WorldWideScience

Sample records for mastektomii prezentacja przypadkow

 1. Psychologiczna praca z filmem: prezentacja autorskiej metody „Patrz mądrzej”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Ogonowska

  2017-08-01

  Full Text Available The aim of the article is to present the “Look Smarter” method, which uses the film as a multicode, inter-media and narrative transfer; these attributes allow it to be used in education and therapeutic activities. The gist of working with a film according to this method is to learn on the film, learn through the film and learn beyond the film. The successful use of the film in this process is determined by most of all: correct choice of film for the undertaken aims and attributes of the group/person, and appropriate psychological competences of the educator, who also possesses the ability to weigh the efficiency if the achieved results. The last part of the article is devoted to the synthetic presentation of a case study, which describes a possibility to use this method in working with students of culture studies and media studies within the subject: social psychology.

 2. Zaostrzenie przewlekłej choroby nerek w przebiegu pierwotnej hiperoksalurii typu 1 - prezentacja przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Violetta Bochniewska

  2010-06-01

  Full Text Available Przewlekła choroba nerek (PChN zaliczana jest do schorzeń cywilizacyjnych XXI wieku. Jej częstość w ciągu ostatnich lat systematycznie wzrasta. Według danych epidemiologicznych na PChN choruje około 600 min ludzi na świecie i ponad 4 min osób w Polsce. Najczęstsze przyczyny przewlekłej choroby nerek to: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek, kamica dróg moczowych, zwyrodnienie torbielowate nerek nowotwory układu moczowego, szpiczak mnogi, skrobiawica wtórna. Do rzadkich przyczyn PChN możemy zaliczyć choroby uwarunkowane genetycznie, wśród nich pierwotną hiperoksalurię typu 1. W pracy autorzy przedstawiają historię rozpoznania pierwotnej hiperoksalurii typu 1 u 4-letniej dziewczynki oraz wpływ tej choroby na rozwój przewlekłej choroby nerek. Podczas leczenia ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u pacjentki rozpoznano niewydolność nerek, nefrokalcynozę oraz kamicę układu moczowego. Wdrożono leczenie urologiczne, które powtarzano przez 3 miesiące (2 x operacje, 2 x ESWL. Następnie wykonano diagnostykę metaboliczną kamicy i nefrokalcynozy, która ujawniła znacznie zwiększone wydalanie kwasu szczawiowego. Z tego powodu wysunięto podejrzenie pierwotnej hiperoksalurii, które następnie potwierdzono badaniem genetycznym (typowe mutacje genu AGXT. Wdrożenie leczenia przyczynowego pirydoksyną pozwoliło na zmniejszenie wydalania kwasu szczawiowego w moczu i poprawę funkcji nerek. Wnioski: Pierwotna hiperoksaluiia typu 1 może prowadzić do niewydolności nerek w okresie wczesnego dzieciństwa. Wczesna diagnostyka i rozpoznanie tej choroby pozwalają na wdrożenie odpowiedniego leczenia, co zwiększa szansę na opóźnienie jej postępu.

 3. Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogusława Bek-Gaik

  2013-04-01

  Full Text Available Inne całkowite dochody to nowa kategoria ekonomiczna, dopiero testowana w praktyce gospodarczej. Oczywi-sty wydaje się fakt zapotrzebowania na badanie aspektów praktycznych dotyczących prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z dochodów całkowitych. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jaką formę prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wybrały polskie spółki giełdowe, jaka jest istotność wyniku całkowitego oraz średnia liczba pozycji ujawnia-nych w ramach innych zysków całkowitych przez badane spółki publiczne (struktura innych zysków całko-witych. Metodą badawczą zastosowaną w artykule były studia literaturowe, analiza regulacji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów (głównie MSR 1 oraz analiza sprawozdań finansowych sporządzo-nych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wybranych polskich spółek publicznych w latach 2009–2011. Wyniki badań wskazują, że w praktyce mamy do czynienia z indywidual-nym podejściem do zasad prezentacji informacji o innych całkowitych dochodach. Niewątpliwą wadą takie-go sposobu prezentacji jest brak możliwości porównywania poszczególnych kategorii sprawozdań między spółkami; analiza porównawcza jest pracochłonna i wymaga poszukiwania danych w wielu notach.

 4. Interaktywna prezentacja zagadnień środowiskowych za pomocą Google Fusion Tables na przykładzie zdjęć fitosocjologicznych wybranych okolic Tenczynka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Król

  2017-09-01

  Full Text Available W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny rozwój interaktywnych form przekazu, w tym kartografii internetowej i geowizualizacji. Celem pracy jest charakterystyka i ocena wybranych technik i narzędzi komputerowych wykorzystanych do utworzenia interaktywnej mapy zjawisk przestrzennych prezentującej wyniki obserwacji florystycznych przeprowadzonych w sołectwie Tenczynek (woj. małopolskie. Na badanym obszarze zidentyfikowano dwa szczególnie cenne przyrodniczo gatunki: kłokoczki południowej (Staphylea pinnata L., krzewu spotykanego jedynie w południowej części Polski, w żyznych lasach liściastych oraz przylaszczki pospolitej (Hepatica nobilis Schreb., gatunku wskaźnikowego klasy Querco-Fagetea obszarów najcieplejszych. W konkluzji wykazano, że narzędzie Fusion Tables jest użyteczne i stosunkowo proste w obsłudze przy relatywnie niewielkich nakładach pracy pozwala utworzyć interaktywną mapę dowolnego zjawiska o charakterze przestrzennym. Zwrócono również uwagę, że aplikacje internetowe mogą pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną poprzez ukierunkowany i odpowiednio zredagowany przekaz.

 5. Cleidocranial dysplasia in a 15-month-old boy and a 14-year-old girl: clinical and radiological presentation; Dysplazja obojczykowo-czaszkowa u 15-miesiecznego chlopca i 14-letniej dziewczynki - prezentacja kliniczna i obraz radiologiczny

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gizewska, M; Walczak, M; Bich, W [II Klinika Chorob Dzieci Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin (Poland); Walecka, A [Zaklad Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin (Poland); Rosinska, Z [Oddzial Noworodkow, Patologii i Intensywnej Terapii, SPS ' ' Zdroje ' ' , Szczecin (Poland); Doniec-Zawidzka, I [Katedra i Zaklad Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin (Poland)

  2005-07-01

  Cleidocranial dysplasia (CCD) is a rare, autosomal dominant skeletal dysplasia with a relatively mild course. The most characteristic symptoms are clavicle hypoplasia or aplasia, abnormalities in the skull ossification, and a variety of dental pathologies. The clinical course and radiological presentation of two cases (a 15-month-old boy and a 14-year-old girl) of CCD are presented. Among the characteristic phenotype features the patients demonstrated were abnormalities in the skull formation, with wide sutures and large, delayed closure of the fontanelles, additional Wormian bones, and significant dental abnormalities, in both cases with delayed eruption of teeth and, in the girl, intensive caries, cross bite, and impacted teeth. The boy presented hypoplasia of the clavicles, while aplastic clavicles were confirmed in the girl. In both cases clavicle defects resulted in descended shoulders with abnormal movement faculty. Metacarpal and phalangeal defects were also found in both children as well as abnormalities in pelvic structure, with wide pubic symphysis and vertical arrangement of the pelvic bones in the girl. CCD is a skeletal dysplasia with characteristic clinical and radiological presentation. Although the course of the disorder is relatively mild, early orthopedic, dental, and orthodontic care, as well as rehabilitation, are essential in limiting complications resulting from the congenital malformation of the skeletal system. (author)

 6. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  OpenAIRE

  Fortmann-Roe Scott; Iwanejko Ryszarda; Wójcik Włodzimierz

  2015-01-01

  Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnieni...

 7. Ocena funkcji barku u pacjentek po 50 r.ż. z objawem łopatki skrzydlatej, oraz bez tej dysfunkcji, leczonych z powodu raka piersi. Badanie przekrojowe = Assessment of shoulder function in patients 50 years of age treated for breast cancer. Cross-sectional study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Włoch

  2016-02-01

  • Siła mięśniowa w wybranych ruchach barku nie różni się pomiędzy pacjentkami po mastektomii z objawem łopatki skrzydlatej,a badanymi po mastektomii bez tego objawu.           Introduction and purpose: Approximately 70,000 women in Poland, lives with at least five years, diagnosed with breast cancer. 40 to 60% of the respondents, 12 months after surgery and adjuvant therapy, has at least one functional problem of the shoulder, which may result from the co-existence winged scapula. Aim of the study was to evaluate the function and range of motion of the shoulder (in patients from the age group 50-59 years, symptom winged shoulder on the left side of the body, which has been acquired surgery. Material and Methods: The material collected in the Department of Rehabilitation Holy Cross Cancer Center in Kielce. Inclusion criteria (age, sex, treatment at Holy Cross Cancer Center > 2 years after surgery, met 32 patients over 50 years of age. Goniometric assessment made to measure range of motion in the joint, Anthropometric examined the range of motion of the shoulder. Dynamometer  was used to assess the strength of selected muscle groups while lifting, protract and retract of the shoulder. Results: The mobility of glenohumeral and scapular joint on the left breast mastectomy was significantly restricted in the movements of flexion (9°, vertical extension (5°, abduction (8.2°, internal rotation (3.4° and external rotation (10.9° compared to the healthy side in the same patients. Muscle strength in selected groups of shoulder muscles differed significantly between the upper limb covered mastectomy with symptom winged scapula and healthy limb of the same patients. Conclusion 1. Mobility of the shoulder patients in the group of 50-59 years after mastectomy symptom winged blades vary the value of bending compared to patients after mastectomy without this symptom. 2. The strength of muscle movements in the selected shoulder does not differ between patients

 8. Relational Resources As A Source Of Regional Competitive Advantage. Illustrated By The Examples Of The Lodzkie Voivodship And The Novosibirsk Oblast / Zasoby Relacyjne Jako Źródło Przewagi Konkurencyjnej Regionów Na Przykładzie Województwa Łódzkiego Oraz Obwodu Novosybirskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rudolf Wawrzyniec

  2015-08-01

  Full Text Available Artykuł ma na celu pokazanie zasobów relacyjnych, jako nabierającego na znaczeniu czynnika konkurencyjności terytoriów. Autorzy starają się wykazać, że regiony chcące zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną powinny podejmować działania, aby ułatwiać tworzenie bazy wiedzy oraz otoczenia instytucjonalnego. W artykule oparto się na teorii zależności od zasobów, wykorzystywanej zwłaszcza dla analizowania relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Opracowanie ma charakter teoretyczny z wykorzystaniem metody desk research przy użyciu szerokiej, światowej literatury przedmiotu. Rozważania kończy prezentacja dwóch deskryptywnych studiów przypadku.

 9. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fortmann-Roe Scott

  2015-06-01

  Full Text Available Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnienia powiązań zwrotnych w systemie. Artykuł przedstawia propozycje Metody Dynamicznego Szacowania Ryzyka (MDSR, która pozwala oceniać ryzyko związane z hipotetycznymi kosztami zachorowań wywołanymi skażeniem systemu zaopatrzenia w wodę przez Cryptosporidium.

 10. Wartość godziwa jako kategoria wyceny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Rówińska

  2009-12-01

  Full Text Available Polskie i międzynarodowe prawo bilansowe wykorzystuje dwa modele wyceny: model kosztu historycznego, oraz model wartości godziwej. Wartością godziwą jest generalnie oszacowana wartość rynkowa, choć niekoniecznie. Wartość godziwa może opierać się na cenie rynkowej, ale nie przyjmuje jej na ślepo jako wyznacznika rynkowej wartości. W przypadku rynku nieaktywnego lub nieefektywnego, wartość godziwą można zastąpić innymi miernikami, jak wartość użytkowa, wartość odtworzeniowa, wartość bieżąca netto. Koncepcję wartości godziwej można porównać z koncepcją rzetelnej prezentacji. Rzetelność prezentacji opiera się na sprawozdaniach finansowych wykorzystujących koszt historyczny. Rzetelna prezentacja informacji opera się więc nie tyle na rzetelnych wartościach godziwych, co na wartościach możliwych do przyjęcia w danych okolicznościach.

 11. Możliwości wykorzystania MSSF 9 do kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Frendzel

  2016-09-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje problematykę zastosowania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan- sowej (MSSF 9 Instrumenty finansowe w kontekście możliwości wykorzystania przewidzianych w nim rozwiązań do uzyskania pożądanych rezultatów w zakresie sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów rachunkowości instrumentów finansowych, które mogą być wyko- rzystane do kształtowania wyniku finansowego i sytuacji finansowej jednostki gospodarczej w kontek- ście pierwszego zastosowania tej regulacji. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy, wnio- skowania dedukcyjnego oraz studium przypadku. Na potrzeby artykułu i zastosowania studium przypad- ku przeprowadzono dwa wywiady niestrukturyzowane z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w instytucji finansowej w Polsce oraz przeanalizowano przeprowadzone przez nich symulacje.

 12. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 13. Ogólny model analizy kosztówpłac bezpośrednich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Żwirbla

  2010-04-01

  Full Text Available Koszty stanowią nieodłączny element każdego rodzaju działalności gospodar-czej, a zatem świadome zarządzanie kosztami może stanowić uniwersalną strategię w kształtowaniu wyników finansowych. Kontrola kosztów jest podstawą właściwe-go zarządzania kosztami stąd wynika potrzeba analizy m.in. kosztów płac bezpo-średnich. Celem tego artykułu jest prezentacja nowych koncepcji metodologicznych anali-zy kosztów. Artykuł w swoim charakterze jest teoretyczny, a pewne zawarte w nim tezy mogłyby być tematem do dyskusji. Należy dodać, iż autor tego opracowania proponuje nowe podejście analityczne, tak zwaną wertykalną oraz horyzontalną analizę odchyleń kosztów bezpośrednich.

 14. Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Przybyszewska

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja spuścizny Stefana Balickiego (1899–1939 oraz perspektyw badawczych, jakie otwierają materiały źródłowe tworzące zbiór. Archiwalia literackie i biograficzne dokumentujące życie i twórczą aktywność poznańskiego pisarza i pedagoga pochodzą z rodzinnych zbiorów autora Chłopców, które zostały przekazane Bibliotece Raczyńskich w 2003 roku. W spuściźnie Balickiego szczególne miejsce zajmują rękopiśmienne bruliony z wierszami i dzienniki, prowadzone w latach szkolnych oraz w okresie działań wojennych, przed osiedleniem się pisarza w Poznaniu. Archiwalia te stanowią zarazem ważny przyczynek do badań nad początkami twórczości Balickiego, naznaczonej intensywną pracą poetycką, którą pisarz niemal zupełnie porzucił w okresie dojrzałej aktywności literackiej. Bruliony zawierają autografy kilkuset tekstów poetyckich powstałych w latach 1916–1922, w ogromnej większości nieopublikowanych. Ważnym dokumentem pracy zawodowej są nadto dzienniki prowadzone przez Balickiego – pedagoga, nauczyciela poznańskiego Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. A. Mickiewicza. Spuścizna, do tej pory w niewielkim stopniu dostępna badaczom biografii i twórczości Balickiego, jest też ważnym dopełnieniem archiwaliów dotyczących pisarza, zgromadzonych w innych polskich bibliotekach i ośrodkach dokumentacyjnych.

 15. Aquaculture and Fish Welfare: Are the Rights of Fish Compromised?/ Akwakultura I Dobrostan Ryb: Czy Prawa Ryb Są Szanowane?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustapha Moshood K.

  2014-12-01

  Full Text Available Zagadnienie dobrostanu ryb w akwakulturze jest aktualne przez cały proces produkcyjny, a jego właściwa realizacja, z poszanowaniem praw ryb i humanitarnym ubojem, jest korzystana dla producenta i konsumenta. Poszanowanie praw ryb odnosi się do różnorodnych aspektów hodowli uwzględniając takie jak: baseny i stawy hodowlane, zagęszczenie obsady, jakość wody, pokarm i reżim żywienia, zarażenie chorobami i pasożytami, metody leczenia ryb zarażonych, manipulacja ciałem ryby, odłowy sieciowe, metody pozyskiwania ryb przed ubojem, metody uboju, metody oczyszczania z pokarmu, sztuczny fotoperiod, selekcja w kierunku szybkiego wzrostu, selektywny i indukowany rozród, manipulacje genetyczne, ekspozycja na drapieżnictwo, hodowla w polikulturach, znakowanie, stłaczanie ryb, sortowanie, transport, rybie atraktory, przypadkowe bądź celowe introdukcje ryb modyfikowanych genetycznie do akwakultury. Najbardziej rekomendowaną metodą utrzymywania ryb w pożądanym dobrostanie, która zapewni też korzyści dla hodowcy jest zachowywanie tzw. „pięciu wolności” w odniesieniu do hodowanych zwierząt. Sposoby realizacji takiego prowadzenia hodowli są przedstawione i dyskutowane w niniejszej pracy. Stan ryb w niewoli powinien uwzględniać czynniki etyczne, produkcyjne, ekonomiczne i handlowe. Jest to coraz ważniejsze ze względu na rosnącą potrzebę konsumenta do zapoznania się z technikami stosowanymi w produkcji pożywienia pochodzenia zwierzęcego i akceptacji tych praktyk. Polepszenie dobrostanu produkowanych ryb w akwakulturze skutkuje zwiększeniem korzyści produkcyjnej: ryby będą przyrastać lepiej, a jakość mięsa będzie wyższa. Wzrasta też poziom akceptacji u konsumentów tak wyprodukowanego mięsa w powiązaniu z humani- tarnym ubojem.

 16. Psychospołeczne uwarunkowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przebywającego z matką w izolacji penitencjarnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilona Fajfer-Kruczek

  2016-12-01

  ę penitencjarną. Prezentacja prakseologicznego wymiaru problemu stanowi wstęp do dalszych poszukiwań badawczych.

 17. Zdarzenie – między horrorem a baśnią

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patryk Pająk

  2016-10-01

  Full Text Available An Event – between horror and fairy tale An Event (Događaj, 1969 is one of the few Croatian horror movies. In comparison to other examples of the use of the horror genre in Croatian cinema, the film is distinguished by its aesthetic sophistication and skilful use of fairy-tale elements. The director Vatroslav Mimica evokes the mood of horror primarily through a suitably chosen space (the movie takes place mainly in the forest and two homes as well as the right dosage and gradation of scenes of violence. The topic of An Event is the child’s initiation into adulthood. To highlight the most important stages and milestones of the initiation process, Mimica uses the plot and symbolic elements taken from the fairy-tale convention, such as the figures of false mother and magical helper as well as the motif of fear of abandonment and the motif of incorporation. Presentation of the topic of initiation by means of fairy-tale horror allows the director to describe suggestively the key problem in horror films that is the traumatogenic interaction between the natural and cultural factors that shape human life.   Zdarzenie – między horrorem a baśnią Zdarzenie to jeden z niewielu chorwackich horrorów. Na tle pozostałych przykładów użycia tej konwencji w kinie chorwackim wymieniony film wyróżnia się estetycznym wyrafi­nowaniem oraz umiejętnym wykorzystaniem pierwiastków baśniowych. Reżyser – Vatroslav Mimica – wywołuje nastrój grozy przede wszystkim za pomocą odpowiednio dobranej prze­strzeni (film rozgrywa się głównie w lesie i dwóch domach oraz dozowania i stopniowania scen przemocy. Tematem Zdarzenia jest inicjacja dziecka w dorosłość. Aby uwydatnić najważniejsze etapy i punkty zwrotne procesu inicjacyjnego, Mimica wykorzystuje składniki fabularno­-symboliczne zaczerpnięte z konwencji baśni, takie jak postacie fałszywej matki i magicznego pomocnika oraz motywy lęku przed opuszczeniem i inkorporacji. Prezentacja

 18. Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Chodkiewicz

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja w latach 80. ubiegłego stulecia. Program, skierowany do lekarzy rodzinnych, zmniejszył liczbę zachowań samobójczych wśród kobiet, ale nie wśród mężczyzn. Przyjęto, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być odmienny obraz depresji u obu płci. Różnice między płciami mogą odpowiadać za to, że depresja u mężczyzn znacznie częściej niż u kobiet pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co prowadzi do zwiększenia liczby samobójstw. Wśród dominujących objawów depresji u mężczyzn wyróżniono wzrost impulsywności i zachowań agresywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, podejmowanie zachowań ryzykownych (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne oraz tłumienie emocji. Jako przyczyna występowania atypowej depresji u mężczyzn najczęściej wymieniane jest rygorystyczne podporządkowywanie się tradycyjnym męskim normom kulturowym. Normy te dotyczą odporności, wytrzymałości, konkurowania, opanowania i tłumienia uczuć oraz konieczności zapewnienia bytu rodzinie. W pracy omówiono najbardziej znane metody badania męskiej depresji – Gotland Male Depression Scale (GMDS Rutza, Male Depression Risk Scale (MDRS-22 Rice’a i współpracowników oraz Masculine Depression Scale (MDS Magovcevic i Addisa – a także przedstawiono wyniki badań prowadzonych z użyciem wspomnianych metod. Artykuł kończą refleksje dotyczące dalszych kierunków badań nad problemem męskiej depresji i opis kontrowersji związanych z omawianą koncepcją.

 19. Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesław Babik

  2014-12-01

  Full Text Available Keywords, tags... and what else? Keywords and their latest versions, called tags, are the object of this paper. Those expressions are treated as elements of the lexical systems of respective languages: the keyword language and the tag language. Our presentation of those vocabulary groups is intended to demonstrate that they are not homonymous, in structural or functional respects. Those two lexical resources are presented rather from the viewpoint of the theory of indexing and retrieval languages as well as the information search theories. Considering the future of the languages in question, the author presents the folksonomies and the possibilities of application of the respective vocabulary collections in the construction of tools required for semantization of the information retrieval environment in the Internet, including the construction of ontology and thought maps. Special attention was paid to the idea that keywords and tags are practically equivalent to specific “languages” which, similarly to natural languages, are subjected to continuous changes. For that reason, it is necessary to regularly monitor them and consider their practical application in document and information description and search. The works on keywords constitute a step towards the construction of linguistic tools for the needs of a semantic website. This paper is a contribution to the discussion on the development of keyword vocabularies created at the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Such vocabularies constitute part of the Slavic bibliographic information system.   Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej? Przedmiotem artykułu są słowa kluczowe oraz ich nowsza odmiana zwana tagami. Wyrażenia te zostały potraktowane jako elementy systemów leksykalnych odpowiednich języków: języka słów kluczowych oraz języka tagów. Prezentacja tych grup słownictwa ma na celu wykazanie, że nie są to homonimiczne grupy leksyki zar

 20. Kapitał uwagi jako skutek powstania mediów społecznościowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jędrzej Maliński

  2017-12-01

  Full Text Available Attention capital as a result of the emergence of the social media In this paper a theoretical model based on Pierre Bourdieu’s forms of capital is presented. It is applied to an analysis of cultural content production, distribution and consumption mechanisms. It assumes that on the cultural market there is always a social entity mediating between a sender and a receiver – on the one hand as a medium, on the other as institution granting salary to the author. After sketching a historical background, a new type of capital – attention capital – is presented. It has been emerging as a result of the technical development of the mass media and its functioning is profoundly transformed by the social media. Though attention capital (measured, e.g., by the number of likes or comments is often translatable to other forms of capital, it remains rather autonomous. However, the development of the Internet allows us to broader our choice of content, consistent with our preferences, but the gratification, in form of views, is gained not so much by the author of content, but rather by a person who has shared it. This process is even more noticable in the case of memes, whose authorship often cannot even be established. As a result of the changes on the Internet, the emergence of new form of a sociocultural economy can be noticed.   Kapitał uwagi jako skutek powstania mediów społecznościowych W niniejszym artykule przedstawiony zostaje model teoretyczny oparty na formach kapitału Pierre’a Bourdieu. Zostaje on zaaplikowany do analizy mechanizmów produkcji, dystrybucji i konsumpcji treści kulturowych. Obserwując rynek kultury, należy bowiem zauważyć, że pomiędzy nadawcą a odbiorcą każdorazowo istnieje byt społeczny zapośredniczający odbiór treści kulturowych – z jednej strony jako medium, z drugiej strony jako instytucja wynagradzająca autora. Po krótkim rysie historycznym następuje prezentacja, w jaki sposób poprzez