns organisationsteori....

 5. Kognitiv pragmatikk og relevansteori

  OpenAIRE

  Falkum, Ingrid Lossius; Kjøll, Georg

  2014-01-01

  Pragmatikk som fagfelt kan defineres som studier av språk i bruk, og kan i sin videste form omfatte undersøkelser av både kognitive, sosiale og kulturelle aspekter ved kommunikasjon (Verschueren et al. 1995: 2). Kognitiv pragmatikk er, som navnet antyder, den undergrenen av pragmatikken som søker å forstå hvordan kommunikasjon oppstår på bakgrunn av menneskets kognitive og språklige evner. Mens sosiopragmatikken vil være opptatt av å undersøke fenomener som høflighet, sosiale roller, makt og ...

 6. Tegn og gerninger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2005-01-01

  Begrebet 'tegn' eller 'repræsentation' defineres som noget der for nogen angiver noget som det er udformet til at angive. Der skelnes dernæst mellem analoge og digitale repræsentationer, blandingsrepræsentationer og komplekse repræsentationer.......Begrebet 'tegn' eller 'repræsentation' defineres som noget der for nogen angiver noget som det er udformet til at angive. Der skelnes dernæst mellem analoge og digitale repræsentationer, blandingsrepræsentationer og komplekse repræsentationer....

 7. Musik og psykologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  Temanummeret om Musik og Psykologi skrives af over 20 bidragydere, heraf 5 udlændinge, med baggrund i musikpsykologi, musikterapi, musikvidenskab, hjerneforskning mm. Der vil være både teoretiske, kliniske og kombineret teoretisk-kliniske artikler.......Temanummeret om Musik og Psykologi skrives af over 20 bidragydere, heraf 5 udlændinge, med baggrund i musikpsykologi, musikterapi, musikvidenskab, hjerneforskning mm. Der vil være både teoretiske, kliniske og kombineret teoretisk-kliniske artikler....

 8. Danske 4. klasseelever er bedre end gennemsnittet til matematik og natur/teknologi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Middelboe, Vibe Abildtrup

  2016-01-01

  En ny undersøgelse af 4. klasseelevers præstationer i fagene matematik og natur/teknologi viser, at danske elever klarer sig godt internationalt set, og at vi i Danmark har mange elever, der er meget dygtige til matematik. Men den negative sociale arv er fortsat stærk, og lærerne oplever mere stø...

 9. Der er faresignaler her - om ret og heuristik i det almindelige, kommunale tilsyn med børn og unge

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Idamarie Leth

  2014-01-01

  KORT RESUME Kommunerne underlægges i stigende grad krav om at føre et aktivt og opsøgende tilsyn med børn og unge. Kravene fremgår af serviceloven med tilhørende forskrifter. Disse regler har sammenhæng med en række andre regler på det sociale og velfærdsretlige område i øvrigt, men også med forv...

 10. Ungdomsselvmord og moderniseringsproblemer blandt inuit i Grønland

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorslund, Jørgen

  Undersøgelse fra Det grønlandske Forebyggelsesråds projekt vedrørende ungdomsselvmord, der ud fra kulturelle, sociale og psykologiske problemaspekter belyser årsagerne til selvmord blandt unge grønlændere og bringer forslag til forebyggelsesinitiativer, [...] der kan mindske antallet af selvmord....

 11. Blogging and Social Media for Mental Health Education and Advocacy: a Review for Psychiatrists.

  Science.gov (United States)

  Peek, Holly S; Richards, Misty; Muir, Owen; Chan, Steven Richard; Caton, Michael; MacMillan, Carlene

  2015-11-01

  We live in a digital age where information can be found instantaneously via the Internet. Studies have shown that consumers search for much of their medical information on the Internet, particularly utilizing blogs and social media platforms. As the mental health field is riddled with misinformation and stigma, this offers a unique opportunity for psychiatrists and mental health professionals to reach a broad audience for mental health education and advocacy. In this review, we discuss the various methods and techniques for blogging and social media. We then review the current recommendations for ethics and professionalism as well as make recommendations to strengthen our guidance in this new and evolving field.

 12. Work, employment, and mental illness: expanding the domain of Canadian social work.

  Science.gov (United States)

  Shankar, Janki; Barlow, Constance A; Khalema, Ernest

  2011-01-01

  Despite established evidence that work and employment are an important component of recovery for people who experience mental illness, social work education in Canada seldom offers graduate training or courses on the significance of work in peoples' lives or on the practices involved in helping to gain and retain employment for these individuals. In this article the authors argue that the high levels of unemployment among people who experience mental illness, and the rising incidence of mental health and addictions issues in workplaces, offer the opportunity, as well as the mandate, for social work educators to provide professional education in the area of employment support and assistance.

 13. Social Media as It Interfaces with Psychosocial Development and Mental Illness in Transitional Age Youth.

  Science.gov (United States)

  Primack, Brian A; Escobar-Viera, César G

  2017-04-01

  For transitional age individuals, social media (SM) is an integral component of connecting with others. There are 2 billion SM users worldwide. SM users may experience an increase in perceived social support and life satisfaction. Use of SM may facilitate forming connections among people with potentially stigmatizing mental disorders. However, epidemiologic studies suggest that increased SM use is associated with conditions such as depression, anxiety, and sleep disturbance. Future research should examine directionality of these associations and the role of contextual factors. It also will be useful to leverage SM to provide mental health care and surveillance of mental health concerns. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 14. Social and legal aspects of marriage in women with mental illness in India.

  Science.gov (United States)

  Sharma, Indira; Tripathi, C B; Pathak, Abhishek

  2015-07-01

  The institution of marriage in Hindus is regulated by the prevailing social norms and the Hindu Marriage Act (HMA), 1955. Married women with mental illness are heavily discriminated. This paper examines the social and legal aspects of Hindu marriage in women with mental illness. The HMA, 1955 lays down the conditions for a Hindu marriage and also provides matrimonial reliefs: Nullity of marriage, restitution of conjugal rights, judicial separation and divorce. The application of the provisions of HMA in the setting mental illness is difficult and challenging. There is a wide gap between the legislative provisions of HMA, and societal value systems and attitudes towards marriage in Indian society. Societal norms are powerful and often override the legal provisions. The disparities are most glaring in the setting of mental illness in women. This is a reflection of social stigma for mental illness and patriarchal attitude towards women. Concerted efforts are needed to bridge the gap between the legislative provisions of HMA and societal value systems and attitudes toward marriage. Awareness programs regarding the nature and types of mental illness, advances in treatment and information about good outcome of severe mental illness will be helpful. Improvement in moral and religious values will overcome to some extent the negative attitudes and patriarchal mind set toward married women with mental illness.

 15. The Changing Context of Rural America: A Call to Examine the Impact of Social Change on Mental Health and Mental Health Care.

  Science.gov (United States)

  Carpenter-Song, Elizabeth; Snell-Rood, Claire

  2017-05-01

  Recent social changes and rising social inequality in the rural United States have affected the experience and meaning of mental illness and treatment seeking within rural communities. Rural Americans face serious mental health disparities, including higher rates of suicide and depression compared with residents of urban areas, and substance abuse rates in rural areas now equal those in urban areas. Despite these increased risks, people living in rural areas are less likely than their urban counterparts to seek or receive mental health services. This Open Forum calls for a research agenda supported by anthropological theory and methods to investigate the significance of this changed rural social context for mental health.

 16. Social isolation and mental health at primary and secondary school entry: a longitudinal cohort study.

  Science.gov (United States)

  Matthews, Timothy; Danese, Andrea; Wertz, Jasmin; Ambler, Antony; Kelly, Muireann; Diver, Ashleen; Caspi, Avshalom; Moffitt, Terrie E; Arseneault, Louise

  2015-03-01

  We tested whether children who are socially isolated early in their schooling develop mental health problems in early adolescence, taking into account their mental health and family risk at school entry. We used data from the Environmental Risk (E-Risk) Longitudinal Twin Study, a birth cohort of 2,232 children born in England and Wales in 1994 and 1995. We measured social isolation using mothers' and teachers' reports at ages 5 and 12 years. We assessed mental health symptoms via mothers' and teachers' ratings at age 5 and self-report measures at age 12. We collected mother-reported information about the family environment when children were 5 years old. We conducted regression analyses to test concurrent and longitudinal associations between early family factors, social isolation, and mental health difficulties. At both primary and secondary school, children who were socially isolated experienced greater mental health difficulties. Children with behavioral problems or attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptoms at age 5 years had an elevated risk of becoming more socially isolated at age 12. However, children who were isolated at age 5 did not have greater mental health symptoms at age 12, over and above pre-existing difficulties. Although social isolation and mental health problems co-occur in childhood, early isolation does not predict worse mental health problems later on. However, children who exhibit problematic behaviors may struggle to cope with the social challenges that accompany their progression through the early school years. Copyright © 2015 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Mental Byomdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Tina Vestermann; Boye, Anne Mette; Borchmann, Inger Haarup

  Formålet med publikationen er at præsentere metoden "Mental byomdannelse". Metoden viser, hvordan man via midlertidig brug af grunde kan undersøge et steds potentialer, tage et område i brug tidligt i en byomdannelsesproces og derved bidrage til at opbygge en ny identitet for området. Mental...... byomdannelse går ud på at skabe bevidsthed om et byudviklingsområde overfor byens borgere, kommende beboere og fremtidige brugere af området allerede mens den fysiske omdannelse er i gang. I publikationen præsenteres en værktøjskasse, som giver redskaber og ideer til, hvordan man kan sætte en mental...... byomdannelsesproces i gang i byens rum. Publikationen udgør en afrapportering fra et støttet forsøgsprojekt hvor metoden ”Mental byomdannelse” er udviklet ved at afprøve ideerne om mental byomdannelse i to cases i Ålborg Kommune, hhv. i Østre Havn og Nibe by. Formålet med at anvende metoden i de to cases har været...

 18. Social status determinants of control in individuals' accounts of their mental illness.

  Science.gov (United States)

  Maher, Erin J; Kroska, Amy

  2002-09-01

  We examine the determinants of patients' accounts of their own mental illness. In particular, we examine the factors that affect the likelihood of attributing one's own mental illness to controllable factors rather than non-controllable factors. Our quantitative measure of attributional control is derived from the coding of in-depth interviews with people with severe mental illness seeking treatment for the first time (N = 144). We find that those who occupy positions of social disadvantage (particularly African-American males and those who receive public assistance) are less likely to attribute their illness to controllable sources, suggesting that personal mental illness attributions are systematically related to a person's social location. We outline the significance of these findings for research on the psychological consequences of mental illness attributions.

 19. The relationship of women's postpartum mental health to employment, childbirth, and social support.

  Science.gov (United States)

  Gjerdingen, D K; Chaloner, K M

  1994-05-01

  This study was conducted to examine changes in women's mental health over the first postpartum year and factors that are associated with mental health. Participants included women who were married, employed, English-speaking, and giving birth to their first child at one of two hospitals in St Paul, Minnesota. Women who were eligible and willing to participate were mailed questionnaires at 1, 3, 6, 9, and 12 months postpartum. There were significant changes in mothers' general mental health, depression, and anxiety over the first postpartum year (P appearance, and infant illnesses. In addition, postpartum symptoms were predicted by physical illness, previous mental problems, poor general health, poor social support, fewer recreational activities, young age, and low income (R2 = 37% to 57%). In this select group of women, postpartum mental health was found to be least favorable 1 month after delivery and related to factors associated with employment, recent delivery, and level of social support.

 20. Mental ill health in the elderly: medical students’ social representations in the United Kingdom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bruno Medeiros

  2014-12-01

  Full Text Available Objective This study aims to explore medical students’ social representations of mental ill health in older adults. Method It comprises an exploratory and qualitative investigation based on the theory of social representations. Two focus groups with pre-clinical medics (group 1, N=4; group 2, N=4 and 10 individual interviews with clinical medical students were conducted. Thematic analysis at a latent level explored meanings and differences between groups. Results Three overarching themes reflect participants’ representations of mental health problems in later life – mental ill health in old age, polarisation of care, and challenges to care. Primary health care appears as an important strategy to overcome barriers to mental health care in the community. Nevertheless, disqualifying representations, stigma and organization of services constitute the main challenges to quality mental health care in later life. Conclusion This paper highlights the need to address cultural and organizational barriers to promote quality care.

 1. Mentaliseringsbegrebet og dets arv fra Freuds begreb om binding

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Signe Holm

  2011-01-01

  Artiklen undersøger og diskuterer forskelle og ligheder mellem mentaliseringsbegrebet og Freuds bindingsbegreb. Begrebet mentalisering, som betegner en evne til at forholde sig refleksivt til egne og andres mentale tilstande, har indenfor de sidste fem- ti år vundet en central placering i klinisk...... psykologiske teoridannelser. Dets ophavsmænd Fonagy et al. forsøger imidlertid ikke at tage patent på begrebet, men peger på, at en række teoretikere har understreget betydningen af en refleksiv funktion. Alle disse begreber kan ifølge Fonagygruppen føres tilbage til Freuds begreb om binding. På baggrund af en...... udlægning af det oprindelige bindingsbegreb hos Freud, ønskes det i denne artikel at tydeliggøre den grundlæggende forskel på Freuds – og Fonagys subjektopfattelse....

 2. Assessing and changing organizational social contexts for effective mental health services.

  Science.gov (United States)

  Glisson, Charles; Williams, Nathaniel J

  2015-03-18

  Culture and climate are critical dimensions of a mental health service organization's social context that affect the quality and outcomes of the services it provides and the implementation of innovations such as evidence-based treatments (EBTs). We describe a measure of culture and climate labeled Organizational Social Context (OSC), which has been associated with innovation, service quality, and outcomes in national samples and randomized controlled trials (RCTs) of mental health and social service organizations. The article also describes an empirically supported organizational intervention model labeled Availability, Responsiveness, and Continuity (ARC), which has improved organizational social context, innovation, and effectiveness in five RCTs. Finally, the article outlines a research agenda for developing more efficient and scalable organizational strategies to improve mental health services by identifying the mechanisms that link organizational interventions and social context to individual-level service provider intentions and behaviors associated with innovation and effectiveness.

 3. Sociale Interventioner

  DEFF Research Database (Denmark)

  først bliver social, når de mennesker, der berøres af indgrebet, også bliver inddraget i processen. »Interventioner virker! Men kun hvis de er meningsfulde. Det er helt afgørende for sociale interventioner, at de opleves som meningsfulde af de mennesker, som interventionerne omfatter«, fremhæver Jo...... Krøjer, lektor og leder af Sociale Interventionsstudier på RUC, og Katia Dupret, lektor i socialpsykologi på RUC. Hermed udvider bogens forfattere den videnskabelige forståelse af sammenhængen mellem de væsentligste aspekter i social intervention: velfærdsstat, viden og deltagelse. Forfatterne viser...... rettet mod marginaliserede eller udsatte mennesker. Bogens kapitler rummer med deres empiriske eksempler flere forskellige versioner og forståelser af social intervention, og de dykker bl.a. ned i emner som tidlig indsats og Barnets Reform....

 4. Urban social stress – Risk factor for mental disorders. The case of schizophrenia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lederbogen, Florian; Haddad, Leila; Meyer-Lindenberg, Andreas

  2013-01-01

  Living in an urban environment is associated with an increased prevalence of specific mental health disorders, particularly schizophrenia. While many factors have been discussed as possible mediators of this association, most researchers favour the hypothesis that urban living stands as a proxy for an increased exposure to social stress. This factor has been recognized as one of the most powerful causes for the development of mental disorders, and appears to correlate with the markedly increased incidence of schizophrenia in urban minority groups. However, the hypothesis that the general urban population is exposed to increased levels of social stress has to be validated. Pursuing the goal of understanding how social stress acts as a risk factor for mental disorder in urban populations must include factors like social conditions, environmental pollutants, infrastructure and economic issues. -- Highlights: • City living is associated with an increased prevalence of mental health disorders, particularly schizophrenia. • Possible mediators of this association include exposure to social stress. • This mechanism seems plausible in urban minority groups. • However, it is unclear whether social stress exposure is increased in the general urban population. -- New data support the hypothesis that increased exposure to social stressors is a key factor mediating the increased prevalence of specific mental disorders in urban populations

 5. Kommunikativ intentionalitet i radio og fjernsyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paddy Scannell

  1994-09-01

  Full Text Available Den engelske medieforsker Paddy Scannell har i en årrække arbejdet på et stort projekt om radio og TV´s socialhistorie og i særlig grad været interesseret i en sociologisk analyse af programmer (se omtale af hans seneste bog i anmeldelsessektionen. Som sådan repræsenterer han en modgående tendens til receptionsanalysen og "Cultural Studies"- traditi- onen, der længe har domineret engelsk medieforskning. På opfordring af MedieKulturs redaktion præciserer Paddy Scannell her de teoretiske overvejelser, der ligger bag hans mediesociologiske arbejde. Radio- og TV-programmer skal opfattes og analyseres som en type social interak- tion, der nok har egne karakteristika, men principielt ikke er forskellig fra andre typer af kommunikativ interaktion. Centralt i analysen står den gen- sidige relation mellem afsender og modtager, der teoretisk kan belyses gennem begrebet om kommunikativ intentionalitet. Oversættelse fra eng- elsk ved Stig Hjarvard.

 6. Workplace social capital and mental health: a cross-sectional study among Iranian workers.

  Science.gov (United States)

  Firouzbakht, Mojgan; Tirgar, Aram; Oksanen, Tuula; Kawachi, Ichiro; Hajian-Tilaki, Karimollah; Nikpour, Maryam; Mouodi, Susan; Sadeghian, Reza

  2018-06-26

  The psychosocial environment of the workplace has received less attention in terms of occupational health. Trust, social network and social cohesion at the workplace (that is, factors related to social capital) may have effects on employee health. Thus, the objective of this study was to examine the association between workplace social capital and mental health among Iranian workers. In this cross-sectional study, data were obtained from 5 factories in Babol, Northern Iran, in 2016, where 280 workers responded to a survey on social capital at work and psychosocial distress. Approximately 23.6% of the workers had psychological distress, and 23.4% had low social capital in the workplace. There was a significant relationship between mental health and individual workplace social capital (p = 0.025) and aggregated workplace social capital (p = 0.027). After controlling for each individual's characteristics, the prevalence ratio of psychological distress was 2.11 (95% CI: 1.43-3.17) times higher among workers with low individual social capital, and low aggregated workplace social capital was associated with 2.64 (95% CI: 1.28-5.45) times higher odds of psychological distress. Higher social capital is associated with a reduced risk of psychological distress. The promotion of social capital can be considered as a means to increase workplace mental health among workers.

 7. The correlation of social support with mental health: A meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Harandi, Tayebeh Fasihi; Taghinasab, Maryam Mohammad; Nayeri, Tayebeh Dehghan

  2017-09-01

  Social support is an important factor that can affect mental health. In recent decades, many studies have been done on the impact of social support on mental health. The purpose of the present study is to investigate the effect size of the relationship between social support and mental health in studies in Iran. This meta-analysis was carried out in studies that were performed from 1996 through 2015. Databases included SID and Magiran, the comprehensive portal of human sciences, Noor specialized magazine databases, IRANDOC, Proquest, PubMed, Scopus, ERIC, Iranmedex and Google Scholar. The keywords used to search these websites included "mental health or general health," and "Iran" and "social support." In total, 64 studies had inclusion criteria meta-analysis. In order to collect data used from a meta-analysis worksheet that was made by the researcher and for data analysis software, CMA-2 was used. The mean of effect size of the 64 studies in the fixed-effect model and random-effect model was obtained respectively as 0.356 and 0.330, which indicated the moderate effect size of social support on mental health. The studies did not have publication bias, and enjoyed a heterogeneous effect size. The target population and social support questionnaire were moderator variables, but sex, sampling method, and mental health questionnaire were not moderator variables. Regarding relatively high effect size of the correlation between social support and mental health, it is necessary to predispose higher social support, especially for women, the elderly, patients, workers, and students.

 8. The correlation of social support with mental health: A meta-analysis

  Science.gov (United States)

  Harandi, Tayebeh Fasihi; Taghinasab, Maryam Mohammad; Nayeri, Tayebeh Dehghan

  2017-01-01

  Background and aim Social support is an important factor that can affect mental health. In recent decades, many studies have been done on the impact of social support on mental health. The purpose of the present study is to investigate the effect size of the relationship between social support and mental health in studies in Iran. Methods This meta-analysis was carried out in studies that were performed from 1996 through 2015. Databases included SID and Magiran, the comprehensive portal of human sciences, Noor specialized magazine databases, IRANDOC, Proquest, PubMed, Scopus, ERIC, Iranmedex and Google Scholar. The keywords used to search these websites included “mental health or general health,” and “Iran” and “social support.” In total, 64 studies had inclusion criteria meta-analysis. In order to collect data used from a meta-analysis worksheet that was made by the researcher and for data analysis software, CMA-2 was used. Results The mean of effect size of the 64 studies in the fixed-effect model and random-effect model was obtained respectively as 0.356 and 0.330, which indicated the moderate effect size of social support on mental health. The studies did not have publication bias, and enjoyed a heterogeneous effect size. The target population and social support questionnaire were moderator variables, but sex, sampling method, and mental health questionnaire were not moderator variables. Conclusion Regarding relatively high effect size of the correlation between social support and mental health, it is necessary to predispose higher social support, especially for women, the elderly, patients, workers, and students. PMID:29038699

 9. How people with serious mental illness use smartphones, mobile apps, and social media.

  Science.gov (United States)

  Naslund, John A; Aschbrenner, Kelly A; Bartels, Stephen J

  2016-12-01

  Research shows that people with serious mental illness are increasingly using mobile devices. Less is known about how these individuals use their mobile devices or whether they access social media. We surveyed individuals with serious mental illness to explore their use of these technologies. Individuals with serious mental illness engaged in lifestyle interventions through community mental health centers completed a survey about their use of mobile and online technologies. Responses were compared with data from the general population. Among respondents (n = 70), 93% owned cellphones, 78% used text messaging, 50% owned smartphones, and 71% used social media such as Facebook. Most respondents reported daily use of text messaging, mobile apps, and social media. Technology use was comparable to the general population, though smartphone ownership was lower. These findings can inform future interventions that fully leverage this group's use of popular digital technologies. (PsycINFO Database Record (c) 2016 APA, all rights reserved).

 10. Samtalekarismaet og symmetriproblemet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tobias Dam Hede

  2011-12-01

  Full Text Available Artiklen argumenterer for at coachingdiskursen ikke primært har sin oprindelse i sporten, men derimod i en fleksibel model for sammenhængen mellem ledelse, subjektivitet og erkendelse. Med inspiration fra Michel Foucault udvikles en analysestrategi - truth game analysis - der kan operere på to niveauer, som ellers kan være svære at forene: det genealogiske niveau og det empiriske niveau. Det centrale tema i analysen er udviklingen af teknikker og praksisser for, hvordan en professionel samtalepartner kan bistå et andet menneske med at vende sig imod det, der er særligt væsentligt for den enkelte selv og det fællesskab, han definerer sig i forhold til. Dermed bliver coachingforløbet forpligtet på en "sandhedskontrakt", hvor "vendingerne imod det væsentlige" bliver de afgørende sandhedsproducerende momenter for samtalens udvikling og resultat. Artiklen konstruerer begrebet samtalekarismaet som den betegnelse for den effekt, hvor coachee i kraft af samtalen oplever at få del i en rigere forståelse af sig selv og sine muligheder. Problemet er at erkendelsesarbejdet i samtalen er betinget af en række udfordringer, som har med samtalens socialitet og interaktion at gøre, dvs. samtalens praktiske tilegnelse på trods af og ved hjælp af: Ulige fordeling af magt, frihed, position og autoritet, ulige fordeling af rettigheder og pligter til at spørge og svare; blandede motiver i forhold til, hvad den ene vil opnå af den anden og omvendt - og altså alt det, der hører til det projektive univers som grundvilkår for samtalens udvikling, vedligeholdelse - og mulige sammenbrud. Disse udfordringer håndteres under samtalebetegnelsen symmetriproblemet, som samtidig bygger på en antagelse (jeg-du-hypotesen om at samtalens effektivitet som strategi for subjektivitet og erkendelse forudsætter udviklingen af en særlig relationel kvalitet imellem de samtalende, som går på tværs af samtalens komplekse fordeling af strategiske ressourcer

 11. Food insecurity and mental illness: disproportionate impacts in the context of perceived stress and social isolation.

  Science.gov (United States)

  Martin, M S; Maddocks, E; Chen, Y; Gilman, S E; Colman, I

  2016-03-01

  Food insecurity is associated with elevated risk of mental illness. This risk may be further compounded by stressful life events and by social isolation. This study investigated whether the risk of mental illness is higher among individuals experiencing food insecurity along with greater stress and social isolation. Cross-sectional self-report survey data from the 2009-10 Canadian Community Health Survey (N = 100,401). We estimated prevalence differences of the risk of self-reported mental illness associated with food insecurity alone and in combination with stressful life events and social isolation. Sensitivity analyses were conducted on a sub-sample who completed a structured diagnostic interview. Overall, the prevalence of mental illness was 18.4% [95% CI 16.7-20.1] higher for women and 13.5% higher [95% CI 11.9, 15.2] for men in severely food insecure households compared to those reporting food security. The increased risk of mental illness associated with food insecurity was more pronounced among females and those reporting higher stress and social isolation. Individuals reporting food insecurity are at increased risk of mental illness. This increased risk is further exacerbated in high stress and socially isolated environments. Policies, clinical and public health interventions must address broader constellations of risks that exist when food insecurity is present. Copyright © 2015 The Royal Society for Public Health. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

 12. The Reciprocal Relationship Between Social Connectedness and Mental Health Among Older European Adults: A SHARE-Based Analysis.

  Science.gov (United States)

  Schwartz, Ella; Litwin, Howard

  2017-11-04

  The current study aimed to understand the reciprocal relationship between social networks and mental health in old age. It explored the dynamic aspects of that relationship and assessed the influence of social networks on mental health, as well as a concurrent influence of mental health on change in social connectedness. The data came from two measurement points in the Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE). The analytic sample was composed of adults aged 65 years and above (N = 14,706). Analyses were conducted via latent change score models. Analyses showed a reciprocal association between social networks and mental health; baseline social connectedness led to mental health improvements and a better initial mental state led to richer social networks. The results further indicated that the relative effect of mental health on change in social network connectedness was greater than the corresponding effect of social network connectedness on change in mental health. No gender differences were found regarding the reciprocal associations. The results of this study demonstrate the dynamic inter-relationship of social networks and mental health. It highlights the need to take into account both directions of influence when studying the impact of social relationships on mental health. © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of The Gerontological Society of America. All rights reserved. For permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 13. Effect of direct and indirect contact with mental illness on dangerousness and social distance.

  Science.gov (United States)

  Lee, Minhwa; Seo, Mikyung

  2018-03-01

  This study is based on the contact hypothesis that contact with mental illness is the most effective anti-stigma strategy. This study aims to analyze which form of contact can most effectively decrease the dangerousness and social distance associated with schizophrenia, depression and alcoholism. In total, 573 Korean adults ( M age  = 43.71 years, standard deviation ( SD) = 13.41; 54.1% male, 45.9% female) were surveyed about randomly assigned vignettes of schizophrenia, depression and alcoholism. The participants were questioned on the dangerousness and social distance associated with the assigned vignette, as well as direct and indirect contact experience with the mental illness. Two-way analysis of variance (ANOVA) was used to determine the main effect and interaction effect that the type of mental illness and contact experience have on the two dependent variables (dangerousness and social distance). The findings show that the type of mental illness has a significant main effect on dangerousness and social distance, but contact type only has a significant main effect on social distance. Moreover, the two independent variables (mental illness subtype and contact experience) have an interaction effect on two dependent variables (dangerousness and social distance). Therefore, the anti-stigma effect of contact varies according to the type of mental illness. Our findings suggest that appropriate anti-stigma strategies are required for each type of mental illness. Considering that opportunities for direct contact with persons with mental illness are highly limited, it is necessary to actively utilize indirect contact.

 14. Sex og orientalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Necef, Mehmet Ümit

  2007-01-01

  I sit indflydesesrige værk ''Orientalisme'' nærmest dæmoniserer den palæstinensisk-amerikanske litteraturprofessor Edward Said de seksuelle relationer mellem orientalere og vestlige intellektuelle, der i 1800- og 1900-tallet rejste i Orienten. Men ved at udelukke centrale aspekter af den seksuali...

 15. Forskningsbaseret og kompetencerettet undervisning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ravn-Jonsen, Lars

  2014-01-01

  På Miljø og ressource management (MRM) ser vi ikke forskningsbaseret undervisning, som blot præsentation af nyeste viden, eller undervisning af forskere; men anser forskningsbaseret undervisning som en didaktisk tilgang, hvor de studerende deltager i forskningslignende aktiviteter, og derved bliv...

 16. Rejsebilleder og selvfremstilling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fausing, Bent

  2016-01-01

  Om rejsens betydning for at tage billeder og for selvfremstilling. Især når vi er ude at rejse, deler vi vores hverdag med både familie, venner og fremmede. Denne selvfremstilling skaber et nyt forhold til de oplevelser, som vi møder på vores rejser....

 17. Kant og stoisk kosmopolitisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nussbaum, Martha C.

  2004-01-01

  Oversættelse af Martha C. Nussbaums artikel om Kant og stoisk kosmopolitisme til Slagmarks temanummer "Kosmopolis"......Oversættelse af Martha C. Nussbaums artikel om Kant og stoisk kosmopolitisme til Slagmarks temanummer "Kosmopolis"...

 18. Kommunikation og sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2009-01-01

  Oversigt over hvilke modeller der findes for sprogets rolle i kommunikation: Shannon og Weaver, Saussure, Peirce, Austin, Searle, Grice, Bloomfield, Ogden & Richards, Bateson, Watzlawick, Roman Jakobson,......Oversigt over hvilke modeller der findes for sprogets rolle i kommunikation: Shannon og Weaver, Saussure, Peirce, Austin, Searle, Grice, Bloomfield, Ogden & Richards, Bateson, Watzlawick, Roman Jakobson,...

 19. Kommunikation og sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Togeby, Ole

  2016-01-01

  Oversigt over hvilke modeller der findes for sprogets rolle i kommunikation: Shannon og Weaver, Saussure, Peirce, Austin, Searle, Grice, Bloomfield, Ogden & Richards, Bateson, Watzlawick, Roman Jakobson,......Oversigt over hvilke modeller der findes for sprogets rolle i kommunikation: Shannon og Weaver, Saussure, Peirce, Austin, Searle, Grice, Bloomfield, Ogden & Richards, Bateson, Watzlawick, Roman Jakobson,...

 20. Spillefilm og kollektiv historiebevidsthed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2016-01-01

  Valg af materiale/medie/form: Video med person og skærm (Picture in Picture) til MOOC for elever Valg af arbejdsform: Mundtlig og visuel præsentation af grundlæggende faglige pointer Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Undersøgelse af, hvorvidt denne formidlingsform kan bruges...

 1. Rum og undervisningsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Tina Bering

  2010-01-01

  Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU‐AU), samt SBI (Aalborg Universitet). Kapitel 1 er skrevet af Jens Dolin og Sebastian Horst, begge IND. Dette kapitel tager afsæt i hvad der er karakteristisk for universitetsuddannelser og forsøger herudfra at udlede hvilke krav der må stilles til et godt...

 2. Martin Kok og Antinous

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heede, Dag

  2018-01-01

  Præsentation af den glemte homoseksuelle forfatter Martin Kok med fokus på digtet "Antinous" og et arkivfund med en tidligere version.......Præsentation af den glemte homoseksuelle forfatter Martin Kok med fokus på digtet "Antinous" og et arkivfund med en tidligere version....

 3. Stress og Socialitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Strøbæk, Pernille Solveig

  2009-01-01

  Ifølge de etablerede arbejdsstressteorier skal miljømæssige krav balanceres op imod individuelle kontrolmuligheder, og der peges derfor på behovet for både sociologiske og psykologiske niveauer af arbejdsstress. Selvom en niveauinddelt tilgang til stress er vigtig, risikeres en opsplitning mellem...

 4. Tema og projekter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Formålet med P2-projektenheden er at sætte de studerende i stand til på metodisk måde at gennemføre den problemorienterede og projektorganiserede læringsform i grupper, med tilhørende vurderinger af de opnåede resultater og en samlet konklusion....

 5. Digitalisering og HR

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kühn Pedersen, Mogens

  2017-01-01

  Digitalisering står ligesom HR for et omfattende fag- og praksisfelt. Såvel praksis som teknologiudvikling styrer feltets stadige forandringer.......Digitalisering står ligesom HR for et omfattende fag- og praksisfelt. Såvel praksis som teknologiudvikling styrer feltets stadige forandringer....

 6. Mellem engagement og afmagt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ahrenkiel, Annegrethe; Nielsen, Birger Steen; Schmidt, Camilla

  Bogen præsenterer resultaterne fra udviklings- og forskningsprojektet "BUPL-tillidsrepræsentanten. Nye udfordringer - nye svar". Den giver et fyldigt indblik i tillidsrepræsentanternes arbejde, deres engagement, vanskeligheder og forhåbninger. På baggrund af et større værkstedsarbejde fremlægges...

 7. Gud og Darwin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjermitslev, Hans Henrik

  2017-01-01

  Denne artikel nuancerer det synspunkt, at religion og evolution er nødvendige modsætninger, ved at vise, hvordan forholdet gennem historien frem til i dag er blevet tolket på mange forskellige måder, der spænder hele vejen fra ateistisk darwinisme, over teistisk evolution og kreationisme til fladj...

 8. Omsorg og etnicitet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rostgaard, Tine; Bjerre, Liv; Munkholt Sørensen, Kresta

  Flere nationale kampagner og initiativer har de senere år fokuseret på at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at arbejde i ældreplejen. Denne rapport afdækker, dels hvordan man bedst rekrutterer og ikke mindst fastholder medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, dels hvilke k...

 9. Degas og New Orleans

  DEFF Research Database (Denmark)

  Indhold: Jean Sutherland Boggs: Edgar Degas og New Orleans. Marilyn R. Brown: Fransk-amerikanske aspekter af Degas' "Portrætter i et kontor, New Orleans". Katalog.......Indhold: Jean Sutherland Boggs: Edgar Degas og New Orleans. Marilyn R. Brown: Fransk-amerikanske aspekter af Degas' "Portrætter i et kontor, New Orleans". Katalog....

 10. Mediegenre, identifikation og reception

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Frandsen

  2005-09-01

  Full Text Available I artiklen sætter forfatterne fokus på forholdet mellem personer, der ser på personer i tv. Udgangspunktet er receptionsanalysen og den motiva- tion for tv-sening, der er forbundet med, at tv-seere relaterer sig til og identificerer sig med personer, der optræder på tv (tv-værter, medvir- kende osv.. Med afsæt i en funktionsorienteret definition af genrebe- grebet (forskellige genrer etablerer forskellige forventninger, indlevel- ser osv. hos modtageren gennemgår forfatterne forskellige teoretiske positioner, der hver især byder på forskellige forestillinger om forholdet (medie-tekst og modtageren. Det drejer sig om psykosemiotik,kogniti- onsteori, parasocial interaktionsteori, mikrosociologisk medieteori og spilteori, som alle har et mere eller mindre eksplicit bud på, hvordan medie og modtagere etablerer relationer som en central del af medie- brugerens motivationer og oplevelser. De forskellige teorier om identi- fikation danner ifølge forfatterne et kontinuum, spændende fra teorier om den stærke indlevelse til den mere overfladiske indlevelse. Forfat- terne advokerer for en mere nuanceret brug af begrebet identifikation, til forskel fra en generel brug af begrebet, som ikke medreflekterer de forskellige teoridannelsers forskellige syn på f.eks. magtforholdet mel- lem medie og modtager, og som derfor kan have store konsekvenser for analysens resultater.

 11. Samarbejdsformer og Facilities Management

  DEFF Research Database (Denmark)

  Storgaard, Kresten

  Resultater fra en surveyundersøgelse om fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer indenfor Facilities Management fremlægges.......Resultater fra en surveyundersøgelse om fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer indenfor Facilities Management fremlægges....

 12. Globalisering og forbrugerkultur

  DEFF Research Database (Denmark)

  2007-01-01

    "Globalisering og forbrugerkultur - over en kop kaffe" I denne podcast fortæller lektor Dannie Kjeldgaard (Institut for Marketing & Management) om resultaterne af sit forskningsprojekt om global forbrugerkultur og spredningen kaffebarkulturen. Han stiller spørgsmålstegn ved den gængse betragtning...

 13. Champagne og naiv dekadence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Thomas Ærvold

  2007-01-01

  Portrætartikel om den amerikanske forfatter F. Scott Fitzgerald i anledningen af den danske udgivelse af De smukke og fortabte. Udgivelsesdato: 24. august......Portrætartikel om den amerikanske forfatter F. Scott Fitzgerald i anledningen af den danske udgivelse af De smukke og fortabte. Udgivelsesdato: 24. august...

 14. International fusion og spaltning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lone L.

  Bogen analyserer de nye muligheder fra 2007 i europæisk ret med hensyn til fusion eller spaltning mellem aktieselskaber og anpartsselskaber med hjemsted i forskellige europæiske lande. Bogen gennemgår de nye muligheder for strukturændringer, der herved er opstået mulighed for, og den sætter fokus...

 15. Vico og barokkens retorik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Catana, Leo

  filosofihistorie, æstetik, retorik Den italienske filosof Giambattista Vico (1668-1744) var barn af barokken, men led den uheldige skæbne at skulle tænke og gøre karriere i rationalismen og den moderne naturvidenskabs æra. Et fascinerende træk ved barokkens litterære retorik er dens polemiske dis...

 16. Sex, penge og jura

  DEFF Research Database (Denmark)

  Boisen, Jørn

  2011-01-01

  skulle ændres, da de sendte sexarbejderne under jorden og i armene på mafiaen. Den lovgivning, der blev kendt ugyldig i Ontario, minder meget om den danske, vurderer Jørn Boisen. Han kalder modellen for den repressive, da det er den mest paradoksale og hykleriske model. Den har nemlig til hensigt...

 17. Minnismentan og list

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Kim

  2011-01-01

  the latest times, we have seen many new statues of Tróndur and Sigmundur from the Faroe Saga. Famous industrialist's and a new hook in Klaksvík, to remind us of the fishing with long lines. Article in relation to the seminar 'Millum Kongaminni og Kitsh' (Mellem KOngemindet og kitch), held at the Nordic House...

 18. Culpa og god revisorskik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Langsted, Lars Bo

  1995-01-01

  Artiklen fremhæver, at der ikke er automatisk sammenfald mellem responsumudvalgets vurdering af god revisorskik og domstolenes anvendelse af culpa-begrebet i teorien men nok i praksis.......Artiklen fremhæver, at der ikke er automatisk sammenfald mellem responsumudvalgets vurdering af god revisorskik og domstolenes anvendelse af culpa-begrebet i teorien men nok i praksis....

 19. Informationskompetence og it

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Poul Henning

  2004-01-01

  I artiklen sætter jeg fokus på informationskompetencebegrebet og hvordan der, med udviklingen indenfor informationsteknologien og de globale digitale netværk, synes at være føjet mange nye dimensioner til kompetencen....

 20. Receptive processer og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  2002-01-01

  Sproglæringsteoretisk værktøj til udvikling af IT-støttede materialer og programmer inden for sproglig reception......Sproglæringsteoretisk værktøj til udvikling af IT-støttede materialer og programmer inden for sproglig reception...

 1. It og udvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hachmann, Roland; Carlsen, Dorthe

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på fagteamets arbejde med at udvikle fagene med fokus på it og digitale læremidler. Der gives, gennem konkrete modeller og værktøjer, eksempler på hvordan fagteamet kan gøre en indsats i forhold til deres nuværende praksis....

 2. Personlig kommunikation og IT

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ambjørn, Lone

  Materialet er udviklet specielt til faget 'Personlig kommunikation og IT' på 4. sem. BA, spansk. Det er udviklet på basis af forskning inden for netværksstøttet sproglig læring. Undervisningen tilrettelægges i et differentieret perspektiv, hvilket bl.a. arbejde med web-baserede materialer og...

 3. Mellem deltagelse og publikumsudvikling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjørnsen, Egil; Hansen, Louise Ejgod; Vatne, Ingrid

  2015-01-01

  Aarhus 2017 (Aarhus som europæisk kulturhovedstad). Vi undersøger, hvor-dan de positionerer sig i feltet mellem den brede deltagelsesdiskurs og den snævre publikumsudviklingsdiskurs ved at se på tre forskellige dimensioner: produkt- vs. modtagerorientering, holdnings- vs. handlingsændring og empowerment...

 4. Eventyrerne og de strandede

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jacobsen, Peter

  magasinet som værdiskabende. Af forskellige artikeltyper i magasinet foretrak testpersonerne den klassiske magasinartikel suppleret med fotogallerier, video og pop-op-tekster. Det stod dog klart, at mange brugere har svært ved at finde rundt i et digitalt magasin. Navigations-signalerne bør være klare og...

 5. Om performance og oplevelsesanalyse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nagbøl, Søren Peter; Flensborg, Ingelise

  2016-01-01

  , teori og praksis kan gennemføres i oplevelsesorienterede processer, hvor performance, sanselig praksis, transformeres til ting, sprog og billeder. Med afsæt i en konkret skulptur, Auguste Rodins (1840-1917) "Borgerne fra Calais", som er udstillet på Ny Carlsberg Glyptotek i København, giver vi eksempler...

 6. Mig og Judith Butler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Heede, Dag

  2015-01-01

  Essay om forfatterens akademiske og personlige møde med Judith Butler i temanummer i forbindelse med 25 års jubilæum for udgivelsen af Gender Trouble (1990).......Essay om forfatterens akademiske og personlige møde med Judith Butler i temanummer i forbindelse med 25 års jubilæum for udgivelsen af Gender Trouble (1990)....

 7. Billeder og viden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dam Christensen, Hans

  2011-01-01

  Artiklen gentænker og problematiserer en række af de forestillinger, der hyppigt knyttes til billeder og visuelle medier. Det sker med henblik på at åbne for en mere nuanceret forståelse af billeders betydning for brug af vidensmediering såvel som billeders funktion som vidensmedier. To væsentlig...

 8. Om religion og evolution

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geertz, Armin W.

  2011-01-01

  for kulturens kausale virkning på den menneskelige kognition og ikke mindst den hominine evolution. Ud fra, hvad vi ved om den menneskelige evolution, ses det, at den hominine evolution har en dybde, som sjældent medtænkes i teorier og hypoteser om den menneskelige evolution. Den menneskelige evolution er...

 9. Praksisudvikling og respektproduktion

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mørck, Line Lerche; Elholm, Nynne; Jensen, Silla

  2012-01-01

  Dette kapitel har form som en casebaseret refleksion over arbejdet med praksisudvikling og respektproduktion på en produktionsskolelinje kaldet Kulturcoach, samt teori udvikling og empiribaseret diskussion af anerkendelses-processer forstået som positiv interpellation. Danmark har 79 produktionss...

 10. Sport og medierettigheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jakobsen, Søren Sandfeld

  2014-01-01

  Kapitlet behandler en række medie-, immaterial- og konkurrenceretlige aspekter ved overdragelse af tv-rettigheder til store sportsbegivenheder.......Kapitlet behandler en række medie-, immaterial- og konkurrenceretlige aspekter ved overdragelse af tv-rettigheder til store sportsbegivenheder....

 11. Klasseledelse, inklusion og differentiering

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Christina; Mottelson, Martha

  2014-01-01

  Kapitlet behandler forholdet mellem de tre begreber klasseledelse, inklusion og differentiering og ser på, hvordan de folder sig ud i folkeskolens praksis. Der tages afsæt i en definition af klasseledelse som alle de redskaber, læreren tager i anvendelse med henblik på at få timen til tage form p...

 12. Foto og dokumentation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Kim

  2011-01-01

  Et kapitel der giver eksempler på hvordan fotografi anvendes som en form for dokumentation i pædagogisk arbejde, samtidig med at kapitlet kaster et kritisk lys over hvad der menes med dokumentation og hvorvidt fotografi kan dokumentere pædagogisk arbejde og institutionsliv...

 13. Arkitektur og dannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Knudsen, Lars Emmerik Damgaard

  2017-01-01

  (Biesta: 1999, 2009 og Wood (interview med Biesta): 2015).Jeg vil i dette kapitel tage udgangspunkt i Biestas egne eksempler på konkrete udtryk for de mundane rum og arkitektens muligheder for at skabe disse. Ved at lave en analyse af hans dannelsesbegreb kritiserer jeg begrebet mundane rum for at overse...

 14. Ford og fordismen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Michael

  2010-01-01

  Stort set alle politiske retninger, fra kommunisme til fascisme, såvel som demokratiske samfund, var tiltrukket af fordismen i teori og praksis.s......Stort set alle politiske retninger, fra kommunisme til fascisme, såvel som demokratiske samfund, var tiltrukket af fordismen i teori og praksis.s...

 15. Hypotakse og indlejring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holsting, Alexandra Emilie Møller

  2007-01-01

  I artiklen foretager jeg en diskussion af kategorierne sætningskompleks og indlejret sætning inden for systemisk funktionel lingvistik (SFL). Problemet med den systemisk funktionelle beskrivelse er at den ikke formår at gøre rede for grammatiske forskelle på forskellige typer bisætninger, og jeg...

 16. Globalisering og nationalisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Garbi

  2015-01-01

  På universitetet underviser jeg – sammen med gode kolleger – i et kursus om fænomenerne globalisering og transnationalisme. Jeg har gjort det nogle år nu, og en af de ting, som jeg synes er påfaldende hver gang er, at jeg kommer til at tale meget om nationalstaten. Det bliver brugt rigtigt meget...

 17. Betonkrav og praksis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Poulsen, E.

  Publikationen giver en historisk gennemgang af danske betonkrav, dansk projektering- og udførelsespraksis samt eksisterende viden om betons holdbarhed. Stoffet er belyst med eksempler fra skadesager, og det beskrives, hvordan holdbarhedskrav er blevet opfattet på forskellige tidsspunkter....

 18. Hjernen og psyken

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gerlach, Christian; Starrfelt, Randi

  2007-01-01

  Klassisk og moderne psykologisk teori er en indføring i psykologiens centrale teorier, personer, temaer og begreber. Bogens første del er en kronologisk gennemgang af psykologiens udvikling fra 1879, hvor Wilhelm Wundt etablerede det første psykologiske laboratorium, til nutidens dominerende...

 19. Krise, kritik og samtidsdiagnostik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, Jens Erik

  2008-01-01

  sjældent de teoretiske, analytiske og retoriske implikationer af diagnoseperspektivet alvorligt. Af samme grund bemærker man heller ikke farerne ved en ureflekteret og metaforisk omgang med diagnose-termen, f.eks. den at man uforvarende kommer til at forskrive sig til den medicinske diskurs' dualismer...

 20. Feedback og interpersonel kommunikation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dindler, Camilla

  2016-01-01

  Som interpersonel kommunikationsform handler feedback om at observere, mærke og italesætte det, som handler om relationen mellem samtaleparterne mere end om samtaleemnet. Her er fokus på, hvad der siges og hvordan der kommunikeres sammen. Feedback er her ikke en korrigerende tilbagemelding til...