WorldWideScience

Sample records for lymphoma leczenie chloniaka

 1. Rozpoznanie i leczenie alergicznego nieżytu nosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2009-09-01

  Full Text Available Alergiczny nieżyt nosa (ANN jest najczęstszą chorobą alergiczną na świecie. Często współistnieje z innymi chorobami alergicznymi, np. astmą, alergicznym zapaleniem spojówek lub atopowym zapaleniem skóry. Jest chorobą zapalną o podłożu immunologicznym, wywołaną IgE-zależną reakcją błony śluzowej nosa na alergen. Biorąc pod uwagę czas utrzymywania się objawów, ANN można podzielić na okresowy i przewlekły – ich przebieg może być łagodny oraz umiarkowany lub ciężki. Alergiczny nieżyt nosa jest chorobą zależną od wielu czynników. Za jego rozwój odpowiadają interakcje czynników środowiskowych i genetycznych. Do czynników środowiskowych zalicza się alergeny powietrznopochodne zewnętrzne i domowe (pyłki roślin, zarodniki grzybów pleśniowych, roztocze kurzu domowego, naskórki i sierści zwierząt, owady, alergeny zawodowe i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Czynniki genetyczne to atopia i współistnienie określonych polimorfizmów genów. Objawami ANN są świąd, kichanie, surowicza wydzielina nosowa, niedrożność nosa, utrata powonienia. Rozpoznanie ANN opiera się na wykazaniu zgodności pomiędzy objawami i wynikami punktowych testów skórnych lub obecnością we krwi swoistych IgE. Pomiar całkowitego IgE nie jest przydatny w rozpoznaniu ANN, a donosowe próby prowokacyjne są wykorzystywane głównie w badaniach naukowych, rzadziej w praktyce klinicznej. Postępowanie terapeutyczne obejmuje edukację pacjenta, zmniejszenie narażenia na alergeny, leczenie farmakologiczne oraz immunoterapię swoistą. W leczeniu farmakologicznym stosujemy leki przeciwhistaminowe doustne i donosowe, glikokortykosteroidy donosowe i systemowe, leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa, montelukast, bromek ipratropium i kromony. Immunoterapia swoista jest stosowana w leczeniu wybranych grup chorych i wpływa na naturalny przebieg chorób alergicznych.

 2. Ból gardła – kiedy leczenie objawowe jest wystarczające?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2012-07-01

  Full Text Available Ból gardła należy do najczęstszych przyczyn porad lekarskich. Przyczyną bólu gardła jest zazwyczaj stan zapalny rozwijający się na podłożu infekcyjnym. Zapalenia gardła i migdałków w 70‑85% u dzieci i w 90‑95% u dorosłych spowodowane są zakażeniami wirusowymi. Najczęściej są to rinowirusy, koronawirusy, adenowirusy, wirusy Epsteina‑Barr, Coxsackie, herpes simplex oraz wirusy grypy i paragrypy. Bakteryjne zapa‑ lenia gardła zwykle wywoływane są przez paciorkowce beta‑hemolizujące grupy A, głównie Streptococcus pyogenes. Niezależnie od etiologii do zakażenia dochodzi drogą kropelkową oraz przez kontakt z wydzieliną nosogardła osoby chorej. Diagnostyka bólu gardła opiera się na danych z dokładnie zebranego wywiadu oraz badania przedmiotowego. Czasami niezbędne jest wykonanie szybkiego testu w kierunku streptokoków lub badań laboratoryjnych. Odróżnienie zakażeń bakteryjnych od wirusowych ma istotne znaczenie ze względu na narastającą antybiotykooporność i ogólnoświatową tendencję do nadużywania antybiotyków. W pierwszej kolejności należy zastosować leczenie objawowe, wskazane jest stosowanie leków przeciwzapalnych, przeciw‑ bólowych oraz leczenie miejscowe z zastosowaniem substancji przeciwbólowych i zmniejszających stan zapal‑ ny (chlorowodorek benzydaminy, flurbiprofen, salicylan choliny, chlorchinaldol. W przypadku etiologii bak‑ teryjnej antybiotykiem pierwszego rzutu jest fenoksymetylopenicylina, alternatywnie cefalosporyna I generacji lub amoksycylina, zaś w przypadku reakcji uczuleniowych na powyższe antybiotyki – makrolidy.

 3. Leczenie astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i długo działającymi β2-agonistami – leczenie podtrzymujące i doraźne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2014-03-01

  Full Text Available Autorzy przedstawiają niektóre problemy dotyczące wziewnego leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA, określanego jako leczenie podtrzymujące i doraźne (LPiD. Od 2006 roku międzynarodowe zalecenia dotyczące terapii astmy i jej zapobiegania (GINA – Globalna Inicjatywa dla Astmy rekomendują małe dawki wGKS jako pierwszą linię leczenia chorych na łagodną, przewlekłą astmę (drugi stopień leczenia i średnie dawki wGKS lub kombinację wGKS z LAβA jako preferowane leczenie astmy umiarkowanej (trzeci stopień leczenia. Wziewne glikokortykosteroidy stanowią główne leki w astmie, ponieważ są skuteczne w kontrolowaniu objawów choroby i wskaźników spirometrycznych. Salmeterol i formoterol (LAβA wywierają przede wszystkim działanie rozszerzające oskrzela, które utrzymuje się ponad 12 godzin. Ta grupa leków jest bardzo ważna w leczeniu astmy, pozwala bowiem na zmniejszenie dawki wGKS. Fundamentalną cechą astmy jest zapalenie, które dotyczy dużych i małych dróg oddechowych (o średnicy mniejszej niż 2 mm. Zajęcie małych oskrzeli jest powiązane z ciężkością choroby. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że astma nie jest dostatecznie kontrolowana nie tylko w badaniach klinicznych, ale również w real-life. Nowy model terapii astmy, wykorzystujący budezonid oraz formoterol, określony jako leczenie podtrzymujące i doraźne, okazał się skuteczny i dobrze tolerowany. Poprawiał podatność pacjentów na terapię, zmniejszał ryzyko jej przerwania i poprawiał kliniczny przebieg astmy. Technologia Modulate pozwoliła na zmniejszenie cząstek dwupropionianu beklometazonu i formoterolu (BDP/F w połączeniu, co umożliwiło uzyskanie homogennego rozkładu cząstek leku w całym drzewie oskrzelowym. Ostatnio ta superdrobnocząstkowa formulacja BDP/F była oceniana u chorych na astmę według modelu LPiD. Wykazano, że leczenie kombinacj

 4. Lennert's Lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Narayanrao, Suresh T.; Pillai, R.; Nada, Aymen; Hasan, Suhel

  2005-01-01

  Lymphoepithelioid cell lymphoma (Lennert's lymphoma) is a rare morphological variant of peripheral T-cell lymphoma characterized by the presence of numerous clusters of epithelioid histiocytes without formation of discrete granulomas and the intervening atypical lymphocytes. Lennert's lymphoma is often misinterpreted as granulomatous lymphadenitis or Hodgkin's disease. This report describes fine needle aspiration cytology and histological findings in a case of Lennert's lymphoma. (author)

 5. Hodgkin lymphoma

  Science.gov (United States)

  Lymphoma - Hodgkin; Hodgkin disease; Cancer - Hodgkin lymphoma ... to 70 years old. Past infection with the Epstein-Barr virus ( EBV ) is thought to contribute to some cases. People with HIV infection are at increased risk compared to the general population.

 6. Anaplastic Large Cell Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Non-Hodgkin Lymphoma Peripheral T-Cell Lymphoma Primary Central Nervous System Lymphoma T-Cell Lymphoma Transformed Mycosis Fungoides Waldenstrom Macroglobulinemia Young Adult Lymphoma Overview Treatment Options Relapsed/Refractory Long-term ...

 7. Mantle Cell Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Non-Hodgkin Lymphoma Peripheral T-Cell Lymphoma Primary Central Nervous System Lymphoma T-Cell Lymphoma Transformed Mycosis Fungoides Waldenstrom Macroglobulinemia Young Adult Lymphoma Overview Treatment Options Relapsed/Refractory Long-term ...

 8. Marginal Zone Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Non-Hodgkin Lymphoma Peripheral T-Cell Lymphoma Primary Central Nervous System Lymphoma T-Cell Lymphoma Transformed Mycosis Fungoides Waldenstrom Macroglobulinemia Young Adult Lymphoma Overview Treatment Options Relapsed/Refractory Long-term ...

 9. Niewydolność serca - definicja, klasyfikacja, epidemiologia, objawy i leczenie = Heart failure - definition, classification, epidemiology, symptoms and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kowalczyk

  2017-02-01

    Streszczenie   W ciągu ostatnich 50 lat pojawiło się wiele określeń niewydolności serca. Dokonał się również znaczący postęp w postrzeganiu i leczeniu tej choroby. Skuteczność leczenia i rehabilitacji przekłada się na redukcję klasy NYHA i poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory serca. Istotnie poprawiło się rokowanie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią niewydolności. Kluczem do wczesnego rozpoznania niewydolności serca są jej objawy przedmiotowe i podmiotowe. Niestety pomimo ogromnego rozwoju medycyny niewydolność serca jest nadal poważnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym. Liczba zachorowań stale rośnie. W kompleksowej opiece nad pacjentem z niewydolnością serca oprócz leczenia farmakologicznego znaczącą rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie chorego do życia z niewydolnością serca. Celem artykułu jest podsumowanie zagadnień definicji, klasyfikacji, epidemiologii, objawów i leczenia niewydolności serca.   Słowa kluczowe: niewydolność serca, definicja, klasyfikacja, epidemiologia, leczenie.     Abstract   In the last 50 years there have been many definitions of heart failure. It has been made significant progress in the perception and treatment of the disease. The effectiveness of treatment and rehabilitation translates into a reduction in NYHA class and improve the ejection fraction of the left ventricle. Significantly improved the prognosis in patients with moderate or severe heart failure. The key to early diagnosis of heart failure are its signs and symptoms. Heart failure unfortunately continues despite the enormous development of medicine is serious clinical, social and economic problem. The number of cases continues to grow. In the comprehensive care of patients with heart failure in addition to pharmacological treatment plays an important role adequate preparation of the patient to live with heart failure. Objectives of this article is a summary of issues of definition

 10. Leczenie otępienia przy współistniejących schorzeniach internistycznych – wybrane zagadnienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Klich-Rączka

  2012-12-01

  Full Text Available Celem poniższej pracy było przedstawienie dylematów związanych ze stosowaniem leków poprawiających funkcje poznawcze przy obecności innych schorzeń u ludzi starszych. Ze względu na powszechną w starości polipatologię otępienie, będące jednym z najistotniejszych problemów medycznych w tym okresie życia, rzadko występuje jako pojedyncze schorzenie – zwykle współistnieje z innymi chorobami. Leczenie otępienia jest zwykle połączone z terapią innych jednostek chorobowych, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem interakcji lekowych oraz działań niepożądanych. Dodatkowo ryzyko tych działań wzrasta z powodu zmian w farmakokinetyce wynikających z gorszej dystrybucji leków w organizmie oraz pogarszającej się z wiekiem wydolności wielonarządowej, czego konsekwencją może być upośledzony metabolizm i wydalanie leków. Spośród stosowanych w leczeniu otępienia inhibitorów acetylocholinesterazy interakcje najczęściej dotyczą donepezilu, co spowodowane jest jego metabolizmem w wątrobie przy udziale cytochromu P450, który równocześnie uczestniczy w metabolizmie wielu innych leków wykorzystywanych w terapii różnych schorzeń wieku starczego. Przeciwwskazaniami do stosowania inhibitorów acetylocholinesterazy są przede wszystkim: ciężka niewydolność wątroby, zespół chorego węzła zatokowego, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroby powodujące utrudnienie odpływu moczu, napady drgawkowe, astma oskrzelowa/przewlekła obturacyjna choroba płuc. Działania niepożądane leków występują u kilku do kilkudziesięciu procent pacjentów, a u części z nich stanowią przeciwwskazania do kontynuowania terapii. Problem interakcji lekowych i działań niepożądanych jest często marginalizowany w leczeniu starszych pacjentów z otępieniem.

 11. Conjunctival Lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Marina M; Rasmussen, Peter K; Coupland, Sarah E

  2016-01-01

  IMPORTANCE: To date, the clinical features of the various subtypes of conjunctival lymphoma (CL) have not been previously evaluated in a large cohort. OBJECTIVE: To characterize subtype-specific clinical features of CL and their effect on patient outcome. DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS...... age was 61.3 years, and 55.1% (145 of 263) were female. All lymphomas were of B-cell type. The most frequent subtype was extranodal marginal zone lymphoma (EMZL) (68.4% [180 of 263]), followed by follicular lymphoma (FL) (16.3% [43 of 263]), mantle cell lymphoma (MCL) (6.8% [18 of 263]), and diffuse...... large B-cell lymphoma (DLBCL) (4.6% [12 of 263). Conjunctival lymphoma commonly manifested in elderly individuals (age range, 60-70 years old), with EMZL having a female predilection (57.8% [104 of 180]) and MCL having a marked male predominance (77.8% [14 of 18]). Unlike EMZL and FL, DLBCL and MCL were...

 12. Ciąża ektopowa – czynniki ryzyka, diagnostyka i leczenie = Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sowa

  2015-11-01

  4Katedra i Klinika Rehabilitacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy     Adres do korespondencji/ Address for correspondence: Magdalena Sowa Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ul. Techników 3 85 – 801 Bydgoszcz           Streszczenie   Wprowadzenie: Ciąża ektopowa stanowi poważny problem kliniczny, w którym dochodzi do zagnieżdżenia komórki jajowej poza jamą macicy. Częstość jej występowania w ostatnich latach wykazuje tendencję wzrostową. Każde ektopowe zagnieżdżenie jaja płodowego stanowi stan zagrożenia życia dla kobiety ciężarnej. Mimo, iż znane są czynniki ryzyka nieprawidłowej implantacji blastocysty, nie ma skutecznych sposobów zapobiegania ciążom pozamacicznym. Cel pracy: Celem pracy była analiza czynników ryzyka, diagnostyki oraz współczesnych metod leczenia ciąży ekotopowej. Metodyka: W celu przedstawienia problemu posłużono się metodą analizy piśmiennictwa dostępnego w internetowych, medycznych bazach danych. Podsumowanie: Na przełomie ostatnich lat nastąpił rozwój zaawansowanych metod diagnostycznych, co przyczyniło się do wcześniejszego wykrywania patologii oraz umożliwiło wdrożenie odpowiedniego leczenia, dostosowanego do możliwości terapeutycznych zakładu opieki zdrowotnej oraz dalszych planów rozrodczych pacjentki. Obecnie trwają prace nad poznaniem czynników genetycznych, sprzyjających ektopii jaja płodowego.   Słowa kluczowe: ciąża ektopowa, diagnostyka, leczenie.         Summary   Ectopic pregnancy – risk factors, diagnostics and treatment Introduction: Ectopic pregnancy is a serious clinical problem, in which the egg cell is implanted outside the uterine cavity. Its incidence has been increasing in the last years. Each ectopic implantation of the ovum constitutes life-threatening condition for a pregnant

 13. Ovarian lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bonet Fonseca, Ivan; Diaz Anaya, Amnia; Francis, Tabu

  2012-01-01

  50 % of pediatric oncologic pathology corresponds to mass or solid tumors, reaching about 20 % of total abdomen. The tumors that most frequently occur in the abdomen are nephroblastoma or Wilms tumor, Burkitts lymphoma, neuroblastoma, and ovarian germ cell tumors

 14. Primary lymphoma of the brain

  Science.gov (United States)

  Brain lymphoma; Cerebral lymphoma; Primary lymphoma of the central nervous system; Lymphoma - brain ... The cause of primary brain lymphoma is not known. People with a weakened immune system are at high risk for primary lymphoma of the brain. ...

 15. Lymphoma of the eyelid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Frederik Holm; Heegaard, Steffen

  2017-01-01

  Lymphoma of the eyelid constitutes 5% of ocular adnexal lymphoma. In previously published cases, 56% of lymphomas of the eyelid are of B-cell origin and 44% are of T-cell origin. The most frequent B-cell lymphomas are extranodal marginal zone lymphoma (27 cases-14%) and diffuse large B......-cell lymphoma (18 cases-9%). T-cell lymphomas are most frequently mycosis fungoides (25 cases-13%), extranodal natural killer/T-cell, nasal-type lymphoma (12 cases-6%), and primary cutaneous anaplastic large-cell lymphoma (12 cases-6%). This distribution differs from the distribution of ocular adnexal lymphoma...... and that of cutaneous lymphoma. The majority of subtypes occur in elderly patients, except for lymphoblastic lymphoma of B-cell and T-cell origin and Burkitt lymphoma, which occur in children and adolescents. Several subtypes have a male predominance, including peripheral T-cell lymphoma and Burkitt lymphoma. Only...

 16. Lymphoma cytogenetics.

  Science.gov (United States)

  Dave, Bhavana J; Nelson, Marilu; Sanger, Warren G

  2011-12-01

  Lymphomas are a heterogeneous group of neoplasms with distinct morphologic, immunologic, and cytogenetic characteristics. Overlapping morphologic and immunophenotypic features often makes accurate diagnosis difficult. Cytogenetics helps simplify the diagnostic complexities presented in transforming and progressive lymphoid malignancies. Genetic studies using technical advances such as fluorescence in situ hybridization and the newer approaches of array comparative genomic hybridization and gene expression profiling play a critical and often defining role in the diagnosis, progression, prognosis, and therapeutic stratification. This article reviews characteristic cytogenetic abnormalities in specific subtypes of lymphomas at diagnosis, disease progression, and prognosis.

 17. Intraocular lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Li-Juan Tang

  2017-08-01

  Full Text Available Intraocular lymphoma (IOL is a rare lymphocytic malignancy which contains two main distinct forms. Primary intraocular lymphoma (PIOL is mainly a sub-type of primary central nervous system lymphoma (PCNSL. Alternatively, IOL can originate from outside the central nervous system (CNS by metastasizing to the eye. These tumors are known as secondary intraocular lymphoma (SIOL. The IOL can arise in the retina, uvea, vitreous, Bruch’s membrane and optic nerve. There are predominantly of B-cell origin; however there are also rare T-cell variants. Diagnosis remains challenging for ophthalmologists and pathologists, due to its ability to masquerade as noninfectious or infectious uveitis, white dot syndromes, or occasionally as other metastatic cancers. Laboratory tests include flow cytometry, immunocytochemistry, interleukin detection (IL-10: IL-6, ratio >1, and polymerase chain reaction (PCR amplification. Methotrexate-based systemic chemotherapy with external beam radiotherapy and intravitreal chemotherapy with methotrexate are useful for controlling the disease, but the prognosis remains poor. Therefore, it is important to make an early diagnose and treatment. This review is focused on the clinical manifestations, diagnosis, treatment and prognosis of the IOL.

 18. Breast lymphoma

  African Journals Online (AJOL)

  To fulfil the criteria for primary breast lymphoma, the following characteristics were reqUired: (I) technically adequate specimens; (iI) mammary tissue and lymphomatous infiltrate in close association; (iil) no evidence of concurrent widespread disease; and (iv) no previous. Haematology/Oncology Division, Department of ...

 19. Testicular lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Michael Boe; d'Amore, F; Christensen, Bjarne Egelund

  1994-01-01

  In a Danish population-based non-Hodgkin's lymphoma registry, 2687 newly diagnosed patients were registered from 1983 to 1992. 39 had testicular involvement (TL) (incidence 0.26/10(5)/year). Median age was 71 years. 24 cases had localised and 15 had disseminated disease. Histologically, all cases...

 20. Hodgkin's Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... People who have had illnesses caused by the Epstein-Barr virus, such as infectious mononucleosis, are more likely to develop Hodgkin's lymphoma than are people who haven't had Epstein-Barr infections. By Mayo Clinic Staff . Mayo Clinic Footer ...

 1. Angioimmunoblastic T-Cell Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Non-Hodgkin Lymphoma Peripheral T-Cell Lymphoma Primary Central Nervous System Lymphoma T-Cell Lymphoma Transformed Mycosis Fungoides Waldenstrom Macroglobulinemia Young Adult Lymphoma Overview Treatment Options Relapsed/Refractory Long-term ...

 2. Peripheral T-Cell Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Non-Hodgkin Lymphoma Peripheral T-Cell Lymphoma Primary Central Nervous System Lymphoma T-Cell Lymphoma Transformed Mycosis Fungoides Waldenstrom Macroglobulinemia Young Adult Lymphoma Overview Treatment Options Relapsed/Refractory Long-term ...

 3. Hodgkin lymphoma - children

  Science.gov (United States)

  ... families share common experiences may help ease your stress. American Childhood Cancer Organization - www.acco.org Leukemia and ... Cancer - Hodgkin lymphoma - children; Childhood Hodgkin lymphoma ... Cancer Institute website. Childhood Hodgkin lymphoma treatment (PDQ) - health professional ...

 4. [Plasmablastic lymphoma].

  Science.gov (United States)

  Fernández-Álvarez, Rubén; Sancho, Juan-Manuel; Ribera, Josep-María

  2016-11-04

  Plasmablastic lymphoma (PBL) is a rare and aggressive subtype of non-Hodgkin lymphoma that commonly occurs in human immunodeficiency virus (HIV)-positive individuals, and affects oral sites. Occasionally, it has been described in HIV-negative patients and involving non-oral sites. Pathologically, PBL is a high-grade B-cell lymphoma that displays the immunophenotype of a terminally differentiated B-lymphocyte with loss of B-cell markers (CD20) and expression of plasma-cell antigens. Epstein-Barr virus infection and MYC rearrangements are frequently observed. Treatment of PBL is challenging because of the lack of established treatment and poor outcomes, with median survival times shorter than one year. In this review, we discuss the clinical and epidemiologic spectrum of PBL as well as its distinct pathological features. Finally, we summarize the currently available approaches for the treatment of patients with PBL. Copyright © 2016 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 5. Malignant lymphoma of the conjunctiva

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kirkegaard, Marina M.; Coupland, Sarah E.; Prause, Jan U.

  2015-01-01

  Conjunctival lymphomas constitute 25% of all ocular adnexal lymphomas. The majority are B-cell non-Hodgkin lymphomas (NHLs) (98%), whereas conjunctival T-cell NHLs are rare (2%). The most frequent subtype of conjunctival B-cell lymphoma is extranodal marginal zone lymphoma (EMZL; 81%), followed...... by follicular lymphoma (8%), diffuse large B-cell lymphoma (3%), and mantle cell lymphoma (3%). Extranodal marginal zone lymphoma occurs slightly more often in women and, along with follicular lymphoma, presents late in the seventh decade of life, whereas diffuse large B-cell lymphoma and especially mantle cell...... lymphoma have a predilection for the male gender and typically present in the eighth decade. Extranodal marginal zone lymphoma and follicular lymphoma present most frequently in the forniceal and bulbar conjunctiva. Conjunctival diffuse large B-cell lymphoma, mantle cell lymphoma and T-cell NHLs...

 6. Lymphoma of the Eyelid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Svendsen, Frederik Holm; Rasmussen, Peter Kristian; Coupland, Sarah E.

  2017-01-01

  Purpose To document subtype-specific clinical features of lymphoma of the eyelid, and their effect on patient outcome. Design Retrospective observational case series. Methods Patient data were collected from 7 international eye cancer centers from January 1, 1980 through December 31, 2015....... The cases included primary and secondary lymphomas affecting the eyelid. Overall survival, disease-specific survival (DSS), and progression-free survival were the primary endpoints. Results Eighty-six patients were included. Mean age was 63 years and 47 (55%) were male. Non-Hodgkin B-cell lymphomas...... constituted 83% (n = 71) and T-cell lymphomas constituted 17% (n = 15). The most common subtypes were extranodal marginal-zone lymphoma (EMZL) (37% [n = 32]), follicular lymphoma (FL) (23% [n = 20]), diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) (10% [n = 9]), mantle cell lymphoma (MCL) (8% [n = 7]), and mycosis...

 7. International Lymphoma Epidemiology Consortium

  Science.gov (United States)

  The InterLymph Consortium, or formally the International Consortium of Investigators Working on Non-Hodgkin's Lymphoma Epidemiologic Studies, is an open scientific forum for epidemiologic research in non-Hodgkin's lymphoma.

 8. Radiotherapy of malignant lymphomas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kujawska, J [Instytut Onkologii, Krakow (Poland)

  1979-01-01

  The paper discusses current views on the role of radiotherapy in the treatment of patients with malignant lymphomas. Principles of radiotherapy employed in the Institute of Oncology in Cracow in case of patients with malignant lymphomas are also presented.

 9. Profilaktyka i leczenie niefarmakologiczne u dzieci z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym – rola pielęgniarki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Grad

  2011-12-01

  Full Text Available Pierwotne nadciśnienie tętnicze (PNT jest coraz częściej rozpoznawane u dzieci i młodzieży. Występuje zwykle jako stan przednadciśnieniowy lub pierwsze stadium nadciśnienia tętniczego. Podobnie jak u dorosłych związane jest z otyłością, stylem życia i rodzinnym występowaniem choroby. Powikłania narządowe PNT stwierdza się u ponad 40% dzieci w momencie rozpoznania choroby. W terapii PNT istotne miejsce zajmuje postępowanie niefarmakologiczne, odnoszące się do modyfikacji stylu życia i zachowań związanych ze zdrowiem. Stosuje się je u dzieci z rozpoznanym stanem przednadciśnieniowym jako jedyną formę terapii, natomiast w nadciśnieniu tętniczym – jako leczenie uzupełniające. Niełatwy proces zmiany stylu życia wymaga współpracy personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami. Szczególną rolę powinna odgrywać pielę- gniarka ze względu na bezpośredni, ciągły kontakt z pacjentem i jego opiekunami. Konieczne jest wnikliwe monitorowanie osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i w stanie przednadciśnieniowym. Istotne są także promocja zdrowego stylu życia, wczesne identyfikowanie dzieci obarczonych ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz podejmowanie odpowiednich działań interwencyjnych w stosownym czasie. W pracy omówiono zasady profilaktyki i terapii nadwagi/otyłości (zmiana diety, aktywność fizyczna, nieprawidłowości snu, zaburzeń zachowania (tzw. wzór zachowania A. Podkreślono negatywny wpływ stosowania używek przez młodocianych na rozwój PNT. Przedstawiono reguły współpracy pielęgniarki z chorymi na PNT, niezbędne dla efektywności podejmowanych interwencji. Zwrócono uwagę na konieczność edukacji prozdrowotnej w placówkach oświatowych i na zajęciach pozaszkolnych.

 10. Lymphoma Research Foundation

  Science.gov (United States)

  ... Follow LRF Watch LRF Contact Us National Headquarters Wall Street Plaza 88 Pine Street, Suite 2400 | New York, NY 10005 212-349-2910 | 212-349-2886 Fax LRF@lymphoma.org LRF Helpline 800-500-9976 Helpline@lymphoma.org © 2012 Lymphoma Research Foundation | Privacy Policy

 11. Imaging of MALT lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodallec, M.; Guermazi, A.; Attal, P.; Zagdanski, A.M.; Frija, J.; De Kerviler, E.; Brice, P.

  2002-01-01

  The broad category of non-Hodgkin's lymphoma includes a large variety of different diseases including indolent as well as aggressive lymphomas. Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma arises in the extranodal mucosal lymphoid tissue and has only been recognised as a distinct entity in recent years. It affects one or several extranodal structures such as the stomach, the lung, the eye and salivary glands. The lymphoma is generally of low grade and has indolent course. The aim of this article is to exemplify the most common radiological patterns of MALT lymphoma. (orig.)

 12. Molecular diagnosis of Burkitt's lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Dave, SS; Fu, K; Wright, GW; Lam, LT; Kluin, P; Boerma, EJ; Greiner, TC; Weisenburger, DD; Rosenwald, A; Ott, G; Muller-Hermelink, H; Gascoyne, RD; Delabie, J; Rimsza, LM; Braziel, RM; Grogan, TM; Campo, E; Jaffe, ES; Dave, BJ; Sanger, W; Bast, M; Vose, JM; Armitage, JO; Connors, JM; Smeland, EB; Kvaloy, S; Holte, H; Fisher, RI; Miller, TP; Montserrat, E; Wilson, WH; Bahl, M; Zhao, H; Yang, LM; Powell, J; Simon, R; Chan, WC; Staudt, LM

  2006-01-01

  Background: The distinction between Burkitt's lymphoma and diffuse large-B-cell lymphoma is crucial because these two types of lymphoma require different treatments. We examined whether gene-expression profiling could reliably distinguish Burkitt's lymphoma from diffuse large-B-cell lymphoma.

 13. Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Non-Hodgkin Lymphoma Peripheral T-Cell Lymphoma Primary Central Nervous System Lymphoma T-Cell Lymphoma Transformed Mycosis Fungoides Waldenstrom Macroglobulinemia Young Adult Lymphoma Overview Treatment Options Relapsed/Refractory Long-term ...

 14. Mantle-cell lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Barista, I; Romaguera, J E; Cabanillas, F

  2001-03-01

  During the past decade, mantle-cell lymphoma has been established as a new disease entity. The normal counterparts of the cells forming this malignant lymphoma are found in the mantle zone of the lymph node, a thin layer surrounding the germinal follicles. These cells have small to medium-sized nuclei, are commonly indented or cleaved, and stain positively with CD5, CD20, cyclin D1, and FMC7 antibodies. Because of its morphological appearance and a resemblance to other low-grade lymphomas, many of which grow slowly, this lymphoma was initially thought to be an indolent tumour, but its natural course was not thoroughly investigated until the 1990s, when the BCL1 oncogene was identified as a marker for this disease. Mantle-cell lymphoma is a discrete entity, unrelated to small lymphocytic or small-cleaved-cell lymphomas.

 15. Primary malignant intramedullary lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Orrego P, E.; Heinicke Y, H.; Arbaiza A, D.; Yepez R, V.

  1999-01-01

  A case of primary malignant intramedullary lymphoma, localized in the dorsal part of the spinal cord is presented. The clinical symptoms were associated with motor and sensitive deficit. Clinical investigations excluded the presence of lymphoma in other locations in the central nervous system and the extra neural organs. Postoperative radiotherapy and chemotherapy improved relict neurological symptoms. (authors)

 16. PET CT and lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Castro, R.

  2012-01-01

  This presentation is about Tc and lymphomas. Classification and clinical cases of various cancer such as gastro duodenal or ulcer, mama, medullary, lymph and neck, leukemia, nodular sclerosis. Metabolic information, anatomical nature of lymphoma and its clinical presentation determine the extent that PET should be used in the patient.

 17. Hodgkin Lymphoma (For Kids)

  Science.gov (United States)

  ... First Aid & Safety Doctors & Hospitals Videos Recipes for Kids Kids site Sitio para niños How the Body Works ... Educators Search English Español Hodgkin Lymphoma KidsHealth / For Kids / Hodgkin Lymphoma What's in this article? What Is ...

 18. [Secondary orbital lymphoma].

  Science.gov (United States)

  Basanta, I; Sevillano, C; Álvarez, M D

  2015-09-01

  A case is presented of an 85 year-old Caucasian female with lymphoma that recurred in the orbit (secondary ocular adnexal lymphoma). The orbital tumour was a diffuse large B-cell lymphoma according to the REAL classification (Revised European-American Lymphoma Classification). Orbital lymphomas are predominantly B-cell proliferations of a variety of histological types, and most are low-grade tumours. Patients are usually middle-aged or elderly, and it is slightly more common in women. A palpable mass, proptosis and blepharoptosis are the most common signs of presentation. Copyright © 2011 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 19. CARDIAC LYMPHOMA IN DOG

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. D. Cruz

  2016-11-01

  Full Text Available Lymphoma is a lymphoid tumor that originates in hematopoietic organs such as lymph node, spleen or liver. In dogs, the overall prevalence of cardiac tumors was estimated to be only 0.19% based on the results of the survey of a large database, and lymphomas accounts for approximately 2% of all cardiac tumors. In general, the involvement of the myocardium is rarely described in canine lymphoma. Currently, there is no evidence of a viral association with primary cardiac lymphoma in dogs, but other types of immunosuppression may contribute to abnormal events, such as involvement primary cardiac. The aim of this study was to analyze a case of sudden death of a bitch, SRD, aged 10, who had the final diagnosis of cardiac lymphoma.

 20. Pembrolizumab and Vorinostat in Treating Patients With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma, Follicular Lymphoma, or Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-04-23

  Grade 3a Follicular Lymphoma; Grade 3b Follicular Lymphoma; Recurrent Classical Hodgkin Lymphoma; Recurrent Diffuse Large B-Cell Lymphoma; Recurrent Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Mediastinal (Thymic) Large B-Cell Cell Lymphoma; Refractory Classical Hodgkin Lymphoma; Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma; Refractory Follicular Lymphoma; Refractory Mediastinal (Thymic) Large B-Cell Cell Lymphoma

 1. Ocular Adnexal Follicular Lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Peter K; Coupland, Sarah E; Finger, Paul T

  2014-01-01

  that involved 6 eye cancer centers from January 1, 1980, through December 31, 2010. A total of 105 patients with follicular OAL were identified, of which 7 patients were excluded because of missing clinical data. The median follow-up time was 52 months (range, 13-118 months). MAIN OUTCOMES AND MEASURES Overall...... in conjunction with a concurrent systemic lymphoma, and 10 (10%) presented with an ocular adnexal relapse. The lacrimal gland (28%), conjunctiva (28%), and orbit (28%) were the most frequently involved sites. Of the 69 patients with primary follicular lymphoma, 38 (55%) presented with Ann Arbor stage IE lymphoma...

 2. Danish National Lymphoma Registry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arboe, Bente; Josefsson, Pär; Jørgensen, Judit

  2016-01-01

  AIM OF DATABASE: The Danish National Lymphoma Registry (LYFO) was established in order to monitor and improve the diagnostic evaluation and the quality of treatment of all lymphoma patients in Denmark. STUDY POPULATION: The LYFO database was established in 1982 as a seminational database including...... all lymphoma patients referred to the departments of hematology. The database became nationwide on January 1, 2000. MAIN VARIABLES: The main variables include both clinical and paraclinical variables as well as details of treatment and treatment evaluation. Up to four forms are completed for each......-100 years) and a male/female ratio of 1.23:1. Patients can be registered with any of 42 different subtypes according to the World Health Organization classifications. CONCLUSION: LYFO is a nationwide database for all lymphoma patients in Denmark and includes detailed information. This information is used...

 3. Non-Hodgkin's lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Glatstein, E.; Wasserman, T.H.

  1987-01-01

  Non-Hodgkin's lymphomas are a varied and complex group of diseases that must be distinguished from Hodgkin's disease. The latter almost always begins in lymph nodes and spreads primarily in an axial fashion; non-Hodgkin's lymphomas may begin either in lymph nodes or in extranodal tissue and can spread both in an axial fashion and centrifugally. Because of changes in pathology terminology and the introduction of a classification using cell surface markers, many prognostic groups of patients with lymphomas have evolved. Therapeutic choices and prognosis are greatly influenced by variations in anatomic sites and extent of disease. Currently, the decisions on management require a balancing of radiation therapy with systemic chemotherapy. In some cases, radiation therapy alone may be sufficient; however, because most patients with non-Hodgkins's lymphomas tend to have advanced disease, a large percentage of patients will be managed with chemotherapy alone or in combination with radiation therapy

 4. Stages of Adult Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Lymphocyte-rich classical Hodgkin lymphoma. Age, gender, and Epstein-Barr infection can affect the risk of adult Hodgkin lymphoma. Anything that increases your risk of getting a disease is called a risk factor . Having a risk ...

 5. Stages of Childhood Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Version Key Points Childhood Hodgkin lymphoma is a disease in which malignant (cancer) cells form in the lymph system. There are two types of childhood Hodgkin lymphoma. Epstein-Barr virus infection increases the risk of childhood Hodgkin ...

 6. The Danish National Lymphoma Registry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arboe, Bente; El-Galaly, Tarec Christoffer; Clausen, Michael Roost

  2016-01-01

  BACKGROUND: The Danish National Lymphoma Register (LYFO) prospectively includes information on all lymphoma patients newly diagnosed at hematology departments in Denmark. The validity of the clinical information in the LYFO has never been systematically assessed. AIM: To test the coverage and data...... of 3% (N = 364) was made from all patients in the LYFO. In addition, four subtypes of lymphomas were validated: CNS lymphomas, diffuse large B-cell lymphomas, peripheral T-cell lymphomas, and Hodgkin lymphomas. A total of 1,706 patients from the period 2000-2012 were included. The positive predictive...... was good with high PPVs (87% to 100%), and high completeness (92% to 100%). CONCLUSION: The LYFO is a unique, nationwide clinical database characterized by high validity, good coverage and prospective data entry. It represents a valuable resource for future lymphoma research....

 7. Nodular breast lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rodriguez, M.; Sahagun, E.; Pena, J.; Mendez, J.

  1996-01-01

  We attempt to correlate the histological types [in three cases of B-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL), one case of T-cell NHL and one of Hodgkin's disease] with the radiological presentation and compare our findings with the literature reviewed. Among the mammographic studies, performed over and 18-month period, we have assessed five patients (four women and one man, aged as having lymphoma. the man presented bilateral involvement. Both mammography and a broader study with ultrasound and chest and abdominal CT scan were performed in every case. Four patients underwent breast ultrasound. The definitive diagnosis was based on biopsy in all cases. Three of the five cases involved primary lymphomas and the other two were secondary. Four patients presented NHL and the remaining patient had Hodgkin's disease. In mammography, the nodules showed different degrees of margin definition. In ultrasound, all the lesion were hypoechoic. The radiological diagnosis of breast lymphoma is difficult in the absence of a previous diagnosis of lymphoma. This lesion should be included in the differential diagnosis in the presence of a breast nodule associated with axillary lymph nodes, especially when the latter are bilateral. (Author)

 8. Classification of malignant lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schneider, M.; Thyss, A.

  1986-01-01

  Malignant lymphomas, primary tumors of the lymphoid tissues, were first described in 1832 by Thomas Hodgkin. The histological characteristics were later defined by Sternberg and Reed, and Virchow introduced the concept of lymphosarcoma in 1863. Today, these pathologies are grouped together under the synonymous terms hematosarcoma or malignant lymphoma, which are in turn divided into Hodgkin's disease (HD) and non-Hodgkin's malignant lymphomas (NHL). The therapy of lymphomas is controversial. The validity of treatment for asymptomatic patients is questioned, owing to the indolent course of many lymphomas. Results for histologically unfavorable forms are highly disparate. Exclusive radiotherapy has occasionally produced up to 78% disease-free survival at 5 years for truly localized stages. Today, however, use of chemotherapy/radiotherapy combinations is almost universal, with chemotherapy occasionally being used alone and providing 90% disease-free survival at 5 years. Chemotherapy is the main treatment for disseminated forms; the major associations include doxorubicin hydrochloride (Adriamycin), cyclophosphamide, vincristine sulfate, methotrexate, and prednisone. Radiotherapy is used more for adjuvant purposes. Synthesis of recent studies allows us to reasonably expect 40% relapse-free survival at 10 years and the establishment of a cure plateau in the near future

 9. Immunohistochemical Characterization of Canine Lymphomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roxana CORA

  2017-11-01

  Full Text Available Lymphomas occur by clonal expansion of lymphoid cells and have distinctive morphological and immunophenotypic features. Determination of canine lymphoma immunophenotype is useful for accurate prognosis and further therapy. In the suggested study, we performed an immunohistochemical evaluation of some cases with canine lymphoma diagnosed in the Department of Pathology (Faculty of Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, Romania, in order to characterize them. The investigation included 39 dogs diagnosed with different anatomical forms of lymphoma, following necropsy analysis or assessment of biopsies. The diagnosis of lymphoma was confirmed by necropsy and histopathology (Hematoxylin-eosin stain examinations. The collected specimens were analyzed by immunohistochemistry technique (automatic method using the following antibodies: CD3, CD20, CD21 and CD79a. The analyzed neoplasms were characterized as follows: about 64.10% of cases were diagnosed as B-cell lymphomas, 33.34% of cases as T-cell lymphomas, whereas 2.56% of cases were null cell type lymphomas (neither B nor T. Most of multicentric (80%, mediastinal (60% and primary central nervous system lymphomas (100% had B immunophenotype, while the majority of cutaneous (80% and digestive (100% lymphomas had T immunophenotype. Immunohistochemical description of canine lymphomas can deliver some major details concerning their behavior and malignancy. Additionally, vital prognosis and efficacy of some therapeutic protocols are relying on the immunohistochemical features of canine lymphoma.

 10. Transformation of Follicular Lymphoma

  Science.gov (United States)

  Lossos, Izidore S.; Gascoyne, Randy D.

  2011-01-01

  Histological transformation of follicular lymphoma (FL) to a more aggressive non-Hodgkin's lymphomas is a pivotal event in the natural history of FL and is associated with poor outcome. While commonly observed in clinical practice and despite multiple studies designed to address its pathogenesis, the biology of this process represents an enigma. In this chapter we present a state of the art review summarizing the definition of histologic transformation, its incidence, pathogenesis, clinical manifestations, treatment and outcome. Furthermore, we specifically emphasize gaps in our knowledge that should be addressed in future studies. PMID:21658615

 11. Lymphoma of the Cervix

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juanita Parnis

  2012-01-01

  Full Text Available Primary non-Hodgkins lymphoma of the uterine cervix is a very rare diagnosis. A 54-year-old woman presented with a 3-month history of postmenopausal bleeding per vaginum. On examination, a friable, fungating lesion was seen on the cervix. Histology revealed a CD 20 positive high-grade non-Hodgkin’s diffuse large B cell lymphoma from cervical biopsies and endometrial curettage. She was diagnosed as stage IE after workup and subsequently treated with six cycles of R-CHOP chemotherapy followed by radiotherapy of the involved field.

 12. Vorinostat, Rituximab, Ifosfamide, Carboplatin, and Etoposide in Treating Patients With Relapsed or Refractory Lymphoma or Previously Untreated T-Cell Non-Hodgkin Lymphoma or Mantle Cell Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2017-04-17

  Adult Nasal Type Extranodal NK/T-cell Lymphoma; Anaplastic Large Cell Lymphoma; Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma; Contiguous Stage II Mantle Cell Lymphoma; Cutaneous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Stage I Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage I Mantle Cell Lymphoma; Stage I Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Stage II Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage II Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Stage III Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage III Mantle Cell Lymphoma; Stage III Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Stage IV Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage IV Mantle Cell Lymphoma; Stage IV Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Waldenström Macroglobulinemia

 13. Lymphoma classification update: B-cell non-Hodgkin lymphomas.

  Science.gov (United States)

  Jiang, Manli; Bennani, N Nora; Feldman, Andrew L

  2017-05-01

  Lymphomas are classified based on the normal counterpart, or cell of origin, from which they arise. Because lymphocytes have physiologic immune functions that vary both by lineage and by stage of differentiation, the classification of lymphomas arising from these normal lymphoid populations is complex. Recent genomic data have contributed additional complexity. Areas covered: Lymphoma classification follows the World Health Organization (WHO) system, which reflects international consensus and is based on pathological, genetic, and clinical factors. A 2016 revision to the WHO classification of lymphoid neoplasms recently was reported. The present review focuses on B-cell non-Hodgkin lymphomas, the most common group of lymphomas, and summarizes recent changes most relevant to hematologists and other clinicians who care for lymphoma patients. Expert commentary: Lymphoma classification is a continually evolving field that needs to be responsive to new clinical, pathological, and molecular understanding of lymphoid neoplasia. Among the entities covered in this review, the 2016 revision of the WHO classification particularly impact the subclassification and genetic stratification of diffuse large B-cell lymphoma and high-grade B-cell lymphomas, and reflect evolving criteria and nomenclature for indolent B-cell lymphomas and lymphoproliferative disorders.

 14. Primary splenic lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aslam, M.; Salamat, N.; Mamoon, N.; Ahmed, M.

  2006-01-01

  A middle-aged lady presented with fever and splenomegaly and had been provisionally treated for malaria, typhoid and tuberculosis. Diagnostic splenectomy was performed which revealed diffuse large cell lymphoma, B type, localized to spleen. Patient had remission of disease after splenectomy. (author)

 15. Primary splenic lymphoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aslam, M [Combined Military Hospital, Multan (Pakistan). Dept. of Surgery; Salamat, N [Combined Military Hospital, Multan (Pakistan). Dept. of Pathology; Mamoon, N [Armed Forces Inst. of Pathology, Rawalpindi (Pakistan). Dept. of Histopathology; Ahmed, M [Combined Military Hospital, Multan (Pakistan). Dept. of Medicine

  2006-04-15

  A middle-aged lady presented with fever and splenomegaly and had been provisionally treated for malaria, typhoid and tuberculosis. Diagnostic splenectomy was performed which revealed diffuse large cell lymphoma, B type, localized to spleen. Patient had remission of disease after splenectomy. (author)

 16. Lymphoma: Immune Evasion Strategies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Upadhyay, Ranjan; Hammerich, Linda; Peng, Paul; Brown, Brian; Merad, Miriam; Brody, Joshua D.

  2015-01-01

  While the cellular origin of lymphoma is often characterized by chromosomal translocations and other genetic aberrations, its growth and development into a malignant neoplasm is highly dependent upon its ability to escape natural host defenses. Neoplastic cells interact with a variety of non-malignant cells in the tumor milieu to create an immunosuppressive microenvironment. The resulting functional impairment and dysregulation of tumor-associated immune cells not only allows for passive growth of the malignancy but may even provide active growth signals upon which the tumor subsequently becomes dependent. In the past decade, the success of immune checkpoint blockade and adoptive cell transfer for relapsed or refractory lymphomas has validated immunotherapy as a possible treatment cornerstone. Here, we review the mechanisms by which lymphomas have been found to evade and even reprogram the immune system, including alterations in surface molecules, recruitment of immunosuppressive subpopulations, and secretion of anti-inflammatory factors. A fundamental understanding of the immune evasion strategies utilized by lymphomas may lead to better prognostic markers and guide the development of targeted interventions that are both safer and more effective than current standards of care

 17. Lymphoma: Immune Evasion Strategies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Upadhyay, Ranjan; Hammerich, Linda; Peng, Paul [Division of Hematology and Medical Oncology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY 10029 (United States); Brown, Brian [Department of Genetics and Genomic Sciences, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY 10029 (United States); Merad, Miriam [Department of Oncological Sciences, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY 10029 (United States); Brody, Joshua D., E-mail: joshua.brody@mssm.edu [Division of Hematology and Medical Oncology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY 10029 (United States)

  2015-04-30

  While the cellular origin of lymphoma is often characterized by chromosomal translocations and other genetic aberrations, its growth and development into a malignant neoplasm is highly dependent upon its ability to escape natural host defenses. Neoplastic cells interact with a variety of non-malignant cells in the tumor milieu to create an immunosuppressive microenvironment. The resulting functional impairment and dysregulation of tumor-associated immune cells not only allows for passive growth of the malignancy but may even provide active growth signals upon which the tumor subsequently becomes dependent. In the past decade, the success of immune checkpoint blockade and adoptive cell transfer for relapsed or refractory lymphomas has validated immunotherapy as a possible treatment cornerstone. Here, we review the mechanisms by which lymphomas have been found to evade and even reprogram the immune system, including alterations in surface molecules, recruitment of immunosuppressive subpopulations, and secretion of anti-inflammatory factors. A fundamental understanding of the immune evasion strategies utilized by lymphomas may lead to better prognostic markers and guide the development of targeted interventions that are both safer and more effective than current standards of care.

 18. Leukemia & Lymphoma Society

  Science.gov (United States)

  ... be the exclusive property of The Leukemia & Lymphoma Society which in its sole discretion may use this material as it sees fit. I agree to the terms of the Standard Photography Release.* Submit * This field is required * Please fix the validation error messages in the Form Your story was ...

 19. Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL)

  Science.gov (United States)

  ... Non-Hodgkin Lymphoma Peripheral T-Cell Lymphoma Primary Central Nervous System Lymphoma T-Cell Lymphoma Transformed Mycosis Fungoides Waldenstrom Macroglobulinemia Young Adult Lymphoma Overview Treatment Options Relapsed/Refractory Long-Term ...

 20. Multimodality imaging of cardiothoracic lymphoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carter, Brett W., E-mail: bcarter2@mdanderson.org [The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Department of Diagnostic Radiology, Section of Thoracic Imaging, 1515 Holcombe Blvd., Unit 1478, Houston, TX 77030 (United States); Wu, Carol C. [Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit Street, FND-202, Boston, MA 02114 (United States); Khorashadi, Leila [Department of Radiology, Mount Auburn Hospital, Cambridge, MA 02138 (United States); Godoy, Myrna C.B.; Groot, Patricia M. de [The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Department of Diagnostic Radiology, Section of Thoracic Imaging, 1515 Holcombe Blvd., Unit 1478, Houston, TX 77030 (United States); Abbott, Gerald F. [Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, 55 Fruit Street, FND-202, Boston, MA 02114 (United States); Lichtenberger III, John P. [Department of Radiology, David Grant Medical Center, Travis AFB, CA 94535 (United States)

  2014-08-15

  Lymphoma is the most common hematologic malignancy and represents approximately 5.3% of all cancers. The World Health Organization published a revised classification scheme in 2008 that groups lymphomas by cell type and molecular, cytogenetic, and phenotypic characteristics. Most lymphomas affect the thorax at some stage during the course of the disease. Affected structures within the chest may include the lungs, mediastinum, pleura, and chest wall, and lymphomas may originate from these sites as primary malignancies or secondarily involve these structures after arising from other intrathoracic or extrathoracic sources. Pulmonary lymphomas are classified into one of four types: primary pulmonary lymphoma, secondary pulmonary lymphoma, acquired immunodeficiency syndrome-related lymphoma, and post-transplantation lymphoproliferative disorders. Although pulmonary lymphomas may produce a myriad of diverse findings within the lungs, specific individual features or combinations of features can be used, in combination with secondary manifestations of the disease such as involvement of the mediastinum, pleura, and chest wall, to narrow the differential diagnosis. While findings of thoracic lymphoma may be evident on chest radiography, computed tomography has traditionally been the imaging modality used to evaluate the disease and effectively demonstrates the extent of intrathoracic involvement and the presence and extent of extrathoracic spread. However, additional modalities such as magnetic resonance imaging of the thorax and {sup 18}F-FDG PET/CT have emerged in recent years and are complementary to CT in the evaluation of patients with lymphoma. Thoracic MRI is useful in assessing vascular, cardiac, and chest wall involvement, and PET/CT is more accurate in the overall staging of lymphoma than CT and can be used to evaluate treatment response.

 1. Abdominal Burkitt lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alvarez, Romina J.; Villavicencio, Roberto L.; Oxilia, Hector G.

  2004-01-01

  Purpose: As scarce information is available, in this research we have tried to describe the imaging findings of the Burkitt's lymphoma. Retrospective analysis of the clinical and imaging presentation of a 4 years old boy, is given. Biopsy confirmed the BL. Different imaging techniques were combined. The X-rays were negative. The US revealed a moderate hepatomegaly with multiple hypoechoic nodules and free fluid in the abdominal cavity. The CT showed the hepatomegaly as well as solid nodules in great number and different sizes(due to the densitometric behaviour and to post contrast enhancement), a scarce amount of ascites and a density increase of the mesentery fat. The MRI characterized and revealed in detail the US and the CT findings. The Burkitt's lymphoma is a rare entity; several methods are needed to approach the diagnosis. It represents a great clinical and imaging challenge. (author)

 2. Malignant lymphomas of the stomach

  International Nuclear Information System (INIS)

  Drgona, L.

  2011-01-01

  Primary gastric lymphomas are the most common extra nodal lymphomas. They can be presented as aggressive or indolent, majority of indolent lymphomas are associated to H. pylori infection. The basic diagnostic procedures are endoscopy, endo sonography and biopsy of gastric tissue. Therapy is related to the histological subtype, stage, H. pylori positivity, clinical symptoms and condition of patient. The aim of the treatment is remission as well as good quality of life. The prognosis of patients with primary gastric lymphomas is relatively good. (author)

 3. Ixazomib Citrate and Rituximab in Treating Patients With Indolent B-cell Non-Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-02-05

  Chronic Lymphocytic Leukemia; Follicular Lymphoma; Lymphoplasmacytic Lymphoma; Mantle Cell Lymphoma; Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue; Refractory Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue; Small Lymphocytic Lymphoma; Waldenstrom Macroglobulinemia

 4. Primary cutaneous lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nguyen, M. Connie; Cleary, Sean F.; Hoppe, Richard T.

  1995-01-01

  Purpose: A retrospective review analyzed the survival and freedom from relapse of patients with stage IE or IIE primary cutaneous lymphoma (non mycosis fungoides) after treatments with radiation therapy alone (XRT), chemotherapy alone (RX) or combined modality therapy (CMT). Methods and Materials: Fifty two patients with stage IE-IIE cutaneous lymphoma treated at Stanford University Hospital were reviewed. The median age was 57, with a range of 26 to 94 and a male to female ratio of 1.21:1. Patients were staged according to the Ann Arbor System. Pathology was classified according to the Working Formulation. Treatment outcomes were compared using Kaplan-Meier survival curves with a Gehan p-value test. Results: The follow up range was 6 months to 22 years (median 7 years.) Twenty one percent of patients had low grade, 63% had intermediate grade and 15% had high grade lymphoma. The most common histologic subtype was diffuse large cell lymphoma Thirty two patients received radiation alone as initial treatment and sixteen patients received combined modality as initial treatment. Four patients received chemotherapy alone. The only significant prognostic factor for survival was the stage at diagnosis. Patients with stage IE disease had a longer actuarial survival (5-yr=79%, 10-yr=71%), as compared to those with stage IIE (5-yr=49%, 10-yr=33%), (p=0.029). The only significant prognostic factor for freedom from relapse was the initial treatment. Initial combined modality treatment lead to a longer freedom from relapse compared to patients treated with radiation alone (p=0.002), (median 5 years vs. 1.2 years). Despite this, the actuarial overall survival in the combined modality group and the radiation alone group are similar (median survival 7.7 and 8 years). The efficacy of either radiation or chemotherapy as salvage treatment after radiation failure was equivalent and both salvage treatments lead to equally long survival and freedom from second relapse. Conclusion

 5. Primary cutaneous lymphoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nguyen, M Connie; Cleary, Sean F; Hoppe, Richard T

  1995-07-01

  Purpose: A retrospective review analyzed the survival and freedom from relapse of patients with stage IE or IIE primary cutaneous lymphoma (non mycosis fungoides) after treatments with radiation therapy alone (XRT), chemotherapy alone (RX) or combined modality therapy (CMT). Methods and Materials: Fifty two patients with stage IE-IIE cutaneous lymphoma treated at Stanford University Hospital were reviewed. The median age was 57, with a range of 26 to 94 and a male to female ratio of 1.21:1. Patients were staged according to the Ann Arbor System. Pathology was classified according to the Working Formulation. Treatment outcomes were compared using Kaplan-Meier survival curves with a Gehan p-value test. Results: The follow up range was 6 months to 22 years (median 7 years.) Twenty one percent of patients had low grade, 63% had intermediate grade and 15% had high grade lymphoma. The most common histologic subtype was diffuse large cell lymphoma Thirty two patients received radiation alone as initial treatment and sixteen patients received combined modality as initial treatment. Four patients received chemotherapy alone. The only significant prognostic factor for survival was the stage at diagnosis. Patients with stage IE disease had a longer actuarial survival (5-yr=79%, 10-yr=71%), as compared to those with stage IIE (5-yr=49%, 10-yr=33%), (p=0.029). The only significant prognostic factor for freedom from relapse was the initial treatment. Initial combined modality treatment lead to a longer freedom from relapse compared to patients treated with radiation alone (p=0.002), (median 5 years vs. 1.2 years). Despite this, the actuarial overall survival in the combined modality group and the radiation alone group are similar (median survival 7.7 and 8 years). The efficacy of either radiation or chemotherapy as salvage treatment after radiation failure was equivalent and both salvage treatments lead to equally long survival and freedom from second relapse. Conclusion

 6. President's categorical course on lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hoppe, Richard T.

  1997-01-01

  Improvements in the classification, staging, and treatment of the lymphomas, complemented by an improved understanding of the biology of these diseases, has led to an improved outcome of therapy for both Hodgkin's disease and many of the non-Hodgkin's lymphomas. The rapid changes that have occurred in this field in the last decade make it timely to review this subject for radiation oncologists in a comprehensive fashion. This course is designed to meet broad educational needs required for understanding these diseases and providing effective care for patients with lymphoma. The faculty includes many leaders from both laboratory and clinical disciplines dealing with lymphomas, who will address a variety of scientific and clinical topics. The morning session will be devoted to Hodgkin's disease, including new concepts in its biology, a review of clinical trials for early stage disease, a discussion of the role of high dose therapy, and description of long term complications of treatment. The afternoon sessions will be devoted to the non-Hodgkin's lymphomas, including new concepts in pathology and biology, a description of specific entities including the low grade lymphomas, MALT lymphomas, extranodal lymphomas, intermediate grade lymphomas, mantle cell lymphomas, and summary discussions of the role of radioimmuno-therapy and high dose therapy. Although the role of radiation therapy in the management of patients with lymphoma has changed dramatically in the past two decades, radiation remains the most effective single agent for the treatment of these diseases and it is especially important for radiation onologists to keep abreast of these new concepts. This course has been designed to achieve that goal

 7. Transformation of marginal zone lymphoma (and association with other lymphomas).

  Science.gov (United States)

  Casulo, Carla; Friedberg, Jonathan

  Marginal zone lymphomas (MZL) are a diverse group of indolent lymphoproliferative disorders that comprise three subtypes: nodal, splenic and mucosal associated marginal zone lymphomas (MALT). Histologic transformation (HT) to an aggressive lymphoma is a rare event that can occur in any subtype, and at lower frequency compared to other indolent non Hodgkin lymphomas (NHL) like follicular lymphoma. There are few data directly associated with risk and prognosis of transformation in MZL. However, recent advances in the understanding of molecular and genetic features of MALT have contributed to an evolving appreciation of HT in this disease. Optimal treatment of HT of MZL remains unknown. Much of the approach to managing transformed MZL is extrapolated from other indolent NHLs. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 8. Composite lymphoma: Mycosis fungoides with hodgkin′s lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehta Jalpa

  2005-01-01

  Full Text Available Mycosis fungoides (MF is a malignant lymphoma, primarily of the skin and is characterized by infiltration of the skin by atypical T-cells which have a tendency for epidermotropism. Hodgkins disease (HD is considered to be a malignant lymphoma affecting predominantly the lymph nodes and characterized by presence of Reed- Sternberg cells on histopathology, though, the exact origin of the Reed Sternberg cell and the nature of the malignant cell is not known yet. Few cases of association of mycosis fungoides with Hodgkin′s lymphoma have been reported in the literature. It was reported in the past that when mycosis fungoides spreads to the lymph nodes and other viscera it frequently gets transformed into a more common lymphoma like Hodgkin′s lymphoma. However it has now been proved that the two malignancies are distinct and that such patients probably have a tumour diathesis.

 9. MDX-010 in Treating Patients With Recurrent or Refractory Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2014-05-22

  Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia; Cutaneous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Intraocular Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Refractory Hairy Cell Leukemia; Small Intestine Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Testicular Lymphoma; Waldenström Macroglobulinemia

 10. Hodgkin's Lymphoma of the Breast

  African Journals Online (AJOL)

  TNHJOURNALPH

  RESULT. A tissue diagnosis of Hodgkin's lymphoma with typical ... It was the first cancer to be cured ... ultrasonography showed enlarged liver. The .... McMillan A, Horning S. Non-Hodgkins lymphoma of the Breast. Cancer. 2007;110:25-30. 5.

 11. Tyrosine phosphorylation in human lymphomas

  NARCIS (Netherlands)

  Haralambieva, E; Jones, M.; Roncador, GM; Cerroni, L; Lamant, L; Ott, G; Rosenwald, A; Sherman, C; Thorner, P; Kusec, R; Wood, KM; Campo, E; Falini, B; Ramsay, A; Marafioti, T; Stein, H; Kluin, PM; Pulford, K; Mason, DY

  2002-01-01

  In a previous study, we showed that the high level of protein tyrosine phosphorylation present in lymphomas containing an anaplastic lymphoma kinase (ALK) can be demonstrated in routinely processed paraffin tissue sections using immunolabelling techniques. In the present study we investigated

 12. Lymphoma risk in systemic lupus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bernatsky, Sasha; Ramsey-Goldman, Rosalind; Joseph, Lawrence

  2014-01-01

  OBJECTIVE: To examine disease activity versus treatment as lymphoma risk factors in systemic lupus erythematosus (SLE). METHODS: We performed case-cohort analyses within a multisite SLE cohort. Cancers were ascertained by regional registry linkages. Adjusted HRs for lymphoma were generated...

 13. Lymphoma of the Urinary Bladder

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anthony Kodzo-Grey Venyo

  2014-01-01

  Full Text Available Background. Lymphoma of the urinary bladder (LUB is rare. Aims. To review the literature on LUB. Methods. Various internet databases were used. Results. LUB can be either primary or secondary. The tumour has female predominance; most cases occur in middle-age women. Secondary LUB occurs in 10% to 25% of leukemias/lymphomas and in advanced-stage systemic lymphoma. Less than 100 cases have been reported. MALT typically affects adults older than 60 years; 75% are female. Diffuse large B-cell lymphoma is also common and may arise from transformation of MALT. LUB presents with haematuria, dysuria, urinary frequency, nocturia, and abdominal or back pain. Macroscopic examination of LUBs show large discrete tumours centred in the dome or lateral walls of the bladder. Positive staining of LUB varies by the subtype of lymphoma; B-cell lymphomas are CD20 positive. MALT lymphoma is positively stained for CD20, CD19, and FMC7 and negatively stained for CD5, CD10, and CD11c. LUB stains negatively with Pan-keratin, vimentin, CK20, and CK7. MALT lymphoma exhibits t(11; 18(q21: 21. Radiotherapy is an effective treatment for the MALT type of LUB with no recurrence. Conclusions. LUB is diagnosed by its characteristic morphology and immunohistochemical characteristics. Radiotherapy is a useful treatment.

 14. Geldanamycin Analogue in Treating Patients With Advanced Solid Tumors or Non-Hodgkin's Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2013-12-13

  Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Stage IV Adult Burkitt Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Stage IV Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Stage IV Adult Lymphoblastic Lymphoma; Stage IV Grade 1 Follicular Lymphoma; Stage IV Grade 2 Follicular Lymphoma; Stage IV Grade 3 Follicular Lymphoma; Stage IV Mantle Cell Lymphoma; Stage IV Marginal Zone Lymphoma; Stage IV Small Lymphocytic Lymphoma; Unspecified Adult Solid Tumor, Protocol Specific

 15. FDG-PET in lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Knapp, W. H.

  2009-01-01

  Lymphomas are a heterogeneous group of neoplasms in which two major subtypes are distinguished, Hodgkin's disease (HD) and non-Hodgkin's lymphomas (NHL). The incidence of lymphomas is about 20 per 100000 inhabitants (Jemal et al 2002) and 7-8 times higher than that of HD. Since NHL has a worse prognosis, the death rates of NHL are 14 times higher than those for HD. Lymphomas account for about 4 % of all cancer incidences. In USA, lymphomas are the fifth most frequent cancer type diagnosed and the third most frequent form of cancer death (Jemal et al 2002). Concerning HD, there is a preponderance for males with a gender ratio of 1.33 for incidence and 1.12 for mortality. For NHL incidences and mortality rates of genders are almost equal. HL comprises different subtypes among which nodular sclerosis is the most frequent one (60-70 %). Other histopathologic subtypes are those of mixed cellularity, lymphocyte reach and lymphocyte depleted characteristics. The most frequent subgroup of NHL are B-cell lymphomas (80-90 % of all NHL). Two thirds of this subgroup are diffuse large B-cell lymphomas, one third follicular lymphomas. Other (less frequent) subtypes are mantle cell, peripheral T-cell, anaplastic large-cell-lymphomas etc. For NHL increasing incidence has been observed in the last decades. Within 15 years the incidence increased by 50 % in the USA (Jemal et al 2002). Etiology of lymphomas is still unknown. In a certain proportion of NHL viral causes are assumed. Diagnosis is based on histology (needle biopsy) with consecutive sub typing. Prognosis depends on stage, expansion state, histology and proliferation rates. (author)

 16. Psoriasis and risk of malignant lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamstrup, M R; Skov, L; Zachariae, C

  2018-01-01

  In patients with psoriasis, the risk of lymphoma has been a subject of controversy and data from larger studies are limited1-4 . We therefore investigated the 5-year risk of new-onset Hodgkin lymphoma (HL), non-Hodgkin lymphoma (NHL) (excluding cutaneous T-cell lymphoma [CTCL]), and CTCL...

 17. Primary intracranial malignant lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Matsumoto, Mikiro; Ohtsuka, Takatsugu; Kuroki, Takao; Shibata, Iekado; Terao, Hideo; Kudo, Motoshige

  1988-01-01

  Nine cases of primary intracranial malignant lymphoma, which accounts for 3.3 % of all intracranial tumors seen in the authors' institution, were studied in terms of diagnostic computed tomographic (CT) features, the tumors' histologic appearance, treatment, post-treatment blood immunologic and cerebrospinal fluid (CSF) characteristics, and outcome. The patients were seven males and two females aged 42 to 67 years. Their chief signs and symptoms on admission were intracranial hypertension, focal signs, and disturbance of consciousness. CT, which proved the most useful preoperative diagnostic technique, demonstrated multiple lesions in seven cases and, in all cases, regions of isodensity or slight high density that were enhanced by contrast medium. According to the patterns of enhancement, the tumors were classed as diffuse (three cases) or nodular (six cases). The former is considered typical of malignant lymphoma, whereas the latter type was sometimes indistinguishable from metastatic tumor and meningioma. At surgery, one patient underwent radical tumor excision, two partial removal, and six biopsy only. Histologic examination revealed one tumor to be of the diffuse small cell type, three of the medium cell type, and five of the large cell type (Lymphoma Study Group classification). Of seven tumors in which lymphocytes were examined by peroxidase-antiperoxidase staining, four were of the B cell type. Postoperatively, whole brain irradiation with 29 to 46 Gy was followed by local irradiation with 15 to 50 Gy. If the tumor persisted, one of three chemotherapies was administered. In one case, methotrexate was given intrathecally. Seven patients were divided into two groups: long remission (three) and recurrence (four). These two groups were compared in terms of serum immunoglobulin levels, T and B cell ratios, CSF characteristics, CT features, tumor cell type, and treatment. No clear differences were found. (author)

 18. Sarcoidosis-lymphoma syndrome.

  Science.gov (United States)

  Brandy-García, Anahy M; Caminal-Montero, Luis; Fernández-García, María Soledad; Saiz Ayala, Angel; Cabezas-Rodríguez, Ivan; Morante-Bolado, Isla

  A 65 year-old female with a history of sarcoidosis with pulmonary and joint involvement, who after 5 years of diagnosis begins with central nervous system involvement manifesting as diplopia. She presents normal analysis results. In imaging results, a mass is identified in the right intraconal space; it depends of right optic nerve, and shows multiple lymph node involvement. Biopsy was performed diagnosed with large B-cell lymphoma, an atypical form of tumor associated with sarcoidosis. Copyright © 2015 Elsevier España, S.L.U. and Sociedad Española de Reumatología y Colegio Mexicano de Reumatología. All rights reserved.

 19. Gastric Lymphoma with Secondary Trigeminal Nerve Lymphoma: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Warissara Rongthong

  2017-05-01

  Full Text Available Data supporting the role of radiotherapy in secondary trigeminal nerve lymphoma is scarce. Here, I report the case of 64-year-old Thai male diagnosed as gastric diffuse large B cell lymphoma with secondary trigeminal nerve lymphoma. He had previously received one cycle of cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (CHOP, followed by five cycles of rituximab plus CHOP (R-CHOP with intrathecal methotrexate (MTX and cytarabine (Ara-C. One month after the last cycle of R-CHOP, he developed a headache and numbness on the left side of his face. MRI revealed thickening of the left trigeminal nerve. He received one intrathecal injection of MTX and Ara-C, followed by systemic chemotherapy. After receiving intrathecal chemotherapy, his symptoms disappeared. Clinical response and MRI studies suggested secondary trigeminal nerve lymphoma. Two months later, our patient’s secondary trigeminal nerve lymphoma had progressed. Salvage whole brain irradiation (36 Gy with boost dose (50 Gy along the left trigeminal nerve was given. Unfortunately, our patient developed heart failure and expired during the radiotherapy session. In conclusion and specific to secondary central nervous system lymphoma (SCNSL, radiotherapy may benefit patients who fail to respond to systemic chemotherapy and palliative treatment. The results this report fail to support the role of radiotherapy in secondary trigeminal nerve lymphoma.

 20. Iodine I 131 Monoclonal Antibody BC8 Before Autologous Stem Cell Transplant in Treating Patients With Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma or Non-Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2017-11-15

  Recurrent B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Hodgkin Lymphoma; Recurrent T-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Refractory Hodgkin Lymphoma; Refractory T-Cell Non-Hodgkin Lymphoma

 1. Avelumab, Utomilumab, Rituximab, Ibrutinib, and Combination Chemotherapy in Treating Patients With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma or Mantle Cell Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-06-13

  CCND1 Positive; CD20 Positive; Recurrent Diffuse Large B-Cell Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma; Refractory Mantle Cell Lymphoma; Transformed Follicular Lymphoma to Diffuse Large B-Cell Lymphoma

 2. Alisertib in Combination With Vorinostat in Treating Patients With Relapsed or Recurrent Hodgkin Lymphoma, B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma, or Peripheral T-Cell Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-04-10

  Adult B Acute Lymphoblastic Leukemia; Adult T Acute Lymphoblastic Leukemia; Anaplastic Large Cell Lymphoma; Angioimmunoblastic T-Cell Lymphoma; Chronic Lymphocytic Leukemia; Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue; Hepatosplenic T-Cell Lymphoma; Intraocular Lymphoma; Lymphomatous Involvement of Non-Cutaneous Extranodal Site; Mature T-Cell and NK-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Nodal Marginal Zone Lymphoma; Primary Cutaneous B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult Acute Lymphoblastic Leukemia; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult Immunoblastic Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Adult T-Cell Leukemia/Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Mycosis Fungoides and Sezary Syndrome; Recurrent Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Primary Cutaneous T-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia; Refractory Hairy Cell Leukemia; Small Intestinal Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; T-Cell Large Granular Lymphocyte Leukemia; Testicular Lymphoma; Waldenstrom Macroglobulinemia

 3. Splenic marginal zone lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Piris, Miguel A; Onaindía, Arantza; Mollejo, Manuela

  Splenic marginal zone lymphoma (SMZL) is an indolent small B-cell lymphoma involving the spleen and bone marrow characterized by a micronodular tumoral infiltration that replaces the preexisting lymphoid follicles and shows marginal zone differentiation as a distinctive finding. SMZL cases are characterized by prominent splenomegaly and bone marrow and peripheral blood infiltration. Cells in peripheral blood show a villous cytology. Bone marrow and peripheral blood characteristic features usually allow a diagnosis of SMZL to be performed. Mutational spectrum of SMZL identifies specific findings, such as 7q loss and NOTCH2 and KLF2 mutations, both genes related with marginal zone differentiation. There is a striking clinical variability in SMZL cases, dependent of the tumoral load and performance status. Specific molecular markers such as 7q loss, p53 loss/mutation, NOTCH2 and KLF2 mutations have been found to be associated with the clinical variability. Distinction from Monoclonal B-cell lymphocytosis with marginal zone phenotype is still an open issue that requires identification of precise and specific thresholds with clinical meaning. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. Haemorrhage and intestinal lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Attilia M. Pizzini

  2013-04-01

  Full Text Available Background: The prevalence of coeliac disease is around 1% in general population but this is often unrecognised. The classical presentation of adult coeliac disease is characterized by diarrhoea and malabsorption syndrome, but atypical presentations are probably more common and are characterized by iron deficiency anaemia, weight loss, fatigue, infertility, arthralgia, peripheral neuropathy and osteoporosis. Unusual are the coagulation disorders (prevalence 20% and these are due to vitamin K malabsorption (prolonged prothrombin time. Clinical case: A 64-year-old man was admitted to our Department for an extensive spontaneous haematoma of the right leg. He had a history of a small bowel resection for T-cell lymphoma, with a negative follow-up and he didn’t report any personal or familiar history of bleeding. Laboratory tests showed markedly prolonged prothrombin (PT and partial-thromboplastin time (PTT, corrected by mixing studies, and whereas platelet count and liver tests was normal. A single dose (10 mg of intravenous vitamin K normalized the PT. Several days before the patient had been exposed to a superwarfarin pesticide, but diagnostic tests for brodifacoum, bromadiolone or difenacoum were negative. Diagnosis of multiple vitamin K-dependent coagulationfactor deficiencies (II, VII, IX, X due to intestinal malabsorption was made and coeliac disease was detected. Therefore the previous lymphoma diagnosis might be closely related to coeliac disease. Conclusions: A gluten free diet improves quality of life and restores normal nutritional and biochemical status and protects against these complications.

 5. Lymphoma Caused by Intestinal Microbiota

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitsuko L. Yamamoto

  2014-09-01

  Full Text Available The intestinal microbiota and gut immune system must constantly communicate to maintain a balance between tolerance and activation: on the one hand, our immune system should protect us from pathogenic microbes and on the other hand, most of the millions of microbes in and on our body are innocuous symbionts and some can even be beneficial. Since there is such a close interaction between the immune system and the intestinal microbiota, it is not surprising that some lymphomas such as mucosal-associated lymphoid tissue (MALT lymphoma have been shown to be caused by the presence of certain bacteria. Animal models played an important role in establishing causation and mechanism of bacteria-induced MALT lymphoma. In this review we discuss different ways that animal models have been applied to establish a link between the gut microbiota and lymphoma and how animal models have helped to elucidate mechanisms of microbiota-induced lymphoma. While there are not a plethora of studies demonstrating a connection between microbiota and lymphoma development, we believe that animal models are a system which can be exploited in the future to enhance our understanding of causation and improve prognosis and treatment of lymphoma.

 6. Gene Therapy in Treating Patients With Human Immunodeficiency Virus-Related Lymphoma Receiving Stem Cell Transplant

  Science.gov (United States)

  2018-01-02

  HIV Infection; Mature T-Cell and NK-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Plasmablastic Lymphoma; Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Burkitt Lymphoma; Recurrent Follicular Lymphoma; Stage III Follicular Lymphoma; Stage III Mantle Cell Lymphoma; Stage IV Follicular Lymphoma; Stage IV Mantle Cell Lymphoma

 7. Malignant lymphoma in african lions (panthera leo).

  Science.gov (United States)

  Harrison, T M; McKnight, C A; Sikarskie, J G; Kitchell, B E; Garner, M M; Raymond, J T; Fitzgerald, S D; Valli, V E; Agnew, D; Kiupel, M

  2010-09-01

  Malignant lymphoma has become an increasingly recognized problem in African lions (Panthera leo). Eleven African lions (9 male and 2 female) with clinical signs and gross and microscopic lesions of malignant lymphoma were evaluated in this study. All animals were older adults, ranging in age from 14 to 19 years. Immunohistochemically, 10 of the 11 lions had T-cell lymphomas (CD3(+), CD79a(-)), and 1 lion was diagnosed with a B-cell lymphoma (CD3(-), CD79a(+)). The spleen appeared to be the primary site of neoplastic growth in all T-cell lymphomas, with involvement of the liver (6/11) and regional lymph nodes (5/11) also commonly observed. The B-cell lymphoma affected the peripheral lymph nodes, liver, and spleen. According to the current veterinary and human World Health Organization classification of hematopoietic neoplasms, T-cell lymphoma subtypes included peripheral T-cell lymphoma (4/11), precursor (acute) T-cell lymphoblastic lymphoma/leukemia (2/11), chronic T-cell lymphocytic lymphoma/leukemia (3/11), and T-zone lymphoma (1/11). The single B-cell lymphoma subtype was consistent with diffuse large B-cell lymphoma. Feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) testing by immunohistochemistry on sections of malignant lymphoma was negative for all 11 lions. One lion was seropositive for FeLV. In contrast to domestic and exotic cats, in which B-cell lymphomas are more common than T-cell lymphomas, African lions in this study had malignant lymphomas that were primarily of T-cell origin. Neither FeLV nor FIV, important causes of malignant lymphoma in domestic cats, seems to be significant in the pathogenesis of malignant lymphoma in African lions.

 8. How I treat double-hit lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Friedberg, Jonathan W

  2017-08-03

  The 2016 revision of the World Health Organization (WHO) classification for lymphoma has included a new category of lymphoma, separate from diffuse large B-cell lymphoma, termed high-grade B-cell lymphoma with translocations involving myc and bcl-2 or bcl-6 . These lymphomas, which occur in hit lymphomas (or triple-hit lymphomas if all 3 rearrangements are present). It is important to differentiate these lymphomas from the larger group of double-expressor lymphomas, which have increased expression of MYC and BCL-2 and/or BCL-6 by immunohistochemistry, by using variable cutoff percentages to define positivity. Patients with double-hit lymphomas have a poor prognosis when treated with standard chemoimmunotherapy and have increased risk of central nervous system involvement and progression. Double-hit lymphomas may arise as a consequence of the transformation of the underlying indolent lymphoma. There are no published prospective trials in double-hit lymphoma, however retrospective studies strongly suggest that aggressive induction regimens may confer a superior outcome. In this article, I review my approach to the evaluation and treatment of double-hit lymphoma, with an eye toward future clinical trials incorporating rational targeted agents into the therapeutic armamentarium. © 2017 by The American Society of Hematology.

 9. Follicular non-Hodgkin's lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hayashi, D.; Lee, J.C.; Devenney-Cakir, B.; Zaim, S.; Ounadjela, S.; Solal-Celigny, P.; Juweid, M.; Guermazi, A.

  2010-01-01

  Follicular non-Hodgkin's lymphoma (NHL) is a unique subtype of NHL, which is indolent, incurable with a high prevalence of residual mass after treatment, and may transform to more aggressive NHL. The aim of this review is to (1) describe the histological and flow cytometry characteristics of follicular NHL; (2) introduce the Follicular Lymphoma International Prognostic Index 2 (FLIPI-2), which allows better treatment selection and patient stratification for clinical trials; (3) illustrate the classic and atypical ultrasound, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and positron-emission tomography (PET)/CT appearance of follicular NHL; and (4) characterize the appearance of nodal and extranodal follicular NHL with pathological correlation. Imaging is essential in every step of the management of patients with follicular lymphoma. Overall survival is improved with better predictive tools and new targeted biological therapies. Radiologists should be aware of possible active residual mass, indolent recurrence, transformation, and association with other primary cancers in patients treated for follicular lymphoma.

 10. Primary intracerebral lymphoma: Case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olcay Eser

  2012-09-01

  Full Text Available We describe a case of primary central nervous lymphoma (PCNSL that may be confused with magnetic resonance imaging (MRI findings of high grade glioma. Primary central nervous lymphoma is a rare tumour and it account for 0.3-3% of intracranial tumours. A 61 year’s old woman was admitted to our clinic with a severe headache, vomiting, left hemiparesia and transient loss of consciousness. Primary central nervous lymphoma may show various biological and radiological characteristics. We herein emphasized being confused with MRI findings of PCNSL and high grade glioma. J Clin Exp Invest 2012; 3 (3: 409-411Key words: Primary central nervous lymphoma, high grade glioma, B-cell, diagnosis

 11. Lymphoma in pregnancy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ballova, V.

  2016-01-01

  The diagnosis of malignant lymphoma during pregnancy is always a challenging situation, as for the patient a her family as well as for the whole medical team. Medical and communication skills are crucial in this situation. Interdisciplinary approach and a close cooperation between oncologist, obstetrician and neonatologist are equally important. The diagnosis of malignant potentially lethal disease and the need of treatment during pregnancy raise concerns about the life of mother if treatment was delayed and at the same time concerns about adverse fetal outcomes. This gives raise dilemmas at the therapeutical, ethical, moral and social levels. The patient must be included in the decisional process and the cultural as well as the religious aspects must be taken into account. (author)

 12. Localized folicular lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Soubeyran, P.; Eghbali, H.; Bonichon, F.; Coindre, J.M.; Richaud, P.; Hoerni, B.

  1988-01-01

  From 1966 to 1985, 103 patients with a localized follicular lymphoma were treated at the Fondation Bergonie. Clinical staging was performed using, after physical examination, chest X-rays, bipedal lymphangiography and unilateral bone marrow biopsy (BMB). The patients were then treated by radiotherapy with or without chemotherapy. Overall survival (OS) at 5 and 10 years is 69 and 56.3%, respectively. Relapse-free survival (RFS) is 53.7 and 49%. Unifactorial analysis shows three prognostic parameters to be independently significant in terms of OS: age, stage and B symptons. In terms of RFS, only 2 factors are significant: age and B symptons. Multivariate analysis (Cox model) shows that age is a more important prognostic factor than stage. 40 refs.; 3 figs.; 3 tabs

 13. Therapy of non-Hodgkin's lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Coffey, J.; Hodgson, D.C.; Gospodarowicz, M.K.

  2003-01-01

  Non-Hodgkin's lymphomas are a heterogeneous group of malignancies of the lymphoid system. The exact etiology for most lymphomas has not been determined, but both viral and bacterial infections have been shown to be important etiologic factors. The WHO classification of hematopoietic and lymphoid tumours classifies lymphomas into B-cell and T-cell neoplasms. B-cell lymphomas account for more than 85% of all lymphomas. The Ann Arbor staging classification has been adopted by the AJCC and UICC as a standard for classifying extent of anatomic disease. The two most common histologic disease entities are follicular lymphomas and diffuse large B-cell lymphomas. The management of follicular lymphomas is used as a paradigm for the management of all indolent lymphomas. Radiation therapy is used for stage I and II disease, while alkylating agent chemotherapy, immunotherapy and radioimmunotherapy are most frequently used in stage III and IV disease that requires treatment. Most patients with follicular lymphoma enjoy prolonged survival, but at present there is no evidence that those with stage III and IV follicular lymphoma can be cured. Diffuse large B-cell lymphomas serve as a paradigm for treating aggressive lymphomas. Stage I and II diffuse large cell lymphomas are generally treated with combined modality therapy with doxorubicin-based chemotherapy followed by involved field radiation therapy, while those with stage III and IV disease are treated with chemotherapy alone. Patients who fail initial management are treated with further chemotherapy. High-dose chemotherapy with stem cell rescue has been shown to be particularly effective as salvage treatment for diffuse large cell lymphomas. The management of a heterogeneous group of primary extranodal lymphomas in general follows the above treatment principles, with additional treatment being required for those with a high risk of CNS failures, or involvement of contralateral paired organs. The management of MALT lymphomas

 14. Targeted immunotherapy in Hodgkin lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutchings, Martin

  2015-01-01

  In this issue of Blood, Rothe et al introduce a new principle of targeted Hodgkin lymphoma (HL) immunotherapy in their report from a phase 1 study of the bispecific anti-CD30/CD16A antibody construct AFM13.......In this issue of Blood, Rothe et al introduce a new principle of targeted Hodgkin lymphoma (HL) immunotherapy in their report from a phase 1 study of the bispecific anti-CD30/CD16A antibody construct AFM13....

 15. Molecular Pathogenesis of MALT Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katharina Troppan

  2015-01-01

  Full Text Available Approximately 8% of all non-Hodgkin lymphomas are extranodal marginal zone B cell lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue (MALT, also known as MALT lymphoma, which was first described in 1983 by Isaacson and Wright. MALT lymphomas arise at a wide range of different extranodal sites, with the highest frequency in the stomach, followed by lung, ocular adnexa, and thyroid, and with a low percentage in the small intestine. Interestingly, at least 3 different, apparently site-specific, chromosomal translocations and missense and frameshift mutations, all pathway-related genes affecting the NF-κB signal, have been implicated in the development and progression of MALT lymphoma. However, these genetic abnormalities alone are not sufficient for malignant transformation. There is now increasing evidence suggesting that the oncogenic product of translocation cooperates with immunological stimulation in oncogenesis, that is, the association with chronic bacterial infection or autoaggressive process. This review mainly discusses MALT lymphomas in terms of their genetic aberration and association with chronic infections and summarizes recent advances in their molecular pathogenesis.

 16. Treatment results of localized gastric lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Abe, Tatsuyuki; Gomi, Hiromichi; Sakaino, Shinjiro; Nakajima, Yasuo

  2008-01-01

  Between 2000 and 2007, 17 patients with localized gastric lymphoma (10 mucosa-associated lymphoid tissue lymphomas and 7 diffuse large B-cell lymphomas) were treated with radiotherapy alone or doxorubicin-based chemotherapy followed by radiotherapy. Radiation dose of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma was 30 Gy with a daily fraction size of 1.5 Gy. Sixteen patients achieved complete remission and the 5-year overall survival of MALT lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) were 100% and 87%, respectively. No gastric perforation and hemorrhage were noticed. Using AP/LR 2-port radiotherapy markedly decreased the liver dose. (author)

 17. A Case of Diffuse Large B-Cell Lymphoma Mimicking Primary Effusion Lymphoma-Like Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daisuke Usuda

  2017-11-01

  Full Text Available A 93-year-old female was transferred to the emergency ward of our hospital due to disturbance of consciousness and hypotension. Computed tomography showed bilateral pleural and pericardial effusion without evidence of tumor masses or lymphadenopathy. Cytodiagnosis of pleural effusion revealed proliferation of atypical lymphoid-like cells with pan-B surface markers. We suspected primary effusion lymphoma-like lymphoma; however, the monoclonality of these cells was not confirmed. Cytodiagnosis of bone marrow revealed lymphoma cells with monoclonal B-cell markers. These findings prompted a diagnosis of diffuse large B-cell lymphoma with bone marrow invasion. In the case of pericardial or pleural effusion, clinicians should consider carefully both hematological malignancy and its classification.

 18. Carfilzomib With or Without Rituximab in the Treatment of Waldenstrom Macroglobulinemia or Marginal Zone Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-02-05

  Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Waldenstrom Macroglobulinemia; Refractory Marginal Zone Lymphoma; Refractory Waldenstrom Macroglobulinemia; Waldenstrom Macroglobulinemia

 19. Composite Lymphoma : EBV-positive Classic Hodgkin Lymphoma and Peripheral T-cell Lymphoma A Case Report

  NARCIS (Netherlands)

  Gualco, Gabriela; Chioato, Lucimara; Van Den Berg, Anke; Weiss, Lawrence M.; Bacchi, Carlos E.

  Composite lymphomas are rare and defined as hematopoietic neoplasms with more than I malignant lymphomatous clone showing different phenotypic features. Of all possible combinations between non-Hodgkin lymphomas, B cell or T cell, and Hodgkin lymphoma, the least frequent are the ones combining

 20. Treatment Options for Non-Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... factors affect prognosis (chance of recovery) and treatment options. The prognosis (chance of recovery ) and treatment options ... lymphoma may come back as indolent lymphoma. Treatment Option Overview Key Points There are different types of ...

 1. General Information about Adult Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Lymphocyte-rich classical Hodgkin lymphoma. Age, gender, and Epstein-Barr infection can affect the risk of adult Hodgkin lymphoma. Anything that increases your risk of getting a disease is called a risk factor . Having a risk ...

 2. Parotid lymphomas - clinical and computed tomogrphic imaging ...

  African Journals Online (AJOL)

  Parotid lymphomas - clinical and computed tomogrphic imaging features. ... South African Journal of Surgery ... Lymphoma has a clinical presentation similar ... CT scanning is a useful adjunctive investigation to determine the site and extent of ...

 3. Everolimus and Lenalidomide in Treating Patients With Relapsed or Refractory Non-Hodgkin or Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-02-07

  Adult Nasal Type Extranodal NK/T-cell Lymphoma; Anaplastic Large Cell Lymphoma; Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Hepatosplenic T-cell Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Peripheral T-cell Lymphoma; Post-transplant Lymphoproliferative Disorder; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult T-cell Leukemia/Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Waldenstrom Macroglobulinemia

 4. Pomalidomide and Dexamethasone in Treating Patients With Relapsed or Refractory Primary Central Nervous System Lymphoma or Newly Diagnosed or Relapsed or Refractory Intraocular Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2017-08-28

  B-Cell Lymphoma, Unclassifiable, With Features Intermediate Between Diffuse Large B-Cell Lymphoma and Burkitt Lymphoma; Central Nervous System Lymphoma; Intraocular Lymphoma; Primary Diffuse Large B-Cell Lymphoma of the Central Nervous System; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Retinal Lymphoma

 5. Cure of incurable lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Nardo, Gerald L.; Sysko, Vladimir V.; De Nardo, Sally J.

  2006-01-01

  The most potent method for augmenting the cytocidal power of monoclonal antibody (MAb) treatment is to conjugate radionuclides to the MAb to deliver systemic radiotherapy (radioimmunotherapy; RIT). The antigen, MAb, and its epitope can make a difference in the performance of the drug. Additionally, the radionuclide, radiochemistry, chelator for radiometals and the linker between the MAb and chelator can have a major influence on the performance of drugs (radiopharmaceuticals) for RIT. Smaller radionuclide carriers, such as antibody fragments and mimics, and those used for pretargeting strategies, have been described and evaluated. All of these changes in the drugs and strategies for RIT have documented potential for improved performance and patient outcomes. RIT is a promising new therapy that should be incorporated into the management of patients with B-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL) soon after these patients have proven incurable. Predictable improvements using better drugs, strategies, and combinations with other drugs seem certain to make RIT integral to the management of patients with NHL, and likely lead to cure of currently incurable NHL

 6. 17-DMAG in Treating Patients With Metastatic or Unresectable Solid Tumors or Lymphomas

  Science.gov (United States)

  2013-01-24

  Anaplastic Large Cell Lymphoma; Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Intraocular Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult T-cell Leukemia/Lymphoma; Recurrent Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Stage III Adult Burkitt Lymphoma; Stage III Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Stage III Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Stage III Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Stage III Adult Hodgkin Lymphoma; Stage III Adult T-cell Leukemia/Lymphoma; Stage III Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage III Grade 1 Follicular Lymphoma; Stage III Grade 2 Follicular Lymphoma; Stage III Grade 3 Follicular Lymphoma; Stage III Mantle Cell Lymphoma; Stage III Marginal Zone Lymphoma; Stage III Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Stage III Small Lymphocytic Lymphoma; Stage IV Adult Burkitt Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Stage IV Adult Hodgkin Lymphoma; Stage IV Adult T-cell Leukemia/Lymphoma; Stage IV Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage IV Grade 1 Follicular Lymphoma; Stage IV Grade 2 Follicular Lymphoma; Stage IV Grade 3 Follicular Lymphoma; Stage IV Mantle Cell Lymphoma; Stage IV Marginal Zone Lymphoma; Stage IV Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Stage IV Small Lymphocytic Lymphoma; Unspecified Adult Solid Tumor, Protocol Specific; Waldenstr

 7. Primary thyroid lymphoma: CT findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Hyo-Cheol; Han, Moon Hee E-mail: hanmh@radcom.snu.ac.kr; Kim, Keon Ha; Jae, Hwan Jun; Lee, Sang Hyun; Kim, Sam Soo; Kim, Kwang Hyun; Chang, Kee-Hyun

  2003-06-01

  Introduction: To evaluate the computed tomographic (CT) findings of primary thyroid lymphoma. Methods and material: The clinicopathological data and CT images of nine patients with primary thyroid lymphoma were retrospectively reviewed. The CT appearances were classified into three types: type 1, a solitary nodule surrounded by normal thyroid tissue; type 2, multiple nodules in the thyroid, and type 3, a homogeneously enlarged both thyroid glands with a reduced attenuation with or without peripheral thin hyperattenuating thyroid tissue. Results: All patients had a rapidly enlarging thyroid mass and coexistent Hashimoto's thyroiditis. One patient showed type 1 pattern, three type 2, and five type 3. Six patients had homogeneous tumor isoattenuating to surrounding muscles. The tumors had a strong tendency to compress normal remnant thyroid and the surrounding structure without invasion. Conclusion: Primary thyroid lymphoma should be included in the differential diagnosis when old female had a homogeneous thyroidal mass isoattenuating to muscles, which does not invade surrounding structures.

 8. Hodgkin Lymphomas epidemiology

  International Nuclear Information System (INIS)

  Diaz, Carlos; Barroso, Maria; Alvarez, Julio; Sarmiento, Sofia; Diaz, Jose

  2003-01-01

  The interest of this study has been to learn the bio demographic characteristics of the Hodgkin lymphoma in our surrounding in accord with different clinical statistics that are considered of interest taken as references the results obtained in each on them. The clinical histories of the patients were evaluated retrospectively with diagnosis of Hodgkin, and registered in the national Institute of Oncology in Havana during the years 1980-1985 (group1) and the 1990-1995 (group 2). The sample was constituted by 242 patients (156 group 1, 86 group 2). The disease was slightly more frequent in males (1.3:1) in both groups. The biggest incidence fell upon the patients under 30 year of age with 74 (31%) in the group 1, and 41 (17%) group 2; followed by the group of patients between 30 and 49 years old with 24% in group 1 and 12 in group 2. The histological subtype most frequently found was the mixed cellularity 55% of the patients followed by nodular sclerosis in 32% clinical stage III was the most frequent with 138 patients (55%) the cervical adenopathy was the most consulted symptom referred by 199 (82%) of the patients. The ionizing radiation as only treatment were used in 115 patients (48%) while 80 (33%) were treated in conjunction with polychemotherapy, and in 40 (17%) polychemotherapy was used alone. A total of 204 (84%) patients showed complete remission when ended the initial treatment while 96 (40.9%) showed a relapse and 55 (62%) of them obtained a second CR. Until the last news, there are 196 (81%) alive patients and 43 (18%) dead. (The author)

 9. Imaging of non-hodgkin lymphomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  El-Galaly, Tarec Christoffer; Hutchings, Martin

  2015-01-01

  Optimal lymphoma management requires accurate pretreatment staging and reliable assessment of response, both during and after therapy. Positron emission tomography with computerized tomography (PET/CT) combines functional and anatomical imaging and provides the most sensitive and accurate methods...... for lymphoma imaging. New guidelines for lymphoma imaging and recently revised criteria for lymphoma staging and response assessment recommend PET/CT staging, treatment monitoring, and response evaluation in all FDG-avid lymphomas, while CT remains the method of choice for non-FDG-avid histologies. Since...... interim PET imaging has high prognostic value in lymphoma, a number of trials investigate PET-based, response-adapted therapy for non-Hodgkin lymphomas (NHL). PET response is the main determinant of response according to the new response criteria, but PET/CT has little or no role in routine surveillance...

 10. Treatment options for ocular adnexal lymphoma (OAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victoria Mary Lendrum Cohen

  2009-11-01

  Full Text Available Victoria Mary Lendrum CohenSt. Bartholomew’s and Moorfields Eye Hospital, London UKAbstract: Most lymphomas that involve the ocular adnexal structure are low grade, B cell, non-Hodgkin’s lymphomas. The treatment depends upon the grade and stage of the disease. High grade lymhoma requires treatment with systemic chemotherapy whereas the localized low grade (extranodal marginal zone lymphoma can be successfully managed with local radiotherapy. Chlamydia psittaci infection is associated with low grade ocular lymphoma; however there is wide geographic variation in the strength of this association. Blanket antibiotic therapy is not advised unless there is proof of an infective agent. The monoclonal antibody, rituximab, may be successful for CD20 positive lymphoma, although it is likely that rituximab will have better long-term results when used in combination with systemic chemotherapy.Keywords: ocular adnexal lymphoma, mucosa associated lymphoid tissue, extranodal marginal zone lymphoma, Chlamydia psittaci, rituximab, radiotherapy, chemotherapy

 11. Genetically Modified Peripheral Blood Stem Cell Transplant in Treating Patients With HIV-Associated Non-Hodgkin or Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2015-05-06

  Adult Nasal Type Extranodal NK/T-cell Lymphoma; AIDS-related Diffuse Large Cell Lymphoma; AIDS-related Diffuse Mixed Cell Lymphoma; AIDS-related Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; AIDS-related Immunoblastic Large Cell Lymphoma; AIDS-related Lymphoblastic Lymphoma; AIDS-related Peripheral/Systemic Lymphoma; AIDS-related Small Noncleaved Cell Lymphoma; Anaplastic Large Cell Lymphoma; Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma; Cutaneous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Hepatosplenic T-cell Lymphoma; HIV-associated Hodgkin Lymphoma; Intraocular Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Noncutaneous Extranodal Lymphoma; Peripheral T-cell Lymphoma; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Adult T-cell Leukemia/Lymphoma; Recurrent Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Refractory Hairy Cell Leukemia; Small Intestine Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Stage I AIDS-related Lymphoma; Stage II AIDS-related Lymphoma; Stage III AIDS-related Lymphoma; Stage IV AIDS-related Lymphoma; T-cell Large Granular Lymphocyte Leukemia; Testicular Lymphoma; Waldenström Macroglobulinemia

 12. Transmission of naturally occurring lymphoma in macaque monkeys.

  OpenAIRE

  Hunt, R D; Blake, B J; Chalifoux, L V; Sehgal, P K; King, N W; Letvin, N L

  1983-01-01

  Spontaneously occurring rhesus monkey lymphomas were transmitted into healthy rhesus monkeys by using tumor cell suspensions. The naturally arising tumors included an immunoblastic sarcoma and an undifferentiated lymphoma. Recipient animals developed undifferentiated lymphomas, poorly differentiated lymphomas, or parenchymal lymphoproliferative abnormalities suggestive of early lesions of lymphoma. Some of these animals developed such opportunistic infections as cytomegalovirus hepatitis and ...

 13. Follicular lymphoma international prognostic index

  NARCIS (Netherlands)

  Solal-Céligny, Philippe; Roy, Pascal; Colombat, Philippe; White, Josephine; Armitage, Jim O.; Arranz-Saez, Reyes; Au, Wing Y.; Bellei, Monica; Brice, Pauline; Caballero, Dolores; Coiffier, Bertrand; Conde-Garcia, Eulogio; Doyen, Chantal; Federico, Massimo; Fisher, Richard I.; Garcia-Conde, Javier F.; Guglielmi, Cesare; Hagenbeek, Anton; Haïoun, Corinne; LeBlanc, Michael; Lister, Andrew T.; Lopez-Guillermo, Armando; McLaughlin, Peter; Milpied, Noël; Morel, Pierre; Mounier, Nicolas; Proctor, Stephen J.; Rohatiner, Ama; Smith, Paul; Soubeyran, Pierre; Tilly, Hervé; Vitolo, Umberto; Zinzani, Pier-Luigi; Zucca, Emanuele; Montserrat, Emili

  2004-01-01

  The prognosis of follicular lymphomas (FL) is heterogeneous and numerous treatments may be proposed. A validated prognostic index (PI) would help in evaluating and choosing these treatments. Characteristics at diagnosis were collected from 4167 patients with FL diagnosed between 1985 and 1992.

 14. Drugs Approved for Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  This page lists cancer drugs approved by the Food and Drug Administration (FDA) for Hodgkin lymphoma. The list includes generic names, brand names, and common drug combinations, which are shown in capital letters. The drug names link to NCI's Cancer Drug Information summaries.

 15. Images of the intrathoracic lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Melendez, Patricia; Fernandez, Maria del Pilar; Betancourt, Claudia

  1999-01-01

  The intrathoracic involvement in lymphoma is diverse. It's study and diagnosis requires not only plain chest x-rays but also additional imaging. In this paper we summarize the most frequent findings seen in CAT scan and magnetic resonance permitting better staging and enhancing further treatment options

 16. Computational diagnosis of canine lymphoma

  Science.gov (United States)

  Mirkes, E. M.; Alexandrakis, I.; Slater, K.; Tuli, R.; Gorban, A. N.

  2014-03-01

  One out of four dogs will develop cancer in their lifetime and 20% of those will be lymphoma cases. PetScreen developed a lymphoma blood test using serum samples collected from several veterinary practices. The samples were fractionated and analysed by mass spectrometry. Two protein peaks, with the highest diagnostic power, were selected and further identified as acute phase proteins, C-Reactive Protein and Haptoglobin. Data mining methods were then applied to the collected data for the development of an online computer-assisted veterinary diagnostic tool. The generated software can be used as a diagnostic, monitoring and screening tool. Initially, the diagnosis of lymphoma was formulated as a classification problem and then later refined as a lymphoma risk estimation. Three methods, decision trees, kNN and probability density evaluation, were used for classification and risk estimation and several preprocessing approaches were implemented to create the diagnostic system. For the differential diagnosis the best solution gave a sensitivity and specificity of 83.5% and 77%, respectively (using three input features, CRP, Haptoglobin and standard clinical symptom). For the screening task, the decision tree method provided the best result, with sensitivity and specificity of 81.4% and >99%, respectively (using the same input features). Furthermore, the development and application of new techniques for the generation of risk maps allowed their user-friendly visualization.

 17. ATR alterations in Hodgkin's lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Liu, Angen; Takakuwa, Tetsuya; Fujita, Shigeki; Luo, Wen-Juan; Tresnasari, Kristianti; Van den Berg, Anke; Poppema, Sibrand; Aozasa, Katsuyuki

  Hodgkin's lymphoma (HL) is characterized by the presence of neoplastic Hodgkin and Reed-Sternberg cells (HRSC) in a background of inflammatory cells. Free radicals and oxidative stress generated in the inflammatory lesions could cause DNA damage, thus providing a basis for lymphomagenesis.

 18. ESMO Consensus conferences : guidelines on malignant lymphoma. part 2: marginal zone lymphoma, mantle cell lymphoma, peripheral T-cell lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Dreyling, M.; Thieblemont, C.; Gallamini, A.; Arcaini, L.; Campo, E.; Hermine, O.; Kluin-Nelemans, J. C.; Ladetto, M.; Le Gouill, S.; Iannitto, E.; Pileri, S.; Rodriguez, J.; Schmitz, N.; Wotherspoon, A.; Zinzani, P.; Zucca, E.

  To complement the existing treatment guidelines for all tumour types, ESMO organizes consensus conferences to focus on specific issues in each type of tumour. In this setting, a consensus conference on the management of lymphoma was held on 18 June 2011 in Lugano, next to the 11th International

 19. Non-Hodgkin lymphoma - children

  Science.gov (United States)

  ... families share common experiences may help ease your stress. American Childhood Cancer Organization - www.acco.org Leukemia and ... Updated: January 27, 2016. Accessed June 3, 2016. American Society of Clinical ... Institute website. Childhood non-Hodgkin lymphoma treatment (PDQ) - health ...

 20. Lymphoma of the cervix uteri

  Science.gov (United States)

  Amna, Fatima Abu; Howell, Rosemary; Raj, Shinod

  2009-01-01

  A 46-year-old woman of Asian origin presented with heavy intermenstrual and postcoital bleeding caused by the rare entity of primary non-Hodgkin’s lymphoma of the cervix uteri, with no evidence of disease elsewhere. Prompt diagnosis by biopsy avoided unnecessary surgery, and instead appropriate treatment with chemoradiotherapy was administered. PMID:21909338

 1. Medicinal therapy of malignant lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Aul, C.; Schroeder, M.; Giagounidis, A.

  2002-01-01

  Chemotherapy represents the most important therapeutic option in malignant lymphomas. Low to intermediate risk Hodgkin's disease is treated by a combination of chemotherapy and radiation. The new chemotherapy protocol BEACOPP has improved the outcome of advanced stages in comparison with the internationally accepted standard protocol COPP/ABVD. Dependent on the initial staging, cure rates between 50 and 95% can be achieved. Indolent non-Hodgkin's lymphomas usually present in advanced stages of disease. Chemotherapy in these cases has palliative character and aims at improving patients'quality of life and at avoiding complications due to the disease. In aggressive and very aggressive non-Hodgkin's lymphoma chemotherapy is curative and must be initiated immediately irrespective of the staging results. The efficacy of the standard protocol CHOP (cyclophosphamide,doxorubicin, vincristine and prednisone), that was established in the 1970s, has recently been improved by shortening of the therapy interval (CHOP-14 vs.CHOP-21),addition of etoposide (CHOEP) and combination with the monoclonal antibody rituximab (R-CHOP). The value of high dose chemotherapy with stem cell transplantation has been shown unequivocally only for aggressive non-Hodgkin lymphoma and relapsed Hodgkin's disease responsive to chemotherapy. The therapeutic strategy of malignant lymphomas is likely to be improved within the next years due to the introduction of novel cytostatic agents, the broadening application of monoclonal antibodies,upcoming new transplantation procedures and the development of substances with molecular targets.To rapidly increase our current knowledge on the topic it is mandatory to include patients into the large national and international multicenter studies. (orig.) [de

 2. Radiotherapy of adult nodal non Hodgkin's lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gamen, G.; Thirion, P.

  1999-01-01

  The role of radiotherapy in the treatment of nodal non-Hodgkin's lymphoma has been modified by the introduction of efficient chemotherapy and the development of different pathological classifications. The recommended treatment of early-stage aggressive lymphomas is primarily a combination chemotherapy. The interest of adjuvant radiotherapy remains unclear and has to be established through large prospective trials. If radiation therapy has to be delivered, the historical results of exclusive radiation therapy showed that involved-fields and a dose of 35-40 Gy (daily fraction of 1.8 Gy, 5 days a week) are the optimal schedule. The interest of radiotherapy in the treatment of advanced-stage aggressive lymphoma is yet to be proven. Further studies had to stratify localized stages according to the factors of the International Prognostic Index. For easy-stage low-grade lymphoma, radiotherapy remains the standard treatment. However, the appropriate technique to use is controversial. Involved-field irradiation at a dose of 35 Gy seems to be the optimal schedule, providing a 10 year disease-free survival rate of 50 % and no major toxicity. There is no standard indication of radiotherapy in the treatment advanced-stage low-grade lymphoma. For 'new' nodal lymphoma's types, the indication of radiotherapy cannot be established (mantle-zone lymphoma, marginal zone B-cell lymphoma) or must take into account the natural history (Burkitt's lymphoma, peripheral T-cell lymphoma) and the sensibility to others therapeutic methods. (authors)

 3. Vorinostat in Treating Patients With Metastatic or Unresectable Solid Tumors or Lymphoma and Liver Dysfunction

  Science.gov (United States)

  2014-02-21

  Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Adult Nasal Type Extranodal NK/T-cell Lymphoma; Anaplastic Large Cell Lymphoma; Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma; Cutaneous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Intraocular Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Primary Central Nervous System Hodgkin Lymphoma; Primary Central Nervous System Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma; Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Adult T-cell Leukemia/Lymphoma; Recurrent Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Small Intestine Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Stage III Adult Burkitt Lymphoma; Stage III Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Stage III Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Stage III Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Stage III Adult Hodgkin Lymphoma; Stage III Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Stage III Adult Lymphoblastic Lymphoma; Stage III Adult T-cell Leukemia/Lymphoma; Stage III Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage III Grade 1 Follicular Lymphoma; Stage III Grade 2 Follicular Lymphoma; Stage III Grade 3 Follicular Lymphoma; Stage III Mantle Cell Lymphoma; Stage III Marginal Zone Lymphoma; Stage III Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Stage III Small Lymphocytic Lymphoma; Stage IV Adult Burkitt Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Stage

 4. Carfilzomib and Hyper-CVAD in Treating Patients With Newly Diagnosed Acute Lymphoblastic Leukemia or Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-03-01

  Contiguous Stage II Adult Lymphoblastic Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Lymphoblastic Lymphoma; Stage I Adult Lymphoblastic Lymphoma; Stage III Adult Lymphoblastic Lymphoma; Stage IV Adult Lymphoblastic Lymphoma; Untreated Adult Acute Lymphoblastic Leukemia

 5. Follicular lymphoma of the ocular adnexal region

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rasmussen, Peter Kristian; Ralfkiaer, E.; Prause, J.U.

  2015-01-01

  Purpose To characterize the clinicopathological features of follicular lymphoma of the ocular adnexal region. Methods Retrospective nation-based study of Danish patients with ocular adnexal follicular lymphoma from January 1st 1980 through December 31st 2009. Results Twenty-four patients...... with ocular adnexal follicular lymphoma were identified. Fourteen (58%) of the patients were females. The median age was 63 years (range: 42–96 years). Eleven (46%) of the patients had primary ocular adnexal lymphoma, seven (29%) had an ocular adnexal lesion in conjunction with a concurrent systemic lymphoma...... and six patients (25%) presented with an ocular adnexal relapse. The most frequently affected sites were the lacrimal gland (38%) and the orbit (33%). Thirteen patients (54%) presented with Ann Arbor stage IE lymphoma, four (17%) had stage IIE, two patients (8%) stage IIIE, and five patients (21%) had...

 6. Modern radiation therapy for primary cutaneous lymphomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Specht, Lena; Dabaja, Bouthaina; Illidge, Tim

  2015-01-01

  Primary cutaneous lymphomas are a heterogeneous group of diseases. They often remain localized, and they generally have a more indolent course and a better prognosis than lymphomas in other locations. They are highly radiosensitive, and radiation therapy is an important part of the treatment......, either as the sole treatment or as part of a multimodality approach. Radiation therapy of primary cutaneous lymphomas requires the use of special techniques that form the focus of these guidelines. The International Lymphoma Radiation Oncology Group has developed these guidelines after multinational...... meetings and analysis of available evidence. The guidelines represent an agreed consensus view of the International Lymphoma Radiation Oncology Group steering committee on the use of radiation therapy in primary cutaneous lymphomas in the modern era....

 7. Primary periosteal lymphoma - rare and unusual

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abdelwahab, Ibrahim F. [Coney Island Hospital, Department of Radiology, New York, NY (United States); Hoch, Benjamin [Mount Sinai School of Medicine, CUNY, Department of Pathology, New York, NY (United States); Hermann, George [Mount Sinai School of Medicine, CUNY, Department of Radiology, New York, NY (United States); Bianchi, Stefano [Clinique et Fondation des Grangettes, Geneva (Switzerland); Klein, Michael J. [UAB School of Medicine, Department of Pathology, Birmingham, AL (United States); Springfield, Dempsey S. [Mount Sinai School of Medicine, CUNY, Department of Orthopedics, New York, NY (United States)

  2007-04-15

  We describe a primary periosteal lymphoma that involved only the periosteum without affecting the adjacent medulla or the regional lymph nodes. No other lymphomatous foci were found in either the distant lymph nodes or viscera. This unusual presentation simulates the imaging appearance of surface lesions of bone, namely benign and malignant tumors, and departs from the typical appearance of primary lymphoma of bone. Therefore, this rare type of lymphoma should be considered in the differential diagnosis of surface bone lesions. (orig.)

 8. Abdominal manifestations of extranodal lymphoma: pictorial essay

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fajardo, Lais; Cardia, Patricia Prando; Prando, Adilson, E-mail: laisfajardo@gmail.com [Centro Radiologico Campinas/Hospital Vera Cruz, Campinas, SP (Brazil); Ramin, Guilherme de Araujo; Penachim, Thiago Jose; Martins, Daniel Lahan [Pontificia Universidade Catolica de Campinas (PUC- Campinas), SP (Brazil)

  2016-11-15

  In the appropriate clinical setting, certain aspects of extranodal abdominal lymphoma, as revealed by current cross-sectional imaging techniques, should be considered potentially diagnostic and can hasten the diagnosis. In addition, diagnostic imaging in the context of biopsy-proven lymphoma can accurately stage the disease for its appropriate treatment. The purpose of this article was to illustrate the various imaging aspects of extranodal lymphoma in the abdomen. (author)

 9. Gastric low-grade MALT lymphoma, high-grade MALT lymphoma and diffuse large B cell lymphoma show different frequencies of trisomy

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeve, M A; Gisbertz, I A; Schouten, H C; Schuuring, E; Bot, F J; Hermans, J; Hopman, A; Kluin, P M; Arends, J E; van Krieken, J H

  1999-01-01

  Gastric MALT lymphoma is a distinct entity related to Helicobacter pylori gastritis. Some studies suggest a role for trisomy 3 in the genesis of these lymphomas, but they mainly focused on low-grade MALT lymphoma. Gastric MALT lymphoma, however, comprises a spectrum from low- to high-grade cases.

 10. Genetically Engineered Lymphocyte Therapy After Peripheral Blood Stem Cell Transplant in Treating Patients With High-Risk, Intermediate-Grade, B-cell Non-Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-02-09

  Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma

 11. ESMO Consensus Conference on malignant lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Buske, C; Hutchings, M; Ladetto, M

  2018-01-01

  The European Society for Medical Oncology (ESMO) consensus conference on mature B cell lymphomas and chronic lymphocytic leukaemia (CLL) was held on 20 June 2015 in Lugano, Switzerland, and included a multidisciplinary panel of 25 leading experts. The aim of the conference was to develop recommen......The European Society for Medical Oncology (ESMO) consensus conference on mature B cell lymphomas and chronic lymphocytic leukaemia (CLL) was held on 20 June 2015 in Lugano, Switzerland, and included a multidisciplinary panel of 25 leading experts. The aim of the conference was to develop...... of the three key areas identified. This manuscript presents the consensus recommendations regarding the clinical management of elderly patients diagnosed with malignant lymphoma. Four clinically-relevant topics identified by the panel were: 1) how to define patient fitness, 2) assessing quality of life, 3......) diagnostic work-up and 4) clinical management of elderly patients with lymphoma. Each of these key topics is addressed in the context of five different lymphoma entities, namely: CLL, follicular lymphoma, mantle cell lymphoma, peripheral T-cell lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma. Results, including...

 12. Clinicopathological study of primary gastric lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Al-Shehabi, Zubeir A.; Saleh, Rana S.; Zezafon, Hassan B.

  2007-01-01

  Objective was to present a histopathologic and immunohistochemical analysis of primary gastric lymphomas that was reclassified according to the new World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. We reviewed the morphological and immunohistochemical features of 28 patients with gastric lymphomas, diagnosed in the Department of pathology at the University Hospital of Tishreen University, Lattakia, Syria, during the period 1994-2003. Specimens were obtained from endoscopic and surgical biopsies. The immunohistochemical study was performed to analyze the immunophenotype of these lymphomas. Patients were aged 17-71 years. There was a slight predominance of females (male to female ratio, 13:15). Seventeen of the patients had tumors mainly located in the gastric antrum. Histologically, the most common lymphoma was of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) type (20 patients), also with diffuse large B-cell lymphoma (7 patients) and anaplastic large cell lymphoma (one patient). Our study demonstrates the different patterns of gastric lymphomas in Lattakia, Syria during a 10-year period in 28 Syrian patients, and reveals that the most primary gastric lymphomas are B-cell MALT lymphomas. (author)

 13. Imaging of primary pediatric lymphoma of bone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Milks, Kathryn S.; McLean, Thomas W.; Anthony, Evelyn Y.

  2016-01-01

  Primary pediatric bone lymphoma is a rare form of non-Hodgkin lymphoma. Unlike nodal forms of lymphoma, imaging abnormalities in lymphoma of bone do not resolve rapidly in conjunction with treatment and radiologic findings can remain abnormal for years, making it difficult to evaluate treatment response. To evaluate the utility of imaging in assessment of patients with primary pediatric bone lymphoma. At our institution between 2004 and 2013, six cases of pathology-proven primary pediatric bone lymphoma were diagnosed. Retrospective chart review was performed to assess imaging utilization. Our data were qualitatively compared with existing literature to construct an algorithm for imaging patients with primary lymphoma of bone. Imaging evaluation of patients with primary pediatric bone lymphoma was highly variable at our institution. Conventional imaging was routinely used to evaluate response to treatment, despite lack of appreciable osseous change. Imaging in the absence of symptoms did not alter clinical management. Only positron emission tomography CT (PET/CT) proved capable of demonstrating imaging changes from the pretreatment to the post-treatment scans that were consistent with the clinical response to treatment. Surveillance imaging is likely unnecessary in patients with a known diagnosis of pediatric lymphoma of bone. Pretreatment and post-treatment PET/CT is likely sufficient to assess response. There is little data to support the use of interim and surveillance PET/CT. (orig.)

 14. Primary cerebral lymphoma: radiological findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ruiz, J.C.; Grandse, D.; Equidazu, J.; Elizagaray, E.; Grande, J.; Carrandi, J.

  1990-01-01

  We present four cases of primary cerebral lymphoma in non-immunodepressed adult patients. All cases were dsemonstrated with pathological study. CAT study showed solitary or multiple isodense lesions, which incorporated avidly and homoneneously the contrast. Arteriography performed in three patients and magnetic resonance, performed in one did not help for diagnosis. We also review the radiological findings obtained with different imaging methods, and suggest the criteria which could be useful for early diagnosis (Author)

 15. Periaortic lymphoma in a cat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Bree

  2017-09-01

  Full Text Available Case summary A 14-year-old neutered male Siamese cat was presented with a 3 month history of lethargy, inappetence, dehydration, hindlimb ataxia and intermittent proprioceptive deficits in the hindlimbs. Physical examination revealed low body condition score (1.75/5, pallor and bilateral basilar grade II/VI systolic heart murmur. Neurological examination revealed hindlimb ataxia, severe atrophy of the hindlimb musculature, intermittent hindlimb proprioceptive deficits and normoreflexia. Clinicopathological investigations revealed non-regenerative anaemia (haematocrit 0.17 l/l; reference interval [RI] 0.24–0.45 l/l and increased feline pancreatic lipase concentration (Spec fPL test [IDEXX] 8.3 μg/l; RI 0.1–3.5 μg/l. Feline leukaemia virus antigen and feline immunodeficiency virus antibody tests were negative. Thoracic and abdominal imaging revealed a soft tissue structure in the area of the thoracoabdominal aorta. CT confirmed a periaortic contrast-enhancing mass extending from the level of T9–L2, with associated intervertebral infiltration at the level of T11–T12. Post-mortem examination confirmed the presence of a solid, white, multinodular, well-demarcated mass encircling the aorta extending from T9–L2. Based on histopathology and immunohistochemistry, a diagnosis of B-cell lymphoma was made. Lymphoma was also identified histopathologically within the kidneys and spleen. Evidence of mild Wallerian degeneration was present within the spinal cord, indicating compression at the level of the periaortic mass. Relevance and novel information To our knowledge, this is the first report of periaortic lymphoma in the cat. Although periaortic tumours are exceptionally rare in veterinary medicine, lymphoma should be considered as a differential in cats.

 16. Fusion Protein Cytokine Therapy After Rituximab in Treating Patients With B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2015-06-03

  Anaplastic Large Cell Lymphoma; Cutaneous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Intraocular Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Small Intestine Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Testicular Lymphoma; Waldenstrom Macroglobulinemia

 17. Transformation of follicular lymphoma to plasmablastic lymphoma with c-myc gene rearrangement.

  Science.gov (United States)

  Ouansafi, Ihsane; He, Bing; Fraser, Cory; Nie, Kui; Mathew, Susan; Bhanji, Rumina; Hoda, Rana; Arabadjief, Melissa; Knowles, Daniel; Cerutti, Andrea; Orazi, Attilio; Tam, Wayne

  2010-12-01

  Follicular lymphoma (FL) is an indolent lymphoma that transforms to high-grade lymphoma, mostly diffuse large B-cell lymphoma, in about a third of patients. We present the first report of a case of FL that transformed to plasmablastic lymphoma (PBL). Clonal transformation of the FL to PBL was evidenced by identical IGH/BCL2 gene rearrangements and VDJ gene usage in rearranged IGH genes. IGH/ BCL2 translocation was retained in the PBL, which also acquired c-myc gene rearrangement. Genealogic analysis based on somatic hypermutation of the rearranged IGH genes of both FL and PBL suggests that transformation of the FL to PBL occurred most likely by divergent evolution from a common progenitor cell rather than direct evolution from the FL clone. Our study of this unusual case expands the histologic spectrum of FL transformation and increases our understanding of the pathogenetic mechanisms of transformation of indolent lymphomas to aggressive lymphomas.

 18. Characteristics of Hodgkin's lymphoma after infectious mononucleosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hjalgrim, Henrik; Askling, Johan; Rostgaard, Klaus

  2003-01-01

  BACKGROUND: Infectious mononucleosis-related Epstein-Barr virus (EBV) infection has been associated with an increased risk of Hodgkin's lymphoma in young adults. Whether the association is causal remains unclear. METHODS: We compared the incidence rates of Hodgkin's lymphoma in two population...

 19. Antibody therapies for lymphoma in children

  NARCIS (Netherlands)

  de Zwart, Verena; Gouw, Samantha C.; Meyer-Wentrup, Friederike A. G.

  2016-01-01

  Lymphomas are the third most common malignancy in childhood. Cure rates are high but have reached a plateau. Therefore new treatment modalities should be developed. Antibody therapy is a successful new treatment option in adult lymphoma. However, none of the therapeutic antibodies available for

 20. Skeletal muscle lymphoma: observations at MR imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eustace, S.; Winalski, C.S.; McGowen, A.; Lan, H.; Dorfman, D.

  1996-01-01

  We present the MR appearances of three patients with biopsy-proven primary lymphoma of skeletal muscle. In each case lymphoma resulted in bulky expansion of the involved muscle, homogeneously isointense to skeletal muscle on T1-weighted images, homogeneously hyperintense to skeletal muscle on T2-weighted images and diffusely enhancing following intravenous administration of gadopentate dimeglumine. (orig.)

 1. Revised response criteria for malignant lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cheson, Bruce D; Pfistner, Beate; Juweid, Malik E

  2007-01-01

  incorporating PET, IHC, and flow cytometry for definitions of response in non-Hodgkin's and Hodgkin's lymphoma. Standardized definitions of end points are provided. CONCLUSION: We hope that these guidelines will be adopted widely by study groups, pharmaceutical and biotechnology companies, and regulatory...... agencies to facilitate the development of new and more effective therapies to improve the outcome of patients with lymphoma....

 2. Review Of Lymphoma Classification | Mayun | Highland Medical ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lymphomas are malignant neoplasms characterized by the proliferation of cells native to the lympoid tissue i.e lymphocytes, histiocytes and their precursors and derivatives. These heterogenous neoplasms are of the monoclonal origin. Lymphoma have been broadly classified into two main categories; Hodkin disease (HD) ...

 3. Double-hit B-cell lymphomas

  NARCIS (Netherlands)

  Aukema, Sietse M.; Siebert, Reiner; Schuuring, Ed; van Imhoff, Gustaaf W.; Kluin-Nelemans, Hanneke C.; Boerma, Evert-Jan; Kluin, Philip M.

  2011-01-01

  In many B-cell lymphomas, chromosomal translocations are biologic and diagnostic hallmarks of disease. An intriguing subset is formed by the so-called double-hit (DH) lymphomas that are defined by a chromosomal breakpoint affecting the MYC/8q24 locus in combination with another recurrent breakpoint,

 4. Parotid lymphomas - clinical and computed tomogrphic imaging ...

  African Journals Online (AJOL)

  Objective. To review the clinical presentation and computed tomography (CT) imaging characteristics of all parotid lymphomas diagnosed at the study institution over a 7-year period. Design. Retrospective chart review of parotid lymphomas diagnosed between 1997 and 2004. Subjects. A total of 121 patients with parotid ...

 5. Radiotherapy of primary gastric malignant lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Monzen, Yoshio; Mutsukura, Masahide; Moriuchi, Yukiyoshi

  2017-01-01

  Fifteen patients with primary gastric malignant lymphoma who underwent radiotherapy were examined. Median age was 68 years, and male to female ratio was 1:2. All the cases were stage I including 7 cases of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), 7 cases of MALT lymphoma, and 1 case of follicular lymphoma. Therapy methods were as follows. For DLBCL, 30 Gy of radiotherapy was performed after chemotherapy. For six cases of MALT lymphomas, 30 Gy of radiotherapy was performed. For one patient diagnosed as high-grade gastric MALT lymphoma was treated in the same way as DLBCL. For one patient with follicular lymphoma, 30 Gy of radiotherapy was performed. The radiotherapy was applied with 3-dimensional fixed multi-portal irradiation, with the reduced irradiation of the liver and kidney. There was no recurrence of disease in all cases, and all patients have been alive, and no-recurrence living periods are 20 to 120 months. There was no harmful adverse event, and the tumor had disappeared with 30 Gy of radiation therapy in all cases. Considering the occurrence of secondary cancer, it was considered that a dosage of more than 30 Gy was not necessary for primary gastric malignant lymphoma. (J.P.N.)

 6. Soft tissue Burkitt's lymphoma: radiological findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Garcia-Barredo, R.; Fernandez Echevarria, M.A.; Riego, M. del; Canga, A.

  1998-01-01

  An unusual case is reported of a soft tissue mass in the lower extremity, without bone involvement, in an 85-year-old woman; the histopathological diagnosis was Burkitt's lymphoma. Pertinent clinical history, histological examination, and imaging procedures allowed early diagnosis. To our knowledge, the radiological findings in Burkitt's lymphoma with this unusual clinical presentation have not been described previously. (orig.)

 7. Primary Testicular B-cell Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aykut Buğra Şentürk

  2015-12-01

  Full Text Available Primary testicular lymphoma constitutes only 1-7% of all testicular neoplasms and less than 1% of all non-Hodgkin lymphoma. We report a 69-year-old man who presented with a painful right testicular mass. Treatment modalities consist of surgical excision, chemotherapy and radiation therapy, however there are no standardized treatment options.

 8. Lenalidomide and Combination Chemotherapy (DA-EPOCH-R) in Treating Patients With MYC-Associated B-Cell Lymphomas

  Science.gov (United States)

  2017-09-28

  Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia; Contiguous Stage II Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Grade 1 Follicular Lymphoma; Contiguous Stage II Grade 2 Follicular Lymphoma; Contiguous Stage II Grade 3 Follicular Lymphoma; Contiguous Stage II Mantle Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Marginal Zone Lymphoma; Contiguous Stage II Small Lymphocytic Lymphoma; Cutaneous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Intraocular Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Grade 1 Follicular Lymphoma; Noncontiguous Stage II Grade 2 Follicular Lymphoma; Noncontiguous Stage II Grade 3 Follicular Lymphoma; Noncontiguous Stage II Mantle Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Marginal Zone Lymphoma; Noncontiguous Stage II Small Lymphocytic Lymphoma; Progressive Hairy Cell Leukemia, Initial Treatment; Small Intestine Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Stage 0 Chronic Lymphocytic Leukemia; Stage I Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Stage I Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Stage I Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Stage I Adult Hodgkin Lymphoma; Stage I Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Stage I Chronic Lymphocytic Leukemia; Stage I Grade 1 Follicular Lymphoma; Stage I Grade 2 Follicular Lymphoma; Stage I Grade 3 Follicular Lymphoma; Stage I Mantle Cell Lymphoma; Stage I Marginal Zone Lymphoma; Stage I Small Lymphocytic Lymphoma; Stage II Adult Hodgkin Lymphoma; Stage II Chronic Lymphocytic

 9. Methylation patterns in marginal zone lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Arribas, Alberto J; Bertoni, Francesco

  Promoter DNA methylation is a major regulator of gene expression and transcription. The identification of methylation changes is important for understanding disease pathogenesis, for identifying prognostic markers and can drive novel therapeutic approaches. In this review we summarize the current knowledge regarding DNA methylation in MALT lymphoma, splenic marginal zone lymphoma, nodal marginal zone lymphoma. Despite important differences in the study design for different publications and the existence of a sole large and genome-wide methylation study for splenic marginal zone lymphoma, it is clear that DNA methylation plays an important role in marginal zone lymphomas, in which it contributes to the inactivation of tumor suppressors but also to the expression of genes sustaining tumor cell survival and proliferation. Existing preclinical data provide the rationale to target the methylation machinery in these disorders. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. Radiological characteristics of AIDS- related lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ramos, Gloria Maria Martins G.; Marchiori, Edson

  1996-01-01

  The epidemic of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) increased the incidence of lymphoma, particularly the non-Hodgkin's lymphoma. The lymphoma in immune deficient patients is usually high-grade, very aggressive and with poor prognostic. We report the radiologic characteristics of AIDS-related lymphoma in 19 patients and correlate with the literature. The disease was predominant in homosexual male patients, with mean age of 38 years. The radiological characteristics are nonspecific to differential diagnosis, but we must suspect of lymphoma. We found ring-enhanced lesions in the radiologic studies of central nervous system. Hylar and mediastinal lymphadenopath, nodules and alveolar infiltration were detected on thoracic examinations. Abdominal examinations showed hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, hepatic focal lesions and thickneded with distorted mucosa in the alimentary tract. Bone involvement presented as focal and disseminated destructive lesions. (author)

 11. Primary thoracic epidural lymphoma: A rare cause of spinal cord ...

  African Journals Online (AJOL)

  Spinal epidural lymphoma is a rare entity that is not often considered in the differential diagnosis of an epidural mass in a previously healthy individual. Pfatients with Primary Spinal Epidural Lymphomas (PSELs) have negative diagnostic work up for systemic lymphoma and unlike disseminated lymphoma, they achieve ...

 12. Primary lymphoma of the testis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Buskirk, S.J.; Evans, R.G.; Banks, P.M.; O'Connell, M.J.; Earle, J.D.

  1982-01-01

  Seventeen patients with initial presentation of lymphoma of the testis were evaluated at the Mayo Clinic between 1969 and 1979. The mean age of the patients was 69 years with 15 of the 17 patients age 60 and older at the time of diagnosis. All histologies were diffuse according to the Rappaport classification with 12 of 17 patients being histiocytic. Eleven of the 15 State I/sub E/A and II/sub E/A patients were treated with radiation therapy alone with doses ranging from 2,600 to 4,000 rad. Eight of these 11 Stage I/sub E/A patients experienced recurrence; in five of these eight, the first site of recurrence was Waldeyer's ring and adjacent structures. Four patients were treated initially with chemotherapy. In all four patients the lymphoma recurred, in two patients in the central nervous system (CNS). The survival rate at two years was 73% in Stage I/sub E/A patients and 25% in Stage II/sub E/A patients. There were no survivors at two years in those patients presenting with Stage IV disease. As patients with testicular lymphoma have a relatively high incidence of secondary involvement of Waldeyer's ring and the CNS, careful evaluation of these areas should be performed as part of the routine staging procedures. In view of the high incidence of secondary involvement of distant sites, systemic treatment should be given full consideration in addition to local irradiation as part of the initial treatment of patients with localized disease

 13. Individualized management of follicular lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Bai, Bing; Huang, Hui-Qiang

  2015-03-01

  Follicular lymphoma (FL) is the most common indolent non-hodgkin lymphoma. Most patients with FL are diagnosed with advanced disease and are considered incurable. The classical prognostic index in FL is the FL international prognostic index (FLIPI). The management of FL is mainly determined by histologic grading, clinical stage, and tumor burden. For patients with stage I and II disease, an involved-site radiation therapy (ISRT) is recommended and may be potentially curative approach with 60% to 80% of 10-year overall survival (OS) rates, while patients with stage III and IV should be treated with systemic therapy. The watchful waiting is still an option for patients without symptoms or/and low tumor burden. Induction of immuno-chemotherapy combined with consolidation of rituximab maintenance (MR) is standard care for patients with symptomatic disease or with high tumor burden when treatment indicated. The major indication for systemic therapy is including candidate for clinical trials, threatened end organ function, cytopenia secondary to lymphoma bulky disease and steady progress etc. at present time. Routine baseline and regular hepatitis B surface antigen (HBsAg) and hepatitis B core antibody (HBcAb) testing is strongly recommended for all patients before the initiation of immuno-chemotherapy in order to minimize the risk of hepatitis B virus (HBV) reactivation which has been observed approximately 20% to 50% of patients with positive HBsAg and 3% to 45% of patients with positive HBcAb. Prophylactic antiviral treatment in patients who are HBsAg-positive or HBcAb-positive is indicated before immuno-chemotherapy. The management for elderly patients should be carefully selected to avoid overtreatment and severe toxicities. Individualized dose adjustment for chemotherapy and an adequate supportive treatment are essential for this special population. Novel agents such as lenalidomide, ibrutinib and idelalisib are promising. In conclusion, individualized management

 14. Appendiceal and ovarian Burkitt's lymphoma presenting as acute appendicitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Donovan Hui

  2018-05-01

  Full Text Available Burkitt's lymphoma is an extremely aggressive B-cell non-Hodgkin lymphoma. Patients with the sporadic form of Burkitt's lymphoma typically present with a rapidly growing abdominal mass, pain and distension. Involvement of either the appendix and/or ovaries in females is a rare manifestation of the disease. We present an unusual case of a 13 year old girl with appendiceal and ovarian Burkitt's lymphoma presenting with signs of acute appendicitis. This case demonstrates the potential for secondary involvement of the appendix and/or ovaries from Burkitt's lymphoma as well as the importance of the histopathology. Keywords: Appendicitis, Appendix, Burkitt's lymphoma, Lymphoma, Ovarian tumor

 15. Cerebral lymphoma - CT and MRI diagnostic

  International Nuclear Information System (INIS)

  Popovska, T.; Yanakiev, A.; Zashev, I.

  2012-01-01

  Lymphoma (Hodgkin's and non-Hodgkin's) is a disease of the lymphatic system where the central neural system is affected in very rare cases. According to different authors the frequency of cases with lymphoma where the neural system is affected varies between 0, 2 % and 0, 5 %, and the primary cerebral lymphoma accounts for about 1-2% of ail brain neoplasms. The intracranial form of iymphoma is usually a late onset of the disease with serious and potentially fatal complications for the patient. These complications usually appear several years after diagnosing the disease, but the cerebral lymphoma may occur even in patients who are in remission which is the case with our patient. We present you a case with a 38 -year-old female, who was hospitalized in the Neuro ward with the following complaints -loss of speech for a few minutes, dizziness, weakness, tingling in her right leg as well as shuffling. This patient was diagnosed with histological B-cell non-Hodgkin's lymphoma 8 years ago. CT and MRI were carried out on that patient. Despite both clinical and radiographic suspicions for intracranial forms of lymphoma, the patient was still difficult to diagnose. A definitive diagnosis was given after a surgery and histological examination, i.e. non-Hodgkin's lymphoma - large B-cell lymphoma. This case is of interest because of its rare intracranial localization of the lymphoma. The knowledge of CT and MRI images of the intracranial form of lymphoma may help diagnosing, but images should be interpreted together with the clinical and paraclinical results Hodgkin's and non-Hodgkin's) is a disease of the lymphatic system where the central neural system is affected in very rare cases. According to different authors the frequency of cases with lymphoma where the neural system is affected varies between 0, 2 % and 0, 5 %, and the primary cerebral lymphoma accounts for about 1-2% of ail brain neoplasms. The intracranial form of iymphoma is usually a late onset of the disease

 16. Pediatric Type Follicular Lymphoma: A Rare Entity with Excellent Prognosis

  Science.gov (United States)

  2018-01-19

  YYYY) 12. REPORT TYPE 19/01/2018 Poster 4. TITLE AND SUBTITLE Pediatric -Type Follicular Lymphoma: A Rare Entity with Excellent Prognosis 6. AUTHOR(S...lymphoma is common in older adults but rare in pediatric and young adult patients. Pediatric follicular lymphoma comprises a only 6.5% of childhood... Pediatric follicular lymphoma is defined by a localized high grade appearing lymphoma that lacks these gene rearrangements. Other diagnoses to rule out

 17. Radiotherapy in primary cerebral lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Legros, L.; Benezery, K.; Lagrange, J.L.

  1999-01-01

  Primary cerebral lymphoma is a rare disease with an unfavorable prognosis. Whole brain radiotherapy has been the standard treatment, but neither the optimal radiation fields nor optimal dose level of the regimen are as yet firmly establisheD. From this review of the literature, it seems that the whole brain must be treated, and a boost to the area of the primary site must be discussed. With regard to dose, the radiation dose-response relationship is not clearly proven. Yet, a minimum dose of 40 Gy is necessary, and the maximum dose is set at 50 Gy because of late neurological sequelae. Because of the poor prognosis of this disease and the risk of late sequelae, other avenues have been explored. Chemotherapy has been studied, seem to have a survival advantage and combinations of radiotherapy and chemotherapy, especially with high-dose methotrexate. Because primary cerebral lymphoma is an uncommon disease, randomized clinical trials that compare radiotherapy alone to chemotherapy plus radiotherapy may not be feasible. Finally, even if chemotherapy seems to have a survival advantage, the regimen of chemotherapy is still a matter of debate. (authors)

 18. MR imaging of ''sterilized'' lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zerhouni, E.A.; Fishman, E.K.; Jones, R.; Siegelman, S.S.; Soulen, R.L.

  1986-01-01

  Residual masses are commonly observed after effective therapy in patients with lymphoma. These masses may be sterile but their presence poses a management problem, inasmuch as there is no adequate means of distinguishing sterile from active masses. The potential role of MR imaging in this context was evaluated by studying a group of 15 patients with stable, residual, presumably inactive masses (as determined from CT) and comparing the MR imaging findings in patients with newly diagnosed, untreated or recently treated lymphoma. All patients underwent an MR imaging examination consisting of one short repetition time (TR), short echo time (TE) (T1-weighted) sequence and one long TR, long TE(T2-weighted) sequence. The signal intensity of the masses was compared with that of fat in each patient, for each sequence. In selected patients, sequential examinations showed a progressive evolution toward the inactive pattern over a period of several weeks. Active and inactive disease are well depicted on T1-weighted sequences but are not distinguishable from each other. On T2-weighted sequences active disease is poorly demonstrated because the lesions are isointense with fat, whereas inactive masses remain clearly identifiable because they are of much lower signal intensity than fat

 19. EBV AND HIV-RELATED LYMPHOMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michele Bibas

  2009-12-01

  Full Text Available HIV-associated lymphoproliferative disorders represent a heterogeneous group of diseases, arising in the presence of HIV-associated immunodeficiency. The overall prevalence of HIV-associated lymphoma is significantly higher compared to that of the general population and it continues to be relevant even after the wide availability of highly active antiretroviral therapy (HAART (1. Moreover, they still represent one of the most frequent cause of death in HIV-infected patients. Epstein–Barr virus (EBV, a γ-Herpesviruses, is involved in human lymphomagenesis, particularly in HIV immunocompromised patients. It has been largely implicated in the development of B-cell lymphoproliferative disorders as Burkitt lymphoma (BL, Hodgkin disease (HD, systemic non Hodgkin lymphoma (NHL, primary central nervous system lymphoma (PCNSL, nasopharyngeal carcinoma (NC. Virus-associated lymphomas are becoming of significant concern for the mortality of long-lived HIV immunocompromised patients, and therefore, research of advanced strategies for AIDS-related lymphomas is an important field in cancer chemotherapy. Detailed understanding of the EBV  lifecycle and related cancers at the molecular level is required for novel strategies of molecular-targeted cancer chemotherapy The linkage of HIV-related lymphoma with EBV infection of the tumor clone has several pathogenetic, prognostic and possibly therapeutic implications which are reviewed herein

 20. Primary multifocal osseous lymphoma in a child

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sato, Takashi S.P. [University of Iowa, Carver College of Medicine, Iowa City, IA (United States); Ferguson, Polly J. [University of Iowa, Department of Pediatrics, Iowa City, IA (United States); Khanna, Geetika [Washington University, Mallinckrodt Institute of Radiology, St Louis, MO (United States)

  2008-12-15

  We report a case of primary multifocal osseous lymphoma in a 6-year-old girl presenting with multifocal osteolytic lesions without systemic symptoms or identifiable non-osseous primary tumor. The differential diagnoses for such a presentation include histiocytosis X, chronic recurrent multifocal osteomyelitis, acute lymphoblastic leukemia, metastatic disease, and primary bone lymphoma. Although non-Hodgkin lymphoma is common in the pediatric population, its presentation as a primary bone tumor, especially with multifocal disease, is extremely rare and is frequently misdiagnosed. We hope that awareness of this entity will help radiologists achieve timely diagnosis and intervention. (orig.)

 1. Primary lymphocytic lymphoma of lacrimal gland.

  Science.gov (United States)

  Romero-Caballero, M D; Lozano-García, I; Gómez-Molina, C; Gil-Liñán, A I; Arcas, I

  2017-02-01

  We report a case of primary small-cell lymphocytic lacrimal gland lymphoma in a male diagnosed with primary antiphospholipid syndrome. These rare lymphomas are usually presented in the clinic as disseminations secondary to chronic lymphocytic leukaemia, and the primary site is rare in the orbit. Non-Hodgkin lymphomas are a heterogeneous group of tumours. Although treatment in the IE stage is usually radiotherapy, due to its association with antiphospholipid syndrome, systemic treatment with rituximab was administered. Copyright © 2016 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 2. Lymphoma type MALT of the parotid gland

  International Nuclear Information System (INIS)

  Frometa Neirai, Carlos; Gonzalez Gomez, Juan Manuel; Arredondo Lopez, Miguel

  2010-01-01

  The lymphomas type MALT or the mucosa-associated lymphoid tissue, are the most recent variety of non-Hodgkin lymphomas present mainly in the gastric mucosa associated with Helycobacter pylori infection and in the thyroid gland in relation to Hashimoto's thyroiditis. Frequently the origin of this lesion can't be determined only by cytology study, thus it is necessary the histopathology analysis for a definitive diagnosis in most cases. Present paper includes the case of male patient with bilateral volume increase of both parotid glands and a diagnosis cytopathological of a benign lymphoepithelial process and the development of a type MALT lymphoma in relation to the right parotid gland. (author)

 3. B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma and classical Burkitt's lymphoma: A case report and review

  OpenAIRE

  Chettiankandy, Tabita Joy; Tupkari, Jagdish Vishnu; Kumar, Keshav; Ahire, Manisha Sandeep

  2016-01-01

  B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and classical Burkitt's lymphoma (BL), is a diagnostic provisional category in the World Health Organization 2008 classification of lymphomas. This category was designed as a measure to accommodate borderline cases that cannot be reliably classified into a single distinct disease entity after all available morphological, immunophenotypical and molecular studies have been performed. Typica...

 4. Brentuximab Vedotin + Rituximab as Frontline Therapy for Pts w/ CD30+ and/or EBV+ Lymphomas

  Science.gov (United States)

  2015-04-28

  Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Adult Nasal Type Extranodal NK/T-cell Lymphoma; Anaplastic Large Cell Lymphoma; Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma; Contiguous Stage II Adult Burkitt Lymphoma; Contiguous Stage II Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Adult Lymphoblastic Lymphoma; Contiguous Stage II Grade 1 Follicular Lymphoma; Contiguous Stage II Grade 2 Follicular Lymphoma; Contiguous Stage II Grade 3 Follicular Lymphoma; Contiguous Stage II Mantle Cell Lymphoma; Contiguous Stage II Marginal Zone Lymphoma; Contiguous Stage II Small Lymphocytic Lymphoma; Cutaneous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Epstein-Barr Virus Infection; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Hepatosplenic T-cell Lymphoma; Intraocular Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Burkitt Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Adult Lymphoblastic Lymphoma; Noncontiguous Stage II Grade 1 Follicular Lymphoma; Noncontiguous Stage II Grade 2 Follicular Lymphoma; Noncontiguous Stage II Grade 3 Follicular Lymphoma; Noncontiguous Stage II Mantle Cell Lymphoma; Noncontiguous Stage II Marginal Zone Lymphoma; Noncontiguous Stage II Small Lymphocytic Lymphoma; Noncutaneous Extranodal Lymphoma; Peripheral T-cell Lymphoma; Post-transplant Lymphoproliferative Disorder; Progressive Hairy Cell Leukemia, Initial Treatment; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis

 5. Pathology of nodal marginal zone lymphomas.

  Science.gov (United States)

  Pileri, Stefano; Ponzoni, Maurilio

  Nodal marginal zone B cell lymphomas (NMZLs) are a rare group of lymphoid disorders part of the spectrum of marginal zone B-cell lymphomas, which encompass splenic marginal one B-cell lymphoma (SMZL) and extra nodal marginal zone of B-cell lymphoma (EMZL), often of MALT-type. Two clinicopathological forms of NMZL are recognized: adult-type and pediatric-type, respectively. NMZLs show overlapping features with other types of MZ, but distinctive features as well. In this review, we will focus on the salient distinguishing features of NMZL mostly under morphological/immunophenotypical/molecular perspectives in views of the recent acquisitions and forthcoming updated 2016 WHO classification of lymphoid malignancies. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 6. Immunohistochemical prognostic indicators of lymphoma tumors

  African Journals Online (AJOL)

  STORAGESEVER

  2009-10-05

  Oct 5, 2009 ... Lymphoma tissues were obtained from 50 patients (Royal Medical Services 1990 - 1996), which were ... wide range of cellular stresses including hypoxia, heat shock ... modulating DNA repair, replication and recombination.

 7. Emerging diagnostic tests for vitreoretinal lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Dawson, Abby C; Williams, Keryn A; Appukuttan, Binoy; Smith, Justine R

  2018-04-19

  Vitreoretinal lymphoma, which most commonly is diffuse large B cell non-Hodgkin in type, is a rare cancer with high morbidity and high mortality. Making a tissue diagnosis of vitreoretinal lymphoma is a major challenge for clinicians due to biological and technical factors. Yet, the delay in start of treatment may have vision- and life- threatening consequences, and there is considerable interest in the application of molecular assays to improve the accuracy of the diagnostic process: detection of a clonal immunoglobulin heavy chain rearrangements in lymphoma cells by polymerase chain reaction; measurement of vitreous or aqueous interleukin-10 protein levels in ocular fluids; and identification of mutations in the myeloid differentiation primary response gene 88 in tumour cells. In this article, we review the historical development and current application of each of these molecular methods. We also discuss future opportunities for the molecular diagnosis of vitreoretinal lymphoma through next generation sequencing technologies. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 8. Orbital and conunctival lymphoma treatment and prognosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bessell, E.M.; Henk, J.M.; Whitelocke, R.A.F.; Wright, J.E.

  1988-01-01

  115 patients with lymphoid tumours presenting in the orbit were seen between 1970 and 1984. The histological types were high-grade malignant lymphoma - 18, low-grade malignant lymphoma - 43, and indeterminate lymphocytic lesions - 54. Eighteen patients were found to have disseminated lymphoma at presentation. The majority of the patients received radiotherapy to the orbit; local control was achieved in all cases and the ocular morbidity from radiotherapy was low with 11 patients developing lens opacities and 5 a dry eye. Survival of patients with stage I low-grade lymphoma adn indeterminate lymphocytic lesions was similar to that of a normal population of the same age distribution. The clinic features and dissemination pattern of the low-grade malignant lymphomata and the indeterminate lymphocytic lesions were identical, suggesting that most, if not all, lymphoid masses presenting in the orbit are neoplastic rather than reactive in nature. 28 refs.; 4 figs.; 5 tabs

 9. Treatment Option Overview (AIDS Related-Lymphoma)

  Science.gov (United States)

  ... and treatment options. AIDS-related lymphoma is a disease in which malignant (cancer) cells form in the ... cord. The sample may also be checked for Epstein-Barr virus . This procedure is also called an LP ...

 10. Stages of AIDS-Related Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... and treatment options. AIDS-related lymphoma is a disease in which malignant (cancer) cells form in the ... cord. The sample may also be checked for Epstein-Barr virus . This procedure is also called an LP ...

 11. General Information about AIDS-Related Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... and treatment options. AIDS-related lymphoma is a disease in which malignant (cancer) cells form in the ... cord. The sample may also be checked for Epstein-Barr virus . This procedure is also called an LP ...

 12. Hashimoto's thyroiditis, Sjogren's syndrome and orbital lymphoma.

  OpenAIRE

  Ko, G. T.; Chow, C. C.; Yeung, V. T.; Chan, H.; Cockram, C. S.

  1994-01-01

  A 69 year old Chinese housewife presented with periorbital puffiness, and dry eyes and mouth. Subsequent investigations confirmed the presence of Hashimoto's thyroiditis, Sjogren's syndrome and orbital lymphoma. This unusual combination is discussed with reference to previous publications.

 13. Primary Vitreoretinal Lymphoma Masquerading as Refractory Retinitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ofira Zloto

  2015-10-01

  Full Text Available Purpose: To report a case of a patient with primary vitreoretinal lymphoma masquerading as retinitis. Methods: Retrospective review of the patient's clinical, histopathological and imaging records. Results: Cytopathology was negative for malignancy, and preliminary polymerase chain reaction results supported the diagnosis of varicella zoster virus retinitis. Therefore, the patient was treated with antiviral therapy. However, under this treatment, the retinitis progressed. As a result, primary vitreoretinal lymphoma was suspected, and empirical treatment with intravitreal methotrexate injections was started. Under this treatment, the ocular features improved. Five months after initial ocular presentation and ocular resolution, the patient presented with central nervous system lymphoma. Conclusion: This case should raise the awareness of the variable clinical presentations, the challenging diagnosis and treatment of primary vitreoretinal lymphoma. All cases should be continuously systemically evaluated.

 14. Primary conjunctival follicular lymphoma mimicking chronic conjunctivitis.

  Science.gov (United States)

  Labrador Velandia, S; García Lagarto, E; Saornil, M A; García Álvarez, C; Cuello, R; Diezhandino, P

  2016-02-01

  The case is presented of a 43 year-old male patient with chronic follicular conjunctivitis, negative bacterial serology, and refractory to local treatment. The incisional biopsy performed showed to be consistent with reactive lymphoid hyperplasia. A year later, a new incisional biopsy showed follicular lymphoma, with no systemic involvement, and he was treated with local radiotherapy. When a chronic follicular conjunctivitis is refractory to treatment, it is essential to perform an incisional biopsy to establish the histopathological diagnosis that can range from chronic inflammation, reactive lymphoid hyperplasia to lymphoma. Follicular lymphoma is rare among conjunctival lymphomas, and the staging is indispensable for the correct therapeutic approach. Copyright © 2014 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 15. FDG-PET in Follicular Lymphoma Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Bodet-Milin

  2012-01-01

  Full Text Available 18-Fluoro-deoxyglucose positron emission tomography/computerised tomography (FDG PET/CT is commonly used in the management of patients with lymphomas and is recommended for both initial staging and response assessment after treatment in patients with diffuse large B-cell lymphoma and Hodgkin lymphoma. Despite the FDG avidity of follicular lymphoma (FL, FDG PET/CT is not yet applied in standard clinical practice for patients with FL. However, FDG PET/CT is more accurate than conventional imaging for initial staging, often prompting significant management change, and allows noninvasive characterization to guide assessment of high-grade transformation. For restaging, FDG PET/CT assists in distinguishing between scar tissue and viable tumors in residual masses and a positive PET after induction treatment would seem to predict a shorter progression-free survival.

 16. Study Identifies New Lymphoma Treatment Target

  Science.gov (United States)

  NCI researchers have identified new therapeutic targets for diffuse large B-cell lymphoma. Drugs that hit these targets are under clinical development and the researchers hope to begin testing them in clinical trials of patients with DLBCL.

 17. [Primary central nervous system lymphoma mimicking ventriculitis].

  Science.gov (United States)

  Yamamoto, Shiro; Nagano, Seiji; Shibata, Sumiya; Kunieda, Takeharu; Imai, Yukihiro; Kohara, Nobuo

  2013-01-01

  A 66-year-old man presented with deteriorated bradykinesia, gait disturbance, disorientation, and urinary incontinence for three weeks. Magnetic resonance imaging (MRI) showed dilatation of the ventricles. Cerebrospinal fluid (CSF) examination demonstrated lymphocytic pleocytosis, elevation of protein levels, and decreased of glucose levels. A gadolinium-enhanced MRI revealed lesions in the ventricular wall and choroid plexus, mimicking ventriculitis. No evidence of bacterial, fungal, mycobacterial, or viral infections were observed in the CSF. Flow cytometry of CSF showed predominance of CD20+, λ+ cells. PCR examination of CSF revealed positive IgH gene rearrangement, suggesting B cell lymphoma. Endoscopic brain biopsy showed diffuse large B cell lymphoma. As the patient had no evidence of lymphoma in the other organs, we made a diagnosed of primary central nervous system lymphoma (PCNSL). A limited intraventricular spread of PCNSL is rare but important as one of differential diagnosis of ventriculitis.

 18. Stages of Childhood Non-Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Common Cancer Types Recurrent Cancer Common Cancer Types Bladder Cancer Breast Cancer Colorectal Cancer Kidney (Renal Cell) Cancer ... Patients with anaplastic large cell lymphoma have a receptor , called CD30, on the surface of their T ...

 19. International Lymphoma Epidemiology Consortium (InterLymph)

  Science.gov (United States)

  A consortium designed to enhance collaboration among epidemiologists studying lymphoma, to provide a forum for the exchange of research ideas, and to create a framework for collaborating on analyses that pool data from multiple studies

 20. Risk factors identified for certain lymphoma subtypes

  Science.gov (United States)

  In a large international collaborative analysis of risk factors for non-Hodgkin lymphoma (NHL), scientists were able to quantify risk associated with medical history, lifestyle factors, family history of blood or lymph-borne cancers, and occupation for 11

 1. General Information about Childhood Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Reporting & Auditing Grant Transfer Grant Closeout Contracts & Small Business Training Cancer Training at NCI (Intramural) Resources for ... memory. Second cancers (new types of cancer). For female survivors of Hodgkin lymphoma, there is an increased ...

 2. Fertility preservation after chemotherapy for Hodgkin lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  van der Kaaij, Marleen A. E.; van Echten-Arends, Jannie; Simons, Arnold H. M.; Kluin-Nelemans, Hanneke C.

  2010-01-01

  Treatment for Hodgkin lymphoma can negatively affect fertility. This review summarizes data on fertility after chemotherapy in adult patients. Alkylating chemotherapy, especially if containing procarbazine and/or cyclophosphamide, is most harmful to gonadal functioning. Alkylating regimens cause

 3. Treatment Options for AIDS-Related Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... factors affect prognosis (chance of recovery) and treatment options. The prognosis (chance of recovery ) and treatment options ... nervous system is not primary CNS lymphoma. Treatment Option Overview Key Points There are different types of ...

 4. Modern radiation therapy for extranodal lymphomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Yahalom, Joachim; Illidge, Tim; Specht, Lena

  2015-01-01

  Extranodal lymphomas (ENLs) comprise about a third of all non-Hodgkin lymphomas (NHL). Radiation therapy (RT) is frequently used as either primary therapy (particularly for indolent ENL), consolidation after systemic therapy, salvage treatment, or palliation. The wide range of presentations of ENL...... and treatment planning for the most frequently involved organs. Specifically, detailed recommendations for RT volumes are provided. We have applied the same modern principles of involved site radiation therapy as previously developed and published as guidelines for Hodgkin lymphoma and nodal NHL. We have...... there is a lack of guidelines for the use of RT in the management of ENL. This report presents an effort by the International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) to harmonize and standardize the principles of treatment of ENL, and to address the technical challenges of simulation, volume definition...

 5. Orbital and conunctival lymphoma treatment and prognosis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bessell, E M; Henk, J M; Whitelocke, R A.F.; Wright, J E

  1988-12-01

  115 patients with lymphoid tumours presenting in the orbit were seen between 1970 and 1984. The histological types were high-grade malignant lymphoma - 18, low-grade malignant lymphoma - 43, and indeterminate lymphocytic lesions - 54. Eighteen patients were found to have disseminated lymphoma at presentation. The majority of the patients received radiotherapy to the orbit; local control was achieved in all cases and the ocular morbidity from radiotherapy was low with 11 patients developing lens opacities and 5 a dry eye. Survival of patients with stage I low-grade lymphoma adn indeterminate lymphocytic lesions was similar to that of a normal population of the same age distribution. The clinic features and dissemination pattern of the low-grade malignant lymphomata and the indeterminate lymphocytic lesions were identical, suggesting that most, if not all, lymphoid masses presenting in the orbit are neoplastic rather than reactive in nature. 28 refs.; 4 figs.; 5 tabs.

 6. Radiotherapy for the primary ocular adnexal lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yu Dahai; Sun Sanyuan; Zhuo Shichao; Wang Haiwei

  2007-01-01

  Objective: To study the pathological and clinical characteristics of primary lymphoma of ocular adnexae, analyze the treatment results and discuss the methods to prevent radiation complications. Methods: From Feb. 1995 to Feb. 2004, 25 patients with primary ocular adnexal lymphoma were treated in the second hospital and the forth hospital of Xuzhou, including 11 males and 14 females. The diagnosis was confirmed pathologically by biopsy in 19 patients and lumpectomy in 6 patients, including 22 mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma and 3 non-MALT lymphoma. According to the Ann Arbor Staging System, there were 21 patients with tumor in stage I E, 3 in stage II E and 1 in stage III E. The primary tumor was found in the eyelid or conjunctiva in 19 eyes and orbit in 9 eyes. Radiotherapy were given to 22 patients (25 eyes) by deep X-rays, 60 Co γ-rays or mixed beams. The total irradiation dose ranged from 30.0 to 57.6 Gy. Kaplan-Meier method was used to calculate the survival rate and Logrank test was used to detect the difference between the different groups. Results: The 5-, 10-year accumulated survival rates (SR) of the whole group were 90% and 82%. The 10-year SR of patients with primary, eyelid or conjunctiva tumor and orbit tumor were 100% and 58% (P=0.032). The local control rates of the radiotherapy group and non-radiotherapy group were 92% and 33 % (P=0.006). The 10-year SR of patients with tumor completely removed and those with residues were 83% and 82% (P=0.907). The 10-year SR of MALT lymphoma and non-MALT lymphoma were 90.0% and 33.3% (P=0.009). After radiotherapy, 8 eyes (36%) had cataract formation and 7 eyes (28%) had xerophalmic symptoms. Conclusions: The results of radiothera- py for the primary ocular adnexal lymphoma are satisactory. The prognosis of patients with primary, eyelid or conjunctiva tumor is better than those with orbit tumor. The vast majority of the primary ocular adnexal lymphomas are MALT lymphomas. The survival rate of

 7. Primary Hepatic Lymphoma Mimicking Cholangiocarcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Foroogh Forghani1,

  2017-07-01

  Full Text Available Primary hepatic lymphoma (PHL presenting with obstructive jaundice is rare and can mimic a preoperative diagnosis of cholangiocarcinoma. We should consider PHL in patients with radiological hepatic disease with normal serum alpha-fetoprotein and carcinoembryonic antigen levels, and elevated lactate dehydrogenase. We present the case of a 67-year-old male with no significant medical history presented with abdominal pain, jaundice, fever, and abnormal liver function tests. Abdominal sonography and computed tomography scan suggested a diagnosis of obstructive jaundice and cholangitis due to cholangiocarcinoma (Klatskin tumor. A subsequent liver biopsy diagnosed PHL, and the patient was treated with combination chemotherapy, including rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP. PHL should be considered in patients presenting with biliary obstruction.

 8. MALT lymphoma in different locations

  International Nuclear Information System (INIS)

  Izquierdo Calzado, Ana Dolores; Espinosa Exposito, Juan Carlos; Jardon Caballero, Jose

  2012-01-01

  Three cases of patients with MALT lymphoma are described, who were diagnosed, treated and followed up at the hematology department of 'Saturnino Lora' Teaching Provincial Hospital in Santiago de Cuba, to which they were referred by gastroenterologists, otolaryngologists and maxillofacial specialists of that institution. One of those patients presented with a nasopharyngeal and gastric mass, which appeared at different times; another patient had lymphoid tumor of the hard palate, which recurred in infradiaphragmatic lymph nodes; and a third one had a lymphoid node in the unilateral salivary parotid gland with recurrence in regional nodes after having been removed. All experienced a good clinical response at the beginning of conventional treatment, but in 2 of them non-local recurrences of the disease process were confirmed

 9. Radioimmunotherapy of non-Hodgkin lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Batista Cuellar, Juan F.

  2016-01-01

  Non-Hodgkin lymphoma have a worse prognosis compared with other varieties of lymphoma and conventional therapy has specific onco higher incidence of unsatisfactory answers becoming more frequent recurrences of the disease. Radioimmunotherapy has proven to be an effective adjuvant therapy often in cases where conventional therapy this not proving effective. In this paper an exhibition of the current international state of the therapeutic and experiences and possibilities that exist in our environment to develop their use is done. (author)

 10. NKT Cell Responses to B Cell Lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Li, Junxin; Sun, Wenji; Subrahmanyam, Priyanka B; Page, Carly; Younger, Kenisha M; Tiper, Irina V; Frieman, Matthew; Kimball, Amy S; Webb, Tonya J

  2014-06-01

  Natural killer T (NKT) cells are a unique subset of CD1d-restricted T lymphocytes that express characteristics of both T cells and natural killer cells. NKT cells mediate tumor immune-surveillance; however, NKT cells are numerically reduced and functionally impaired in lymphoma patients. Many hematologic malignancies express CD1d molecules and co-stimulatory proteins needed to induce anti-tumor immunity by NKT cells, yet most tumors are poorly immunogenic. In this study, we sought to investigate NKT cell responses to B cell lymphoma. In the presence of exogenous antigen, both mouse and human NKT cell lines produce cytokines following stimulation by B cell lymphoma lines. NKT cell populations were examined ex vivo in mouse models of spontaneous B cell lymphoma, and it was found that during early stages, NKT cell responses were enhanced in lymphoma-bearing animals compared to disease-free animals. In contrast, in lymphoma-bearing animals with splenomegaly and lymphadenopathy, NKT cells were functionally impaired. In a mouse model of blastoid variant mantle cell lymphoma, treatment of tumor-bearing mice with a potent NKT cell agonist, α-galactosylceramide (α-GalCer), resulted in a significant decrease in disease pathology. Ex vivo studies demonstrated that NKT cells from α-GalCer treated mice produced IFN-γ following α-GalCer restimulation, unlike NKT cells from vehicle-control treated mice. These data demonstrate an important role for NKT cells in the immune response to an aggressive hematologic malignancy like mantle cell lymphoma.

 11. Radiotherapy in non-Hodgkin lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Faria, S.L.

  1992-01-01

  The treatment of non-Hodgkin lymphomas (NHL) is discussed. The use of radiotherapy, chemotherapy or both in a combined therapy is studied considering several aspects as age of the patients (adults vs children), size and extension of the lymphoma, stage of the disease. It is mentioned that more advanced cases and those with more aggressive histology need combined modality treatments or even just chemotherapy. (M.A.C.)

 12. Bilateral primary malignant lymphoma of the breast.

  Science.gov (United States)

  Shpitz, B; Witz, M; Kaufman, Z; Griffel, B; Manor, Y; Dinbar, A

  1985-08-01

  A rare case of bilateral primary malignant lymphoma of breast in a 76 year old woman is presented. The lesion was examined by electron microscopy and immunochemistry. The diagnosis of primary malignant lymphoma remains a diagnosis by exclusion and requires extensive work-up to exclude widespread malignant process. The behaviour of this malignancy tends to be an aggressive one and the prognosis is generally poor.

 13. Contrast enhanced ultrasound of splenic lymphoma involvement

  International Nuclear Information System (INIS)

  Goerg, Christian; Faoro, Charis; Bert, Tillmann; Tebbe, Johannes; Neesse, Albrecht; Wilhelm, Christian

  2011-01-01

  Objective: The aim of this study was to compare the value of contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) with standard B-mode ultrasound (US) for diagnosis of splenic lymphoma involvement. Methods: From 04/2005 to 10/2008 n = 250 lymphoma patients were investigated by standard B-mode US. A homogeneous splenic echotexture was found in 199 patients (79%). To clarify the benefit of CEUS in this group a pilot series was performed with 16 of the 199 lymphoma patients. All patients with an abnormal splenic echotexture on standard B-Mode US (n = 51) including focal hypoechoic splenic lesions (n = 41) and an inhomogeneous splenic texture (n = 10) were studied by CEUS. CEUS data were retrospectively evaluated. The diagnoses included indolent lymphoma (n = 27), aggressive lymphoma (n = 14), and Hodgkin's disease (n = 10). Number and size of lesions were determined by B-mode US and CEUS. The visualisation of splenic lymphoma involvement by CEUS in comparison to B-mode US was classified as worse, equal, or better. Results: All patients with a homogeneous spleen on B-mode US (n = 16) had no visible focal lesions on CEUS. Study patients with focal lesions (n = 41) had a hypoechoic (n = 22) or isoechoic (n = 19) enhancement during the arterial phase, and a hypoechoic enhancement during the parenchymal phase (n = 41). The visualisation of focal splenic lymphoma was equal (n = 32), better (n = 6), or worse (n = 3). In all study patients with an inhomogeneous spleen on B-mode US (n = 10) no focal lesions were found by CEUS and the value of CEUS therefore was classified as worse. Conclusion: CEUS has no clear advantage for diagnosis of splenic lymphoma involvement.

 14. Contrast enhanced ultrasound of splenic lymphoma involvement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goerg, Christian, E-mail: goergc@med.uni-marburg.de [Medizinische Universitaetsklinik, Baldingerstrasse, 35033 Marburg/Lahn (Germany); Faoro, Charis [Medizinische Universitaetsklinik, Baldingerstrasse, 35033 Marburg/Lahn (Germany); Bert, Tillmann [Zentralklinik Bad Berka GmbH, Robert-Koch-Allee 9, 99437 Bad Berka (Germany); Tebbe, Johannes [Klinikum Lippe-Detmold, Roentgenstrasse 18, 32756 Detmold (Germany); Neesse, Albrecht; Wilhelm, Christian [Medizinische Universitaetsklinik, Baldingerstrasse, 35033 Marburg/Lahn (Germany)

  2011-11-15

  Objective: The aim of this study was to compare the value of contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) with standard B-mode ultrasound (US) for diagnosis of splenic lymphoma involvement. Methods: From 04/2005 to 10/2008 n = 250 lymphoma patients were investigated by standard B-mode US. A homogeneous splenic echotexture was found in 199 patients (79%). To clarify the benefit of CEUS in this group a pilot series was performed with 16 of the 199 lymphoma patients. All patients with an abnormal splenic echotexture on standard B-Mode US (n = 51) including focal hypoechoic splenic lesions (n = 41) and an inhomogeneous splenic texture (n = 10) were studied by CEUS. CEUS data were retrospectively evaluated. The diagnoses included indolent lymphoma (n = 27), aggressive lymphoma (n = 14), and Hodgkin's disease (n = 10). Number and size of lesions were determined by B-mode US and CEUS. The visualisation of splenic lymphoma involvement by CEUS in comparison to B-mode US was classified as worse, equal, or better. Results: All patients with a homogeneous spleen on B-mode US (n = 16) had no visible focal lesions on CEUS. Study patients with focal lesions (n = 41) had a hypoechoic (n = 22) or isoechoic (n = 19) enhancement during the arterial phase, and a hypoechoic enhancement during the parenchymal phase (n = 41). The visualisation of focal splenic lymphoma was equal (n = 32), better (n = 6), or worse (n = 3). In all study patients with an inhomogeneous spleen on B-mode US (n = 10) no focal lesions were found by CEUS and the value of CEUS therefore was classified as worse. Conclusion: CEUS has no clear advantage for diagnosis of splenic lymphoma involvement.

 15. Radiotherapy in the treatment of lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  King, H.S.

  1987-01-01

  The majority of lymphomas are sensitive and respond well to relatively low doses of irradiation. Careful staging of Hodgkin's disease patients selects the patients who can be cured with irradiation alone, and the combination of chemotherapy and irradiation may result in cure of complete remission in all types of lymphoma. In non-Hodgkin's disease and late stage Hodgkin's disease, radiotherapy is a very useful modality for palliating bulky disease, and treating bone infliltration or other painful areas

 16. Isolated orbital mass as the primary presentation of a triple-hit lymphoma transformed from a systemic follicular lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Xiao Yi; Lu, Xinyan; Raparia, Kirtee; Chen, Yi-Hua

  2018-06-01

  Triple-hit lymphoma is a highly aggressive B-cell lymphoma. We report a case of triple-hit lymphoma transformed from systemic follicular lymphoma (FL) after 9-year remission and presented primarily as an isolated orbital mass without systemic symptoms or lymphadenopathy. A 58-year-old female presented with intermittent vertical binocular diplopia, left upper eyelid swelling and pain and was found to have a 2.9 cm orbital mass. Histological section revealed a CD10-positive large B-cell lymphoma, consistent with transformation of FL. Fluorescent in situ hybridization (FISH) analysis demonstrated rearrangements involving C-MYC, BCL-2 and BCL-6 genes, indicating a high grade, triple-hit lymphoma. Triple-hit lymphoma transformed from a low-grade lymphoma may initially present as an isolated orbital mass without systemic evidence of transformation. Early recognition of double or triple-hit lymphomas is important since these patients require aggressive chemotherapy.

 17. [Bilateral ovarian Burkitt's lymphoma. A case presentation].

  Science.gov (United States)

  Briseño-Hernández, Andrés Alejandro; Quezada-López, Deissy Roxana; Castañeda-Chávez, Agar; Dassaejv Macías-Amezcua, Michel; Pintor-Belmontes, Julio Cesar

  2014-01-01

  Burkitt lymphoma, is described as an aggressive form of non-Hodgkin lymphoma of B cells which occurs most often in children and young adults, ovarian lymphoma can appear as a primary lesion or more commonly referred to as a metastasis. Primary ovarian lesions are rare manifestations corresponding to 0.5% of non-Hodgkin lymphoma and 1.5% of ovarian tumors. Clinic case: 31 years old female with general weakness, march incapacity, dyspnea, hyporexia, fever, diaphoresis, weight loss of 20 kg, flat abs with abdominal pain; Ca125 610 U/ml. Abdominal computed tomography shows a solid aspect tumor which affects the right pelvic cavity. Bilateral ovarian tumors were removed. Microscopically, both lesions show a "starry sky" pattern composed by a monotonous infiltration of lymphocytes mixed with large and clear macrophages, several atypical mitoses, and necrosis and hemorrhage areas. Immunohistochemistry was positive for CD10, CD20, and negative for CD3 and high Ki67 proliferation index. Bilateral ovarian Burkitt's lymphoma was diagnosed. Bilateral ovarian Burkitt's lymphoma is a rare entity, with a variability of presentations, the abdominal pain and abdominal tumors are the most frequent. The patient's prognosis at short term is poor, therefore it's necessary to know this entity and make an early diagnosis.

 18. Primary Hepatosplenic Large B-Cell Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.R. Morales-Polanco

  2008-03-01

  Full Text Available Diffuse large B-cell lymphoma is the most common form of lymphoma. It usually begins in the lymph nodes; up to 40% may have an extranodal presentation. According to a definition of primary extranodal lymphoma with presentation only in extranodal sites, there are reports of large B-cell lymphomas limited to liver or spleen as separate entities, and to date there have been only three documented cases of primary hepatosplenic presentation. This paper reports a fourth case. Due to a review of the literature and the clinical course of the case reported, we conclude that primary hepatosplenic large B-cell lymphoma has been found predominantly in females older than 60 years. The patients reported had <2 months of evolution prior to diagnosis, prominent B symptoms, splenomegaly in three and hepatomegaly in two, none with lymph node involvement. All had thrombocytopenia and abnormal liver function tests; three had anemia and elevated serum lactic dehydrogenase levels, two with hemophagocytosis in bone marrow. Because of the previously mentioned data, it can be stated that primary hepatosplenic lymphoma is an uncommon and aggressive form of disease that requires immediate recognition and treatment.

 19. Fundus autofluorescence patterns in primary intraocular lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Casady, Megan; Faia, Lisa; Nazemzadeh, Maryam; Nussenblatt, Robert; Chan, Chi-Chao; Sen, H Nida

  2014-02-01

  To evaluate fundus autofluorescence (FAF) patterns in patients with primary intraocular (vitreoretinal) lymphoma. Records of all patients with primary intraocular lymphoma who underwent FAF imaging at the National Eye Institute were reviewed. Fundus autofluorescence patterns were evaluated with respect to clinical disease status and the findings on fluorescein angiography and spectral-domain optical coherence tomography. There were 18 eyes (10 patients) with primary intraocular lymphoma that underwent FAF imaging. Abnormal autofluorescence in the form of granular hyperautofluorescence and hypoautofluorescence was seen in 11 eyes (61%), and blockage by mass lesion was seen in 2 eyes (11%). All eyes with granular pattern on FAF had active primary intraocular lymphoma at the time of imaging, but there were 5 eyes with unremarkable FAF, which were found to have active lymphoma. The most common pattern on fluorescein angiography was hypofluorescent round spots with a "leopard spot" appearance (43%). These hypofluorescent spots on fluorescein angiography correlated with hyperautofluorescent spots on FAF in 5 eyes (36%) (inversion of FAF). Nodular hyperreflective spots at the level of retinal pigment epithelium on optical coherence tomography were noted in 43% of eyes. The hyperautofluorescent spots on FAF correlated with nodular hyperreflective spots on optical coherence tomography in 6 eyes (43%). Granularity on FAF was associated with active lymphoma in majority of the cases. An inversion of FAF (hyperautofluorescent spots on FAF corresponding to hypofluorescent spots on fluorescein angiography) was observed in less than half of the eyes.

 20. Primary parotid gland lymphoma: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paraskevas Katsaronis

  2011-08-01

  Full Text Available Abstract Introduction Mucosa associated lymphoid tissue lymphomas are the most common lymphomas of the salivary glands. The benign lymphoepithelial lesion is also a lymphoproliferative disease that develops in the parotid gland. In the present case report, we describe one case of benign lymphoepithelial lesion with a subsequent low transformation to grade mucosa associated lymphoid tissue lymphoma appearing as a cystic mass in the parotid gland. Case presentation A 78-year-old Caucasian female smoker was referred to our clinic with a non-tender left facial swelling that had been present for approximately three years. The patient underwent resection of the left parotid gland with preservation of the left facial nerve through a preauricular incision. The pathology report was consistent with a low-grade marginal-zone B-cell non-Hodgkin lymphoma (mucosa associated lymphoid tissue lymphoma following benign lymphoepithelial lesion of the gland. Conclusions Salivary gland mucosa associated lymphoid tissue lymphoma should be considered in the differential diagnosis of cystic or bilateral salivary gland lesions. Parotidectomy is recommended in order to treat the tumor and to ensure histological diagnosis for further follow-up planning. Radiotherapy and chemotherapy should be considered in association with surgery in disseminated forms or after removal.

 1. CTOP/ITE/MTX Compared With CHOP as the First-line Therapy for Newly Diagnosed Young Patients With T Cell Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2017-11-10

  ALK-negative Anaplastic Large Cell Lymphoma; Peripherial T Cell Lymphoma,Not Otherwise Specified; Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma; Enteropathy Associated T Cell Lymphoma; Hepatosplenic T Cell Lymphoma; Subcutaneous Panniculitis Like T Cell Lymphoma

 2. Dissecting the gray zone between follicular lymphoma and marginal zone lymphoma using morphological and genetic features

  NARCIS (Netherlands)

  Krijgsman, Oscar; Gonzalez, Patricia; Ponz, Olga Balague; Roemer, Margaretha G. M.; Slot, Stefanie; Broeks, Annegien; Braaf, Linde; Kerkhoven, Ron M.; Bot, Freek; van Groningen, Krijn; Beijert, Max; Ylstra, Bauke; de Jongi, Daphne

  2013-01-01

  Nodal marginal zone lymphoma is a poorly defined entity in the World Health Organization classification, based largely on criteria of exclusion and the diagnosis often remains subjective. Follicular lymphoma lacking t(14;18) has similar characteristics which results in a major potential diagnostic

 3. Clinical, immunophenotypic, and genetic analysis of adult lymphomas with morphologic features of Burkitt lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Haralambieva, E; Boerma, EJ; van Imhoff, GW; Rosati, S; Schuuring, E; Muller-Hermelink, HK; Kluin, PM; Ott, G

  A prompt distinction of Burkitt lymphoma (BL) versus diffuse large B cell lymphomas (DLBCL) has important clinical implications; however, this distinction can be difficult. We analyzed 74 adult gray zone and 10 reference pediatric BL using immunohistochemistry (Ki-67, CD10, bcl2, bcl6) and

 4. Studies on a transplantable C57BL/6 mouse lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kendall, C.E.

  1977-01-01

  A C57BL/6 mouse lymphoma was demonstrated to be of T cell origin by treating the lymphoma cells with anti-Thy 1.2 antisera in a complement-dependent cytotoxicity test. The lymphoma's growth pattern was described using flow microfluorometric determinations and spleen weight progression. C-type particles were identified in electron micrographs of the lymphoma. C57BL/6 mice were immunized against the lymphoma by injecting x-ray inactivated lymphoma cells into the mice. Protection of immunized mice against live lymphoma cells demonstrated tumor antigens on the lymphoma cells. The success of immunization was found to depend on: route of injection, antigen dosage, state of the antigen, number of injections and the vaccination-challenge interval. Attempts were made to passively transfer immunity from immunized C57BL/6 mice which had survived lymphoma challenge to non-treated, syngeneic mice. The route of immunization in the donors influenced the success of passively transferred immunity in the recipients. Serum from days 1 to 3 and days 11 to death (day 17) had an enhancing effect on lymphoma growth. However, sera from days 5 to 9 retarded lymphoma growth. The C57BL/6 lymphoma cells were injected into rabbits and other strains of mice to demonstrate tumor specificity. The lymphoma did not grow in rabbits and only grew in one mouse strain. This strain had the same major histocompatibility loci as C57BL/6 mice. Crosses were made between C57BL/6 mice and a resistant strain of mice (DBA/2 mice). The F 1 hybrids were found to be less susceptible to the lymphoma than the C57BL/6 strain. Sublethal x-irradiation of the F 1 mice decreased its ability to resist the C57BL/6 lymphoma. Immunization with x-ray inactivated C57BL/6 lymphoma cells increased survival after challenge with lymphoma in the F 1 mice

 5. [Sonographically detectable splenic disorders in dogs with malignant lymphoma].

  Science.gov (United States)

  Eberhardt, F; Köhler, C; Krastel, D; Winter, K; Alef, M; Kiefer, I

  2015-01-01

  To evaluate the frequency of different sonographic splenic disorders in dogs with different anatomic forms of malignant lymphoma. Additionally, the occurrence of the moth-eaten pattern in the parenchyma of the spleen in patients with diseases other than lymphoma should be investigated. Retrospective analysis of patient data collected from dogs histologically or cytologically diagnosed with malignant lymphoma and for which ultrasonographic images were available before the initiation of therapy. Patient data from dogs with a moth-eaten pattern within the splenic parenchyma were evaluated separately. Exclusion criterion was the administration of cytostatic agents prior to diagnosis. In 84% of 164 dogs with malignant lymphoma, an altered pattern of the spleen was diagnosed ultrasonographically. Ninety-four of these 137 patients had a moth-eaten pattern of the splenic parenchyma and 43 dogs displayed abnormalities in the form of splenomegaly, coarse echotexture or other changes of the parenchyma. When a moth-eaten pattern was diagnosed, the affected dogs suffered significantly more often from a multicentric lymphoma (95%) than from any other anatomical lymphoma form. Only one dog displayed a moth-eaten pattern of the splenic parenchyma without diagnosis of a malignant lymphoma. The positive predictive value of the moth-eaten pattern for malignant lymphoma was 99% and, in particular, for the multicentric lymphoma this was 95%. In total, 84% of the 164 dogs displayed a multicentric lymphoma, 5% a mediastinal or a cutaneous lymphoma, respectively, 4% a gastrointestinal lymphoma, and one animal had an ocular or renal lymphoma, respectively. Sonographic changes of the spleen are often diagnosed in dogs with malignant lymphoma, independent of the anatomical lymphoma form. When the moth-eaten pattern is observed, it is very likely that the affected dog suffers from a malignant lymphoma, most probably a multicentric lymphoma.

 6. Ibrutinib in Treating Relapsed or Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma in Patients With HIV Infection

  Science.gov (United States)

  2015-08-18

  Adult B Acute Lymphoblastic Leukemia; Chronic Lymphocytic Leukemia; Cutaneous B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue; HIV Infection; Intraocular Lymphoma; Multicentric Angiofollicular Lymphoid Hyperplasia; Nodal Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Adult Acute Lymphoblastic Leukemia; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Recurrent Adult Immunoblastic Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia; Refractory Hairy Cell Leukemia; Refractory Plasma Cell Myeloma; Small Intestinal Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Testicular Lymphoma; Waldenstrom Macroglobulinemia

 7. Anti-ICOS Monoclonal Antibody MEDI-570 in Treating Patients With Relapsed or Refractory Peripheral T-cell Lymphoma Follicular Variant or Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-05-09

  Follicular T-Cell Lymphoma; Grade 1 Follicular Lymphoma; Grade 2 Follicular Lymphoma; Grade 3a Follicular Lymphoma; Recurrent Angioimmunoblastic T-Cell Lymphoma; Recurrent Follicular Lymphoma; Recurrent Mature T- and NK-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Mycosis Fungoides; Recurrent Primary Cutaneous T-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Refractory Angioimmunoblastic T-Cell Lymphoma; Refractory Follicular Lymphoma; Refractory Mature T-Cell and NK-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage IB Mycosis Fungoides AJCC v7; Stage II Mycosis Fungoides AJCC v7; Stage III Cutaneous T-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage III Mycosis Fungoides AJCC v7; Stage IV Cutaneous T-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Stage IV Mycosis Fungoides AJCC v7

 8. Treatment Option Overview (Adult Non-Hodgkin Lymphoma)

  Science.gov (United States)

  ... factors affect prognosis (chance of recovery) and treatment options. The prognosis (chance of recovery ) and treatment options ... lymphoma may come back as indolent lymphoma. Treatment Option Overview Key Points There are different types of ...

 9. Mantle cell lymphoma of the larynx: Primary case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naciri Sarah

  2012-07-01

  Full Text Available Abstract Introduction Primary laryngeal lymphomas are exceedingly rare. Only about a hundred cases have been reported. They consist mainly of non-Hodgkin lymphoma, especially of diffuse large B-cell lymphoma and mucosa-associated lymphoid tissue. We report the first case of a primary laryngeal mantle cell lymphoma. Case presentation We report a case of a primary mantle cell lymphoma of the larynx in a 70-year-old North African non-smoker male. We present a detailed report of his clinical and paraclinical data as well as treatment options. Conclusions Mantle cell lymphoma is a very aggressive lymphoma subset associated with poor prognosis. Laryngeal mantle cell lymphoma is exceedingly rare. To the best of our knowledge, this is the first case to ever be reported.

 10. The radiographic findings in diagnosis of pulmonary lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Song Wei; Wang Li; Yan Hongzhen

  2001-01-01

  Objective: To study the radiographic findings in the diagnosis of pulmonary lymphoma and pseudo lymphoma. Methods: Eight patients with pulmonary lymphoma and 2 with pseudo lymphoma were examined by X-ray film, tomography, and CT. Results: Single or multiple nodules or masses were observed in 8 patients with pulmonary lymphoma, shaggy borders or halo of ground-glass attenuation in 7 patients, 2 patients had multiple patchy infiltrates bilaterally, 2 had diffuse interstitial infiltrates and 1 had miliary nodules. Multiple consolidations with air bronchogram and without hilar and mediastinal lymphadenopathy were observed in 2 patients with pulmonary pseudo lymphoma. Conclusion: Radiographic findings of pulmonary lymphoma were varied, the most common findings were the nodules or masses with shaggy borders or halo of ground-glass attenuation. The specific findings of pulmonary pseudo lymphoma were multiple consolidations with air bronchogram and without hilar and mediastinal lymphadenopathy. The final diagnosis relied on pathology

 11. The mantle cells lymphoma: a proposed treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chavez Martinez, Marlene Elizabeth

  2012-01-01

  A literature review was performed on mantle cells lymphoma in the therapeutic schemes. The literature that has been used is published in journals of medicine specializing in hematology, oncology, radiation therapy, molecular biology and internal medicine. The literature review was performed to propose a scheme of treatment according to Costa Rica. Epigenetic alterations have been revealed in patients with mantle lymphoma on current researches. The mantle lymphoma pathology has been described in various forms of clinical and histological presentation, stressing the importance of detailing the different methods and diagnostic reports. Working groups have proposed and developed various chemotherapy regimens and concluded that CHOP alone is without effect in mantle cell lymphoma unlike R-hyper-CVAD, CHOP / DHAP, high-dose Ara-C. Researchers have tried to develop new treatments based vaccines, use of modified viruses, specific monoclonal antibodies. The classic treatment has been triple intrathecal therapy. The central nervous system has been one of the most momentous sites of mantle cell lymphoma infiltration because poorer patient prognosis [es

 12. [Gastric perforation by MALT lymphoma. Case report].

  Science.gov (United States)

  López-Zamudio, José; Ramírez-González, Luis Ricardo; Núñez-Márquez, Julia; Fuentes Orozco, Clotilde; González Ojeda, Alejandro; Leonher-Ruezga, Karla Lisseth

  2015-01-01

  Gastric non-Hodgkin lymphoma is a rare tumour that represents approximately 7% of all stomach cancers and 2% of all lymphomas. The most frequent location of gastric MALT (mucosa associated lymphoid tissue) lymphomas is in the antrum in 41% of the cases, and 33% can be multifocal. The risk of spontaneous perforation of a gastric MALT lymphoma is 4-10%. 24 year old male patient carrying the Human Immunodeficiency Virus, who began with signs and symptoms of acute abdomen and fever 72 hours before arriving in the emergency room. A computed tomography was performed that showed free fluid in the cavity, and gastric wall thickening. The patient underwent a laparotomy, finding absence of the anterior wall of the stomach, sealed with the left lobe of the liver, colon and omentum. Total gastrectomy, with oesophagosty and jejunostomy tube, was performed. Gastric perforation secondary to a MALT lymphoma is rare, with high mortality. There is limited information reported of this complication and should be highly suspected in order to provide appropriate treatment for a complication of this type. Copyright © 2015 Academia Mexicana de Cirugía A.C. Published by Masson Doyma México S.A. All rights reserved.

 13. PET imaging in pediatric Hodgkin's lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hudson, M.M.; Krasin, M.J.; Kaste, S.C.

  2004-01-01

  Advances in diagnostic imaging technology, especially functional imaging modalities like positron emission tomography (PET), have significantly influenced the staging and treatment approaches used for pediatric Hodgkin's lymphoma. Today, the majority of children and adolescents diagnosed with Hodgkin's lymphoma will be cured following treatment with noncross-resistant combination chemotherapy alone or in combination with low-dose, involved-field radiation. This success produced a greater appreciation of long-term complications related to radiation, chemotherapy, and surgical staging that prompted significant changes in staging and treatment protocols for children and adolescents with Hodgkin's lymphoma. Contemporary treatment for pediatric Hodgkin's lymphoma uses a risk-adapted approach that reduces the number of combination chemotherapy cycles and radiation treatment fields and doses for patients with localized favorable disease presentation. Advances in diagnostic imaging technology have played a critical role in the development of these risk-adapted treatment regimens. The introduction of computed tomography (CT) provided an accurate and non-invasive modality to define nodal involvement below the diaphragm that motivated the change from surgical to clinical staging. The introduction of functional imaging modalities, like positron emission tomography (PET) scanning, provided the means to correlate tumor activity with anatomic features generated by CT and modify treatment based on tumor response. For centers with access to this modality, PET imaging plays an important role in staging, evaluating tumor response, planning radiation treatment fields, and monitoring after completion of therapy for pediatric Hodgkin's lymphoma. (orig.)

 14. Computed tomography in intracranial malignant lymphoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Naruse, S; Odake, G; Fujimoto, M; Yamaki, T; Mizukawa, N [Kyoto Prefectural Univ. of Medicine (Japan)

  1978-09-01

  Malignant lymphoma of the central nervous system has been found more and more often in recent years, partly because of the increased use of radiation and such drugs as steroids and antibiotics. However, the definite diagnosis of this disease is difficult until histological verification has been done by operation or autopsy. Since the revolutionary development of computed tomography, however, several reports have been presented, on the computed tomography of malignant lymphoma of the thorax and abdomen. Nevertheless, only a few cases of intracranial malignant lymphoma have been reported. The purpose of this paper, using four patients, is to emphasize the value of computed tomography in the diagnosis of intracranial malignant lymphoma. The characteristic CT findings of intracranial malignant lymphoma may be summarized follows: (1) the tumors are demonstrated to be well-defined, nodular-shaped, and homogenous isodensity - or slightly high-density - lesions in plain scans, and the tumors homogenously increase in density upon contrast enhancement; (2) the disease always has multifocal intracranial lesions, which are shown simultaneously or one after another, and (3) perifocal edema is prominent around the tumors in the cerebral hemisphere.

 15. Nodal lymphomas of the abdomen

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bruneton, J.N.; Caramella, E.; Manzino, J.J.

  1986-01-01

  Modern imaging modalities have greatly contributed to current knowledge about intra-abdominal nodal lymphomas. Since both intra and retroperitoneal node involvement can be demonstrated by computed tomography (CT) and ultrasonography, it seems legitimate to treat these two sites together in the same chapter, particularly since the older separation between intraperitoneal and retroperitoneal nodal disease was based to a large degree on the limitations of lymphography. Hodgkin's disease (HD) has benefited less from recent technological advances. The diversity in the incidence of nodal involvement between HD and NHL, the diagnostic capabilities of modern imaging techniques, and the histopathological features of lymphomatous non-Hodgkin and Hodgkin nodes, justify adoption of an investigatory approach which takes all of these factors into account. Details of this investigative strategy are discussed in this paper following a review of available imaging modalities. In current practice, the four main methods for the exploration of abdominal lymph nodes are lymphography, ultrasonography, CT, and radionuclide studies. The first three techniques are also utilized to guide biopsies for staging purposes and for the evaluation of response to treatment

 16. Primary periosteal lymphoma: an unusual presentation of non-Hodgkin's lymphoma with radiographic, MR imaging, and pathologic correlation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Campbell, Scot E.; Beall, Douglas P.; Sanders, Timothy G. [Department of Radiology, Wilford Hall Medical Center, 759th MDTS/MTRD, 2200 Bergquist Drive, Suite 1, Lackland AFB, TX 78236-5300 (United States); Filzen, Timothy W.; Parsons, Theodore W. [Department of Orthopedic Surgery, Wilford Hall Medical Center, 59th MDW/MCSO, 2200 Bergquist Drive, Suite 1, Lackland AFB, TX 78236-5300 (United States); Bezzant, Shane M. [Department of Radiology, Brooke Army Medical Center, 3851 Roger Brooke Drive, Bldg 3600, Fort Sam Houston, TX 78234-6200 (United States); Burton, Mark P. [Department of Pathology, Wilford Hall Medical Center, 59th MDW/MTLP, 2200 Bergquist Drive, Suite 1, Lackland AFB, TX 78236-5300 (United States)

  2003-04-01

  This report describes a primary periosteal location of non-Hodgkin's lymphoma, without nodal disease, and without adjacent intramedullary disease at presentation. The clinical and imaging appearance of periosteal lymphoma simulates other neoplastic osseous surface tumors more than that of lymphoma in other locations. Consideration of this rare presentation of non-Hodgkin's lymphoma in the differential diagnosis of periosteal bone lesions can be helpful to ensure proper diagnosis and treatment. (orig.)

 17. Natural History Study of Monoclonal B Cell Lymphocytosis (MBL), Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma (CLL/SLL), Lymphoplasmacytic Lymphoma (LPL)/Waldenstrom Macroglobulinemia (WM), and Splenic Marginal Zone Lymphoma (SMZL)

  Science.gov (United States)

  2018-05-10

  B-Cell Chronic Lymphocytic Leukemia; Monoclonal B-Cell Lymphocytosis; Lymhoma, Small Lymphocytic; Chronic Lymphocytic Leukemia; Lymphoplasmacytic Lymphoma; Waldenstrom Macroglobulinemia; Splenic Marginal Zone Lymphoma

 18. Among B cell non-Hodgkin's lymphomas, MALT lymphomas express a unique antibody repertoire with frequent rheumatoid factor reactivity

  NARCIS (Netherlands)

  Bende, Richard J.; Aarts, Wilhelmina M.; Riedl, Robert G.; de Jong, Daphne; Pals, Steven T.; van Noesel, Carel J. M.

  2005-01-01

  We analyzed the structure of antigen receptors of a comprehensive panel of mature B nonHodgkin's lymphomas (B-NHLs) by comparing, at the amino acid level, their immunoglobulin (Ig)V-H-CDR3s with CDR3 sequences present in GenBank. Follicular lymphomas, diffuse large B cell lymphomas, Burkitt's

 19. Precursor B lymphoblastic lymphoma of the orbit in a child: an unusual presentation of a non-Hodgkin lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Faridpooya, K.; Mulder, M. M. S.; Merks, J. H. M.; de Smet, M. D.; Pals, S. T.; Saeed, P.

  2006-01-01

  OBJECTIVE: The majority of ocular adnexal lymphomas are marginal zone lymphomas, which occur rarely in children. This case report describes a 6 years old child with a precursor B lymphoblastic lymphoma presenting in the ocular adnexa. The combination of multi-agent chemotherapy with adjuvant

 20. Primary brain lymphoma presenting as Parkinson's disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sanchez-Guerra, M.; Leno, C.; Berciano, J.; Cerezal, L.; Diez, C.; Figols, J.

  2001-01-01

  Neoplasm is an uncommon cause of a parkinsonian syndrome. We report a woman with primary brain B-cell lymphoma presenting as Parkinson's disease. After 1 year of the illness, CT and MRI showed lesions without mass effect in the basal ganglia and corpus callosum. The patient did not respond to levodopa and right cerebellar and brain-stem signs appeared, which prompted further neuroimaging, showing an increase in size of the lesions and a right cerebellar and pontine mass. Stereotactic biopsy of the basal ganglia showed high-grade B-cell lymphoma. Despite the basal ganglia frequently being involved in lymphoma of the brain, presentation with typical or atypical parkinsonism is exceptional. (orig.)

 1. Primary cutaneous anaplastic large-cell lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Perry, Edward; Karajgikar, Jay; Tabbara, Imad A

  2013-10-01

  Since the recognition of the anaplastic large-cell lymphomas in the 1980s, much has been learned about the diagnosis, clinical presentation, and treatment of these malignant conditions. The systemic and primary cutaneous types of anaplastic large cell lymphomas have been differentiated on clinical and immunophenotypical findings, but further research is required to elucidate their exact etiologies and pathogeneses. Primary cutaneous anaplastic large-cell lymphoma has a 95% disease-specific 5-year survival, owing partly to the relatively benign course of the disease and partly to the variety of effective treatments that are available. As with many other oncological diseases, new drugs are continually being tested and developed, with immunotherapy and biological response modifiers showing promise.

 2. Epstein-Barr virus-associated lymphomas.

  Science.gov (United States)

  Shannon-Lowe, Claire; Rickinson, Alan B; Bell, Andrew I

  2017-10-19

  Epstein-Barr virus (EBV), originally discovered through its association with Burkitt lymphoma, is now aetiologically linked to a remarkably wide range of lymphoproliferative lesions and malignant lymphomas of B-, T- and NK-cell origin. Some occur as rare accidents of virus persistence in the B lymphoid system, while others arise as a result of viral entry into unnatural target cells. The early finding that EBV is a potent B-cell growth transforming agent hinted at a simple oncogenic mechanism by which this virus could promote lymphomagenesis. In reality, the pathogenesis of EBV-associated lymphomas involves a complex interplay between different patterns of viral gene expression and cellular genetic changes. Here we review recent developments in our understanding of EBV-associated lymphomagenesis in both the immunocompetent and immunocompromised host.This article is part of the themed issue 'Human oncogenic viruses'. © 2017 The Authors.

 3. Advances in Primary Central Nervous System Lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Patrick, Lauren B; Mohile, Nimish A

  2015-12-01

  Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) is a rare form of non-Hodgkin lymphoma that is limited to the CNS. Although novel imaging techniques aid in discriminating lymphoma from other brain tumors, definitive diagnosis requires brain biopsy, vitreoretinal biopsy, or cerebrospinal fluid analysis. Survival rates in clinical studies have improved over the past 20 years due to the addition of high-dose methotrexate-based chemotherapy regimens to whole-brain radiotherapy. Long-term survival, however, is complicated by clinically devastating delayed neurotoxicity. Newer regimens are attempting to reduce or eliminate radiotherapy from first-line treatment with chemotherapy dose intensification. Significant advances have also been made in the fields of pathobiology and treatment, with more targeted treatments on the horizon. The rarity of the disease makes conducting of prospective clinical trials challenging, requiring collaborative efforts between institutions. This review highlights recent advances in the biology, detection, and treatment of PCNSL in immunocompetent patients.

 4. ESMO consensus conference on malignant lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ladetto, M; Buske, C; Hutchings, M

  2016-01-01

  The European Society for Medical Oncology (ESMO) consensus conference on mature B-cell lymphomas and chronic lymphocytic leukaemia (CLL) was held on 20 June 2015 in Lugano, Switzerland, and included a multidisciplinary panel of 25 leading experts. The aim of the conference was to develop recommen......The European Society for Medical Oncology (ESMO) consensus conference on mature B-cell lymphomas and chronic lymphocytic leukaemia (CLL) was held on 20 June 2015 in Lugano, Switzerland, and included a multidisciplinary panel of 25 leading experts. The aim of the conference was to develop...... to their potentially high prognostic value, at least in some lymphoma entities, implementation of interim PET, COO and MRD was highly recommended in the context of clinical trials. All expert panel members approved this final article....

 5. Radiation therapy for primary orbital lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chao, Cliff K.S.; Lin Hsiusan; Rao Devineni, V.; Smith, Morton

  1995-01-01

  Purpose: The influence of tumor size, grade, thoroughness of staging workup, and radiation dose on disease control, radiation-related complications, and incidence of systemic progression of primary orbital lymphoma is analyzed. Methods and Materials: Twenty patients with Stage I primary orbital lymphoma were treated from August 1976 through August 1991 at Mallinckrodt Institute of Radiology. Staging workups included physical examination, chest x-ray, complete blood count (CBC), liver function test, and computerized tomography (CT) scan of the orbit, abdomen, and pelvis. Nineteen patients had bone marrow biopsy. The histological types based on the National Cancer Institute working formulation were 9 low-grade and 11 intermediate-grade, including five lymphocytic lymphomas of intermediate differentiation. The extension of disease and the volume of tumor were evaluated by CT scan of the orbit. The most commonly used radiation therapy technique was single anterior direct field with 4 MV or 6 MV photons. Lens was shielded or not treated in eight patients. Dose ranged from 20 to 43.2 Gy. Thirteen of 20 patients received 30 Gy. Minimum follow-up was 24 months (median, 4 years). Results: Local control was achieved in all 20 patients. One patient with lymphocytic lymphoma with intermediate differentiation developed disseminated disease. Actuarial disease-free survival (DFS) was 100% and 90% at 2 and 5 years, respectively. No retinopathy was observed. Cataracts were noted in seven patients at 1 to 10 years following irradiation (median, 2 years). Three patients developed lacrimal function disorder, however, no corneal ulceration occurred. Conclusions: Thirty Gy in 15 fractions appears to be a sufficient dose for local control with acceptable morbidity, especially for low-grade, as well as certain types of intermediate-grade lymphomas, such as diffuse small cleaved cell and lymphocytic lymphoma of intermediate differentiation. Systemic dissemination is minimal, provided local

 6. Radiation therapy for primary orbital lymphoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Chao, Cliff K.S.; Hsiusan, Lin; Rao Devineni, V; Smith, Morton

  1995-02-15

  Purpose: The influence of tumor size, grade, thoroughness of staging workup, and radiation dose on disease control, radiation-related complications, and incidence of systemic progression of primary orbital lymphoma is analyzed. Methods and Materials: Twenty patients with Stage I primary orbital lymphoma were treated from August 1976 through August 1991 at Mallinckrodt Institute of Radiology. Staging workups included physical examination, chest x-ray, complete blood count (CBC), liver function test, and computerized tomography (CT) scan of the orbit, abdomen, and pelvis. Nineteen patients had bone marrow biopsy. The histological types based on the National Cancer Institute working formulation were 9 low-grade and 11 intermediate-grade, including five lymphocytic lymphomas of intermediate differentiation. The extension of disease and the volume of tumor were evaluated by CT scan of the orbit. The most commonly used radiation therapy technique was single anterior direct field with 4 MV or 6 MV photons. Lens was shielded or not treated in eight patients. Dose ranged from 20 to 43.2 Gy. Thirteen of 20 patients received 30 Gy. Minimum follow-up was 24 months (median, 4 years). Results: Local control was achieved in all 20 patients. One patient with lymphocytic lymphoma with intermediate differentiation developed disseminated disease. Actuarial disease-free survival (DFS) was 100% and 90% at 2 and 5 years, respectively. No retinopathy was observed. Cataracts were noted in seven patients at 1 to 10 years following irradiation (median, 2 years). Three patients developed lacrimal function disorder, however, no corneal ulceration occurred. Conclusions: Thirty Gy in 15 fractions appears to be a sufficient dose for local control with acceptable morbidity, especially for low-grade, as well as certain types of intermediate-grade lymphomas, such as diffuse small cleaved cell and lymphocytic lymphoma of intermediate differentiation. Systemic dissemination is minimal, provided local

 7. Immunotherapy with rituximab in follicular lymphomas.

  Science.gov (United States)

  Saguna, Carmen; Mut, Ileana Delia; Lupu, Anca Roxana; Tevet, Mihaela; Bumbea, Horia; Dragan, Cornel

  2011-04-01

  Non-Hodgkin Lymphomas (NHL) represent a recent and fascinating domain of hemato-oncology, in which remarkable progress has been made. The conventional treatments of indolent lymphomas do not extend the survival rate, nor do they cure. Recent directions are centered on using several new drugs that are capable of overcoming the mechanisms that are resistant to recovery. The initiation of immunotherapy (Rituximab in 1997) seems to have changed the natural evolution of follicular lymphomas (FL). It is possible that resistance to healing in follicular lymphomas may be neutralized with Rituximab by suppressing STAT-1 positive macrophages that are present in the cellular microenvironment.Thereinafter, the re-evaluation of recent models of prognostic and therapeutic paradigmas that were used in FL became compulsory.The purpose of the paper is to compare the evolution of patients with follicular lymphoma and the period of response, according to the treatments. The study group consisted of the 71 patients diagnosed with follicular lymphoma, out of a total of 767 malignant lymphatic proliferations with B cells, for a period of 7 years (2002-2008), at the Hematology Department, Hospital Coltea, Bucharest and Hematology Department, Universitary Hospital, BucharestResults and conclusions: Combining chemotherapy with Rituximab had better results compared to the same chemotherapy, administered alone, both in induction and in case of relapse. The overall response rate in our study group was 74.7%, out of which 42.3% complete remissions. The overall response rate was 84.61% in the Rituximab group, compared to 68.88% in patients without Rituximab.

 8. Histologic progression in non-hodgkin's lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hubbard, S.M.; Chabner, B.A.; DeVita, V.T. Jr.; Simon, R.; Berard, C.W.; Jones, R.B.; Garvin, A.J.; Canellos, G.P.; Osborne, C.K.; Young, R.C.

  1982-01-01

  The clinical course and biopsy specimens from 515 consecutive non-Hodgkin's lymphoma patients was evaluated retrospectively in an attempt to determine the clinical importance of documented changes in histology over time. Two-hundred and five of these patients has an initial diagnosis of nodular lymphoma and were reviewed for this anaysis. Sixty-three underwent a repeat biopsy greater than 6 mo after initial diagnosis. In 23 patients, these repeat biopsies revealed a change in histology to a diffuse pattern and/or a change to a larger ''histiocytic'' cell type, while repeat biopsies for the other 40 (63%) disclosd persistence of a nodular pattern and no clear change in basic cell type. Progression from nodular lymphoma to diffuse histiocytic, mixed, or undifferentiated types of lymphomas of Rappaport was found in repeate biopsies obtained from 19 patients (30%). Prognosis for survival following a biopsy that demonstrated histologic change was related to the histology demonstrated at the most recent biopsy and to the response to subsequent drug treatment. Survival following repeat biopsy for these 19 patients was significantly shorter than for the 40 patients whose histology remained nodular (p < 0.001). However, attainment of a complete remission with intensive combination chemotherapy was associated with prolonged survival in eight patients and prolonged disease-free survival in one patient. Since prior treatment may compromise the ability to achieve a complete response to chemotherapy in patients with nodular lymphoma who develop an aggressive diffuse histology, the likelihood of histologic progression must be considered in the design of future clinical trials in nodular lymphoma. Histologic progression does not preclude attainment of a complete response to intensive chemotherapy

 9. MicroRNAs in mantle cell lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Husby, Simon; Geisler, Christian; Grønbæk, Kirsten

  2013-01-01

  Mantle cell lymphoma (MCL) is a rare and aggressive subtype of non-Hodgkin lymphoma. New treatment modalities, including intensive induction regimens with immunochemotherapy and autologous stem cell transplant, have improved survival. However, many patients still relapse, and there is a need...... for novel therapeutic strategies. Recent progress has been made in the understanding of the role of microRNAs (miRNAs) in MCL. Comparisons of tumor samples from patients with MCL with their normal counterparts (naive B-cells) have identified differentially expressed miRNAs with roles in cellular growth...

 10. Peripheral T cell lymphoma: Not otherwise specified

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anusha H Pai

  2015-01-01

  Full Text Available Peripheral T cell lymphoma (PTCL is a heterogeneous group of hematological tumors originating from mature T cells, which constitutes less than 15% of all non-Hodgkins lymphomas in adults. Primary cutaneous PTCL-not otherwise specified (NOS represent a subgroup of PTCLs with no consistent immunophenotypic, genetic or clinical features. PTCL-NOS frequently has an aggressive course with a tendency for systemic involvement, however, a well-defined therapeutic and prognostic approach has not been outlined yet. We report a case of PTCL-NOS with multiple cutaneous lesions in a young adult male with an emphasis on the treatment modality used.

 11. Non-Hodgkin's lymphoma - Part II: Management of primary extranodal lymphomas, generalized disease and salvage treatment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gospodarowicz, Mary K.; Sutcliffe, Simon B.

  1996-01-01

  Objective: To review the approach to the diagnosis, classification, assessment, treatment and continuing management of patients with primary extranodal non-Hodgkin's lymphoma, and the management of generalized disease with the emphasis on the current role of salvage treatment with high dose chemotherapy and stem cell/bone marrow support strategies. Non-Hodgkin's lymphoma may involve any part of the body. Many lymphomas, such as MALT, angiocentric T-cell, etc., commonly present in extranodal sites. Lymphomas presenting in the GI tract, and head and neck, are most common with the single most common site being the stomach. Gastric lymphoma is associated with Helicobacter pylorii and is most common in areas endemic for Helicobacter pylorii infection. Recent advances in the understanding of the etiology of gastric MALT, thyroid, and intestinal lymphomas present new opportunities for the application of novel therapeutic approaches e.g. antibiotic therapy for Helicobacter pylori and early stage IPSID. Lymphomas presenting in the orbit, thyroid, breast, bone, extradural and skin are of interest because of the importance of expert RT in securing local control. Primary brain lymphomas present a particular challenge to the radiation oncologist. Although localized, primary brain lymphomas are extremely difficult to control. Rare sites of extranodal lymphoma include testis, female genital tract, and lung. Extranodal lymphomas are often localized and cure with RT or CMT is possible. They represent a assorted group of diseases with diverse presentations, prognosis, sensitivity to RT and expected outcome. They are of particular importance to radiation oncologists as they require special attention to patterns of spread and treatment planning. The principles of management of primary extranodal lymphoma, however, follow those applicable to localized nodal presentations. Although primary extranodal lymphomas are highly curable, a proportion of patients will fail with disseminated

 12. Immune Thrombocytopenia in a Child with T Cell Lymphoblastic Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kayo Tokeji

  2016-01-01

  Full Text Available We describe the case of a 13-year-old boy who presented with persistent thrombocytopenia during maintenance chemotherapy with mercaptopurine and methotrexate for T cell lymphoblastic lymphoma. He was diagnosed with immune thrombocytopenia (ITP after thorough investigations for the relapse of lymphoma and was successfully treated with immunoglobulin and steroids. ITP is known to be associated with chronic lymphocytic leukemia, Hodgkin lymphoma, and various types of non-Hodgkin lymphoma but rarely with T cell non-Hodgkin lymphoma or in children. Diagnosis of ITP with lymphoma is challenging due to the many factors affecting platelet counts, and ITP often complicates the diagnosis or treatment course of lymphoma. The underlying mechanism of ITP with NHL is still unclear. Drug-induced immunomodulation with a reduction of regulatory T cells might have contributed to the development of ITP in our case.

 13. Abdominal lymphadenopathy in tuberculosis and lymphoma: Differentiation with CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shin, Yong Moon; Choi, Byung Ihn; Han, Joon Koo; Han, Man Chung; Song, Chi Sung; Yang, Seoung Oh

  1993-01-01

  Tuberculosis and lymphoma, these 2 dieases can present with lymphadenopathy in anywhere of the body. Therefore differentiation of tuberculosis from lymphoma is often difficult. CT scans of 17 patients with tuberculosis and 23 patients with lymphoma were retrospectively reviewed to evaluate the efficacy of CT scans in differentating adenopathy between tuberculosis and lymphoma. All the patients underwent abdominal CT scans with contrast enhancement before treatment. The size, internal architecture, distribution of lymph nodes, and associated findings on CT scans were analyzed. As compared with lymphoma, tuberculous lymphadenopathy showed 1) female preponderance (65%), 2) predilection for percolative lymph nodes (47%), 3) internal low attenuation in lymph nodes (82%), 4) cold abscess formation (24%). Characteristics of lymphoma on CT scans include 1) male preponderance (78%), 2) conglomeration of lymph nodes (39%), 3) homogeneous internal lymph node structure (83%). These results suggest that evaluation of the cahracteristics of lymphadenopathy on CT scans is helpful for differentiating between tuberculousis and lymphoma

 14. The Four types of Tregs in malignant lymphomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wang Jing

  2011-12-01

  Full Text Available Abstract Regulatory T cells (Tregs are a specialized subpopulation of CD4+ T cells, which act to suppress the activation of other immune cells. Tregs represent important modulators for the interaction between lymphomas and host microenvironment. Lymphomas are a group of serious and frequently fatal malignant diseases of lymphocytes. Recent studies revealed that some lymphoma T cells might adopt a Treg profile. Assessment of Treg phenotypes and genotypes in patients may offer prediction of outcome in many types of lymphomas including diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma, cutaneous T cell lymphoma, and Hodgkin's lymphoma. Based on characterized roles of Tregs in lymphomas, we can categorize the various roles into four groups: (a suppressor Tregs; (b malignant Tregs; (c direct tumor-killing Tregs; and (d incompetent Tregs. The classification into four groups is significant in predicting prognosis and designing Tregs-based immunotherapies for treating lymphomas. In patients with lymphomas where Tregs serve either as suppressor Tregs or malignant Tregs, anti-tumor cytotoxicity is suppressed thus decreased numbers of Tregs are associated with a good prognosis. In contrast, in patients with lymphomas where Tregs serve as tumor-killing Tregs and incompetent Tregs, anti-tumor cytotoxicity is enhanced or anti-autoimmune Tregs activities are weakened thus increased numbers of Tregs are associated with a good prognosis and reduced numbers of Tregs are associated with a poor prognosis. However, the mechanisms underlying the various roles of Tregs in patients with lymphomas remain unknown. Therefore, further research is needed in this regard as well as the utility of Tregs as prognostic factors and therapy strategies in different lymphomas.

 15. Immunohistochemical Profile of Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Shahid, R.; Gulzar, R.; Avesi, L.; Hassan, S.; Danish, F.; Mirza, T.

  2016-01-01

  Objective: To analyze the frequencies of histological types of lymphoma, diagnosed with complete immunohistochemical profile in younger and older age group. Study Design: Cross-sectional analytical study. Place and Duration of Study: Dow Diagnostic Research and Reference Laboratory, Dow University of Health Sciences, Karachi, from January 2009 to September 2013. Methodology: Consecutive cases of lymphomas, which were diagnosed using immunohistochemistry, were analyzed according to WHO classification. Frequency and percentages for different types of lymphomas were calculated. Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas characteristics in two age groups of less than and more than 40 years were compared, applying chi-square test. Results: Out of the 318 cases, 79 (25 percentage) were Hodgkin Lymphomas (HL) and 239 (75 percentage) were Non-Hodgkin Lymphomas (NHL). Mixed Cellularity Hodgkin Lymphoma (MCHL) was the commonest (n=48). Amongst the NHL, 215 (89.95 percentage) were B cell lymphomas and 24 (10.05percentage) were T-cell lymphomas. Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) was the commonest lymphoma (n=165, 69.95 percentage of NHL). Anaplastic T-Cell Lymphoma (ALCL, n=10) was the commonest T-cell lymphoma. The frequency of HL was significantly higher in the younger age group and that of NHL was higher in the older age group (p < 0.001). Primary lymph node involvement was reported in 175 (55 percentage) and cervical lymph node was the most frequent site. Extra nodal involvement was seen in 93 (29 percentage) of all cases and was reported in 87 (36.4 percentage) of NHL and 6 (7.5 percentage) of HL. The most common extra nodal site was the gastrointestinal tract. Conclusion: Hodgkin lymphoma comprises 25 percentage and non-Hodgkin lymphoma comprises 75 percentage of all lymphomas. Both occur in younger age groups than reported in the West. B-cell NHL is three times more common than T-cell lymphoma. DLBCL is the most frequent lymphoma. ALCL is the most common T-cell, and mixed

 16. Molecular resemblance of an AIDS-associated lymphoma and endemic Burkitt lymphomas: Implications for their pathogenesis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Haluska, F.G.; Russo, G.; Croce, C.M.; Kant, J.; Andreef, M.

  1989-01-01

  Non-Hodgkin lymphoma is a common feature of AIDS. Approximately 30-40% of these tumors exhibit clinical features suggestive of endemic Burkitt lymphoma: they are aggressive malignancies that occur in association with Epstein-Barr virus infection, they arise in the setting of immunosuppression, and they carry t(8;14) translocations without detectable rearrangement of the MYC oncogene. To understand the molecular basis of these parallels, the authors analyzed a case of Epstein-Barr-positive AIDS-associated undifferentiated lymphoma. Southern blots show that the tumor exhibits immunoglobulin joining segment rearrangement but no rearrangement of the MYC oncogene. Cloning of the rearranged joining segment allowed the isolation of recombinant clones encompassing the translocation breakpoint, and sequencing of the translocation junction disclosed that the breakpoint is situated 7 base pairs from the chromosome 14 site involved in a previously described endemic Burkitt lymphoma translocation. Furthermore, the breakpoint is situated far from MYC on chromosome 8, a constant finding in endemic Burkitt lymphomas. That the molecular architecture of the translocation in this case is strikingly similar to previously analyzed translocations from endemic Burkitt lymphomas strongly suggests that common molecular mechanisms must be operative in the pathogenesis of these tumors

 17. Isolated orbital mass as the primary presentation of a triple-hit lymphoma transformed from a systemic follicular lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiao Yi Zhou

  2018-06-01

  Full Text Available Purpose: Triple-hit lymphoma is a highly aggressive B-cell lymphoma. We report a case of triple-hit lymphoma transformed from systemic follicular lymphoma (FL after 9-year remission and presented primarily as an isolated orbital mass without systemic symptoms or lymphadenopathy. Observations: A 58-year-old female presented with intermittent vertical binocular diplopia, left upper eyelid swelling and pain and was found to have a 2.9 cm orbital mass. Histological section revealed a CD10-positive large B-cell lymphoma, consistent with transformation of FL. Fluorescent in situ hybridization (FISH analysis demonstrated rearrangements involving C-MYC, BCL-2 and BCL-6 genes, indicating a high grade, triple-hit lymphoma. Conclusions and importance: Triple-hit lymphoma transformed from a low-grade lymphoma may initially present as an isolated orbital mass without systemic evidence of transformation. Early recognition of double or triple-hit lymphomas is important since these patients require aggressive chemotherapy. Keywords: Lymphoma, Triple-hit lymphoma, Orbital mass

 18. Ipilimumab and Local Radiation Therapy in Treating Patients With Recurrent Melanoma, Non-Hodgkin Lymphoma, Colon, or Rectal Cancer

  Science.gov (United States)

  2017-01-12

  Adult Nasal Type Extranodal NK/T-cell Lymphoma; Anaplastic Large Cell Lymphoma; Angioimmunoblastic T-cell Lymphoma; Cutaneous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Hepatosplenic T-cell Lymphoma; Intraocular Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Peripheral T-cell Lymphoma; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Adult T-cell Leukemia/Lymphoma; Recurrent Colon Cancer; Recurrent Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Melanoma; Recurrent Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome; Recurrent Rectal Cancer; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Refractory Hairy Cell Leukemia; Small Intestine Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; T-cell Large Granular Lymphocyte Leukemia; Testicular Lymphoma; Waldenström Macroglobulinemia

 19. Endoscopic Diagnosis of Pyriform Fossa Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A Thomson

  1996-01-01

  Full Text Available Many endoscopists do not inspect the gastrointestinal tract superior to the cricopharyngeus, despite the fact that gastrointestinal symptoms (dysphagia, odynophagia and chest pain can be produced by glottic and supraglottic lesions. A case of incoordinate swallowing secondary to a right-sided pyriform fossa lymphoma diagnosed at gastroscopy is presented.

 20. Ocular malignant lymphoma. A clinical pathological study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Panda A

  1987-01-01

  Full Text Available Eleven histologically proved cases of ocular malignant lymphoma diagnosed and managed during the year 1974-81 are reported. The follow-up period ranges from 2-7 years. The difficulties in diagnosis, treatment and prognosis are discussed.

 1. CT findings in primary pulmonary lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cardinale, Luciano; Allasia, Marco; Cataldi, Aldo; Ferraris, Fabrizio; Fava, Cesare; Parvis, Guido

  2005-01-01

  Purpose. To describe the CT findings of pathologically confirmed primary pulmonary lymphomas. Materials and methods. The CT examinations of 11 patients with pathologically proven primary pulmonary lymphoma (9 BALT lymphomas and 2 non-BALT lymphomas) were retrospectively reviewed by three radiologists. Evaluated findings included morphology (consolidation, mass, nodule), number and distribution of lesions. Other CT findings such as air bronchogram, lymphadenopathy atelectasis and pleural effusion were also assessed. Results. Pulmonary lesions were depicted as air-space consolidation (pneumonia-like) in 5 patients (45%), tumour-like rounded opacity in 4 (36%), and nodules in 4 (36%). Multiple and bilateral long lesions were seen in 3 patients (27%). Air bronchogram was present in 7 patients (63%), lymphadenopathy in 3 (27%), atelectasis in 4 (36%) and pleural effusion in only 1 (9%). Conclusions. Our results agree with previous studies regarding lesion patterns and their relative frequency. A smaller number of nodules and of multiple lesions were found compared with some previous studies. The most frequent pattern was airspace consolidation [it

 2. Primary lymphoma of appendix: Ultrasound finding

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sotillos Parra, V.E.; Belda Serrano, J.; Mota Castilla, A.; Falomir Gil, G.; Abreu Maqueda, V.; Trigueris Sanchez, M.; Hernandez Barcelo, J.E.; Martinez Diaz, F.

  1994-01-01

  We present an uncommon case of primary lymphoma of the appendix in a patient who complained of discomfort in lower right quadrant. The findings revealed by ultrasound, barium enema and CT scan are reported and the diagnostic aspects of this appendiceal tumor and others are discussed. (Author) 6 refs

 3. Primary immunodeficiencies and B-cell lymphomas.

  Science.gov (United States)

  Martín-Mateos, María Anunciación; Piquer Gibert, Mónica

  In primary immunodeficiencies there is a failure in the anti-tumor defense. Common variable immunodeficiency (CVID) is one of the most common primary immunodeficiencies characterized by an alteration in the differentiation of B lymphocytes (BL). Epstein-Barr virus (EBV) is an ubiquitous virus that selectively infects the BL. In patients with immunodeficiency, uncontrolled proliferation of infected BL and the action of viral proteins promote the development of lymphomas. At the University Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona, 28 patients were diagnosed with CVID from 2000 to 2013. This paper describes four patients who developed non-Hodgkin's lymphoma (NHL). The lymphoma was associated with EBV in two of the cases. Patients were<18 years old, diagnosed with lymphoma between 4 and 13 years old. Two patients were treated with rituximab as monotherapy and achieved complete remission. Two patients were treated with CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine and prednisolone) and radiotherapy or rituximab and achieved complete remission. Early detection of EBV infections and NHL in all patients diagnosed with CVID is recommended, regardless of age at diagnosis. Copyright © 2016 Hospital Infantil de México Federico Gómez. Publicado por Masson Doyma México S.A. All rights reserved.

 4. Hypercalcemia due to Primary Hepatic Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrew Hsu

  2016-01-01

  Full Text Available A 65-year-old female with a history of mixed connective tissue disease and pulmonary fibrosis on azathioprine, hydroxychloroquine, and prednisone (osteoporosis on teriparatide presented with a 1-month history of hypercalcemia. After discontinuation of teriparatide, the patient’s hypercalcemia persisted. Further evaluation revealed primary hepatic lymphoma as the source of her hypercalcemia.

 5. A Mitochondrial Power Play in Lymphoma

  OpenAIRE

  DeBerardinis, Ralph J.

  2012-01-01

  Deregulated energetics is a hallmark of malignancy, but metabolic heterogeneity among individual tumors is unknown. A study by Caro et al. in this issue of Cancer Cell demonstrates that a subset of lymphomas is defined by reliance on mitochondrial energy generation and is selectively killed when this pathway is impaired.

 6. Therapeutic options in peripheral T cell lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yaping Zhang

  2016-04-01

  Full Text Available Abstract Peripheral T cell lymphoma (PTCL is a rare and heterogeneous group of non-Hodgkin lymphomas with a very poor prognosis. The standard first-line treatments have resulted in unsatisfactory patient outcomes. With the exception of low-risk anaplastic lymphoma kinase (ALK-positive anaplastic large cell lymphoma (ALCL, the majority of patients relapse rapidly; the current 5-year overall survival rates are only 10–30 %. Novel targeted therapies and combination chemotherapies are required for the treatment of patients with PTCL. In recent years, some retrospective and prospective studies have been performed concerning PTCL. Consequently, a number of novel agents and their relevant combination therapies have been identified, including histone deacetylase inhibitors, immunoconjugates, antifolates, monoclonal antibodies, immunomodulatory agents, nucleoside analogs, proteasome inhibitors, kinase inhibitors, bendamustine, l-asparaginase, and other targeted agents. It is hoped that these innovative approaches will finally improve outcomes in patients with PTCL. This review summarizes the currently available approaches for the treatment of PTCL with an emphasis on potential new agents, including the role of stem cell transplantation.

 7. Novel treatment concepts in Hodgkin lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Glimelius, I.; Diepstra, A.

  Treatment of classical Hodgkin's lymphoma (HL) has been a success story, with cure of localized disease with radiotherapy in the 1930s, cure of advanced stages with combination chemotherapy with/without radiotherapy in the mid-1960s and continuous improvements since then. Nonetheless, at present

 8. Late cardiotoxicity after treatment for Hodgkin lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Aleman, Berthe M P; van den Belt-Dusebout, Alexandra W; De Bruin, Marie L

  2007-01-01

  We assessed cardiovascular disease (CVD) incidence in 1474 survivors of Hodgkin lymphoma (HL) younger than 41 years at treatment (1965-1995). Multivariable Cox regression and competing risk analyses were used to quantify treatment effects on CVD risk. After a median follow-up of 18.7 years, risks...

 9. Early-stage mantle cell lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dabaja, B S; Zelenetz, A D; Ng, A K

  2017-01-01

  Background: Mantle cell lymphoma (MCL) rarely presents as early-stage disease, but clinical observations suggest that patients who present with early-stage disease may have better outcomes than those with advanced-stage disease. Patients and methods: In this 13-institution study, we examined...

 10. Orbital MALT Lymphoma: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shobha G Pai

  2004-08-01

  Full Text Available A case of orbital MALT (mucous associated lymphoid tissue lymphoma is reported for its rarity. It presented as a large tumor obscuring the whole eye with loss of vision, without any signs of dissemination and remained free of recurrence or metastasis 12 months after undergoing simple surgical excision.

 11. Osmotic homeostasis and NKLy lymphoma cells radiosensitivity

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tishchenko, V.V.; Magda, I.N.

  1992-01-01

  In experiments with cells of ascites NKLy lymphoma differing in ploidy and position in the cell cycle, a study was made of the radiosensitivity, osmotic homeostasis peculiarities and thermoradiation changes in potassium content. It was shown that the resistance of osmotic homeostasis of NKLy cells to thermoradiation correlated with their radioresistance

 12. MALT LYMPHOMA OF PALATE AND ORBIT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  VIVIANA ANDREA CIFUENTES NAVAS

  2018-05-01

  Full Text Available TITLE: Malt palate and orbit lymphoma  Authors: CIFUENTES NAVAS-Viviana Andrea; MARTÍN PASCUAL- María Consolación; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ- Ana; ALONSO MESONERO- Marta; CHAVIANO GRAHJERA-Juan; MORAIS PÉREZ-Darío. INTRODUCTIONMALT-type lymphomas are lymphoid proliferations originated in the glandular epithelium of organs like the stomach, the salivary and lacrimal glands, and even, we can find lymphoid neoformations of non-epithelial localization, like in the orbital soft tissue. The lymphomas of the mucosal-associated lymphatic tissue (MALT represent only 0.2-0.3% and constitute a well-defined group of non-Hodgkin lymphomas of B origin. In the field of oral pathology, the salivary glands, tonsils and palate are mainly affected, it is more rare to find it in jugal mucosa.We present a rare case of MALT lymphoma with involvement of the palate and orbit. MATERIAL AND METHODS84-year-old patient with multiple pathologies. Derived from his primary care physician due to pharyngeal complaints of 4 to 5 days of evolution, associated with a painful palate lesion.He presented in right hemipaladar a tumoration of elastic consistency in submucosa, ulcerated in the center, with normal neck. Also left orbital tumor that limits the visual field. RESULTSCT and MRI of the neck report mass of 4x4 x2.5 cm in right hemipaladar, noninfiltrating concordant with possible lymphoma. The orbital MRI describes an intra and extra nasal left nasal lesion of 2.3x1.2x2 cm with characteristics consistent with lymphoma. CT of the neck: It demostrates a great mass of right hemipaladar, with lobulated contours and homogeneous enhancement of 40x32x25 mm, in intimate contact with medial pterygoid muscle, although there were no signs of infiltration, the rest of the edges being well delimited. Images characteristics look like a lymphoma, without being able to rule out other etiologies. MRI of the neck: It demostrates a diffuse thickening of right side of the soft palate that

 13. Late effects after treatment for Hodgkin lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Daniëls, Laurien Aletta

  2014-01-01

  Although modern treatment strategies have made Hodgkin Lymphoma (HL) a highly curable disease, there is a life-long increased risk of morbidity and mortality due to treatment. Over time it has become increasingly evident that the historically used extensive treatment fields can potentially lead to

 14. Biomarkers and Prognosis in Malignant Lymphomas

  NARCIS (Netherlands)

  Hagenbeek, Anton; Gascoyne, Randy D.; Dreyling, Martin; Kluin, Philip; Engert, Andreas; Salles, Gilles

  2009-01-01

  Approximately 100 hematologists and pathologists from Europe, the United States, and Canada participated in the workshop Biomarkers and Prognosis in Malignant Lymphomas, held in Mandelieu, France,April 11-13, 2008, under the leadership of Anton Hagenbeek, Randy Gascoyne, and Gilles Salles.

 15. MRI features of lymphoma in spinal area

  International Nuclear Information System (INIS)

  Zhou Liangping; Peng Weijun; Yang Wentao; Tang Feng

  2008-01-01

  Objective: To analyze MR imaging manifestations of spinal area lymphoma in order to improve the recognition and understanding of the disease. Methods: A group of 45 patients with pathologically or clinically proven spinal area lymphoma were reviewed. Five cases were primary NHL, 40 cases were secondary with 9 HL and 31 NHL (27 B-cell type NHL and 4 T-cell type NHL). MR Imaging findings were analyzed and correlated with clinical and pathologic findings. Results: (1) Location of lesions: 13 cases were focal type and 32 cases were multifocal type. All of the 5 patients with primary lymphoma were focal type, while 32 of 40 eases of secondary lymphoma were multifocal type. (2)Type of lesions: (1) Vertebral destruction: 27 cases manifested as bone destruction with 23 of them had soft tissue mass and the extent of soft tissue masses were larger than that of bone destruction in 18 eases. (2) Soft tissue masses: 6 cases manifested as soft masses without obvious bone destruction, of which 5 cases had soft tissue masses imbedded vertebrae and communicated paravertebral and epidural spaces through intervertebral foramen. (3) Bone marrow infiltration: 9 cases of secondary spinal lymphoma had signal intensity changes of bone marrow without obvious cortical bone destruction and soft tissue mass. (4) Spinal cord infiltration: 3 cases of secondary spinal lymphoma had spinal cord swelling and signal intensity changes. (3) MRI findings: all lesions of bone destruction and marrow infiltration manifested as hypointense on T 1 -weighted images, hypointense, isointense or hyperintense on T 2 -weighted images and hyperintense on T 2 -weighted images with fat-suppression technique. All soft tissue masses were homogeneous hypointense on T 1 -weighted images and hyperintense on T 2 -weighted images. After intravenous injection of contrast media, the lesions of the bone and the soft tissue showed mild or moderate enhancement without remarkable cystic degeneration and necrosis. Conclusions

 16. Low grade gastric MALT lymphoma: Radiographic findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Brown, J.A.; Carson, B.W.; Gascoyne, R.D.; Cooperberg, P.L.; Connors, J.M.; Mason, A.C.

  2000-01-01

  AIMS: Gastric MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) lymphoma is now recognized as a distinct entity within extranodal non-Hodgkin's lymphoma. The purpose of this study was to describe the radiographic findings in low grade gastric MALT lymphoma. MATERIALS AND METHODS: We retrospectively reviewed the radiographic findings in 22 cases of low-grade gastric MALT lymphoma. The study group consisted of 15 men and seven women (median age 68 years, range 41-91 years). Lesions were designated as infiltrative or polypoid by consensus of two radiologists. Polypoid lesions were categorized by number and size. Anatomical site within the stomach and presence of transpyloric or oesophagogastric extension was determined for each case. The presence of abdominal lymphadenopathy was categorized as regional or distant. The presence of Helicobacter pylori was determined from endoscopic and surgical biopsies. RESULTS: Computed tomography (CT) revealed abnormalities of the stomach in 19 cases of the 21 in which it was performed. There were 14 infiltrative lesions and five polypoid lesions. Of the 14 infiltrative lesions, the mean gastric wall thickness was 2.2 cm (range 0.8-6.0 cm). There were three single and two multiple polypoid lesions (mean size 2.2 cm, range 1.5-2.7 cm). Transpyloric extension was observed in two cases and oesophagogastric extension in one. Abdominal lymphadenopathy was observed in 10 of 21 patients. Helicobacter pylori was found in 19 of 22 cases (86%). CONCLUSION: Low grade B cell gastric MALT lymphomas present with an infiltrative form on CT in about three-quarters of cases and a polypoid pattern in the remainder. Abdominal lymphadenopathy is seen in approximately one-half of cases. There is a high association with Helicobacter pylori. Brown, J.A. 2000. Clinical Radiology 55, 384-389

 17. Primary colorectal lymphoma: spectrum of imaging findings with pathologic correlation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Hyun Ju; Han, Joon Koo; Kim, Tae Kyoung; Kim, Young Hoon; Kim, Ah Young; Kim, Kyoung Won; Choi, Ja Young; Choi, Byung Ihn

  2002-01-01

  Primary colorectal lymphoma is a very uncommon disease; therefore, it has received little attention in the radiology literature. Moreover, imaging features of newly described pathologic subtypes have not been reported such as low-grade B-cell lymphoma arising from mucosa-associated lymphoid tissue and peripheral T-cell lymphoma that involves colorectal area. We retrospectively reviewed double-contrast barium enema and CT scans in the patients with primary colorectal lymphoma. In this article the radiologic appearances of primary colorectal lymphoma are categorized into focal lesion and diffuse lesion. Focal lesion includes polypoid mass, circumferential infiltration with smooth mucosal surface, circumferential infiltration with extensive ulceration, cavitary mass, mucosal nodularity, and mucosal fold thickening. Diffuse lesion includes diffuse ulcerative lesion and diffuse nodular lesion. Peripheral T-cell lymphomas that involve the colon manifested as either a diffuse or focal segmental lesion and showed extensive mucosal ulceration. These findings are similar to those of Crohn's disease or tuberculous colitis and are different from those of previously reported colorectal lymphoma. Low-grade B-cell lymphoma arising from mucosa-associated lymphoid tissue manifest as multiple mucosal nodularity. The imaging features of primary colorectal lymphoma are quite variable and overlap with other colonic pathology; however, it is important for radiologists to know the imaging features of primary colorectal lymphoma with their pathologic correlation. (orig.)

 18. Minimal Residual Disease Assessment in Lymphoma: Methods and Applications.

  Science.gov (United States)

  Herrera, Alex F; Armand, Philippe

  2017-12-01

  Standard methods for disease response assessment in patients with lymphoma, including positron emission tomography and computed tomography scans, are imperfect. In other hematologic malignancies, particularly leukemias, the ability to detect minimal residual disease (MRD) is increasingly influencing treatment paradigms. However, in many subtypes of lymphoma, the application of MRD assessment techniques, like flow cytometry or polymerase chain reaction-based methods, has been challenging because of the absence of readily detected circulating disease or canonic chromosomal translocations. Newer MRD detection methods that use next-generation sequencing have yielded promising results in a number of lymphoma subtypes, fueling the hope that MRD detection may soon be applicable in clinical practice for most patients with lymphoma. MRD assessment can provide real-time information about tumor burden and response to therapy, noninvasive genomic profiling, and monitoring of clonal dynamics, allowing for many possible applications that could significantly affect the care of patients with lymphoma. Further validation of MRD assessment methods, including the incorporation of MRD assessment into clinical trials in patients with lymphoma, will be critical to determine how best to deploy MRD testing in routine practice and whether MRD assessment can ultimately bring us closer to the goal of personalized lymphoma care. In this review article, we describe the methods available for detecting MRD in patients with lymphoma and their relative advantages and disadvantages. We discuss preliminary results supporting the potential applications for MRD testing in the care of patients with lymphoma and strategies for including MRD assessment in lymphoma clinical trials.

 19. Intracerebral lymphoma with two patients. CT and MRI diagnosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yanakiev, A.; Popovska, T.; Zasheva, I.

  2012-01-01

  Full text: Lymphoma (Hodgkin's and non-Hodgkin's) is a disease of the lymphatic system where the central neural system is affected in very rare cases. According to different authors the frequency of cases with lymphoma where the neural system is affected varies between 0.2% and 0.5%, and the primary cerebral lymphoma accounts for about 1-2% of all brain neoplasms. The intracranial form of lymphoma is usually a late onset of the disease with serious and potentially fatal complications for the patient. These complications usually appear several years after diagnosing the disease, but the cerebral lymphoma may occur even in patients who are in remission, which is actually the case with our patients. We present you two cases - a 38-year-old female and a 48-year-old male, who were hospitalized in Neuro ward with the following complaints: loss of speech for a few minutes, dizziness, weakness, tingling and shuffling of one of the legs. Those patients were diagnosed with histological B-cell non-Hodgkin's lymphoma and Hodgkin's lymphoma, several years ago. CT and MRI were carried out on the patients. Despite both clinical and radiographic suspicions for intracranial forms of lymphoma, the patients were still difficult to diagnose. A definitive diagnosis was given after a surgery and histological examination, i.e. non- Hodgkin's lymphoma - large B-cell lymphomas, and Hodgkin's lymphoma. These cases are of interest because of their rare intracranial localization of the lymphoma. The knowledge of CT and MRI images with the intracranial form of lymphoma may help diagnosing, but images should be interpreted together with the clinical and paraclinical results

 20. Nab-paclitaxel/Rituximab-coated Nanoparticle AR160 in Treating Patients With Relapsed or Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-04-17

  Aggressive Non-Hodgkin Lymphoma; CD20 Positive; Recurrent B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Refractory Small Lymphocytic Lymphoma

 1. Curative radiotherapy for primary orbital lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bhatia, Sudershan; Paulino, Arnold C.; Buatti, John M.; Mayr, Nina A.; Wen, B.-C.

  2002-01-01

  Purpose: To review our institutional experience with primary orbital lymphoma and determine the prognostic factors for survival, local control, and distant metastases. In addition, we also analyzed the risk factors for complications in the radiotherapeutic management of this tumor. Methods and Materials: Between 1973 and 1998, 47 patients (29 women [62%] and 18 men [38%], median age 69 years, range 32-89) with Stage IAE orbital lymphoma were treated with curative intent at one department. Five had bilateral orbital involvement. The tumor was located in the eyelid and extraocular muscles in 23 (44%), conjunctiva in 17 (33%), and lacrimal apparatus in 12 (23%). The histologic features according to the World Heath Organization classification of lymphoid neoplasms was follicular lymphoma in 25, extranodal marginal zone B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue type in 8, diffuse large B-cell lymphoma in 12, mantle cell lymphoma in 6, and peripheral T-cell lymphoma in 1. For the purposes of comparison with the existing literature on orbital lymphomas, the grading system according to the Working Formulation was also recorded. The histologic grade was low in 33 (63%), intermediate in 18 (35%), and high in 1 (2%). All patients were treated with primary radiotherapy alone. The median dose for low-grade tumors was 3000 cGy (range 2000-4020); the median dose for intermediate and high-grade tumors was 4000 cGy (range 3000-5100). A lens-sparing approach was used in 19 patients (37%). Late complications for the lens and cornea were scored according to the subjective, objective, management, and analytic (SOMA) scale of the Late Effects of Normal Tissue (LENT) scoring system. The median follow-up was 55 months (range 6-232). Results: The local control rate was 100% in the 52 orbits treated. The 5-year overall survival and relapse-free survival rate was 73.6% and 65.5%, respectively. Tumor grade and location did not predict for overall survival or relapse-free survival

 2. Objawy naczynioruchowe w menopauzie – diagnostyka i leczenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sobstyl

  2011-06-01

  Full Text Available Hot flashes and night sweats are common menopausal symptoms, which influence greatly the quality of women’s lives, often by eliminating them from professional or everyday lives. Etiopathogenesis of symptoms has not been fully explained. A great role is attributed to sudden decrease of estrogens, disorders of neurotransmitters and neuromodulators activity such as noradrenalin, dopamine, serotonin and thermoregulation disorders. Estrogen and estrogen-progestogen therapy is recommended as the most effective treatment for vasomotor symptoms. Yet, more and more consideration should be given to selective inhibitors of serotonin and noradrenalin, gabapentin.

 3. Leczenie skojarzone astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i β2-agonistami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Grzelewska-Rzymowska

  2009-09-01

  Full Text Available Dokonany w tym artykule przegląd badań ocenia dowody dotyczące leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS i długo działających β2-agonistów (LAβA. Za leki pierwszego wyboru w astmie uznaje się wGKS. Integralną częścią leczenia astmy są β2-agoniści, najsilniejsze leki rozszerzające oskrzela. Obecnie dostępne są dwa leki z grupy długo działających β2-agonistów – formoterol i salmeterol. W kilku badaniach klinicznych udowodniono, że kombinacja wGKS i LAβA stanowi skuteczną i bezpieczną opcję w leczeniu astmy. Raporty GINA zalecają dodanie LAβA do małych i średnich dawek wGKS, co pozwala na uzyskanie kontroli astmy. Także z badań klinicznych uzyskaliśmy wiedzę, że kombinacja wGKS i LAβA daje większe korzyści w kontroli objawów astmy niż dwukrotnie większa dawka wGKS. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną z rozwojem nadreaktywności oskrzeli. Przebieg kliniczny astmy jest zazwyczaj inny u różnych chorych, a nawet u tej samej osoby. W praktyce klinicznej choremu zaleca się podawanie stałych dawek wGKS, odpowiednich do stopnia ciężkości astmy, lub kombinacji wGKS i LAβA dwa razy dziennie i dodatkowo krótko działającego β2-agonisty „według potrzeby” (lub „na żądanie” dla złagodzenia objawów astmy. Ostatnio wprowadzono nowy model stosowania kombinacji wGKS i LAβA (budezonid/formoterol – tzw. SMART (Single Maintenance and Reliever Therapy. Jest to połączenie leków według koncepcji SMART stosowane zarówno w leczeniu przewlekłym dwa razy dziennie, jak i „według potrzeby” dla złagodzenia objawów bez dodatkowego stosowania leków tylko przynoszących ulgę. Badania kliniczne wykazały, że metoda SMART zmniejsza ryzyko ostrych zaostrzeń i jest dobrze tolerowana. Metoda ta ma korzystne działanie u pacjentów, u których utrzymują się objawy astmy pomimo leczenia kombinacją leków stosowanych tylko w leczeniu przewlekłym.

 4. Discordant lymphoma consisting of splenic mantle cell lymphoma and marginal zone lymphoma involving the bone marrow and peripheral blood: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caracciolo Francesco

  2011-09-01

  Full Text Available Abstract Introduction Discordant lymphomas are rare entities characterized by the simultaneous presence of two distinct types of lymphomas in different anatomic sites. We describe a very rare case of simultaneous occurrence of splenic mantle cell lymphoma and marginal zone lymphoma involving the bone marrow and peripheral blood. Case presentation We report the case of a 60-year-old asymptomatic Caucasian woman in whom discordant lymphomas were discovered when a slight lymphocytosis and a conspicuous splenomegaly were observed. The different morphological, immunophenotypical and immunohistochemical features found in the different pathologic samples obtained from peripheral blood, bone marrow and spleen sections made it possible to differentiate two types of non-Hodgkin B-cell lymphomas: a mantle cell lymphoma infiltrating the spleen and a marginal zone lymphoma involving both the bone marrow and peripheral blood. Since a similar IgH gene rearrangement was found both in the bone marrow and in the spleen, the hypothesis of a common origin, followed by a different clonal selection of the neoplastic lymphocytes may be taken into consideration. Conclusion Our case emphasizes the usefulness of investigating simultaneous specimens from different anatomic sites from the same patient and the relevant diagnostic role of splenectomy.

 5. Extra-nodal lymphoma. A survey of Japan lymphoma radiation therapy group

  International Nuclear Information System (INIS)

  Oguchi, Masahiko; Ikeda, Hiroshi; Nakamura, Shigeo

  2002-01-01

  The purpose of this study was to examine, retrospectively, national-wide clinical data of patients with localized extranodal non-Hodgkin's lymphoma (NHL) who were treated by radiation therapy with or without chemotherapy. The survey was carried out at 25 radiation oncology institutions in Japan in 1998. In 1999, according to the Revised European American Lymphoma (REAL) classification, central pathological review conducted at Aichi cancer center was carried out for the data from 7 radiation oncology institutions. The 5-year progression free survival rates (PFS) were calculated to identify prognostic factors. Survey: Data from 1, 141 patients with stage I and II NHL were recruited from 1988 through 1992. Of them, 787 patients, who were treated using definitive radiotherapy with or without chemotherapy for intermediate and high-grade lymphomas in Working Formulation, constituted the core of this study. Primary tumors arose mainly from extra-nodal organs (71%) in the head and neck (Waldeyer's ring: 41%, thyroid gland: 7%, nasal cavities: 5%, oral cavities: 4%, sinus: 3%, orbital structures: 3%, skin: 2% and etc.). The median age of 60 years for patients with extra-nodal NHL was higher than that of 56 years for patients with nodal NHL (p<0.01). Female were dominant in incidence of extra-nodal NHL arising from the thyroid gland, skin and gastrointestinal tract. The percentage of stage I to the extra-nodal NHL from orbit, sino-nasal presentation was higher than that of other NHLs. The percentage of stage II to the extra-nodal NHL from Waldeyer's ring and thyroid gland was higher than that of other NHLs. Central pathological review was carried out for pathological data from 79 patients (Waldeyer's ring: 45, thyroid gland: 19, sinonasal cavities: 15). Of these, diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) composed 63% of all patients, mucosa associated lyumphoid tissue lymphoma (MALT-L): 16%, Natural Killer/T cell lymphoma (NK/T-L): 11%, and mantle cell lymphoma: 5% in REAL

 6. Gastric and colonic mantle cell lymphoma - incidental discovery.

  Science.gov (United States)

  Pitigoi, Dan; Stoica, Victor; Stoia, Razvan; Dobrea, Camelia; Becheanu, Gabriel; Diculescu, Mircea

  2009-03-01

  A 65-year old patient, with no medical history, was admitted for lower gastrointestinal bleeding. On clinical examination the patient seemed to be in good health. However the examination was completed with a rectosigmoidoscopy revealing the presence of mucosal erosions, ulcerations, multiple papulae. The histopathological examination raised the suspicion of a colonic lymphoma. Gastric biopsies suggested a gastric MALT type lymphoma associated to the colonic lymphoma, but the immunohistochemical profile corresponded to a mantle cell lymphoma. In spite of the general poor prognosis of mantle cell lymphoma, our patient had a good clinical and endoscopic response to the standard cyclophosphamide, vincristine, prednisone (CVP) therapy. The cases of gastric and colonic mantle lymphoma are rare, the response to therapy is poor; fortunately, our patient had a complete resolution after completion of the six cycles of chemotherapy.

 7. Sonographic features of gastrointestinal lymphoma in 15 dogs.

  Science.gov (United States)

  Frances, M; Lane, A E; Lenard, Z M

  2013-09-01

  The purpose of this study is to describe the sonographic appearance of lymphoma of the gastrointestinal tract in dogs. A retrospective review was conducted and patients with gastrointestinal lymphoma diagnosed by histopathology (including immunohistochemistry, where available) or cytology that had an abdominal ultrasound were included. Four of 15 (26·7%) cases with histopathologically confirmed lymphoma exhibited no sonographic abnormalities. In the dogs with sonographic abnormalities, features including intestinal wall thickness and the presence or absence of wall layering were highly variable. Clinical signs pertaining to the gastrointestinal tract were also unreliable markers of gastrointestinal lymphoma, with weight loss, vomiting, and diarrhoea being uncommon presenting complaints; intestinal obstruction was not present in any patient. The sonographic appearance of gastrointestinal lymphoma in dogs is non-specific. Gastrointestinal lymphoma in dogs should be maintained as a differential diagnosis despite a sonographically normal appearing bowel. © 2013 British Small Animal Veterinary Association.

 8. Spinal cord compression caused by anaplastic large cell lymphoma in an HIV infected individual

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kumar Susheel

  2010-01-01

  Full Text Available Lymphomas occur with an increased frequency in patients with Human Immunodeficiency Virus (HIV infection. These are usually high-grade immunoblastic lymphomas and primary central nervous system lymphomas. Anaplastic large cell lymphoma (ALCL is a distinct type of non-Hodgkin′s lymphoma. It is uncommon in HIV infected individuals. We describe here an uncommon presentation of this relatively rare lymphoma in the form of spinal cord compression syndrome in a young HIV infected individual.

 9. Heart of Lymphoma: Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma with Endomyocardial Involvement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisa Rogowitz

  2013-01-01

  Full Text Available Primary mediastinal B-cell lymphoma (PMBCL is an uncommon aggressive subset of diffuse large B-cell lymphomas. Although PMBCL frequently spreads locally from the thymus into the pleura or pericardium, it rarely invades directly through the heart. Herein, we report a case of a young Mexican female diagnosed with PMBCL with clear infiltration of lymphoma through the cardiac wall and into the right atrium and tricuspid valve leading to tricuspid regurgitation. This was demonstrated by cardiac MRI and transthoracic echocardiogram. In addition, cardiac MRI and CT scan of the chest revealed the large mediastinal mass completely surrounding and eroding into the superior vena cava (SVC wall causing a collar of stokes. The cardiac and SVC infiltration created a significant therapeutic challenge as lymphomas are very responsive to chemotherapy, and treatment could potentially lead to vascular wall rupture and hemorrhage. Despite the lack of conclusive data on chemotherapy-induced hemodynamic compromise in such scenarios, her progressive severe SVC syndrome and respiratory distress necessitated urgent intervention. In addition to the unique presentation of this rare lymphoma, our case report highlights the safety of R-CHOP treatment.

 10. EBV-positive B cell cerebral lymphoma 12 years after sex-mismatched kidney transplantation: post-transplant lymphoproliferative disorder or donor-derived lymphoma?

  LENUS (Irish Health Repository)

  Phelan, Paul J

  2010-06-01

  We present a follow-up case report of possible transmission of lymphoma 12 years after deceased-donor renal transplantation from a male donor who was found at autopsy to have had an occult lymphoma. The female recipient underwent prompt transplant nephrectomy. However, 12 years later, she presented with cerebral B cell lymphoma. A donor origin for the cerebral lymphoma was supported by in situ hybridization demonstration of a Y chromosome in the lymphoma. There was a dramatic resolution of the cerebral lesions with tapering of immunosuppression and introduction of rituximab treatment. The finding of a Y chromosome in the cerebral lymphoma does not exclude a host contribution to lymphoma development.

 11. Lymphoma of uterine cervix: magnetic resonance imaging findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kanaan, Daniel; Constantino, Carolina Pesce Lamas; Souza, Rodrigo Canellas de, E-mail: daniel.kanaan@hotmail.com [Department of Radiology, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), RJ (Brazil); Parente, Daniella Braz [Instituto D' Or de Pesquisa e Ensino, Rio de Janeiro, RJ (Brazil)

  2012-05-15

  Lymphoma of the cervix is a rare disease. About 1.0% to 1.5% of extranodal lymphomas originates in the female genital tract. The clinical presentation of this condition is nonspecific and magnetic resonance imaging is important for diagnostic elucidation. The present report describes the case of a 80-year-old patient with lumbar pain, whose magnetic resonance imaging showed a large uterine mass. The final diagnosis was lymphoma. (author)

 12. Primary effusion lymphomas in AIDS: CT findings in two cases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ferrozzi, F.; Tognini, G.; Mulonzia, N.W.; Pavone, P.; Bova, D.

  2001-01-01

  Primary effusion lymphomas represent an unusual subset of AIDS-related non-Hodgkin's lymphomas. They are associated with herpes virus 8 and Epstein-Barr virus and characterized by predominant involvement of the serous body cavities (pleura, pericardium, peritoneum) as lymphomatous effusion without any identifiable tumour mass. We report herein CT findings in two patients with primary effusion lymphoma emphasizing the possible neoplastic nature of a pleural effusion in a patient with AIDS. (orig.) (orig.)

 13. Primary effusion lymphomas in AIDS: CT findings in two cases

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ferrozzi, F.; Tognini, G.; Mulonzia, N.W.; Pavone, P. [Ist. di Scienze Radiologiche, Univ. di Parma (Italy); Bova, D.

  2001-04-01

  Primary effusion lymphomas represent an unusual subset of AIDS-related non-Hodgkin's lymphomas. They are associated with herpes virus 8 and Epstein-Barr virus and characterized by predominant involvement of the serous body cavities (pleura, pericardium, peritoneum) as lymphomatous effusion without any identifiable tumour mass. We report herein CT findings in two patients with primary effusion lymphoma emphasizing the possible neoplastic nature of a pleural effusion in a patient with AIDS. (orig.) (orig.)

 14. Autoimmune/Inflammatory Arthritis Associated Lymphomas: Who Is at Risk?

  OpenAIRE

  Yadlapati, Sujani; Efthimiou, Petros

  2016-01-01

  Specific autoimmune and inflammatory rheumatic diseases have been associated with an increased risk of malignant lymphomas. Conditions such as rheumatoid arthritis (RA), primary Sjögren’s syndrome (pSS), systemic lupus erythematosus (SLE), dermatomyositis, and celiac disease have been consistently linked to malignant lymphomas. Isolated cases of lymphomas associated with spondyloarthropathies and autoinflammatory diseases have also been reported. Direct association between autoimmunity and ly...

 15. Computer tomographic evaluation of digestive tract non-Hodgkin lymphomas.

  Science.gov (United States)

  Lupescu, Ioana G; Grasu, Mugur; Goldis, Gheorghe; Popa, Gelu; Gheorghe, Cristian; Vasilescu, Catalin; Moicean, Andreea; Herlea, Vlad; Georgescu, Serban A

  2007-09-01

  Computer Tomographic (CT) study is crucial for defining distribution, characteristics and staging of primary gastrointestinal lymphomas. The presence of multifocal sites, the wall thickening with diffuse infiltration of the affected gastrointestinal (GI) segment in association with regional adenopathies, permit the orientation of the CT diagnosis for primary GI lymphomas. The gold standard for diagnosis remains, in all cases of digestive tract non-Hodgkin lymphomas (NHL), the histological examination, which allows a tissue diagnosis, performed preferably by transmural biopsy.

 16. Single-mass mutations associated with mouse lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Guerrero, I.; Berman, J.W.; Diamond, L.E.; Newcomb, E.W.; Villasante, A.

  1986-01-01

  The authors study the induction of mouse lymphomas after treatment with a chemical carcinogen, nitrosomethyl urea (NMU), or with gamma irradiation. The koplan fractionated gamma radiation scheme and an established protocol for NMU tumor formation were chosen as protocols for induction of mouse lymphomas. In both cases, the mice developed thymic lymphomas with up to 90% incidence. In NMU induction, the latency period is shorter than irradiation

 17. Discrete peritoneal and pericardial implants of non-Hodgkin lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eckel, C.G.; Davis, M.; Mettler, F.A. Jr.; Rosenberg, R.

  1987-01-01

  Peritoneal spread of non-Hodgkin lymphoma is rare: fewer than three percent of persons afflicted with this disease develop peritoneal spread. Pericardial involvement by non-Hodgkin lymphoma is equally rare. We report an instance of peritoneal and pericardial spread in a patient with non-Hodgkin lymphoma that was detected only by CT scan. The peritoneal lesions were not visible by ultrasound examination. A pertinent review of the literature is presented. (author)

 18. Sonographic Findings of Primary Tracheal Lymphoma: Case Report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Min Sung; Ahn, Kook Jin; Kim, Jee Young; Kim, Hyo Lim; Park, Jeong Mi

  2010-01-01

  Primary lymphoma of the trachea is extremely rare and clinical presentation is nonspecific. CT findings are focal tracheal narrowing caused by a solitary mass or polypoid thickening of the tracheobronchial wall caused by diffuse infiltration of the submucosa. However, US finding of primary lymphoma of the trachea has been not reported. We experienced a case of primary lymphoma of the trachea presenting as a homogenous hypoechoic mass, and discuss ultrasonographic and CT findings of the case

 19. Enzooty of non-Hodgkin's malignant lymphoma of Papio hamadryas in Sukhumi monkey colony. Clinical and morphological signs of pre-lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Yakovleva, Lelita A; Lapin, Boris A; Agumava, Aslan A

  2018-04-01

  Inoculation of hamadryas baboons with blood of leukemia ill people-induced malignant non-Hodgkin's lymphoma in experimental animals for a very considerable latency period. At close contact of inoculated baboons with healthy non-inoculated animals, the lymphoma spread between them. The epidemiological analysis, postmortem examination, histological analysis, tissue culturing, and PCR were used for the diagnostics of lymphoma and pre-lymphoma, purification, identification of STLV-1, and HVP viruses. Characteristic clinical and morphological signs designated by us as pre-lymphoma often precede the lymphoma development. In some cases, pre-lymphoma does not develop in lymphoma because animals die from various diseases and do not reach the point of the lymphoma development. The horizontal transmission of lymphoma arising with the participation of T-lymphotropic retrovirus STLV-1 is shown. © 2017 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd.

 20. Dual diagnosis of sarcoidosis and lymphoma.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Brady, B

  2013-06-01

  Sarcoidosis is a multisystem granulomatous disease of unknown origin with pulmonary and extrapulmonary manifestations. Worldwide it is most often diagnosed in the third and fourth decades and most often affects Swedish, Danish and black patients. The association between malignancy and sarcoidosis has not been conclusively proven. Cancer can eventually occur in patients who have an established diagnosis of sarcoidosis for example, in sarcoidosis-lymphoma syndrome. Sarcoidosis can also subsequently develop in an oncology patient. There are multiple obstacles to confirming epidemiologically the linkage between sarcoidosis and malignancy. Histological verification and clinical acumen are needed to avoid misdiagnosis. The 18 fluorodeoxyglucose (18-FDG) PET has failed to provide a non invasive diagnostic method to differentiate neoplasia from benign sarcoid lesions and tissue diagnosis is essential before commencing a new therapeutic intervention in patients with lymphoma.

 1. Primary thyroid lymphoma: a rare thyroid malignancy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mukhtar, R.; Khattak, R.; Mateen, A.

  2011-01-01

  Incidence of thyroidal masses is very high with predominance in females. Most of these masses are benign. Malignancy can be of thyroid or non-thyroid origin. Surgery is treatment of choice in the former but not in latter. Primary thyroid lymphoma (PTL) is a rare cause of thyroid malignancy of non-thyroid origin which is highly treatable without surgery but early diagnosis is important requisite to have better outcome. Fine needle aspiration cytology (FNAC) is an important tool in early diagnosis of PTL, which enables doctors to treat patient better without major surgery and its morbidity. Two cases of primary thyroid lymphoma are hereby presented. The patient diagnosed on FNAC had better outcome than the one who had major surgery. (author)

 2. Radiation carcinogenesis in mouse thymic lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kominami, Ryo; Niwa, Ohtsura

  2006-01-01

  Ionizing radiation is a well-known carcinogen for various human tissues and a complete carcinogen that is able to initiate and promote neoplastic progression. Studies of radiation-induced mouse thymic lymphomas, one of the classic models in radiation carcinogenesis, demonstrated that even the unirradiated thymus is capable of developing into full malignancy when transplanted into the kidney capsule or subcutaneous tissue of irradiated mice. This suggests that radiation targets tissues other than thymocytes to allow expansion of cells with tumorigenic potential in the thymus. The idea is regarded as the ''indirect mechanism'' for tumor development. This paper reviews the indirect mechanism and genes affecting the development of thymic lymphomas that we have analyzed. One is the Bcl11b/Rit1 tumor suppressor gene and the other is Mtf-1 gene affecting tumor susceptibility. (author)

 3. Advances in the management of follicular lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Seiler, Till M; Hiddemann, Wolfgang

  2012-11-01

  Antibody-based therapy has revolutionized treatment strategies in follicular lymphoma. This review focuses on current standards and recent innovations in the management of the disease. Understanding the mechanism of action of antibodies led to the development of next generation CD20 antibodies, antibodies targeting other molecules and bispecific antibodies. With obinutuzumab, a promising next generation of CD20 antibodies has entered phase III of clinical trials. The bispecific T-cell engager blinatumomab combines targeted therapy with immunologic activation of T cells exerting cytotoxic activity on the target cells. Apart from antibodies, small molecules targeting key pathways in lymphoma have shown promising activity in vitro and are currently in clinical development. A wealth of new substances has entered various stages of clinical trials and has yet to show superiority over rituximab-based immunochemotherapy. Intelligent therapeutic regimens containing these drugs have to be developed. Large randomized trials comparing promising treatment options are urgently needed.

 4. Molecular Signature in HCV-Positive Lymphomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valli De Re

  2012-01-01

  Full Text Available Hepatitis C virus (HCV is a positive, single-stranded RNA virus, which has been associated to different subtypes of B-cell non-Hodgkin lymphoma (B-NHL. Cumulative evidence suggests an HCV-related antigen driven process in the B-NHL development. The underlying molecular signature associated to HCV-related B-NHL has to date remained obscure. In this review, we discuss the recent developments in this field with a special mention to different sets of genes whose expression is associated with BCR coupled to Blys signaling which in turn was found to be linked to B-cell maturation stages and NF-κb transcription factor. Even if recent progress on HCV-B-NHL signature has been made, the precise relationship between HCV and lymphoma development and phenotype signature remain to be clarified.

 5. Uroradiographic manifestations of Burkitt's lymphoma in children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fernbach, S.K.; Glass, R.B.

  1986-01-01

  The radiological studies of 18 children with biopsy proved Burkitt's lymphoma were analyzed retrospectively. Before therapy the genitourinary tract was evaluated in 15 children by excretory urography, sonography, computerized tomography and/or gallium citrate scintigraphy. Genitourinary abnormalities were detected in 9 children. Changes due to tumor included renal or ureteral displacement in 4 children, hydronephrosis in 3 and intraparenchymal masses in 4. Extrinsic compression of the bladder causing no compromise of function was seen in only 2 children. Gonadal involvement occurred in 2 boys and 1 girl. The modality of choice for evaluating the genitourinary tract in patients with Burkitt's lymphoma has been excretory urography. Since ultrasound and computerized tomography provide more direct information about tumor deposits within the kidney and retroperitoneum, either should be performed in this population before initiation of chemotherapy

 6. Diagnostic imaging of lymphomas in pediatric patients

  International Nuclear Information System (INIS)

  Petrova, A.

  2010-01-01

  Lymphoma is the third most common malignancy in children, after leukemias and brain tumors, most commonly during early childhood before 14 years. In definite stages cancer can engage all organs and systems. These conditions associate with immunodeficiency, increased susceptibility to infections and second neoplasms. The social importance of the problem requires early diagnosis, accurate staging, and assessment of the treatment and determination of the risk for relapse of the disease. The aim of the present review is to represent the role of the modern methods of diagnostic imaging - ultrasonography (US), Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Positron Emisson Tomography (PET) scan in the process of diagnostics, in the decision of therapeutic strategy and the follow-up of children with lymphomas

 7. Varied appearance of lymphoma in patients with AIDS

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sider, L.; Weiss, A.

  1988-01-01

  Lymphoma is frequently present in patients with acquired immunodeficiency (AIDS). But unlike in the general population, the appearance of lymphoma in patients with AIDS is extremely varied. The computed tomographic scans, chest radiographs, and subsequent hospital courses of 15 patients with AIDS-related lymphoma are presented. The patients presented with isolated pleural effusion (six patients), pleural and pericardial effusion (one patient), pulmonary infiltrates (five patients), and mediastinal adenopathy (three patients). This varied manner of presentation of lymphoma in AIDS patients should be recognized if diagnosis is to be made in the earlier stages of presentation

 8. Cigarette smoking and risk of Hodgkin lymphoma and its subtypes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kamper-Jørgensen, Mads; Rostgaard, K; Glaser, S L

  2013-01-01

  The etiology of Hodgkin lymphoma (HL) remains incompletely characterized. Studies of the association between smoking and HL have yielded ambiguous results, possibly due to differences between HL subtypes....

 9. Prognostic Assessment in Patients with Indolent B-Cell Lymphomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luca Arcaini

  2012-01-01

  Full Text Available Follicular lymphoma (FL is an indolent lymphoma with long median survival. Many studies have been performed to build up prognostic scores potentially useful to identify patients with poorer outcome. In 2004, an international consortium coordinated by the International Follicular Lymphoma Prognostic Factor project was established and a new prognostic study was launched (FLIPI2 using progression-free survival (PFS as main endpoint and integrating all the modern parameters prospectively collected. Low-grade non-Hodgkin lymphomas were once considered as a heterogenous group of lymphomas characterized by an indolent clinical course. Each entity is characterized by unique clinicobiologic features. Some studies have been focused on prognostic factors in single lymphoma subtypes, with the development of specific-entity scores based on retrospective series, for instance splenic marginal zone lymphoma (SMZL. A widely accepted prognostic tool for clinical usage for indolent non-follicular B-cell lymphomas is largely awaited. In this paper we summarized the current evidence regarding prognostic assessment of indolent follicular and non-follicular lymphomas.

 10. Visceral leishmaniasis diagnosed in a patient with MALT lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kaae, Jeanette; Nørgaard, Peter; Himmelstrup, B

  2007-01-01

  We report a case of visceral leishmaniasis in a 66-year-old female with a history of MALT lymphoma in the gastrointestinal tract. The patient presented with major hemorrhage per rectum and perforation of the small intestine. Due to unexplained decreasing platelets, lymphoma bone marrow involvement...... was suspected and bone marrow examination was performed. Surprisingly, Leishman-Donovan bodies were detected. The low platelet count, caused by the combination of MALT lymphoma and visceral leishmaniasis, appears to have aggravated the symptoms of the intestinal lymphoma. Leishmaniasis should be suspected even...... among asymptomatic patients with immune compromising illnesses and a travel history to areas where leishmaniasis is endemic....

 11. Pediatric Burkitt lymphoma presenting as acute pancreatitis: MRI characteristics

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amodio, John; Brodsky, Jennie E. [SUNY Downstate Medical Center, Department of Radiology, Brooklyn, NY (United States)

  2010-05-15

  Acute pancreatitis is a rare initial presentation of non-Hodgkin lymphoma with few reported cases described in older adults and even fewer in children. MRI features of Burkitt lymphoma of the pancreas are sparse in the radiologic literature. We present a 6-year-old boy who presented with pancreatitis and obstructive jaundice, which was the result of Burkitt lymphoma of the pancreas. The imaging findings of pancreatic involvement of Burkitt lymphoma on MRI are discussed and the contributory role of the radiologist in guiding the appropriate clinical work-up of this disease is highlighted. (orig.)

 12. Autoimmune/Inflammatory Arthritis Associated Lymphomas: Who Is at Risk?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sujani Yadlapati

  2016-01-01

  Full Text Available Specific autoimmune and inflammatory rheumatic diseases have been associated with an increased risk of malignant lymphomas. Conditions such as rheumatoid arthritis (RA, primary Sjögren’s syndrome (pSS, systemic lupus erythematosus (SLE, dermatomyositis, and celiac disease have been consistently linked to malignant lymphomas. Isolated cases of lymphomas associated with spondyloarthropathies and autoinflammatory diseases have also been reported. Direct association between autoimmunity and lymphomagenesis has been reinforced by large epidemiological studies. It is still uncertain whether disease specific determinants or phenotypic or treatment related characteristics increase likelihood of lymphomagenesis in these patients. For example, recent literature has indicated a positive correlation between severity of inflammation and risk of lymphomas among RA and Sjögren’s syndrome patients. It is also debated whether specific lymphoma variants are more commonly seen in accordance with certain chronic autoimmune arthritis. Previous studies have revealed a higher incidence of diffuse large B-cell lymphomas in RA and SLE patients, whereas pSS has been linked with increased risk of mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma. This review summarizes recent literature evaluating risk of lymphomas in arthritis patients and disease specific risk determinants. We also elaborate on the association of autoimmune arthritis with specific lymphoma variants along with genetic, environmental, and therapeutic risk factors.

 13. FDG PET/CT in children and adolescents with lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kluge, Regine; Kurch, Lars; Montravers, Francoise; Mauz-Koerholz, Christine

  2013-01-01

  The aim of this review is to give an overview of FDG PET/CT applications in children and adolescents with lymphoma. Today, FDG PET is used for tailoring treatment intensity in children with Hodgkin lymphoma within the framework of international treatment optimisation protocols. In contrast, the role of this method in children with Non-Hodgkin lymphoma is not well defined. This paper overviews clinical appearance and metabolic behaviour of the most frequent lymphoma subtypes in childhood. The main focus of the review is to summarise knowledge about the role of FDG PET/CT for initial staging and early response assessment. (orig.)

 14. Vorinostat and Decitabine in Treating Patients With Advanced Solid Tumors or Relapsed or Refractory Non-Hodgkin's Lymphoma, Acute Myeloid Leukemia, Acute Lymphocytic Leukemia, or Chronic Myelogenous Leukemia

  Science.gov (United States)

  2014-08-26

  Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities; Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22); Adult Acute Myeloid Leukemia With t(15;17)(q22;q12); Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;q22); Adult Acute Myeloid Leukemia With t(8;21)(q22;q22); Blastic Phase Chronic Myelogenous Leukemia; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Recurrent Adult Acute Lymphoblastic Leukemia; Recurrent Adult Acute Myeloid Leukemia; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Secondary Acute Myeloid Leukemia; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Stage III Adult Burkitt Lymphoma; Stage III Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Stage III Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Stage III Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Stage III Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Stage III Adult Lymphoblastic Lymphoma; Stage III Grade 1 Follicular Lymphoma; Stage III Grade 2 Follicular Lymphoma; Stage III Grade 3 Follicular Lymphoma; Stage III Mantle Cell Lymphoma; Stage III Marginal Zone Lymphoma; Stage III Small Lymphocytic Lymphoma; Stage IV Adult Burkitt Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Stage IV Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Stage IV Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Stage IV Adult Lymphoblastic Lymphoma; Stage IV Grade 1 Follicular Lymphoma; Stage IV Grade 2 Follicular Lymphoma; Stage IV Grade 3 Follicular Lymphoma; Stage IV Mantle Cell Lymphoma; Stage IV Marginal Zone Lymphoma

 15. Cell of origin of transformed follicular lymphoma

  Science.gov (United States)

  Kridel, Robert; Mottok, Anja; Farinha, Pedro; Ben-Neriah, Susana; Ennishi, Daisuke; Zheng, Yvonne; Chavez, Elizabeth A.; Shulha, Hennady P.; Tan, King; Chan, Fong Chun; Boyle, Merrill; Meissner, Barbara; Telenius, Adele; Sehn, Laurie H.; Marra, Marco A.; Shah, Sohrab P.; Steidl, Christian; Connors, Joseph M.; Scott, David W.

  2015-01-01

  Follicular lymphoma (FL) is an indolent disease but transforms in 2% to 3% of patients per year into aggressive, large cell lymphoma, a critical event in the course of the disease associated with increased lymphoma-related mortality. Early transformation cannot be accurately predicted at the time of FL diagnosis and the biology of transformed FL (TFL) is poorly understood. Here, we assembled a cohort of 126 diagnostic FL specimens including 40 patients experiencing transformation (transformation for at least 5 years. In addition, we assembled an overlapping cohort of 155 TFL patients, including 114 cases for which paired samples were available, and assessed temporal changes of routinely available biomarkers, outcome after transformation, as well as molecular subtypes of TFL. We report that the expression of IRF4 is an independent predictor of early transformation (Hazard ratio, 13.3; P transformation predicts favorable prognosis. Moreover, applying the Lymph2Cx digital gene expression assay for diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell-of-origin determination to 110 patients with DLBCL-like TFL, we demonstrate that TFL is of the germinal-center B-cell–like subtype in the majority of cases (80%) but that a significant proportion of cases is of the activated B-cell–like (ABC) subtype (16%). These latter cases are commonly negative for BCL2 translocation and arise preferentially from BCL2 translocation-negative and/or IRF4-expressing FLs. Our study demonstrates the existence of molecular heterogeneity in TFL as well as its relationship to the antecedent FL. PMID:26307535

 16. Recurrence of non-Hodgkin's lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watanabe, Toshikazu; Kiyono, Kunihiro; Niibe, Hideo; Horiuchi, Junichi; Kaneta, Koichi; Morita, Kozo; Masaki, Norie; Hayabuchi, Naofumi.

  1988-01-01

  563 patients with Stage I and II non-Hodgkin's lymphoma were treated by radiotherapy. 34 recurrences that occured after 3 years from initial treatment were seen in those patients. 15 (44 %) of 34 recurrences occured after 5 years. 20 patients (59 %) had remission by re-treatment, and 13 (38 %) survived more than 2 years. 20 (59 %) of recurrences were seen on head and neck lesions and superficial lymph nodes. (author)

 17. Recurrence of non-Hodgkin's lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watanabe, Toshikazu; Oguchi, Masahiko; Niibe, Hideo; Horiuchi, Junichi; Kaneta, Koichi; Morita, Kozo; Masaki, Norie; Hayabuchi, Naofumi.

  1988-01-01

  From 1972 to 1982, 563 patients with Stage I and II non-Hodgkin's lymphoma received radiation therapy in the department of radiology which belongs to the JLRTS group. Local control failures were seen in only 5 cases (0.9 %). The regional recurrences were found in 30 cases (5 %). 17 of recurrences occured during the first 5 years. 17 cases had remissions again, and 5 cases had 5 year survivals. (author)

 18. Fertility in female survivors of hodgkin's lymphoma.

  OpenAIRE

  Biasoli, I.; Falorio, S.; Luminari, S.; Spector, N.; Federico, M.

  2012-01-01

  Currently, Hodgkin's lymphoma is one of the most curable types of cancer. Patients are often young and so the long-term morbidities of treatment have become of increasing concern. Among these, infertility is one of the most challenging consequences for patients in reproductive age. Premature ovarian failure in premenopausal women is a serious long-term sequel of the toxicity of chemotherapy. The main consequence of this syndrome is infertility, but women also present other symptoms related to...

 19. Treatment options for Primary CNS Lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Laghari, Altaf Ali; Ahmed, Syed Ijlal; Jabbar, Adnan; Shamim, Muhammad Shahzad

  2018-03-01

  Primary CNS lymphoma (PCNSL) is a rare and aggressive brain tumour that is uniformly fatal. The rarity of the disease and the poor response to treatment makes it difficult to reach a consensus with regards to treatment options. In this review, the authors have discussed different treatment modalities used in the management of PCNSL including chemotherapy, surgery and radiation, as well as the results of recent clinical trials on treatment options for PCNSL.

 20. COPBLAM: infusion chemotherapy for large cell lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Coleman, M.; Bernhardt, B.; Boyd, D.B.; Gerstein, G.

  1986-01-01

  This chapter describes a new combination chemotherapy program that was initiated at the New York Hospital-Cornell Medical Center for large cell lymphoma (LCL). The program, known as COPBLAM (Cyclophosphamide, Oncovin, Prednisone, Bleomycin, Adriamycin, Matulane) was an intensive multidrug regimen designed to maximize tumor cell kill. Some of the novel concepts and features are described. The treatment was fully successful in 60% of the 48 patients studied that were undergoing radiation therapy

 1. Synchronous meningioma and anaplastic large cell lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Colen, Chaim B; Rayes, Mahmoud; Kupsky, William J; Guthikonda, Murali

  2010-06-01

  Synchronous primary brain tumors are exceedingly rare. When they occur, most cases are associated with metastatic disease. To the best of our knowledge, we report the first case of an atypical meningioma infiltrated by a T-cell-primary central nervous system lymphoma (PCNSL), specifically anaplastic large cell lymphoma (ALCL). We present a novel, unifying, plausible mechanism for its origin based on theories in the current literature. A 65-year-old man with a history of near-total resection of atypical meningioma presented with a complaint of progressive headaches. Imaging revealed recurrent tumor. Left frontal-temporal craniotomy with near-total tumor resection followed by radiation was performed. Recurrent symptomatic tumor led to repeat left frontotemporal craniotomy with tumor resection and partial anterior temporal lobectomy. Part of the specimen showed predominantly fibrotic neoplasm composed of nests and whorls of meningothelial cells, highlighted by epithelial membrane antigen (EMA) staining. The remainder of the specimen consisted of densely cellular neoplasm centered in connective tissue, including areas involved by meningioma. This tumor was composed of moderately large lymphoid cells with large nuclei, prominent nucleoli, and amphophilic cytoplasm. These cells were strongly immunoreactive for CD3 and CD30 but remained unstained with EMA, anaplastic lymphoma kinase-1 (ALK-1), CD15 or cytotoxic associated antigen TIA-1. Smaller mature lymphocytes, chiefly T-cells, were intermixed. The morphologic and immunohistochemical features were considered typical of anaplastic large T-cell lymphoma. The pathogenesis of this association may have been due to radiation-mediated breakdown of the blood-brain barrier with subsequent T-cell infiltration and proliferation. We advocate aggressive resection and long-term surveillance for individuals with metastasis, especially higher-grade neoplasms that receive radiotherapy.

 2. Genetically Modified T-cell Infusion Following Peripheral Blood Stem Cell Transplant in Treating Patients With Recurrent or High-Risk Non-Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-01-26

  Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Cutaneous B-cell Non-Hodgkin Lymphoma; Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue; Intraocular Lymphoma; Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma; Post-transplant Lymphoproliferative Disorder; Recurrent Adult Burkitt Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma; Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma; Recurrent Adult Grade III Lymphomatoid Granulomatosis; Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma; Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Refractory Hairy Cell Leukemia; Small Intestine Lymphoma; Splenic Marginal Zone Lymphoma; Testicular Lymphoma; Waldenström Macroglobulinemia

 3. A Phase I/II Study to Evaluate the Safety of Cellular Immunotherapy Using Autologous T Cells Engineered to Express a CD20-Specific Chimeric Antigen Receptor for Patients With Relapsed or Refractory B Cell Non-Hodgkin Lymphomas

  Science.gov (United States)

  2018-04-11

  CD20 Positive; Recurrent B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Recurrent Chronic Lymphocytic Leukemia; Recurrent Diffuse Large B-Cell Lymphoma; Recurrent Follicular Lymphoma; Recurrent Lymphoplasmacytic Lymphoma; Recurrent Mantle Cell Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Refractory B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma; Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma; Refractory Follicular Lymphoma; Refractory Lymphoplasmacytic Lymphoma; Refractory Mantle Cell Lymphoma; Refractory Transformed Indolent Non-Hodgkin Lymphoma

 4. Primary pancreatic non-Hodgkin's lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Čolović Nataša

  2005-01-01

  Full Text Available Diffuse large-cell B lymphoma of the pancreas is a rare disease, representing less than 1% of all non-Hodgkin's lymphomas and less than 0.9% of all malignant tumors of the pancreas. About 150 cases of the disease have been observed so far. The tumors are more frequent in the head of the pancreas then in other parts of the organ. They are usually larger (average size of 8 cm and are non-resectionable. As a rule, exact diagnosis is based on the histology and the immunohistology of the specimen taken during open surgery performed for general diagnosis of the pancreatic tumor. Very rarely can a very reliable and experienced cytopathologist establish a proper diagnosis based on material obtained from a fine needle biopsy. The disease usually responds positively to immunochemotherapy according to protocol R-CHOP. Occasionally, additional radiotherapy may be required. We present two women, 66 and 49 years old, in whom a diagnosis of large-cell B lymphoma of the pancreas was established, based on the histology and the immunohistochemistry of a specimen taken during open surgery performed in order to remove pancreatic tumors, which turned out to be non-resectionable. After immunochemotherapy, the symptoms disappeared and the tumors shrank, in one patient after additional radiotherapy. The authors would like to point out the importance of a proper histological diagnosis, which permitted the application of immunochemotherapy alone or together with additional radiotherapy with at least temporarily favorable results.

 5. Orbital lymphoma masquerading as thyroid ophthalmopathy.

  Science.gov (United States)

  Boyce, P J

  1998-10-01

  Lymphoid tumors are known to originate within the lacrimal gland and orbital fat. Ocular findings commonly seen are a palpable mass with proptosis and downward displacement of the globe. Graves' ophthalmopathy is the most common orbital pathology occurring in the general population. Signs and symptoms of Graves' ophthalmopathy, such as unilateral or bilateral proptosis, double vision, limitation of movement of the extraocular muscles, are not specific for this condition. A 57-year-old man came to us with a chief symptom of "eye swelling" for the last 3 years. He had been diagnosed with hyperthyroidism and had received three surgical procedures for orbital decompression. Clinical findings included limitation of upward and downward gaze, exophthalmometry readings of 30 1/2 mm O.D. and 31 mm O.S. (with a base of 112), and profound proptosis with fatty tissue prolapse. Subsequent thyroid testing revealed euthyroid status and computed tomography scan revealed orbital lymphoma. Orbital involvement from a malignant nodular histiocytic lymphoma resulted in a proptosis similar to that observed in Graves' ophthalmopathy. This very unusual presentation of orbital lymphoma mimicked Graves' disease so closely that the true cause was overlooked. This case emphasizes the need to include space-occupying lesions in the differential diagnosis of proptosis and gaze restrictions. The disease process and controversial management strategies are discussed.

 6. Morphometric Characterization of Small Cell Lymphocytic Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chisoi Anca

  2014-11-01

  Full Text Available The morphometry in histopathology is used to characterize cell populations belonging to different tissues and to identify differences in their parameters with prognostic implications. To achieve morphometric examination were selected 6 of 24 cases identified as small cell lymphocytic lymphoma. For each case analysis was done on five fields, for each field measuring the parameters of 20 cells. The studied parameters were for cytoplasm: cytoplasmic area, maximum and minimum cytoplasmic diameter, cytoplasmic perimeter; for nucleus were measured: nuclear area, minimum and maximum nuclear diameter, nuclear perimeter, nuclear contour index, nuclear ellipticity index, nuclear irregularity index. Also the nucleocytoplasmic ratio was calculated in all studied cases. Small cell lymphocytic lymphoma is characterized in morphometric terms having a small cytoplasmic area (average 29.206 and also a small nuclear area (mean 28.939 having a nucleo-cytoplasmic ratio appearance suggestive for adult lymphocyte. A nuclear contour index small value (3.946, ellipticity index value also small (3.521 and small nuclear irregularity index (3.965. Standard deviations, in any of the studied morphometric categories, is around or below 1 suggesting monomorphic cell appearance. These morphometric and microscopic features characterized mainly by a small population of adult lymphocytes, monomorphic, with rounded hipercromic nuclei, dense chromatin, support the framing into indolent lymphoma group in terms of clinical outcome.

 7. Hematopoietic stem cell transplantation for indolent lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Izutsu, Koji

  2008-01-01

  Described are the review of the transplantation in the title (SCT), and the possible impact on its application and outcome of radio-immunotherapy (RIT) by new antibody drugs like ibritumomab tiuxetan (Ibr) and tositumomab (Tos), and of chemotherapy by purine analogs. Various regimens for the combination of auto-SCT, allo-SCT, chemotherapy and total body irradiation (TBI) have been used to treat the recurrent and progressive indolent lymphoma including follicular lymphoma (FL); however, their outcomes are still controversial. Introduction of new drugs like rituximab (Rit), Ibr and Tos has made it possible to extend the options of the regimen. For instance, in auto-SCT in FL, a high dose Rit therapy is used for in vivo purging to reduce tumor cell contamination of the graft instead of the exhausting, high-cost pretreatment for the in vitro purging with cyclophosphamide (CY)/TBI hitherto. In addition, RIT by Tos at the absorbed dose of 20-27 Gy in the critical organs with CY/VP16 combination is reportedly superior to CY/VP16/TBI. In allo-SCT where recurrence frequency is known low despite high mortality due to various complications, many regimens involving fludarabine/TBI have been also reported. Thus there has been neither clear standard for SCT in the lymphoma nor yet its prognosis after the therapy with new drugs described and the accumulation of their findings hereafter is important for future SCT application. (R.T.)

 8. Mantle cell lymphoma-current literature overview.

  Science.gov (United States)

  Pejcic, Ivica; Petkovic, Ivan; Vrbic, Svetislav; Filipovic, Sladjana; Balic, Mirjana; Cvetanovic, Ana

  2014-01-01

  Mantle cell lymphoma (MCL) is a distinct subtype of lymphoma identified as a particular entity in the early 1990s. The prognosis of MCL is generally poor, and is considered one of the worst among all B-cell lymphomas. In general, conventional chemotherapy is only palliative and the median duration of remissions is only 1-2 years. With the exception of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-SCT), current treatment approaches are not curative and the corresponding survival curve is characterized by a relatively steep and continuous decline, with a median survival of about 4 years and watch and wait strategy. Optimal first-line therapy in MCL is not established yet. Very intensive regimens, including autologous (auto-SCT) and allo-SCT, seem to be required to improve the outcome. Allogeneic stem cell transplantation is the only therapy that can achieve a plateau in the survival curve, but, however, it is not applicable in most of the cases due to the patients' older age when the disease mostly occurs. Molecular knowledge of MCL has progressed and therefore a large number of molecular targeted therapies have been introduced in relapsed and refractory disease.

 9. Aberrant phenotypes in peripheral T cell lymphomas.

  Science.gov (United States)

  Hastrup, N; Ralfkiaer, E; Pallesen, G

  1989-01-01

  Seventy six peripheral T cell lymphomas were examined immunohistologically to test their reactivity with a panel of monoclonal antibodies against 11 T cell associated antigens (CD1-8, CD27, UCHL1, and the T cell antigen receptor). Sixty two (82%) lymphomas showed aberrant phenotypes, and four main categories were distinguished as follows: (i) lack of one or several pan-T cell antigens (49, 64% of the cases); (ii) loss of both the CD4 and CD8 antigens (11, 15% of the cases); (iii) coexpression of the CD4 and CD8 antigens (13, 17% of the cases); and (iv) expression of the CD1 antigen (eight, 11% of the cases). No correlation was seen between the occurrence of aberrant phenotypes and the histological subtype. It is concluded that the demonstration of an aberrant phenotype is a valuable supplement to histological assessment in the diagnosis of peripheral T cell lymphomas. It is recommended that the panel of monoclonal antibodies against T cell differentiation antigens should be fairly large, as apparently any antigen may be lost in the process of malignant transformation. Images Figure PMID:2469701

 10. Diagnostic imaging of lymphoma of the kidney

  International Nuclear Information System (INIS)

  Grzesiakowska, U.; Smorczewska, M.; Huczynska-Szubert, E.

  2010-01-01

  Purpose. The aim of this paper is to discuss both the clinical and radiological signs and the diagnostic principles of lymphomatous infiltrations of the kidney. Materials and methods. The studied group consisted of 20 patients (9 women, 11 men) aged 18-79 years. The follows-up varied from 2 to 156 months. All patients underwent CT and ultrasound investigations, while only 1 patient had an MRI examination. In 7 cases surgical treatment was performed, while the remaining 13 patients received chemotherapy. One patient died, 12 are in remission and seven are under observation and considered cured. Results. The radiological signs of kidney lymphoma may be divided into groups: a) kidney enlargement, obliteration of the cortex-core differentiation and obliteration of the outline; b) heterogenous kidney structure with undefined hypodense fociand lack of enhancement after the administration of contrasting material; c) presence of a well-defined tumor within the renal pelvis and external infiltration of the kidney, d) infiltration of the kidney originating from the retroperitoneal space encompassing the organ from the outside. Conclusions. The radiological signs of lymphoma differ in the kidney and exhibit a characteristic set of features. Radiology results combined with clinical symptoms may suggest lymphoma in the kidney and thus advocate the necessity of pathological evaluation prior to surgical treatment. (authors)

 11. Initial thoracic involvement in lymphoma. CT assessment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bustos, A.; Corredoira, J.; Ferreiros, J.; Cabeza, B.; Jorquera, M.; Pedrosa, I.; Martinez, R.; Fernandez, C.

  2002-01-01

  To analyze the initial thoracic involvement by CT in a consecutive series of patients with lymphoma. A retrospective analysis was made of thoracic CT studies made at the time of diagnosis of 259 patients with lymphoma. Mediastinal pulmonary, pleural, pericardial and chest wall involvement was assessed by CT. Of 259 patients (129 men y 130 women), 56 had Hodgkin's disease (HD) and 203 had non-Hodgkin lymphoma (NHL). Forty-two percent (42.5%, 110/259) of the patients had chest involvement on CT: 33 of 56 patients with HD (58.9%) and 77 of 203 patients with NHL (37.9%). All the patients with thoracic HD) and 71.4% of patients with thoracic NHL, had mediastinal lymph node involvement. of the patients with thoracic involvement 12.1% (4/33) of the patient with HD and 23.3% (18/77) of the patients with NHL had pulmonary involvement. Thoracic involvement on CT was more frequent in HD. Mediastinal lymph node involvement was the most common finding fundamentally in HD. Pulmonary disease always occurred in the presence of mediastinal lymph node involvement in HD but could occur as an isolated finding in NHL. (Author) 24 refs

 12. Lymphoma and metastases in the urinary tract

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bruneton, J.N.; Drouillard, J.

  1989-01-01

  Kidneys lymphomas are mainly secondary and represent the most frequent localizations in the urinary tract (68%). The appearance most frequently observed with computed tomography (CT) as well as ultrasound is that of multinodular involvement or, less frequently, of contiguous involvement from retroperitoneal adenopathy in an isolate nodular or tumoral form or in an infiltrating form. The lesions are most often bilateral and involve the lymph nodes, the liver and/or the spleen, especially when the tumor is a metastasis. Lymphoma in the excreting cavities of the bladder is much less frequent. The frequent stasis does no allow obtaining satisfactory urograms for the exploration of the ureters, so that antegrade or retrograde pyelography is often necessary. The lesions of the bladder are well demonstrated by ultrasound and CT exploration. The metastases of lymphoma in the urinary tract are most frequently located in the kidneys, and represent the most frequent malignant kidney tumors. They are often non recognized clinically since they occur at late stages in cancer evolution. Their usual appearance with ultrasound and CT is that of multiple solid-type tumors. Metastases in the excreting cavities of the bladder are very rare [fr

 13. Malignant lymphoma in central nervous system (CNS)

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fujiyoshi, Kenji; Fukuyama, Hidenao; Akiguchi, Ichiro; Kameyama, Masakuni; Nishimura, Toshio.

  1984-01-01

  A 71-year-old male was admitted to Kohka Public Hospital on January 4, 1980, because of frequent vomiting and recent memory loss. Two weeks before admission upper G-I series showed no abnormalities. Physical and neurological examinations revealed no abnormalities except for slightly apathetic appearance and recent memory loss. Mild pleocytosis and marked increase of protein in CSF were observed. CT scan on January 17 showed high density areas in both medial sides of temporal lobes with remarkable contrast enhancement. His memory and, consciousness disturbances gradually aggravated, accompanied by abnormal density spreading around the ventricle walls like ventriculitis. He was transfered to Kyoto University Hospital on March 17, and malignant lymphoma was diagnosed on the basis of CSF cytology. Radiation and chemotherapy alleviated the CNS involvement and he regained normal mental function. On June 16, he developed pneumonia followed by status epilepticus. Autopsy findings revealed no lymphoid cell infiltration, but fibrous tissues in both hippocampal gyri and lymphomatous cells in the liver, which could not be suspected on clinical examinations. Apparent malignant lymphoma cells were not found in lymph nodes. This case indicated peculiar evolution of malignant lymphoma from liver to CNS or vice versa. We could not decide which organ was primary. CT findings of this case was very interesting; they resembled ventriculitis, which simulate tumors such as medulloblastoma or ependymoma spreading under ependymal lining. (author)

 14. A unique case of primary effusion lymphoma-like lymphoma showing disappearance and recurrence of the body cavity effusion.

  Science.gov (United States)

  Koeda, Chikahiko; Sato, Takashi; Matsumoto, Yuki; Usui, Yuta; Kunugida, Fusanori; Ogawa, Muneyoshi

  2017-03-01

  Primary effusion lymphoma-like lymphoma (PEL-LL) is a rare B-cell lymphoma that the etiology remains unclear. We describe a case of PEL-LL with a pleuropericardial effusion. Diagnosis required long period of time as it followed a unique progress of disappearance and recurrence of the body cavity effusion. We finally had a diagnosis of B-cell lymphoma by the immunocytochemistry of effusion using the cell block procedure. Authors consider that it is valuable to actively try the cell block procedure at the time of the first drainage for early diagnosis, if the body cavity effusion due to the malignancy is suspected.

 15. Lenalidomide-bendamustine-rituximab in untreated mantle cell lymphoma > 65 years with untreated mantle cell lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Albertsson-Lindblad, Alexandra; Kolstad, Arne; Laurell, Anna

  2016-01-01

  For elderly patients with mantle cell lymphoma (MCL), there is no defined standard therapy. In this multicenter open-label phase I/II trial we evaluated the addition of lenalidomide (LEN) to rituximab-bendamustine (R-B) as first-line treatment to elderly MCL patients. Patients >65 years with untr......For elderly patients with mantle cell lymphoma (MCL), there is no defined standard therapy. In this multicenter open-label phase I/II trial we evaluated the addition of lenalidomide (LEN) to rituximab-bendamustine (R-B) as first-line treatment to elderly MCL patients. Patients >65 years...

 16. [First-line treatment of lymphomas of "high grade malignancy" or "aggressive lymphomas"].

  Science.gov (United States)

  Reyes, F

  2001-11-01

  Main strategies used as first line treatment of aggressive lymphoma are the subject of this review. The evolution of histopathlogical classifications is reviewed and the concept of aggressive lymphoma is given. General principles of chemotherapy treatment and main prognostic factors that direct therapeutic decisions are described. The treatment modalities of localized and advanced disease are detailed, as well as the role of high-dose therapy with hematopoietic support. Finally, the major impact of immunotherapy based on the monoclonal anti-CD20 antibody is envisaged.

 17. Non-Hodgkin's lymphoma - the role of radiation therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gospodarowicz, Mary K.

  1995-01-01

  Objective: To review the approach to the diagnosis, assessment, treatment and continuing management of patients with Non-Hodgkin's lymphoma with the emphasis on the role of radiation therapy in this group of diseases. The entity of 'Non-Hodgkin's Lymphoma' encompasses a diverse group of disorders involving almost any part of the body. This diversity bedevils any attempt to unify the approach to this disease on a rational basis. Nevertheless, some broad principles can be applied to almost any presentation of Non-Hodgkin's lymphoma. The approach to the management of Non-Hodgkin's lymphoma is based on the histologic type, localization and extent of disease and other disease and patient related prognostic factors. The accurate pathologic diagnosis of lymphoma has been greatly facilitated by availability of markers, molecular and genetic techniques. The newly proposed revised classification of lymphomas and its impact on these of RT will be discussed. Although the Ann Arbor staging classification has been shown to provide important prognostic information, other factors have equivalent, if not greater, influence on outcome in patients with Non-Hodgkin's lymphomas. The management of lymphomas is based primarily on the histologic type and extent of the disease including stage, tumour bulk, number of sites involved and location of the disease. The success of curative radiation therapy is contingent upon the presence of localized disease, normal tissue tolerance allowing the delivery of RT curative dose (30-35 Gy) and the tumour bulk. The current evidence suggests that locoregional RT for stage I and II low grade lymphoma results in approximately 50% prolonged (10-15 years) failure free rate and possible cure. Radiation alone is no longer used for intermediate and high grade lymphomas. The standard management of stage I and II intermediate grade large cell and mixed lymphomas is with doxorubicin based chemotherapy (e.g. CHOP) followed by involved field radiation. The

 18. Breed prevalence of canine lymphoma in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liesl J. Van Rooyen

  2018-03-01

  Full Text Available Lymphoma is a common haematopoietic neoplasm in dogs. Several breeds have been shown to have a predisposition to lymphoma; however, very little information exists regarding the South African dog population. This study assessed whether any breed had increased odds of developing lymphoma compared with others, and also investigated the effects of age, sex and neutering status on disease prevalence. Two study populations and their corresponding reference populations were studied retrospectively. Odds ratios (ORs for lymphoma in 49 dog breeds, together with their 95% confidence intervals (CI, were calculated. Age effect was assessed by calculating ORs for different age categories in one of the populations. The chi-square test was used to evaluate differences in the prevalence of the various sex and neutering categories in one lymphoma population compared with its reference population. Fourteen breeds had significantly increased odds of developing lymphoma, and one breed had significantly decreased odds (p < 0.050. The median ages of the two lymphoma populations were 6.5 and 8.0 years, with the 6.1–9.0 year category having significantly increased odds of developing lymphoma (OR 1.61, CI 1.2–2.16, p = 0.002. In one of the lymphoma populations, higher proportions of males (p = 0.033 and neutered females (p = 0.006 were found when compared with the reference population. These findings suggest that certain breeds in South Africa have a higher risk of developing lymphoma, and that sex hormones may play a role in lymphoma pathogenesis. The findings may provide useful information for pet owners and veterinarians.

 19. Expression of CD56 and Epstein-Barr virus in nasal/nasopharyngeal lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Seung Sook; Cho, Kyung Ja

  1997-12-01

  We examined malignant lymphomas and polymorphic reticulosis of nasal cavity, nasopharynx, and palate, diagnosed at Korea Cancer Center Hospital from 1987 to 1996. With immunophenotypic study, we reclassified nasal/nasopharyngeal lymphomas into three categories: CD56-positive T/NK lymphoma, CD56-negative lymphoma and B-cell lymphoma. Malignant lymphomas of nasal cavity, nasopharynx and palate were 95 patient, that comprised 11% of the total lymphoma cases, and it was the most common extranodal lymphoma. Twenty-five percent were B-cell lymphomas and 75 % were T/NK lymphomas. According to site, nasal cavity was the most frequent and 91 % of nasal cavity lymphomas were T/NK type. CD56-positive T/NK comprised 82 % of total T/NK lymphomas and CD56-negative cases were 18 %. In 89 % of total T/NK lymphomas, many tumor cells expressed EBER-1 in their nuclei (CD56+ T/NK lymphoma: 97 % of EBV expression, CD56-T-cell lymphoma; 60%). Only one case (5%) of B-cell lymphoma showed EBER-1 positivity in a few cells. CD56+ T/NK lymphomas showed significantly more angiocentricity and severe necrosis than CD56- cases. Although it has no statistical significance, T/NK lymphomas has a tendency to lower survival rates than B-cell lymphomas at 1 year and 2 year. CD56+ T/NK lymphomas has a tendency to lower survival than CD56- T/NK lymphomas (p > 0.05). Our results of this project will serve important basic materials in diagnosing and studying lymphoma. (author). 25 refs., 4 tabs., 4 figs

 20. Primary Breast Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT Lymphoma Transformation to Diffuse Large B-cell Lymphoma: A Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şerife Hülya Arslan

  2012-09-01

  Full Text Available Primary non-Hodgkin’s lymphoma (NHL of the breast constitutes 0.04%-0.53% of all malignancies and 2.2% of extra nodal lymphomas. In total, 7%-8% of all B-cell lymphomas are the mucosa-associated lymphoid tissue (MALT type, of which up to 50% of primary gastric MALT lymphoma. Herein we present a patient with breast MALT lymphoma that transformed to diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL. A 69-year-old female presented with a mass on her left breast. Physical examination showed a 3 × 3-cm mass located 1 cm from the areola on the upper lateral quadrant of the breast at the 1 o’clock position, which was fixed and firm. Excisional biopsy was performed and pathologic examination of the specimen showed MALT lymphoma transformation to DLBCL. The patient was staged as II-EA. The rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisolone (R-CHOP protocol was scheduled as treatment. Following 6 courses of R-CHOP, 2 additional courses of rituximab were administered. Positron emission tomography (PET-CT was done at the end of the treatment. PET showed that the patient was in complete remission. At the time this report was written, the patient was being followed-up at the outpatient clinic on a regular basis. Lymphoma of the breast is a rarity among malignant tumors of the breast. The most common type of lymphoma is DLBCL. Breast MALT lymphoma is extremely rare. Primary MALT lymphoma of the breast can transform from low grade to high grade and recurrence is possible; therefore, such patients should be monitored carefully for transformation.

 1. Neurolymphomatosis: An International Primary CNS Lymphoma Collaborative Group report

  NARCIS (Netherlands)

  S. Grisariu (Sigal); B. Avni (Batia); T.T. Batchelor (Tracy); M.J. van den Bent (Martin); F. Bokstein (Felix); D. Schiff (David); O. Kuittinen (Outi); M.C. Chamberlain (Marc C.); P. Roth (Patrick); A. Nemets (Anatoly); E. Shalom (Edna); D. Ben-Yehuda (Dina); T. Siegal (Tali)

  2010-01-01

  textabstractNeurolymphomatosis (NL) is a rare clinical entity. The International Primary CNS Lymphoma Collaborative Group retrospectively analyzed 50 patients assembled from 12 centers in 5 countries over a 16-year period. NL was related to non-Hodgkin lymphoma in 90% and to acute leukemia in 10%.

 2. Rare transformation to double hit lymphoma in Waldenstrom's macroglobulinemia.

  Science.gov (United States)

  Okolo, Onyemaechi N; Johnson, Ariel C; Yun, Seongseok; Arnold, Stacy J; Anwer, Faiz

  2017-08-01

  Waldenström macroglobulinemia (WM) is a lymphoproliferative lymphoma that is characterized by monoclonal immunoglobulin M (IgM) protein and bone marrow infiltration. Its incidence is rare and rarer still is its ability to transform to a B-cell lymphoma, particularly the aggressive diffuse large B-cell lymphoma, which bodes a poor prognosis. When transformation includes mutations of MYC, BCL-2 and/or BCL-6, it is known as a 'double hit' or 'triple hit' lymphoma respectively. This paper presents a rare case of WM with mutations positive for MYC and BCL2, making it a case of double hit B-cell lymphoplasmacytic lymphoma with plasmatic differentiation without morphological transformation to aggressive histology like DLBCL. The paper also broadens to include discussions on current topics in the classification, diagnosis, possible causes of transformation, and treatment of WM, including transformation to double hit lymphoma. The significance of this case lies in that the presence of double hit lymphoma-like genetic mutations in WM have not been previously described in the literature and potentially such changes are harbinger of extra-nodal presentation, aggressive growth, and possibly poor prognosis, if data from other double-hit lymphoma are extrapolated.

 3. Uncommon presentation of Burkitt's lymphoma: a case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Caldeira Junior, Sandro Ferreira; Torres, Lucas Rios; Rogerio, Ricardo Mendes; Macedo, Leonardo Lopes de; Ferri, Francisco; Souza, Ricardo Pires de

  2007-01-01

  Burkitt's lymphoma is a rapidly proliferating, highly aggressive B-cell lymphoma of non-Hodgkin subtype. We present a case of a young adult with weight loss and abdominal mass. A computed tomography of abdomen showed a bulky abdominal mass with calcifications. It has not previously been done any type of treatment. The diagnostic was made by pathology and immunohistochemistry. (author)

 4. Childhood Hodgkin Lymphoma Treatment (PDQ®)—Health Professional Version

  Science.gov (United States)

  In childhood Hodgkin lymphoma, current treatment uses risk-adapted, response-based paradigms to determine the length and intensity of treatment. Get detailed information about newly diagnosed and recurrent classical and nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma, including presentation, diagnosis and staging, prognosis, and treatment in this summary for clinicians.

 5. Stomach cancer risk after treatment for hodgkin lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Morton, Lindsay M; Dores, Graça M; Curtis, Rochelle E

  2013-01-01

  Treatment-related stomach cancer is an important cause of morbidity and mortality among the growing number of Hodgkin lymphoma (HL) survivors, but risks associated with specific HL treatments are unclear.......Treatment-related stomach cancer is an important cause of morbidity and mortality among the growing number of Hodgkin lymphoma (HL) survivors, but risks associated with specific HL treatments are unclear....

 6. Profiling of diffuse large B-cell lymphoma by immunohistochemistry

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjö, Lene Dissing; Poulsen, Christian Bjørn; Hansen, Mads

  2007-01-01

  Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is a frequent lymphoma subtype with a heterogeneous behavior and a variable response to conventional chemotherapy. This clinical diversity is believed to reflect differences in the molecular pathways leading to lymphomagenesis. In this study, we have analyzed...

 7. Metallothionein as a useful marker in Hodgkin lymphoma subclassification

  DEFF Research Database (Denmark)

  Penkowa, Milena; Sørensen, Brit Ladegaard; Nielsen, Signe Lidou

  2009-01-01

  Metallothionein (MT) expression is considered to be a prognostic factor that promotes tumor resistance to apoptosis. In non-Hodgkin lymphomas, MT is differentially expressed and constitutes a risk factor. We have characterised MT in lymph nodes of Hodgkin lymphoma (HL) [patients with nodular...

 8. Tubo-Ovarian Presentation of Burkitt's Lymphoma: Case Report ...

  African Journals Online (AJOL)

  Burkitt's lymphoma rarely presents as a primary of the ovary. High index of suspicion is required to avoid delay of definitive management. There are a few case reports presented on ovarian Burkitt's lymphoma. We present a case of a 23 year old, para 1+1 HIV negative patient who presented to the Kenyatta National Hospital ...

 9. Primary Lymphoma of the Thyroid: Diagnostic and Therapeutic Considerations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Basro Sarinah

  2010-01-01

  Conclusion: The diagnosis of primary thyroid lymphoma should be considered when dealing with rapidly growing goitres. The role of FNAC in diagnosing thyroid lymphoma is limited but it is still useful in the initial work-up. Nevertheless, surgical intervention is often required to establish the diagnosis and relieve critical airway compression. A combination of chemotherapy and irradiation is the mainstay of management.

 10. Hodgkin's lymphoma mimicking necrotizing pneumonia: case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Eun Ah; Lee, Hyun Ju; Im, Jung GI; Goo, Jin Mo; Lim, Kun Young; Lee, Chang Hyun [College of Medicine, Seoul National Univ., Seoul (Korea, Republic of)

  2004-11-01

  This study describes a case of pulmonary Hodgkin's lymphoma of the nodular sclerosing type presenting as a large cavitary mass with air-fluid levels. We also conduct a review of the previous articles on pulmonary Hodgkin's lymphoma.

 11. Cerebellar T-cell lymphoma: an unusual primary intracranial neoplasm

  International Nuclear Information System (INIS)

  Knorr, J.R.; Ragland, R.L.; Stone, B.B.; Woda, B.A.; Gelber, N.D.

  1992-01-01

  Primary T-cell lymphoma within the central nervous system is extremely rare. Imaging characteristics appear indistinguishable from the more common B-cell lymphoma. A case of such a primary tumor is discussed and the MRI and CT findings presented. (orig.)

 12. Unusual presentation of rare primary lymphoma of bone ...

  African Journals Online (AJOL)

  Primary bone lymphoma is a distinct disease. It represents only 3% of all malignant bone tumours and less than 1% of non-Hodgkin's lymphoma. It is essential to differentiate it from other tumours because of its good prognosis. We report a case of 45 years old male who presented one year ago with a painful left arm.

 13. EBV-positive immunodeficiency lymphoma after alemtuzumab-CHOP therapy for peripheral T-cell lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Kluin-Nelemans, Hanneke C.; Coenen, Jules L.; Boers, James E.; van Imhoff, Gustaaf W.; Rosati, Stefano

  2008-01-01

  Chemotherapy with alemtuzumab and the combination of cyclophosphamide, adriamycin, oncovin, and prednisone (CHOP) has become experimental trial therapy for aggressive T-cell lymphoma. Several multicenter phase 3 trials; will incorporate this scheme. As part of an ongoing phase 2 trial in which we

 14. Targeted therapy for Hodgkin lymphoma and systemic anaplastic large cell lymphoma: focus on brentuximab vedotin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Chen X

  2013-12-01

  Full Text Available Xueyan Chen, Lorinda A Soma, Jonathan R FrommDepartment of Laboratory Medicine, University of Washington Medical Center, Seattle, WA, USAAbstract: Despite the relative success of chemotherapy for Hodgkin lymphoma (HL and systemic anaplastic large cell lymphoma (ALCL, novel therapeutic agents are needed for refractory or relapsed patients. Targeted immunotherapy has emerged as a novel treatment option for these patients. Although unconjugated anti-cluster of differentiation (CD30 antibodies showed minimal antitumor activity in early clinical trials, development of antibody–drug conjugates (ADCs appears promising. Brentuximab vedotin is an ADC composed of an anti-CD30 antibody linked to a potent microtubule-disrupting agent monomethyl auristatin E (MMAE. It has the ability to target CD30-positive tumor cells and, once bound to CD30, brentuximab vedotin is internalized and MMAE is released to induce cell cycle arrest and apoptosis. In two phase II trials, objective response was reported in 75% and 86% of patients with refractory or relapsed HL and systemic ALCL, respectively, with an acceptable toxicity profile. Based on these studies, the US Food and Drug Administration (FDA granted accelerated approval of brentuximab vedotin in August 2011 for the treatment of refractory and relapsed HL and ALCL. We review the key characteristics of brentuximab vedotin, clinical data supporting its therapeutic efficacy, and current ongoing trials to explore its utility in other CD30-positive malignancies.Keywords: classical Hodgkin lymphoma, systemic anaplastic large cell lymphoma, CD30, brentuximab vedotin, SGN-35

 15. Imaging of supradiaphragmatic manifestations of extranodal nonHodgkin's lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cohnen, M.; Saleh, A.; Engelbrecht, V.; Moedder, U.; Germing, U.

  2002-01-01

  Malignant lymphomas are differentiated into Hodgkin's and non-Hodgkin's-lymphoma (NHL). The following article discusses the imaging of extranodal NHL in supradiaphragmatic localizations. Lymphoma can affect nearly all tissues, and represent a rare entity as primary extranodal NHL. A secondary involvement of non-nodal tissue as consequence of a generalized lymphoproliferative disease is more common,and may be seen as well in HIV-positive patients defining AIDS. As extranodal lymphoma mimick the radiologic appearance of other malignant tumors, direct diagnosis without histologic analysis is often impossible. The article describes typical manifestations of lymphoma of the lungs, the head and neck area including the large glands, and rare localizations as the heart or the breast. (orig.) [de

 16. Oral plasmablastic lymphoma as the first manifestation of AIDS*

  Science.gov (United States)

  do Vale, Daniela Assis; Rogado, Carolina Martelli; de Carvalho, Danielle Lima Corrêa; Trierveiler, Marilia; Ortega, Karem López

  2017-01-01

  Plasmablastic lymphoma is a non-Hodgkin lymphoma characterized by its plasmacytic differentiation and predilection for the oral cavity. It is among the lymphomas most commonly associated with AIDS. This report details a case of a HIV-positive patient with a 1-month history of an exophytic mass in the gingival area of the upper left quadrant. The diagnosis of plasmablastic lymphoma was made based on its histopathological and immunophenotypical features. She was treated with chemotherapy followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation. Despite complete resolution of the lesion, the patient died of cardiorespiratory arrest. This case illustrates plasmablastic lymphoma as the first clinical manifestation of AIDS, highlighting the importance of differentiating between a potentially malignant lesion and other pathologic processes. PMID:29267464

 17. The Comparative Diagnostic Features of Canine and Human Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Davis M. Seelig

  2016-06-01

  Full Text Available The non-Hodgkin lymphomas (NHLs are a heterogeneous family of lymphoid malignancies that are among the most common neoplasms of both dogs and humans. Owing to shared molecular, signaling, incidence, and pathologic features, there is a strong framework supporting the utilization of canine lymphoma as a comparative, large animal model of human NHL. In alignment with the biologic similarities, the current approach towards the diagnosis and classification of canine lymphoma is based upon the human World Health Organization guidelines. While this approach has contributed to an increasing appreciation of the potential biological scope of canine lymphoma, it has also become apparent that the most appropriate diagnostic philosophy must be multimodal, namely by requiring knowledge of microscopic, immunophenotypic, and clinical features before establishing a final disease diagnosis. This review seeks to illustrate the comparative similarities and differences in the diagnosis of canine lymphoma through the presentation of the microscopic and immunophenotypic features of its most common forms.

 18. PET/CT for therapy response assessment in lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hutchings, Martin; Barrington, Sally F

  2009-01-01

  PET with (18)F-FDG is a standard staging procedure for most lymphoma subtypes. Performed during and after therapy for Hodgkin lymphoma (HL) and aggressive non-Hodgkin lymphoma (NHL), (18)F-FDG PET results have a high prognostic value and correlate with survival. (18)F-FDG PET has been incorporated...... into revised response criteria for aggressive lymphomas, and several ongoing trials are under way to investigate the value of treatment adaptation based on early (18)F-FDG PET results for HL and aggressive NHL. There is little evidence to support the use of (18)F-FDG PET for monitoring of the treatment...... of indolent lymphomas and for routine use in the surveillance setting. So that trial results can be compared and translated easily into clinical practice, uniform and evidence-based guidelines for the interpretation and reporting of response monitoring scans are warranted. Because it is still not proven...

 19. The Comparative Diagnostic Features of Canine and Human Lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Seelig, Davis M; Avery, Anne C; Ehrhart, E J; Linden, Michael A

  2016-06-01

  The non-Hodgkin lymphomas (NHLs) are a heterogeneous family of lymphoid malignancies that are among the most common neoplasms of both dogs and humans. Owing to shared molecular, signaling, incidence, and pathologic features, there is a strong framework supporting the utilization of canine lymphoma as a comparative, large animal model of human NHL. In alignment with the biologic similarities, the current approach towards the diagnosis and classification of canine lymphoma is based upon the human World Health Organization guidelines. While this approach has contributed to an increasing appreciation of the potential biological scope of canine lymphoma, it has also become apparent that the most appropriate diagnostic philosophy must be multimodal, namely by requiring knowledge of microscopic, immunophenotypic, and clinical features before establishing a final disease diagnosis. This review seeks to illustrate the comparative similarities and differences in the diagnosis of canine lymphoma through the presentation of the microscopic and immunophenotypic features of its most common forms.

 20. Introduction of OX40 ligand into lymphoma cells elicits anti-lymphoma immunity in vivo.

  Science.gov (United States)

  Kaneko, Hitomi; Hori, Toshiyuki; Yanagita, Soshi; Kadowaki, Norimitsu; Uchiyama, Takashi

  2005-03-01

  OX40, a member of the TNF receptor superfamily, and its ligand (OX40L) play crucial roles in induction and maintenance of integrated T cell immune response. Engagement of OX40L delivers a costimulatory signal to T cells. In this study, we investigated whether inoculation of OX40L-transfected EL4, a murine T cell lymphoma cell line, could induce anti-lymphoma immunity in mice. Female C57BL/6 mice were inoculated with 1 x 10(5) cells of parental EL4, OX40L-transfected EL4 (EL4-OX40L), or mock control vector-transfected EL4 (EL4-mock), and then the tumor size, overall survival, CTL activity of spleen cells, and the immunohistochemistry were compared. While both parental EL4 and EL4-mock grew rapidly, EL4-OX40L was rejected or grew slower than parental EL4 or EL4-mock. Pretreatment of mice with either anti-CD4 or anti-CD8 mAb accelerated the growth of EL4-OX40L, suggesting that both CD4+ and CD8+ T cells were involved in anti-lymphoma immunity. The immunohistochemical study revealed the infiltration of CD8+ T cells into the tumor of EL4-OX40L. In vitro CTL assay demonstrated that spleen cells of mice that had rejected EL4-OX40L had significant cytotoxic activity against parental EL4. The gene transfer of OX40L into lymphoma cells is an eligible and efficient modality to induce anti-lymphoma immunity.

 1. Multilevel dysregulation of STAT3 activation in anaplastic lymphoma kinase-positive T/null-cell lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zhang, Qian; Raghunath, Puthryaveett N; Xue, Liquan

  2002-01-01

  Accumulating evidence indicates that expression of anaplastic lymphoma kinase (ALK), typically due to t(2;5) translocation, defines a distinct type of T/null-cell lymphoma (TCL). The resulting nucleophosmin (NPM) /ALK chimeric kinase is constitutively active and oncogenic. Downstream effector mol...

 2. Primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma, unspecified with an indolent clinical course: a distinct peripheral T-cell lymphoma?

  LENUS (Irish Health Repository)

  Ryan, A J A

  2012-02-01

  Primary cutaneous peripheral T-cell lymphomas (PTL), unspecified, are rare lymphomas, with a poor prognosis. They grow and disseminate rapidly, leading to widespread disease. We report a case of PTL, unspecified occurring on the nose. Despite its aggressive histology, this tumour behaved indolently. It is remarkably similar, clinically and histologically, to four recently described cases that occurred on the ear.

 3. Chromosomal alterations detected by comparative genomic hybridization in subgroups of gene expression-defined Burkitt's lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  Salaverria, Itziar; Zettl, Andreas; Bea, Silvia; Hartmann, Elena M.; Dave, Sandeep S.; Wright, George W.; Boerma, Evert-Jan; Kluin, Philip M.; Ott, German; Chan, Wing C.; Weisenburger, Dennis D.; Lopez-Guillermo, Armando; Gascoyne, Randy D.; Delabie, Jan; Rimsza, Lisa M.; Braziel, Rita M.; Jaffe, Elaine S.; Staudt, Louis M.; Mueller-Hermelink, Hans Konrad; Campo, Elias; Rosenwald, Andreas

  Background Burkitt's lymphoma is an aggressive B-cell lymphoma characterized by typical morph 0 logical, immunophenotypic and molecular features. Gene expression profiling provided a molecular signature of Burkitt's lymphoma, but also demonstrated that a subset of aggressive B-cell lymphomas not

 4. Increasing incidence of ophthalmic lymphoma in Denmark from 1980 to 2005

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sjö, Lene D; Ralfkiær, Elisabeth Methner; Prause, Jan U

  2008-01-01

  included. There was an equal distribution of males and females. The most frequent lymphoma subtype was extranodal marginal zone B-cell lymphoma (MALT [mucosa-associated lymphoid tissue] lymphoma, 55.5%) and most cases were located in the orbit (56.8%). High-grade lymphoma subtypes were found more...

 5. Radiologic techniques in staging malignant lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Strijk, S.P.

  1987-01-01

  The main subject of this thesis is the evaluation of radiologic techniques in staging patients with newly diagnosed and untreated malignant lymphoma, or restaging patients with recurrent disease after a period of complete remission. Lymphography and, more recently, CT are available to examine the infradiaphragmatic nodes. CT also offers the possibility to examine other organ systems in the abdomen, and to visualize more lymph-node regions than lymphography. In ch. 2 and 4 the diagnostic performance of CT and lymphography in HD and NHL respectively are discussed. Literature data are summarized, and own results are given. The main goal is to determine whether the two methods are overlapping, competitive or complementary, and to answer the question what would be required for optimal staging. Staging laparotomy showed the unreliability of non-invasive examination methods for determining the presence or absence of lymphoma in the spleen. In ch. 3 and 5 the results of CT-based estimations of size of the spleen in relation to its histologic state, in patients with HD and NHL respectively are presented. The chest can be examined for lymphoma by conventional radiography, conventional tomography or computed tomography (CT). In ch. 6 the literature is reviewed, and the results with our patients are presented. The diagnostic performance of each examination is evaluated, and the results are analysed to define the most desirable approach in the examination of the chest for staging purposes. In ch. 7 the uncommon radiologic observation of calcification in lymph nodes, afflicted with HD and NHL is described. The literature is reviewed, and the clinical significance is indicated. 180 refs.; 22 figs.; 24 tabs

 6. Radiotherapy in the management of orbital lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bolek, Timothy W.; Moyses, H. Michael; Marcus, Robert B.; Gorden, Lemuel; Maiese, Russell L.; Almasri, Nidal M.; Mendenhall, Nancy Price

  1999-01-01

  Purpose: This retrospective study reviews the treatment technique, disease outcome, and complications of radiotherapy used in the management of lymphoma involving the orbits. Patients and Methods: Thirty-eight patients were treated between May 1969 and January 1995, with a median follow-up of 8.3 years. All patients had biopsy-proven orbital lymphoma. Twenty patients who had limited disease were treated with curative intent, and 18 patients who had known systemic disease were treated with palliative intent. Of the 20 patients treated with curative intent, 14 had low-grade and 6 had intermediate- or high-grade disease. None received chemotherapy. Most patients received treatment with 250 kVP or 60 Co radiation, using either an en face anterior field or wedged anterior and lateral fields. Median treatment dose was 25 Gy. Lens shielding was performed if possible. For patients treated for cure, cause-specific survival and freedom from distant relapse were calculated using the Kaplan-Meier method. Results: Control of disease in the orbit was achieved in all but 1 patient, who developed an out-of-field recurrence after irradiation of a lacrimal tumor and was salvaged with further radiotherapy. In the patients treated curatively, the 5-year rate of actuarial freedom from distant relapse was 61% for those with low-grade and 33% for those with intermediate/high-grade disease (p = 0.08). Cause-specific survival at 5 years was 89% for patients with low-grade and 33% for those with intermediate/high-grade disease (p = 0.005). Two patients with low-grade disease had contralateral orbital failures; both were salvaged with further irradiation. Acute toxicity was minimal. Cataracts developed in 7 of 21 patients treated without lens shielding and 0 of 17 patients treated with lens shielding. No patient developed significant late lacrimal toxicity. Conclusion: Radiotherapy is a safe and effective local treatment in the management of orbital lymphoma

 7. Primary mucosa-associated lymphoid tissue thyroid lymphoma: a rare thyroid neoplasm of extrathyroid origin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dimitrios Hadjidakis

  2012-01-01

  Full Text Available Primary thyroid lymphoma is a rare malignancy, representing 2-8% of all thyroid malignancies and 1-2% of all extranodal lymphomas. The majority of cases concern non-Hodgkin`s lymphoma of B cell origin, following by Hodgkin’s disease, T cell lymphomas and rarely marginal zone B-cell mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphomas. MALT lymphomas have been associated with long-standing autoimmune Hashimoto`s thyroiditis. We present the case of a 44-years-old woman with thyroid MALT lymphoma in the background of multinodular goiter of autoimmune origin.

 8. Immunological Deregulation in Classic Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  Romano, Alessandra; Vetro, Calogero; Caocci, Giovanni; Greco, Marianna; Parrinello, Nunziatina Laura; Di Raimondo, Francesco; La Nasa, Giorgio

  2014-01-01

  Classic Hodgkin Lymphoma (cHL) has a unique histology since only a few neoplastic cells are surrounded by inflammatory accessory cells that in the last years have emerged as crucial players in sustaining the course of disease. In addition, recent studies suggest that the abnormal activity of these inflammatory cells (such as deregulation in regulatory T cells signaling, expansion of myeloid derived suppressor cells, HLA-G signaling and natural killer cells dysfunction) may have prognostic significance. This review is focused on summarizing recent advanced in immunological defects in cHL with translational implications. PMID:24959336

 9. Acute complications of the ileum jejunum lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gonzalez, D.; Ruso, L.; Rodriguez, G.; Plazzotta, C.; Rondan, M.; Balboa, O.; Di Leoni, F.

  2004-01-01

  Small intestine lymphoma is a entity whose incidence fluctuates between 1 and 4% of all malignant tumors of digestive tract.Its usual clinical presentation is in the form of acute abdominal symptomatology thus determining that the surgeon generally comes across them in urgency services.The surgical treatment is established under these circumstances,oftentimes lacking and established etiologic diagnosis,Anatomy-pathologic confirmation renders possible setting up adjuvant treatment on the basis of chemo and radio therapy.There follows a retrospective analysis of six clinical cases which had the appearance of acute abdominal symptomatology and were subject to urgency surgery, there being no complications nor operative mortality

 10. Curcuma Contra Cancer? Curcumin and Hodgkin's Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefanie Kewitz

  2013-01-01

  Full Text Available Curcumin, a phytochemical isolated from curcuma plants which are used as coloring ingredient for the preparation of curry powder, has several activities which suggest that it might be an interesting drug for the treatment or prevention of cancer. Curcumin targets different pathways which are involved in the malignant phenotype of tumor cells, including the nuclear factor kappa B (NFKB pathway. This pathway is deregulated in multiple tumor entities, including Hodgkin's lymphoma (HL. Indeed, curcumin can inhibit growth of HL cell lines and increases the sensitivity of these cells for cisplatin. In this review we summarize curcumin activities with special focus on possible activities against HL cells.

 11. Mediastinal involvement in adults with lymphoblastic lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schwartz, E.E.; Conroy, J.F.; Bonner, H.; Hahnemann Univ. Hospital, Philadelphia, PA; Hahnemann Univ. Hospital, Philadelphia, PA; Chester County Hospital, West Chester, PA

  1987-01-01

  Radiologic, clinical, and pathologic findings are described in 6 young adults with lymphoblastic lymphoma (LBL), an aggressive tumor which has recently become recognized as a serious threat to adults as well as to children. Each patient presented with a mediastinal mass, three of them developing cardiac tamponade and one a superior vena cava syndrome. CT scanning and echocardiography were particularly helpful in defining the lesions. The rapid dissemination of LBL, and its early progression to a leukemic phase call for promt diagnosis and treatment. (orig.)

 12. Mediastinal involvement in adults with lymphoblastic lymphoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwartz, E.E.; Conroy, J.F.; Bonner, H.

  Radiologic, clinical, and pathologic findings are described in 6 young adults with lymphoblastic lymphoma (LBL), an aggressive tumor which has recently become recognized as a serious threat to adults as well as to children. Each patient presented with a mediastinal mass, three of them developing cardiac tamponade and one a superior vena cava syndrome. CT scanning and echocardiography were particularly helpful in defining the lesions. The rapid dissemination of LBL, and its early progression to a leukemic phase call for promt diagnosis and treatment.

 13. A Rare Case of Composite Dural Extranodal Marginal Zone Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark Bustoros

  2018-04-01

  Full Text Available BackgroundPrimary extranodal marginal zone lymphoma (MZL of the dura is a rare neoplastic entity in the central nervous system (CNS.MethodsWe used literature searches to identify previously reported cases of primary dural MZL. We also reviewed clinical, pathologic, and radiographic data of an adult patient with concurrent dural MZL and chronic lymphocytic leukemia (CLL/small lymphocytic lymphoma (SLL.ResultsWe identified 104 cases of dural MZL in the literature. None of them presented concurrently with another type of non-Hodgkin lymphoma. This is the first report of composite lymphoma consisting of dural MZL and CLL/SLL in the bone marrow and lymph nodes.ConclusionPrimary dural MZL is a rare, indolent low-grade CNS lymphoma, with a relatively good prognosis. Its treatment is multidisciplinary and often requires surgical intervention due to brain compression, along with low to moderate doses of radiotherapy and/or systemic chemotherapy.

 14. Pembrolizumab Alone or With Idelalisib or Ibrutinib in Treating Patients With Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia or Other Low-Grade B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas

  Science.gov (United States)

  2017-06-30

  Recurrent Chronic Lymphocytic Leukemia; Recurrent Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue; Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma; Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma; Recurrent Lymphoplasmacytic Lymphoma; Recurrent Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Nodal Marginal Zone Lymphoma; Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma; Recurrent Splenic Marginal Zone Lymphoma; Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia; Refractory Extranodal Marginal Zone Lymphoma of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue; Refractory Follicular Lymphoma; Refractory Lymphoplasmacytic Lymphoma; Refractory Nodal Marginal Zone Lymphoma; Refractory Small Lymphocytic Lymphoma; Refractory Splenic Marginal Zone Lymphoma; Richter Syndrome; Waldenstrom Macroglobulinemia

 15. A Rare Case of Primary Breast Mucosa- Associated Lymphoid Tissue Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marić Daliborka

  2016-12-01

  Full Text Available Breast involvement by lymphoma is uncommon and poses challenges in diagnosis. Breast involvement by malignant lymphoma, whether primary or secondary, is a rare event. Primary breast lymphomas account for 0.38% - 0.7% of all non-Hodgkin lymphomas, 1.7%-2.2% of all extranodal non-Hodgkin lymphomas, and only 0.04% - 0.5% of all breast cancer cases. Most frequent primary breast lymphomas are diffuse large B cell lymphomas (53%. Breast mucosa-associated lymphoid tissue (MALT lymphomas account for a small fraction of all the MALT lymphomas (1% - 2%. Herein we report a case of a patient with primary breast MALT lymphoma and its presentation on different imaging modalities. Two years after the presentation and treatment with eight cycles of chemotherapy, the patient is alive and well, without evidence of residual disease or recurrence.

 16. Epstein-Barr Virus in Classical Hodgkin Lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Azhar, M.; Din, H. U.; Muhammad, I.; Hashmi, S. N.; Akhtar, F.

  2016-01-01

  Background: Epstein-Barr virus plays an important role in pathogenesis of Hodgkin lymphoma. The first patient with Epstein-Barr positive Reed Sternberg cells was described in 1985. Since then association between Epstein-Barr virus and Hodgkin lymphoma has been shown in many parts of the world and its occurrence shows significant variation from continent to continent and from country to country. Method: The study was carried out at department of histopathology, Armed Forces Institute of Pathology from 27th April 2013 to 10th March 2014. A total of 55 cases of classical Hodgkin lymphoma were included in the study. Results: Out of 55 patients, 38 (69 percent) were male and 17 (31 percent) were female. The age of the patients ranged between 4-67 years with an average age of 29.4±21.72 years. Out of these, 44 cases (80 percent) were positive for latent membrane protein-1. Among positive cases 32 (72.72 percent) were male and 12 (27.28 percent) were female. Based upon histological subtypes MCHL was the commonest as a whole accounting for 87.3 percent as well as among both genders. Out of total 55 cases, 79.16 percent (38/48) of mixed cellularity Hodgkin lymphoma cases showed positivity for latent membrane protein-1 while 83.33 percent (5/6) cases of nodular sclerosis Hodgkin lymphoma and 100 percent (1/1) cases of lymphocyte depleted Hodgkin lymphoma showed positivity. No case of lymphocyte predominant classical Hodgkin lymphoma was diagnosed during the study. 80 percent of our classical Hodgkin lymphoma cases showed association with EBV expression. A total of 79.16 percent cases of mixed cellularity Hodgkin lymphoma showed LMP1 expression while 100 percent of lymphocyte depleted Hodgkin lymphoma showed LMP1 expression. Conclusion: The highest expression seen in lymphocyte depleted Hodgkin lymphoma subtype in contrast to mixed cellularity requires to be confirmed by a larger scale study comprising of substantial number of patients of lymphocyte depleted Hodgkin lymphoma

 17. Magnetic resonance imaging findings of primary bone lymphoma presenting with pathological fracture

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elif Karadeli

  2016-03-01

  Full Text Available Malignant bone lymphomas are uncommonly encountered clinically. Men, 77-years-old, was admitted to hospital because of pain in the left shoulder. After imaging and histological examination diagnosed primary bone lymphoma. Primary lymphoma of the bone is an extranodal lymphoma that arises from the medullary cavity and manifests as a localized, solitary lesion, which represents 1% of all malignant lymphomas. [Cukurova Med J 2016; 41(0.100: 103-104

 18. Spontaneous regression of intracranial malignant lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kojo, Nobuto; Tokutomi, Takashi; Eguchi, Gihachirou; Takagi, Shigeyuki; Matsumoto, Tomie; Sasaguri, Yasuyuki; Shigemori, Minoru.

  1988-01-01

  In a 46-year-old female with a 1-month history of gait and speech disturbances, computed tomography (CT) demonstrated mass lesions of slightly high density in the left basal ganglia and left frontal lobe. The lesions were markedly enhanced by contrast medium. The patient received no specific treatment, but her clinical manifestations gradually abated and the lesions decreased in size. Five months after her initial examination, the lesions were absent on CT scans; only a small area of low density remained. Residual clinical symptoms included mild right hemiparesis and aphasia. After 14 months the patient again deteriorated, and a CT scan revealed mass lesions in the right frontal lobe and the pons. However, no enhancement was observed in the previously affected regions. A biopsy revealed malignant lymphoma. Despite treatment with steroids and radiation, the patient's clinical status progressively worsened and she died 27 months after initial presentation. Seven other cases of spontaneous regression of primary malignant lymphoma have been reported. In this case, the mechanism of the spontaneous regression was not clear, but changes in immunologic status may have been involved. (author)

 19. [Exceptional etiology of acute renal: Burkitt's lymphoma].

  Science.gov (United States)

  Dial, Cherif; Doh, Kwame; Thiam, Ibou; Faye, Mariam; Woto-Gaye, Gisèle

  2018-02-05

  Burkitt's lymphoma (BL) is an exceptional cause of acute renal failure (ARF). The origin of the tumor clone may be lymphoid follicles secondary to renal Epstein-Barr virus (EBV) infection. With the presentation of this clinical case, the pathogenesis, diagnostic criteria and evolution of this extremely rare affection will be discussed. A 4-year-old patient with a recent history of acute osteomyelitis of the right thigh presented an ARF without indications of post-infectious glomerulonephritis. Ultrasound showed enlarged kidneys without dilation of the excretory cavities. Diffuse interstitial infiltration of atypical lymphoid cells of medium size were noted upon renal biopsy. The tumor cells expressed antibodies against CD20, CD10, Bcl6, and Ki67 but not against Bcl2 or CD3. The search for an EBV infection was positive. A few days after diagnosis, the evolution was spontaneously fatal. BL of the kidney is a rare condition that accounts for less than 1 % of kidney tumors, associated almost invariably with EBV infection. The diagnosis is confirmed histologically by renal biopsy and the criteria of Malbrain affirms the primitive character of the lymphoma. BL of the kidney is a diagnostic and therapeutic emergency and may be fatal. Copyright © 2018 Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 20. Non-Hodgkin's lymphomas: clinical governance issues.

  Science.gov (United States)

  Fields, P A; Goldstone, A H

  2002-09-01

  Every patient in every part of the world has the right to expect the best possible quality of care from health care providers. Non-Hodgkin's lymphomas (NHL) are an extremely heterogeneous group of conditions which require important decisions to be taken at many points along the treatment pathway. To get this right every time requires that high-quality standards are instituted and adhered to, so that the best possible outcome is achieved. In the past this has not always been the case because of the failure of clinicians sometimes to adhere to an optimal management plan. In 1995, the UK government commissioned an inquiry into the running of cancer services in the United Kingdom, which culminated in a series of recommendations to improve them. Subsequently, these recommendations were implemented as objectives of the NHS Cancer Plan which is the framework by which the UK government wishes to improve cancer services. Concurrently another general concept has emerged which is designed to ensure that the highest quality standards may be achieved for all patients across the whole National Health Service (NHS). This concept, termed 'clinical governance', brings together a corporate responsibility of all health care workers to deliver high quality standards, in the hope that this will translate into better long-term survival of patients with malignant disease. This chapter focuses on the issues surrounding clinical governance and how the principles of this concept relate to non-Hodgkin's lymphomas.

 1. Fertility in female survivors of Hodgkin's lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irene Biasoli

  2012-01-01

  Full Text Available Currently, Hodgkin's lymphoma is one of the most curable types of cancer. Patients are often young and so the long-term morbidities of treatment have become of increasing concern. Among these, infertility is one of the most challenging consequences for patients in reproductive age. Premature ovarian failure in premenopausal women is a serious long-term sequel of the toxicity of chemotherapy. The main consequence of this syndrome is infertility, but women also present other symptoms related to estrogen deprivation. Different rates of impaired gonadal function are reported, depending on the patient's age, stage of disease, dose and intensity of chemotherapy and the use of radiation therapy. The most established strategy in female infertility is cryopreservation of embryos after in vitro fertilization. Additionally, the use of oral contraceptives or gonadotropinreleasing hormone analogs (GnRH-a during treatment is under study. This review will provide a general overview of the main studies conducted to evaluate the infertility rate among female Hodgkin's lymphoma survivors and risk factors associated to treatment, different end-point definitions for evaluating fertility and also a brief description of the available strategies for fertility preservation.

 2. Exploring Risk Factors for Follicular Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander J. Ambinder

  2012-01-01

  Full Text Available Follicular lymphoma (FL is an indolent malignancy of germinal center B cells with varied incidence across racial groups and geographic regions. Improvements in the classification of non-Hodgkin lymphoma subtypes provide an opportunity to explore associations between environmental exposures and FL incidence. Our paper found that aspects of Western lifestyle including sedentary lifestyle, obesity, and diets high in meat and milk are associated with an increased risk of FL. Diets rich in fruits and vegetables, polyunsaturated fatty acids, vitamin D, and certain antioxidants are inversely associated with FL risk. A medical history of Sjogren's syndrome, influenza vaccination, and heart disease may be associated with FL incidence. Associations between FL and exposure to pesticides, industrial solvents, hair dyes, and alcohol/tobacco were inconsistent. Genetic risk factors include variants at the 6p21.32 region of the MHC II locus, polymorphisms of the DNA repair gene XRCC3, and UV exposure in individuals with certain polymorphisms of the vitamin D receptor. Increasing our understanding of risk factors for FL must involve integrating epidemiological studies of genetics and exposures to allow for the examination of risk factors and interactions between genes and environment.

 3. Radiotherapeutic management of primary thyroid lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Blair, T.J.; Evans, R.G.; Buskirk, S.J.; Banks, P.M.; Earle, J.D.

  1985-01-01

  The purpose of this study was to evaluate the radiotherapeutic management of 38 patients, with malignant lymphoma of the thyroid, seen at the Mayo Clinic between 1965 and 1979. There were 8 males and 30 females with ages ranging from 34 to 90 years. A tissue diagnosis was made in all patients and tissue was available for reclassification under the Working Formulation in 31 of the 38 patients. Twenty-six patients had intermediate grade histology, four low grade and one indeterminate. All patients were treated with approximately 4000 rad megavoltage irradiation (range 2400-6000 rad) to the neck only (10 patients) or neck and mediastinum (28 patients). Twenty patients received subdiaphragmatic radiotherapy and four patients received adjuvant chemotherapy. Patients receiving radiation treatment to the neck and mediastinum and those with no gross residual disease at the initation of radiotherapy were less likely to develop a recurrence. Patients receiving a planned break during the course of therapy did not have reduced overall disease-free survival. Only 1 of 4 patients (25%) receiving adjuvant chemotherapy survived one year. Side effects of radiotherapy were minimal. The authors believe the radiotherapeutic management of clinical Stage IE and IIE primary thyroid lymphoma should include treatment of the neck, axillae and mediastinum to a dose of approximately 4000 rad using a continuous course technique. Additionally, gross total removal of the disease surgically may be beneficial

 4. Analysis of perfusion weighted image of CNS lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, In Ho; Kim, Sung Tae; Kim, Hyung-Jin; Kim, Keon Ha; Jeon, Pyoung; Byun, Hong Sik

  2010-01-01

  Purpose: It is difficult to differentiate CNS lymphoma from other tumors such as malignant gliomas, metastases, or meningiomas with conventional MR imaging, because the imaging findings are overlapped between these tumors. The purpose of this study is to investigate the perfusion weighted MR imaging findings of CNS lymphomas and to compare the relative cerebral blood volume ratios between CNS lymphomas and other tumors such as high grade gliomas, metastases, or meningiomas. Materials and methods: We retrospectively reviewed MRI findings and clinical records in 13 patients with pathologically proven CNS lymphoma between January 2006 and November 2008. We evaluated the relative cerebral blood volume ratios of tumor, which were obtained by dividing the values obtained from the normal white matter on MRI. Results: Total 13 patients (M:F = 8:5; age range 46-67 years, mean age 52.3 years) were included. The CNS lymphomas showed relatively low values of maximum relative CBV ratio in most patients regardless of primary or secondary CNS lymphoma. Conclusion: Perfusion weighted image may be helpful in the diagnosis of CNS lymphoma in spite of primary or secondary or B cell or T cell.

 5. CT appearances of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kessar, P.; Norton, A.; Rohatiner, A.Z.S.; Lister, T.A.; Reznek, R.H.

  1999-01-01

  Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma is a low-grade lymphoma that differs from high-grade non-Hodgkin lymphoma both clinically and histologically. The CT appearances of MALT lymphoma are described. Of 40 patients referred with biopsy-proven MALT lymphoma, only seven had not had gastrectomy or chemotherapy prior to CT examination. The CT scans of these seven cases were analysed for the degree and extent of gastric wall thickening, enlargement of abdominal and extra-abdominal lymph nodes, and presence of extranodal disease. In all patients the stomach was distended with oral contrast medium and scans performed at narrow collimation, after intravenous administration of 20 mg hyoscine butylbromide. In six patients focal thickening of the gastric wall was 1 cm or less. One patient had thickening of over 4 cm. There was no enlargement of abdominal or extra-abdominal lymph nodes or extension to adjacent organs. Thus on CT, at presentation, MALT lymphoma results in minimal gastric wall thickening, unlike high-grade non-Hodgkin lymphoma, which typically causes bulky gastric disease, nodal enlargement and extension into adjacent organs. CT is therefore of limited value in monitoring response to treatment. With disease greater than minimal thickening, transformation to a higher grade should be considered. (orig.)

 6. Primary Follicular Lymphoma of the Common Bile Duct Mimicking Cholangiocarcinoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Khaled Youssef Elbanna

  2014-01-01

  Full Text Available Primary non-Hodgkin′s lymphoma of the common bile duct is extremely rare. We present a case with history of inflammatory bowel disease and clinical manifestations of obstructive jaundice. Abdominal magnetic resonance imaging with magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP was done and demonstrated tight stricture at the middle part of common bile duct, and radiological findings were supportive of extra-hepatic cholangiocarcinoma. Whipple′s procedure was performed and the case was histopathologically proven to be non-Hodgkin′s lymphoma of follicular subtype involving the common bile duct. Lymphoma of the hepatobiliary system is usually present as secondary manifestation of systemic malignant lymphoma. However, primary malignant lymphomas arising from the hepatobiliary tree are extremely rare. The radiological appearance of common bile duct lymphoma is very similar to cholangiocarcinoma, making preoperative diagnosis very difficult, as in our present case. We also compare the imaging findings of our case to those seen in reported cases of follicular lymphoma of the common bile duct.

 7. Primary Gallbladder Small Lymphocytic Lymphoma as a Rare Postcholecystectomy Finding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kyriakos Psarras

  2014-01-01

  Full Text Available Introduction. Primary lymphoma of the gallbladder is an extremely rare entity with approximately 50 cases reported so far. In many of these cases the presenting symptoms were mimicking symptomatic gallstone disease and the diagnosis was made postoperatively, especially when the preoperative imaging results were far from suspicious for malignant disease. Patients and Methods. We report a case of primary lymphoma of the gallbladder in an 85-year-old man with gallstone disease, who was admitted for elective cholecystectomy 2 months after an episode of acute cholecystitis and pancreatitis. Histological evaluation of the specimen revealed a small lymphocytic lymphoma of the gallbladder. This type of primary gallbladder lymphoma has not been previously reported. Discussion. The most common primary lymphomas of the gallbladder are MALT lymphomas and diffuse large B-cell lymphomas, although a variety of other histological types have been reported. The association of these lesions with chronic inflammation is the most convincing theory for their pathogenesis. For lesions confined to the gallbladder, cholecystectomy is considered to be sufficient, while supplementary chemotherapy significantly improves prognosis in more advanced disease.

 8. Bendamustine in the treatment of non-Hodgkin’s lymphomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fredrick Hagemeister

  2009-12-01

  Full Text Available Fredrick Hagemeister1, George Manoukian21Department of Lymphoma/Myeloma, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center Houston, TX, USA; 2Department of Internal Medicine, The University of Texas Health Science Center, Houston, TX, USAPurpose: To review available data using bendamustine alone and in combination with other chemotherapeutic agents in treatment of patients with non-Hodgkin’s lymphomas.Methods: Internet database searches and literature review.Results: Bendamustine was approved in March 2008 by the United States Food and Drug Administration for the treatment of patients with chronic lymphocytic leukemia. Many trials have been performed over the last decade using bendamustine not only as monotherapy, but also in combination with other agents including rituximab, vincristine, mitoxantrone, fludarabine, and other agents as therapy for patients with relapsed non-Hodgkin’s lymphomas, and recently was approved for use in therapy of patients with relapsed indolent lymphomas considered refractory to rituximab therapy. As monotherapy, bendamustine induces good responses with only minor side effects. In combination with other agents, efficacy improves, especially when given in combination with rituximab. The drug has also been studied in combination with rituximab as initial therapy for indolent lymphomas, and has excellent activity with less toxicity than R-CHOP (rituximab – cyclophosphamide, hydroxydaunorubicin [Adriamycin], Oncovin [vincristine], and prednisone/prednisolone.Conclusion: Overall, bendamustine has demonstrated promising results as therapy for non-Hodgkin’s lymphomas and should be included in the armamentarium of agents used to treat relapsed indolent non-Hodgkin’s lymphomas and may prove valuable as initial therapy for these diseases. Further studies are being conducted to demonstrate the efficacy of this drug in combination with other agents.Keywords: bendamustine, non-Hodgkin’s lymphomas, relapsed lymphoma

 9. HIV-associated lymphoma: histopathology and association with Epstein-Barr virus genome related to clinical, immunological and prognostic features

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, C; Gerstoft, J; Lundgren, Jens Dilling

  1991-01-01

  All 51 cases of HIV-related malignant lymphoma in Denmark diagnosed from 1983 to 1989 were reviewed. There were 12 Burkitt-type lymphomas, 30 immunoblast-rich lymphomas and 9 other lymphomas. Patients with immunoblast-rich lymphomas had significantly lower CD4 cell counts (median 60 vs. 188 x 10(...

 10. Cutaneous lesions as presentation form of mantle cell lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nayra Merino de Paz

  2011-12-01

  Full Text Available Mantle cell lymphoma is a type of no-Hodgkin lymphoma that affects extranodal areas, especially, bone narrow, digestive tract and Waldeyer ring. Here we report a case of mantle cell lymphoma IV Ann Arbor stage with cutaneous lesions on nasal dorsum and gland as the first manifestations. Skin involvement is a very rare manifestation and less than 20 cases have been reported in the literature. The importance of stablishing multidisciplinary relationships for a global approach has been shown by this clinical case.

 11. Extranodal lymphoma in the thorax: cross-sectional imaging findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, W.-K.; Duddalwar, V.A.; Rouse, H.C.; Lau, E.W.F.; Bekhit, E.; Hennessy, O.F.

  2009-01-01

  The purpose of this review is to discuss and illustrate the spectrum of appearances of extranodal lymphoma in the thorax, including the lungs, pleura, heart, thymus, chest wall, thoracic spine, and breast, using current cross-sectional imaging techniques, such as multidetector computed tomography, positron-emission tomography/computed tomography, magnetic resonance imaging, and sonography. Extranodal lymphoma can affect any organ or tissue in the thorax, and can be mistaken for other inflammatory or neoplastic conditions. This review should alert the radiologist to consider extranodal lymphoma in the appropriate clinical setting to ensure timely diagnosis, correct staging, and accurate post-treatment evaluation to optimize treatment regimens.

 12. Radiation therapy planning for early-stage Hodgkin lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Maraldo, Maja V; Dabaja, Bouthaina S; Filippi, Andrea R

  2015-01-01

  PURPOSE: Early-stage Hodgkin lymphoma (HL) is a rare disease, and the location of lymphoma varies considerably between patients. Here, we evaluate the variability of radiation therapy (RT) plans among 5 International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) centers with regard to beam arrangements...... axillary disease, and 1 had disease in the neck only. The median age at diagnosis was 34 years (range, 21-74 years), and 5 patients were male. Of the resulting 50 treatment plans, 15 were planned with volumetric modulated arc therapy (1-4 arcs), 16 with intensity modulated RT (3-9 fields), and 19 with 3...

 13. Germline cytotoxic lymphocytes defective mutations in Chinese patients with lymphoma

  OpenAIRE

  Chen, Xue; Zhang, Yang; Wang, Fang; Wang, Mangju; Teng, Wen; Lin, Yuehui; Han, Xiangping; Jin, Fangyuan; Xu, Yuanli; Cao, Panxiang; Fang, Jiancheng; Zhu, Ping; Tong, Chunrong; Liu, Hongxing

  2017-01-01

  Certain patients with lymphoma may harbor mutations in perforin 1 (PRF1), unc-13 homolog D (UNC13D), syntaxin 11 (STX11), STXBP2 (syntaxin binding protein 2) or SH2 domain containing 1A (SH2D1A), which causes functional defects of cytotoxic lymphocytes. Data regarding the association between genetic defects and the development of lymphoma in Chinese patients are limited to date. In the present study, 90 patients with lymphoma were analyzed for UNC13D, PRF1, STXBP2, STX11, SH2D1A and X-linked ...

 14. Hypercalcaemic multicentric lymphoma in a dog presenting as clitoromegaly

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anthony B. Zambelli

  2013-12-01

  Full Text Available Clitoromegaly is a clinical manifestation of various local and systemic conditions in all species. The external genitalia are a very rare site of primary or metastatic lymphoma in canines, with only one previously-reported case in a dog and only sparse reports in the medical literature. Lymphoma is also very rare in dogs less than four years of age. This account reports on a T-cell multicentric lymphoma in a 16-month-old Basset hound presented primarily for clitoromegaly. The patient survived for 68 days with cyclophosphamide-vincristine-prednisolone therapy. The causes of clitoromegaly in all species, including humans, are tabulated with references.

 15. Nuclear medicine and lymphoma: the role of the FDG PET in non Hodgkin's lymphoma in children

  International Nuclear Information System (INIS)

  Montravers, F.; Kerrou, K.; Gutman, F.; Grahek, D.; Talbot, J.N.

  2006-01-01

  As for adult population, FDG PET is recognized as an efficient tool for staging, adaptation of therapy and follow-up of Hodgkin's disease in children. The interpretation of PET needs however to take into account some specificities of imaging as the frequent brown fat activation and the physiologic thymic uptake. The role of FDG PET in non Hodgkin's lymphoma (NHL) in children is less established. Although LNH are more frequent than Hodgkin 's lymphoma in children, FDG PET is rarely performed at diagnosis, probably due to the therapeutic emergency of these aggressive pediatric forms. During follow-up, FDG PET has been however shown to be useful, especially for the characterization of residual masses. (authors)

 16. Radioimmunotherapy of Non-Hodgkin's Lymphoma. The interaction of radiation and antibody with lymphoma cells

  International Nuclear Information System (INIS)

  Illidge, T.M.

  1999-06-01

  Whilst many patients with indolent Non-Hodgkin's Lymphoma (NHL) can achieve clinical remissions to first-line chemotherapy and/or radiotherapy, most will relapse. Current treatment options for relapsing patients are limited since most patients become resistant to repeated chemotherapy. Death usually occurs within 10 years of diagnosis. Overall, these disappointing results have not changed significantly in a quarter of a century and clearly advocate the urgent priority to research into potential new therapeutic approaches into this diverse and increasingly prevalent group of human tumours. Radioimmunotherapy (RIT) is currently under investigation as a new approach for the treatment of this disease. In this form of treatment, radionuclide-labeled monoclonal antibodies are able to deliver selective systemic irradiation by recognising tumour-associated antigens. The use of RIT with radiolabeled anti-CD20 antibodies in patients with recurrent B-cell lymphoma has resulted in extremely high rates of durable complete remissions. The optimal approach and mechanisms of action of successful RIT remain however largely unknown. The work described in this thesis has focused on clarifying some of the important determinants and mechanisms of effective RIT of syngeneic B-cell lymphoma, both in vivo and in vitro. A successful animal model of RIT in B cell lymphomas was established by initially generating a panel of antibodies against mouse B cell antigens. The in vitro characteristics of these antibodies have been compared with their subsequent performance, in biodistribution studies and RIT in vivo. For the first time in an in vivo model the relative contributions of antibody and irradiation are described. Some antibodies including anti-MHC Class II were shown to be effective delivery vehicles of low doses of Iodine-131. These antibodies, which appear to be inactive delivery vehicles can cure animals with low burdens of tumour. However antibodies such as anti-idiotype and anti-CD40

 17. Primary intestinal T cell lymphomas in Indian patients - In search of enteropathic T cell lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shet Tanuja

  2010-07-01

  Full Text Available Objective: This series of six intestinal T cell lymphomas (ITCL attempts to document enteropathy-associated T cell lymphoma (EATCL in India. Materials and Methods: A total of six ITCL were selected from 170 gastrointestinal lymphomas in last 10 years. Results: The cases studied included EATCL (4, ITCL with a CD4 positive phenotype (1 and ITCL NK/T cell type (1. Of the four EATCL, two occurred in the ileum, one in right colon and one in duodenum. In three EATCL cases, there was history of celiac disease or lactose intolerance and enteropathic changes were noted in the adjacent mucosa. These tumors had CD3+/CD8+/CD56 (+/-/CD4-/ Granzyme B+ immunophenotype. One EATCL was monomorphic small cell type (type II EATCL with a CD3+/CD8-CD56+/CD4-/ Granzyme B+ phenotype. EBER- ISH (Epstein Barr virus coded RNA′s- in situ hybridization revealed positive tumor cells in ITCL NK/T cell type and in bystander cells in three EATCL. Conclusion: ITCL are rare in Indian patients but do occur and comprise a mixture of the enteropathic and non-enteropathic subtypes.

 18. Combination of Ibrutinib and ABT-199 in Diffuse Large B-Cell Lymphoma and Follicular Lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Kuo, Hsu-Ping; Ezell, Scott A; Schweighofer, Karl J; Cheung, Leo W K; Hsieh, Sidney; Apatira, Mutiah; Sirisawad, Mint; Eckert, Karl; Hsu, Ssucheng J; Chen, Chun-Te; Beaupre, Darrin M; Versele, Matthias; Chang, Betty Y

  2017-07-01

  Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and follicular lymphoma are the most prevalent B-lymphocyte neoplasms in which abnormal activation of the Bruton tyrosine kinase (BTK)-mediated B-cell receptor signaling pathway contributes to pathogenesis. Ibrutinib is an oral covalent BTK inhibitor that has shown some efficacy in both indications. To improve ibrutinib efficacy through combination therapy, we first investigated differential gene expression in parental and ibrutinib-resistant cell lines to better understand the mechanisms of resistance. Ibrutinib-resistant TMD8 cells had higher BCL2 gene expression and increased sensitivity to ABT-199, a BCL-2 inhibitor. Consistently, clinical samples from ABC-DLBCL patients who experienced poorer response to ibrutinib had higher BCL2 gene expression. We further demonstrated synergistic growth suppression by ibrutinib and ABT-199 in multiple ABC-DLBCL, GCB-DLBCL, and follicular lymphoma cell lines. The combination of both drugs also reduced colony formation, increased apoptosis, and inhibited tumor growth in a TMD8 xenograft model. A synergistic combination effect was also found in ibrutinib-resistant cells generated by either genetic mutation or drug treatment. Together, these findings suggest a potential clinical benefit from ibrutinib and ABT-199 combination therapy. Mol Cancer Ther; 16(7); 1246-56. ©2017 AACR . ©2017 American Association for Cancer Research.

 19. A teleradiotherapeutic network for lymphoma patients within the competence network malignant lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Eich, H.T.; Schneeweiss, A.; Skripnitchenko, R.; Hansemann, K.; Mueller, R.P.

  2007-01-01

  Purpose: The aim of the subproject ''Radiotherapy'' within the competence network malignant lymphoma, funded by the Federal German Ministry of Education and Research (BMBF), was to build-up an electronic imaging transfer between five University departments of Radiation Oncology to improve communication between study centers and reference centers. Materials and Methods: We describe our experiences with these modern teleradiotherapeutic possibilities, its feasibility within multicentric clinical trials. Results: Telemedical functions could successfully be integrated into the existing quality assurance programs of radiotherapy. Since January 2001 more than 700 patients (trials HD10-HD15 of the German Hodgkin Study Group, GHSG) could be assessed after digital transfer via internet, on mobile data carriers or an ISDN-connection in the radiotherapy reference center Cologne. Transfer of digital imaging between participating study centers and the radiotherapy reference center allows immediate or a short-term evaluation of adequacy of treatment fields by expert radiation oncologists before the start of radiotherapy. This improves dialogue and consensus between radiotherapy reference centers and study centers and thus contributes towards high radiotherapy quality for lymphoma patients. Conclusion: The long-term aim is to network all those hospitals, institutions and private facilities taking part in the GHSG trials to achieve an integrated system of cooperation. This improves dialogue and consensus between the radiotherapy reference center and the study centers and thus contributes towards high radiotherapy quality for patients with Hodgkin's lymphoma. (orig.)

 20. [A teleradiotherapeutic network for lymphoma patients within the competence network malignant lymphomas].

  Science.gov (United States)

  Eich, H T; Schneeweiss, A; Skripnitchenko, R; Hansemann, K; Gossmann, A; Müller, R P

  2007-01-01

  The aim of the subproject "Radiotherapy" within the competence network malignant lymphoma, funded by the Federal German Ministry of Education and Research (BMBF), was to build-up an electronic imaging transfer between five University departments of Radiation Oncology to improve communication between study centers and reference centers. We describe our experiences with these modern teleradiotherapeutic possibilities, its feasibility within mutticentric clinical trials. Telemedical functions could successfully be integrated into the existing quality asssurance programs of radiotherapy. Since January 2001 more than 700 patients (trials HD10-HD15 of the German Hodgkin Study Group, GHSG) could be assessed after digital transfer via internet, on mobile data carriers or an ISDN-connection in the radiotherapy reference center Cologne. Transfer of digital imaging between participating study centers and the radiotherapy reference center allows immediate or a short-term evaluation of adequacy of treatment fields by expert radiation oncologists before the start of radiotherapy. This improves dialogue and consensus between radiotherapy reference centers and study centers and thus contributes towards high radiotherapy quality for lymphoma patients. The long-term aim is to network all those hospitals, institutions and private facilities taking part in the GHSG trials to achieve an integrated system of cooperation. This improves dialogue and consensus between the radiotherapy reference center and the study centers and thus contributes towards high radiotherapy quality for patients with Hodgkin's lymphoma.

 1. Radiotherapy in the management of orbital lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bolek, Timothy W.; Moyses, H. Michael; Marcus, Robert B.; Mendenhall, Nancy Price

  1996-01-01

  Purpose/Objective: This retrospective study reviews the treatment technique, disease outcome and complications of radiotherapy used in the management of lymphoma involving the orbits. Materials and Methods: Thirty-eight patients were treated between May 1969 and January 1995 with a median follow-up of 8.3 years. All patients had biopsy-proven orbital lymphoma. Therapy was delivered with curative intent in 20 patients and with palliative intent in 18 patients who had known systemic disease. Of the 20 patients treated with curative intent, 14 had low-grade and 6 had intermediate or high-grade disease. None received chemotherapy. Most patients received treatment with 250 kVP or 60 Co X rays, using either an en face anterior field or wedged anterior and lateral fields. Treatment dose ranged from 5 to 53 Gy with a median of 25 Gy. Lens shielding was performed using either a lead contact lens or a hanging brass shield. For patients treated for cure, cause-specific survival and freedom from distant relapse were calculated using the Kaplan-Meier method. Results: Control of disease in the orbit was achieved in all but 1 patient, who developed an out-of-field recurrence after irradiation of a lacrimal tumor. This patient was salvaged with further radiotherapy. In the patients treated curatively, 5 year actuarial freedom from distant relapse was 61% for those with low-grade and 33% for those with intermediate/high-grade disease (p = 0.08). Cause-specific survival at 5 years was 89% for patients with low-grade and 33% for those with intermediate/high grade disease (p = 0.005). There were 2 contralateral orbital failures, both in patients with low-grade disease, and both patients were salvaged with further irradiation. Treatment failed in nodal sites alone in 4 patients, and none were salvaged. Relapses occurred in both nodal and extra nodal sites in 3 patients, and 2 of them were treated successfully with chemotherapy. Acute toxicity was minimal. Cataracts developed in 7 of 21

 2. Intravascular Large B-Cell Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria S. Khan MD, FACP

  2014-03-01

  Full Text Available Case Presentation . A 69-year-old Hispanic male, with a past history of diabetes and coronary disease, was admitted for fever, diarrhea, and confusion of 4 weeks duration. Physical examination showed a disoriented patient with multiple ecchymoses, possible ascites, and bilateral scrotal swelling. Hemoglobin was 6.7, prothrombin time (PT 21.4 seconds with international normalized ratio 2.1, partial thromboplastin time (PTT 55.6 seconds, fibrin split 10 µg/L, and lactate dehydrogenase (LDH 1231 IU/L. Except for a positive DNA test for Epstein–Barr virus (EBV infection, extensive diagnostic workup for infections, malignancy, or a neurological cause was negative. Mixing studies revealed a nonspecific inhibitor of PT and PTT but Factor VIII levels were normal. The patient was empirically treated with antibiotics but developed hypotension and died on day 27 of admission. At autopsy, patient was found to have intravascular diffuse large B-cell lymphoma involving skin, testes, lung, and muscles. The malignant cells were positive for CD20, CD791, Mum-1, and Pax-5 and negative for CD3, CD5, CD10, CD30, and Bcl-6. The malignant cells were 100% positive for Ki-67. Discussion . Intravascular large cell B-cell lymphoma (IVLBCL is rare form of diffuse large B-cell lymphoma and tends to proliferate within small blood vessels, particularly capillaries and postcapillary venules. The cause of its affinity for vascular bed remains unknown. In many reports, IVLBCL was associated with HIV, HHV8, and EBV infections. The fact that our case showed evidence of EBV infection lends support to the association of this diagnosis to viral illness. The available literature on this subject is scant, and in many cases, the diagnosis was made only at autopsy. The typical presentation of this disorder is with B symptoms, progressive neurologic deficits, and skin findings. Bone marrow, spleen, and liver are involved in a minority of patients. Nearly all patients have elevated LDH

 3. Lymphomas of the gastro-intestinal tract - Pathophysiology, pathology, and differential diagnosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana M Cardona

  2012-01-01

  Full Text Available The gastrointestinal tract (GIT is the most commonly involved site of extranodal lymphomas. The close association between chronic inflammation and specific GIT lymphomas not only provide interesting insights into the pathobiology of lymphomas but also poses unique diagnostic challenges. A clear understanding of marginal zone and mucosa associated lymphoid tissue (MALT in health and disease is helpful to place GIT lymphomas in proper context. A wide variety of lymphomas besides MALT lymphomas occur in various parts of the GIT. The characteristic pathological, immunophenotypic, and genetic features of different GIT lymphomas categorized according to World Health Organization (WHO classification are presented. The epidemiological, clinical, and pathological features of lymphomas occurring in each part of the GIT are summarized and the key points regarding lymphomas at each site are emphasized. A tabular summary of the important differential diagnostic considerations at each site is given and suggestions for a minimal diagnostic work up are provided.

 4. Sensitization of malignant lymphomas by irradiation and chemotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Schoppe, W.D.

  1988-01-01

  In malignant lymphomas the alternating combination of chemo- and radiotherapy is well established in far advanced stages or with risk factors. The well known combinations of cytostatic drugs used in malignant lymphomas contain radiosensitizing substances. The side effects of combined modality treatments can be separated into early complications and delayed toxicity. In Hodgkin lymphomas the appearance of acute non-lymphocytic leukemias and solid neoplasms is a well known long term complication. Further trials are going on to reduce such severe side effects by eliminating carcinogenic cytostatics. In non-Hodgkin lymphomas long term remissions are rare in high malignant subtypes. Improved remission rates and long term survival are the present goals. The German Hodgkin Study Group could demonstrate in their HD 1 protocol that radiotherapy followed by chemotherapy did not show higher early side effects if the cytostatic regimen is intensified using 7 instead of 3 drugs. (orig.) [de

 5. Extranodal diffuse non hodgkin lymphoma in the thigh

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bölke E

  2010-08-01

  Full Text Available Abstract Diffuse large B-cell lymphoma usually starts as a rapidly growing mass in an internal lymph node and can grow in other areas such as the bone or intestines. About 1/3 of these lymphomas are confined to one part of the body when they are localized. In the case of a 78-year-old man, an extensive tumour was located on the right thigh. Biopsies of the tumour revealed diffuse proliferation of large lymphoid cells which have totally affected the normal architecture of striated muscle. The patient received multimodality treatment including chemotherapy of the CHOP regimen and adjuvant radiotherapy. Despite this being a fast growing lymphoma, about 3 out of 4 people will have no signs of disease after initial treatment, and about half of all people with this lymphoma are cured with therapy.

 6. Microenvironment-Centred Dynamics in Aggressive B-Cell Lymphomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matilde Cacciatore

  2012-01-01

  Full Text Available Aggressive B-cell lymphomas share high proliferative and invasive attitudes and dismal prognosis despite heterogeneous biological features. In the interchained sequence of events leading to cancer progression, neoplastic clone-intrinsic molecular events play a major role. Nevertheless, microenvironment-related cues have progressively come into focus as true determinants for this process. The cancer-associated microenvironment is a complex network of nonneoplastic immune and stromal cells embedded in extracellular components, giving rise to a multifarious crosstalk with neoplastic cells towards the induction of a supportive milieu. The immunological and stromal microenvironments have been classically regarded as essential partners of indolent lymphomas, while considered mainly negligible in the setting of aggressive B-cell lymphomas that, by their nature, are less reliant on external stimuli. By this paper we try to delineate the cardinal microenvironment-centred dynamics exerting an influence over lymphoid clone progression in aggressive B-cell lymphomas.

 7. Promise of precision medicine for common type of lymphoma

  Science.gov (United States)

  A clinical trial has shown that patients with a specific molecular subtype of diffuse large B-cell lymphoma are more likely to respond to the drug ibrutinib than patients with another molecular subtype of the disease

 8. Malignant mesothelioma after radiation treatment for Hodgkin lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  De Bruin, Marie L; Burgers, Jacobus A; Baas, Paul

  2009-01-01

  Malignant mesothelioma is a relatively uncommon malignancy. Although the pathogenesis is primarily related to asbestos, the disease may be associated with radiation exposure. Recently, increased risks for second primary mesothelioma after radiation for lymphoma have been reported. Because these f...

 9. Primary cutaneous lymphoma with involvement of external genitalia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Viscandi, C.; Campo, L. del

  1998-01-01

  We describe the radiological findings recorded in a case of primary B cells cutaneous lymphoma that presented with involvement of penis and scrotum. The patient was referred to our center to undergo an ultrasonographic study. (Author) 7 refs

 10. Primary cardiac lymphoma in a patient with concomitant renal cancer.

  Science.gov (United States)

  Severino, Davide; Santos, Beatriz; Costa, Cátia; Durão, David; Alves, Miguel; Monteiro, Isabel; Pitta, Luz; Leal, Margarida

  2015-12-01

  Primary cardiac lymphoma is defined as non-Hodgkin lymphoma involving the heart and/or pericardium. It is a rare cancer that primarily affects the right heart and in particular the right atrium. By contrast, renal cell carcinoma is a relatively common cancer, which in rare circumstances can metastasize to the heart. It is now known that there is an association between non-Hodgkin lymphoma and renal cell carcinoma, although the underlying mechanisms are not fully understood. The authors present a case of primary cardiac non-Hodgkin lymphoma in a patient with concomitant renal cell carcinoma and explore the possible reasons for this association. Copyright © 2015 Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Published by Elsevier España. All rights reserved.

 11. Borrelia infection and risk of non-Hodgkin lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schollkopf, C.; Melbye, M.; Munksgaard, L.

  2008-01-01

  Reports of the presence of Borrelia burgdorferi DNA in malignant lymphomas have raised the hypothesis that infection with B. burgdorferi may be causally related to non-Hodgkin lymphoma (NHL) development. We conducted a Danish-Swedish case-control study including 3055 NHL patients and 3187.......9-2.0]). However, in analyses of NHL subtypes, self-reported history of B. burgdorferi infection (OR = 2.5 [1.2-5.1]) and seropositivity for anti-Borrelia antibodies (OR = 3.6 [1.8-7.4]) were both associated with risk of mantle cell lymphoma. Notably, this specific association was also observed in persons who did...... not recall Borrelia infection yet tested positive for anti-Borrelia antibodies (OR = 4.2 [2.0-8.9]). Our observations suggest a previously unreported association between B. burgdorferi infection and risk of mantle cell lymphoma Udgivelsesdato: 2008/6/15...

 12. Study Suggests New Treatment Option for Some Lymphomas

  Science.gov (United States)

  Updated findings from a large European clinical trial indicate that patients with some types of lymphoma could initially be treated with the chemotherapy drug bendamustine (Treanda) and the targeted agent rituximab (Rituxan).

 13. A Challenging Case of Primary Breast Hodgkin's Lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Zarnescu, Narcis Octavian; Iliesiu, Andreea; Procop, Alexandru; Tampa, Mircea; Matei, Clara; Sajin, Maria; Costache, Mariana; Dumitru, Adrian; Lazaroiu, Anca Mihaela

  2015-03-01

  Primary breast lymphoma (PBL) is a rare entity accounting for less than 1% of all breast malignancies. Diagnostic criteria for primary Hodgkin's lymphoma of the breast are: the presence of sufficient tissue for diagnosis, close interaction between mammary tissue and lymphomatous infiltrate and no evidence or prior diagnosis of widespread lymphoma. Our case illustrates an unusual presentation of Hodgkin's lymphoma of the breast: clinically as inflammatory breast cancer and core biopsy as granulomatous mastitis, the final diagnosis requiring surgical biopsy. Current information regarding this entity is scant, mainly build upon its rarity. In this paper we assess the clinical presentation, the step-by-step diagnosis, the treatment and the importance of immunohistochemistry in this uncommon condition.

 14. Recommendations for fertility preservation in patients with lymphomas

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Kirsten Tryde; Andersen, Claus Yding

  2012-01-01

  This guideline aims to serve as a reference for fertility specialists and other specialists working with young patients at risk of premature ovarian insufficiency (POI) or testicular dysfunction (TD) due to treatment of Hodgkin or Non-Hodgkin lymphoma....

 15. Is cytotoxic chemotherapy for lymphoma currently feasible for

  African Journals Online (AJOL)

  There is currently no systematic provision for chemotherapy of adult patients with cancer .... lymphomas by experimenting on African children in. Uganda24. ..... improve treatment outcomes in acute myeloid leukemia (AML) in older patients: the ...

 16. Non-Hodgkin lymphoma response evaluation with MRI texture classification

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Heinonen Tomi T

  2009-06-01

  Full Text Available Abstract Background To show magnetic resonance imaging (MRI texture appearance change in non-Hodgkin lymphoma (NHL during treatment with response controlled by quantitative volume analysis. Methods A total of 19 patients having NHL with an evaluable lymphoma lesion were scanned at three imaging timepoints with 1.5T device during clinical treatment evaluation. Texture characteristics of images were analyzed and classified with MaZda application and statistical tests. Results NHL tissue MRI texture imaged before treatment and under chemotherapy was classified within several subgroups, showing best discrimination with 96% correct classification in non-linear discriminant analysis of T2-weighted images. Texture parameters of MRI data were successfully tested with statistical tests to assess the impact of the separability of the parameters in evaluating chemotherapy response in lymphoma tissue. Conclusion Texture characteristics of MRI data were classified successfully; this proved texture analysis to be potential quantitative means of representing lymphoma tissue changes during chemotherapy response monitoring.

 17. A rare cause of ischemic stroke: Intravasculer B cell lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şeyma Çiftçi

  2014-08-01

  Full Text Available Intravascular B cell lymphoma is rare and an agressive form of large B cell lymphoma which can affect central nervous system. Because of its varied clinical symptoms and the absence of lymphadenopathy, it is generally diagnosed postmortem. Cerebral infarction due to occlusion of arteries can be seen as a rare clinical form of central nervous system involvement. Large artery atherosclerosis, cardiyoembolism and small artery occlusion are the important causes of ischemic stroke but no any cause is detected in %15-40 of all cases. In this report, with the discussion of a case with ischemia like encephalopathy and multiple cerebral ischemic lesions at different stages in cranial MRI which was diagnosed by the help of brain biopsy as a intravascular B cell lymphoma, it is aimed to take attention intravascular lymphoma as a rare cause of ischemic stroke.

 18. Treatment Options for Childhood Non-Hodgkin Lymphoma

  Science.gov (United States)

  ... Common Cancer Types Recurrent Cancer Common Cancer Types Bladder Cancer Breast Cancer Colorectal Cancer Kidney (Renal Cell) Cancer ... Patients with anaplastic large cell lymphoma have a receptor , called CD30, on the surface of their T ...

 19. Treatment Option Overview (Childhood Non-Hodgkin Lymphoma)

  Science.gov (United States)

  ... Common Cancer Types Recurrent Cancer Common Cancer Types Bladder Cancer Breast Cancer Colorectal Cancer Kidney (Renal Cell) Cancer ... Patients with anaplastic large cell lymphoma have a receptor , called CD30, on the surface of their T ...

 20. Lymphoma immunotherapy: vaccines, adoptive cell transfer and immunotransplant

  Science.gov (United States)

  Brody, Joshua; Levy, Ronald

  2017-01-01

  Therapy for non-Hodgkin lymphoma has benefited greatly from basic science and clinical research such that chemotherapy and monoclonal antibody therapy have changed some lymphoma subtypes from uniformly lethal to curable, but the majority of lymphoma patients remain incurable. Novel therapies with less toxicity and more specific targeting of tumor cells are needed and immunotherapy is among the most promising of these. Recently completed randomized trials of idiotype vaccines and earlier-phase trials of other vaccine types have shown the ability to induce antitumor T cells and some clinical responses. More recently, trials of adoptive transfer of antitumor T cells have demonstrated techniques to increase the persistence and antitumor effect of these cells. Herein, we discuss lymphoma immunotherapy clinical trial results and what lessons can be taken to improve their effect, including the combination of vaccination and adoptive transfer in an approach we have dubbed ‘immunotransplant’. PMID:20636025

 1. Renal and perirenal non-Hodgkin's lymphoma: CT findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lee, Seon Kyu; Kim, Seung Hyup; Lee, Goo; Choi, Byeung In; Han, Man Chung

  1992-01-01

  CT findings of 19 kidneys in 12 patients with renal and perirenal non-Hodgkin's lymphoma were retrospectively reviewed to determine distinguishing characteristic and specific findings. CT manifestation of the renal and perirenal lymphoma included multiple nodules in five kidneys(26.3%), trans-capsular infiltration in three kidneys(15.8%), trans-sinus infiltration in nine kidneys(47.4%) and diffuse infiltration in two kidneys(10.5%). Perirenal changes were thickening of the renal fascia in ten kidneys(52.6%) and crescent lesion of low attenuation in the subcapsular area in five kidneys(26.3%) Retroperitoneal lymphadenopathy was evident in eleven patient(57.9%). Renal calyceal dilatation without renal pelvic dilatation(selective calycelal dilatation) was noted in three kidneys. Familiarity with these CT findings of renal and perirenal lymphoma may be helpful in the diagnosis and management of patient with non-Hodgkin's lymphoma

 2. Peripheral T cell lymphoma: clinical utility of romidepsin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sawey K

  2012-06-01

  Full Text Available Jasmine Zain, Kathryn SaweyNYU Langone Medical Center, New York, USAIntroduction: Direct therapeutic targets, such as aberrant tumor cell genes and tumor cell markers, have been the focus of cancer treatment for more than 50 years. The resulting damage to normal cells and emergence of drug-resistant tumor cells after exposure to conventional chemotherapy have led researchers to study indirect targets, like the tumor vasculature. A more recent indirect approach involves targeting the epigenetic modifiers, DNA methyltransferase and histone deacetylase. Histone deacetylase inhibitors have been shown to be active cytotoxic agents in T cell lymphoma. The current treatments approved by the US Food and Drug Administration for relapsed cutaneous T cell lymphoma are vorinostat and romidepsin. The diversity and rarity of peripheral T cell lymphomas present a challenge for effective treatment. With their poor overall survival rate, new targeted therapies need to be developed.Keywords: peripheral T cell lymphoma, treatment, romidepsin

 3. Malignant mesothelioma after radiation treatment for Hodgkin lymphoma

  NARCIS (Netherlands)

  de Bruin, Marie L.; Burgers, Jacobus A.; Baas, Paul; van 't Veer, Mars B.; Noordijk, Evert M.; Louwman, Marieke W. J.; Zijlstra, Josée M.; van den Berg, Hendrik; Aleman, Berthe M. P.; van Leeuwen, Flora E.

  2009-01-01

  Malignant mesothelioma is a relatively uncommon malignancy. Although the pathogenesis is primarily related to asbestos, the disease may be associated with radiation exposure. Recently, increased risks for second primary mesothelioma after radiation for lymphoma have been reported. Because these

 4. Imaging of primary central nervous system lymphoma

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tang, Y.Z., E-mail: yenzhitang@doctors.net.uk [Royal Free Hospital, London (United Kingdom); Booth, T.C.; Bhogal, P.; Malhotra, A.; Wilhelm, T. [Royal Free Hospital, London (United Kingdom)

  2011-08-15

  Primary central nervous system lymphoma (PCNSL) comprises 5% of all primary brain tumours. PCNSL demonstrates a variety of well-documented imaging findings, which can vary depending on immune status and histological type. Imaging features of PCNSL may overlap with other tumours and infection making definitive diagnosis challenging. In addition, several rare variants of PCNSL have been described, each with their own imaging characteristics. Advanced imaging techniques including 2-[{sup 18}F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose ({sup 18}FDG) and {sup 11}C positron-emission tomography (PET), {sup 201}Tl single-photon emission computed tomography (SPECT), {sup 1}H-magnetic resonance spectroscopy (MRS), and MR perfusion, have been used to aid differentiation of PCNSL from other tumours. Ultimately, no imaging method can definitively diagnose PCNSL, and histology is required.

 5. A CASE OF PRIMARY UTERINE LYMPHOMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Parikshit Sanyal

  2013-06-01

  Full Text Available A post menopausal lady presented with lump lower abdomen and bleeding per vaginum. USG revealed diffuse enlargement of the uterus. On hysterectomy, a grossly enlarged uterus with cystic left ovary were found. Hysterectomy was done and uterus with bilateral adnexa submitted for histopathological examination. Microscopic examination of the body of uterus revealed sheets of small lymphoid cells were found to replace the endo- and myo-metrium. These cells have small nuclei with clumped chromatin, and no prominence of nucleoli. They are not forming lymphoid follicles or germinal centers. Similar lymphoid cells were also found in the left ovary admixed with ovarian stroma. On IHC these cells were found to be CD45, CD20, CD23 positive, and negative for CD3 , CK and SMA. The case is diagnosed as a primary small lymphocytic lymphoma of uterus with left ovarian spread.

 6. Clinical presentation and staging of Hodgkin lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gallamini, Andrea; Hutchings, Martin; Ramadan, Safaa

  2016-01-01

  , sometimes HL is a subtle disease, difficult to diagnose for the paucity of symptoms, the absence of physical findings, or for concomitant immunologic disorders: a compete overview of the common and rare patterns of HL clinical presentation will be also offered. The future perspective of PET scan use......In the present chapter the authors present a brief overview of the diagnostic methods proposed over time for Hodgkin lymphoma (HL) spread detection, moving from surgical procedures, through standard radiological and functional imaging techniques to the present state of the art for HL staging...... tomography (FDG-PET) scan in the armamentarium of staging procedures will be presented and commented, with a special emphasis on the utility of special procedures, such as bone marrow trephine biopsy, which is deemed no longer needed in the PET era. While the HL diagnosis is straightforward in most cases...

 7. Thyroid lymphoma surgery role about five cases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Gonzalez, D.; Rodriguez, G.; Plazzotta; Otero, M.; Almeida, E.; Rondan, M.; Balboa, O.

  2003-01-01

  Thyroid lymphoma is a rare occurrence, its clinical presentation resembling that of undifferentiated carcinomas of this site.It is particularly responsive to poli chemotherapy, surgery being reserved for biopsy and urgency decompression of the airway.In the Maciel Hospital of Montevideo there were 5 such cases for the period extending from 1996 through 2001.Three of these had the clinical appearance of a rapidly growing goiter with loco-regional involvement, one of them having suffered respiratory arrest due to obstruction of airway.Diagnosis was arrived at through cytological puncture in three cases, surgical biopsy in one and the fifth was arrived to surgery with diagnosis of medullar carcinoma; consequently conclusive diagnosis was established through the final analysis of operative specimen.In 4 cases treatmen was based on poli chemotherapy with good response, while in the fifth no diagnosis was established either in pre-or intra-operative period and consequently underwent total thyroidectomy

 8. Sjogren's syndrome combined with MALT lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Han, Won Jeong; Cha, Sang Yun; Kim, Eun Kyung

  2000-01-01

  Sjogren's syndrome is a chronic inflammatory disease that predominantly affects salivary, lacrimal, and other exocrine glands. We report a case of Sjogren's syndrome combined with MALT (mucose associated lymphoid tissue) lymphoma which occurred in the parotid gland. A 57-year-old female with the complaint of painful swelling and lymph node enlargement was referred to our department. Sialograms of both parotid glands showed globular collections of contrast material uniformly distributed throughout the parotid gland. Salivary scintigraphy showed decreased uptake of the parotid gland. CT scan showed larger, slightly more dense parotid gland than normal and honeycomb glandular appearance. Also, It showed discrete, slightly more enhanced round mass in the left parotid gland. Histopathological finding showed replacement of salivary gland parenchyma with dense small lymphocytic infiltration having the feature of epimyoepithelial islands. Kappa light chain restriction of interglandular plasma cell could be seen.

 9. Modern Radiation Therapy for Hodgkin Lymphoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Specht, Lena; Yahalom, Joachim; Illidge, Tim

  2014-01-01

  Radiation therapy (RT) is the most effective single modality for local control of Hodgkin lymphoma (HL) and an important component of therapy for many patients. These guidelines have been developed to address the use of RT in HL in the modern era of combined modality treatment. The role of reduced...... on Radiation Units and Measurements concepts of gross tumor volume, clinical target volume, internal target volume, and planning target volume are used for defining the targeted volumes. Newer treatment techniques, including intensity modulated radiation therapy, breath-hold, image guided radiation therapy......, and 4-dimensional imaging, should be implemented when their use is expected to decrease significantly the risk for normal tissue damage while still achieving the primary goal of local tumor control. The highly conformal involved node radiation therapy (INRT), recently introduced for patients for whom...

 10. Pathobiology of Anaplastic Large Cell Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pier Paolo Piccaluga

  2010-01-01

  Full Text Available The authors revise the concept of anaplastic large cell lymphoma (ALCL in the light of the recently updated WHO classification of Tumors of Hematopoietic and Lymphoid Tissues both on biological and clinical grounds. The main histological findings are illustrated with special reference to the cytological spectrum that is indeed characteristic of the tumor. The phenotype is reported in detail: the expression of the ALK protein as well as the chromosomal abnormalities is discussed with their potential pathogenetic implications. The clinical features of ALCL are presented by underlining the difference in terms of response to therapy and survival between the ALK-positive and ALK-negative forms. Finally, the biological rationale for potential innovative targeted therapies is presented.

 11. Curcumin and Cholecalciferol in Treating Patients With Previously Untreated Stage 0-II Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma

  Science.gov (United States)

  2018-01-26

  Contiguous Stage II Small Lymphocytic Lymphoma; Noncontiguous Stage II Small Lymphocytic Lymphoma; Stage 0 Chronic Lymphocytic Leukemia; Stage I Chronic Lymphocytic Leukemia; Stage I Small Lymphocytic Lymphoma; Stage II Chronic Lymphocytic Leukemia

 12. Chidamide Combined With R-GDP in Treating Patients With Relapsed or Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL)

  Science.gov (United States)

  2017-12-12

  Chidamide; Lymphoma, B-Cell; Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse; Neoplasm by Histology; Neoplasms; Lymphoproliferative Disorders; Lymphatic Diseases; Immunoproliferative Disorders; Immune System Diseases; Lymphoma, Non-Hodgkin; Cyclophosphamide; Rituximab; Gemcitabine; Cisplatin; Dexamethasone; HDAC Inhibitor

 13. Disseminated lymphoma presenting as acute thigh pain and renal failure.

  LENUS (Irish Health Repository)

  Brown, Catherine

  2009-01-01

  A 66-year-old diabetic man presented with severe right thigh swelling and pain together with acute renal failure. At autopsy, this was found to be due to disseminated high grade B cell lymphoma invading the psoas muscle and multiple organs, including the kidneys. The unique presentation of this case emphasizes the need for increased awareness of the variety of ways in which lymphoma can manifest itself.

 14. Plasma Cell-Free DNA in Paediatric Lymphomas

  Science.gov (United States)

  Mussolin, Lara; Burnelli, Roberta; Pillon, Marta; Carraro, Elisa; Farruggia, Piero; Todesco, Alessandra; Mascarin, Maurizio; Rosolen, Angelo

  2013-01-01

  Background: Extracellular circulating DNA (cfDNA) can be found in small amounts in plasma of healthy individuals. Increased levels of cfDNA have been reported in patients with cancer of breast, cervix, colon, liver and it was shown that cfDNA can originate from both tumour and non-tumour cells. Objectives: Levels of cfDNA of a large series of children with lymphoma were evaluated and analyzed in relation with clinical characteristics. Methods: plasma cfDNA levels obtained at diagnosis in 201 paediatric lymphoma patients [43 Hodgkin lymphomas (HL), 45 anaplastic large cell lymphomas (ALCL), 88 Burkitt lymphomas (BL), 17 lymphoblastic (LBL), 8 diffuse large B cell lymphoma (DLBCL)] and 15 healthy individuals were determined using a quantitative PCR assay for POLR2 gene and, in addition, for NPM-ALK fusion gene in ALCL patients. Wilcoxon rank sum test was used to compare plasma levels among different patient subgroups and controls and to analyze relationship between levels of cfDNA and clinical characteristics. Results: Levels of cfDNA in lymphoma patients were significantly higher compared with controls (p<0.0001). CfDNA was associated with median age (p=0.01) in HL, and with stage in ALCL (p=0.01). In HL patients high cfDNA levels were correlated with poor prognosis (p=0.03). In ALCL we found that most of the cfDNA (77%) was non-tumor DNA. Conclusion: level of plasma cfDNA might constitute an important non-invasive tool at diagnosis in lymphoma patients' management; in particular in patients with HL, cfDNA seems to be a promising prognostic biomarker. PMID:23678368

 15. MOLECULAR CYTOGENETICS OF LYMPHOMA. WHERE DO WE STAND IN 2010?

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Abstract Since approximately 20 years most malignant lymphomas are classified by the recognition of clinico-pathologic entities, each with its own combination of clinical, morphologic, immunophenotypic and molecular genetic characteristics. Obviously, in many instances molecular cytogenetics is of great help for classification and in some lymphomas it is even a prerequisite. Molecular cytogenetic alterations can be detected by a large variety of techniques, ranging from conventiona...

 16. Clinical aspects and therapy of non-Hodgkin lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Meissner, K.; Jaenner, M.

  1981-01-01

  Definition, incidence and distribution of age and sex of cutaneous non-Hodgkin lymphomas are presented. Clinical appearance of cutaneous non-Hodgkin lymphomas may exhibit specific and unspecific cutaneous lesions. Histological examination is of greatest importance for subsequent diagnostic and therapeutic procedures. Topical treatment, X-ray- or photochemotherapy are performed in the early stages, in case of therapeutic resistance and in advanced disease systemical chemotherapy is indicated. (orig.) [de

 17. Genetic analysis of radiation-induced mouse thymic lymphomas

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kominami, R.; Wakabayashi, Y.; Niwa, O.

  2003-01-01

  Mouse thymic lymphomas are one of the classic models of radiation-induced malignancies, and the model has been used for the study of genes involved in carcinogenesis. ras oncogenes are the first isolate which undergoes mutations in 10 to 30 % of lymphomas, and p16INK4a and p19ARF in the INK4a-ARF locus are also frequently inactivated. In our previous study, the inactivation of Ikaros, a key regurator of lymphoid system, was found in those lymphomas, and it was suggested that there are other responsible genes yet to be discovered. On the other hand, genetic predisposition to radiation-induced lymphoma often differs in different strains, and this reflects the presence of low penetrance genes that can modify the impact of a given mutation. Little study of such modifiers or susceptibility genes has been performed, either. Recent availability of databases on mouse genome information and the power of mouse genetic system underline usefulness of the lymphoma model in search for novel genes involved, which may provide clues to molecular mechanisms of development of the radiogenic lymphoma and also genes involved in human lymphomas and other malignancies. Accordingly, we have carried out positional cloning for the two different types of tumor-related genes. In this symposium, our current progress is presented that includes genetic mapping of susceptibility/ resistance loci on mouse chromosomes 4, 5 and 19, and also functional analysis of a novel tumor suppressor gene, Rit1/Bcl11b, that has been isolated from allelic loss (LOH) mapping and sequence analysis for γ -ray induced mouse thymic lymphomas

 18. Non-Hodgkin's lymphomas; Lymphomes malins non hodgkiniens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drouet, F.; Mahe, M.A. [Service de radiotherapie du centre Rene-Gauducheau, CRLCC Nantes-Atlantique, 44 - Saint-Herblain (France); Cahu, X. [Service d' hematologie clinique CHU de Rennes, hopital Pontchaillou, 35 - Rennes (France); Pointreau, Y. [Service de radiotherapie, centre regional universitaire de cancerologie Henry-S.-Kaplan CHU de Tours, Hpital Bretonneau, 37 - Tours (France); Denis, F. [Centre Jean-Bernard, Service de radiotherapie 72 - Le Mans (France)

  2010-07-01

  With approximately 10000 cases per year in France, non-Hodgkin's lymphoma (NHL) represents the most frequent hematological malignancy, and 5 to 10 % of new cases of cancers. NHLs constitute a heterogeneous group of lympho-proliferative diseases, including entities with very different epidemiological and evolutive characteristics, as well as prognosis and treatments. Several classifications exist, but in practice, we individualize aggressive NHL including Diffuse Large B-Cell Lymphomas (DLBCL) which is the most common lymphoma, and indolent NHL including follicular lymphomas and mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphomas. The role of the radiotherapy in the management of NHLs varies according to the specific sub-type of lymphoma, but it has become increasingly limited over time. Overall it finds indications with curative intent only in situations of localized LMNH: either associated with chemotherapy as part of a combined modality therapy as for the treatment of localized DLBCL, or as exclusive treatment specially in the rare situations of localized follicular lymphomas. Moreover, lymphocytes being extremely radiosensitive cells, radiotherapy retains excellent indications with palliative intent for the management of symptomatic bulky tumor masses, and that whatever the sub-type of NHLs may be. It is important to remember that even today the 'Involved Field' irradiation type remains the gold standard for the treatment of nodal NHLs, even if we witness at present the emergence of new types of irradiation, which aim to reduce the amount of irradiated tissues to try to limit the risks of delayed radio-induced complications. The purpose of this article is to clarify the specific aspects (epidemiological, radio-anatomical and prognostic characteristics) of each NHLs'sub-types (except primary central nervous system lymphomas), as well as the practical modalities of the irradiation (illustrated by a clinical case record) when an indication of

 19. Double-hit lymphomas constitute a highly aggressive subgroup in diffuse large B-cell lymphomas in the era of rituximab.

  Science.gov (United States)

  Kobayashi, Tsutomu; Tsutsumi, Yasuhiko; Sakamoto, Natsumi; Nagoshi, Hisao; Yamamoto-Sugitani, Mio; Shimura, Yuji; Mizutani, Shinsuke; Matsumoto, Yosuke; Nishida, Kazuhiro; Horiike, Shigeo; Asano, Naoko; Nakamura, Shigeo; Kuroda, Junya; Taniwaki, Masafumi

  2012-11-01

  The incorporation of rituximab in immunochemotherapy has improved treatment outcomes for diffuse large B-cell lymphoma, but the prognosis for some diffuse large B-cell lymphomas remains dismal. Identification of adverse prognostic subgroups is essential for the choice of appropriate therapeutic strategy. We retrospectively investigated the impact of so-called 'double-hit' cytogenetic abnormalities, i.e. cytogenetic abnormalities involving c-MYC co-existing with other poor prognostic cytogenetic abnormalities involving BCL2, BCL6 or BACH2, on treatment outcomes for 93 consecutive diffuse large B-cell lymphoma patients. According to the revised international prognostic index, no patients were cytogenetically diagnosed with double-hit lymphomas in the 'very good' risk group or in the 'good' risk group, while 5 of 33 patients had double-hit lymphomas in the 'poor' risk group. All the double-hit lymphoma patients possessed both nodal and extranodal involvement. The overall complete response rate was 89.3%, overall survival 87.1% and progression-free survival 75.8% over 2 years (median observation period: 644 days). The complete response rates were 93.2% for the non-double-hit lymphoma patients and 40.0% for the double-hit lymphoma patients. Significantly longer progression-free survival and overall survival were observed for the 'very good' and the 'good' risk patients than for the 'poor' risk patients. Moreover, the progression-free survival of double-hit lymphoma was significantly shorter than that of the non-double-hit lymphoma 'poor' risk patients (P = 0.016). In addition, the overall survival of the double-hit lymphoma patients also tended to be shorter than that of the non-double-hit lymphoma 'poor' risk group. The diagnosis of double-hit lymphoma can help discriminate a subgroup of highly aggressive diffuse large B-cell lymphomas and indicate the need for the development of novel therapeutic strategies for double-hit lymphoma.

 20. Vitamin E - its status and role in leukemia and lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dasgupta, J.; Das, S.; Sanyal, U.

  1993-01-01

  A comparative study has been performed on the relationship between vitamin E and immuno-function in normal and malignant condition in human and murine systems. Further, the effects of supplemental vitamin E on tumor take, host survival and tumor growth has been studied in a transplantable lymphoma in mice. Vitamin E was assayed in serum samples from normal subjects and from patient with leukemia and lymphoma by high performance liquid chromatography (HPLC) The murine group included Dalton's ascite lymphoma (DL), Schwartz lymphoblastic leukemia (SVL) and Moloney lymphoblastic leukemia (MVL). Serum vitamin E was found to be lower than that of the normal controls in all cases of leukemia and lymphoma both in human and lymphoma. Supplementary vitamin E administered at the initial phase of development of murine lymphomas reduced the rate of tumor growth, improved host survival and elevated serum vitamin E level. Vitamin E supplementation also activated specific induced blastogenesis of peripheral blood lymphocytes (PBL) and elevated serum IgG level. IgM remained unaltered and and macrophage activity did not seem to be affected. The present findings indicated a low status of vitamin E in tumor bearing host and beneficial effect of supplemental vitamin E on the host which was mediated by the host immune system. (author)

 1. HSP90 inhibitor 17-AAG selectively eradicates lymphoma stem cells.

  Science.gov (United States)

  Newman, Bryan; Liu, Yan; Lee, Hsiu-Fang; Sun, Duxin; Wang, Yin

  2012-09-01

  Cancer stem cells (CSC; also called tumor-initiating cells) comprise tumor cell subpopulations that preserve the properties of quiescence, self-renewal, and differentiation of normal stem cells. In addition, CSCs are therapeutically important because of their key contributions toward drug resistance. The hypoxia-inducible transcription factor HIF1α is critical for CSC maintenance in mouse lymphoma. In this study, we showed that low concentrations of the HSP90 inhibitor 17-AAG eliminate lymphoma CSCs in vitro and in vivo by disrupting the transcriptional function of HIF1α, a client protein of HSP90. 17-AAG preferentially induced apoptosis and eliminated the colony formation capacity of mouse lymphoma CSCs and human acute myeloid leukemia (AML) CSCs. However, low concentrations of 17-AAG failed to eliminate highly proliferative lymphoma and AML cells (non-CSCs), in which the AKT-GSK3 signaling pathway is constitutively active. The heat shock transcription factor HSF1 is highly expressed in non-CSCs, but it was weakly expressed in lymphoma CSCs. However, siRNA-mediated attenuation of HSF1 abrogated the colony formation ability of both lymphoma and AML CSCs. This study supports the use of 17-AAG as a CSC targeting agent and, in addition, shows that HSF1 is an important target for elimination of both CSCs and non-CSCs in cancer. ©2012 AACR.

 2. Actual approaches in diagnosis and therapy of malignant lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Moog, F.; Roemer, W.

  1998-01-01

  Actual molecular strategies in therapy of lymphoma attempt to utilize the immune system to target and eliminate residual lymphoma cells after first line therapy. Therefore lymphoma-specific vaccines are used. Therapy was already successful in vitro, in vivo studies are planned for the near future. In the past two decades, prognosis of lymphoma patients has improved due to advances in staging as well as in therapy control. The introduction of duplex sonography allows the decision on dignity of suspicious lymph nodes not only by size criteria but also by different perfusion pattern. Similar advances have been made in cross sectional imaging like computed tomography and magnetic resonance imaging. The development of lymph node specific contrast agents present new tools for further investigation. In nuclear medicine, functional imaging using positron-emission tomography presents new perspectives especially in diagnosis and treatment control of malignant lymphoma. The visualization of the glucose metabolism using the radiolabeled glucose analogue fluorodeoxyglucose (FDG) allows the detection of involved lymph nodes independent of arbitrary criteria such as lesion diameter. First studies on the use of FDG-PET in staging and restaging of lymphoma patients show promising results. (orig.) [de

 3. Nasosinusal Lymphoma of T Natural Killer Cells: Case Report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Castro, Victor Labres da Silva

  2011-01-01

  Full Text Available Introduction: The primary nasal lymphoma is an uncommon extranodal tumor and represents 0.44% of all Extranodal lymphomas in this region. The primary nasal lymphoma derives from the T-lineage in nearly 75% of the cases. Objective: To describe a case of nasosinusal lymphoma of T Natural Killer cells, attended in the Clinical Hospital of the Federal University of Goiás. Case Report: 48-year-old female patient with diffuse tumefaction in the left hemiface of firm-elastic consistency and painful upon digital compression. Face sinuses tomography identified a total maxillary veiling to the left and some posterior ethmoidal cells. With the diagnostic hypothesis of a tumor affection, we opted for the surgical removal via a transmaxillary approach and the material was sent for biopsy. The histopathological exam diagnosed a highly necrotic tumor of angiocentric pattern, polymorphic and atypical lymphoid population (T /NK Lymphoma; with the prognosis, the patient was submitted to chemical therapy with total regression of the facial edema. Final Comments: The otorhinolaryngologist must be attentive as regards the existence of lymphomas among the nasosinusal diseases, because the early diagnosis improves the survival as it prevents metastases, growth and local destruction.

 4. Ecological study of dietary and smoking links to lymphoma

  Science.gov (United States)

  Grant, W. B.

  2000-01-01

  The ecological approach is used to investigate dietary and smoking links to lymphoma. International mortality rate data for 1986 and 1994 by gender and age group are compared with national dietary supply values of various food components for up to 10 years prior to the mortality data as well as per capita cigarette consumption rates 5 and 15 years earlier. The non-fat portion of milk, 3-9 years prior to the 1986 mortality data and 4 years prior to the 1994 data, was found to have the highest association with lymphoma, with r as high as 0.89. The results imply that 70 percent of lymphoma mortality may be related to this dietary component. Cigarette smoking in 1980 was found to have a weaker association with 1994 lymphoma mortality rates, being most important for younger men and statistically insignificant for younger women. The non-fat milk result is consistent with both case-control studies and a Norwegian prospective study, and with the often-observed finding that abnormal calcium metabolism, hypercalciuria, and dysregulated calcitriol production are common in normocalcemic patients with non-Hodgkin's lymphoma (NHL). It is hypothesized that excess dietary calcium from milk is a significant risk factor for lymphoma.

 5. Primary bone lymphoma: A report of two cases and review of the literature

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Singh Tejinder

  2010-01-01

  Full Text Available Primary bone lymphoma (PBL is an uncommon tumor accounting for approximately 4-5% of extra nodal lymphoma and less than 1% of all non-Hodgkin′s lymphoma. Disease may be complicated at presentation by pathological fracture or spinal cord compression. Diffuse large-B-cell lymphoma (DLBCL accounts for the majority of cases of PBL. Owing to its rarity, only a few retrospective studies have been published addressing the prognosis and treatment of primary bone lymphoma. In this paper, we report our experience with two cases of PBL treated with chemotherapy and radiotherapy and review literature to elucidate the optimal treatment of primary bone lymphoma.

 6. [A case of primary central nervous system anaplastic lymphoma kinase positive anaplastic large cell lymphoma manifested as a unilateral pachymeningits].

  Science.gov (United States)

  Fujisawa, Etsuco; Shibayama, Hidehiro; Mitobe, Fumi; Katada, Fumiaki; Sato, Susumu; Fukutake, Toshio

  2017-11-25

  There have been 23 reports of primary central nervous system anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive anaplastic large cell lymphoma in the literature. Here we report the 24th case of a 40-year-old man who presented with occipital headache for one month. His contrast-enhanced brain MRI showed enhancement around the right temporal lobe, which suggested a diagnosis of hypertrophic pachymeningitis. He improved with steroid therapy. After discharge, however, he was readmitted with generalized convulsive seizures. Finally, he was diagnosed as primary central nervous system ALK-positive anaplastic large cell lymphoma by brain biopsy. Primary central nervous system lymphoma invading dura matter can rarely manifests as a unilateral pachymeningitis. Therefore, in case of pachymeningitis, we should pay attention to the possibility of infiltration of lymophoma with meticulous clinical follow-up.

 7. Human herpesvirus 8-associated lymphoma mimicking cutaneous anaplastic large T-cell lymphoma in a patient with human immunodeficiency virus infection.

  Science.gov (United States)

  Li, Meng-Fang; Hsiao, Cheng-Hsiang; Chen, Yi-Lin; Huang, Wen-Ya; Lee, Yi-Hsuan; Huang, Hsien-Neng; Lien, Huang-Chun

  2012-02-01

  Primary effusion lymphoma, a human herpesvirus 8 (HHV8)-associated lymphoma, is uncommon, and it is usually seen in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients. It presents as a body cavity-based lymphomatous effusion, but several cases of the so-called solid primary effusion lymphoma presenting as solid tumors without associated lymphomatous effusion have been reported. They have similar clinical, histopathological and immunophenotypical features. Most of them have a B-cell genotype. This suggests the solid variant may represent a clinicopathological spectrum of primary effusion lymphoma. We report a case of HHV8-associated lymphoma histopathologically and immunophenotypically mimicking cutaneous anaplastic large cell lymphoma. The patient was a 31-year-old HIV-seropositive man presenting with skin nodules over his right thigh. Biopsy of the nodules showed anaplastic large cells infiltrating the dermis. These malignant cells strongly expressed CD3, CD30 and CD43. Cutaneous anaplastic large T-cell lymphoma was initially diagnosed, but further tests, including immunoreactivity for HHV8 protein and clonal rearrangements of immunoglobulin genes, confirmed the diagnosis of HHV8-associated B-cell lymphoma with aberrant T-cell marker expression. This case provides an example of solid primary effusion lymphoma mimicking cutaneous anaplastic large T-cell lymphoma and highlights the importance of HHV8 immunohistochemistry and molecular tests in the diagnosis of HHV8-associated lymphoma with a cutaneous presentation. Copyright © 2011 John Wiley & Sons A/S.

 8. Type distribution of lymphomas in Lebanon: five-year single institution experience.

  Science.gov (United States)

  Sader-Ghorra, Claude; Rassy, Marc; Naderi, Samah; Kourie, Hampig Raphael; Kattan, Joseph

  2014-01-01

  Lymphomas represent the fifth most frequent cancer in Lebanon. However, little is known concerning epidemiologic characteristics and distribution of lymphoid neoplasms according to the 2008 WHO classification. We conducted a retrospective study of lymphoma cases diagnosed from 2008 till 2012 at Hotel-Dieu de France University Hospital. A total of 502 new cases of lymphoma were diagnosed at our institution during a five year period: 119 cases (24%) were Hodgkin lymphomas (HL) and 383 cases (76%) were non-Hodgkin lymphomas (NHL). HLs were equally distributed in both sexes with a mean age at diagnosis of 30 years. Among NHL, 87% (332 cases) were B cell lymphomas, 9% (34 cases) were T cell lymphomas and 4%(17 cases) were classified as precursor lymphoid neoplasms. Among B cell lymphomas, 44% (147 cases) were diffuse large B cell lymphomas (DLBCL), 20% (65 cases) follicular lymphomas and 8% (27 cases) mantle cell lymphomas. DLBCL were equally distributed in both sexes with a mean age of 58 years. Follicular lymphomas were characterized by a male predominance (57%) and a mean age of 60 years. Mantle cell lymphomas showed a pronounced male predominance (85%) with a mean age of 60 years in men and 70 years in women. Some 72% of patients having T cell lymphomas were men, with a mean age of 57 years in men and 45 years in women, while 65% of patients having precursor lymphoid neoplasms were women with a mean age of 22 years in women and 30 years in men. The lymphoma subtype distribution in Lebanon is unique when compared to other countries from around the world. In fact, Hodgkin and follicular lymphomas are more frequent than in most Far Eastern, European and American countries, while T-cell lymphomas and DLBCL are less frequent.

 9. Primary nodal peripheral T-cell lymphomas: diagnosis and therapeutic considerations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Alberto de Pádua Covas Lage

  2015-08-01

  Full Text Available Nodal peripheral T-cell lymphomas are a rare group of neoplasms derived from post-thymic and activated T lymphocytes. A review of scientific articles listed in PubMed, Lilacs, and the Cochrane Library databases was performed using the term "peripheral T-cell lymphomas". According to the World Health Organization classification of hematopoietic tissue tumors, this group of neoplasms consists of peripheral T-cell lymphoma not otherwise specified (PTCL-NOS, angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AITL, anaplastic large cell lymphoma-anaplastic lymphoma kinase positive (ALCL-ALK+, and a provisional entity called anaplastic large cell lymphoma-anaplastic lymphoma kinase negative (ALCL-ALK-. Because the treatment and prognoses of these neoplasms involve different principles, it is essential to distinguish each one by its clinical, immunophenotypic, genetic, and molecular features. Except for anaplastic large cell lymphoma-anaplastic lymphoma kinase positive, which has no adverse international prognostic index, the prognosis of nodal peripheral T-cell lymphomas is worse than that of aggressive B-cell lymphomas. Chemotherapy based on anthracyclines provides poor outcomes because these neoplasms frequently have multidrug-resistant phenotypes. Based on this, the current tendency is to use intensified cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone (CHOP regimens with the addition of new drugs, and autologous hematopoietic stem cell transplantation. This paper describes the clinical features and diagnostic methods, and proposes a therapeutic algorithm for nodal peripheral T-cell lymphoma patients.

 10. Expression patterns of nicotinamide phosphoribosyltransferase and nicotinic acid phosphoribosyltransferase in human malignant lymphomas.

  Science.gov (United States)

  Olesen, Uffe Høgh; Hastrup, Nina; Sehested, Maxwell

  2011-04-01

  The purpose of the study was to determine in human malignant lymphomas the expression patterns of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) and nicotinic acid phosphoribosyltransferase (NAPRT), the primary, rate-limiting enzymes in the synthesis of NAD+. NAMPT is a potential biomarker for sensitivity to NAMPT inhibitors and NAPRT is a biomarker for the use of nicotinic acid as a chemoprotectant in treatment with NAMPT inhibitors. The NAMPT inhibitor, APO866, is currently in clinical phase II trials in lymphomas. The expression of NAMPT and NAPRT was investigated in 53 samples of malignant lymphomas (diffuse large B-cell lymphoma, follicular B-cell lymphoma, Hodgkin's lymphoma and peripheral T-cell lymphoma). The expression of NAMPT was generally high in the more aggressive malignant lymphomas, with >80% strong expression, whereas the expression in the more indolent follicular lymphoma (FL) was significantly lower (>75% moderate or low expression, p = 0.0002). NAMPT was very highly expressed in Hodgkin Reed-Sternberg cells in Hodgkin's lymphoma. NAPRT expression was more varied (p > 0.0001) with 30-50% low expression except for Hodgkin's lymphoma where 85% displayed low expression (p = 0.0024). In conclusion, FL are a promising target for NAMPT inhibitors whereas substantial subsets of malignant lymphomas especially in Hodgkin lymphoma may be suitable for a combination treatment with nicotinic acid and NAMPT inhibitors. © 2011 The Authors. APMIS © 2011 APMIS.

 11. Pediatric-type nodal follicular lymphoma: a biologically distinct lymphoma with frequent MAPK pathway mutations.

  Science.gov (United States)

  Louissaint, Abner; Schafernak, Kristian T; Geyer, Julia T; Kovach, Alexandra E; Ghandi, Mahmoud; Gratzinger, Dita; Roth, Christine G; Paxton, Christian N; Kim, Sunhee; Namgyal, Chungdak; Morin, Ryan; Morgan, Elizabeth A; Neuberg, Donna S; South, Sarah T; Harris, Marian H; Hasserjian, Robert P; Hochberg, Ephraim P; Garraway, Levi A; Harris, Nancy Lee; Weinstock, David M

  2016-08-25

  Pediatric-type nodal follicular lymphoma (PTNFL) is a variant of follicular lymphoma (FL) characterized by limited-stage presentation and invariably benign behavior despite often high-grade histological appearance. It is important to distinguish PTNFL from typical FL in order to avoid unnecessary treatment; however, this distinction relies solely on clinical and pathological criteria, which may be variably applied. To define the genetic landscape of PTNFL, we performed copy number analysis and exome and/or targeted sequencing of 26 PTNFLs (16 pediatric and 10 adult). The most commonly mutated gene in PTNFL was MAP2K1, encoding MEK1, with a mutation frequency of 43%. All MAP2K1 mutations were activating missense mutations localized to exons 2 and 3, which encode negative regulatory and catalytic domains, respectively. Missense mutations in MAPK1 (2/22) and RRAS (1/22) were identified in cases that lacked MAP2K1 mutations. The second most commonly mutated gene in PTNFL was TNFRSF14, with a mutation frequency of 29%, similar to that seen in limited-stage typical FL (P = .35). PTNFL was otherwise genomically bland and specifically lacked recurrent mutations in epigenetic modifiers (eg, CREBBP, KMT2D). Copy number aberrations affected a mean of only 0.5% of PTNFL genomes, compared with 10% of limited-stage typical FL genomes (P < .02). Importantly, the mutational profiles of PTNFLs in children and adults were highly similar. Together, these findings define PTNFL as a biologically and clinically distinct indolent lymphoma of children and adults characterized by a high prevalence of MAPK pathway mutations and a near absence of mutations in epigenetic modifiers. © 2016 by The American Society of Hematology.

 12. Association between simian virus 40 and non-Hodgkin lymphoma

  Science.gov (United States)

  Vilchez, Regis A.; Madden, Charles R.; Kozinetz, Claudia A.; Halvorson, Steven J.; White, Zoe S.; Jorgensen, Jeffrey L.; Finch, Chris J.; Butel, Janet S.

  2002-01-01

  BACKGROUND: Non-Hodgkin lymphoma has increased in frequency over the past 30 years, and is a common cancer in HIV-1-infected patients. Although no definite risk factors have emerged, a viral cause has been postulated. Polyomaviruses are known to infect human beings and to induce tumours in laboratory animals. We aimed to identify which one of the three polyomaviruses able to infect human beings (simian virus 40 [SV40], JC virus, and BK virus) was associated with non-Hodgkin lymphoma. METHODS: We analysed systemic non-Hodgkin lymphoma from 76 HIV-1-infected and 78 HIV-1-uninfected patients, and non-malignant lymphoid samples from 79 HIV-1-positive and 107 HIV-1-negative patients without tumours; 54 colon and breast carcinoma samples served as cancer controls. We used PCR followed by Southern blot hybridisation and DNA sequence analysis to detect DNAs of polyomaviruses and herpesviruses. FINDINGS: Polyomavirus T antigen sequences, all of which were SV40-specific, were detected in 64 (42%) of 154 non-Hodgkin lymphomas, none of 186 non-malignant lymphoid samples, and none of 54 control cancers. This difference was similar for HIV-1-infected patients and HIV-1-uninfected patients alike. Few tumours were positive for both SV40 and Epstein-Barr virus. Human herpesvirus type 8 was not detected. SV40 sequences were found most frequently in diffuse large B-cell and follicular-type lymphomas. INTERPRETATION: SV40 is significantly associated with some types of non-Hodgkin lymphoma. These results add lymphomas to the types of human cancers associated with SV40.

 13. Muscular involvement by malignant lymphoma: CT and MR findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kim, Baek Hyun

  2000-01-01

  To investigate the CT and MR findings of muscular involvement by malignant lymphoma. Thirteen patients with biopsy-proved muscular involvement by malignant lymphoma were included in this study. Two patients were primary muscle lymphoma and 11 patients were muscle lymphoma by secondary involvement of malignant lymphoma. CT of 10 patients (6 pre-contrast CT and 9 postcontrast CT) and MRI of 6 patients (all with pre a nd post-contrast studies) were retrospectively analyzed. In the majority of patients (84.6%, 11/13), the appearance of muscular involvement was the diffuse enlargement of several muscles as like as a group. The muscles involved by malignant lymphoma showed iso-attenuation (5/6) and homogeneity (6/6) on pre-contrast CT scan, and high attenuation (5/9) or iso-attenuation (4/9) and homogeneity (7/9) on post-contrast CT scan. The signal intensity of involved muscle showed slightly hyper- (4/6) or iso-intense (2/6) and homogeneous (6/6) on T1-weighted images, and hyper-intense (6/6) and homogeneous (4/6) on T2- and Gadolinium-enhanced T1-weighted images. Adjacent bone change was demonstrated in 69.2% (9/13), subcutaneous fat change in 61.5% (8/13), and neurovascular encasement within involved muscle in 53.8% (7/13). The CT and MR findings of muscular involvement by malignant lymphoma were diffuse enlargement of several muscles with homogeneous attenuation or signal intensity, and frequent changes in adjacent bones and subcutaneous fat, or neurovascular encasement. (author)

 14. Primary breast lymphoma in an immunocompromised male patient: A case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yim, Bong Guk; Park, Jeong Seon; Koo, Hye Ryoung; Kim, Soo Yeon; Jang, Ki Seok; Kim, Jin Young; Choi, Yun Young

  2015-01-01

  Primary breast lymphoma in a male patient is extremely rare. We report a case of primary breast lymphoma in an immunocompromised male patient, after renal transplantation. The sonographic and histological features are described in depth

 15. Primary breast lymphoma in an immunocompromised male patient: A case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yim, Bong Guk; Park, Jeong Seon; Koo, Hye Ryoung; Kim, Soo Yeon; Jang, Ki Seok [Hanyang University Medical Center, Hanyang University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of); Kim, Jin Young; Choi, Yun Young [Dept. of Hanyang University Guri Hospital, Hanyang University College of Medicine, Guri (Korea, Republic of)

  2015-10-15

  Primary breast lymphoma in a male patient is extremely rare. We report a case of primary breast lymphoma in an immunocompromised male patient, after renal transplantation. The sonographic and histological features are described in depth.

 16. Long-term outcome for gastric marginal zone lymphoma treated with radiotherapy

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wirth, A; Gospodarowicz, M; Aleman, B M P

  2013-01-01

  We evaluated the long-term results of radiotherapy for patients with gastric marginal zone lymphoma (GMZL).......We evaluated the long-term results of radiotherapy for patients with gastric marginal zone lymphoma (GMZL)....

 17. Systemic non-Hodgkin's lymphoma initially presenting as a bladder mass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naveen Kumar Gupta

  2017-01-01

  Full Text Available Urinary bladder lymphomas are rare lesions which may be primary bladder lymphomas or part of systemic lymphoma with bladder involvement. We report a case of non-Hodgkin's lymphoma (NHL in a 73-year-old female who presented with bladder tumor which on evaluation revealed NHL with extensive systemic involvement. The management of such an advanced case is discussed here with literature review.

 18. Diagnosis of lymphoma in paraffin wax sections by nested PCR and immunohistochemistry.

  OpenAIRE

  Kitamura, Y; Nanba, E; Inui, S; Tanigawa, T; Ichihara, K

  1996-01-01

  AIMS: To investigate whether nested polymerase chain reaction (PCR) and immunohistochemistry can be used to diagnose malignant lymphoma. METHODS: Paraffin wax embedded tissue sections from 31 patients with malignant lymphoma were analysed by nested PCR and immunohistochemistry using standard protocols. RESULTS: Nested PCR amplification of 1 pg DNA confirmed monoclonality in B cell lymphoma; PCR amplification of 10 pg DNA confirmed monoclonality in T cell lymphoma. Twenty seven (87%) samples w...

 19. The First Year of the AEVD Primary Cutaneous Lymphoma Registry.

  Science.gov (United States)

  Peñate, Y; Servitje, O; Machan, S; Fernández-de-Misa, R; Estrach, M T; Acebo, E; Mitxelena, J; Ramón, M D; Flórez, A; Blanes, M; Morillo, M; Medina, S; Bassas, J; Zayas, A; Espinosa, P; Pérez, A; Gónzalez-Romero, N; Domínguez, J D; Muniesa, C; López Robles, J; Combalia, A; Yanguas, I; Suh, H; Polo-Rodríguez, I; Bielsa, I; Mateu, A; Ferrer, B; Descalzo, M A; García-Doval, I; Ortiz-Romero, P L

  2018-04-18

  Primary cutaneous lymphomas are uncommon. This article describes the Primary Cutaneous Lymphoma Registry of the Spanish Academy of Dermatology and Venereology (AEDV) and reports on the results from the first year. Disease registry for patients with primary cutaneous lymphoma. The participating hospitals prospectively recorded data on diagnosis, treatment, tests, and disease stage for all patients with primary cutaneous lymphoma. A descriptive analysis was performed. In December 2017, the registry contained data on 639 patients (60% male) from 16 university hospitals. The most common diagnoses, in order of frequency, were mycosis fungoides/Sézary syndrome (MF/SS) (348 cases, 55%), primary cutaneous B-cell lymphoma (CBCL) (184 cases, 29%), primary cutaneous CD30 + T-cell lymphoproliferative disorder (CD30 + CLPD) (70 cases, 11%), and other types of T-cell lymphoma (37 cases, 5%). In total, 105 (16.5%) of the cases recorded were incident cases. The most common diagnosis in the MF/SS group was classic MF (77.3%). Half of the patients with MF had stage IA disease when diagnosed, and the majority were either in partial remission (32.5%) or had stable disease (33.1%). The most widely used treatments were topical corticosteroids (90.8%) and phototherapy. The most common form of primary CBCL was marginal zone lymphoma (50%). Almost all of the patients had cutaneous involvement only and nearly half had stage T1a disease. Most (76.1%) were in complete remission. The main treatments were surgery (55.4%) and radiotherapy (41.9%). The most common diagnosis in patients with CD30 + CLPD was lymphomatoid papulosis (68.8%). Most of the patients (31.4%) had stage T3b disease and half were in complete remission. The most common treatments were topical corticosteroids (68.8%) and systemic chemotherapy (32.9%). The characteristics of patients with primary cutaneous lymphoma in Spain do not differ from those described in other series in the literature. The registry will facilitate

 20. Borrmann type IV adenocarcinoma versus gastric lymphoma : spiral CT evaluation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seo, Bo Kyoung; Kim, Yun Hwan; Shin, Kue Hee; Hong, Suk Joo; Kim, Hong Weon; Park, Cheol Min; Chung, Kyoo Byung; Cho, Hyun Deuk

  1999-01-01

  To distinguish the spiral CT findings of Borrmann type IV adenocarcinoma from those of gastric lymphoma with diffuse gastric wall thickening. We retrospectively reviewed the spiral CT scans of 30 patients with Borrmann type IV adenocarcinoma and nine with gastric lymphoma with diffuse gastric wall thickening. In all patients the respective condition was pathologically confirmed by gastrectomy. CT scanning was performed after peroral administration of 500-700ml of water. A total of 120-140 ml bolus of nonionic contrast material was administered intravenously at a flow rate of 3 ml/sec and two-phase images were obtained at 35-45 sec(early phase) and 180 sec(delayed phase) after the start of bolus injection. Spiral CT was performed with 10mm collimation, 10mm/sec table feed and 10mm reconstruction. We evaluated the degree and homogeneity of enhancement of thickened entire gastric wall, and the enhancement pattern of gastric inner layer, as seen on early-phase CT scans. On early and delayed views, the thickness of gastric wall and the presence of perigastric fat infiltration were determined. The enhancement patterns of gastric inner layer were classified as either continuous or discontinuous thick enhancement, thin enhancement, or nonenhancement. The thickness of gastric wall was 1.2-3.5cm(mean 2.2cm) in cases of adenocarcinoma and 1.2-7.6cm(mean 4cm) in lymphoma. Perigastric fat infiltration was seen in 24 patients with adenocarcinoma(80%) and four with lymphoma(44%). In those with adenocarcinoma, the degree of enhancement of entire gastric wall was hyperdense in fifteen patients(50%) and isointense in eleven (37%). Seven patients with lymphoma(78%)showed hypodensity. In those with adenocarcinoma, continuous thick enhancement of gastric inner layer was seen in 18 patients(60%) and discontinuous thick enhancement in nine(30%). In lymphoma cases, no thick enhancement was observed. Thin enhancement of gastric inner layer was demonstrated in three patients with

 1. Current Issues in Histology, Biology and Prognosis of Hodgkin Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjanović Goran

  2017-06-01

  Full Text Available High risk Hodgkin lymphoma patients may occasionally have borderline characteristics similar to gray zone lymphomas and T-cell/histiocyte rich B cell lymphomas. These entities require different and more aggressive treatment modalities. Aggressive behavior is often associated with disturbances caused by Epstein Barr virus, or immune evasion caused by overexpression of check point inhibitors PDL-1 and PDL-2 coupled with the lack of expression of Class I and II MHC molecules. Galectin-1, TARC, sCD163 and other surrogate markers of immunosuppression in Hodgkin lymphoma may be useful for the assessment of treatment response. The improvements in lymphoma management diminished the importance of prognostic factors unified in the International Prognostic Scoring system, reducing them from 7 to 3 factors that remained relevant. Interim PET analysis is the only method able to identify resistant patients while chemotherapy is ongoing, thus enabling adjustment of treatment according to the treatment response. Efforts for stratification of patients according to disease histology, biology, microenvironment, clinical scoring systems and PET scan are ongoing. Current breakthroughs have set strong background for novel therapies with monoclonal antibodies and check point inhibitors that will result in improvement of management of high risk patients.

 2. Marginal Zone Lymphoma Complicated by Protein Losing Enteropathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadine Stanek

  2016-01-01

  Full Text Available Protein losing enteropathy (PLE refers to excessive intestinal protein loss, resulting in hypoalbuminemia. Underlying pathologies include conditions leading to either reduced intestinal barrier or lymphatic congestion. We describe the case of a patient with long-lasting diffuse abdominal problems and PLE. Repetitive endoscopies were normal with only minimal lymphangiectasia in biopsies. Further evaluations revealed an indolent marginal zone lymphoma with minor bone marrow infiltration. Monotherapy with rituximab decreased bone marrow infiltration of the lymphoma but did not relieve PLE. Additional treatments with steroids, octreotide, a diet devoid of long-chain fatty-acids, and parenteral nutrition did not prevent further clinical deterioration with marked weight loss (23 kg, further reduction in albumin concentrations (nadir 8 g/L, and a pronounced drop in performance status. Finally, immunochemotherapy with rituximab and bendamustine resulted in hematological remission and remarkable clinical improvement. 18 months after therapy the patient remains free of gastrointestinal complaints and has regained his body weight with normal albumin levels. We demonstrate a case of PLE secondary to indolent marginal zone lymphoma. No intestinal pathologies were detected, contrasting a severe and almost lethal clinical course. Immunochemotherapy relieved lymphoma and PLE, suggesting that a high suspicion of lymphoma is warranted in otherwise unexplained cases of PLE.

 3. Uveodermatologic lymphoma in two young related Portuguese water dogs.

  Science.gov (United States)

  Escanilla, Natàlia; Leiva, Marta; Ordeix, Laura; Peña, Teresa

  2012-09-01

  Canine lymphoma (CL) is one of the most common forms of spontaneous canine neoplasia. Improved understanding of the genetic and environmental factors associated with CL may provide benefits for the study of non-Hodgkin's and Hodgkin's lymphoma in humans. Uveodermatologic lymphoma is reported in a single household of Portuguese water dog, and the etiology is discussed. A 1-year-old female intact Portuguese water dog was referred to the Ophthalmology Service of the Veterinary Teaching Hospital of the Autonomous University of Barcelona because of acute blepharospasm of the right eye in association with a multinodular dermatosis. Physical and ophthalmological examination and a complete diagnostic work-up, including skin and ocular histopathology and immunohistochemistry, were performed. Three months prior, in Galicia (Spain), 1200 km away from Barcelona, a male dog of the same litter showed very similar oculodermatological clinical signs and skin histopathology, and immunohistochemistry were obtained. The clinical diagnoses were anterior exudative uveitis, iridal masses, and secondary glaucoma. Histopathology and immunohistochemistry revealed a nonepitheliotropic lymphoma rich in B cell in dog 1 and rich in T cell in dog 2. It is proposed that an underlying genetic predisposition could have played a role in the development of lymphoma in these two young related dogs. © 2012 American College of Veterinary Ophthalmologists.

 4. Breast systemic follicular lymphoma in a man: a case report

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  La Mantia Elvira

  2012-07-01

  Full Text Available Abstract Introduction Breast involvement by non-Hodgkin lymphoma is particularly rare in men. We describe the case of a patient with a rapidly growing, painless gynecomastia-like nodule in the left breast. On ultrasonography, the nodule was suspicious for breast carcinoma. Case presentation A breast biopsy from a 54-year-old Caucasian man showed the morphoimmunophenotypical features of grade 3 follicular lymphoma. Moreover, fluorescence in situ hybridization analysis showed a t(14,18 translocation suggesting breast involvement by a systemic lymphoma rather than a primary breast lymphoma. The histological diagnosis was subsequently confirmed after nodule excision. Mediastinal and abdominal node involvement was then identified on computed tomography and positron emission tomography scans during staging examinations. Our patient was treated with chemotherapy. After three years our patient experienced a right retro-areolar relapse. He then received two further cycles of chemotherapy but developed a myeloid acute leukemia and, as a result of this, he subsequently died. Conclusions The rarity of breast lymphomas, especially in men, and the problems related to the therapeutic choices with these tumors require molecular techniques in association with classical histological diagnosis.

 5. Rational therapeutic choice for older patients with lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Bron, Dominique; Soubeyran, Pierre

  2017-09-01

  The choice for an optimal treatment in older lymphoma patients is a real challenge for hemato-oncologists. They have to treat a potentially curative lymphoma, and concomitantly protect their patients from unacceptable toxicities. Some recommendations are provided for the major subtypes of lymphomas including the antitumoral treatment and primarily the optimal supportive care. All the recent literature data converge to say that the approach of an older patient with a malignant hemopathy is a multistep procedure. This process comprises the appraisal of life expectancy of the patient with or without the disease, the prognostic factors of the tumor, the functional, physiological and cognitive functions evaluation, the socio-economical environment and the patient's expectancy in terms of quality of life. Major progresses have been achieved in the management of diffuse large B cell lymphoma and mantle cell lymphoma in patients up to 80 and above 80 years old. With all these information in hands, the hematologist will decide if the treatment's objective is the standard treatment with optimal supportive care (fit patients), tailor-made adapted chemotherapy (unfit patients) or preservation of quality of life (frail patients).

 6. Benzene exposure and risk of non-Hodgkin lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Smith, Martyn T; Jones, Rachael M; Smith, Allan H

  2007-03-01

  Exposure to benzene, an important industrial chemical and component of gasoline, is a widely recognized cause of leukemia, but its association with non-Hodgkin lymphoma (NHL) is less clear. To clarify this issue, we undertook a systematic review of all case-control and cohort studies that identified probable occupational exposures to benzene and NHL morbidity or mortality. We identified 43 case-control studies of NHL outcomes that recognized persons with probable occupational exposure to benzene. Forty of these 43 (93%) studies show some elevation of NHL risk, with 23 of 43 (53%) studies finding statistically significant associations between NHL risk and probable benzene exposure. We also identified 26 studies of petroleum refinery workers reporting morbidity or mortality for lymphomas and all neoplasms and found that in 23 (88%), the rate of lymphoma morbidity or mortality was higher than that for all neoplasms. A substantial healthy-worker effect was evident in many of the studies and a comprehensive reevaluation of these studies with appropriate adjustments should be undertaken. Numerous studies have also reported associations between benzene exposure and the induction of lymphomas in mice. Further, because benzene is similar to alkylating drugs and radiation in producing leukemia, it is plausible that it might also produce lymphoma as they do and by similar mechanisms. Potential mechanisms include immunotoxicity and the induction of double-strand breaks with subsequent chromosome damage resulting in translocations and deletions. We conclude that, overall, the evidence supports an association between occupational benzene exposure and NHL.

 7. Molecular Aspects of H. pylori-Related MALT Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Scott R. Owens

  2011-01-01

  Full Text Available Helicobacter pylori-related extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue is a paradigm for malignancy arising in an inflammatory background. While the diagnosis of H. pylori gastritis is often straightforward, distinction between severe gastritis and early lymphoma can be difficult and requires careful assessment of clinical findings in addition to histological features and immunohistochemical results. A number of cytogenetic abnormalities have been discovered in H. pylori-related lymphomas and several have clinical importance, related to the responsiveness of lymphoma to H. pylori eradication therapy, but routine molecular studies are not widely utilized. While molecular methods may be used in equivocal cases, a trial of conservative therapy is warranted given the propensity for these lymphomas to regress with eradication of the organism. Once therapy is initiated, care must be taken to avoid a premature assignment of disease refractoriness because complete response can take several months to more than a year. Cases truly refractory to H. pylori eradication therapy may be treated with adjuvant chemoradiation with a high response rate.

 8. Epigenetic Heterogeneity of B-Cell Lymphoma: Chromatin Modifiers

  Science.gov (United States)

  Hopp, Lydia; Nersisyan, Lilit; Löffler-Wirth, Henry; Arakelyan, Arsen; Binder, Hans

  2015-01-01

  We systematically studied the expression of more than fifty histone and DNA (de)methylating enzymes in lymphoma and healthy controls. As a main result, we found that the expression levels of nearly all enzymes become markedly disturbed in lymphoma, suggesting deregulation of large parts of the epigenetic machinery. We discuss the effect of DNA promoter methylation and of transcriptional activity in the context of mutated epigenetic modifiers such as EZH2 and MLL2. As another mechanism, we studied the coupling between the energy metabolism and epigenetics via metabolites that act as cofactors of JmjC-type demethylases. Our study results suggest that Burkitt’s lymphoma and diffuse large B-cell Lymphoma differ by an imbalance of repressive and poised promoters, which is governed predominantly by the activity of methyltransferases and the underrepresentation of demethylases in this regulation. The data further suggest that coupling of epigenetics with the energy metabolism can also be an important factor in lymphomagenesis in the absence of direct mutations of genes in metabolic pathways. Understanding of epigenetic deregulation in lymphoma and possibly in cancers in general must go beyond simple schemes using only a few modes of regulation. PMID:26506391

 9. Epigenetic Heterogeneity of B-Cell Lymphoma: Chromatin Modifiers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lydia Hopp

  2015-10-01

  Full Text Available We systematically studied the expression of more than fifty histone and DNA (demethylating enzymes in lymphoma and healthy controls. As a main result, we found that the expression levels of nearly all enzymes become markedly disturbed in lymphoma, suggesting deregulation of large parts of the epigenetic machinery. We discuss the effect of DNA promoter methylation and of transcriptional activity in the context of mutated epigenetic modifiers such as EZH2 and MLL2. As another mechanism, we studied the coupling between the energy metabolism and epigenetics via metabolites that act as cofactors of JmjC-type demethylases. Our study results suggest that Burkitt’s lymphoma and diffuse large B-cell Lymphoma differ by an imbalance of repressive and poised promoters, which is governed predominantly by the activity of methyltransferases and the underrepresentation of demethylases in this regulation. The data further suggest that coupling of epigenetics with the energy metabolism can also be an important factor in lymphomagenesis in the absence of direct mutations of genes in metabolic pathways. Understanding of epigenetic deregulation in lymphoma and possibly in cancers in general must go beyond simple schemes using only a few modes of regulation.

 10. Germline cytotoxic lymphocytes defective mutations in Chinese patients with lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Chen, Xue; Zhang, Yang; Wang, Fang; Wang, Mangju; Teng, Wen; Lin, Yuehui; Han, Xiangping; Jin, Fangyuan; Xu, Yuanli; Cao, Panxiang; Fang, Jiancheng; Zhu, Ping; Tong, Chunrong; Liu, Hongxing

  2017-11-01

  Certain patients with lymphoma may harbor mutations in perforin 1 (PRF1), unc-13 homolog D (UNC13D), syntaxin 11 (STX11), STXBP2 (syntaxin binding protein 2) or SH2 domain containing 1A (SH2D1A), which causes functional defects of cytotoxic lymphocytes. Data regarding the association between genetic defects and the development of lymphoma in Chinese patients are limited to date. In the present study, 90 patients with lymphoma were analyzed for UNC13D, PRF1, STXBP2, STX11, SH2D1A and X-linked inhibitor of apoptosis. Mutations were observed in 24 (26.67%) patients; 16 patients exhibited mutations in UNC13D, 7 exhibited PRF1 mutations, and 1 exhibited monoallelic mutation in STX11. UNC13D c.2588G>A/p.G863D mutation was detected in 9 patients (10.00%) and in 4/210 controls (1.90%). This mutation was predicted to be pathogenic and it predominantly existed in the Chinese population. These findings suggest that impaired cytotoxic machinery may represent a predisposing factor for the development of lymphoma. Furthermore, these data describe a distinct mutation spectrum in Chinese patients with lymphoma, whereby UNC13D is the most frequently mutated gene. In addition, these findings suggest UNC13D c.2588G>A mutation is a founder mutation in Chinese patients.

 11. Mediastinal large cell lymphoma with sclerosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Franco, Sergio; Pulcheri, Wolmar; Spector, Nelson; Nucci, Marcio; Oliveira, Halley P. de; Morais, Jose Carlos; Romano, Sergio

  1995-01-01

  Five cases of primary mediastinal large-cell lymphoma with sclerosis diagnosed at the University Hospital Clementino Fraga Filho (Federal University of Rio de Janeiro) between 1986 and 1994 were identified. They were studied on clinical, morphological and immuno-histochemical grounds. Clinically, the disease was characterized by the young age of the patients, mediastinal involvement by bulky disease and compressive symptoms. None of the patients had evidence of extra-thoracic disease as presentation. On morphological grounds they had evidence of extra-thoracic disease at presentation. On morphological grounds they showed a mixture of immuno blasts and large follicular enter cell with sclerosis. Three of five cases proved to be of B-cell origin. Four of five patients were treated with chemotherapy. Cases 1 and with MACOP-B, and cases 3 and 4 with Pro-MACE-cytaBOM and consolidation radiation therapy. All the patients achieved a complete remission, and are alive, free of disease, with a follow-up of 1 to 8 years. (author). 28 refs., 8 figs., 2 tabs

 12. Cutaneous manifestations of non-Hodgkin's lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Kumar, S S; Kuruvilla, M; Pai, G S; Dinesh, M

  2003-01-01

  Thirty-two confirmed cases of non -Hodgkin's lymphoma (NHL) were examined for cutaneous manifestations for a period of 2 years from November 1998 in KMC Hospital Attavar, Mangalore. Cutaneous manifestations in the study group were compared to a control group of 32 patients. Specific infiltrates were present in all (5/5) CTCL patients and one out of twenty-seven patients with low grade NHL. Morphologically they presented as papules, plaques, nodules and erythroderma. Infective conditions seen in the study group were superficial fungal (7/32) and viral infections (2/ 32). Non-infective conditions were acquired ichthyosis (10/32), generalised pruritus (5/32), insect bite reaction (1/32) and drug eruption (1/32). When compared to control patients only acquired ichthyosis and generalised pruritus were found to be statistically significant. The study group also showed changes due to chemotherapy like diffuse alopecia (24/29), bluish pigmentation of proximal part of nail (4/29), localised pigmentation of palms and soles (1 /29), diffuse pigmentation at injection site (1 /29), pigmentation at scar site (1 /29) and stomatitis (4/29).

 13. Second cancers following non-Hodgkin's lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Travis, L.B.; Curtis, R.E.; Boice, J.D. Jr.; Hankey, B.F.; Fraumeni, J.F. Jr.

  1991-01-01

  The risk of second malignancies following non-Hodgkin's lymphoma (NHL) was estimated in 29,153 patients diagnosed with NHL between 1973 and 1987 in one of nine areas participating in the National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. Compared with the general population, NHL patients were at a significantly increased risk of developing second cancers (observed/expected [O/E] = 1.18; O = 1231). The O/E ratio increased significantly with time to reach 1.77 in 10-year survivors. Significant excesses were noted for acute nonlymphocytic leukemia (O/E = 2.88), cancers of the bladder (O/E = 1.30), kidney (O/E = 1.47), and lung (O/E = 1.57), malignant melanoma (O/E = 2.44), and Hodgkin's disease (O/E = 4.16). Chemotherapy appeared related to subsequent acute nonlymphocytic leukemia (ANLL) and bladder cancer. Radiation therapy was associated with ANLL and possibly cancers of the lung, bladder, and bone. Malignant melanoma was not clearly related to initial NHL treatment

 14. How to manage mantle cell lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Dreyling, M; Ferrero, S; Hermine, O

  2014-11-01

  Mantle cell lymphoma (MCL) is no longer a hopeless disease. Considered to carry a uniformly dismal prognosis so far, during the last years it has been rediscovered as a heterogeneous clinical and biological entity. Such a complexity has been highlighted by molecular genetics, unraveling different pathways of cell survival and progression. Concurrently, the application of new therapeutic paradigms including rituximab, high-dose cytarabine and stem cell transplantation dramatically improved treatment activity and the introduction of innovative targeted molecules has already led to new patient perspectives. In this completely new and continually evolving landscape, the clinical hemato-oncologist might feel disoriented on what are the best current strategies to handle such a critical disease and the gold standard therapeutic options for MCL. Here we address some burning questions on how to manage MCL patients, spacing from prognostic issues to the dilemma of personalized treatment in different scenarios of the disease: how to diagnose an MCL? Which are the fundamental staging procedures? What are the most reliable prognosticators? Is there a place for watch and wait? Which are the best treatment options for younger, elderly and frail patients? Which patients are addressable to high-dose therapy? What is the role of allogeneic transplantation? What is the most appropriate approach for relapsing disease in different categories of patients? What novelties are going to be introduced in the near future? The practical algorithms here discussed represent an evidence-based approach derived from results of multicenter and randomized trials.

 15. Primary bone lymphoma with multiple vertebral involvement

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Showkat Hussain Dar

  2013-01-01

  Full Text Available A 20-year-old student presented with 2 months history of fever and night sweats, 15 days history of low backache, progressive weakness of both limbs of 7 days duration, and urinary retention for last 24 h. Examination revealed a sensory level at D 10 dermatome and grade two power in both the lower limbs with absent reflexes. Examination of spine revealed a knuckle at T8 level, which was tender on palpation. MRI spine showed erosion of D11-12 and L1 in vertebral bodies with destruction of left pedicles, transverse processes and lamina, and a prominent psoas abscess. Post gadolinium study revealed ring-enhancing lesions in the D11-12 and L1 vertebrae as well as the dural sac. Fine needle aspiration cytology (FNAC and bone biopsy demonstrated a non-Hodgkin′s lymphoma (NHL, large cell high-grade of the spine (primary, which as per age is the youngest case of NHL ever reported in literature with multiple vertebral involvement.

 16. Non-Coding RNAs in Hodgkin Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Cordeiro

  2017-05-01

  Full Text Available MicroRNAs (miRNAs, small non-coding RNAs that regulate gene expression by binding to the 3’-UTR of their target genes, can act as oncogenes or tumor suppressors. Recently, other types of non-coding RNAs—piwiRNAs and long non-coding RNAs—have also been identified. Hodgkin lymphoma (HL is a B cell origin disease characterized by the presence of only 1% of tumor cells, known as Hodgkin and Reed-Stenberg (HRS cells, which interact with the microenvironment to evade apoptosis. Several studies have reported specific miRNA signatures that can differentiate HL lymph nodes from reactive lymph nodes, identify histologic groups within classical HL, and distinguish HRS cells from germinal center B cells. Moreover, some signatures are associated with survival or response to chemotherapy. Most of the miRNAs in the signatures regulate genes related to apoptosis, cell cycle arrest, or signaling pathways. Here we review findings on miRNAs in HL, as well as on other non-coding RNAs.

 17. The management of primary lymphoma of bone

  International Nuclear Information System (INIS)

  Mendenhall, N.P.; Jones, J.J.; Kramer, B.S.; Carter, R.L.; Enneking, W.F.; Marcus, R.B. Jr.; Million, R.R.; Hudson, T.M.

  1987-01-01

  From October 1962 through to April 1982, 21 patients with the diagnosis of primary lymphoma of bone (18 monostotic, stages I E and II E ; 3 polyostotic) were treated with curative intent. A combination of chemotherapy and radiation therapy was used in 11 patients, local treatment alone in 9 patients, and chemotherapy alone in one patient. Overall 5-year survival for the patients treated with curative intent was 56%. Standard work-up has changed over the 20-year study period. Five-year survival for the subset of eight stage I and II patients with full pretherapy staging was 83%. Prognosis was significantly correlated with extent of pretherapy staging. Treatment parameters that also seemed to predict outcome were the aggressiveness of chemotherapy and the use of irradiation or surgery for local-regional disease; the only local failure occurred in the patient who received chemotherapy alone. Complications of radiation therapy alone and in combination with chemotherapy are discussed and correlated with irradiation dose. Radiation therapy techniques are described, and a management approach is recommended. (Auth.)

 18. Leukemia, multiple myeloma, and malignant lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ichimaru, M.; Ishimaru, T.; Ohkita, T.

  1986-01-01

  Excess risk of leukemia among atomic bomb (A-bomb) survivors increased with radiation dose in Hiroshima and Nagasaki. The incidence of all types of leukemia, except chronic lymphocytic leukemia, has increased among A-bomb survivors. However, chronic myelogenous leukemia (CML) is thought to be the most characteristic type of the A-bomb induced leukemias. The highest risk of leukemia among A-bomb survivors was recognized in 1951 and has not yet disappeared in survivors in Hiroshima. Excess risk of leukemia in the younger age at time of bomb (ATB) groups appeared early; however, in older age ATB groups it appeared much later especially among Hiroshima survivors. In both cities the effect of radiation exposure on the occurrence of CML was more clearly observable in the younger age ATB groups and occurred more frequently in Hiroshima. Leukemia among individuals exposed in utero and children of A-bomb survivors has not increased significantly. The relationship between radiation induced leukemia and chromosome abnormalities is discussed. Twenty years after the A-bomb, the risk of multiple myeloma (MM) increased among survivors aged 20-59 years ATB. Non-Hodgkin's malignant lymphoma also increased among A-bomb survivors and showed roughly the same tendency as MM

 19. Leukemia, multiple myeloma, and malignant lymphoma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ichimaru, Michito; Ohkita, Takeshi; Ishimaru, Toranosuke.

  1986-01-01

  Excess risk of leukemia among atomic bomb (A-bomb) survivors increased with radiation dose in Hiroshima and Nagasaki. The incidence of all types of leukemia, except chronic lymphocytic leukemia, has increased among A-bomb survivors. However, chronic myelogenous leukemia (CML) is thought to be the most characteristic type of the A-bomb induced leukemias. The highest risk of leukemia among A-bomb survivors was recognized in 1951 and has not yet disappeared in survivors in Hiroshima. Excess risk of leukemia in the younger age at time of bomb (ATB) groups appeared early; however, in the older age ATB groups it appeared much later especially among Hiroshima survivors. In both cities the effect of radiation exposure on the occurrence of CML was more clearly observable in the younger age ATB groups and occurred more frequently in Hiroshima. Leukemia among individuals exposed in utero and children of A-bomb survivors has not increased significantly. The relationship between radiation induced leukemia and chromosome abnormalities is discussed. Twenty years after the A-bomb, the risk of multiple myeloma (MM) increased among survivors aged 20 - 59 years ATB. Non-Hodgkin's malignant lymphoma also increased among A-bomb survivors and showed roughly the same tendency as MM. (author)

 20. Conjunctival lymphoma arising from reactive lymphoid hyperplasia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fukuhara Junichi

  2012-09-01

  Full Text Available Abstract Extra nodal marginal zone B-cell lymphoma (EMZL of the conjunctiva typically arises in the marginal zone of mucosa-associated lymphoid tissue. The pathogenesis of conjunctival EMZL remains unknown. We describe an unusual case of EMZL arising from reactive lymphoid hyperplasia (RLH of the conjunctiva. A 35-year-old woman had fleshy salmon-pink conjunctival tumors in both eyes, oculus uterque (OU. Specimens from conjunctival tumors in the right eye, oculus dexter (OD, revealed a collection of small lymphoid cells in the stroma. Immunohistochemically, immunoglobulin (Ig light chain restriction was not detected. In contrast, diffuse atypical lymphoid cell infiltration was noted in the left eye, oculus sinister (OS, and positive for CD20, a marker for B cells OS. The tumors were histologically diagnosed as RLH OD, and EMZL OS. PCR analysis detected IgH gene rearrangement in the joining region (JH region OU. After 11 months, a re-biopsy specimen demonstrated EMZL based on compatible pathological and genetic findings OD, arising from RLH. This case suggests that even if the diagnosis of the conjunctival lymphoproliferative lesions is histologically benign, confirmation of the B-cell clonality by checking IgH gene rearrangement should be useful to predict the incidence of malignancy.

 1. AIDS-Related Lymphoma Treatment (PDQ®)—Health Professional Version

  Science.gov (United States)

  AIDS-related lymphoma presents and is treated differently compared to lymphoma in non-HIV patients. Treatments include chemotherapy, radiation therapy, high-dose chemotherapy with stem cell transplant, and targeted therapy. Get detailed information about HIV-related lymphoma in this summary for clinicians.

 2. File list: ALL.Bld.05.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ALL.Bld.05.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 All antigens Blood Lymphoma, B-Cell SRX37034...351,SRX092415,SRX370350,SRX092417,SRX092414 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/ALL.Bld.05.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 3. File list: ALL.Bld.50.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ALL.Bld.50.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 All antigens Blood Lymphoma, B-Cell SRX37034...349,SRX370351,SRX370345,SRX092415,SRX092417 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/ALL.Bld.50.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 4. File list: His.Bld.10.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Bld.10.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 Histone Blood Lymphoma, B-Cell SRX370346,SRX...370340,SRX370344,SRX370342,SRX370348,SRX370350 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/His.Bld.10.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 5. File list: His.Bld.50.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Bld.50.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 Histone Blood Lymphoma, B-Cell SRX370346,SRX...370350,SRX370344,SRX370342,SRX370348,SRX370340 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/His.Bld.50.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 6. File list: Oth.Bld.50.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.Bld.50.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 TFs and others Blood Lymphoma, B-Cell SRX092...416,SRX092414 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/Oth.Bld.50.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 7. File list: Oth.Bld.20.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.Bld.20.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 TFs and others Blood Lymphoma, B-Cell SRX092...416,SRX092414 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/Oth.Bld.20.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 8. File list: Oth.Bld.05.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.Bld.05.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 TFs and others Blood Lymphoma, B-Cell SRX092...416,SRX092414 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/Oth.Bld.05.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 9. File list: ALL.Bld.10.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ALL.Bld.10.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 All antigens Blood Lymphoma, B-Cell SRX37034...416,SRX092414,SRX370350,SRX092417,SRX092415 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/ALL.Bld.10.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 10. File list: His.Bld.05.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Bld.05.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 Histone Blood Lymphoma, B-Cell SRX370346,SRX...370344,SRX370340,SRX370342,SRX370348,SRX370350 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/His.Bld.05.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 11. File list: Oth.Bld.10.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available Oth.Bld.10.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 TFs and others Blood Lymphoma, B-Cell SRX092...416,SRX092414 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/Oth.Bld.10.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 12. File list: ALL.Bld.20.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ALL.Bld.20.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 All antigens Blood Lymphoma, B-Cell SRX37034...348,SRX370345,SRX092417,SRX370351,SRX092415 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/ALL.Bld.20.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 13. File list: His.Bld.20.AllAg.Lymphoma,_B-Cell [Chip-atlas[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available His.Bld.20.AllAg.Lymphoma,_B-Cell hg19 Histone Blood Lymphoma, B-Cell SRX370346,SRX...370340,SRX370344,SRX370350,SRX370342,SRX370348 http://dbarchive.biosciencedbc.jp/kyushu-u/hg19/assembled/His.Bld.20.AllAg.Lymphoma,_B-Cell.bed ...

 14. Angiogenesis in non-Hodgkin's lymphoma: clinico-pathological correlations and prognostic significance in specific subtypes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, Judit Meszaros; Sørensen, Flemming Brandt; Bendix, K

  2007-01-01

  The aim of the study was to evaluate angiogenesis in different subtypes of non-Hodgkin's lymphoma (NHL) and to correlate angiogenic scores to clinical endpoints. Pre-therapeutic lymph node biopsies from 308 patients with NHL [107 follicular B-cell lymphoma (FL), 94 diffuse large B-cell lymphoma (...

 15. Spectrum of lymphomas across different drug treatment groups in rheumatoid arthritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mercer, Louise K; Regierer, Anne C; Mariette, Xavier

  2017-01-01

  BACKGROUND: Lymphomas comprise a heterogeneous group of malignant diseases with highly variable prognosis. Rheumatoid arthritis (RA) is associated with a twofold increased risk of both Hodgkin's lymphoma (HL) and non-Hodgkin's lymphoma (NHL). It is unknown whether treatment with biologic disease-...

 16. Tracheal involvement of bronchus-associated lymphoid tissue lymphoma: a case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sohn, Kyung Sik; Jeon, Kyung Neough; Kang, Duk Sik

  2002-01-01

  Primary malignant tumors of the trachea are rare, the most prevalent histologies beeing squamous cell and adenoid cystic carcinoma. A review of the literature revealed only ten cases of primary tracheal or bronchial non-Hodgkin's lymphoma. We describe a case in which tracheal involvement of bronchus-associated lymphoid tissue lymphoma, a subtype of non-Hodgkin's lymphoma, occurred

 17. 78 FR 29698 - Availability of an Environmental Assessment for Field Testing a Canine Lymphoma Vaccine, DNA

  Science.gov (United States)

  2013-05-21

  ...] Availability of an Environmental Assessment for Field Testing a Canine Lymphoma Vaccine, DNA AGENCY: Animal and... Canine Lymphoma Vaccine, DNA. The environmental assessment, which is based on a risk analysis prepared to... biological product: Requester: Merial, Inc. Product: Canine Lymphoma Vaccine, DNA. Possible Field Test...

 18. Angiogenesis in non-Hodgkin's lymphoma: clinico-pathological correlations and prognostic significance in specific subtypes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jørgensen, J M; Sørensen, Flemming Brandt; Bendix, K

  2007-01-01

  The aim of the study was to evaluate angiogenesis in different subtypes of non-Hodgkin's lymphoma (NHL) and to correlate angiogenic scores to clinical endpoints. Pre-therapeutic lymph node biopsies from 308 patients with NHL [107 follicular B-cell lymphoma (FL), 94 diffuse large B-cell lymphoma...

 19. Primary cervical and uterine corpus lymphoma; a case report and literature review

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Anagnostopoulos, A.; Mouzakiti, N.; Ruthven, S.; Herod, J.; Kotsyfakis, Michalis

  2013-01-01

  Roč. 6, č. 4 (2013), s. 298-306 ISSN 1940-5901 R&D Projects: GA ČR GAP502/12/2409 Institutional support: RVO:60077344 Keywords : Non-Hodgkin's lymphoma * extra-nodal lymphoma * uterine/cervical lymphoma Subject RIV: EC - Immunology Impact factor: 1.422, year: 2013

 20. Classical Hodgkin's lymphoma: the Lymphoma Study Association guidelines for relapsed and refractory adult patients eligible for transplant.

  Science.gov (United States)

  Van Den Neste, Eric; Casasnovas, Olivier; André, Marc; Touati, Mohamed; Senecal, Delphine; Edeline, Véronique; Stamatoullas, Aspasia; Fornecker, Luc; Deau, Bénédicte; Gastinne, Thomas; Reman, Oumédaly; Gaillard, Isabelle; Borel, Cécile; Brice, Pauline; Fermé, Christophe

  2013-08-01

  The Hodgkin's Lymphoma Committee of the Lymphoma Study Association (LYSA) gathered in 2012 to prepare guidelines on the management of transplant-eligible patients with relapsing or refractory Hodgkin's lymphoma. The working group is made up of a multidisciplinary panel of experts with a significant background in Hodgkin's lymphoma. Each member of the panel of experts provided an interpretation of the evidence and a systematic approach to obtain consensus was used. Grades of recommendation were not required since levels of evidence are mainly based on phase II trials or standard practice. Data arising from randomized trials are emphasized. The final version was endorsed by the scientific council of the LYSA. The expert panel recommends a risk-adapted strategy (conventional treatment, or single/double transplantation and/or radiotherapy) based on three risk factors at progression (primary refractory disease, remission duration < 1 year, stage III/IV), and an early evaluation of salvage chemosensitivity, including (18)fluorodeoxy glucose-positron emission tomography interpreted according to the Deauville scoring system. Most relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma patients chemosensitive to salvage should receive high-dose therapy and autologous stem-cell transplantation as standard. Efforts should be made to increase the proportion of chemosensitive patients by alternating non-cross-resistant chemotherapy lines or exploring the role of novel drugs.

 1. Primary non-Hodgkin′s lymphoma of the salivary gland: A spectrum of lymphoepithelial sialadenitis, low-grade B-cell lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue with transformation to high-grade lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agale Shubhangi

  2010-04-01

  Full Text Available Lymphoid infiltrates of the salivary gland can be either reactive or neoplastic. The reactive lesion, lymphoepithelial sialadenitis (LESA may be associated with Sjogren′s syndrome (SS or may occur as an isolated salivary gland enlargement. Patients with LESA/SS have a particularly high risk of subsequently developing lymphoma, which is a low-grade mucosa-associated lymphoid tissue (MALT type lymphoma of the salivary gland. We document a rare case of primary non-Hodgkin′s lymphoma of the parotid gland arising in the background of LESA and with a rare example of transformation from low grade to high-grade B cell lymphoma of MALT type.

 2. Primary Non-Hodgkin's Malignant Lymphoma of the Sinonasal Tract

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nitin Gupta

  2009-09-01

  Full Text Available Primary non-Hodgkin’s lymphomas (NHL of the sinonasal tract are rather uncommon entities. Morphologically and radiographically, sinonasal lymphomas are difficult to distinguish from other malignant neoplasms or non- neoplastic processes. They have a variable presentation from fulminant destructive manifestations to chronic indolent type of disease and may mimic as carcinomas and invasive fungal infection respectively. We report a case of primary NHL involving sinonasal tract in elderly female, which was clinically and radiologically mimicking as sinonasal malignany and was proven as NHL on histological examination and confirmed by immunohistochemistry. A high index of suspicion, appropriate histopathological examination and immunohistochemistry is necessary to differentiate sinonasal lymphomas from other possibilities. Failure to do so may miss the diagnosis and delay appropriate treatment

 3. Primary brain lymphoma in a patient after renal transplantation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Arteaga, Carlos; Duarte, Monica; Bayona, Hernan

  2009-01-01

  The incidence of primary central nervous system lymphoma (PCNSL) has increased during the past 40 years. This has been associated with immunodeficiency, mainly in patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV) and in transplant patients. Tumor genesis is related with the Epstein-Barr virus (EBV). The most frequent PCNSL immuno phenotype is B-cell lymphoma. Clinical manifestations depend on tumor localization, and are usually behavior dysfunctions and intracranial hypertension syndrome. Differential diagnosis must take into consideration infectious processes, stroke, primary brain tumors, and metastases. The diagnosis of PCNSL requires brain MRI and brain biopsy. It is important to assess HIV infection when diagnosing PCNSL. This review reports a case of primary brain lymphoma in a patient who underwent renal transplantation due to polycystic kidney disease 8 years before.

 4. Prognostic factors in follicular lymphoma: new tools to personalize risk.

  Science.gov (United States)

  Casulo, Carla

  2016-12-02

  Follicular lymphoma (FL) is the most common indolent lymphoma, and it has a long median overall survival (OS). However, the recent discovery of clinical and biological prognostic biomarkers in FL is shedding light on FL heterogeneity and the need for a precise and risk-stratified individual approach at diagnosis and relapse. Many FL patients who are asymptomatic with indolent disease can be vulnerable to the toxicity, emotional distress, and financial burden of overtreatment. Yet a subset of FL patients develop chemoresistance to standard chemoimmunotherapy, experience transformation to aggressive lymphoma and rapid progression, and represent the population most in need of novel therapies and curative approaches. Novel biomarkers that incorporate both clinical and genetic determinants of poor risk are being developed with the hope of identifying high-risk patients at diagnosis in order to offer biologically rational targeted therapies. © 2016 by The American Society of Hematology. All rights reserved.

 5. Central nervous system lymphoma: magnetic resonance imaging features at presentation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Schwingel

  2012-02-01

  Full Text Available OBJECTIVE: This paper aimed at studying presentations of the central nervous system (CNS lymphoma using structural images obtained by magnetic resonance imaging (MRI. METHODS: The MRI features at presentation of 15 patients diagnosed with CNS lymphoma in a university hospital, between January 1999 and March 2011, were analyzed by frequency and cross tabulation. RESULTS: All patients had supratentorial lesions; and four had infra- and supratentorial lesions. The signal intensity on T1 and T2 weighted images was predominantly hypo- or isointense. In the T2 weighted images, single lesions were associated with a hypointense signal component. Six patients presented necrosis, all of them showed perilesional abnormal white matter, nine had meningeal involvement, and five had subependymal spread. Subependymal spread and meningeal involvement tended to occur in younger patients. CONCLUSION: Presentations of lymphoma are very pleomorphic, but some of them should point to this diagnostic possibility.

 6. [Primary cutaneous B-cell lymphomas: study of 22 cases].

  Science.gov (United States)

  Martín Carrasco, Pablo; Morillo Andújar, Mercedes; Pérez Ruiz, Carmen; de Zulueta Dorado, Teresa; Cabrera Pérez, Rocío; Conejo-Mir, Julián

  2016-09-02

  Primary cutaneous B-cell lymphoma (CBCL) is a very low prevalence neoplasm and constitutes 25% of all primary cutaneous lymphomas. Our objective was to discover the epidemiological, clinic and histologic characteristics of CBCL in our area. Retrospective descriptive study with patients with histologic diagnosis of CBCL followed up in our department between 2004 and 2015. Twenty-two patients with CBCL were included; 65% were men and 35% were women. Follicle centre lymphoma was the most common subtype (41%). Only 3 cases presented with node involvement and one with bone marrow invasion. Five recurrences were detected and one patient died because of the CBCL. This is one of the first CBCL series in theSpanish population. The incidence, sex, age, subtype distribution, clinical features and immunohistochemical patterns are very similar to those of the other series. Copyright © 2016 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 7. Breast Cancer After Treatment of Hodgkin's Lymphoma: General Review

  International Nuclear Information System (INIS)

  Alm El-Din, Mohamed A.; El-Badawy, Samy A.; Taghian, Alphonse G.

  2008-01-01

  The improved survival rates among patients with Hodgkin's lymphoma over the past few decades have come with increased incidence of second malignancies. One of the major concerns among female survivors is the significantly elevated risk of breast cancer that appears with extended follow-up. In this review, we include the published literature regarding the risk of breast cancer after irradiation for Hodgkin's lymphoma. We also present the possible long-term surveillance strategies and the optimal time to start screening these women. This could potentially help in early detection of secondary breast cancers and consequently improve outcomes. Furthermore, because of prior radiotherapy, the management of the breast cancer among this unique population has been controversial. We discuss the characteristics of breast cancer that occurs after Hodgkin's lymphoma and also treatment options that could be implemented

 8. Primary gastrointestinal non-Hodgkin's lymphoma in adults

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P B; Vogt, K C; Skov, Robert L

  1998-01-01

  OBJECTIVES: To analyse the clinical course and the histopathology of primary gastrointestinal non-Hodgkin's lymphoma (GI-NHL) in adult patients and to investigate a possible impact of Helicobacter pylori. DESIGN/SETTING: Retrospective study of all adult patients in Copenhagen county diagnosed...... during a 6-year period with NHL. SUBJECTS: A total of 55 patients with GI-NHL diagnosed during the period from 1985 to the end of 1990. RESULTS: Twenty-eight patients had primary lymphoma in the stomach, 14 in the small intestine, 11 in the large intestine and two patients had multifocal involvement....... The dominant presenting symptoms were abdominal pain, weight loss, diarrhoea, constipation and fatigue. Acute emergency problems such as severe haemorrhage or perforation at initial presentation were unusual. According to the revised European-American lymphoma (REAL) classification, diffuse large B...

 9. Lung carcinoma mimicking malignant lymphoma: report of three cases.

  Science.gov (United States)

  Matsui, K; Kitagawa, M; Wakaki, K; Masuda, S

  1993-10-01

  Three cases of lung carcinomas with unusual histologic appearances that have received little or no comment in the literature are presented. They were initially confused with malignant lymphoma because of a diffuse proliferation of relatively monotonous cells simulating large-cell immunoblastic lymphoma. In each case, the possibility of malignant lymphoma was excluded with confidence after the immunohistochemical study (leucocyte common antigen negative and cytokeratins positive), although with conventional microscopy several foci of cohesive groups of tumor cells were observed. The tumors were ranked at the clinical stage II or III when they were initially discovered, but all patients died of disease within 1 year. The present three tumors show an aggressive behavior and could be classified into a peculiar variant of 'large cell' carcinoma. It is necessary for surgical pathologists to have an idea of these variants of lung carcinoma in order to avoid erroneous diagnosis.

 10. Lymphoma and broncho-pneumonia in a calf

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lallemand, M.; Francoz, D.; Latouche, J.S.

  2005-01-01

  A one and a half month old Holstein calf was presented with a chronic respiratory condition. Clinical examination revealed cachexia and lymphadenopathy and wheezes and crepitations on auscultation. Blood cell count indicated a non-regenerative microcytic anaemia and marked lymphopenia. Broncho-pneumonia due to Mycoplasma bovis was diagnosed after radiography and cytobacteriology of transtracheal lavage. A large cell lymphoma was suspected after finding a high proportion of large lymphocytes in a lymph node puncture aspirate. Serology for bovine leukosis was negative. A diagnosis of juvenile lymphoma associated with M. bovis broncho-pneumonia was established. The diagnosis was confirmed on post-mortem. Juvenile lymphoma is rare. Affected animals are aged between two and six months and systematically present generalised lymphadenopathy. This disease is always fatal. When an animal is presented with generalised lymphadenopathy, this condition should be eliminated by lymph node puncture of a moderately hypertrophied lymph node before other tests are performed [it

 11. Primary intestinal hodgkin′s lymphoma: An uncommon presentation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shruti Sharma

  2013-01-01

  Full Text Available Primary intestinal lymphoma is a rare lymphoproliferative neoplasm of the small intestine. The primary nature is established on the basis of lack of evidence of lymphoma on chest X-ray, computerized tomographic scan, peripheral blood or bone marrow puncture. Tumor involvement is limited to the gastrointestinal tract, the criteria for inclusion are that the symptoms related to the small intestine are predominant or the only symptoms at the time of laparotomy. Hodgkin′s lymphoma (HL primarily in the small intestine is a rare entity and an uncommon presentation of the disease. Ileum is the more common site of infliction than the jejunum because of its abundant lymphoid follicles. Here, we present a case of primary intestinal HL, in a 30-year-old male.

 12. Tolosa-Hunt Syndrome in Double-Hit Lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Prakash Peddi

  2015-01-01

  Full Text Available Tolosa-Hunt syndrome (THS is a painful condition characterized by hemicranial pain, retroorbital pain, loss of vision, oculomotor nerve paralysis, and sensory loss in distribution of ophthalmic and maxillary division of trigeminal nerve. Lymphomas rarely involve cavernous sinus and simulate Tolosa-Hunt syndrome. Here we present a first case of double-hit B cell lymphoma (DHL relapsing and masquerading as Tolosa-Hunt syndrome. The neurological findings were explained by a lymphomatous infiltration of the right Gasserian ganglion which preceded systemic relapse. As part of this report, the diagnostic criteria for Tolosa-Hunt syndrome and double-hit lymphoma are reviewed and updated treatment recommendations are presented.

 13. Unusual Origin and Rare Presentation of Primary Cardiac Lymphoma

  Science.gov (United States)

  Mohamed, Amir; Cherian, Sanjay; El-Ashmawy, Ahmed; Abdelmoneim, Salah Eldin; Soliman, Maher; Abu-Rayan, Mohamed; Kalangos, Afksendyios

  2011-01-01

  Non-Hodgkin lymphoblastic lymphomas are very uncommon tumors that rarely involve the heart; however, when they do, they typically cause cardiac symptoms. Herein, we describe the case of a young woman who presented with respiratory symptoms. These were caused by a high-grade lymphoblastic lymphoma, which originated in the left inferior pulmonary vein and extended into the left atrium. The tumor was surgically debulked, but it recurred in 1 month, and the patient underwent chemotherapy. Six months later, she had recurrent respiratory symptoms, and echocardiography revealed a persistent mass in the left lower lobar vein. A modified chemotherapy regimen led to complete resolution of the tumor within 2 months. We are unaware of other reports of a primary cardiac non-Hodgkin lymphoblastic lymphoma with this unusual site of origin and rare manifestation of symptoms. PMID:21841872

 14. Four cases of MALT lymphoma arising in the lingual tonsil

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ogihara, Hitomi; Yuta, Atsushi; Yamaguchi, Motoko; Miyamoto, Yukiko; Hattori, Reiko; Imai, Hiroshi; Majima, Yuichi; Tanaka, Chikako

  2007-01-01

  We report four cases of lingual tonsillar MALT (mucosal associated lymphoid tissue) lymphoma. The cases consisted of a 68-year-old woman, a 60-year-old woman, a 55-year-old woman, and a 75-year-old man. The clinical stages of these cases were IIA, IA, IV (invasion to bone marrow) and IA, respectively. As some types of lingual tonsillar MALT lymphomas show hypertrophy of the lymphoid tissue but not a mass, it is not easy to make a diagnosis of MALT lymphoma only by fiberscopic findings. Furthermore, the small size of biopsy specimens or tissue damaged by forceps can show a false negative consult. Repeat biopsies are sometimes required for a definitive diagnosis. It is important to take large biopsy specimens with little damage, and to discuss well with pathologists. (author)

 15. Advancing Precision Nuclear Medicine and Molecular Imaging for Lymphoma.

  Science.gov (United States)

  Wright, Chadwick L; Maly, Joseph J; Zhang, Jun; Knopp, Michael V

  2017-01-01

  PET with fluorodeoxyglucose F 18 ( 18 F FDG-PET) is a meaningful biomarker for the detection, targeted biopsy, and treatment of lymphoma. This article reviews the evolution of 18 F FDG-PET as a putative biomarker for lymphoma and addresses the current capabilities, challenges, and opportunities to enable precision medicine practices for lymphoma. Precision nuclear medicine is driven by new imaging technologies and methodologies to more accurately detect malignant disease. Although quantitative assessment of response is limited, such technologies will enable a more precise metabolic mapping with much higher definition image detail and thus may make it a robust and valid quantitative response assessment methodology. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Lymphoma of SJL/J mice strain, 3

  International Nuclear Information System (INIS)

  Takahashi, Masanori; Takeichi, Sanae; Otsuka, Hisashi

  1976-01-01

  This paper describes influences of 7, 12-dimethylbenz (α) anthracene (DMBA) and 60 Co irradiation in lymphoma, together with the past results. The influences of DMBA in the lymphoma were studied 265 days (an average) after the subcutaneous administration of 1 mg/day of DMBA in 35 mice, and 246 days after it accompanied with the extraction of the thymus. Eight hundred rads (200 rads/ week four times) intermittent systemic irradiation was given to 26 mice, and to 16 mice after the extraction of the thymus. The influences on the lymphoma were studied 233 days later (an average) in the former and 544 days later (an average) in the latter. Lymphoma occurred 242 days later (an average) in 20 of the 35 mice with the administration of DMBA (57.1%), and 260 days later (an average) in 13 of the 42 mice with the administration of DMBA accompanied with the extraction of the thymus (30.9%). It occurred 231 days later (an average) in 22 of the 26 mice with 60 Co irradiation (84.6%), and 561 days later (an average) in 12 of the 16 mice with 60 Co irradiation accompanied with the extraction of the thymus (75%). Lymphosarcoma occurred 211 days after the administration of DMBA in 37%, and 208 days after the irradiation of 60 Co in 53.8%. However, it did not occur in animals in which the thymus had been extracted. The frequency of thymic lymphoma was high in animals with the administration of N-nitrosobutylurea. Although the occurrence of lymphosarcoma was controlled after the extraction of the thymus, reticulosarcoma occurred. The time of occurrence of lymphoma and the frequency of its occurrence by tissues were the same in the mice with extraction of the thymus as in controls. The SJL/J strain mice seemed to be independent of the thymus. (Kanao, N.)

 17. Autologous hematopoietic stem cell transplantation in classical Hodgkin's lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Afonso José Pereira Cortez

  2011-02-01

  Full Text Available BACKGROUND: Hodgkin's lymphoma has high rates of cure, but in 15% to 20% of general patients and between 35% and 40% of those in advanced stages, the disease will progress or will relapse after initial treatment. For this group, hematopoietic stem cell transplantation is considered one option of salvage therapy. OBJECTIVES: To evaluate a group of 106 patients with Hodgkin's lymphoma, who suffered relapse or who were refractory to treatment, submitted to autologous hematopoietic stem cell transplantation in a single transplant center. METHODS: A retrospective study was performed with data collected from patient charts. The analysis involved 106 classical Hodgkin's lymphoma patients who were consecutively submitted to high-dose chemotherapy followed by autologous transplants in a single institution from April 1993 to December 2006. RESULTS: The overall survival rates of this population at five and ten years were 86% and 70%, respectively. The disease-free survival was approximately 60% at five years. Four patients died of procedure-related causes but relapse of classical Hodgkin's lymphoma after transplant was the most frequent cause of death. Univariate analysis shows that sensitivity to pre-transplant treatment and hemoglobin < 10 g/dL at diagnosis had an impact on patient survival. Unlike other studies, B-type symptoms did not seem to affect overall survival. Lactic dehydrogenase and serum albumin concentrations analyzed at diagnosis did not influence patient survival either. CONCLUSION: Autologous hematopoietic stem cell transplantation is an effective treatment strategy for early and late relapse in classical Hodgkin's lymphoma for cases that were responsive to pre-transplant chemotherapy. Refractory to treatment is a sign of worse prognosis. Additionally, a hemoglobin concentration below 10 g/dL at diagnosis of Hodgkin's lymphoma has a negative impact on the survival of patients after transplant. As far as we know this relationship has not

 18. Challenges and Opportunities of MicroRNAs in Lymphomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giacoma De Tullio

  2014-09-01

  Full Text Available MicroRNAs (miRNAs are small non-coding RNAs that control the expression of many target messenger RNAs (mRNAs involved in normal cell functions (differentiation, proliferation and apoptosis. Consequently their aberrant expression and/or functions are related to pathogenesis of many human diseases including cancers. Haematopoiesis is a highly regulated process controlled by a complex network of molecular mechanisms that simultaneously regulate commitment, differentiation, proliferation, and apoptosis of hematopoietic stem cells (HSC. Alterations on this network could affect the normal haematopoiesis, leading to the development of haematological malignancies such as lymphomas. The incidence of lymphomas is rising and a significant proportion of patients are refractory to standard therapies. Accurate diagnosis, prognosis and therapy still require additional markers to be used for diagnostic and prognostic purpose and evaluation of clinical outcome. The dysregulated expression or function of miRNAs in various types of lymphomas has been associated with lymphoma pathogenesis. Indeed, many recent findings suggest that almost all lymphomas seem to have a distinct and specific miRNA profile and some miRNAs are related to therapy resistance or have a distinct kinetics during therapy. MiRNAs are easily detectable in fresh or paraffin-embedded diagnostic tissue and serum where they are highly stable and quantifiable within the diagnostic laboratory at each consultation. Accordingly they could be specific biomarkers for lymphoma diagnosis, as well as useful for evaluating prognosis or disease response to the therapy, especially for evaluation of early relapse detection and for greatly assisting clinical decisions making. Here we summarize the current knowledge on the role of miRNAs in normal and aberrant lymphopoiesis in order to highlight their clinical value as specific diagnosis and prognosis markers of lymphoid malignancies or for prediction of therapy

 19. Membrane-associated signaling in human B-lymphoma lines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tauzin, Sebastien; Ding, Heidrun; Burdevet, Dimitri [Department of Pathology and Immunology, Centre medical universitaire, 1, rue Michel-Servet, 1211 Geneva 11 (Switzerland); Borisch, Bettina [Department of Social and Preventive Medicine, Centre medical universitaire, 1, rue Michel-Servet, 1211 Geneva 11 (Switzerland); Hoessli, Daniel C., E-mail: danielhoessli@gmail.com [Department of Pathology and Immunology, Centre medical universitaire, 1, rue Michel-Servet, 1211 Geneva 11 (Switzerland)

  2011-01-15

  In B-non-Hodgkin lymphomas, Lyn and Cbp/PAG constitute the core of an oncogenic signalosome that captures the Phosphatidylinositol-3-kinase, the Spleen tyrosine kinase and the Signal transducer and activator of transcription-3 to generate pro-survival and proliferative signals. Lymphoma lines corresponding to follicular, mantle-cell and Burkitt-derived lymphomas display type-specific signalosome organizations that differentially activate PI3K, Syk and STAT3. In the follicular lymphoma line, PI3K, Syk and STAT3 were optimally activated upon association with the Lyn-Cbp/PAG signalosome, while in the Burkitt lymphoma-derived line, the association with Cbp/PAG and activation of PI3K were interfered with by the latent membrane proteins encoded by the Epstein-Barr virus. In the Jeko-1 mantle-cell line, a weak association of Syk with the Lyn-Cbp/PAG signalosome resulted in poor activation of Syk, but in those cells, as in the follicular and Burkitt-derived lines, efficient apoptosis induction by the Syk inhibitor R406 indicated that Syk is nonetheless an important prosurvival element and therefore a valuable therapeutic target. In all configurations described herein is the Lyn-Cbp/PAG signalosome independent of external signals and provides efficient means of activation for its associated lipid and protein kinases. In follicular and Burkitt-derived lines, Syk appears to be activated following binding to Cbp/PAG and no longer requires B-cell receptor-associated activation motifs for activation. Assessment of the different modalities of Lyn-Cbp/PAG signalosome organization could help in selecting the appropriate combination of kinase inhibitors to eliminate a particular type of lymphoma cells.

 20. Case studies of elderly patients with non-Hodgkin's lymphoma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefano Luminari

  2011-10-01

  Full Text Available The treatment of patients with non- Hodgkin’s lymphoma (NHL is often the treatment of elderly patients, as most patients are older than 65 years at diagnosis. These elderly patients present particular therapeutic challenges, because they may be more frail and at greater risk of treatment-related toxicity, especially anthracycline-related cardiotoxicity, than younger patients. The following two case studies illustrate the challenges and therapeutic decision-making in managing elderly patients with an aggressive and an indolent form of lymphoma.