WorldWideScience

Sample records for mediko-tekhnicheskogo kompleksa lyap

 1. SIA “Doktora Mileika Klīnika" mārketinga kompleksa analīze.

  OpenAIRE

  Mileika, Nadežda

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts „Doktora Mileika klīnikas” „7P” modeļa marketinga kompleksa analīzei. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mārketinga kompleksu pakalpojuma sfērā, uz intervijas un klientu aptaujas rezultātiem, izanalizēt „Doktora Mileika klīnika” mārketinga kompleksa elementu priekšrocības un trūkumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus mārketinga kompleksa pilnveidošanai uzņēmumā. Pirmajā nodaļā izskatīti mārketinga kompleksa „7P” elementi ar medicīnas ...

 2. [Smoļenskas-Rīgas aktis 13. gs.-14. gs. pirmā puse : kompleksa "Moscowitica-Ruthenica" dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Смоленско-рижские акты XIII в.-первая половина XIV в. : документ�

  Index Scriptorium Estoniae

  Levans, Andris, 1968-

  2011-01-01

  Arvustus: Smoļenskas-Rīgas aktis 13. gs.-14. gs. pirmā puse : kompleksa "Moscowitica-Ruthenica" dokumenti par Smoļenskas un Rīgas attiecībām = Смоленско-рижские акты XIII в.-первая половина XIV в. : документы комплекса Moscowitica-Ruthenica об отношениях Смоленска и Риги /koostajad Leksanders Ivanovs, Anatolijs Kuzņcovs. Vēstures avoti ; 6 (Riga: Latvijas Valsts vēstures arcīva izdevniecība, 2009)

 3. Ispitivanje mehanizma nukleofilnih supstitucionih reakcija kompleksa zlata(III)

  OpenAIRE

  Đeković, Ana

  2013-01-01

  Lekovi na bazi platine imaju važnu ulogu u lečenju tumora. Klinički uspeh platinskih jedinjenja izazvao je veliko interesovanje za ispitivanje drugih platinskih i neplatinskih lekova koji bi ispoljavali bolja citotoksična svojstva, dobre antitumorske karakteristike i povoljniji farmakološki profil. Različita jedinjenja jona metala (npr. rutenijuma, kalaja, paladijuma, titana, zlata, bakra) su intenzivno ispitivana tokom poslednje tri decenije kao potencijalni medikamenti u borbi protiv tum...

 4. Sezoninis surenkamų konstrukcijų pramogų kompleksas

  OpenAIRE

  Olšauskas, Martynas

  2006-01-01

  SUMMARY Master’s Thesis “Equipment of Seasonal Entertainment Complex Made out of Portable Constructions” encompasses several objects. This is a work of complex design where a sense of ensemble and harmony is very important. While creating the parts of the complex, unfailing resources of bionic forms were the base for it. Improvised forms of animate nature enable to create unusual objects which have specific stylistics, tectonics, rhythmic and character. Exactly nature is the unfailing sou...

 5. Uticaj B vitaminskih kompleksa i ribavirina na odgovor nervnih i glijskih ćelija i oporavak motornih funkcija nakon povrede mozga pacova

  OpenAIRE

  Dacić, Sanja A.

  2013-01-01

  Traumatska povreda mozga (TPM) predstavlja veliki zdravstveni problem savremenog društva jer je vodeći uzrok smrti i invaliditeta kod mlađih osoba. Uprkos znatnim istraživačkim i kliničkim naporima, još uvek ne postoji ni jedan dovoljno uspešan terapijski pristup koji utiče na sve patofiziološke procese koji prate moždanu traumu, odnosno, koji može ukloniti sve njene posledice. Stoga se uspešan tretman u borbi protiv TPM danas pokušava pronaći kombinacijom različitih terapijskih tretmana. Poz...

 6. Ocenka vlijanija otraslej toplivno-jenergeticheskogo kompleksa Kaliningradskoj oblasti RF na social'nuju sferu i perspektivy jekonomicheskogo razvitija regiona [The assessment of the influence of energy industries on the economic development prospects and the social environment of the Kaliningrad region of the Russian Federation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Latnak Diana

  2010-01-01

  Full Text Available This article offers the results of research conducted in the Kaliningrad region in the framework of the "Development of Russian Energy Sector: Social and Environmental Consequences and Prospects" network project by the Centre for Advanced Studies and Education. The authors assess the structure of regional energy sector and its influence on the economy according to key parameters. The article analyses the social effect of energy sector on the basis of a survey conducted for Kaliningrad.

 7. Application of Mixed H2/H Infinity Optimization

  Science.gov (United States)

  1991-11-01

  pold =p; p=are(f,g,h); A- 1 error...norm(p- pold , ’fro’) end disp( ’converged’) % check answers if abs(cj’-q)>1O^(-5) disp(’q not symetric’) e rd if min (eig(q)) < 0 disp(’q not positive...q+qhatk)*rlinf); g=sig; h=rl; pold =p; p=are( f,g,h); z=a-sig*p+g2* (q+qhatk/2) *rlinf; x=q* si gba r*q; qhatk=lyap(z,x); A-3 error~norm(p- pold ,

 8. Socio-Economic Characteristics in Notified Erythema Migrans Patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sočan Maja

  2015-12-01

  Full Text Available Izhodišče. Lymska borelioza je posledica okužbe z bakterijami kompleksa Borrelia burgdorferi sensu lato. Erythema migrans (EM je najpogostejša klinična oblika lymske borelioze. Namen raziskave je bil pridobiti epidemiološke podatke in preučiti socialno-ekonomske značilnosti prijavljenih bolnikov z EM v Sloveniji.

 9. Xenobiotic Induced Model of Primary Biliary Cirrhosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arsenijevic Aleksandar

  2014-10-01

  Full Text Available Primarna bilijarna ciroza (PBC je autoimunska bolest jetre koju karakteriše destrukcija intrahepatičnih žučnih kanalića i prisistvo antimitohondrijalnih antitela (AMAs. Poslednjih godina je razvijeno nekoliko mišjih modela PBC koji imaju slične serološke, biohemijske i histološke karakteristike kao i humana PBC. Ovi animalni modeli su omogućili ispitivanje etiologije i mehanizama uključenih u patogenezu PBC. U PBC imunski odgovor je usmeren na E2 komponentu 2-okso-kiseline dehidrogenaza familije enzima koji su locirani u mitohondrijama, a imunodominantni epitop je peptidna sekvenca sa lipidima koja je zajednička za ove enzime. Imunizacija miševa 2-oktinoičnom kisleinom vezanom za goveđi serumski albumin (2-OA-BSA, antigenom koji je strukturno sličan E2 subjedinici kompleksa piruvat dehidrogenaze (PDC-E2, omogućava razvoj histoloških promena koje karakterišu PBC kod ljudi. Ovaj model PBC indukovan ksenobiotikom je pogodan za ispitivanje početnih događaja u patogenezi PBC i za razvoj novih lekova za PBC.

 10. Lički i sjevernodalmatinski prostor u kontekstu suvremene regionalizacije Hrvatske

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damir Magaš

  2016-01-01

  Full Text Available Suvremeni županijski ustroj Republike Hrvatske kao i strateško autocestovno povezivanje hrvatskih regija, posebice srednjeg i južnog dijela jadranskog priobalja kroz lički prostor, određuju nove funkcionalne poveznice središnjeg dijela Jadranske Hrvatske. Nasuprot recidivima nekadašnjih podjela i razgraničenja hrvatskoga prostora od Osmanskog Carstva, Habsburške Monarhije i Mletačke Republike, kraj 20. i početak 21. stoljeća označili su obnovljene procese prometnog, gospodarskog i funkcionalnog povezivanja suvremenoga ličkog i sjevernodalmatinskog prostora, slične nekadašnjim procesima u antici i u razdobljima afirmacije prvotne hrvatske državne jezgre. Izgradnja autoceste unutar Jadransko jonskog koridora, usmjerenost na najbliže priobalno pročelje sa zračnom i pomorskim lukama, povezivanje turističkih kompleksa na potezu Novalja / Karlobag – Nin – Zadar – Biograd – Vodice – Šibenik – Primošten – Rogoznica s plitvičkim turističkim kompleksom, veći broj nacionalnih parkova i parkova prirode, potiču kroz neposredne i lako uočljive društvenogeografske procese novo, pojačano povezivanje. Tome pridonosi i razmjerno jednostavno i spontano prožimanje u sferi trgovine, prometa, bankarstva, uprave, školstva, sudstva, sigurnosti itd., što omogućuje, unatoč pojedinim, politički usmjeravanim ili naslijeđenim rješenjima te lokalnim prijeporima uvjetovanim razlikama i preklapanjima interesnih grupa, svrsishodno i učinkovito suvremeno životno povezivanje u gravitacijski jedinstveni i funkcionalan regionalni kompleks. Značenje postojećih i afirmiranih gravitacijskih središta, među kojima se Zadar kao staro razvojno žarište i čvorište na jadranskom hrvatskom pročelju ističe, od prvorazrednog je značenja, posebice u razdoblju demografske recesije ne samo manjih i ruralnih, nego i većih gradskih središta i ovoga regionalnog kompleksa, ali i čitave Hrvatske. Znanstveno i multidisciplinarno

 11. Urbanistiniai branduoliai neries upės slėnyje Vilniaus mieste – sistema ar nevaldomas atsitiktinumas?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Kajackaitė

  2011-06-01

  Full Text Available Straipsnio idėja kilo, stebint architektūrinio urbanistinio komplekso dešiniajame Neries krante plėtrą. Šis kompleksas yra realizuotas vadinamosios aštuntojo dešimtmečio „architektūrinių kalvų“ idėjos fragmentas (1 pav.. Nepaisant skeptiško ar net priešiško paveldosaugininkų požiūrio į šį kompleksą, akivaizdu, kad tai yra sėkminga didelio užmojo urbanistinės koncepcijos realizacija. Kita vertus, rezultatas seniai neatitinka pirminės idėjos (Mačiulis 2007, nes užima kelis kartus didesnį plotą miesto topografijoje, t. y. išsidėstęs abipus Konstitucijos prospekto, be to, realizuota iš principo kitokia aukštybinių akcentų sistema ir t. t. Vis aiškiau pradedamos identifikuoti miesto urbanistinių branduolių vizualinio dominavimo zonos užduoda klausimą, ar minėtieji branduoliai sudaro bendrą kompozicinę sistemą, ar jų plėtra paremta tik lokalios kompozicinės idėjos principais. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – pateikti metodinius urbanistinės struktūros tobulinimo principus, įvertinus nagrinėjamos teritorijos erdvinės kompozicinės sistemos specifiką. Straipsnis yra tam tikro tyrimo rezultatas, kurio metu buvo įvertinti nagrinėjamos teritorijos urbanistinės struktūros pasikeitimai, nagrinėjamos teritorijos kompozicinė reikšmė miesto vizualiniam identitetui bei suformuota perspektyvinė teritorijos urbanistinės plėtros strategija.Straipsnis lietuvių kalba

 12. O morfematskoj alternaciju talijanskom glagolu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tekavčić Tekavčić

  1972-12-01

  koje se osnivaju na konsonantskim alternacijama, rezultat su širokog kompleksa fonematskih procesa koji nazivamo palafalizacijom, kao i nekih drugih procesa (npr. razvoja bilabijalnih konsonanata, u glagolu DEBERE. Ti su fonematski procesi doveli do koegzistencije dvaju, triju, pa čak i četiriju oblika, a to znači do različitih tipova morfematske alternacije (s alomorfima u komplementarnoj, a u određenim slučajevima i fakultativnoj distribuciji. Posebno mjesto u tom sklopu pojava zauzimaju glagoli leksem kojih u latinskom, a djelomično i danas, završava na /n/ i /1/ (VENIRE, PONERE, SALIRE, VALERE itd.. Pod utjecajem različitih analogija, ovi su glagoli razvili oblike na -ngo, -nga, -ngono, -lgo, -lga, lgono, i to ne samo u talijanskom nego i u dnrg·im romanskim jezicima (španjolski, provansalski. Promatrajući razvoj i sudbinu pojedinih tipova morfematske alternacije, autor konstatira da su se najbolje održali oni tipovi alternacije koji (posredno ili neposredno uposluju velarne konsonante, dok pokazuju tendenciju nestajanja tipovi u kojima sudjeluju dentali (konkretno npr. /d/gg/. Po autorovu mišljenju vitalnost i održanje morfematskih alternacija u glagolskom sistemu pokazuju određene podudarnosti s onima u imeničkom sistemu (imenica, pridjev: upravo oni tipovi alternacija u koje ulaze velari (/k/č/, /g/g/ očuvani su do danas i u imeničkom sistemu talijanskog književnog jezika. Autor na kraju uspoređuje talijanski jezik s rumunjskim kao predstavnikom balkanskog latiniteta i jezikom, koji je vrlo bogat različitim tipovima alternacija, kao i sa španjolskim, predstavnikom zapadne Romanije i iberskog latiniteta, u kome su alternacije znatno siromašnije. I u oba ta jezika opaža se stanovita podudarnost između bogatstva i vitalnosti pojedinih tipova alternacija u glagolskom i u imeničkom sistemu. Taj paralelizam ne može, naravno, biti apsolutan, jer u jeziku djeluju kasnije i brojni drugi faktori, ali je ipak dovoljno jasan da se nedvojbeno mo