WorldWideScience

Sample records for marktmonitor nederlandse kleinverbruikersmarkt

 1. On transparency and trust. Market monitor, development of the Dutch small-scale consumer market for electricity and natural gas. July 2006 - June 2007; Over transparantie en vertrouwen. Marktmonitor, ontwikkeling van de Nederlandse kleinverbruikersmarkt voor Elektriciteit en Gas. Juli 2006 - juni 2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Liere, M.; Postema, B.; Te Velthuis, M.

  2007-10-15

  The energy market is liberalized since 1 July 2004. The Dutch government has liberalized the energy market to stimulate competition between suppliers and to offer the consumer freedom of choice of their own energy supplier. As energy suppliers must put continuous effort in acquiring and preserving customers, the customers may expect better quality and service at relatively lower prices. In a well-functioning energy market the customer will benefit from the liberalisation. DTe (Dutch Office of Energy Regulation) is the regulator of the energy sector and supervises the energy companies adhering to the rules of the energy markets, protecting customers where needed. Moreover, DTe also monitors the developments in the energy markets. In the market monitor private consumers market DTe reports on the operating of the consumer market, also called the private consumers market. [mk]. [Dutch] Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. De Nederlandse overheid heeft de energiemarkt vrijgegeven om de concurrentie tussen leveranciers te bevorderen en de consument keuzevrijheid te geven om zelf een eigen energieleverancier te kiezen. Omdat energieleveranciers zich hierdoor telkens weer moeten inspannen om klanten te werven en te behouden, kunnen consumenten betere kwaliteit en service verwachten tegen verhoudingsgewijs lagere prijzen. In een goed werkende energiemarkt plukt de consument dus de vruchten van de liberalisering. DTe is de toezichthouder op de energiesector en ziet erop toe dat energiebedrijven zich houden aan de spelregels van de energiemarkten en beschermt consumenten waar nodig. Daarnaast heeft DTe de taak om de ontwikkelingen op de energiemarkten in de gaten te houden. In de marktmonitor kleinverbruikersmarkt rapporteert DTe over de werking van de consumentenmarkt, ook wel de kleinverbruikersmarkt genoemd.

 2. De Nederlandse cybersecurity strategie

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 3. Roofvogels in de Nederlandse wetlands

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Cornelis; Beemster, Nicolaas; Zijlstra, Menno; van Eerden, M; Daan, Serge

  1995-01-01

  Roofvogels in de Nederlandse wetlands (1995). C. Dijkstra, N. Beemster, M. Zijlstra, M. van Eerden, S. Daan RWS, RDIJ, Flevobericht nr. 381. ISBN 90-369-1147-8. Dit Flevobericht vormt de eindrapportage van het onderzoeksproject " De betekenis van grootschalige wetlands voor roofvogels". De verwerkte

 4. De Nederlandse Antillen, een bijenteeltparadijs?

  NARCIS (Netherlands)

  Beetsma, J.

  1989-01-01

  Verslag van een studiereis naar de Nederlandse Antillen in april 1977. Het doel was om de mogelijkheden voor uitbreiding van de bijenteelt te onderzoeken. Geconcludeerd wordt dat deze eilanden een paradijs voor de bijenteelt zijn; geen geafricaniseerde bij en geen varroamijt

 5. Nederlandse agrarische handel opnieuw gestegen

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.

  2008-01-01

  De waarde van de Nederlandse agrarische in- en uitvoer is in 2007 opnieuw gestegen. De stijging van de importwaarde is vooral veroorzaakt door hogere invoerprijzen. Ook de wereldmarkt voor agrarische producten is in 2007 in waarde gestegen. Nederland blijft de grootste netto-exporteur van de EU.

 6. Nederlandse asperges internationaal zwaar onder druk

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Hack, M.D.

  2000-01-01

  Door een te hoge kostprijs dreigt de Nederlandse asperge de concurrentie te verliezen met de Duitse en Griekse asperge. Schaarse arbeid en hoge loonkosten drijven de kostprijs op. In dit artikel: aanbevelingen de concurrentiepositie van de Nederlandse aspergesector op de internationale markt te

 7. Beschrijving Nederlandse visserij in de Noordzee, EEZ en het Nederlandse kustgebied ten behoeve van Natuurbalans 2003

  NARCIS (Netherlands)

  Verver, S.W.; Grift, R.E.; Quirijns, F.J.

  2003-01-01

  De Nederlandse demersale visserij richt zich met name op schol, tong, kabeljauw en wijting en heeft als belangrijke bijvangstsoorten tarbot en griet. Het aandeel van de Nederlandse visserij in de totale aanlandingen van de Noordzee bedraagt voor schol gemiddeld 52% op jaarbasis. Nederland heeft een

 8. Innovatiescan Nederlandse zorg: Een inventarisatie van innovatiemanagement in de Nederlandse zorgsector

  OpenAIRE

  Nauta, Frans; Crombach, Marica

  2011-01-01

  Het moet slimmer en beter in de zorg. Alleen op die manier blijft hoogwaardige zorg betaalbaar in een vergrijzend Nederland. In dit onderzoek is gekeken hoe professioneel Nederlandse zorgorganisaties innoveren. Er zijn 100 interviews in 37 zorgorganisaties gehouden, variërend van jeugdzorg tot thuiszorg en van verslavingszorg tot eerstelijnszorg. Al deze interviews zijn op locatie uitgevoerd.

 9. Innovatiescan Nederlandse zorg : Een inventarisatie van innovatiemanagement in de Nederlandse zorgsector

  NARCIS (Netherlands)

  Frans Nauta; Marica Crombach

  2011-01-01

  Het moet slimmer en beter in de zorg. Alleen op die manier blijft hoogwaardige zorg betaalbaar in een vergrijzend Nederland. In dit onderzoek is gekeken hoe professioneel Nederlandse zorgorganisaties innoveren. Er zijn 100 interviews in 37 zorgorganisaties gehouden, variërend van jeugdzorg tot

 10. In perspectief; Over de toekomst van de Nederlandse agrosector

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhout, P.; Bakker, T.; Baltussen, W.H.M.; Blokland, P.W.; Bondt, N.; Bont, de C.J.A.M.; Helming, J.F.M.; Hietbrink, O.; Horne, van P.L.M.; Janssens, S.R.M.; Knijff, van der A.; Leeuwen, van M.G.A.; Linderhof, V.G.M.; Smit, A.B.; Solano, G.; Tabeau, A.A.

  2011-01-01

  Dit rapport geeft inzicht in de economische perspectieven van het Nederlandse agrocomplex, door het schetsen van een palet aan ontwikkelingsmogelijkheden. De focus ligt op de voedsel- en sierteeltproductie. De tijdshorizon is 2025.

 11. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Siljee J; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die de zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoeren, zijn in 2013 volgens de kwaliteitseisen uitgevoerd. De laboratoria voldeden in het algemeen aan de landelijke kwaliteitseisen en aan het internationale kwaliteitsprogramma UK-NEQAS. Dit blijkt uit

 12. Schelpdierkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in september 2005 (fecale coliformen)

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.; Gool, van A.C.M.

  2005-01-01

  In september van 2005 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier) waterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij werd gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te kunnen beoordelen. Er werd gekeken naar de aanwezigheid van

 13. Een analyse van de handelsbelemmeringen voor geselecteerde Nederlandse exportprodukten

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.; Kuiper, M.H.; Tongeren, van F.W.

  2005-01-01

  Dit rapport analyseert handelsbelemmeringen die Nederlandse agri-food exporteurs tegenkomen op hun buitenlandse afzetmarkten, en vergelijkt deze met handelsinstrumenten die de EU hanteert. Centraal staat het identificeren van offensieve belangen in de lopende WTO-onderhandelingen in de

 14. Beeldenstorm 3 : Close-ups van kunst uit Nederlandse musea

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van Henk; Tromp, Thijs; ; Middag, Ineke

  2003-01-01

  Na het succes van de vorige twee delen in de reeks Beeldenstorm presenteert Amsterdam University Press deze zomer een nieuwe collectie pakkende en heldere beschouwingen van Henk van Os over kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea. Opnieuw zijn Van Os' aansprekende televisiecolumns gebundeld tot

 15. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.H.G.

  1984-01-01

  De prijsvorming van hout op stam en hout geveld uit het Nederlandse bos op het niveau van het bosbedrijf staat centraal in deze publikatie. Na een schets van een aantal facetten die invloed hebben op de prijsvorming wordt nader ingegaan op de prijsvorming zelf. Onderzocht wordt of er verschil in

 16. Wantsen van de Nederlandse waddeneilanden III (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.

  2009-01-01

  De fauna van de Nederlandse waddeneilanden telde volgens het laatste overzicht 336 soorten. Een opsomming wordt gegeven van 158 nieuwe eilandrecords, waaronder 26 soorten, die voor het eerst voor de waddeneilanden worden vermeld. De miride Capsus pilifer wordt van de lijst afgevoerd. In totaal zijn

 17. Wantsen van de Nederlandse Waddeneilanden IV (Hemiptera: Heteroptera)

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, B.; Hermes, D.; Chen, P-p.; Nieser, N.

  2012-01-01

  Het laatste overzicht van de wantsen van de Nederlandse waddeneilanden dateert van 2004 met aanvullingen in 2009. Een opsomming wordt gegeven van 144 nieuwe eilandrecords, waaronder 12 soorten die voor het eerst op de waddeneilanden zijn waargenomen. Pachycoleus pusillimus (Dipsocoridae) is nieuw

 18. Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater; een orienterend onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Havelaar AH; Koot W

  1986-01-01

  In dit rapport worden uitvoering en resultaten van een orienterend onderzoek naar het voorkomen van Aeromonas spp. in het Nederlandse drinkwater in 1985 besproken. Het bleek dat in 71% van de onderzochte monsters (rein water "af pompstation" en water uit het distributienet) in 100 ml

 19. De Nederlandse Agrarische Groepsvestigingen in Brazilië

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnen, C.J.M.

  2001-01-01

  Op grond van een overeenkomst voor emigratie en kolonisatie zijn op verschillende plaatsen in Brazilië enkele koloniën en groepsvestigingen van Nederlandse boeren en tuinders ontstaan. De emigranten en hun kinderen leggen zich toe op de teelt van akkerbouwgewassen, op de veehouderij en op de teelt

 20. Start me up in Silicon Valley : Over passie en ambitie van Nederlandse ondernemers

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. P. Ester; dr. A. Maas

  2014-01-01

  Dit boek beschrijft hoe Nederlandse ondernemers in Silicon Valley een bedrijf zijn begonnen. Waarom daar? Wat is er zo geweldig en anders aan ondernemen in dit walhalla van innovatie? Peter Ester en Arne Maas interviewden meer dan 20 Nederlandse ondernemers. Dit boek gaat over die ondernemers. Over

 1. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht op voorkomen en gehalte aan sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine en sulfaquinoxaline werden 102 nieren van Nederlandse slachtvarkens. Bemonsteringsperiode: oktober tot half november 1986. Alle monsters die bij dunnelaagchromatografisch onderzoek (HPTLC) positief

 2. Duurzaamheidsverslaggeving in de Nederlandse agrosector; Een empirisch onderzoek over 2001 en 2002

  NARCIS (Netherlands)

  Pannebakker, R.; Boone, J.A.

  2004-01-01

  In dit rapport wordt de duurzaamheidsverslaggeving van de 20 grootste ondernemingen uit de Nederlandse agrofood sector onderzocht. Daartoe wordt eerst op basis van literatuuronderzoek een scoremodel ontwikkeld voor beoordeling van de verslagen. Op basis van dit scoremodel wordt beoordeeld in

 3. Sociaal-economische aspecten van het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid. Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming, deelrapport Economie 1

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Bremmer, J.; Gaag, van der D.J.; Linden, van der T.; Meer, van der R.W.; Netjes, A.; Spruijt, J.; Wal, van der E.

  2006-01-01

  In het deelproject economie wordt de economische doelstelling van de nota Duurzame Gewasbescherming geëvalueerd. Op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden aangetoond dat Nederlandse telers concurrentienadeel ondervinden van nationaal gewasbeschermingsbeleid. Telers staan redelijk positief

 4. Het veranderende gezin. Relaties tussen trends in het gezin in Nederland en de afbeelding in dramaprogramma’s op de Nederlandse televisie, 1980-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Emons, P.A.A.; Scheepers, P.L.H.; Wester, F.P.J.

  2007-01-01

  Deze systematische inhoudsanalyse richt zich op veranderingen in de portrettering van het gezin in dramaprogramma’s op de Nederlandse televisie en gaat de relatie na met sociaal-culturele veranderingen in het gezin in de Nederlandse maatschappij.

 5. Bruchus brachialis, een zaadkever nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Chrysomelidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, O.

  2014-01-01

  Onlangs werd op een braakliggend terrein in Roermond de zaadkever Bruchus brachialis verzameld. Dit is de eerste Nederlandse vondst van deze zuidelijke soort. Een reeks recente waarnemingen uit de ons omringende landen laat zien dat deze soort al enige jaren in een noordwaartse areaaluitbreiding

 6. Over lichtemissie: Albert Einstein en de vroege geschiedenis van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging

  NARCIS (Netherlands)

  Tauschinsky, A.; van Dongen, J.A.E.F.

  2008-01-01

  Op 29 april 1922 gaf Albert Einstein een lezing voor de Nederlandse Natuurkundige Vereniging op het Natuurkundig Laboratorium aan de Plantage Muidergracht te Amsterdam. Hij deed er verslag van een experiment dat hij zo’n zes maanden eerder had voorgesteld en dat zou hebben moeten uitmaken of licht

 7. Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria, 2014-2015

  NARCIS (Netherlands)

  Carbo E; Bom E; PNB; I&V

  2017-01-01

  De zogeheten combinatietesten die zeven Nederlandse screeningslaboratoria op downsyndroom uitvoerden voldeden in 2014 en 2015 in het algemeen aan de kwaliteitseisen . Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM. Hiermee wordt voldaan aan de opdracht van het ministerie van VWS aan het RIVM om de

 8. Verontreiniging rode aal Nederlandse binnenwateren : monitoring voor sportvisserij 2004-2008

  NARCIS (Netherlands)

  Lee, van der M.K.; Traag, W.A.; Hoek, van der M.; Kotterman, M.J.J.; Hoogenboom, L.A.P.

  2009-01-01

  Rode aal, ook bekend als Europese paling (Anguilla anguilla) werd gebruikt als bioindicator binnen het monitoringsprogramma 'verontreiniging in vis uit de Nederlandse binnenwateren'. In de afgelopen 5 jaar zijn 65 mengmonsters rode aal met een lengte van 30-40 cm onderzocht op de aanwezigheid van

 9. MBA-monitor 2004 : kwaliteitsvergelijking van parttime opleidingen van Nederlandse Business Schools

  NARCIS (Netherlands)

  Fred Verbeek; SCO-Kohnstamminstituut UVA

  2004-01-01

  In september 2002 publiceerde het weekblad Intermediair het derde onderzoek naar de kwaliteit van parttime Nederlandse opleidingen die voorbereiden op het diploma (Executive) Master of Business Administration. Het was de bedoeling dit onderzoek, dat als doel heeft aankomende studenten die overwegen

 10. Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marc Dierikx

  2016-11-01

  Full Text Available Erwin van Loo, ‘Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten, 1940-1945 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 2013; Amsterdam: Boom, 2013, 515 pp., isbn 978 94 6105 926 0.

 11. Vrouw en opvoeding sinds de late negentiende eeuw. Het bijzondere van de Nederlandse casus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jeroen J.H. Dekker

  2015-06-01

  Full Text Available Women and Child Rearing since the Late Nineteenth Century: The Speciality of the Dutch CaseIn the last two centuries only a few people would contest that Dutch mothers should raise their children. Until the end of the nineteenth century this task often went together with women’s labour. From that point until the 1960s there was a special period in Dutch history, with the great majority of mothers devoting themselves full-time to motherhood and only a very small minority working outside the home. This deviation from a European pattern – almost a Dutch Sonderweg in the first half of the twentieth century – changed into another deviation from the 1970s. Then more and more Dutch mothers started to work outside the home, eventually even in greater numbers than in other European countries, but with the majority of mothers preferring part-time work. As a result, it became a matter of course for Dutch mothers to combine working outside the home with raising their own children. Dat Nederlandse vrouwen hun eigen kinderen behoren op te voeden is eenopvatting die in de laatste tweehonderd jaar weinig is aangevochten. Tot het einde van de negentiende eeuw ging dat vaak samen met vrouwenarbeid. Toen ontstond een bijzondere Nederlandse situatie waarbij tot in de jaren zestig bijna alle moeders zich volledig aan het moederschap wijdden en nauwelijks buitenshuis werkten. Deze afwijking van het Europese patroon – een Nederlandse Sonderweg – veranderde vanaf de jaren zeventig in haar omkering toen gehuwde vrouwen steeds vaker gingen werken, zelfs vaker dan moeders in andere Europese landen. Ook in een ander opzicht pakten Nederlandse moeders het anders aan dan inandere Europese landen: ze werkten in meerderheid in deeltijd. Tegelijk werken en opvoeden van de eigen kinderen werden vanaf toen een vanzelfsprekendheid.

 12. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gürkan Çelik

  2013-09-01

  Full Text Available The Best of Both Worlds: Success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs In recent years, a number of countries, among them the Netherlands, attach great importance to stimulating the economic development in the country, by promoting entrepreneurship in general and within the ethnic and cultural entrepreneurial groups in particular. Innovation is generally the result of an interactive process involving synergy between the diverse backgrounds and characteristics. Based on a qualitative research, this article provides an overview of insights in the critical success factors of Turkish-Dutch innovative entrepreneurs in the Netherlands. The success factors of ethnic entrepreneurs are approached in this study from three different dimensions: individual factors, social factors, and environmental factors. The individual factors are presented as personality traits and personal motivations. The social factors are discussed from the perspective of social networks, socio-cultural and socio-economic characteristics. As for environmental factors, they are divided into regional characteristics as well as the availability of resources and the presence of opportunities. Turkish-Dutch entrepreneurs, also called “ethnic entrepreneurs”, appear proficient in linking different innovation opportunities to their own strengths. They are operating better in both worlds, and are successfully navigating between the two cultures. This article also formulates several suggestions for the Dutch government, business world and educational institutions to stimulate innovation. Het beste van beide werelden: Succesfactoren van Turks-Nederlandse innovatieve ondernemers De laatste jaren hechten vele landen, onder andere Nederland, er groot belang aan om de economische ontwikkelingen op een hoger niveau te tillen door ondernemerschap in het algemeen, en binnen de etnische en culturele groepen in het bijzonder, te stimuleren. Innovatie is een gevolg van een interactief

 13. TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.

  2011-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te

 14. De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten : ingedeeld naar herkomst en bestemming 1984 t.o.v. 1983

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.

  1985-01-01

  Overzicht van de Nederlandse agrarische in- en uitvoer in 1983 en 1984. Per produktgroep wordt de ontwikkeling in volume en waarde van de handel met een aantal belangrijke landen en landengroepen weergegeven. De tabellen zijn gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek

 15. Pension fund investments in Dutch sustainable energy. A quick scan; Beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse duurzame energie. Een quick scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; De Wilde, J. [Profundo, Amsterdam (Netherlands)

  2013-05-15

  It was examined whether Dutch pension funds invest (part of) their private investments in sustainable energy in the Netherlands. If possible, investments in private renewable energy are specified as much as possible [Dutch] Er is onderzocht of Nederlandse pensioenfondsen (een deel van) hun private beleggingen in duurzame energie in Nederland beleggen. Indien mogelijk zijn de investeringen in private duurzame energie zoveel mogelijk gespecificeerd.

 16. Duurzame Landbouw in Beeld 2010 : resultaten van de Nederlandse land- en tuinbouw op het gebied van People, Planet en Profit

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.A.; Dolman, M.A.

  2010-01-01

  Duurzame Landbouw in Beeld 2010 geeft de resultaten weer van de Nederlandse land- en tuinbouw op alle relevante duurzaamheidsaspecten. Zowel de meest recente cijfers als de langetermijnontwikkelingen worden gepresenteerd. Naast de resultaten voor de sector als geheel worden de sectoren akkerbouw,

 17. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2009-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES het voorkomen van intersex bij Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met TBT vast te stellen.

 18. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan A. Erasmus

  2014-09-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos. Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 19. De receptie van de Franse literatuur in de Nederlandse literaire tijdschriften van het interbellum: een pleidooi voor een meer synchrone literatuurgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  2003-12-01

  Full Text Available Tijdens het interbellum was de Franse literatuur een belangrijk referentiepunt voor met name de katholieke en de vrijzinnige, niet zuilgebonden pers in Nederland. Men nam een voorbeeld aan grote katholieke schrijvers als Mauriac en Bernanos of men spiegelde zich aan de romans van vroeg-twintigste-eeuwse modernisten als Gide en Proust. Onderzoek naar de receptie van de Franse literatuur laat zien dat de beeldvorming hieromtrent in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving aanpassing behoeft. Nederlandse literatuurhistorici als Ruiter en Smulders, en Van Bork en Laan, zijn vaak te zeer gericht op het beschrijven van een diachrone ontwikkeling en hebben te weinig oog voor de synchrone diversiteit aan opvattingen. In welke zin, zo vraag ik me hier af, kan een internationaal georiënteerd tijdschriftenonderzoek een bijdrage leveren aan de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving?

 20. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.G.; Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.

  2012-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met

 1. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.

  2013-01-01

  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met

 2. De opname van het conflictenrecht in het Nederlandse BW: een analyse van de gevolgen ervan voor de systematiek en de coherentie van het BW in zijn geheel

  NARCIS (Netherlands)

  Oderkerk, A.E.

  2013-01-01

  Op 1 januari 2012 is Boek 10 BW in werking getreden. Daarmee is het grootste deel van het Nederlandse conflictenrecht thans in het BW opgenomen. In deze monografie, die een bewerking vormt van de door de auteur op 16 november 2010 gehouden lezing voor de ‘Studiekring Prof.mr. J. Offerhaus’, wordt

 3. Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in e Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tine Van Osselaer

  2015-12-01

  Full Text Available Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900 (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2013; Hilversum: Verloren, 2015, 399 pp., isbn 978 90 8704 434 3.

 4. De niet-scrotale testis: huidige standpunten van de Werkgroep Kinderurologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie [Undescended testis: Current views and advice for treatment

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, W.W.M.; Sijstermans, K.; Voort-Doedens, L.M. van der; Meijer, R.W.; Heij, H.A.; Delemarre-van de Waal, H.A.; Pierik, F.H.

  2008-01-01

  Eerder dit jaar verschenen in dit tijdschrift drie artikelen gewijd aan de niet-scrotale testis (NST).1-3 Ze hebben tot veel discussie geleid binnen de Werkgroep Kinderurologie (WGKU) van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), hetgeen resulteerde in dit commentaar. Vooral de artikelen van

 5. Juridisch afgedwongen excuses. Rawagedeh, Zuid-Celebes en de Nederlandse terughoudendheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bart Luttikhuis

  2014-12-01

  Full Text Available Legally Sanctioned Apologies: Rawagedeh, South Sulawesi, and Dutch ReticenceIn the summer of 2013, for the first time in history, the Netherlands decided to officially apologise for crimes committed by its troops during the Indonesian war of independence (1945-1949. Indonesian victims had forced the Dutch government to take this step by suing it in two consecutive civil lawsuits. Taking legal steps had offered these victims a chance to demand justice and have their voices heard in the land of the perpetrators. However the legal approach to bringing historical injustice to public attention can also have adverse effects. It confines public debate to very specific types of incidents that fall within the parameters of legal responsibility and legal evidence. Moreover, the fact that apologies have to be legally enforced diminishes the chance of successful reconciliation – the apparent goal of apologies. The juridification of speaking about historical apologies is therefore a double-edged sword. In de zomer van 2013 bood Nederland voor het eerst in de geschiedenis officieel excuses aan voor misdaden begaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië (1945-1949. Indonesische slachtoffers hadden de Nederlandse regering hiertoe gedwongen door middel van twee civiele rechtszaken. Het bewandelen van de juridische weg verschafte aan hen een stem in het land van de daders en gaf ze een kans hun rechten op te eisen. Maar de juridische benadering van het spreken over historisch onrecht kan ook keerzijden hebben. Het beperkt namelijk het publieke debat tot nauw omlijnde gevallen die binnen de parameters van de juridische bewijsvoering vallen. Bovendien zorgt het feit dat excuses juridisch afgedwongen moeten worden ervoor dat de kans op verzoening – het doel van de excuses – aanmerkelijk vermindert. De juridisering van het spreken over historische excuses is daarmee een tweesnijdend zwaard.

 6. Energie Efficiency Directive. Article 7. Dutch implementation; Energie Efficiency Directive. Artikel 7. Nederlandse invulling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Daniels, B.; Gerdes, J.; Boonekamp, P.; Kroon, P.; Stutvoet-Mulder, K.; Tigchelaar, C.; Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  Article 7 of the recently adopted Energy Efficiency Directive (EED) obliges the EU member states to achieve 1.5% yearly efficiency improvements during the period 2014-2020, culminating in a cumulative savings target. This report describes the way the Netherlands intends to meet the article 7 obligations, as requested by the European Commission. The EED offers the member states various degrees of freedom with regard to the definition of the target and the way it is met. Hence, this report addresses the choices of the Netherlands and their consequences for the Dutch target and the realised energy savings. A broad-lined description of the choices and overall results is complemented by extensive annexes that offer technical descriptions and detailed numbers [Dutch] Dit rapport beschrijft de manier waarop Nederland aan haar doelstelling voor artikel 7 van de Energy Efficiency Directive (EED) denkt te voldoen. Het is gebaseerd op de interpretaties en keuzes die de Nederlandse overheid heeft gemaakt. Artikel 7 van de Energy Efficiency Directive verplicht Nederland tot het realiseren van een efficiencyverbetering van 1,5% per jaar in de periode 2014-2020, als cumulatieve doelstelling. Voor Nederland betekent dit - rekening houdend met de vrijheidsgraden van de EED - een doelstelling van minimaal 482 PJ besparing op het finaal energiegebruik. Nederland verwacht een cumulatieve besparing te bereiken tussen de 387 en 562 PJ in finale termen, waarvan 87 tot 186 PJ door nieuw beleid. Dit nieuwe beleid bestaat uit de overeengekomen beleidsmaatregelen uit het recente Energieakkoord dat onder regie van de Sociaal Economische Raad (SER) is gesloten. Het kabinet heeft dit akkoord mede ondertekend.

 7. Dutch climate and energy policy. Analysis of policy reviews 1989-2012; Het Nederlandse Klimaat- en Energiebeleid. Analyse van beleidsevaluaties 1989-2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faber, J.; Blom, M.J.; De Bruyn, S.M.; Nelissen, D.; Aarnink, S.J.; De Buck, A.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Oosterhuis, F.H.; Kuik, O.J. [Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Vrije Universiteit VU, Amsterdam (Netherlands)

  2012-11-15

  The Dutch government has had climate policy in place since 1989. Since 1999 that policy has been intensified with a view to meeting Kyoto commitments for the period 2008-2012. The Dutch Parliament requested a review of the costs and effects of the measures implemented in the context of Dutch climate and energy policy, based on the available review studies, with led to the commissioning of the present report [Dutch] De Nederlandse overheid voert sinds 1989 klimaatbeleid. Vanaf 1999 is het beleid geïntensiveerd met het oog op het halen van de Kyoto-doelstelling in de periode 2008-2012. De Tweede Kamer wil een overzicht hebben van de kosten en effecten van beleidsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid, op basis van bestaande evaluatiestudies en heeft daarom deze studie laten uitvoeren.

 8. The Dutch footprint on the world. How big and how deep?; De Nederlandse voetafdruk op de wereld. Hoe groot en hoe diep?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oorschot, M.; Rood, T.; Vixseboxse, E.; Wilting, H.; Van der Esch, S.

  2012-08-15

  The footprint of the Dutch consumption and related ecological consequences are described. In addition, the authors present options to reduce the footprint. A set of indicators is proposed with which various aspects of the footprint can be visualized. Using the indicators policy choices can be made [Dutch] Een beschrijving wordt gegeven van de voetafdruk van de Nederlandse consumptie en de ecologische gevolgen daarvan. Daarnaast geven de auteurs opties om de voetafdruk te verkleinen. Een set indicatoren wordt voorgesteld waarmee verschillende aspecten van de voetafdruk in beeld kunnen worden gebracht. Met behulp van de indicatoren kunnen vervolgens beleidskeuzes worden gemaakt.

 9. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 2. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 2. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-10-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In part 1, published in this magazine in July-August, attention was paid to the first two comparisons. In this article the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In het eerste artikel, dat is gepubliceerd in het juli-augustus-nurnmer van dit tijdschrift, zijn de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken), . In dit tweede en afsluitende artikel worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 10. Comfortable, healthy and intelligent buildings. Part 1. Comparison of buildings in the Netherlands and Germany; Comfortabele, gezonde en intelligente gebouwen. Deel 1. Nederlandse en Duitse gebouwen vergeleken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lony, R.J.M. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Molenaar, D.J.; Rietkerk, J.; Schuiling, D.J.B.W.; Zeiler, W. [Installatietechnologie, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands)

  2006-07-15

  A comparison was made between four buildings in Germany and four buildings in the Netherlands. In this part 1 attention is paid to the first two comparisons. In part 2, which will be published in this magazine in October the remaining two sets of buildings are compared. The basis of the comparison is the module Keyfactors, developed by the University of Reading in the UK, in which six aspects are compared: site, skin, shell, services, space plan, and stuff (e.g. furniture) [Dutch] De Technische Universiteit Eindhoven heeft een vergelijking gemaakt tussen vier Duitse en vier Nederlandse gebouwen. In dit artikel worden de eerste twee vergelijkingen behandeld, evenals de basis van de vergelijking. De basis voor het vergelijkingsonderzoek, is de module Keyfactors van de Universiteit van Reading. Deze module is gebaseerd op het vergelijken van gebouwen op zes aspecten (de 6 S-vergelijking). Dit zijn site (Iocatie), skin (gevel), shell (constructieopzet), services (installaties), space plan (ruimtelijke opzet) en stuff (meubilair). Gebaseerd op deze zes aspecten kan een vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen. In het onderzoek van de TU/E zijn in totaal acht gebouwen paarsgewijs bekeken: de Hoftoren in Den Haag met de Post Tower in Bonn, her Thermostaete-gebouw in Bodegraven met de Landesvertretung in Berlijn (deze vier zijn in het eerste deel besproken). In het tweede en afsluitende artikel, dat wordt gepubliceerd in het oktober-nurnmer van dit tijdschrift, worden de laatste twee vergelijkingen beschreven het Forum-gebouw in Amsterdam met het Spherion in Dusseldorf en het Rijnlandhuis in Leiden met het Energieforum in Berlijn. De Duitse gebouwen zijn doorgaans innovatiever, maar de Nederlandse hebben een betere prijs-kwaliteitverhouding.

 11. Radioactiviteit in Nederlandse gebruiksartikelen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen MPM; LSO

  2002-01-01

  This study took place within the framework of a general update of the average radiation dose for the Dutch population. It focuses on consumer products in which radionuclides have been intentionally incorporated and on radiation-emitting devices that can be supplied to members of the public without

 12. Nederlandse kustduinen : geohydrologie

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.W.M.

  1981-01-01


  In about half of the Dutch coastal dunes, the former wet slacks have dried during the last 100 years. The purpose of this study was to find the causes of drying. A fall in watertable was the major cause. it was sometimes due to coastal erosion, sometimes to increase of evapotranspiration

 13. Historia forestis : Nederlandse bosgeschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Buis, J.

  1985-01-01

  General study on the history of Dutch forests. Various aspects of the history of woodlands, forests and forestry. Analysis of various types of use and misuse of forests and woodlands by communities, local populations, landowners and local managers. Local forest management and forest legislation

 14. Uitdagings vir die Afrikaanse leksi-kograaf ten opsigte van Nederland-se lemmata in 'n vertalende Neder-lands-Afrikaanse woordeboek*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corlietha Swart

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Voor Pampus liggen het 'n oordragtelike betekenis en idiomatiese status in Ne-derlands verwerf, maar is gewoonlik onbekend aan die Afrikaanse leksikograaf buite die Neder-landse konteks. Vir 'n Afrikaanse leksikograaf met sy unieke verwysingsraamwerk en kulturele en sosiale waardeoordele word dit slegs in 'n Nederlandse milieu duidelik waarom die leksikografiese redigering van Nederlandse lemmata in 'n vertalende Nederlands-Afrikaanse woordeboek so 'n groot uitdaging inhou, ten spyte van die feit dat die twee tale so nou verwant is. Taalversteuring en -beïnvloeding vind makliker plaas tussen nou verwante tale. Taalrelatiwisme impliseer dat elkeen van die betrokke tale 'n unieke soort perspektief op die taaleie werklikheid bied vanweë 'n unieke lewens- en wêreldbeskouing wat 'n inherente deel uitmaak van 'n betrokke moedertaal. Belangrike metaleksikografiese riglyne sluit die oordeelkundige aanwending van pragmatiese leiding (bv. etikette, goedgekose, verhelderende sitate en poëme en relevante gebruiksleiding in. Dit kan die teikengebruiker van 'n vertalende woordeboek 'n insig gee in die unieke en kultuurspesifieke woordeskatelemente wat die tale van mekaar onderskei.

  Sleutelwoorde: NOU VERWANTE TALE, VERTALENDE NEDERLANDS–AFRIKAANSE WOORDEBOEK, BRONTAAL, DOELTAAL, SKUIFFUNKSIE, OMKERING, KOMBINASIELEM-MA, UNIEKE VERWYSINGSRAAMWERK, SOSIO-KULTURELE WAARDEOORDELE, TAAL-VERSTEURING EN -BEÏNVLOEDING, TAALRELATIWISME, SAPIR–WHORF-HIPOTESE, LIN-GUISTIESE RELATIWITEIT EN DETERMINISME, METALEKSIKOGRAFIESE RIGLYNE, KOL-LOKASIES, ETIKETTE, PRAGMATIESE LEIDING, SITATE, POËME, GEBRUIKSLEIDING, RAME, METATAAL, TWEETALIGE LEKSIKOGRAFIE

  Abstract: Challenges for the Afrikaans Lexicographer with regard to Dutch Lemmata in a Dutch-Afrikaans Translation Dictionary. Voor Pampus liggen has acquired a metaphorical meaning and idiomatic status in Dutch, but is generally unknown to the Afrikaans lexicographer outside the Dutch

 15. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 16. Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojecten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle van der Tier

  2016-12-01

  Full Text Available Een Program Theory benadering voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies: een casestudie van vijf Nederlandse maatjesprojectenSociale professionals worden steeds meer gevraagd het professioneel handelen te verantwoorden. De sociale sector weet zich echter slechts marginaal te verantwoorden en te profileren als kenniseigenaar op het eigen domein. Het aantal sociale interventies dat theoretisch dan wel wetenschappelijk onderbouwd is, is beperkt. In de literatuur zijn verschillende benaderingen te onderscheiden die een antwoord beogen te geven op de vraag hoe en op basis waarvan een sociale interventie verantwoord dient te worden. In dit artikel geven we een methodebeschrijving van de “Program Theory” benadering en reflecteren we aan de hand van een casestudie op de praktische en wetenschappelijke meerwaarde van deze methode voor het theoretisch onderbouwen van sociale interventies. We argumenteren dat een Program Theory benadering vanuit de uitgangspunten van het kritisch realisme een waardevolle aanvulling biedt op de “evidence-based practice” benadering, die vooral inzicht geeft in de effecten van een interventie. Een Program Theory aanpak levert daarnaast een verklarende theorie over de effectiviteit van de interventie en neemt de werking van de praktijkcontext hierin mee door een interventietheorie “bottom-up” te ontwikkelen vanuit de praktijk en deze theorie tevens te onderbouwen met wetenschappelijke evidentie. Deze benadering biedt daarmee een collaboratieve leeromgeving voor professionals en onderzoekers, door de werking van mechanismen binnen een praktijkcontext te onderzoeken en te expliciteren. Doordat sociale professionals eigenaarschap blijven houden over hun eigen interventietheorie draagt de benadering bovendien bij aan de professionalisering en versterking van de kennisbasis van het sociaal werk.  Theorizing social interventions using a Program Theory approach: a case study of five Dutch buddy

 17. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 18. Risk Evaluation of the Use of Green Gas in Dutch greenhouses; Risico-evaluatie toepassing Groen Gas in de Nederlandse Glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dijk, C.J. [Plant Research International PRI, Wageningen (Netherlands); Dueck, Th.A. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Burgers, W. [Infomil, Den Haag (Netherlands)

  2009-01-15

  information is available to estimate the possible risks of the remaining components in biogas. The approach in this study represents a worst case scenario because in common practice biogas will be mixed in the existing natural gas network before distributing it to greenhouses. It should be noted that even now, the use of flue gas emitted from combined heat power engines burning natural gas can result in nitrogen oxide concentrations that exceed the effective risk concentration under certain conditions. These effective risk concentrations have in some cases already resulted in negative effects on the growth and production of some greenhouse crops. These risks are independent of the use of biogas as fuel for combined heat power engines. If Dutch horticulturists are to use biogas on a large scale, it is essential that the maximum permissible concentrations be reduced for hydrogen fluoride (by a factor 20), sulphur dioxide (factor 2) and possibly benzene as well (factor 1.7). This is necessary in order to prevent these components becoming a potential risk to greenhouse crops. In addition, more research is advocated on the phytotoxicity of components for which insufficient information is presently available for the estimation of possible risks. [Dutch] Groen Gas (biogas) afkomstig uit vergistings- en vergassingsinstallaties kan een bijdrage leveren aan de energievoorziening als vervanger van fossiel aardgas. Het ambitieniveau ligt op 50% aardgasvervanging in 2050. In de Nederlandse glastuinbouw worden momenteel hoofdzakelijk aardgasgestookte WKK-installaties gebruikt. De installaties leveren elektriciteit voor belichting en levering aan het net, warmte voor de kas en rookgassen voor kooldioxide (CO2) productie t.b.v. gewasgroei en -productie. De glastuinbouwsector wordt als een belangrijke speler gezien voor de afzet van biogas. Indien op grote schaal geproduceerd biogas direct of na toevoeging aan het bestaande aardgasnet als brandstof wordt gebruikt voor installaties in de

 19. Clean and green in the Dutch economy. Economic scope and growth potential; Clean en green in de Nederlandse economie. Economische omvang en groeikansen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Koopman, M.J.; Nelissen, D.; Korteland, M.H.

  2013-07-15

  In the Netherlands the clean tech-sector creates around 5 billion euro added value, almost 1% of Dutch GNP, and provides some 61,000 jobs (full-time equivalents). This is one of the main results of the present study, conducted by CE Delft for the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for use in the latter's 'signal report' on clean tech and competitiveness scheduled for publication in October 2013. The study shows that while clean tech is a rapidly growing sector of the Dutch economy, we are not yet among the leading players internationally. Over the period 1996-2010 aggregate production value grew by 6% a year on average. Since 2009 the crisis has led to a slump that can be observed globally. If the Netherlands is to become a top player, there needs to be significant improvement in the sector's innovation. This can be achieved through innovation incentives and a consistent market incentive policy. Water treatment technology and waste processing are examples of successful Dutch technologies that can inspire future choices [Dutch] De cleantech-sector in Nederland levert zo'n 5 miljard euro aan toegevoegde waarde, bijna 1% van Nederlandse economie en genereert 61.000 arbeidsplaatsen (voltijdsequivalenten). Dat blijkt uit het titel onderzoek. De studie is verricht voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ten behoeve van het signalenrapport over vergroening en concurrentiekracht, dat in oktober 2013 uitkomt. Het onderzoek laat zien dat cleantech in Nederland een snelgroeiende sector is, maar dat we internationaal niet tot de top behoren. De groei van de productiewaarde in de periode 1996-2010 is gemiddeld 6% per jaar. De crisis heeft vanaf 2009 tot een terugval geleid, die ook wereldwijd zichtbaar is. Om aansluiting bij de wereldtop te krijgen moet de innovatieprestatie van de sector aanzienlijk verbeteren. Dat kan door innovatie-ondersteuning en een consistent markt-stimuleringsbeleid. Het succes van de

 20. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 1. Nederlandse muziek bij Nederlandse symfonieorkesten 1945-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeeke, E.

  2012-01-01

  Symphony orchestras play a crucial role in Dutch musical life. They not only give composers the opportunity to present their music and give musicians and listeners the chance to get acquainted with new music, they also have own ideas about presenting which music in which setting. This dissertation

 2. Concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector

  NARCIS (Netherlands)

  Horne, van P.L.M.

  2013-01-01

  The Dutch poultry meat sector is competitive within Europe thanks to lower production costs at farm level and the efficient chain organisation. The production of poultry meat from broilers in the Netherlands has been increasing steadily over recent years. The majority of the supply from Dutch

 3. Over Vlaams-Nederlandse woordenboeken

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prędota Stanisław

  2014-07-01

  Full Text Available The contemporary Dutch language belongs to European multi-centered languages and has three variations: Dutch of the Kingdom of the Netherlands, Dutch in Northern Belgium, and Dutch in Surinam. There are differences among the above variations which mainly regard the pronunciation and lexicon. The Flemish and Surinam variations pose a great challenge, especially for the translators of the Flemish and Surinam literature. Similarly, they pose also a significant theoretical and practical problem for the authors of one and two-language dictionaries of the Dutch language. The contemporary lexicography attempts to register the differences which one can find between the standard of the Dutch language and: its Northern Belgium variation, as well as its Surinam variation. It needs to be noted that lexicographers so far have been paying much attention to lexical differences between Dutch of the Kingdom of the Netherlands and Dutch of the Northern Belgium. In this very paper there are described four printed Flemish-Dutch dictionaries and one online dictionary, we also characterize the Prisma Handwoordenboek Nederlands met onderscheid tussen het Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands met medewerking van W. Martin en W. Smedts.

 4. Dynamiek in de Nederlandse natuurbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker, J.N.M.

  2002-01-01

  In this thesis I have studied the strategy dynamics of the Dutch private nature con-servation movement in relation to the agricultural landscape and agriculture. These dynamics maybe best described as a spiral-like development, which is the result of both continuity and development as oscillations

 5. Problemen bij de Nederlandse bosviooltjes

  NARCIS (Netherlands)

  Mennema, J.

  1978-01-01

  On the advice of the reviser of the Violaceae for the Flora Neerlandica the Floristic Council 1975 decided to consider Viola reichenbachiana and V. riviniana conspecific. However field research in April 1978 proves that living specimen are clearly distinct, especially in the colour of the spur: V.

 6. Nederlandse quinoa in de winkel

  NARCIS (Netherlands)

  Wolkers, J.; Timmer, R.D.

  2015-01-01

  Dit jaar ligt er voor het eerst quinoa van vaderlandse bodem in de winkel. Wageningen leverde de geschikte rassen, en helpt boeren met de teelt. Interview met onder andere Ruud Timmer van PPO-agv te Lelystad

 7. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 8. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 9. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 10. De maatschappelijke impact van de Nederlandse Hartstichting

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, K.; Booijink, P.; Commandeur, H.R.; Burger, F.

  2009-01-01

  China may be the world’s largest growth market, but it has not always been hospitable to foreign companies. This appears from a survey of 381 managers of foreign companies active in China done by the Center for International Business of Universiteit Nyenrode, Breukelen, the Netherlands. The survey

 11. Twee Nederlandse reizigers uit Thailand met cholera

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A. A.; Kuijper, E. J.; Schultz, M. J.; Wieling, W.; Speelman, P.

  1994-01-01

  Cholera is a disease rarely imported in the Netherlands. Recently a 34-year-old woman who had returned from a trip through Thailand was admitted to our hospital with complaints of vomiting, watery stools and moderate dehydration. Vibrio cholerae OI serotype Ogawa biotype El Tor was isolated from the

 12. Milieubalans 99. Het Nederlandse milieu verklaard

  NARCIS (Netherlands)

  MNV

  1999-01-01

  Emissions of many environmentally damaging substances have, even the last few years, dropped and this, despite a more than average growth of the economy. Carbon dioxide constitutes a major exception here. Emissions of CO2 have indeed only shown increases, although the growth in the last few years is

 13. Europese en mondiale verspreiding van Nederlandse vaatplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Schaminée, J.H.J.; Duuren, van L.; Bakker, de A.J.

  1992-01-01

  Quantitative information about the distribution of plant species can play an important role in flora and vegetation analyses, for instance in relating distribution figures with floristic and phytosociological data. Therefore, all species of the Dutch flora were classified according to their

 14. Achtergrondgehalten van dioxinen in de Nederlandse bodem

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg R; Hoogerbrugge R; Groenemeijer GS; Gast LFL; Liem AKD; LBG; LOC

  1994-01-01

  Thirty-two grassland sites, distributed over the Netherlands, were sampled to determine 'background" concentrations of dioxins. The sites were chosen on the basis of calculations using a model for a large-scale distribution and deposition of dioxins from especially waste incinerators. Sampling

 15. Vitamine A voorziening van de Nederlandse bevolking

  NARCIS (Netherlands)

  Waijers PMCM; Feskens EJM; CVG

  2004-01-01

  In this report vitamin A intake is assessed. From these analyses, 17 to 30 per cent of the adults in our study were found to have an inadequate vitamin A intake to maintain sufficient vitamin A stores. A substantial proportion of these individuals had a level of intake greatly less than required.

 16. De weekdieren van de Nederlandse brakwatergebieden (Mollusca)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, W.J.

  2000-01-01

  The molluscs of the brackish waters in the Netherlands (Mollusca) The Netherlands is a river delta rich in brackish waters. The organisms in these waters need to be adapted to extreme conditions, especially large fluctuations in chlorinity. However, several species occur optimally in this habitat.

 17. Het raadsel van de Nederlandse Romantiek

  NARCIS (Netherlands)

  Krul, Wessel

  2014-01-01

  In the Netherlands, the use of Romanticism as a general designation for the first half of the nineteenth century presents a specific problem. The Dutch Romantics had explicit ideas about internationalism, and they rejected it in unambiguous terms. The painter Cornelis Kruseman (1797-1857) and the

 18. Organochloorbestrijdingsmiddelen in vetweefsel van Nederlandse ingezetenen

  NARCIS (Netherlands)

  Greve PA; van der Hoff R

  1987-01-01

  45 Monsters humaan vetweefsel, afkomstig van autopsieen in 1985 uitgevoerd bij het AZU, werden onderzocht op de organochloorbestrijdingsmiddelen hexachloorbenzeen (HCB), alfa-, beta- en gamma-hexachloorcyclohexaan (HCH), heptachloor en beta-heptachloorepoxide (HEPO), aldrin, dieldrin, p,p'-DDE,

 19. Recyclebaarheid van verpakkingen op de Nederlandse markt

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, M.T.; Thoden van Velzen, E.U.

  2017-01-01

  describes the recyclability of Dutch post-consumer plastic packages. It focusses on the recyclability of the packages at the Dutch households and those present in the sorting products (mainly Mix and Sorting Residue). The objective of this study was to comprehend which packages are currently not

 20. Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Addens, N.H.H.

  1952-01-01

  The annual input for seed was about 7.5 % of the total cost of the crop; selection and testing of new varieties costed only 0. 1 %; plant breeding increased the return from field crops by at least + % annually. After an introduction to the theme of which these are some of the main results there are

 1. Hoge afvoeren van enige Nederlandse stroomgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Jager, de A.W.

  1965-01-01

  The relation between precipitation and runoff hydrographs during winter periods with heavy rainfall showed an almost constant base flow and high peaks of runoff.

  Hydrographs of various basins were analysed by runoff characteristics, in which the following parameters occurred: the percentage of the

 2. Nederlandse richtlijn Chronische urticaria - Behandeling met omalizumab

  NARCIS (Netherlands)

  Van Den Elzen, M. T.; Urgert, M. C.; Van Doorn, M. B A; Tupker, R. A.; Knulst, A. C.; Van Zuuren, E. J.

  2015-01-01

  The Dutch guideline Chronic Urticaria aims to present a stepped-care model for the treatment of chronic spontaneous urticaria (CSU). In this manuscript omalizumab is discussed as a treatment option. Omalizumab is a humanized monoclonal antibody that selectively binds to immunoglobulin E (IgE). We

 3. Cryptosporidium en Giardia in Nederlandse zwembaden

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  2003-01-01

  Zwembad gerelateerde explosies van cryptosporidiose zijn regelmatig gerapporteerd in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. De bron van de explosie kon soms achterhaald worden doordat Cryptosporidium oocysten in het zwembadwater of in het terugspoelwater van de zwembadfilters konden worden

 4. Een rechtseconomische analyse van het Nederlandse onrechtmatigedaadsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  L.T. Visscher (Louis)

  2005-01-01

  textabstractThe three main goals of tort law that are distinguished in contemporary Dutch legal literature (compensation, prevention and loss spreading) all recur in the Law and Economics goal (minimization of the total costs of damaging events), although compensation is regarded as the means

 5. De Nederlandse missile defence capaciteit: Strategisch onmisbaar

  NARCIS (Netherlands)

  Weimar, P.W.L.

  2013-01-01

  Surface based air & missile defence behelst enerzijds de verdediging tegen conventionele luchtdreigingen, zoals vliegtuigen, helikopters en onbemande vliegtuigen (luchtverdediging). Aan de andere kant houdt het de verdediging tegen ballistische raketten en kruisraketten in (raketverdediging). De

 6. Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017

  NARCIS (Netherlands)

  Troost, K.; Perdon, K.J.; Zwol, van J.; Jol, J.; Asch, van M.

  2017-01-01

  The exploitation of wild shellfish has developed from free fisheries to a strongly regulated commercial activity, in which economic and ecological objectives are both aimed for. Within the framework of this policy an annual stock estimate is made for the economic important species: razor shell

 7. Voedingsstatusonderzoek binnen het nieuwe Nederlandse voedingspeilingssysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Fransen HP; Waijers PMCM; Jansen EHJM; Ocke MC; CVG; TOX

  2006-01-01

  It is important to be able to determine the actual supply of vitamins and minerals in the population, a procedure that can be carried out by using parameters applied to blood or urine. This is also called nutritional status assessment. At the moment, the intake of vitamins and minerals is determined

 8. De techniek van de Nederlandse samenleving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Vanpaemel

  2005-01-01

  Full Text Available Technology in Dutch societyTIN-20 takes the traditional history of technology one step further and transforms it into a contextual history of technical artefacts. In this way, technology (and the technical genius behind it is reduced to little more than a plaything between social actors. The author argues that more attention should be given to the particular features of technological (and scientific genius and to an archaeology of this genius in the material, and particularly spiritual, evolution of Dutch society.

 9. De Nederlandse veehouderij sector & internationale netwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Andeweg, K.; Leenstra, F.R.

  2015-01-01

  The Dutch government aims to link her support to international multi-stakeholder platforms, like the Global Agenda for Sustainable Livestock, to the needs of Dutch companies that are active in animal production in developing countries. This should contribute to the policy goals for realising food

 10. Purperslak op Nederlandse kust opnieuw bedreigd

  NARCIS (Netherlands)

  Gmelig Meyling, A.W.; Bruyne, de R.H.; Bragt, van P.H.

  2010-01-01

  De Purperslak (Nucella lapillus) is een tot vijf centimeter grote roofslak die leeft op rotskusten in de getijdenzone tussen de vloed- en eblijn. De dieren voeden zich daar onder meer met mossels en zeepokken. Eind vorige eeuw stierf de Purperslak bijna uit door gebruik van TBT-houdende verf op

 11. Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Glorius, S.T.; Meijboom, A.; Wal, van der J.T.; Cremer, J.S.M.

  2017-01-01

  Wageningen Marine Research is studying the long-term development of a number of individual mussel beds in the Dutch part of the Wadden Sea to identify the characteristics that determine the survival of such beds. The study is being carried out as part of the WOT theme ‘Nature Information

 12. Ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee : Situatie 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Jong, de M.L.; Dijkman, E.M.; Cremer, J.S.M.

  2005-01-01

  In het voorjaar zijn door RIVO weer de standaard inventarisaties gedaan (Steenbergen et al. 2004). Daarbij worden de litorale mosselbanken in kaart gebracht en wordt globaal aangegeven welke dichtheden mosselen zich op de bank(delen) bevinden. Van de 2250 ha was 666 ha zaadbank uit de broedval van

 13. De larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) : Inleiding, Tanypodinae & Chironomini

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.

  1984-01-01

  This first part of 'The larvae of the Dutch Chironomidae' deals with the larvae of Tanypodinae and Chironomini. In chapter I an introduction is given to sampling and handling of chironomid larvae. In chapter II their general morphology and development are described, followed by a key to the

 14. De Larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) : Orthocladiinae sensu lato

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.

  1984-01-01

  Systematiek De indeling van de Orthocladiinae levert zo mogelijk nog meer problemen op dan die van de andere subfamilies van de Chironomidae. Momenteel is het algemeen gebruikelijk de groep in vier subfamilies te splitsen: Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae en Telmatogetoninae (zie bijv.

 15. Enige diatomeeënsoorten, nieuw voor de Nederlandse flora

  NARCIS (Netherlands)

  Dam, van Herman

  1974-01-01

  During an investigation of the epiphyton, growing on the culms of Phragmites australis, Typha latifolia, and Glyceria maxima, in the nature-reserve “Het Naardermeer”, ten species of diatoms were discovered which are new for the Dutch flora. These are enumerated together with some notes on their

 16. Natura 2000 beheerplannen: binnen Nederlandse kaders samenwerken aan Europese natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Pelk, M.L.H.; Lammers, M.T.; Schipper, P.C.

  2007-01-01

  De Natura 2000-beheerplannen zijn een belangrijk middel om in goede samenwerking met alle betrokkenen afspraken te maken over de verdere uitwerking van de Natura 2000-doelen in omvang, ruimte en tijd en over beheer én gebruik van de gebieden. Belangrijke opgave daarbij is om maatregelen zodanig te

 17. De stand van de geschiedschrijving van de Nederlandse politieke partijen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Voerman

  2005-01-01

  Full Text Available The position of the historiography of the Dutch political partiesFor a long time time, the historiography of the Dutch political parties was used by different groups in their struggle for political and social emancipation; groups such as labourers, Protestant ‘small folk’ and Catholics. This approach, in which society is vertically segregated in pillars, was deeply hagiographic and one-sided in nature. In order to inspire their supporters, any achievements gained were set against the background of the higher ideals that these liberating movements strove to realise. The need for, and with it the right to exist of, this pillarised approach towards historiography diminished as these groups gradually became fully emancipated after World War II. During the 1970s and 1980s, this was largely replaced by a modern, more objective and scientific approach of the political party. A historiographical survey is presented in this article showing the results of this scientific historiography during the last fifteen to twenty years (taking as its starting point the inventory in P. Luykx and N. Bootsma, (eds., De laatste tijd. Geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw, Utrecht, 1987.

 18. 'Ons populairste vervoermiddel'. De Nederlandse fietshistoriografie in internationaal perspectief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harry Oosterhuis

  2009-01-01

  Full Text Available R. Filarski, G. Mom, Van transport naar mobiliteit, [I], De transportrevolutie, 1800-1900, [II], De mobiliteitsexplosie, 1895-2005 ‘Our Most Popular Means of Transportation’. Dutch Bicycle Historiography from an International PerspectiveThe Netherlands has a long-standing and well-deserved reputation as a bicycling nation. However, until now cycling history has received little attention by Dutch academic historians. In contrast, we observe an efflorescence of cycling history abroad which can serve as a source of inspiration for future research on the history of the bicycle in Dutch society. This article, while highlighting the significance of cycling history in general, provides an overview of the publications on the history of cycling in the Netherlands in the light of recent international research. It does so by focussing on four main themes: technology and transportation history, economic and business history, sports history and social-cultural history.

 19. Paddenstoelen, prikkeldraadversperringen en sleepnetten. Metaforen in de Nederlandse inlichtingengeschiedenis

  NARCIS (Netherlands)

  Hijzen,; C.W.,

  2018-01-01

  Since intelligence and espionage are so secret by nature, discussing itproves to be rather difficult. Debates about intelligence therefore tend to be fought with metaphors. Using Johnson’s and Lakoff’s idea that metaphors provide conceptual frameworks and thus have real-world effects, as well as

 20. US GAAP en de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, R.; Vergoossen, R.G.A.

  2004-01-01

  De laatste jaren heeft een groot aantal geruchtmakende zaken gespeeld waarin frauduleuze jaarrekeningen zijn opgemaakt. Een van de gevolgen daarvan is een sterke vermindering van het vertrouwen dat het publiek heeft in het optreden van de controlerend accountant. Het is dan ook niet verwonderlijk

 1. Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Vossen

  2012-06-01

  Full Text Available From Marginal to Mainstream?: Populism in Dutch HistoryIn this article populism is perceived as a thin ideology with specific core concepts (a homogeneous people, a treacherous elite and popular sovereignty that can flourish when specific conditions are met (political dissatisfaction, convergence of the established parties, increasingly opaque governance and new media. In the Netherlands one might discern three ‘populist moments’ – a period between 1916 and 1918, a period between 1963 and 1967 and a period which started in 2001/2002 and which seems not yet to be over. In electoral terms the first and second populist moments were rather weak. Both times the populist rhetoric was incorporated by (one of the established parties. In 2001/2002 the established parties again attempted to incorporate populism but with less result. The new populism of the twenty-first century proved to be much stronger and much more durable in terms of its electoral strength and its programmatic appeal.

 2. Mexico 1975 : 15e Internationale wegencongres, de Nederlandse bijdragen.

  NARCIS (Netherlands)

  1975-01-01

  The papers of the Dutch delegation at the PIARC conference are given as preprints in Dutch. The main headings are: Planning and construction of highways; flexible pavements; rigid pavements; roads and motorways; urban roads; the road within the environment; economic questions; and low cost roads,

 3. Risico-evaluatie toepassing groen gas in de Nederlandse glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.; Dueck, T.A.; Burgers, W.

  2009-01-01

  In deze studie worden de mogelijke risico’s die het gebruik van biogas in de glastuinbouw met zich mee kunnen brengen zo goed mogelijk in beeld gebracht. Aan de hand van de samenstellingseisen in de aansluit' en Transport' voorwaarden Gas RNB en de resultaten van biogasanalyses bij vijf

 4. De problematische internationalisering van de Nederlandse jaren zestig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niek Pas

  2009-01-01

  Full Text Available The Problematic Internationalization of 1960s NetherlandsThe grand narrative of the 1960s is of a worldwide, socio-cultural movement with a reform agenda. The year ‘1968’ plays a central role in the discourse about the ‘Sixties worldwide’. This doubles up as a reference to a socio-cultural reality on the one hand and a metaphor for change on the other. The Netherlands also had to face an expanding, selfaware youth culture, rowdy student movements, alternative lifestyles and calls for emancipation. These developments, both historically and historiographically, do not necessarily run parallel with the concept of the Global Sixties. This paper traces the progress of the study of the Netherlands in the 1960s, which was carried out from a national perspective, and examines how the research associated with it relates to the international context mentioned earlier.

 5. Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicoline van der Sijs

  2014-12-01

  Full Text Available Systematic research into contact varieties of Dutch The purpose of this article is to show that the compilation of a corpus of Dutch contact varieties, CoVaCo, will offer new and interesting possibilities for research. Paragraph 2 gives an overview of Dutch contact varieties and the texts available in these varieties, digitally or in printed form. This proves that building CoVaCo is feasible. Paragraph 3 presents a number of limited case studies to show the research potential of CoVaCo. Finally, in paragraph 4, I ask researchers for practical support in building CoVaCo.

 6. Moroccorp: tien miljoen woorden uit twee Marokkaans- Nederlandse ...

  African Journals Online (AJOL)

  beperkt tot Genk en ook straattaal (Appel 1999) is regiogebonden. Maar een goed begrip van deze variëteiten kan .... werd het eerste chatkanaal gelogd, en van juli tot en met september werd het tweede chatkanaal gelogd. Onze logactiviteiten .... is marked by certain contact phenomena". Die definities zien er op het eerste.

 7. Afleiding maximumtemperatuurnorm goede ecologische toestand (GET) voor Nederlandse grote rivieren

  NARCIS (Netherlands)

  Grinten E van der; Herpen F van; Wijnen H van; Evers N; Wuijts S; Verweij W; Royal Haskoning; LER; IMD

  2007-01-01

  RIVM recommends a standard maximum temperature for the Good Ecological Status for Dutch rivers of 25 degrees C. For springtime a lower maximum temperature is recommended, viz. 20 degrees C, to ensure reproduction and growth of plants and animals. The European Water Framework Directive (WFD) requires

 8. Energy from Dutch biomass. Energie uit Nederlandse biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Doorn, J

  1993-12-01

  Attention is paid to the options and potential of using biomass wastes in the Netherlands for the production of energy. An overview of the flows of biomass residues is given, next to the biomass properties, and biomass conversion techniques. Data on the contribution of renewable energy sources (1990) and targets for the year 2010 are presented and briefly discussed. It is expected that the contribution of biomass will increase considerably in the next years in the form of cheap biomass residues. 1 fig., 4 tabs.

 9. Ketenrendementen in de Nederlandse agribusiness: varkensvlees, zuivel, groente en fruit

  NARCIS (Netherlands)

  Backus, G.B.C.; Boone, J.A.; Pierick, ten E.; Bunte, F.H.J.; Calker, van K.J.

  2007-01-01

  De afgelopen jaren is de vraag naar de positie van de agrarische producent in de voedselketen aan de orde gesteld wegens de concentratie in de detailhandel en in de voedingsmiddelenindustrie. Doel van dit onderzoek is het berekenen en analyseren van rendementen in de verschillende schakels van vier

 10. Literatuur en taal in de Nederlandse Antillen en Aruba

  African Journals Online (AJOL)

  Four languages are used daily on the six islands that encompass the Netherlands Antilles and Aruba and form part of the Kingdom of the Netherlands: the national languages English and Papiamento (an interlanguage based upon Dutch, English, Portuguese and Spanish), the Dutch of the Kingdom and the regional ...

 11. Infectiepreventie in Nederlandse ziekenhuizen; resultaten zeggen meer dan procesindicatoren

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, Marc J M; Friedrich, Alexander; Kluytmans, Jan A J W; Vandenbroucke-Grauls, Christina M J E; Voss, Andreas; Vos, Margreet C

  2014-01-01

  The Dutch Health Care Inspectorate investigated the preparedness of Dutch hospitals for the emergence of antibiotic resistance, and concluded that hospitals are not well prepared and are insufficiently aware that infection prevention is a prerequisite for patient safety. These conclusions are based

 12. De prijsvorming van hout uit het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, L.H.G.

  1987-01-01

  The aim of this study is to elucidate the price formation of home- grown Dutch timber. First, Dutch forestry is typified. Then, the functions and structure of the roundwood trade are discussed. An econometric model is specified in order to analyse the factors that determine the 'passing on', the

 13. Richtlijn 'Liesbreuk' van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M. P.; de Lange, D.; Beets, G. L.; van Geldere, D.; Heij, H. A.; Go, P. M.

  2003-01-01

  The 'Inguinal hernia' guideline was written over a period of two years by nine surgeons (including one epidemiologist) from all regions of the Netherlands with demonstrable clinical and scientific expertise in the area of inguinal surgery after a training course on 'The development of evidence-based

 14. Economische evaluatie van preventie - Kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Vijgen SMC; Busch MCM; Wit GA de; Zoest F van; Schuit AJ; VTV; PZO

  2005-01-01

  It is widely argued that cost-effectiveness should play a role in health care priority setting. In this report, ten preventive interventions are identified, with a favourable cost-benefit ratio. These interventions are not yet systematically provided in the Netherlands. It is expected that these

 15. Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Charlotte van Emstede

  2015-09-01

  Full Text Available The purpose of this research is to discover the needs a value assessment and the preceding research should fulfill, so that they may serve as a useful framework for the development and reviewing of a conservation plan for a monument. This objective has been prompted by recent developments in Dutch conservation practice and the demand resulting from this for a new understanding and process of valuation for built heritage. In the Netherlands, but also elsewhere, the development of the valuation of monuments kept pace with the emergence, development and institutionalization of built heritage conservation. Various social, political, economic and scientific developments, inside and outside the field of conservation, led up to the emergence of value assessment, in the sense of explicitly naming the values of a monument and methodically founding a value-based judgment as the basis for the monument’s conservation. Social, political and economic developments still influence the discussion about the how and why of value assessment. In addition, new insights and ideas from the art historical and architectural disciplines, and from other professional and academic fields related to the conservation of cultural heritage, are reflected in the way value assessment is approached and such an assessment is used in heritage conservation. To arrive at a contemporary approach to value assessment, it is important to look back at the past of values, valuation and value assessment, on the results it yielded us so far and the direction where it can or should go. Therefore, this thesis focuses on why and how value assessment emergence, how it developed, how it was used in the practice of built heritage conservation and which demands are currently made on the content and the procedural embedding of a value assessment and its preceding research. To that purpose, the following research questions are formulated: • What was the reason for the emergence of the instrument value assessment and how did it develop? • How was a value assessment research carried out, and to what result? • How was a value assessment used in developing and reviewing a conservation plan for a monument, and to what result? • What does the design of a value assessment research and the use of a value assessment in the past teach us on how this can be done in the future for the benefit of built heritage conservation? • How can a value assessment meet the issues raised in the current practice of built heritage conservation? The structure of this thesis reflects the purpose of the research to come to a better understanding of the emergence, development and practical application of a value assessment, in order to make recommendations for a design of a value assessment research and deployment of a value assessment that meets the current assignments in the practice of built heritage conservation. Part I - The emergence and development of value assessment Part I of this thesis focuses on the emergence and development of value assessment and on the sorts of value assessment research this produced. Chapter 1 deals with the recent history of value assessment of monuments, in the period 1981-2009. This is done by analyzing the discourse regarding value assessment and how this was conducted within institutionalized conservation, in theoretical writings, policy documents, and in guidelines and regulations for research and preservation of monuments. Chapter 2 deals with the design and application of value assessment in other fields of cultural heritage, such as archaeology and art restoration. This chapter also looks at possible points of departure the design and use of value assessing research in art restoration offers for value assessment for the benefit of built heritage conservation. Part II - The application of value assessment in conservation practice, 1981-2009 Part II of this thesis contains the multiple case study and covers the chapters 3 to 7. Using five cases from the period 1981-2009, this part examines how a value assessment is used in the processes of developing and executing conservation plans for different types of monuments. The cases are: the adaptive re-use of the Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Veere (1989-2005, the rebuilding of castle Nederhemert in Nederhemert South (1991-2005, the renovation and restoration of the Justus van Effen complex in Rotterdam (1983-1989; 2001-2012, the restoration and the adaptive re-use of the Van Nelle factory in Rotterdam (1981-1994; 1995-2005 and the redevelopment of the Oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder (1992-2004. The five cases illustrate the historical development of value assessment research. In addition, they clarify how value assessment research was carried out, the value assessments this led to, how the value assessment was used in the development and reviewing of a conservation plan for the monument and to what end result. Part III - The design of a value assessment research and the deployment of a value assessment in the current conservation practice Part III of this thesis covers the chapters 8 to 11. This section is devoted to the further determination of the requirements, with regard to content and procedural embedding, a value assessment needs to meet. Chapter 8 provides a reflection on the multiple case study. This section provides further insight into how a value assessment can be complemented so that it meets the needs and wishes of the current conservation practice. In that chapter we once again looked at the design and application of value assessment in art restoration, because this approach offers clues to how value assessment of built heritage could be customized. The approach that is common in the art restoration, cannot simply be transferred to the conservation practice of built heritage. Therefore, chapters 9 and 10 respectively go into the requirements, with regard to the content and procedural embedding of a value assessment, that specifically arise from the design and review processes for built heritage conservation. The final chapter of this thesis, chapter 11, presents the conclusions of this thesis. It presents recommendations that may contribute to a higher efficiency and better embedding of value assessment and it preceding research in the conservation of monuments. This final chapter also presents a model for a customized manner of value assessment. The main conclusion of this research is that it is important that, beside information on the various historical values, a value assessment also provides information on architectural, spatial and social aspects of a building or site. It is also important that the named values be related to material and physical aspects of a building or site. In this way, a value assessment can be used effectively in the processes of developing and reviewing a conservation plan. In order to meet these information needs, it is crucial that, besides building archaeological, architectural historical and / or cultural historical research, also an architectural and cultural analysis may be undertaken as part of the value assessment research. This doctoral research has shown that such a multidisciplinary value assessment research for built heritage can, to a large extent, follow the procedure for value assessment research in art restoration. This research presents new knowledge about the history of value assessment and its design and practical use within the Dutch practice of built heritage conservation. In line with its conclusions, this research advocates the approach of heritage conservation as an assignment in which next to the art historical and cultural historical heritage values of a building, an equally important role is reserved for its social and technical aspects and its aesthetic and architectural qualities. This study therefore emphatically supports a multidisciplinary approach to the conservation of built heritage. This study also shows how aforementioned additional aspects can be incorporated into a value assessment research, so that the resulting value assessment can be used more effectively in the conservation of monuments.

 16. Intelligente snelheidsadaptatie ISA : een vergelijking van Nederlandse en Zweedse systemen.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1998-01-01

  An important part within developments in the field of telematics is Intelligent Speed Adaptation (ISA). Especially in Sweden, where the policy objective is to have zero fatalities or seriously injured victims on the road in 2020, research has been conducted on ISA during the last 10 years. In the

 17. Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in december 2004 (fecale coliformen)

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, M.; Gool, van A.C.M.

  2005-01-01

  In december van 2004 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier)waterkwaliteit in de kustwatergebieden. Er wordt gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen. Er wordt gekeken naar de aanwezigheid in gebieden waar schelpdieren worden gekweekt, waar schelpdieren in het wild

 18. De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Burg, van den J.

  1996-01-01


  This publication is largely based on growth-site studies carried out on important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991. Two of the ways the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to identify important correlations between growth and

 19. Oral history en het vreemde sterven van het Nederlandse christendom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. van Rooden

  2004-01-01

  Full Text Available Oral history and the strange demise of Dutch ChristianityDuring the last forty years, Dutch society has gone through a sudden and far-reaching dechristianisation process. Sociologists specialising in religion have monitored this development and explained it using the secularist theory. However, an exploratory oral history approach, based on 43 interviews, and using the modern social history of West European religion, propels us in another direction. The vibrant Dutch Christianity of the 1950s was based on collective rituals and discursive practices that were taken for granted. Although it was possible for individuals to become well-versed in this religion, they did not use the religious rites and rituals in order to think about their own situation. This peculiar nature of Dutch Christianity made it very vulnerable to the cultural revolution of the 1960s, interpreted here as the rise within mass-culture of the practices and ideals of the expressive and reflexive self. People did not choose to leave the churches, but instead drifted away, almost without realising it, as the religious practices from their youth gradually became less important within their lives. The churches were unable to create a form of Christianity that could adapt itself to the new ideal and practices of the self and effectively compete in the cultural marketplace.

 20. Kleine plattelandskernen in de Nederlandse samenleving : schaalvergroting en dorpsbinding

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, J.P.

  1972-01-01

  The 'increase of scale' as a process of social change has a detrimental effect on many small communities in the country. The number of inhabitants in some hamlets, villages, country-towns and other small rural communities is decreasing; small communities have lost to some extent their function as

 1. Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Fey-Hofstede, F.E.; Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; Leeuwen, van P.W.; Verdaat, J.P.; Jong, de M.L.; Heusinkveld, J.H.T.

  2008-01-01

  In het kader van naar de lange termijn ontwikkeling van mosselbanken en de factoren die het al dan niet het overleven van mosselbanken bepalen, worden door IMARES enkele individuele mosselbanken in detail bestudeerd. De inventarisaties worden ingebracht in het trilaterale monitoring programma (TMAP)

 2. Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten

  NARCIS (Netherlands)

  A.W. Schep (Arjen)

  2016-01-01

  textabstractDe komst van het fenomeen vakantieverhuur via websites en apps als die van Airbnb heeft een grote vlucht genomen. Alleen al in Amsterdam verbleven 575.000 toeristen bij particulieren die hun woning, kamer of appartement via Airbnb hadden aangeboden. Dit heeft niet alleen positieve

 3. Joodse ondernemers in het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf tot 1940

  NARCIS (Netherlands)

  de Jong, F.E.

  2013-01-01

  Jewish entrepreneurs have been remarkably present in all branches of the international film industry since the early 1910s, in the US as well as in Europe. This study contributes to our understanding of the relationship between the Jewish community and the film industry by focussing on the

 4. Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting

  NARCIS (Netherlands)

  De Bruïne, Johannes Cornelis

  1973-01-01

  The life of Herman Venema (1697 - 1787) is almost conterminous with the period in European civilisation which is usually called ,,Enlightenment": it seems as if new light is shed upon the world and its phenomena. Reason, in bygone times a medium to arrange the fundamental and incontestable truth

 5. Additieven in Nederlandse tabaksproducten : analyse van de gegevens over 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Schenk E; Kienhuis AS; Talhout R; VTS; PRS; V&Z

  2013-01-01

  Tabaksfabrikanten voegen additieven aan tabaksproducten toe om het product te verbeteren. Additieven worden meestal toegevoegd als smaakstof, ze kunnen de eigenschappen van een product optimaliseren (zoals de houdbaarheid) en het product een eigen karakter geven. Daarmee maken ze het tabaksproduct

 6. Aanwinsten voor de Nederlandse adventief-flora, 5

  NARCIS (Netherlands)

  Ooststroom, van S.J.; Reichgelt, Th.J.

  1963-01-01

  1. Navarretia squarrosa (Eschsch.) Hook. & Arn. is mentioned here in addition to our last paper on the Netherlands adventitious flora, published in Gorteria 1, no. 10, 1963, p. 113—117. The species was found in 1962 near Joure, prov. Friesland, and was most probably introduced with bird-seed. 2. All

 7. Fok de macht: Nederlandse popcultuur als karaoke-amerikanisme

  NARCIS (Netherlands)

  Kooijman, J.

  2008-01-01

  Since 9/11 and the assassinations of Pim Fortuyn and Theo van Gogh, the political debate in the Netherlands seems predominantly focused on how Dutch national identity is endangered by Muslim extremism and the issue of ethnic integration. The fear that the national identity could be undermined by the

 8. Hypertensie in Nederlandse en Engelse etnische minderheidsgroepen. Bloeddruk in Engelse groepen beter onder controle dan in Nederlandse

  NARCIS (Netherlands)

  Agyemang, Charles; Kunst, Anton E.; Bhopal, Raj; Zaninotto, Paola; Unwin, Nigel; Nazroo, James; Nicolaou, Mary; Redekop, William K.; Stronks, Karien

  2011-01-01

  To compare blood pressure and the prevalence of hypertension in white Dutch and Dutch of Suriname-hindustani and Suriname-creole ethnic derivation with corresponding ethnic minority groups in England and to assess the quality of hypertension treatment in these groups. Retrospective; comparison of

 9. ‘School, waar?’ : Een onderzoek naar de betekenis van het Nederlandse dovenonderwijs voor de Nederlandse dovengemeenschap, 1790-1990.

  NARCIS (Netherlands)

  Tijsseling, Corrie

  2014-01-01

  This study investigates the cradle of the Dutch deaf community, that is: the education of the deaf as it was carried out in Dutch deaf institutes. The education of the deaf in the Netherlands was organised along religious boundaries, within the pillarized Dutch society. The focus of this study is

 10. Fabricage van verschillen : Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1940)

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, G.J.

  2001-01-01

  In 1960 the industrial psychologist Johannes Heskes carried out a survey among 87 senior managers at the Philips Light Bulb Company to ascertain why certain work was carried out by men, while other work was performed by women. Heskes constructed the following typology, based on this survey: men’s

 11. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 12. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2011; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2011 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 13. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2012; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2013-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2012 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 14. Kindersekstoeristen : Een literatuurverkenning naar kenmerken, motieven en werkwijzen van (Nederlandse) daders

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, A.; Rijksen-van, Dijke L.

  2016-01-01

  Child sex tourism is a growing problem and a relatively new challenge for the Dutch national police, which is faced with the task of combatting child sexual abuse by Dutch citizens abroad. Little is known about travelling child sex offenders. In this literature review, information from

 15. Nieuwe algen in Zuidwest-Nederlandse stagnante zoute en brakke wateren

  NARCIS (Netherlands)

  Stegenga, Herre

  2000-01-01

  Morphological descriptions and distributional data are presented on three species recently introduced into the SW. Netherlands and predominantly occurring in the non-tidal Lake Grevelingen and Lake Veere. Both Asperococcus scaber and Acrochaetium balticum are European species which have rarely been

 16. De ontwikkelingsgeschiedenis van Rein van Bemmelens (1904-1983 undatietheorie: veertig jaar Nederlandse geologie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willemjan Barzilay

  2009-03-01

  Full Text Available The development of Rein van Bemmelens (1904-1983 undation theory: Forty years of Dutch geology The Dutch geologist Rein van Bemmelen was the greatest opponent of plate tectonics in the Netherlands. He lived and worked during an important period in the history of earth sciences. He had studied geology when Wegeners theory was introduced and enthusiastically received in the Netherlands and he worked as a geologists during the period in which, after Wegeners theory was rejected in the Netherlands, several Dutch geologists came with their own theories to explain the origin of continents and oceans and in which plate tectonics was introduced in the Netherlands. He had proposed his own theory, the undation theory, at the beginning of the 1930s and kept on developing it during the following years. He continued to do so until his death in 1983. The history of the undation theory thus sheds light on the history of geology in the Netherlands. I will trace the history of geology in the Netherlands using Rein van Bemmelen and his undation theory as a lense.

 17. De vette jaren: de Commissie-Casimir en het Nederlandse wetenschapsbeleid 1957-1970

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David Baneke

  2012-11-01

  Full Text Available The Years of Abundance: the Casimir Committee and Dutch Science Policy 1957–1970 In October 1958, a committee of six prominent Dutch scientists and industrial managers presented a brief report in which they requested a major increase of the science budget. This report has been described as a turning point in the history of science in the Netherlands, signaling the beginning of a decade of rapid growth of funding for ‘pure’ research. Surprisingly little is known about the backgrounds of this report, however. In this paper, I analyze its origin, its relation to contemporary higher education policy, and its consequences. As it turns out, the report was less revolutionary than is usually assumed: it mostly reinforced developments that had already begun earlier. Furthermore, Sputnik and the Cold War were not as important as is often claimed. This paper also suggests a reinterpretation of the justification of the government spending on academic research after the Second World War. Producing skilled researchers for industry was at least as important as produc- ing new knowledge.

 18. Populariteit, maar niet geliefdheid, is gerelateerd aan risicogedrag van Nederlandse adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  van den Broek, Nina; Deutz, M.H.F.; Franken, A.; Cillessen, Antonius H. N.

  Even though both theoretical and empirical evidence show that American and Australian adolescents engage in risk behavior to gain social status, evidence is lacking on the link between risk behavior and social status in European adolescents. The current study therefore examined this association

 19. Sustainability in the Dutch Electricity Sector; Duurzaamheid in de Nederlandse Elektriciteitssector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wilde-Ramsing, J.; Steinweg, T.; Ten Kate, A.; Racz, K.

  2012-02-15

  The aim of this project is to create public awareness of the sustainability of electricity companies that are active in the Netherlands. The report acts as background study for the ranking of electricity suppliers that will be published in March 2012 by the Consumentenbond (Consumer Association)and Greenpeace. The project builds on the 2010 report on 'Sustainability in the Dutch Power Sector', but is extended with suppliers which do not own generation capacity themselves. Each company has been examined for the following items: Fuel mix of current generation capacity or purchased electricity in Europe; Fuel mix of supplied electricity in the Netherlands; Overview of ongoing investments in new generation capacity; Overview of the announced investment plans in new generation capacity [Dutch] Het doel van het project is om publieke bewustwording te creeren van de duurzaamheid van elektriciteitsbedrijven die in Nederland actief zijn. Het rapport dient als achtergrondonderzoek voor de ranking van elektriciteitsleveranciers die in maart 2012 gepubliceerd zal worden door de Consumentenbond en Greenpeace. Het project bouwt voort op het in 2010 gepubliceerde rapport 'Sustainability in the Dutch Power Sector', maar is uitgebreid met leveranciers die zelf geen opwekkingscapaciteit bezitten. Voor elk bedrijf zijn de volgende punten onderzocht: Brandstofmix van huidige opwekkingscapaciteit of ingekochte stroom in Europa; Brandstofmix van geleverde elektriciteit in Nederland; Overzicht van de lopende investeringen in nieuwe opwekkingscapaciteit; Overzicht van de aangekondigde investeringsplannen in nieuwe opwekkingscapaciteit.

 20. Alexander Numan (1780-1852 en de veredeling van de Nederlandse schapenrassen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jesper Oldenburger

  2015-10-01

  Full Text Available Alexander Numan and the improvement of the Dutch sheep breedsAlexander Numan’s life and work provide a splendid illustration of the early nineteenth-century Dutch scientist’s view of the role of science and scientists in society. As a professor at the Utrecht veterinary school he spent a substantial part of his time on a practical endeavour: the improvement of the wool quality of the Dutch sheep breeds. He did not confine his activities to the scientific aspects only, but aimed to obtain the active involvement of all relevant stakeholders in his project: the government, the sheep farmers and the wool industry.In the literature, Numan’s project is seen as a failure: the stakeholders were skeptical about his project from the beginning, as wool improvement was seen as a misguided aim. The Dutch wool industry was perfectly satisfied with the quality of the Dutch wool, and the trend among sheep breeders was to improve their sheeps’ meat meat quality rather than their wool. Eventually, the government withdrew its indispensable support.Nevertheless, Numan clung doggedly to the aim he had set himself, and the question we want to answer is this paper is why. We argue that the answer is to be found in Numan’s view of the role of science in society. His motives were not merely economic, but, first and foremost, of a moral nature. Wool quality, for him, was a measure of the level of civilization a country had reached. Social and cultural progress went hand in hand with the availability of higher quality clothing, the raw materials for which the Dutch sheep were as yet unable to provide. By providing these materials Numan was convinced to contribute directly to the well-being and cultural enhancement of the Dutch population, an objective that was characteristic of the self-fashioned private and public persona of the early nineteenth-century Dutch scientist.

 1. Doorvoer via entrepot : Een verkennend onderzoek naar de betekenis van entrepots voor de Nederlandse internationale distributiefunctie

  NARCIS (Netherlands)

  Louw, E.

  1990-01-01

  In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de

 2. Aan roken toe te schrijven productiviteitskosten voor Nederlandse werkgevers in 1999

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs-van der Bruggen MAM; Welte RA; Koopmanschap MA; Jager JC; Erasmus Universiteit Rotterdam,; CZO

  2002-01-01

  The productivity costs to Dutch employers attributable to smoking are estimated here for 1999. Included are productivity costs (value of lost production) due to absenteeism, and disability and death of employees due to smoking. Costs associated with smoking breaks during working hours or early

 3. Die klempatrone van Afrikaanse en Nederlandse simplekse - ’n vergelyking

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Wissing

  1989-05-01

  Full Text Available The stress patterns of Afrikaans and Dutch simplex words correspond to a large extent. However, a small percentage of words differ with regard to the placing of the main stress. The theoretical descriptions of this phenomenon in Afrikaans and Dutch are compared and the conclusion is reached that the Afrikaans description has a higher degree of descriptive and explanatory adequacy than its Dutch counterpart. This can be ascribed to a number of factors, some of which are dealt with in the article. It is furthermore demonstrated that the majority of shifts in stress patterns from Dutch to Afrikaans take place according to the main stress rule. This article indicates how these shifts provide strong support for the main stress rule for simplex words which forms the basis of the argument.

 4. (Koop)starters voor en tijdens de crisis op de Nederlandse woningmarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Dol, C.P.; Boumeester, H.J.F.M.

  2016-01-01

  In de discussies rond 'starters op de woningmarkt' lijkt het er wel op alsof starters op de woningmarkt altijd het kind van de rekening zijn; zowel voor als tijdens de meest recente crisis (2008-2013). Lange wachtlijsten voor betaalbare (sociale) huurwoningen, (te) hoge prijzen in de particuliere

 5. De larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) Deel C: Autoekologie en verspreiding

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.; Buskens, R.F.M.

  1990-01-01

  Chironomid larvae occur in nearly all kinds of fresh and brackish waters as well as in semiterrestrial environments. The authors treat the autecology and the distribution of more than 200 taxa in the Netherlands. Except for the tribe Tanytarsini (Chironominae) all the subfamilies occurring in the

 6. Academisch taalgebruik in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs: stand van zaken en blik op de toekomst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alice van Kalsbeek

  2014-10-01

  Full Text Available This article discusses aspects of academic literacy. It first focuses on academic language in general, highlighting its characteristics and the process of academic language acquisition by university students. A review is given of the problems with academic language proficiency of students at Dutch universities and initiatives to improve this proficiency. In the second part, the relation between language and culture in the academic context is the point of focus. Some of the problems with the social and cultural integration of students into the academic world are identified and suggestions for further research are given.

 7. Republiek van adel : eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702)

  NARCIS (Netherlands)

  Gietman, C.A.M.

  2010-01-01

  society of merchants and regents. This thesis is largely based on studies that follow solely on the province of Holland. In contrast to Holland however, the landward provinces in the eastern half of the country (Guelders, Overijssel and Drenthe) were still feudal in character. As members of regional

 8. Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties

  NARCIS (Netherlands)

  Drees, J.M.; Dekker, J.J.A.; Lavazza, A.; Cappucci, L.

  2007-01-01

  De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel

 9. Individualisme en collectivisme in de adolescentie studies onder Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jongeren

  OpenAIRE

  Huiberts, A.M.P.

  2002-01-01

  This dissertation aimed to investigate cultural values connected with the individualism-collectivism dimension in several samples of adolescents from diverse ethnic populations (minimum N = 51). We included autochtonous Dutch adolescents and allochtonous adolescents with Turkish and Moroccan background. Both Morocco and Turkey can be considered collectivistic countries, while the Netherlands is located at the individualistic side of the dimension (Hofstede, 1980, 1995). We focused on the psyc...

 10. Nederlandse consumptie en energiegebruik in 2030, een verkennende basis van twee lange termijn scenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Vringer K; Aalbers TG; Drissen E; Hoevenagel R; Bertens CAW; Rood GA; Ros JPM; Annema JA; LAE

  2001-01-01

  Major issues in the Dutch fourth National Environmental Policy Plan are sustainability and quality of life. The energy requirement for consumption tripled between 1948 and 1996. In this period no significant trends towards a lower energy intensity were found and there is no indication of

 11. Individualisme en collectivisme in de adolescentie studies onder Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Huiberts, A.M.P.

  2002-01-01

  This dissertation aimed to investigate cultural values connected with the individualism-collectivism dimension in several samples of adolescents from diverse ethnic populations (minimum N = 51). We included autochtonous Dutch adolescents and allochtonous adolescents with Turkish and Moroccan

 12. In opdracht van de tijd? (De Nederlandse cultuur in Europese context 1650-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Davids

  2002-01-01

  Full Text Available D. Fokkema, F. Grijzenhout, Rekenschap 1650-2000RekenschapKarel DavidsWhat value does the 'benchmarking' concept (IJkpunten bring to Dutch history? Can the selection of the first 'benchmark' and the subsequent benchmark-years convincingly be defended and if so, on what grounds? What do the results of these inquiries on benchmark-years tell us about the specific features of Dutch culture? These three key questions form the basis of the review of the IJkpunten-project as a whole. The author argues that the implementation of the project has in part been more satisfactory than its defective theoretical base would have led us to expect, but that the series as a whole also shows a number of glaring shortcomings, such as an inadequate justification of the choice of the benchmark-years and insufficient communication between the various authors concerning the use of crucial terms and concepts. Although 'specific' features of Dutch culture are hinted at, a systematic, comparative analysis of these matters has not been pursued. Finally, it is suggested that the volumes of IJkpunten-project, considering their manifest focus on the importance of harmony, consensus, consultation and candid debate in Dutch history and their relative disregard for the role of coercion, violence, conflicts and tensions between different groups in Dutch society, can be taken as a quintessential product of the prevailing beliefs and opinions in the Netherlands in the 1990s.

 13. Verkenning perspectief van ureaseremmers voor beperking van ammoniakemissie uit Nederlandse melkveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Smits, M.C.J.; Bokma, S.

  2008-01-01

  The prospects for applying urease inhibitors in Dutch dairy cow housing were studied. NBPT and a new German urease inhibitor are identified as most promising. The effects on ammonia emissions should be quantified in real farm conditions. A reduction of ammonia emission in a range between 20 and 40%

 14. Procedure voor virusdetectie in water ten behoeve van het Nederlandse Waterleidingbesluit 2001

  NARCIS (Netherlands)

  Rutjes SA; Roda Husman AM de; MGB

  2004-01-01

  This report describes the various methods available for detection of viruses in water in the Netherlands. Research data on viruses in water sources used for the production of drinking water and the removal of viruses through applied treatment processes are important to be able to assess the 10-4

 15. Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten

  NARCIS (Netherlands)

  Vrieler, J.A.

  2007-01-01

  'The poetic accent. Three literary genres in seventeenth-century Dutch pamphlets' focuses on the way the conviction works, by studying pamphlets containing sonnets, songs and echo-poetry. I distinguish between structural and affective functions of poetry. Within the composition of a pamphlet, poetry

 16. Het poëtisch accent. Drie literaire genres in zeventiende-eeuwse Nederlandse pamfletten

  OpenAIRE

  Vrieler, J.A.

  2007-01-01

  'The poetic accent. Three literary genres in seventeenth-century Dutch pamphlets' focuses on the way the conviction works, by studying pamphlets containing sonnets, songs and echo-poetry. I distinguish between structural and affective functions of poetry. Within the composition of a pamphlet, poetry was often given an exordial or perorational function. Poetry before the main text was well suited to portray the author in a good way, to deliver the message of the pamphlet as a kind of device an...

 17. Sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens, bemonsterd in het najaar 1988

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1989-01-01

  Onderzocht op sulfonamiden en Dapson zijn 102 varkensnieren bemonsterd in november 1988 in slachthuizen in drie Veterinaire Inspectiegebieden. Alle monsters zijn dunnelaagchromatografisch gescreend op sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine en sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. Alleen

 18. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  OpenAIRE

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op voorkomen kwamen 8 monsters die kwantitatief werden onderzocht m.b.v. HPLC. Drie monsters bleken < 0,02 mg/kg sulfadimidine te bevatten, het sulfadimidinegehalte van de vijf andere monsters varieerde van ...

 19. Onderzoek naar het voorkomen van vijf sulfonamiden en Dapson in nieren van Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Vaessen HAMG; Kamp CG van de

  1987-01-01

  Onderzocht zijn 208 monsters varkensnier op voorkomen (HPTLC) en gehalte (HPLC) van sulfanilamide, sulfadimidine, sulfadoxine, sulfadiazine, sulfaquinoxaline en Dapson. De monsters waren afkomstig van slachthuizen gelegen in de zes veterinaire Inspectiegebieden. Uit het HPTLC onderzoek op

 20. ‘Dat is wel eens anders geweest!’ Geschiedenis op de Nederlandse televisie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Knevel

  2015-03-01

  Full Text Available It was Different Then!: History on Dutch TelevisionIn ‘Dat is wel eens anders geweest!’ [It was different then!] Paul Knevel and Jouke Turpijn attempt to provide tools for historians to analyse history on the television in a broad historiographical perspective. They cover the first history productions in the Netherlands and the remarkable success of major series in the twentyfirst century. The difficult relation between academic and public history on the television in the Netherlands is placed in an international context. De Gouden Eeuw [The Golden Age] serves as a case study to investigate history series. While De Gouden Eeuw was a big success, it also demonstrates certain limits to Dutch history productions. In ‘Dat is wel eens anders geweest!’ reiken Paul Knevel en Jouke Turpijnhandvatten aan om geschiedenis op televisie in een breed histori(ografisch perspectief te duiden. Vertrekkend vanaf de eerste producties bespreken zij het wonderbaarlijke succes van geschiedenisseries in de eenentwintigste eeuw. Zij staan stil bij de moeizame relatie in Nederland tussen academische geschiedenis en geschiedenis op televisie en vergelijken dit met andere landen. Daarna analyseren zij de serie De Gouden Eeuw, die enerzijds het beste in het genre naar boven heeft gehaald in termen van kijkcijfers, de multimediale aanpak en het evoceren van een ver voorbij verleden. Anderzijds roepen deze en eerdere series de vraag op of er niet iets te winnen valt met andere presentatievormen, waarbij een alwetende presentator misschien wel meer kennis- en visie-overdracht oplevert dan de in Nederland gebruikelijkere presentator die alles wil weten.

 1. Stenen in het mozaïek: de vroegmoderne Nederlandse roman als internationaal fenomeen

  NARCIS (Netherlands)

  van Gemert, L.

  2008-01-01

  This article discusses the position of Dutch seventeenth-century prose fiction in European perspective. Internationally knowns novels like Amadis de Gaule, Argenis, Don Quijote and Lazarillo de Tormes were translated and adapted in the Dutch Republic too. But there were many more prose stories and

 2. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 3. Take-Off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 1945-1973

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vegt, Q.J.|info:eu-repo/dai/nl/327931558

  2013-01-01

  There has been little academic focus on the build-up of the Dutch Air Force after the Second World War. The aim of this study is to identify the key developments in the build-up and sustainment of the Dutch air force between 1945 and 1973 and to answer the question as to which factors and actors

 4. Drugs in rurale gebieden : GHB-gebruik en -handel op het Nederlandse platteland

  NARCIS (Netherlands)

  Nabben, T.; Korf, D.J.

  2016-01-01

  GHB is an anaesthetic that in Netherlands since the 1990s is used as a drug by various groups. Although GHB is often defined as a ‘party drug’, particularly in rural areas it is also used in street cultures. GHB is mainly used recreationally, but a minority uses the drug frequently and/or becomes

 5. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2008; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2009-09-15

  1450 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2008. The response rate was 56%. A comparison with the energy use of 2007 or 2006 proved to be of little use due to the differences between the various databases. The calculated energy use data per crop in 2008 are suitable as reference values for the monitoring up to 2011. The Energy Efficiency Index of 2008 was set at 100. 25 energy saving measures have been examined in the monitoring to see to what extent they are used. Strikingly, only 11% of the businesses used the ethylene analyzer. Insulation of the cold store, frequency-controlled ventilators and rounded outlets in the system wall were used relatively often (by respectively 70%, 50% and 38% of the businesses). In forcing, energy shields, façade insulation and pre-growing/multi-layer cultivation score relatively high (respectively 55%, 53% and 24%). Deployment of the climate computer in growing and forcing also scores relatively high at 65%. The most frequently used measure is deployment of a high efficiency condensing boiler (77%). Sustainable energy is used in nearly 20% of the businesses, deployment of hot greenhouse air for drying being the most frequently used measure (76 businesses). Green electricity is the second sustainable energy source (purchased by nearly 5% of businesses). The share of sustainable energy is thus 2.3%. The CO2 emission resulting from direct use of fossil fuels at 495 of the monitored businesses was calculated to amount to 30,541 tons in cultivation (drying and storage) and 25.002 in forcing (greenhouse heating). The total amount is thus 55.544 tons. [Dutch] Voor de Energiemonitor 2008 zijn 1450 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 56%. Een vergelijking met het energieverbruik in 2007 of in 2006 is door de afwijkende samenstellingen van de verschillende databases weinig zinvol gebleken. De berekende energieverbruikscijfers per gewas van 2008 zijn wel goed bruikbaar als referentiewaarden voor de verdere monitoring t/m 2011. De Energie Efficientie Index van 2008 wordt dan op 100 gesteld. Voor 25 energiebesparende maatregelen is in de monitoring nagegaan in hoeverre deze werden toegepast, Opvallend hierbij is dat slechts op 11% van de bedrijven de ethyleen analyser wordt toegepast. Isolatie van de bewaarcel, frequentie-geregelde ventilatoren en de afgeronde uitblaasopening in de systeemwand worden relatief veel toegepast (door respectievelijk 70%, 50% en 38% van de bedrijven). In de broeierij scoren energieschermen, gevel-isolatie en voortrekken/meerlagenteelt relatief hoog (respectievelijk 55%, 53% en 24 %). Ook het toepassen van de klimaatcomputer in teelt en broei scoort met ruim 65% hoog. Meest toegepaste maatregel is het gebruik van HR:ketels (77%). Duurzame energie wordt op bijna 20% van de bedrijven toegepast, waarbij het gebruik van warme kaslucht voor drogen het meest toegepast wordt (door 76 bedrijven). Groene stroom is de tweede duurzame energiebron (aangekocht door bijna 5% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt hiermee op 2,3%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen van de 495 gemonitorde bedrijven is berekend op 30.541 ton bij de teelt (drogen en bewaren) en 25.003 bij de broei (kasverwarming). In totaal 55.544 ton.

 6. Energy Monitor of the Dutch Flower Bulb industry 2008; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.

  2009-09-15

  To meet environmental targets, Long term agreements (LTA-e) were made between the flower bulb industry and the government from 1995 onwards. In the first LTA-e 1995-2006 about 600 businesses and the government agreed on improving energy efficiency. In that period the energy consciousness grew strongly and the monitoring results show that in 2006 the participating businesses had realized an energy saving of 23% compared to 1995. On top of the clear financial benefits for these companies, the cultivation itself has become more environment-friendly. The monitoring of energy use has clearly improved in 2008 compared to 2007. The monitoring examined to what extent 25 energy saving measures have been deployed. [Dutch] Om aan milieudoelstellingen te voldoen zijn vanaf 1995 over het energieverbruik tussen de bloembollensector en de overheid Meerjarenafspraken (MJA-e) gemaakt. In de eerste MJA-e 1995-2006 kwamen ongeveer 600 bedrijven en de overheid overeen de energie-efficientie te verbeteren. In die periode is het energiebewustzijn sterk toegenomen en monitoringsresultaten laten zien dat deelnemende bedrijven in 2006 een energiebesparing hebben gerealiseerd van 23% t.o.v. 1995. Naast het directe financiele voordeel dat dit de bedrijven oplevert, is de teelt milieuvriendelijker geworden. De monitoring van het energieverbruik in 2008 is duidelijk verbeterd t.o.v. 2007. Voor een 25-tal energiebesparende maatregelen is in de monitoring nagegaan in hoeverre deze werden toegepast.

 7. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2010 92 businesses were approached. 61 businesses sent back filled in questionnaires. Compared to 2009, all types of businesses show a decrease in their energy use per kilogram. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of the businesses). More than half of the (51%) uses a high efficiency boiler. In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (41%). The share of sustainable energy (including green electricity) is 7.8%. The avoided CO2 emission in 2010 is 4.970 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms in 2010 amounted to 171g CO2/kg, which is a decrease of 15% compared to 2005 and 3% lower than in 2009 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2010 zijn 92 bedrijven aangeschreven. Van 61 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen. In vergelijking met 2009 is er voor alle bedrijfstypen een afname van het energieverbruik per kilogram. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Meer dan de helft (51%) van de bedrijven maakt gebruik van een HR-ketel. Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (41%). Het aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) is 7.8%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2010 berekend op 3.970 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2010 uitgekomen op 171g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van 15%, en 3% lager dan in 2009.

 8. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2009; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2010-10-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector, 118 businesses were approached in 2009. The percentage of filled in questionnaires was 78%. The energy saving was 5.9% compared to 2005. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of all businesses). In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (30%). Cooling exclusively with groundwater or ground tubes is used very little (only 5% of the businesses), but 16% of the businesses combines it with mechanical cooling. The share of businesses that implemented one or more sustainable energy measures was 30% in 2009. As a result, the realized share of sustainable energy (including green electricity) amounted to 3.7% in 2009. The avoided CO2 emission in 2009 amounted to 3.255 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms was 175g CO2/kg in 2009, which is s decrease of 16% compared to 2005 and 1% lower than in 2008 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2009 zijn 118 bedrijven aangeschreven. Het percentage bruikbare vragenlijsten is 78%. De energiebesparing was 5,9 % t.o.v. 2005. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (30%). Koeling uitsluitend met grondwater of met grondbuizen wordt weinig toegepast (slechts op 5% van de bedrijven), maar gecombineerd met mechanische koeling wel op 16% van de bedrijven. Het aandeel bedrijven dat één of meer Duurzame energiemaatregelen heeft getroffen ligt in 2009 op 30%. Het hierdoor gerealiseerde aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) komt in 2009 uit op 3,7%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2009 berekend op 3.255 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2009 uitgekomen op 175g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van16%, en 1% lager dan in 2008.

 9. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2009; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2010-12-15

  1375 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2009. The response rate was 57%. Compared to 2008, the energy use per hectare decreased with 1.5% in 2009. The energy use per 1000 forced bulbs decreased with 9.1%. Energy saving measures were implemented at a slightly larger scale than in 2008. What is striking here is that 78% of the businesses assessed the ethylene-controlled ventilation as non-applicable. The purchase of green electricity is the most frequently used deployment of sustainable energy for electricity (9.8% of all businesses). However, the deployment of wind energy (6 businesses) yields 26% more energy. Deployment of hot greenhouse air for drying purposes is the most frequently used deployment of sustainable thermal energy (17.3% of businesses). The share of sustainable energy amounts to 2.4%. The CO2 emission from direct use of fossil fuels has decreased with 8.1% compared to 2008. [Dutch] Voor de Energiemonitor 2009 zijn 1375 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 57%. T.o.v. 2008 is het energieverbruik per hectare in 2009 met 1,5% afgenomen. Het energieverbruik per 1000 stuks broeibollen is met 9,1% afgenomen. Energiebesparende maatregelen werden iets meer toegepast dan in 2008. Opvallend hierbij is dat 78% van de bedrijven de ethyleengestuurde ventilatie als niet van toepassing beoordelen. Aankoop van groene stroom is de meest toegepaste benutting van duurzame energie voor elektra (9,8% van de bedrijven). Het toepassen van windenergie (6 bedrijven) brengt echter 26% meer energie op. Het toepassen van warme kaslucht voor het drogen is de meest toegepaste benutting van duurzame thermische energie (17,3% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt op 2,4%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen is t.o.v. 2008 met 8,1% afgenomen.

 10. Vermoeidheid in het verkeer : prevalentie en statusonderkenning bij automobilisten en vrachtautochauffeurs : een vragenlijststudie onder Nederlandse rijbewijsbezitters.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Davidse, R.J. Mesken, J. & Hoekstra, A.T.G.

  2011-01-01

  Driver fatigue: prevalence and state awareness of drivers of passenger cars and trucks; A questionnaire study among driving licence holders in the Netherlands. A questionnaire study of driver fatigue among driving licence holders in the Netherlands was carried out to accomplish a more detailed

 11. De antirachitische werking van Nederlandse ruwvoeders in verband met het antagonisme tussen caroteen en vitamine D

  NARCIS (Netherlands)

  Weits, J.

  1956-01-01

  A method was devised for estimating vitamin D in roughages. After boiling with 10 % alcoholic KOH the material was extracted with petroleum ether, and purified by chromatography through an activated alumina column with petroleum ether. Chromatography removed an unsaponifiable factor antagonistic to

 12. Een kijkje in de vroegmoderne Nederlandse keuken vanuit archeobotanisch, historisch en experimenteel perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Hondelink, Merit

  2017-01-01

  Past food consumption is traditionally independently studied by two disciplines, namely Archaeology and History. To study the early modern food preparation and consumption by middle class Delft and Antwerp citizens (1500-1850), archaeobotanical material and historical texts are studied as part of

 13. Intentie tot exploratie, sociale binding en delinquent gedrag van Nederlandse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Luijpers, E.T.H.

  2000-01-01

  The scientific literature indicates that the majority of adolescents have committed one or two offences in the past. However, most of the offences committed involve petty crime. The main questions that this study addresses are: why is there an increase from early to middle adolescence in the

 14. Biomassa voor energie uit de Nederlandse natuur : een inventarisatie van hoeveelheden, potenties en knelpunten

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Elbersen, H.W.; Jong, de J.J.; Berg, van den C.A.; Niemeijer, C.M.

  2007-01-01

  In dit onderzoek is de potentiële hoeveelheid biomassa uit de natuur berekend op basis van de voor 2020 geplande arealen natuur per begroeiingstype. Voor de verschillende soorten biomassa is aangegeven welke huidige toepassingen er voor zijn en welk deel op basis daarvan met name in aanmerking komt

 15. Wetenschap van gene zijde : geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie in de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Kloosterman, I.E.

  2016-01-01

  The attempts from the end of the 19th century onwards to scientifically investigate ‘paranormal phenomena’ have intrigued both cultural historians and historians of science. Internationally, the history of parapsychology has received ample scholarly attention in the last decades. Surprisingly, this

 16. Nederlandse kerkarchitectuur in de twintigste eeuw : functie en betekenis van het kerkgebouw in een veranderende samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Melchers, Marisa Johanna

  2011-01-01

  This doctoral thesis describes the cultural history of Dutch church architecture in the twentieth century, a period in which more than 5,000 churches were built in the Netherlands. The majority of these houses of worship are not listed buildings and suffer from a lack of maintenance. Because of the

 17. De verkeersonveiligheid van hulpverleningsvoertuigen. Consult ten behoeve van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Oei, H.-l.

  1986-01-01

  Drivers on emergency vehicles (ambulances, fire engines, police cars) which have to fulfil an urgent task and which make use of particular competencies, show often a driving behaviour with an increased risk. Each year more than hundred victims are killed or injured in accidents in which emergency

 18. Populariteit, maar niet geliefdheid, is gerelateerd aan risicogedrag van Nederlandse adolescenten

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, N. van den; Deutz, M.H.F.; Franken, A.; Cillessen, A.H.N.

  2017-01-01

  Ondanks dat theoretisch en empirisch bewijs aantoont dat Amerikaanse en Australische adolescenten risicogedrag vertonen om sociale status te verwerven, is er weinig bekend over de relatie tussen risicogedrag en sociale status bij Europese adolescenten. De huidige studie onderzocht deze relatie

 19. ‘Konstige tanden’. Gebitsprothesen van bot en ivoor in Nederlandse collecties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marloes Rijkelijkhuizen

  2016-05-01

  Full Text Available ‘Konstige tanden’ – False teeth made of bone and ivory from Dutch collectionsDental healthcare in the past was not as advanced as nowadays. Most people who suffered from caries (or worse had no other option than to have the ‘bad’ tooth extracted. A set of false teeth was only an option the rich could afford. Finding a suitable material for these prostheses was a struggle for the manufacturers. For a long period ivory, and sometimes bone, was the only option.The aim of this study was to examine more than one hundred false teeth made of bone and ivory from archaeological and museum collections, with the purpose to identify the used materials and to investigate the development of these dentures. Archaeological examples were the oldest false teeth recovered, the oldest dating to the 17th century.A persistent misinterpretation is the use of walrus ivory for the manufacture of false teeth in the time under investigation. Both walrus and hippopotamus ivory have been misidentified for a long time mainly because both species have been named ‘seahorse’. Of all the examined dentures 71% was made of hippopotamus ivory, 18% of walrus ivory, 8% of elephant ivory and only 3% of bone. Before the discovery of vulcanised rubber in the mid-19th century hippopotamus ivory was the best material to manufacture false teeth, because of the hard enamel layer which retained its white colour much longer than other materials. Archaeological finds show that hippopotamus ivory was imported for only one purpose: the manufacture of false teeth.These false teeth were probably made more often by ivory workers rather than by ‘tooth masters’. Although ivory false teeth were a good solution for esthetical reasons and to regain speech and chewing abilities, the lack of hygiene must have caused a lot of pain and trouble to their rich wearers.

 20. Het Nederlandse beleid voor de creatieve economie: te veel vliegen in één klap?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Floor Basten

  2009-02-01

  Full Text Available Dutch policy for the creative economy: aiming for too many birds with one stone? Creative economy is a subject that enjoys a lot of attention from Dutch governments, from local to state. It is assumed that creative economy results in a positive image, safety and money. In the Netherlands, the writings of Richard Florida have become prominent in policy making. Florida characterises the creative class as value driven. Values are individuality, tolerance, and meritocracy. Cities that score high on Technology, Talent and Tolerance attract the creative class. The Dutch policy for this economy often coincides with urban renewal. Moreover, the Dutch government has a desire to define what successful creativity is. This has some side-effects that might harm the tolerant atmosphere that is essential to the creative class, as it excludes groups of people from the public domain. In this contribution, I present a project that wants to resist the homogenization and zero tolerance policies in the public domain. In the project Maximum Tolerance Zone all parties concerned negotiate the quality of ‘their’ public sphere and the rules needed to advance this quality. The MTZ-project does not assume a social intervention in which the government imposes norms one has to learn to adapt to, but a social-administrative intervention in which a joint learning process takes place. This is not an easy, but still a necessary assignment for all parties concerned, the government included.

 1. Welke Slag aan de Somme? Oorlog en neutraliteit in Nederlandse bioscopen, 1914-1918

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, W.; Dibbets, K.

  2009-01-01

  While the Dutch government tried to maintain neutrality during World War I, the belligerent nations closely watched the Netherlands and its public opinion. At the same time, the French, English, and German authorities used propaganda to influence Dutch public opinion. The famous documentary film The

 2. De meest efficiënte kip ter wereld : De Nederlandse legkippenfokkerij in de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  van der Waaij, E.H.; Theunissen, L.T.G.

  2017-01-01

  This paper analyses the development of chicken breeding for eggs in the Netherlands in the twentieth century. The Dutch poultry sector was of only marginal significance early in the century, yet after the Second World War it developed into the most industrialised segment of animal husbandry. The

 3. Het beeld van Midden- en Oost-Europa in Nederlandse literaire non-fictie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sterckx Jo

  2014-07-01

  Full Text Available Over the last 20 years, literary nonfiction has become increasingly popular among the Dutch reading public. Thanks to increasing sales, translations and literary awards the genre achieved a strong position in Dutch literature. This article analyzes the image of Central and Eastern European countries in Dutch literary nonfiction of the last ten years (2004-14. It searches for characteristics of an orientalist and balkanist discourse and the presence of the imagological centre-periphery model in the works of Geert Mak, Jelle Brandt Corstius, Olaf Koens, Joop Verstraten and Jan Brokken. Contemporary Dutch literary nonfiction contains a euro-orientalist discourse. Characteristics such as underdevelopment, hedonism, obscurity and authenticity are projected on Central and Eastern Europe, which is put in the periphery of Western Europe.

 4. Wetenschappelijk onderzoek facility management in Nederland : Nederlandse facility mangagers hebben behoefte aan verdere automatisering

  NARCIS (Netherlands)

  Vogel, W.M.; Wagenberg, van A.F.G.M.

  1991-01-01

  Een nieuw vakgebied dat serieus genomen wil worden, heeft behoefte aan gedegen, marktgericht onderzoek. Om een beeld te krijgen van de huidige situatie, kansen en knelpunten, en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen vraagt het werkveld ondersteuning aan de wetenschap. De wetenschap kan

 5. Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Glas, G.H.

  1986-01-01

  The present distribution of bats (Chiroptera) in The Netherlands is documented and discussed. For each species a map is given illustrating the distribution before and after 1970. Where available, data are presented on migration, population trends, nursing colonies, roosts and hibernation sites,

 6. Market for domotics in the Netherlands. Major or minor?; Nederlandse domoticamarkt. In majeur of mineur?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Uythof, B. [Invenit, Domotica Platform Nederland, Amsterdam (Netherlands)

  2003-10-01

  A brief overview is given of new developments in the market for automation systems for houses (domotics), in particular the option to make use of broadband technology. [Dutch] De klassieke domoticasystemen, waarbij via bussystemen zaken als verwarming, verlichting en veiligheid worden geregeld, staan onder druk door wensen van consumenten. Zij willen af van het grote aantal netwerkjes met bijbehorende bedrading in huis. Ook zoekt deze groep naar een verdergaande integratie van diensten en producten in zijn woning. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat deze consumenten al een bepaald voorzieningsniveau op internetgebied, zoals breedband, in huis hebben. De huidige breedbandtechniek maakt het mogelijk via een bussysteem, of zelfs draadloos, apparaten te bedienen en mee te communiceren. Toepassingen waar veel van wordt verwacht. Het is daarom zaak voor de 'klassieke' domotica om allianties aan te gaan met de moderne vormen van domotica- en breedbandontwikkelingen.

 7. Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)

  NARCIS (Netherlands)

  Dingemanse, C.W.

  2008-01-01

  In the early modern period pamphlets constituted the most important medium to influence public opinion in the Netherlands. The thesis Rap van tong, scherp van pen (Glib tongues, sharp pens) focuses on the literary and rhetorical aspects of a remarkable type of pamphlet called praatje (small-talk),

 8. En wat doen we online? : Crossmediale dilemma's op de Nederlandse nieuwsredactie

  NARCIS (Netherlands)

  Tameling, Klaske

  2015-01-01

  What about online? Cross-media dilemmas at Dutch newsrooms Established news media have embraced media convergence - the cooperation between (formerly separated) media platforms - in response to technological, economical and cultural changes in the current media landscape. The main research question

 9. Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) : interviewstudie onder vertegenwoordigers van Nederlandse politieke partijen.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C.

  2004-01-01

  Many road safety experts regard Intelligent Speed Adaptation (ISA) as a powerful instrument for regulating safe driving speeds and achieving more safety. In short, ISA ensures that, while it is in motion, the vehicle `receives' information about the speed limit that applies where it is. When driving

 10. 'Hollandsche vecht-suffragettes'? Een kwestie uit de geschiedenis van het Nederlandse feminisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Aerts

  2009-01-01

  Full Text Available ‘Holland’s Militant Suffragettes’? A Theme from the History of Dutch FeminismThe historiography of feminism is bristling with international comparative surveys. It is precisely because of this that the use of national frameworks has been acknowledged, albeit unintentionally and indirectly. Nevertheless, this paper adopts the opposite stance, and argues that both national and internal affairs, as well as international and foreign affairs, can be viewed as categories which serve certain political agendas, thereby making it possible to distinguish between friends and foes in the political struggle. Historians should not reproduce such a differentiation but analyze it instead. To give an example of such an analysis, this paper outlines how the customary distinction between a moderate Dutch and a radical English electoral feminism gained an important impetus at a key moment: when in 1907 the discordant entanglement of political and personal contacts between feminists on both sides of the Channel eventually led to a schism in the Dutch Society for Women’s Right to Vote.

 11. George Sand en de Nederlandse negentiende-eeuwse pers. Het belang van computerondersteund tijdschriftonderzoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzan van Dijk

  2010-09-01

  Full Text Available  Twentieth-century book and literary historians have tended to seriously underestimate women‟s participation in the nineteenth-century literary field. Thanks to different digital and online tools it becomes now possible to get a better understanding of their presence as authors. This is demonstrated in the present article, where the case „George Sand as received in nineteenth-century Netherlands‟ is used as an example. In particular it is shown that there has been, up to recently, too much reliance on critical articles published in the nineteenth-century literary press. Dutch critics publishing negative comments on George Sand‟s works will most often have had the intention to combat her actual success with Dutch readers and her possible influence on them. And those literary reviews refraining from publishing articles on her work show, by the frequency of their mentioning Sand‟s name, that she was in fact very present in the cultural repertoire of the nineteenth-century Netherlands.

 12. Warm bloed : De representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden)

  NARCIS (Netherlands)

  Boudewijn, Petra Rosalind

  2016-01-01

  Wie een oosterse voorouder heeft, wordt in de literatuur over voormalig Nederlands-Indië verondersteld warm bloed te hebben. In deze vergelijkende studie van Indische romans en verhalen wordt de representatie van Indo-Europeanen, nazaten uit gemengde relaties tussen oosterlingen en westerlingen,

 13. Panathenaeum. Een Gronings studentenblad in de begintijd van de Nederlandse studentenpers (1842-1843)

  NARCIS (Netherlands)

  Noordhof-Hoorn, J.E.

  2010-01-01

  In the historiography of the university the development of the student journals has rarely been the subject of research. These journals written by and for students, which first appeared in 1825, nevertheless did have an important role for student life. In this article, one of the early student

 14. Op weg naar een accreditatiesysteem van Nederlandse ziekenhuizen [Towards an accreditation system of Dutch hospitals

  NARCIS (Netherlands)

  Gennip, E.M.S.J. van; Linnebank, F.; Sillevis Smitt, P.A.E.; Geldof, C.A.

  1999-01-01

  The development of the Netherlands system for accreditation of hospitals started in 1989 in the Pilotproject Accreditation (PACE). This resulted in the establishment of the Netherlands Institute for Accreditation of Hospitals (NIAH) early 1999, by the Dutch Association of Hospitals, the Dutch

 15. De Centauriebremraap (Orobanche elatior Sutton) in Zuid-Limburg: een nieuwe soort voor de Nederlandse flora

  NARCIS (Netherlands)

  Kreutz, C.A.J.

  1989-01-01

  From 1973 onwards an Orobanche species was found repeatedly (though at intervals of several years) on a chalk slope in the South of Limburg. At first the plant was identified as O. lutea, but the author argues that in fact it is O. elatior. Presumably its host is Centaurea scabiosa.

 16. "Heel Euroop zal zich terstond vereenen" : Europa in de Nederlandse Waterlooliteratuur

  NARCIS (Netherlands)

  Weijermars, Johanna

  2016-01-01

  Throughout the centuries, the self-image of Europe and Europeans has been subject to change, and different opinions on this matter have existed simultaneously. Nevertheless, the Battle of Waterloo has offered a communal point of referencein European consciousness for both his supporters and

 17. Al sietmen de lui…: Perspektiewe op boere en boerejolyt in enkele Nederlandse en Afrikaanse gedigte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. van Zyl

  2001-08-01

  Full Text Available Though one sees the people… (one does not therefore know them: Perspectives on farmers and boorish festivity in a number of Dutch and Afrikaans poems A selection of a few Dutch and Afrikaans poems from, inter alia, the seventeenth, nineteenth and early twentieth century, share so many characteristics in their combination of the subjects “farmer” (“boer” and “feast”, that in this article the question is raised whether these stereotypes form part of a relatively fixed traditional topic or “storehouse” of conventions. Each poem utilizes colloquial language, diminutives and nicknames in the depiction of a dance party in a rural setting – an event characterized by immoderate behaviour, particularly regarding love-making and the use of liquor. More recent Afrikaans poems (written within a context where the initially negative term “Boer” has been transfigured positively due to the expansion of Afrikaner-Nationalist power satirize other aspects, like status and wealth instead of backwardness, but it seems as if excess and transgression are still associated with “boer” in combination with festivity. The concept of farmer often functions as the Other in these poems, in binary opposition to the narrator.

 18. Verbeelding en ontbeelding : een onderzoek naar de functie van kunst in Nederlandse kartuizerkloosters 1450-1550

  NARCIS (Netherlands)

  Zuidema, Liesbeth

  2010-01-01

  How did contemporaries bring the presence of art in late medieval Netherlandish charterhouses in harmony with the austere way of living and the inward spirituality of the carthusians? That is the central question of this thesis. In the twelfth century this matter was already raised by Bernard of

 19. Hoe de Nederlandse wetenschap beter te maken. [Improving the health of scientific research in The netherlands.

  NARCIS (Netherlands)

  Clevers, J.C.

  2005-01-01

  Biomedical science in the Netherlands and other continental European countries is lagging behind scientific research in English-speaking countries. A comparison between the two systems reveals several crucial differences. Although levels of government funding of scientific research are approximately

 20. Het effect van het gebruik van Engels op websites voor Nederlandse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  Dasselaar, L.; Meurs, W.F.J. van; Pair, R.G. le; Korzilius, H.P.L.M.

  2005-01-01

  The use of English in advertising aimed at non-native speakers of English is claimed to enhance image and text evaluation and to have no negative impact on comprehension. We tested these claims using promotional websites aimed at Dutch youngsters. Dutch secondary school pupils evaluated a completely

 1. Die Nederlandse skoolidentiteitshandhawing en die betekenis daarvan vir Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.A. Rens

  1995-03-01

  Full Text Available The maintaining of identity in the Netherlands and the relevance for South AfricaThis article focuses on two questions: The way in which the issue of identity has been handled in the Netherlands since the 16th century and which perspectives the history of Dutch education provides for the issue of identity in South African education in a post-apartheid dispensation. It is indicated that the process/history of maintaining the identity of the Christian school in the Netherlands was one of continuous conflict between the Christian and the neutral (secular school. In 1920 the first phase of the conflict was resolved fairly satisfactorily with the "De Visserwet" (act, which granted parents the right to organise own schools. Since then all schools have been funded on an equal base by the state. As South Africa is currently trying to find solutions to certain educational problems, solutions resulting from the Dutch situation could possibly be applied partially to the South African situation. The main advantage would be that a variety of groups with different life views would be able to exist in harmony and to organise and support own schools receiving equal state support.

 2. Industrie en diensten in beeld: kwantitatieve fase van een SWOT analyse van de Nederlandse industrie

  NARCIS (Netherlands)

  de Nooij, M.; Felsö, F.; Baarsma, B.

  2004-01-01

  In de media wordt gesteld dat de industrie in een aantal jaren grotendeels uit Nederland zou verdwijnen. Het zou dan met name gaan om de verplaatsing van de industrie (en R&D activiteiten) naar Midden- en Oost-Europa respectievelijk Azië. Deze uitspraken lijken niet altijd even genuanceerd en zijn

 3. Het format van de stad. Een evaluatie van recente Nederlandse stadsgeschiedenissen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Kooij

  2002-01-01

  Full Text Available R. Kunst, Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland; A. van der Schoor, N. Schadee, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813; P. van de Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw; R.E. de Bruin, 'Een paradijs vol weelde'. Geschiedenis van de stad Utrecht.The shape of the city. An evaluation of recent historical studies on Dutch townsUrban history in the Netherlands started roundabout 1970. It was initially promoted by mainly economic and social historians who used concepts derived from geography which centred on town and country relations, urban networks, and migration. The spatial factor was considered to be a core feature, also inside the towns and cities. An alternative view, however, argued that a completely introspective urban history, focussing on one city, would result in more integration. This hypothesis has been proved in a number of recent, more or less integral urban histories, commissioned by several independent municipal authorities in individual cities. They show that a combination of internal and external elements offers the best results with regard to integration.

 4. Hoe hoorde het? Seksualiteit en partnerkeuze in de Nederlandse adviesliteratuur 1780-1890

  NARCIS (Netherlands)

  Tilburg, Maria Wilhelmina Anna

  1998-01-01

  This study focuses on the rules for sexual behaviour in conduct books, published in the Netherlands between 1780 and 1870. The analysis is based on two types of conduct books: the marriage manual and the conduct book for young adults. At the end of the eighteenth century, both types of books are

 5. Nederlandse muziek in de 20-ste eeuw : Voorspel tot een nieuwe dag

  NARCIS (Netherlands)

  Samama, Leo

  2006-01-01

  Dutch Music in the 20th Century was first published in 1986. Now, in 2005, it is still the single exhaustive survey of its kind on Dutch music. This new expanded edition covers the complete 20th century. The book deals with two areas: musical life in the Netherlands (institutions, orchestras, the

 6. Het huis van ik : ideologie en theorie in het Nederlandse vormgevingsonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Eijnde, Jeroen Nicolaas Maria van den

  2015-01-01

  The House of I. Ideology and Theory in the Netherlands' Design Education is based on the hypothesis that Dutch Art Academies, which since the emergence of (applied) art education have focused expressly on training the professional artist type - in stead of a focus on the dependent artist type (the

 7. Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten : Deel 1: Pronomina, Congruentie en Vooropplaatsing

  NARCIS (Netherlands)

  Barbiers, Sjef; Bennis, Hans; Vogelaer, De Gunther; Devos, Magda; Ham, van der Margreet

  2005-01-01

  Available in a Dutch and English Edition, the Syntactic Atlas of the Dutch Dialects provides a detailed overview of the surprisingly rich syntactic variation found in 267 dialects of Dutch at the beginning of the 21th century. 200 full color maps show the geographic distribution of more than 100

 8. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  1313 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2010. The response rate was 60%. Compared to 2008, the energy use per hectare decreased with 6.6% in 2010. The energy use per 1000 forced bulbs has decreased with 18.0%. Energy saving measures were implemented at a larger scale compared to 2009. What is most striking is the strong increase in deployment of a lower circulation standard and multi-layer cultivation. The purchase of green electricity is the most frequently used deployment of sustainable energy for electricity (9.2% of the businesses). Deployment of hot air from the greenhouse for drying purposes is the most frequently used deployment of sustainable thermal energy (18.1% of the businesses). The share of sustainable energy amounts to 2.2%. The CO2 emission from direct use of fossil fuels has decreased with 11.8% compared to 2008 [Dutch] Voor de Energiemonitor 2010 zijn 1313 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 60%. T.o.v. 2008 is het energieverbruik per hectare in 2010 met 6,6% afgenomen. Het energieverbruik per 1000 stuks broeibollen is met 18,0% afgenomen. Energiebesparende maatregelen werden iets meer toegepast dan in 2009. Opvallend is de sterke toename van het toepassen van een lagere circulatienorm en van meerlagenteelt. Aankoop van groene stroom is de meest toegepaste benutting van duurzame energie voor elektra (9,2% van de bedrijven). Het toepassen van warme kaslucht voor het drogen is de meest toegepaste benutting van duurzame thermische energie (18,1% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt op 2,2%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen is t.o.v. 2008 met 11,8% afgenomen.

 9. Het zelfbeeld van reclamemakers in de Nederlandse reclamevakpers, 1967-1972

  NARCIS (Netherlands)

  Schreurs, Wilbert

  2014-01-01

  abstractThis article discusses the self-image of Dutch advertisers in the 1960s and 1970s, with the views of Dutch advertisers on what was then a new phenomenon, television advertisements, as the starting point. Articles from the Dutch specialist publications for advertising show that tv

 10. In de ban van een beter verleden : Het Nederlandse fascisme 1923-1945

  NARCIS (Netherlands)

  Huberts, Willy Sjoerd

  2017-01-01

  'Under the spell of a better past' offers a complete survey of the rise, the flourishing and fall of almost all (over 60) fascist political parties in the Netherlands during the period 1923-1945. It discusses the entire spectrum: from the foundation in 1923 of the Union of Actualists to the fall of

 11. Betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse vertaling van de Work Design Questionnaire

  NARCIS (Netherlands)

  Gorgievski, Marjan J.; Peeters, Patty; Rietzschel, Eric; Bipp, Tanja

  2016-01-01

  This validation study among 291 Dutch employees confirms the usefulness of the Dutch translation of the Work Design Questionnaire (WDQ-NL) in the work(re)design context. According to results of confirmatory factor-analyses, the predicted factorial structure of 21 subscales and four second-order

 12. Brouwen, branden en bedienen. Werkende vrouwen in de Nederlandse dranknijverheid, 1500-1800

  NARCIS (Netherlands)

  van Dekken, M.

  2009-01-01

  Brewing was always one of the household activities women performed. Some of them brewed more than needed for their own family and sold the surplus to others. During the Middle Ages commercial brewing in Dutch towns evolved and in a short period brewing industry became to be dominated by men.

 13. K arl B arth , De Zondag, Nederlandse vertaling deur W. M. van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  en geniet van die helderheid en milde humor wat orals op hierdie bladsye gevind word. In die tweede plek omdat studie van hierdie boekie die leser kan bevry van die wettiesheid wat hom so dikwels van die geeste meester maak as die sondagsviering in diskussie is. Die hele betoog is 'n getuienis van erns en vreugde.

 14. Schatting van milieustress in vegetatie meetnetten: koppeling van Nederlandse aan internationale meetnetten

  NARCIS (Netherlands)

  Dobben, van H.F.; Dueck, T.A.; Vries, de W.

  2007-01-01

  In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de vegetatie meetnetten op nationale en Europese schaal. Voor alle meetnetten geldt dat het niet eenvoudig is eenduidig een effect van atmosferische depositie aan te tonen op grond van de thans beschikbare data. Echter vrijwel alle beschouwde

 15. Een kwantitatieve analyse van Nederlandse bijdragen aan internationaal arbeids- en organisatiepsychologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  de Dreu, C.K.W.

  2010-01-01

  The author reports a quantitative analysis of the absolute and relative numbers of publications in six high-ranking journals on work and organisational psychology, (co-)authored by scientists with a Dutch, German, or British affiliation. In contrast to Germany and Great Britain, analyses reveal a

 16. Roadmap Dutch paper and cardboard industry; Routekaart Nederlandse papier- en kartonindustrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  In 2004, the VNP launched an energy program with the aim to halve energy consumption in 2020 throughout the paper and cardboard chain in the Netherlands. From 2011 to 2030 the VNP aims at two developing themes: (1) Sustainability: the efficient use of energy and materials for cost reduction and sustainability, and (2) Innovative products and services with high added value [Dutch] In 2004 is de VNP gestart met een energietransitieprogramma met als doel het energieverbruik in de gehele papier- en kartonketen te halveren in 2020. Vanaf 2011 tot 2030 zet de VNP in op twee ontwikkelthema's: (1) Duurzaamheid: het efficient omgaan met energie en materialen ten behoeve van kostenreductie en verduurzaming; en (2) Innovatieve producten en diensten met hoge toegevoegde waarde.

 17. De Franse aardkastanje [Conopodium majus (Gouan) Loret] nadert de Nederlandse grenzen

  OpenAIRE

  Weeda, E.J.

  1993-01-01

  Op 14 mei 1988 toonde Onno de Bruijn me bij Bentheim in Nedersaksen een aantal planten van een Schermbloemige, die daar door enkele Twentse floristen waren opgemerkt en die niet met zekerheid op naam konden worden gebracht. Aanvankelijk dachten we aan Meum athamanticum (wat in vergelijkbare gevallen wel vaker schijnt te gebeuren). Pogingen om één plant in haar geheel te verzamelen, mislukten door de hardheid van de kalkgrond ter plaatse: een bloeistengel zonder ook maar een aanduiding van een...

 18. De Franse aardkastanje [Conopodium majus (Gouan) Loret] nadert de Nederlandse grenzen

  NARCIS (Netherlands)

  Weeda, E.J.

  1993-01-01

  Op 14 mei 1988 toonde Onno de Bruijn me bij Bentheim in Nedersaksen een aantal planten van een Schermbloemige, die daar door enkele Twentse floristen waren opgemerkt en die niet met zekerheid op naam konden worden gebracht. Aanvankelijk dachten we aan Meum athamanticum (wat in vergelijkbare gevallen

 19. De Nederlandse economie tijdens de Tweede Wereldoorlog bekeken vanuit een Vlaams/Belgisch perspectief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Buyst

  2004-01-01

  Full Text Available H.A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezettingThe Netherlands economy during World War II viewed from a Flemish/Belgian perspectiveHein Klemann’s book provides a general overview of the performance of the Dutch economy during World War II. It also deals with exploitation by the German war machine, production for the black market, price controls, and monetary and fiscal policies. The reconstructed macro-economic data, such as the evolution of real wages, is sometimes prone to serious methodological flaws. For other variables, such as agricultural production in 1945 and international trade, it is clear that more research is necessary to produce reliable indicators. Despite these critical remarks, Klemann’s book offers a valuable synthesis, and other countries, such as Belgium, can use it as a source of inspiration.

 20. Rupsje Nooitgenoeg : Over de ontwikkeling van het Nederlandse stille pandrecht op vorderingen

  NARCIS (Netherlands)

  Reehuis, Willem; Schlemmer, E.C.; O'Brien, Patrick Harry

  2017-01-01

  This contribution focuses on the development of the Dutch silent pledge on claims, which was introduced by legislation after the fiducia became prohibited. Financial institutions were of the opinion that the prohibition on the fiducia would limit the provision of credit and have negative economic

 1. De wondere wereld van Alex van Warmerdam: absurdisme in de eigentijdse Nederlandse film

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Nas

  1999-04-01

  After situating both Abel and De noorderlingen within the context of contemporary Dutch cinema and television, as well as within the filmmaker’s cinematic oeuvre, the article will introduce Alex van Warmerdam's background and closely analyse both films. Finally it will be argued that Van Warmerdam's films force Dutch audiences to take an ironic, critical look at themselves, a new take in Dutch cinema that has also found approval abroad.

 2. Simposium tussen Nederlandse en Suid-Afrikaanse Nuwe-Testamentici: verslag en kritiese evaluering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. B. du Toit

  1993-08-01

  Full Text Available Symposium between Dutch and South African New Testament scholars: report and critical evaluation A short historical survey of theological relations between Netherland and South Africa and especially of the consequences of the cultural boycott, highlights the importance of this meeting. The papers read at the meeting and some of the prominent issues, as well as deliberations on the possibility of future academic cooperation, are presented and evaluated.

 3. Hylis foveicollis (Coleoptera: Eucnemidae), een dood-houtkever nieuw voor de Nederlandse fauna

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.; Burgers, J.; Vorst, O.

  2003-01-01

  Hylis foveicollis is recorded for the first time from The Netherlands. This beetle is very rare throughout Europe, but it can lokally be found in large numbers under favourable conditions. The larvae develop in soft dead wood and probably feed on fungi

 4. Onderzoek naar de fysische samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk afval. RESULTATEN 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Beker D; LAE

  1998-01-01

  The (residual) household waste collected from 1000 households in the Netherlands, was investigated for physical composition. Waste from these selected households was found to give a fairly accurate picture of the waste collected nationwide.This report gives detailed information on 15 main

 5. Fysisch onderzoek naar de samenstelling van het Nederlandse huishoudelijk afval ; Resultaten 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen AAJ; Otte PF; LAE

  1996-01-01

  The (residual) household waste collected from 1000 households in the Netherlands, was investigated for physical composition. Waste from these selected households was found to give a fairly accurate picture of the waste collected nationwide.This report gives detailed information on 15 main

 6. De kortsnuitbloedbij Sphecodes majalis nieuw voor de Nederlandse fauna (Hymenoptera: Apidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Raemakers, I.

  2004-01-01

  Sphecodes majalis, a new bee species for the Netherlands (Hymenoptera: Apidae) A population of Sphecodes majalis was found on a limestone grassland near Maastricht (Limburg). On several occasions more than 10 female and several male specimen were observed. Sphecodes majalis is a parasite of

 7. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the reliability of the instrument. The article "Gross Motor Function Measure" (GMFM): a validity study of the Dutch translation focusses on the responsiveness of

 8. De Gross Motor Function Measure (GMFM): een onderzoek naar de responsiviteit van de Nederlandse vertaling.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Ketelaar, M.; Petegem-van Beek, E. van; Vermeer, A.

  2003-01-01

  This article is about the psychometric characteristics of the Dutch translation of the Gross Motor Function Measure (GMFM). It describes the responsiveness to change. The article "Gross Motor Function Measure (GMFM): a reliability study of the Dutch translation" focuses on the reliability of the

 9. Max J. Friedländer (1867-1958) : Kunst en kennerschap, een leven gewijd aan de vroeg Nederlandse schilderkunst

  NARCIS (Netherlands)

  Laemers, S.A.M.

  2017-01-01

  Max J. Friedländer (1867-1958). Art and Connoisseurship, a Life dedicated to Early Netherlandish Painting, aims to elucidate the life and work of Max Friedländer on the basis of a number of themes, especially his connoisseurship and its meaning for the exploration of early Netherlandish painting.

 10. An outline of the Dutch Waste sector and its market structure; Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reezigt, M.J.A.

  2009-03-15

  The research question of this study is: is the current situation in the waste industry in the Netherlands reason to implement new regulations to improve the market in this sector? After the introduction and a view on the governmental policy follows a survey of the market and an overview of recent developments in the industry. Then follows an elaboration of the specific sub-sectors. These are separately analyzed on the basis of the SCP-model (Structure-Conduct-Performance framework) of Bain (1951), which provides information about the structural elements of the sector specific markets [Dutch] De onderzoeksvraag van deze studie luidt: geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche? Na de inleiding en een blik op het overheidsbeleid volgt een verkenning van de markt en een overzicht van recente ontwikkelingen binnen de branche. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de specifieke deelsectoren. Deze worden los van elkaar geanalyseerd aan de hand van het SGR-model (Structuur-Gedrag-Resultaatschema) van Bain (1951), wat informatie verschaft over de structuurelementen van de sectorspecifieke markten.

 11. ‘Bowling apart?’ : Vier vragen over Nederlandse sportclubs en omgang tussen arm en rijk

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, Ruud van der; Ruiter, Stijn; Ultee, Wout

  2005-01-01

  ‘Bowling apart?’ Four questions on poor-rich contact in Dutch sports clubs This article tests Bourdieu’s and Putnam’s competing views on sports clubs as class mixers, using crosssectional Dutch survey data for the early 1980s and late 1990s. We calculate popularity and representativity indices.

 12. Palliatieve sedatie in Nederlandse huisartspraktijken: dynamische cohortstudie van trends en redenen in de periode 2005-2011.

  NARCIS (Netherlands)

  Donker, G.A.; Slotman, F.G.; Spreeuwenberg, P.; Francke, A.L.

  2014-01-01

  Objective: To gain more insight into the trends of and reasons for palliative sedation in Dutch general practice. Design: Dynamic cohort study using registrations and questionnaire data of Dutch GPs. Method: Data collected in the years from 2005 until 2011 in the Dutch Sentinel General Practice

 13. Bijdrage van leefstijlfactoren aan kanker : SECUNDAIRE ANALYSE VAN NEDERLANDSE GEGEVENS VOOR 2010 MET EEN VOORSPELLING VOOR 2020

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, C.I.; de Vroome, E.M.M.; Elias, S.G.; v.d. Brandt, P.A.; van Leeuwen, F.E.; Kampman, E.; Kiemeny, L.A.; Peeters, P.H.M.; de Vries, E.; Bausch-Goldbohm, S.

  2015-01-01

  OBJECTIVE: To calculate the proportion of cancer cases in the Netherlands in 2010 that were attributable to lifestyle factors by using the most recent data. DESIGN: Secondary analysis. METHOD: Lifestyle risk factors studied were tobacco smoking, alcohol consumption, overweight, lack of physical

 14. Indicatoren voor risicodetectie in het Nederlandse onderwijs : Kwaliteitszorg, financiële ratio’s en verticale integratie

  NARCIS (Netherlands)

  J.J.H. Verkroost (Jos)

  2016-01-01

  markdownabstractSchool boards in the Netherlands are private entities with public funding and a large autonomy. Supervision is done by the Education Inspectorate of the Ministry of Education and involves both the educational and the financial performance. This supervision is risk-oriented, based on

 15. Opzien tegen modernisering. Denkbeelden over Amerika en Nederlandse identiteit in het publieke debat over media, 1919-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Verhoef, J.|info:eu-repo/dai/nl/380488523

  2017-01-01

  This thesis analyzes depictions of America and the construction of Dutch identity in Dutch public debates between 1919 and 1989. It focuses on debates on media, for the twentieth century not only was ‘the American century’, but also a media century—both were intertwined. I describe how the Dutch

 16. Kansen en uitdagingen voor open online onderwijs en implicaties voor de organisatorische inrichting van Nederlandse hoger onderwijs instellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Schophuizen, Martine; Kreijns, Karel; Stoyanov, Slavi; Kalz, Marco

  2017-01-01

  The global attention for open online education (OOE) caused a situation in which higher education institutions (HEIs) reconsider the way they deliver education to the population. With a funding policy, the Dutch Government aims to stimulate OOE in HEIs. The goal is to create more expedient,

 17. Inbraak in ‘sprookjesland’ : Het Europees recht en de politieke strijd rondom de commercialisering van de Nederlandse televisie

  NARCIS (Netherlands)

  van Leeuwen, K.

  As a typical case study that brings to the fore new actors and themes in European integration, this article analyses the battle fought over the introduction of commercial television in the 1980s Netherlands. While technological developments such as satellite broadcasting quickly transformed

 18. Economische consequenties invoering CTT-norm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens: evaluatie CTT norm 2004-2005

  NARCIS (Netherlands)

  Linderhof, V.G.M.; Hess, S.; Kruseman, G.; Hattum, van B.; Bruinsma, F.; Jonkeren, O.; Ubbels, E.

  2006-01-01

  In juni 2004 werd een nieuw toetsingskader, de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT), voor zoute baggerspecie geïntroduceerd. De CTT vervangt de Uniforme Gehalte Toets (UGT). De belangrijkste wijzigingen zijn de expliciete norm voor Tributyltin (TBT) en signaleringswaarden voor een drietal bio-assays. Op

 19. Tweesporendenken in tijden van brede bachelors : Genderstudies en de opkomst van multi- en interdisciplinariteit aan Nederlandse universiteiten

  NARCIS (Netherlands)

  van der Tuin, I.; Waaldijk, M.L.

  2016-01-01

  Gender Studies have reached their institutionalised status at universities in the Netherlands by working along the tracks of integration and autonomy. The first track consisted of integrating gender into existing monodisciplinary science and scholarship in order to gender sensitise them. The second

 20. God dekoloniseert niet. Een kritiek op de Nederlandse geschiedschrijving over de neergang van Nederlands-Indië en Nederlands Suriname

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. de Beus

  2001-01-01

  Full Text Available God has nothing to do with decolonization: A criticism of Dutch historiography on the demise of the Dutch East Indies and Dutch SurinamInevitably, there is a moral side to decolonisation. In the Netherlands, the focus on this aspect has been encouraged by the culture of gospel preaching: that curious constant which permeates the history of the Netherlands. More specifically, however, we have identified an important trend stemming from the 1960s whereby many politicians and influential people placed pressure on historians to bear witness to this aspect. This fitted in with the general pattern of moralizing history, alongside tracing the history of morality. This jarred with the professional self-image of historians who, during the 1960s, had in fact shaken off the roles of moralist, educator of the common man and keeper of souls. Yet, generally speaking, the historiography of the colonies still has a touch of national self-purging about it: various authors still write about decolonization in a judgmental tone.Despite the unmistakable scientific merits of this wave of Dutch East Indian studies and Surinam studies, the effect of this moralising is rather futile: it has not resulted in any great consensus of opinion, nor to any visible demonstration of being able to cope with the past or public reconciliation (as far as historical moralism is actually capable of achieving this. Thisis all the more reason for us to ask ourselves to explain why the art of moralising continues. The reasons for can be attributed to a variety of factors, partly of a professional nature and partly social. With respect to the former, this demonstrates a contrived battle between different schools of thought, a fixation on everything that is Dutch and a lack of interesting historiography from the Indonesian and Caribbean side. As far as the latter is concerned, this centres around afear of losing momentum in a society that is not retrospective, coupled with the post-colonial complex of awkwardness, shame and guilt. This fits in with the more general historical policy of governments: a cult of apologies, commemoration and compensation. In the Netherlands too this policy would greatly benefit from stronger and feistier politics and academic discussions and confrontations, as well as from a greater counterbalance of political parties, fora of historians and parliaments against the monopoly of those speaking on behalf of the victims. In this type of situation, historians might win back some of the ground that they now appear to have lost by delving more deeply into aspects of analytical ethics

 1. Analyse Nederlands statiegeldsysteem voor PET flessen : studie naar kosten, materiaalgebruik en energiegebruik van het Nederlandse statiegeldsysteem voor frisdrank- en waterflessen

  NARCIS (Netherlands)

  Thoden van Velzen, E.U.; Bos-Brouwers, H.E.J.

  2012-01-01

  The Dutch deposit-refund system for large (>0.5 l) PET bottles has been analysed in terms of costs, material use and energy use. A process chain analysis has been conducted to quantify the costs, material usage and energy use of all process steps from the beverage industry to the RPET processor

 2. De relaties tussen Nederlandse astronomen en hun Sovjetcollega’s tijdens de Koude Oorlog: tussen pragmatisme en idealisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astrid Elbers

  2012-06-01

  Full Text Available Between pragmatism and idealism: relations between Dutch astronomers and their Soviet colleagues during the Cold WarDuring the Cold War, outstanding astronomical research was conducted in the Netherlands, as well as in the Soviet Union. As there was a considerable overlap in research themes, astronomers in both countries stood to benefit from an exchange of ideas. During the Cold War, however, Soviet scientists were forced to withdraw from several international scientific organisations; foreign visits were minimised, and publication in foreign languages was forbidden. Moreover, several Soviet astronomers made highly derogatory statements about Western science. Nevertheless, communication and co-operation between Dutch and Soviet astronomers did not come to a halt in this period. Dutch astronomers even undertook considerable efforts to enable some of their Soviet colleagues to come to the West. Their reasons to do so varied, but ‘pragmatic internationalism’ seems to have been the mainspring motive. The Leiden astronomer Jan Hendrik Oort was the most prominent example of this movement. In some cases however, idealism was also a motive to involve the Soviets. For the Utrecht astronomer Marcel Minnaert, for example, co-operation with Soviet astronomers was in accordance with his ideal of international science. Contrary to what might have been expected in the Cold War period, the Dutch government was remarkably absent in this matter and did not interfere in the relations between Dutch and Soviet astronomers. This was most probably due the fact that the government considered astronomy a rather harmless field in science.

 3. Standaardisering van verslaggeving in de publieke sector: IPSAS vergeleken met de Nederlandse wet en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

  NARCIS (Netherlands)

  van Schaik, F.D.J.; Manschot, D.; Bac, A.D.; Gortemaker, J.C.A.; Kocks, H.C.; Wallage, P.

  2010-01-01

  Er bestaat een wereldwijde trend naar harmonisatie van standaarden voor de financiële verslaggeving, zowel in de private sector als in de publieke sector. De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) maken de laatste jaren furore vanwege de invoering door talrijke landen en

 4. Wie schrijft ons nieuws? Een analyse van voorverpakt nieuws en brontransparantie in binnenlandse nieuwsonderwerpen in vier Nederlandse en Vlaamse kwaliteitskranten

  NARCIS (Netherlands)

  Hijmans, E.J.S.; Schafraad, P.H.J.; Buijs, C.M.; d'Haenens, L.S.J.

  2011-01-01

  Newssources and quality in journalism. An exploration of domestic newsitems in Flemish and Dutch newspapers. This article analyzes domestic news in four Flemish and Dutch quality newspapers in terms of source transparency and the role of pre-packaged information. The purpose of the study is to

 5. Dioxinen en planaire PCB's in voeding. Gehalten in voedingsprodukten en inname door de Nederlandse bevolking

  NARCIS (Netherlands)

  Liem AKD; Theelen RMC; Slob W; van Wijnen JH

  1991-01-01

  A study has been performed on (the variation of) the exposure to dioxins and related compounds of the Dutch polution. The study included the measurement of PCDD, PCDF and (planar) PCD levels in selected categories of the total diet and the calculation of the average human intake of dioxins by foor

 6. Milieubeleid onder dak? : beleidsvoeringsprocessen in het Nederlandse milieubeleid in de periode 1970 - 1990 : nader uitgewerkt voor de Gelderse Vallei

  NARCIS (Netherlands)

  Tatenhove, van J.

  1993-01-01

  The main subject of this study are the changes which have taken place in Dutch environmental policy during the period 1979-1990.
  Central questions in this study are:
  - How did the environmental policy field develop in relation to other policy fields in the period 1970-1990
  - In what

 7. Barrieres en doorwerking : Een onderzoek naar de invloed van het open source en open standaarden beleid op de Nederlandse aanbestedingspraktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Paapst, Mathieu Hendrik

  2013-01-01

  In December 2007 the Dutch government agreed on the action plan Netherlands Open in Connection, hereafter called NOiV, the Dutch acronym. The objectives of this strategic plan are the following: 1. increase interoperability by accelerating the use of open standards; 2. reduction of supplier

 8. Psychiatrie in meervoud. De wetenschappelijke oriëntaties van de Nederlandse psychiatrie in het interbellum (1918-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joost Vijselaar

  2010-09-01

  Full Text Available Psychiatry in multiplicity According to a widespread interpretation, the history of psychiatry is characterized by a strong opposition between biological and psychological paradigms, which would dominate consecutive periods in history. The image of a swinging pendulum is a popular metaphor to describe this idea. The culture of Dutch psychiatry in the interwar years (1918-1940 seems to gainsay this image. Psychological, biological and socials models of explanation and therapy were used alongside each other without apparent debate and conflict. Influential professors of psychiatry like H.C. Rümke (Utrecht University even pleaded for a conscious integration of these approaches. Some historians have interpreted this stance as a sign of scientific ‘vagueness’ and ‘anarchy’. Analyzing the work of three major representatives of Dutch psychiatry in the Interbellum (Leendert Bouman, Han Rümke and Lammert van der Horst, the authors (former students of the master Historical and Comparative Studies of the Sciences and the Humanities shed light on the psychiatric climate of this era, dealing with themes like the openness of psychiatry to other sciences, the interactions of psychiatry and literature, and the relationship between theory and clinical practice. As a result a further qualification of the image of the pendulum is argued for.

 9. Twee leeuwen, een kruis : De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)

  NARCIS (Netherlands)

  Dagnino, R.

  2013-01-01

  Which were the cultural borders of the Dutch-speaking Catholicism between 1830 and the end of the nineteenth century? To what extent were the Netherlands situated within the ‘mental space’ of the Flemish Catholics and, vice versa, how much was Flanders a part of the cultural horizons of the Dutch

 10. Over de grens? : Ontwikkelingen in de bepalingen over toelating tot scholen en instellingen in het Nederlandse onderwijsbestel

  NARCIS (Netherlands)

  van Schoonhoven, R.

  2016-01-01

  Admission to education is an important theme in Dutch educational law and educational policy. First, this article gives an overview of the relevant statutory provisions in the Dutch educational system. Second, it focuses on recent discussions about admission for parents, pupils and students. A

 11. De kunst van het verbergen. Een lichtzinnige naziprins en de Nederlandse monarchie (discussiedossier over Bernhard. Een verborgen geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Deneckere

  2011-01-01

  Full Text Available The Art of Dissimulation: A Frivolous Nazi Prince and the Dutch MonarchyAnnejet van der Zijl’s biography Bernhard. Een verborgen geschiedenis [Bernhard: A Hidden History] deftly interweaves the family history of the ‘Zur Lippe-Biesterfelders’ with the social decline of the minor German aristocracy in the period of the German Empire, World War I and the Weimar Republic. This results in a probing description of a time and a milieu in which anti-democratic, extreme right-wing forces came to full bloom. The exact consequences of Prince Bernhard’s anti-democratic attitude for the Dutch monarchy as an institution are less well examined, however. The fact that Bernhard as a person perhaps did not have character to play the role of dictator, does nothing to lessen the danger posed by the popularity he enjoyed among ‘the people’ in the extreme circumstances of World War II and, more specifically, its final phase.

 12. Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht. Over de inpassing van de fundamentele rechtsschending in het Nederlandse burgerlijk recht

  NARCIS (Netherlands)

  Emaus, J.M.

  2013-01-01

  This PhD thesis focuses on how Dutch liability and damages law can contribute to the enforcement of ECHR rights, assuming as a starting point that liability and damages law should be constitutionalised. In other words, the question is how ECHR rights should be enforced through liability and damages

 13. Godsdiensvryheid in 'n toekomstige Suid-Afrika in die lig van artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Vorster

  1993-06-01

  Full Text Available Freedom of religion is a basic human right and is acknowledged as such in Christian ethics. The application of religious freedom may, however, not lead to a reduction of Christian faith and doctrine: it should also not result in a society with 'freedom from religion'. Christians should be able to ma­nifest their religious beliefs in teaching, practice, worship, observance, mis­sionary activity and evangelism.

 14. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 15. Financial Transaction Tax (FTT): de gevolgen van de extraterritoriale werking voor Nederlandse financiële instellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, Raymond

  2014-01-01

  On 14 February 2013, The European Commission (EC) has published a revised version of a proposal for a harmonised FTT system. The Netherlands does not participate. Nevertheless, Dutch financial institutions - and saving products and retiremet plans of these institutions - are affected with the

 16. Een empirisch onderzoek naar de rol van de openbare apotheker in de geneesmiddelenvoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  A. Mantel; B. Wierenga (Berend)

  1988-01-01

  textabstractIn het kader van het in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verrichte wetenschappelijk onderzoek 'De Nederlandse geneesmiddelenmarkt in observatie' is door een projectgroep een studie verricht naar structuur en werking van de Nederlandse extramurale

 17. Quality and safety of products containing Ephedra Herba on the Dutch market

  NARCIS (Netherlands)

  Lake OA; Slijkhuis C; Maas WF; van Vliet MEA; de Kaste D; Verdonk-Kleinjan W; LGO

  2001-01-01

  Wij hebben analytisch onderzoek uitgevoerd op Ephedra herba bevattende voedingssupplementen en smartshop producten op de Nederlandse markt. Dergelijke producten worden gepresenteerd als 'natuurlijke, plantaardige' producten en vallen niet onder de Nederlandse wetgeving voor

 18. Van doorvoerland naar servicenetwerk; welke rol is voor Agrologistiek Nederland weggegelegd?

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, F.P.; Groot, J.J.; Snels, J.C.M.A.; Vorst, van der J.G.A.J.

  2010-01-01

  Het Nederlandse agro-cluster is een belangrijke peiler onder de Nederlandse economie. Haar netto export (export-import) bedraagt ruim 20 miljard euro en vertegenwoordigt circa 50% van de Nederlandse handelsbalans. Hierbinnen vervult de agrologistiek een belangrijke rol, zowel nationaal (toegevoegde

 19. De veiligheid van vakantie-en recreatievervoer : lading op, in, aan of achter voertuigen. Consult ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren (NVVA).

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M.

  1987-01-01

  Problems with the load are often due to the strong modified driving behaviour or by the wrong anchorage of the load. The mostly incidental character of these problems in holiday and recreation traffic leads also to a lack of experience in supplied driving. There is also an attitude by many drivers

 20. Economic feasibility of gasification of sewage sludge for the Dutch situation; Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reitsma, B.; Van den Bulk, J. [Tauw, Deventer (Netherlands); Van der Giessen, M.; Elizen, M. [HoSt, Enschede (Netherlands)

  2013-05-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 1: economic feasibility [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 1, vaststellen van de economische haalbaarheid omschreven.

 1. De invloed van defecte schokdempers op de verkeersveiligheid : een notitie ten behoeve van de Nederlandse Vereniging de Rijwiel- en Automobielindustrie RAI.

  OpenAIRE

  Tromp, J.P.M.

  1989-01-01

  Bad shock absorbers influence driving behaviour. If the German data- one out of 4 cars has one or more faulty shock absorbers- are applicable for the Netherlands the assumption that bad shock absorbers contribute to traffic un- safety is not unreasonable. To determine whether defective shock absorbers greatly influence traffic safety in the therlands two studies are recommended the first on the quality of shock absorbers in Dutch cars and the second on the quality of shock absorbers of cars i...

 2. De invloed van defecte schokdempers op de verkeersveiligheid : een notitie ten behoeve van de Nederlandse Vereniging de Rijwiel- en Automobielindustrie RAI.

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, J.P.M.

  1989-01-01

  Bad shock absorbers influence driving behaviour. If the German data- one out of 4 cars has one or more faulty shock absorbers- are applicable for the Netherlands the assumption that bad shock absorbers contribute to traffic un- safety is not unreasonable. To determine whether defective shock

 3. 'Bowling apart?' Vier vragen over Nederlandse sportclubs en omgang tussen arm en rijk ['Bowling apart?' Four questions on poor-rich contact in Dutch sports clubs

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, R. van der; Ruiter, S.; Ultee, W.C.

  2005-01-01

  This article tests Bourdieu’s and Putnam’s competing views on sports clubs as class mixers, using cross-sectional Dutch survey data for the early 1980s and late 1990s. We calculate popularity and representativity indices. Next, we develop a connectivity index, combining both measures to a frequency

 4. Relatie tussen ITS, weerstand tegen vervorming en de mengsels samenstelling : Gebruik van de MEPDG relaties voor Nederlandse mengsels uit NL-LAB

  NARCIS (Netherlands)

  Erkens, Sandra; Kasbergen, C.; Villani, M.M.; Scarpas, Athanasios; Florio, E.; Berti, C.

  2014-01-01

  Sinds 2008 werken we in Nederland met functionele eigenschappen voor asfalt
  beton. Hierbij wordt niet zo zeer op het “recept” van het asfalt gestuurd, als
  wel op de eigenschappen ervan die van belang zijn voor het gedrag in de weg.
  Binnen het NL-LAB programma wordt de relatie tussen deze

 5. Vluchtstrookongevallen op autosnelwegen : verslag van een onderzoek naar de omvang, de oorzaak en de bestrijdingsmogelijkheden van vluchtstrookongevallen, uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1987-01-01

  Data with regard to accidents on hard shoulders for emergency stops on the Dutch highways are presented. In a study of the extent, the causes and the possibilities for control two types of accidents, the single and the plural vehicle accident, are distinguished. On the basis of the results of the

 6. Effecten van schooltijden en afstanden op de verkeersonveiligheid van leerlingen van het basisonderwijs. Consult in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.

  NARCIS (Netherlands)

  Blokpoel, A.

  1984-01-01

  The purpose of the report is to describe and to estimate the influence which modifications in the organisation of schools, via changes in the nature and magnitude of mobility, will have on the traffic safety of children. Only primary schools are included here. Besides the measures already existing

 7. TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek-van Nieuwenhuizen, van M.; Jol, J.G.; Kaag, N.H.B.M.

  2014-01-01

  Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen, specifiek tributyltinverbindingen (TBT), vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn algengrazers en in vergelijking met andere gastropoden vrij ongevoelig voor TBT.

 8. Wrong effects of apparent sustainable solutions. The Dutch impact on global biodiversity; Averechtse effecten van schijnbaar duurzame oplossingen. De Nederlandse invloed op de mondiale biodiversiteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rood, T.; Alkemade, R. [Milieu- en Natuur Planbureau MNP, Bilthoven (Netherlands)

  2005-09-01

  What is the value of sustainable development in a specific country if imported products have negative effects in the country from where those products were imported. Apparently sustainable solutions in one's own country might have negative effects somewhere else, sooner or later. A clear picture of the ecological claim of a country is one of the methods to find the right way towards a sustainable future. [Dutch] Wat is een duurzame ontwikkeling van een land waard als de producten die men importeert elders nadelig uitwerken? Schijnbaar duurzame oplossingen in eigen land kunnen elders of later tot het tegendeel leiden. Een helder beeld van de ecologische claim van een land is een van de methoden voor het vinden van de weg naar duurzame ontwikkeling.

 9. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrativeSelf fulfilling narratives

  People tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffulfilling. To a certain extent this is, because

 10. Fermentation of animal manure by means of energy-rich additives: The Danish practice and Dutch perspectives. Vergisting van dierlijke mest energierijke additieven: Deense praktijk en Nederlandse perspectieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boo, W. (Centrum voor Energiebesparing en schone technologie CE, Delft (Netherlands)); Schomaker, A.H.H.M. (Haskoning Koninklijke Ingenieurs- en Architectenbureau, Nijmegen (Netherlands)); Moen, A.R. (Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Nederland, Drachten (Netherlands))

  1993-12-01

  In this report Danish biogas production from animal manure and organic wastes is compared with biogas production in the Netherlands. Proposals are made for chances in Dutch energy and environmental policy by which a friendly environment is created for biogas plants. Higher energy tariffs for energy sources based on 'sustainable' technology are important, as is an efficient legal basis for the use and the amount of organic wastes on agricultural soils is needed. Also environmental policy for the use of animal manure in the Netherlands should be further developed. Due to the extensive surplus of animal manure in Holland, a problem which on such scale does not exist in Denmark, there is much unclarity about future legislation on the use and amount of animal manure. It is expected that this uncertainty will remain up to the year 2000. Therefore, in the coming years the possibilities for commercial collective biogas plants in the Netherlands are not promising, as it is promising in Denmark. It is necessary to create better conditions by the introduction of several demonstration projects for biogas production from animal manure and organic wastes. By such demonstration projects it can be monitored when and how Dutch farmers are in a position for cooperation with biogas plants. The Danish example has shown that digestion of animal manure should be based on the cooperation with the farmers. 2 figs., 2 tabs., 10 appendices, 38 refs.

 11. Grensoverschrijdende fusies in de twintigste eeuw : De zoektocht van vijf Nederlandse ondernemingen naar de ideale buitenlandse partner en het beste integratiemodel

  NARCIS (Netherlands)

  van Os, M.J.J.

  2008-01-01

  Previous research has shown that the vast majority of cross-border mergers fail to produce surplus value, and therefore must be labeled as unsuccessful. Paradoxically, this form of internationalization is more popular than ever. In order to find out why certain mergers fail and others become

 12. God en de geschiedenis: een christologisch dilemma – De herijking van het Godsbeeld en de christologie in het werk van zeven Nederlandse theologen in de twintigste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  van Wilgenburg, A.W.

  2008-01-01

  God and history: a Christological dilemma – The reconfiguration of the image of God and Jesus Christ by seven twentieth century Dutch theologians This dissertation will make a contribution to the research on the history of theological ideas in the Netherlands in the twentieth century. The works of

 13. Verspreiding van bloedgroepen in het Nederlandse zwartbonte rundvee : een onderzoek naar de frequenties van bloedgroepen en naar enige factoren, die de frequenties beinvloeden

  NARCIS (Netherlands)

  Kraaij, G.J.

  1967-01-01

  Blood groups are genetically determined components of the red blood cells. In cattle there were 13 loci known to determine blood groups and some of these loci had large series of alleles. There were also 14 other loci known to determine proteins and enzymes in blood and milk of cattle.

  The author

 14. De gevolgen van de compartimentering van de Zuidwest-Nederlandse zoute en brakke wateren voor de diversiteit van bruin- en roodwieren

  NARCIS (Netherlands)

  Stegenga, Herre

  2002-01-01

  This study examines the development of brown and red algal species richness and distribution in the Southwest Netherlands’ saline and brackish waters following the execution of the Delta Hydrotechnical Works. These works have produced a de facto compartmentalisation of the formerly more or less

 15. Nuclear fission and diplomacy. Kernsplijting en diplomatie; De Nederlandse politiek ten aanzien van de vreedzame toepassing van kernenergie, 1939-1957

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Splunter, J.M. (Vakgroep Internationale Betrekkingen en Volkenrecht, Faculteit PSCW, Univ. van Amsterdam (Netherlands))

  1993-01-01

  The title study, based on archive investigations in the Netherlands, the United States and Great Britain, deals with early phase of Dutch involvement in nuclear energy, that is up to the signing of the Euratom treaty in 1957. It concentrates upon the international aspects of Dutch activities in nuclear energy, especially upon relations with other countries active in the field. In chapter two the Dutch government policy regarding the strategic materials uranium and thorium is discussed. Attention is paid to the interest of the United States for such materials. It is explained why the Dutch government kept it a secret that they possessed a certain amount of uranium and why they negotiated the thorium reserves which were mined in the Netherlands East Indies (now Indonesia). In chapter three the Dutch policy in the United Nations regarding the so-called Baruch plan, being the USA-proposal for international control and management of the use of nuclear energy, and the counter proposal of the USSR, the Gromyko plan, in the period 1946-152 is outlined. In chapter four an overview is given of how the Dutch nuclear energy research in the first ten years after the Second World War was set up and organized. As a result of US president Eisenhower's 'Atoms for Peace' speech, held in December 1953, the Americans offered to cooperate with Western European countries, already involved in research on peaceful applications of nuclear energy. This change in the US-policy of secrecy is described in chapter five. The consequences of that speech are dealt with in chapter six. It resulted, amongst other things in the foundation of the Reactor Centre Netherlands (RCN), now Netherlands Energy Research Foundation (ECN). It is concluded that only in the last years of the period, studied in this thesis, the Netherlands reconciled itself to American supremacy, partly explained by the weakly developed political structure in the Netherlands regarding the nuclear energy policy. 17 ills., 137 refs.

 16. Nitrous oxide emission from the agriculture in the Netherlands. Outline of effects of manure and ammonia measures; Lachgasemissie uit de Nederlandse landbouw. Verkenning effecten mest- en ammoniakmaatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kros, J.; De Vries, W.; Oenema, O.; Velthof, G.; Kuikman, P.J.; Van Hove, B. [Divisie Bodem, Alterra, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Wageningen (Netherlands)

  2004-03-01

  By means of the model INITIATOR an integral outline was made of the effects of several measures within the framework of the manure and ammonia policy focusing on nitrous oxide emission. The results are compared with the IPCC method. The model INITIATOR is a mechanistic model by means of which the carbon cycle in the Netherlands can be differentiated on a regional scale as a function of land use, type of soil and hydrology. [Dutch] Met behulp van het model INITIATOR is een integrale verkenning gemaakt van de effecten van verschillende maatregelen in het kader van het mest- en ammoniakbeleid op de emissie van Iachgas.Voor de huidige situatie zijn de uitkomsten vergeleken met die van de gangbare IPCC-methode (International Panel on Climate Change)

 17. Integraal economisch en ecologisch toetsingskader voor de Nederlandse boomkorvisserij (ECOTOETS) Fase 2: relaties tussen visbestanden, CPUE en winst Fase 3: analyse secundaire indicatoren en boomkor AMOEBE

  NARCIS (Netherlands)

  Oostenbrugge, van H.; Quirijns, F.; Poos, J.J.; Hoof, van L.; Pastoors, M.A.

  2003-01-01

  Het onderzoeksprogramma EcoToets heeft tot doel geïntegreerde economische, visserijbiologische en ecologische indicatoren voor beleidsmatig gebruik te ontwikkelen. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee (namens Directie Noordzee) en Directie Visserij (LNV) hebben het LEI en RIVO opdracht gegeven een

 18. Landschapsplanning en watersystemen in de zandgebieden van Nederland : naar een watersysteembenadering voor landschapsplanning, toegespitst op de ruimtelijke problematiek van de Nederlandse zandgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Buuren, van M.

  1997-01-01

  Landscape planning and hydrological systems in the pleistocene sandy areas of the Netherlands

  The main theme of this doctoral thesis is the relationship between landscape architecture and hydrology. Knowledge of hydrological processes - with the stress on the resulting

 19. Netwerken als levend weefsel : een studie naar kennis, leiderschap en de rol van de overheid in de Nederlandse landbouw sinds 1945

  OpenAIRE

  Wielinga, E.

  2001-01-01

  The need for a new narrativeSelf fulfilling narrativesPeople tell narratives to each other about the way the world functions. Some of the narratives are so powerful that they influence the way many people act, and thus these narratives become selffulfilling. To a certain extent this is, because the real world is always more complex than any narrative describes. If we stick too long to a certain narrative, increasing tension will be felt between the world we wish to create and the world as it ...

 20. Vaccinations in pig health care in the Netherlands - analysis of a questionnaire among veterinarians = Vaccinaties in de Nederlandse varkensgezondheidszorganalyse van een enquete onder dierenartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, de J.; Eijck, I.A.J.M.; Boersma, W.J.A.

  2004-01-01

  Veterinarians specializing in pig health care responded to a questionnaire regarding their experiences with vaccinations. The goal of the questionnaire was to gain insight into a) the reasons for vaccination and b) the factors involved in the effficacy of vaccination. The results indicated that

 1. Materiele cultuur en levensstijl : een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw : de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurman, A.J.

  1989-01-01

  Using probate inventories as a source, this study describes the development of the material culture of the household in the Dutch countryside in the nineteenth century in three regions: the Zaanstreek, eastern Groningen, eastern Brabant. During the century a trend towards greater domesticity

 2. De relatieve duurzaamheid van de Nederlandse roodvleessector: een kwalitatieve vergelijking = A comparative study on the sustainability of the Dutch beef cattle production sector

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, A.P.

  2015-01-01

  In this study the sustainability of Dutch specialized beef production is compared qualitatively with two other Dutch animal production systems (porc and broilers), and with beef production in Ireland and Brazil, the most prominent exporters of beef to the Dutch market with which the Dutch sector

 3. Ervaringen met ontwikkelingsgerichte zorg voor te vroeg geboren kinderen in een Nederlandse setting [Experience with developmental care for children born preterm in a Dutch setting

  NARCIS (Netherlands)

  Pal, S.M. van der; Walther, F.J.

  2008-01-01

  Objective and design. The Leiden Developmental Care Project explored the effects of the basic elements of developmental care (DC: the use of incubator covers and nests) and the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) with individual behavior observations for very

 4. Verkeerssignalering en verkeersveiligheid : een literatuurstudie naar toepassing, functioneren en effectiviteit van verkeerssignalerings- en beheersingssystemen. Consult ten behoeve van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren NVVA.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  1987-01-01

  Traffic signalling systems are used in an increasing way to enhance the capacity of the road and to improve traffic safety. In this report an overview is given of the different systems in different countries which are used on motorways. The basis of all systems is to stabilise the traffic flow as

 5. Vegetatiekundig en oecologisch-geografisch onderzoek van het Quercion robori-petraeae in de Nederlandse zandgebieden ten Zuiden van de Waal

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.G.

  1969-01-01

  In this thesis are given the results of an investigation of the vegetation, habitat and distribution of the Quercion robori petraeae (oak-birch-woods) in the sandy regions of N-Brabant and Limburg and in the ,Rijk van Nijmegen'. Data obtained from literature and from investigations by the author

 6. Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen: Ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op het welbevinden en de gezondheid van patiënten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Helene Herweijer-van Gelder

  2016-06-01

  Full Text Available Subject Evidence-Based Design in hospitals.   Problem What role can Evidence-Based Design have in the design of better hospitals?   Purpose To determine spatial (or: concrete qualities, scientifically proven to have a positive influence on the health and well being of patients and staff, in order to offer the architect a helping hand for designing better hospitals. These measures are drawn from research that has been done in the framework of Evidence-Based Design (EBD, which can be perceived as the scientific variant of the healing environment.   Relevance In the Dutch media the term healing environment is often used by architects, representatives of hospitals and researchers. Everyone provides their own content (colour, nature, treatment, hospitality, etc. to this collective concept. The determination of concrete design elements, with a proven positive effect for patients, can contribute to the design of better care environments.   Method and approach Literature research and case studies. EBD → elements → checklist → case studies in field research ↑ ---------- analysis ---------- ↑ Spatial measures were selected from scientific articles from Evidence-Based Design research that are applicable for an architect. Only those measures were selected for which the effect has been proven sufficiently. The selection was based on scientific articles that have been validated by EBD expert teams. The measures in this study cover waiting rooms, consultation rooms, nursing departments, patient rooms and day treatment areas. The measures have an effect on: • A positive contribution to the health of patients (chapter 3; • A positive contribution to the well being (less anxiety, stress of patients (chapter 4; • A positive contribution to the efficiency and effectiveness of staff (chapter 5.  The literature research gives information on how physical environmental interventions can contribute to the problems of the patient (such as lack of sleep. The selected measures are gathered in a checklist. This checklist gives an overview of all the validated spatial measures (from chapters 3, 4, 5. In the checklist it becomes clear which spatial measure can contribrute to which positive effects.  Some aspects are more significant than others because they contribute to many problems (such as the one-person patient room; others appear just once and contribute to just one aspect. The application of EBD in recently built Dutch Hospitals has been studied using this checklist in the case studies. In the field research (chapter 7 nine recently built Dutch hospitals (Orbis Medisch Centrum Sittard, Isala Klinieken Zwolle, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, Flevoziekenhuis Almere, Maasziekenhuis Boxmeer, Deventer Ziekenhuis Deventer, Bright Sites VUMC Amsterdam, Alexander Monro Kliniek Bilthoven were visited. Using the checklist the analysis is carried out as to whether EBD elements are used and if so how they are applied. • The goals of the case studies are to gain understanding of: • The degree to which, and the way in which, the selected measures are applied; • The consequences for the architectonical quality. The case studies want to answer the following questions: • Does the frequent use of terms such as healing environment indeed reflect the application of design elements that have been scientifically proven? • If certain aspects derived from EBD are applied, in which way is this done? This study has disregarded the extent to which the aimed effects of the measures, as attributed in the literature, are evident when these measures are applied in reality in the hospitals. A characteristic of this study is the fact that it has been done from the field of architecture. Design qualities are studied. For each case study the design drawings from the architect were retrieved and studied, and the hospital was visited. Also for every case study an interview was held with a staff member of the hospital and with the architect. The media was searched for each hospital from the field research to determine whether the hospital or architect mentions the healing environment. In chapter 8 all the gathered data from the cases are compared. The question about architectural quality is relevant from the perspective of the architect. EBD gives little information about the quality of the architecture for the architect. EBD states that there are too few research studies about design. Most starting points are found in the paragraph ‘interior’ (such as variation and differentiation. Roger Ulrich writes in a few articles about an aesthetically pleasant environment, a hotel-like interior and being well decorated. In this he understates the importance of the quality of the design. Just sometimes he remarks about the use of colour, avoiding cheap furniture and the use of adequate lighting. For the architect design is important. For this reason, during the field research the design of the spaces was also observed: the analysis is not limited to the aspects derived from Evidence-Based Design. Therefore a professional analysis of architectural quality is possible. In chapter 9 the most significant aspects of architectural quality are described. In this part of the case studies vocabulary familiar in architecture and common architectural analytical methods are used. This part of the study gives information about the relationship between Evidence-Based Design and architectural quality. In chapter 8 the conclusion is drawn if and how EBD is applied in recently built Dutch hospitals and the most significant results using the checklist are described.   Results • a checklist with all the physical measures together; • the findings of the case studies based on this checklist; • conclusions and recommendations. The field research shows that EBD is sparely used in many spaces in hospitals: • Daylight and view. It was remarkable that in most hospitals many rooms are walled in, especially consulting rooms in outpatient areas. It also happens frequently that patients in rooms (for example day treatment, due to the interior design or the placement of furniture, cannot look outside. • Nature. In almost none of the case studies was there an easy accessible (patio garden that staff and patients can use. • Patient room. More than half of the cases have the majority of patient bedrooms with shared bathrooms. Day treatment areas and multi occupancy patient bedrooms have, in almost all cases no design solutions that contribute to privacy, control, positive distraction or social support. • Interior. Many spaces in the hospitals from the field research where patients and staff stay a long time have an institutional character. Rooms with an institutional character do not offer the possibility for control or positive distraction to the patient due to a lack of variation and differentiation in colours, materials, lighting and furniture. Also there is in none of the hospitals any art in rooms where patients stay a long time and need positive distraction. It is frequently the case that equipment and necessities do not have an obvious location or that no possibility is offered for putting equipment etc. in a cupboard. This contributes to the fact that many rooms are chaotic and unattractive. From the field research we can learn that EBD gives few concrete measures for design. A few EBD measures are important for architecture but they do not give actual rules for the design. The architect designs the totality of functional, programmatic and esthetic aspects of the brief of requirements. This study shows that the quality of the design is indeed important. EBD stands not in the way of architectural quality and architectural quality is no obstruction for the use of EBD.   Commentary and recommendations The functional and programmatical measures from EBD provide the architect with information to design better hospitals. The recommendations that EBD provides for design are also valuable. The field research showed that still many measures from EBD are not applied in hospitals. It is recommended that hospitals and architects take note of EBD in order to realise the positive effects for patients. In the field research an often-heard complaint was that the scientific basis of hospital design is insufficient: more EBD is needed. It is recommended that during the design and building process of a hospital attention is given to research (for example Post Occupancy Evaluation in order to contribute to the body of knowledge of the positive effects of the 3. The field research showed that the quality of architecture is important in the experience of users and patients. It is recommended that more attention be given to architectural quality in the hospital environment. I also advise that the client gives more attention and is more involved in the design. The client can play a strong role in creating architectonical quality and making a better hospital environment.

 7. Buurtdynamiek en slachtofferschap van criminaliteit : Een studie naar de effecten van sociaal-economische stijging, daling en stabiliteit in Nederlandse buurten

  NARCIS (Netherlands)

  Wilsem, Johan van; Wittebrood, Karin; Graaf, Nan Dirk de

  2003-01-01

  Neighbourhood dynamics and crime victimization: A study on the effects of socio-economic improvement, decline, and stability in Dutch neighbourhoods Changes in neighbourhood status primarily result from the selective in- and out-migration of income groups. In turn, these changes are related to the

 8. Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

  NARCIS (Netherlands)

  Evers, A.; Haan, de M.

  2001-01-01

  In dit artikel volgen we de geldstroom van netto bedrijfsresultaat naar netto kasstroom op het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf dat qua omvang en intensiteit vergelijkbaar is met het lagekostenbedrijf.

 9. A comparison of maximum entropy and maximum likelihood estimation

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Lansink, A.G.J.M.

  1999-01-01

  Gegevens betreffende het ondernemerschap op Nederlandse akkerbouwbedrijven zijn in 2 benaderingsmethodes verwerkt, welke onderling op voorspellende nauwkeurigheid en op prijs-elasticiteit zijn vergeleken

 10. Haalbaarheidsstudie wind op zee: vijf potentiele zoekgebeiden binnen de 12-mijlszone vergeleken in relatie tot beschermde natuurwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Leopold, M.F.; Scholl, M.M.; Bemmelen, van R.S.A.; Brasseur, S.M.J.M.; Cremer, J.S.M.; Geelhoed, S.C.V.; Lucke, K.; Lagerveld, S.; Winter, H.V.

  2013-01-01

  De Nederlandse overheid, in het bijzonder de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzoeken de mogelijkheden voor windenergie binnen de 12-mijlszone voor de Nederlandse kust en eventuele problemen die zich hierbij zouden kunnen voordoen, met de functie

 11. Ebola: werknemers in de frontlijn

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, Jaap

  2015-01-01

  Ebola is de zoveelste zoönose die de Nederlandse samenleving treft binnen een paar jaar tijd. Denk maar aan de Mexicaanse griep, het Schmallenbergvirus, H5N8 aviaire influenza, MERS-CoV16, Q-koorts en de ziekte van Lyme. De schaal waarop Nederlandse UMC’s en andere ketenpartners zich voorbereiden op

 12. Mariene flora en fauna te boek

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeksema, B.W.; Gittenberger, A.

  2006-01-01

  Het aantal boeken over de Nederlandse flora en fauna neemt gestaag toe. En ook de afgelopen jaren zijn er weer aardig wat nieuwe titels uitgekomen over het Nederlandse zeeleven. Op deze pagina's vier van die boeken. Eerder, in de Onderwatersport van april 2005, is ook al een aantal titels

 13. Vezelvlassector in opmars; Een analyse van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen

  NARCIS (Netherlands)

  Stokkers, R.; Janssens, S.R.M.; Waal, van der B.H.C.

  2005-01-01

  Onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse vlassector ten opzichte van België en Frankrijk. Met behulp van een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van en de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse vlasteelt en -verwerking in kaart gebracht. Door de middel van een

 14. Beloken blikvelden in de Lage Landen: Eenentwintigste-eeuwse ...

  African Journals Online (AJOL)

  De verkennende studies willen vooral van “historisch-documentaire” aard zijn en een beeld construeren waaruit blijkt hoe het vertaalde literaire werk door de. Nederlandse (en Vlaamse) kritiek is gerecipieerd. In hoeverre deze recent (her)- uitgegeven Afrikaanse poëzie ook effectief verweven is geraakt in het Nederlandse.

 15. Decentralized cooperation between Dutch municipalities and municipalities in migrant countries: Main developments and main theoretical debates illustrated by several case studies

  NARCIS (Netherlands)

  van Ewijk, E.

  2008-01-01

  In de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn veel stedenbanden ontstaan tussen Nederlandse gemeenten en gemeenten in ontwikkelingslanden. Bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten is hier op een of andere wijze bij betrokken. Relatief nieuw is dat gemeenten zich richten op de herkomstlanden van

 16. Outlook for NanoInside Theme "3D nano-structuring and metrology"

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, P.; Kroon, M.G.M. de; Maas, D.J.; Baumer, S.M.B.; Spruit, W.E.T.

  2017-01-01

  Het vakgebied van 3D nano-structurering en metrologie ontwikkelt zich razendsnel, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Het niveau van de Nederlandse betrokken onderzoekers, kennisinstituten en bedrijven is van wereldklasse. Veel Nederlandse academische groepen, kennisinstituten en

 17. Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden : tatoeages, piercings, boegroes, seks & injecteren van drugs en anabolen

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, M.; Doekhie, J.; Korf, D.J.; Benschop, A.

  2010-01-01

  In de Nederlandse gevangenissen komen gedragingen voor die een riscio vormen voor de gezondheid van gedetineerden en voor anderen (bewakers, de maatschappij buiten detentie).  Er is nog weinig kennis over gezondheidsrisicogedrag onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Een quick scan uit

 18. Verduurzaming voedselproductie : inzicht in productie, import, export en consumptie van voedsel

  NARCIS (Netherlands)

  Knijff, van der A.; Bolhuis, J.; Galen, van M.A.; Beukers, R.

  2011-01-01

  Deze notitie verschaft inzicht in de herkomst en de bestemming van het in Nederland geconsumeerde en geproduceerde voedsel. Hiertoe is een overall beeld geschetst van de Nederlandse voedselproductie en het Nederlandse consumptiepakket aan de hand van de voorzieningsgraad per productgroep en export-

 19. Cookies, Coleslaw, and Stoops : The Influence of Dutch on the North American Languages

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs

 20. Hervorm jurysysteem Gouden Kalf

  NARCIS (Netherlands)

  Ebbers, J.J.

  2011-01-01

  Het Nederlands Film Festival (NFF) wil Nederlandse filmmakers bij elkaar brengen, aandacht vragen voor hun films bij een groot publiek en de positie van de Nederlandse film verbeteren. De hervorming van de Gouden Kalf-competitie kan daaraan bijdragen. Een jurysysteem gemodelleerd naar dat van de

 1. Macroeconomic outlook of sustainable energy and biorenewables innovations (MEV II)

  NARCIS (Netherlands)

  Meijl, van J.C.M.; Tsiropoulos, I.; Bartelings, H.; Broek, van den M.; Hoefnagels, R.; Leeuwen, van M.G.A.; Smeets, E.M.W.; Tabeau, A.A.; Faaij, A.

  2016-01-01

  De Nederlandse overheid verwacht dat een grootschalige toepassing van biomassa nodig is om aan de emissiedoelstellingen te voldoen, maar de macro-economische effecten hiervan op de Nederlandse economie zijn onbekend. Deze studie onderzoekt de effecten van een bio-economie op zowel systeemals

 2. Weer volop toekomst voor de iep Nieuwe iepen: zeer hoge mate van resistentie en algemeen bruikbaar

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.

  2013-01-01

  De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel

 3. Weer volop toekomst voor de iep

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.

  2014-01-01

  De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel

 4. Onderdeel: Kwaliteit van uitleg, deel uitmakend van het onderzoek naar: Corporate governance in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Schutte-Veenstra, J.N.; Boschma, H.E.

  2011-01-01

  De wijze en mate van naleving en toepasing van de principes en best practices van de nederlandse corporate governance code door de Nederlandse beursgenoteede vennootschappen in ht boekjaar 2010, alsmede de redengeving van eventuele afwijkingen, d.d. 21 september 2011.

 5. De syntaxis in het moedertaalonderwijs op de lagere school

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma, Uilkje Jeltje

  1960-01-01

  Het eerste deel van deze studie omvat een historisch overzicht van grammaticale stromingen binnen en buiten het nederlandse taalgebied, die onze traditie hebben gevormd. Dit gedeelte beoogt: zeker niet een uitputtende en zuiver filologische beschrijving van de geschiedenis der nederlandse taalkunde

 6. 10 Bel 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  Owner

  2 maart 2009 ... Congo, de missie en de literatuur: Over David van Reybrouck,. J. G. Schoup en Amaat Vyncke. Jacqueline Bel. Jacqueline Bel is als universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Vrije. Universiteit in Amsterdam. Zij is onder meer gespecialiseerd in Nederlandse en Vlaamse.

 7. Ratio en revelatio : een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de philo

  NARCIS (Netherlands)

  Swagerman, Pieter

  1967-01-01

  This study is a theological-critical investigation of the argument for the existence of God and the doctrine of God from the human reason and the relation between natural theology and revealed theology in the works of some Dutch professors of theology or philosophy from 1650 to 1750. In this period

 8. High-grade use of waste propane streams in the Dutch chemical industry. An exploratory study in the context of the Chemical Industry Roadmap; Hoogwaardig gebruik van reststromen propaan in de Nederlandse chemische industrie. Een verkenning binnen de Routekaart Chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Buck, A.; Afman, M.R.; Croezen, H.J.; Van Lieshout, M.

  2012-09-15

  In the context of the Dutch chemical industry's Roadmap the industry is actively seeking concrete ways of improving the efficiency of its products and processes. One option is to make higher-grade use of current waste streams, as feedstocks for other products, for example. This study focuses on propane waste streams from the oil and gas processing industry. Today these are used partly as fuel (fuel gas) but there are no technical barriers to converting propane to propylene, which can then be used as a feedstock. Higher-grade use of this particular waste stream leads to CO2 emission reductions in the production chain. Given the high market price of propylene, such a move may also be economically attractive. The study focuses on the Rotterdam region, because propane suppliers and companies seeking propylene are in closest proximity there [Dutch] In het kader van de Routekaart Chemie is de chemische industrie actief op zoek naar concrete opties om in haar processen en producten de efficiency te verhogen. Een route is daarbij om reststromen hoogwaardiger te benutten en in te zetten als grondstof voor andere producten. Dit onderzoek richt zich op reststromen propaan uit de olie- en gasverwerkende industrie. Deze worden nu deels als brandstof (stookgas) ingezet maar technisch is het mogelijk propaan om te zetten in propeen, dat als grondstof voor de chemische industrie kan worden gebruikt. Door het hoogwaardiger benutten van deze reststroom wordt in de keten een reductie van CO2 gerealiseerd. Tegelijk kan het economisch interessant zijn, vanwege de hoge marktprijzen van propeen. De studie focust op de regio Rotterdam, omdat leveranciers van propaan en afnemers van propeen daar het meest dichtbij elkaar gevestigd zijn.

 9. Hoe maak je het, lakmoes? Over de (semantische productiviteit van Nederlandse ontleningen in het Pools / How are you, litmus? On the (semantical productivity of the Dutch borrowings in the Polish language

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kowalska-Szubert Agata

  2015-11-01

  Full Text Available Polish language contains hundreds of loan words from Dutch. They are rooted so firmly that they are capable of creating new words. This article presents the most common word-formation phenomena involving Dutch loan words. It also highlights their ability to form phrasemes and transfer meanings.

 10. Effects of an accelerated liberalization. Consequences of accelerated liberalization for the competitiveness of Dutch energy companies; Effecten van de versnelde liberalisering. Consequenties van de versnelde liberalisering voor de concurrentiepositie van Nederlandse energiebedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaal, M.B.T. [ECN-Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2001-08-01

  One of the conclusions of the Dutch Energy Report, published at the end of 1999, was that it would be feasible to speed up the pace of liberalization in the Netherlands. This conclusion will lead to the liberalization of the retail customers in 2004 and the market for renewable energy in 2001. This will be an incentive to more competition and put a greater pressure on energy companies to concentrate in order to benefit from economies of scale. Less preparation time implies also that there will be less layers of isolation against cost leaders and hence a more intense (price-based) competition. The central question in this report is whether and to what extent the effects of policy, in particular the accelerated liberalization, affect the strategic behavior and competitiveness of the Dutch Regional Electricity Companies (RECs). To address this question four face-to-face interviews have been held with experts from the four major RECs. In these interviews the experts gave their opinion about the Dutch policy regarding the accelerated liberalization and the rate and extent of the privatization. Subsequently, their perspective on the impact of the policy on their competitiveness and their analysis of the Dutch energy market was recorded. After that, the experts exposed their outlook on the future energy market and the ambition and most likely direction of their companies. The data collection was complemented with numerous relevant public interviews of experts derived from various newspapers and energy magazines. The data thus collected were analyzed by means of a theoretical framework consisting of the insights of Porter, Prahalad and Hamel and at a more detailed level marketing theories regarding positioning and branding. This resulted in an overview of the current market position of the Dutch RECs and an outlook for the years to come. 27 refs.

 11. The importance of solar cells and biomass for a cheap energy supply in developing countries. Het belang van zonnecellen en biomassa voor een goedkope energievoorziening in ontwikkelingslanden; Consequenties voor het Nederlandse energiebeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Beurskens, H J.M. [Unit ECN Renewable Energy, Netherlands Energy Research Foundation ECN, Petten (Netherlands); Daey Ouwens, C [Dienst Welzijn, Economie en Bestuur, Provincie Noord-Holland, Haarlem (Netherlands); Lysen, E [NOVEM, Utrecht (Netherlands)

  1993-03-01

  In order to realize the expectations concerning the use of biomass and solar cells in developing countries it is necessary to develop a more powerful program in the field of R+D, demonstration, industrial development and market introduction. It is indicated what and how the parties involved can contribute to such a program, based on two scenarios: a reference scenario, presented during the World Energy Conference 1992 in Madrid, Spain, and the scenario of The United Solar Energy Group for Environment and Development, which was prepared for the 1992 UNCED conference in Rio de Janeiro, Brasil. 3 tabs., 4 refs.

 12. Beïnvloeding van onveilige automatismen en gewoonten in het verkeer : een literatuurstudie met tien voorbeelden en twintig succes- en faalfactoren. In opdracht van Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu NOVEM, Sittard.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1998-01-01

  The Netherlands Agency for Energy and the Environment (NOVEM) is seeking new ways to encourage efficient energy use by focusing on applying technological measures to affect habitual behaviour. As part of these endeavours, the SWOV Institute for Road Safety Research conducted a study into the factors

 13. Environmental burden by nitrogen from agriculture in the Netherlands. Outline of effects of manure and ammonia measures; Milieubelasting door stikstof uit de Nederlandse landbouw. Verkenning effecten mest- en ammoniakmaatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kros, J.; De Vries, W.; Oenema, O. [Divisie Bodem, Alterra, Wageningen Universiteit en Research Centrum, Wageningen (Netherlands)

  2004-03-01

  The nitrogen emission ceiling has been introduced to be able to assess the effectiveness of measures to control manure and ammonia. This integral method shows the effects of several policy options on the release of nitrogen from the agricultural sector into the environment on a regional scale. [Dutch] Het stikstofplafond is geintroduceerd om de effectiviteit van mest- en ammoniak-maatregelen te beoordelen. Deze integrale methodiek laat op een transparante en samenhangende wijze zien wat de effecten zijn van diverse mogelijke (beleids)maatregelen op de stikstofverliezen uit de landbouw naar het milieu op regionale schaal.

 14. Herwaardering van het gesloten ademsysteem in de anesthesiologie : toepasbaarheid in Nederlandse ziekenhuizen met behoud van veiligheid en goede omstandigheden voor de patiënt; milieu-invloeden en kostenaspecten

  NARCIS (Netherlands)

  B.H.M.J. Buijs (Ben)

  1988-01-01

  textabstractCompared with the routinely used 'semi-closed breathing systems' the 'Closed Circuit System' seemed to offer several advantages. Investigations were made to evaluate the potendal advantages of closed circuit anesthesia in a general hospital in The Netherlands where an anesthesiologist

 15. Green growth and natural capital in the Dutch economy. An elaboration of the agrifood- and recreational sector; Groene groei en natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie. Een uitwerking naar de agrifood- en recreatiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brouwer, F.; Smits, M.J.

  2013-05-15

  Ecosystem services provide the social benefits of natural capital. Control of the supply of these ecosystems services is required in order to maintain the available natural capital in the longer term. This is part of a 'green growth' strategy, in which is a long-term development of the economy is linked to the preservation of the available natural capital [Dutch] Ecosysteemdiensten leveren de maatschappelijke baten van natuurlijk kapitaal. Sturing op de levering van deze ecosystemendiensten is nodig om op de langere termijn het beschikbare natuurlijk kapitaal in stand te kunnen houden. Dit maakt deel uit van een 'groene groei' strategie, waarbij een lange-termijn ontwikkeling van de economie gekoppeld is aan de instandhouding van het beschikbare natuurlijk kapitaal.

 16. The efforts of the telecommunication daughter company of Ericsson in Rijen, Netherlands, in efficiency management. Restructuring of the business complex of the Dutch telecommunications daughter company; Ericsson maakt werk van doelmatig beheer. Herstructurering bedrijfscomplex Nederlandse telecomdochter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stouthart, F.J. [Merlijn Media, Waddinxveen (Netherlands)

  1998-01-01

  Starting in 1995 the title restructuring started and was finished within 18 months, without interruption of the daily operational management. Existing industrial buildings were renovated to become office buildings. A new main office, a distribution building, and a cogeneration installation were built, based on sustainable construction methods and an optimal energy management. Also an overall building management system was installed, next to the existing and newly built indoor climate control systems in the different buildings of the complex. 2 figs., 3 ills.

 17. Jaarboek Sport & Strategie 2016/2017: Beleid en onderzoek: Editie 2016/2017

  NARCIS (Netherlands)

  Breedveld, K.; Jong, M. de; Rijn, J. van

  2017-01-01

  Het Nederlandse sportlandschap verandert in hoog tempo. Bijna wekelijks doen zich belangrijke gebeurtenissen voor, bijna dagelijks verschijnen nieuwe belangwekkende nota's en publicaties. Sport raakt daarbij steeds meer verweven met andere velden, zoals onderwijs, gezondheid en het 'sociaal domein'.

 18. Governmental support for the energy-neutral construction market; Rijk ondersteunt markt bij stappen richting energieneutraal bouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dijk, D. [Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag (Netherlands)

  2012-04-15

  An overview of instruments and measures that the Dutch government can use to support energy-neutral construction. [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van de instrumenten en maatregelen waarmee de Nederlandse overheid de stappen richting energieneutraal bouwen ondersteunt.

 19. Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-1996: Updated methodology

  NARCIS (Netherlands)

  Spakman J; Olivier JGJ; van Loon MMJ; LAE

  1997-01-01

  Met deze rapportage van Nederlandse broeikasgasemissies, gemaakt op basis van de IPCC richtlijnen, wordt voldaan aan de verplichtingen van het monitoring mechanisme van de Europese Unie inzake broeikasgasemissies en van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties. Indien ozonlaagaantastende stoffen

 20. Book Review: Mars et historia | Ploeger | Scientia Militaria: South ...

  African Journals Online (AJOL)

  Abstract. Mars at Historia. Tweede lustrumnummer van de Nederlandse Vereniging ter beoefening van de militaire historie. Redaksie-adres: Heliotrooplaan 356L, 's-Gravenhage (Kijkduin), pp. 134 (met afbeeldings).

 1. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e Milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek GBJ; Grinsven JJM; Roelsma J; Groenendijk P; Egmond PM van; Beusen AHW; LBG; LAE; CIM

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenomen Integrale Aanpak van de Mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE naar landsdekkende milieueffecten op bodem, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater voor de periode

 2. Van monetaire naar fysieke groei - het transformatiemodel - Achtergronddocument bij de Nationale Milieuverkenning 3

  NARCIS (Netherlands)

  Wieringa K; Nieuwenhuijzen JEC van den; MTV

  1994-01-01

  Voor de Nationale Milieuverkenningen is een transformatiemodel ontwikkeld, waarmee fysieke scenario's voor de Nederlandse economie kunnen worden afgeleid. Het model is specifiek aangepast voor de Nationale Milieuverkenning 3. Het beschrijft de toekomstige ontwikkeling van de nationale

 3. Bacterieziekte Erwinia groeiend probleem

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.

  2012-01-01

  Het grootste probleem van Nederlandse pootgoedtelers is tegenwoordig de bacterieziekte Erwinia. Het is een sluipmoordenaar waar nog geen bestrijdingsmiddelen tegen bestaan. Maar onderzoekers komen steeds meer over de bacterie te weten.

 4. Na(ar) goed overleg... Achtergronden en verbeteringen van overleg in het openbaar bestuur in het bijzonder in verhoudingen tussen overheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Bleker, Hinderk

  1984-01-01

  Tal van besluiten van Nederlandse overheidsinstanties komen tot stand nadat overleg is gevoerd met andere overheidsorganen, met maatschappelijke organisaties of met individuele burgers. Deze studie gaat over het overleg zoals dat veelvuldig tussen overheidsinstanties van verschillende

 5. Kringlopen in de biologische landbouw: best belangrijk

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, J.F.F.P.; Wit, de J.

  2004-01-01

  In het meerjarige onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw' wordt gezocht naar concepten voor samenwerking, met als doel kringlopen binnen biologische landbouwsystemen beter te sluiten. De huidige kringloop binnen de Nederlandse biologische landbouw kan

 6. Bloedzuigers in pluimveestallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mul, M.F.; Mullens, B.A.; Koenraadt, C.J.M.

  2009-01-01

  Wageningen UR en Universiteit Amsterdam werken aan mogelijke maatregelen tegen de vogelmijt, Dermanyssus gallinae, in Nederlandse legpluimveestallen. Ook is uitbreiding van een ander vogelmijt-type gesignaleerd: de noordelijke vogelmijt, of Ornithonyssus sylviarum

 7. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  NARCIS (Netherlands)

  Ramaker, R.; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn

 8. Cursus wijndruiven telen in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Lorsheijd, F.; Oude Voshaar, J.; Rijsingen, van P.; Maas, F.M.

  2004-01-01

  Cursusmap met algemene informatie over de geschiedenis van de wijnteelt en verwerking van de oogst van de druiven. Toegespitst op de Nederlandse omstandigheden wordt de rassenkeus en de teelt beschreven.

 9. Preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in risicosettingen : Een systematische literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies in justitiële jeugdinrichtingen, residentiële jeugdzorg en speciaal onderwijs en het aanbod van interventies in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen-Smit, Evelien; Kepper, Annelies|info:eu-repo/dai/nl/313935157; Monshouwer, Karin|info:eu-repo/dai/nl/202651967

  2014-01-01

  Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en harddrugs onder Nederlandse adolescenten wordt al jarenlang onderzocht in verschillende grote landelijke studies onder scholieren in het regulier onderwijs. Recentelijk is het middelengebruik ook nagegaan in groepen die (deels) buiten deze studies vallen,

 10. Implementatie van het diabetes-jaargesprek

  NARCIS (Netherlands)

  Rutten, Guy; van Vugt, Heidi; de Weerdt, Inge; de Koning, Eelco

  2018-01-01

  Inleiding Steeds breder wordt erkend dat een persoonsgerichte aanpak en gedeelde besluitvorming onontbeerlijk zijn in de diabeteszorg. De Nederlandse Diabetes Federatie ontwikkelde een model voor een diabetes-jaargesprek ter vervanging van de jaarcontrole, wij onderzochten de toepassing,

 11. Bemiddelend bestuur : Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming

  NARCIS (Netherlands)

  Tolsma, Hanna

  2008-01-01

  Nederlandse abstract: Bestuurlijke besluitvorming zorgt geregeld voor conflicten met burgers. De reden is dat bij overheidsbesluiten vaak tegenstrijdige belangen betrokken zijn. Bestuursorganen maken daarom in toenemende mate gebruik van bemiddeling. Bij de behandeling van zienswijzen of bezwaren

 12. Copy & Concept; prikkels voor reclamemakers

  NARCIS (Netherlands)

  Martin Westbeek; Bert Thobokholt; Barry De Waal

  2008-01-01

  Boek dat het gehele creatieve reclameproces in beeld brengt. Casuïstiek aangeleverd door 20 Nederlandse reclamebureaus. Onderdelen: - Propositie, positionering, doelgroepen, doelstellingen en consumententrends. - De laatste inzichten over de creative brief, het meest besproken document in

 13. Altijd wat te doen bij het sluisje van Dorkwerd

  NARCIS (Netherlands)

  den Hollander, Franciscus; van Dam, Vanessa; Langenberg, Sjaak

  2006-01-01

  Ooggetuigeverslagen van 84 Nederlandse auteurs die op 1 september 2006 van 11.00 tot 17.00 uur langs de 118 kilometer lange vaarroute van Lemmer naar Delfzijl (Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborg-kanaal, Eemskanaal) zaten.

 14. Centaur, 1945-1948: een koers tussen herstel en vernieuwing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sophie Levie

  1998-06-01

  Full Text Available Een index van Centaur, voorafgegaan door een korte introductie waarin informatie wordt gegeven over de inhoud, de redactie en de signatuur van dit tijdschrift, dat tot nu toe schromelijk is verwaarloosd door de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving.

 15. TEL4Health – Mobile tools to improve patient safety

  NARCIS (Netherlands)

  Drachsler, Hendrik; Kalz, Marco; Specht, Marcus

  2013-01-01

  Drachsler, H., Kalz, M., & Specht, M. (2013, 10 October). TEL4Health – Mobile tools to improve patient safety. Presentation given at the blended learning platform of the Netherlands Organisation for Hospitals (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), Utrecht, The Netherlands.

 16. Wheelchair incidents

  NARCIS (Netherlands)

  van Drongelen AW; Roszek B; Hilbers-Modderman ESM; Kallewaard M; Wassenaar C; LGM

  2002-01-01

  Het RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd naar rolstoelgerelateerde incidenten. Ongelukken met elektrische en handmatige rolstoelen, welke waren gerapporteerd aan de Amerikaanse FDA, de Britse MDA en het Nederlandse centrum voor Kwaliteits- en Bruikbaarheidsonderzoek van Hulpmiddelen (KBOH) zijn

 17. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii : Definitieve versie

  NARCIS (Netherlands)

  Janse I; Bossers A; Roest HJ; van Rotterdam B; LZO; cib

  2011-01-01

  Coxiella burnetii is een intracellulaire bacterie die Q-koorts veroorzaakt. De genoomsequenties van een aantal isolaten die verkregen werden tijdens de Nederlandse Q-koorts uitbraak werden opgehelderd. Deze genoomsequenties dienen als basis voor verbeterde typeringsmethodes die nauwkeurigere

 18. Nederlands pensioenstelsel verre van af

  NARCIS (Netherlands)

  Boot, A.

  2008-01-01

  Het Nederlandse pensioenstelsel wordt verblijd met een nieuw type pensioeninstelling, de API (Algemene Pensioeninstelling). In optimale vrijheid moet deze kunnen functioneren met een toezichtregime dat aansluit op zowel dat van verzekeraars als dat van pensioenfondsen. Het pensioenstelsel is daarmee

 19. Bergen aan Zee heeft baat bij extra kustbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  van Dam, R.M.; Dohmen-Janssen, C.M.; van der Biezen, S.C.

  2007-01-01

  De Nederlandse kust heeft een aantal verstedelijkte buitendijkse gebieden met grote sociaal-economische waarde. In een recent afstudeeronderzoek (Civiele Techniek, Universiteit Twente) is met een nieuwe methode van risicoberekening bekeken of extra investeringen in de kustbescherming rendabel zijn.

 20. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  R.J.M. van Tulder (Rob); T. Dietz (Ton)

  2017-01-01

  textabstractIn een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor 'diplomatie van duurzame ontwikkeling'. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde 'economische diplomatie'. Daarmee lijkt een stap

 1. Alles is betrekkelijk: over de relatie tussen normschending en sanctie in het aansprakelijkheidsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  S.D. Lindenbergh (Siewert)

  2006-01-01

  textabstractIs de Nederlandse Bank als toezichthouder aansprakelijk voor de schade van houders van levensverzekeringspolissen van de door wanbeheer faillietverklaarde verzekeringsmaatschappij Vie d’Or? Is de producent van het ondeugdelijke voorbehoedmiddel Implanix aansprakelijk voor de kosten van

 2. NTC is looking for Dutch teachers

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  De vereniging voor Nederlandse Taal en Cultuur, kortweg NTC Genève, is een oudervereniging, die tot doel heeft de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de regio Genève te stimuleren. Dit geschiedt d.m.v. het organiseren van Nederlandse les voor leerlingen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er 133 kinderen die de lessen volgen. De lessen worden gegeven op 3 verschillende locaties in de regio. De lokalen zijn gesitueerd op de campus van de verschillende internationale scholen. Momenteel zoeken wij deeltijdse leerkrachten voortgezet onderwijs, liefst met een taalopleiding en/of onderwijsbevoegdheid. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wil, contacteer dan mailto:Anne.Saeys@libertysurf.fr -00.33.(0)450.20.69.52.

 3. NTC is looking for Dutch teachers

  CERN Multimedia

  2008-01-01

  De vereniging voor Nederlandse Taal en Cultuur, kortweg NTC Genève, is een oudervereniging, die tot doel heeft de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de regio Genève te stimuleren. Dit geschiedt d.m.v. het organiseren van Nederlandse les voor leerlingen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn er 133 kinderen die de lessen volgen. De lessen worden gegeven op 3 verschillende locaties in de regio. De lokalen zijn gesitueerd op de campus van de verschillende internationale scholen. Momenteel zoeken wij deeltijdse leerkrachten voortgezet onderwijs, liefst met een taalopleiding en/of onderwijsbevoegdheid. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wil, contacteer dan mailto:Anne.Saeys@libertysurf.fr 00.33.(0)450.20.69.52.

 4. Kunststof breekboom

  NARCIS (Netherlands)

  Schamhardt, H.C.; Knaap, J.H.

  1999-01-01

  De Nederlandse Hippische Sportbond heeft in maart 1998 een commissie ingesteld met als taak het ontwikkelen, testen en implementeren van alternatieve materialen of constructies voor hindernisbouw in de militarysport.

 5. Inzicht in kosten klauwproblemen : per aanwezige melkkoe kosten klauwaandoeningen op een gemiddeld melkveebedrijf jaarlijks 53 euro

  NARCIS (Netherlands)

  Bruijnis, M.R.N.; Hogeveen, H.; Stassen, E.N.

  2010-01-01

  Niet direct zichtbare kosten als melkproductieverliezen en verlengde tussenkalftijd blijken bij klauwaandoeningen grote kostenposten. Mortellaro kost de Nederlandse veehouder jaarlijks het meest. Dat blijkt uit de eerste resultaten van promotieonderzoek van Mariëlle Bruijnis aan Wageningen

 6. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  NARCIS (Netherlands)

  Jo Thijssen; Sascha Kraus-Hoogeveen; Peter Leisink; Angela Kok- van Meer

  2014-01-01

  De afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn) en de

 7. Monitoring and estimating the consumption of certified sustainable cocoa and coffee in the Netherlands : availability and application of data

  NARCIS (Netherlands)

  Logatcheva, K.

  2014-01-01

  Er zijn verschillende instanties die (niet-)systematische informatie verzamelen over de Nederlandse koffie- en cacaosectoren die bruikbaar is om het behalen van de doelstellingen van de intentieverklaringen in de koffie in cacaosectoren12 te meten: individuele bedrijven en sectororganisaties,

 8. Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soil-bound crops in greenhouses

  NARCIS (Netherlands)

  Wipfler, E.L.; Cornelese, A.A.; Tiktak, A.; Vermeulen, T.; Voogt, W.

  2014-01-01

  Er is een risicobeoordeling vereist voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen in het kader van de Nederlandse toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Het bijbehorende beschermdoel is het aquatische ecosysteem in oppervlaktewater. Voor deze risicobeoordeling dienen de

 9. Applied Behavior Analysis: Het ABC van ABA

  NARCIS (Netherlands)

  Huskens, B.E.B.M.; Palmen, A.M.J.W.

  2016-01-01

  Gedragsinterventies staan internationaal volop in de belangstelling en worden ook door de Nederlandse Gezondheidsraad beschouwd als 'het best bewezen effectief' in de behandeling van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze gedragsinterventies zijn gebaseerd op de wetenschappelijke

 10. Trendrapport : Vraag naar arbeid 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Sonja Bekker, [No Value; Peter Ester, [No Value; Gerard Evers, [No Value; Anne Gielen, [No Value; Edith Josten, [No Value; Marcel Kerkhofs, [No Value; Amelia Román, [No Value; Joop Schippers, [No Value; Marian de Voogd-Hamelink, [No Value

  2007-01-01

  Dit OSA Trendrapport Vraag naar Arbeid 2006 peilt hoe het Nederlandse bedrijfsleven in de afgelopen jaren de bakens heeft gezet en verzet op een aantal terreinen zoals omvang en samenstelling van het personeelsbestand, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, scholingsactiviteiten,

 11. De toegevoegde waarde van de plural form in de apotheeksector

  NARCIS (Netherlands)

  Aldewereld-Duijvis, R.; Peelen, E.; Montfort, van K.; Commandeur, H.R.

  2007-01-01

  De ‘plural form’, het gelijktijdige gebruik van franchise- en eigendomsvestigingen door ketenorganisaties, is een actueel onderwerp in de Nederlandse apotheeksector. Op dit moment maken twee apotheekketens gebruik van een combinatie van franchise- en eigendomsvestigingen, terwijl andere ketens ook

 12. Berekening maximale EG-premieaanvraag

  OpenAIRE

  Aalenhuis, J.

  1993-01-01

  Voor het meten van de intensiteit van een bedrijfsvoering is een nieuwe 'grootvee-eenheid' gedefinieerd. In Nederland kan dierpremie worden verkregen op stieren, zoogkoeien en ooien. Daarnaast kan de Nederlandse snijmaos worden aangemeld voor de graanpremie.

 13. Sortiment biologische laanbomen en sierheesters onder het vergrootglas : interview met Margareth Hop

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, R.; Hop, M.E.C.M.

  2010-01-01

  In tegenstelling tot de traditionele boomkwekerijgewassen is binnen de Nederlandse boomkwekerijsector de markt voor biologische boomkwekerijproducten nog steeds uiterst bescheiden. Telers horen vaak van afnemers dat het nog beperkte sortiment dat biologisch leverbaar is, hier mee te maken heeft.

 14. Climate policy. The dirt, the country and the world. Part 3. From less emission to more influences; Klimaatbeleid. Het vuil, het land en de wereld. Deel 3. Van minder uitstoot naar meer invloed

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Haan, G.

  2008-01-15

  According to the author the desire for action of the Dutch cabinet when it comes to climate policy is sympathetic, yet focused on the wrong targets. The Dutch ambition should be formulated in terms of a Dutch contribution to global measures. [mk]. [Dutch] Volgens de auteur is de dadendrang van het kabinet m.b.t. klimaatbeleid sympathiek, maar gericht op de verkeerde doelen. De Nederlandse ambitie moeten worden geformuleerd in termen van een Nederlandse bijdrage aan mondiale maatregelen.

 15. Quality and safety of products containing Ephedra Herba on the Dutch market

  OpenAIRE

  Lake OA; Slijkhuis C; Maas WF; van Vliet MEA; de Kaste D; Verdonk-Kleinjan W; LGO

  2001-01-01

  Wij hebben analytisch onderzoek uitgevoerd op Ephedra herba bevattende voedingssupplementen en smartshop producten op de Nederlandse markt. Dergelijke producten worden gepresenteerd als 'natuurlijke, plantaardige' producten en vallen niet onder de Nederlandse wetgeving voor geneesmiddelen. Het grootste deel van de monsters onderzocht in de periode 1993 - 1999 bevatte onaanvaardbaar hoge gehalten aan efedrine (EP) alkaloiden (de actieve bestanddelen van Ephedra herba) in vergelijking...

 16. Hycycle. The feasibility of the introduction of the hydrogen bicycle to the Dutch citizen to promote social acceptance of the hydrogen economy; Hycycle. De haalbaarheid van de introductie van de waterstoffiets aan de Nederlandse burger ter bevordering van de maatschappelijke acceptatie van de waterstofeconomie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Makkus, R.C. [ECN Brandstofcel Technologie, Petten (Netherlands); Van Hoeven, K. [Van Hoeven Consult, Beuningen (Netherlands); Bastianen, H. [Sparta, Apeldoorn (Netherlands); D' Herripon, B. [IDbike, Goirle (Netherlands); Smolenaars, J.; Westendorp, G. [Hexion, Arnhem (Netherlands); De Wit, H. [Hoek Loos, Schiedam (Netherlands)

  2005-04-01

  A feasibility study has been carried out to develop a pedal assisted bicycle for which the required electrical energy is supplied by a PEM Fuel Cell system, the 'hycycle'. The bicycle is based on the existing electric Sparta Ion bicycle. It is concluded that such a 'hycycle' is technically and economically feasible, if the PEM Fuel Cell system is produced on a large scale. However, technical developments are needed before entering into a demonstration project. [Dutch] Hycycle is het concept van een waterstoffiets, gebaseerd op de bestaande elektrische Sparta Ion fiets. Hycycle wordt een trapbekrachtigde fiets die de benodigde (elektrische) energie uit waterstof haalt middels een brandstofcelsysteem. Hycycle is een haalbaarheidsstudie in her kader van het onderzoek naar transitiemogelijkheden naar een duurzame energiehuishouding in Nederland. Deze studie wordt verricht door een coalitie van Sparta, IDbike, ECN, Hexion, Hoek Loos en Van Hoeven Consult. Het project is uitgevoerd in de periode augustus 2004 tot en met februari 2005. Het doel van het onderzoek is om de haalbaarheid na te gaan van een praktisch demonstratieproject in Nederland van het gebruik van de waterstoffiets.

 17. Final disposal of high-level radioactive waste and/or long-living nuclear waste in a clay formation in the Belgian-Dutch border region; Definitieve berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval in een kleiformatie in de Belgisch-Nederlandse grensstreek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weyns, W.

  2010-10-15

  Recently, the Belgian organization NIRAS presented its 'Draft Waste Plan'. In this plan NIRAS chooses clay as the reference option for final geological disposal of high-level radioactive and/or long-living nuclear waste (b and C waste). The author presents an overview of the current state of affairs in scientific research on underground storage of radioactive waste in Belgian clay layers. [Dutch] Recent presenteerde het Belgische NIRAS het 'Ontwerp Afvalplan'. In dit plan kiest NIRAS als referentieoptie voor definitieve geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval (B- en C-afval) in klei. De auteur geeft een overzicht van de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar ondergrondse opslag van radioactief afval in Belgische kleilagen.

 18. An overview of possible High Temperature Gas-cooled Reactors - Gas Turbine (HTGR-GT) systems for the production of electricity and heat. Includes a technical assessment of the suitability for a small Dutch cogeneration plant; Een overzicht van mogelijke HTGR-GT systemen voor produktie van elektriciteit en warmte. Met technische beoordeling van geschiktheid voor een kleine Nederlandse W/K centrale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kikstra, J.F

  1997-06-01

  There is a large number of different configurations for the combination of a closed cycle gas turbine (CCGT) system and a high-temperature gas-cooled reactor (HTGR). Based on the results of a literature survey an overview of such configurations is presented and a comparison is made for their appropriateness for a small cogeneration system (<60 MWt) to be used in the Netherlands. However, most cycles can only be applied for large-scale energy production or supply heat on a too low temperature level. The direct, recuperated cycle is the only suitable cycle, while that cycle is a simple system and shows an acceptable electric and total efficiency. Calculations were carried out for the co-production of hot water (75-125C and 40-70C) and for steam (10 bar, 220C). By means of a static model and an optimizer the feasible efficiencies for different heat demand are determined. The maximum electric efficiency is 42% for the co-production of hot water and 38% for the co-production of steam. 28 refs.

 19. The spectacular rise of holiday kilometers and environmental impacts. Trend analysis of the holiday behaviour of the Dutch in the period 1969-2040; Vakantiekilometers en hun milieu-effecten zullen spectaculair blijven stijgen. Trendanalyse van het Nederlandse vakantiegedrag van 1969 tot 2040

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mulder, S.; Schalekamp, A.; Sikkel, D.; Zengerink, E.; Van der Horst, T.; Van Velzen, J. [TNS NIPO, Amsterdam (Netherlands); Aalbers, T.; Vringer, K. [Milieu- en Natuur Planbureau MNP, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2007-02-15

  The number of holiday kilometres is growing rapidly and appears practically immune for issues such as rising fuel costs, economic recessions and even terrorist attacks such as 9/11. We go more often and travel further away: in 1969 we took 7 million long holidays with 8 billion travelling kilometres. These numbers increased to 20 million holidays and 60 billion travelling kilometres in 2005. This was established in an analysis of TNS NIPO, by request of the Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP). MNP uses the results for a sustainability survey in which future developments are focused upon. According to trendlines, this growth will even continue spectacularly towards 40 million holidays with 160 billion travelling kilometres in 2040. By then, the Dutch population will go on holiday three times a year and fly more often: 1300 km per person currently to 6000 km in 2040. Levies proposed in the coalition agreement may be able to put a brake on this growth. Holiday traffic by airplane is already responsible for 2.5 percent of our total CO2 emissions. This is twice the share of car traffic for holiday purposes. The CO2 emissions of airplanes amount to approximately 200 gramme equivalents per traveller kilometer (approximately 125 grammes per traveller kilometre for passenger cars). This may decrease by 30 to 40% in the future by using larger and more efficient airplanes, but this will not be enough to compensate for the volume growth. CO2 emissions are expected to triple if policy remains unaltered and levies are not increased.(mk) [Dutch] Het aantal vakantiekilometers groeit zeer snel en blijkt praktisch immuun voor zaken als stijgende brandstofprijzen, economische recessies en zelfs voor aanslagen zoals 9/11. We gaan vaker en verder: in 1969 namen we 7 miljoen lange vakanties met 8 miljard reiskilometers. Deze aantallen stegen naar 20 miljoen vakanties met 60 miljard kilometers in 2005. Dat blijkt uit een analyse van TNS NIPO, in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau. De resultaten worden door het MNP gebruikt voor een duurzaamheidsverkenning waarin de toekomstige ontwikkelingen centraal staan.Volgens de trendlijnen zal deze groei nog spectaculair doorzetten naar 40 miljoen vakanties met maar liefst 160 miljard reiskilometers in 2040. Nederlanders gaan dan ruim drie maal per jaar op vakantie en gaan vooral meer vliegen. Van 1.300 km per persoon nu naar 6.000 km in 2040. Mogelijk kunnen de in het regeerakkoord voorgestelde heffingen deze groei afremmen. Het vakantieverkeer per vliegtuig is nu al verantwoordelijk voor 2,5 procent van onze totale uitstoot aan CO2. Dit is ruim twee maal zoveel als het aandeel van het autoverkeer ten behoeve van de vakantie. De CO2-uitstoot van vliegtuigen ligt rond de 200 gram-equivalenten per reizigerskilometer (voor personenauto's is dat ongeveer 125 gram per reizigerskilometer). In de toekomst zal dit mogelijk door gebruik van grotere en zuiniger vliegtuigen met 30 tot 40 procent kunnen dalen, maar dat is lang niet voldoende om de volumegroei te kunnen compenseren. De CO2-uitstoot zal bij ongewijzigd beleid en zonder heffingen naar verwachting verdrievoudigen.

 20. Information and Communication Technology (ICT) [in the energy sector]; ICT [in de energiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Boer, A.; Voermans, F. (eds.)

  2002-05-01

  In two articles attention is paid to the role of ICT in the energy sector in the Netherlands in the process of liberalization of the energy market. [Dutch] In 2 artikelen wordt aandacht besteed aan de rol van ICT in de energiesector in Nederland: (1) Ontwikkelingen in ICT: De energiebranche en de ICT-branche zijn tot elkaar veroordeeld. De energiebranche kan niet zonder moderne ICT en de ICT kan niet zonder energie. In de markt is duidelijk vast te stellen dat energiebedrijven er hard aan werken om zo slim mogelijk te werken met ICT, terwijl ICT-bedrijven meer aandacht krijgen voor het verbeteren van hun energie-efficiency. Belangrijke ontwikkelingen op dit gebied hebben te maken met meten, switchen en energie besparen. Voor de netbeheerders is het nog een zware dobber om de automatiseringsprocessen voor alle klanten uit tranche drie op tijd ingericht te hebben; en (2) Liberalisering megaklus voor ICT-ers: Fusies en de liberalisering vereisen grootscheepse aanpassingen van de ICT-systemen bij energiebedrijven. De meeste bedrijven waren niet op tijd gereed voor de liberalisering van het middensegment per 1 januari. Vooral het factureren liep mis. Wanneer volgend jaar de kleinverbruikersmarkt open gaat, moeten de ICT-systemen op orde zijn en daar wordt nu met man en macht aan gewerkt. Voor ICT-bedrijven is de energiesector booming business geworden, bleek tijdens het symposium Energy en ICT in het Scheveningse Kurhaus.

 1. Marketing : de essentie

  NARCIS (Netherlands)

  Paul van der Hoek; Ton Borchert; Philip Kotler; Gary Armstrong

  2013-01-01

  Het betreft hier de Nederlandse bewerking van het boek Marketing: an introduction van Philip Kotler en Gary Armstrong. Topmarketeers hebben allemaal dezelfde missie: de klant centraal stellen in de marketing. Hedendaagse marketing draait volledig om het creëren van klantwaarde en het opbouwen van

 2. Schoon water voor La Libertad in Nicaragua

  NARCIS (Netherlands)

  Hattum, van T.; Jacobi, J.; Dijkstra, I.

  2009-01-01

  Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met Vitens Evides International, de gemeente Doetinchem en Lettinga Associates Foundation (LeAF) de 14.000 inwoners van La Libertad in Nicaragua helpen aan schoon drinkwater en betere sanitaire voorzieningen. Het Nederlandse consortium heeft subsidie van onder

 3. Het paracervicale block tijdens de baring

  NARCIS (Netherlands)

  P.K. Flu (Peter Kalev)

  1977-01-01

  textabstractDe baring is het enige fysiologische gebeuren dat met pijn gepaard gaat. Dit wordt reeds aangeduid door het Nederlandse woord 11wee" en equivalente woorden in vele andere talen (dolor, douleur, pains, Wehe e.a.). De pijn is aanvankelijk vooral gelocaliseerd in de onderbuik en onder in de

 4. Van wetenschappelijk artikel naar digitale informatiehangplek

  NARCIS (Netherlands)

  Prof. Dr. Jan Steyaert

  2004-01-01

  Het afgelopen decennium hebben we de ontwikkeling en diffusie gezien van pc s en internet. Op dit ogenblik heeft 75% van de Nederlandse huishoudens een pc thuis, en 62 % ook een internetverbinding. Tijd besteed aan televisie en het gedrukte woord wordt vervangen door internet-tijd. Hoewel hiervan

 5. TU Delft en online media

  NARCIS (Netherlands)

  Speekenbrink, R.J.H.

  2013-01-01

  Dit boek behandelt een visie op online media bij Nederlandse universiteiten. Daarbij beperk ik me tot die aspecten waarin online communicatie en/of online marketing een rol speelt. Dit boek behandelt niet de onderwijsgerelateerde aspecten van online media. Elektronische leeromgevingen, sociale media

 6. Interactions REACH and other chemical legislation. Setting of environmental quality standards

  NARCIS (Netherlands)

  Bodar CWM; Janssen MPM; Zweers PGPC; Sijm DTHM; SEC; mev

  2010-01-01

  Via de Europese wet- en regelgeving REACH wordt aangetoond of het gebruik van chemische stoffen veilig is. De informatie die REACH oplevert is gedeeltelijk bruikbaar voor andere beleidskaders waar normen een rol spelen, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Nederlandse stoffenbeleid en

 7. What Other Josquin

  NARCIS (Netherlands)

  Jas, E.T.F.

  2014-01-01

  This essay is a response to Rob Wegman's ‘The Other Josquin’, which was published in 2008 in the Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. In his article, Wegman tried to demonstrate that certain works, such as the six-voice motet Inter natos mulierum, have

 8. Dioxines en PCB's in Chinese wolhandkrab; invloed van grootte en variatie door het seizoen

  NARCIS (Netherlands)

  Kotterman, M.J.J.; Vries, de P.; Leeuwen, van S.P.J.; Hoogenboom, L.A.P.

  2015-01-01

  De monitoringsstudies naar de vervuilingsgraad van Chinese Wolhandkrab (WHK) die vanaf 2010 in Nederlandse wateren worden uitgevoerd tonen aan dat de WHK sterk vervuild kan zijn met polychloordibenzo-p-dioxines en -furanen (PCDD/F's, verderop aangeduid als 'dioxines'), met dioxine-achtige

 9. "Our subcultural shit-music": Dutch jazz, representation, and cultural politics

  NARCIS (Netherlands)

  Rusch, L.

  2016-01-01

  In this thesis, musicologist Loes Rusch examines how Dutch musicians, policy makers, audiences and journalists in the 1960s and 1970s contributed to the development of what has become known as a distinctively Dutch sound in jazz: ‘Nederlandse (aktuele) geïmproviseerde muziek’. Through interviews and

 10. The economic footprint of the Dutch Research and Technology Organization TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Poliakov, E.; Hu, J.

  2016-01-01

  De rol van onderzoeksinstituten in de maatschappij is om innovatieve producten, diensten en productieprocessen te ontwikkelen en daarmee dus de productiviteit en concurrentiekracht van de economie te verhogen. In deze studie hebben wij het effect geschat van een subsidie aan het Nederlandse

 11. Wieden zonder handwerk : wat mogen we van de onkruidrobot verwachten?

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, C.; Achten, V.T.J.M.; Bakker, T.; Goense, D.; Vermeulen, G.D.

  2003-01-01

  IMAG en WUR werken aan de ontwikkeling van een wiedrobot die geschikt is voor de Nederlandse omstandigheden en die het benodigde aantal uren handwieden in de biologische vollegrondsteelten kan helpen verminderen. Inmiddels is een programma van eisen geformuleerd en is onderzoek gestart naar de

 12. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 13. Export management : Exporteren en internationaliseren

  NARCIS (Netherlands)

  Veldman, J. (Hans)

  2009-01-01

  Het economische lot van Nederland is onlosmakelijk verbonden met de wereldeconomie in het algemeen en met Europa in het bijzonder. Dit open karakter van de Nederlandse economie verklaart de sterke behoefte aan hoog opgeleide professionals met een brede kennis op het gebied van strategisch

 14. Inclusion : A question of attitudes? A study on attitudes and the social participation of students with special educational needs in regular primary education

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, A.A.

  2012-01-01

  Het Nederlandse onderwijssysteem bestond lange tijd uit een tweedelig onderwijssysteem: regulier- versus speciaal onderwijs. Door de invoering van diverse beleidsvormen en het toekomstig Passend Onderwijs gaan er steeds meer kinderen met beperkingen naar de reguliere school, in plaats van naar het

 15. Inclusief Onderwijs - Dilemma's en Uitdagingen

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Hans Schuman

  2010-01-01

  Het boek beschrijft de worsteling van het Nederlandse onderwijs met het omgaan met en het vormgeven van diversiteit. Het laat zien hoe het huidige gesegregeerde systeem is ontstaan en wat de gevolgen zijn voor kinderen, jongeren en hun ouders. Een samenleving die begint met uitsluiten, blijft

 16. Education in the Netherlands, recent developments and the debate on integration and inclusion

  OpenAIRE

  Schuman, Hans

  2011-01-01

  Het artikel presenteert een analyse van de groei van het speciaal onderwijs in Nederland. De focus ligt daarbij op Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs. De begrippen integratie en inclusie worden vanuit een internationaal perspectief besproken en geconstateerd wordt dat het Nederlandse onderwwijsbeleid niet gericht is op het realiseren van een inclusief onderwijssysteem.

 17. De uitgever aan het woord / 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Huibers, Theo W.C.; Voermans, Koen; van Hoorn, Hedde

  2009-01-01

  Het boek 'De uitgever aan het woord 2009' gaat over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse uitgeefsector. Het is een jaarlijks repeterend onderzoek dat in 2003 is opgezet door Theo Huibers (Thaesis). Allereerst komen de algemene trends en ontwikkelingen aan bod. Hierbij wordt gekeken naar de

 18. Urethritis bij de man in de huisartsenpraktijk: soa's vooral op jongere leeftijd.

  NARCIS (Netherlands)

  Vriend, H.J.; Donker, G.A.; Bergen, J.E.A.M. van; Sande, M.A.B. van der; Broek, I.V.F. van den

  2009-01-01

  Doel: Inzicht verschaffen in de incidentie van urethritis bij de man in de Nederlandse huisartsenpraktijk, de toegepaste diagnostiek in relatie tot de bestaande richtlijnen, en de onderliggende oorzaken. Opzet: Beschrijvend. Methode: De incidentie van urethritis over de periode 1998-2007 werd

 19. Continue morbiditeits registratie peilstations Nederland 1995.

  NARCIS (Netherlands)

  Bartelds, A.I.M.

  1996-01-01

  In 1995 hielden 65 huisartsen in 44 peilstations verspreid over Nederland, van een aantal klachten, ziekten en gebeurtenissen bij hoe vaak zij daarmee in hun praktijk worden geconfronteerd. Deze registratie vormt een goede afspiegeling van wat er gebeurt in de Nederlandse bevolking. Voor registratie

 20. Prions: Risks to man and animal - Report of a workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Geertsma RE; Asten JAAM van; LGM

  1996-01-01

  Om de Nederlandse overheid op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen op het gebied van prionen, werd een workshop georganiseerd. De informatie die tijdens de workshop werd gepresenteerd, aangevuld met relevante gegevens uit de literatuur werd samengebracht in dit rapport. Prionen,

 1. Vaccinium corymbosum L. in Nederland ingeburgerd

  NARCIS (Netherlands)

  Adema, F.

  1986-01-01

  The North American species Vaccinium corymbosum L. has been found as an escape from cultivation in the Netherlands in several places, especially in the provinces of Drenthe and Noord-Brabant. It is naturalized in this country and should be included in the ‘Standaardlijst van de Nederlandse Flora’.

 2. Implications of the establishment of a custom union between Russia, Kazakhstan and Belarus for the Dutch agribusiness

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, van S.; Dvortsin, L.

  2011-01-01

  De douane-unie tussen Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan kan tot meer concurrentie leiden voor Nederlandse exporteurs naar deze landen, vanwege restrictievere invoerregels aan de gemeenschappelijk buitengrens en een voorkeursbehandeling voor de onderlinge handel. De regels rond markttoegang tot de

 3. Het EDTA-gehalte van 20 monsters gesteriliseerde peulvruchten, in september 1984 gekocht te Karlsruhe en Emmerich

  NARCIS (Netherlands)

  Westerling, F.J.

  1984-01-01

  In tegenstelling tot Nederland is in Duitsland de toevoeging van EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) aan geconserveerde peulvruchten niet toegestaan. Bij export van deze produkten naar Duitsland dient de nederlandse producent hier rekening mee te houden. In verband hiermee is een onderzoek

 4. Handboek psychiatrie en lichte verstandelijke beperking

  NARCIS (Netherlands)

  Didden, H.C.M.; Troost, P.; Moonen, X.M.H.; Groen, W.B.

  2016-01-01

  In de afgelopen decennia is de kennis over diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking sterk toegenomen. Dit handboek brengt voor het eerst in het Nederlandse taalgebied de huidige kennis uit vakgebieden als

 5. 'Evidence-based mental health': Toetssteen of leermethode in de verslavingszorg?

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, C.A.J. de

  2008-01-01

  'Evidence-based medicine' (EBM) is de afgelopen jaren belangrijk geworden in de Nederlandse verslavingszorg. Het is een op het eerste gehoor voor zich sprekende term: geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. De suggestie zou gewekt kunnen worden dat het om het intrappen van een open

 6. Groepsgewijze ambulante alcoholdetoxificatie: eerste resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, B.A.G.; Kisjes, H.; Jong, C.A.J. de

  2011-01-01

  Alcoholgebruik is wijd verspreid in de Nederlandse samenleving. Slechts 0,3% van de mensen met alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid klopt aan bij de verslavingszorg. In de praktijk blijkt er een groot verschil te bestaan tussen intramurale en individuele ambulante detoxificatie. Om dit hiaat op

 7. SOTRAS report 5. PESTRAS v3.1: A one-dimensional model for the assessment of the fate of pesticides in soil

  NARCIS (Netherlands)

  Freijer JI; Tiktak A; Hassanizadeh SM; Linden AMA van der; LBG

  1996-01-01

  Schattingen van de emissie van bestrijdingsmiddelen van de bodem naar de atmosfeer en van de bodem naar het bovenste grondwater zijn nodig ter ondersteuning van het Nederlandse milieubeleid. Het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de bodem is afhankelijk van diverse processen, zoals

 8. NL-Netherlands: No permit required for Fox Entertainment Group’s Acquisition of Dutch Soccer Broadcasting Rights

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, K.

  2013-01-01

  On 29 November 2012, the Raad van Bestuur (Board of Directors) of the Nederlandse Mededingingsautoriteit (Competition Authority - NMa) decided that the acquisition of Eredivisie Media & Marketing (EMM), exploiter of the Dutch premier league soccer broadcasting rights on behalf of the top league

 9. A Living Landscape : Bronze Age settlement sites in the Dutch river area (c. 2000-800 BC)

  NARCIS (Netherlands)

  Arnoldussen, Stijn

  2008-01-01

  "A Living Landscape. Bronze Age settlements in the Dutch river area (c. 2000-800 BC)" Academisch proefschrift over de aard en dynamiek van bronstijdnederzettingen in het rivierengebied. Het bevat een introductie op de geologische processen en de paleogeografie van de Nederlandse rivierdelta als

 10. Late starters en volwassen daders : Georganiseerde misdaad en justitiële voorgeschiedenissen.

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, V.; Poot, C. de; Kleemans, E.; Nieuwbeerta, P.

  2009-01-01

  In dit onderzoek naar criminele carrières van daders van georganiseerde misdaad is kwalitatieve informatie, verzameld in het kader van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit, gekoppeld aan informatie uit het Nederlandse Justitiële Documentatiesysteem over kenmerken van daders en hun strafrechtelijk

 11. Bijproducten biobrandstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Bondt, N.; Meeusen-van Onna, M.J.G.

  2008-01-01

  Dit rapport beschrijft de markt van reststromen uit de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie, en de aantrekkelijkheid van deze reststromen voor de productie van bioethanol en biodiesel. De eerstegeneratietechnologie kan slechts 29% van de 7,5 miljoen ton reststromen goed omzetten in

 12. Achtergronden bij de berekening van vermesting van bodem en grondwater voor de 5e milieuverkenning met het model STONE

  NARCIS (Netherlands)

  Overbeek, G.B.J.; Grinsven, van J.J.M.; Roelsma, J.; Groenendijk, P.; Egmond, van P.M.; Beusen, A.H.W.

  2001-01-01

  Ten behoeve van de vijfde milieuverkenning is de voorgenoomen Integrale Aanpak van de mestproblematiek van de Nederlandse regering doorgerekend met het model STONE. Er is gekeken naar landsdekkende milieueffecten op bodemm, bovenste grondwater en belasting van het regionale oppervlaktewater vor de

 13. Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen: een onderzoek naar prevalentie.

  NARCIS (Netherlands)

  Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W.

  2010-01-01

  In de Nederlandse huizen van bewaring komt hepatitis C ruim twintig keer zo veel voor als onder de gewone bevolking. Dit lijkt vooral te komen door relatief grote aantallen drugs- en ex-drugsgebruikers. Hepatitis C is een sluipmoordenaar. Mensen met een hepatitis C-infectie hebben over het algemeen

 14. On the theorem of Pythagoras (EWD 975)

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, E.W.

  2009-01-01

  Edsger Wybe Dijkstra (1930–2002) is een informatica-icoon met een heel eigen plek. Van oorsprong theoretisch fysicus, werd hij in 1952 de eerste Nederlandse programmeur aan het Mathematisch Centrum in Amsterdam. Noodgedwongen werden toen programmatuur en documentatie geschreven voor een computer die

 15. Opmerkingen over nomenklatuur en determinatie van Chironomidae

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pillot, H.K.M.

  1990-01-01

  In het onderstaande worden enkele aanvullingen gegeven op de determinatietabellen voor larven van Nederlandse Chironomidae (Moller Pillot, 1984a; 1984b). Tanypodinae Tanypus. Imagines van T. kraatzi en T. punctipennis zijn tot op heden door iedereen onjuist gedetermineerd. Fittkau zal het enige

 16. Plantenkaartjes uitgegeven door het I.V.O.N

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1959-01-01

  De serie door het I.V.O.N. gepubliceerde verspreidingskaartjes van Nederlandse plantensoorten is wederom verkrijgbaar. De prijzen zijn als volgt: afl. 1, 1935, 21 kaartjes van diverse soorten f. 1.35 afl. 2, 1936, 32 kaartjes van diverse soorten „ 2.00 afl. 3, 1936, 18 kaartjes van Potamogeton „

 17. Pointing and Reference in Sign Language and Spoken Language: Anchoring vs. Identifying

  Science.gov (United States)

  Barberà, Gemma; Zwets, Martine

  2013-01-01

  In both signed and spoken languages, pointing serves to direct an addressee's attention to a particular entity. This entity may be either present or absent in the physical context of the conversation. In this article we focus on pointing directed to nonspeaker/nonaddressee referents in Sign Language of the Netherlands (Nederlandse Gebarentaal,…

 18. Tunnelvisie op tunnelvisie? PVO en de spanning tussen voorzorg en daadkracht in de grootschalige opsporing

  NARCIS (Netherlands)

  Helsloot, I.; Groenendaal, J.

  2013-01-01

  In dit artikel onderzoeken we de betekenis van het Nederlandse landelijke Programma Versterking Opsporing (PVO) voor het kunnen onderkennen van tunnelvisie en andere procesaspecten tijdens het opsporingsproces door Teams Grootschalige Opsporing (TGO’s). Hiertoe hebben we het PVO-beleid geanalyseerd,

 19. Verzen - Willem Kloos

  NARCIS (Netherlands)

  Kralt, P.

  1995-01-01

  Door tijdgenoten werd hij gezien als de verpersoonlijking van de 'Beweging van Tachtig': Willem Kloos (1859-1938). Kloos wierp zich op als proclamator van de nieuwe Nederlandse poëzie, in dienst van de Schoonheid. Zijn leven wijdde hij dan ook aan iets groters en onrustigers dan de vlakke

 20. Erwinia besmet de plant ook via de wortels

  NARCIS (Netherlands)

  Wolf, van der J.M.; Czajkowski, R.L.; Velvis, H.; Doorn, van J.

  2008-01-01

  Door een viertal Nederlandse wetenschappers is onlangs aanvullend onderzoek verricht naar besmettingen van Erwinia chrysanthemi in plantenwortels. Daaruit is gebleken dat de bacterie veel makkelijker de plant binnenkomt en zich in de plant verspreidt dan ooit gedacht. Binnen één dag kan de bacterie

 1. http://spilplus.journals.ac.za/

  African Journals Online (AJOL)

  hy paradigmas vir die verbuiging van Nederlandse naamwoorde met die ses. Latynse naamvalle opgestel. Die heersende opvatting in die tyd was dat. Latyn die norm was van 'n perfekte taal en dat die gebrek aan buigingsvorms in Nederlands die gevolg was van taalverarming en -verwiIdering. Gevolglik was dit die taak ...

 2. Die vraag na ’n nuwe belydenisskrif

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1974-05-01

  Full Text Available Die mees bekende reformatoriese belydenisskrifte dateer uit die sestiende en sewentiende eeue (E 16—17 en is dus almal 300 tot 400 jaar oud: Die Galliese Konfessie 1559, die Nederlandse Geloofsbelydenis 1561, die Heidelbergse Kategismus 1563, die 39 Articles 1563, die Tweede Helvietiese Konfessie 1566, die Dordtse Leerreëls 1619, die Westminsterse Konfessie 1646.

 3. Ecologische risico's van koper en zink in het oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, L.T.C.; Vink, J.; Verschoor, A.

  2011-01-01

  Het merendeel van de Nederlandse (rijks)wateren voldoet niet aan de door de Kaderrichtlijn Water vereiste chemische en ecologische toestand. In veel oppervlaktewateren in Nederland zijn de concentraties van de metalen koper en zink hoger dan de wettelijke normen. Tot dusver is het echter niet

 4. Quantitative methods for differentiation of vegetable and animal proteins in foods

  NARCIS (Netherlands)

  Elenbaas, H.L.

  1982-01-01

  Op verzoek van de nederlandse delegatie van het Codex Committee on vegetable proteins ( CXVP) hebben twee leden van de werkgroep MOVE in samenwerking met het CXVP (Van Gils) een working paper opgesteld over geschikte kwantitatieve methoden voor de differentiatie van plantaardige en dierlijke

 5. Quantitative methods for differentiation of vegetable and animal proteins in foods II

  NARCIS (Netherlands)

  Olsman, W.J.; Groot, de W.; Elenbaas, H.L.

  1983-01-01

  Op verzoek van de Nederlandse delegatie van het Codex Committee on vegetable proteins (CXVP) is een tweede "working paper" over de differentiatie van plantaardige en dierlijke eiwitten in voedingsmiddelen samengesteld. Deze "working paper" is een vervolg op de eerste van november 1981 over hetzelfde

 6. Big data en gelijke behandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Lammerant, Hans; de Hert, Paul; Blok, P.H.; Blok, P.H.

  2017-01-01

  In dit hoofdstuk bekijken we allereerst de voornaamste basisbegrippen inzake gelijke behandeling en discriminatie (paragraaf 6.2). Vervolgens kijken we haar het Nederlandse en Europese juridisch kader inzake non-discriminatie (paragraaf 6.3-6.5) en hoe die regels moeten worden toegepast op big

 7. De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress

  NARCIS (Netherlands)

  Beurs, E. de; Dyck, R. van; Marquenie, L.A.; Lange, A.; Blonk, R.W.B.

  2001-01-01

  Dit artikel behandelt de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse versie van de Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Een van de doelstellingen voor het nieuwe instrument was te komen tot een vragenlijst met subschalen met een maximaal onderscheidend vermogen voor angst en depressie. De

 8. De jacht op het geheim van cacao

  NARCIS (Netherlands)

  Hollman, P.C.H.

  2008-01-01

  Je kans op een dodelijke hartaanval halveert als je elke dag een groot paaseitje pure chocolade eet, blijkt uit een recente Nederlandse epidemiologische studie. En ook andere studies laten zien dat consumptie van cacao beschermt tegen hart- en vaatziekten. Maar het is nog een raadsel hoe dat precies

 9. Treatment of chronic hepatitis B virus infection - Dutch national guidelines

  NARCIS (Netherlands)

  Buster, E. H. C. J.; van Erpecum, K. J.; Schalm, S. W.; Zaaijer, H. L.; Brouwer, J. T.; Gelderblom, H. C.; de Knegt, R. J.; Minke Bakker, C.; Reesink, H. W.; Janssen, H. L. A.; Bakker, C. M.

  2008-01-01

  The development of this guideline was initiated and coordinated by the Netherlands Association of Gastroenterologists and Hepatologists (Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen). The aim is the establishment of national standards in the evaluation and antiviral treatment of patients with

 10. Vertaling en bewerking van de Pioetim

  NARCIS (Netherlands)

  van Bekkum, W.J.; Rosenberg, A.W.

  1998-01-01

  Gebedenboek voor het Pesachfeest met Hebreeuwse (resp. Aramese) tekst rechts en Nederlandse vertaling of parafrase links; voorzien van toelichtingen en praktische aanwijzingen vert. [uit het Hebreeuws] en bew. I. Dasberg ; vert. en bew. van de pioetim W.J. van Bekkum ; red. A.W. Rosenberg

 11. Vertrouwenswerk in de groei : de praktijk van de politie

  NARCIS (Netherlands)

  Nuyens, M.; Vries, S. de; Bossche, S.N.J. van den

  2002-01-01

  Het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk is al jaren een aandachtspunt binnen de Nederlandse politie. Het aanstellen van vertrouwenspersonen is één van de instrumenten die worden ingezet om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Het NISSO stelde, op basis van een door hen uitgevoerd

 12. Rozenkwekers kiezen klanten

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Graaff, de R.J.M.; (PT) van der Ham, E.; Verhoeven, A.T.M.

  1998-01-01

  Marktkundig onderzoek gericht op verbetering van de concurrentieposite van de Nederlandse rozensector. In dit onderzoek zijn de afnemerseisen op twee belangrijke afzetmarkten in beeld gebracht. Ten tweede is de kracht van de concurrenten in beeld gebracht. Op basis van deze informatie is een

 13. Afgewezen en uit Nederland vertrokken? Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers

  NARCIS (Netherlands)

  A.S. Leerkes (Arjen); E. Boersema; R.M.V. van Os; A.M. Galloway; M. van Londen

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In de periode 2008 tot en met maart 2010 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voor het eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag hoe verklaard kan worden dat sommige uitgeprocedeerde asielmigranten met hulp van de Nederlandse

 14. Scheduling under uncertainty : Attaining flexibility, robustness and stability

  NARCIS (Netherlands)

  Mountakis, Kiriakos Simon

  2018-01-01

  The research presented in this thesis is part of the Rolling Stock Life Cycle Logistics applied research and development program, conducted by NedTrain. As a company, NedTrain belongs to Nederlandse Spoorwegen (NS; the principal railway company in the Netherlands) and provides maintenance services

 15. Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Kraan, M.L.; Quirijns, F.J.

  2014-01-01

  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van

 16. Nederland in 2050: wijnland of woestijnland?

  NARCIS (Netherlands)

  Wamelink, G.W.W.

  2010-01-01

  Bij de gevolgen van klimaatveranderingen denken we vooral aan het buitenland, zoals de verwoestijning in Spanje en Australië. De klimaatverandering zal de Nederlandse natuur echter ook niet onberoerd laten. Hebben we over honderd jaar nog dezelfde vegetatie? Is Nederland verworden tot wijnland of

 17. Risk limits for boron, silver, titanium, tellurium, uranium and organosilicon compounds in the framework of EU Directive 76/464/EEC

  NARCIS (Netherlands)

  Plassche E van de; Hoop M van de; Posthumus R; Crommentuijn T; CSR; LAC

  1999-01-01

  In het kader van EU richtlijn 76/464 dienen de lidstaten van de Europese Unie milieukwaliteitsnormen af te leiden voor de stoffen die in deze richtlijn genoemd worden. Voor een aantal van deze stoffen waren tot nu toe geen Nederlandse milieukwaliteitsnormen beschikbaar. Daarom heeft het

 18. Evidence-based guideline development in paediatric gastroenterology

  NARCIS (Netherlands)

  Tabbers, M.M.

  2011-01-01

  Merit Tabbers beschrijft de ontwikkeling van een Nederlandse richtlijn voor kinderen van 0 tot 18 jaar met obstipatie. Ze concludeert dat er een tekort is aan goed opgezette studies over diagnostische procedures bij deze leeftijdsgroep. Tevens ontbreken korte- en langetermijnstudies van voldoende

 19. 3D pilot. Eindrapport werkgroep technische specificaties voor de opbouw van de 3D IMGeo-CityGML

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer, J.; Goos, J.; Ledoux, H.; Penninga, F.; Reuvers, M.; Stoter, J.E.; Vosselman, M.G.

  2012-01-01

  Deze notitie is de eindrapportage van Activiteit 3 van de zes 3D Pilot NL Fase II activiteiten: Technische specificaties bestekteksten voor de opbouw van IMGeo-CityGML. De 3D Pilot is een initiatief van het Kadaster, Geonovum, de Nederlandse Commissie voor Geodesie en het Ministerie van

 20. Wetenschap kritisch bekeken: What's wrong with John? A randomized controlled trial of Mental Health First Aid (MHFA) training with nursing students

  NARCIS (Netherlands)

  Tiemens, B.G.

  2017-01-01

  "Als iemand in zijn vinger snijdt of z'n hoofd stoot, pak je de EHBO-koffer. Maar wat als je geliefde of iemand anders in je omgeving een paniekaanval krijgt of depressief overkomt?" Dit zijn de eerste zinnen op de Nederlandse website van Mental Health First Aid (MHFA, www.mhfa.nl), oftewel eerste

 1. Netflix straks mee op vakantie

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, D.J.G.

  2016-01-01

  Binnenkort kan een Nederlander met een Netflix abonnement ook op de camping in Frankrijk legaal naar zijn favoriete films en series kijken, met Nederlandse ondertiteling. Dat gebeurt wanneer de ‘Verordening betreffende de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne

 2. Uudised : Ooper. Hip-hop. Madonna

  Index Scriptorium Estoniae

  2005-01-01

  Rumeenia sopran Nelly Miricioiu Vincenzo Bellini ooperi "Norma" nimiosas Nederlandse Operas Amsaterdamis 7.-28. märtsini. 4. märtsil Tallinna klubis Hollywood üritusel "Hip-Hop Café" New Yorgi duo Camp Lo. Ameerika poplaulja Madonna võttis vastu filmirolli

 3. De bruikbaarheid van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese in het strafproces

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, R.A.

  In het Nederlandse strafproces wordt regelmatig gebruik gemaakt van deskundigenbewijs van deskundigen die uitgaan van de ‘shaken baby syndroom’-hypothese om aan te tonen dat een verdachte een baby heeft mishandeld of gedood. In onder meer de Verenigde Staten en Engeland woedt een felle discussie

 4. An evolutionary perspective on (chronic) disease : Lifestyle,nutritional imbalances and low-grade inflammation

  NARCIS (Netherlands)

  Ruiz Nunez, Begona

  2018-01-01

  We onderzochten de voedingsinname van patiënten die wachtten op een hartoperatie. Innames van groente, fruit, vezels, vitamine D en visolievetzuren (EPA+DHA) bleken lager dan aanbevolen, maar vergelijkbaar met de gezonde Nederlandse bevolking. Hun onevenwichtige voedingspatroon kan het risico op

 5. Voertuigregelgeving.

  NARCIS (Netherlands)

  2006-01-01

  Alle voertuigen die gebruikmaken van de openbare weg moeten aan zogeheten permanente eisen voldoen. De controle hierop vindt plaats door de politie en voor sommige categorieën ook tijdens de APK. De meeste soorten motorvoertuigen1 mogen pas op de Nederlandse markt verschijnen als ze aan de

 6. The account manager: Link between the customer and the energy distribution company

  International Nuclear Information System (INIS)

  Van Gelder, J.W.

  1993-01-01

  The monopolistic utility companies are rapidly turning into customer-oriented and efficient organizations. To be able to put client-oriented ideas into practice the whole organization has to be changed. A new job is that of account manager, the satellite between customer and energy company. Views and experiences of two distribution companies and the Nederlandse Gasunie are given and discussed. 3 ills

 7. (Distributed) Denial-of-Service : deel 1

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2013-01-01

  De afgelopen maanden zijn denial-of-service aanvallen op de Nederlandse bancaire sector, de KLM, dagblad de Telegraaf, de overheid (belastindienst, DigiD) en andere organisaties prominent in het nieuws. Wat is denial-of-service? Wie doet dat en waarom? Hoe sterk zijn de aanvallen? Wat kunnen of

 8. Monitoring imposex bij de purperslak, Nucella lapillus, in de Zeeuwse wateren

  NARCIS (Netherlands)

  Kaag, N.H.B.M.; Jol, J.G.

  2007-01-01

  In 2006 is een veldonderzoek uitgevoerd naar het huidige voorkomen van de purperslak in Nederlandse wateren. Op 36 locaties in de Oosterschelde en de Noordzeekust ten noorden (Brouwersdam) en ten zuiden (Westkapelle) van de Oosterschelde is de omvang van de aanwezig populaties bepaald en is door

 9. Aalsteren tegen varroa : bestrijding en zwermverhindering gecombineerd

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  De Nederlandse bijenhouders zijn goed bekend met het gebruik van bedrijfsmethoden om aan volksvermeerdering te doen. Een goed voorbeeld daarvan is de Aalster methode. Ongeveer tien jaar geleden werd de Darrenraatmethode1 geïntroduceerd. Dit was de eerste poging om volksvermeerdering en

 10. Afval uit de lederindustrie

  NARCIS (Netherlands)

  Suppers MAA; Smit JRK; Elzenga HE; LAE

  1994-01-01

  Het rapport beschrijft de resultaten van een studie naar de afvalstoffensituatie van de Nederlandse lederindustrie (basisjaar 1992). Op basis van informatie die afkomstig is van onder andere de bedrijven, de Milieudienst Tilburg, de literatuur en het bestand gevaarlijke afvalstoffen van het

 11. Portrette in my gang. Dolf van Niekerk. Pretoria: Protea Boekhuis ...

  African Journals Online (AJOL)

  instink en rede kan verder afgelees word uit die metaforiese lading in 'n titel soos Nag op 'n kaal plein (wat, terloops, herinner aan die titel van Bernlef se skitterende Nederlandse vertalings van die Sweedse Nobelprysdigter Tomas. Tranströmer, Het wilde plein). Van Niekerk se belangstelling in die klassiek—in die huidige ...

 12. Economische instrumenten voor biodiversiteit: Een uitwerking van TEEB-aanbevelingen ten behoeve van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen

  NARCIS (Netherlands)

  Davidson, M.D.; Bergsma, G.C.; Blom, M.J.

  2011-01-01

  In de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (TF) heeft een werkgroep Economische Instrumenten zich gebogen over de vraag hoe de aanbevelingen van het rapport van de Verenigde Naties The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) concreet kunnen worden ingevuld in het Nederlandse

 13. Overschatting economische groei in WLO referentiescenario's

  NARCIS (Netherlands)

  Van Dorsser, C.

  2016-01-01

  NL: Scenario’s zijn belangrijk bij het evalueren van infrastructuur beleid, maar helaas zijn er gegronde redenen om te twijfelen aan de gangbare veronderstellingen ten aanzien van economische groei zoals gehanteerd in vrijwel alle officiële scenariostudies. Dit artikel bespreekt de in de Nederlandse

 14. Een onbaatzuchtig imperium

  NARCIS (Netherlands)

  Boekestijn, A.J.

  2006-01-01

  Deze week bezocht Kurt Volker, een topambtenaar van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag. Tijdens een diner ging hij in discussie met de buitenlandwoordvoerders van onze politieke partijen over de Nederlandse missie naar Afghanistan. Spoedig bleek dat het gesprek eigenlijk

 15. Smart move? The spatial mobility of higher education : the spatial mobility of higher education graduates

  NARCIS (Netherlands)

  Venhorst, Viktor

  2012-01-01

  In dit proefschrift staat de ruimtelijke mobiliteit van recent afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen centraal. De aanwezigheid van hoger opgeleiden kan gunstige effecten hebben op de economische ontwikkeling van regio’s. Er is dan ook veel aandacht van beleidsmakers en

 16. Vroee woordelyste en woordeboeke in verband met Afrikaans ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... groot mate van hierdie Nederlandse inslag ges.,uwer. Teen 1926 was die grondslag van 'n leksikografiese tradisie in Suid-Afrika gele, maar die Afrikaanse verk1arende leksikografie was nog 'n onbekende en onverkende terrein. Sleutelwoorde: afrikaans, vroee woordelyste en woordeboeke, professionele leksikografie ...

 17. Een toekomst door ambachtelijke sociologie : De KNAW Verkenning Sociologie en het eindrapport Samenleven en samenwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Raub, Werner

  2006-01-01

  Deze reactie op de resultaten van de KNAW Verkenning Sociologie begint met enkele opmerkingen over het perspectief op de Nederlandse sociologie, dat uit het eindrapport van de Verkenningscommissie naar voren komt. Vervolgens komt het onderzoeksprogramma van de Verkenningscommissie aan de orde: hoe

 18. Methodisch werken aan systeeminnovaties

  NARCIS (Netherlands)

  Vogelezang, J.V.M.; Wijnands, F.G.

  2009-01-01

  Bij de opgave van de Nederlandse landbouw om zich te ontwikkelen tot een duurzame sector, is het zoeken naar vernieuwingen die een trendbreuk teweegbrengen en het tempo van duurzame ontwikkeling versnellen. De Systeeminnovatieprogramma’s dragen hieraan in vele projecten bij door nieuwe,

 19. Hamburg: privaatrechtelijk paradijsje aan de Aussenalster

  NARCIS (Netherlands)

  Hondius, E.H.

  2005-01-01

  In dit verslag wil ik mij beperken tot een beschrijving van mijn ervaringen aan het Max Planck Institut te Hamburg. Dat instituut telt een kleine honderd 'vaste' juridische onderzoekers, voornamelijk uit Duitsland, maar ook uit Frankrijk, Griekenland, Iran, Italië en Rusland. Nederlandse

 20. Selective transport phenomena in coastal sands

  NARCIS (Netherlands)

  Tánczos, Ilka Christine

  1996-01-01

  De Nederlandse kust bestaat voor een groot gedeelte uit zand. Zij wordt continu belaagd door water en wind en op een aantal plaatsen verliest het land terrein op het water: de kust erodeert. Vanwege met name sociale en economische belangen wil men de kust graag in de huidige vorm behouden. Om het

 1. Risk assessment of fumonisin B1 in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker MI; Speijers GJA; Paulsch WE; van Egmond HP; SIR; ARO

  2004-01-01

  Fumonisine B1 is een mycotoxine, dat kan worden gevormd door bepaalde Fusarium schimmels. Het toxine wordt vooral in mais (-producten) aangetroffen, maar het kan ook voorkomen in tarwe (-producten). De inname van fumonisine B1 in de Nederlandse populatie is geschat door fumonisine B1 concentraties

 2. Accountmanagement en management accounting : de rol van de account manager in de relatie met afnemers en het belang van management accounting voor de account mananger

  NARCIS (Netherlands)

  Kempeners, M.A.; Wouters, M.J.F.

  1997-01-01

  De laatste jaren heeft accountmanagement flink aan populariteit gewonnen in het Nederlandse bedrijfsleven. Het is één van de manieren om meer aandacht te besteden aan relaties met afnemers. In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de vraag wat accountmanagement is. Vervolgens wordt de wisselwerking

 3. Biomassa uit natuur en landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, van der W.G.M.; Spijker, J.H.; Stobbelaar, D.J.

  2013-01-01

  De Nederlandse overheid kent forse ambities om biomassa uit natuur en landschap tot waarde te brengen. Het lectoraat richt haar onderzoek op een kosteneffectieve bestemming voor deze ‘groene biomassa’ waarbij vraagstukken omtrent oogst en logistiek worden bestudeerd. Samen met landschapsbeheerders,

 4. Populatieanalyse Groninger Paard

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, A.H.; Vernooij, Kelly; berg, van den Rozemarijn; Windig, Jack

  2015-01-01

  We prijzen Nederlandse paardenrassen zoals het Groninger paard niet alleen omdat ze onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed zijn maar ook vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbare karakter. Helaas is de populatie klein. Dan is een goed doordacht fokbeleid nodig voor het behoud van genetische

 5. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 6. Counterfeits and imitations of Viagra and Cialis tablets: trends and risks to public health - A survey of the analyses carried out at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment in the time period 2000 - 2004

  NARCIS (Netherlands)

  Blok-Tip L; Vogelpoel H; Vredenbregt MJ; Barends DM; de Kaste D; KCF

  2005-01-01

  De Nederlandse markt is de afgelopen jaren overspoeld met vervalsingen van Viagra. en Cialis. Beide producten worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen. Dit rapport gaat over een trendanalyse van deze vervalsingen over de jaren 2000 - 2004. Ook de risico's van deze producten

 7. Het interieurjaar 2001

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. de Vries

  2004-01-01

  Full Text Available R. Baarsen, Rococo in Nederland F. van Burkom, Leven in toen. Vier eeuwen Nederlands interieur in beeld H.C.M. Kleijn, Interieurs belicht: M. Westermann, C.W. Fock, E.J. Sluijter, H.P. Chapman, Art and home. Dutch interiors in the age of Rembrandt C.W. Fock, Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900

 8. A270 Demo Schokgolfdemping

  NARCIS (Netherlands)

  Netten, B.D.; Broek, T.H.A. van den; Blom, G.

  2010-01-01

  In februari 2010 zijn een aantal grootschalige experimenten uitgevoerd op de A270 tussen Helmond en Eindhoven. Het doel van deze experimenten is om de potentie van coöperatieve systemen te demonstreren voor het dempen van schokgolven en daarmee de mobiliteit op de Nederlandse snelwegen te kunnen

 9. Metingen in buitenlucht op het RIVM-terrein te Bilthoven na het Fukushima kernongeval in maart 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Overwater R; Kwakman P; Twenhofel CJW; Knetsch GJ; Scheele MP; van Velthoven PFJ; le Sager P; Kroonenberg FC; Smetsers RCGM; LSO; mev

  2011-01-01

  De in Nederland gemeten radioactiviteit uit Japan ligt duizenden keren lager dan tijdens Tsjernobyl en vormt geen risico voor de Nederlandse bevolking. De berekende stralingsdosis door inhalatie van I-131 over de gehele meetperiode bedraagt minder dan 0,00001 millisievert. De stralingsdosis van

 10. Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging levensduur melkvee

  NARCIS (Netherlands)

  Zijlstra, J.; Vlemminx, R.; Dellevoet, M.

  2014-01-01

  Het project ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is een vervolg op de eerste fase waarin een routekaart voor het verlengen van levensduur van melkvee binnen de Nederlandse melkveehouderijsector is gemaakt. Het doel van ‘Verlenging Levensduur Melkvee, fase 2’ is tweeledig: 1) Het aanpassen van

 11. Het rendement van de detectiemethode voor Cryptosporidium en Giardia in water

  NARCIS (Netherlands)

  Schets FM; Medema GJ; Schijven JF; MGB

  2004-01-01

  Nederlandse waterleidingbedrijven zijn verplicht om te berekenen of als gevolg van consumptie van drinkwater infectie met Cryptosporidium of Giardia kan optreden. De kans hierop moet kleiner dan een infectie per 10000 personen per jaar zijn. De berekening (risicoanalyse) wordt gebaseerd op de

 12. Naar meer bruto nationaal sportgeluk? Verkenning van de rol van sport in geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Dool, R. van den; Breedveld, K.

  2017-01-01

  Op verzoek van NOC*NSF heeft het Mulier Instituut, met financiële steun van het ministerie van VWS, een verkenning uitgevoerd naar de relatie tussen sport en geluk. NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden streven, als onderdeel van het 'transitietraject', ernaar om duidelijker voor het

 13. Een pleidooi voor duurzame diplomatie

  NARCIS (Netherlands)

  Tulder, van R.; Dietz, T.

  2017-01-01

  In een recent verschenen notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken wordt een pleidooi gehouden voor ‘diplomatie van duurzame ontwikkeling’. Het Nederlandse buitenlandse beleid heeft de laatste jaren sterk ingezet op zogenaamde ‘economische diplomatie’. Daarmee lijkt een stap gezet te

 14. Learning productivity: A case analysis of the "eBOSNO" course for manager teams.

  NARCIS (Netherlands)

  Winnips, J.C.; Collis, Betty

  2004-01-01

  Action learning in a workplace context, focused on projects relating to real business needs, is the basis of the management seminars offered by the BOSNO (in Dutch, ‘BedrijfsOpleiding voor Samenwerkende Nederlandse Ondernemingen’[Company training for Dutch companies working in cooperation with each

 15. Meetstrategie bij kernongevallen voor Steuncentrum RIVM

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; Smetsers RCGM; LSO

  1994-01-01

  Het ongeval met de kerncentrale van Tsjernobyl in april 1986 en de gevolgen daarvan waren aanleiding voor de Nederlandse overheid om de voorzieningen voor de kernongevallen-bestrijding in Nederland te evalueren en te verbeteren. De resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in het Nationaal Plan

 16. De marketingoriëntatie van bedrijven in Noord-Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Alsem, Karel Jan; van Leer, Frits

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de marketinggerichtheid van ondernemingen in Noord-Nederland. Door middel van een vragenlijst die eind 2012 is ingevuld door 337 bedrijven en organisaties is inzicht verkregen in de mate van aandacht die Noord-Nederlandse ondernemingen

 17. Afstand en betrokkenheid in de gemengde wijk: over afwijzende en loyale groepen bij stedelijke vernieuwing

  NARCIS (Netherlands)

  Veldboer, A.P.M.

  2010-01-01

  In Nederlandse achterstandswijken worden duizenden sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor duurdere woningen. Deze stedelijke vernieuwing is gestart in 1997 en is nog steeds gaande. De afgelopen jaren is de wetenschappelijke kritiek op het streven naar gemengde inkomenswijken sterk

 18. Laserbehandeling bij psoriasis

  NARCIS (Netherlands)

  Sewbaransingh. A., [No Value

  2000-01-01

  Aan de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid werd een vraag voorgelegd van de Nederlandse Bond van Psoriasis Patiënten Verenigingen (NBPV) betreffende een folder genaamd 'de behandeling van psoriasis met laser' (zie Bijlage I). De vraag van de NBPV was om na te gaan in hoeverre de in de

 19. Orienterend onderzoek naar de rol van bodemverzuring bij bosschade in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  Breemen, van N.; Peek, G.J.W.C.; Poortinga, G.; Westeringh, van de W.

  1984-01-01

  Rapportage van een onderzoek in twee Friese bossen betreffende de relatie tussen waargenomen schade aan bossen en bodemverzuring. Dit rapport dient, naast een onderzoek van Staatsbosbeheer naar de vitaliteit van de Nederlandse bossen, als basis voor een inventarisatie van de in Nederland aanwezige

 20. NORFACE Research Programme on Migration. Migration in Europe: Social, Economic, Cultural, and Policy Dynamics, 2009-2014. Summary Report

  NARCIS (Netherlands)

  Caarls, K.

  2016-01-01

  Naar aanleiding van een verzoek van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om de uitkomsten van het NORFACE programma samen te vatten is een rapport geschreven. T.b.v. onder meer een bijeenkomst van de Europese Unie over wat te doen in de toekomst n.a.v. de resultaten.

 1. Hepatitis E virus infections in pigs : transmission dynamics and human exposure

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwknegt, M.

  2009-01-01

  In dit promotieonderzoek is de transmissie dynamiek van Hepatitis E virus (HEV) bij varkens onderzocht, alsmede de potentiële blootstelling van de Nederlandse bevolking aan HEV uit varkens. Om te onderzoeken of HEV spreidt onder varkens is een experiment opgezet bestaande uit 10 infectieketens. Elke

 2. Silver gaming: ter leering ende vermaeck?

  NARCIS (Netherlands)

  Zonneveld, A.; Loos, E.F.

  2015-01-01

  Deze explorerende kwalitatieve studie geeft inzicht in de rol die exergames voor Nederlandse ouderen kunnen spelen. Met de vijftien participanten (53-78 jaar) die Your Shape Fitness Evolved 2 op de Xbox 360 Kinect speelden, zijn na afloop semigestructureerde interviews afgenomen. Het bleek dat de

 3. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 4. Uudised : Mika Salo ja Leningrad Cowboys filmisid rockvideot. Erkki-Sven Tüüri autorikontsert moodsate klassikute sarjas. Minimalistlik "Katja Kabanova" Amsterdami ooperis

  Index Scriptorium Estoniae

  2000-01-01

  M. Salo ja ans. Leningrad Cowboys salvestasid Helsingis muusikavideot, M. Salo osaleb kitarristina ansambli plaadil "Terzo Mondo". 12. mail andis Absolute Ensemble K. Järvi juhatusel New Yorgis sarja "Heliloojate portreed" raames kontserdi E.-S. Tüüri loomingust. Nederlandse Operas tuli lavale L. Janaceki ekspressiivne ooper "Katja Kabanova", lavastusest

 5. Hoe te communiceren over gezond en duurzaam eten: ‘Goed voor jezelf, goed voor de wereld’

  NARCIS (Netherlands)

  Sijtsema, S.J.; Verain, M.C.D.

  2012-01-01

  De Nederlandse consument vindt gezondheid een belangrijker motief bij de aankoop en keuze voor eten dan duurzaamheid. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde LEI-rapport 'Samenspel Duurzaam en Gezond?' Negen op de tien consumenten ervaart samenhang tussen gezond en duurzaam eten. Maar de perceptie

 6. Hulpacceptatie bij jongeren tussen 18 en 24 jaar in organisatie X

  NARCIS (Netherlands)

  Tessa in 't Veld

  2017-01-01

  Jongeren tussen 18 en 24 jaar worden gezien als volwassenen volgens de Nederlandse wetgeving. Omdat ze 18 jaar of ouder zijn vallen zij onder de volwassenenzorg, deze groep jongeren ziet zichzelf echter niet zo. Jongeren tussen 18 en 24 jaar voelen zich zowel volwassen als jeugd. Ze geven aan dat ze

 7. Determinanten van milieuverslaggeving

  NARCIS (Netherlands)

  Braam, G.J.M.

  2014-01-01

  In deze studie wordt voor Nederlandse beurs- en niet-beursgenoteerde bedrijven onderzocht welke factoren de variëteit aan milieu-informatie in duurzaamheidsverslagen verklaren. De resultaten tonen dat zowel bedrijven met grotere hoeveelheden CO2-uitstoot (meer vervuilende bedrijven) als

 8. Augmented reality: dé nieuwe dimensie in de sport?

  NARCIS (Netherlands)

  Slender, Hans

  2010-01-01

  Volgens trendwatcher Justien Marseille de trend van 2010: augmented reality. Augmented reality is een techniek om met de computer gemaakte beelden toe te voegen aan de realiteit. Het Nederlandse Layar (layar.com) presenteerde zich vorig jaar vol trots als een unieke augmented reality browser, met

 9. De oorsprong der woorden volgens Mario Alinei

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING Dit hoofdstuk geeft een uitvoerige Nederlandstalige presentatie van Mario Alinei’s L'origine delle Parole, met nadruk op de Nederlandse terminologie. Het tracht de achtergronden van de theorie te traceren en toe te lichten welk gebruik er van de theorie gemaakt kan worden. Hierbij

 10. E-commerce in the banking sector

  NARCIS (Netherlands)

  Stroeken, J.H.M.; Munck, S.G.E. de; Hawkins, R.

  2001-01-01

  Het doel van de studie is het verschaffen van inzicht in de effecten van e-commerce in de Nederlandse banksector. Elektronische transactie omgevingen als zodanig zijn niet nieuw voor banken, en financiële dienstverlening heeft altijd al te maken gehad met intermediëring door elektronische netwerken.

 11. Naar nieuwe verdienmodellen : vanwege het provisieverbod: voor intermediairs in de financiële dienstverlening - Research verslag

  NARCIS (Netherlands)

  André Kloosterman

  2013-01-01

  Het intermediair in de financiële dienstverlening speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. De verkoop van financiële producten zoals verzekeringen, hypotheken, pensioenen, financiële planningen, etc. vindt grofweg op twee verschillende manieren plaats: hetzij rechtstreeks via de

 12. Eerste resultaten van het jaarrond volgen van Blauwe Kiekendieven broedend in het Oost-Groningse akkerland

  NARCIS (Netherlands)

  Klaassen, R.; Schlaich, A.E.; Bouten, W.; Both, C.; Koks, B.J.

  2014-01-01

  Blauwe Kiekendieven zien we tegenwoordig vaker in de winter dan in de zomer. Het gaat uitermate slecht met de Nederlandse broedvogels en als er niets gebeurt zullen we de soort binnen afzienbare tijd als broedvogel verliezen. De voormalige bolwerken op de Waddeneilanden zijn zo goed als verlaten.

 13. Paaigebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Hofstede, ter R.

  2006-01-01

  Rijkswaterstaat (RWS) dient als beheerder van de Noordzee en de kustwateren deskundig en adequaat te opereren bij milieucalamiteiten en rampen. Daarvoor is kennis nodig betreffende het ecologisch en economisch functioneren van de Nederlandse mariene wateren. IMARES draagt hieraan bij door te

 14. Cruise report Hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) 13 March - 31 March 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Ybema, M.S.

  2007-01-01

  Dit is het verslag van de Nederlandse deelname aan de Noord Atlantische akoestische survey voor blauwe wijting in 2006. Het doel van de survey is het maken van een schatting van de grootte van de Noord Atlantische blauwe wijting populatie. Voor de survey wordt gebruik gemaakt van een Simrad 38kHz

 15. Cruise report Hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) 7 march - 25 march 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Ybema, M.S.

  2005-01-01

  Verslag van de Nederlandse deelname aan de Noord Atlantische akoestische survey voor blauwe wijting. Deze, door ICES gecoördineerde survey wordt jaarlijks uitgevoerd. Naast Nederland nemen Ierland, Denemarken, Faeröer, Rusland, IJsland en Noorwegen deel aan de survey. Het doel van de survey is het

 16. Basiscursus SPSS (versie 18-19) [4e druk

  NARCIS (Netherlands)

  Grotenhuis, H.F. te; Matthijssen, A.C.B.

  2012-01-01

  Het statistische programma SPSS is al geruime tijd op de Nederlandse markt. In die periode zijn er ook veel leerboeken verschenen waarin het programma uitvoerig werd beschreven, vaak in combinatie met de bijbehorende statistische theorie. Dit boek wijkt af van deze aanpak doordat de auteurs zich

 17. Dutch School in Geneva

  CERN Multimedia

  2011-01-01

  The Dutch School in Geneva organizes Dutch education for children in the primary and secondary school. For the school year 2011-2012 the Dutch School in Geneva is looking for qualified part time teachers Dutch for the primary and secondary school. If you are interested, please send your application and curriculum vitae in Dutch by email to the NTC coordinator, Mrs. Anne Saeys (anne.saeys@free.fr). More info : www.ntcgeneve.info De vereniging Nederlandse Taal en Cultuur De Taalfontein, kortweg NTC Genève, is een oudervereniging, die tot doel heeft de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de regio Genève te stimuleren. Dit geschiedt d.m.v. het organiseren van Nederlandse les voor leerlingen zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor het volgende schooljaar zoekt NTC parttime docenten (M/V) vanaf 2 uur per week, zowel voor het Primair Onderwijs als voor het Voortgezet Onderwijs, met name voor de IB-opleiding. Voor het Primair Onderwijs dienen ge&...

 18. Het Saramacca project : een plan van joodse kolonisatie in Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Heldring, Alexander

  2010-01-01

  Van 1946 tot 1948 onderhandelde een Amerikaans-Joodse organisatie, de Freeland League, met de Nederlandse en Surinaamse regeringen over de vestiging in Suriname van 30.000 joodse ontheemden uit Europa. Na een aanvankelijk positieve opstelling zetten beide regeringen de onderhandelingen stop: de

 19. High Tech Campus Eindhoven, Netwerk van ontmoetingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Doevendans, C.H.

  2005-01-01

  Eindhoven wil zichzelf als brainport op de kaart zetten, als centrum van de Nederlandse kenniseconomie. Stond Eindhoven van oudsher vooral bekend als de Philips company town, in het postindustriële tijdperk moet het een innovatieve netwerkstad worden. Een brandpunt van innovatieve cultuur en

 20. Nederland krijgt belangstelling voor mid tech en low tech kassenbouw (interview met Anne Elings)

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Elings, A.

  2013-01-01

  Nederland zet de toon in high tech kassenbouw over de hele wereld. Maar in toenemende mate kijken de toeleveringsbedrijven ook naar mogelijkheden binnen het mid tech en zelfs het low tech segment. De Nederlandse overheid ondersteunt demonstratieprojecten in bijvoorbeeld Mexico, Oost-Afrika en

 1. Beantwoording vragen : plan van aanpak : verbeteren welzijn in de sector paardenhouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, K.J.; Dierendonck, van M.; Neijenhuis, F.

  2008-01-01

  De Nederlandse Paardensector (SRP) is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd een plan van aanpak te schrijven ter verbetering van het paardenwelzijn. Daartoe heeft het ministerie WUR+ASG gevraagd om dit plan met wetenschappelijke kennis te onderbouwen. De onderwerpen

 2. ‘Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland?’

  NARCIS (Netherlands)

  Wiggers, Hiske

  2012-01-01

  Outdoor fitness is een nieuwe sportvorm binnen de Nederlandse sportinfrastructuur die vijf jaar geleden in Nederland is ingevoerd. Het is een relatief nieuwe trend, over de meerwaarde en het gebruik is nog weinig bekend. In opdracht van DSP-groep is een beeld geschetst van de huidige situatie van

 3. Hoogmoed en val in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Ph.H.B.F. Franses (Philip Hans)

  2007-01-01

  textabstractDe Nederlandse economie maakt in 2008 een redelijk saai jaar door. Het bbp blijft met zo’n 2,8 procent groeien, maar er zijn wel wat tekenen van aankomend verval. Vooral de Verenigde Staten en China beleven roerige tijden, maar dat zal pas na 2008 in Nederland zijn effect hebben. Veel

 4. Agrarische handel 2008: kredietcrisis nog slechts licht effect

  NARCIS (Netherlands)

  Kelholt, H.J.

  2009-01-01

  Doordat de Nederlandse agrarische importwaarde (in euro) in 2008 ongeveer even sterk steeg als de exportwaarde verandert het exportsaldo voor het eerst in vele jaren niet. Belangrijkste reden voor de sterke toename van de invoerwaarde is de stijging van de graanprijzen. De EU-lidstaten en vooral de

 5. Case note: HR (nr. 43722: door inwoner Duitsland genoten ABP-pensioen, ook na privatisering ABP heffingsrecht voor Nederland)

  NARCIS (Netherlands)

  van Weeghel, S.

  2009-01-01

  Belanghebbende, die de Duitse nationaliteit bezit, is van 1 november 1975 tot 30 november 1998 werkzaam geweest bij een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon. De pensioenen van de werknemers van die rechtspersoon waren geregeld in de ABP-wet, van welke wet de uitvoering was ondergebracht bij

 6. Cornelius Elisa Bertus Bremekamp

  NARCIS (Netherlands)

  Lanjouw, J.

  1969-01-01

  Cornelis Elisa Bertus Bremekamp was born at Dordrecht on February 7th 1888. He is therefore now just past eighty, and he has been a member of the Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging for sixty years. He studied at the Utrecht State University and, like many of his contemporaries, was

 7. Derivation of a water-based quality standard for secondary poisoning of mercury

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen EMJ; van Herwijnen R; Smit CE; MSP; M&V

  2015-01-01

  Het RIVM doet een voorstel voor een nieuwe, Nederlandse waterkwaliteitsnorm voor kwik. Deze norm houdt rekening met de mate waarin kwik zich ophoopt in visetende dieren, en beschermt daardoor ook vogels en zoogdieren. De bestaande Europese norm voor kwik in oppervlaktewater gaat alleen over het

 8. Predictive policing : politiewerk aan de hand van voorspellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, A. de; Smit, S.

  2016-01-01

  George Orwell waarschuwt in zijn boek 1984 (Orwell 1949) voor een overheid die haar onderdanen monitort en alles in de gaten houdt. In de film Minority Report is de 'pre-crime squad' in staat om moorden te voorspellen en daders preventief op te pakken. De Nederlandse politie heeft dankzij de

 9. Eenvoudige systemen in buitenland koppelen aan hightech oplossingen : MexiCultura verstevigt samenwerking Nederland en Mexico

  NARCIS (Netherlands)

  Velden, van P.; Elings, A.; Garcia Victoria, N.

  2015-01-01

  Zaken doen met Mexicaanse ondernemers staat hoog op het verlanglijstje van Nederlandse bedrijven. Dat lukt niet zomaar met het bouwen van hightech kassen. De lokale ondernemers hebben juist behoefte om hun bestaande manier van telen te verbeteren. Hollanders kunnen hun diensten aanbieden met kennis

 10. Dertig dagen zonder televisie: mogelijkheden te over

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, K.B.M.; Rijnierse, J.

  2007-01-01

  Van kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar kijkt bijna 60% meer dan 9 uur televisie per week. Nederlandse kinderen kijken gemiddeld 2 uur per dag naar de televisie. Het feit dat kinderen televisie kijken, krijgt veel aandacht vanwege de negatieve gevolgen die dit zou hebben op de ontwikkeling van

 11. Dutch e-Learning in Europe

  NARCIS (Netherlands)

  dr. Pierre Gorissen; Petra Boezerooy

  2004-01-01

  Nederland was in 2003 voor het eerst prominent aanwezig op de Online Educa Berlin-conferentie. Naar aanleiding van het Nederlandse bezoek is deze publicatie verschenen met daarin een inhoudelijk overzicht van de volgende trends die op OEB 2003 zijn waargenomen: Mobile en wireless learning,

 12. Risk appetite : reaching for the frontier

  NARCIS (Netherlands)

  dr. A.F. de Wild

  2015-01-01

  Deze poster vat de resultaten samen van een onderzoek in spelvorm gehouden onder 56 Nederlandse risicomanagement professionals. Onderzocht werd of zij in staat waren risico’s optimaal te managen. In het spel konden 10 optimale spelstrategieën gespeeld worden die samen een efficient frontier vormden.

 13. De Google Book-schikking: de wereldliteratuur gelicentieerd

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, B.

  2009-01-01

  Het Google Book project is de Bibliotheca Alexandrina van deze tijd. Meer dan tien miljoen boeken, waarvan vele van Nederlandse schrijvers, zijn binnen korte tijd digitaal ontsloten en doorzoekbaar gemaakt. Het project roept boeiende vragen op, niet alleen over de toekomst van de bibliotheek en

 14. Praktische kengetallen over fokkerij, huisvesting, voeding, lichaamssamensteiling, urine- en fecesproductie en toediening van diergeneesmiddelen bij het varken

  NARCIS (Netherlands)

  Berende, P.L.M.

  1997-01-01

  In dit rapport worden de omstandigheden beschreven waaronder de Nederlandse varkens gehouden worden, alsmede gebruikte rassen en kruisingen. Daarnaast zullen enkele kengetallen m.b.t. de technische resultaten gegeven worden. Verder wordt aandacht besteed aan de lichaamssamenstelling van varkens en

 15. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en

 16. Deciduous molar hypomineralisation, its nature and nurture

  NARCIS (Netherlands)

  Elfrink, M.E.C.

  2012-01-01

  Vijf tot negen procent van de Nederlandse kinderen heeft kaaskiezen in het melkgebit, blijkt uit onderzoek van Marlies Elfrink. Kaaskiezen ontstaan door een stoornis in het in het mineraalgehalte van het tandglazuur. De kiezen hebben de kleur van kaas en zijn gevoeliger dan andere kiezen, omdat de

 17. Prijspolitiek voor melk in het Verenigd Koninkrijk, België, West-Duitsland, Frankrijk en Zwitserland

  NARCIS (Netherlands)

  Greidanus, G.

  1957-01-01

  Studie van het in enkele landen gevoerde markt- en prijsbeleid voor melk en zuivel. De studie werd begonnen met vijf Europese landen, welke als afzetgebied voor de Nederlandse melk- en zuivelprodukten in meerdere of mindere mate van belang zijn: het Verenigd Koninkrijk, België, West-Duitsland,

 18. Young Scientist Wetenschapskalender 2018

  NARCIS (Netherlands)

  van Dalen-Oskam, K.H.; van Zundert, Joris J.; Koolen, Corina

  2017-01-01

  Bijdragen scheurkalender Young Scientist Wetenschapskalender 2018. Karina van Dalen-Oskam, Belangrijk woord: Wat is het belangrijkste woord in de Nederlandse taal? In: Young Scientist Wetenschapskalender 2018, 1 september Corina Koolen, Op naar het boekenbal: Hoe wordt je beroemd als schrijver? In:

 19. Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkema, K.S.; Jong, de D.J.; Vreeken-Buijs, M.J.; Duin, van W.E.

  2005-01-01

  Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als referentie of als goede ecologische toestand gebruikt)

 20. Actieplan Hout 2000; een plan voor de hele sector?

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van M.N.; Vliet, van C.M.

  1999-01-01

  Aan de hand van vier thema's wordt een aantal concrete actiepunten besproken om te komen tot een verbetering van de economische situatie in de Nederlandse bos- en houtsector en een verhoging van het houtgebruik in Nederland. Het gaat bij de thema's om voorlichting en promotie (duurzaamheid!),