WorldWideScience

Sample records for medzi hladinou n-latok

 1. Similar foliage area but contrasting foliage biomass between young beech and spruce stands / Porovnateľná plocha avšak kontrastná biomasa asimilačných orgánov medzi mladými porastmi buka a smreka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konôpka Bohdan

  2014-12-01

  Full Text Available Výskum sa zameral na mladé porasty buka lesného (Fagus sylvatica a smreka obyčajného (Picea abies rovnakého veku (12 rokov, veľmi podobných dimenzií stromov, rastúcich na totožnom stanovišti. Na základe odberu vzorníkov celých stromov (všetky časti okrem jemných koreňov sme skonštruovali alometrické vzťahy pre stromové komponenty. Ako nezávislá premenná sa použila hrúbka na báze kmeňa (d0. Modely vyjadrili nielen biomasu konárov, kmeňa, hrubých koreňov a asimilačných orgánov, ale aj plochu asimilačných orgánov a špecifickú listovú plochu (specific leaf area; SLA. Zistili sme, že základné morfologické vlastnosti asimilačných orgánov varírovali pri obidvoch drevinách pozdĺž vertikálneho profilu koruny. V prípade smreka sa zistili odlišné hodnoty plochy ihlíc a SLA medzi jednotlivými ročníkmi ihlíc. Na úrovni stromu mali buky oveľa viac biomasy drevných častí ako smreky, opačná situácia bola pri asimilačných orgánoch. Preto hodnoty podielu medzi biomasou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu, ako aj pomeru medzi plochou asimilačných orgánov a celkovou biomasou stromu boli výrazne vyššie pri smreku než buku. Na úrovni porastu mala smrečina vyššie hodnoty indexu listovej plochy, t. j. LAI (18,64 m2.m−2 v porovnaní s bučinou (12,77 m2.m−2. Kým biomasa asimilačných orgánov bola 4,6-krát väčšia v smrekovom než v bukovom poraste, biomasa drevných časti bola porovnateľná v obidvoch porastoch. Tieto kontrasty naznačujú výrazne odlišnú rastovú stratégiu, resp. alokáciu biomasy medzi bučinami a smrečinami v mladých štádiách

 2. Analýza obchodných vzťahov medzi EU a Chile

  OpenAIRE

  Chabová, Zuzana

  2011-01-01

  The aim of my bachelor thesis is to particularly charakterize Chile's economy and to analyze its position in international trade. The main part of my whole work is the analysis of business relationship between European Union and Chile, which I also describe in point of law. The work has five main chapters. The first chapter describes the economical situation of Chile. The second chapter is concerned with Chile's whole foreign trade. The third chapter analyze Chile's foreign trade legally thro...

 3. Fenomén strany Smer: medzi „pragmatizmom“ a sociálnou demokraciou

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juraj Marušiak

  2006-04-01

  Full Text Available The article analyses the evolution of the Slovak political party „Smer“ (Direction and its position in the party system of Slovak Republic. The article focuses on the shift of the party program from the „Centrist Populism“ towards „Social Democracy.“ According to the first program documents the Party of „Smer“ (Direction was designed as pragmatic, non-ideological party. In the persistent conflict between authoritarianism vs. democracy “Smer” identified itself as the pro-democratic and pro-market force. Party policy before 2002 contained only few social democratic components; it was closer to the conservative or right-wing populist parties. After the parliamentary election 2002 and the failure of non-communist left “Smer” decided to become a member of the Socialist International (SI and Party of European Socialists (PES. The process of the institutional approach to the international Social Democratic Party structures was accompanied by the substantial changes in the social and economic program of the party. The process was completed on the institutional level in May 2005, when Smer joined both SI and PES, and on the level of political program on the Party Congress in December 2005. In the process of so called “socialdemocratisation” of “Smer” the international factor played crucial role, especially the need to have an international partner in the European Parliament. “Smer” met the standards of the Social Democratic identity only in the social and economic affairs. The other five dimensions - environmental policy, participative democracy, cultural and human-rights dimension, supra-national dimension and the dimension of equality and freedom “Smer” met only partially or not at all, so these process remains unfinished. According to some political declarations „Smer“ remains the populist party and the uncompromising critic of the right-wing government of Mikuláš Dzurinda, on the other side the official documents of the party anticipate only the moderate corrections of the economical and social reforms, implemented by the present Slovak government.

 4. Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou? ( Virtue as a Bridge between Aristotle’s Ethics and Rhetoric?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michal Zvarík

  2017-12-01

  Full Text Available The article deals with the issue of relation between Aristotle’s ethics and art of rhetoric. On the one hand, his concept of rhetoric stresses its instrumental, morally neutral character, which is substantial for every art. On the other hand, it seems that for Aristotle if speaker is truly good rhetorician and persuades truthfully and for just cause, his speech should appear more persuasive than in case of artful defence of injustice. Thus, truthfulness and justice appear to have inherent persuasive effect. In order to clarify the relation between ethical and rhetorical normative claims author highlights distinctive character of art in comparison to Aristotle’s concepts of moral virtue and prudence (phronēsis and shows how this character of art is integrated into Aristotle’s concept of rhetoric and how it transforms the function of virtue in the scope of rhetorical activity. The primary goal of rhetorician is not to be moral, but merely to appear as such. This conclusion does not call for rejection of rhetoric in the eyes of prudent person. Rather, it is useful, because it provides means to realize ends that are in favour of good life of the city and his fellow citizens.

 5. Život a smrť za hranicou majority. Sonda medzi vybrané marginalizované skupiny vidieckej spoločnosti stredného Slovenska v 19. storočí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ján Golian

  2013-12-01

  Full Text Available In a paper prepared on the basis of historical-demographic analysis of registers of thoseburied in the parish Detva in central Slovakia inthe 19th century, we focus on selected social minoritiesand the circumstances of their life, andespecially death. In the Catholic parish, whereamong the dominating Slovak population whomake their livelihood mainly in the peasant wayof life, some individuals appeared which do notseem to fit in some of the implied templates. In theregister of the buried where their life stories end,these people bear some degree of exclusivity. Intosuch a limited research sample appear a numberof people which moved to the parish from otherhabitats of the present-day area of Slovakia, or beyondits borders. These foreigners were perceivedas foreign element in society, as well as in theirrecord of their deaths which also reported theirplace of origin. Another group in Detva’s societywere people whose lives ended with a beggar orrogue status. Another social minority were localnatives, who spent a significant part of their lifeaway from Detva by serving in the military. Manyyoung Detvanian were dying in Hungarian uniformwhile doing their military services, outsidetheir birthplace, very often from infectious diseasesand accidents.

 6. Analýza vzťahu medzi náletom kambiofágneho hmyzu a fyziologickým oslabením smerkových ekosystémov

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kmeť, J.; Kulla, L.; Jakuš, R.; Cudlín, Pavel; Lieutier, F.

  -, č. 18 (2005), s. 151-159. ISBN 80-7157-297-7 R&D Projects: GA MŠk(CZ) OK 389 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904 Keywords : Picea abies, ecophysiology, stress , Scolytidae, forest protection Subject RIV: GK - Forest ry

 7. Interdisciplinárny výskum riečneho koryta a pozostatkov mosta medzi severozápadným podhradím a opevneným predhradím mikulčickej aglomerácie (archeologická analýza)

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hladík, Marek; Poláček, Lumír

  2014-01-01

  Roč. 54, č. 2 (2014), s. 9-24 ISSN 1211-7250 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP405/11/2258 Keywords : bridges * filled-up river channels * archaeology * paleoecology * Early Middle Ages * Mikulčice Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 8. Obligations Related to the Transportation of pet Animals (Eu Legislation / Povinnosti Súvisiace S Prepravou Spoločenských Zvierat (Európska Legislatíva

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pavlíková Barbara

  2015-06-01

  Full Text Available Prispevok sa zaobera otazkou, ktoru často riešia majitelia spoločenskych zvierat vo všetkych členskych štatoch EU. Poskytuje bližši pohľad na povinnosti spojene s cestovanim so zvieraťom medzi členskymi štatmi, alebo medzi členskym štatom a treťou - nečlenskou krajinou. Zameriava sa na nekomerčnu prepravu, ako je napriklad dovolenka, vylet a podobne. Praca prostrednictvom syntezy, analyzy a porovnania ponuka prehľad zakladnych legislativnych aktov v predmetnej oblasti. Venuje sa tiež otazke tzv. pet pasu, najdoležitejšieho identifikačneho dokladu, vyžadovaneho pre spoločenske zvierata na uzemi EU. Možno v nej najsť aj definicie najčastejšie použivanej terminologie.

 9. Návrh týmového motivačního programu ve firmě FlatEarth

  OpenAIRE

  Lukaniaková, Nina

  2010-01-01

  Diplomová práca sa zameriava na vytvorenie návrhu motivačného program v spoločnosti FlatEarth. Návrh tohoto programu sa odvíja od výsledkov výskumu uskutočneného v športových teamoch a medzi bývalými zamestnancami spoločnosti FlatEarth. The diploma thesis concentrates on the presentation of motivational programme in the company of our choice- FlatEarth. The suggestion of the motivational programme is based on the results from research conducted in the sport teams and among previous employe...

 10. Posouzení metody stanovení průtoku jímáním kapaliny do odměrné nebo vážicí nádoby

  OpenAIRE

  Valdová, Klára

  2016-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá posouzením dvou metod měření průtoku používaných v oblasti úředního měření v profilech s volnou hladinou. A to metodou jímání kapaliny do odměrné nádoby a metodou jímání kapaliny do vážicí nádoby (vaku). Hlavním cílem práce bylo v rámci řešení Plánu rozvoje metrologie ÚNMZ zpřesnění nejistot určených způsobem A a B pro tyto dvě metody měření průtoku, protože v dřívější době byly tyto nejistoty stanoveny dle starších metodik a s etalony průtoku s nižší přesností....

 11. Posouzení vlivu nestandardních přítokových proudových poměrů na Q/h charakteristiku ostrohranného přelivu s obdélníkovým výřezem

  OpenAIRE

  Šmidrkalová, Nina

  2012-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měřících systémů, především užívajících metody Q/H charakteristiky. Popisuje ostrohranné přelivy a zmiňuje se i o měrných žlabech. Uvádí možnosti monitorování průtoků v napevno nainstalovaných profilech s volnou hladinou. Součástí práce je i experiment, který je zaměřen na simulaci nestandardních přítokových proudových poměrů před instalovaným přelivem pro stanovení jejich vlivu na Q/H charakteristiku. Experiment je proveden na pravoúhlém ostrohran...

 12. Culture and public centre Brno-damlake/Theme"Brno-city in the midle of the Europe"/

  OpenAIRE

  Říhová, Táňa

  2013-01-01

  V rámci diplomové práce je řešeno téma Brněnské přehrady a jejího efektivního využití. Samotným předmětem diplomové práce je kulturně-společenské centrum (dále jen centrum). Projekt sleduje široký urbanistický kontext a poskytuje nový pohled na provoz a využití této lokality. Obsahuje návrh koordinace pohybu a efektivního využití nejatraktivnějších ploch, které bezprostředně souvisí s vodní hladinou. Kulturně-společenské centrum je koncipováno jako součást krajiny. Navazuje a propojuje dvě úr...

 13. Distribution, abundance, breeding parameters, threats and prey preferences of the eastern imperial eagle (Aquila heliaca in European Turkey

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demerdzhiev Dimitar

  2014-01-01

  Full Text Available V období 2008-201 3 bolo orlami královskými obsadených 32 rôznych hniezdnych teritórií. Tieto územia sa nachádzajú najmä v dvoch oblastiach: pohorie Derventa/Yıldız a územie na sever od Marmarského mora. Najbližšia vzdialenost medzi hniezdiskami bola 4,2 km. Stredná vzdialenost medzi pármi bola 1 0,44 ± 2,95 km. Priemerná hodnota hniezdnej úspešnosti v období 2008-201 3 vrátane 1 07 prípadov inkubácii bola 1 ,01±0,1 0. Priemerná hniezdna úspešnost vtákov v Marmarskom regióne (1 ,05±0,78 bola vyššia ako v oblasti pohorí Derventa/Yıldız (0,91±0,84. Predkladaná štúdia potravy orla královského bola založená na 582 zvyškoch koristi, obsahujúcej minimálne 70 taxónov. Cicavce boli najrozšírenejšie skupinou (46.5 %, nasledované vtákmi (32,4 % a plazmi (20,3 %. Najcastejšou koristou bol jež bledý (Erinaceus roumanicus a dva druhy korytnaciek - korytnacka zelenkastá (Eurotestudo hermanni a korytnacka grécka (Testudo graeca, ktoré dohromady predstavovali celkom 1 4,4 % z ulovenej koristi. Potravné spektrum sledovaných párov obsahoval tieto druhy koristi: cajka žltonohá (Larus michahellis, sysel pasienkový (Spermophilus citellus, domáca sliepka (Gallus gallus f. domestica a bocian biely (Ciconia ciconia. Tieto druhy dohromady tvorili 67,8 % z ulovenej koristi. Bol preukázaný štatisticky významný rozdiel (Z=2,52, p=0,01 v preferencii potravy orlov královských v oboch študovaných oblastiach.

 14. Automatizace MitM útoku pro dešifrování SSL/TLS

  OpenAIRE

  Marušic, Marek

  2016-01-01

  Protokoly SSL/TLS sú používané pre šifráciu sieťovéhej prevádzky. Poskytujú bezpečnú komunikáciu medzi klientmi a servermi. Komunikácia môže byť odpočúvaná pomocou MitM útoku. Táto práca je zameraná na atuomatizovanie MitM útoku a demonštráciu jej výsledkov. Automatizáciou sa zjednoduší spustenie útoku bez nutnosti študovania rôznych manuálových stránok a aby sa používatelia vyhli pracnej konfigurácii MitM zariadenia a mohli jednoducho zachytiť a analyzovať SSL/TLS komunikáciu. Automatizácia ...

 15. Mikroprogram pre riadenie procesu spájania operandov v architektúre DF KPI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norbert Ádám

  2013-12-01

  Full Text Available V článku uvedená architektúra je založená na výpočtovom modeli „data flow“, v ktorom riadenie výpočtu je založené na spracovaní toku dát. Základným prvkom DF architektúry je koordinačný procesor (CP, ktorý je zodpovedný za riadenie a organizáciu vykonávania inštrukcií. Štruktúrna organizácia CP je navrhnutá ako dynamický multifunkčný systém. Pri vykonávaní operácií môže CP prechádzať rôznymi stavmi, v dôsledku čoho táto jednotka predstavuje dynamický prúdový systém. Prechod a poradie prechodu medzi jednotlivými stavmi CP je podmienený typom spracovaného operátora pri interpretovaní prúdu operandov. Z možných typov operátorov, článok uvádza mikroprogramové riadenie pre jednovstupové operátory.

 16. The Performance of Real Estate Activities

  OpenAIRE

  Plech, Martin

  2011-01-01

  Cieľom diplomovej práce je vymedzenie problémov v oblasti realitnej činnosti súvisiacich s podnikateľskou etikou, skúmanie podstaty ich vzniku a hľadanie možných riešení na zlepšenie súčasného stavu. Oboznámime sa s pojmom podnikateľská etika, jej históriou, miestom vzniku, pohnútkami, ktoré k tomu viedli a predstavíme si najpoužívanejšie nástroje podnikateľskej etiky. Práca je venovaná predovšetkým tým problémom českého realitného trhu, ktoré súvisia s podnikateľskou etikou a patria medzi na...

 17. population in Slovakia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dravecký Miroslav

  2015-06-01

  Full Text Available V rokoch 2011 – 2014 sa realizoval monitoring hniezdnej populácie orla krikľavého (Aquila pomarina v ôsmich chránených vtáčích územiach na Slovensku. U 149 hniezdnych párov z celkových 272 úspešných hniezdení počas 4 hniezdnych sezón vyletelo 277 mláďat. Priemerná reprodukčná úspešnosť predstavovala 0,51 juv./prítomný pár, 0,69 juv./hniezdiaci pár a 1,37 juv./100 km2. V uvedenom období bolo okolo hniezd orlov krikľavých ustanovených celkom 151 ochranných zón, ktoré zabezpečili ochranu 119 hniezdnych teritórií, čo predstavuje cca 17 % hniezdnej populácie orla krikľavého na Slovensku. Testovaním účinnosti ochranných zón sa zistilo, že v hniezdach s vyhlásenou ochrannou zónou je vyššia pravdepodobnosť úspešného odchovania mláďat v porovnaní s hniezdami bez takejto zóny. Pravdepodobnosť, že hniezdenie bude úspešné v hniezdach hniezdiacich párov bez ochrannej zóny bola 48.1% (95% confidence intervals (CIs: 37.4–59.0%, v hniezdach s ochrannou zónou 64.8% (95% CIs: 59.8–69.6%. Medzi 5 najčastejšie využívaných hniezdnych stromov na hniezdenie A. pomarina na Slovensku patrí Picea abies 61× (28,4%, Pinus sylvestris 45× (20,9%, Quercus sp. 36× (16,7%, Fagus sylvatica 25× (11,6% a Abies alba 18× (8,4%. Medzi zriedkavejšie druhy hniezdnych stromov patrí Larix decidua 12× (5,6% a Alnus glutinosa 3× (1,4%, ďalších 11 druhov hniezdnych stromov nedosiahli 1 %. Najvyšší počet hniezdnych stromov (n = 215, tj. 34 hniezd (15,8% sa nachádzal v intervale nadmorskej výšky 401 – 450 m a 29 hniezd (13,5% v intervale 351 – 400 m n. m. Ostatné výškové pásma boli pod hranicou 10%. 54% zistených hniezd (116 hniezd sa nachádza vo výškovom pásme 301 – 600 m n. m., 71 hniezd (33% v pásme 600 – 900 m n. m. Najnižšie situované hniezdo bolo v nadmorskej výške 150 m a najvyššie 950 m, priemer bol 595,01 m. Najvyšší počet hniezd (n = 209 bol na strome

 18. Environmental Insurance for Brownfields Redevelopment Activities and Feasibility Study as an basic part of Complex solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuzeviè Štefan

  2004-03-01

  Full Text Available Príspevok je venovaný problematike environmentálneho zabezpeèenia ako nového nástroja používaného pri realizácii environmentálne zameraných projektov. Environmentálne zabezpeèenie poskytuje komplex postupov ktoré tvoria súèas komunitných ekonomických rozvojových iniciatív. Komplexné riešenie environmentálnych problémov, medzi ktoré patria revitalizaèné a rekultivaèné práce oblastí postihnutých priemyselnou èinnosou sa v súèasnosti nezaobíde bez dôsledne pripraveného projektu s ekonomickými a environmentálnymi analýzami ich dopadu na životné prostredie a analýzami nákladov na jeho realizáciu, ako aj kladného vyjadrenia dotknutých strán. Environmentálne zabezpeèenie ako efektívny nástroj môže by súèasou komplexného riešenia environmentálnych problémov a jeho základnej èasti – prípravnej správy.

 19. Above-ground net primary productivity in young stands of beech and spruce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pajtík Jozef

  2013-09-01

  Full Text Available V tejto práci sme pomocou kombinácií kontinuálnych meraní a deštruktívnych odberov vzorníkov sledovali a porovnali zásobu nadzemnej biomasy a ročnú primárnu produkciu (NPP v prirodzene obnovených mladých porastoch buka a smreka. Na vybranej lokalite predpokladáme, že zmenené klimatické podmienky budú lepšie vyhovovať buku pred v súčasnosti prevládajúcim smrekom. Lokalita Vrchslatina sa nachádza v južnej časti Veporských vrchov v nadmorskej výške 977 m nad morom (48° 38΄ 50΄΄ N, 19° 36΄ 07΄΄ E. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 900 mm, priemerná ročná teplota je 5,2 °C. Na sledovanej lokalite sme pozorovali odlišný priebeh rastu buka a smreka. Pri buku bola pozorovaná menšia medziročná mortalita, udržiaval sa až prehustený zápoj, v ktorom sa aj podúrovňové stromy snažili dostať do úrovne. Toto sa prejavilo na tvare kmeňov, ktoré sú tenké a vysoké. Štíhlostný koeficient sa pri stromoch so strednou hrúbkou a strednou výškou postupne zvyšoval od 1,19 do 1,40. Pri smreku dochádza k vyššej mortalite, vrastavé a podúrovňové stromy odumierajú z dôvodu nedostatku svetla. Stromy rastú viac do hrúbky, čo sa odráža aj na štíhlostnom koeficiente, ktorý bol po celé obdobie viac-menej konštantný a pohyboval sa v rozpätí 0,89 až 0,93 (tab. 1. Zásoby kmeňa sú pri smreku v jednotlivých rokoch o 3 - 10 m3.ha-1 väčšie ako pri buku (tab. 3. Po prepočítaní na sušinu je vplyvom rozdielnej objemovej hmotnosti (obr. 5 celková zásoba sušiny drevných častí (kmeň a konáre väčšia pri buku (tab. 3. Najväčší rozdiel medzi drevinami je v zásobe asimilačných orgánov, ktorá je pri smreku viac než trojnásobná (tab. 3 a 4. Počas rastu dochádza pri obidvoch drevinách k zvyšovaniu podielu kmeňa a znižovaniu podielu asimilačných orgánov (obr. 2. Hlavný medzidruhový rozdiel pri pomerne vyrovnaných hektárových zásobách je v

 20. Soil microbial community responses to windthrow disturbance in Tatra National Park (Slovakia during the period 2006 – 2013 / Odozva pôdneho mikrobiálneho spoločenstva na veternú kalamitu v Tatranskom národnom parku (Slovensko v období rokov 2006–2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gömöryová Erika

  2014-09-01

  Full Text Available Na plochách v Tatranskom národnom parku, ktoré boli postihnuté veternou kalamitou v roku 2004 a požiarom v roku 2005, sme študovali pôdne mikrobiálne spoločenstvo. Cieľom tejto práce je porovnať odozvu pôdnych mikroorganizmov na rozdielny manažment plôch a hodnotiť vývoj mikrobiálneho spoločenstva v priebehu rokov 2006-2013. Pôdne vzorky sme odoberali z A-horizontu pozdĺž 90 m dlhého tranzektu na 4 plochách (referenčná plocha, plocha s vyťaženou drevnou hmotou, plocha po požiari, plocha s nevyťaženou drevnou hmotou. V pôdnych vzorkách sme stanovovali bazálnu a potenciálnu respiráciu, mikrobiálnu biomasu, N-mineralizáciu, aktivitu katalázy, abundanciu a diverzitu funkčných skupín pôdnych mikroorganizmov použitím BIOLOG Eco platní. Vo všeobecnosti, najvyššiu aktivitu a biomasu pôdnych mikroorganizmov sme zaznamenali na ploche referenčnej a ploche po požiari. Nezistili sme významné rozdiely medzi plochou vyťaženou a nevyťaženou. Na všetkých kalamitných plochách sme v sledovanom období zaznamenali mierny trend nárastu hodnôt mikrobiálnej biomasy, potenciálnej respirácie a N-mineralizácie, čo poukazuje na proces postupnej obnovy mikrobiálneho spoločenstva na kalamitných plochách.

 1. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 2. Selected Issues of Legislation with regard to Operating Pharmacies in the Slovak Republic / Vybrané problémy právnej úpravy prevádzkovania lekární v podmienkach Slovenskej republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Capandová Petra

  2015-06-01

  Full Text Available Medzi základné práva a slobody, upravené v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky patrí aj právo na ochranu zdravia, bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia, právo na zdravotnícke pomôcky za zákonom stanovených podmienok. Tieto práva sú garantované v ustanovení Čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky v rámci ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv a vzťahujú sa na každú fyzickú osobu, t. j. na človeka. Keďže sú tieto práva považované za ľudské práva v zmysle medzinárodného práva, sú garantované aj v mnohostranných medzinárodných zmluvách, ktorých signatárom je aj Slovenská republika, ako napríklad Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Právna úprava prevádzkovania lekární v Slovenskej republike zahŕňa široké spektrum otázok a je pomerne rozsiahla. Snahou zákonodarcu bolo nastaviť také pravidlá, ktoré by stransparentnili a zjednodušili právne prostredie v tomto sektore. V niektorých oblastiach sú pravidlá dané legislatívou Európskej únie a slovenský právny poriadok ich iba prevzal. Najdôležitejším prvokom v tejto sfére, ktorý nie je priamo upravovaný legislatívou EÚ, je poskytovanie lekárenskej starostlivosti a využívanie systému verejného zdravotného poistenia v tejto oblasti. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na vybrané problémy, ktoré sa spájajú s postavením prevádzkovateľa lekárne a jeho povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo zákona o liekoch a s ktorými sa musí ako prevádzkovateľ lekárne vysporiadať. Táto oblasť podnikania je pomerne prísne regulovaná a preto je potrebné byť oboznámený s príslušnými právnymi predpismi. Príspevok z právno-teoretického hľadiska rieši viaceré otázky upravené v zákone o liekoch, či vyhláške o správnej lekárenskej praxi.

 3. EFFECT OF DIFFERENT COOLING SYSTEMS ON LYING TIME OF DAIRY COWS IN CUBICLES WITH SEPARATED MANURE SOLIDS BEDDING VPLYV ROZDIELNYCH SYSTÉMOV OCHLADZOVANIA NA DOBU LEŢANIA DOJNÍC USTAJNENÝCH V LEŢISKOVÝCH BOXOCH PODSTIELANÝCH SEPAROVANÝM KALOM HNOJOVICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana LENDELOVÁ

  2012-12-01

  sprchový systém s ventilátormi. Aktivity a odpočinok zvierat boli hodnotené v 10 minútových intervaloch pomocou kamerového systému po dobu 24 hodín. K štatistickému vyhodnoteniu získaných údajov bola pouţitá neparametrická Kruskal-Wallisová jednofaktorová analýza rozptylu a mnohonásobný porovnávací test k zisťovaniu preukaznosti rozdielov jednotlivých prejavov správania medzi skupinami dojníc. Zvýšené prúdenie vzduchu ventilátormi malo pozitívny účinok a zosilnilo ochladzovací efekt zvierat vyuţívajúcich evaporačné ochladzovanie sprchovým systémom. Bolo zistené preukazné predĺţenie celkovej doby leţania a skrátenie doby státia. Zvieratá v skupine SV so sprchami a ventilátormi leţali v boxoch dlhšie ako v skupine S so sprchami bez ventilátorov (10.76 h*d-1*ks-1 oproti 7.71 h*d-1*ks-1, P<0.001. Celkové leţanie v skupine SV predstavovalo 11.31 h*d-1*ks-1a v skupine S 10.22 h*d-1*ks-1. Menej ochladzované zvieratá v skupine bez ventilátorov preukazne viac zalíhali do chodby (2.52 h*d-1*ks-1 oproti 0.56 h*d-1*ks-1, P<0.001, a to aj v nočnom období.