WorldWideScience

Sample records for mastektomii prezentacja przypadkow

 1. Prezentacja sprawozdań finansowychw formie elektronicznej przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w kontekście oczekiwań interesariuszy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Michalak

  2010-12-01

  Full Text Available Sposób przekazywania informacji zmienia się wraz z rozwojem komputerów, internetu i innych technologii informacyjnych (np. telefonów komórkowych. Zwłaszcza internet i interaktywne strony internetowe, które reagują na zachowanie użyt-kownika na danej stronie, przeobraża sposób przekazywania informacji. Transformacji podlega również forma publikowania sprawozdań finansowych. Celem głów-nym artykułu jest przeanalizowanie sposobu prezentacji sprawozdań finansowych przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w warunkach upowszechnienia za-stosowania elektronicznych kanałów prezentacji informacji na tle oczekiwań inte-resariuszy. Dla realizacji celu głównego zostały postawione dwa cele szczegółowe. Pierwszym, jest przedstawienie wytycznych dotyczących sporządzania elektronicznych wersji sprawozdań finansowych, zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy zidentyfikowanymi przez zespół CIMA/PWC, drugim zaś – przeanalizowanie obecnego sposobu prezentacji sprawozdań finansowych na stronach internetowych największych jed-nostek gospodarczych funkcjonujących w Polsce oraz stopnia ich dostosowania do ocze-kiwań interesariuszy. Dla realizacji pierwszego celu szczegółowego zostały przeprowadzone zarówno stu-dia zagranicznej literatury przedmiotu służące analizie prezentacji raportów bizne-sowych w internecie, jak też wytycznych zespołu CIMA/PWC. Realizacji drugiego celu szczegółowego służyły badania empiryczne pozwalające ocenić sposób wykorzy-stania internetu do prezentacji sprawozdań finansowych. Badania empiryczne polega-ły na analizie treści informacji zawartych na stronach internetowych 100 największych jednostek gospodarczych działających w Polsce według listy „Rzeczpospolitej” z 2009 r. Badania przeprowadzono między styczniem i marcem 2010 r. Treść zasadniczą artykułu przedstawiono w trzech częściach. Część pierwsza jest poświęcona wynikom badań literaturowych w zakresie oczekiwań interesariuszy dotyczących zawartości i formy sprawozdań finansowych w wersji elektronicz-nej. W części drugiej zostały przeanalizowane trendy w rozwoju elektronicznej komunikacji z interesariuszami. W części trzeciej zaprezentowano metodykę i wyniki badań empirycznych prowadzonych przez autora. Badania literaturowe i empiryczne autora wskazują na istnienie istotnej luki między oczekiwaniami interesariuszy a praktyką prezentacji sprawozdań finanso-wych w formie elektronicznej przez jednostki gospodarcze. Możliwości zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych w formie elektronicznej nie są wykorzystane ze względu na zachowawcze podejście jednostek sporządzających sprawozdania finansowe. Podejście to polega na prostym odwzorowaniu wersji papierowej w wersji elektronicznej sprawozdania.

 2. Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009–2011

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogusława Bek-Gaik

  2013-04-01

  Full Text Available Inne całkowite dochody to nowa kategoria ekonomiczna, dopiero testowana w praktyce gospodarczej. Oczywi-sty wydaje się fakt zapotrzebowania na badanie aspektów praktycznych dotyczących prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z dochodów całkowitych. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest zbadanie, jaką formę prezentacji innych całkowitych dochodów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wybrały polskie spółki giełdowe, jaka jest istotność wyniku całkowitego oraz średnia liczba pozycji ujawnia-nych w ramach innych zysków całkowitych przez badane spółki publiczne (struktura innych zysków całko-witych. Metodą badawczą zastosowaną w artykule były studia literaturowe, analiza regulacji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów (głównie MSR 1 oraz analiza sprawozdań finansowych sporządzo-nych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wybranych polskich spółek publicznych w latach 2009–2011. Wyniki badań wskazują, że w praktyce mamy do czynienia z indywidual-nym podejściem do zasad prezentacji informacji o innych całkowitych dochodach. Niewątpliwą wadą takie-go sposobu prezentacji jest brak możliwości porównywania poszczególnych kategorii sprawozdań między spółkami; analiza porównawcza jest pracochłonna i wymaga poszukiwania danych w wielu notach.

 3. Presentation of Functional, PPS and Hall's Methods in Comparison with other Research on Space Quality / Prezentacja Metod: Funkcjonalnej, Pps I Hall'A Na Tle Innych Badań Jakości Przestrzeni

  Science.gov (United States)

  Kossak-Jagodzińska, Anna

  2015-03-01

  The end of the twentieth century was a period in which the need for quality control was developing in all areas of life in post-industrial countries. The impulse for the development of numerous methods of evaluating the quality in architecture and construction was "Green Paper" and "Agenda 21" concerning the idea of sustainable development. First of all, creation of a system of evaluation criteria is the basis for elaboration of any system of quality control. Several years of cooperation between J. Serdyńska and the author resulted in a cycle of studies on urban public space (squares in the city of Katowice) based upon functional, Hall's and PPS methods. This study aims to embed them in a typology of other studies of space quality. Koniec XX w jest okresem, w którym potrzeba kontroli jakości rozwija się w krajach postindustrialnych we wszystkich dziedzinach życia. Impulsem dla rozwoju licznych metod oceny jakości w architekturze i budownictwie była "Zielona księga" i "Agenda 21" dotyczące idei zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania jakiegokolwiek systemu kontroli jakości jest przede wszystkim stworzenie systemu kryteriów oceny. Kilkuletnia współpraca autorki z J. Serdyńską zaowocowała cyklem badań miejskiej przestrzeni publicznej (place Katowic), opartych na metodach: funkcjonalnej (określenie dominującej funkcji przestrzeni publicznej), Hall'a (zagospodarowanie tej przestrzeni) I PPS (badanie jej potencjału). Niniejsze opracowanie ma na celu osadzić je w typologii innych badań jakości przestrzeni

 4. Mental health of homosexual and bisexual people – review of research and presentation of phenomenon [Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – przegląd badań i prezentacja zjawiska

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grabski, Bartosz

  2012-08-01

  Full Text Available The issues of mental health and psychological well-being of sexual minorities have become one of the ponderable scientific questions in recent years. Not only do they attract the attention of psychiatrists, psychologists or sexologists, but also of public health professionals. It is because psychiatric disorders in sexual minorities are not only the source of individual suffering and dysfunction, but also a big and so far unappreciated social problem. The research results in this field were mostly unreliable in the past, because they were based on the false paradigm, assuming that homosexuality unquestionably belongs in the realms of psychopathology. This became a major selection bias in which researchers tried to draw conclusion upon the mental status of the hole population of homosexual people only from studies of clinical populations. New studies analyse the mental status of this relatively big social group implementing data from epidemiological population-based studies, which allows the more realistic assessment of the problem. In this work we presented new data indicating the elevated risk of psychiatric disorders within the sexual minorities. The problem was discussed in the context of living in the reluctant and hostile environment (minority stress exposure.

 5. Abnormal attitudes that occur in women after mastectomy

  OpenAIRE

  Kaźmierczak, Urszula; Bułatowicz, Irena; Radzimińska, Agnieszka; Strojek, Katarzyna; Zukow, Walery

  2013-01-01

  Streszczenie Nowotwór piersi jest jedną z poważniejszych chorób kobiecych, ze względu na częstość występowania i poważny przebieg. W niniejszej pracy analizowano zaburzenia psychofizyczne występujące u kobiet po mastektomii. Starano się ustalić zależności między występującymi ograniczeniami fizycznymi, bólem, prowadzoną rehabilitacją, terapią psychologiczną a stanem psychicznym chorej. Materiał. Badania przeprowadzono w okresie od marca do maja 2012 roku w Zakładzie Rehabilitacji Cent...

 6. Wina bez kary – o bezkarności manipulatora

  OpenAIRE

  Łukowski, Piotr

  2015-01-01

  Wielu wybitnych psychologów, takich jak Philip Zimbardo czy Simon Baron-Cohen, stawia fundamentalne pytanie: Jak dobrzy ludzie mogą skłaniać się do zła? Odpowiedź na nie powinna być przedmiotem zainteresowania i stanowić ważny temat również dla prawników. Oczywiście czasami istnieją takie sytuacje, kiedy tzw. dobrzy ludzie stają się sprawcami przestępstwa. Niektóre z tych sytuacji wcale nie są przypadkowe, lecz kreowane przez kogoś, kto dobrze zna metody manipulowania innymi ludźmi. Wówczas m...

 7. Wkład koncepcji rachunku kosztów zasobów do rachunkowości zarządczej 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Zarzycka

  2010-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja koncepcji rachunku kosztów zasobów . Resource Consumption Accounting (RCA, ze szczególnym uwzględnieniem rachunków kosz-tów, które się na nią składają, a więc ABC i GPK. Artykuł ma odpowiedzieć rów-nież na pytanie, co nowego wnosi do rachunkowości zarządczej RCA i jakie są jego główne zalety oraz jakie trudności wiążą się z wprowadzeniem tego rachunku. Po-nadto zostaje poruszona kwestia perspektyw rozwoju tego systemu rachunku kosztów w kontekście zmian zachodzących w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem.

 8. Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Walińska

  2016-07-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł poświęcono rozważaniom na temat polityki rachunkowości z perspektywy użytkownika sprawozdania finansowego. Jego celem jest prezentacja nowej formuły ujawnień informacji dotyczącej polityki rachunkowości, która zdaniem autorki podnosiłaby rangę i znaczenie tego elementu systemu rachunkowości. W artykule przedstawiono istotę i miejsce polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym w świetle obowiązującego prawa bilansowego i praktyki największych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podsumowaniem rozważań jest propo- zycja ujawniania polityki rachunkowości jako odrębnego składnika sprawozdania finansowego – spra- wozdania z polityki rachunkowości.

 9. Transformations and Reforms of European Health Care Systems: The Case of Estonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suchecka Jadwiga

  2014-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja głównych kierunków zmian wprowadzanych w estońskim systemie zdrowia po transformacji systemowej gospodarki narodowej i przystąpieniu Estonii do Unii Europejskiej. Szczególna uwaga została zwrócona na sposoby pozyskiwania, gromadzenia i redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w poszczególnych okresach wprowadzania zmian. Początkowe zmiany wprowadzały daleko idącą decentralizację systemu zdrowotnego, natomiast kolejne reformy doprowadziły do ponownej jego centralizacji. Nasilenie się procesów ponownej centralizacji finansowania i zarządzania ochroną zdrowia nastąpiło po roku 2008, w którym zaobserwowano znaczny wpływ światowego kryzysu finansowego na kondycję gospodarki Estonii. W rezultacie wprowadzanych zmian ukształtował się mieszany system Bismarcka, zwany również hybrydowym.

 10. Metoda nabycia a metoda łączenia udziałóww procesie łączenia jednostek gospodarczych– rozwiązania krajowe i międzynarodowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Remlein

  2009-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja metod i sposobów bilansowego rozliczania procesu łączenia się jednostek gospodarczych przewidzianych przepisami polskiego prawa bilansowego i rozwiązaniami MSSF, oraz ukazanie różnic między tymi regulacjami w zakresie rozliczania procesu połączeń. W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę i procedury postępowania zgodnie z polski prawem bilansowym w przypadku zastosowania metody nabycia i metody łączenia udziałów. Dokonano porównania obowiązujących metod oraz zaprezentowano istotne różnice między obowiązującymi w Polsce metodami. Zaprezentowano również rozwiązania przewidziane w MSSF 3. Omówiono etapy postępowania w metodzie nabycia oraz zwrócono uwagę na rozbieżności między rozwiązaniami krajowymi a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 11. Możliwości wykorzystania MSSF 9 do kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Frendzel

  2016-09-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje problematykę zastosowania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan- sowej (MSSF 9 Instrumenty finansowe w kontekście możliwości wykorzystania przewidzianych w nim rozwiązań do uzyskania pożądanych rezultatów w zakresie sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów rachunkowości instrumentów finansowych, które mogą być wyko- rzystane do kształtowania wyniku finansowego i sytuacji finansowej jednostki gospodarczej w kontek- ście pierwszego zastosowania tej regulacji. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy, wnio- skowania dedukcyjnego oraz studium przypadku. Na potrzeby artykułu i zastosowania studium przypad- ku przeprowadzono dwa wywiady niestrukturyzowane z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w instytucji finansowej w Polsce oraz przeanalizowano przeprowadzone przez nich symulacje.

 12. Metody prognozowania upadłości wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa – wyniki badań ankietowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2016-09-01

  Full Text Available Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej jest narażone na ryzyko upadłości, dlatego bardzo ważne jest jej prognozowanie. Opracowano wiele metod pozwalających menedżerom przewidywać bankructwo, ale niewiele z nich jest wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania empirycznego dotyczące- go zidentyfikowania metod prognozowania upadłości wykorzystywanych w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa oraz ustalenie częstotliwości dokonywania takiej oceny. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do 703 spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW oraz na rynku NewConnect. Ze względu na niewielką liczbę odebranych ankiet, przeprowadzono analogiczne badanie na innej grupie przedsię- biorstw. W artykule zaprezentowano i porównano ze sobą wyniki obu tych badań. Okazało się, że polskie firmy bardzo rzadko wykorzystują nowoczesne narzędzia prognozowania upadłości, takie jak modele jedno- i wielowymiarowe. Dlatego też należy przedsięwziąć działania mające na celu ich popularyzację oraz edukować menedżerów, jak je stosować.

 13. Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Przybyszewska

  2015-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja spuścizny Stefana Balickiego (1899–1939 oraz perspektyw badawczych, jakie otwierają materiały źródłowe tworzące zbiór. Archiwalia literackie i biograficzne dokumentujące życie i twórczą aktywność poznańskiego pisarza i pedagoga pochodzą z rodzinnych zbiorów autora Chłopców, które zostały przekazane Bibliotece Raczyńskich w 2003 roku. W spuściźnie Balickiego szczególne miejsce zajmują rękopiśmienne bruliony z wierszami i dzienniki, prowadzone w latach szkolnych oraz w okresie działań wojennych, przed osiedleniem się pisarza w Poznaniu. Archiwalia te stanowią zarazem ważny przyczynek do badań nad początkami twórczości Balickiego, naznaczonej intensywną pracą poetycką, którą pisarz niemal zupełnie porzucił w okresie dojrzałej aktywności literackiej. Bruliony zawierają autografy kilkuset tekstów poetyckich powstałych w latach 1916–1922, w ogromnej większości nieopublikowanych. Ważnym dokumentem pracy zawodowej są nadto dzienniki prowadzone przez Balickiego – pedagoga, nauczyciela poznańskiego Prywatnego Gimnazjum Humanistycznego im. A. Mickiewicza. Spuścizna, do tej pory w niewielkim stopniu dostępna badaczom biografii i twórczości Balickiego, jest też ważnym dopełnieniem archiwaliów dotyczących pisarza, zgromadzonych w innych polskich bibliotekach i ośrodkach dokumentacyjnych.

 14. Metody prognozowania upadłości wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa – wyniki badań ankietowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2016-09-01

  Full Text Available Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej jest narażone na ryzyko upadłości, dlatego bardzo ważne jest jej prognozowanie. Opracowano wiele metod pozwalających menedżerom przewidywać bankructwo, ale niewiele z nich jest wykorzystywanych w praktyce życiagospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania empirycznego dotyczące-go zidentyfikowania metod prognozowania upadłości wykorzystywanych w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa oraz ustalenie częstotliwości dokonywania takiej oceny. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do 703 spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW oraz na rynku NewConnect. Ze względu na niewielką liczbę odebranych ankiet, przeprowadzono analogiczne badanie na innej grupie przedsię-biorstw. W artykule zaprezentowano i porównano ze sobą wyniki obu tych badań. Okazało się, że polskie firmy bardzo rzadko wykorzystują nowoczesne narzędzia prognozowania upadłości, takie jak modele jedno- i wielowymiarowe. Dlatego też należy przedsięwziąć działania mające na celu ich popularyzację oraz edukować menedżerów, jak je stosować.

 15. Zdarzenie – między horrorem a baśnią

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patryk Pająk

  2016-10-01

  Full Text Available An Event – between horror and fairy tale An Event (Događaj, 1969 is one of the few Croatian horror movies. In comparison to other examples of the use of the horror genre in Croatian cinema, the film is distinguished by its aesthetic sophistication and skilful use of fairy-tale elements. The director Vatroslav Mimica evokes the mood of horror primarily through a suitably chosen space (the movie takes place mainly in the forest and two homes as well as the right dosage and gradation of scenes of violence. The topic of An Event is the child’s initiation into adulthood. To highlight the most important stages and milestones of the initiation process, Mimica uses the plot and symbolic elements taken from the fairy-tale convention, such as the figures of false mother and magical helper as well as the motif of fear of abandonment and the motif of incorporation. Presentation of the topic of initiation by means of fairy-tale horror allows the director to describe suggestively the key problem in horror films that is the traumatogenic interaction between the natural and cultural factors that shape human life.   Zdarzenie – między horrorem a baśnią Zdarzenie to jeden z niewielu chorwackich horrorów. Na tle pozostałych przykładów użycia tej konwencji w kinie chorwackim wymieniony film wyróżnia się estetycznym wyrafi­nowaniem oraz umiejętnym wykorzystaniem pierwiastków baśniowych. Reżyser – Vatroslav Mimica – wywołuje nastrój grozy przede wszystkim za pomocą odpowiednio dobranej prze­strzeni (film rozgrywa się głównie w lesie i dwóch domach oraz dozowania i stopniowania scen przemocy. Tematem Zdarzenia jest inicjacja dziecka w dorosłość. Aby uwydatnić najważniejsze etapy i punkty zwrotne procesu inicjacyjnego, Mimica wykorzystuje składniki fabularno­-symboliczne zaczerpnięte z konwencji baśni, takie jak postacie fałszywej matki i magicznego pomocnika oraz motywy lęku przed opuszczeniem i inkorporacji. Prezentacja

 16. Z historii rachunkowości Księgowość podwójna według Pacioliego i jego włoskich naśladowców z XVI i XVII wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SŁAWOMIR SOJAK , MONIKA KOWALSKA

  2015-04-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja pierwszego podręcznika o rachunkowości podwójnej oraz jego wpływu na rozwój i popularyzację księgowości we Włoszech. Autor tego dzieła, Luca Pacioli był wybitnym przedstawicielem epoki renesansu, a za sprawą Tractatus XI de Computis et Scripturis zyskał miano „ojca rachunkowości”. Jego dzieło stanowiło kompendium wiedzy kupieckiej niezbędnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zostało napisane na podstawie wieloletnich obserwacji praktyk stosowanych przez weneckich kupców, którzy ze względu na intensywną wymianę handlową szukali sposobu kontrolowania efektywności swojej działalności. Walory merytoryczne podręcznika sprawiły, że opisane w nim zasady rachunkowości szybko stały się powszechnie stosowanym standardem i były powielane w książkach innych autorów. Pierwszymi naśladowcami Pacioliego byli Włosi: Domenico Manzoni, Don Angelo Pietra i Matteo Mainardi, którzy w dużym stopniu powielali treść jego podręcznika, ale próbowali również wnosić do rachunkowości własne usprawnienia. Dzięki temu wiedza o księgowości podwójnej docierała do kolejnych krajów i stawała się najbardziej uniwersalną i popularną metodą rachunkowości, której prostota i doskonałość pozwoliła jej przetrwać aż do XXI wieku.

 17.  Z historii rachunkowości Księgowość podwójna według Pacioliego i jego włoskich naśladowców z XVI i XVII wieku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SŁAWOMIR SOJAK

  2015-03-01

  Full Text Available  Celem artykułu jest prezentacja pierwszego podręcznika o rachunkowości podwójnej oraz jego wpływu na rozwój i popularyzację księgowości we Włoszech. Autor tego dzieła, Luca Pacioli był wybitnym przedstawicielem epoki renesansu, a za sprawą Tractatus XI de Computis et Scripturis zyskał miano „ojca rachunkowości”. Jego dzieło stanowiło kompendium wiedzy kupieckiej niezbędnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zostało napisane na podstawie wieloletnich obserwacji praktyk stosowanych przez weneckich kupców, którzy ze względu na intensywną wymianę handlową szukali sposobu kontrolowania efektywności swojej działalności. Walory merytoryczne podręcznika sprawiły, że opisane w nim zasady rachunkowości szybko stały się powszechnie stosowanym standardem i były powielane w książkach innych autorów. Pierwszymi naśladowcami Pacioliego byli Włosi: Domenico Manzoni, Don Angelo Pietra i Matteo Mainardi, którzy w dużym stopniu powielali treść jego podręcznika, ale próbowali również wnosić do rachunkowości własne usprawnienia. Dzięki temu wiedza o księgowości podwójnej docierała do kolejnych krajów i stawała się najbardziej uniwersalną i popularną metodą rachunkowości, której prostota i doskonałość pozwoliła jej przetrwać aż do XXI wieku.

 18. Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesław Babik

  2014-12-01

  Full Text Available Keywords, tags... and what else? Keywords and their latest versions, called tags, are the object of this paper. Those expressions are treated as elements of the lexical systems of respective languages: the keyword language and the tag language. Our presentation of those vocabulary groups is intended to demonstrate that they are not homonymous, in structural or functional respects. Those two lexical resources are presented rather from the viewpoint of the theory of indexing and retrieval languages as well as the information search theories. Considering the future of the languages in question, the author presents the folksonomies and the possibilities of application of the respective vocabulary collections in the construction of tools required for semantization of the information retrieval environment in the Internet, including the construction of ontology and thought maps. Special attention was paid to the idea that keywords and tags are practically equivalent to specific “languages” which, similarly to natural languages, are subjected to continuous changes. For that reason, it is necessary to regularly monitor them and consider their practical application in document and information description and search. The works on keywords constitute a step towards the construction of linguistic tools for the needs of a semantic website. This paper is a contribution to the discussion on the development of keyword vocabularies created at the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Such vocabularies constitute part of the Slavic bibliographic information system.   Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej? Przedmiotem artykułu są słowa kluczowe oraz ich nowsza odmiana zwana tagami. Wyrażenia te zostały potraktowane jako elementy systemów leksykalnych odpowiednich języków: języka słów kluczowych oraz języka tagów. Prezentacja tych grup słownictwa ma na celu wykazanie, że nie są to homonimiczne grupy leksyki zar